Jiříkovské Noviny. Ci t á t Humor je solí země. Kdo je jím dobře prosolený, vydrží dlouho čerstvý. ~ Karel Čapek ~ zdarma září 2010 číslo 9, ročník XV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jiříkovské Noviny. Ci t á t Humor je solí země. Kdo je jím dobře prosolený, vydrží dlouho čerstvý. ~ Karel Čapek ~ zdarma září 2010 číslo 9, ročník XV"

Transkript

1 zdarma září 2010 číslo 9, ročník XV Jiříkovské Noviny Ci t á t Humor je solí země. Kdo je jím dobře prosolený, vydrží dlouho čerstvý. ~ Karel Čapek ~ Svozové termíny ' ' ' '10 zelené a žluté pytle (každý lichý týden) Tříděný odpad připravte na stanoviště do 10:00 hodin Rekonstrukce mostu přes Jiříkovský potok v Jiříkově - úplná uzavírka silnice č. II263 v km 49,780-49,810 V termínu od do bude uzavřen z důvodu rekonstrukce most přes Jiříkovský potok na Náměstí v Jiříkově. Objízdná trasa bude vedena po místních komunikacích ulicí Moskevská a Svobodova. ved. odboru MH a BH S touto uzavírkou souvisí také úprava autobusových jízdních řádů a dočasné přemístění některých autobusových zastávek. Objížďkové jízdní řády jsou vyvěšeny na všech dotčených zastávkách, stejně jako vyvěšeny v autobusech, jezdících na těchto linkách. Dále je také naleznete na webových stránkách města (www.jirikov.cz). Informace pro občany Splatnost druhé splátky poplatku za psa je do více na str. 2 Splatnost poplatku za komunální odpad byla do Pokud jste poplatek ještě neuhradili, neodkladně tak učiňte. Pokladní hodiny MěÚ Jiříkov Po 8,00 11,30 12,30 16,00 St 8,00 11,30 12,30 16,00 Pá 7,00 11,00 Setkání seniorů, občanů města a klientů DD Filipov s představiteli a vedením DD Filipov, případně s představiteli církví a dalších organizací u příležitosti Mezinárodního dne seniorů, se uskuteční Setkání proběhne v odpoledních hodinách mezi 15:00 17:00h v DK Rumburk. Kulturní program je zajištěn. Dne 6. října 2010 se uskuteční Den otevřených dveří od 10:00 14:00 hodin v Domově důchodců Filipov. Každý, kdo má zájem prohlédnout si prostory DD Filipov je vítán. Provozní doba ve sběrném dvoře nebezpečného odpadu ve Františkově ulici. PO, ST, PÁ: ÚT, ČT: SO: Provozní doba v areálu Drobné provozovny na velkoobjemový odpad v Liberecké ulici. Středa: hod hod Sobota: 9.00 hod hod

2 Pr v n í r a d a r v e Šl u k n o v s k é m v ý b ě ž k u má Jiříkov Město Jiříkov jako první obec ve Šluknovském výběžku zakoupila a instalovala radar na měření rychlosti, který byl umístěn na příjezdu do Jiříkova na ulici Rumburské dne Radar zaznamenává aktuální rychlost projíždějících vozidel a průměrnou rychlost vozidel za určitý časový úsek. Veškeré získané údaje jsou poté ukládány k dalšímu zpracování. Doufáme, že radar bude včas upozorňovat řidiče na to, že se nachází již v obci a budou tak dodržovat stanovenou rychlost v obci a to max. do 50 km/h. S přáním šťastné jízdy odbor místního hospodářství MěÚ Jiříkov Sa z b a p o p l a t k u z a p s a (1) Je-li trvalý pobyt nebo sídlo poplatníka: a) v družstevních, městských, podnikových a soukromých bytech v bytových domech činí poplatek 500,- Kč za jednoho psa, za druhého a každého dalšího psa činí poplatek 700,- Kč, b) v rodinných domech na území ohraničeném ulicemi 9. května od budovy č.p. 900 ke křižovatce s ulicí Svobodova, ul. Svobodova, ul. Moskevská, ul. Oldřichova ke starému hřbitovu, ul. Petrova, přes louku do ul. Karlova směrem k budově Policie ČR a zpět ul. Mánesova k budově č.p. 900 činí poplatek 300,- Kč za jednoho psa, za druhého a každého dalšího psa činí poplatek 400,- Kč, c) v rodinných domech na ostatním katastrálním území města Jiříkova a katastrálním území Filipova činí poplatek 200,- Kč za jednoho psa, za druhého a každého dalšího psa činí poplatek 250,- Kč. (2) Je-li poplatníkem poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu anebo poživatel sirotčího důchodu, činí poplatek 100,- Kč za jednoho psa, za druhého a každého dalšího psa činí poplatek 150,- Kč. (3) V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. (4) Při změně trvalého pobytu nebo sídla se platí poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala. Ví t e ž e k bylo evidováno 407 uchazečů o zaměstnání, což je přibližně 21,98% ekonomicky aktivních obyvatel Jiříkova, v následujícím měsíci (červenec) byl zaznamenán nárůst o 7 nezaměstnaných na 22,25%. Vyšší poměr nezaměstnaných v okrese mají už jen Staré Křečany (25%) s 136 uchazeči o zaměstnání a Merboltice (28,57%) s 16 nezaměstnanými. Průměrná nezaměstnanost ve Šluknovském výběžku je 16,50% a v okrese Děčín 14,77% Jiříkovské noviny 09/2010 Krátce ze 44. zasedání Zastupi telstva Města Jiříkova konaného dne 31. srpna 2010 v zasedací místnosti MěÚ Jiříkov od 16:00 hodin Dotazy a připomínky občanů Na zasedání zastupitelstva byl pozván vedoucí PČR Rumburk pan Bc. Hýbl, který ve svém vystoupení v první řadě seznámil zastupitele s počtem policistů PČR Rumburk. Dále informoval zastupitele o počtu trestných činů od roku 2006 až do současné doby, jak v okolních městech, tak i pouze v Jiříkově. Dle jeho slov, od zřízení Městské policie v Jiříkově, se kriminalita v Jiříkově značně snížila a podotknul, že MP Jiříkov má u PČR Rumburk plnou podporu. Pan Kolompár vznesl dotaz, jak pokračuje kanalizace? Projekty si žadatelé odkoupili s tím, že v roce 2010 bude kanalizace hotová. Starosta města odpověděl uvedené projekty byly prodány za 30% nákladů. Dále sdělil, že byly podány na zbudování kanalizace a vodovodu žádosti o dotaci. Akce byla vyčíslena na 205 mil. Kč, hovořil o výši přislíbené dotace, o částce podílu SVS a.s. a financování podílu města, kdy nelze město zadlužit částkou cca 72 mil. Kč. Pokud nebude sehnána dotace s přijatelným podílem města, kanalizace se budovat nebude a projekty se budou odkupovat zpět. Nadále však pokračují veškerá jednání s SVS a.s. a s firmou Allowance (zpracovatel žádosti o dotaci). Rů z n é - d i s k u z e Pan Skramužský upozornil na to, že při návštěvě turistů jsou převážně dvě dominanty města a to kostel v Jiříkově a Filipově zavřeny. Odpověděl starosta města bude vyvoláno jednání s panem Kujanem ohledně otevírací doby obou kostelů. Na toto navázal pan Horák, který doporučil, aby MP občas zkontrolovala a tvrdě postihovala neukázněné občany, kteří zneužívají okolí kostela v Jiříkově (močení apod). Dále pan Skramužský upozornil: - na stohování slámy za Rudým domem v Jiříkově odpověděl pan Sabo pan Malý byl upozorněn odborem ŽP, pokud nebude zjednána náprava bude řešit odbor ŽP Rumburk. Bude sledováno. - na parkování kamionu o víkendech před hřištěm, pod základní školou a MP s tím nic nedělá odpověděl starosta města MP bude na uvedené upozorněna. - na nutnost ořezu větví u radaru na Rumburské ulici. - na zarostlý kačírek trávou na místním hřbitově a doporučil postříkat ho účinným přípravkem. - podal návrh, aby nové vozidlo z Drobné provozovny bylo využito i pro občany Jiříkova, třeba za sponzorský dar. - dotázal se na odvoz komunálního odpadu od romských občanů, třeba měsíc nevyvezeno! Odpověděl pan Sabo pokud je na popelnici známka, je vyváženo pravidelně. - dotázal se, proč se vysekávají krajské příkopy podél komunikace? Odpověděl starosta města od dopravní značky OBEC a v obci jsou příkopy města. Pan Bajan se dotázal, zda je vyhláška o nedělním klidu? Odpověděl starosta města vyhláška není, bude prověřeno, jak je to řešeno v jiných městech. Pan Hodonský se dotázal, na kolik peněz přišlo napojení do kanalizace před romským domem ve Svobodově ulici? Odpověděl pan Sabo napojení je v zadání, ještě není hotovo. Veřejnou část hradí město. Obyvatelé domu by se měli na část k veřejné kanalizaci složit. Pan Petr upozornil na plný kanál ve Fibichově ulici, nutno obnovit propust. Úplné znění zápisu je pro občany starší 18-ti let s trvalým pobytem ve Městě Jiříkov nebo vlastnících nemovitost ve Městě Jiříkov k nahlédnutí v sekretariátu MěÚ Jiříkov. Zv e m e v á s n a 45. z a s e d á n í Za s t u p i t e l s t va m ě s t a Jiříkova d n e 30. z á ř í 2010 o d 16:00 h o d i n.

