RADA EVROPSKÉ UNIE ROZHODLA TAKTO: Článek 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RADA EVROPSKÉ UNIE ROZHODLA TAKTO: Článek 1"

Transkript

1 Rozhodnutí Rady ze 7. listopadu 2000 týkající se závěrů jménem Společenství k úmluvě o ochraně Rýna (2000/706/ES) (Council Decision of 7 November 2000 concerning the conclusion, on behalf of the Community, of the Convention for the protection of the Rhine) RADA EVROPSKÉ UNIE se zřetelem na - smlouvu o vytvoření Evropského společenství, zejména článku 175 (1) a první věty pododstavce článku 300 (3), - návrh Komise, - názor Evropského parlamentu, protože 1. rozhodnutím 77/586/EHS Společenství uzavřelo Úmluvu o ochraně Rýna proti chemickému znečištění a Dodatkovou dohodu k této dohodě, podepsanou v Bernu 29. dubna 1963 týkající se Mezinárodní komise pro ochranu Rýna proti znečistění, 2. na 25. zasedání Koordinační skupiny Mezinárodní komise pro ochranu Rýna pobřežní státy pokládaly za nezbytné uzavřít novou Úmluvu pro ochranu Rýna a zahájit k tomu vyjednávání, 3. Evropská komise, jednaje jménem Společenství, se podílí na těchto vyjednáváních v souladu se směrnicemi pro vyjednávání přijatými Radou a tato vyjednávání byla dokončena v lednu 1998, 4. ve světle výsledku těchto vyjednávání Rada rozhodla v březnu 1999, že Společenství podepíše novou Úmluvu pro ochranu Rýna s ohledem na následující závěry a oprávnila k jejímu podpisu jménem Společenství. Nová Úmluva pro ochranu Rýna byla podepsána 12. dubna 1999 v Bernu (Švýcarsko), ROZHODLA TAKTO: Článek 1 Úmluva pro ochranu Rýna se tímto jménem Společenství schvaluje. Text úmluvy je přiložen k tomuto rozhodnutí. Článek 2 Předseda Rady je oprávněn určit osobu nebo osoby oprávněné uložit dokument o schválení s vládou Švýcarské konfederace v souladu s článkem 17 Úmluvy.

2 ÚMLUVA O OCHRANĚ RÝNA VLÁDY NĚMECKÉ SPOLKOVÉ REPUBLIKY, FRANCOUZSKÉ REPUBLIKY, LUCEMBURSKÉHO VELKOVÉVODSTVÍ, NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ, ŠVÝCARSKÉ KONFEDERACE A EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ žádostivé práce k trvale udržitelnému rozvoji rýnského ekosystému na základě vyčerpávajícího pojetí, s uvážením přírodního bohatství řeky, jejích břehů a záplavových oblastí, žádostivé pokročit ve své spolupráci na zachování a zlepšení rýnského ekosystému, s odkazem na Úmluvu ze 17. března 1999 o ochraně a použití vodních toků a mezinárodních jezer a Úmluvu z 22. září 1992 o ochraně mořského prostředí severovýchodního Atlantiku, se zřetelem na práci provedenou podle dohody z 29. dubna 1963, týkající se Mezinárodní komise pro ochranu Rýna proti chemickému znečištění a podle Rýnského akčního programu z 30. září 1987, vědomy si, že obnova Rýna je nezbytná také pro zachování a zlepšení ekosystému Severního moře, vědomy si významu Rýna jako evropské vodní cesty a jejích různých uživatelů, SE DOHODLY TAKTO: Článek 1 Definice Pro účely této úmluvy: c) Rýn" znamená Rýn od výtoku z jezera Untersee a v Nizozemsku po ramena Boverijn, Bijlands Kannal, Pannerdensch Kanaal, Ijseel, Nederrijn, Lek, Waal, Boven - Merwede, Beneden - Merwede, Noord, Oude Maas, Nieuwe Maas a Scheuer a Niewe Waterweg podle základní linie, upřesněné v článku 5 ve spojení s článkem 11 Úmluvy OSN o právu moří, Ketelmeer a Ijsselmeer; d) Komise" znamená Mezinárodní komisi na ochranu Rýna (ICPR). Článek 2 Rozsah Tato úmluva platí pro: a) Rýn, b) podzemní vody ve vzájemném působení s Rýnem, c) vodní a pozemní ekosystémy, které jsou v interakci nebo by mohly být v interakci s Rýnem, d) povodí Rýna, pokud by jeho znečištění škodlivými látkami mělo záporný vliv na Rýn, e) povodí Rýna, pokud má význam pro prevenci povodní a ochranu proti povodním podél Rýna. 2

3 Článek 3 Cíle Smluvní strany budou sledovat v rámci této Úmluvy následující cíle: 1. trvale udržitelný vývoj rýnského ekosystému, zejména prostřednictvím: a) zachovávání a zlepšování kvality rýnských vod, včetně kvality ukládaných hmot, sedimentů a podzemních vod, zejména prevencí, snížením nebo pokud možno vyloučením znečištění způsobeného škodlivými látkami a živinami z bodových zdrojů (např. průmysl a municipality) a difusních zdrojů (např. zemědělství a doprava) - včetně znečištění podzemních vod a znečištění z plavidel, zajištění a zlepšení bezpečnosti zařízení a prevence incidentů a nehod; b) zachovávání, zlepšování a obnovení přirozených funkcí vod; zajištění toho, že management toku vezme zřetel na přirozený tok ukládaných hmot a podporuje interakce mezi řekou, podzemními vodami a záplavovými oblastmi; zachovávání, ochrana a reaktivace záplavových oblastí jako přirozených záplavových oblastí; c) zachovávání, zlepšování a obnova co nejvíce možných přirozených obyvatel divoké fauny a flory ve vodě, v řečišti, na břehu řeky a v přilehlých oblastech a zlepšení životních podmínek pro ryby a obnova jejich volné migrace; d) zajištění ekologicky zdravého a racionálního řízení vodních zdrojů, e) vzetí v úvahu ekologických požadavků při realizaci technických opatření k rozvoji vodní cesty, např. pro ochranu před povodněmi, plavbu nebo využití hydroenergetické síly; 2. výroba pitné vody z Rýna; 3. zlepšení kvality sedimentů pro to, aby se vybagrované materiály mohly deponovat nebo rozprostírat bez záporného vlivu na životní prostředí; 4. obecná ochrana před povodní a ochrana před povodní s ohledem na ekologické požadavky; 5. pomoc při obnově Severního moře ve spojení s jinými akcemi prováděnými na jeho ochranu. Článek 4 Zásady Smluvní strany se budou k dosažení cílů řídit následujícími principy: a) zásada předcházení, b) zásada preventivní akce, c) zásada rektifikace prioritně u zdroje, d) princip ať platí znečišťovatel, e) princip nezvyšování škod, f) zásada náhrady v případě větších technických opatření, g) zásada trvale udržitelného rozvoje, h) uplatňování a rozvoj nejmodernějších a nejlepších ekologických praktik, i) zásada nepřenášení ekologického znečištění z jednoho prostředí na jiné. 3

