Výroční zpráva o činnosti školského zařízení za období školního roku 2012/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školského zařízení za období školního roku 2012/2013"

Transkript

1 Výchovný ústav, dětský domov se školu, Výtisk číslo: základní škola, střední škola a školní jídelna, Počet listů: 14 Ž l u t i c e, Přílohy: 10/13 J i r á s k o v a 3 4 0, Čj.: 2363/ října 2013 Schvaluji: předseda školské rady zařízení Bc. Irena VACKOVÁ Výroční zpráva o činnosti školského zařízení za období školního roku 2012/2013 Žlutice, 23. září 2013 Ředitel zařízení Mgr. Michaela CASTKOVÁ

2 Obsah a/ Základní údaje o školském zařízení... 3 b/ Přehled oborů vzdělávání zařazených ve školském rejstříku... 4 c/ Přehled pracovníků školského zařízení... 4 d/ Údaje o přijetí, umístění, přemístění, přeřazení, propuštění dětí, o přijímacím řízení a následném přijetí do školy... 5 Úsek sociální... 5 Úsek školy... 5 e/ Údaje o výsledcích poskytovaných školských služeb... 5 Úsek školy... 5 Úsek výchovy... 6 Výchovná činnost... 6 Zájmová činnost... 6 Chlapci v zařízení... 8 Krizové chování chlapců... 8 Plánované rozdělení oddílu na školní rok 2013/ Úsek stravování... 9 f/ Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků g/ Údaje o aktivitách a prezentaci školského zařízení na veřejnosti h/ Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí i/ Základní údaje o hospodaření školského zařízení Hodnocení závazných ukazatelů Schválený rozpočet na rok Skutečné čerpání prostředků k Návrh na rozdělení hospodářského výsledku roku Závazky Majetek a jeho inventarizace j/ Základní koncepce rozvoje na školní rok 2012/ Usek školy Úsek výchovy Úsek hospodářský

3 a/ Základní údaje o školském zařízení Název: Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola, střední škola a školní jídelna, Žlutice, Jiráskova 344 s účinností od 1. února 2006, čj.: /05-25 MŠMT Sídlo: Žlutice, Jiráskova 344 Školské zařízení sdružuje: Základní škola, kapacita 24 žáků IZO: Střední škola, kapacita 24 žáků IZO: Dětský domov se školou, kapacita 24 lůžek IZO: Výchovný ústav, kapacita 12 lůžek IZO: Školní jídelna, kapacita 70 jídel IZO: Zřizovatel: Právní forma: MŠMT, Karmelitská 7, Praha l příspěvková organizace Identifikační číslo: Vedení zařízení: ředitel školského zařízení: Mgr. Michaela CASTKOVÁ zástupce ředitele: vedoucí učitel: vedoucí vychovatel: Ing. Petr JENÍK Ing. Petr JENÍK Bc. Jaroslav DOLEŽAL Elektronická adresa: Údaje o školské radě: předseda školské rady: Bc. Irena VACKOVÁ (od ) jmenovací dekret: čj.: 21321/ členové: Ing. Petr JENÍK (od ) zvolen pedagogickými pracovníky Bc. Jitka NAJMANOVÁ (od ) jmenována zákonnými zástupci žáků 3

4 b/ Přehled oborů vzdělávání zařazených ve školském rejstříku Základní škola, Školní vzdělávací program ZV Učení pro život s platností od 1. září Školní vzdělávací program SOV, obor vzdělávání Kuchař-číšník, H/01 s platností od 1. září Školní vzdělávací program SOV, obor vzdělávání Práce ve stravování, E/02 s platností od 1. září c/ Přehled pracovníků školského zařízení Ředitel školského zařízení: Mgr. Michaela CASTKOVÁ Zástupce ředitele, vedoucí učitel: Vedoucí vychovatel: Ing. Petr JENÍK Bc. Jaroslav DOLEŽAL Přehled pracovníků školského zařízení v příloze č. 1. Složení pedagogického sboru učitelů základní a střední školy v příloze č. 2. Rozsah přímé vyučovací činnosti pedagogů-učitelů základní a střední školy v příloze č. 3. Příjem a odchody zaměstnanců v průběhu školního roku 2012/2013 Příjem nových zaměstnanců: Bc. Jitka NAJMANOVÁ, Renata BARVOVÁ, Eva VIRÁGOVÁ, Mgr. Petr KORDÍK, Dis., Mgr. Jacek STANCZYK, Bc. Tomáš VUKLIŠEVIČ, Martin MÍČEK, Radek SEDLÁČEK, Jaroslav CHOCHOLOUŠ, Zbyněk VAŇOUREK, Viktor ŠŤASTNÝ, Aluš GRBAN, Zdeněk SAX, Luboš ADAMICKÝ. Odchody zaměstnanců: Mgr. Věnceslava WERNEROVÁ, Věra ŠIMANOVÁ, Michaela ČECHOVÁ, Renata BARVOVÁ, Olga ŠÍMOVÁ, Tereza BRÉMOVÁ, Lenka MARKOVÁ, Bc. Jaroslav DOLEŽAL, Petr BALÁK, Aluš GRBAN, Jaroslav JONÁŠ, Rudolf ČECH. Studující pedagogové učitelé: Studující pedagogové vychovatelé: Soňa VOJÍKOVÁ, Michaela MAŇÁKOVÁ, Radek SEDLÁČEK Zuzana ZEDNÍKOVÁ, p. Petr NAVRÁTIL, Daniel KOŠNÁŘ, Viktor ŠŤASTNÝ, Radek SEDLÁČEK. 4

