Města. 12 InfoRelais or 13 International Cultural Compass ass.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Města. 12 InfoRelais www.inforelais.org or www.euinforelais.org. 13 International Cultural Compass www.internationaculturalcomp ass."

Transkript

1 Města 1 Cities of Asylum Network Síť azylových měst 2 Eurocities Eurocities - evropská síť měst nad obyvatel 3 ECCM Network of European Cities of Culture and Síť Evropských měst kultury a Kulturních měsíců Cultural Month 4 Walled Town Friendship Circle Kruh přátel opevněných měst Informační a dokumentační střediska a sítě 5 CCP Cultural Contact Points Národní kanceláře Culture informační střediska a kontaktní body pro podporu a pomoc při podávání grantových žádostí v rámci programu Culture 2000, resp. Culture Jsou ve všech členských a kandidátských zemích EU. 6 Culturebase.net Informanční on-line databáze o umělcích ze všech oborů. Databáze sdružuje informace z řady renomovaných evropských kulturních institucí. Umělci a odborníci zahrnutí v databázi pocházejí z Asie, Afriky, Latinské Ameriky, Středního východu, Střední a Východní Evropy. 7 ECNA European Computer Network for the Arts Evropská počítačová síť pro umění. 8 European Cultural Backbone Australská on-line databáze a informační zdroj. 9 ELIA European League of Institutes of the Arts Evropská liga kulturních institutů byla založená v roce 1990 jako nezávislá síť přibližně 320 umělecko-vzdělávacích institutů ze 47 zemí, které se zabývají všemi disciplínami umění - tancem, designem, divadlem, výtvarným uměním, hudbou, médii a architekturou. 10 EUCLID European Links and Contacts EUCLID je oficiální národní kanceláří Culture 2000 ve Velké Británii. Poskytuje kontakty na klíčové instituce a organizace v EU, vydává pravidelný bulletin. 11 ENICPA European Network of Information Centres for the Performing Arts 12 InfoRelais or 13 International Cultural Compass ass.org Evropská síť informačních center pro performing arts (ENCIPA) má za cíl vytvořit místo setkávání informačních a dokumentačních organizací. Hlavním záměrem je distribuovat a zpřístupnit široký okruh informací o oblasti performing arts profesionálům po celém světě. Na webu ENCIPA lze nalézt informace o festivalech, venues, literatuře, vzdělávacích příležitostech a informačních centrech. InfoRelais pracuje v oboru přeshraniční a meziregionální spolupráce. Zaměřuje se na poskytování informačního servisu a provádění výzkumu v oblasti kulturních a strukturálnch fondů Evropské unie. InfoRelais řídí Rakušanka Sylvia Amann. International Cultural Compass - Mezinárodní kulturní kompas - nabízí předplatitelům dostupné a aktuální informace o vývoji v mezinárodním kulturním dění po celém světě. Vydává měsíční bulletin a informuje i prostřednictvím u.

2 14 IFACCA International Federation of Arts Councils and Culture Agencies Mezinárodní federace Uměleckých rad a kulturních agentur (International federation of Arts Councils and Culture Agencies) je první globální sítí národních kulturních grantových agentur (systém Uměleckých rad funguje v anglosaském světě a jeho prostřednictvím se realizuje státní podpora umění). Cílem je vytvořit prostor pro setkávání, sdílení informací a zkušeností těch, kteří odpovídají za podporu kvality a rozmanitosti umění. Na webu je možné se zapsat a dostávat pravidelný čtrnáctidenní on-line newsletter ACORNS. 15 International intelligence on Culture Mezinárodní kulturní informační služba se zaměřila na uspokojení rostoucích požadavků organizací a jednotlivců na dostupné a relevantní informace a konzultace v oblasti mezinárodní kultury. Realizuje výzkum, konzultace, vzdělávací akce, informační servis a publikuje. Klienty jsou především vlády a vládní organizace na mezinárodní, národní, regionální a místní úrovni. 16 Kulttuuri.net Internetová brána k finské kultuře. Kulttuuri.net má za cíl poskytnout databázi internetových adres finské kultury na umělce, sdružení a asociace, media, organizace a specializované služby. Kulttuuri.net je výsledkem spolupráce pěti organizací: Finland Festivals, The Finnish Museums' Association, The Association of Finnish Symphony Orchestras, The Artists' Association of Finland a The Finnish Theatre Information Centre. 17 Partner Search. A131European Network of Cultural Contact Points Kulturní dědictví htm Databáze pro vyhledávání partnerů je iniciativa Evropské sítě Národních kanceláří Culture 2000, kterou spoluzakládala Evropská komise. Jejím účelem je pomoci umělcům a kulturním organizacím v evropských zemích k přístupu k programu Culture Europa Nosta Síť pro kulturní dědictví. Každoročně uděluje ocenění pro organizace, které spravují nemovité a movité kulturní dědictví. 19 E-FAITH European Federation of Associations of Evropská federace asociací průmyslového a kulturního dědictví. Industrial and Technical Heritage 20 European Heritage Net Síť evropského kulturního dědictví. 21 European Institute of Cultural Routes Evropský institut kulturních tras. 22 European Maritime Heritage Evropské mořské dědictví. 23 European Network of Cultural Centers / Historic Monuments URL: Cílem této sítě je realizovat celoevropskou spolupráci v oblasti nového využití historických památek k uměleckým a výzkumným účelům. 24 European Textile Network Evropská textilní síť (Aliance ETN-NET) sdružuje tři organizace, které úzce spolupracují. Síť je v kontaktu s mnoha organizacemi, které podporují textilní odvětví v oblasti kulturního dědictví i s jinými sítěmi a organizacemi. Asociace ETN sdružuje ty, kteří textilní kulturu realizují. Nadace NET se stará o evropské kulturní dědictví v této oblasti. 25 ICA International Council on Archives Mezinárodní rada archivů.

3 26 ICOMOS International Council on Monuments and Sites Mezinárodní rada pro pomníky a památníky. Literatura a knihovny 27 CENL Conference of European National Librarians CENL 28 EBLIDA European Bureau of Library, Information and Documentation Associations 29 European Network of Literary Centres for Translation of Contemporary Poetry 30 EWC European Writers' Congress 31 Federation of European Publishers Federace evropských nákladatelů. 32 International Association of Libraries and Museums of the Performing Arts /sibmas.htm 33 International Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centres 34 CISAC International Confereration of Societies of Authors and Composers 35 IFLA International Federation of Library Associations and Institutions me.htm Konference evropských národních knihovníků usiluje o posílení role národních knihoven v Evropě, zvláště s ohledem na jejich odpovědnost za péči o národní kulturní dědictví a povinnost zajistit přístup ke znalostem v této oblasti. Členy CENL jsou národní knihovny všech členských států Rady Evropy. Konference má 41 členů z 39 zemí. CENL má komisi pro projekty (CoBRA Forum) a řada projektů je financována institucemi Evropské unie. Evropská kancelář knihoven a dokumentačních a informačních kanceláří je nezávislá zastřešující organizace národních knihoven, dokumentačních asociací a archivních institucí v Evropě. EBLIDA se zaměřuje na témata evropské informační společnosti, včetně autorského a licenčního práva, kulturu a vzdělání. EBLIDA usiluje o zajištění ničím neomezeného přístupu k informacím v digitálním věku. Evropská síť literárních center pro překlad současné poezie. Federace evropských spisovatelských asociací prosazuje demokratické principy svobody a rovnosti. Má podporu evropských poslanců, Evropské komise a dalších organizací na evropské úrovni. Ochraňuje profesionální zájmy spisovatelů na evropské a národní úrovni v právním a politickém ohledu, včetně sociální a kulturní politiky. Mezinárodní asociace knihoven a muzeí performing arts (SIBMAS) je od roku 1954 fórum pro kolegy z celého světa, kteří podporují praktický i teoretický výzkum a dokumentaci performing arts. SIBMAS také vydává Adresář: celosvětového průvodce sbírkami performing arts a institucemi, které se jimi zabývají. Adresář je dostupný i on-line. Mezinárodní asociace hudebních knihoven, archivů a dokumentačních center má v současné době asi 2000 členů ze 45 zemí celého světa. Byla založena v roce 1951, aby podpořila mezinárodní spolupráci a zaštítila zájmy ve své oblasti. IAML je respektovaným členem v mezinárodní společnosti hudebních kolegů a knihovníků. Mezinárodní konfederace sdružení autorů a skladatelů. Mezinárodní federace sdružení knihoven je celosvětová nezávislá organizace. Byla založena, aby umožnila knihovníkům z celého světa výměnu nápadů, podporovala mezinárodní spolupráci, výzkum a vývoj ve všech oblastech knihovnictví. IFLA sídlí v Haagu a má 1685 členů ze 153 zemí. V roce 1997 IFLA založila speciální komisi pro Svobodný přístup k informacím a dvobodě vyjádření (FAIFE).

4 36 International PEN Mezinárodní PEN Klub. / 37 LIBER League of European Research Libraries Liga evropských výzkumných knihoven je základní organizací velkých výzkumných knihoven v Evropě, založená ve spolupráci s Radou Evropy. V současné době sdružuje členy z více než 30 zemí. Hlavním cílem je pomoci výzkumným knihovnám v Evropě, podpořit funkční mezinárodní sítě, podpořit zachování evropského kulturního dědictví a poskytovat lepší informační služby. 38 Literature Across Frontiers (LAF) Literatura bez hranic (LAF) je program literárních aktivit, výměn a debaty o kulturní politice, která funguje ve spolupráci národních a mezinárodních organizací z Evropy i zámoří. LAF sídlí v Mercator Centru Univerzity ve 39 Réseau européen des collèges de traducteurs littéraires Walesu. Evropská síť vysokých překladatelských škol.

