Mezinárodní Federace Taekwon-Do STANOVY ITF přijaté na XIV. Kongresu ITF, Soluň, Řecko 12. červena 2003

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mezinárodní Federace Taekwon-Do STANOVY ITF přijaté na XIV. Kongresu ITF, Soluň, Řecko 12. červena 2003"

Transkript

1 Mezinárodní Federace Taekwon-Do STANOVY ITF přijaté na XIV. Kongresu ITF, Soluň, Řecko 12. červena 2003 Hlava I Základní zásady Taekwon-Do Článek 1. Teakwon-Do je korejské bojové umění, které bylo založeno 11. dubna 1955 generálem Choi Hong Hi, jež jej přivedl k dokonalosti. Z toho důvodu je za kolébku Taekwon-Do považována Korea, kde se generál narodil a Taekwon-Do založil. Taekwon-Do se řídí zásadou, že existuje a rozvíjí se na základě ducha, teorie a technik bojového umění definovaných svým zakladatelem Choi Hong Hi a že přenáší jeho poslední slova do reality. Článek 2. Taekwon-Do prostřednictvím svých aktivit napomáhá ke kultivaci harmonie duševního a fyzického rozvoje pod svým mottem definovaným Gen. Choi Hong Hi. Článek 3. Taekwon-Do zlepšuje hodnotu života těch, kteří Taekwon-Do praktikují a dává světu příklad vzájemného respektu a porozumění díky ucelenému duševnímu a kulturnímu tréninku, morálnímu a etickému vzdělání. Článek 4. Pouze aktivity, které se řídí základními zásadami, podmínkami, pravidly a předpisy těchto stanov představují ortodoxní Taekwon-Do, které takto existovalo a vyvíjelo se od svého vzniku. Článek 5. Hlavním cílem Taekwon-Do je pozitivně přispívat k budování klidnějšího a lepšího světa prostřednictvím fyzického a duševního tréninku. Stavět se proti všem druhům politické, náboženské, rasové a ideologické diskriminace podle svého ideálu přátelství, solidarity a vzájemného porozumění, založeného na spravedlnosti. Článek 6. Provozování Taekwon-Do je součástí lidských práv. Každý jedinec má právo provozovat Taekwon-Do, kdykoli to uzná za nutné. Článek 7. Aktivity Taekwon-Do provozované pod emblémem Taekwon-Do jsou neměnné a universální a pokrývají celý svět. Článek 8. Taekwon-Do mohou provozovat jakékoli organizace, instituce, podniky nebo jednotlivci, jež souhlasí, že budou vedeni a vázáni těmito Stanovami.

2 Článek 9. Tyto Stanovy představují uzákonění základních principů, pravidel a předpisů organizace, jež je přijímá a řídí její chod, vedení a všech souvisejících činnosti Taekwon-Do provozovaných po celém světě. Hlava II Název, Sídlo, Znak a Vlajka, Oficiální Jazyky, Finanční Zdroje a Právní Statut Článek 10. Název Anglický název organizace zní: International Taekwon-Do Federation (dále jen ITF), slavnostně založené gen. Choi Hong Hi, zakladatelem Taekwon-Do dne 22. března Článek 11. Sídlo Oficiálním sídlem ústředí ITF je Vídeň, hlavní město Rakouské republiky. ITF působí na celém území Rakouska a celého světa s pověřením Taekwon-Do. Zakládání poboček této organizace není povoleno. Článek 12. Znak Název organizace International Taekwon-Do Federation je vepsaný okolo glóbu, což znázorňuje skutečnost, že ITF je celosvětovou organizací a Taekwon-Do je celosvětově provozovaným bojovým uměním. Ve středu glóbu je vyryta na hrubém reliéfu pěst po jejichž obou stranách jsou napsaná písmena Tae (napravo) a kwon (nalevo), aby zdůraznily, že Taekwon-Do je nejlepší ze všech bojových umění. Modré pozadí symbolizuje poctivou a čistou duši, která je vychovávána v těch, kdož Taekwon-Do provozují. Článek 13. Vlajka Vlajka ITF je 1,66 metru dlouhá a 1 metr široká. Její tři strany vyjma žerdi jsou opatřeny třásněmi. V jejím středu je znak ITF. Z vrchu tohoto znaku je nápis International Taekwon- Do Federation v korejském jazyce. Ze spodu tohoto znaku je napsán stejný text ovšem v původních korejských znacích. Její podklad je červený s načernalým odstínem. Číslice 66 na její delší straně znázorňuje rok 1966, rok v němž byla ITF slavnostně založena. Třásně symbolizují zdvořilost a čestnost stejně tak, jako motto Taekwon-Do, barva podkladu znázorňuje houževnatost, sebeovládání, a nezlomného ducha. Název ITF v původních korejských znacích vyjadřuje dlouhou historii korejského bojového umění, která se datuje od dob starověké Koreji Tangunu. Článek 14. Motto Motto ITF zahrnuje zdvořilost, čestnost, vytrvalost, sebeovládání a nezlomného ducha. Článek 15. Hymna Hymnou Taekwon-Do je Píseň Taekwon-Do, jejíž text napsal první prezident ITF gen. Choi Hong Hi, zakladatel Taekwon-Do a hudbu složil pan Kim Yun Yong. Článek 16. Vlastnictví Vlastnictví znaku ITF, vlajky, odznaku, motta a hymny náleží výhradně ITF. Článek 17. Oficiální jazyky Oficiálními jazyky ITF jsou korejština a angličtina. Pokud jde o stanovy tak i němčina. Nicméně všichni členové ITF mohou používat svůj rodný jazyk a využívat překladatelských

