KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB města Karlovy Vary

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB města Karlovy Vary"

Transkript

1 KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB města Karlovy Vary

2

3 MOTTO: Všechny dobré věci jsou obtížné a vzácné. Benedikt Spinoza

4

5 OBSAH 1) Úvodní slovo ) Informace k používání katalogu ) Sociální služby - formy a druhy ) Věcný rejstřík - poskytovatelé sociálních služeb ) Věcný rejstřík - sociální služby - poskytovatelé ) Věcný rejstřík - ostatní služby ) Poskytovatelé sociálních služeb ) Ostatní služby ) Komunitní plánování sociálních služeb - závěrečné slovo

6 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, město Karlovy Vary se již v roce 2003 aktivně zapojilo do procesu komunitního plánování sociálních služeb. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Karlovy Vary na období let je jedním z dokumentů, který vznikl jako výstup zvoleného způsobu plánování sociálních služeb. Metody, jejíž podstatou je aktivní zapojování zadavatelů, poskytovatelů, uživatelů, dalších zainteresovaných skupin a veřejnosti. Postupným naplňováním plánu je i tato publikace, která se Vám dostává do rukou. Jejím cílem je poskytnout dostupnou a ucelenou informaci o nabídce nejen sociálních, ale také ostatních služeb na území města Karlovy Vary, které se sociální oblastí souvisejí. Stane-li se KATALOG sociálních služeb města Karlovy Vary Vaším neocenitelným pomocníkem a průvodcem v orientaci sítě sociálních služeb poskytovaných pro občany našeho města, pak se předpokládaný záměr jeho zpracovatelům vydařil. Ing. Werner Hauptmann primátor města Karlovy Vary - 4 -

7 INFORMACE k používání Katalogu Katalog je určen pro občany města Karlovy Vary Z tohoto důvodu jsou zde uvedeny sociální služby, jejichž poskytovatel: ¾ je registrován v Karlovarském kraji a poskytuje služby na území města Karlovy Vary ¾ v Karlových Varech poskytuje sociální služby, i když je registrován v jiném kraji Katalog rovněž obsahuje i ostatní služby, související se sociální oblastí. Tento katalog v elektronické podobě naleznete na: komunitní plánování sociálních služeb. Vymezení základních pojmů A. Sociální službou (definuje zákon o sociálních službách) se rozumí činnost nebo soubor činností, kterými se zajišťuje pomoc osobám nebo skupinám osob s cílem sociálního začlenění a předcházení sociálního vyloučení. B. Poskytovatel sociálních služeb fyzická nebo právnická osoba oprávněná k poskytování sociálních služeb na základě zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutím o registraci. O tom, že je zaregistrován a splňuje dané podmínky se můžete přesvědčit na adrese: /sociální služby /registr poskytovatelů sociálních služeb v ČR. C. Ostatní služby, související se sociální oblastí služby, které dle zákona nejsou sociálními službami, rozšiřují a doplňují spektrum služeb v našem městě; nesplňují podmínky registrace uvedené v bodu B

8 INFORMACE k používání Katalogu Jak vyhledávat v katalogu? Základní informace o sociálních službách - jsou popsány v TYPOLOGII služeb (formy a druhy) Dle druhu (typu) sociální služby názvy sociálních služeb jsou abecedně řazeny v REJSTŘÍKU a k nim jsou přiřazena čísla stránek, kde je uveden příslušný poskytovatel. Dle názvu zařízení (organizace) abecední řazení (odděleně služby sociální a tzv. ostatní) PŘEHLED poskytovatelů sociálních služeb na území Karlovarského kraje je k dipozici v tištěné podobě, nebo jej naleznete na webových stránkách Krajského úřadu Karlovarského kraje: /krajský úřad /sociální záležitosti. Ostatní služby naleznete např. na adrese: /neziskovky /databáze organizací

