Hudba jako prostředek v rámci mezinárodní pomoci

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hudba jako prostředek v rámci mezinárodní pomoci"

Transkript

1 JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Hudební fakulta Katedra hudebních a humanitních věd a hudebního manažerství Hudební manažerství Hudba jako prostředek v rámci mezinárodní pomoci Bakalářská práce Autor práce: Václav Otáhal Vedoucí práce: prof. PhDr. Jindřiška Bártová Oponent práce: odb. as. Ing. MgA. Lucie Šilerová PhD. Brno 2014

2 Bibliografický záznam OTÁHAL, Václav. Hudba jako prostředek v rámci mezinárodní pomoci [Music as a tool of international aid]. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Hudební fakulta, Katedra hudebních a humanitních věd a hudebního manažerství, s. Vedoucí diplomové práce prof. PhDr. Jindřiška Bártová. Anotace Bakalářská práce Hudba jako prostředek v rámci mezinárodní pomoci pojednává o spojení oblastí hudby a humanitárních aktivit poskytovaných mezinárodní spoluprací. Práce se primárně zaměřuje na dvě hudební produkce, které formovaly vývoj tohoto spojení- Koncert pro Bangladéš a dvojkoncert Live Aid. Před zkoumáním souvislostí budou vysvětleny základní pojmy týkající z oblasti mezinárodní pomoci. Annotation Diploma thesis Music as a tool of international aid deals with the connection of music and humanitarian activism provided by international collaboration. The paper is primarily focused on two music productions- The Concert for Bangladesh and double concert Live Aid. Before analysing the kontext, basic terms for understanding the area of international aid will be explained. Klíčová slova Hudba, Mezinárodní pomoc, Humanitární, Koncert pro Bangladéš, Live Aid, 1985, Keywords Music, International Aid, Humanitarian, The Concert for Bangladesh, Live Aid, 1985,

3 Prohlášení Prohlašuji, že jsem předkládanou práci zpracoval samostatně pod vedením prof. PhDr. Jindřišky Bártové a použil jsem jen uvedené prameny a literaturu. V Brně, dne Václav Otáhal

4 Poděkování Na tomto místě bych rád poděkoval prof. PhDr. Jindřišce Bártové za čas, ochotu a cenné rady, které mi byly z její strany během vzniku této bakalářské práce poskytnuty.

5 Obsah Předmluva... 6 Úvod... 7 Význam z hlediska lingvistiky... 8 Vnímání veřejnosti Mezinárodní pomoc Poskytovatelé mezinárodní pomoci Formy poskytování pomoci Historie mezinárodní pomoci Počátky spolupráce s hudbou Live Aid Politické souvislosti Velké Británie v první polovině 80. let Iniciativa Boba Geldofa a vznik charitativních nahrávek Etiopská realita a vznik Live Aid Realizace koncertu Úskalí realizace Technické nedostatky Vyjednávání s umělci a promotérem v USA Měřitelné ukazatele a význam události Motivace umělců pro participaci v humanitárních aktivitách Závěr Seznam použitých zdrojů Seznam zkratek... 36

6 Předmluva Tématem této bakalářské práce je vztah populární hudby a mezinárodní pomoci. Toto téma bylo autorem vybráno z důvodu zájmu o poznání této oblasti a možnosti využití získaných poznatků pro následnou aplikaci v oblasti artificiální hudby. Přesto, že jistá část textu je věnována definicím z oblasti mezinárodní pomoci, významné místo v této práci zaujímá koncert Live Aid. 6

7 Úvod Následující text přináší soubor poznatků z oblasti mezinárodní pomoci a hudebních produkcí pořádaných za účelem její podpory. Hudba v rámci mezinárodní pomoci zpravidla funguje jako nástroj pro získání finančních prostředků a mediální pozornosti, jedná- li se např. o spojení s benefičním koncertem. Z důvodu dostupnosti dat a zdrojů pro zkoumání vytyčené oblasti se autor práce zaměřuje výhradně na zahraniční produkce z oblasti populární hudby a čerpá převážně z anglicky psané literatury. Dalším důvodem je fakt, že charitativní dvojkoncert Live Aid a přidružené aktivity z července roku 1985, vzniklé na pozadí následků hladomoru v afrických zemích, byly iniciovány ve Velké Británii. Přesto, že tento kultovní koncert, přenášený pomocí skoro dvou desítek satelitů do téměř celého světa, je dnes považován za zásadní předěl ve spojení hudby a charitativní aktivity, jeho realizace byla až do posledních dnů nejistá. Z manažerského úhlu pohledu jsou některé postupy použité pro realizaci této události z dnešního úhlu pohledu těžko představitelné, zároveň však velmi inspirativní a cenné. Hlavní výzkumná otázka bude zjišťovat, jakým způsobem je realizována hudební produkce s mezinárodním dopadem a vazbou na sektor humanitární pomoci, co jí předchází a proč jsou umělci v humanitárních otázkách mezinárodního charakteru angažováni. 7

8 Význam z hlediska lingvistiky Primárně zkoumanou oblastí v této bakalářské práci je vztah hudby a mezinárodní pomoci. Jelikož většina literárních zdrojů, definic a dat použitých při vzniku tohoto výzkumu vznikla na území angloamerických zemí, je pro lepší pochopení nastolené tématiky nutné si nejprve definovat lexikální význam samotného slovního spojení mezinárodní pomoc v anglickém jazyce a najít vhodné české ekvivalenty. V angličtině lze pozorovat časté separátní užití těchto dvou slov, a to v různých konotacích. Použitím tištěných i volně dostupných internetových, česko-anglických a anglicko-českých slovníků bylo pečlivým vyhledáváním nalezeno několik odpovídajících výrazů a spojení pro výraz mezinárodní: - International (např. mezinárodní vztahy/ international relations, mezinárodní let/ international flight, mezinárodní utkání/ international match aj.) - Multi-national (např. nadnárodní společnost/ multi- national company) - Cross-border (např. přeshraniční obchod/ cross-border trade) Pro výraz pomoc (uvedeny jsou pouze nejpoužívanější) : - Assistance (např. asistenční služba/ assistance service, být nápomocen někomu/ be of assistance to somebody ad.) - Help (např. pomocnice s dětmi/ mother s help, pomoci s něčím/ help out with something, pomáhat si vzájemně/ help each other aj.) - Subsidy (např. dotace státu/ state subsidies, dotace kraji/ grant county aj.) - Support (např. technická podpora/ technical support, podporovat někoho/ support somebody, finanční podpora/ financial support, lumbar support/ bederní podpora aj.) - Relief (např. famine relief/ pomoc hladovějícím, disaster relief/ pomoc v případě pohromy, debt relief/ odpuštění dluhu aj.) - Aid (např. food aid- potravinová pomoc, humanitarian aid/ humanitární pomoc, naslouchátko/ hearing aid, přispívat k něčemu/ aid to something aj.) Právě poslední zvýrazněné slovo Aid je využíváno ve významu humanitární pomoci ať již lokální, či mezinárodní. Nejčastěji se vyskytuje s výrazy international a foreign 8

