KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB města Karlovy Vary

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB města Karlovy Vary"

Transkript

1 KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB města Karlovy Vary

2

3 MOTTO: Všechny dobré věci jsou obtížné a vzácné. Benedikt Spinoza

4

5 OBSAH 1) Úvodní slovo ) Informace k používání katalogu ) Sociální služby - formy a druhy ) Věcný rejstřík - poskytovatelé sociálních služeb ) Věcný rejstřík - sociální služby - poskytovatelé ) Věcný rejstřík - ostatní služby ) Poskytovatelé sociálních služeb ) Ostatní služby ) Komunitní plánování sociálních služeb - závěrečné slovo

6 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, město Karlovy Vary se již v roce 2003 aktivně zapojilo do procesu komunitního plánování sociálních služeb. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Karlovy Vary na období let je jedním z dokumentů, který vznikl jako výstup zvoleného způsobu plánování sociálních služeb. Metody, jejíž podstatou je aktivní zapojování zadavatelů, poskytovatelů, uživatelů, dalších zainteresovaných skupin a veřejnosti. Postupným naplňováním plánu je i tato publikace, která se Vám dostává do rukou. Jejím cílem je poskytnout dostupnou a ucelenou informaci o nabídce nejen sociálních, ale také ostatních služeb na území města Karlovy Vary, které se sociální oblastí souvisejí. Stane-li se KATALOG sociálních služeb města Karlovy Vary Vaším neocenitelným pomocníkem a průvodcem v orientaci sítě sociálních služeb poskytovaných pro občany našeho města, pak se předpokládaný záměr jeho zpracovatelům vydařil. Ing. Werner Hauptmann primátor města Karlovy Vary - 4 -

7 INFORMACE k používání Katalogu Katalog je určen pro občany města Karlovy Vary Z tohoto důvodu jsou zde uvedeny sociální služby, jejichž poskytovatel: ¾ je registrován v Karlovarském kraji a poskytuje služby na území města Karlovy Vary ¾ v Karlových Varech poskytuje sociální služby, i když je registrován v jiném kraji Katalog rovněž obsahuje i ostatní služby, související se sociální oblastí. Tento katalog v elektronické podobě naleznete na: komunitní plánování sociálních služeb. Vymezení základních pojmů A. Sociální službou (definuje zákon o sociálních službách) se rozumí činnost nebo soubor činností, kterými se zajišťuje pomoc osobám nebo skupinám osob s cílem sociálního začlenění a předcházení sociálního vyloučení. B. Poskytovatel sociálních služeb fyzická nebo právnická osoba oprávněná k poskytování sociálních služeb na základě zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutím o registraci. O tom, že je zaregistrován a splňuje dané podmínky se můžete přesvědčit na adrese: /sociální služby /registr poskytovatelů sociálních služeb v ČR. C. Ostatní služby, související se sociální oblastí služby, které dle zákona nejsou sociálními službami, rozšiřují a doplňují spektrum služeb v našem městě; nesplňují podmínky registrace uvedené v bodu B

8 INFORMACE k používání Katalogu Jak vyhledávat v katalogu? Základní informace o sociálních službách - jsou popsány v TYPOLOGII služeb (formy a druhy) Dle druhu (typu) sociální služby názvy sociálních služeb jsou abecedně řazeny v REJSTŘÍKU a k nim jsou přiřazena čísla stránek, kde je uveden příslušný poskytovatel. Dle názvu zařízení (organizace) abecední řazení (odděleně služby sociální a tzv. ostatní) PŘEHLED poskytovatelů sociálních služeb na území Karlovarského kraje je k dipozici v tištěné podobě, nebo jej naleznete na webových stránkách Krajského úřadu Karlovarského kraje: /krajský úřad /sociální záležitosti. Ostatní služby naleznete např. na adrese: /neziskovky /databáze organizací

9 SOCIÁLNÍ SLUŽBY - formy a druhy FORMY poskytování sociálních služeb Sociální služby se poskytují jako služby pobytové, ambulantní nebo terénní, přičemž pobytové služby jsou uživatelům zajišťovány v zařízeních sociálních služeb, u ambulantních služeb uživatel za službami dochází do zařízení sociálních služeb a při využití terénních služeb je uživatel příjemcem služby ve svém přirozeném sociálním prostředí. DRUHY sociálních služeb Sociální poradenství je službou, která je základní činností u všech druhů poskytovaných sociálních služeb a člení se na poradenství základní a odborné. Základní sociální poradenství jsou povinni zajišťovat všichni poskytovatelé sociálních služeb a jeho prostřednictvím občané získávají potřebné informace, které napomáhají k řešení jejich nepříznivé sociální situace. V případě odborného poradenství jsou pak informace zaměřené už na konkrétní potřeby jednotlivých občanů i sociálních skupin a jsou poskytovány ve specializovaných poradnách (občanských, manželských, rodinných, poradnách pro seniory, pro osoby se zdravotním postižením, aj.). Služby sociální péče jsou služby, které umožňují zapojení občanů do běžného života, a to při zajištění jejich fyzické a psychické soběstačnosti, důstojného prostředí a zacházení u osob, kde to jejich stav vylučuje. Služby sociální prevence jsou služby, jejichž cílem je pomoc při překonávání nepříznivé sociální situace u osob, které jsou ohroženy sociálním vyloučením, dále zabránit tomuto vyloučení a tímto chránit společnost před vznikem a šířením nežádoucích společenských jevů

10 SOCIÁLNÍ SLUŽBY - formy a druhy SLUŽBY sociální péče Osobní asistence je terénní službou sociální péče, která se poskytuje osobám se sníženou soběstačností v jejich přirozeném prostředí a při činnostech, které tato osoba potřebuje. Pečovatelská služba je službou sociální péče a poskytuje se ve vymezeném čase terénní nebo ambulantní formou osobám se sníženou soběstačností, ať již z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení. Tísňová péče je službou terénní, poskytující nepřetržitou hlasovou a elektronickou komunikaci lidem vystaveným vysokému riziku ohrožení zdraví nebo života. Průvodcovské a předčitatelské služby patří do služeb sociální péče, které jsou poskytovány osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku nebo zdravotního postižení v oblasti orientace nebo komunikace. Odlehčovací služby jsou službami sociální péče, jejichž cílem je umožnění odpočinku osobám, které pečují o osoby se sníženou soběstačností ať již z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení. Služby se poskytují ve všech třech formách (terénní, ambulantní i pobytové). Centrum denních služeb poskytuje ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a jejich situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Denní stacionář je zařízením sociálních služeb, ve kterém jsou poskytovány ambulantní služby sociální péče osobám se sníženou soběstačností jak z důvodu věku, tak zdravotního postižení nebo chronického duševního onemocnění. Týdenní stacionář je pobytovým zařízením sociálních služeb, ve kterém se poskytují pobytové služby - 8 -

