Výroční zpráva SLOT GAME, a. s. 2003

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva SLOT GAME, a. s. 2003"

Transkript

1 Výroční zpráva SLOT GAME, a. s. 2003

2 Obsah výroční zprávy Úvod... 3 Orgány společnosti a její management... 4 Přehled vybraných výsledků roku Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku ke Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky společnosti SLOT Game a.s Údaje o předpokládaném vývoji společnosti... 9 Rozvaha Cash flow přehled o peněžních tocích Zpráva o smluvních vztazích a vztazích mezi propojenými osobami Zpráva o odvodech na VPÚ (veřejně prospěšné účely) Údaje o osobách odpovědných za výroční zprávu Závěr Příloha: Auditorská zpráva (dodatek)

3 Úvod Obchodní firma SLOT Game, a. s., IČ: , vznikla na základě zakladatelské listiny sepsané formou notářského zápisu dne a dne byla zapsána do Obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka č Sídlo společnosti je v Karlových Varech, Jáchymovská 142, PSČ: Základní jmění společnosti tvořilo při jejím založení 50 ks kmenových listinných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě ,- Kč. Zakladateli společnosti a zároveň jejími prvními akcionáři byli pan Milutin Perič a společnost SLOT, s. r. o., IČ se sídlem v Karlových Varech, Jáchymovská 142, PSČ V průběhu roku 2002 došlo k navýšení základního jmění na částku ,- Kč, a to vydáním druhé emise 50-ti kusů kmenových listinných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě ,- Kč. Ve stejném roce se stala jediným akcionářem společnost SLOT, s. r. o. Statutárním orgánem společnosti je čtyřčlenné představenstvo, přičemž jménem společnosti samostatně jedná předseda představenstva pan Milutin Perič. Kontrolním orgánem společnosti je tříčlenná dozorčí rada. Hlavním předmětem činnosti společnosti je provozování loterií a jiných podobných her dle zákona 202/19990 Sb., a to zejména provozování sázkových her na elektromechanických ruletách dle 50, odstavec 3 zákona č. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách, a to ode dne a provozování hry v kostky na technických zařízeních, dle 2, písmeno j.) zákona č. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách, ode dne

4 Orgány společnosti a její management Představenstvo statutární orgán Předseda: Členové: Pan Milutin Perič Pan Jan Tůma Pan Karel Hamr Pan Jiří Frančík Dozorčí rada kontrolní orgán Předseda: Členové: Paní Aida Peričová Paní Veronika Vojtěchová Pan Siniša Burlica Výkonný management Pan Jan Tůma ředitel společnosti Pan Jaromír Urbánek vedoucí provozu 4

5 Přehled vybraných výsledků roku 2003 Náklady v tis. Kč ) Výnosy v tis Kč ) HV 1) Náklady vynaložené na prodané zboží 0 Tržby za prodej zboží 0 Výkonová spotřeba Výkony Osobní náklady 734 Daně a poplatky Odpisy dlouhodob.nehmot.a hmot.majetku Tržby z prodeje dlouhodob.majetku a materiálu 0 Zůstatk.cena prod.dlouh.majetku a materiálu 0 Zm.st.rezerv,OP v pr.obl a kom.nákl.p.o. 0 Ostatní provozní náklady Ostatní provozní výnosy Převod provozních nákladů 0 Převod provozních výnosů 0 Daň z příjmů za běžnou činnost 554 Provozní HV Provozní náklady celkem Provozní výnosy celkem Prodané CP a podíly 0 Tržby z prodeje CP a podílů 0 Náklady z finančního majetku 0 Výnosy z dlouhodob.fin.majetku 0 Náklady z přecenění CP a derivátů 0 Výnosy z krátkodob.fin.majetku 0 Změna stavu rezerv a OP ve fin.obl. 0 Výnosy z přecenění CP a derivátů 0 Nákladové úroky 0 Výnosové úroky Ostatní finanční náklady 579 Ostatní finanční výnosy 59 Převod finančních nákladů 0 Převod finančních výnosů 0 Finanční HV Finanční náklady celkem 579 Finanční výnosy celkem Celkem Výsledky hospodaření za rok 2003 v tis. Kč 1) Údaje za předchozí účetní období neuvádíme vzhledem k tomu, že společnost v roce 2002 vznikla a tyto údaje by nebyly srovnatelné. 5