9 (zahraniční, cizinec/-ký aj.). Vnímání veřejnosti Ničivá zemětřesení na Haiti ze dne 12. ledna 2010 jsou (nejen) v historii tohoto ostrova zapsána jako jedna z největších světových živelných katastrof. Síla otřesů tehdy dosáhla 7,0 stupňů momentové škály 1, kdy v plné síle nejprve udeřila pouze několik kilometrů od hlavního města Port-au-Prince a následně také v několika dalších částech ostrova. Dle informací, které na svých oficiálních internetových stránkách uvádí Disaster Emergency Commitee (v překl. Krizový štáb pro živelné katastrofy) bylo následky zemětřesení poraněno více než osob, z toho odhadem zraněním podlehlo. 2 Mediální obraz celé katastrofy informoval veřejnost jak o zmíněných škodách na lidských životech a infrastruktuře, tak o možnosti okamžité iniciativy a aktivního zapojení formou charitativní kampaně. Článek CNN ze dne 13. ledna 2010 je uveden titulkem: Zemětřesení o síle 7.0 udeřilo na Haiti; 'Očekávány obrovské ztráty na lidských životech' V úterý na jihu Haiti udeřilo ničivé zemětřesení strhávající budovy, elektrická vedení a znamenající, slovy Haitských velvyslanců, zkázu pro nejchudší národ západní polokoule. 3 V příkladu titulku a úvodu této zprávy americké zpravodajské společnosti CNN je možno spatřit pohledový rámec, jenž je médii aplikován pro předání informace směrem k cílové skupině, tedy ke čtenáři, od nějž je ve výsledku očekávána okamžitá charitativní aktivita. Tento způsob vnímání je do značné míry možno označit za správný, jelikož informuje o nutnosti pomoci vůči obyvatelům postižené oblasti; z hlediska komplexnosti informací je však článek velmi neúplný. Výzkum Volutary Sevices Overseas 4 poukazuje na podobné stereotypní vnímání u obyvatel Velké Británie. 80% britské populace si mezinárodní pomoc asociuje s hladomorem, živelnými katastrofami a pomocí ze strany zemí západního světa; 74% 1 Značka momentové škály: M W 2 DEC: Disasters Emergency Committee. Haiti earthquake facts and figures [online] [cit ]. Dostupné z: quake hits Haiti; 'Serious loss of life' expected: Earthquake devastates Haiti. MALLORY, Simon. TURNER BROADCASTING SYSTEM, Inc. CNN: Cable News Network [online] [cit ]. Dostupné z: 4 V překl. Zahraniční dobrovolnícké služby. Dostupné z: 9

10 věří, že rozvojové země jsou závislé na finančních prostředcích a znalostním kapitálu poskytovaném zeměmi západního světa; 55% chce vidět více z každodenního života, historie a kultury rozvojového světa. 5 Na základě této neúplnosti mediálního pojetí bude v následující části textu vysvětleno, jak by měla mezinárodní pomoc být chápána, jaké má formy, cíle a jak, kým a proč je realizována. 5 VSO, Voluntary Services Overseas. The Live Aid Legacy: The developing world through British eyes- A reasearch report [online]. United Kingdom: Voluntary Service Overseas, 2002, s. 3 [cit ]. ISBN neuvedeno. Dostupné z: 10

11 1. Mezinárodní pomoc Cílem této kapitoly je zejména definovat samotnou mezinárodní pomoc (dále buď mezinárodní pomoc nebo pomoc) a vysvětlit její kontext tak, aby podal co nejkomplexnější pohled na šíři jejího působení. Encyclopedia Britannica označuje mezinárodní pomocí mezinárodní přesun kapitálu, zboží nebo služeb ze země či mezinárodní organizace za účelem prospěchu příjmové země nebo její populace. 6 Přesto, že v případech jako je živelná katastrofa na Haiti je vyžadována okamžitá iniciativa vůči postižené straně, většina mezinárodní pomoci je poskytována systematicky a má své poskytovatele a předepsané formy. 1. Poskytovatelé mezinárodní pomoci Subjekty podílející se na poskytování pomoci se dělí do těchto skupin: Nevládní organizace; Vlády; Multilaterální donátoři (Rozvojové banky, Organizace spojených národů, Evropa, Světové fondy); Nevládní organizace (v angl. Non- governmental organization, dále jen NGO) Do pole působnosti NGO lze zahrnout vše od církevních charitativních aktivit po spontánní skupiny hájící lidská práva. Dle definice Sary Kinsbergen 7, je mezinárodní pomoc nevládních organizací poskytována pomocí následujících, oximorony vyjádřených subjektů: Quango- quasi- autonomní nevládní organizace Bongo- nevládní organizace založené podnikateliy Engo- environmentální nevládní organizace Ingo- mezinárodní nevládní organizace Gongo- vládní organizace Mongo- my own NGO- charita založená jednotlivcem 8 6 Foreign aid. WILLIAMS, Victoria. ENCLYCLOPAEDIA BRITANNICA, Inc. Enclyclopaedia Britannica [online] , [cit ]. Dostupné z: 7 Citováno v OECD (2012), str Vydavatelem předepsaná forma citace: OECD (2012), From Aid to Development: The Global Fight against Poverty,OECD Insights, OECD Publishing.http://dx.doi.org/ / en; str

12 Vlády Nejvýznamnějším subjektem v oblasti poskytování pomoci je Organizace pro hospodářskou pomoc a rozvoj (v angl. The Organisation for Economic Co- operation and Development, dále jen OECD) 9. Členské země OECD, jichž je v současné době celkem tvoří tzv. Výbor pro rozvojovou pomoc OECD (v angl. Developement Assistance Commitee). Tyto státy z hlediska poskytování pomoci tvoří převážnou většinu, avšak nejsou jedinými. Významnými přispěvateli jsou např. také Turecko a země BRICS (Brazílie, Rusko, Indie, Čína a Jižní Afrika), jež jsou však zároveň i čerpateli pomoci. Na rozdíl od členských zemí Výboru je míra přispění těchto států obtížněji měřitelná, jelikož svá data pravidelně neposkytují mezinárodním agenturám, které je zpracovávají a částečně také kvůli absenci oficiální definice, jež by jasně vymezovala, co z poskytnutých prostředků z jejich strany je chápáno jako pomoc. 11 Multilaterální donátoři Multilaterální donátoři (přispěvatelé) jsou vlastněni svými členskými vládami- některé z nich jsou regionální, jako např. agentury EU, zatímco další jsou výhradně mezinárodní- např. Organizace spojených národů. Mezinárodní pomoc rozděluje multilaterální donátory do čtyř hlavních skupin: Rozvojové banky Např. Africká a Asijská rozvojová banka. Jejich činnost se soustřeďuje na poskytování finančních prostředků rozvojovým zemím formou půjček, zároveň však poskytují cenné expertízy a rady; dále Světová banka tvořená dvěma hlavními institucemi- Mezinárodní bankou pro obnovu a rozvoj (v angl. International Bank for Reconstruction and Development), která pomáhá v ekonomickém růstu středně bohatým a úvěruschopným, chudobnějším krajinám a Mezinárodní asociace pro rozvoj (v angl. International Development Association), která se snaží zabezpečit dostupnost finančních prostředků pro nejchudobnější země světa. 12 Světová banka se postupně rozšířila o další tři instituce, jimiž jsou Mezinárodní finanční korporace (International Finance Corporation), Mnohostranná agentura pro investiční záruky (Multilateral Investment Guarantee Agency) a Mezinárodní centrum pro řešení investičních sporů (Interantional Centre for Settlement of Investment Disputes). 13 Organizace spojených národů 9 Oficiální web: 10 Soupis členských zemí dostupný na: 11 OECD, 2012: OECD 2012: History. THE WORLD BANK GROUP. The World Bank: Working for a World Free of Poverty [online] [cit ]. Dostupné z: 12