11 SOCIÁLNÍ SLUŽBY - formy a druhy sociální péče osobám se sníženou soběstačností, které vyžadují pravidelnou pomoc jiné osoby a to jak z důvodu věku nebo zdravotního postižení, ale i chronického duševního onemocnění. Domov pro osoby se zdravotním postižením poskytuje pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodů zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Domov pro seniory je pobytovým zařízením sociálních služeb, řadí se mezi služby sociální péče a poskytují se v něm služby občanům se sníženou soběstačností zejména z důvodu věku. SLUŽBY sociální prevence Raná péče je terénní, případně ambulantní služba, která je poskytována dítěti a rodičům zdravotně postiženého dítěte do věku 7 let nebo dítěte ohroženého nepříznivou sociální situací. Telefonická krizová pomoc je zahrnuta pod službami sociální prevence a terénní formou je jejím prostřednictvím poskytována pomoc osobám, jež se nachází v obtížné situaci, kterou nemohou zvládnout vlastními silami. Azylové domy jsou zařízení sociální péče s poskytovanými službami sociální prevence v pobytové formě. Služby se poskytují osobám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Domy na půl cesty poskytují pobytové služby osobám do 26 let, které po dosažení zletilosti opouští školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, nebo osobám z jiných zařízení pro péči o děti a mládež a taktéž osobám propuštěným z výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranné léčby

12 SOCIÁLNÍ SLUŽBY - formy a druhy Kontaktní centra poskytují ambulantní nebo terénní formou služby sociální prevence, jejichž cílem je snížení sociálních rizik, které jsou spojeny se zneužíváním návykových látek. Krizová pomoc je službou sociální prevence a je poskytována na přechodnou dobu osobám, které se nacházejí v situaci ohrožující jejich život nebo zdraví. Nízkoprahová denní centra jsou službami sociální prevence. Služby v nich se poskytují ve formě ambulantní nebo terénní. Mohou být určeny nejen pro cílové skupiny osob v krizi a bez přístřeší, ale také pro osoby ohrožené rizikovým způsobem života nebo závislostí, případně pro osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách. Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež poskytují ambulantní, případně terénní služby dětem ve věku od 6 do 26 let, které jsou ohroženy společensky nežádoucími jevy, s cílem zlepšení jejich kvality života a předcházení nebo snížení sociálních rizik souvisejících s jejich způsobem života. Noclehárny patří mezi zařízení sociálních služeb. Poskytovány jsou pouze ve formě ambulantní a to osobám nacházejícím se bez přístřeší. Služba zahrnuje přenocování a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu. Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou poskytovány terénní, případně ambulantní formou rodině s dítětem, u kterého je jeho vývoj ohrožen důsledkem dopadů dlouhodobě krizové sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat a u kterého existují další rizika ohrožení jeho vývoje. Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením jsou službami sociální prevence, které se poskytují v ambulantní nebo terénní formě osobám v důchodovém věku nebo osobám se zdravotním postižením. Cílem těchto služeb je zabránit sociálnímu vyloučení těchto osob

13 SOCIÁLNÍ SLUŽBY - formy a druhy Sociálně terapeutické dílny jsou ambulantní služby poskytované osobám se sníženou soběstačností z důvodů zdravotního postižení, které z tohoto důvodu nejsou umístitelné na otevřeném ani chráněném trhu práce. Jejich účelem je dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování pracovních návyků a dovedností, a to formou sociálně pracovní terapie. Terénní programy jsou službami sociální prevence, které se poskytují terénní formou osobám, které vedou, nebo jsou ohroženy rizikovým způsobem života. Služby jsou zaměřeny na osoby v krizi, etnické menšiny i osoby žijící ve vyloučených komunitách. Posláním této služby je zmíněné osoby vyhledávat a pomáhat jim s řešením jejich obtížné situace. Sociální rehabilitace je službou sociální prevence a jejím cílem je pomoc osobám při udržení a zajištění jejich samostatnosti a nezávislosti. Poskytuje se ve formě ambulantní a terénní, ale v centrech sociálně rehabilitačních služeb i formou pobytovou

14 VĚCNÝ REJSTŘÍK POSKYTOVATELÉ sociálních služeb Agentura domácí péče LADARA o.p.s Agentura zdravotní domácí péče HOME CARE Armáda spásy v České republice Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje Člověk v tísni, o.p.s Farní charita Karlovy Vary Krajský dětský domov pro děti do 3 let Městské zařízení sociálních služeb - příspěvková organizace města Karlovy Vary Národní rada osob se zdravotním postižením CŘ KONTAKT bb, občanské sdružení pro studium, rehabilitaci a sport bez bariér Nejste sami...46 Občanské sdružení pro integraci lidí s postižením Dveře dokořán Občanské sdružení Res vitae Občanské sdružení Světlo Kadaň Romské občanské sdružení - Karlovy Vary Středisko rané péče SPRP Plzeň TyfloCentrum Karlovy Vary, o.p.s Tyfloservis, o.p.s Židovská obec

15 VĚCNÝ REJSTŘÍK SOCIÁLNÍ SLUŽBY - poskytovatelé Azylové domy , 30 Centra denních služeb...46 Denní stacionáře...31, 32 Domovy pro osoby se zdravotním postižením Domovy pro seniory...40 Domy na půl cesty...34 Kontaktní centra Krizová pomoc...35, 48 Nízkoprahová denní centra Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež...23, 25 Noclehárny...22 Odborné sociální poradenství... 26, 36, 45, 49, 53, 60 Odlehčovací služby Osobní asistence...15, 18, 27, 47 Pečovatelská služba....16, 19, Průvodcovské a předčitatelské služby...56 Raná péče Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením....24, 45, 57 Sociálně terapeutické dílny Sociální rehabilitace....58, 59 Telefonická krizová pomoc...50 Terénní programy...28, 52, 54 Tísňová péče Týdenní stacionáře

16 VĚCNÝ REJSTŘÍK OSTATNÍ služby ADP - Agentury domácí (zdravotní) péče Agentura zdravotní domácí péče HOME CARE Centrum domácí péče LADARA, s.r.o Zdravotní ošetřovatelská péče, Olga Sapoušková Rehabilitace Ivana Petrová Bambini...64 Centrum RODINKA Český červený kříž Oblastní spolek v K. Varech...66 Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče Plzeň odloučené pracoviště K. Vary Hipocentrum Pá-Ja...68 Karlovarská Krajská nemocnice a.s., nemocnice v Karlových Varech Mateřské centrum (MC) K. Vary, o.s. + Dobrovolnické centrum Vlaštovka, o.s., při MC Národní rada osob se zdravotním postižením ČR Probační a mediační služba ČR, středisko K. Vary Sdružení rodičů a přátel dětí s postižením Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých v ČR, oblastní pobočka Karlovy Vary Speciálně pedagogické centrum při Základní, mateřské a praktické škole v K. Varech Studium pro ženy...77 Svaz důchodců ČR, o.s. Městská organizace K. Vary

