RADA EVROPSKÉ UNIE ROZHODLA TAKTO: Článek 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RADA EVROPSKÉ UNIE ROZHODLA TAKTO: Článek 1"

Transkript

1 Rozhodnutí Rady ze 7. listopadu 2000 týkající se závěrů jménem Společenství k úmluvě o ochraně Rýna (2000/706/ES) (Council Decision of 7 November 2000 concerning the conclusion, on behalf of the Community, of the Convention for the protection of the Rhine) RADA EVROPSKÉ UNIE se zřetelem na - smlouvu o vytvoření Evropského společenství, zejména článku 175 (1) a první věty pododstavce článku 300 (3), - návrh Komise, - názor Evropského parlamentu, protože 1. rozhodnutím 77/586/EHS Společenství uzavřelo Úmluvu o ochraně Rýna proti chemickému znečištění a Dodatkovou dohodu k této dohodě, podepsanou v Bernu 29. dubna 1963 týkající se Mezinárodní komise pro ochranu Rýna proti znečistění, 2. na 25. zasedání Koordinační skupiny Mezinárodní komise pro ochranu Rýna pobřežní státy pokládaly za nezbytné uzavřít novou Úmluvu pro ochranu Rýna a zahájit k tomu vyjednávání, 3. Evropská komise, jednaje jménem Společenství, se podílí na těchto vyjednáváních v souladu se směrnicemi pro vyjednávání přijatými Radou a tato vyjednávání byla dokončena v lednu 1998, 4. ve světle výsledku těchto vyjednávání Rada rozhodla v březnu 1999, že Společenství podepíše novou Úmluvu pro ochranu Rýna s ohledem na následující závěry a oprávnila k jejímu podpisu jménem Společenství. Nová Úmluva pro ochranu Rýna byla podepsána 12. dubna 1999 v Bernu (Švýcarsko), ROZHODLA TAKTO: Článek 1 Úmluva pro ochranu Rýna se tímto jménem Společenství schvaluje. Text úmluvy je přiložen k tomuto rozhodnutí. Článek 2 Předseda Rady je oprávněn určit osobu nebo osoby oprávněné uložit dokument o schválení s vládou Švýcarské konfederace v souladu s článkem 17 Úmluvy.

2 ÚMLUVA O OCHRANĚ RÝNA VLÁDY NĚMECKÉ SPOLKOVÉ REPUBLIKY, FRANCOUZSKÉ REPUBLIKY, LUCEMBURSKÉHO VELKOVÉVODSTVÍ, NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ, ŠVÝCARSKÉ KONFEDERACE A EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ žádostivé práce k trvale udržitelnému rozvoji rýnského ekosystému na základě vyčerpávajícího pojetí, s uvážením přírodního bohatství řeky, jejích břehů a záplavových oblastí, žádostivé pokročit ve své spolupráci na zachování a zlepšení rýnského ekosystému, s odkazem na Úmluvu ze 17. března 1999 o ochraně a použití vodních toků a mezinárodních jezer a Úmluvu z 22. září 1992 o ochraně mořského prostředí severovýchodního Atlantiku, se zřetelem na práci provedenou podle dohody z 29. dubna 1963, týkající se Mezinárodní komise pro ochranu Rýna proti chemickému znečištění a podle Rýnského akčního programu z 30. září 1987, vědomy si, že obnova Rýna je nezbytná také pro zachování a zlepšení ekosystému Severního moře, vědomy si významu Rýna jako evropské vodní cesty a jejích různých uživatelů, SE DOHODLY TAKTO: Článek 1 Definice Pro účely této úmluvy: c) Rýn" znamená Rýn od výtoku z jezera Untersee a v Nizozemsku po ramena Boverijn, Bijlands Kannal, Pannerdensch Kanaal, Ijseel, Nederrijn, Lek, Waal, Boven - Merwede, Beneden - Merwede, Noord, Oude Maas, Nieuwe Maas a Scheuer a Niewe Waterweg podle základní linie, upřesněné v článku 5 ve spojení s článkem 11 Úmluvy OSN o právu moří, Ketelmeer a Ijsselmeer; d) Komise" znamená Mezinárodní komisi na ochranu Rýna (ICPR). Článek 2 Rozsah Tato úmluva platí pro: a) Rýn, b) podzemní vody ve vzájemném působení s Rýnem, c) vodní a pozemní ekosystémy, které jsou v interakci nebo by mohly být v interakci s Rýnem, d) povodí Rýna, pokud by jeho znečištění škodlivými látkami mělo záporný vliv na Rýn, e) povodí Rýna, pokud má význam pro prevenci povodní a ochranu proti povodním podél Rýna. 2

3 Článek 3 Cíle Smluvní strany budou sledovat v rámci této Úmluvy následující cíle: 1. trvale udržitelný vývoj rýnského ekosystému, zejména prostřednictvím: a) zachovávání a zlepšování kvality rýnských vod, včetně kvality ukládaných hmot, sedimentů a podzemních vod, zejména prevencí, snížením nebo pokud možno vyloučením znečištění způsobeného škodlivými látkami a živinami z bodových zdrojů (např. průmysl a municipality) a difusních zdrojů (např. zemědělství a doprava) - včetně znečištění podzemních vod a znečištění z plavidel, zajištění a zlepšení bezpečnosti zařízení a prevence incidentů a nehod; b) zachovávání, zlepšování a obnovení přirozených funkcí vod; zajištění toho, že management toku vezme zřetel na přirozený tok ukládaných hmot a podporuje interakce mezi řekou, podzemními vodami a záplavovými oblastmi; zachovávání, ochrana a reaktivace záplavových oblastí jako přirozených záplavových oblastí; c) zachovávání, zlepšování a obnova co nejvíce možných přirozených obyvatel divoké fauny a flory ve vodě, v řečišti, na břehu řeky a v přilehlých oblastech a zlepšení životních podmínek pro ryby a obnova jejich volné migrace; d) zajištění ekologicky zdravého a racionálního řízení vodních zdrojů, e) vzetí v úvahu ekologických požadavků při realizaci technických opatření k rozvoji vodní cesty, např. pro ochranu před povodněmi, plavbu nebo využití hydroenergetické síly; 2. výroba pitné vody z Rýna; 3. zlepšení kvality sedimentů pro to, aby se vybagrované materiály mohly deponovat nebo rozprostírat bez záporného vlivu na životní prostředí; 4. obecná ochrana před povodní a ochrana před povodní s ohledem na ekologické požadavky; 5. pomoc při obnově Severního moře ve spojení s jinými akcemi prováděnými na jeho ochranu. Článek 4 Zásady Smluvní strany se budou k dosažení cílů řídit následujícími principy: a) zásada předcházení, b) zásada preventivní akce, c) zásada rektifikace prioritně u zdroje, d) princip ať platí znečišťovatel, e) princip nezvyšování škod, f) zásada náhrady v případě větších technických opatření, g) zásada trvale udržitelného rozvoje, h) uplatňování a rozvoj nejmodernějších a nejlepších ekologických praktik, i) zásada nepřenášení ekologického znečištění z jednoho prostředí na jiné. 3