6 Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu majetku k Společnost SLOT Game, a. s. vykonává podnikatelskou činnost na základě povolení vydaných MF ČR podle 50, ods. 3 a 2, písm. j.) zákona číslo 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách. Její hlavní činností je provoz sázkových zařízení tzv. elektromechanických rulet a provoz sázkových her v kostky, a to buď vlastních anebo v pronájmu na smluvním základě. Vzhledem k tomu, že společnost ekonomickou aktivitu vykazuje až od listopadu 2002, není prakticky možné výsledky roku 2003 porovnat s výsledky roku Rok 2003 byl tedy z tohoto důvodu prvním rokem činnosti, kdy bylo možné jednotlivé ekonomické ukazatele sledovat od začátku účetního období. Obecně je však možno konstatovat, že tento rok byl pro společnost úspěšným nejen z hlediska teritoriálního rozvoje činnosti, ale i z hlediska dosažených ekonomických výsledků: Celkové výnosy v tis. Kč: - provozní: finanční: Celkové náklady v tis. Kč: - provozní: finanční: 579 Provozní HV v tis. Kč: Finanční HV v tis. Kč: HV po zdanění v tis. Kč: Nárůst výkonu společnosti je však možné sledovat v rámci roku 2003, a to od ledna do prosince 2003 kdy v lednu 2003 měla společnost 15 herních středisek a v prosinci stejného roku otevřela již 86. herní středisko. V následujícím roce činnosti očekáváme další rozvoj a zlepšování jednotlivých ekonomických ukazatelů. Společnost SLOT Game, a.s. evidovala ve svém účetnictví k dlouhodobý hmotný majetek i dlouhodobý nehmotný majetek. Dlouhodobý nehmotný majetek představují programová vybavení k elektromechanickým ruletám, která byla pořízena v průběhu roku Celková hodnota tohoto majetku činí 2,3 mil. Kč. Dále společnost eviduje v nehmotném majetku zřizovací výdaje související se zřízením účetní jednotky. Dlouhodobý hmotný majetek tvoří samostatné movité věci a soubory movitých věcí a zároveň poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek. Movité věci představují sázková zařízení v hodnotě 28,7 mil. Kč, dopravní prostředky v hodnotě 5,7 mil. Kč a ostatní majetek v hodnotě 0,3 mil. Kč. Zálohy na dlouhodobý hmotný majetek byly poskytnuty v celkové výši 8,6 mil. Kč, přičemž 8,5 mil. Kč reprezentuje zakoupenou budovu a pozemky v Praze. Tento majetek nebyl k uveden do užívání V průběhu roku 2003 došlo také k doplacení celkového základního kapitálu společnosti. 6

7 7

8 8

9 Údaje o předpokládaném vývoji společnosti Společnost SLOT Game, a.s. očekává v účetním roce 2004 další rozvoj činnosti, zejména z hlediska rozšíření teritoriální působnosti v rámci území celé České republiky a dále ve zvýšení počtu herních středisek. Rozšiřování okruhů a druhů činností se během roku nepředpokládá. Cílem společnosti pro rok 2004 je především zdvojnásobení ekonomických výsledků v porovnání s rokem Tohoto chceme dosáhnout zejména pravidelným sledováním a kontrolou jednotlivých ekonomických ukazatelů a samozřejmě získáváním nových smluvních partnerů ve stávajících regionech působnosti, jakož i budováním nových herních středisek ve stávajících i nových oblastech v rámci celého území ČR. V návaznosti na plánovaný vývoj aktivit v roce 2004 se předpokládají další investice do hmotného a nehmotného majetku společnosti v objemech zhruba na úrovni 100 mil. Kč. Změny v rámci personálního obsazení kontrolních i výkonných orgánů společnosti, včetně výkonného managementu, se v roce 2004 nepředpokládají. 9

