Výroční zpráva o činnosti školského zařízení za období školního roku 2012/2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školského zařízení za období školního roku 2012/2013"

Transkript

1 Výchovný ústav, dětský domov se školu, Výtisk číslo: základní škola, střední škola a školní jídelna, Počet listů: 14 Ž l u t i c e, Přílohy: 10/13 J i r á s k o v a 3 4 0, Čj.: 2363/ října 2013 Schvaluji: předseda školské rady zařízení Bc. Irena VACKOVÁ Výroční zpráva o činnosti školského zařízení za období školního roku 2012/2013 Žlutice, 23. září 2013 Ředitel zařízení Mgr. Michaela CASTKOVÁ

2 Obsah a/ Základní údaje o školském zařízení... 3 b/ Přehled oborů vzdělávání zařazených ve školském rejstříku... 4 c/ Přehled pracovníků školského zařízení... 4 d/ Údaje o přijetí, umístění, přemístění, přeřazení, propuštění dětí, o přijímacím řízení a následném přijetí do školy... 5 Úsek sociální... 5 Úsek školy... 5 e/ Údaje o výsledcích poskytovaných školských služeb... 5 Úsek školy... 5 Úsek výchovy... 6 Výchovná činnost... 6 Zájmová činnost... 6 Chlapci v zařízení... 8 Krizové chování chlapců... 8 Plánované rozdělení oddílu na školní rok 2013/ Úsek stravování... 9 f/ Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků g/ Údaje o aktivitách a prezentaci školského zařízení na veřejnosti h/ Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí i/ Základní údaje o hospodaření školského zařízení Hodnocení závazných ukazatelů Schválený rozpočet na rok Skutečné čerpání prostředků k Návrh na rozdělení hospodářského výsledku roku Závazky Majetek a jeho inventarizace j/ Základní koncepce rozvoje na školní rok 2012/ Usek školy Úsek výchovy Úsek hospodářský

3 a/ Základní údaje o školském zařízení Název: Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola, střední škola a školní jídelna, Žlutice, Jiráskova 344 s účinností od 1. února 2006, čj.: /05-25 MŠMT Sídlo: Žlutice, Jiráskova 344 Školské zařízení sdružuje: Základní škola, kapacita 24 žáků IZO: Střední škola, kapacita 24 žáků IZO: Dětský domov se školou, kapacita 24 lůžek IZO: Výchovný ústav, kapacita 12 lůžek IZO: Školní jídelna, kapacita 70 jídel IZO: Zřizovatel: Právní forma: MŠMT, Karmelitská 7, Praha l příspěvková organizace Identifikační číslo: Vedení zařízení: ředitel školského zařízení: Mgr. Michaela CASTKOVÁ zástupce ředitele: vedoucí učitel: vedoucí vychovatel: Ing. Petr JENÍK Ing. Petr JENÍK Bc. Jaroslav DOLEŽAL Elektronická adresa: Údaje o školské radě: předseda školské rady: Bc. Irena VACKOVÁ (od ) jmenovací dekret: čj.: 21321/ členové: Ing. Petr JENÍK (od ) zvolen pedagogickými pracovníky Bc. Jitka NAJMANOVÁ (od ) jmenována zákonnými zástupci žáků 3

4 b/ Přehled oborů vzdělávání zařazených ve školském rejstříku Základní škola, Školní vzdělávací program ZV Učení pro život s platností od 1. září Školní vzdělávací program SOV, obor vzdělávání Kuchař-číšník, H/01 s platností od 1. září Školní vzdělávací program SOV, obor vzdělávání Práce ve stravování, E/02 s platností od 1. září c/ Přehled pracovníků školského zařízení Ředitel školského zařízení: Mgr. Michaela CASTKOVÁ Zástupce ředitele, vedoucí učitel: Vedoucí vychovatel: Ing. Petr JENÍK Bc. Jaroslav DOLEŽAL Přehled pracovníků školského zařízení v příloze č. 1. Složení pedagogického sboru učitelů základní a střední školy v příloze č. 2. Rozsah přímé vyučovací činnosti pedagogů-učitelů základní a střední školy v příloze č. 3. Příjem a odchody zaměstnanců v průběhu školního roku 2012/2013 Příjem nových zaměstnanců: Bc. Jitka NAJMANOVÁ, Renata BARVOVÁ, Eva VIRÁGOVÁ, Mgr. Petr KORDÍK, Dis., Mgr. Jacek STANCZYK, Bc. Tomáš VUKLIŠEVIČ, Martin MÍČEK, Radek SEDLÁČEK, Jaroslav CHOCHOLOUŠ, Zbyněk VAŇOUREK, Viktor ŠŤASTNÝ, Aluš GRBAN, Zdeněk SAX, Luboš ADAMICKÝ. Odchody zaměstnanců: Mgr. Věnceslava WERNEROVÁ, Věra ŠIMANOVÁ, Michaela ČECHOVÁ, Renata BARVOVÁ, Olga ŠÍMOVÁ, Tereza BRÉMOVÁ, Lenka MARKOVÁ, Bc. Jaroslav DOLEŽAL, Petr BALÁK, Aluš GRBAN, Jaroslav JONÁŠ, Rudolf ČECH. Studující pedagogové učitelé: Studující pedagogové vychovatelé: Soňa VOJÍKOVÁ, Michaela MAŇÁKOVÁ, Radek SEDLÁČEK Zuzana ZEDNÍKOVÁ, p. Petr NAVRÁTIL, Daniel KOŠNÁŘ, Viktor ŠŤASTNÝ, Radek SEDLÁČEK. 4