5 d/ Údaje o přijetí, umístění, přemístění, přeřazení, propuštění dětí, o přijímacím řízení a následném přijetí do školy Úsek sociální Spolupráce s rodinou je v podstatě z 90% úspěšná. Hodnocení EVIX - program optimalizující pracovní výkony jak pedagogických pracovníků, tak sociální pracovnice. Velice dobře se zapracovali všichni, kteří jej používají ke své práci. Spolupráce se soudy - soudní vymáhání pohledávek na " ošetřovném " hodnotím velice kladně. Komunikace s pedagogickými pracovníky bez závažnějších problémů; hodnotím kladně. Spolupráce s externími školami SLŠ Žlutice, Červeňák Jiří, Horvát Jiří, Šoufek Pavel, 1. ročník tříletého oboru vzdělávání. Návštěvy kurátorů probíhají v souladu s ustanovením zákona č. 109/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů. O letních prázdninách byli chlapci umístěni do svých rodin dle žádosti rodičů, nedošlo k žádným rozsáhlým problémům v chování. Úsek školy Základní škola zařízení, II. stupeň je žáky doplňována cestou DDÚ Plzeň v souladu zákona o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních, zákon č. 109/2002 Sb., 5 ve znění pozdějších předpisů. Střední škola je žáky doplňována cestou DÚM Praha v souladu zákona č. 109/2002 Sb., 5 ve znění pozdějších předpisů. Stav naplněnosti základní školy, střední školy k a v přílohách č. 4, 5. Dlouhodobě sledovaná naplněnost žáky základní a střední školy zařízení v příloze 6. Od jsou žáci přijímáni do prvního ročníku střední školy i s ohledem na splnění podmínek přijímacího řízení v souladu 60, školského zákona; zákon č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Přehled přijatých přihlášek ke vzdělávání ve střední škole, obor vzdělávání Kuchař - číšník, H/01 a Práce ve stravování, E/02 pro školní rok 2012/2013 v příloze č. 7. e/ Údaje o výsledcích poskytovaných školských služeb Úsek školy Hodnocení výsledků vzdělávání žáků základní školy bylo prováděno v souladu s 14 a 15 vyhlášky č. 48/2005 Sb. a pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků základní a střední školy školského zařízení. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků střední školy bylo prováděno v souladu 3 vyhlášky č. 13/2005 Sb. a pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků základní a střední školy. Celková výslednost hodnocení vzdělávání žáků základní i střední školy byla pravidelně vyhodnocována na jednáních čtvrtletních pedagogických rad. Vyhodnocení závěrečných státních zkoušek střední školy dle jednotného zadání závěrečné zkoušky v příloze č. 8. Na pedagogických radách byla souběžně projednávána udělená výchovná opatření pedagogickým sborem v souladu 17, 10 vyhlášek č. 48 a 13/2005 Sb. a krizové chování žáků po čtvrtletích školního roku. Pravidelně byl vyhodnocován zpracovaný Minimální program protidrogové prevence, 5

6 program proti šikanování dle metodických materiálů MŠMT, především Metodický pokyn k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních čj.: MŠMT-22294/ a Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních čj.: 21291/ Nemalé úsilí třídních učitelů základní školy a výchovného poradce bylo věnováno podávání přihlášek ke střednímu vzdělávání žáků končících povinnou školní docházku v souladu školského zákona, zákon č. 561/2004 Sb., 59, 60 a prováděcí vyhlášky č. 561/2004 Sb. Přehled podaných přihlášek ke vzdělávání ve střední škole žáků končících povinnou školní docházku v příloze č. 9. Úspěšnost žáků základní školy při výběrovém řízení ke vzdělávání ve středních školách pro školní rok 2013/2014 je zdokumentována v příloze č. 10. Úsek výchovy V školním roce 2012/2013 bylo provedeno přeskupení dětí do jednotlivých rodinných a výchovných skupin s ohledem na žáky základní, střední školy zařízení a partnerských středních škol regionu. Práce a výchova v našem zařízení spočívala na jednotnosti výchovy a dodržování vnitřního řádu domova jak ze strany dětí, tak pedagogů-vychovatelů. Výchovná činnost probíhala dle ročního plánu, který měla každá rodinná a výchovná skupina zpracovaný na podmínky a stav chlapců v jednotlivých oddílech. Roční plány vycházely z výchovně vzdělávací činnosti zařízení. Výchovná činnost Rozvoj osobnosti Zde byly utvářené podmínky k hygienickým, psychohygienickým a sociálním návykům, dodržovaní soužití s ostatními chlapci, vyrovnávat se přijatelným způsoben s autoritami, cítit zodpovědnost za vlastní chování i přiměřený podíl sounáležitosti a zodpovědnosti za druhé ve skupině při zachování schopnosti asertivitě se prosadit. Příprava na vyučování (další vzdělávání) Příprava do školy probíhala na jednotlivých skupinách individuálně. Samostudium je zakotveno v časovém rozvrhu v každý pracovní den. Zde se projevily velké nedostatky, protože chlapci vůbec nebyli zvyklí se doma učit a psát domácí úkoly. U chlapců chybí povinnost vzdělávat se, mají velké nedostatky v učivu a vědomostech. Pedagog-vychovatelé se především zaměřili na jednotlivé chlapce. Kladou důraz na pravidelnost vypracování domácích úkolů, práci s knihou, využívaní učebních pomůcek, vzájemnou pomoc při vypracování úkolů, upevňovat vědomosti a dovednosti zábavnou formou. Další hlavní činností byla pravidelná kontrola dosažených vzdělávacích výsledků. Zájmová činnost Pracovně technická činnost Hlavní pracovní akcí byla údržba domova, hřišť, zahrady a přilehlého okolí. Chlapci se pod vedením pedagoga-vychovatele Soldána a Košnáře podíleli na úpravě a údržbě čistoty města, převážně na autobusových zastávkách. Při pracovních terapiích prováděli úpravu přidělených prostor zařízení, především šlo o sekání a hrabání travnatých ploch, sběr jablek a ořechů, pálení a úklid. Nesmíme zapomenout na pravidelné úklidy na skupině. K dalším činnostem patřily drobné opravy nábytku na skupině, různé úpravy a předělávky. Při této činnosti se pedagogvychovatelé především zaměřili na vyvolání zájmu chlapců o zvyšování úrovně jejich znalostí, manuální zručnosti při zacházení s nástroji a jednoduchými přístroji. 6

