Jiříkovské Noviny. Ci t á t Humor je solí země. Kdo je jím dobře prosolený, vydrží dlouho čerstvý. ~ Karel Čapek ~ zdarma září 2010 číslo 9, ročník XV

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jiříkovské Noviny. Ci t á t Humor je solí země. Kdo je jím dobře prosolený, vydrží dlouho čerstvý. ~ Karel Čapek ~ zdarma září 2010 číslo 9, ročník XV"

Transkript

1 zdarma září 2010 číslo 9, ročník XV Jiříkovské Noviny Ci t á t Humor je solí země. Kdo je jím dobře prosolený, vydrží dlouho čerstvý. ~ Karel Čapek ~ Svozové termíny ' ' ' '10 zelené a žluté pytle (každý lichý týden) Tříděný odpad připravte na stanoviště do 10:00 hodin Rekonstrukce mostu přes Jiříkovský potok v Jiříkově - úplná uzavírka silnice č. II263 v km 49,780-49,810 V termínu od do bude uzavřen z důvodu rekonstrukce most přes Jiříkovský potok na Náměstí v Jiříkově. Objízdná trasa bude vedena po místních komunikacích ulicí Moskevská a Svobodova. ved. odboru MH a BH S touto uzavírkou souvisí také úprava autobusových jízdních řádů a dočasné přemístění některých autobusových zastávek. Objížďkové jízdní řády jsou vyvěšeny na všech dotčených zastávkách, stejně jako vyvěšeny v autobusech, jezdících na těchto linkách. Dále je také naleznete na webových stránkách města (www.jirikov.cz). Informace pro občany Splatnost druhé splátky poplatku za psa je do více na str. 2 Splatnost poplatku za komunální odpad byla do Pokud jste poplatek ještě neuhradili, neodkladně tak učiňte. Pokladní hodiny MěÚ Jiříkov Po 8,00 11,30 12,30 16,00 St 8,00 11,30 12,30 16,00 Pá 7,00 11,00 Setkání seniorů, občanů města a klientů DD Filipov s představiteli a vedením DD Filipov, případně s představiteli církví a dalších organizací u příležitosti Mezinárodního dne seniorů, se uskuteční Setkání proběhne v odpoledních hodinách mezi 15:00 17:00h v DK Rumburk. Kulturní program je zajištěn. Dne 6. října 2010 se uskuteční Den otevřených dveří od 10:00 14:00 hodin v Domově důchodců Filipov. Každý, kdo má zájem prohlédnout si prostory DD Filipov je vítán. Provozní doba ve sběrném dvoře nebezpečného odpadu ve Františkově ulici. PO, ST, PÁ: ÚT, ČT: SO: Provozní doba v areálu Drobné provozovny na velkoobjemový odpad v Liberecké ulici. Středa: hod hod Sobota: 9.00 hod hod

2 Pr v n í r a d a r v e Šl u k n o v s k é m v ý b ě ž k u má Jiříkov Město Jiříkov jako první obec ve Šluknovském výběžku zakoupila a instalovala radar na měření rychlosti, který byl umístěn na příjezdu do Jiříkova na ulici Rumburské dne Radar zaznamenává aktuální rychlost projíždějících vozidel a průměrnou rychlost vozidel za určitý časový úsek. Veškeré získané údaje jsou poté ukládány k dalšímu zpracování. Doufáme, že radar bude včas upozorňovat řidiče na to, že se nachází již v obci a budou tak dodržovat stanovenou rychlost v obci a to max. do 50 km/h. S přáním šťastné jízdy odbor místního hospodářství MěÚ Jiříkov Sa z b a p o p l a t k u z a p s a (1) Je-li trvalý pobyt nebo sídlo poplatníka: a) v družstevních, městských, podnikových a soukromých bytech v bytových domech činí poplatek 500,- Kč za jednoho psa, za druhého a každého dalšího psa činí poplatek 700,- Kč, b) v rodinných domech na území ohraničeném ulicemi 9. května od budovy č.p. 900 ke křižovatce s ulicí Svobodova, ul. Svobodova, ul. Moskevská, ul. Oldřichova ke starému hřbitovu, ul. Petrova, přes louku do ul. Karlova směrem k budově Policie ČR a zpět ul. Mánesova k budově č.p. 900 činí poplatek 300,- Kč za jednoho psa, za druhého a každého dalšího psa činí poplatek 400,- Kč, c) v rodinných domech na ostatním katastrálním území města Jiříkova a katastrálním území Filipova činí poplatek 200,- Kč za jednoho psa, za druhého a každého dalšího psa činí poplatek 250,- Kč. (2) Je-li poplatníkem poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu anebo poživatel sirotčího důchodu, činí poplatek 100,- Kč za jednoho psa, za druhého a každého dalšího psa činí poplatek 150,- Kč. (3) V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. (4) Při změně trvalého pobytu nebo sídla se platí poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala. Ví t e ž e k bylo evidováno 407 uchazečů o zaměstnání, což je přibližně 21,98% ekonomicky aktivních obyvatel Jiříkova, v následujícím měsíci (červenec) byl zaznamenán nárůst o 7 nezaměstnaných na 22,25%. Vyšší poměr nezaměstnaných v okrese mají už jen Staré Křečany (25%) s 136 uchazeči o zaměstnání a Merboltice (28,57%) s 16 nezaměstnanými. Průměrná nezaměstnanost ve Šluknovském výběžku je 16,50% a v okrese Děčín 14,77% Jiříkovské noviny 09/2010 Krátce ze 44. zasedání Zastupi telstva Města Jiříkova konaného dne 31. srpna 2010 v zasedací místnosti MěÚ Jiříkov od 16:00 hodin Dotazy a připomínky občanů Na zasedání zastupitelstva byl pozván vedoucí PČR Rumburk pan Bc. Hýbl, který ve svém vystoupení v první řadě seznámil zastupitele s počtem policistů PČR Rumburk. Dále informoval zastupitele o počtu trestných činů od roku 2006 až do současné doby, jak v okolních městech, tak i pouze v Jiříkově. Dle jeho slov, od zřízení Městské policie v Jiříkově, se kriminalita v Jiříkově značně snížila a podotknul, že MP Jiříkov má u PČR Rumburk plnou podporu. Pan Kolompár vznesl dotaz, jak pokračuje kanalizace? Projekty si žadatelé odkoupili s tím, že v roce 2010 bude kanalizace hotová. Starosta města odpověděl uvedené projekty byly prodány za 30% nákladů. Dále sdělil, že byly podány na zbudování kanalizace a vodovodu žádosti o dotaci. Akce byla vyčíslena na 205 mil. Kč, hovořil o výši přislíbené dotace, o částce podílu SVS a.s. a financování podílu města, kdy nelze město zadlužit částkou cca 72 mil. Kč. Pokud nebude sehnána dotace s přijatelným podílem města, kanalizace se budovat nebude a projekty se budou odkupovat zpět. Nadále však pokračují veškerá jednání s SVS a.s. a s firmou Allowance (zpracovatel žádosti o dotaci). Rů z n é - d i s k u z e Pan Skramužský upozornil na to, že při návštěvě turistů jsou převážně dvě dominanty města a to kostel v Jiříkově a Filipově zavřeny. Odpověděl starosta města bude vyvoláno jednání s panem Kujanem ohledně otevírací doby obou kostelů. Na toto navázal pan Horák, který doporučil, aby MP občas zkontrolovala a tvrdě postihovala neukázněné občany, kteří zneužívají okolí kostela v Jiříkově (močení apod). Dále pan Skramužský upozornil: - na stohování slámy za Rudým domem v Jiříkově odpověděl pan Sabo pan Malý byl upozorněn odborem ŽP, pokud nebude zjednána náprava bude řešit odbor ŽP Rumburk. Bude sledováno. - na parkování kamionu o víkendech před hřištěm, pod základní školou a MP s tím nic nedělá odpověděl starosta města MP bude na uvedené upozorněna. - na nutnost ořezu větví u radaru na Rumburské ulici. - na zarostlý kačírek trávou na místním hřbitově a doporučil postříkat ho účinným přípravkem. - podal návrh, aby nové vozidlo z Drobné provozovny bylo využito i pro občany Jiříkova, třeba za sponzorský dar. - dotázal se na odvoz komunálního odpadu od romských občanů, třeba měsíc nevyvezeno! Odpověděl pan Sabo pokud je na popelnici známka, je vyváženo pravidelně. - dotázal se, proč se vysekávají krajské příkopy podél komunikace? Odpověděl starosta města od dopravní značky OBEC a v obci jsou příkopy města. Pan Bajan se dotázal, zda je vyhláška o nedělním klidu? Odpověděl starosta města vyhláška není, bude prověřeno, jak je to řešeno v jiných městech. Pan Hodonský se dotázal, na kolik peněz přišlo napojení do kanalizace před romským domem ve Svobodově ulici? Odpověděl pan Sabo napojení je v zadání, ještě není hotovo. Veřejnou část hradí město. Obyvatelé domu by se měli na část k veřejné kanalizaci složit. Pan Petr upozornil na plný kanál ve Fibichově ulici, nutno obnovit propust. Úplné znění zápisu je pro občany starší 18-ti let s trvalým pobytem ve Městě Jiříkov nebo vlastnících nemovitost ve Městě Jiříkov k nahlédnutí v sekretariátu MěÚ Jiříkov. Zv e m e v á s n a 45. z a s e d á n í Za s t u p i t e l s t va m ě s t a Jiříkova d n e 30. z á ř í 2010 o d 16:00 h o d i n.