10 Rozvaha rozvaha je vyčíslena v tis. Kč a je uvedena ve zkrácené podobě k AKTIVA Netto v tis. Kč 1) Pohledávky za upsaný základní kapitál 0 Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek 0 Zásoby 0 Dlouhodobé pohledávky 0 Krátkodobé pohledávky Krátkodobý finanční majetek Časové rozlišení 34 AKTIVA CELKEM PASIVA Základní kapitál Kapitálové fondy 0 Rez.fondy, neděl.fond a os.fondy ze zisku 69 Výsledek hospodaření minulých let 277 Výsledek hospodaření běž.úč.období (+/-) Rezervy 0 Dlouhodobé závazky 0 Krátkodobé závazky Bankovní úvěry a výpomoci 0 Časové rozlišení 0 PASIVA CELKEM ) Údaje za předchozí účetní období neuvádíme vzhledem k tomu, že společnost v roce 2002 vznikla a tyto údaje by nebyly srovnatelné. 10

11 Cash flow přehled o peněžních tocích Přehled je uvedený ve zkrácené podobě v tis. Kč k Stav peněžných prostředků na začátku účetního období Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním Čistý pen.tok z prov.činn.před změnami prac.kapacity Čistý pen.tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami Čistý peněžní tok z provozní činnosti Čistý peněžní tok z investiční činnosti Čistý peněžní tok z finanční činnosti 0 Celkové zvýšení resp.snížení peněžních prostředků Stav finančního majetku na konci období Zpráva o smluvních vztazích a vztazích mezi propojenými osobami Od začátku roku 2003 společnost uzavřela značné množství smluvních vztahů souvisejících s rozvojem činnosti společnosti. Jedná se zejména o smluvní vztahy související se zřízením herních středisek a dále pak z oblasti bankovnictví (bankovní služby), pojišťovnictví a dalších oblastí služeb zajišťujících činnosti SLOT Game, a.s. Smluvní partneři: Allianz pojišťovna, a. s., Praha Cleus Nova, s. r. o., Ostrava Česká pojištovna, a. s., Karlovy Vary Československá obchodní banka, a. s., Karlovy Vary Český Telecom, a. s., Praha EKO-KOM, a.s., Praha EVONA Electronic, s. r. o., Bratislava, Slovensko Fabien CZ, a. s., Praha Framhalt CZ, a. s., Praha Generali Versicherung AG, München, Německo Gold Club, d. o. o., Sežana, Slovinsko Hosta Rožnov s. r. o. Ing Jitka Náhlovská., Karlovy Vary Komerční banka, a.s., Karlovy Vary Krijcos CS, a. s., Všenory Lucky Bonus, s. r. o., Praha Manfred Schöner - Autoservis, Sokolov Play & Win, s. r. o., České Budějovice Ramico, s. r. o., Praha Rodax, s. r. o.,teplice 11

12 Vztahy mezi propojenými osobami Společnost SLOT, s.r.o. je k jediným akcionářem společnosti SLOT Game, a.s. Stav závazků a pohledávek mezi ovládanou a ovládající společností k : - pohledávka vůči společnosti SLOT, s. r. o. ve výši 8,5 mil. Kč (z titulu krátkodobé půjčky splatnost v roce 2004) Společnost nemá žádnou organizační složku podniku v tuzemsku ani v zahraničí. Zpráva o odvodech na VPÚ (veřejně prospěšné účely) Společnost SLOT Game, a.s. se v rámci odvodů na VPÚ, dle 4, zákona č. 202/1990 o loteriích a jiných podobných hrách zaměřuje na různé oblasti, kdy však hlavní důraz klade na aktivity směřující k dětem a k možnostem jejich dalšího rozvoje. Veškeré darovací smlouvy jsou uzavírány na základě projektů předkládaných jednotlivými neziskovými organizacemi, které pečlivě posuzuje samostatné oddělení společnosti a následně schvaluje představenstvo na svých pravidelných zasedáních. Za rok 2003 bylo v rámci VPÚ na darech vyplaceno 11,4 mil. Kč, a to do těchto oblastí: Sociální oblast - se zaměřením na děti, sociálně odkázané skupiny občanů a tělesně postižené občany S.O.S. dětská vesnička Karlovy Vary Svaz tělesně postižených ČR, o. o. Louny Domov důchodců, Hranice Nadace HELP ME, Brno Dětský domov, Havířov Dětský domov, Karlovy Vary OS Aragonit, Karlovy Vary Romské občanské sdružení Karlovy Vary RIBI z Atlantisu, Ostrov 12