9 SOCIÁLNÍ SLUŽBY - formy a druhy FORMY poskytování sociálních služeb Sociální služby se poskytují jako služby pobytové, ambulantní nebo terénní, přičemž pobytové služby jsou uživatelům zajišťovány v zařízeních sociálních služeb, u ambulantních služeb uživatel za službami dochází do zařízení sociálních služeb a při využití terénních služeb je uživatel příjemcem služby ve svém přirozeném sociálním prostředí. DRUHY sociálních služeb Sociální poradenství je službou, která je základní činností u všech druhů poskytovaných sociálních služeb a člení se na poradenství základní a odborné. Základní sociální poradenství jsou povinni zajišťovat všichni poskytovatelé sociálních služeb a jeho prostřednictvím občané získávají potřebné informace, které napomáhají k řešení jejich nepříznivé sociální situace. V případě odborného poradenství jsou pak informace zaměřené už na konkrétní potřeby jednotlivých občanů i sociálních skupin a jsou poskytovány ve specializovaných poradnách (občanských, manželských, rodinných, poradnách pro seniory, pro osoby se zdravotním postižením, aj.). Služby sociální péče jsou služby, které umožňují zapojení občanů do běžného života, a to při zajištění jejich fyzické a psychické soběstačnosti, důstojného prostředí a zacházení u osob, kde to jejich stav vylučuje. Služby sociální prevence jsou služby, jejichž cílem je pomoc při překonávání nepříznivé sociální situace u osob, které jsou ohroženy sociálním vyloučením, dále zabránit tomuto vyloučení a tímto chránit společnost před vznikem a šířením nežádoucích společenských jevů

10 SOCIÁLNÍ SLUŽBY - formy a druhy SLUŽBY sociální péče Osobní asistence je terénní službou sociální péče, která se poskytuje osobám se sníženou soběstačností v jejich přirozeném prostředí a při činnostech, které tato osoba potřebuje. Pečovatelská služba je službou sociální péče a poskytuje se ve vymezeném čase terénní nebo ambulantní formou osobám se sníženou soběstačností, ať již z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení. Tísňová péče je službou terénní, poskytující nepřetržitou hlasovou a elektronickou komunikaci lidem vystaveným vysokému riziku ohrožení zdraví nebo života. Průvodcovské a předčitatelské služby patří do služeb sociální péče, které jsou poskytovány osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku nebo zdravotního postižení v oblasti orientace nebo komunikace. Odlehčovací služby jsou službami sociální péče, jejichž cílem je umožnění odpočinku osobám, které pečují o osoby se sníženou soběstačností ať již z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení. Služby se poskytují ve všech třech formách (terénní, ambulantní i pobytové). Centrum denních služeb poskytuje ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a jejich situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Denní stacionář je zařízením sociálních služeb, ve kterém jsou poskytovány ambulantní služby sociální péče osobám se sníženou soběstačností jak z důvodu věku, tak zdravotního postižení nebo chronického duševního onemocnění. Týdenní stacionář je pobytovým zařízením sociálních služeb, ve kterém se poskytují pobytové služby - 8 -

11 SOCIÁLNÍ SLUŽBY - formy a druhy sociální péče osobám se sníženou soběstačností, které vyžadují pravidelnou pomoc jiné osoby a to jak z důvodu věku nebo zdravotního postižení, ale i chronického duševního onemocnění. Domov pro osoby se zdravotním postižením poskytuje pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodů zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Domov pro seniory je pobytovým zařízením sociálních služeb, řadí se mezi služby sociální péče a poskytují se v něm služby občanům se sníženou soběstačností zejména z důvodu věku. SLUŽBY sociální prevence Raná péče je terénní, případně ambulantní služba, která je poskytována dítěti a rodičům zdravotně postiženého dítěte do věku 7 let nebo dítěte ohroženého nepříznivou sociální situací. Telefonická krizová pomoc je zahrnuta pod službami sociální prevence a terénní formou je jejím prostřednictvím poskytována pomoc osobám, jež se nachází v obtížné situaci, kterou nemohou zvládnout vlastními silami. Azylové domy jsou zařízení sociální péče s poskytovanými službami sociální prevence v pobytové formě. Služby se poskytují osobám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Domy na půl cesty poskytují pobytové služby osobám do 26 let, které po dosažení zletilosti opouští školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, nebo osobám z jiných zařízení pro péči o děti a mládež a taktéž osobám propuštěným z výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranné léčby

