Støíbrná zemìkoule z Varù putovala do Moravské Tøebové

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Støíbrná zemìkoule z Varù putovala do Moravské Tøebové"

Transkript

1 LISTOPAD èíslo 11 V. roèník Støíbrná zemìkoule z Vrù putovl do Morvské Tøebové Propgèní DVD mìst s názvem Perl èeské renesnce získlo n filmovém festivlu Tourregion film v Krlových Vrech støíbro. Porot ocenil snímek v ktegorii CD ROM s témtikou cestovního ruchu. Cenu pøevzl v slvnostním sále krlovrského Grndhotelu PUPP strost mìst Morvská Tøebová Josef Oš ádl øeditel reklmní gentury m-ark, která film vyrobil, Ivn Mrek. Získání této prestižní ceny nám udìllo velkou rdost, protože jde o dlší význmný krok k zviditelnìní mìst. Nestává se kždý den, by jméno nšeho mìst bylo vyslovováno n tk význmné kci tk nádherném místì jko byl Grndhotel Pupp, øekl strost mìst Josef Oš ádl. Dokumentární DVD nosiè Perl èeské renesnce obstál v konkurenci 438 multimedií z více než 137 zemí, kde se kždoroènì pøedstvuje svìtová špièk v této oblsti. To že jsme uspìli v této silné konkurenci, je pro nás znmením, že svoji práci dìláme dobøe. Tìší nás, že prcujeme pro Morvskou Tøebovou, z posledních pár let je tu vidìt velký posun vpøed. Vìøím, že v horizontu šesti let se toto mìsto promìní v trktivní turistickou destinci s velkým potenciálem. Dere se dopøedu mílovými kroky, by se stlo hvìzdou v Èeské republice, sdìlil Ivn Mrek z gentury m-ark dodl: Bude n trhu velmi silné, to zvláštì díky pozitivnímu pøístupu vedení mìst lidí, co n tìchto projektech spoluprcovli. Nové multimediální DVD se stlo jádrem projektu Propgèní kmpò turistických produktù volnoèsových ktivit Regionu MTJ, n podporu rozvoje cestovního ruchu Morvskotøebovsk Jevíèsk. Soustøedí v sobì všechny informce o mìstì okolí. Je zde tké zbrusu nový film o Morvské Tøebové. Form, kterou utoøi pro relizci použili, je v oblsti propgèních snímkù zcel ojedinìlá. Chtìli jsme se od osttních propgèních filmù odlišit upozornit návštìvníky Morvské Tøebové n její trktivity ponìkud netrdiènì, tk snímek oživili dv prùvodci, kteøí o Morvské Tøebové jejích zjímvostech vyprávìjí. Myslím, že film jedineèným zpùsobem zchytil tmosféru tohoto mìst, což byl ptrnì tké dùvod, proè v tk velké konkurenci obstál obsdil. místo, uvedl øeditelk Kulturních služeb mìst Libuše Gruntová. Diváky ve snímku provází herec Národního divdl v Prze morvskotøebovský obèn Jn Hájek Crmen Gbriel Bártová, která pochází z Venezuely do Morvské Tøebové se pøistìhovl. DVD je sice to hlvní, o co jsem usilovli, le pøeci jen je èástí velkého projektu Svzku obcí regionu Morvskotøebovsk Jevíèsk. V rámci tohoto projektu byly vydány nové propgèní mteriály, hrzen úèst n veletrzích, vysílány reklmní spoty v regionálních rádiích podpoøeny konkrétní kce festivly. Tto kmpò mìl veliký dopd n rozvoj cestovního ruchu v celém regionu. Svìdèí o tom sttistiky návštìvnosti, které vykzují nárùst v desítkách procent, informovl mnžer ekonomického rozvoje Miroslv Netolický. Projekt propgèní kmpò mìl hodnotu, milionu korun byl z vìtší èásti hrzen z dotce Evropské unie Prdubického krje. Pvlín Horáèková, tisková mluvèí mìst Zápis z výslechu Rozhledn nd Morvskou Tøebovou Pomozte cizincùm...5 Kouzelník Krmpol...6 Kukátko...7 Romn Potyš...11 Hokejisté n úvod sezony zvítìzili Zlto pro Mrk Mrek Nisler o sobì dává opìt vìdìt. N dvoudenním mrtónu Mistrovství Èeské republiky, které se konlo n pržské Štvnici, vybojovl v ktegorii Street Experts 1. místo. Výhr byl pro mì dost neèekná, protože jsem pøed smotným závodem moc netrénovl, le dl jsem do toho všechno pro Morvskou Tøebovou, jk jsem minule slíbil, vykopl zlto, øíká spokojenì Mrek. Ve své ktegorii musel porzit 110 závodníkù pøedvést jízdu ve které nebyl nouze o whipy, foot jmy, technické prvky, tiregrby dokonce o trnsfer cn-cn whip. Jediné, co mu kzí rdost z výhry je, že v Morvské Tøebové není kvlitní skteprk, kde by on osttní ndšenci tohoto sportu mohli trénovt dále se zdokonlovt. Pvlín Horáèková, tisková mluvèí mìst

2 strn LISTOPAD 007 Pøekontrolujte si svùj øidièský prùkz! Blíží se konec roku 007 my bychom opìt chtìli pøipomenout obènùm, že termín pro povinnou výmìnu øidièských prùkzù vydných v období od 1. èervence 1964 do 31. prosince 1993 je do konce tohoto roku. Povinná výmìn: do Typ 1: vydávné v období Typ : vydávné v období Typ 3: vydávné v období Pøekontrolujte si tedy svùj øidièský prùkz pokud vlstníte strý typ øidièského prùkzu - rùžovou tøídílnou rozkládcí knížeèku (vydávnou v letech ) nebo rùžovou krtièku (vydávnou v letech ) jedná se o série øidièských prùkzù s písmeny AA.., AB.., AC.., AD.., AE.., AF.., AG.., AI.., neodkládejte jeho výmìnu n poslední chvíli. V souèsnosti probíhjí výmìny øidièských prùkzù plynule, formuláø žádosti o nový øidièský prùkz vyplníte n odboru doprvy bìhem nìkolik minut. Koncem roku le oèekáváme zvýšený zájem o výmìnu ØP s tím spojené delší èekání obènù-øidièù u pøepážek odboru doprvy. Proto neodkládejte návštìvu odboru doprvy pøijïte si vymìnit strý øidièský prùkz. Výmìn øidièských prùkzù je osvobozen od správního popltku provádí se n odboru doprvy mìstského úødu, to podle míst trvlého pobytu držitele øidièského prùkzu. K provedení výmìny øidièského prùkzu je potøeb se dostvit n odbor doprvy se strým øidièským prùkzem, pltným dokldem totožnosti (obènský prùkz, ps), jednou fotogrfií o rozmìrech 3,5 x 4,5 cm u pøepážky vypst Žádost o výmìnu ØP. Lhùt pro vyhotovení vyzvednutí nového øidièského prùkzu ( zároveò výmìnu z strý ØP) je 15 ž 0 dnù. Odbor doprvy MìÚ Vyhráli Olympiádu Žáky pátých roèníkù Zákldní školy Plckého pøijl ve støedu n rdnici místostrost mìst Miloš Izák spoleènì s vedoucí školského odboru Jolnou Sejblovou. Osobnì mldým sportovcùm podìkovl z vzorné reprezentování mìst školy n Evropských hrách mládeže v tletice, krjském ètyøboji Olympiádì dìtí mládeže Prdubického krje. Odtud si odvezli první místo putovní pohár Deníku. Jeho dík ptøil tké trenérkám Novákové Mreèkové, jejichž zásluhou žáci tohoto úspìchu dosáhli. Pvlín Horáèková, tisková mluvèí mìst Oznámení Mìstského úødu Morvská Tøebová Mìstský úød Morvská Tøebová zveøejòuje zámìr mìst Morvská Tøebová prodt nemovitosti: Pozemku prc.è. 387/13 o výmìøe 319 m, kultur trvlý trvní porost, pozemku prc.è. 430/1 o výmìøe 11 m, kultur zstvìná ploch nádvoøí pozemku prc.è. 387/6 o výmìøe 496 m, kultur zhrd, vše v obci Morvská Tøebová k.ú. Boršov u Morvské Tøebové. Bytovou jednotku è. 837 o vel. 1+1 v domì è.p. 837 stojícím n stvebním pozemku prc.è. 51, n ul. Olomoucké è.o. 4 v obci kt. území Morvská Tøebová, èást Pøedmìstí vèetnì spoluvlstnického podílu id. 167/10000 n spoleèných èástech domu, n stvební prcele è. 51 n vedlejších stvbách venkovních úprvách n této stvební prcele v obci ktstrálním území Morvská Tøebová, ul. Olomoucká. Bytovou jednotku è. 19/1 o vel. 3+1 v bytovém domì è.p. 19 v èásti obce Boršov n stvební prcele è. 389 vèetnì spoluvlstnického podílu id. 4511/10000 n spoleèných èástech domu, n stvební prcele è. 389 n venkovních úprvách n prcele è. 389 v obci Morvská Tøebová, ktstrální území Boršov u Morvské Tøebové. Bytovou jednotku è. 19/ o vel. 3+1 v bytovém domì è.p. 19 v èásti obce Boršov n stvební prcele è. 389 vèetnì spoluvlstnického podílu id. 4519/10000 n spoleèných èástech domu, n stvební prcele è. 389 n venkovních úprvách n prcele è. 389 v obci Morvská Tøebová, ktstrální území Boršov u Morvské Tøebové. Tbulky èísel popisných k vyzvednutí od n OIC K usndnìní orientce oprvì strého znèení ve mìstì probìhl v roce 1998 první etp znèení domù tbulkmi èísel orientèních (èervené brvy, s názvem ulice). Jko následný krok v souvislosti se šptným stvem znèení budov èísly popisnými, rozhodl rd mìst n svém zsedání, že budou vyrobeny nové tbulky èísel popisných. Podle zákon è. 18/000 Sb., o obcích (obecní zøízení) o zmìnì nìkterých zákonù, musí být budovy ve mìstì èíslem popisným oznèeny. Souèsný stv je tkový, že n vìtšinì budov èísl popisná chybí pokud ještì nìjká jsou, tk šptnì èitelná nebo jiného provedení, než zdlo mìsto. Mìsto n svoje nákldy nechá vyrobit tbulky vlstník nemovitosti má ze zákon povinnost oznèit budovu tímto èíslem popisným. Upozornìní obènùm Mìstský úød Morvská Tøebová, odbor vnitøních vìcí, upozoròuje obèny, že dne konèí pltnost obènských prùkzù bez strojovì èitelných údjù, vydných do O obènský prùkz je tøeb požádt nejpozdìji mìsíc pøed skonèením jeho pltnosti, tzn. u výše uvedených obènských prùkzù do Pro.obèny nrozené pøed pltí výjimk, obènské prùkzy, ve kterých je vyznèen dob pltnosti bez omezení nebo pltnost prodloužen bez omezení, zùstávjí ndále pltné. Žádost o nový obènský prùkz, je možné podt n Mìstském úødì v Morvské Tøebové, budov ul. Olomoucká è., Oddìlení obènského informèního centr. Úøední hodiny OIC jsou v pondìlí ve støedu v dobì 8:00 17:00 hod., úterý ètvrtek od 8:00-15:00 v pátek od 8:00-14:00 hodin. Pøípdné informce je možné získt n mìstském úødì, oddìlení OIC rovnìž telefonicky n tel Odbor vnitøních vìcí Nebytovou jednotku è. 19/3 o výmìøe 14,71 m v bytovém domì è.p. 19 v èásti obce Boršov n stvební prcele è. 389 vèetnì spoluvlstnického podílu id. 970/10000 n spoleèných èástech domu, n stvební prcele è. 389 v obci Morvská Tøebová, ktstrální území Boršov u Morvské Tøebové. Pozemek prc.è. 3067/1 o výmìøe 380 m, kultur zhrd pozemek prc.è. 60/ o výmìøe 155 m, kultur osttní ploch, vše v Udánkách v obci ktstrálním území Morvská Tøebová. Èást pozemku prc.è. 350 (jedná se o m ), kultur osttní ploch n ul. N Stráni v obci ktstrálním území Morvská Tøebová. Pozemek prc.è. 077/48 o výmìøe m, kultur trvní porost, pozemek prc.è. 077/50 o výmìøe m, kultur trvní porost pozemek prc.è. 078/3 o výmìøe m, kultur ovocný sd, vše n Køížovém vrchu v obci ktstrálním území Morvská Tøebová. Pozemek prc.è. 31 o výmìøe 66 m, kultur zhrd v Udánkách v obci ktstrálním území Morvská Tøebová. Zámìry prodeje byly schváleny usnesením Rdy mìst Morvská Tøebová è. 716/R/40907 Oznámení Mìstského úødu v Morvské Tøebové vychází z 39, odst. 1 zákon è. 18/000 Sb. o obcích (obecní zøízení) ve znìní pozdìjších pøedpisù. V Morvské Tøebové dne Vier Mzlová, vedoucí odboru mjetku komunálního hospodáøství Mìstského úødu Morvská Tøebová Bude tk pøiprveno si 1600 tbulek èísel popisných, k vyzvednutí budou od v prostorách Obènského informèního centr (OIC) v budovì n ul. Olomoucké. Tbulky budou pøedávány proti podpisu vlstníkùm budov nebo lidem povìøeným k jejich pøevzetí. Obèn prokáže svou totožnost obènským prùkzem proti podpisu obdrží tbulku s pokyny o instlci dlšími informcemi. Znèení èísly popisnými se týká jen tìchto èástí mìst mìsto pøedmìstí. N osttní èásti mìst jko jsou Boršov, Sušice Udánky se doplnìní èíslem popisným nevzthuje, protože formát èíslování budov je v souldu s èísly popisnými jsou znèeny jednou souvislou èíselnou ødou. Vedlejší budovy, které jsou souèástí jednoho celku (výrobní hly uvnitø jednoho podniku, gráže, drobné stvby) se neoznèují. Obènské informèní centrum (OIC) je otevøeno v Po, St od 8.00 do 17.00, v Út Èt od 8.00 do v Pá od 8.00 do 14.00, i pøes obìd. Dlší informce n tel , Odbor vnitøních vìcí Termíny nedodrží, lidé se zlobí Obyvtelé Morvské Tøebové si n otevøení sbìrného dvoru poèkjí. Výstvb se protáhne ž do konce listopdu, protože stvební firm øeší potíže s nedosttkem prcovníkù. V souèsné dobì probíhjí zemní práce n nì nváže úprv povrchu, vysvìtluje Krel Musil z odboru investièního regionálního rozvoje. Vodu ze zpevnìných ploch støech všech objektu poté svedou do deš ové knlizce, která je v ulici Sluneèní. Bohužel projekt sbìrného dvor s odknlizováním úložištì komunálního odpdu nepoèítl, øíká Krel Musil. Morvskotrebovští ho npojí n knlizèní sí z mìstských penìz. Vybudování knlizce pøijde mìsto n pùl milionu korun. Obèné ztím využijí sbìrný dvùr v Boršovì provizorní plochu v reálu technických služeb. Pvlín Horáèková, tisková mluvèí mìst

