Výroční zpráva o činnosti školského zařízení za období školního roku 2012/2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školského zařízení za období školního roku 2012/2013"

Transkript

1 Výchovný ústav, dětský domov se školu, Výtisk číslo: základní škola, střední škola a školní jídelna, Počet listů: 14 Ž l u t i c e, Přílohy: 10/13 J i r á s k o v a 3 4 0, Čj.: 2363/ října 2013 Schvaluji: předseda školské rady zařízení Bc. Irena VACKOVÁ Výroční zpráva o činnosti školského zařízení za období školního roku 2012/2013 Žlutice, 23. září 2013 Ředitel zařízení Mgr. Michaela CASTKOVÁ

2 Obsah a/ Základní údaje o školském zařízení... 3 b/ Přehled oborů vzdělávání zařazených ve školském rejstříku... 4 c/ Přehled pracovníků školského zařízení... 4 d/ Údaje o přijetí, umístění, přemístění, přeřazení, propuštění dětí, o přijímacím řízení a následném přijetí do školy... 5 Úsek sociální... 5 Úsek školy... 5 e/ Údaje o výsledcích poskytovaných školských služeb... 5 Úsek školy... 5 Úsek výchovy... 6 Výchovná činnost... 6 Zájmová činnost... 6 Chlapci v zařízení... 8 Krizové chování chlapců... 8 Plánované rozdělení oddílu na školní rok 2013/ Úsek stravování... 9 f/ Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků g/ Údaje o aktivitách a prezentaci školského zařízení na veřejnosti h/ Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí i/ Základní údaje o hospodaření školského zařízení Hodnocení závazných ukazatelů Schválený rozpočet na rok Skutečné čerpání prostředků k Návrh na rozdělení hospodářského výsledku roku Závazky Majetek a jeho inventarizace j/ Základní koncepce rozvoje na školní rok 2012/ Usek školy Úsek výchovy Úsek hospodářský

3 a/ Základní údaje o školském zařízení Název: Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola, střední škola a školní jídelna, Žlutice, Jiráskova 344 s účinností od 1. února 2006, čj.: /05-25 MŠMT Sídlo: Žlutice, Jiráskova 344 Školské zařízení sdružuje: Základní škola, kapacita 24 žáků IZO: Střední škola, kapacita 24 žáků IZO: Dětský domov se školou, kapacita 24 lůžek IZO: Výchovný ústav, kapacita 12 lůžek IZO: Školní jídelna, kapacita 70 jídel IZO: Zřizovatel: Právní forma: MŠMT, Karmelitská 7, Praha l příspěvková organizace Identifikační číslo: Vedení zařízení: ředitel školského zařízení: Mgr. Michaela CASTKOVÁ zástupce ředitele: vedoucí učitel: vedoucí vychovatel: Ing. Petr JENÍK Ing. Petr JENÍK Bc. Jaroslav DOLEŽAL Elektronická adresa: Údaje o školské radě: předseda školské rady: Bc. Irena VACKOVÁ (od ) jmenovací dekret: čj.: 21321/ členové: Ing. Petr JENÍK (od ) zvolen pedagogickými pracovníky Bc. Jitka NAJMANOVÁ (od ) jmenována zákonnými zástupci žáků 3

4 b/ Přehled oborů vzdělávání zařazených ve školském rejstříku Základní škola, Školní vzdělávací program ZV Učení pro život s platností od 1. září Školní vzdělávací program SOV, obor vzdělávání Kuchař-číšník, H/01 s platností od 1. září Školní vzdělávací program SOV, obor vzdělávání Práce ve stravování, E/02 s platností od 1. září c/ Přehled pracovníků školského zařízení Ředitel školského zařízení: Mgr. Michaela CASTKOVÁ Zástupce ředitele, vedoucí učitel: Vedoucí vychovatel: Ing. Petr JENÍK Bc. Jaroslav DOLEŽAL Přehled pracovníků školského zařízení v příloze č. 1. Složení pedagogického sboru učitelů základní a střední školy v příloze č. 2. Rozsah přímé vyučovací činnosti pedagogů-učitelů základní a střední školy v příloze č. 3. Příjem a odchody zaměstnanců v průběhu školního roku 2012/2013 Příjem nových zaměstnanců: Bc. Jitka NAJMANOVÁ, Renata BARVOVÁ, Eva VIRÁGOVÁ, Mgr. Petr KORDÍK, Dis., Mgr. Jacek STANCZYK, Bc. Tomáš VUKLIŠEVIČ, Martin MÍČEK, Radek SEDLÁČEK, Jaroslav CHOCHOLOUŠ, Zbyněk VAŇOUREK, Viktor ŠŤASTNÝ, Aluš GRBAN, Zdeněk SAX, Luboš ADAMICKÝ. Odchody zaměstnanců: Mgr. Věnceslava WERNEROVÁ, Věra ŠIMANOVÁ, Michaela ČECHOVÁ, Renata BARVOVÁ, Olga ŠÍMOVÁ, Tereza BRÉMOVÁ, Lenka MARKOVÁ, Bc. Jaroslav DOLEŽAL, Petr BALÁK, Aluš GRBAN, Jaroslav JONÁŠ, Rudolf ČECH. Studující pedagogové učitelé: Studující pedagogové vychovatelé: Soňa VOJÍKOVÁ, Michaela MAŇÁKOVÁ, Radek SEDLÁČEK Zuzana ZEDNÍKOVÁ, p. Petr NAVRÁTIL, Daniel KOŠNÁŘ, Viktor ŠŤASTNÝ, Radek SEDLÁČEK. 4