4 Článek 5 Podnikání smluvních stran K dosažení cílů uvedených v článku 3 a ve světle zásad stanovených v článku 4 smluvní strany podniknou následující: 1. urychlí svou spolupráci a vzájemné informování, zejména pokud jde o akce přijaté na svém území k ochraně Rýna, 2. realizují na svém území mezinárodní měřící programy a studie ekosystému Rýna dohodnuté s Komisí a informují Komisi o výsledcích, 3. provádějí analýzy s ohledem na stanovení příčin a stran odpovědných za znečištění, 4. podněcují autonomní akce, které se zdají být nezbytné, na svých územích, a v každém případě zajistí, že a) vypouštěné odpadní vody schopné ovlivnit kvalitu vody budou předmětem předchozího oprávnění nebo obecných pravidel stanovících emisní limity, b) vypouštění nebezpečných látek se postupně bude zmenšovat s ohledem na úplnou eliminaci; c) v souladu s oprávněními a obecnými pravidly sledují, jak jsou nebezpečné látky vypouštěny, d) oprávnění a obecná pravidla se periodicky přehodnocují a upravují, když to umožňují dosažená zlepšení nebo kde to umožňuje stav přijímacího objektu; e) riziko znečištění při incidentech nebo nehodách se pokud možno snižuje nařízeními, spolu s požadovanými opatřeními přijímanými v případě náhle vzniklé události, f) technická opatření, která by mohla mít vážný vliv na ekosystém, podléhají předchozímu povolení, spolu s nezbytnými podmínkami nebo obecnými regulativy; 5. podnítí nezbytné akce na svých územích k realizaci rozhodnutí přijatých komisí v souladu s článkem 11; 6. v případě incidentů nebo nehod, které by mohly ohrozit kvalitu vody Rýna nebo v případě bezprostřední záplavy neprodleně informují Komisi a smluvní strany, které by mohly být dotčeny v souladu s varovnými a pohotovostními plány koordinovanými komisí. Článek 6 Komise 1. K realizaci této úmluvy budou smluvní strany soustavně spolupracovat s komisí. 2. Komise bude mít postavení právnické osoby. Na území smluvních stran budou využívat svoje postavení právnické osob v souladu s oprávněním uděleným právnickým osobám podle domácího práva. Bude representována předsedou. 3. Otázky pracovní legislativy a sociálních věcí se budou řídit právem země, v níž má komise své sídlo. Článek 7 Organizace komise 1. Komise bude sestávat z delegací smluvních stran. Každá smluvní strana jmenuje své delegáty, z nichž jeden bude hlavou delegace. 2. Delegace mohou využít služby expertů. 3. Komisi bude předsedat po tři roky každá delegace v pořadí smluvních stran uvedených v preambuli. Delegace předsedající komisi jmenuje předsedu. Předseda nebude jednat jako mluvčí své delegace. 4

5 Pokud se smluvní strana vzdá svého práva předsedat komisi, převezme předsednictví následující smluvní strana. 4. Komise vypracuje svůj jednací řád a finanční regulativy. 5. Komise rozhodne o věcech mezinárodní organizace, jejichž pracovní struktura se zdá být nezbytnou, a o ročním provozním rozpočtu. Článek 8 Úkoly komise 1. K dosažení cílů stanovených v článku 3 bude komise plnit následující úkoly: a) připravovat mezinárodní měřící programy a studie rýnského ekosystému a využívat jejich výsledky v případě potřeby ve spolupráci s vědeckými institucemi; b) zpracovávat návrhy pro individuální opatření a programy opatření, v případě potřeby včetně ekonomických nástrojů a s přihlédnutím k očekávaným nákladům; c) koordinovat varovné a pohotovostní plány pro Rýn; d) hodnotit efektivnost akcí jí rozhodnutých, zejména na základě zpráv smluvních stran a výsledky meřících programů a studií rýnského ekosystému, provádět jakékoliv jiné úkoly svěřené jí smluvními stranami. 2. Komise k tomu přijme rozhodnutí v souladu s články 10 a Komise předloží smluvním stranám výroční zprávu o činnosti. 4. Komise bude informovat veřejnost o dosažení stavu Rýna a výsledcích své práce. Může vypracovávat a zveřejňovat zprávy. Článek 9 Plenární zasedání komise 1. Na pozvání předsedy se komise sejde k jednomu plenárnímu zasedání ročně. 2. Mimořádné plenární zasedání může být svoláno předsedou z jeho iniciativy nebo na žádost nejméně dvou delegací. 3. Předseda navrhne pořad jednání. Každá delegace bude mít právo zahrnout do programu body jednání, které si přeje prodiskutovat. Článek 10 Rozhodování v komisi 1. Rozhodnutí komise se přijímají jednomyslně. 2. Každá delegace má jeden hlas. 3. Jestliže opatření, která mají být provedena smluvními stranami v souladu s článkem 8 (1) (b) spadají do působnosti Evropské komise, tato bude hlasovat počtem hlasů odpovídajícím počtu jejích členských států, které jsou smluvními stranami této úmluvy, nehledě na odstavec 2 shora. Evropská komise nebude hlasovat v případech, kdy hlasují její členské státy a naopak. 4. Zdržení se jen jedné delegace nepředstavuje zábranu pro jednomyslnost. To neplatí pro delegaci Evropského společenství. Absence delegace bude považována za zdržení se. Článek 11 Realizace rozhodnutí komise 5

