Mezinárodní Federace Taekwon-Do STANOVY ITF přijaté na XIV. Kongresu ITF, Soluň, Řecko 12. červena 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mezinárodní Federace Taekwon-Do STANOVY ITF přijaté na XIV. Kongresu ITF, Soluň, Řecko 12. červena 2003"

Transkript

1 Mezinárodní Federace Taekwon-Do STANOVY ITF přijaté na XIV. Kongresu ITF, Soluň, Řecko 12. červena 2003 Hlava I Základní zásady Taekwon-Do Článek 1. Teakwon-Do je korejské bojové umění, které bylo založeno 11. dubna 1955 generálem Choi Hong Hi, jež jej přivedl k dokonalosti. Z toho důvodu je za kolébku Taekwon-Do považována Korea, kde se generál narodil a Taekwon-Do založil. Taekwon-Do se řídí zásadou, že existuje a rozvíjí se na základě ducha, teorie a technik bojového umění definovaných svým zakladatelem Choi Hong Hi a že přenáší jeho poslední slova do reality. Článek 2. Taekwon-Do prostřednictvím svých aktivit napomáhá ke kultivaci harmonie duševního a fyzického rozvoje pod svým mottem definovaným Gen. Choi Hong Hi. Článek 3. Taekwon-Do zlepšuje hodnotu života těch, kteří Taekwon-Do praktikují a dává světu příklad vzájemného respektu a porozumění díky ucelenému duševnímu a kulturnímu tréninku, morálnímu a etickému vzdělání. Článek 4. Pouze aktivity, které se řídí základními zásadami, podmínkami, pravidly a předpisy těchto stanov představují ortodoxní Taekwon-Do, které takto existovalo a vyvíjelo se od svého vzniku. Článek 5. Hlavním cílem Taekwon-Do je pozitivně přispívat k budování klidnějšího a lepšího světa prostřednictvím fyzického a duševního tréninku. Stavět se proti všem druhům politické, náboženské, rasové a ideologické diskriminace podle svého ideálu přátelství, solidarity a vzájemného porozumění, založeného na spravedlnosti. Článek 6. Provozování Taekwon-Do je součástí lidských práv. Každý jedinec má právo provozovat Taekwon-Do, kdykoli to uzná za nutné. Článek 7. Aktivity Taekwon-Do provozované pod emblémem Taekwon-Do jsou neměnné a universální a pokrývají celý svět. Článek 8. Taekwon-Do mohou provozovat jakékoli organizace, instituce, podniky nebo jednotlivci, jež souhlasí, že budou vedeni a vázáni těmito Stanovami.

2 Článek 9. Tyto Stanovy představují uzákonění základních principů, pravidel a předpisů organizace, jež je přijímá a řídí její chod, vedení a všech souvisejících činnosti Taekwon-Do provozovaných po celém světě. Hlava II Název, Sídlo, Znak a Vlajka, Oficiální Jazyky, Finanční Zdroje a Právní Statut Článek 10. Název Anglický název organizace zní: International Taekwon-Do Federation (dále jen ITF), slavnostně založené gen. Choi Hong Hi, zakladatelem Taekwon-Do dne 22. března Článek 11. Sídlo Oficiálním sídlem ústředí ITF je Vídeň, hlavní město Rakouské republiky. ITF působí na celém území Rakouska a celého světa s pověřením Taekwon-Do. Zakládání poboček této organizace není povoleno. Článek 12. Znak Název organizace International Taekwon-Do Federation je vepsaný okolo glóbu, což znázorňuje skutečnost, že ITF je celosvětovou organizací a Taekwon-Do je celosvětově provozovaným bojovým uměním. Ve středu glóbu je vyryta na hrubém reliéfu pěst po jejichž obou stranách jsou napsaná písmena Tae (napravo) a kwon (nalevo), aby zdůraznily, že Taekwon-Do je nejlepší ze všech bojových umění. Modré pozadí symbolizuje poctivou a čistou duši, která je vychovávána v těch, kdož Taekwon-Do provozují. Článek 13. Vlajka Vlajka ITF je 1,66 metru dlouhá a 1 metr široká. Její tři strany vyjma žerdi jsou opatřeny třásněmi. V jejím středu je znak ITF. Z vrchu tohoto znaku je nápis International Taekwon- Do Federation v korejském jazyce. Ze spodu tohoto znaku je napsán stejný text ovšem v původních korejských znacích. Její podklad je červený s načernalým odstínem. Číslice 66 na její delší straně znázorňuje rok 1966, rok v němž byla ITF slavnostně založena. Třásně symbolizují zdvořilost a čestnost stejně tak, jako motto Taekwon-Do, barva podkladu znázorňuje houževnatost, sebeovládání, a nezlomného ducha. Název ITF v původních korejských znacích vyjadřuje dlouhou historii korejského bojového umění, která se datuje od dob starověké Koreji Tangunu. Článek 14. Motto Motto ITF zahrnuje zdvořilost, čestnost, vytrvalost, sebeovládání a nezlomného ducha. Článek 15. Hymna Hymnou Taekwon-Do je Píseň Taekwon-Do, jejíž text napsal první prezident ITF gen. Choi Hong Hi, zakladatel Taekwon-Do a hudbu složil pan Kim Yun Yong. Článek 16. Vlastnictví Vlastnictví znaku ITF, vlajky, odznaku, motta a hymny náleží výhradně ITF. Článek 17. Oficiální jazyky Oficiálními jazyky ITF jsou korejština a angličtina. Pokud jde o stanovy tak i němčina. Nicméně všichni členové ITF mohou používat svůj rodný jazyk a využívat překladatelských

3 služeb v korejštině, angličtině, němčině, francouzštině, španělštině a ruštině, jež jsou nabízeny během kongresů ITF a jiných akcí. Všechny oficiální dokumenty vč. Stanov ITF, interních nařízení a předpisů pro soutěže, zápisů, informací a oběžníků mohou být pouze v korejském nebo anglickém jazyce. V případě sporu bude dána přednost anglickému originálu. Korejský jazyk je používán pro technickou terminologii Taekwon-Do. Článek 18. Finanční zdroje a fiskální rok 1. Cílů ITF (Hlava III) je dosahováno s použitím ideových a materiálních prostředků tak jak je níže uvedeno: - Ideové zdroje budou poskytovány prostřednictvím přednášek a setkání, Taekwon-Do kurzů pro všechny věkové kategorie a obě pohlaví, soutěží, přeborů na národní i mezinárodní úrovni, prostřednictvím výměny zkušeností mezi členy a také prostřednictvím publikací a časopisů. - Požadované materiální prostředky budou tvořeny ze členských poplatků přidružených a podpůrných členů, poplatků za vydané certifikáty (tituly) a plakety, z osobních či jiných peněžních příspěvků, ze zisku z konaných akcí (např. soutěží a prodeje televizních práv), stejně tak jako z darů. ITF může část příjmů získaných z prodeje televizních práv přerozdělit na národní asociace a kontinentální federace. 2. Fiskální rok bude shodný s rokem kalendářním. Článek 19. Právní statut 1. ITF je nevládní a neziskovou mezinárodní organizací, která je zřízena na dobu neomezenou jako právnická osoba uznaná kompetentními orgány Rakouské republiky. 2. Ústředí ITF má mandát k vedení Teakwon-Do v rámci celého světa v souladu s podmínkami těchto Stanov. Hlava III Cíle a Členství Článek 20. Cíle ITF: 1. Podněcovat svými činnostmi duševní, morální, fyzické a kulturní vzdělání, napomáhat růstu společenského bohatství a stability ve všech zemích a regionech a podílet se tím na vytváření lepšího světa plného míru, harmonie a souznění; 2. Přispívat k rozvoji humanity prostřednictvím Taekwon-Do tréninků a přispívat tak k výchově jedinců, jež usilují o život v harmonii s ostatními v klidném a spořádaném světě; 3. Podporovat každého člena v činnostech Taekwon-Do tak, aby zvýšil hodnotu svého života prostřednictvím Taekwon-Do a považoval jej tak za část svého života; 4. Podporovat všechny ty, jež Taekwon-Do provozují a všechny organizace Taekwon-Do přidružené k ITF ve vzájemném setkávání a porozumění bez ohledu na rozdíly v národnosti, rase, náboženském vyznání, ideologii, vzdělání a majetku a posilovat tak přátelství, solidaritu a spolupráci založenou na vzájemném respektu bez tolerance jakékoli diskriminace, a tím napomáhat jejich aktivitám a pevně bránit jejich zájmy; 5. Hodnotit pozitivně spojení s jinými Taekwon-Do organizacemi vedenými ideály a technikami jinými než ortodoxně Taekwon-Do s cílem dosáhnout celosvětové unifikace Taekwon-Do. Rozvíjet vztahy přátelství a vzájemného užitku s exitujícími

4 mezinárodními organizacemi působící v oblasti bojových her, stejně tak jako s Mezinárodním olympijským výborem, Generální asociací mezinárodních sportovních federací, kontinentálními Olympijskými organizacemi a ostatními sportovními organizacemi a upevňovat přátelské vztahy s ekonomickými a kulturními organizacemi, OSN organizacemi, vládními organizacemi a všemi organizacemi, které o to požádají; 6. Zlepšovat postavení a hodnotu Taekwon-Do prostřednictvím rozvoje pravidel, technik a teorie jeho soutěží a pečovat tak o tradičního ducha bojového umění Taekwon-Do. Zasazovat se o dodržování pravidel fair play mezi těmi, kdož Taekwon-Do provozují a neustále zlepšovat jejich praktické dovednosti po celém světě prostřednictvím mnohých vědeckých a akademických činností. Systematicky cvičit Mezinárodní instruktory a Mezinárodní rozhodčí prostřednictvím opakovaných tréninkových kurzů pořádaných držiteli vysokých titulů Dan ITF. 7. Zajišťovat úspěšné konání ITF akcí, včetně kongresů ITF a kontinentálních federací, setkání, tréninkových kurzů a přehlídek uvedených ve Stanovách ITF v souladu se zákony a soutěžními předpisy. Navrhovat místo a datum jejich konání a provádět jejich organizaci, přípravu a konání; 8. Zabezpečovat a šířit publikace a propagaci aktivit ITF, ctít ty, jež praktikují Taekwon- Do a jednotlivce, jež zvláštní měrou přispěli k rozvoji Taekwon-Do, vyplácet penzi Taekwon-Do veteránům, jež zasvětili svůj život Taekwon-Do. 9. Udržovat a upevňovat právní postavení ITF v rámci jurisdikce Rakouské republiky, zajišťovat uznávání postavení jako mezinárodní nevládní organizace, zajišťovat právní ochranu veškerého duševního, kulturního a materiálního vlastnictví (vč. hmotných i nehmotných statků), vč. odznaků, plaket, různých osvědčení a certifikátů, knih, dokumentů, návrhů, televizních práv, CD disků, disket a ostatních předmětů pobírajících práv ochrany duševního vlastnictví. Článek 21. Členství 1. Členové 1.1 Každá fyzická osoba nebo sdružení fyzických osob, které praktikují Taekwon-Do, jeho techniky, metodologii, teorii a tréninkové metody vyvinuté prvním prezidentem ITF Choi Hong Hi, zakladatelem Taekwon-Do a zároveň přijali Stanovy ITF, interní předpisy a regule soutěží, se mohou stát členy ITF. 1.2 Žádný člen ITF nesmí přijmout nařízení, úkol nebo smluvní povinnost od žádné vlády, organizace nebo jiné právnické osoby, jež by omezovala svobodu činností Taekwon- Do. 1.3 Žádný člen ITF nenese odpovědnost za jakékoli dluhy ITF. 2. Přijímací řízení 2.1 Fyzická osoba nebo sdružení fyzických osob, které má v úmyslu stát se členem ITF musí písemně o toto zažádat a vyplnit standardizovaný vstupní formulář ITF. Organizace musí připojit ke své žádosti své Stanovy, povolení vydané příslušným orgánem ve své zemi či regionu, dohodu se svým právním zástupcem a bankovní záruku. 2.2 Po přijetí řádně podané žádosti, je tato žádost prověřena Výkonným výborem ITF a je vydané stanovisko a přijetí či zamítnutí žádosti. Datem rozhodnutí Výkonného výboru ITF o přijetí nového uchazeče je datum jeho přijetí. Rozhodnutí Výkonného výboru ITF bude předmětem schvalování na nadcházejícím kongresu. 2.3 Uchazeč se musí účastnit aktivit ITF a zároveň získává hlasovací právo jako člen ITF okamžitě po doručení kladného rozhodnutí o přijetí vydaného Výkonným výborem ITF.

