Školní vzdělávací program Základní škola praktická

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program Základní škola praktická"

Transkript

1 Základní škola praktická a základní škola speciální, Krušnohorská 304, Ostrov Školní vzdělávací program Základní škola praktická Aktualizované údaje pro školní rok 2013/2014 Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika školy 1. Historie školy, 2. Charakteristika pedagogického sboru, 3. Charakteristika žáků, 4. Organizovanost školy, 5. Servisní služby, 6. Spolupráce s rodiči a jinými subjekty, 7. Materiální podmínky III. Charakteristika ŠVP 1. Zaměření školy, 2.Výchovné a vzdělávací strategie/a. Pojetí základního vzdělávání, B.Klíčové kompetence, cíl základního vzdělávání/, 3. Vzdělávací oblasti, 4. Průřezová témata, 5. Projekty, 6. Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami IV. Učební plán V. Učební osnovy. VI. Hodnocení žáků a autoevaluace 1. Pravidla pro hodnocení žáků, 2. Autoevaluace

2 I. Identifikační údaje Název programu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Učíme se pro život č.j. ŠVP /1 ŠVP je zpravován podle RVP ZV a přílohy RVP ZV-LMP Název školy Základní škola praktická a základní škola speciální Adresa školy Krušnohorská 304, Ostrov, Ředitel Mgr. Pavlína Zapletalová Kontakty: Telefon Mobil Fax OŠMT : Internet Koordinátor tvorby ŠVP Právní forma: Mgr. Jana Kučerová REDIZO IČO příspěvková organizace s právní subjektivitou Zřizovatel Podatelna: Karlovarský kraj Závodní 353/ Karlovy Vary Kontakty: Telefon Fax Podpis ředitele školy Razítko školy +2

3 II. Charakteristika školy 1. Historie školy K 1.září 1958 byla v Ostrově zřízena zvláštní škola. Výuka probíhala v různých prostorách patřících městu a až v roce 1970 se natrvalo přestěhovala do současné školní budovy. Ve druhém poschodí byl v té době internát zvláštní školy a ten zůstal její součástí až do roku V tomto roce došlo k oddělení internátu a jeho přiřazení k ostrovskému dětskému domovu.současně byla založena i škola pomocná. S účinností od byla rozhodnutím ŠÚ v Karlových Varech zřízena speciální škola s názvem Zvláštní škola a Pomocná škola, Ostrov, Krušnohorská 304 jako právní subjekt s formou hospodaření příspěvkové organizace. K se zřizovatelem školy stal Okresní úřad Karlovy Vary a k Karlovarský kraj. 2.Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor tvoří ředitelka, výchovný poradce, preventista negativních sociálních jevů, vychovatelka školní družiny, třídní a netřídní učitelé. Úplná kvalifikovanost sboru se podle konkrétní situace pohybuje kolem 90%. Ostatní členové sboru mají středoškolské vzdělání pedagogického směru rozšířené o doplňkové studium speciální pedagogiky. S cílem zkvalitňování úrovně pedagogického sboru je značná pozornost věnována průběžnému vzdělávání. Těžištěm se staly vzdělávací akce Pedagogického a vzdělávacího centra Karlovarského kraje a Národního institutu pro vzdělávání. Mimořádný důraz je kladen na zdokonalení se v práci s výpočetní a komunikační technikou. Cílem je kvalitní ovládání práce na počítači, využívání elektronické pošty komunikační a prezentační techniky ve výuce. Průběžně je zajišťováno proškolení ped. pracovníků v úrovních Z,P a S.. 3. Charakteristika žáků Ve škole se vzdělávají žáci s mentálním postižením, více vadami, autismem a vývojovými poruchami učeni a chování.. Mnozí navíc pochází z prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, což se promítá do učebních i výchovných výsledků. Na základě doporučení PPP nebo SPC jsou někteří žáci vyučováni podle individuálních vzdělávacích plánů. Školu navštěvují žáci nejen z Ostrova, ale i z okolních obcí. 4. Organizovanost školy Základní škola praktická a základní škola speciální, Krušnohorská 304, Ostrov je tvořena základní školou praktickou a základní školou speciální. Provoz školy upravuje +3