3 služeb v korejštině, angličtině, němčině, francouzštině, španělštině a ruštině, jež jsou nabízeny během kongresů ITF a jiných akcí. Všechny oficiální dokumenty vč. Stanov ITF, interních nařízení a předpisů pro soutěže, zápisů, informací a oběžníků mohou být pouze v korejském nebo anglickém jazyce. V případě sporu bude dána přednost anglickému originálu. Korejský jazyk je používán pro technickou terminologii Taekwon-Do. Článek 18. Finanční zdroje a fiskální rok 1. Cílů ITF (Hlava III) je dosahováno s použitím ideových a materiálních prostředků tak jak je níže uvedeno: - Ideové zdroje budou poskytovány prostřednictvím přednášek a setkání, Taekwon-Do kurzů pro všechny věkové kategorie a obě pohlaví, soutěží, přeborů na národní i mezinárodní úrovni, prostřednictvím výměny zkušeností mezi členy a také prostřednictvím publikací a časopisů. - Požadované materiální prostředky budou tvořeny ze členských poplatků přidružených a podpůrných členů, poplatků za vydané certifikáty (tituly) a plakety, z osobních či jiných peněžních příspěvků, ze zisku z konaných akcí (např. soutěží a prodeje televizních práv), stejně tak jako z darů. ITF může část příjmů získaných z prodeje televizních práv přerozdělit na národní asociace a kontinentální federace. 2. Fiskální rok bude shodný s rokem kalendářním. Článek 19. Právní statut 1. ITF je nevládní a neziskovou mezinárodní organizací, která je zřízena na dobu neomezenou jako právnická osoba uznaná kompetentními orgány Rakouské republiky. 2. Ústředí ITF má mandát k vedení Teakwon-Do v rámci celého světa v souladu s podmínkami těchto Stanov. Hlava III Cíle a Členství Článek 20. Cíle ITF: 1. Podněcovat svými činnostmi duševní, morální, fyzické a kulturní vzdělání, napomáhat růstu společenského bohatství a stability ve všech zemích a regionech a podílet se tím na vytváření lepšího světa plného míru, harmonie a souznění; 2. Přispívat k rozvoji humanity prostřednictvím Taekwon-Do tréninků a přispívat tak k výchově jedinců, jež usilují o život v harmonii s ostatními v klidném a spořádaném světě; 3. Podporovat každého člena v činnostech Taekwon-Do tak, aby zvýšil hodnotu svého života prostřednictvím Taekwon-Do a považoval jej tak za část svého života; 4. Podporovat všechny ty, jež Taekwon-Do provozují a všechny organizace Taekwon-Do přidružené k ITF ve vzájemném setkávání a porozumění bez ohledu na rozdíly v národnosti, rase, náboženském vyznání, ideologii, vzdělání a majetku a posilovat tak přátelství, solidaritu a spolupráci založenou na vzájemném respektu bez tolerance jakékoli diskriminace, a tím napomáhat jejich aktivitám a pevně bránit jejich zájmy; 5. Hodnotit pozitivně spojení s jinými Taekwon-Do organizacemi vedenými ideály a technikami jinými než ortodoxně Taekwon-Do s cílem dosáhnout celosvětové unifikace Taekwon-Do. Rozvíjet vztahy přátelství a vzájemného užitku s exitujícími

4 mezinárodními organizacemi působící v oblasti bojových her, stejně tak jako s Mezinárodním olympijským výborem, Generální asociací mezinárodních sportovních federací, kontinentálními Olympijskými organizacemi a ostatními sportovními organizacemi a upevňovat přátelské vztahy s ekonomickými a kulturními organizacemi, OSN organizacemi, vládními organizacemi a všemi organizacemi, které o to požádají; 6. Zlepšovat postavení a hodnotu Taekwon-Do prostřednictvím rozvoje pravidel, technik a teorie jeho soutěží a pečovat tak o tradičního ducha bojového umění Taekwon-Do. Zasazovat se o dodržování pravidel fair play