ZÁZNAM O ÚČINNOSTI OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE (ÚPD) Zastupitelstvo obce Petrovice u Sušice

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁZNAM O ÚČINNOSTI OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE (ÚPD) Zastupitelstvo obce Petrovice u Sušice"

Transkript

1 ZMĚNA Č. 1 ÚP PETROVICE U SUŠICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE (ÚPD) Název ÚPD Orgán, který ÚPD vydal Číslo jednací Datum vydání Datum nabytí účinnosti Územní plán Petrovice u Sušice Zpracovatel: Zastupitelstvo obce Petrovice u Sušice Spolupráce: Ing. arch. Petr Sladký - Projekční kancelář IČ: , DIČ: CZ Nad Šárkou 60, Praha 6 Ing.arch. Michaela Kupková... Jméno a přijímení, funkce a podpis oprávněné úřední osoby pořizovatele, otisk úředního razítka... Ing. arch. Petr Sladký autorizovaný architekt ČKA ZMĚNA Č.1 ÚP PETROVICE U SUŠICE KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: BŘETĚTICE, SVOJŠICE U SUŠICE, MARŠOVICE U SVOJŠIC, ČÁSTKOV U SVOJŠIC, POSOBICE, ŽIKOV, PETROVICE U SUŠICE, TRSICE, CHAMUTICE, KOJŠICE, JIŘIČNÁ, ROVNÁ U SUŠICE, DOLNÍ KOCHÁNOV FÁZE: ZMĚNY Č. 1 ÚP TEXTOVÁ ČÁST PRO VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ ZPRACOVATEL: Ing. arch Petr Sladký - Projekční kancelář, Nad Šárkou 60, Praha 6, zastoupená ING.ARCH. PETREM SLADKÝM, (autorizovaným architektem ČKA ), 01/2014

2 Obec Petrovice u Sušice Č.j.:.. ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU PETROVICE U SUŠICE návrh Zastupitelstvo obce Petrovice u Sušice, příslušné podle 6 odst. 5. písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, za použití 43 odst. 4 a 55 odst. 2 stavebního zákona, 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, ve spojení s ustanovením 188 odst. 3 a 4 stavebního zákona Vydává tuto Změnu č. 1 Územního plánu Petrovice u Sušice, schváleného usnesením Zastupitelstva obce Petrovice u Sušice č. dne.. a vydaným dne.. formou Opatření obecné povahy. 1

3 Název ÚPD: Změna č.1 územního plánu Petrovice u Sušice Určený zastupitel: Karel Ruda Pořizovatel: Kvalifikovaná osoba pořizovatele: Obecní úřad obce s rozšířenou působností MěÚ Sušice odbor výstavby a ÚP (úřad územního plánování) Náměstí Svobody 138, Sušice Ing. Zdeněk Špirk Nadřízený orgán územního plánování: Krajský úřad Plzeňského kraje odbor regionálního rozvoje Škroupova 18, Plzeň Zpracovatel ÚPD: ING. ARCH. PETR SLADKÝ projekční kancelář Evidován v živn. rejstříku OU Praha 6 ŽO/ /95 autorizovaný architekt ČKA Nad Šárkou 60, Praha 6 IČ: DIČ: CZ Bankovní spojení: ČS a.s. pobočka Praha 6, č.ú / Tel / Spolupráce: Ing. arch. Michaela Kupková Datum: leden

4 1. Textová část Změny č. 1 Územního plánu Petrovice u Sušice A. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 4 B. ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT 4 B1. OBYVATELSTVO 4 B2. STAVEBNÍ A BYTOVÝ FOND, OBČANSKÁ VYBAVENOST, SLUŽBY REKREACE A CESTOVNÍ RUCH, TURISTICKÉ STEZKY, KULTURA 4 B3. NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY 4 C. URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ 4 VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH 4 D. KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY 6 D1. VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 6 D2. ENERGETICKÉ ZDROJE 6 D3. TELEKOMUNIKACE, DATOVÉ KABELY 6 D4. DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 6 D5. HOSPODAŘENÍ S ODPADY 6 E. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY 6 E1. ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY 6 E2. ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY 6 E3. ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ 6 E4. OSTATNÍ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ PŘÍRODY 7 E5. HYGIENA PROSTŘEDÍ, ZDRAVÉ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY 7 E6. GEOMORFOLOGICKÉ PODMÍNKY 7 E7. KLIMATICKÉ PODMÍNKY 7 E8. VODNÍ TOKY A PLOCHY 7 F. PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ 7 VYMEZENÍ POJMŮ 10 G. VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT H. VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO I. STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ 11 J. ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ K NĚMU PŘIPOJENÉ GRAFICKÉ ČÁSTI 11 3

5 Grafická část výroku Součástí Změny č.1 jsou tyto výkresy grafické části: 01a. Výkres základního členění M 1: b. Výkres základního členění M 1: a. Hlavní výkres M 1: b. Hlavní výkres M 1: Součástí kompletní dokumentace je datový nosič, na kterém je Změna ÚP zpracována ve formátech *.pdf a *.shp. A. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Zastavěné území je aktualizováno k a to v rozsahu zakresleném na všech výkresech grafické části výroku Změny č.1 ÚP Petrovice u Sušice (dále také Změna č.1). B. ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT Změna č.1 je zpracována pro celé správní území obce Petrovice u Sušice a respektuje a posiluje cíle stanovené platným ÚP. B1. OBYVATELSTVO Beze změn. B2. STAVEBNÍ A BYTOVÝ FOND, OBČANSKÁ VYBAVENOST, SLUŽBY REKREACE A CESTOVNÍ RUCH, TURISTICKÉ STEZKY, KULTURA Beze změn. B3. NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY Změna č.1 nevytváří žádné nové podmínky pro ochranu a rozvoj kulturních hodnot území. C. URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ Změna č.1 respektuje stanovené základní principy urbanistické koncepce platného ÚP obce. VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH Pro každou navrhovanou plochu je stanoveno funkční využití formou plochy s rozdílným způsobem využití, podmínky pro využití ploch a podmínky prostorového uspořádání. Níže uvedené plochy jsou opatřeny kódováním: např. pod kódem ZR01 BV/P je označena plocha změny (ZR) a číslem změny (01) s pořadovým číslem plochy (01), typem plochy bydlení smíšená venkovská zástavba (BV) a rozlišením k.ú. Petrovice u Sušice (P). 4

6 Změna č. 1 ÚP Petrovice u Sušice vymezuje tyto změny funkčního využití území: Kód Název / umístění ZR01.01 BV/P Petrovice u Sušice jih ZR01.02 R/P ZR01.03 BV/P ZR01.04 BV/P ZR01.05 BV/P Petrovice u Sušice jih Petrovice u Sušice západ Petrovice u Sušice západ Petrovice u Sušice západ Současný Stav (dle ÚP) trvalý travní porost ostatní plocha Navržený způsob využití (dle ÚP) plochy bydlení smíšená venkovská zástavba (BV) Plocha Limity využití území m 2 přírodní park Kochánov (evropsky významná lokalita), OP lesa archeologické naleziště ostatní plocha rekreace (R) 900 m 2 archeologické naleziště, přírodní park Kochánov (evropsky významná lokalita), ÚSES trvalý travní porost trvalý travní porost orná půda plochy bydlení smíšená venkovská zástavba (BV) plochy bydlení smíšená venkovská zástavba (BV) plochy bydlení smíšená venkovská zástavba (BV) ZR01.06 ZV/P Posobice jih orná půda plochy zemědělské výroby (ZV) ZR01.07 BV/Ch Chamutice střed ZR01.08 BV/Ch Chamutice severozápad ZR01.09 BV/T Trsice severozápad trvalý travní porost trvalý travní porost trvalý travní porost plochy bydlení smíšená venkovská zástavba (BV) plochy bydlení smíšená venkovská zástavba (BV) plochy bydlení smíšená venkovská zástavba (BV) ZR01.10 BV/J Jiřičná západ trvalý travní porost plochy bydlení smíšená venkovská zástavba (BV) ZR01.11 BV/K ZR01.12 ZV/K ZR01.13 BV/M Dolní Kochánov východ Dolní Kochánov východ Maršovice u Svojšic střed ZR01.14 BV/B Břetětice sever trvalý travní porost orná půda ostatní plocha trvalý travní porost trvalý travní porost ostatní plocha plochy bydlení smíšená venkovská zástavba (BV) plochy zemědělské výroby (ZV) plochy bydlení smíšená venkovská zástavba (BV) plochy bydlení smíšená venkovská zástavba (BV) 720 m 2 archeologické naleziště, přírodní park Kochánov (evropsky významná lokalita), ÚSES m 2 přírodní park Kochánov (evropsky významná lokalita), ÚSES m 2 přírodní park Kochánov (evropsky významná lokalita), OP lesa m m 2 archeologické naleziště, přírodní park Kochánov (evropsky významná lokalita) m 2 přírodní park Kochánov (evropsky významná lokalita) m 2 OP VN 22 kv, archeologické naleziště 740 m 2 archeologické naleziště, přírodní park Kochánov (evropsky významná lokalita) m 2 přírodní park Kochánov (evropsky významná lokalita), OP lesa, vodní tok m 2 přírodní park Kochánov (evropsky významná lokalita), OP lesa m 2 archeologické naleziště, OP lesa m 2 5

7 ZR01.15 ZV/Ž Žikov plochy plochy zemědělské m 2 ÚSES, veřejná sdělovací síť jihozápad zemědělské TTP (ZT) výroby (ZV) Celkem m 2 Pozn.: Plochy jsou zaokrouhleny na desítky metrů. D. KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY D1. VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Změna č.1 respektuje stávající systém zásobování pitnou vodou, výhledově je nadále počítáno se zásobováním z místního vodovodního řadu a z domovních studní. D2. ENERGETICKÉ ZDROJE Koncepce zásobování řešeného území elektrickou energií vychází ze současné konfigurace sítě vysokého napětí a rozmístění trafostanic. Změna č.1 navrhuje pro zastavitelné plochy zásobování el. energií napájením ze stávající distribuční sítě NN. D3. TELEKOMUNIKACE, DATOVÉ KABELY Beze změn. D4. DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA Dopravní napojení rozvojových lokalit bude řešeno obslužnými komunikacemi tak, aby byla zajištěna maximální prostupnost zastavěného území. Pro novou výstavbu rodinných domů bude zajištěno vždy minimálně 1 parkovací stání na pozemku jednotlivé nemovitosti. V rámci nově navrhovaných parkovacích a odstavných ploch je doporučeno v maximální možné míře využívat zeleň D5. HOSPODAŘENÍ S ODPADY Beze změn. E. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY Stávající plochy ZPF budou zachovány a chráněny pro zemědělské využití s výjimkou ploch určených k zastavění uvedených v kap. C. textové části výroku Změny č.1. E1. ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY Vzhledem k navrhované lokalitě ZR01.04 BV/P, byla upravena hranice stvajíího LBK (SU087 SU086) Kepelského potoka a to nově podél západní hranice vymezené lokality tak, aby LBK splňoval potřebné parametry pro svou funkčnost. Tzn. mezi pozemkem potoka a okrajem zastavitelných ploch bude zachován pruh o šíři 20m. E2. ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY Beze změn. E3. ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ Beze změn. 6