4 Článek 5 Podnikání smluvních stran K dosažení cílů uvedených v článku 3 a ve světle zásad stanovených v článku 4 smluvní strany podniknou následující: 1. urychlí svou spolupráci a vzájemné informování, zejména pokud jde o akce přijaté na svém území k ochraně Rýna, 2. realizují na svém území mezinárodní měřící programy a studie ekosystému Rýna dohodnuté s Komisí a informují Komisi o výsledcích, 3. provádějí analýzy s ohledem na stanovení příčin a stran odpovědných za znečištění, 4. podněcují autonomní akce, které se zdají být nezbytné, na svých územích, a v každém případě zajistí, že a) vypouštěné odpadní vody schopné ovlivnit kvalitu vody budou předmětem předchozího oprávnění nebo obecných pravidel stanovících emisní limity, b) vypouštění nebezpečných látek se postupně bude zmenšovat s ohledem na úplnou eliminaci; c) v souladu s oprávněními a obecnými pravidly sledují, jak jsou nebezpečné látky vypouštěny, d) oprávnění a obecná pravidla se periodicky přehodnocují a upravují, když to umožňují dosažená zlepšení nebo kde to umožňuje stav přijímacího objektu; e) riziko znečištění při incidentech nebo nehodách se pokud možno snižuje nařízeními, spolu s požadovanými opatřeními přijímanými v případě náhle vzniklé události, f) technická opatření, která by mohla mít vážný vliv na ekosystém, podléhají předchozímu povolení, spolu s nezbytnými podmínkami nebo obecnými regulativy; 5. podnítí nezbytné akce na svých územích k realizaci rozhodnutí přijatých komisí v souladu s článkem 11; 6. v případě incidentů nebo nehod, které by mohly ohrozit kvalitu vody Rýna nebo v případě bezprostřední záplavy neprodleně informují Komisi a smluvní strany, které by mohly být dotčeny v souladu s varovnými a pohotovostními plány koordinovanými komisí. Článek 6 Komise 1. K realizaci této úmluvy budou smluvní strany soustavně spolupracovat s komisí. 2. Komise bude mít postavení právnické osoby. Na území smluvních stran budou využívat svoje postavení právnické osob v souladu s oprávněním uděleným právnickým osobám podle domácího práva. Bude representována předsedou. 3. Otázky pracovní legislativy a sociálních věcí se budou řídit právem země, v níž má komise své sídlo. Článek 7 Organizace komise 1. Komise bude sestávat z delegací smluvních stran. Každá smluvní strana jmenuje své delegáty, z nichž jeden bude hlavou delegace. 2. Delegace mohou využít služby expertů. 3. Komisi bude předsedat po tři roky každá delegace v pořadí smluvních stran uvedených v preambuli. Delegace předsedající komisi jmenuje předsedu. Předseda nebude jednat jako mluvčí své delegace. 4

5 Pokud se smluvní strana vzdá svého práva předsedat komisi, převezme předsednictví následující smluvní strana. 4. Komise vypracuje svůj jednací řád a finanční regulativy. 5. Komise rozhodne o věcech mezinárodní organizace, jejichž pracovní struktura se zdá být nezbytnou, a o ročním provozním rozpočtu. Článek 8 Úkoly komise 1. K dosažení cílů stanovených v článku 3 bude komise plnit následující úkoly: a) připravovat mezinárodní měřící programy a studie rýnského ekosystému a využívat jejich výsledky v případě potřeby ve spolupráci s vědeckými institucemi; b) zpracovávat návrhy pro individuální opatření a programy opatření, v případě potřeby včetně ekonomických nástrojů a s přihlédnutím k očekávaným nákladům; c) koordinovat varovné a pohotovostní plány pro Rýn; d) hodnotit efektivnost akcí jí rozhodnutých, zejména na základě zpráv smluvních stran a výsledky meřících programů a studií rýnského ekosystému, provádět jakékoliv jiné úkoly svěřené jí smluvními stranami. 2. Komise k tomu přijme rozhodnutí v souladu s články 10 a Komise předloží smluvním stranám výroční zprávu o činnosti. 4. Komise bude informovat veřejnost o dosažení stavu Rýna a výsledcích své práce. Může vypracovávat a zveřejňovat zprávy. Článek 9 Plenární zasedání komise 1. Na pozvání předsedy se komise sejde k jednomu plenárnímu zasedání ročně. 2. Mimořádné plenární zasedání může být svoláno předsedou z jeho iniciativy nebo na žádost nejméně dvou delegací. 3. Předseda navrhne pořad jednání. Každá delegace bude mít právo zahrnout do programu body jednání, které si přeje prodiskutovat. Článek 10 Rozhodování v komisi 1. Rozhodnutí komise se přijímají jednomyslně. 2. Každá delegace má jeden hlas. 3. Jestliže opatření, která mají být provedena smluvními stranami v souladu s článkem 8 (1) (b) spadají do působnosti Evropské komise, tato bude hlasovat počtem hlasů odpovídajícím počtu jejích členských států, které jsou smluvními stranami této úmluvy, nehledě na odstavec 2 shora. Evropská komise nebude hlasovat v případech, kdy hlasují její členské státy a naopak. 4. Zdržení se jen jedné delegace nepředstavuje zábranu pro jednomyslnost. To neplatí pro delegaci Evropského společenství. Absence delegace bude považována za zdržení se. Článek 11 Realizace rozhodnutí komise 5

6 1. Komise sdělí smluvním stranám ve formě doporučení svá rozhodnutí k opatřením zmíněným v článku 8 (1) (b), která budou realizována v souladu s národním právem smluvních stran. 2. Komise si může vyhradit, že tato rozhodnutí a) budou uplatněna smluvními stranami na základě časového rozvrhu, b) budou uplatněna koordinovaným způsobem. 3. Smluvní strany podávají pravidelně komisi zprávu o: a) legislativních, regulativních a jiných opatřeních, které přijaly vzhledem k realizaci ustanovení této úmluvy a na základě rozhodnutí komise; b) výsledcích opatření realizovaných v souladu s pododstavcem a): c) problémech vznikajících při realizaci opatření zmíněných v pododstavci a). 4. Jestliže smluvní strana nemůže zcela nebo zčásti realizovat rozhodnutí komise, podá o tom zprávu v rámci upřesněného časového limitu stanoveného komisí případ od případu a uvede své důvody. Každá delegace může předložit žádost o konzultaci; odpověď na žádost musí být dána do dvou měsíců. Na základě zpráv smluvních stran nebo konzultací může komise rozhodnout o přijetí opatření na pomoc realizaci rozhodnutí. 5. Komise povede seznam svých rozhodnutí adresovaných smluvním stranám. Smluvní strany ročně uvedou dodatky s aktualizací pokroku dosaženého při uplatňování rozhodnutí komise nejpozději dva měsíce před plenárním zasedáním komise. Článek 12 Sekretariát komise 1. Komise bude mít stálý sekretariát, který bude provádět úkoly komisí mu svěřené a bude mít v čele výkonného sekretáře. 2. Smluvní strany rozhodnou o sídle sekretariátu. 3. Komise jmenuje výkonného sekretáře. Článek 13 Rozdělení nákladů 1. Každá smluvní strana ponese náklady svých představitelů v komisi a své pracovní struktury; každá smluvní strana ponese náklady na studie a akce, které provádí na svém území. 2. Rozdělení nákladů vztahujících se k ročnímu provoznímu rozpočtu mezi smluvní strany bude stanoveno v jednacím řádu a finančních pravidlech (nařízeních). Článek 14 Spolupráce s ostatními státy, jinými organizacemi a externími experty 1. Komise bude spolupracovat s ostatními mezivládními organizacemi a může jim adresovat doporučení. 2. Komise může uznat jako pozorovatele: a) státy, které mají zájem na práci komise, b) mezivládní organizace, jejichž práce se vztahuje k úmluvě, c) nevládní organizace, pokud je jejich pole zájmu nebo činností ve vztahu k práci komise. 3. Komise si bude vyměňovat informace s nevládními organizacemi, pokud jsou jejich pole zájmu nebo činnosti relevantní. Komise bude zejména konzultovat s takovými 6

