ÚVODNÍ SLOVO. Vážení čtenáři,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚVODNÍ SLOVO. Vážení čtenáři,"

Transkript

1 ÚVODNÍ SLOVO Vážení čtenáři, s potěšením Vám předkládáme výroční zprávu humanitárního sdružení HANDICAP(?) Zlín za rok Patříme třináctým rokem mezi nestátní neziskové organizace působící v sociální oblasti. Naše aktivity jsou směrovány především ve prospěch lidí s tělesným handicapem a kombinovaným postižením z regionu Zlínska, kteří žijí ve svých samostatných domácnostech. Vytváříme našim klientům takové podmínky, aby mohli žít bez ústavního zastřešení, aby mohli patřit do přirozeného prostředí a žít svým nezávislým životem, svým zvoleným životním stylem v domácím prostředí. HANDICAP(?) Zlín je servisní organizací, která v roce 2005 poskytovala sociální služby sedmi desítkám klientů, přičemž u několika z nich zajišťovala celodenní péči. Osu činnosti tvořila pomoc ve formě osobní asistence a ve formě osobní asistence dopravní (tzv. speciální přepravy imobilních). Sdružení také organizovalo pravidelné aktivity pro dalších sto klientů z řad dětí a mládeže a věnovalo se pořádání integračních volnočasových aktivit v rámci svého Klubu handicapovaných dětí. Neodmyslitelně k naší činnosti patří také sportovní činnost. Oddíl zrakově postižených kuželkářů sklízel sportovní úspěchy v ligové soutěži i v rámci řady turnajů. Nechybělo ani pravidelné rekondiční plavání a řada netradičních závodů. Naše aktivity přispívají k celkovému začlenění lidí s postižením do běžné společnosti a my jsme rádi, že jsme se mohli při tomto úsilí opřít o celou řadu partnerů. Tato výroční zpráva je věnována především Vám, našim donátorům, dárcům, odborníkům po boku a dalším spřízněným přátelům. Vaše pomoc, především věnované prostředky, poskytnutý volný čas a odborné rady nás nejen těší, ale i zavazují do budoucnosti. Věříme, že Vás následující text přesvědčí, že toto společné úsilí nebylo vynaloženo nadarmo. Mgr. Aleš Chudárek, předseda sdružení. 1

2 je dobrovolné občanské sdružení, které bylo registrováno v roce 1992 z iniciativy postižených občanů města Zlína. Už tehdy uvozovala stanovy organizace preambule, která platí doposud: Aktivní životní styl je základním předpokladem úspěšného zapojení do života lidské společnosti. Pro lidi se zdravotním postižením to platí mnohonásobně. Každý z nich má právo vědět, že může dokázat totéž, co zdravý člověk všechno jde, jen někdy trochu jinak. POSLÁNÍ A CÍLE ORGANIZACE Poslání: Občanské sdružení HANDICAP(?) Zlín nabízí lidem se zdravotním postižením ze Zlína a okolí pomoc v jejich nepříznivé osobní situaci a poskytuje podporu při jejich začleňování do běžného života. Hlavní cíle: 1. Usilovat o zlepšení životních podmínek osob se zdravotním postižením. 2. Podporovat pracovní a společenskou aktivitu osob se zdravotním postižením. 3. Podporovat a realizovat kulturní, společenské, sportovní, volnočasové a další aktivity členů. ZA ÚČELEM DOSAŽENÍ CÍLŮ PROVOZOVALO SDRUŽENÍ V R ZEJMÉNA: I. OSOBNĚ ASISTENČNÍ SLUŽBY ZAHRNUJÍCÍ: A. OSOBNÍ ASISTENCI TERÉNNÍ - U OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM B. OSOBNÍ ASISTENCI DOPRAVNÍ - SPECIÁLNÍ PŘEPRAVA IMOBILNÍCH II. KLUB HANDICAPOVANÝCH DĚTÍ III. SPORTOVNÍ KLUB ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH KUŽELKÁŘŮ IV. PŮJČOVNA KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK V. NOVÝ ZAČÁTEK HOSTOVSKÝ POKOJ VI. PRESENTAČNÍ A VYDAVATELSKÉ AKTIVITY VII. OSTATNÍ ČINNOST ČLENOVÉ A KLIENTI ORGANIZACE V ROCE 2005 Občanské sdružení "HANDICAP (?)" Zlín sdružovalo v roce 2005 celkem 132 členů, převážně zdravotně postižené děti a mládež, pro které připravovalo integrační, především aktivizační, volnočasové, kulturní a sportovní aktivity. Kromě této klasické spolkové činnosti realizovalo sdružení především sociální služby lidem se středním a těžkým zdravotním postižením a lidem s kombinovanými vadami. Jádro služeb tvořila osobní a dopravní asistence. Speciální služby využívalo periodicky či nárazově 70 klientů a řada organizací a institucí, které pracují ve prospěch osob se zdravotním postižením. 2

3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI KONTAKTNÍ A IDENTIFIKAČNÍ DATA Název: Právní forma: občanské sdružení Adresa: Padělky 1367, Zlín IČ: DIČ: CZ Tel.: , Bankovní spoj.: ČS, a.s. č.ú.: /0800 Registrace: u MV ČR VSC/ /92-R URL: STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE Statutárním zástupcem organizace je předseda Mgr. Aleš Chudárek. VÝBOR SDRUŽENÍ Sedmičlenný výbor sdružení se podílel na koncepční, koordinační a hodnotící činnosti organizace v následujícím složení: Mgr. Aleš Chudárek (předseda) DiS. Jakub Norek (místopředseda) Ivana Bednaříková (hospodaření) MUDr. Vladimír Řihák JUDr. Zdeňka Skácelová Ing. Tomáš Šácha Irena Gougelová REVIZNÍ KOMISE Revizní komise dohlíží na to, aby organizace vyvíjela činnost v souladu se zákony a stanovami sdružení a platným právním řádem ČR. Revizní komise dohlíží na správnost hospodaření a účelné nakládání s finančními prostředky. V roce 2004 pracovala v nezměněném složení: Ing. Miroslav Tománek, předseda RK Josef Mlýnek Marie Konečná SUPERVIZOR K dispozici byl pro podporu klientům a průběžnou odbornou pomoc a podporu pracovníkům nezávislý supervizor. Supervizi zajišťoval Mgr. Jan Vodák. 3

