Města. 12 InfoRelais or 13 International Cultural Compass ass.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Města. 12 InfoRelais www.inforelais.org or www.euinforelais.org. 13 International Cultural Compass www.internationaculturalcomp ass."

Transkript

1 Města 1 Cities of Asylum Network Síť azylových měst 2 Eurocities Eurocities - evropská síť měst nad obyvatel 3 ECCM Network of European Cities of Culture and Síť Evropských měst kultury a Kulturních měsíců Cultural Month 4 Walled Town Friendship Circle Kruh přátel opevněných měst Informační a dokumentační střediska a sítě 5 CCP Cultural Contact Points Národní kanceláře Culture informační střediska a kontaktní body pro podporu a pomoc při podávání grantových žádostí v rámci programu Culture 2000, resp. Culture Jsou ve všech členských a kandidátských zemích EU. 6 Culturebase.net Informanční on-line databáze o umělcích ze všech oborů. Databáze sdružuje informace z řady renomovaných evropských kulturních institucí. Umělci a odborníci zahrnutí v databázi pocházejí z Asie, Afriky, Latinské Ameriky, Středního východu, Střední a Východní Evropy. 7 ECNA European Computer Network for the Arts Evropská počítačová síť pro umění. 8 European Cultural Backbone Australská on-line databáze a informační zdroj. 9 ELIA European League of Institutes of the Arts Evropská liga kulturních institutů byla založená v roce 1990 jako nezávislá síť přibližně 320 umělecko-vzdělávacích institutů ze 47 zemí, které se zabývají všemi disciplínami umění - tancem, designem, divadlem, výtvarným uměním, hudbou, médii a architekturou. 10 EUCLID European Links and Contacts EUCLID je oficiální národní kanceláří Culture 2000 ve Velké Británii. Poskytuje kontakty na klíčové instituce a organizace v EU, vydává pravidelný bulletin. 11 ENICPA European Network of Information Centres for the Performing Arts 12 InfoRelais or 13 International Cultural Compass ass.org Evropská síť informačních center pro performing arts (ENCIPA) má za cíl vytvořit místo setkávání informačních a dokumentačních organizací. Hlavním záměrem je distribuovat a zpřístupnit široký okruh informací o oblasti performing arts profesionálům po celém světě. Na webu ENCIPA lze nalézt informace o festivalech, venues, literatuře, vzdělávacích příležitostech a informačních centrech. InfoRelais pracuje v oboru přeshraniční a meziregionální spolupráce. Zaměřuje se na poskytování informačního servisu a provádění výzkumu v oblasti kulturních a strukturálnch fondů Evropské unie. InfoRelais řídí Rakušanka Sylvia Amann. International Cultural Compass - Mezinárodní kulturní kompas - nabízí předplatitelům dostupné a aktuální informace o vývoji v mezinárodním kulturním dění po celém světě. Vydává měsíční bulletin a informuje i prostřednictvím u.