6 1. Komise sdělí smluvním stranám ve formě doporučení svá rozhodnutí k opatřením zmíněným v článku 8 (1) (b), která budou realizována v souladu s národním právem smluvních stran. 2. Komise si může vyhradit, že tato rozhodnutí a) budou uplatněna smluvními stranami na základě časového rozvrhu, b) budou uplatněna koordinovaným způsobem. 3. Smluvní strany podávají pravidelně komisi zprávu o: a) legislativních, regulativních a jiných opatřeních, které přijaly vzhledem k realizaci ustanovení této úmluvy a na základě rozhodnutí komise; b) výsledcích opatření realizovaných v souladu s pododstavcem a): c) problémech vznikajících při realizaci opatření zmíněných v pododstavci a). 4. Jestliže smluvní strana nemůže zcela nebo zčásti realizovat rozhodnutí komise, podá o tom zprávu v rámci upřesněného časového limitu stanoveného komisí případ od případu a uvede své důvody. Každá delegace může předložit žádost o konzultaci; odpověď na žádost musí být dána do dvou měsíců. Na základě zpráv smluvních stran nebo konzultací může komise rozhodnout o přijetí opatření na pomoc realizaci rozhodnutí. 5. Komise povede seznam svých rozhodnutí adresovaných smluvním stranám. Smluvní strany ročně uvedou dodatky s aktualizací pokroku dosaženého při uplatňování rozhodnutí komise nejpozději dva měsíce před plenárním zasedáním komise. Článek 12 Sekretariát komise 1. Komise bude mít stálý sekretariát, který bude provádět úkoly komisí mu svěřené a bude mít v čele výkonného sekretáře. 2. Smluvní strany rozhodnou o sídle sekretariátu. 3. Komise jmenuje výkonného sekretáře. Článek 13 Rozdělení nákladů 1. Každá smluvní strana ponese náklady svých představitelů v komisi a své pracovní struktury; každá smluvní strana ponese náklady na studie a akce, které provádí na svém území. 2. Rozdělení nákladů vztahujících se k ročnímu provoznímu rozpočtu mezi smluvní strany bude stanoveno v jednacím řádu a finančních pravidlech (nařízeních). Článek 14 Spolupráce s ostatními státy, jinými organizacemi a externími experty 1. Komise bude spolupracovat s ostatními mezivládními organizacemi a může jim adresovat doporučení. 2. Komise může uznat jako pozorovatele: a) státy, které mají zájem na práci komise, b) mezivládní organizace, jejichž práce se vztahuje k úmluvě, c) nevládní organizace, pokud je jejich pole zájmu nebo činností ve vztahu k práci komise. 3. Komise si bude vyměňovat informace s nevládními organizacemi, pokud jsou jejich pole zájmu nebo činnosti relevantní. Komise bude zejména konzultovat s takovými 6

7 organizacemi před diskusí o rozhodnutích, která by na ně mohla mít závažný vliv a bude je informovat, jakmile se taková rozhodnutí přijmou. 4. Pozorovatelé mohou předložit komisi jakékoliv informace nebo zprávy vztahující se k cílům úmluvy. Mohou být pozváni, aby se podíleli na zasedáních komise bez hlasovacího práva. 5. Komise může rozhodnout o konzultování se specialisty představujícími uznané mezivládní organizace nebo s jinými experty a pozvat je na zasedání. 6. Podmínky pro spolupráci a pro způsobilost a účast se stanoví v jednacím řádu a finančních regulativech. Článek 15 Jednací jazyky Jednacími jazyky komise jsou němčina, francouzština a holandština. Podrobná uspořádání se stanoví v jednacím řádu a finančních regulativech. Článek 16 Řešení sporů 1. Jestliže vznikne spor mezi smluvními stranami, vztahující se k interpretaci nebo uplatňování této úmluvy, příslušné strany budou hledat řešení ve vyjednáváních nebo jakékoliv jiné formě řešení sporu, která je pro ně přijatelná. 2. Jestliže nelze spor řešit tímto způsobem, pak pokud strany sporu nerozhodnou jinak, předloží se spor na žádost jedné z nich arbitráži v souladu s ustanoveními přílohy k této úmluvě, která bude tvořit její integrální část. Článek 17 Nabytí účinnosti Každá smluvní strana oznámí vládě Švýcarské konfederace, jakmile byly dokončeny postupy nezbytné pro nabytí účinnosti úmluvy. Vláda Švýcarské konfederace potvrdí přijetí oznámení a bude také informovat ostatní smluvní strany. Úmluva vstoupí v platnost první den druhého měsíce následujícího po přijetí posledního oznámení. Článek 18 Odstoupení 1. Tři roky po nabytí účinnosti může kterákoliv smluvní strana kdykoliv odstoupit od této úmluvy písemným prohlášením vládě Švýcarské konfederace. 2. Odstoupení od úmluvy nabude účinnosti koncem následujícího roku. Článek 19 Rušení a pokračující uplatňování současného práva 1. S nabytím účinnosti této úmluvy a nehledě na odstavce 2 a 3 tohoto článku se ruší: a) dohoda z 29. dubna 1963 vztahující se k Mezinárodní komisi pro ochranu Rýna proti znečištění, 7

8 b) dodatková dohoda z 3. prosince 1976 k dohodě z 29. dubna 1963 týkající se Mezinárodní komise pro ochranu Rýna proti znečištění, c) úmluva z 3. prosince 1976 o ochraně Rýna proti znečištění. 2. Rozhodnutí, doporučení, mezní hodnoty a jakékoliv jiné systémy přijaté na základě dohody z 29. dubna 1963 týkající se Mezinárodní komise pro ochranu Rýna proti znečištění a dodatková dohoda z 3. prosince 1976 zůstávají v platnosti, dokud je komise neodvolá. 3. Rozdělení nákladů vztahujících se k ročnímu provoznímu rozpočtu, stanovené v článku 12 dohody z 29. dubna 1963 a vztahující se k Mezinárodní komisi pro ochranu Rýna proti znečištění, jak byla upravena dohodou z 3. prosince 1976, zůstává v platnosti, dokud komise neprovede rozdělení ve svém jednacím řádu a finančních regulativech. Článek 20 Originál a uložení Tato úmluva, sepsaná v holandském, francouzském a německém jazyce, z nichž každý z těchto jazyků je stejně autentický, je uložena u vlády Švýcarské konfederace, která předloží ověřenou kopii každé ze smluvních stran. Dáno v Bernu, 12. dubna 1999 PŘÍLOHA Arbitráž 1. Pokud strany sporu nerozhodnou jinak, provede se arbitrážní postup v souladu s ustanovením této přílohy. 2. Arbitrážní tribunál bude sestávat ze tří členů. Stěžovatel a napadený jmenují po jednom členu, dva jmenovaní po společném souhlasu třetího, který bude tribunálu předsedat. 3. Jestliže předseda arbitrážního tribunálu nebyl jmenován do dvou měsíců po jmenování druhého arbitra, jmenuje v průběhu dalších dvou měsíců arbitra na žádost první strany o jednání předseda Mezinárodního soudního dvora. 4. Jestliže jedna ze stran sporu nejmenuje arbitra do dvou měsíců od přijetí žádosti podle článku 16 úmluvy, druhá strana může předložit věc předsedovi Mezinárodního soudního dvora, který jmenuje předsedu arbitrážního tribunálu v průběhu dalších dvou měsíců. Jakmile je jmenován, má předseda právo požádat stranu, která dosud nejmenovala arbitra, aby tak učinila do dvou měsíců. Po uplynutí této lhůty předseda nebo předsedkyně předloží věc předsedovi Mezinárodního soudního dvora, který provede jmenování v průběhu dalších dvou měsíců. 5. Jestliže v jednom z případů uvedených shora předseda Mezinárodního soudního dvora nemůže jednat v důsledku toho, že je příslušníkem jedné ze stran sporu, bude jmenovat předsedu arbitrážního tribunálu nebo arbitra místopředseda Mezinárodního soudního dvora nebo jeho nejstarší člen, který nemá zabráněno jednat nebo není státním příslušníkem jedné ze dvou stran sporu. 6. Tato ustanovení platí obdobně o obsazení míst, která zůstala prázdná. 7. Arbitrážní tribunál rozhodne na základě pravidel mezinárodního práva a zejména na základě ustanovení této úmluvy. 8. Pokud jde jak o procedurální věci, tak o podstatu, arbitrážní tribunál rozhodne většinou hlasů členů; zdržení se hlasování nebo neúčast jednoho z členů tribunálu jmenovaného stranami nebrání tribunálu dosáhnout rozhodnutí. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. Rozhodnutí tribunálu budou pro strany závazná. Každá strana hradí náklady jí 8