3 Z č i n n o s t i SDH Jiříkov Požár kontejneru - V 19:35 byl ohlášen požár kontejneru v ulici Svobodova. Po dojezdu jednotky byl oheň lokalizován a uhašen Povodně obec Růžová - Jednotka odjela na pomoc povodněmi postižené obci Růžová. Hasiči se zde podíleli na odstraňování kmenů stromů kolem potoka, kamenů a naplavenin. In d i á n s k é l é t o Tradiční Indiánské léto, které se konalo v odpoledních hodinách dne v Domově důchodců Filipov se opravdu vydařilo. K poslechu a k tanci hrála country skupina Malvas a krásné indiánky se staraly o občerstvení všech zúčastněných. Kovbojové opékali buřtíky a pivečko teklo proudem. Velkým překvapením bylo vystoupení opravdových indiánů, kteří si říkají Havrani. Ti nás vtáhli do svého života, ukázali své zbraně, naučili kouřit dýmku míru a předvedli scénku boje o ženu. Kamila Gajdošová Záchrana zvířat - Ve vyhořelé budově Rudého domu byli slyšet pobíhající psi. Jednotka psy v budově odchytla a předala majiteli Záchrana osoby - V příkopě na ulici Rumburská byl občany Jiříkova nalezen bezvládný muž. Po příjezdu jednotky na místo události, byla na místě rychlá záchranná služba, která postiženého měla již ve své péči Povodně Jiříkov - Dne postihly naše město povodně. Výjezdová jednotka vyjela k zabezpečení sudů s olejem a benzínem proti převrhnutí z důvodu stoupající vody v dílně v ulici Rumburská. Dále k čerpání vody, postavení protipovodňové hráze v ulici Pražská. Od do byla jednotka v pohotovosti Požár Šluknov - V 1:32 hod byl proveden výjezd do obce Šluknov. Jednotka odjela vozy CAS-24 a Avií 31 MP-16 (plošina) k požáru rodinného domu. Jiříkov na místě nezasahoval, protože na místě již zasahovala jednotka Šluknova, která provedla uhašení malého ohniska požáru Požár balíků slámy - V odpoledních hodinách byl nahlášen požár dvou balíků slámy. Oheň se nacházel v poli za rybníkem Mexiko. Jednalo se pravděpodobně o samovznícení Požár kůlny Rumburk - V 11:19 hod jednotka odjela na požár kůlny. Při navařování krytiny na střechu kůlny střecha vzplanula a zachvátila velkou část objektu. Jednotka se podílela na rozebírání konstrukcí a doplňování vody. Na místě zasahovali SDH Rumburk a HZS Šluknov Únik ropných látek - V dopoledních hodinách byl proveden výjezd do ulice Březinova v Jiříkově. Jednalo se o únik oleje velikosti cca 3x1 metr. Tato látka byla odstraněna za pomoci sorbentů. více na Vážený pane starosto, chtěla bych touto cestou velice poděkovat Vaší hasičské jednotce za obětavou a nezištnou pomoc při záchranářských a odklízecích pracech po letošních povodních v naší obci. Práci Vašich hasičů oceňujeme o to více, že jsme malá obec, která nemá z minulých let žádné zkušenosti z podobných krizových situací. Nemáme vlastní hasiče, odklízení po vodě by neprobíhalo tedy tak rychle, systematicky a značně by zatížilo obecní rozpočet. Tlumočte, prosím, dík všem, kteří u nás pomáhali S pozdravem Helena Křížková, starostka obce Růžová Děkujeme touto cestou Sboru dobrovolných hasičů v Jiříkově za obětavou a nezištnou pomoc při záchranářských a odklízecích prácech při letošních povodních v naší obci. Současně děkujeme i některým pracovníkům veřejně prospěšné práce, kteří pomáhali při odklízení po povodních v letošním roce. Michal Maják, starosta města Jiříkov Pečovatelská služba Domova důchodců zahájila svou činnost již Kontaktní osoby: Mgr. Hermanová, pí. Gajdošová, p. Břetislav Moravec, tel.: nebo , Střelcům se opět dařilo Jako každým rokem vyrazili Jiříkovští sportovní střelci i letos na VC Ostroměře, která se konala 7. srpna. Pro velký počet účastníků už bylo místo pouze v poslední směně ale naplnili přísloví: To nejlepší nakonec. Životní výkon předvedl Ing. Roland Hase, který jen 5x ze 60 ran netrefil desítku a s výsledkem 595 bodů obsadil v kategorii mužů 4. místo. I dalším dvěma ve stejné kategorii se dařilo skvěle: Josef Kafka předvedl 587b. a Pavel Kastl 570b. Překvapením byl skvělý výkon dorostence Slávka Laštůvky, na jehož 580b. už v kategorii mladšího dorostu nikdo nestačil a tak obsadil stupeň nejvyšší 1. místo. Nastřílené výsledky znamenaly pro všechny 4 střelce nové osobní rekordy. Do konce letní sezóny ještě zbývá pár soutěží a je naděje na další skvělé výkony. Z důvodu změny pravidel sport. střelby a tím následné modernizace NABÍZÍ sport. střel. klub k odprodeji zachovalé vzduchové pušky zlamovací SLAVIA 631 za třetinovou cenu! V případě zájmu volejte č. tel Pavel Kastl předseda SSK In f o r m a c e PČR OOP Ru m b u r k Trestné činy a přestupky v Jiříkově za červen a červenec 2010 č e r v e n Celkem 14 trestných činů, z toho 3 řešeno přímo policií 32 přestupků proti zákonu, z nich 24 blokově řešených dopravních přestupků Celkové shrnutí - bez výrazných výkyvů ve vývoji trestné činnosti, situace je stabilizovaná. Nápad trestné činnosti spíše nižší. č e r v e n e c Celkem 6 trestných činů, z toho 4 řešeno přímo policií 21 přestupků proti zákonu, z nich 14 blokově řešených dopravních přestupků Celkové shrnutí - evidujeme pokles kriminality na území města Jiříkova. Dobrá spolupráce s Městskou policí Jiříkov. Následující slova bych před dvěma lety považoval za SCI-FI - V JIŘÍKOVĚ JE (momentálně) KLID. npor. Bc. Josef Hýbl PČR OOP Rumburk Jiříkovské noviny 09/

