Prof. MUDr. Jaroslav Štìrba, PhD., Pøednosta Kliniky dìtské onkologie FN Brno Martina Šmuková, Prezidentka Nadaèního fondu dìtské onkologie Krtek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prof. MUDr. Jaroslav Štìrba, PhD., Pøednosta Kliniky dìtské onkologie FN Brno Martina Šmuková, Prezidentka Nadaèního fondu dìtské onkologie Krtek"

Transkript

1

2

3 Nadaèní fond dìtské onkologie Krtek byl založen v roce Podporuje práci lékaøù a zdravotníkù Kliniky dìtské onkologie Fakultní nemocnice Brno, zabývající se komplexní léèbou onkologicky nemocných kojencù, dìtí a dospívající mládeže. Realizujeme programy na zvyšování kvality života malých pacientù a jejich blízkých, zajiš ujeme dovybavení pracoviš Kliniky dìtské onkologie, pøispíváme na výzkum vzdìlávání lékaøù a zdravotnického personálu a prùbìžnì, podle aktuálních potøeb, vytváøíme projekty zamìøené na cílenou pomoc jednotlivým hospitalizovaným dìtem, i dìtem, které již aktivní léèbu ukonèily. Dìkujeme vám všem, kteøí svými znalostmi, dovednostmi, odbornými radami, finanèními prostøedky, vìcnými dary, vlastním volným èasem, energií a láskou pomáháte našim dìtem najít sílu k boji s jejich nároènou nemocí. Tìžké chvíle se mnohem lépe zvládají, drží-li Vás nìkdo za ruku. Vážíme si každé vaší podpory a projevu solidarity, nebo také díky vám nejsou naši pacienti na svùj boj sami.. Prof. MUDr. Jaroslav Štìrba, PhD., Pøednosta Kliniky dìtské onkologie FN Brno Martina Šmuková, Prezidentka Nadaèního fondu dìtské onkologie Krtek

4 NFDO Krtek reprezentuje KDO FN Brno, komunikuje s dárci, poøádá charitativní akce a veøejné sbírky na podporu èinnosti KDO FN Brno a hospitalizovaných dìtí. Organizuje ozdravné a resocializaèní projekty, koordinuje aktivity dobrovolníkù a zajiš uje servisní provoz kanceláøe. NFDO Krtek podporuje vzdìlávání lékaøù a støedního zdravotnického personálu KDO FN Brno a odborného personálu spolupracujících pracoviš ve prospìch onkologicky nemocných dìtí. V rámci odborného rùstu lékaøù a støedního zdravotnického personálu podporuje výzkum a spolupráci KDO FN Brno s nejlepšími centry v Evropì a Severní Americe. Také díky tomu je možné dìtem, léèeným pro nádorová onemocnìní, nabídnout péèi zcela srovnatelnou s tìmito centry. NFDO Krtek pøispívá na nákup pøístrojù ulehèujících dìtem složitou diagnostiku a léèbu a pøístrojù usnadòujících domácí péèi. Od zaèátku fungování NFDO Krtek je jeho hlavní prioritou zkvalitnìní a zpøíjemnìní pobytu dìtí v nemocnici, péèe v prùbìhu trvání celé léèby a pomoc pøi vyrovnávání se s jejími následky. Všechny aktivity NFDO Krtek jsou navzájem propojené a nelze je od sebe oddìlovat, nebo dohromady dávají celek, který má význam pøi onkologické léèbì.

5 K prvnímu lednu 2006 bylo na úètech NFDO Krtek Kè. Bìhem roku 2006 NFDO Krtek získal pro financování svých projektù na podporu komplexní onkologické léèby Kè. Celkové náklady èinily Kè, z toho náklady na provoz a správu èinily Kè (17,1%), podpora odborného rùstu lékaøù a støedního zdravotnického personálu KDO FN Brno a spolupracujících pracoviš byla financována èástkou Kè (17,5%), na projekty zamìøené na kvalitu života onkologických pacientù a pøedevším na minimalizaci následkù onkologické léèby NFDO Krtek vynaložil Kè (59%). Na drobné technologické vybavení, spotøební materiál KDO FN Brno a spolupracujících pracoviš pak èástku Kè (6,4%) Navíc byl rozhodnutím správní rady byl vytvoøen fond darù z nerozdìleného zisku minulých let ve výši Kè, který slouží pøedevším k zajištìní technologického vybavení (hmotného majetku) a jeho èerpání se neodráží pøímo ve výsledku hospodaøení roku Nicménì z fondu darù byla v roce 2006 využita èástka Kè.