9 jmenovaného arbitra a podílí se rovným dílem na úhradě ostatních nákladů. Pro ostatní záležitosti si arbitrážní tribunál zpracuje vlastní jednací řád. 9. V případě sporu mezi dvěma smluvními stranami, z nichž jen jedna je členským státem Evropské unie a je současně smluvní stranou, předloží druhá strana současně svoji žádost tomuto členskému státu a Společenství, které společně oznámí straně do dvou měsíců po přijetí žádosti, zda jsou stranami sporu členský stát, Společenství nebo členské státy a Společenství. Pokud se takové oznámení nedá ve stanoveném období, členský stát a Společenství se budou pokládat pro účely uplatnění této přílohy za stejnou stranu sporu. Totéž platí, jestliže je členský stát a Společenství společně stranou sporu. Protokol o podpisu Při podepisování Úmluvy o ochraně Rýna proti znečištění souhlasí hlavy delegací v ICPR s následujícími body: 1. Úmluvou zůstávají nedotčeny: a) úmluva z 3. prosince 1976 o ochraně Rýna proti znečištění chloridy, b) výměna dopisů z 29. dubna /13. května 1983 o výše zmíněné úmluvě; výměna nabyla účinnosti 5. července 1985, c) deklarace z 11. prosince 1986 hlav delegací vládních stran k dohodě z 29. dubna 1963 týkající se Mezinárodní komise pro ochranu Rýna proti znečištění, d) dodatkový protokol z 25. září 1991 o úmluvě z 3. prosince 1976 o ochraně Rýna proti znečištění, e) deklarace z 25. září 1991 hlav delegací vládních stran k dohodě z 29. dubna 1963, která se týká Mezinárodní komise pro ochranu Rýna proti znečištění. 2. Dosažená úroveň (state of art) a nejlepší dostupné metody jsou synonymy a obdobně jako výraz nejlepší praxe v ochraně životního prostředí je nutno pojímat je na základě definice v úmluvě ze 17. března 1992 o ochraně a používání vodních toků přecházejících hranice a mezinárodních jezer (přílohy I a II) a v úmluvě z 22. září 1992 o ochraně mořského prostředí severovýchodního Atlantiku (příloha I). 3. Komise bude mít nadále své sídlo v Koblenci. 4. V případech sporů mezi členskými státy Evropského společenství, které se netýkají jiného státu, bude platit článek 219 Smlouvy o ES 1. Zdroj: Official Journal of the European Communities L 289, Překlad: Antonín Peltrám Korektura: ODIS 1 Článek 219: Komise plní své poslání za politického vedení svého předsedy. 9

Dohoda o Mezinárodní komisi pro ochranu Labe

Dohoda o Mezinárodní komisi pro ochranu Labe Dohoda o Mezinárodní komisi pro ochranu Labe Vlády České a Slovenské Federativní Republiky, Spolkové republiky Německo a Evropské hospodářské společenství (dále jen "smluvní strany"), vedeny obavou o zachování

Více

AKT RADY. ze dne 23. července 1996

AKT RADY. ze dne 23. července 1996 AKT RADY ze dne 23. července 1996 vypracovávající protokol o výkladu úmluvy o zřízení Evropského policejního úřadu, prostřednictvím předběžných opatření, Soudním dvorem Evropských společenství, na základě

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE Směrnice (ES) 2888/2000 Evropského parlamentu a Rady ze dne 18. prosince 2000 o rozdělení povolení pro těžká nákladní vozidla cestující Švýcarskem (Regulation (EC) 2888/2000 of the European Parliament

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 18.04.2005 KOM(2005) 146 v konečném znění 2005/0056 (CNS) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o podpisu Dohody mezi Evropským společenstvím a Dánským královstvím, kterou

Více

Úmluva Mezinárodní organisace práce č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat

Úmluva Mezinárodní organisace práce č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat Úmluva Mezinárodní organisace práce č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat Generální konference Mezinárodní organizace práce, která byla svolána Správní radou Mezinárodního

Více

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství. NAŘÍZENÍ RADY č. (EHS) 2919/85. ze dne 17. října 1985,

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství. NAŘÍZENÍ RADY č. (EHS) 2919/85. ze dne 17. října 1985, NAŘÍZENÍ RADY č. (EHS) 2919/85 ze dne 17. října 1985, kterým se stanoví podmínky přístupu k režimu podle Revidované úmluvy pro plavbu na Rýně, vztahující se na plavidla plavby na Rýně RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 15. prosince 2014 č. 1062 STATUT Rady vlády pro stavebnictví České republiky Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro stavebnictví České republiky

Více

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Článek I Úvodní ustanovení Národní koordinační skupina pro zavedení eura v České republice (dále jen NKS) je zřizována na základě

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zmocnění Belgie, Polska a Rakouska k ratifikaci Budapešťské úmluvy o smlouvě o přepravě zboží po vnitrozemských

Více

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Schváleno usnesením vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332. Statut Rady vlády pro nestátní

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Svatou Lucií o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Svatou Lucií o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.3.2015 COM(2015) 110 final 2015/0060 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Svatou Lucií o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty CS

Více

Memorandum o porozumění

Memorandum o porozumění Memorandum o porozumění mezi Ministerstvem financí České Republiky a Švédskou daňovou správou o vzájemné administrativní pomoci v oblasti výměny informací pro daňové účely Preambule Ministerstvo financí

Více

Plánování v oblasti vod

Plánování v oblasti vod Plánování v oblasti vod Mgr. Michaela Vojtěchovská Šrámková Odbor ochrany vod michaela.vojtechovska@mzp.cz Vodoprávní úřady Nové Město, 29. 30. 4. 2015 Obsah prezentace Legislativa Co je plánování? Jaké

Více

Unie soudních znalců, o. s.