2 14 IFACCA International Federation of Arts Councils and Culture Agencies Mezinárodní federace Uměleckých rad a kulturních agentur (International federation of Arts Councils and Culture Agencies) je první globální sítí národních kulturních grantových agentur (systém Uměleckých rad funguje v anglosaském světě a jeho prostřednictvím se realizuje státní podpora umění). Cílem je vytvořit prostor pro setkávání, sdílení informací a zkušeností těch, kteří odpovídají za podporu kvality a rozmanitosti umění. Na webu je možné se zapsat a dostávat pravidelný čtrnáctidenní on-line newsletter ACORNS. 15 International intelligence on Culture Mezinárodní kulturní informační služba se zaměřila na uspokojení rostoucích požadavků organizací a jednotlivců na dostupné a relevantní informace a konzultace v oblasti mezinárodní kultury. Realizuje výzkum, konzultace, vzdělávací akce, informační servis a publikuje. Klienty jsou především vlády a vládní organizace na mezinárodní, národní, regionální a místní úrovni. 16 Kulttuuri.net Internetová brána k finské kultuře. Kulttuuri.net má za cíl poskytnout databázi internetových adres finské kultury na umělce, sdružení a asociace, media, organizace a specializované služby. Kulttuuri.net je výsledkem spolupráce pěti organizací: Finland Festivals, The Finnish Museums' Association, The Association of Finnish Symphony Orchestras, The Artists' Association of Finland a The Finnish Theatre Information Centre. 17 Partner Search. A131European Network of Cultural Contact Points Kulturní dědictví htm Databáze pro vyhledávání partnerů je iniciativa Evropské sítě Národních kanceláří Culture 2000, kterou spoluzakládala Evropská komise. Jejím účelem je pomoci umělcům a kulturním organizacím v evropských zemích k přístupu k programu Culture Europa Nosta Síť pro kulturní dědictví. Každoročně uděluje ocenění pro organizace, které spravují nemovité a movité kulturní dědictví. 19 E-FAITH European Federation of Associations of Evropská federace asociací průmyslového a kulturního dědictví. Industrial and Technical Heritage 20 European Heritage Net Síť evropského kulturního dědictví. 21 European Institute of Cultural Routes Evropský institut kulturních tras. 22 European Maritime Heritage Evropské mořské dědictví. 23 European Network of Cultural Centers / Historic Monuments URL: Cílem této sítě je realizovat celoevropskou spolupráci v oblasti nového využití historických památek k uměleckým a výzkumným účelům. 24 European Textile Network Evropská textilní síť (Aliance ETN-NET) sdružuje tři organizace, které úzce spolupracují. Síť je v kontaktu s mnoha organizacemi, které podporují textilní odvětví v oblasti kulturního dědictví i s jinými sítěmi a organizacemi. Asociace ETN sdružuje ty, kteří textilní kulturu realizují. Nadace NET se stará o evropské kulturní dědictví v této oblasti. 25 ICA International Council on Archives Mezinárodní rada archivů.

3 26 ICOMOS International Council on Monuments and Sites Mezinárodní rada pro pomníky a památníky. Literatura a knihovny 27 CENL Conference of European National Librarians CENL 28 EBLIDA European Bureau of Library, Information and Documentation Associations 29 European Network of Literary Centres for Translation of Contemporary Poetry 30 EWC European Writers' Congress 31 Federation of European Publishers Federace evropských nákladatelů. 32 International Association of Libraries and Museums of the Performing Arts /sibmas.htm 33 International Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centres 34 CISAC International Confereration of Societies of Authors and Composers 35 IFLA International Federation of Library Associations and Institutions me.htm Konference evropských národních knihovníků usiluje o posílení role národních knihoven v Evropě, zvláště s ohledem na jejich odpovědnost za péči o národní kulturní dědictví a povinnost zajistit přístup ke znalostem v této oblasti. Členy CENL jsou národní knihovny všech členských států Rady Evropy. Konference má 41 členů z 39 zemí. CENL má komisi pro projekty (CoBRA Forum) a řada projektů je financována institucemi Evropské unie. Evropská kancelář knihoven a dokumentačních a informačních kanceláří je nezávislá zastřešující organizace národních knihoven, dokumentačních asociací a archivních institucí v Evropě. EBLIDA se zaměřuje na témata evropské informační společnosti, včetně autorského a licenčního práva, kulturu a vzdělání. EBLIDA usiluje o zajištění ničím neomezeného přístupu k informacím v digitálním věku. Evropská síť literárních center pro překlad současné poezie. Federace evropských spisovatelských asociací prosazuje demokratické principy svobody a rovnosti. Má podporu evropských poslanců, Evropské komise a dalších organizací na evropské úrovni. Ochraňuje profesionální zájmy spisovatelů na evropské a národní úrovni v právním a politickém ohledu, včetně sociální a kulturní politiky. Mezinárodní asociace knihoven a muzeí performing arts (SIBMAS) je od roku 1954 fórum pro kolegy z celého světa, kteří podporují praktický i teoretický výzkum a dokumentaci performing arts. SIBMAS také vydává Adresář: celosvětového průvodce sbírkami performing arts a institucemi, které se jimi zabývají. Adresář je dostupný i on-line. Mezinárodní asociace hudebních knihoven, archivů a dokumentačních center má v současné době asi 2000 členů ze 45 zemí celého světa. Byla založena v roce 1951, aby podpořila mezinárodní spolupráci a zaštítila zájmy ve své oblasti. IAML je respektovaným členem v mezinárodní společnosti hudebních kolegů a knihovníků. Mezinárodní konfederace sdružení autorů a skladatelů. Mezinárodní federace sdružení knihoven je celosvětová nezávislá organizace. Byla založena, aby umožnila knihovníkům z celého světa výměnu nápadů, podporovala mezinárodní spolupráci, výzkum a vývoj ve všech oblastech knihovnictví. IFLA sídlí v Haagu a má 1685 členů ze 153 zemí. V roce 1997 IFLA založila speciální komisi pro Svobodný přístup k informacím a dvobodě vyjádření (FAIFE).