8 E4. OSTATNÍ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ PŘÍRODY Beze změn. E5. HYGIENA PROSTŘEDÍ, ZDRAVÉ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY Beze změn. E6. GEOMORFOLOGICKÉ PODMÍNKY Beze změn. E7. KLIMATICKÉ PODMÍNKY Beze změn. E8. VODNÍ TOKY A PLOCHY Beze změn. F. PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ Základní skladebnou jednotkou využití území je základní plocha. Pro každou základní plochu je vždy v souladu s koncepcí rozvoje řešeného území stanoven typ plochy s rozdílným způsobem využití a podmínky prostorového uspořádání. Minimální velikost vymezované základní plochy je zpravidla 0,5 ha, plochy menší než 0,5 ha mohou být zahrnuty do základních ploch, které slouží jinému účelu využití. Základní podmínky využití území jsou stanoveny pomocí hlavního (převažujícího), přípustného, podmíněně přípustného a nepřípustného účelu využití typu plochy. Hlavní využití znamená využití základní plochy v rozsahu minimálně 50% až maximálně 100% plochy pro uvedený účel. Do 50% rozsahu základní plochy je využitelné pro přípustné a podmíněně přípustné využití. V případě, že není hlavní využití stanoveno, pak je využitelnost přípustného a podmíněně přípustného využití v rozsahu 0 100%. Změnou č. 1 jsou řešeny tyto druhy ploch s rozdílným způsobem využití, pro které jsou stanoveny tyto závazné funkční regulativy: Název plochy s rozdílným způsobem využití dle platného ÚP PLOCHY BYDLENÍ (SMÍŠENÁ VENKOVSKÁ ZÁSTAVBA) PLOCHY REKREACE PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ VÝROBY Kód plochy BV R ZV PLOCHY BYDLENÍ (SMÍŠENÁ VENKOVSKÁ ZÁSTAVBA) BV Hlavní využití: stavby pro bydlení* Přípustné využití: související dopravní a technická infrastruktura veřejná prostranství* Podmíněně přípustné využití: do ploch bydlení lze zahrnout stavby souvisejícího občanského vybavení s výjimkou staveb pro obchod (dle 3 vyhlášky č. 268/2009 Sb.) s prodejní plochou o výměře větší než 1000 m2 drobné doplňkové stavby a zařízení (např. garáže, kůlny, skleníky, altány, bazény, stavby pro chov domácích zvířat, vedlejší stavby slučitelné s bydlením) sloužící zejména obyvatelům v takto vymezené ploše 7

9 Nepřípustné využití: veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím, zejména stavby pro průmyslovou výrobu, zemědělskou výrobu, skladování a velkoobchod a stavby náročné na dopravní obsluhu Podmínky prostorového uspořádání: koeficient zastavěné plochy KZP=0,40 pro každé 2 ha zastavitelné plochy se vymezí s touto zastavitelnou plochou související plocha veřejného prostranství* o výměře nejméně 1000 m2 (do této výměry se nezapočítávají pozemní komunikace) výšková hladina zástavby* se stanovuje na max. 11 m nad okolním terénem ZR01.04 BV/P pro tuto lokalitu platí, že veškeré stavby budou umístěny při severní hranici (při komunikaci) navrženého zastavitelného území. PLOCHY REKREACE (R) Hlavní využití: stavby pro rodinnou rekreaci* veřejná rekreace* Přípustné využití: stavby související a slučitelné s rodinnou rekreací (veřejná prostranství* a občanské vybavení, přírodní koupaliště a rekreační louky) související dopravní a technická infrastruktura Podmíněně přípustné využití: drobné doplňkové stavby a zařízení (např. garáže, kůlny, skleníky, altány, bazény) dohromady do 30 m2 zastavěné plochy Nepřípustné využití: veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím, zejména stavby pro průmyslovou výrobu, zemědělskou výrobu, skladování a velkoobchod a stavby náročné na dopravní obsluhu Podmínky prostorového uspořádání: pro každé 2 ha zastavitelné plochy se vymezí s touto zastavitelnou plochou související plocha veřejného prostranství* o výměře nejméně 1000 m2 (do této výměry se nezapočítávají pozemní komunikace) koeficient zastavěné plochy KZP=0,40 výšková hladina zástavby* se stanovuje na max. 11 m nad okolním terénem PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ VÝROBY (ZV) Hlavní využití: stavby pro zemědělství* Přípustné využití: skleníky a fóliovníky, skleníková hospodářství stavby a zařízení pro odstavování osobních, nákladních a speciálních dopravních a mechanizačních prostředků skladové a manipulační plochy, provozní nádrže stavby a zařízení pro chov ryb účelové komunikace, související dopravní a technická infrastruktura stavby a plochy zahradnictví Podmíněně přípustné využití: bioplynová stanice (zařízení pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů) za předpokladu, že tato nebude umístěna v pohledově exponované poloze (na horizontu, apod.), případně že bude opatřena izolační a ochrannou zelení Nepřípustné využití: 8

10 veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím Podmínky prostorového uspořádání: plochy výroby a skladování musí být situovány v přímé návaznosti na plochy dopravní infrastruktury a být z nich přístupné výšková hladina zástavby* se stanovuje na max. 12 m nad okolním terénem výšková hladina zástavby* může být místně překročena s ohledem na umístění v krajině, max. však v rozsahu 10% z celkové plochy (např. komíny, stožáry, sila a další) pro lokalitu ZR01.12 ZV/K se výšková hladina zástavby* stanovuje na max. 8 m nad okolním terénem a koeficient zastavěné plochy KZP=0,40 pro lokalitu ZR01.15 ZV/Ž se výšková hladina zástavby* stanovuje na max. 9 m nad okolním terénem a koeficient zastavěné plochy KZP=0,40 Změna č. 1 nově definuje závazné funkční regulativy ploch s rozdílným způsobem využití pro stávající plochu ÚP Petrovice u Sušice Ostatní plochy/mimolesní zeleň, která je v grafických přílohách platného ÚP vyznačena bílou barvou. OSTATNÍ PLOCHY / MIMOLESNÍ ZELEŇ V ZASTAVĚNÉM ÚZEMÍ Hlavní využití: není stanoveno Přípustné využití: veřejná prostranství* náměstí ulice tržiště chodníky veřejná zeleň, soukromá zeleň parky kaple, drobná architektura, vodní prvky, dětská hřiště apod. vodní toky a plochy související dopravní a technická infrastruktura a občanské vybavení, slučitelné s účelem veřejných prostranství* Podmíněně přípustné využití: stavby a činnosti shodné se stavbami a činnostmi přímo sousedících pozemků Nepřípustné využití: veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím Podmínky prostorového uspořádání: koeficient zeleně KZ=0,20 v zastavěném území na plochách veřejného prostranství* nesmí být umisťována nová nadzemní vedení technické infrastruktury MIMO ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ Hlavní využití: není stanoveno Přípustné využití: pozemky zemědělského půdního fondu účelové komunikace, cesty pro pěší a cyklisty pozemky určené k plnění funkcí lesa* vodní plochy a koryta vodních toků pozemky přirozených a přírodě blízkých ekosystémů 9

11 liniové trasy a plochy technické infrastruktury nadmístního charakteru související dopravní infrastruktura Podmíněně přípustné využití: veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím pokud plocha sousedí s plochou PUPFL jsou povoleny pouze stavby a činnosti shodné se stavbami a činnostmi přímo sousedících pozemků Nepřípustné využití: veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím Podmínky prostorového uspořádání: není stanoveno V souvislosti s definováním funkčního využití plochy Ostatní plochy / Mimolesní zeleň dochází k úpravě legendy stávajícího ÚP takto: stávající ÚP Petrovice u Sušice aktualizace Změna č.1 ÚP Petrovice u Sušice V souvislosti se zpřesněním funkčního využití plochy R 22 DV dochází k úpravě legendy stávajícího ÚP v koordinačním a hlavním výkresu takto: stávající ÚP Petrovice u Sušice aktualizace Změna č.1 ÚP Petrovice u Sušice VYMEZENÍ POJMŮ KZP koeficient zastavěné plochy je podíl maximální plochy zastavitelné nadzemními objekty k pozemku či pozemkům určeným k umístění stavby KZ koeficient zeleně stanovuje minimální podíl započítávaných ploch zeleně k pozemku či pozemkům určeným k umístění stavby POJMY OZNAČENÉ * stavby pro bydlení stavby, ve kterých více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a které jsou k tomuto účelu určeny (rodinný dům, bytový dům); dům může mít nejvýše jedno podzemní, dvě nadzemní podlaží a podkroví stavby pro rodinnou rekreaci stavby, jejichž objemové parametry a vzhled odpovídají požadavkům na rodinnou rekreaci a které jsou k tomuto účelu určeny; stavby pro rodinnou rekreaci mohou mít nejvýše jedno podzemní, dvě nadzemní podlaží a podkroví a zastavěnou plochu maximálně 100 m 2 veřejná prostranství veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru 10

12 stavby pro zemědělství jsou dle 3 písm. f vyhlášky 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů: 1) stavby pro hospodářská zvířata, tj. stavby nebo soubory staveb pro zvířata k chovu, výkrmu, práci a jiným hospodářským účelům; 2) doprovodné stavby pro hospodářská zvířata, tj. stavby pro dosoušení a skladování sena a slámy, stavby pro skladování chlévské mrvy, hnoje, kejdy, močůvky a hnojůvky, stavby pro skladování tekutých odpadů a stavby pro konzervaci a skladování siláže a silážních šťáv; 3) stavby pro posklizňovou úpravu a skladování produktů rostlinné výroby; 4) stavby pro skladování minerálních hnojiv; 5) stavby pro skladování přípravků a prostředků na ochranu rostlin; 6) příruční sklad, stavba, část stavby nebo oddělená místnost určená pro skladování přípravků a prostředků na ochranu rostlin o maximální přípustné hmotnosti do kg přípravků a prostředků na ochranu rostlin. zařízení a jiná opatření pro zemědělství například seníky, pěstitelské školky; nezahrnuje stavby pro zemědělství (viz výše) pozemky určené k plnění funkcí lesa dle 3 zákona č. 289/1995 Sb., zákon o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů výšková hladina zástavby nejvyšší bod stavby, resp. atika, hřeben apod. G. VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT Změna č.1 nevymezuje žádné veřejně prospěšné stavby a opatření, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit. Z tohoto důvodu není v grafické části změny obsažen výkres VPS, VPO a asanací. H. VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO Změna č.1 nevymezuje žádné veřejně prospěšné stavby a veřejná prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo. Z tohoto důvodu není v grafické části změny obsažen výkres VPS, VPO a asanací. I. STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ Změna č.1 nestanovuje žádná kompenzační opatření. J. ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ K NĚMU PŘIPOJENÉ GRAFICKÉ ČÁSTI Textová část Změny č.1 má celkem 11 stran. Grafická část ÚP obsahuje tyto výkresy: 01a. Výkres základního členění M 1: b. Výkres základního členění M 1: a. Hlavní výkres M 1: b. Hlavní výkres M 1: Součástí finální dokumentace je datový nosič, na kterém je ÚP zpracován ve formátech *.pdf, *.mxd a *.shp. 11