17 AGENTURA DOMÁCÍ PÉČE P A V L A A N D R E J K I V O V Á Agentura domácí péče LADARA o.p.s. Osobní asistence Agentura domácí péče LADARA o.p.s. Závodu míru 227/ Karlovy Vary Ing. Pavel Andrejkiv tel.: fax: mobil: forma služby terénní časový rozsah poskytování služby po ne 7:00-19:00 hod. ¾ osoby s chronickým onemocněním cílová skupina ¾ osoby se zdravotním postižením ¾ senioři

18 AGENTURA DOMÁCÍ PÉČE P A V L A A N D R E J K I V O V Á Agentura domácí péče LADARA o.p.s. Pečovatelská služba Agentura domácí péče LADARA o.p.s. Závodu míru 227/ Karlovy Vary Ing. Pavel Andrejkiv tel.: fax: mobil: forma služby terénní časový rozsah poskytování služby po ne 7:00-19:00 hod. ¾ osoby s chronickým onemocněním cílová skupina ¾ osoby se zdravotním postižením ¾ senioři

19 AGENTURA DOMÁCÍ PÉČE P A V L A A N D R E J K I V O V Á Agentura domácí péče LADARA o.p.s. Tísňová péče forma služby časový rozsah poskytování služby cílová skupina Agentura domácí péče LADARA o.p.s. Závodu míru 227/ Karlovy Vary Ing. Pavel Andrejkiv tel.: fax: mobil: terénní 24 hodin nepřetržitě ¾ osoby s chronickým onemocněním ¾ osoby se zdravotním postižením ¾ senioři V uvedených cílových skupinách může dojít k omezení poskytování služby zejména u osob, které mají duševní onemocnění nebo trpí některou formou demence

20 Agentura zdravotní domácí péče HOME CARE Osobní asistence Agentura zdravotní domácí péče HOME CARE Táborská 370/ Karlovy Vary Ludvika Kovářová tel.: forma služby terénní časový rozsah poskytování služby po ne 7:00-19:00 hod. ¾ Dospělé osoby se zdravotním handicapem a senioři, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu cílová skupina stavu tuto službu potřebují a nejsou schopni si ji sami nebo s dopomocí rodiny v požadovaný čas zabezpečit

21 Agentura zdravotní domácí péče HOME CARE Pečovatelská služba Agentura zdravotní domácí péče HOME CARE Táborská 370/ Karlovy Vary Ludvika Kovářová tel.: forma služby terénní časový rozsah poskytování služby po ne 7:00-19:00 hod. ¾ Občan, který z důvodu svého zdravotního stavu, vysokého věku, nebo s těžkým zdravotním cílová skupina postižením není schopen sám si obstarat nutné práce v domácnosti a péči nemohou poskytnout rodinní příslušníci

22 Armáda spásy v České republice Azylové domy forma služby časový rozsah poskytování služby cílová skupina Centrum sociálních služeb Armády spásy Nákladní 205/ Karlovy Vary Robert Jiruše tel.: pobytová nepřetržitě ¾ Muži bez přístřeší. Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

23 Armáda spásy v České republice Nízkoprahová denní centra forma služby časový rozsah poskytování služby cílová skupina Centrum sociálních služeb Armády spásy Nákladní 205/ Karlovy Vary Robert Jiruše tel.: ambulantní po pá 9:00-10:00 hod. po ne 14:00-16:00 hod. ¾ Muži bez přístřeší. Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

24 Armáda spásy v České republice Noclehárny forma služby časový rozsah poskytování služby cílová skupina Centrum sociálních služeb Armády spásy Nákladní 205/ Karlovy Vary Robert Jiruše tel.: ambulantní po pá 19:00-7:00 hod. následujícího dne ¾ Muži bez přístřeší

25 Armáda spásy v České republice Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež forma služby časový rozsah poskytování služby cílová skupina Komunitní centrum Armády spásy Jugoslávská 1274/ Karlovy Vary Petra Krištofová tel.: armadaspasy.cz ambulantní, terénní po, út 13:00-17:00 hod. pá 9:00-17:00 hod. ¾ Děti a mládež ve věku 6-15 let

26 Armáda spásy v České republice Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením forma služby časový rozsah poskytování služby cílová skupina Komunitní centrum Armády spásy Jugoslávská 1274/ Karlovy Vary Petra Krištofová tel.: armadaspasy.cz ambulantní po, út 9: 00-12:00 hod. st, čt 9: 00-17:00 hod. ¾ Senioři a osoby se zdravotním postižením

27 Armáda spásy v České republice Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Nízkoprahový klub Karlovy Vary Východní 682/ Karlovy Vary Petra Krištofová tel.: forma služby ambulantní, terénní časový rozsah poskytování služby po, út 14:00-18:00 hod. cílová skupina ¾ Klienti ve věku let. Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

28 Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje Odborné sociální poradenství forma služby časový rozsah poskytování služby cílová skupina Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje Sokolovská 119/ Karlovy Vary Bc. Jana Pomijová tel.: mobil: ambulantní, terénní po, st 8:00-12:00 13:00-17:00 út, čt 8:00-12:00 13:00-16:00 pá 8:00-12:00 hod. ¾ osoby s tělesným postižením ¾ osoby se sluchovým postižením ¾ osoby se zdravotním postižením ¾ osoby se zrakovým postižením ¾ senioři

29 Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje Osobní asistence Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje Sokolovská 119/ Karlovy Vary Bc. Jana Pomijová tel.: mobil: forma služby terénní časový rozsah poskytování služby po pá 8:00-17:00 hod. ¾ osoby s tělesným postižením ¾ osoby se sluchovým postižením cílová skupina ¾ osoby se zdravotním postižením ¾ osoby se zrakovým postižením ¾ senioři

30 ČLOVĚK V TÍSNI, o.p.s. Terénní programy Člověk v tísni, o.p.s. Železniční Karlovy Vary Jan Němeček tel.: forma služby terénní časový rozsah poskytování služby po pá 8:30-17:00 hod. cílová skupina ¾ osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách

31 ČLOVĚK V TÍSNI, o.p.s. Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Člověk v tísni, o.p.s. Železniční Karlovy Vary Jan Němeček tel.: forma služby terénní časový rozsah poskytování služby po pá 8:30-17:00 hod. cílová skupina ¾ osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