3 Z č i n n o s t i SDH Jiříkov Požár kontejneru - V 19:35 byl ohlášen požár kontejneru v ulici Svobodova. Po dojezdu jednotky byl oheň lokalizován a uhašen Povodně obec Růžová - Jednotka odjela na pomoc povodněmi postižené obci Růžová. Hasiči se zde podíleli na odstraňování kmenů stromů kolem potoka, kamenů a naplavenin. In d i á n s k é l é t o Tradiční Indiánské léto, které se konalo v odpoledních hodinách dne v Domově důchodců Filipov se opravdu vydařilo. K poslechu a k tanci hrála country skupina Malvas a krásné indiánky se staraly o občerstvení všech zúčastněných. Kovbojové opékali buřtíky a pivečko teklo proudem. Velkým překvapením bylo vystoupení opravdových indiánů, kteří si říkají Havrani. Ti nás vtáhli do svého života, ukázali své zbraně, naučili kouřit dýmku míru a předvedli scénku boje o ženu. Kamila Gajdošová Záchrana zvířat - Ve vyhořelé budově Rudého domu byli slyšet pobíhající psi. Jednotka psy v budově odchytla a předala majiteli Záchrana osoby - V příkopě na ulici Rumburská byl občany Jiříkova nalezen bezvládný muž. Po příjezdu jednotky na místo události, byla na místě rychlá záchranná služba, která postiženého měla již ve své péči Povodně Jiříkov - Dne postihly naše město povodně. Výjezdová jednotka vyjela k zabezpečení sudů s olejem a benzínem proti převrhnutí z důvodu stoupající vody v dílně v ulici Rumburská. Dále k čerpání vody, postavení protipovodňové hráze v ulici Pražská. Od do byla jednotka v pohotovosti Požár Šluknov - V 1:32 hod byl proveden výjezd do obce Šluknov. Jednotka odjela vozy CAS-24 a Avií 31 MP-16 (plošina) k požáru rodinného domu. Jiříkov na místě nezasahoval, protože na místě již zasahovala jednotka Šluknova, která provedla uhašení malého ohniska požáru Požár balíků slámy - V odpoledních hodinách byl nahlášen požár dvou balíků slámy. Oheň se nacházel v poli za rybníkem Mexiko. Jednalo se pravděpodobně o samovznícení Požár kůlny Rumburk - V 11:19 hod jednotka odjela na požár kůlny. Při navařování krytiny na střechu kůlny střecha vzplanula a zachvátila velkou část objektu. Jednotka se podílela na rozebírání konstrukcí a doplňování vody. Na místě zasahovali SDH Rumburk a HZS Šluknov Únik ropných látek - V dopoledních hodinách byl proveden výjezd do ulice Březinova v Jiříkově. Jednalo se o únik oleje velikosti cca 3x1 metr. Tato látka byla odstraněna za pomoci sorbentů. více na Vážený pane starosto, chtěla bych touto cestou velice poděkovat Vaší hasičské jednotce za obětavou a nezištnou pomoc při záchranářských a odklízecích pracech po letošních povodních v naší obci. Práci Vašich hasičů oceňujeme o to více, že jsme malá obec, která nemá z minulých let žádné zkušenosti z podobných krizových situací. Nemáme vlastní hasiče, odklízení po vodě by neprobíhalo tedy tak rychle, systematicky a značně by zatížilo obecní rozpočet. Tlumočte, prosím, dík všem, kteří u nás pomáhali S pozdravem Helena Křížková, starostka obce Růžová Děkujeme touto cestou Sboru dobrovolných hasičů v Jiříkově za obětavou a nezištnou pomoc při záchranářských a odklízecích prácech při letošních povodních v naší obci. Současně děkujeme i některým pracovníkům veřejně prospěšné práce, kteří pomáhali při odklízení po povodních v letošním roce. Michal Maják, starosta města Jiříkov Pečovatelská služba Domova důchodců zahájila svou činnost již Kontaktní osoby: Mgr. Hermanová, pí. Gajdošová, p. Břetislav Moravec, tel.: nebo , Střelcům se opět dařilo Jako každým rokem vyrazili Jiříkovští sportovní střelci i letos na VC Ostroměře, která se konala 7. srpna. Pro velký počet účastníků už bylo místo pouze v poslední směně ale naplnili přísloví: To nejlepší nakonec. Životní výkon předvedl Ing. Roland Hase, který jen 5x ze 60 ran netrefil desítku a s výsledkem 595 bodů obsadil v kategorii mužů 4. místo. I dalším dvěma ve stejné kategorii se dařilo skvěle: Josef Kafka předvedl 587b. a Pavel Kastl 570b. Překvapením byl skvělý výkon dorostence Slávka Laštůvky, na jehož 580b. už v kategorii mladšího dorostu nikdo nestačil a tak obsadil stupeň nejvyšší 1. místo. Nastřílené výsledky znamenaly pro všechny 4 střelce nové osobní rekordy. Do konce letní sezóny ještě zbývá pár soutěží a je naděje na další skvělé výkony. Z důvodu změny pravidel sport. střelby a tím následné modernizace NABÍZÍ sport. střel. klub k odprodeji zachovalé vzduchové pušky zlamovací SLAVIA 631 za třetinovou cenu! V případě zájmu volejte č. tel Pavel Kastl předseda SSK In f o r m a c e PČR OOP Ru m b u r k Trestné činy a přestupky v Jiříkově za červen a červenec 2010 č e r v e n Celkem 14 trestných činů, z toho 3 řešeno přímo policií 32 přestupků proti zákonu, z nich 24 blokově řešených dopravních přestupků Celkové shrnutí - bez výrazných výkyvů ve vývoji trestné činnosti, situace je stabilizovaná. Nápad trestné činnosti spíše nižší. č e r v e n e c Celkem 6 trestných činů, z toho 4 řešeno přímo policií 21 přestupků proti zákonu, z nich 14 blokově řešených dopravních přestupků Celkové shrnutí - evidujeme pokles kriminality na území města Jiříkova. Dobrá spolupráce s Městskou policí Jiříkov. Následující slova bych před dvěma lety považoval za SCI-FI - V JIŘÍKOVĚ JE (momentálně) KLID. npor. Bc. Josef Hýbl PČR OOP Rumburk Jiříkovské noviny 09/