4 36 International PEN Mezinárodní PEN Klub. / 37 LIBER League of European Research Libraries Liga evropských výzkumných knihoven je základní organizací velkých výzkumných knihoven v Evropě, založená ve spolupráci s Radou Evropy. V současné době sdružuje členy z více než 30 zemí. Hlavním cílem je pomoci výzkumným knihovnám v Evropě, podpořit funkční mezinárodní sítě, podpořit zachování evropského kulturního dědictví a poskytovat lepší informační služby. 38 Literature Across Frontiers (LAF) Literatura bez hranic (LAF) je program literárních aktivit, výměn a debaty o kulturní politice, která funguje ve spolupráci národních a mezinárodních organizací z Evropy i zámoří. LAF sídlí v Mercator Centru Univerzity ve 39 Réseau européen des collèges de traducteurs littéraires Walesu. Evropská síť vysokých překladatelských škol.

5 Muzea 40 Association des Musées de la Grande Région, Asociace muzeí Grande Région (Belgie, Francie, Německa a Lucemburska) rozšířila svoji původní práci v oboru muzejnictví na řadu dalších oborů, spolupracovníků a míst, včetně památníků, pomníků, kulturních nadací, nevládních organizací v oblasti muzeí a kulturního dědictví atd. Také vydává průvodce po kulturních trasách Grande Région. 41 Euromuse (www.euromuse.net) On-line portál, který zpřístupňuje minulé, současné a budoucí výstavy národních muzeí 15 zemí Evropy. 41 NEMO Network of European Museum Associations Síť evropských asociací muzeí. Média 43 European Broadcasting Union (EBU) Evropská vysílací unie. Většina hudby se vymění mezi stanicemi za použití mechanismů EBU se sídlem v Ženevě. Je zřízena Radou Evropy. Díky EBU není třeba dvojstranných dohod ke zprostředkování výměny nahrávek po Evropě. Například živé vysílání opery z Budapešti stojí německou rozhlasovou stanici pouze 20 Švýcarských Franků. Pořídit vlastní záznam by stálo Euro.

