Výroční zpráva o činnosti školského zařízení za období školního roku 2012/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školského zařízení za období školního roku 2012/2013"

Transkript

1 Výchovný ústav, dětský domov se školu, Výtisk číslo: základní škola, střední škola a školní jídelna, Počet listů: 14 Ž l u t i c e, Přílohy: 10/13 J i r á s k o v a 3 4 0, Čj.: 2363/ října 2013 Schvaluji: předseda školské rady zařízení Bc. Irena VACKOVÁ Výroční zpráva o činnosti školského zařízení za období školního roku 2012/2013 Žlutice, 23. září 2013 Ředitel zařízení Mgr. Michaela CASTKOVÁ

2 Obsah a/ Základní údaje o školském zařízení... 3 b/ Přehled oborů vzdělávání zařazených ve školském rejstříku... 4 c/ Přehled pracovníků školského zařízení... 4 d/ Údaje o přijetí, umístění, přemístění, přeřazení, propuštění dětí, o přijímacím řízení a následném přijetí do školy... 5 Úsek sociální... 5 Úsek školy... 5 e/ Údaje o výsledcích poskytovaných školských služeb... 5 Úsek školy... 5 Úsek výchovy... 6 Výchovná činnost... 6 Zájmová činnost... 6 Chlapci v zařízení... 8 Krizové chování chlapců... 8 Plánované rozdělení oddílu na školní rok 2013/ Úsek stravování... 9 f/ Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků g/ Údaje o aktivitách a prezentaci školského zařízení na veřejnosti h/ Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí i/ Základní údaje o hospodaření školského zařízení Hodnocení závazných ukazatelů Schválený rozpočet na rok Skutečné čerpání prostředků k Návrh na rozdělení hospodářského výsledku roku Závazky Majetek a jeho inventarizace j/ Základní koncepce rozvoje na školní rok 2012/ Usek školy Úsek výchovy Úsek hospodářský

3 a/ Základní údaje o školském zařízení Název: Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola, střední škola a školní jídelna, Žlutice, Jiráskova 344 s účinností od 1. února 2006, čj.: /05-25 MŠMT Sídlo: Žlutice, Jiráskova 344 Školské zařízení sdružuje: Základní škola, kapacita 24 žáků IZO: Střední škola, kapacita 24 žáků IZO: Dětský domov se školou, kapacita 24 lůžek IZO: Výchovný ústav, kapacita 12 lůžek IZO: Školní jídelna, kapacita 70 jídel IZO: Zřizovatel: Právní forma: MŠMT, Karmelitská 7, Praha l příspěvková organizace Identifikační číslo: Vedení zařízení: ředitel školského zařízení: Mgr. Michaela CASTKOVÁ zástupce ředitele: vedoucí učitel: vedoucí vychovatel: Ing. Petr JENÍK Ing. Petr JENÍK Bc. Jaroslav DOLEŽAL Elektronická adresa: Údaje o školské radě: předseda školské rady: Bc. Irena VACKOVÁ (od ) jmenovací dekret: čj.: 21321/ členové: Ing. Petr JENÍK (od ) zvolen pedagogickými pracovníky Bc. Jitka NAJMANOVÁ (od ) jmenována zákonnými zástupci žáků 3

4 b/ Přehled oborů vzdělávání zařazených ve školském rejstříku Základní škola, Školní vzdělávací program ZV Učení pro život s platností od 1. září Školní vzdělávací program SOV, obor vzdělávání Kuchař-číšník, H/01 s platností od 1. září Školní vzdělávací program SOV, obor vzdělávání Práce ve stravování, E/02 s platností od 1. září c/ Přehled pracovníků školského zařízení Ředitel školského zařízení: Mgr. Michaela CASTKOVÁ Zástupce ředitele, vedoucí učitel: Vedoucí vychovatel: Ing. Petr JENÍK Bc. Jaroslav DOLEŽAL Přehled pracovníků školského zařízení v příloze č. 1. Složení pedagogického sboru učitelů základní a střední školy v příloze č. 2. Rozsah přímé vyučovací činnosti pedagogů-učitelů základní a střední školy v příloze č. 3. Příjem a odchody zaměstnanců v průběhu školního roku 2012/2013 Příjem nových zaměstnanců: Bc. Jitka NAJMANOVÁ, Renata BARVOVÁ, Eva VIRÁGOVÁ, Mgr. Petr KORDÍK, Dis., Mgr. Jacek STANCZYK, Bc. Tomáš VUKLIŠEVIČ, Martin MÍČEK, Radek SEDLÁČEK, Jaroslav CHOCHOLOUŠ, Zbyněk VAŇOUREK, Viktor ŠŤASTNÝ, Aluš GRBAN, Zdeněk SAX, Luboš ADAMICKÝ. Odchody zaměstnanců: Mgr. Věnceslava WERNEROVÁ, Věra ŠIMANOVÁ, Michaela ČECHOVÁ, Renata BARVOVÁ, Olga ŠÍMOVÁ, Tereza BRÉMOVÁ, Lenka MARKOVÁ, Bc. Jaroslav DOLEŽAL, Petr BALÁK, Aluš GRBAN, Jaroslav JONÁŠ, Rudolf ČECH. Studující pedagogové učitelé: Studující pedagogové vychovatelé: Soňa VOJÍKOVÁ, Michaela MAŇÁKOVÁ, Radek SEDLÁČEK Zuzana ZEDNÍKOVÁ, p. Petr NAVRÁTIL, Daniel KOŠNÁŘ, Viktor ŠŤASTNÝ, Radek SEDLÁČEK. 4