3 LISTOPAD 007 strn 3 Rychlostní komunikce R 35 Souèástí pltného územního plánu velkého územního celku Prdubického krje je tké nvrhovná trs rychlostní komunikce R 35 v tzv. jižní stopì. V souèsné dobì probíhá výstvb úseku Sedlice-Optovice, který nvzuje n dálnici D11 pøivádí trnzitní doprvu od zápdu n okružní køižovtku budovnou v blízkosti optovické elektrárny. Tto køižovtk rozdìluje doprvu n sever (Hr. Králové) jih (Prdubice, Chrudim). Stvbu relizuje SKANSKA-DS s termínem dokonèení 06/010. Návznì n tuto stvbu probíhá intenzivní pøíprv rozšíøení stávjících pøivdìèù do obou krjských mìst n ètyøpruhové. Soubìžnì probíhá intenzivní projektová pøíprv nvzujících úsekù Optovice-Èsy, Èsy- Ostrov Ostrov-Zámrsk, kde je trs již Stbilní, zhrnièní spoleènost Protechnik consulting s.r.o. hledá pro dvousmìnný tøísmìnný provoz nové prcovníky n tyto pozice: CNC MECHANIK - SŠ strojního zmìøení - zkušenosti s mlosériovým CNC soustružením frézováním - znlost práce s CAD progrmy - znlosti v oboru progrmování obrábìcích strojù - výhodou CNC OPERÁTOR - SŠ technického smìru - zkušenosti s klsickým soustružením frézováním Pro tyto prcovní pozice dále poždujeme: - smosttnost, zodpovìdnost peèlivost - zájem zvyšovt si svoji kvlifikci poznávt nové technologie - pozitivní pøístup k práci - ochotu prcovt ve dvousmìnném nebo tøísmìnném provozu Pro tyto prcovní pozice nbízíme: - možnost okmžitého nástupu - zázemí stbilní, prosperující spoleènosti - zjímvou smosttnou práci v novém prostøedí firmy s technicky technologicky nároèným výrobním progrmem - možnost seberelizce profesního rùstu - motivující mzdové ohodnocení dle kvlifikce zkušeností (strvenky, mimoøádné mìsíèní prémie). V pøípdì Všeho zájmu o námi nbízené prcovní pozice, zvolejte prosím n telefonní èíslo nebo zšlete Váš životopis n dresu: Lucie Veselá, tel.: , e-mil: Nd Morvskou Tøebovou vyroste rozhledn Nd Boršovem, v loklitì místními obyvteli nzývném Pstvisko, už brzy vyroste nová rozhledn. Morvskotøebovští rdní se snží oživit toto místo pøedevším kvùli zlepšení cestovního ruchu návštìvníkùm nbídnou novou trktivitu. Tímto místem jsme se inspirovli z dochovných fotogrfií, podle kterých zde už pøed sto lety rozhledn stál. Proto nvážeme n její historii, vysvìtluje strost mìst Josef Oš ádl. Stvbu projektuje Antonín Olšin, který nvrhl tké dobøe ukrytou rozhlednu Járy Cimrmn v Bøezové nd Svitvou. N tìchto místech bude stát nová rozhledn Jsem rád, že se vedení mìst domluvilo n tomto místì. Je pro stvbu rozhledny jko stvoøené. Už mám v hlve vizi, jk bude vypdt, øíká Antonín Olšin. Z plánovné výšky dvceti metrù se v budoucnu milovníkùm výšek otevøe pohled n Orlické hory, Jeseníky, Morvskou Tøebovou okolí. Pvlín Horáèková, tisková mluvèí mìst stbilizován není pøedpokld, že by mohl být ještì mìnìn. Èsový odhd smotné pøíprvy tìchto stveb je cc 3-4 roky. Krjské zstupitelstvo bude prvdìpodobnì ještì koncem tohoto roku seznámeno s výsledky multikriteriální nlýzy vrintního vedení trsy R 35 v úseku Zámrsk- Stré Mìsto, kterou v souèsné dobì zprcovává firm SUDOP. Pokud by výsledek této nlýzy pøesvìdèil vìtšinu o tom, že existuje výhodnìjší trs než jižní, bude pøistoupeno k projednávání zmìny v územním plánu (èsový odhd cc 3 roky). Z uvedeného plyne, že jkákoliv dlší výstvb silnice R35 od Zámrsku smìrem n Mohelnici nezpoène døíve než v r. 011 (pøi bezkonfliktním projednávání výkupu pozemkù). V souèsné dobì probíhá stvb obchvtu Holic n silnici I/35 s termínem dokonèení 10/008. V dubnu 008 zène výstvb obchvtu Optov n I/43 s termínem dokonèení 05/010. V nejbližším výhledu (zhájení cc 010) je obchvt I/35 Vysokého Mýt pøeložk I/43 Hrdec nd Svitvou-Lènov. Není tedy prvdou, že by výstvb R 35 byl jkkoliv zstven èi zmrzen, jk uvedl nesprávnì nìkterá médi. Prvdou je pouze to, že souèsný stv nší legisltivy v oblsti liniových stveb veøejného význmu je ntolik tristní, že nedovoluje postupovt rychleji pøi pøíprvì stveb, už se týká projednávání vlivu n životní prostøedí èi mjetkoprávní pøíprvy. Ství se prostì jen to, co je ke stvbì pøiprveno. A tím rozhodnì silnice R 35 v celé své trse není.v neposlední ødì nedokáže investor v prostøedí souèsné legisltivy úèinnì èelit snhám ekologistù (pozn. nikoli ekologù ) ve zcel úèelovém blokování výstvby jkýchkoliv doprvních stveb. A ti se n R 35 soustøedí více než dùslednì Ing. Josef Jílek, pøedsed výboru pro doprvu Zstupitelstv Prdubického krje Nové pøístupy ve strtegickém plánování Vedení mìst Morvské Tøebové v souèsnosti pøiprvuje ktulizci Strtegického plánu rozvoje mìst, le nejen to: Nším cílem je definovt strtegickou vizi mìst, tedy nvrhnout možné žádoucí smìøování mìst v dlouhodobém výhledu, vysvìtlil místostrost mìst Václv Mèát dodl: N definování vize mìst by se mìl podílet nejen rdnice odborní prcovníci pordenské firmy, le pøedevším obèné mìst prostøednictvím veøejných projednávání nebo diskusí n webu mìst. Aktulizovný Strtegický plán rozvoje bude sloužit jko nástroj pro relizci této strtegické vize. Zámìrem celého procesu je sldit priority rdnice s pøedstvmi široké veøejnosti, by bylo možné soustøedit veøejné finnce do klíèových oblstí, ovlivòujících kvlitu život ve mìstì. Výsledkem spolupráce bude identifikce pøedstv o smìøování imge mìst v budoucnu vymezení cílených optøení k jejich dosžení s ohledem n místní možnosti limity. Projekt bude zhájen v listopdu letošního roku bude jej koordinovt expertní skupin pro strtegické plánování, složená ze zástupcù mìst, veøejnosti pordenské spoleènosti AQE dvisors,.s. O prùbìhu jednotlivých fází ktulizce dokumentu bude veøejnost informován prostøednictvím webových stránek mìst, Morvskotøebovského zprvodje tiskových zpráv. Ing. Miroslv Netolický, mnžer ekonomického rozvoje mìst Mezi pržci Osmé tøídy Zákldní školy Morvská Tøebová, Kostelní námìstí Prùmyslové muzeum Mldìjov Vás zvou n výstvu MEZI PRAŽCI MLADÌJOVSKÉ ÚZKOKOLEJ- KY ve vestibulu rdnice n nám. T. G. Msryk. Výstv bude zhájen slvnostní vernisáží v hodin. Její souèástí bude uvedení nové divdelní hry Mldìjovská šmotk. Výtvrné práce žákù bude n rdnici možné zhlédnout do Tto výstv je vyvrcholením vzdìlávcího projektu Mezi pržci mldìjovské úzkokolejky, který ZŠ Kostelní námìstí relizuje v rámci Výchovy ke vzthu ke kulturnì historickému dìdictví. Projekt finnènì podpoøil Evropský sociální fond. Vy se ptáte, strost odpovídá Ptejte se strosty mìst n to, co Vás zjímá, upozornìte své spoluobèny n to, co Vás trápí. Pište své dotzy: n dresu MT zprvodj, nám. T.G.M. 9, M.T. nebo e-milem Chtìl bych pochválit úprvy n sídlišti Zápdní, kdy se po mnoh letech toto sídlištì stává uprveným domovem pro obyvtele ne znedbnou noclehárnou. Se svým dvouletým vnukem èsto nvštìvujeme pískovištì s prolézèkmi jinými trkcemi. Z velkou závdu povžuji ( to nejen já) lítcí dveøe pøi vstupu n pískovištì prolézèky. Kdo tyto dveøe nvrhnul si nikdy nehlídl mlé dítì, je jen otázkou èsu, kdy dítì bude tìmito dveømi zrnìno. Chápu, že dvíøk jsou zde kvùli pobíhjícím psùm, le snd by se nšlo jiné øešení. Nebylo by od vìci, kdyby venèení psù v této loklitì obès zkontrolovl mìstská policie. Dìkuji z pochvlu snhy o zvelebování sídlištì. O problému s dveømi jsem už slyšel. Dùvod pro oszení tohoto typu dveøí byl ten, by došlo vždy k utomtickému zvøení vchodu zmezení pøístupu psù k høišti. V této dobì probíhá druhá etp regenerce sídlištì. Pokusíme se pøijmout ve spolupráci s dodvtelskou firmou tkové optøení, které by pohyb dveøí oszení pntù uprvilo tk, by k možnému pornìní nemohlo dojít. Obrcím se n vás jménem morvskotøebovských žen dívek, pní sleèen, které si zvykly chodit n hodiny spinningu. Mìsto pomáhá mužùm hokejistùm, mužùm fotblistùm, td., pomozte tké ženám. Pní Truhláøová se potýká s problémy bez pomoci mìst je nemùže sm zvládnout. O ktivitì pní Truhláøové dobøe vím jsem rád, že spinning je v nšem mìstì tk oblíbený. Spoleènì s místostrostou ing. Mèátem jsme s pní Truhláøovou o provozování spinningu jednli. Máte prvdu, mìsto oprvdu výrznì podporuje sport. Jde všk vždy o odvìtví, které je zèlenìno pod TJ Slovn my Slovnu pøispíváme z rozpoètu mìst jko celku. Nejde tedy o podniktelskou ktivitu, jko v pøípdì spinningu pní Truhláøové. Øešením by bylo, kdyby i tento mohl být zèlenìn do nší tìlovýchovné jednoty dostávl finnèní prostøedky z jejich rozpoètu. O tom budeme s vedením Slovnu jednt. Dále se budeme snžit spoleènì njít prostory, kde by mohl být spinning provozován kde by byl nájem co nejnižší. Oprvili pøíjezdovou cestu k zámku Znièené zámecké nádvoøí po provedených rekonstrukcích zámku nánosy bhn bránily poøádání kulturních spoleèenských kcí v renesnèní pmátce. Rdní se proto rozhodli pro jeho rekonstrukci. T zèl v záøí minulého roku. N rekonstrukci zámeckého nádvoøí uvolnili morvskotøebovští rdní vloni 3, milionù korun. Novou podobu dostlo hlvní nádvoøí zámku jeho osvìtlením osvìtlením jihozápdního køídl. N tuto kci mìsto získlo pdesátiprocentní dotci z ministerstv pro místní rozvoj. Letos jsme požádli rovnìž z tohoto progrmu o dotci n pokrèování rekonstrukce nádvoøí zámku etp I. II. Bohužel se nám nepodøilo dotci z Ministerstv pro místní rozvoj ÈR získt, øíká Ev Štìpøová z odboru investièního regionálního rozvoje. Morvská Tøebová je hodnocen jko vìtší obec podle poètu obyvtel poždovné èástky mìst pøíliš vysoké, proto n dotci nedosáhli. Aby byl uspokojen co nejvìtší poèet ždtelù, komise kldnì hodnotil projekty s nižšími rozpoètovými nákldy. I pøes tyto komplikce se rdní rozhodli, že provedou lespoò jednu ze tøí projektovných etp. Jednlo se o druhou etpu, která zhrnovl pøístupovou komunikci od jižní brány, tedy pøístup z Jevíèské ulice ž k smotnému nádvoøí. Cenu díl zstupitelé stnovili n zákldì cenové nbídky zhotovitele ve výbìrovém øízení, to ve výši 655 tisíc korun. U první etpy šlo o nedokonèenou èást chodníkù okolo vnitøních hrdeb nádvoøí. Šlo o velkou èást nádvoøí. Teï už nám zbývá jen èást pod tribunou støed nádvoøí se zelení, což vyøeší tøetí etp, vysvìtluje Ev Štìpøová. Celkový nákld první etpy èiní podle projektové dokumentce 1, Kè etpy tøi, Kè. Pvlín Horáèková, tisková mluvèí mìst

4 strn 4 LISTOPAD 007 V informèním systému MìÚ v Morvské Tøebové bylo k vedeno celkem obènù ÈR, z toho 57 cizincù s povolením k trvlému pobytu n území ÈR Z mìsíc záøí se v Morvské Tøebové nrodilo 9 dìtí zemøelo 9 obènù, pøistìhovlo se 18 obyvtel odstìhovlo se 1 obyvtel. MATRIKA Vítání: Záøí: Øíjen: Sòtky: Záøí: Øíjen: Kolik nás je Jiøí Pešt Elišk Blážiová Dniel Mrion Weil Nikol Bldová Judit Bernereiterová Adél Zelinková Ondøej Pelc - Jn Jurková Václv Koleèkáø - Michel Držilová Jiøí Horský - Mrtin Prucková Technické služby informují Kontkt: Gbriel Horèíková, jedntelk Adres: Zhrdnická 1, Morvská Tøebová Telefon: E-mil: Web: TS mìst Mor. Tøebová se omlouvjí obènùm z stálé uzvøení sbìrového dvor. V rámci jeho rozšíøení modernizce došlo k prodloužení výstvby. Sbìrový dvùr bude otevøen v. pol. mìsíce listopdu. Prosíme obèny, by proztím využívli sbìrného dvoru v Boršovì, to ve všední dny od 8 do 17 v sobotu od 8 do 14 hod. V M. Tøebové v reálu TS pouze v sobotu od 8 do 14 hod. V reálu bude ukládám všechen odpd vyjm nebezpeèného ndmìrného odpdu. Technické služby Mor. Tøebová s.r.o. budou v rámci mobilního svozu odpdu v mìsíci listopdu 007 rozmis ovt n níže uvedených loklitách: kontejner n odpd ze zhrd veøejných prostrnství (listí, vìtve, tráv); trktorovou vleèku n objemný odpd (skøínì, mtrce, ), nebezpeèný odpd (plechovky od brev) elektrotechnický odpd (televizory, lednièky, prèky, záøivky, výbojky, ) Kontejnery vleèky budou pøistvovány z stálého dozoru prcovníkù Technických služeb v prcovních dnech (14-17 h.) v sobotu (8-1 h). Všichni prcovníci jsou seznámeni proškoleni, které druhy odpdu mohou pøebírt, proto dbejte jejich pokynù nepoždujte nkládku jiných druhù odpdù, než je uvedeno. Kontejnery vleèky nejsou urèeny k odložení smìsného komunálního odpdu z domácností ni k odložení tøídìných odpdù. UPOZORNÌNÍ: nebudou sbírány žádné stvební odpdy (vybourná bytová jádr, su, eternit, lepenk, ), odpdy z utomobilù (pneumtiky, olejové filtry, provozní tekutiny) nebo odpdy tekuté (chemikálie, brvy, oleje). Tyto odpdy je možno uložit z úhrdu n sbìrovém dvoøe n ulici Zhrdnická, který je pro obèny otevøen ve støedu od 8 do 1 od 13 do 17 hod. v sobotu od 8 do 14 hod. den dtum Místo pøistvení vleèky kontejneru Ètvrtek Sušice, u bytovek, konec ul.grážní Pátek.11. Sušice,z hsièkou Sobot Pod Hmry Pondìlí Jevíèská, u Domu rmády Úterý Alšov, u bytovky è.p. 6 Støed Alšov, u è.p. 1, u kontejnerù n seprovný sbìr Ètvrtek Polní, u è.p. 1, Lepk Pátek Tovární, u høištì Sobot Dukelská, nproti kurtùm Pondìlí Tøešòová lej, n konci ulice u sjezdu n Nové sdy Støed Brnìnská, n chodníku u utoškoly Ètvrtek Strá Pátek Boršov, u retenèní nádrže 14-15, prèík u Ondráèkù 15-16, u ødových okálù (šestibytovky) MÌSTSKÁ POLICIE LINKA 156 Zhrdnická 1, Morvská Tøebová Tel , mobil: E-mil: Kontkt: str. Frntišek Juriš, povìøený øízením MìP Provozní dob: nepøetržitý provoz mimo nedìle od 7:00 do19:00 hod. Sttistik z období v 0:00 hod. pøijl hlídk MP oznámení o rvèce n ulici 9. kvìtn pøed Duku-Duku. Hlídk rozvášnìné mldíky uklidnil, jelikož jeden z úèstníkù byl zrnìn n hlvì, byl n místo pøivolán RZS, která zrnìného pøevezl n ošetøení do nemocnice ve Svitvách. Pøípdem se dále zbývá PÈR v 19:35 hod. byl hlídkou MP nlezen opilý muž, který ležel n silnici mezi Boršovem Mor. Tøebovou. Hlídk muže probrl, zjistil jeho totožnost, jelikož nemìl žádné zrnìní, byl nsmìrován k domovu do Dlouhé Louèky v 01:0 hod. byl hlídkou MP nlezen n ulici 9. kvìtn podnpilý mldík z Boršov, který krvácel z hlvy. Hlídk mu poskytl první pomoc n místo byl pøivolán RZS. Bylo zjištìno, že mldík si zrnìní zpùsobil pádem v opilosti, jelikož se jednlo o povrchové zrnìní, byl po ošetøení pøevezen MP domù pøedán rodinì..9. v 17:5 hod. pøijl hlídk MP oznámení, že n ulici Dvorní skupin mldíkù rozhzuje odpdky. Hlídk mldíky zdržel, donutil vše uklidit po rázné domluvì je vykázl z míst. V 1:35 hod. byl hlídk MP pøivolán n ulici Olomouckou k silnì podnpilému muži, který ležel n vozovce. N místo byl pøivolán RZS lékø po ošetøení doporuèil muže pøevést n záchytnou stnici do Prdubic. Pøevoz uskuteènil PÈR v 0:00 hod. pøijl hlídk MP oznámení od ženy z Boršov, že její druh se vrátil z hospody zbil ji. N místì bylo zjištìno, že muž družku npdl již vícekrát. Jelikož vzniklo podezøení n domácí násilí, byl pøípd pøedán PÈR v 18:00 hod. bylo hlídce MP oznámeno nevhodné chování mládeže n dìtském høišti n ulici Zápdní. N místì hlídk jednl jk s oznmovteli, tk i se skupinou mládeže. Záležitost byl vyøešen domluvou..10. v 16:30 hod. byl hlídk MP pøivolán do OD Lidl, kde ostrh provozovny zdržel muže pøi krádeži zboží. Muži byl uložen z jeho pøestupkové jednání bloková pokut v 09:15 hod. byl hlídk MP pøivolán do OD Bill, kde ukrdl ètrnáctiletý mldík láhev vodky. Jelikož se mldík dopustil pøestupku proti mjetku vzniklo podezøení ze záškoláctví, byl záležitost oznámen odboru sociálních vìcí MìÚ v 07:0 hod. byl hlídk MP pøivolán do bufetu n ulici Lnškrounské, kde opilý muž obtìžovl osttní hosty doždovl se od obsluhy dlšího lkoholu. N místì byl zjištìn totožnost muže, jelikož muž vyhrožovl sebevrždou, když nedostne npít, byl pøedán n PÈR ve 13:00 hod. byl hlídk MP pøivolán do OD Bill, kde ostrh provozovny zdržel muže z Jihlvy pøi krádeži zboží. Jelikož pøi ovìøování totožnosti bylo zjištìno, že zdržený muž se krádeží dopouští opkovnì, byl pøedán k øešení PÈR. str. Frntišek Juriš NA LINCE 158 POLICIE ÈR N lince 158 Policie ÈR Komenského 5/96, Morvská Tøebová tel: , nepøetržitá celodenní služb Kontkt: npor. Ondøej Všíèek, ved. obv. odd. PÈR Trouflost pchtele nezná mezí Neznámý pchtel zneužil situci v obci Biskupce dne. 9. z neuzmèeného vozidl Opel Cors, ve kterém spl jeho jedndvcetiletá mjitelk z Vodic, odcizil btoh s dokldy, finnèní hotovostí digitálním fotoprátem. Tkto poškozená žen pøišl o 19 tis. Kè. Odcizeno osobní motorové vozidlo V noèních hodinách z. n došlo v Morvské Tøebové n ulici Zámecké ke krádeži neuzmèeného motorového vozidl. Stèilo pouze vozidlo nstrtovt, nebo se ve vozidle v zplování ncházely klíèe. Policie po vozidle vyhlásil pátrání, nèež bylo vozidlo nlezeno hvrovné. Mjiteli vozidl byl zpùsoben škod ve výši 10 tis. Kè. Z podvodník lupiè N konci záøí neznámý pchtel kontktovl pìttøicetiletého muže z Blnensk. Po telefonické domluvì pod záminkou výhodné koupì cigret podvodnì vylákl od poškozeného èástku 5 tis. Kè. Muž se všk cigret nedoèkl, nicménì mu bylo pchtelem pøislíbeno jejich dodání v druhý den veèer v Morvské Tøebové. Když se poškozený n místo dostvil, èeklo ho pøekvpení. Pchtel tentokrát nmísto cigret vytáhl nùž pod pohrùžkou násilí pøinutil muže vydt hotovost 15 tis. Kè. Poté pchtel z míst utekl. Díky své dùvìøivosti tk podniktel pøišel celkem o 50 tis. Kè. Ke zrnìní poškozeného nedošlo. Po pchteli tým svitvských kriminlistù intenzívnì pátrá. Krdl støíbro, už je v bse V noci z. n se v té dobì neznámý pchtel vloupl v Morvské Tøebové do prodejny s dárkovým zbožím. Odcizil rùzné støíbrné ocelové šperky v hodnotì 80 tisíc korun. Ve ètvrtek byl policií dopden. Jednlo se o devtenáctiletého mldík z Morvské Tøebové, který je z vloupání podezøelý. Èást zboží v hodnotì 50 tis. Kè u nìj byl zjištìn nvrácen mjiteli prodejny. Pchteli hrozí ž dvouletý trest odnìtí svobody.

