Nevládní protikorupční organizace. Růžový panter. Studie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nevládní protikorupční organizace. Růžový panter. Studie"

Transkript

1 Nevládní protikorupční organizace Růžový panter Studie Současná právní úprava Zákona 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti a hlavní rizika z ní vyplývající pro Českou republiku a mezinárodní spolupráci v oblasti strategických bezpečnostních zájmů

2 EVROPSKÝ PARLAMENT Studie vznikla za přispění poslanecké kanceláře Jany Hybáškové 2

3 Současná právní úprava Zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti a hlavní rizika z ní vyplývající pro Českou republiku a mezinárodní spolupráci v oblasti strategických bezpečnostních zájmů OBSAH: 1. Cíl studie. str Národní bezpečnost České republiky v mezinárodním kontextu str Smysl ochrany informací str Národní bezpečnostní úřad... str Hlavní činnost Národního bezpečnostního úřadu str Vývoj legislativy... str. 8 Zákon č. 148/1998 Sb. str. 8 Novelizace zákona č. 148/1998 Sb. z roku 2002 str. 8 Zákon č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti. str. 8 Novelizace zákona č. 412/2005 Sb. zákonem č. 119/2007 Sb. str Podstata problému stávající zákonodárné úpravy str Závěry interního auditu NBÚ k provádění bezpečnostních prověrek na nejvyšší stupně utajení v letech str Vyloučení správního řádu. str Problematika státního dozoru... str Historické determinanty stávající rizikové situace. str Kauza poslance PSP ČR Jana Klase (ODS), předsedy stálé parlamentní komise pro kontrolu činnosti NBÚ str Přehled hlavních událostí souvisejících s NBÚ a ochranou utajovaných informací str Současná rizika vyplývající ze zákona 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti vztahující se k bezpečnostnímu řízení... str Doporučení k nápravě str.34 O autorech.. str.35 3

4 1. Cíl studie Tato studie shrnuje poznatky a zkušenosti nevládní protikorupční organizace Růžový panter, která od roku 2002 monitoruje, získává a vyhodnocuje relevantní informace vztahující se k realizaci bezpečnostní strategie České republiky, a to i v kontextu mezinárodních smluvních závazků s partnerskými zeměmi. Studie je zaměřena na současnou právní úpravu zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti a popisuje hlavní rizika z této úpravy vyplývající. Neřeší kompletní problematiku Národního bezpečnostního úřadu, ale orientuje se zejména na legislativní úpravu řízení ve věci vydání osvědčení pro styk s utajovanými informacemi, jako nejproblematičtějšího jevu zákona. Podle zjištění nevládní organizace Růžový panter jsou za stávající situace všechny sporné bezpečnostní prověrky, u kterých vzniklo na základě konkrétních indicií podezření z manipulace, Národním bezpečnostním úřadem fakticky nepřezkoumatelné, pokud se neobjeví jakákoli nová riziková skutečnost, nezohledněná v rámci bezpečnostního řízení. Tato mezera v zákoně je dle organizace zásadní vadou, vykazující značná bezpečnostní rizika pro stát. Problematické je rovněž šetření případného selhání samotného NBÚ orgány činnými v trestním řízení. Veřejnost by měla mít možnost se dozvědět, zda-li nevhodné procesní postupy vyplývající z výkladu právních norem, které uvedli do praxe volení poslanci a senátoři parlamentu, nemohou být příčinou zakrývání pachatelů trestné činnosti. Dalším problémem se pak jeví rozhodování správních soudů v případě podání žaloby kvůli nevydání osvědčení pro styk s utajovanými informacemi konkrétnímu žadateli. Není totiž zřejmé, jak zajistit dodržení všech nezbytných ústavně zaručených práv na spravedlivý proces rovnocenně všem účastníkům řízení na straně jedné a požadavků na ochranu utajovaných informací, které jsou zpravidla součástí projednávaného spisu, na straně druhé. NPO Růžový panter tímto zakončuje I. etapu své mise, zaměřené na problematiku Národního bezpečnostního úřadu a připravuje se na zahájení II. etapy, během které by mělo dojít k otevřené diskuzi o prezentovaných skutečnostech a rizicích a následně k prosazování změn, zejména legislativních, které by vedly k jejich nápravě. 4

5 2. Národní bezpečnost ČR v mezinárodním kontextu JUDr. Stanislav Polčák, advokát: Bezpečnostní problematika představuje jednu z nejdůležitějších politik státu. Není sporu o tom, že základní povinností státu je zajistit bezpečnost svým občanům. Jde o funkci státu, jejíž plnění je občany očekáváno spíše podvědomě, zejména v klidných mírových dobách. Tomuto přirozenému občanskému očekávání proto odpovídá povinnost politiků, úředníků, zpravodajských a ozbrojených složek státu zabezpečit bezpečnost občanů v nejširším slova smyslu, a to i ve dnech, kdy občané netrpí pocitem bezprostředního vlastního či státního ohrožení, leč kdy mnohé hrozby, jako jsou terorismus, organizovaný zločin, praní špinavých peněz, korupce, se staly skutečností (např. ohrožení bezpečnostní situace v Evropě během teroristických útoků v Madridu, Londýně a Glasgow). Bezpečnostní otázky se staly nově vnímaným aktuálním tématem nejen v důsledku událostí 11. září (2001), ale už dříve z důvodů razantní rozsáhlé politické proměny, která zasáhla Evropu a bývalé země Sovětského svazu na přelomu 80. a 90. let. Složitost ekonomických, politických i společenských vztahů prostupující prakticky veškeré oblasti reálného života tzv. informační společnosti, globální trh obchodu a služeb a komplikované finanční toky vyžadují zcela odlišný přístup k pojímání bezpečnostní agendy, než tomu bylo v minulosti. Je potřeba si uvědomit, že dnešní bezpečnostní agenda již dávno nezahrnuje jen vojenský a politický sektor. Širší chápání významu bezpečnostní agendy vyžaduje přijmout fakt expanze bezpečnostních zájmů a rizik i do dalších oblastí (ekonomický, environmentální i společenský sektor) 1. Jak správně zdůrazňují orgány NATO, v současném kontextu mezinárodní politiky je potřeba chápat národní bezpečnost zároveň jako součást širší mezinárodní bezpečnosti. Česká republika je součástí širšího celku, který je prostorem, ve kterém je realizována společná bezpečnostní politika. Ta je vnímána jako jeden ze základních pilířů evropské politiky, naše národní bezpečnost je tedy součástí širší mezinárodní bezpečnostní politiky, se kterou je Česká republika smluvně i materiálně 2 svázána. 1 Barry Buzan, Ole Waever, Jaap de Wilde: Security-A New Framework for Analysis, NBÚ např. vydává osvědčení (certifikáty), umožňující přístup k vybraným utajovaným informacím cizích mocí 5

6 2.1 Smysl ochrany informací JUDr. Stanislav Polčák, advokát: Jednou z oblastí, v níž bezpečnostní politika sehrává klíčovou roli, je ochrana informací. Jelikož v demokratickém právním státě má vládnout právo a řád, vtělený do norem práva, zásadní otázky přístupu k utajovaným informacím a jejich ochranu musí upravit zákon. Tímto předpisem je zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, na jehož základě se mj. rozhoduje, kdo se bude seznamovat se státním tajemstvím. Zákon definuje (bezpečnostní) zájem ČR jako zájem na zachování její ústavnosti, svrchovanosti a územní celistvosti, zajištění vnitřního pořádku a bezpečnosti, mezinárodních závazků a obrany, ochrana ekonomiky a ochrana života nebo zdraví fyzických osob ( 2 písm. b/). 2.2 Národní bezpečnostní úřad Národní bezpečnostní úřad vznikl na základě zákona č. 148/1998 Sb. před vstupem České republiky do NATO. Zákon byl několikrát novelizován 3 a v roce 2005, s účinností od , byl přijat zákon nový č. 412/2005 Sb. 4 Až do doby přijetí zákona č. 148/1998 Sb. platil zákon č. 102/1971 Sb. o ochraně státního tajemství. Smysl činnosti NBÚ spočívá v ochraně bezpečnostních státních zájmů, a to kromě jiného skrze zodpovědné a profesionální prověřování fyzických i právnických osob, které mají přijít do styku s utajovanými informacemi. Úkolem NBÚ není v oblasti udělování osvědčení trestat či uplatňovat sankce za lidské selhání, ale zkoumat a vyhodnocovat míru možných rizik vyplývajících ze způsobu života a chování konkrétní osoby žádající o bezpečnostní prověrku, která má umožnit této osobě přístup k utajovaným informacím souvisejících se zvláštními státními zájmy. 3 Zákony č. 18/2000 Sb., 29/2000 Sb., 363/2000 Sb., 30/2000 Sb., 60/2001 Sb., 322/2001 Sb., 310/2002 Sb., 151/2002 Sb., 320/2002 Sb., 436/2003 Sb., 257/2004 Sb., 386/2004 Sb., 190/2005 Sb., 220/2005 Sb., 290/2005 Sb., 413/2005 Sb., 342/2006 Sb. 4 Novelizován zákonem č. 119/2007 Sb. 6