5 d/ Údaje o přijetí, umístění, přemístění, přeřazení, propuštění dětí, o přijímacím řízení a následném přijetí do školy Úsek sociální Spolupráce s rodinou je v podstatě z 90% úspěšná. Hodnocení EVIX - program optimalizující pracovní výkony jak pedagogických pracovníků, tak sociální pracovnice. Velice dobře se zapracovali všichni, kteří jej používají ke své práci. Spolupráce se soudy - soudní vymáhání pohledávek na " ošetřovném " hodnotím velice kladně. Komunikace s pedagogickými pracovníky bez závažnějších problémů; hodnotím kladně. Spolupráce s externími školami SLŠ Žlutice, Červeňák Jiří, Horvát Jiří, Šoufek Pavel, 1. ročník tříletého oboru vzdělávání. Návštěvy kurátorů probíhají v souladu s ustanovením zákona č. 109/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů. O letních prázdninách byli chlapci umístěni do svých rodin dle žádosti rodičů, nedošlo k žádným rozsáhlým problémům v chování. Úsek školy Základní škola zařízení, II. stupeň je žáky doplňována cestou DDÚ Plzeň v souladu zákona o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních, zákon č. 109/2002 Sb., 5 ve znění pozdějších předpisů. Střední škola je žáky doplňována cestou DÚM Praha v souladu zákona č. 109/2002 Sb., 5 ve znění pozdějších předpisů. Stav naplněnosti základní školy, střední školy k a v přílohách č. 4, 5. Dlouhodobě sledovaná naplněnost žáky základní a střední školy zařízení v příloze 6. Od jsou žáci přijímáni do prvního ročníku střední školy i s ohledem na splnění podmínek přijímacího řízení v souladu 60, školského zákona; zákon č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Přehled přijatých přihlášek ke vzdělávání ve střední škole, obor vzdělávání Kuchař - číšník, H/01 a Práce ve stravování, E/02 pro školní rok 2012/2013 v příloze č. 7. e/ Údaje o výsledcích poskytovaných školských služeb Úsek školy Hodnocení výsledků vzdělávání žáků základní školy bylo prováděno v souladu s 14 a 15 vyhlášky č. 48/2005 Sb. a pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků základní a střední školy školského zařízení. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků střední školy bylo prováděno v souladu 3 vyhlášky č. 13/2005 Sb. a pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků základní a střední školy. Celková výslednost hodnocení vzdělávání žáků základní i střední školy byla pravidelně vyhodnocována na jednáních čtvrtletních pedagogických rad. Vyhodnocení závěrečných státních zkoušek střední školy dle jednotného zadání závěrečné zkoušky v příloze č. 8. Na pedagogických radách byla souběžně projednávána udělená výchovná opatření pedagogickým sborem v souladu 17, 10 vyhlášek č. 48 a 13/2005 Sb. a krizové chování žáků po čtvrtletích školního roku. Pravidelně byl vyhodnocován zpracovaný Minimální program protidrogové prevence, 5

6 program proti šikanování dle metodických materiálů MŠMT, především Metodický pokyn k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních čj.: MŠMT-22294/ a Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních čj.: 21291/ Nemalé úsilí třídních učitelů základní školy a výchovného poradce bylo věnováno podávání přihlášek ke střednímu vzdělávání žáků končících povinnou školní docházku v souladu školského zákona, zákon č. 561/2004 Sb., 59, 60 a prováděcí vyhlášky č. 561/2004 Sb. Přehled podaných přihlášek ke vzdělávání ve střední škole žáků končících povinnou školní docházku v příloze č. 9. Úspěšnost žáků základní školy při výběrovém řízení ke vzdělávání ve středních školách pro školní rok 2013/2014 je zdokumentována v příloze č. 10. Úsek výchovy V školním roce 2012/2013 bylo provedeno přeskupení dětí do jednotlivých rodinných a výchovných skupin s ohledem na žáky základní, střední školy zařízení a partnerských středních škol regionu. Práce a výchova v našem zařízení spočívala na jednotnosti výchovy a dodržování vnitřního řádu domova jak ze strany dětí, tak pedagogů-vychovatelů. Výchovná činnost probíhala dle ročního plánu, který měla každá rodinná a výchovná skupina zpracovaný na podmínky a stav chlapců v jednotlivých oddílech. Roční plány vycházely z výchovně vzdělávací činnosti zařízení. Výchovná činnost Rozvoj osobnosti Zde byly utvářené podmínky k hygienickým, psychohygienickým a sociálním návykům, dodržovaní soužití s ostatními chlapci, vyrovnávat se přijatelným způsoben s autoritami, cítit zodpovědnost za vlastní chování i přiměřený podíl sounáležitosti a zodpovědnosti za druhé ve skupině při zachování schopnosti asertivitě se prosadit. Příprava na vyučování (další vzdělávání) Příprava do školy probíhala na jednotlivých skupinách individuálně. Samostudium je zakotveno v časovém rozvrhu v každý pracovní den. Zde se projevily velké nedostatky, protože chlapci vůbec nebyli zvyklí se doma učit a psát domácí úkoly. U chlapců chybí povinnost vzdělávat se, mají velké nedostatky v učivu a vědomostech. Pedagog-vychovatelé se především zaměřili na jednotlivé chlapce. Kladou důraz na pravidelnost vypracování domácích úkolů, práci s knihou, využívaní učebních pomůcek, vzájemnou pomoc při vypracování úkolů, upevňovat vědomosti a dovednosti zábavnou formou. Další hlavní činností byla pravidelná kontrola dosažených vzdělávacích výsledků. Zájmová činnost Pracovně technická činnost Hlavní pracovní akcí byla údržba domova, hřišť, zahrady a přilehlého okolí. Chlapci se pod vedením pedagoga-vychovatele Soldána a Košnáře podíleli na úpravě a údržbě čistoty města, převážně na autobusových zastávkách. Při pracovních terapiích prováděli úpravu přidělených prostor zařízení, především šlo o sekání a hrabání travnatých ploch, sběr jablek a ořechů, pálení a úklid. Nesmíme zapomenout na pravidelné úklidy na skupině. K dalším činnostem patřily drobné opravy nábytku na skupině, různé úpravy a předělávky. Při této činnosti se pedagogvychovatelé především zaměřili na vyvolání zájmu chlapců o zvyšování úrovně jejich znalostí, manuální zručnosti při zacházení s nástroji a jednoduchými přístroji. 6

