Jiříkovské Noviny. Ci t á t Humor je solí země. Kdo je jím dobře prosolený, vydrží dlouho čerstvý. ~ Karel Čapek ~ zdarma září 2010 číslo 9, ročník XV

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jiříkovské Noviny. Ci t á t Humor je solí země. Kdo je jím dobře prosolený, vydrží dlouho čerstvý. ~ Karel Čapek ~ zdarma září 2010 číslo 9, ročník XV"

Transkript

1 zdarma září 2010 číslo 9, ročník XV Jiříkovské Noviny Ci t á t Humor je solí země. Kdo je jím dobře prosolený, vydrží dlouho čerstvý. ~ Karel Čapek ~ Svozové termíny ' ' ' '10 zelené a žluté pytle (každý lichý týden) Tříděný odpad připravte na stanoviště do 10:00 hodin Rekonstrukce mostu přes Jiříkovský potok v Jiříkově - úplná uzavírka silnice č. II263 v km 49,780-49,810 V termínu od do bude uzavřen z důvodu rekonstrukce most přes Jiříkovský potok na Náměstí v Jiříkově. Objízdná trasa bude vedena po místních komunikacích ulicí Moskevská a Svobodova. ved. odboru MH a BH S touto uzavírkou souvisí také úprava autobusových jízdních řádů a dočasné přemístění některých autobusových zastávek. Objížďkové jízdní řády jsou vyvěšeny na všech dotčených zastávkách, stejně jako vyvěšeny v autobusech, jezdících na těchto linkách. Dále je také naleznete na webových stránkách města (www.jirikov.cz). Informace pro občany Splatnost druhé splátky poplatku za psa je do více na str. 2 Splatnost poplatku za komunální odpad byla do Pokud jste poplatek ještě neuhradili, neodkladně tak učiňte. Pokladní hodiny MěÚ Jiříkov Po 8,00 11,30 12,30 16,00 St 8,00 11,30 12,30 16,00 Pá 7,00 11,00 Setkání seniorů, občanů města a klientů DD Filipov s představiteli a vedením DD Filipov, případně s představiteli církví a dalších organizací u příležitosti Mezinárodního dne seniorů, se uskuteční Setkání proběhne v odpoledních hodinách mezi 15:00 17:00h v DK Rumburk. Kulturní program je zajištěn. Dne 6. října 2010 se uskuteční Den otevřených dveří od 10:00 14:00 hodin v Domově důchodců Filipov. Každý, kdo má zájem prohlédnout si prostory DD Filipov je vítán. Provozní doba ve sběrném dvoře nebezpečného odpadu ve Františkově ulici. PO, ST, PÁ: ÚT, ČT: SO: Provozní doba v areálu Drobné provozovny na velkoobjemový odpad v Liberecké ulici. Středa: hod hod Sobota: 9.00 hod hod

2 Pr v n í r a d a r v e Šl u k n o v s k é m v ý b ě ž k u má Jiříkov Město Jiříkov jako první obec ve Šluknovském výběžku zakoupila a instalovala radar na měření rychlosti, který byl umístěn na příjezdu do Jiříkova na ulici Rumburské dne Radar zaznamenává aktuální rychlost projíždějících vozidel a průměrnou rychlost vozidel za určitý časový úsek. Veškeré získané údaje jsou poté ukládány k dalšímu zpracování. Doufáme, že radar bude včas upozorňovat řidiče na to, že se nachází již v obci a budou tak dodržovat stanovenou rychlost v obci a to max. do 50 km/h. S přáním šťastné jízdy odbor místního hospodářství MěÚ Jiříkov Sa z b a p o p l a t k u z a p s a (1) Je-li trvalý pobyt nebo sídlo poplatníka: a) v družstevních, městských, podnikových a soukromých bytech v bytových domech činí poplatek 500,- Kč za jednoho psa, za druhého a každého dalšího psa činí poplatek 700,- Kč, b) v rodinných domech na území ohraničeném ulicemi 9. května od budovy č.p. 900 ke křižovatce s ulicí Svobodova, ul. Svobodova, ul. Moskevská, ul. Oldřichova ke starému hřbitovu, ul. Petrova, přes louku do ul. Karlova směrem k budově Policie ČR a zpět ul. Mánesova k budově č.p. 900 činí poplatek 300,- Kč za jednoho psa, za druhého a každého dalšího psa činí poplatek 400,- Kč, c) v rodinných domech na ostatním katastrálním území města Jiříkova a katastrálním území Filipova činí poplatek 200,- Kč za jednoho psa, za druhého a každého dalšího psa činí poplatek 250,- Kč. (2) Je-li poplatníkem poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu anebo poživatel sirotčího důchodu, činí poplatek 100,- Kč za jednoho psa, za druhého a každého dalšího psa činí poplatek 150,- Kč. (3) V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. (4) Při