6 Kvalita života dìtí po probìhlé onkologické léèbì je zásadním zpùsobem spojena s kvalitou nejbližších rodinných vztahù a vztahù s vrstevníky v pøirozeném sociálním prostøedí. Léèba dìtských nádorových onemocnìní je vysoce specifická. Dlouhodobým pobytem v nemocnici jsou dìti vystaveny pùsobení umìlého prostøedí a zahrnuty mnoha stresujícími faktory, z nichž nejpodstatnìjší je samotná závažnost diagnózy. Psychicky i fyzicky nároèná léèba, která znemožòuje dìtem školní docházku a bìžné dìtské aktivity, zpùsobuje mimo narušení vlastní emocionální rovnováhy také ztrátu vìtšiny sociálních kontaktù a druhotnì èasto sociální propad celé rodiny. Osobním pøístupem ke konkrétním potøebám jednotlivých dìtí se snažíme podobným následkùm pøedcházet, nebo je alespoò co nejvíce zmírnit. Ve velmi úzké spolupráci s lékaøi a ošetøujícím personálem se již od poèátku léèby snažíme zajistit dostatek prostoru a možností k uchovávání komunikaèních a sociálních dovedností dìtí. To spoèívá ve vybavení pracoviš KDO FN Brno atraktivními herními prvky umožòujícími terapii hrou a sebevyjádøení dìtí; v nabídce podnìtù k rozvoji a odpoèinku zajištìním škály výtvarných potøeb, filmù, hudby a knih; ve snaze zabránit ztrátì pøirozených kontaktù zprostøedkováním návštìv a poskytnutím prostoru všem, kteøí cítí potøebu pomoci. V neposlední øadì také zavedením bìžných komunikaèních technologií na všechna oddìlení KDO FN Brno a poskytnutím pøístupu k telefonu èi pøipojení na Internet. V roce 2006 byly celkové náklady na potøeby pro dìti hospitalizované na KDO FN Brno Kè. Dary pøijaté NFDO Krtek za tímto úèelem byly ve výši Kè. Dìkujeme: Albatros, AutoCont CZ a.s., Auto-Moto-Servis, Baobab, Bontonland, Brain Systems s.r.o., Citibank a.s., DataLite, DHL Exel, E.R.O.C., s.r.o., Jihomoravská plynárenská, a.s., Lego, Ordinace praktického lékaøe pro dìti a dorost - MUDr. Sylva Štìrbová, Plaváèci - dìtský plavecký klub, SAHM, Schonox s.r.o., Smíšená organizace zdravotnì postižených, Sparkys s.r.o., Tricoline, Zipo film, s.r.o., Zlevnìnka s.r.o. Dále ing. Jana Blažková, Marta Poskoèilová, Ilona Dostálová, Vlasta Pavlíková, p. Pìchour, Miloš Popeláø, ing. Michal Rohan, Ludmila Skoøepová, Petr Vedral.

7 Provozování ubytovny pro rodièe a dìti léèené na KDO FN Brno je jedním z nejdùležitìjších projektù NFDO Krtek. Od jejího otevøení v roce 2005 nabízíme onkologickým pacientùm a jejich rodinám péèi a zázemí ve dvou spolu souvisejících rovinách; umožnìní pobytu dìtí mimo nemocnièní prostøedí bìhem léèby a souèasnì zohlednìní finanèní situace rodin i jejich nároku na ubytování doprovodu hospitalizovaných dìtí. Nejedná se jen o poskytnutí místa k pøespání, snažíme se co nejvíce usnadnit pobyt v nemocnici našim pacientùm i jejich blízkým. V roce 2006 se nám podaøilo rozšíøit možnosti ubytování a definovat ubytovnu jako nedílnou souèást KDO FN Brno. Zrekonstruovali jsme kuchyni a spoleèné prostory. Celkové náklady èinily Kè. Na nájem za užívání prostor a služeb FN Brno nám opìt laskavì pøispìla spoleènost TNT Express Worldwide, s. r.o. èástkou Kè, další dary ve výši Kè za tímto úèelem laskavì poskytli: Gore, s.r.o., Linde Gas a.s., McDonald s ÈR, s.r.o. a ing. Vladimír Lederer. Pro dìti po onkologické léèbì se snažíme zajistit prostor, který jim umožní znovu se zapojit do spoleènosti a do kolektivu vrstevníkù. Rádi bychom jim pomáhali pøekonat konfrontaci pùvodního pøirozeného prostøedí s jejich novou bolestnou zkušeností. Spoleèných aktivit, tuzemských i zahranièních pobytù, táborù a víkendových akcí, které za tímto úèelem poøádáme, se úèastní dìti z Kliniky dìtské onkologie FN Brno dohromady se svými sourozenci èi kamarády, což je nejpodstatnìjším pøínosem tìchto projektù. Tábory a relaxaèní pobyty jsou organizovány podle pøedem pøipravených programù zamìøených na rozvoj komunikaèních dovedností, sociálního jednání a na fyzický rozvoj dítìte. Vytvoøení komunity onkologických pacientù, a následné otevøení tohoto kolektivu kontaktùm zvenèí, poskytuje dìtem možnost pozvolného návratu do pùvodního prostøedí, avšak s jistotou emocionálního propojení se stejnì zkušenými vrstevníky.

8 Hospitalizované dìti mají spolu se svými rodièi možnost pravidelnì navštìvovat brnìnskou zoologickou zahradu. Její vedení spolu s Prof. Dagmar Ježkovou pro své malé hosty již devátým rokem s láskou pøipravuje speciální zábavné programy a prohlídky spojené s nevšedními zážitky. Po dohodì se svým lékaøem se malí pacienti v dobì aktivní léèby mohou úèastnit hipoterapie, která významnì pøispívá k jejich psychické pohodì. Organizujeme ji ve spolupráci se základní školou pøi FN Brno. V únoru 2006 jsme pro naše dìti uspoøádali pátý zimní tábor, tentokrát v duchu Dobytí Severního pólu. Tábor se uskuteènil v Zubøí u Nového Mìsta na Moravì v rekreaèním støedisku BVV Fair Travel. Zúèastnilo se jej 30 dìtí a celkové náklady èinily Kè. Ètrnáctidenní letní tábor jsme pro naše dìti uspoøádali v areálu Poslední míle v Milovech, v CHKO Žïárské vrchy. Hry na indiány se zúèastnilo 86 dìtí a náklady ve výši Kè byly uhrazeny z výtìžku sedmého roèníku Krtek Charity Golf Challenge na Karlštejnì. Dìkujeme: Alfa - Helicopter, s.r.o., Barter Ice, Bioconsult, Citibank, a.s., ÈEZ Prodej, s.r.o., Film servis Festival Karlovy Vary, a.s., Fotolab a.s., GTS Novera, a.s., Nopik, s.r.o., Orco Prague, a.s., Patria Finance, a.s., Stillking Films, VSP, a.s., Winterthur pojiš ovna, a.s., Ivana a Robert Chvátalovi, Olga Haindl, Josef Mlynek a dalším.. Novým projektem pro naše teenagery je Krtek v pohybu. Dvoutýdenní výlety za poznáním po vybraných evropských zemích budeme podnikat každoroènì za úèasti zajímavých a inspirativních osobností. V èervnu tohoto roku se uskuteènila první výprava. Spolu se studenty Gymnázia Šlapanice se skupina krteèèích dìtí starších 16 let zúèastnila sedmnáctidenní cesty po Norsku. K velké radosti se mezi vedoucí pøihlásil také pan profesor Štìrba se svojí kytarou a praktickým kulináøským umìním, èehož si nesmírnì vážíme, nebo je vìtšinou beznadìjnì vytížený. Náklady na projekt èinily Kè. V této èástce je však zapoèten nákup vybavení do terénu (stany, spacáky, karimatky, vaøièe), které bude sloužit i na pøíštích cestách. Za poskytnuté dary dìkujeme: HVB Bank Czech Republic, a.s., Dìtskému plaveckému klubu Plaváèci, Rock Pointu a Pavlu Noskovi..