5 d/ Údaje o přijetí, umístění, přemístění, přeřazení, propuštění dětí, o přijímacím řízení a následném přijetí do školy Úsek sociální Spolupráce s rodinou je v podstatě z 90% úspěšná. Hodnocení EVIX - program optimalizující pracovní výkony jak pedagogických pracovníků, tak sociální pracovnice. Velice dobře se zapracovali všichni, kteří jej používají ke své práci. Spolupráce se soudy - soudní vymáhání pohledávek na " ošetřovném " hodnotím velice kladně. Komunikace s pedagogickými pracovníky bez závažnějších problémů; hodnotím kladně. Spolupráce s externími školami SLŠ Žlutice, Červeňák Jiří, Horvát Jiří, Šoufek Pavel, 1. ročník tříletého oboru vzdělávání. Návštěvy kurátorů probíhají v souladu s ustanovením zákona č. 109/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů. O letních prázdninách byli chlapci umístěni do svých rodin dle žádosti rodičů, nedošlo k žádným rozsáhlým problémům v chování. Úsek školy Základní škola zařízení, II. stupeň je žáky doplňována cestou DDÚ Plzeň v souladu zákona o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních, zákon č. 109/2002 Sb., 5 ve znění pozdějších předpisů. Střední škola je žáky doplňována cestou DÚM Praha v souladu zákona č. 109/2002 Sb., 5 ve znění pozdějších předpisů. Stav naplněnosti základní školy, střední školy k a v přílohách č. 4, 5. Dlouhodobě sledovaná naplněnost žáky základní a střední školy zařízení v příloze 6. Od jsou žáci přijímáni do prvního ročníku střední školy i s ohledem na splnění podmínek přijímacího řízení v souladu 60, školského zákona; zákon č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Přehled přijatých přihlášek ke vzdělávání ve střední škole, obor vzdělávání Kuchař - číšník, H/01 a Práce ve stravování, E/02 pro školní rok 2012/2013 v příloze č. 7. e/ Údaje o výsledcích poskytovaných školských služeb Úsek školy Hodnocení výsledků vzdělávání žáků základní školy bylo prováděno v souladu s 14 a 15 vyhlášky č. 48/2005 Sb. a pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků základní a střední školy školského zařízení. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků střední školy bylo prováděno v souladu 3 vyhlášky č. 13/2005 Sb. a pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků základní a střední školy. Celková výslednost hodnocení vzdělávání žáků základní i střední školy byla pravidelně vyhodnocována na jednáních čtvrtletních pedagogických rad. Vyhodnocení závěrečných státních zkoušek střední školy dle jednotného zadání závěrečné zkoušky v příloze č. 8. Na pedagogických radách byla souběžně projednávána udělená výchovná opatření pedagogickým sborem v souladu 17, 10 vyhlášek č. 48 a 13/2005 Sb. a krizové chování žáků po čtvrtletích školního roku. Pravidelně byl vyhodnocován zpracovaný Minimální program protidrogové prevence, 5

