PŘÍRUČKA DOBRÉ PRAXE TCA R.O.A.D

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍRUČKA DOBRÉ PRAXE TCA R.O.A.D"

Transkript

1 INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL V ČESKÉ REPUBLICE PŘÍRUČKA DOBRÉ PRAXE TCA R.O.A.D KARVINÁ 2008 PROJEKT ROMCENTRUM JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM A ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

2

3 PŘÍRUČKA DOBRÉ PRAXE TCA R.O.A.D KARVINÁ 2008 PROJEKT ROMCENTRUM JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM A ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

4 Vydáno v rámci projektu Romcentrum Programu Iniciativy Společenství EQUAL. Zpracoval : Ing. Rostislav Mechúr, ANATAS s.r.o., Karviná Grafická úprava a doplnění: Mgr. Veronika Krejčová, Občanské sdružení "Sdružení Romů Severní Moravy, Karviná Vydalo Občanské sdružení "Sdružení Romů Severní Moravy", Karviná Karviná 2008 Vydání první Fotografie použité v této publikaci pocházejí z fotoarchivu projektu Romcentrum. Na obálce: Kamarádství, Kristýna Janíková a Hana Balicová (ZŠ Vydmuchov, Karviná) Autorky byly oceněny na 1. ročníku výtvarné soutěže pro děti ze ZŠ realizované v rámci projektu Romcentrum (rok 2006, téma Kamarádství, 3. místo v kategorii kolektivních prací) Tato publikace je výstupem projektu Romcentrum realizovaného a financovaného v rámci Programu Iniciativy Společenství EQUAL. Programu Iniciativy Společenství EQUAL (CIP EQUAL) je spolufinancován z Evropského sociálního fondu EU. Projekt Romcentrum je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem České republiky. 2

5 Obsah ÚVOD ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA MEZINÁRODNÍHO PARTNERSTVÍ R.O.A.D 7 2. MEZINÁRODNÍ PARTNERSTVÍ R.O.A.D Romcentrum, Česká republika Evropská romská pracovná agentura, Slovensko Esélyegyenlöség a médiában, Maďarsko In Carovana. Sulla vie delle stelle, Itálie Romowie na rynku pracy, Polsko AKTIVITY MEZINÁRODNÍHO PARTNERSTVÍ R.O.A.D Analýzy a studie Dokumentační centrum Pracovní agentura Romská televize Konference Školení Vytvoření ochranné značky Gypsy Společenská setkání. 27 Vzpomínkové shromáždění Výstava ROMA RISING. 29 ZÁVĚREM. 30 3

6 4

7 ÚVOD Iniciativa Společenství EQUAL je jednou ze čtyř iniciativ Společenství, které jsou v programovacím období spolufinancovány ze Strukturálních fondů. Iniciativa Společenství EQUAL spolufinancovaná z Evropského sociálního fondu (ESF) je jedním z nástrojů na dosažení cílů Evropské strategie zaměstnanosti (ESZ). Evropská komise vyhlásila Iniciativu Společenství EQUAL v návaznosti na Iniciativy Společenství ADAPT a EMPLOYMENT implementované v minulém programovacím období. Tato Iniciativa podporuje na celém území EU mezinárodní spolupráci při vývoji a prosazování nových nástrojů boje se všemi formami diskriminace a s nerovnostmi na trhu práce. Cílem Iniciativy je tedy vyvinou a prosadit nástroje na podporu příslušníků znevýhodněných skupin (dlouhodobě nezaměstnaných, nízkokvalifikovaných, absolventů škol, starších občanů, osob se zdravotním postižením, etnických menšin, žen, azylantů apod.), kteří se střetávají s diskriminací či nerovným zacházení buďto přímo v zaměstnání nebo při hledání zaměstnání. Jedna z tématických oblastí Iniciativy Společenství EQUAL je zaměřena pouze na problematiku sociálního začleňování a pracovního uplatnění žadatelů o azyl. Mezinárodní spolupráce je jedním z klíčových principů Iniciativy Společenství EQUAL o odlišuje ji od ostatních forem pomoci z ESF. Smyslem mezinárodní spolupráce je zvýšit přidanou hodnotu práce rozvojových partnerství díky výměně zkušeností, informování o příkladech dobré praxe a příkladech nevhodných řešení. Každé rozvojové partnerství musí mít alespoň jednoho partnera z jiné země, přičemž většinou to bude obdobně tématicky zaměřené rozvojové partnerství financované z CIP EQUAL. 5