5 LISTOPAD 007 strn 5 Mezi pržci mldìjovské úzkokolejky ZŠ Kostelní námìstí v duchu právì probíhjící reformy zákldního støedního školství relizuje i v letošním školním roce s žáky nìkolik výchovnì vzdìlávcích projektù. Jedním z nich je projekt Mezi pržci mldìjovské úzkokolejky, který se relizuje v rámci Výchovy ke vzthu ke kulturnì historickému dìdictví, což je nové, tzv. prùøezové tém, sdružující v sobì pozntky z nìkolik vyuèovcích pøedmìtù. Jeho cílem je zprostøedkovt dìtem možnost zevrubného poznání regionu, v nìmž žijí, uvìdomìní si jeho pùvbù hodnoty, seznámení se s jeho kulturním odkzem. Teoretickým grntem tohoto prùøezového témtu je Ktedr dìjin didktiky dìjepisu Univerzity Krlovy, pod jejíž záštitou nìkolik škol v republice vyprcovlo své projekty, které finnènì podpoøil Evropský sociální fond. Projekt Mezi pržci mldìjovské úzkokolejky vznikl ve spolupráci školy Prùmyslového muze Mldìjov. Byl sestven jko dvouetpový, pøièemž první, expedièní èást se uskuteènil v polovinì záøí v reálu muze v Mldìjovì, v tìchto dnech probíhá druhá èást, nplnìná zprcováváním pozntkù výtvrným projektem n mldìjovská témt. O smotném dìní v Prùmyslovém muzeu Mldìjov jedn úèstnice z ød žákù npsl: Ve dnech pobývlo 0 žákù 8. roèníkù v reálu mldìjovského muze. Seznmovli se s historií míst, vývojem kolejové zemìdìlské techniky. Ve skupinkách vyprcovávli prcovní listy, pøitom odpovìdi n otázky hledli po celém reálu muze, zkoumli, k èemu jednotlivé exponáty slouží, jk fungují. Skoro n všechno si žáci mohli sáhnout vyzkoušet to. Odpoledne se ještì kreslily technické detily exponátù. Následující den se žáci podle svého zájmu rozdìlili Èeská spoleènost se špnìlským kpitálem, zbývjící se výrobou souèástí pro utomobilový prùmysl, hledá zájemce n pozice: KOORDINÁTOR ÚDRŽBY POŽADUJEME: SŠ/VŠ vzdìlání nejlépe technického smìru znlost nglického jzyk orgnizèní schopnosti znlost technologie vstøikování lisování plstù výhodou NÁPLÒ PRÁCE: podpor pøi nákupu strojù zøízení zodpovìdnost z údržbu strojù zøízení dohled n instlci strojù zøízení v novì vybudovné výrobní hle koordince odstrnìní závd, dohled n provádìní preventivní údržby øešení technických problémù ve výrobì, spolupráce s technology kvlitou spolupráce s externí nástrojárnou NABÍZÍME: možnosti osobního profesionálního rùstu velmi zjímvé pltové ohodnocení jzykové kurzy zázemí zhrnièní spoleènosti MÍSTO PRACOVIŠTÌ: Morvská Tøebová NÁSTUP: ihned TECHNOLOG VSTØIKOVÁNÍ POŽADUJEME: Vyuèen/SŠ v technickém oboru Zkušenosti v oblsti vstøikování plstù NÁPLÒ PRÁCE: zodpovìdnost z technologii procesu vstøikování plstických hmot- stnovení výrobních postupù/ prmetrù procesu neustálé zlepšování technologických procesù, podpor pro sériovou produkci NABÍZÍME: odborné zškolení smosttnou zodpovìdnou práci pøístup k nejnovìjším technologiím zjímvé finnèní ohodnocení zázemí zhrnièní spoleènosti MÍSTO PRACOVIŠTÌ: Morvská Tøebová Pokud Vás zujl nše nbídk, zšlete nám lskvì Váš strukturovný životopis n dresu: Kontkt: Jn Kplnová n vìtší skupiny (tým botnikù, divdelníkù, technikù, historikù, fotogrfù, výtvrníkù sochøù), v nichž spojili své síly zkonstruovli sochu z železnièních pržcù, pøiprvili si mikrodivdelní hru, kreslili mlovli (u mnoh žákù krásné) obrzy. Nìkteré výtvrné èinnosti se provádìly i pod mldìjovskou rozhlednou zøíceninou hrdu nedleko bývlých dolù. Koneèným výsledkem pk byl výstv obrzù sehrání divdelního pøedstvení v budovì bývlé elektrárny odhlení sochy, která stojí jen pár metrù od železnice. Obèné Mldìjov byli s konáním této prezentce seznámeni v ten smý den ráno díky pozvánkám, které skupink žákù roznesl po vesnici. Ještì pøed odjezdem se žáci seznámili s nìkterými mentálnì postiženými klienty Domov u studánky (Anenská Studánk), kteøí z nimi pøijeli vlkem byli následnì provedeni po reálu mldìjovského muze z doprovodu všech žákù. Hned potom všichni spoleènì odjeli pendolíny (jk se øíká novým osobním vgónùm n zdejší úzkokolejce) do les n zstávku Veksl tm spoleènì všichni kreslili mšinku, vytváøeli rùzné tvry rydlem do sádrového odlitku pomocí pruhù ppíru, látky provázkù si vytvoøili v lese rovné èáry, které pøivázli i jink pøipevnili k vìtvím, stromùm i mlým keøíkùm. V prvé poledne se všichni vrátili, rozlouèili jeli domù. Úplné zkonèení tohoto projektu by mìlo probìhnout n rdnici v M. Tøebové. Budou tm vystveny obrzy, model sochy, kterou z dùvodu mohutnosti váhy nelze pøemístit, žáci zopkují divdelní pøedstvení n diváky èeká i spoust dlších pøekvpení. Mgr. Vlstimil Novák, Mrkét Veselá, 8. B Vyhlásili Biskupickou republiku Devátý roèník festivlu slivovice Biskupické kléšek si zpsl nìkolik premiér. V sobotu se do vesnice n Mlé Hné sjeli pošesté èeští velocipédisté. Po propgèní jízdì odstrtovli závod Od pálenice k pálenici. N strtu nechybìl ni známý cyklist Josef Zimovèák, který n vysokém kole jel závod Tour de Frnce. Unikátem Biskupického kléšku je soutìž o nejlepší slivovici. V letošním roce porot udìlil zlto slivovici Miln Lhotøe z Jevíèk. Jedná se o vzorek pálenky ze švestek z roku 1998, uvedl strost Biskupic Dlibor Šebek. Vítìzný vzorek byl vydržen z rekordní sumu. Nejvyšší nbídk zznìl od morvskotøebovského místostrosty Václv Mèát. Dìtský domov v Mor. Tøebové získá korun. Hodnì nás to pøekvpilo. Moc pnu místostrostovi dìkujeme. Z tyto peníze pojedou nše dìti nìkm n rekreci tké chceme nkoupit nìjké sportovní vybvení. Smozøejmì dìkujeme i strostovi Biskupic pnu Šebkovi, jehož Biskupice nás prvidelnì podporují, usmívá se øeditelk dìtského domov Iren Mzánková. Biskupiètí si mimo jiné vyhlásili svoji republiku. Jejím premiérem se stl duchovní otec festivlu Frntišek Václvek. Chceme mít svobodnou republiku, ke které se mùže pøipojit kždý èlovìk, který miluje humor recesi, øekl Václvek. Vládním pordcem by se mìl stát ministr zdrvotnictví Tomáš Julínek. Vyhlášeného festivlu se zúèstnil i delegce z prtnerského mìst Bnské Štivnice, kterou vedl zástupce primátor Jurj Èbák. Pvlín Horáèková, tisková mluvèí mìst Zprávièky z Mldìjov Mldìjovská sezon skonèil. Letošní rok mùžeme nzývt oprvdu úspìšný. Nše mldìjovské muzeum nvštívilo deset tisíc pìt set návštìvníkù pìt tisíc se jich svezlo n úzkorozchodné železnici. I pøesto, že letošní sezon skonèil, tk se urèitì nenudíme. Z dùvodù nedosttku depozitních hl jsme se rozhodli opìt po letech nvést koleje do bývlé døevìné výtopny, která bude nyní sloužit jko úložištì dieslových lokomotiv. Dlší vìtší kcí je stvb nové èekárny n letošním novì otevøeném odjezdovém nádrží. Èekárn již v pøíštím roce poskytne návštìvníkùm ochrnu pøed nepøízní poèsí. Miloš Kopøiv Školní sportovní klub pøi Gymnáziu Morvská Tøebová poøádá ve dnech v prostorách šten u nové tìlocvièny BURZU zimních sportovních potøeb zimního sportovního obleèení PØÍJEM: pátek :00-0:00 PRODEJ: pátek :30-0:00 sobot :00-1:00 VYÚÈTOVÁNÍ: sobot :00-17:00 hod. Morvskotøebovská univerzit 3. vìku Motto: Celý život je školou (J.A.Komenský) neb Není ostud nevìdìt, le nechtít vìdìt. Vážení pøátelé, v pondìlí dne ve hod., Vás zveme do zsedcí místnosti MìÚ, Olomoucká, n zhájení 8. roèníku Morvskotøebovské univerzity 3. vìku. Zápisné 00 Kè. Tém pro nstávjící roèník nese název Èlovìk jeho práv. Progrm prvního setkání: oficiální zhájení, informce o orgnizci MTU 3. vìku v druhé èásti pøednášk - Zrod demokrcie v ntice (lektor: PhDr. Frntišek Mtoušek). Srdeènì zve pøedsedkynì lektorské rdy PedDr. Mrie Blžková Pomozte cizincùm získejte odmìnu Poèet cizincù v Èeské republice pozvoln stoupá. Jen v okrese Svitvy jich mezi námi žije pøibližnì dvnáct set. Vìtšinou jde o Ukrjince, Slováky Poláky, v menší míøe se n tomto poètu podílejí Vietnmci, Rusové dlší státní pøíslušníci. Podsttná èást tìchto lidí prcuje n pozicích, které jsou jink obtížnì obsditelné. Pøispívjí k nšemu národnímu dùchodu je nším zájmem, by ti, kdož této zemi pøinášejí prospìch, u nás zùstli. K tomu, by se nši cizinci do èeské spoleènosti lépe zèlenili, smìøuje projekt prdubického sdružení Most pro lidská práv nzvný Dobrý den, sousede!, který se uskuteèòuje i n území okresu Svitvy. Je podpoøen grnty Evropského hospodáøského prostoru Norsk. Jste ubytovtel cizince, jeho soused, spoluprcovník, spolužák? Nebo jen znáte konkrétního cizince, který tkto potøebuje pomoci? Potom je sndné projektu se ktivnì zúèstnit. Stèí, když se pøihlásíte (nejlépe cestou elektronické pošty) n dresu sdružení, jež Vám poskytne bližší informce následnì s Vámi uzvøe smlouvu. V prxi jde o doprovod cizince ke dveøím jeho sousedù, krátká zstvení, bìhem nichž se s nimi cizinec pozdrví pøedá jim drobné dárky (jsou hrzeny z prostøedkù projektu). Orgnizce jednoduchá dministrce jedné tkové kce, bìhem níž je nvštíveno dvcet rodin sousedù cizince nebo jeho rodiny, je honorován èástkou 1875 Kè. Netroufáte-li si n úèst smi, prcovníci sdružení vám rádi pomohou. Kontkt: Most pro lidská práv, Hvlíèkov 1036, Prdubice, , ,

6 strn 6 LISTOPAD 007 KULTURNÍ SLUŽBY mìst Morvská Tøebová KULTURNÍ CENTRUM tel.: fx: e-mil: Rezervce vstupenek pøijímjí Kulturní služby mìst Morvská Tøebová výhrdnì n zákldì osobní nebo telefonické domluvy. Vstupenky si mùžete rezervovt n tel , , hromdné rezervce n drese Rezervce prostøednictvím e-milu jsou pltné ž po zpìtném potvrzení o jejich pøíjmu. Rezervce pøijímáme vždy nejdøíve první den v dném mìsíci, pokud tento den nevychází n víkend èi státní svátek. Rezervovné vstupenky je nutno vyzvednout nejpozdìji TÝDEN PO REZERVACI, po uplynutí této doby budou vstupenky utomticky vráceny zpìt do prodeje. Rezervci, provedenou v den konání pøedstvení, je nutno vyzvednout nejpozdìji pùl hodiny pøed pøedstvením, i v tomto pøípdì pltí, že po nevyzvednutí rezervovné vstupenky putují zpìt do prodeje. Pøedprodej: pondìlí støed , ètvrtek: hod. vždy 1 hodinu pøed zèátkem kždého pøedstvení.11. pátek benefièní pøedstvení KOLOTOÈ Z TOHOTO OBRAZU UŽ NIKDY NEODEJDU scénáø / Vldimír Mchek, Jn Èíhl s použitím textù Tdeusze Kntor Czeslw Milosze kolektivní práce èlenù Bílého divdl hudb / Pvel Helebrnd Nprosto konkrétním svrchovným vyjádøením pohybu - bez konce bez zèátku - stává se KOLOTOÈ...Z TOHOTO OBRAZU UŽ NIKDY NEODEJDU. Obyèejný KOLOTOÈ nšeho dìtství... KOLOTOÈ uvádí do pohybu øeditel MRTVÉ TØÍDY Tdeusz Kntor. A když už ne smotný Tdeusz Kntor, tk tedy pøedsed pøedstvenstv veškerých KOLOTOÈÙ mrtvého dìtství Jn Èíhl, øeditel Bílého divdl. KOLOTOÈ zložený n kci n èinnosti, urèuje dùležitost souvztžnost k jednotlivým momentùm lidského život. N KOLOTOÈI nšeho mrtvého dìtství budeme nkonec roztáèet i nše stáøí... N KOLOTOÈI budeme znovu prožívt kždý okmžik život v souvislosti s tím, z èeho se celkovì lidský život skládá... Nše pøedstvení - kolik obrzù jsme vyrobili s vidinou chlpce... Budeme umírt nepøiznáme si, že jsme støí... Z cenu bolesti utrpení, zouflství... ponížení posmìchu... jsme n scénì... jsme n scénì... jsme n scénì... Ale nebude to HRA... nebude to HRA... nebude to HRA hod., dvorn, vstupné: min. 99 Kè sobot Rttouille pro dìti Hlvní hrdin filmu krysák Remy sní o tom, že se stne vyhlášeným kuchøem v pøížské pìtihvìzdièkové resturci. Spoleènì se zkrchovlým vynšeèem kuchyòských odpdkù Linguinim se vydjí z svým cílem stát se nejvyhlášenìjším kuchøem v Pøíži hod., kinosál, vstupné: 65 Kè støed divdlo Dv muži v šchu Miroslv Horníèek mistrnì npsl s pùvbem sobì vlstním lehkou, úsmìvnou ž rozvernou divdelní konverzèku. Dìj hry situovl do mlé itlské vesnièky osmnáctého století, kdy se vedly mezi mlými knížectvími pøeèetné drobné války. Hlvní dvì ženské pøedstvitelky Guilett Binc jsou pùvbné, mldé, tempermentní, žádostivé muži žádné venkovské dívky. Jejich protìjšky hrbì Mrcello hrbì Gicomo jsou dv zjtí dùstojníci. Úsmìvná zápletk spoèívá v tom, že se tito dv znepøátelení dùstojníci zjli nvzájem. V prvidelném èse se nvzájem vyslýchjí, støeží jeden druhého s ndìjí, že právì on (nebo ten druhý) bude vítìzem, pøedá svého vìznì bude povýšen. Kdo všk zvítìzí, je zøejmé již od zèátku. Pøes veškeré umìní váleèné podlehnou ob dùstojníci køehkým dívkám, podlehnou lásce vidinì pøíjemného rodinného život pod žhvým venkovským itlským sluncem ve stínu rozložitých olivovníkù V hlvních rolích Oldøich Nvrátil Mojmír Mdìriè, dále hrjí: Kteøin Petrová, Petr Hobzová, Otmr Brncouzský j. Režie: Petr Gelnr hod., kinosál, vstupné: 190 Kè, vstupenky již v prodeji ètvrtek Honz Nebojs pro dìti Honzové bývjí hloupí, chytøí, nìkdy se málem stnou králem, jindy se touljí s Møenkou po lese, nebo osvobozují princezny. Náš Honz se nebojí. Nebojí se nièeho nikoho! Proto se vydává do svìt, by se nuèil bát. Jetli se mu to podøí, uvidíte smi. Veselou pohádku uvádí Divdýlko Kub z Plznì. Pøedstvení je vhodné pro MŠ I.st. ZŠ, délk pøedstvení je 50 minut hodin, kinosál, vstupné: 30 Kè úterý Šnce pro dámy zábvný poød Nikdo není dokonlý neb Kožíšek je jko nový, dobøe sluší Krmpolovi Iluzionist Pvel Kožíšek Vás jko vždy pøekvpí pøedevším pobví od drobných mikromgických trikù ž po velké Copperfieldovské iluze. Jko host jeho zábvného poødu uvidíte Jiøí Krmpol, který je rovnìž zárukou dobré zábvy. Obìm protgonistùm sekunduje v roli sistentky pùvbná èeská topmodelk Mrtin Poulíèková hodin, kinosál, vstupné: 150 Kè Pøiprvujeme v prosinci: 1.1. sobot PEKELNÌ MIKULÁŠSKÁ ŠOU Václv Upír Krejèí v roli roztomilého èertík, který budí úsmìv než-li strch provází zábvnou Mikulášskou ndílku pro dìti i jejich rodièe. Èertík Upè má s sebou peklíèko zlobivé rodièe strká do kotle hod., Mikulášský krnevl, dvorn Mikulášský jrmrk P O D S T Ø E CH O U v sobotu od 9.30 do hodin v budovì muze v Morvské Tøebové Progrm: zhájení jrmrku prodejem vánoèního zboží MALÁ ÈARODÌJNICE pohádk /DS J.K.Tyl/ Shrek Tøetí film pro celou rodinu Mikulášský krnevl PEKELNÌ MIKULÁŠSKÁ ŠOU s Václvem Upírem Krejèím pøehlídk vyhodnocení msek, èertovský rej, tombol, pøíchod Mikuláše, diskoték Po celý den bude pro dìti otevøen dìtský koutek, kde si mohou hrát nebo sledovt dìtské filmy n DVD. Obèerstvení zjištìno. N jrmrku bude n prodej: kermik, dventní vìnce, vizovické peèivo, døevìné betlémy, hrèky, modrotiskové výrobky, medovin, perníèky dlší. Akci poøádjí Kulturní služby mìst ve spolupráci s DDM nedìle Vánoce s BONI PUERI (koncert) Èeský chlpecký sbor byl zložen v roce 198 postupnì se zødil mezi význmná evropská tìles. Doposud bsolvovl více než 500 smosttných koncertù po celé Evropì, Americe Asii, vydl osm vlstních nhrávek n dlších devtenácti se podílel. Sbormistry Boni pueri jsou Pvel Horák Jkub Mrtinec. Vám se pøedství s vánoèním progrmem obshujícím nejen èeské morvské vánoèní koledy, le tké známé koledy nglické, frncouzské, špòelské dlší. V nšem mìstì sbor nevystupuje poprvé, již jsme mìli možnost shlédnout jejich vystoupení s Lucií Bílou hod., dvorn, vstupné: 10 Kè, pøedprodej vstupenek již od 1. listopdu pátek Èistá koøist (divdlo) Povìstný nglický humor v detektivní komedii o jedné z vrint, jk rychle zbohtnout. Hrjí: Ldislv Mrkvièk, Václv Postránecký, Vilém Udtný, Hn Sršòová j. Scénáø režie: Václv Postránecký hod., kinosál, vstupné: 190 Kè, pøedprodej vstupenek od 3. prosince.