4 Organizační struktura sdružení ČLENSKÁ SCHŮZE VÝBOR SDRUŽENÍ* REVIZNÍ KOMISE* PŘEDSEDA* ÚČETNÍ Projekt Osobně asistenční služba OA terénní OA dopravní Projekt Integrační aktivity Klubu handicapovaných dětí 2005 SPORTOVNÍ KLUB zrakově postižených sportovců ředitel vedoucí klubu - DPČ vedoucí oddílu* vedoucí asistentka dispečerka vedoucí jednotlivých kroužků*, osobní asistenti*, lékař*, instruktoři*, ostatní dobrovolníci* 5,6 osobních asistentů + dobrovolníci* 5 osobních asistentů + dobrovolníci* 11 KLIENTŮ 59 KLIENTŮ 103 DĚTÍ A MLÁDEŽE 12 HRÁČŮ * neplacená funkce Supervizor 4

5 OSOBNĚ ASISTENČNÍ SLUŽBY Humanitární sdružení "HANDICAP (?)" Zlín zajišťovalo osobně asistenční služby u osob se zdravotním postižením ze zlínského regionu prostřednictvím 15 kmenových pracovníků a dále osob na dohody o pracovní činnosti a provedení práce a také za pomoci dobrovolných pracovníků. Realizované aktivity: 1. OSOBNÍ ASISTENCE TERÉNNÍ Obsah služby Služby osobní asistence mají klientovi zabezpečit základní životní potřeby, a to jak biologické (například příjem potravy, toaletu, polohování, hygienu, dále dopomoc při obstarání domácnosti, při nákupech, pochůzkách atp.), tak společenské (například při výchově dětí, při vzdělání a výkonu povolání, při kulturních a sportovních činnostech). To vše jako nutné vyrovnání příležitostí, které jsou sníženy zdravotním postižením nebo jinou příčinou. Osobní asistence řeší sociální handicap - oddělení od společnosti v důsledku zdravotního znevýhodnění. Služba zahrnovala: sociálně ošetřovatelské úkony (pomoc při hygieně a oblékání, přesuny na vozík, polohování, dopomoc při sebeobsluze klienta aj.), pomoc při zajištění chodu domácnosti (nákupy, úklid, praní, žehlení atp.), přípravu stravy a dopomoc při stravování, další asistenční úkony (nepřetržitě, periodicky či nárazově) Osobní asistence v domácnosti klientů Princip služby Služba byla založena na individuálním přístupu ke klientovi ze strany osobního asistenta - klient si specifikoval zabezpečení svých potřeb, sám určoval práci osobního asistenta. V průběhu výkonu služby u klienta dbal osobní asistent na dodržování jeho práv, především na respektování jeho soukromí, právo na zachování stylu života, právo na dodržování postupů při všech činnostech podle svých zvyklostí, právo na své tempo a rytmus života klienta atd. 5

6 Komu služba pomohla: Plynule jsme pokračovali v poskytování asistenčních služeb u dvou (polovinu roku u třech) klientů s myopatyí. Tato forma osobní asistence byla poskytována v nepřetržitém provozu denně včetně víkendů. Dalších 8 klientů využívalo tuto službu periodicky či nárazově, převážně ve všední dny od 8 do 16,30 hodin. Všichni klienti osobní asistence terénní byli obyvateli města Zlína. Dosažený účinek poskytovaných služeb: U klientů se zdravotním postižením, kteří vyžadují celodenní péči, byl zajištěn prostřednictvím osobní asistence nezávislý způsob života v jejich samostatných domácnostech. Díky tomu měli klienti vytvořeny podmínky také pro výkon zaměstnání a realizaci ostatních společenských aktivit podle svého výběru. U klientů využívající periodickou či nárazovou osobní asistenci terénní došlo k zabezpečení základní životních potřeb zabezpečení péče o svou domácnost v jinak chybějícím rozsahu zpřístupnění společenských aktivit podle svého výběru umožnění osobního projednávání úředních záležitostí, volnočasové vyžití, návštěvy podle svých představ atd. odejmutí zátěže rodinám klientů 6