změně trvalého pobytu nebo sídla se platí poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala. Ví t e ž e k bylo evidováno 407 uchazečů o zaměstnání, což je přibližně 21,98% ekonomicky aktivních obyvatel Jiříkova, v následujícím měsíci (červenec) byl zaznamenán nárůst o 7 nezaměstnaných na 22,25%. Vyšší poměr nezaměstnaných v okrese mají už jen Staré Křečany (25%) s 136 uchazeči o zaměstnání a Merboltice (28,57%) s 16 nezaměstnanými. Průměrná nezaměstnanost ve Šluknovském výběžku je 16,50% a v okrese Děčín 14,77% Jiříkovské noviny 09/2010 Krátce ze 44. zasedání Zastupi telstva Města Jiříkova konaného dne 31. srpna 2010 v zasedací místnosti MěÚ Jiříkov od 16:00 hodin Dotazy a připomínky občanů Na zasedání zastupitelstva byl pozván vedoucí PČR Rumburk pan Bc. Hýbl, který ve svém vystoupení v první řadě seznámil zastupitele s počtem policistů PČR Rumburk. Dále informoval zastupitele o počtu trestných činů od roku 2006 až do současné doby, jak v okolních městech, tak i pouze v Jiříkově. Dle jeho slov, od zřízení Městské policie v Jiříkově, se kriminalita v Jiříkově značně snížila a podotknul, že MP Jiříkov má u PČR Rumburk plnou podporu. Pan Kolompár vznesl dotaz, jak pokračuje kanalizace? Projekty si žadatelé odkoupili s tím, že v roce 2010 bude kanalizace hotová. Starosta města odpověděl uvedené projekty byly prodány za 30% nákladů. Dále sdělil, že byly podány na zbudování kanalizace a vodovodu žádosti o dotaci. Akce byla vyčíslena na 205 mil. Kč, hovořil o výši přislíbené dotace, o částce podílu SVS a.s. a financování podílu města, kdy nelze město zadlužit částkou cca 72 mil. Kč. Pokud nebude sehnána dotace s přijatelným podílem města, kanalizace se budovat nebude a projekty se budou odkupovat zpět. Nadále však pokračují veškerá jednání s SVS a.s. a s firmou Allowance (zpracovatel žádosti o dotaci). Rů z n é - d i s k u z e Pan Skramužský upozornil na to, že při návštěvě turistů jsou převážně dvě dominanty města a to kostel v Jiříkově a Filipově zavřeny. Odpověděl starosta města bude vyvoláno jednání s panem Kujanem ohledně otevírací doby obou kostelů. Na toto navázal pan Horák, který doporučil, aby MP občas zkontrolovala a tvrdě postihovala neukázněné občany, kteří zneužívají okolí kostela v Jiříkově (močení apod). Dále pan Skramužský upozornil: - na stohování slámy za Rudým domem v Jiříkově odpověděl pan Sabo pan Malý byl upozorněn odborem ŽP, pokud nebude zjednána náprava bude řešit odbor ŽP Rumburk. Bude sledováno. - na parkování kamionu o víkendech před hřištěm, pod základní školou a MP s tím nic nedělá odpověděl starosta města MP bude na uvedené upozorněna. - na nutnost ořezu větví u radaru na Rumburské ulici. - na zarostlý kačírek trávou na místním hřbitově a doporučil postříkat ho účinným přípravkem. - podal návrh, aby nové vozidlo z Drobné provozovny bylo využito i pro občany Jiříkova, třeba za sponzorský dar. - dotázal se na odvoz komunálního odpadu od romských občanů, třeba měsíc nevyvezeno! Odpověděl pan Sabo pokud je na popelnici známka, je vyváženo pravidelně. - dotázal se, proč se vysekávají krajské příkopy podél komunikace? Odpověděl starosta města od dopravní značky OBEC a v obci jsou příkopy města. Pan Bajan se dotázal, zda je vyhláška o nedělním klidu? Odpověděl starosta města vyhláška není, bude prověřeno, jak je to řešeno v jiných městech. Pan Hodonský se dotázal, na kolik peněz přišlo napojení do kanalizace před romským domem ve Svobodově ulici? Odpověděl pan Sabo napojení je v zadání, ještě není hotovo. Veřejnou část hradí město. Obyvatelé domu by se měli na část k veřejné kanalizaci složit. Pan Petr upozornil na plný kanál ve Fibichově ulici, nutno obnovit propust. Úplné znění zápisu je pro občany starší 18-ti let s trvalým pobytem ve Městě Jiříkov nebo vlastnících nemovitost ve Městě Jiříkov k nahlédnutí v sekretariátu MěÚ Jiříkov. Zv e m e v á s n a 45. z a s e d á n í Za s t u p i t e l s t va m ě s t a Jiříkova d n e 30. z á ř í 2010 o d 16:00 h o d i n.

