ZPRÁVA O ČINNOSTI školní rok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA O ČINNOSTI školní rok 2013-2014"

Transkript

1 ZPRÁVA O ČINNOSTI školní rok V Chebu Adresa: Goethova 26, Cheb Tel/fax: Ing. Miloslav Šverdík ředitel DDM

2 Koncepce činnosti DDM Dům dětí a mládeže (dále jen DDM) je zřizován jako jedna z forem středisek pro volný čas dětí a mládeže ze zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) ve znění pozdějších předpisů. Je školským výchovným zařízením pro výchovu mimo vyučování. Jeho poslání spočívá v naplňování volného času dětí a mládeže, především však ve výchově k užitečnému trávení volného času. Výchově vzdělávací a rekreační funkci naplňuje širokou škálou zájmových činností. Činnost DDM se řídí vyhláškou MŠMT č. 74/2005 Sb. ve znění vyhlášky 109/2011 Sb. Zřizovatelem je od město Cheb. Něco málo z historie DDM: Nalezli jsme v archivu zmínku o vybudování nového typu ústavu s názvem Chebské domy mládeže dne V době otevření zde bylo cca 80 dětí. Zařízení (ústav) působil spíše jako stacionář a mateřská škola. Podle zápisu zde zůstávalo přes noc 10 dětí. V matriálech se dále hovoří o zprovoznění učeben pro psaní úkolů a her pod vedením pedagogů. Pak máme troch mezeru v informacích a ve školním roce již DDM nesl název Okresní pionýrský dům a měl celkem 18 kroužků s počtem dětí 166. Pracovali zde 3 pedagogičtí pracovníci. Nejobsazenější kroužek byl fotografický 24 dětí. Mimo jiné zde existoval kroužek družby se SSSR. V té době se ještě vykazovala průměrná návštěvnost kroužků a ta byla 76,9%. Pak zase máme troch mezeru v informacích a již od šk. roku máme pravidelné informace o činnosti DDM (ODPM). V tomto roce bylo 45 kroužků a 490 dětí zapsaných. V šk.roce bylo již 74 kroužků s 1250 dětmi. Následně v šk. roce se změnil název na Městský dům dětí a mládeže. V tomto školním roce počet kroužků vrostl na 87 s počtem dětí Následující rok došlo opět k přejmenování na dnes již známý Dům Dětí a mládeže a od roku 1996 jsme rozšířili název ještě o Sovu. DDM pracuje celoročně, a to i o sobotách a nedělích. Součástí je i prázdninová činnost, která má charakter rekreační nebo odborně zaměřenou na některou zájmovou oblast. Nabídka je určena jak stávajícím členům pravidelné činnosti, tak široké veřejnosti. Je určena nejen žákům školního věku, ale i mládeži, dětem předškolního věku, rodičům a ostatním zájemcům. DDM pracuje i s ohroženými sociálními skupinami ( zapojení dětí z dětských domovů, zvláštních škol ). Plní úkol v sociální prevenci a v protidrogové politice. Podílí se na prevenci kriminality, která úzce souvisí s prevencí sociálně patologických jevů. Primární prevence je zaměřena na celou populaci, sekundární se zaměřuje na konkrétní rizikové skupiny.

3 Z pedagogického hlediska plní DDM dva úkoly: 1. Bezprostřední naplňování volného času smysluplnými aktivitami výchovně vzdělávacími i rekreačními - tedy výchovou ve volném čase (uskutečňuje se převážně v pravidelné činnosti a cyklických akcích). 2. Výchovou k volnému času, která jedince seznámí s množstvím zájmových aktivit. Poskytne mu v nich základní orientaci a na základě jeho vlastních zkušeností v různých oborech mu pomůže najít oblast zájmové činnosti, ve které najde uspokojení, vyžití popřípadě i seberealizaci (dny otevřených dveří, příměstské tábory, příležitostné aktivity rekreačního i vzdělávacího charakteru). Aktivity volného času mohou napomoci i v profesionální orientaci. Pedagogické zásady jsou v DDM uplatňované zajímavostí, zájmovostí, dobrovolnou účastí, dostupností, všeobecnou přístupností, variabilitou a aktuální nabídkou. Jsou odvozeny od obecných pedagogických zásad (přiměřenosti, názornosti, aktivity, cílevědomosti, posloupnosti, kladné motivaci). DDM nabízí náplň volného času dětí a mládeže ve dvou základních úrovních: 1. Základní úroveň charakterizuje především dostupnost ve smyslu vzdálenosti i přístupnosti aktivit široké veřejnosti 2. Vyšší úroveň spočívá v odbornosti -specializované ZÚ, práce s talenty, okresní a krajské soutěže MŠMT i jiné soutěže a závody, přesahující hranice města a okresu. DDM v Chebu plní státní zakázku v celospolečenském zájmu. Vychází ze základních programových oblastí (sport, společenské vědy, turistika, estetika, přírodověda, technika), proporcionálně i obsahově přizpůsobených na konkrétní potřeby a zájmy obyvatel města Chebu a spádových oblastí Chebského regionu. DDM působí na trhu volného času. Musí umět vývoj nabídky a poptávky předvídat, usměrňovat a ovlivňovat. Obsah, formy ani metody nejsou neměnné. Aktivity jsou omezeny pouze, finančně, prostorově a materiálním vybavením odborných kluboven a jejich prostor pro specializované zájmové útvary. 1. HLAVNÍ ČINNOST Vánoční trhy 1.1. Pravidelná zájmová činnost Je organizována v zájmových útvarech (kroužky, kluby, kurzy), které zahrnují velký rozsah zájmové činnosti, ve výše zmíněných programových oblastech. Tyto útvary se scházejí jedenkrát až třikrát týdně nebo nepravidelně, nejméně však jedenkrát za měsíc.

4 K pracovalo při DDM 121 zájmový kroužek a v něm bylo zapojeno 1827 dětí a mládeže. V tomto školním roce byl nárůst dětí a cca 100. Do pravidelné činnosti jsou zapojeny všechny věkové kategorie včetně předškoláků např. v poměnkách, cvičení rodičů a dětí. Bohužel předškoláci nejsou podporovanou skupinou při financování DDM, přičemž je potřeba učit smysluplně trávit svůj volný čas již od útlého věku. Díky tomuto nastavení financování předškoláků, musíme hledat jiné zdroje pro odměny vedoucích těchto zájmových kroužků. Rezerva v pravidelné činnosti DDM je v širším zapojení mládeže starších patnácti let. Tato skupina mládeže vyžaduje kvalitní program, odborné vedení, speciální vybavení kluboven i volnost rozhodování. V současné době neexistuje v ČR školící středisko pro instruktory a vedoucí extrémních sportů o které je mezi mládeží obrovský zájem. Taktéž vybavení pro tyto sporty je velice finančně náročné. V současné době máme otevřen klub mládeže, který je umístěn v prostorách našich učeben v Palackého ulici. Umístění klubu pro mládež ve třetím patře není zrovna ideální, ale bohužel nemáme jiné vhodné prostory. Zatím se nám daří zaujmout tuto mládež ve vodáckých kroužcích, klubu mladých a v horolezeckém klubu. Pro pravidelnou činnost má DDM k dispozici budovy v Goethově ulici, Palackého ulici a pro sportovní kroužky si pronajímáme tělocvičny na školách, které nám vycházejí vstříc Příležitostná zájmová činnost Na těchto aktivitách vybudoval DDM svůj image. Cílem je zviditelnit svou existenci při zajímavých příležitostných aktivitách, zlákat děti z ulice (výchovu k volnému času) a postupně je získat pro pravidelnou činnost (výchova ve volném čase). Nabídka organizovaných jednorázových nebo cyklických akcí výchovně vzdělávacího, sportovního, turistického či jiného charakteru - i rekreačního je velice pestrá (přednášky, výlety, exkurse, turnaje, závody, soutěže, přehlídky. Obsah příležitostných aktivit se nejméně z 20% každoročně mění dle zájmu veřejnosti. Některé získají takovou oblibu u dětí i rodičů, že

