ZPRÁVA O ČINNOSTI školní rok

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA O ČINNOSTI školní rok 2013-2014"

Transkript

1 ZPRÁVA O ČINNOSTI školní rok V Chebu Adresa: Goethova 26, Cheb Tel/fax: Ing. Miloslav Šverdík ředitel DDM

2 Koncepce činnosti DDM Dům dětí a mládeže (dále jen DDM) je zřizován jako jedna z forem středisek pro volný čas dětí a mládeže ze zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) ve znění pozdějších předpisů. Je školským výchovným zařízením pro výchovu mimo vyučování. Jeho poslání spočívá v naplňování volného času dětí a mládeže, především však ve výchově k užitečnému trávení volného času. Výchově vzdělávací a rekreační funkci naplňuje širokou škálou zájmových činností. Činnost DDM se řídí vyhláškou MŠMT č. 74/2005 Sb. ve znění vyhlášky 109/2011 Sb. Zřizovatelem je od město Cheb. Něco málo z historie DDM: Nalezli jsme v archivu zmínku o vybudování nového typu ústavu s názvem Chebské domy mládeže dne V době otevření zde bylo cca 80 dětí. Zařízení (ústav) působil spíše jako stacionář a mateřská škola. Podle zápisu zde zůstávalo přes noc 10 dětí. V matriálech se dále hovoří o zprovoznění učeben pro psaní úkolů a her pod vedením pedagogů. Pak máme troch mezeru v informacích a ve školním roce již DDM nesl název Okresní pionýrský dům a měl celkem 18 kroužků s počtem dětí 166. Pracovali zde 3 pedagogičtí pracovníci. Nejobsazenější kroužek byl fotografický 24 dětí. Mimo jiné zde existoval kroužek družby se SSSR. V té době se ještě vykazovala průměrná návštěvnost kroužků a ta byla 76,9%. Pak zase máme troch mezeru v informacích a již od šk. roku máme pravidelné informace o činnosti DDM (ODPM). V tomto roce bylo 45 kroužků a 490 dětí zapsaných. V šk.roce bylo již 74 kroužků s 1250 dětmi. Následně v šk. roce se změnil název na Městský dům dětí a mládeže. V tomto školním roce počet kroužků vrostl na 87 s počtem dětí Následující rok došlo opět k přejmenování na dnes již známý Dům Dětí a mládeže a od roku 1996 jsme rozšířili název ještě o Sovu. DDM pracuje celoročně, a to i o sobotách a nedělích. Součástí je i prázdninová činnost, která má charakter rekreační nebo odborně zaměřenou na některou zájmovou oblast. Nabídka je určena jak stávajícím členům pravidelné činnosti, tak široké veřejnosti. Je určena nejen žákům školního věku, ale i mládeži, dětem předškolního věku, rodičům a ostatním zájemcům. DDM pracuje i s ohroženými sociálními skupinami ( zapojení dětí z dětských domovů, zvláštních škol ). Plní úkol v sociální prevenci a v protidrogové politice. Podílí se na prevenci kriminality, která úzce souvisí s prevencí sociálně patologických jevů. Primární prevence je zaměřena na celou populaci, sekundární se zaměřuje na konkrétní rizikové skupiny.

3 Z pedagogického hlediska plní DDM dva úkoly: 1. Bezprostřední naplňování volného času smysluplnými aktivitami výchovně vzdělávacími i rekreačními - tedy výchovou ve volném čase (uskutečňuje se převážně v pravidelné činnosti a cyklických akcích). 2. Výchovou k volnému času, která jedince seznámí s množstvím zájmových aktivit. Poskytne mu v nich základní orientaci a na základě jeho vlastních zkušeností v různých oborech mu pomůže najít oblast zájmové činnosti, ve které najde uspokojení, vyžití popřípadě i seberealizaci (dny otevřených dveří, příměstské tábory, příležitostné aktivity rekreačního i vzdělávacího charakteru). Aktivity volného času mohou napomoci i v profesionální orientaci. Pedagogické zásady jsou v DDM uplatňované zajímavostí, zájmovostí, dobrovolnou účastí, dostupností, všeobecnou přístupností, variabilitou a aktuální nabídkou. Jsou odvozeny od obecných pedagogických zásad (přiměřenosti, názornosti, aktivity, cílevědomosti, posloupnosti, kladné motivaci). DDM nabízí náplň volného času dětí a mládeže ve dvou základních úrovních: 1. Základní úroveň charakterizuje především dostupnost ve smyslu vzdálenosti i přístupnosti aktivit široké veřejnosti 2. Vyšší úroveň spočívá v odbornosti -specializované ZÚ, práce s talenty, okresní a krajské soutěže MŠMT i jiné soutěže a závody, přesahující hranice města a okresu. DDM v Chebu plní státní zakázku v celospolečenském zájmu. Vychází ze základních programových oblastí (sport, společenské vědy, turistika, estetika, přírodověda, technika), proporcionálně i obsahově přizpůsobených na konkrétní potřeby a zájmy obyvatel města Chebu a spádových oblastí Chebského regionu. DDM působí na trhu volného času. Musí umět vývoj nabídky a poptávky předvídat, usměrňovat a ovlivňovat. Obsah, formy ani metody nejsou neměnné. Aktivity jsou omezeny pouze, finančně, prostorově a materiálním vybavením odborných kluboven a jejich prostor pro specializované zájmové útvary. 1. HLAVNÍ ČINNOST Vánoční trhy 1.1. Pravidelná zájmová činnost Je organizována v zájmových útvarech (kroužky, kluby, kurzy), které zahrnují velký rozsah zájmové činnosti, ve výše zmíněných programových oblastech. Tyto útvary se scházejí jedenkrát až třikrát týdně nebo nepravidelně, nejméně však jedenkrát za měsíc.