7 Přírodovědná činnost Zde nám pokračoval Projekt rybaření a návrat k přírodě, který vede pedagog-vychovatel Košnář. V tomto projektu se chlapci učí různým technikám rybolovu, poznávaní druhů ryb a jejich životního prostředím, trpělivosti a zručnosti a také ochraně přírody. K dalším akcím patří také návštěva ZOO v Plzni, vycházky do přírody, kde chlapci jsou vedeni k pozorování živé a neživé přírody v našem regionu. V rámci geocachingu, kterému se věnuje též pedagog-vychovatel Košnář, se chlapci seznamují s florou a faunou místní lokality. Společenskovědní činnost Již tradičně jsme stavěli květnovou májku a chlapcům byl osvětlen vznik této tradice. Při každém státním svátku vztyčíme českou vlajku a proběhne osvěta významného dne pro náš národ. Pedagog-vychovatelé se snaží vést chlapce ke sledování tisku, médií a to především televizních novin a zpráv na internetu, přičemž tato činnost je součástí časového rozvrhu dne. Vedou se neformální rozhovory o dění v našem státě, drogové problematice a jiných aktuálních problémech. V dnešní době chlapci čerpají informace především z internetu ve škole. Průběžně navštěvujeme místní společensko-kulturní a sportovní akce. Pořádáme výlety do muzeí, zámků a hradů. Vypravujeme se i do zajímavých přírodních lokalit Česka Sněžka, Prachovské skály, Koněpruské jeskyně, Doupovské hory, Slavkovské lesy a mnoho dalších krás naší přírody. Estetická a výtvarná činnost V této činnosti se chlapci učí vyhotovovat dekorativní předměty, především v keramické dílně pod vedením pedagoga-vychovatele Bc. Vackové. Tyto výrobky jsou prezentovány formou dárků kurátorům a rodičům, pamětní předměty k velikonočnímu turnaji v malé kopané, pořádané naším ústavem. Dále se učí využívat ploch oken internátu pod vedením pedagoga-vychovatele Zedníkové, díky čemuž si zkulturňují své prostředí. Muzikoterapeutická činnost V zařízení vede projekt muzikoterapie a arteterapie pedagog-vychovatel Zedníková, která chlapce připravovala na vánoční besídku; učila chlapce relaxovat, hrát na jednoduché hudební nástroje, sólový zpěv a zpěv s doprovodem anebo karaoke. Sportovní činnost Zde byla nabídnuta rozmanitá činnost u všech skupin. Zejména příprava na tradiční velikonoční turnaj v minikopané pořádané našim zařízením. Chlapci se opakovaně zúčastnili Železného chovance a také soutěže v netradičních disciplínách pořádaných ŠZ Pšov a jimi pořádaném silovém trojboji. Účast byla i na turnaji v malé kopané organizované ŠZ Buškovice. K částečně sportovním disciplínám také patři geocaching hledání pokladů, turistika a sledování sportovních utkání v televizi nebo přímo na stadionech. Dále cyklistika v projektu putovaní regionem na kolech pod vedením pedagoga-vychovatele Stejskalové. V zimním období jsme především využívali naší tělocvičnu k florbalu, basketbalu, stolnímu tenisu. K oblíbeným sportům patří lední hokej a sáňkovaní, běh na běžkách. Činnost byla zaměřená na pohybové hry, míčové hry, plavání, turistika, kondiční cvičení, cyklistika, sledování TV pořadů nebo návštěva na fotbalových utkáních ve Žluticích. Při vlastní hře jsme se zejména zaměřili na dodržování pravidel fair play a smysl pro spravedlnost, zvládat neúspěch a umět si naopak užít pocit vítězství. Důležitá je také kolektivní spolupráce. 7

8 Outdoorová činnost Zde jsme se zaměřili na všechny možné outdoorová aktivity. Aktivní znalost první pomoci, táboření a orientace v terénu, zátěžové akce s přespáváním v přírodě, organizované během letních prázdninových pobytů. Dále procvičováním znalostí zásad chování chodců a cyklistů v silničním provozu. Již pravidelně jezdíme začátkem května na kemp Betlém, kde si chlapci musí poradit s drsnou přírodou Tepelské vrchoviny a naučit se tábořit, rozdělávat oheň. Při zátěžových akcích s přespáním se také učí hospodařit s přidělenou normou stravy, umět se vyrovnat s nepřízní počasí a spolupracovat mezi sebou. Učí se pracovat s mapou, buzolou a orientovat se v terénu. Sebeobslužná a organizační činnost Zde pedagog-vychovatel učí chlapce péči o obuv a oděv, pravidelně s chlapci chodí na výměnu prádla, kontrolují pořádek v osobních věcech. S chlapci si upravuji své skupiny tak, aby si chlapci vytvořili příjemné prostředí. Chlapci mají možnost si své věci i sami vyprat. Učí se hospodařit s penězi a šetřit ústavní majetek. Chlapci se učí ve spolupráci se sociální pracovníci vyřizovat si jednoduché úřední a osobní záležitosti. Zde jsme se také zaměřili na poučení a dodržovaní protipožární ochrany, bylo provedeno námětové cvičení na ověření znalostí z požární ochrany, evakuace a nástup dle požárního poplachového plánu. Bylo připraveno 53 organizovaných činností a akcí zařízení v termínu od 1. září 2012 až do termínu 30. června 2013, z toho se jich většina podařilo uskutečnit. Chlapci v zařízení Během školního roku 2012/2013 se v zařízení vystřídalo 50 chlapců. Z toho ve školním roce přišlo celkem 22 chlapců a odešlo 16 chlapců, z toho bylo převezeno 7 chlapců; 7 chlapců dovršilo 18 let a tím jim byl ukončen pobyt v zařízení. Tři chlapci byli umístěni ve vazbě. Vyvrcholením školního roku byla jako již tradičně letní prázdninová činnost. Činnost byla rozdělena do pěti turnusů. I. turnus (týden ve školském zařízení Žlutice, týden v autokempu Betlém) vedoucí Bc. Vacková II. turnus (týden ve školském zařízení Hostinné, týden ve školském zařízení Žlutice) vedoucí Stejskalová III. turnus (14 dní v autokempu Betlém) vedoucí Zedníková IV. turnus (týden ve školském zařízení Žlutice, týden v autokempu Betlém) vedoucí Navrátil V. turnus (týden ve školském zařízení Žlutice) Na všech turnusech byla nabídnutá rozmanitá činnost a to zejména: turistika, geocaching, plavání, rybaření, společenské hry, míčové hry a zábavné kvízy. Činnost také byla zaměřena na sebeobslužnost a zvládání zátěžových situací a jejich následné vyhodnocení. Krizové chování chlapců Útěky Za školní rok 2012/2013 bylo 286 útěku. Z toho dlouhodobě na útěku jsou tito chlapci: Kotlár Miroslav, Salva Miroslav, Gonzáles Denis, Čech Radim. Nejvíce útěku se dopustil chlapec Moravec David 69x, Zobel Lukáš 30x. Útěkovost se nezměrně oproti jiným rokům navýšila. 8

9 Vazba Ludvík Dunka, Zahálka Lukáš, Urban Pavel. Zneužívání návykových látek Pravidelně provádíme testy na THC, namátkově na přítomnost alkoholu v krvi a jiné OPL. Po celý školní rok situaci monitorujeme a o výsledcích informujeme zákonné zástupce chlapců a jednotlivé orgány OSPOD. Probíhá také program protidrogové prevence. Chlapci se zúčastnili také poučné besedy o gamblingu. Plánované rozdělení oddílu na školní rok 2013/2014 I. oddíl Červenková, Pokorná, Šťastný II. oddíl Zedníková, Košnář III. oddíl Sedláček, Soldán IV. oddíl Bc. Vacková, Navrátil V. oddíl Stejskalová, Šinágl Bezpečnostní pracovníci: Šetková, Virágová, Míček, Chocholouš, Vaňourek, Brož. Úsek stravování Plánovaná kapacita jídelny je 70 míst. Příprava pokrmů byla prováděna dle norem schválených MŠMT pro školní stravování. Ve školním roce 2012/13 se ve školní jídelně stravovalo 30 dospělých osob; zaměstnanci zařízení. Denně v průměru 15 zaměstnanců oběd, 5 zaměstnanců večeří. Za uvedené období bylo vydáno celkem snídaní pro děti a učně přesnídávek pro děti a učně obědů pro děti a učně svačina pro děti a učně večeří pro děti a učně druhá večeře pro děti a učně Žáci, kteří se vzdělávají na ostatních partnerských školách regionu, vytvářejí rozdíly mezi vydanými snídaněmi a obědem. Tito žáci se stravují v rámci školy, kde se vzdělávají, což činí cca 900 obědů. V tomto období bylo vydáno obědů pro zaměstnance večeří pro zaměstnance 9