5 d/ Údaje o přijetí, umístění, přemístění, přeřazení, propuštění dětí, o přijímacím řízení a následném přijetí do školy Úsek sociální Spolupráce s rodinou je v podstatě z 90% úspěšná. Hodnocení EVIX - program optimalizující pracovní výkony jak pedagogických pracovníků, tak sociální pracovnice. Velice dobře se zapracovali všichni, kteří jej používají ke své práci. Spolupráce se soudy - soudní vymáhání pohledávek na " ošetřovném " hodnotím velice kladně. Komunikace s pedagogickými pracovníky bez závažnějších problémů; hodnotím kladně. Spolupráce s externími školami SLŠ Žlutice, Červeňák Jiří, Horvát Jiří, Šoufek Pavel, 1. ročník tříletého oboru vzdělávání. Návštěvy kurátorů probíhají v souladu s ustanovením zákona č. 109/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů. O letních prázdninách byli chlapci umístěni do svých rodin dle žádosti rodičů, nedošlo k žádným rozsáhlým problémům v chování. Úsek školy Základní škola zařízení, II. stupeň je žáky doplňována cestou DDÚ Plzeň v souladu zákona o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních, zákon č. 109/2002 Sb., 5 ve znění pozdějších předpisů. Střední škola je žáky doplňována cestou DÚM Praha v souladu zákona č. 109/2002 Sb., 5 ve znění pozdějších předpisů. Stav naplněnosti základní školy, střední školy k a v přílohách č. 4, 5. Dlouhodobě sledovaná naplněnost žáky základní a střední školy zařízení v příloze 6. Od jsou žáci přijímáni do prvního ročníku střední školy i s ohledem na splnění podmínek přijímacího řízení v souladu 60, školského zákona; zákon č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Přehled přijatých přihlášek ke vzdělávání ve střední škole, obor vzdělávání Kuchař - číšník, H/01 a Práce ve stravování, E/02 pro školní rok 2012/2013 v příloze č. 7. e/ Údaje o výsledcích poskytovaných školských služeb Úsek školy Hodnocení výsledků vzdělávání žáků základní školy bylo prováděno v souladu s 14 a 15 vyhlášky č. 48/2005 Sb. a pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků základní a střední školy školského zařízení. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků střední školy bylo prováděno v souladu 3 vyhlášky č. 13/2005 Sb. a pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků základní a střední školy. Celková výslednost hodnocení vzdělávání žáků základní i střední školy byla pravidelně vyhodnocována na jednáních čtvrtletních pedagogických rad. Vyhodnocení závěrečných státních zkoušek střední školy dle jednotného zadání závěrečné zkoušky v příloze č. 8. Na pedagogických radách byla souběžně projednávána udělená výchovná opatření pedagogickým sborem v souladu 17, 10 vyhlášek č. 48 a 13/2005 Sb. a krizové chování žáků po čtvrtletích školního roku. Pravidelně byl vyhodnocován zpracovaný Minimální program protidrogové prevence, 5

6 program proti šikanování dle metodických materiálů MŠMT, především Metodický pokyn k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních čj.: MŠMT-22294/ a Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních čj.: 21291/ Nemalé úsilí třídních učitelů základní školy a výchovného poradce bylo věnováno podávání přihlášek ke střednímu vzdělávání žáků končících povinnou školní docházku v souladu školského zákona, zákon č. 561/2004 Sb., 59, 60 a prováděcí vyhlášky č. 561/2004 Sb. Přehled podaných přihlášek ke vzdělávání ve střední škole žáků končících povinnou školní docházku v příloze č. 9. Úspěšnost žáků základní školy při výběrovém řízení ke vzdělávání ve středních školách pro školní rok 2013/2014 je zdokumentována v příloze č. 10. Úsek výchovy V školním roce 2012/2013 bylo provedeno přeskupení dětí do jednotlivých rodinných a výchovných skupin s ohledem na žáky základní, střední školy zařízení a partnerských středních škol regionu. Práce a výchova v našem zařízení spočívala na jednotnosti výchovy a dodržování vnitřního řádu domova jak ze strany dětí, tak pedagogů-vychovatelů. Výchovná činnost probíhala dle ročního plánu, který měla každá rodinná a výchovná skupina zpracovaný na podmínky a stav chlapců v jednotlivých oddílech. Roční plány vycházely z výchovně vzdělávací činnosti zařízení. Výchovná činnost Rozvoj osobnosti Zde byly utvářené podmínky k hygienickým, psychohygienickým a sociálním návykům, dodržovaní soužití s ostatními chlapci, vyrovnávat se přijatelným způsoben s autoritami, cítit zodpovědnost za vlastní chování i přiměřený podíl sounáležitosti a zodpovědnosti za druhé ve skupině při zachování schopnosti asertivitě se prosadit. Příprava na vyučování (další vzdělávání) Příprava do školy probíhala na jednotlivých skupinách individuálně. Samostudium je zakotveno v časovém rozvrhu v každý pracovní den. Zde se projevily velké nedostatky, protože chlapci vůbec nebyli zvyklí se doma učit a psát domácí úkoly. U chlapců chybí povinnost vzdělávat se, mají velké nedostatky v učivu a vědomostech. Pedagog-vychovatelé se především zaměřili na jednotlivé chlapce. Kladou důraz na pravidelnost vypracování domácích úkolů, práci s knihou, využívaní učebních pomůcek, vzájemnou pomoc při vypracování úkolů, upevňovat vědomosti a dovednosti zábavnou formou. Další hlavní činností byla pravidelná kontrola dosažených vzdělávacích výsledků. Zájmová činnost Pracovně technická činnost Hlavní pracovní akcí byla údržba domova, hřišť, zahrady a přilehlého okolí. Chlapci se pod vedením pedagoga-vychovatele Soldána a Košnáře podíleli na úpravě a údržbě čistoty města, převážně na autobusových zastávkách. Při pracovních terapiích prováděli úpravu přidělených prostor zařízení, především šlo o sekání a hrabání travnatých ploch, sběr jablek a ořechů, pálení a úklid. Nesmíme zapomenout na pravidelné úklidy na skupině. K dalším činnostem patřily drobné opravy nábytku na skupině, různé úpravy a předělávky. Při této činnosti se pedagogvychovatelé především zaměřili na vyvolání zájmu chlapců o zvyšování úrovně jejich znalostí, manuální zručnosti při zacházení s nástroji a jednoduchými přístroji. 6