4 K pracovalo při DDM 121 zájmový kroužek a v něm bylo zapojeno 1827 dětí a mládeže. V tomto školním roce byl nárůst dětí a cca 100. Do pravidelné činnosti jsou zapojeny všechny věkové kategorie včetně předškoláků např. v poměnkách, cvičení rodičů a dětí. Bohužel předškoláci nejsou podporovanou skupinou při financování DDM, přičemž je potřeba učit smysluplně trávit svůj volný čas již od útlého věku. Díky tomuto nastavení financování předškoláků, musíme hledat jiné zdroje pro odměny vedoucích těchto zájmových kroužků. Rezerva v pravidelné činnosti DDM je v širším zapojení mládeže starších patnácti let. Tato skupina mládeže vyžaduje kvalitní program, odborné vedení, speciální vybavení kluboven i volnost rozhodování. V současné době neexistuje v ČR školící středisko pro instruktory a vedoucí extrémních sportů o které je mezi mládeží obrovský zájem. Taktéž vybavení pro tyto sporty je velice finančně náročné. V současné době máme otevřen klub mládeže, který je umístěn v prostorách našich učeben v Palackého ulici. Umístění klubu pro mládež ve třetím patře není zrovna ideální, ale bohužel nemáme jiné vhodné prostory. Zatím se nám daří zaujmout tuto mládež ve vodáckých kroužcích, klubu mladých a v horolezeckém klubu. Pro pravidelnou činnost má DDM k dispozici budovy v Goethově ulici, Palackého ulici a pro sportovní kroužky si pronajímáme tělocvičny na školách, které nám vycházejí vstříc Příležitostná zájmová činnost Na těchto aktivitách vybudoval DDM svůj image. Cílem je zviditelnit svou existenci při zajímavých příležitostných aktivitách, zlákat děti z ulice (výchovu k volnému času) a postupně je získat pro pravidelnou činnost (výchova ve volném čase). Nabídka organizovaných jednorázových nebo cyklických akcí výchovně vzdělávacího, sportovního, turistického či jiného charakteru - i rekreačního je velice pestrá (přednášky, výlety, exkurse, turnaje, závody, soutěže, přehlídky. Obsah příležitostných aktivit se nejméně z 20% každoročně mění dle zájmu veřejnosti. Některé získají takovou oblibu u dětí i rodičů, že

5 přecházejí do trvalé nabídky příležitostných aktivit DDM. Do jejich organizace jsou především zapojeni dobrovolní vedoucí, rodiče dětí, mládež, přátelé a známí i rodinní příslušníci všech pracovníků DDM. Některé tyto aktivity přesáhly hranice našeho okresu (Chebská kotva, legrácky v terénu..) i naší republiky, např. Vodácké putování po řece Ohři. Organizační a finanční zajištění příležitostných akcí zcela závisí na manažérských schopnostech pedagogických pracovníků a jejich metodické pomoci dobrovolným organizátorům i z jiných občanských sdružený (Model klub, AŠSK, tělovýchovné jednoty, Rybářský svaz, Červený kříž, Policejní sportovní klub,...) a některých škol (Gymnázium Cheb, 1.ZŠ, 3.ZŠ, 5. ZŠ, 4.ZŠ, 2. ZŠ, 6.ZŠ,,...) 1.3. Organizace soutěží vyhlašovaných MŠMT Organizací soutěží a olympiád je DDM pověřován Krajským úřadem Karlovarského kraje. Jejich organizace má tradičně vynikající úroveň. Již dvanáctý rok zajišťujeme veškeré soutěže i finančně. Organizace těchto soutěží je velice náročná na lidský potenciál. V některých případech se kříží předmětové a sportovní soutěže v jeden den a navíc v různých městech. Finanční prostředky na organizaci soutěží nám přiděluje KÚKK a jsou určeny na finanční ohodnocení porotců, jízdné soutěžících, ceny a materiální vybavení soutěží. Bohužel tyto finanční prostředky nemůžeme použít na financování cest našeho pracovníka na soutěže, které se pořádají mimo Cheb Práce s talentovanou mládeží Pořádání dalších soutěží a přehlídek iniciovaných DDM je určeno zpravidla talentovaným dětem a mládeži, pro které se vytváří dále speciální zájmové útvary (modeláři, atletika, gymnastika, keramika pro pokročilé). Další formy práce s touto mládeži neustále hledáme, např. v oblasti společenských věd, ekologických aktivitách. Soutěže pro školy 1.5. Prázdninová činnost Organizovaná činnost pro děti a mládež, pro jejich rodiče i případní další zájemce je provozována celoročně o všech úředně vyhlášených prázdninách. A to formou příměstských táborů, nebo v delších časových úsecích formou táborů, expedicí, odborných soustředění. V nabídce táborů pro veřejnost se DDM důrazně snaží naplňovat sociální prevenci před patogenními vlivy společnosti a umožnit účast na táborech všem sociálním skupinám obyvatel Chebu a celého regionu. Za tímto účelem úzce spolupracujeme