4 Ce n t r u m p r o r o d i n n é aktivity Vč e l k a - b u d o v a Če s k é s p o ř i t e l n y, z a d n í v c h o d, 2. p a t r o PRAVIDELNÝ PROGRAM pro rodiče s dětmi Každé ÚTERÝ A PÁTEK 9-12 HOD. Program je určený pro všechny, kteří chtějí zapojit sebe a své děti do dění zde v naší VČELCE. Rádi bychom se s Vámi scházeli, společně si zacvičili, příjemně jsme strávili čas s našimi dětmi. Nezapomeňte přezůvky pro vás i vaše ratolesti. Moc se na vás těšíme! Akce září Každé včelkování si něco společně vyrobíme, dle počasí: Drakiáda, Kampaň město pro děti BURZA DĚTSKÉHO OBLEČENÍ: od 9-12 hod. Příjem oblečení: od 9-12, od 9-12 a od Prodej oblečení: od 9-12 hod. Během tohoto období zapojení do projektu KROK K ZAMĚSTNÁNÍ a semináře na téma VÝŽIVA A PÉČE O DĚTI - přednáška pro maminky a tatínky, ukončené rozdáním dárečků Každý pátek od 17 hod. TVOŘIVÉ KURZY S MARTINOU na téma: decoupage, tvoříme s fimo hmotou, scrapbooking trochu jinak, mozaika, atd Na tyto kurzy se vyplňuje přihláška v Centru nebo pište zájemci na Když se koníček stane koněm Žijí mezi námi a obohacují náš život, aniž si to uvědomují. Mnohdy je to na úkor jejich rodin a stojí je to peníze. Nehledí na čas, protože to co dělají ve svém volnu je jejich koníčkem, pro něhož jsou ochotni něco obětovat. A tak vedou zájmové kroužky dětí, působí v jednotce dobrovolných hasičů, pořádají akce pro děti i pro dospělé. Jedním z těch, kteří si již několik let sedlají toho svého koně je pan Petr Wittgruber. Ti, kteří navštěvují v našem městě různé společenské akce, jej již mnoho let potkávají s fotoaparátem na krku. Zaznamenává pro současnost, ale hlavně pro budoucnost mnoho zajímavostí z města, ve kterém žije. Vytvořil pro tento záznam na počítači i stránky, které si s oblibou nacházejí nejen místní obyvatelé, ale i ti, kteří se zde narodili, avšak osud je zavál do světa. A právě ti mu občas pošlou , v němž mu děkují za to, že se mohou právě na je h o stránkách setkat s místem svého mládí. Jeden takový mail mu došel i nedávno. Přečtěte si jej... Více info na tel.č Odběry a rozbory pitné vody Městský úřad Jiříkov ve spolupráci s akreditovanou laboratoří AQUATEST zajišťuje odběry pitné vody za zvýhodněnou cenu v pondělí dne domovní studny mikrobiologický a chemický rozbor cena včetně DPH 998,- Kč (platba hotově při odběru) radiologický rozbor (radon 222) cena včetně DPH 439,- Kč (platba hotově při odběru) veřejné zásobování pitnou vodou vyhl. č. 252/2004 Sb. krácený rozbor a odběr vzorku cena bez DPH 1186,- Kč + 315,-Kč zvýhodněné dopravné úplný rozbor a odběr vzorku cena bez DPH 9294,- Kč + 315,-Kč zvýhodněné dopravné evidence objednávek do na odboru a ŽP MěÚ telefonicky nebo osobně - tel.: nebo odborné dotazy zodpoví: AQUATEST a.s., Úsek zkušebních laboratoří, Geologická 4, Praha, tel.: , , St a v e b n í s p o ř i t e l n a Č. s p o ř i t e l n y (BUŘINKA) p o m á h á o b č a n ů m p o s t i ž e n ý m p o v o d n ě m i Buřinka připravila následující vstřícná opatření, které poskytne těm z Vás, kteří byli aktuálně postiženi povodněmi. ZDARMA výplatu zůstatku účtu stavebního spoření s prominutím výpovědní lhůty ZDARMA uzavření nové smlouvy o stavebním spoření, k níž bude poskytnut překlenovací úvěr na odstranění následků povodně ZDARMA uzavření smlouvy o překlenovacím úvěru na rekonstrukci a opravu nemovitosti postižené povodní Zvýhodněná úroková sazba a platba na překlenovací úvěry Vyřízení překlenovacího úvěru bez potřeby vlastních zdrojů Prodloužení lhůty pro doložení smluvních dokladů Možnost zálohového čerpání až 30 % z poskytnutého úvěru bez omezení horního limitu ZDARMA odklad splátek úvěru až o 6 měsíců Expresní a zjednodušené podmínky výplaty pojistného plnění Tato opatření jsou platná do Více informací získáte v pobočkách České spořitelny, u jejích externích partnerů, na bezplatné informační lince a na Jsme tu pro Vás a rádi vám pomůžeme Jiříkovské noviny 09/2010 Vaše BUŘINKA Vážený pane Wittgrubre, ráda bych Vám poděkovala za úžasné stránky Jiříkova. Jsem jiříkovská rodačka, prožila jsem zde krásné dětství do 14 let v 60 letech. Stále se sem vracím alespoň jednou za rok, za dva, a sleduji proměny města i krajiny Také sbírám staré pohlednice Jiříkova. Ale proč Vám píšu prohlédla jsem si Vaše fotografie a velice mě oslovily ty zimní, večerní procházky. Evokovalo to ve mně tak silně pocity z dětství, kdy mě tatínek, když zavřel poštu, táhl na sáňkách z náměstí kolem škol až k Filipovu, kde nám rodinní přátelé nechávali seno pro králíky. Já ležela na tom pytli se senem a prohlížela si zasněžené domy, světla v oknech, vše osvětlené pouličními lampami, bylo ticho, jen sníh křupal tatínkovi pod nohama Milovala jsem to. (Tehdy nejezdilo moc aut.) Z těch vašich fotek se mi ten zážitek vrátil, paráda. Držím Vám palce, aby se Vám Vaše práce na stránkách nadále dařila, bavila Vás a věřte, že děláte moc užitečnou věc. Tour de Zeleňák Mějte se moc hezky, hodně inspirace a nadšení. Jaroslava Vozábalová (roz. Tupá), Karlovy Vary -der se konal dne od 10:00 hodin. Start byl tradičně v Rumburku u restaurace Zelený strom, dále se pokračovalo přes Jiříkov, Šluknov, Lipovou, Horní a Dolní Poustevnu, Vilémov, Mikulášovice, Brtníky, Panský, Staré Křečany, zpět do Rumburka - celkem 56 kilometrů. Zeleňák je amatérský silniční závod, ale v posledních letech na něm potkáte i opravdové profíky nejenom z ČR. Za Jiříkov se zúčastnilo závodu 11 mužů a 2 ženy.

