Prof. MUDr. Jaroslav Štìrba, PhD., Pøednosta Kliniky dìtské onkologie FN Brno Martina Šmuková, Prezidentka Nadaèního fondu dìtské onkologie Krtek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prof. MUDr. Jaroslav Štìrba, PhD., Pøednosta Kliniky dìtské onkologie FN Brno Martina Šmuková, Prezidentka Nadaèního fondu dìtské onkologie Krtek"

Transkript

1

2

3 Nadaèní fond dìtské onkologie Krtek byl založen v roce Podporuje práci lékaøù a zdravotníkù Kliniky dìtské onkologie Fakultní nemocnice Brno, zabývající se komplexní léèbou onkologicky nemocných kojencù, dìtí a dospívající mládeže. Realizujeme programy na zvyšování kvality života malých pacientù a jejich blízkých, zajiš ujeme dovybavení pracoviš Kliniky dìtské onkologie, pøispíváme na výzkum vzdìlávání lékaøù a zdravotnického personálu a prùbìžnì, podle aktuálních potøeb, vytváøíme projekty zamìøené na cílenou pomoc jednotlivým hospitalizovaným dìtem, i dìtem, které již aktivní léèbu ukonèily. Dìkujeme vám všem, kteøí svými znalostmi, dovednostmi, odbornými radami, finanèními prostøedky, vìcnými dary, vlastním volným èasem, energií a láskou pomáháte našim dìtem najít sílu k boji s jejich nároènou nemocí. Tìžké chvíle se mnohem lépe zvládají, drží-li Vás nìkdo za ruku. Vážíme si každé vaší podpory a projevu solidarity, nebo také díky vám nejsou naši pacienti na svùj boj sami.. Prof. MUDr. Jaroslav Štìrba, PhD., Pøednosta Kliniky dìtské onkologie FN Brno Martina Šmuková, Prezidentka Nadaèního fondu dìtské onkologie Krtek

4 NFDO Krtek reprezentuje KDO FN Brno, komunikuje s dárci, poøádá charitativní akce a veøejné sbírky na podporu èinnosti KDO FN Brno a hospitalizovaných dìtí. Organizuje ozdravné a resocializaèní projekty, koordinuje aktivity dobrovolníkù a zajiš uje servisní provoz kanceláøe. NFDO Krtek podporuje vzdìlávání lékaøù a støedního zdravotnického personálu KDO FN Brno a odborného personálu spolupracujících pracoviš ve prospìch onkologicky nemocných dìtí. V rámci odborného rùstu lékaøù a støedního zdravotnického personálu podporuje výzkum a spolupráci KDO FN Brno s nejlepšími centry v Evropì a Severní Americe. Také díky tomu je možné dìtem, léèeným pro nádorová onemocnìní, nabídnout péèi zcela srovnatelnou s tìmito centry. NFDO Krtek pøispívá na nákup pøístrojù ulehèujících dìtem složitou diagnostiku a léèbu a pøístrojù usnadòujících domácí péèi. Od zaèátku fungování NFDO Krtek je jeho hlavní prioritou zkvalitnìní a zpøíjemnìní pobytu dìtí v nemocnici, péèe v prùbìhu trvání celé léèby a pomoc pøi vyrovnávání se s jejími následky. Všechny aktivity NFDO Krtek jsou navzájem propojené a nelze je od sebe oddìlovat, nebo dohromady dávají celek, který má význam pøi onkologické léèbì.

5 K prvnímu lednu 2006 bylo na úètech NFDO Krtek Kè. Bìhem roku 2006 NFDO Krtek získal pro financování svých projektù na podporu komplexní onkologické léèby Kè. Celkové náklady èinily Kè, z toho náklady na provoz a správu èinily Kè (17,1%), podpora odborného rùstu lékaøù a støedního zdravotnického personálu KDO FN Brno a spolupracujících pracoviš byla financována èástkou Kè (17,5%), na projekty zamìøené na kvalitu života onkologických pacientù a pøedevším na minimalizaci následkù onkologické léèby NFDO Krtek vynaložil Kè (59%). Na drobné technologické vybavení, spotøební materiál KDO FN Brno a spolupracujících pracoviš pak èástku Kè (6,4%) Navíc byl rozhodnutím správní rady byl vytvoøen fond darù z nerozdìleného zisku minulých let ve výši Kè, který slouží pøedevším k zajištìní technologického vybavení (hmotného majetku) a jeho èerpání se neodráží pøímo ve výsledku hospodaøení roku Nicménì z fondu darù byla v roce 2006 využita èástka Kè.

6 Kvalita života dìtí po probìhlé onkologické léèbì je zásadním zpùsobem spojena s kvalitou nejbližších rodinných vztahù a vztahù s vrstevníky v pøirozeném sociálním prostøedí. Léèba dìtských nádorových onemocnìní je vysoce specifická. Dlouhodobým pobytem v nemocnici jsou dìti vystaveny pùsobení umìlého prostøedí a zahrnuty mnoha stresujícími faktory, z nichž nejpodstatnìjší je samotná závažnost diagnózy. Psychicky i fyzicky nároèná léèba, která znemožòuje dìtem školní docházku a bìžné dìtské aktivity, zpùsobuje mimo narušení vlastní emocionální rovnováhy také ztrátu vìtšiny sociálních kontaktù a druhotnì èasto sociální propad celé rodiny. Osobním pøístupem ke konkrétním potøebám jednotlivých dìtí se snažíme podobným následkùm pøedcházet, nebo je alespoò co nejvíce zmírnit. Ve velmi úzké spolupráci s lékaøi a ošetøujícím personálem se již od poèátku léèby snažíme zajistit dostatek prostoru a možností k uchovávání komunikaèních a sociálních dovedností dìtí. To spoèívá ve vybavení pracoviš KDO FN Brno atraktivními herními prvky umožòujícími terapii hrou a sebevyjádøení dìtí; v nabídce podnìtù k rozvoji a odpoèinku zajištìním škály výtvarných potøeb, filmù, hudby a knih; ve snaze zabránit ztrátì pøirozených kontaktù zprostøedkováním návštìv a poskytnutím prostoru všem, kteøí cítí potøebu pomoci. V neposlední øadì také zavedením bìžných komunikaèních technologií na všechna oddìlení KDO FN Brno a poskytnutím pøístupu k telefonu èi pøipojení na Internet. V roce 2006 byly celkové náklady na potøeby pro dìti hospitalizované na KDO FN Brno Kè. Dary pøijaté NFDO Krtek za tímto úèelem byly ve výši Kè. Dìkujeme: Albatros, AutoCont CZ a.s., Auto-Moto-Servis, Baobab, Bontonland, Brain Systems s.r.o., Citibank a.s., DataLite, DHL Exel, E.R.O.C., s.r.o., Jihomoravská plynárenská, a.s., Lego, Ordinace praktického lékaøe pro dìti a dorost - MUDr. Sylva Štìrbová, Plaváèci - dìtský plavecký klub, SAHM, Schonox s.r.o., Smíšená organizace zdravotnì postižených, Sparkys s.r.o., Tricoline, Zipo film, s.r.o., Zlevnìnka s.r.o. Dále ing. Jana Blažková, Marta Poskoèilová, Ilona Dostálová, Vlasta Pavlíková, p. Pìchour, Miloš Popeláø, ing. Michal Rohan, Ludmila Skoøepová, Petr Vedral.

7 Provozování ubytovny pro rodièe a dìti léèené na KDO FN Brno je jedním z nejdùležitìjších projektù NFDO Krtek. Od jejího otevøení v roce 2005 nabízíme onkologickým pacientùm a jejich rodinám péèi a zázemí ve dvou spolu souvisejících rovinách; umožnìní pobytu dìtí mimo nemocnièní prostøedí bìhem léèby a souèasnì zohlednìní finanèní situace rodin i jejich nároku na ubytování doprovodu hospitalizovaných dìtí. Nejedná se jen o poskytnutí místa k pøespání, snažíme se co nejvíce usnadnit pobyt v nemocnici našim pacientùm i jejich blízkým. V roce 2006 se nám podaøilo rozšíøit možnosti ubytování a definovat ubytovnu jako nedílnou souèást KDO FN Brno. Zrekonstruovali jsme kuchyni a spoleèné prostory. Celkové náklady èinily Kè. Na nájem za užívání prostor a služeb FN Brno nám opìt laskavì pøispìla spoleènost TNT Express Worldwide, s. r.o. èástkou Kè, další dary ve výši Kè za tímto úèelem laskavì poskytli: Gore, s.r.o., Linde Gas a.s., McDonald s ÈR, s.r.o. a ing. Vladimír Lederer. Pro dìti po onkologické léèbì se snažíme zajistit prostor, který jim umožní znovu se zapojit do spoleènosti a do kolektivu vrstevníkù. Rádi bychom jim pomáhali pøekonat konfrontaci pùvodního pøirozeného prostøedí s jejich novou bolestnou zkušeností. Spoleèných aktivit, tuzemských i zahranièních pobytù, táborù a víkendových akcí, které za tímto úèelem poøádáme, se úèastní dìti z Kliniky dìtské onkologie FN Brno dohromady se svými sourozenci èi kamarády, což je nejpodstatnìjším pøínosem tìchto projektù. Tábory a relaxaèní pobyty jsou organizovány podle pøedem pøipravených programù zamìøených na rozvoj komunikaèních dovedností, sociálního jednání a na fyzický rozvoj dítìte. Vytvoøení komunity onkologických pacientù, a následné otevøení tohoto kolektivu kontaktùm zvenèí, poskytuje dìtem možnost pozvolného návratu do pùvodního prostøedí, avšak s jistotou emocionálního propojení se stejnì zkušenými vrstevníky.