5 přecházejí do trvalé nabídky příležitostných aktivit DDM. Do jejich organizace jsou především zapojeni dobrovolní vedoucí, rodiče dětí, mládež, přátelé a známí i rodinní příslušníci všech pracovníků DDM. Některé tyto aktivity přesáhly hranice našeho okresu (Chebská kotva, legrácky v terénu..) i naší republiky, např. Vodácké putování po řece Ohři. Organizační a finanční zajištění příležitostných akcí zcela závisí na manažérských schopnostech pedagogických pracovníků a jejich metodické pomoci dobrovolným organizátorům i z jiných občanských sdružený (Model klub, AŠSK, tělovýchovné jednoty, Rybářský svaz, Červený kříž, Policejní sportovní klub,...) a některých škol (Gymnázium Cheb, 1.ZŠ, 3.ZŠ, 5. ZŠ, 4.ZŠ, 2. ZŠ, 6.ZŠ,,...) 1.3. Organizace soutěží vyhlašovaných MŠMT Organizací soutěží a olympiád je DDM pověřován Krajským úřadem Karlovarského kraje. Jejich organizace má tradičně vynikající úroveň. Již dvanáctý rok zajišťujeme veškeré soutěže i finančně. Organizace těchto soutěží je velice náročná na lidský potenciál. V některých případech se kříží předmětové a sportovní soutěže v jeden den a navíc v různých městech. Finanční prostředky na organizaci soutěží nám přiděluje KÚKK a jsou určeny na finanční ohodnocení porotců, jízdné soutěžících, ceny a materiální vybavení soutěží. Bohužel tyto finanční prostředky nemůžeme použít na financování cest našeho pracovníka na soutěže, které se pořádají mimo Cheb Práce s talentovanou mládeží Pořádání dalších soutěží a přehlídek iniciovaných DDM je určeno zpravidla talentovaným dětem a mládeži, pro které se vytváří dále speciální zájmové útvary (modeláři, atletika, gymnastika, keramika pro pokročilé). Další formy práce s touto mládeži neustále hledáme, např. v oblasti společenských věd, ekologických aktivitách. Soutěže pro školy 1.5. Prázdninová činnost Organizovaná činnost pro děti a mládež, pro jejich rodiče i případní další zájemce je provozována celoročně o všech úředně vyhlášených prázdninách. A to formou příměstských táborů, nebo v delších časových úsecích formou táborů, expedicí, odborných soustředění. V nabídce táborů pro veřejnost se DDM důrazně snaží naplňovat sociální prevenci před patogenními vlivy společnosti a umožnit účast na táborech všem sociálním skupinám obyvatel Chebu a celého regionu. Za tímto účelem úzce spolupracujeme

6 s jinými subjekty. V loňském školním roce DDM uskutečnil 13 táborových pobytů pro 365 účastníků. Velmi záleží na výběru a vyhledávání dobrovolných vedoucích z řad rodičů a další veřejnosti pro tuto neocenitelnou práci s dětmi a mládeží. Mezi veřejností klesá zájem o jarní tábory. Jedná se především o finanční záležitosti rodin. Dnes je problém dát cca 3000 Kč na jarní tábor a v létě dát na 14 denní tábor 3900 Kč. Pokud má rodina dvě děti, pak celá tato částka stoupá. Kde potom vzít na rodinnou rekreaci. I v tomto školním roce jsme vsadili na příměstské tábory a zájem byl opět veliký. Celkem během letních prázdnin byl příměstský tábor pět týdnů Nabídka spontánních aktivit Je organizována individuálně nebo skupinami účastníků a to neorganizovaně dle jejich zájmu. Ve školním roce je DDM otevřen pro spontánní aktivity každý všední den do 19,00 hod. Zde si můžou zájemci zahrát stolní tenis, šipky a stolní kopanou. Při příznivém počasí si zájemci mohou zahrát malou kopanou, volejbal, ringo, streebal a jiné míčové hry na hřišti u DDM. Je také otevřena horolezecká stěna a překážková dráha v prostorách zahrady DDM. Od května do října je otevřena zahrada DDM pro veřejnost, každý víkend vždy od 14,00 do 19,00 hod.. V těchto měsících jsou otevřeny i čtyři hřiště u škol a to i ve všední dny. Zde si mohou zájemci vypůjčit míče a jiné sportovní náčiní a sportovat podle vlastního uvážení. Hřiště hlídá správce, který toto náčiní půjčuje a dbá na pořádek na hřišti. Provoz na hřištích financuje město Cheb. Pro širokou veřejnost jsou otevřeny i sportoviště u jednotlivých škol, kde vykonávají dozor externí pracovníci DDM. Zde je možné si bezplatně zapůjčit sportovní nářadí. Provoz těchto sportovišť je od dubna do října.

7 klub maminek Jahůdka Ve školním roce bylo zapojeno: do pravidelné činnosti k dítě a mládeže končilo k dětí a mládeže v příležitostné činnosti dětí a mládeže ve spontánních akcí dětí a mládeže do táborové činnosti 365 dětí a mládeže výukové programy pro školy 2273 dětí a mládeže soutěže MŠMT 2018 dětí a mládeže zájmové kroužky k zájmové kroužky k Organizační struktura DDM se řídí vnitřním organizačním řádem, který se týká: Organizace činnosti: - obsah činnosti - zajištění informovanosti a bezpečnosti - provoz DDM Členů zájmových útvarů: - práva a povinnosti účastníků činnosti DDM Pracovníků DDM: týká se jejich povinnosti ohledně bezpečnosti dětí a odpovědnosti za svěřený majetek, rozvržení pracovní doby a dalších práv a povinností. Pedagogická dokumentace vychází ze zákona 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů a obsahuje:

8 1. Roční plán 2. Deníky zájmových útvarů 3. Organizační řád 4. Přihlášky členů ZÚ 5. Jednací protokol (kniha došlé a odeslané pošty) 6. Personální dokumentace 7. Dokumentace prázdninových táborů 8. Záznamy z pedagogických a provozních porad 9. Kniha úrazů 10. ŠVP 3. Ekonomické zajištění: A. Krajský úřad hradí mzdy v plné výši a na provoz přispívá město Cheb. Mzdové prostředky jsou nedostatečné z důvodu nesystematického rozdělení rozpočtu. Rozpočet nebere ohled na skutečné výkony podle vyhlášky 109/2011 Sb. (akce, spontánní akce, soutěže ). OON jsou ale nedostatečné a finanční ohodnocení externích pracovníků je nedostatečné. B. Jiné zdroje Činnost dětí a mládeže je hrazena částečně z vlastních zdrojů, částečně z jiných zdrojů, které DDM neustále hledá. Jedná se o prostředky jiných institucí, které prostřednictvím grantů veřejně vyhlašují. C. Sponzorské dary Způsob získávání sponzorských darů naše pracovníky zbytečně časově vyčerpává a je stále náročnější, protože v našem městě existuje mnoho dalších institucí pracující s dětmi v oboru tělovýchovy, školství a zdravotnictví. Získané sponzorské dary používáme především na vybavení zájmových kroužků, na finanční zabezpečení akcí pro širokou veřejnost a na nákup cen pro tábory. Rozbor hospodaření za rok 2013 Dotace na provoz Přímá dotace Dotace na soutěže MŠMT Vlastní příjmy Zúčtování fondů Úroky 259,83 Granty Partnerství Výnosy celkem Náklady celkem Hospodářský výsledek z hlavní činnosti Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti 1 136