8 Tato publikace vznikla jako výsledný informační materiál prezentující činnosti realizované v rámci projektu Iniciativy Společenství EQUAL ROMCENTRUM, které mezinárodní partnerství R.O.A.D. (Romany Organisations for Aid and Development - Romská organizace pro pomoc a rozvoj) uskutečnilo v letech Tato publikace si nedává za cíl vyčerpávajícím způsobem popisovat všechny aktivity a výsledky projektových aktivit. Našim cílem je představit čtenářům oblasti, které byly středem zájmu mezinárodního partnerství R.O.A.D a které přispěly k vzájemnému obohacení partnerů v oblasti znalostí, výměny zkušeností a také vytváření nových aktivit podpory Romů v evropském kontextu. 6

9 1. ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA MEZINÁRODNÍHO PARTNERSTVÍ R.O.A.D V jednotlivých evropských zemích se ve společnosti vyskytují identické nebo srovnatelné problémy týkající se romské problematiky. Tyto problémy mají mnohdy společné charakteristiky, ale možnosti sociálního a pracovního začleňování romského etnika se různí. Také integrační přístupy a systémová řešení vycházejí z jiných potřeb cílových skupin a jejich postavení ve společnosti. Obecně lze říci, že postavení Romů je ve všech spolupracujících zemích velmi závažným problémem a s vysokým (a neustále rostoucím) počtem romské populace se tato otázka stává ještě naléhavější. Naléhavou se jeví i v evropském kontextu problematika pracovního uplatnění Romů. Současné ekonomické trendy způsobují extrémně vysokou nezaměstnanost Romů v souvislosti s jejich nízkou kvalifikací a omezenou schopností pružně reagovat na potřeby trhu práce. Jejich životní úroveň je alarmující. Romové narážejí na předsudky ze strany majoritní společnosti, dochází k diskriminaci a k jejich sociální a ekonomické marginalizaci. Nízká úroveň vzdělání Romů představuje velký problém. Stejně tak nepřipravenost a neochota většinové společnosti změnit svůj dosavadní postoj k romské minoritě vzhledem k jejich odlišnému životnímu stylu a rozdílným kulturním a sociálním hodnotám. Práce s etnickými menšinami, role státu a organizací pracujících s romskou populací jsou v jednotlivých zapojených zemích organizovány odlišně. Daná rozlišnost řešení a přístupů k předmětné problematice menšin přinášela do partnerství neocenitelné zkušenosti a byla přidanou hodnotou projektů EQUAL realizovaných na národních úrovních. Nejvýznamnějším cílem mezinárodního partnerství R.O.A.D. byla výměna informací, zkušeností, know-how a praktických příkladů z každodenní práce s romskou populací. 7

10 Mezinárodní rozměr projektů vytváří podstatnou přidanou hodnotu v důsledku spolupráce a výměny informací a nejlepších praktických postupů mezi jednotlivými zeměmi s rozlišnými zkušenostmi, institucionálními rámci, kulturami atd. Rozmanitost řešení problémů rómské populace v každé ze zúčastněných zemí přináší nové chápání a přístupy, které v důsledku synergických účinků napomáhají rozvíjet jednotlivé akce, a kterých by nebylo možno dosáhnout, pokud by aktivity probíhaly pouze v jedné zemi. Rozvojové partnerství ROMA spolupracovalo na mezinárodní úrovni s organizacemi na Slovensku, v Itálii, Polsku a Maďarsku pod názvem TC R.O.A.D. (Romany Organizations for Aim and Development). Slovenští partneři realizovali vzdělávání romských občanů žijících ve vyloučených lokalitách s cílem zlepšit jejich pracovní uplatnění, Italové připravovali zavedení a prosazení výrobní značky Gypsy pro tradiční romské řemeslné a rukodělné výrobky a zaměřovali se na uplatnění cílových skupin v rámci tradičních řemeslných a hudebních dovedností. Cílem maďarských partnerů bylo vytvořit a provozovat evropský romský mediální televizní kanál a polští partneři se podobně jako čeští partneři zajímali o širokou oblast nabídky služeb pro romské občany za účelem zlepšení jejich přístupu na trh práce a překonávání diskriminačních postojů majoritní společnosti. 8