12 SOCIÁLNÍ SLUŽBY - formy a druhy Kontaktní centra poskytují ambulantní nebo terénní formou služby sociální prevence, jejichž cílem je snížení sociálních rizik, které jsou spojeny se zneužíváním návykových látek. Krizová pomoc je službou sociální prevence a je poskytována na přechodnou dobu osobám, které se nacházejí v situaci ohrožující jejich život nebo zdraví. Nízkoprahová denní centra jsou službami sociální prevence. Služby v nich se poskytují ve formě ambulantní nebo terénní. Mohou být určeny nejen pro cílové skupiny osob v krizi a bez přístřeší, ale také pro osoby ohrožené rizikovým způsobem života nebo závislostí, případně pro osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách. Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež poskytují ambulantní, případně terénní služby dětem ve věku od 6 do 26 let, které jsou ohroženy společensky nežádoucími jevy, s cílem zlepšení jejich kvality života a předcházení nebo snížení sociálních rizik souvisejících s jejich způsobem života. Noclehárny patří mezi zařízení sociálních služeb. Poskytovány jsou pouze ve formě ambulantní a to osobám nacházejícím se bez přístřeší. Služba zahrnuje přenocování a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu. Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou poskytovány terénní, případně ambulantní formou rodině s dítětem, u kterého je jeho vývoj ohrožen důsledkem dopadů dlouhodobě krizové sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat a u kterého existují další rizika ohrožení jeho vývoje. Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením jsou službami sociální prevence, které se poskytují v ambulantní nebo terénní formě osobám v důchodovém věku nebo osobám se zdravotním postižením. Cílem těchto služeb je zabránit sociálnímu vyloučení těchto osob

13 SOCIÁLNÍ SLUŽBY - formy a druhy Sociálně terapeutické dílny jsou ambulantní služby poskytované osobám se sníženou soběstačností z důvodů zdravotního postižení, které z tohoto důvodu nejsou umístitelné na otevřeném ani chráněném trhu práce. Jejich účelem je dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování pracovních návyků a dovedností, a to formou sociálně pracovní terapie. Terénní programy jsou službami sociální prevence, které se poskytují terénní formou osobám, které vedou, nebo jsou ohroženy rizikovým způsobem života. Služby jsou zaměřeny na osoby v krizi, etnické menšiny i osoby žijící ve vyloučených komunitách. Posláním této služby je zmíněné osoby vyhledávat a pomáhat jim s řešením jejich obtížné situace. Sociální rehabilitace je službou sociální prevence a jejím cílem je pomoc osobám při udržení a zajištění jejich samostatnosti a nezávislosti. Poskytuje se ve formě ambulantní a terénní, ale v centrech sociálně rehabilitačních služeb i formou pobytovou

14 VĚCNÝ REJSTŘÍK POSKYTOVATELÉ sociálních služeb Agentura domácí péče LADARA o.p.s Agentura zdravotní domácí péče HOME CARE Armáda spásy v České republice Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje Člověk v tísni, o.p.s Farní charita Karlovy Vary Krajský dětský domov pro děti do 3 let Městské zařízení sociálních služeb - příspěvková organizace města Karlovy Vary Národní rada osob se zdravotním postižením CŘ KONTAKT bb, občanské sdružení pro studium, rehabilitaci a sport bez bariér Nejste sami...46 Občanské sdružení pro integraci lidí s postižením Dveře dokořán Občanské sdružení Res vitae Občanské sdružení Světlo Kadaň Romské občanské sdružení - Karlovy Vary Středisko rané péče SPRP Plzeň TyfloCentrum Karlovy Vary, o.p.s Tyfloservis, o.p.s Židovská obec