4 Ce n t r u m p r o r o d i n n é aktivity Vč e l k a - b u d o v a Če s k é s p o ř i t e l n y, z a d n í v c h o d, 2. p a t r o PRAVIDELNÝ PROGRAM pro rodiče s dětmi Každé ÚTERÝ A PÁTEK 9-12 HOD. Program je určený pro všechny, kteří chtějí zapojit sebe a své děti do dění zde v naší VČELCE. Rádi bychom se s Vámi scházeli, společně si zacvičili, příjemně jsme strávili čas s našimi dětmi. Nezapomeňte přezůvky pro vás i vaše ratolesti. Moc se na vás těšíme! Akce září Každé včelkování si něco společně vyrobíme, dle počasí: Drakiáda, Kampaň město pro děti BURZA DĚTSKÉHO OBLEČENÍ: od 9-12 hod. Příjem oblečení: od 9-12, od 9-12 a od Prodej oblečení: od 9-12 hod. Během tohoto období zapojení do projektu KROK K ZAMĚSTNÁNÍ a semináře na téma VÝŽIVA A PÉČE O DĚTI - přednáška pro maminky a tatínky, ukončené rozdáním dárečků Každý pátek od 17 hod. TVOŘIVÉ KURZY S MARTINOU na téma: decoupage, tvoříme s fimo hmotou, scrapbooking trochu jinak, mozaika, atd Na tyto kurzy se vyplňuje přihláška v Centru nebo pište zájemci na Když se koníček stane koněm Žijí mezi námi a obohacují náš život, aniž si to uvědomují. Mnohdy je to na úkor jejich rodin a stojí je to peníze. Nehledí na čas, protože to co dělají ve svém volnu je jejich koníčkem, pro něhož jsou ochotni něco obětovat. A tak vedou zájmové kroužky dětí, působí v jednotce dobrovolných hasičů, pořádají akce pro děti i pro dospělé. Jedním z těch, kteří si již několik let sedlají toho svého koně je pan Petr Wittgruber. Ti, kteří navštěvují v našem městě různé společenské akce, jej již mnoho let potkávají s fotoaparátem na krku. Zaznamenává pro současnost, ale hlavně pro budoucnost mnoho zajímavostí z města, ve kterém žije. Vytvořil pro tento záznam na počítači i stránky, které si s oblibou nacházejí nejen místní obyvatelé, ale i ti, kteří se zde narodili, avšak osud je zavál do světa. A právě ti mu občas pošlou , v němž mu děkují za to, že se mohou právě na je h o stránkách setkat s místem svého mládí. Jeden takový mail mu došel i nedávno. Přečtěte si jej... Více info na tel.č Odběry a rozbory pitné vody Městský úřad Jiříkov ve spolupráci s akreditovanou laboratoří AQUATEST zajišťuje odběry pitné vody za zvýhodněnou cenu v pondělí dne domovní studny mikrobiologický a chemický rozbor cena včetně DPH 998,- Kč (platba hotově při odběru) radiologický rozbor (radon 222) cena včetně DPH 439,- Kč (platba hotově při odběru) veřejné zásobování pitnou vodou vyhl. č. 252/2004 Sb. krácený rozbor a odběr vzorku cena bez DPH 1186,- Kč + 315,-Kč zvýhodněné dopravné úplný rozbor a odběr vzorku cena bez DPH 9294,- Kč + 315,-Kč zvýhodněné dopravné evidence objednávek do na odboru a ŽP MěÚ telefonicky nebo osobně - tel.: nebo odborné dotazy zodpoví: AQUATEST a.s., Úsek zkušebních laboratoří, Geologická 4, Praha, tel.: , , St a v e b n í s p o ř i t e l n a Č. s p o ř i t e l n y (BUŘINKA) p o m á h á o b č a n ů m p o s t i ž e n ý m p o v o d n ě m i Buřinka připravila následující vstřícná opatření, které poskytne těm z Vás, kteří byli aktuálně postiženi povodněmi. ZDARMA výplatu zůstatku účtu stavebního spoření s prominutím výpovědní lhůty ZDARMA uzavření nové smlouvy o stavebním spoření, k níž bude poskytnut překlenovací úvěr na odstranění následků povodně ZDARMA uzavření smlouvy o překlenovacím úvěru na rekonstrukci a opravu nemovitosti postižené povodní Zvýhodněná úroková sazba a platba na překlenovací úvěry Vyřízení překlenovacího úvěru bez potřeby vlastních zdrojů Prodloužení lhůty pro doložení smluvních dokladů Možnost zálohového čerpání až 30 % z poskytnutého úvěru bez omezení horního limitu ZDARMA odklad splátek úvěru až o 6 měsíců Expresní a zjednodušené podmínky výplaty pojistného plnění Tato opatření jsou platná do Více informací získáte v pobočkách České spořitelny, u jejích externích partnerů, na bezplatné informační lince a na Jsme tu pro Vás a rádi vám pomůžeme Jiříkovské noviny 09/2010 Vaše BUŘINKA Vážený pane Wittgrubre, ráda bych Vám poděkovala za úžasné stránky Jiříkova. Jsem jiříkovská rodačka, prožila jsem zde krásné dětství do 14 let v 60 letech. Stále se sem vracím alespoň jednou za rok, za dva, a sleduji proměny města i krajiny Také sbírám staré pohlednice Jiříkova. Ale proč Vám píšu prohlédla jsem si Vaše fotografie a velice mě oslovily ty zimní, večerní procházky. Evokovalo to ve mně tak silně pocity z dětství, kdy mě tatínek, když zavřel poštu, táhl na sáňkách z náměstí kolem škol až k Filipovu, kde nám rodinní přátelé nechávali seno pro králíky. Já ležela na tom pytli se senem a prohlížela si zasněžené domy, světla v oknech, vše osvětlené pouličními lampami, bylo ticho, jen sníh křupal tatínkovi pod nohama Milovala jsem to. (Tehdy nejezdilo moc aut.) Z těch vašich fotek se mi ten zážitek vrátil, paráda. Držím Vám palce, aby se Vám Vaše práce na stránkách nadále dařila, bavila Vás a věřte, že děláte moc užitečnou věc. Tour de Zeleňák Mějte se moc hezky, hodně inspirace a nadšení. Jaroslava Vozábalová (roz. Tupá), Karlovy Vary -der se konal dne od 10:00 hodin. Start byl tradičně v Rumburku u restaurace Zelený strom, dále se pokračovalo přes Jiříkov, Šluknov, Lipovou, Horní a Dolní Poustevnu, Vilémov, Mikulášovice, Brtníky, Panský, Staré Křečany, zpět do Rumburka - celkem 56 kilometrů. Zeleňák je amatérský silniční závod, ale v posledních letech na něm potkáte i opravdové profíky nejenom z ČR. Za Jiříkov se zúčastnilo závodu 11 mužů a 2 ženy.