10 Finanční norma je rozdělena do dvou kategorii Děti let Děti nad 15 let 78,50 Kč 96,- Kč Finanční norma pro zaměstnance Oběd Večeře 29,50 Kč 27,50 Kč Zaměstnancům je poskytnut příspěvek z FKSP 4,50 Kč na každé odebrané jídlo. V kuchyni je prováděn pravidelný sanitární úklid v souladu HACCP. Jídelní lístek je sestavován s týdenním předstihem. Ve školní kuchyni je prováděno praktické vyučování žáků střední školy našeho zařízení, obory vzdělávání Kuchař-číšník a Práce ve stravování. f/ Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Všem pedagogickým pracovníkům, kteří nesplňují kvalifikační požadavky dle zákona č. 563/2004 Sb. bylo doporučeno v co možná nejkratší době zahájit studium. Pedagogičtí pracovníci a ostatní zaměstnanci jsou pravidelně vysíláni na semináře a školení hrazené zaměstnavatelem. g/ Údaje o aktivitách a prezentaci školského zařízení na veřejnosti Aktivity školy a výchovy byly realizovány v souladu se zpracovaným Plánem nepravidelné činnosti školy a Plánem výchovné činnosti výchovy na školní rok 2012/2013; společným úsilím pedagogických pracovníků byl tento plán úspěšně splněn. Kvalitním způsobem se podařilo připravit a provést schůzku s rodiči a zákonnými zástupci žáků základní a střední školy v lednu letošního roku za přítomnosti managementu zařízení, pedagogického sboru školy; opakovaným negativem byla mizivá účast zákonných zástupců žáků základní a střední školy. Rukodělné práce žáků základní a střední školy byly s úspěchem presentovány v kulturním a společenském středisku města Žlutice, předávány jednotlivým pracovníkům OSPOD při jejich plánovaných návštěvách v zařízení. Velmi dobrou prezentací zařízení byly níže provedené aktivity V říjnu 2012 byla kvalitním způsobem provedena reprezentace střední školy na prezentaci středních škol THERMÁL, Karlovy Vary října 2012 den otevřených dveří zařízení 24. října Disciplína geocaching za spontánního řízení a radosti z úspěchů především pedagogavychovatele, Košnáře, Navrátila a Sedláčka. Činnost rybářského kroužku za odborného vedení pedagoga-vychovatele Košnáře. 10

11 h/ Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Inspekční činnost Českou školní inspekcí a dalších kontrolních subjektů byla za hodnocené období provedena v níže uvedených měsících: květen 2012 Krajská hygienická stanice Česká školní inspekce Generální finanční ředitelství Plzeň červen 2012 OSSZ Karlovy Vary Finanční úřad Karlovy Vary V souladu se závěry výše uvedených inspekcí a kontrol byly zpracovány a termínově včas zaslány opatření k odstranění zjištěných nedostatků a tyto následně v zařízení odstraněny. Interní kontrolní a hospitační činnost zařízení byla prováděna v souladu se zpracovanými Plány kontrolní a hospitační činností. Průběžně byl prováděn vnitřní audit zařízení. i/ Základní údaje o hospodaření školského zařízení Hospodaření základní, střední školy i školského zařízení je prováděno v souladu se zákonem č. 109/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a prováděcími předpisy. Školské zařízení poskytuje i stravování žákům základní a střední školy ve školní jídelně. Ve smyslu 19 školského zákona vedle stravování dětí zajišťuje také závodní stravování zaměstnanců příspěvkové organizace. Hodnocení závazných ukazatelů Příspěvek na provoz a na mzdy byl pravidelně měsíčně uvolňován MŠMT ve výši 1/12 rozpočtu na rok Rozepsané závazné ukazatele rozpočtu NIV celkem, MP celkem, OON v členění dle paragraf a limit počtu zaměstnanců, organizace v roce 2012 nepřekročila a tím neporušila rozpočtovou kázeň. Schválený rozpočet na rok 2012 Za školské zařízení: NIV celkem z toho MP celkem z toho OON z toho zákonné odvody a FKSP z toho ONIV tis. Kč tis. Kč 255 tis. Kč tis. Kč tis. Kč Limit počtu pracovníků 33,12 Plánované příjmy 550 tis. Kč 11

12 Skutečné čerpání prostředků k Za zařízení celkem: NIV celkem z toho MP z toho OON z toho zákonné odvody a FKSP z toho ONIV 549 tis. Kč tis. Kč 125 tis. Kč tis. Kč tis. Kč Limit počtu zaměstnanců celkem 31,14 Příjmy 769 tis. Kč Čerpání fondu odměn 864 tis. Kč Čerpání FRM 485 tis. Kč Čerpání rezervního fondu 38 tis. Kč Hospodářský výsledek ,- Kč Nevyčerpané finanční prostředky byly řádně dány do schvalovacího řízení ve výši ,- Kč a po schválení byly zaúčtovány na příslušné fondy. Návrh na rozdělení hospodářského výsledku roku 2012 Fond rezervní ,- Kč Fond odměn ,- Kč Pohledávky Hodnota celkových pohledávek z toho ošetřovné z toho odepsáno do oprávek v roce ,- Kč ,- Kč ,- Kč Hlavním důvodem pohledávek je insolventnost rodičů, či nezjištění trvalého pobytu dlužníků. Dalším důvodem je jejich nízký příjem, který je dorovnáván sociálními dávkami. Soudně se docílilo k vymožení celkem 8.326,- Kč. V soudním jednání je ,- Kč. Pohledávky jsou vymáhány všemi dostupnými prostředky a je jim věnována náležitá pozornost. Závazky Závazky vůči zaměstnancům doplatek mzdy 12/2011 Sociální a zdravotní pojištění Daně ze mzdy Dodavatelé Peníze v rámci projektu EU školám Kauce na prodej budovy Hodnota celkových závazků ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,80 Kč ,- Kč ,- Kč ,20 Kč Majetek a jeho inventarizace Dokladová a fyzická inventarizace byla provedena k 31. prosince 2012 v souladu s ustanovením 29 a 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů s těmito výsledky. Při inventarizaci nebyly shledány rozdíly. Veškeré náklady organizace jsou hrazeny z dotace MŠMT. Naše organizace se nepodílela na žádné zahraniční spolupráci a nezúčastnila se žádného výzkumného projektu. 12