32 Farní charita Karlovy Vary Azylové domy forma služby časový rozsah poskytování služby cílová skupina Domov pro matky s dětmi v tísni Karlovy Vary Svobodova 348/ Karlovy Vary Ing. Jiří Novák Mgr. Agata Scheerbaumová tel.: pobytová nepřetržitě ¾ oběti domácího násilí ¾ osoby v krizi ¾ rodiny s dětmi Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

33 Farní charita Karlovy Vary Denní stacionáře Denní stacionář pro zdravotně a mentálně postižené Svobodova 743/ Karlovy Vary Ing. Jiří Novák Mgr.Vojtěch Dušek tel.: forma služby ambulantní časový rozsah poskytování služby po pá 7:30-16:00 hod. Osoby ¾ s chronickým duševním onemocněním ¾ s jiným zdravotním postižením cílová skupina ¾ s kombinovaným postižením ¾ s mentálním postižením ¾ s tělesným postižením ¾ se zdravotním postižením

34 Farní charita Karlovy Vary Denní stacionáře Denní stacionář pro staré a zdravotně postižené občany Svobodova 743/ Karlovy Vary Ing. Jiří Novák Dita Matoušová tel.: forma služby ambulantní časový rozsah poskytování služby po pá 7:00-18:00 hod. Osoby ¾ s chronickým duševním onemocněním ¾ s chronickým onemocněním ¾ s jiným zdravotním postižením ¾ s kombinovaným postižením cílová skupina ¾ s tělesným postižením ¾ se sluchovým postižením ¾ se zdravotním postižením ¾ se zrakovým postižením ¾ senioři

35 Farní charita Karlovy Vary Týdenní stacionáře forma služby časový rozsah poskytování služby cílová skupina Týdenní stacionář pro staré a zdravotně postižené občany Svobodova 743/ Karlovy Vary Ing. Jiří Novák Dita Matoušová tel.: ambulantní po 7:00-24:00 hod. út čt 00:00-24:00 hod. pá 00:00-18:00 hod. Osoby ¾ s chronickým duševním onemocněním ¾ s chronickým onemocněním ¾ s jiným zdravotním postižením ¾ s kombinovaným postižením ¾ s tělesným postižením ¾ se sluchovým postižením ¾ se zdravotním postižením ¾ se zrakovým postižením ¾ senioři

36 Farní charita Karlovy Vary Domy na půl cesty forma služby časový rozsah poskytování služby cílová skupina Dům na půl cesty Karlovy Vary Svobodova 743/ Karlovy Vary Ing. Jiří Novák Bc. Lucie Pražáková tel.: pobytová nepřetržitě Osoby ¾ do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

37 Farní charita Karlovy Vary Krizová pomoc forma služby časový rozsah poskytování služby cílová skupina Krizová pomoc Domu na půl cesty Karlovy Vary Svobodova 743/ Karlovy Vary Ing. Jiří Novák Bc. Lucie Pražáková tel.: pobytová nepřetržitě ¾ oběti domácího násilí ¾ osoby bez přístřeší ¾ osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče ¾ osoby v krizi

38 Farní charita Karlovy Vary Odborné sociální poradenství Poradna Farní charity Karlovy Vary Svobodova 348/ Karlovy Vary Ing. Jiří Novák JUDr. Jana Klimešová tel.: forma služby ambulantní časový rozsah poskytování služby po pá 13:00-18:00 hod. ¾ oběti domácího násilí cílová skupina Osoby ¾ s chronickým duševním onemocněním ¾ s chronickým onemocněním ¾ s jiným zdravotním postižením ¾ s mentálním postižením ¾ s tělesným postižením ¾ se sluchovým postižením ¾ se zdravotním postižením ¾ se zrakovým postižením ¾ v krizi ¾ senioři

39 Farní charita Karlovy Vary Odlehčovací služby forma služby časový rozsah poskytování služby cílová skupina Odlehčovací služba při Denním stacionáři pro staré a zdravotně postižené občany Svobodova 743/ Karlovy Vary Ing. Jiří Novák Dita Matoušová tel.: pobytová nepřetržitě Osoby ¾ s chronickým duševním onemocněním ¾ s chronickým onemocněním ¾ s jiným zdravotním postižením ¾ s kombinovaným postižením ¾ s tělesným postižením ¾ se sluchovým postižením ¾ se zdravotním postižením ¾ se zrakovým postižením ¾ senioři

40 Farní charita Karlovy Vary Sociálně terapeutické dílny Sociálně terapeutické dílny Svobodova 743/ Karlovy Vary Ing. Jiří Novák Mgr. Vojtěch Dušek tel.: forma služby ambulantní časový rozsah poskytování služby po pá 7:30-16:00 hod. Osoby ¾ s jiným zdravotním postižením ¾ s kombinovaným postižením cílová skupina ¾ s mentálním postižením ¾ s tělesným postižením ¾ se zdravotním postižením ¾ se sluchovým postižením ¾ se zrakovým postižením Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

41 Krajský dětský domov pro děti do 3 let Domovy pro osoby se zdravotním postižením forma služby časový rozsah poskytování služby cílová skupina Krajský dětský domov pro děti do 3 let, příspěvková organizace Zítkova 1267/ Karlovy Vary MUDr. Miroslav Rákos tel.: , soc.pracovnice cz. pobytová nepřetržitě osoby s mentálním postižením osoby se zdravotním postižením ¾ děti předškolního věku (od 1 do 7 let) ¾ mladší děti (7 10 let) ¾ starší děti (11 15 let) ¾ dorost (16 18 let) ¾ mladí dospělí (19 26 let)

42 Městské zařízení sociálních služeb příspěvková organizace města Karlovy Vary Východní 621/16, Karlovy Vary , , Domovy pro seniory forma služby časový rozsah poskytování služby cílová skupina Domov důchodců Závodu míru 88/ Karlovy Vary Vlasta Semanová tel.: pobytová nepřetržitě ¾ senioři a osoby se zdravotním postižením

43 Městské zařízení sociálních služeb příspěvková organizace města Karlovy Vary Východní 621/16, Karlovy Vary , , Pečovatelská služba forma služby časový rozsah poskytování služby cílová skupina Středisko pečovatelské služby(sps) Severní 869/ Karlovy Vary Ilona Šmejkalová, vedoucí SPS tel.: mobil: ambulantní, terénní nepřetržitě ¾ senioři bez omezení věku a osoby se zdravotním postižením ¾ poskytování pečovatelské služby v bytech klientů (terénní) a v domech s pečovatelskou službou (DPS) ¾ poskytování stravy nebo pomoc při zajištění stravy (jedna ze základních činností v rámci pečovatelské služby - rozvoz stravy; stravování v jídelně pro docházející klienty)