15 VĚCNÝ REJSTŘÍK SOCIÁLNÍ SLUŽBY - poskytovatelé Azylové domy , 30 Centra denních služeb...46 Denní stacionáře...31, 32 Domovy pro osoby se zdravotním postižením Domovy pro seniory...40 Domy na půl cesty...34 Kontaktní centra Krizová pomoc...35, 48 Nízkoprahová denní centra Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež...23, 25 Noclehárny...22 Odborné sociální poradenství... 26, 36, 45, 49, 53, 60 Odlehčovací služby Osobní asistence...15, 18, 27, 47 Pečovatelská služba....16, 19, Průvodcovské a předčitatelské služby...56 Raná péče Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením....24, 45, 57 Sociálně terapeutické dílny Sociální rehabilitace....58, 59 Telefonická krizová pomoc...50 Terénní programy...28, 52, 54 Tísňová péče Týdenní stacionáře

16 VĚCNÝ REJSTŘÍK OSTATNÍ služby ADP - Agentury domácí (zdravotní) péče Agentura zdravotní domácí péče HOME CARE Centrum domácí péče LADARA, s.r.o Zdravotní ošetřovatelská péče, Olga Sapoušková Rehabilitace Ivana Petrová Bambini...64 Centrum RODINKA Český červený kříž Oblastní spolek v K. Varech...66 Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče Plzeň odloučené pracoviště K. Vary Hipocentrum Pá-Ja...68 Karlovarská Krajská nemocnice a.s., nemocnice v Karlových Varech Mateřské centrum (MC) K. Vary, o.s. + Dobrovolnické centrum Vlaštovka, o.s., při MC Národní rada osob se zdravotním postižením ČR Probační a mediační služba ČR, středisko K. Vary Sdružení rodičů a přátel dětí s postižením Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých v ČR, oblastní pobočka Karlovy Vary Speciálně pedagogické centrum při Základní, mateřské a praktické škole v K. Varech Studium pro ženy...77 Svaz důchodců ČR, o.s. Městská organizace K. Vary

17 AGENTURA DOMÁCÍ PÉČE P A V L A A N D R E J K I V O V Á Agentura domácí péče LADARA o.p.s. Osobní asistence Agentura domácí péče LADARA o.p.s. Závodu míru 227/ Karlovy Vary Ing. Pavel Andrejkiv tel.: fax: mobil: forma služby terénní časový rozsah poskytování služby po ne 7:00-19:00 hod. ¾ osoby s chronickým onemocněním cílová skupina ¾ osoby se zdravotním postižením ¾ senioři

18 AGENTURA DOMÁCÍ PÉČE P A V L A A N D R E J K I V O V Á Agentura domácí péče LADARA o.p.s. Pečovatelská služba Agentura domácí péče LADARA o.p.s. Závodu míru 227/ Karlovy Vary Ing. Pavel Andrejkiv tel.: fax: mobil: forma služby terénní časový rozsah poskytování služby po ne 7:00-19:00 hod. ¾ osoby s chronickým onemocněním cílová skupina ¾ osoby se zdravotním postižením ¾ senioři

19 AGENTURA DOMÁCÍ PÉČE P A V L A A N D R E J K I V O V Á Agentura domácí péče LADARA o.p.s. Tísňová péče forma služby časový rozsah poskytování služby cílová skupina Agentura domácí péče LADARA o.p.s. Závodu míru 227/ Karlovy Vary Ing. Pavel Andrejkiv tel.: fax: mobil: terénní 24 hodin nepřetržitě ¾ osoby s chronickým onemocněním ¾ osoby se zdravotním postižením ¾ senioři V uvedených cílových skupinách může dojít k omezení poskytování služby zejména u osob, které mají duševní onemocnění nebo trpí některou formou demence

20 Agentura zdravotní domácí péče HOME CARE Osobní asistence Agentura zdravotní domácí péče HOME CARE Táborská 370/ Karlovy Vary Ludvika Kovářová tel.: forma služby terénní časový rozsah poskytování služby po ne 7:00-19:00 hod. ¾ Dospělé osoby se zdravotním handicapem a senioři, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu cílová skupina stavu tuto službu potřebují a nejsou schopni si ji sami nebo s dopomocí rodiny v požadovaný čas zabezpečit