6 Mezioborové a interkulturální organizace 44 Banlieues d Europe Síť "Předměstí Evropy" existuje od roku Sdružuje úředníky, města, odborníky a výzkumné pracovníky, kulturní organizátory a umělce, kteří realizují představení na periferiích měst, určená pro ty, kteří jsou z přístupu k umění jinak vyloučeni. 45 Cultures of the World n/index.htm 46 Cultuurnetwerk Nederland / Kultury světa je mezinárodní federace nevládních organizací, která byla založená v roce 1998, aby propagovala kulturní identity a kulturní rozmanitost v současném světě. Cultuurnetwerk Nederland má za cíl nabídnout podporu a poradu kulturním a vzdělávacím aktivitám. Spolupracuje s mnoha organizacemi v oblasti kulturního vzdělávání. 47 RECID European Cities of the Discoveries Network Síť evropských měst poznání. 48 European Cultural Parliament Záměrem Evropského kulturního parlamentu je posílit roli kulturních a uměleckých ideí v debatě o budoucnosti Evropy. Parlament bude obhajovat společné hodnoty, kulturní identitu a rozmanitost a toleranci, a bude podporovat propojování s ostatními kulturami. K dosažení tohoto cíle zřídil EKP fórum k pravidelné debatě o klíčových kulturních tématech, kterého se účastní umělci, spisovatelé, hudebníci, historici, filosofové, výtvarníci, designéři, architekti a další osobnosti kulturního života ze všech evropských zemí. 49 IAMA International Artist Managers' Association Mezinárodní asociace manažerů umělců (IAMA) je jediná celosvětová asociace manažerů hudebníků v oblasti vážné hudby a koncertních agentů. Cílem IAMA je podporovat dobrou obchodní praxi v oboru tak, aby se posílilo sebevědomí účastníků, a aby byla stanovena bezpečná opatření pro ty, kteří pracují v průmyslu vážné hudby. IAMA pořádá semináře o právních tématech, daňové problematice, vývoji managementu, nových technologiích, evropských tématech, mediálním právu a hudebním průmyslu. 50 Réseau européen des Villes refuges; Mezinárodní síť měst, kde žijí uprchlíci.

7 Performing arts - divadlo 51 Association Internationale de Promotion de Mezinárodní asociace pro propagaci lyrických umění. l Arts Lyrique 52 European Centre of the International Amateur Evropské centrum mezinárodní divadelní amatérské asociace Theatre Association 53 EMF European Mime Federation Evropská federace mimů. 54 European Theatre Convention Evropská divadelní konvence. Společné evropské kořeny, vývoj a filosofie pomohla vytvořit bohaté a rozmanité kultury. Proto by evropská integrace měla být realizována při zdůraznění, porozumění a respektování různých kultur. Za to se Evropská divadelní konvence zasazuje. 55 International Association of Theatre Critics Mezinárodní asociace divadelních kritiků. Cílem IATC je sdružit divadelní kritiky a tak porporovat mezinárodní spolupráci. Hlavním záměrem je zaštítit divadelní kritiku jako disciplínu a přispět k rozvoji jejích metodologických základů; ochraňovat etické a profesionální zájmy divadelních kritiků a podporovat společná práva svých členů; přispět ke vzájemnému poznání a porozumění mezi kulturami podporou mezinárodních setkání a výměn v oblasti divadla obecně. 56 ASSITEJ International Association of Theatre for Children and Young People ASSITEJ je světová divadelní síť divadla pro děti a mládež. ASSITEJ byla založena v roce Dnes je ASSITEJ mezinárodní sítí, která propojuje tisíce divadel, organizací a jednotlivců přes svoje centra v 70 zemích světa. 57 International Costumers' Guild, Inc. Mezinárodní cech kostymérů je sdružení amatérských, zájmových a profesionálních kostýmních výtvarníků, které má za cíl vzdělávání a propagaci v oblasti kostýmního výtvarnictví. Je vítán každý, koho tato oblast zajímá. Členy jsou restaurátoři historických kostýmů, kostýmní výtvarníci, kteří působí v praxi i ve vzdělávání, fanoušci science-fiction, účastníci renesančních festivalů a celá řada dalších, kteří se zajímají o výrobu a prezentaci kostýmů. 58 IDEA International Drama/Theatre and Education Association ndex.htm Spolu se členy z více než 50 zemí světa usiluje Mezinárodní asociace vzdělávání v oblasti divadla o propagaci a podporu divadla jako součásti plnohodnotného lidského vzdělávání. Vytváří mezinárodní fórum pro ty, kteří pracují v oblasti divadelního vzdělání po celém světě. Členové každé členské asociace jsou automaticky členy IDEA. 59 IFTR International Federation for Theatre Research Mezinárodní federace divadelního výzkumu existuje proto, aby podporovala spolupráci a výměnu informací mezi jednotlivci a organizacemi, které se věnují akademickému divadelnímu výzkumu. Proto Federace realizuje konference, vydává publikace a pomáhá členům v těchto aktivitách a projektech. IFTR bohužel nepodporuje umělce a produkční agentury. 60 ITI International Theatre Institute Mezinárodní divadelní institut.