7 organizacemi před diskusí o rozhodnutích, která by na ně mohla mít závažný vliv a bude je informovat, jakmile se taková rozhodnutí přijmou. 4. Pozorovatelé mohou předložit komisi jakékoliv informace nebo zprávy vztahující se k cílům úmluvy. Mohou být pozváni, aby se podíleli na zasedáních komise bez hlasovacího práva. 5. Komise může rozhodnout o konzultování se specialisty představujícími uznané mezivládní organizace nebo s jinými experty a pozvat je na zasedání. 6. Podmínky pro spolupráci a pro způsobilost a účast se stanoví v jednacím řádu a finančních regulativech. Článek 15 Jednací jazyky Jednacími jazyky komise jsou němčina, francouzština a holandština. Podrobná uspořádání se stanoví v jednacím řádu a finančních regulativech. Článek 16 Řešení sporů 1. Jestliže vznikne spor mezi smluvními stranami, vztahující se k interpretaci nebo uplatňování této úmluvy, příslušné strany budou hledat řešení ve vyjednáváních nebo jakékoliv jiné formě řešení sporu, která je pro ně přijatelná. 2. Jestliže nelze spor řešit tímto způsobem, pak pokud strany sporu nerozhodnou jinak, předloží se spor na žádost jedné z nich arbitráži v souladu s ustanoveními přílohy k této úmluvě, která bude tvořit její integrální část. Článek 17 Nabytí účinnosti Každá smluvní strana oznámí vládě Švýcarské konfederace, jakmile byly dokončeny postupy nezbytné pro nabytí účinnosti úmluvy. Vláda Švýcarské konfederace potvrdí přijetí oznámení a bude také informovat ostatní smluvní strany. Úmluva vstoupí v platnost první den druhého měsíce následujícího po přijetí posledního oznámení. Článek 18 Odstoupení 1. Tři roky po nabytí účinnosti může kterákoliv smluvní strana kdykoliv odstoupit od této úmluvy písemným prohlášením vládě Švýcarské konfederace. 2. Odstoupení od úmluvy nabude účinnosti koncem následujícího roku. Článek 19 Rušení a pokračující uplatňování současného práva 1. S nabytím účinnosti této úmluvy a nehledě na odstavce 2 a 3 tohoto článku se ruší: a) dohoda z 29. dubna 1963 vztahující se k Mezinárodní komisi pro ochranu Rýna proti znečištění, 7

8 b) dodatková dohoda z 3. prosince 1976 k dohodě z 29. dubna 1963 týkající se Mezinárodní komise pro ochranu Rýna proti znečištění, c) úmluva z 3. prosince 1976 o ochraně Rýna proti znečištění. 2. Rozhodnutí, doporučení, mezní hodnoty a jakékoliv jiné systémy přijaté na základě dohody z 29. dubna 1963 týkající se Mezinárodní komise pro ochranu Rýna proti znečištění a dodatková dohoda z 3. prosince 1976 zůstávají v platnosti, dokud je komise neodvolá. 3. Rozdělení nákladů vztahujících se k ročnímu provoznímu rozpočtu, stanovené v článku 12 dohody z 29. dubna 1963 a vztahující se k Mezinárodní komisi pro ochranu Rýna proti znečištění, jak byla upravena dohodou z 3. prosince 1976, zůstává v platnosti, dokud komise neprovede rozdělení ve svém jednacím řádu a finančních regulativech. Článek 20 Originál a uložení Tato úmluva, sepsaná v holandském, francouzském a německém jazyce, z nichž každý z těchto jazyků je stejně autentický, je uložena u vlády Švýcarské konfederace, která předloží ověřenou kopii každé ze smluvních stran. Dáno v Bernu, 12. dubna 1999 PŘÍLOHA Arbitráž 1. Pokud strany sporu nerozhodnou jinak, provede se arbitrážní postup v souladu s ustanovením této přílohy. 2. Arbitrážní tribunál bude sestávat ze tří členů. Stěžovatel a napadený jmenují po jednom členu, dva jmenovaní po společném souhlasu třetího, který bude tribunálu předsedat. 3. Jestliže předseda arbitrážního tribunálu nebyl jmenován do dvou měsíců po jmenování druhého arbitra, jmenuje v průběhu dalších dvou měsíců arbitra na žádost první strany o jednání předseda Mezinárodního soudního dvora. 4. Jestliže jedna ze stran sporu nejmenuje arbitra do dvou měsíců od přijetí žádosti podle článku 16 úmluvy, druhá strana může předložit věc předsedovi Mezinárodního soudního dvora, který jmenuje předsedu arbitrážního tribunálu v průběhu dalších dvou měsíců. Jakmile je jmenován, má předseda právo požádat stranu, která dosud nejmenovala arbitra, aby tak učinila do dvou měsíců. Po uplynutí této lhůty předseda nebo předsedkyně předloží věc předsedovi Mezinárodního soudního dvora, který provede jmenování v průběhu dalších dvou měsíců. 5. Jestliže v jednom z případů uvedených shora předseda Mezinárodního soudního dvora nemůže jednat v důsledku toho, že je příslušníkem jedné ze stran sporu, bude jmenovat předsedu arbitrážního tribunálu nebo arbitra místopředseda Mezinárodního soudního dvora nebo jeho nejstarší člen, který nemá zabráněno jednat nebo není státním příslušníkem jedné ze dvou stran sporu. 6. Tato ustanovení platí obdobně o obsazení míst, která zůstala prázdná. 7. Arbitrážní tribunál rozhodne na základě pravidel mezinárodního práva a zejména na základě ustanovení této úmluvy. 8. Pokud jde jak o procedurální věci, tak o podstatu, arbitrážní tribunál rozhodne většinou hlasů členů; zdržení se hlasování nebo neúčast jednoho z členů tribunálu jmenovaného stranami nebrání tribunálu dosáhnout rozhodnutí. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. Rozhodnutí tribunálu budou pro strany závazná. Každá strana hradí náklady jí 8

