STATUT FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STATUT FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA"

Transkript

1 Účinnost dokumentu od: STATUT FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem.

2 S t a t u t Fakulty bezpečnostního inženýrství Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Děkan Fakulty bezpečnostního inženýrství Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava vyhlašuje podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) (dále jen zákon ) (dále jen statut ). Statut Fakulty bezpečnostního inženýrství Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Právní postavení Fakulty bezpečnostního inženýrství (1) Fakulta bezpečnostního inženýrství je součástí Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava (dále jen VŠB-TUO). Fakulta bezpečnostního inženýrství navazuje na dlouholetou tradici výuky studijních oborů zaměřených na bezpečnost a požární ochranu na VŠB-TUO. (2) Pro označování se užívá názvu Fakulta bezpečnostního inženýrství Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava, ve zkratce FBI VŠB TU Ostrava, FBI VŠB-TUO, případně FBI. Pro styk se zahraničím používá fakulta názvy uvedené v příloze č. 3. (3) Fakulta používá kulaté razítko se státním znakem České republiky 1 a textem VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, Fakulta bezpečnostního inženýrství. Dále používá obdélníkové razítko. Vzory razítek jsou uvedeny v příloze č. 4. Razítka fakulty se liší pouze číslem. (4) Fakulta používá znak, jehož vzor je uveden v příloze č. 4. Znak je možno používat v černobílé i barevné verzi. (5) Sídlem fakulty je Ostrava. Čl. 2 Poslání FBI FBI je fakultou technického zaměření. Jejím základním úkolem je tvorba a realizace akreditovaných magisterských, doktorských a bakalářských studijních programů, programů celoživotního vzdělávání a v souvislosti s tím i uskutečňování vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti. Akreditované studijní programy a obory uskutečňované na fakultě jsou uvedeny na úřední desce FBI a VŠB-TUO. (1) V souvislosti s plněním svého základního úkolu může FBI vykonávat navazující doplňkovou činnost. 1 1 odst. 2 zákona ČNR č. 68/1990 Sb., o užívání státního znaku a státní vlajky České republiky, ve znění pozdějších předpisů. správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem. 2/20

3 (2) FBI má právo konat habilitační řízení a konat řízení ke jmenování profesorem v akreditovaných oborech, jejichž seznam je uveden na úřední desce FBI a VŠB-TUO. (3) FBI stanovuje obsah a formy studia, svobodně rozvíjí vědecké bádání, volí a ustanovuje akademickou samosprávu, samostatně vybírá své učitele a studenty. (4) FBI má právo v rámci své působnosti uskutečňovat aktivity v oblasti zahraničních styků v souladu se statutem VŠB-TUO. Čl. 3 Vnitřní předpisy (1) Vnitřní předpisy jsou uvedeny v 33 zákona. (2) Vnitřními předpisy FBI jsou Statut Volební a jednací řád AS FBI Jednací řád VR FBI Disciplinární řád pro studenty FBI. Čl. 4 Vnitřní normy (1) Vnitřní normy FBI nepodléhají schválení v AS FBI. Vnitřními normami FBI jsou: a) příkaz, b) směrnice, c) pokyn, d) metodický pokyn, e) sdělení, f) opatření. (2) Vnitřní normy vydává v rozsahu kompetencí vymezených zákonem a vnitřními předpisy děkan. ČÁST DRUHÁ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A STUDIUM VE STUDIJNÍCH PROGRAMECH Čl. 5 Přijímání ke studiu (1) Uchazeči o studium na FBI se člení zejména ve vztahu k formě a charakteru přijímacího řízení a k poplatkům spojeným se studiem takto: a) uchazeči, kteří dosud nestudovali na žádné vysoké škole, b) uchazeči, kteří již studovali na vysoké škole a studium řádně dokončili absolvováním, c) uchazeči, kteří již studovali na vysoké škole a studium ukončili jinak než absolvováním, d) uchazeči, kteří studují v rámci studijního programu FBI a chtějí studovat v jiném studijním programu FBI, e) uchazeči, kteří studují na ostatních fakultách VŠB-TUO, případně na jiných vysokých školách. (2) Údaje o studiu nutné pro členění uchazečů podle odst. 1 jsou povinnou součástí přihlášky ke studiu. (3) Pro uchazeče podle odst.. 1 písm. a) až c) je přijímací řízení organizováno podle čl. 6 až 8 a vyhlašuje se veřejně, pro uchazeče podle odst. 1 písm. d), e) je přijímací řízení vymezeno děkanem. správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem. 3/20

4 Čl. 6 Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu (1) Podrobná pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu stanoví v návaznosti na zákon a vnitřní předpisy VŠB-TUO děkan. Tato pravidla musí obsahovat zejména: a) lhůtu pro podávání přihlášek a jejich formu, b) formu přijímací zkoušky se specifikací předmětů a požadovaných znalostí, c) způsob hodnocení výsledků přijímací zkoušky a dalších skutečností dokládajících předpoklady ke studiu v daném studijním programu, zejména výsledků maturitní zkoušky, absolutoria nebo státní zkoušky, d) pravidla upravující prominutí přijímací zkoušky nebo její části, e) minimální úroveň splnění požadavků nezbytných pro přijetí ke studiu, f) nejvyšší počet studentů, které může fakulta přijmout v příslušných studijních programech, g) závazné termíny, zejména termíny konání přijímacích zkoušek a termíny, kdy může uchazeč v souladu s 50 odst. 6 zákona nahlédnout do svých materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí ke studiu, h) způsob posuzování omluv nepřítomnosti při přijímací zkoušce, popř. vymezení možnosti konat přijímací zkoušku v náhradním termínu, i) způsob vytváření zkušebních a přijímacích komisí a vymezení jejich povinností a pravomocí. Čl. 7 Přijímací zkouška (1) Součástí přijímacího řízení je přijímací zkouška. (2) Přijímací zkouška je písemná, popř. i ústní. (3) Přijímací zkouška nebo její část může být uchazeči prominuta v návaznosti na předchozí výsledky studia a studijní aktivity. Podrobnosti o prominutí přijímací zkoušky nebo její části jsou vymezeny děkanem. Čl. 8 Průběh přijímacího řízení (1) Uchazeč o studium podává písemnou přihlášku, jejíž formu, obsah a přílohy stanoví děkan. (2) Má-li přihláška formální nedostatky, fakulta ji vrátí uchazeči k opravě a doplnění. Pokud uchazeč ve stanoveném termínu závady neodstraní, nesplnil základní podmínku pro přijetí. (3) Uchazeč, který neuhradí ve stanoveném termínu a určenou formou poplatek stanovený podle 58 odst. 1 zákona a čl. 10 odst. 2 statutu, nesplnil základní podmínku pro přijetí. (4) K přijímací zkoušce je uchazeč pozván písemně. Nedostaví-li se uchazeč bez písemné omluvy k přijímací zkoušce nebo není-li jeho omluva přijata, nekoná přijímací zkoušku. (5) Způsob vedení dokumentace o přijímací zkoušce a dalších skutečnostech rozhodných pro přijetí ke studiu stanoví děkan. (6) Pokud se uchazeči nepodaří doručit rozhodnutí o přijetí ke studiu zaslané do vlastních rukou na adresu uvedenou v přihlášce, je zveřejněno na úřední desce fakulty po dobu 30 dní. Dnem doručení je poslední den uvedené lhůty. správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem. 4/20