8 61 Junge Hunde Síť Junge Hunde vznikla v roce 1995, aby umožnila mladým experimentujícím umělcům vycestovat i mimo jejich domovskou zemi, setkat se umělci z odlišných kulturních kontextů, vyměňovat si nápady a zkušenosti a rozvinout dlouhotrvající spolupráci. Síť je určena k prezentaci, propagaci, výměně a rozvoji mladých současných umělců v oblasti performing arts, jejich nových nápadů a nových prací. Podporuje je, poskytuje jim nezbytné prostředky a perspektivu, to vše napříč Evropou. 62 THEOREM Théâtres de l Est et de l Ouest - Rencontres Européennes du Millénaire THEOREM vznikl v roce Dnes sdružuje asi 20 evropských divadel a festivalů se společným cílem propagovat tvorbu mladých východoevropských umělců. Cílem je: přispět k existenci kulturní Evropy; objevit umělce ze střední a východní Evropy pro západoevropské publikum; posílit spolupráci s kolegy ze západní Evropy; pomoci tvorbě v zemích, které jsou příliš často vyloučeny z hlavních mezinárodních distribučních sítí; umožnit výměnu zkušeností mezi Východem a Západem. 63 Total Theatre Network Total Theatre Network je ve VElké Británii zastřešující organizací v oblasti fyzického a vizuálního divadla, pohybového divadla a divadla, které není postaveno na textu. TTN se podílí na propagaci klaunerie a dalších cirkusových umění, tanečního divadla, pantomimy, loutkového divadla, pouličního divadla a dalších. TTN uděluje v rámci Edinburgh Festival Fringe cenu Total Theatre Award. 64 Union ds Théatres de l Europe Unie evropských divadel. 65 UNIMA Union International de la Marionette Mezinárodní loutkářská unie. 66 OISTAT Posláním OISTAT (Mezinárodní organizace scénografů, techniků a divadelních architektů) je stimulovat výměnu nápadů a inovací a podporovat mezinárodní spolupráci profesionálů v oblasti živého umění.

9 Performing arts - festivaly 67 Association Européenne des festivals EFA je členskou organizací festivalů. Cílem je podporovat práci evropských festivalů, které prezentují performing arts vysoké kvality. Chce zjednodušit yvhledávání informací o eropských festivalech. EFA reprezentuje více než 90 festivalů v 31 evropské zemi a čtyřech neevropských. 68 AOIFE Association of Irish Festival Events /index.htm Asociace irských festivalů (AOIFE) je dobrovolnou organizací, která má za cíl sdružit organizátory festivalů v Irsku a fungovat jako fórum pro výměnu nápadů a prostředí k diskusi společných problémů a zájmů. 69 European Festivals Association Asociace evropských festivalů. 70 IFA International Festival Asociation Europe Asociace evropských mezinárodních festivalů. 81 IJFO International Jazz Festivals Organization Mezinárodní organizace jazzových festivalů (IJFO) je zastřešující organizací 12 hlavních jazzových festivalů z celého světa. Členové si teritoriálně nekonkurují a časově na sebe navazují tak, aby společné projekty mohly být v návaznosti prezentovány prostřednictvím turné. Od roku 2001 IJFO, spolu s Mezinárodní asociací pro jazzové vzdělávání, uděluje Mezinárodní jazzovou cenu, dotovanou ,- dolary. 72 European Forum of Worldwide Music Festivals Evropské forum celosvětových hudebních festivalů (EFWMF) je síť nezávislých festivalů, které sdílejí vizi, že svět je mozaika milionů lokálních tradic a hudby, z nichž každá je jiná a přesto stejně hodnotné. Členové jsou pevně přesvědčeni, že zdůraznění těchto kvalit a odlišností nejen, že vede ke vzrušujícím hudebním zážitkům, ale také pomáhá k porozumění lidem a jejich životům a potlačuje tak rasismus a nacionalismus.