7 2. OSOBNÍ ASISTENCE DOPRAVNÍ Obsah služby Zajištění přepravy klientů a osobní asistence v rámci této dopravy. Službu organizace zajišťovala dvanáctým rokem prostřednictvím upravených vozů, opatřených nájezdovými plošinami a kotvícím systémem pro přepravu vozíčkářů sedících během jízdy přímo na vozíku. Služba byla vykonávána formou přepravy klientů takzvaně "ode dveří ke dveřím" a umožňovala klientům kontakt se speciálními i běžnými školami, rehabilitačním stacionářem nebo chráněnými dílnami klientů. Dopomoc při nastupování klienta Služba umožňovala také dostupnost zdravotnických zařízení a úřadů a také kulturních, zájmových a dalších společenských aktivit klientů. Princip služby Služba je postavena na dopomoci osobních asistentů imobilním klientům při všech přesunech (doprovody, nástup a výstup), při uložení kompenzačních pomůcek, složení vozíku, dále v dohledu nad jejich zabezpečením zádržnými systémy a bezpečím v průběhu přepravy (vzhledem k případné hyperaktivitě, epilepsii atd.). Komu služba pomohla: Koordinaci přepravy zajišťoval dispečink v čase od 8 do 14 hodin. Exponovanou dobou dopravní asistence bylo v pracovní dny zejména rozmezí mezi hod. a pak mezi hod. V ostatních časech využívali službu nepravidelní klienti. Službu využívalo celkem 33 klientů denně (i vícenásobně) a dalších 32 osob a organizací nárazově či periodicky. Největší část klientů tvořili žáci Speciálních škol s více vadami ve Zlíně, Rehabilitačního stacionáře - Zlín Nivy, Dětské centrum Zlín, Dětský domov a Speciální školy Zlín - Lazy, UTB ve Zlíně, Městský stacionář KlubÍčko Zlín, Speciální mateřská škola Tlumačov a dále zaměstnanci chráněných dílen. Přehled obsluhovaných obcí a místních částí v rámci pravidelné dopravní asistence čítal: Zlín centrum, Zlín Jižní svahy, Jaroslavice, Otrokovice, Malenovice, Luhačovice, Napajedla, Žlutavy, Tlumačov, Želechovice, Štípu a Březůvky. Přehled realizovaných převozů a přepravních kilometrů 2005 POČET PŘEPRAVNÍCH KM POČET OSOB, kterým služba pomohla Vozidlo Za rok Průměr za měsíc Za rok Průměr za měsíc VW Transporter VW Transporter Ford Transit Renault Kangoo Celkem

8 Dosažený účinek poskytovaných služeb U klientů osobní asistence dopravní došlo k: technickému zpřístupnění docházky za vzděláváním (speciálním, integrovaným) a nebo za prací dílčímu odlehčení nebo sejmutí nadměrného zatížení rodičům a ostatním rodinným příslušníkům klientů pomoc při dosažení individuální rehabilitace, lázeňské péče, sportovních aktivit, volnočasových, kulturních a podobných aktivit, rodinných zájmů apod. Nová úprava vozidla Kvalitativně byl projekt posílen investiční úpravou nového vozidla Renault Kangoo (snížení podvozku, montáž nájezdové rampy a osazení bezpečnostního zádržného systému). Investici bylo možno realizovat zejména díky dotaci Města Otrokovic, která činila Kč. Díky tomu pomůže vozidlo do budoucna zvýšit standard služby pro uživatele. Zaměstnanci služeb osobní asistence Ředitel: Mgr. Aleš Chudárek Účetní, mzdová účetní: Ivana Bednaříková Dispečerka: Alena Pálková Osobní asistenti - řidiči: Zdeněk Žídek, Josef Omelka, Pavel Rozmahel, Vladimír Foukal, Roman Tichý Osobní asistentky: Tatiana Calceva, Renata Foldýnová, Blanka Fryštacká, Irena Hofhanslová, Lenka Grossmannová, Věra Horáková, Eva Rosíková, Marta Staníková, Eva Štócová, Helena Trávníčková, Angelika Ušelová, Veronika Viktorová, Andrea Vojtášková Shrnutí - naplnění cílů osobně asistenčních služeb Celkem 70 osobám (osaměle žijícím dospělým, rodinám se zdravotně postiženým členem a rodinám pečujícím o děti se zdravotním postižením) se ulehčilo v jejich nepříznivé životní situaci a napomohlo v cestě vedoucí k dílčí až úplné integraci do běžného života. Hlavním smyslem osobní asistence bylo zachování integrity (celistvosti) člověka i navzdory jeho nemohoucnosti plynoucí z postižení, stáří či nemoci. Nezbytnou podmínkou pro to byla úcta k jeho důstojnosti, životnímu stylu a k naplnění jeho smyslu života. 8

9 KLUB HANDICAPOVANÝCH DĚTÍ Již od počátku existence sdružení, t.j. od roku 1992, pořádá náš Klub handicapovaných dětí řadu akcí rovnoměrně rozložených do průběhu celého roku. Přítomným postiženým dětem jsou k dispozici naši dobrovolníci - osobní asistenti, kteří tak umožňují, aby s dětmi nemuseli jezdit jejich rodiče jako doprovod. Klub tak plní mimo jiné funkci respitní péče a odlehčuje ve vybraných dnech zátěž rodinám, které mají ve svém středu dítě se zdravotním postižením. Klub pořádal a organizoval: tématické aktivity pro děti a mládež s různým druhem zdravotního postižení zážitkové programy a pobytové akce (celoročně a soustavně už od roku 1992) integrační akce - společně se zdravými dětmi Cílová skupina: 103 dětí ve věku od 6 do 26 let děti s dětskou mozkovou obrnou vozíčkáři děti s mentální retardací děti s epilepsií děti se zrakovým postižením děti s kombinovanými vadami děti bez postižení - z dětských domovů, sourozenci a vrstevníci postižených dětí Přínos klubu pro děti a jejich rodiny pomoc dětem s postižením a jejich rodinám při řešení jejich tíživé životní situace nalézání cesty k jejich integraci (začlenění) do běžné společnosti příležitost pro mladé lidi s postižením jak trávit smysluplně volný čas příležitost pro rodiče dětí k jistému odpočinku a nabití potřebné energie, zejména psychické prevence sociálně patologických jevů dětí a mládeže posilování sebevědomí, komunikačních dovedností pomoc dětem při orientaci v různých sociálních skupinách, chápání různých sociálních rolí, hierarchie osobních hodnot rozvoj vědomostí, dovedností a návyků, kreativity rehabilitace, příležitost ke zlepšení zdravotního stavu dětí prostředek k rozšíření jejich kulturně poznávacích obzorů, ekologického cítění, sebepoznání apod. cesta k vymanění děti z případné samoty a sociální izolace atd. Každoroční programy klubu motivované tábory víkendové pobytové akce sportovní a kulturní aktivity pravidelné zájmové kroužky - výtvarný, plavecký, jízda na koních 9