9 Další, již tradiènì poøádanou aktivitou pro krteèèí dìti, je týdenní ozdravný pobyt v Chorvatsku na ostrovì Pag, kam se vydáváme s Cestovní kanceláøí Pøikryl Mráz. V roce 2006 se zde za pøekrásného poèasí rekreovalo 42 dìtí. Náklady byly, díky panu Pøikrylovi a Mrázovi, minimální, tedy Kè a na jejich pokrytí pøispìla spoleènost Alfa Helicopter, s.r.o. Velmi oblíbené jsou relaxaèní pobyty pro rodiny s dìtmi v aktivní léèbì a tìsnì po jejím ukonèení. Možnost spoleènì sdílet prožitky, obavy i strasti spojené s onkologickou léèbou dává rodièùm pøíležitost k vzájemné podpoøe a navázání bližších vztahù; dìtem takový kolektiv poskytuje bezpeèí, emocionální souznìní a pochopení vrstevníkù s podobnou zkušeností. Tyto pobytové víkendy poøádáme dvakrát do roka, vždy na jaøe a na podzim. V dubnu jsme navštívili rekreaèní støedisko Ondrášùv dvùr firmy Altermed v Beskydech. Kromì vycházek do pøírody a pálení èarodìjnice mìly dìti pøíležitost realizovat se malbou a jejich krásné akrylové obrazy byly v èervnu vystaveny v brnìnském Paláci Šlechtièen. V listopadu jsme se vydali na Dolní Moravu v Jesenících. Pouštìli jsme draky, povídali si a vyrábìli vánoèní ozdoby. K tìmto pravidelným víkendùm jsme pøidali ještì èervnový výlet se staršími dìtmi a jejich rodièi do Prahy na koncert v A Studiu Rubín a do Bechynì na zahradní slavnost. Celkové náklady na relaxaèní víkendy v roce 2006 èinily Kè. Èástkou Kè na nì pøispìli: Alfa - Helicopter, s.r.o, Nika Chrudim, s.r.o., Obèanské sdružení Mariona a Milan Zboøil. Zmínìná rekreaèní støediska nám opìt poskytla velkorysé slevy, víkendovou arteterapii pro naše dìti zaštítila paní Mirela Zukal a pražský koncert uspoøádali Michaela Rališová a Radim Vizváry. Dìkujeme.. V rámci úètu NFDO Krtek jsme založili Fond splnìných pøání, díky kterému mùžeme financovat tajná pøání našich pacientù, a už se jedná o dárek pod stromeèek, velký dárek k narozeninám èi jen tak pro radost, anebo rodinnou dovolenou po vyèerpávající léèbì. V roce 2006 jsme mohli plnit pøání pøedevším díky daru Citibank, a.s. ve výši Kè. Dohromady jsme s vaší pomocí poøídili radost za Kè.

10 Léèba dìtí na Klinice dìtské onkologie FN Brno je vedena podle protokolù projednaných a schválených Pediatricko-onkologickou sekcí Èeské onkologické spoleènosti (POS ÈOS), Pracovní skupinou pro dìtskou hematologii Èeské pediatrické spoleènosti a Èeské hematologické spoleènosti, a Etickou komisí FN Brno. Zmínìné protokoly jsou buï identické, nebo vycházejí ze západoevropských èi severoamerických léèebných a diagnostických protokolù. Na KDO FN Brno pracují èlenové SIOP (International Society of Pediatric Oncology), UKCCSG (United Kingdom Children Cancer Study Group) a Children s Oncology Group. KDO FN Brno úzce spolupracuje jak s tìmito organizacemi tak i s EBMT (The European Group for Blood and Marrow Transplantation) a BFM group. V roce 2006 jsme podpoøili vzdìlávání lékaøù a støedního zdravotnického personálu KDO FN Brno a odborníkù spolupracujících s KDO FN Brno èástkou Kè. Pro tyto úèely jsme obdrželi dary v hodnotì Kè od spoleèností: Amgen s.r.o., Astra Zeneca Czech Republic s.r.o., GlaxoSmithKline, s.r.o., Pfizer, s.r.o., Schering-Plough Central East AG, Wyeth Whitehall Czech, s.r.o. a od pana Tomáše Macháèka.

