Hudba jako prostředek v rámci mezinárodní pomoci

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hudba jako prostředek v rámci mezinárodní pomoci"

Transkript

1 JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Hudební fakulta Katedra hudebních a humanitních věd a hudebního manažerství Hudební manažerství Hudba jako prostředek v rámci mezinárodní pomoci Bakalářská práce Autor práce: Václav Otáhal Vedoucí práce: prof. PhDr. Jindřiška Bártová Oponent práce: odb. as. Ing. MgA. Lucie Šilerová PhD. Brno 2014

2 Bibliografický záznam OTÁHAL, Václav. Hudba jako prostředek v rámci mezinárodní pomoci [Music as a tool of international aid]. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Hudební fakulta, Katedra hudebních a humanitních věd a hudebního manažerství, s. Vedoucí diplomové práce prof. PhDr. Jindřiška Bártová. Anotace Bakalářská práce Hudba jako prostředek v rámci mezinárodní pomoci pojednává o spojení oblastí hudby a humanitárních aktivit poskytovaných mezinárodní spoluprací. Práce se primárně zaměřuje na dvě hudební produkce, které formovaly vývoj tohoto spojení- Koncert pro Bangladéš a dvojkoncert Live Aid. Před zkoumáním souvislostí budou vysvětleny základní pojmy týkající z oblasti mezinárodní pomoci. Annotation Diploma thesis Music as a tool of international aid deals with the connection of music and humanitarian activism provided by international collaboration. The paper is primarily focused on two music productions- The Concert for Bangladesh and double concert Live Aid. Before analysing the kontext, basic terms for understanding the area of international aid will be explained. Klíčová slova Hudba, Mezinárodní pomoc, Humanitární, Koncert pro Bangladéš, Live Aid, 1985, Keywords Music, International Aid, Humanitarian, The Concert for Bangladesh, Live Aid, 1985,

3 Prohlášení Prohlašuji, že jsem předkládanou práci zpracoval samostatně pod vedením prof. PhDr. Jindřišky Bártové a použil jsem jen uvedené prameny a literaturu. V Brně, dne Václav Otáhal

4 Poděkování Na tomto místě bych rád poděkoval prof. PhDr. Jindřišce Bártové za čas, ochotu a cenné rady, které mi byly z její strany během vzniku této bakalářské práce poskytnuty.

5 Obsah Předmluva... 6 Úvod... 7 Význam z hlediska lingvistiky... 8 Vnímání veřejnosti Mezinárodní pomoc Poskytovatelé mezinárodní pomoci Formy poskytování pomoci Historie mezinárodní pomoci Počátky spolupráce s hudbou Live Aid Politické souvislosti Velké Británie v první polovině 80. let Iniciativa Boba Geldofa a vznik charitativních nahrávek Etiopská realita a vznik Live Aid Realizace koncertu Úskalí realizace Technické nedostatky Vyjednávání s umělci a promotérem v USA Měřitelné ukazatele a význam události Motivace umělců pro participaci v humanitárních aktivitách Závěr Seznam použitých zdrojů Seznam zkratek... 36

6 Předmluva Tématem této bakalářské práce je vztah populární hudby a mezinárodní pomoci. Toto téma bylo autorem vybráno z důvodu zájmu o poznání této oblasti a možnosti využití získaných poznatků pro následnou aplikaci v oblasti artificiální hudby. Přesto, že jistá část textu je věnována definicím z oblasti mezinárodní pomoci, významné místo v této práci zaujímá koncert Live Aid. 6

7 Úvod Následující text přináší soubor poznatků z oblasti mezinárodní pomoci a hudebních produkcí pořádaných za účelem její podpory. Hudba v rámci mezinárodní pomoci zpravidla funguje jako nástroj pro získání finančních prostředků a mediální pozornosti, jedná- li se např. o spojení s benefičním koncertem. Z důvodu dostupnosti dat a zdrojů pro zkoumání vytyčené oblasti se autor práce zaměřuje výhradně na zahraniční produkce z oblasti populární hudby a čerpá převážně z anglicky psané literatury. Dalším důvodem je fakt, že charitativní dvojkoncert Live Aid a přidružené aktivity z července roku 1985, vzniklé na pozadí následků hladomoru v afrických zemích, byly iniciovány ve Velké Británii. Přesto, že tento kultovní koncert, přenášený pomocí skoro dvou desítek satelitů do téměř celého světa, je dnes považován za zásadní předěl ve spojení hudby a charitativní aktivity, jeho realizace byla až do posledních dnů nejistá. Z manažerského úhlu pohledu jsou některé postupy použité pro realizaci této události z dnešního úhlu pohledu těžko představitelné, zároveň však velmi inspirativní a cenné. Hlavní výzkumná otázka bude zjišťovat, jakým způsobem je realizována hudební produkce s mezinárodním dopadem a vazbou na sektor humanitární pomoci, co jí předchází a proč jsou umělci v humanitárních otázkách mezinárodního charakteru angažováni. 7

8 Význam z hlediska lingvistiky Primárně zkoumanou oblastí v této bakalářské práci je vztah hudby a mezinárodní pomoci. Jelikož většina literárních zdrojů, definic a dat použitých při vzniku tohoto výzkumu vznikla na území angloamerických zemí, je pro lepší pochopení nastolené tématiky nutné si nejprve definovat lexikální význam samotného slovního spojení mezinárodní pomoc v anglickém jazyce a najít vhodné české ekvivalenty. V angličtině lze pozorovat časté separátní užití těchto dvou slov, a to v různých konotacích. Použitím tištěných i volně dostupných internetových, česko-anglických a anglicko-českých slovníků bylo pečlivým vyhledáváním nalezeno několik odpovídajících výrazů a spojení pro výraz mezinárodní: - International (např. mezinárodní vztahy/ international relations, mezinárodní let/ international flight, mezinárodní utkání/ international match aj.) - Multi-national (např. nadnárodní společnost/ multi- national company) - Cross-border (např. přeshraniční obchod/ cross-border trade) Pro výraz pomoc (uvedeny jsou pouze nejpoužívanější) : - Assistance (např. asistenční služba/ assistance service, být nápomocen někomu/ be of assistance to somebody ad.) - Help (např. pomocnice s dětmi/ mother s help, pomoci s něčím/ help out with something, pomáhat si vzájemně/ help each other aj.) - Subsidy (např. dotace státu/ state subsidies, dotace kraji/ grant county aj.) - Support (např. technická podpora/ technical support, podporovat někoho/ support somebody, finanční podpora/ financial support, lumbar support/ bederní podpora aj.) - Relief (např. famine relief/ pomoc hladovějícím, disaster relief/ pomoc v případě pohromy, debt relief/ odpuštění dluhu aj.) - Aid (např. food aid- potravinová pomoc, humanitarian aid/ humanitární pomoc, naslouchátko/ hearing aid, přispívat k něčemu/ aid to something aj.) Právě poslední zvýrazněné slovo Aid je využíváno ve významu humanitární pomoci ať již lokální, či mezinárodní. Nejčastěji se vyskytuje s výrazy international a foreign 8

9 (zahraniční, cizinec/-ký aj.). Vnímání veřejnosti Ničivá zemětřesení na Haiti ze dne 12. ledna 2010 jsou (nejen) v historii tohoto ostrova zapsána jako jedna z největších světových živelných katastrof. Síla otřesů tehdy dosáhla 7,0 stupňů momentové škály 1, kdy v plné síle nejprve udeřila pouze několik kilometrů od hlavního města Port-au-Prince a následně také v několika dalších částech ostrova. Dle informací, které na svých oficiálních internetových stránkách uvádí Disaster Emergency Commitee (v překl. Krizový štáb pro živelné katastrofy) bylo následky zemětřesení poraněno více než osob, z toho odhadem zraněním podlehlo. 2 Mediální obraz celé katastrofy informoval veřejnost jak o zmíněných škodách na lidských životech a infrastruktuře, tak o možnosti okamžité iniciativy a aktivního zapojení formou charitativní kampaně. Článek CNN ze dne 13. ledna 2010 je uveden titulkem: Zemětřesení o síle 7.0 udeřilo na Haiti; 'Očekávány obrovské ztráty na lidských životech' V úterý na jihu Haiti udeřilo ničivé zemětřesení strhávající budovy, elektrická vedení a znamenající, slovy Haitských velvyslanců, zkázu pro nejchudší národ západní polokoule. 3 V příkladu titulku a úvodu této zprávy americké zpravodajské společnosti CNN je možno spatřit pohledový rámec, jenž je médii aplikován pro předání informace směrem k cílové skupině, tedy ke čtenáři, od nějž je ve výsledku očekávána okamžitá charitativní aktivita. Tento způsob vnímání je do značné míry možno označit za správný, jelikož informuje o nutnosti pomoci vůči obyvatelům postižené oblasti; z hlediska komplexnosti informací je však článek velmi neúplný. Výzkum Volutary Sevices Overseas 4 poukazuje na podobné stereotypní vnímání u obyvatel Velké Británie. 80% britské populace si mezinárodní pomoc asociuje s hladomorem, živelnými katastrofami a pomocí ze strany zemí západního světa; 74% 1 Značka momentové škály: M W 2 DEC: Disasters Emergency Committee. Haiti earthquake facts and figures [online] [cit ]. Dostupné z: quake hits Haiti; 'Serious loss of life' expected: Earthquake devastates Haiti. MALLORY, Simon. TURNER BROADCASTING SYSTEM, Inc. CNN: Cable News Network [online] [cit ]. Dostupné z: 4 V překl. Zahraniční dobrovolnícké služby. Dostupné z: 9

