Výroční zpráva za školní rok 2010/2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva za školní rok 2010/2011"

Transkript

1 Dětský domov, Staňkov Mathauserova 117, Staňkov Č.j.: 669/2011 Ve Staňkově dne Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 PaedDr. Jana Koubová ředitelka DD 1

2 1. Charakteristika školského zařízení 1.1. Název školského zařízení: Dětský domov, Staňkov Adresa: Mathauserova 117, Staňkov Právní forma: příspěvková organizace IZO: IČO: Telefon: , ředitelství Fax: Ředitelka DD: PaedDr. Jana Koubová 1.2. Název a adresa zřizovatele Plzeňský kraj, Škroupova 18, Plzeň 1.3. Poslední zařazení do sítě škol č.j / Rozhodnutí MŠMT ze dne s účinností od Seznam odloučených pracovišť (dle Rozhodnutí o zařazení do sítě) (stav ke dni ) Adresa rodinných skupin Hlavní budova, ředitelství Staňkov, Mathauserova Odloučené pracoviště Horšovský Týn, B. Němcové Stav ke dni Celkový počet rodinných skupin Celkový počet dětí Průměrný počet dětí na rodinnou skupinu , , Součásti zařízení IZO součásti Název součásti Celková kapacita školní rok 2010/2011 dětských strávníků dospělých strávníků* Celkový počet zaměstnanců dětí Přepočtený počet zaměstnanců ŠJ ,0 *uvádějte bez cizích strávníků Pokud je prováděna doplňková činnost, uveďte pro kolik strávníků a počet zaměstnanců, kteří jsou pro tuto činnost vyčleněni. 2. Organizace DD 2.1. Údaje o dětech Stav ke dni dětí celkem Děti před zahájením PŠD Děti plnící PŠD Mládeţ po skončení PŠD

3 2.2. Spádový obvod (stav ke dni ) Okres dětí Domaţlice 10 Plzeň 3 3 Plzeň - jih 5 Děčín 1 Tachov 5 Sokolov 4 Cheb 1 Karlovy Vary 7 Jičín 1 Teplice Kvalifikovanost pracovníků (školní rok 2010/2011) Zařazení Celkem fyzický stav Z toho ţeny Z toho se vzděláním Přepočtený stav VŠ VOŠ* SŠ* Ostatní spec. ostatní (SOU, ped. * OU, ZŠ) Spec. pedagogové Psychologové Vychovatelé /0 9/1 11,38 Asistenti /0 0/5 4 9,603 vychovatele Zdravotnice Sociální pracovnice 1 1 0/1 1 Ostatní 6 5 0/3 3 6,54 * lomené číslo: vzdělání pedagogického směru/jiného směru Asistentky pedagoga: všechny si doplnily vzdělání dle zákona č. 109/2002 Sb., v platném znění, studiem pedagogiky v rámci DVPP 3. Údaje o dětech 3.1. dětí příchozích do DD v průběhu školního roku 2010/ z rodiny (se souhlasem DDÚ) 2 - z dětského diagnostického ústavu 4 - z kojeneckého ústavu 0 - návrat z náhradní rodinné péče/typ 0 - přeřazení z jiného šk. zařízení pro výkon ÚV 0 - přeřazení ze ZDVOP 4 nově zařazených dětí do DD 5 3

4 3.2. dětí odchozích z DD v průběhu školního roku 2010/ odchod do náhradní rodinné péče 1 - adopce 0 - dovršení plnoletosti 2 (před ukon. přípravy na budoucí povolání) - VÚDM 1 - Domov pro osoby se zdravotním postiţením 0 - zrušení ústavní výchovy/svěřeno komu 2 (k rodičům, prarodičům) - přemístění do jiného DD 1 4. Výsledky výchovy a vzdělávání dětí 4.1.Zařazení do škol, školských zařízení (počet ţáků, studentů - stav ke dni ) MŠ ZŠ ZŠ Střední škola VOŠ VŠ Pracovní Nezařazení (spec. poměr G SOŠ SOU vzdělávací program) Prospěch dětí ve školách (stav ke dni ) Celkem Prospěl Prospěl Neprospěl Neklasifikován ţáků, studentů s vyznamenáním celkem Uvedeno v % ,88 78, Chování ţáků, studentů ve školách (stav ke dni ) Sníţený stupeň z chování ţáků, studentů % - z toho 2. stupeň 1 3,12 - z toho 3. stupeň Nadstandardní aktivity 5.1.Účast a umístění v soutěţích - účast na soutěţi v sálové kopané v Plzni 1. místo - Nejmilejší koncert sólový zpěv 1. místo, hra na hudební nástroj 1. místo, umělecký přednes 1. a 2. místo, malé jevištní formy 1. místo, výtvarné práce 3. místo - Sportovní hry dětských domovů skok do dálky 2. a 3. místo, vrh koulí 3. místo, běh 800 m dívky 3. místo, 3 děti se zúčastnily ve výpravě za ČR mezinárodního setkání v Maďarsku - zapojení do projektu KÚ Plzeň Krok do ţivota 1 - canisterapie 4