11 PARTNEŘI ROMCENTRUM, Česká republika EVROPSKÁ ROMSKÁ PRACOVNÁ AGENTURA, Slovensko ESÉLYEGYENLÖSÉG A MÉDIÁBAN, Maďarsko IN CAROVANA. SULLA VIE DELLE STELLE, Itálie ROMOWIE NA RYNKU PRACY, Polsko 9

12 CÍLE NADNÁRODNÍHO PARTNERSTVÍ Nadnárodní zainteresovaní partneři definovali konkrétní cíle vzájemné spolupráce do následujících oblastí o zvýšení úrovně vzdělání romské populace o zvýšení pracovního uplatnění romské menšiny o propojení romské menšiny a většinové společnosti pomocí činností, které povedou k změně postojů a přístupu k romské menšině, k boji proti rasismu a xenofobii vůči romské menšině o poskytnutí informací pro širokou veřejnost týkajících se romské historie, kultury a současného stavu romské populace, o sběr a zachování historických a tradičních romských uměleckých děl a zachování těchto kulturních pokladů o vytvoření spolupráce mezi romskými komunitami a organizacemi na místní a národní úrovni a mezi samotnými romskými organizacemi navzájem atd. 2. MEZINÁRODNÍ PARTNERSTVÍ R.O.A.D. 2.1 ROMCENTRUM, Česká republika Rozvojové partnerství ROMA a ani žádná z jejich organizací se neúčastnila předchozího kola EQUAL nebo jiných projektů financovaných z fondů EU. Sdružení Romů Severní Moravy nicméně realizovalo v roce 2003 rozsáhlý investiční projekt výstavba nového Romského kulturního a společenského centra. Toto nové centrum poskytuje základ pro kulturní, vzdělávací a společenské aktivity neziskových organizací v daném kraji. 10

13 Organizace má odpovídající zkušenosti s pořádáním velkého počtu odpočinkových vzdělávacích aktivit pro romskou menšinu stejně jako pro majoritní populaci s cílem bojovat proti rasismu a xenofobii ve společnosti. Výsledkem těchto činností je vzrůstající povědomí o romské menšině, podpora příznivého pohledu na romskou kulturu a její zvláštnosti a přijetí vlastní identity ve společnosti. Toto ojedinělé kulturní zařízení, nejen v rámci našeho kraje, ale i v celé České republice, je základem pro kulturní, vzdělávací a společenské aktivity neziskových národnostních uskupení nejen ve městě Karviná, ale i v celém Moravskoslezském kraji. V prostorách Romského kulturního a společenského centra je taneční a konferenční sál pro 200 návštěvníků, salónek, místnosti pro kanceláře a mimoškolskou činnost dětí a mládeže. Tento projekt vznikl jako odezva na základní teze a strategii pro vzdělávání romských dětí s cílem úspěšné integrace romské menšiny do české společnosti. Přívlastek romské v názvu Centra pouze zdůrazňuje absenci podobného zázemí pro Romy a nikoliv snahu o jejich jakoukoliv segregaci. Myšlenkou využití Centra pro trávení volného času organizovaných a neorganizovaných dětí a mládeže se členové sdružení vážně zabývají od samého vzniku projektu. Organizováním těchto volnočasových aktivit byl od počátku naplňován jeden ze základních cílů sdružení, a to podchytit zájem rodiny i dětí o další vzdělávání na úrovni sekundární i terciární. Cílem je stále aktivní řešení národnostní otázky, která sebou nese problematiku rasismu, xenofobie a národnostní nesnášenlivosti. 11

14 2.2 EVROPSKÁ ROMSKÁ PRACOVNÁ AGENTURA, Slovensko Přestože se tento partner dříve neúčastnil programu EQUAL, zaměstnanci již disponovali odpovídajícími zkušenostmi s politikou EU a projekty financovanými z EU. Na projektu spolupracovali - Evropská romská pracovní agentura a Agentura Timur&partners. Jedním z hlavních expertů nadnárodního partnerství R.O.A.D. za Slovensko byl místopředseda Evropské romské pracovní agentury Ladislav Richter - prezident Rady nevládních romských organizací (zahrnující 160 romských nevládních organizací na Slovensku) a člen Rady pro nevládní organizace při slovenské vládě. Jeho znalosti a zkušenosti s romskými otázkami na Slovensku a jeho působení, co by člena Rady pro nevládní organizace při slovenské vládě byly v souvislosti s řešením romských otázek neocenitelné. Agentura Timur&partners, působící zejména jako dodavatel pro Delegaci/zastoupení Evropské komise ve Slovenské republice pro realizaci komunikační strategie Evropské komise na Slovensku, se rovněž zabývá činnostmi souvisejícími s romskými otázkami. Postupem času pouhý zájem o otázky týkající se menšin přerostl ve skutečnou angažovanost v dané problematice. Z kombinace vědomostí, důvěry a přesné definice potřeb rómské menšiny na Slovensku prostřednictvím těchto dvou subjektů vzniklo partnerství, které si dalo společný cíl: realizovat činnosti podpory romské menšině aktivně se zapojit na trhu práce. 12