7 2.2.1 Hlavní činnost Národního bezpečnostního úřadu 5 a) rozhoduje o žádosti fyzické osoby, žádosti podnikatele a žádosti o doklad a o zrušení platnosti osvědčení fyzické osoby, osvědčení podnikatele a dokladu b) plní úkoly v oblasti ochrany utajovaných informací v souladu se závazky vyplývajícími z členství České republiky v Evropské unii, Organizaci Severoatlantické smlouvy a z mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána c) vede ústřední registr a schvaluje zřízení registrů v orgánech státu a u podnikatelů d) ve stanovených případech povoluje poskytování utajovaných informací v mezinárodním styku e) zajišťuje činnost Národního střediska komunikační bezpečnosti, Národního střediska pro distribuci kryptografického materiálu, Národního střediska pro měření kompromitujícího elektromagnetického vyzařování a Národního střediska pro bezpečnost informačních systémů, které jsou jeho součástí f) provádí certifikace technického prostředku, informačního systému, kryptografického prostředku, kryptografického pracoviště a stínicí komory g) zajišťuje výzkum, vývoj a výrobu národních kryptografických prostředků h) vyvíjí a schvaluje národní šifrové algoritmy a vytváří národní politiku kryptografické ochrany 5 Zdroj: NBÚ (www.nbu.cz) 7

8 2.2.2 Vývoj legislativy Zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností Zákon č. 148/1998 Sb. upravoval zejména pravidla bezpečnostního řízení (bezpečnostní prověrky) a přístupu k utajovaným skutečnostem a některé další otázky, které spadaly do působnosti Národního bezpečnostního úřadu. Ačkoli vymezoval pravidla pro působení správního úřadu, nevztahovala se na něj úprava správního řádu. Praxe v průběhu času poukázala na zjevné nedostatky této právní normy a zákon průběžně zaznamenával až do roku 2005 více či méně významné změny. Novelizace zákona č. 148/1998 Sb. z roku 2002 Zásadní změnou nepochybně bylo zavedení nového systému opravných prostředků, které původně byly v zákoně řešeny velmi nedostatečně. V roce 2002 bylo při Nejvyšším státním zastupitelství ustanoveno Kolegium na úseku ochrany utajovaných skutečností, které rozhodovalo o podání opravného prostředku neúspěšného žadatele o vydání osvědčení. Ačkoli bylo toto řešení nesystémové, znamenalo velký průlom v rozhodování Úřadu a nově umožnilo neúspěšným žadatelům o bezpečnostní prověrku nechat přezkoumat jeho rozhodnutí. Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti Významné změny pak vyplynuly z nového zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, který vstoupil v platnost k Účastníku řízení o vydání osvědčení poskytuje nová úprava zákona možnost podat proti rozhodnutí Úřadu rozklad. Proti rozhodnutí ředitele o rozkladu má nyní účastník řízení právo podat žalobu u správního soudu a požadovat nezávislý soudní přezkum rozhodnutí. Poprvé v historii zavádí zákon č. 412/2005 Sb. také parlamentní kontrolu nad NBÚ. Zákon neumožňuje, aby NBÚ sám zahájil přezkumné řízení vlastních rozhodnutí a odstraňoval případné zjevné vady vzniklé v proběhnutých řízeních o vydání osvědčení pro styk s utajovanými informacemi. 8

9 Novelizace zákona č. 412/2005 Sb. zákonem č. 119/2007 Sb. Zákon č. 412/2005 Sb. byl k 24. dubnu 2007 novelizován zákonem č. 119/2007 Sb. zejména z důvodu upozornění Severoatlantické aliance na bezdůvodné přílišné množství osob, na které se vztahovala zákonná výjimka pro přístup k utajovaným informacím cizí moci. Od 24. dubna 2007 se tato výjimka již vztahuje pouze na prezidenta republiky, předsedu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, předsedu Senátu Parlamentu ČR, předsedu vlády a ministra zahraničí. Všichni ostatní, chtějí-li mít přístup k utajovaným informacím cizí moci, musí být držiteli platného osvědčení na příslušný stupeň utajení. Takové omezení shledáváme za opodstatněné, ale nedostatečné. Zákon č. 412/2005 Sb. rozšířil množství osob, které se smí seznamovat s národními i mezinárodními utajovanými informacemi bez platného osvědčení (poslanci, senátoři, všichni členové vlády, soudci, prezident, viceprezident a členové kolegia NKÚ), avšak novela tohoto zákona limituje přístup pouze k zahraničním utajovaným informacím. Zde je třeba namítnout, že např. poslanci a senátoři sice mají mandát vzešlý z voleb, avšak voliči nemají možnost během volební kampaně hodnotit bezpečnostní způsobilost každého kandidáta. Prověřování poslanců, senátorů a členů vlády je jistě na místě i pro styk s utajovanými informacemi národní úrovně. A to právě proto, že případné selhání může mít v oblasti národní bezpečnosti nedozírné a nenapravitelné následky. Námitka možného ovlivňování a nátlaku na provedení prověrky by nemusela obstát, pokud by vedení NBÚ nebylo obsazováno podle politického klíče, ale výhradně pouze podle prokázané erudice v oboru a morální nezpochybnitelnosti. Novela zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti ze dne , kromě zpřísnění vymezení osob ze zákona, které se smí seznamovat s utajovanými informacemi cizí moci bez vyhotovení bezpečnostní prověrky, zaznamenává několik dalších dílčích změn souvisejících s bezpečnostním řízením. 7 6 Zákon č. 119/2007 Sb. 7 Např. 106 ruší povinnost vyhotovení znaleckých psychologických posudků u akreditovaných pracovišť v rámci bezpečnostního řízení na PT, nyní má ustanovení pouze fakultativní povahu, v důvodové zprávě návrhu zákona však není tento krok dostatečně argumentován. 9

10 2.2.3 Podstata problému stávající zákonodárné úpravy JUDr. Stanislav Polčák, advokát: Stávající zákon sám o sobě představuje bezpečnostní riziko pro stát a jeho občany. Jak vidno, česká právní úprava ochrany bezpečnostních zájmů státu se pohybuje příslovečně ode zdi ke zdi. Zatímco někdejší úprava poskytovala úřadu prostor pro uplatnění zákulisní manipulace či dokonce libovůle, jak sám poznamenal Ústavní soud v několika nálezech 8, stávající úprava zase svazuje úřadu ruce v nápravě dřívějších (či současných) nedostatků v jeho činnosti. Za stávající situace jsou všechny sporné bezpečnostní prověrky, u kterých vzniklo na základě konkrétních indicií podezření z manipulace, fakticky nepřezkoumatelné, pokud se neobjeví jakákoli nová riziková skutečnost, nezohledněná v rámci řízení o vydání osvědčení. Tato mezera v zákoně je dle našeho názoru zásadní vadou, vykazující značná bezpečnostní rizika pro stát. JUDr. Stanislav Polčák, advokát: Je-li oprávněná teze, že zajištění bezpečnosti občanů a země je základním úkolem státu a jeho orgánů, je nasnadě, aby zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti splňoval požadavky jasnosti, srozumitelnosti užitých norem, požadavky jejich souladu se základními demokratickými principy a respektu k lidským právům a svobodám. Zákon by měl také být účinný, vymahatelný a zajišťovat ochranu bezpečnostních zájmů státu, kvůli čemuž byl přijat. Přestože právní úprava doznala postupem doby dílčích pozitivních změn, současná předloha v sobě zahrnuje několik problematických míst a některé vyložené legislativní mezery. Dřívější právní úpravě bylo odbornou veřejností vyčítáno, že nezajišťovala ochranu před diskriminací a libovůlí úředníků, kteří rozhodovali o vyhodnocení bezpečnostních prověrek. Oprávněně tedy Ústavní soud sporná ustanovení předchozího zákona rušil 9, ale také se v mnoha případech zastal občanů 10, kteří se cítili dotčeni na svých právech postupem úředníků při vydávání osvědčení. Nový zákon, který nabyl účinnosti 1. ledna 2006, byť odstranil mnohé hříchy předlohy minulé, však také obsahuje ustanovení, jež se přímo nabízí pro účely manipulace, 8 Pl.ÚS 11/2000, IV. ÚS 615/01 9 Nález ze dne , sp.zn. Pl. ÚS 11/2000, nález ze dne , sp.zn. Pl. ÚS 11/04 10 Nálezy pod sp.zn.: I. ÚS 738/2000, I. ÚS 102/2000, II. ÚS 536/01, IV. ÚS 615/01, II. ÚS 241/01. II. ÚS 28/02, I. ÚS 577/01 10