10 věří, že rozvojové země jsou závislé na finančních prostředcích a znalostním kapitálu poskytovaném zeměmi západního světa; 55% chce vidět více z každodenního života, historie a kultury rozvojového světa. 5 Na základě této neúplnosti mediálního pojetí bude v následující části textu vysvětleno, jak by měla mezinárodní pomoc být chápána, jaké má formy, cíle a jak, kým a proč je realizována. 5 VSO, Voluntary Services Overseas. The Live Aid Legacy: The developing world through British eyes- A reasearch report [online]. United Kingdom: Voluntary Service Overseas, 2002, s. 3 [cit ]. ISBN neuvedeno. Dostupné z: 10

11 1. Mezinárodní pomoc Cílem této kapitoly je zejména definovat samotnou mezinárodní pomoc (dále buď mezinárodní pomoc nebo pomoc) a vysvětlit její kontext tak, aby podal co nejkomplexnější pohled na šíři jejího působení. Encyclopedia Britannica označuje mezinárodní pomocí mezinárodní přesun kapitálu, zboží nebo služeb ze země či mezinárodní organizace za účelem prospěchu příjmové země nebo její populace. 6 Přesto, že v případech jako je živelná katastrofa na Haiti je vyžadována okamžitá iniciativa vůči postižené straně, většina mezinárodní pomoci je poskytována systematicky a má své poskytovatele a předepsané formy. 1. Poskytovatelé mezinárodní pomoci Subjekty podílející se na poskytování pomoci se dělí do těchto skupin: Nevládní organizace; Vlády; Multilaterální donátoři (Rozvojové banky, Organizace spojených národů, Evropa, Světové fondy); Nevládní organizace (v angl. Non- governmental organization, dále jen NGO) Do pole působnosti NGO lze zahrnout vše od církevních charitativních aktivit po spontánní skupiny hájící lidská práva. Dle definice Sary Kinsbergen 7, je mezinárodní pomoc nevládních organizací poskytována pomocí následujících, oximorony vyjádřených subjektů: Quango- quasi- autonomní nevládní organizace Bongo- nevládní organizace založené podnikateliy Engo- environmentální nevládní organizace Ingo- mezinárodní nevládní organizace Gongo- vládní organizace Mongo- my own NGO- charita založená jednotlivcem 8 6 Foreign aid. WILLIAMS, Victoria. ENCLYCLOPAEDIA BRITANNICA, Inc. Enclyclopaedia Britannica [online] , [cit ]. Dostupné z: 7 Citováno v OECD (2012), str Vydavatelem předepsaná forma citace: OECD (2012), From Aid to Development: The Global Fight against Poverty,OECD Insights, OECD Publishing.http://dx.doi.org/ / en; str

12 Vlády Nejvýznamnějším subjektem v oblasti poskytování pomoci je Organizace pro hospodářskou pomoc a rozvoj (v angl. The Organisation for Economic Co- operation and Development, dále jen OECD) 9. Členské země OECD, jichž je v současné době celkem tvoří tzv. Výbor pro rozvojovou pomoc OECD (v angl. Developement Assistance Commitee). Tyto státy z hlediska poskytování pomoci tvoří převážnou většinu, avšak nejsou jedinými. Významnými přispěvateli jsou např. také Turecko a země BRICS (Brazílie, Rusko, Indie, Čína a Jižní Afrika), jež jsou však zároveň i čerpateli pomoci. Na rozdíl od členských zemí Výboru je míra přispění těchto států obtížněji měřitelná, jelikož svá data pravidelně neposkytují mezinárodním agenturám, které je zpracovávají a částečně také kvůli absenci oficiální definice, jež by jasně vymezovala, co z poskytnutých prostředků z jejich strany je chápáno jako pomoc. 11 Multilaterální donátoři Multilaterální donátoři (přispěvatelé) jsou vlastněni svými členskými vládami- některé z nich jsou regionální, jako např. agentury EU, zatímco další jsou výhradně mezinárodní- např. Organizace spojených národů. Mezinárodní pomoc rozděluje multilaterální donátory do čtyř hlavních skupin: Rozvojové banky Např. Africká a Asijská rozvojová banka. Jejich činnost se soustřeďuje na poskytování finančních prostředků rozvojovým zemím formou půjček, zároveň však poskytují cenné expertízy a rady; dále Světová banka tvořená dvěma hlavními institucemi- Mezinárodní bankou pro obnovu a rozvoj (v angl. International Bank for Reconstruction and Development), která pomáhá v ekonomickém růstu středně bohatým a úvěruschopným, chudobnějším krajinám a Mezinárodní asociace pro rozvoj (v angl. International Development Association), která se snaží zabezpečit dostupnost finančních prostředků pro nejchudobnější země světa. 12 Světová banka se postupně rozšířila o další tři instituce, jimiž jsou Mezinárodní finanční korporace (International Finance Corporation), Mnohostranná agentura pro investiční záruky (Multilateral Investment Guarantee Agency) a Mezinárodní centrum pro řešení investičních sporů (Interantional Centre for Settlement of Investment Disputes). 13 Organizace spojených národů 9 Oficiální web: 10 Soupis členských zemí dostupný na: 11 OECD, 2012: OECD 2012: History. THE WORLD BANK GROUP. The World Bank: Working for a World Free of Poverty [online] [cit ]. Dostupné z: 12

13 (v angl. United Nations či UN, v češtině a dále jen OSN). Její členskou základnu tvoří více, než 190 vlád. Úsilí OSN zahrnuje širokou škálu činnosti od poskytování humanitární pomoci a pomoci v nebezpečí přes agentury jako Světový potravinový program (v angl. World Food Programme), až po sledování dlouhodobých rozvojových cílů jako trvalé snížení chudoby a posilování vlád. Evropa Společné úsilí 28 členských států EU ji činí největším světovým donátorem. Přesto, že velká část pomoci je poskytována spoluprací napříč členskými zeměmi, většina úsilí stále odráží individuální priority jednotlivých států. Světové fondy Během více, než deseti uplynulých let byla založena řada agentur za účelem sledování specifických rozvojových cílů. Mezi nejvýznamnější lze zařadit Světový fond pro boj s AIDS, tuberkulózou a malárií (v angl. Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria), založenou v roce Na rozdíl od většiny agentur OSN, jako je Světová zdravotnická organizace (v angl. World Health Organization), se Světový fond soustřeďuje výhradně na financování Formy poskytování pomoci Největší samostatnou kategorií je tzv. Oficiální rozvojová pomoc (v angl. Official Development Assistance). Dle OECD je poskytována hned několika způsoby: Půjčka nebo grant: Asi 90 % Oficiální rozvojové pomoci tvoří granty, jinými slovy peníze, které rozvojová země nemusí poskytovateli vracet. Zbývajících 10% tvoří podpora v podobě výhodných, dlouhodobých úvěrů Světové banky a Mezinárodního měnového fondu. 15 Tyto půjčky mohou být také označovány za koncesní či suché. Jak již bylo naznačeno dříve, vnímání veřejnosti je soustředěno převážně na akutní pomoc při živelných katastrofách. Toto vnímání je však velmi neúplné. Poskytování pomoci, dle OECD, probíhá zejména následujícími způsoby: Plánovaná pomoc nebo pomoc v ohrožení Pomoc v ohrožení získává nejvíce světové mediální pozornosti. Ve skutečnosti je však většina Oficiální rozvojové pomoci plánována s předstihem a není vyvolána živelnými katastrofami, jako asijská tsunami v roce 2004 či zemětřesení na Haiti v roce V případě výskytu živelných katastrof se však míra pomoci v ohrožení zvětšuje. Odpuštění dluhu 12 OECD, 2012: Background Report: HRC- Mezinárodní pomoc na podporu lidských práv ve světě [online]. Praha: Asociace pro mezinárodní otázky, 2011, s. 3 [cit ]. ISBN neuvedeno. 13