7 Přírodovědná činnost Zde nám pokračoval Projekt rybaření a návrat k přírodě, který vede pedagog-vychovatel Košnář. V tomto projektu se chlapci učí různým technikám rybolovu, poznávaní druhů ryb a jejich životního prostředím, trpělivosti a zručnosti a také ochraně přírody. K dalším akcím patří také návštěva ZOO v Plzni, vycházky do přírody, kde chlapci jsou vedeni k pozorování živé a neživé přírody v našem regionu. V rámci geocachingu, kterému se věnuje též pedagog-vychovatel Košnář, se chlapci seznamují s florou a faunou místní lokality. Společenskovědní činnost Již tradičně jsme stavěli květnovou májku a chlapcům byl osvětlen vznik této tradice. Při každém státním svátku vztyčíme českou vlajku a proběhne osvěta významného dne pro náš národ. Pedagog-vychovatelé se snaží vést chlapce ke sledování tisku, médií a to především televizních novin a zpráv na internetu, přičemž tato činnost je součástí časového rozvrhu dne. Vedou se neformální rozhovory o dění v našem státě, drogové problematice a jiných aktuálních problémech. V dnešní době chlapci čerpají informace především z internetu ve škole. Průběžně navštěvujeme místní společensko-kulturní a sportovní akce. Pořádáme výlety do muzeí, zámků a hradů. Vypravujeme se i do zajímavých přírodních lokalit Česka Sněžka, Prachovské skály, Koněpruské jeskyně, Doupovské hory, Slavkovské lesy a mnoho dalších krás naší přírody. Estetická a výtvarná činnost V této činnosti se chlapci učí vyhotovovat dekorativní předměty, především v keramické dílně pod vedením pedagoga-vychovatele Bc. Vackové. Tyto výrobky jsou prezentovány formou dárků kurátorům a rodičům, pamětní předměty k velikonočnímu turnaji v malé kopané, pořádané naším ústavem. Dále se učí využívat ploch oken internátu pod vedením pedagoga-vychovatele Zedníkové, díky čemuž si zkulturňují své prostředí. Muzikoterapeutická činnost V zařízení vede projekt muzikoterapie a arteterapie pedagog-vychovatel Zedníková, která chlapce připravovala na vánoční besídku; učila chlapce relaxovat, hrát na jednoduché hudební nástroje, sólový zpěv a zpěv s doprovodem anebo karaoke. Sportovní činnost Zde byla nabídnuta rozmanitá činnost u všech skupin. Zejména příprava na tradiční velikonoční turnaj v minikopané pořádané našim zařízením. Chlapci se opakovaně zúčastnili Železného chovance a také soutěže v netradičních disciplínách pořádaných ŠZ Pšov a jimi pořádaném silovém trojboji. Účast byla i na turnaji v malé kopané organizované ŠZ Buškovice. K částečně sportovním disciplínám také patři geocaching hledání pokladů, turistika a sledování sportovních utkání v televizi nebo přímo na stadionech. Dále cyklistika v projektu putovaní regionem na kolech pod vedením pedagoga-vychovatele Stejskalové. V zimním období jsme především využívali naší tělocvičnu k florbalu, basketbalu, stolnímu tenisu. K oblíbeným sportům patří lední hokej a sáňkovaní, běh na běžkách. Činnost byla zaměřená na pohybové hry, míčové hry, plavání, turistika, kondiční cvičení, cyklistika, sledování TV pořadů nebo návštěva na fotbalových utkáních ve Žluticích. Při vlastní hře jsme se zejména zaměřili na dodržování pravidel fair play a smysl pro spravedlnost, zvládat neúspěch a umět si naopak užít pocit vítězství. Důležitá je také kolektivní spolupráce. 7

8 Outdoorová činnost Zde jsme se zaměřili na všechny možné outdoorová aktivity. Aktivní znalost první pomoci, táboření a orientace v terénu, zátěžové akce s přespáváním v přírodě, organizované během letních prázdninových pobytů. Dále procvičováním znalostí zásad chování chodců a cyklistů v silničním provozu. Již pravidelně jezdíme začátkem května na kemp Betlém, kde si chlapci musí poradit s drsnou přírodou Tepelské vrchoviny a naučit se tábořit, rozdělávat oheň. Při zátěžových akcích s přespáním se také učí hospodařit s přidělenou normou stravy, umět se vyrovnat s nepřízní počasí a spolupracovat mezi sebou. Učí se pracovat s mapou, buzolou a orientovat se v terénu. Sebeobslužná a organizační činnost Zde pedagog-vychovatel učí chlapce péči o obuv a oděv, pravidelně s chlapci chodí na výměnu prádla, kontrolují pořádek v osobních věcech. S chlapci si upravuji své skupiny tak, aby si chlapci vytvořili příjemné prostředí. Chlapci mají možnost si své věci i sami vyprat. Učí se hospodařit s penězi a šetřit ústavní majetek. Chlapci se učí ve spolupráci se sociální pracovníci vyřizovat si jednoduché úřední a osobní záležitosti. Zde jsme se také zaměřili na poučení a dodržovaní protipožární ochrany, bylo provedeno námětové cvičení na ověření znalostí z požární ochrany, evakuace a nástup dle požárního poplachového plánu. Bylo připraveno 53 organizovaných činností a akcí zařízení v termínu od 1. září 2012 až do termínu 30. června 2013, z toho se jich většina podařilo uskutečnit. Chlapci v zařízení Během školního roku 2012/2013 se v zařízení vystřídalo 50 chlapců. Z toho ve školním roce přišlo celkem 22 chlapců a odešlo 16 chlapců, z toho bylo převezeno 7 chlapců; 7 chlapců dovršilo 18 let a tím jim byl ukončen pobyt v zařízení. Tři chlapci byli umístěni ve vazbě. Vyvrcholením školního roku byla jako již tradičně letní prázdninová činnost. Činnost byla rozdělena do pěti turnusů. I. turnus (týden ve školském zařízení Žlutice, týden v autokempu Betlém) vedoucí Bc. Vacková II. turnus (týden ve školském zařízení Hostinné, týden ve školském zařízení Žlutice) vedoucí Stejskalová III. turnus (14 dní v autokempu Betlém) vedoucí Zedníková IV. turnus (týden ve školském zařízení Žlutice, týden v autokempu Betlém) vedoucí Navrátil V. turnus (týden ve školském zařízení Žlutice) Na všech turnusech byla nabídnutá rozmanitá činnost a to zejména: turistika, geocaching, plavání, rybaření, společenské hry, míčové hry a zábavné kvízy. Činnost také byla zaměřena na sebeobslužnost a zvládání zátěžových situací a jejich následné vyhodnocení. Krizové chování chlapců Útěky Za školní rok 2012/2013 bylo 286 útěku. Z toho dlouhodobě na útěku jsou tito chlapci: Kotlár Miroslav, Salva Miroslav, Gonzáles Denis, Čech Radim. Nejvíce útěku se dopustil chlapec Moravec David 69x, Zobel Lukáš 30x. Útěkovost se nezměrně oproti jiným rokům navýšila. 8

9 Vazba Ludvík Dunka, Zahálka Lukáš, Urban Pavel. Zneužívání návykových látek Pravidelně provádíme testy na THC, namátkově na přítomnost alkoholu v krvi a jiné OPL. Po celý školní rok situaci monitorujeme a o výsledcích informujeme zákonné zástupce chlapců a jednotlivé orgány OSPOD. Probíhá také program protidrogové prevence. Chlapci se zúčastnili také poučné besedy o gamblingu. Plánované rozdělení oddílu na školní rok 2013/2014 I. oddíl Červenková, Pokorná, Šťastný II. oddíl Zedníková, Košnář III. oddíl Sedláček, Soldán IV. oddíl Bc. Vacková, Navrátil V. oddíl Stejskalová, Šinágl Bezpečnostní pracovníci: Šetková, Virágová, Míček, Chocholouš, Vaňourek, Brož. Úsek stravování Plánovaná kapacita jídelny je 70 míst. Příprava pokrmů byla prováděna dle norem schválených MŠMT pro školní stravování. Ve školním roce 2012/13 se ve školní jídelně stravovalo 30 dospělých osob; zaměstnanci zařízení. Denně v průměru 15 zaměstnanců oběd, 5 zaměstnanců večeří. Za uvedené období bylo vydáno celkem snídaní pro děti a učně přesnídávek pro děti a učně obědů pro děti a učně svačina pro děti a učně večeří pro děti a učně druhá večeře pro děti a učně Žáci, kteří se vzdělávají na ostatních partnerských školách regionu, vytvářejí rozdíly mezi vydanými snídaněmi a obědem. Tito žáci se stravují v rámci školy, kde se vzdělávají, což činí cca 900 obědů. V tomto období bylo vydáno obědů pro zaměstnance večeří pro zaměstnance 9