9 jmenovaného arbitra a podílí se rovným dílem na úhradě ostatních nákladů. Pro ostatní záležitosti si arbitrážní tribunál zpracuje vlastní jednací řád. 9. V případě sporu mezi dvěma smluvními stranami, z nichž jen jedna je členským státem Evropské unie a je současně smluvní stranou, předloží druhá strana současně svoji žádost tomuto členskému státu a Společenství, které společně oznámí straně do dvou měsíců po přijetí žádosti, zda jsou stranami sporu členský stát, Společenství nebo členské státy a Společenství. Pokud se takové oznámení nedá ve stanoveném období, členský stát a Společenství se budou pokládat pro účely uplatnění této přílohy za stejnou stranu sporu. Totéž platí, jestliže je členský stát a Společenství společně stranou sporu. Protokol o podpisu Při podepisování Úmluvy o ochraně Rýna proti znečištění souhlasí hlavy delegací v ICPR s následujícími body: 1. Úmluvou zůstávají nedotčeny: a) úmluva z 3. prosince 1976 o ochraně Rýna proti znečištění chloridy, b) výměna dopisů z 29. dubna /13. května 1983 o výše zmíněné úmluvě; výměna nabyla účinnosti 5. července 1985, c) deklarace z 11. prosince 1986 hlav delegací vládních stran k dohodě z 29. dubna 1963 týkající se Mezinárodní komise pro ochranu Rýna proti znečištění, d) dodatkový protokol z 25. září 1991 o úmluvě z 3. prosince 1976 o ochraně Rýna proti znečištění, e) deklarace z 25. září 1991 hlav delegací vládních stran k dohodě z 29. dubna 1963, která se týká Mezinárodní komise pro ochranu Rýna proti znečištění. 2. Dosažená úroveň (state of art) a nejlepší dostupné metody jsou synonymy a obdobně jako výraz nejlepší praxe v ochraně životního prostředí je nutno pojímat je na základě definice v úmluvě ze 17. března 1992 o ochraně a používání vodních toků přecházejících hranice a mezinárodních jezer (přílohy I a II) a v úmluvě z 22. září 1992 o ochraně mořského prostředí severovýchodního Atlantiku (příloha I). 3. Komise bude mít nadále své sídlo v Koblenci. 4. V případech sporů mezi členskými státy Evropského společenství, které se netýkají jiného státu, bude platit článek 219 Smlouvy o ES 1. Zdroj: Official Journal of the European Communities L 289, Překlad: Antonín Peltrám Korektura: ODIS 1 Článek 219: Komise plní své poslání za politického vedení svého předsedy. 9

Dohoda o Mezinárodní komisi pro ochranu Labe

Dohoda o Mezinárodní komisi pro ochranu Labe Dohoda o Mezinárodní komisi pro ochranu Labe Vlády České a Slovenské Federativní Republiky, Spolkové republiky Německo a Evropské hospodářské společenství (dále jen "smluvní strany"), vedeny obavou o zachování

Více

AKT RADY. ze dne 23. července 1996

AKT RADY. ze dne 23. července 1996 AKT RADY ze dne 23. července 1996 vypracovávající protokol o výkladu úmluvy o zřízení Evropského policejního úřadu, prostřednictvím předběžných opatření, Soudním dvorem Evropských společenství, na základě

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE Směrnice (ES) 2888/2000 Evropského parlamentu a Rady ze dne 18. prosince 2000 o rozdělení povolení pro těžká nákladní vozidla cestující Švýcarskem (Regulation (EC) 2888/2000 of the European Parliament

Více

PŘÍLOHY. Návrhu ROZHODNUTÍ RADY

PŘÍLOHY. Návrhu ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 12.10.2016 COM(2016) 620 final ANNEX 1 PŘÍLOHY Návrhu ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má Evropská unie zaujmout v rámci Smíšeného výboru Evropské unie a Švýcarska pro GNSS,

Více

NÁVRH ROZHODNUTÍ RADY, VZTAHUJÍCÍ SE K UZAVŘENÍ DOHODY O MEZINÁRODNÍ KOMISI PRO OCHRANU ODRY ZE STRANY SPOLEČENSTVÍ VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

NÁVRH ROZHODNUTÍ RADY, VZTAHUJÍCÍ SE K UZAVŘENÍ DOHODY O MEZINÁRODNÍ KOMISI PRO OCHRANU ODRY ZE STRANY SPOLEČENSTVÍ VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ NÁVRH ROZHODNUTÍ RADY, VZTAHUJÍCÍ SE K UZAVŘENÍ DOHODY O MEZINÁRODNÍ KOMISI PRO OCHRANU ODRY ZE STRANY SPOLEČENSTVÍ VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ 1. Dohoda ohledně mezinárodní komise pro ochranu Odry (známá

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 18.04.2005 KOM(2005) 146 v konečném znění 2005/0056 (CNS) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o podpisu Dohody mezi Evropským společenstvím a Dánským královstvím, kterou

Více

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT 4.8.2011 Úřední věstník Evropské unie C 229/1 II (Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT Jednací řád Konference parlamentních výborů pro evropské záležitosti

Více

Oddíl 1. Oddíl 2. Vláda Rakouské republiky a vláda České republiky (dále jen smluvní strany )

Oddíl 1. Oddíl 2. Vláda Rakouské republiky a vláda České republiky (dále jen smluvní strany ) Protokol mezi vládou Rakouské republiky a vládou České republiky, kterým se mění Dohoda mezi vládou Rakouské republiky a vládou Československé socialistické republiky o úpravě otázek společného zájmu týkajících

Více

Úmluva Mezinárodní organisace práce č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat

Úmluva Mezinárodní organisace práce č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat Úmluva Mezinárodní organisace práce č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat Generální konference Mezinárodní organizace práce, která byla svolána Správní radou Mezinárodního

Více

Jednací řád Řídícího výboru Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro MČ Praha 5

Jednací řád Řídícího výboru Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro MČ Praha 5 Jednací řád Řídícího výboru Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro MČ Praha 5 ČÁST 1 Úvod Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Jednací řád Řídícího výboru Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro

Více

Jednací řád Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky J E D N A C Í Ř Á D

Jednací řád Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky J E D N A C Í Ř Á D Jednací řád Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky Předsednictvo Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 182/2011

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 182/2011 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 182/2011 Pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí Čl. 1 - Předmět nařízení stanoví pravidla

Více

Statut. Rady kvality ČR

Statut. Rady kvality ČR Číslo: NPK 01 Číslo vydání: 5 Strana: 1 Název: Statut Rady kvality ČR Celkem stran: 8 Platnost od: 15.6.2016 Počet příloh: 0 Statut Rady kvality ČR Schváleno usnesením vlády ČR č. 551 z 15. června 2016