4 organizační řád, který obsahuje organizační a řídící normy postihující záležitosti pedagogické, personální a mzdové, hospodaření s majetkem, problematiku bezpečnosti a hospodaření s FKSP. Vrcholným orgánem školy je pedagogická rada, která se schází 5x ročně. Běžné provozní záležitosti jsou řešeny na provozních poradách. Odborné vedení výuky spadá do kompetence metodických sdružení a předmětových komisí. Výchovná poradkyně zabezpečuje kariérové poradenství, připravuje návrhy na péči o žáky, jejichž vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost, zprostředkovává diagnostiku žáků se speciálně vzdělávacími potřebami, pro rodičům a učitelům poskytuje metodickou a informační pomoc při řešení problémů. Školní metodik prevence je tvůrcem preventivního programu, spolu s třídními učiteli zabezpečuje péči o děti s výchovnými problémy, spolupracuje s organizacemi podílejícími se na řešení. Vykonává informační a poradenskou činnost. 5. Servisní služby Školní družina Školní družina má významné místo ve výchově mimo vyučování. Vedle hlavního úkolu zabezpečit odpočinek a zájmovou činnost v době po vyučování- má ve své náplni i přípravu na vyučování, především dětí ze slabšího sociálně kulturního prostředí. Kromě běžné činnosti patří do programu školní družiny rovněž aktivní podíl na výzdobě a úklidu areálu školy, návštěva filmových představení, práce v počítačové učebně. V době před a po vyučování je umožněno dojíždějícím žákům strávit ve školní družině čas do začátku vyučování respektive odjezdu autobusového či vlakového spoje. Školní knihovna Knihovna má dvě části: žákovskou a učitelskou V učitelské knihovně je odborná literatura pro potřeby pedagogického sboru. V žákovské knihovně je soustředěna většina informačních zdrojů školy. Fond tvoří učebnice, naučná literatura, beletrie, knihy encyklopedického charakteru, slovníky,a videotéka. Tituly školní knihovny jsou využívány při výuce a jako studijní materiál v čítárně školy. Půjčování sportovního vybavení K podpoře tělesné výchovy disponuje škola vybavením pro lyžařský a bruslařský výcvik. Uvedené sportovní vybavení je žákům poskytováno při akcích a zájmové činnosti organizované školou a při hodinách výuky tělesné výchovy. +4

5 6. Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Rodiče dostávají prokazatelné informace o výsledcích vzdělávání prostřednictvím žákovských knížek a na třídních schůzkách, které se konají 2x ročně. Vyžaduje-li to situace, například náhlé zhoršení prospěchu či chování, jsou rodiče k návštěvě školy vyzýváni. Majíli rodiče potřebu, mohou po sjednání termínu přijít kdykoliv. Po domluvě s vyučujícím se mohou zúčastnit i výuky. Rámci konzultačních hodin mohou rovněž kontaktovat výchovnou poradkyni. Veřejnost je pravidelně informována o dění ve škole prostřednictvím Ostrovského měsíčníku a jednou ročně je v kabelové televizi města zařazen cca 20 minutový pořad o aktuálním dění i problémech. Máme zřízenu radu školy. Schází se 2x ročně, má možnost vyjadřovat se k školskému vzdělávacímu programu, schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, školní řád, pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, má možnost se podílet na zpracovávání koncepčních záměrů rozvoje, projednává návrh rozpočtu, inspekční zprávu ČŠI, podává podněty řediteli. Vzhledem k charakteru žáků škola úzce spolupracuje s pedagogicko psychologickou poradnou a SPC v Karlových Varech, dětským psychologem a psychiatrem, oddělením sociálně právní ochrany dětí MÚ v Ostrově, městskou policií, Policií ČR, v rámci rozvíjení kultury s ostrovským Domem kultury, městskou knihovnou a ZUŠ. V rozvoji zájmové a sportovní činnosti máme dobrou spolupráci s MDDM Ostrov, ale i s ostatními speciálními školami v kraji. V rámci profesní orientace žáků a po ukončení povinné školní docházky spolupracujeme s SOU. 7. Vybavení školy Materiální Po materiální stránce je škola dobře vybavena.ve všech třídách je nový školní nábytek s výškově nastavitelnými židlemi i žákovskými stolky, Kabinetní sbírky jsou rozděleny do kabinetů tělesné výchovy, hudební výchovy, výtvarné výchovy, školních dílen, kabinetu řečové výchovy, školní zahrady, dvou žákovských kuchyněk, kabinetu obrazů, kabinetu trojrozměrných pomůcek, řečové výchovy a lyžárny, školní knihovny a kabinetu videokazet. Průběžně jsou dokupovány nové a moderní pomůcky, výukové videokazety a programy, soubory knih k doplňkové četbě žáků a tituly encyklopedického charakteru. Nová počítačová učebna s interaktivní tabulí je v provozu od loňského školního roku. Prostorové Výuka v základní škole praktické probíhá zpravidla ve všech ročních, každý ročník v samostatné třídě, výuka v základní škole speciální zpravidla ve dvou třídách. Školní družina má jedno oddělení. Ve škole je celkem 14 učeben, z toho jich v současné době slouží +5