5 2.4 Pokud není rozhodnuto jinak Výkonným výborem ITF nebo kongresem, může být za člena považována pouze jedna národní nebo regionální organizace z každého státu či regionu. 3. Ukončení členství 3.1 Členství může být ukončeno v případě ztráty právního statutu, konkrétně v případě smrti, výpovědi nebo vyloučení. Výpověď z ITF podaná fyzickou osobou nebo organizací musí být provedena písemnou formou. Výpověď nabývá účinnosti za 90 dní po jejím obdržení ústředím ITF. Výpověď podaná organizací, ne však fyzickou osobou, je uznána za platnou pouze v případě, že byla podepsána alespoň třemi čtvrtinami členů jejího Výkonného výboru. 3.2 V případě, že člen ITF odmítne dodržet povinnosti mu určené Stanovami ITF, obzvláště pokud nesplní své finanční závazky plynoucí ze Stanov nebo způsobí škodu ITF nebo poškodí vážnost ITF, může Výkonný výbor ITF přijmout rozhodnutí o jeho vyloučení. Vyloučení nabývá na účinnosti momentem rozhodnutí Výkonného výboru ITF. V tomto případě je vyloučený okamžitě zbaven všech svých práv a aktivit vyplývajících ze Stanov. Výkonný výbor ITF musí o tomto svém rozhodnutí informovat na svém nadcházejícím Kongresu. Tento Kongres musí také vyloučení schválit nebo zamítnout. V případě zamítnutí vyloučení Kongresem nabývá člen zpět všech svých práv vyplývajících ze Stanov okamžitě po rozhodnutí kongresu. 4. Povinnosti a práva Člen ITF je povinen: 4.1 Vykonávat maximum pro jednotu a upevňování ITF a pro rozvoj Taekwon-Do; 4.2 Snažit se plnit všechny požadavky Stanov ITF, interních předpisů a turnajových regulí; 4.3 Účastnit se pravidelného Kongresu, mimořádného Kongresu a ostatních setkání svolávaných ITF, tréninkových kurzů, seminářů, symposií, světových nebo kontinentálních mistrovství a ostatních soutěží sponzorovaných ITF nebo její přidruženou organizací stejně tak jako aktivit podvýborů a speciálních výborů, do kterých je zvolen; 4.4 Plnit rozhodnutí kongresu ITF a Výkonného výboru; 4.5 Zajistit, aby všichni jeho členové nosili Dobok, emblémy a odznaky navržené ITF a aby všechny jeho kluby Dojang nesly plakety a vlajky ITF; 4.6 Získat právní rámec ve své mateřské zemi nebo regionu, určit svého oficiálního právního zástupce a napomáhat realizaci programu ITF ve své vlastní zemi či regionu. Člen ITF má následující práva: 4.7 Ucházet se u ITF o přezkoušení ke získání černého pásku (Dan) 4.8 Chránit znak ITF, vlajku, motto, hymnu v rámci své jurisdikce a v případě zneužití informovat o tomto ITF a okamžitě přijmout zákonná opatření proti tomuto jednání; 4.9 Člen ITF je povinen plnit veškeré své finanční závazky, včetně členského poplatku a registračního poplatku, jejichž výše byla stanovena Výkonným výborem ITF; 4.10 Účastnit se pravidelných a mimořádných kongresů, hlasovat na těchto Kongresech a být volen a jmenován členem orgánů ITF. 1. Statut Nejvyšším orgánem ITF je Kongres. Hlava IV Organizační struktura

6 2. Svolávání 2.1 Kongres se pravidelně schází každé dva roky. Mimořádný Kongres může být svolán z iniciativy prezidenta nebo na písemný podnět alespoň jedné třetiny národních nebo regionálních členských organizací ITF. 2.2 Určení místa a data konání řádného Kongresu je v kompetenci Kongresu. Jako pravidlo platí, že se řádný Kongres schází před zahájením mistrovství světa Taekwon- Do v hostitelské zemi. Místo konání a datum mimořádného kongresu je určováno Výkonným výborem. 2.3 O svolání Kongresu a uvedení jeho programu uvědomí Prezident všechny zúčastněné dopisem, faxem nebo elektronickou poštou minimálně 60 dní před zahájením řádného Kongresu resp. 28 dní před zahájením mimořádného Kongresu. Každý člen může požadovat zařazení určitého tématu do programu jednání nejpozději tři dny před zahájením Kongresu. 2.4 Finanční či jiné záležitosti týkající se organizace Kongresu musí být v souladu s předpisy setkání v rámci interních předpisů. 3. Mandát a pravidla jednání 3.1 Řádný Kongres projednává a rozhoduje ve všech věcech týkajících se práce ITF, vč. Stanov, interních předpisů a soutěžních regulí. Všechny rozhodnutí přijaté Kongresem jsou konečné a nemohou být předmětem žádných změn pokud tak nerozhodne následující řádný nebo mimořádný Kongres. Pro mimořádný Kongres platí stejné podmínky jako pro řádný Kongres. 3.2 Všichni členové ITF mají právo účastnit se Kongresu. Národní nebo regionální členská organizace může vyslat na Kongres až tři své zástupce, ovšem pouze s jedním volebním hlasem. Národní organizace, jež vyšle na Kongres více než jednoho svého zástupce, musí jmenovat jednoho z nich, který bude mít hlasovací právo. 3.3 Národní nebo regionální členská organizace, která se nemůže z nevyhnutelných důvodů zúčastnit Kongresu může přenést toto právo na jiného národního nebo regionálního zástupce. Převod práva musí mít písemnou formou a musí být schválen předsedou Kongresu a předem oznámen ústředí ITF. Každá národní organizace může zastupovat práva ne více než jedné další národní organizace. 3.4 Kongres je usnášeníschopný pokud je přítomna alespoň jedna třetina členských států nebo regionů. Členové, kteří se přímo nezúčastňují Kongresu, ale převedli svá práva na jinou národní organizaci se nezapočítávají do tohoto potřebného počtu hlasů. 3.5 Kongres rozhoduje pouze v předmětné části základního nebo upraveného programu. Členové účastni na Kongresu mohou volit Ano či Ne ; neplatné volební hlasy s formálními nedostatky se považují za Ne. Zdržení se hlasování není povoleno. Jakékoli rozhodnutí Kongresu o změnách Stanov ITF je platné pouze, je-li odsouhlaseno více než dvěmi třetinami všech hlasů. Rozhodnutí o zrušení ITF je platné pouze, je-li odsouhlaseno více než třemi čtvrtinami všech hlasů. O ostatních záležitostech se rozhoduje prostou většinou hlasů. O všech záležitostech, kromě volby členů Výkonného výboru, se rozhoduje ve veřejném hlasování. Nicméně v případě, že delegát s volebním právem dá podnět na tajné hlasování v určité záležitosti a je podpořen prostou většinou hlasů, rozhoduje se dále o takové záležitosti v tajném hlasování. O ostatních záležitostech může být hlasováno v tajné volbě pokud předseda Kongresu toto shledá za nutné. Chybějící, nevyplněný nebo poškozený hlasovací lístek bude vyloučen ze sčítání. 3.6 Volba členů Výkonného výboru ITF s výjimkou Generálního sekretáře, náměstka Generálního sekretáře a pokladníka řádného Kongresu nebo doplňkové volby

7 v mimořádném Kongresu je prováděna v tajném hlasování. V případě, že se pouze jeden kandidát uchází o určitou pozici ve Výkonném výboru, může jej předseda navrhnout na zvolení bez hlasování. V případě, že se o danou pozici uchází více než jeden kandidát, volba pokračuje až do okamžiku, kdy jeden z kandidátů nezíská potřebnou prostou většinu hlasů pro svoje zvolení. Při takovéto volbě v každém volebním kole vypadá ten kandidát, jež získal nejmenší počet hlasů. V případě, že do posledního volebního kola postoupili dva kandidáti, ale ani jeden z nich nezískal potřebnou prostou většinu hlasů, vypadávají tito kandidáti z dalších voleb a musí být nominováni kandidáti noví. 3.7 Kongresu předsedá Prezident. V případě absence Prezidenta nebo v případě, kdy Prezident udělí plnou moc, ujme se předsednictví Senior viceprezident nebo jeden z viceprezidentů. Předseda nemá volební hlas, vystupuje pouze jako rozhodný hlas v případě rovnosti hlasů. V případě potřeby může Prezident stanovit pravidla pro všechny volební procesy. 3.8 Problém, který nebyl zařazen do programu jednání, může být Kongresem projednáván pouze v případě, že alespoň jedna třetina voličů o toto požádá a Prezident toto schválí. 3.9 Kongres projednává a rozhoduje záležitosti v následujících oblastech: a) Změny a dodatky Stanov, interních předpisů nebo soutěžních pravidel; b) Volby členů Výkonného výboru, včetně Prezidenta, Senior viceprezidenta, viceprezidenta a předsedy Konzultační rady; c) Nominace a schválení Generálního sekretáře ITF, náměstka Generálního sekretáře, pokladníka, Prezidentů kontinentálních federací, předsedů výborů, předsedů zvláštních výborů a auditorů; d) Vyslechnutí a schválení zpráv Výkonného výboru, Prezidenta, Senior viceprezidenta, viceprezidentů, Generálního sekretáře, pokladníka, předsedy Konzultační Rady, Prezidentů kontinentálních federací, předsedů výborů, předsedů zvláštních výborů a auditorů; e) Schválení záznamů jednání Kongresu a Výkonného výboru; f) Projednávání a rozhodování ve věcech návrhů předložených Výkonným výborem; g) Posouzení a rozhodování o návrzích předložených členy; h) Jmenování účetního, v případě že takovéto jmenování je povinné podle zákonů Rakouské republiky; j) Jmenování právního zástupce Federace; k) Podání zprávy o přípravě činností Federace jako například Mistrovství světa a její schválení; l) Podání revizní zprávy o proběhlých činnostech Federace jako například poslední Mistrovství světa a její schválení; m) Posouzení žádosti o přijetí nových členů; n) Pochvaly a sankce; o) Obdržení a schválení účetní uzávěrky a závěrečné rozvahy; p) Rozhodování o výši příspěvků a registračních poplatků členů Federace; q) Projednávání a řešení jiných bodů programu jednání; 3.10 Kongres prověřuje rozhodnutí učiněná Výkonným výborem týkající se vyměřování sankcí jako např. varování, závažné varování, dočasné odebrání práv a vyloučení členů jednotlivců či organizací, jež se provinili proti Stanovám ITF, interním předpisům, nebo způsobili finanční nebo materiální škodu Federaci vědomě a zneuctili tak čest a vážnost Federace vzhledem ke stupni závažnosti takového prohřešku. Podrobnosti sankčních opatření musí být v souladu s interními předpisy týkajícími se tohoto pravidla.