10 obsah programu klubu V programu akcí jsou zařazovány prvky hipoterapie, arteterapie, muzikoterapie a dramaterapie, výlety, plavání, herní aktivity, dokumentační výstavy, currling, boccia, drakiády, ekodny, závody na vozících, karnevaly, výtvarná činnost, dětské dny, promítání, táboráky, diskotéky, besídky, hudební odpoledne, akce i pro veřejnost. Díky tomu mohou i klienti klubu zažít stejné okamžiky a vybrat si z podobné nabídky zájmových, sportovních aktivit, které jsou běžně dostupné dětem zdravým. Personál klubu: Kolektiv výchovných a rehabilitačních pracovníků, který o děti pečuje, je složený z lékaře nebo zdravotníka, hlavního vedoucího, speciálního pedagoga, vedoucích jednotlivých kroužků a především z osobních asistentů. Osobní asistenti jsou k dispozici zdravotně postiženým dětem pro zajištění jejich sebeobsluhy, stravování a při přesunech na vozík. Zajišťují dětem doprovody, pomáhají jim při oblékání, hygieně, toaletě atd. Konkrétní přehled akcí v roce 2005: Pro cílovou skupinu dětí a mládeže připravil klub: 1 letní integrovaný tábor (viz A) 5 vícedenních a víkendových pobytových akcí (B) 15 nepobytových aktivit (C) činnost ve 3 zájmových kroužcích (D) 2 akce v rámci vzdělávacích a přípravných aktivit personálu (E) a nakonec presentační činnost, především fotodokumentační výstavy z činnosti, dále vydávání účelových médií klubu (videokazety, CD-ROM, kalendář, zpěvníky atd. (F) ad A) Táborová činnost Letní integrační tábor byl i letos vyvrcholením celoroční pravidelné činnosti a i tentokrát se jeho realizační tým v přípravách věnoval každému detailu při vymýšlení motivace a programu, včetně rekvizit, kostýmů a doprovodné hudby. Opět jsme se snažili o maximální vytížení každého dítěte s přihlédnutím k druhu a míře jeho postižení a jeho schopnostem. Proto jsme museli připravit hned několik variant provedení a způsobů hodnocení třeba jen jediné hry, soutěže či jiné části programu. Tentokrát jsme se rozhodli pro motivaci tábora inspirovanou egyptskou tématikou. Termín Místo konání REVIKA Vizovice Druh akce Letní integrační tábor Expedice AMON - RE Počet dětí + doprovodu Délka pobytu ve dnech Počet děťo-dní doprovod-dní

11 ad B) Akce pobytové - vícedenní a víkendové Aktivity (s ubytováním v pronajatých střediscích) s komplexním výchovným a rehabilitačním programem např. aplikované pohybové a sportovní aktivity a cvičení, plavání, boccia, nácvik sebeobsluhy u dětí s poruchami hybnosti, arteterapie, výtvarná činnost, muzikoterapie, argoterapie, ozdravná jízda na koních, perličková lázeň, hry a soutěže v kolektivu, ekologické hry atd. Termín Místo konání Druh akce Počet dětí + doprovodu Dům Ignáce Stuchlého Zimní aktivizační tábor FRYŠTÁK Hry bez hranic Hipocentrum Jarní tábor KORYČANY s ozdravnou jízdou na koních Dům Ignáce Stuchlého Víkendovka FRYŠTÁK Ekoburza nápadů RS Vizovice Podzimní víkendovka Filmový víkend Zlín Tvůrčí víkend ARTE 3 10 Celkem A a B Délka pobytu - dny Měsíc/ 2005 ad C) Akce jednorázové - sportovní, kondiční, rekreační pohybové aktivity akce ad E) vzdělávací aktivity osobních asistentů a vedoucích ad D) Kroužky - periodická činnost leden únor březen duben květen červen - Beseda Centrum prevence - Zlín - Prezentace Český rozhlas Brno - Školící víkend personálu klubu 1 - Oldřichovice (E) - Aprílkros 9. ročník - Sport. hala Zlín, ročník závody na vozíčcích, určené jak pro naše profesionály, tak pro zdravou veřejnost, především středoškoláky - Tvořivá dílna I vyrábíme dárečky, v sídle organizace - Bambiriáda, a 28.5., prezentace činnosti nám. Míru Zlín - Film FEST společné návštěvy představení - Výprava do Uherského Hradiště Školící víkend 2 Fryšták (E) červenec - Prázdninový curlingový turnaj družstev - Hala BČ Zlín září - Tvořivá dílna pro Handicap II, 20.9., na Handicapu - Příprava videosnímku z LT říjen - Turnaj v boccie a currlingu, Domov mládeže Zlín Tvořivá dílna pro Handicap III vyroba dárků listopad Prosinec - Revivalový me(n)tal koncert Musicland A Zlín - Videosetkání i s rodiči a partnery, Beseda v Otrokovicích - Secvičování a generálka vystoupení na besídku - Kytarový maratón, Domov mládeže Zlín - Mikulášský karneval, 3.12., KD Lesanka Zlín - tradiční besídka k navození předvánoční nálady, s mikulášskou nadílkou a bohatým programem tvořeným převážně dětmi - PARAPARÁDA závody na vozících, 8.12., SPŠ Zlín - Čaj o páté Handicap 11 ARTE NENUDY (výtvarný a kreativní) HIPOTERAPIE - rekondiční SPORTOVNÍ - rekondiční plavání + boccia + curling HUDEBNÍ - MUZIKUS