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 17.8.2016 COM(2016) 508 final 2016/0248 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se stanoví postoj, který má Unie přijmout, pokud jde o změny příloh k Evropské dohodě o mezinárodní

Více

PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE

PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Schváleno usnesení vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332, ve znění usnesení vlády ze

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 4. února 2014 (OR. en) 18140/13 Interinstitucionální spis: 2013/0428 (NLE) ASILE 65 N 14

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 4. února 2014 (OR. en) 18140/13 Interinstitucionální spis: 2013/0428 (NLE) ASILE 65 N 14 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 4. února 2014 (OR. en) 18140/13 Interinstitucionální spis: 2013/0428 (NLE) ASILE 65 N 14 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět : Ujednání mezi Evropskou unií a Norským královstvím

Více

Rady hospodářské a sociální dohody ČR (RHSD ČR) Článek 1. Účel Jednacího řádu RHSD. Článek 2. Jednání Plenární schůze RHSD ČR

Rady hospodářské a sociální dohody ČR (RHSD ČR) Článek 1. Účel Jednacího řádu RHSD. Článek 2. Jednání Plenární schůze RHSD ČR J E D N A C Í Ř Á D Rady hospodářské a sociální dohody ČR (RHSD ČR) Článek 1 Účel Jednacího řádu RHSD V návaznosti na platný Statut Rady hospodářské a sociální dohody ČR (dále jen RHSD ČR) upravuje Jednací

Více

ROZHODNUTÍ. s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 53 odst. 1, články 62 a 114 ve spojení s čl. 218 odst.

ROZHODNUTÍ. s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 53 odst. 1, články 62 a 114 ve spojení s čl. 218 odst. L 118/6 ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2017/783 ze dne 25. dubna 2017 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru EHP ke změně přílohy IV (Energetika) Dohody o EHP (třetí energetický

Více

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Schváleno usnesením vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332. Statut Rady vlády pro nestátní

Více

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství. NAŘÍZENÍ RADY č. (EHS) 2919/85. ze dne 17. října 1985,

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství. NAŘÍZENÍ RADY č. (EHS) 2919/85. ze dne 17. října 1985, NAŘÍZENÍ RADY č. (EHS) 2919/85 ze dne 17. října 1985, kterým se stanoví podmínky přístupu k režimu podle Revidované úmluvy pro plavbu na Rýně, vztahující se na plavidla plavby na Rýně RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

Více

ve snaze o zjednodušení povinností provozovatelů živnosti ve vnitrozemské plavbě a usnadnění svobodného pohybu členů posádky,

ve snaze o zjednodušení povinností provozovatelů živnosti ve vnitrozemské plavbě a usnadnění svobodného pohybu členů posádky, Dohoda o vzájemném uznávání kvalifikace lodník získané absolvováním odborného vzdělání jako doplnění dohody o vzájemném uznávání plaveckých služebních knížek Preambule Centrální komise pro rýnskou plavbu

Více

OVĚŘENÁ KOPIE. Usnesení A/RES/511(XVI) přijaté na 16. zasedání Valného shromáždění Světové organizace cestovního ruchu

OVĚŘENÁ KOPIE. Usnesení A/RES/511(XVI) přijaté na 16. zasedání Valného shromáždění Světové organizace cestovního ruchu SVĚTOVÁ ORGANIZACE CESTOVNÍHO RUCHU OVĚŘENÁ KOPIE Usnesení A/RES/511(XVI) přijaté na 16. zasedání Valného shromáždění Světové organizace cestovního ruchu Dakar, Senegal, 28. listopadu 2. prosince 2005

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Svatou Lucií o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Svatou Lucií o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.3.2015 COM(2015) 110 final 2015/0060 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Svatou Lucií o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty CS

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1452/2003 z 14. srpna 2003

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1452/2003 z 14. srpna 2003 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1452/2003 z 14. srpna 2003 Zachovávající výjimku uvedenou v Článku 6(3) Nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 týkající se určitých druhů osiva a vegetativního rozmnožovacího materiálu

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 15. prosince 2014 č. 1062 STATUT Rady vlády pro stavebnictví České republiky Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro stavebnictví České republiky

Více

SPOLEČNÁ AKCE. ze dne 28. října 1996. přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o programu podpor a výměn právníků (Grotius)

SPOLEČNÁ AKCE. ze dne 28. října 1996. přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o programu podpor a výměn právníků (Grotius) SPOLEČNÁ AKCE ze dne 28. října 1996 přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o programu podpor a výměn právníků (Grotius) (96/636/JVV) RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o Evropské

Více

JEDNACÍ ŘÁDY JEDNACÍ ŘÁD RADY DOHLEDU EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY

JEDNACÍ ŘÁDY JEDNACÍ ŘÁD RADY DOHLEDU EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY L 82/56 2.6.204 JEDNACÍ ŘÁDY JEDNACÍ ŘÁD RADY DOHLEDU EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY RADA DOHLEDU EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY, s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 024/203 ze dne 5. října 203, kterým se Evropské

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zmocnění Belgie, Polska a Rakouska k ratifikaci Budapešťské úmluvy o smlouvě o přepravě zboží po vnitrozemských

Více

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Článek I Úvodní ustanovení Národní koordinační skupina pro zavedení eura v České republice (dále jen NKS) je zřizována na základě

Více

Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 11. ledna 2010 č. 40 Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Rada vlády pro nestátní neziskové organizace

Více

Plánování v oblasti vod

Plánování v oblasti vod Plánování v oblasti vod Mgr. Michaela Vojtěchovská Šrámková Odbor ochrany vod michaela.vojtechovska@mzp.cz Vodoprávní úřady Nové Město, 29. 30. 4. 2015 Obsah prezentace Legislativa Co je plánování? Jaké

Více

Memorandum o porozumění

Memorandum o porozumění Memorandum o porozumění mezi Ministerstvem financí České Republiky a Švédskou daňovou správou o vzájemné administrativní pomoci v oblasti výměny informací pro daňové účely Preambule Ministerstvo financí

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. ledna 2015 č. 48 Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro konkurenceschopnost

Více

Statut Výboru pro média Rady vlády České republiky pro lidská práva a Rady vlády pro záležitosti romské menšiny

Statut Výboru pro média Rady vlády České republiky pro lidská práva a Rady vlády pro záležitosti romské menšiny Statut Výboru pro média Rady vlády České republiky pro lidská práva a Rady vlády pro záležitosti romské menšiny Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Výbor pro média (dále jen Výbor ) je poradním orgánem Rady

Více

Unie soudních znalců, o. s.