5 Muzea 40 Association des Musées de la Grande Région, Asociace muzeí Grande Région (Belgie, Francie, Německa a Lucemburska) rozšířila svoji původní práci v oboru muzejnictví na řadu dalších oborů, spolupracovníků a míst, včetně památníků, pomníků, kulturních nadací, nevládních organizací v oblasti muzeí a kulturního dědictví atd. Také vydává průvodce po kulturních trasách Grande Région. 41 Euromuse (www.euromuse.net) On-line portál, který zpřístupňuje minulé, současné a budoucí výstavy národních muzeí 15 zemí Evropy. 41 NEMO Network of European Museum Associations Síť evropských asociací muzeí. Média 43 European Broadcasting Union (EBU) Evropská vysílací unie. Většina hudby se vymění mezi stanicemi za použití mechanismů EBU se sídlem v Ženevě. Je zřízena Radou Evropy. Díky EBU není třeba dvojstranných dohod ke zprostředkování výměny nahrávek po Evropě. Například živé vysílání opery z Budapešti stojí německou rozhlasovou stanici pouze 20 Švýcarských Franků. Pořídit vlastní záznam by stálo Euro.

6 Mezioborové a interkulturální organizace 44 Banlieues d Europe Síť "Předměstí Evropy" existuje od roku Sdružuje úředníky, města, odborníky a výzkumné pracovníky, kulturní organizátory a umělce, kteří realizují představení na periferiích měst, určená pro ty, kteří jsou z přístupu k umění jinak vyloučeni. 45 Cultures of the World n/index.htm 46 Cultuurnetwerk Nederland / Kultury světa je mezinárodní federace nevládních organizací, která byla založená v roce 1998, aby propagovala kulturní identity a kulturní rozmanitost v současném světě. Cultuurnetwerk Nederland má za cíl nabídnout podporu a poradu kulturním a vzdělávacím aktivitám. Spolupracuje s mnoha organizacemi v oblasti kulturního vzdělávání. 47 RECID European Cities of the Discoveries Network Síť evropských měst poznání. 48 European Cultural Parliament Záměrem Evropského kulturního parlamentu je posílit roli kulturních a uměleckých ideí v debatě o budoucnosti Evropy. Parlament bude obhajovat společné hodnoty, kulturní identitu a rozmanitost a toleranci, a bude podporovat propojování s ostatními kulturami. K dosažení tohoto cíle zřídil EKP fórum k pravidelné debatě o klíčových kulturních tématech, kterého se účastní umělci, spisovatelé, hudebníci, historici, filosofové, výtvarníci, designéři, architekti a další osobnosti kulturního života ze všech evropských zemí. 49 IAMA International Artist Managers' Association Mezinárodní asociace manažerů umělců (IAMA) je jediná celosvětová asociace manažerů hudebníků v oblasti vážné hudby a koncertních agentů. Cílem IAMA je podporovat dobrou obchodní praxi v oboru tak, aby se posílilo sebevědomí účastníků, a aby byla stanovena bezpečná opatření pro ty, kteří pracují v průmyslu vážné hudby. IAMA pořádá semináře o právních tématech, daňové problematice, vývoji managementu, nových technologiích, evropských tématech, mediálním právu a hudebním průmyslu. 50 Réseau européen des Villes refuges; Mezinárodní síť měst, kde žijí uprchlíci.

7 Performing arts - divadlo 51 Association Internationale de Promotion de Mezinárodní asociace pro propagaci lyrických umění. l Arts Lyrique 52 European Centre of the International Amateur Evropské centrum mezinárodní divadelní amatérské asociace Theatre Association 53 EMF European Mime Federation Evropská federace mimů. 54 European Theatre Convention Evropská divadelní konvence. Společné evropské kořeny, vývoj a filosofie pomohla vytvořit bohaté a rozmanité kultury. Proto by evropská integrace měla být realizována při zdůraznění, porozumění a respektování různých kultur. Za to se Evropská divadelní konvence zasazuje. 55 International Association of Theatre Critics Mezinárodní asociace divadelních kritiků. Cílem IATC je sdružit divadelní kritiky a tak porporovat mezinárodní spolupráci. Hlavním záměrem je zaštítit divadelní kritiku jako disciplínu a přispět k rozvoji jejích metodologických základů; ochraňovat etické a profesionální zájmy divadelních kritiků a podporovat společná práva svých členů; přispět ke vzájemnému poznání a porozumění mezi kulturami podporou mezinárodních setkání a výměn v oblasti divadla obecně. 56 ASSITEJ International Association of Theatre for Children and Young People ASSITEJ je světová divadelní síť divadla pro děti a mládež. ASSITEJ byla založena v roce Dnes je ASSITEJ mezinárodní sítí, která propojuje tisíce divadel, organizací a jednotlivců přes svoje centra v 70 zemích světa. 57 International Costumers' Guild, Inc. Mezinárodní cech kostymérů je sdružení amatérských, zájmových a profesionálních kostýmních výtvarníků, které má za cíl vzdělávání a propagaci v oblasti kostýmního výtvarnictví. Je vítán každý, koho tato oblast zajímá. Členy jsou restaurátoři historických kostýmů, kostýmní výtvarníci, kteří působí v praxi i ve vzdělávání, fanoušci science-fiction, účastníci renesančních festivalů a celá řada dalších, kteří se zajímají o výrobu a prezentaci kostýmů. 58 IDEA International Drama/Theatre and Education Association ndex.htm Spolu se členy z více než 50 zemí světa usiluje Mezinárodní asociace vzdělávání v oblasti divadla o propagaci a podporu divadla jako součásti plnohodnotného lidského vzdělávání. Vytváří mezinárodní fórum pro ty, kteří pracují v oblasti divadelního vzdělání po celém světě. Členové každé členské asociace jsou automaticky členy IDEA. 59 IFTR International Federation for Theatre Research Mezinárodní federace divadelního výzkumu existuje proto, aby podporovala spolupráci a výměnu informací mezi jednotlivci a organizacemi, které se věnují akademickému divadelnímu výzkumu. Proto Federace realizuje konference, vydává publikace a pomáhá členům v těchto aktivitách a projektech. IFTR bohužel nepodporuje umělce a produkční agentury. 60 ITI International Theatre Institute Mezinárodní divadelní institut.

8 61 Junge Hunde Síť Junge Hunde vznikla v roce 1995, aby umožnila mladým experimentujícím umělcům vycestovat i mimo jejich domovskou zemi, setkat se umělci z odlišných kulturních kontextů, vyměňovat si nápady a zkušenosti a rozvinout dlouhotrvající spolupráci. Síť je určena k prezentaci, propagaci, výměně a rozvoji mladých současných umělců v oblasti performing arts, jejich nových nápadů a nových prací. Podporuje je, poskytuje jim nezbytné prostředky a perspektivu, to vše napříč Evropou. 62 THEOREM Théâtres de l Est et de l Ouest - Rencontres Européennes du Millénaire THEOREM vznikl v roce Dnes sdružuje asi 20 evropských divadel a festivalů se společným cílem propagovat tvorbu mladých východoevropských umělců. Cílem je: přispět k existenci kulturní Evropy; objevit umělce ze střední a východní Evropy pro západoevropské publikum; posílit spolupráci s kolegy ze západní Evropy; pomoci tvorbě v zemích, které jsou příliš často vyloučeny z hlavních mezinárodních distribučních sítí; umožnit výměnu zkušeností mezi Východem a Západem. 63 Total Theatre Network Total Theatre Network je ve VElké Británii zastřešující organizací v oblasti fyzického a vizuálního divadla, pohybového divadla a divadla, které není postaveno na textu. TTN se podílí na propagaci klaunerie a dalších cirkusových umění, tanečního divadla, pantomimy, loutkového divadla, pouličního divadla a dalších. TTN uděluje v rámci Edinburgh Festival Fringe cenu Total Theatre Award. 64 Union ds Théatres de l Europe Unie evropských divadel. 65 UNIMA Union International de la Marionette Mezinárodní loutkářská unie. 66 OISTAT Posláním OISTAT (Mezinárodní organizace scénografů, techniků a divadelních architektů) je stimulovat výměnu nápadů a inovací a podporovat mezinárodní spolupráci profesionálů v oblasti živého umění.

9 Performing arts - festivaly 67 Association Européenne des festivals EFA je členskou organizací festivalů. Cílem je podporovat práci evropských festivalů, které prezentují performing arts vysoké kvality. Chce zjednodušit yvhledávání informací o eropských festivalech. EFA reprezentuje více než 90 festivalů v 31 evropské zemi a čtyřech neevropských. 68 AOIFE Association of Irish Festival Events /index.htm Asociace irských festivalů (AOIFE) je dobrovolnou organizací, která má za cíl sdružit organizátory festivalů v Irsku a fungovat jako fórum pro výměnu nápadů a prostředí k diskusi společných problémů a zájmů. 69 European Festivals Association Asociace evropských festivalů. 70 IFA International Festival Asociation Europe Asociace evropských mezinárodních festivalů. 81 IJFO International Jazz Festivals Organization Mezinárodní organizace jazzových festivalů (IJFO) je zastřešující organizací 12 hlavních jazzových festivalů z celého světa. Členové si teritoriálně nekonkurují a časově na sebe navazují tak, aby společné projekty mohly být v návaznosti prezentovány prostřednictvím turné. Od roku 2001 IJFO, spolu s Mezinárodní asociací pro jazzové vzdělávání, uděluje Mezinárodní jazzovou cenu, dotovanou ,- dolary. 72 European Forum of Worldwide Music Festivals Evropské forum celosvětových hudebních festivalů (EFWMF) je síť nezávislých festivalů, které sdílejí vizi, že svět je mozaika milionů lokálních tradic a hudby, z nichž každá je jiná a přesto stejně hodnotné. Členové jsou pevně přesvědčeni, že zdůraznění těchto kvalit a odlišností nejen, že vede ke vzrušujícím hudebním zážitkům, ale také pomáhá k porozumění lidem a jejich životům a potlačuje tak rasismus a nacionalismus.