8 Hospitalizované dìti mají spolu se svými rodièi možnost pravidelnì navštìvovat brnìnskou zoologickou zahradu. Její vedení spolu s Prof. Dagmar Ježkovou pro své malé hosty již devátým rokem s láskou pøipravuje speciální zábavné programy a prohlídky spojené s nevšedními zážitky. Po dohodì se svým lékaøem se malí pacienti v dobì aktivní léèby mohou úèastnit hipoterapie, která významnì pøispívá k jejich psychické pohodì. Organizujeme ji ve spolupráci se základní školou pøi FN Brno. V únoru 2006 jsme pro naše dìti uspoøádali pátý zimní tábor, tentokrát v duchu Dobytí Severního pólu. Tábor se uskuteènil v Zubøí u Nového Mìsta na Moravì v rekreaèním støedisku BVV Fair Travel. Zúèastnilo se jej 30 dìtí a celkové náklady èinily Kè. Ètrnáctidenní letní tábor jsme pro naše dìti uspoøádali v areálu Poslední míle v Milovech, v CHKO Žïárské vrchy. Hry na indiány se zúèastnilo 86 dìtí a náklady ve výši Kè byly uhrazeny z výtìžku sedmého roèníku Krtek Charity Golf Challenge na Karlštejnì. Dìkujeme: Alfa - Helicopter, s.r.o., Barter Ice, Bioconsult, Citibank, a.s., ÈEZ Prodej, s.r.o., Film servis Festival Karlovy Vary, a.s., Fotolab a.s., GTS Novera, a.s., Nopik, s.r.o., Orco Prague, a.s., Patria Finance, a.s., Stillking Films, VSP, a.s., Winterthur pojiš ovna, a.s., Ivana a Robert Chvátalovi, Olga Haindl, Josef Mlynek a dalším.. Novým projektem pro naše teenagery je Krtek v pohybu. Dvoutýdenní výlety za poznáním po vybraných evropských zemích budeme podnikat každoroènì za úèasti zajímavých a inspirativních osobností. V èervnu tohoto roku se uskuteènila první výprava. Spolu se studenty Gymnázia Šlapanice se skupina krteèèích dìtí starších 16 let zúèastnila sedmnáctidenní cesty po Norsku. K velké radosti se mezi vedoucí pøihlásil také pan profesor Štìrba se svojí kytarou a praktickým kulináøským umìním, èehož si nesmírnì vážíme, nebo je vìtšinou beznadìjnì vytížený. Náklady na projekt èinily Kè. V této èástce je však zapoèten nákup vybavení do terénu (stany, spacáky, karimatky, vaøièe), které bude sloužit i na pøíštích cestách. Za poskytnuté dary dìkujeme: HVB Bank Czech Republic, a.s., Dìtskému plaveckému klubu Plaváèci, Rock Pointu a Pavlu Noskovi..

9 Další, již tradiènì poøádanou aktivitou pro krteèèí dìti, je týdenní ozdravný pobyt v Chorvatsku na ostrovì Pag, kam se vydáváme s Cestovní kanceláøí Pøikryl Mráz. V roce 2006 se zde za pøekrásného poèasí rekreovalo 42 dìtí. Náklady byly, díky panu Pøikrylovi a Mrázovi, minimální, tedy Kè a na jejich pokrytí pøispìla spoleènost Alfa Helicopter, s.r.o. Velmi oblíbené jsou relaxaèní pobyty pro rodiny s dìtmi v aktivní léèbì a tìsnì po jejím ukonèení. Možnost spoleènì sdílet prožitky, obavy i strasti spojené s onkologickou léèbou dává rodièùm pøíležitost k vzájemné podpoøe a navázání bližších vztahù; dìtem takový kolektiv poskytuje bezpeèí, emocionální souznìní a pochopení vrstevníkù s podobnou zkušeností. Tyto pobytové víkendy poøádáme dvakrát do roka, vždy na jaøe a na podzim. V dubnu jsme navštívili rekreaèní støedisko Ondrášùv dvùr firmy Altermed v Beskydech. Kromì vycházek do pøírody a pálení èarodìjnice mìly dìti pøíležitost realizovat se malbou a jejich krásné akrylové obrazy byly v èervnu vystaveny v brnìnském Paláci Šlechtièen. V listopadu jsme se vydali na Dolní Moravu v Jesenících. Pouštìli jsme draky, povídali si a vyrábìli vánoèní ozdoby. K tìmto pravidelným víkendùm jsme pøidali ještì èervnový výlet se staršími dìtmi a jejich rodièi do Prahy na koncert v A Studiu Rubín a do Bechynì na zahradní slavnost. Celkové náklady na relaxaèní víkendy v roce 2006 èinily Kè. Èástkou Kè na nì pøispìli: Alfa - Helicopter, s.r.o, Nika Chrudim, s.r.o., Obèanské sdružení Mariona a Milan Zboøil. Zmínìná rekreaèní støediska nám opìt poskytla velkorysé slevy, víkendovou arteterapii pro naše dìti zaštítila paní Mirela Zukal a pražský koncert uspoøádali Michaela Rališová a Radim Vizváry. Dìkujeme.. V rámci úètu NFDO Krtek jsme založili Fond splnìných pøání, díky kterému mùžeme financovat tajná pøání našich pacientù, a už se jedná o dárek pod stromeèek, velký dárek k narozeninám èi jen tak pro radost, anebo rodinnou dovolenou po vyèerpávající léèbì. V roce 2006 jsme mohli plnit pøání pøedevším díky daru Citibank, a.s. ve výši Kè. Dohromady jsme s vaší pomocí poøídili radost za Kè.

10 Léèba dìtí na Klinice dìtské onkologie FN Brno je vedena podle protokolù projednaných a schválených Pediatricko-onkologickou sekcí Èeské onkologické spoleènosti (POS ÈOS), Pracovní skupinou pro dìtskou hematologii Èeské pediatrické spoleènosti a Èeské hematologické spoleènosti, a Etickou komisí FN Brno. Zmínìné protokoly jsou buï identické, nebo vycházejí ze západoevropských èi severoamerických léèebných a diagnostických protokolù. Na KDO FN Brno pracují èlenové SIOP (International Society of Pediatric Oncology), UKCCSG (United Kingdom Children Cancer Study Group) a Children s Oncology Group. KDO FN Brno úzce spolupracuje jak s tìmito organizacemi tak i s EBMT (The European Group for Blood and Marrow Transplantation) a BFM group. V roce 2006 jsme podpoøili vzdìlávání lékaøù a støedního zdravotnického personálu KDO FN Brno a odborníkù spolupracujících s KDO FN Brno èástkou Kè. Pro tyto úèely jsme obdrželi dary v hodnotì Kè od spoleèností: Amgen s.r.o., Astra Zeneca Czech Republic s.r.o., GlaxoSmithKline, s.r.o., Pfizer, s.r.o., Schering-Plough Central East AG, Wyeth Whitehall Czech, s.r.o. a od pana Tomáše Macháèka.

11 V roce 2006 jsme pomohli dovybavit novì otevøené transplantaèní oddìlení KDO FN Brno. Díky získaným finanèním darùm zajistil NFDO Krtek dávkovaèe a infuzní pumpy, oxymetr, responder, odsávaèky, vyhøívaný nebulizátor, transportní vozík, motorovou dlahu, sterilizovatelné lùžkoviny a další drobnìjší vybavení, vše v hodnotì Kè. Toto nezbytné vybavení bylo zakoupeno z dlouhodobých úèelových darù, pøedevším z projektu CowParade, který probìhl v roce Èástku jeho prostøednictvím vìnovalo holandské Ministerstvo zemìdìlství. Za realizaci celého projektu dìkujeme Její Excelenci Idì van Veldhuizen-Rothenbücher, velvyslankyni Nizozemského království v Praze, a organizátorùm pražské CowParade Besselu Kokovi a Sergi Borensteinovi. Za dary poskytnuté na transplantaèní jednotku v roce 2006 dále dìkujeme spoleènosti GlaxoSmithKline, s.r.o. a panu Marku Wimmerovi. V roce 2006 jsme poskytli KDO FN Brno a spolupracujícím pracovištím hmotný majetek v celkové výši Kè z fondu darù. Na základì smluv, doposud nepodepsaných oboustrannì, je na kontì nedokonèený hmotný majetek suma Kè. Tato èástka bude pøevedena v roce 2007.