5 Čl. 9 Zápis do studia (1) Uchazeči, který byl ke studiu přijat, vzniká podle 51 zákona právo na zápis do studia. Uchazeč je povinen se k zápisu osobně dostavit ve stanoveném termínu. Před tímto termínem a v mimořádných případech nejpozději do 5 dnů po tomto termínu se může uchazeč písemně omluvit. (2) Podmínkou pro zápis uchazeče, který studuje v dalším bakalářském nebo magisterském studijním programu, je uhrazení poplatku za studium podle 58 odst. 4 zákona. (3) Uchazeči, který byl ke studiu přijat, zaniká právo na zápis, jestliže: a) bez omluvy se ve lhůtě stanovené fakultou nedostavil k zápisu, b) jeho omluva nebyla uznána. (4) Jestliže omluva: a) byla uznána, je stanoven náhradní termín nebo forma zápisu do studia, b) nebyla uznána, je o této skutečnosti uchazeč neprodleně písemně informován zásilkou do vlastních rukou. (5) O omluvě, náhradním termínu nebo formě zápisu do studia rozhoduje děkan. (6) Veřejným přijetím studenta do akademické obce je slavnostní imatrikulace. Součástí imatrikulace je slavnostní slib studenta, jehož znění je uvedeno v příloze č. 5 statutu. (7) Ustanovení tohoto paragrafu platí přiměřeně pro opětovný zápis do studia po jeho přerušení. Čl. 10 Poplatky za úkony spojené s přijímacím řízením (1) Poplatky za úkony spojené s přijímacím řízením se řídí čl. 9 statutu VŠB-TUO. (2) Poplatek musí být zaplacen nejdříve při doručení přihlášky ke studiu a nejpozději před zahájením přijímací zkoušky, pokud je přijímací zkouška součástí přijímacího řízení. (3) V případě, že je přijímací zkouška uchazeči prominuta, stanoví termín úhrady děkan. (4) Uchazečům se uhrazený poplatek nevrací. V případech hodných zvláštního zřetele může děkan výjimečně rozhodnout o vrácení poplatku nebo jeho části. Čl. 11 Studium (1) Studium se ve smyslu zákona řídí příslušnými studijními a zkušebními řády VŠB TUO a studijními programy FBI. Čl. 12 Poplatky za studium (1) Poplatky za studium se řídí Statutem VŠB-TUO. Čl. 13 Doklady o studiu (1) Doklady o studiu ve studijním programu a o absolvování studia ve studijním programu jsou specifikovány v 57 zákona. (2) Za vydání dokladů podle 57 odst. 6 písm. b) a c) a odst. 7 zákona, náhradních dokladů, které jsou stanoveny zákonem, a dalších zákonem nespecifikovaných dokumentů se požaduje úhrada. Výši úhrad stanoví rektor. správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem. 5/20

6 ČÁST TŘETÍ ORGÁNY FBI Čl. 14 (1) Orgány FBI jsou orgány vymezené zákonem. Články 15 až 19 doplňují jejich působnost v rámci FBI. Čl. 15 Akademický senát (1) Členství v Akademickém senátu FBI (dále jen AS FBI ) je dobrovolné a nezastupitelné. (2) Funkční období AS FBI je tříleté. Členové AS FBI zůstávají ve funkci až do zvolení nového AS FBI a jeho předsednictva na společném zasedání odstupujícího a nového senátu. (3) AS FBI se skládá ze dvou komor, akademické a studentské. Počet členů akademické komory je šest, studentská komora má tři členy. (4) Ve své činnosti se AS FBI řídí Volebním a jednacím řádem akademického senátu FBI. AS FBI má právo na získání informací potřebných pro jeho činnost. Čl. 16 Děkan (1) Děkan je představitelem fakulty, jedná a rozhoduje ve věcech fakulty. Právní postavení děkana je stanoveno 28 zákona. (2) Děkana jmenuje a odvolává rektor na návrh AS FBI. Rektor může odvolat děkana z vlastního podnětu ve smyslu 28 odst. (3) zákona v souladu s Volebním a jednacím řádem AS VŠB- TUO. (3) Děkanovi jsou přímo odpovědni za svoji činnost proděkani, vedoucí kateder, tajemník, vedoucí účelových a detašovaných pracovišť fakulty a další pracovníci stanovení organizačním řádem. (4) Děkan je odpovědný za účelné využívání finančních prostředků a za řádné hospodaření s majetkem svěřeným fakultě. (5) Děkan podle 28 odst. 5 zákona: a) vydává rozhodnutí o počtu proděkanů a o rozsahu jejich působnosti, b) vydává pokyn k zastupování v jednotlivých případech. (6) Děkan dále zejména: a) vyhlašuje statut FBI, vnitřní předpisy FBI a vnitřní normy FBI, b) pověřuje vedoucí funkcí a ruší pověření vedoucí funkcí vedoucí kateder, vedoucí účelových, sdružených a detašovaných pracovišť a vedoucí oddělení, c) jmenuje a odvolává zástupce vedoucích kateder, zástupce vedoucích účelových, sdružených a detašovaných pracovišť, d) v souladu se studijními a zkušebními řády VŠB-TUO jmenuje a odvolává radu studijního programu a předsedu rady studijního programu, e) ustavuje po projednání ve vědecké radě oborové rady doktorských studijních programů a jmenuje a se souhlasem VR FBI odvolává volbou stanoveného předsedu oborové rady, f) jmenuje a odvolává garanty studijních programů a studijních oborů, g) jmenuje a odvolává předsedy, místopředsedy a členy komisí pro státní zkoušky a obhajoby dizertačních prací. (7) Způsob volby kandidáta na děkana je uveden ve Volebním a jednacím řádu Akademického senátu FBI. správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem. 6/20

7 Čl. 17 Vědecká rada (1) Členy vědecké rady FBI (dále jen VR FBI ) jmenuje děkan v souladu se zákonem, přičemž přihlíží k zastoupení oblastí, které tvoří zaměření FBI. Kromě těchto členů může děkan jmenovat čestné členy VR FBI s hlasem poradním. (2) Děkan jmenuje tajemníka VR FBI, který není jejím členem. Tajemník je přítomen i neveřejné části zasedání. (3) Činnost VR FBI se řídí zákonem. (4) Jednání VR FBI upravuje Jednací řád vědecké rady FBI. (5) Funkční období členů VR FBI je shodné s funkčním obdobím děkana. Čl. 18 Disciplinární komise (1) Disciplinární komise je zřízena a jmenována děkanem a jedná v souladu se zákonem, Disciplinárním řádem pro studenty VŠB-TUO a Disciplinárním řádem pro studenty FBI. (2) Funkční období členů disciplinární komise je dvouleté. Čl. 19 Tajemník (1) Postavení tajemníka je vymezeno 32 zákona. Čl. 20 Poradní orgány (1) Stálým poradním orgánem děkana je kolegium děkana. Členy kolegia jmenuje děkan. Děkan projednává v kolegiu zásadní otázky činnosti a řízení fakulty a vyjadřuje se k zásadním otázkám činnosti a řízení školy. (2) K řešení problémů FBI mohou být zřízeny komise. (3) Komise jsou zřizovány AS FBI nebo děkanem nebo po jejich vzájemné dohodě. ČÁST ČTVRTÁ ORGANIZACE FBI Čl. 21 Členění FBI (1) Organizačními útvary FBI jsou děkanát, katedry, účelová a detašovaná pracoviště fakulty. Čl. 22 Děkanát (1) Děkanát je výkonným orgánem zabezpečujícím hospodářsko-správní chod fakulty ve všech oblastech, které se týkají fakulty jako celku. (2) Děkanát tvoří: a) sekretariát děkana, b) studijní oddělení, c) úsek pro vědu, rozvoj, zahraniční styky a ekonomiku. (3) Náplň činnosti děkanátu stanoví děkan. správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem. 7/20