8 3.11 Jakýkoli problém týkající se průběhu Kongresu, který není upraven ve Stanovách bude rozhodnut předsedou Kongresu. Článek 24. Výkonný výbor 1. Statut Výkonný výbor je nejvyšším řídícím orgánem ITF a je zodpovědný za běžný chod organizace. Výkonný výbor je zodpovědný za všechny povinnosti, které nebyly delegovány na jiný orgán Federace vzhledem jeho statutu. 2. Složení 2.1 Výkonný výbor je tvořen 17 členy tj. Prezidentem, Senior viceprezidentem, pěti viceprezidenty, Generálním sekretářem, náměstkem Generálního sekretáře, pokladníkem, předsedou Konzultační rady a šesti běžnými členy. 2.2 Členové Výkonného výboru, vyjma Generálního sekretáře, náměstka Generálního sekretáře a pokladníka, jsou voleni Kongresem v tajném hlasování. Generální sekretář, náměstek Generálního sekretáře a pokladník jsou nominování Prezidentem a poté schvalováni Kongresem ve veřejném hlasování. 3. Svolávání Výkonného výboru 3.1 Řádná schůze Výkonného výboru je svolávána dvakrát ročně Prezidentem. Výkonný výbor může být ovšem svolán kdykoli, když to Prezident uzná za nutné a více než jedna polovina členů to potvrdí nebo v případě, že alespoň dva členové výboru požádají Prezidenta o svolání Výkonného výboru a více než polovina členů to potvrdí. V době nepřítomnosti nebo nezpůsobilosti Prezidenta trvající déle než tři měsíce a zároveň v případě absence nebo neschopnosti ujmout se svolání schůze Senior viceprezidentem, je zmocněn ke svolání Výkonného výboru viceprezident nejdéle působící ve své funkci. 3.2 Místo a datum konání schůze Výkonného výboru musí být určeno a oznámeno Prezidentem a sděleno členům faxem nebo elektronickou poštou nejpozději 28 dní před zahájením řádné schůze, resp. 14 před zahájením mimořádné schůze. 3.3 V roce, kdy se koná Mistrovství světa, je zpravidla Výkonný výbor svoláván před zahájením řádného Kongresu, trvá v průběhu celého mistrovství a je zakončen spolu s mistrovstvím. 4. Volební období 4.1 Volební období členů je čtyřleté (vyjma Prezidenta). To znamená, že volební období členů Výkonného výboru (kromě Prezidenta) začíná běžet po skončení mimořádného nebo řádného Kongresu, na němž byli zvoleni a trvá 4 roky. V případě, že řádný Kongres není ve čtvrtém roce od jejich zvolení z různých důvodů svolán, jejich volební období se prodlužuje až do doby svolání dalšího Kongresu. 4.2 Členové Výkonného výboru mohou být znovu zvoleni po skončení jejich prvního volebního období, ale již jen pouze na dvě další volební období. Ti, jež byli zvoleni ve třech po sobě jdoucích obdobích, nemohou být okamžitě zvoleni pro období čtvrté. Takto mohou učinit pouze po dvou letech, což je polovina volebního období. 4.3 V případě uprázdnění místa ve Výkonném výboru, je na toto místo zvolen nový člen, který zastává svoji funkci až do skončení volebního období původního člena, kterého nahradil. 5. Kompetence a řízení Výkonného výboru 5.1 Výkonnému výboru předsedá Prezident Federace. 5.2 Minimální počet členů potřebný pro usnášení Výkonného výboru jsou dvě třetiny všech jeho členů, tj. 12 členů 5.3 Program jednání Výkonného výboru musí být přijat a schválen nadpoloviční většinou přítomných členů.

9 5.4 Výkonný výbor nese hlavní zodpovědnost za fungování Federace. 5.5 Výkonný výbor navrhuje kandidáta na Prezidenta. V případě, že navrhovaný kandidát je účasten schůze Výkonného výboru jako jeho člen, musí tento opustit jednací místnost v průběhu projednávání jeho kandidatury. 5.6 Výkonný výbor musí schválit zřízení jakékoli interní organizace jakou je například adhoc výbor a stálá skupina a stanovit její interní předpisy. 5.7 Výkonný výbor musí prověřit žádost o přijetí nových členů a předložit své rozhodnutí Kongresu. 5.8 Výkonný výbor je zodpovědný za finanční vedení ITF. Z toho důvodu musí Výkonný výbor schválit roční rozpočet organizace navržený Prezidentem a pokladníkem. Dále musí Výkonný výbor připravit a schválit roční fiskální zprávu, roční výkaz zisků a ztrát a bilanci aktiv nejpozději do 5 měsíců po skončení fiskálního roku a okamžitě po jejích schválení poskytnout tyto dokumenty auditorům. Po předložení zprávy auditorů musí Výkonný výbor informovat všechny členy o podrobnostech finančního řízení ITF a o zprávě auditorů. 5.9 Výkonný výbor musí připravit program jednání Kongresu, projednat a dotvořit jej Výkonný výbor musí předat Kongresu zprávu o dodatcích ke Stanovám, interním předpisům a soutěžním regulím Federace Výkonný výbor musí zajistit plnění resolucí přijatých Kongresem Výkonný výbor musí iniciovat a posoudit návrhy týkající se místa a data konání důležitých akcí Federace jako například mistrovství a předložit je Kongresu k projednání Výkonný výbor musí pomáhat a dohlížet na přípravu šampionátů a jiných důležitých aktivit Federace, schvalovat a podepisovat takové dokumenty, jakými jsou například pozvánky, technické předpisy soutěží apod. a poskytnout organizačnímu výboru náležitou součinnost V průběhu mistrovství musí Výkonný výbor dohlížet nad jeho celkovým průběhem, svolávat každodenní schůze pro projednávání problémů, které mohou vzniknout a řídit práci Organizačního výboru Výkonný výbor musí prověřit návrhy pověřených funkcionářů na pochvaly, diplomy a Taekwon-do penze oceněným osobám navrhnutým Doporučujícím výborem a rozhodnout v těchto věcech Výkonný výbor musí prověřit návrhy sankcí udělené Disciplinární komisí ve formě varování, vážného varování, dočasného odebrání práv nebo vyloučení za porušení Stanov, interních předpisů a regulí, na jejichž základě může být sankce udělena a předložit toto rozhodnutí nadcházejícímu Kongresu k přezkoumání Výkonný výbor může v případě nutnosti přenést část svých pravomocí a funkcí na určitého funkcionáře nebo na člena Federace Výkonný výbor musí navrhnout a schválit všechny zákonné dokumenty pro řádnou organizaci a organizační systém Federace (jako jsou Stanovy, interní předpisy, regule, pravidla, standardy, manuály, instrukce a průvodci) tak, aby byly co možná nejvíce vyhovující. Z dříve uvedených důvodů může Výkonný výbor ustanovit podvýbor a jeho členy zákonodárným orgánem působícím v rámci Výkonného výboru. Zákonodárný podvýbor může zvát nečleny do svých řad, aby splnil svůj mandát, pouze se svolením Prezidenta Výkonný výbor musí vyplnit úkoly přidělené mu Kongresem Výkonný výbor musí shromažďovat a spravovat všechny záznamy a dokumenty Federace.

10 Článek 25 Konzultační rada 1. Konzultační rada je poradním orgánem Prezidenta. 2. Konzultační rada je tvořena 9 členy včetně předsedy. Tito členové, vyjma předsedy, by neměli být členy Výkonného výboru. 3. Předseda Konzultační rady je volen na Kongresu. Členové Konzultační rady jsou navrhováni Prezidentem v součinnosti s Výkonným výborem. Členy Konzultační rady musí ovšem schválit Kongres. 4. Konzultační rada může být svolána kdykoli samotným předsedou na žádost Prezidenta. 5. Jakékoli rozhodnutí učiněné Konzultační radou musí stanovit doporučení nebo návrhy vztahující se k práci Federace a nemají právní důsledek. 6. Neexistují žádná omezení týkající se programu jednání Konzultační rady, jelikož se jedná o celkové práci Federace 7. Doporučení a návrhy učiněné Konzultační radou a zápisy musí být zdokumentovány a předány ústředí ITF. 8. Náměstek Generálního sekretáře se může účastnit jednání Konzultační rady jako zpravodaj. Článek 26 Prezident 1. Prezident je volen na Kongresu v tajném hlasování. 2. V případě nepřítomnosti Prezidenta Senior viceprezident nebo jiný Prezidentem zmocněný viceprezident jedná v jeho zastoupení, pokud není ve stanovách uvedeno jinak. 3. Prezidentské funkční období je šestileté. V případě, že Prezident ztratí schopnost vykonávat svou funkci nebo se vzdá své funkce v průběhu svého funkčního období, nově zvolený Prezident vykonává svoji funkci pouze do doby, kdy by fakticky vypršel mandát původně zvolenému Prezidentovi, kterého ve funkci nahradil. V tomto případě může být nový Prezident zvolen na další funkční období. 4. Prezident musí dohlížet na všechny záležitosti Federace a formálně representovat Federaci a Výkonný výbor. Prezident nese odpovědnost za všechny psané dokumenty, zvláště pak za smlouvy, dohody apod.. Pro jejich platnost je nutný současný podpis Prezidenta a Senior viceprezidenta a pro platnost dokumentů týkajících se finančních záležitostí je nutný současný podpis Prezidenta a pokladníka. Prezident musí zajistit, aby podpis dalšího člena Výkonného výboru, který neměl vztah k dané dohodě, smlouvě, obchodu apod. byl připojen pro platnost ke všem dohodám, smlouvám, obchodům apod., a mezi ITF a členy Výkonného výboru nebo členy jiných komisí ITF. V případě hrozícího nebezpečí je Prezident oprávněn přijmout všechna potřebná opatření, jež jsou taktéž v rámci působnosti Kongresu a Výkonného výboru; všechna tato opatření musí být následně schválena Kongresem. 5. Prezident může v případě potřeby ustanovit dočasné výbory či skupiny, po splnění požadovaných úkolů jsou tyto následně zrušeny. Takovéto výbory a skupiny nemohou svolat žádnou schůzi bez předchozího souhlasu Prezidenta. 6. Prezident je stálým členem všech výborů a skupin působících v rámci Federace vzhledem k jeho mandátu. V případě, že se Prezident osobně účastní jakékoli schůze takovýchto výborů nebo skupin, představuje na nich Prezident nejvyšší orgán. 7. V případě, že to Prezident shledá nezbytným, může zvýšit nebo snížit počet funkcionářů pracujících v ústředí Federace na plný úvazek a zaměstnávat zaměstnance.

11 Článek 27 Senior viceprezident a viceprezidenti 1. Senior viceprezident 1.1 Senior viceprezident musí pomáhat Prezidentovi s jeho prací. 1.2 V případě nepřítomnosti Prezidenta je Senior viceprezident povinen jednat v jeho zastoupení, pokud není ve stanovách výslovně uvedeno něco jiného. 1.3 Pokud Prezident ztratí schopnost vykonávat svoji funkci nebo pokud se vzdá své funkce před uplynutím svého funkčního období, přebírá Senior viceprezident jeho úřad až do doby konání následujícího řádného nebo mimořádného Kongresu. V tomto případě se nestává Senior viceprezident Prezidentem, ale pouze tuto funkci zastupuje. 1.4 Senior viceprezident plní povinnosti svěřené mu Prezidentem. 1.5 Senior viceprezident může representovat, na základě pověření Prezidenta, Federaci ve vztahu k třetím organizacím, skupinám a agenturám. 2. Viceprezidenti 2.1 Viceprezidenti musí pomáhat Prezidentovi s jeho prací. 2.2 V případě, že Senior viceprezident ztratí schopnost vykonávat svoji funkci, jedná v jeho zastoupení viceprezident, který je nejdéle ve funkci. 2.3 Viceprezident vykonává povinnosti svěřené mu Prezidentem. 2.4 Na základě pověření Prezidenta se může viceprezident účastnit schůzí a kongresů třetích organizací, skupin nebo agentur. 2.5 Viceprezidenti jsou voleni na principu volby v rámci jednotlivých kontinentů. To znamená, že pro každý kontinent je zvolen právě jeden viceprezident, bez ohledu na volbu Senior viceprezidenta. Článek 28 Generální sekretář 1. Generální sekretář se stará o běžný chod ústředí Federace. 2. Připravuje pracovní plán ústředí, po schválení Prezidentem jej zavádí a kontroluje jeho plnění. 3. Připravuje všechny dokumenty pro schůze Kongresu a Výkonného výboru, jako například jednací plán, zprávy a návrhy resolucí. 4. Připravuje zprávy a záznamy ze schůzí Kongresu, Výkonného výboru a Konzultační rady a předkládá je k prověření následujícímu Kongresu. 5. Udržuje stálý kontakt se členy Výkonného výboru, předsedy různých výborů, Prezidenty národních asociací a čelními představiteli skupin. 6. Připravuje oběžníky informující národní asociace a jiné osoby a organizace, jichž se to týká, o naléhavých informacích Federace. 7. Musí se pravidelně seznamovat s chodem různých organizací vzhledem k jejich mandátu prostřednictvím jejich předsedů, konkrétně s přípravami na důležité akce Federace jakými je například mistrovství tak, že podporuje plnění hlavních cílů Federace. 8. Usměrňuje a vede náměstka Generálního sekretáře. 9. Řídí a zajišťuje vydávání různých diplomů, jako například plaket a Dan certifikátů. 10. Schraňuje a opatruje razítka, včetně oficiálního razítka Federace. 11. Vede archiv všech dokumentů Federace, kromě těch, jež se týkají financí. 12. Jedná jménem organizace ve vztahu k jiným agenturám, organizacím a skupinám na úrovni Generálního sekretáře. 13. V případě nepřítomnosti Generálního sekretáře, jedná náměstek Generálního sekretáře jeho jménem. V případě, ze Generální sekretář nemůže sídlit v místě ústředí ITF z nevyhnutelných důvodů, musí náměstek Generálního sekretáře sídlit v místě ústředí ITF a vykonávat běžnou kancelářskou agendu jménem Generálního sekretáře.

