Finan ní mechanismy EHP/Norska

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Finan ní mechanismy EHP/Norska"

Transkript

1 Finan ní mechanismy EHP/Norska Podpora zemí EHP a Norska je ur ena na projekty rozvoje a spolupráce neziskových organizací, výzkumných institucí a subjekt ve ejného i soukromého sektoru. Mezi prioritní programové oblasti pat í zdravotnictví, v da a výzkum, životní prost edí a d ti a mládež. Oblastmi podpory jsou rovn ž rozvoj a podpora ob anské spole nosti, prosazování rovnosti žen a muž, sociální za le ování a ochrana kulturního a p írodního d dictví. Programy pro období CZ01 Technická asistence a bilaterální fondy na národní úrovni CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby/monitorování a integrované plánování a kontrola životního prost edí/adaptace na zm nu klimatu CZ03 Program pro nestátní neziskové organizace CZ04 Ohrožené d ti a mládež CZ05 Národní, regionální a místní iniciativy pro snižování nerovností mezi skupinami a podpora sociálního za le ování CZ06 Kulturní d dictví a sou asné um ní CZ07 Stipendijní program EHP/Bilaterální stipendijní program CZ08 Pilotní studie a pr zkumy technologií na zachycování a ukládání oxidu uhli itého (CCS) CZ09 Fond na podporu výzkumu CZ10 Budování kapacit a spolupráce institucí p ijímajícího státu s norskými ve ejnými institucemi, místními a regionálními ú ady CZ11 Iniciativy v oblasti ve ejného zdraví CZ12 Sjednocení rovnosti žen a muž a podpora sla ování soukromého a pracovního života/boj proti domácímu násilí a násilí založenému na pohlaví CZ13 Domácí násilí a násilí založené na pohlaví/ Sjednocení rovnosti žen a muž a podpora sla ování soukromého a pracovního života CZ14 Posilování spolupráce v rámci Schengenu a boj proti p eshrani ní a organizované trestné innosti, v etn nezákonného obchodování a migrování zlo ineckých skupin CZ15 Budování kapacit a spolupráce v justici/nápravné služby v etn alternativních trest xxx Globální fond pro podporu d stojné práce a tripartitního dialogu Finan ní mechanismy EHP/ Norska hradí až 90 % celkových náklad na schválené projekty (dle typu žadatele), v n kterých p ípadech je možné požádat o zbývající financování ze zdroj MŠMT. V p ípad stipendií je finan ní podpora až do výše 100 % celkových náklad. Otev ené výzvy v rámci individuálních tematických program budou vyhlašovány zprost edkovatelem p íslušného programu až po schválení jednotlivých program donorskými státy, tedy nejd íve od poloviny roku První výzvy tak budou pravd podobn vyhlášeny v ervenci 2012, termíny pro podávání grantových žádostí pak budou do zá í 2012.

2 Program švýcarsko- eské spolupráce Program švýcarsko- eské spolupráce zahrnuje národní a nadnárodní projekty, které podporují udržitelný, hospodá sky a sociáln vyvážený rozvoj. Program sleduje dva cíle: p isp t ke snížení hospodá ských a sociálních rozdíl mezi eskou republikou a vysp lejšími zem mi rozší ené Evropské unie (EU); a p isp t ke snížení hospodá ských a sociálních rozdíl mezi dynamickými m stskými centry a strukturáln slabými okrajovými regiony v rámci eské republiky. Program švýcarsko- eské spolupráce zahrnuje partnery a p íjemce z ve ejného a soukromého sektoru, nevládní organizace a jiné organizace ob anské spole nosti. Konkrétní oprávn né osoby jsou vždy uvedeny v aktuální výzv. Memorandum o porozum ní mezi Švýcarskou federální radou a Radou Evropské unie definuje ty i sm ry financování: 1. Bezpe nost, stabilita a podpora reforem Posílení regionální a místní kapacity Prevence a ízení katastrof Modernizace soudnictví Posílení institucí a kapacit v boji proti korupci a organizovanému zlo inu 2. Životní prost edí a infrastruktura Obnova a modernizace základní infrastruktury a zlepšení životního prost edí Fond environmentální expertízy 3. Podpora soukromého sektoru Zlepšení p ístupu k financování pro malé a st ední podniky Zlepšení regulace ve finan ním sektoru 4. Rozvoj lidských zdroj a sociální rozvoj Fond na stipendia (podpora v dy a výzkumu) Zdraví Vedle t chto sm r financování existují v rámci Programu švýcarsko- eské spolupráce speciální nástroje: Blokový grant pro nestátní neziskové organizace (zam ení na sociální služby, životní prost edí) Fond na p ípravu projekt (pomoc v p íprav kone ných návrh projekt pro projektové zám ry odsouhlasené švýcarskou stranou) Fond Partnerství (zam en na podporu spolupráce a vým nu zkušeností mezi eskými subjekty a švýcarskými subjekty) Fond na stipendia (financování stipendií pro eské studenty a badatele p ijaté k vyššímu stupni vzd lávání a umíst né u výzkumných institucí ve Švýcarsku) Fond technické asistence (financování úkol vykonávaných eskými ú ady navíc a výhradn p i realizaci p ísp vku)

3 Projekty mohou být financovány od 60 % až do výše 100 % uznatelných náklad dle typu projektu a p íjemce. V první polovin roku 2012 se o ekává otev ení výzvy v rámci priority Zdraví. V sou asné dob je otev ená výzva pro p edkládání žádostí o grant z Fondu Partnerství. Žádosti lze p edkládat pr b žn do 25. listopadu 2015 nebo do vy erpání alokovaných prost edk. Human Frontier Science Program (HFSP) Program je zam en na podporu inovativního výzkumu v oblasti biologie s d razem na interdisciplinární p ístup (vítány jsou oblasti jako nap. biofyzika, chemie, matematika, nanov dy, fyzika atd.) a mezinárodní rozm r (preferována je mezikontinentální spolupráce). Program rozlišuje dva typy výzkumných grant : Young Investigators Grants leny výzkumného týmu mohou být pouze ti, co získali k datu ukon ení p ijímání letters of intent (tj. 28. b ezna 2012) nezávislou i juniorní výzkumnou pozici (typicky pozice odborného asistenta, lektora) maximáln p ed 5 lety a zárove ukon ili doktorské studium maximáln p ed 10 lety p ed tímto datem. Sou ástí výzkumného týmu nesmí být postdoktorandi a výzkumníci na seniorních pozicích. Program Grants všichni lenové týmu musí být na pozici umož ující vlastní nezávislé sm ování výzkumu. Musí být zodpov dní za své vlastní laborato e a prokázat nezávislost. Sou ástí výzkumného týmu nesmí být postdoktorandi. Sou ástí jednoho týmu (2-4 lenové) m že být více výzkumník z jedné zem, jejich výzkum však musí být z rozdílných oblastí. Žádosti mohou podávat pouze mezinárodní týmy, nikoliv jednotliví výzkumníci. Tzv. principal applicant (hlavní žadatel vedoucí týmu) musí být z neziskové výzkumné instituce sídlící v lenské zemi HFSP. Sou ástí týmu mohou být lenové jiných (ziskových) organizací, nemají však nárok na finan ní p ísp vek. len týmu nem že sou asn figurovat ve dvou i více letters of intent. Týmy obdrží jednorázový grant až USD ro n v závislosti na velikosti týmu. Podpora je poskytována celkem 3 roky. Termín pro registraci a p id lení referen ního ísla je , pro zaslání letter of intent je Termín pro p íjem plných žádostí je p ibližn polovina zá í 2012.

4 GESHER/MOST Program mezinárodní spolupráce mezi eskou republikou a státem Izrael v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji GESHER/MOST je ur en na podporu ú asti eských podnik všech velikostí ve spolupráci s izraelským partnerem v projektech aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje (ú ast ve ejné výzkumné instituce je možná pouze ve spolupráci se soukromou firmou). Cílem programu tedy je podpora mezinárodní spolupráce v aplikovaném výzkumu, r st konkurenceschopnosti eských firem a vytvá ení nových inovovaných produkt a služeb. Každého projektu se musí zú astnit alespo jeden ú astník z eské strany a jeden ú astník z izraelské strany, kte í nemají stejného vlastníka i z izovatele. P ihlášené projekty se musejí týkat zejména následujících oblastí: informa ních a komunika ních technologií, udržitelných a istých technologií, zem d lských a potraviná ských technologií, biotechnologií a zdravotnické techniky i moderního strojírenství nových materiál, nanotechnologií, kybernetiky nebo robotiky. Program paraleln financuje eská republika spolu s Izraelem. Náklady eských ú astník projektu budou podporovány eskou republikou, náklady izraelských ú astník ze strany Izraele. Plánovaná celková alokace pro program na eské stran je 300 mil. K. V rámci programu je plánováno p t ve ejných sout ží, každá z nich je koncipována jako t íletá s alokací ve výši 60 mil. K. Projekt m aplikovaného výzkumu se poskytne institucionální podpora v základní výši do 50 % uznatelných náklad, projekt m vývoje v základní výši do 25 % uznatelných náklad. Výzkumná organizace se na projektu VaV m že podílet maximáln 30 % celkových zp sobilých náklad projektu. Zp sobilé náklady výzkumné instituce mohou být podpo eny až do výše 100 %. Minimální výše institucionální podpory na projekt v jednom kalendá ním roce je stanovena na 500 tis. K. Maximální výše institucionální podpory na projekt v jednom kalendá ním roce nesmí p esáhnout 4 mil. K. P itom doporu ená výše institucionální podpory v jednom kalendá ním roce je cca 2 mil. K. Institucionální podpora se poskytuje jedenkrát ro n na ú et p íjemce podpory. Zve ejn ní 4. výzvy programu se p edpokládá do konce roku 2012.

5 Aktivita mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji na podporu mobility výzkumných pracovník a pracovnic MOBILITY Cílem aktivity MOBILITY je napomáhat navazování kontakt a rozvoji spolupráce mezi institucemi p sobícími v oblasti výzkumu a vývoje v partnerských státech, a to formou podpory mobility výzkumných pracovník spolupracujících na ešení spole ných výzkumných projekt. Uchaze i o institucionální podporu mohou být fyzické osoby, ve ejné vysoké školy, ve ejné výzkumné instituce a další výzkumné subjekty, které lze kvalifikovat jako výzkumné organizace podle lánku 2.2. písm. d) Rámce Spole enství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2006/C 323/01). Návrhy spole ných výzkumných projekt p edkládaných v rámci aktivity MOBILITY musí být klasifikovatelné jako návrhy projekt základního výzkumu definovaného podle lánku 2.2. písm. e) Rámce Spole enství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2006/C 323/01). Výzkumné projekty podporované v rámci aktivity MOBILITY jsou zpravidla dvouleté. V sou asnosti je v rámci aktivity MOBILITY rozvíjena spolupráce se státy: Argentina, Francie, Ma arsko, N mecko, Polsko, Rakousko, ecko, Slovensko a Slovinsko. Podpora spole ných výzkumných projekt v rámci aktivity MOBILITY spo ívá ve financování cestovních a pobytových náklad výzkumných pracovník cestujících do zahrani í, kdy vysílající strana hradí náklady na dopravu ešitele projektu do místa jeho pobytu ve stát p ijímající strany a zp t (v etn náklad na zdravotní pojišt ní) a p ijímající strana jeho pobytové náklady (ubytování, stravné, kapesné). Nejvyšší povolená míra podpory m že být poskytnuta až do výše 100 % uznatelných náklad. Aktuální výzvy k podávání návrh mezinárodních výzkumných projekt : esko - francouzské ( ); esko - argentinské ( ); esko rakouské ( ); esko - slovinské ( ); esko - n mecké spolupráce.

6 Program mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji INGO II Cílem programu je umožnit ú ast eských v deckých pracoviš ve výzkumných programech provád ných špi kovými nevládními organizacemi výzkumu a ú ast eských v deckých osobností v ídících orgánech mezinárodních v deckých organizací. Program se d lí na dva podprogramy: Cílem podprogramu INGO II INFRA je usnadnit výzkumnou spolupráci eských v deckých pracoviš se špi kovými evropskými a mimoevropskými nevládními mezinárodními organizacemi výzkumu financováním poplatk za ú ast v mezinárodních projektech výzkumu a vývoje nevládních mezinárodních organizací výzkumu a podporou provád ného výzkumu. D vodem pro stanovení cíle podprogramu INGO II INFRA je skute nost, že aktivní ú ast eských výzkumných pracovník na projektech a programech nevládních mezinárodních organizací výzkumu není jen zaplacení p ísp vku za lenství samotné, ale ú ast ve specifickém projektu i programu je podmín na úhradou dalšího poplatku (velmi asto) a náklad za provedení samotného výzkumu (vždy). O ekávanými výsledky jsou publikace ve v deckém tisku s co nejvyšším cita ním ohlasem. Cílem podprogramu INGO II POPLATEK je posílit zastoupení eských v dc v ídících orgánech odborných mezinárodních spole ností. Stanovený cíl odpovídá vládou schválené Mezirezortní koncepci mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji do roku Ú elem je podpo it aktivity eské v decké komunity v ídících orgánech odborných mezinárodních spole ností, což výrazn zvyšuje možnosti eské republiky ovliv ovat innost t chto spole ností a získávat nové informace o vývoji jednotlivých výzkumných obor a specializací a tím i zvyšovat kvalifikaci v deckých pracovník. Nejvyšší povolená míra podpory v obou podprogramech m že být poskytnuta až do výše 100 % celkových uznatelných náklad projektu. Vyhlášení nové výzvy ve výzkumu a vývoji je o ekáváno v pr b hu roku 2012.

7 Program mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji KONTAKT II Podpora z ve ejných prost edk v programu KONTAKT II je ur ena na podporu individuálních projekt mezinárodní dvoustranné p ípadn vícestranné spolupráce ve výzkumu a vývoji, se zvláštním d razem na bilaterální spolupráci se státy mimo Evropskou unii. Formálním podkladem pro navázání spolupráce je napl ování specifické mezivládní dohody o v deckotechnické spolupráci nebo mezivládní dohody, která zahrnuje mimo jiné také ást o spolupráci v oblasti výzkumu a vývoje (nap. tzv. kulturní dohody aj.). Uchaze i o ú elovou podporu z programu KONTAKT II jsou zejména ve ejné vysoké školy, ve ejné výzkumné instituce a další výzkumné subjekty, které lze kvalifikovat jako výzkumné organizace podle lánku 2.2. písm. d) Rámce Spole enství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2006/C 323/01). Uchaze em m že být také malý a st ední podnik vymezený v ásti 2.2. písm. a) Rámce Spole enství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2006/C 323/01), a to zejména ve spolupráci s výzkumnou organizací. P íklad spolupráce - V decká spolupráce mezi eskou republikou a USA Informa ních, poradenské a servisních služeb v oblasti mezinárodní spolupráce ve v d a výzkumu, pomoc p i hledání vhodných partner a finan ních zdroj a rozvíjení kontakt mezi eskými a americkými v dci, atd. poskytuje Americké v decké informa ní st edisko (AMVIS). AMVIS je rovn ž pov eno shromaž ováním žádostí o podporu v decké spolupráce mezi eskou republikou a USA v rámci Programu mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji KONTAKT II. Projekt m základního výzkumu m že být poskytnuta ú elová podpora až do výše 100 % uznatelných náklad, projekt m aplikovaného výzkumu v základní výši 50 % uznatelných náklad. Finan ní prost edky programu KONTAKT II se používají na úhradu náklad spojených s provád ním základního výzkumu provád ného jako spole né projekty, kterých se ú astní alespo jedna partnerská výzkumná organizace z každého zú astn ného státu. Vyhlášení nové výzvy je o ekáváno v pr b hu roku 2012.

8 Strukturální fondy - Opera ní program Lidské zdroje a zam stnanost - PO Mezinárodní spolupráce Výzva je zam ena na zvýšení efektivnosti strategií a politik v oblasti lidských zdroj a zam stnanosti, rozvoj partnerství, pakt a iniciativ v oblasti lidských zdroj a zam stnanosti. Typ oprávn ného žadatele: obce, kraje a jimi z izované organizace, nestátní neziskové organizace, výzkumné a vzd lávací instituce Do projektu musí být zapojen alespo jeden zahrani ní partner z lenského státu EU. Zahrani ní partner je partnerem bez finan ního p ísp vku. Zapojení zahrani ního partnera a jeho role v projektu musí být v projektové žádosti a jejích p ílohách jasn popsána a musí být prokázána p idaná hodnota mezinárodní spolupráce. Výše podpory projektu m že dosáhnout až 100 % zp sobilých výdaj projektu. Výdaje na tzv. mezinárodní aktivity musí ve finan ním vyjád ení p edstavovat nejmén 25 % z celkových p ímých zp sobilých výdaj rozpo tu projektu (tj. po ode tení nep ímých náklad ) bez osobních náklad. Minimální výše finan ní podpory na jeden projekt iní 1 mil. K. Maximální výše finan ní podpory na jeden projekt iní 10 mil. K. Pr b žná výzva je v sou asné dob otev ena, uzáv rka t etího kola je ; poslední termín je stanoven na