13 (v angl. United Nations či UN, v češtině a dále jen OSN). Její členskou základnu tvoří více, než 190 vlád. Úsilí OSN zahrnuje širokou škálu činnosti od poskytování humanitární pomoci a pomoci v nebezpečí přes agentury jako Světový potravinový program (v angl. World Food Programme), až po sledování dlouhodobých rozvojových cílů jako trvalé snížení chudoby a posilování vlád. Evropa Společné úsilí 28 členských států EU ji činí největším světovým donátorem. Přesto, že velká část pomoci je poskytována spoluprací napříč členskými zeměmi, většina úsilí stále odráží individuální priority jednotlivých států. Světové fondy Během více, než deseti uplynulých let byla založena řada agentur za účelem sledování specifických rozvojových cílů. Mezi nejvýznamnější lze zařadit Světový fond pro boj s AIDS, tuberkulózou a malárií (v angl. Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria), založenou v roce Na rozdíl od většiny agentur OSN, jako je Světová zdravotnická organizace (v angl. World Health Organization), se Světový fond soustřeďuje výhradně na financování Formy poskytování pomoci Největší samostatnou kategorií je tzv. Oficiální rozvojová pomoc (v angl. Official Development Assistance). Dle OECD je poskytována hned několika způsoby: Půjčka nebo grant: Asi 90 % Oficiální rozvojové pomoci tvoří granty, jinými slovy peníze, které rozvojová země nemusí poskytovateli vracet. Zbývajících 10% tvoří podpora v podobě výhodných, dlouhodobých úvěrů Světové banky a Mezinárodního měnového fondu. 15 Tyto půjčky mohou být také označovány za koncesní či suché. Jak již bylo naznačeno dříve, vnímání veřejnosti je soustředěno převážně na akutní pomoc při živelných katastrofách. Toto vnímání je však velmi neúplné. Poskytování pomoci, dle OECD, probíhá zejména následujícími způsoby: Plánovaná pomoc nebo pomoc v ohrožení Pomoc v ohrožení získává nejvíce světové mediální pozornosti. Ve skutečnosti je však většina Oficiální rozvojové pomoci plánována s předstihem a není vyvolána živelnými katastrofami, jako asijská tsunami v roce 2004 či zemětřesení na Haiti v roce V případě výskytu živelných katastrof se však míra pomoci v ohrožení zvětšuje. Odpuštění dluhu 12 OECD, 2012: Background Report: HRC- Mezinárodní pomoc na podporu lidských práv ve světě [online]. Praha: Asociace pro mezinárodní otázky, 2011, s. 3 [cit ]. ISBN neuvedeno. 13

14 Donátorské země někdy souhlasí se snížením nebo úplným odpuštěním dluhu. Odpuštěné dluhy jsou vedeny jako granty v rámci Oficiální rozvojové pomoci přesto, že tímto krokem nevzniká (žadatelské straně) žádný nový příjem. Odpuštění dluhu uvolňuje finanční zdroje pro rozvojové země proto, aby s nimi nakládaly dle svého uvážení. Bilaterální nebo multilaterální pomoc Oficiální rozvojová pomoc může být považována za bilaterální (dvoustrannou), je-li poskytována přímo donátorskou zemí vůči lidem či institucím v přijímající zemi. 16 Foreman (2012: 3, 4) například tvrdí, že v současné době více, než jedna čtvrtina mezinárodní pomoci poskytovaná Velkou Británií směřuje přímo k vládám daných rozvojových zemí za účelem použití pro vlastní priority, jimiž svým občanům chtějí pomoci z chudoby. Tento druh pomoci má obvykle formu rozpočtové podpory. Je však značně kontroverzní zejména kvůli snadnosti, s níž mohou být poskytnuté prostředky odcizeny nebo utraceny zkorumpovanými a nekompetentními představiteli vlád, což je zejména v chudších zemích běžnou praxí. Dle Foremana existují přesvědčivé důkazy o tom, že právě korupce a nekompetentnost eufemisticky označovány jako problémy v oblasti správy v žargonu mezinárodní pomoci jsou hlavní příčinou chudoby a nevyspělosti. 17 Multilaterální, tedy mnohostrannou, se pomoc stává, je-li poskytována přes mezinárodní agentury (např. OSN). Z donátorského úhlu pohledu je asi 70 % Oficiální rozvojové pomoci bilaterální a 30 % multilaterální. O způsobu použití multilaterální pomoci rozhodují agentury. Ty také obdržují tzv. určené peníze. Jelikož donátoři agenturám do značné míry stanovují podmínky a způsoby použití poskytnutých prostředků, spadají tyto prostředky do kategorie bilaterální pomoci. Při součtu těchto určených nebo multi- bi prostředků je agenturami předáno zhruba 40 % z celkové pomoci. Technická spolupráce Využívá dvou hlavních forem- první zahrnuje poskytování a hrazení stáží obyvatelům rozvojových zemí a to jak na území domácím tak v zahraničí. Druhá forma zahrnuje poskytování služeb odborných konzultantů, poradců, učitelů a administrátorů rozvojovým zemím. 16 OECD, 2012: FOREMAN, Jonathan. CIVITAS: INSTITUTE FOR THE STUDY OF CIVIL SOCIETY LONDON. Aiding and Abetting: Foreign aid failures and the 0.7% deception [online]. London: Civitas, 2012 [cit ]. ISBN Dostupné z: 14

15 Vázaná nebo nevázaná pomoc Přesto, že mnohdy jsou k dispozici levnější alternativy, rozvojové země jsou někdy nuceny přijmout vybavení či produkty firem ze strany poskytovatelské země. Tato vázaná pomoc zvedá cenovou hladinu velké části zboží a služeb v rozmezí od 15 % do 30 % a u potravin až o 40 %. Přesto, že vázání činí pomoc méně efektivní, v minulosti bylo často obhajováno kvůli údajnému vytváření podpory humanitárních programů v donátorských zemích. Vlivem dlouhodobé kampaně, jíž se OECD snažila donátory přimět k vyvázání pomoci, byly v roce 2007 asi 4/ 5 pomoci transformovány na nevázanou. 18 Podmíněnost Tento druh pomoci je opatřen okovy. Chce-li přijímající země pomoc čerpat, musí např. dokládat zavedení reforem (i ve vládě), osvobození ekonomiky či snížení korupce. Podmíněnost je považována za vysoce kontroverzní a její skutečný dopad vyvolává celou řadu diskuzí. Její obhájci ji považují za užitečný reformační nástroj a cestu, kterou lze zvýšit odpovědnost rozvojové země, kdežto odpůrci zmíněný dopad na reformy zpochybňují, stejně jako kontrolu plnění stanovených podmínek donátorskou stranou. To následně vede k omezení dopadu na odpovědnost přijímací strany. 19 Mimo výše zmíněných forem pomoci zmiňuje OECD další dva významné způsoby, jimiž lze pomoc poskytnout: Soukromá filantropie (charita, nevládní organizace a civilní občanská sdružení) Vládní (oficiální) pomoc ze strany nečlenských zemí Výboru pro rozvojovou pomoc OECD (v angl. Developement Assistance Commitee) jakou jsou např. některé země arabského světa, či rostoucí ekonomiky Číny, Indie a Brazílie. Všeobecně jsou země z této skupiny nazývány jako noví rozvojoví partneři. 20 Smyslem této kapitoly bylo srozumitelnou formou předložit rámec pojmů pro základní pochopení fungování mezinárodní pomoci. Ve vztahu k hudbě Vytyčené pojmy budou v příslušné části této práce relevantně implementovány do oblasti hudby. 18 OECD, 2012: OECD, 2012: 52, OECD, 2012: 53, 54 15

16 3. Historie mezinárodní pomoci Podrobný popis historie mezinárodní pomoci není předmětem této práce. Proto budou v následujícím textu zohledněny pouze ty události, které je možno v této oblasti považovat za přelomové a zejména od druhé poloviny 20. století za klíčové ve vztahu k hudbě. Za úplné počátky lze označit vzájemnou podporu států starých říší při přírodních katastrofách. V následujících staletích se tato podpora předávala mezi státy, jež spolu sdílely kulturní hodnoty či stejnou koloniální vlajku. 21 Dambissa Moyo (2009: 20) uvádí, že fungování mezinárodní pomoci ve větším měřítku lze zaznamenat již v 19. století (1896), kdy např. Spojené státy poskytovaly potravinovou pomoc do zahraničí. V roce 1929 vydala vláda Velké Británie tzv. Koloniální rozvojový akt, na jehož základě udělovala svým chudým koloniím granty v oblasti infrastruktury. Štědrost dárců v raných obdobích odpovídala rozsáhlosti politické kontroly příslušných vlád nad kolonizovaným územím a teprve v roce 1940 byla působnost tohoto programu díky Britskému koloniálnímu aktu o rozvoji a prospěchu expandována i do sektoru sociálních aktivit. 22,Až do minulého století nevznikl žádný ucelený globální přístup k mezinárodní pomoci. Vše ale změnily dvě světové války a jejich ničivý dopad na společnost a světové hospodářství. 23 Významným milníkem ve vývoji mezinárodní pomoci byla konference v Bretton Woods pořádaná ve dnech července 1944 na pozadí následků 2. Světové války. Zúčastnilo se jí více, než 700 delegátů ze zhruba 44 zemí světa. Hlavním cílem této konference bylo restrukturalizovat mezinárodní financování, vytvořit multilaterální výměnný systém a stanovit rámec pro novou ekonomickou spolupráci tak, aby bylo možno předejít opakování Velké hospodářské krize z 30. let 20. století. Poskytování potřebných finančních prostředků válkou zdevastované Evropě bylo rozděleno mezi tři hlavní instituce- Světovou banku, Mezinárodní měnový fond a Světovou obchodní banku. Přelomem ve vývoji mezinárodní pomoci se stal 5. červenec V tento den prezentoval generál George C. Marshall na Harvardově univerzitě svůj záměr, známý jako Marsahallův plán, jímž s důrazem na nutnost okamžité finanční pomoci Evropě apeloval na představitele vlády USA. Jeho realizací byly v rozmezí let řadě evropských zemí (v čele s Velkou Británií, Francií, Itálií a Německem) poskytnuty velké 21 HRC- Mezinárodní pomoc na podporu lidských práv ve světě, 2011: 1 22 MOYO, Dambissa. Dead Aid: How Aid Is Not Working and How There Is Another Way For Africa. London: Penguin Books Ltd., 2009, s. 20. ISBN HRC- Mezinárodní pomoc na podporu lidských práv ve světě, 2011: 1 16