6 program proti šikanování dle metodických materiálů MŠMT, především Metodický pokyn k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních čj.: MŠMT-22294/ a Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních čj.: 21291/ Nemalé úsilí třídních učitelů základní školy a výchovného poradce bylo věnováno podávání přihlášek ke střednímu vzdělávání žáků končících povinnou školní docházku v souladu školského zákona, zákon č. 561/2004 Sb., 59, 60 a prováděcí vyhlášky č. 561/2004 Sb. Přehled podaných přihlášek ke vzdělávání ve střední škole žáků končících povinnou školní docházku v příloze č. 9. Úspěšnost žáků základní školy při výběrovém řízení ke vzdělávání ve středních školách pro školní rok 2013/2014 je zdokumentována v příloze č. 10. Úsek výchovy V školním roce 2012/2013 bylo provedeno přeskupení dětí do jednotlivých rodinných a výchovných skupin s ohledem na žáky základní, střední školy zařízení a partnerských středních škol regionu. Práce a výchova v našem zařízení spočívala na jednotnosti výchovy a dodržování vnitřního řádu domova jak ze strany dětí, tak pedagogů-vychovatelů. Výchovná činnost probíhala dle ročního plánu, který měla každá rodinná a výchovná skupina zpracovaný na podmínky a stav chlapců v jednotlivých oddílech. Roční plány vycházely z výchovně vzdělávací činnosti zařízení. Výchovná činnost Rozvoj osobnosti Zde byly utvářené podmínky k hygienickým, psychohygienickým a sociálním návykům, dodržovaní soužití s ostatními chlapci, vyrovnávat se přijatelným způsoben s autoritami, cítit zodpovědnost za vlastní chování i přiměřený podíl sounáležitosti a zodpovědnosti za druhé ve skupině při zachování schopnosti asertivitě se prosadit. Příprava na vyučování (další vzdělávání) Příprava do školy probíhala na jednotlivých skupinách individuálně. Samostudium je zakotveno v časovém rozvrhu v každý pracovní den. Zde se projevily velké nedostatky, protože chlapci vůbec nebyli zvyklí se doma učit a psát domácí úkoly. U chlapců chybí povinnost vzdělávat se, mají velké nedostatky v učivu a vědomostech. Pedagog-vychovatelé se především zaměřili na jednotlivé chlapce. Kladou důraz na pravidelnost vypracování domácích úkolů, práci s knihou, využívaní učebních pomůcek, vzájemnou pomoc při vypracování úkolů, upevňovat vědomosti a dovednosti zábavnou formou. Další hlavní činností byla pravidelná kontrola dosažených vzdělávacích výsledků. Zájmová činnost Pracovně technická činnost Hlavní pracovní akcí byla údržba domova, hřišť, zahrady a přilehlého okolí. Chlapci se pod vedením pedagoga-vychovatele Soldána a Košnáře podíleli na úpravě a údržbě čistoty města, převážně na autobusových zastávkách. Při pracovních terapiích prováděli úpravu přidělených prostor zařízení, především šlo o sekání a hrabání travnatých ploch, sběr jablek a ořechů, pálení a úklid. Nesmíme zapomenout na pravidelné úklidy na skupině. K dalším činnostem patřily drobné opravy nábytku na skupině, různé úpravy a předělávky. Při této činnosti se pedagogvychovatelé především zaměřili na vyvolání zájmu chlapců o zvyšování úrovně jejich znalostí, manuální zručnosti při zacházení s nástroji a jednoduchými přístroji. 6

7 Přírodovědná činnost Zde nám pokračoval Projekt rybaření a návrat k přírodě, který vede pedagog-vychovatel Košnář. V tomto projektu se chlapci učí různým technikám rybolovu, poznávaní druhů ryb a jejich životního prostředím, trpělivosti a zručnosti a také ochraně přírody. K dalším akcím patří také návštěva ZOO v Plzni, vycházky do přírody, kde chlapci jsou vedeni k pozorování živé a neživé přírody v našem regionu. V rámci geocachingu, kterému se věnuje též pedagog-vychovatel Košnář, se chlapci seznamují s florou a faunou místní lokality. Společenskovědní činnost Již tradičně jsme stavěli květnovou májku a chlapcům byl osvětlen vznik této tradice. Při každém státním svátku vztyčíme českou vlajku a proběhne osvěta významného dne pro náš národ. Pedagog-vychovatelé se snaží vést chlapce ke sledování tisku, médií a to především televizních novin a zpráv na internetu, přičemž tato činnost je součástí časového rozvrhu dne. Vedou se neformální rozhovory o dění v našem státě, drogové problematice a jiných aktuálních problémech. V dnešní době chlapci čerpají informace především z internetu ve škole. Průběžně navštěvujeme místní společensko-kulturní a sportovní akce. Pořádáme výlety do muzeí, zámků a hradů. Vypravujeme se i do zajímavých přírodních lokalit Česka Sněžka, Prachovské skály, Koněpruské jeskyně, Doupovské hory, Slavkovské lesy a mnoho dalších krás naší přírody. Estetická a výtvarná činnost V této činnosti se chlapci učí vyhotovovat dekorativní předměty, především v keramické dílně pod vedením pedagoga-vychovatele Bc. Vackové. Tyto výrobky jsou prezentovány formou dárků kurátorům a rodičům, pamětní předměty k velikonočnímu turnaji v malé kopané, pořádané naším ústavem. Dále se učí využívat ploch oken internátu pod vedením pedagoga-vychovatele Zedníkové, díky čemuž si zkulturňují své prostředí. Muzikoterapeutická činnost V zařízení vede projekt muzikoterapie a arteterapie pedagog-vychovatel Zedníková, která chlapce připravovala na vánoční besídku; učila chlapce relaxovat, hrát na jednoduché hudební nástroje, sólový zpěv a zpěv s doprovodem anebo karaoke. Sportovní činnost Zde byla nabídnuta rozmanitá činnost u všech skupin. Zejména příprava na tradiční velikonoční turnaj v minikopané pořádané našim zařízením. Chlapci se opakovaně zúčastnili Železného chovance a také soutěže v netradičních disciplínách pořádaných ŠZ Pšov a jimi pořádaném silovém trojboji. Účast byla i na turnaji v malé kopané organizované ŠZ Buškovice. K částečně sportovním disciplínám také patři geocaching hledání pokladů, turistika a sledování sportovních utkání v televizi nebo přímo na stadionech. Dále cyklistika v projektu putovaní regionem na kolech pod vedením pedagoga-vychovatele Stejskalové. V zimním období jsme především využívali naší tělocvičnu k florbalu, basketbalu, stolnímu tenisu. K oblíbeným sportům patří lední hokej a sáňkovaní, běh na běžkách. Činnost byla zaměřená na pohybové hry, míčové hry, plavání, turistika, kondiční cvičení, cyklistika, sledování TV pořadů nebo návštěva na fotbalových utkáních ve Žluticích. Při vlastní hře jsme se zejména zaměřili na dodržování pravidel fair play a smysl pro spravedlnost, zvládat neúspěch a umět si naopak užít pocit vítězství. Důležitá je také kolektivní spolupráce. 7