5 Ju b i l e u m v m ě s íc i září oslaví pan Stanislav Buček, pan Milan Jarábek, paní Helena Pechočová, pan Ladislav Beránek, paní Eliška Žůrková, pan Zdeněk Práchenský, paní Alena Masopustová, pan Josef Martínek, pan Kamil Nejedlý, pan Václav Sedláček, pan Zdeněk Čerkl, pan Václav Kalous, paní Jiřina Pernicová a paní Růžena Volková Všem jubilantům blahopřeme Město Jiříkov, Komise občanských záležitostí a redakce se připojuje In f o r m a c e Pokud nesouhlasíte se zveřejněním svého jubilea, nahlaste tuto skutečnost na MěÚ (osobně, telefonicky, písemně) nejpozději do uzávěrky JN v měsíci. Po d ě k o v á n í Děkujeme za projevenou soustrast při posledním rozloučení s naším manželem, tatínkem a dědečkem panem Jiřím Kramperou rodina pozůstalých Chtěla bych touto cestou poděkovat firmě Ludmila Votavová Noema komplexní domácí péče z Rumburka, která se starala o mého těžce nemocné muže a to i v jeho posledních chvílích. Také bych ráda poděkovala paní Soně Kořínkové, která mi vždy dokázala poradit. Moc Vám všem děkuji za Vaší pomoc. Drahoslava Hrušková. Rozloučili jsme se s panem Josefem Martinů s paní Irmgard Rejnekovou s panem Jiřím Hruškou s paní Alenou Eliášovou s paní Olgou Mládkovou Vz p o m í n k a Dne to bylo již osm let co jsme se rozloučili s Františkem Mikešem, kdo jste ho znal vzpomeňte s námi. rodina Mikešových Dne to bude šest let, kdy nás navždy opustil Michal Zemba. Vzpomíná manželka Jana Ku l t u r a Kino DK Střelnice Rumburk (www.dkrumburk.cz) KARATE KID - Hlavní hrdina filmu Karate Kid, dvanáctiletý Dre Parker mohl klidně být tím nejpopulárnějším klukem v celém Detroitu, ale poté, co je oba kariéra jeho matky zavede do Číny, má s navazováním přátelství se svými vrstevníky velké problémy. - Ce l o- s t á t n í p r e m i é ra! * 110,- * rodinný akční * USA/CHINA * 140minut * dabing * mládeži přístupno Čarodějův učeň - Balthazar Blake (Nicolas Cage) je čarodějným mistrem, který se v současném Manhattanu snaží ubránit město před svým úhlavním nepřítelem Maximem Horvathem (Alfred Molina). * 70,- Kč * dobrodružný USA * 110minut * titulky * mládeži přístupno Malý velký bojovník - V nejtemnějších časech Číny menší státy soupeřily o celkovou nadvládu nad touto velkou zemí. Pěšák a nepřátelský generál se stali jedinými přeživšími velké bitvy. * 75,- * akční komedie ČÍNA/HONG KONG * 96minut * titulky * mládeži přístupno a Román pro muže - Román pro muže vypráví příběh tří sourozenců Cyrila, Bruna a Anety. Pevné pouto, které se mezi nimi utvořilo po tragické smrti rodičů, kdy starost o výchovu mladšího bratra a sestry převzal výrazně starší Cyril, prochází zvláštní zkouškou... - Ce l o s t á t n í p r e m i é ra! * 80,- * komedie * ČR * 108minut * ml. přístupno od 12 let WALL STREET 2: PENÍZE NIKDY NESPÍ - Slavná ulice a její finanční domy stály na pokraji současné světové krize. Mladý burzovní makléř se spolu se zdejší nemesis Gordonem Gekkoem snaží zatáhnout za ruční brzdu. - Ce l o s t á t n í p r e m i é ra! * 80,- * drama USA * 110minut * titulky * mládeži přístupno od 12 let Kino a kulturní dům Krásná Lípa :00 - ZATÍM SPOLU, ZATÍM ŽIVI - Špionážní dobrodružství v exotických lokalitách s trochou romantiky v hlavních rolích s Cameron Diaz a Tomem Cruisem. 109 min. Přístupno od 12ti let.vstupné 60, :00 - SEXY 40 - Rošťácký Justin Bartha a krásná a nestárnoucí Cathetherine Zeta-Jones vy tvořili v této romantické komedii charismatický pár, který se staví proti předsudkům společnosti. 95 min. Mládeži přístupno.vstupné 60,- Kino Dukla Šluknov :30 - KATKA - Katčin sestup níž a níž na spirále krádeží, prostituce, fyzického i psychického chátrání, na spirále, přerušované jen občasným vzepětím naděje a odhodlání s drogou skoncovat. - dokumentární český film do 12 let nevhod., 90 minut, vstupné 49+1Kč :30 - PEVNÉ POUTO - Jmenuji se Susie Salmonová. Bylo mi čtrnáct, když mě zavraždil. Jak se děj napínavého filmu odvíjí poté, uvidíte v našem kinu. - hororové drama do 12 let nevhodné, 135 minut, vstupné 59+1Kč :00 - JAK VYCVIČIT DRAKA - Škyťák je vikinský kluk. Jako ostatní děti i on musí podstoupit jednu zkoušku: na nedalekém ostrově si chytit a vycvičit vlastního draka. - pohádka USA v ČESKÉM ZNĚNÍ, 97 minut, vstupné děti 29+1,dosp.49+1Kč :30 - PREDÁTOŘI - Predátoři se vracejí ke svým obvyklým trikům a choutkám. Jsou neviditelní, když se jim to zrovna hodí a s velkou oblibou svlékají své oběti z kůže. Na cizí planetě nás ale přeci jen čeká pár překvapení - akční horor USA do 15 let nevhodný, 107 minut, vstupné 64+1Kč :30 - KICK ASS - Svět potřebuje nového hrdinu a proto přichází Kick-Ass! Bude jím teenager Dave? - akční film USA do 15 let nevhodný, 106 minut, vstupné 59+1Kč Bio Luž Dolní Podluží :00 - KUKY SE VRACÍ - Dobrodružný film Jana Svěráka pro všechny generace ČR Ml. přístupno Vstupné 70 Kč 95 minut :00 - ČARODĚJŮV UČEŇ - Dobrodružný film z produkce studia Walta Disneye Nejlepší džob všech dob USA Ml. přístupno Vstupné 70 Kč 110 minut :00 - SALT - Akční thriller s Angeline Jolie v hlavní roli - Kdo je Salt? - USA Mládeži přístupno Vstupné 70 Kč 100 minut :00 a 20:00 - SHREK:ZVONEC A KONEC - Film pro celou rodinu v českém znění Poslední kapitola USA Mládeži přístupno Vstupné 55 Kč 90 minut :00 - KAJÍNEK - Filmové drama o nejslavnějším českém vězni ČR Ml. přístupno Vstupné 75 Kč 105 minut Centrum Panorama Varnsdorf - program naleznete na DK Ru m b u r k - velký sál (stání) - koncert skupiny KRYŠTOF - Je v i š t ě c l u b t o u r sobota 23. října19:30, stupné 320 Kč - Do Rumburka přijede jedna z našich nejúspěšnějších kapel současné doby. Přijdte si poslechnout největší hity kapely Kryštof, ale také nové písně z alba JEVIŠTĚ. Tento vyjimečný koncert začíná v hod. na velkém sále DK Střelnice Rumburk. Pozor, omezená kapacita. Vstupenky pouze na stání. Jiříkovské noviny 09/