12 Z dùvodu získání finanèních prostøedkù pro zajištìní našich klíèových projektù a také za úèelem propagace èinnosti jsme v roce 2006 uspoøádali, èi pro nás bylo uspoøádáno, nìkolik charitativních akcí. Jejich prostøednictvím jsme shromáždili témìø 1 milion korun, a to se zanedbatelnými náklady díky pochopení a velmi laskavému pøístupu sponzorù a osob ochotných nezištnì pomoci. Dne 28. záøí 2006 se na golfovém høišti Karlštejn uskuteènil 7. roèník turnaje Krtek Charity Golf Challenge, který pravidelnì poøádá NFDO Krtek ve spolupráci s Golf resortem Karlštejn. Celkový výtìžek se vyšplhal na èástku Kè a pokryl náklady na ozdravný letní tábor pro dìti, které ukonèily aktivní léèbu. Kromì sponzorù a dobrodincù (jmenovitì dìkujeme: Golf resortu Karlštejn za poskytnutí høištì zdarma; za finanèní podporu Alfa Helicopter, Bioconsult, Citigroup, ÈEZ, Filmový festival Karlovy Vary, Fotolab, GTS Novera, Nopik, Orco Property Group, Patria Finance, Provident Financial, Real Top Praha, Stillking films, Victoria Security Printing, Winterthur, manželé Chvátalovi, Olga Haindl, Josef Mlynek a nìkolik hostù ze zahranièí) turnaj podpoøili také umìlci a sportovci (Jiøí Bartoška, Jiøí Macháèek, Jan Antonín Duchoslav, Lenka Šmídová, David Bonaventura, Stanislav Brunclík, Lucie Alexová, Michaela Maláèová, Tomáš Kraus, Radka Hanáková a Ivana Chvátalová-Bednaøíková). Za obèerstvení dìkujeme spoleènostem KampaGroup a Moët&Chandon, dále Illy café, Vinná galerie Vicanovi, SmartDrink, Caffeterie a Marila. Dìkujeme také studiu Sabai, kadeønictví TIGI/ KO hair gods, spoleènostem Palheiro Estate Madeira, Snail Travel, i-material, MaMaison hotels&apartments, Clearing Ice, Sergio Tacchini, Beltissimo, Naoko, SprintSport, Drink SOS, Timoure et Group, Mary Key a Panther. Zvláštní podìkování patøí všem krteèèím hosteskám a dobrovolníkùm. A za nekoneènou podporu, laskavost a trpìlivost dìkujeme paní Ivì Mehaddene. Stále pokraèuje úspìšný projekt Cyklisté dìtem, zapoèatý na podzim roku Jeho autorem je pan Ludo Nazarej, k nìmuž se pøipojili jeho pøátelé a cyklistiètí kolegové Pavel Padrnos, Ján Svorada, René Anderle, Radim Koøínek, Jaroslav Kulhavý, Tereza Huøíková, sportovní reportér Robert Bakaláø, šéfredaktor èasopisu Velo pan Kamil Hofman a další. V roce 2006 byly definitivnì vyprodány zelené a oranžové náramky z 1.fáze projektu. Dìkujeme všem, kdo jste nás podpoøili - nejen známým osobnostem a profesionálùm, ale každému, kdo se zúèastnil jakýchkoliv cyklistických závodù, objednal si èasopis Velo nebo si zakoupil urèitý druh cyklistického vybavení. Tímto zpùsobem nám pomohly i firmy, které se vìnují prodeji kol a cyklistických potøeb.

13 V Karlových Varech probìhla 6. èervence 2006 dražba vzácné láhve šampaòského, kterou pro Dom Perignon navrhl Karl Lagerfeld. Láhev byla vydražena za úctyhodných Kè, výtìžek byl rovným dílem rozdìlen mezi NFDO Krtek, Nadaci Terezy Maxové a Dìtský domov v Olomouci. Srdeènì dìkujeme paní Ivanì Šormové, majitelùm pražského baru Bugsy s a velkorysým pánùm vydražitelùm. Na Štìdrý den byla v Internetové aukci vydražena sádra Xaviera Baumaxy se vzácnými podpisy svìtových hudebníkù. Pro dobrou vìc, tedy pro nás, ji vydražil pan Tomáš Rašovský za Kè. Dìkujeme. Výstava obrázkù, které malovaly naše dìti bìhem ozdravného pobytu v Beskydech, se uskuteènila v èervnu 2006 v Paláci šlechtièen pod záštitou primátora mìsta Brna, Dr. Richarda Svobody. Velký dík patøí paní Dr. Hanì Dvoøákové z Etnografického ústavu v Brnì a øediteli Moravského zemského muzea Dr. Šuleøovi. Za velkorysé obèerstvení dìkujeme restauraci ONYX, za hudební doprovod Pavlu Fajtovi a Josefu Klíèi a za pomoc pøi realizaci akce PhDr. Svatavì Šmukové. V èervnu 2006 se v A-studiu Rubín v Praze uskuteènil benefièní podveèer. Ve prospìch NFDO Krtek vystoupili: Lenka Dusilová, Xavier Baumaxa, Bengas, Andre Peste (Ethno Gypsy pop) a Dagmar Zázvùrková. Janáèkova filharmonie Ostrava, Cimbálová muzika Slezan a Dìtský pìvecký sbor Permoník s panem Markem Wimmerem a jeho rodinou uspoøádali pro Krtka Vánoèní charitativní koncert. Kromì pásma vánoèních koled zahráli skladbu Antonia Vivaldiho Gloria in D. Dìkujeme. V kvìtnu uspoøádala Agentura Zipofilm velkolepou pøehlídku kreací návrháøe Josefa Klíra, který pro spoleènost Tricoline navrhl 10 originálních kusù plavek. Modely s pohádkovými jmény pøedvedly Iva Kubelková, Lejla Abbasová, Zuzana Belohorcová, Agáta Hanychová, Tereza Èernochová, Eva Aichmajerová a další. Výtìžek z dražby všech pøedvedených modelù ve prospìch Krteèka pøesáhl 90 tisíc korun. Dìkujeme všem poøadatelùm, vydražitelùm a modelkám. Jmenovitì dìkujeme panu Adolfu Zikovi, který celou akci vymyslel a zrealizoval.

14 Citibank a.s Kè, MORYS s.r.o Kè, Robert Neale Kè, Amgen s.r.o Kè, Spoleènost pro èesko-irskou spolupráci Kè, DELINFO spol. s r.o Kè, ALFA - HELICOPTER, spol. s r.o Kè, Novo Nordisk, s.r.o Kè, TNT Express Worldwide spol. s r.o Kè, Èeská baòská nadace Kè, MW - DIAS, spol. s r.o Kè, HVB Bank Czech Republic a.s Kè, Geneva Consulting Finance s.r.o Kè, Antonín Veigel Kè, C & A MODA ÈR, v.o.s Kè, Schering-Plough Central East AG Kè, Orco Prague, a.s Kè, AuteL, a.s Kè, Linde Gas a.s Kè, golf - Nìmecko Kè, MEROPS spol. s r.o Kè, Italinox, spol. s r.o Kè, Alcohol spol. s r.o Kè, p.golová Kè, Authentica, s.r.o Kè, Marek Wimmer Kè, Mgr. Tomáš Rašovský Kè, ZIPO film, s.r.o Kè, Wyeth Whitehall Czech s.r.o Kè, Winterthur pojiš ovna a.s Kè, VSP, a.s Kè, Stillking Films Kè, Provident Financial s.r.o Kè, Patria Finance, a.s Kè, NOPIK s.r.o Kè, Ivana a Robert Chvátalovi Kè, GTS Novera a.s Kè, GlaxoSmithKline, s.r.o Kè, Fotolab a.s Kè, Film servis festival Karlovy Vary, a.s Kè, ÈEZ Prodej, s.r.o Kè, Bio Consult s.r.o Kè, Alzasoft a.s Kè, Pfizer spol. s r.o Kè, Eurofinancial CZ, s.r.o Kè, Obèanské sdružení Kè, Netprosys, s.r.o Kè, Internal Balance Kè, Dìtský plavecký klub Plaváèci Kè, Jakub Sedmihradský Kè, Ladronka Kè, Falcon a.s Kè, ing. Vladimír Lederer Kè, Golf Kè, Nassa Kè, Tomas Hawerland Kè, Mgr. Marian Heres Kè, Jan Hrozek Kè, Brain Systems s.r.o Kè, Artin, spol. s r.o Kè, cyklisté dìtem Kè, Pavel Kè, Astra Zeneca Czech Republic s.r.o Kè, Agentura JL Kè, Milan Zboøil Kè, ZEBR s.r.o Kè, Sparkys Kè, Petr Vedral Kè, Jaroslav Žitný Kè, Jan Buchta Kè, ing. Jiøí Hrubý Kè, GORE, s.r.o Kè, Aleš Ovèaøi Kè, AGO - TOP s.r.o Kè, ing. Václav Hovìzák - VENA Kè, David Klínovec Kè, Zlevnìnka s.r.o Kè, Zdenìk Randa Kè, V PRESS s.r.o Kè, Tricoline Kè, Schonox s.r.o Kè, RENÈ s.r.o Kè, rehabilitaèní centrum Havíøov spol. s r.o Kè, Radan Beneš Kè, Pramacom Prague spol. s r.o Kè, NV-PRO PO, s.r.o Kè, NIKA Chrudim s.r.o Kè, MUDr. Nováková Kè, Miroslav Kokolia Kè, Margita Martigová Kè, manželé Pokorní Kè, KOMA - Servis, s.r.o Kè, Klára Ïurinová Kè, Intar a.s Kè, ing. Miroslav Uhlíø Kè, Hana Buchtová Kè, Gustaf Goransson spol. s r.o Kè, E.R.O.C., s.r.o Kè, BcA. Josef Èepelka Kè, Amepra, s.r.o Kè, Altreva spol. s r.o Kè, A.A.R.plast s.r.o Kè, spolužáci Václava Pokorného Kè, AHRA - Human Resource Agency, s.r.o Kè, Veøejná sbírka "Sparkys" Kè, Dana Nadlerová Kè, ing. Milan Friedl Kè, Obèanské sdružení Mariona Kè, ing. Pavel Øezòak Kè, Tomáš Vitáèek Kè, ZV Starobrno Kè, SSKA - stavební spoleènost Karviná, a.s Kè, Aneta + Karolín Mullerová Kè, Mamut Tour Kè, Velvyslanectví Nizozemského království Kè, Sahm Kè, Martin Nekvapil Kè, ing. Tomáš Vaníèek Kè, Arcimpex s.r.o Kè, Alena Klimková Kè, Hannah Czech Kè, Erich Vehovský Kè, Ústav SP Tavíkovice Kè, Petr Koneèný Kè, Zuzana a René Valovièovi Kè, Zdenìk Mikyska Kè, Tesco Stores ÈR, a.s Kè, SGM Tøinec, spol. s r.o Kè, rodina Mièkova Kè, Pavel Nosek Kè, MUDr. Høebabetzká Alena Kè, Marcela Poláèková Kè, Mado Trade s.r.o Kè, LIVREX Kè, Kateøina Avramèeva Kè, ing. Jana Blažková Kè, ing. Jan Doležal Kè, Eva Bìlohlavá Kè, D 5, akciová spoleènost, Tøinec Kè, autobus Kè, Agrofert Holding a.s., OZ Precolor Kè, Sdružení rodièù pøi ZŠ Gajdošova Kè, Stomatologická ordinace Kè, Michaela Bìlohlavá Kè, Aleš Grulich Kè, Mgr. Martina Hopjanová Kè, ZŠ Labská Kè, Veronika Bustová, Ladislav Oulehla Kè, Radim Mik Kè, Petra Muller Kè, Pavel Satorie Kè, Kocfelda Kè, Ivana Bednaøíková Kè, Faturová Kè, Na cesty.cz Kè, David Smejkal Kè, Aleš Odehnal Kè, Tomáš Krejèí Kè, Petra Bubeníèková Kè, Pavlína Francová Kè, Kateøina Juráková Kè, Karel Svobodník Kè, Dušan Balík Kè, Alicia Glavanová Kè,Jan Martof Kè, Stillking Kè, ŠKOLA HROU Kè, Rùžena Ambrosová Kè, Oto Mrlík Kè, Andrea Stejskalová Kè, DDM Strážnice Kè, Vojenská družstevní záložna Kè, Soòa Zátopková Kè, PhDr. Richard Svoboda, MBA Kè, PhDr. Òadìžda Šiškeová Kè, Pakli Sport Klub Kè,