13 j/ Základní koncepce rozvoje na školní rok 2012/2013 Usek školy Pokračovat v optimalizaci pedagogického sboru s ohledem na naplněnosti školy zařízení, především žáky základní školy. I nadále podporovat vzdělávání pedagogů-učitelů v návaznosti na zákon č. 563/2004 Sb.,ve znění pozdějších předpisů, s hraničním termínem roku Efektivně pokračovat ve využívání ITC techniky ve vzdělávání žáků. Plnit harmonogramy prací v projektu EU školám. Úsek výchovy Podporovat vzdělávání pedagogů-vychovatelů v návaznosti na zákon č. 563/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Více prohlubovat spolupráci mezi pedagogy-vychovateli na skupinách a bezpečnostními pracovníky. Rozvíjet loajalitu a vstřícnost ve vzájemných vztazích pedagogických pracovníku, ostatních zaměstnanců a chlapců. Udržovat a dále rozvíjet dodržování vypracovaných plánů a časový rozvrh dne, přitom zachovávat profesionální přístup k chlapcům. Úsek hospodářský V souladu se zákonem č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole provádět důslednou vnitřní kontrolu v zařízení. Trvale se zaměřovat na úsporná opatření v rámci přidělených financí státního rozpočtu. Průběžně kontrolovat majetek zařízení a odstraňovat zjištěné nedostatky. Sestavit výhledově návrh rozpočtu na rok 2014 v souladu s pokyny MŠMT a skutečnou potřebou zařízení. 13

14 Výchovný ústav, dětský domov se školu, Příloha číslo: 01 základní škola, střední škola a školní jídelna, Výtisk číslo: Ž l u t i c e, Počet listů: 1 J i r á s k o v a 3 4 0, K čj.: 2363/13 Přehled pracovníků školského zařízení ve školním roce 2012/2013 k 01. září 2012 P/č Příjmení Zařazení Poznámka 1 Mgr. Castková ředitel zařízení Ing. Jeník zástupce ředitele, vedoucí učitel Čech vedoucí vychovatel zařízení Marková sociální pracovnice zařízení Vojíková pedagog učitel v základní škole Bremová Mgr. Wernerová Faldusová pedagog učitel ve střední škole Maňáková 10 Škuthanová učitel odborného výcviku Šímová Kubínová Bc. Doležal pedagog vychovatel Bc. Vacková Červenková Košnář Zedníková Stejskalová + úsek školy Soldán + úsek školy 20 Balák Pokorná Šetková bezpečnostní pracovník Šimanová Čechová Jonáš Pešáková vedoucí ekonomického úseku Kvasničková hlavní účetní Pěnkavová vedoucí školní jídelny Polívková uklízečka domova 30 Němcová uklízečka školy Kašpar domovník zařízení Sax Skačanová pradlena, švadlena 34 Stejskalová kuchařka Tabulka 1 - Přehled pracovníků školského zařízení 14

15 ZÁKLADNÍ a STŘEDNÍ ŠKOLA Příloha číslo: 02 Ž l u t i c e, Výtisk číslo: J i r á s k o v a 3 4 0, Počet listů: 1 K čj.: 2363/13 Složení pedagogického sboru základní a střední školy ve školním roce 2012/2013 k 01. září 2012 Ředitel zařízení: Mgr. Castková Zástupce ředitele, vedoucí učitel: Ing. Jeník Učitelé základní školy: Mgr. Wernerová, Vojíková, Bremová, Stejskalová, Soldán Učitelé střední školy: Faldusová, Maňáková Učitelé odborného výcviku: Škuthanová, Kubínová, Šímová Třídní učitelé ZŠ: VI., VII., VIII. A třída Mgr. Wernerová VIII. B, IX. třída Vojíková Třídní učitelé SŠ: 2 SŠ I., II. Maňáková 3 SŠ I., II., III. Faldusová Výchovný poradce: Mgr. Wernerová 15

16 ZÁKLADNÍ a STŘEDNÍ ŠKOLA Příloha číslo: 03 Ž l u t i c e, Výtisk číslo: J i r á s k o v a 3 4 0, Počet listů: 1 K čj.: 2363/13 Rozsah přímé pedagogické činnosti pedagogů v souladu s Nařízením vlády č. 273/2009 Sb. a přílohy k Nařízení vlády č. 75/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů ve školním roce 2012/2013 k 01. září 2012 Management zařízení: Mgr. Michaela Castková Ing. Petr Jeník 5; 8 [1,0000 PPČ] 4 (2 ZŠ + 2 SŠ) +1 spec. pedagogika 8 (6 ZŠ + 2 SŠ) Učitel základní školy: Soňa Vojíková Tereza Bremová Mgr. Věnceslava Wernerová Jaroslav Soldán Dagmar Stejskalová 22 [1,0000 PPČ] 22 (20 ZŠ; 2 SŠ) 7 (5 ZŠ; 2 SŠ) [0,3636 PPČ] 10 (10 ZŠ + 1 vých. poradenství) [0,5000 PPČ] 1 (1 ZŠ) [0,0454 PPČ] 5 (ZŠ; SŠ) [0,2272 PPČ] Učitel střední školy: Michaela Maňáková Eva Faldusová 21 [1,0000 PPČ] 21 (15 SŠ; 6 ZŠ) 14 (12 SŠ; 2 ZŠ) [0,6666 PPČ] Učitel odborného výcviku: Petra Škuthanová Eva Faldusová Jaroslava Kubínová Olga Šímová 35 [1,0000 PPČ] 7 (7 SŠ) [0,2000 PPČ] 7 (7 SŠ) [0,2000 PPČ] 21 (21 SŠ) [0,6000 PPČ] 35 (35 SŠ) 16