6 Zahájení školního roku 2010/2011 Každoročně starosta města společně s ředitelem ZŠ vítají žáky 1. tříd při zahájení školního roku. Z důvodu nepříznivého počasí se zahájení konalo v tělocvičně ZŠ. V projevu starosty města zazněla kritická slova k chování některých dětí i občanů. Projevuje se čím dál víc agresivní chování a stává se z toho neřešitelný problém. Pedagogové jsou jedni z prvních, kteří mohou chování dětí ovlivnit, musíme však podpořit jejich stanoviska a rozhodnutí. 17. ročník Houmrův Triatlon Tak jako v loňském roce, tak i letos se konal Houmrův triatlon v areálu TJ Spartaku Jiříkov a to dne Přes nepřízeň počasí počet Se t k á n í Pě t i m ě s t í Michal Maják, starosta města účastníků ukázal oprávněnost konaní této akce. Letošního ročníku se zúčastnilo přes 150 závodníků, na které čekalo plavání na Novém rybníku, jízda na kole Šluknovským výběžkem a běh na vytyčené trase. V tomto nepříznivém počasí byli vítězové všichni kdo se zúčastnili. Po skončení triatlonu byl pro návštěvníky připraven hudební festival, na kterém vystoupili Buty, Buzerant, Jiří Schmitzer, Medvěd 009, Fate Magazine, Legendy, Ruksaci, Markéta Konvičková. Dne se konalo již 29. setkání starostů PĚTIMĚSTÍ, tentokrát se zasedalo v zasedací místnosti Městského úřadu v Jiříkově. Jednání probíhalo neformálně, kdy jedním z bodů programu bylo projednání a zhodnocení 9. setkání občanů PĚTIMĚSTÍ na Jitrovníku. Tato akce byla hodnocena velice pozitivně ze strany německých starostů, jen škoda, že jiříkovští občané cestu na Jitrovník ještě nenašli v takovém počtu jako občané Šluknova a to tam je zajištěno občerstvení a hudba. V letošním roce oslavíme 10. výročí založení PĚTIMĚSTÍ, ke kterému bude uskutečněno neformální setkání zastupitelů Jiříkova, Neusalza-Sprembergu, Opachu, Sohlandu a Šluknova. Houmrův triatlon a hudební festival organizovalo občanské sdružení Houmrův triatlon Praha pod vedením jednatele Mgr. Ladislava Dykasta, který předal z výtěžku a startovného šek v hodnotě 5.000,- Kč starostovi města Jiříkov panu Michalu Majákovi pro ZŠ Jiříkov na nákup sportovního vybavení a rovněž šek v hodnotě 5000,- Kč pro Dětský domov Krásná Lípa. Dalším bodem bylo projednání společných akcí a to na je připraven turistický pochod PĚTIMĚSTÍ ve Friedersdorfu, kam jste srdečně zváni. Čeká Vás tu pochod a následně občerstvení. Je stanoven termín 10. setkání občanů na Jitrovníku a to na sobotu Starosta Šluknova pan Ing. Milan Kořínek pozval přítomné starosty na zámek, kde bude zahájena výstava FUKOV. Michal Maják, starosta města Chtěl bych touto cestou poděkovat panu Mgr. L. Dykastovi za uspořádání této velkolepé akce v Jiříkově, která je nadregionální a do našeho města přivádí mnoho nových návštěvníků. Michal Maják, starosta města Jiříkovské noviny (MK ČR 11261) - vydává Město Jiříkov Náměstí 464/1, Jiříkov FAX šéfredaktor JN - Olga Flégrová, grafické zprac. - M. Gavlík, náklad 500 ks. Uzávěrka dalšího čísla je do 12 hodin a termín vydání Příspěvky přijímá redakce podle 15 zákona 46/2000 Sb. o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů. Vydavatel není povinen uveřejnit, jestliže uveřejněním navrženého textu by byl spáchán trestný čin nebo správní delikt nebo uveřejnění navrženého textu by bylo v rozporu s dobrými mravy. Kompletní příspěvky do novin podávejte em nebo přenosných médiích.

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016 Životický portál Od 25. dubna do 1. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 Oznámení

Více

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016 Životický portál Od 18. dubna do 24. dubna 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 JÍDELNÍ

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Zápis ze 41. zasedání Zastupitelstva obce, které se konalo dne 16. června 2014 od 15.00 hodin v budově OÚ

Zápis ze 41. zasedání Zastupitelstva obce, které se konalo dne 16. června 2014 od 15.00 hodin v budově OÚ Zápis ze 41. zasedání Zastupitelstva obce, které se konalo dne 16. června 2014 od 15.00 hodin v budově OÚ Zastupitelé obce společně prošli staveniště LBC Biocentrum, výsadbu alejí, zbořeniště pivovaru

Více

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka Jevíčko

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka Jevíčko Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, konaného dne 9.11.2016 od 16:30 hodin v zasedací místnosti OÚ. Zahájení zasedání zastupitelstva

Více

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu.

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zahájení zasedání dne 11. 11. 2011 v 19.00 hod. Počet přítomných členů dle

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

Návrh rozpočtu 2015. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč

Návrh rozpočtu 2015. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Návrh rozpočtu 2015 Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Schválený rozpočet 2014 Návrh rozpočtu 2015 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1950 2200 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 110 50 dle

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

ZÁPIS. z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 15.2.2010 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OU.

ZÁPIS. z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 15.2.2010 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OU. ZÁPIS z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 15.2.2010 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OU. Program: 1. Zahájení 2. Schválení programu 3. Vyhláška o ceně odpadů 4. Žádost

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Vaše čj. (zn.): Naše čj.: Naše zn.: Vyřizuje: Telefon: E-mail: Příloh/listů: R O Z H O D N U T Í

Vaše čj. (zn.): Naše čj.: Naše zn.: Vyřizuje: Telefon: E-mail: Příloh/listů: R O Z H O D N U T Í Městský úřad Kolín Odbor dopravy Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 140, fax: +420 321 748 115, e-mail: odbor.dopravy@mukolin.cz sídlo odboru: Na Valech 72, Kolín II Město Kolín Karlovo

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

Obec Doubice. Zápis z 1. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne od 16:00 hodin

Obec Doubice. Zápis z 1. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne od 16:00 hodin Obec Doubice Zápis z 1. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 20. 04. 2015 od 16:00 hodin Místo konání: Termín konání: Obec Doubice Obecní úřad č.p.50, zasedací místnost 20. 04. 2015 od 16:00