11 netransparentního jednání, ale také k továrnímu rozdávání osvědčení, na jejichž základě se prověření mohou seznamovat ve vymezeném stupni s utajovanými informacemi. Továrním vydáváním osvědčení máme na mysli situaci, kdy osvědčení získávají osoby, které je vůbec ke své práci nepotřebují anebo je nepotřebují na nejvyšší stupeň utajení. O osvědčení je rovněž významný zájem v podnikatelské sféře nejen proto, že může být při podnikání skutečně potřebné, pokud se podnikatel, spolupracující se státem, musí seznamovat s utajovanými informacemi a kdy tedy po něm sám zákon požaduje osvědčení, ale jde také o touhu podnikatelské sféry lacině (za státní prostředky) získat image seriózní a spolehlivé firmy. Zvážíme-li benefity, které zisk osvědčení jeho držitelům přináší, pak je nepochopitelné, proč se tyto osoby také odstupňovaně nepodílí na nákladech svého prověření (poplatková povinnost). Leč je zde téma významnější, a to pochybnosti o kvalitách a zákonnosti bezpečnostních prověrek a vydaných osvědčení. Podle stávajícího zákona však nelze zvrátit nezákonně získané osvědčení, pokud úřad o možných rizicích věděl, ale nesprávně je vyhodnotil (např. bylo pominuto bezpečnostní riziko, o kterém úřad věděl, avšak jaksi nezohlednil), nebo osvědčení vydal pochybným způsobem (případy klientelistických vazeb). Zákon sám totiž neumožňuje takovéto osvědčení odebrat. Jinými slovy - byť neúmyslné pochybení při vydávání osvědčení, nelze dodatečně napravit. Tento výklad zákona zastává Národní bezpečnostní úřad. Je nutno upozornit, že každý jiný úřad tuto možnost má. Jestliže je shledáno pochybení v rozhodování například stavebního úřadu, má tento úřad možnost zvrátit v určené lhůtě i pravomocné rozhodnutí cestou tzv. přezkumného řízení. Nutno zdůraznit, že nápravu stavu nelze dosáhnout ani zásahem soudu, protože úřad vydání osvědčení zažalovat u soudu nemůže, a ten, kdo jej získal, žalovat pochopitelně nebude. Národní bezpečnostní úřad o tomto problému ví, nicméně jej bagatelizuje. Ve své praxi dospěl k závěru, že skutečně byly za bývalých vedení úřadu vydány značně problematické prověrky. Ředitel úřadu nicméně s povděkem kvitoval, že jeho podřízení vždy našli nějakou novou skutečnost, která umožnila osvědčení znovu neobnovit nebo fakticky odejmout. Jenže co když se nové skutečnosti vždy nenajdou? Co pak? Budou se moci s utajovanými informacemi nadále seznamovat nedůvěryhodné osoby, napojené na podsvětí nebo zájmové skupiny, a to jen proto, že jim osvědčení nelze odebrat? Proč vlastně má mít Národní bezpečnostní úřad menší procesní pravomoci než kupříkladu shora zmíněný stavební úřad? Nemělo by to být právě naopak? 11

12 2.2.4 Závěry interního auditu NBÚ k provádění bezpečnostních prověrek na nejvyšší stupně utajení v letech Protokol o kontrole uváděl výčet pochybení, kterých se měl dopustit NBÚ při provádění prověrek na nejvyšší stupně utajení v letech Tato interní kontrola zaznamenala řadu závažných i méně závažných administrativních pochybení, jejichž výskyt je v takovém úřadu, jako je Národní bezpečnostní úřad, jistě na pováženou. Především ale zaznamenala řadu velmi vážných pochybení věcných, které mohly znamenat pochybení ve vyhodnocení bezpečnostních rizik a zpochybnit tak regulérnost vydaného osvědčení. Protokol mj. uvádí: Při vyhodnocení nejsou uváděny důvody odlišného stanoviska vedoucího oddělení, ředitele odboru a ředitele NBÚ. Vyhodnocení bezpečnostního pohovoru jedná se o úřední záznam zaměstnanců NBÚ provádějících bezpečnostní pohovor, který byl však zapsán následně až po provedení pohovoru, aniž by zahrnoval otázky a odpovědi na ně a aniž by byl podepsán navrhovanou osobou. Tyto úřední záznamy popisující chování navrhované osoby v průběhu bezpečnostního pohovoru byly prováděny cca až do konce III. čtvrtletí 2002; poté byly nahrazeny přímou protokolací bezpečnostního pohovoru. Případné bezpečnostní riziko není věcně popsáno a specifikováno, je nedostatečně zhodnoceno nebo dokonce zhodnoceno špatně. V r. 1999, 2000 byl vydáván dříve certifikát než osvědčení. (!) 11 V případech, kdy NBÚ obdržel žádost o vydání osvědčení bývalému příslušníku zpravodajské služby, který je zároveň držitelem platného osvědčení vydaného příslušnou zpravodajskou službou (tzv. překlápění osvědčení), neprováděl NBÚ žádné úkony bezpečnostní prověrky, ale osvědčení vydal pouze na základě žádosti zpravodajské služby, kopie osvědčení vydaného zpravodajskou službou a v některých případech rovněž na základě anotace výsledků šetření a kopie bezpečnostního dotazníku Certifikát je vydáván jako doklad k seznamování se s utajovanými informacemi v rámci NATO a EU, osvědčení má sloužit jako hlavní podklad pro vydání certifikátu 12 Tento postup není v souladu se zákonem, byl však zavedenou praxí 12

13 V některých případech byl o činnostní šetření požádán ÚZSI 13, který z hlediska své zákonné působnosti nemohl příslušnou informací o navrhované osobě disponovat resp. nemohl ji šetřit 14 Pozitivní lustrační odezva z evidencí PČR nebyla došetřena vyžádáním příslušných rozhodnutí o stavu a výsledku trestního řízení. 15 Pouze povrchní zhodnocení bezpečnostního rizika, resp. špatná právní kvalifikace zjištěného skutkového stavu. 16 Závěry o existenci či o neexistenci bezpečnostního rizika nejsou odůvodněny písemnými podklady založenými v bezpečnostním spise. Řada indicií nasvědčujících výskytu bezpečnostního rizika nebyla došetřena a referent a další osoby schvalující vyhodnocení bezpečnostní prověrky rozhodovali na základě nepřesně zjištěného skutkového stavu. 17 V případech, kdy osvědčení nebylo vydáno na základě nesplnění podmínky 22 zákona o utajovaných skutečnostech (osobnostní způsobilost) pro požadovaný stupeň a zpracovatel tak rozhodl na základě stanoviska psycholožky NBÚ se stávalo, že toto stanovisko psycholožky ignorovalo závěr posudku o osobnostní způsobilosti vypracovaný akreditovaným pracovištěm či dokonce vycházelo z pouhého posouzení chování navrhované osoby během bezpečnostního pohovoru, jehož se psycholožka NBÚ účastnila jako jeden z referentů 18 V řadě případů se referenti dostatečně nezabývali avizovaným poznatkem o spolupráci navrhované osoby s orgány STB (vč. VKR), spokojili se např. s tím, že spis nebyl dohledán popř. s kusou informací vojenského obranného zpravodajství, že obsah spisu byl z velké většiny skartován. Toto se objevuje nejen u kategorie kandidát tajné spolupráce, kde je to omluvitelné, ale též u kategorie Důvěrník i kategorie Agent. Přestože v některých případech je ve spise informace o tom, že se dochoval vázací akt, nebyla věc dále šetřena a z vyhodnocení bezpečnostního pohovoru vyplývá, že se referent spokojil s tím, že navrhovaná osoba se chovala klidně, hovořila otevřeně a že z činnosti navrhované osoby v rámci spolupráce s STB nedošlo k řešení jiných osob apod Úřad pro zahraniční styky a informace ( civilní rozvědka ) 14 Na tuto skutečnost upozorňovala NPO Růžový panter v podaném trestním oznámení, které bylo policií odloženo 15 Poměrně závažná skutečnost pozitivní odezva z policejní databáze může znamenat riziko, které však nebylo Úřadem prověřeno 16 Může znamenat porušení zákona 17 Může znamenat porušení zákona 18 Dokazuje nevhodnost zrušení povinnosti vyhotovení znaleckého posudku v poslední novele zákona 412/2005 Sb. 19 Přímo odporuje smyslu NBÚ chránit státní zájmy, v bezpečnostním řízením má vždy platit tzv. presumpce viny, dokazování o nevině je na žadateli, NBÚ volil zcela opačný postup 13