13 ZMĚNA Č.1 ÚP PETROVICE U SUŠICE KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: BŘETĚTICE, SVOJŠICE U SUŠICE, MARŠOVICE U SVOJŠIC, ČÁSTKOV U SVOJŠIC, POSOBICE, ŽIKOV, PETROVICE U SUŠICE, TRSICE, CHAMUTICE, KOJŠICE, JIŘIČNÁ, ROVNÁ U SUŠICE, DOLNÍ KOCHÁNOV FÁZE: ZMĚNY Č. 1 ÚP ODŮVODNĚNÍ PRO VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ ZPRACOVATEL: Ing. arch Petr Sladký - Projekční kancelář, Nad Šárkou 60, Praha 6, zastoupená ING.ARCH. PETREM SLADKÝM, (autorizovaným architektem ČKA ), 01/2014

14 ODŮVODNĚNÍ 1. Textová část odůvodnění A. POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ÚZEMÍHO PLÁNU 2 B. VYHODNOCENÍ SOULADU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE, VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 2 C. VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ 3 D. VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ NEJSOU ŘEŠENY V ZÁSADÁCH ÚZEMNÍHO ROZVOJE E. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A NA POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA Grafická část odůvodnění Změny č Výkres širších vztahů M 1: a. Koordinační výkres M 1: b. Koordinační výkres M 1: c. Koordinační výkres detail M 1: d. Koordinační výkres detail M 1: e. Koordinační výkres detail M 1: f. Koordinační výkres detail M 1: g. Koordinační výkres detail M 1: h. Koordinační výkres detail M 1: a. Výkres záborů ZPF M 1: b. Výkres záborů ZPF M 1: Součástí kompletní dokumentace je datový nosič, na kterém je Změna ÚP zpracována ve formátech *.pdf a *.shp. 1

15 A. POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ÚZEMÍHO PLÁNU Zastupitelstvo obce Petrovice u Sušice schválilo pořízení Změny č.1 dne usnesením č. 28 na základě podnětu obce a vlastníků pozemků. Pořizovatelem této Změny č. 1 je Městský úřad Sušice, který splňuje kvalifikační požadavky dané v 24 odst. 1 a 189 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Pověřenou spolupracující osobou s pořizovatelem pro Změnu č. 1 je zastupitel Karel Ruda. Návrh zadání Změny č. 1 zpracoval pořizovatel v srpnu Oznámení o zahájení projednávání návrhu zadání změny č. 1 bylo zveřejněno veřejnou vyhláškou ÚP Petrovice 08/2011/Za ze dne Na základě obdržených požadavků a podnětů bylo upraveno zadání Změny č. 1 předloženo zastupitelstvu obce Petrovice u Sušice ke schválení v květnu Zastupitelstvo obce schválilo toto upravené zadání dne Upravené a schválené zadání Změny č. 1 bylo předáno dne zpracovateli Ing. arch. Petr Sladký projekční kancelář jako podklad pro vypracování Návrhu Změny č.1. Práce na návrhu Změny č. 1 byly zahájeny v srpnu Dne byl pořizovateli předložen návrh Změny č. 1. Pořizovatel oznámil dne dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, konání společného jednání o návrhu Změny č. 1. Společné jednání se konalo dne na OÚ Petrovice u Sušice. Všechna stanoviska a připomínky uplatněné k návrhu Změny č. 1 byly do návrhu územního plánu zapracovány. B. VYHODNOCENÍ SOULADU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE, VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ Politika územního rozvoje ČR 2008, schválena vládou ČR usnesením č. 929 (PÚR ČR 2008) Správní území obce Petrovice u Sušice není zařazeno do žádných rozvojových os ani rozvojových oblastí. Je však součástí specifické oblasti SOB1 (Specifická oblast Šumava). Změna č.1 je navržena v souladu s PÚR ČR, zejména pak s těmito obecnými republikovými prioritami územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území: a) využít rekreační potenciál oblasti, b) rozvíjet zejména ekologické zemědělství c) při stanovování způsobu využití území dávat přednost komplexním řešením. Zásady územního rozvoje Plzeňského kraje, vydané Zastupitelstvem Plzeňského kraje dne č. usnesení 834/08 (ZÚR PK) Řešené správní území obce Petrovice u Sušice je zařazeno do specifické oblasti SON2 Specifická oblast Podhůří Šumavy, nejbližší rozvojová oblast je RO5 Rozvojová oblast Sušice a nejbližší rozvojová osa OR8 Rozvojová osa Klatovy Horažďovice hranice kraje ( Strakonice České Budějovice) dle tohoto dokumentu. Změna č.1 je navržena v souladu s úkoly pro územní plánování obcí stanovenými pro SON2. (vytváření předpokladů pro posílení sídelní struktury regionu v návaznosti na infrastrukturní a hospodářské podmínky regionu, včetně nástupního prostoru do SOB1 Šumava, posilování trvalého osidlování včetně přiměřeného rozvoje druhého bydlení s ohledem na rekreační zatížení území, zajištění některých funkcí pro SOB 1 území NP a CHKO Šumava, zejména ubytovacích kapacit a vybavenosti cestovního ruchu, optimální funkční uspořádání území, zvyšování atraktivity bydlení, využití vnitřních rezerv, koordinace rozvoje se záměry dopravního řešení). 2

16 Změna č. 1 respektuje tyto podmínky a úkoly: Při rozhodování a posuzování záměrů na změny bylo v území přednostně sledováno: A) využití rekreačního potenciálu oblasti, B) rozvoj zejména ekologického zemědělství, lesnictví a dřevozpracujícího průmyslu, C) zlepšení dopravní dostupnosti území, zejména přeshraničních dopravních vazeb, D) řízenou nebo přirozenou obnovu lesních porostů V rámci územně plánovací činnosti kraje a koordinace územně plánovací činnosti obcí A) identifikování hlavních pólů a středisek ekonomického rozvoje oblasti a vytváření zde územní podmínky pro zkvalitnění a rozvoj dopravní a technické infrastruktury, bydlení a občanského vybavení, B) vytváření územních podmínek pro rozvoj dopravní dostupnosti území a rozvoj přeshraničních dopravních tahů mezinárodního a republikového významu, C) vytváření územních podmínek pro propojení systému pěších a cyklistických tras se sousedními státy a koncepčního rozvoje systému dálkových tras, D) vytváření územních podmínek pro rozvoj celoroční rekreace a cestovního ruchu, dřevozpracujícího průmyslu a místních tradičních řemesel, zejména vymezením vhodných lokalit a stanovením podmínek pro umísťování těchto aktivit v koordinaci s ochranou přírody a krajiny, E) prověření prostřednictvím územní studie možnosti využití rekreačního potenciálu vhodných oblastí na území specifické oblasti Šumava pro rekreaci, F) vytváření územních podmínek pro rozvoj ekologických forem dopravy včetně železniční, G) vytváření územních podmínek pro řízenou nebo přirozenou obnovu lesních porostů. Širší vztahy Změna nebude měnit stávající širší územní vazby dané zejména dopravní a technickou infrastrukturou nadmístního významu. Jsou respektovány prvky regionálního ÚSES. Z dalších územních vztahů nevyplývají pro řešené lokality žádné požadavky. Výše uvedené jevy jsou graficky znázorněny na výkresu č.03 Výkres širších vztahů. C. VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ Bod 2 / Splnění požadavků vyplývajících z PÚR ČR, ZÚR PK a dalších širších územních vztahů jsou řešeny v kap. B. Odůvodnění Změny č.1 ÚP. Změna č.1 respektuje Politiku územního rozvoje ČR schválenou usnesením vlády č. 929 ze dne Bod 3 / Limity využití území dle ÚAP ORP Sušice (aktualizace UAP 2010 a 2012), dle správních rozhodnutí byly převzaty a jsou ve Změně č.1 ÚP respektovány. Bod 4 / Rozvojové záměry jsou navrženy s ohledem na trasy sítí dopravní a technické infrastruktury včetně příslušných ochranných pásem a s ohledem k urbanistickým a krajinářským hodnotám území. 3

17 Vyhodnocení předpokládaných rozvojových ploch pro jednotlivé funkční využití dle grafické přílohy zadání: - Rozvojová plocha ZR01.01 BV/P zahrnuta do návrhu Změny č.1 jako ZR01.01 BV/P - Rozvojová plocha ZR01.03 BV/P transformována do návrhu Změny č.1 jako ZR01.02 BV/P - Rozvojová plocha ZR01.05 R/P transformována do návrhu Změny č.1 jako ZR01.03 R/P - Rozvojová plocha ZR01.06 BV/P transformována do návrhu Změny č.1 jako ZR01.04 BV/P - Rozvojová plocha ZR01.07 ZV/P transformována do návrhu Změny č.1 jako ZR01.06 ZV/P - Rozvojová plocha ZR01.08 BV/P transformována do návrhu Změny č.1 jako ZR01.05 BV/P - Rozvojová plocha ZR01.10 ZV/K transformována do návrhu Změny č.1 jako ZR01.12 ZV/K - Rozvojová plocha ZR01.11 BV/K zahrnuta do návrhu Změny č.1 jako ZR01.11 BV/K - Rozvojová plocha ZR01.13 BV/B transformována do návrhu Změny č.1 jako ZR01.14 BV/B - Rozvojová plocha ZR01.16 R/B nebyla zahrnuta do návrhu Změny č.1 - Rozvojová plocha ZR01.18 BV/M transformována do návrhu Změny č.1 jako ZR01.13 BV/M - Rozvojová plocha ZR01.21 BV/Ch transformována do návrhu Změny č.1 jako ZR01.08 BV/Ch - Rozvojová plocha ZR01.22 BV/Ch transformována do návrhu Změny č.1 jako ZR01.07 BV/Ch - Rozvojová plocha ZR01.23 BV/J transformována do návrhu Změny č.1 jako ZR01.10 BV/J - Rozvojová plocha ZR01.24 ZV/Ž transformována do návrhu Změny č.1 jako ZR01.15 ZV/Ž Bod 5 / Plochy s rozdílným způsobem využití byly stanoveny dle vyhlášky č. 501/2006 Sb. s prostorovými a funkčními regulativy. V souladu se zadáním Změny č.1 ÚP byly stanoveny hlavní principy urbanistické koncepce a koncepce uspořádání krajiny. Bod 6 / Změna č.1 ÚP nemá vliv na hlavní principy řešení dopravní a technické infrastruktury, občanského vybavení a veřejných prostranství. Bod 7 / Změna č.1 ÚP nemá vliv na kulturní a přírodní hodnoty území a specifikaci způsobu jejich ochrany. Ve Změně ÚP nebyly vymezeny žádné architektonicky významné stavby. Z hlediska historických, kulturních a urbanistických hodnot území Změna č.1 respektuje tyto: nemovité kulturní památky v k.ú. Žikov (v blízkosti rozvoje): č / areál zámku čp. 1 nemovité kulturní památky v k.ú. Petrovice u Sušice (v blízkosti rozvoje): č / areál kostela sv. Petra a Pavla dále pak: definuje funkční vymezení území v okolí kulturních památek tak, aby nebyla narušena jejich kulturní a umělecká hodnota respektuje a chránit okolní prostředí ostatních pamětihodností zachovává charakter zástavby a historické kulturní krajiny stanovuje regulativy stavební činnosti u navrhované zástavby prostorovým regulativem vymezuje výškovou hladinu zástavby návrhem nových zastavitelných ploch vytváří ucelený obvod sídla a respektuje dálkové pohledy na sídlo 4