6 jako kmenových 6, 2 jako herny, zbývající jsou využívány jako malá tělocvična, učebny pro individuální výuku, učebna pro PV-dívek a pracovna pro práci s drobným materiálem, pracovna Vv, učebna HV. Ve škole jsou dále dvě pracovny pro práce v domácnosti, dvě školní dílny pro práci se dřevem a kovem, jedna tělocvična. V areálu školy je školní pozemek a prostor, který slouží jako školní hřiště. K výuce lehké atletiky je využíváno hřiště 1. základní školy v Ostrově. Tato škola zabezpečuje i stravování žáků. Technické Ve škole je počítačová učebna s 8 pracovními stanicemi. Cílem je počet pracovních stanic rozšiřovat a podle finančních možností a v souladu s plánem ICT učebnu vybavit prezenční technikou. Každý pracovník školy i každý žák školy mají své přístupové heslo do školní počítačové sítě, svůj prostor na servru a svou ovou schránku s adresou.. V hodinách informatiky je možné využívat digitální fotoaparát. Každá třída je vybavena televizorem s videopřehrávačem. Ve sborovně školy je pedagogům k dispozici kopírka. Hygienické Škola má drobnější nedostatky v naplnění vyhlášky č.410 z roku 2005 o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání mladistvých. Přesto se sociální zázemí školy může hodnotit jako dobré. Od letošního školního roku došlo k rekonstrukci a v provozu jsou nová sociální zařízení v přízemí školy. Výhledově se počítá i s další rekonstrukcí v 1. patře školy. Pitný režim je zabezpečován z vlastních zdrojů žáků v souladu s vnitřním řádem školy. K odpočinku slouží žákům pozemek školy s hřištěm a odpočinkovým koutem, který spolu s učebnou stolního tenisu využívá především ŠD. V době výuky mohou žáci 1. stupně trávit přestávky i relaxační chvilky v hale ve 2. poschodí. +6

7 III. Charakteristika školního vzdělávacího programu 1. Zaměření školy Škola je zaměřena na výuku a výchovu dětí s mentálním postižením. Počítat musíme s tím, že mnozí žáci školy pocházejí ze znevýhodněného sociálně kulturního prostředí. S využitím speciálně pedagogických metod a forem práce odpovídajících schopnostem těchto žáků se zaměřujeme na: 1. formování osobnosti žáků, formování jejich chování a jednání, vytváření pozitivního vztahu ke škole, učení, rodičům, společnosti 2. zlepšování učebních výsledků s využitím výpočetní a komunikační technologie 3. přípravu k volbě povolání, profesní orientaci 4. prevenci problémů s alkoholem, drogami, negativními sociálními jevy 5. péči o zdraví, zdravý životní styl a ochranu života Naplňování záměrů - individuálním přístupem, který vychází ze znalosti a respektování zvláštností žáků daných stupněm jejich postižení, prostředí ve kterém žijí a vztahů v rodině, chceme docílit toho, aby si žáci vytvořili takový žebříček životních hodnot, které budou v souladu s právním řádem našeho státu, se stanovenými pravidly, zejména školním řádem a budou odpovídat zásadám slušného chování a jednání - chceme docílit, aby si žáci uvědomili význam vzdělání pro jejich budoucí život a podle toho přistupovali k učení, škole, učitelům - usilujeme o to, aby byly do výuka zařazovány efektivní metody podporované především komunikačními a informačními technologiemi a zaváděním využívání výpočetní techniky do výuky - zapojováním do soutěží, kulturních akcí a vystoupení vypsaných pro žáky se speciálně vzdělávacími potřebami, budeme organizováním výletů vycházek a exkurzí a to vše s cílem rozšířit našim žákům obzory, představit jim prostředí, do kterého se mnozí z nich jen obtížně dostávají - zapojováním do zájmové činnosti podporujeme hudební, výtvarné, pohybové i manuální nadání - usilujeme o to, aby výběr budoucího povolání odpovídal reálným možnostem žáků - veškerou školní činností eliminujeme výskyt negativních sociálních jevů a vliv nevhodného sociálně kulturně prostředí na některé naše žáky; při tom budeme úzce spolupracujeme s městskou policií, Policií ČR, oddělením sociálně právní ochrany MěÚ a dalšími kompetentními orgány - vedeme žáky ke zdravému životnímu stylu a k aktivní péči o zdraví, zeměřujeme se na rozvoj tělesné zdatnosti +7