14 Bezpečnostní prověrku neprováděl referent, ale přímo ředitel odboru. 20 (zdroj: NBÚ) Zdeňka Jůzlová, pověřená řízením NBÚ v roce 2006 (po rezignaci ředitele Jana Mareše) zveřejněné informace o provedené kontrole zlehčovala a ujišťovala veřejnost, že v žádném případě nemohlo dojít k nezákonnému provedení bezpečnostní prověrky. V médiích se často objevovaly a objevují případy kritiky některých konkrétních vydaných osvědčení. Zpravidla se jednalo vždy o obdobný problém. Byly shledány indicie, které poukazovaly na možnou manipulaci s bezpečnostní prověrkou, na možné pochybení při vyhodnocování bezpečnostních rizik, dokonce na obcházení či porušení zákona během nekompletního zadávání činnostního šetření zpravodajským službám Národním bezpečnostním úřadem. Podle tvrzení týmu provádějícího v NBÚ interní kontrolu bezpečnostních prověrek z let v režimu přísně tajné, se vyskytly případy, kdy spis žadatele o vydání osvědčení obsahoval informaci o dochování vázacího aktu žadatele ke komunistické STB, a to v kategorii agent. Věc podle závěrů komise nebyla dále šetřena a osvědčení bylo žadateli vydáno na základě bezpečnostního pohovoru. Klidné a otevřené chování žadatele pak bylo pro NBÚ dostatečným důkazem o tom, že žadatel, někdejší agent STB, nijak nepodporoval činnost spočívající v potlačování základních práv a svobod 21 Je potřeba zdůraznit, že v případě vyhodnocování bezpečnostních rizik v řízení o vydání osvědčení pro styk s utajovanými informacemi neplatí presumpce neviny, jako je tomu např. v trestním řízení. Na obdržení osvědčení není právní nárok a dokazování splnění všech zákonných podmínek pro jeho vydání spočívá na žadateli, nikoli na NBÚ. NBÚ má naopak povinnost dostatečně vyhodnotit všechny rizikové indicie, které se v průběhu řízení vyskytly. Osvědčení může NBÚ vydat pouze tehdy, nevznikla-li žádná pochybnost o bezpečnostní spolehlivosti a osobnostní způsobilosti žadatele o prověrku. NBÚ nikdy nemůže postupovat v rozporu se základními pravidly bezpečnostní politiky NATO. V tomto smyslu by měl být i formulován a vykládán zákon, který provádění bezpečnostních prověrek upravuje. Ten musí plně respektovat bezpečnostní standardy NATO. Ačkoli bezpečnostní standardy NATO nepatří mezi utajované informace, NATO je 20 Při nedodržování obvyklých postupů může tento jev znamenat manipulaci 21 Obligatorní bezpečnostní riziko, 14, zákona č. 412/2005 Sb. 14

15 odmítá zveřejnit a doporučuje s nedostatečným odůvodněním totéž všem členským státům. Tím však nepřímo nahrává nejasnostem a spekulacím o jejich dodržování. Trestní oznámení, které bylo prověřováno z důvodu podezření z manipulace s bezpečnostními prověrkami, policie po několika letech odložila s tím, že nedošlo k žádnému porušení trestního zákona, a to ačkoli byly policii známy např. skutečnosti o úmyslném nedostatečném provedení činnostního šetření zpravodajskými službami u některých prověrek samotných zaměstnanců NBÚ. Ti se nechali sami prověřit jen takovou zpravodajskou službou, která neměla k provedení kompletního šetření na území ČR dostatek pravomocí. S tímto výsledkem se NBÚ spokojil a osvědčení na nejvyšší stupně utajení vydal, i když zákon uvádí, že prověření musí být úplné a přesné 22, tedy provedené takovými zpravodajskými službami, které tuto úplnost a přesnost mohou garantovat. Tuto skutečnost potvrdily i samotné závěry výše uvedeného interního auditu. Policie za dozoru státního zástupce však neshledala, že by tato skutečnost měla být důvodem k zahájení trestního stíhání. Policie poukazovala během šetření trestního oznámení na stanovisko Nejvyššího státního zastupitelství z roku , které mělo znesnadňovat policii objektivně posuzovat obsahy bezpečnostních spisů a prověřovat, zda-li ze strany pracovníků NBÚ nedošlo k trestné činnosti (např. k úmyslné nezákonné manipulaci se spisy). Podle výkladu tohoto stanoviska policie nemůže mít přístup ke spisu jako celku, ale každou utajovanou informaci ze spisu musí vyžádat zvlášť. Problematická situace může nastat tehdy, kdy není možné předvídat, které všechny utajované dokumenty spis obsahuje. Není zřejmé, do jaké míry policie využila zákonné možnosti nechat zprostit mlčenlivosti pracovníky NBÚ pro potřebu podání vysvětlení v trestním řízení, aby se mohla k potřebným informacím postupně dopracovat. Policií zcela neprověřitelné jsou také některé výstupy zpravodajských služeb. Jsou známy případy, kdy např. BIS odmítla v rámci trestního řízení poskytnout a zdůvodnit své výstupy obsažené v bezpečnostním spise žadatele o prověrku, o který se policie zajímala v rámci prověřování možné trestné činnosti. Veřejnost by měla mít možnost se dozvědět, zda-li nedostatečné či nevhodné procesní postupy, vyplývající z výkladu právních norem, za jejichž uvedení do praxe jsou odpovědni volení poslanci a senátoři Parlamentu České republiky, nemohou být příčinou zakrývání pachatelů trestné činnosti zákona č. 412/2005 Sb.; 29 zákona 148/1998 Sb. 23 Výkladové stanovisko NSZ poř. č. 1/

16 JUDr. Stanislav Polčák, advokát: Problém odložených trestních oznámení ohledně podezření na manipulaci při provádění bezpečnostních prověrek, obnažuje zásadní otázku, jak chránit veřejný zájem, pokud orgány veřejné moci, povolané k jeho ochraně, selhávají. Pokud bylo skutečně s bezpečnostními prověrkami manipulováno, došlo k ohrožení nejcitlivějších zájmů České republiky, aby se s utajovanými informacemi seznamovaly jen spolehlivé osoby. Nelze odhlédnout od toho, že se tak utajované skutečnosti mohou dostat cizím agentům, nesprávně prověřené osoby lze snadno vydírat atd. Chránit zájmy společnosti na řádné provádění bezpečnostních prověrek, resp. vydávání osvědčení je především úkolem státních zástupců. Jestliže státní zástupci neplní očekávání občanů a své povinnosti, nelze neuvažovat i o jejich odpovědnosti. Na tomto místě je nutno uvést, že občanská sdružení a jiné organizace neziskového sektoru plní důležité veřejně prospěšné poslání, které vyplývá ze stanovených cílů organizace (Telec, I.: Spolkové právo. C. H. Beck 1998). Problematické je ovšem jejich postavení jako oznamovatelů o podezření ze spáchání nějakého trestného činu (zde v souvislosti s manipulacemi s bezpečnostními prověrkami). Podle trestního řádu nejsou považováni za poškozené a policejní orgán jejich oznámení odloží, pokud se nepodařilo zjistit skutečnosti, opravňující zahájit trestní stíhání. Oznamovatel může být pouze zpraven o výsledku prověřování; nemá však právo, aby mu byly výsledky šetření intimovány usnesením policejního orgánu, proti kterému by mohl podat řádnou stížnost ( 141 an. tr. ř.). Oznamovatel je tak vlastně postaven pouze do role dodavatele podnětů, aniž by mohl jakkoli ověřit, že orgány činné v trestním řízení jeho věc bez náležitého posouzení jen nezametly pod koberec. Jinými slovy o špatně odvedené práci policejního orgánu se oznamovatel pouze vyrozumí. Motivace policejního orgánu neprověřit všechny skutečnosti může být přitom různorodá. Zároveň lze jen stěží pochopit motivaci zákonodárce, proč by oznamovatelé neměli znát důvody odložení jejich oznámení. Takový přístup se vymyká pojetí základních principů demokratické společnosti, vyrůstající na základech angažované občanské společnosti. Je paradoxní, že oznamovatelům bylo právo podat proti usnesení o odložení věci stížnost přiznáváno až do roku Tehdy platné znění trestního řádu stanovovalo, že usnesení o odložení věci naopak vždy musí být doručeno oznamovateli, který proti němu mohl podat stížnost ( 159 odst. 4 tr. ř. ve znění účinném do ). Na počátku období kuponové privatizace však bylo z trestního řádu vypuštěno. Je proto třeba usilovat o nalezení odpovídajícího legislativního řešení vztahu oznamovatele a orgánů činných v trestním řízení. 16