18 Z hlediska přírodních hodnot území Krajinný ráz Změna č.1 respektuje tyto bere zřetel na zásady stanovené zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcí vyhláškou č. 395/1992 Sb. a vznikem nových rozvojových lokalit nedochází k narušení krajinného rázu Zvláště chráněná území přírody Změna č.1 respektuje: přírodní park Kochánov, biosférická rezervace UNESCO (MAB), součást evropsky významné lokality (Natura 2000) Šumava katastrální území Dolní Kochánov, Rovná u Sušice, Petrovice u Sušice, Jiřičná, Kojšice, Chamutice, Trsice CZ , zákon č. 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění významný krajinný prvek (registrovaný) U kalného potoka (niva Svojšického potoka, zákon č. 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění památný strom Chamutická lípa (Chamutice), Lípa u Valdmanů, Svojšická lípa, Jilm horský u Mlýnského rybníka, Lípa u Mlýnského rybníka 2x, (Svojšice u Sušice), Trsická lípa (Trsice), Tichých lípa, Kojšiská lípa (Kojšice), Kněžická klen (Petrovice u Sušice), zákon č. 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění významné krajinné prvky dle ustanovení 3 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy a jejich ochranné a bezpečnostní pásma dle platných právních předpisů Ochrana vod odkanalizování navržených ploch bydlení bude navrženo v souladu s platnými právními předpisy Zeleň a ÚSES Změna č.1 respektuje a bere zřetel na prvky ÚSES zasahující do správního území obce Petrovice. Vzhledem k vymezení lokalitu ZR01.04 BV/P došlo úpravám hranic LBK Tepelského potoka (SU087 SU086) tak, aby nebyla narušena stávající funkce LBK. Požadavky na využitelnost přírodních zdrojů navrhované plochy nezasahují přírodních zdrojů Bod 8 / Změna č.1 ÚP nemá vliv na stávající VPS a VPO a plně je respektuje. Ve Změně ÚP nebyly vymezeny žádné VPS a VPO. Bod 9 / Změna č.1 ÚP respektuje lokální poddolované území Petrovice (železná ruda, 1988), plošné poddolované území Hory Matky Boží (měděná ruda polymetalické rudy 1988), Svojšice u Sušice 1 (uhlí černé 1990), Svojšice u Sušice 2 (uhlí černé 1990). Změna č.1 nemá vliv na výše uvedená území. Požadavky vyplývající z ochrany před povodněmi a jinými rizikovými jevy stavby v blízkosti vodních toků musí splňovat požadavky plynoucí ze zákona o vodách včetně uplatnění všech podmínek stavebního zákona, zejména je třeba brát zřetel na povodňové situace a plánované stavby proti vlivu zvýšené hladiny zabezpečit 5

19 Požadavky z hlediska vodohospodářství Změna č.1 respektuje obecné podmínky ochrany vod vyplývající ze zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění a vyhláškou č.470/2001 Sb. Bod 10 / Změna č. 1 bere na zřetel trasy a objekty technické infrastruktury, prvky ÚSES a ostatní limity vyplývající z nadřazených ÚPD a platných právních předpisů. Požadavky na napojení rozvojových ploch na sítě dopravní a technické infrastruktury byly zkoordinovány a jsou podrobněji řešeny níže. Bod 11 / V souvislosti s vymezením nových rozvojových ploch jsou nově vymezeny i hranice zastavitelných ploch. Tyto nově vymezené zastavitelné plochy logicky navazují funkčním využitím na funkční využití okolní zástavby a rozvíjejí stávající urbanistickou strukturu. Plochy změn byly řešeny tak, aby sídlo vhodně doplňovaly a zahušťovaly. Pro všechny zastavitelné plochy byly Změnou č. 1 stanoveny základní plošné a prostorové regulativy. V řešeném území byla zachována stávající sídelní struktura, nebyla navržena nová sídla. Pro lokalitu ZR01.04 BV/P platí, že veškeré stavby budou umístěny při severní hranici (při komunikaci) navrženého zastavitelného území. Důvodem je splnění požadavků pro umístění staveb ve VKP údolní nivy Tepelského potoka. Bod 12 / Změna č.1 nenavrhuje žádné rozvojové lokality, pro které by byl stanoven požadavek na vypracování územní studie. Bod 13 / Požadavky na vypracování regulačního plánu nebyly v souladu se zadáním Změny ÚP stanoveny. Bod 14 / V návrhu Změny ÚP nebylo zpracováno vyhodnocení vlivů ÚP na udržitelný rozvoj území ani vlivů na životní prostředí. Bod 15 / V rámci projednání zadání Změny č.1 ÚP Petrovice u Sušice nebyl vznesen požadavek na zpracování konceptu. Bod 16 / Byla dodržena formální stránka textové i grafické části návrhu ÚP dle požadavků Zadání. Změna č.1 je vypracována dle schváleného zadání v rozsahu odpovídajícímu zákonu č. 186/2006 Sb. a souvisejících vyhlášek. Ve Změně jsou aktualizovány hranice zastavěných území pouze ve zpracovaných výřezech. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení: ZR01.01 BV/P řeší rozvojovou plochu pro bydlení v jižní části k.ú. Petrovice u Sušice nedaleko centra obce, která navazuje na stávající plochy bydlení v zastavěném území. - limity využití území přírodní park Kochánov (evropsky významná lokalita), ochranné pásmo lesa 50m, nadzemní rozvod místní el. Sítě, území archeologického zájmu zóna 1 ZMĚNOU ZASAŽENÉ POZEMKY ZR01.01 manipulační plocha / trvale travnaté porosty 1152 m 2 trvalý travní porost / trvale travnaté porosty 4418 m 2 6

20 PLOCHA LOKALITY 5570 m 2 ZR01.02 R/P řeší rozvojovou plochu pro rekreaci v jižní části k.ú. Petrovice u Sušice, která navazuje na stávající plochy bydlení v zastavěném území. - limity využití území území archeologického zájmu zóna 1, přírodní park Kochánov (evropsky významná lokalita), ÚSES ZMĚNOU ZASAŽENÉ POZEMKY ZR01.02 neplodná půda / ostatní plochy 900 m 2 PLOCHA LOKALITY 900 m 2 ZR01.03 BV/P řeší rozvojovou plochu pro bydlení v západní části k.ú. Petrovice u Sušice, která navazuje na stávající plochy bydlení v zastavěném území a rozvojovou oblast R15 BV. - limity využití území území archeologického zájmu zóna 1, přírodní park Kochánov (evropsky významná lokalita), ÚSES ZMĚNOU ZASAŽENÉ POZEMKY ZR01.03 trvalý travní porost / trvale travnaté porosty 720 m 2 PLOCHA LOKALITY 720 m 2 ZR01.04 BV/P řeší rozvojovou plochu pro bydlení v západní části k.ú. Petrovice u Sušice, která navazuje na rozvojovou oblast R15 BV. - limity využití území park Kochánov (evropsky významná lokalita), ÚSES ZMĚNOU ZASAŽENÉ POZEMKY ZR01.04 trvalý travní porost / trvale travnaté porosty 9965 m 2 zahrada / trvale travnaté porosty 935 m 2 PLOCHA LOKALITY m 2 ZR01.05 BV/P řeší rozvojovou plochu pro bydlení v západní části k.ú. Petrovice u Sušice. - limity využití území přírodní park Kochánov (evropsky významná lokalita), OP lesa 50 m ZMĚNOU ZASAŽENÉ POZEMKY ZR01.05 orná půda / orná půda 8210 m 2 PLOCHA LOKALITY 8210 m 2 ZR01.06 ZV/P řeší rozvojovou plochu pro zemědělskou výrobu v jihozápadní části k.ú. Posobice, která navazuje na stávající plochy zemědělské výroby v zastavěném území. - limity využití území radioreleová trasa ZMĚNOU ZASAŽENÉ POZEMKY ZR01.06 orná půda / orná půda m 2 PLOCHA LOKALITY m 2 7

21 ZR01.07 BV/Ch řeší rozvojovou plochu pro bydlení ve středu obce Chamutice, která navazuje na stávající plochy bydlení v zastavěném území. - limity využití území přírodní park Kochánov (evropsky významná lokalita), území archeologického zájmu zóna 2 ZMĚNOU ZASAŽENÉ POZEMKY ZR01.07 trvalý travní porost / trvale travnaté porosty 1140 m 2 PLOCHA LOKALITY 1140 m 2 ZR01.08 BV/Ch řeší rozvojovou plochu pro bydlení v severozápadní části území obce Chamutice, která navazuje na stávající plochu bydlení v zastavěném území. - limity využití území přírodní park Kochánov (evropsky významná lokalita) ZMĚNOU ZASAŽENÉ POZEMKY ZR01.08 trvalý travní porost / trvale travnaté porosty 2090 m 2 PLOCHA LOKALITY 2090 m 2 ZR01.09 BV/T řeší rozvojovou plochu pro bydlení v severovýchodní části území obce Trsice, která navazuje na stávající plochu bydlení v zastavěném území. - limity využití území přírodní park Kochánov (evropsky významná lokalita), nadzemní vedení VN, trafostanice ZMĚNOU ZASAŽENÉ POZEMKY ZR01.09 trvalý travní porost / trvale travnaté porosty 3700 m 2 PLOCHA LOKALITY 3700 m 2 ZR01.10 BV/J řeší rozvojovou plochu pro bydlení v západní části obce Jiřičná, která navazuje na stávající plochu bydlení v zastavěném území. - limity využití území přírodní park Kochánov (evropsky významná lokalita), území archeologického zájmu zóna 2 ZMĚNOU ZASAŽENÉ POZEMKY ZR01.10 trvalý travní porost / trvale travnaté porosty 740 m 2 PLOCHA LOKALITY 740 m 2 ZR01.11 BV/K řeší rozvojovou plochu pro bydlení ve východní části obce Dolní Kochánov, která navazuje na stávající plochu bydlení v zastavěném území. - limity využití území přírodní park Kochánov (evropsky významná lokalita), OP lesa 50 m, vodní tok ZMĚNOU ZASAŽENÉ POZEMKY ZR01.11 trvalý travní porost / trvale travnaté porosty 2890 m 2 8

22 PLOCHA LOKALITY 2890 m 2 ZR01.12ZV/K řeší rozvojovou plochu pro zemědělskou výrobu (zem. farma) ve východní části území Dolní Kochánov. - limity využití území přírodní park Kochánov (evropsky významná lokalita), OP lesa 50 m ZMĚNOU ZASAŽENÉ POZEMKY ZR01.12 orná půda / orná půda 3927 m 2 neplodná půda / ostatní plochy 1043 m 2 PLOCHA LOKALITY 4970 m 2 ZR01.13BV/M řeší rozvojovou plochu pro bydlení ve střední části obce Maršovice, která navazuje na stávající plochu bydlení a rekreace v zastavěném území. - limity využití území území archeologického zájmu zóna 2 ZMĚNOU ZASAŽENÉ POZEMKY ZR01.13 trvalý travní porost / trvale travnaté porosty 2450 m 2 PLOCHA LOKALITY 2450 m 2 ZR01.14 BV/B řeší rozvojovou plochu pro bydlení ve střední části obce Břetětice, která navazuje na stávající plochu bydlení a rekreace v zastavěném území. - limity využití území území archeologického zájmu zóna 2 ZMĚNOU ZASAŽENÉ POZEMKY ZR01.14 trvalý travní porost / trvale travnaté porosty 5412 m 2 neplodná půda / ostatní plochy 3718 m 2 PLOCHA LOKALITY 9130 m 2 ZR01.15 ZV/Ž řeší rozvojovou plochu pro zemědělskou výrobu (skladový objekt lesnictví, zěmědělství) v jihozápadní části obce Žikov. - limity využití území ÚSES ZMĚNOU ZASAŽENÉ POZEMKY ZR01.15 trvalý travní porost / trvale travnaté porosty 2660 m 2 PLOCHA LOKALITY 2660 m 2 Zařazení půd do tříd ochrany zemědělského půdního fondu je zpracováno pod bodem 9. Výše uvedené plochy byly vymezeny dle 11 Hlava II Plochy s rozdílným způsobem využití, Část druhá vyhlášky č.501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění. Zastavitelná plocha vyznačena v grafické části této dokumentace. Koncepce řešení dopravy Stávající systém dopravní obsluhy území zůstane zachován. 9