8 2.Výchovné a vzdělávací strategie Základní vzdělávání má za cíl poskytnout žákům vědomosti, dovednosti a návyky nezbytné pro běžný život a vytvořit základy kompetencí, které lze v průběhu života rozvíjet a s jejich pomocí si formovat poznávací, sociální, mravní a duchovní hodnoty nezbytné pro osobní a občanský život. A. Pojetí základního vzdělávání Základní škola praktická I.stupeň S ohledem na rozdílné rozumové schopnosti žáků, schopnosti učení a pracovní výsledky je třeba přistupovat ke každému žákovi individuálně, respektovat jejich možnosti a pozitivně hodnotit každý pokrok v rozvoji jeho osobnosti. V tomto období je tedy hlavním úkolem adaptace žáků na nové prostředí, nový styl práce, upevňování základních hygienických a sociálních návyků a postupně budovat základy návyků pracovních, nezbytných v procesu učení. II. stupeň Je zaměřen na získávání vědomostí, rozvíjení dovedností a návyků, které žáci mohou využít ke zvýšení kvality osobního života včetně pracovního uplatnění. Důraz je kladen především na rozvíjení sociálních a komunikačních schopností a na vytváření praktických dovedností. B. Klíčové kompetence, cíle základního vzdělávání Klíčové kompetence, to je souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého člena společnosti.výběr klíčových kompetencí vychází z obecných představ o tom, které z nich jsou nezbytné při vzdělávání, spokojeném a úspěšném životě. Klíčové kompetence se vzájemně prolínají, tvoří celek, který je výsledkem celého procesu vzdělávání Klíčové kompetence žáků s lehkým mentálním postižením musí být zvoleny tak, aby byly pro tyto žáky dosažitelné, respektovaly jejich individuální zvláštnosti a možnosti a byly použitelné v běžných životních situacích. Proces získávání klíčových kompetencí je procesem otevřeným, tvořícím základ celoživotního učení. V procesu základního vzdělávání jsou za klíčové považovány: - kompetence k učení - kompetence k řešení problémů - kompetence komunikativní +8

9 - kompetence sociální a personální - kompetence občanské - kompetence pracovní Stav na konci základního vzdělání. Kompetence k učení ( umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení ) - žákovi objasňujeme smysl a cíl učení - podporujeme samostatnost, tvořivost a přijatelné způsoby dosažení cíle; vedeme žáky k pozorování, experimentování, porovnávání výsledků a vyvozování závěrů - ve výuce se zaměřujeme na aktivní dovednosti, učivo používáme jako prostředek k jejich získání - ve výuce rozlišujeme učivo základní a učivo rozšiřující - učíme žáky vyhledávat, zpracovávat a používat potřebné informace v literatuře (klademe důraz na čtení s porozuměním, práci s textem ) a na internetu - podněcujeme tvořivost žáků, umožníme jim realizovat vlastní nápady - učíme žáky pracovat s chybou Kompetence k řešení problémů ( podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problému ) - vytváříme praktické problémové úlohy, učíme žáky problémů se nebát, hledat různá řešení a svoje řešení si umět obhájit - podporujeme různé způsoby řešení problémů, učíme žáky algoritmu řešení problémů - podporujeme samostatnost, tvořivost, logické myšlení a týmovou spolupráci - učíme žáky problémům předcházet Kompetence komunikativní ( vést žáky k všestranné a účinné komunikaci ) - rozvíjíme komunikační dovednosti žáků v ústní i písemné formě, vedeme je ke vhodné komunikaci se spolužáky, učiteli a ostatními dospělými; klademe důraz na kulturní úroveň komunikace - v komunikaci podporujeme využívání komunikačních technologií - učíme žáky obhajovat a argumentovat vhodnou formou svůj vlastní názor a zároveň poslouchat a respektovat názor jiných - rozvíjíme přátelskou komunikaci - připravujeme žáky na zvládnutí komunikace s jinými lidmi v obtížných a ohrožujících situacích - učíme žáky asertivnímu chování +9