10 Finanční norma je rozdělena do dvou kategorii Děti let Děti nad 15 let 78,50 Kč 96,- Kč Finanční norma pro zaměstnance Oběd Večeře 29,50 Kč 27,50 Kč Zaměstnancům je poskytnut příspěvek z FKSP 4,50 Kč na každé odebrané jídlo. V kuchyni je prováděn pravidelný sanitární úklid v souladu HACCP. Jídelní lístek je sestavován s týdenním předstihem. Ve školní kuchyni je prováděno praktické vyučování žáků střední školy našeho zařízení, obory vzdělávání Kuchař-číšník a Práce ve stravování. f/ Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Všem pedagogickým pracovníkům, kteří nesplňují kvalifikační požadavky dle zákona č. 563/2004 Sb. bylo doporučeno v co možná nejkratší době zahájit studium. Pedagogičtí pracovníci a ostatní zaměstnanci jsou pravidelně vysíláni na semináře a školení hrazené zaměstnavatelem. g/ Údaje o aktivitách a prezentaci školského zařízení na veřejnosti Aktivity školy a výchovy byly realizovány v souladu se zpracovaným Plánem nepravidelné činnosti školy a Plánem výchovné činnosti výchovy na školní rok 2012/2013; společným úsilím pedagogických pracovníků byl tento plán úspěšně splněn. Kvalitním způsobem se podařilo připravit a provést schůzku s rodiči a zákonnými zástupci žáků základní a střední školy v lednu letošního roku za přítomnosti managementu zařízení, pedagogického sboru školy; opakovaným negativem byla mizivá účast zákonných zástupců žáků základní a střední školy. Rukodělné práce žáků základní a střední školy byly s úspěchem presentovány v kulturním a společenském středisku města Žlutice, předávány jednotlivým pracovníkům OSPOD při jejich plánovaných návštěvách v zařízení. Velmi dobrou prezentací zařízení byly níže provedené aktivity V říjnu 2012 byla kvalitním způsobem provedena reprezentace střední školy na prezentaci středních škol THERMÁL, Karlovy Vary října 2012 den otevřených dveří zařízení 24. října Disciplína geocaching za spontánního řízení a radosti z úspěchů především pedagogavychovatele, Košnáře, Navrátila a Sedláčka. Činnost rybářského kroužku za odborného vedení pedagoga-vychovatele Košnáře. 10

11 h/ Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Inspekční činnost Českou školní inspekcí a dalších kontrolních subjektů byla za hodnocené období provedena v níže uvedených měsících: květen 2012 Krajská hygienická stanice Česká školní inspekce Generální finanční ředitelství Plzeň červen 2012 OSSZ Karlovy Vary Finanční úřad Karlovy Vary V souladu se závěry výše uvedených inspekcí a kontrol byly zpracovány a termínově včas zaslány opatření k odstranění zjištěných nedostatků a tyto následně v zařízení odstraněny. Interní kontrolní a hospitační činnost zařízení byla prováděna v souladu se zpracovanými Plány kontrolní a hospitační činností. Průběžně byl prováděn vnitřní audit zařízení. i/ Základní údaje o hospodaření školského zařízení Hospodaření základní, střední školy i školského zařízení je prováděno v souladu se zákonem č. 109/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a prováděcími předpisy. Školské zařízení poskytuje i stravování žákům základní a střední školy ve školní jídelně. Ve smyslu 19 školského zákona vedle stravování dětí zajišťuje také závodní stravování zaměstnanců příspěvkové organizace. Hodnocení závazných ukazatelů Příspěvek na provoz a na mzdy byl pravidelně měsíčně uvolňován MŠMT ve výši 1/12 rozpočtu na rok Rozepsané závazné ukazatele rozpočtu NIV celkem, MP celkem, OON v členění dle paragraf a limit počtu zaměstnanců, organizace v roce 2012 nepřekročila a tím neporušila rozpočtovou kázeň. Schválený rozpočet na rok 2012 Za školské zařízení: NIV celkem z toho MP celkem z toho OON z toho zákonné odvody a FKSP z toho ONIV tis. Kč tis. Kč 255 tis. Kč tis. Kč tis. Kč Limit počtu pracovníků 33,12 Plánované příjmy 550 tis. Kč 11

12 Skutečné čerpání prostředků k Za zařízení celkem: NIV celkem z toho MP z toho OON z toho zákonné odvody a FKSP z toho ONIV 549 tis. Kč tis. Kč 125 tis. Kč tis. Kč tis. Kč Limit počtu zaměstnanců celkem 31,14 Příjmy 769 tis. Kč Čerpání fondu odměn 864 tis. Kč Čerpání FRM 485 tis. Kč Čerpání rezervního fondu 38 tis. Kč Hospodářský výsledek ,- Kč Nevyčerpané finanční prostředky byly řádně dány do schvalovacího řízení ve výši ,- Kč a po schválení byly zaúčtovány na příslušné fondy. Návrh na rozdělení hospodářského výsledku roku 2012 Fond rezervní ,- Kč Fond odměn ,- Kč Pohledávky Hodnota celkových pohledávek z toho ošetřovné z toho odepsáno do oprávek v roce ,- Kč ,- Kč ,- Kč Hlavním důvodem pohledávek je insolventnost rodičů, či nezjištění trvalého pobytu dlužníků. Dalším důvodem je jejich nízký příjem, který je dorovnáván sociálními dávkami. Soudně se docílilo k vymožení celkem 8.326,- Kč. V soudním jednání je ,- Kč. Pohledávky jsou vymáhány všemi dostupnými prostředky a je jim věnována náležitá pozornost. Závazky Závazky vůči zaměstnancům doplatek mzdy 12/2011 Sociální a zdravotní pojištění Daně ze mzdy Dodavatelé Peníze v rámci projektu EU školám Kauce na prodej budovy Hodnota celkových závazků ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,80 Kč ,- Kč ,- Kč ,20 Kč Majetek a jeho inventarizace Dokladová a fyzická inventarizace byla provedena k 31. prosince 2012 v souladu s ustanovením 29 a 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů s těmito výsledky. Při inventarizaci nebyly shledány rozdíly. Veškeré náklady organizace jsou hrazeny z dotace MŠMT. Naše organizace se nepodílela na žádné zahraniční spolupráci a nezúčastnila se žádného výzkumného projektu. 12