12 14. Osobně nebo prostřednictvím svého zástupce musí dohlížet na práci personálu zaměstnaného v ústředí ITF a vést jej. Článek 29 Pokladník 1. Pokladník navrhuje rozpočet Federace a naplňuje jej po jeho schválení Výkonným výborem. Musí navrhovat roční fiskální výkazy a roční bilanci aktiv a postoupit tyto dokumenty ke schválení Výkonnému výboru. 2. Vede účetní rozvahu Federace. 3. Shromažďuje všechny peněžní prostředky přicházející do Federace, jako jsou například příspěvky stanovené Stanovami, interními předpisy, regulemi, poplatky za vydané certifikáty, patentové poplatky, dary, poplatky z reklamy apod. Ukládá je na účet Federace a vybírá peníze v souladu s předpisy. 4. Předkládá Prezidentovi ke schválení roční finanční zprávu nejpozději do 30 dnů po skončení každého fiskálního roku. 5. V případě výběru peněž v hodnotě přesahující 500 EURO, vzhledem k zákonům Rakouské republiky, Stanovám ITF, interním předpisům a regulím, musí dokument předložený bance obsahovat podpisy Prezidenta i pokladníka (popřípadě osob jednajících jejich jménem v případě jejich nepřítomnosti nebo nezpůsobilosti). V případě výběru částky nižší než 500 EURO postačí toliko podpis pokladníka. V tomto případě musí pokladník o takovémto výběru informovat Prezidenta nejpozději do 7 dnů od uskutečnění výběru a zakončit celé řízení během 14 dnů. 6. Pokladník vede evidenci všech finančních dokumentů ITF a zpravuje je. 7. Pokladník je odpovědný za právní ochranu duševního, kulturního, materiálního bohatství a vlastnictví (vč. hmotných a nehmotných statků) jako například razítek, plaket, různých diplomů, certifikátů, knih, dokumentů, návrhů, televizních vysílacích práv, CD disků, disket a jiného intelektuálního vlastnictví. 8. Pokladník vede registr všeho majetku vč. budovy ústředí a jejího nábytku, provádí pravidelné inventury a trvale se o něj stará, opravuje a renovuje jej. 9. Je povinen hledat řešení snižování finančních výdajů, hospodaří s finančními zdroji Federace a dává Prezidentovi v těchto věcech své návrhy. Článek 30. Auditoři 1. Prezident jmenuje dva auditory a Kongres toto jmenování schvaluje, na dobu 4 let, s možností jejich opakovaného zvolení. Auditoři nesmí být členy Výkonného výboru ani jiných výborů ITF. 2. Auditoři musí provádět kontrolu a revizi činností ITF; revizi rozpočtu, účtů, ročních výkazů aktiv, ročních plánů aktiv a všech ostatních účetních dokumentů ITF, auditoři musí zvláště provádět kontrolu, zda-li výdaje hmotných a finančních statků vznikly ve shodě se Stanovami a cíly ITF. Auditoři musí postoupit detailní a písemnou zprávu Výkonnému výboru ne později než 4 měsíce po obdržení auditovaných dokumentů od Výkonného výboru. 3. Na konci každého fiskálního roku musí auditoři prověřit plnění rozpočtu ITF a postoupit tuto zprávu každému členu a Výkonnému výboru. Článek 31. Hlava V Výbory ITF

13 Jednotlivé výbory s různými funkcemi, pomocné výbory a dočasné skupiny nepatří do organizačního systému Federace. Článek 32. Výčet jednotlivých výborů Federace: 1. Technický výbor 2. Soutěžní výbor 3. Výbor rozhodčích 4. Propagační výbor 5. Informační výbor 6. Disciplinární výbor 7. Výbor mládeže 8. Ženský výbor 9. Vzdělávací výbor 10. Hodnotící výbor 11. Výbor financí a marketingu Článek 33. Každý výbor se skládá z tří až devíti členů vč. jeho předsedy. Článek 34. Předseda každého výboru je nominován do své funkce Prezidentem a toto jmenování je konzultováno s Výkonným výborem a potvrzeno Kongresem. Členové výborů jsou jmenováni Prezidentem na základě doporučení předsedy každého výboru. Článek 35. Pravomoci a činnost každého výboru vyplývá z interních předpisů těchto Stanov. Hlava VI Národní asociace členů ITF Článek 36. Státem uvedeným v těchto Stanovách se rozumí nezávislý stát uznaný Světovým společenstvím. Článek 37. Název národní asociace musí odrážet místní názvy a tradice země a být uznán Federací na základě svého povolení. Článek 38. Národní asociace spadají do působnosti organizace která spravuje Taekwon-Do vzhledem ke Stanovám, interním předpisům a regulím Federace uvnitř daného národu, státu a regionu. Článek 39. Právní statut národních asociací Každá národní asociace musí přijmout statut společnosti ve své mateřské zemi. Článek 40. Složení a struktura národních organizací 1. Národní organizace musí být tvořeny fyzickými osobami přijatými do asociace a skupinami těchto fyzických osob.

14 2. Orgány národních asociací jsou Kongres, Výkonný výbor a Prezident. Národní asociace mohou vytvářet nové orgány, které shledají nutnými vzhledem k jejich vlastním Stanovám, interním předpisům a regulím a zároveň mohou rušit orgány nepotřebné. 3. Působí-li člen Výkonného výboru, Konzultační rady, jednotlivých výborů v různých oborech a podpůrných výborů Federace v národní asociaci, stává se automaticky členem Výkonného výboru národní asociace z vlastního pověření. 4. Členové výkonného výboru národních asociací jsou v zásadě voleni na řádném nebo mimořádném Kongresu. Článek 41. Emblém a odznak národní asociace Emblém a odznak národní asociace musí být navržen samotnou asociací a schválen Federací. Článek 42. Funkce národních asociací Národní asociace plní funkci propagační, rozvojovou a ochrannou pro činnosti Taekwon-Do na území svého státu nebo regionu v souladu se Stanovami IFT, interními předpisy a regulemi. Článek 43. Poslání národních asociací 1. Propagovat základní principy a techniky Taekwon-Do ve svých státech; 2. Zajišťovat dodržování Stanov, interních předpisů a regulí ITF; 3. Vydat vlastní Stanovy, jimž modelem stojí Stanovy ITF; 4. Podporovat rozvoj a předvádění vysokého Taekwon-Do umění; 5. Pořádat národní Kongresy, šampionáty a jiné činnosti všeho druhu na bázi pravidelnosti; 6. Pomáhat s pravidelným tréninkem těm, jež provozují Taekwon-Do; 7. Pravidelně pořádat kurzy na podporu rozvoje technik Taekwon-Do; 8. Zavázat se podniknout veškerá opatření proti diskriminaci a násilí; 9. Podniknout přísná opatření proti použití drog; 10. Mít výhradní právo representovat svůj stát nebo region na Kongresu, Mistrovství světa, mezinárodních soutěžích, setkáních, kurzech a jiných činnostech prováděných pod patronací ITF, stejně tak jako na kontinentálních turnajích a jiných mezinárodních hrách, meetinzích, kurzech a činnostech sponzorovaných ITF; 11. Dodržovat data stanovená ITF nebo jakýmkoli organizátorem a držet se nařízení týkajících se účastí na různých akcích pořádaných pod patronací ITF; 12. Zdržet se účasti na šampionátech, mezinárodních turnajích a jiných aktivitách, jež nejsou povoleny ITF nebo jsou organizovány skupinami Taekwon-Do působícími mimo organizaci ITF; 13. Zachovat si svoji samostatnost a odolat jakýmkoli tlakům, včetně těch politické, ideologické, rasové, náboženské nebo ekonomické povahy; 14. Konat vše potřebné pro dosažení finanční soběstačnosti a pracovat aktivně tak, aby se vyhnuly možným finančním omezením ve svých aktivitách; 15. Udržovat přátelské vztahy a spolupracovat s příslušnými vládními a nevládními orgány, společenskými organizacemi a podniky a vynaložit nejvyšší úsilí pro získávání jejich aktivní pomoci a podpory. Článek 44. Práva národních asociací: 1. Podávat návrhy změn a dodatků ke Stanovám, interním předpisům a regulím ITF a podávat návrhy týkající se práce ITF a Taekwon-Do; 2. Doporučovat kandidáty do vedení ITF;

15 3. Hostit Kongres ITF a jiná setkání a kurzy stejně tak jako různé turnaje včetně Mistrovství světa nebo podávat v tomto směru návrhy; 4. Účastnit se aktivit zaštítěných IFT; 5. Žádat o plakety, certifikáty a jiné dokumenty; 6. Žádat o potřebnou registraci; 7. Požadovat pomoc všeho druhu. Hlava VII Kontinentální federace Článek 45. Kontinentální federace musí nést název odpovídající názvu příslušného teritoria a tradicím příslušného kontinentu. Článek 46. Kontinentální federace slouží k dalšímu upevnění vztahů mezi národními asociacemi na kontinentu a IFT a dále poskytuje rady a pomoc v činnostech svým členským asociacím v souladu se Stanovami, interními předpisy a regulemi ITF. Článek 47. Právní statut kontinentálních federací Každá kontinentální federace má statut společnosti v zemi v níž se nachází její hlavní kancelář. Článek 48.Složení a struktura kontinentálních federací 1. Složení Kontinentální federace se skládá z národních asociací z daného kontinentu. Nicméně jestliže jakákoli národní asociace projeví přání stát se součástí jakékoli jiné kontinentální federace než té, k níž místně přísluší, z důvodů geopolitických nebo jiných a kontinentální federace v jejíž místní působnosti se národní asociace nachází, s tímto souhlasí, může být tato národní asociace přidružena k jiné kontinentální federaci v soudu s rozhodnutím Výkonného výboru ITF. 2. Struktura Orgány Kontinentální federace jsou Kongres, Výkonná rada a Prezident. Prezident kontinentální federace by měl být navržen Prezidentem ITF a schválen Kongresem ITF. Členové Výkonného výboru jsou voleni na kongresu svým Kongresem. Členové Výkonného výboru ITF jsou viceprezidenty jednotlivých kontinentálních federací. V případě, že několik členů Výkonného výboru ITF pochází z jednoho kontinentu, Výkonný výbor ITF nominuje jednoho z nich jako viceprezidenta dané kontinentální federace. 3. Kontinentální federace může zřídit či rozpustit jakýkoli výbor nebo pomocný výbor s souladu se svými vlastními Stanovami. Článek 49.Emblém a odznak kontinentální federace Návrh vzhledu emblému a odznaku jakékoli kontinentální federace musí být předložen ITF ke schválení. Článek 50. Úlohou kontinentálních federací je podporovat a zintenzivňovat výcvik Taekwon-Do v národních asociacích na daném kontinentu v souladu se Stanovami, interními předpisy a

16 regulemi ITF, spojovat vazby mezi nimi a ITF a podporovat a dohlížet nad všemi aktivitami Taekwon-Do na příslušném kontinentu. Článek 51. Poslání kontinentálních federací 1. Propagovat základní principy a techniky Taekwon-Do ve svých členských státech; 2. Zajišťovat dodržování Stanov, interních předpisů a regulí ITF; 3. Vydat vlastní Stanovy, jimž modelem stojí Stanovy ITF a v případě nutnosti i vlastní interní předpisy a regule; 4. Pracovat jako zprostředkující článek ve vztahu mezi národními asociacemi na kontinentu a IFT; 5. Ujmout se odpovědnosti za organizaci Kongresu kontinentálních federací a všech ostatních kontinentálních mistrovství, kurzů a aktivit, řádných i mimořádných; 6. Zavázat se podniknout veškerá opatření proti diskriminaci a násilí; 7. Bojovat proti použití drog; 8. Representovat daný kontinent na Kongresu, šampionátech a jiných akcí konaných pod patronací ITF; 9. Zajistit, aby se národní asociace působící na daném kontinentu neúčastnily žádných Taekwon-Do akcí, jež nejsou povoleny ITF nebo jsou organizovány skupinami Taekwon-Do působícími mimo organizaci ITF; 10. Zachovat si svoji samostatnost a odolat jakýmkoli tlakům, včetně těch politické, ideologické, rasové, náboženské nebo ekonomické povahy; 11. Udržovat přátelské vztahy a spolupracovat s příslušnými vládními a nevládními orgány, společenskými organizacemi a podniky a vynaložit nejvyšší úsilí pro získávání jejich aktivní pomoci a podpory. 12. Pomáhat národním asociacím ve finanční soběstačnosti; 13. Podávat ITF pravidelné písemné zprávy o jejich práci; 14. Provozovat sekretariát v hlavní kanceláři Federace. Článek 52. Práva kontinentálních federací: 1. Podávat návrhy kontinentálního významu k ITF; 2. Doporučovat ITF kandidáta na viceprezidenta z daného kontinentu; 3. Vykonávat práci jí svěřenou ITF; 4. Instruovat národní asociace přidružené ke kontinentální federaci v rámci jejich působnosti a žádat je o zprávy o jejich fungování a další potřebné informace; 5. Representovat své kontinenty ve vztahu skupin Taekwon-Do s jinými vládními a nevládními orgány, společenskými organizacemi a podniky na kontinentální úrovni. 6. Požadovat pomoc všeho druhu. Hlava VIII Mistrovství světa Článek 53. Mistrovství světa, jež je shromážděním všech, kteří provozují Taekwon-Do po celém světě, je největší manifestací aktivit ITF a její největší slavností a jejím výlučným právem. Všechny hry na světovém šampionátu se konají buď mezi jednotlivými účastníky nebo mezi Taekwon- Do týmy, nikoli však mezi státy. Článek 54.