7 LISTOPAD 007 strn 7 ZÁMEK Zámecké expozice výstvy Zámecké námìstí 1 Morvská Tøebová tel: , e-mil: Otevírcí dob do : út - ne: h. listopd - bøezen MUZEUM Sídlo mìstského muze Svitvská 18, Morvská Tøebová tel.: , e-mil: Otevøeno: út - pá: h., h. Stálá expozice: Holzmisterov mimoevropská sbírk Reinstlovná expozice novinkou jsou pøedevším ètyøi smurjské meèe hptická výstvk kopií stroegyptských rtefktù. Výmìn mumií Náprstkovo muzeum v Prze Mìstské muzeum v Morvské Tøebové zorgnizovlo v rámci dlouhodobé úzké spolupráce ojedinìlou kci vzájemnou zápùjèku egyptských rkví s mumiemi. VÝSTAVY KONCERTY PØEDNÁŠKY zvøeno Výstvy: Zámek v kvìtech Kvìtinový podzim v zámeckých interiérech - nevšední podzimní rnžmá studentù Støední zhrdnické školy Litomyšl u pøíležitosti ukonèení turistické sezóny n zámku. Morvskotøebovská mumie ženy Hereret ve dvojité rkvi je od konce øíjn tohoto roku vystven v Prze v rámci pøiprvovné výstvy s mezinárodní úèstí Théby. Mìsto bohù fronù. Její místo v Morvské Tøebové doèsnì zujl rkev s mumií muže Nynchhpiho ze sbírek Náprstkov muze. Výstv: Svìt bublinek Výstv brtislvského Múze obchodu vìnovná historii výroby, prodeje propgce sodovek, limonád minerálních vod. Koncert Kruh pøátel hudby pøi KS mìst z podpory mìst M. Tøebová ve spolupráci se ZUŠ uvádí koncert KYTAROVÉ TRIO FOLARTE ZLÍN, ve složení: Ïusi Burmeè, Ann Slezáková, Vlstimil Fljšingr. N progrmu je pøehlídk slvných svìtových kytrových skldeb. Nedìle v hodin v komorním sále ZUŠ zámek. Vstupné: 60 Kè, dùchodci studenti 30 Kè, žáci Vrhnní koncert Øímsko-ktolická frnost Morvská Tøebová, Øád Menších brtøí frntiškánù chrámový sbor Morvská Tøebová Vás srdeènì zvou n koncert K poctì sv. Cecílie, který se bude kont v hodin ve frním kostele Nnebevzetí Pnny Mrie, Kostelní námìstí v Morvské Tøebové. Jko hlvní host vystoupí Alen Michálková, vrhnice n pržské Loretì v pržských kpucínských kostelech. Duchovní progrm doplní chrámové sbory z Mìsteèk Trnávky Morvské Tøebové. Výtìžek ze vstupného bude vìnován n oprvu morvskotøebovských vrhn. V zjetí filmu Sdružení pøátel kulturního domu v Boršovì Vás zve v hod. n divdelní komedii V zjetí filmu. Hrje divdelní soubor Zklep Svitvy Klvírní koncert Odložený koncert prof. Frntišk Mlého, uznávného klvíristy, se bude kont v úterý v hodin v komorním sále ZUŠ zámek. Všichni jste srdeènì zváni!

8 strn 8 LISTOPAD 007 Pøíbìh Kroliny von Linsingen Morvská Tøebová Úèstníci letošního zájezdu do Blnsk n Nový hrd, poøádného komisí pmátkové péèe muzeem, si n Blnenském zámku pøipomnìli romntický pøíbìh Kroliny von Linsingen, ve kterém hrje epizodní roli i mìsto Morvská Tøebová. Krolin von Linsingen, resp. její první syn jeho potomci si mohli èinit nárok n britský královský trùn. Ve skuteènosti se všk jejich život odvíjel zcel jink. stvu podobného smrti. Nìkolik pøivolných lékøù ji prohlásilo z mrtvou, jen nejmldší z nich nbádl k optrnosti prosdil odložení pohøbu. Teprve po tøech týdnech zdánlivé smrti se Krolin zèl zotvovt. Z vdìènosti se z lékøe, který ji zchránil pøed pohøbením zživ, dr. Adolf Meineke, provdl. Odešl s ním do Berlín potom do Blnsk. Mìl s ním dceru syn, který všk zemøel jko dvnáctiletý. Krolin Morvská Tøebová Dr. Meineke, který vystudovl kromì medicíny i chemii, pùsobil krátce v blnenských železárnách, odkud v roce 1811 pro osobní neshody odešel. Rozhodovl se mezi prcí pro hrbìte Mistrovského ve Vídni, jejíž získání všk bylo nejisté, jkýmsi blíže neurèeným podnikáním v Morvské Tøebové. oznèen jko mnželk pn Adolf Meineke, doktor medicíny, z Hildesheimu. Ze zápisu se tedy opìt nic o Meinekovì postvení v Morvské Tøebové nedovídáme. Jeho zdejší podnik (snd lékárn nebo brvírn?) zøejmì definitivnì zkrchovl v roce Meineke odešel do Letovic, kde prcovl jko brvíø v továrnì n hedvábí. Ndále tké spoluprcovl se zetìm v Blnsku. Roku 1818 se stl kustodem Frntiškov muze v Brnì, zloženého rovnìž Hugem Frntiškem ze Slmu. Zemøel 0. øíjn 186. Osudy Kroliny von Linsingen pøipomíná náhrobní desk u kostel v Blnsku nìkolik literárních dìl, z nichž nejnovìjší je publikce Vldimír Polák Mohl být nglickou královnou, Blnsko Tto práce uvádí tké èeské pøekldy všech dodnes dostupných dopisù i komentáøù k nim dlších Zámek v Blnsku, kde Krolin prožil poslední dny svého život Podobnì jko o nìco mldší pøíbìh Anny Gläserové Josef Herkner je tké tento pøíbìh zložen n tiskem vydné komentáøem optøené korespondenci nìkterých jeho protgonistù. Èást údjù z dopisù se podøilo ovìøit nebo i upøesnit doplnit, nìkteré události všk zùstávjí dodnes jen nznèeny. Krolin, princ Vilém Jindøich jejich syn Krolin von Linsingen se nrodil 7. listopdu 1768 v nìmeckém mìstì Hildesheimu, pozdìji žil s rodinou v Hnnoveru. Její otec byl vysokým dùstojníkem ve službách britského krále Jiøího III. (tøetího v ødì pnovníkù britsko-hnnoverské unie). 13. dubn 1790 pøišel tehdy pìtdvcetiletý králùv syn, princ Vilém Jindøich, vévod z Clrence do Hnnoveru, kde n nìj mìl dohlížet Krolínin otec. V létì téhož roku se do sebe Vilém s Krolinou zmilovli 1. srpn 1791 uzvøeli tjný, zøejmì všk podle zákon pltný sòtek (v lesní kpli byli pøed svìdky oddáni protestntským knìzem). Jejich rodièe byli s touto skuteèností seznámeni, teprve když Krolin otìhotnìl. Královští rodièe nepøipustili možnost, že by ji nìkdy uznli jko svou snchu (nebyl to osttnì první pokus Vilém Jindøich o nerovný sòtek), Krolin se proto prince dobrovolnì zøekl. I když princ údjnì mnželku zpøíshl, by nedl souhls k rozvodu, stnovisko královské rodiny rozhodlo. Princ se vrátil k fvoritce mezi svými milenkmi, irské hereèce Doøe Jordns, mìl s ní nìkolik dìtí, o které se peèlivì strl. Zároveò se všk pokoušel o obnovení kontktu s Krolinou po rozchodu s Dorou Jordns v roce 1811 dokonce pøijel do Brn, by Krolinu vyhledl. K setkání všk nedošlo. Krolin 1. listopdu 179 pøedèsnì porodil syn. Jí i princi bylo øeèeno, že dítì zemøelo; existují všk dùvody k pøedpokldu, že chlpec pøežil byl osvojen židovskou rodinou. Dostl jméno Josef Meyer, vystudovl obor jezdectví n univerzitì v Göttingen stl se vojákem. V roce 1819 byl pøevelen k husrskému pluku v Hnnoveru jeho pøímým ndøízeným se stl jeho strýc Krolinin brtr. Když se Josef Meyer dovìdìl, že není skuteèným synem židovských rodièù, dl se pokøtít. Byl dvkrát žent, z prvního mnželství mìl dceru, z druhého tøi syny. Údjnì zchovávl nprostou lojlitu ke královskému dvoru proto i od svých synù vyždovl mlèení o jejich skuteèném pùvodu. Krolin Adolf Meineke Krolin mìl køehké zdrví. V roce 1795 updl v dùsledku vážného horeèntého onemocnìní do V souèsné dobì probíhá rekonstrukce blnenského zámku 7. ledn 1811 píše Meineke strohrbìti Hugovi Frntiškovi ze Slmu, mjiteli blnenských železáren: právì nyní je v Tøebové byt k pronjmutí. Byl jsem tm krátce pøed cestou sem [do Vídnì]. V dlším dopise z 1. ledn uvádí: Rozhodl jsem se pro Tøebovou, kždopádnì le se nevzdt zcel Vídnì. 19. ledn 1811 píše hrbìti Krolin: Meineke má se nyní urèitì, nejpozdìji pøed prvním, vyprvit do Morvské Tøebové, já musím jeho dùvody schválit, pokud jim rozumím. Mohu tm snd nyní dle plánu svého muže njmout vhodný dùm nkoupit zásobu velmi dobrého plivového døíví, le vìc spìchá mnì chybí prostøedky ji provést. 3. dubn 1811 dr. Meineke skuteènì odchází s mnželkou dcerou do Morvské Tøebové. O pobytu rodiny v Morvské Tøebové svìdèí jen dopisy, které odtud byly odeslány. První dopis z Morvské Tøebové posll Adolf Meineke strohrbìti ze Slmu 7. kvìtn Stejného dne mu psl i Krolin. Dlší známý dopis dr. Meinekeho je z 11. bøezn Žádný z tìchto dopisù neobshuje informce o životì rodiny ni o podniku v Morvské Tøebové. Poslední známý dopis odeslný z Morvské Tøebové je dtovný 5. kvìtn V prùbìhu morvskotøebovského pobytu rodiny, 30. bøezn 1813, došlo i ke sòtku dcery Jindøišky (Henrietty) s Krlem Teubnerem, zmìstnncem od roku 1816 správcem blnenských železáren. Snoubenci byli nektolíci, svtb se proto konl v Knínicích. Mtrièní zápis uvádí jko otce nevìsty Adolf Meineke, doktor lékárenské vìdy v Morvské Tøebové. Když Krolin roku 1815 pøi návštìvì dcery n blnenském zámku zemøel, byl v mtrièním zápise souvisejících textù vydných v 19. století. Vldimír Polák je doplnil o výsledky vlstního bádání, zejmén pokud jde o osudy Krolinin syn. Z jeho publikce byly èerpány témìø všechny informce uvedené v tomto pøíspìvku. -jm- Okénko ZUŠ Mor. Tøebová Zámecké nám. 1/185, Mor. Tøebová; Tel: ; Emil: LAMPIONOVÝ PRÙVOD Žáci literárnì drmtického oddìlení se ktivnì podíleli n kci, kterou v rámci Týdne knihoven poøádl tøebovská knihovn Ldislv z Boskovic. N lmpionový prùvod, který prošel mìstem, èeklo n nádvoøí zámku pøekvpení v podobì obøích lmpionù, ze kterých se vyklubli ètenáøi ètenáøky pohádkových hádnek. PODZIM OVOCE - ZELENINA Kdo by se nechtìl necht unést nádherou podzimu, pestrou smìsicí brev chutí pøírodních plodù! I letos jsme mohli vnímt koncentrovnou tmosféru tohoto roèního období n výstvì ve dvornì mìstského muze. Tké tentokrát pøispìlo k jejímu úspìchu svými prcemi výtvrné oddìlení zákldní umìlecké školy. Snd se doèkáme i toho, že tu brevnou krásu budeme moci v místním tisku vychutnt tké brevnì.