12 ad D) Pravidelná zájmová činnost Kromě pobytových a jednorázových akcí využívaly děti nabídky pravidelné zájmové činnosti v několika kroužcích: NENUDY arteterapie Výtvarně kreativní kroužek zvaný Nenudy byl určený zejména k seznámení s různorodými tradičními i netradičními rukodělnými činnostmi. Jednalo se o arteterapii pro každého formou odborně vedených čtyřhodinových bloků, které byly ukončeny víkendovým soustředěním v listopadu. Proběhlo 12 krát. HIPOTERAPIE rekondiční kroužek Tento rekondiční kroužek byl zaměřen na ozdravnou jízdu na koních doplněný hrovými aktivitami a sportovní činností. Probíhal v jízdárně v Jaroslavicích, a to celkem během patnácti odpolední. REKONDIČNÍ PLAVÁNÍ Účastníci tohoto sportovního kroužku se věnovali výuce plavání. Děti s postižením se hrovou formou zbavovaly strachu z vody a učily základům vhodných stylů plavání celkem v sedmi lekcích. HUDEBNÍ - Muzikus Výuka hry na hubení nástroje a volné zpívání pro děti, které nejsou vzhledem ke svému zdravotnímu handicapu vybrány do běžných hudebních zájmových kroužků a lidových škol umění. Muzikoterapie, hry s Orffovým instrumentářem. Celkem 13 schůzek. ad E) vzdělávací a přípravné aktivity osobních asistentů a vedoucích V rámci několika školení si vedoucí a osobní asistenti prohlubovali své vědomosti v tématech jako bezpečnostní předpisy při práci s dětmi, základy první pomoci, práce s dětským kolektivem, základy psychologie a pedagogiky, základy hospodaření, směrnice zotavovacích akcí, výchovná práce na zotavovacích akcích dětí atd. Následuje přehled základních školících a přípravných seminářů: Přípravně školící víkend 1 - Oldřichovice ( ) Přípravně školící víkend 2 - Oldřichovice ( ) Kromě těchto víkendových soustředění se konaly desítky dalších pracovních schůzek realizačního týmu, kde probíhala koordinační, programová, materiálová a personální příprava akcí klubu. ad F) Presentační a ostatní aktivity Klubu handicapovaných dětí Pravidelná aktualizace webových stránek Výroční zpráva 500 ks Besedy s veřejností, prezentace v rámci Dnů zdraví, Bambiriády, na Krajském úřadě ZK, Český rozhlas apod. Vydání vlastního Zpěvníku 150 ks Vytvoření CD ROM foto aj. z činnosti 2005 (50 kusů) 12

13 Vytvoření videokazety dokumentující letní pobytový tábor (50 kusů) Články v tisku a ve vnitřním zpravodaji sdružení Kalendář HANDICAP(?) Zlín ks Tiskové zprávy Rozhovory pro televizi, tisk a rozhlas atd. Pracovníci Klubu handicapovaných dětí Koordinátor projektu: Lékař: Zdravotní sestry: Logoped: Mgr. Aleš Chudárek MUDr. Michaela Zábojníková Magdalena Chochruňová, Kamila Matyášová, Šárka Kotasová, Jarmila Horáková, Petra Hlavičková Mgr. Lenka Chudárková Osobní asistenti, vedoucí, instruktoři a ostatní dobrovolníci: Altmann Jiří, Bednářová Hana, Bělůnek David, Berky Martin, Mgr. Bultasová Šárka, Bilíková Martina, Černý Tomáš, Filípek Lukáš, Grácová Kateřina, Bc. Hlavica Tomáš, Horáková Eva, Hradil Tomáš, Ing. Chmela Tomáš, Bc. Chochruň Robert, Kochtová Jana, Kučerová Zuzana, Mgr. Ledabylová Dagmara, Literová Kristina, Mertová Iva, Nekoranec Petr, Novák Daniel, Ordeltová Kateřina, Pastorčák Roman, Peprníčková Hana, Plšková Jana, Požárová Ivana, Sedláček Antonín, Sedláčková Ludmila, Seiferová Pavlína, Seiferová Tereza, Skácel Petr, Solař Josef, Solařová Markéta, Strojilová Kateřina, Strojilová Lenka, Strojilová Lucie, Suchánková Radka, Ing. Šácha Tomáš, Ševčíková Darina, Štěbra František, Ing. Turko Michal, Ing. Vrajová Jitka, Ing. Zábojník Ladislav, Zapletal Michal Žádná nestátní nezisková organizace se neobejde bez lidí s velkým srdcem, kteří z vnitřního přesvědčení bez nároku na jakoukoli odměnu pomáhají při naplňování jejího poslání. Jsme upřímně šťastní, že i náš Klub handicapovaných dětí se mohl opřít o dobrovolnou pomoc pěti desítek nadšených lidí. Velkou část tvořili studenti a absolventi speciálních, pedagogických nebo zdravotnických oborů a škol. Děkujeme všem jmenovaným a mnoha dalším, kteří pomáhali jednorázově. SPORTOVNÍ KLUB ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH SPORTOVCŮ "HANDICAP (?)" Zlín sdružuje zrakově postižené kuželkáře a také sportovce ve zvukově naváděné střelbě. I v tomto roce pravidelně trénovali a úspěšně soutěžili v rámci domácích i zahraničních turnajů. Kuželky jsou sportem, který vyžaduje přítomnost osobních asistentů, kteří uvedou hráče ke sportovišti, podávají sportovcům náčiní a komentují průběh výkonu i průběh celé soutěže. Střelba probíhá s elektronickou pistolí, která přes laserový paprsek dává soutěžícímu vědět jeho zamíření. Shrnutí úspěchů za rok 2005: Naši kuželkáři mají za sebou úspěšnou sezónu. Kromě toho, že vyhráli šest ze sedmi zápasů v národní lize, účastnili se úspěšně i mnoha turnajů - v Ostravě, Karlových Varech, Praze, Brně, Rokycanech a Opavě. V květnu se Helena Hradilová zúčastnila Mistrovství Evropy v chorvatské Rijece, kde jako členka družstva žen vybojovala bronzovou medaili. Na mistrovství České republiky obsadila H. Hradilová v kategorii B3 čtvrté místo. Naši hráči se zúčastňují také turnajů ve zvukové střelbě. V tomto sportu dosahuje výborných výsledků především Milan Hradil v roce 2005 se stal Mistrem České republiky a zvítězil i na několika turnajích. 13