mezi těmi, kdož Taekwon-Do provozují a neustále zlepšovat jejich praktické dovednosti po celém světě prostřednictvím mnohých vědeckých a akademických činností. Systematicky cvičit Mezinárodní instruktory a Mezinárodní rozhodčí prostřednictvím opakovaných tréninkových kurzů pořádaných držiteli vysokých titulů Dan ITF. 7. Zajišťovat úspěšné konání ITF akcí, včetně kongresů ITF a kontinentálních federací, setkání, tréninkových kurzů a přehlídek uvedených ve Stanovách ITF v souladu se zákony a soutěžními předpisy. Navrhovat místo a datum jejich konání a provádět jejich organizaci, přípravu a konání; 8. Zabezpečovat a šířit publikace a propagaci aktivit ITF, ctít ty, jež praktikují Taekwon- Do a jednotlivce, jež zvláštní měrou přispěli k rozvoji Taekwon-Do, vyplácet penzi Taekwon-Do veteránům, jež zasvětili svůj život Taekwon-Do. 9. Udržovat a upevňovat právní postavení ITF v rámci jurisdikce Rakouské republiky, zajišťovat uznávání postavení jako mezinárodní nevládní organizace, zajišťovat právní ochranu veškerého duševního, kulturního a materiálního vlastnictví (vč. hmotných i nehmotných statků), vč. odznaků, plaket, různých osvědčení a certifikátů, knih, dokumentů, návrhů, televizních práv, CD disků, disket a ostatních předmětů pobírajících práv ochrany duševního vlastnictví. Článek 21. Členství 1. Členové 1.1 Každá fyzická osoba nebo sdružení fyzických osob, které praktikují Taekwon-Do, jeho techniky, metodologii, teorii a tréninkové metody vyvinuté prvním prezidentem ITF Choi Hong Hi, zakladatelem Taekwon-Do a zároveň přijali Stanovy ITF, interní předpisy a regule soutěží, se mohou stát členy ITF. 1.2 Žádný člen ITF nesmí přijmout nařízení, úkol nebo smluvní povinnost od žádné vlády, organizace nebo jiné právnické osoby, jež by omezovala svobodu činností Taekwon- Do. 1.3 Žádný člen ITF nenese odpovědnost za jakékoli dluhy ITF. 2. Přijímací řízení 2.1 Fyzická osoba nebo sdružení fyzických osob, které má v úmyslu stát se členem ITF musí písemně o toto zažádat a vyplnit standardizovaný vstupní formulář ITF. Organizace musí připojit ke své žádosti své Stanovy, povolení vydané příslušným orgánem ve své zemi či regionu, dohodu se svým právním zástupcem a bankovní záruku. 2.2 Po přijetí řádně podané žádosti, je tato žádost prověřena Výkonným výborem ITF a je vydané stanovisko a přijetí či zamítnutí žádosti. Datem rozhodnutí Výkonného výboru ITF o přijetí nového uchazeče je datum jeho přijetí. Rozhodnutí Výkonného výboru ITF bude předmětem schvalování na nadcházejícím kongresu. 2.3 Uchazeč se musí účastnit aktivit ITF a zároveň získává hlasovací právo jako člen ITF okamžitě po doručení kladného rozhodnutí o přijetí vydaného Výkonným výborem ITF.

5 2.4 Pokud není rozhodnuto jinak Výkonným výborem ITF nebo kongresem, může být za člena považována pouze jedna národní nebo regionální organizace z každého státu či regionu. 3. Ukončení členství 3.1 Členství může být ukončeno v případě ztráty právního statutu, konkrétně v případě smrti, výpovědi nebo vyloučení. Výpověď z ITF podaná fyzickou osobou nebo organizací musí být provedena písemnou formou. Výpověď nabývá účinnosti za 90 dní po jejím obdržení ústředím ITF. Výpověď podaná organizací, ne však fyzickou osobou, je uznána za platnou pouze v případě, že byla podepsána alespoň třemi čtvrtinami členů jejího Výkonného výboru. 3.2 V případě, že člen ITF odmítne dodržet povinnosti mu určené Stanovami ITF, obzvláště pokud nesplní své finanční závazky plynoucí ze Stanov nebo způsobí škodu ITF nebo poškodí vážnost ITF, může Výkonný výbor ITF přijmout rozhodnutí o jeho vyloučení. Vyloučení nabývá na účinnosti momentem rozhodnutí Výkonného výboru ITF. V tomto případě je vyloučený okamžitě zbaven všech svých práv a aktivit vyplývajících ze Stanov. Výkonný výbor ITF musí o tomto svém rozhodnutí informovat na svém nadcházejícím Kongresu. Tento Kongres musí také vyloučení schválit nebo zamítnout. V případě zamítnutí vyloučení Kongresem nabývá člen zpět všech svých práv vyplývajících ze Stanov okamžitě po rozhodnutí kongresu. 