3 Z č i n n o s t i SDH Jiříkov Požár kontejneru - V 19:35 byl ohlášen požár kontejneru v ulici Svobodova. Po dojezdu jednotky byl oheň lokalizován a uhašen Povodně obec Růžová - Jednotka odjela na pomoc povodněmi postižené obci Růžová. Hasiči se zde podíleli na odstraňování kmenů stromů kolem potoka, kamenů a naplavenin. In d i á n s k é l é t o Tradiční Indiánské léto, které se konalo v odpoledních hodinách dne v Domově důchodců Filipov se opravdu vydařilo. K poslechu a k tanci hrála country skupina Malvas a krásné indiánky se staraly o občerstvení všech zúčastněných. Kovbojové opékali buřtíky a pivečko teklo proudem. Velkým překvapením bylo vystoupení opravdových indiánů, kteří si říkají Havrani. Ti nás vtáhli do svého života, ukázali své zbraně, naučili kouřit dýmku míru a předvedli scénku boje o ženu. Kamila Gajdošová Záchrana zvířat - Ve vyhořelé budově Rudého domu byli slyšet pobíhající psi. Jednotka psy v budově odchytla a předala majiteli Záchrana osoby - V příkopě na ulici Rumburská byl občany Jiříkova nalezen bezvládný muž. Po příjezdu jednotky na místo události, byla na místě rychlá záchranná služba, která postiženého měla již ve své péči Povodně Jiříkov - Dne postihly naše město povodně. Výjezdová jednotka vyjela k zabezpečení sudů s olejem a benzínem proti převrhnutí z důvodu stoupající vody v dílně v ulici Rumburská. Dále k čerpání vody, postavení protipovodňové hráze v ulici Pražská. Od do byla jednotka v pohotovosti Požár Šluknov - V 1:32 hod byl proveden výjezd do obce Šluknov. Jednotka odjela vozy CAS-24 a Avií 31 MP-16 (plošina) k požáru rodinného domu. Jiříkov na místě nezasahoval, protože na místě již zasahovala jednotka Šluknova, která provedla uhašení malého ohniska požáru Požár balíků slámy - V odpoledních hodinách byl nahlášen požár dvou balíků slámy. Oheň se nacházel v poli za rybníkem Mexiko. Jednalo se pravděpodobně o samovznícení Požár kůlny Rumburk - V 11:19 hod jednotka odjela na požár kůlny. Při navařování krytiny na střechu kůlny střecha vzplanula a zachvátila velkou část objektu. Jednotka se podílela na rozebírání konstrukcí a doplňování vody. Na místě zasahovali SDH Rumburk a HZS Šluknov Únik ropných látek - V dopoledních hodinách byl proveden výjezd do ulice Březinova v Jiříkově. Jednalo se o únik oleje velikosti cca 3x1 metr. Tato látka byla odstraněna za pomoci sorbentů. více na Vážený pane starosto, chtěla bych touto cestou velice poděkovat Vaší hasičské jednotce za obětavou a nezištnou pomoc při záchranářských a odklízecích pracech po letošních povodních v naší obci. Práci Vašich hasičů oceňujeme o to více, že jsme malá obec, která nemá z minulých let žádné zkušenosti z podobných krizových situací. Nemáme vlastní hasiče, odklízení po vodě by neprobíhalo tedy tak rychle, systematicky a značně by zatížilo obecní rozpočet. Tlumočte, prosím, dík všem, kteří u nás pomáhali S pozdravem Helena Křížková, starostka obce Růžová Děkujeme touto cestou Sboru dobrovolných hasičů v Jiříkově za obětavou a nezištnou pomoc při záchranářských a odklízecích prácech při letošních povodních v naší obci. Současně děkujeme i některým pracovníkům veřejně prospěšné práce, kteří pomáhali při odklízení po povodních v letošním roce. Michal Maják, starosta města Jiříkov Pečovatelská služba Domova důchodců