23 Nové komunikace v rozvojových plochách určených zejména pro bydlení je doporučeno vybudovat spolu se sítěmi relevantní technické infrastruktury v předstihu před samotnými domy. Dopravní napojení bude řešeno obslužnými komunikacemi třídy D podle ČSN s minimální šířkou veřejného profilu 8 m u komunikací obousměrných a 6 m u komunikací jednosměrných. Řešená území mají převážně charakter zástavby s rodinnými domy s minimálními nároky na odstavné nebo parkovací plochy. V rámci nově navrhovaných parkovacích a odstavných ploch je doporučeno v maximální možné míře využívat zeleň a vhodně doplnit chodníky pro pěší. Všechny návrhy na úpravu silniční sítě budou prováděny v souladu s ČSN Projektování silnic a dálnic, ČSN Projektování místních komunikací a ČSN Projektování křižovatek na silničních komunikacích. Koncepce vodohospodářského řešení Zásobování pitnou vodou Obec Petrovice u Sušice je zásobena pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu. Plochy řešené Změnou budou přednostně napojeny na vodovod pro veřejnou potřebu, případně bude navrženo jiné řešení s ohledem na hydrogeologické podmínky v území dle doporučení hydrologa. Detailní řešení bude řešeno v dokumentaci přikládané k žádosti o územní rozhodnutí nebo stavební povolení. Nouzové zásobování pitnou vodou je zajištěno z cisterny ze Sušice (vzdálenost cca 6 km), či z domovních studní. Nouzové zásobování užitkovou vodou je zajištěno z Kepelského potoka čí místní bezejmenných vodotečí. Odpadní splaškové a dešťové vody Odkanalizování nových staveb bude provedeno podle umístění a velikosti konkrétní stavby zejména napojením na kanalizaci, případně domovní čistírnou s vypouštěním vyčištěné vody, podle umístění stavby do vodoteče nebo zasakováním a jímkou na vyvážení s ohledem na hydrogeologické podmínky v území dle doporučení hydrologa. Vyčištěné odpadní vody budou vypouštěny do Kepelského potoka. V obci Petrovice u Sušice je plánována realizace ČOV. Po uvedení ČOV a kanalizace do provozu bude nutné zajistit odstavení stávajících septiků. Odpadní vody se budou odvážet fekálními vozy k likvidaci na centrální ČOV. Maximální množství dešťových vod bude ze střech objektů vsakováno v rámci vymezené plochy, případně zadržováno v jímkách či další řešení. Koncepce energetického řešení Elektrifikace U Změny se přepokládá napojení lokalit na NN rozvody v místě dle doporučení provozovatele (př. ČEZ). Nová a rekonstruovaná distribuční vedení NN budou prováděna zejména podzemními kabelovými trasami. Změna č.1 respektuje ochranná pásma energetických zařízení. Plynofikace Správním území obce Petrovice u Sušice neprochází žádné vedení plynovodu, z tohoto důvodu se nepřepokládá napojení ploch řešených Změnou na plynovodní distribuční síť. Zásobování energetickými zdroji Vytápění objektů může být řešeno výstavbou kotelen realizovaných v rámci objektů (včetně lokálních zásobníků propanu či propan butanu), případně s využitím tepelných čerpadel, solárních technologií apod. Detailní provedení bude řešit dokumentace přikládaná k žádosti o stavební povolení. 10

24 Koncepce telekomunikačního řešení Územím prochází radioreléová trasa. Případné připojení navržených lokalit na telekomunikační síť bude navrženo po prověření rezervy kapacity v účastnických rozvaděčích, které jsou pro připojení disponibilní. Koncepce občanského vybavení a veřejných prostranství Změnou nedochází k rozšíření ploch pro občanské vybavení. Koncepce uspořádání krajiny Koncepce uspořádání krajiny navržená v ÚP je v návrhu Změny respektována. Prvky územního systému ekologické stability jsou ve výkresech doplněny z ÚAP ORP Sušice a respektovány. Změna zasahuje v některých lokalitách do ochranného pásma lesa (ZR01.01 BV/P, ZR01.05 BV/P, ZR01.11 BV/K, ZR01.12 BV/K). D. VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ NEJSOU ŘEŠENY V ZÁSADÁCH ÚZEMNÍHO ROZVOJE Změna č.1 neřeší žádnou záležitost nadmístního významu, která by nebyla obsažena v zásadách územního rozvoje. E. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A NA POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA Vyhodnocení předpokládaných důsledků na ZPF je zpracováno dle metodického pokynu OOLP/1067/96 Věstníku Ministerstva životního prostředí ČR. Lokalita Způsob využití plochy Výměra lokality (ha) Zábor ZPF (ha) Zábor ZPF podle jednotlivých kultur (ha) orná půda trvalý travní porost zahrady a sady Zábor ZPF podle třídy ochrany (ha) I. II. III. IV. V. ZR01.01 ZR01.02 ZR01.03 ZR01.04 ZR01.05 ZR01.06 ZR01.07 ZR01.08 ZR01.09 ZR01.10 ZR01.11 ZR01.12 Plochy bydlení (smíšená venkovská zástavba) 0,5570 0,5570-0, ,5570 Plochy rekreace 0, Plochy bydlení (smíšená venkovská zástavba) 0, Plochy bydlení (smíšená venkovská zástavba) 1,0900 1,0900-0,9965 0,0935-1, Plochy bydlení (smíšená venkovská zástavba) 0,8210 0,8210 0, ,8210 Plochy zemědělské výroby 1,6280 1,6280 1, ,2980-0,3300 Plochy bydlení (smíšená venkovská zástavba) 0,1140 0,1140-0, , Plochy bydlení (smíšená venkovská zástavba) 0,2090 0,2090-0, , Plochy bydlení (smíšená venkovská zástavba) 0,3700 0,3700-0, , ,2272 Plochy bydlení (smíšená venkovská zástavba) 0,0740 0,0740-0, ,0740 Plochy bydlení (smíšená venkovská zástavba) 0,2890 0,2890-0, ,2890 Plochy zemědělské výroby 0,4970 0,3927 0, ,

25 ZR01.13 ZR01.14 Plochy bydlení (smíšená venkovská zástavba) 0,2450 0,2450-0, ,2450 Plochy bydlení (smíšená venkovská zástavba) 0,9130 0,5412-0, ,5412 ZR01.15 Plochy zemědělské výroby 0,2660 0,2660-0, ,2660 Zábory ZPF celkem 7,2350 6,5969 2,8417 3,6617 0,0935-1,4418 1,2980 0,1140 3,7431 Vzhledem k velikosti daného správního území obce Petrovice u Sušice a velkosti záboru ZPF se jedná o standardní zábor zemědělské půdy, který by neměl významně narušit krajinný ráz území. Poučení: Proti Změně č.1 ÚP obce Petrovice u Sušice vydané formou opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek ( 173 odst. 2 zákona č. 500/2006 Sb., správní řád, v platném znění) Starosta Jiří Bejvl Místostarosta Stanislav Valvoda 12

Změna č.1 územního plánu Petrovice u Sušice

Změna č.1 územního plánu Petrovice u Sušice Název ÚPD: Změna č.1 územního plánu Petrovice u Sušice Určený zastupitel: Karel Ruda Pořizovatel: Kvalifikovaná osoba pořizovatele: Obecní úřad obce s rozšířenou působností MěÚ Sušice odbor výstavby a

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU PETROVICE U SUŠICE

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU PETROVICE U SUŠICE Obec Petrovice u Sušice Č.j.:.. ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU PETROVICE U SUŠICE návrh Zastupitelstvo obce Petrovice u Sušice, příslušné podle odst. 5. písm. c) zákona č. 183/200 Sb., o územním plánování a

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Etapa územně plánovací dokumentace: návrh ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PARÉ Č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Veletiny

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ŽIHOBCE

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ŽIHOBCE Obec Žihobce Č.j.:.. ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ŽIHOBCE návrh Zastupitelstvo obce Žihobce, příslušné podle 6 odst. 5. písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

Z M Ě N A Č. 1 SÍDELNÍHO ÚTVARU SKÁLY - BUDIČOVICE J E D N Á N Í. Ing. Lenka Samcová. Ing. arch. Filip Dubský

Z M Ě N A Č. 1 SÍDELNÍHO ÚTVARU SKÁLY - BUDIČOVICE J E D N Á N Í. Ing. Lenka Samcová. Ing. arch. Filip Dubský Z M Ě N A Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U SÍDELNÍHO ÚTVARU SKÁLY - BUDIČOVICE N Á V R H K E S P O L E Č N É M U J E D N Á N Í listopad 2011 Ing. Lenka Samcová Ing. arch. Filip Dubský obsah výrokové části

Více

ÚZEMNÍ PLÁN NOVÁ ROLE NÁVRH K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ

ÚZEMNÍ PLÁN NOVÁ ROLE NÁVRH K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ ÚZEMNÍ PLÁN NOVÁ ROLE NÁVRH K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ TEXTOVÁ ČÁST PROSINEC 2014 Obec: Město Nová Role, Chodovská 236, 362 25 Nová Role, IČ: 00254819 zastoupené starostkou Jitkou Pokornou Pořizovatel: Pověřený

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OTOVICE TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN OTOVICE TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OTOVICE TEXTOVÁ ČÁST ČERVENEC 2012 Pořizovatel: Určený zastupitel: Obecní úřad Otovice. smluvně zastoupený Bc. Jaromírem Trtíkem, Letná 309, 362 21 Nejdek, IČ 76312321 Stefana Švecová - starostka

Více

ÚZEMNÍ PLÁN KRÁSNÉ ÚDOLÍ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN KRÁSNÉ ÚDOLÍ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN KRÁSNÉ ÚDOLÍ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST LISTOPAD 2012 Pořizovatel: Určený zastupitel: Projektant: Autorský kolektiv: Urbanistická část Vodní hospodářství Dopravní řešení Energetické hospodářství Životní

Více

NÁVRH ZADÁNÍ 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU

NÁVRH ZADÁNÍ 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU ČESKÁ REPUBLIKA STŘEDOČESKÝ KRAJ OKRES MLADÁ BOLESLAV OBEC KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU NÁVRH ZADÁNÍ 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU zpracovaný dle 47 zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MORAŠICE NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ

ÚZEMNÍ PLÁN MORAŠICE NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ ÚZEMNÍ PLÁN MORAŠICE ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ OBJEDNATEL: OBEC MORAŠICE DATUM: 09/2014 NÁVRH ÚP MORAŠICE 2 Zastupitelstvo obce