11 V roce 2006 jsme pomohli dovybavit novì otevøené transplantaèní oddìlení KDO FN Brno. Díky získaným finanèním darùm zajistil NFDO Krtek dávkovaèe a infuzní pumpy, oxymetr, responder, odsávaèky, vyhøívaný nebulizátor, transportní vozík, motorovou dlahu, sterilizovatelné lùžkoviny a další drobnìjší vybavení, vše v hodnotì Kè. Toto nezbytné vybavení bylo zakoupeno z dlouhodobých úèelových darù, pøedevším z projektu CowParade, který probìhl v roce Èástku jeho prostøednictvím vìnovalo holandské Ministerstvo zemìdìlství. Za realizaci celého projektu dìkujeme Její Excelenci Idì van Veldhuizen-Rothenbücher, velvyslankyni Nizozemského království v Praze, a organizátorùm pražské CowParade Besselu Kokovi a Sergi Borensteinovi. Za dary poskytnuté na transplantaèní jednotku v roce 2006 dále dìkujeme spoleènosti GlaxoSmithKline, s.r.o. a panu Marku Wimmerovi. V roce 2006 jsme poskytli KDO FN Brno a spolupracujícím pracovištím hmotný majetek v celkové výši Kè z fondu darù. Na základì smluv, doposud nepodepsaných oboustrannì, je na kontì nedokonèený hmotný majetek suma Kè. Tato èástka bude pøevedena v roce 2007.

12 Z dùvodu získání finanèních prostøedkù pro zajištìní našich klíèových projektù a také za úèelem propagace èinnosti jsme v roce 2006 uspoøádali, èi pro nás bylo uspoøádáno, nìkolik charitativních akcí. Jejich prostøednictvím jsme shromáždili témìø 1 milion korun, a to se zanedbatelnými náklady díky pochopení a velmi laskavému pøístupu sponzorù a osob ochotných nezištnì pomoci. Dne 28. záøí 2006 se na golfovém høišti Karlštejn uskuteènil 7. roèník turnaje Krtek Charity Golf Challenge, který pravidelnì poøádá NFDO Krtek ve spolupráci s Golf resortem Karlštejn. Celkový výtìžek se vyšplhal na èástku Kè a pokryl náklady na ozdravný letní tábor pro dìti, které ukonèily aktivní léèbu. Kromì sponzorù a dobrodincù (jmenovitì dìkujeme: Golf resortu Karlštejn za poskytnutí høištì zdarma; za finanèní podporu Alfa Helicopter, Bioconsult, Citigroup, ÈEZ, Filmový festival Karlovy Vary, Fotolab, GTS Novera, Nopik, Orco Property Group, Patria Finance, Provident Financial, Real Top Praha, Stillking films, Victoria Security Printing, Winterthur, manželé Chvátalovi, Olga Haindl, Josef Mlynek a nìkolik hostù ze zahranièí) turnaj podpoøili také umìlci a sportovci (Jiøí Bartoška, Jiøí Macháèek, Jan Antonín Duchoslav, Lenka Šmídová, David Bonaventura, Stanislav Brunclík, Lucie Alexová, Michaela Maláèová, Tomáš Kraus, Radka Hanáková a Ivana Chvátalová-Bednaøíková). Za obèerstvení dìkujeme spoleènostem KampaGroup a Moët&Chandon, dále Illy café, Vinná galerie Vicanovi, SmartDrink, Caffeterie a Marila. Dìkujeme také studiu Sabai, kadeønictví TIGI/ KO hair gods, spoleènostem Palheiro Estate Madeira, Snail Travel, i-material, MaMaison hotels&apartments, Clearing Ice, Sergio Tacchini, Beltissimo, Naoko, SprintSport, Drink SOS, Timoure et Group, Mary Key a Panther. Zvláštní podìkování patøí všem krteèèím hosteskám a dobrovolníkùm. A za nekoneènou podporu, laskavost a trpìlivost dìkujeme paní Ivì Mehaddene. Stále pokraèuje úspìšný projekt Cyklisté dìtem, zapoèatý na podzim roku Jeho autorem je pan Ludo Nazarej, k nìmuž se pøipojili jeho pøátelé a cyklistiètí kolegové Pavel Padrnos, Ján Svorada, René Anderle, Radim Koøínek, Jaroslav Kulhavý, Tereza Huøíková, sportovní reportér Robert Bakaláø, šéfredaktor èasopisu Velo pan Kamil Hofman a další. V roce 2006 byly definitivnì vyprodány zelené a oranžové náramky z 1.fáze projektu. Dìkujeme všem, kdo jste nás podpoøili - nejen známým osobnostem a profesionálùm, ale každému, kdo se zúèastnil jakýchkoliv cyklistických závodù, objednal si èasopis Velo nebo si zakoupil urèitý druh cyklistického vybavení. Tímto zpùsobem nám pomohly i firmy, které se vìnují prodeji kol a cyklistických potøeb.