10 Kompetence sociální a personální ( rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých ) - během vzdělávání podporujeme skupinovou práci žáků a vzájemnou pomoc při učení - učíme žáky pracovat v týmech, vnímat vzájemné odlišnosti jako podmínku efektivní spolupráce, rozvíjíme schopnost žáků zastávat v týmu různé role - učíme žáky kriticky hodnotit práci týmu i svoji - podporujeme vzájemnou pomoc žáků a upevňujeme v žácích vědomí, že se vzájemně potřebují a že ve spolupráci lze lépe uplatňovat osobní i společné cíle - netolerujeme xenofobii a rasizmus - učíme žáky k odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy - žáky vedeme k respektování společně dohodnutých pravidel chování, na tvorbě kterých se podíleli a které jsou stanoveny Kompetence občanské ( připravovat žáky jako svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňující svá práva a plnící své povinnosti; jako osobnosti zodpovědné za svůj život, své zdraví a za své životní prostředí ) - žáky vedeme k netolerování patologických projevů chování ( drogy, šikana, kriminalita, rasizmus, xenofobie, nevhodné projevy chování, nekamarádské chování, odmítnutí požadované pomoci ) - důsledně dbáme na dodržování vnitřního řádu školy - formujeme u žáků úctu k sobě i druhým lidem - trvale sledujeme chování žáků, v problémových situacích spolupracujeme s Policií ČR, sociálním odborem MÚ, PPP, preventistou sociálně patologických jevů, VP a přijímáme účinná opatření - při kázeňských problémech se snažíme zjistit příčinu, naše řešení je věcné, spravedlivé bez emocí a s ohledem na souvislosti - vedeme žáky k aktivní péči o své zdraví, učíme je dodržovat zdravý životní styl a podílet se na ochraně životního prostředí - učíme žáky zvládnout podle pokynů krizové situace a situace ohrožující zdraví Kompetence pracovní ( vést žáky k pozitivnímu vztahu k práci, naučit žáky používat při práci vhodné materiály, nástroje a technologie, naučit chránit při práci své zdraví, uplatňovat získané vědomosti a dovednosti při profesní orientaci) - při výuce vytváříme podnětné a tvořivé pracovní prostředí, které respektuje a využívá moderní pracovní postupy, materiály a nástroje - učíme žáky adaptovat se na nové pracovní prostředí a podmínky - důsledně žáky vedeme k dodržování pravidel ochrany zdraví - žáky seznamujeme s různými profesemi a vytváříme u nich představu o reálné podobě jejich budoucího povolání a volbě dalšího studia +10

11 3. Vzdělávací oblasti 1. Jazyk a jazyková komunikace / Český jazyk a literatura, Cizí jazyk / 2. Matematika a její aplikace / Matematika a její aplikace / 3. Informační a komunikační technologie / Informační a komunikační technologie / 4. Člověk a jeho svět / Člověk a jeho svět / 5. Člověk a společnost / Dějepis, Výchova k občanství 6. Člověk a příroda / Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis / 7. Umění a kultur / Hudební výchova, Výtvarná výchova / 8. Člověk a zdraví / Výchova ke zdraví, Tělesná výchova / 9. Člověk a svět práce / Člověk a svět práce / Vzdělávací obsah vzdělávacích oborů a očekávané výstupy jsou zahrnuty v osnovách předmětů. 1. Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti U žáků rozvíjí osvojování a správné používání ústní i písemné podoby spisovného jazyka. Žáci se učí vnímat různá sdělení, rozumět jim a reprodukovat je. Učivo je zaměřené na rozvoj smyslového a citového vnímání, vyjadřovacích schopností, čtení s porozuměním, práce s literárním textem, psaní a základy jednoduché konverzace v cizím jazyce. Vzdělávací obor Český jazyk a literatura Je rozdělen do tří složek: Komunikační a slohová výchova, Jazyková výchova, Literární výchova Vzdělávací obor Cizí jazyk Cílové zaměření vzdělávací oblasti Žák je veden k: - rozvíjení řečových schopností, myšlení, emocionálního a estetického vnímání - srozumitelnému vyjadřování se ústní i písemnou formou spisovného jazyka - dorozumívání se v běžných komunikačních situacích - rozvíjení pozitivního vztahu k jazyku - osvojení a rozvíjení správné techniky čtení a psaní, vytváření čtenářských dovedností a čtení s porozuměním - získávání základních literárních poznatků důležitých pro pochopení čteného textu - zvládání orientace v textech různého zaměření +11

12 - individuálnímu prožívání slovesného uměleckého díla a zájmu o literaturu - získávání sebedůvěry při vystupování na veřejnosti a kultivovanému projev v běžných situacích 2. Matematika a její aplikace Charakteristika vzdělávací oblasti Na praktických činnostech si žáci mají naučit využívat matematické dovednosti v běžném životě, má být posílena schopnost logického myšlení a prostorové představivosti. Žáci si osvojují základní matematické pojmy a symboly, matematické postupy a způsoby jejich užití.součástí je osvojení rýsovacích technik. Vzdělávací obor Matematika a její aplikace Tématické okruhy: Čísla a početní operace, Závislosti, vztahy a práce s daty,geometrie v rovině a prostoru, Aplikační úlohy Cílové zaměření vzdělávací oblasti Žák je veden k: - osvojení a chápání matematických postupů a schopnosti zpracování poznatků - rozvíjení paměti a logického myšlení prostřednictvím matematických operací - používání matematických symbolů - vytváření prostorové představivosti - rozboru problémů, stanovení postupu řešení, odhadu výsledku a vyhodnocení správnosti výsledku - řešení základních matematických operací, přesnému a jasnému formulování úkolu a jeho výsledku - uplatnění matematických znalostí a dovedností v běžném životě - rozvíjení spolupráce při společném řešení stanovených úkolů - rozvíjení samostatnosti, systematičnosti, vytrvalosti, přesnosti a sebekontroly - zdokonalování grafického projevu a základních rýsovacích technik 3. Informační a komunikační technologie Charakteristika vzdělávací oblasti Zahrnuje základy práce s osobním počítačem a základním programovým vybavením, zejména textovým editorem, manažerem souborů, dostupnými výukovými a vzdělávacími programy. Je možno zařadit práci s webovým prohlížečem a s poštovním klientem. Vzdělávací obor Informační a komunikační technologie +12