5 Ju b i l e u m v m ě s íc i září oslaví pan Stanislav Buček, pan Milan Jarábek, paní Helena Pechočová, pan Ladislav Beránek, paní Eliška Žůrková, pan Zdeněk Práchenský, paní Alena Masopustová, pan Josef Martínek, pan Kamil Nejedlý, pan Václav Sedláček, pan Zdeněk Čerkl, pan Václav Kalous, paní Jiřina Pernicová a paní Růžena Volková Všem jubilantům blahopřeme Město Jiříkov, Komise občanských záležitostí a redakce se připojuje In f o r m a c e Pokud nesouhlasíte se zveřejněním svého jubilea, nahlaste tuto skutečnost na MěÚ (osobně, telefonicky, písemně) nejpozději do uzávěrky JN v měsíci. Po d ě k o v á n í Děkujeme za projevenou soustrast při posledním rozloučení s naším manželem, tatínkem a dědečkem panem Jiřím Kramperou rodina pozůstalých Chtěla bych touto cestou poděkovat firmě Ludmila Votavová Noema komplexní domácí péče z Rumburka, která se starala o mého těžce nemocné muže a to i v jeho posledních chvílích. Také bych ráda poděkovala paní Soně Kořínkové, která mi vždy dokázala poradit. Moc Vám všem děkuji za Vaší pomoc. Drahoslava Hrušková. Rozloučili jsme se s panem Josefem Martinů s paní Irmgard Rejnekovou s panem Jiřím Hruškou s paní Alenou Eliášovou s paní Olgou Mládkovou Vz p o m í n k a Dne to bylo již osm let co jsme se rozloučili s Františkem Mikešem, kdo jste ho znal vzpomeňte s námi. rodina Mikešových Dne to bude šest let, kdy nás navždy opustil Michal Zemba. Vzpomíná manželka Jana Ku l t u r a Kino DK Střelnice Rumburk (www.dkrumburk.cz) KARATE KID - Hlavní hrdina filmu Karate Kid, dvanáctiletý Dre Parker mohl klidně být tím nejpopulárnějším klukem v celém Detroitu, ale poté, co je oba kariéra jeho matky zavede do Číny, má s navazováním přátelství se svými vrstevníky velké problémy. - Ce l o- s t á t n í p r e m i é ra! * 110,- * rodinný akční * USA/CHINA * 140minut * dabing * mládeži přístupno Čarodějův učeň - Balthazar Blake (Nicolas Cage) je čarodějným mistrem, který se v současném Manhattanu snaží ubránit město před svým úhlavním nepřítelem Maximem Horvathem (Alfred Molina). * 70,- Kč * dobrodružný USA * 110minut * titulky * mládeži přístupno Malý velký bojovník - V nejtemnějších časech Číny menší státy soupeřily o celkovou nadvládu nad touto velkou zemí. Pěšák a nepřátelský generál se stali jedinými přeživšími velké bitvy. * 75,- * akční komedie ČÍNA/HONG KONG * 96minut * titulky * mládeži přístupno a Román pro muže - Román pro muže vypráví příběh tří sourozenců Cyrila, Bruna a Anety. Pevné pouto, které se mezi nimi utvořilo po tragické smrti rodičů, kdy starost o výchovu mladšího bratra a sestry převzal výrazně starší Cyril, prochází zvláštní zkouškou... - Ce l o s t á t n í p r e m i é ra! * 80,- * komedie * ČR * 108minut * ml. přístupno od 12 let WALL STREET 2: PENÍZE NIKDY NESPÍ - Slavná ulice a její finanční domy stály na pokraji současné světové krize. Mladý burzovní makléř se spolu se zdejší nemesis Gordonem Gekkoem snaží zatáhnout za ruční brzdu. - Ce l o s t á t n í p r e m i é ra! * 80,- * drama USA * 110minut * titulky * mládeži přístupno od 12 let Kino a kulturní dům Krásná Lípa :00 - ZATÍM SPOLU, ZATÍM ŽIVI - Špionážní dobrodružství v exotických lokalitách s trochou romantiky v hlavních rolích s Cameron Diaz a Tomem Cruisem. 109 min. Přístupno od 12ti let.vstupné 60, :00 - SEXY 40 - Rošťácký Justin Bartha a krásná a nestárnoucí Cathetherine Zeta-Jones vy tvořili v této romantické komedii charismatický pár, který se staví proti předsudkům společnosti. 95 min. Mládeži přístupno.vstupné 60,- Kino Dukla Šluknov :30 - KATKA - Katčin sestup níž a níž na spirále krádeží, prostituce, fyzického i psychického chátrání, na spirále, přerušované jen občasným vzepětím naděje a odhodlání s drogou skoncovat. - dokumentární český film do 12 let nevhod., 90 minut, vstupné 49+1Kč :30 - PEVNÉ POUTO - Jmenuji se Susie Salmonová. Bylo mi čtrnáct, když mě zavraždil. Jak se děj napínavého filmu odvíjí poté, uvidíte v našem kinu. - hororové drama do 12 let nevhodné, 135 minut, vstupné 59+1Kč :00 - JAK VYCVIČIT DRAKA - Škyťák je vikinský kluk. Jako ostatní děti i on musí podstoupit jednu zkoušku: na nedalekém ostrově si chytit a vycvičit vlastního draka. - pohádka USA v ČESKÉM ZNĚNÍ, 97 minut, vstupné děti 29+1,dosp.49+1Kč :30 - PREDÁTOŘI - Predátoři se vracejí ke svým obvyklým trikům a choutkám. Jsou neviditelní, když se jim to zrovna hodí a s velkou oblibou svlékají své oběti z kůže. Na cizí planetě nás ale přeci jen čeká pár překvapení - akční horor USA do 15 let nevhodný, 107 minut, vstupné 64+1Kč :30 - KICK ASS - Svět potřebuje nového hrdinu a proto přichází Kick-Ass! Bude jím teenager Dave? - akční film USA do 15 let nevhodný, 106 minut, vstupné 59+1Kč Bio Luž Dolní Podluží :00 - KUKY SE VRACÍ - Dobrodružný film Jana Svěráka pro všechny generace ČR Ml. přístupno Vstupné 70 Kč 95 minut :00 - ČARODĚJŮV UČEŇ - Dobrodružný film z produkce studia Walta Disneye Nejlepší džob všech dob USA Ml. přístupno Vstupné 70 Kč 110 minut :00 - SALT - Akční thriller s Angeline Jolie v hlavní roli - Kdo je Salt? - USA Mládeži přístupno Vstupné 70 Kč 100 minut :00 a 20:00 - SHREK:ZVONEC A KONEC - Film pro celou rodinu v českém znění Poslední kapitola USA Mládeži přístupno Vstupné 55 Kč 90 minut :00 - KAJÍNEK - Filmové drama o nejslavnějším českém vězni ČR Ml. přístupno Vstupné 75 Kč 105 minut Centrum Panorama Varnsdorf - program naleznete na DK Ru m b u r k - velký sál (stání) - koncert skupiny KRYŠTOF - Je v i š t ě c l u b t o u r sobota 23. října19:30, stupné 320 Kč - Do Rumburka přijede jedna z našich nejúspěšnějších kapel současné doby. Přijdte si poslechnout největší hity kapely Kryštof, ale také nové písně z alba JEVIŠTĚ. Tento vyjimečný koncert začíná v hod. na velkém sále DK Střelnice Rumburk. Pozor, omezená kapacita. Vstupenky pouze na stání. Jiříkovské noviny 09/