21 Agentura zdravotní domácí péče HOME CARE Pečovatelská služba Agentura zdravotní domácí péče HOME CARE Táborská 370/ Karlovy Vary Ludvika Kovářová tel.: forma služby terénní časový rozsah poskytování služby po ne 7:00-19:00 hod. ¾ Občan, který z důvodu svého zdravotního stavu, vysokého věku, nebo s těžkým zdravotním cílová skupina postižením není schopen sám si obstarat nutné práce v domácnosti a péči nemohou poskytnout rodinní příslušníci

22 Armáda spásy v České republice Azylové domy forma služby časový rozsah poskytování služby cílová skupina Centrum sociálních služeb Armády spásy Nákladní 205/ Karlovy Vary Robert Jiruše tel.: pobytová nepřetržitě ¾ Muži bez přístřeší. Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

23 Armáda spásy v České republice Nízkoprahová denní centra forma služby časový rozsah poskytování služby cílová skupina Centrum sociálních služeb Armády spásy Nákladní 205/ Karlovy Vary Robert Jiruše tel.: ambulantní po pá 9:00-10:00 hod. po ne 14:00-16:00 hod. ¾ Muži bez přístřeší. Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

24 Armáda spásy v České republice Noclehárny forma služby časový rozsah poskytování služby cílová skupina Centrum sociálních služeb Armády spásy Nákladní 205/ Karlovy Vary Robert Jiruše tel.: ambulantní po pá 19:00-7:00 hod. následujícího dne ¾ Muži bez přístřeší

25 Armáda spásy v České republice Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež forma služby časový rozsah poskytování služby cílová skupina Komunitní centrum Armády spásy Jugoslávská 1274/ Karlovy Vary Petra Krištofová tel.: armadaspasy.cz ambulantní, terénní po, út 13:00-17:00 hod. pá 9:00-17:00 hod. ¾ Děti a mládež ve věku 6-15 let

26 Armáda spásy v České republice Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením forma služby časový rozsah poskytování služby cílová skupina Komunitní centrum Armády spásy Jugoslávská 1274/ Karlovy Vary Petra Krištofová tel.: armadaspasy.cz ambulantní po, út 9: 00-12:00 hod. st, čt 9: 00-17:00 hod. ¾ Senioři a osoby se zdravotním postižením

27 Armáda spásy v České republice Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Nízkoprahový klub Karlovy Vary Východní 682/ Karlovy Vary Petra Krištofová tel.: forma služby ambulantní, terénní časový rozsah poskytování služby po, út 14:00-18:00 hod. cílová skupina ¾ Klienti ve věku let. Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

28 Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje Odborné sociální poradenství forma služby časový rozsah poskytování služby cílová skupina Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje Sokolovská 119/ Karlovy Vary Bc. Jana Pomijová tel.: mobil: ambulantní, terénní po, st 8:00-12:00 13:00-17:00 út, čt 8:00-12:00 13:00-16:00 pá 8:00-12:00 hod. ¾ osoby s tělesným postižením ¾ osoby se sluchovým postižením ¾ osoby se zdravotním postižením ¾ osoby se zrakovým postižením ¾ senioři

29 Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje Osobní asistence Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje Sokolovská 119/ Karlovy Vary Bc. Jana Pomijová tel.: mobil: forma služby terénní časový rozsah poskytování služby po pá 8:00-17:00 hod. ¾ osoby s tělesným postižením ¾ osoby se sluchovým postižením cílová skupina ¾ osoby se zdravotním postižením ¾ osoby se zrakovým postižením ¾ senioři

30 ČLOVĚK V TÍSNI, o.p.s. Terénní programy Člověk v tísni, o.p.s. Železniční Karlovy Vary Jan Němeček tel.: forma služby terénní časový rozsah poskytování služby po pá 8:30-17:00 hod. cílová skupina ¾ osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách

31 ČLOVĚK V TÍSNI, o.p.s. Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Člověk v tísni, o.p.s. Železniční Karlovy Vary Jan Němeček tel.: forma služby terénní časový rozsah poskytování služby po pá 8:30-17:00 hod. cílová skupina ¾ osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