8 Outdoorová činnost Zde jsme se zaměřili na všechny možné outdoorová aktivity. Aktivní znalost první pomoci, táboření a orientace v terénu, zátěžové akce s přespáváním v přírodě, organizované během letních prázdninových pobytů. Dále procvičováním znalostí zásad chování chodců a cyklistů v silničním provozu. Již pravidelně jezdíme začátkem května na kemp Betlém, kde si chlapci musí poradit s drsnou přírodou Tepelské vrchoviny a naučit se tábořit, rozdělávat oheň. Při zátěžových akcích s přespáním se také učí hospodařit s přidělenou normou stravy, umět se vyrovnat s nepřízní počasí a spolupracovat mezi sebou. Učí se pracovat s mapou, buzolou a orientovat se v terénu. Sebeobslužná a organizační činnost Zde pedagog-vychovatel učí chlapce péči o obuv a oděv, pravidelně s chlapci chodí na výměnu prádla, kontrolují pořádek v osobních věcech. S chlapci si upravuji své skupiny tak, aby si chlapci vytvořili příjemné prostředí. Chlapci mají možnost si své věci i sami vyprat. Učí se hospodařit s penězi a šetřit ústavní majetek. Chlapci se učí ve spolupráci se sociální pracovníci vyřizovat si jednoduché úřední a osobní záležitosti. Zde jsme se také zaměřili na poučení a dodržovaní protipožární ochrany, bylo provedeno námětové cvičení na ověření znalostí z požární ochrany, evakuace a nástup dle požárního poplachového plánu. Bylo připraveno 53 organizovaných činností a akcí zařízení v termínu od 1. září 2012 až do termínu 30. června 2013, z toho se jich většina podařilo uskutečnit. Chlapci v zařízení Během školního roku 2012/2013 se v zařízení vystřídalo 50 chlapců. Z toho ve školním roce přišlo celkem 22 chlapců a odešlo 16 chlapců, z toho bylo převezeno 7 chlapců; 7 chlapců dovršilo 18 let a tím jim byl ukončen pobyt v zařízení. Tři chlapci byli umístěni ve vazbě. Vyvrcholením školního roku byla jako již tradičně letní prázdninová činnost. Činnost byla rozdělena do pěti turnusů. I. turnus (týden ve školském zařízení Žlutice, týden v autokempu Betlém) vedoucí Bc. Vacková II. turnus (týden ve školském zařízení Hostinné, týden ve školském zařízení Žlutice) vedoucí Stejskalová III. turnus (14 dní v autokempu Betlém) vedoucí Zedníková IV. turnus (týden ve školském zařízení Žlutice, týden v autokempu Betlém) vedoucí Navrátil V. turnus (týden ve školském zařízení Žlutice) Na všech turnusech byla nabídnutá rozmanitá činnost a to zejména: turistika, geocaching, plavání, rybaření, společenské hry, míčové hry a zábavné kvízy. Činnost také byla zaměřena na sebeobslužnost a zvládání zátěžových situací a jejich následné vyhodnocení. Krizové chování chlapců Útěky Za školní rok 2012/2013 bylo 286 útěku. Z toho dlouhodobě na útěku jsou tito chlapci: Kotlár Miroslav, Salva Miroslav, Gonzáles Denis, Čech Radim. Nejvíce útěku se dopustil chlapec Moravec David 69x, Zobel Lukáš 30x. Útěkovost se nezměrně oproti jiným rokům navýšila. 8