6 s jinými subjekty. V loňském školním roce DDM uskutečnil 13 táborových pobytů pro 365 účastníků. Velmi záleží na výběru a vyhledávání dobrovolných vedoucích z řad rodičů a další veřejnosti pro tuto neocenitelnou práci s dětmi a mládeží. Mezi veřejností klesá zájem o jarní tábory. Jedná se především o finanční záležitosti rodin. Dnes je problém dát cca 3000 Kč na jarní tábor a v létě dát na 14 denní tábor 3900 Kč. Pokud má rodina dvě děti, pak celá tato částka stoupá. Kde potom vzít na rodinnou rekreaci. I v tomto školním roce jsme vsadili na příměstské tábory a zájem byl opět veliký. Celkem během letních prázdnin byl příměstský tábor pět týdnů Nabídka spontánních aktivit Je organizována individuálně nebo skupinami účastníků a to neorganizovaně dle jejich zájmu. Ve školním roce je DDM otevřen pro spontánní aktivity každý všední den do 19,00 hod. Zde si můžou zájemci zahrát stolní tenis, šipky a stolní kopanou. Při příznivém počasí si zájemci mohou zahrát malou kopanou, volejbal, ringo, streebal a jiné míčové hry na hřišti u DDM. Je také otevřena horolezecká stěna a překážková dráha v prostorách zahrady DDM. Od května do října je otevřena zahrada DDM pro veřejnost, každý víkend vždy od 14,00 do 19,00 hod.. V těchto měsících jsou otevřeny i čtyři hřiště u škol a to i ve všední dny. Zde si mohou zájemci vypůjčit míče a jiné sportovní náčiní a sportovat podle vlastního uvážení. Hřiště hlídá správce, který toto náčiní půjčuje a dbá na pořádek na hřišti. Provoz na hřištích financuje město Cheb. Pro širokou veřejnost jsou otevřeny i sportoviště u jednotlivých škol, kde vykonávají dozor externí pracovníci DDM. Zde je možné si bezplatně zapůjčit sportovní nářadí. Provoz těchto sportovišť je od dubna do října.

7 klub maminek Jahůdka Ve školním roce bylo zapojeno: do pravidelné činnosti k dítě a mládeže končilo k dětí a mládeže v příležitostné činnosti dětí a mládeže ve spontánních akcí dětí a mládeže do táborové činnosti 365 dětí a mládeže výukové programy pro školy 2273 dětí a mládeže soutěže MŠMT 2018 dětí a mládeže zájmové kroužky k zájmové kroužky k Organizační struktura DDM se řídí vnitřním organizačním řádem, který se týká: Organizace činnosti: - obsah činnosti - zajištění informovanosti a bezpečnosti - provoz DDM Členů zájmových útvarů: - práva a povinnosti účastníků činnosti DDM Pracovníků DDM: týká se jejich povinnosti ohledně bezpečnosti dětí a odpovědnosti za svěřený majetek, rozvržení pracovní doby a dalších práv a povinností. Pedagogická dokumentace vychází ze zákona 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů a obsahuje:

8 1. Roční plán 2. Deníky zájmových útvarů 3. Organizační řád 4. Přihlášky členů ZÚ 5. Jednací protokol (kniha došlé a odeslané pošty) 6. Personální dokumentace 7. Dokumentace prázdninových táborů 8. Záznamy z pedagogických a provozních porad 9. Kniha úrazů 10. ŠVP 3. Ekonomické zajištění: A. Krajský úřad hradí mzdy v plné výši a na provoz přispívá město Cheb. Mzdové prostředky jsou nedostatečné z důvodu nesystematického rozdělení rozpočtu. Rozpočet nebere ohled na skutečné výkony podle vyhlášky 109/2011 Sb. (akce, spontánní akce, soutěže ). OON jsou ale nedostatečné a finanční ohodnocení externích pracovníků je nedostatečné. B. Jiné zdroje Činnost dětí a mládeže je hrazena částečně z vlastních zdrojů, částečně z jiných zdrojů, které DDM neustále hledá. Jedná se o prostředky jiných institucí, které prostřednictvím grantů veřejně vyhlašují. C. Sponzorské dary Způsob získávání sponzorských darů naše pracovníky zbytečně časově vyčerpává a je stále náročnější, protože v našem městě existuje mnoho dalších institucí pracující s dětmi v oboru tělovýchovy, školství a zdravotnictví. Získané sponzorské dary používáme především na vybavení zájmových kroužků, na finanční zabezpečení akcí pro širokou veřejnost a na nákup cen pro tábory. Rozbor hospodaření za rok 2013 Dotace na provoz Přímá dotace Dotace na soutěže MŠMT Vlastní příjmy Zúčtování fondů Úroky 259,83 Granty Partnerství Výnosy celkem Náklady celkem Hospodářský výsledek z hlavní činnosti Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti 1 136

9 Naučné přednášky Pedagogické zajištění činnosti DDM Sedm stávajících pedagogických pracovníků (včetně ředitele) je vzhledem k velikosti města Cheb a k počtu žáků základních škol, učilišť a středních škol nedostačující a finanční ohodnocení jejich práce je spíše demotivující především pro mladé pracovníky a odborníky, které by DDM pro plnění státní zakázky v celospolečenském zájmu ve výchově dětí a mládeže ve volném čase, potřeboval. Právě v údobí omezených finančních prostředků v rozpočtové sféře státu je třeba optimálně podporovat práci s dětmi a mládeží. Levnější to již nebude, zejména vzhledem k tomu, že struktury tvořené dobrovolníky postupně odpadávají z důvodu nedostatečné podpory. Pedagogičtí pracovníci: Ing. Miloslav Šverdík - ředitel DDM Jiří Holeček vedoucí oddělení přírodovědy Tereza Sichrovská a od března Samuel Sichrovský - vedoucí oddělení turistiky a sportu Alena Fialová - vedoucí oddělení společenský věd Eva Pupáková - vedoucí oddělení estetiky Marta Beranová vedoucí stanice mladých přírodovědců Jana Hammerlová vedoucí oddělení techniky a PR Ostatní zaměstnanci: Renata Strádalová - hospodářka Dana Lajtnerová uklizečka na 0,9 Stanislav Ligas údržbář, domovník, řidič, zahradník, topič na 1,0úvazku Naďa Benediková krmička Bohumila Ligasová- pomocný domovník v Chebu

10 Monika Bařinová informátor DDM na 0,5 úvazku (plní funkci recepčního při celodenním provozu DDM) zaměstnán podobu školního roku Jiřina Mařiková mzdová účetní na 0,3 úvazku Kroužek vaření 4. Materiální zabezpečení výuky DDM Cheb: počet učeben 11 z toho odborných 5 sál 2 Budova v Palackého ulici učebny 4 další prostory pro činnost: - loděnice DDM - pro sportovní činnost pronájem tělocvičen - pro příležitostné aktivity pronájem sálů - pro výuku počítačů pronájem učeben na školách Prostory DDM byly využívány denně od 08,00 do 19,00-20,00 hod. dopoledne: soutěže pro školy, klub maminek, akce pro mateřské školy, dopravní výchova pro školy odpoledne: převážně zájmové kroužky, besedy, soutěže, akce, spontánní činnost víkendy: příležitostné akce, akce zájmových kroužků, spontánní činnost