8 Čl. 23 Katedry (1) Katedry jsou základními pedagogickými a vědeckými pracovišti fakulty. Jsou plně zodpovědné za obsah a kvalitu výuky a za výsledky vědecké práce. (2) Seznam kateder FBI je uveden v příloze č. 1. (3) Katedry zřizuje a zrušuje děkan se souhlasem AS FBI. (4) Mezi katedrami je možno zřizovat sdružená pracoviště. Sdružená pracoviště zřizuje a zrušuje děkan se souhlasem AS FBI. (5) Vnitřní organizaci kateder a sdružených pracovišť stanoví děkan po schválení v AS FBI. (6) V rámci katedry je možno zřizovat účelová pracoviště. Účelová pracoviště zřizuje a zrušuje děkan na návrh vedoucího katedry. (7) Organizaci účelových pracovišť stanoví vedoucí katedry po schválení děkanem. (8) Vedoucí kateder pověřuje vedením děkan na základě výběrového řízení. Funkční období vedoucího katedry je nejvýše pětileté. (9) Vedoucí katedry je odpovědný děkanovi. Vedoucí katedry zabezpečuje plnění výchovně vzdělávacích a vědeckých úkolů katedry. Odpovídá za majetek a finanční prostředky svěřené katedře, za jejich efektivní využívání, za bezpečnost práce, požární ochranu a hygienu práce. Jmenuje tajemníka katedry a vědeckého tajemníka katedry. (10) Zástupce vedoucího katedry jmenuje děkan na návrh vedoucího katedry. Zástupce vedoucího katedry se podílí na organizování činnosti katedry v rozsahu stanoveném vedoucím katedry. (11) Katedry se mohou členit na oddělení. (12) Vedoucí oddělení jsou pověřeni vedením oddělení děkanem na návrh vedoucího katedry. Vedoucí oddělení řídí v rozsahu stanoveném vedoucím katedry činnost příslušného oddělení a odpovídá za ni vedoucímu katedry. Odpovídá za obsahovou a odbornou stránku výuky v příslušných studijních předmětech s vazbou na obsahově příbuzné nebo navazující studijní předměty, celkový rozvoj předmětů, které oddělení vyučuje a jejich soustavnou inovaci na základě rozvoje vědy a potřeb společenské praxe. (13) Tajemník katedry zajišťuje organizační, hospodářské a administrativně správní úkoly katedry v rozsahu stanoveném vedoucím katedry. (14) Vědecký tajemník katedry zajišťuje agendu, evidenci a administrativní záležitosti katedry při zajišťování vědecké činnosti. (15) Katedry jsou financovány ze státních, vlastních a ostatních zdrojů FBI v souladu s Pravidly hospodaření VŠB-TUO. Čl. 24 Účelová a detašovaná pracoviště FBI (1) Zřízení a organizaci účelových a detašovaných pracovišť fakulty stanoví děkan po schválení v AS FBI. (2) Vedoucí účelového nebo detašovaného pracoviště je pověřen vedením děkanem. (3) Vedoucí účelového nebo detašovaného pracoviště fakulty je odpovědný děkanovi. Zabezpečuje plnění úkolů pracoviště. Odpovídá za majetek a finanční prostředky svěřené pracovišti, za jejich efektivní využívání, za bezpečnost práce, požární ochranu a hygienu práce. (4) Seznam účelových a detašovaných pracovišť FBI je uveden v příloze č. 2. správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem. 8/20

9 Čl. 25 Rada studijního programu (1) Radu studijního programu jmenuje děkan v souladu se Studijním a zkušebním řádem pro studium v bakalářských studijních programech VŠB-TUO a Studijním a zkušebním řádem pro studium v magisterských studijních programech VŠB-TUO. (2) Postavení a činnost Rady studijního programu se řídí Studijním a zkušebním řádem pro studium v bakalářských studijních programech VŠB-TUO a Studijním a zkušebním řádem pro studium v magisterských studijních programech VŠB-TUO. Čl. 25a Garant studijního programu (1) Garant studijního programu je jmenován děkanem fakulty a odpovídá mu za svoji činnost. (2) Garant studijního programu zabezpečuje rozvoj příslušného studijního programu zejména tím, že ve spolupráci s radou studijního programu, garanty studijních oborů a vedoucími kateder: a) určuje zaměření studijního programu tak, aby odpovídal zejména vědeckým poznatkům, vývojovým trendům a potřebám praxe, b) koordinuje tvorbu studijních plánů a osnov jednotlivých oborů studijního programu. Čl. 26 Garant studijního oboru (1) Garant studijního oboru je jmenován děkanem fakulty a odpovídá mu za svoji činnost. Metodicky je podřízen příslušnému garantovi studijního programu. (2) Garant studijního oboru zabezpečuje ve spolupráci s radou studijního programu a garantem studijního programu rozvoj příslušného studijního oboru zejména tím, že ve spolupráci s vedoucími kateder: a) určuje zaměření studijního oboru tak, aby odpovídal zejména vědeckým poznatkům, vývojovým trendům a potřebám praxe, b) koordinuje tvorbu studijních plánů a osnov oboru. ČÁST PÁTÁ STUDENTI A ZAMĚSTNANCI Čl. 27 Studenti (1) Postavení, práva a povinnosti studenta FBI jsou vymezena zákonem, vnitřními předpisy a normami VŠB-TUO a FBI. (2) Studentem FBI se stává uchazeč dnem zápisu do studia na FBI. (3) Za příkladné plnění povinností nebo za mimořádné výsledky nad rámec povinností lze studentovi udělit pochvalu, čestné uznání a/nebo mimořádné stipendium. Tato ocenění uděluje děkan nebo na návrh děkana rektor. S udělením pochvaly a čestného uznání může být spojena peněžitá odměna udělená z prostředků FBI, popřípadě VŠB-TUO. Čl. 28 Akademičtí pracovníci (1) Akademickými pracovníky jsou zaměstnanci, kteří vykonávají jak pedagogickou, tak vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost. správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem. 9/20

