Školní vzdělávací program Základní škola praktická

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program Základní škola praktická"

Transkript

1 Základní škola praktická a základní škola speciální, Krušnohorská 304, Ostrov Školní vzdělávací program Základní škola praktická Aktualizované údaje pro školní rok 2013/2014 Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika školy 1. Historie školy, 2. Charakteristika pedagogického sboru, 3. Charakteristika žáků, 4. Organizovanost školy, 5. Servisní služby, 6. Spolupráce s rodiči a jinými subjekty, 7. Materiální podmínky III. Charakteristika ŠVP 1. Zaměření školy, 2.Výchovné a vzdělávací strategie/a. Pojetí základního vzdělávání, B.Klíčové kompetence, cíl základního vzdělávání/, 3. Vzdělávací oblasti, 4. Průřezová témata, 5. Projekty, 6. Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami IV. Učební plán V. Učební osnovy. VI. Hodnocení žáků a autoevaluace 1. Pravidla pro hodnocení žáků, 2. Autoevaluace

2 I. Identifikační údaje Název programu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Učíme se pro život č.j. ŠVP /1 ŠVP je zpravován podle RVP ZV a přílohy RVP ZV-LMP Název školy Základní škola praktická a základní škola speciální Adresa školy Krušnohorská 304, Ostrov, Ředitel Mgr. Pavlína Zapletalová Kontakty: Telefon Mobil Fax OŠMT : Internet Koordinátor tvorby ŠVP Právní forma: Mgr. Jana Kučerová REDIZO IČO příspěvková organizace s právní subjektivitou Zřizovatel Podatelna: Karlovarský kraj Závodní 353/ Karlovy Vary Kontakty: Telefon Fax Podpis ředitele školy Razítko školy +2

3 II. Charakteristika školy 1. Historie školy K 1.září 1958 byla v Ostrově zřízena zvláštní škola. Výuka probíhala v různých prostorách patřících městu a až v roce 1970 se natrvalo přestěhovala do současné školní budovy. Ve druhém poschodí byl v té době internát zvláštní školy a ten zůstal její součástí až do roku V tomto roce došlo k oddělení internátu a jeho přiřazení k ostrovskému dětskému domovu.současně byla založena i škola pomocná. S účinností od byla rozhodnutím ŠÚ v Karlových Varech zřízena speciální škola s názvem Zvláštní škola a Pomocná škola, Ostrov, Krušnohorská 304 jako právní subjekt s formou hospodaření příspěvkové organizace. K se zřizovatelem školy stal Okresní úřad Karlovy Vary a k Karlovarský kraj. 2.Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor tvoří ředitelka, výchovný poradce, preventista negativních sociálních jevů, vychovatelka školní družiny, třídní a netřídní učitelé. Úplná kvalifikovanost sboru se podle konkrétní situace pohybuje kolem 90%. Ostatní členové sboru mají středoškolské vzdělání pedagogického směru rozšířené o doplňkové studium speciální pedagogiky. S cílem zkvalitňování úrovně pedagogického sboru je značná pozornost věnována průběžnému vzdělávání. Těžištěm se staly vzdělávací akce Pedagogického a vzdělávacího centra Karlovarského kraje a Národního institutu pro vzdělávání. Mimořádný důraz je kladen na zdokonalení se v práci s výpočetní a komunikační technikou. Cílem je kvalitní ovládání práce na počítači, využívání elektronické pošty komunikační a prezentační techniky ve výuce. Průběžně je zajišťováno proškolení ped. pracovníků v úrovních Z,P a S.. 3. Charakteristika žáků Ve škole se vzdělávají žáci s mentálním postižením, více vadami, autismem a vývojovými poruchami učeni a chování.. Mnozí navíc pochází z prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, což se promítá do učebních i výchovných výsledků. Na základě doporučení PPP nebo SPC jsou někteří žáci vyučováni podle individuálních vzdělávacích plánů. Školu navštěvují žáci nejen z Ostrova, ale i z okolních obcí. 4. Organizovanost školy Základní škola praktická a základní škola speciální, Krušnohorská 304, Ostrov je tvořena základní školou praktickou a základní školou speciální. Provoz školy upravuje +3

4 organizační řád, který obsahuje organizační a řídící normy postihující záležitosti pedagogické, personální a mzdové, hospodaření s majetkem, problematiku bezpečnosti a hospodaření s FKSP. Vrcholným orgánem školy je pedagogická rada, která se schází 5x ročně. Běžné provozní záležitosti jsou řešeny na provozních poradách. Odborné vedení výuky spadá do kompetence metodických sdružení a předmětových komisí. Výchovná poradkyně zabezpečuje kariérové poradenství, připravuje návrhy na péči o žáky, jejichž vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost, zprostředkovává diagnostiku žáků se speciálně vzdělávacími potřebami, pro rodičům a učitelům poskytuje metodickou a informační pomoc při řešení problémů. Školní metodik prevence je tvůrcem preventivního programu, spolu s třídními učiteli zabezpečuje péči o děti s výchovnými problémy, spolupracuje s organizacemi podílejícími se na řešení. Vykonává informační a poradenskou činnost. 5. Servisní služby Školní družina Školní družina má významné místo ve výchově mimo vyučování. Vedle hlavního úkolu zabezpečit odpočinek a zájmovou činnost v době po vyučování- má ve své náplni i přípravu na vyučování, především dětí ze slabšího sociálně kulturního prostředí. Kromě běžné činnosti patří do programu školní družiny rovněž aktivní podíl na výzdobě a úklidu areálu školy, návštěva filmových představení, práce v počítačové učebně. V době před a po vyučování je umožněno dojíždějícím žákům strávit ve školní družině čas do začátku vyučování respektive odjezdu autobusového či vlakového spoje. Školní knihovna Knihovna má dvě části: žákovskou a učitelskou V učitelské knihovně je odborná literatura pro potřeby pedagogického sboru. V žákovské knihovně je soustředěna většina informačních zdrojů školy. Fond tvoří učebnice, naučná literatura, beletrie, knihy encyklopedického charakteru, slovníky,a videotéka. Tituly školní knihovny jsou využívány při výuce a jako studijní materiál v čítárně školy. Půjčování sportovního vybavení K podpoře tělesné výchovy disponuje škola vybavením pro lyžařský a bruslařský výcvik. Uvedené sportovní vybavení je žákům poskytováno při akcích a zájmové činnosti organizované školou a při hodinách výuky tělesné výchovy. +4