11 loděnice 5. Pravidelná činnost Kroužek vedoucí místo den čas počet úč. Chovatelský I. M.Beranová DDM po 14,00 17,00 12 Němčina pro děti T. Šabachová DDM po 15,30-16,30 11 JOGA H. Bartošová DDM po 9 10,00 27 Jezdecký I. P. Korelusová DDM po 15 17,00 12 Španělština L. Konvalinová 5. ZŠ pá 13,15-14,15 8 Keramika D. Šmídová 3. ZŠ po 15,35 16,30 12 Aerobic danc H. Luňáková 5. ZŠ po 13,50-15,00 18 Rybářský I. M. Nedorostek DDM po 15 17,00 22 Relaxační cvičení I. Kičáková 1. ZŠ po 18,30 20,00 17 Keramika Š. Šperlová 3. ZŠ po 15,30-16,30 11 Košíková Filipin 5. ZŠ po,čt 15,30 17,00 26 Streetdance I. Z. Fiala 1. ZŠ po/čt 17,00-18,30 20 Florbal M. Jurič 5. ZŠ po 15,00-16,00 16 Florbal J. Horná 1. ZŠ po 14,00-15,00 24 Svišti V. Krautštegl DDM po 15 17,00 22 TS IMAGE M. Adlerová DDM po 18,00-20,00 17 Kuchtíci J. Vejražková 4. ZŠ po 15,00-16,30 19 Výtvarný kroužek Š. Neugebauerová DDM po 16,30-18,00 14 Mažoretky I. Trefilová DDM po 15,30-17,30 6 Keramika I. J.Holeček DDM po 14,30 16,00 7 Střepina E. Pupáková DDM po 14,30 16,00 9 Judo IV J. Mošna 4.ZŠ út, čt 16,30 19,00 14

12 Tvůrčí psaní Borkovcová 3. ZŠ po 14,00-15,00 12 Gymnastika I. M. Šverdík 1.ZŠ po/st/pá 15-17,00 18 Veršované kresbičky J. Paszová 3. ZŠ po 14,00-15,00 14 Počítačový L. Čamarová 3. ZŠ po 14,00-15,00 22 Zpívání H. Mullerová 3. ZŠ po 13,15 14,15 8 Judo II. V.Mikliš 4.ZŠ Po/st/čá 18,00 20,00 14 Judo I. M.Mikliš 4.ZŠ po, čt 18,00 20,00 15 Sportovní hry Filipin 5. ZŠ po 15, Informatika P. Kvíz 4. ZŠ po 14,00-16,00 14 Streetdance Z Fiala DDM po 16-17,00 9 Sport mix 6. ZŠ J. Hammerlová 6. ZŠ po,st 14,30-16,30 33 Míčové hry L. Jetenská 6. ZŠ po,čt 16,30-18,00 28 Divadelní studio I D. Veber DDM po 15,30-17,00 12 Divadelní studio II. J. Jedlinský DDM po 16,30-18,30 9 Zpívání s kytarou H. Houdková 3. ZŠ út 15,00-16,00 14 Plavecký odd. Žraloci A. Zelingerová Bazén út,čt 16,30-18,00 44 Atletika - přípravka L. Komvalinová 1. ZŠ út,čt 16,30-17,30 32 JI-JITSU S. Kovařík 6. ZŠ út 16,00-17,00 21 Keramika II. J. Holeček DDM út 15,00-17,00 7 Florbal L. Jadlovský 3. ZŠ út/pá 18,00-19,30 18,30-20,00 Tee klub E. Pupáková DDM út 17-18,30 18 Florbal M. Jurič 5. ZŠ út 14,00-15,00 18 Outdoorový kr.teečko P. Pupák DDM út 16,00-17,30 13 Judo III. P.Mošna 4.ZŠ út, čt 16,45 18,45 14 My a Já E. Pupáková DDM út 15,00 16,30 12 Princezny z orientu H. Medkoá 4. ZŠ čt 15,30-17,00 16 Výtvarka J. Sušánková 4. ZŠ út 15,00-16,30 17 Cvičení rodičů s dětmi Myslivcová 3.ZŠ út 17 18,00 13 Pohybové hry smíšené A. Fialová 3.ZŠ út 15,30 16,30 17 Taneční kr. mladší M. Hurtová 1. ZŠ út 13,15-14,15 18 Taneční kr. starší M. Hurtová 1. ZŠ út 14,15-15,15 12 Cyklo klub P. Fiala 2. ZŠ út čt 17-19,00 20 Volejbal ml. dívky P. Marková 3. ZŠ st 15,00-16,30 12 Sportovní hry S. Buzická 3.ZŠ st 14 15,00 16 Volejbal J. Horák 3. ZŠ st 16,30-18,00 11 Ruční práce a řemesla K.R.Nováková 4. ZŠ st ,00 10 Sportovní hry L. Kubalová 3.ZŠ st 14 15,00 14 Basketbal L. Poprocká 1. ZŠ st 20,00-21,00 7 Jezdecký II. P. Korelusová DDM st 15 17,00 14 Přírodovědný kroužek P. Marková 4. ZŠ st 14,30-16,00 18 Horolezení -uzlíčci T. Šabachová DDM st 16,30 18,00 18 Horolezení uzlíčci II. T. Šabachová DDM st 15 16,30 10 Pozorňáček E. Pupáková DDM st 15,00-16,30 8 Keramika Šperlová, Šnajdrová 5. ZŠ st 13,30-15,00 25 Cvičení rodičů s dětmi Dvořáková, Fialová 2. ZŠ st Kytarový kroužek H. Kočková DDM po 15,00 16,00 14 Sovička N. Janotová DDM st 17,00-18,00 17 Sportovní hry I. Josková 4. ZŠ st 14,00-16,