17 Mistrovství světa se skládá ze Seniorského a Juniorského Mistrovství světa Taekwon-Do, ačkoli dříve bylo zmíněno pouze Mistrovství světa v Taekwon-Do. Mistrovství světa se koná každé dva roky, a tudíž v roce 2003 se konalo 13. Mistrovství světa a v roce Juniorské Mistrovství světa. Juniorské Mistrovství světa se bude konat společně s Mistrovstvím světa seniorů (věková kategorie 40+). Rok 2004 bude zachycen jako rok 1. Mistrovství světa seniorů v Taekwon-Do. Článek 55. Čest být hostitelem Mistrovství světa nebo Juniorského Mistrovství světa prokazuje ITF jednotlivým národním asociacím. Článek 56. Volba hostitelského města Mistrovství světa a Juniorského Mistrovství světa 1. Národní asociace, jež se uchází o pořadatelství Mistrovství světa musí předložit ústředí ITF svoji písemnou žádost v předepsané formě a lhůtě. Tato písemná žádost musí obsahovat také garance příslušných vládních institucí a patřičné banky. 2. Jakmile je tato žádost přijata, je přezkoumána Generálním sekretářem nebo náměstkem Generálního sekretáře a v případě, že dokumenty vyhovují, jsou předloženy na první schůzi Výkonného výboru, který je dále předloží na Kongresu. 3. Hostitelské město Mistrovství světa a Juniorského Mistrovství světa je určeno na Kongresu ITF, který se koná 4 roky před konáním daného mistrovství. Článek 57. Jakmile je určeno hostitelské město šampionátů, je podepsána smlouva mezi hostitelskou národní asociací a ITF. Článek 58. Organizační výbor mistrovství 1. Národní asociace hostitelského města musí vytvořit Organizační výbor hned po určení místa konání mistrovství. 2. Organizační výbor musí mít statut právnické osoby. 3. Organizační výbor se skládá z Prezidenta, Generálního sekretáře národní asociace a alespoň jednoho člena reprezentujícího a zvoleného hostitelským městem. V případě, že stát, jež hostí mistrovství má svého člena ve Výkonném výboru, Konzultační radě, jakémkoli jiném výboru nebo dočasném výboru ITF, stává se tento člen automaticky členem Organizačního výboru. 4. Organizační výbor musí být v pravidelném kontaktu s ITF a přijímat další instrukce týkající se organizace a přípravy mistrovství. 5. Během doby příprav mistrovství musí Organizační výbor úzce spolupracovat s národními asociacemi. Článek 59. Pozvánky na mistrovství a organizační a technická pravidla soutěží 1. Organizační výbor musí na základě instrukcí Výkonného výboru ITF rozeslat pozvánky, stejně tak jako organizační a technická pravidla her všem národním asociacím sdruženým v ITF, nejpozději 6 měsíců před zahájením mistrovství. To vše v písemné formě. 2. Pozvánky a písemná organizační a technická pravidla her musí obsahovat datum a místo konání šampionátu, předpokládanou účast, počet zúčastněných členů, finanční podmínky, postupy a způsoby získání víz, celní požadavky, očekávané klima, informace o místních tradicích a zvycích, jež musí mít účastníci na zřeteli, dále

18 informace o podmínkách ke cvičení, o návrzích her a úborů, o rozhodčích, o oceněních a postupech oceňujících ceremonií a ostatním protokolu. Článek 60. Organizace Mistrovství světa 1. Organizační výbor musí zorganizovat mistrovství spravedlivým a čestným způsobem, aby vyhovovalo duchu bojového umění. 2. Organizační výbor musí úzce spolupracovat s pořádkovými silami a jinými bezpečnostními orgány pro zajištění bezpečnosti účastníků i diváků mistrovství. 3. Organizační výbor musí udělat vše, aby byl poskytnut účastníkům mistrovství maximální komfort v rámci svých možností, jako například zajištění tlumočení, ubytování a stravování, dopravu apod. 4. Interní předpisy udávají ustanovení týkající se zahajovací a závěrečné ceremonie, organizace her, práce sudích, vztyčování vlajek, oceňovací ceremonie, zábavy, televizních práv, propagace apod. Hlava IX Mezinárodní kurzy Článek 61. Mezinárodní kurzy mohou být poskytovány pouze držiteli osmého a vyššího Danu, nominovanými a schválenými Výkonným výborem ITF. Článek 62. Výkonný výbor ITF vytváří rozpis přednášek mezinárodních kurzů a přiřazuje je každému regionu. Článek 63. Mezinárodní kurzy jsou organizovány za všech okolností pouze na základě instrukcí ústředí ITF. Hlava X Mezinárodní instruktoři Článek 64. O to mít způsobilost mezinárodního instruktora se může ucházet kdokoli, kdo dosáhl čtvrtého nebo vyššího Danu uznaného ITF. Článek 65. Ke získání kvalifikace mezinárodní instruktor Taekwon-Do je nutné dodržet interní předpisy a instrukce ústředí ITF po postoupení jeho/její písemné žádosti o tuto kvalifikaci. Všichni ti, jež obdrželi titul Mezinárodní instruktor Taekwon-Do jsou vyzváni, aby navštívili mateřskou zemi Taekwon-Do, navštívili hrobku zakladatele Choi Hong Hi a osvojili si myšlenku a techniku Taekwon-Do, jím zdokonalenou prostřednictvím této návštěvy. Článek 66. Hlava XI Rozhodčí řízení

19 Všechny spory vzniklé v ITF musí být výhradně postoupeny nestálému Arbitrážnímu soudu ITF, který je pouze rozhodčí institucí fungující na základě zákona o Rakouských neziskových organizacích z roku Článek 67. Nestálý arbitrážní soud ITF se skládá z 5 řádných členů, tří náhradníků a dvou členů navrhnutých oběmi stranami sporu (zástupců). Řádní členové, mezi nimi předseda soudu, a náhradníci jsou voleni Kongresem na dobu čtyř let. Žádný ze členů soudu, s výjimkou jeho předsedy, nesmí být členem Výkonného výboru. V případě absence nebo neschopnosti řádného člena soudu po dobu delší tří měsíců nebo v případě konfliktu zájmů, stává se nejstarší náhradník členem soudu pro daný spor. Předseda Arbitrážního soudu se stává automaticky předsedou Disciplinárního výboru. Článek 68. Pro zahájení soudního řízení musí navrhovatel předložit svoji žalobu Prezidentovi ITF a musí si určit svého zástupce člena soudu. Na žádost Prezidenta musí odpůrce písemně určit svého zástupce člena soudu nejpozději do 14 dnů. V případě, že jakákoli ze stran ve stanovené lhůtě neurčí svého zástupce, učiní tak bez prodlení samotný soud. Z důvodu určení zástupce člena soudu, počítá se pouze s jednou žalující stranou a s jednou odporující stranou bez ohledu na to, existuje-li více stran sporu. Jednání soudu musí proběhnout ve Vídni a místem arbitráže je Vídeň. Jazykem arbitráže je angličtina. Obě strany jsou oprávněny předložit dokumenty v jiných jazycích, jestliže jsou tyto původními jazyky předložených dokumentů. Rozhodčí soudci mohou nařídit straně, jež dokumenty předložila, aby zařídila jejich ověřený překlad do anglického jazyka. Soud musí rozhodnout o sporu v co možná nejkratší a přiměřené době, nicméně Soud musí zajistit vyslechnutí obou stran sporu, všech svědků a prozkoumání všech důkazů. Po skončení slyšení, musí soud učinit své rozhodnutí v přítomnosti všech svých členů. Rozhoduje prostá většina hlasů. V případě rovnosti hlasů Ano a Ne je rozhodujícím hlasem hlas předsedy soudu. Jelikož strana, jež prohrála soudní řízení musí uhradit straně oprávněné všechny náklady jí vzniklé s rozhodčím řízením (včetně soudních poplatků a odměny advokátů), musí také soud určit výši vzniklých nákladů bez toho, aby bral v úvahu jakékoli směrnice týkající se poplatků a výloh. Jestliže oprávněná strana uspěla ve sporu pouze částečně, je v pravomoci soudu nařídit této straně podílet se poměrnou částkou na krytí soudních výloh. Článek 70. Rozhodnutí soudu vychází z hlubokých znalostí a důvěry, šlechetnosti a nestrannosti. Soud musí písemně vyjádřit své rozhodnutí a předložit svůj rozsudek oběma stranám sporu. Článek 71. Rozhodnutí arbitrážního soudu je v rámci ITF konečné. Hlava XII Televizní a jiná obchodní práva Článek 72. Všechna televizní a jiná obchodní práva spojená se šampionáty či jinými aktivitami všeho druhu, stejně tak jako reklama a publikace jsou ve výlučném vlastnictví ITF.

20 Článek 73. Práva Organizačního výboru mistrovství jsou zahrnuta v televizních a jiných obchodních právech ITF. Z tohoto důvodu jakákoli jednání s třetími stranami jsou vedená v tomto ohledu ITF nebo Organizačním výborem jako jednou osobou. Článek 74. Zisky plynoucí z prodeje televizních nebo jiných obchodních práv budou rozděleny mezi ITF, organizátory akcí a národní asociace v poměru určeném v interních předpisech. Hlava XIII Periodikum a Webové stránky Článek 75. Periodikem ITF je Human Weapon. Interval jeho vydávání a oběhu je určen podmínkami a je v zásadě zkracován a oběh zrychlován. Jeho vydávání je svěřeno do kompetence Informačního výboru. Článek 76. Informační věstník ITF je vydáván v případě potřeby. Jeho vydávání je svěřeno do kompetence náměstka Generálního sekretáře. Článek 77. Určený člen vedení musí být pověřen správou webových stránek. Obecné informace, novinky a jiné materiály vztahující se ke stavu a stanoviskům ITF a její politiky mohou být zveřejněny pouze po jejich schválení Prezidentem. Hlava XIV Právní zástupce ITF Článek 78. Prezident jmenuje kompetentního rakouského právního zástupce vedeného u advokátní komory, aby vyřizoval právní procesy týkající se aktivit ITF v souladu se zákony Rakouské republiky, kde sídlí ústředí ITF. Hlava XV Rozpouštění ITF Článek 79. ITF může být rozpuštěna pouze na základě rozhodnutí Kongresu a to tří čtvrtinovou většinou jeho hlasů. Kongres může také rozhodnout o likvidaci celé organizace. Kongres musí jmenovat jednoho nebo dva likvidátory; v případě, že není jmenován žádný likvidátor, stává se likvidátorem automaticky Prezident. Kongres musí také rozhodnout na koho bude přerozdělen majetek ITF. Tak jak to jen bude možné, v souladu se zákony Rakouské republiky, musí být majetek organizace převeden na organizaci s podobným účelem jako ITF nebo musí být majetek převeden na veřejně prospěšné instituce. Článek 80. Svolání takového Kongresu, na kterém se má rozhodnout o rozpuštění ITF musí být ohlášeno alespoň 90 dnů před zahájením takového Kongresu.

FOKUS České Budějovice, z. s.

FOKUS České Budějovice, z. s. STANOVY FOKUS České Budějovice, z. s. Článek I. Název a sídlo Spolku 1. Název: FOKUS České Budějovice, z. s. 2. Sídlo: Bezdrevská 1118/1, České Budějovice, 370 11. 3. Je dobrovolným a nepolitickým Spolkem,

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Dobrovolnické centrum Kladno Čl. I. Název a sídlo sdružení Název občanského sdružení: Dobrovolnické centrum Kladno, o. s. (dále jen Sdružení ). Sídlo sdružení od 1.6.2011: ulice

Více

FOKUS České Budějovice, o.s.