14 Konkrétní výsledky oddílu: a) kuželky Ostrava-Michálkovice ligové utkání TJ Michálkovice B b. SK HANDICAP(?) Zlín b Praha ligové utkání TJ ZORA Praha b. - SK HANDICAP(?) Zlín b Machová ligové utkání SK HANDICAP(?) Zlín b. - TJ ZRAPOS Opavá b Ostrava Moravsko-slezský pohár V absolutním pořadí obsadil V. Pálka 3. místo, H. Hradilová 5. místo, L. Sekanina 16. místo a S. Bartoníková 21. místo Karlovy Vary Lázeňský pohár V soutěži družstev jsme obsadili 6. místo V soutěži jednotlivců v kategorii B3 obsadila H. Hradilová 2. místo, L. Sekanina 9. místo V kategorii B1 obsadil M. Hradil 5. místo Rokycany Mistrovství České republiky V soutěži jednotlivců obsadila H. Hradilová 4. místo v kategorii B3 V. Pálka 9. místo v kategorii B Rijeka (Chorvatsko) Mistrovství Evropy Do reprezentačního výběru České republiky byla nominována H. Hradilová. V soutěži jednotlivců obsadila 8.místo v kategorii B3, družstvo žen vybojovalo 3. místo Ostrava Michálkovická kuželka V soutěži jednotlivců v absolutním pořadí obsadil V. Pálka 9. místo, L. Sekanina 13. místo Praha SLAVIA CUP V soutěži jednotlivců v absolutním pořadí obsadil V. Pálka 18. místo Brno Brněnský turnaj Družstvo obsadilo 9. místo, v soutěži jednotlivců v absolutním pořadí obsadil V. Pálka 21. m Praha ligové utkání TJ ZORA Prah B b. - SK HANDICAP(?) Zlín b Kroměříž ligové utkání SK HANDICAP(?) Zlín b. TJ ZRAPOS Opava b Rokycany O putovní pohár Města Rokycan Družstvo obsadilo 17. místo v soutěži jednotlivců obsadil V. Pálka 6. místo a K. Lukš 19. místo Kroměříž ligové utkání SK HANDICAP(?) Zlín b. - TJ JISKRA Kyjov b Brno ligové utkání TJ LOKOMOTIVA Brno b. - SK HANDICAP(?) Zlín b Praha Mikulášský turnaj Družstvo obsadilo 8. m., v soutěži jednotlivců v absolutním pořadí obsadila H. Hradilová 13. m. b) Zvuková střelba Karlovy Vary Lázeňský pohár v soutěži družstev obsadilo družstvo 2. místo, v soutěži jednotlivců zvítězil M. Hradil, L. Sekanina obsadil 5. místo, S. Bartoníková 18. místo a H. Hradilová 33. místo Libeň ALPINA CUP M. Hradil zvítězil v soutěži mužů, H. Hradilová obsadila 8. místo v soutěži žen Olomouc Mistrovství České republiky V soutěži mužů zvítězil M. Hradil, L. Sekanina obsadil 6. místo, v soutěži žen obsadila S. Bartoníková 4. místo Praha Turnaj Na Střední policejní škole V soutěži mužů zvítězil M. Hradil 14

15 Seznam členů SK Bartoníková Stanislava, Čech Svatopluk, Hradil Milan, Hradilová Helena, Krumlová Bohumila, Lukš Karel, Lukšová Marie, Mikeštíková Ludmila, Pálka Vojtěch, Pálka Vojtěch st., Pálková Alena, Sekanina Ladislav, Slavík Josef. Děkujeme za vzornou reprezentaci a gratulujeme k dosaženým sportovním úspěchům. PŮJČOVNA KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK Nabídka pomůcek V regionu doposud schází půjčovna kompenzačních pomůcek. Organizace řešila absenci této potřeby bezplatným zapůjčováním pomůcek, kterými disponovala, převážně mechanických vozíků, nájezdové rampy a chodítek. Zejména rodiny, které si chtějí na dočasnou dobu vzít do domácí péče své dlouhodobě nemocné členy umístěné v ústavních zařízení, nebo lidé po úraze s rychlým průběhem léčby bez prognózy trvalých následků a lidé v mnoha dalších případech ocenili možnost tohoto přechodného zapůjčení kompenzačních pomůcek. Celkem bylo realizováno 34 výpůjček (průměrně na 5 týdnů). PARAPARÁDA aneb SPOLU JEDEM SVĚTEM zorganizoval HANDICAP(?) Zlín ve spolupráci s Fakultou multimediálních komunikací UTB ve Zlíně třetí ročník netradičních závodů na ortopedických vozících určený jak pro zástupce organizací sdružujících lidi s postižením, tak zejména pro veřejnost. Řeholi jízdy na vozících si mohli vyzkoušet jak úředníci Města Zlína nebo Zlínského kraje, tak třeba zástupci hasičského sboru, Městské policie nebo mj. hokejisti HC Hamé. Toto spíše happeningové setkání bylo sice plné zdravé soutěživosti, ale také plné úcty a pochopení. A i když byly 15