4. Povinnosti a práva Člen ITF je povinen: 4.1 Vykonávat maximum pro jednotu a upevňování ITF a pro rozvoj Taekwon-Do; 4.2 Snažit se plnit všechny požadavky Stanov ITF, interních předpisů a turnajových regulí; 4.3 Účastnit se pravidelného Kongresu, mimořádného Kongresu a ostatních setkání svolávaných ITF, tréninkových kurzů, seminářů, symposií, světových nebo kontinentálních mistrovství a ostatních soutěží sponzorovaných ITF nebo její přidruženou organizací stejně tak jako aktivit podvýborů a speciálních výborů, do kterých je zvolen; 4.4 Plnit rozhodnutí kongresu ITF a Výkonného výboru; 4.5 Zajistit, aby všichni jeho členové nosili Dobok, emblémy a odznaky navržené ITF a aby všechny jeho kluby Dojang nesly plakety a vlajky ITF; 4.6 Získat právní rámec ve své mateřské zemi nebo regionu, určit svého oficiálního právního zástupce a napomáhat realizaci programu ITF ve své vlastní zemi či regionu. Člen ITF má následující práva: 4.7 Ucházet se u ITF o přezkoušení ke získání černého pásku (Dan) 4.8 Chránit znak ITF, vlajku, motto, hymnu v rámci své jurisdikce a v případě zneužití informovat o tomto ITF a okamžitě přijmout zákonná opatření proti tomuto jednání; 4.9 Člen ITF je povinen plnit veškeré své finanční závazky, včetně členského poplatku a registračního poplatku, jejichž výše byla stanovena Výkonným výborem ITF; 4.10 Účastnit se pravidelných a mimořádných kongresů, hlasovat na těchto Kongresech a být volen a jmenován členem orgánů ITF. 1. Statut Nejvyšším orgánem ITF je Kongres. Hlava IV Organizační struktura

6 2. Svolávání 2.1 Kongres se pravidelně schází každé dva roky. Mimořádný Kongres může být svolán z iniciativy prezidenta nebo na písemný podnět alespoň jedné třetiny národních nebo regionálních členských organizací ITF. 2.2 Určení místa a data konání řádného Kongresu je v kompetenci Kongresu. Jako pravidlo platí, že se řádný Kongres schází před zahájením mistrovství světa Taekwon- Do v hostitelské zemi. Místo konání a datum mimořádného kongresu je určováno Výkonným výborem. 2.3 O svolání Kongresu a uvedení jeho programu uvědomí Prezident všechny zúčastněné dopisem, faxem nebo elektronickou poštou minimálně 60 dní před zahájením řádného Kongresu resp. 28 dní před zahájením mimořádného Kongresu. Každý člen může požadovat zařazení určitého tématu do programu jednání nejpozději tři dny před zahájením Kongresu. 2.4 Finanční či jiné záležitosti týkající se organizace Kongresu musí být v souladu s předpisy setkání v rámci interních předpisů. 3. Mandát a pravidla jednání 3.1 Řádný Kongres projednává a rozhoduje ve všech věcech týkajících se práce ITF, vč. Stanov, interních předpisů a soutěžních regulí. Všechny rozhodnutí přijaté Kongresem jsou konečné a nemohou být předmětem žádných změn pokud tak nerozhodne následující řádný nebo mimořádný Kongres. Pro mimořádný Kongres platí stejné podmínky jako pro řádný Kongres. 3.2 Všichni členové ITF mají právo účastnit se Kongresu. Národní nebo regionální členská organizace může vyslat na Kongres až tři své zástupce, ovšem pouze s jedním volebním hlasem. Národní organizace, jež vyšle na Kongres více než jednoho svého zástupce, musí jmenovat jednoho z nich, který bude mít hlasovací právo. 3.3 Národní nebo regionální členská organizace, která se nemůže z nevyhnutelných důvodů zúčastnit Kongresu může přenést toto právo na jiného národního nebo regionálního zástupce. Převod práva musí mít písemnou formou a musí být schválen předsedou Kongresu a předem oznámen ústředí ITF. Každá národní organizace může zastupovat práva ne více než jedné další národní organizace. 3.4 Kongres je usnášeníschopný pokud je přítomna alespoň jedna třetina členských států nebo regionů. Členové, kteří se přímo nezúčastňují Kongresu, ale převedli svá práva na jinou národní organizaci se nezapočítávají do tohoto potřebného počtu hlasů. 