zahájila svou činnost již Kontaktní osoby: Mgr. Hermanová, pí. Gajdošová, p. Břetislav Moravec, tel.: nebo , Střelcům se opět dařilo Jako každým rokem vyrazili Jiříkovští sportovní střelci i letos na VC Ostroměře, která se konala 7. srpna. Pro velký počet účastníků už bylo místo pouze v poslední směně ale naplnili přísloví: To nejlepší nakonec. Životní výkon předvedl Ing. Roland Hase, který jen 5x ze 60 ran netrefil desítku a s výsledkem 595 bodů obsadil v kategorii mužů 4. místo. I dalším dvěma ve stejné kategorii se dařilo skvěle: Josef Kafka předvedl 587b. a Pavel Kastl 570b. Překvapením byl skvělý výkon dorostence Slávka Laštůvky, na jehož 580b. už v kategorii mladšího dorostu nikdo nestačil a tak obsadil stupeň nejvyšší 1. místo. Nastřílené výsledky znamenaly pro všechny 4 střelce nové osobní rekordy. Do konce letní sezóny ještě zbývá pár soutěží a je naděje na další skvělé výkony. Z důvodu změny pravidel sport. střelby a tím následné modernizace NABÍZÍ sport. střel. klub k odprodeji zachovalé vzduchové pušky zlamovací SLAVIA 631 za třetinovou cenu! V případě zájmu volejte č. tel Pavel Kastl předseda SSK In f o r m a c e PČR OOP Ru m b u r k Trestné činy a přestupky v Jiříkově za červen a červenec 2010 č e r v e n Celkem 14 trestných činů, z toho 3 řešeno přímo policií 32 přestupků proti zákonu, z nich 24 blokově řešených dopravních přestupků Celkové shrnutí - bez výrazných výkyvů ve vývoji trestné činnosti, situace je stabilizovaná. Nápad trestné činnosti spíše nižší. č e r v e n e c Celkem 6 trestných činů, z toho 4 řešeno přímo policií 21 přestupků proti zákonu, z nich 14 blokově řešených dopravních přestupků Celkové shrnutí - evidujeme pokles kriminality na území města Jiříkova. Dobrá spolupráce s Městskou policí Jiříkov. Následující slova bych před dvěma lety považoval za SCI-FI - V JIŘÍKOVĚ JE (momentálně) KLID. npor. Bc. Josef Hýbl PČR OOP Rumburk Jiříkovské noviny 09/

4 Ce n t r u m p r o r o d i n n é aktivity Vč e l k a - b u d o v a Če s k é s p o ř i t e l n y, z a d n í v c h o d, 2. p a t r o PRAVIDELNÝ PROGRAM pro rodiče s dětmi Každé ÚTERÝ A PÁTEK 9-12 HOD. Program je určený pro všechny, kteří chtějí zapojit sebe a své děti do dění zde v naší VČELCE. Rádi bychom se s Vámi scházeli, společně si zacvičili, příjemně jsme strávili čas s našimi dětmi. Nezapomeňte přezůvky pro vás i vaše ratolesti. Moc se na vás těšíme! Akce září Každé včelkování si něco společně vyrobíme, dle počasí: Drakiáda, Kampaň město pro děti BURZA DĚTSKÉHO OBLEČENÍ: od 9-12 hod. Příjem oblečení: od 9-12, od 9-12 a od Prodej oblečení: od 9-12 hod. Během tohoto období zapojení do projektu KROK K ZAMĚSTNÁNÍ a semináře na téma VÝŽIVA A PÉČE O DĚTI - přednáška pro maminky a tatínky, ukončené rozdáním dárečků Každý pátek od 17 hod. TVOŘIVÉ KURZY S MARTINOU na téma: decoupage, tvoříme s fimo hmotou, scrapbooking trochu jinak, mozaika, atd Na tyto kurzy se vyplňuje přihláška v Centru nebo pište zájemci na Když se koníček stane koněm Žijí mezi námi a obohacují náš život, aniž si to uvědomují. Mnohdy je to na úkor jejich rodin a stojí je to peníze. Nehledí na čas, protože to co dělají ve svém volnu je jejich koníčkem, pro něhož jsou ochotni něco obětovat. A tak vedou zájmové kroužky dětí, působí v jednotce dobrovolných hasičů, pořádají akce