13 V Karlových Varech probìhla 6. èervence 2006 dražba vzácné láhve šampaòského, kterou pro Dom Perignon navrhl Karl Lagerfeld. Láhev byla vydražena za úctyhodných Kè, výtìžek byl rovným dílem rozdìlen mezi NFDO Krtek, Nadaci Terezy Maxové a Dìtský domov v Olomouci. Srdeènì dìkujeme paní Ivanì Šormové, majitelùm pražského baru Bugsy s a velkorysým pánùm vydražitelùm. Na Štìdrý den byla v Internetové aukci vydražena sádra Xaviera Baumaxy se vzácnými podpisy svìtových hudebníkù. Pro dobrou vìc, tedy pro nás, ji vydražil pan Tomáš Rašovský za Kè. Dìkujeme. Výstava obrázkù, které malovaly naše dìti bìhem ozdravného pobytu v Beskydech, se uskuteènila v èervnu 2006 v Paláci šlechtièen pod záštitou primátora mìsta Brna, Dr. Richarda Svobody. Velký dík patøí paní Dr. Hanì Dvoøákové z Etnografického ústavu v Brnì a øediteli Moravského zemského muzea Dr. Šuleøovi. Za velkorysé obèerstvení dìkujeme restauraci ONYX, za hudební doprovod Pavlu Fajtovi a Josefu Klíèi a za pomoc pøi realizaci akce PhDr. Svatavì Šmukové. V èervnu 2006 se v A-studiu Rubín v Praze uskuteènil benefièní podveèer. Ve prospìch NFDO Krtek vystoupili: Lenka Dusilová, Xavier Baumaxa, Bengas, Andre Peste (Ethno Gypsy pop) a Dagmar Zázvùrková. Janáèkova filharmonie Ostrava, Cimbálová muzika Slezan a Dìtský pìvecký sbor Permoník s panem Markem Wimmerem a jeho rodinou uspoøádali pro Krtka Vánoèní charitativní koncert. Kromì pásma vánoèních koled zahráli skladbu Antonia Vivaldiho Gloria in D. Dìkujeme. V kvìtnu uspoøádala Agentura Zipofilm velkolepou pøehlídku kreací návrháøe Josefa Klíra, který pro spoleènost Tricoline navrhl 10 originálních kusù plavek. Modely s pohádkovými jmény pøedvedly Iva Kubelková, Lejla Abbasová, Zuzana Belohorcová, Agáta Hanychová, Tereza Èernochová, Eva Aichmajerová a další. Výtìžek z dražby všech pøedvedených modelù ve prospìch Krteèka pøesáhl 90 tisíc korun. Dìkujeme všem poøadatelùm, vydražitelùm a modelkám. Jmenovitì dìkujeme panu Adolfu Zikovi, který celou akci vymyslel a zrealizoval.

14 Citibank a.s Kè, MORYS s.r.o Kè, Robert Neale Kè, Amgen s.r.o Kè, Spoleènost pro èesko-irskou spolupráci Kè, DELINFO spol. s r.o Kè, ALFA - HELICOPTER, spol. s r.o Kè, Novo Nordisk, s.r.o Kè, TNT Express Worldwide spol. s r.o Kè, Èeská baòská nadace Kè, MW - DIAS, spol. s r.o Kè, HVB Bank Czech Republic a.s Kè, Geneva Consulting Finance s.r.o Kè, Antonín Veigel Kè, C & A MODA ÈR, v.o.s Kè, Schering-Plough Central East AG Kè, Orco Prague, a.s Kè, AuteL, a.s Kè, Linde Gas a.s Kè, golf - Nìmecko Kè, MEROPS spol. s r.o Kè, Italinox, spol. s r.o Kè, Alcohol spol. s r.o Kè, p.golová Kè, Authentica, s.r.o Kè, Marek Wimmer Kè, Mgr. Tomáš Rašovský Kè, ZIPO film, s.r.o Kè, Wyeth Whitehall Czech s.r.o Kè, Winterthur pojiš ovna a.s Kè, VSP, a.s Kè, Stillking Films Kè, Provident Financial s.r.o Kè, Patria Finance, a.s Kè, NOPIK s.r.o Kè, Ivana a Robert Chvátalovi Kè, GTS Novera a.s Kè, GlaxoSmithKline, s.r.o Kè, Fotolab a.s Kè, Film servis festival Karlovy Vary, a.s Kè, ÈEZ Prodej, s.r.o Kè, Bio Consult s.r.o Kè, Alzasoft a.s Kè, Pfizer spol. s r.o Kè, Eurofinancial CZ, s.r.o Kè, Obèanské sdružení Kè, Netprosys, s.r.o Kè, Internal Balance Kè, Dìtský plavecký klub Plaváèci Kè, Jakub Sedmihradský Kè, Ladronka Kè, Falcon a.s Kè, ing. Vladimír Lederer Kè, Golf Kè, Nassa Kè, Tomas Hawerland Kè, Mgr. Marian Heres Kè, Jan Hrozek Kè, Brain Systems s.r.o Kè, Artin, spol. s r.o Kè, cyklisté dìtem Kè, Pavel Kè, Astra Zeneca Czech Republic s.r.o Kè, Agentura JL Kè, Milan Zboøil Kè, ZEBR s.r.o Kè, Sparkys Kè, Petr Vedral Kè, Jaroslav Žitný Kè, Jan Buchta Kè, ing. Jiøí Hrubý Kè, GORE, s.r.o Kè, Aleš Ovèaøi Kè, AGO - TOP s.r.o Kè, ing. Václav Hovìzák - VENA Kè, David Klínovec Kè, Zlevnìnka s.r.o Kè, Zdenìk Randa Kè, V PRESS s.r.o Kè, Tricoline Kè, Schonox s.r.o Kè, RENÈ s.r.o Kè, rehabilitaèní centrum Havíøov spol. s r.o Kè, Radan Beneš Kè, Pramacom Prague spol. s r.o Kè, NV-PRO PO, s.r.o Kè, NIKA Chrudim s.r.o Kè, MUDr. Nováková Kè, Miroslav Kokolia Kè, Margita Martigová Kè, manželé Pokorní Kè, KOMA - Servis, s.r.o Kè, Klára Ïurinová Kè, Intar a.s Kè, ing. Miroslav Uhlíø Kè, Hana Buchtová Kè, Gustaf Goransson spol. s r.o Kè, E.R.O.C., s.r.o Kè, BcA. Josef Èepelka Kè, Amepra, s.r.o Kè, Altreva spol. s r.o Kè, A.A.R.plast s.r.o Kè, spolužáci Václava Pokorného Kè, AHRA - Human Resource Agency, s.r.o Kè, Veøejná sbírka "Sparkys" Kè, Dana Nadlerová Kè, ing. Milan Friedl Kè, Obèanské sdružení Mariona Kè, ing. Pavel Øezòak Kè, Tomáš Vitáèek Kè, ZV Starobrno Kè, SSKA - stavební spoleènost Karviná, a.s Kè, Aneta + Karolín Mullerová Kè, Mamut Tour Kè, Velvyslanectví Nizozemského království Kè, Sahm Kè, Martin Nekvapil Kè, ing. Tomáš Vaníèek Kè, Arcimpex s.r.o Kè, Alena Klimková Kè, Hannah Czech Kè, Erich Vehovský Kè, Ústav SP Tavíkovice Kè, Petr Koneèný Kè, Zuzana a René Valovièovi Kè, Zdenìk Mikyska Kè, Tesco Stores ÈR, a.s Kè, SGM Tøinec, spol. s r.o Kè, rodina Mièkova Kè, Pavel Nosek Kè, MUDr. Høebabetzká Alena Kè, Marcela Poláèková Kè, Mado Trade s.r.o Kè, LIVREX Kè, Kateøina Avramèeva Kè, ing. Jana Blažková Kè, ing. Jan Doležal Kè, Eva Bìlohlavá Kè, D 5, akciová spoleènost, Tøinec Kè, autobus Kè, Agrofert Holding a.s., OZ Precolor Kè, Sdružení rodièù pøi ZŠ Gajdošova Kè, Stomatologická ordinace Kè, Michaela Bìlohlavá Kè, Aleš Grulich Kè, Mgr. Martina Hopjanová Kè, ZŠ Labská Kè, Veronika Bustová, Ladislav Oulehla Kè, Radim Mik Kè, Petra Muller Kè, Pavel Satorie Kè, Kocfelda Kè, Ivana Bednaøíková Kè, Faturová Kè, Na cesty.cz Kè, David Smejkal Kè, Aleš Odehnal Kè, Tomáš Krejèí Kè, Petra Bubeníèková Kè, Pavlína Francová Kè, Kateøina Juráková Kè, Karel Svobodník Kè, Dušan Balík Kè, Alicia Glavanová Kè,Jan Martof Kè, Stillking Kè, ŠKOLA HROU Kè, Rùžena Ambrosová Kè, Oto Mrlík Kè, Andrea Stejskalová Kè, DDM Strážnice Kè, Vojenská družstevní záložna Kè, Soòa Zátopková Kè, PhDr. Richard Svoboda, MBA Kè, PhDr. Òadìžda Šiškeová Kè, Pakli Sport Klub Kè,