13 j/ Základní koncepce rozvoje na školní rok 2012/2013 Usek školy Pokračovat v optimalizaci pedagogického sboru s ohledem na naplněnosti školy zařízení, především žáky základní školy. I nadále podporovat vzdělávání pedagogů-učitelů v návaznosti na zákon č. 563/2004 Sb.,ve znění pozdějších předpisů, s hraničním termínem roku Efektivně pokračovat ve využívání ITC techniky ve vzdělávání žáků. Plnit harmonogramy prací v projektu EU školám. Úsek výchovy Podporovat vzdělávání pedagogů-vychovatelů v návaznosti na zákon č. 563/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Více prohlubovat spolupráci mezi pedagogy-vychovateli na skupinách a bezpečnostními pracovníky. Rozvíjet loajalitu a vstřícnost ve vzájemných vztazích pedagogických pracovníku, ostatních zaměstnanců a chlapců. Udržovat a dále rozvíjet dodržování vypracovaných plánů a časový rozvrh dne, přitom zachovávat profesionální přístup k chlapcům. Úsek hospodářský V souladu se zákonem č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole provádět důslednou vnitřní kontrolu v zařízení. Trvale se zaměřovat na úsporná opatření v rámci přidělených financí státního rozpočtu. Průběžně kontrolovat majetek zařízení a odstraňovat zjištěné nedostatky. Sestavit výhledově návrh rozpočtu na rok 2014 v souladu s pokyny MŠMT a skutečnou potřebou zařízení. 13

14 Výchovný ústav, dětský domov se školu, Příloha číslo: 01 základní škola, střední škola a školní jídelna, Výtisk číslo: Ž l u t i c e, Počet listů: 1 J i r á s k o v a 3 4 0, K čj.: 2363/13 Přehled pracovníků školského zařízení ve školním roce 2012/2013 k 01. září 2012 P/č Příjmení Zařazení Poznámka 1 Mgr. Castková ředitel zařízení Ing. Jeník zástupce ředitele, vedoucí učitel Čech vedoucí vychovatel zařízení Marková sociální pracovnice zařízení Vojíková pedagog učitel v základní škole Bremová Mgr. Wernerová Faldusová pedagog učitel ve střední škole Maňáková 10 Škuthanová učitel odborného výcviku Šímová Kubínová Bc. Doležal pedagog vychovatel Bc. Vacková Červenková Košnář Zedníková Stejskalová + úsek školy Soldán + úsek školy 20 Balák Pokorná Šetková bezpečnostní pracovník Šimanová Čechová Jonáš Pešáková vedoucí ekonomického úseku Kvasničková hlavní účetní Pěnkavová vedoucí školní jídelny Polívková uklízečka domova 30 Němcová uklízečka školy Kašpar domovník zařízení Sax Skačanová pradlena, švadlena 34 Stejskalová kuchařka Tabulka 1 - Přehled pracovníků školského zařízení 14

15 ZÁKLADNÍ a STŘEDNÍ ŠKOLA Příloha číslo: 02 Ž l u t i c e, Výtisk číslo: J i r á s k o v a 3 4 0, Počet listů: 1 K čj.: 2363/13 Složení pedagogického sboru základní a střední školy ve školním roce 2012/2013 k 01. září 2012 Ředitel zařízení: Mgr. Castková Zástupce ředitele, vedoucí učitel: Ing. Jeník Učitelé základní školy: Mgr. Wernerová, Vojíková, Bremová, Stejskalová, Soldán Učitelé střední školy: Faldusová, Maňáková Učitelé odborného výcviku: Škuthanová, Kubínová, Šímová Třídní učitelé ZŠ: VI., VII., VIII. A třída Mgr. Wernerová VIII. B, IX. třída Vojíková Třídní učitelé SŠ: 2 SŠ I., II. Maňáková 3 SŠ I., II., III. Faldusová Výchovný poradce: Mgr. Wernerová 15

16 ZÁKLADNÍ a STŘEDNÍ ŠKOLA Příloha číslo: 03 Ž l u t i c e, Výtisk číslo: J i r á s k o v a 3 4 0, Počet listů: 1 K čj.: 2363/13 Rozsah přímé pedagogické činnosti pedagogů v souladu s Nařízením vlády č. 273/2009 Sb. a přílohy k Nařízení vlády č. 75/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů ve školním roce 2012/2013 k 01. září 2012 Management zařízení: Mgr. Michaela Castková Ing. Petr Jeník 5; 8 [1,0000 PPČ] 4 (2 ZŠ + 2 SŠ) +1 spec. pedagogika 8 (6 ZŠ + 2 SŠ) Učitel základní školy: Soňa Vojíková Tereza Bremová Mgr. Věnceslava Wernerová Jaroslav Soldán Dagmar Stejskalová 22 [1,0000 PPČ] 22 (20 ZŠ; 2 SŠ) 7 (5 ZŠ; 2 SŠ) [0,3636 PPČ] 10 (10 ZŠ + 1 vých. poradenství) [0,5000 PPČ] 1 (1 ZŠ) [0,0454 PPČ] 5 (ZŠ; SŠ) [0,2272 PPČ] Učitel střední školy: Michaela Maňáková Eva Faldusová 21 [1,0000 PPČ] 21 (15 SŠ; 6 ZŠ) 14 (12 SŠ; 2 ZŠ) [0,6666 PPČ] Učitel odborného výcviku: Petra Škuthanová Eva Faldusová Jaroslava Kubínová Olga Šímová 35 [1,0000 PPČ] 7 (7 SŠ) [0,2000 PPČ] 7 (7 SŠ) [0,2000 PPČ] 21 (21 SŠ) [0,6000 PPČ] 35 (35 SŠ) 16

17 ZÁKLADNÍ a STŘEDNÍ ŠKOLA Příloha číslo: 04 Ž l u t i c e, Výtisk číslo: J i r á s k o v a 3 4 0, Počet listů: 1 K čj.: 2363/13 Zařazení žáků do tříd základní a střední školy ve školním roce 2012/2013 k 03. září 2012 (v souladu zákona č. 561/2004 Sb., 36, 59 a zákona č. 109/2002 Sb., 3 ve znění pozdějších předpisů) (P=24+12; S=8+6=14; 38,88%) Základní škola: (P=24; S=8; 33,33 %, z toho 1 ZŠP) žáci VI. třídy žáci VII. třídy Zdeněk Štembera (7/8); UV Lukáš Zobel (7/8); UV žáci VIII. třídy Patrik Mižikár (8/8); UV Tomáš Kavka (8/9); UV Jakub Skála (8/9); PO Jakub Ullisch (8/9); UV Lukáš Zahálka (8/9); UV žáci IX. třídy Tomáš Tolvaj (9/9); OV; ZPŠ Střední škola: (P=12; S=6; 50,00%, z toho 3 2 SŠ, 3 3 SŠ) žáci 1. ročníku 2 SŠ Denis González; UV Pavel Procházka; UV žáci 2. ročníku2 SŠ žáci 1. ročníku 3 SŠ žáci 2. ročníku 3 SŠ žáci 3. ročníku 3SŠ Patrik Švec; UV Jakub Havlíček; PO Roman Hrušovský; PO Daniel Petrejčík; UV 17