Více

Územní plán sídelního útvaru Kvilda změna č. 6

Územní plán sídelního útvaru Kvilda změna č. 6 Návrh zadání změny č. 6 ÚPSÚ Kvilda St rana 1 (celkem 13) Územní plán sídelního útvaru Kvilda změna č. 6 Návrh zadání Podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH Záznam o účinnosti (dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., 14 ) ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY Správní orgán, který územní plán vydal: Určený zastupitel: Číslo jednací: Zastupitelstvo obce Střílky

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JESENNÝ v právním stavu po vydání změny č. 1

ÚZEMNÍ PLÁN JESENNÝ v právním stavu po vydání změny č. 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU JESENNÝ V PRÁVNÍM STAVU PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 Zastupitelstvo obce Jesenný, jako příslušný správní orgán, vydalo Změnu č. 1 Územního plánu Jesenný dne : 3.12.2015 usnesením

Více

UNHOŠŤ. Změna č. 1B. Územního plánu. Návrh

UNHOŠŤ. Změna č. 1B. Územního plánu. Návrh A. UNHOŠŤ Změna č. 1B Územního plánu Návrh textová část 09/2014 1 Pořizovatel: Úřad architektury a územního plánování Magistrátu města Kladna Náměstí starosty Pavla 44 272 52 Kladno Vydávající orgán: Zastupitelstvo

Více

2 Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

2 Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot OBSAH 1 Vymezení zastavěného území... 4 2 Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 4 3 Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému

Více

S-projekt plus,a.s. projektová a inženýrská činnost tř.tomáše Bati 508, 762 73 Zlín tel. 577594111, fax: 577212055 e-mail: atelier.b@s-projekt.

S-projekt plus,a.s. projektová a inženýrská činnost tř.tomáše Bati 508, 762 73 Zlín tel. 577594111, fax: 577212055 e-mail: atelier.b@s-projekt. 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Uherský Brod Odbor rozvoje města, Odd. územního plánování MĚSTO UHERSKÝ BROD URČENÝ ZASTUPITEL: Ing. Jan Hrdý - místostarosta města ZPRACOVATEL: S-projekt plus, a.s. Zlín, tř.

Více

BĚLEČ. textová část. Záznam o účinnosti ZMĚNA č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BĚLEČ zpracovaná dle zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů

BĚLEČ. textová část. Záznam o účinnosti ZMĚNA č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BĚLEČ zpracovaná dle zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů A. Změna č. 2 Územního plánu obce BĚLEČ textová část Záznam o účinnosti ZMĚNA č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BĚLEČ zpracovaná dle zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů Vydávající orgán Číslo jednací

Více

PODMOKLY ÚZEMNÍ PLÁN. Železniční 28, 326 00 Plzeň, Telefon-záznamník-fax-377241839, E-mail-afi.atelier@volny.cz

PODMOKLY ÚZEMNÍ PLÁN. Železniční 28, 326 00 Plzeň, Telefon-záznamník-fax-377241839, E-mail-afi.atelier@volny.cz A. F. I. A T E L I E R P L Z E Ň, I N G. A R C H. O. F Á R A OVÁNÍ, URBANISMUS, ARCHITEKTURA, PROJEKTOVÁ, PORADENSKÁ A KONZULTAČNÍ ČINNOST Železniční 28, 326 00 Plzeň, Telefon-záznamník-fax-377241839,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HRADČANY NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PODĚBRADY

ÚZEMNÍ PLÁN HRADČANY NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PODĚBRADY ÚZEMNÍ PLÁN HRADČANY ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PODĚBRADY OBJEDNATEL: OBEC HRADČANY DATUM: 09/2014 NÁVRH ÚP HRADČANY 2 Zastupitelstvo obce

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ÚJEZD Návrh územního plánu Závazná část územního plánu (Regulativy územního rozvoje) Pořizovatel: Obec Újezd starosta: Alena Frühaufová Zpracovatel: Kadlec K.K. Nusle, spol. s r.o. Projektant:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA

ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA 1 ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA TEXTOVÁ ČÁST NÁVRH PRO VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ Datum: listopad 2014 Paré číslo: 1 Správní orgán Obec Borová Lada, 384 92 Borová Lada 38 o vydání rozhodlo zastupitelstvo obce nabytí účinnosti

Více

Návrh zadání změny č. 1 územního plánu obce. Vémyslice

Návrh zadání změny č. 1 územního plánu obce. Vémyslice Pořizovatel: Městský úřad Moravský Krumlov, odbor výstavby a územního plánování, nám. Klášterní 125, 672 11 Moravský Krumlov, zpracoval za technické pomoci Ing. arch. Jany Benešové, Atelier URBI Talichova

Více

Ú z e m n í p l á n U r č i c e I. Ú Z E M N Í P L Á N

Ú z e m n í p l á n U r č i c e I. Ú Z E M N Í P L Á N Ú z e m n í p l á n U r č i c e I. Ú Z E M N Í P L Á N ZHOTOVITEL : Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o. Razítko: Jméno a příjmení : Funkce : Ing.arch. Vanda Ciznerová autorizovaný architekt č. 01

Více

ZÁZNAM O ÚČINNOSTI OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE (ÚPD) ÚZEMNÍ PLÁN KŘENOVY

ZÁZNAM O ÚČINNOSTI OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE (ÚPD) ÚZEMNÍ PLÁN KŘENOVY ÚZEMNÍ PLÁN KŘENOVY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE (ÚPD) Název ÚPD Orgán, který ÚPD vydal ÚZEMNÍ PLÁN KŘENOVY Zastupitelstvo obce Křenovy Datum nabytí účinnosti...

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K T O V Á

N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K T O V Á N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K T O V Á Pořizovatel: Zpracoval: Obecní úřad Ktová Ktová 62, 512 63 Rovensko pod Troskami Obecní úřad Ktová zastoupený Ing. arch. Věrou Blažkovou, IČ 45599581,

Více

RADOŠOVICE NÁVRH ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103

RADOŠOVICE NÁVRH ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 RADOŠOVICE NÁVRH ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 Pořizovatel: MěÚ Vlašim, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim

Více

MALHOTICE ÚZEMNÍ PLÁN

MALHOTICE ÚZEMNÍ PLÁN ÚZEMNÍ PLÁN MALHOTICE VYDANÝ OPATŘENÍM OBECNÉ POVAHY DNE 13.12.2013 VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN: OBEC MALHOTICE POŘIZOVATEL : MĚSTSKÝ ÚŘAD HRANICE ZPRACOVATEL: ING.ARCH. JITKA ŠIMORDOVÁ str. 1 - OSUZPD/6748/13-24

Více

g) Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo

g) Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo Změna č. 4 ÚPNSÚ Kvilda vydaná Zastupitelstvem obce Kvilda Projektant : Pořizovatel: Projektový ateliér AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav Daněk Husova 4, 370 01 České Budějovice atelierad@atelierad.cz Obecní

Více

Územní plán LAŽANY. I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část

Územní plán LAŽANY. I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část Územní plán LAŽANY I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část vydal správní orgán: Z Á Z N A M O Ú Č I N N O S T I razítko správního orgánu: ZASTUPITELSTVO OBCE LAŽANY číslo jednací:... datum vydání:... datum nabytí

Více

NEPOMUK ÚZEMNÍ PLÁN. ZMĚNA č. 1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. Textová část

NEPOMUK ÚZEMNÍ PLÁN. ZMĚNA č. 1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. Textová část NEPOMUK ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA č. 1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Textová část Záznam o účinnosti označení správního orgánu, který územní plán vydal číslo jednací, datum vydání a datum nabytí účinnosti územního plánu

Více

Městský úřad Přeštice. 23. 05. 2012 odbor výstavby a územního plánování. / t:;i,.'ir ~t:'~át-w

Městský úřad Přeštice. 23. 05. 2012 odbor výstavby a územního plánování. / t:;i,.'ir ~t:'~át-w .. t ~'1,Iit;~----;).j. Městský úřad Přeštice. 23. 05. 2012 odbor výstavby a územního plánování. / t:;i,.'ir ~t:'~át-w 33401 Přeštice, Masarykovo nám. 107, telefon 377 332 555, fax:.37:7.3$:2 505 Je!J.J

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U V E S E L Á. Zpracoval:

N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U V E S E L Á. Zpracoval: N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U V E S E L Á Zpracoval: Městský úřad Semily Obvodní stavební úřad, oddělení územního plánování Husova 82, 513 13 Semily jako úřad územního plánování 04/2010

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOLANY. ZMĚNA č. IV A. NÁVRH ZMĚNY ÚPNO B. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚPNO TEXTOVÁ A GRAFICKÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOLANY. ZMĚNA č. IV A. NÁVRH ZMĚNY ÚPNO B. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚPNO TEXTOVÁ A GRAFICKÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOLANY ZMĚNA č. IV A. NÁVRH ZMĚNY ÚPNO B. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚPNO TEXTOVÁ A GRAFICKÁ ČÁST Zadavatel Pořizovatel Zpracovatel Obec DOLANY Obecní úřad DOLANY ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s. Ing.arch.

Více

ÚZEMNÍ PLÁN CHRTNÍKY PARDUBICKÝ KRAJ ORP PŘELOUČ NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN CHRTNÍKY PARDUBICKÝ KRAJ ORP PŘELOUČ NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN CHRTNÍKY PARDUBICKÝ KRAJ ORP PŘELOUČ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST únor 2016 Územní plán Chrtníky Objednatel: Obec Chrtníky Pardubický kraj Pořizovatel: Městský úřad Přelouč Pardubický kraj Zhotovitel:

Více

Územní plán CHODOV. projektant:ing. arch. A. Kasková datum: březen 2013. A. Textová část

Územní plán CHODOV. projektant:ing. arch. A. Kasková datum: březen 2013. A. Textová část Územní plán CHODOV projektant:ing. arch. A. Kasková datum: březen 2013 A. Textová část 1 Název: Územní plán Chodov Obec: Chodov IČ: 00872059 Určený zastupitel: starosta obce pan Karel Čížek Obecný úřad:

Více

Územní plán Velké Žernoseky Opatření obecné povahy

Územní plán Velké Žernoseky Opatření obecné povahy Územní plán Velké Žernoseky Opatření obecné povahy Záznam o účinnosti Správní orgán, který územní plán vydal: Číslo jednací : Datum nabytí účinnosti územního plánu: Jméno a příjmení, funkce a podpis oprávněné

Více

STRÁŽKOVICE. ZMĚNA č. 1 ÚP. místní část Řevnovice NÁVRH ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

STRÁŽKOVICE. ZMĚNA č. 1 ÚP. místní část Řevnovice NÁVRH ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNA č. 1 ÚP STRÁŽKOVICE místní část Řevnovice NÁVRH ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Tato Změna č. 1 územního plánu byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Strážkovice č.j... ze dne Změna č. 1 ÚP nabyla účinnosti

Více

OBEC VODĚRADY. Veřejná vyhláška OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY: ÚZEMNÍ PLÁN VODĚRADY

OBEC VODĚRADY. Veřejná vyhláška OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY: ÚZEMNÍ PLÁN VODĚRADY OBEC VODĚRADY Číslo opatření obecné povahy: 1/09 Dne: 25.06.2009 Veřejná vyhláška OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY: ÚZEMNÍ PLÁN VODĚRADY Zastupitelstvo obce, příslušné podle 6 odst. 5) písm. c) zákona č. 183/2006