10 Performing arts - hudba 73 Association Européenne des Conservatoires, Académies de musique et Musikhochshulen Asociace podporuje mezinárodní spolupráci mezi členy, realizuje projekty v oblasti profesionálního hudebního vzdělání, organizuje každoroční kongres a několik seminářů, zastupuje zájmy v oblasti profesionálního hudebního vzdělávání na národní, evropské a mezinárodní úrovni. 74 ABAM Association of Baltic Academies of Music Litevská Academy of Music in Vilnius, Hochschule für Musik und Theater Rostock, hudební akademie z Talinu, Rigy, Vilniusu, Gdansku, Poznaně, Krakova, Rostocku a Odense, Academy of Music and Dance v Jeruzlalémě, Sibelius Academy (Helsinki), Chopin Academy (Waršawa), The Royal Academy of Music ve Stockholmu a the Academy of Music v Piteå, Norwegian Academy of Music (Oslo) a akademie z Petrohradu, Lübecuk a Hamburgu. Dnes má síť běžných 16 členů (plus Jerusalem). Aby ABAM zůstala flexibilní organizací, již další členy nenabírá. 75 Early Music Network Síť rané hudby podporuje a propaguje ranou hudbu a její historické provedení, poskytuje informační služby a vzdělávání v mistrovských třídách. 76 Europa Cantat Europa Cantat je evropská federace mladých sborů, založená v roce Přímo reprezentuje víc než milion zpěváků a dirigentů ve 42 zemích. 77 Europe Jazz Network Evropská jazzová síť je nezisková asociace promotérů, hudebnických sdružení, uměleckých ředitelů a konzultantů v oblasti hudebních programů v Evropě, kteří pracují v oblasti jazzu a improvizované hudby. EJN podporuje spolupráci mezi profesionály v této oblasti, programování koncertů, turné a tím také zlepšení pracovních podmínek hudebníků, agentů a promotérů. 78 EAYO European Association of Youth Orchestras Evropská asociace mládežnických orchestrů. 79 ECPNM European Conference of Promoters of New Music Evropská konference promotérů nové hudby je evropskou unií promotérů současné hudby, především té, která byla složena po roce Má 80 členů, mezi nimy slavné festivaly, ale i malé lokální koncertní organizace a ansámbly nové hudby. Jejím cílem je zlepšit mezinárodní spolupráci a koordinaci akcí nové hudby v Evropě.

11 80 European Federation of National Youth Orchestras 81 EMC European Music Council Evropská federace národních mládežnických orchestrů. Evropská hudební rada (EMC) je platformou pro zástupce národních hudebních rad a všech organizací, které působí v oblasti hudebního vzdělávání, tvorby, prezentace, dědictví atd. ze všech evropských zemí. Společně s cíli UNESCO a Mezinárodní hudební radou EMC přispívá k lepšímu porozumění mezi lidmi rozdílných kultur a k jejich právu na koexistenci všech hudebních kultur. 82 European Music Office Evropská hudební kancelář je mezinárodní neziskovou asociací, která sdružuje organizace, asociace a federace ze všech hudebních sektorů v Evropské unii. Záměrem EMO je být konsenzuální platformou. Podporuje (konzultacemi a šířením informací) celoevropské projekty. 83 European Network of Traditional Music and Dance Evropská síť tradiční hudby a tance byla založena v roce Je oficiálním sdružením asociací a federací, které se zabývají tradiční hudbou a tancem v Evropě. Síť vznikla během prvního evropského kongresu tradiční hudby a tance ve Francii. Členy je 30 organizací z 15 zemí západní a východní Evropy. 84 European Opera Centre Evropské centrum opery vzniklo v roce Bylo založeno po rozsáhlých konzultacích s evropskými poslanci, komisaři a vysokými úředníky Evropské komise pěti velkými operními domy z pěti různých států Evropské unie. Od té doby v Centru studovali kandidáti z 29 evropských zemí. Evropské centrum opery podporuje Evropská unie z rozpočtové řádky A. 85 RESEO European Opera Education Services Network Síť evropských vzdělávacích služeb v oblasti opery. Partneři spojili síly s cílem pracovat na následujícím: definovat vývoj žánru opery a hudebního divadla na základě zkušeností každého z partnerů a jejich publika a zahájit dialog mezi umělci a dnešním publikem. 86 European Union Baroque Orchestra Barokní orchestr Evropské unie. 87 Fédération Internationale des Jeunesses Mezinárodní federace hudební mládeže. Musicales 88 FIM Fédération Internationale des Musiciens. International Federation of Musicians 89 IASPM International Association for the Study of Popular Music 90 International Council for Traditional Music M Mezinárodní federace hudebníků byla založena v roce 1948 jako mezinárodní organizace hudebníků, která nyní sdružuje 65 jednotlivých unií po celém světě. FIM má dvě regionální skupiny - jednu pro africké země a jednu pro země Latinské Ameriky. Hlavním cílem Federace je chránit a prosazovat ekonomické, sociální a umělecké zájmy hudebníků organizovaných v členských uniích. Mezinárodní asociace pro studium populární hudby IASPM. Mezinárodní rada pro tradiční hudbu ICTM. Cílem ICTM je prohloubit studium, praxi, dokumentaci, zachování a šíření tradiční hudby, včetně lidové, populární, klasické a městské, a tance ve všech zemích. ICTM je nevládní organizace s formálním statutem konzultanta UNESCO.