16 nakonec oceněni nejrychlejší a nejšikovnější týmy, největší odměnu dobrý pocit z příjemně stráveného času si nakonec odnesli všichni, včetně desítek diváků. WEBOVÉ STRÁNKY O aktivitách organizace, její historii i aktuálních plánech byla informována veřejnost informacemi na nových webových stránkách Stránky doznaly oproti předcházejícím nejen zásadních vizuálních změn, ale hlavně byl doplněn jejich obsah, mají podstatně vyšší vypovídací schopnost; součástí je bohatý fotografický archív, aktuální přehled našich partnerů atd. DALŠÍ PREZENTACE Kromě webové prezentace rozšiřovala organizace povědomí o svých aktivitách veřejnosti prostřednictvím vývěsky v centru Zlína, v rámci několika přednášek (Centrum prevence ve Zlíně), prostřednictvím regionálního tisku, v rámci výstav nestátních neziskových organizací. OSTATNÍ ČINNOST v únoru proběhlo školení a referentské zkoušky řidičů celkem třikrát se sešel výbor sdružení ke své koncepční a hodnotící činnosti průběžně byla činnost i hospodaření organizace kontrolována revizní komisí průběžně bylo na účetnictví organizace dohlíženo auditorem - SPOLEČNOST AUDIT DANĚ, s.r.o. nad projekty organizace převzal supervizi Mgr. Jan Vodák v květnu proběhla Výroční členská schůze, nejvyšší orgán sdružení ke konci června 2005 vydala organizace Výroční zprávu za rok

17 FINANČNÍ ZPRÁVA Rozvaha k Aktiva stav k stav k v tis. Kč v tis. Kč A) Stálá aktiva Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Oprávky k Dlouhodobý hmotný majetek Oprávky k B) Oběžná aktiva Zásoby Pohledávky Krátkodobý finanční majetek, z toho Pokladna 0 41 Bankovní účty běžné Přechodné účty aktivní Úhrn aktiv Pasiva v tis. Kč v tis. Kč A) Vlastní zdroje celkem Jmění Hospodářský výsledek B) Cizí zdroje Dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky, z toho Dodavatelé 22 6 Zaměstnanci Závazky k institucím soc. a zdrav. pojištění Ostatní přímé daně 16 7 Závazky k org. územních samosprávných celků Přechodné účty pasivní z toho výdaje příštích období 0 1 výnosy příštích období 56 0 dohadné účty pasivní Úhrn pasiv Výkaz zisku a ztráty k Náklady v tis. Kč Spotřeba materiálu 178 Spotřeba energie 23 Spotřeba ostatních neskladových dodávek 273 Opravy a udržování 95 Cestovné 6 Náklady na reprezentaci 8 Ostatní služby 978 Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění 596 ostatní daně a poplatky 1 ostatní pokuty a úroky z prodlení 1 ostatní pokuty a penále 2 odpis nedobytné pohledávky 12 Úroky 7 Jiné ostatní náklady 37 Odpisy DNHM 172 Účtová třída "5" celkem 4216 Výnosy Tržby z prodeje služeb 942 Pokuty a penále Úroky Jiné ostatní výnosy 12 Tržby z prodeje DNHM 10 Přijaté příspěvky 345 Přijaté členské příspěvky 13 Provozní dotace Účtová třída "6" celkem Hospodářský výsledek před zdaněním Daň z příjmů 0 Hospodářský výsledek po zdanění K datu účetní závěrky vlastnila společnost dlouhodobý majetek, jehož stručný přehled je uveden v následující tabulce (v Kč): Druh majetku Pořizovací cena Oprávky Zůstatková cena Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 1 155, ,00 0 Samostatné movité věci , , ,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek , ,36 0 Celkem , , ,00 17

18 Náklady podle jednotlivých středisek (v Kč) Finanční zpráva za rok 2005 Osobní asistence Klub handicapovaných dětí 18 Sportovní klub Bez určení střediska CELKEM A) MZDOVÉ Mzdy - HPP, OON , , ,00 Pojistné SP, VZP, HP , , ,00 CELKEM MZDOVÉ , , ,00 B) PROVOZNÍ , , , ,50 Spotřební materiál, z toho , , ,00 *kancelář. a drogist. potřeby , , ,50 *úprava interiéru 1 141, ,50 *PC + příslušenství 6 490,00 165, ,00 *materiál , ,50 *ostatní , , ,50 El. Energie , ,00 Pohonné hmoty , , ,50 Autoúdržba , ,50 Údržba kopírka 2 078, ,00 Údržba různá 2 218, ,50 Cestovné - jízdenky 6 073, ,00 Spoje telefony , ,00 Spoje poštovné 4 632, , ,00 Leasing vozidel , ,00 Služby spojené s užíváním prostor , ,50 Pojistné vozidel , ,00 Pojistné , , ,50 Služby různé , , ,00 Poplatky banka ,00 72, ,00 Poplatky různé ,50 494, ,50 Odpisy , ,00 Různé ,00 454, , ,50 Akce pobytové a sportovní , , ,00 Zaokrouhlení ,50 0,50 CELKEM PROVOZNÍ (A+B) , , ,50 138, ,00 Vzhledem k tomu, že tabulka zobrazuje náklady, nikoli tedy výdaje, není zde zohledněno vydání na inves. úpravy automobilu. Výnosy podle jednotlivých středisek (v Kč) Osobní Sportovní Bez určení Zdroj asistence Klub dětí klub střediska CELKEM Statutární město Zlín , , ,00 Krajský úřad Zlínského kraje , , , ,00 Město Otrokovice , , ,00 Dary nadací , , ,00 Sponzorské dary , , , ,00 Příspěvky ČSTV, ČSTPS , ,00 Členské poplatky , ,00 Příjmy od klientů os. asistence terénní , ,00 Příjmy od klientů osobní asis.dopravní , ,00 Účastnické poplatky z akcí , , ,50 Zveřejnění reklamy , ,00 Ostatní služby , ,00 Jiné ostatní výnosy , ,50 VÝNOSY CELKEM , , , ,00 Výsledek , , ,00-138, ,00