17 2.2.5 Vyloučení správního řádu JUDr. Stanislav Polčák, advokát: Úřady a státní instituce mohou při rozhodování o právech a povinnostech občanů konat na základě postupu, který stanovuje zákon. Listina základních práv a svobod příkaz úředního postupu na základě pravidel popsaných zákonem považuje za výraz ochrany občanů před státní mocí, jež by mohla postupovat svévolně, bez opory v zákonech. Listina taktéž požaduje, aby povinnosti byly občanům ukládány pouze na základě zákona. Tyto maximy ústavní ochrany jsou v pojetí demokracie a právního státu základní výstavbou právního řádu. Zákon č. 412/2005 Sb. vylučuje aplikaci správního řádu v řízeních o vydání osvědčení pro seznamování se s utajovanými informacemi. Správní řád je ovšem předpisem, který poměrně detailně a "historicky prověřeným" způsobem upravuje postup úřadů, zakotvuje práva občanů a jejich povinnosti ve správním řízení. Nelze-li však tento předpis při řízení dle zákona o utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti aplikovat, lze se řídit pouze normami, stanovenými tímto zákonem. Ten ovšem, jak shora uvedeno, nezná institut přezkumného řízení (na rozdíl od správního řádu, jenž umožňuje nápravu zjevných nezákonností). Úřadu se tedy neumožňuje prošetřit vydání osvědčení, bylo-li jeho vydání dosaženo nezákonným způsobem. Poněvadž úřad může postupovat jen podle pravidel stanovených zákonem, jak uvedeno shora, může jen využít ustanovení 101 zákona a objeví-li se nová skutečnost bezpečnostního rizika, platnost osvědčení ukončit (tj. odejmout). Toto ustanovení lze aplikovat jako "obnovu řízení" při nových skutečnostech. Přestože tedy mohla být nesprávně vyhodnocena rizika zájmů státu, nelze je přezkoumat v novém řízení. Jinými slovy jednou vydané osvědčení je prakticky nezrušitelné, nenajde-li úřad (byť účelově) nějakou novou skutečnost, která by odůvodňovala odebrání platnosti osvědčení nebo opětovné nevydání osvědčení po uplynutí doby jeho platnosti. Sám Ústavní soud, i když kritizoval dřívější úpravu, uznal, že ochrana utajovaných informací a podmínky kladené na osoby, jež s těmito informacemi budou nakládat, je natolik specifickou oblastí, že ani z ústavněprávního hlediska není možné garantovat všechna procesní práva těchto osob v takové míře, jako tomu je u profesí jiných a u pracovních sporů jejich zaměstnanců (Pl. ÚS 11/2000). Ani Ústavní soud nevolal po zavedení soudní kontroly vydávaných rozhodnutí NBÚ, požadoval možnost nezávislého přezkumu, kterou zavedla novela zákona v podobě tzv. Kolegia státní zástupců (kolegium na úseku ochrany utajovaných skutečností při Nejvyšším státním zastupitelství). Tento orgán však nesplňoval parametry 17

18 nezávislého tribunálu. Nová právní úprava z roku 2005 pak zavedla plnohodnotný soudní přezkum, čímž se do bezpečnostní oblasti vnáší nový prvek. V rámci soudní kontroly představuje problém především nízká úroveň specializace soudců na bezpečnostní problematiku. Pokud tedy má být konečné rozhodnutí úřadu podrobeno soudnímu přezkumu, pak by se mělo jednat o vysoce specializovaný senát. 18

19 2.2.6 Problematika státního dozoru Poměrně zajímavým tématem k širší diskuzi je problematika státního dozoru. Zákon uvádí, že o bezpečnostní prověrku má žádat jen ten, kdo se potřebuje během výkonu své funkce nebo pracovní činnosti seznamovat s utajovanými informacemi v určitém stupni utajení. NBÚ má pravomoc přiměřeně kontrolovat, zda-li není držitelem osvědčení porušován zákon č. 412/2005 Sb. Není však řešena situace, kdy je různými institucemi žádáno provedení bezpečnostní prověrky i na nejvyšší stupně utajení, aniž by žadatel prověrku zdaleka v požadovaném stupni k výkonu své pracovní činnosti potřeboval. Zejména prověrky na nejvyšší stupně utajení jsou velmi nákladné a takto jejich provádění v nadbytečném rozsahu nesmyslně zatěžuje státní rozpočet a kapacity Úřadu, zpravodajských služeb a dalších dotčených institucí. Nabízí se tedy otázka, jak dalece v zákoně upravit povinnost žadatele nezneužívat institut prověřování k neoprávněnému zvýšení kvalifikace za státní prostředky. Obdobná situace existuje i u vydávání mezinárodních osvědčení (certifikátů), které jsou obdobou národních osvědčení, mají ovšem platnost pro styk s utajovanými informacemi cizí moci (např. v rámci NATO nebo EU). NBÚ vydá certifikát každému, kdo je držitelem platného osvědčení národní úrovně v daném stupni a kdo o něj písemně požádá. Z výroční zprávy NBÚ za rok 2006 je zřejmé, že počet vydaných osvědčení nekoresponduje se skutečnou potřebou seznamovat se s utajovanými informacemi v daném režimu, zejména v režimu na nejvyšší stupně utajení. Z našeho průběžného průzkumu vyplývá, že většina oslovených osob, zejména ve vysokých významných politických funkcích, ač jsou z preventivních důvodů držiteli osvědčení na nejvyšší stupeň utajení Přísně tajné, se nikdy s žádným dokumentem v tomto režimu neseznámila. Je proto potřeba se ptát, není-li možnosti prověření osob na státní útraty zneužíváno, když výroční zpráva NBÚ za rok 2006 uvádí u fyzických osob stovky vydaných osvědčení na stupeň utajení Přísně tajné 24 a tisíce vydaných osvědčení na stupeň utajení Tajné 25. Zarážející je také vydávání mezinárodních certifikátů. NBÚ uvádí celkem vydaných certifikátů v režimu NATO SECRET a 274 certifikátů v režimu COSMIC TOP SECRET. Opět zde platí pravidlo, že určité preventivní prověření zejména některých významných pracovníků ministerstva obrany a významných politiků je jistě na místě, ovšem seznamování se s utajovanými informacemi tohoto typu na národní a mezinárodní úrovni v takovém rozsahu 24 Přijaté žádosti na PT - 210, vydané osvědčení na PT v roce Přijaté žádosti na T , vydané osvědčení na T v roce

20 je, domníváme se, jednoznačně nereálné. V tomto ohledu lze hovořit o porušování jednoho ze základních principů NATO pro prověřování ( need to know ) Týká se fyzických i právnických osob 20

Usnesení. Rady vlády pro lidská práva. ze dne 18. června 2009. k požadavku bezúhonnosti v živnostenském zákoně

Usnesení. Rady vlády pro lidská práva. ze dne 18. června 2009. k požadavku bezúhonnosti v živnostenském zákoně Usnesení Rady vlády pro lidská práva ze dne 18. června 2009 Rada vlády pro lidská práva (dále jen Rada ) I. s c h v a l u j e podnět Výboru proti diskriminaci k požadavku bezúhonnosti v živnostenském zákoně,

Více

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení 153/1994 Sb. ZÁKON ze dne 7. července 1994 o zpravodajských službách České republiky Změna: 118/1995 Sb. Změna: 53/2004 Sb. Změna: 290/2005 Sb. Změna: 530/2005 Sb. Změna: 342/2006 Sb. Změna: 80/2006 Sb.

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Finanční arbitr a jeho úloha v systému ochrany spotřebitele. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger,

Finanční arbitr a jeho úloha v systému ochrany spotřebitele. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, systému ochrany spotřebitele JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Finanční arbitr České republiky, Vedoucí katedry finančních obchodů BIVS, a. s. Dne 20. června 2006 systému Program: ochrany spotřebitele 1)

Více

Advokátní kancelář JUDr. Tomáš Pohl. V Praze dne 31. května 2007 naše sp. zn. 31/07. narozen 22.6. 1956 sídlo Praha 1, Senovážné náměstí 5, PSČ 110 00

Advokátní kancelář JUDr. Tomáš Pohl. V Praze dne 31. května 2007 naše sp. zn. 31/07. narozen 22.6. 1956 sídlo Praha 1, Senovážné náměstí 5, PSČ 110 00 Advokátní kancelář JUDr. Tomáš Pohl sídlo Praha 2, Šafaříkova 1, PSČ 120 00, tel. + 222512215, fax + 224223424, e-mail tomaspohl@seznam.cz IČ 66208947, osvědčení České advokátní komory číslo 01461 Ústavní

Více

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení 153/1994 Sb. ZÁKON ze dne 7. července 1994 o zpravodajských službách České republiky Změna: 118/1995 Sb. Změna: 53/2004 Sb. Změna: 290/2005 Sb. Změna: 530/2005 Sb. Změna: 342/2006 Sb. Změna: 80/2006 Sb.

Více

552/1991 Sb. ZÁKON. o státní kontrole

552/1991 Sb. ZÁKON. o státní kontrole 552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 6. prosince 1991 o státní kontrole Změna: 166/1993 Sb. Změna: 148/1998 Sb. Změna: 132/2000 Sb. Změna: 274/2003 Sb. Změna: 392/2005 Sb. Změna: 501/2004 Sb.,

Více

ÚSTAVNÍ PRÁVO. NKÚ, ČNB, Veřejný ochránce práv a Úřad pro ochranu osobních údajů. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.