9 Naučné přednášky Pedagogické zajištění činnosti DDM Sedm stávajících pedagogických pracovníků (včetně ředitele) je vzhledem k velikosti města Cheb a k počtu žáků základních škol, učilišť a středních škol nedostačující a finanční ohodnocení jejich práce je spíše demotivující především pro mladé pracovníky a odborníky, které by DDM pro plnění státní zakázky v celospolečenském zájmu ve výchově dětí a mládeže ve volném čase, potřeboval. Právě v údobí omezených finančních prostředků v rozpočtové sféře státu je třeba optimálně podporovat práci s dětmi a mládeží. Levnější to již nebude, zejména vzhledem k tomu, že struktury tvořené dobrovolníky postupně odpadávají z důvodu nedostatečné podpory. Pedagogičtí pracovníci: Ing. Miloslav Šverdík - ředitel DDM Jiří Holeček vedoucí oddělení přírodovědy Tereza Sichrovská a od března Samuel Sichrovský - vedoucí oddělení turistiky a sportu Alena Fialová - vedoucí oddělení společenský věd Eva Pupáková - vedoucí oddělení estetiky Marta Beranová vedoucí stanice mladých přírodovědců Jana Hammerlová vedoucí oddělení techniky a PR Ostatní zaměstnanci: Renata Strádalová - hospodářka Dana Lajtnerová uklizečka na 0,9 Stanislav Ligas údržbář, domovník, řidič, zahradník, topič na 1,0úvazku Naďa Benediková krmička Bohumila Ligasová- pomocný domovník v Chebu

10 Monika Bařinová informátor DDM na 0,5 úvazku (plní funkci recepčního při celodenním provozu DDM) zaměstnán podobu školního roku Jiřina Mařiková mzdová účetní na 0,3 úvazku Kroužek vaření 4. Materiální zabezpečení výuky DDM Cheb: počet učeben 11 z toho odborných 5 sál 2 Budova v Palackého ulici učebny 4 další prostory pro činnost: - loděnice DDM - pro sportovní činnost pronájem tělocvičen - pro příležitostné aktivity pronájem sálů - pro výuku počítačů pronájem učeben na školách Prostory DDM byly využívány denně od 08,00 do 19,00-20,00 hod. dopoledne: soutěže pro školy, klub maminek, akce pro mateřské školy, dopravní výchova pro školy odpoledne: převážně zájmové kroužky, besedy, soutěže, akce, spontánní činnost víkendy: příležitostné akce, akce zájmových kroužků, spontánní činnost

11 loděnice 5. Pravidelná činnost Kroužek vedoucí místo den čas počet úč. Chovatelský I. M.Beranová DDM po 14,00 17,00 12 Němčina pro děti T. Šabachová DDM po 15,30-16,30 11 JOGA H. Bartošová DDM po 9 10,00 27 Jezdecký I. P. Korelusová DDM po 15 17,00 12 Španělština L. Konvalinová 5. ZŠ pá 13,15-14,15 8 Keramika D. Šmídová 3. ZŠ po 15,35 16,30 12 Aerobic danc H. Luňáková 5. ZŠ po 13,50-15,00 18 Rybářský I. M. Nedorostek DDM po 15 17,00 22 Relaxační cvičení I. Kičáková 1. ZŠ po 18,30 20,00 17 Keramika Š. Šperlová 3. ZŠ po 15,30-16,30 11 Košíková Filipin 5. ZŠ po,čt 15,30 17,00 26 Streetdance I. Z. Fiala 1. ZŠ po/čt 17,00-18,30 20 Florbal M. Jurič 5. ZŠ po 15,00-16,00 16 Florbal J. Horná 1. ZŠ po 14,00-15,00 24 Svišti V. Krautštegl DDM po 15 17,00 22 TS IMAGE M. Adlerová DDM po 18,00-20,00 17 Kuchtíci J. Vejražková 4. ZŠ po 15,00-16,30 19 Výtvarný kroužek Š. Neugebauerová DDM po 16,30-18,00 14 Mažoretky I. Trefilová DDM po 15,30-17,30 6 Keramika I. J.Holeček DDM po 14,30 16,00 7 Střepina E. Pupáková DDM po 14,30 16,00 9 Judo IV J. Mošna 4.ZŠ út, čt 16,30 19,00 14

12 Tvůrčí psaní Borkovcová 3. ZŠ po 14,00-15,00 12 Gymnastika I. M. Šverdík 1.ZŠ po/st/pá 15-17,00 18 Veršované kresbičky J. Paszová 3. ZŠ po 14,00-15,00 14 Počítačový L. Čamarová 3. ZŠ po 14,00-15,00 22 Zpívání H. Mullerová 3. ZŠ po 13,15 14,15 8 Judo II. V.Mikliš 4.ZŠ Po/st/čá 18,00 20,00 14 Judo I. M.Mikliš 4.ZŠ po, čt 18,00 20,00 15 Sportovní hry Filipin 5. ZŠ po 15, Informatika P. Kvíz 4. ZŠ po 14,00-16,00 14 Streetdance Z Fiala DDM po 16-17,00 9 Sport mix 6. ZŠ J. Hammerlová 6. ZŠ po,st 14,30-16,30 33 Míčové hry L. Jetenská 6. ZŠ po,čt 16,30-18,00 28 Divadelní studio I D. Veber DDM po 15,30-17,00 12 Divadelní studio II. J. Jedlinský DDM po 16,30-18,30 9 Zpívání s kytarou H. Houdková 3. ZŠ út 15,00-16,00 14 Plavecký odd. Žraloci A. Zelingerová Bazén út,čt 16,30-18,00 44 Atletika - přípravka L. Komvalinová 1. ZŠ út,čt 16,30-17,30 32 JI-JITSU S. Kovařík 6. ZŠ út 16,00-17,00 21 Keramika II. J. Holeček DDM út 15,00-17,00 7 Florbal L. Jadlovský 3. ZŠ út/pá 18,00-19,30 18,30-20,00 Tee klub E. Pupáková DDM út 17-18,30 18 Florbal M. Jurič 5. ZŠ út 14,00-15,00 18 Outdoorový kr.teečko P. Pupák DDM út 16,00-17,30 13 Judo III. P.Mošna 4.ZŠ út, čt 16,45 18,45 14 My a Já E. Pupáková DDM út 15,00 16,30 12 Princezny z orientu H. Medkoá 4. ZŠ čt 15,30-17,00 16 Výtvarka J. Sušánková 4. ZŠ út 15,00-16,30 17 Cvičení rodičů s dětmi Myslivcová 3.ZŠ út 17 18,00 13 Pohybové hry smíšené A. Fialová 3.ZŠ út 15,30 16,30 17 Taneční kr. mladší M. Hurtová 1. ZŠ út 13,15-14,15 18 Taneční kr. starší M. Hurtová 1. ZŠ út 14,15-15,15 12 Cyklo klub P. Fiala 2. ZŠ út čt 17-19,00 20 Volejbal ml. dívky P. Marková 3. ZŠ st 15,00-16,30 12 Sportovní hry S. Buzická 3.ZŠ st 14 15,00 16 Volejbal J. Horák 3. ZŠ st 16,30-18,00 11 Ruční práce a řemesla K.R.Nováková 4. ZŠ st ,00 10 Sportovní hry L. Kubalová 3.ZŠ st 14 15,00 14 Basketbal L. Poprocká 1. ZŠ st 20,00-21,00 7 Jezdecký II. P. Korelusová DDM st 15 17,00 14 Přírodovědný kroužek P. Marková 4. ZŠ st 14,30-16,00 18 Horolezení -uzlíčci T. Šabachová DDM st 16,30 18,00 18 Horolezení uzlíčci II. T. Šabachová DDM st 15 16,30 10 Pozorňáček E. Pupáková DDM st 15,00-16,30 8 Keramika Šperlová, Šnajdrová 5. ZŠ st 13,30-15,00 25 Cvičení rodičů s dětmi Dvořáková, Fialová 2. ZŠ st Kytarový kroužek H. Kočková DDM po 15,00 16,00 14 Sovička N. Janotová DDM st 17,00-18,00 17 Sportovní hry I. Josková 4. ZŠ st 14,00-16,