9 Vazba Ludvík Dunka, Zahálka Lukáš, Urban Pavel. Zneužívání návykových látek Pravidelně provádíme testy na THC, namátkově na přítomnost alkoholu v krvi a jiné OPL. Po celý školní rok situaci monitorujeme a o výsledcích informujeme zákonné zástupce chlapců a jednotlivé orgány OSPOD. Probíhá také program protidrogové prevence. Chlapci se zúčastnili také poučné besedy o gamblingu. Plánované rozdělení oddílu na školní rok 2013/2014 I. oddíl Červenková, Pokorná, Šťastný II. oddíl Zedníková, Košnář III. oddíl Sedláček, Soldán IV. oddíl Bc. Vacková, Navrátil V. oddíl Stejskalová, Šinágl Bezpečnostní pracovníci: Šetková, Virágová, Míček, Chocholouš, Vaňourek, Brož. Úsek stravování Plánovaná kapacita jídelny je 70 míst. Příprava pokrmů byla prováděna dle norem schválených MŠMT pro školní stravování. Ve školním roce 2012/13 se ve školní jídelně stravovalo 30 dospělých osob; zaměstnanci zařízení. Denně v průměru 15 zaměstnanců oběd, 5 zaměstnanců večeří. Za uvedené období bylo vydáno celkem snídaní pro děti a učně přesnídávek pro děti a učně obědů pro děti a učně svačina pro děti a učně večeří pro děti a učně druhá večeře pro děti a učně Žáci, kteří se vzdělávají na ostatních partnerských školách regionu, vytvářejí rozdíly mezi vydanými snídaněmi a obědem. Tito žáci se stravují v rámci školy, kde se vzdělávají, což činí cca 900 obědů. V tomto období bylo vydáno obědů pro zaměstnance večeří pro zaměstnance 9

10 Finanční norma je rozdělena do dvou kategorii Děti let Děti nad 15 let 78,50 Kč 96,- Kč Finanční norma pro zaměstnance Oběd Večeře 29,50 Kč 27,50 Kč Zaměstnancům je poskytnut příspěvek z FKSP 4,50 Kč na každé odebrané jídlo. V kuchyni je prováděn pravidelný sanitární úklid v souladu HACCP. Jídelní lístek je sestavován s týdenním předstihem. Ve školní kuchyni je prováděno praktické vyučování žáků střední školy našeho zařízení, obory vzdělávání Kuchař-číšník a Práce ve stravování. f/ Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Všem pedagogickým pracovníkům, kteří nesplňují kvalifikační požadavky dle zákona č. 563/2004 Sb. bylo doporučeno v co možná nejkratší době zahájit studium. Pedagogičtí pracovníci a ostatní zaměstnanci jsou pravidelně vysíláni na semináře a školení hrazené zaměstnavatelem. g/ Údaje o aktivitách a prezentaci školského zařízení na veřejnosti Aktivity školy a výchovy byly realizovány v souladu se zpracovaným Plánem nepravidelné činnosti školy a Plánem výchovné činnosti výchovy na školní rok 2012/2013; společným úsilím pedagogických pracovníků byl tento plán úspěšně splněn. Kvalitním způsobem se podařilo připravit a provést schůzku s rodiči a zákonnými zástupci žáků základní a střední školy v lednu letošního roku za přítomnosti managementu zařízení, pedagogického sboru školy; opakovaným negativem byla mizivá účast zákonných zástupců žáků základní a střední školy. Rukodělné práce žáků základní a střední školy byly s úspěchem presentovány v kulturním a společenském středisku města Žlutice, předávány jednotlivým pracovníkům OSPOD při jejich plánovaných návštěvách v zařízení. Velmi dobrou prezentací zařízení byly níže provedené aktivity V říjnu 2012 byla kvalitním způsobem provedena reprezentace střední školy na prezentaci středních škol THERMÁL, Karlovy Vary října 2012 den otevřených dveří zařízení 24. října Disciplína geocaching za spontánního řízení a radosti z úspěchů především pedagogavychovatele, Košnáře, Navrátila a Sedláčka. Činnost rybářského kroužku za odborného vedení pedagoga-vychovatele Košnáře. 10