12 91 ILMC International Live Music Conference Mezinárodní konference o živé hudbě je rozsáhlé setkání, které se koná každoročně na začátku března v Londýně a sdružuje klíčové osobnosti, které se zabývají prezentací živé zábavy na celém světě. Přístup na konferenci je "pouze pro zvané", ale databáze je zdarma k využití. ILMC má členy z 35 profesí a téměř 40 zemí. 92 IMZ International Music Centre Mezinárodní hudební centrum, Rakousko. 93 IMC International Music Council Mezinárodní hudební rada IMC byla založena v roce 1949 na žádost UNESCO jako nevládní poradní orgán v hudebních otázkách. IMC chce přispět k rozvoji a posílení přátelských pracovních vztahů mezi všemi hudebními kulturami, na základě jejich úplné rovnosti, vzájemného respektu a ocenění. Věnuje se oblastem hudební tvořivosti, vzdělání, provozování, vysílání a propagace, výzkumu a dokumentace a statutu hudebníků v mnoha dalších aspektech hudebního života. 94 MORE Music Organisations of Europe Hudební organizace Evropy. 95 Opera Europa Opera Europa je Evropská asociace operních domů a operních festivalů. Jejím cílem je propagovat a rozvíjet operu ve všech jejích formách.

13 Performing arts - background 96 Apollonia. Art-exchanges.net Apollonia je platforma pro evropskou kulturní výměnu v rámci sítě evropských partnerů. Tato nezisková organizace si klade za cíl propagovat současné umění ze střední a východní Evropy a rozšiřování společných projektů mezi umělci a kulturními strukturami, kurátory a organizacemi. Apollonia provozuje i on-line debatu FORUM Culture o současné situaci evropské kultury. 97 BalkanKult Vizí BalkanKult je obroda kultury v zájmu vzniku nových sociálních forem, které jsou postaveny na tvořivosti a porozumění. Cílem je vyvinout a propagovat kulturní modely a strategie pro 21. století se zaměřením na oblast Balkánu. Toho chce BalkanKult dosáhnout prostřdnictvím: vytváření partnerství, podporou kulturní rozmanitosti, organizováním přeshraničních projektů, rozvojem společného kulturního prostředí, rozšířením kulturního trhu a výměnou informací. 98 Carpathian Foundation Karpatská nadace je jedinečná přeshraniční regionální nadace, která poskytuje granty a technickou podporu nevládním organizacím a regionálním úředníkům. Zaměřuje se především na meziregionální, ekonomický rozvoj a přeshraniční aktivity. 99 Comedia Network Comedia je evropský program na podporu spolupráce mezi kulturními organizátory, kteří se vyrovnávají s důsledky globální migrace začleněním rozmanitosti uměleckého vyjádření do programové náplně svých prostorů. 100 ARCHIPEL Contemporary Theatre for Young Audiences Současné divadlo pro mladé publikum. 101 EUnetART European Network of Art Organisations for Children and Young People Evropská síť uměleckých organizací pro děti a mládež, EUnetART, je místem setkávání, výměny informací, zkušeností a nápadů a vzájemného učení, rámcem pro vznik společných projektů, platformou pro diskusi a její prezentaci. EUnetART byla založena v roce 1991 v Bologni a je multidisciplinární sítí více než 100 organizací z 28 zemí. 102 ENCC European Network of Cultural Centres Evropská síť kulturních center (ENCC) chce spojit kulturní centra z různých zemí Evropy a usiluje o to: být platformou pro výměnu zkušeností v oblati provozu, programace, diváků, infrastruktury a architektury multidisciplinárních kulturních center; být platformou pro výměnu uměleckých produktů, multumediálních projektů a vzdělávacích projektů; podporovat výměnu zaměstnanců mezi kulturními centry.