10 Performing arts - hudba 73 Association Européenne des Conservatoires, Académies de musique et Musikhochshulen Asociace podporuje mezinárodní spolupráci mezi členy, realizuje projekty v oblasti profesionálního hudebního vzdělání, organizuje každoroční kongres a několik seminářů, zastupuje zájmy v oblasti profesionálního hudebního vzdělávání na národní, evropské a mezinárodní úrovni. 74 ABAM Association of Baltic Academies of Music Litevská Academy of Music in Vilnius, Hochschule für Musik und Theater Rostock, hudební akademie z Talinu, Rigy, Vilniusu, Gdansku, Poznaně, Krakova, Rostocku a Odense, Academy of Music and Dance v Jeruzlalémě, Sibelius Academy (Helsinki), Chopin Academy (Waršawa), The Royal Academy of Music ve Stockholmu a the Academy of Music v Piteå, Norwegian Academy of Music (Oslo) a akademie z Petrohradu, Lübecuk a Hamburgu. Dnes má síť běžných 16 členů (plus Jerusalem). Aby ABAM zůstala flexibilní organizací, již další členy nenabírá. 75 Early Music Network Síť rané hudby podporuje a propaguje ranou hudbu a její historické provedení, poskytuje informační služby a vzdělávání v mistrovských třídách. 76 Europa Cantat Europa Cantat je evropská federace mladých sborů, založená v roce Přímo reprezentuje víc než milion zpěváků a dirigentů ve 42 zemích. 77 Europe Jazz Network Evropská jazzová síť je nezisková asociace promotérů, hudebnických sdružení, uměleckých ředitelů a konzultantů v oblasti hudebních programů v Evropě, kteří pracují v oblasti jazzu a improvizované hudby. EJN podporuje spolupráci mezi profesionály v této oblasti, programování koncertů, turné a tím také zlepšení pracovních podmínek hudebníků, agentů a promotérů. 78 EAYO European Association of Youth Orchestras Evropská asociace mládežnických orchestrů. 79 ECPNM European Conference of Promoters of New Music Evropská konference promotérů nové hudby je evropskou unií promotérů současné hudby, především té, která byla složena po roce Má 80 členů, mezi nimy slavné festivaly, ale i malé lokální koncertní organizace a ansámbly nové hudby. Jejím cílem je zlepšit mezinárodní spolupráci a koordinaci akcí nové hudby v Evropě.

11 80 European Federation of National Youth Orchestras 81 EMC European Music Council Evropská federace národních mládežnických orchestrů. Evropská hudební rada (EMC) je platformou pro zástupce národních hudebních rad a všech organizací, které působí v oblasti hudebního vzdělávání, tvorby, prezentace, dědictví atd. ze všech evropských zemí. Společně s cíli UNESCO a Mezinárodní hudební radou EMC přispívá k lepšímu porozumění mezi lidmi rozdílných kultur a k jejich právu na koexistenci všech hudebních kultur. 82 European Music Office Evropská hudební kancelář je mezinárodní neziskovou asociací, která sdružuje organizace, asociace a federace ze všech hudebních sektorů v Evropské unii. Záměrem EMO je být konsenzuální platformou. Podporuje (konzultacemi a šířením informací) celoevropské projekty. 83 European Network of Traditional Music and Dance Evropská síť tradiční hudby a tance byla založena v roce Je oficiálním sdružením asociací a federací, které se zabývají tradiční hudbou a tancem v Evropě. Síť vznikla během prvního evropského kongresu tradiční hudby a tance ve Francii. Členy je 30 organizací z 15 zemí západní a východní Evropy. 84 European Opera Centre Evropské centrum opery vzniklo v roce Bylo založeno po rozsáhlých konzultacích s evropskými poslanci, komisaři a vysokými úředníky Evropské komise pěti velkými operními domy z pěti různých států Evropské unie. Od té doby v Centru studovali kandidáti z 29 evropských zemí. Evropské centrum opery podporuje Evropská unie z rozpočtové řádky A. 85 RESEO European Opera Education Services Network Síť evropských vzdělávacích služeb v oblasti opery. Partneři spojili síly s cílem pracovat na následujícím: definovat vývoj žánru opery a hudebního divadla na základě zkušeností každého z partnerů a jejich publika a zahájit dialog mezi umělci a dnešním publikem. 86 European Union Baroque Orchestra Barokní orchestr Evropské unie. 87 Fédération Internationale des Jeunesses Mezinárodní federace hudební mládeže. Musicales 88 FIM Fédération Internationale des Musiciens. International Federation of Musicians 89 IASPM International Association for the Study of Popular Music 90 International Council for Traditional Music M Mezinárodní federace hudebníků byla založena v roce 1948 jako mezinárodní organizace hudebníků, která nyní sdružuje 65 jednotlivých unií po celém světě. FIM má dvě regionální skupiny - jednu pro africké země a jednu pro země Latinské Ameriky. Hlavním cílem Federace je chránit a prosazovat ekonomické, sociální a umělecké zájmy hudebníků organizovaných v členských uniích. Mezinárodní asociace pro studium populární hudby IASPM. Mezinárodní rada pro tradiční hudbu ICTM. Cílem ICTM je prohloubit studium, praxi, dokumentaci, zachování a šíření tradiční hudby, včetně lidové, populární, klasické a městské, a tance ve všech zemích. ICTM je nevládní organizace s formálním statutem konzultanta UNESCO.

12 91 ILMC International Live Music Conference Mezinárodní konference o živé hudbě je rozsáhlé setkání, které se koná každoročně na začátku března v Londýně a sdružuje klíčové osobnosti, které se zabývají prezentací živé zábavy na celém světě. Přístup na konferenci je "pouze pro zvané", ale databáze je zdarma k využití. ILMC má členy z 35 profesí a téměř 40 zemí. 92 IMZ International Music Centre Mezinárodní hudební centrum, Rakousko. 93 IMC International Music Council Mezinárodní hudební rada IMC byla založena v roce 1949 na žádost UNESCO jako nevládní poradní orgán v hudebních otázkách. IMC chce přispět k rozvoji a posílení přátelských pracovních vztahů mezi všemi hudebními kulturami, na základě jejich úplné rovnosti, vzájemného respektu a ocenění. Věnuje se oblastem hudební tvořivosti, vzdělání, provozování, vysílání a propagace, výzkumu a dokumentace a statutu hudebníků v mnoha dalších aspektech hudebního života. 94 MORE Music Organisations of Europe Hudební organizace Evropy. 95 Opera Europa Opera Europa je Evropská asociace operních domů a operních festivalů. Jejím cílem je propagovat a rozvíjet operu ve všech jejích formách.

13 Performing arts - background 96 Apollonia. Art-exchanges.net Apollonia je platforma pro evropskou kulturní výměnu v rámci sítě evropských partnerů. Tato nezisková organizace si klade za cíl propagovat současné umění ze střední a východní Evropy a rozšiřování společných projektů mezi umělci a kulturními strukturami, kurátory a organizacemi. Apollonia provozuje i on-line debatu FORUM Culture o současné situaci evropské kultury. 97 BalkanKult Vizí BalkanKult je obroda kultury v zájmu vzniku nových sociálních forem, které jsou postaveny na tvořivosti a porozumění. Cílem je vyvinout a propagovat kulturní modely a strategie pro 21. století se zaměřením na oblast Balkánu. Toho chce BalkanKult dosáhnout prostřdnictvím: vytváření partnerství, podporou kulturní rozmanitosti, organizováním přeshraničních projektů, rozvojem společného kulturního prostředí, rozšířením kulturního trhu a výměnou informací. 98 Carpathian Foundation Karpatská nadace je jedinečná přeshraniční regionální nadace, která poskytuje granty a technickou podporu nevládním organizacím a regionálním úředníkům. Zaměřuje se především na meziregionální, ekonomický rozvoj a přeshraniční aktivity. 99 Comedia Network Comedia je evropský program na podporu spolupráce mezi kulturními organizátory, kteří se vyrovnávají s důsledky globální migrace začleněním rozmanitosti uměleckého vyjádření do programové náplně svých prostorů. 100 ARCHIPEL Contemporary Theatre for Young Audiences Současné divadlo pro mladé publikum. 101 EUnetART European Network of Art Organisations for Children and Young People Evropská síť uměleckých organizací pro děti a mládež, EUnetART, je místem setkávání, výměny informací, zkušeností a nápadů a vzájemného učení, rámcem pro vznik společných projektů, platformou pro diskusi a její prezentaci. EUnetART byla založena v roce 1991 v Bologni a je multidisciplinární sítí více než 100 organizací z 28 zemí. 102 ENCC European Network of Cultural Centres Evropská síť kulturních center (ENCC) chce spojit kulturní centra z různých zemí Evropy a usiluje o to: být platformou pro výměnu zkušeností v oblati provozu, programace, diváků, infrastruktury a architektury multidisciplinárních kulturních center; být platformou pro výměnu uměleckých produktů, multumediálních projektů a vzdělávacích projektů; podporovat výměnu zaměstnanců mezi kulturními centry.

