ZPRÁVA O ČINNOSTI školní rok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA O ČINNOSTI školní rok 2013-2014"

Transkript

1 ZPRÁVA O ČINNOSTI školní rok V Chebu Adresa: Goethova 26, Cheb Tel/fax: Ing. Miloslav Šverdík ředitel DDM

2 Koncepce činnosti DDM Dům dětí a mládeže (dále jen DDM) je zřizován jako jedna z forem středisek pro volný čas dětí a mládeže ze zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) ve znění pozdějších předpisů. Je školským výchovným zařízením pro výchovu mimo vyučování. Jeho poslání spočívá v naplňování volného času dětí a mládeže, především však ve výchově k užitečnému trávení volného času. Výchově vzdělávací a rekreační funkci naplňuje širokou škálou zájmových činností. Činnost DDM se řídí vyhláškou MŠMT č. 74/2005 Sb. ve znění vyhlášky 109/2011 Sb. Zřizovatelem je od město Cheb. Něco málo z historie DDM: Nalezli jsme v archivu zmínku o vybudování nového typu ústavu s názvem Chebské domy mládeže dne V době otevření zde bylo cca 80 dětí. Zařízení (ústav) působil spíše jako stacionář a mateřská škola. Podle zápisu zde zůstávalo přes noc 10 dětí. V matriálech se dále hovoří o zprovoznění učeben pro psaní úkolů a her pod vedením pedagogů. Pak máme troch mezeru v informacích a ve školním roce již DDM nesl název Okresní pionýrský dům a měl celkem 18 kroužků s počtem dětí 166. Pracovali zde 3 pedagogičtí pracovníci. Nejobsazenější kroužek byl fotografický 24 dětí. Mimo jiné zde existoval kroužek družby se SSSR. V té době se ještě vykazovala průměrná návštěvnost kroužků a ta byla 76,9%. Pak zase máme troch mezeru v informacích a již od šk. roku máme pravidelné informace o činnosti DDM (ODPM). V tomto roce bylo 45 kroužků a 490 dětí zapsaných. V šk.roce bylo již 74 kroužků s 1250 dětmi. Následně v šk. roce se změnil název na Městský dům dětí a mládeže. V tomto školním roce počet kroužků vrostl na 87 s počtem dětí Následující rok došlo opět k přejmenování na dnes již známý Dům Dětí a mládeže a od roku 1996 jsme rozšířili název ještě o Sovu. DDM pracuje celoročně, a to i o sobotách a nedělích. Součástí je i prázdninová činnost, která má charakter rekreační nebo odborně zaměřenou na některou zájmovou oblast. Nabídka je určena jak stávajícím členům pravidelné činnosti, tak široké veřejnosti. Je určena nejen žákům školního věku, ale i mládeži, dětem předškolního věku, rodičům a ostatním zájemcům. DDM pracuje i s ohroženými sociálními skupinami ( zapojení dětí z dětských domovů, zvláštních škol ). Plní úkol v sociální prevenci a v protidrogové politice. Podílí se na prevenci kriminality, která úzce souvisí s prevencí sociálně patologických jevů. Primární prevence je zaměřena na celou populaci, sekundární se zaměřuje na konkrétní rizikové skupiny.

3 Z pedagogického hlediska plní DDM dva úkoly: 1. Bezprostřední naplňování volného času smysluplnými aktivitami výchovně vzdělávacími i rekreačními - tedy výchovou ve volném čase (uskutečňuje se převážně v pravidelné činnosti a cyklických akcích). 2. Výchovou k volnému času, která jedince seznámí s množstvím zájmových aktivit. Poskytne mu v nich základní orientaci a na základě jeho vlastních zkušeností v různých oborech mu pomůže najít oblast zájmové činnosti, ve které najde uspokojení, vyžití popřípadě i seberealizaci (dny otevřených dveří, příměstské tábory, příležitostné aktivity rekreačního i vzdělávacího charakteru). Aktivity volného času mohou napomoci i v profesionální orientaci. Pedagogické zásady jsou v DDM uplatňované zajímavostí, zájmovostí, dobrovolnou účastí, dostupností, všeobecnou přístupností, variabilitou a aktuální nabídkou. Jsou odvozeny od obecných pedagogických zásad (přiměřenosti, názornosti, aktivity, cílevědomosti, posloupnosti, kladné motivaci). DDM nabízí náplň volného času dětí a mládeže ve dvou základních úrovních: 1. Základní úroveň charakterizuje především dostupnost ve smyslu vzdálenosti i přístupnosti aktivit široké veřejnosti 2. Vyšší úroveň spočívá v odbornosti -specializované ZÚ, práce s talenty, okresní a krajské soutěže MŠMT i jiné soutěže a závody, přesahující hranice města a okresu. DDM v Chebu plní státní zakázku v celospolečenském zájmu. Vychází ze základních programových oblastí (sport, společenské vědy, turistika, estetika, přírodověda, technika), proporcionálně i obsahově přizpůsobených na konkrétní potřeby a zájmy obyvatel města Chebu a spádových oblastí Chebského regionu. DDM působí na trhu volného času. Musí umět vývoj nabídky a poptávky předvídat, usměrňovat a ovlivňovat. Obsah, formy ani metody nejsou neměnné. Aktivity jsou omezeny pouze, finančně, prostorově a materiálním vybavením odborných kluboven a jejich prostor pro specializované zájmové útvary. 1. HLAVNÍ ČINNOST Vánoční trhy 1.1. Pravidelná zájmová činnost Je organizována v zájmových útvarech (kroužky, kluby, kurzy), které zahrnují velký rozsah zájmové činnosti, ve výše zmíněných programových oblastech. Tyto útvary se scházejí jedenkrát až třikrát týdně nebo nepravidelně, nejméně však jedenkrát za měsíc.

4 K pracovalo při DDM 121 zájmový kroužek a v něm bylo zapojeno 1827 dětí a mládeže. V tomto školním roce byl nárůst dětí a cca 100. Do pravidelné činnosti jsou zapojeny všechny věkové kategorie včetně předškoláků např. v poměnkách, cvičení rodičů a dětí. Bohužel předškoláci nejsou podporovanou skupinou při financování DDM, přičemž je potřeba učit smysluplně trávit svůj volný čas již od útlého věku. Díky tomuto nastavení financování předškoláků, musíme hledat jiné zdroje pro odměny vedoucích těchto zájmových kroužků. Rezerva v pravidelné činnosti DDM je v širším zapojení mládeže starších patnácti let. Tato skupina mládeže vyžaduje kvalitní program, odborné vedení, speciální vybavení kluboven i volnost rozhodování. V současné době neexistuje v ČR školící středisko pro instruktory a vedoucí extrémních sportů o které je mezi mládeží obrovský zájem. Taktéž vybavení pro tyto sporty je velice finančně náročné. V současné době máme otevřen klub mládeže, který je umístěn v prostorách našich učeben v Palackého ulici. Umístění klubu pro mládež ve třetím patře není zrovna ideální, ale bohužel nemáme jiné vhodné prostory. Zatím se nám daří zaujmout tuto mládež ve vodáckých kroužcích, klubu mladých a v horolezeckém klubu. Pro pravidelnou činnost má DDM k dispozici budovy v Goethově ulici, Palackého ulici a pro sportovní kroužky si pronajímáme tělocvičny na školách, které nám vycházejí vstříc Příležitostná zájmová činnost Na těchto aktivitách vybudoval DDM svůj image. Cílem je zviditelnit svou existenci při zajímavých příležitostných aktivitách, zlákat děti z ulice (výchovu k volnému času) a postupně je získat pro pravidelnou činnost (výchova ve volném čase). Nabídka organizovaných jednorázových nebo cyklických akcí výchovně vzdělávacího, sportovního, turistického či jiného charakteru - i rekreačního je velice pestrá (přednášky, výlety, exkurse, turnaje, závody, soutěže, přehlídky. Obsah příležitostných aktivit se nejméně z 20% každoročně mění dle zájmu veřejnosti. Některé získají takovou oblibu u dětí i rodičů, že