10 (2) Akademickými pracovníky jsou profesoři, docenti, odborní asistenti, asistenti, lektoři a vědečtí, výzkumní a vývojoví pracovníci podílející se na pedagogické činnosti. (3) Akademickým pracovníkem může být pouze osoba s odpovídající kvalifikací. Kvalifikační podmínky profesorů stanoví 73 až 75 zákona. Kvalifikační podmínky docentů stanoví 71, 72 a 75 zákona. Kvalifikační podmínky ostatních akademických pracovníků stanoví vědecká rada VŠB-TUO ve spolupráci s vědeckou radou FBI. (4) Ve věci pracovněprávních vztahů rozhodují nebo jednají s akademickými pracovníky orgány FBI v souladu se zákonem. Čl. 29 Tvůrčí volno (1) Akademickému pracovníku lze poskytnout tvůrčí volno ve smyslu 76 zákona. (2) O udělení tvůrčího volna žádá písemně akademický pracovník rektora prostřednictvím děkana. Čl. 30 Ostatní zaměstnanci (1) Kromě členů akademické obce působí na FBI další zaměstnanci, jejichž působnost a pracovní povinnosti stanovuje děkan. (2) Ve věci pracovněprávních vztahů platí přiměřeně ustanovení čl. 28 odst. 5. ČÁST ŠESTÁ PRAVIDLA HOSPODAŘENÍ Čl. 31 (1) Hospodaření FBI se řídí Pravidly hospodaření VŠB-TUO. (2) FBI rozhoduje o nakládání s přidělenými finančními prostředky a s prostředky získanými z doplňkové činnosti ve smyslu zákona. ČÁST SEDMÁ HODNOCENÍ ČINNOSTI FBI Čl. 32 (1) FBI hodnotí každoročně svoji činnost a zpracuje výroční zprávu o činnosti a výroční zprávu o hospodaření fakulty. (2) Hodnocení činnosti FBI a zpracování výroční zprávy se řídí čl. 31 a 32 statutu VŠB-TUO. ČÁST OSMÁ AKADEMICKÉ SYMBOLY A OBŘADY Čl. 33 Akademické insignie (1) Insignie fakulty (akademické žezlo, řetězy a standarta) jsou vnějším výrazem důstojnosti, pravomoci a zodpovědnosti děkana a proděkanů při slavnostních příležitostech a obřadech fakulty. Jsou rovněž výrazem tradic fakulty. (2) Vysokoškolské taláry jsou oprávněni používat při slavnostních příležitostech: a) děkan a proděkani v barvách fakulty, správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem. 10/20

11 b) členové vědecké rady a ostatní akademičtí pracovníci a vědečtí pracovníci podle rozhodnutí děkana černé, c) významní pracovníci a hosté fakulty černé, d) pedel talár pedelů, e) absolventi bakalářských a magisterských studijních programů absolventské taláry. (3) Použití a způsob uložení insignií se řídí rozhodnutím rektora. Čl. 34 Akademické obřady (1) Děkan je uváděn do funkce slavnostní inaugurací za účasti členů akademické obce a pozvaných hostů. Při této příležitosti zpravidla prosloví inaugurační řeč. (2) Slavnostní imatrikulace nově přijatých studentů je veřejným výrazem přijetí studenta do akademické obce FBI VŠB-TUO. Součástí imatrikulace je slavnostní slib, jehož znění je v příloze č. 5. (3) Promoce je slavnostní akt, při němž akademičtí funkcionáři fakulty odevzdávají absolventům studia ve všech typech studijních programů vysokoškolský diplom a dodatek k diplomu. Promoce absolventů bakalářských studijních programů organizuje děkan, promoce absolventů magisterských studijních programů organizuje děkan ve spolupráci s rektorem. Promoci absolventů doktorských studijních programů provádí rektor. Součástí promoce je slavnostní slib, jehož znění je v příloze č. 5. (4) Při akademických obřadech a promocích jsou užívána tradiční latinská oslovení akademických funkcionářů: a) oslovení rektora je Vaše Magnificence (vznešenosti), b) oslovení prorektora je Honorabilis (ctihodný). V případě, že prorektor zastupuje rektora, je oslovován Vaše Magnificence, c) oslovení děkana je Spectabilis (slovutný), d) oslovení proděkana je Honorabilis. V případě, že proděkan zastupuje děkana, je oslovován Spectabilis. (5) Fakulta uděluje Zlatou medaili FBI významným pracovníkům a vynikajícím studentům, jakož i dalším osobám, které se zasloužily o rozvoj fakulty, vědy, vzdělanosti a demokracie. Podmínky pro udělování medailí stanoví děkan. (6) Při významných výročích FBI uděluje fakulta Pamětní medaile FBI významným pracovníkům a vynikajícím studentům, jakož i dalším osobám, které se zasloužily o rozvoj fakulty, vědy a vzdělanosti. Podmínky pro udělování medailí stanoví děkan. (7) Fakulta navrhuje udělení pamětní medaile VŠB-TUO významným pracovníkům a vynikajícím studentům, jakož i dalším osobám, které se zasloužily o rozvoj fakulty, vědy, vzdělanosti a demokracie. Podmínky pro udělování medailí stanoví rektor. ČÁST DEVÁTÁ ZÁVĚREČNÁ A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ Čl. 35 Přechodná ustanovení (1) Do doby ustavení jednotlivých orgánů uvedených v 25 zákona vykonává v nezbytném rozsahu jejich působnost osoba pověřená rektorem. (2) Orgány fakulty musí být ustaveny do jednoho roku od zřízení fakulty. (3) Katedra ochrany obyvatelstva uvedená v příloze č. 1 se zřizuje k Do se Katedra požární ochrany uvedená v příloze č. 1 nazývá Katedra požární ochrany a ochrany správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem. 11/20

12 obyvatelstva. K se stávající Katedra požární ochrany a ochrany obyvatelstva transformuje na Katedru požární ochrany uvedenou v příloze č. 1. Katedra bezpečnostních služeb uvedená v příloze č. 1 se zřizuje k Čl. 36 Účinnost (1) Tento statut byl v souladu s 27 odst. 1 písm. b) zákona schválen dne (2) Tento statut v souladu s 9 odst. 1 písm. b) zákona nabývá platnosti dnem schválení akademickým senátem VŠB-TUO, které bylo provedeno dne prof. Ing. Pavel Poledňák, PhD. děkan FBI Přílohy: 1. Seznam kateder FBI 2. Seznam účelových a detašovaných pracovišť FBI 3. Cizojazyčné názvy FBI 4. Razítka a znak FBI 5. Akademické sliby na FBI správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem. 12/20

13 ZMĚNY Změna 1: Doplnění čl. 24 bylo schváleno podle 27 odstavec (1) písm. b) zákona číslo 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) AS FBI dne 2. března 2005 a podle 9 odstavec (1) písmeno b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) AS VŠB TU Ostrava dne 15. března Změna 2: Změna Přílohy č. 1 byla schválena podle 27 odstavec (1) písm. b) zákona číslo 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) AS FBI dne 29. září 2005 a podle 9 odstavec (1) písmeno b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) AS VŠB TU Ostrava dne 13. prosince Změna 3: Změna statutu byla schválena podle 27 odstavec (1) písm. b) zákona číslo 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) AS FBI dne 15. září 2009 a a podle 9 odstavec (1) písmeno b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) AS VŠB TU Ostrava dne 1. prosince Změna 4: Změna statutu (změna čl. 35 odst. 3, změna přílohy č. 1 a přílohy č. 3) byla schválena podle 27 odstavec (1) písm. b) zákona číslo 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) AS FBI dne 1. března 2011 a podle 9 odstavec (1) písmeno b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) AS VŠB TU Ostrava dne 8. března Změna 5: Změna statutu (změna znění přílohy č. 5) byla schválena podle 27 odstavec (1) písm. b) zákona číslo 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) AS FBI dne a podle 9 odstavec (1) písmeno b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) AS VŠB TU Ostrava dne Změna 6: Změna statutu (změna znění přílohy č. 1 a 3) byla schválena podle 27 odstavec (1) písm. b) zákona číslo 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) AS FBI dne a podle 9 odstavec (1) písmeno b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) AS VŠB TU Ostrava dne prof. Ing. Pavel Poledňák, PhD. děkan FBI správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem. 13/20