14 103 Fanfare -Association pour les émergence artistiques Síť Fanfare spojuje asociace, které se zabývají nově vznikajícími uměleckými aktivitami a činnostmi s obecným cílem kulturního rozvoje. Většina členů rozvíjí mezinárodní spolupráci, přesto, že jsou zároveň pevně svázáni s místy ve kterých působí. 104 IETM Informal European Theatre Meeting IETM je členskou organizací, která podporuje rozvoj kvality a kontextu současných performing arts v globálním prostředí. Iniciuje a realizuje profesionální networking a komunikaci, dynamickou výměnu informací, knowhow a prezentace příkladů dobré praxe. 105 FIA International Federation of Actors Mezinárodní federace herců (FIA) je mezinárodní organizace, která reprezentuje odbory a asociace herců, tanečníků, zpěváků a dalších výkonných umělců po celém světě. FIA pracuje především v těchto oblastech: mezinárodní reprezentace; odborová spolupráce a solidarita; mezinárodní spolupráce; výměna informací a lobování; rozvoj odborů; živá představení; média a nové technologie; autorské právo a právo výkonných umělců; kolektivní zástupci výkonných umělců; umělecká svoboda; ženy v umění; profesionální a sociální práva výkonných umělců. 106 ISPA International Society for the Performing Arts Mezinárodní společnost pro performing arts. 107 Pearle* Pearle* je Evropská liga zaměstnavatelských asociací v sektoru performing arts. Pearle* funguje jako fórum pro výměnu informací důležitých pro členy, pro sdílení zkušeností v oblasti kulturního managementu a technických znalostí, pro podporu a pomoc při zakládání zaměstnavatelských asociací ve střední a východní Evropě. Cílem této neziskové nevládní organizace je vytvořit stabilní prostředí podporou udržitelnosti a propagací performing arts napříč Evropou. 108 Pépinières européennes pour jeunes artistes Evropská líheň pro mladé umělce. 109 Res Artis Od svého založení v roce 1993 Res Artis vyrostla v jedinou celosvětovou síť rezidenčních uměleckých center. Res Artis reprezentuje zájmy více než 200 center a organizací, které nabízejí mezinárodní prostředky a zařízení pro umělce a podmínky pro tvorbu. Díky snahám a činnosti Res Artis vzrostlo porozumění k roli, kterou rezidenční centra hrají pro rozvoj současného umění. 110 Trans Europe Halles Trans Europe Halles je síť nezávislých kulturních center. Byla založena v roce 1983 a v současnosti má 28 členů v 17 zemích. Trans Europe Halles poskytuje platformu pro výměnu, podporu a spolupráci mezi svými členy. Síť sdružuje mnoho různorodých nezávislých, multifunkčních a multudisciplinárních kulturních center v Evropě. TEH obhajuje ideu kultury v nejširším smyslu a podporuje spolupráci různých uměleckých disciplin. Centra, která jsou součástí sítě, podporují nové talenty, inovaci, umělce a uměleckou výměnu a poskytují příležitosti mladým lidem k využití jejich uměleckého talentu.

15 Performing arts - cirkus, pouliční divadlo, site specific 111 AiNIN Artists in Nature International Network AiNIN je místem setkání pro ty, kteří se zajímají o umění site-specific v kontextu přírody. Vítá členy z řad umělců a organizátorů v oblasti site-specific, hudby, performance, autory, filmaře a další. Zároveň je otevřená výzkumníkům, institucím a dalším, kdo chějí podporovat cíle AiNIN. 112 Circus Arts Forum Forum cirkusových umění propaguje cirkus ve všech jeho mnoha formách: klasický a současný, populární i alternativní, od sólových performancí až k velkým cirkusovým manéžím a skupinám. Je neutrální organizací a podporuje celou cirkusovou komunitu. Jak se stát cirkusovým umělcem lze zjistit ve vzdělávací sekci, dále se lze dozvědět, jak žádat o podporu, kde hledat užitečné informace o zdraví a bezpečnosti práce. Díky databázi lze kontaktovat další organizace a jednotlivce. 113 Eunetstar European Network Street Arts Evropská síť pouličního umění. Eunetstar je evropská síť pro produkci, distribuci a propagaci různých forem pouličního umění, které tvoří devět uměleckých ředitelů festivalů v osmi zemích. Jde o pouliční divadlo, sitespecific a plenérové/open air divadlo. Eunetstar byla založena, aby spojila síly v pokusu pomoci rozvíjet skryté talenty a jejich tvořivost. 114 FECC Foundation of European Carnival Cities Nadace evropských karnevalových měst.

16 Performing arts - tanec 115 Aerowaves Aerowaves je síť partnerů v 30 zemích Evropy. Tito partneři doporučují tanečním souborům, které ještě nehostovaly v zahraničí, aby poslaly přihlášku, video a prezentovaly svou práci. Přihlášky jsou hodnoceny a vybírány každoročně v Londýně. Vybraní žadatelé pak mají možnost vystoupit spolu s britskými tanečníky během víkendových akcí Resolution! v lednu a v únoru v londýnském divadle The Place. 116 D.A.N.C.E. Dance Apprentice Network across Europe Evropská síť studentů tance, D.A.N.C.E., je asociace iniciovaná třemi evropskými tanečními institucemi, Charleroi/Danses z Belgie, Ballet Preljocaj z Francie a Random Dance z Velké Británie, kteří během své práce na vývoji choreografického procesu zjistily, že chybí mezioborový tréning pro mladé umělce. V návaznosti na to byla založena asociace, která propojuje evropské organizace, které se zabývají společnými tématy a spolupracují na různých iniciativách, především na mezioborovém Programu a Evropské tanečněvzdělávací observatoři. 117 dance WEB Europe danceweb Europe je nezisková organizace založená v roce 1996 ve Vídni s cílem vytvořit Evropskou platformu v oblasti současného tance a pracovat na kulturních projektech na evropské úrovni. Konkrétními cíli danceweb je založit platformu výměn, která zahrne taneční instituce, umělce, producenty, soubory a festivalové ředitele a iniciovat projekty, které přesahují umělecké a národní hranice. Činnosti danceweb směřují k začínajícím umělcům ve vztahu k rozvoji performing arts a současného tance v evropském kontextu. 118 DBM Danse Bassin Méditerranée. Mediterranean Dance Network DBM - Danse Basin Méditéranée realizuje několik aktivit k rozvoji taneční oblasti ve Středozemí s ohledem na následující priority: reflexe nových modelů práce; podpora výměn, distribuce a dialogu; zvláštní pozornost mladým umělcům; otevřenost geografická a oborová; rozvoj tvorby a přístupu k informacím. 119 La Danse Křižovatka francouzského a světového tance na webu. Obsahuje adresář souborů a choreografů; škol, tříd a workshopů; tanečních prostorů, asociací, výměn. Také prezentuje placené linky na organizace evropského tance, festivaly a reklamu. Zároveň je možné prohlédnout si krátké biografie souborů a choreografů. 120 CID The International Dance Council Mezinárodní rada pro tanec (CID) je oficiální zastřešující organizací pro všechny formy tance ve všech zemích světa. Je neziskovou nevládní organizací založenou v roce 1973 v rámci UNESCO. Je to celosvětové fórum, které spojuje mezinárodní, národní a místní organizace, stejně tak, jako jednotlivce z oblasti tance. 121 Trans Danse Europe _.htm Trans Danse Europe je evropskou sítí osmi partnerů, která má za cíl podporu mladých umělců, uměleckých rezidencí a distribuce v oblasti současného tance.

17 Výzkum a vývoj 122 Arts Management Network+A16. Kulturmanagement Arts Management Network je celosvětový informační servis v oboru kulturního managementu a administrativy. Síť byla založena v roce 1996 jako německý on-line časopis zaměřený na kulturní management určený pro studenty, učitele a profesionály. Mezitím se stala nejstarším a nejoblíbenějším zdrojem informací o arts managementu v německy mluvících zemích a roste její polularita i ve světě. Arts management network má vazby k řadě významných organizací v oblasti arts managementu, ale i k mnoha studijním programům arts managementu po světě, aby tak mohla vytvořit mezinárodní síť lidí a jejich znalostí. 123 AMA Arts Marketing Association AMA je profesionální orgaizace určená pro každého, kdo se pohybuje v oblasti propagace v umění a tvůrčím průmyslu, především pro kulturní manažery a marketingové pracovníky. Je pro ty, kteří přesvědčují veřejnost, aby podstoupili zkušenost s uměním. AMA má více než 1600 různých členů ze všech oborů: od výtvarného umění, řemesla, muzea, performing arts, film, kina až k literatuře. AMA nyní rozšiřuje svoje členy i o ty mimo Velkou Británii a umožňuje tak sdílení znalostí a zkušeností a nápadů po celém světě. 124 Association for Cultural Economics International mics/n.alper/acei/index.htm Mezinárodní asociace kulturní ekonomiky je vědecká společnost, jejímiž členy jsou akademičtí vědci, zástupci vlád, nadací, manažeři v umění a kulturní organizace a umělci, kteří se spojili s cílem lépe porozumět ekonomickým aspektům umění a kultury jejich zemích a po celém světě. 125 Audiences Europe Network Evropská publika (Audiences Europe, AEN) sdružuje profesionály v oblasti kultury, kteří se zabývají vztahem s publikem, z celé Evropy. AEN poskytuje prostor pro nápady, inspiraci a nejrychlejší cestu k dobrým zkušenostem. Členy jsou organizace z Belgie, Nizozemí, Španělska, Německa, Francie, Itálie, Irska a Velké Británie. 126 CIRCLE Cultural Informacion and Research Centres CIRCLE je síť ýzkumných, informačních a dokumentačních center a jednotlivců, kteří se zabývají kulturou. Realizuje společný výzkum a sbírá a šíří informace z oblasti výzkumu a dokumentace v kulturní oblasti v členských státech Rady Evropy. 127 Culturelink Network Culturelink, Síť sítí pro výzkum a spolupráci na rozvoji kultury, byla založena UNESCO a Radou Evropy v roce 1989 s posláním posílit komunikaci mezi 100 svých členů, podporovat mezinárodní a mezikulturní spolupráci a společné výzkumné projekty. Dlouhodobým cílem je rozvoj celosvětového informačního systému pro studium kulturního vývoje a spolupráce, kulturního života a kulturní politiky. 128 CEREC European Committee for Business, Arts and Culture Evropská komise pro obchod, umění a kulturu.