5 přecházejí do trvalé nabídky příležitostných aktivit DDM. Do jejich organizace jsou především zapojeni dobrovolní vedoucí, rodiče dětí, mládež, přátelé a známí i rodinní příslušníci všech pracovníků DDM. Některé tyto aktivity přesáhly hranice našeho okresu (Chebská kotva, legrácky v terénu..) i naší republiky, např. Vodácké putování po řece Ohři. Organizační a finanční zajištění příležitostných akcí zcela závisí na manažérských schopnostech pedagogických pracovníků a jejich metodické pomoci dobrovolným organizátorům i z jiných občanských sdružený (Model klub, AŠSK, tělovýchovné jednoty, Rybářský svaz, Červený kříž, Policejní sportovní klub,...) a některých škol (Gymnázium Cheb, 1.ZŠ, 3.ZŠ, 5. ZŠ, 4.ZŠ, 2. ZŠ, 6.ZŠ,,...) 1.3. Organizace soutěží vyhlašovaných MŠMT Organizací soutěží a olympiád je DDM pověřován Krajským úřadem Karlovarského kraje. Jejich organizace má tradičně vynikající úroveň. Již dvanáctý rok zajišťujeme veškeré soutěže i finančně. Organizace těchto soutěží je velice náročná na lidský potenciál. V některých případech se kříží předmětové a sportovní soutěže v jeden den a navíc v různých městech. Finanční prostředky na organizaci soutěží nám přiděluje KÚKK a jsou určeny na finanční ohodnocení porotců, jízdné soutěžících, ceny a materiální vybavení soutěží. Bohužel tyto finanční prostředky nemůžeme použít na financování cest našeho pracovníka na soutěže, které se pořádají mimo Cheb Práce s talentovanou mládeží Pořádání dalších soutěží a přehlídek iniciovaných DDM je určeno zpravidla talentovaným dětem a mládeži, pro které se vytváří dále speciální zájmové útvary (modeláři, atletika, gymnastika, keramika pro pokročilé). Další formy práce s touto mládeži neustále hledáme, např. v oblasti společenských věd, ekologických aktivitách. Soutěže pro školy 1.5. Prázdninová činnost Organizovaná činnost pro děti a mládež, pro jejich rodiče i případní další zájemce je provozována celoročně o všech úředně vyhlášených prázdninách. A to formou příměstských táborů, nebo v delších časových úsecích formou táborů, expedicí, odborných soustředění. V nabídce táborů pro veřejnost se DDM důrazně snaží naplňovat sociální prevenci před patogenními vlivy společnosti a umožnit účast na táborech všem sociálním skupinám obyvatel Chebu a celého regionu. Za tímto účelem úzce spolupracujeme

6 s jinými subjekty. V loňském školním roce DDM uskutečnil 13 táborových pobytů pro 365 účastníků. Velmi záleží na výběru a vyhledávání dobrovolných vedoucích z řad rodičů a další veřejnosti pro tuto neocenitelnou práci s dětmi a mládeží. Mezi veřejností klesá zájem o jarní tábory. Jedná se především o finanční záležitosti rodin. Dnes je problém dát cca 3000 Kč na jarní tábor a v létě dát na 14 denní tábor 3900 Kč. Pokud má rodina dvě děti, pak celá tato částka stoupá. Kde potom vzít na rodinnou rekreaci. I v tomto školním roce jsme vsadili na příměstské tábory a zájem byl opět veliký. Celkem během letních prázdnin byl příměstský tábor pět týdnů Nabídka spontánních aktivit Je organizována individuálně nebo skupinami účastníků a to neorganizovaně dle jejich zájmu. Ve školním roce je DDM otevřen pro spontánní aktivity každý všední den do 19,00 hod. Zde si můžou zájemci zahrát stolní tenis, šipky a stolní kopanou. Při příznivém počasí si zájemci mohou zahrát malou kopanou, volejbal, ringo, streebal a jiné míčové hry na hřišti u DDM. Je také otevřena horolezecká stěna a překážková dráha v prostorách zahrady DDM. Od května do října je otevřena zahrada DDM pro veřejnost, každý víkend vždy od 14,00 do 19,00 hod.. V těchto měsících jsou otevřeny i čtyři hřiště u škol a to i ve všední dny. Zde si mohou zájemci vypůjčit míče a jiné sportovní náčiní a sportovat podle vlastního uvážení. Hřiště hlídá správce, který toto náčiní půjčuje a dbá na pořádek na hřišti. Provoz na hřištích financuje město Cheb. Pro širokou veřejnost jsou otevřeny i sportoviště u jednotlivých škol, kde vykonávají dozor externí pracovníci DDM. Zde je možné si bezplatně zapůjčit sportovní nářadí. Provoz těchto sportovišť je od dubna do října.

7 klub maminek Jahůdka Ve školním roce bylo zapojeno: do pravidelné činnosti k dítě a mládeže končilo k dětí a mládeže v příležitostné činnosti dětí a mládeže ve spontánních akcí dětí a mládeže do táborové činnosti 365 dětí a mládeže výukové programy pro školy 2273 dětí a mládeže soutěže MŠMT 2018 dětí a mládeže zájmové kroužky k zájmové kroužky k Organizační struktura DDM se řídí vnitřním organizačním řádem, který se týká: Organizace činnosti: - obsah činnosti - zajištění informovanosti a bezpečnosti - provoz DDM Členů zájmových útvarů: - práva a povinnosti účastníků činnosti DDM Pracovníků DDM: týká se jejich povinnosti ohledně bezpečnosti dětí a odpovědnosti za svěřený majetek, rozvržení pracovní doby a dalších práv a povinností. Pedagogická dokumentace vychází ze zákona 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů a obsahuje:

8 1. Roční plán 2. Deníky zájmových útvarů 3. Organizační řád 4. Přihlášky členů ZÚ 5. Jednací protokol (kniha došlé a odeslané pošty) 6. Personální dokumentace 7. Dokumentace prázdninových táborů 8. Záznamy z pedagogických a provozních porad 9. Kniha úrazů 10. ŠVP 3. Ekonomické zajištění: A. Krajský úřad hradí mzdy v plné výši a na provoz přispívá město Cheb. Mzdové prostředky jsou nedostatečné z důvodu nesystematického rozdělení rozpočtu. Rozpočet nebere ohled na skutečné výkony podle vyhlášky 109/2011 Sb. (akce, spontánní akce, soutěže ). OON jsou ale nedostatečné a finanční ohodnocení externích pracovníků je nedostatečné. B. Jiné zdroje Činnost dětí a mládeže je hrazena částečně z vlastních zdrojů, částečně z jiných zdrojů, které DDM neustále hledá. Jedná se o prostředky jiných institucí, které prostřednictvím grantů veřejně vyhlašují. C. Sponzorské dary Způsob získávání sponzorských darů naše pracovníky zbytečně časově vyčerpává a je stále náročnější, protože v našem městě existuje mnoho dalších institucí pracující s dětmi v oboru tělovýchovy, školství a zdravotnictví. Získané sponzorské dary používáme především na vybavení zájmových kroužků, na finanční zabezpečení akcí pro širokou veřejnost a na nákup cen pro tábory. Rozbor hospodaření za rok 2013 Dotace na provoz Přímá dotace Dotace na soutěže MŠMT Vlastní příjmy Zúčtování fondů Úroky 259,83 Granty Partnerství Výnosy celkem Náklady celkem Hospodářský výsledek z hlavní činnosti Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti 1 136

9 Naučné přednášky Pedagogické zajištění činnosti DDM Sedm stávajících pedagogických pracovníků (včetně ředitele) je vzhledem k velikosti města Cheb a k počtu žáků základních škol, učilišť a středních škol nedostačující a finanční ohodnocení jejich práce je spíše demotivující především pro mladé pracovníky a odborníky, které by DDM pro plnění státní zakázky v celospolečenském zájmu ve výchově dětí a mládeže ve volném čase, potřeboval. Právě v údobí omezených finančních prostředků v rozpočtové sféře státu je třeba optimálně podporovat práci s dětmi a mládeží. Levnější to již nebude, zejména vzhledem k tomu, že struktury tvořené dobrovolníky postupně odpadávají z důvodu nedostatečné podpory. Pedagogičtí pracovníci: Ing. Miloslav Šverdík - ředitel DDM Jiří Holeček vedoucí oddělení přírodovědy Tereza Sichrovská a od března Samuel Sichrovský - vedoucí oddělení turistiky a sportu Alena Fialová - vedoucí oddělení společenský věd Eva Pupáková - vedoucí oddělení estetiky Marta Beranová vedoucí stanice mladých přírodovědců Jana Hammerlová vedoucí oddělení techniky a PR Ostatní zaměstnanci: Renata Strádalová - hospodářka Dana Lajtnerová uklizečka na 0,9 Stanislav Ligas údržbář, domovník, řidič, zahradník, topič na 1,0úvazku Naďa Benediková krmička Bohumila Ligasová- pomocný domovník v Chebu

10 Monika Bařinová informátor DDM na 0,5 úvazku (plní funkci recepčního při celodenním provozu DDM) zaměstnán podobu školního roku Jiřina Mařiková mzdová účetní na 0,3 úvazku Kroužek vaření 4. Materiální zabezpečení výuky DDM Cheb: počet učeben 11 z toho odborných 5 sál 2 Budova v Palackého ulici učebny 4 další prostory pro činnost: - loděnice DDM - pro sportovní činnost pronájem tělocvičen - pro příležitostné aktivity pronájem sálů - pro výuku počítačů pronájem učeben na školách Prostory DDM byly využívány denně od 08,00 do 19,00-20,00 hod. dopoledne: soutěže pro školy, klub maminek, akce pro mateřské školy, dopravní výchova pro školy odpoledne: převážně zájmové kroužky, besedy, soutěže, akce, spontánní činnost víkendy: příležitostné akce, akce zájmových kroužků, spontánní činnost

11 loděnice 5. Pravidelná činnost Kroužek vedoucí místo den čas počet úč. Chovatelský I. M.Beranová DDM po 14,00 17,00 12 Němčina pro děti T. Šabachová DDM po 15,30-16,30 11 JOGA H. Bartošová DDM po 9 10,00 27 Jezdecký I. P. Korelusová DDM po 15 17,00 12 Španělština L. Konvalinová 5. ZŠ pá 13,15-14,15 8 Keramika D. Šmídová 3. ZŠ po 15,35 16,30 12 Aerobic danc H. Luňáková 5. ZŠ po 13,50-15,00 18 Rybářský I. M. Nedorostek DDM po 15 17,00 22 Relaxační cvičení I. Kičáková 1. ZŠ po 18,30 20,00 17 Keramika Š. Šperlová 3. ZŠ po 15,30-16,30 11 Košíková Filipin 5. ZŠ po,čt 15,30 17,00 26 Streetdance I. Z. Fiala 1. ZŠ po/čt 17,00-18,30 20 Florbal M. Jurič 5. ZŠ po 15,00-16,00 16 Florbal J. Horná 1. ZŠ po 14,00-15,00 24 Svišti V. Krautštegl DDM po 15 17,00 22 TS IMAGE M. Adlerová DDM po 18,00-20,00 17 Kuchtíci J. Vejražková 4. ZŠ po 15,00-16,30 19 Výtvarný kroužek Š. Neugebauerová DDM po 16,30-18,00 14 Mažoretky I. Trefilová DDM po 15,30-17,30 6 Keramika I. J.Holeček DDM po 14,30 16,00 7 Střepina E. Pupáková DDM po 14,30 16,00 9 Judo IV J. Mošna 4.ZŠ út, čt 16,30 19,00 14