18 ZÁKLADNÍ a STŘEDNÍ ŠKOLA Příloha číslo: 05 Ž l u t i c e, Výtisk číslo: J i r á s k o v a 3 4 0, Počet listů: 1 K čj.: 2363/13 Zařazení žáků do tříd základní a střední školy ve školním roce 2012/2013 k 29. červnu 2013 (v souladu zákona č. 561/2004 Sb., 36, 59 a zákona č. 109/2002 Sb., 3 ve znění pozdějších předpisů) (P=24ZŠ+12SŠ=36; S=14ZŠ+11SŠ=25; 69,44%) Základní škola: žáci VI. Třídy žáci VII. Třídy žáci VIII. třídy žáci IX. třídy Střední škola: žáci 1. ročníku 2 SŠ žáci 2. ročníku 2 SŠ žáci 1. ročníku 3 SŠ žáci 2. ročníku 3 SŠ (P=24; S=14; 58,33 %, z toho 5 ZŠP) Michael Čureja; (5/6); UV Miloslav Bázler; (7/8); UV; ZŠP Vilém Berka; (7/8); PO Patrik Mižikár (8/8); UV Tomáš Kavka (8/9); UV Jakub Skála (8/9); UV Lukáš Zahálka (8/9); OV Radek Kubera (8/9); UV Michael Trnka (8/8); OV Tomáš Tolvaj (9/9); OV; ZPŠ Koloman Tippan (9/9); UV; ZPŠ Jakub Zadák (9/9); UV; ZŠP Simon Baláž (9/9); UV; ZŠP Jan Slezák (9/9); UV dne převoz Opařany (P=12; S=13; 91,66%, z toho 5 2 SŠ, 6 3 SŠ) Pavel Procházka; UV Jan Kroščen; UV Emil Krajčovič; UV Jiří Svatuška; UV David Moravec; UV Jakub Havlíček; UV Pavel Urban; UV Michal Bečvář; UV Vladimír Průcha; UV Miroslav Kotlár; UV 18

19 ZÁKLADNÍ a STŘEDNÍ ŠKOLA Příloha číslo: 06 Ž l u t i c e, Výtisk číslo: J i r á s k o v a 3 4 0, Počet listů: 1 K čj.: 2363/13 Dlouhodobá naplněnost školy a zařízení žáky základního a středního vzdělávání po školních rocích základní škola: 6 9. třída, 24 žáků střední škola: tříletý obor vzdělávání Kuchař-číšník, 12 žáků dvouletý obor vzdělávání Práce ve stravování, 12 žáků celkem škola zařízení: 24 žáků základní školy 12 žáků střední školy Školní rok Zařízení Zahájení Pololetí Ukončení Poznámka 2012/2013 ZŠ ; 46; 75 % SŠ ; 92; 92 % ; 61; 69 % DDŠ ;92;88 % VÚ ;92;108 % ;92;94 % 2011/2012 ZŠ SŠ ; 58; 69 % DDŠ VÚ ;72;89 % 2010/2011 ZŠ SŠ ; 69; 97 % DDŠ VÚ ;94;100 % Tabulka 2 - Dlouhodobá naplněnost školy a zařízení 19

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

. Dětský domov, Nepomuk

. Dětský domov, Nepomuk . Dětský domov, Nepomuk Údaje za školní rok 2008/2009 1. Charakteristika školského zařízení 2. Název: Dětský domov, Nepomuk Adresa: Nepomuk 278, 335 01 Právní forma: příspěvková organizace IZO: 108005801

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

Brno, Koperníkova 2/4. držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2009 KONTROLNÍ ČINNOST. školní rok 2010/2011

Brno, Koperníkova 2/4. držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2009 KONTROLNÍ ČINNOST. školní rok 2010/2011 Příloha č. 8 Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola ELPIS Brno, Koperníkova 2/4 držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2009 KONTROLNÍ ČINNOST školní rok 2010/2011 Příloha č. 6 Ročního

Více

Základní škola, Dětský domov, Přípravný stupeň základní školy speciální a Školní jídelna, Přestavlky 1

Základní škola, Dětský domov, Přípravný stupeň základní školy speciální a Školní jídelna, Přestavlky 1 Doplňující informace o činnosti DD 2.Charakteristika DD Vymezení hlavní činnosti: Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Do našeho

Více

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393 DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA a ŠKOLNÍ JÍDELNA Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393 STATUT DĚTSKÉHO DOMOVA SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, BYSTŘICE

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Obsah Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Vymezení

Více

Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy.

Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Doplňující informace o činnosti DD 2.Charakteristika DD Vymezení hlavní činnosti: Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Do našeho

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace Masarykova 178, 691 25 Vranovice

Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace Masarykova 178, 691 25 Vranovice Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace Masarykova 178, 691 25 Vranovice Řád školní družiny Zpracovala a schválila: Mgr.Hana Pokorná, v.r. Kontrolovala: Z.Zedníčková, D.Kneblová

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL Č. j. ČŠIZ-486/12 Z o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Zlín, Kvítková 4338 Kvítková 4338, 760 01 Zlín Identifikátor školy: 600114538 Vedoucí týmu: Mgr. Vladimír Řepňák Termín konání

Více

Školní jídelna Kojetín. příspěvková organizace, Hanusíkova ul. 283, 752 01 Kojetín, IČ: 70946957

Školní jídelna Kojetín. příspěvková organizace, Hanusíkova ul. 283, 752 01 Kojetín, IČ: 70946957 Školní jídelna Kojetín příspěvková organizace, Hanusíkova ul. 283, 752 01 Kojetín, IČ: 70946957 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011 2 Počet zapsaných strávníků v roce 2010 947 strávníků v roce 2011 852strávníků

Více

školní rok 2014/2015

školní rok 2014/2015 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STAVEBNÍ KARLOVY VARY, nám. K. Sabiny 159/16, 360 01 Karlovy Vary P L Á N P R Á C E školní rok 2014/2015 Plán byl projednán na pedagogické radě dne 29.srpna 2014. Mgr. Michal Vachovec

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL O KONTROLE Čj. ČŠIH-106/14-H Kontrola dodržování právních předpisů a veřejnosprávní kontrola podle 174 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 561/2004