7 Přírodovědná činnost Zde nám pokračoval Projekt rybaření a návrat k přírodě, který vede pedagog-vychovatel Košnář. V tomto projektu se chlapci učí různým technikám rybolovu, poznávaní druhů ryb a jejich životního prostředím, trpělivosti a zručnosti a také ochraně přírody. K dalším akcím patří také návštěva ZOO v Plzni, vycházky do přírody, kde chlapci jsou vedeni k pozorování živé a neživé přírody v našem regionu. V rámci geocachingu, kterému se věnuje též pedagog-vychovatel Košnář, se chlapci seznamují s florou a faunou místní lokality. Společenskovědní činnost Již tradičně jsme stavěli květnovou májku a chlapcům byl osvětlen vznik této tradice. Při každém státním svátku vztyčíme českou vlajku a proběhne osvěta významného dne pro náš národ. Pedagog-vychovatelé se snaží vést chlapce ke sledování tisku, médií a to především televizních novin a zpráv na internetu, přičemž tato činnost je součástí časového rozvrhu dne. Vedou se neformální rozhovory o dění v našem státě, drogové problematice a jiných aktuálních problémech. V dnešní době chlapci čerpají informace především z internetu ve škole. Průběžně navštěvujeme místní společensko-kulturní a sportovní akce. Pořádáme výlety do muzeí, zámků a hradů. Vypravujeme se i do zajímavých přírodních lokalit Česka Sněžka, Prachovské skály, Koněpruské jeskyně, Doupovské hory, Slavkovské lesy a mnoho dalších krás naší přírody. Estetická a výtvarná činnost V této činnosti se chlapci učí vyhotovovat dekorativní předměty, především v keramické dílně pod vedením pedagoga-vychovatele Bc. Vackové. Tyto výrobky jsou prezentovány formou dárků kurátorům a rodičům, pamětní předměty k velikonočnímu turnaji v malé kopané, pořádané naším ústavem. Dále se učí využívat ploch oken internátu pod vedením pedagoga-vychovatele Zedníkové, díky čemuž si zkulturňují své prostředí. Muzikoterapeutická činnost V zařízení vede projekt muzikoterapie a arteterapie pedagog-vychovatel Zedníková, která chlapce připravovala na vánoční besídku; učila chlapce relaxovat, hrát na jednoduché hudební nástroje, sólový zpěv a zpěv s doprovodem anebo karaoke. Sportovní činnost Zde byla nabídnuta rozmanitá činnost u všech skupin. Zejména příprava na tradiční velikonoční turnaj v minikopané pořádané našim zařízením. Chlapci se opakovaně zúčastnili Železného chovance a také soutěže v netradičních disciplínách pořádaných ŠZ Pšov a jimi pořádaném silovém trojboji. Účast byla i na turnaji v malé kopané organizované ŠZ Buškovice. K částečně sportovním disciplínám také patři geocaching hledání pokladů, turistika a sledování sportovních utkání v televizi nebo přímo na stadionech. Dále cyklistika v projektu putovaní regionem na kolech pod vedením pedagoga-vychovatele Stejskalové. V zimním období jsme především využívali naší tělocvičnu k florbalu, basketbalu, stolnímu tenisu. K oblíbeným sportům patří lední hokej a sáňkovaní, běh na běžkách. Činnost byla zaměřená na pohybové hry, míčové hry, plavání, turistika, kondiční cvičení, cyklistika, sledování TV pořadů nebo návštěva na fotbalových utkáních ve Žluticích. Při vlastní hře jsme se zejména zaměřili na dodržování pravidel fair play a smysl pro spravedlnost, zvládat neúspěch a umět si naopak užít pocit vítězství. Důležitá je také kolektivní spolupráce. 7

8 Outdoorová činnost Zde jsme se zaměřili na všechny možné outdoorová aktivity. Aktivní znalost první pomoci, táboření a orientace v terénu, zátěžové akce s přespáváním v přírodě, organizované během letních prázdninových pobytů. Dále procvičováním znalostí zásad chování chodců a cyklistů v silničním provozu. Již pravidelně jezdíme začátkem května na kemp Betlém, kde si chlapci musí poradit s drsnou přírodou Tepelské vrchoviny a naučit se tábořit, rozdělávat oheň. Při zátěžových akcích s přespáním se také učí hospodařit s přidělenou normou stravy, umět se vyrovnat s nepřízní počasí a spolupracovat mezi sebou. Učí se pracovat s mapou, buzolou a orientovat se v terénu. Sebeobslužná a organizační činnost Zde pedagog-vychovatel učí chlapce péči o obuv a oděv, pravidelně s chlapci chodí na výměnu prádla, kontrolují pořádek v osobních věcech. S chlapci si upravuji své skupiny tak, aby si chlapci vytvořili příjemné prostředí. Chlapci mají možnost si své věci i sami vyprat. Učí se hospodařit s penězi a šetřit ústavní majetek. Chlapci se učí ve spolupráci se sociální pracovníci vyřizovat si jednoduché úřední a osobní záležitosti. Zde jsme se také zaměřili na poučení a dodržovaní protipožární ochrany, bylo provedeno námětové cvičení na ověření znalostí z požární ochrany, evakuace a nástup dle požárního poplachového plánu. Bylo připraveno 53 organizovaných činností a akcí zařízení v termínu od 1. září 2012 až do termínu 30. června 2013, z toho se jich většina podařilo uskutečnit. Chlapci v zařízení Během školního roku 2012/2013 se v zařízení vystřídalo 50 chlapců. Z toho ve školním roce přišlo celkem 22 chlapců a odešlo 16 chlapců, z toho bylo převezeno 7 chlapců; 7 chlapců dovršilo 18 let a tím jim byl ukončen pobyt v zařízení. Tři chlapci byli umístěni ve vazbě. Vyvrcholením školního roku byla jako již tradičně letní prázdninová činnost. Činnost byla rozdělena do pěti turnusů. I. turnus (týden ve školském zařízení Žlutice, týden v autokempu Betlém) vedoucí Bc. Vacková II. turnus (týden ve školském zařízení Hostinné, týden ve školském zařízení Žlutice) vedoucí Stejskalová III. turnus (14 dní v autokempu Betlém) vedoucí Zedníková IV. turnus (týden ve školském zařízení Žlutice, týden v autokempu Betlém) vedoucí Navrátil V. turnus (týden ve školském zařízení Žlutice) Na všech turnusech byla nabídnutá rozmanitá činnost a to zejména: turistika, geocaching, plavání, rybaření, společenské hry, míčové hry a zábavné kvízy. Činnost také byla zaměřena na sebeobslužnost a zvládání zátěžových situací a jejich následné vyhodnocení. Krizové chování chlapců Útěky Za školní rok 2012/2013 bylo 286 útěku. Z toho dlouhodobě na útěku jsou tito chlapci: Kotlár Miroslav, Salva Miroslav, Gonzáles Denis, Čech Radim. Nejvíce útěku se dopustil chlapec Moravec David 69x, Zobel Lukáš 30x. Útěkovost se nezměrně oproti jiným rokům navýšila. 8