6 Zahájení školního roku 2010/2011 Každoročně starosta města společně s ředitelem ZŠ vítají žáky 1. tříd při zahájení školního roku. Z důvodu nepříznivého počasí se zahájení konalo v tělocvičně ZŠ. V projevu starosty města zazněla kritická slova k chování některých dětí i občanů. Projevuje se čím dál víc agresivní chování a stává se z toho neřešitelný problém. Pedagogové jsou jedni z prvních, kteří mohou chování dětí ovlivnit, musíme však podpořit jejich stanoviska a rozhodnutí. 17. ročník Houmrův Triatlon Tak jako v loňském roce, tak i letos se konal Houmrův triatlon v areálu TJ Spartaku Jiříkov a to dne Přes nepřízeň počasí počet Se t k á n í Pě t i m ě s t í Michal Maják, starosta města účastníků ukázal oprávněnost konaní této akce. Letošního ročníku se zúčastnilo přes 150 závodníků, na které čekalo plavání na Novém rybníku, jízda na kole Šluknovským výběžkem a běh na vytyčené trase. V tomto nepříznivém počasí byli vítězové všichni kdo se zúčastnili. Po skončení triatlonu byl pro návštěvníky připraven hudební festival, na kterém vystoupili Buty, Buzerant, Jiří Schmitzer, Medvěd 009, Fate Magazine, Legendy, Ruksaci, Markéta Konvičková. Dne se konalo již 29. setkání starostů PĚTIMĚSTÍ, tentokrát se zasedalo v zasedací místnosti Městského úřadu v Jiříkově. Jednání probíhalo neformálně, kdy jedním z bodů programu bylo projednání a zhodnocení 9. setkání občanů PĚTIMĚSTÍ na Jitrovníku. Tato akce byla hodnocena velice pozitivně ze strany německých starostů, jen škoda, že jiříkovští občané cestu na Jitrovník ještě nenašli v takovém počtu jako občané Šluknova a to tam je zajištěno občerstvení a hudba. V letošním roce oslavíme 10. výročí založení PĚTIMĚSTÍ, ke kterému bude uskutečněno neformální setkání zastupitelů Jiříkova, Neusalza-Sprembergu, Opachu, Sohlandu a Šluknova. Houmrův triatlon a hudební festival organizovalo občanské sdružení Houmrův triatlon Praha pod vedením jednatele Mgr. Ladislava Dykasta, který předal z výtěžku a startovného šek v hodnotě 5.000,- Kč starostovi města Jiříkov panu Michalu Majákovi pro ZŠ Jiříkov na nákup sportovního vybavení a rovněž šek v hodnotě 5000,- Kč pro Dětský domov Krásná Lípa. Dalším bodem bylo projednání společných akcí a to na je připraven turistický pochod PĚTIMĚSTÍ ve Friedersdorfu, kam jste srdečně zváni. Čeká Vás tu pochod a následně občerstvení. Je stanoven termín 10. setkání občanů na Jitrovníku a to na sobotu Starosta Šluknova pan Ing. Milan Kořínek pozval přítomné starosty na zámek, kde bude zahájena výstava FUKOV. Michal Maják, starosta města Chtěl bych touto cestou poděkovat panu Mgr. L. Dykastovi za uspořádání této velkolepé akce v Jiříkově, která je nadregionální a do našeho města přivádí mnoho nových návštěvníků. Michal Maják, starosta města Jiříkovské noviny (MK ČR 11261) - vydává Město Jiříkov Náměstí 464/1, Jiříkov FAX šéfredaktor JN - Olga Flégrová, grafické zprac. - M. Gavlík, náklad 500 ks. Uzávěrka dalšího čísla je do 12 hodin a termín vydání Příspěvky přijímá redakce podle 15 zákona 46/2000 Sb. o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů. Vydavatel není povinen uveřejnit, jestliže uveřejněním navrženého textu by byl spáchán trestný čin nebo správní delikt nebo uveřejnění navrženého textu by bylo v rozporu s dobrými mravy. Kompletní příspěvky do novin podávejte em nebo přenosných médiích.