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV

ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV OBJEDNATEL: OBEC JÍVKA DATUM: 10/2014 NÁVRH ÚP JÍVKA 2 Zastupitelstvo obce Jívka, příslušné

Více

LIBERECKÝ KRAJ OKRES JABLONEC NAD NISOU

LIBERECKÝ KRAJ OKRES JABLONEC NAD NISOU ÚZEMNÍ PLÁN JIŘETÍN POD BUKOVOU LIBERECKÝ KRAJ OKRES JABLONEC NAD NISOU TEXTOVÁ ČÁST srpen 2011 Územní plán Jiřetín pod Bukovou Objednatel: Obec Jiřetín pod Bukovou Liberecký kraj Pořizovatel: Městský

Více

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TULEŠICE

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TULEŠICE ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TULEŠICE ZMĚNU ÚZEMNÍHO PLÁNU VYDAL: OBEC TULEŠICE Tulešice 18, 671 73 Tulešice POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÝ KRUMLOV Odbor výstavby a územního plánování, nám. Klášterní 125,

Více

Územní plán města Karlovy Vary

Územní plán města Karlovy Vary Územní plán města Karlovy Vary ZMĚNA č. 3/2015 k.ú. Bohatice a Sedlec u Karlových Var (NÁVRH) Záznam o účinnosti Změna č. 3/2015 Územního plánu města Karlovy Vary Správní orgán: Zastupitelstvo města Karlovy

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ I. TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č. 1 PARÉ Č. 1 28.06.2013 Záznam o účinnosti (dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., 14 ) ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán

Více

ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ ČÁST. PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš

ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ ČÁST. PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ ČÁST PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš PROSINEC 2010 POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem adresa: Městský úřad Roudnice

Více

Územní plán Smilko v návrh, úprava pro veřejné projednání ÚZEMNÍ PLÁN SMILKOV. Návrh úprava pro veřejné projednání

Územní plán Smilko v návrh, úprava pro veřejné projednání ÚZEMNÍ PLÁN SMILKOV. Návrh úprava pro veřejné projednání ÚZEMNÍ PLÁN SMILKOV Návrh úprava pro veřejné projednání Květen 2016 1 Objednatel: Pořizovatel: Zhotovitel: OBEC SMILKOV Smilkov 46 257 89 Heřmaničky Hana Dohnalová, starostka MĚSTSKÝ ÚŘAD VOTICE Odbor

Více

ZMĚNU Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HROBČICE

ZMĚNU Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HROBČICE OBEC HROBČICE Hrobčice 41, 417 57 Hrobčice ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HROBČICE Zastupitelstvo obce Hrobčice, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

ÚP BRLOH _ návrh BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST. z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1

ÚP BRLOH _ návrh BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST. z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1 Ú Z E M N Í P L Á N BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1 A - Územní plán A1 - textová část A2 - grafická část. 1 : 5 000 A2.1 výkres základního členění území A2.2 hlavní výkres

Více

Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, 624 00 Brno Atelier územního plánování a architektury. Ing.arch.Vlasta Šilhavá

Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, 624 00 Brno Atelier územního plánování a architektury. Ing.arch.Vlasta Šilhavá Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, 624 00 Brno Atelier územního plánování a architektury Změna č.1 územního plánu K Ř Í D L Ů V K Y Brno, únor 2009 Zpracovala: Ing.arch.Vlasta Šilhavá ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

Více

Změna č. 1 Územního plánu obce Chrást

Změna č. 1 Územního plánu obce Chrást Změna č. 1 Územního plánu obce Chrást Návrh Zpracovatel: Autorský kolektiv: Pořizovatel: Ing. Eduard Žaluda, projektová kancelář Blanická 922/25, 120 00 Praha 2 Ing. arch. Oliver Kálnássy Ing. Eduard Žaluda

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S T R Á Ž P O D R A L S K E M

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S T R Á Ž P O D R A L S K E M P O Ř I Z O V A T E L MĚŘÍTKO M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S T R Á Ž P O D R A L S K E M - R E V O L U Č N Í Č P. 1 6 4 4 7 1 2 7 S T R Á Ž P O D R A L S K E M P Ř Í L O H A P R O J E K T A N T I N G. A R C H.

Více

I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PAZDERNA

I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PAZDERNA I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PAZDERNA I.A TEXTOVÁ ČÁST Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 2 C. Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE PUSTÁ KAMENICE

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE PUSTÁ KAMENICE ÚZEMNÍ PLÁN OBCE PUSTÁ KAMENICE ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PUSTÁ KAMENICE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Návrh změny č. 1 ÚP Vráto

Návrh změny č. 1 ÚP Vráto Návrh změny č. 1 ÚP Vráto Návrh pro společné jednání Vydávající správní orgán: Zastupitelstvo obce Vráto Záznam o účinnosti Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba pořizovatele: jméno a příjmení:

Více

I. Textová část změny č. 1 ÚPO

I. Textová část změny č. 1 ÚPO I. Textová část změny č. 1 Popis, obsah změny č. 1 Sousedovice Územní plán obce Sousedovice byl schválen 7. 2. 2005. Formální obsah změny č. 1: I.1.a) vymezení zastavěného území I.1.b) koncepce rozvoje

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN VELKÝ BERANOV

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN VELKÝ BERANOV URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN VELKÝ BERANOV Datum: duben 2015 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek Základní údaje zpracovatele: Název zakázky: Územní

Více

DOLNÍ POHLEĎ Územní plán obce ZMĚNA Č.1

DOLNÍ POHLEĎ Územní plán obce ZMĚNA Č.1 DOLNÍ POHLEĎ Územní plán obce ZMĚNA Č.1 Zhotovitel: ing. arch. Iveta Merunková, autorizovaný architekt ČKA 02738 Pořizovatel: tel. 604254653, tel-fax 220922710, e-mail: merunkova@gmail.com IČO: 46397957

Více

ÚZEMNÍ PLÁN TUHAŇ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST. ke společnému jednání

ÚZEMNÍ PLÁN TUHAŇ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST. ke společnému jednání ÚZEMNÍ PLÁN TUHAŇ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ke společnému jednání 03/2014 Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Tuhaň, Tuhaň 56 277 32 Byšice Městský úřad Mělník Odbor výstavby a rozvoje Náměstí Míru 1 276

Více

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN ODŮVODNĚNÍ

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN ODŮVODNĚNÍ Architektonická kancelář, Zelná 104/13, 619 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ROVENSKO ZMĚNA Č.2 TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN ODŮVODNĚNÍ Pořizovatel ÚPD: Městský úřad Zábřeh, Odbor rozvoje a územního plánování Objednatel

Více

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY NÁVRH ÚP VALY 1 NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ OBJEDNATEL: OBEC VALY DATUM: 03/2016 NÁVRH ÚP VALY 2 Zastupitelstvo

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY

ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU příloha č.: I.A etapa: ÚZEMNÍ PLÁN pro vydání pořizovatel dokumentace: Magistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta Objednatel: Obec Moravany Zhotovitel:

Více

Obec Lukavec u Hořic Lukavec u Hořic 120 508 01 Hořice v Podkrkonoší

Obec Lukavec u Hořic Lukavec u Hořic 120 508 01 Hořice v Podkrkonoší Obec Lukavec u Hořic Lukavec u Hořic 120 508 01 Hořice v Podkrkonoší Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

Více

BRNÍČKO ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č. 1 TEXTOVÁ ČÁST (K. Ú. BRNÍČKO U ZÁBŘEHA, STRUPŠÍN) KA * KA

BRNÍČKO ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č. 1 TEXTOVÁ ČÁST (K. Ú. BRNÍČKO U ZÁBŘEHA, STRUPŠÍN) KA * KA BRNÍČKO ÚZEMNÍ PLÁN (K. Ú. BRNÍČKO U ZÁBŘEHA, STRUPŠÍN) ZMĚNA Č. 1 TEXTOVÁ ČÁST KA * KA KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jizerou BRNÍČKO ÚZEMNÍ PLÁN (k. ú. Brníčko u Zábřeha,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN SVOJŠÍN Návrh

ÚZEMNÍ PLÁN SVOJŠÍN Návrh Tento projekt byl spolufinancován za podpory Plzeňského kraje ÚZEMNÍ PLÁN SVOJŠÍN Návrh projektant: Ing.arch. A. Kasková datum: listopad 2015 A. Textová část 1 Název: Územní plán Svojšín Stupeň: Úprava

Více

KRUMVÍŘ okr. Břeclav

KRUMVÍŘ okr. Břeclav ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KRUMVÍŘ okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje Obec Krumvíř AR projekt s.r.o.,

Více

č. zakázky 08_12 Územní plán Oznice Návrh Č Á S T A N Á V R H str. 1

č. zakázky 08_12 Územní plán Oznice Návrh Č Á S T A N Á V R H str. 1 Ú Z E M N Í P L Á N Č Á S T A N Á V R H str. 1 O B S A H: A/I.1 Vymezení zastavěného str. 4 A/I.2 A/I.3 A/I.4 A/I.5 A/I.6 A/I.7 A/I.8 Základní koncepce rozvoje obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot A/I.2a

Více

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU EŠ k.ú. Eš ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : Ing. arch. Milič Maryška Městský úřad Pacov Letohradská 3/369 Odbor výstavby 170 00 Praha 7 Náměstí Svobody 1 395 01 Pacov

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU VIDOCHOV ÚZEMNÍ PLÁN VIDOCHOV

ÚZEMNÍHO PLÁNU VIDOCHOV ÚZEMNÍ PLÁN VIDOCHOV OBEC VIDOCHOV Vidochov 94, 509 01 Nová Paka Čj.: MUNPSZ/2010/16675/RO/VD Dne 7.12. 2012 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VIDOCHOV Zastupitelstvo obce Vidochov, příslušné podle ustanovení

Více

POŘIZOVATEL: OBEC ÚJEZD U VALAŠSKÝCH KLOBOUK: PROJEKTANT: Městský úřad Valašské Klobouky. Oddělení regionálního rozvoje a územního plánu.

POŘIZOVATEL: OBEC ÚJEZD U VALAŠSKÝCH KLOBOUK: PROJEKTANT: Městský úřad Valašské Klobouky. Oddělení regionálního rozvoje a územního plánu. ÚZEMNÍ PLÁN ÚJEZD U VALAŠSKÝCH KLOBOUK - NÁVRH - TEXTOVÁ ČÁST 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Valašské Klobouky Oddělení regionálního rozvoje a územního plánu Josef Mana OBEC ÚJEZD U VALAŠSKÝCH KLOBOUK: určený

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č... Územní plán KOTOVICE. Prosinec 2015 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Vydáno Zastupitelstvem obce Kotovice Nabytí účinnosti dne...

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č... Územní plán KOTOVICE. Prosinec 2015 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Vydáno Zastupitelstvem obce Kotovice Nabytí účinnosti dne... OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č... Územní plán KOTOVICE Prosinec 2015 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Vydáno Zastupitelstvem obce Kotovice Nabytí účinnosti dne...... MÚ Stod, odbor výstavby Ing. Hana Roudnická, oprávněná

Více

ÚZEMNÍ PLÁN PŘÍKLAD K METODICKÉMU POKYNU K OBSAHU ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚZEMNÍ PLÁN PŘÍKLAD K METODICKÉMU POKYNU K OBSAHU ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚZEMNÍ PLÁN PŘÍKLAD K METODICKÉMU POKYNU K OBSAHU ÚZEMNÍHO PLÁNU duben 2014 Název: Zadavatel: MMR ČR PŘÍKLAD K METODICKÉMU POKYNU K OBSAHU ÚZEMNÍHO PLÁNU (ppt. ÚZEMNÍ PLÁN - OBSAH) Zpracovala: Ing. arch.