44 Městské zařízení sociálních služeb příspěvková organizace města Karlovy Vary Východní 621/16, Karlovy Vary , , Pozn. Byty v domech zvláštního určení jsou byty v domech s pečovatelskou službou (DPS) ( 10 zákona č.102/1992 Sb. kterým se mění, upravuje a doplňuje OBČANSKÝ ZÁKONÍK). Nájemní byty v DPS jsou ve vlastnictví města K.Vary. DPS nejsou zařízení sociální péče! DOMY S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU (DPS) adresa DPS Dům s pečovatelskou službou Východní 621/ Karlovy Vary Mgr. Vlasta Hrdličková tel.: Dům s pečovatelskou službou Severní 869/ Karlovy Vary Hana Havlásková, DiS. tel.: mobil:

45 Městské zařízení sociálních služeb příspěvková organizace města Karlovy Vary Východní 621/16, Karlovy Vary , , Dům s pečovatelskou službou Jateční 9/ Karlovy Vary Hana Havlásková, DiS. tel.: Dům s pečovatelskou službou Sedlecká Karlovy Vary Dagmar Jandová tel.: mobil: Dům s pečovatelskou službou Závodu míru 791/ Karlovy Vary Miluše Skalová tel.: mobil:

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Azylové domy ( 57)... 3 1.2 Centra denních služeb ( 45)... 3 1.3 Denní stacionáře ( 46)... 3 1.4 Domovy pro osoby se zdravotním postižením ( 48)... 3 1.5 Domovy pro seniory ( 49)...

Více

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zdroj: 1) Webové stránky poskytovatelů 2) Registr poskytovatelů sociálních služeb k datu 16.10.2015 3) Informace od poskytovatelů sociálních

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 21 na poskytování sociálních služeb 1. Identifikační údaje 1.1 Název kraje: 1.2 Adresa sídla úřadu: Karlovarský kraj Závodní 353/88

Více

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Chodově Pečovatelská služba města Chodova adresa: Komenského 1077, 357 35 Chodov oprávněná osoba: Ing. Josef Hora, starosta města www.mestochodov.cz pecovatelskasluzba@mestochodov.cz

Více

Výchozí stav sítě sociálních služeb pro Karlovarský kraj

Výchozí stav sítě sociálních služeb pro Karlovarský kraj Příloha č. 2 : Ince o poskytovateli Výchozí stav sítě sociálních služeb pro Karlovarský kraj Identifikace IČO Druh Kapacita Farní charita Aš 3160752 64839991 azylové domy Domov sv. Zdislavy pro matky s

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Chodově Vážení občané, v návaznosti na dobrou tradici je vydáván aktualizovaný, v pořadí již čtvrtý, Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Chodově. Jsou zde

Více

6. Zařízení sociálních služeb

6. Zařízení sociálních služeb 6. Zařízení sociálních Hlavním smyslem sociálních je zajištění pomoci při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoci při zabezpečení chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poradenství,

Více

Základní zásady základní sociální

Základní zásady základní sociální Předmět úpravy Podmínky pro poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči Podmínky pro vydávání oprávnění k poskytování soc.služeb, pro výkon veřejné správy a inspekci soc.. služeb Předpoklady pro

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb. města Karlovy Vary

Katalog poskytovatelů sociálních služeb. města Karlovy Vary Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Karlovy Vary MOTTO: Příležitost konat dobro se naskytne každému, kdo má vůli a chce konat. Samuel Smiles 3 Katalog je určen pro občany města Karlovy Vary.

Více

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Azylové domy Celkové finanční zdroje v letech 2011-2014 1 Údaje ze žádostí poskytovatelů sociálních služeb

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Vážení občané, v návaznosti na dobrou tradici je vydáván aktualizovaný, v pořadí již čtvrtý, Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Chodově. Jsou zde uvedené základní informace o poskytovatelích sociálních

Více

Nachází se v blízkosti zastávky MHD č. 3 a 15 Školní v K.Varech - Staré Roli.

Nachází se v blízkosti zastávky MHD č. 3 a 15 Školní v K.Varech - Staré Roli. Oblastní spolek Český červený kříž Karlovy Vary, Školní 358/7. Nachází se v blízkosti zastávky MHD č. 3 a 15 Školní v K.Varech - Staré Roli. Cílová skupina potřební nemajetní spoluobčané. Poskytuje humanitární

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče Oblast péče o seniory Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Severní Terasa, p.o. 20 let s vámi - oslavy 20. výročí

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách 1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Obce mají základní povinnosti v oblasti sociální politiky vymezené zákonem o obcích, a to tak, že obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními

Více

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3.1. Teoretický úvod Obecně je možné sociální služby charakterizovat jako specializované činnosti zaměřené na pomoc lidem, kteří se dostali do nepříznivé

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová Sociální služby v ČR Mirka Wildmannová 12.11.2010 19.11.2010 Sociální služby - definice Nástroj sociálního zabezpečení sociální pomoci Poskytovány lidem společensky znevýhodněným, a to s cílem zlepšit

Více

Sociální a zdravotní služby 2011

Sociální a zdravotní služby 2011 Sociální a zdravotní služby 2011 Hlavní činností Charity ČR je pomoc potřebným na celém území České republiky prostřednictvím zdravotních a sociálních služeb. Tyto služby jsou poskytovány spoluobčanům

Více

Poskytnutá finanční podpora z rozpočtu města 2016 (v Kč) Vyrovnávací platba 2016 (v Kč)

Poskytnutá finanční podpora z rozpočtu města 2016 (v Kč) Vyrovnávací platba 2016 (v Kč) Sumarizace nákladů a souvisejících hodnot sledovaných u služeb v aktuální síti města (včetně podrobného přehledu registrovaných sociálních služeb, kterým město Hradec Králové poskytlo finanční dotaci)

Více

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 SYSTÉMOVÉ PRIORITY Priorita č. 1 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

Příloha č. 3 Priority a opatření veřejné finanční podpory města Tišnova pro oblast sociálních služeb na období 2013-2014

Příloha č. 3 Priority a opatření veřejné finanční podpory města Tišnova pro oblast sociálních služeb na období 2013-2014 Priorita č. 1 Opatření 1. 1 Opatření 1. 2 PLÁN VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY MĚSTA TIŠNOVA - oblast sociálních služeb 2013 2014 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

Systém sociálních služeb v České republice

Systém sociálních služeb v České republice WORKSHOP ZAMĚŘENÝ NA SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Systém sociálních služeb Otrokovice 10. září 2009 Ing. Alena Havlíková vedoucí oddělení sociálních služeb sociální odbor MěÚ Otrokovice Co rozumíme pod pojmem

Více

Strategická část. stručná verze. k připomínkování

Strategická část. stručná verze. k připomínkování Strategická část stručná verze k připomínkování Vznik strategie, návaznost na ostatní dokumenty Strategická část Komunitního plánování sociálních služeb na území místní akční skupiny Chance in Nature Local

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státní rozpočtu pro rok 2009 na poskytování sociálních služeb