5 6. Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Rodiče dostávají prokazatelné informace o výsledcích vzdělávání prostřednictvím žákovských knížek a na třídních schůzkách, které se konají 2x ročně. Vyžaduje-li to situace, například náhlé zhoršení prospěchu či chování, jsou rodiče k návštěvě školy vyzýváni. Majíli rodiče potřebu, mohou po sjednání termínu přijít kdykoliv. Po domluvě s vyučujícím se mohou zúčastnit i výuky. Rámci konzultačních hodin mohou rovněž kontaktovat výchovnou poradkyni. Veřejnost je pravidelně informována o dění ve škole prostřednictvím Ostrovského měsíčníku a jednou ročně je v kabelové televizi města zařazen cca 20 minutový pořad o aktuálním dění i problémech. Máme zřízenu radu školy. Schází se 2x ročně, má možnost vyjadřovat se k školskému vzdělávacímu programu, schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, školní řád, pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, má možnost se podílet na zpracovávání koncepčních záměrů rozvoje, projednává návrh rozpočtu, inspekční zprávu ČŠI, podává podněty řediteli. Vzhledem k charakteru žáků škola úzce spolupracuje s pedagogicko psychologickou poradnou a SPC v Karlových Varech, dětským psychologem a psychiatrem, oddělením sociálně právní ochrany dětí MÚ v Ostrově, městskou policií, Policií ČR, v rámci rozvíjení kultury s ostrovským Domem kultury, městskou knihovnou a ZUŠ. V rozvoji zájmové a sportovní činnosti máme dobrou spolupráci s MDDM Ostrov, ale i s ostatními speciálními školami v kraji. V rámci profesní orientace žáků a po ukončení povinné školní docházky spolupracujeme s SOU. 7. Vybavení školy Materiální Po materiální stránce je škola dobře vybavena.ve všech třídách je nový školní nábytek s výškově nastavitelnými židlemi i žákovskými stolky, Kabinetní sbírky jsou rozděleny do kabinetů tělesné výchovy, hudební výchovy, výtvarné výchovy, školních dílen, kabinetu řečové výchovy, školní zahrady, dvou žákovských kuchyněk, kabinetu obrazů, kabinetu trojrozměrných pomůcek, řečové výchovy a lyžárny, školní knihovny a kabinetu videokazet. Průběžně jsou dokupovány nové a moderní pomůcky, výukové videokazety a programy, soubory knih k doplňkové četbě žáků a tituly encyklopedického charakteru. Nová počítačová učebna s interaktivní tabulí je v provozu od loňského školního roku. Prostorové Výuka v základní škole praktické probíhá zpravidla ve všech ročních, každý ročník v samostatné třídě, výuka v základní škole speciální zpravidla ve dvou třídách. Školní družina má jedno oddělení. Ve škole je celkem 14 učeben, z toho jich v současné době slouží +5

6 jako kmenových 6, 2 jako herny, zbývající jsou využívány jako malá tělocvična, učebny pro individuální výuku, učebna pro PV-dívek a pracovna pro práci s drobným materiálem, pracovna Vv, učebna HV. Ve škole jsou dále dvě pracovny pro práce v domácnosti, dvě školní dílny pro práci se dřevem a kovem, jedna tělocvična. V areálu školy je školní pozemek a prostor, který slouží jako školní hřiště. K výuce lehké atletiky je využíváno hřiště 1. základní školy v Ostrově. Tato škola zabezpečuje i stravování žáků. Technické Ve škole je počítačová učebna s 8 pracovními stanicemi. Cílem je počet pracovních stanic rozšiřovat a podle finančních možností a v souladu s plánem ICT učebnu vybavit prezenční technikou. Každý pracovník školy i každý žák školy mají své přístupové heslo do školní počítačové sítě, svůj prostor na servru a svou ovou schránku s adresou.. V hodinách informatiky je možné využívat digitální fotoaparát. Každá třída je vybavena televizorem s videopřehrávačem. Ve sborovně školy je pedagogům k dispozici kopírka. Hygienické Škola má drobnější nedostatky v naplnění vyhlášky č.410 z roku 2005 o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání mladistvých. Přesto se sociální zázemí školy může hodnotit jako dobré. Od letošního školního roku došlo k rekonstrukci a v provozu jsou nová sociální zařízení v přízemí školy. Výhledově se počítá i s další rekonstrukcí v 1. patře školy. Pitný režim je zabezpečován z vlastních zdrojů žáků v souladu s vnitřním řádem školy. K odpočinku slouží žákům pozemek školy s hřištěm a odpočinkovým koutem, který spolu s učebnou stolního tenisu využívá především ŠD. V době výuky mohou žáci 1. stupně trávit přestávky i relaxační chvilky v hale ve 2. poschodí. +6