15 2.3 ESÉLYEGYENLÖSÉG A MÉDIÁBAN, Maďarsko Nadace pro menšiny a lidská práva v Maďarsku měla již zkušenosti s realizací a organizací projektů financovaných z národních a místních zdrojů, ale postrádala zkušenosti s realizací významnějšího mezinárodního projektu a to i přes své nesčetné mezinárodní kontakty. Hlavní činností nadace je prezentace kladných i záporných příkladů ze života menšin žijících v Maďarsku. Tyto informační činnosti jsou po léta prováděny prostřednictvím rádia, televize a internetu a rovněž zahrnují veřejné a občanské organizace. Počet mezinárodních kooperačních činností roste a zahrnuje stále více aktivit v této oblasti, jako je např. výměna zkušeností s filmovou produkcí, s organizací společných programů, filmových festivalů atd. Obecným cílem těchto projektů je posílení vztahů mezi organizacemi z různých zemí, společný boj proti diskriminaci a zlepšení životních podmínek znevýhodněných členů menšin, zvláště Romů. 2.4 IN CAROVANA. SULLA VIE DELLE STELLE, Itálie Organizace KERVAN z Itálie pořádala kurzy pro neevropské občany, většinou se jednalo o výuku národních jazyků (italština a němčina) a základy užívání informačních technologií. Tyto aktivity byly financovány z Evropského sociálního fondu. Zkušenosti KERVAN s prací s Romy se opírají o předchozí projekty financované z ESF s názvem politika zaměstnanosti pro integraci Rómů žijících v jižním Tyrolsku na trh práce (1998, 1999, 2000). Projekty byly zaměřen na tradiční formy romské práce a způsoby, jakými jsou schopni se vrátit do práce a vydělat si peníze zákonným způsobem. 13

16 Zkušenosti KERVAN získal rovněž v rámci projektu EQUAL I, kdy ve spolupráci s parterem GRAIN (IT) realizoval projekt Možnosti zaměstnání a centra pro hlídání dětí. Partnery v těchto mezinárodních aktivitách byly partner z Rakouska (Vídeň) a ze Spojeného království. Cílem projektu byla zpětná integrace žen na trh práce pomocí nových metod zaměstnání a pomocí center pro hlídání dětí. KERVAN dále spolupracoval na projektu ADAPT-NOW s partnery z Německa (Norisarbeit, Nuremberg; RIDAF, Reutlingen), Belgie (IFPME, Brusel) a s národním partnerem z Brindisi (FIDET-COOP). Cílovou skupinou byly ženy jak místní národnosti tak neevropské občanky. Cílem projektu bylo pomoci ženám vstoupit na trh práce poskytnutím informačních technologií (telework) pro ty, které nemohli pracovat na tradičních pracovištích z rodinných důvodů. 2.5 ROMOWIE NA RYNKU PRACY, Polsko Romská asociace v Polsku se neúčastnila předchozích kol projektu EQUAL. V roce 2003 však realizovala projekt financovaný Evropskou unií s názvem Integration Now. V rámci organizace provozuje Institut romské historie, který spravuje dokumentaci, provádí výzkumnou a publikační činnost. Měsíčně vydává Dialog-Pheniben obsahující informace o kulturním a společenském dění. Provádí rozsáhlé kulturní, vzdělávací a společenské akce s cílem pomoci Rómům žijícím v Polsku. Práce organizace zahrnuje integrační činnosti cílené jak na rómskou populaci tak na polskou většinu. K nejvýznamnějším úspěchům patří realizace rozsáhlého mezinárodního projektu, jehož výstupem je stálá výstava věnovaná vyhlazení evropských Romů. Tato exhibice je vystavena v Národním muzeu Auschwitz Birkenau v polské Osvětimi. 14