14 Donátorské země někdy souhlasí se snížením nebo úplným odpuštěním dluhu. Odpuštěné dluhy jsou vedeny jako granty v rámci Oficiální rozvojové pomoci přesto, že tímto krokem nevzniká (žadatelské straně) žádný nový příjem. Odpuštění dluhu uvolňuje finanční zdroje pro rozvojové země proto, aby s nimi nakládaly dle svého uvážení. Bilaterální nebo multilaterální pomoc Oficiální rozvojová pomoc může být považována za bilaterální (dvoustrannou), je-li poskytována přímo donátorskou zemí vůči lidem či institucím v přijímající zemi. 16 Foreman (2012: 3, 4) například tvrdí, že v současné době více, než jedna čtvrtina mezinárodní pomoci poskytovaná Velkou Británií směřuje přímo k vládám daných rozvojových zemí za účelem použití pro vlastní priority, jimiž svým občanům chtějí pomoci z chudoby. Tento druh pomoci má obvykle formu rozpočtové podpory. Je však značně kontroverzní zejména kvůli snadnosti, s níž mohou být poskytnuté prostředky odcizeny nebo utraceny zkorumpovanými a nekompetentními představiteli vlád, což je zejména v chudších zemích běžnou praxí. Dle Foremana existují přesvědčivé důkazy o tom, že právě korupce a nekompetentnost eufemisticky označovány jako problémy v oblasti správy v žargonu mezinárodní pomoci jsou hlavní příčinou chudoby a nevyspělosti. 17 Multilaterální, tedy mnohostrannou, se pomoc stává, je-li poskytována přes mezinárodní agentury (např. OSN). Z donátorského úhlu pohledu je asi 70 % Oficiální rozvojové pomoci bilaterální a 30 % multilaterální. O způsobu použití multilaterální pomoci rozhodují agentury. Ty také obdržují tzv. určené peníze. Jelikož donátoři agenturám do značné míry stanovují podmínky a způsoby použití poskytnutých prostředků, spadají tyto prostředky do kategorie bilaterální pomoci. Při součtu těchto určených nebo multi- bi prostředků je agenturami předáno zhruba 40 % z celkové pomoci. Technická spolupráce Využívá dvou hlavních forem- první zahrnuje poskytování a hrazení stáží obyvatelům rozvojových zemí a to jak na území domácím tak v zahraničí. Druhá forma zahrnuje poskytování služeb odborných konzultantů, poradců, učitelů a administrátorů rozvojovým zemím. 16 OECD, 2012: FOREMAN, Jonathan. CIVITAS: INSTITUTE FOR THE STUDY OF CIVIL SOCIETY LONDON. Aiding and Abetting: Foreign aid failures and the 0.7% deception [online]. London: Civitas, 2012 [cit ]. ISBN Dostupné z: 14

15 Vázaná nebo nevázaná pomoc Přesto, že mnohdy jsou k dispozici levnější alternativy, rozvojové země jsou někdy nuceny přijmout vybavení či produkty firem ze strany poskytovatelské země. Tato vázaná pomoc zvedá cenovou hladinu velké části zboží a služeb v rozmezí od 15 % do 30 % a u potravin až o 40 %. Přesto, že vázání činí pomoc méně efektivní, v minulosti bylo často obhajováno kvůli údajnému vytváření podpory humanitárních programů v donátorských zemích. Vlivem dlouhodobé kampaně, jíž se OECD snažila donátory přimět k vyvázání pomoci, byly v roce 2007 asi 4/ 5 pomoci transformovány na nevázanou. 18 Podmíněnost Tento druh pomoci je opatřen okovy. Chce-li přijímající země pomoc čerpat, musí např. dokládat zavedení reforem (i ve vládě), osvobození ekonomiky či snížení korupce. Podmíněnost je považována za vysoce kontroverzní a její skutečný dopad vyvolává celou řadu diskuzí. Její obhájci ji považují za užitečný reformační nástroj a cestu, kterou lze zvýšit odpovědnost rozvojové země, kdežto odpůrci zmíněný dopad na reformy zpochybňují, stejně jako kontrolu plnění stanovených podmínek donátorskou stranou. To následně vede k omezení dopadu na odpovědnost přijímací strany. 19 Mimo výše zmíněných forem pomoci zmiňuje OECD další dva významné způsoby, jimiž lze pomoc poskytnout: Soukromá filantropie (charita, nevládní organizace a civilní občanská sdružení) Vládní (oficiální) pomoc ze strany nečlenských zemí Výboru pro rozvojovou pomoc OECD (v angl. Developement Assistance Commitee) jakou jsou např. některé země arabského světa, či rostoucí ekonomiky Číny, Indie a Brazílie. Všeobecně jsou země z této skupiny nazývány jako noví rozvojoví partneři. 20 Smyslem této kapitoly bylo srozumitelnou formou předložit rámec pojmů pro základní pochopení fungování mezinárodní pomoci. Ve vztahu k hudbě Vytyčené pojmy budou v příslušné části této práce relevantně implementovány do oblasti hudby. 18 OECD, 2012: OECD, 2012: 52, OECD, 2012: 53, 54 15

16 3. Historie mezinárodní pomoci Podrobný popis historie mezinárodní pomoci není předmětem této práce. Proto budou v následujícím textu zohledněny pouze ty události, které je možno v této oblasti považovat za přelomové a zejména od druhé poloviny 20. století za klíčové ve vztahu k hudbě. Za úplné počátky lze označit vzájemnou podporu států starých říší při přírodních katastrofách. V následujících staletích se tato podpora předávala mezi státy, jež spolu sdílely kulturní hodnoty či stejnou koloniální vlajku. 21 Dambissa Moyo (2009: 20) uvádí, že fungování mezinárodní pomoci ve větším měřítku lze zaznamenat již v 19. století (1896), kdy např. Spojené státy poskytovaly potravinovou pomoc do zahraničí. V roce 1929 vydala vláda Velké Británie tzv. Koloniální rozvojový akt, na jehož základě udělovala svým chudým koloniím granty v oblasti infrastruktury. Štědrost dárců v raných obdobích odpovídala rozsáhlosti politické kontroly příslušných vlád nad kolonizovaným územím a teprve v roce 1940 byla působnost tohoto programu díky Britskému koloniálnímu aktu o rozvoji a prospěchu expandována i do sektoru sociálních aktivit. 22,Až do minulého století nevznikl žádný ucelený globální přístup k mezinárodní pomoci. Vše ale změnily dvě světové války a jejich ničivý dopad na společnost a světové hospodářství. 23 Významným milníkem ve vývoji mezinárodní pomoci byla konference v Bretton Woods pořádaná ve dnech července 1944 na pozadí následků 2. Světové války. Zúčastnilo se jí více, než 700 delegátů ze zhruba 44 zemí světa. Hlavním cílem této konference bylo restrukturalizovat mezinárodní financování, vytvořit multilaterální výměnný systém a stanovit rámec pro novou ekonomickou spolupráci tak, aby bylo možno předejít opakování Velké hospodářské krize z 30. let 20. století. Poskytování potřebných finančních prostředků válkou zdevastované Evropě bylo rozděleno mezi tři hlavní instituce- Světovou banku, Mezinárodní měnový fond a Světovou obchodní banku. Přelomem ve vývoji mezinárodní pomoci se stal 5. červenec V tento den prezentoval generál George C. Marshall na Harvardově univerzitě svůj záměr, známý jako Marsahallův plán, jímž s důrazem na nutnost okamžité finanční pomoci Evropě apeloval na představitele vlády USA. Jeho realizací byly v rozmezí let řadě evropských zemí (v čele s Velkou Británií, Francií, Itálií a Německem) poskytnuty velké 21 HRC- Mezinárodní pomoc na podporu lidských práv ve světě, 2011: 1 22 MOYO, Dambissa. Dead Aid: How Aid Is Not Working and How There Is Another Way For Africa. London: Penguin Books Ltd., 2009, s. 20. ISBN HRC- Mezinárodní pomoc na podporu lidských práv ve světě, 2011: 1 16