9 Vazba Ludvík Dunka, Zahálka Lukáš, Urban Pavel. Zneužívání návykových látek Pravidelně provádíme testy na THC, namátkově na přítomnost alkoholu v krvi a jiné OPL. Po celý školní rok situaci monitorujeme a o výsledcích informujeme zákonné zástupce chlapců a jednotlivé orgány OSPOD. Probíhá také program protidrogové prevence. Chlapci se zúčastnili také poučné besedy o gamblingu. Plánované rozdělení oddílu na školní rok 2013/2014 I. oddíl Červenková, Pokorná, Šťastný II. oddíl Zedníková, Košnář III. oddíl Sedláček, Soldán IV. oddíl Bc. Vacková, Navrátil V. oddíl Stejskalová, Šinágl Bezpečnostní pracovníci: Šetková, Virágová, Míček, Chocholouš, Vaňourek, Brož. Úsek stravování Plánovaná kapacita jídelny je 70 míst. Příprava pokrmů byla prováděna dle norem schválených MŠMT pro školní stravování. Ve školním roce 2012/13 se ve školní jídelně stravovalo 30 dospělých osob; zaměstnanci zařízení. Denně v průměru 15 zaměstnanců oběd, 5 zaměstnanců večeří. Za uvedené období bylo vydáno celkem snídaní pro děti a učně přesnídávek pro děti a učně obědů pro děti a učně svačina pro děti a učně večeří pro děti a učně druhá večeře pro děti a učně Žáci, kteří se vzdělávají na ostatních partnerských školách regionu, vytvářejí rozdíly mezi vydanými snídaněmi a obědem. Tito žáci se stravují v rámci školy, kde se vzdělávají, což činí cca 900 obědů. V tomto období bylo vydáno obědů pro zaměstnance večeří pro zaměstnance 9

10 Finanční norma je rozdělena do dvou kategorii Děti let Děti nad 15 let 78,50 Kč 96,- Kč Finanční norma pro zaměstnance Oběd Večeře 29,50 Kč 27,50 Kč Zaměstnancům je poskytnut příspěvek z FKSP 4,50 Kč na každé odebrané jídlo. V kuchyni je prováděn pravidelný sanitární úklid v souladu HACCP. Jídelní lístek je sestavován s týdenním předstihem. Ve školní kuchyni je prováděno praktické vyučování žáků střední školy našeho zařízení, obory vzdělávání Kuchař-číšník a Práce ve stravování. f/ Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Všem pedagogickým pracovníkům, kteří nesplňují kvalifikační požadavky dle zákona č. 563/2004 Sb. bylo doporučeno v co možná nejkratší době zahájit studium. Pedagogičtí pracovníci a ostatní zaměstnanci jsou pravidelně vysíláni na semináře a školení hrazené zaměstnavatelem. g/ Údaje o aktivitách a prezentaci školského zařízení na veřejnosti Aktivity školy a výchovy byly realizovány v souladu se zpracovaným Plánem nepravidelné činnosti školy a Plánem výchovné činnosti výchovy na školní rok 2012/2013; společným úsilím pedagogických pracovníků byl tento plán úspěšně splněn. Kvalitním způsobem se podařilo připravit a provést schůzku s rodiči a zákonnými zástupci žáků základní a střední školy v lednu letošního roku za přítomnosti managementu zařízení, pedagogického sboru školy; opakovaným negativem byla mizivá účast zákonných zástupců žáků základní a střední školy. Rukodělné práce žáků základní a střední školy byly s úspěchem presentovány v kulturním a společenském středisku města Žlutice, předávány jednotlivým pracovníkům OSPOD při jejich plánovaných návštěvách v zařízení. Velmi dobrou prezentací zařízení byly níže provedené aktivity V říjnu 2012 byla kvalitním způsobem provedena reprezentace střední školy na prezentaci středních škol THERMÁL, Karlovy Vary října 2012 den otevřených dveří zařízení 24. října Disciplína geocaching za spontánního řízení a radosti z úspěchů především pedagogavychovatele, Košnáře, Navrátila a Sedláčka. Činnost rybářského kroužku za odborného vedení pedagoga-vychovatele Košnáře. 10

11 h/ Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Inspekční činnost Českou školní inspekcí a dalších kontrolních subjektů byla za hodnocené období provedena v níže uvedených měsících: květen 2012 Krajská hygienická stanice Česká školní inspekce Generální finanční ředitelství Plzeň červen 2012 OSSZ Karlovy Vary Finanční úřad Karlovy Vary V souladu se závěry výše uvedených inspekcí a kontrol byly zpracovány a termínově včas zaslány opatření k odstranění zjištěných nedostatků a tyto následně v zařízení odstraněny. Interní kontrolní a hospitační činnost zařízení byla prováděna v souladu se zpracovanými Plány kontrolní a hospitační činností. Průběžně byl prováděn vnitřní audit zařízení. i/ Základní údaje o hospodaření školského zařízení Hospodaření základní, střední školy i školského zařízení je prováděno v souladu se zákonem č. 109/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a prováděcími předpisy. Školské zařízení poskytuje i stravování žákům základní a střední školy ve školní jídelně. Ve smyslu 19 školského zákona vedle stravování dětí zajišťuje také závodní stravování zaměstnanců příspěvkové organizace. Hodnocení závazných ukazatelů Příspěvek na provoz a na mzdy byl pravidelně měsíčně uvolňován MŠMT ve výši 1/12 rozpočtu na rok Rozepsané závazné ukazatele rozpočtu NIV celkem, MP celkem, OON v členění dle paragraf a limit počtu zaměstnanců, organizace v roce 2012 nepřekročila a tím neporušila rozpočtovou kázeň. Schválený rozpočet na rok 2012 Za školské zařízení: NIV celkem z toho MP celkem z toho OON z toho zákonné odvody a FKSP z toho ONIV tis. Kč tis. Kč 255 tis. Kč tis. Kč tis. Kč Limit počtu pracovníků 33,12 Plánované příjmy 550 tis. Kč 11