18 129 eipcp European Institute for Progressive Cultural Pollicies Evropský institut progresivních kulturních politik se zabývá prohlubováním spolupráce mezi hráči v kulturní oblasti. Účastní se na vzájemných projektech spolupráce a rozvíjí jejich diskusi o umění a nástrojích kulturní politiky. 130 ENCATC European Network of Cultural Administration Training Centres ENCATC - Evropská síť center vzdělávání v oblasti kulturní administrace a managementu je nezávislou zastřešující organizací a jedinou evropskou sítí institucí a jednotlivců, kteří se zabývají vzděláním v oblasti managementu umění a organizaci kultury. Síť sdružuje přední evropské odborníky, pedagogy a konzultanty v oblasti kulturního managementu a administrace, v oblasti kulturní politiky a financování kultury. Posláním ENCATC je určovat směr při rozvoji kulturního managementu v kontextu velkých změn v kultuře, umění a mediích. 131 European Piano Teachers Association Evropská asociace učitelů hry na piano.

19 132 ERICarts European Research Institute for Comparative Cultural Policy and the Arts ERICarts je nezisková asociace, která byla založena v roce 1993 skupinou výzkumných pracovníků, z nichž většina byla členy sítě CIRCLE. ERICarts sídlí v Bonnu. Posláním ERICarts je založit nezávislý mezinárodní institut pro výzkum kulturní politiky a vývoje v oblasti médií, kulturního vzdělávání a statutu různých druhů uměleckých a mediálních profesí a oborů. 133 ESTA European String Teachers Association Evropská asociace učitelů hry na strunné nástroje. 134 Forum of European Cultural Networks sto.htm 135 AIMAC International Association of Arts and Cultural Management aimac/ Forum evropských kulturních sítí je nejstarším místem pro setkávání kulturních partnerství v Evropě. Její počátky sahají až do roku 1988, kdy se v Barceloně na popud Rady Evropy konalo setkání evropských kuturních center. Cílem bylo poskytnout základní podporu k neformálním výměnám a společným projektům, které vznikají z aktivit místních organizací. Manifest Evropských kulturních sítí přijalo Forum Evropských kulturních sítí v roce Mezinárodní asociace managementu kultury a umění (AIMAC) je nezávislou sítí výzkumných pracovníků v oblasti managementu umění a kultury. Prostřednictvím konferencí AIMAC vytváří fórum k výměně názorů a rozšiřování perspektiv v tomto oboru, k osobní diskusi a k poznávání aktuálních výzkumů v oblasti kulturního managementu. 136 International Network for Cultural Diversity Mezinárodní síť pro kulturní rozmanitost (INCD) je celosvětovou sítí umělců a kulturních skupin, které se rozhodly čelit homogenizačním efektům, které má na umění globalizace. 137 ORACLE Network of European Managers Síť evropských manažerů při nadaci Marcela Hictera. 138 RECAP Resources for Cultural Policy in Europe Zdroje pro kulturní politiku Evropy (RECAP) je projekt, jehož záměrem je zlepšit kvalitu a distribuci dokumentace o kulturní politice v Evropě. RECAP bude prezentovat přehled těchto zdrojů a poskytne na ně kritický pohled. 139 The Nordic Network for Cultural Policy Research Severská síť pro výzkum kulturní politiky. Sdružuje ministerstva kultury severských zemí (Dánsko, Finsko, Norsko a Švédsko), na základě jejichž rozhodnutí vznikla.

20 Výtvarné umění 140 ICAN International Contemporary Art Network Meinárodní síť současného umění (ICAN). Posláním ICAN je být otevřenou platformou pro mezikulturní výměnu a spolupráci v oblasti současného umění, která zahrne umělce, kritiky, kurátory a další umělecké profesionály a instituce ve střední a východní Evropě. 141 IVAIN International Visual Arts Information Network Mezinárodní nadace a informační síť pro výtvarné umění. Trust 142 BEDA Bureau of European Designers Associations Kancelář evropských designérských asociací. 143 Ceramic Network Síť pro keramiku. 144 ECA European Council of Artists Evropská rada umělců (ECA) je efektivní fórem pro dialog mezi profesionálními umělci, jejich zástupci a politiky na evropské úrovni. Jako taková posiluje dialog mezi umělci, politiky a politickými institucemi. ECA přijímá aktivní odpovědnost za rozvoj kultury v Evropě. 145 ICOGRADA International Council of Graphic Design Mezinárodní rada asociací grafického designu A1 4 Associations ENCART the European Network for Cyberart Evropská síť cyberartu se sídlem v Maďarsku.

Kreativní Evropa

Kreativní Evropa Kreativní Evropa 2014-2020 O programu Nabízí finanční podporu pro: vývoj evropských filmů, TV programů a her distribuci a propagaci evropských filmů a pro sítě kin vzdělávání pro profesionály a umělce

Více

EFAD EUROPEAN FEDERATION OF THE ASSOCIATIONS OF DIETITIANS EVROPSKÁ FEDERACE ASOCIACÍ DIETITIANS

EFAD EUROPEAN FEDERATION OF THE ASSOCIATIONS OF DIETITIANS EVROPSKÁ FEDERACE ASOCIACÍ DIETITIANS EFAD EUROPEAN FEDERATION OF THE ASSOCIATIONS OF DIETITIANS EVROPSKÁ FEDERACE ASOCIACÍ DIETITIANS Dietetika: profese ke zdraví Dietetická profese má oficiální definici, která byla přijata Mezinárodní konfederací

Více

2 OBECNÉ CÍLE PROGRAMU CULTURE 2005

2 OBECNÉ CÍLE PROGRAMU CULTURE 2005 Program Culture 2005 1 ÚVOD Tento dokument přináší informace o realizaci programu Culture 2005, který byl schválen dne 14. 2. 2000 Evropským parlamentem a Radou po konzultacích s Výborem regionů (č. 508/2000/ES

Více

Program CULTURE. Magdalena Müllerová, Česká kancelář Culture 26. května 2010, České Budějovice

Program CULTURE. Magdalena Müllerová, Česká kancelář Culture 26. května 2010, České Budějovice Program CULTURE Magdalena Müllerová, Česká kancelář Culture 26. května 2010, České Budějovice Program semináře Evropské kulturní projekty (krátkodobé i dlouhodobé projekty) Další možnosti programu Culture

Více

Příklady ze zahraničí / Eva Žáková

Příklady ze zahraničí / Eva Žáková Příklady ze zahraničí / Eva Žáková Slovensko Portugalsko Polsko Creative Industry Forum (CIF) Slovensko Členové: zastřešující organizace jednotlivých KKP o Asociace: Asociacia vysielatelov, Klub reklamnych

Více

Program Culture 2000 ÚVOD OBECNÉ CÍLE PROGRAMU CULTURE 2000 REALIZACE PROGRAMU CULTURE Průběžná témata pro roky 2002 až 2004

Program Culture 2000 ÚVOD OBECNÉ CÍLE PROGRAMU CULTURE 2000 REALIZACE PROGRAMU CULTURE Průběžná témata pro roky 2002 až 2004 ÚVOD Tento dokument přináší informace o realizaci programu Culture 2000, který byl schválen dne 14. 2. 2000 Evropským parlamentem a Radou po konzultacích s Výborem regionů (č. 508/2000/ES vydané v Úředním

Více

EOC EU OFFICE A ROLE ČOV V BRUSELU

EOC EU OFFICE A ROLE ČOV V BRUSELU EOC EU OFFICE A ROLE ČOV V BRUSELU O EOC EU OFFICE Založena v r. 2009 na půdorysu evropského zastoupení německého sportu, které v Bruselu existovalo od roku 1993. Je hlasem olympijského hnutí a organizovaného

Více

Tematický monitoring projektů partnerství Grundtvig. Projektové řízení mezinárodního partnerství. 6. září 2012

Tematický monitoring projektů partnerství Grundtvig. Projektové řízení mezinárodního partnerství. 6. září 2012 Tematický monitoring projektů partnerství Grundtvig Projektové řízení mezinárodního partnerství 6. září 2012 PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ (2007 2013) Comenius primární a sekundární vzdělávání Leonardo da

Více

ENTITLE - Národní workshop

ENTITLE - Národní workshop Publikováno na Inflow.cz (http://www.inflow.cz/entitle-narodni-workshop) ENTITLE - Národní workshop 28. 5. 2009 Národní workshop Entitle představil stejnojmenný projekt, který má pomáhat knihovnám při

Více

Představení iniciativy CIVITAS a CIVINET

Představení iniciativy CIVITAS a CIVINET Představení iniciativy CIVITAS a CIVINET CIVINET SÍŤ K UDRŽITELNÉ MOBILITĚ VE MĚSTECH 20. únor 2014 Praha, Ministerstvo dopravy Struktura prezentace - Evropská iniciativa CIVITAS představení - Sítě CIVINET

Více

Namíchejte si tu nejlepší kávu a získejte finanční podporu z programu Erasmus+!