11 h/ Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Inspekční činnost Českou školní inspekcí a dalších kontrolních subjektů byla za hodnocené období provedena v níže uvedených měsících: květen 2012 Krajská hygienická stanice Česká školní inspekce Generální finanční ředitelství Plzeň červen 2012 OSSZ Karlovy Vary Finanční úřad Karlovy Vary V souladu se závěry výše uvedených inspekcí a kontrol byly zpracovány a termínově včas zaslány opatření k odstranění zjištěných nedostatků a tyto následně v zařízení odstraněny. Interní kontrolní a hospitační činnost zařízení byla prováděna v souladu se zpracovanými Plány kontrolní a hospitační činností. Průběžně byl prováděn vnitřní audit zařízení. i/ Základní údaje o hospodaření školského zařízení Hospodaření základní, střední školy i školského zařízení je prováděno v souladu se zákonem č. 109/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a prováděcími předpisy. Školské zařízení poskytuje i stravování žákům základní a střední školy ve školní jídelně. Ve smyslu 19 školského zákona vedle stravování dětí zajišťuje také závodní stravování zaměstnanců příspěvkové organizace. Hodnocení závazných ukazatelů Příspěvek na provoz a na mzdy byl pravidelně měsíčně uvolňován MŠMT ve výši 1/12 rozpočtu na rok Rozepsané závazné ukazatele rozpočtu NIV celkem, MP celkem, OON v členění dle paragraf a limit počtu zaměstnanců, organizace v roce 2012 nepřekročila a tím neporušila rozpočtovou kázeň. Schválený rozpočet na rok 2012 Za školské zařízení: NIV celkem z toho MP celkem z toho OON z toho zákonné odvody a FKSP z toho ONIV tis. Kč tis. Kč 255 tis. Kč tis. Kč tis. Kč Limit počtu pracovníků 33,12 Plánované příjmy 550 tis. Kč 11

12 Skutečné čerpání prostředků k Za zařízení celkem: NIV celkem z toho MP z toho OON z toho zákonné odvody a FKSP z toho ONIV 549 tis. Kč tis. Kč 125 tis. Kč tis. Kč tis. Kč Limit počtu zaměstnanců celkem 31,14 Příjmy 769 tis. Kč Čerpání fondu odměn 864 tis. Kč Čerpání FRM 485 tis. Kč Čerpání rezervního fondu 38 tis. Kč Hospodářský výsledek ,- Kč Nevyčerpané finanční prostředky byly řádně dány do schvalovacího řízení ve výši ,- Kč a po schválení byly zaúčtovány na příslušné fondy. Návrh na rozdělení hospodářského výsledku roku 2012 Fond rezervní ,- Kč Fond odměn ,- Kč Pohledávky Hodnota celkových pohledávek z toho ošetřovné z toho odepsáno do oprávek v roce ,- Kč ,- Kč ,- Kč Hlavním důvodem pohledávek je insolventnost rodičů, či nezjištění trvalého pobytu dlužníků. Dalším důvodem je jejich nízký příjem, který je dorovnáván sociálními dávkami. Soudně se docílilo k vymožení celkem 8.326,- Kč. V soudním jednání je ,- Kč. Pohledávky jsou vymáhány všemi dostupnými prostředky a je jim věnována náležitá pozornost. Závazky Závazky vůči zaměstnancům doplatek mzdy 12/2011 Sociální a zdravotní pojištění Daně ze mzdy Dodavatelé Peníze v rámci projektu EU školám Kauce na prodej budovy Hodnota celkových závazků ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,80 Kč ,- Kč ,- Kč ,20 Kč Majetek a jeho inventarizace Dokladová a fyzická inventarizace byla provedena k 31. prosince 2012 v souladu s ustanovením 29 a 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů s těmito výsledky. Při inventarizaci nebyly shledány rozdíly. Veškeré náklady organizace jsou hrazeny z dotace MŠMT. Naše organizace se nepodílela na žádné zahraniční spolupráci a nezúčastnila se žádného výzkumného projektu. 12

13 j/ Základní koncepce rozvoje na školní rok 2012/2013 Usek školy Pokračovat v optimalizaci pedagogického sboru s ohledem na naplněnosti školy zařízení, především žáky základní školy. I nadále podporovat vzdělávání pedagogů-učitelů v návaznosti na zákon č. 563/2004 Sb.,ve znění pozdějších předpisů, s hraničním termínem roku Efektivně pokračovat ve využívání ITC techniky ve vzdělávání žáků. Plnit harmonogramy prací v projektu EU školám. Úsek výchovy Podporovat vzdělávání pedagogů-vychovatelů v návaznosti na zákon č. 563/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Více prohlubovat spolupráci mezi pedagogy-vychovateli na skupinách a bezpečnostními pracovníky. Rozvíjet loajalitu a vstřícnost ve vzájemných vztazích pedagogických pracovníku, ostatních zaměstnanců a chlapců. Udržovat a dále rozvíjet dodržování vypracovaných plánů a časový rozvrh dne, přitom zachovávat profesionální přístup k chlapcům. Úsek hospodářský V souladu se zákonem č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole provádět důslednou vnitřní kontrolu v zařízení. Trvale se zaměřovat na úsporná opatření v rámci přidělených financí státního rozpočtu. Průběžně kontrolovat majetek zařízení a odstraňovat zjištěné nedostatky. Sestavit výhledově návrh rozpočtu na rok 2014 v souladu s pokyny MŠMT a skutečnou potřebou zařízení. 13