14 Seznam kateder Fakulty bezpečnostního inženýrství Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Katedra požární ochrany Katedra bezpečnosti práce a procesů Katedra ochrany obyvatelstva Katedra bezpečnostních služeb správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem. 14/20

15 Seznam účelových a detašovaných pracovišť Fakulty bezpečnostního inženýrství Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Účelová pracoviště: Provoz laboratoří a výpočetní techniky Středisko praktické přípravy Laboratoř výzkumu a managementu rizik správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem. 15/20

16 Názvy Fakulty bezpečnostního inženýrství Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava v cizích jazycích Názvy Fakulty bezpečnostního inženýrství anglicky Faculty of Safety Engineering německy Fakultät für Sicherheitsingenieurwesen francouzsky Faculté de Génie de Sécurité španělsky Facultad de Ingeniería de Seguridad rusky Факультет инжиниринга безопасности Názvy kateder FBI Katedra požární ochrany anglicky Department of Fire Protection německy Lehrstuhl für Brandschutz francouzsky Département de Protection contre l Incendie španělsky Departamento de Protección contra Incendios rusky Кафедра противопожарной защиты Katedra bezpečnosti práce a procesů anglicky Department of Occupational and Process Safety německy francouzsky španělsky rusky Lehrstuhl für Arbeits- und Prozesssicherheit Département de Sécurité de Travail et des Processus Departamento de Seguridad de Trabajo y de Procesos Кафедра безопасности труда и процессов Katedra ochrany obyvatelstva anglicky Department of Civil Protection německy Lehrstuhl für Bevölkerungsschutz francouzsky Département de Sécurité Civile španělsky Departamento de Protección Civil rusky Кафедра защиты населения Katedra bezpečnostních služeb anglicky Department of Security Services německy Lehrstuhl für Sicherheitsdienste francouzsky Département des Services de Sécurité španělsky Departamento de Servicios de Seguridad rusky Кафедра службы безопасности správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem. 16/20

17 Razítka a znak Fakulty bezpečnostního inženýrství Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava ČÁST PRVNÍ RAZÍTKA čl. 1 Kulaté razítko NENÍ V DIGITÁLNÍ PODOBĚ čl. 2 Obdélníkové razítko NENÍ V DIGITÁLNÍ PODOBĚ správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem. 17/20

18 ČÁST DRUHÁ ZNAK čl. 3 Znak v černobílém provedení čl. 4 Znak v barevném provedení správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem. 18/20

19 Akademické sliby na Fakultě bezpečnostního inženýrství Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava čl. 1 Imatrikulační slib Jako studenti Fakulty bezpečnostního inženýrství Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava čestně slibujeme, že svým studiem a svým jednáním budeme usilovat o uchování dobrého jména naší vysoké školy a že se nedopustíme ničeho, čím bychom poškodili její vážnost. čl. 2 Promoční slib bakaláře Zavazujeme se respektovat a ctít Českou republiku a Vysokou školu báňskou Technickou univerzitu Ostrava. Slibujeme, že si vždy, jak při plnění svých profesních povinností, tak i ve svém každodenním životě, budeme počínat v souladu s platným právním řádem, jakož i nepsaným morálním - etickým kodexem, to vše v zájmu zachování důstojnosti a dobrého jména Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Čestně tímto prohlašujeme, že jsme si vědomi své osobní odpovědnosti za další rozvoj vědního oboru, jehož jsme absolventy, a poslání vědy při rozvíjení naší společnosti. Jsme si vědomi nutnosti prohlubovat a rozšiřovat své odborné znalosti a zkušenosti ve shodě s posláním bakaláře, a k tomu se Vysoké škole báňské Technické univerzitě Ostrava zavazujeme. Prohlašujeme, že vždy budeme naši alma mater Vysokou školu báňskou Technickou univerzitu Ostrava zachovávat ve vážnosti a úctě. To vše tímto s vůlí skutečnou, svobodnou a vážnou čestně prohlašujeme a slibujeme. čl. 3 Promoční slib inženýra Zavazujeme se respektovat a ctít Českou republiku a Vysokou školu báňskou Technickou univerzitu Ostrava. Slibujeme, že si vždy, jak při plnění svých profesních povinností, tak i ve svém každodenním životě, budeme počínat v souladu s platným právním řádem, jakož i nepsaným morálním - etickým kodexem, to vše v zájmu zachování důstojnosti a dobrého jména Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Čestně tímto prohlašujeme, že jsme si vědomi své osobní odpovědnosti za další rozvoj vědního oboru, jehož jsme absolventy, a poslání vědy při rozvíjení naší společnosti. Jsme si vědomi nutnosti prohlubovat a rozšiřovat své odborné znalosti a zkušenosti ve shodě s posláním bakaláře, a k tomu se Vysoké škole báňské Technické univerzitě Ostrava zavazujeme. Prohlašujeme, že vždy budeme naši alma mater Vysokou školu báňskou Technickou univerzitu Ostrava zachovávat ve vážnosti a úctě. To vše tímto s vůlí skutečnou, svobodnou a vážnou čestně prohlašujeme a slibujeme. správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem. 19/20

20 Seznam změn a revizí řízeného dokumentu Verze Datum Obsah změny / revize A B Změna v číslování dokumentu FBI_LEG_06_001 verze C nahrazen novým dokumentem FBI_VP_11_001 verze A Zapracování změn v příloze č. 5 změny znění imatrikulačního, magisterského a bakalářského slibu. Zapracování změn názvu katedry v přílohách č. 1 a 3 Jméno a podpis garanta dokumentu prof. Ing. Poledňák, PhD. Prof. Ing. Poledňák, PhD. správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem. 20/20

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STATUT ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Základní ustanovení 1) Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských

Více

Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ

Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÉ FAKULTY V KARVINÉ ze dne 24. 9. 2014 Č Á S T

Více

Statut. říjen 2006. Praha

Statut. říjen 2006. Praha Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 39 odst. 9 a 87 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 13.

Více

STATUT Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. Preambule

STATUT Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. Preambule SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Loucká 656/21, 669 02 Znojmo, info@svse.cz STATUT Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. Preambule Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo s.r.o.

Více

Statut vysoké školy STATUT MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S. dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Statut vysoké školy STATUT MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S. dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR STATUT MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S. Verze: Platnost: pátá dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR Zpracoval/i: RNDr. Josef Tesařík ředitel doc. RNDr. Eva Grublová, CSc.