17 finanční prostředky, jenž vedly k postupné obnově ekonomické síly Evropy. Moyo rozděluje poválečnou mezinárodní pomoc do celkem sedmi skupin: první dvě tvoří konference v Bretton Woods ve čtyřicátých a aplikace Marshallova plánu v padesátých letech 20. století; následuje doba industrializace let šedesátých; v sedmdesátých letech došlo k posunu působnosti mezinárodní pomoci do oblasti boje s hladomorem v nejchudších částech světa; osmdesátá léta byla obdobím využívání pomoci jako nástroje stabilizace a dosažení strukturálních změn; v letech devadesátých byla oporou demokracie a vlád; současná doba podle autorky kulminuje v posedlost pomoci Africe a vnímá mezinárodní pomoc jako jediné řešení tamních problémů. 24 Ve vztahu k hudbě je třeba věnovat zvýšenou pozornost právě létům sedmdesátým a boji s hladomorem. V tuto dobu totiž do oblasti mezinárodní pomoci vstupuje nonartificiální hudba a stává se jedním z jejích prostředků formou pořádání prvních charitativních koncertů. 4. Počátky spolupráce s hudbou Historicky prvním charitativním koncertem s mezinárodním dopadem byl Koncert pro Bangladéš (v angl. Concert for Bangladesh). Byl zorganizován jako pomoc uprchlíkům a zejména dětem z tehdejšího Východního Pákistánu (dnes nezávislá Bangladéš), kteří byli oběťmi cyklonu Bhola a civilní války v Bangladéši. Obě události vedly k následnému hladomoru v zemi. Koncert se konal pod záštitou mezinárodní organizace UNICEF a jeho hlavními iniciátory byli George Harrison- hudební skladatel, zpěvák, multiinstrumentalista a bývalý člen skupiny The Beatles a Ravi Shankar- hráč a učitel hry na sítar, známý též svou spoluprací s The Beatles. Shankar požádal Harrisona o pomoc při hledání způsobu, jakým by bylo možno situaci v Bangladéši zlepšit. Harrison bez váhání myšlenku podpořil a za účelem zvýšení povědomí o vzniklé problematice nahrál singl Bangla Desh. Následně také vyvinul tlak na nahrávací společnost Apple Records 25 a přiměl ji k vydání Shankarova singlu Joy Bangla ve speciální edici za účelem získání finančních prostředků. Kromě vydání singlu spojili Shankar a Harrison své síly při organizování charitativního koncertu. Celá akce byla zorganizována za pouhých pět týdnů. Na otázku,proč se při všech enormních problémech v současném světě rozhodl podpořit právě tuto myšlenku odpověděl Harrison:,,Víte, přítel mne požádal o pomoc, to je celé MOYO, 2009: Apple Records byla nahrávací společnost založená členy hudební skupiny The Beatles v roce The Concert For Bangladesh. In: The Concert For Bangladesh: Fact sheet [online]. [cit ]. Dostupné z: 17

18 V den konání byla odehrána celkem dvě vystoupení- ve 12:00 a v 19:00, na nichž spolu na jednom pódiu vystoupily nejvýznamnější osobnosti tehdejší populární hudební scény- George Harrison, Ravi Shankar, Bob Dylan, Eric Clapton, Billy Preston, Leon Russell a další. Obě vystoupení shlédlo v Madison Square Garden v New Yorku zhruba diváků. Dle Badmana (2001: 45-48) dosáhl celkový výtěžek z obou koncertů v Madison Square Garden výše , 50 USD. K navýšení získaných prostředků pro UNICEF výrazně přispěl také nárůst prodeje živého alba Concert For Bangladesh, které bylo během obou koncertů natočeno. Výnosy z prodeje alba činily USD. 27 Oficiální stránky UNICEF uvádějí, že celková částka, již se podařilo koncertem a následným prodejem nosičů získat, přesáhla 15 miliónů USD. 28 Koncert pro Bangladéš lze označit za základní článek ve spolupráci hudby a mezinárodní humanitární pomoci. Byl zásadní inspirací pro organizátory stěžejního bodu této bakalářské práce- charitativního koncertu Live Aid, a to jak svým významem, tak svou organizační stránkou. 27 BADMAN, Keith. The Beatles Diary Volume 2: After the Break-Up London: Omnibus Press, 2001, ISBN [cit ]. Dostupné z: 18

19 2. Live Aid Live Aid (dále jako Live Aid; koncert; koncerty; akce) byl charitativní dvojkoncert uspořádaný na pozadí následků extrémního sucha, které v první polovině 80. let 20. století postihlo země Afriky, nejvýrazněji Etiopii. Sucho mělo katastrofální dopad na zemědělskou úrodu a znamenalo obrovské ztráty na lidských životech. Uspořádání koncertů předcházelo vydání dvou úspěšných benefičních nahrávek- Do They Know It s Christmas? a We Are the World, jejichž prostřednictvím se iniciátorům celé akce podařilo získat finanční prostředky pro zajištění nejakutnější humanitární pomoci. Umělci participující v obou písních byli následně osloveni k účasti na do té doby největším charitativním vystoupení všech dob a stejně jako v případě vzniku nahrávek vystupovali bez nároku na honorář. Význam Live Aid lze rozdělit do dvou rovin. První byla významnou z hlediska výtěžku a poskytnutí dočasné pomoci Africe. Druhá znamenala vznik celé řady hnutí a aktivit podporujících humanitární neziskové organizace a dala základ pro hudební politiku, v jejímž rámci je často konfrontována motivace hudebníků pro tento druh aktivismu a jejich touze po sociálním přispění s vidinou zviditelnění se a využití humanitárního koncertu jako nástroje PR 29. Před úvahou nad motivačními faktory pro uměleckou angažovanost v oblasti mezinárodní pomoci je nutno osvětlit politické souvislosti Velké Británie v první polovině 80. let 20. století. Ty z hlediska ekonomické proměny státu výrazně ovlivnily vývoj britské hudební scény té doby a potažmo i let devadesátých, kdy byla např. přízeň umělců a nové vlny kreativity využita v rámci volební kampaně Liberální strany Politické souvislosti Velké Británie v první polovině 80. let Konec 70. let 20. století znamenal pro Velkou Británii strmý ekonomický pokles. 4. května 1979 byla kandidátka Konzervativní strany Margaret Thatcherová v parlamentních volbách zvolena premiérkou britské vlády. Byla první ženoupremiérkou v historii Velké Británie a Evropy vůbec. Vítězství ve volbách a nástup nového politického směru provázely frekventované pouliční nepokoje reagující na výrazný nárůst nezaměstnanosti vlivem privatizace a rušení neprosperujících státních podniků. Přes kontroverznost spjatou s politickými postoji, jež Thatcherová a její strana 29 Public Relations- vztahy s veřejností 19

20 zastávaly, byl pro Velkou Británii konec první poloviny 80. let obdobím opětovného průmyslového rozvoje a obnovení ekonomické síly a stability. Obyvatelé Británie se po dobu vlády Margaret Tchatcherové dělili do dvou protichůdných názorových skupin- ti, kteří byli jejími příznivci, a ti kteří byli jejími odpůrci léta byla obdobím, kdy Británie přestala být Británií a stali jsme se skvělým státem. 31 S privatizací státních podniků a celkovému přiklonění se k americkému korporátnímu systému je možno pozorovat i odklon britské kultury od své kreativity v 60. letech a provokativnosti spojené s hnutím punkové hudby a rebelství v 70. letech 20. století. Britský hudební průmysl se stal komerčnějším a po zvukové i vizuální stránce se přizpůsoboval americkému formátu populární hudby Iniciativa Boba Geldofa a vznik charitativních nahrávek V roce 1980 vydala anglická hudební skupina Pink Floyd významné album The Wall. Souběžně s albem vznikl i stejnojmenný celovečerní film, jehož hlavní roli ztvárnil zpěvák irské hudební skupiny The Boomtown Rats Bob Geldof. Role znamenala pro Geldofa posun mezi přední osobnosti hudebního a filmového světa, avšak již necelé čtyři roky poté jeho popularita výrazně slábla. 23. října 1984 odvysílala britská televizní stanice BBC v rámci své pravidelné zpravodajské relace 6 o clock news 32 reportáž líčící následky extrémně suchého roku v africké Etiopii. Záběry líčily hladomor, sucho a množství obětí na lidských životech, jejichž počet se denně rovnal několika desítkám. Atributem výrazně zhoršujícím situaci v Etiopii byla občanská válka, která donutila obyvatele jižní části země k odchodu do uprchlických táborů na severu. Inspirován Harrisonovým vydáním singlu Bangla Desh, Geldof navázal spoulpráci se všestranným hudebníkem a zpěvákem skupiny Ultravox Midgem Urem. Geldof a Ure (v roli koproducenta) oslovili nejvýznamnější osobnosti tehdejší britské hudební scény a pod názvem Band Aid 33 natočili 25. listopadu 1984 ve Swarm West Studio píseň Do They Know It s Christmas? 34. Smyslem vzniku a vydání nahrávky byl výdělek za účelem zajištění dodávek potravinové pomoci, pitné vody, ošacení, 30 KRUŠINA, Martin. SEZNAM.CZ, a. s. Den, kdy se Margaret Thatcherová stala premiérkou: 4. květen [online]. Stream.cz, 2013 [cit ]. 31 DOWER, John. BBC. Live Forever: The Rise and Fall of Britpop [online]. UK, 2003 [cit ]. Dostupné z: 32 V překl. Zprávy v šest 33 V překl. Skupinová pomoc 34 V překl. Vědí, že jsou Vánoce? 20