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis ze 41. zasedání Zastupitelstva obce, které se konalo dne 16. června 2014 od 15.00 hodin v budově OÚ

Zápis ze 41. zasedání Zastupitelstva obce, které se konalo dne 16. června 2014 od 15.00 hodin v budově OÚ Zápis ze 41. zasedání Zastupitelstva obce, které se konalo dne 16. června 2014 od 15.00 hodin v budově OÚ Zastupitelé obce společně prošli staveniště LBC Biocentrum, výsadbu alejí, zbořeniště pivovaru

Více

PŘÍJMY CELKEM 61773912

PŘÍJMY CELKEM 61773912 ROZPOČET OBCE PSÁRY na rok 2015 v POLOŽKÁCH Rozpočtové příjmy NÁVRH k vyvěšeni daňové 1111 DPFOzezáv.č. 7000000 1112 DPFO-OSVČ 1700000 1113 DPFOzkap. výnosů 700000 1121 DPPO 6800000 1122 DPPO za obec 900000

Více

Zápis z 8. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bratřínov, konaného dne 25.6.2015, od 19:00 hodin v hospůdce U Holinků

Zápis z 8. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bratřínov, konaného dne 25.6.2015, od 19:00 hodin v hospůdce U Holinků Zápis z 8. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bratřínov, konaného dne 25.6.2015, od 19:00 hodin v hospůdce U Holinků Přítomni: D.Holková, R.Juliš, J.Dufková, I. Svobodová Zahájení zasedání zastupitelstva

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu.

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zahájení zasedání dne 11. 11. 2011 v 19.00 hod. Počet přítomných členů dle

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2008 Rozpočet města Městec Králové na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2007. Z roku 2007 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 5 zastupitelů (B.Holeček a R Svoboda omluveni), 12 občanů,

Více

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křeč konaného dne 27. února 2014 Přítomní Čamra Josef Dvořáček Milan Petrů Václav Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František Program

Více

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í AKTUÁLNÍ INFORMACE: 1. VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb do zastupitelstva Moravskoslezského kraje Starostka obce Pazderna podle 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Kapitola Položka Kod položka Kod kapitola Upr.rozp 2013 Skut 10/ 2013 Návrh 2014 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu 1111 0 2 000 000 1 997 728 2 500 000 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu FO 1112 0 500 000

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Návrh rozpočtu 2011 Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Rozpočet 2010 Návrh rozpočtu 2011 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1600 1600 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 1200 500 dle předpokladu

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V L A Š I M odbor dopravy a silničního hospodářství Jana Masaryka 302, 258 14 Vlašim

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V L A Š I M odbor dopravy a silničního hospodářství Jana Masaryka 302, 258 14 Vlašim M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V L A Š I M odbor dopravy a silničního hospodářství Jana Masaryka 302, 258 14 Vlašim Číslo jednací : ODSH 10759/15 LuE Číslo spisu: 1762/2015 Číslo evidenční: 2015/019 Oprávněná úřední

Více

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení.

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení. Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení Táta, máma a já Vyberte si aktivity z doporučeného přehledu turistických

Více

Obecní úřad Prusinovice

Obecní úřad Prusinovice Zprávy obecního úřadu 16. června 2015 Pondělí 8:00-16:00 Úterý 8:00-17:00 Středa 8:00-12:00 Čtvrtek 8:00-15:00 Pátek ZAVŘENO 22/24C Dnes Zbyněk Zítra Adolf Aktuální zprávy Strana číslo: 1 Zápis stavu elektroměrů

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

ROZPQČETOBCEPSÁRY. 1511 daň z nemovitosti 4800000

ROZPQČETOBCEPSÁRY. 1511 daň z nemovitosti 4800000 V POL0ŽK~ CH Rozpočtové příjmy ROZPQČETOBCEPSÁRY na rok 2014 NÁVRH k vyvěšení daňové 1111 DPFOzezáv.č. 6000000 11120PF0-OSVČ 1300000 1113 DPFOzkap. výnosů 600000 1121 DPPO 6000000 1122 DPPO za obec 400000

Více

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Karel Škraňka, Luděk Tůma, Pavel Říhák, Ing. Jiří Hložek Nepřítomni: Ing.

Více

Z Á P I S. z 5. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 17.9.2014

Z Á P I S. z 5. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 17.9.2014 Z Á P I S z 5. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 17.9.2014 Přítomno : 5 zastupitelů, dle prezenční listiny, Omluven : Tomáš Rulec, Alena Rejhová - zastupitelé Dále přítomno: 6 občanů,

Více

www.slusovice.eu a www.slusovice.cz

www.slusovice.eu a www.slusovice.cz INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE SLUŠOVICE Všechny informace najdete také na webových stránkách www.slusovice.eu a ÚŘEDNÍ HODINY MĚSTSKÉHO ÚŘADU SLUŠOVICE INFORMACE PONDĚLÍ STŘEDA 08:00 08:00 17:00 17:00 Telefon:

Více

Obecní úřad Tršice, stavební úřad 783 57 Tršice č.50 su.trsice@seznam.cz Tel./fax: 585 750 663

Obecní úřad Tršice, stavební úřad 783 57 Tršice č.50 su.trsice@seznam.cz Tel./fax: 585 750 663 Obecní úřad Tršice, stavební úřad 783 57 Tršice č.50 su.trsice@seznam.cz Tel./fax: 585 750 663 Č.j.: ObÚ/Trš/SÚ/1043/12-Ch V Tršicích 3.10.2012 Oprávněná úřední osoba pro vyřízení k podpisu: Marie Chaloupková

Více

Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

Zápis z 21. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 26. dubna 2004 v úřadovně obecního úřadu

Zápis z 21. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 26. dubna 2004 v úřadovně obecního úřadu Zápis z 21. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 26. dubna 2004 v úřadovně obecního úřadu Přítomní: Program: dle prezenční listiny přítomno: 6 (85 %) omluven Ing. Vachalec 1) Zahájení a návrh

Více

3. Zastupitelstvo, rozpočet, zpravodaj

3. Zastupitelstvo, rozpočet, zpravodaj 3. Zastupitelstvo, rozpočet, zpravodaj Zastupitelstvo V roce 2011 se o město starali následující zastupitelé: Mgr. Pavel Horák (SNK1), Monika Ševčíková (SNK1), Kamila Charvátová (SNK1), Mgr. Bronislava

Více

Obec Seninka, IČ 00635821

Obec Seninka, IČ 00635821 Obec Seninka, IČ 00635821 Závěrečný účet obce Seninka za rok 2008 Zpracovaný na základě zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění. Údaje o obci: Právní forma: obec

Více

Zápis č. 14-2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 15. 12. 2010 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 14-2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 15. 12. 2010 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 14-2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 15. 12. 2010 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 11 HOSPODÁŘSTVÍ 2 850,0 - Místní rozhlasy 100,0 - rekonstrukce, rozšíření sítě, uložení vedení do země, běžné opravy, výměna nefunkčních reproduktorů apod. - Opravy, udržování

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH

v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH Účtování T e x t Skut.2013 UR 2014 k 31.12.2014 R 2015 I I I 1 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 941870,16 950 986528,17 950 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Zapsal: Mgr. Jiří Novák Ověřili: 5

Zapsal: Mgr. Jiří Novák Ověřili: 5 Z Á P I S z XI. zasedání zastupitelstva obce v Březníku Datum: 25. 4. 2008 Hodina: 19.00 Místo: Obecní úřad Březník zasedací místnost Přítomni: Ing. J. Mojžíš, Mgr. Jiří Novák, J. Franěk, A. Fröhlich odešel