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE PŘEDMĚT INSPEKCE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE PŘEDMĚT INSPEKCE ZÁKLADNÍ ÚDAJE Škola není zařazena do sítě Škol podporujících zdraví. Obec Hrádek u Sušice není zařazena do národní sítě zdravých měst České republiky. Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy je

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Praha 10 - Hostivař Kozinova 1000, 102 00 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 4. PROVOZNÍ ŘÁD Č.j.: 4ZŠ - OŘ /2005 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 21.6.2006 Směrnice nabývá

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace a Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc - Hvězdička Telefon/Fax: 487 762 626, 487 762 451, e mail: vf.24@tiscali.cz ZPRÁVA

Více

Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace

Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obsah 1. Zřízení dětského domova v Jablonném v Podještědí 1.1 Základní identifikační údaje o organizaci 1.2 Statutární

Více

Výroční zpráva o činnosti Školní jídelny Litovel, příspěvková organizace za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti Školní jídelny Litovel, příspěvková organizace za rok 2011 Školní jídelna Litovel, příspěvková organizace Studentů 91, 784 01 Litovel DIČ: CZ 75026333, IČO: 75026333 Tel. 585 342 182, 585 341 484 E-mail: studentu91@iol.cz Č. účtu: 179990971/0300 www.jidelnastudentu.cz

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát PROTOKOL O KONTROLE Čj. ČŠIS-2381/13-S Státní a veřejnosprávní kontrola podle 174 odst. 2 písm. d) a c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola, Praha 5-Zličín, Nedašovská 328. Nedašovská 328, 155 21 Praha 5-Zličín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola, Praha 5-Zličín, Nedašovská 328. Nedašovská 328, 155 21 Praha 5-Zličín Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Praha 5-Zličín, Nedašovská 328 Nedašovská 328, 155 21 Praha 5-Zličín Identifikátor školy: 600 038 530 Termín

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY STAŇKOV, PUCLICKÁ 37

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY STAŇKOV, PUCLICKÁ 37 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY STAŇKOV, PUCLICKÁ 37 Platnost Organizačního řádu od 1.9.2009 do doby doplnění nebo přepracování. Všeobecná ustanovení Organizační řád mateřské školy upravuje organizační

Více

Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22. Školní vzdělávací program domova mládeže

Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22. Školní vzdělávací program domova mládeže Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22 Školní vzdělávací program domova mládeže Zpracovala: Martina Czyžová, vychovatelka Schválil: Bedřich Štencel, ředitel školy Identifikační údaje:

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni 1. Projektové dny Projektové dny na 1. stupni Projektové dny- 1. stupeň Projekt Mezipředmětové vztahy Metody +formy práce, Seznamuje se s přírodou v okolí školy Vytváří si pozitivní vztah k přírodě Dokáže

Více

Základní škola Zlaté Hory, Wolkerova 712, 793 76 Zlaté Hory. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. František Vrána, ředitel školy

Základní škola Zlaté Hory, Wolkerova 712, 793 76 Zlaté Hory. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. František Vrána, ředitel školy ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: Vr1 /2013 Vypracoval: Schválil: Projednáno na provozní poradě dne: 27.8.2013 Mgr. František Vrána, ředitel školy Mgr. František Vrána, ředitel školy

Více

Organizační řád školy pro školní rok 2014 2015

Organizační řád školy pro školní rok 2014 2015 Základní škola speciální JASNĚNKA, o.p.s. Jiráskova 772 783 91 Uničov Organizační řád školy pro školní rok 2014 2015 Zpracovala : Mgr. Miloslava Bártová Datum vydání : 25.8.2014 Platnost : od 31.8.2015

Více

Zpráva o hospodaření školy za rok 2008

Zpráva o hospodaření školy za rok 2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, MIKULOV, ŠKOLNÍ 1 Školní 184/1, PSČ 692 01 Mikulov, tel./fax. 519 510 134 Číslo organizace 4333 Zpráva o hospodaření školy za rok 2008 Mikulov, 19.2.2009 Zpracovala : Hana Hyčková ekonom

Více

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL projekt: Vzdělávání napříč KHK METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL autor Mgr. Stanislav Kutálek žadatel Českomoravská vzdělávací, s.r.o. Metodické materiály stáží středních škol Vypracoval: Mgr. Stanislav

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Střední škola společného stravování

Střední škola společného stravování Střední škola společného stravování Krakovská 1095, Ostrava - Hrabůvka IČO : 00 577 260 Tel: 596 716 755 e-mail: sekretariat@ssss.cz Fax: 596 716 810 www.ssss.cz I. Základní ustanovení 1. Střední škola

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Základní škola Cheb, Kostelní náměstí 14, Cheb příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008

Základní škola Cheb, Kostelní náměstí 14, Cheb příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 Základní škola Cheb, Kostelní náměstí 14, Cheb příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Zřizovatelem Základní školy Cheb, Kostelní náměstí 14,příspěvkové

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Domov mládeže, Liberec, Zeyerova 33, příspěvková organizace tel.: 485106674 telefon+fax.: 485406673 e-mail: muzicekj@volny.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval: Bc. Jitka Zrůstová.. podpis

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243. Adresa: Volanovská 243, 541 01 Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243. Adresa: Volanovská 243, 541 01 Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243 Adresa: Volanovská 243, 541 01 Trutnov Identifikátor: 600 012

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIP-965/12-P

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIP-965/12-P Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIP-965/12-P o státní kontrole podle 174 odst. 2 písmo d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

ZÁŘÍ 2014. ŘÍJEN 2014 ročník předmět

ZÁŘÍ 2014. ŘÍJEN 2014 ročník předmět ZÁŘÍ 2014 Doplnění školní matriky Evidence ztrát a plnění pojišťovny Upravenost a vzhled chodeb Upravenost a vzhled tříd Kontrola objektu Žáci se zdravotním postižením - zohledňování, individuální plány,

Více

Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel. : 325 588 345, e-mail : zshrjesenik@volny.cz

Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel. : 325 588 345, e-mail : zshrjesenik@volny.cz Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel. : 325 588 345, e-mail : zshrjesenik@volny.cz 1.1 Úvodní ustanovení 1. Organizační řád školy upravuje organizační strukturu a řízení, formy

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-470/07-13 Název školy: Střední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4 Adresa: Kosinova 4, 772 00 Olomouc Identifikátor: 600

Více

Školní. preventivní. program

Školní. preventivní. program Školní preventivní program školní rok: 2015/2016 Zpracovala: Mgr. Dana Smolová školní metodik prevence Plán ŠPP vychází z předešlých plánů a dále z Metodického pokynu MŠMT ČR č.j. 22294/2013-1 k prevenci

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice. Horní Stropnice 214, 374 01. Identifikátor školy: 650 029 577

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice. Horní Stropnice 214, 374 01. Identifikátor školy: 650 029 577 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice Horní Stropnice 214, 374 01 Identifikátor školy: 650 029 577 Termín konání inspekce: 12. 13.