Unie soudních znalců, o. s. OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Unie soudních znalců, o. s. Čl. 1 Název a sídlo Název: Unie soudních znalců, o. s. (dále jen Unie ) Sídlo: Šumenská 7 143 00 Praha 4 Čl. 2 Statut UNIE 1. Unie je dobrovolná a nezávislá,

Více

Institucionální aspekty Lisabonské smlouvy. Petr Kolář

Institucionální aspekty Lisabonské smlouvy. Petr Kolář Institucionální aspekty Lisabonské smlouvy Petr Kolář Hodnoty a cíle Evropské unie Hodnoty EU Dnes čl. 6 SEU: Svoboda, Demokracie, Dodržování lidských práv a základních svobod, Právní stát Nově (převzato

Více

Statut Rady pro výzkum a vývoj

Statut Rady pro výzkum a vývoj Statut Rady pro výzkum a vývoj P ř í l o h a k usnesení vlády ze dne 19. ledna 2005 č. 82, ve znění usnesení vlády: ze dne 19. října 2005 č. 1354, ze dne 15. listopadu 2006 č. 1321, ze dne 19. března 2007

Více

Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX

Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX Smluvní strany: Česká republika Technologická agentura České republiky se sídlem Evropská 2589/33b, 160 00 Praha 6 IČ: 72050365

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Směrnice náměstka ministra pro vzdělávání ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se schvaluje statut a jednací řád Akreditační komise pro vyšší

Více

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. prosince 2007 č. 1439 Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci Článek I Úvodní ustanovení Rada pro zahraniční rozvojovou spolupráci (dále

Více

SPOLEČNÁ AKCE. ze dne 28. října 1996. přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o programu podpor a výměn právníků (Grotius)

SPOLEČNÁ AKCE. ze dne 28. října 1996. přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o programu podpor a výměn právníků (Grotius) SPOLEČNÁ AKCE ze dne 28. října 1996 přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o programu podpor a výměn právníků (Grotius) (96/636/JVV) RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o Evropské

Více

Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů

Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů III. schválený usnesením vlády ze dne 10. října 2001 č. 1033 a změněný usnesením vlády ze dne 12. prosince 2007 č. 1386 a usnesením vlády ze dne 3. listopadu

Více

Zákon č. 174/1968 Sb.

Zákon č. 174/1968 Sb. Zákon č. 174/1968 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 575/1990 Sb., zákonem č. 159/1992

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 10. října 2001 č. 1033 o zřízení Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů V l á d a I. z ř i z u j e Radu vlády pro rovné příležitosti žen

Více

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO KATATYMNĚ IMAGINATIVNÍ PSYCHOTERAPII STANOVY. Článek 1. Název a sídlo společnosti

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO KATATYMNĚ IMAGINATIVNÍ PSYCHOTERAPII STANOVY. Článek 1. Název a sídlo společnosti ČESKÁ SPOLEČNOST PRO KATATYMNĚ IMAGINATIVNÍ PSYCHOTERAPII STANOVY Článek 1. Název a sídlo společnosti 1) Česká společnost pro katatymně imaginativní psychoterapii (dále jen ČSKIP) je občanským sdružením

Více

PL A TNÉ ZNĚ NÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON) HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

PL A TNÉ ZNĚ NÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON) HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ V. PL A TNÉ ZNĚ NÍ zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, s v y z n ačením navrhovaných změn: ČÁST PRVNÍ ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON) HLAVA

Více

V. Text Dohody mezi vládou ČR a vládou PR o spolupráci na hraničních vodách v oblasti vodního hospodářství

V. Text Dohody mezi vládou ČR a vládou PR o spolupráci na hraničních vodách v oblasti vodního hospodářství V. Text Dohody mezi vládou ČR a vládou PR o spolupráci na hraničních vodách v oblasti vodního hospodářství D O H O D A mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o spoluprácina hraničních vodách

Více

EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ, BELGICKÉ KRÁLOVSTVÍ, DÁNSKÉ KRÁLOVSTVÍ, SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO, ŘECKÁ REPUBLIKA, ŠPANĚLSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ, BELGICKÉ KRÁLOVSTVÍ, DÁNSKÉ KRÁLOVSTVÍ, SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO, ŘECKÁ REPUBLIKA, ŠPANĚLSKÉ KRÁLOVSTVÍ, DOHODA O ÚČASTI ČESKÉ REPUBLIKY, ESTONSKÉ REPUBLIKY, KYPERSKÉ REPUBLIKY, LOTYŠSKÉ REPUBLIKY, LITEVSKÉ REPUBLIKY, MAĎARSKÉ REPUBLIKY, REPUBLIKY MALTA, POLSKÉ REPUBLIKY, REPUBLIKY SLOVINSKO A SLOVENSKÉ REPUBLIKY

Více

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s.

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT PRACOVNÍ DOKUMENT

EVROPSKÝ PARLAMENT PRACOVNÍ DOKUMENT EVROPSKÝ PARLAMENT RADA Brusel, 3. prosince 2008 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o odpovědnosti dopravců k cestujícím po moři v případě nehod 2005/0241(COD) PRACOVNÍ DOKUMENT pro Dohodovací

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ. (PŘEKLAD) Preambule

EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ. (PŘEKLAD) Preambule EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ (PŘEKLAD) Preambule Členské státy Rady Evropy a další státy, podepsané níže, majíce za to, že cílem Rady Evropy je dosáhnout větší jednoty jejích členů; majíce na zřeteli

Více

Jednací řád. Soutěže o titul Evropské hlavní město kultury na rok 2015 v České republice.