13 Sportovní odpoledne H. Medková 4. ZŠ st 15,00-17,00 30 Chovatelský II. M. Škoda DDM st 15 17,00 17 Keramika III. J.Holeček DDM st 14,30 16,30 14 Rybářský II R. Glazer DDM st 15 17,00 18 Flétna zač.. A. Fialová 2.ZŠ st 14 16,30 11 C Walk L. Kuna DDM st 16,00-18,00 12 Německý jazyk L. Vlková 5. ZŠ st 14,00-14,45 17 Kytara pro pokroč. H. Kočková DDM st 16,00 17,00 8 Kouzelná vařečka K. Sládková DDM st 15,30-17,00 20 Streetdance P.Fiala 1. ZŠ čt 17,00 18,00 13 Angličtina Provázek 3. ZŠ čt 13,30-14,30 14 Pohybové hry M. Novotná 1. ZŠ čt 13,00-14,00 17 Chovatelský Akva tera M. Škoda DDM čt 15,00-16,30 8 Klub šikovných ručiček I. Bosáková DDM čt 15,30-17,00 10 Recitace M. Špalková 3. ZŠ čt 13,30-14,30 12 Sportovní gymn. J. Vozková 4. ZŠ čt 13,30 15,30 26 Judo VI. Honomichl 4. ZŠ čt/út 16,45 18,30 13 Tai či II. V. Šrámek DDM čt 18,00 19,00 12 Novináři K. Opltová DDM čt 15 17,00 9 Dinamická jóga S. Kovařík DDM čt 17,00-18,30 12 Klub vodních sportů P. Polák loděnice čt st, 16 19,00 14 Piráti R. Poláková Loděnice čt,st 16,00-19,00 11 Cvičení rodičů s dětmi Fialová, Dvořáková 2.ZŠ čt 17-18,00 22 Kantráček H. Medková 4. ZŠ čt 15,00-16,30 18 Angličtina IK. Bosáková DDM čt 14,00-15,00 14 Deskové hry M.Korbičková 3. ZŠ čt 14,00-15,00 21 Klub maminek Jahůdka J. Flaismannová DDM čt,,út 9 12,00 40 Capoiero P. Jarušek 1.ZŠ čt 18,00-19,30 18 Horolezecký Dober I. Z. Fafílková, Šabachová DDM čt,út 16 17,30 22 Horolezecký Dober II. Z. Fafílková, Šabachová DDM čt,út 17,30 18,30 15 Proměny Jarušková Palackého pa 16,30 19,00 25 Poměnky L. Kučová DDM pá 16,00 18,00 25 Streetdance Hazlov Z. Fiala Hazlov pá 17,00 18,00 18 Tanečky I. I.Baniunynská 3. ZŠ pá 13,00-14,30 18 Sálová kopaná V. Uhlík 5. ZŠ pá 14,00-15,00 14 Tanečka II. A. Šťastná 3. ZŠ pá 13,00-14,30 13 Filmařský klub L.Wacková DDM pá 15,00-17,00 15 Hudebně pohybový J. Šťastná 3. ZŠ pá 13,00-14,30 15 Lehká atletika P. Učík 1. ZŠ po-pá 16,30 18,00 53 Klub nocovek E. Pupáková DDM pá-so 17,00-10,00 26 Florbal 1. ZŠ M. Voborník 1. ZŠ pá 15,00-17,00 17 Cvičení s Anetou A. Menclová DDM pá 18,00-20,00 13 Klub deskových her A.Fialová Palackého 8 pá 16,30-18,00 14 Step M.Selnárová 1. ZŠ pá 17,00-18,30 9 Jezdecký III. B. Rustlůerová DDM pa 15,00-17,00 8 Pěvecký M.Talmanová, I.Bezděková 5. ZŠ pa 13,30-15,30 71 Novináři K. Opltová DDM pá 15,00-17,00 9 Stolní tenis O. Kocum 2. ZŠ pá 15 16,00 17

14 Temní jezdci M. Schödel DDM so 11,00-17,00 7 Kynologický kr. R. Kříž DDM ne 15,00-18, Příležitostná zájmová činnost 5.1. Akce společné Maskot DDM Sova Název akce místo datum počet účast. Den otevřených dveří DDM Den dětí se Sovou DDM Akce pro děti

15 5.2. Soutěže MŠMT Předmětové soutěže MŠMT: zajištění soutěží ( nákup cen, finanční zabezpečení, proplácení cestovného ) spolupráce s pořadatelem, garantem soutěže a porotci a s krajským úřadem KV organizace soutěží účetní agenda, zpracování dokumentace k soutěžím Matematická olympiáda kat. A kraj Matematická olympiáda programování Matematická olympiáda Z Matematická olympiáda Z Dějepis ZŠ třída ZŠ okres Český jazyk I. kategorie Český jazyk II. kategorie SCJ německý jazyk okres SCJ anglický jazyk III. kategorie SCJ anglický jazyk I. + II. kategorie ZUŠ smyčcové nástroje Zeměpisná OL. A,B,C,D ZUŠ klavír ZUŠ kytara Matematická olympiáda Z9 kraj CP dětská scéna Chemická OL. D ZUŠ klavír kraj ZUŠ dechové orchestry kraj Dějepisná olympiáda kraj Biologická OL, C Fyzikální olympiáda E a F ZUŠ Jazz a ostatní orchestry - kraj Matematická olympiáda kat. B a C kraj Biologická OL, D Český jazyk II. kategorie kraj Matematická olympiáda 6., 7., 8. třídy Turnaj mladých fyziků Programování SS SOČ Dopravní soutěž I. kategorie Dopravní soutěž II. kategorie Pythagoriáda 5. třídy okres Pythagoriáda Z6, Z7, Z Fyzikální olympiáda Archimédiáda okres 30 Sportovní soutěže MŠMT Corny CAP V. kategorie Atletický čtyřboj IV. kategorie, FOK 70