HLAD VE SVĚTĚ BLAHOBYTU

HLAD VE SVĚTĚ BLAHOBYTU Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav Globální problémy světa III. ročník HLAD VE SVĚTĚ BLAHOBYTU Petra Dukátová 3.B 5.10.2015 Hlad ve světě blahobytu 1. Úvod Hlad a zároveň chudoba se stali jedním z

Více

11. Přednáška Světová banka, mezinárodní finanční instituce

11. Přednáška Světová banka, mezinárodní finanční instituce 11. Přednáška Světová banka, mezinárodní finanční instituce Světová banka (SB) = World Bank (WB) = Mezinárodní banka pro rekonstrukci a rozvoj = International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)

Více

Název: Rozvojové problémy

Název: Rozvojové problémy Název: Rozvojové problémy Autor: Mgr. Petra Šípková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Zeměpis a jeho aplikace Ročník: 3. (1. ročník vyššího gymnázia)

Více

Teze diplomové práce. Česká humanitární pomoc po tsunami. v jihovýchodní Asii

Teze diplomové práce. Česká humanitární pomoc po tsunami. v jihovýchodní Asii Institut sociologických studií FSV UK Katedra veřejné a sociální politiky ZS 2004/2005 Teze diplomové práce Česká humanitární pomoc po tsunami v jihovýchodní Asii Karolína Adamusová Anotace Tato diplomová

Více

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA Bc. Radek Feix OBSAH obecná charakteristika Moldavské republiky problémové faktory brzdící rozvoj státu hlavní rozvojoví partneři

Více

METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky

METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky Pracovní shrnutí Při své návštěvě v červenci 2008 provedla Deborah Edward, která vyučuje

Více

Mezinárodní finance a rozvoj Vladan Hodulák Osnova Měnový finanční systém Kapitálové toky Dluhová krize RZ Mezinárodní instituce Jak z toho ven? Měnový finanční systém Měnový systém soubor vztahů národních

Více

Index udržitelného rozvoje občanského sektoru v ČR v roce Marek Šedivý

Index udržitelného rozvoje občanského sektoru v ČR v roce Marek Šedivý Index udržitelného rozvoje občanského sektoru v ČR v roce 2011 Marek Šedivý Definice organizace občanské společnosti Jakékoli organizace, ať už formální či neformální, které nejsou součástí aparátu vlády,

Více

Osnova Měnový finanční systém Kapitálové toky Dluhová krize RZ Mezinárodní instituce Jak z toho ven?

Osnova Měnový finanční systém Kapitálové toky Dluhová krize RZ Mezinárodní instituce Jak z toho ven? Mezinárodní finance a rozvoj Vladan Hodulák Osnova Měnový finanční systém Kapitálové toky Dluhová krize RZ Mezinárodní instituce Jak z toho ven? Měnový finanční systém Měnový systém soubor vztahů národních

Více

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz připraveno 2. ledna 2009 základní informace Motto Fotbal každý den Koncept stanice 1. LIGA je nová televizní

Více

Škola Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu

Škola Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Škola ZŠ Třeboň, Sokolská 296, 379 01 Třeboň Autor Mgr. Anna Zabranská Číslo VY_62_INOVACE_6021 Název Světová hospodářská krize Téma hodiny Hospodářství mezi válkami Předmět Dějepis Ročník/y/ 9 Anotace

Více

Korupce změnil se její charakter nebo náš názor?

Korupce změnil se její charakter nebo náš názor? Korupce změnil se její charakter nebo náš názor? Miroslav Scheinost Institut pro kriminologii a sociální prevenci Praha 4. olomoucká sociologická podzimní konference Olomouc, FF UP 23. 24. října 2014 Korupce

Více

Míra korupce v ČR vážně ohrožuje demokracii, míní většina Čechů

Míra korupce v ČR vážně ohrožuje demokracii, míní většina Čechů Míra korupce v ČR vážně ohrožuje demokracii, míní většina Čechů Češi za největší problém naší země jednoznačně považují korupci, a to zejména na úrovni ministerstev, policie a justice. Za druhý nepalčivější

Více

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ SWEETSEN FEST 011 FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Festival Sweetsen fest letos trhal rekordy. Jak v počtu návštěvníků, tak ve vybrané částce pro charitativní organizace.

Více

Světová ekonomika. Hlavní mezinárodní finanční instituce

Světová ekonomika. Hlavní mezinárodní finanční instituce Světová ekonomika Hlavní mezinárodní finanční instituce Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační

Více

Akademie sociálního podnikání Příspěvek k rozvoji sociální ekonomiky v České republice

Akademie sociálního podnikání Příspěvek k rozvoji sociální ekonomiky v České republice Akademie sociálního podnikání Příspěvek k rozvoji sociální ekonomiky v České republice Jiří Bárta, 3. února 2006 Obsah a cíl prezentace: trendy ve financování obecně prospěšných projektů NNO a sociální

Více

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_349 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_02 Tématický celek: Evropa a Evropané

Více

Produkce vybrané zemědělské komodity ve světě

Produkce vybrané zemědělské komodity ve světě UNIVERZITA KARLOVA Přírodovědecká fakulta Produkce vybrané zemědělské komodity ve světě (cvičení z ekonomické geografie) 2005/2006 Pavel Břichnáč 1.roč. Ge-Ka Zadání: Zhodnoťte vývoj a regionální rozdíly

Více

Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole

Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu : CZ.1.07/1.4.00/21.2400 Materiál DUM (digitální

Více

Příprava na krize: Humanitární mapování a sdílení informací. Projekt EUROSHA European Open Source Humanitarian Aid Volunteers

Příprava na krize: Humanitární mapování a sdílení informací. Projekt EUROSHA European Open Source Humanitarian Aid Volunteers Příprava na krize: Humanitární mapování a sdílení informací Projekt EUROSHA European Open Source Humanitarian Aid Volunteers Proč jsou mapy důležité pro humanitární pomoc? Proč se sbírají humanitární data?

Více

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Politická situace Ovlivňuje hospodářský a sociální rozvoj každého státu K extrémnímu ovlivnění hospodářství a sociálních poměrů dochází

Více

BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9. cílová skupina. počet návštěvníků.

BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9. cílová skupina. počet návštěvníků. BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9 Pestrý festival mnoha vůní a strhujících vystoupení. Zábavné odpoledne pro rodiny s dětmi, večerní

Více

INNOREF SUB-PROJEKT. CULTURE - Kulturní a společenská spolupráce v Mikroregionu Hranicko. Zkratka projektu: CULTURE

INNOREF SUB-PROJEKT. CULTURE - Kulturní a společenská spolupráce v Mikroregionu Hranicko. Zkratka projektu: CULTURE INNOREF SUB-PROJEKT CULTURE - Kulturní a společenská spolupráce v Mikroregionu Hranicko Zkratka projektu: CULTURE Žadatel sub-projektu: Název: Obec Hustopeče nad Bečvou Adresa: Náměstí Míru 21, Hustopeče

Více

Mezinárodn. rodní organizace

Mezinárodn. rodní organizace rodní organizace OSN založena 1945 Organizace spojených národů anglická zkratka UN (United Nations) http://www.osn.cz/ http://cs.wikipedia.org/wiki/organizace_spojených_národů OSN Organizace spojených

Více

Udržitelná města a obce pro rozvoj Humanitární pomoc a rozvojová spolupráce

Udržitelná města a obce pro rozvoj Humanitární pomoc a rozvojová spolupráce Udržitelná města a obce pro rozvoj Humanitární pomoc a rozvojová spolupráce Co je humanitární pomoc? Definice humanitární pomoci Souhrn činností, jejichž cílem je zamezit ztrátám na životech a újmě na