17 finanční prostředky, jenž vedly k postupné obnově ekonomické síly Evropy. Moyo rozděluje poválečnou mezinárodní pomoc do celkem sedmi skupin: první dvě tvoří konference v Bretton Woods ve čtyřicátých a aplikace Marshallova plánu v padesátých letech 20. století; následuje doba industrializace let šedesátých; v sedmdesátých letech došlo k posunu působnosti mezinárodní pomoci do oblasti boje s hladomorem v nejchudších částech světa; osmdesátá léta byla obdobím využívání pomoci jako nástroje stabilizace a dosažení strukturálních změn; v letech devadesátých byla oporou demokracie a vlád; současná doba podle autorky kulminuje v posedlost pomoci Africe a vnímá mezinárodní pomoc jako jediné řešení tamních problémů. 24 Ve vztahu k hudbě je třeba věnovat zvýšenou pozornost právě létům sedmdesátým a boji s hladomorem. V tuto dobu totiž do oblasti mezinárodní pomoci vstupuje nonartificiální hudba a stává se jedním z jejích prostředků formou pořádání prvních charitativních koncertů. 4. Počátky spolupráce s hudbou Historicky prvním charitativním koncertem s mezinárodním dopadem byl Koncert pro Bangladéš (v angl. Concert for Bangladesh). Byl zorganizován jako pomoc uprchlíkům a zejména dětem z tehdejšího Východního Pákistánu (dnes nezávislá Bangladéš), kteří byli oběťmi cyklonu Bhola a civilní války v Bangladéši. Obě události vedly k následnému hladomoru v zemi. Koncert se konal pod záštitou mezinárodní organizace UNICEF a jeho hlavními iniciátory byli George Harrison- hudební skladatel, zpěvák, multiinstrumentalista a bývalý člen skupiny The Beatles a Ravi Shankar- hráč a učitel hry na sítar, známý též svou spoluprací s The Beatles. Shankar požádal Harrisona o pomoc při hledání způsobu, jakým by bylo možno situaci v Bangladéši zlepšit. Harrison bez váhání myšlenku podpořil a za účelem zvýšení povědomí o vzniklé problematice nahrál singl Bangla Desh. Následně také vyvinul tlak na nahrávací společnost Apple Records 25 a přiměl ji k vydání Shankarova singlu Joy Bangla ve speciální edici za účelem získání finančních prostředků. Kromě vydání singlu spojili Shankar a Harrison své síly při organizování charitativního koncertu. Celá akce byla zorganizována za pouhých pět týdnů. Na otázku,proč se při všech enormních problémech v současném světě rozhodl podpořit právě tuto myšlenku odpověděl Harrison:,,Víte, přítel mne požádal o pomoc, to je celé MOYO, 2009: Apple Records byla nahrávací společnost založená členy hudební skupiny The Beatles v roce The Concert For Bangladesh. In: The Concert For Bangladesh: Fact sheet [online]. [cit ]. Dostupné z: 17

18 V den konání byla odehrána celkem dvě vystoupení- ve 12:00 a v 19:00, na nichž spolu na jednom pódiu vystoupily nejvýznamnější osobnosti tehdejší populární hudební scény- George Harrison, Ravi Shankar, Bob Dylan, Eric Clapton, Billy Preston, Leon Russell a další. Obě vystoupení shlédlo v Madison Square Garden v New Yorku zhruba diváků. Dle Badmana (2001: 45-48) dosáhl celkový výtěžek z obou koncertů v Madison Square Garden výše , 50 USD. K navýšení získaných prostředků pro UNICEF výrazně přispěl také nárůst prodeje živého alba Concert For Bangladesh, které bylo během obou koncertů natočeno. Výnosy z prodeje alba činily USD. 27 Oficiální stránky UNICEF uvádějí, že celková částka, již se podařilo koncertem a následným prodejem nosičů získat, přesáhla 15 miliónů USD. 28 Koncert pro Bangladéš lze označit za základní článek ve spolupráci hudby a mezinárodní humanitární pomoci. Byl zásadní inspirací pro organizátory stěžejního bodu této bakalářské práce- charitativního koncertu Live Aid, a to jak svým významem, tak svou organizační stránkou. 27 BADMAN, Keith. The Beatles Diary Volume 2: After the Break-Up London: Omnibus Press, 2001, ISBN [cit ]. Dostupné z: 18

19 2. Live Aid Live Aid (dále jako Live Aid; koncert; koncerty; akce) byl charitativní dvojkoncert uspořádaný na pozadí následků extrémního sucha, které v první polovině 80. let 20. století postihlo země Afriky, nejvýrazněji Etiopii. Sucho mělo katastrofální dopad na zemědělskou úrodu a znamenalo obrovské ztráty na lidských životech. Uspořádání koncertů předcházelo vydání dvou úspěšných benefičních nahrávek- Do They Know It s Christmas? a We Are the World, jejichž prostřednictvím se iniciátorům celé akce podařilo získat finanční prostředky pro zajištění nejakutnější humanitární pomoci. Umělci participující v obou písních byli následně osloveni k účasti na do té doby největším charitativním vystoupení všech dob a stejně jako v případě vzniku nahrávek vystupovali bez nároku na honorář. Význam Live Aid lze rozdělit do dvou rovin. První byla významnou z hlediska výtěžku a poskytnutí dočasné pomoci Africe. Druhá znamenala vznik celé řady hnutí a aktivit podporujících humanitární neziskové organizace a dala základ pro hudební politiku, v jejímž rámci je často konfrontována motivace hudebníků pro tento druh aktivismu a jejich touze po sociálním přispění s vidinou zviditelnění se a využití humanitárního koncertu jako nástroje PR 29. Před úvahou nad motivačními faktory pro uměleckou angažovanost v oblasti mezinárodní pomoci je nutno osvětlit politické souvislosti Velké Británie v první polovině 80. let 20. století. Ty z hlediska ekonomické proměny státu výrazně ovlivnily vývoj britské hudební scény té doby a potažmo i let devadesátých, kdy byla např. přízeň umělců a nové vlny kreativity využita v rámci volební kampaně Liberální strany Politické souvislosti Velké Británie v první polovině 80. let Konec 70. let 20. století znamenal pro Velkou Británii strmý ekonomický pokles. 4. května 1979 byla kandidátka Konzervativní strany Margaret Thatcherová v parlamentních volbách zvolena premiérkou britské vlády. Byla první ženoupremiérkou v historii Velké Británie a Evropy vůbec. Vítězství ve volbách a nástup nového politického směru provázely frekventované pouliční nepokoje reagující na výrazný nárůst nezaměstnanosti vlivem privatizace a rušení neprosperujících státních podniků. Přes kontroverznost spjatou s politickými postoji, jež Thatcherová a její strana 29 Public Relations- vztahy s veřejností 19