13 Zdravotnictví - se zaměřením na pomoc při zlepšení zdravotní péče ve státních zdravotnických zařízeních Město Kraslice Městská část Praha 5 Městská nemocnice v Litoměřicích MS Centrum ROSKA, Praha Sport - s orientací na finanční pomoc a podporu převážně dětským a mládežnickým oddílům v rámci sportovních klubů TJ Slovan Karlovy Vary, oddíl synchronizovaného plavání OS Hockey Club Karlovy Vary TJ Sokol Blovice TJ Baník Sokolov TJ Tatran Neurazy TJ Žichovice SK Buldoci Karlovy Vary Dvory BK Lokomotiva Karlovy Vary TJ ASPV SK kopané Karlovy Vary Doubí TJ Slavoj Litoměřice Stadion Litoměřice, oddíl ledního hokeje Pošumavský Auto-moto klub, Klatovy Basketbalový klub Sokolov SK HBC CSKA Karlovy Vary TRI SKI KLUB Karlovy Vary Ekologie - se specializací na pomoc při zlepšení životního prostředí na Karlovarsku Kultura Občanské sdružení Vladař, Loket - jedná se o podporu a zlepšení kulturní úrovně života společnosti jak v rámci podpory konkrétních kulturních akcí tak v oblasti pomoci jednotlivým neziskovým subjektům Krajská umělecká asociace KV95, Karlovy Vary NADACE FILM FESTIVAL, Karlovy Vary Občanské sdružení Drahomíra, Karlovy Vary 13

14 Veřejně prospěšná oblast - především v okruhu pomoci obcím a neziskovým organizacím v zlepšení kvality služeb poskytovaných veřejnosti Horská služba České republiky, Boží Dar Infocentrum města Karlovy Vary Město Ústí nad Labem Obec Všenory Obec Dobřichovice Institut pro integraci do Evropské unie, Praha Gymnázium Nový Jičín Město Ústí nad Orlicí Údaje o osobách odpovědných za výroční zprávu Čestné prohlášení Údaje uvedené ve výroční zprávě společnosti SLOT Game, a.s. za rok 2003 odpovídají skutečnosti a mezi rozvahovým dnem a datem vydání výroční zprávy nenastaly žádné významné skutečnosti, které by mohly ovlivnit přesné a správné posouzení hospodářských výsledků a majetku akciové společnosti SLOT Game, a.s. Společnost prozatím nevyvíjí žádné aktivity v oblasti výzkumu a vývoje. V Karlových Varech dne Jan Tůma ředitel společnosti SLOT Game, a.s. 14

15 Závěr Zpracování zprávy ke dni bylo zajištěno statutárním orgánem SLOT Game, a.s. Zpráva byla zpracována podle nejlepšího vědomí a znalostí zpracovatele, čerpaných z dostupných dokumentů a podkladů a s vynaložením maximálního úsilí. Zpráva byla předložena k přezkoumání dozorčí radě, která své stanovisko přednese na valné hromadě společnosti a zároveň auditoru společnosti, který tuto zprávu ověřil. V Karlových Varech dne Milutin Perič předseda představenstva SLOT Game, a. s. Jan Tůma člen představenstva SLOT Game, a. s. 15

16 Příloha 16

17 17

18 18

19 19