Více

Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava

Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Účinnost dokumentu od: 25.04.2011 Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Řízená kopie č: Razítko: Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem 1/11 OBSAH : Název str.: 1. Článek 1 Volební

Více

METODICKÝ POKYN DĚKANKY FZV UP PRO KONÁNÍ SLAVNOSTNÍCH AKTŮ IMATRIKULACE A PROMOCE NA FAKULTĚ ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

METODICKÝ POKYN DĚKANKY FZV UP PRO KONÁNÍ SLAVNOSTNÍCH AKTŮ IMATRIKULACE A PROMOCE NA FAKULTĚ ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FZV B3-10/2 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI PROVÁDĚCÍ NORMA METODICKÝ POKYN DĚKANKY FZV UP PRO KONÁNÍ SLAVNOSTNÍCH AKTŮ IMATRIKULACE A PROMOCE NA FAKULTĚ ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO

Více

VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ A HOTELOVÁ s.r.o. STATUT

VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ A HOTELOVÁ s.r.o. STATUT V Š VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ A HOTELOVÁ s.r.o. O&H STATUT Část první Základní ustanovení Článek 1 Statut Vysoké školy obchodní a hotelové s.r.o. (dále jen statut ), se vydává v souladu s 17 odst. 1 písm.

Více

Organizační řád UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE ÚSTAVU JAZYKOVÉ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Organizační řád UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE ÚSTAVU JAZYKOVÉ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Organizační řád ÚSTAVU JAZYKOVÉ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Organizační řád Ústavu jazykové a odborné přípravy (dále jen ústav ) upravuje v souladu se

Více

STATUT Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o.

STATUT Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. STATUT Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo s.r.o. své poslání spatřuje v rozšiřování vzdělávacích příležitostí pro zájemce motivované k dalšímu zkvalitňování

Více

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Vnitřní norma VŠCHT Praha č. 20.32/13 V Praze, 27.11.2013 Čj. 965/13/2013 Grantový řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Čl. 1 Základní ustanovení

Více

STATUT CENTRA EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

STATUT CENTRA EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU STATUT CENTRA EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU Preambule Centrum ekonomických studií Vysoké školy ekonomie a managementu, o.p.s. bylo založeno s vědomím významu výzkumné činnosti

Více

International ART CAMPUS Prague. Literární akademie STATUT

International ART CAMPUS Prague. Literární akademie STATUT International ART CAMPUS Prague STATUT platný od 13. 5. 2014 str. 2 Část první Článek 1 Úvodní ustanovení 1. International ART CAMPUS Prague, s. r. o. /do června 2013 (Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého),

Více

Stipendijní řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2013

Stipendijní řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU PEDAGOGICKÉ FAKULTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY

Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU PEDAGOGICKÉ FAKULTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU PEDAGOGICKÉ FAKULTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Ostrava 2013 VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU PEDAGOGICKÉ

Více

VII. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU Univerzity Hradec Králové

VII. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU Univerzity Hradec Králové VII. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU Univerzity Hradec Králové ze dne 26. června 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně

Více

STATUT FAKULTY STAVEBNÍ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ

STATUT FAKULTY STAVEBNÍ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ Fakulta stavební VUT v Brně Akademický senát Vysokého učení technického v Brně v souladu s 9 odst. 1 písm. b zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých

Více

Řád celoživotního vzdělávání

Řád celoživotního vzdělávání Řád celoživotního vzdělávání Září 2009 Praha Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád upravuje bližší podmínky celoživotního vzdělávání na vysoké škole CEVRO Institut, o.p.s. (dále jen "Vysoká škola"). Studium

Více

Stipendijní řád DAMU

Stipendijní řád DAMU Článek 1 Úvodní ustanovení Stipendijní řád DAMU 1. Stipendijní řád DAMU se řídí ustanoveními zákona č. 111/ 1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen zákon). 2. Na stipendium,

Více

Právní úprava školství v ČR

Právní úprava školství v ČR Právní úprava školství v ČR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326

Více

Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. č. 2/2014

Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. č. 2/2014 Účinnost dokumentu od: 1. 12. 2014 Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava č. 2/2014 Podmínky přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech na Fakultě

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE str. 1 STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE Článek 1 Základní ustanovení IACP je určen akademické obci. V souladu se zákonem o vysokých školách (č. 111/1998 Sb. v platném znění dále

Více

Stipendijní řád HAMU

Stipendijní řád HAMU Stipendijní řád HAMU Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Stipendijní řád HAMU se řídí ustanoveními zákona č. 111/ 1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dále

Více

Statut Rady vlády pro informační společnost

Statut Rady vlády pro informační společnost V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y P ř í l o h a č. xx k usnesení vlády ze dne xx Statut Rady vlády pro informační společnost Článek 1 Úvodní ustanovení Rada vlády pro informační společnost (dále jen

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE

STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE Vnitřní předpis ČVUT v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ V DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ V DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ V DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH 1 2 Informace o přijímacím řízení v doktorských studijních programech

Více

Studijní a zkušební řád České zemědělské univerzity v Praze

Studijní a zkušební řád České zemědělské univerzity v Praze STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE V BAKALÁŘSKÝCH A NAVAZUJÍCÍCH MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH ZE DNE 11. DUBNA 2012 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo

Více

Článek 1 Obecná ustanovení

Článek 1 Obecná ustanovení ŘÁD DOKTORSKÉHO STUDIA NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Článek 1 Obecná ustanovení 1. Tento řád vychází ze zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách (zákon o vysokých školách) v platném znění

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

STIPENDIJNÍ ŘÁD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších

Více

NAŘÍZENÍ DĚKANA č. 3/2014

NAŘÍZENÍ DĚKANA č. 3/2014 Stanovení maximálních počtů přijímaných studentů a stanovení podmínek přijímacího řízení do bakalářských a navazujících magisterských oborů FLD pro akademický rok 2015/2016. 1) Maximální počty přijímaných

Více

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech na FEKT VUT v Brně

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech na FEKT VUT v Brně VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech na FEKT VUT v Brně

Více

Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně

Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně vydaný na základě článku III., odst. 2b zřizovací listiny Moravské zemské knihovny v Brně (dále jen MZK ) vydané Ministerstvem kultury ČR 30. 11. 2011. A.

Více

Úplné znění Statutu České zemědělské univerzity v Praze

Úplné znění Statutu České zemědělské univerzity v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), 12. července 1999 pod

Více

RIGORÓZNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, O.P.S.

RIGORÓZNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, O.P.S. RIGORÓZNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, O.P.S. Čl. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Rigorózní řád Metropolitní univerzity Praha, o.p.s. upravuje 1 postup přijímání přihlášek ke státní rigorózní zkoušce, která

Více

a obhajobách bakalářských, resp. diplomových prací na FEL ZČU v Plzni Článek 1 Státní závěrečná zkouška

a obhajobách bakalářských, resp. diplomových prací na FEL ZČU v Plzni Článek 1 Státní závěrečná zkouška 40 Směrnice děkana FEL o státních závěrečných zkouškách 3.6 Směrnice děkana FEL o státních závěrečných zkouškách a obhajobách bakalářských, resp. diplomových prací na FEL ZČU v Plzni Článek 1 Státní závěrečná

Více

Statut Rady pro výzkum a vývoj

Statut Rady pro výzkum a vývoj Statut Rady pro výzkum a vývoj P ř í l o h a k usnesení vlády ze dne 19. ledna 2005 č. 82, ve znění usnesení vlády: ze dne 19. října 2005 č. 1354, ze dne 15. listopadu 2006 č. 1321, ze dne 19. března 2007

Více

Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů

Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů III. schválený usnesením vlády ze dne 10. října 2001 č. 1033 a změněný usnesením vlády ze dne 12. prosince 2007 č. 1386 a usnesením vlády ze dne 3. listopadu

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Hany Benešové a Mateřská škola Bory, příspěvková organizace Bory 161, 594 61 Bory ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 134/2008 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne: 23.4.2008 Směrnice nabývá

Více

DOHODU O VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCI PŘI USKUTEČŇOVÁNÍ DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ

DOHODU O VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCI PŘI USKUTEČŇOVÁNÍ DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA DOHODA O VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCI PŘI USKUTEČŇOVÁNÍ DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ 2004 AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY (dále jen

Více

1 Obecné podmínky přijetí

1 Obecné podmínky přijetí Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu Požární ochrana a průmyslová bezpečnost na Fakultě bezpečnostního inženýrství VŠB TU Ostrava pro akademický

Více

Organizační řád Správy budov a zařízení

Organizační řád Správy budov a zařízení Univerzita Karlova v Praze Organizační řád Správy budov a zařízení Čl. 1 Základní ustanovení 1. Správa budov a zařízení (dále jen SBZ ) je dle 22 odst. 1 písm. d) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách,

Více

Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. č. 6/2014

Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. č. 6/2014 Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava č. 6/2014 kterou se určují podmínky pro přiznání a stanovení výše stipendií studentů Fakulty stavební Řízená kopie č: Razítko:

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 25. SRPNA 2014

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 25. SRPNA 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. srpna 2014

Více

STATUT A JEDNACÍ ŘÁD

STATUT A JEDNACÍ ŘÁD STATUT A JEDNACÍ ŘÁD EXPERTNÍ SKUPINA KOMISE PRO APLIKACI NOVÉ CIVILNÍ LEGISLATIVY I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 1. Expertní skupina Komise pro aplikaci nové civilní legislativy (dále jen expertní skupina

Více

Bakalářský studijní program Technika a technologie v dopravě a spojích

Bakalářský studijní program Technika a technologie v dopravě a spojích VYHLÁŠENÍ MIMOŘÁDNÉHO TERMÍNU PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro akademický rok 2012 2013 A ZVEŘEJNĚNÍ PODMÍNEK PRO PŘIJETÍ ke studiu na ČVUT v Praze Fakultě dopravní pro BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM uskutečňovaný

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD Vysokého učení technického v Brně

STIPENDIJNÍ ŘÁD Vysokého učení technického v Brně Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších

Více

Přijímání ke studiu a přijímací řízení na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 3. července 2015

Přijímání ke studiu a přijímací řízení na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 3. července 2015 Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

VII. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO

VII. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 7. prosince 2006

Více

VI. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO

VI. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 7. prosince 2006

Více

ŘÁD STUDIA V DOKTORSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU

ŘÁD STUDIA V DOKTORSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU ŘÁD STUDIA V DOKTORSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Tento vnitřní předpis vychází ze zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Ročník: 2014 Praha dne 20. listopadu 2014 Částka: 16 O B S A H Pokyn rektora Policejní akademie ČR v Praze, kterým se

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ze dne 11. května 2009 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ze dne 11. května 2009 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 22. srpna 2006

Více

Normy upravující konání státních závěrečných zkoušek

Normy upravující konání státních závěrečných zkoušek Normy upravující konání státních závěrečných zkoušek v bakalářských a magisterských studijních programech na Přírodovědecké fakultě JU (vybrané části norem a komentáře, stav v srpnu 2013). ZÁKON Č. 111/1998

Více

STATUT OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ

STATUT OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ STATUT OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ ZE DNE 4. KVĚTNA 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD. Vysoké školy ekonomické v Praze

STIPENDIJNÍ ŘÁD. Vysoké školy ekonomické v Praze STIPENDIJNÍ ŘÁD Vysoké školy ekonomické v Praze Rektor Vysoké školy ekonomické v Praze podle 17 odst. l), písm. g) v souladu s 91 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

XI. Úplné znění Statutu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 11. listopadu 2014

XI. Úplné znění Statutu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 11. listopadu 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 21. července 2006

Více

Studijní a zkušební řád

Studijní a zkušební řád Studijní a zkušební řád Otevřená evropská akademie ekonomiky a politiky (dále jen OEAEP ) Část první Článek 1 Obecná ustanovení 1) Na OEAEP se uskutečňují studijní programy mateřské univerzity MAŘP Kyjev

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZSJN/85/2008 Pedagogická rada projednala dne:

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 4. prosince 2013 č. 927 Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro konkurenceschopnost

Více

ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 1. Studium v bakalářském studijním programu je uskutečňováno

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní umělecká škola Jeseník ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1/2015 1/2015 Vypracoval: Bc. Tomáš Uhlíř, ředitel školy Schválil: Bc. Tomáš Uhlíř, ředitel školy Pedagogická rada projednala

Více

Vnitřní předpisy České zemědělské univerzity v Praze

Vnitřní předpisy České zemědělské univerzity v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 26. června 2015

Více

Průvodce studijním a zkušebním řádem Slezské univerzity v Opavě

Průvodce studijním a zkušebním řádem Slezské univerzity v Opavě KREDITNÍ SYSTÉM Studium je uskutečňováno na základě kreditního systému studia (Každý předmět má přidělen určitý počet kreditů, které student získá až po splnění všech stanovených podmínek.) Standardní

Více

S T A T U T Nadačního fondu obětem holocaustu ve znění dodatků č. 1-8

S T A T U T Nadačního fondu obětem holocaustu ve znění dodatků č. 1-8 S T A T U T Nadačního fondu obětem holocaustu ve znění dodatků č. 1-8 Čl. I. Název a sídlo nadačního fondu 1. Název nadačního fondu zní: Nadační fond obětem holocaustu 2. Sídlo nadačního fondu: Maiselova

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová ORGANIZAČNÍ ŘÁD orgánů obce Hrušky Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová Čl. 1 Základní ustanovení 1. Organizační řád upravuje organizační strukturu orgánů obce Hrušky, dělbu práce mezi nimi, jejich vzájemné

Více

Podpisové právo a systém razítek na VŠB-TUO

Podpisové právo a systém razítek na VŠB-TUO Účinnost dokumentu od: 16. 5. 2014 Podpisové právo a systém razítek na VŠB-TUO Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/10 Účelem směrnice

Více

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 19. listopadu 2007

Více

XI. Úplné znění Statutu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 29. května 2015

XI. Úplné znění Statutu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 29. května 2015 1 Vnitřní předpisy Univerzity Palackého v Olomouci Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Směrnice náměstka ministra pro vzdělávání ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se schvaluje statut a jednací řád Akreditační komise pro vyšší

Více

pro akademický rok 2013/2014:

pro akademický rok 2013/2014: Podmínky přijímacího řízení pro bakalářské studijní programy, v prezenční a kombinované formě studia (dále jen Podmínky ) Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro akademický

Více

Část I. Všeobecná ustanovení

Část I. Všeobecná ustanovení Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 219/06 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 23. 1. 2007

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Národohospodářského ústavu AV ČR, v. v. i.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Národohospodářského ústavu AV ČR, v. v. i. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Národohospodářského ústavu AV ČR, v. v. i. Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i. (dále jen NHÚ ) se sídlem v Praze 1, Politických vězňů 7 vydává ve smyslu 20 zákona č. 341/2005 Sb., o

Více

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 1. 11. 2013 Účinnost od: 4. 11. 2013 Účinnost do: odvolání Číslo jednací: 39369/2013 Počet stran: 4 Počet příloh:

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD. VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, o.p.s.