20 zastávaly, byl pro Velkou Británii konec první poloviny 80. let obdobím opětovného průmyslového rozvoje a obnovení ekonomické síly a stability. Obyvatelé Británie se po dobu vlády Margaret Tchatcherové dělili do dvou protichůdných názorových skupin- ti, kteří byli jejími příznivci, a ti kteří byli jejími odpůrci léta byla obdobím, kdy Británie přestala být Británií a stali jsme se skvělým státem. 31 S privatizací státních podniků a celkovému přiklonění se k americkému korporátnímu systému je možno pozorovat i odklon britské kultury od své kreativity v 60. letech a provokativnosti spojené s hnutím punkové hudby a rebelství v 70. letech 20. století. Britský hudební průmysl se stal komerčnějším a po zvukové i vizuální stránce se přizpůsoboval americkému formátu populární hudby Iniciativa Boba Geldofa a vznik charitativních nahrávek V roce 1980 vydala anglická hudební skupina Pink Floyd významné album The Wall. Souběžně s albem vznikl i stejnojmenný celovečerní film, jehož hlavní roli ztvárnil zpěvák irské hudební skupiny The Boomtown Rats Bob Geldof. Role znamenala pro Geldofa posun mezi přední osobnosti hudebního a filmového světa, avšak již necelé čtyři roky poté jeho popularita výrazně slábla. 23. října 1984 odvysílala britská televizní stanice BBC v rámci své pravidelné zpravodajské relace 6 o clock news 32 reportáž líčící následky extrémně suchého roku v africké Etiopii. Záběry líčily hladomor, sucho a množství obětí na lidských životech, jejichž počet se denně rovnal několika desítkám. Atributem výrazně zhoršujícím situaci v Etiopii byla občanská válka, která donutila obyvatele jižní části země k odchodu do uprchlických táborů na severu. Inspirován Harrisonovým vydáním singlu Bangla Desh, Geldof navázal spoulpráci se všestranným hudebníkem a zpěvákem skupiny Ultravox Midgem Urem. Geldof a Ure (v roli koproducenta) oslovili nejvýznamnější osobnosti tehdejší britské hudební scény a pod názvem Band Aid 33 natočili 25. listopadu 1984 ve Swarm West Studio píseň Do They Know It s Christmas? 34. Smyslem vzniku a vydání nahrávky byl výdělek za účelem zajištění dodávek potravinové pomoci, pitné vody, ošacení, 30 KRUŠINA, Martin. SEZNAM.CZ, a. s. Den, kdy se Margaret Thatcherová stala premiérkou: 4. květen [online]. Stream.cz, 2013 [cit ]. 31 DOWER, John. BBC. Live Forever: The Rise and Fall of Britpop [online]. UK, 2003 [cit ]. Dostupné z: 32 V překl. Zprávy v šest 33 V překl. Skupinová pomoc 34 V překl. Vědí, že jsou Vánoce? 20

Světová ekonomika. Hlavní mezinárodní finanční instituce

Světová ekonomika. Hlavní mezinárodní finanční instituce Světová ekonomika Hlavní mezinárodní finanční instituce Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační

Více

Název: Rozvojové problémy

Název: Rozvojové problémy Název: Rozvojové problémy Autor: Mgr. Petra Šípková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Zeměpis a jeho aplikace Ročník: 3. (1. ročník vyššího gymnázia)

Více

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA Bc. Radek Feix OBSAH obecná charakteristika Moldavské republiky problémové faktory brzdící rozvoj státu hlavní rozvojoví partneři

Více

Globální výzkum sledovanosti zemětřesení v Japonsku a dopadů na vnímání využití jaderné energie

Globální výzkum sledovanosti zemětřesení v Japonsku a dopadů na vnímání využití jaderné energie Globální výzkum sledovanosti zemětřesení v Japonsku a dopadů na vnímání využití jaderné energie Na počátku března 2011 zasáhlo Japonsko jedno z nejsilnějších zemětřesení, jaké kdy bylo zaznamenáno. Následná

Více

EUROPE DIRECT BRUNTÁL

EUROPE DIRECT BRUNTÁL EUROPE DIRECT BRUNTÁL Evropský rok pro rozvoj 2015 náš svět naše důstojnost naše budoucnost Iniciativa Evropský rok Již od roku 1983 vyhlašuje Evropská unie iniciativu s názvem Evropský rok. Každý ročník

Více

METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky

METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky Pracovní shrnutí Při své návštěvě v červenci 2008 provedla Deborah Edward, která vyučuje

Více

INEX Sdružení dobrovolných aktivit

INEX Sdružení dobrovolných aktivit INEX Sdružení dobrovolných aktivit Kdo jsme nevládní a nezisková organizace založena v roce 1991 Naše cíle rozvoj mezinárodního dobrovolnictví a aktivního občanství prostor pro získávání zkušeností, znalostí

Více

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Politická situace Ovlivňuje hospodářský a sociální rozvoj každého státu K extrémnímu ovlivnění hospodářství a sociálních poměrů dochází

Více

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D.

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. Obrana pojetí a aktuální vývoj Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. 1 Literatura Relevantní legislativa a dokumenty viz dále (Ústava, Bezpečnostní strategie, resortní zákony) webové stránky příslušných institucí (např.

Více

Klima a chudoba - dopady na rozvojový svět. Globální změna klimatu fakta a fikce Liberec, 15. června 2010. Jan Doležal, Glopolis dolezal@glopolis.

Klima a chudoba - dopady na rozvojový svět. Globální změna klimatu fakta a fikce Liberec, 15. června 2010. Jan Doležal, Glopolis dolezal@glopolis. Klima a chudoba - dopady na rozvojový svět Globální změna klimatu fakta a fikce Liberec, 15. června 2010 Jan Doležal, Glopolis dolezal@glopolis.org 1 Chudoba ve světě ¼ populace v rozvojových zemích žije

Více

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz připraveno 2. ledna 2009 základní informace Motto Fotbal každý den Koncept stanice 1. LIGA je nová televizní

Více

Člověk v tísni, o. p. s. Sekce humanitární a rozvojové pomoci

Člověk v tísni, o. p. s. Sekce humanitární a rozvojové pomoci Člověk v tísni, o. p. s. Sekce humanitární a rozvojové pomoci O společnosti Člověk v tísni Společnost Člověk v tísni vznikla jako humanitární organizace s cílem pomáhat v krizových oblastech a podporovat

Více

Mezinárodní finance a rozvoj Vladan Hodulák Osnova Měnový finanční systém Kapitálové toky Dluhová krize RZ Mezinárodní instituce Jak z toho ven? Měnový finanční systém Měnový systém soubor vztahů národních

Více

Akademie sociálního podnikání Příspěvek k rozvoji sociální ekonomiky v České republice

Akademie sociálního podnikání Příspěvek k rozvoji sociální ekonomiky v České republice Akademie sociálního podnikání Příspěvek k rozvoji sociální ekonomiky v České republice Jiří Bárta, 3. února 2006 Obsah a cíl prezentace: trendy ve financování obecně prospěšných projektů NNO a sociální

Více

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_349 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY

PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY STRUČNÁ METODIKA PRO SPOLKY ZUZANA PROUZOVÁ, KRISTÝNA ŠENFELDOVÁ Materiál vznikl v rámci projektu OP Praha adaptabilita CZ.2.17/2.1.00/36252 Profesionalizace pražského

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor. Název práce

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor. Název práce JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor Název práce Diplomová práce [druh práce - Bakalářská práce, Diplomová práce, Disertační práce] Autor práce:

Více

BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9. cílová skupina. počet návštěvníků.

BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9. cílová skupina. počet návštěvníků. BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9 Pestrý festival mnoha vůní a strhujících vystoupení. Zábavné odpoledne pro rodiny s dětmi, večerní

Více

Korupce změnil se její charakter nebo náš názor?