Více

Oddíl I. Oddíl II. Poplatek ze psů

Oddíl I. Oddíl II. Poplatek ze psů Obecně závazná vyhláška města Abertamy o místním poplatku ze psů, místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt, místním poplatku za užívání veřejného prostranství, místním poplatku za provozovaný

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 1 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 16. Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 1. 8. 2011, od 19. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni: Vítězslav

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Dolní Dobrouč, 561 02 Dolní Dobrouč 380, IČ: 00278742 Návrh rozpočtu na rok 2014 P Ř Í J M Y / V Ý D A J E r.2014 DPFO - závislá činnost 5 820 500 DPFO - OSVČ - (sdílená i teritoriální) 157 500 DPFO

Více

Zápis 14 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v klubu TJ Sokol Horka u Staré Paky

Zápis 14 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v klubu TJ Sokol Horka u Staré Paky Zápis 14 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v klubu TJ Sokol Horka u Staré Paky datum konání: 4.10.2013 začátek: 19.00 hod. ukončení: 20.00 hod. přítomno: 7 členů

Více

o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 09. 09. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00

Více

vyvěšeno: 21.11.2009 sejmuto: 8.12.2009 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2009 / sejmuto 8.12.2009 Návrh rozpočtu 2010

vyvěšeno: 21.11.2009 sejmuto: 8.12.2009 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2009 / sejmuto 8.12.2009 Návrh rozpočtu 2010 vyvěšeno: 21.11.2009 sejmuto: 8.12.2009 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2009 / sejmuto 8.12.2009 Návrh rozpočtu 2010 k projednání na schůzi 8.12.2009 P Ř Í J M Y Rozpočtový paragraf Rozpočtová

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁBŘEZÍ ŘEČICE

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁBŘEZÍ ŘEČICE Dokument č.: Datum vyvěšení: Datum sejmutí: ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁBŘEZÍ ŘEČICE Konaného dne: 7. 12. 2012 Číslo: 011/2012 Ověřovatelé: Ing. Petr SAMEK Martin SMĚLÝ Přítomní zastupitelé:

Více

Okenský zpravodaj vydává: Obecní úřad Okna, Okna č.p. 40, 471 62 Okna Internetové stránky: http://obecokna.cz, E-mail: starosta@obecokna.

Okenský zpravodaj vydává: Obecní úřad Okna, Okna č.p. 40, 471 62 Okna Internetové stránky: http://obecokna.cz, E-mail: starosta@obecokna. OKENSKÝ ZPRAVODAJ KVĚTEN 2010 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU: Veřejné zasedání zastupitelstva obce se konalo ve středu 5.května 2010 od 17:00 hodin. Jedním z bodů jednání bylo schválení žádosti o slevu a prominutí

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 7. KONANÉ DNE 10.03.2015 od 16.00 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 7. KONANÉ DNE 10.03.2015 od 16.00 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 7 KONANÉ DNE 10.03.2015 od 16.00 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Sylva Kristková - přítomna Ing. Alois

Více

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné. ZÁPIS č.312014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tetčice, které se konalo v úterý dne 13.5 2014 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: paní kg. Soňa Štossová, Ph.D., Silvie

Více

NÁVRH ROZPOČTU MESTVSE STAŘEČ NA ROK 2013

NÁVRH ROZPOČTU MESTVSE STAŘEČ NA ROK 2013 Návrh rozpočtu 2013 OdPa Pol. Příjem 1111 daň z příjmů ze závislé činnosti 1112 daň z příjmů fyzických osob 7900 1113 daň z příjmů FO vybíraná srážkou 327 00 1121 daň z příjmů právnických osob 302350 1211

Více

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Rozpočtové příjmy Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Paragraf Položka Název Plán RO1 Po úpravě 0000 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na běžném účtu 0,00 0,00 0,00 0000 8124 Splátky úvěru

Více

Konečný zůstatek na BÚ k 1. 1. 2013 6 393 622,80

Konečný zůstatek na BÚ k 1. 1. 2013 6 393 622,80 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE METYLOVICE ZA ROK 2013 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013 Konečný zůstatek na BÚ k 1. 1. 2013 6 393 622,80 Schválený Upravený Skutečnost rozpočet rozpočet Daňové příjmy 12

Více

Zápis ze 4. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 23.2. 2015

Zápis ze 4. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 23.2. 2015 Zápis ze 4. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 23.2. 2015 Zasedání zahájila v 18. 00 hodin a řídila starostka Jana Mališová, přivítala zastupitele a hosty z řad veřejnosti a konstatovala, že zastupitelstvo

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007

Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007 Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007 1. Rozpočtové příjmy: Příjmová položka položky (v tis. Kč) součet po položkách Zůstatek k 31.12.2006 po vyrovnání se SR Daňové příjmy 14 330,0 14 330,0 daň

Více

Poplatky v roce 2012

Poplatky v roce 2012 Likvidace odpadu v roce 2012 Svoz a likvidaci pro obec zajišťuje: SITA CZ a.s. Domovní odpad bude odvážen 1x za 14 dnů, vždy ve středu.. První svoz v roce 2012 se uskuteční 04.01. 1) Používané nádoby:

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Obecně závazná vyhláška. obce Sluštice. č.2/2005 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH

Obecně závazná vyhláška. obce Sluštice. č.2/2005 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Obecně závazná vyhláška obce Sluštice č.2/2005 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Zastupitelstvo obce Sluštice schválilo a vydává dne 2.11.2005 v souladu s ust. 10 písm. d), 84 odst.2 písm.i) zákona č. 128/2000 Sb.,

Více

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 par. pol. Název částka 0000 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1.050.000,- 1112 Daň z příjmů FO ze závislé

Více

ZÁPIS č. 8/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 4.10. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 8/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 4.10. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 8/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 4.10. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Josef Mezera, Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Josef Bedřich, Monika Peniaková,

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce S v i n a ř o v konaného dne 15.12.2010 v 18.00 v zasedací místnosti OÚ

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce S v i n a ř o v konaného dne 15.12.2010 v 18.00 v zasedací místnosti OÚ Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce S v i n a ř o v konaného dne 15.12.2010 v 18.00 v zasedací místnosti OÚ Pozn.: v zápise jsou přitomní zasedání OÚ uváděni bez akadem. titulu Přítomni: prezenční

Více

Obecně závazná vyhláška. Obce Koněprusy. č. 4

Obecně závazná vyhláška. Obce Koněprusy. č. 4 Obecně závazná vyhláška Obce Koněprusy č. 4 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a o poplatku za komunální odpad Zastupitelstvo obce Koněprusy

Více

Financování /předp. zůstatek účtu k 31.12.2010/ 8115 2.800.000,-- Kč

Financování /předp. zůstatek účtu k 31.12.2010/ 8115 2.800.000,-- Kč Návrh rozpočtu na rok 2011- příjmy Účetní případ položka MD Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 1111 560.000,-- Kč Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1112 150.000,-- Kč Daň z příjmů právnických

Více

Obec Křesetice. Zápis ze zasedání Zastupitelstva 11/2007 obce Křesetice, které se konalo dne 24.10.2007