15 Dary jsou øazeny dle výše, ale vìøte, že jakákoli podpora je pro nás dùležitá a díky vám jsme v roce 2006 mohli uskuteènit všechny uvedené projekty. Martina Bieliková Kè, Martin Šíma Kè, Martin Peterka Kè, Lukáš Kapitán Kè, KP STRING s.r.o Kè, Jiøí Kelbl Kè, ing. Milan Smutný Kè, ing. Martin Hoøice Kè, Grulich Kè, Mìsto Podivín Kè, Mado Trade s.r.o Kè, Zlata Švecová Kè, Vladislav Kapoun Kè, Radek Hrbáèek Kè, Ordinace praktického lékaøe Kè, Ondøej Svobodník Kè, Monika Øádková Kè, Michaela Jureèková Kè, Klaudie Sasová Kè, Jiøí Ondrušák Kè, Jaroslav Špor Kè, Jan Antl, Roman Pøikryl Kè, Hana Zelená Kè, Dominik Bielík Kè, Auto-moto-servis Kè, Stanislav Polách Kè, Roman Luòáèek Kè, ing. Roman Horský Kè, Evžen Šíp Kè, Dagmar Dvoøáková Kè, Zbynìk Daòhel Kè, Pavel Jurák Kè, Vìra Lorenzová Kè, SILVA spol. s r.o Kè, Pohostinství na Jílkové Kè, Milena Šotová - pekaøství Kè, Mgr. Michal Bubík Kè, Martina Havaldová Kè, Marie Hiclová Kè, Leoš Macík Kè, Karel Muller Kè, ing. Karel Trubaè Kè, ing. Filip Honsu Kè, Barna, s.r.o Kè, Pavel Svatoš Kè, Sylva Štìrbová Kè, Ludovit Nazarej Kè, Ludìk Krejèí Kè, Daniel Herman Kè, Vojtìch Ženata Kè, Tomáš Orlický Kè, Stanislav Riedl Kè, Roman Èeslár Kè, Marek Suchomel Kè, Marek Peø Kè, Liliana Medková Kè, Libor Èíž Kè, Lesy ÈR Kè, Ladislav Dolehla Kè, Ladislav Babica Kè, Karel Daòhel Kè, Jiøinka Daòhelová Kè, Iva Šedivá Kè, Irena Šmeralová Kè, Hana Zelená Kè, Eva Nepevná Kè, Eva Holíková Kè, Denisa Serafini Kè, David Šmeral Kè, Daniel Tvarùžek Kè, Dana Hnátovièová Kè, Zdenìk Pavlíèek Kè, L. Termerová Kè, Zuzana Kotasová Kè, Kamila Tozzi Kè, Radek Vondal Kè, Ondøej Pernica Kè, Ondra Veselý Kè, MUDr. Helena Marešová Kè, Michal Saidl Kè, Michal Lysek Kè, Michaela Furuglášová Kè, Mìsto Miroslav Kè, Martin Pedál Kè, Markéta Beèicová Kè, Marek Nawrocky Kè, Lucie Hermannová Kè, Kristýna Janošková Kè, Klára Køenová Kè, Jiøí Šedivý Kè, Jiøí Králík Kè, Jaroslav Kováø Kè, Jaroslav Franc Kè, Jana Bìlehrádková Kè, Dominik Kuèera Kè, Dana Halbrštátová Kè, Alena Dvoøáèková Kè, ZŠ Tøebíè Kè, Radek Bareš Kè, Yvona Dvoøáková Kè, veøejná sbírka - Pøerov Kè, Pavlína Kolenèíková Kè, Pavlína Èpinová Kè, Michal Skopeèek Kè, Martina Pernicová Kè, Kateøina Matoušková Kè, Jiøí Slavík Kè, ing. Petra Hronzová Kè, Dušan Slavík Kè, Brandgroup s.r.o Kè, Yvona Zouharová Kè, Radomír Pilný Kè, Kamil Šplíchal Kè, Gabriela Pahorecká Kè, Jiøí Koval Kè, Halbrštátová Kè, Zdenìk Lidmila Kè, Vladimír Študent Kè, Vladan Smíšek Kè, Radana Ježková Kè, Petra Urbanová Kè, Pavel Brož Kè, Ondra Lyska Kè, Obecní úøad Protivanov Kè, MUDr. Michal Kuneš Kè, Michal Podestat Kè, KSK Bono s.r.o Kè, Kateøina Procházková Kè, Karel Bílý Kè, Jiøina Nováèková Kè, ing. Josef Volek Kè, Eva Wágnerová Kè, Marek Listoò 950 Kè, Miloslav Pouzar 900 Kè, V.A., ZŠ Kuøim 830 Kè, Zdeòka Turková 800 Kè, Ondøej Veselý 800 Kè, Michal Šicner 800 Kè, Martina Pernicová 800 Kè, Jana Výmolová 800 Kè, Jan Antl 800 Kè, Iva Šedivá 800 Kè, Centrum volného èasu 800 Kè, Blanka Bielíková 800 Kè, Jiøí Rambousek 710 Kè, veøejná sbírka - ZOO Brno 668 Kè, ing. Jan Postránecký 666 Kè, Jan Straka 650 Kè, ATIS a.s. 620 Kè, Roman Èada 600 Kè, Robert Nìmec 600 Kè, Radek Patrak 600 Kè, Pavel Køíž 600 Kè, Marcela Klímová 600 Kè, Kvìta Jarešová 600 Kè, Hynek Smolík 600 Kè, Helena Kalischová 600 Kè, Zemìdelské družstvo Libèany 550 Kè, Martina Suchánková 530 Kè, Tereza Klusková 500 Kè, Skálová 500 Kè, Roman Procházka 500 Kè, Miroslav Støelský 500 Kè, Miroslav Konopásek 500 Kè, Marcela Matušková 500 Kè, Karel Jiøíèek 500 Kè, Jiøina Králová 500 Kè, Jaroslav Drahovzal 500 Kè, ing. Petr Lžíèaø 500 Kè, Alois Suffiner 500 Kè, Karel Suchánek 480 Kè, Václav Kabriel 450 Kè, Mgr. Jiøí Tesaø 400 Kè, Alexandra Dejdarová 400 Kè, PERS Kè, Ondøej Veselý 300 Kè, Michal Švadlenka 300 Kè, Martina Škrdlová 300 Kè, Marie Brožová 300 Kè, ing. Stanislav Sedlák 300 Kè, Anna Chromèáková 300 Kè, Jiøí Škrob 250 Kè, Bohumíra Dolanská 250 Kè, Jan Skøipský 240 Kè, Veronika Manová 200 Kè, Stanislav Far ák 200 Kè, Pavel Procházka 200 Kè, Ludìk Stejskal 150 Kè, Richard Zmelík 100 Kè, Radomír Vrajík 100 Kè, Pavlína Holomèíková 100 Kè, Lukáš Klán 100 Kè, Klára Bláhová 100 Kè, Gabriela Šitnerová 100 Kè, David Bachorík 100 Kè, Božena Široká 100 Kè, Petr Polívka 50 Kè a další anonymní dárci.