13 Cílové zaměření vzdělávací oblasti Žák je veden k: - osvojení znalostí a dovedností práce s počítačem, poznávání možností výpočetní techniky - rozvíjení myšlení a logického uvažování - vyhledávání a využívání potřebných informací - sebevzdělávání a komunikaci prostřednictvím výpočetní techniky - samostatnému rozhodování při hledání optimálních řešení - získávání odpovědného přístupu k nevhodným obsahům na internetu - využívání počítače k prezentaci výsledků své práce 4. Člověk a jeho svět Charakteristika vzdělávací oblasti Rozvíjí základní poznatky žáka o životě společnosti, o živé a neživé přírodě a jejich významu pro člověka. Vychází ze zkušeností, znalostí a vědomostí žáka, ze specifik místa, kde žije. Pomáhá žákům utvářet citový vztah k rodné zemi, k nejbližšímu okolí. Žáci si vytvářejí základy hodnotového systému a zdravého životního stylu, osvojují si zásady vhodného chování a jednání mezi lidmi, učí se vzájemné toleranci a spolupráci. Vzdělávací obor Člověk a jeho svět Tématické okruhy Místo, kde žijeme, Lidé kolem nás, Lidé a čas, Rozmanitost přírody,člověk a jeho zdraví Cílové zaměření vzdělávací oblasti Žák je veden k: - vytváření základních pracovních návyků - osvojování pravidel slušného chování a jednání, vytváření pozitivních mezilidských vztahů - zájmu o dění v místě bydliště, poznávání nejbližšího okolí a formování citového vztahu k místu a zemi kde žák žije - rozvoji myšlení a vyjadřování - chápání významu věcí, jevů a dějů, jejich vlastností, vzájemných vztahů a souvislostí - pozorování, pojmenovávání, porovnávání poznatků a zkušeností - poznávání propojení mezi člověkem a přírodou a jejich vzájemné ovlivňování, vytváření pozitivního vztahu k živé i neživé přírodě - upevňování hygienických návyků, zásad zdravého životního stylu - hledání potřebných informací a jejich užití v běžném životě 5. Člověk a společnost Charakteristika vzdělávací oblasti +13

14 Připravuje žáky na občanský život, seznamuje žáky s historií národa v kontextu s významnými událostmi, objasňuje principy fungování demokratické společnosti. Rozvíjí osobnost žáků po stránce mravní a estetické, formuje vnitřní postoje k důležitým oblastem lidského života a pomáhá orientovat se v mezilidských vztazích. Vzdělávací obory Dějepis, Výchova k občanství Cílové zaměření vzdělávací oblasti Žák je veden k: - získání základních vědomostí o minulosti a současnosti naší země v kontextu se světovými dějinami - poznávání změny způsobu života lidí v různých epochách dějinného vývoje - poznávání historických a kulturních památek, jejich ochrana a úcta k nim - zvládání situací běžného života - osvojení norem společenského chování a občanského soužití, chápání hodnot mezilidských vztahů - kultivovanému vyjadřování vlastních myšlenek, názorů, postojů a potřeb a jejich obhajování - nacházení místa a své role ve společnosti a vytváření představ o vlastní budoucnosti - úctě k vlastnímu národu i k jiným národům a etnikům, k rozvíjení respektu ke kulturním, náboženským a jiným odlišnostem lidí, skupin a různých společenství - získávání orientace v aktuálním dění naší země, ve světe, rozvíjení zájmu o veřejné záležitosti - pochopení podstaty demokracie, práv a povinností občanů, rozpoznání protiprávního jednání a vědomí jeho důsledků 6. Člověk a příroda Charakteristika vzdělávací oblasti Navazuje na vzdělávací oblast Člověk a jeho svět, která přibližuje přírodovědné učivo na 1. stupni základního vzdělávaní. Dává žákům příležitost poznávat přírodu jako systém, jehož součásti jsou vzájemně propojeny. Žáci získávají základ pro pochopení a porozumění přírodních zákonitostí a poznatků, které mohou uplatnit v praktickém životě. Seznamují se s vlivy lidské činnosti na stav životního prostředí. Vzdělávací obory Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis Cílové zaměření vzdělávací oblasti Žák je veden k: - rozvíjení schopností získávat informace při řešení přírodovědných i technických problémů +14