3.5 Kongres rozhoduje pouze v předmětné části základního nebo upraveného programu. Členové účastni na Kongresu mohou volit Ano či Ne ; neplatné volební hlasy s formálními nedostatky se považují za Ne. Zdržení se hlasování není povoleno. Jakékoli rozhodnutí Kongresu o změnách Stanov ITF je platné pouze, je-li odsouhlaseno více než dvěmi třetinami všech hlasů. Rozhodnutí o zrušení ITF je platné pouze, je-li odsouhlaseno více než třemi čtvrtinami všech hlasů. O ostatních záležitostech se rozhoduje prostou většinou hlasů. O všech záležitostech, kromě volby členů Výkonného výboru, se rozhoduje ve veřejném hlasování. Nicméně v případě, že delegát s volebním právem dá podnět na tajné hlasování v určité záležitosti a je podpořen prostou většinou hlasů, rozhoduje se dále o takové záležitosti v tajném hlasování. O ostatních záležitostech může být hlasováno v tajné volbě pokud předseda Kongresu toto shledá za nutné. Chybějící, nevyplněný nebo poškozený hlasovací lístek bude vyloučen ze sčítání. 3.6 Volba členů Výkonného výboru ITF s výjimkou Generálního sekretáře, náměstka Generálního sekretáře a pokladníka řádného Kongresu nebo doplňkové volby

7 v mimořádném Kongresu je prováděna v tajném hlasování. V případě, že se pouze jeden kandidát uchází o určitou pozici ve Výkonném výboru, může jej předseda navrhnout na zvolení bez hlasování. V případě, že se o danou pozici uchází více než jeden kandidát, volba pokračuje až do okamžiku, kdy jeden z kandidátů nezíská potřebnou prostou většinu hlasů pro svoje zvolení. Při takovéto volbě v každém volebním kole vypadá ten kandidát, jež získal nejmenší počet hlasů. V případě, že do posledního volebního kola postoupili dva kandidáti, ale ani jeden z nich nezískal potřebnou prostou většinu hlasů, vypadávají tito kandidáti z dalších voleb a musí být nominováni kandidáti noví. 3.7 Kongresu předsedá Prezident. V případě absence Prezidenta nebo v případě, kdy Prezident udělí plnou moc, ujme se předsednictví Senior viceprezident nebo jeden z viceprezidentů. Předseda nemá volební hlas, vystupuje pouze jako rozhodný hlas v případě rovnosti hlasů. V případě potřeby může Prezident stanovit pravidla pro všechny volební procesy. 3.8 Problém, který nebyl zařazen do programu jednání, může být Kongresem projednáván pouze v případě, že alespoň jedna třetina voličů o toto požádá a Prezident toto schválí. 3.9 Kongres projednává a rozhoduje záležitosti v následujících oblastech: a) Změny a dodatky Stanov, interních předpisů nebo soutěžních pravidel; b) Volby členů Výkonného výboru, včetně Prezidenta, Senior viceprezidenta, viceprezidenta a předsedy Konzultační rady; c) Nominace a schválení Generálního sekretáře ITF, náměstka Generálního sekretáře, pokladníka, Prezidentů kontinentálních federací, předsedů výborů, předsedů zvláštních výborů a auditorů; d) Vyslechnutí a schválení zpráv Výkonného výboru, Prezidenta, Senior viceprezidenta, viceprezidentů, Generálního sekretáře, pokladníka, předsedy Konzultační Rady, Prezidentů kontinentálních federací, předsedů výborů, předsedů zvláštních výborů a auditorů; e) Schválení záznamů jednání Kongresu a Výkonného výboru; f) Projednávání a rozhodování ve věcech návrhů předložených Výkonným výborem; g) Posouzení a rozhodování o návrzích předložených členy; h) Jmenování účetního, v případě že takovéto jmenování je povinné podle zákonů Rakouské republiky; j) Jmenování právního zástupce Federace; k) Podání zprávy o přípravě činností Federace jako například Mistrovství světa a její schválení; l) Podání revizní zprávy o proběhlých činnostech Federace jako například poslední Mistrovství světa a její schválení; m) Posouzení žádosti o přijetí nových členů; n) Pochvaly a sankce; o) Obdržení a schválení účetní uzávěrky a závěrečné rozvahy; p) Rozhodování o výši příspěvků a registračních poplatků členů Federace; q) Projednávání a řešení jiných bodů programu jednání; 3.10 Kongres prověřuje rozhodnutí učiněná Výkonným výborem týkající se vyměřování sankcí jako např. varování, závažné varování, dočasné odebrání práv a vyloučení členů jednotlivců či organizací, jež se provinili proti Stanovám ITF, interním předpisům, nebo způsobili finanční nebo materiální škodu Federaci vědomě a zneuctili tak čest a vážnost Federace vzhledem ke stupni závažnosti takového prohřešku. Podrobnosti sankčních opatření musí být v souladu s interními předpisy týkajícími se tohoto pravidla.