9 LISTOPAD 007 strn 9 Øímskoktolická frnost Morvská Tøebová Øímskoktolická frnost Morvská Tøebová Kostelní nám. è. 3, Mor.Tøebová Tel: ; e-mil: Duchovní správce: P. Frntišek Brtolomìj Urig OFM, Svitvská 5, M. Tøebová Poød bohoslužeb Po 9.00 hod. - klášterní kostel Ut hod. - klášterní kostel St hod. - klášterní kostel Èt hod. - klášt. kostel (mše sv. pro dìti) Pá So hod. - klášterní kostel 7.00 hod. - klášterní kostel hod. - klášterní kostel Ne 8.30 hod. - frní kostel hod. - klášterní kostel Dne. 11. Pmátk zesnulých - Mše sv. v 17:00 hod. v høbitovním kostele n Køížovém vrchu. Oblstní chrit informuje: Posláním chrity je uvádìt do život køes nskou lásku, která slouží potøebným. Podle sv. Jkub máme víru ukzovt pøedevším svými skutky. A dobrý strom se pozná podle ovoce. Køes nské spoleèenství poznáme podle toho, že v nìm nikdo nemá nedosttek, což neznmená bohtství, le pøítomnost lásky, která umí vidìt potøebné rozdìlit se s nimi. Kždým skutkem lásky, která umí vidìt v potøebném Krist pomoci mu, roste i vír. Mons. Jn Grubner, rcibiskup olomoucký metropolit morvský Humnitární štník je otevøen kždý pátek od 15:00 hod. do 17:00 hod. n føe n Kostelní námìstí. Sebrné štstvo odebírá Dikonie Broumov, jejíž nosnou èinností je práce s drovným textilem dlšími vìcmi. Dikonie Broumov díky pochopení pomoci desítek tisíc dárcù sbírá ošcení jk ve vlstních støediscích, tk z pomoci stovek dobrovolníkù, kteøí drovné vìci shromždují. Orgnizce tk získává nejen mteriál pro poskytování bezprostøední pomoci, le dlší mteriál, který umožòuje hlvní sociální projekty, tj. vytváøení prcovních pøíležitostí pro ty, kteøí by jink práci jen tìžko nšli. V hlvním prcovišti v Broumovì se mteriál dále tøídí použitelné ošcení slouží jko pomoc pro sociálnì slbé potøebné v krizových situcích. Setkání seniorù bude Tentokrát si pøi kávièce budeme povídt o nìkterých úsklích nového zákon è. 108 o sociálních službách. Npø. o podmínkách získání pøíspìvku n sociální službu z pøítomnosti sociální prcovnice. Denní stcionáø pro mentálnì zdrvotnì postižené Domeèek n Svitvské è. 44 /nproti Penny Jevíèská 55, Mor. Tøebová, , tel , web: Stolní tenis pro družstv tøíd tøíd od 14:00 hodin hl TJ Slovn Týden boje proti drogám, kce urèená pro 1. stupeò ZŠ, podrobnosti n propozicích. Školy svoji úèst z orgnizèních dùvodù pøedem telefonicky nhlásí Triky s triky korálkové hrátky, od 15:30 hod. v DDM, frická btik, doplnìk z korálkù. S sebou: bílé nebo jednobrevné bvlnìné trièko svìtlejší brvy, prcovní odìv, pøezùvky, 0 Kè. Zkonèení cc v 18:00 hod. Úèst závznì nhlásit do Kermická díln pro ZŠ, více v propozicích zslných školám Studentské schody trdièní bìh žákù ZŠ SŠ ke Dni boje z svobodu demokrcii, podrobnosti v propozicích Obvod Hlová kopná od 8:30 v tìlocviènì I.ZŠ (pro 6.-7.tøídu termín: leden) Adventní vìnce, od 15:30 hod. v DDM. S sebou: polyst. kroužek, 4 svíèky + bodce, pøízdob stuhy dle fntzie, pøezùvky, 0 Kè. Zkonèení cc v 18:30 hod.úèst závznì nhlásit do Krás podzimu, výtvrná soutìž pro MŠ, ZŠ, SŠ. Více v propozicích Z ledovou krou kce pro tøídy ZŠ n zimním stdionu, podrobnosti v propozicích. Prcovníci DDM Církve Dùm dìtí mládeže Mrketu/ je otevøen kždý den od 7:00 do 15:30 hod. V pøípdì dotzù, eventuálnì Všeho zájmu o nše služby jsme Vám kždý den k dispozici n tel. è , Dostálová Ludmil, vedoucí Stcionáøe. Git Horèíková, øeditelk chrity Èeskobrtrská církev evngelická Svitvská 45, tel.: pondìlí - biblic. hod , domov dùchodcù ètvrtek - náboženství pro dìti , n føe ètvrtek - biblic. hod , sál n føe nedìle - bohoslužby , sál n føe Zpráv o èinnosti mteøského centr Sluníèko z rok 007 Mteøské centrum Sluníèko n Kostelním nám. è. 3 ve frní budovì ndále provozuje rùzné ktivity slouží pøedevším mminkám z nšeho mìst, které jsou se svými dìtmi n mteøské dovolené. Do Sluníèk chodí rády, o èemž svìdèí jejich stále zvyšující se návštìvnost. Jsou dny, kdy centrum tzv. prská ve švech. Od záøí jsme zmìnili provozní dobu centr, která je v pondìlí :00 hod. odpoledne hod. Ve støedu je otevøeno pouze dopoledne 9.00 hod hod. K tomuto optøení jsme pøistoupili z dùvodu neustálého zvyšování provozních nákldù n vytápìní, elektøinu vodu v souvislosti se zvyšováním cen u dodvtelù z tyto služby, v koneèném dùsledku z nedosttku finnèních prostøedkù frnosti. N provoz v letošním roce nám pøispìlo mìsto Morvská Tøebová èástkou Kè Prdubický krj nám poskytl dotci Kè. I touto cestou jim chceme podìkovt vìøíme v dlší spolupráci. N zèátku roku 007 se v M. Tøebové uskuteènilo setkání zástupcù mteøských center Prdubického krje. Zde jsme mìli pøíležitost ukázt osttním kolegùm, jk prcujeme zástupkynì prdubických mteøských center ocenil pøíjemnou domácí tmosféru, která pnovl pøi tomto setkání. Díky inicitivì jednoho ttínk se v rámci kce Zpojení otcù o dìní mt.center konl besed n tém Bezpeènost pøi cestování s dìtmi. Mminky živì diskutovly s regionálním zástupcem BESIP pnem Èížkem o této problemtice. Dìti si odnesly zjímvé letáky, smolepky tké gumovou hrèku pásovce Eliho, který je má doprovázet cestou utem. O letních prázdninách se nìkteré rodiny zúèstnily spoleèné dovolené s pìkným progrmem pro dìti i dospìlé n Hostýnských vrších. Ndále se kždý ètvrtek koná cvièení pro tìhotné ženy s pní Netolickou. Do konce roku chystáme Mikuláše, divdélko, vánoèní dílny dlší kce. Dniel Opletlová, frntiškánský klášter Dìti se zpojily do ekokce Jednou z kcí bylo i rozlouèení s létem s názvem Zpátky n stromy, jejíž náplní byl soutìžnì nuèná stnovištì využívjící pouze pøírodní mteriál, jko je døevo, seno, pøírodní vlákn, ppír hlín. Protikldem upozoròujícím n nezbytnost tøídìní odpdu bylo stnovištì s plstovými nfukovcími blónky. Dlší z ødy kcí byl podzimí ekologická stezk DEN STROMU. Stnovištì v pøírodì se zmìøil n ohrožování pùdy, vodních zdrojù, zvíøt rostlin. Tìchto i dlších kcí, které DDM prvidelnì orgnizuje, se zúèstòují dìti MŠ, ZŠ široká veøejnost. Doufáme, že se nám touto èinností døí pøispìt k uchování pøírody jejich zdrojù i pro dlší generce. Brbor Dvidová Besed se spisovtelkou Vìrou Noskovou Bìhem Týdne knihoven nvštívil Morvskou Tøebovou spisovtelk Vìr Nosková, která byl z svou knihu Bereme, co je, nominován n udìlení literární ceny Mgnesi Liter 006. Spisovtelk Vìr Nosková (vlevo) s øeditelkou Mìstské knihovny v Morvské Tøebové Besed se uskuteènil ve ètvrtek pro své ètenáøe ji uspoøádl Mìstská knihovn Ldislv z Boskovic v Morvské Tøebové. Návštìvníci si nejprve vyposlechli úryvky z její knihy fejetonù A holky nepláèou románu Obszeno. Potom následovl ød otázek n utorèinu tvorbu, biogrfii práci v Èeském klubu skeptikù (Sisyfos). Vìr Nosková pøítomné posluchèe ntolik zujl, že si ød z nich pøi besedì její knihy koupil nechl si je od utorky podepst. Ludmil Koláèková, øeditelk knihovny Mìstská knihovn Ldislv z Boskovic Zámecké nám. 1, Morvská Tøebová, Tel: , e-mil: Olejomlby Mrie Vculíkové Výstv obrzù morvskotøebovské výtvrnice uèitelky speciální školy. Otevøeno po-èt: , so: hod Dny poezie Výstv èeské svìtové poezie k 9. roèníku celostátní kce Den poezie, prostory MìK, pøístupno v pùjèovní dobì Studentské týdny Pro nové ètenáøe registrce n r. 007 zdrm, výstv n tém: Student 1. století hrmonie tìl duch. Výbìr litertury o zdrvém životním stylu, klokgthii, dále ukázky beletrie, která se ète n prestižní pržské škole PORG. Pøístupno v pùjèovní dobì knihovny Veèer pøi svíèkách 17. setkání zèínjících utorù milovníkù litertury poezie. Zèátek v hod. v MìK Au-pir v Nìmecku Irsku O reáliích obou zemí vlstních zkušenostech bude vyprávìt Mgr. Iv Tesøíková, bývlá studentk morvskotøebovského gymnázi. Zèátek v hod. v mìstské knihovnì. Knihovn dìtem Tvoøivé støedy Podzimní strom Prvìké zvíøe Koníèek Adventní klendáø Zèátek vždy v 15 hod. v dìtském oddìlení MìK. PODÌKOVÁNÍ Mìstská knihovn Ldislv z Boskovic dìkuje divdelnímu souboru J. K. Tyl z ztvárnìní pohádky Josef Èpk Jk pejsek koèièk myli podlhu, kterou pøedvedl pøed zhájením lmpiónového prùvodu konného dne Podìkování ptøí rovnìž drmtickému oddìlení ZUŠ z pøíprvu progrmu pro dìti n zámku mìstské policii, která dbl n bezpeènost mlých úèstníkù.

10 strn 10 LISTOPAD 007 Zdrvá výživ, krok k dlšímu životu Rjètový džus s bílým jogurtem slzený mlinovým jogurtem, zeleninové špízy s jogurtovým dressingem nebo tìstovinové sláty s rjèty èesnekem. Tk to jsou lhùdky, které v pátek n Den zdrvé výživy nbízely studentky integrovné støední školy n morvskotøebovském námìstí. Moc nám to chutná, i pøes to že jsme spíše n mso. Hlvnì ty zeleninové špízky jsou vynikjící, usmívjí se mnželé Prokopovi. Kromì ukázek z kuchynì zdrvé výživy, pøedvedly dìvèt rùzné typy vyøezávného ovoce zeleniny. Pvlín Horáèková, tisková mluvèí mìst Milé setkání n gymnáziu Jsem hrdý, že jsem mohl v poèátcích být rdou nápomocen Emilovi, ze kterého se snd i moji skromnou zásluhou stl legendární bìžec, který ve svìtì proslvil nši lehkou tletiku i nši zemi. Toto jsou slov JUDr. Jn Hluzy, hrdiny knihy Trénovl jsem Emil, jejíž utor PhDr. Oldøich Koudelk pøišel pøedstvit nšim mturntùm jednk svou knihu, le hlvnì legendu nší meziváleèné tletiky, Jn Hluzu. Kriéru tohoto bìžce ukonèil rok 1948, kdy byl uvìznìn stl se nepøijtelným pro komunistický režim. Z Jníèk vyzøuje mimoøádné lidství, pevná vír optimismus. Nelehké životní osudy mu zbrázdily tváø, le nikdy nelitovl nelituje toho, jk žil. Mohl mít sportovní svìtskou slávu bezproblémový život Pro svou skromnost, stteènost èest, pro svùj celkový postoj ke svìtu by mohl být vzorem pro všechny. Dìkujeme utorovi knihy Mìstské knihovnì Ldislv z Boskovic z milé setkání. Uèitelé Gymnázi Morvská Tøebová Trénovl jsem Emil... V úterý dne pøijel pøedstvit do Morvské Tøebové svou knihu Trénovl jsem Emil spisovtel publicist Oldøich Koudelk. Dopoledne jeho vyprávìní o prvním jediném trenérovi Emil Zátopk, pnu JUDr. Jnu Hluzovi, vyposlechli se zujetím studenti mturitních roèníkù gymnázi. Mldí posluchèi mìli pøíležitost poznt, jk se do osudù obou sportovcù promítly historické události 0. století. svìtová válk, komunistický puè 1948 vpád vojsk Vršvské smlouvy do Èeskoslovensk v roce Odpolední besed byl urèen veøejnosti uskuteènil se ve spoleèenském sále sociálních služeb. Obì kce uspoøádl Mìstská knihovn Ldislv z Boskovic v Morvské Tøebové v rámci Týdne knihoven. Ludmil Koláèková Evropský týden mobility v Domovì pro seniory Tké v letošním roce se obyvtelé Domov pro seniory zpojili do kce Evropský týden mobility. Z historií mìst bez briér, jsme se vydli ve støedu I pøes chldné poèsí jsme nvštívili význmná historická míst nšeho mìst Ltinskou školu, Loretánskou kpli u kostel Nnebevzetí Pnny Mrie, zámek, námìstí, kde jsme se dozvìdìli o historií nìkterých domù morového sloupu. N cestì z historií mìst nás provázel pøedsed komise pmátkové péèe mìst pn Miloslv Kužílek. V tento den nás doprovodilo 11 studentù SIŠ, kteøí v nšem zøízení vykonávjí odbornou prxi. Všech 39 úèstníkù (klienti Domov pro seniory, klienti Stcionáøe Domeèek studenti) bylo n závìr odmìnìno sldkostí od Zdrvého mìst Morvská Tøebová. Dìkuji všem, kteøí s námi strávili toto støedeèní dopoledne, tìším se n pøíští vycházku z poznáním. Bc. Romn Holsová Medzinárodný tábor pre študentov Spoloènos èesko-nemeckého porozumeni Wlther Hensel orgnizovl jzykový tábor pre študentov. Tento rok s tábor uskutoènil v Èeskej republike v Morvskej Tøebovej. Stretli s tu študenti nielen zo Slovensk, le j Morváci Èesi, Nemci zo Stufenbergu, Mïri z Trjnu Rkúšni. Slovensko zstupovli študenti z Gymnázi Andrej Kme, ktorým s po prvý krát nskytl tkáto výborná možnos vyskúš si svoje znlosti z cudzieho jzyk, le j zlepši si svoje nedosttky. Keïže tkýto jzykový tábor ponúk hlvne možnos zlepšeni s v cudzom jzyku, dorozumievcím jzykom bol nemèin. Vek úèstníkov s pohybovl od 15 do 19 rokov ubytovnie im zbezpeèil internát integrovnej strednej školy. Morvská Tøebová je pekné mesto, ktoré ponúk ve¾ možností n spoznávnie prírodných krás le j kultúry. Aby s študenti s mestom lepšie zoznámili bol pre nich priprvená sú ž. Družstvá boli smozrejme miešné, by si tkto lepšie mohli vyskúš svoje zruènosti v nemeckom jzyku. Toto všk nebol ib jedn kci, ktorou si orgnizátori študentov získli. Progrm bol bohtý. Jedným zo zujímvých výletov s stl návštev Punkevní jskyne, kde si prezreli známu prieps Mcochu. Nvštívili j krásny renesnèný zámok v Litomyšli, prehlidli si Brno nechýbli ni túry do okoli Morvskej Tøebovej. V zámku v Litomyšli s im ve¾mi páèilo j vïk skvelej sprievodkyni. K njtrktívnejším njzujímvejším výletom urèite ptrilo lnové centrum rfting n rieke Punkv. Vyskúšli si tkto nielen svoje sily n vode le j n horolezeckej stene. Kždému urèite pdol vhod rfting. Prispel k novým zážitkom le j k príjemnému ochldeniu n vode. Nezostli suchí, pretože splvovnie mendrov bolo nároèné. Príjemným osviežením v letných horúèvách s stl quprk, Morvskotøebovský víceboj Sobotní ráno nás pøivítlo vlídnou tváøí. Po pøedcházejícím dešti zimì nebylo ni pmátky. Pøíznivci tletiky v poètu 43 úèstníkù (37 mužù, 6 žen) si pøišli n své, vícebojøská soutìž, jehož V. roèník probíhl, trvl témìø 10 hodin. Díky otevøení ktegorie do let se zvýšil sportovní úroveò (sedm v první desítce celkového poødí) pøedevším obsdili prvních šest míst bsolutního poødí. Nvíc boj o celkové prvenství rozhodovl Vlevo M. Hvlík, vprvo M. Neès pøi bìhu n 00 m ž závìreèná disciplín k vidìní byl ød skvìlých individuálních výkonù. Dv závodníci získli více jk 5000 bodù osm závodníkù pøekonlo hrnici 4000 bodù (loni pouze tøi pøes 4000 bodù). Putovní pohár do svých rukou obdržel Michel Hvlík. Absolutní poødí: Muži: 1. Hvlík Michel 5403 b.;. Neès Miloslv 506 b., 3. Èástk Lukáš 4898 b., 4. Niedob 4859 b., 5. Mtušk 4519 b., 6. Seknin 4313 b., 7. Peøin M. (vítìz IV. roè.) 46 b., 8. Pvliš R. (vítìz II. roè.) 43 b., 9. Šmerl 4096 b., 10. Pvliš M b. Ženy: 1. Mrvová Petr 434 b.,. Pøilová Nikol 418 b., 3. Kopecká Rdk 4195 b., 4. Èerná 354 b., 5. Schneiderová 546 b., 6. Štìpøová 1583 b. Vítìzové jednotlivých ktegorií: M do let: Hvlík Michel b. M 3-35 let: Peøin Mrtin - 46 b. M let: Pvliš Rdek - 43 b. M nd 45 let: Šmerl Miloslv b. Ž do let: Mrvová Petr b. Ž nd 40 let: Èerná Ivn b. Z ceny dìkujeme sponzorùm Internetový obchod Guest port Bruntál Èeská pojiš ovn ve spolupráci s Èeskou poštou zároveò se tìšíme n pøíští roèník. kde trávievli vo¾né poobedi. Okrem Brn nvštívili tktiež Olomouc. Nši študenti boli s ubytovním spokojní. A k j mlo nejké chyby sú preds len zvyknutí. Ani n Slovensku to nie je n internátoch všetko výborné. Strvovnie bolo vo forme švédskych stolov. Po celom dlhom týždni nsledovl spitoèná cest domov. Niektorým bolo možno j ¾úto, le s j tešili domov. Nkoniec, niesli si so sebou kopec nezbudnute¾ných zážitkov. Tkéto tábory sú pre študentov urèite ve¾kým prínosom. Potvrdili to j smi študenti. Tkýto tábor urèite prispiev k nielen zlepšeniu s v cudzom jzyku le j spoznniu iných kultúr prírodných krás. N budúci rok s bude medzinárodný tábor kon v Mïrsku, kde s môžu študenti znovu spolu stretnú preži tké pekné prázdniny ko prežili v Morvskej Tøebovej. Vedenie Gymnázi A. Kme v Bnskej Štivnici študenti touto cestou ïkujú pni Irene Kuncovej pánovi Ivnovi Viktoøíkovi zo Spoloènosti èesko-nemeckého porozumeni z usporidnie tohto zujímvého tábor. Mrtin Štefnková Mrtin Koneèná, Gymnázium Andrej Kme Bnská Štivnic Fyzický ètyøboj n Speciální škole Trdièní soutìže ve fyzické zdtnosti se tké v letošním školním roce zúèstnil velký poèet žákù. Žáci byli rozdìleni do dvou ktegorií dle roèníkù. Všichni soutìžící si zslouží podìkování z bojovnost pøedvedené výkony. Výsledky ktegorie A (5., tøíd H, D) 1. Dominik Drdúl,. Josef Cin, 3. Ldislv Žïárek 1. Kristýn Urbnová,. Ann Kováèová, 3. Adél Bernreiterová ktegorie B (8. 9. tøíd H, D) 1. Rdek Stejskl,. Jroslv Nárožný, 3. Jn Sojm 1. Veronik Ševèíková,. Pvlín Siváková, 3. Romn Podmnická Absolutními vítìzi fyzického ètyøboje bez rozdílu vìku se stli Rdek Stejskl Veronik Ševèíková. Mgr. Miroslv Muselík, uèitel spec. školy Progrm èinnosti KÈT Sobot Pìší výlet Pøes Hušák z Jevíèk do Mor. Tøebové. Srz zájemcù v 8.40 hod. n nádrží ÈD. Návrt v odpoledních hodinách.. Støed Pøátelské posezení v klubovnì odboru KÈT od hod. Upøesnìní progrmu n prosinec pøíprv plánu n rok 008. Sobot Vlkový zájezd n pìší putování Z posledním puchýøem do Blnsk. Srz zájemcù v 6.40 hod. n nádrží ÈD. Pøedpokládná délk trsy z Blnsk n hrd Blnsek k Punkevním jeskyním cc 15 km. Návrt vlkem do hod. Sobot Výletová hr pro dìti Nebojte se stršidel. Srz n Køížovém vrchu z Obødní síní v dobì od do hod. Doporuèuje se proto rozložit pøíchod n strt v tomto èsovém intervlu, protože skupinky budou vysílné n tr po 10 minutách. Nedìle Ukonèení cykloturistické sezóny vyjížïk n kole do Hrnièek. Srz zájemcù v 1.30 hod. u utobus. nádrží. Dlší pøípdné doplnìní progrmu bude vès zveøejnìné ve vývìsní skøíòce odboru n ul. Brnìnská.