7 III. Charakteristika školního vzdělávacího programu 1. Zaměření školy Škola je zaměřena na výuku a výchovu dětí s mentálním postižením. Počítat musíme s tím, že mnozí žáci školy pocházejí ze znevýhodněného sociálně kulturního prostředí. S využitím speciálně pedagogických metod a forem práce odpovídajících schopnostem těchto žáků se zaměřujeme na: 1. formování osobnosti žáků, formování jejich chování a jednání, vytváření pozitivního vztahu ke škole, učení, rodičům, společnosti 2. zlepšování učebních výsledků s využitím výpočetní a komunikační technologie 3. přípravu k volbě povolání, profesní orientaci 4. prevenci problémů s alkoholem, drogami, negativními sociálními jevy 5. péči o zdraví, zdravý životní styl a ochranu života Naplňování záměrů - individuálním přístupem, který vychází ze znalosti a respektování zvláštností žáků daných stupněm jejich postižení, prostředí ve kterém žijí a vztahů v rodině, chceme docílit toho, aby si žáci vytvořili takový žebříček životních hodnot, které budou v souladu s právním řádem našeho státu, se stanovenými pravidly, zejména školním řádem a budou odpovídat zásadám slušného chování a jednání - chceme docílit, aby si žáci uvědomili význam vzdělání pro jejich budoucí život a podle toho přistupovali k učení, škole, učitelům - usilujeme o to, aby byly do výuka zařazovány efektivní metody podporované především komunikačními a informačními technologiemi a zaváděním využívání výpočetní techniky do výuky - zapojováním do soutěží, kulturních akcí a vystoupení vypsaných pro žáky se speciálně vzdělávacími potřebami, budeme organizováním výletů vycházek a exkurzí a to vše s cílem rozšířit našim žákům obzory, představit jim prostředí, do kterého se mnozí z nich jen obtížně dostávají - zapojováním do zájmové činnosti podporujeme hudební, výtvarné, pohybové i manuální nadání - usilujeme o to, aby výběr budoucího povolání odpovídal reálným možnostem žáků - veškerou školní činností eliminujeme výskyt negativních sociálních jevů a vliv nevhodného sociálně kulturně prostředí na některé naše žáky; při tom budeme úzce spolupracujeme s městskou policií, Policií ČR, oddělením sociálně právní ochrany MěÚ a dalšími kompetentními orgány - vedeme žáky ke zdravému životnímu stylu a k aktivní péči o zdraví, zeměřujeme se na rozvoj tělesné zdatnosti +7

8 2.Výchovné a vzdělávací strategie Základní vzdělávání má za cíl poskytnout žákům vědomosti, dovednosti a návyky nezbytné pro běžný život a vytvořit základy kompetencí, které lze v průběhu života rozvíjet a s jejich pomocí si formovat poznávací, sociální, mravní a duchovní hodnoty nezbytné pro osobní a občanský život. A. Pojetí základního vzdělávání Základní škola praktická I.stupeň S ohledem na rozdílné rozumové schopnosti žáků, schopnosti učení a pracovní výsledky je třeba přistupovat ke každému žákovi individuálně, respektovat jejich možnosti a pozitivně hodnotit každý pokrok v rozvoji jeho osobnosti. V tomto období je tedy hlavním úkolem adaptace žáků na nové prostředí, nový styl práce, upevňování základních hygienických a sociálních návyků a postupně budovat základy návyků pracovních, nezbytných v procesu učení. II. stupeň Je zaměřen na získávání vědomostí, rozvíjení dovedností a návyků, které žáci mohou využít ke zvýšení kvality osobního života včetně pracovního uplatnění. Důraz je kladen především na rozvíjení sociálních a komunikačních schopností a na vytváření praktických dovedností. B. Klíčové kompetence, cíle základního vzdělávání Klíčové kompetence, to je souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého člena společnosti.výběr klíčových kompetencí vychází z obecných představ o tom, které z nich jsou nezbytné při vzdělávání, spokojeném a úspěšném životě. Klíčové kompetence se vzájemně prolínají, tvoří celek, který je výsledkem celého procesu vzdělávání Klíčové kompetence žáků s lehkým mentálním postižením musí být zvoleny tak, aby byly pro tyto žáky dosažitelné, respektovaly jejich individuální zvláštnosti a možnosti a byly použitelné v běžných životních situacích. Proces získávání klíčových kompetencí je procesem otevřeným, tvořícím základ celoživotního učení. V procesu základního vzdělávání jsou za klíčové považovány: - kompetence k učení - kompetence k řešení problémů - kompetence komunikativní +8

9 - kompetence sociální a personální - kompetence občanské - kompetence pracovní Stav na konci základního vzdělání. Kompetence k učení ( umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení ) - žákovi objasňujeme smysl a cíl učení - podporujeme samostatnost, tvořivost a přijatelné způsoby dosažení cíle; vedeme žáky k pozorování, experimentování, porovnávání výsledků a vyvozování závěrů - ve výuce se zaměřujeme na aktivní dovednosti, učivo používáme jako prostředek k jejich získání - ve výuce rozlišujeme učivo základní a učivo rozšiřující - učíme žáky vyhledávat, zpracovávat a používat potřebné informace v literatuře (klademe důraz na čtení s porozuměním, práci s textem ) a na internetu - podněcujeme tvořivost žáků, umožníme jim realizovat vlastní nápady - učíme žáky pracovat s chybou Kompetence k řešení problémů ( podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problému ) - vytváříme praktické problémové úlohy, učíme žáky problémů se nebát, hledat různá řešení a svoje řešení si umět obhájit - podporujeme různé způsoby řešení problémů, učíme žáky algoritmu řešení problémů - podporujeme samostatnost, tvořivost, logické myšlení a týmovou spolupráci - učíme žáky problémům předcházet Kompetence komunikativní ( vést žáky k všestranné a účinné komunikaci ) - rozvíjíme komunikační dovednosti žáků v ústní i písemné formě, vedeme je ke vhodné komunikaci se spolužáky, učiteli a ostatními dospělými; klademe důraz na kulturní úroveň komunikace - v komunikaci podporujeme využívání komunikačních technologií - učíme žáky obhajovat a argumentovat vhodnou formou svůj vlastní názor a zároveň poslouchat a respektovat názor jiných - rozvíjíme přátelskou komunikaci - připravujeme žáky na zvládnutí komunikace s jinými lidmi v obtížných a ohrožujících situacích - učíme žáky asertivnímu chování +9