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státní rozpočtu pro rok 2009 na poskytování sociálních služeb DOTACE ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU OBSAH FORMULÁŘE: Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státní rozpočtu pro rok 2009 na poskytování sociálních služeb 1. Identifikační údaje Evidenční číslo 2. Informace

Více

SLOVO STAROSTY MĚSTA OSTROVA 2. Vážení spoluobčané,

SLOVO STAROSTY MĚSTA OSTROVA 2. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, v popředí zájmu vedení města je starost o naše seniory, osoby se zdravotním postižením, jejich rodiny a ostatní jinak sociálně oslabené občany. K péči o naše občany slouží poskytování

Více

Název projektu: Komplexní odborná terénní a ambulantní pomoc ohroženým rodinám s dětmi na území města Česká Lípa 8 / / /

Název projektu: Komplexní odborná terénní a ambulantní pomoc ohroženým rodinám s dětmi na území města Česká Lípa 8 / / / Granty 2014 návrh výboru pro sociální politiku mimořádné řízení Poř. č.: 1. Žadatel: Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o. p. s. Zahradní 415/10 Liberec listiny) ze dne: O 485 KS Ústí nad

Více

Odborné sociální poradenství ( 37 odst. 3 ZSS, 4 vyhlášky)

Odborné sociální poradenství ( 37 odst. 3 ZSS, 4 vyhlášky) Příloha č. 3 Přehled druhů sociálních služeb, jejich cílových skupin dle ustanovení zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, forem poskytování, způsob stanovení kapacity

Více

NÁVRH OKRESNÍ MINIMÁLNÍ SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO ROK 2017 ORP HODONÍN

NÁVRH OKRESNÍ MINIMÁLNÍ SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO ROK 2017 ORP HODONÍN NÁVRH OKRESNÍ MINIMÁLNÍ SÍTĚ SOIÁLNÍH SLUŽEB PRO ROK 2017 ORP HODONÍN Proces optimalizace sítě sociálních služeb reaguje na potřebu vytvořit udržitelnou a efektivní síť služeb nezbytných pro sociální stabilitu

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

OBSAH Úvodní slovo 4 Sociální služby 5,6 Sociální poradenství 7 Služby sociální péče 7,8,9,10,11 Služby sociální prevence 11,12,13,14,15,16

OBSAH Úvodní slovo 4 Sociální služby 5,6 Sociální poradenství 7 Služby sociální péče 7,8,9,10,11 Služby sociální prevence 11,12,13,14,15,16 Komunitní plánování OBSAH Úvodní slovo 4 Sociální služby 5,6 Sociální poradenství 7 Služby sociální péče 7,8,9,10,11 Služby sociální prevence 11,12,13,14,15,16 Poskytovatelé registrovaných sociálních

Více

OBSAH. 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8

OBSAH. 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8 OBSAH 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8 2 SLUŽBY PRO SENIORY A ZDRAVOTNĚ POSTIZENÉ.. 10 Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek...

Více

Příloha A Obsah a rozsah služby

Příloha A Obsah a rozsah služby Příloha A Obsah a rozsah služby Druh sociální služby Identifikátor sociální služby Forma poskytování služby Individuální okamžitá kapacita Skupinová okamžitá kapacita Počet lůžek Cílová skupina Místo poskytování

Více

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou Zahájení výuky na SZŠ ÚO 1. 9. 2010, 1 třída, 30 žáků Vznikl sloučením oboru 75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská

Více

OKRESNÍ MINIMÁLNÍ SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO ROK 2016 OKRES HODONÍN

OKRESNÍ MINIMÁLNÍ SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO ROK 2016 OKRES HODONÍN Individuální projekt Jihomoravského kraje Z.1.04/3.1.00/9.00002 s názvem OKRESNÍ MINIMÁLNÍ SÍŤ SOIÁLNÍH SLUŽEB PRO ROK 2016 OKRES HODONÍN Okresní multidisciplinární tým (dále MT) vznikl z iniciativy Jihomoravského

Více

Zastupitelstvo Kraje Vysočina. Dodatek č. 2. ze dne

Zastupitelstvo Kraje Vysočina. Dodatek č. 2. ze dne ZK-05-2016-130, př. 7 počet stran: 5 Zastupitelstvo Kraje Vysočina Dodatek č. 2 ze dne 13. 9. 2016 k Zásadám Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 07/15 pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce

Více

Schválená částka dotace v Kč. Číslo usnesení RMZ/ZMZ. 1 ABAPO, s.r.o ABAPO osobní asistence /12Z/

Schválená částka dotace v Kč. Číslo usnesení RMZ/ZMZ. 1 ABAPO, s.r.o ABAPO osobní asistence /12Z/ Přehled schválených a vyplacených dotací ze Sociálního fondu statutárního města Zlína (v souladu s uzavřenými smlouvami o poskytnutí v roce 2016) - registrované sociální služby a primární podpora rodin

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka )

Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka ) Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka 2016 2019) Obsah 1) Základní síť sociálních služeb ORP Jablonec nad Nisou... 2 2) Rozdělení sociálních služeb dle

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Název poskytovatele: Druh služby: Jméno služby: Forma služby: Název zařízení a místo poskytování: Dítě a kůň, z.s. Sdružení pro hipoterapii Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Ambulantní, terénní

Více

Prehled sociálních služeb na Frýdlantsku

Prehled sociálních služeb na Frýdlantsku Rf ~.OPERALNf.., ='CR ~""'E n A """,pskj ~ :a: LIDSKÉ ZAMÉSTNANOST ZDROJE PROGRAM PODPORUJEME VASI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Prehled sociálních služeb na Frýdlantsku Tento informacní leták obsahuje prehled

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce za jednotlivé oblasti sociální péče Oblast péče o seniory Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na a služby blízké službám sociálním v roce 2012 - za jednotlivé oblasti sociální péče v Kč Domov pro seniory Severní Terasa, p.o. Aktivizace

Více

Důvodová zpráva. Příloha: Akční plán na rok 2017 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka )

Důvodová zpráva. Příloha: Akční plán na rok 2017 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka ) Důvodová zpráva V procesu komunitního plánování je hlavním dokumentem 3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka na období 2016 2019. Dalším dokumentem je akční plán na daný rok. Akční

Více

Osobní asistence (Pardubice) ano Sociální rehabilitace - PC učebna ne Provozní místnost - Setkávání bez bariér ne 53100

Osobní asistence (Pardubice) ano Sociální rehabilitace - PC učebna ne Provozní místnost - Setkávání bez bariér ne 53100 Výsledky dotačnícho řízení z Programu podpory v sociální oblasti na rok Poř. číslo IČ Žadatel dotace Název projektu/účel 1 4253965 ABATAB, spolek pro péči o rodinu Sasanky, sociálně aktivizační služby