14 Výchovný ústav, dětský domov se školu, Příloha číslo: 01 základní škola, střední škola a školní jídelna, Výtisk číslo: Ž l u t i c e, Počet listů: 1 J i r á s k o v a 3 4 0, K čj.: 2363/13 Přehled pracovníků školského zařízení ve školním roce 2012/2013 k 01. září 2012 P/č Příjmení Zařazení Poznámka 1 Mgr. Castková ředitel zařízení Ing. Jeník zástupce ředitele, vedoucí učitel Čech vedoucí vychovatel zařízení Marková sociální pracovnice zařízení Vojíková pedagog učitel v základní škole Bremová Mgr. Wernerová Faldusová pedagog učitel ve střední škole Maňáková 10 Škuthanová učitel odborného výcviku Šímová Kubínová Bc. Doležal pedagog vychovatel Bc. Vacková Červenková Košnář Zedníková Stejskalová + úsek školy Soldán + úsek školy 20 Balák Pokorná Šetková bezpečnostní pracovník Šimanová Čechová Jonáš Pešáková vedoucí ekonomického úseku Kvasničková hlavní účetní Pěnkavová vedoucí školní jídelny Polívková uklízečka domova 30 Němcová uklízečka školy Kašpar domovník zařízení Sax Skačanová pradlena, švadlena 34 Stejskalová kuchařka Tabulka 1 - Přehled pracovníků školského zařízení 14

15 ZÁKLADNÍ a STŘEDNÍ ŠKOLA Příloha číslo: 02 Ž l u t i c e, Výtisk číslo: J i r á s k o v a 3 4 0, Počet listů: 1 K čj.: 2363/13 Složení pedagogického sboru základní a střední školy ve školním roce 2012/2013 k 01. září 2012 Ředitel zařízení: Mgr. Castková Zástupce ředitele, vedoucí učitel: Ing. Jeník Učitelé základní školy: Mgr. Wernerová, Vojíková, Bremová, Stejskalová, Soldán Učitelé střední školy: Faldusová, Maňáková Učitelé odborného výcviku: Škuthanová, Kubínová, Šímová Třídní učitelé ZŠ: VI., VII., VIII. A třída Mgr. Wernerová VIII. B, IX. třída Vojíková Třídní učitelé SŠ: 2 SŠ I., II. Maňáková 3 SŠ I., II., III. Faldusová Výchovný poradce: Mgr. Wernerová 15

16 ZÁKLADNÍ a STŘEDNÍ ŠKOLA Příloha číslo: 03 Ž l u t i c e, Výtisk číslo: J i r á s k o v a 3 4 0, Počet listů: 1 K čj.: 2363/13 Rozsah přímé pedagogické činnosti pedagogů v souladu s Nařízením vlády č. 273/2009 Sb. a přílohy k Nařízení vlády č. 75/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů ve školním roce 2012/2013 k 01. září 2012 Management zařízení: Mgr. Michaela Castková Ing. Petr Jeník 5; 8 [1,0000 PPČ] 4 (2 ZŠ + 2 SŠ) +1 spec. pedagogika 8 (6 ZŠ + 2 SŠ) Učitel základní školy: Soňa Vojíková Tereza Bremová Mgr. Věnceslava Wernerová Jaroslav Soldán Dagmar Stejskalová 22 [1,0000 PPČ] 22 (20 ZŠ; 2 SŠ) 7 (5 ZŠ; 2 SŠ) [0,3636 PPČ] 10 (10 ZŠ + 1 vých. poradenství) [0,5000 PPČ] 1 (1 ZŠ) [0,0454 PPČ] 5 (ZŠ; SŠ) [0,2272 PPČ] Učitel střední školy: Michaela Maňáková Eva Faldusová 21 [1,0000 PPČ] 21 (15 SŠ; 6 ZŠ) 14 (12 SŠ; 2 ZŠ) [0,6666 PPČ] Učitel odborného výcviku: Petra Škuthanová Eva Faldusová Jaroslava Kubínová Olga Šímová 35 [1,0000 PPČ] 7 (7 SŠ) [0,2000 PPČ] 7 (7 SŠ) [0,2000 PPČ] 21 (21 SŠ) [0,6000 PPČ] 35 (35 SŠ) 16