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

PŘÍJMY CELKEM 61773912

PŘÍJMY CELKEM 61773912 ROZPOČET OBCE PSÁRY na rok 2015 v POLOŽKÁCH Rozpočtové příjmy NÁVRH k vyvěšeni daňové 1111 DPFOzezáv.č. 7000000 1112 DPFO-OSVČ 1700000 1113 DPFOzkap. výnosů 700000 1121 DPPO 6800000 1122 DPPO za obec 900000

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové Zpravodaj listopad - prosinec 2015 obce Krajková Advent v Krajkové Období před Štědrým dnem je v naší obci tradičně doprovázeno akcemi pořádanými kulturní komisí. Zdobení perníčků perníčkování proběhlo

Více

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křeč konaného dne 27. února 2014 Přítomní Čamra Josef Dvořáček Milan Petrů Václav Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František Program

Více

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09 U S N E S E N Í z 64. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 21. října 2009 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne v 19 hodin. 2) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne v 19 hodin. 2) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 27.11. 2013 v 19 hodin Termín: středa 27. 11. 2013 od 19 hodin v budově hasičárny v Boru Návrh programu zasedání ZO Nedrahovice na listopad

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

- Návrh usnesení č.2/17/20 13 ZO schvaluje kontrolu usnesení z minulého zápisu.

- Návrh usnesení č.2/17/20 13 ZO schvaluje kontrolu usnesení z minulého zápisu. Zápis č.17/2010-2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Lahošť, pro volební období 2010-2014, konaného dne 30.1. 2013 v zasedací místnosti obecního úřadu Lahošť. Přítomní: Jan Halko, Ing. Milan Fábera,

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Městské infocentrum Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVENEC 2013 DÍLNA INSPIRACE

Více

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 30. zasedání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 16. prosince 2013 v zasedací místnosti MěÚ Zákupy (č. usnesení 257/2013 273/2013) usnesení č. 257/2013 Plnění

Více

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 23.11.2016 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Vrbka Roman, Vejmělková Jana, Ing. Macek Jan, Gric Jiří, Škorpík Milan

Více

Závěrečný účet obce Hartvíkovice za rok 2009

Závěrečný účet obce Hartvíkovice za rok 2009 Závěrečný účet obce Hartvíkovice za rok 2009 1) Údaje o rozpočtu příjmů a výdajů Rozpočet obce byl schválen za zasedání zastupitelstva obce dne 25.2.2009 jako vyrovnaný v celkovém objemu 5 526 100 Kč.

Více

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč PŘÍJMY CELKEM 56 839,700 Příjmy celkem bez financování 46 839,700 Třída 1 - daňové příjmy - celkem 36 975,000 30% z výnosu

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

o místním poplatku ze psů

o místním poplatku ze psů Obecně závazná vyhláška č. 6/2007, o místním poplatku ze psů Zastupitelstvo obce Křepice se na svém zasedání dne 29. 6. 2007 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2008 Rozpočet města Městec Králové na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2007. Z roku 2007 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

OBEC Velké Zernoseky Litoměřice

OBEC Velké Zernoseky Litoměřice v OBEC Velké Zernoseky 412 01 Litoměřice Zápis Č. 8/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Velké Žernoseky konaného dne 13. 8. 2015 od 18:00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu Velké Žernoseky 1. Zahájení

Více

Příjmy Schválený rozpočet 2016 (rozpis rozpočtu)

Příjmy Schválený rozpočet 2016 (rozpis rozpočtu) Příjmy Schválený Pol. Org UZ Schválený Daňové příjmy 1111 0000 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 8 300,00 1112 0000 Daň z příjmů fyzických osob ze sam. výděl. činnosti 60,00 1113 0000 Daň

Více

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, konaného dne 16.12.2015 od 17:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Zahájení

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Drahkov č.2/2013 konaného dne Program:

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Drahkov č.2/2013 konaného dne Program: Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Drahkov č.2/2013 konaného dne 19.6.2013 Program: 1. Zahájení. 2. Seznámení s programem zasedání. 3. Kontrola usnesení z minulého zasedání. 4. Ustanovení zapisovatele

Více

Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM , ,43 49%

Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM , ,43 49% Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM 56 839,700 27 802 787,43 49% Příjmy celkem bez financování 46 839,700 15 127 132,35

Více

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 16. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 16. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC Z Á P I S č. 16 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLOBUKY konaného dne 17. února 2016 v 18,30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu PŘÍTOMNI: pan/paní Václav HENZL Pavel KLOBUCKÝ Zdeněk LISEC Radoslava

Více

6) Projednání příspěvku Klub Uzlík. Usnesení č. 3/2015-9: Zastupitelstvo města Hostomice schvaluje: příspěvek ve výši 5 000 Kč pro Klub Uzlík.

6) Projednání příspěvku Klub Uzlík. Usnesení č. 3/2015-9: Zastupitelstvo města Hostomice schvaluje: příspěvek ve výši 5 000 Kč pro Klub Uzlík. V Ý T A H Z E Z Á P I S U ze zasedání zastupitelstva města Hostomice č. 3/2015 konaného dne 4. března 2015 od 18,00 hod. v místnosti radnice Města Hostomice Přítomni: V. Zachoval (VZ), P. Lefner (PL),

Více

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 OBEC BECHLÍN ROZPOČET 2012 PŘÍJMY 02 02/28 000001 231 0000 1111 1 700 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO ze závislé činnosti 02 02/28 000001 231 0000 1112 150 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO

Více

pátek 5. 9. 19.00 velký sál účastníci kurzů vstup na průkazky, ostatní vstup 30 Kč

pátek 5. 9. 19.00 velký sál účastníci kurzů vstup na průkazky, ostatní vstup 30 Kč DŮM KULTURY Nádražní 846 Provozní doba pokladny: PO PÁ: 7:00-11:30 a 12:15-15:30 tel.: 383 809 200, info@dkmilevsko.cz pondělí 1. 9. 15.00 17.00 taneční sál NÁBOR DO TANEČNÍ SKUPINY EFK pondělí 1. 9. 18.45

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE SRUBEC na rok 2015 Obec Srubec, IČ: Starostka: PhDr. Zuzana Vyhnálková

NÁVRH ROZPOČTU OBCE SRUBEC na rok 2015 Obec Srubec, IČ: Starostka: PhDr. Zuzana Vyhnálková NÁVRH ROZPOČTU OBCE SRUBEC na rok 2015 Obec Srubec, IČ: 00245445 Starostka: PhDr. Zuzana Vyhnálková Rozpočtové příjmy Pol. 2015 0 1111 Daň z příj. fyz.osob.ze závislé čin. 3 700 000 0 1112 Daň z příj.

Více

14. zasedání zastupitelstva obce Dubno ze dne 24. 6. 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Dubno

14. zasedání zastupitelstva obce Dubno ze dne 24. 6. 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Dubno 14. zasedání zastupitelstva obce Dubno ze dne 24. 6. 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Dubno Přítomni: Milan Pilous, Václav Chmelař, Bc. Jiří Špindler, Martin Roušal, Ing. Miroslav Horák, Jaroslav

Více

OBEC PETROV NAD DESNOU

OBEC PETROV NAD DESNOU OBEC PETROV NAD DESNOU Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 O MÍSTNÍM POPLATKU ZE PSŮ Zastupitelstvo Obce Petrov nad Desnou v souladu s ustanoveními 2 a 14, odst. 2, zákona ČNR č.565/1990sb., o místních poplatcích,

Více

Volfartický občasník č. e. MK ČR E 18619

Volfartický občasník č. e. MK ČR E 18619 Informační leták Obecního úřadu Volfartice 3. číslo Volfartický občasník č. e. MK ČR E 18619 vydává Obec Volfartice, se sídlem Volfartice č. p. 59, IČ: 00261076 občasník - distribuováno zdarma - neprodejné

Více

Zápis ze 12. veřejného zasedání zastupitelstva obce Velká Buková, které se konalo dne od 18:00 hodin v hospůdce Na Kovárně.