10 Kompetence sociální a personální ( rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých ) - během vzdělávání podporujeme skupinovou práci žáků a vzájemnou pomoc při učení - učíme žáky pracovat v týmech, vnímat vzájemné odlišnosti jako podmínku efektivní spolupráce, rozvíjíme schopnost žáků zastávat v týmu různé role - učíme žáky kriticky hodnotit práci týmu i svoji - podporujeme vzájemnou pomoc žáků a upevňujeme v žácích vědomí, že se vzájemně potřebují a že ve spolupráci lze lépe uplatňovat osobní i společné cíle - netolerujeme xenofobii a rasizmus - učíme žáky k odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy - žáky vedeme k respektování společně dohodnutých pravidel chování, na tvorbě kterých se podíleli a které jsou stanoveny Kompetence občanské ( připravovat žáky jako svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňující svá práva a plnící své povinnosti; jako osobnosti zodpovědné za svůj život, své zdraví a za své životní prostředí ) - žáky vedeme k netolerování patologických projevů chování ( drogy, šikana, kriminalita, rasizmus, xenofobie, nevhodné projevy chování, nekamarádské chování, odmítnutí požadované pomoci ) - důsledně dbáme na dodržování vnitřního řádu školy - formujeme u žáků úctu k sobě i druhým lidem - trvale sledujeme chování žáků, v problémových situacích spolupracujeme s Policií ČR, sociálním odborem MÚ, PPP, preventistou sociálně patologických jevů, VP a přijímáme účinná opatření - při kázeňských problémech se snažíme zjistit příčinu, naše řešení je věcné, spravedlivé bez emocí a s ohledem na souvislosti - vedeme žáky k aktivní péči o své zdraví, učíme je dodržovat zdravý životní styl a podílet se na ochraně životního prostředí - učíme žáky zvládnout podle pokynů krizové situace a situace ohrožující zdraví Kompetence pracovní ( vést žáky k pozitivnímu vztahu k práci, naučit žáky používat při práci vhodné materiály, nástroje a technologie, naučit chránit při práci své zdraví, uplatňovat získané vědomosti a dovednosti při profesní orientaci) - při výuce vytváříme podnětné a tvořivé pracovní prostředí, které respektuje a využívá moderní pracovní postupy, materiály a nástroje - učíme žáky adaptovat se na nové pracovní prostředí a podmínky - důsledně žáky vedeme k dodržování pravidel ochrany zdraví - žáky seznamujeme s různými profesemi a vytváříme u nich představu o reálné podobě jejich budoucího povolání a volbě dalšího studia +10

11 3. Vzdělávací oblasti 1. Jazyk a jazyková komunikace / Český jazyk a literatura, Cizí jazyk / 2. Matematika a její aplikace / Matematika a její aplikace / 3. Informační a komunikační technologie / Informační a komunikační technologie / 4. Člověk a jeho svět / Člověk a jeho svět / 5. Člověk a společnost / Dějepis, Výchova k občanství 6. Člověk a příroda / Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis / 7. Umění a kultur / Hudební výchova, Výtvarná výchova / 8. Člověk a zdraví / Výchova ke zdraví, Tělesná výchova / 9. Člověk a svět práce / Člověk a svět práce / Vzdělávací obsah vzdělávacích oborů a očekávané výstupy jsou zahrnuty v osnovách předmětů. 1. Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti U žáků rozvíjí osvojování a správné používání ústní i písemné podoby spisovného jazyka. Žáci se učí vnímat různá sdělení, rozumět jim a reprodukovat je. Učivo je zaměřené na rozvoj smyslového a citového vnímání, vyjadřovacích schopností, čtení s porozuměním, práce s literárním textem, psaní a základy jednoduché konverzace v cizím jazyce. Vzdělávací obor Český jazyk a literatura Je rozdělen do tří složek: Komunikační a slohová výchova, Jazyková výchova, Literární výchova Vzdělávací obor Cizí jazyk Cílové zaměření vzdělávací oblasti Žák je veden k: - rozvíjení řečových schopností, myšlení, emocionálního a estetického vnímání - srozumitelnému vyjadřování se ústní i písemnou formou spisovného jazyka - dorozumívání se v běžných komunikačních situacích - rozvíjení pozitivního vztahu k jazyku - osvojení a rozvíjení správné techniky čtení a psaní, vytváření čtenářských dovedností a čtení s porozuměním - získávání základních literárních poznatků důležitých pro pochopení čteného textu - zvládání orientace v textech různého zaměření +11

12 - individuálnímu prožívání slovesného uměleckého díla a zájmu o literaturu - získávání sebedůvěry při vystupování na veřejnosti a kultivovanému projev v běžných situacích 2. Matematika a její aplikace Charakteristika vzdělávací oblasti Na praktických činnostech si žáci mají naučit využívat matematické dovednosti v běžném životě, má být posílena schopnost logického myšlení a prostorové představivosti. Žáci si osvojují základní matematické pojmy a symboly, matematické postupy a způsoby jejich užití.součástí je osvojení rýsovacích technik. Vzdělávací obor Matematika a její aplikace Tématické okruhy: Čísla a početní operace, Závislosti, vztahy a práce s daty,geometrie v rovině a prostoru, Aplikační úlohy Cílové zaměření vzdělávací oblasti Žák je veden k: - osvojení a chápání matematických postupů a schopnosti zpracování poznatků - rozvíjení paměti a logického myšlení prostřednictvím matematických operací - používání matematických symbolů - vytváření prostorové představivosti - rozboru problémů, stanovení postupu řešení, odhadu výsledku a vyhodnocení správnosti výsledku - řešení základních matematických operací, přesnému a jasnému formulování úkolu a jeho výsledku - uplatnění matematických znalostí a dovedností v běžném životě - rozvíjení spolupráce při společném řešení stanovených úkolů - rozvíjení samostatnosti, systematičnosti, vytrvalosti, přesnosti a sebekontroly - zdokonalování grafického projevu a základních rýsovacích technik 3. Informační a komunikační technologie Charakteristika vzdělávací oblasti Zahrnuje základy práce s osobním počítačem a základním programovým vybavením, zejména textovým editorem, manažerem souborů, dostupnými výukovými a vzdělávacími programy. Je možno zařadit práci s webovým prohlížečem a s poštovním klientem. Vzdělávací obor Informační a komunikační technologie +12