ÚSTAVNÍ PRÁVO. NKÚ, ČNB, Veřejný ochránce práv a Úřad pro ochranu osobních údajů. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs. ÚSTAVNÍ PRÁVO NKÚ, ČNB, Veřejný ochránce práv a Úřad pro ochranu osobních údajů JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.cz Nejvyšší kontrolní úřad (čl. 97 Ústavy) samostatná hlava Ústavy (hlava

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 Afs 79/2012-37 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 As 26/2008-72 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Bohuslava

Více

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Jiřího Zemánka (soudce zpravodaj) a soudců Radovana Suchánka a Vojtěcha Šimíčka o ústavní stížnosti

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 As 14/2006-81 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudkyň Mgr. Daniely Zemanové a JUDr. Barbary

Více

552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení

552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení Systém ASPI - stav k 26.11.2012 do částky 145/2012 Sb. a 49/2012 Sb.m.s. Obsah a text 552/1991 Sb. - poslední stav textu Změna: 166/1993 Sb. Změna: 148/1998 Sb. Změna: 132/2000 Sb. Změna: 274/2003 Sb.

Více

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV ČINNOST VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV Veřejný ochránce práv ( ochránce") působí k ochraně osob před jednáním úřadů a dalších institucí uvedených v zákoně, pokud je v rozporu s právem,

Více

ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV

ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV Hlavní nástroje pro budování a udržování protikorupčního prostředí ve FNKV Hlavními nástroji pro budování

Více

Aktuální právní informace

Aktuální právní informace Aktuální právní informace Únor 2012 Novela zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů: posílení ochrany spotřebitele ve sporech ze spotřebitelských smluv Dne 1.4.2012 vstoupí v účinnost významná

Více

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech voleb, referend a politických stran

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech voleb, referend a politických stran PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech voleb, referend a politických stran Úvod... 13 I. SOUDNÍ JUDIKATURA VE VĚCECH VOLEB 1.1 Základy volebního práva A. K některým pojmům a principům volebního práva 1. K pojmu

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 162/2011-51 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Petra Průchy a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr.

Více

K árný ř ád. pro řízení před Kárnou komorou Nejvyššího kontrolního úřadu. schválený Kolegiem Nejvyššího kontrolního úřadu dne 21. 9.

K árný ř ád. pro řízení před Kárnou komorou Nejvyššího kontrolního úřadu. schválený Kolegiem Nejvyššího kontrolního úřadu dne 21. 9. K árný ř ád pro řízení před Kárnou komorou Nejvyššího kontrolního úřadu schválený Kolegiem Nejvyššího kontrolního úřadu dne 21. 9. 1993 *) 1 Tento kárný řád upravuje postup Kárné komory Nejvyššího kontrolního

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 Afs 69/2010-135 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců Mgr. Jiřího Gottwalda

Více

Obsah Úvodní slovo seznam použitých zkratek 1 Základy odpovědnosti občana republiky 2 Korupce, úplatek a jiné vybrané pojmy

Obsah Úvodní slovo seznam použitých zkratek 1 Základy odpovědnosti občana republiky 2 Korupce, úplatek a jiné vybrané pojmy Úvodní slovo................................................... 11 seznam použitých zkratek...................................... 10 1 Základy odpovědnosti občana republiky........................ 13 1.1

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Azs 398/2004-56 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a

Více

INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM

INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM Metodické pokyny Evidenční označení: MP.49 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM Vydání: 1. Revize: 0. Datum vydání: Účinnost od: 22. 04. 2014 Dokument je majetkem Správy úložišť radioaktivních odpadů. Jakékoli

Více

Způsob odvolání člena Rady Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR) Senátem. Hmotně právní úprava odvolání

Způsob odvolání člena Rady Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR) Senátem. Hmotně právní úprava odvolání Způsob odvolání člena Rady Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR) Senátem Hmotně právní úprava odvolání Zákon č. 181/2007 Sb., o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 02 VY 32 INOVACE 0114 0302

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 02 VY 32 INOVACE 0114 0302 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 02 VY 32 INOVACE 0114 0302 Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace

Více

Newsletter 2/2014 ÚNOR 2014

Newsletter 2/2014 ÚNOR 2014 Newsletter 2/2014 ÚNOR 2014 Obsah Zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2014... 3 NEWSLETTER 2/2014 2/6 Zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2014 Technická novela zákona o veřejných zakázkách a vliv nového

Více

Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel

Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel Letenská 15, Praha 1 - Malá Strana, 118 10 Sekretariát tel.: 25704 2381 P o k y n pro výkon finanční kontroly

Více

Radek John ministr vnitra

Radek John ministr vnitra Radek John ministr vnitra Boj o rozpočet 2010 a 2011 Snížení na rok 2011 o 8,3 mld. Kč (původní návrh 10,5 mld.) 62 60 58 56 54 52 50 48 2008 2009 2010 2011 Rozpočet MV v mld Rozpočet na rok 2011: - 3,8

Více

ROZHODNUTÍ. Odůvodnění:

ROZHODNUTÍ. Odůvodnění: *UOOUX002SI34* Zn. SPR-2018/10-36 ROZHODNUTÍ Předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů, jako odvolací orgán věcně a místně příslušný podle 2, 29 a 32 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 2 As 34/2008-103 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců Mgr. Radovana Havelce a JUDr. Miluše

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Metodika zásad výběru zaměstnanců státní správy a jejich hodnocení. Předmět úpravy

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Metodika zásad výběru zaměstnanců státní správy a jejich hodnocení. Předmět úpravy VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY P ř í l o h a k usnesení vlády ze dne 2013 č. Metodika zásad výběru zaměstnanců státní správy a jejich hodnocení Předmět úpravy 1. Metodika zásad výběru zaměstnanců státní správy

Více

Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí

Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí Předmět úpravy a rozsah působnosti 1. Touto směrnicí se stanovují základní pravidla profesionálního chování zaměstnanců České republiky Ministerstva

Více

V ztah rodičů a školy

V ztah rodičů a školy V ztah rodičů a školy pohledem práva Vztah rodičů a školy pohledem práva Podle ustanovení 32 odst. 1 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, mají ve výchově dětí rozhodující úlohu

Více

Fakultní nemocnice Hradec Králové. Interní protikorupční program

Fakultní nemocnice Hradec Králové. Interní protikorupční program Fakultní nemocnice Hradec Králové Interní protikorupční program Hradec Králové 29.9.2014 Vypracoval: Ing. Jaroslav Jakl referát finanční kontroly a interního auditu Schválil: prof. MUDr. Roman Prymula,

Více

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D.

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. Obrana pojetí a aktuální vývoj Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. 1 Literatura Relevantní legislativa a dokumenty viz dále (Ústava, Bezpečnostní strategie, resortní zákony) webové stránky příslušných institucí (např.

Více

Mandát poslance, senátora, prezidenta Prezentace pro žáky SŠ

Mandát poslance, senátora, prezidenta Prezentace pro žáky SŠ Mandát poslance, senátora, prezidenta Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK 1 V Poslanecké sněmovně 2 Neslučitelnost - inkompatibilita

Více

Správní žaloba. Městský soud v Praze Hybernská 1006/18 110 00 Praha 1. Sp. zn.: (nepředchází) Slezská 56 120 00 Praha 2 DS: whehjsc

Správní žaloba. Městský soud v Praze Hybernská 1006/18 110 00 Praha 1. Sp. zn.: (nepředchází) Slezská 56 120 00 Praha 2 DS: whehjsc Městský soud v Praze Hybernská 1006/18 110 00 Praha 1 Sp. zn.: (nepředchází) Žalobce: Zastoupen: Tomáš Pecina Slezská 56 120 00 Praha 2 DS: whehjsc JUDr. Petrem Kočím, Ph.D., advokátem Opletalova 1535/4

Více

Rozšíření použití elektronických nástrojů

Rozšíření použití elektronických nástrojů KAPITOLA 1 Rozšíření použití elektronických nástrojů 1.1 Úvod Tato kniha záměrně začíná kapitolou o rozšíření použití elektronických nástrojů, a nikoliv komentářem vlastních ustanovení zákona o veřejných

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 32/2013-18 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr. Jana

Více

Kdo je veřejný ochránce práv. Co od něj můžete očekávat

Kdo je veřejný ochránce práv. Co od něj můžete očekávat Kdo je veřejný ochránce práv Co od něj můžete očekávat Jedna z mnoha definic Celkově lze ombudsmana charakterizovat jako orgán (většinou jednu osobu), který je zejména na orgánech výkonné moci nezávislý