11 LISTOPAD 007 strn 11 Fotblisté v závìru podzimu polevili Soutìžní roèník 007/008 se blíží k podzimní pøestávce. Bbí léto je z námi chldná rán i podveèery jkoby ochldily výkonnost fotblistù,. T tm je jejich herní výrz pohodový, form všk kolísvá, støelci se opìt hledjí. Výsledky jsou jko n houpèce - jednou solidní výkon chvilkový pobyt v klidných vodách, ve chvíli, kdy má být potvrzen vzestup, pøijde neèekná prohr vystøízlivìní. Prùbìh sezony totiž slibovl víc. Nejlépe si vedou strší žáci béèko. Cink M.. Stnìk T. pøi utkání proti Letohrdu B N zákldì neuspokojivých výsledkù v mužstvu A mužù byl odvolán relizèní tým A mužù. Trenér Miln Nekudu jeho sistent Petr Štník vystøídl trenérská dvojice Mrtin Potáèek Petr Štník. Vedoucího mužstv Václv Procházku pk nhrdil Jiøí Bílý mldší. V zimní pøestávce bude vedení oddílu hledt n pozici hlvního trenér A mužù nového kndidát. A muži (krjský pøebor P.k.), 16 úèstníkù Prchovice - A muži 1 : 6 (0:1) Kšpr, Aberle, Strouhl,Štník P. A muži - Dobøíkov : (:1) Kšpr, Cink M. (PK) Vysoké Mýto - A muži 3 : 0 (:0) A muži - Letohrd B 0 : (0:0) Lnškroun - A muži 1 : 1 (0:1) Štník P. Prùb. poødí: 10. místo :3 15bodù B muži (1.b tøíd skupin B P.k.),14 úèstníkù B muži - Horní Újezd 5 : 1 (3:0) Švnd, Horák, Tesolin, Stnìk Ústí n/orl B - B muži 1 : 0 (0:0) B muži - V.Mýto B 3 : (1:1) Horák, Strouhl, Sedláèek M. Rychnov - B muži. 1 (0:0) Štník P. B muži - Zámrsk 4 : 4 (3:) Horák 3, Fikr Prùb. poødí: 4.místo :1 17 bodù C muži (III. tøíd Svitvsk), 16 úèstníkù C muži - Tøebøov 0 : 3 (0:) C muži - Jedlová 4 : 4 (1:) Stnìk, Cink P., Sedláèek M., Stnìk, Tesolin Hrdec n/v.b - C muži 3 : 0 (:0) C muži - Jnov B 4 : 1 (:0) Švnd, Cink M., Fikr, Kudyn Všem korfblovým fnouškùm Jsem velice rád, že vás mohu informovt o dìní v nšem klubu nejen o nìm. Jk si víte, korfblová sezón již zèl. Dorostenci vstoupili do nového roèníku vítìznì, porzili tým Prostìjov s Kolínem si podìlili body. Seniorský tým se v premiérovém extrligovém klání v Prostìjovì pøedstvil v dobrém svìtle i pøes prohru v obou zápsech slibuje pøíslib do budoucnosti. Nemohu tké opomenout nše mldší ndìjné korfblisty, strší žáky. Ti si v prvním kole ligy strších žákù v Náchodì lehce pordili s týmy Prostìjov, Náchod Šenov. Mldší žáci n své první utkání ještì èekjí. Vìøíme, že se budou n konci sezóny nše týmy rdovt n medilových pøíèkách. Protože si velice vážíme nšich sponzorù, fnouškù, rodièù pøátel korfblu vùbec, jko projev díkù jsme spustili nový web, který je nyní více ktulizovný, pøehlednìjší, plný ktuálních zpráv, videí, fotogrfií dlších zjímvých informcí. I vy smi mùžete vkládt vlstní komentáøe ke èlánkùm. Nše nové internetové stránky nleznete n internetové drese Co vše mùžete njít n nšem webu? Pozvánku n finálový den korfblového mistrovství svìt v Brnì, kde se v èeském národním dresu pøedství morvskotøebovský rodák Jiøí Ježek. Pojeïte s námi fndit! Pozvánky n nše domácí zápsy. Fotosoutìž - hlsujte pro nejhezèí fotogrfie vyhrjte tøi vítìzné fotogrfie! Zprávy ze zápsù. Mìsíèník nšeho oddílu, který vydáváme vždy n zèátku kždého mìsíce. Fotky ze zápsù, vide. Podpoøte náš klub návštìvou nšich internetových stránek bìhem utkání, budeme velice rádi! Dìkujeme! Z KC M. Tøebová, Bc. Pvel Jeøábek Jevíèko B - C muži 1 : 1 (0:0) Širùèek C muži - Chornice 4 : 1 (3:0) Klus, Sedláèek M., Fikr Prùb. poødí: 6.místo :4 18 bodù Dorost (krjský pøebor P.k.), 14 úèstníkù Tesl Pce - Dorost st. 5 : 1 (1:1) Zemánek Dorost st. - Vysoké Mýto1 :0 (1:0) Polák R. Dorost st. - Ústí n/orl 3 : 1 (:0 Zemánek, Klus Hlinsko - Dorost st. 3 : 0 (:0) Dorost st. - Tøemošnice 6 : 1 (1:1) Polák, Zemánek, Hvlík L., Brycht, Kozák, Klus Prùb. poødí: 5.místo : 18 bodù Tesl Pce - Dorost ml. 5 : 1 (3:1) Žouželk Dorost ml. - Vys. Mýto 4: 0 (3:0) Kozák 3, Krenr Dorost ml. - Ústí n/orl. 4 : 3 Eliáš, Kozák, Brycht, Zemánek Hlinsko - Dorost ml. : (0:1) Brycht O., Eliáš L. Dorost ml. - Tøemošnice 1 : 0 (0:0) Kozák Prùb. poødí: 6.místo :4 17 bodù Žáci (krjský pøebor P.k.), 14 úèstníkù Žáci st. - FK AS Pce B : 3 (1:3) Holub Junior Chrst - Žáci st. 3 : (1:1) Holub Hlinsko - Žáci st. 1 : (0:0) Grulich, Holub Žáci st. - AFK Chrudim B 3:1 (:0) Holub, Grupách, Coufl Tøemošnice - Žáci st. 1 : (1:0) Coufl Prùb. poødí: 3. místo : 16 4 bodù Žáci ml. - FK AS Pce B 0 : 10 (0:6) Junior Chrst - Žáci st. 1 : 4 (0:1) Štyndl, Tesolin, Diviš Hlinsko - Žáci ml. 7 : 1 (4:0) Štyndl Žáci ml. - AFK Chrudim B :5 (0:) Tesolin Tøemošnice - Žáci ml. 1 : 0 (0:0) Prùb. poødí: 1. místo :44 6 bodù Listopdová pozvánk n stdion SKP :15 B muži - Sloupnice Kösso florbl Po šesti vítìzných sezonách v regionální mtérské soutìži ve Velkých Optovicích se morvskotøebovský mtérský klub Kõsso pøihlásil do Amterské florblové ligy v Brnì 007/008. Soutìž probíhá turnjovým zpùsobem v osmi úrovních. Kõsso bylo po odstoupení jednoho z loòských úèstníkù tìsnì pøed zèátkem soutìže zøzeno do 5. ligy. Celkový poèet úèstníkù celoroèní soutìže je 64. Kždý mìsíc odehrje úèstník jeden celodenní turnj ve své lize podle bodového zisku se sestvuje z deseti turnjù celoroèní poødí. První dv týmy z ligy postupují do vyšší úrovnì nopk dv sestupují. V záøí se Kõsso pustilo do prvních bojù svoji první úèst promìnilo v plný možný bodový zisk. Neztrtilo ni jeden bod v zákldní skupinì postoupilo pøes ètvrtfinále, semifinále ž do finále, kde porzilo fvorit 5. ligy SSM Líšeò 4: pøipslo si z záøí 14 bodù do celkové tbulky. Druhé turnjové klání se konlo v líšeòské hle Kõssákùm bylo mnohem tìsnìji, èemuž nhrávl i støelecká impotence nìkterých opor, tkže ve skupinì ztrtili bod z remízu s IFN Brno, pøièemž ji Tøebovští zchròovli ž n poslední chvíli. Ètvrtfinále probìhlo opìt v støelecké køeèi teprve semifinále se silným soupeøem Outseiders bylo jednoznènìjší bylo menší vzpruhou pøed finálovým bojem s týmem SSM Líšeò. Finálový záps probìhl n velice solidní florblové úrovni. Kõsso se hned v úvodu støelecky prosdilo, le jednogólové vedení obrtem ztrtilo následovlo dlší støelecké mrtyrium, jehož dokázl kvlitní soupeø využít, když dvìm góly dokázl opltit prohru z mìsíce záøí stl se zslouženì celkovým vítìzem druhého turnje. V celkovém poødí 5. ligy se Tøebovští udrželi n prvním místì po dvou turnjích mjí dvoubodový náskok pøed SSm Líšeò. Více n //www.florblovprodejn.cz/web/index.- php?pge=fl - odkz n AFL. Sestv: Skácelík - Peškr Re., Mrv M.,Køeèek J., Vykydl J., Køeèek M., Krbùšik P., Komoò P., Èerný M., Blech D., Bureš J. Mistrovství juniorù ÈR Box má v Morvské Tøebové už dlouhých deset let (potøetí v pùlstoleté historii) pevné místo, pøedevším zásluhou neúnvného zníceného orgnizátor mecenáše Pvl Beleje. Jeho ktivity orgnizovné mezinárodní turnje jsou už trdièní záležitostí. Tké proto logicky nšel v nšem mìstì zyl juniorský šmpionát pro rok 007. Mistrovství se uskuteènilo v prostøedí renovovného kulturního domu v Boršovì. Šmpionát mìl vysokou sportovní hodnotu. Do M. Tøebové postoupili borci z nároèných kvlifikcí ze ètyø žup, tkže tu byly skuteènì špièky èeského mládežnického boxu. A bylo to hodnì znát, vyplynulo ze slov spokojeného P. Beleje. Mezi provzy se pøedstvilo bìhem sobotních vyøzovcích ètvrtfinálových semifinálových bojù v 11 váhových ktegoriích celkem 88 tvrdých juniorù, než mohli v nedìlním dopoledním progrmu velmi bouølivém reálnì usilovt o konkrétní medile. Jediný domácí zástupce Michl Pecháèek (ktegorie do 75 kg) skonèil n bronzové pøíèce. Atmosfér šmpionátu v boršovském kulturáku byl symptická. Stejnì tk líté souboje v bouølivém prostøedí, jež pøinesly spoustu drmtických okmžikù. Hodnì se líbily z nových šmpionù Mrek Špringl, který zvítìzil již v èervnu n turnji F. Helebrnd, suverénní V. Øezníèek èi O. Lkomý jiní... Mistrovské tituly získli v jednotlivých váhových ktegoriích (od 48 kg do +91 kg) P. Velký (Krviná), E. Hulliev (Prh), M. Miko (Krupk), M. Šerbn (Kromìøíž), V. Král (Brno), M. Šátek (Vítkovice), O. Lkomý (Prh), K. Tøísk (Prh), M. Špringl (Ostrv), V. Øezníèek (Prh) M.Køelin (Jièín). Dnes je vše o penìzích. Podle toho, jk se nám je podøí získt, bude se odvíjet i pozice morvskotøebovského boxu v pøíštím období, udìll teèku z zdøilým mistrovstvím P. Belej. Romn Potyš dlší fotblová str V Morvské Tøebové se objevilo v minulosti mnoho skvìlých fotblistù. Nmátkou pøipomeòme M. Kudyn, M. Aberleho, L. Soldán èi M. Potáèk nebo M. Abrhám, tè. hráèe pržské Sprty. N obzoru je dlší tlentovná hvìzd. Již v roèníku 003/004 se v dresu SK Sigm Olomouc (n hostování) upltnil Romn Potyš (1989) získl s kolektivem mistrovský titul šmpión ÈR v mldší dorostenecké ktegorii. Tehdy se tké z odmìnu podívl n turnj do dleké Brzílie... Tková pøíznivá relit jej odrzil k vyšším cílùm. Romn z tøi roky vyspìl fotblovì, dokázl, že do týmu ptøí, zejmén svou houževntostí bojovností. Pøedèil ødu tlentovných jmen, pøestože byl ve srovnání s nimi o rok mldší... Dl i dùležité brnky mìl velký podíl n dlším zisku MÈR pro Sigmu Olomouc, tentokráte z strší dorost. Ve stávjícím roèníku jeho tým je opìt v èele ligy... Romn bsolvuje v Olomouci poslední roèník støedoškolského studi, po mturitì se chystá smozøejmì n VŠ. Ví, že skloubit vrcholový sport se studiem nebude nikterk sndné, vìøí všk své vùli. Po Gmbrinus lize hodnì touží...