13 Sportovní odpoledne H. Medková 4. ZŠ st 15,00-17,00 30 Chovatelský II. M. Škoda DDM st 15 17,00 17 Keramika III. J.Holeček DDM st 14,30 16,30 14 Rybářský II R. Glazer DDM st 15 17,00 18 Flétna zač.. A. Fialová 2.ZŠ st 14 16,30 11 C Walk L. Kuna DDM st 16,00-18,00 12 Německý jazyk L. Vlková 5. ZŠ st 14,00-14,45 17 Kytara pro pokroč. H. Kočková DDM st 16,00 17,00 8 Kouzelná vařečka K. Sládková DDM st 15,30-17,00 20 Streetdance P.Fiala 1. ZŠ čt 17,00 18,00 13 Angličtina Provázek 3. ZŠ čt 13,30-14,30 14 Pohybové hry M. Novotná 1. ZŠ čt 13,00-14,00 17 Chovatelský Akva tera M. Škoda DDM čt 15,00-16,30 8 Klub šikovných ručiček I. Bosáková DDM čt 15,30-17,00 10 Recitace M. Špalková 3. ZŠ čt 13,30-14,30 12 Sportovní gymn. J. Vozková 4. ZŠ čt 13,30 15,30 26 Judo VI. Honomichl 4. ZŠ čt/út 16,45 18,30 13 Tai či II. V. Šrámek DDM čt 18,00 19,00 12 Novináři K. Opltová DDM čt 15 17,00 9 Dinamická jóga S. Kovařík DDM čt 17,00-18,30 12 Klub vodních sportů P. Polák loděnice čt st, 16 19,00 14 Piráti R. Poláková Loděnice čt,st 16,00-19,00 11 Cvičení rodičů s dětmi Fialová, Dvořáková 2.ZŠ čt 17-18,00 22 Kantráček H. Medková 4. ZŠ čt 15,00-16,30 18 Angličtina IK. Bosáková DDM čt 14,00-15,00 14 Deskové hry M.Korbičková 3. ZŠ čt 14,00-15,00 21 Klub maminek Jahůdka J. Flaismannová DDM čt,,út 9 12,00 40 Capoiero P. Jarušek 1.ZŠ čt 18,00-19,30 18 Horolezecký Dober I. Z. Fafílková, Šabachová DDM čt,út 16 17,30 22 Horolezecký Dober II. Z. Fafílková, Šabachová DDM čt,út 17,30 18,30 15 Proměny Jarušková Palackého pa 16,30 19,00 25 Poměnky L. Kučová DDM pá 16,00 18,00 25 Streetdance Hazlov Z. Fiala Hazlov pá 17,00 18,00 18 Tanečky I. I.Baniunynská 3. ZŠ pá 13,00-14,30 18 Sálová kopaná V. Uhlík 5. ZŠ pá 14,00-15,00 14 Tanečka II. A. Šťastná 3. ZŠ pá 13,00-14,30 13 Filmařský klub L.Wacková DDM pá 15,00-17,00 15 Hudebně pohybový J. Šťastná 3. ZŠ pá 13,00-14,30 15 Lehká atletika P. Učík 1. ZŠ po-pá 16,30 18,00 53 Klub nocovek E. Pupáková DDM pá-so 17,00-10,00 26 Florbal 1. ZŠ M. Voborník 1. ZŠ pá 15,00-17,00 17 Cvičení s Anetou A. Menclová DDM pá 18,00-20,00 13 Klub deskových her A.Fialová Palackého 8 pá 16,30-18,00 14 Step M.Selnárová 1. ZŠ pá 17,00-18,30 9 Jezdecký III. B. Rustlůerová DDM pa 15,00-17,00 8 Pěvecký M.Talmanová, I.Bezděková 5. ZŠ pa 13,30-15,30 71 Novináři K. Opltová DDM pá 15,00-17,00 9 Stolní tenis O. Kocum 2. ZŠ pá 15 16,00 17

14 Temní jezdci M. Schödel DDM so 11,00-17,00 7 Kynologický kr. R. Kříž DDM ne 15,00-18, Příležitostná zájmová činnost 5.1. Akce společné Maskot DDM Sova Název akce místo datum počet účast. Den otevřených dveří DDM Den dětí se Sovou DDM Akce pro děti