Korupce změnil se její charakter nebo náš názor? Korupce změnil se její charakter nebo náš názor? Miroslav Scheinost Institut pro kriminologii a sociální prevenci Praha 4. olomoucká sociologická podzimní konference Olomouc, FF UP 23. 24. října 2014 Korupce

Více

Příprava na krize: Humanitární mapování a sdílení informací. Projekt EUROSHA European Open Source Humanitarian Aid Volunteers

Příprava na krize: Humanitární mapování a sdílení informací. Projekt EUROSHA European Open Source Humanitarian Aid Volunteers Příprava na krize: Humanitární mapování a sdílení informací Projekt EUROSHA European Open Source Humanitarian Aid Volunteers Proč jsou mapy důležité pro humanitární pomoc? Proč se sbírají humanitární data?

Více

Zpráva o činnosti za rok 2010

Zpráva o činnosti za rok 2010 Sdružení zastánců dětských práv česká sekce Defence for Children International 116 47 Praha 1, Senovážné nám. 24 Tel: 603 438 822, e-mail: dci.praha@seznam.cz Zpráva o činnosti za rok 2010 Česká sekce

Více

Věstník OECD o rozvoji Spolupráce při rozvoji Zpráva 2006 Úsilí a politika členů Výboru pro rozvojovou pomoc Ročník 8, číslo 1

Věstník OECD o rozvoji Spolupráce při rozvoji Zpráva 2006 Úsilí a politika členů Výboru pro rozvojovou pomoc Ročník 8, číslo 1 OECD Journal on Development Development Co-operation 2006 Report Efforts and Policies of the Members of the Development Assistance Committee Vol. 8 Issue 1 Summary in Czech Věstník OECD o rozvoji Spolupráce

Více

Co si o své budoucnosti myslí mladí Češi?

Co si o své budoucnosti myslí mladí Češi? Co si o své budoucnosti myslí mladí Češi? Výsledky nejrozsáhlejšího průzkumu generace Y Financial Times a Telefónica Praha, 20. června 2013 Metodologie Region / Země Severní Amerika Latinská Amerika Západní

Více

2 Stručná historie tělovýchovy a sportu na území České republiky... 36 Shrnutí / Klíčová slova... 45

2 Stručná historie tělovýchovy a sportu na území České republiky... 36 Shrnutí / Klíčová slova... 45 OBSAH Úvod k problému ekonomiky sportu................................ 13 ČÁST I SPORT V NÁRODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ 1 Pojetí sportu v současné společnosti............................ 19 1.1 Klasifikace a institucionalizace

Více

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_02 Tématický celek: Evropa a Evropané

Více

Potraviny v širších souvislostech

Potraviny v širších souvislostech Potraviny v širších souvislostech Ostrava, 6.11. 2012 Blanka Křivánková, Glopolis krivankova@glopolis.org 1 Svět -7 miliard obyvatel ČR 10,3 mil. Dnešní kontext V roce 2009 trpěla hladem více než miliarda

Více

- prezentace lokální jedinečnosti ve formě PR kampaně v mediích v rámci Evropy

- prezentace lokální jedinečnosti ve formě PR kampaně v mediích v rámci Evropy Mise: Dlouhodobě zachovat a podpořit atmosféru tradičních Vánoc s naším Ježíškem. Proměnit roztříštěnou podobu veřejné vánoční atmosféry, skrze jednoznačný symbol Našeho Ježíška a znovu vytvořit kouzlo

Více

Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky

Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky PhDr. Jiří Malý, Ph.D. ředitel Institutu evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační konference Postavení a vztahy Evropské

Více

ENVIRONMENTALISTIKA GYM

ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU V době, kdy jsme svědky rychlého zhoršování stavu globálních životodárných systémů z hlediska podmínek udržitelného rozvoje,

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Kolaps v objemu obchodních úvěrů ve Spojených státech oproti rychlému růstu v zemích BRIC

Kolaps v objemu obchodních úvěrů ve Spojených státech oproti rychlému růstu v zemích BRIC Vydáno: AUDITOR spol. s r. o., 30. 3. 2012 Kolaps v objemu obchodních úvěrů ve Spojených státech oproti rychlému růstu v zemích BRIC - Dvojnásobný nárůst v zemích BRIC - V mnoha evropských zemích stále

Více

Pilotní kurz lektorů SP CSR

Pilotní kurz lektorů SP CSR Pilotní kurz lektorů SP CSR j Přednášející: doc.phdr.jana Kutnohorská, CSc. Organizace:Ostravská univerzita v Ostravě Název projektu: Sociální pilíř konceptu společenské odpovědnosti (CSR), ve vztahu k

Více

3.1 Podpora kvality předškolního vzdělávání a rané péče v rámci EU

3.1 Podpora kvality předškolního vzdělávání a rané péče v rámci EU 3.1 Podpora kvality předškolního vzdělávání a rané péče v rámci EU Kvalita předškolního vzdělávání a rané péče se stala v rámci EU velmi diskutovaným tématem. V posledních letech proběhla řada evropských

Více

Jak jsme se dostali k dobrovolnictví?

Jak jsme se dostali k dobrovolnictví? Jak jsme se dostali k dobrovolnictví? gymnázium je od roku 2008 členem mezinárodní sítě škol EAC (EAC = European Active Citizenship) spolupráci škol řídí nevládní organizace CESES se sídlem v italském

Více

EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003

EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003 EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003 PROČ JE DOBROVOLNICTVÍ DŮLEŽITÉ? Fakta: > Miliony občanů po celé Evropě jsou zapojeny do dobrovolnictví bu prostřednictvím organizace

Více

K roli multilaterálních rozvojových bank v systému oficiální rozvojové pomoci

K roli multilaterálních rozvojových bank v systému oficiální rozvojové pomoci K roli multilaterálních rozvojových bank v systému oficiální rozvojové pomoci Martin Juroška 1 Abstrakt Mezinárodní hospodářská pomoc je specifickým systémem mezinárodních ekonomických vztahů. Za dobu

Více

12. Mezinárodní aspekty veřejných financí. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

12. Mezinárodní aspekty veřejných financí. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 12. Mezinárodní aspekty veřejných financí Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 12.1 Charakteristika mezinárodních veřejných financí peněžní vztahy vznikající při získávání, rozdělování, přerozdělování a užití

Více

LE PNEUMATIQ - NEW WORLD ORDER (2014) LE PNEUMATIQ - SEVEN SISTERS (B.M.S. company 2012)

LE PNEUMATIQ - NEW WORLD ORDER (2014) LE PNEUMATIQ - SEVEN SISTERS (B.M.S. company 2012) LE PNEUMATIQ vešli do povědomí českého publika jako skupina, která předvádí naživo především drum`n`bass, ale pravidelně zabrousí i do breakbeatu, dubstepu a ostatních žánrů elektronické taneční hudby.

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2009 Ing. Andrea Sikorová 1 Vzdělávací programy V této

Více

1. okruh Mezinárodní migrace obyvatelstva

1. okruh Mezinárodní migrace obyvatelstva 1. okruh Mezinárodní migrace obyvatelstva Kvízové otázky: 1. Která země na světě má největší podíl imigrantů ve své populaci? 2. Která země na světě má největší podíl emigrantů ve své populaci? 3. Která

Více

GLOBALIZACE. 1.vlna globalizace: druhá polovina 19.st. význam průmyslové revoluce a koloniální expanze 2.vlna globalizace: konec 70 let 20.st.

GLOBALIZACE. 1.vlna globalizace: druhá polovina 19.st. význam průmyslové revoluce a koloniální expanze 2.vlna globalizace: konec 70 let 20.st. GLOBALIZACE Globální - celosvětový Globalizace propojení (propojení) světa v jednu velkou společnost Dochází k odstraňování překážek v mezinárodním pohybu: 1)lidí 2)zboží 3)peněz 4)myšlenek 5)informací

Více

ING Commercial Banking Czech Republic 2010. 1 Media Kit!