Unie soudních znalců, o. s. OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Unie soudních znalců, o. s. Čl. 1 Název a sídlo Název: Unie soudních znalců, o. s. (dále jen Unie ) Sídlo: Šumenská 7 143 00 Praha 4 Čl. 2 Statut UNIE 1. Unie je dobrovolná a nezávislá,

Více

EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ, BELGICKÉ KRÁLOVSTVÍ, DÁNSKÉ KRÁLOVSTVÍ, SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO, ŘECKÁ REPUBLIKA, ŠPANĚLSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ, BELGICKÉ KRÁLOVSTVÍ, DÁNSKÉ KRÁLOVSTVÍ, SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO, ŘECKÁ REPUBLIKA, ŠPANĚLSKÉ KRÁLOVSTVÍ, DOHODA O ÚČASTI ČESKÉ REPUBLIKY, ESTONSKÉ REPUBLIKY, KYPERSKÉ REPUBLIKY, LOTYŠSKÉ REPUBLIKY, LITEVSKÉ REPUBLIKY, MAĎARSKÉ REPUBLIKY, REPUBLIKY MALTA, POLSKÉ REPUBLIKY, REPUBLIKY SLOVINSKO A SLOVENSKÉ REPUBLIKY

Více

Statut Rady pro výzkum, vývoj a inovace

Statut Rady pro výzkum, vývoj a inovace Statut Rady pro výzkum, vývoj a inovace Platné znění Statutu Rady pro výzkum, vývoj a inovace, schváleného usnesením vlády České republiky ze dne 30. listopadu 2009 č. 1457, ve znění usnesení vlády ze

Více

Jednací řád. Soutěže o titul Evropské hlavní město kultury na rok 2015 v České republice.

Jednací řád. Soutěže o titul Evropské hlavní město kultury na rok 2015 v České republice. Jednací řád Soutěž o titul Evropské hlavní město kultury na rok 2015 v České republice. Ministerstvo kultury České republiky s ohledem na Rozhodnutí č. 1622/2006/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 2. září 2013 (OR. en) 13238/13 Interinstitucionální spis: 2013/0254 (NLE) SM 6 ELARG 109 UD 212 NÁVRH

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 2. září 2013 (OR. en) 13238/13 Interinstitucionální spis: 2013/0254 (NLE) SM 6 ELARG 109 UD 212 NÁVRH RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 2. září 2013 (OR. en) 13238/13 Interinstitucionální spis: 2013/0254 (NLE) SM 6 ELARG 109 UD 212 NÁVRH Odesílatel: Evropská komise Ze dne: 2. srpna 2013 Č. dok. Komise: COM(2013)

Více

Institucionální aspekty Lisabonské smlouvy. Petr Kolář

Institucionální aspekty Lisabonské smlouvy. Petr Kolář Institucionální aspekty Lisabonské smlouvy Petr Kolář Hodnoty a cíle Evropské unie Hodnoty EU Dnes čl. 6 SEU: Svoboda, Demokracie, Dodržování lidských práv a základních svobod, Právní stát Nově (převzato

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 10. října 2001 č. 1033 o zřízení Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů V l á d a I. z ř i z u j e Radu vlády pro rovné příležitosti žen

Více

V. Text Dohody mezi vládou ČR a vládou PR o spolupráci na hraničních vodách v oblasti vodního hospodářství

V. Text Dohody mezi vládou ČR a vládou PR o spolupráci na hraničních vodách v oblasti vodního hospodářství V. Text Dohody mezi vládou ČR a vládou PR o spolupráci na hraničních vodách v oblasti vodního hospodářství D O H O D A mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o spoluprácina hraničních vodách

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ. (PŘEKLAD) Preambule

EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ. (PŘEKLAD) Preambule EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ (PŘEKLAD) Preambule Členské státy Rady Evropy a další státy, podepsané níže, majíce za to, že cílem Rady Evropy je dosáhnout větší jednoty jejích členů; majíce na zřeteli

Více

ROZHODNUTÍ RADY. ze dne 20. května 1999

ROZHODNUTÍ RADY. ze dne 20. května 1999 DOKUMENTY K SCHENGENU ROZHODNUTÍ RADY ze dne 20. května 1999 o definici schengenského acquis za účelem určení právního základu všech ustanovení nebo rozhodnutí, jež tvoří acquis, v souladu s příslušnými

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Směrnice náměstka ministra pro vzdělávání ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se schvaluje statut a jednací řád Akreditační komise pro vyšší

Více

Statut Rady vlády České republiky pro záležitosti romské menšiny

Statut Rady vlády České republiky pro záležitosti romské menšiny Statut Rady vlády České republiky pro záležitosti romské menšiny schválený usnesením vlády ze dne 29. března 2010 č. 254 ve znění usnesení vlády ze dne 4. ledna 2012 č. 13 Článek 1 Úvodní ustanovení (1)

Více

Občané za spokojené bydlení

Občané za spokojené bydlení STANOVY SPOLKU Občané za spokojené bydlení 2015 (verze dle NOZ) S t a n o v y s p o l k u Občané za spokojené bydlení Čl. 1 Sídlo a cíl činnosti 1. Sídlo spolku Občané za spokojené bydlení (dále jen OSB

Více

Žádosti členských států o aktualizaci seznamu Společenství

Žádosti členských států o aktualizaci seznamu Společenství L 84/8 Úřední věstník Evropské unie 23.3.2006 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 473/2006 ze dne 22. března 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro seznam Společenství uvádějící letecké dopravce, kteří podléhají

Více

SPOLEČNÁ AKCE. ze dne 29. listopadu 1996

SPOLEČNÁ AKCE. ze dne 29. listopadu 1996 SPOLEČNÁ AKCE ze dne 29. listopadu 1996 přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii, kterou se zavádí program podpor a výměn pro osoby, které jsou odpovědné za boj proti obchodu s lidmi

Více

Usnesení řádné valné hromady společnosti UNIPETROL, a.s. ze dne 30. června 2011 ve věci změn stanov společnosti UNIPETROL, a.s.

Usnesení řádné valné hromady společnosti UNIPETROL, a.s. ze dne 30. června 2011 ve věci změn stanov společnosti UNIPETROL, a.s. Usnesení řádné valné hromady společnosti UNIPETROL, a.s. ze dne 30. června 2011 ve věci změn stanov společnosti UNIPETROL, a.s. Řádná valná hromada společnosti UNIPETROL, a.s. schvaluje v souladu s ustanovením

Více

L 351/40 Úřední věstník Evropské unie

L 351/40 Úřední věstník Evropské unie L 351/40 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2012 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1219/2012 ze dne 12. prosince 2012, kterým se stanoví přechodná úprava pro dvoustranné dohody o investicích

Více

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII Brusel, 31. března 2005 AA 2/2/05 REV 2 SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ: SMLOUVA NÁVRH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A JINÝCH AKTŮ Delegace naleznou v příloze návrh

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.6.2016 COM(2016) 413 final 2016/0192 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Norským královstvím o vzájemném přístupu plavidel plujících pod

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Dobrovolnické centrum Kladno Čl. I. Název a sídlo sdružení Název občanského sdružení: Dobrovolnické centrum Kladno, o. s. (dále jen Sdružení ). Sídlo sdružení od 1.6.2011: ulice