Namíchejte si tu nejlepší kávu a získejte finanční podporu z programu Erasmus+! Na kafe s Erasmem+ Namíchejte si tu nejlepší kávu a získejte finanční podporu z programu Erasmus+! Distributor: Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz, www.naerasmusplus.cz Doba použitelnosti: 2014 2020

Více

ASOCIACE PRODUCENTŮ V AUDIOVIZI. prezentace pro seminář Střed zájmu

ASOCIACE PRODUCENTŮ V AUDIOVIZI. prezentace pro seminář Střed zájmu ASOCIACE PRODUCENTŮ V AUDIOVIZI prezentace pro seminář Střed zájmu ASOCIACE PRODUCENTŮ V AUDIOVIZI (APA) spolek (dříve občanské sdružení) založený v roce 1994 členem může být výrobce nebo producent audiovizuálních

Více

& evropský program Grundtvig

& evropský program Grundtvig Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig 1 Dům zahraničních služeb (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťováníškolských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva

Více

Podpora kultury na úrovni EU Kulturní a kreativní průmysly. Eva Žáková

Podpora kultury na úrovni EU Kulturní a kreativní průmysly. Eva Žáková Podpora kultury na úrovni EU Kulturní a kreativní průmysly Eva Žáková EU a kultura čl. 167 Lisabonské smlouvy podpora kultury do agendy EU začleněna v rámci Maastrichtské smlouvy (1992) podpora kultury

Více

Music Memory. Hlavní organizátor: Český partner: Financování:

Music Memory. Hlavní organizátor: Český partner: Financování: 15. 9. 2016 Music Memory Hlavní organizátor: Český partner: Financování: Spolek Zaedno zaedno.org Zaedno je spolek Bulharů a přátel Bulharska v ČR. Hlavním cílem spolku je rozvoj multikulturní společnosti

Více

2009 Ing. Andrea Sikorová

2009 Ing. Andrea Sikorová Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 MOŽNOSTI STUDIA V ZAHRANIČÍ 2009 Ing. Andrea Sikorová 1 Možnosti studia v zahraničí

Více

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce přímo řízená organizace MŠMT mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání administruje vzdělávací programy Evropské komise Národní agentura programu

Více

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz - přímo řízená organizace MŠMT - mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání

Více

Evropský program pro kulturu Pracovní skupina pro součinnost ve vzdělávání, zejména uměleckém Závěrečná zpráva, červen 2010

Evropský program pro kulturu Pracovní skupina pro součinnost ve vzdělávání, zejména uměleckém Závěrečná zpráva, červen 2010 SHRNUTÍ Evropský program pro kulturu Pracovní skupina pro součinnost ve vzdělávání, zejména uměleckém Závěrečná zpráva, červen 2010 Dopad kvalitního uměleckého a kulturního vzdělávání na úplný rozvoj jednotlivce,

Více

3.5 Kultura. 3.5.1 Praha kulturní metropole

3.5 Kultura. 3.5.1 Praha kulturní metropole 3.5 Kultura Praha je již od středověku významnou křižovatkou obchodních a diplomatických cest, důležitým strategickým bodem, místem setkávání lidí z blízkých i vzdálených zemí a v neposlední řadě i průsečíkem

Více

INTERAKTIVNÍ on-line mapa kulturních a kreativních průmyslů v ČR

INTERAKTIVNÍ on-line mapa kulturních a kreativních průmyslů v ČR INTERAKTIVNÍ on-line mapa kulturních a kreativních průmyslů v ČR Specializovaná mapa s odborným obsahem Výstup projektu Mapování kulturních a kreativních průmyslů v RČ (DF11P01OVV031) Metodologický komentář

Více

Comenius www.naep.cz. 13. 11. 2010 Praha Martina Fantová

Comenius www.naep.cz. 13. 11. 2010 Praha Martina Fantová Comenius www.naep.cz 13. 11. 2010 Praha Martina Fantová Program celoživotního učení LLP 2007-2013 Comenius vzdělávání ve školách Erasmus vysokoškolské vzdělávání Leonardo da Vinci odborné vzdělávání a

Více

Evropa pro občany

Evropa pro občany Evropa pro občany 2007-13 obecné informace o programu 15.4.2010 Kulturní dědictví v partnerských městech I 12. září 16. září 2007 Česká Třebová (koordinátor, ČR), Agrate Brianza (Italie), Olawa (Polsko),

Více

Jak mohou specializované informační zdroje pomáhat vědě, výzkumu a inovacím

Jak mohou specializované informační zdroje pomáhat vědě, výzkumu a inovacím Jak mohou specializované informační zdroje pomáhat vědě, výzkumu a inovacím Albertina icome Praha s.r.o. Indispensable tools for research at its best Společnost RefWorks-COS Založeno 2001 Služby usnadňující

Více

Evropa pro občany Obecné informace Praha

Evropa pro občany Obecné informace Praha Evropa pro občany 2007-13 Obecné informace 18.6.2013 Praha Program Evropa pro občany je hlavním programem Evropské unie pro částečné financování mezinárodních projektů zaměřených na podporu aktivního evropského

Více

Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA)

Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) PŘEDSTAVENÍ AGENTURY 2016 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je věcí každého z nás. Cenná pro Vás. Přínosná pro firmu. Kdo jsme

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

Agentura CzechInvest. Regionální kancelář pro Moravskoslezský kraj

Agentura CzechInvest. Regionální kancelář pro Moravskoslezský kraj Agentura CzechInvest Regionální kancelář pro Moravskoslezský kraj Agentura CzechInvest Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest je státní příspěvková organizace podřízená Ministerstvu průmyslu

Více

Program Erasmus+ 2014-2020

Program Erasmus+ 2014-2020 Erasmus+ Program Erasmus+ 2014-2020 program pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport program podporuje mezinárodní mobility a spolupráci, inovační procesy a dobrou praxi, politiku a reformy na

Více

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST . Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST Litoměřice, 15. května 2014 www.zdravamesta.cz/mva-sekce Akce je součástí projektu NSZM ČR "Mládež v akci? Ano, v obci!", který je realizován

Více

Dílčí program KULTURA 2014-2020

Dílčí program KULTURA 2014-2020 Dílčí program KULTURA 2014-2020 Podprogram Kultura Mezinárodní projekty Literární překlady Sítě Platformy Mezinárodní projekty spolupráce Dílčí program Kultura CULBURB - Umělecká akupunktura předměstí

Více

(Oznámení) SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ KOMISE (2008/C 141/13) Úvod. posilovat nadnárodní mobilitu osob pracujících v odvětví kultury,

(Oznámení) SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ KOMISE (2008/C 141/13) Úvod. posilovat nadnárodní mobilitu osob pracujících v odvětví kultury, 7.6.2008 C 141/27 V (Oznámení) SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ KOMISE Výzva k předkládání návrhů 2008 Program Kultura (2007 2013) Provádění akcí programu: víceleté projekty spolupráce; akce spolupráce; zvláštní akce (třetí

Více

CULTURE PROGRAMME (2007 2013) PROGRAM KULTURA (2007 2013) Informace o novém Programu Kreativní Evropa/Creative Europe (2014-2020)

CULTURE PROGRAMME (2007 2013) PROGRAM KULTURA (2007 2013) Informace o novém Programu Kreativní Evropa/Creative Europe (2014-2020) CULTURE PROGRAMME (2007 2013) PROGRAM KULTURA (2007 2013) Informace o novém Programu Kreativní Evropa/Creative Europe (2014-2020) V roce 2012 byla otevřena poslední výzva pro podání projektů komunitárního

Více

Projekt vznikl v roce 2009 z iniciativy Městské knihovny v Praze a Českých center spojuje více než 30 významných pražských literárních organizací

Projekt vznikl v roce 2009 z iniciativy Městské knihovny v Praze a Českých center spojuje více než 30 významných pražských literárních organizací 2009-2015 Projekt vznikl v roce 2009 z iniciativy Městské knihovny v Praze a Českých center spojuje více než 30 významných pražských literárních organizací Společným úsilím partnerů projektu se podařilo

Více

With the support of the Erasmus+ Programme of the European Union. EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě

With the support of the Erasmus+ Programme of the European Union. EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě E P A L E eplatform for Adult Learning in Europe (Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě) nová vícejazyčná virtuální komunita

Více

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva ( AIA

Více

Místopředsednictví v Evropské asociaci LEADER pro rozvoj venkova (ELARD)

Místopředsednictví v Evropské asociaci LEADER pro rozvoj venkova (ELARD) Místopředsednictví v Evropské asociaci LEADER pro rozvoj venkova (ELARD) LEADER approach today and after 2013 new challenges Petri Rinne ELARD Ing. Radim Srsen, Ph.D. Zástupce NS MAS ČR v ELARD http://www.elard.eu

Více

Evropa pro občany

Evropa pro občany Evropa pro občany 2007-13 Obecné informace Příklady podpořených projektů 20.10.2009 Pardubice Národní kontaktní místo v ČR (NKM) - zřízeno v červnu 2008 - gestorem programu v ČR: odbor informování o evropských

Více

Kulturní instituce. Divadla, kina, kulturní střediska, kulturní instituty, spolky, kluby. IS1 SŠJS Tábor 2014/2015

Kulturní instituce. Divadla, kina, kulturní střediska, kulturní instituty, spolky, kluby. IS1 SŠJS Tábor 2014/2015 Kulturní instituce Divadla, kina, kulturní střediska, kulturní instituty, spolky, kluby IS1 SŠJS Tábor 2014/2015 Divadla O Divadlo je výkonné čili múzické umění, při němž herci (případně zpěváci a tanečníci)

Více

PŘEDSTAVUJEME ZPRAVODAJ ČSVTS

PŘEDSTAVUJEME ZPRAVODAJ ČSVTS Česká kosmická kancelář Česká kosmická kancelář (Czech Space Office, CSO) je nezisková organizace, která byla založena v roce 2003 s cílem zajišťovat pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Více

GRUNDTVIG. evropský program

GRUNDTVIG. evropský program GRUNDTVIG evropský program pro podporu vzdělávání dospělých GRUNDTVIG podprogram LLP 2 2 GRUNDTVIG v České republice 2001 2003 v rámci EU programu Socrates I 2004 2006 v rámci EU programu Socrates II 2007

Více

vzdělávání dospělých ČR

vzdělávání dospělých ČR Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR Vítáme Vás ve světě profesionálů vzdělávání dospělých VZDĚLÁVANÍM K PESTŘEJŠÍMU ŽIVOTU O ASOCIACI Jsme největší profesní asociace s tradicí od roku 1990, jejímž

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Kohezní politika EU po roce 2013

Kohezní politika EU po roce 2013 Kohezní politika EU po roce 2013 Daniel Braun Ministerstvo pro místní rozvoj Karviná, 11. listopadu 2010 Časový kontext přípravy budoucí kohezní politiky EU Schválení Strategie EU 2020 červen 2010. Zveřejnění

Více

Praktické zkušenosti s klastrováním v českém nábytkářství. Ing. Radek Brychta předseda Klastru českých nábytkářů