pro děti i pro dospělé. Jedním z těch, kteří si již několik let sedlají toho svého koně je pan Petr Wittgruber. Ti, kteří navštěvují v našem městě různé společenské akce, jej již mnoho let potkávají s fotoaparátem na krku. Zaznamenává pro současnost, ale hlavně pro budoucnost mnoho zajímavostí z města, ve kterém žije. Vytvořil pro tento záznam na počítači i stránky, které si s oblibou nacházejí nejen místní obyvatelé, ale i ti, kteří se zde narodili, avšak osud je zavál do světa. A právě ti mu občas pošlou , v němž mu děkují za to, že se mohou právě na je h o stránkách setkat s místem svého mládí. Jeden takový mail mu došel i nedávno. Přečtěte si jej... Více info na tel.č Odběry a rozbory pitné vody Městský úřad Jiříkov ve spolupráci s akreditovanou laboratoří AQUATEST zajišťuje odběry pitné vody za zvýhodněnou cenu v pondělí dne domovní studny mikrobiologický a chemický rozbor cena včetně DPH 998,- Kč (platba hotově při odběru) radiologický rozbor (radon 222) cena včetně DPH 439,- Kč (platba hotově při odběru) veřejné zásobování pitnou vodou vyhl. č. 252/2004 Sb. krácený rozbor a odběr vzorku cena bez DPH 1186,- Kč + 315,-Kč zvýhodněné dopravné úplný rozbor a odběr vzorku cena bez DPH 9294,- Kč + 315,-Kč zvýhodněné dopravné evidence objednávek do na odboru a ŽP MěÚ telefonicky nebo osobně - tel.: nebo odborné dotazy zodpoví: AQUATEST a.s., Úsek zkušebních laboratoří, Geologická 4, Praha, tel.: , , St a v e b n í s p o ř i t e l n a Č. s p o ř i t e l n y (BUŘINKA) p o m á h á o b č a n ů m p o s t i ž e n ý m p o v o d n ě m i Buřinka připravila následující vstřícná opatření, které poskytne těm z Vás, kteří byli aktuálně postiženi povodněmi. ZDARMA výplatu zůstatku účtu stavebního spoření s prominutím výpovědní lhůty ZDARMA uzavření nové smlouvy o stavebním spoření, k níž bude poskytnut překlenovací úvěr na odstranění následků povodně ZDARMA uzavření smlouvy o překlenovacím úvěru na rekonstrukci a opravu nemovitosti postižené povodní Zvýhodněná úroková sazba a platba na překlenovací úvěry Vyřízení překlenovacího úvěru bez potřeby vlastních zdrojů Prodloužení lhůty pro doložení smluvních dokladů Možnost zálohového čerpání až 30 % z poskytnutého úvěru bez omezení horního limitu ZDARMA odklad splátek úvěru až o 6 měsíců Expresní a zjednodušené podmínky výplaty pojistného plnění Tato opatření jsou platná do Více informací získáte v pobočkách České spořitelny, u jejích externích partnerů, na bezplatné informační lince a na Jsme tu pro Vás a rádi vám pomůžeme Jiříkovské noviny 09/2010 Vaše BUŘINKA Vážený pane Wittgrubre, ráda bych Vám poděkovala za úžasné stránky Jiříkova. Jsem jiříkovská rodačka, prožila jsem zde krásné dětství do 14 let v 60 letech. Stále se sem vracím alespoň jednou za rok, za dva, a sleduji proměny města i krajiny Také sbírám staré pohlednice Jiříkova. Ale proč Vám píšu prohlédla jsem si Vaše fotografie a velice mě oslovily ty zimní, večerní procházky. Evokovalo to ve mně tak silně pocity z dětství, kdy mě tatínek, když zavřel poštu, táhl na sáňkách z náměstí kolem škol až k Filipovu, kde nám rodinní přátelé nechávali seno pro králíky. Já ležela na tom pytli se senem a prohlížela si zasněžené domy, světla v oknech, vše osvětlené pouličními lampami, bylo ticho, jen sníh křupal tatínkovi pod nohama Milovala