12 Skutečné čerpání prostředků k Za zařízení celkem: NIV celkem z toho MP z toho OON z toho zákonné odvody a FKSP z toho ONIV 549 tis. Kč tis. Kč 125 tis. Kč tis. Kč tis. Kč Limit počtu zaměstnanců celkem 31,14 Příjmy 769 tis. Kč Čerpání fondu odměn 864 tis. Kč Čerpání FRM 485 tis. Kč Čerpání rezervního fondu 38 tis. Kč Hospodářský výsledek ,- Kč Nevyčerpané finanční prostředky byly řádně dány do schvalovacího řízení ve výši ,- Kč a po schválení byly zaúčtovány na příslušné fondy. Návrh na rozdělení hospodářského výsledku roku 2012 Fond rezervní ,- Kč Fond odměn ,- Kč Pohledávky Hodnota celkových pohledávek z toho ošetřovné z toho odepsáno do oprávek v roce ,- Kč ,- Kč ,- Kč Hlavním důvodem pohledávek je insolventnost rodičů, či nezjištění trvalého pobytu dlužníků. Dalším důvodem je jejich nízký příjem, který je dorovnáván sociálními dávkami. Soudně se docílilo k vymožení celkem 8.326,- Kč. V soudním jednání je ,- Kč. Pohledávky jsou vymáhány všemi dostupnými prostředky a je jim věnována náležitá pozornost. Závazky Závazky vůči zaměstnancům doplatek mzdy 12/2011 Sociální a zdravotní pojištění Daně ze mzdy Dodavatelé Peníze v rámci projektu EU školám Kauce na prodej budovy Hodnota celkových závazků ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,80 Kč ,- Kč ,- Kč ,20 Kč Majetek a jeho inventarizace Dokladová a fyzická inventarizace byla provedena k 31. prosince 2012 v souladu s ustanovením 29 a 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů s těmito výsledky. Při inventarizaci nebyly shledány rozdíly. Veškeré náklady organizace jsou hrazeny z dotace MŠMT. Naše organizace se nepodílela na žádné zahraniční spolupráci a nezúčastnila se žádného výzkumného projektu. 12

13 j/ Základní koncepce rozvoje na školní rok 2012/2013 Usek školy Pokračovat v optimalizaci pedagogického sboru s ohledem na naplněnosti školy zařízení, především žáky základní školy. I nadále podporovat vzdělávání pedagogů-učitelů v návaznosti na zákon č. 563/2004 Sb.,ve znění pozdějších předpisů, s hraničním termínem roku Efektivně pokračovat ve využívání ITC techniky ve vzdělávání žáků. Plnit harmonogramy prací v projektu EU školám. Úsek výchovy Podporovat vzdělávání pedagogů-vychovatelů v návaznosti na zákon č. 563/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Více prohlubovat spolupráci mezi pedagogy-vychovateli na skupinách a bezpečnostními pracovníky. Rozvíjet loajalitu a vstřícnost ve vzájemných vztazích pedagogických pracovníku, ostatních zaměstnanců a chlapců. Udržovat a dále rozvíjet dodržování vypracovaných plánů a časový rozvrh dne, přitom zachovávat profesionální přístup k chlapcům. Úsek hospodářský V souladu se zákonem č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole provádět důslednou vnitřní kontrolu v zařízení. Trvale se zaměřovat na úsporná opatření v rámci přidělených financí státního rozpočtu. Průběžně kontrolovat majetek zařízení a odstraňovat zjištěné nedostatky. Sestavit výhledově návrh rozpočtu na rok 2014 v souladu s pokyny MŠMT a skutečnou potřebou zařízení. 13

14 Výchovný ústav, dětský domov se školu, Příloha číslo: 01 základní škola, střední škola a školní jídelna, Výtisk číslo: Ž l u t i c e, Počet listů: 1 J i r á s k o v a 3 4 0, K čj.: 2363/13 Přehled pracovníků školského zařízení ve školním roce 2012/2013 k 01. září 2012 P/č Příjmení Zařazení Poznámka 1 Mgr. Castková ředitel zařízení Ing. Jeník zástupce ředitele, vedoucí učitel Čech vedoucí vychovatel zařízení Marková sociální pracovnice zařízení Vojíková pedagog učitel v základní škole Bremová Mgr. Wernerová Faldusová pedagog učitel ve střední škole Maňáková 10 Škuthanová učitel odborného výcviku Šímová Kubínová Bc. Doležal pedagog vychovatel Bc. Vacková Červenková Košnář Zedníková Stejskalová + úsek školy Soldán + úsek školy 20 Balák Pokorná Šetková bezpečnostní pracovník Šimanová Čechová Jonáš Pešáková vedoucí ekonomického úseku Kvasničková hlavní účetní Pěnkavová vedoucí školní jídelny Polívková uklízečka domova 30 Němcová uklízečka školy Kašpar domovník zařízení Sax Skačanová pradlena, švadlena 34 Stejskalová kuchařka Tabulka 1 - Přehled pracovníků školského zařízení 14

15 ZÁKLADNÍ a STŘEDNÍ ŠKOLA Příloha číslo: 02 Ž l u t i c e, Výtisk číslo: J i r á s k o v a 3 4 0, Počet listů: 1 K čj.: 2363/13 Složení pedagogického sboru základní a střední školy ve školním roce 2012/2013 k 01. září 2012 Ředitel zařízení: Mgr. Castková Zástupce ředitele, vedoucí učitel: Ing. Jeník Učitelé základní školy: Mgr. Wernerová, Vojíková, Bremová, Stejskalová, Soldán Učitelé střední školy: Faldusová, Maňáková Učitelé odborného výcviku: Škuthanová, Kubínová, Šímová Třídní učitelé ZŠ: VI., VII., VIII. A třída Mgr. Wernerová VIII. B, IX. třída Vojíková Třídní učitelé SŠ: 2 SŠ I., II. Maňáková 3 SŠ I., II., III. Faldusová Výchovný poradce: Mgr. Wernerová 15