Jednací řád. Soutěže o titul Evropské hlavní město kultury na rok 2015 v České republice. Jednací řád Soutěž o titul Evropské hlavní město kultury na rok 2015 v České republice. Ministerstvo kultury České republiky s ohledem na Rozhodnutí č. 1622/2006/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne

Více

JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY. Společnost pro projektové řízení, o. s.

JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY. Společnost pro projektové řízení, o. s. JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY Společnost pro projektové řízení, o. s. PRAHA 2011 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Základní údaje o společnosti 1. Název: Společnost pro projektové řízení, o. s. (dále jen

Více

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII Brusel, 31. března 2005 AA 15/2/05 REV 2 SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ: AKT O PŘISTOUPENÍ, PŘÍLOHA II NÁVRH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A JINÝCH AKTŮ Delegace naleznou

Více

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 STANOVY DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 1 Stanovy Děti Křivoklátska, z.s. zapsaného spolku Článek I. Základní ustanovení 1. Děti Křivoklátska, z. s. (dále jen zapsaný spolek )

Více

254/2001 Sb. ZÁKON. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)

254/2001 Sb. ZÁKON. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 254/2001 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2001 o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) Změna: 76/2002 Sb., 320/2002 Sb. Změna: 274/2003 Sb. Změna: 20/2004 Sb. Změna: 413/2005 Sb., 444/2005 Sb. Parlament

Více

SPOLEČNÉ POKYNY Termín pro konzultaci pro Bulharsko a Rumunsko: 21. 7. 2006

SPOLEČNÉ POKYNY Termín pro konzultaci pro Bulharsko a Rumunsko: 21. 7. 2006 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 14. července 2006 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2003/0196 (CNS) 2003/0197 (CNS) 11384/06 CRIMORG 122 MIGR 102 OC 521 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět : ROZHODNUTÍ RADY

Více

JEDNACÍ ŘÁD Psychiatrické společnosti ČLS JEP

JEDNACÍ ŘÁD Psychiatrické společnosti ČLS JEP JEDNACÍ ŘÁD Psychiatrické společnosti ČLS JEP 1 Východiska a působnost (1) Jednací řád Psychiatrické společnosti ČLS JEP (dále jen PS ) vychází z příslušných ustanovení Stanov PS (dále jen Stanov ). (2)

Více

PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět : Konsolidované znění Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o fungování Evropské unie

PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět : Konsolidované znění Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o fungování Evropské unie RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 15. dubna 2008 (OR. fr) 6655/08 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět : Konsolidované znění Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o fungování Evropské unie ÚVODNÍ POZNÁMKA Tato publikace

Více

Volební a jednací řád. Stavebního bytového družstva "Mír" Teplice

Volební a jednací řád. Stavebního bytového družstva Mír Teplice Volební a jednací řád Stavebního bytového družstva "Mír" Teplice Čl. 1 Základní ustanovení... 3 Čl. 2 Působnost orgánů a členství v nich... 3 Čl. 3 Řízení orgánů... 3 Čl. 4 Rozhodování orgánů... 3 Čl.

Více

JEDNACÍ ŘÁD. Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 3

JEDNACÍ ŘÁD. Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 3 JI28 ÚMO Plzeň 3 Vydání č.: 02 Počet stran: 7 Počet příloh: 1 Účinnost od: 1.12.2011 JEDNACÍ ŘÁD Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 3 Zpracovatel Garant Schvalovatel Jméno, funkce Datum Podpis Ing.

Více

Změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla 160 ZÁKON ze dne 2. května 2013, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti

Více

Jednací řád Ústředního krizového štábu

Jednací řád Ústředního krizového štábu B E Z P E Č N O S T N Í R A D A S T Á T U P ř í l o h a k usnesení Bezpečnostní rady státu ze dne 27. dubna 2009 č. 12 Jednací řád Ústředního krizového štábu Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Jednací řád Ústředního

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Dobrovolnické centrum Kladno Čl. I. Název a sídlo sdružení Název občanského sdružení: Dobrovolnické centrum Kladno, o. s. (dále jen Sdružení ). Sídlo sdružení od 1.6.2011: ulice

Více

64/1987 Sb. VYHLÁŠKA. ministra zahraničních věcí

64/1987 Sb. VYHLÁŠKA. ministra zahraničních věcí 64/1987 Sb. VYHLÁŠKA ministra zahraničních věcí o Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí(adr) Dne 30. září 1957 byla v Ženevě sjednána Evropská dohoda o mezinárodní silniční

Více

ZÁVĚREČNÝ AKT. AF/CE/BA/cs 1

ZÁVĚREČNÝ AKT. AF/CE/BA/cs 1 ZÁVĚREČNÝ AKT AF/CE/BA/cs 1 Zplnomocnění zástupci: BELGICKÉHO KRÁLOVSTVÍ, BULHARSKÉ REPUBLIKY, ČESKÉ REPUBLIKY, DÁNSKÉHO KRÁLOVSTVÍ, SPOLKOVÉ REPUBLIKY NĚMECKO, ESTONSKÉ REPUBLIKY, ŘECKÉ REPUBLIKY, ŠPANĚLSKÉHO

Více

podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění. Hlava I Základní ustanovení

podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění. Hlava I Základní ustanovení Stanovy podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění. Občanské sdružení GAVANET Hlava I Základní ustanovení Tyto stanovy upravují postavení a právní poměry v Občanském sdružení GAVANET

Více

Postup mezistátní EIA v České republice

Postup mezistátní EIA v České republice Postup mezistátní EIA v České republice Úvodní poznámka V České republice je příslušným úřadem pro mezistátní EIA výhradně Ministerstvo životního prostředí (viz 21 písmeno f zákona 100/2001). Toto platí

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 852/2004. ze dne 29. dubna 2004. o hygieně potravin

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 852/2004. ze dne 29. dubna 2004. o hygieně potravin NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin REGULATION (EC) No 852/2004 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 29 April 2004 on the hygiene

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Výbor pro Evropskou unii (pracovní úroveň) Jednací řád

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Výbor pro Evropskou unii (pracovní úroveň) Jednací řád VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha č. 3 k usnesení vlády ze dne 6. srpna 2014 č. 664 Výbor pro Evropskou unii (pracovní úroveň) Jednací řád Článek 1 Organizace jednání 1) Výbor pro Evropskou unii na pracovní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Sdružení JM-Net

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Sdružení JM-Net ORGANIZAČNÍ ŘÁD Sdružení JM-Net Valná hromada občanského sdružení dne 10.2.2005 schválila Organizační řád sdružení, ten byl novelizován na náhradní Valné hromadě konané 7.7.2008 a náhradní Valné hromadě