jsem to. (Tehdy nejezdilo moc aut.) Z těch vašich fotek se mi ten zážitek vrátil, paráda. Držím Vám palce, aby se Vám Vaše práce na stránkách nadále dařila, bavila Vás a věřte, že děláte moc užitečnou věc. Tour de Zeleňák Mějte se moc hezky, hodně inspirace a nadšení. Jaroslava Vozábalová (roz. Tupá), Karlovy Vary -der se konal dne od 10:00 hodin. Start byl tradičně v Rumburku u restaurace Zelený strom, dále se pokračovalo přes Jiříkov, Šluknov, Lipovou, Horní a Dolní Poustevnu, Vilémov, Mikulášovice, Brtníky, Panský, Staré Křečany, zpět do Rumburka - celkem 56 kilometrů. Zeleňák je amatérský silniční závod, ale v posledních letech na něm potkáte i opravdové profíky nejenom z ČR. Za Jiříkov se zúčastnilo závodu 11 mužů a 2 ženy.

5 Ju b i l e u m v m ě s íc i září oslaví pan Stanislav Buček, pan Milan Jarábek, paní Helena Pechočová, pan Ladislav Beránek, paní Eliška Žůrková, pan Zdeněk Práchenský, paní Alena Masopustová, pan Josef Martínek, pan Kamil Nejedlý, pan Václav Sedláček, pan Zdeněk Čerkl, pan Václav Kalous, paní Jiřina Pernicová a paní Růžena Volková Všem jubilantům blahopřeme Město Jiříkov, Komise občanských záležitostí a redakce se připojuje In f o r m a c e Pokud nesouhlasíte se zveřejněním svého jubilea, nahlaste tuto skutečnost na MěÚ (osobně, telefonicky, písemně) nejpozději do uzávěrky JN v měsíci. Po d ě k o v á n í Děkujeme za projevenou soustrast při posledním rozloučení s naším manželem, tatínkem a dědečkem panem Jiřím Kramperou rodina pozůstalých Chtěla bych touto cestou poděkovat firmě Ludmila Votavová Noema komplexní domácí péče z Rumburka, která se starala o mého těžce nemocné muže a to i v jeho posledních chvílích. Také bych ráda poděkovala paní Soně Kořínkové, která mi vždy dokázala poradit. Moc Vám všem děkuji za Vaší pomoc. Drahoslava Hrušková. Rozloučili jsme se s panem Josefem Martinů s paní Irmgard Rejnekovou s panem Jiřím Hruškou s paní Alenou Eliášovou s paní Olgou Mládkovou Vz p o m í n k a Dne to bylo již osm let co jsme se rozloučili s Františkem Mikešem, kdo jste ho znal vzpomeňte s námi. rodina Mikešových Dne to bude šest let, kdy nás navždy opustil Michal Zemba. Vzpomíná manželka Jana Ku l t u r a Kino DK Střelnice Rumburk (www.dkrumburk.cz) KARATE KID - Hlavní hrdina filmu Karate Kid, dvanáctiletý Dre Parker mohl klidně být tím nejpopulárnějším klukem v celém Detroitu, ale poté, co je oba kariéra jeho matky zavede do Číny, má s navazováním přátelství se svými vrstevníky velké problémy. - Ce l o- s t á t n í p r e m i é ra! * 110,- * rodinný akční * USA/CHINA * 140minut * dabing * mládeži přístupno Čarodějův učeň - Balthazar Blake (Nicolas Cage) je čarodějným mistrem, který se v současném Manhattanu snaží ubránit město před svým úhlavním nepřítelem Maximem Horvathem (Alfred Molina). * 70,- Kč * dobrodružný USA * 110minut * titulky * mládeži přístupno Malý velký bojovník - V nejtemnějších časech Číny menší státy soupeřily o celkovou nadvládu nad touto velkou zemí. Pěšák a nepřátelský generál se stali jedinými přeživšími velké bitvy. * 75,- * akční komedie ČÍNA/HONG KONG * 96minut * titulky * mládeži přístupno a Román pro muže - Román pro muže vypráví příběh tří sourozenců Cyrila, Bruna a Anety. Pevné pouto, které se mezi nimi utvořilo po tragické smrti rodičů, kdy starost o výchovu