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA TEZE DIPLOMOVÉ PRÁCE: VÝVOJ PŘÍMÝCH ZAHRANIČNÍCH INVESTIC VE VIETNAMU V LETECH 1988 2000 Autor: Vedoucí diplomové práce: Katedra řízení Praha

Více

Hudební festivaly přináší státu dvakrát více než činí státní dotace

Hudební festivaly přináší státu dvakrát více než činí státní dotace Hudební festivaly přináší státu dvakrát více než činí státní dotace Díky deseti hudebním festivalům, členům Asociaci hudebních festivalů České republiky, utratili návštěvníci v městech konání festivalů

Více

Situační analýza Muzea hraček Lednice

Situační analýza Muzea hraček Lednice JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Katedra Dramatických umění Ateliér Divadelního manažerství a jevištní technologie Divadelní manažerství se zaměřením na produkční management

Více

ROLE VEŘEJNÉHO SEKTORU V ROZVOJI KLASTRŮ A KLASTROVÝCH INICIATIV

ROLE VEŘEJNÉHO SEKTORU V ROZVOJI KLASTRŮ A KLASTROVÝCH INICIATIV ROLE VEŘEJNÉHO SEKTORU V ROZVOJI KLASTRŮ A KLASTROVÝCH INICIATIV Pavla Břusková Agentura pro regionální rozvoj, a.s., Ostrava Spontánní vs. řízený proces Klastry jako spontánní seskupení a zdola ustavené

Více

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D.

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. Obrana pojetí a aktuální vývoj Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. 1 Literatura Relevantní legislativa a dokumenty viz dále (Ústava, Bezpečnostní strategie, resortní zákony) webové stránky příslušných institucí (např.

Více

TV POŘAD SRDCE REGIONU

TV POŘAD SRDCE REGIONU TV POŘAD LIBERECKÝ KRAJ KARLOVARSKÝ KRAJ ÚSTECKÝ KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ PLZEŇSKÝ KRAJ STŘEDOČESKÝ KRAJ PARDUBICKÝ KRAJ OLOMOUCKÝ KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJ VYSOČINA JIHOČESKÝ KRAJ ZLÍNSKÝ KRAJ JIHOMORAVSKÝ

Více

ZŠ Brno, Řehořova 3 Já a společnost. Výchova k občanství 6-9. ročník III

ZŠ Brno, Řehořova 3 Já a společnost. Výchova k občanství 6-9. ročník III ZŠ Brno, Řehořova 3 Já a společnost Výchova k občanství 6-9. ročník III2-12-04 Výchova k občanství EVROPSKÁ UNIE - Historie Mgr. Vilém Nejezchleb Evropská unie http://www.euroesprit.org/ EU - HISTORIE

Více

NYNÍ I VE STŘEDOČESKÉM KRAJI!

NYNÍ I VE STŘEDOČESKÉM KRAJI! NYNÍ I VE STŘEDOČESKÉM KRAJI! projekt Burza filantropie cesta k propojení veřejného, soukromého a neziskového sektoru Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz

Více

PUBLIC RELATIONS JAKO SOUČÁST MK. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz

PUBLIC RELATIONS JAKO SOUČÁST MK. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz PUBLIC RELATIONS JAKO SOUČÁST MK doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz 1. HLAVNÍ AUTOŘI: SAM BLACK, PETR NĚMEC, PHILIP LESLY, JAROSLAV KOHOUT, MIROSLAV FORET, VÁCLAV SVOBODA 2. SYSTÉM MARKETINGOVÝCH

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

Sport jako prostředek k podpoře vzdělávání, zdraví, rozvoje a míru

Sport jako prostředek k podpoře vzdělávání, zdraví, rozvoje a míru Organizace spojených národů Valné shromáždění Distribuce.: omezená 16. říjen 2014 Původní jazyk: angličtina A/69/L.5 69. zasedání Položka agendy: 11 Sport pro rozvoj a mír Austrálie, Rakousko, Ázerbájdžán,

Více

Mistrovství Evropy v softballu žen. 7. 13. července 2013 Areál SK Joudrs Praha, Praha 8 - Bohnice, Česká republika

Mistrovství Evropy v softballu žen. 7. 13. července 2013 Areál SK Joudrs Praha, Praha 8 - Bohnice, Česká republika Mistrovství Evropy v softballu žen 7. 13. července 2013 Areál SK Joudrs Praha, Praha 8 - Bohnice, Česká republika Hlavní pořadatel Pořadatelé: Nejprestižnější evropský turnaj opět v ČR Nejprestižnější

Více

Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury

Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ - ŘÍJEN 2010 Zveřejněno: 25. 10. 2010 Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury Definovat priority

Více

PRACOVNÍ LIST K VÝUCE PROBLEMATIKY ZEMÍ BRICS

PRACOVNÍ LIST K VÝUCE PROBLEMATIKY ZEMÍ BRICS 1. část integrace a mezinárodní uskupení ve světě Vyjmenujte stádia ekonomické integrace od nejnižší po nejvyšší úroveň. 1) oblast volného obchodu 2) celní unie 3) společný trh 4) vnitřní trh 5) hospodářská

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 08/2016

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 08/2016 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 08/2016 Obsah Příliv zahraničních investic... 2 Polské přímé investice v zahraničí... 2 Inflace... 3 Průmyslová

Více

Praxe a stáže pro studenty MRS. Vědění je poklad, ale praxe je klíč k němu (Thomas Fuller)

Praxe a stáže pro studenty MRS. Vědění je poklad, ale praxe je klíč k němu (Thomas Fuller) Praxe a stáže pro studenty MRS 2012 Vědění je poklad, ale praxe je klíč k němu (Thomas Fuller) Předmět Praxe v instituci základní informace Délka trvání: bakalářské studium: 4 týdny (= 120 hodin) magisterské

Více

Praha krásná, chytrá, inspirující a literární! 12. května 2011

Praha krásná, chytrá, inspirující a literární! 12. května 2011 Praha krásná, chytrá, inspirující a literární! 12. května 2011 Proč jsme se sešli? fenomén Prahy bohatého (sic!), krásného, inspirujícího, živého a pestrého města fenomén kreativity v životě jedince i

Více

1. okruh Mezinárodní migrace obyvatelstva

1. okruh Mezinárodní migrace obyvatelstva 1. okruh Mezinárodní migrace obyvatelstva Kvízové otázky: 1. Která země na světě má největší podíl imigrantů ve své populaci? 2. Která země na světě má největší podíl emigrantů ve své populaci? 3. Která

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

INEX Sdružení dobrovolných aktivit

INEX Sdružení dobrovolných aktivit INEX Sdružení dobrovolných aktivit Kdo jsme nevládní a nezisková organizace založena v roce 1991 Naše cíle rozvoj mezinárodního dobrovolnictví a aktivního občanství prostor pro získávání zkušeností, znalostí

Více

CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE

CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_13 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

EVROPSKÁ MĚNOVÁ INTEGRACE 1. soustředění. Ing. Martina Šudřichová martina.sudrichova@vsfs.cz

EVROPSKÁ MĚNOVÁ INTEGRACE 1. soustředění. Ing. Martina Šudřichová martina.sudrichova@vsfs.cz EVROPSKÁ MĚNOVÁ INTEGRACE 1. soustředění Ing. Martina Šudřichová martina.sudrichova@vsfs.cz 1. Osnova přednášky: Měnová situace po skončení 2. světové války Přechod od bilaterálních k multilaterálním obchodním

Více

Hospodářský vývoj a Průmysl 4.0

Hospodářský vývoj a Průmysl 4.0 Hospodářský vývoj a Průmysl.0. listopadu 201 ŠKODA AUTO Vysoká škola Hospodářský vývoj a Průmysl.0 Makroekonomický rámec Česká ekonomika v roce 201 meziročně vzrostla o 2 % V roce 201 dynamika hospodářského

Více

VY_32_INOVACE_DEJ_39. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.