Obec Křesetice. Zápis ze zasedání Zastupitelstva 11/2007 obce Křesetice, které se konalo dne 24.10.2007 Obec Křesetice Zápis ze zasedání Zastupitelstva 11/2007 obce Křesetice, které se konalo dne 24.10.2007 Přítomni: 9 Omluveni: 2 (p. Linhartová, Černý), 1 zastupitel omluven-odchod v průběhu jednání Hosté:

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

vyvěšeno: 20.11.2014 sejmuto: 10.12.2014 elektronická úřední deska: vyvěšeno 20.11.2014 / sejmuto 10.12.2014 Návrh rozpočtu 2015

vyvěšeno: 20.11.2014 sejmuto: 10.12.2014 elektronická úřední deska: vyvěšeno 20.11.2014 / sejmuto 10.12.2014 Návrh rozpočtu 2015 vyvěšeno: 20.11.2014 sejmuto: 10.12.2014 elektronická úřední deska: vyvěšeno 20.11.2014 / sejmuto 10.12.2014 Návrh rozpočtu 2015 k projednání na schůzi 11.12.2014 P Ř Í J M Y Rozpočtový paragraf Rozpočtová

Více

Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010

Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010 Obecní úřad Štíhlice 1 Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010 O poplatku za komunální odpad a o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

OBEC Osice Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2011, o místních poplatcích ČÁST I. ČÁST II. POPLATEK ZE PSŮ

OBEC Osice Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2011, o místních poplatcích ČÁST I. ČÁST II. POPLATEK ZE PSŮ OBEC Osice Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2011, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Osice se na svém zasedání dne 3. 3. 2011 usnesením č. 5.6 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

340 22 Nýrsko okres Klatovy

340 22 Nýrsko okres Klatovy O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel., fax : 376390180, 376390014, 376390015, 376390058 e-mail : obechamry@nextra.cz V Hamrech 6. 4. 2010 Vyřizuje : Coufalová Věc : Návrh závěrečného účtu

Více

Závěrečný účet Obce KŘTĚNOV za rok 2014

Závěrečný účet Obce KŘTĚNOV za rok 2014 Závěrečný účet Obce KŘTĚNOV za rok 2014 (podle 17 zákona č. 250/200 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Název: Obec Křtěnov Sídlo: Křtěnov 17, 679 74 Olešnice IČ:

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 ---------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2003. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Usnesení UZ č. 18/2010 - Zastupitelstvo schvaluje program jednání dle pozvánky. Schváleno 12 hlasy

Usnesení UZ č. 18/2010 - Zastupitelstvo schvaluje program jednání dle pozvánky. Schváleno 12 hlasy Usnesení č.2/2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Příšovice konaného dne 21.4.2010 od 17.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Příšovicích Přítomni : dle prezenční listiny 1) Zahájení

Více

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 27 z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing.

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing. Z á p i s z 14. zasedání zastupitelstva Městyse Čestice konaného dne 27.09.2012 od 18.00 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomno: 7 zastupitelů 4 zastupitelé omluveni 4 občané ( viz přiložené

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Malá Bystřice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. Martin Cetkovský, Jaroslav Zoubek, Miroslava Holasová, Ing.

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

vyvěšeno: 21.11.2013 sejmuto: 12.12.2013 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2013 / sejmuto 12.12.2013 Návrh rozpočtu 2014

vyvěšeno: 21.11.2013 sejmuto: 12.12.2013 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2013 / sejmuto 12.12.2013 Návrh rozpočtu 2014 vyvěšeno: 21.11.2013 sejmuto: 12.12.2013 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2013 / sejmuto 12.12.2013 Návrh rozpočtu 2014 k projednání na schůzi 12.12.2013 P Ř Í J M Y Rozpočtový paragraf Rozpočtová

Více

Obecně závazná vyhláška obce Dymokury č. 2/2010 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška obce Dymokury č. 2/2010 o místních poplatcích 1 Revoluční 97 www. dymokury.cz tel: 325635112 289 01 Dymokury e-mail: obec@dymokury.cz Obecně závazná vyhláška obce Dymokury č. 2/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Dymokury vydalo dne 22.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis z 48. zasedání zastupitelů obce, konaného dne 7.1. 2013 od 19 hod v budově obecního úřadu v Bratčicích 49. Přítomni: Ing.Jiří Uhlíř., Havránek V., Kotrba

Více

účet: 9726641/0100 IČO: 00488399 Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o místních poplatcích

účet: 9726641/0100 IČO: 00488399 Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o místních poplatcích Obec Zastávka Hutní osada 14 664 84 Zastávka účet: 9726641/0100 ČO: 00488399 tel.: 546 429 048 fax: 546 411 041 web: www.zastavka.cz e-rnail: ou@zastavka.cz Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o místních

Více

Zápis č. 22 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 27. 5. 2014

Zápis č. 22 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 27. 5. 2014 Zápis č. 22 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 27. 5. 2014 Přítomní členové ZO: viz. prezenční listina Omluveni: Radim Špringl, Luboš Šmiraus, Dana Kozáková Hosté: viz. prezenční listina

Více

Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích

Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Přítomni: Antošovský Vítězslav Glocová Iveta Kosík Stanislav Kosinová

Více

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ NÁVRHU ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE MORAŠICE ZA ROK 2010

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ NÁVRHU ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE MORAŠICE ZA ROK 2010 OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ NÁVRHU ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE MORAŠICE ZA ROK 2010 Zastupitelstvo obce Morašice na své schůzi projedná,,návrh závěrečného účtu obce Morašice za rok 2010 s výsledkem hospodaření-viz.přílohy:

Více

O B E C Č U Č I C E. okres Brno - venkov. OBECNĚ ZÁVAZNÁ V Y H L Á Š K A OBCE ČUČICE č. 3 / 2003 o místních poplatcích

O B E C Č U Č I C E. okres Brno - venkov. OBECNĚ ZÁVAZNÁ V Y H L Á Š K A OBCE ČUČICE č. 3 / 2003 o místních poplatcích O B E C Č U Č I C E okres Brno - venkov OBECNĚ ZÁVAZNÁ V Y H L Á Š K A OBCE ČUČICE č. 3 / 2003 o místních poplatcích OBEC ČUČICE okres Brno venkov OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ČUČICE č. 3 / 2003 o místních

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008

Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008 Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008 Účetní jednotka: Obec Tvrdonice Nám.Míru 31/96 691 53 Tvrdonice IČO: 283631 Závěrečný účet se zpracovává dle 17, zák. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních

Více

Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 4/2010 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 4/2010 o místních poplatcích Město Přeštice Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 4/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo Města Přeštice schválilo dne 16. 12. 2010 tuto obecně závaznou vyhlášku vydanou podle ustanovení 84

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 Usnes. Z 298/12-12 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 R E K A P I T U L A C E schválený rozpočet 2013 PŘÍJMY provozní (rozpis v příloze č. 1) VÝDAJE provozní (rozpis v příloze č. 2) PROVOZNÍ SALDO (příjmy

Více