mladšího bratra a sestry převzal výrazně starší Cyril, prochází zvláštní zkouškou... - Ce l o s t á t n í p r e m i é ra! * 80,- * komedie * ČR * 108minut * ml. přístupno od 12 let WALL STREET 2: PENÍZE NIKDY NESPÍ - Slavná ulice a její finanční domy stály na pokraji současné světové krize. Mladý burzovní makléř se spolu se zdejší nemesis Gordonem Gekkoem snaží zatáhnout za ruční brzdu. - Ce l o s t á t n í p r e m i é ra! * 80,- * drama USA * 110minut * titulky * mládeži přístupno od 12 let Kino a kulturní dům Krásná Lípa :00 - ZATÍM SPOLU, ZATÍM ŽIVI - Špionážní dobrodružství v exotických lokalitách s trochou romantiky v hlavních rolích s Cameron Diaz a Tomem Cruisem. 109 min. Přístupno od 12ti let.vstupné 60, :00 - SEXY 40 - Rošťácký Justin Bartha a krásná a nestárnoucí Cathetherine Zeta-Jones vy tvořili v této romantické komedii charismatický pár, který se staví proti předsudkům společnosti. 95 min. Mládeži přístupno.vstupné 60,- Kino Dukla Šluknov :30 - KATKA - Katčin sestup níž a níž na spirále krádeží, prostituce, fyzického i psychického chátrání, na spirále, přerušované jen občasným vzepětím naděje a odhodlání s drogou skoncovat. - dokumentární český film do 12 let nevhod., 90 minut, vstupné 49+1Kč :30 - PEVNÉ POUTO - Jmenuji se Susie Salmonová. Bylo mi čtrnáct, když mě zavraždil. Jak se děj napínavého filmu odvíjí poté, uvidíte v našem kinu. - hororové drama do 12 let nevhodné, 135 minut, vstupné 59+1Kč :00 - JAK VYCVIČIT DRAKA - Škyťák je vikinský kluk. Jako ostatní děti i on musí podstoupit jednu zkoušku: na nedalekém ostrově si chytit a vycvičit vlastního draka. - pohádka USA v ČESKÉM ZNĚNÍ, 97 minut, vstupné děti 29+1,dosp.49+1Kč :30 - PREDÁTOŘI - Predátoři se vracejí ke svým obvyklým trikům a choutkám. Jsou neviditelní, když se jim to zrovna hodí a s velkou oblibou svlékají své oběti z kůže. Na cizí planetě nás ale přeci jen čeká pár překvapení - akční horor USA do 15 let nevhodný, 107 minut, vstupné 64+1Kč :30 - KICK ASS - Svět potřebuje nového hrdinu a proto přichází Kick-Ass! Bude jím teenager Dave? - akční film USA do 15 let nevhodný, 106 minut, vstupné 59+1Kč Bio Luž Dolní Podluží :00 - KUKY SE VRACÍ - Dobrodružný film Jana Svěráka pro všechny generace ČR Ml. přístupno Vstupné 70 Kč 95 minut :00 - ČARODĚJŮV UČEŇ - Dobrodružný film z produkce studia Walta Disneye Nejlepší džob všech dob USA Ml. přístupno Vstupné 70 Kč 110 minut :00 - SALT - Akční thriller s Angeline Jolie v hlavní roli - Kdo je Salt? - USA Mládeži přístupno Vstupné 70 Kč 100 minut :00 a 20:00 - SHREK:ZVONEC A KONEC - Film pro celou rodinu v českém znění Poslední kapitola USA Mládeži přístupno Vstupné 55 Kč 90 minut :00 - KAJÍNEK - Filmové drama o nejslavnějším českém vězni ČR Ml. přístupno Vstupné 75 Kč 105 minut Centrum Panorama Varnsdorf - program naleznete na DK Ru m b u r k - velký sál (stání) - koncert skupiny KRYŠTOF - Je v i š t ě c l u b t o u r sobota 23. října19:30, stupné 320 Kč - Do Rumburka přijede jedna z našich nejúspěšnějších kapel současné doby. Přijdte si poslechnout největší hity kapely Kryštof, ale také nové písně z alba JEVIŠTĚ. Tento vyjimečný koncert začíná v hod. na velkém sále DK Střelnice Rumburk. Pozor, omezená kapacita. Vstupenky pouze na stání. Jiříkovské noviny 09/