Praktické zkušenosti s klastrováním v českém nábytkářství. Ing. Radek Brychta předseda Klastru českých nábytkářů Praktické zkušenosti s klastrováním v českém nábytkářství Ing. Radek Brychta předseda Klastru českých nábytkářů Potřebujeme hledat nové způsoby podpory českého nábytkářství? Jaká je kondice českého nábytkářského

Více

Evropa pro občany 2007-13

Evropa pro občany 2007-13 Evropa pro občany 2007-13 Jak čerpat finanční prostředky na podporu projektů 14.4.2009 Plzeń Národní kontaktní místo v ČR (NKM) - zřízeno v červnu 2008 - gestorem programu v ČR: odbor informování o evropských

Více

zachování a podpora kulturního dědictví a tradičních znalostí místních obyvatel

zachování a podpora kulturního dědictví a tradičních znalostí místních obyvatel Proč pracovní skupina expertů pro Karpatské dědictví? zachování a podpora kulturního dědictví a tradičních znalostí místních obyvatel Přispět k naplňování Karpatské úmluvy v článku 11 Karpatská úmluva

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.8.2009 K(2009) 6464 v konečném znění DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 o mediální gramotnosti v digitálním prostředí pro vyšší konkurenceschopnost audiovizuálního

Více

EVROPSKÁ FEDERACE ASOCIACÍ DIETOLOGŮ/ NUTRIČNÍCH TERAPEUTŮ THE EUROPEAN FEDERATION OF THE ASSOCIATIONS OF DIETITIANS (EFAD)

EVROPSKÁ FEDERACE ASOCIACÍ DIETOLOGŮ/ NUTRIČNÍCH TERAPEUTŮ THE EUROPEAN FEDERATION OF THE ASSOCIATIONS OF DIETITIANS (EFAD) EVROPSKÁ FEDERACE ASOCIACÍ DIETOLOGŮ/ NUTRIČNÍCH TERAPEUTŮ THE EUROPEAN FEDERATION OF THE ASSOCIATIONS OF DIETITIANS (EFAD) EFAD byla založena v roce 1978, aby: podporovala rozvoj v profesi dietolog/ nutriční

Více

21 listopad. Vážení čtenáři, Zvlášť zajímavé články: Olomoucký kraj v Bruselu na výročním zasedání ERRIN 2. Příručka pro dotace z EU 3-4

21 listopad. Vážení čtenáři, Zvlášť zajímavé články: Olomoucký kraj v Bruselu na výročním zasedání ERRIN 2. Příručka pro dotace z EU 3-4 21 listopad 2007 21 Zvlášť zajímavé články: Olomoucký kraj v Bruselu na výročním zasedání ERRIN 2 Příručka pro dotace z EU 3-4 Období českého předsednictví: v Bruselu byl představen oficiální program 5

Více

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17 Předmluva................................................. 15 1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění.....................................

Více

B.4. Podpora kulturních služeb, sportovních zařízení a zájmové činnosti obyvatel

B.4. Podpora kulturních služeb, sportovních zařízení a zájmové činnosti obyvatel Opatření Vize B.4. Podpora kulturních služeb, sportovních zařízení a zájmové činnosti obyvatel Liberecký kraj bude vytvářet a poskytovat podmínky pro plnohodnotný život podporou činností, které přispívají

Více

IMAGINE 2015 mezinárodní soutěž. Odbor obchodu

IMAGINE 2015 mezinárodní soutěž. Odbor obchodu IMAGINE 2015 mezinárodní soutěž Odbor obchodu 29.9.2014 IMAGINE IMAGINE je mezinárodní hudební soutěž pro mládež ve věku 13-20 let Hudební skupiny (až osm členů) nebo jednotlivci předvádí svou vlastní

Více

průmyslů v ČR a zahraničí

průmyslů v ČR a zahraničí Mapování kulturních a kreativních průmyslů v ČR a zahraničí Odborný seminář Vymezení kulturních a kreativních průmyslů v ČR Martin Cikánek Ministerstvo kultury 30. 5. 2012 www.kreativniprumysly.cz schéma

Více

Asociace profesionálních divadel ČR a její činnost. MgA. Eva Kejkrtová Měřičková

Asociace profesionálních divadel ČR a její činnost. MgA. Eva Kejkrtová Měřičková Asociace profesionálních divadel ČR a její činnost MgA. Eva Kejkrtová Měřičková Co je Asociace profesionálních divadel ČR Je registrovaným zaměstnavatelským svazem Sdružuje většinu profesionálních divadel

Více

Finanční podpora pro živé umění

Finanční podpora pro živé umění Finanční podpora pro živé umění 2015 Obsah Úvod...str. 3 Financování živého umění na MK...str. 9 Tabulky vývoje podpory umění ze strany MK ČR za léta 2008 2015...str. 16 Aproximační strategie...str. 19

Více

Analýza sociální sítě

Analýza sociální sítě SÍŤ PRO SPOLUPRÁCI V OBLASTI VÝZKUMU A VÝVOJE VE STŘEDOEVROPSKÉM REGIONU Analýza sociální sítě První výsledky ÖAR-Regionalberatung GmbH ve spolupráci s firmou CONVELOP cooperative knowledge design gmbh

Více

Akademie sociálního podnikání Příspěvek k rozvoji sociální ekonomiky v České republice

Akademie sociálního podnikání Příspěvek k rozvoji sociální ekonomiky v České republice Akademie sociálního podnikání Příspěvek k rozvoji sociální ekonomiky v České republice Jiří Bárta, 3. února 2006 Obsah a cíl prezentace: trendy ve financování obecně prospěšných projektů NNO a sociální

Více

Evropa pro občany 2007-13. Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR

Evropa pro občany 2007-13. Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR Evropa pro občany 2007-13 Národní kontaktní místo v ČR (NKM) - zřízeno v červnu 2008 - gestorem programu v ČR: odbor informování o evropských záležitostí Úřadu vlády ČR - program řídí Evropská komise/

Více

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994 Oddělení TC AV

Více

DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí

DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí SEMINÁŘ KE KOMUNITÁRNÍM PROGRAMŮM PARDUBICE, 5. DUBNA 2011 Mgr. Barbora Holušová Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality e-mail: barbora.holusova@mvcr.cz

Více

Mládež v akci. Neformální volnočasové vzdělávání pro všechny mladé lidi

Mládež v akci. Neformální volnočasové vzdělávání pro všechny mladé lidi Mládež v akci Neformální volnočasové vzdělávání pro všechny mladé lidi Obsah Představení loga programu MvA + GŘ VaK Cíle MvA Priority MvA Důležité rysy MvA Struktura MvA Spuštění MvA Regionální síť MvA

Více

Projekt iyouth Modely integrace a prevence sociálního vyloučení: podpora migrantské mládeže

Projekt iyouth Modely integrace a prevence sociálního vyloučení: podpora migrantské mládeže Projekt iyouth Modely integrace a prevence sociálního vyloučení: podpora migrantské mládeže Partneři projektu iyouth Koordinátor evropského projektu IOM International Organization for Migration (Mezinárodní

Více

Představení projektu. na Setkání podnikatelů dne 17. června 2013

Představení projektu. na Setkání podnikatelů dne 17. června 2013 Představení projektu na Setkání podnikatelů dne 17. června 2013 Obsah co znamená projekt Evropské hlavní město kultury přehled programu klíčové události časový harmonogram představení společnosti Plzeň

Více

Debate YOUrope. Magdalena Müllerová Kancelář Kreativní Evropa

Debate YOUrope. Magdalena Müllerová Kancelář Kreativní Evropa Debate YOUrope Magdalena Müllerová KONTAKTY www.mediadeskcz.eu www.kreativnievropa.cz media@kreativnievropa.cz Pavlina.Kalandrova@kreativnievropa.cz Dílčí program Kultura Mezinárodní projekty Literární

Více

Fondy EHP/Norské fondy (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) pro období 2009 2014/2016 (FM 2)

Fondy EHP/Norské fondy (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) pro období 2009 2014/2016 (FM 2) Fondy EHP/Norské fondy (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) pro období 2009 2014/2016 (FM 2) OMNIUM 2014 Jakub Děd Možnosti financování obnovy kulturního dědictví Zlín, 25. březen 2014 www.omniumos.cz EHP/Norsko

Více

Evropa pro občany

Evropa pro občany Evropa pro občany 2007-13 Workshop k přípravě projektových žádostí 12.2.2009 Praha Národní kontaktní místo v ČR (NKM) - zřízeno v červnu 2008 - gestorem programu v ČR: odbor informování o evropských záležitostí

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

Příklady podpory žadatelů o ERC granty v zahraničí

Příklady podpory žadatelů o ERC granty v zahraničí Služby TC AV ČR Příklady podpory žadatelů o ERC granty v zahraničí Informační den zaměřený na Advanced Grants ERC 21. listopadu 2011, Praha Adéla Vožechová, TC AV ČR (vozechova@tc.cz) CZELO A NICER Co

Více

Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele

Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele CIP COSME a H2020 2007-2013 2014-2020 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1287/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se program COSME

Více

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s.

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s. Informačně poradenský systém DPV v Lotyšsku Lenka Horová Národní vzdělávací fond, o.p.s. 2007 Sdružení pro Informačně poradenský systém tvořené společnostmi KPMG Česká republika,s.r.o, Gradua-CEGOS, s.r.o.