FOKUS České Budějovice, o.s. STANOVY FOKUS České Budějovice, o.s. Článek I. Název a sídlo sdružení 1. FOKUS České Budějovice - Sdružení pro pomoc a podporu lidem s duševním onemocněním (dále jen Sdružení) je dobrovolným a nepolitickým

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD KLUBU LOVECKÉ LUKOSTŘELBY ČMMJ. 1. Název klubu: Klub lovecké lukostřelby ČMMJ (dále jen klub).

ORGANIZAČNÍ ŘÁD KLUBU LOVECKÉ LUKOSTŘELBY ČMMJ. 1. Název klubu: Klub lovecké lukostřelby ČMMJ (dále jen klub). ORGANIZAČNÍ ŘÁD KLUBU LOVECKÉ LUKOSTŘELBY ČMMJ I. Název a sídlo 1. Název klubu: Klub lovecké lukostřelby ČMMJ (dále jen klub). 2. Sídlo: 141 00 Praha 4, Lešanská 1176/2a. 3. Klub je zřízen podle Stanov

Více

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava Čl. I Základní ustanovení Svaz obcí Národního parku Šumava je zájmovým sdružením právnických osob, založeným podle 20 f j zákona č. 40/1964 Sb., občanský

Více

Stanovy Spolku přátel Třeboně

Stanovy Spolku přátel Třeboně Stanovy Spolku přátel Třeboně strana 1 Stanovy Spolku přátel Třeboně Článek 1. Název a sídlo 1. Název občanského sdružení je: Spolek přátel Třeboně ( dále jen Spolek ) 2. Sídlem Spolku přátel Třeboně je:

Více

VK KARLOVY VARY. člen Českého volejbalového svazu STANOVY VOLEJBALOVÉHO KLUBU KARLOVY VARY

VK KARLOVY VARY. člen Českého volejbalového svazu STANOVY VOLEJBALOVÉHO KLUBU KARLOVY VARY VK KARLOVY VARY člen Českého volejbalového svazu STANOVY VOLEJBALOVÉHO KLUBU KARLOVY VARY Číslo: 01/2015 Schváleno: 09.10.2015, členskou schůzí klubu Účinnost od: 10.10.2015 Článek 1 Název, charakteristika

Více

Návrh na registraci občanského sdružení

Návrh na registraci občanského sdružení Věc: Návrh na registraci občanského sdružení V souladu s 6 zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, předkládá přípravný výbor ve složení: Veronika Kolářová, bytem: Bítov 2, 266 01 Beroun r.č. 776105/0660

Více

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 STANOVY DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 1 Stanovy Děti Křivoklátska, z.s. zapsaného spolku Článek I. Základní ustanovení 1. Děti Křivoklátska, z. s. (dále jen zapsaný spolek )

Více

Statut Rady pro výzkum, vývoj a inovace

Statut Rady pro výzkum, vývoj a inovace Statut Rady pro výzkum, vývoj a inovace Platné znění Statutu Rady pro výzkum, vývoj a inovace, schváleného usnesením vlády České republiky ze dne 30. listopadu 2009 č. 1457, ve znění usnesení vlády ze

Více

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti Stanovy Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. Adresa: Česká 11, Brno 602 00 Registrováno u: Ministerstva vnitra České republiky Číslo a datum registrace: VSP/1-34/90-R ze dne 3. 5. 1990

Více

Stanovy. LT U SMRKU o.s.

Stanovy. LT U SMRKU o.s. Stanovy LT U SMRKU o.s. Článek 1 Název, sídlo, symboly 1) LT U SMRKU o.s. je suverénním a dobrovolným občanským sdružením (o.s.) na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších

Více

Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s.

Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s. Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s. Čl. I Základní ustanovení 1. HOROLEZCI Jeseník, z. s. (dále jen spolek ) je dobrovolné sdružení fyzických osob, které je založeno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona

Více

STANOVY. spolku SK Viktorie, z.s. čl. I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku

STANOVY. spolku SK Viktorie, z.s. čl. I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku STANOVY spolku SK Viktorie, z.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) SK VIKTORIE, z.s. (dále jen zapsaný spolek ) je spolkem, který je založen jako volný spolek fyzických osob, sdružující

Více

Stanovy Praskoleské společnosti sv.prokopa

Stanovy Praskoleské společnosti sv.prokopa Stanovy Praskoleské společnosti sv.prokopa Článek I. Úvodní ustanovení Praskoleská společnost sv. Prokopa (dále jen Společnost) je dobrovolným sdružením občanů zaměřeným k plnění stanovených cílů a úkolů

Více

Stanovy Fotbalového klubu Jiskra Modrá, z.s.

Stanovy Fotbalového klubu Jiskra Modrá, z.s. N Á V R H Stanovy Fotbalového klubu Jiskra Modrá, z.s. I. Základní ustanovení 1. Fotbalový klub je dobrovolným sdružením fyzických osob provozující tělovýchovnou a sportovní činnost, zejména kopanou a

Více

Společenství přátel Cyrilometodějské školy Brno, z.s.

Společenství přátel Cyrilometodějské školy Brno, z.s. Společenství přátel Cyrilometodějské školy Brno, z.s. STANOVY SPOLKU I. Úvodní ustanovení 1. Klub přátel Cyrilometodějské školy v Brně, ve smyslu zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností

Více

STANOVY. nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy. při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří,

STANOVY. nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy. při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří, STANOVY nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří, J. Á. Komenského 677, 431 51, Klášterec nad Ohří Čl. I Název a sídlo Článek 1 Nezávislý spolek

Více

STANOVY UNIE ČESKÝCH FOTBALOVÝCH ROZHODČÍCH

STANOVY UNIE ČESKÝCH FOTBALOVÝCH ROZHODČÍCH STANOVY UNIE ČESKÝCH FOTBALOVÝCH ROZHODČÍCH Článek I. Úvodní ustanovení 1) Název občanského sdružení: Unie českých fotbalových rozhodčích (dále jen UČFR ). Sídlo: Diskařská 100, Praha 6, PSČ 169 00 2)

Více

S T A N O V Y. občanského sdružení. MLADÍ pro Dobřany. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení

S T A N O V Y. občanského sdružení. MLADÍ pro Dobřany. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení S T A N O V Y občanského sdružení MLADÍ pro Dobřany čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1. Název sdružení je: Mladí pro Dobřany (dále jen sdružení ). 2. Sídlem sdružení jsou Dobřany, ulice

Více

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s.

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení

Více

STANOVY občanského sdružení Lepage Research Institute

STANOVY občanského sdružení Lepage Research Institute 1 STANOVY občanského sdružení Lepage Research Institute čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název občanského sdružení je: Lepage Research Institute (dále jen sdružení ). 2) Sídlem sdružení

Více

příspěvkem stanoveným Valnou hromadou. O přijetí rozhoduje Správní výbor, který

příspěvkem stanoveným Valnou hromadou. O přijetí rozhoduje Správní výbor, který STANOVY Článek I. Úvodní ustanovení 1. Název sdružení je Spolek českých právníků Všehrd (dále jen Spolek ) 2. Sídlem Spolku je 110 00 Praha l, náměstí Curieových 901/7. 3. Předmětem činnosti je spolková

Více

S T A T U T České asociace basketbalových rozhodčích ČBF Oblast Střední Morava

S T A T U T České asociace basketbalových rozhodčích ČBF Oblast Střední Morava S T A T U T České asociace basketbalových rozhodčích ČBF Oblast Střední Morava A. Základní ustanovení. Postavení, název a sídlo. 1. Česká asociace basketbalových rozhodčích ČBF Oblast Střední Morava (dále

Více

Stanovy Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s.

Stanovy Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s. Stanovy Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s. Článek I. Název a sídlo Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s. 1. Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s., je spolkem

Více

STANOVY. Stránka 1 z 6. Nezávislého spolku. Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách. Lonkova 510, Pardubice 530 09

STANOVY. Stránka 1 z 6. Nezávislého spolku. Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách. Lonkova 510, Pardubice 530 09 STANOVY Nezávislého spolku Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách Lonkova 510, Pardubice 530 09 Stránka 1 z 6 Část I. Název a sídlo spolku Článek 1 Název spolku zní: Nezávislý spolek

Více

Stanovy Asociace pracovníků středisek výchovné péče

Stanovy Asociace pracovníků středisek výchovné péče 1 Stanovy Asociace pracovníků středisek výchovné péče Hlava I. Název, sídlo a působnost organizace Čl.1. Zakládaná stavovská organizace má název: Asociace pracovníků středisek výchovné péče (dále jen Asociace).

Více

Stanovy ČLÁNEK I. Poslání a cíle asociace

Stanovy ČLÁNEK I. Poslání a cíle asociace Stanovy Českomoravské asociace dětských country tanečních skupin (dále jen asociace), která je nevýdělečným občanským sdružením dětí a mládeže, pracujícím podle platných právních předpisů, s vlastní právní

Více

STANOVY spolku Evropské centrum mládeže Břeclav/European Youth Centre Břeclav z. s.

STANOVY spolku Evropské centrum mládeže Břeclav/European Youth Centre Břeclav z. s. STANOVY spolku Evropské centrum mládeže Břeclav/European Youth Centre Břeclav z. s. čl. I Název, sídlo a působnost spolku 1) Název spolku je: Evropské centrum mládeže Břeclav/European Youth Centre Břeclav

Více

S T A N O V Y. Tělovýchovná jednota Slezan Jindřichov, z.s. Základní ustanovení II. Poslání a cíle

S T A N O V Y. Tělovýchovná jednota Slezan Jindřichov, z.s. Základní ustanovení II. Poslání a cíle S T A N O V Y Tělovýchovná jednota Slezan Jindřichov, z.s. I. Základní ustanovení 1. TJ Slezan Jindřichov, z.s. (dále jen TJ) je dobrovolným sdružením fyzických osob provozující tělovýchovu, sport a osvětovou

Více

STANOVY. I. Název spolku. II. Sídlo spolku. Jihovýchodní IV 907/3, Praha 4, III. Vznik, charakteristika a právní postavení spolku

STANOVY. I. Název spolku. II. Sídlo spolku. Jihovýchodní IV 907/3, Praha 4, III. Vznik, charakteristika a právní postavení spolku STANOVY České origami společnosti I. Název spolku Česká origami společnost, z. s. II. Sídlo spolku Jihovýchodní IV 907/3, Praha 4, 141 00 III. Vznik, charakteristika a právní postavení spolku Česká origami

Více

Stanovy zapsaného spolku HC Lední medvědi Pelhřimov. Článek I. Základní ustanovení

Stanovy zapsaného spolku HC Lední medvědi Pelhřimov. Článek I. Základní ustanovení Stanovy zapsaného spolku HC Lední medvědi Pelhřimov Článek I. Základní ustanovení 1. HC Lední medvědi, zapsaný spolek je dobrovolným nezávislým zájmovým sdružením fyzických a právnických osob, provozujících

Více

Stanovy spolku. Čl. I. Název a sídlo. Čl. II. Účel spolku. Čl. III. Hlavní činnost spolku

Stanovy spolku. Čl. I. Název a sídlo. Čl. II. Účel spolku. Čl. III. Hlavní činnost spolku Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Sportovní klub Nýrov, z.s. (dále jen SK Nýrov ) se sídlem Nýrov 56, 679 72 Kunštát. Čl. II Účel spolku Účelem spolku je pořádání a organizace sportovních, tělovýchovných

Více

Stanovy pro Sdružení Ferdinanda Peroutky Občanské sdružení

Stanovy pro Sdružení Ferdinanda Peroutky Občanské sdružení Stanovy pro Sdružení Ferdinanda Peroutky Občanské sdružení ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení Článek I. 1. Občanské sdružení nese název Sdružení Ferdinanda Peroutky. 2. Sdružení Ferdinanda Peroutky je dobrovolné

Více

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název STANOVY Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 2 Sídlo Sukova 49/4, 602

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD SPOLKU SKUTEK Tento organizační řád upravuje zásady a pravidla činnosti orgánů spolku a rozvíjí stanovy.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD SPOLKU SKUTEK Tento organizační řád upravuje zásady a pravidla činnosti orgánů spolku a rozvíjí stanovy. ORGANIZAČNÍ ŘÁD SPOLKU SKUTEK Tento organizační řád upravuje zásady a pravidla činnosti orgánů spolku a rozvíjí stanovy. I. Členství 1. Členem / členkou spolku se stává každá osoba, která podá řádně vyplněnou

Více

STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení );

STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení ); STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení ); 2) Sídlem sdružení je: ulice Na chobotě 1345/6, Praha 6 -

Více

Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách. Stanovy spolku

Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách. Stanovy spolku Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách (dále jen spolek ) má

Více

Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s.

Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s. Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s. Článek I. Název a sídlo sdružení 1. Název sdružení: Komunitní škola Kasejovice, o.s. (zkráceně KŠ Kasejovice, o.s.) Názvu sdružení v mezinárodním

Více

S T A N O V Y tělovýchovné jednoty Sokol Horní Počaply

S T A N O V Y tělovýchovné jednoty Sokol Horní Počaply S T A N O V Y tělovýchovné jednoty Sokol Horní Počaply I. Základní ustanovení 1. Tělovýchovná jednota Sokol (dále jen TJ) je dobrovolným sdružením fyzických osob provozující tělovýchovu, sport, turistiku

Více

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole

Více

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY FINANČNÍ ŘÁD ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY. ČÁST I Obecná ustanovení 1 Předmět a rozsah úpravy

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY FINANČNÍ ŘÁD ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY. ČÁST I Obecná ustanovení 1 Předmět a rozsah úpravy STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Představenstvo České lékařské komory podle zákona č. 220/1991 Sb. o České lékařské komoře, České stomatologické komoře, České lékárnické komoře (dále jen zákon

Více

STANOVY. Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Křesomyslova 2, Praha 4, z.s.

STANOVY. Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Křesomyslova 2, Praha 4, z.s. STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Křesomyslova 2, Praha 4, z.s. SCHVÁLENO ČLENSKOU SCHŮZÍ SRPŠ DNE 2016 1. Název a sídlo ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Název: Spolek rodičů

Více

Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb.

Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb. Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb. Článek I Základní ustanovení 1. Název sdružení je Česká benchrestová asociace (dále jen CBRA) se sídlem v Praze 5, U Santošky 11, 150 00. Pro mezinárodní

Více

STANOVY SPOLKU Šumava domovem, z. s.

STANOVY SPOLKU Šumava domovem, z. s. STANOVY SPOLKU Šumava domovem, z. s. Článek I. Název, působnost, sídlo 1. Název: Šumava domovem, z. s. 2. Působnost: Členské státy Evropské unie 3. Sídlo: Kubova Huť 1, 385 01 Vimperk Článek II. Charakter,

Více

STANOVY SPOLKU ČESKÁ SENIORSKÁÉ GOLFOVÁ ASOCIACE, z.s.

STANOVY SPOLKU ČESKÁ SENIORSKÁÉ GOLFOVÁ ASOCIACE, z.s. STANOVY SPOLKU ČESKÁ SENIORSKÁÉ GOLFOVÁ ASOCIACE, z.s. Článek I. Název a sídlo 1. Název: Česká seniorská golfová asociace, z. s. ( zkratka ČSGA ). Anglický ekvivalent jejího názvu zní Czech Senior Golf

Více

Prague Polo Club Stanovy

Prague Polo Club Stanovy Prague Polo Club Stanovy 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Občanské sdružení Prague Polo Club, o. s. (dále jen sdružení ) zakládají jeho členové dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění. Sdružení

Více

STANOVY SPOLKU. Tělovýchovná jednota Sokol Pačejov z.s

STANOVY SPOLKU. Tělovýchovná jednota Sokol Pačejov z.s STANOVY SPOLKU Tělovýchovná jednota Sokol Pačejov z.s Čl. I. Název a sídlo spolku 1. Název spolku zní Tělovýchovná jednota Sokol Pačejov z. s. (dále též spolek ). 2. Sídlo spolku se nachází na adrese:

Více

Stanovy spolku. Spolek přátel Chaberské školy, z. s.

Stanovy spolku. Spolek přátel Chaberské školy, z. s. Stanovy spolku Spolek přátel Chaberské školy, z. s. Čl. I Název a sídlo Název: Spolek přátel Chaberské školy, z. s. (dále jen spolek ) Sídlo: Praha IČ: 024 68 689 Registrovaný ve spolkovém rejstříku vedeném

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ FOTOKLUB TŘINÁCTÁ KOMORA

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ FOTOKLUB TŘINÁCTÁ KOMORA STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ FOTOKLUB TŘINÁCTÁ KOMORA Článek I. Základní ustanovení 1.1 Občanské sdružení se plným názvem jmenuje Fotoklub Třináctá komora (dále jen Fotoklub). Pod tímto názvem budou členové

Více

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO KATATYMNĚ IMAGINATIVNÍ PSYCHOTERAPII STANOVY. Článek 1. Název a sídlo společnosti

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO KATATYMNĚ IMAGINATIVNÍ PSYCHOTERAPII STANOVY. Článek 1. Název a sídlo společnosti ČESKÁ SPOLEČNOST PRO KATATYMNĚ IMAGINATIVNÍ PSYCHOTERAPII STANOVY Článek 1. Název a sídlo společnosti 1) Česká společnost pro katatymně imaginativní psychoterapii (dále jen ČSKIP) je občanským sdružením

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015 STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015 I. Základní ustanovení 1) Název spolku: Spolek rodičů a přátel MŠ Na Dlouhém lánu, Praha 6 Identifikační číslo

Více

S T A N O V Y A S O C I A C E

S T A N O V Y A S O C I A C E S T A N O V Y A S O C I A C E Asociace je spolkem ve smyslu ust. 214 a následující občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. I. Název, sídlo, doba trvání 1. Název spolku zní: Česká logistická asociace, z. s.

Více

Úplné znění stanov spolku Kulatá šachovnice z.s.

Úplné znění stanov spolku Kulatá šachovnice z.s. Úplné znění stanov spolku Kulatá šachovnice z.s. 1. Základní ustanovení 1.1. Název spolku je Kulatá šachovnice z.s. (dále jen Spolek). 1.2. Sídlo Spolku je Nerudova 132, 50002 Hradec Králové. 1.3. Spolek

Více

o.s. InternetPoradna.cz

o.s. InternetPoradna.cz o.s. InternetPoradna.cz čl. 1 název a sídlo název: sídlo: o.s. InternetPoradna.cz (dále jen sdružení) Wurmova 577/7, 779 00 Olomouc čl. 2 charakter sdružení Sdružení je dobrovolnou, nestátní, neziskovou

Více

STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku

STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku Úplné znění Název spolku: Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku, z. s. Užívané zkratky: SF DHR, z. s. Sídlo: Brno, Zubatého 1, 614 00 Obsah stanov: I. Základní

Více

STANOVY. Egonov o.s. Hlava první Základní ustanovení. I. Název, působnost a sídlo

STANOVY. Egonov o.s. Hlava první Základní ustanovení. I. Název, působnost a sídlo STANOVY Egonov o.s. Hlava první Základní ustanovení I. Název, působnost a sídlo 1. Egonov o.s. je dobrovolné, nezávislé, nepolitické sdružení občanů ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů,

Více

Stanovy. Sdružení podnikatelů Poohř í. I. Název a sídlo

Stanovy. Sdružení podnikatelů Poohř í. I. Název a sídlo Stanovy Sdružení podnikatelů Poohř í I. Název a sídlo Název: Sdružení podnikatelů Poohří Sídlo: Jednoty 1931, 356 01 Sokolov. IČO: 266 26 993 Registrace: MV ČR dne 7.4.2003 pod č.j. VS/1-1/53519/03-R Sdružení

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Omská. z. s.

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Omská. z. s. Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Omská. z. s. I. Název a sídlo 1. Název spolku: Spolek rodičů a přátel Gymnázia Omská, z. s. 2. Sídlo spolku: Gymnázium, Omská 1300, 100 00 Praha 10. 3. Spolek je

Více

STANOVY GKL. I. všeobecná ustanovení

STANOVY GKL. I. všeobecná ustanovení STANOVY GKL I. všeobecná ustanovení čl. 1. Název, sídlo, trvání sdružení, klubové barvy 1.1. Na základě oboustranné dohody tělovýchovné jednoty Slavoj Praha a Golfového klubu Líšnice, Golfový klub Líšnice

Více

STANOVY ČESKÉ SENIORSKÉ GOLFOVÉ ASOCIACE

STANOVY ČESKÉ SENIORSKÉ GOLFOVÉ ASOCIACE STANOVY ČESKÉ SENIORSKÉ GOLFOVÉ ASOCIACE Článek I. Název a sídlo 1. Název: Česká seniorská golfová asociace ( zkratka ČSGA ). Anglický ekvivalent jejího názvu zní Czech Senior Golf Association. 2. Sídlo:

Více

ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Tělovýchovná jednota Turnov, o.s. (dále jen TJ ) je sdružením fyzických a právnických osob založeným podle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů. 2. Sídlem TJ je Skálova

Více

Stanovy občanského sdružení PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství

Stanovy občanského sdružení PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství Stanovy občanského sdružení PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství PREAMBULE My spotřebitelé biopotravin a příznivci ekologického zemědělství se svobodně sdružujeme za účelem

Více

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY FINANČNÍ ŘÁD ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY. ČÁST I Obecná ustanovení 1 Předmět a rozsah úpravy

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY FINANČNÍ ŘÁD ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY. ČÁST I Obecná ustanovení 1 Předmět a rozsah úpravy STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Představenstvo České lékařské komory podle zákona č. 220/1991 Sb. o České lékařské komoře, České stomatologické komoře, České lékárnické komoře (dále jen zákon

Více

JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD KONFERENCE ČJF

JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD KONFERENCE ČJF JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD KONFERENCE ČJF Článek I. Úvodní ustanovení 1. Rada ČJF na základě ust. 10.2.3 Stanov ČJF schvaluje tento Jednací a volební řád Konference ČJF, který upravuje přípravu, obsah jednání,

Více

Unie soudních znalců, o. s.

Unie soudních znalců, o. s. OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Unie soudních znalců, o. s. Čl. 1 Název a sídlo Název: Unie soudních znalců, o. s. (dále jen Unie ) Sídlo: Šumenská 7 143 00 Praha 4 Čl. 2 Statut UNIE 1. Unie je dobrovolná a nezávislá,

Více

Spolek rodičů a přátel školy ZŠ Ruská, Litvínov STANOVY

Spolek rodičů a přátel školy ZŠ Ruská, Litvínov STANOVY Spolek rodičů a přátel školy ZŠ Ruská, Litvínov STANOVY Článek 1 Název a sídlo spolku 1. 1 Název spolku zní: Spolek rodičů a přátel školy ZŠ Ruská, Litvínov (dále jen Spolek ) 1. 2 Sídlo Spolku je: Základní

Více

FILMIUM, občanské sdružení Stanovy

FILMIUM, občanské sdružení Stanovy FILMIUM, občanské sdružení Stanovy Čl. 1 Hlava I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ FILMIUM, občanské sdružení (dále jen Sdružení ) je neziskovým občanským sdružením založeným podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování

Více

STANOVY ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO KATOLICKOU TEOLOGII

STANOVY ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO KATOLICKOU TEOLOGII STANOVY ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO KATOLICKOU TEOLOGII Čl. 1 Základní ustanovení 1. Česká společnost pro katolickou teologii (dále ČSKT ) je soukromým sdružením křesťanů (podle kán. 299 CIC) a občanským sdružením

Více

Spolek rodičů a přátel při Základní škole a mateřské škole Hranice, Šromotovo. Stanovy. I. Název a sídlo

Spolek rodičů a přátel při Základní škole a mateřské škole Hranice, Šromotovo. Stanovy. I. Název a sídlo Spolek rodičů a přátel při Základní škole a mateřské škole Hranice, Šromotovo Stanovy I. Název a sídlo Název: Spolek rodičů a přátel při Základní škole a mateřské škole Hranice, Šromotovo Používaná zkratka:

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s.