VY_32_INOVACE_DEJ_39. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. VY_32_INOVACE_DEJ_39 Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: únor 2013 Ročník: 2., příp. 3. Tematická oblast:

Více

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ PŘEDMĚT PRÁCE S POČÍTAČEM

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ PŘEDMĚT PRÁCE S POČÍTAČEM PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0010 PŘEDMĚT PRÁCE S POČÍTAČEM Obor: Studijní obor Ročník: Druhý Zpracoval: Mgr. Fjodor Kolesnikov PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST

Více

VÝROČNÍ CENY AKADEMIE POPULÁRNÍ HUDBY CENY ANDĚL. Statut Cen Anděl STATUT 26. ROČNÍKU VÝROČNÍCH CEN AKADEMIE POPULÁRNÍ HUDBY CEN ANDĚL

VÝROČNÍ CENY AKADEMIE POPULÁRNÍ HUDBY CENY ANDĚL. Statut Cen Anděl STATUT 26. ROČNÍKU VÝROČNÍCH CEN AKADEMIE POPULÁRNÍ HUDBY CEN ANDĚL VÝROČNÍ CENY AKADEMIE POPULÁRNÍ HUDBY CENY ANDĚL Statut Cen Anděl STATUT 26. ROČNÍKU VÝROČNÍCH CEN AKADEMIE POPULÁRNÍ HUDBY CEN ANDĚL (dále jen STATUT) Článek I. Organizátor slavnostního udílení Cen Anděl

Více

Mistrovství Evropy žen do 22 let v softballu

Mistrovství Evropy žen do 22 let v softballu Mistrovství Evropy žen do 22 let v softballu 2. 7. srpna 2010 Praha 8, Svoboda park Česká republika Vrcholný turnaj evropského významu Na největší softballové akci roku na území České republiky uvidíte

Více

ING Commercial Banking Czech Republic 2010. 1 Media Kit!

ING Commercial Banking Czech Republic 2010. 1 Media Kit! ING Commercial Banking Czech Republic 2010 1 Media Kit! Duben 2010 Obsah 1. Skupina ING 1 2. ING v České republice 1 3. ING Commercial Banking 2 4. Produkty a služby 2 5. Organizační struktura 3 6. Společenská

Více

ING Bank N.V. Česká republika. [Media Kit] W. I N GBANK.CZ

ING Bank N.V. Česká republika. [Media Kit] W. I N GBANK.CZ 2014 ING Bank N.V. Česká republika [Media Kit] W W W.IN W. I N GBANK.CZ GBANK.CZ Obsah 1. Skupina ING 2 2. ING v České republice 2 3. ING Bank v České republice 3 4. Organizační struktura 4 5. Společenská

Více

Transformační politika

Transformační politika Transformační politika V roce 2007 se mezi přístupy zahraniční politiky ČR objevuje nový koncept nazvaný transformační politika. V něm se propojují jednotlivé nástroje zahraniční politiky potenciálně schopné

Více

12. Mezinárodní aspekty veřejných financí. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

12. Mezinárodní aspekty veřejných financí. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 12. Mezinárodní aspekty veřejných financí Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 12.1 Charakteristika mezinárodních veřejných financí peněžní vztahy vznikající při získávání, rozdělování, přerozdělování a užití

Více

HREA Excellence Award 2013

HREA Excellence Award 2013 HREA Excellence Award 2013 I. Základní informace o projektu 2. kategorie společnost nad 500 zaměstnanců Název projektu: Kariérní plánování v centru sdílených služeb Siemens, s.r.o. Career@GSS Předkladatel

Více

Síť Evropských spotřebitelských center elektronický obchod. 2006 ESC při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR

Síť Evropských spotřebitelských center elektronický obchod. 2006 ESC při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR Síť Evropských spotřebitelských center elektronický obchod 2006 ESC při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR I. Hlavní cíle a poslání Evropských spotřebitelských center II. Elektronický obchod z pohledu

Více

SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY KYBERŠIKANA. Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: únor 2014

SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY KYBERŠIKANA. Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: únor 2014 SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY KYBERŠIKANA Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: únor 2014 ANOTACE Kód DUMu: VY_6_INOVACE_1.ZSV.15 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0851 Vytvořeno: únor 2014 Ročník: 2. ročník

Více

Nabídka pořádání MMČR 2014 2017

Nabídka pořádání MMČR 2014 2017 Nabídka pořádání MMČR 2014 2017 Obsah > Představení projektu 1/ Základní informace 2/ Vize 3/ Lokalita 4/ Konsorcium pořadatelů 5/ Hlavní benefity akce 6/ Potenciál růstu 7/ Mediální podpora 8/ Mediální

Více

Požadavky zaměstnavatelů v Karlovarském a Ústeckém kraji: omezení byrokracie a korupce, zlepšení dopravní infrastruktury

Požadavky zaměstnavatelů v Karlovarském a Ústeckém kraji: omezení byrokracie a korupce, zlepšení dopravní infrastruktury VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ - ŘÍJEN / LISTOPAD 2010 Zveřejněno: 9. 11. 2010 Požadavky zaměstnavatelů v Karlovarském a Ústeckém kraji: omezení byrokracie a korupce, zlepšení dopravní infrastruktury Definovat

Více

Dopady Brexitu a reforma EU

Dopady Brexitu a reforma EU 14. 7. 2016 Dopady Brexitu a reforma EU Tomáš Prouza, státní tajemník pro evropské záležitosti Úřad vlády ČR Vývoj po britském referendu 51,9 % leave x 48,1 % remain Den poté - D. Cameron oznámil, že odstoupí

Více

Tisková zpráva. Evropany nejvíce trápí hospodářské problémy mezi nimi je na prvním místě nezaměstnanost. Studie GfK Verein nazvaná Výzvy Evropy 2012

Tisková zpráva. Evropany nejvíce trápí hospodářské problémy mezi nimi je na prvním místě nezaměstnanost. Studie GfK Verein nazvaná Výzvy Evropy 2012 Tisková zpráva June 19, 2012 Sandra Lades GfK Verein press Tel. +49 911 395 3606 sandra.lades@gfk-verein.org Ronald Frank GfK Verein studies Tel. +49 911 395 3004 ronald.frank@gfk-verein.org Evropany nejvíce

Více

PRACOVNÍ PŘEKLAD POSTUPY PRO ZAJIŠTĚNÍ PUBLICITY

PRACOVNÍ PŘEKLAD POSTUPY PRO ZAJIŠTĚNÍ PUBLICITY PRACOVNÍ PŘEKLAD POSTUPY PRO ZAJIŠTĚNÍ PUBLICITY Finanční mechanismus EHP a Norský finanční mechanismus 1 1. ÚVOD... 3 2. OPATŘENÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ VŠEOBECNÉ PUBLICITY... 3 3. OPATŘENÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ PUBLICITY

Více

Vedení sekce Média v rámci 26. ročníku Mezinárodního festivalu divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER

Vedení sekce Média v rámci 26. ročníku Mezinárodního festivalu divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie Divadelní manažerství se zaměřením na produkční management Dokumentace bakalářského absolventského

Více

Cíle udržitelného rozvoje Organizace spojených národů. Výzkum názorů české populace

Cíle udržitelného rozvoje Organizace spojených národů. Výzkum názorů české populace Cíle udržitelného rozvoje 2015 2030 Organizace spojených národů Výzkum názorů české populace Duben 2016 1 Zdroj obrázku: http://www.osn.cz/osn/hlavni-temata/cile-udrzitelneho-rozvoje-sdgs-2015-2030/. 2

Více

Public Relations (PR) Přemysl Průša

Public Relations (PR) Přemysl Průša Public Relations (PR) Přemysl Průša PR - definice PR = záměrné, plánované a dlouhodobé úsilí vytvářet a podporovat vzájemné pochopení a soulad mezi organizacemi a jejich veřejností (IPR, UK) PR = řada

Více

Nezaměstnanost v EU, koordinace politik zaměstnanosti, situace v ČR

Nezaměstnanost v EU, koordinace politik zaměstnanosti, situace v ČR Nezaměstnanost v EU, koordinace politik zaměstnanosti, situace v ČR Vývoj nezaměstnanosti v říjnu 2014 30 25 20 15 10 5 0 DE AT MT CZ UK LU DK NL RO HU EE SE PL BE SI FI LT EU28 FR LV IE BG EA18 SK IT

Více

Úvodní slovo. Václav Jehlička, ministr kultury ČR

Úvodní slovo. Václav Jehlička, ministr kultury ČR Úvodní slovo Zaměření této ministerské konference bylo inspirováno Evropským rokem kreativity a inovací a zároveň 20. výročím pádu železné opony. Jejím cílem bylo přispět k jiné kvalitě vnímání tvořivosti

Více

II. Vzdělávání vedoucích úředníků

II. Vzdělávání vedoucích úředníků II. Vzdělávání vedoucích úředníků Cílová skupina a účel vzdělávání: Vzdělávání je určeno pro vedoucí úřadů, krajů, statutárních měst a pro tajemníky obcí s rozšířenou působností. Cílem vzdělávacího programu

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie Divadelní manažerství Vedení sekce Marketing 25. Mezinárodního festivalu divadelních škol

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 VÝZKUM V EU A ČR 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Výzkum v EU a ČR V této