12 Tvůrčí psaní Borkovcová 3. ZŠ po 14,00-15,00 12 Gymnastika I. M. Šverdík 1.ZŠ po/st/pá 15-17,00 18 Veršované kresbičky J. Paszová 3. ZŠ po 14,00-15,00 14 Počítačový L. Čamarová 3. ZŠ po 14,00-15,00 22 Zpívání H. Mullerová 3. ZŠ po 13,15 14,15 8 Judo II. V.Mikliš 4.ZŠ Po/st/čá 18,00 20,00 14 Judo I. M.Mikliš 4.ZŠ po, čt 18,00 20,00 15 Sportovní hry Filipin 5. ZŠ po 15, Informatika P. Kvíz 4. ZŠ po 14,00-16,00 14 Streetdance Z Fiala DDM po 16-17,00 9 Sport mix 6. ZŠ J. Hammerlová 6. ZŠ po,st 14,30-16,30 33 Míčové hry L. Jetenská 6. ZŠ po,čt 16,30-18,00 28 Divadelní studio I D. Veber DDM po 15,30-17,00 12 Divadelní studio II. J. Jedlinský DDM po 16,30-18,30 9 Zpívání s kytarou H. Houdková 3. ZŠ út 15,00-16,00 14 Plavecký odd. Žraloci A. Zelingerová Bazén út,čt 16,30-18,00 44 Atletika - přípravka L. Komvalinová 1. ZŠ út,čt 16,30-17,30 32 JI-JITSU S. Kovařík 6. ZŠ út 16,00-17,00 21 Keramika II. J. Holeček DDM út 15,00-17,00 7 Florbal L. Jadlovský 3. ZŠ út/pá 18,00-19,30 18,30-20,00 Tee klub E. Pupáková DDM út 17-18,30 18 Florbal M. Jurič 5. ZŠ út 14,00-15,00 18 Outdoorový kr.teečko P. Pupák DDM út 16,00-17,30 13 Judo III. P.Mošna 4.ZŠ út, čt 16,45 18,45 14 My a Já E. Pupáková DDM út 15,00 16,30 12 Princezny z orientu H. Medkoá 4. ZŠ čt 15,30-17,00 16 Výtvarka J. Sušánková 4. ZŠ út 15,00-16,30 17 Cvičení rodičů s dětmi Myslivcová 3.ZŠ út 17 18,00 13 Pohybové hry smíšené A. Fialová 3.ZŠ út 15,30 16,30 17 Taneční kr. mladší M. Hurtová 1. ZŠ út 13,15-14,15 18 Taneční kr. starší M. Hurtová 1. ZŠ út 14,15-15,15 12 Cyklo klub P. Fiala 2. ZŠ út čt 17-19,00 20 Volejbal ml. dívky P. Marková 3. ZŠ st 15,00-16,30 12 Sportovní hry S. Buzická 3.ZŠ st 14 15,00 16 Volejbal J. Horák 3. ZŠ st 16,30-18,00 11 Ruční práce a řemesla K.R.Nováková 4. ZŠ st ,00 10 Sportovní hry L. Kubalová 3.ZŠ st 14 15,00 14 Basketbal L. Poprocká 1. ZŠ st 20,00-21,00 7 Jezdecký II. P. Korelusová DDM st 15 17,00 14 Přírodovědný kroužek P. Marková 4. ZŠ st 14,30-16,00 18 Horolezení -uzlíčci T. Šabachová DDM st 16,30 18,00 18 Horolezení uzlíčci II. T. Šabachová DDM st 15 16,30 10 Pozorňáček E. Pupáková DDM st 15,00-16,30 8 Keramika Šperlová, Šnajdrová 5. ZŠ st 13,30-15,00 25 Cvičení rodičů s dětmi Dvořáková, Fialová 2. ZŠ st Kytarový kroužek H. Kočková DDM po 15,00 16,00 14 Sovička N. Janotová DDM st 17,00-18,00 17 Sportovní hry I. Josková 4. ZŠ st 14,00-16,

13 Sportovní odpoledne H. Medková 4. ZŠ st 15,00-17,00 30 Chovatelský II. M. Škoda DDM st 15 17,00 17 Keramika III. J.Holeček DDM st 14,30 16,30 14 Rybářský II R. Glazer DDM st 15 17,00 18 Flétna zač.. A. Fialová 2.ZŠ st 14 16,30 11 C Walk L. Kuna DDM st 16,00-18,00 12 Německý jazyk L. Vlková 5. ZŠ st 14,00-14,45 17 Kytara pro pokroč. H. Kočková DDM st 16,00 17,00 8 Kouzelná vařečka K. Sládková DDM st 15,30-17,00 20 Streetdance P.Fiala 1. ZŠ čt 17,00 18,00 13 Angličtina Provázek 3. ZŠ čt 13,30-14,30 14 Pohybové hry M. Novotná 1. ZŠ čt 13,00-14,00 17 Chovatelský Akva tera M. Škoda DDM čt 15,00-16,30 8 Klub šikovných ručiček I. Bosáková DDM čt 15,30-17,00 10 Recitace M. Špalková 3. ZŠ čt 13,30-14,30 12 Sportovní gymn. J. Vozková 4. ZŠ čt 13,30 15,30 26 Judo VI. Honomichl 4. ZŠ čt/út 16,45 18,30 13 Tai či II. V. Šrámek DDM čt 18,00 19,00 12 Novináři K. Opltová DDM čt 15 17,00 9 Dinamická jóga S. Kovařík DDM čt 17,00-18,30 12 Klub vodních sportů P. Polák loděnice čt st, 16 19,00 14 Piráti R. Poláková Loděnice čt,st 16,00-19,00 11 Cvičení rodičů s dětmi Fialová, Dvořáková 2.ZŠ čt 17-18,00 22 Kantráček H. Medková 4. ZŠ čt 15,00-16,30 18 Angličtina IK. Bosáková DDM čt 14,00-15,00 14 Deskové hry M.Korbičková 3. ZŠ čt 14,00-15,00 21 Klub maminek Jahůdka J. Flaismannová DDM čt,,út 9 12,00 40 Capoiero P. Jarušek 1.ZŠ čt 18,00-19,30 18 Horolezecký Dober I. Z. Fafílková, Šabachová DDM čt,út 16 17,30 22 Horolezecký Dober II. Z. Fafílková, Šabachová DDM čt,út 17,30 18,30 15 Proměny Jarušková Palackého pa 16,30 19,00 25 Poměnky L. Kučová DDM pá 16,00 18,00 25 Streetdance Hazlov Z. Fiala Hazlov pá 17,00 18,00 18 Tanečky I. I.Baniunynská 3. ZŠ pá 13,00-14,30 18 Sálová kopaná V. Uhlík 5. ZŠ pá 14,00-15,00 14 Tanečka II. A. Šťastná 3. ZŠ pá 13,00-14,30 13 Filmařský klub L.Wacková DDM pá 15,00-17,00 15 Hudebně pohybový J. Šťastná 3. ZŠ pá 13,00-14,30 15 Lehká atletika P. Učík 1. ZŠ po-pá 16,30 18,00 53 Klub nocovek E. Pupáková DDM pá-so 17,00-10,00 26 Florbal 1. ZŠ M. Voborník 1. ZŠ pá 15,00-17,00 17 Cvičení s Anetou A. Menclová DDM pá 18,00-20,00 13 Klub deskových her A.Fialová Palackého 8 pá 16,30-18,00 14 Step M.Selnárová 1. ZŠ pá 17,00-18,30 9 Jezdecký III. B. Rustlůerová DDM pa 15,00-17,00 8 Pěvecký M.Talmanová, I.Bezděková 5. ZŠ pa 13,30-15,30 71 Novináři K. Opltová DDM pá 15,00-17,00 9 Stolní tenis O. Kocum 2. ZŠ pá 15 16,00 17

14 Temní jezdci M. Schödel DDM so 11,00-17,00 7 Kynologický kr. R. Kříž DDM ne 15,00-18, Příležitostná zájmová činnost 5.1. Akce společné Maskot DDM Sova Název akce místo datum počet účast. Den otevřených dveří DDM Den dětí se Sovou DDM Akce pro děti