17 3. AKTIVITY MEZINÁRODNÍHO PARTNERSTVÍ R.O.A.D 3.1 ANALÝZY A STUDIE Partneři na národních úrovních získávali prostřednictvím analýz a studií informace týkající se potřeb cílových skupin, odstraňování bariér k rovnému přístupu na trh práce, ke vzdělání apod. Cílem analýz nadnárodní úrovně nebylo realizovat velké studie (ty samy o sobě by v tématu romské problematiky vydaly na samostatný projekt). Cílem bylo sdílení zkušeností a informací z analýz realizovaných na národních úrovních a přenos výsledků na úroveň nadnárodní spolupráce s cílem porovnat odlišnosti a navrhovat, či diskutovat možnosti řešení romské otázky v regionálním konceptu ve vazbě na získané zkušenosti a inspirace. Polský partner realizoval výzkum sociologický a etnologický, a to ve spolupráci s akademickou platformou Varšavské a Jagelonské Univerzity, kde se odborně specializují na romskou problematiku. Výzkumy jako terénní a zúčastnili se jich jako dotazovatelé sami Romové s dosaženým středním vzděláním. Průzkum probíhal ve spolupráci s místními romskými organizacemi a úřady. Cílová skupina byla poměrně velká, neboť zahrnovala Romy žijící v lokalitách Bukowina Tatrzańska, Szaflary, Černý Dunajec, Kęty, Oświęcim, w Gliwicích, Nyse a Prudniku. Výsledky výzkumu jsou zpracovány ve formě výzkumné zprávy, která byla publikována. Zpráva o polském výzkumu je k dispozici v anglické a polské verzi a Sdružení Romů v Polsku ji na vyžádání zasílá. Na základě výzkumu byly vytvořen v Polsku Aktin program pro zajištění dalšího vzdělávání Romů za účelem jejich podpory zlepšení přístupu na trh práce. Český partner přispěl k výměně zkušeností svými analýzami potřeb cílových skupin v regionálním kontextu a potřebami zaměstnavatelů při zaměstnávání cílových skupin. 15

18 3.2 DOKUMENTAČNÍ CENTRUM Partneři navázali spolupráci, prostřednictvím které dochází k výměně informací, dokumentů a materiálů majících souvislosti s problematikou Romů žijících v Evropě. Dokumentační centrum, jemuž zázemí vytvořila organizace KERVAN z Itálie ve spolupráci s národními partnery zajišťuje informační platformu z různých oblastí romské problematiky historie, kultura, tradiční řemesla a umělecká díla, možnosti pracovního uplatnění Romů, kontakty na pro-romské organizace atd. Významně se podílelo Stowarzyszenie Romuw z Polska, kteří ve spolupráci s romským Národním historickým institutem realizoval nejen kompletaci výzkumných činností na poli romské otázky v Polsku, ale také historické souvislosti a tradiční a umělecké zázemí polských Romů. Významnými partnery pak byli také Muzeum v Osvětimi, Národní historický institut ve Varšavě, Centrální Rada Sinti a Romů w Heidelbergu, Univerzity v Polsku atp. Významnou otázkou ve výměně názorů a zkušeností partnerů bylo uchování informací týkající se romského holocaustu a potřeba tzv. národního obrození Romů potřeba výchovy a vzdělání romské inteligence ve všech zainteresovaných zemích. Vzhledem k tomu, že Italové spolupracovali ve 2. kole EQUAL na mezinárodní úrovni ještě v dalším TC partnerství, spolupodíleli se i organizace z Portugalska a Španělska na vytvoření základny dokumentačního centra. Materiály jsou přijímány v elektronické a písemné podobě. Základním jazykem (je-li to možné) je angličtina. Materiály jsou k dispozici také v romštině a národních jazycích spolupracujících partnerů. Bližší informace 16

19 3.3 PRACOVNÍ AGENTURA Zaměstnávání Romů a způsob jejich pracovního uplatnění je ve všech spolupracujících zemích velmi obtížné. Vzhledem k tomu, že každá země pracovala s jinak definovanou cílovou skupinou Romů, nebylo možné přenášet nebo implementovat společné prvky aktivit z národní úrovně. Slovenští partneři pracovali s negramotnými Romy v sociálně vyloučených lokalitách, Poláci se snažili o pracovní uplatnění romské inteligence ohrožené xenofobií a rasismem, snažili se o využití tradičních řemesel a romské hudebnosti, Češi dali vzniknout specializované pracovní agentuře podporovaného zaměstnávání a Italové podporovali sebezaměstnávání Romů v tradičních řemeslech a výrobě houslí. Romské hudební skupiny v Budapešti a Polsku 17