15 5.2. Soutěže MŠMT Předmětové soutěže MŠMT: zajištění soutěží ( nákup cen, finanční zabezpečení, proplácení cestovného ) spolupráce s pořadatelem, garantem soutěže a porotci a s krajským úřadem KV organizace soutěží účetní agenda, zpracování dokumentace k soutěžím Matematická olympiáda kat. A kraj Matematická olympiáda programování Matematická olympiáda Z Matematická olympiáda Z Dějepis ZŠ třída ZŠ okres Český jazyk I. kategorie Český jazyk II. kategorie SCJ německý jazyk okres SCJ anglický jazyk III. kategorie SCJ anglický jazyk I. + II. kategorie ZUŠ smyčcové nástroje Zeměpisná OL. A,B,C,D ZUŠ klavír ZUŠ kytara Matematická olympiáda Z9 kraj CP dětská scéna Chemická OL. D ZUŠ klavír kraj ZUŠ dechové orchestry kraj Dějepisná olympiáda kraj Biologická OL, C Fyzikální olympiáda E a F ZUŠ Jazz a ostatní orchestry - kraj Matematická olympiáda kat. B a C kraj Biologická OL, D Český jazyk II. kategorie kraj Matematická olympiáda 6., 7., 8. třídy Turnaj mladých fyziků Programování SS SOČ Dopravní soutěž I. kategorie Dopravní soutěž II. kategorie Pythagoriáda 5. třídy okres Pythagoriáda Z6, Z7, Z Fyzikální olympiáda Archimédiáda okres 30 Sportovní soutěže MŠMT Corny CAP V. kategorie Atletický čtyřboj IV. kategorie, FOK 70

16 Přespolní běh, IV. kategorie, FOK Přespolní běh, V. kategorie, FOK Stolní tenis, V. kategorie, FOK Stolní tenis, V. kategorie, KK Basketbal, VI. kategorie, FOK, dívky Plavání, V. kategorie, FOK Florbal OFC, IV. kat. H. FOK Florbal OFC, IV. kat. D. FOK Florbal OFC, IV. kat. H. KK Florbal OFC, IV. kat. D. KK Preventan CUP II. kategorie, dívky Preventav Cup II. kategorie, smíšená dr Pohár rozhlasu FOK 72 Celkem soutěže MŠMT Akce oddělení estetiky Přehled vystoupení zájmových kroužků Pomněnky Mikulášská Cheb Mikulášská F. Lázně Vánoční trhy Cheb Maškarní Cheb Maškarní Lipová Fantastický let Cheb Den dětí Cheb 16

17 TS Imagine Adventní náměstí Cheb Maškarní Cheb Fantastický let Cheb Den dětí se Sovou Háje 11 Step Hasičský ples Cheb Ples Joker Cheb Fantastický let Cheb Oslavy DPD Cheb Den stepu Praha 6 Kantráček Vánoční besídka Cheb Fantastický let Cheb Den dětí se Sovou Cheb 15 Princezny z orientu Vánoční besídka Cheb Ples Cheb Fantastický let Cheb Den dětí se Sovou Cheb 11 Divadelní studio Představení D klub Představení DDM 28 Celkem: 335

18 Přehlídka pohybových skupin Fantastický let Přehled na turnajích a sportovních přeborech JUDO OP ČR Brno Karlovarská liga M. Lázně OP ČR Teplice VC Karlovy Vary ČP Teplice VC Mariánské Lázně soutěž Teplice VC Nepomuk VC Cheb Cheb VC Karlovy Vary ČP Chomutov Chomutov 6 Temní jezdci MČR Praha 4 Celkem 134

19 Akce pro rodiny Akce oddělení: Drakiáda Cheb Noční pochod Cheb Vystoupení na Adventních trzích Cheb Výtvarný ateliér DDM Fantastický let přehlídka hoh.sk. Cheb Hrátky se psy Cheb Legrácky v terénu Cheb Filmová premiéra Cheb Den dětí v Nebanicích Nebanice Cekem 1299 Víkendové akce Nocovka Roztržka velmožů Cheb Nocovka Z knížete králem Cheb Nocovka Co ty na to Otakare Cheb Nocovka Královská rodina Cheb Soustředění dramatických kr. Cheb Noc s Andersenem Cheb Celkem 241

20 Nepravidelné akce zájmových útvarů nocovka Pochod Pašerácká stezka JUDO Volejbalový turnaj Volejbal Celostátní filmová soutěž Zlaté slunce Dvůr Králové Seminář Stepu Praha 6 Celkem 95 Akce pro děti