Více

Pozměňovací návrhy k tisku 336

Pozměňovací návrhy k tisku 336 Pozměňovací návrhy k tisku 336 1. V 2 odst. 1 písm. c) se na konci věty doplňuje: to neplatí, jde-li o náměstka pro řízení sekce a jemu podřízené zaměstnance, 2. V 10 odst. 1 se písm. a) a b) mění následovně:

Více

Strana 1 Usnesení představenstva České advokátní komory č. 2/1998 Věstníku ze dne 14. dubna 1998

Strana 1 Usnesení představenstva České advokátní komory č. 2/1998 Věstníku ze dne 14. dubna 1998 Strana 1 Usnesení představenstva České advokátní komory č. 2/1998 Věstníku ze dne 14. dubna 1998 Usnesení představenstva České advokátní komory č. 2/1998 Věstníku ze dne 14. dubna 1998, kterým se upravuje

Více

Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský

Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský I. Místopředseda soudu jako orgán státní správy soudu při výkonu státního dohledu nad exekuční činností musí dbát o to, aby byl zjištěn stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti ( 3 správního řádu),

Více

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami (1) Pověřené osoby poskytují sociálně-právní ochranu na základě rozhodnutí o pověření k výkonu takové činnosti (dále jen "pověření"). (2) Pověřené osoby

Více

F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz

F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz U s n e s e n í Evidenční číslo: 1589/2013 Registrační číslo (uvádějte vždy v korespondenci):

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Vyvěšeno: -39 Sňato: ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní JUDr. Alenou Hockou v právní věci žalobce: L. P., bytem P., proti žalované: Česká správa sociálního

Více

Závěrečné stanovisko

Závěrečné stanovisko V Brně dne 17. srpna 2010 Sp. zn.: 5299/2008/VOP/PPO Závěrečné stanovisko ve věci podnětu pana X. Y. vydané podle ustanovení 18 odst. 2 zákona o veřejném ochránci práv A - Závěry ze zprávy o výsledku šetření

Více

Disciplinární řád České asociace sester

Disciplinární řád České asociace sester Disciplinární řád České asociace sester 1 Obecná ustanovení 1. Porušení povinností člena České asociace sester (dále jen ČAS) vyplývající ze stanovených předpisů ČAS, Stanov ČAS, z Etického kodexu ICN

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 As 67/2012-32 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudců JUDr. Kateřiny Šimáčkové a JUDr.

Více

Zákon o kontrole (kontrolní řád) Ministerstvo vnitra Odbor dozoru a kontroly veřejné správy

Zákon o kontrole (kontrolní řád) Ministerstvo vnitra Odbor dozoru a kontroly veřejné správy Zákon o kontrole (kontrolní řád) Ministerstvo vnitra Odbor dozoru a kontroly veřejné správy Základní právní předpisy pro kontrolu od 1.1.2014 Procesní úprava: zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní

Více

*MVCRX02HY27H* MVCRX02HY27H prvotní identifikátor

*MVCRX02HY27H* MVCRX02HY27H prvotní identifikátor *MVCRX02HY27H* MVCRX02HY27H prvotní identifikátor odbor veřejné správy, dozoru a kontroly náměstí Hrdinů 1634/3 Praha 4 140 21 Č. j. MV- 38529-6/ODK-2008 Praha 3. července 2015 Město Chrastava k rukám

Více

Veřejný ochránce práv kdo, proč a jak?

Veřejný ochránce práv kdo, proč a jak? Veřejný ochránce práv kdo, proč a jak? veřejný ochránce práv VOP ombudsman ochránce - 1-1. KDO Kdo se jím může stát? Kdo jím už byl a kdo je jím aktuálně? Jak se může osoba stát ochráncem? Na jak dlouho

Více

*UOOUX002KR2E* ROZHODNUTÍ. Zn. SPR-1375/10-48

*UOOUX002KR2E* ROZHODNUTÍ. Zn. SPR-1375/10-48 *UOOUX002KR2E* Zn. SPR-1375/10-48 ROZHODNUTÍ Úřad pro ochranu osobních údajů, jako příslušný správní orgán podle 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 2 odst. 2 a 46 odst. 4 zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 4 Azs 415/2004-44 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a

Více

Exekutivní kontrola ZS a jejich úkolování

Exekutivní kontrola ZS a jejich úkolování Exekutivní kontrola ZS a jejich úkolování Jan Schneider 1 1. Shrnutí: Doporučený model exekutivní kontroly 2. Rozbor: 2.1 Kontrola (pojem) 2.2 Řízení a úkolování (výčet subjektů a jejich role) 2.3 Koordinace

Více

I. Obecně k problematice výsluhových příspěvků a uzákonění jejich zdanění

I. Obecně k problematice výsluhových příspěvků a uzákonění jejich zdanění Problematika zdanění a zdaňování výsluhových příspěvků bývalých příslušníků bezpečnostních a ozbrojených sborů a procesní možnosti jejich obrany ve správním a soudním řízení I. Obecně k problematice výsluhových

Více

Stanovisko Unie obhájců ČR č. 8/2014

Stanovisko Unie obhájců ČR č. 8/2014 Stanovisko Unie obhájců ČR č. 8/2014 k užití odposlechů podle 88 trestního řádu a kontrole zákonnosti příkazu k odposlechu Unie obhájců ČR se v reakci na opakované informace o stoupajícím počtu prováděných

Více

Hospodárné nakládání s majetkem ÚSC

Hospodárné nakládání s majetkem ÚSC Oživení, o.s. Mgr. Tomáš Kramár, DiS. Občanské sdružení Oživení: - poradenství a servis občanům, zastupitelům a veřejné správě (manuál Transparentní samospráva) - protikorupční audity a strategie (MHMP,

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení. č. j. 4 Ao 1/2007-43 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové a JUDr. Petra Průchy v právní věci navrhovatele: N.

Více

Environmentální, územně plánovací rozhodovací procesy a korupce

Environmentální, územně plánovací rozhodovací procesy a korupce Environmentální, územně plánovací rozhodovací procesy a korupce Milan Štefanec Nezávislé sociálně ekologické hnutí NESEHNUTÍ Chraňme si svůj prostor, Brno, 18. 2. 2013 Administrativní (byrokratická) a

Více

Stanovy Mladí lidovci, z. s.

Stanovy Mladí lidovci, z. s. Stanovy Mladí lidovci, z. s. Čl. 1 Základní ustanovení 1. Mladí lidovci, z. s. jsou spolkem řádně zapsaným ve spolkovém rejstříku v souladu se zákonem č. 304/2013 Sb. 2. Úplný název spolku je Mladí lidovci,

Více

Preambule. Článek 1 Zákonnost

Preambule. Článek 1 Zákonnost Etický kodex zaměstnanců Státního úřadu pro jadernou bezpečnost vydaný v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 9. května 2012 č. 331 o Etickém kodexu úředníků a zaměstnanců veřejné správy Preambule Každý

Více

ROZHODNUTÍ. pokuta ve výši 18.500 Kč (slovy osmnáct tisíc pět set korun českých)

ROZHODNUTÍ. pokuta ve výši 18.500 Kč (slovy osmnáct tisíc pět set korun českých) *UOOUX002H9JM* Zn. SPR-0235/10-21 ROZHODNUTÍ Úřad pro ochranu osobních údajů, jako příslušný správní orgán podle 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 2 odst. 2 a 46 odst. 4 zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 As 53/2005-94 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr.

Více

Odůvodnění. Obecná část

Odůvodnění. Obecná část II. Odůvodnění Obecná část a) Zhodnocení platného právního stavu, odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy, vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy v jejím celku včetně zhodnocení

Více

Závěrečné stanovisko

Závěrečné stanovisko V Brně dne 2. prosince 2011 Sp. zn.: 5383/2010/VOP/EHŠ Závěrečné stanovisko ve věci podnětu paní V.P. A Na základě podání paní V.P. (dále také stěžovatelka ), bylo ve smyslu ustanovení 14 zákona č. 349/1999

Více

Stanovy spolku VIA TEMPORA NOVA. Úplné znění ke dni 12. března 2014. Článek 1. Název a sídlo spolku. Článek 2

Stanovy spolku VIA TEMPORA NOVA. Úplné znění ke dni 12. března 2014. Článek 1. Název a sídlo spolku. Článek 2 Stanovy spolku VIA TEMPORA NOVA Úplné znění ke dni 12. března 2014 Článek 1 Název a sídlo spolku 1. Název spolku: VIA TEMPORA NOVA, z.s. 2. Sídlo: Roztoky u Prahy Článek 2 Charakter spolku a její právní

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 Ads 65/2011-111 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové a JUDr.