8 3.11 Jakýkoli problém týkající se průběhu Kongresu, který není upraven ve Stanovách bude rozhodnut předsedou Kongresu. Článek 24. Výkonný výbor 1. Statut Výkonný výbor je nejvyšším řídícím orgánem ITF a je zodpovědný za běžný chod organizace. Výkonný výbor je zodpovědný za všechny povinnosti, které nebyly delegovány na jiný orgán Federace vzhledem jeho statutu. 2. Složení 2.1 Výkonný výbor je tvořen 17 členy tj. Prezidentem, Senior viceprezidentem, pěti viceprezidenty, Generálním sekretářem, náměstkem Generálního sekretáře, pokladníkem, předsedou Konzultační rady a šesti běžnými členy. 2.2 Členové Výkonného výboru, vyjma Generálního sekretáře, náměstka Generálního sekretáře a pokladníka, jsou voleni Kongresem v tajném hlasování. Generální sekretář, náměstek Generálního sekretáře a pokladník jsou nominování Prezidentem a poté schvalováni Kongresem ve veřejném hlasování. 3. Svolávání Výkonného výboru 3.1 Řádná schůze Výkonného výboru je svolávána dvakrát ročně Prezidentem. Výkonný výbor může být ovšem svolán kdykoli, když to Prezident uzná za nutné a více než jedna polovina členů to potvrdí nebo v případě, že alespoň dva členové výboru požádají Prezidenta o svolání Výkonného výboru a více než polovina členů to potvrdí. V době nepřítomnosti nebo nezpůsobilosti Prezidenta trvající déle než tři měsíce a zároveň v případě absence nebo neschopnosti ujmout se svolání schůze Senior viceprezidentem, je zmocněn ke svolání Výkonného výboru viceprezident nejdéle působící ve své funkci. 3.2 Místo a datum konání schůze Výkonného výboru musí být určeno a oznámeno Prezidentem a sděleno členům faxem nebo elektronickou poštou nejpozději 28 dní před zahájením řádné schůze, resp. 14 před zahájením mimořádné schůze. 3.3 V roce, kdy se koná Mistrovství světa, je zpravidla Výkonný výbor svoláván před zahájením řádného Kongresu, trvá v průběhu celého mistrovství a je zakončen spolu s mistrovstvím. 4. Volební období 4.1 Volební období členů je čtyřleté (vyjma Prezidenta). To znamená, že volební období členů Výkonného výboru (kromě Prezidenta) začíná běžet po skončení mimořádného nebo řádného Kongresu, na němž byli zvoleni a trvá 4 roky. V případě, že řádný Kongres není ve čtvrtém roce od jejich zvolení z různých důvodů svolán, jejich volební období se prodlužuje až do doby svolání dalšího Kongresu. 4.2 Členové Výkonného výboru mohou být znovu zvoleni po skončení jejich prvního volebního období, ale již jen pouze na dvě další volební období. Ti, jež byli zvoleni ve třech po sobě jdoucích obdobích, nemohou být okamžitě zvoleni pro období čtvrté. Takto mohou učinit pouze po dvou letech, což je polovina volebního období. 4.3 V případě uprázdnění místa ve Výkonném výboru, je na toto místo zvolen nový člen, který zastává svoji funkci až do skončení volebního období původního člena, kterého nahradil. 5. Kompetence a řízení Výkonného výboru 5.1 Výkonnému výboru předsedá Prezident Federace. 5.2 Minimální počet členů potřebný pro usnášení Výkonného výboru jsou dvě třetiny všech jeho členů, tj. 12 členů 5.3 Program jednání Výkonného výboru musí být přijat a schválen nadpoloviční většinou přítomných členů.