Více

Druhy sociálních služeb

Druhy sociálních služeb Druhy sociálních služeb V materiálu jsou souhrnně uvedeny jednotlivé druhy sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách (tj. část třetí zákona 37 až 70). U každé sociální služby

Více

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník ZÁMĚRY TKS 2016 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Charita sv. Alexandra Podpora osob se, vybavenost chráněných dílen chráněné dílny a sociální Charity sv. Alexandra osoby zdravotně

Více

Vyhodnocení I. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících na území správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm na období

Vyhodnocení I. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících na území správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm na období Vyhodnocení I. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících na území správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm na období let 2010 2014 1 MOTTO: Smyslem plánování je.. aby lidé

Více

Pečovatelská služba města Chodova

Pečovatelská služba města Chodova Příloha č. 1 : Přehled poskytovatelů sociálních služeb ve městě Chodov k datu zpracování plánu Pečovatelská služba města Chodova adresa: Komenského 1077, 357 35 Chodov oprávněná osoba: Ing. Josef Hora,

Více

PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI V JIHOČESKÉM KRAJI

PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI V JIHOČESKÉM KRAJI PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI V JIHOČESKÉM KRAJI Údaje o jednotlivých poskytovatelích sociálních služeb jsou platné k 15. 10. 2010 Aktuální informace o sociálních službách jsou dostupné na: http://iregistr.mpsv.cz

Více

Denní centrum Barevný svět, o.p.s. ( 46 denní stacionáře) , DIANA TŘEBÍČ, o.p.s. ( 40 pečovatelská služba)

Denní centrum Barevný svět, o.p.s. ( 46 denní stacionáře) , DIANA TŘEBÍČ, o.p.s. ( 40 pečovatelská služba) Příloha č. 5 k 5/ZM/2016 A. Poskytovatelé sociální služby, kteří mají oprávnění k poskytování sociálních služeb (registraci) a/nebo jsou zapsáni v registru poskytovatelů sociálních služeb ( 85 zákona o

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na Strakonicku

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na Strakonicku Katalog poskytovatelů sociálních služeb na Strakonicku Obsah Katalog je vydán v rámci realizace projektu Komunitní plán sociálních služeb ORP Strakonice Vydalo Občanské sdružení CHANCE IN NATURE LOCAL

Více

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje OSNOVA: 1. Úvod: 2. Popis územního a časového rozsahu jednotlivých komunitních plánů sociálních služeb /střednědobých plánů rozvoje

Více

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit výzvy 034/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce

k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce ZÁKON č.108/2006 Sb., o sociálních službách Tento zákon můžete najít v plném znění ZDE Tento zákon upravuje: - podmínky poskytování pomoci a podpory

Více

Rozhodnutí. (dále jen poskytovatel ),

Rozhodnutí. (dále jen poskytovatel ), KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor sociálních věcí 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01Q9KOD* Čj: MSK 141584/2016 Sp. zn.: SOC/31068/2016/Zon 553.7 V10 Vyřizuje: Ing. Martina Zonková Odbor: Odbor

Více

Novela zákona o sociálních službách. Mgr. Veronika Himlová , Jirkov

Novela zákona o sociálních službách. Mgr. Veronika Himlová , Jirkov Novela zákona o sociálních službách Mgr. Veronika Himlová 13. 9. 2016, Jirkov 1 Harmonogram Vnější připomínkové řízení září - říjen 2016 Předpokládaná účinnost 2. pol. 2017 2 Konzultační proces Na přípravě

Více

Podpora lidí v tom, v čem opravdu potřebují s využitím komunitního plánování aneb Systémově, společně a statečně

Podpora lidí v tom, v čem opravdu potřebují s využitím komunitního plánování aneb Systémově, společně a statečně Podpora lidí v tom, v čem opravdu potřebují s využitím komunitního plánování aneb Systémově, společně a statečně Mgr. Šárka Hlisnikovská únor 2015, Ostrava Pár tezí a otázek na počátek S kým spoluprac

Více

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008.

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008. Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region za rok 2008. Vize komunitního plánování: Dosáhnout takového rozvoje sociální sféry, aby reagoval na zjištěné potřeby občanů.

Více

Sociální poradenství

Sociální poradenství Sociální poradenství Dle zákona č. 108/2006 o sociálních službách: 2 odst. 1) Každá osoba má nárok na bezplatné poskytnutí základního sociálního poradenství ( 37 odst. 2) o možnostech řešení nepříznivé

Více

Vyhláška č. 505/2006 Sb.

Vyhláška č. 505/2006 Sb. Vyhláška č. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášky č. 166/2007 Sb., vyhlášky č. 340/2007 Sb., vyhlášky č.

Více

Zastupitelstvo Kraje Vysočina. Dodatek č. 1. ze dne

Zastupitelstvo Kraje Vysočina. Dodatek č. 1. ze dne Zastupitelstvo Kraje Vysočina Dodatek č. 1 ze dne 2. 2. 2016 k Zásadám Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 07/15 pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 Čl. 1 Změnové ustanovení 1) Článek

Více

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CO JSOU SOCIÁLNÍ SLUŽBY? Sociální služby se tedy snaží: podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatele, jeho návrat do vlastního domácího prostředí, obnovení

Více

Dům na půl cesty Jičín

Dům na půl cesty Jičín Dům na půl cesty Jičín Aktivita je součástí individuálního projektu Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji (www.socialniprojekty.cz). Projekt je financován z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím

Více

Přehled registrovaných poskytovatelů sociálních služeb na území města Chebu

Přehled registrovaných poskytovatelů sociálních služeb na území města Chebu Přehled registrovaných poskytovatelů sociálních služeb na území města Chebu Zdroj: Komunitní plánování o. p. s. pobočka Karlovy Vary Vážení občané, na dalších stránkách jsou uvedeny organizace, které poskytují

Více

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OKRESU BENEŠOV

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OKRESU BENEŠOV Tato analýza vznikla v rámci projektu Podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb na okrese Benešov, který je podporován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

Katalog sociálních a souvisejících služeb v území obce s rozšířenou působností Trhové Sviny

Katalog sociálních a souvisejících služeb v území obce s rozšířenou působností Trhové Sviny Katalog sociálních a souvisejících služeb v území obce s rozšířenou působností Trhové Sviny Zpracovatel: Partneři projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

Adresář poskytovatelů sociálních služeb Znojemska

Adresář poskytovatelů sociálních služeb Znojemska Adresář poskytovatelů sociálních služeb Znojemska 2011 ÚVODNÍ SLOVO SLOVO ÚVODEM Vážení spoluobčané, uživatelé a poskytovatelé sociálních služeb. Předkládaný aktualizovaný adresář Vám přináší informace