16 Přespolní běh, IV. kategorie, FOK Přespolní běh, V. kategorie, FOK Stolní tenis, V. kategorie, FOK Stolní tenis, V. kategorie, KK Basketbal, VI. kategorie, FOK, dívky Plavání, V. kategorie, FOK Florbal OFC, IV. kat. H. FOK Florbal OFC, IV. kat. D. FOK Florbal OFC, IV. kat. H. KK Florbal OFC, IV. kat. D. KK Preventan CUP II. kategorie, dívky Preventav Cup II. kategorie, smíšená dr Pohár rozhlasu FOK 72 Celkem soutěže MŠMT Akce oddělení estetiky Přehled vystoupení zájmových kroužků Pomněnky Mikulášská Cheb Mikulášská F. Lázně Vánoční trhy Cheb Maškarní Cheb Maškarní Lipová Fantastický let Cheb Den dětí Cheb 16

17 TS Imagine Adventní náměstí Cheb Maškarní Cheb Fantastický let Cheb Den dětí se Sovou Háje 11 Step Hasičský ples Cheb Ples Joker Cheb Fantastický let Cheb Oslavy DPD Cheb Den stepu Praha 6 Kantráček Vánoční besídka Cheb Fantastický let Cheb Den dětí se Sovou Cheb 15 Princezny z orientu Vánoční besídka Cheb Ples Cheb Fantastický let Cheb Den dětí se Sovou Cheb 11 Divadelní studio Představení D klub Představení DDM 28 Celkem: 335

18 Přehlídka pohybových skupin Fantastický let Přehled na turnajích a sportovních přeborech JUDO OP ČR Brno Karlovarská liga M. Lázně OP ČR Teplice VC Karlovy Vary ČP Teplice VC Mariánské Lázně soutěž Teplice VC Nepomuk VC Cheb Cheb VC Karlovy Vary ČP Chomutov Chomutov 6 Temní jezdci MČR Praha 4 Celkem 134

19 Akce pro rodiny Akce oddělení: Drakiáda Cheb Noční pochod Cheb Vystoupení na Adventních trzích Cheb Výtvarný ateliér DDM Fantastický let přehlídka hoh.sk. Cheb Hrátky se psy Cheb Legrácky v terénu Cheb Filmová premiéra Cheb Den dětí v Nebanicích Nebanice Cekem 1299 Víkendové akce Nocovka Roztržka velmožů Cheb Nocovka Z knížete králem Cheb Nocovka Co ty na to Otakare Cheb Nocovka Královská rodina Cheb Soustředění dramatických kr. Cheb Noc s Andersenem Cheb Celkem 241

20 Nepravidelné akce zájmových útvarů nocovka Pochod Pašerácká stezka JUDO Volejbalový turnaj Volejbal Celostátní filmová soutěž Zlaté slunce Dvůr Králové Seminář Stepu Praha 6 Celkem 95 Akce pro děti

21 Doškolování a porady Schůzka externích pracovníků Cheb Školení BOZP a PO Cheb Kurz nízkých lanových aktivit Náchod Seminář týrání dětí Kraslice Předávání osvědčení externím prac. Cheb Schůzka choreografů Cheb Schůzky s realizátory Fantastického letu Cheb 25.2 Seminář studium pedagogiky Plzeň Kurz zdravotníka zotavovacích akcí Cheb Porada k letním táborům a exter. Prac. Cheb Akce oddělení společenských věd Ekohrátky Dolní Dvory Deskové hry Plesná Ekohrátky DDM Mikulášská Cheb Mikulášská F. Lázně Ekohrátky DDM Kuželkový turnaj Cheb Vánoční turnaj v deskových hrách DDM Tělomrsk 3.ZŠ Maškarní Cheb Maškarní DDM Maškarní Plesná Ekohrátky DDM Jarní koncert Cheb Bismarkova věž Zelená hora Pohádková cesta pro MŠ DDM Cekem 1482 Víkendové pobyty Expedice Hřensko Hřensko Výcvik hvězdné Flotily Kraslice Nocovka deskových her 3. ZŠ Škola v přírodě pro 6. ZŠ Kraslice Celkem 88

22 Přehled vystoupení zájmových kroužků 2.6. flétna vernisáž Cheb flétna Vánoční koncert Cheb jahůdka Mikulášská Cheb sovička Fantastický let Cheb jahůdka Den dětí Cheb 24 Celkem 106 Výukové programy Výuka je rozdělena do 3. částí 1. základy silničního předpisu jízda na DH, jízda zručnosti, CD testy 2. křižovatky, dokončení pravidel silničního provozu 3. zkoušky cyklistů září 2013 říjen 2013 jarní část duben květen 225 žáků 87 žáků 235 žáků 345 žáků V rámci DV proběhla a Dopravní soutěž mladých cyklistu ve spolupráci s BESIP Karlovy Vary, kde se zúčastnilo celkem 60 žáků ze 15 škol celého okresu. Pro žáky ze škol se speciálním výukovým programem se konala dopravní soutěž, kde se zúčastnilo 12 žáků. Celkem se tedy zúčastnilo tohoto výukového programu 963 žáků

23 Semináře a školení: školení exter. Prac BOZP Cheb Seminář k dopravní výchově Žinkovy Geocaching Sokolov Seminář Stalking a týrání dětí Kraslice Semináž slaďování rodiny Cheb Pravidelná účast ve skupině Komunitního plánování, kterou utvořilo město Cheb. Ve skupině jsou zástupci městské policie, státní policie, učitelé ZŠ a SŠ, zástupci NNO a pracovníci MÚ Cheb Akce oddělení přírodovědy Zájezd do bazénu ve Weidenu SRN Jarní modelování DDM Zájezd do bazénu ve Weidenu SRN Celkem 114 Výukové programy pro předškoláky: Cílem výukových programů bylo seznámit předškoláky s prací v keramické dílně a rozvinout motorické schopnosti a vnímání 3D útvarů. Účastníci začali práci s nejjednoduššími útvary a postupně přešli na složitější útvary. V neposlední řadě bylo cílem rozvinout u nich zájem o pravidelné navštěvování zájmových činností. Výukový program vychází z RVP MŠ. Celkem nás navštívilo 1310 dětí a proběhlo 115 hodinových lekcí. Pomněnky

24 5.6. Akce oddělení turistiky a sportu Sportovní soutěže Přespolní běh III. A IV. Kat Přespolní běh V a Via Přespolní běh - okrsek ZŠ I. a II Přespolní běh FOK III. A IV Plavání okr. I. + II..ZŠ Plavání III.+IV. Kat Plavání okr. III+IV..ZŠ okr Pohár rozhlasu -okrsek Celkem 901 Akce oddělení Odpoledne v sedle Cheb Chebské pádlování Cheb Sportovní den gymnázia - stěna Cheb Sportovní den gymnázia-lodě Cheb hodinovka na stěně Cheb Celkem 134 Víkendové akce Víkendovka Tisá Víkenovka Kadaň Celkem 37

25 Akce horolezeckého kroužku Závody v lezení Stříbro Lezecké závody Plzeň Boulder Cup Stříbro Maglajz Boulder Cup Kladruby Závody v terénu Závody v lezení Stříbro Závody v lezení Kladruby Celkem 181 Akce na horostěně Horolezecký kroužek DOBER! Víkendovka Lezcova ARENA, Poslední březnový víkend se konala již tradiční jarní víkendovka, tentokráte v Kadani a jejím blízkém okolí. Horolezecký oddíl pod DDM Sova Cheb si jako hlavní bod programu zvolil návštěvu nové lezecké arény v Jirkově a poté boulderingové stěny v Kadaňském DDM. Nemohla samozřejmě chybět ani tradiční večerní zpívaná. Nedělní příjemný pěší výlet malebnou kadaňskou přírodou pak byl již samozřejmostí. Po těchto dvou náročných dnech byly všechny děti spokojeně unavené a již dopředu natěšené na další podobné akce. 24-hodinovka, Jako již každoročně se i letos konala tradiční 24-hodinovka - lezecká akce pro širokou veřejnost. Všichni, kteří dorazili, si mohli užít nádherné, sportovně laděné odpoledne za