15 5.2. Soutěže MŠMT Předmětové soutěže MŠMT: zajištění soutěží ( nákup cen, finanční zabezpečení, proplácení cestovného ) spolupráce s pořadatelem, garantem soutěže a porotci a s krajským úřadem KV organizace soutěží účetní agenda, zpracování dokumentace k soutěžím Matematická olympiáda kat. A kraj Matematická olympiáda programování Matematická olympiáda Z Matematická olympiáda Z Dějepis ZŠ třída ZŠ okres Český jazyk I. kategorie Český jazyk II. kategorie SCJ německý jazyk okres SCJ anglický jazyk III. kategorie SCJ anglický jazyk I. + II. kategorie ZUŠ smyčcové nástroje Zeměpisná OL. A,B,C,D ZUŠ klavír ZUŠ kytara Matematická olympiáda Z9 kraj CP dětská scéna Chemická OL. D ZUŠ klavír kraj ZUŠ dechové orchestry kraj Dějepisná olympiáda kraj Biologická OL, C Fyzikální olympiáda E a F ZUŠ Jazz a ostatní orchestry - kraj Matematická olympiáda kat. B a C kraj Biologická OL, D Český jazyk II. kategorie kraj Matematická olympiáda 6., 7., 8. třídy Turnaj mladých fyziků Programování SS SOČ Dopravní soutěž I. kategorie Dopravní soutěž II. kategorie Pythagoriáda 5. třídy okres Pythagoriáda Z6, Z7, Z Fyzikální olympiáda Archimédiáda okres 30 Sportovní soutěže MŠMT Corny CAP V. kategorie Atletický čtyřboj IV. kategorie, FOK 70

16 Přespolní běh, IV. kategorie, FOK Přespolní běh, V. kategorie, FOK Stolní tenis, V. kategorie, FOK Stolní tenis, V. kategorie, KK Basketbal, VI. kategorie, FOK, dívky Plavání, V. kategorie, FOK Florbal OFC, IV. kat. H. FOK Florbal OFC, IV. kat. D. FOK Florbal OFC, IV. kat. H. KK Florbal OFC, IV. kat. D. KK Preventan CUP II. kategorie, dívky Preventav Cup II. kategorie, smíšená dr Pohár rozhlasu FOK 72 Celkem soutěže MŠMT Akce oddělení estetiky Přehled vystoupení zájmových kroužků Pomněnky Mikulášská Cheb Mikulášská F. Lázně Vánoční trhy Cheb Maškarní Cheb Maškarní Lipová Fantastický let Cheb Den dětí Cheb 16

17 TS Imagine Adventní náměstí Cheb Maškarní Cheb Fantastický let Cheb Den dětí se Sovou Háje 11 Step Hasičský ples Cheb Ples Joker Cheb Fantastický let Cheb Oslavy DPD Cheb Den stepu Praha 6 Kantráček Vánoční besídka Cheb Fantastický let Cheb Den dětí se Sovou Cheb 15 Princezny z orientu Vánoční besídka Cheb Ples Cheb Fantastický let Cheb Den dětí se Sovou Cheb 11 Divadelní studio Představení D klub Představení DDM 28 Celkem: 335

18 Přehlídka pohybových skupin Fantastický let Přehled na turnajích a sportovních přeborech JUDO OP ČR Brno Karlovarská liga M. Lázně OP ČR Teplice VC Karlovy Vary ČP Teplice VC Mariánské Lázně soutěž Teplice VC Nepomuk VC Cheb Cheb VC Karlovy Vary ČP Chomutov Chomutov 6 Temní jezdci MČR Praha 4 Celkem 134

19 Akce pro rodiny Akce oddělení: Drakiáda Cheb Noční pochod Cheb Vystoupení na Adventních trzích Cheb Výtvarný ateliér DDM Fantastický let přehlídka hoh.sk. Cheb Hrátky se psy Cheb Legrácky v terénu Cheb Filmová premiéra Cheb Den dětí v Nebanicích Nebanice Cekem 1299 Víkendové akce Nocovka Roztržka velmožů Cheb Nocovka Z knížete králem Cheb Nocovka Co ty na to Otakare Cheb Nocovka Královská rodina Cheb Soustředění dramatických kr. Cheb Noc s Andersenem Cheb Celkem 241

20 Nepravidelné akce zájmových útvarů nocovka Pochod Pašerácká stezka JUDO Volejbalový turnaj Volejbal Celostátní filmová soutěž Zlaté slunce Dvůr Králové Seminář Stepu Praha 6 Celkem 95 Akce pro děti

21 Doškolování a porady Schůzka externích pracovníků Cheb Školení BOZP a PO Cheb Kurz nízkých lanových aktivit Náchod Seminář týrání dětí Kraslice Předávání osvědčení externím prac. Cheb Schůzka choreografů Cheb Schůzky s realizátory Fantastického letu Cheb 25.2 Seminář studium pedagogiky Plzeň Kurz zdravotníka zotavovacích akcí Cheb Porada k letním táborům a exter. Prac. Cheb Akce oddělení společenských věd Ekohrátky Dolní Dvory Deskové hry Plesná Ekohrátky DDM Mikulášská Cheb Mikulášská F. Lázně Ekohrátky DDM Kuželkový turnaj Cheb Vánoční turnaj v deskových hrách DDM Tělomrsk 3.ZŠ Maškarní Cheb Maškarní DDM Maškarní Plesná Ekohrátky DDM Jarní koncert Cheb Bismarkova věž Zelená hora Pohádková cesta pro MŠ DDM Cekem 1482 Víkendové pobyty Expedice Hřensko Hřensko Výcvik hvězdné Flotily Kraslice Nocovka deskových her 3. ZŠ Škola v přírodě pro 6. ZŠ Kraslice Celkem 88

22 Přehled vystoupení zájmových kroužků 2.6. flétna vernisáž Cheb flétna Vánoční koncert Cheb jahůdka Mikulášská Cheb sovička Fantastický let Cheb jahůdka Den dětí Cheb 24 Celkem 106 Výukové programy Výuka je rozdělena do 3. částí 1. základy silničního předpisu jízda na DH, jízda zručnosti, CD testy 2. křižovatky, dokončení pravidel silničního provozu 3. zkoušky cyklistů září 2013 říjen 2013 jarní část duben květen 225 žáků 87 žáků 235 žáků 345 žáků V rámci DV proběhla a Dopravní soutěž mladých cyklistu ve spolupráci s BESIP Karlovy Vary, kde se zúčastnilo celkem 60 žáků ze 15 škol celého okresu. Pro žáky ze škol se speciálním výukovým programem se konala dopravní soutěž, kde se zúčastnilo 12 žáků. Celkem se tedy zúčastnilo tohoto výukového programu 963 žáků

23 Semináře a školení: školení exter. Prac BOZP Cheb Seminář k dopravní výchově Žinkovy Geocaching Sokolov Seminář Stalking a týrání dětí Kraslice Semináž slaďování rodiny Cheb Pravidelná účast ve skupině Komunitního plánování, kterou utvořilo město Cheb. Ve skupině jsou zástupci městské policie, státní policie, učitelé ZŠ a SŠ, zástupci NNO a pracovníci MÚ Cheb Akce oddělení přírodovědy Zájezd do bazénu ve Weidenu SRN Jarní modelování DDM Zájezd do bazénu ve Weidenu SRN Celkem 114 Výukové programy pro předškoláky: Cílem výukových programů bylo seznámit předškoláky s prací v keramické dílně a rozvinout motorické schopnosti a vnímání 3D útvarů. Účastníci začali práci s nejjednoduššími útvary a postupně přešli na složitější útvary. V neposlední řadě bylo cílem rozvinout u nich zájem o pravidelné navštěvování zájmových činností. Výukový program vychází z RVP MŠ. Celkem nás navštívilo 1310 dětí a proběhlo 115 hodinových lekcí. Pomněnky