32 Farní charita Karlovy Vary Azylové domy forma služby časový rozsah poskytování služby cílová skupina Domov pro matky s dětmi v tísni Karlovy Vary Svobodova 348/ Karlovy Vary Ing. Jiří Novák Mgr. Agata Scheerbaumová tel.: pobytová nepřetržitě ¾ oběti domácího násilí ¾ osoby v krizi ¾ rodiny s dětmi Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

33 Farní charita Karlovy Vary Denní stacionáře Denní stacionář pro zdravotně a mentálně postižené Svobodova 743/ Karlovy Vary Ing. Jiří Novák Mgr.Vojtěch Dušek tel.: forma služby ambulantní časový rozsah poskytování služby po pá 7:30-16:00 hod. Osoby ¾ s chronickým duševním onemocněním ¾ s jiným zdravotním postižením cílová skupina ¾ s kombinovaným postižením ¾ s mentálním postižením ¾ s tělesným postižením ¾ se zdravotním postižením

34 Farní charita Karlovy Vary Denní stacionáře Denní stacionář pro staré a zdravotně postižené občany Svobodova 743/ Karlovy Vary Ing. Jiří Novák Dita Matoušová tel.: forma služby ambulantní časový rozsah poskytování služby po pá 7:00-18:00 hod. Osoby ¾ s chronickým duševním onemocněním ¾ s chronickým onemocněním ¾ s jiným zdravotním postižením ¾ s kombinovaným postižením cílová skupina ¾ s tělesným postižením ¾ se sluchovým postižením ¾ se zdravotním postižením ¾ se zrakovým postižením ¾ senioři

35 Farní charita Karlovy Vary Týdenní stacionáře forma služby časový rozsah poskytování služby cílová skupina Týdenní stacionář pro staré a zdravotně postižené občany Svobodova 743/ Karlovy Vary Ing. Jiří Novák Dita Matoušová tel.: ambulantní po 7:00-24:00 hod. út čt 00:00-24:00 hod. pá 00:00-18:00 hod. Osoby ¾ s chronickým duševním onemocněním ¾ s chronickým onemocněním ¾ s jiným zdravotním postižením ¾ s kombinovaným postižením ¾ s tělesným postižením ¾ se sluchovým postižením ¾ se zdravotním postižením ¾ se zrakovým postižením ¾ senioři

36 Farní charita Karlovy Vary Domy na půl cesty forma služby časový rozsah poskytování služby cílová skupina Dům na půl cesty Karlovy Vary Svobodova 743/ Karlovy Vary Ing. Jiří Novák Bc. Lucie Pražáková tel.: pobytová nepřetržitě Osoby ¾ do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

37 Farní charita Karlovy Vary Krizová pomoc forma služby časový rozsah poskytování služby cílová skupina Krizová pomoc Domu na půl cesty Karlovy Vary Svobodova 743/ Karlovy Vary Ing. Jiří Novák Bc. Lucie Pražáková tel.: pobytová nepřetržitě ¾ oběti domácího násilí ¾ osoby bez přístřeší ¾ osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče ¾ osoby v krizi

38 Farní charita Karlovy Vary Odborné sociální poradenství Poradna Farní charity Karlovy Vary Svobodova 348/ Karlovy Vary Ing. Jiří Novák JUDr. Jana Klimešová tel.: forma služby ambulantní časový rozsah poskytování služby po pá 13:00-18:00 hod. ¾ oběti domácího násilí cílová skupina Osoby ¾ s chronickým duševním onemocněním ¾ s chronickým onemocněním ¾ s jiným zdravotním postižením ¾ s mentálním postižením ¾ s tělesným postižením ¾ se sluchovým postižením ¾ se zdravotním postižením ¾ se zrakovým postižením ¾ v krizi ¾ senioři