20 Vzhledem k velké různorodosti orientované na potřeby cílových skupin v jednotlivých zemích bylo přínosné vzájemné informování se o možnostech řešení podpory zaměstnávání v jednotlivých zemích. Během realizace EQUAL projektů vznikly v partnerství dvě specializované pracovní agentury, a to v Karviné - ROMA AGENTURA zabývající se podporovaným zaměstnáváním Romů v regionu a v Osvětimi (Polsko) HUDEBNÍ AGENTURA - podporující sebezaměstnávání Romů v oblasti tradiční umělecko-hudební produkce. Italští partneři jako jediní v mezinárodním partnerství R.O.A.D. realizovali aktivity spojené s podporou sebezaměstnávání znevýhodněných cílových skupin. Předmětem zájmu a podpory pro sebezaměstnávání se stala oblast sběru šrotu (Sintové, Merano), úklid veřejných prostranství (Romové, Bolzano), zásobování a pohostinství při hudebních akcích, zábavách a koncertech (Sintové,Bolzano), krejčovství (sintské ženy v Bressanone a romské ženy v Bolzanu), hudební skupiny (mladí Sintové, Bolzano), příprava kebabu (Sintové, Bolzano), houslařství (Sintové, Merano). 3.4 ROMSKÁ TELEVIZE Hlavním cílem maďarského partnera bylo ve 2. kole EQUAL vytvořit televizní studio a začít provozovat evropský romský televizní kanál. Tyto aktivity byly zaměřeny na pomoc nezaměstnaným, především handicapovaným osobám a Romům, kteří jen obtížně mohou získat pracovní uplatnění v Maďarsku. Vybraní nezaměstnaní získali během projektu kvalifikaci a následně pracovní místa v oblasti médií v nově otevřeném studiu. Maďarský partner získal budovu - původně se jednalo o sklad barev, ve které za pomoci finančních prostředků EQUAL vybudoval televizní studio s bezbariérovým přístupem. Vybudování studia bylo pouze jedním krokem. 18

21 Dalším, velmi důležitým krokem bylo vzdělávání a rekvalifikace znevýhodněných osob a Romů. V rámci projektu byla dána příležitost 40 uchazečům absolvovat rekvalifikační vzdělávací program zaměřený na práci v médiích. Většina z těchto absolventů byli Romové, postižení lidé a lidé ohrožení chudobou. Nadace práv menšin a lidských práv - KEJA (Kisebbségi és Emberi Jogi Alapítvány The Minority and Human Rights Foundation) zaměstnala 13 studentů v novém studiu. Celkem 4 kameramany, 2 střihače, 4 reportéry a 3 redaktory. Studenti jsou zaměstnáni na plný úvazek. Dne 2. srpna 2006 ustavili partneři z Polska, Maďarska a Slovenska Evropskou nadaci romské televize a médií. Tato má za úkol zrealizovat romský televizní kanál v Evropě pro 12 až 15 milionů potenciálních romských diváků a dalších 650 milionů dalších příjemců. Tato nadace si klade za cíl, propojovat rozdílné kulturní světy pomocí informací a programů určených nejen pro Romy. 19

22 3.5 KONFERENCE Konference se v rámci mezinárodního partnerství staly významnou platformou pro výměnu informací a zkušeností týkající se pochopení a řešení romské problematiky. Konference byly zorganizovány postupně v Zakopanem v Polsku, v Budapešti, Bratislavě a v Karviné. Témata konferencí byla zaměřena odborně dle řešené problematiky organizující země. Polsko realizovalo rozsáhlá výzkumná šetření v rámci EQUAL, jejich výsledky byly prezentovány nejen odborníkům akademiků, ale také neziskovým organizacím, mezinárodním partnerům a tvůrcům sociálních politik na národní úrovni. Zástupci české delegace na konferenci v PL Prezentované výzkumy o Prof. Lech Mróz, Varšavská Univerzita Výzkumné programy romské problematiky sociální a kulturní aspekty o Dr. Agnieszka Kowarska, Varšavská Univerzita - Etnické výzkumy týkající se potíží při zaměstnání Romů. o MA Franciszek Czech, Jagelonská Univerzita Cracov - Romové a jejich zaměstnávání o Dr Andrzej Tłomacki, Asociace Romů v Polsku Statistická rozprava týkající se pracovního centra a centra sociální pomoci lokální romské polské asociace o Professor Tadeusz Paleczny, Jagelonská Univerzita Cracov Socio kulturní důvody nezaměstnanosti mezi Romy v Polsku o Dr.Marian Grzegorz Gerlich, Asociace Romů v Polsku Projektové vzdělávací aktivity - hodnocení a způsoby implementace 20