Více

Dílčí zpráva květen červenec 2010 Televizní kampaň. Česká centrála cestovního ruchu Czech Tourism. Panevropská televizní kampaň. Květen červenec 2010

Dílčí zpráva květen červenec 2010 Televizní kampaň. Česká centrála cestovního ruchu Czech Tourism. Panevropská televizní kampaň. Květen červenec 2010 Česká centrála cestovního ruchu Czech Tourism Panevropská televizní kampaň Květen červenec 2010 Využité TV stanice - CNN, Sky News a Eurosport Nejvhodnější TV stanice z hlediska zásahu a afinity vůči cílové

Více

Globální výzkum sledovanosti zemětřesení v Japonsku a dopadů na vnímání využití jaderné energie

Globální výzkum sledovanosti zemětřesení v Japonsku a dopadů na vnímání využití jaderné energie Globální výzkum sledovanosti zemětřesení v Japonsku a dopadů na vnímání využití jaderné energie Na počátku března 2011 zasáhlo Japonsko jedno z nejsilnějších zemětřesení, jaké kdy bylo zaznamenáno. Následná

Více

Korejská republika. 1. Základní údaje o zemi. 1.1. Obyvatelstvo (odhad pro rok 2005)

Korejská republika. 1. Základní údaje o zemi. 1.1. Obyvatelstvo (odhad pro rok 2005) Korejská republika 1. Základní údaje o zemi 1.1. Obyvatelstvo (odhad pro rok 2005) Obyvatelstvo (mil.) 48,42 Přírůstek obyvatelstva 0,38 % Populace - do 14 let 19,4 % - 15 64 let 72,0 % - nad 65 let 8,6

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 3) Borovského žáky

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI Téma: Charakteristika konkurenceschopnosti podniků ČR v souvislosti

Více

ZPRÁVA ZE ZAHRANIČNÍ CESTY

ZPRÁVA ZE ZAHRANIČNÍ CESTY ZPRÁVA ZE ZAHRANIČNÍ CESTY TERMÍN: 13. 9. 2010 15. 9. 2010 MÍSTO: Londýn, Velká Británie CÍL CESTY: Setkání se zástupci TUC (Trades Union Congress) TÉMA: Kolektivní vyjednávání na regionální úrovni, regionální

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.3.2015 COM(2015) 98 final 2015/0051 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států CS CS DŮVODOVÁ ZPRÁVA Smlouva o fungování Evropské

Více

TÉMA: Dějiny hudby. (anglická populární huda) Vytvořil: Mgr. Aleš Sucharda Dne: 4. 2. 2012 VY_32_Inovace/4_240

TÉMA: Dějiny hudby. (anglická populární huda) Vytvořil: Mgr. Aleš Sucharda Dne: 4. 2. 2012 VY_32_Inovace/4_240 TÉMA: Dějiny hudby (anglická populární huda) Vytvořil: Mgr. Aleš Sucharda Dne: 4. 2. 2012 VY_32_Inovace/4_240 1 Anotace: Interaktivní výukový materiál prezentace seznamuje žáky s dějinami populární hudby

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ

KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ CO JE PUBLIC RELATIONS? Existuje několik stovek různých definic Public Relations: "PR činnost je záměrné, plánované a dlouhodobé úsilí vytvářet a podporovat vzájemné pochopení a

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 HISTORIE EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Historie EU V této kapitole

Více

GLOBAL ENTREPRENEURSHIP WEEK 16. 22. listopadu 2015. Nabídka partnerství

GLOBAL ENTREPRENEURSHIP WEEK 16. 22. listopadu 2015. Nabídka partnerství GLOBAL ENTREPRENEURSHIP WEEK 16. 22. listopadu 2015 Nabídka partnerství Využijte k propagaci služeb a produktů tu největší událost pro podnikatele, firmy, startupy a inovace v Česke republice a ve světě,

Více

Britské společenství národů. Historie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ročník gymnázia (vyšší stupeň)

Britské společenství národů. Historie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor. Název práce

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor. Název práce JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor Název práce Diplomová práce [druh práce - Bakalářská práce, Diplomová práce, Disertační práce] Autor práce:

Více

TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ

TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ Jak vnímají evropští farmáři současnou ekonomickou situaci v zemědělství? A jaký ekonomický vývoj očekávají v této oblasti

Více

Výroční zpráva občanského sdružení Badys o.s. za rok 2013

Výroční zpráva občanského sdružení Badys o.s. za rok 2013 Výroční zpráva občanského sdružení Badys o.s. za rok 2013 Občanské sdružení Badys o.s. Komenského 1182, 252 19 Rudná IČ: 01372581, DIČ: CZ01372581 Registrace u MV ČR: VS/1-1/91813/13-R ze dne 29. 1. 2013

Více

Vlastimil Vaněk Oddělení pro záležitosti Evropské unie, MŠMT

Vlastimil Vaněk Oddělení pro záležitosti Evropské unie, MŠMT Vlastimil Vaněk Oddělení pro záležitosti Evropské unie, MŠMT Struktura prezentace Úvod Struktura programu Erasmus+ Priority programu Erasmus+ Rozpočet Aktuální vývoj/předpokládaný harmonogram Erasmus+

Více

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI VÝZKUM MEZI MAJITELI A MANAŽERY FIREM 2013 Strana 1 z 9 Obsah: 1. Úvod 3 2. Hlavní závěry výzkumu 4 3. Metodika 7 4. Vzorek respondentů 7 5. Organizátoři a

Více

Většina zemí Eurozóny bojuje s průměrným daňovým zatížením téměř 44% HDP

Většina zemí Eurozóny bojuje s průměrným daňovým zatížením téměř 44% HDP Vydal: Auditor SK s. r. o., člen sítě UHY International Většina zemí Eurozóny bojuje s průměrným daňovým zatížením téměř 44% V zemích G8 se pouze Rusko pohybuje pod 20 % Nejrychleji rostoucí země nemají

Více

Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky

Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky PhDr. Jiří Malý, Ph.D. ředitel Institutu evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační konference Postavení a vztahy Evropské

Více

Podnikatelské prostředí v cestovním ruchu

Podnikatelské prostředí v cestovním ruchu Podnikatelské prostředí v cestovním ruchu 8. ročník mezinárodní vědecké konference HOTELNICTVÍ, TURISMUS A VZDĚLÁVÁNÍ Vysoká škola hotelová v Praze Zdeněk Tůma Ondřej Špaček KPMG Česká republika 19. října

Více

Člověk v tísni, o. p. s. Sekce humanitární a rozvojové pomoci

Člověk v tísni, o. p. s. Sekce humanitární a rozvojové pomoci Člověk v tísni, o. p. s. Sekce humanitární a rozvojové pomoci O společnosti Člověk v tísni Společnost Člověk v tísni vznikla jako humanitární organizace s cílem pomáhat v krizových oblastech a podporovat

Více

Rozvoj finanční kapacity - Fundraising

Rozvoj finanční kapacity - Fundraising Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rozvoj finanční kapacity - Fundraising Mgr. Michal Jarolímek České Budějovice 13. 5. 2010 a 10. 6. 2010 ZDROJE : veřejné

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Obsah 1. Klíčové dokumenty pro přípravu OP VVV 2. Hlavní záměry a strategie programu 3. Prioritní osy 4. Harmonogram přípravy Klíčové dokumenty pro přípravu

Více

STANOVY SDRUŽENÍ Přátelé zpětné vazby

STANOVY SDRUŽENÍ Přátelé zpětné vazby STANOVY SDRUŽENÍ Přátelé zpětné vazby Článek č. 1. Název a sídlo sdružení 1.1 Název sdružení zní Přátelé zpětné vazby. Tam, kde je to vhodné, bude použit akronym P.Z.V. (dále v textu P.Z.V. ). 1.2 P.Z.V.

Více

Cestovní ruch. VY_32_INOVACE_Z.3.25 PaedDr. Alena Vondráčková 2.pololetí školního roku 2012/2013

Cestovní ruch. VY_32_INOVACE_Z.3.25 PaedDr. Alena Vondráčková 2.pololetí školního roku 2012/2013 Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Širokopásmové připojení: Rozdíl mezi nejvíce a nejméně výkonnými evropskými zeměmi se zmenšuje

Širokopásmové připojení: Rozdíl mezi nejvíce a nejméně výkonnými evropskými zeměmi se zmenšuje IP/08/1831 Brusel, dne 28. listopadu 2008 Širokopásmové připojení: Rozdíl mezi nejvíce a nejméně výkonnými evropskými zeměmi se zmenšuje Míra rozšíření širokopásmového připojení se v Evropě dále zlepšila.

Více