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OTICE A. TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN OTICE A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OTICE A. TEXTOVÁ ČÁST Obsah textové části Územního plánu Otice A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1 C. Urbanistická koncepce,

Více

1 Výkres základního členění území... 1 : 5.000 2 Hlavní výkres... 1 : 5.000 3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací... 1 : 5.

1 Výkres základního členění území... 1 : 5.000 2 Hlavní výkres... 1 : 5.000 3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací... 1 : 5. SEZNAM DOKUMENTACE ZMĚNY č. 3 ÚPO BOROVÁ část I. N Á V R H Z M Ě N Y č. 3 I.A T E X T O V Á Č Á S T N Á V R H U strana : I.1 Vymezení zastavěného území... 3 I.2 Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje

Více

ARCHITEKTURA URBANISMUS

ARCHITEKTURA URBANISMUS ateliér ARCHITEKTURA URBANISMUS Zpracovatel: Atelier AURUM s.r.o. Pardubice ateliér ARCHITEKTURA URBANISMUS Zodpovědný projektant: Ing. arch. Ivana Petrů, A 00966 Vypracoval: Ing. arch. Ivana Petrů Ing.

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STARÝ PLZENEC - ODŮVODNĚNÍ

ÚZEMNÍ PLÁN STARÝ PLZENEC - ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍ PLÁN STARÝ PLZENEC - ODŮVODNĚNÍ n á v r h p r o s p o l e č n é j e d n á n í HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o. Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8 Únor 2016 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI OZNAČENÍ SPRÁVNÍHO

Více

VÍTĚZNÁ ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU. OBJEDNATEL: OBEC VÍTĚZNÁ POŘIZOVATEL: MěÚ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, ODBOR VÝSTAVBY A ÚP

VÍTĚZNÁ ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU. OBJEDNATEL: OBEC VÍTĚZNÁ POŘIZOVATEL: MěÚ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, ODBOR VÝSTAVBY A ÚP ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU VÍTĚZNÁ OBJEDNATEL: OBEC VÍTĚZNÁ POŘIZOVATEL: MěÚ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, ODBOR VÝSTAVBY A ÚP ZPRACOVATEL: ING. ARCH. ROMAN ŽATECKÝ ING. ARCH PAVEL TOMEK DIGITÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH

ÚZEMNÍ PLÁN ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH Město Rokytnice v Orlických horách Zastupitelstvo města Rokytnice v Orlických horách, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve

Více

Zadání územního plánu obce DYMOKURY

Zadání územního plánu obce DYMOKURY Zadání územního plánu obce DYMOKURY ( návrh ) Listopad 2007 1 Objednatel: Obec Dymokury (zastoupena p.jaroslavem Červinkou starostou obce ) Revoluční 97 289 01 Dymokury Pořizovatel: Městský úřad Poděbrady

Více

Změna územního plánu č. 4

Změna územního plánu č. 4 Město Nepomuk Změna územního plánu č. 4 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI a) správní orgán vydávající změnu č. 4 ÚPO Nepomuk b) údaje o vydání změny: datum nabytí účinnosti... Zastupitelstvo města Nepomuk c) pořizovatel

Více

Ú Z E M N Í P L Á N T Ř E B E Ň

Ú Z E M N Í P L Á N T Ř E B E Ň Ú Z E M N Í P L Á N T Ř E B E Ň N á v r h Ú P k e s p o l e č n é m u j e d n á n í HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r. o. červenec 2013 ZADAVATEL: Obec Třebeň Třebeň 31, 351 34 Skalná Určený zastupitel:

Více

I. ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN

I. ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN I. ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN NÁVRH ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: ciznerova@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 majek@usbrno.cz

Více

Změna č. 4 územního plánu obce. Staré Hodějovice

Změna č. 4 územního plánu obce. Staré Hodějovice Změna č. 4 územního plánu obce Staré Hodějovice katastrální území Staré Hodějovice Stupeň: NÁVRH pro společné jednání dle 50 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ OKRES HOŘICE

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ OKRES HOŘICE ÚZEMNÍ PLÁN JEŘICE KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ OKRES HOŘICE TEXTOVÁ ČÁST prosinec 2011 Územní plán Jeřice Objednatel: Obec Jeřice Královéhradecký kraj Pořizovatel: Městský úřad Hořice Královéhradecký kraj Zhotovitel:

Více

LIBERECKÝ KRAJ OKRES JABLONEC NAD NISOU

LIBERECKÝ KRAJ OKRES JABLONEC NAD NISOU ÚZEMNÍ PLÁN JÍLOVÉ U DRŽKOVA LIBERECKÝ KRAJ OKRES JABLONEC NAD NISOU TEXTOVÁ ČÁST červen 2011 Územní plán Jílové u Držkova Objednatel: Obec Jílové u Držkova Liberecký kraj Pořizovatel: Městský úřad Železný

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ROUDNICE NAD LABEM Změna č.1

ÚZEMNÍ PLÁN ROUDNICE NAD LABEM Změna č.1 STUDIO KAPA - ARCHITEKTURA, URBANISMUS, INTERIER, DESIGN -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ZMĚNA č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MORAVSKÝ KRUMLOV TEXTOVÁ ČÁST

ZMĚNA č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MORAVSKÝ KRUMLOV TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNA č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MORAVSKÝ KRUMLOV TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: navratil@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 tel.: +420 545 175 795 +420 545 175 895

Více

Lhenice ÚZEMNÍ PLÁN. ZMĚNA č. 2

Lhenice ÚZEMNÍ PLÁN. ZMĚNA č. 2 Atelier T-plan, s.r.o., Na Šachtě 9, Praha 7 zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 85 150 Lhenice ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA č. 2 RNDr. Libor Krajíček jednatel a ředitel

Více

ÚZEMNÍ PLÁN TASOVICE TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN TASOVICE TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN TASOVICE TEXTOVÁ ČÁST USB Urbanistické středisko Brno, Příkop 8, 602 00 Brno Akce : TASOVICE ÚZEMNÍ PLÁN Evidenční číslo zhotovitele : 27 001 168 Objednatel : Pořizovatel : Obec TASOVICE Městský

Více

ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SEBRANICE TEXTOVÁ ČÁST

ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SEBRANICE TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SEBRANICE TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o., 602 00 Brno, Příkop 8 e-mail: navratil@usbrno.cz tel.: +420 545 175 795 +420 545 175 895 fax: +420 545 175

Více

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVÁROV. Svárov 74 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště IČ: 00542237. Srpen 2012

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVÁROV. Svárov 74 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště IČ: 00542237. Srpen 2012 ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVÁROV Objednatel: Pořizovatel: Schvalující orgán: Projektant: Obec Svárov Svárov 74 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště IČ: 00542237 Městský úřad Uherské Hradiště Odbor

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Oznámení o projednávání návrhu zadání změny č. 4 územního plánu obce Kácov. Č.j.: MKH/042950/2008

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Oznámení o projednávání návrhu zadání změny č. 4 územního plánu obce Kácov. Č.j.: MKH/042950/2008 Č.j.: MKH/042950/2008 MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195 odbor regionálního rozvoje a územního plánování sídlo odboru: Václavské náměstí 182, Kutná Hora tel.:

Více

O B E C R O P R A C H T I C E

O B E C R O P R A C H T I C E O B E C R O P R A C H T I C E OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ROPRACHTICE Zastupitelstvo obce Roprachtice příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a

Více

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA KOŠŤANY Z A D Á N Í /NÁVRH K PROJEDNÁNÍ PODLE 47 SZ/

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA KOŠŤANY Z A D Á N Í /NÁVRH K PROJEDNÁNÍ PODLE 47 SZ/ ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA KOŠŤANY Z A D Á N Í /NÁVRH K PROJEDNÁNÍ PODLE 47 SZ/ OBSAH: I. ÚVODNÍ ČÁST 3 a) ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3 b) ROZHODNUTÍ O POŘÍZENÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU A O 3 ZPŮSOBU POŘIZOVÁNÍ c)

Více

Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU BŘEZEN 2011 Pořizovatel: Městský úřad Vizovice Stavební úřad Masarykovo nám. 1007 763 12 Vizovice Zprostředkovatel Urbanistický ateliér

Více

Opatření obecné povahy. Územní plán B U B L A V A. Textová část

Opatření obecné povahy. Územní plán B U B L A V A. Textová část Opatření obecné povahy Územní plán B U B L A V A Textová část únor 2009 Územní plán Bublava - úvod (1) úprava před vydáním 02/2009 Opatření obecné povahy Záznam o účinnosti Textová část str. 2 Územní plán

Více

Změna Z1 ÚPN SÚ NÝROV (soubor dílčích změn Z1/1- Z1/5)

Změna Z1 ÚPN SÚ NÝROV (soubor dílčích změn Z1/1- Z1/5) Změna Z1 ÚPN SÚ Nýrov, návrh Strana 1 (celkem 9) Změna Z1 ÚPN SÚ NÝROV (soubor dílčích změn Z1/1- Z1/5) A. Návrh Změna ÚPN SÚ je zpracována ve smyslu zák.č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

Změna č. 1 Územního plánu Kateřinic

Změna č. 1 Územního plánu Kateřinic Změna č. 1 Územního plánu Kateřinic Textová část odůvodnění změny územního plánu vypracovaná projektantem Upravený návrh změny územního plánu k projednání podle ustanovení 52 zákona č. 183/2006 Sb., o

Více

Obec Libiš Mělnická 579, 277 11 Libiš

Obec Libiš Mělnická 579, 277 11 Libiš Obec Libiš Mělnická 579, 277 11 Libiš Spis.zn.: V Libiši, dne xx.xx.2013 Opatření obecné povahy č. 1/2013 Změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru Libiš Zastupitelstvo obce Libiš, příslušné podle 6 odst.

Více

Územní plán PODBŘEZÍ NÁVRH ZADÁNÍ

Územní plán PODBŘEZÍ NÁVRH ZADÁNÍ Územní plán PODBŘEZÍ NÁVRH ZADÁNÍ Zadání vypracovala: Ing. Naděžda Lžíčařová, odbor rozvoje města, úřad územního plánování, Městský úřad Dobruška, ve spolupráci s určeným členem zastupitelstva Antonínem

Více

ÚZEMNÍ PLÁN TĚCHOBUZ. změna č.1 ÚP TEXTOVÁ ČÁST I. NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN TĚCHOBUZ. změna č.1 ÚP TEXTOVÁ ČÁST I. NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN TĚCHOBUZ změna č.1 ÚP TEXTOVÁ ČÁST I. NÁVRH září 2014 O B E C TĚCHOBUZ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2015 Zastupitelstvo obce Těchobuz, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN FRYČOVICE

ÚZEMNÍ PLÁN FRYČOVICE ÚZEMNÍ PLÁN FRYČOVICE A. TEXTOVÁ ČÁST A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU FRYČOVICE Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1 C. Urbanistická

Více