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s. Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s. Čl. I Název a sídlo 1. Název spolku: Spolek rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z.s., (dále jen Spolek ) 2. Sídlo Spolku: nám. 25.března 100, Praha

Více

Stanovy. Česká asociace rusistů, z.s. Článek I Postavení, sídlo, působnost

Stanovy. Česká asociace rusistů, z.s. Článek I Postavení, sídlo, působnost Česká asociace rusistů, z.s. Stanovy Článek I Postavení, sídlo, působnost 1. Spolek má název Česká asociace rusistů, z.s., zkratka ČAR. 2. Česká asociace rusistů je dobrovolnou, nezávislou zájmovou organizací

Více

STANOVY MASARYKOVA DEMOKRATICKÉHO HNUTÍ

STANOVY MASARYKOVA DEMOKRATICKÉHO HNUTÍ MASARYKOVO DEMOKRATICKÉ HNUTÍ sekretariát Na Příkopě 10 110 00 Praha 1 Tel.: 224 211 021 e-mail: masdem@seznam.cz STANOVY MASARYKOVA DEMOKRATICKÉHO HNUTÍ Věrni odkazu prezidenta Osvoboditele, zakladatele

Více

Spolek Parkán STANOVY

Spolek Parkán STANOVY Spolek Parkán STANOVY Čl. I Název a sídlo Spolek Parkán má sídlo v Praze 8 Ďáblicích, U Parkánu 17/11, 182 00. Čl. II Účel spolku Spolek Parkán si klade za cíl podporovat spolupráci rodičů, pedagogů a

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Asociace klubů historických vozidel v ÚAMK ( AKHV)

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Asociace klubů historických vozidel v ÚAMK ( AKHV) ORGANIZAČNÍ ŘÁD Asociace klubů historických vozidel v ÚAMK ( AKHV) I. Úvodní ustanovení preambule 1. Prezidium AKHV na základě svého zmocnění Stanovami AKHV Čl.12 odst.5 bod l) a n) vydává Organizační

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. BALANC, o.s. - Společnost pro vyrovnávání příležitostí. Čl. I.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. BALANC, o.s. - Společnost pro vyrovnávání příležitostí. Čl. I. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ BALANC, o.s. - Společnost pro vyrovnávání příležitostí Obecná ustanovení Čl. I. 1. Název sdružení: BALANC, o. s. Společnost pro vyrovnávání příležitostí 2. Zkrácený název: BALANC

Více

Stanovy Potápěčský klub XY, pobočný spolek SČP Sídlo PSČ Město, Ulice č.p./č.o.

Stanovy Potápěčský klub XY, pobočný spolek SČP Sídlo PSČ Město, Ulice č.p./č.o. Svaz českých potápěčů, z.s. Stanovy Potápěčský klub XY, pobočný spolek SČP Sídlo PSČ Město, Ulice č.p./č.o. Tato novela Stanov byla schválena členskou schůzí dne DD.MM.RRRR Článek I. Úvodní ustanovení,

Více

STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě. Preambule. Č1. 1. Název a sídlo sdružení

STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě. Preambule. Č1. 1. Název a sídlo sdružení STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě Preambule Na setkání občanů - rodičů dětí s kombinovanými vadami - dne 15. 12. 1993 byl přijat návrh založit občanské sdružení Cesta - organizaci se

Více

Stanovy občanského sdružení VIA TEMPORA NOVA. Článek 1. Název a sídlo organizace

Stanovy občanského sdružení VIA TEMPORA NOVA. Článek 1. Název a sídlo organizace Stanovy občanského sdružení VIA TEMPORA NOVA Článek 1 Název a sídlo organizace 1. Název organizace: VIA TEMPORA NOVA, o.s. 2. VIA TEMPORA NOVA má sídlo ve Václavské ulici 1526, Roztoky u Prahy Článek 2

Více

S T A N O V Y sportovního klubu

S T A N O V Y sportovního klubu S T A N O V Y sportovního klubu PLAVÁNÍ České Budějovice o.s. I. Základní ustanovení 1. PLAVÁNÍ České Budějovice o.s. (dále jen SK) je dobrovolným sdružením fyzických osob provozující tělovýchovu, sport,

Více

Stanovy občanského sdružení. I. Název. II. Sídlo a působnost profesního sdružení. III. Vznik, charakteristika a právní postavení profesního sdružení

Stanovy občanského sdružení. I. Název. II. Sídlo a působnost profesního sdružení. III. Vznik, charakteristika a právní postavení profesního sdružení Stanovy občanského sdružení I. Název Český institut pro supervizi II. Sídlo a působnost profesního sdružení 1. Sídlem profesního sdružení je Křižíkova 76/61, Praha 8, 186 00 2. Působnost profesního sdružení

Více

INTERNÍ ŘÁD HOKEJOVÉHO ODDÍLU TJ LOKOMOTIVA ČESKÁ TŘEBOVÁ

INTERNÍ ŘÁD HOKEJOVÉHO ODDÍLU TJ LOKOMOTIVA ČESKÁ TŘEBOVÁ INTERNÍ ŘÁD HOKEJOVÉHO ODDÍLU TJ LOKOMOTIVA ČESKÁ TŘEBOVÁ Valná hromada hokejového oddílu TJ Lokomotiva Česká Třebová (dále jen hokejový oddíl ) přijala na své schůzi konané dne 26. února 2011 Interní

Více

STANOVY. Sportovní klub Nýrov, o.s. I. Základní ustanovení

STANOVY. Sportovní klub Nýrov, o.s. I. Základní ustanovení STANOVY Sportovní klub Nýrov, o.s. I. Základní ustanovení 1. Sportovní klub Nýrov, o.s. (dále jen SK Nýrov ) je dobrovolným občanským sdružením fyzických osob, podle zákona č. 83/1990 SB., o sdružování

Více

KOVÁŘOVNET, z.s. Stanovy spolku. Čl. I Název a sídlo. KOVÁŘOVNET, z.s. ( dále jen spolek ) má sídlo na adrese Radvánov 33, Kovářov

KOVÁŘOVNET, z.s. Stanovy spolku. Čl. I Název a sídlo. KOVÁŘOVNET, z.s. ( dále jen spolek ) má sídlo na adrese Radvánov 33, Kovářov KOVÁŘOVNET, z.s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo KOVÁŘOVNET, z.s. ( dále jen spolek ) má sídlo na adrese Radvánov 33, Kovářov 398 55. Čl. II Účel spolku 1) Účelem spolku je poskytovat svým členům, připojení

Více

Stanovy. Základní ustanovení

Stanovy. Základní ustanovení Stanovy Občanské sdružení Asociace pro mediální pedagogiku je dobrovolné společenství občanů, sdružující vědecké pracovníky, učitele a jiné osoby se zájmem o mediální pedagogiku a disciplíny hraniční a

Více

Stanovy zapsaného spolku Amelie, z.s.

Stanovy zapsaného spolku Amelie, z.s. Stanovy zapsaného spolku Amelie, z.s. Čl. 1. Základní ustanovení Spolek Amelie, z.s. vznikl pod názvem Amelie, o.s. v roce 2006 a byl zapsán v rejstříku občanských sdružení Ministerstva vnitra České republiky

Více

ČÁST PRVNÍ ČÁST DRUHÁ

ČÁST PRVNÍ ČÁST DRUHÁ JEDNACÍ ŘÁD Gymnazijní společnosti z.s. ČÁST PRVNÍ Všeobecná ustanovení Základní ustanovení 1. Jednací řád rozvádí některá ustanovení Statutu Gymnazijní společnosti z.s. (dále jen GS) a podrobně upravuje

Více

S T A N O V Y. Sdružení rodičů a přátel Gymnázia. J. A. Komenského v Uherském Brodě

S T A N O V Y. Sdružení rodičů a přátel Gymnázia. J. A. Komenského v Uherském Brodě S T A N O V Y Sdružení rodičů a přátel Gymnázia J. A. Komenského v Uherském Brodě I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení sdružení Sdružení rodičů a přátel G y m n á z i a J. A. Komenského v Uherském

Více

S T A N O V Y občanského sdružení Klíč sdružení zdravotně hendikepovaných Cvikov, o. s.

S T A N O V Y občanského sdružení Klíč sdružení zdravotně hendikepovaných Cvikov, o. s. S T A N O V Y občanského sdružení Klíč sdružení zdravotně hendikepovaných Cvikov, o. s. čl. I. Název a sídlo Název sdružení : Klíč sdružení zdravotně hendikepovaných Cvikov, o.s. Sídlo sdružení : Městský

Více

STANOVY SPOLKU UNIE ENOLOGŮ ČR, z.s. Článek 1 Název spolku. Článek 2 Sídlo spolku. Článek 3 Cíle Spolku a jeho činnost:

STANOVY SPOLKU UNIE ENOLOGŮ ČR, z.s. Článek 1 Název spolku. Článek 2 Sídlo spolku. Článek 3 Cíle Spolku a jeho činnost: STANOVY SPOLKU UNIE ENOLOGŮ ČR, z.s. 1.1. Název spolku je UNIE ENOLOGŮ ČR, z.s. (dále v textu jen Spolek) Článek 1 Název spolku 1.2. Spolek je založen podle z.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku. 1.3. Spolek

Více

STANOVY. Sportovní klub Rebel Praha, z. s. (dále jen Spolek ) Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku

STANOVY. Sportovní klub Rebel Praha, z. s. (dále jen Spolek ) Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku STANOVY Sportovní klub Rebel Praha, z. s. (dále jen Spolek ) Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku 1. Spolek je založen na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách v souladu s ustanovením 214

Více

STANOVY SPOLKU. Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku

STANOVY SPOLKU. Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku STANOVY SPOLKU Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku 1. Spolek je založen na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách v souladu s ustanovením 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Více

Stanovy Spolku pro obnovu venkova České republiky

Stanovy Spolku pro obnovu venkova České republiky Stanovy Spolku pro obnovu venkova České republiky Preambule Vědomi si potřeby a odpovědnosti za obnovu a rozvoj duchovního a společenského života na venkově, ve kterém spatřujeme historické kořeny národní

Více

STANOVY. ve znění ke dni 20. listopadu I. Základní ustanovení. Sídlo: tenisový areál Tuhnice, Bečovská 1811/11, Karlovy Vary, PSČ

STANOVY. ve znění ke dni 20. listopadu I. Základní ustanovení. Sídlo: tenisový areál Tuhnice, Bečovská 1811/11, Karlovy Vary, PSČ T E N I S O V Ý K L U B L O K O M O T I V A K A R L O V Y V A R Y, Z. S. Obsah : 1. Základní ustanovení 2. Poslání a cíle 3. Orgány TKL 4. Společné zásady členství 5. Práva a povinnosti členů 6. Majetek

Více

Stanovy Podkrkonošský trabi klub z.s.

Stanovy Podkrkonošský trabi klub z.s. Stanovy Podkrkonošský trabi klub z.s. Podkrkonošský trabi klub z.s. (dále jen spolek nebo klub) je samostatným suverénním a dobrovolným spolkem s vlastní právní osobností. Byl založen v souladu se zákonem

Více

STANOVY GOLFOVÉHO KLUBU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, Z.S. (dále jen Klub )

STANOVY GOLFOVÉHO KLUBU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, Z.S. (dále jen Klub ) STANOVY GOLFOVÉHO KLUBU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, Z.S. (dále jen Klub ) Článek I. Název, sídlo, postavení Klubu 1.1 Klub je založen na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách a je spolkem ve smyslu

Více

SPOLEK POD STUDENCEM

SPOLEK POD STUDENCEM SPOLEK POD STUDENCEM S T A N O V Y I. Název 1. Název spolku je: Spolek Pod Studencem (dále spolek) 2. Zkratka názvu: SPS II. Sídlo, působnost 1. Sídlo spolku: (adresa) Janáčkova 207, 407 21 Česká Kamenice

Více

Statut Rady pro výzkum a vývoj

Statut Rady pro výzkum a vývoj Statut Rady pro výzkum a vývoj P ř í l o h a k usnesení vlády ze dne 19. ledna 2005 č. 82, ve znění usnesení vlády: ze dne 19. října 2005 č. 1354, ze dne 15. listopadu 2006 č. 1321, ze dne 19. března 2007

Více

Stanovy spolku OK QRP KLUB

Stanovy spolku OK QRP KLUB Stanovy spolku OK QRP KLUB P r e a m b u l e Členové sdružení ve spolku OK QRP KLUB /dále jen "spolek"/, který je nepřetržitým pokračováním občanského sdružení Československý QRP klub /zkráceně OK QRP

Více

Stanovy ANIMA IUVENTUTIS, občanského sdružení zaměřeného na práci s dětmi a mládeží ostravsko opavské diecéze

Stanovy ANIMA IUVENTUTIS, občanského sdružení zaměřeného na práci s dětmi a mládeží ostravsko opavské diecéze Stanovy ANIMA IUVENTUTIS, občanského sdružení zaměřeného na práci s dětmi a mládeží ostravsko opavské diecéze Úvodní ustanovení Občanské sdružení pro práci s dětmi a mládeží Ostravsko opavské diecéze (dále

Více