ING Commercial Banking Czech Republic 2010. 1 Media Kit! ING Commercial Banking Czech Republic 2010 1 Media Kit! Duben 2010 Obsah 1. Skupina ING 1 2. ING v České republice 1 3. ING Commercial Banking 2 4. Produkty a služby 2 5. Organizační struktura 3 6. Společenská

Více

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014 Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Dotazníky k Noci divadel 2013 byly vytvořeny Annou Černou, absolventkou Katedry sociologie FF UK. Jejich

Více

Skupina Le Pneumatiq byla založena na začátku roku 2006 a dnes ji můžeme považovat za jednu z nejenergičtějších elektronických živých kapel v České republice. Le Pneumatiq tvoří zakladatel a producent

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

HREA Excellence Award 2013

HREA Excellence Award 2013 HREA Excellence Award 2013 I. Základní informace o projektu 2. kategorie společnost nad 500 zaměstnanců Název projektu: Kariérní plánování v centru sdílených služeb Siemens, s.r.o. Career@GSS Předkladatel

Více

ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA

ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA CZ.1.07/2.2.00/15.0291 ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA 22. září 2011 Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci PhDr. Hana Katrňáková, Ph.D. Kurzy měkkých manažerských dovedností (soft

Více

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Czech Language. Přehled v českém jazyce

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Czech Language. Přehled v českém jazyce Education at a Glance 2010: OECD Indicators Summary in Czech Language Education at a Glance 2010: OECD Indicators Přehled v českém jazyce V zemích OECD, vlády jednotlivých zemí hledají takovou vzdělávací

Více

MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE HOSPODÁŘSKÉ

MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE HOSPODÁŘSKÉ Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Kateřina Haganová MGV_Z_SS_1S2_D03_U_SOCGEO_Mez_organizace1_PL Zeměpis Socioekonomická geografie Světové hospodářství

Více

Jsme reklama v Supermarketu.

Jsme reklama v Supermarketu. Jsme reklama v Supermarketu. InstoreRadio vzbuzuje emoce! InstoreRadio je přes satelit vysílaný hudební a informační program, díky kterému supermarket zpříjemňuje nákup zákazníkům. Tyto programy jsou oblíbené,

Více

Zahraniční platební styk a Mezinárodní měnové a finanční instituce

Zahraniční platební styk a Mezinárodní měnové a finanční instituce VY_32_INOVACE_BAN_120 Zahraniční platební styk a Mezinárodní měnové a finanční instituce Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF

Více

CRM pro neziskovky, o. s. Zpráva o činnosti 2012

CRM pro neziskovky, o. s. Zpráva o činnosti 2012 Zpráva o činnosti 2012 CRM pro neziskovky, o. s. www.crmproneziskovky.cz Obsah 1. Organizace... 2 2. Poslání... 2 3. Historie... 2 4. Organizační struktura... 2 5. Vznik sdružení 2012... 2 6. Činnost sdružení...

Více

Daňová a grantová podpora činností výzkumu a vývoje Vyhodnocení průzkumu v ČR. Září 2014 2. edice

Daňová a grantová podpora činností výzkumu a vývoje Vyhodnocení průzkumu v ČR. Září 2014 2. edice Září 2014 2. edice Vážení čtenáři, dostává se vám do rukou krátká informace o základních faktech k ochotě firem vydávat prostředky na výzkum a vývoj a využít možnosti, které dává zákon o dani z příjmů,

Více

Karel Engliš a současná měnová politika

Karel Engliš a současná měnová politika prof. JUDr. Karel Engliš státník, vědec, pedagog Karel Engliš a současná měnová politika Vladimír Tomšík viceguvernér Česká národní banka Konference k 5. výročí úmrtí prof. Karla Engliše - guvernéra Národní

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

Co národní banka čeká od národní agentury?

Co národní banka čeká od národní agentury? Co národní banka čeká od národní agentury? Marek Petruš, ředitel komunikace Česká národní banka Seminář o ČTK Praha, 20. října 2011 Osnova Co jsou tiskové agentury? ČNB jako zdroj zpráv ČNB jako klient

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ DIVADELNÍ FAKULTA Ateliér Divadelního manaţerství a jevištní technologie Vyuţití marketingové komunikace v hudebním projektu financovaném pomocí Crowdfundingu

Více

Liberálně-konzervativní akademie

Liberálně-konzervativní akademie Liberálně-konzervativní akademie Blok Mezinárodní vztahy doc. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D. Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií Masarykovy univerzity v Brně kontakt: hlousek@fss.muni.cz Přednáška

Více

Produkce vybrané zemědělské komodity ve světě

Produkce vybrané zemědělské komodity ve světě UNIVERZITA KARLOVA Přírodovědecká fakulta Produkce vybrané zemědělské komodity ve světě (cvičení z ekonomické geografie) 2005/2006 Pavel Břichnáč 1.roč. Ge-Ka Zadání: Zhodnoťte vývoj a regionální rozdíly

Více

Revoluce ve školním stravování Školní stravování jako nástroj trvalé udržitelnosti

Revoluce ve školním stravování Školní stravování jako nástroj trvalé udržitelnosti Revoluce ve školním stravování Školní stravování jako nástroj trvalé udržitelnosti Tom Václavík Projekt realizován za podpory dárcovského fondu Nadace Veronica Společně pro Brno Globální ekologická krize

Více

Světoví odborníci na humanitární pomoc se sejdou 31. března v Praze

Světoví odborníci na humanitární pomoc se sejdou 31. března v Praze Světoví odborníci na humanitární pomoc se sejdou 31. března v Praze Humanitární pomoc na křižovatce, to je téma 1. Humanitárního kongresu, který pořádají největší české neziskové organizace už v sobotu

Více

Bilateral Study Visit 2014

Bilateral Study Visit 2014 Bilateral Study Visit 2014 ELSA Praha Bilateral Study Visit 2014 02 ELSA Praha Bilateral Study Visit 2014 Obsah 02 O ELSA 03 Naše vize 03 Činnost ELSA Praha 04 Co je BSV? 05 Program BSV 05 Cíle projektu

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

Kakao long. Nákup kakaa očekáváme růst ceny. Červen 2005. Kamil Bednář

Kakao long. Nákup kakaa očekáváme růst ceny. Červen 2005. Kamil Bednář Kakao long Nákup kakaa očekáváme růst ceny Červen 2005 Kamil Bednář 1 Kakao na vzestup Ještě před 500 lety bylo kakao nazýváno pokrmem bohů. Nyní se zdá, že si bohové budou muset šáhnout při jeho nákupu

Více

BULLETIN. 180. Žofínské fórum. Turistická sezóna, cestovní ruch a služby

BULLETIN. 180. Žofínské fórum. Turistická sezóna, cestovní ruch a služby BULLETIN 180. Žofínské fórum Turistická sezóna, cestovní ruch a služby 1. 6.2015 180. Žofínské fórum Turistická sezóna, cestovní ruch a služby 1. června 2015 od 13:00 hod. Obsah: - Přednášející v hlavní

Více

ZAČÍNÁME INTERNETOVÝ START-UP V ČR

ZAČÍNÁME INTERNETOVÝ START-UP V ČR ZAČÍNÁME INTERNETOVÝ START-UP V ČR 51 TIPŮ Jarek Mikeš Mikeš, Jaroslav Publikováno 1.5.2013, první vydání ISBN: 978-80-260-4302-7 Česká republika, Brno Twitter: @koolazz_cz jarekmikes@gmail.com www.jarek-mikes.cz

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

ING Bank N.V. Česká republika. [Media Kit] W. I N GBANK.CZ

ING Bank N.V. Česká republika. [Media Kit] W. I N GBANK.CZ 2014 ING Bank N.V. Česká republika [Media Kit] W W W.IN W. I N GBANK.CZ GBANK.CZ Obsah 1. Skupina ING 2 2. ING v České republice 2 3. ING Bank v České republice 3 4. Organizační struktura 4 5. Společenská

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Neziskové. organizace

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Neziskové. organizace Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Neziskové organizace Název tématického celku: Úvod do problematiky neziskového sektoru Cíl: Cílem první přednášky je představit základní

Více

Cesty k naplňování Rozvojových cílů tisíciletí

Cesty k naplňování Rozvojových cílů tisíciletí Prezentace projektu Cesty k naplňování Rozvojových cílů tisíciletí řešitel: Educon a 9 partnerů 1 Úvod Základní schéma Cíle projektu Hlavní aktivity Osvětové nástroje Medializace Práce s politiky Analytické

Více

Nezaměstnanost v EU, koordinace politik zaměstnanosti, situace v ČR

Nezaměstnanost v EU, koordinace politik zaměstnanosti, situace v ČR Nezaměstnanost v EU, koordinace politik zaměstnanosti, situace v ČR Vývoj nezaměstnanosti v říjnu 2014 30 25 20 15 10 5 0 DE AT MT CZ UK LU DK NL RO HU EE SE PL BE SI FI LT EU28 FR LV IE BG EA18 SK IT

Více

w ww.m o n i t o r. c z e r t.i n f o

w ww.m o n i t o r. c z e r t.i n f o w ww.m o n i t o r. c z e r t.i n f o Search and RescueCzech Republic Ant. Smutného 630/75 664 47 Střelice u Brna IČ: 22816593 Účet: 2400084820/2010 Kontakt: Mgr. Jiří Zeman Tel.: +420608820 116 Email:

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu. www..