15 Dary jsou øazeny dle výše, ale vìøte, že jakákoli podpora je pro nás dùležitá a díky vám jsme v roce 2006 mohli uskuteènit všechny uvedené projekty. Martina Bieliková Kè, Martin Šíma Kè, Martin Peterka Kè, Lukáš Kapitán Kè, KP STRING s.r.o Kè, Jiøí Kelbl Kè, ing. Milan Smutný Kè, ing. Martin Hoøice Kè, Grulich Kè, Mìsto Podivín Kè, Mado Trade s.r.o Kè, Zlata Švecová Kè, Vladislav Kapoun Kè, Radek Hrbáèek Kè, Ordinace praktického lékaøe Kè, Ondøej Svobodník Kè, Monika Øádková Kè, Michaela Jureèková Kè, Klaudie Sasová Kè, Jiøí Ondrušák Kè, Jaroslav Špor Kè, Jan Antl, Roman Pøikryl Kè, Hana Zelená Kè, Dominik Bielík Kè, Auto-moto-servis Kè, Stanislav Polách Kè, Roman Luòáèek Kè, ing. Roman Horský Kè, Evžen Šíp Kè, Dagmar Dvoøáková Kè, Zbynìk Daòhel Kè, Pavel Jurák Kè, Vìra Lorenzová Kè, SILVA spol. s r.o Kè, Pohostinství na Jílkové Kè, Milena Šotová - pekaøství Kè, Mgr. Michal Bubík Kè, Martina Havaldová Kè, Marie Hiclová Kè, Leoš Macík Kè, Karel Muller Kè, ing. Karel Trubaè Kè, ing. Filip Honsu Kè, Barna, s.r.o Kè, Pavel Svatoš Kè, Sylva Štìrbová Kè, Ludovit Nazarej Kè, Ludìk Krejèí Kè, Daniel Herman Kè, Vojtìch Ženata Kè, Tomáš Orlický Kè, Stanislav Riedl Kè, Roman Èeslár Kè, Marek Suchomel Kè, Marek Peø Kè, Liliana Medková Kè, Libor Èíž Kè, Lesy ÈR Kè, Ladislav Dolehla Kè, Ladislav Babica Kè, Karel Daòhel Kè, Jiøinka Daòhelová Kè, Iva Šedivá Kè, Irena Šmeralová Kè, Hana Zelená Kè, Eva Nepevná Kè, Eva Holíková Kè, Denisa Serafini Kè, David Šmeral Kè, Daniel Tvarùžek Kè, Dana Hnátovièová Kè, Zdenìk Pavlíèek Kè, L. Termerová Kè, Zuzana Kotasová Kè, Kamila Tozzi Kè, Radek Vondal Kè, Ondøej Pernica Kè, Ondra Veselý Kè, MUDr. Helena Marešová Kè, Michal Saidl Kè, Michal Lysek Kè, Michaela Furuglášová Kè, Mìsto Miroslav Kè, Martin Pedál Kè, Markéta Beèicová Kè, Marek Nawrocky Kè, Lucie Hermannová Kè, Kristýna Janošková Kè, Klára Køenová Kè, Jiøí Šedivý Kè, Jiøí Králík Kè, Jaroslav Kováø Kè, Jaroslav Franc Kè, Jana Bìlehrádková Kè, Dominik Kuèera Kè, Dana Halbrštátová Kè, Alena Dvoøáèková Kè, ZŠ Tøebíè Kè, Radek Bareš Kè, Yvona Dvoøáková Kè, veøejná sbírka - Pøerov Kè, Pavlína Kolenèíková Kè, Pavlína Èpinová Kè, Michal Skopeèek Kè, Martina Pernicová Kè, Kateøina Matoušková Kè, Jiøí Slavík Kè, ing. Petra Hronzová Kè, Dušan Slavík Kè, Brandgroup s.r.o Kè, Yvona Zouharová Kè, Radomír Pilný Kè, Kamil Šplíchal Kè, Gabriela Pahorecká Kè, Jiøí Koval Kè, Halbrštátová Kè, Zdenìk Lidmila Kè, Vladimír Študent Kè, Vladan Smíšek Kè, Radana Ježková Kè, Petra Urbanová Kè, Pavel Brož Kè, Ondra Lyska Kè, Obecní úøad Protivanov Kè, MUDr. Michal Kuneš Kè, Michal Podestat Kè, KSK Bono s.r.o Kè, Kateøina Procházková Kè, Karel Bílý Kè, Jiøina Nováèková Kè, ing. Josef Volek Kè, Eva Wágnerová Kè, Marek Listoò 950 Kè, Miloslav Pouzar 900 Kè, V.A., ZŠ Kuøim 830 Kè, Zdeòka Turková 800 Kè, Ondøej Veselý 800 Kè, Michal Šicner 800 Kè, Martina Pernicová 800 Kè, Jana Výmolová 800 Kè, Jan Antl 800 Kè, Iva Šedivá 800 Kè, Centrum volného èasu 800 Kè, Blanka Bielíková 800 Kè, Jiøí Rambousek 710 Kè, veøejná sbírka - ZOO Brno 668 Kè, ing. Jan Postránecký 666 Kè, Jan Straka 650 Kè, ATIS a.s. 620 Kè, Roman Èada 600 Kè, Robert Nìmec 600 Kè, Radek Patrak 600 Kè, Pavel Køíž 600 Kè, Marcela Klímová 600 Kè, Kvìta Jarešová 600 Kè, Hynek Smolík 600 Kè, Helena Kalischová 600 Kè, Zemìdelské družstvo Libèany 550 Kè, Martina Suchánková 530 Kè, Tereza Klusková 500 Kè, Skálová 500 Kè, Roman Procházka 500 Kè, Miroslav Støelský 500 Kè, Miroslav Konopásek 500 Kè, Marcela Matušková 500 Kè, Karel Jiøíèek 500 Kè, Jiøina Králová 500 Kè, Jaroslav Drahovzal 500 Kè, ing. Petr Lžíèaø 500 Kè, Alois Suffiner 500 Kè, Karel Suchánek 480 Kè, Václav Kabriel 450 Kè, Mgr. Jiøí Tesaø 400 Kè, Alexandra Dejdarová 400 Kè, PERS Kè, Ondøej Veselý 300 Kè, Michal Švadlenka 300 Kè, Martina Škrdlová 300 Kè, Marie Brožová 300 Kè, ing. Stanislav Sedlák 300 Kè, Anna Chromèáková 300 Kè, Jiøí Škrob 250 Kè, Bohumíra Dolanská 250 Kè, Jan Skøipský 240 Kè, Veronika Manová 200 Kè, Stanislav Far ák 200 Kè, Pavel Procházka 200 Kè, Ludìk Stejskal 150 Kè, Richard Zmelík 100 Kè, Radomír Vrajík 100 Kè, Pavlína Holomèíková 100 Kè, Lukáš Klán 100 Kè, Klára Bláhová 100 Kè, Gabriela Šitnerová 100 Kè, David Bachorík 100 Kè, Božena Široká 100 Kè, Petr Polívka 50 Kè a další anonymní dárci.