21 Doškolování a porady Schůzka externích pracovníků Cheb Školení BOZP a PO Cheb Kurz nízkých lanových aktivit Náchod Seminář týrání dětí Kraslice Předávání osvědčení externím prac. Cheb Schůzka choreografů Cheb Schůzky s realizátory Fantastického letu Cheb 25.2 Seminář studium pedagogiky Plzeň Kurz zdravotníka zotavovacích akcí Cheb Porada k letním táborům a exter. Prac. Cheb Akce oddělení společenských věd Ekohrátky Dolní Dvory Deskové hry Plesná Ekohrátky DDM Mikulášská Cheb Mikulášská F. Lázně Ekohrátky DDM Kuželkový turnaj Cheb Vánoční turnaj v deskových hrách DDM Tělomrsk 3.ZŠ Maškarní Cheb Maškarní DDM Maškarní Plesná Ekohrátky DDM Jarní koncert Cheb Bismarkova věž Zelená hora Pohádková cesta pro MŠ DDM Cekem 1482 Víkendové pobyty Expedice Hřensko Hřensko Výcvik hvězdné Flotily Kraslice Nocovka deskových her 3. ZŠ Škola v přírodě pro 6. ZŠ Kraslice Celkem 88

22 Přehled vystoupení zájmových kroužků 2.6. flétna vernisáž Cheb flétna Vánoční koncert Cheb jahůdka Mikulášská Cheb sovička Fantastický let Cheb jahůdka Den dětí Cheb 24 Celkem 106 Výukové programy Výuka je rozdělena do 3. částí 1. základy silničního předpisu jízda na DH, jízda zručnosti, CD testy 2. křižovatky, dokončení pravidel silničního provozu 3. zkoušky cyklistů září 2013 říjen 2013 jarní část duben květen 225 žáků 87 žáků 235 žáků 345 žáků V rámci DV proběhla a Dopravní soutěž mladých cyklistu ve spolupráci s BESIP Karlovy Vary, kde se zúčastnilo celkem 60 žáků ze 15 škol celého okresu. Pro žáky ze škol se speciálním výukovým programem se konala dopravní soutěž, kde se zúčastnilo 12 žáků. Celkem se tedy zúčastnilo tohoto výukového programu 963 žáků

23 Semináře a školení: školení exter. Prac BOZP Cheb Seminář k dopravní výchově Žinkovy Geocaching Sokolov Seminář Stalking a týrání dětí Kraslice Semináž slaďování rodiny Cheb Pravidelná účast ve skupině Komunitního plánování, kterou utvořilo město Cheb. Ve skupině jsou zástupci městské policie, státní policie, učitelé ZŠ a SŠ, zástupci NNO a pracovníci MÚ Cheb Akce oddělení přírodovědy Zájezd do bazénu ve Weidenu SRN Jarní modelování DDM Zájezd do bazénu ve Weidenu SRN Celkem 114 Výukové programy pro předškoláky: Cílem výukových programů bylo seznámit předškoláky s prací v keramické dílně a rozvinout motorické schopnosti a vnímání 3D útvarů. Účastníci začali práci s nejjednoduššími útvary a postupně přešli na složitější útvary. V neposlední řadě bylo cílem rozvinout u nich zájem o pravidelné navštěvování zájmových činností. Výukový program vychází z RVP MŠ. Celkem nás navštívilo 1310 dětí a proběhlo 115 hodinových lekcí. Pomněnky

24 5.6. Akce oddělení turistiky a sportu Sportovní soutěže Přespolní běh III. A IV. Kat Přespolní běh V a Via Přespolní běh - okrsek ZŠ I. a II Přespolní běh FOK III. A IV Plavání okr. I. + II..ZŠ Plavání III.+IV. Kat Plavání okr. III+IV..ZŠ okr Pohár rozhlasu -okrsek Celkem 901 Akce oddělení Odpoledne v sedle Cheb Chebské pádlování Cheb Sportovní den gymnázia - stěna Cheb Sportovní den gymnázia-lodě Cheb hodinovka na stěně Cheb Celkem 134 Víkendové akce Víkendovka Tisá Víkenovka Kadaň Celkem 37

25 Akce horolezeckého kroužku Závody v lezení Stříbro Lezecké závody Plzeň Boulder Cup Stříbro Maglajz Boulder Cup Kladruby Závody v terénu Závody v lezení Stříbro Závody v lezení Kladruby Celkem 181 Akce na horostěně Horolezecký kroužek DOBER! Víkendovka Lezcova ARENA, Poslední březnový víkend se konala již tradiční jarní víkendovka, tentokráte v Kadani a jejím blízkém okolí. Horolezecký oddíl pod DDM Sova Cheb si jako hlavní bod programu zvolil návštěvu nové lezecké arény v Jirkově a poté boulderingové stěny v Kadaňském DDM. Nemohla samozřejmě chybět ani tradiční večerní zpívaná. Nedělní příjemný pěší výlet malebnou kadaňskou přírodou pak byl již samozřejmostí. Po těchto dvou náročných dnech byly všechny děti spokojeně unavené a již dopředu natěšené na další podobné akce. 24-hodinovka, Jako již každoročně se i letos konala tradiční 24-hodinovka - lezecká akce pro širokou veřejnost. Všichni, kteří dorazili, si mohli užít nádherné, sportovně laděné odpoledne za