23 Konference v Itálii Na mezinárodní konferenci v Bolzanu (Itálie) se sešla dvě partnerství dvou projektů EQUAL, na nichž se podílel italský partner. Během setkání měly všechny zastoupené země možnost představit své projekty (THARA Vídeň, KERVAN Bolzano, CESIS Lisabon, Junta de Andalucia Sevilla, ERPA Bratislava, KEJA Budapešť, SRSM Karviná, SRWP Osvětim). Součástí tohoto evropského meetingu byla také prohlídka dvou romských táborů v Meranu a Bolzanu. 21

24 V Bratislavě byla hlavní nosnou myšlenkou potřeba vzdělávání příslušníků sociálně vyloučených romských lokalit. Mnozí z těchto Romů jsou negramotní a žijí v katastrofálních podmínkách a v chudobě. Sociální reformy na Slovensku velmi ztížily situaci mnoha romských rodin. Naopak také podnítily nutnost efektivního řešení romské otázky, potřebu podpory v oblasti vzdělávání dětí i dospělých, zajištění terénních služeb městy a neziskovými organizacemi. Konference v Maďarsku byla významná svým zaměřením na prezentování života Romů, jejich tradic, kultury a svébytnosti a to prostřednictvím televize a médií. Všichni vystupující vyjádřili podporu myšlence evropské romské televize a reagovali na na potřebnost podobných aktivit pro sbližování kultur jednotlivých národnostních skupin. Shodli se na tom, že problémy jsou zapříčiněny malou vzájemnou informovaností mezi majoritní a minoritní společností. Jakákoliv snaha prolomit tuto nízkou informovanost prostřednictvím romského televizního kanálu a dalších medií důležitá a pomáhá vzájemnému porozumění. 22

25 Vystupující oceňovali myšlenku vzniku evropské romské televize, která je určena nejen Romům samotným. Zajímavým výstupem mezinárodní spolupráce bylo založení Evropské romské nadace pro televizi a média v Oswiecimi v Polsku. Polský a maďarský partner TCA R.O.A.D. se chtějí založením nadace zasadit o vytváření podmínek pro rozvoj spolupráce, která bude za pomocí medií podporovat integraci Romů v Evropě. Právě pozitivní prezentace Romů a zprávy z jejich každodenního života mohou přispět ke změně postojů a vnímání Romů majoritní společností. 23

26 Karviná hostila mezinárodní partnery a hosty u příležitosti ukončení nadnárodní spolupráce. Hodnocení a bilancování výsledků se zúčastnili nejen experti jiných EQUAL projektů, mezinárodní partneři, ale také zástupci města a kraje. Konferenci svou účastí podpořil i PhDr. Andrej Sulitka ze sekretariátu Rady vlády pro národnostní menšiny Úřadu vlády ČR. Partneři vyzdvihli největší úspěchy dosažené na národních úrovních a podporující etnické menšiny a vyslovili spokojenost s nadnárodní spoluprací. Projekty EQUAL přispěly nejen k navázání nových vztahů v evropském kontextu, ale také přispěly k výměně zkušeností, informací, vzájemné inspiraci a obohacení o možností řešení dílčích aspektů romské integrační politiky. 24