16 Jsou lidé, kteøí pùsobí radost již svou pøítomností, a také lidé, jejichž velkorysost èi neúnavná èinorodost dává sílu krteèèím dìtem, jejich rodinám a nám všem: Viera Bajèiová, Jana Balšínková, Vieroslav Beda, Ivana Bednaøíková, Tomáš Bím, Otakar Binder, Serge Borenstein, Ivo Borovec, Michal Boubelík, Martin Böhm, Kathrine Buttler, Jakub Èervený, Jarka a Zbynìk Daòhelovi, Roman Doleèek, Paul A. Dubsky, Hana Dvoøáková, Jan Antonín Duchoslav, Jakub Dvorský, Pavel Fajt, Jennifer Helia de Felice, Eva Flanderková, Jonathan Fletcher, David Foldyna, Serge Grimaux, Jakub Hájek, Alfréd Hnátoviè, Petra Hnátovièová, Milada Hofmanová, Tereza a Juraj Horváthovi, Tomáš Chmelíèek, Tereza Chytilová, Nils Jebens, Dagmar Ježková, Jiøí Kadlec, Wataru Kamei, Jana Kantorová, Miriam Kantorková, Petr Kaòa, Šárka Kárová, Petr Kaštánek, Josef Klíè, Andreas Kohn, Zuzka Kolenèíková, Jirka Koneèný, Lucie Koòaøíková, Jaroslava Krištofová, Bára Køístková, Míša Køížová, Michala Kubáèková, Kateøina Kutnohorská, Vìra Linhartová, Robert Malý, Slavo Marusinec, Radka Maurová, Vojtìch Matìjèek, Pavel Mazánek, Iva Mehaddene, Pavel Melichar, Jan Miko, Darina Miklovièová, Ludmila Milarová, Jiøí Mráz, Pavel Müller, Lucie Myšáková, Ludo Nazarej, Lenka Nezvalová, Neiry Opršalová, Michal Palašèák, Agnieszka Pallová, Marek Pavala, Robert Peòažka, Martina Petlachová, Lenka Piknová, Pavel Pražák, Jana Preková, Jan Radek, Marek Raditsch, Michaela Rálišová, Benedikt Renè, Petra Rùžièková, Martin Sedláèek, Halina Šebes áková, Miroslav Ševèík, Gabriela Ševèíková, Anna Šinkyøíková, Svatava Šmuková, Jana Špaèková, Petra Špindlerová, Kateøina Štìchová, Jan Štìpánek, Jana Štvrtecká, Roman Švanda, Klára Tománková, Kateøina Toušovská, Jan Trnka, Michal Tùma, Tomáš Valík, Hana a Mirek Vavrušovi, Robert Vano, Radim Vizváry, Tomáš Vyhlídal, Marek Wimmer, Jaroslav Zdenìk, Tomáš Ždìchovský, Adolf Zika a zvláštní podìkování: Excellence Ida L. von Veldhuizen-Rothenbucher, Excellence Joseph Hayes, Mr. Bessel Kok Za podporu a dlouhodobou spolupráci dìkujeme: Creative Lab za grafickou podobu krtèích materiálù a za všestrannou a nezištnou pøízeò a pomoc. Tiskárnì M.I.B. Print za tisk vìtšiny prezentaèních materiálù NFDO Krtek zdarma. KampaGroup za pravidelné poskytování cateringu na krteèèí akce zdarma. Golf Resortu Karlštejn za poskytování høištì pro Krtek Charity Golf Challenge zdarma. Ušetøené peníze Krtek využívá na podporu resocializaèních a rekonvalescentních programù pro dìti. Kubovi Hájkovi a Hair Gods dìkujeme za všechno, co pro nás dìlá a støíhá :). Petru Kaòovi a cukrárnì AIDA dìkujeme za spoustu dortù, které vyrábí pro hospitalizované dìti k jejich narozeninám. Za pøízeò a tisk dìkujeme Miroslavu Ševèíkovi Point CZ v Brnì. Pavlu Müllerovi a spoleènosti Alfa - Helicopter dìkujeme nejen za stálou a pružnou finanèní podporu, ale pøedevším za radost, kterou zpùsobuje vyhlídkovými lety pro krteèèí dìti. Jiøímu Kadlecovi a firmì DataLite dìkujeme za poèítaèové vybavení k vytvoøení internetové sítì pro dìti hospitalizované na KDO FN Brno. Amanita Design Jakubovi Dvorskému a Tomáši Dvoøákovi dìkujeme za jejich nejlepší flash pc hru na svìtì, Samorost. Hokejovému týmu HC Slavia dìkujeme za to, že nakoupili mnoho velmi praktických vánoèních dárkù pro dìti a k tomu televizi, která se ani nevejde do kuchynì ubytovny rodièù a dìtí KDO FN Brno. Nakladatelství Albatros a nakladatelství Baobab dìkujeme za spoustu krásných knih pro dìti a pøedevším za knihu Krtèí výlety!

17 A dále mnohokrát dìkujeme za vìcné dary: ADC Blackfire, Aquatechnik spol. s.r.o., ART Line - A.T.H. s.r.o., AutoCont CZ a.s., Balax s.r.o., Clearing Ice a.s., Corfix Distribution s.r.o., Davidoff, EBM spol. s r.o., Globus Hypermarket, HAGS Praha s.r.o., HH Sportif s.r.o., IKEA ÈR spol. s r.o., Linde gas a.s., Longvet s.r.o., Loreal, Lowlands, Internat s.r.o., McDonald s ÈR s.r.o., Moravské ústøednì Brno, Papírnám Brno a.s., Part LTD. s.r.o., Ordinaci praktického lékaøe pro dìti a dorost MUDr. Sylvy Štìrbové, Ospap, Pfizer spol. s.r.o., Reda s.r.o., Slavii Praha FC, Sparkys s.r.o., studiu Reis, Tesco Stores ÈR a.s., Tigi, Radomíru Lejskovi, Jiøinì Petøíkové, panu Pìchouèkovi, Martì Poskoèilové, panu Šimákovi a mnoha dalším

18 Kè 17,1% Kè 59%

19 Kè 17,5% Kè 6,4% Kè *strana 5 a 11

20 Císlo celkem rádku v tis.kc A. Náklady 1 I. Spotrebované nákupy celkem Soucet I.1. až I (501) (502) 4 43 II. Služby celkem Soucet II.5. až II (511) (513) Ostatní služby (518) III. Osobní náklady celkem Soucet III.9. až III Mzdové náklady (521) Zákonné sociální pojištení (524) IV. Soucet IV.14. až IV (531) 19 2 V. Ostatní náklady celkem Soucet V.17. až V Ostatní pokuty a penále (542) (545) (546) Jiné ostatní náklady (549) VI. Soucet VI.25. až VI Odpis dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (551) Náklady celkem Soucet I. až VIII

Èinnost nadace. Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology

Èinnost nadace. Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology Èinnost nadace Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology Spolupráce s èeskými a zahranièními onkologickými centry vèetnì studijních pobytù Zabezpeèení

Více

Výroèní zpráva. rok 2008. Vìøíme v to, že naše poslání bude naplnìno.

Výroèní zpráva. rok 2008. Vìøíme v to, že naše poslání bude naplnìno. Výroèní zpráva rok 2008 Nadace Východoèeská onkologie vznikla v roce 2004. V jejím vedení jsou zastoupeni jak onkologové, tak osobnosti z nemedicínských oborù, kterým není lhostejný život spoluobèanù.

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš.

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš. Julie Kubrychtová Milady Horákové1 Praha 17000 Kateřina Hejlíková Studentská2 Praha 16000 Selma Faustusová Kaprova3 Praha 11000 Tereza Vogničová Milady Horákové4 Praha 17000 Dominika Juričková Studentská5

Více

Telefonní a e-mailový seznam zaměstnanců ZSF JU řazeno dle organizačních jednotek

Telefonní a e-mailový seznam zaměstnanců ZSF JU řazeno dle organizačních jednotek Telefonní a e-mailový seznam zaměstnanců ZSF JU řazeno dle organizačních jednotek Centrální spojovatelka recepce Vltava J. Boreckého 27 389 03 7511 recepce@zsf.jcu.cz Podatelna J. Boreckého 27 7512 Fax

Více

Výroèní zpráva. rok 2007

Výroèní zpráva. rok 2007 Výroèní zpráva rok 2007 Nadace Východoèeská onkologie vznikla v roce 2004. V jejím vedení jsou zastoupeni jak onkologové, tak osobnosti z nemedicínských oborù, kterým není lhostejný ivot spoluobèanù. Hlavním

Více

BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1

BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1 BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1 Po literární soutìži pro mládež, která úspìšnì probìhla v roce 1996 pod názvem Z babièèiny truhly, uspoøádal Klub pøátel Boskovic za finanèní podpory

Více

KLASTRY. Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators,

KLASTRY. Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators, KLASTRY Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators, 2004 www.klastr.cz CO JSOU TO KLASTRY? Regionální seskupení firem a pøidružených organizací pùsobících

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

NADAÈNÍ FOND DÌTSKÉ ONKOLOGIE KRTEK. výroèní zpráva 2007

NADAÈNÍ FOND DÌTSKÉ ONKOLOGIE KRTEK. výroèní zpráva 2007 NADAÈNÍ FOND DÌTSKÉ ONKOLOGIE KRTEK výroèní zpráva 2007 Dìkujeme Vám všem, kteøí svými znalostmi, dovednostmi, odbornými radami, finanèními prostøedky, vìcnými dary, ale také vlastním volným èasem, energií

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 75021854 Název: Mateøská škola, Jamolice, okres Znojmo Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Adamec Tomáš Adamus Vít ADRA Praha AJ shop.cz - učebnice Armáda spásy Arnika Atrosat Media s.r.o. Bajtková Daniela Barbora Horinová Bardoň Karel

Adamec Tomáš Adamus Vít ADRA Praha AJ shop.cz - učebnice Armáda spásy Arnika Atrosat Media s.r.o. Bajtková Daniela Barbora Horinová Bardoň Karel Adamec Tomáš Adamus Vít ADRA Praha AJ shop.cz - učebnice Armáda spásy Arnika Atrosat Media s.r.o. Bajtková Daniela Barbora Horinová Bardoň Karel Bartečková Daniela Bartečková Martina Bartošek Pavel Bc.