Více

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Příloha k č.j.: 84/M/15, 2386/ENV/15 Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Článek 1 Úvodní ustanovení Monitorovací výbor Operačního programu Životní prostředí (dále jen Monitorovací

Více

SPOLEČNÁ AKCE. ze dne 29. listopadu 1996

SPOLEČNÁ AKCE. ze dne 29. listopadu 1996 SPOLEČNÁ AKCE ze dne 29. listopadu 1996 přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii, kterou se zavádí program podpor a výměn pro osoby, které jsou odpovědné za boj proti obchodu s lidmi

Více

STANOVY. občanského sdružení DOMOV JITKA dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. Čl. I Úvodní ustanovení

STANOVY. občanského sdružení DOMOV JITKA dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. Čl. I Úvodní ustanovení STANOVY občanského sdružení DOMOV JITKA dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. Čl. I Úvodní ustanovení DOMOV JITKA Název občanského sdružení: Sídlo: Vsetín 755 01,

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UNIE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ ČR, o, s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UNIE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ ČR, o, s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UNIE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ ČR, o, s. Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Název sdružení je Unie malých a středních podniků ČR, o. s. (dále jen sdružení. Anglický ekvivalent názvu

Více

DOPORUČENÍ RADY. ze dne 30. listopadu 1994. o vzoru dvoustranné dohody o zpětném přebírání osob (readmisní dohody) mezi členským státem a třetí zemí

DOPORUČENÍ RADY. ze dne 30. listopadu 1994. o vzoru dvoustranné dohody o zpětném přebírání osob (readmisní dohody) mezi členským státem a třetí zemí DOPORUČENÍ RADY ze dne 30. listopadu 1994 o vzoru dvoustranné dohody o zpětném přebírání osob (readmisní dohody) mezi členským státem a třetí zemí RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o Evropské unii,

Více

Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov

Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov STANOVY I. Úvodní ustanovení 1.1 Název spolku: Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov (dále jen Spolek). 1.2 Sídlo Spolku: Na Závodí 70, 739 25 Sviadnov 1.3 Spolek je založený na principu

Více

Zákon č. 523/1992 Sb. Aktuální znění k 1. 1. 2016

Zákon č. 523/1992 Sb. Aktuální znění k 1. 1. 2016 523 ZÁKON České národní rady ze dne 20. října 1992 o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky ve znění zákona č. 170/2004 Sb., zákona č. 284/2004 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona

Více

SMLOUVA MEZI. AA2003/TR/cs 1

SMLOUVA MEZI. AA2003/TR/cs 1 SMLOUVA MEZI BELGICKÝM KRÁLOVSTVÍM, DÁNSKÝM KRÁLOVSTVÍM, SPOLKOVOU REPUBLIKOU NĚMECKO, ŘECKOU REPUBLIKOU, ŠPANĚLSKÝM KRÁLOVSTVÍM, FRANCOUZSKOU REPUBLIKOU, IRSKEM, ITALSKOU REPUBLIKOU, LUCEMBURSKÝM VELKOVÉVODSTVÍM,

Více

ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ ČÁST II ČINNOST A ORGANIZACE

ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ ČÁST II ČINNOST A ORGANIZACE Sídlo: Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

JEDNACÍ ŘÁD MONITOROVACÍHO VÝBORU OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE 2007 2013

JEDNACÍ ŘÁD MONITOROVACÍHO VÝBORU OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE 2007 2013 JEDNACÍ ŘÁD MONITOROVACÍHO VÝBORU OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE 2007 2013 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Jednací řád Monitorovacího výboru Operačního programu Podnikáni a inovace (dále jen Jednací řád

Více

Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků

Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Účinnost dokumentu od: 15.4.2010 Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/6

Více

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ 25.6.2015 L 160/1 I (Legislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2015/936 ze dne 9. června 2015 o společných pravidlech dovozu textilních výrobků pocházejících z některých třetích

Více

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 1 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 1 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 1 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Sjezd delegátů České lékařské komory podle 15 odst. 2, písm. a) zák. č. 220 / 1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické

Více

174/1968 Sb. ZÁKON. ze dne 20.prosince 1968. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb.

174/1968 Sb. ZÁKON. ze dne 20.prosince 1968. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb. 174/1968 Sb. ZÁKON ze dne 20.prosince 1968 o státním odborném dozoru nad bezpečností práce Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb. Změna: 47/1994 Sb. Změna: 71/2000 Sb. Změna: 124/2000 Sb. Změna: 151/2002

Více

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí Strana 4595 106 SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 15. června 2006 byla v Ženevě na 95. zasedání Generální konference Mezinárodní organizace práce přijata

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.8.2013 COM(2013) 579 final 2013/0279 (COD) C7-0243/03 Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 471/2009 o statistice Společenství týkající

Více

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.3.2012 COM(2012) 90 final 2012/0040 (COD) C7-0061/12 Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY kterou se mění směrnice Rady 92/65/EHS, pokud jde o veterinární předpisy

Více

Veterinární předpisy pro obchod se psy, kočkami a fretkami ***I

Veterinární předpisy pro obchod se psy, kočkami a fretkami ***I P7_TA-PROV(2013)0221 Veterinární předpisy pro obchod se psy, kočkami a fretkami ***I Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. května 2013 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou

Více

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s.

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Čl. 1 Název spolku Název spolku zní: Sdružení Zvoneček - Praha, z.s. (dále jen Spolek ). Čl. 2 Sídlo Sídlo Spolku je: Komenského nám. 9/400, 130 00 Praha 3. Čl. 3

Více

RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY. ze dne 29. května 2000. o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura

RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY. ze dne 29. května 2000. o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura Pracovní překlad RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY ze dne 29. května 2000 o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura (2000/383/JVV) RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem

Více

Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Domácí umění, o.s.

Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Domácí umění, o.s. Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Domácí umění, o.s. Část I. OBECNÁ USTANOVENÍ čl. 1 Obsah a cíl 1. Občanské sdružení fyzických a právnických osob DOMÁCÍ UMĚNÍ, o.s. (dále jen sdružení

Více

S T A N O V Y. Obecná ustanovení. 2 Poslání a cíle

S T A N O V Y. Obecná ustanovení. 2 Poslání a cíle Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně Česká společnost hyperbarické a letecké medicíny S T A N O V Y 1 Obecná ustanovení 1. Česká společnost hyperbarické a letecké medicíny ( dále jen ČSHLM

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 13. března 2009 (OR. fr) 7568/09 PECHE 64 NÁVRH

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 13. března 2009 (OR. fr) 7568/09 PECHE 64 NÁVRH RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 13. března 2009 (OR. fr) 7568/09 PECHE 64 NÁVRH Odesílatel: Evropská komise Ze dne: 12. března 2009 Předmět: Návrh rozhodnutí Rady o uzavření dohody ve formě výměny dopisů o prozatímním

Více

S T A T U T Nadačního fondu obětem holocaustu ve znění dodatků č. 1-8

S T A T U T Nadačního fondu obětem holocaustu ve znění dodatků č. 1-8 S T A T U T Nadačního fondu obětem holocaustu ve znění dodatků č. 1-8 Čl. I. Název a sídlo nadačního fondu 1. Název nadačního fondu zní: Nadační fond obětem holocaustu 2. Sídlo nadačního fondu: Maiselova

Více

Obecné pokyny k operativní činnosti kolegií

Obecné pokyny k operativní činnosti kolegií EIOPA-BoS-14/146 CS Obecné pokyny k operativní činnosti kolegií EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD Českého národního komitétu historiků

ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD Českého národního komitétu historiků ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD Českého národního komitétu historiků ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Organizační a jednací řád Českého národního komitétu historiků (dále jen komitét) vymezuje poslání a úkoly komitétu,

Více

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie Čl. 1, odst. 1, písm. a) Čl. 1, odst. 1, písm. b) Čl. 1, odst. 1, písm. c) Čl. 1, odst. 2, písm. a), bod 1. odst., Směrnice 2011/92/EU se mění takto: 1) Článek 1 se mění takto: a) v odstavci 2 se doplňuje

Více

74/1959 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 1959 o Úmluvě o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů

74/1959 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 1959 o Úmluvě o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů 74/1959 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 1959 o Úmluvě o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů Na konferenci Organizace spojených národů o mezinárodní obchodní arbitráži byla dne 10. června 1958 v New

Více

S T A N O V Y. Sdružení rodičů a přátel Gymnázia. J. A. Komenského v Uherském Brodě

S T A N O V Y. Sdružení rodičů a přátel Gymnázia. J. A. Komenského v Uherském Brodě S T A N O V Y Sdružení rodičů a přátel Gymnázia J. A. Komenského v Uherském Brodě I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení sdružení Sdružení rodičů a přátel G y m n á z i a J. A. Komenského v Uherském

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ " BMW Moto klub Czech Republic o.s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ  BMW Moto klub Czech Republic o.s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ " BMW Moto klub Czech Republic o.s." či. I. Úvodní ustanovení Sdružení BMW Moto klub Czech Republic o.s. (dále jen sdružení) zakládají jeho členové podle zákona č. 83/1990 Sb.,

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.7.2014 C(2014) 5308 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014, kterým se stanoví informační a propagační opatření vůči veřejnosti a informační

Více

Hlasovací a jednací řád

Hlasovací a jednací řád Hlasovací a jednací řád I Základní ustanovení článek 1 Jednací a volební řád Společenství vlastníků jednotek Puškinova č.o/č.p 523/45, 524/47 a 525/49 Vyškov ( dále jen SVJ) upravuje postup orgánů družstva

Více

Stanovy Občanského sdružení UNHfree.net

Stanovy Občanského sdružení UNHfree.net Čl. 1. Základní ustanovení Stanovy Občanského sdružení UNHfree.net 1. Občanské sdružení UNHfree.net (dále jen Sdružení) je dobrovolné, nezávislé a neziskové sdružení fyzických a právnických osob. 2. Sdružení

Více

Stanovy Jihlavské astronomické společnosti

Stanovy Jihlavské astronomické společnosti Stanovy Jihlavské astronomické společnosti Článek I Název a sídlo 1. Název: Jihlavská astronomická společnost (dále jen JAS ). 2. Formálně užívaná zkratka: JAS. 3. Sídlo: Rohozná u Jihlavy 33, 588 44.

Více

ZÁVĚREČNÝ AKT. FA/TR/EU/HR/cs 1. 1717 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 48 tschechische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 20

ZÁVĚREČNÝ AKT. FA/TR/EU/HR/cs 1. 1717 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 48 tschechische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 20 1717 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 48 tschechische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 20 ZÁVĚREČNÝ AKT FA/TR/EU/HR/cs 1 2 von 20 1717 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 48 tschechische

Více

1.2. Provozovat činnost směřující ke zrušení vyhlášky č. 488/2006 autorského zákona.

1.2. Provozovat činnost směřující ke zrušení vyhlášky č. 488/2006 autorského zákona. STANOVY S.N.A. Preambule Název sdružení Sídlo 1. Poslání a základní cíle sdružení 2. Doba trvání sdružení 3. Členství 4. Vnitřní uspořádání 5. Hospodaření 6. Zánik a způsob majetkového vypořádání při zániku

Více

ŘÁD. j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í. s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9

ŘÁD. j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í. s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9 j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í ORGANIZAČNÍ ŘÁD s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9 P r a h a 2 0 0 3 1 1 OBSAH 1 OBSAH... 2 2 ÚVOD...3 2.1 VZNIK

Více

Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 132 o placené dovolené (revidovaná), 1970

Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 132 o placené dovolené (revidovaná), 1970 229/1998 Sb. Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 132 o placené dovolené (revidovaná), 1970 Generální konference Mezinárodní organizace práce, svolaná do Ženevy Správní radou Mezinárodního úřadu práce,

Více

PŘEDSEDA VLÁDY. vyhlašuje

PŘEDSEDA VLÁDY. vyhlašuje PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 283/1992 Sb., o Akademii věd České republiky, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 220/2000 Sb. a zákonem č. 342/2005 Sb. Česká národní rada se usnesla

Více

ZÁVĚREČNÝ AKT. AF/EEE/XPA/cs 1

ZÁVĚREČNÝ AKT. AF/EEE/XPA/cs 1 ZÁVĚREČNÝ AKT AF/EEE/XPA/cs 1 Zplnomocnění zástupci EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ (dále jen Společenství ) a BELGICKÉHO KRÁLOVSTVÍ, DÁNSKÉHO KRÁLOVSTVÍ, SPOLKOVÉ REPUBLIKY NĚMECKO, ŘECKÉ REPUBLIKY, ŠPANĚLSKÉHO

Více

STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku

STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku Úplné znění Název spolku: Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku, z. s. Užívané zkratky: SF DHR, z. s. Sídlo: Brno, Zubatého 1, 614 00 Obsah stanov: I. Základní

Více

Příloha č. 2. Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU

Příloha č. 2. Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU Příloha č. 2 Návrh zákona ze dne. 2011, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů

Více