Více

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015. Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015. Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 Vít Richter Národní ČR vit.richter@nkp.cz EU = 63 000 veřejných knihoven, ČR = 5 401 EU = 1,3VK/10 000 obyv. ČR = 5,1VK/10 000 obyv. Knihovny jsou financovány

Více

INNOREF SUB-PROJEKT. CULTURE - Kulturní a společenská spolupráce v Mikroregionu Hranicko. Zkratka projektu: CULTURE

INNOREF SUB-PROJEKT. CULTURE - Kulturní a společenská spolupráce v Mikroregionu Hranicko. Zkratka projektu: CULTURE INNOREF SUB-PROJEKT CULTURE - Kulturní a společenská spolupráce v Mikroregionu Hranicko Zkratka projektu: CULTURE Žadatel sub-projektu: Název: Obec Hustopeče nad Bečvou Adresa: Náměstí Míru 21, Hustopeče

Více

Získávání zakázek jako východisko z krize. CzechTrade Služby CzechTrade s důrazem na veletrhy

Získávání zakázek jako východisko z krize. CzechTrade Služby CzechTrade s důrazem na veletrhy Získávání zakázek jako východisko z krize CzechTrade Služby CzechTrade s důrazem na veletrhy 2 Český trh se nemůže vyhnout globální krizi. Krize zásadním způsobem mění trh a urychluje trendy nastartované

Více

Vaše budoucnost začíná zde

Vaše budoucnost začíná zde Vaše budoucnost začíná zde Proč Mexiko? Mexiko aktuálně spolupracuje s 44 zeměmi (včetně zemí Evropské unie) a disponuje 12. dohodami o volném obchodu. Mexiko je 14. největší ekonomika světa. Ve světě

Více

ERASMUS+ CENTRALIZOVANÉ AKTIVITY A PŘÍLEŽITOSTI VE SPORTU

ERASMUS+ CENTRALIZOVANÉ AKTIVITY A PŘÍLEŽITOSTI VE SPORTU ERASMUS+ CENTRALIZOVANÉ AKTIVITY A PŘÍLEŽITOSTI VE SPORTU Erasmus+ decentralizované a centralizované aktivity KA1 MOBILITY 63 % učitelé MŠ, ZŠ, SŠ pracovníci a studenti v odborném vzdělávání pracovníci

Více

2/2006. Obsah. K připomenutí TEL-ME-MOR : pracovní proces Program projektu IST Výzvy EC (Evropská komise) Vývojové trendy

2/2006. Obsah. K připomenutí TEL-ME-MOR : pracovní proces Program projektu IST Výzvy EC (Evropská komise) Vývojové trendy 2/2006 Obsah K připomenutí TEL-ME-MOR : pracovní proces Program projektu IST Výzvy EC (Evropská komise) Vývojové trendy Zpracovala: PhDr. Eva Marvanová Únor 2006 K připomenutí TEL-ME-MOR je financován

Více

VET Vocational Education and Training

VET Vocational Education and Training Seznamte se, Erasmus+ Odborné vzdělávání a příprava VET Vocational Education and Training Struktura programu Erasmus+ Členění podle sektorů: Podle klíčových akcí: školní vzdělávání odborné vzdělávání a

Více

SEZNAM ČESKÝCH ČASOPISŮ ODEBÍRANÝCH KNIHOVNOU DÚ k 1. lednu 2015

SEZNAM ČESKÝCH ČASOPISŮ ODEBÍRANÝCH KNIHOVNOU DÚ k 1. lednu 2015 ČASOPISY ODEBÍRANÉ KNIHOVNOU DÚ V ROCE 2015 Seznam časopisů obsahuje abecedně seřazený soupis titulů, které budou k dispozici v knihovně Divadelního ústavu v roce 2015. Soupis je rozdělen do tří částí

Více

Aktivity ESA BIC, ESA TT-Broker a spolupráce s ESO. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Aktivity ESA BIC, ESA TT-Broker a spolupráce s ESO. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Aktivity ESA BIC, ESA TT-Broker a spolupráce s ESO Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994; www.tc.cz Oddělení TC AV ČR: ORP

Více

průmysly HUDBA Studie o sociálně ekonomickém potenciálu kulturních a kreativních průmyslů v České republice Lenka Dohnalová 2010 návrh

průmysly HUDBA Studie o sociálně ekonomickém potenciálu kulturních a kreativních průmyslů v České republice Lenka Dohnalová 2010 návrh Kulturní a kreativní průmysly v České republice Přehled o stavu jednotlivých odvětví (architektura, design, reklama, film, hudba, knihy a tisk, scénická umění, trh s uměním, TV a rozhlas, videohry, kulturní

Více

Linked Heritage. Koordinace standardů a technologií za účelem obohacení Europeany. Alena Součková

Linked Heritage. Koordinace standardů a technologií za účelem obohacení Europeany. Alena Součková Linked Heritage Koordinace standardů a technologií za účelem obohacení Europeany Alena Součková Základní cíle Získat pro Europeanu velký objem nových dat, a to nejen z veřejného, ale i ze soukromého sektoru

Více

PREZENTACE STRUKTUROVANÉHO DIALOGU S MLÁDEŽÍ Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží Mgr. Jan Husák E-mail: jan.husak@crdm.

PREZENTACE STRUKTUROVANÉHO DIALOGU S MLÁDEŽÍ Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží Mgr. Jan Husák E-mail: jan.husak@crdm. PREZENTACE STRUKTUROVANÉHO DIALOGU S MLÁDEŽÍ Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží Mgr. Jan Husák E-mail: jan.husak@crdm.cz www.strukturovanydialog.cz CO JE STRUKTUROVANÝ DIALOG S

Více

PROJEKT NA PODPORU ESTETICKÉ VÝCHOVY NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH

PROJEKT NA PODPORU ESTETICKÉ VÝCHOVY NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH PROJEKT NA PODPORU ESTETICKÉ VÝCHOVY NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH AUTOR Ing. Jiří Králík Michalská 660 68603 Staré Město MOBIL: +420 602 704620 jirka.kralik@seznam.cz Projekt ARTEDIEM vytváří příležitost pro konkrétní

Více

Internacionalizace, projekt Cluster COOP. Regionální setkání CluStrat; Cheb Ing. Hana Zvariková, CzechInvest

Internacionalizace, projekt Cluster COOP. Regionální setkání CluStrat; Cheb Ing. Hana Zvariková, CzechInvest Internacionalizace, projekt Cluster COOP Regionální setkání CluStrat; Cheb 7.3.2013 Ing. Hana Zvariková, CzechInvest Obsah: Internacionalizace Co? Proč? Jak? Podpora internacionalizace Národní a evropský

Více

Festival MitOst 2011 poprvé v České republice: České Budějovice 28. září 2. října 2011

Festival MitOst 2011 poprvé v České republice: České Budějovice 28. září 2. října 2011 Festival MitOst 2011 poprvé v České republice: České Budějovice 28. září 2. října 2011 MitOst Společnost pro jazykovou a kulturní výměnu ve střední, východní a jižní Evropě MitOst spojuje aktivní a motivované

Více

Mgr. Michaela Veselá Regionální konzultant programu EU Mládež v akci pro Plzeňský kraj a odborná pracovnice pro mimoškolní oblast, Koordinační

Mgr. Michaela Veselá Regionální konzultant programu EU Mládež v akci pro Plzeňský kraj a odborná pracovnice pro mimoškolní oblast, Koordinační Mgr. Michaela Veselá Regionální konzultant programu EU Mládež v akci pro Plzeňský kraj a odborná pracovnice pro mimoškolní oblast, Koordinační centrum českoněmeckých výměn mládeže Tandem, Plzeň E-mail:

Více

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994 Oddělení TC AV

Více

Dům zahraničních služeb (DZS)

Dům zahraničních služeb (DZS) Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig 1 Dům zahraničních služeb (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva

Více

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3.

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3. 7.12.2006 C 297/1 I (Informace) RADA Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních záznamů (2006/C 297/01) RADA EVROPSKÉ UNIE, Berouc v úvahu, že:

Více

Cestovní ruch pro všechny, priorita EU. Ing. Zdenka Petrů, Katedra cestovního ruchu VŠE v Praze

Cestovní ruch pro všechny, priorita EU. Ing. Zdenka Petrů, Katedra cestovního ruchu VŠE v Praze Cestovní ruch pro všechny, priorita EU Ing. Zdenka Petrů, Katedra cestovního ruchu VŠE v Praze Cestovní ruch pro všechny v materiálech EU Segmenty cestovního ruchu pro všechny Formy podpory rozvoje cestovního

Více

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace.

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (28.04) (OR. en) 9058/11 CULT 28 SOC 348 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č. předchozího dokumentu:

Více

EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě

EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě E P A L E eplatform for Adult Learning in Europe (Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě) Nová vícejazyčná virtuální komunita

Více

Evropské ceny za správnou praxi

Evropské ceny za správnou praxi Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je věcí každého z nás. Cenná pro Vás. Přínosná pro firmu. Zdravé pracoviště Partnerství při prevenci rizik www.healthy-workplaces.eu VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ NOMINACÍ Evropské

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

IFLA camp 2012: zpráva z neformální mezinárodní nekonference pro mladé informační profesionály

IFLA camp 2012: zpráva z neformální mezinárodní nekonference pro mladé informační profesionály IFLA camp 2012: zpráva z neformální mezinárodní nekonference pro mladé informační profesionály Bibliotheca academica 2012, Univerzita Pardubice, 26. a 27. září 2012 Mgr. Anna Vyčítalová IFLA camp 2012

Více

5/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

5/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY Změna: 98/2006 Sb. Změna: 126/2009 Sb. Změna: 26/2015 Sb. 5/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 16. prosince 2002 o oceněních v oblasti kultury, udělovaných Ministerstvem kultury Vláda nařizuje k provedení

Více

Budoucnost kohezní politiky EU

Budoucnost kohezní politiky EU Budoucnost kohezní politiky EU Daniela Grabmüllerová Stanislav Cysař Ministerstvo pro místní rozvoj Rozpočet a finanční vize obcí, měst a krajů Praha, 23. září 2010 Klíčové milníky - EU Schválení Strategie

Více

Národní nanotechnologický

Národní nanotechnologický Národní nanotechnologický program (NNP) Zdůvodnění potřebnosti a přínosu NNP pro VaV i výrobu v oblasti nanotechnologií v České republice. 30. 3. 2010 Příprava NNP Příprava národního nanotechnologického

Více