13 Cílové zaměření vzdělávací oblasti Žák je veden k: - osvojení znalostí a dovedností práce s počítačem, poznávání možností výpočetní techniky - rozvíjení myšlení a logického uvažování - vyhledávání a využívání potřebných informací - sebevzdělávání a komunikaci prostřednictvím výpočetní techniky - samostatnému rozhodování při hledání optimálních řešení - získávání odpovědného přístupu k nevhodným obsahům na internetu - využívání počítače k prezentaci výsledků své práce 4. Člověk a jeho svět Charakteristika vzdělávací oblasti Rozvíjí základní poznatky žáka o životě společnosti, o živé a neživé přírodě a jejich významu pro člověka. Vychází ze zkušeností, znalostí a vědomostí žáka, ze specifik místa, kde žije. Pomáhá žákům utvářet citový vztah k rodné zemi, k nejbližšímu okolí. Žáci si vytvářejí základy hodnotového systému a zdravého životního stylu, osvojují si zásady vhodného chování a jednání mezi lidmi, učí se vzájemné toleranci a spolupráci. Vzdělávací obor Člověk a jeho svět Tématické okruhy Místo, kde žijeme, Lidé kolem nás, Lidé a čas, Rozmanitost přírody,člověk a jeho zdraví Cílové zaměření vzdělávací oblasti Žák je veden k: - vytváření základních pracovních návyků - osvojování pravidel slušného chování a jednání, vytváření pozitivních mezilidských vztahů - zájmu o dění v místě bydliště, poznávání nejbližšího okolí a formování citového vztahu k místu a zemi kde žák žije - rozvoji myšlení a vyjadřování - chápání významu věcí, jevů a dějů, jejich vlastností, vzájemných vztahů a souvislostí - pozorování, pojmenovávání, porovnávání poznatků a zkušeností - poznávání propojení mezi člověkem a přírodou a jejich vzájemné ovlivňování, vytváření pozitivního vztahu k živé i neživé přírodě - upevňování hygienických návyků, zásad zdravého životního stylu - hledání potřebných informací a jejich užití v běžném životě 5. Člověk a společnost Charakteristika vzdělávací oblasti +13

14 Připravuje žáky na občanský život, seznamuje žáky s historií národa v kontextu s významnými událostmi, objasňuje principy fungování demokratické společnosti. Rozvíjí osobnost žáků po stránce mravní a estetické, formuje vnitřní postoje k důležitým oblastem lidského života a pomáhá orientovat se v mezilidských vztazích. Vzdělávací obory Dějepis, Výchova k občanství Cílové zaměření vzdělávací oblasti Žák je veden k: - získání základních vědomostí o minulosti a současnosti naší země v kontextu se světovými dějinami - poznávání změny způsobu života lidí v různých epochách dějinného vývoje - poznávání historických a kulturních památek, jejich ochrana a úcta k nim - zvládání situací běžného života - osvojení norem společenského chování a občanského soužití, chápání hodnot mezilidských vztahů - kultivovanému vyjadřování vlastních myšlenek, názorů, postojů a potřeb a jejich obhajování - nacházení místa a své role ve společnosti a vytváření představ o vlastní budoucnosti - úctě k vlastnímu národu i k jiným národům a etnikům, k rozvíjení respektu ke kulturním, náboženským a jiným odlišnostem lidí, skupin a různých společenství - získávání orientace v aktuálním dění naší země, ve světe, rozvíjení zájmu o veřejné záležitosti - pochopení podstaty demokracie, práv a povinností občanů, rozpoznání protiprávního jednání a vědomí jeho důsledků 6. Člověk a příroda Charakteristika vzdělávací oblasti Navazuje na vzdělávací oblast Člověk a jeho svět, která přibližuje přírodovědné učivo na 1. stupni základního vzdělávaní. Dává žákům příležitost poznávat přírodu jako systém, jehož součásti jsou vzájemně propojeny. Žáci získávají základ pro pochopení a porozumění přírodních zákonitostí a poznatků, které mohou uplatnit v praktickém životě. Seznamují se s vlivy lidské činnosti na stav životního prostředí. Vzdělávací obory Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis Cílové zaměření vzdělávací oblasti Žák je veden k: - rozvíjení schopností získávat informace při řešení přírodovědných i technických problémů +14

15 - porovnávání a zobecňování nových poznatků s vlastní zkušeností a využití v praxi - hledání odpovědí na otázky o způsobu a příčinách přírodních procesů - získávání základních informací o přírodních a socioekonomických poměrech ve vybraných státech - osvojování si dovedností předcházet a řešit situace ohrožující životy, zdraví, majetek nebo životní prostředí 7. Umění a kultura Charakteristika vzdělávací oblasti Přispívá ke kultivaci osobnosti žáka, dává mu prostor pro uplatnění jeho tvořivých schopností a zprostředkovává mu umělecké zážitky prostřednictvím vlastní tvorby. Získané dovednosti mohou obohatit život v podobě náplně zájmových činností, Vzdělávací obory Hudební výchova,výtvarná výchova Cílové zaměření vzdělávacích oblastí Žák je veden k: - rozvíjení pozitivního vztahu k umění a jeho vnímání - využívání a rozvíjení tvořivých vlastností a dovedností - rozvíjení estetického cítění a vnímání prostředí - kultivovanému vystupování a získání sebedůvěry - poznání, že kultura a umění obohacují život - poznávání národní kultury, její duchovní hodnoty a vědomí ji chránit - seznámení se a akceptování kultury jiných národů a etnik 8. Člověk a zdraví Charakteristika vzdělávací oblasti Učí žáky pochopení zdraví jako vyváženého stavu tělesné a duševní pohody a základním poznatkům, které by měli využívat v každodenním životě. Respektuje celistvost osobnost žáka rozvíjí fyzické i psychické schopnosti,, pohybové dovednosti i sociální adaptaci. Vede k pochopení hodnoty zdraví, smyslu zdravotní prevence i problémů s poškozením zdraví. Prolíná do ostatních vzdělávacích oblastí. Zajišťuje utváření dovedností a návyků v oblasti zdravého životního stylu, osobní a duševní hygieny, výživy, pohybových aktivit apod. Vzdělávací obory Výchova ke zdraví, Tělesná výchova +15