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Plán práce na školní rok 2013 2014 platný od 1. 9. 2013 zpracovala Bc. Eliška Ziková 1. Pravidelná zájmová činnost Při DDM bude letos pracovat

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2015 2016 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa : Chodovská 236,

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 103/99-11126 Signatura: ak1ls202 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Havlíčkův Brod INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Junior - dům dětí a mládeže,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI školní rok 2014-2015

ZPRÁVA O ČINNOSTI školní rok 2014-2015 ZPRÁVA O ČINNOSTI školní rok 2014-2015 V Chebu 15. 10. 2015 Adresa: Goethova 26, 350 02 Cheb Tel/fax: 3544321 77-8 e-mail: ddmcheb@ddmcheb.cz www.ddmcheb.cz Ing. Miloslav Šverdík ředitel DDM Koncepce činnosti

Více

Hlavním posláním středisek je zajišťování volnočasových aktivit pro děti a mládež a pro širokou veřejnost v daném místě. Střediska nabízejí:

Hlavním posláním středisek je zajišťování volnočasových aktivit pro děti a mládež a pro širokou veřejnost v daném místě. Střediska nabízejí: Střediska volného času v ČR aktuálně Společně se školními družinami a školními kluby je řadíme mezi školská zařízení pro zájmové vzdělávání. Střediska volného času jsou tohoto typu: domy dětí a mládeže

Více

11. Vybíjená (Preventan Cup)

11. Vybíjená (Preventan Cup) Příloha č. 1 b PŘEHLED SOUTĚŽÍ A AKCÍ 2013-14 (soutěže doporučené MŠMT ČR + ostatní) termín název soutěže určeno pro místo konání zodpovědný pracovník září 31.8.-1. Vesele do nového školního roku veřejnost

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Představení partnera projektu. SPOLEČNÉ PŘÍLEŽITOSTI pro město Most spolupráce při slaďování pracovního a rodinného života

Představení partnera projektu. SPOLEČNÉ PŘÍLEŽITOSTI pro město Most spolupráce při slaďování pracovního a rodinného života Představení partnera projektu SPOLEČNÉ PŘÍLEŽITOSTI pro město Most spolupráce při slaďování pracovního a rodinného života Partner projektu: Středisko volného času, Most, Maršála Rybalka 1020, příspěvková

Více

LETNÍ TÁBORY 2011 Vážení rodiče, milé děti! Dovolujeme si Vás pozvat na letní tábory, které jsme připravili v naší již 20.sezóně. Tábory pořádáme v rekreačním středisku Blaník (okr. Benešov), který je

Více

Dům dětí a mládeže, Školní 1638, Tachov. Rámcový plán činnosti DDM Mraveniště TACHOV pro školní rok 2014/2015

Dům dětí a mládeže, Školní 1638, Tachov. Rámcový plán činnosti DDM Mraveniště TACHOV pro školní rok 2014/2015 Č. j.: 40 / 2014 Dům dětí a mládeže, Školní 1638, Tachov Rámcový plán činnosti DDM Mraveniště TACHOV pro školní rok 2014/2015 Plán byl projednán na poradě pracovníků DDM a pedagogickou radou dne 8.10.2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ČESKÝ KRUMLOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ČESKÝ KRUMLOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ČESKÝ KRUMLOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2014-2018 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI Název: Dům dětí a mládeže Český Krumlov Adresa 1): Linecká 67, 381 01 Český Krumlov centrální pracoviště

Více

Zahajovací schůzky s rodiči - HP ALFA Pokud je zahajovací schůzka v rámci první hodiny, prosíme, aby s sebou děti měly přezůvky!

Zahajovací schůzky s rodiči - HP ALFA Pokud je zahajovací schůzka v rámci první hodiny, prosíme, aby s sebou děti měly přezůvky! Zahajovací schůzky s rodiči - HP ALFA Pokud je zahajovací schůzka v rámci první hodiny, prosíme, aby s sebou děti měly přezůvky! Název kroužku Den Čas ZS/výuka místo poznámka Aerobik - mladší 3.10. 16:00

Více

Hodnotící celoroční zpráva. ve školním roce 2009-2010

Hodnotící celoroční zpráva. ve školním roce 2009-2010 Dům dětí a mládeže Rokycany, Čechova 1155 Rokycany 337 01 Hodnotící celoroční zpráva ve školním roce 2009-2010 Dům dětí a mládeže Rokycany,Čechova 1155 Rokycany 337 01 Tel., fax.: 371 722 618 e.mail: ddmrokycany@seznam.cz

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 2012 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa:

Více

DDM hl. m. Prahy - ICM název organizace HODNOTÍCÍ ZPRÁVA. za školní rok 2013 / V Praze dne Předkládá: Mgr.

DDM hl. m. Prahy - ICM název organizace HODNOTÍCÍ ZPRÁVA. za školní rok 2013 / V Praze dne Předkládá: Mgr. DDM hl. m. Prahy - ICM název organizace HODNOTÍCÍ ZPRÁVA za školní rok 2013 / 2014 V Praze dne 29.8.2014 Předkládá: Mgr. Richard Vaculka DDM hl. m. Prahy - ICM HODNOTÍCÍ ZPRÁVA 2013 / 2014 PŘEHLED ZÁJMOVÝCH

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Gymnázium Havlíčkův Brod

Gymnázium Havlíčkův Brod Gymnázium Havlíčkův Brod TĚLESNÁ VÝCHOVA POHYBOVÉ A RELAXAČNÍ AKTIVITY SPORT Vyučující tělesné výchovy Richter Martin, Mgr. richter@ghb.cz Kučírková Gabriela, Mgr. kucirkova@ghb.cz Prchal Josef prchal@ghb.cz

Více

Výroční zpráva společnosti Kroužky o.p.s. za období až

Výroční zpráva společnosti Kroužky o.p.s. za období až Výroční zpráva společnosti Kroužky o.p.s. za období 1.8. 2015 až 31. 7. 2016 Obsah 1. Základní data společnosti 2. Přehled činností vykonávaných v hospodářském a školním roce roce s uvedením vztahu k účelu

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Informační centrum pro mládež

Informační centrum pro mládež DDM hl. m. Prahy - Informační centrum pro mládež HODNOTÍCÍ ZPRÁVA za školní rok 2014 / 2015 Informační centrum pro mládež V Praze dne 26.10.2015 Předkládá: Mgr. Richard Vaculka PŘEHLED ZÁJMOVÝCH ÚTVARŮ

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa:

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Dům dětí a mládeže, Tachov, Školní 1638, 347 01 Tachov Čj. 20/2016 Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže, Tachov, Školní 1638 je vydán na základě zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ ROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ ROGRAM NÁZEV PROGRAMU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ ROGRAM PŘEDKLADATEL: NÁZEV ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ Dům dětí a mládeže Stříbro ADRESA, KONTAKT ŘEDITEL ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ Masarykovo náměstí 17, 349 01 Stříbro tel.: 374 622

Více

Plán činnosti 2015/2016. Střediska volného času Kroužky pro děti střední Čechy. na školní rok

Plán činnosti 2015/2016. Střediska volného času Kroužky pro děti střední Čechy. na školní rok Plán činnosti Střediska volného času Kroužky pro děti střední Čechy na školní rok 2015/2016 V Praze dne 15. 9. 2015 Předkládá: PhDr. Mgr. Marek Vraný Projednáno na pedagogické poradě pracovníků SVČ Kroužky

Více

Rodinné centrum MOZAIKA o.s.