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 24.6.2014 COM(2014) 373 final 2014/0189 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o podpisu jménem Evropské unie a prozatímním uplatňování Dohody mezi Evropskou unií a Norským královstvím

Více

ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PŘEDPISU ČR S LEGISLATIVOU EU. Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah

ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PŘEDPISU ČR S LEGISLATIVOU EU. Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PŘEDPISU ČR S LEGISLATIVOU EU Návrh zákona o zvláštních řízeních soudních Odpovídající předpis EU Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 85 Řízeními o některých otázkách týkajících

Více

SMLOUVA VE FORMĚ VÝMĚNY DOPISŮ O ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ Z ÚSPOR

SMLOUVA VE FORMĚ VÝMĚNY DOPISŮ O ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ Z ÚSPOR SMLOUVA VE FORMĚ VÝMĚNY DOPISŮ O ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ Z ÚSPOR CZ A. Dopis od vlády České republiky Vážený pane, dovoluji si předložit navrhovaný vzorový text Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Anguilly

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.6.2014 COM(2014) 338 final 2014/0172 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se stanoví postoj, který má Unie přijmout na 25. zasedání revizní komise Mezivládní organizace pro

Více

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.2.2016 COM(2016) 90 final ANNEX 1 PŘÍLOHA k návrhu rozhodnutí Rady o podpisu, jménem Evropské unie a jejích členských států, protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci,

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.7.2013 COM(2013) 555 final 2013/0269 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření dohody mezi Evropskou unií a Francouzskou republikou týkající se uplatňování právních předpisů

Více

STANOVY MASARYKOVA DEMOKRATICKÉHO HNUTÍ

STANOVY MASARYKOVA DEMOKRATICKÉHO HNUTÍ MASARYKOVO DEMOKRATICKÉ HNUTÍ sekretariát Na Příkopě 10 110 00 Praha 1 Tel.: 224 211 021 e-mail: masdem@seznam.cz STANOVY MASARYKOVA DEMOKRATICKÉHO HNUTÍ Věrni odkazu prezidenta Osvoboditele, zakladatele

Více

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII Brusel, 31. března 2005 AA 15/2/05 REV 2 SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ: AKT O PŘISTOUPENÍ, PŘÍLOHA II NÁVRH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A JINÝCH AKTŮ Delegace naleznou

Více

Pracovní překlad Úmluva o ochraně finančních zájmů Evropských společenství uzavřená na základě článku K.3 Evropské unie (ze dne 26.

Pracovní překlad Úmluva o ochraně finančních zájmů Evropských společenství uzavřená na základě článku K.3 Evropské unie (ze dne 26. Pracovní překlad Úmluva o ochraně finančních zájmů Evropských společenství uzavřená na základě článku K.3 Evropské unie (ze dne 26.července 1995) VYSOKÉ SMLUVNÍ STÁTY, členské státy Evropské unie, S odvoláním

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha č. 1 k usnesení vlády ze dne 12. května 2014 č. 352 Statut Rady vlády pro záležitosti romské menšiny Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro záležitosti romské menšiny

Více

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. prosince 2007 č. 1439 Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci Článek I Úvodní ustanovení Rada pro zahraniční rozvojovou spolupráci (dále

Více

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 18.2.2016 COM(2016) 70 final ANNEX 1 PŘÍLOHA návrhu rozhodnutí Rady o podpisu Protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 1. června 2012 (04.06) (OR. en) 10700/12. Interinstitucionální spis: 2012/0129 (NLE) PECHE 198 NÁVRH

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 1. června 2012 (04.06) (OR. en) 10700/12. Interinstitucionální spis: 2012/0129 (NLE) PECHE 198 NÁVRH RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 1. června 2012 (04.06) (OR. en) Interinstitucionální spis: 2012/0129 (NLE) 10700/12 PECHE 198 NÁVRH Odesílatel: Evropská komise Ze dne: 31. května 2012 Č. dok. Komise: COM(2012)

Více

S T A T U T Rady vlády po energetickou a surovinovou strategii České republiky

S T A T U T Rady vlády po energetickou a surovinovou strategii České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 9. března 2011 č. 172 S T A T U T Rady vlády po energetickou a surovinovou strategii České republiky Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/74/ES. ze dne 23. září 2002,

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/74/ES. ze dne 23. září 2002, SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/74/ES ze dne 23. září 2002, kterou se mění směrnice Rady 80/987/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se ochrany zaměstnanců v případě

Více

I. PODKLADY. Sídlem komory je Praha, Česká republika.

I. PODKLADY. Sídlem komory je Praha, Česká republika. Stanovy HST Obchodní komory Švýcarsko Česká republika, Praha I. PODKLADY 1 Název, sídlo Pod názvem HST Obchodní komora Švýcarsko Česká republika existuje smíšená obchodní komora ve smyslu ustanovení 49-51

Více

Statut Rady pro výzkum a vývoj

Statut Rady pro výzkum a vývoj Statut Rady pro výzkum a vývoj P ř í l o h a k usnesení vlády ze dne 19. ledna 2005 č. 82, ve znění usnesení vlády: ze dne 19. října 2005 č. 1354, ze dne 15. listopadu 2006 č. 1321, ze dne 19. března 2007

Více

Jednací řád Ústředního krizového štábu

Jednací řád Ústředního krizového štábu B E Z P E Č N O S T N Í R A D A S T Á T U P ř í l o h a k usnesení Bezpečnostní rady státu ze dne 27. dubna 2009 č. 12 Jednací řád Ústředního krizového štábu Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Jednací řád Ústředního

Více

RÁMCOVÁ ÚMLUVA NA OCHRANU NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN

RÁMCOVÁ ÚMLUVA NA OCHRANU NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN RÁMCOVÁ ÚMLUVA NA OCHRANU NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN COUNCIL OF EUROPE CONSEIL DE L EUROPE Co je to Rámcová úmluva na ochranu národnostních menšin? Rámcová úmluva, která vstoupila v platnost 1. února 1998, je

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT PRACOVNÍ DOKUMENT

EVROPSKÝ PARLAMENT PRACOVNÍ DOKUMENT EVROPSKÝ PARLAMENT RADA Brusel, 3. prosince 2008 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o odpovědnosti dopravců k cestujícím po moři v případě nehod 2005/0241(COD) PRACOVNÍ DOKUMENT pro Dohodovací

Více

PLATNÉ ZNĚNÍ ČÁSTÍ ZÁKONŮ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ

PLATNÉ ZNĚNÍ ČÁSTÍ ZÁKONŮ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ IV. PLATNÉ ZNĚNÍ ČÁSTÍ ZÁKONŮ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ 1. Platné znění části zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních

Více

Jednotný programový dokument pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha. Statut

Jednotný programový dokument pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha. Statut Statut MONITOROVACÍHO VÝBORU JEDNOTNÉHO PROGRAMOVÉHO DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále

Více

ROZHODNUTÍ RADY 2014/75/SZBP

ROZHODNUTÍ RADY 2014/75/SZBP 12.2.2014 Úřední věstník Evropské unie L 41/13 ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ RADY 2014/75/SZBP ze dne 10. února 2014 o Ústavu Evropské unie pro studium bezpečnosti RADA EVROPSKÉ UNIE, PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Více

STANOVY UNIE ČESKÝCH FOTBALOVÝCH ROZHODČÍCH

STANOVY UNIE ČESKÝCH FOTBALOVÝCH ROZHODČÍCH STANOVY UNIE ČESKÝCH FOTBALOVÝCH ROZHODČÍCH Článek I. Úvodní ustanovení 1) Název občanského sdružení: Unie českých fotbalových rozhodčích (dále jen UČFR ). Sídlo: Diskařská 100, Praha 6, PSČ 169 00 2)

Více

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Příloha k č.j.: 84/M/15, 2386/ENV/15 Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Článek 1 Úvodní ustanovení Monitorovací výbor Operačního programu Životní prostředí (dále jen Monitorovací

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. srpna 2002 č P

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. srpna 2002 č P VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. srpna 2002 č. 769 + P o Statutu Rady pro výzkum a vývoj a o jmenování členů Rady pro výzkum a vývoj V l á d a I. s c h v a l u j e Statut

Více

Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů

Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů III. schválený usnesením vlády ze dne 10. října 2001 č. 1033 a změněný usnesením vlády ze dne 12. prosince 2007 č. 1386 a usnesením vlády ze dne 3. listopadu

Více

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STATUT GRANTOVÉ AGENTURY ČESKÉ REPUBLIKY (úplné znění) (zrušeno usnesením vlády ze dne 7. srpna 2002 č. 770) P ř í l o h a č. 2 k usnesení vlády ze dne 13. června 2001 č. 590 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Více

Stanovy klubu Sincoolka

Stanovy klubu Sincoolka Stanovy klubu Sincoolka Čl. 1. Úvodní ustanovení (a) Plný název klubu je Sincoolka, oficiální zkratka je SIN. (b) Klub Sincoolka (dále jen SIN ) je kolejním klubem Studentské unie ČVUT (dále jen SU ).

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 11.12.2015 COM(2015) 631 final 2015/0285 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření Pozměňovacího protokolu k Dohodě mezi Evropským společenstvím a Andorrským knížectvím, kterou

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o uzavření ujednání s Norským královstvím o pravidlech pro jeho účast na činnosti Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o uzavření ujednání s Norským královstvím o pravidlech pro jeho účast na činnosti Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 10.12.2013 COM(2013) 877 final 2013/0427 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření ujednání s Norským královstvím o pravidlech pro jeho účast na činnosti Evropského podpůrného

Více

Dodatkový protokol k Antidopingové úmluvě

Dodatkový protokol k Antidopingové úmluvě III Rada Evropy Dodatkový protokol k Antidopingové úmluvě Státy, které jsou smluvními stranami tohoto Protokolu k Antidopingové úmluvě (ETS č.135), podepsané ve Štrasburku 16.listopadu 1989 ( dále jen

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.8.2012 COM(2012) 432 final 2012/0208 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 850/98 o zachování rybolovných zdrojů pomocí

Více

64/1987 Sb. VYHLÁŠKA. ministra zahraničních věcí

64/1987 Sb. VYHLÁŠKA. ministra zahraničních věcí 64/1987 Sb. VYHLÁŠKA ministra zahraničních věcí o Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí(adr) Dne 30. září 1957 byla v Ženevě sjednána Evropská dohoda o mezinárodní silniční

Více

JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD KONFERENCE ČJF

JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD KONFERENCE ČJF JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD KONFERENCE ČJF Článek I. Úvodní ustanovení 1. Rada ČJF na základě ust. 10.2.3 Stanov ČJF schvaluje tento Jednací a volební řád Konference ČJF, který upravuje přípravu, obsah jednání,

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 852/2004. ze dne 29. dubna 2004. o hygieně potravin

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 852/2004. ze dne 29. dubna 2004. o hygieně potravin NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin REGULATION (EC) No 852/2004 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 29 April 2004 on the hygiene

Více

Vláda České republiky a vláda Hongkongu, zvláštní administrativní oblasti Čínské lidové republiky (dále uváděné jako smluvní strany ),

Vláda České republiky a vláda Hongkongu, zvláštní administrativní oblasti Čínské lidové republiky (dále uváděné jako smluvní strany ), PŘEKLAD ZMĚNA DOHODY MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU HONGKONGU, ZVLÁŠTNÍ ADMINISTRATIVNÍ OBLASTI ČÍNSKÉ LIDOVÉ REPUBLIKY, O LETECKÝCH SLUŽBÁCH, PODEPSANÉ V HONGKONGU DNE 22. ÚNORA 2002 Vláda České

Více

PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět : Konsolidované znění Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o fungování Evropské unie

PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět : Konsolidované znění Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o fungování Evropské unie RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 15. dubna 2008 (OR. fr) 6655/08 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět : Konsolidované znění Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o fungování Evropské unie ÚVODNÍ POZNÁMKA Tato publikace

Více

Třetí dodatkový protokol k Evropské úmluvě o vydávání

Třetí dodatkový protokol k Evropské úmluvě o vydávání Třetí dodatkový protokol k Evropské úmluvě o vydávání Štrasburk, 10.XI.2010 Členské státy Rady Evropy, signatáři tohoto Protokolu, majíce na zřeteli, že cílem Rady Evropy je dosažení větší jednoty mezi

Více

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO KATATYMNĚ IMAGINATIVNÍ PSYCHOTERAPII STANOVY. Článek 1. Název a sídlo společnosti

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO KATATYMNĚ IMAGINATIVNÍ PSYCHOTERAPII STANOVY. Článek 1. Název a sídlo společnosti ČESKÁ SPOLEČNOST PRO KATATYMNĚ IMAGINATIVNÍ PSYCHOTERAPII STANOVY Článek 1. Název a sídlo společnosti 1) Česká společnost pro katatymně imaginativní psychoterapii (dále jen ČSKIP) je občanským sdružením

Více

Statut Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Statut Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Statut Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen Rada ) je stálým poradním orgánem vlády ČR v oblasti

Více

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 1 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 1 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 1 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Sjezd delegátů České lékařské komory podle 15 odst. 2, písm. a) zák. č. 220 / 1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AS FŽP

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AS FŽP VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AS FŽP Akademický senát Fakulty životního prostředí ČZU v Praze se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm. d) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění

Více

JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY. Společnost pro projektové řízení, o. s.

JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY. Společnost pro projektové řízení, o. s. JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY Společnost pro projektové řízení, o. s. PRAHA 2011 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Základní údaje o společnosti 1. Název: Společnost pro projektové řízení, o. s. (dále jen

Více

PL A TNÉ ZNĚ NÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON) HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

PL A TNÉ ZNĚ NÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON) HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ V. PL A TNÉ ZNĚ NÍ zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, s v y z n ačením navrhovaných změn: ČÁST PRVNÍ ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON) HLAVA

Více