16 ZÁKLADNÍ a STŘEDNÍ ŠKOLA Příloha číslo: 03 Ž l u t i c e, Výtisk číslo: J i r á s k o v a 3 4 0, Počet listů: 1 K čj.: 2363/13 Rozsah přímé pedagogické činnosti pedagogů v souladu s Nařízením vlády č. 273/2009 Sb. a přílohy k Nařízení vlády č. 75/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů ve školním roce 2012/2013 k 01. září 2012 Management zařízení: Mgr. Michaela Castková Ing. Petr Jeník 5; 8 [1,0000 PPČ] 4 (2 ZŠ + 2 SŠ) +1 spec. pedagogika 8 (6 ZŠ + 2 SŠ) Učitel základní školy: Soňa Vojíková Tereza Bremová Mgr. Věnceslava Wernerová Jaroslav Soldán Dagmar Stejskalová 22 [1,0000 PPČ] 22 (20 ZŠ; 2 SŠ) 7 (5 ZŠ; 2 SŠ) [0,3636 PPČ] 10 (10 ZŠ + 1 vých. poradenství) [0,5000 PPČ] 1 (1 ZŠ) [0,0454 PPČ] 5 (ZŠ; SŠ) [0,2272 PPČ] Učitel střední školy: Michaela Maňáková Eva Faldusová 21 [1,0000 PPČ] 21 (15 SŠ; 6 ZŠ) 14 (12 SŠ; 2 ZŠ) [0,6666 PPČ] Učitel odborného výcviku: Petra Škuthanová Eva Faldusová Jaroslava Kubínová Olga Šímová 35 [1,0000 PPČ] 7 (7 SŠ) [0,2000 PPČ] 7 (7 SŠ) [0,2000 PPČ] 21 (21 SŠ) [0,6000 PPČ] 35 (35 SŠ) 16

17 ZÁKLADNÍ a STŘEDNÍ ŠKOLA Příloha číslo: 04 Ž l u t i c e, Výtisk číslo: J i r á s k o v a 3 4 0, Počet listů: 1 K čj.: 2363/13 Zařazení žáků do tříd základní a střední školy ve školním roce 2012/2013 k 03. září 2012 (v souladu zákona č. 561/2004 Sb., 36, 59 a zákona č. 109/2002 Sb., 3 ve znění pozdějších předpisů) (P=24+12; S=8+6=14; 38,88%) Základní škola: (P=24; S=8; 33,33 %, z toho 1 ZŠP) žáci VI. třídy žáci VII. třídy Zdeněk Štembera (7/8); UV Lukáš Zobel (7/8); UV žáci VIII. třídy Patrik Mižikár (8/8); UV Tomáš Kavka (8/9); UV Jakub Skála (8/9); PO Jakub Ullisch (8/9); UV Lukáš Zahálka (8/9); UV žáci IX. třídy Tomáš Tolvaj (9/9); OV; ZPŠ Střední škola: (P=12; S=6; 50,00%, z toho 3 2 SŠ, 3 3 SŠ) žáci 1. ročníku 2 SŠ Denis González; UV Pavel Procházka; UV žáci 2. ročníku2 SŠ žáci 1. ročníku 3 SŠ žáci 2. ročníku 3 SŠ žáci 3. ročníku 3SŠ Patrik Švec; UV Jakub Havlíček; PO Roman Hrušovský; PO Daniel Petrejčík; UV 17

18 ZÁKLADNÍ a STŘEDNÍ ŠKOLA Příloha číslo: 05 Ž l u t i c e, Výtisk číslo: J i r á s k o v a 3 4 0, Počet listů: 1 K čj.: 2363/13 Zařazení žáků do tříd základní a střední školy ve školním roce 2012/2013 k 29. červnu 2013 (v souladu zákona č. 561/2004 Sb., 36, 59 a zákona č. 109/2002 Sb., 3 ve znění pozdějších předpisů) (P=24ZŠ+12SŠ=36; S=14ZŠ+11SŠ=25; 69,44%) Základní škola: žáci VI. Třídy žáci VII. Třídy žáci VIII. třídy žáci IX. třídy Střední škola: žáci 1. ročníku 2 SŠ žáci 2. ročníku 2 SŠ žáci 1. ročníku 3 SŠ žáci 2. ročníku 3 SŠ (P=24; S=14; 58,33 %, z toho 5 ZŠP) Michael Čureja; (5/6); UV Miloslav Bázler; (7/8); UV; ZŠP Vilém Berka; (7/8); PO Patrik Mižikár (8/8); UV Tomáš Kavka (8/9); UV Jakub Skála (8/9); UV Lukáš Zahálka (8/9); OV Radek Kubera (8/9); UV Michael Trnka (8/8); OV Tomáš Tolvaj (9/9); OV; ZPŠ Koloman Tippan (9/9); UV; ZPŠ Jakub Zadák (9/9); UV; ZŠP Simon Baláž (9/9); UV; ZŠP Jan Slezák (9/9); UV dne převoz Opařany (P=12; S=13; 91,66%, z toho 5 2 SŠ, 6 3 SŠ) Pavel Procházka; UV Jan Kroščen; UV Emil Krajčovič; UV Jiří Svatuška; UV David Moravec; UV Jakub Havlíček; UV Pavel Urban; UV Michal Bečvář; UV Vladimír Průcha; UV Miroslav Kotlár; UV 18

19 ZÁKLADNÍ a STŘEDNÍ ŠKOLA Příloha číslo: 06 Ž l u t i c e, Výtisk číslo: J i r á s k o v a 3 4 0, Počet listů: 1 K čj.: 2363/13 Dlouhodobá naplněnost školy a zařízení žáky základního a středního vzdělávání po školních rocích základní škola: 6 9. třída, 24 žáků střední škola: tříletý obor vzdělávání Kuchař-číšník, 12 žáků dvouletý obor vzdělávání Práce ve stravování, 12 žáků celkem škola zařízení: 24 žáků základní školy 12 žáků střední školy Školní rok Zařízení Zahájení Pololetí Ukončení Poznámka 2012/2013 ZŠ ; 46; 75 % SŠ ; 92; 92 % ; 61; 69 % DDŠ ;92;88 % VÚ ;92;108 % ;92;94 % 2011/2012 ZŠ SŠ ; 58; 69 % DDŠ VÚ ;72;89 % 2010/2011 ZŠ SŠ ; 69; 97 % DDŠ VÚ ;94;100 % Tabulka 2 - Dlouhodobá naplněnost školy a zařízení 19