Rodinné centrum MOZAIKA o.s. Rodinné centrum MOZAIKA o.s. nezisková organizace Mgr. Alena Ptáčková Ing. Bc. Jana Kovaříková Co naše skupina chtěla? rodinné bezbariérové centrum pro místní obyvatele místo setkávání pro aktivity, vzdělání,

Více

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Září 1. 9. Zahájení školního roku 2015/2016 v tělocvičně školy 3. 9. Schůzka s rodiči v MŠ 4. 9. Návštěva farmy u Struhů - MŠ 18. 9. Fotografování tříd 20. 27. 9.

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

Zpráva o činnosti v roce Ruku v ruce, o. s. IČ: , tel./fax: , čís.

Zpráva o činnosti v roce Ruku v ruce, o. s. IČ: , tel./fax: , čís. Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 IČ: 22832611, tel./fax: +420 325643312, čís. Zpráva o činnosti v roce 2014 Vypracovala: Mgr. Monika Nováková Finanční část

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

Rozdělení grantů vypsaných MČ Praha 14 v roce 2002

Rozdělení grantů vypsaných MČ Praha 14 v roce 2002 Rozdělení grantů vypsaných MČ Praha 14 v roce 2002 Zastupitelstvo MČ dne 14.3.2002 rozhodlo usnesením č. 10/Z/2002 o přidělení grantů takto: 1) Oblast sociální péče a zdravotnictví: Svaz tělesně postižených,

Více

Májový Open Cup Velká cena Singing Rock

Májový Open Cup Velká cena Singing Rock Májový Open Cup Velká cena Singing Rock Stříbro, 15.5.2011 Možná nepříznivá předpověď a poměrně chladné počasí odradily některé závodníky z účasti v druhém letošním závodě seriálu Hannah Překližka Cup

Více

Motto : Společně a jeden pro druhého

Motto : Společně a jeden pro druhého Motto : Společně a jeden pro druhého Základní údaje rok založení 2005 Zakladatel Evropská sociální organizace s.r.o. (EJF Berlín diakonická organizace) Poskytované sociální služby sociálně aktivizační

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. K-klub středisko volného času, Jičín, Valdštejnovo nám. 99. Adresa: Valdštejnovo nám. 99, Jičín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. K-klub středisko volného času, Jičín, Valdštejnovo nám. 99. Adresa: Valdštejnovo nám. 99, Jičín Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA K-klub středisko volného času, Jičín, Valdštejnovo nám. 99 Adresa: Valdštejnovo nám. 99, 506 01 Jičín Identifikátor školského zařízení:

Více

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin 2013 Národní dny bez úrazů Kampaň Národní dny bez úrazů je jednou z největších komunitních kampaní, která je zacílena na prevenci úrazů zejména u dětí a mládeže. Kampaň Národní dny bez úrazů, probíhající

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Výroční hodnotící celoroční zpráva. ve školním roce 2010-2011

Výroční hodnotící celoroční zpráva. ve školním roce 2010-2011 Dům dětí a mládeže Rokycany, Čechova 1155 Rokycany 337 01 Výroční hodnotící celoroční zpráva ve školním roce 2010-2011 Dům dětí a mládeže Rokycany,Čechova 1155 Rokycany 337 01 Tel., fax.: 371 722 618 e.mail:

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Zpráva o připravenosti DDM Slavkov u Brna na školní rok 2015/2016

Zpráva o připravenosti DDM Slavkov u Brna na školní rok 2015/2016 Zpráva o připravenosti DDM Slavkov u Brna na školní rok 2015/2016 1.Úvod DDM Slavkov u Brna je školské zařízení, které má právní subjektivitu od roku 2000. Zajišťuje výchovné, vzdělávací, zájmové, rekreační,osvětové

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

II. Výsledky výchovy a vzdělávání

II. Výsledky výchovy a vzdělávání II. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Přehled učebních plánů: Organizace se řídi učebními plány pro ZUŠ vydané MŠMT ČR dne 26.06.1995 pod č. j.: 18.418/ 95.- 25 s účinností od 1.září 1995, pro výtvarný

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ZŠ a MŠ Vacov, Miřetice 38, Vacov, 384 86 2015/2016 Obsah: 1. Charakteristika školy... 3 2. Charakteristika EVVO... 4 3. Akce EVVO ve školním

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

Závěrečná zpráva environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Závěrečná zpráva environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Závěrečná zpráva environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2013-2014 ZŠ a MŠ Nerudova, České Budějovice V rámci EVVO bylo realizováno všestranné rozvíjení klíčových kompetencí v kontextu

Více

Název bodu programu. Návrh na usnesení

Název bodu programu. Návrh na usnesení 5. Město V Třešti dne 11. 2. 2015 Městský úřad Zastupitelstvo města 4. zasedání dne 23. 2. 2015 bodu programu Schválení příspěvku pro TJ Slavoj z Grantového programu města 2015 Návrh na usnesení Zastupitelstvo

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Středisko: Stanice přírodovědců DDM hl. m. Prahy Příloha č. 1. Pravidelná činnost. Výtvarné pro dospělé 5 celkem 93

Středisko: Stanice přírodovědců DDM hl. m. Prahy Příloha č. 1. Pravidelná činnost. Výtvarné pro dospělé 5 celkem 93 Středisko: Stanice přírodovědců hl. m. Prahy Příloha č. 1 Pravidelná činnost zaměření plánovaný počet ZÚ Hudební 0 Výtvarné apod. (aranžování, ateliér) 2 Technické obory (Šikula) 1 Přírodověda (chemie,

Více

CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013 2014. Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013 2014. Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Zpracovala : Milena Tichá Ředitelka DDM Identifikace : Název : Dům dětí a mládeže Nová

Více

JIŽ 10 LET JSME S VÁMI

JIŽ 10 LET JSME S VÁMI JIŽ 10 LET JSME S VÁMI Profil organizace Naše motto: Rovný přístup, kvalita a dostupnost vzdělávání Poslání Národního institutu pro další vzdělávání Jsme významným partnerem na cestě profesního rozvoje

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Sportovní granty 2014 2. etapa

Sportovní granty 2014 2. etapa Sportovní granty 2014 2. etapa Kategorie III. a IV. - příspěvek na účast na sportovní akci (výrazná reprezentace města), příspěvek na sportovní akce pořádané na území města Česká i mimo území města Česká,

Více

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Adresa: Nový Oldřichov 86, 471 13 Telefon: 487 767 515, 736

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 HISTORIE 2006 2009 rozvíjení aktivit pro rodiny s nejmenšími dětmi (cvičení maminek s miminky, cvičení pro

Více

Rámcový vzdělávací program školního klubu na rok 2008/2009

Rámcový vzdělávací program školního klubu na rok 2008/2009 Základní škola Klobouky u Brna Rámcový vzdělávací program školního klubu na rok 2008/2009 1. Identifikační údaje Základní škola Klobouky u Brna, Vinařská 29 PSČ 691 72 Zařízení školní klub, Zámecká 10