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00578291 Název: Obec Èervená Tøemešná A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

Třída: 1.A. třídní učitel: Mgr. Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 P.Č PŘÍJMENÍ JMÉNO

Třída: 1.A. třídní učitel: Mgr. Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 P.Č PŘÍJMENÍ JMÉNO Třída: 1A třídní učitel: Mgr Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 PČ PŘÍJMENÍ JMÉNO 1 BOBÁLOVÁ Veronika 2 DOLEŽEL Radim 3 GOROLY Radek 4 HARAKAL Filip 5 HARAKALOVÁ Dominika 6 CHALOUPKA

Více

Kategorie 1. - 2005 a mladší MIX. Kategorie 2. - 2004 / 2003 MIX. Kategorie 3.D - 2002 / 2001 dívky

Kategorie 1. - 2005 a mladší MIX. Kategorie 2. - 2004 / 2003 MIX. Kategorie 3.D - 2002 / 2001 dívky Výsledky Kulatého desetiboje 2008 - jednotlivci Kategorie 1. - 2005 a mladší MIX Basket Fotbal Tenis Florbal Lacrosse Kuličky Golf Kuželky Petan. Ciky 1. Natálie Hudousková 8 4 10 4 10 0 0 1 2 6 45 2.

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha

KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha 10 Mgr. Babuljaková Tereza Mgr. Baďurová Marie Jeseník

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Více

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ roky 1996-2014 1996 v únoru ve věku 51 let zemřel starosta obce pan Vladimír Stehlík v březnu ve věku 87 let zemřela paní Božena Pečová v dubnu slaví zlatou svatbu manželé

Více

Obec Ruda nad Moravou

Obec Ruda nad Moravou A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 00303313 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ruda nad Moravou

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70941912 Název: Zakladni skola Mlada Vozice, okres Tabor A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

Příloha 1: SEZNAM ÚČASTNÍKŮ VALNÉ HROMADY SČOO konané dne 26. 6. 2015

Příloha 1: SEZNAM ÚČASTNÍKŮ VALNÉ HROMADY SČOO konané dne 26. 6. 2015 příjmení jméno zastoupen kým počet PM poznámka ADOLT Augustin OPTIKA PRAHA s.r.o. ADOLTOVÁ Pavlína OPTIKA PRAHA s.r.o. AGLAJA s.r.o. Helena Bernatová ALBERTOVÁ Ivana 1 ANDĚLOVÁ Petra Jana Horká ANTONÍN

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71002651 Název: Základní škola Dolní Cerekev A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona Odlišné

Více

Příloha č. 1. Seznam účastníků řízení:

Příloha č. 1. Seznam účastníků řízení: Příloha č. 1 k rozhodnutí Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj, Pobočky Blansko čj. SPU 574911/2015 o schválení návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním

Více

List1. sestavena k : 31.12.2009. Název položky úèet položka Stav k 1.1. Stav k 31.12.2009

List1. sestavena k : 31.12.2009. Název položky úèet položka Stav k 1.1. Stav k 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celkù sestavena k : 31.12.2009 v Kè Název, sídlo a právní forma rok mìsíc IÈO úèetní jednotky Blanský les - podhùøí 2009 13 70819963 Husova 212 37382

Více

SEZNAM PŘIHLÁŠENÝCH Jméno Členské číslo Klub HCP BABŠICKÁ Věra 0120116 Golfový Klub Líšnice 27,9 BALAZIK-SPEIDEL Ingeborg 0040989 Royal Golf Club

SEZNAM PŘIHLÁŠENÝCH Jméno Členské číslo Klub HCP BABŠICKÁ Věra 0120116 Golfový Klub Líšnice 27,9 BALAZIK-SPEIDEL Ingeborg 0040989 Royal Golf Club SEZNAM PŘIHLÁŠENÝCH Jméno Členské číslo Klub HCP BABŠICKÁ Věra 0120116 Golfový Klub Líšnice 27,9 BALAZIK-SPEIDEL Ingeborg 0040989 Royal Golf Club Mariánské Lázně 24,0 BALAŽÍK Josef 0040394 Royal Golf Club

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

Hlasování pro společenství SVJ V Hůrkách 2139-2143. Seznam subjektů

Hlasování pro společenství SVJ V Hůrkách 2139-2143. Seznam subjektů Hlasování pro společenství SVJ V Hůrkách 2139-2143 Přítomno % z přítomných % ze všech Časy Otázka pro hlasování Hlasů % Pro Proti Zdrž. Pro Proti Zdrž. Otevř. Uzavř. Stav Schválení programu shromáždění

Více

Rozpis žáků u maturitní zkoušky

Rozpis žáků u maturitní zkoušky Třída: 4.AG - Gymnázium (rok nástupu 2011) Předseda: Mgr. Ivan Šupík Místopředseda: Mgr. Věra Houdková Třídní: Mgr. Eva Plhová Místnost: D5 - pečovatelství sp. ANJ Anglický jazyk - Mgr. Milena Šmehlíková

Více

Výroèní zpráva. spoleènosti Computer Agency o.p.s. se sídlem Merhautova 26, 613 00 Brno. za rok 2007

Výroèní zpráva. spoleènosti Computer Agency o.p.s. se sídlem Merhautova 26, 613 00 Brno. za rok 2007 Výroèní zpráva spoleènosti Computer Agency o.p.s. se sídlem Merhautova 26, 613 00 Brno za rok 2007 Úvodní slovo Computer Agency vznikla jako nezisková obecnì prospìšná spoleènost 22.12.1998 transformací

Více

Klavír. 2 Duníková Barbora ZUŠ B. Jeremiáše Č. Budějovice. 3 Fialová Šárka ZUŠ Habrmanova Hradec Králové. 4 Koblin Anděla ZUŠ Chrudim Zlaté pásmo

Klavír. 2 Duníková Barbora ZUŠ B. Jeremiáše Č. Budějovice. 3 Fialová Šárka ZUŠ Habrmanova Hradec Králové. 4 Koblin Anděla ZUŠ Chrudim Zlaté pásmo Úterý 5.5. 2015 velký sál, výsledková listina Kategorie 5-6 let 8:05 Jméno: Škola/učitel: Umístění 1 Benešová Barbora ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem Eduard Makovský 2 Duníková Barbora ZUŠ B. Jeremiáše Č.

Více

Kandidátní listina pro volby do zastupitelstva

Kandidátní listina pro volby do zastupitelstva Volební obvod č. 1 1. Martin Novotný, 38 let, primátor, Hodolany, Občanská 2. Mgr. Barbora Králíková, 43 let, ředitelka společnosti, Nová Ulice, Občanská 3. MUDr. Ivo Mareš, MBA., 46 let, ředitel Zdravotnické

Více

Nadace èeské bijáky Námìstí Republiky 1079/1a, Praha 1 Nové Mìsto

Nadace èeské bijáky Námìstí Republiky 1079/1a, Praha 1 Nové Mìsto Nadace èeské bijáky Námìstí Republiky 1079/1a, Praha 1 Nové Mìsto Výroèní zpráva za rok 2013 Nadace èeské bijáky Námìstí Republiky 1079/1a Praha 1 Nové Mìsto 110 00 Èeská Republika www.bijaky.cz https://www.facebook.com/bijaky

Více

Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56.

Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56. Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56.0 00:39:44.7 3 2 123 Fojtíček Karel MD40 22 00:19:53.7

Více

Výroční zpráva nadačního fondu CMG za rok 2004

Výroční zpráva nadačního fondu CMG za rok 2004 Výroční zpráva nadačního fondu CMG za rok 2004 Nadační fond podporuje výzkum v oblasti mnohočetného myelomu, vývoj protinádorové vakcíny a pomoc pacientům s mnohočetným myelomem. Obsah: Poslání nadačního

Více

Licence: S00J XCRGUA60 / A60 (13102008 15:49 / 200801220925)

Licence: S00J XCRGUA60 / A60 (13102008 15:49 / 200801220925) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2008 IÈO: 00283924 Název: Statutární mìsto Zlín A. STÁLÁ 01 9

Více

identifikaèní èíslo hlavní èinnost Zdravotní péèe o pøíslušníky AÈR Zdravotní péèe o ostaní obyvatelstvo

identifikaèní èíslo hlavní èinnost Zdravotní péèe o pøíslušníky AÈR Zdravotní péèe o ostaní obyvatelstvo PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované OSS (v tis. Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 60800691 Název: Vojenská nemocnice Olomouc NS: 60800691 Vojenská nemocnice Olomouc Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA GASTRONOMICKÁ A HOTELOVÁ s.r.o.

STŘEDNÍ ŠKOLA GASTRONOMICKÁ A HOTELOVÁ s.r.o. ZN: MZ2016/008 Určení oponentů maturitních prací ve školním roce 2015/2016 Podle 15 odst. 4 vyhlášky č. 177/2009 Sb. o podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitou, ve znění pozdějších

Více

Třída: 4.A - 4.A (rok nástupu 2007) Termín: pondělí dopoledne

Třída: 4.A - 4.A (rok nástupu 2007) Termín: pondělí dopoledne Třída: 4.A - 4.A (rok nástupu 2007) Termín: pondělí 23. 5. 2011 dopoledne Martin Pavlík pr. - Anglický jazyk 8:20 8:35 Mgr. Miloš Sedlák / Ing. Dagmar Čadová / Josef Kolář pr. - Matematika 8:35 8:50 Mgr.