27 3.6 ŠKOLENÍ Vzdělávání a zajištění rekvalifikací příslušníků romského etnika bylo v jednotlivých spolupracujích zemích jedním ze základních pilířů aktivit na národní úrovni. Cílem mezinárodního partnerství nebylo společné vyvíjení modulů či kuru, ale výměna dobré praxe ve vztahu k specifikám cílových skupin. Mezinárodní partneři realizovali na národních úrovních vzdělávání, ketré mělo příčinnou souvislost s cíly a výstupy národní úrovně. Slovenští partneři realizovali poradenské a vzdělávací kurzy pro marginalizované cílové skupiny ve vyloučených lokalitách Slovenska. Mnozí účastníci kurzů byli dle vstupních pohovorů negramotní, jen nemnoho z nich mělo ukončené základní vzdělání. Český partner zajistil pro Romy vzdělávací kurzy zaměřené na zlepšení přístupu na trh práce orientované na poradenství, zvládnutí práce na PC a základy anglického jazyka. Úspěšným absolventům pak Roma agentura pomáhala z vyhledáním odpovídajícího pracovního uplatnění, včetně referencí a doporučení. Maďarští partneři měli vzdělávací aktivity zaměřené cíleně na rekvalifikaci spojenou s obsluhou zázemí televizního studia a práce v médiích. V Polsku a Itálii se kolegové zaměřili na vzdělávací aktivity spojené se základní orientací na trhu práce, sebezaměstnávání prostřednictvím tradičních řemesel a hudební produkce. Společnými aspekty vzdělávacích aktivit bylo především: zvyšovaní kvalifikace pracovní síly s ohledem na tržní hospodářství a informatizaci společnosti praktické tréninky prezentačních a sociálních dovedností, zvyšování právního a ekonomického povědomí cílové skupiny poradenství a pomoc při zaměstnávání a hlavně aktivní vyhledávání vhodných pracovních pozic, včetně sebezaměstnávání, vzhledem ke specifikům cílové skupiny a potřebám trhu práce. 25

28 Prezentace slovenského partnera ke školení Systém a organizace vzdělávací činnosti vyplývala z konkrétních a reálných potřeb marginalizovaných a znevýhodněných skupin obyvatelstva v jednotlivých zemích a potřeb trhu práce. Vycházejíc z empirického průzkumu stavu přípravy dlouhodobě nezaměstnaných na trhu práce a jejich hlavních překážek dostat se na něj byl systém vzdělávání šitý na míru dle potřeb marginalizovaných skupin. Všechny tyto systémy zohledňovaly nízkou kvalifikaci romského etnika, příp. nízkou orientaci ve všech hlavních oblastech souvisejících s trhem práce. Vzdělávání lze charakterizovat společnými znaky - vyšší náročnost na počet hodin potřebných pro jednotlivé vzdělávací moduly, jednoduché a srozumitelné formulace učebních lekcí, názorné příklady a vizualizace, interaktivní metody vzdělávání, připravenost a kvalifikovanost lektorů. Společné znaky vzdělávacích modulů: o Trénink klíčových sociálních dovedností a pracovních návyků ohrožených cílových skupin o Sebezaměstnání o Rozvoj prezentačních dovedností o Základy práce s počítačem o Základy jazykové přípravy pro trh práce 26

29 3.7 VYTVOŘENÍ OCHRANNÉ ZNAČKY GYPSY Mezinárodní partnerství si dalo za cíl vytvořit ochrannou známku GYPSY pro tradiční romské rukodělné produkty a nalézt způsoby, jak komercionalizovat tuto značku prostřednictvím etnických obchodů. Partneři připravili a diskutovali vhodné návrhy této značky a přitom řešili složitý problém spojený s vlastnictvím známky a způsobu udělování této značky tradičním výrobcům. V rámci mezinárodního partnerství bylo vytvořeno několik grafických návrhů značky a byla diskutován nástin kritérií, jak značku udělovat a komu. Partneři v této fázi narazili na problémové oblasti spojené s legislativním i organizačním rámcem značky kvality v mezinárodní kontextu. Myšlenka zavedení značky byla v rámci mezinárodního partnerství a realizovaného projektu EQUAL nakonec opuštěna a to především z důvodů nejasností a problémů s financováním výdaje na registraci značky, organizaci jejího udělování, administrativní zajištění přidělování a odebírání, obhajování držení, přesahující možnosti jednoho partnera. Mezinárodní partneři se shodli na tom po expertízách dalších odborníků, že zavedení značky v mezinárodním kontextu by vyžadovalo samostatný projekt řešící pouze danou problematiku. Partneři se dohodli na možnosti další spolupráce v této oblasti, kterou bude v budoucnosti iniciovat italský partner. 3.8 SPOLEČENSKÁ SETKÁNÍ VZPOMÍNKOVÉ SHROMÁŽDĚNÍ Partneři TC R.O.A.D se účastnili vzpomínkového setkání u příležitosti výročí romského holocaustu ( Zigeunerlager ) ve vyhlazovacím táboře v Osvětimi Auschwitz Birkenau Vzpomínkové setkání na romské oběti holocaustu se zúčastnili mezinárodní partneři, vedle zástupců polských neziskových organizací a romských organizací byli přítomni i zástupci regionu a státu. Za ČR se zúčastnil pan Svatopluk Karásek - poslanec parlamentu České republiky a další představitelé Ministerstva zahraničí ČR. 27