17 ZÁKLADNÍ a STŘEDNÍ ŠKOLA Příloha číslo: 04 Ž l u t i c e, Výtisk číslo: J i r á s k o v a 3 4 0, Počet listů: 1 K čj.: 2363/13 Zařazení žáků do tříd základní a střední školy ve školním roce 2012/2013 k 03. září 2012 (v souladu zákona č. 561/2004 Sb., 36, 59 a zákona č. 109/2002 Sb., 3 ve znění pozdějších předpisů) (P=24+12; S=8+6=14; 38,88%) Základní škola: (P=24; S=8; 33,33 %, z toho 1 ZŠP) žáci VI. třídy žáci VII. třídy Zdeněk Štembera (7/8); UV Lukáš Zobel (7/8); UV žáci VIII. třídy Patrik Mižikár (8/8); UV Tomáš Kavka (8/9); UV Jakub Skála (8/9); PO Jakub Ullisch (8/9); UV Lukáš Zahálka (8/9); UV žáci IX. třídy Tomáš Tolvaj (9/9); OV; ZPŠ Střední škola: (P=12; S=6; 50,00%, z toho 3 2 SŠ, 3 3 SŠ) žáci 1. ročníku 2 SŠ Denis González; UV Pavel Procházka; UV žáci 2. ročníku2 SŠ žáci 1. ročníku 3 SŠ žáci 2. ročníku 3 SŠ žáci 3. ročníku 3SŠ Patrik Švec; UV Jakub Havlíček; PO Roman Hrušovský; PO Daniel Petrejčík; UV 17

18 ZÁKLADNÍ a STŘEDNÍ ŠKOLA Příloha číslo: 05 Ž l u t i c e, Výtisk číslo: J i r á s k o v a 3 4 0, Počet listů: 1 K čj.: 2363/13 Zařazení žáků do tříd základní a střední školy ve školním roce 2012/2013 k 29. červnu 2013 (v souladu zákona č. 561/2004 Sb., 36, 59 a zákona č. 109/2002 Sb., 3 ve znění pozdějších předpisů) (P=24ZŠ+12SŠ=36; S=14ZŠ+11SŠ=25; 69,44%) Základní škola: žáci VI. Třídy žáci VII. Třídy žáci VIII. třídy žáci IX. třídy Střední škola: žáci 1. ročníku 2 SŠ žáci 2. ročníku 2 SŠ žáci 1. ročníku 3 SŠ žáci 2. ročníku 3 SŠ (P=24; S=14; 58,33 %, z toho 5 ZŠP) Michael Čureja; (5/6); UV Miloslav Bázler; (7/8); UV; ZŠP Vilém Berka; (7/8); PO Patrik Mižikár (8/8); UV Tomáš Kavka (8/9); UV Jakub Skála (8/9); UV Lukáš Zahálka (8/9); OV Radek Kubera (8/9); UV Michael Trnka (8/8); OV Tomáš Tolvaj (9/9); OV; ZPŠ Koloman Tippan (9/9); UV; ZPŠ Jakub Zadák (9/9); UV; ZŠP Simon Baláž (9/9); UV; ZŠP Jan Slezák (9/9); UV dne převoz Opařany (P=12; S=13; 91,66%, z toho 5 2 SŠ, 6 3 SŠ) Pavel Procházka; UV Jan Kroščen; UV Emil Krajčovič; UV Jiří Svatuška; UV David Moravec; UV Jakub Havlíček; UV Pavel Urban; UV Michal Bečvář; UV Vladimír Průcha; UV Miroslav Kotlár; UV 18

19 ZÁKLADNÍ a STŘEDNÍ ŠKOLA Příloha číslo: 06 Ž l u t i c e, Výtisk číslo: J i r á s k o v a 3 4 0, Počet listů: 1 K čj.: 2363/13 Dlouhodobá naplněnost školy a zařízení žáky základního a středního vzdělávání po školních rocích základní škola: 6 9. třída, 24 žáků střední škola: tříletý obor vzdělávání Kuchař-číšník, 12 žáků dvouletý obor vzdělávání Práce ve stravování, 12 žáků celkem škola zařízení: 24 žáků základní školy 12 žáků střední školy Školní rok Zařízení Zahájení Pololetí Ukončení Poznámka 2012/2013 ZŠ ; 46; 75 % SŠ ; 92; 92 % ; 61; 69 % DDŠ ;92;88 % VÚ ;92;108 % ;92;94 % 2011/2012 ZŠ SŠ ; 58; 69 % DDŠ VÚ ;72;89 % 2010/2011 ZŠ SŠ ; 69; 97 % DDŠ VÚ ;94;100 % Tabulka 2 - Dlouhodobá naplněnost školy a zařízení 19