12 strn 1 LISTOPAD 007 Hokejisté zhájili nový roèník KL vítìzstvím N konci øíjn vstoupil hokejový oddíl do nové sezony. Pøíprv zèl v dubnu spoleènými tréninky v tìlocviènì n høišti ve Strém Mìstì. Té se kromì místních hráèù A týmu úèstnil i nše juniork. Pøespolní hráèi museli bsolvovt individuální pøíprvu. Poprvé se tým sešel v èervnu n testech všeobecné pøíprvy podle norem ÈSLH. Z dosžených výsledkù vyènívá Aleš König, který mìl výsledky n úrovni prvoligových hráèù. Všichni osttní prokázli dobrou pøiprvenost pro ndcházející sezonu. Bìhem letní pøíprvy se musel tým rozlouèit s obìm brtry Muselíky, u kterých se zrnìní z loòské sezony ukázl ntolik vážná, že budou muset podstoupit operci letošní sezon je pro nì ztrcená. Rovnìž zdrvotní problémy nedovolili L. Dosedìlovi bsolvovt letní pøíprvu. V dobì dovolených se hráèi scházeli jednou ž dvkrát týdnì ke spoleèné pøíprvì, kde šlo pøedevším o udržení trénovnosti do vstupu n led. Zèátkem záøí tým zhájil pøíprvu n ledì. Trenér se musel n ledì obejít bez nìkolik hráèù loòské sezony. P. Syrový J. Petrù ukonèili èinnost kvùli zrnìní. Tým pro novou sezonu posílí hráèi z Unièov Zbynìk Lkomý, Dvid Klíè, Romn Winkler, z Olomouce Dniel Konopèík ze Šumperku Tomáš Zhrd. Po roèní odmlce se do týmu vrátil Jkub Novotný Dvid Syrùèek. V pøíprvných zápsech nstoupili ještì tøebovští junioøi: brnkáø Lukáš Kulhvý, který pøedvedl velmi kvlitní výkon, v poli nstoupili Dvid Blech, Libor Cch, Tomáš Fltus, Jiøí Kvn, Ondøej Schneider Petr Štìpánek, kteøí pøedstvují velké ndìje tøebovského hokeje. V pøíprvì dokázli, že výkonnostnì už mjí i n velký hokej. To potvrdil tým juniorù, když v pøátelském utkání porzil mužský tým Lnškroun 8:5 n jeho ledì. Tøebovský tým mužù sehrál v pøíprvì šest zápsù se støídvými úspìchy. Do nové sezony by se mìli všichni zrnìní dát do poøádku v prvním mistrovském utkání nstoupit v nejlepším možném složení. Tým by mìl být díky novým hráèùm silnìjší než loni jeho mbice budou tkovt pøední pøíèky. Snhou vedení i hráèù smotných bude dostt se do finálové ètveøice, která se spolu utká v ply off. Zároveò pøedvedenou hrou pøitáhnout co nejvìtší poèet divákù n zimní stdion. Vždy hokej se hrje hlvnì kvùli divákùm tøebovští fnoušci ptøí k nejpoèetnìjším i nejbouølivìjším v krjské lize. Dniel Prokop Do útoèného šiku se houfovli již dávno, když zvládli pøíprvnou fázi. V mìsících záøí øíjnu vyjeli n led, by v pøíprvných pøátelských utkáních otestovli optimální složení jednotlivých formcí své reálné mbice pro sezonu 007/008. Zejmén A tým HC Slovn budu mít pomìrnì složitou situci vzhledem ke zmìnám, k nimž dochází v 1.KL (v osmièlenné skupinì nemusí být postup do ply-off jednoduchou záležitostí - pøes celky Chotìboøe, Chocnì loòský šmpión, Litomyšle, Žïáru n/s úèstník.ligy). I když v mngementu pøevžuje optimistický názor, že HC Slovn bude letos silný že vzhledem k velkému poètu úèstníkù z krje Vysoèin o postup do druhé ligy mohou usilovt ž dv týmy z nší soutìže. Litomyšl - HC Slovn 8 : 8 HC Slovn - Žïár nd Sázvou 5 : 5 HC Slovn - Litomyšl 7 : 3 HC Slovn - Hlinsko 4 : 6 Hlinsko - HC Slovn 4 : 5 Žïár n/sáz. - HC Slovn 7 : Koho uvidíte v dresu HC Slovn? Relizèní tým: Pvliš Bohumil - trenér, Burd Tomáš sistent, Štìpánek Antonín kustod Brnkøi: *Bureš Petr; Bucht Michl Hráèi v poli(obrn/útok) *Husárek Miroslv, Horák Stnislv, Morvec Lukáš, Kobz Libor, König Aleš, Kutmon Lukáš, Øehulk Mrtin, Novotný Jkub, Pzourek Lukáš, Klíè Dvid, Bláž Romn, Konopèík Dniel, Lkomý Zbynìk. Zhrd Tomáš, Dosedìl Ldislv, Hnák Robert, Hvlíèek Petr, Koláèek Miroslv, Prolek Jromír... Pokud se rozroste mrodk, dostnou se ke slovu i dlší ndìjní junioøi. Tøebovští hokejisté zhjovli n ledì reltivnì slbšího soupeøe, nicménì, ten znènì posílil potvrdil svým výkonem slov trenér B. Pvliše, že nebude v soutìži lehkých soupeøù.... HC SB Svìtlá n.s HC Slovn 1 : 4 (0:0, 0:, 1:) Brnky: Kobz,Hnák, Hromd Rozlosování :00 HC Slovn - SKLH Žïár n.s :30 HC Chrudim BHC - HC Slovn :00 HC Slovn - HC Sprtk Choceò :00 HC Slovn - HC SB Svìtlá n.s :30 HC Hlinsko - HC Slovn :00 HC Slovn - HC Litomyšl :30 HC Slovn - HC Chotìboø :00 SKLH Žïár n.s. - HC Slovn Celoroèní seriál o nejuniverzálnìjšího cyklistu Morvské Tøebové skonèil posledními dvìm závody. Silnièní èsovk jednotlivcù Tr èsovky vedl už potøetí z Linhrtic do Chornic zpìt (km) mìl odhlit definitivnì šnce fvoritù n celkové prvenství. N strtu byl sedmdesátk jezdcù, poèsí obstojné, leè chldné, i proto tr ový rekord nebyl pøekonán, by se to všeobecnì oèekávlo. Domácí správnì nbuzené fvority jk to bývá už obvyklé pøekvpil host, svitvský Pvel Kud, byl suverénnì nejrychlejší. Teprve z ním dojeli domácí jezdci v poødí Pocsi, Štìpø, Doležel dlší. Jsem potìšen, že se mi podøilo zvládnout závod tkto. Do letošního roèníku jsem se prosdil vítìzstvím, bylo by ideální jej stejným výsledkem ukonèit..., sdìlil nejlepší z domácího pelotonu Pocsi, nebo se mu ostøe nrýsovl možnost celkového vítìzství v seriálu. Zlev J. Doležel D. Orálek Z výsledkù: M1 (1 úèstníkù) 1. KUDA Pvel 33:30 Svitvy. Pocsi Sndor 34:9 3. Pukrt Rdek 34:49 Žmberk M (18 úèstníkù) 1. MAREÈEK Josef 34:1 N. Mìsto n.m.. Štìpø Petr 35:08 3. Doležel Josef 35:49 M3 (9 úèstníkù) 1. BUDIG Norbert 37:. Orner Zdenìk 37:31 Zlín 3. Durák Lubomír 37:45 M4 (3 úèstníci) 1. KUBÍN Jn 41:41. Boháè Petr 44:6 3. Štìpánek Antonín 49:6 Junioøi (6 úèstníkù) 1. TUREK Dniel 37:01 Lnškroun. Knp Zdenìk 39:15 3. Keclík Petr 40:55 Ž1 (6 úèstnic) 1. MIZEROVÁ Olg 45:30. Jelínková Petr 46:54 3. Morvcová Šárk 47:48 Ž (4 úèstnic) 1. SCHNEIDEROVÁ Bedøišk 40:49. Morvcová Vìr 44:15 3. Votøelová Rùžen 47:58 Jízd do vrchu zvršil celoroèní úsilí cyklistù Popáté byl peprnou teèkou celoroèního seriálu Cyklomn nároèný výjezd do strmého vrchu. Úèstníci se n známé lyžøské sjezdovce v poètu pdesáti zhoufovli v sobotu , by se poprli s pøevýšením 48 metrù n dvousetmetrové trti. Objektivitu zjistil souèet dvou sólo jízd kždého závodník zpøísnìné podmínky, které mìly vylouèit jkékoli spekulce (nemožnost oprvných jízd). Oprvdu tìch 5 závodníkù, kteøí se v loòském roce dojeli do finále, bylo ž pøíliš. Proto jsem uprostøed kopce vyrobili retrdovcí šiknu (tøímetrový sjezd), která jízdu do strmého vrchu uèinil technicky nároènìjším. Ale víme, že cyklisté zde pilnì trénovli, tkže to jistì zvládnou, když nepùjde jen o sílu..., poznmenl prvý s dvojice orgnizátorù (Juriš-Boháè). Mnozí právì v tìchto místech neèeknì klopýtli, vèetnì mnohých fvoritù (Štìpø, Kdidlo, Kubìnk, Berk j.), le brli své vypdnutí sportovnì. Vždy o celkovém poødí ve vìtšinì ktegorií Cyklomnu bylo již rozhodnuto. Cyklomn dorzil do cíle N trktivním podniku nechybìlo ni poèetné diváctvo z mìst, poèsí vykouzlilo pøíznivou tmosféru, kterou rozproudily zprvu dìti (od 4 let). I ony se zúèstòovly celoroènì svého Cyklománk, s obrovským ndšením rdostí ze získných cen. Podle dosžených bodù nejlepšími byli Rotterová Anet, Rotter Michl Orálková Kmil. Vzornì Cyklománk dirigovl Jn Hrbtová: Moc mì tìší, že dìti mjí velký stále vìtší zájem... Finále bylo dlouhou stíhcí jízdou Doležel. Díky inovcím mìl hlvní soutìž vìtší spád i npìtí... V prvním kole projelo cílovou metu celkem 13 jezdcù, z toho dv junioøi, v kole druhém devìt cyklistù. Finále mìlo sedmihlvé obszení bylo velmi drmtické npínvé. Doležel se toužil po stisfkci z neúspìch v silnièní èsovce doèkl se.. V prlelní jízdì vyrzil od strtu jko blesk, èímž pøekvpil soupeøe; ti nedokázli bezprostøednì regovt, tk získl si tøímetrový odstup, který se ukázl být nd síly osttních. Tøebže druhému v poødí chybìl pouhý metr. Cítil jsem Sndor z sebou, jk mu kmitjí nožièky, nštìstí udìll chybu tentokráte on. Kdyby zvolil v závìru tìžší pøevod, ptrnì by mì dojel, konsttovl vítìz. Ale to vùbec nevdí, sebe jsem nezklml vítìz si to z celý rok skvìlých výkonù zsloužil...byli jsme si nvzájem dùstojnými soupeøi. Ani osttním nám nic nedrovli, lkonicky poznmenl Pocsi. Celoroèní seriál (10 závodù) o nejlepšího cyklistu Morvské Tøebové skonèil. Nejelšpí sportovci v jednotlivých ktegoriích byli vyhlášeni dekorováni 6. øíjn t.r A tk bez problémù mùže zèít pøíprv n Cyklomn 008, který získl pevné místo ve sportovním spoleèenském dìní mìst. Výsledky jízdy do vrchu Absolutní poødí 1. Doležel Josef - 406,00;. Pocsi Sndor - 405,00; 3. Dvoøák Dušn - 404,00; P. Štìpø jko šmpión Prdubického krje v tritlonu pro rok Klin Dvid - 403,00; 5. Sedláèek Tomáš - 40,00; 6. Hirt Vldislv - 401,00; 7. Orálek Lubomír - 400,00 Dle ktegorií M1 1. Pocsi Sndor - 406,00;. Dvoøák Dušn - 404,00; 3. Sedláèek Tomáš - 40,00 M 1. Doležel Josef - 407,00;. Hirt Vldislv - 401,00; 3. Prudil Jiøí - 81,0 M3 1. Zemánek Jiøí - 168,90;. Nìmèík Ví - 10,80; 3. Budig Norbert - 116,50 M4 1. Kubín Jn - 117,3;. Štìpánek Antonín - 3,75; 3. Boháè Petr - 0,00 Ž1 1. Vondráèková Jn - 114,94;. Muselíkov Hn - 43,0; 3. Frišová Kteøin - 3,0 Ž 1. Schneiderová B ,40;. Vojtková Mrie - 34,0 J 1. Klin Dvid - 403,00;. Pter Petr - 88,00; 3. Kubìnk Jn - 59,60 Sportovní rubriku pøiprvil Frntišek Mtoušek Morvskotøebovský zprvodj vychází 1x mìsíènì. Vydává mìsto Morvská Tøebová, nám. TGM 9, Morvská Tøebová, telefon redkce , e-mil IÈO: Redkèní rd: Libuše Gruntová, Jn Mrtínková, Miroslv Netolický Frntišek Mtoušek. Jzyková korektur: Ev Rothová. Koordinátor pøíspìvkù: Pvlín Horáèková. Uzávìrk pøíspìvkù Autor pøíspìvku odpovídá z vìcnou i jzykovou správnost. Èlánky optøené znèkou jsou dílem redkce. Redkce neruèí z obsh pøíspìvkù externích dopisovtelù, které nemusí být totožné s názory redkce. Nevyžádné pøíspìvky fotogrfie nevrcíme, redkce si vyhrzuje právo pøíspìvky krátit nebo uprvit. Registrováno referátem kultury Ministerstv kultury MK ÈR E Grfický návrh obálky: Frntišek Žáèek, grfická úprv tisk: Luboš Crh - tiskárn. Nákld 5 00 výtiskù. Distribuce zdrm do všech domácností n území mìst Morvské Tøebové.

Rodné èíslo: Èíslo OP: Telefon:

Rodné èíslo: Èíslo OP: Telefon: Pøedávjící: Boøivojov 84 130 00, Prh 3 tel: +420 775 125 143, www.volnedodvky.cz Dále jen vlstník Pøebírjící è. 1 Dále jen nájemce 1 Smluvní strny sepsly dnešního dne tuto Výpùjèní smlouvu Pøedávjící prohlšuje,

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 60368/2015 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 175-227 Usnesení 8. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&66612/2010/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 98-145 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 5. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

Usnesení 19. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 18. 09. 2007

Usnesení 19. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 18. 09. 2007 Usnesení 19. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 917 - Rd měst po projednání d o p o r učuje zstupitelstvu měst s c h v á l i t pojmenování ulice K Očnímu ve znění návrhu předloženého prostřednictvím

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 42346/2013/KnD ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 400-434 Usnesení 18. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

VÝPIS USNESENÍ číslo: 15 RADY MĚSTA POČÁTKY

VÝPIS USNESENÍ číslo: 15 RADY MĚSTA POČÁTKY VÝPIS USNESENÍ číslo: 15 RADY MĚSTA POČÁTKY čj.: 977/2015/STAR ze dne 2. listopdu 2015 Rd měst Počátky (dále jen rd) : I. dle ust. 102 odst.1 zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn. pozd. předp.: doporučuje

Více

ZPRAVODAJ MESTSKÉ Č ČÁSTI MODRANY Č - KAMÝK - KOMORANY Č - CHOLUPICE - TOČNÁ. strana 4

ZPRAVODAJ MESTSKÉ Č ČÁSTI MODRANY Č - KAMÝK - KOMORANY Č - CHOLUPICE - TOČNÁ. strana 4 ZPRAVODAJ MESTSKÉ Č ČÁSTI MODRANY Č - KAMÝK - KOMORANY Č - CHOLUPICE - TOČNÁ WWW.PRAHA12.CZ BREZEN 2011 ZDARMA Š Zveme vás... Km s ním, neb Odpdy 2011 Sportovt lze v kždém věku strn 4 strn 5 AKTUALITY

Více

V Moravské Tøebové ve volbách

V Moravské Tøebové ve volbách LISTOPAD 2006 èíslo 11 IV. roèník V Morvské Tøebové ve volbách podruhé zvítìzil ODS V komunálních volbách, které probìhly o víkendu 20. 21.10., zvítìzil už podruhé Obènská demokrtická strn poètem 27,54

Více

uzavírají tuto KOALIČNÍ SMLOUVU Čl. 1 Předmět a účel smlouvy

uzavírají tuto KOALIČNÍ SMLOUVU Čl. 1 Předmět a účel smlouvy Zstupitelé z Kolici pro Louny (dále jen zstupitelé KPL ) Zstupitelé z Občnskou demokrtickou strnu (dále jen zstupitelé ODS ) Zstupitelé z TOP 09 (dále jen zstupitelé TOP 09 ) Zstupitelé z Unii pro sport

Více

Město Vejprty, Tylova 870/6, IČ

Město Vejprty, Tylova 870/6, IČ Město Vejprty, Tylov 870/6, IČ 00262170 V ý p i s u s n e s e n í 3. řádného zsedání Zstupitelstv měst Vejprty, které se uskutečnilo ve čtvrtek dne 31. březn 2011 od 16:30 hod. v zsedcí síni v Městském

Více

Usnesení z 24. schůze Rady města Cvikova 20. listopadu 2012

Usnesení z 24. schůze Rady města Cvikova 20. listopadu 2012 Město Cvikov Usnesení z 24. schůze Rdy měst Cvikov 20. listopdu 2012 účst: ze 7 členů přítomno: 6 členů, 1 omluven Ing. Beránek 436/12 Revokuje usnesení rdy č. 427/12 ze dne 6.11.2012 ve věci stnovení

Více

Návrh na prodloužení nájemní smlouvy v sociálním bytě v čp. 835, ul. Na Drahách, Rychnov n. Kn. pro žadatelku pí Ivu Sedláčkovou.

Návrh na prodloužení nájemní smlouvy v sociálním bytě v čp. 835, ul. Na Drahách, Rychnov n. Kn. pro žadatelku pí Ivu Sedláčkovou. 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 14.7.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Mgr. Zdeněk Žbokrtský Tomáš Erben Ing. Ldislv

Více

U S N E S E N Í 10. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.7.2015

U S N E S E N Í 10. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.7.2015 U S N E S E N Í 10. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 13.7.2015 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 292/10 schvluje poskytnutí

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu Výzv k podání nbídky k prokázání kvlifikce pro VZ mlého rozshu Název veřejné zkázky: Servisní podpor NN zřízení LNS Brno Identifikce zdvtele: Zdvtel: Řízení letového provozu České republiky, s.p. Se sídlem:

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O REZERVACI POZEMKU A SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O DÍLO Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Prh 2, PSČ 120 00, zpsná

Více

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. Mgr. Radek Jehlička Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. Mgr. Radek Jehlička Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 30.5.2016 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Ivn Skřítecká MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Jroslv Pleslová - zpisovtelk Omluveni:

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 57545/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1883-1895 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 63. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 27.11.2012

Více

Platné znění schválené usnesením rady města č. 103/2014 ze dne 4. 2. 2014 a radou Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou dne 17. 2.

Platné znění schválené usnesením rady města č. 103/2014 ze dne 4. 2. 2014 a radou Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou dne 17. 2. Pltné znění schválené usnesením rdy měst č. 103/2014 ze dne 4. 2. 2014 rdou Městského obvodu Liberec - Vrtislvice nd Nisou dne 17. 2. 2014 Interní předpis PRO ZŘIZOVÁNÍ SLUŽEBNOSTÍ Čl. 1 Předmět ceny 1.

Více

Èíslo 3-2010 VÝTISK ZDARMA

Èíslo 3-2010 VÝTISK ZDARMA Èíslo 3-2010 VÝTISK ZDARMA Od8.únormárdmìstnovésložení.Vtjné volbì se jím stl pn Vldimír Mikeš, který získl podporu 9 zstupitelù, když pro druhého kndidát, pn Jroslv Brtizl, hlsovlo 6 zstupitelù. Pn Mikeš

Více

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 28

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 28 MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJ Ů MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 28 DNE: 2. 11. 2015 JEDNACÍ ČÍSLO: 411/2015/ŠKS NÁZEV: Dodtek č. 1 k Memorndu o příprvě, relizci provozování expozice Umění brok ANOTACE: Dodtek

Více

Mgr. Petra Pecková Jiří Kučera Mgr. Miroslav Rovenský

Mgr. Petra Pecková Jiří Kučera Mgr. Miroslav Rovenský Zápis č. 14-07 z mimořádného zsedání Zstupitelstv měst Mnichovice konného dne 12. 8. 2014 v 18:00 hodin v sále Turistického informčního centr v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 3.3.2015 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Ing.

Více

Ludmila Cabalková vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Jaroslav Tichý vedoucí odboru správy majetku. Program:

Ludmila Cabalková vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Jaroslav Tichý vedoucí odboru správy majetku. Program: 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 28.3.2011 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský JUDr. Miln Novák Jiří Oberreiter (příchod ve 14:30

Více

Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Kopřivnice, konaného dne 16. 04. 2009

Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Kopřivnice, konaného dne 16. 04. 2009 Usnesení z 18. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice konného dne 16. 04. 2009 (usnesení č. 390-409) Usnesení z 18. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice, konného dne 16. 04. 2009 390 - Zstupitelstvo měst

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 17.9.2012

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 17.9.2012 Zápis ze zsedání zstupitelstv měst Rychnov u Jblonce nd Nisou ze dne 17.9.2012 Ověřitelé: Ing. Jromír Plán, Oldřich Preisler Přítomni: dle prezenční listiny, od zčátku jednání přítomno zstupitelů 12 zstupitelů.

Více

Z Á P I S č. 23/2016 z 23. jednání Zastupitelstva obce Lovčice

Z Á P I S č. 23/2016 z 23. jednání Zastupitelstva obce Lovčice Z Á P I S č. 23/2016 z 23. jednání Zstupitelstv obce Lovčice Dtum konání: 14. 12. 2016 od 18,00 hodin Místo konání: zsedcí místnost obecního úřdu, Lovčice č. p. 185 Přítomno: podle prezenční listiny 6

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 48477/2014/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 3545-3611 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 115. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

Usnesení 63. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 07. 04. 2009

Usnesení 63. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 07. 04. 2009 Usnesení 63. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 07. 04. 2009 2600 - Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření smlouvy o právu provést stvbu městem Kopřivnice jko stvebník Českou republikou - Úřdem

Více

Na jednání Rady města se krátce představili noví zástupci FC Spartak Rychnov n. Kn.

Na jednání Rady města se krátce představili noví zástupci FC Spartak Rychnov n. Kn. 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 21.5.2012 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský JUDr. Miln Novák Tomáš Erben Jiří Oberreiter Ing. Ldislv

Více

Zápis z jednání Legislativního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina. č. 4/2010 konaného dne 12. 04. 2010

Zápis z jednání Legislativního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina. č. 4/2010 konaného dne 12. 04. 2010 Zápis z jednání Legisltivního výboru Zstupitelstv krje Vysočin č. 4/2010 konného dne 12. 04. 2010 Přítomni: 1. Mík Jn 7. Oulehl Drhoslv (předsed) 2. Pospíchl Petr 8. Rusová Mrie 3. Weis Vojtěch 9. Hvlíček

Více

Zápis z ustavujícího zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici

Zápis z ustavujícího zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici Zápis z ustvujícího zsedání obecního zstupitelstv v Borovnici Dtum: 31.10.2014 Přítomní členové zstupitelstv: Omluveni: Ondřej Lejdr, Květ Štilcová, Pvel Votoček, Ing. Josef Bušák, Krel Novák, Miroslv

Více

Prohlídky mìsta...3 Radovánky v aquaparku... 6 Boršov slaví 750 let...7 Welen vystavuje...8 Oslavy TJ Slovan... vkladný list

Prohlídky mìsta...3 Radovánky v aquaparku... 6 Boršov slaví 750 let...7 Welen vystavuje...8 Oslavy TJ Slovan... vkladný list ÈERVENEC 2006 èíslo 7 IV. roèník Mgnetický kopec skuteènost, nebo klm? O mgnetický kopec v Morvské Tøebové je poslední dobou nebývlý zájem. Stl se èstým témtem èsopisù i diskuzí n internetu. Do kopce tu

Více

Usnesení 20. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 09. 10. 2007

Usnesení 20. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 09. 10. 2007 Usnesení 20. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 960 - Rd měst po projednání uzvření smlouvy o poskytování prcovnělékřské péče městem Kopřivnice jko objedntel MUDr. Tiborem Vicsápim, s místem podnikání

Více

Z Á P I S č. 18/2016 z 18. jednání Zastupitelstva obce Lovčice

Z Á P I S č. 18/2016 z 18. jednání Zastupitelstva obce Lovčice Z Á P I S č. 18/2016 z 18. jednání Zstupitelstv obce Lovčice Dtum konání: 6. 7. 2016 od 18,00 hodin Místo konání: zsedcí místnost obecního úřdu, Lovčice č. p. 185 Přítomno: podle prezenční listiny 7 členů

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 19020/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2258-2301 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 72. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 30.04.2013

Více

Oznámení MìÚ Moravská Tøebová Mìstský úøad bude v pondìlí 31. 12. 2007 uzavøen.