STIPENDIJNÍ ŘÁD. VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, o.p.s. STIPENDIJNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, o.p.s. Stipendijní řád upravuje druhy stipendií udělovaných Vysokou školou ekonomie a managementu, o.p.s. podmínky jejich přiznání a způsob vyplácení.

Více

STATUT VYSOKÉ ŠKOLY LOGISTIKY O.P.S.

STATUT VYSOKÉ ŠKOLY LOGISTIKY O.P.S. Vysoká škola logistiky o.p.s. Strana 1 (celkem 25) Dokumentace integrovaného systému R 02-VSLG/02 STATUT VYSOKÉ ŠKOLY LOGISTIKY O.P.S. Vypracoval Schválil Funkce Manager IS Ředitel společnosti Jméno Dana

Více

ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 1. LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE. Část I.

ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 1. LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE. Část I. ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 1. LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Akademický senát 1. lékařské fakulty se podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 11. srpna 2010

STIPENDIJNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 11. srpna 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 11. srpna 2010 pod

Více

Část první Základní ustanovení

Část první Základní ustanovení STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE ZE DNE.2006 Část první Základní ustanovení Čl. 1 Studijní řád AMU Studijní a zkušební řád Akademie múzických umění v Praze (dále jen AMU ) obsahuje

Více

ČESKÁ UNIE DENTO KARATE-DO ORGANIZAČNÍ ŘÁD

ČESKÁ UNIE DENTO KARATE-DO ORGANIZAČNÍ ŘÁD ČESKÁ UNIE DENTO KARATE-DO ORGANIZAČNÍ ŘÁD BRNO 2005 Obsah 1 Účel...3 2 Výkonný výbor...3 2.1 Složení výkonného výboru:...3 2.2 Předseda výkonného výboru...3 2.3 Předseda komise trenérsko metodické - 1.

Více

2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 A STANOVUJE PODMÍNKY K PŘIJETÍ KE STUDIU

2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 A STANOVUJE PODMÍNKY K PŘIJETÍ KE STUDIU V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění, a s příslušnými ustanoveními Statutu Univerzity J.

Více

STATUT VYSOKÉ ŠKOLY LOGISTIKY o.p.s.

STATUT VYSOKÉ ŠKOLY LOGISTIKY o.p.s. Vysoká škola logistiky o.p.s. Strana 1 (celkem 23) Dokumentace integrovaného systému R 02 - VSLG/01 STATUT VYSOKÉ ŠKOLY LOGISTIKY o.p.s. Vypracoval Schválil Pozice Manager IS Rektor Jméno JUDr. Ivan Barančík

Více

Výnos č. 30.11/14 Upřesnění kreditního systému VŠCHT Praha pro akademický rok 2014/2015. Oddíl I Bakalářský studijní program

Výnos č. 30.11/14 Upřesnění kreditního systému VŠCHT Praha pro akademický rok 2014/2015. Oddíl I Bakalářský studijní program Všem pracovištím AS VŠCHT V Praze dne 2. 6. 2014 Č.j. 961/258/2014 Výnos č. 30.11/14 Upřesnění kreditního systému VŠCHT Praha pro akademický rok 2014/2015 Oddíl I Bakalářský studijní program V souladu

Více

Pravidla a podmínky peněžitých a nepeněžitých vkladů do právnických osob pro VŠB-TUO

Pravidla a podmínky peněžitých a nepeněžitých vkladů do právnických osob pro VŠB-TUO VŠB-TUO Účinnost dokumentu od: 27. 1. 2015 VŠB-TUO Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/6 Čl. 1 Peněžitý a nepeněžitý vklad (1) Vysoká

Více

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY AGROBIOLOGIE, POTRAVINOVÝCH A PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Volební a jednací řád Akademického senátu Fakulty agrobiologie, potravinových

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY Obsah: Čl. 1 Úvodní ustanovení... 3 Čl. 2 Základní ustanovení... 3 Čl. 3 Program celoživotního vzdělávání... 3 Čl. 4 Přijímání ke studiu... 4 Čl. 5 Průběh

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Článek 1 Úvodní ustanovení Studijní a zkušební řád Archip s.r.o. (dále jen ARCHIP ) je vnitřním předpisem ARCHIP v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně

Více

Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků

Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Účinnost dokumentu od: 15.4.2010 Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/6

Více

k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 1. 7. 2011 na Právnické fakultě UP

k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 1. 7. 2011 na Právnické fakultě UP PRÁVNICKÁ FAKULTA UP V OLOMOUCI S-2/2011 SMĚRNICE DĚKANKY k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 1. 7. 2011 na Právnické fakultě UP Obsah: Zpracoval: Na základě

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y VNITŘNÍ PŘEDPIS STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY OBRANY ve znění 1., 2., 3., 4., 5. a 6. změny B r n o 2 0 0 8 2 Obsah: ČÁST PRVNÍ... 4 ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 4 Čl. 1 Působnost...

Více

Novela zákona o vysokých školách N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M

Novela zákona o vysokých školách N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M (výrazně pozměněné oproti původnímu návrhu) Návrh vymezení Orgánu pro vnitřní hodnocení kvality veřejné vysoké školy a Standardů

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY LOGISTIKY o.p.s.

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY LOGISTIKY o.p.s. Vysoká škola logistiky o.p.s. Strana 1 (celkem 15) Dokumentace integrovaného systému R 05 -VSLG/01 STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY LOGISTIKY o.p.s. Vypracoval Schválil Funkce Prorektor pro studium

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o.

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. Studijní a zkušební řád upravuje průběh a ukončení studia akreditovaného studijního programu na Soukromé vysoké škole ekonomické Znojmo,

Více

Stanovy. I. Základní ustanovení

Stanovy. I. Základní ustanovení Asociace psychologů sportu ČR Stanovy Článek 1 I. Základní ustanovení 1. Asociace psychologů sportu (dále APS) je nezávislá dobrovolná a výběrová organizace, sdružující odborníky se zájmem o psychologii

Více

Studijní a zkušební řád Březen 2012 Praha

Studijní a zkušební řád Březen 2012 Praha Studijní a zkušební řád Březen 2012 Praha CEVRO Institut Studijní a zkušební řád 1 Část první Studijní řád Čl. 1 1. Studium v bakalářském a navazujícím magisterském studijním programu je uskutečňováno

Více

Vnitřní předpisy Veterinární a farmaceutické univerzity Brno

Vnitřní předpisy Veterinární a farmaceutické univerzity Brno Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 4. května 2007

Více