Zápis ze 12. veřejného zasedání zastupitelstva obce Velká Buková, které se konalo dne od 18:00 hodin v hospůdce Na Kovárně. Zápis ze 12. veřejného zasedání zastupitelstva obce Velká Buková, které se konalo dne 26.4.2016 od 18:00 hodin v hospůdce Na Kovárně. Členové zastupitelstva: Přítomni: Ing. Pavel Moucha, Petr Matějovský,

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 18:00

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 18:00 Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne 19.12.2016 v 18:00 Ve Studené dne 20.12.2016 Zpracoval: Ing. David Fogl Obsah Obsah... 1 Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele... 2 Program

Více

www.slusovice.eu a www.slusovice.cz

www.slusovice.eu a www.slusovice.cz INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE SLUŠOVICE Všechny informace najdete také na webových stránkách www.slusovice.eu a ÚŘEDNÍ HODINY MĚSTSKÉHO ÚŘADU SLUŠOVICE INFORMACE PONDĚLÍ STŘEDA 08:00 08:00 17:00 17:00 Telefon:

Více

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing.

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing. Z á p i s z 14. zasedání zastupitelstva Městyse Čestice konaného dne 27.09.2012 od 18.00 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomno: 7 zastupitelů 4 zastupitelé omluveni 4 občané ( viz přiložené

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

ZÁ P I S č. 4/2015. z 4. zasedání zastupitelstva obce Kozlov, konaného dne 01.06.2015 od 19:00 hod. v Kozlově

ZÁ P I S č. 4/2015. z 4. zasedání zastupitelstva obce Kozlov, konaného dne 01.06.2015 od 19:00 hod. v Kozlově ZÁ P I S č. 4/2015 z 4. zasedání zastupitelstva obce Kozlov, konaného dne 01.06.2015 od 19:00 hod. v Kozlově Zasedání zastupitelstva obce zahájil starosta Josef Borovský. Z celkového počtu 6 zvolených

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Z Á P I S č. 2/2016. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rpety, které se konalo dne od 19 hod. v zasedací místnosti OÚ Rpety

Z Á P I S č. 2/2016. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rpety, které se konalo dne od 19 hod. v zasedací místnosti OÚ Rpety Z Á P I S č. 2/2016 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rpety, které se konalo dne 21. 4. 2016 od 19 hod. v zasedací místnosti OÚ Rpety Přítomno: 6 členů zastupitelstva obce Rpety dle prezenční listiny

Více

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne č.j.: ST-0214/2015/Sed Zápis z 5. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne 02. 04. 2015 Místo konání: Městský úřad Strmilov Začátek: 18.00 hod. Zasedání řídil: střídavě starosta Jaromír Krátký

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

Zápis č. 8/2011. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích

Zápis č. 8/2011. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích Zápis č. 8/2011 ze zasedání ZO Malotice ze dne 28.9. 2011 od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích. Přítomni: Jirkovská Radka, Mgr. Tereza Jirkovská, Kallaschová Bohumila, Kaše Jiří,

Více

Zápis č. 1/2009. Výsledek hlasování: pro 7 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Schváleno.

Zápis č. 1/2009. Výsledek hlasování: pro 7 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Schváleno. Zápis č. 1/2009 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Němčičky, konaného dne 14. ledna 2009 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Němčičkách Přítomni: Omluveni: Petr Slezák, Ing. Eliška

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 4/2012 P Ř Í J M Y 9 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství z toho:

Více

Zápis č. 14 / ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne

Zápis č. 14 / ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne Zápis č. 14 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne 19. 2. 2016 Místo jednání: zasedací místnost Obecního úřadu Sedlice Začátek jednání: 19:00 hodin Konec jednání: 20:30 hodin Přítomni: p.

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 6/2012 P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství

Více

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice, které se konalo dne 13.2.2008

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice, které se konalo dne 13.2.2008 OBEC KŘESETICE Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice, které se konalo dne 13.2.2008 Přítomni: 8 (zastupitelé p.brtek, p.ledvina, p.linhartová se dostavili po schválení programu) Hosté: 4 Zahájení

Více

Životický portál. Od 7. prosince do 13. prosince 2015

Životický portál. Od 7. prosince do 13. prosince 2015 Životický portál Od 7. prosince do 13. prosince 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci prosinci oslaví narozeniny Jméno KUNCOVÁ Věra BARTOŇ Josef VIČANOVÁ Marie Č.p. Věk 33 29 153 91 70 70 Jméno NĚMCOVÁ Jana ŽLEBKOVÁ

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o zařazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace obce Dolní Kralovice

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o zařazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace obce Dolní Kralovice OBECNÍ ÚŘAD DOLNÍ KRALOVICE nám. L.Svobody 6, 257 68 Dolní Kralovice Číslo jednací: 160/1386 /2014/2 Dolní Kralovice dne 20.11.2014 Vyřizuje: Jindřiška Kadlečková Telefon : 317 856 223 E-mail : kadleckova@dolni-kralovice.cz

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Město Hostouň. Přijaté dotace , ze SR , dotace od ÚP , dotace na úroky z úvěru ,-

Město Hostouň. Přijaté dotace , ze SR , dotace od ÚP , dotace na úroky z úvěru ,- Město Hostouň Návrh rozpočtu na rok 2015 Příjmy Daňové příjmy 15 335 000,- 1111 Daň z příjmu FOZČ 3 150 000,- 1112,3 Daň z příjmu FOSVČ 445 000,- 1121 Daň z příjmu PO 3 400 000,- 1122 Daň z příjmu obce

Více

Z Á P I S. ze 7. zasedání ZM Sedlice konaného dne od 18,00 hodin na MěÚ Sedlice

Z Á P I S. ze 7. zasedání ZM Sedlice konaného dne od 18,00 hodin na MěÚ Sedlice Z Á P I S ze 7. zasedání ZM Sedlice konaného dne 22.4.2015od 18,00 hodin na MěÚ Sedlice Přítomno: dle prezenční listiny 10 členů zastupitelstva. Omluveni: p. David Vágner 1. Zahájení Starosta města přivítal

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 27.528.428,06 Kč. 4.756.989,39 Kč 1.633.856,-- Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 27.528.428,06 Kč. 4.756.989,39 Kč 1.633.856,-- Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2007 Rozpočet města Městec Králové na rok 2007 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2006. Z roku 2006 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

Financování /předp. zůstatek účtu k 31.12.2010/ 8115 2.800.000,-- Kč

Financování /předp. zůstatek účtu k 31.12.2010/ 8115 2.800.000,-- Kč Návrh rozpočtu na rok 2011- příjmy Účetní případ položka MD Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 1111 560.000,-- Kč Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1112 150.000,-- Kč Daň z příjmů právnických