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Minimální preventivní program 2013-2014 Příloha celoročního plánu. Program protidrogové prevence pro školní rok 2013-2014 Úvod:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové aktivity

Více

PRAVIDELNÁ ČINNOST AKCE

PRAVIDELNÁ ČINNOST AKCE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016 strana 3 I. ÚVOD II. ČLENSTVO Pionýr, z. s. - 87. pionýrská skupina Javor je pobočným spolkem zapsaného spolku Pionýr s právní subjektivitou. Jejím sídlem je Bělocerkevská 3, Praha

Více

Pojeď, polez, popoběhni do toho s námi. Studijní směr Aktivity v přírodě:

Pojeď, polez, popoběhni do toho s námi. Studijní směr Aktivity v přírodě: Studijní směr Aktivity v přírodě: Cíle studijního směru je připravit posluchače na práci ve školách, cestovních kancelářích a outdoorových agenturách. Při studiu poznáte lidi ze svého okolí z jiného úhlu,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI školní rok

ZPRÁVA O ČINNOSTI školní rok ZPRÁVA O ČINNOSTI školní rok 2015-2016 V Chebu 18. 10. 2016 Dům dětí a mládeže Sova Cheb, Goethova 26, příspěvková organizace Sídlo: Goethova 26, 350 02 Cheb Tel/fax: 3544321 77-8 e-mail: ddmcheb@ddmcheb.cz

Více

, IČO : IPZ

, IČO : IPZ Výroční zpráva školní rok 2015 2016 Mateřská škola a školní jídelna Chotětov Mírová 2 294 28 Chotětov tel. 326 395 395, 326 351 120 IČO : 70993718 IPZ : 600 048 594 Zpracovala : Bc. Markéta Vosyková, DiS.,

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Aktivity Volejbalového centra nad Metují

Aktivity Volejbalového centra nad Metují únor 2015 březen 2015 duben 2015 květen 2015 červen 2015 14.6.2015 (neděle) Závěrečná - minivolejbal Žákovský i minivolejbal Týniště nad Orlicí 7.6.2015 (neděle) Hradecký turnaj minivolejbalu Žákovský

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 IČ: 22832611, tel./fax: +420 325643312, čís. bank. účtu: 152777556/0600 Zpráva o činnosti v roce 2013 Vypracovala: Mgr. Monika

Více

Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010

Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010 Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010 Výtvarný kroužek - kresba, malba, grafické techniky pro děti a nové výtvarné techniky/ enkaustika, koláže../ věk: /7-15 let/ vedoucí: Alena Kofroňová 1. schůzka

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Září 3. 9. zahájení školního roku 3. 5. 9. GO KURZ třídy 1. A 5. 7. 9. GO KURZ třídy 1. C 5. 7. 9. zájezd do Berlína 7. 9. výstava hub v MFC

Více

PRAVIDELNÁ ČINNOST AKCE

PRAVIDELNÁ ČINNOST AKCE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 strana 3 I. ÚVOD II. ČLENSTVO Pionýr, z. s. - 87. pionýrská skupina Javor je pobočným spolkem zapsaného spolku Pionýr s právní subjektivitou. Jejím sídlem je Bělocerkevská 3, Praha

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2010

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2010 Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, p. o., středisko Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa, Svojsíkova 2733/52, PSČ 400 11 Ústí nad Labem, tel.: 472 772 141, uspterasa@volny.cz,

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012 Září 29. 8. 31. 8. GO KURZ třídy 1. A 31. 8. 2. 9. GO KURZ třídy 1. C 1. 9. zahájení nového školního roku 5. 9. 11. 9. poznávací zájezd do Anglie

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Školní učební plán je koncipován tak, aby dodržoval rámcový učební plán a zároveň naplňoval profilaci školy, její cíle a úkoly. Naše škola je zaměřením sportovní, ale

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DOMOV MLÁDEŽE KONZERVATOŘ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, Kanovnická 22, České Budějovice

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DOMOV MLÁDEŽE KONZERVATOŘ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, Kanovnická 22, České Budějovice 2016 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DOMOV MLÁDEŽE KONZERVATOŘ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, Kanovnická 22, 370 61 České Budějovice 0 1.9.2016 1. PŘIJÍMÁNÍ A UKONČOVÁNÍ UBYTOVÁNÍ NA DM Ubytování v domově mládeže se

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE SOVA CHEB Goethova 26, příspěvková organizace 350 02, Cheb www.ddmcheb.cz NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ ŠKOLNÍ ROK 2014 / 2015 Pravidelné zájmové kroužky Na následujících stránkách naleznete

Více

Město Hradec nad Moravicí

Město Hradec nad Moravicí Město Opavská 265, 747 41 Zastupitelstvo Města na svém zasedání dne 27.2.2012 schválilo přidělení těchto grantů na kulturu a sport pro rok 2012 Grantový okruh č. 1 SPORT Grantový program 1.1. pravidelná

Více

Městská část Praha 9

Městská část Praha 9 Městská část Praha 9 vyhlašuje Grantové programy pro rok 2015 pro právnické a fyzické osoby (dále jen organizace) I. Programy v oblasti využití volného času dětí a mládeže 1. Celoroční činnost včetně materiálního

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI Zveřejňujeme informační bulletin pro školy a školská zařízení v Libereckém kraji k 7. dubnu 2008. K dispozici ve formátu *.rtf a *.pdf

Více

Výroční zpráva o činnosti školní družiny

Výroční zpráva o činnosti školní družiny Základní škola a Mateřská škola Chlum, okres Příbram Chlum 16, 262 93 Nalžovice telefon: 318 864 157, www.zsamschlum.cz, email: zsmschlum@volny.cz, IČO: 71000461 Výroční zpráva o činnosti školní družiny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006 Základní škola,mateřská škola a Základní umělecká škola Jablonec nad Jizerou Odloučené pracoviště : Základní umělecká škola Jablonec n.jiz. 512 43 Jablonec nad Jizerou, Letná 439 481 591 338, e-mail zus-jablonecnj@netair.cz

Více

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010 Příloha č. 1 Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS Brno, Koperníkova 2/4 držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2001 ROČNÍ PLÁN školní rok 2009/2010 15 z 59 Obsah : 1. Charakteristika

Více

Městský dům dětí a mládeže v Úvalech

Městský dům dětí a mládeže v Úvalech Městský dům dětí a mládeže v Úvalech V.Nováka 372, Úvaly IČO 43754791 je středisko volného času pro děti a mládež,státní školské zařízení s právní subjektivitou příspěvkové organizace zřizované obcí v

Více

30. 4. Hobby závody pro jezdce i koně i bez licencí (Střední zemědělská škola Lanškroun)

30. 4. Hobby závody pro jezdce i koně i bez licencí (Střední zemědělská škola Lanškroun) KALENDÁŘ AKCÍ 2011 BŘEZEN 4.3. Ples ORPA, sál Kulturního domu Ţichlínek 5.3. Loučení se zimou Maškarní karneval na lyţích (Čenkovice) 5.3. Masopustní průvod (Horní Čermná) 5.3. Country bál (KČT Lanškroun)

Více

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 IČ: 22832611, tel./fax: +420 325643312, čís. bank. účtu: 152777556/0600 Zpráva o činnosti v roce 2010 Vypracovala: Mgr. Monika

Více