24 5.6. Akce oddělení turistiky a sportu Sportovní soutěže Přespolní běh III. A IV. Kat Přespolní běh V a Via Přespolní běh - okrsek ZŠ I. a II Přespolní běh FOK III. A IV Plavání okr. I. + II..ZŠ Plavání III.+IV. Kat Plavání okr. III+IV..ZŠ okr Pohár rozhlasu -okrsek Celkem 901 Akce oddělení Odpoledne v sedle Cheb Chebské pádlování Cheb Sportovní den gymnázia - stěna Cheb Sportovní den gymnázia-lodě Cheb hodinovka na stěně Cheb Celkem 134 Víkendové akce Víkendovka Tisá Víkenovka Kadaň Celkem 37

25 Akce horolezeckého kroužku Závody v lezení Stříbro Lezecké závody Plzeň Boulder Cup Stříbro Maglajz Boulder Cup Kladruby Závody v terénu Závody v lezení Stříbro Závody v lezení Kladruby Celkem 181 Akce na horostěně Horolezecký kroužek DOBER! Víkendovka Lezcova ARENA, Poslední březnový víkend se konala již tradiční jarní víkendovka, tentokráte v Kadani a jejím blízkém okolí. Horolezecký oddíl pod DDM Sova Cheb si jako hlavní bod programu zvolil návštěvu nové lezecké arény v Jirkově a poté boulderingové stěny v Kadaňském DDM. Nemohla samozřejmě chybět ani tradiční večerní zpívaná. Nedělní příjemný pěší výlet malebnou kadaňskou přírodou pak byl již samozřejmostí. Po těchto dvou náročných dnech byly všechny děti spokojeně unavené a již dopředu natěšené na další podobné akce. 24-hodinovka, Jako již každoročně se i letos konala tradiční 24-hodinovka - lezecká akce pro širokou veřejnost. Všichni, kteří dorazili, si mohli užít nádherné, sportovně laděné odpoledne za

Dům dětí a mládeže, Školní 1638, Tachov. Rámcový plán činnosti DDM Mraveniště TACHOV pro školní rok 2014/2015

Dům dětí a mládeže, Školní 1638, Tachov. Rámcový plán činnosti DDM Mraveniště TACHOV pro školní rok 2014/2015 Č. j.: 40 / 2014 Dům dětí a mládeže, Školní 1638, Tachov Rámcový plán činnosti DDM Mraveniště TACHOV pro školní rok 2014/2015 Plán byl projednán na poradě pracovníků DDM a pedagogickou radou dne 8.10.2014

Více

LETNÍ TÁBORY 2011 Vážení rodiče, milé děti! Dovolujeme si Vás pozvat na letní tábory, které jsme připravili v naší již 20.sezóně. Tábory pořádáme v rekreačním středisku Blaník (okr. Benešov), který je

Více

11. Vybíjená (Preventan Cup)

11. Vybíjená (Preventan Cup) Příloha č. 1 b PŘEHLED SOUTĚŽÍ A AKCÍ 2013-14 (soutěže doporučené MŠMT ČR + ostatní) termín název soutěže určeno pro místo konání zodpovědný pracovník září 31.8.-1. Vesele do nového školního roku veřejnost

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Plán práce na školní rok 2013 2014 platný od 1. 9. 2013 zpracovala Bc. Eliška Ziková 1. Pravidelná zájmová činnost Při DDM bude letos pracovat

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

Výroční hodnotící celoroční zpráva. ve školním roce 2010-2011

Výroční hodnotící celoroční zpráva. ve školním roce 2010-2011 Dům dětí a mládeže Rokycany, Čechova 1155 Rokycany 337 01 Výroční hodnotící celoroční zpráva ve školním roce 2010-2011 Dům dětí a mládeže Rokycany,Čechova 1155 Rokycany 337 01 Tel., fax.: 371 722 618 e.mail:

Více

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE SOVA CHEB Goethova 26, příspěvková organizace 350 02, Cheb www.ddmcheb.cz NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ ŠKOLNÍ ROK 2014 / 2015 Pravidelné zájmové kroužky Na následujících stránkách naleznete

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

1. HISTORIE. 1978-1989 Okresní dům pionýrů a mládeže. 1989-1994 Dům dětí a mládeže. 1994 - Dům dětí a mládeže Kamarád

1. HISTORIE. 1978-1989 Okresní dům pionýrů a mládeže. 1989-1994 Dům dětí a mládeže. 1994 - Dům dětí a mládeže Kamarád P R E Z E N T A C E OBSAH 1. Historie 2. Současnost 3. Náhled na jednotlivá pracoviště 4. Hlavní náplň činnosti DDM a) pravidelná činnost b) příležitostná činnosti c) spontánní činnost d) metodická činnost

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Dům dětí a mládeže Větrník, Riegrova 16, Liberec 1,tel/fax: 048/2713161, e-mail: jana.pavlikova@ddmliberec.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 V Liberci 3.5.2013 Vypracoval: Schválil: Předkládá:

Více

Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010

Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010 Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010 Výtvarný kroužek - kresba, malba, grafické techniky pro děti a nové výtvarné techniky/ enkaustika, koláže../ věk: /7-15 let/ vedoucí: Alena Kofroňová 1. schůzka

Více

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 1 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 PROVOZNÍ ŘÁD dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 HISTORIE 2006 2009 rozvíjení aktivit pro rodiny s nejmenšími dětmi (cvičení maminek s miminky, cvičení pro

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

Gymnázium Havlíčkův Brod

Gymnázium Havlíčkův Brod Gymnázium Havlíčkův Brod TĚLESNÁ VÝCHOVA POHYBOVÉ A RELAXAČNÍ AKTIVITY SPORT Vyučující tělesné výchovy Richter Martin, Mgr. richter@ghb.cz Kučírková Gabriela, Mgr. kucirkova@ghb.cz Prchal Josef prchal@ghb.cz

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

DDM Sova Cheb Goethova 26, příspěvková organizace 350 02 Cheb www.ddmcheb.cz NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ 2015/2016

DDM Sova Cheb Goethova 26, příspěvková organizace 350 02 Cheb www.ddmcheb.cz NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ 2015/2016 DDM Sova Cheb Goethova 26, příspěvková organizace 350 02 Cheb www.ddmcheb.cz NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ 2015/2016 Pravidelné zájmové kroužky Na následujících stránkách naleznete seznam pravidelných zájmových

Více

Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové

Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové 1 Obsah: 1. Identifikační údaje a. Základní údaje organizace b. Charakteristika organizace 2. Cíle zájmového vzdělávání 3. Délka a časový plán

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

1. Organizace školního roku 2012/2013

1. Organizace školního roku 2012/2013 1. Organizace školního roku 2012/2013 Základní škola Neubuz, příspěvková organizace, okr. Zlín IČO: 71005463 www.zsneubuz.cz tel.: 577 983 515, mobil 605 146 396 email: zsneubuz@seznam.cz Ředitelka školy:

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

Hlavním posláním středisek je zajišťování volnočasových aktivit pro děti a mládež a pro širokou veřejnost v daném místě. Střediska nabízejí:

Hlavním posláním středisek je zajišťování volnočasových aktivit pro děti a mládež a pro širokou veřejnost v daném místě. Střediska nabízejí: Střediska volného času v ČR aktuálně Společně se školními družinami a školními kluby je řadíme mezi školská zařízení pro zájmové vzdělávání. Střediska volného času jsou tohoto typu: domy dětí a mládeže

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. DDM Sova Cheb

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. DDM Sova Cheb ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DDM Sova Cheb Obsah Školního vzdělávacího programu: 1. Identifikační údaje DDM Sova 2. Charakteristika DDM Sova 2.1. Prostorové a materiální podmínky 2.2. Personální podmínky

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace je vydán na základě zákona 561/2004, 3, odst. 3 a 5, odst. 2,3. v návaznosti

Více

Název soutěže. v ústředním (celorepublikovém), příp. v mezinárodním kole. v okresním kole

Název soutěže. v ústředním (celorepublikovém), příp. v mezinárodním kole. v okresním kole Název školy Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 - příspěvková organizace Přehled umístění žáků školy v soutěžích ve školním roce 2010/2011 umístění Název soutěže v okresním kole oblastním) (nebo Soutěže

Více

ŠKOLICÍ STŘEDISKO NÁCHOD

ŠKOLICÍ STŘEDISKO NÁCHOD ŠKOLICÍ STŘEDISKO NÁCHOD zpráva o činnosti v roce 2013 Duha Školicí středisko Náchod je organizace, která pořádá vzdělávací programy především pro instruktory, vedoucí, lektory, ale i mládež a dospělé

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

Součást serie závodů v lezecké všestrannosti mládeže

Součást serie závodů v lezecké všestrannosti mládeže Součást serie závodů v lezecké všestrannosti mládeže Partneři Rock Point Překližka cup 2012 Výsledky: Kategorie H1 Májový open cup Cesta číslo 9 Cesta číslo 5 kvalifikace Finále BODY BODY 4 Cesta č.4 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek ŠKOLA : ZŠ a MŠ Horní Jiřetín ŠK. ROK : 2014/2015 1.SEZNÁMENÍ

Více

Městský dům dětí a mládeže Sluníčko Aš Štefánikova 2515 Aš

Městský dům dětí a mládeže Sluníčko Aš Štefánikova 2515 Aš Městský dům dětí a mládeže Sluníčko Aš Štefánikova 2515 Aš Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 1 OBSAH: 1. Charakteristika zařízení 1.1.1 Formy zájmového vzdělávání v domě dětí a mládeže 1.1.2 Vzdělávání

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 V průběhu roku 2011 došlo ke změnám v našem zařízení zejména ve druzích poskytovaných služeb. Z důvodu dlouhodobé

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí 1 PŘEHLED úkolů, termínů a akcí ve školním roce 2014 2015 ZŠ Dolní Dobrouč 2 Pedagogické rady: zahajovací I. čtvrtletí I. pololetí III. čtvrtletí II. pololetí závěrečná 28. 8. (čtvrtek) 12. 11. (středa)

Více

- 3. 9. 10:15 divadlo nádvoří. - 4. 9. fotografování 1. tříd MF Dnes - 7. 9. třídní schůzky 1. třídy - 8. 9. třídní schůzky 2. 9. tř.

- 3. 9. 10:15 divadlo nádvoří. - 4. 9. fotografování 1. tříd MF Dnes - 7. 9. třídní schůzky 1. třídy - 8. 9. třídní schůzky 2. 9. tř. - 1. 9. Slavnostní zahájení školního roku - 3. 9. 10:15 divadlo nádvoří - 4. 9. fotografování 1. tříd MF Dnes - 7. 9. třídní schůzky 1. třídy - 8. 9. třídní schůzky 2. 9. tř. - 9. 9. třídní schůzky 2.

Více

Soutěže ve školním roce 2011/2012

Soutěže ve školním roce 2011/2012 Soutěže ve školním roce 2011/2012 Termín Název soutěže Umístění 5. říjen Podzimní Kiosk 1. stupeň Výsledky: 1.třídy 1.místo: Stráněl Vojtěch 2.místo: Šmídová Michaela 2.třídy - 2.místo: Nesvadba Tomáš

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni 1. Projektové dny Projektové dny na 1. stupni Projektové dny- 1. stupeň Projekt Mezipředmětové vztahy Metody +formy práce, Seznamuje se s přírodou v okolí školy Vytváří si pozitivní vztah k přírodě Dokáže

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 IČ: 22832611, tel./fax: +420 325643312, čís. bank. účtu: 152777556/0600 Zpráva o činnosti v roce 2013 Vypracovala: Mgr. Monika

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Plán akcí ve školním roce 2008/2009 I.stupeň 1. a 2.třídy Září : Příprava a zahájení projektu Roční doby podzim Příprava programu pro práci s

Plán akcí ve školním roce 2008/2009 I.stupeň 1. a 2.třídy Září : Příprava a zahájení projektu Roční doby podzim Příprava programu pro práci s Plán akcí ve školním roce 2008/2009 I.stupeň 1. a 2.třídy Září : Příprava a zahájení projektu Roční doby podzim Příprava programu pro práci s předškoláky Zahájení výuky plavání Navázání spolupráce 1.a

Více

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris počítače příroda Zážitek hudba Zábava Semináře tanec ekologie Tábory zpěv sport

Více

Rodinné centrum MOZAIKA o.s.

Rodinné centrum MOZAIKA o.s. Rodinné centrum MOZAIKA o.s. nezisková organizace Mgr. Alena Ptáčková Ing. Bc. Jana Kovaříková Co naše skupina chtěla? rodinné bezbariérové centrum pro místní obyvatele místo setkávání pro aktivity, vzdělání,

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM školní rok 20014/2015 Vypracoval: Mgr. Miloš Kejklíček Schváleno: 30.října 2014-1 - ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM I. Cíle vzdělávání AZ CENTRUM Havlíčkův Brod Středisko volného času,

Více

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK. Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.ROK 2014-2015 Charakteristika školy: Základní škola Škola je od 1.

Více

Akce školy školní rok 2012/2013

Akce školy školní rok 2012/2013 1) Žáci se zapojili do těchto soutěží: Akce školy školní rok 2012/2013 27. ledna 2013 - Dívka roku, K3 Bohumín (Dívka publika žákyně 9. B), 8. února 2013 - Školní kolo v recitační soutěži, 25. února 2013

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Minimální preventivní program 2013-2014 Příloha celoročního plánu. Program protidrogové prevence pro školní rok 2013-2014 Úvod:

Více

Projekt. Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,o.s.