15 - porovnávání a zobecňování nových poznatků s vlastní zkušeností a využití v praxi - hledání odpovědí na otázky o způsobu a příčinách přírodních procesů - získávání základních informací o přírodních a socioekonomických poměrech ve vybraných státech - osvojování si dovedností předcházet a řešit situace ohrožující životy, zdraví, majetek nebo životní prostředí 7. Umění a kultura Charakteristika vzdělávací oblasti Přispívá ke kultivaci osobnosti žáka, dává mu prostor pro uplatnění jeho tvořivých schopností a zprostředkovává mu umělecké zážitky prostřednictvím vlastní tvorby. Získané dovednosti mohou obohatit život v podobě náplně zájmových činností, Vzdělávací obory Hudební výchova,výtvarná výchova Cílové zaměření vzdělávacích oblastí Žák je veden k: - rozvíjení pozitivního vztahu k umění a jeho vnímání - využívání a rozvíjení tvořivých vlastností a dovedností - rozvíjení estetického cítění a vnímání prostředí - kultivovanému vystupování a získání sebedůvěry - poznání, že kultura a umění obohacují život - poznávání národní kultury, její duchovní hodnoty a vědomí ji chránit - seznámení se a akceptování kultury jiných národů a etnik 8. Člověk a zdraví Charakteristika vzdělávací oblasti Učí žáky pochopení zdraví jako vyváženého stavu tělesné a duševní pohody a základním poznatkům, které by měli využívat v každodenním životě. Respektuje celistvost osobnost žáka rozvíjí fyzické i psychické schopnosti,, pohybové dovednosti i sociální adaptaci. Vede k pochopení hodnoty zdraví, smyslu zdravotní prevence i problémů s poškozením zdraví. Prolíná do ostatních vzdělávacích oblastí. Zajišťuje utváření dovedností a návyků v oblasti zdravého životního stylu, osobní a duševní hygieny, výživy, pohybových aktivit apod. Vzdělávací obory Výchova ke zdraví, Tělesná výchova +15

16 Cílové zaměření vzdělávací oblasti Žák je veden k: - získání orientace v základních názorech na zdraví a postupném uplatňování preventivní činnosti podporující zdraví - chápání fyziologických, psychických i sociálních změn spojených s dospíváním - dodržování zásad zdravého způsobu života a ochrany zdraví - rozpoznání základních situací ohrožující tělesné a duševní zdraví a umění jim předcházet 9. Člověk a svět práce Charakteristika vzdělávací oblasti Zahrnuje široké spektrum nejen manuálních činností, ale činností rozvíjejících klíčové kompetence, které vedou žáky k získání soubor vědomostí, základních pracovních dovedností a návyků v různých oblastech lidské činnosti. Ovlivňuje rozvíjení komunikačních, motorických a tvořivých schopností, zmírňuje motorické poruchy, zdokonaluje kognitivní funkce, stimuluje řeč a myšlení. Vede žáky k pozitivnímu vztahu k práci a k vytváření životní a profesní orientace žáků. Vzdělávací obor Člověk a svět práce Tématické okruhy 1.stupeň Práce montážní a demontážní, Práce s drobným materiálem, Pěstitelské práce, Příprava pokrmů 2. stupeň Práce s technickými materiály, Práce s ostatními materiály, Práce montážní a demontážní, Pěstitelské práce a chovatelství, Provoz a údržba domácnosti, Příprava pokrmů,svět práce ( 8.a 9. ročník ) Cílové zaměření vzdělávací oblasti Žák je veden k: - rozvoji motoriky, získání základních manuálních zručností a vytváření pracovních dovedností a návyků z různých pracovních oblastí - vypěstování pozitivního vztahu k práci - porozumění pojmům, návodům a orientace v jednoduché technické dokumentaci, zvládnutí pracovních postupů při řešení praktických situací - vypěstování odpovědnosti za své i společné výsledky práce - osvojení si dovedností při používání a zacházení s vhodně zvolenými nástroji, pomůckami a drobným nářadím - přesnosti, systematičnosti a vytrvalosti při plnění pracovních úkolů - poznání pracovních činností, které napomáhají k vytváření zálib a využití volního času +16