Více

Halové rekordy oddílu SSK Vítkovice k 1.1.2015

Halové rekordy oddílu SSK Vítkovice k 1.1.2015 Halové rekordy oddílu SSK Vítkovice k 1.1.2015 60m: ženy - 7,32 Kubalová Renáta 65 2.2.91 Jablonec juniorky 19 let: - 7,55 Ščerbová Denisa 86 19.2.05 Praha 18 let: - 7,55 Černochová Renáta 65 19.2.83 Jablonec

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond )

Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond ) Výroční zpráva za rok 2014 Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond ) Vznik fondu: 17. října 2014 Zápis do nadačního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 1 181: 10. prosince

Více

60m - elektricky Koudelková Zuzana 270593 e 8.10 V Břeclav 121010 17 e -2.2 8.19 T UH 280910 17 e 8.19 1 Zlín 081010 17 e 8.27 1 UH 210410 17 e -2.

60m - elektricky Koudelková Zuzana 270593 e 8.10 V Břeclav 121010 17 e -2.2 8.19 T UH 280910 17 e 8.19 1 Zlín 081010 17 e 8.27 1 UH 210410 17 e -2. 60m - elektricky Koudelková Zuzana 270593 e 8.10 V Břeclav 121010 17 e -2.2 8.19 T UH 280910 17 e 8.19 1 Zlín 081010 17 e 8.27 1 UH 210410 17 e -2.3 8.47 T UH 280912 19 Havlíková Kristina 210394 e 8.34

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00576913 Název: Obec Støítež A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona A.2.

Více

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v tis. Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 60800691 Název: Vojenská nemocnice Olomouc NS: 60800691 Vojenská nemocnice Olomouc Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010

Více

Seznam žadatelů o pronájem bytu ve vlastnictví obce Rudoltice ke dni 5. 1. 2009

Seznam žadatelů o pronájem bytu ve vlastnictví obce Rudoltice ke dni 5. 1. 2009 Seznam žadatelů o pronájem bytu ve vlastnictví obce Rudoltice ke dni 5. 1. 2009 Pořadové číslo Příjmení a jméno (čj.) Adresa 1 Golub Vologymyr Jamné nad Orlicí 214 2 534/06/OÚRU 3 Kulihová Věra Kunvald

Více

Konečné výsledky voleb do AS ZČU

Konečné výsledky voleb do AS ZČU Západočeská univerzita v Plzni Volební komise VK AS ZČU Konečné výsledky voleb do AS ZČU Volební celek FAV 1 Doc. Dr. Ing. Vlasta Radová 39 2 RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D. 32 3 Ing. Marek Brandner, Ph.D.

Více

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00493619 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Janovice Úèetní

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Gymnázium České Budějovice, Jírovcova 8 Třída: 4.A - 4.A (rok nástupu 2010) Termín: pondělí 19. 5. 2014 dopoledne Předseda: Mgr. Soňa Hřídelová Místopředseda: Mgr. Miroslav Habrovanský Třídní: RNDr.Ing.

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ k datu: :25

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ k datu: :25 Okres: Vlastnictví domu s byty a nebytovými prostory 3308 Tábor Obec: 553069 Sezimovo Ústí A Vlastník, jiný oprávnìný Identifikátor Podíl Vlastnické právo Alexa Stanislav a Alexová Dana, HAVANSKÁ 280/5,

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 2383/2012/OÚPSŘ-330/Pa-15 25.07.2012 Vyřizuje: Ing. Pačevová VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A NAŘÍZENÍ

Více

NADAÈNÍ FOND NA PODPORU ROZVOJE HOSPICOVÉHO HNUTÍ V ÈR VÝROÈNÍ ZPRÁVA

NADAÈNÍ FOND NA PODPORU ROZVOJE HOSPICOVÉHO HNUTÍ V ÈR VÝROÈNÍ ZPRÁVA NADAÈNÍ FOND NA PODPORU ROZVOJE HOSPICOVÉHO HNUTÍ V ÈR VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH Správní rada Motto Slovo pøedsedkynì správní rady Hany Harákové Poslání a cíle nadaèního fondu Historie a souèasnost Naše

Více

Kandidátní listina. Česká strana sociálně demokratická... Název politické strany. pro volby do Zastupitelstva Olomouckého kraje

Kandidátní listina. Česká strana sociálně demokratická... Název politické strany. pro volby do Zastupitelstva Olomouckého kraje Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva Olomouckého kraje konané ve dnech 7. a 8.října 2016 (viz rozhodnutí prezidenta republiky ze dne 21.dubna 2016, č. 138/2016 Sb.)... Název politické strany

Více

Licence: VNOL XCRGUA60 / A60 ( :18 / )

Licence: VNOL XCRGUA60 / A60 ( :18 / ) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 12 / 2009 IÈO: 60800691 Název: Vojenská nemocnice Olomouc NS: 60800691

Více

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY poøádá pod záštitou Èeské neurochirurgické spoleènosti, Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie kurz ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY Místo konání: Anatomický

Více

Karolína Aubrechtová, Natálie Doležalová, Jakub Mlčoch, Filip Němčanský, Tomáš Palkovič, Karolína Sedláčková, Ondřej Vašíček

Karolína Aubrechtová, Natálie Doležalová, Jakub Mlčoch, Filip Němčanský, Tomáš Palkovič, Karolína Sedláčková, Ondřej Vašíček Třída: I. A Třídní učitelka: Mgr. Hana Homolová Karolína Aubrechtová, Natálie Doležalová, Jakub Mlčoch, Filip Němčanský, Tomáš Palkovič, Karolína Sedláčková, Ondřej Vašíček Pochvala za výborný prospěch

Více

PØÍLOHA za období : 12/2014

PØÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Ing. Kremerová Okamžik sestavení: 13.03.2015 11h16m 0s Strana: 1 PØÍLOHA za období : 12/2014 I È O :00083143 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Divadlo F.X.Šaldy Liberec,pøíspìvková organizace (v Kè, s

Více

Akademický rok: 2016/2017 Státní závěrečná zkouška: Místnost: 9T/115 a 9T/113 Příprava studentů: 9T/107 Počet studentů: 30

Akademický rok: 2016/2017 Státní závěrečná zkouška: Místnost: 9T/115 a 9T/113 Příprava studentů: 9T/107 Počet studentů: 30 ČASOVÝ PLÁN STÁTNÍCH ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK Studijní program: Ošetřovatelství Studijní obor: Všeobecná sestra Forma studia: Prezenční Akademický rok: 2016/2017 Státní závěrečná zkouška: 5. 6. 6. 6. 2017 Místnost:

Více

Konference Krajané a čeština, Praha, 10-12. 9. 2014

Konference Krajané a čeština, Praha, 10-12. 9. 2014 Konference Krajané a čeština, Praha, 10-12. 9. 2014 jméno stát instituce Balev Anna USA Baslerová Helena Rakousko Kulturní klub Čechů a Slováků, Vídeň Basler Richard Rakousko Kulturní klub Čechů a Slováků,

Více

Členové Plánovací komise programu dílčí pro PO3

Členové Plánovací komise programu dílčí pro PO3 Členové Plánovací komise programu dílčí pro PO3 Organizace Funkce Zástupce organizace Náhradník zástupce organizace 1. MŠMT - Sekce řízení operačních programů (řídicí orgán OPVVV) předseda PKP PhDr. Mgr.

Více

Jarní prázdniny ÚNOR. 8 Petr Hladík 21 Martin Jiránek. 28 Martin Jiránek. Nj obchod, služby a cestovní ruch. Nj obchod, služby a cestovní ruch

Jarní prázdniny ÚNOR. 8 Petr Hladík 21 Martin Jiránek. 28 Martin Jiránek. Nj obchod, služby a cestovní ruch. Nj obchod, služby a cestovní ruch 9 8 6 7 5 ÚNOR Nj obchod, služby a cestovní ruch 1 Petr Hladík 14 Hynek 09:00-12:00 Valentýn 10:30 2 Rekvalifikace PC - Eva Sýkorová 15 Nela 09:00-12:00 Jiřina Nj - konverzace 3 Šárka Kuthanová Blažej

Více

Poskytnuté dary v roce 2007 Nadaèním fondem Kapka nadìje Pøíjemce Èástka Oddìlení 39 568 Cizinecké odd. pro dìti 215 811 Klinika dìtské hematologie a onkologie 227 710 Klinika dìtské hematologie a onkologie

Více

Akce: Zahájení územního řízení kanalizační přípojky Mladkov příloha č.1

Akce: Zahájení územního řízení kanalizační přípojky Mladkov příloha č.1 1 Mladkov st.256 Baranowski Libor, Mladkov 1, 561 67 1 Mladkov st.256 Dlouhá Irena, Petrovičky 1, Mladkov, 561 67 1 Mladkov st.256 Hejkerlík Vojtěch, Mladkov 1, 561 67 1 Mladkov st.256 Hejkerlíková Jarmila,

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557 Název: Mìsto Mladá Vožice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

Výsledková listina. Délka trati/ barva

Výsledková listina. Délka trati/ barva Výsledková listina Závod: Dne: Běh Vrchovinou 2013 22.9.2013 Benjamínky BENJAMÍNKY ročník 2008 a mladší Příjmení a jméno Délka trati/ barva 300 m / žlutá 10:00:00 1 2 Šenkeříková Lucie AK Kopřivnice 10:00:34

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00271870 Název: Obec Nemyceves A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona úèetní

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Denní porada vyučujících: 12:25 Denní vyhlášení výsledků: 12:40 Denis Knejzlík sp. - Anglický jazyk 8:00 8:20 Grazhina Šimečková Mgr. Darina Šimková 9:15 9:35 Mgr.