Oznámení MìÚ Moravská Tøebová Mìstský úøad bude v pondìlí 31. 12. 2007 uzavøen. PROSINEC èíslo 12 Nezmìstnnost v Morvské Tøebové poprvé pod deset procent Mír nezmìstnnosti v Morvské Tøebové klesl pod deset procent, dosáhl tk nejnižší úrovnì od roku 2004, kdy tkovl hrnici 17 %. Nejnovìjší

Více

U S N E S E N Í 35. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 6.3.2013

U S N E S E N Í 35. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 6.3.2013 U S N E S E N Í 35. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 6.3.2013 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 957/35 schvluje rozbory hospodření

Více

Konvence Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) Účastníci Konvence:

Konvence Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) Účastníci Konvence: Konvence Integrovného doprvního systému Libereckého krje (IDOL) Účstníci Konvence: KORID LK, spol. s r.o. Liberecký krj Město Česká Líp Město Jblonec nd Nisou Sttutární město Liberec Město Turnov České

Více

U S N E S E N Í 56. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 2.6.2014

U S N E S E N Í 56. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 2.6.2014 U S N E S E N Í 56. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 2.6.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1472/56 schvluje poskytnutí

Více

U S N E S E N Í 55. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 5.5.2014

U S N E S E N Í 55. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 5.5.2014 U S N E S E N Í 55. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 5.5.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1430/55 souhlsí s použitím

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 63379/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 15-42 Usnesení 3. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 54. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne 4. 2.

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 54. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne 4. 2. STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE U S N E S E N Í z 54. schůze Rdy městského obvodu Proskovice konné dne 4. 2. 2013 čís. 808/54 823/54 Mgr. Mrie Mtějová strostk Ing. Zdeněk Dvorský místostrost

Více

Usnesení 57. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 20. 01. 2009

Usnesení 57. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 20. 01. 2009 Usnesení 57. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 2394 - Rd měst po projednání s c h v l u j e doplnění týmu CAF o DiS. Ivnu Rškovou, koordinátorku projektu Zdrvé město MA 21. 2395 - Rd měst po projednání

Více

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Zveřejněný text usnesení je s ohledem n ochrnu osobních údjů uprven v souldu se zák. o ochrně osobních údjů. U S N E S E N Í 28. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 3.9.2012 Rd obce Dětmrovice po projednání

Více

Moderně s letitou tradicí

Moderně s letitou tradicí ZPRÁVA O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ ZA ROK 2010 Moderně s letitou trdicí Zprcovl: Schválil: Ing. Tomáš Gociek Ing. Zdeněk Vldár referent životního prostředí ředitel společnosti Slévárny Třinec,.s. Dtum: 01.03.2011

Více

Usnesení. konaného dne 18. 11. 2008

Usnesení. konaného dne 18. 11. 2008 z 15. zsedání Zstupitelstv měst Usnesení z 15. zsedání Zstupitelstv měst, 319 - Zstupitelstvo měst po projednání 1. b ere n věd o mí zprávu ověřovtelů zápisu pn MUDr. Rudolf Bbince pn RSDr. Krl Kuboše

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 12. zsedání Zstupitelstv městského obvodu Ostrv-Jih které se konlo 13. 9. 2012 09:00 (usn. č. 0354/12 - usn. č. 0376/12) Mgr. Krel Sibinský

Více

Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008

Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008 Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008 CHEMIE NA GYMNÁZIU POLIÈKA Becario - støedoškolská soutìž v experimentální chemii Becario - støedoškolská soutìž v experimentální

Více

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu Rezidence Na hradì, Tøebíè Pojïte s námi oživit Borovinu LOKACE SOHO Tøebíè Zámìrem projektu SOHO Tøebíè je pøebudování celého území bývalé továrny BOPO na bydlení s obèanskou vybaveností. Borovina tím

Více

Usnesení 54. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 25. 11. 2008

Usnesení 54. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 25. 11. 2008 Usnesení 54. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 2246 - Rd měst po projednání 1. d o p o r učuje zstupitelstvu měst s c h v á l i t 1.1. rozpočet měst Kopřivnice n rok 2009 v celkovém objemu 422 687,9

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Z Á P I S č. 19/2016 z 19. jednání Zastupitelstva obce Lovčice

Z Á P I S č. 19/2016 z 19. jednání Zastupitelstva obce Lovčice Z Á P I S č. 19/2016 z 19. jednání Zstupitelstv obce Lovčice Dtum konání: 17. 8. 2016 od 18,00 hodin Místo konání: zsedcí místnost obecního úřdu, Lovčice č. p. 185 Přítomno: podle prezenční listiny 5 členů

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 41/2006/OPE&33934/2010/Šo ZPRACOVATEL: Kteřin Šodková ČÍSLA USNESENÍ: 575-597 Usnesení 26. zsedání Zstupitelstv

Více

Usnesení bylo schváleno.

Usnesení bylo schváleno. Z Á P I S z 29. zsedání Zstupitelstv obce Lovčice Místo konání: Obec Lovčice zsedcí místnost obecního úřdu, Lovčice č. p. 185 Dob konání: dne 11. 9. 2013 od 18.00 hod. Přítomno: podle prezenční listiny

Více

Ludmila Cabalková vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a TV Jaroslav Tichý vedoucí odboru správy majetku

Ludmila Cabalková vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a TV Jaroslav Tichý vedoucí odboru správy majetku 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 20.12.2010 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben JUDr. Miln Novák Jiří Oberreiter Mgr. Zdeněk Žbokrtský (příchod

Více

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Zveřejněný text usnesení je s ohledem n ochrnu osobních údjů uprven v souldu se zák. o ochrně osobních údjů. U S N E S E N Í 24. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 18.4.2012 Rd obce Dětmrovice po projednání

Více

Usnesení. konaného dne 19. 06. 2008

Usnesení. konaného dne 19. 06. 2008 z 11. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice konného dne 19. 06. 2008 Usnesení z 11. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice, konného dne 19. 06. 2008 251 - Zstupitelstvo měst po projednání 1. b ere n věd o

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín Uprvená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozshu zveřejňovných osobních údjů podle zákon o ochrně osobních údjů. Sttutární město Děčín U S N E S E N Í z 16. schůze rdy měst konné dne 13. srpn 2007 Usnesení

Více

Bc. František Vogl - pověřen řízením odboru sociálních věcí Bc. Josef Šimerda - referent odboru sociálních věcí

Bc. František Vogl - pověřen řízením odboru sociálních věcí Bc. Josef Šimerda - referent odboru sociálních věcí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 17.2.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Mgr. Zdeněk Žbokrtský Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Jroslv

Více

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. ze 70. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. ze 70. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE U S N E S E N Í ze 70. schůze Rdy městského obvodu Proskovice konné dne 7. 10. 2013 čís. 1024/70 1037/70 Mgr. Mrie Mtějová strostk Ing. Zdeněk Dvorský

Více

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 4. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 4. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne V souldu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochrně osobních údjů o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v uprvené podobě. STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE U S N E S E N Í z 4. schůze

Více

Usnesení. konaného dne 17. 04. 2008

Usnesení. konaného dne 17. 04. 2008 z 10. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice konného dne 17. 04. 2008 Usnesení z 10. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice, konného dne 17. 04. 2008 216 - Zstupitelstvo měst po projednání 1. b ere n věd o

Více

VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA

VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA Ročník 2015 Rozesláno dne 19. ledn 2015 Částk 1 OBSAH: 1. NÁLEZ RAZÍTKA 2. Veřejnoprávní smlouv uzvřená mezi sttutárním městem Jihlv obcí Rntířov 3. Veřejnoprávní smlouv uzvřená

Více

U S N E S E N Í 34. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne

U S N E S E N Í 34. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne U S N E S E N Í 34. schůze Rdy obce Dětmrovice konné dne 7.11.2016 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 948/34 souhlsí s použitím

Více

Plaňanské listy. úřední desce.

Plaňanské listy. úřední desce. Plňnské listy BŘEZEN 2012 číslo 3 SLOVO STAROSTY odpd, plsty, pneumtiky, sklo, textil, kovy, oleje tuky, A zse bude o odpdech. bterie kumulátory, brvy, lepidl pryskyřice tké Použité bterie, drobné spotřebiče,

Více

S M L O U V A o nájmu

S M L O U V A o nájmu S M L O U V A o nájmu Smluvní strny Plzeň, sttutární město sídlo: náměstí Republiky č. 1, 306 32, Plzeň IČO: 00075370 zst. primátorem Mgr. Mrtinem Bxou město Město Touškov sídlo: Dolní náměstí 1, 330 33,

Více

U S N E S E N Í 7. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.4.2015

U S N E S E N Í 7. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.4.2015 U S N E S E N Í 7. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 13.4.2015 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 176/7 schvluje poskytnutí

Více

- 0256/RMOb-Pro/1418/23

- 0256/RMOb-Pro/1418/23 23. schůze rdy městského obvodu konné dne 02.11.2015 čís. 0246/RMOb-Pro/1418/23-0256/RMOb-Pro/1418/23 Mgr. Mrie Mtějová strostk Ing. Zdeněk Dvorský místostrost Strn 1/9 Přehled usnesení rdy městského obvodu

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Usnesení RM č.j. : 06/RADA/97 z 23.3.2006

Usnesení RM č.j. : 06/RADA/97 z 23.3.2006 Usnesení RM č.j. : 06/RADA/97 z 23.3.2006 Usnesení č. 3939/06 RM bere n vědomí kontrolu plnění usnesení č. 3903-3909/06, 3913/06, 3923/06, 3924/06, 3929/06, 3931/06, 3932/06, 3935/06, 3936/06 souhlsí s

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 55409/2013/KnD ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 435-476 Usnesení 19. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

U S N E S E N Í 42. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne

U S N E S E N Í 42. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne U S N E S E N Í 42. schůze Rdy obce Dětmrovice konné dne 5.6.2017 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1268/42 neschvluje poskytnutí

Více

U S N E S E N Í 62. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 8.9.2014

U S N E S E N Í 62. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 8.9.2014 U S N E S E N Í 62. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 8.9.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1601/62 bere n vědomí informci

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 40/2006/OPE&36015/2010/Šo ČÍSLA USNESENÍ: 3947-3977 ZPRACOVATEL: Jn Cvrklová Usnesení z 98. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 35939/2014/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 3382-3398 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 109. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Havlíèkùv Brod, Hotel Slunce 28. 30. duben 2010 Foto: Ing. Vladimír Kunc poøádaná Èeskou spoleèností

Více

Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006

Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006 Závěrečná zpráv o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových progrm MŠMT n rok 2006 Fkult/Ústv: Univerzit Prdubice/rektorát Název projektu: Vytváření příležitostí k uspokojení zvyšování zájmu ndných

Více

Usnesení z 25. schůze Rady města Cvikova 4. prosince 2012

Usnesení z 25. schůze Rady města Cvikova 4. prosince 2012 Město Cvikov Usnesení z 25. schůze Rdy měst Cvikov 4. prosince 2012 účst: ze 7 členů přítomno: 6 členů, 1 omluven Ing. Dostál 468/12 Středisko pro rnou péči Liberec s.r.o n zákldě žádosti schvluje příspěvek

Více

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 50. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 50. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE U S N E S E N Í z 50. schůze Rdy městského obvodu Proskovice konné dne 3. 12. 2012 čís. 751/50 764/50 Mgr. Mrie Mtějová strostk Ing. Zdeněk Dvorský místostrost

Více

U S N E S E N Í 58. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 7.7.2014

U S N E S E N Í 58. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 7.7.2014 U S N E S E N Í 58. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 7.7.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1520/58 schvluje převod finnčních

Více

U S N E S E N Í z 3. schůze Rady městského obvodu Proskovice konané dne 8. 12. 2014 čís. 25/3 36/3

U S N E S E N Í z 3. schůze Rady městského obvodu Proskovice konané dne 8. 12. 2014 čís. 25/3 36/3 V souldu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochrně osobních údjů o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v uprvené podobě. STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE U S N E S E N Í z 3. schůze

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 16/2010 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rd městské části U S N E S E N Í č. 24 ze dne 8.12.2010 k návrhu Smlouvy o výstvbě mezi Městskou částí Prh 3, Renátou Bádlovou, Jnem Běhounkem Alicí Běhounkovou, Jiřinou

Více

Národní centrum výzkumu polárních oblastí

Národní centrum výzkumu polárních oblastí Národní centrum výzkumu polárních oblstí Dohod o spolupráci při výzkumu polárních oblstí Země Msrykov univerzit Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno, IČ 00216224, zstoupená rektorem Prof. PhDr. Petrem Filou,

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 21.3.2016 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Ing.

Více

U S N E S E N Í z 13A. schůze rady města konané dne 21. července 2015

U S N E S E N Í z 13A. schůze rady města konané dne 21. července 2015 Sttutární město Děčín U S N E S E N Í z 13A. schůze rdy měst konné dne 21. července 2015 Usnesení č. RM 15 13A 30 01 Rd měst projednl personální zbezpečení výkonu gendy správy mjetku měst r o z h o d l

Více

Čtvrtletní výkaz nebankovních peněžních institucí

Čtvrtletní výkaz nebankovních peněžních institucí Čtvrtletní výkz nebnkovních peněžních institucí Pen 3b- Registrováno ČSÚ ČV 78/ ze dne 4. 9.20 IKF 2730 20 Výkz je součástí Progrmu sttistických zjišťování n rok 20. Podle zákon č. 89/5 Sb., o státní sttistické

Více

250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 Dávky sociální péèe Dávky pom oci v hmotné nouzi pøíspìvek na péèi 0 2007 2008 2009 2010 4 000 3 950 3 954 3 957 3 900 3 850 3 800 3 750 3 700 3 830 3 796 2007 2008

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 29399/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2444-2500 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 77. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 02.07.2013

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravní správy Žerotínovo náměstí 3, Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravní správy Žerotínovo náměstí 3, Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor doprvní správy Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno Č.j. : JMK 179551/2016 Sp.zn.: S-JMK 178293/2016 ODOS Brno 08.12.2016 O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y Přechodná

Více

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 7.3.2016 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Jroslv

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 20288/2015 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 74-102 Usnesení 5. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

Z Á P I S. ze 7. zasedání zastupitelstva obce Albrechtice nad Vltavou konaného dne 15. prosince 2014.

Z Á P I S. ze 7. zasedání zastupitelstva obce Albrechtice nad Vltavou konaného dne 15. prosince 2014. Albrechtice nd Vltvou Z Á P I S ze 7. zsedání zstupitelstv obce Albrechtice nd Vltvou konného dne 15. prosince 2014. Místo konání: OÚ Albrechtice n. Vlt. Zčátek: 19,00 hodin Zsedání řídil: strost ing.

Více

Lomnice nad Popelkou DOPRAVNÍ TERMINÁLY LIBERECKÝ KRAJ

Lomnice nad Popelkou DOPRAVNÍ TERMINÁLY LIBERECKÝ KRAJ Lomnice nd Popelkou DOPRAVNÍ TERMINÁLY LIBERECKÝ KRAJ ÚZEMNĚ - TECHNICKÁ STUDIE objedntel: Město Lomnice nd Popelkou Huso náměstí 6, 51251 dtum: 08/2015 THÁKUROVA 7, 166 29 PRAHA 6 tel. 773 693 334 info@domyjink.cz

Více

MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA č. 9

MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA č. 9 MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJ Ů MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA č. 9 DNE: 26. 11. 2015 JEDNACÍ ČÍSLO: 9/2015/ŠKS/7 NÁZEV: Dodtek č. 1 k Memorndu o příprvě, relizci provozování expozice Umění brok ANOTACE:

Více

I. Prohlášení smluvních stran

I. Prohlášení smluvních stran 8/14118 SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ KUPNÍ A SOUHLAS SE ZŘÍZENÍM STAVBY uzvřená podle * 1785 násl. ~ 2055 násl., občnského zákoníku * 110 odst. 2) písm. ) zák. Č. 183/2006 Sb., stvební zákon Smluvní strny:

Více

1 se zdržel (p. Erben) USNESENO č. 432/10 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. I. vzala na vědomí

1 se zdržel (p. Erben) USNESENO č. 432/10 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. I. vzala na vědomí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 13.12.2010 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský Tomáš Erben JUDr. Miln Novák Jiří Oberreiter Ing.

Více

Usnesení 1. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne /RMObM-Pro/1418/1

Usnesení 1. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne /RMObM-Pro/1418/1 1. mimořádné schůze rdy městského obvodu konné dne 13.07.2015 čís. 0180/RMObM-Pro/1418/1-0189/RMObM-Pro/1418/1 Mgr. Mrie Mtějová strostk Ing. Zdeněk Dvorský místostrost Strn 1/8 Přehled usnesení rdy městského

Více

Ke schválení technické způsobilosti vozidla je nutné doložit: Musí být doložen PROTOKOL O TECHNICKÉ KONTROLE? ANO NE 10)

Ke schválení technické způsobilosti vozidla je nutné doložit: Musí být doložen PROTOKOL O TECHNICKÉ KONTROLE? ANO NE 10) ÚTAV INIČNÍ A MĚTKÉ DPRAVY.s., Prh 4,Chodovec, Türkov 1001,PČ 149 00 člen skupiny DEKRA www.usmd.cz,/ Přehled zákldních vrint pltných pro dovoz jednotlivých vozidel dle zákon č.56/2001b. ve znění zákon

Více

USNESENÍ. Město Horní Benešov P R O S I N E C

USNESENÍ. Město Horní Benešov P R O S I N E C Město Horní Benešov USNESENÍ z 3. schůze Rdy měst v Horním Benešově, která se konl dne 13.12.2010 v 17:00 hod. v knceláři strosty. P R O S I N E C 2 0 1 0 Po jednání přednesených zpráv rozprvy byl přijt

Více

Město Kuřim informuje

Město Kuřim informuje Město Kuřim informuje Uzvírk ulice Tyršov, přerušení vlkové doprvy důležité informce V měsíci červnu budou zhájeny dvě význmné rekonstrukce doprvní infrstruktury: vlkové koleje č. 2 mezi Kuřimí Brnem,

Více