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. BALANC, o.s. - Společnost pro vyrovnávání příležitostí. Čl. I.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. BALANC, o.s. - Společnost pro vyrovnávání příležitostí. Čl. I. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ BALANC, o.s. - Společnost pro vyrovnávání příležitostí Obecná ustanovení Čl. I. 1. Název sdružení: BALANC, o. s. Společnost pro vyrovnávání příležitostí 2. Zkrácený název: BALANC

Více

P ř í k a z ředitele Kanceláře Akademie věd České republiky

P ř í k a z ředitele Kanceláře Akademie věd České republiky P ř í k a z ředitele Kanceláře Akademie věd České republiky Číslo: 4/2012 V Praze 25. června 2012 Čj.: KAV-170/06-ŘKAV/2012 Věc: Kodex etiky zaměstnanců Akademie věd ČR Kanceláře AV ČR Zpracovatel: správní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE jedná se o zadávací řízení zadávané postupem mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pro výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zveřejněnou

Více

MAPA KORUPČNÍCH RIZIK SFŽP ČR

MAPA KORUPČNÍCH RIZIK SFŽP ČR Ředitel Poř. č. Riziková činnost Název / popis rizika Opatření ke snížení rizika Pravděpodobnost výskytu rizika Dopad rizika Míra rizika 1 Rozhodovací pravomoci Snaha o prosazení určitého (osobního, skupinového)

Více

140/1996 Sb. ZÁKON. ze dne 26. dubna 1996. Účel zákona. Výklad pojmů

140/1996 Sb. ZÁKON. ze dne 26. dubna 1996. Účel zákona. Výklad pojmů Změna: 107/2002 Sb. Změna: 107/2002 Sb. (část) Změna: 342/2006 Sb. Změna: 181/2007 Sb. Změna: 227/2009 Sb. 140/1996 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 1996 o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 4 As 46/2003 71 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové a JUDr.

Více

1 KOLMAN, P. Právo na informace. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2010. s. 72.

1 KOLMAN, P. Právo na informace. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2010. s. 72. Městskému soudu v Praze Hybernská 18 111 21 Praha 1 ----------------------------------- V Brně dne 5. dubna 2013 Žalobce: Mgr. Michal Kincl, nar. 27.3.1986, bytem Neužilova 6, Brno, 625 00, adresa pro

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 A 48/2002 40 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Antonína Koukala a JUDr.

Více

Zástupkyně veřejného ochránce práv RNDr. Jitka Seitlová

Zástupkyně veřejného ochránce práv RNDr. Jitka Seitlová I. Dle zákona o regulaci reklamy je zakázána nejen reklama, jejíž zákaz je upraven v samotném zákoně o regulaci reklamy, ale také veškerá reklama, jejíž protizákonnost vyplývá z jiných právních předpisů.

Více

MĚSTO RAKOVNÍK ZPRACUJÍCÍ ORGÁN: MĚSTSKÝ ÚŘAD RAKOVNÍK KANCELÁŘ TAJEMNÍKA ÚŘADU

MĚSTO RAKOVNÍK ZPRACUJÍCÍ ORGÁN: MĚSTSKÝ ÚŘAD RAKOVNÍK KANCELÁŘ TAJEMNÍKA ÚŘADU MĚSTO RAKOVNÍK ZPRACUJÍCÍ ORGÁN: MĚSTSKÝ ÚŘAD RAKOVNÍK KANCELÁŘ TAJEMNÍKA ÚŘADU SMĚRNICE UPRAVUJÍCÍ PRAVIDLA PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A PETIC DRUH NORMY SMĚRNICE EVIDENČNÍ S 20/2009 ČÍSLO PLATNOST Dnem

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX007DC95* UOHSX007DC95 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0455/2015/VZ-21452/2015/522/DMa Brno 5. srpna 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 17/2011-53 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 Ads 50/2013-42 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Tomáše Foltase a JUDr.

Více

NOVELA ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

NOVELA ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH NOVELA ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH Poslanecká sněmovna přijala dlouho očekávanou novelu zákona o veřejných zakázkách obsahující řadu zásadních změn zákona. Novela přináší nejen zvýšení transparentnosti

Více

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0639 Název materiálu:vy_32_inovace_03.01 Téma sady: Ústavní právo Ústava ČR Ročník: Nástavbové studium,

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ. (PŘEKLAD) Preambule

EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ. (PŘEKLAD) Preambule EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ (PŘEKLAD) Preambule Členské státy Rady Evropy a další státy, podepsané níže, majíce za to, že cílem Rady Evropy je dosáhnout větší jednoty jejích členů; majíce na zřeteli

Více

Stanovy MAS Krajina srdce

Stanovy MAS Krajina srdce Stanovy MAS Krajina srdce Úvodní ustanovení Čl. 1 Název a povaha spolku MAS Krajina srdce, z. s. (dále též jen spolek ) je právnickou osobou registrovanou podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.05 Integrovaná střední škola

Více

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců PŘÍLOHA č. 3 Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců STAROSTA MĚSTA - plní úkoly uložené mu zastupitelstvem nebo radou města, A. Práva a povinnosti vyplývající

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Ads 91/2006-54 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a

Více

Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni. SMĚRNICE č 17. upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni

Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni. SMĚRNICE č 17. upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni SMĚRNICE č 17 upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni CL 1 Předmět a rozsah směrnice Tato interní směrnice vychází z platných

Více

červenec 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012

červenec 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012 červenec 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012 TÉMA MĚSÍCE Změna podmínek cestovní smlouvy ze strany cestovní kanceláře Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 31.5.2012, sp. zn. 33 Cdo 4718/2009 Nejvyšší

Více

STANOVENÍ RIZIKOVÝCH OBLASTÍ

STANOVENÍ RIZIKOVÝCH OBLASTÍ PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE BRNO Húskova 2, 618 32 Brno STANOVENÍ RIZIKOVÝCH OBLASTÍ Tabulka stupnice hodnocení rizik a významnosti vlivu rizika PRAVDĚPODOBNOST VÝSKYTU RIZIKA (P) VÝZNAMNOST VLIVU RIZIKA (V)

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 8 As 103/2012-45 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jana Passera a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Davida

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Vláda České republiky vyhlašuje výběrové řízení na služební místo náměstka pro státní službu. Posuzovány

Více

Rozhodnutí nabylo právní moci dne 20.10.2008

Rozhodnutí nabylo právní moci dne 20.10.2008 Rozhodnutí nabylo právní moci dne 20.10.2008 Č. j.: R119/2008/02-20057/2008/310-Ku V Brně dne 9. října 2008 Ve správním řízení o rozkladu podaném dne 13.6.2008 zadavatelem Fakultní nemocnicí v Motole,

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR KONROLY, DOZORU A STÍŽNOSTÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR KONROLY, DOZORU A STÍŽNOSTÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR KONROLY, DOZORU A STÍŽNOSTÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň NAŠE ZN.: KDS/1046/13 SP. ZN.:ZN/232/KDS/13 VYŘIZUJE: Mgr. Ivana Houšková TEL.: 377 195 750 FAX: 377 195 197 E-MAIL:

Více

Činnost Ministerstva spravedlnosti v oblasti insolvencí

Činnost Ministerstva spravedlnosti v oblasti insolvencí Činnost Ministerstva spravedlnosti v oblasti insolvencí Oblast insolvence v současné době patří k absolutním prioritám. Ministerstvo spravedlnosti jako ústřední správní a dohledový orgán se v současné

Více

Státní dozor v pojišťovnictví

Státní dozor v pojišťovnictví Státní dozor v pojišťovnictví Regulaci pojistného trhu provádí státní dozor. Většinou ve formě instituce, která je samostatná a přímo podřízená vládě nebo v rámci některého z ministerstev, institut dozoru

Více

INFORMACE PRO OZNAMOVATELE, SVĚDKA POŠKOZENÉHO A OBĚŤ V TRESTNÍM ŘÍZENÍ. VPŠ a SPŠ MV v Holešově pracoviště Brno

INFORMACE PRO OZNAMOVATELE, SVĚDKA POŠKOZENÉHO A OBĚŤ V TRESTNÍM ŘÍZENÍ. VPŠ a SPŠ MV v Holešově pracoviště Brno INFORMACE PRO OZNAMOVATELE, SVĚDKA POŠKOZENÉHO A OBĚŤ V TRESTNÍM ŘÍZENÍ 2014 VPŠ a SPŠ MV v Holešově pracoviště PODĚKOVÁNÍ, ZDROJE Prezentace je součástí projektu: Ze školy do škol II. Vznikla za finanční

Více

Zpráva o šetření. ve věci podnětu Ing. R. L., zastupujícího společnost D. C., s. r. o. A - Předmět šetření

Zpráva o šetření. ve věci podnětu Ing. R. L., zastupujícího společnost D. C., s. r. o. A - Předmět šetření Plná moc, která neobsahuje omezení, představuje pověření k jednání v plném rozsahu (neomezeně) se všemi správci daně bez ohledu na to, zda obsahuje výslovný text se všemi správci daně, a bez ohledu na

Více