16 Jsou lidé, kteøí pùsobí radost již svou pøítomností, a také lidé, jejichž velkorysost èi neúnavná èinorodost dává sílu krteèèím dìtem, jejich rodinám a nám všem: Viera Bajèiová, Jana Balšínková, Vieroslav Beda, Ivana Bednaøíková, Tomáš Bím, Otakar Binder, Serge Borenstein, Ivo Borovec, Michal Boubelík, Martin Böhm, Kathrine Buttler, Jakub Èervený, Jarka a Zbynìk Daòhelovi, Roman Doleèek, Paul A. Dubsky, Hana Dvoøáková, Jan Antonín Duchoslav, Jakub Dvorský, Pavel Fajt, Jennifer Helia de Felice, Eva Flanderková, Jonathan Fletcher, David Foldyna, Serge Grimaux, Jakub Hájek, Alfréd Hnátoviè, Petra Hnátovièová, Milada Hofmanová, Tereza a Juraj Horváthovi, Tomáš Chmelíèek, Tereza Chytilová, Nils Jebens, Dagmar Ježková, Jiøí Kadlec, Wataru Kamei, Jana Kantorová, Miriam Kantorková, Petr Kaòa, Šárka Kárová, Petr Kaštánek, Josef Klíè, Andreas Kohn, Zuzka Kolenèíková, Jirka Koneèný, Lucie Koòaøíková, Jaroslava Krištofová, Bára Køístková, Míša Køížová, Michala Kubáèková, Kateøina Kutnohorská, Vìra Linhartová, Robert Malý, Slavo Marusinec, Radka Maurová, Vojtìch Matìjèek, Pavel Mazánek, Iva Mehaddene, Pavel Melichar, Jan Miko, Darina Miklovièová, Ludmila Milarová, Jiøí Mráz, Pavel Müller, Lucie Myšáková, Ludo Nazarej, Lenka Nezvalová, Neiry Opršalová, Michal Palašèák, Agnieszka Pallová, Marek Pavala, Robert Peòažka, Martina Petlachová, Lenka Piknová, Pavel Pražák, Jana Preková, Jan Radek, Marek Raditsch, Michaela Rálišová, Benedikt Renè, Petra Rùžièková, Martin Sedláèek, Halina Šebes áková, Miroslav Ševèík, Gabriela Ševèíková, Anna Šinkyøíková, Svatava Šmuková, Jana Špaèková, Petra Špindlerová, Kateøina Štìchová, Jan Štìpánek, Jana Štvrtecká, Roman Švanda, Klára Tománková, Kateøina Toušovská, Jan Trnka, Michal Tùma, Tomáš Valík, Hana a Mirek Vavrušovi, Robert Vano, Radim Vizváry, Tomáš Vyhlídal, Marek Wimmer, Jaroslav Zdenìk, Tomáš Ždìchovský, Adolf Zika a zvláštní podìkování: Excellence Ida L. von Veldhuizen-Rothenbucher, Excellence Joseph Hayes, Mr. Bessel Kok Za podporu a dlouhodobou spolupráci dìkujeme: Creative Lab za grafickou podobu krtèích materiálù a za všestrannou a nezištnou pøízeò a pomoc. Tiskárnì M.I.B. Print za tisk vìtšiny prezentaèních materiálù NFDO Krtek zdarma. KampaGroup za pravidelné poskytování cateringu na krteèèí akce zdarma. Golf Resortu Karlštejn za poskytování høištì pro Krtek Charity Golf Challenge zdarma. Ušetøené peníze Krtek využívá na podporu resocializaèních a rekonvalescentních programù pro dìti. Kubovi Hájkovi a Hair Gods dìkujeme za všechno, co pro nás dìlá a støíhá :). Petru Kaòovi a cukrárnì AIDA dìkujeme za spoustu dortù, které vyrábí pro hospitalizované dìti k jejich narozeninám. Za pøízeò a tisk dìkujeme Miroslavu Ševèíkovi Point CZ v Brnì. Pavlu Müllerovi a spoleènosti Alfa - Helicopter dìkujeme nejen za stálou a pružnou finanèní podporu, ale pøedevším za radost, kterou zpùsobuje vyhlídkovými lety pro krteèèí dìti. Jiøímu Kadlecovi a firmì DataLite dìkujeme za poèítaèové vybavení k vytvoøení internetové sítì pro dìti hospitalizované na KDO FN Brno. Amanita Design Jakubovi Dvorskému a Tomáši Dvoøákovi dìkujeme za jejich nejlepší flash pc hru na svìtì, Samorost. Hokejovému týmu HC Slavia dìkujeme za to, že nakoupili mnoho velmi praktických vánoèních dárkù pro dìti a k tomu televizi, která se ani nevejde do kuchynì ubytovny rodièù a dìtí KDO FN Brno. Nakladatelství Albatros a nakladatelství Baobab dìkujeme za spoustu krásných knih pro dìti a pøedevším za knihu Krtèí výlety!