5 6. Výkon státní správy 6.1.Rozhodnutí ředitele DD Rozhodnutí ředitele DD (dle účelu) odvolání O výši příspěvku na úhradu nákladů 12 0 Další rozhodnutí dle 24 ost z.č. 109/2002 Sb. Uvádí se přehledný výčet rozhodnutí ředitele podle zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 7. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI: Ve školním roce 2010/2011 proběhla v zařízení inspekce ČŠI zaměřená na veřejnoprávní kontrolu a školní stravování. Nebylo zjištěno porušení právních předpisů. 8. Další důleţité informace o činnosti DD Zájmová činnost organizovaná zařízením - zájmové krouţky výtvarný, hudebně dramatický, sportovní, zahradnický, keramický a krouţek dovedných rukou - návštěva divadla, kina, loutkového divadla - vystoupení dětí v průběhu roku pro seniory v Penzionu Domaţlice a Plzni, na vánočních besídkách apod. Přehled volnočasových aktivit dětí - zapojení do TJ Staňkov oddíly kopané - ZUŠ Staňkov obor zobcová flétna, výtvarný obor, dramatický obor - vyuţití zdrojů z projektové činnosti Nadace Albert např. návštěva automobilového závodu v Kolíně - výstavy prací dětí v MKZ Horšovský Týn při různých příleţitostech - účast ve výtvarných soutěţích např. Vlak štěstí a naděje, Nejkrásnější kraslice, Den Země - účast rodinné buňky v H. Týně v soutěţi O největší alobalovou kouli 2. místo - Den dětí v DD Staňkov za účasti moderátora Karla Voříška - účast na besedách a přednáškách zaměřených na prevenci rizikového chování - v rámci prevence rizikového chování byl podán projekt na KÚ Plzeň jednalo se o víkendový pobyt dětí zaměřený na tuto problematiku - výlety do Svrţna jízda na koních, westernový víkend - návštěvy ZOO Plzeň, Praha a Zoopark v Chomutově - návštěva ateliérů TV Nova a Muzea strašidel v Praze - návštěvy plaveckého bazénu v Domaţlicích, Plzni a Aquaparku v Praze - bruslení na Zimním stadionu v Domaţlicích - výlety poznávání Plzeňského kraje - účast na karnevalech a maškarních plesech pro děti v Horšovském Týně, ve Staňkově a v Plzni - uspořádání adventního koncertu ve Staňkově 5

6 - účast na Tříkrálové sbírce - účast na sbírce Srdíčkový den Nadace Ţivot dětem Praha - muzikálové představení v Praze Děti ráje - návštěva Folkového kvítku na Konopišti - Drakiáda ve Staňkově - zapojení do projektu Hany Kynychové Hejbejte se s Hankou a Novou - výlety do Františkových Lázní, Mariánských Lázní, Motýlího domu, do Prahy Praţský hrad, Muzeum hraček, Aquapark, Volyně, Strakonice, Netřeb, Kanice - návštěva historického dne v Krchlebech - přehlídka amerických veteránů ve Staňkově a Horšovském Týně - turistický pochod Staňkovský Nezmar - Juniorfest v Horšovském Týně - účast na MISS dětských domovů finále ve Volyni - účast na sportovním dnu v Praze Půlmaratón - účast na Albert triatlonu tour - Robinsonáda v Klenčí pod Čerchovem - návštěva Matějské pouti v Praze - tábory se Švagrem, o.s., Písek během podzimních, vánočních, jarních a velikonočních prázdnin Letní činnost Část dětí byla alespoň část prázdnin u rodičů nebo jiných příbuzných osob, pro ostatní děti byl připraven program výchovnými pracovníky DD. Jedná se zejména o činnost sportovní, rekreační, výlety, sběr lesních plodů, koupání. Pro 4 dětí byl zabezpečen letní tábor na Hracholuskách, 1 chlapec se zúčastnil skautského tábora. Se Švagrem Písek absolvovaly děti tábor Hříběcí u Horní Cerekve, s o.s. Rozmarýna se děti zúčastnily 2 táborů. Dále byly děti ve Zlenicích cvičit s Hankou Kynychovou a 16 dětí bylo na pobytu v Ţelezné Rudě s pedagogickými pracovníky DD Staňkov. Spolupráce s dalšími subjekty (občanská a zájmová sdružení, mezinárodní styky) Spolupracujeme s Nadací Livie a Václava Klausových (projekt Startovné do ţivota), Nadací Ţivot dětem, Nadací Olgy Havlové a Spolu dětem o.p.s., Praha. Ve spolupráci s Městem Staňkov je pronajat tzv. startovací byt pro děti odcházející zletilostí z DD v rámci projektu Krok do ţivota 1. Spolupráce s Občanským sdruţením Rozmarýna Praha. 6