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

1. ÚVOD. Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT a skládá se:

1. ÚVOD. Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT a skládá se: 1. ÚVOD Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT a skládá se: IZO: 060 075 961 Spec. MŠ pro sluchově postižené IZO: 107 530 961 Spec. ZŠ pro sluchově postižené IZO: 110 150

Více

Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT ČR a skládá se :

Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT ČR a skládá se : 1.ÚVOD Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT ČR a skládá se : IZO: 060 075 961 Spec. MŠ pro sluchově postižené IZO: 107 530 961 Spec. ZŠ pro sluchově postižené IZO: 110

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1081/12-B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1081/12-B Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-1081/12-B Název právnické osoby Střední škola strojírenská a elektrotechnická vykonávající činnost školy: Sídlo: Trnkova 113, 628

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

. Dětský domov, Nepomuk

. Dětský domov, Nepomuk . Dětský domov, Nepomuk Údaje za školní rok 2008/2009 1. Charakteristika školského zařízení 2. Název: Dětský domov, Nepomuk Adresa: Nepomuk 278, 335 01 Právní forma: příspěvková organizace IZO: 108005801

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Mateřská škola a Základní škola, Želešice. Sadová 530, 664 43 Želešice. tel./fax : 547 225 129. mobil : 731 109 181

Mateřská škola a Základní škola, Želešice. Sadová 530, 664 43 Želešice. tel./fax : 547 225 129. mobil : 731 109 181 Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice tel./fax : 547 225 129 mobil : 731 109 181 e-mail adresa: skolahrou.zelesice@volny.cz http://skolahrou.atlasweb.cz Z p r á v a o č

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Obsah Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Vymezení

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY STAŇKOV, PUCLICKÁ 37

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY STAŇKOV, PUCLICKÁ 37 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY STAŇKOV, PUCLICKÁ 37 Platnost Organizačního řádu od 1.9.2009 do doby doplnění nebo přepracování. Všeobecná ustanovení Organizační řád mateřské školy upravuje organizační

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 Signatura: al3bs101 Okresní pracoviště Brno-venkov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Základní škola-1. stupeň Holasice,

Více

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393 DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA a ŠKOLNÍ JÍDELNA Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393 STATUT DĚTSKÉHO DOMOVA SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, BYSTŘICE

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

R O Č N Í Z P R Á V A HC DUKLA PRAHA

R O Č N Í Z P R Á V A HC DUKLA PRAHA Č.j. 7/2007-HC Dukla Počet listů: 6 Schvaluji: Mgr.Vladimír Orság V Praze dne : 20.4.2007 R O Č N Í Z P R Á V A HC DUKLA PRAHA P R A H A 2007 V souladu s ustanovením 21 odstavec 3 zákona č. 218/2000 Sb.,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Plán práce pro školní rok 2015-2016

Plán práce pro školní rok 2015-2016 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2015-2016 Lutín, září 2015 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Škola: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Oblast: Dokumentace školy Základní právní norma: ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Název: Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Č.j.: 1572/2013/ZŠ

Více

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam příloh Příloha č. 1 Příloha č. 2 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam zkratek 1/5 Příloha č. 1 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek,

Více

Plán práce pro školní rok 2014-2015

Plán práce pro školní rok 2014-2015 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2014-2015 Lutín, září 2014 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Znojmo, Jana Palacha 8 Jana Palacha 8, 669 33 Znojmo Příloha č. 1 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 I. Charakteristika školy

Více

Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19

Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 1. Textová část. Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 byl zřízen MŠMT zřizovací

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-304/09-J Název školy: Mateřská škola Markvartice Adresa: Markvartice 42, 675 22 Stařeč Identifikátor: 600 121 208 IČ: 70995184

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice Poděbradská 93, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 484 Termín konání inspekce: 15.

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola, Chrast, U pošty 5, 538 51 Chrast Plán práce výchovného poradce Škola pracuje podle školního vzdělávacího programu Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí Školní rok 2013/2014

Více

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL projekt: Vzdělávání napříč KHK METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL autor Mgr. Stanislav Kutálek žadatel Českomoravská vzdělávací, s.r.o. Metodické materiály stáží středních škol Vypracoval: Mgr. Stanislav

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel. : 325 588 345, e-mail : zshrjesenik@volny.cz

Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel. : 325 588 345, e-mail : zshrjesenik@volny.cz Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel. : 325 588 345, e-mail : zshrjesenik@volny.cz 1.1 Úvodní ustanovení 1. Organizační řád školy upravuje organizační strukturu a řízení, formy

Více

školní rok 2014/2015

školní rok 2014/2015 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STAVEBNÍ KARLOVY VARY, nám. K. Sabiny 159/16, 360 01 Karlovy Vary P L Á N P R Á C E školní rok 2014/2015 Plán byl projednán na pedagogické radě dne 29.srpna 2014. Mgr. Michal Vachovec

Více

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz Organizační řád Organizační

Více

Dětský domov, Nepomuk

Dětský domov, Nepomuk Dětský domov, Nepomuk Údaje za školní rok 2007/2008 1. Charakteristika školského zařízení 2. Název: Dětský domov, Nepomuk Adresa: Nepomuk 278, 335 01 Právní forma: příspěvková organizace IZO: 108005801

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Mgr. Dana Kadlčíková konzultační hodiny: St 13 40 15

Více

Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Nový Jičín, U Jezu 7. Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2002

Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Nový Jičín, U Jezu 7. Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2002 Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Nový Jičín, U Jezu 7 Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2002 ÚNOR 2003 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Střední zemědělská škola a Střední odborné

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice Identifikátor školy: 600 070 492 Termín konání inspekce: 7. 9. března

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2014/2015 V Chrudimi dne 28.srpna 2014 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Nástup pedagogických pracovníků, zahajovací ZŘTV, ZŘPV. Didaktické testy a písemné práce společné části MZ v náhradním a opravném termínu

Nástup pedagogických pracovníků, zahajovací ZŘTV, ZŘPV. Didaktické testy a písemné práce společné části MZ v náhradním a opravném termínu TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SRPEN 2015 25.08. Nástup pedagogických pracovníků, zahajovací porady ZŘTV, ZŘPV 26.08-28.08. Komisionální zkoušky, opravné zkoušky ZŘTV, ZŘPV 25.08-29.08. Příprava Domova mládeže k ubytování

Více

ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE SOŠ Louny

ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE SOŠ Louny ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE SOŠ Louny Platnost : od 1.9.2011 ÚVOD : Každý ubytovaný žák na domově mládeže se řídí jeho denním řádem. DM slouží ubytovaným žákům, všichni jsou povinni zacházet se svěřeným zařízením

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice.