6 Zahájení školního roku 2010/2011 Každoročně starosta města společně s ředitelem ZŠ vítají žáky 1. tříd při zahájení školního roku. Z důvodu nepříznivého počasí se zahájení konalo v tělocvičně ZŠ. V projevu starosty města zazněla kritická slova k chování některých dětí i občanů. Projevuje se čím dál víc agresivní chování a stává se z toho neřešitelný problém. Pedagogové jsou jedni z prvních, kteří mohou chování dětí ovlivnit, musíme však podpořit jejich stanoviska a rozhodnutí. 17. ročník Houmrův Triatlon Tak jako v loňském roce, tak i letos se konal Houmrův triatlon v areálu TJ Spartaku Jiříkov a to dne Přes nepřízeň počasí počet Se t k á n í Pě t i m ě s t í Michal Maják, starosta města účastníků ukázal oprávněnost konaní této akce. Letošního ročníku se zúčastnilo přes 150 závodníků, na které čekalo plavání na Novém rybníku, jízda na kole Šluknovským výběžkem a běh na vytyčené trase. V tomto nepříznivém počasí byli vítězové všichni kdo se zúčastnili. Po skončení triatlonu byl pro návštěvníky připraven hudební festival, na kterém vystoupili Buty, Buzerant, Jiří Schmitzer, Medvěd 009, Fate Magazine, Legendy, Ruksaci, Markéta Konvičková. Dne se konalo již 29. setkání starostů PĚTIMĚSTÍ, tentokrát se zasedalo v zasedací místnosti Městského úřadu v Jiříkově. Jednání probíhalo neformálně, kdy jedním z bodů programu bylo projednání a zhodnocení 9. setkání občanů PĚTIMĚSTÍ na Jitrovníku. Tato akce byla hodnocena velice pozitivně ze strany německých starostů, jen škoda, že jiříkovští občané cestu na Jitrovník ještě nenašli v takovém počtu jako občané Šluknova a to tam je zajištěno občerstvení a hudba. V letošním roce oslavíme 10. výročí založení PĚTIMĚSTÍ, ke kterému bude uskutečněno neformální setkání zastupitelů Jiříkova, Neusalza-Sprembergu, Opachu, Sohlandu a Šluknova. Houmrův triatlon a hudební festival organizovalo občanské sdružení Houmrův triatlon Praha pod vedením jednatele Mgr. Ladislava Dykasta, který předal z výtěžku a startovného šek v hodnotě 5.000,- Kč starostovi města Jiříkov panu Michalu Majákovi pro ZŠ Jiříkov na nákup sportovního vybavení a rovněž šek v hodnotě 5000,- Kč pro Dětský domov Krásná Lípa. Dalším bodem bylo projednání společných akcí a to na je připraven turistický pochod PĚTIMĚSTÍ ve Friedersdorfu, kam jste srdečně zváni. Čeká Vás tu pochod a následně občerstvení. Je stanoven termín 10. setkání občanů na Jitrovníku a to na sobotu Starosta Šluknova pan Ing. Milan Kořínek pozval přítomné starosty na zámek, kde bude zahájena výstava FUKOV. Michal Maják, starosta města Chtěl bych touto cestou poděkovat panu Mgr. L. Dykastovi za uspořádání této velkolepé akce v Jiříkově, která je nadregionální a do našeho města přivádí mnoho nových návštěvníků. Michal Maják, starosta města Jiříkovské noviny (MK ČR 11261) - vydává Město Jiříkov Náměstí 464/1, Jiříkov FAX šéfredaktor JN - Olga Flégrová, grafické zprac. - M. Gavlík, náklad 500 ks. Uzávěrka dalšího čísla je do 12 hodin a termín vydání Příspěvky přijímá redakce podle 15 zákona 46/2000 Sb. o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů. Vydavatel není povinen uveřejnit, jestliže uveřejněním navrženého textu by byl spáchán trestný čin nebo správní delikt nebo uveřejnění navrženého textu by bylo v rozporu s dobrými mravy. Kompletní příspěvky do novin podávejte em nebo přenosných médiích.