14 103 Fanfare -Association pour les émergence artistiques Síť Fanfare spojuje asociace, které se zabývají nově vznikajícími uměleckými aktivitami a činnostmi s obecným cílem kulturního rozvoje. Většina členů rozvíjí mezinárodní spolupráci, přesto, že jsou zároveň pevně svázáni s místy ve kterých působí. 104 IETM Informal European Theatre Meeting IETM je členskou organizací, která podporuje rozvoj kvality a kontextu současných performing arts v globálním prostředí. Iniciuje a realizuje profesionální networking a komunikaci, dynamickou výměnu informací, knowhow a prezentace příkladů dobré praxe. 105 FIA International Federation of Actors Mezinárodní federace herců (FIA) je mezinárodní organizace, která reprezentuje odbory a asociace herců, tanečníků, zpěváků a dalších výkonných umělců po celém světě. FIA pracuje především v těchto oblastech: mezinárodní reprezentace; odborová spolupráce a solidarita; mezinárodní spolupráce; výměna informací a lobování; rozvoj odborů; živá představení; média a nové technologie; autorské právo a právo výkonných umělců; kolektivní zástupci výkonných umělců; umělecká svoboda; ženy v umění; profesionální a sociální práva výkonných umělců. 106 ISPA International Society for the Performing Arts Mezinárodní společnost pro performing arts. 107 Pearle* Pearle* je Evropská liga zaměstnavatelských asociací v sektoru performing arts. Pearle* funguje jako fórum pro výměnu informací důležitých pro členy, pro sdílení zkušeností v oblasti kulturního managementu a technických znalostí, pro podporu a pomoc při zakládání zaměstnavatelských asociací ve střední a východní Evropě. Cílem této neziskové nevládní organizace je vytvořit stabilní prostředí podporou udržitelnosti a propagací performing arts napříč Evropou. 108 Pépinières européennes pour jeunes artistes Evropská líheň pro mladé umělce. 109 Res Artis Od svého založení v roce 1993 Res Artis vyrostla v jedinou celosvětovou síť rezidenčních uměleckých center. Res Artis reprezentuje zájmy více než 200 center a organizací, které nabízejí mezinárodní prostředky a zařízení pro umělce a podmínky pro tvorbu. Díky snahám a činnosti Res Artis vzrostlo porozumění k roli, kterou rezidenční centra hrají pro rozvoj současného umění. 110 Trans Europe Halles Trans Europe Halles je síť nezávislých kulturních center. Byla založena v roce 1983 a v současnosti má 28 členů v 17 zemích. Trans Europe Halles poskytuje platformu pro výměnu, podporu a spolupráci mezi svými členy. Síť sdružuje mnoho různorodých nezávislých, multifunkčních a multudisciplinárních kulturních center v Evropě. TEH obhajuje ideu kultury v nejširším smyslu a podporuje spolupráci různých uměleckých disciplin. Centra, která jsou součástí sítě, podporují nové talenty, inovaci, umělce a uměleckou výměnu a poskytují příležitosti mladým lidem k využití jejich uměleckého talentu.