17 ZÁKLADNÍ a STŘEDNÍ ŠKOLA Příloha číslo: 04 Ž l u t i c e, Výtisk číslo: J i r á s k o v a 3 4 0, Počet listů: 1 K čj.: 2363/13 Zařazení žáků do tříd základní a střední školy ve školním roce 2012/2013 k 03. září 2012 (v souladu zákona č. 561/2004 Sb., 36, 59 a zákona č. 109/2002 Sb., 3 ve znění pozdějších předpisů) (P=24+12; S=8+6=14; 38,88%) Základní škola: (P=24; S=8; 33,33 %, z toho 1 ZŠP) žáci VI. třídy žáci VII. třídy Zdeněk Štembera (7/8); UV Lukáš Zobel (7/8); UV žáci VIII. třídy Patrik Mižikár (8/8); UV Tomáš Kavka (8/9); UV Jakub Skála (8/9); PO Jakub Ullisch (8/9); UV Lukáš Zahálka (8/9); UV žáci IX. třídy Tomáš Tolvaj (9/9); OV; ZPŠ Střední škola: (P=12; S=6; 50,00%, z toho 3 2 SŠ, 3 3 SŠ) žáci 1. ročníku 2 SŠ Denis González; UV Pavel Procházka; UV žáci 2. ročníku2 SŠ žáci 1. ročníku 3 SŠ žáci 2. ročníku 3 SŠ žáci 3. ročníku 3SŠ Patrik Švec; UV Jakub Havlíček; PO Roman Hrušovský; PO Daniel Petrejčík; UV 17

18 ZÁKLADNÍ a STŘEDNÍ ŠKOLA Příloha číslo: 05 Ž l u t i c e, Výtisk číslo: J i r á s k o v a 3 4 0, Počet listů: 1 K čj.: 2363/13 Zařazení žáků do tříd základní a střední školy ve školním roce 2012/2013 k 29. červnu 2013 (v souladu zákona č. 561/2004 Sb., 36, 59 a zákona č. 109/2002 Sb., 3 ve znění pozdějších předpisů) (P=24ZŠ+12SŠ=36; S=14ZŠ+11SŠ=25; 69,44%) Základní škola: žáci VI. Třídy žáci VII. Třídy žáci VIII. třídy žáci IX. třídy Střední škola: žáci 1. ročníku 2 SŠ žáci 2. ročníku 2 SŠ žáci 1. ročníku 3 SŠ žáci 2. ročníku 3 SŠ (P=24; S=14; 58,33 %, z toho 5 ZŠP) Michael Čureja; (5/6); UV Miloslav Bázler; (7/8); UV; ZŠP Vilém Berka; (7/8); PO Patrik Mižikár (8/8); UV Tomáš Kavka (8/9); UV Jakub Skála (8/9); UV Lukáš Zahálka (8/9); OV Radek Kubera (8/9); UV Michael Trnka (8/8); OV Tomáš Tolvaj (9/9); OV; ZPŠ Koloman Tippan (9/9); UV; ZPŠ Jakub Zadák (9/9); UV; ZŠP Simon Baláž (9/9); UV; ZŠP Jan Slezák (9/9); UV dne převoz Opařany (P=12; S=13; 91,66%, z toho 5 2 SŠ, 6 3 SŠ) Pavel Procházka; UV Jan Kroščen; UV Emil Krajčovič; UV Jiří Svatuška; UV David Moravec; UV Jakub Havlíček; UV Pavel Urban; UV Michal Bečvář; UV Vladimír Průcha; UV Miroslav Kotlár; UV 18

19 ZÁKLADNÍ a STŘEDNÍ ŠKOLA Příloha číslo: 06 Ž l u t i c e, Výtisk číslo: J i r á s k o v a 3 4 0, Počet listů: 1 K čj.: 2363/13 Dlouhodobá naplněnost školy a zařízení žáky základního a středního vzdělávání po školních rocích základní škola: 6 9. třída, 24 žáků střední škola: tříletý obor vzdělávání Kuchař-číšník, 12 žáků dvouletý obor vzdělávání Práce ve stravování, 12 žáků celkem škola zařízení: 24 žáků základní školy 12 žáků střední školy Školní rok Zařízení Zahájení Pololetí Ukončení Poznámka 2012/2013 ZŠ ; 46; 75 % SŠ ; 92; 92 % ; 61; 69 % DDŠ ;92;88 % VÚ ;92;108 % ;92;94 % 2011/2012 ZŠ SŠ ; 58; 69 % DDŠ VÚ ;72;89 % 2010/2011 ZŠ SŠ ; 69; 97 % DDŠ VÚ ;94;100 % Tabulka 2 - Dlouhodobá naplněnost školy a zařízení 19

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 z 6 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy 2 z 6 Mateřská škola Těšetice

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 153 215/98-11006 Inspektorát č 15 Signatura: vo3bs302 Okresní pracoviště Uh. Hradiště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá svobodná základní

Více

1.ÚVOD. Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT ČR a skládá se :

1.ÚVOD. Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT ČR a skládá se : 1.ÚVOD Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT ČR a skládá se : IZO: 060 075 961 Spec. MŠ pro sluchově postižené IZO: 107 530 961 Spec. ZŠ pro sluchově postižené IZO: 110

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

1. ÚVOD. Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT a skládá se:

1. ÚVOD. Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT a skládá se: 1. ÚVOD Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT a skládá se: IZO: 060 075 961 Spec. MŠ pro sluchově postižené IZO: 107 530 961 Spec. ZŠ pro sluchově postižené IZO: 110 150

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

. Dětský domov, Nepomuk

. Dětský domov, Nepomuk . Dětský domov, Nepomuk Údaje za školní rok 2008/2009 1. Charakteristika školského zařízení 2. Název: Dětský domov, Nepomuk Adresa: Nepomuk 278, 335 01 Právní forma: příspěvková organizace IZO: 108005801

Více

Roční plán řídících činností ve školním roce 2015/2016

Roční plán řídících činností ve školním roce 2015/2016 Roční plán řídících činností ve školním roce 2015/2016 Organizace chodu školy, soubor řídících činností. Neustálé operativní řešení každodenně vznikajících problémových situací. Vymezení základních oblastí

Více

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: ,

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: , Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: 371 728 523, stredni@skola-rokycany.cz www.skola-rokycany.cz 1. Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017 začne ve čtvrtek 1. září 2016. Vyučování

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Obsah Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Vymezení

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2015 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2015 Za organizaci : Marie Horáková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT ČR a skládá se :

Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT ČR a skládá se : 1.ÚVOD Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT ČR a skládá se : IZO: 060 075 961 Spec. MŠ pro sluchově postižené IZO: 107 530 961 Spec. ZŠ pro sluchově postižené IZO: 110

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2017-2018 Lutín, srpen 2017 Mgr. Pavel Michalí k, v. r. ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

Soukromá základní škola a mateřská škola Svět. Výroční zpráva o činnosti školy. Soukromá základní škola a mateřská škola Svět

Soukromá základní škola a mateřská škola Svět. Výroční zpráva o činnosti školy. Soukromá základní škola a mateřská škola Svět Soukromá základní škola a mateřská škola Svět Výroční zpráva o činnosti školy Soukromá základní škola a mateřská škola Svět ve školním roce 2015/2016 1 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Přehled oborů

Více

OBSAH. Úvodní slovo 3

OBSAH. Úvodní slovo 3 OBSAH Úvodní slovo 3 ZÁKON č. 561/2004 Sb., (školský zákon) Část první - Obecná ustanovení 23 Předmět úpravy 23 Vzdělávací programy 26 Vzdělávací soustava, školy a školská zařízení a jejich právní postavení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice Poděbradská 93, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 484 Termín konání inspekce: 15.