9 5.4 Výkonný výbor nese hlavní zodpovědnost za fungování Federace. 5.5 Výkonný výbor navrhuje kandidáta na Prezidenta. V případě, že navrhovaný kandidát je účasten schůze Výkonného výboru jako jeho člen, musí tento opustit jednací místnost v průběhu projednávání jeho kandidatury. 5.6 Výkonný výbor musí schválit zřízení jakékoli interní organizace jakou je například adhoc výbor a stálá skupina a stanovit její interní předpisy. 5.7 Výkonný výbor musí prověřit žádost o přijetí nových členů a předložit své rozhodnutí Kongresu. 5.8 Výkonný výbor je zodpovědný za finanční vedení ITF. Z toho důvodu musí Výkonný výbor schválit roční rozpočet organizace navržený Prezidentem a pokladníkem. Dále musí Výkonný výbor připravit a schválit roční fiskální zprávu, roční výkaz zisků a ztrát a bilanci aktiv nejpozději do 5 měsíců po skončení fiskálního roku a okamžitě po jejích schválení poskytnout tyto dokumenty auditorům. Po předložení zprávy auditorů musí Výkonný výbor informovat všechny členy o podrobnostech finančního řízení ITF a o zprávě auditorů. 5.9 Výkonný výbor musí připravit program jednání Kongresu, projednat a dotvořit jej Výkonný výbor musí předat Kongresu zprávu o dodatcích ke Stanovám, interním předpisům a soutěžním regulím Federace Výkonný výbor musí zajistit plnění resolucí přijatých Kongresem Výkonný výbor musí iniciovat a posoudit návrhy týkající se místa a data konání důležitých akcí Federace jako například mistrovství a předložit je Kongresu k projednání Výkonný výbor musí pomáhat a dohlížet na přípravu šampionátů a jiných důležitých aktivit Federace, schvalovat a podepisovat takové dokumenty, jakými jsou například pozvánky, technické předpisy soutěží apod. a poskytnout organizačnímu výboru náležitou součinnost V průběhu mistrovství musí Výkonný výbor dohlížet nad jeho celkovým průběhem, svolávat každodenní schůze pro projednávání problémů, které mohou vzniknout a řídit práci Organizačního výboru Výkonný výbor musí prověřit návrhy pověřených funkcionářů na pochvaly, diplomy a Taekwon-do penze oceněným osobám navrhnutým Doporučujícím výborem a rozhodnout v těchto věcech Výkonný výbor musí prověřit návrhy sankcí udělené Disciplinární komisí ve formě varování, vážného varování, dočasného odebrání práv nebo vyloučení za porušení Stanov, interních předpisů a regulí, na jejichž základě může být sankce udělena a předložit toto rozhodnutí nadcházejícímu Kongresu k přezkoumání Výkonný výbor může v případě nutnosti přenést část svých pravomocí a funkcí na určitého funkcionáře nebo na člena Federace Výkonný výbor musí navrhnout a schválit všechny zákonné dokumenty pro řádnou organizaci a organizační systém Federace (jako jsou Stanovy, interní předpisy, regule, pravidla, standardy, manuály, instrukce a průvodci) tak, aby byly co možná nejvíce vyhovující. Z dříve uvedených důvodů může Výkonný výbor ustanovit podvýbor a jeho členy zákonodárným orgánem působícím v rámci Výkonného výboru. Zákonodárný podvýbor může zvát nečleny do svých řad, aby splnil svůj mandát, pouze se svolením Prezidenta Výkonný výbor musí vyplnit úkoly přidělené mu Kongresem Výkonný výbor musí shromažďovat a spravovat všechny záznamy a dokumenty Federace.

10 Článek 25 Konzultační rada 1. Konzultační rada je poradním orgánem Prezidenta. 2. Konzultační rada je tvořena 9 členy včetně předsedy. Tito členové, vyjma předsedy, by neměli být členy Výkonného výboru. 3. Předseda Konzultační rady je volen na Kongresu. Členové Konzultační rady jsou navrhováni Prezidentem v součinnosti s Výkonným výborem. Členy Konzultační rady musí ovšem schválit Kongres. 4. Konzultační rada může být svolána kdykoli samotným předsedou na žádost Prezidenta. 5. Jakékoli rozhodnutí učiněné Konzultační radou musí stanovit doporučení nebo návrhy vztahující se k práci Federace a nemají právní důsledek. 6. Neexistují žádná omezení týkající se programu jednání Konzultační rady, jelikož se jedná o celkové práci Federace 7. Doporučení a návrhy učiněné Konzultační radou a zápisy musí být zdokumentovány a předány ústředí ITF. 8. Náměstek Generálního sekretáře se může účastnit jednání Konzultační rady jako zpravodaj. Článek 26 Prezident 1. Prezident je volen na Kongresu v tajném hlasování. 2. V případě nepřítomnosti Prezidenta Senior viceprezident nebo jiný Prezidentem zmocněný viceprezident jedná v jeho zastoupení, pokud není ve stanovách uvedeno jinak. 3. Prezidentské funkční období je šestileté. V případě, že Prezident ztratí schopnost vykonávat svou funkci nebo se vzdá své funkce v průběhu svého funkčního období, nově zvolený Prezident vykonává svoji funkci pouze do doby, kdy by fakticky vypršel mandát původně zvolenému Prezidentovi, kterého ve funkci nahradil. V tomto případě může být nový Prezident zvolen na další funkční období. 4. Prezident musí dohlížet na všechny záležitosti Federace a formálně representovat Federaci a Výkonný výbor. Prezident nese odpovědnost za všechny psané dokumenty, zvláště pak za smlouvy, dohody apod.. Pro jejich platnost je nutný současný podpis Prezidenta a Senior viceprezidenta a pro platnost dokumentů týkajících se finančních záležitostí je nutný současný podpis Prezidenta a pokladníka. Prezident musí zajistit, aby podpis dalšího člena Výkonného výboru, který neměl vztah k dané dohodě, smlouvě, obchodu apod. byl připojen pro platnost ke všem dohodám, smlouvám, obchodům apod., a mezi ITF a členy Výkonného výboru nebo členy jiných komisí ITF. V případě hrozícího nebezpečí je Prezident oprávněn přijmout všechna potřebná opatření, jež jsou taktéž v rámci působnosti Kongresu a Výkonného výboru; všechna tato opatření musí být následně schválena Kongresem. 5. Prezident může v případě potřeby ustanovit dočasné výbory či skupiny, po splnění požadovaných úkolů jsou tyto následně zrušeny. Takovéto výbory a skupiny nemohou svolat žádnou schůzi bez předchozího souhlasu Prezidenta. 6. Prezident je stálým členem všech výborů a skupin působících v rámci Federace vzhledem k jeho mandátu. V případě, že se Prezident osobně účastní jakékoli schůze takovýchto výborů nebo skupin, představuje na nich Prezident nejvyšší orgán. 7. V případě, že to Prezident shledá nezbytným, může zvýšit nebo snížit počet funkcionářů pracujících v ústředí Federace na plný úvazek a zaměstnávat zaměstnance.