17 A dále mnohokrát dìkujeme za vìcné dary: ADC Blackfire, Aquatechnik spol. s.r.o., ART Line - A.T.H. s.r.o., AutoCont CZ a.s., Balax s.r.o., Clearing Ice a.s., Corfix Distribution s.r.o., Davidoff, EBM spol. s r.o., Globus Hypermarket, HAGS Praha s.r.o., HH Sportif s.r.o., IKEA ÈR spol. s r.o., Linde gas a.s., Longvet s.r.o., Loreal, Lowlands, Internat s.r.o., McDonald s ÈR s.r.o., Moravské ústøednì Brno, Papírnám Brno a.s., Part LTD. s.r.o., Ordinaci praktického lékaøe pro dìti a dorost MUDr. Sylvy Štìrbové, Ospap, Pfizer spol. s.r.o., Reda s.r.o., Slavii Praha FC, Sparkys s.r.o., studiu Reis, Tesco Stores ÈR a.s., Tigi, Radomíru Lejskovi, Jiøinì Petøíkové, panu Pìchouèkovi, Martì Poskoèilové, panu Šimákovi a mnoha dalším

18 Kè 17,1% Kè 59%

19 Kè 17,5% Kè 6,4% Kè *strana 5 a 11

20 Císlo celkem rádku v tis.kc A. Náklady 1 I. Spotrebované nákupy celkem Soucet I.1. až I (501) (502) 4 43 II. Služby celkem Soucet II.5. až II (511) (513) Ostatní služby (518) III. Osobní náklady celkem Soucet III.9. až III Mzdové náklady (521) Zákonné sociální pojištení (524) IV. Soucet IV.14. až IV (531) 19 2 V. Ostatní náklady celkem Soucet V.17. až V Ostatní pokuty a penále (542) (545) (546) Jiné ostatní náklady (549) VI. Soucet VI.25. až VI Odpis dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (551) Náklady celkem Soucet I. až VIII