17 - orientaci v různých oborech lidské činnosti a osvojení potřebných poznatků a dovedností pro uplatnění při volbě povolání - dodržování hygienických a bezpečnostních pravidel při práci 4. Průřezová témata Přínos průřezových témat k rozvoji osobnosti žáka se projevuje v oblasti vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot Průřezová témata jsou realizována především formou integrace do normální výuky. Realizují se v průběhu 1. a 2. stupně v libovolných ročnících tak, aby na konci 1. stupně i na konci 2. stupně žáci prošli všemi průřezovými tématy a do konce 9. ročníku se seznámili se všemi tématickými okruhy průřezových témat. Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova je na 1. stupni běžnou součástí výuky, proto zde není vyplněno. Blíže je integrace vyjádřena v učebních osnovách jednotlivých vyučovacích předmětů 1. stupně. Průřezová témata jsou realizována především formou integrace do normální výuky. 1. Osobnostní a sociální výchova 2. Výchova demokratického občana 3. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 4. Multikulturní výchova 5. Environmentální výchova 6. Mediální výchova 1. Osobnostní a sociální výchova Smyslem tohoto tématu je pomáhat každému žákovi utvářet praktické životní dovednosti. Učivem se stává sám žák, žákovská skupina, běžné situace každodenního života. Každý žák má hledat vlastní cestu k životní spokojenosti,tj. k sobě, k dalším lidem k světu. Vztah ke vzdělávacím oblastem: - jazyk a jazyková komunikace - člověk a jeho svět - člověk a společnost / výchova k občanství/ - člověk a příroda - umění a kultura - člověk a zdraví - člověk a svět práce Tématické okruhy průřezového tématu: +17

18 Osobnostní rozvoj - rozvoj schopností poznávání - sebepoznání a sebepojetí - seberegulace a sebeorganizace - psychohygiena - kreativita Sociální rozvoj - poznávací schopnosti - mezilidské vztahy - komunikace - spolupráce a soutěživost Morální rozvoj - řešení problémů a rozhodovací dovednosti - hodnoty, postoje, praktická etika 2. Výchova demokratického občana Má vybavit žáka základní úrovní občanské gramotnosti, tj. způsobilostí orientovat se ve složitostech, problémech a konfliktech otevřené, demokratické a pluralitní společnosti. Představuje syntézu hodnot, a to spravedlnosti, tolerance a odpovědnosti, v konkrétní rovině pak především rozvoj kritického myšlení vědomí si svých práv a povinností a porozumění demokratickému uspořádání společnosti. Vztah ke vzdělávacím oblastem - člověk a jeho svět - člověk a společnost Tématické okruhy průřezového tématu - občanská společnost a škola - občan, občanská společnost a stát - formy participace občanů v politickém životě -principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 3. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Prolíná všemi vzdělávacími oblastmi. Ve vědomí a jednání žáků podporuje tradiční evropské hodnoty, k nimž patří humanismus, svobodná lidská vůle, morálka, uplatňování práva a osobní zodpovědnost. Rozvíjí vědomí evropské identity, podporuje globální myšlení a mezinárodní porozumění. +18

19 Vztah ke vzdělávacím oblastem - člověk a jeho svět - člověk a společnost - výchova k občanství - člověk a příroda - jazyk a jazyková komunikace - umění a kultura - člověk a zdraví Tématické okruhy průřezového tématu - Evropa a svět nás zajímá - objevujeme Evropu a svět - jsme Evropané 4, Multikulturní výchova Umožňuje žákům seznamovat se s rozmanitostí různých kultur, jejich tradicemi a hodnotami. To umožňuje žákům lépe si uvědomit svoji kulturní identitu, tradice a hodnoty. Dotýká se mezilidských vztahů ve škole, vztahů mezi učiteli a žáky, mezi žáky navzájem, mezi školou a rodinou, mezi školou a místní komunitou. Vztah ke vzdělávacím oblastem - jazyk a jazyková komunikace - člověk a společnost - informační a komunikační technologie - umění a kultura - člověk a zdraví - člověk a příroda - kulturní rozdíly - lidské vztahy - etnický původ - multikulturalita - princip sociálního smíru a solidarity Tématické okruhy průřezového tématu 5. Environmentální výchova Vede jedince k pochopení komplexnosti a složitosti vztahů člověka a životního prostředí. Umožňuje sledovat a uvědomovat si vztahy mezi člověkem a prostředím. +19

20 Vztah ke vzdělávacím oblastem - člověk a jeho svět - člověk a příroda - člověk a společnost - člověk a zdraví - informační a komunikační technologie - umění a kultura - člověk a svět práce Tématické okruhy průřezového tématu - ekosystémy - základní podmínky života - lidské aktivity a problémy životního prostředí - vztah člověka k prostředí 6. Mediální výchova Má vybavit žáka základní úrovní mediální gramotnosti, tj. rolí současných médií od získávání informací přes vzdělání až po naplnění volného času Vztah ke vzdělávacím oblastem - člověk a společnost - jazyk a jazyková komunikace - informační a komunikační technologie - umění a kultura Tématické okruhy průřezového tématu Tématické okruhy receptivních činností - kritické čtení a vnímání mediálních sdělení - interpretace vztahu mediálních sdělení a reality - fungování a vliv médií ve společnosti Tématické okruhy produktivních činností - tvorba mediálního sdělení +20