Více

Dotace KHK

Dotace KHK Dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje pro rok 2016 na podporu definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 6115340 Alžběta Limberská - Domácí péče Jičín

Více

Přehled právních předpisů upravujících sociální služby a příspěvek na péči... 10 Úvod... 12

Přehled právních předpisů upravujících sociální služby a příspěvek na péči... 10 Úvod... 12 Obsah Přehled právních předpisů upravujících sociální služby a příspěvek na péči... 10 Úvod... 12 ČÁST I. Podmínky poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči.... 13 1. Příspěvek na péči... 14 1.1

Více

Poř. číslo IČ Příjemce dotace/ žadatel Název projektu/účel

Poř. číslo IČ Příjemce dotace/ žadatel Název projektu/účel Program podpory v sociální oblasti na Výše finančních prostředků na : Kč 5 758 800,00 Poř. číslo IČ Příjemce dotace/ žadatel Název projektu/účel 1 26647214 Amalthea o.s. Podpora pro rodinu a dítě NE 0

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ Komunitní plán sociálních a souvisejících služeb 2012-2016 V regionu Kadaň Klášterec nad Ohří KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ Tento projekt

Více

Město Rokycany. Září 2010 KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ROKYCANSKA

Město Rokycany. Září 2010 KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ROKYCANSKA Město Rokycany Září 2010 KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ROKYCANSKA ÚVODNÍ SLOVO Vážení spoluobčané, Do rukou se Vám dostává nový Katalog poskytovatelů sociálních služeb na Rokycansku. Město se rozhodlo u příležitosti

Více

KATALOG. poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících na území pověřených obecních úřadů. Stod a Dobřany

KATALOG. poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících na území pověřených obecních úřadů. Stod a Dobřany KATALOG poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících na území pověřených obecních úřadů Stod a Dobřany Obsah: Slovo úvodem 3 Místní poskytovatelé sociálních služeb 6 Centrum pečovatelských a

Více

Dobrovolníci v sociálních zařízeních MS kraje 692 134 189 000 občanské sdružení

Dobrovolníci v sociálních zařízeních MS kraje 692 134 189 000 občanské sdružení Strana 1 Neposkytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2005 nestátním neziskovým organizacím poskytujícím na území Moravskoslezského kraje sociální služby seniorům

Více

Výpočet dotace výpočtový mechanismus pro rok Seminář pro poskytovatele sociálních služeb 25. června 2014

Výpočet dotace výpočtový mechanismus pro rok Seminář pro poskytovatele sociálních služeb 25. června 2014 Výpočet dotace výpočtový mechanismus pro rok 2015 Seminář pro poskytovatele sociálních služeb 25. června 2014 Výpočet dotace výpočtový mechanismus pro rok 2015 Výpočet dotace Sociální služby jsou rozděleny

Více

Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015

Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015 Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015 15., 16., 17. 9. 2014 Z individuálního projektu Karlovarského kraje V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby II Systém financování 2015

Více

Dům na půl cesty Jičín

Dům na půl cesty Jičín Dům na půl cesty Jičín Aktivita je součástí individuálního projektu Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji (www.socialniprojekty.cz). Projekt je financován z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím

Více

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické Zpráva o naplňování cílů a opatření komunitních plánů v lokalitách Olomouckého kraje za rok 2013 Název komunitního plánu 2. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na období let 2012-2016 Časová

Více

ČÁST PRVNÍ Způsob hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby

ČÁST PRVNÍ Způsob hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí č. 505/2006 Sb. ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007

Více

4. monitorovací zpráva o realizaci Komunitního. plánu rozvoje sociálních služeb Znojemska. za rok 2011

4. monitorovací zpráva o realizaci Komunitního. plánu rozvoje sociálních služeb Znojemska. za rok 2011 4. monitorovací zpráva o realizaci Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb Znojemska za rok Projekt Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Znojemska, reg. č. CZ.1.04/3.1.03/4500142 je financován

Více

Komentář ke stanovení výše optimálního a reálného návrhu dotace na sociální služby v Pardubickém kraji na rok 2014

Komentář ke stanovení výše optimálního a reálného návrhu dotace na sociální služby v Pardubickém kraji na rok 2014 Komentář ke stanovení výše optimálního a reálného návrhu dotace na sociální služby v Pardubickém kraji na rok 2014 Pardubický kraj stanovil pro výpočet optimálního a reálného návrhu kritérium pro každý

Více

Koncepce rozvoje sociálních služeb v České Lípě se zaměřením na služby sociální prevence

Koncepce rozvoje sociálních služeb v České Lípě se zaměřením na služby sociální prevence Koncepce rozvoje sociálních služeb v České Lípě se zaměřením na služby sociální prevence Služby sociální prevence 53 Služby sociální prevence napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob, které jsou tímto

Více

ČÁST PRVNÍ ZPŮSOB HODNOCENÍ ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU A ÚKONŮ SOBĚSTAČNOSTI PRO ÚČELY STANOVENÍ STUPNĚ ZÁVISLOSTI

ČÁST PRVNÍ ZPŮSOB HODNOCENÍ ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU A ÚKONŮ SOBĚSTAČNOSTI PRO ÚČELY STANOVENÍ STUPNĚ ZÁVISLOSTI VYHLÁŠKA č. 505/2006 Sb. ze d 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustvení zákona o sociálních službách Ministerstvo práce a sociálních věcí ství podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o

Více

Sasanky, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Sociální služby pro rodiny s dětmi (program Podpora pro rodinu a dítě)

Sasanky, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Sociální služby pro rodiny s dětmi (program Podpora pro rodinu a dítě) Program podpory v sociální oblasti 2017 ŽADATELÉ: Poř. číslo IČ Žadatel dotace Název projektu/účel 1 4253965 ABATAB, spolek pro péči o rodinu Sasanky, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi ne

Více

Vyhláška 505/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Vyhláška 505/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Vyhláška 505/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ČÁST

Více

Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Zdravotně postižení

Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Zdravotně postižení Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Zdravotně postižení Dobrý den, obracíme se na Vás s krátkým dotazníkem, jehož cílem je zjistit, jak jste spokojeni se sociálními službami v Táboře. Výsledky budou

Více

Veřejné informace o službě

Veřejné informace o službě Odlehčovací služba Místo poskytování služby: Urxova 297/4, Třebeš, 500 06 Hradec Králové 6 Veřejné informace o službě Právní forma: fyzická osoba IČO: 48162485 Statutární zástupce: Adresa sídla poskytovatele:,

Více

Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí

Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí Strategické cíle Strategický cíl č.1 Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí Cílová skupina lidé se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění, duševního

Více

REALIZAČNÍ PLÁN. pro roky 2008 a 2009

REALIZAČNÍ PLÁN. pro roky 2008 a 2009 Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. REALIZAČNÍ PLÁN pro roky

Více