Více

Mìstys Dub nad Moravou

Mìstys Dub nad Moravou A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00298867 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Mìstys Dub nad Moravou

Více

Výroční zpráva. Výroční zpráva Nadace Auxilia 2010 str. 1

Výroční zpráva. Výroční zpráva Nadace Auxilia 2010 str. 1 Výroční zpráva 2010 str. 1 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy a vážení pánové, nadešel čas poděkovat všem, kteří pomáhali Nadaci Auxilia naplňovat její poslání a sami se tak podíleli na rozvoji, stabilitě a profesionalizaci

Více

Obsah. Úvod... 3. Charakteristika a poslání organizace... 4. Struktura organizace... 4. Pøehled èinnosti... 5. Odborné akce... 8. Publikace...

Obsah. Úvod... 3. Charakteristika a poslání organizace... 4. Struktura organizace... 4. Pøehled èinnosti... 5. Odborné akce... 8. Publikace... VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2009 Obsah Úvod......................................... 3 Charakteristika a poslání organizace.......................... 4 Struktura organizace................................. 4 Pøehled

Více

VÝHERCI spotřebitelské soutěže "Letní hra o večeři v Curychu s Rogerem Federerem a další sladké ceny"

VÝHERCI spotřebitelské soutěže Letní hra o večeři v Curychu s Rogerem Federerem a další sladké ceny VÝHERCI spotřebitelské soutěže "Letní hra o večeři v Curychu s Rogerem Federerem a další sladké ceny" Hlavní výhra: večeře s Rogerem Federerem v Curychu pro jednu osobu Cebo Filip Janíková Miluše 1. kolo:

Více

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) : 12 / 2011 IÈO: 70983071 Název: ZS Podhorni Ujezd AKTIVA CELKEM 520 603,52 193 573,80 327 029,72 463 000,00 A. Stálá

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC 8. zasedání zastupitelstva města dne: 25. 9. 2014 Bod pořadu jednání: Ukončení činnosti Výborů Zastupitelstva města Liberec a správní rad fondů statutárního města

Více

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71209921 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel

Více

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 71209921 Název: Domov seniorù Nové Strašecí, poskytovatel sociálních služeb Sestavená k rozvahovému

Více

Okolo Frenštátských můstků39. ročník SOBOTA 5.10.2013 Výsledková listina

Okolo Frenštátských můstků39. ročník SOBOTA 5.10.2013 Výsledková listina TJ Frenštát p.r. Frenštát p.r. Okolo Frenštátských můstků39. ročník SOBOTA 5.10.2013 Výsledková listina ředitel závodu: Ing. Libor Mikeska hl.rozhodčí: Mgr. Milena Novotná St.Čís Pořadí lo Jméno klub ročník

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

PROTOKOL O HLASOVÁNÍ na shromáždění SVJ konaném dne 7.4.2016

PROTOKOL O HLASOVÁNÍ na shromáždění SVJ konaném dne 7.4.2016 Strana 1 z 9 PROTOKOL O HLASOVÁNÍ na shromáždění SVJ konaném dne 7.4.2016 Otázky Č. ot. Znění otázky Schváleno 1. Zpráva o hospodaření a schválení účetní závěrky za roky 2014 a 2015 ANO Potřebné kvórum

Více

Úřad městské části města Brna Brno - Židenice Gajdošova 7, 615 00 B R N O tel. 548 426 111

Úřad městské části města Brna Brno - Židenice Gajdošova 7, 615 00 B R N O tel. 548 426 111 Úřad městské části města Brna Brno - Židenice Gajdošova 7, 615 00 B R N O tel. 548 426 111 Odbor výstavby a územního plánování Spisová značka: STU/05/0900364/000/003 V Brně dne 31.07.2009 Číslo jednací:

Více

City Triathlon Karlovy Vary

City Triathlon Karlovy Vary Místo konání: Karlovy Vary Datum konání: 16/08/2014 Kategorie: Dívky do 3 let Poř. St. č. Příjmení Jméno City Triathlon Karlovy Vary Oficiální výsledková listina Ročník Země Oddíl Duathlon 50m - 100m -

Více

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále jen SVJ ) Datum konání: dne 10.9.2009 od 18:00 Místo konání: v základní škole T.G.Masaryka na Ortenovì námìstí 34 v Praze 7 Zapsal: Helena Rundová

Více

Licence: MUBE XCRGUM60 / A60 ( :05 / )

Licence: MUBE XCRGUM60 / A60 ( :05 / ) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kè) Období: 13 / 2008 IÈO: 00231401 Název: Mìsto Benešov NS: 00231401 Mìsto

Více

Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 str. 1

Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 str. 1 Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy a vážení pánové, nadešel čas poděkovat všem, kteří pomáhali Nadaci Auxilia naplňovat její poslání a sami se tak podíleli na rozvoji, stabilitě

Více

zpracoval: František Vašíček předseda STK JhčKS

zpracoval: František Vašíček předseda STK JhčKS TJ Loko České Budějovice - TJ Tatran Lomnice n. Luž. 6:2 2473-2400 (9:3) 18.11. TJ Spartak Soběslav - TJ Dynamo Č. Budějovice 5:3 2452-2435 (4:8) 18.11. TJ Nová Ves u Č. B. - TJ Silon Sezimovo Ústí A 5:3

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem Sestavená k rozvahovému dni 31.

Více

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00667129 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 71160388 Název: Svazek obcí Sloup,Šošùvka-ÈOV a kanalizace A.1. Informace

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

Seznam osob krizového managementu přednostně předurčených do Krizového štábu Olomouckého kraje, kontaktní spojení k zabezpečení vyrozumění

Seznam osob krizového managementu přednostně předurčených do Krizového štábu Olomouckého kraje, kontaktní spojení k zabezpečení vyrozumění Seznam osob krizového managementu přednostně předurčených do Krizového štábu Olomouckého kraje, kontaktní spojení k zabezpečení vyrozumění štábu/vedoucí sekretariátu Ekonom krizového štábu štábu/zástupce

Více

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2012 IÈO: 71002651 Název: Základní škola Dolní Cerekev AKTIVA CELKEM 1 978 056,07 1 124 937,31 853 118,76 192

Více

VÝBOR ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE A JEHO ČLENOVÉ

VÝBOR ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE A JEHO ČLENOVÉ VÝBOR ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE A JEHO ČLENOVÉ Výbor finanční: - ( 15 členů ) zvolen/a za předseda: Ing. Petr Beitl do 16. 1. 2013 člen ZK Mgr. Vladimír Richter od 29. 1. 2013 člen ZK místopředseda:

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2005 Pořadí družstev - dívky

VÝSLEDKOVÁ LISTINA REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2005 Pořadí družstev - dívky VÝSLEDKOVÁ LISTINA REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2005 Pořadí družstev - dívky Pořadatel: ŠSK při DDM Žďár nad Sázavou, Dolní 3 Termín: 4., 5. listopadu 2005 Místo konání: lyžařský areál u SKI

Více

TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ, SPOTØEBNÍ MATERIÁL A FOND DARÙ POSKYTOVANÝCH NFDO KRTEK VÝZKUM, VZDÌLÁVÁNÍ A PODPORA ODBORNÉHO RÙSTU ZDRAVOTNICKÉHO PERSONÁLU

TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ, SPOTØEBNÍ MATERIÁL A FOND DARÙ POSKYTOVANÝCH NFDO KRTEK VÝZKUM, VZDÌLÁVÁNÍ A PODPORA ODBORNÉHO RÙSTU ZDRAVOTNICKÉHO PERSONÁLU VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2011 PODÌKOVÁNÍ FINANCOVÁNÍ ÈINNOSTÍ TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ, SPOTØEBNÍ MATERIÁL A FOND DARÙ POSKYTOVANÝCH NFDO KRTEK VÝZKUM, VZDÌLÁVÁNÍ A PODPORA ODBORNÉHO RÙSTU ZDRAVOTNICKÉHO PERSONÁLU

Více

OBVODNÍ BÁŇSKÝ ÚŘAD pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého

OBVODNÍ BÁŇSKÝ ÚŘAD pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého OBVODNÍ BÁŇSKÝ ÚŘAD pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého Veleslavínova 18, P.O. BOX 103, 702 00 Ostrava Mor. Ostrava VÁŠ DOPIS / ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA OSTRAVA SBS/25113/2014/OBÚ-05/9/511/Ing.Sk

Více

Konečné výsledky voleb do Akademického senátu ZČU na volební období

Konečné výsledky voleb do Akademického senátu ZČU na volební období Konečné výsledky voleb do Akademického senátu ZČU na volební období 2018-2020 Volby do Akademického senátu ZČU proběhly v termínu 6. 10. 11. 2017 v následujících volebních celcích: Fakulta aplikovaných

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00576875 Název: Obec Dolní Tošanovice A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona

Více

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) : 12 / 2011 IÈO: 75021498 Název: ZŠ Hrubèice AKTIVA CELKEM 2 094 583,48 1 611 827,42 482 756,06 462 000,00 A. Stálá

Více

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.*

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.* Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Statutární mìsto Èeské Budìjovice Sídlo úèetní jednotky

Více