39 Farní charita Karlovy Vary Odlehčovací služby forma služby časový rozsah poskytování služby cílová skupina Odlehčovací služba při Denním stacionáři pro staré a zdravotně postižené občany Svobodova 743/ Karlovy Vary Ing. Jiří Novák Dita Matoušová tel.: pobytová nepřetržitě Osoby ¾ s chronickým duševním onemocněním ¾ s chronickým onemocněním ¾ s jiným zdravotním postižením ¾ s kombinovaným postižením ¾ s tělesným postižením ¾ se sluchovým postižením ¾ se zdravotním postižením ¾ se zrakovým postižením ¾ senioři

40 Farní charita Karlovy Vary Sociálně terapeutické dílny Sociálně terapeutické dílny Svobodova 743/ Karlovy Vary Ing. Jiří Novák Mgr. Vojtěch Dušek tel.: forma služby ambulantní časový rozsah poskytování služby po pá 7:30-16:00 hod. Osoby ¾ s jiným zdravotním postižením ¾ s kombinovaným postižením cílová skupina ¾ s mentálním postižením ¾ s tělesným postižením ¾ se zdravotním postižením ¾ se sluchovým postižením ¾ se zrakovým postižením Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

41 Krajský dětský domov pro děti do 3 let Domovy pro osoby se zdravotním postižením forma služby časový rozsah poskytování služby cílová skupina Krajský dětský domov pro děti do 3 let, příspěvková organizace Zítkova 1267/ Karlovy Vary MUDr. Miroslav Rákos tel.: , soc.pracovnice cz. pobytová nepřetržitě osoby s mentálním postižením osoby se zdravotním postižením ¾ děti předškolního věku (od 1 do 7 let) ¾ mladší děti (7 10 let) ¾ starší děti (11 15 let) ¾ dorost (16 18 let) ¾ mladí dospělí (19 26 let)

42 Městské zařízení sociálních služeb příspěvková organizace města Karlovy Vary Východní 621/16, Karlovy Vary , , Domovy pro seniory forma služby časový rozsah poskytování služby cílová skupina Domov důchodců Závodu míru 88/ Karlovy Vary Vlasta Semanová tel.: pobytová nepřetržitě ¾ senioři a osoby se zdravotním postižením

43 Městské zařízení sociálních služeb příspěvková organizace města Karlovy Vary Východní 621/16, Karlovy Vary , , Pečovatelská služba forma služby časový rozsah poskytování služby cílová skupina Středisko pečovatelské služby(sps) Severní 869/ Karlovy Vary Ilona Šmejkalová, vedoucí SPS tel.: mobil: ambulantní, terénní nepřetržitě ¾ senioři bez omezení věku a osoby se zdravotním postižením ¾ poskytování pečovatelské služby v bytech klientů (terénní) a v domech s pečovatelskou službou (DPS) ¾ poskytování stravy nebo pomoc při zajištění stravy (jedna ze základních činností v rámci pečovatelské služby - rozvoz stravy; stravování v jídelně pro docházející klienty)

44 Městské zařízení sociálních služeb příspěvková organizace města Karlovy Vary Východní 621/16, Karlovy Vary , , Pozn. Byty v domech zvláštního určení jsou byty v domech s pečovatelskou službou (DPS) ( 10 zákona č.102/1992 Sb. kterým se mění, upravuje a doplňuje OBČANSKÝ ZÁKONÍK). Nájemní byty v DPS jsou ve vlastnictví města K.Vary. DPS nejsou zařízení sociální péče! DOMY S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU (DPS) adresa DPS Dům s pečovatelskou službou Východní 621/ Karlovy Vary Mgr. Vlasta Hrdličková tel.: Dům s pečovatelskou službou Severní 869/ Karlovy Vary Hana Havlásková, DiS. tel.: mobil:

45 Městské zařízení sociálních služeb příspěvková organizace města Karlovy Vary Východní 621/16, Karlovy Vary , , Dům s pečovatelskou službou Jateční 9/ Karlovy Vary Hana Havlásková, DiS. tel.: Dům s pečovatelskou službou Sedlecká Karlovy Vary Dagmar Jandová tel.: mobil: Dům s pečovatelskou službou Závodu míru 791/ Karlovy Vary Miluše Skalová tel.: mobil: