PŘÍRUČKA DOBRÉ PRAXE TCA R.O.A.D

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍRUČKA DOBRÉ PRAXE TCA R.O.A.D"

Transkript

1 INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL V ČESKÉ REPUBLICE PŘÍRUČKA DOBRÉ PRAXE TCA R.O.A.D KARVINÁ 2008 PROJEKT ROMCENTRUM JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM A ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

2

3 PŘÍRUČKA DOBRÉ PRAXE TCA R.O.A.D KARVINÁ 2008 PROJEKT ROMCENTRUM JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM A ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

4 Vydáno v rámci projektu Romcentrum Programu Iniciativy Společenství EQUAL. Zpracoval : Ing. Rostislav Mechúr, ANATAS s.r.o., Karviná Grafická úprava a doplnění: Mgr. Veronika Krejčová, Občanské sdružení "Sdružení Romů Severní Moravy, Karviná Vydalo Občanské sdružení "Sdružení Romů Severní Moravy", Karviná Karviná 2008 Vydání první Fotografie použité v této publikaci pocházejí z fotoarchivu projektu Romcentrum. Na obálce: Kamarádství, Kristýna Janíková a Hana Balicová (ZŠ Vydmuchov, Karviná) Autorky byly oceněny na 1. ročníku výtvarné soutěže pro děti ze ZŠ realizované v rámci projektu Romcentrum (rok 2006, téma Kamarádství, 3. místo v kategorii kolektivních prací) Tato publikace je výstupem projektu Romcentrum realizovaného a financovaného v rámci Programu Iniciativy Společenství EQUAL. Programu Iniciativy Společenství EQUAL (CIP EQUAL) je spolufinancován z Evropského sociálního fondu EU. Projekt Romcentrum je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem České republiky. 2

5 Obsah ÚVOD ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA MEZINÁRODNÍHO PARTNERSTVÍ R.O.A.D 7 2. MEZINÁRODNÍ PARTNERSTVÍ R.O.A.D Romcentrum, Česká republika Evropská romská pracovná agentura, Slovensko Esélyegyenlöség a médiában, Maďarsko In Carovana. Sulla vie delle stelle, Itálie Romowie na rynku pracy, Polsko AKTIVITY MEZINÁRODNÍHO PARTNERSTVÍ R.O.A.D Analýzy a studie Dokumentační centrum Pracovní agentura Romská televize Konference Školení Vytvoření ochranné značky Gypsy Společenská setkání. 27 Vzpomínkové shromáždění Výstava ROMA RISING. 29 ZÁVĚREM. 30 3

6 4

7 ÚVOD Iniciativa Společenství EQUAL je jednou ze čtyř iniciativ Společenství, které jsou v programovacím období spolufinancovány ze Strukturálních fondů. Iniciativa Společenství EQUAL spolufinancovaná z Evropského sociálního fondu (ESF) je jedním z nástrojů na dosažení cílů Evropské strategie zaměstnanosti (ESZ). Evropská komise vyhlásila Iniciativu Společenství EQUAL v návaznosti na Iniciativy Společenství ADAPT a EMPLOYMENT implementované v minulém programovacím období. Tato Iniciativa podporuje na celém území EU mezinárodní spolupráci při vývoji a prosazování nových nástrojů boje se všemi formami diskriminace a s nerovnostmi na trhu práce. Cílem Iniciativy je tedy vyvinou a prosadit nástroje na podporu příslušníků znevýhodněných skupin (dlouhodobě nezaměstnaných, nízkokvalifikovaných, absolventů škol, starších občanů, osob se zdravotním postižením, etnických menšin, žen, azylantů apod.), kteří se střetávají s diskriminací či nerovným zacházení buďto přímo v zaměstnání nebo při hledání zaměstnání. Jedna z tématických oblastí Iniciativy Společenství EQUAL je zaměřena pouze na problematiku sociálního začleňování a pracovního uplatnění žadatelů o azyl. Mezinárodní spolupráce je jedním z klíčových principů Iniciativy Společenství EQUAL o odlišuje ji od ostatních forem pomoci z ESF. Smyslem mezinárodní spolupráce je zvýšit přidanou hodnotu práce rozvojových partnerství díky výměně zkušeností, informování o příkladech dobré praxe a příkladech nevhodných řešení. Každé rozvojové partnerství musí mít alespoň jednoho partnera z jiné země, přičemž většinou to bude obdobně tématicky zaměřené rozvojové partnerství financované z CIP EQUAL. 5

8 Tato publikace vznikla jako výsledný informační materiál prezentující činnosti realizované v rámci projektu Iniciativy Společenství EQUAL ROMCENTRUM, které mezinárodní partnerství R.O.A.D. (Romany Organisations for Aid and Development - Romská organizace pro pomoc a rozvoj) uskutečnilo v letech Tato publikace si nedává za cíl vyčerpávajícím způsobem popisovat všechny aktivity a výsledky projektových aktivit. Našim cílem je představit čtenářům oblasti, které byly středem zájmu mezinárodního partnerství R.O.A.D a které přispěly k vzájemnému obohacení partnerů v oblasti znalostí, výměny zkušeností a také vytváření nových aktivit podpory Romů v evropském kontextu. 6

9 1. ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA MEZINÁRODNÍHO PARTNERSTVÍ R.O.A.D V jednotlivých evropských zemích se ve společnosti vyskytují identické nebo srovnatelné problémy týkající se romské problematiky. Tyto problémy mají mnohdy společné charakteristiky, ale možnosti sociálního a pracovního začleňování romského etnika se různí. Také integrační přístupy a systémová řešení vycházejí z jiných potřeb cílových skupin a jejich postavení ve společnosti. Obecně lze říci, že postavení Romů je ve všech spolupracujících zemích velmi závažným problémem a s vysokým (a neustále rostoucím) počtem romské populace se tato otázka stává ještě naléhavější. Naléhavou se jeví i v evropském kontextu problematika pracovního uplatnění Romů. Současné ekonomické trendy způsobují extrémně vysokou nezaměstnanost Romů v souvislosti s jejich nízkou kvalifikací a omezenou schopností pružně reagovat na potřeby trhu práce. Jejich životní úroveň je alarmující. Romové narážejí na předsudky ze strany majoritní společnosti, dochází k diskriminaci a k jejich sociální a ekonomické marginalizaci. Nízká úroveň vzdělání Romů představuje velký problém. Stejně tak nepřipravenost a neochota většinové společnosti změnit svůj dosavadní postoj k romské minoritě vzhledem k jejich odlišnému životnímu stylu a rozdílným kulturním a sociálním hodnotám. Práce s etnickými menšinami, role státu a organizací pracujících s romskou populací jsou v jednotlivých zapojených zemích organizovány odlišně. Daná rozlišnost řešení a přístupů k předmětné problematice menšin přinášela do partnerství neocenitelné zkušenosti a byla přidanou hodnotou projektů EQUAL realizovaných na národních úrovních. Nejvýznamnějším cílem mezinárodního partnerství R.O.A.D. byla výměna informací, zkušeností, know-how a praktických příkladů z každodenní práce s romskou populací. 7

10 Mezinárodní rozměr projektů vytváří podstatnou přidanou hodnotu v důsledku spolupráce a výměny informací a nejlepších praktických postupů mezi jednotlivými zeměmi s rozlišnými zkušenostmi, institucionálními rámci, kulturami atd. Rozmanitost řešení problémů rómské populace v každé ze zúčastněných zemí přináší nové chápání a přístupy, které v důsledku synergických účinků napomáhají rozvíjet jednotlivé akce, a kterých by nebylo možno dosáhnout, pokud by aktivity probíhaly pouze v jedné zemi. Rozvojové partnerství ROMA spolupracovalo na mezinárodní úrovni s organizacemi na Slovensku, v Itálii, Polsku a Maďarsku pod názvem TC R.O.A.D. (Romany Organizations for Aim and Development). Slovenští partneři realizovali vzdělávání romských občanů žijících ve vyloučených lokalitách s cílem zlepšit jejich pracovní uplatnění, Italové připravovali zavedení a prosazení výrobní značky Gypsy pro tradiční romské řemeslné a rukodělné výrobky a zaměřovali se na uplatnění cílových skupin v rámci tradičních řemeslných a hudebních dovedností. Cílem maďarských partnerů bylo vytvořit a provozovat evropský romský mediální televizní kanál a polští partneři se podobně jako čeští partneři zajímali o širokou oblast nabídky služeb pro romské občany za účelem zlepšení jejich přístupu na trh práce a překonávání diskriminačních postojů majoritní společnosti. 8

11 PARTNEŘI ROMCENTRUM, Česká republika EVROPSKÁ ROMSKÁ PRACOVNÁ AGENTURA, Slovensko ESÉLYEGYENLÖSÉG A MÉDIÁBAN, Maďarsko IN CAROVANA. SULLA VIE DELLE STELLE, Itálie ROMOWIE NA RYNKU PRACY, Polsko 9

12 CÍLE NADNÁRODNÍHO PARTNERSTVÍ Nadnárodní zainteresovaní partneři definovali konkrétní cíle vzájemné spolupráce do následujících oblastí o zvýšení úrovně vzdělání romské populace o zvýšení pracovního uplatnění romské menšiny o propojení romské menšiny a většinové společnosti pomocí činností, které povedou k změně postojů a přístupu k romské menšině, k boji proti rasismu a xenofobii vůči romské menšině o poskytnutí informací pro širokou veřejnost týkajících se romské historie, kultury a současného stavu romské populace, o sběr a zachování historických a tradičních romských uměleckých děl a zachování těchto kulturních pokladů o vytvoření spolupráce mezi romskými komunitami a organizacemi na místní a národní úrovni a mezi samotnými romskými organizacemi navzájem atd. 2. MEZINÁRODNÍ PARTNERSTVÍ R.O.A.D. 2.1 ROMCENTRUM, Česká republika Rozvojové partnerství ROMA a ani žádná z jejich organizací se neúčastnila předchozího kola EQUAL nebo jiných projektů financovaných z fondů EU. Sdružení Romů Severní Moravy nicméně realizovalo v roce 2003 rozsáhlý investiční projekt výstavba nového Romského kulturního a společenského centra. Toto nové centrum poskytuje základ pro kulturní, vzdělávací a společenské aktivity neziskových organizací v daném kraji. 10

13 Organizace má odpovídající zkušenosti s pořádáním velkého počtu odpočinkových vzdělávacích aktivit pro romskou menšinu stejně jako pro majoritní populaci s cílem bojovat proti rasismu a xenofobii ve společnosti. Výsledkem těchto činností je vzrůstající povědomí o romské menšině, podpora příznivého pohledu na romskou kulturu a její zvláštnosti a přijetí vlastní identity ve společnosti. Toto ojedinělé kulturní zařízení, nejen v rámci našeho kraje, ale i v celé České republice, je základem pro kulturní, vzdělávací a společenské aktivity neziskových národnostních uskupení nejen ve městě Karviná, ale i v celém Moravskoslezském kraji. V prostorách Romského kulturního a společenského centra je taneční a konferenční sál pro 200 návštěvníků, salónek, místnosti pro kanceláře a mimoškolskou činnost dětí a mládeže. Tento projekt vznikl jako odezva na základní teze a strategii pro vzdělávání romských dětí s cílem úspěšné integrace romské menšiny do české společnosti. Přívlastek romské v názvu Centra pouze zdůrazňuje absenci podobného zázemí pro Romy a nikoliv snahu o jejich jakoukoliv segregaci. Myšlenkou využití Centra pro trávení volného času organizovaných a neorganizovaných dětí a mládeže se členové sdružení vážně zabývají od samého vzniku projektu. Organizováním těchto volnočasových aktivit byl od počátku naplňován jeden ze základních cílů sdružení, a to podchytit zájem rodiny i dětí o další vzdělávání na úrovni sekundární i terciární. Cílem je stále aktivní řešení národnostní otázky, která sebou nese problematiku rasismu, xenofobie a národnostní nesnášenlivosti. 11

14 2.2 EVROPSKÁ ROMSKÁ PRACOVNÁ AGENTURA, Slovensko Přestože se tento partner dříve neúčastnil programu EQUAL, zaměstnanci již disponovali odpovídajícími zkušenostmi s politikou EU a projekty financovanými z EU. Na projektu spolupracovali - Evropská romská pracovní agentura a Agentura Timur&partners. Jedním z hlavních expertů nadnárodního partnerství R.O.A.D. za Slovensko byl místopředseda Evropské romské pracovní agentury Ladislav Richter - prezident Rady nevládních romských organizací (zahrnující 160 romských nevládních organizací na Slovensku) a člen Rady pro nevládní organizace při slovenské vládě. Jeho znalosti a zkušenosti s romskými otázkami na Slovensku a jeho působení, co by člena Rady pro nevládní organizace při slovenské vládě byly v souvislosti s řešením romských otázek neocenitelné. Agentura Timur&partners, působící zejména jako dodavatel pro Delegaci/zastoupení Evropské komise ve Slovenské republice pro realizaci komunikační strategie Evropské komise na Slovensku, se rovněž zabývá činnostmi souvisejícími s romskými otázkami. Postupem času pouhý zájem o otázky týkající se menšin přerostl ve skutečnou angažovanost v dané problematice. Z kombinace vědomostí, důvěry a přesné definice potřeb rómské menšiny na Slovensku prostřednictvím těchto dvou subjektů vzniklo partnerství, které si dalo společný cíl: realizovat činnosti podpory romské menšině aktivně se zapojit na trhu práce. 12

15 2.3 ESÉLYEGYENLÖSÉG A MÉDIÁBAN, Maďarsko Nadace pro menšiny a lidská práva v Maďarsku měla již zkušenosti s realizací a organizací projektů financovaných z národních a místních zdrojů, ale postrádala zkušenosti s realizací významnějšího mezinárodního projektu a to i přes své nesčetné mezinárodní kontakty. Hlavní činností nadace je prezentace kladných i záporných příkladů ze života menšin žijících v Maďarsku. Tyto informační činnosti jsou po léta prováděny prostřednictvím rádia, televize a internetu a rovněž zahrnují veřejné a občanské organizace. Počet mezinárodních kooperačních činností roste a zahrnuje stále více aktivit v této oblasti, jako je např. výměna zkušeností s filmovou produkcí, s organizací společných programů, filmových festivalů atd. Obecným cílem těchto projektů je posílení vztahů mezi organizacemi z různých zemí, společný boj proti diskriminaci a zlepšení životních podmínek znevýhodněných členů menšin, zvláště Romů. 2.4 IN CAROVANA. SULLA VIE DELLE STELLE, Itálie Organizace KERVAN z Itálie pořádala kurzy pro neevropské občany, většinou se jednalo o výuku národních jazyků (italština a němčina) a základy užívání informačních technologií. Tyto aktivity byly financovány z Evropského sociálního fondu. Zkušenosti KERVAN s prací s Romy se opírají o předchozí projekty financované z ESF s názvem politika zaměstnanosti pro integraci Rómů žijících v jižním Tyrolsku na trh práce (1998, 1999, 2000). Projekty byly zaměřen na tradiční formy romské práce a způsoby, jakými jsou schopni se vrátit do práce a vydělat si peníze zákonným způsobem. 13

16 Zkušenosti KERVAN získal rovněž v rámci projektu EQUAL I, kdy ve spolupráci s parterem GRAIN (IT) realizoval projekt Možnosti zaměstnání a centra pro hlídání dětí. Partnery v těchto mezinárodních aktivitách byly partner z Rakouska (Vídeň) a ze Spojeného království. Cílem projektu byla zpětná integrace žen na trh práce pomocí nových metod zaměstnání a pomocí center pro hlídání dětí. KERVAN dále spolupracoval na projektu ADAPT-NOW s partnery z Německa (Norisarbeit, Nuremberg; RIDAF, Reutlingen), Belgie (IFPME, Brusel) a s národním partnerem z Brindisi (FIDET-COOP). Cílovou skupinou byly ženy jak místní národnosti tak neevropské občanky. Cílem projektu bylo pomoci ženám vstoupit na trh práce poskytnutím informačních technologií (telework) pro ty, které nemohli pracovat na tradičních pracovištích z rodinných důvodů. 2.5 ROMOWIE NA RYNKU PRACY, Polsko Romská asociace v Polsku se neúčastnila předchozích kol projektu EQUAL. V roce 2003 však realizovala projekt financovaný Evropskou unií s názvem Integration Now. V rámci organizace provozuje Institut romské historie, který spravuje dokumentaci, provádí výzkumnou a publikační činnost. Měsíčně vydává Dialog-Pheniben obsahující informace o kulturním a společenském dění. Provádí rozsáhlé kulturní, vzdělávací a společenské akce s cílem pomoci Rómům žijícím v Polsku. Práce organizace zahrnuje integrační činnosti cílené jak na rómskou populaci tak na polskou většinu. K nejvýznamnějším úspěchům patří realizace rozsáhlého mezinárodního projektu, jehož výstupem je stálá výstava věnovaná vyhlazení evropských Romů. Tato exhibice je vystavena v Národním muzeu Auschwitz Birkenau v polské Osvětimi. 14

17 3. AKTIVITY MEZINÁRODNÍHO PARTNERSTVÍ R.O.A.D 3.1 ANALÝZY A STUDIE Partneři na národních úrovních získávali prostřednictvím analýz a studií informace týkající se potřeb cílových skupin, odstraňování bariér k rovnému přístupu na trh práce, ke vzdělání apod. Cílem analýz nadnárodní úrovně nebylo realizovat velké studie (ty samy o sobě by v tématu romské problematiky vydaly na samostatný projekt). Cílem bylo sdílení zkušeností a informací z analýz realizovaných na národních úrovních a přenos výsledků na úroveň nadnárodní spolupráce s cílem porovnat odlišnosti a navrhovat, či diskutovat možnosti řešení romské otázky v regionálním konceptu ve vazbě na získané zkušenosti a inspirace. Polský partner realizoval výzkum sociologický a etnologický, a to ve spolupráci s akademickou platformou Varšavské a Jagelonské Univerzity, kde se odborně specializují na romskou problematiku. Výzkumy jako terénní a zúčastnili se jich jako dotazovatelé sami Romové s dosaženým středním vzděláním. Průzkum probíhal ve spolupráci s místními romskými organizacemi a úřady. Cílová skupina byla poměrně velká, neboť zahrnovala Romy žijící v lokalitách Bukowina Tatrzańska, Szaflary, Černý Dunajec, Kęty, Oświęcim, w Gliwicích, Nyse a Prudniku. Výsledky výzkumu jsou zpracovány ve formě výzkumné zprávy, která byla publikována. Zpráva o polském výzkumu je k dispozici v anglické a polské verzi a Sdružení Romů v Polsku ji na vyžádání zasílá. Na základě výzkumu byly vytvořen v Polsku Aktin program pro zajištění dalšího vzdělávání Romů za účelem jejich podpory zlepšení přístupu na trh práce. Český partner přispěl k výměně zkušeností svými analýzami potřeb cílových skupin v regionálním kontextu a potřebami zaměstnavatelů při zaměstnávání cílových skupin. 15

18 3.2 DOKUMENTAČNÍ CENTRUM Partneři navázali spolupráci, prostřednictvím které dochází k výměně informací, dokumentů a materiálů majících souvislosti s problematikou Romů žijících v Evropě. Dokumentační centrum, jemuž zázemí vytvořila organizace KERVAN z Itálie ve spolupráci s národními partnery zajišťuje informační platformu z různých oblastí romské problematiky historie, kultura, tradiční řemesla a umělecká díla, možnosti pracovního uplatnění Romů, kontakty na pro-romské organizace atd. Významně se podílelo Stowarzyszenie Romuw z Polska, kteří ve spolupráci s romským Národním historickým institutem realizoval nejen kompletaci výzkumných činností na poli romské otázky v Polsku, ale také historické souvislosti a tradiční a umělecké zázemí polských Romů. Významnými partnery pak byli také Muzeum v Osvětimi, Národní historický institut ve Varšavě, Centrální Rada Sinti a Romů w Heidelbergu, Univerzity v Polsku atp. Významnou otázkou ve výměně názorů a zkušeností partnerů bylo uchování informací týkající se romského holocaustu a potřeba tzv. národního obrození Romů potřeba výchovy a vzdělání romské inteligence ve všech zainteresovaných zemích. Vzhledem k tomu, že Italové spolupracovali ve 2. kole EQUAL na mezinárodní úrovni ještě v dalším TC partnerství, spolupodíleli se i organizace z Portugalska a Španělska na vytvoření základny dokumentačního centra. Materiály jsou přijímány v elektronické a písemné podobě. Základním jazykem (je-li to možné) je angličtina. Materiály jsou k dispozici také v romštině a národních jazycích spolupracujících partnerů. Bližší informace 16

19 3.3 PRACOVNÍ AGENTURA Zaměstnávání Romů a způsob jejich pracovního uplatnění je ve všech spolupracujících zemích velmi obtížné. Vzhledem k tomu, že každá země pracovala s jinak definovanou cílovou skupinou Romů, nebylo možné přenášet nebo implementovat společné prvky aktivit z národní úrovně. Slovenští partneři pracovali s negramotnými Romy v sociálně vyloučených lokalitách, Poláci se snažili o pracovní uplatnění romské inteligence ohrožené xenofobií a rasismem, snažili se o využití tradičních řemesel a romské hudebnosti, Češi dali vzniknout specializované pracovní agentuře podporovaného zaměstnávání a Italové podporovali sebezaměstnávání Romů v tradičních řemeslech a výrobě houslí. Romské hudební skupiny v Budapešti a Polsku 17

20 Vzhledem k velké různorodosti orientované na potřeby cílových skupin v jednotlivých zemích bylo přínosné vzájemné informování se o možnostech řešení podpory zaměstnávání v jednotlivých zemích. Během realizace EQUAL projektů vznikly v partnerství dvě specializované pracovní agentury, a to v Karviné - ROMA AGENTURA zabývající se podporovaným zaměstnáváním Romů v regionu a v Osvětimi (Polsko) HUDEBNÍ AGENTURA - podporující sebezaměstnávání Romů v oblasti tradiční umělecko-hudební produkce. Italští partneři jako jediní v mezinárodním partnerství R.O.A.D. realizovali aktivity spojené s podporou sebezaměstnávání znevýhodněných cílových skupin. Předmětem zájmu a podpory pro sebezaměstnávání se stala oblast sběru šrotu (Sintové, Merano), úklid veřejných prostranství (Romové, Bolzano), zásobování a pohostinství při hudebních akcích, zábavách a koncertech (Sintové,Bolzano), krejčovství (sintské ženy v Bressanone a romské ženy v Bolzanu), hudební skupiny (mladí Sintové, Bolzano), příprava kebabu (Sintové, Bolzano), houslařství (Sintové, Merano). 3.4 ROMSKÁ TELEVIZE Hlavním cílem maďarského partnera bylo ve 2. kole EQUAL vytvořit televizní studio a začít provozovat evropský romský televizní kanál. Tyto aktivity byly zaměřeny na pomoc nezaměstnaným, především handicapovaným osobám a Romům, kteří jen obtížně mohou získat pracovní uplatnění v Maďarsku. Vybraní nezaměstnaní získali během projektu kvalifikaci a následně pracovní místa v oblasti médií v nově otevřeném studiu. Maďarský partner získal budovu - původně se jednalo o sklad barev, ve které za pomoci finančních prostředků EQUAL vybudoval televizní studio s bezbariérovým přístupem. Vybudování studia bylo pouze jedním krokem. 18

21 Dalším, velmi důležitým krokem bylo vzdělávání a rekvalifikace znevýhodněných osob a Romů. V rámci projektu byla dána příležitost 40 uchazečům absolvovat rekvalifikační vzdělávací program zaměřený na práci v médiích. Většina z těchto absolventů byli Romové, postižení lidé a lidé ohrožení chudobou. Nadace práv menšin a lidských práv - KEJA (Kisebbségi és Emberi Jogi Alapítvány The Minority and Human Rights Foundation) zaměstnala 13 studentů v novém studiu. Celkem 4 kameramany, 2 střihače, 4 reportéry a 3 redaktory. Studenti jsou zaměstnáni na plný úvazek. Dne 2. srpna 2006 ustavili partneři z Polska, Maďarska a Slovenska Evropskou nadaci romské televize a médií. Tato má za úkol zrealizovat romský televizní kanál v Evropě pro 12 až 15 milionů potenciálních romských diváků a dalších 650 milionů dalších příjemců. Tato nadace si klade za cíl, propojovat rozdílné kulturní světy pomocí informací a programů určených nejen pro Romy. 19

22 3.5 KONFERENCE Konference se v rámci mezinárodního partnerství staly významnou platformou pro výměnu informací a zkušeností týkající se pochopení a řešení romské problematiky. Konference byly zorganizovány postupně v Zakopanem v Polsku, v Budapešti, Bratislavě a v Karviné. Témata konferencí byla zaměřena odborně dle řešené problematiky organizující země. Polsko realizovalo rozsáhlá výzkumná šetření v rámci EQUAL, jejich výsledky byly prezentovány nejen odborníkům akademiků, ale také neziskovým organizacím, mezinárodním partnerům a tvůrcům sociálních politik na národní úrovni. Zástupci české delegace na konferenci v PL Prezentované výzkumy o Prof. Lech Mróz, Varšavská Univerzita Výzkumné programy romské problematiky sociální a kulturní aspekty o Dr. Agnieszka Kowarska, Varšavská Univerzita - Etnické výzkumy týkající se potíží při zaměstnání Romů. o MA Franciszek Czech, Jagelonská Univerzita Cracov - Romové a jejich zaměstnávání o Dr Andrzej Tłomacki, Asociace Romů v Polsku Statistická rozprava týkající se pracovního centra a centra sociální pomoci lokální romské polské asociace o Professor Tadeusz Paleczny, Jagelonská Univerzita Cracov Socio kulturní důvody nezaměstnanosti mezi Romy v Polsku o Dr.Marian Grzegorz Gerlich, Asociace Romů v Polsku Projektové vzdělávací aktivity - hodnocení a způsoby implementace 20

23 Konference v Itálii Na mezinárodní konferenci v Bolzanu (Itálie) se sešla dvě partnerství dvou projektů EQUAL, na nichž se podílel italský partner. Během setkání měly všechny zastoupené země možnost představit své projekty (THARA Vídeň, KERVAN Bolzano, CESIS Lisabon, Junta de Andalucia Sevilla, ERPA Bratislava, KEJA Budapešť, SRSM Karviná, SRWP Osvětim). Součástí tohoto evropského meetingu byla také prohlídka dvou romských táborů v Meranu a Bolzanu. 21

24 V Bratislavě byla hlavní nosnou myšlenkou potřeba vzdělávání příslušníků sociálně vyloučených romských lokalit. Mnozí z těchto Romů jsou negramotní a žijí v katastrofálních podmínkách a v chudobě. Sociální reformy na Slovensku velmi ztížily situaci mnoha romských rodin. Naopak také podnítily nutnost efektivního řešení romské otázky, potřebu podpory v oblasti vzdělávání dětí i dospělých, zajištění terénních služeb městy a neziskovými organizacemi. Konference v Maďarsku byla významná svým zaměřením na prezentování života Romů, jejich tradic, kultury a svébytnosti a to prostřednictvím televize a médií. Všichni vystupující vyjádřili podporu myšlence evropské romské televize a reagovali na na potřebnost podobných aktivit pro sbližování kultur jednotlivých národnostních skupin. Shodli se na tom, že problémy jsou zapříčiněny malou vzájemnou informovaností mezi majoritní a minoritní společností. Jakákoliv snaha prolomit tuto nízkou informovanost prostřednictvím romského televizního kanálu a dalších medií důležitá a pomáhá vzájemnému porozumění. 22

25 Vystupující oceňovali myšlenku vzniku evropské romské televize, která je určena nejen Romům samotným. Zajímavým výstupem mezinárodní spolupráce bylo založení Evropské romské nadace pro televizi a média v Oswiecimi v Polsku. Polský a maďarský partner TCA R.O.A.D. se chtějí založením nadace zasadit o vytváření podmínek pro rozvoj spolupráce, která bude za pomocí medií podporovat integraci Romů v Evropě. Právě pozitivní prezentace Romů a zprávy z jejich každodenního života mohou přispět ke změně postojů a vnímání Romů majoritní společností. 23

26 Karviná hostila mezinárodní partnery a hosty u příležitosti ukončení nadnárodní spolupráce. Hodnocení a bilancování výsledků se zúčastnili nejen experti jiných EQUAL projektů, mezinárodní partneři, ale také zástupci města a kraje. Konferenci svou účastí podpořil i PhDr. Andrej Sulitka ze sekretariátu Rady vlády pro národnostní menšiny Úřadu vlády ČR. Partneři vyzdvihli největší úspěchy dosažené na národních úrovních a podporující etnické menšiny a vyslovili spokojenost s nadnárodní spoluprací. Projekty EQUAL přispěly nejen k navázání nových vztahů v evropském kontextu, ale také přispěly k výměně zkušeností, informací, vzájemné inspiraci a obohacení o možností řešení dílčích aspektů romské integrační politiky. 24

27 3.6 ŠKOLENÍ Vzdělávání a zajištění rekvalifikací příslušníků romského etnika bylo v jednotlivých spolupracujích zemích jedním ze základních pilířů aktivit na národní úrovni. Cílem mezinárodního partnerství nebylo společné vyvíjení modulů či kuru, ale výměna dobré praxe ve vztahu k specifikám cílových skupin. Mezinárodní partneři realizovali na národních úrovních vzdělávání, ketré mělo příčinnou souvislost s cíly a výstupy národní úrovně. Slovenští partneři realizovali poradenské a vzdělávací kurzy pro marginalizované cílové skupiny ve vyloučených lokalitách Slovenska. Mnozí účastníci kurzů byli dle vstupních pohovorů negramotní, jen nemnoho z nich mělo ukončené základní vzdělání. Český partner zajistil pro Romy vzdělávací kurzy zaměřené na zlepšení přístupu na trh práce orientované na poradenství, zvládnutí práce na PC a základy anglického jazyka. Úspěšným absolventům pak Roma agentura pomáhala z vyhledáním odpovídajícího pracovního uplatnění, včetně referencí a doporučení. Maďarští partneři měli vzdělávací aktivity zaměřené cíleně na rekvalifikaci spojenou s obsluhou zázemí televizního studia a práce v médiích. V Polsku a Itálii se kolegové zaměřili na vzdělávací aktivity spojené se základní orientací na trhu práce, sebezaměstnávání prostřednictvím tradičních řemesel a hudební produkce. Společnými aspekty vzdělávacích aktivit bylo především: zvyšovaní kvalifikace pracovní síly s ohledem na tržní hospodářství a informatizaci společnosti praktické tréninky prezentačních a sociálních dovedností, zvyšování právního a ekonomického povědomí cílové skupiny poradenství a pomoc při zaměstnávání a hlavně aktivní vyhledávání vhodných pracovních pozic, včetně sebezaměstnávání, vzhledem ke specifikům cílové skupiny a potřebám trhu práce. 25

28 Prezentace slovenského partnera ke školení Systém a organizace vzdělávací činnosti vyplývala z konkrétních a reálných potřeb marginalizovaných a znevýhodněných skupin obyvatelstva v jednotlivých zemích a potřeb trhu práce. Vycházejíc z empirického průzkumu stavu přípravy dlouhodobě nezaměstnaných na trhu práce a jejich hlavních překážek dostat se na něj byl systém vzdělávání šitý na míru dle potřeb marginalizovaných skupin. Všechny tyto systémy zohledňovaly nízkou kvalifikaci romského etnika, příp. nízkou orientaci ve všech hlavních oblastech souvisejících s trhem práce. Vzdělávání lze charakterizovat společnými znaky - vyšší náročnost na počet hodin potřebných pro jednotlivé vzdělávací moduly, jednoduché a srozumitelné formulace učebních lekcí, názorné příklady a vizualizace, interaktivní metody vzdělávání, připravenost a kvalifikovanost lektorů. Společné znaky vzdělávacích modulů: o Trénink klíčových sociálních dovedností a pracovních návyků ohrožených cílových skupin o Sebezaměstnání o Rozvoj prezentačních dovedností o Základy práce s počítačem o Základy jazykové přípravy pro trh práce 26

29 3.7 VYTVOŘENÍ OCHRANNÉ ZNAČKY GYPSY Mezinárodní partnerství si dalo za cíl vytvořit ochrannou známku GYPSY pro tradiční romské rukodělné produkty a nalézt způsoby, jak komercionalizovat tuto značku prostřednictvím etnických obchodů. Partneři připravili a diskutovali vhodné návrhy této značky a přitom řešili složitý problém spojený s vlastnictvím známky a způsobu udělování této značky tradičním výrobcům. V rámci mezinárodního partnerství bylo vytvořeno několik grafických návrhů značky a byla diskutován nástin kritérií, jak značku udělovat a komu. Partneři v této fázi narazili na problémové oblasti spojené s legislativním i organizačním rámcem značky kvality v mezinárodní kontextu. Myšlenka zavedení značky byla v rámci mezinárodního partnerství a realizovaného projektu EQUAL nakonec opuštěna a to především z důvodů nejasností a problémů s financováním výdaje na registraci značky, organizaci jejího udělování, administrativní zajištění přidělování a odebírání, obhajování držení, přesahující možnosti jednoho partnera. Mezinárodní partneři se shodli na tom po expertízách dalších odborníků, že zavedení značky v mezinárodním kontextu by vyžadovalo samostatný projekt řešící pouze danou problematiku. Partneři se dohodli na možnosti další spolupráce v této oblasti, kterou bude v budoucnosti iniciovat italský partner. 3.8 SPOLEČENSKÁ SETKÁNÍ VZPOMÍNKOVÉ SHROMÁŽDĚNÍ Partneři TC R.O.A.D se účastnili vzpomínkového setkání u příležitosti výročí romského holocaustu ( Zigeunerlager ) ve vyhlazovacím táboře v Osvětimi Auschwitz Birkenau Vzpomínkové setkání na romské oběti holocaustu se zúčastnili mezinárodní partneři, vedle zástupců polských neziskových organizací a romských organizací byli přítomni i zástupci regionu a státu. Za ČR se zúčastnil pan Svatopluk Karásek - poslanec parlamentu České republiky a další představitelé Ministerstva zahraničí ČR. 27

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

Mezinárodní setkání v Itálii (Bolzano) 11.5. 13.5. 2006

Mezinárodní setkání v Itálii (Bolzano) 11.5. 13.5. 2006 INFORMAČNÍ BULLETIN NADNÁRODNÍHO PARTNERSTVÍ RP ROMA R.O.A.D. č. 4 Vážení partneři, rádi bychom Vás v pořadí již čtvrtým bulletinem informovali o průběhu a závěrech z posledního setkání nadnárodního partnerství

Více

Monitorovací ukazatele. sledované rozvojovými partnerstvími

Monitorovací ukazatele. sledované rozvojovými partnerstvími Monitorovací ukazatele sledované rozvojovými partnerstvími 1 Obsah prezentace: princip monitorování širší kontext monitorovacích indikátorů u Programu Iniciativy Společenství EQUAL společné minimum EK

Více

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE Popis iniciativy a jejího cíle Iniciativa EQUAL je definována čl. 20 (1) Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, o obecných ustanoveních o Strukturálních fondech,

Více

Základní informace ke druhému kolu Iniciativy Společenství EQUAL

Základní informace ke druhému kolu Iniciativy Společenství EQUAL MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Základní informace ke druhému kolu Iniciativy Společenství EQUAL Iniciativa Společenství EQUAL byla Evropskou komisí vyhlášena v návaznosti na předchozí Iniciativy

Více

Seminář pro žadatele o finanční podporu z CIP EQUAL. Dodatečná výzva pro Akci 3 CIP EQUAL

Seminář pro žadatele o finanční podporu z CIP EQUAL. Dodatečná výzva pro Akci 3 CIP EQUAL Seminář pro žadatele o finanční podporu z CIP EQUAL Dodatečná výzva pro Akci 3 CIP EQUAL Mgr. Jan Blahůšek Ministerstvo práce a sociálních věcí Řídící orgán CIP EQUAL Iniciativa Společenství EQUAL v roce

Více

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Mgr. Michal Kalman, Ph.D. 30.4.2015 Cíle programu přispět ke strukturálnímu posunu C R směrem k ekonomice založené: na vzdělané, motivované a kreativní pracovní

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

Grafická prezentace výsledků šetření v rámci telefonických pohovorů se zástupci rozvojových partnerství (36 z 59)

Grafická prezentace výsledků šetření v rámci telefonických pohovorů se zástupci rozvojových partnerství (36 z 59) Příloha Grafická prezentace výsledků šetření v rámci telefonických pohovorů se zástupci rozvojových partrství (3 z 9) A. Fáze přípravy žádosti od pracovníka české partrské z televize % Zdroj prvotní informace

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování a zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce Deinstitucionalizací služeb se transformuje institucionální péče v péči komunitní. Řízeně

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant.

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant. Individuální projekt MPSV Podpora pracovního uplatnění starších osob v souvislosti s vyhlášením roku 2012 Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity, Operační program Zaměstnanost (2014

Více

REHABILITACE - AKTIVACE PRÁCE. EQUAL/2/52CZ.04.4.09/1.1.00.4/0038 Příjemce: Vzdělávací společnost EDOST s.r.o.

REHABILITACE - AKTIVACE PRÁCE. EQUAL/2/52CZ.04.4.09/1.1.00.4/0038 Příjemce: Vzdělávací společnost EDOST s.r.o. o setkání transnational steering group o workshopy o komunikace mezi partnery o proces rozhodování - rozhovory - monitorovací zprávy Hodnocené aktivity: Setkání Transnational Steering Group, 20. 21. 2006,

Více

Předmět: Návrh závěrů Rady o zvyšování informovanosti o civilní ochraně - přijetí

Předmět: Návrh závěrů Rady o zvyšování informovanosti o civilní ochraně - přijetí RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 18. května 2009 (19.05) (OR. en) 9976/09 PROCIV 77 JAI 302 COCON 15 RELEX 473 SAN 126 TELECOM 112 COHAFA 28 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Generální sekretariát Příjemce: Coreper/Rada

Více

Operační program Zaměstnanost

Operační program Zaměstnanost Operační program Zaměstnanost 2014-2020 Jan Havránek vrchní ředitel sekce fondů EU, MPSV ČR Praha, 10. dubna 2014 Obsah prezentace Současný stav přípravy OP Zaměstnanost (OPZ) Věcné zaměření OPZ Finanční

Více

Dodatky a textové přílohy

Dodatky a textové přílohy Dodatky a textové přílohy 78 Dodatek: Přehled projektů v oblasti rozvoje lidských zdrojů podporovaných programem Phare Rozvoj lidských zdrojů PALMIF (CZ 9305-02) Cílem projektu byla podpora místních iniciativ

Více

Projekt Když potřebujete pomoc při hledání místa...

Projekt Když potřebujete pomoc při hledání místa... Projekt Když potřebujete pomoc při hledání místa... opatření 2.1 OP RLZ integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí územní rozsah: Brno-město a Brno-venkov doba realizace: 9.

Více

Projekt iyouth Modely integrace a prevence sociálního vyloučení: podpora migrantské mládeže

Projekt iyouth Modely integrace a prevence sociálního vyloučení: podpora migrantské mládeže Projekt iyouth Modely integrace a prevence sociálního vyloučení: podpora migrantské mládeže Partneři projektu iyouth Koordinátor evropského projektu IOM International Organization for Migration (Mezinárodní

Více

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s.

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s. Informačně poradenský systém DPV v Lotyšsku Lenka Horová Národní vzdělávací fond, o.p.s. 2007 Sdružení pro Informačně poradenský systém tvořené společnostmi KPMG Česká republika,s.r.o, Gradua-CEGOS, s.r.o.

Více

Indikátory sociálního podniku.

Indikátory sociálního podniku. Indikátory sociálního podniku http://www.ceske-socialnipodnikani.cz/cz/socialni-podnikani/indikatory Podpora sociálního podnikání Nutné zkontrolovat, jestli náš podnák je sociálním podnikem: http://www.ceske-socialnipodnikani.cz/cz/socialni-podnikani/indikatory

Více

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu Centrum vzdelávania - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Zpracovala: Dorota Madziová, Institut EuroSchola, duben 2011 V rámci projektu "Centrum vzdelávania"

Více

Výzva k předkládání grantových projektů

Výzva k předkládání grantových projektů Výzva k předkládání grantových projektů 1/6 Ministerstvo práce a sociálních věcí Odbor trhu práce Správy služeb zaměstnanosti vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Operačního

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Únor 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1: Adaptabilita... 2 Prioritní osa 2: Aktivní politika trhu práce... 2 Prioritní

Více

ENTITLE - Národní workshop

ENTITLE - Národní workshop Publikováno na Inflow.cz (http://www.inflow.cz/entitle-narodni-workshop) ENTITLE - Národní workshop 28. 5. 2009 Národní workshop Entitle představil stejnojmenný projekt, který má pomáhat knihovnám při

Více

Národní tématická síť E Rovné příležitosti žen a mužů

Národní tématická síť E Rovné příležitosti žen a mužů Národní tématická síť E Rovné příležitosti žen a mužů TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR Rovné příležitosti žen a mužů = neexistence překážek pro účast

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY LIDSKÉ ZDROJE A VZDĚLÁVÁNÍ

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY LIDSKÉ ZDROJE A VZDĚLÁVÁNÍ ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY LIDSKÉ ZDROJE A VZDĚLÁVÁNÍ Integrovaná strategie rozvoje území MAS Rýmařovsko Datum konání: 7. 8. 2014 Místo a čas konání: Náměstí Míru 1, 795 01 Rýmařov, 09:00 hod. Přítomní:

Více

stručný popis problému, který projekt řeší;

stručný popis problému, který projekt řeší; PROJEKT PRO SŠ - sborníky vymezení modulů, které bude projekt realizovat Vymezení modulů: Projekt se zaměřuje na vzdělávání v oblasti multikulturní výchovy (modul B). Projekt spojuje aktivity modulu výzkumu

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2014 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu oficiálně předložena Evropské

Více

MONITOROVACÍ INDIKÁTORY JPD 3 PRO OPATŘENÍ 2.2

MONITOROVACÍ INDIKÁTORY JPD 3 PRO OPATŘENÍ 2.2 Příloha č. 1 MONITOROVACÍ INDIKÁTORY JPD 3 PRO OPATŘENÍ 2.2 VÝSTUPY Kód Název Definice Celkem Muži Ženy 1.05 Počet podpořených osob klientů služeb zaměstnanci sebezaměstnaní dlouhodobě nezaměstnaní nezaměstnaní

Více

Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti. PhDr. Miloslav Macela

Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti. PhDr. Miloslav Macela Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti PhDr. Miloslav Macela OPZ 2014 2020, jeho investiční priority a konkrétní výzvy Investiční priority 2. 1. - 2. 3. (sociální začleňování), ale

Více

Prezentace dosavadních výstupů projektu TVÁ BUDOUCNOST 2. 8. 2005 31. 12. 2006

Prezentace dosavadních výstupů projektu TVÁ BUDOUCNOST 2. 8. 2005 31. 12. 2006 Prezentace dosavadních výstupů projektu TVÁ BUDOUCNOST 2. 8. 2005 31. 12. 2006 VÝSTUPY PRACOVNÍCH SKUPIN PS Analytika PS Integrační centra PS Školící centra PS Informatika PS Poradenství PS Vzdělávání

Více

Seminář na téma Agentura pro odstraňování sociálního vyloučení v romských lokalitách. Praha 25.- 26. 7. 2007 Lichtenštejnský palác

Seminář na téma Agentura pro odstraňování sociálního vyloučení v romských lokalitách. Praha 25.- 26. 7. 2007 Lichtenštejnský palác při Úřadu vlády Agentura pro odstraňování sociálního vyloučení v romských lokalitách Praha 25.- 26. 7. 2007 Lichtenštejnský palác Důvody pro vznik Agentury Absence komplexních a dlouhodobých nástrojů Prohlubující

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace.

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí Třanovice, 27. 4. 2015 Úvodní informace Posláním (misí) této strategie je přispět k všestrannému rozvoji Pobeskydí prostřednictvím

Více

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Harmonogram výzev OP VVV: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/harmonogram-vyzev-op-vvv Aktuálně vyhlášené výzvy: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy Relevantními výzvami pro FHS

Více

Projekt: Informace o projektech Masarykovy veřejné knihovny Vsetín do strukturálních fondů EU. Praha, Inforum, květen 2005

Projekt: Informace o projektech Masarykovy veřejné knihovny Vsetín do strukturálních fondů EU. Praha, Inforum, květen 2005 Projekt: MASARYKOVA VEŘEJN EJNÁ KNIHOVNA JAKO INSTITUCE KOMUNITNÍCH AKTIVIT A CELOŽIVOTN IVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE VSETÍNĚ Informace o projektech Masarykovy veřejné knihovny Vsetín do strukturálních fondů

Více

Intervenční logika programu / teorie změny Vazba na tematický okruh: 1 - Trh práce

Intervenční logika programu / teorie změny Vazba na tematický okruh: 1 - Trh práce Intervenční logika programu / teorie změny Vazba na tematický okruh: 1 - Trh práce Tematický cíl: Podpora udržitelné zaměstnanosti, kvalitních pracovních míst a mobility pracovních sil Program: OP Zaměstnanost

Více

JAK JE PLNĚN PROJEKT ESF V RÁMCI OP RZL, PROBĚHLO- LI JIŢ 6 MOTIVAČNÍCH KURZŮ A PRVNÍ SPOLEČNÁ KONFERENCE?

JAK JE PLNĚN PROJEKT ESF V RÁMCI OP RZL, PROBĚHLO- LI JIŢ 6 MOTIVAČNÍCH KURZŮ A PRVNÍ SPOLEČNÁ KONFERENCE? TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY PROJEKT OP RLZ, OPATŘENÍ 2.2 Číslo projektu CZ 4.1.03/2.2.15.1/0069 Název ZVYŠOVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI

Více

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN PŘEDMLUVA Modul 5 V Modulu 5, který nese název VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN, popisujeme,

Více

SC 2.4 ZVÝŠENÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A

SC 2.4 ZVÝŠENÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A SC 2.4 ZVÝŠENÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍ UČENÍ Specifická kritéria přijatelnosti pro SC 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní

Více

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016 PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA Databanka projektů na období 2012 až 2016 0 Zpracovatelský tým: PhDr. Leona Kupčíková (Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.) Mgr. Lucie Hanková (Město Krásná Lípa) Hana

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Evropské fondy na MPSV ČR

Evropské fondy na MPSV ČR Evropské fondy na MPSV ČR Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. vrchní ředitel sekce fondů EU Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Olomouc 25.7.2012 MPSV a evropské fondy 2007-2013 MPSV je v období 2007 2013:

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

Attavena, o.p.s. Myš není pro kočku!

Attavena, o.p.s. Myš není pro kočku! Attavena, o.p.s. Myš není pro kočku! Veronika Hovjacká Lenka Hořejší Attavena, o. p. s. založena v roce 1999 15 zaměstnanců a přes 20 spolupracovníků realizace vzdělávacích kurzů grafické služby poradenské

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

V padesáti není pozdě

V padesáti není pozdě Projekt V padesáti není pozdě Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa: 2. Aktivní politika trhu práce Oblast podpory: 2.1 Posílení aktivních politik zaměstnanosti Střední odborné učiliště

Více

Vzdělávací program k sociálnímu podnikání

Vzdělávací program k sociálnímu podnikání Vzdělávací program k sociálnímu podnikání Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti CZ.1.07/3.2.05/04.0067 5. téma Podpora sociálního podnikání ze strukturálních fondů EU do roku

Více

Základní údaje o projektu

Základní údaje o projektu OPRLZ 3.1 1. výzva Základní údaje o projektu Název projektu Změna koncepce školy vytvoření moderního vzdělávacího systému a komplexních podmínek pro úplnou integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Více

Tematické oblasti MAP Chomutovsko

Tematické oblasti MAP Chomutovsko Tematické oblasti MAP Chomutovsko (výstupy z dosavadních strategických a analytických materiálů ve srovnání s tématy MŠMT) Ustavující jednání Partnerství MAP Chomutovsko, 16.3.2016 Dostupné aktuální analytické

Více

MPSV a rozvoj venkova v současném programovém období 2007-13 a příprava na programové období 2014-2020

MPSV a rozvoj venkova v současném programovém období 2007-13 a příprava na programové období 2014-2020 MPSV a rozvoj venkova v současném programovém období 2007-13 a příprava na programové období 2014-2020 Národní konference Venkov 2012 Nové Hrady, 1.-3. října 2012 Ing. Vladimír Kváča Ph.D., MPSV ČR Obsah

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

Jaké jsou současné výzvy pro efektivní a etickou výuku finanční gramotnosti u nás?

Jaké jsou současné výzvy pro efektivní a etickou výuku finanční gramotnosti u nás? Jaké jsou současné výzvy pro efektivní a etickou výuku finanční gramotnosti u nás? Lenka Řeháková Kostelec nad Černými lesy 12.11.-13.11.2014 Obsah příspěvku Vymezení finanční gramotnosti dle OECD Irský

Více

WORKSHOP - POSTAVENÍ NEVIDOMÝCH A PŘÍSTUPNOST PROSTŘEDÍ PRO TUTO SKUPINU OBYVATELSTVA

WORKSHOP - POSTAVENÍ NEVIDOMÝCH A PŘÍSTUPNOST PROSTŘEDÍ PRO TUTO SKUPINU OBYVATELSTVA WORKSHOP - POSTAVENÍ NEVIDOMÝCH A PŘÍSTUPNOST PROSTŘEDÍ PRO TUTO SKUPINU OBYVATELSTVA Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant pro zpřístupňování prostředí osobám se zrakovým

Více

Základní škola Poběžovice

Základní škola Poběžovice Základní škola Poběžovice Inkluze hledání možných cest Motto: Otevřít školu znamená otevřít především sebe sama Proč chceme právě inkluzivní školu? Chceme dát šanci na kvalitní vzdělání všem dětem bez

Více

Memorandum o spolupráci

Memorandum o spolupráci Memorandum o spolupráci Česká republika - Úřad vlády ČR Agentura pro sociální začleňování (dále jen Agentura ) zastoupená: Bc. Martinem Šimáčkem, ředitelem sídlem: nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01, Praha

Více

Závěrečná zpráva prvního kola Iniciativy Společenství EQUAL České republiky

Závěrečná zpráva prvního kola Iniciativy Společenství EQUAL České republiky Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky Iniciativa Společenství EQUAL Závěrečná zpráva prvního kola Iniciativy Společenství EQUAL České republiky červen 2007 OBSAH ÚVOD... 4 1.1 ZAMĚŘENÍ INICIATIVY

Více

Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Akce 3 CIP EQUAL

Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Akce 3 CIP EQUAL Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Akce 3 CIP EQUAL Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu, vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí

Více

Vzdělávání pracovníků veřejné správy o problematice osob se zdravotním postižením a zdravotního postižení

Vzdělávání pracovníků veřejné správy o problematice osob se zdravotním postižením a zdravotního postižení Vzdělávání pracovníků veřejné správy o problematice osob se zdravotním postižením a zdravotního postižení 1. Úvod Podle Listiny základních práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku České republiky,

Více

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Obsah Demografický vývoj v České republice Národní akční plán podporující

Více

OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST NEZISKOVÝ SEKTOR A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ

OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST NEZISKOVÝ SEKTOR A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST 2007-2013 DOTAČNÍ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ GLOBÁLNÍ CÍL OP LZZ Globálním cílem operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost 2007-2013

Více

Centrum pro podporu zaměstnanc. stnanců. PhDr. Michaela Tureckiová,, CSc. Vedoucí Centra pro podporu zaměstnanc. Lenka Skabrouthová

Centrum pro podporu zaměstnanc. stnanců. PhDr. Michaela Tureckiová,, CSc. Vedoucí Centra pro podporu zaměstnanc. Lenka Skabrouthová Centrum pro podporu zaměstnanc stnanců PhDr. Michaela Tureckiová,, CSc. Lektor Centra pro podporu zaměstnanc stnanců Lenka Skabrouthová Vedoucí Centra pro podporu zaměstnanc stnanců Identifikace projektu

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01022014 Verze: 2.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument v listinné podobě je

Více

První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.

První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Projekt První šance mladým je spolufinancován z prostředků Evropského

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM SOCIÁLNÍ SFÉRY - Práce - Bydlení - Volný čas - Partnerské vztahy - Rodina PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ Pracovní trh Sociální služby Možnosti mimo systém LEGISLATIVA

Více

Vzdělávací modul MK-01. Multikulturalismus. Šance pro Šluknovský výběžek. Autor: Mgr. Andrea Angelová. Klíčová aktivita č. 3.

Vzdělávací modul MK-01. Multikulturalismus. Šance pro Šluknovský výběžek. Autor: Mgr. Andrea Angelová. Klíčová aktivita č. 3. Šance pro Šluknovský výběžek Klíčová aktivita č. 3 Vzdělávací modul MK-01 Multikulturalismus Autor: Mgr. Andrea Angelová Varnsdorf 2013 Projekt Šance pro Šluknovský výběžek reg. č. CZ.1.07/3.1.00/37.0030

Více

Závěrečná zpráva. Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/

Závěrečná zpráva. Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/ Závěrečná zpráva Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/70.00065 1 Obsah DATA REALIZACE PROJEKTU... 3 POPIS PROJEKTU... 4 CÍLOVÁ SKUPINA PROJEKTU... 5 KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU...

Více

CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ

CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ Centrum pro rozvoj muzejní pedagogiky a práce muzeí se zdravotně postiženou mládeží bylo zřízeno při oddělení

Více

GRANTY A GRANTOVÁ SCHÉMATA jako specifická forma realizace složitých úkolů

GRANTY A GRANTOVÁ SCHÉMATA jako specifická forma realizace složitých úkolů GRANTY A GRANTOVÁ SCHÉMATA jako specifická forma realizace složitých úkolů Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Stručná charakteristika úvodem: Grant je specifickou formou projektu a grantové schéma je vytvořeným

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Účelem zveřejnění toho záměru je včas informovat potencionální žadatele o možnostech a zaměření připravované výzvy

Více

LEONARDO DA VINCI PŘENOS INOVACÍ VZDĚLÁNÍ PRO ZAMĚSTNÁNÍ ČÍSLO PROJEKTU: 2008-1-CZ1-LEO05-00777 Mgr. Lenka Prokopová Bc. Eva Kalvodová ACZ, vzdělávací centrum jsou jejich obsahem. PARTNEŘI PROJEKTU Česká

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01092016 Verze: 1.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument

Více

4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU

4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU ZADÁNÍ 4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU 1 Základní informace V listopadu 2000 dokončil Národní vzdělávací fond (NVF) České republiky s pomocí projektů Phare

Více

PARAGRAFY A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Setkání se zástupci krajů * Velké Meziříčí 2005

PARAGRAFY A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Setkání se zástupci krajů * Velké Meziříčí 2005 PARAGRAFY A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ Setkání se zástupci krajů * Velké Meziříčí 2005 ZÁKON O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ přijatý (?) vládou 20.dubna 2005 Zákon o celoživotním učení Zákon o dalším vzdělávání Zákon o uznávání

Více

Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU

Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU Níže uvedený text se týká podporovaných aktivit jednotlivých Oblastí podpory tak, jak vyplývá z obecného

Více

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Harmonogram výzev OP VVV: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/harmonogram-vyzev-op-vvv Aktuálně vyhlášené výzvy: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy Výzvy OP VVV vyhlašované v listopadu

Více

Tematický monitoring projektů partnerství Grundtvig. Projektové řízení mezinárodního partnerství. 6. září 2012

Tematický monitoring projektů partnerství Grundtvig. Projektové řízení mezinárodního partnerství. 6. září 2012 Tematický monitoring projektů partnerství Grundtvig Projektové řízení mezinárodního partnerství 6. září 2012 PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ (2007 2013) Comenius primární a sekundární vzdělávání Leonardo da

Více

Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava do roku 2010 ve vztahu k obvodu Slezská Ostrava

Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava do roku 2010 ve vztahu k obvodu Slezská Ostrava Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava do roku 2010 ve vztahu k obvodu Slezská Ostrava V rámci procesu komunitního plánování ve městě Ostrava (dále jen KP) je jednou

Více

2009 Ing. Andrea Sikorová

2009 Ing. Andrea Sikorová Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 MOŽNOSTI STUDIA V ZAHRANIČÍ 2009 Ing. Andrea Sikorová 1 Možnosti studia v zahraničí

Více

I. část: Základní údaje

I. část: Základní údaje I. část: Základní údaje Vážené dámy a pánové, máte před sebou dotazník, který si klade za cíl zmapovat oblast místní zaměstnanosti ve Vašem městě. Dotazník se skládá ze čtyř částí: základní údaje, místní

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Rovná odměna a vliv recese na pracovnice Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Proč přetrvává genderový rozdíl v odměňování?

Více

Budoucnost kohezní politiky EU

Budoucnost kohezní politiky EU Budoucnost kohezní politiky EU Daniela Grabmüllerová Stanislav Cysař Ministerstvo pro místní rozvoj Rozpočet a finanční vize obcí, měst a krajů Praha, 23. září 2010 Klíčové milníky - EU Schválení Strategie

Více

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Deinstitucionalizace v České republice 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Situace v České republice Nízký počet pracovníků v přímé péči Nedostatek odborných pracovníků Nedostatečná kvalifikace

Více

Počet nepřímých beneficientů projektu:

Počet nepřímých beneficientů projektu: Číslo rozhodnutí MŠMT 8551/2014 Název projektu Chceme dojít dále Název příjemce ZŠ Praha 3, Cimburkova 18/600 Adresa příjemce Cimburkova 18/600, 130 00 Praha 3 Osoba oprávněná jednat jménem příjemce Počet

Více

Výzva 03_17_075 Příloha č. 3 Zdůvodnění dílčích alokací

Výzva 03_17_075 Příloha č. 3 Zdůvodnění dílčích alokací Výzva 03_17_075 Příloha č. 3 Zdůvodnění dílčích alokací Finanční alokace výzvy (rozhodná pro výběr projektů k financování) činí 298 000 000 Kč. V rámci této celkové alokace výzvy jsou vymezeny dílčí alokace

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU NÁVRAT DO PRÁCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU NÁVRAT DO PRÁCE ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU NÁVRAT DO PRÁCE 1. Projekt Návrat do práce Projekt Návrat do práce - podpora znevýhodněných osob z odlišného sociokulturního prostředí a osob po výkonu trestu odnětí

Více

Sociálně vyloučené lokality Karlovarského kraje. Mgr. Kamila Lišková

Sociálně vyloučené lokality Karlovarského kraje. Mgr. Kamila Lišková Sociálně vyloučené lokality Karlovarského kraje Mgr. Kamila Lišková Analýza sociálně vyloučených romských lokalit a komunit a absorpční kapacity subjektů působících v této oblasti neboli Gabalova analýza

Více

Současné dění v dalším vzdělávání

Současné dění v dalším vzdělávání Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s. Současné dění v dalším vzdělávání Konference projektu KRUH Jihlava, 14. 3. 2013 Základní charakteristika období rychle rostoucí aktivity na globálním trhu

Více