11 Článek 27 Senior viceprezident a viceprezidenti 1. Senior viceprezident 1.1 Senior viceprezident musí pomáhat Prezidentovi s jeho prací. 1.2 V případě nepřítomnosti Prezidenta je Senior viceprezident povinen jednat v jeho zastoupení, pokud není ve stanovách výslovně uvedeno něco jiného. 1.3 Pokud Prezident ztratí schopnost vykonávat svoji funkci nebo pokud se vzdá své funkce před uplynutím svého funkčního období, přebírá Senior viceprezident jeho úřad až do doby konání následujícího řádného nebo mimořádného Kongresu. V tomto případě se nestává Senior viceprezident Prezidentem, ale pouze tuto funkci zastupuje. 1.4 Senior viceprezident plní povinnosti svěřené mu Prezidentem. 1.5 Senior viceprezident může representovat, na základě pověření Prezidenta, Federaci ve vztahu k třetím organizacím, skupinám a agenturám. 2. Viceprezidenti 2.1 Viceprezidenti musí pomáhat Prezidentovi s jeho prací. 2.2 V případě, že Senior viceprezident ztratí schopnost vykonávat svoji funkci, jedná v jeho zastoupení viceprezident, který je nejdéle ve funkci. 2.3 Viceprezident vykonává povinnosti svěřené mu Prezidentem. 2.4 Na základě pověření Prezidenta se může viceprezident účastnit schůzí a kongresů třetích organizací, skupin nebo agentur. 2.5 Viceprezidenti jsou voleni na principu volby v rámci jednotlivých kontinentů. To znamená, že pro každý kontinent je zvolen právě jeden viceprezident, bez ohledu na volbu Senior viceprezidenta. Článek 28 Generální sekretář 1. Generální sekretář se stará o běžný chod ústředí Federace. 2. Připravuje pracovní plán ústředí, po schválení Prezidentem jej zavádí a kontroluje jeho plnění. 3. Připravuje všechny dokumenty pro schůze Kongresu a Výkonného výboru, jako například jednací plán, zprávy a návrhy resolucí. 4. Připravuje zprávy a záznamy ze schůzí Kongresu, Výkonného výboru a Konzultační rady a předkládá je k prověření následujícímu Kongresu. 5. Udržuje stálý kontakt se členy Výkonného výboru, předsedy různých výborů, Prezidenty národních asociací a čelními představiteli skupin. 6. Připravuje oběžníky informující národní asociace a jiné osoby a organizace, jichž se to týká, o naléhavých informacích Federace. 7. Musí se pravidelně seznamovat s chodem různých organizací vzhledem k jejich mandátu prostřednictvím jejich předsedů, konkrétně s přípravami na důležité akce Federace jakými je například mistrovství tak, že podporuje plnění hlavních cílů Federace. 8. Usměrňuje a vede náměstka Generálního sekretáře. 9. Řídí a zajišťuje vydávání různých diplomů, jako například plaket a Dan certifikátů. 10. Schraňuje a opatruje razítka, včetně oficiálního razítka Federace. 11. Vede archiv všech dokumentů Federace, kromě těch, jež se týkají financí. 12. Jedná jménem organizace ve vztahu k jiným agenturám, organizacím a skupinám na úrovni Generálního sekretáře. 13. V případě nepřítomnosti Generálního sekretáře, jedná náměstek Generálního sekretáře jeho jménem. V případě, ze Generální sekretář nemůže sídlit v místě ústředí ITF z nevyhnutelných důvodů, musí náměstek Generálního sekretáře sídlit v místě ústředí ITF a vykonávat běžnou kancelářskou agendu jménem Generálního sekretáře.