Projekt. Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,o.s. Projekt 2012 Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,o.s. 1 Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,o.s. Souhrnný projekt A) Mezinárodní soutěže, příprava, prezentace a

Více

1. Výzkumy. INFORMAČNÍ LETÁK kompletní informace o aktivitách projektu Klíče pro život

1. Výzkumy. INFORMAČNÍ LETÁK kompletní informace o aktivitách projektu Klíče pro život 1. Výzkumy pedagogičtí pracovníci, pracovníci pracující s dětmi a mládeží, děti a mládež Metodologie: sběr dat bude realizován technikou strukturovaných řízených rozhovorů (dotazníkem) v organizacích zabývajících

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

PRímEstské tábory se školkou

PRímEstské tábory se školkou PRímEstské tábory se školkou Stejně jako v letech 2007, 2008, 2009, 2010 připravujeme pro Vaše děti Příměstské tábory Sluníčka se školkou 2011. PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY SLUNÍČKA SE ŠKOLKOU VE ŽLUTÝCH LÁZNÍCH

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD) Obsah Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín,... 2 pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)... 2 Charakteristika ŠD... 2 Materiální podmínky... 2 Ekonomické podmínky... 3 Personální podmínky...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř.

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 1. 9. Slavnostní zahájení školního roku - 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 10. 9. divadelní představení na

Více

30. 4. Hobby závody pro jezdce i koně i bez licencí (Střední zemědělská škola Lanškroun)

30. 4. Hobby závody pro jezdce i koně i bez licencí (Střední zemědělská škola Lanškroun) KALENDÁŘ AKCÍ 2011 BŘEZEN 4.3. Ples ORPA, sál Kulturního domu Ţichlínek 5.3. Loučení se zimou Maškarní karneval na lyţích (Čenkovice) 5.3. Masopustní průvod (Horní Čermná) 5.3. Country bál (KČT Lanškroun)

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz V letošním roce vyučujeme 172 žáků v 9 ročnících, máme 15 učitelů a dvě vychovatelky školní družiny. O bezproblémový

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště OSTRAVA Inspekční zpráva Školní družina Mateřská škola Mateřinka, s.r.o., 736 01 Okružní 13, Havířov-Šumbark Identifikátor zařízení: 600 000 966 Zřizovatel: Pavla

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Měsíční plán činností ZŠ Lipov

Měsíční plán činností ZŠ Lipov Měsíc: září Rok: 2014 1.9. všichni Slavnostní zahájení 24.9. 1. stupeň Koncert J. Uhlíře (Strážnice) 24.9. Šá + ž. Přespolní běh - okres (Hodonín) 29.9. Ve DVPP - ŠMP na škole (Hodonín) 30.9. Jv + 9. tř.

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima)

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Informace pro žáky budoucích 1. ročníků čtyřletého (1.A) a osmiletého

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 OBSAH: I. Analýza II. Strategické cíle a vize III. Povinné přílohy a) Rozpracování úkolů b) Plán pedagogických

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Dům dětí a mládeže Český Krumlov, Linecká 67, 381 01 Český Krumlov, IČO:00665711, tel. 380 716 407 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Dům dětí a mládeže Český Krumlov a pobočka Kaplice ve školním roce 2013/2014

Více

Žádosti o příspěvek formou školského grantu rok 2012 1. etapa

Žádosti o příspěvek formou školského grantu rok 2012 1. etapa Žádosti o příspěvek formou školského grantu rok 2012 1. etapa žadatel IČ účel požadovaná částka v Kč Mateřská škola Sovička, Česká Lípa, Antonína Sovy 1740, PO Mateřská škola Pastelka, Česká Lípa, Svárovská

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2003/2004

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2003/2004 Dům dětí a mládeže Dolnonádražní 269, OSEK, 417 05 IČO: 70825645 tel.č.: 417837205, 417 579 713 e-mail: ddmosek@volny.cz webové stránky: www.ddmosek.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2003/2004... razítko

Více

160 408 Modul č. 1 TURISTIKA dopoledne: Příjezd, ubytování, seznámení s režimem pobytu a nejbližším okolím odpoledne: Výlet přes tři kopce - podzemí Jiřetína pod Jedlovou (štola J. Evangelisty) -

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009 23. 27. června 2009 Tábor Vítejte v Táboře Město Tábor bylo založeno husity v roce 1420. Leží 90 km od hlavního města České republiky a je druhým největším jihočeským

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Plán akcí na školní rok 2011/12

Plán akcí na školní rok 2011/12 Plán akcí na školní rok 2011/12 Září Fotografování prvňáčků 8. 9.2011 Ajax projekt Policie ČR - celoročně Evropský den jazyků 26.9. Sběr kaštanů a žaludů Varhanní koncert pro žáky 5.tříd Výuka na dopravním

Více

Nabídka zájmových útvarů

Nabídka zájmových útvarů Nabídka zájmových útvarů 2014-2015 Nabídka zájmových útvarů ve školním roce 2014-2015 Název ZÚ Programová náplň Věk Junior Ranger Anglická škola Studio Mandragora seznamování s prací informační a strážní

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

Příloha č.2 Podpořené projekty v programu škola - centrum vdělávání

Příloha č.2 Podpořené projekty v programu škola - centrum vdělávání Přílohy Příloha č. 1 Vnější prostředí školy Vlivy politické Mezoprostředí školy Vlivy kulturní Žáci Rodiče Konkurence Resortní organizace Vnitřní vlivy Kvalita učitelů Kvalita vedení Kultura a klima školy

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

R o z h o d n u t í č í s. 16/2007 ředitele VOŠ, SŠ, COP. O vydání provozního řádu domova mládeže VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí

R o z h o d n u t í č í s. 16/2007 ředitele VOŠ, SŠ, COP. O vydání provozního řádu domova mládeže VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí VOŠ, SŠ, COP Budějovická 421 Sezimovo Ústí R o z h o d n u t í č í s. 16/2007 ředitele VOŠ, SŠ, COP O vydání provozního řádu domova mládeže VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí V návaznosti na platné zákonné normy,

Více

Dobrý den! Přihlašte se! Co se dělo?

Dobrý den! Přihlašte se! Co se dělo? Zpravodaj Domu dětí a mládeže Velké Meziříčí 29.4. 2015 Ročník 1, číslo 4 Dobrý den! Vkvětnu dobíháme do cílové rovinky, atodoslova. Čeká nás spoustu sportovních akcí ahlavně finále: naše domečkovská Akademie,

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Dům dětí a mládeže Větrník, Riegrova 16, Liberec 1,tel/fax: 048/2713161, e-mail: jana.pavlikova@ddmliberec.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 V Liberci 30.4.2014 Vypracoval: Schválil: Předkládá:

Více

Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek MŠ TU.MŠ

Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek MŠ TU.MŠ Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek MŠ TU.MŠ CZ 1.07/1.3.07/04.0005 v rámci grantového projektu OPVK podpořeného v globálním grantu - oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Více

Celoroční plán činnosti Domu dětí a mládeže Rokycany. Školní rok 2012-2013

Celoroční plán činnosti Domu dětí a mládeže Rokycany. Školní rok 2012-2013 Dům dětí a mládeže Rokycany Celoroční plán činnosti Domu dětí a mládeže Rokycany Školní rok 2012-2013 Dům dětí a mládeže Rokycany,Čechova 1155 Rokycany 337 01 Tel., fax.: 371 722 618 E.mail: ddmrokycany@seznam.cz

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2004/2005

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2004/2005 Dům dětí a mládeže Dolnonádražní 269, OSEK, 417 05 IČO: 70825645 tel.č.: 417837205, 417 579 713 e-mail: ddmosek@volny.cz webové stránky: www.ddmosek.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2004/2005... razítko

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více