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více

Přijímací řízení ke vzdělání ve školním roce 2017/2018

Přijímací řízení ke vzdělání ve školním roce 2017/2018 Výchovný ústav, Dětský domov se školou, základní škola, střední škola a školní jídelna Hostouň, Chodské náměstí 131 Přijímací řízení ke vzdělání ve školním roce 2017/2018 I. Obecné informace V souladu

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 13 Olomouc INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. p. 321, Velký Újezd

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 13 Olomouc INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. p. 321, Velký Újezd Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 132 354/98-05035 Inspektorát č 13 Olomouc Signatura: am2hs301 Okresní pracoviště Olomouc INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Střední odborné učiliště

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2016-2017 Lutín, září 2016 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Škola: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Oblast: Dokumentace školy Základní právní norma: ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Název: Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Č.j.: 1572/2013/ZŠ

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice Identifikátor školy: 600 070 492 Termín konání inspekce: 7. 9. března

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1081/12-B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1081/12-B Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-1081/12-B Název právnické osoby Střední škola strojírenská a elektrotechnická vykonávající činnost školy: Sídlo: Trnkova 113, 628

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393 DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA a ŠKOLNÍ JÍDELNA Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393 STATUT DĚTSKÉHO DOMOVA SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, BYSTŘICE

Více

DĚTSKÝ DIAGNOSTICKÝ ÚSTAV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA U Michelského lesa 222, Praha 4 ROČNÍ ZPRÁVA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

DĚTSKÝ DIAGNOSTICKÝ ÚSTAV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA U Michelského lesa 222, Praha 4 ROČNÍ ZPRÁVA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE DĚTSKÝ DIAGNOSTICKÝ ÚSTAV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA U Michelského lesa 222, Praha 4 IČO: 48134333 ROČNÍ ZPRÁVA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 2007 Vypracovala: Švabenická Schválil: PaedDr. Ivan Kašpařík

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Adresa: Komenského 873, 517 41 Kostelec nad

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Praha 9, - Prosek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Praha 9, - Prosek Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 0111963/98-1404 Inspektorát č. 1 Signatura: aa7as302 Okresní pracoviště Praha 1, Vodičkova 32, INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá mateřská

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Nový Jičín, U Jezu 7. Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2002

Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Nový Jičín, U Jezu 7. Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2002 Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Nový Jičín, U Jezu 7 Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2002 ÚNOR 2003 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Střední zemědělská škola a Střední odborné

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY STAŇKOV, PUCLICKÁ 37

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY STAŇKOV, PUCLICKÁ 37 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY STAŇKOV, PUCLICKÁ 37 Platnost Organizačního řádu od 1.9.2009 do doby doplnění nebo přepracování. Všeobecná ustanovení Organizační řád mateřské školy upravuje organizační

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 2013-2014 Obsah a průběh studia: Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských

Více

P R OTOKOL O KON TR OLE

P R OTOKOL O KON TR OLE P R OTOKOL O KON TR OLE ČŠIZ-1273/15-Z Kontrola dodržování právních předpisů podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2011-2012 Lutín, září 2011 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Plán práce pro školní rok 2014-2015

Plán práce pro školní rok 2014-2015 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2014-2015 Lutín, září 2014 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Mateřská škola a Základní škola, Želešice. Sadová 530, 664 43 Želešice. tel./fax : 547 225 129. mobil : 731 109 181

Mateřská škola a Základní škola, Želešice. Sadová 530, 664 43 Želešice. tel./fax : 547 225 129. mobil : 731 109 181 Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice tel./fax : 547 225 129 mobil : 731 109 181 e-mail adresa: skolahrou.zelesice@volny.cz http://skolahrou.atlasweb.cz Z p r á v a o č

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Zlín, Kvítková 4338 Kvítková 4338, 760 01 Zlín Identifikátor školy: 600114538 Vedoucí týmu: Mgr. Vladimír Řepňák Termín konání

Více

školní rok 2014/2015

školní rok 2014/2015 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STAVEBNÍ KARLOVY VARY, nám. K. Sabiny 159/16, 360 01 Karlovy Vary P L Á N P R Á C E školní rok 2014/2015 Plán byl projednán na pedagogické radě dne 29.srpna 2014. Mgr. Michal Vachovec

Více

Plán práce pro školní rok 2015-2016

Plán práce pro školní rok 2015-2016 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2015-2016 Lutín, září 2015 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1088/08-04

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1088/08-04 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1088/08-04 Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Domažlice, Erbenova 184 Adresa: Erbenova

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-667/10-J. Rantířovská 4375/9, Jihlava. školská právnická osoba

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-667/10-J. Rantířovská 4375/9, Jihlava. školská právnická osoba Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-667/10-J Název kontrolované osoby: Sídlo: MATEŘSKÁ ŠKOLA KVÍTEK Rantířovská 4375/9, 586 05 Jihlava IČO: 71 341 196 Identifikátor:

Více

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Září: seznámení s činností výchovného poradenství ve všech třídách školy, souhlas rodičů s poskytování poradenství aktualizace nástěnky výchovného

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace a Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc - Hvězdička Telefon/Fax: 487 762 626, 487 762 451, e mail: vf.24@tiscali.cz ZPRÁVA

Více

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam příloh Příloha č. 1 Příloha č. 2 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam zkratek 1/5 Příloha č. 1 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek,

Více

Studium pro ředitele škol a školských zařízení 2016

Studium pro ředitele škol a školských zařízení 2016 Studium pro ředitele škol a školských zařízení 2016 Obsah a průběh studia: Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských

Více

Základní škola, Dětský domov, Přípravný stupeň základní školy speciální a Školní jídelna, Přestavlky 1

Základní škola, Dětský domov, Přípravný stupeň základní školy speciální a Školní jídelna, Přestavlky 1 Doplňující informace o činnosti DD 2.Charakteristika DD Vymezení hlavní činnosti: Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Do našeho

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Bezručova 1468 Adresa: Bezručova 1468, 500 02 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 561 Vedoucí

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 2010

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 2010 STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 2010 Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL projekt: Vzdělávání napříč KHK METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL autor Mgr. Stanislav Kutálek žadatel Českomoravská vzdělávací, s.r.o. Metodické materiály stáží středních škol Vypracoval: Mgr. Stanislav

Více

Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel. : 325 588 345, e-mail : zshrjesenik@volny.cz

Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel. : 325 588 345, e-mail : zshrjesenik@volny.cz Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel. : 325 588 345, e-mail : zshrjesenik@volny.cz 1.1 Úvodní ustanovení 1. Organizační řád školy upravuje organizační strukturu a řízení, formy

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012

Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012 Řemeslo má zlaté dno školní projekt 2011-2012 Základní škola Votice ul. Pražská 235 srdečně zve rodiče žáků a veřejnost na den otevřených dveří v rámci celoškolního projektu Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012

Více

R O Č N Í Z P R Á V A HC DUKLA PRAHA

R O Č N Í Z P R Á V A HC DUKLA PRAHA Č.j. 7/2007-HC Dukla Počet listů: 6 Schvaluji: Mgr.Vladimír Orság V Praze dne : 20.4.2007 R O Č N Í Z P R Á V A HC DUKLA PRAHA P R A H A 2007 V souladu s ustanovením 21 odstavec 3 zákona č. 218/2000 Sb.,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 132 423/99-11055 Oblastní pracoviště č. 13 Signatura: am4as102 Okresní pracoviště Přerov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola V Zahradách 274, 753 66 Hustopeče

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

Brno, Koperníkova 2/4. držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2009 KONTROLNÍ ČINNOST. školní rok 2010/2011

Brno, Koperníkova 2/4. držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2009 KONTROLNÍ ČINNOST. školní rok 2010/2011 Příloha č. 8 Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola ELPIS Brno, Koperníkova 2/4 držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2009 KONTROLNÍ ČINNOST školní rok 2010/2011 Příloha č. 6 Ročního

Více

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Rozdělení úkolů podle důležitosti: 1. Úkoly důležité 2. Úkoly 3. Úkoly ostatní a nahodilé Termín plnění Úkol ZÁŘÍ 2015 09. Zpracovat plán kariérového poradenství

Více

Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22. Školní vzdělávací program domova mládeže

Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22. Školní vzdělávací program domova mládeže Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22 Školní vzdělávací program domova mládeže Zpracovala: Martina Czyžová, vychovatelka Schválil: Bedřich Štencel, ředitel školy Identifikační údaje:

Více

Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19

Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 1. Textová část. Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 byl zřízen MŠMT zřizovací

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Znojmo, Jana Palacha 8 Jana Palacha 8, 669 33 Znojmo Příloha č. 1 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 I. Charakteristika školy

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Plzeň-Újezd, Národní 1, příspěvková organizace. Národní 1, Plzeň-Újezd. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Plzeň-Újezd, Národní 1, příspěvková organizace. Národní 1, Plzeň-Újezd. Identifikátor: Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Plzeň-Újezd, Národní 1, příspěvková organizace Národní 1, 312 00 Plzeň-Újezd Identifikátor: 600 069 656 Termín konání inspekce:

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 0101894/98-3400 Inspektorát č. 1 Signatura: aa7hs301 Okresní pracoviště Praha INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola : Střední odborné učiliště společného stravování SČMSD

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č. 4 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č. 4 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 046 153/98-3407 Oblastní pracoviště č. 4 Signatura: ad4vs201 Okresní pracoviště Plzeň-město INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola/školské zařízení: Střední odborná škola gastronomická

Více

Pedagogický a ekonomicko - správní úsek Vedoucí úseku. Mgr. Elena Peňázová, rozpočtář organizace - správce FKSP

Pedagogický a ekonomicko - správní úsek Vedoucí úseku. Mgr. Elena Peňázová, rozpočtář organizace - správce FKSP FUNKCE A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODLE ORGANIZAČNÍHO SCHÉMATU PRACOVNÍKŮ ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21 VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017 Mgr. Vladimír Tulka, ředitel školy - statutární orgán příspěvkové organizace Mgr.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 Vypracovala: Jana Vurmová podpis Schválila: Mgr. Zdeňka Slavíková podpis Předkládá: Mgr. Zdeňka Slavíková podpis V Dubé Deštné, 30. dubna 2015 1 Zpráva o činnosti

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 Signatura: al3bs101 Okresní pracoviště Brno-venkov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Základní škola-1. stupeň Holasice,

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Mgr. Dana Kadlčíková konzultační hodiny: St 13 40 15

Více

Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod. Řád školní družiny

Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod. Řád školní družiny Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod Řád školní družiny Chvalkovice březen 2010 Všeobecná ustanovení Řád školní družiny V souladu se zněním zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním,

Více

Základní škola a Mateřská škola Čachrov okres Klatovy, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Čachrov okres Klatovy, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Čachrov okres Klatovy, příspěvková organizace Čachrov 10, 339 01 Klatovy; IČO: 699 83 615 tel.: 378609 /311 ředitelna, /310 sborovna a kuchyně, /313 MŠ e-mail: reditel@skolacachrov.cz,

Více

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010 Příloha č. 1 Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS Brno, Koperníkova 2/4 držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2001 ROČNÍ PLÁN školní rok 2009/2010 15 z 59 Obsah : 1. Charakteristika

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Integrovaná základní škola a Mateřská škola Trnová okres Plzeň-sever Trnová 222. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Integrovaná základní škola a Mateřská škola Trnová okres Plzeň-sever Trnová 222. Identifikátor: Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Integrovaná základní škola a Mateřská škola Trnová okres Plzeň-sever 330 13 Trnová 222 Identifikátor: 600 071 235 Termín konání inspekce: od

Více

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Bělíkova 1387, 464 01 Frýdlant ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY Školní rok 2015/2016 Třída Obor KPŘ3 Kuchař

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-304/09-J Název školy: Mateřská škola Markvartice Adresa: Markvartice 42, 675 22 Stařeč Identifikátor: 600 121 208 IČ: 70995184

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jedlová, okres Svitavy Jedlová 2. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jedlová, okres Svitavy Jedlová 2. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Jedlová, okres Svitavy 569 91 Jedlová 2 Identifikátor školy: 600 100 341 Termín konání inspekce: 18. - 20. duben 2006 Čj.: ČŠI

Více

Nástup pedagogických pracovníků, zahajovací ZŘTV, ZŘPV. Didaktické testy a písemné práce společné části MZ v náhradním a opravném termínu

Nástup pedagogických pracovníků, zahajovací ZŘTV, ZŘPV. Didaktické testy a písemné práce společné části MZ v náhradním a opravném termínu TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SRPEN 2015 25.08. Nástup pedagogických pracovníků, zahajovací porady ZŘTV, ZŘPV 26.08-28.08. Komisionální zkoušky, opravné zkoušky ZŘTV, ZŘPV 25.08-29.08. Příprava Domova mládeže k ubytování

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, Neveklov IČO Tel.: Fax:

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, Neveklov IČO Tel.: Fax: ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy.

Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Doplňující informace o činnosti DD 2.Charakteristika DD Vymezení hlavní činnosti: Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Do našeho

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více