16 Cílové zaměření vzdělávací oblasti Žák je veden k: - získání orientace v základních názorech na zdraví a postupném uplatňování preventivní činnosti podporující zdraví - chápání fyziologických, psychických i sociálních změn spojených s dospíváním - dodržování zásad zdravého způsobu života a ochrany zdraví - rozpoznání základních situací ohrožující tělesné a duševní zdraví a umění jim předcházet 9. Člověk a svět práce Charakteristika vzdělávací oblasti Zahrnuje široké spektrum nejen manuálních činností, ale činností rozvíjejících klíčové kompetence, které vedou žáky k získání soubor vědomostí, základních pracovních dovedností a návyků v různých oblastech lidské činnosti. Ovlivňuje rozvíjení komunikačních, motorických a tvořivých schopností, zmírňuje motorické poruchy, zdokonaluje kognitivní funkce, stimuluje řeč a myšlení. Vede žáky k pozitivnímu vztahu k práci a k vytváření životní a profesní orientace žáků. Vzdělávací obor Člověk a svět práce Tématické okruhy 1.stupeň Práce montážní a demontážní, Práce s drobným materiálem, Pěstitelské práce, Příprava pokrmů 2. stupeň Práce s technickými materiály, Práce s ostatními materiály, Práce montážní a demontážní, Pěstitelské práce a chovatelství, Provoz a údržba domácnosti, Příprava pokrmů,svět práce ( 8.a 9. ročník ) Cílové zaměření vzdělávací oblasti Žák je veden k: - rozvoji motoriky, získání základních manuálních zručností a vytváření pracovních dovedností a návyků z různých pracovních oblastí - vypěstování pozitivního vztahu k práci - porozumění pojmům, návodům a orientace v jednoduché technické dokumentaci, zvládnutí pracovních postupů při řešení praktických situací - vypěstování odpovědnosti za své i společné výsledky práce - osvojení si dovedností při používání a zacházení s vhodně zvolenými nástroji, pomůckami a drobným nářadím - přesnosti, systematičnosti a vytrvalosti při plnění pracovních úkolů - poznání pracovních činností, které napomáhají k vytváření zálib a využití volního času +16

17 - orientaci v různých oborech lidské činnosti a osvojení potřebných poznatků a dovedností pro uplatnění při volbě povolání - dodržování hygienických a bezpečnostních pravidel při práci 4. Průřezová témata Přínos průřezových témat k rozvoji osobnosti žáka se projevuje v oblasti vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot Průřezová témata jsou realizována především formou integrace do normální výuky. Realizují se v průběhu 1. a 2. stupně v libovolných ročnících tak, aby na konci 1. stupně i na konci 2. stupně žáci prošli všemi průřezovými tématy a do konce 9. ročníku se seznámili se všemi tématickými okruhy průřezových témat. Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova je na 1. stupni běžnou součástí výuky, proto zde není vyplněno. Blíže je integrace vyjádřena v učebních osnovách jednotlivých vyučovacích předmětů 1. stupně. Průřezová témata jsou realizována především formou integrace do normální výuky. 1. Osobnostní a sociální výchova 2. Výchova demokratického občana 3. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 4. Multikulturní výchova 5. Environmentální výchova 6. Mediální výchova 1. Osobnostní a sociální výchova Smyslem tohoto tématu je pomáhat každému žákovi utvářet praktické životní dovednosti. Učivem se stává sám žák, žákovská skupina, běžné situace každodenního života. Každý žák má hledat vlastní cestu k životní spokojenosti,tj. k sobě, k dalším lidem k světu. Vztah ke vzdělávacím oblastem: - jazyk a jazyková komunikace - člověk a jeho svět - člověk a společnost / výchova k občanství/ - člověk a příroda - umění a kultura - člověk a zdraví - člověk a svět práce Tématické okruhy průřezového tématu: +17

18 Osobnostní rozvoj - rozvoj schopností poznávání - sebepoznání a sebepojetí - seberegulace a sebeorganizace - psychohygiena - kreativita Sociální rozvoj - poznávací schopnosti - mezilidské vztahy - komunikace - spolupráce a soutěživost Morální rozvoj - řešení problémů a rozhodovací dovednosti - hodnoty, postoje, praktická etika 2. Výchova demokratického občana Má vybavit žáka základní úrovní občanské gramotnosti, tj. způsobilostí orientovat se ve složitostech, problémech a konfliktech otevřené, demokratické a pluralitní společnosti. Představuje syntézu hodnot, a to spravedlnosti, tolerance a odpovědnosti, v konkrétní rovině pak především rozvoj kritického myšlení vědomí si svých práv a povinností a porozumění demokratickému uspořádání společnosti. Vztah ke vzdělávacím oblastem - člověk a jeho svět - člověk a společnost Tématické okruhy průřezového tématu - občanská společnost a škola - občan, občanská společnost a stát - formy participace občanů v politickém životě -principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 3. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Prolíná všemi vzdělávacími oblastmi. Ve vědomí a jednání žáků podporuje tradiční evropské hodnoty, k nimž patří humanismus, svobodná lidská vůle, morálka, uplatňování práva a osobní zodpovědnost. Rozvíjí vědomí evropské identity, podporuje globální myšlení a mezinárodní porozumění. +18