Více

Životický portál. Od 24. října do 30. října 2016

Životický portál. Od 24. října do 30. října 2016 Životický portál Od 24. října do 30. října 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci říjnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk Jméno Č.p. Věk ŠKORŇA Michal 170 93 MIKULENKA Radomír 121 60 MACÍČEK Stanislav 165 81

Více

Životický portál. Od 4. dubna do 10. dubna 2016

Životický portál. Od 4. dubna do 10. dubna 2016 Životický portál Od 4. dubna do 10. dubna 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 JÍDELNÍ

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY OBECNÍ ÚŘAD ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY srpen září 2016 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Oznamujeme občanům, že od 1. 9. 2016 bude opět otevřena obecní restaurace u KD s otevírací

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V L A Š I M odbor dopravy a silničního hospodářství Jana Masaryka 302, 258 14 Vlašim

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V L A Š I M odbor dopravy a silničního hospodářství Jana Masaryka 302, 258 14 Vlašim M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V L A Š I M odbor dopravy a silničního hospodářství Jana Masaryka 302, 258 14 Vlašim Číslo jednací : ODSH 10759/15 LuE Číslo spisu: 1762/2015 Číslo evidenční: 2015/019 Oprávněná úřední

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

Pan Jan Ševčík, starosta obce, přečetl zastupitelstvu zápis č. 6/2015. Členové zastupitelstva neměli k zápisu žádné dotazy ani připomínky.

Pan Jan Ševčík, starosta obce, přečetl zastupitelstvu zápis č. 6/2015. Členové zastupitelstva neměli k zápisu žádné dotazy ani připomínky. Obec Kořenice Zastupitelstvo obce Kořenice Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Kořenice, číslo 7, konaného dne 17. 6. 2015, od 17.00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Kořenice bylo zahájeno v 17.00

Více

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křeč konaného dne 4. března 2015 od 20 00 hodin Přítomní Čamra Josef Dvořáček Milan Petrů Václav Plášil Michal Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef

Více

OBEC VILÉMOV. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, kterou se vydává. Požární řád obce

OBEC VILÉMOV. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, kterou se vydává. Požární řád obce OBEC VILÉMOV Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, kterou se vydává Požární řád obce Zastupitelstvo obce se na svém zasedání konaném dne 23. února 2017 usnesením č. 318/2017 usneslo vydat na základě 29 odst.

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Informaãní zpravodaj Obecního úfiadu Morávka www.beskydy.cz/moravka V Morávce 17. ledna 2003 ã. 1/2003. Informace

Informaãní zpravodaj Obecního úfiadu Morávka www.beskydy.cz/moravka V Morávce 17. ledna 2003 ã. 1/2003. Informace MORAVâAN Informaãní zpravodaj Obecního úfiadu Morávka www.beskydy.cz/moravka V Morávce 17. ledna 2003 ã. 1/2003 Informace Od 1. ledna 2003 ukončil svou činnost Okresní úřad Frýdek Místek. Pověřeným úřadem

Více

ZPRAVODAJ 11/2015. Příprava na zimní údržbu obecních komunikací, chodníků a veřejných prostranství

ZPRAVODAJ 11/2015. Příprava na zimní údržbu obecních komunikací, chodníků a veřejných prostranství ZPRAVODAJ 11/2015 Příprava na zimní údržbu obecních komunikací, chodníků a veřejných prostranství Žádáme občany, aby vytvořili podmínky pro bezproblémové odklízení sněhu při zimní údržbě obecních komunikací,

Více

Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne

Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne Obec Libotov Libotov 80, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 01, E-Mail: obec.libotov@tiscali.cz www.libotov.cz 499694152 Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne 22.01.2015 přítomní: Mgr.Kraus

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Zápis z 15. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne

Zápis z 15. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne č.j.: ST-0996/2016/Sed Zápis z 15. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne 27. 10. 2016 Místo konání: Městský úřad Strmilov Začátek: 18.00 hod. Zasedání řídil: střídavě starosta Jaromír Krátký

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

Životický portál. Od 11. května do 17. května 2015

Životický portál. Od 11. května do 17. května 2015 Životický portál Od 11. května do 17. května 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci květnu oslaví narozeniny Jméno NEVLUDOVÁ Ludmila HIKEL Alois ČERNOCHOVÁ Jarmila ČERNOCH Roman Číslo popisné 135 130 64 195 Věk 93 82

Více

MĚSTO CHRAST. Obecně závazná vyhláška města Chrasti č. 3/2011. o místním poplatku ze psů a poplatku ze vstupného NOVELY NORMY

MĚSTO CHRAST. Obecně závazná vyhláška města Chrasti č. 3/2011. o místním poplatku ze psů a poplatku ze vstupného NOVELY NORMY MĚSTO CHRAST Obecně závazná vyhláška města Chrasti č. 3/2011 o místním poplatku ze psů a poplatku ze vstupného Platí od: 25. 3.2011 Účinná od: 9.4.2011 Platí do: Vyvěšeno dne: 25.3.2011 Sejmuto dne: 11.4.2011

Více

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 5 zastupitelů (B.Holeček a R Svoboda omluveni), 12 občanů,

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 1 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 16. Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 1. 8. 2011, od 19. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni: Vítězslav

Více

Zápis veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hluboš konané dne , od hod na Kardavci listů : 5 Přítomno (z 9) : 9 členů ZO hostů : 24

Zápis veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hluboš konané dne , od hod na Kardavci listů : 5 Přítomno (z 9) : 9 členů ZO hostů : 24 Zápis veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hluboš konané dne 25.9.2013, od 18.00 hod na Kardavci listů : 5 Přítomno (z 9) : 9 členů ZO hostů : 24 1) Zahájení zasedání zastupitelstva obce Zasedání ZO

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 18. 7. 2011 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva obce: 9 Přítomno členů podle prezenční

Více

OBEC OSOVÁ BÍTÝŠKA Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC OSOVÁ BÍTÝŠKA Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC OSOVÁ BÍTÝŠKA Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Osová Bítýška se na svém zasedání dne 22.12.2010 usnesením č. 2/2010 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

Zápis z 12. zasedání Zastupitelstva obce Těchlovice, konaného dne 11. srpna 2016 od 18:00 hodin v místní knihovně.

Zápis z 12. zasedání Zastupitelstva obce Těchlovice, konaného dne 11. srpna 2016 od 18:00 hodin v místní knihovně. Obecní úřad Těchlovice Těchlovice č.p. 37, 405 02 Děčín 2 412 558 925 fax: 412 558 925 e-mail: ou.techlovice@volny.cz Zápis z 12. zasedání Zastupitelstva obce Těchlovice, konaného dne 11. srpna 2016 od

Více

OBČASNÍK OBCE HODÍŠKOV

OBČASNÍK OBCE HODÍŠKOV OBČASNÍK OBCE HODÍŠKOV PROSINEC 2011 ČÍSLO 5-6 ROČNÍK IX ZDARMA Mikulášská besídka Zveme všechny děti a jejich rodiče na mikulášskou besídku, která se koná v pondělí 5. prosince 2011 v 16.00 hodin v zasedací

Více

Zápis č. 9/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne

Zápis č. 9/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne Zápis č. 9/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 24.10.2016 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 20,45 hod. Přítomni členové

Více

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Rok 2007 USNESENÍ z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Zastupitelstvo města Semily po projednání : bere na vědomí 4.49./07/ZM zápis z jednání kontrolního výboru konaného

Více