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice Obsah: 1) Hospodaření jednotlivých zařízení PO 2) Čerpání prostředků státního

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát P R O T O K O L

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát P R O T O K O L P R O T O K O L Čj. ČŠIP-911/11-P o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Střední Čechy Inspekční zpráva Základní škola Škvorec Tyršova 130, 250 83 Škvorec Identifikátor školy: 600 052 231 Zřizovatel: obec Škvorec Školský úřad Praha-východ,

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22. Školní vzdělávací program domova mládeže

Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22. Školní vzdělávací program domova mládeže Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22 Školní vzdělávací program domova mládeže Zpracovala: Martina Czyžová, vychovatelka Schválil: Bedřich Štencel, ředitel školy Identifikační údaje:

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 (1. 9. 2015 až 31. 8. 2016)

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 (1. 9. 2015 až 31. 8. 2016) ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 (1. 9. 2015 až 31. 8. 2016) 1. Školní vyučování První pololetí: úterý 1. září 2015 až čtvrtek 28. ledna 2016 Druhé pololetí: pondělí 1. února 2016 až čtvrtek 30. června

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 103/99-11126 Signatura: ak1ls202 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Havlíčkův Brod INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Junior - dům dětí a mládeže,

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-337/10-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-337/10-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-337/10-M Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín, Adresa: Identifikátor: 600 017 192 IČ: 66 935 733 Místo inspekce:

Více

Organizační řád. Základní škola, Brno, Kamínky 5. 1. Organizační řád je zpracován na základě platného zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním,

Organizační řád. Základní škola, Brno, Kamínky 5. 1. Organizační řád je zpracován na základě platného zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, Organizační řád Základní škola, Brno, Kamínky 5 I. Základní ustanovení 1. Organizační řád je zpracován na základě platného zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a dalším

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov Nádražní 7, 664 08 Blažovice Identifikátor: 600 110 567 Termín konání inspekce:

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-365/10-M. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-365/10-M. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-365/10-M Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31 Adresa: Hlavní

Více

Roční zpráva. Zpracovala: Mgr. Miloslava Vystavělová, ředitelka školy

Roční zpráva. Zpracovala: Mgr. Miloslava Vystavělová, ředitelka školy Roční zpráva 3 Zpracovala: Mgr. Miloslava Vystavělová, ředitelka školy Údaje o zpracovateli Zpracovatel: Základní škola a mateřská škola Rozstání, okres Prostějov, příspěvková organizace Adresa sídla zpracovatele:

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL O KONTROLE Čj. ČŠIH-106/14-H Kontrola dodržování právních předpisů a veřejnosprávní kontrola podle 174 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 561/2004

Více

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

Název oboru vzdělání přijímaných uchazečů 30

Název oboru vzdělání přijímaných uchazečů 30 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE TECHNICKÉ A ŘEMESLNÉ, NOVÝ BYDŢOV, DR. M. TYRŠE 112, realizované ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Identifikátor: 600 085 635 Termín

Více

Kunice 60, 251 63 Strančice, okres Praha-východ. OD 1.9.2014 STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESEL KUNICE, příspěvková organizace Na Návsi 60, 251 63 Kunice

Kunice 60, 251 63 Strančice, okres Praha-východ. OD 1.9.2014 STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESEL KUNICE, příspěvková organizace Na Návsi 60, 251 63 Kunice Kunice 60, 251 63 Strančice, okres Praha-východ tel./fax 323 665483-5 e-mail: uciliste@oukunice.cz OD 1.9.2014 STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESEL KUNICE, příspěvková organizace Na Návsi 60, 251 63 Kunice Vážení žáci,

Více

Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Na základě ustanovení 5 zákona č. 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění uveřejňuji následující informaci:

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 Základní údaje se uvádějí za kalendářní rok, ve kterém byl zahájen školní rok, za který je zpracována výroční zpráva školy. Tyto údaje jsou členěny do následujících

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2013-2014

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2013-2014 Integrovaná střední škola Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí, Palackého 49, 757 01 Valašské Meziříčí ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2013-2014 Slavnostní

Více

Organizace školního roku 2014/2015

Organizace školního roku 2014/2015 Organizace školního roku / ZÁŘÍ 01. 09. 01. 05. 09. ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU - Informace rodičům a žákům 1. ročníky kinosál - 8.00 hodin (úsek stavo, elektro), 10.00 hodin (úsek strojní, ekonomický) Státní

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zpracovala: sumárně Mgr. Jelínková Jiřina ředitelka školy podklady Štěpánková

Více

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Oblasti hodnocení podmínky vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Školy - 7. mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola

Školy - 7. mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola ŠKOLSKÁ SOUSTAVA Školy - 7 mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Školská zařízení 7 poskytuje

Více

Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012

Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012 Řemeslo má zlaté dno školní projekt 2011-2012 Základní škola Votice ul. Pražská 235 srdečně zve rodiče žáků a veřejnost na den otevřených dveří v rámci celoškolního projektu Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace Organizační řád školy Tento organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková

Více

Brno, Koperníkova 2/4. držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2009 KONTROLNÍ ČINNOST. školní rok 2010/2011

Brno, Koperníkova 2/4. držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2009 KONTROLNÍ ČINNOST. školní rok 2010/2011 Příloha č. 8 Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola ELPIS Brno, Koperníkova 2/4 držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2009 KONTROLNÍ ČINNOST školní rok 2010/2011 Příloha č. 6 Ročního

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor Adresa: 391 75 Malšice 232 Identifikátor školy: 600 064 832 Termín konání inspekce: 21.

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina PROTOKOL. Čj. ČŠIJ - 404/13-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina PROTOKOL. Čj. ČŠIJ - 404/13-J Sp. zn.: ČŠIJ-S-110/13 J Česká školní inspekce PROTOKOL Čj. ČŠIJ - 404/13-J o státní kontrole podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, České Budějovice, Riegrova ul. Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l České

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více