19 Vztah ke vzdělávacím oblastem - člověk a jeho svět - člověk a společnost - výchova k občanství - člověk a příroda - jazyk a jazyková komunikace - umění a kultura - člověk a zdraví Tématické okruhy průřezového tématu - Evropa a svět nás zajímá - objevujeme Evropu a svět - jsme Evropané 4, Multikulturní výchova Umožňuje žákům seznamovat se s rozmanitostí různých kultur, jejich tradicemi a hodnotami. To umožňuje žákům lépe si uvědomit svoji kulturní identitu, tradice a hodnoty. Dotýká se mezilidských vztahů ve škole, vztahů mezi učiteli a žáky, mezi žáky navzájem, mezi školou a rodinou, mezi školou a místní komunitou. Vztah ke vzdělávacím oblastem - jazyk a jazyková komunikace - člověk a společnost - informační a komunikační technologie - umění a kultura - člověk a zdraví - člověk a příroda - kulturní rozdíly - lidské vztahy - etnický původ - multikulturalita - princip sociálního smíru a solidarity Tématické okruhy průřezového tématu 5. Environmentální výchova Vede jedince k pochopení komplexnosti a složitosti vztahů člověka a životního prostředí. Umožňuje sledovat a uvědomovat si vztahy mezi člověkem a prostředím. +19

20 Vztah ke vzdělávacím oblastem - člověk a jeho svět - člověk a příroda - člověk a společnost - člověk a zdraví - informační a komunikační technologie - umění a kultura - člověk a svět práce Tématické okruhy průřezového tématu - ekosystémy - základní podmínky života - lidské aktivity a problémy životního prostředí - vztah člověka k prostředí 6. Mediální výchova Má vybavit žáka základní úrovní mediální gramotnosti, tj. rolí současných médií od získávání informací přes vzdělání až po naplnění volného času Vztah ke vzdělávacím oblastem - člověk a společnost - jazyk a jazyková komunikace - informační a komunikační technologie - umění a kultura Tématické okruhy průřezového tématu Tématické okruhy receptivních činností - kritické čtení a vnímání mediálních sdělení - interpretace vztahu mediálních sdělení a reality - fungování a vliv médií ve společnosti Tématické okruhy produktivních činností - tvorba mediálního sdělení +20

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vyučovací předmět pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce. Vede žáky k získání základních dovedností v různých

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Environmentální výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. a II. stupeň KAPITOLA 39. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Obsahem vyučovacího předmětu Přírodověda je naplňování očekáváných

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Motivační název: Škola pro všechny č. j. 377/2013 Charakteristika ŠVP Zaměření školy ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Zpracovaný podle Rámcově vzdělávacího programu pro základní vzdělávání upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Číslo spisu : 51/07 Spis.

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 4.4.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Obsahem vyučovacího předmětu Vlastivěda je naplňování očekávaných

Více

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je realizován ve vyučovacím předmětu Prvouka. Předmět Prvouka je vyučován v 1.a 2. ročníku

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vyučovací předmět Pracovní vyučování Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v této vzdělávací

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy Charakteristika školního vzdělávacího programu 1 Zaměření školy Škola se zaměřuje především na využívání regionálních zvláštností. V prosinci 2006 jsme vstoupili do projektu Zdravá škola, kde škola realizuje

Více

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace školní vzdělávací program Tradice a současnost - Tradycja i współczesność Začlenění Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace PLACE HERE Název školy

Více

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) DRAMATICKÁ VÝCHOVA. Blok předmětů: Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) DRAMATICKÁ VÝCHOVA. Blok předmětů: Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu Blok předmětů: VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) Název předmětu: DRAMATICKÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Dramatická výchova Hlavním cílem vyučovacího předmětu

Více

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A JEHO SVĚT Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vyučovací předměty Prvouka Vlastivěda Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávaní v této vzdělávací

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty Osnovy I Sportovní aktivity Charakteristika volitelného vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Volitelný předmět Sportovní aktivity je realizován ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice Č. j. ZŠD/348/2013 Učíme se pro zítřek 1 Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 3. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví Výchova ke Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávání v předmětu Výchova ke je zaměřeno na: preventivní ochranu základní hygienické, stravovací, pracovní i

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět: Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v informační a komunikační technologii umožňuje žákům dosáhnout základní úrovně práce s počítačem

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň:

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Osobnostní rozvoj Průřezové téma 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Rozvoj schopností

Více

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013 Základní škola,dohalice,okres Hradec Králové /příspěvková organizace/ 503 13 Dohalice 30., tel. 498 773 960, IČO 71006087 Aktualizace ŠVP ZV Základní škola V Dohalicích 2.9.2013 Příloha č. 4/2013 Konkretizace

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ZÁKLADNÍ ŠKOLA VARNSDORF, EDISONOVA 2821, OKRES DĚČÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Platný od 01.09.2013 ředitelka školy: Mgr. Bc. Ladislava Ondráčková OBSAH 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU - PRVOUKA, VLASTIVĚDA A PŘÍRODOVĚDA 1. STUPEŇ Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je jedinou vzdělávací oblastí RVP ZV, která je koncipována

Více

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah předmětu Anglický jazyk je dán obsahem vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace,

Více

7.3 Projekt Celý svět ve škole

7.3 Projekt Celý svět ve škole 7.3 Projekt Celý svět ve škole Hlavní cíl projektu: V souladu se strategickými záměry ŠVP, jako jsou otevřenost, spokojenost, spolupráce, partnerství a pozitivní vztah, je hlavním cílem projektu zapojit

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

KERAMIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

KERAMIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: KERAMIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Volitelný předmět keramika je jedním z vyučovacích předmětů tématického okruhu Umění a kultura. Svým vzdělávacím obsahem navazuje na předmět výtvarná

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická

4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická 4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická 4.1 TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU Vzdělávací oblast Předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5.ročník Celkem hod. +DD Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace

Více

1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK

1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK Příloha č. 4 1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK OBSAHOVÉ, ČASOVÉ A ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ Vyučovací předmět anglický jazyk etwinning se vyučuje jako volitelný předmět

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy:

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy: 2.4. Průřezová témata Průřezová témata prostupují celým vzděláváním a vstupují do mnoha činností ve výuce i mimo ni. Část tematických okruhů a jejich námětů je předmětem každodenního kontaktu učitelů s

Více

Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace. Projekty ŠVP 4. RVP ZV Základní vzdělávání

Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace. Projekty ŠVP 4. RVP ZV Základní vzdělávání Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace ŠVP 4 2. 9. 2013 Pedagogická rada projednala a schválila dne: 27.08.2013 Školská rada projednala a schválila

Více

Charakteristika předmětu CHEMIE

Charakteristika předmětu CHEMIE Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Charakteristika předmětu CHEMIE Předmět CHEMIE se na Gymnáziu Jiřího Ortena vyučuje v rámci nižšího stupně osmiletého studia v sekundě až kvartě v rámci

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

Kompetence sociální a personální cílem je rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých.