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu. www.. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu ŽÁDOST O JEDNOLETÝ GRANT HL.M. PRAHY v oblasti kultury a umění od 1.1.2012 právnická osoba/fyzická

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 HISTORIE EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Historie EU V této kapitole

Více

ZÁCHRANÁŘI, KATASTROFY A KNIHOVNÍCI??? 1

ZÁCHRANÁŘI, KATASTROFY A KNIHOVNÍCI??? 1 ZÁCHRANÁŘI, KATASTROFY A KNIHOVNÍCI??? 1 Navazuji na projekt KISKu SAR System CZ Organizace Search and Rescue Czech Republic informační, organizační, komunikační a materiální podpora složek pro pátrací

Více

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ SWEETSEN FEST 011 FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Festival Sweetsen fest letos trhal rekordy. Jak v počtu návštěvníků, tak ve vybrané částce pro charitativní organizace.

Více

Jak učit o změnách klimatu: Průzkum stavu výuky na českých gymnáziích

Jak učit o změnách klimatu: Průzkum stavu výuky na českých gymnáziích Jak učit o změnách klimatu: Průzkum stavu výuky na českých gymnáziích Srpen 2011 1 Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP. Shrnutí Předkládaná

Více

Češi vydělávají na vlastní bydlení podobně dlouho jako Poláci, naopak Maďaři musí spořit déle

Češi vydělávají na vlastní bydlení podobně dlouho jako Poláci, naopak Maďaři musí spořit déle Tisková zpráva Češi vydělávají na vlastní bydlení podobně dlouho jako Poláci, naopak Maďaři musí spořit déle Praha, 17. června 2015 Průměrná transakční cena za novou rezidenční nemovitost se v České republice

Více

Vážení klienti, vážení spolupracovníci, Co jsou služby obecného hospodářského zájmu (SOHZ) a koho se týkají?

Vážení klienti, vážení spolupracovníci, Co jsou služby obecného hospodářského zájmu (SOHZ) a koho se týkají? Nová pravidla pro veřejnou podporu v oblasti financování veřejných služeb hospodářské povahy (tzv. služeb obecného hospodářského zájmu) Vážení klienti, vážení spolupracovníci, rádi bychom Vás informovali

Více

HLAVNÍ VÝHODY PROGRAMU

HLAVNÍ VÝHODY PROGRAMU VELKÁ BRITÁNIE - Twin Group Společnost Twin Group byla založen v roce 1993, od té doby působí na trhu jako poskytovatel vzdělání a stáží. Za dobu svého fungování získala ve svém oboru řadu ocenění. Díky

Více

VY_32_INOVACE_DEJ_39. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.

VY_32_INOVACE_DEJ_39. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. VY_32_INOVACE_DEJ_39 Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: únor 2013 Ročník: 2., příp. 3. Tematická oblast:

Více

OBSAH PREZENTACE. O Media Masteru. Kontakty

OBSAH PREZENTACE. O Media Masteru. Kontakty OBSAH PREZENTACE O Media Masteru Představení zastoupených médií TV Barrandov Kino Barrandov Barrandov Plus Týden Instinkt Sedmička Exkluziv Interview Animáček Top dívky Popcorn Marketing sales media PR

Více

NADAČNÍ FOND PODEPSÁNO SRDCEM [VÝROČNÍ ZPRÁVA] O ČINNOSTI

NADAČNÍ FOND PODEPSÁNO SRDCEM [VÝROČNÍ ZPRÁVA] O ČINNOSTI 2014 NADAČNÍ FOND PODEPSÁNO SRDCEM [VÝROČNÍ ZPRÁVA] O ČINNOSTI Obsah NAŠIM DÁRCŮM... 3 Poděkování... 3 REALIZOVANÉ PROJEKTY... 4 Večer u Hugo Haase... 4 Street Fest Euforie 2014... 4 KAMPAŇ DMS... 5 PODEPSÁNO

Více

Jednotné zásady pro akreditaci novinářů

Jednotné zásady pro akreditaci novinářů Standardní propozice RALLY 2011 PŘÍLOHA č. VII Jednotné zásady pro akreditaci novinářů 1. AKREDITAČNÍ PROCES (první žádost) Žádosti o akreditaci musí být podávány prostřednictvím informačního systému dostupného

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Závěrečný seminář Bologna Promoters Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Prof. Ing. Petr Sáha, CSc. Praha, 13. prosince 2006 Priority České

Více

Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2012. Motto: Naděje má křídla

Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2012. Motto: Naděje má křídla Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2012 Motto: Naděje má křídla 1 Obsah 1. Úvod - Slovo ředitelky 3 2. Struktura o.p.s. 3-4 3. Poslání a cíle. 4 4. Historie společnosti. 4-5

Více

TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ

TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ Jak vnímají evropští farmáři současnou ekonomickou situaci v zemědělství? A jaký ekonomický vývoj očekávají v této oblasti

Více

Měsíční přehled č. 12/00

Měsíční přehled č. 12/00 Měsíční přehled č. 12/00 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v prosinci 2000 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách výše 204,5 mld.kč, čímž

Více

GLOBAL ENTREPRENEURSHIP WEEK 16. 22. listopadu 2015. Nabídka partnerství

GLOBAL ENTREPRENEURSHIP WEEK 16. 22. listopadu 2015. Nabídka partnerství GLOBAL ENTREPRENEURSHIP WEEK 16. 22. listopadu 2015 Nabídka partnerství Využijte k propagaci služeb a produktů tu největší událost pro podnikatele, firmy, startupy a inovace v Česke republice a ve světě,

Více

Literární koncept s přesahem do reklamní kampaně

Literární koncept s přesahem do reklamní kampaně Univerzita J. E. Purkyně Pedagogická fakulta Katedra výtvarné kultury Informační a komunikační technologie I. MgA. Radka Müllerová, Ph.D. ZS 2011/2012 Literární koncept s přesahem do reklamní kampaně Kamila

Více

Výroční zpráva občanského sdružení Ekodomov za rok 2004

Výroční zpráva občanského sdružení Ekodomov za rok 2004 Výroční zpráva občanského sdružení Ekodomov za rok 2004 Výroční zprávu vypracoval dne: 28.4.2005 Tomáš Hodek, předseda sdružení Obsah: 1. Zpráva o činnosti sdružení 2. Zpráva o financování činnosti sdružení

Více

Význam a možnosti zemědělského pojištění při snižování rizik v zemědělství

Význam a možnosti zemědělského pojištění při snižování rizik v zemědělství Význam a možnosti zemědělského pojištění při snižování rizik v zemědělství Jindřich Špička Alice Picková Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Role zemědělského pojištění v risk managementu zdroj: Swiss

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 3) Borovského Ţáky

Více

Přehled užitečných internetových stránek

Přehled užitečných internetových stránek Internacionalizace Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci CZ.1.07/2.2.00/28.0028 Přehled užitečných internetových stránek Cestování http://www.gobycoach.com http://www.uktravel.com http://visitbritain.com

Více