19 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku sestavenou k společnosti HANDICAP(?) Zlín identifikované v této účetní závěrce. Za sestavení této účetní závěrky je zodpovědné vedení společnosti. Naším úkolem je vydat na základě provedeného auditu výrok o této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se Zákonem o auditorech a Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, aby auditor naplánován a provedl audit tak, aby získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje výběrovým způsobem provedené ověření úplnosti a průkaznosti částek a informací uvedených v účetní závěrce. Audit též zahrnuje posouzení použitých účetních metod a významných odhadů provedených vedením a dále zhodnocení vypovídací schopnosti účetní závěrky. Jsme přesvědčeni, že provedený audit poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku auditora. Podle našeho názoru účetní závěrka ve všech významných ohledech podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace společnosti k a nákladů, výnosů a výsledku hospodaření za rok 2005 v souladu s účetními předpisy platnými v české republice. Ve Zlíně dne 15. června 2006 SPOLEČNOST AUDIT DANĚ, s.r.o. číslo licence 99, sídlo: T. G. Masaryka 2433, Zlín Ing. Hana Krajčová, auditor MF ČR, ev. č. 361, Přehradní 414, Fryšták VÝROK REVIZNÍ KOMISE Revizní komise provedla na svých zasedáních kontrolu podvojného účetnictví a předložených dokladů týkajících se hospodaření organizace za období a zjistila následující: 1. Peněžní částky podle účetního deníku a výpisů z běžného účtu k datu souhlasí se zápisy uvedenými v účetním deníku. 2. Prvotní doklady (příjmové a výdajové pokladní doklady, faktury přijaté a vydané) jsou vedeny chronologicky dle platných předpisů a obsahují všechny formální náležitosti. 3. Rozpočtová kázeň vůči institucím, které poskytly sdružení HANDICAP (?)" Zlín dotace byla za kontrolované období dodržena v plném rozsahu. Jedná se o následující instituce: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Statutární město Zlín Sociální fond, Město Otrokovice, Krajský úřad Zlínského kraje, Zlínský kraj Fond mládeže a sportu, VDV - Nadace Olgy Havlové, Nadace Charty 77 Konto Bariéry, Nadace Dětský mozek. 4. Poskytnuté prostředky byly čerpány v souladu se smlouvami a byly náležitě vyúčtovány poskytovateli. Revizní komise konstatovala, že se svěřenými prostředky bylo nakládáno účelně a hospodárně v souladu s cíly organizace. Ve Zlíně dne Ing. Miroslav Tománek 19

20 PODĚKOVÁNÍ Cokoli jste učinili komukoli dobrého, to zůstává. P-centrum Je pro nás velkým povzbuzením, když získáme finanční prostředky od institucí, firem nebo individuálních dárců k zajištění pomoci, kterou zajišťujeme. Vážíme si ochoty a vstřícnosti našich partnerů. Jejich zájem nám pomáhá neztrácet naději ve skutečné hodnoty. PARTNEŘI KLUBU HANDICAPOVANÝCH DĚTÍ Za poskytnutou dotaci nebo grant na činnost Klubu handicapovaných dětí v roce 2005 děkujeme těmto institucím: Statutární město Zlín - Sociální fond Nadace Děti - kultura - sport Uherské Hradiště Zlínský kraj - Fond mládeže a sportu Město Otrokovice Dále děkujeme těmto laskavým společnostem a jednotlivcům za finanční dar: A - ORTO s.r.o. - Zlín Agentura Divja a Pavel Březík AIP spol s r.o. - Zlín Antolák Vlastislav, Mgr. - poslanec Parlamentu ČR Automotive - Milan Šumbera - Zlín Kostelec Barum Continental spol. s r.o. - Otrokovice BONAVIA servis, a.s. - Vsetín KEIB - TS s.r.o. - Bojkovice Koníček Vladimír, RNDr. - poslanec Parlamentu ČR Křivinková Svatava, Ing. - Lípa LADOS, a.s. - Lípa Macalíková Marie, MUDr. - Zlín MANAG a.s. - Zlín MERTA ZDENĚK - Zlín MIPL, spol. s r.o. - Uh. Brod Mynářová Dana Corridor - Luhačovice Morávková Ilona - Otrokovice MYNÁŘOVÁ DANA CORRIDOR - Luhačovice Norek Jakub - Otrokovice PAULÍN CZ, s.r.o. Ing. Roman Pechanec, CSc. Preciz, s.r.o. - Otrokovice Radomír ZIPS - Zlín Kostelec SCL, spol. s r.o. - Brno Slabiňák Tomáš - Bojkovice STAR ZLÍN a.s. - Zlín SPOŠ a VOŠ, s.r.o. - Kroměříž 20