Kompetence sociální a personální cílem je rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých. 5.8. Vyučovací oblast: Člověk a zdraví 5.8.2. Tělesná výchova pro 1. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Hlavním

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

Koncepce školy. Dvě úrovně koncepce 1. základní vize 2. sledované oblasti. Období: 2012 2016

Koncepce školy. Dvě úrovně koncepce 1. základní vize 2. sledované oblasti. Období: 2012 2016 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 www.zszitomirska.wz. cz zsaprsceskybrod@seznam.cz IČO : 70829489 REDIZO : 600021670 Ředitelka školy : Mgr. Marie Šnajdrová Zřizovatel : Středočeský

Více

DODATEK č. 1 ke straně 17

DODATEK č. 1 ke straně 17 DODATEK č. 1 ke straně 17 Osobnostní a sociální výchova První cesta OSV k žákovi probíhá nepřetržitě učitel je vzorem sociálního chování, ať chce nebo nechce. V běžných školních V běžných školních SPT

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.5. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.5. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň 6.2. II.stupeň Vzdělávací oblast: 6.2.5. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět výchova ke zdraví se vyučuje

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Pro rozvoj zájmů, dovedností a využití volného času zajišťuje škola dlouhodobě pestrou nabídku zájmových činností v rámci nepovinných

Pro rozvoj zájmů, dovedností a využití volného času zajišťuje škola dlouhodobě pestrou nabídku zájmových činností v rámci nepovinných 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP ZV 3.1. Cíle a zaměření školy 3.1.1. Východiska ŠVP ZV Objektivní faktory, které mají pozitivní vliv na kvalitu školy: 1. poloha školy v parkové části města Liberce - Lidových sadech,

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP 3.1 ZAMĚŘENÍ ŠKOLY Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického sboru a je v souladu s cíli základního vzdělávání. Škola má některá

Více

Podpora sociálních dovedností na školách. Mgr. Lenka Felcmanová

Podpora sociálních dovedností na školách. Mgr. Lenka Felcmanová Podpora sociálních dovedností na školách Mgr. Lenka Felcmanová Podpora sociálních dovedností na školách Nejpřirozenější podporou sociálních dovedností ve školském prostředí je inkluzivní vzdělávání, které

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. 3.1 Zaměření školy

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. 3.1 Zaměření školy 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Základní vzdělávání musí být užitečnou službou občanům a má reflektovat i jejich očekávání a individuální potřeby. Takového cíle nelze

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Seminář pro učitele geografie

Seminář pro učitele geografie Ostrava, 11. února 2010 Prezentace připravované učebnice Myšlení v globálních a evropských souvislostech Prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc. Mgr. Zuzana Houdková Seminář pro učitele geografie Dílčí témata:

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Horní Libchava okres Česká Lípa, příspěvková organizace Platnost dokumentace : od 2. 9. 2013 Podpis ředitele školy : Razítko školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

DĚJEPIS CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU

DĚJEPIS CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DĚJEPIS CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Vyučovací předmět dějepis je nedílnou součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost a je úzce spjat s dalšími předměty - zeměpisem, literaturou a jazyky,

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Motto: Hrou za poznáním. Celý rok s úsměvem Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu

VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Vlastivěda se vyučuje jako samostatný předmět ve 4. a 5. ročníku 1 hodinu týdně. Předmět Vlastivěda

Více

5.9. Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce. 5.9.1. Pracovní výchova pro 1. stupeň. Klíčové kompetence:

5.9. Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce. 5.9.1. Pracovní výchova pro 1. stupeň. Klíčové kompetence: 5.9. Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 5.9.1. Pracovní výchova pro 1. stupeň Vyučovací předmět Pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru člověk a svět práce, postihuje široké spektrum pracovních

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. 1., 2. i 3. období

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. 1., 2. i 3. období UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Období: Počet hodin ročník: 33 Učební texty: Náboženství 1., 2. i 3. období 1 1., 2. i 3. období A) Cíle a charakteristika náboženství

Více

IV. Školní učební plán

IV. Školní učební plán IV. Školní učební plán a) Východiska: Rámcový učební plán, který stanoví vzdělávací oblasti, vzdělávací obory a jejich minimální časové dotace a zároveň stanoví povinnou časovou dotaci pro jednotlivé stupně

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

Práce s laboratorní technikou 6.ročník

Práce s laboratorní technikou 6.ročník Práce s laboratorní technikou 6.ročník vztahy, průřezová témata vybere a prakticky využívá vhodné postupy, přístroje, zařízení a pomůcky pro konání konkrétních pozorování, měření a experimentů OSV - Rozvoj

Více

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Individualizace

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: BIOLOGICKÁ PRAKTIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Biologická praktika jsou volitelným předmětem, který se zabývá hlubším zkoumáním živé a neživé přírody. Vede žáky k samostatnému získávání

Více

Školní vzdělávací program. Společná cesta

Školní vzdělávací program. Společná cesta Školní vzdělávací program Společná cesta Školní družina Základní škola Vokovice Vokovická 32/3, Praha 6 1. Předkladatel a zřizovatel Název programu: Společná cesta (program pro školní družinu) Název školy:

Více

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL SPORTOVNÍ HRY Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové Předmět sportovní hry je vyučován jako volitelný v 7. - 9. ročníku 1 hodinu týdně z disponibilní časové dotace a organizační vymezení

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK 1. Obsahové vymezení Cílem výuky anglického jazyka na vyšším stupni gymnázia je dosáhnout úrovně B2, C1 v závislosti na pokročilosti skupiny. Studenti, kteří složí

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ 171 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace

Více