Více

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010 Příloha č. 1 Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS Brno, Koperníkova 2/4 držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2001 ROČNÍ PLÁN školní rok 2009/2010 15 z 59 Obsah : 1. Charakteristika

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Signatura: bg1fs201 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Obchodní akademie, Husova 1, 370

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Vydal: statutární orgán ředitelka Domova pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Účinnost normy: 1.1.2014 Zřizovatel:

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1489/09-P Název školy: Základní škola Tachov, Hornická 1325, příspěvková organizace Adresa: Hornická 1325, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Škola: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Oblast: Dokumentace školy Základní právní norma: ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Název: Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Č.j.: 1572/2013/ZŠ

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Provozní řád Základní školy Tochovice pro školní rok 2014/2015

Provozní řád Základní školy Tochovice pro školní rok 2014/2015 1 ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TOCHOVICE TOCHOVICE 76 262 81 TOCHOVICE IČO: 71007202 E-mail:zstochovice@atlas.cz, zsmstochovice@seznam.cz Tel.: 318 682 754 www.zstochovice.cz

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Univerzitní mateřská škola HRÁŠEK Mendelovy univerzity v Brně Koleje J. A. Komenského Mendelovy univerzity v Brně Kohoutova 11, 613 00 Brno Č. MŠ 2/2012 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY OŘ byl projednán

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Organizační řád málotřídní školy

Organizační řád málotřídní školy Škola Základní škola a Mateřská škola Tetín Organizační řád málotřídní školy Č.j.: Účinnost od: 1.9.2006 Spisový znak: Skartační znak: Změny:k 1.9.2010, k 1.9.2012, k 1.9.2013 k 1.9.2014 k 1.9.2015 1 Úvodní

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2005 2006 Obsah : ( Podle zákona 561 / 2004 Sb., 11, 12 odst. 2 a vyhlášky č.15 / 2005 Sb., 7) a)

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 OBSAH: I. Analýza II. Strategické cíle a vize III. Povinné přílohy a) Rozpracování úkolů b) Plán pedagogických

Více

Organizace školního roku

Organizace školního roku Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okr. Břeclav, příspěvková organizace PSČ 691 11 ZŠ tel: 519 423 237 e-mail: zs.brumovice@tiscali.cz www.zsbrumovice.cz ŠJ tel.: 519 423 283 MŠ tel.: 511 110 617

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

ŠVP Škola poznání a pohody

ŠVP Škola poznání a pohody ŠVP Škola poznání a pohody Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod Charakteristika školy Základní údaje o škole Adresa: Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Vnitřní řád internátu

Vnitřní řád internátu Vnitřní řád internátu I. Základní ustanovení 1.Název zařízení: ZŠ Olešovice Ringhofferova 436 251 68 Kamenice 2.Účel a poslání: Internát je školské zařízení zajišťující výchovnou a sociální péči pro děti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Číslo jednací 52 / 2014 Účinnost od 1.3.2014 Spisový znak 1-4 Skartační znak A 10. 1. Všeobecné ustanovení. a) Úvodní ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Číslo jednací 52 / 2014 Účinnost od 1.3.2014 Spisový znak 1-4 Skartační znak A 10. 1. Všeobecné ustanovení. a) Úvodní ustanovení Mateřská škola Sluníčko Sulice- Želivec, se sídlem Školní 349, 251 68 Sulice- Želivec ORGANIZAČNÍ ŘÁD Číslo jednací 52 / 2014 Účinnost od 1.3.2014 Spisový znak 1-4 Skartační znak A 10 1. Všeobecné ustanovení

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-547/07-08. příspěvková organizace

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-547/07-08. příspěvková organizace Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-547/07-08 Název školy: Základní škola, Česká Lípa, Partyzánská 1053, příspěvková organizace Adresa: Partyzánská 1053, 470 01 Česká Lípa

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Praha 5 Košíře, Weberova 1/1090. Weberova 1/1090, 150 00 Praha 5 Košíře. Identifikátor školy: 600 038 297

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Praha 5 Košíře, Weberova 1/1090. Weberova 1/1090, 150 00 Praha 5 Košíře. Identifikátor školy: 600 038 297 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Praha 5 Košíře, Weberova 1/1090 Weberova 1/1090, 150 00 Praha 5 Košíře Identifikátor školy: 600 038 297 Termín konání inspekce:

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Praha 10 - Hostivař Kozinova 1000 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1 ZŠ - OŘ /2005 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne 20.6.2005 Mgr. Helena Fučíková,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. Školní jídelna a Školní kuchyň

PROVOZNÍ ŘÁD. Školní jídelna a Školní kuchyň PROVOZNÍ ŘÁD Školní jídelna a Školní kuchyň Vydal: Základní škola a Mateřská škola, Bílý Potok, okres Liberec, příspěvková organizace Platnost: 1. 10. 2012 Závaznost: pro všechny zaměstnance Vypracovala:

Více

ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI

ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI 1 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Více

Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 tel. 376312154, fax 376326089; e-mail: salvetrova@maszskt.cz; internet: www.maszskt.

Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 tel. 376312154, fax 376326089; e-mail: salvetrova@maszskt.cz; internet: www.maszskt. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 tel. 376312154, fax 376326089; e-mail: salvetrova@maszskt.cz; internet: www.maszskt.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Masarykovy ZŠ Klatovy, tř.

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát PROTOKOL O KONTROLE. Čj. ČŠIS-37/15-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát PROTOKOL O KONTROLE. Čj. ČŠIS-37/15-S PROTOKOL O KONTROLE Čj. ČŠIS-37/15-S Kontrola dodržování právních předpisů a veřejnosprávní kontrola podle 174 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Základní škola Ostrov, Májová 997, Ostrov Školní metodik prevence: Ing. Lada Budinská Konzultační hodiny: úterý 13:00-13:45 (jinak dle domluvy) Předkladatel

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Škola: Základní škola Mateřská škola Krásný Dvůr Organizace školního roku 2015/2016 Č.j.: Účinnost od: 01.09.2015 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Organizace školního roku 2015/2016 Školní rok začal

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Učební obor (kód a název): 65-51-E/01

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Motto: Hrou za poznáním. Celý rok s úsměvem Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

Počet volných míst na středních školách v Karlovarském kraji do 1. ročníků školního roku 2015/2016

Počet volných míst na středních školách v Karlovarském kraji do 1. ročníků školního roku 2015/2016 Počet volných míst na středních školách v Karlovarském kraji do 1. ročníků školního roku 2015/2016 Datum poslední změny: 1.7.2015 14:24 Školy zřizované Karlovarským krajem škola adresa telefon obor vzdělání

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více