ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V PLZNI 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V PLZNI 1"

Transkript

1 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V PLZNI ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V PLZNI 1

2 ISBN ISBN (soubor všech zpráv) ISBN (NPÚ, ústřední pracoviště) ISBN (NPÚ, územní odborné pracoviště v Brně) ISBN (NPÚ, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích) ISBN (NPÚ, územní odborné pracoviště v Olomouci) ISBN (NPÚ, územní odborné pracoviště v Ostravě) ISBN (NPÚ, územní odborné pracoviště v Pardubicích) ISBN (NPÚ, územní odborné pracoviště v Praze) ISBN (NPÚ, územní odborné pracoviště středních Čech v Praze) ISBN (NPÚ, územní odborné pracoviště, státní zámek Sychrov) ISBN (NPÚ, územní odborné pracoviště v Ústí nad Labem) 2 NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV

3 OBSAH ZKRATKY / 3 ÚVOD / 5 Vnitřní organizační struktura ústavu / 7 Životopis ředitele / 8 Životopis územního konzervátora / 8 Pracovníci ústavu / 9 ODBORNÉ ČINNOSTI / 15 Přehled mimořádných a hlavních úkolů zadaných ÚP, jejich plnění a hodnocení / 15 Úkoly výzkumu a vývoje (přehled výzkumných úkolů, jejich řešitelů a plnění) / 19 Přehled činností jednotlivých odborných útvarů, oddělení a detašovaných pracovišť / 21 Publikační činnost, výstavní a další prezentační činnost / 56 OSTATNÍ ČINNOSTI / 59 Správa památkových objektů / 59 ROZBOR HOSPODAŘENÍ / 79 Výsledky hospodaření v roce 2005 / 79 Programy MK určené na podporu kulturního dědictví / 82 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V PLZNI 3

4 ZKRATKY AÚ AV CO CPS část. úv. EHD EKO GA HP CHKO ISO KP MD MK ČR MPR MPZ nepr. úv. NP NPÚ NPÚ ÚOP NPÚ ÚP OI OS OPP pol. úv. PP PR PR MPR a MPZ PZAD PZAV RZ sez. SHZ SHP SH SPPPP SZ TOO ÚMČ ÚOP VPK VPR VPZ ZAV ZČM ZčRAK archeologický ústav Akademie věd civilní ochrana oddělení celopodnikových služeb částečný pracovní úvazek European Heritage Days (Dny evropského dědictví) odbor ekonomický generální aktualizace havarijní program, opravy střech chráněná krajinná oblast integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví kulturní památka mateřská dovolená Ministerstvo kultury České republiky městská památková rezervace městská památková zóna nepravidelný pracovní úvazek nadzemní podlaží Národní památkový ústav Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště Národní památkový ústav, ústřední pracoviště odbor informací odbor specialistů odbor památkové péče poloviční pracovní úvazek památková péče Program restaurování Program regenerace MPR a MPZ Program záchrany architektonického dědictví Program záchrany archeologických výzkumů restaurátorská zpráva sezonní práce státní hrady a zámky stavebně historický průzkum státní hrad Sdružení profesionálních pracovníků památkové péče státní zámek odbor technicko-organizační Úřad městské části územní odborné pracoviště vnitropodniková kontrola vesnická památková rezervace vesnická památková zóna záchranný archeologický průzkum Západočeské muzeum Západočeská regionální archeologická komise 4 NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV

5 ÚVOD Uplynulý rok 2005 lze označit rokem personálních změn. Od 1. ledna 2005 do konce února byla pověřena vedením pracoviště zástupkyně bývalého ředitele Ing. Karla Drhovského a územní konzervátora Jaroslava Frühaufová, která díky své dlouholeté praxi a odborné fundovanosti udržela a posílila kontinuitu základních činností uvnitř i vně pracoviště. Byla nesporně oporou pro nově jmenovaného ředitele Mgr. Tomáše Wizovského, který nastoupil do funkce k 1. březnu Pod jeho vedením dochází během roku na základě zjištěných skutečností (které vyplynuly zejména z alarmujících výsledků provedených auditů) k postupným personálním změnám, a to zejména na úseku technicko-provozním, ekonomickém a právním. Nový kolektiv pracovníků se zaměřil zejména na důsledné dodržování zákona o veřejných zakázkách, narovnání nevýhodných pronájmů, smluvních vztahů a pohledávek. V rámci přípravy pro rozšíření pracoviště a budoucí zřízení nového územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu pro Karlovarský kraj (s výhledem od roku 2007) byl na základě výběrového řízení ustaven do funkce vedoucího detašovaného pracoviště v Lokti Ing. Roman Procházka, a to s pravomocí zastupovat současně územního konzervátora pro území Karlovarského kraje. Dále se podařilo na základě schváleného investičního záměru na nákup a rozšíření pracoviště zakoupit objekt čp. 80, který sousedí se stávajícím sídlem loketského pracoviště v čp. 81. Jako stabilizované a funkční byly vyhodnoceny oblasti odborné památkové péče a správy památkových objektů, kterých se personální změny nedotkly. Pozitivně lze hodnotit spolupráci s oběma kraji a jejich krajskými úřady, stejně tak s obecními úřady obcí s rozšířenou působností v Plzeňském i Karlovarském kraji, zejména při společných odborných seminářích a publikační činnosti. Nutno konstatovat, že se směrem k těmto správním úřadům nepodařilo vždy plnit ve stanovených lhůtách činnosti vyplývající z 14 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. Příčiny lze vidět ve velkém množství agendy, poddimenzovaném stavu personálního vybavení a rezervách ve vnitřním organizačním uspořádání územního odborného pracoviště. Velký posun vpřed byl zaznamenán díky součinnosti s krajskými úřady a za mimořádného pracovního úsilí zainteresovaných odborných pracovníků Národního památkového ústavu na úseku evidence a dokumentace památkového fondu včetně informací GIS a archeologie při plnění náročného úkolu reidentifikace nemovitých kulturních památek. Na spravovaných památkových objektech se zvýšila návštěvnost téměř o 10 %, což je velmi potěšující skutečnost, stejně tak jako množství pořádaných kulturních a společenských akcí, které svojí rozmanitostí, nápaditostí a jedinečností přitahují široké spektrum návštěvníků. Z nejvýznamnějších akcí obnovy v roce 2005 na svěřených památkových objektech lze připomenout pokračující záchranu krovů a střech nového konventu v Kladrubech, pokračování obnovy střech konventu v Plasích, pokračující obnovu špejcharu a restaurování omítek vnitřního nádvoří na hradě Švihov, dokončení stavebních prací na obnově kostela Všech svatých v Horšově, dokončení obnovy ohradní zdi parku v Horšovském Týně a pokračování obnovy interiérů zámku na Valči. Některé vytčené cíle včetně odstranění dlouhodobých nastřádaných problémů z minulých let nebylo možné realizovat a vyřešit v horizontu jednoho roku, tudíž zůstávají k řešení pro nový management v letech následujících, ale to už je jiná kapitola. Alena Svobodová ředitelka územního odborného pracoviště ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V PLZNI 5

6 ÚVOD MGR. TOMÁŠE WIZOVSKÉHO Vedení územního odborného pracoviště pro Plzeňský a Karlovarský kraj jsem převzal k V době od do mého nástupu byla pověřena vedením pracoviště zástupkyně ředitele a územní konzervátorka Jaroslava Frühaufová. Již v této rané době byly provedeny některé nutné a bezodkladné kroky vedoucí k celkové stabilizaci komplikované situace, související i se vzdáním se funkce bývalým ředitelem a jeho následným odvoláním tohoto kroku. Jaroslavě Frühaufové nebylo pracoviště předáno řádným a předepsaným způsobem a jen díky odborné fundovanosti a zkušenosti územní konzervátorky byla zachována kontinuita základních činností pracoviště pro jeho budoucí vývoj. Další nepostradatelnou oporou nového managementu se stala rozšířená porada vedení ÚOP v Plzni. Tento poradní orgán pracující na principech transparentnosti a týmové spolupráce byl tvořen všemi vedoucími oddělení a zástupci správ památkových objektů, tzv. koordinátory. Po uvedení do funkce jsem nechal provést nezbytné audity právní, ekonomické a personální. Výsledky byly více než alarmující. Pod tíhou zjištěných skutečností jsem byl nucen nejprve řešit problémy, nastřádané z minulých let, jako byly například nápadně nevýhodné pronájmy státního majetku či neuplatňované pohledávky. Časově náročné bylo řešení zanedbání správy, malverzace mobiliárních fondů, nahrazení nekompetentních pracovníků odborníky s odpovídajícím vzděláním, uplatňování transparentnosti zadávání a důsledné dodržování zákona o veřejných zakázkách. Ve stávajících podmínkách a dlouhodobě poddimenzovaném stavu personálního vybavení byla ze strategických oblastí vyhodnocena s některými výhradami jako funkční a schopná dalšího rozvoje pouze oblast odborné památkové péče a správy památkových objektů. Vzhledem k výše uvedenému nástinu byla stanovena tříletá střednědobá koncepce transformace ÚOP Plzeň. V prvním roce mělo dojít a posléze také došlo k základní ekonomicko-právní stabilizaci pracoviště a k vytvoření podmínek úspěšného hospodářského výsledku, který zaznamenal trojnásobný nárůst oproti loňskému roku (pokud bychom započítali i do této doby neuplatňované pohledávky, tak až na 20 násobek). Návštěvnost svěřených památkových objektů stoupla téměř o 10 %. V dalším roce, po náročné personální a systémové transformaci, která řešila nejožehavější problémy, byl předpoklad dalšího rozvoje pracoviště v duchu nově schváleného organizačního řádu z druhé poloviny roku Činnost se měla zaměřovat na další dílčí problematické okruhy a adaptovat pracoviště na nové podmínky. Pozornost měla být soustředěna jak na oblast odborné památkové péče, tak na zvyšování efektivnosti při správě památkových objektů. Dále měla být po zapracování referenta propagace a vnějších vztahů rozvíjena komunikace s veřejností a dalšími subjekty. V tomto druhém roce mělo dle plánu rovněž dojít k provedení praktických kroků vedoucích k přenesení dalších pravomocí a odpovědností na detašované pracoviště v Lokti, pro které byly nákupem dalšího objektu zajištěny potřebné prostorové podmínky. Ve třetím roce, tj. v roce 2007, mělo na základě předchozí důkladné přípravy dojít k oddělení pracoviště pro Karlovarský kraj a k vytvoření osy příští odborné i provozní spolupráce obou územních odborných pracovišť. Tento okamžik představoval příležitost systémového řešení dlouhodobě poddimenzovaného personálního stavu na NPÚ ÚOP v Plzni s výsledkem vytvoření dvou plnohodnotných pracovišť fungujících na trvale udržitelné platformě. Z uvedeného nástinu vyplývá, že v roce 2005 nebylo možné postihnout bez výjimky celý komplex všech problémů, neboť míra zanedbání povinností v řídících, ekonomických, provozních a dalších oblastech byla natolik vysoká, že bylo nezbytné stanovit bolestivou hierarchii závažných a méně závažných problémů a zmobilizovat všechny síly k řešení těch nejožehavějších a stěžejních oblastí nutných pro základní chod převzaté organizace. I když mé ničím nezdůvodněné odvolání z funkce zasáhlo probíhající reformy NPÚ ÚOP v Plzni ve chvíli, kdy se počaly zúročovat výsledky provedených opatření, považuji dosažené výsledky v daných podmínkách za více než úspěšné a vděčím za ně velkou měrou ochotnému, odpovědnému a aktivnímu přístupu všech zainteresovaných spolupracovníků a složek. Mgr. Tomáš Wizovský 6 NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV

7 ORGANIZACE A ŘÍZENÍ VNITŘNÍ ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ÚSTAVU ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V PLZNI 7

8 ŽIVOTOPIS ŘEDITELE Odborná činnost: Participace na řešení výzkumného úkolu Pasportizace vybraných památkových objektů. Řešitel grantového úkolu v rámci VĚDY A VÝZKU- MU (odd. V HS-2) Prezentace NKP Bečov formou vzdělávacích programů. Hodnotitel institucionálních výzkumných úkolů Integrace archeologických dat do jednotného datového skladu a jeho využití v procesu péče o archeologický fond. Mgr. Tomáš Wizovský 1974 Narozen v Plzni SPŠ dopravní v Plzni. Studijní obor: Elektrická trakce Vojenská civilní služba v NKP klášter Kladruby. Po skončení vojenské civilní služby zaměstnán tamtéž ve funkci zástupce správce -stálého průvodce Prezenční bakalářské studium Humanitních věd na Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni. Bakalářská práce tematicky orientována na problematiku architektonických pamá - tek: Církevní hrady na Plzeňsku Absolvováno dvouleté rekvalifikační studium památkové péče při Státním ústavu památkové péče v Praze. Od 1998 Zaměstnán u Památkového ústavu v Plzni (dnes Národního památkového ústavu ÚOP Plzeň) - útvar Památkové péče, oddělení architektury, později oddělení archeologie Externí studium magisterského oboru Archeologie na Fakultě humanitních studií Západočeské univerzity v Plzni. Diplomová práce se zaměřením na krajinnou a sídelní archeologii na téma: Vývoj osídlení a majetkových poměrů kláštera v Pivoni Vedoucí památkového objektu NKP státního hradu a zámku Bečov Na základě dosavadní odborné i provozní kvalifikace a dosažených pracovních výsledků jmenován ředitelem územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Plzni pro Plzeňský a Karlovarský kraj. Není ani nikdy nebyl členem žádné politické strany. Spoluautor drobnějších prací publikující výsledky archeologického bádání a obnovené identifikace nemovitých kulturních památek. Přidružené aktivity: Organizace dobrovolných občanských aktivit zaměřených na záchranu a obnovu památek. Člen Klubu Augusta Sedláčka sdružující regionální badatele zabývající se poznáváním dějin osídlení, zejména se zaměřením na šlechtická a venkovská sídla. Člen České archeologické společnosti. Člen Českého svazu ochránců památek. Člen sdružení Památky Člen Sdružení profesionálních pracovníků památkové péče. Spolupráce na realizaci a prezentaci naučných stezek. ŽIVOTOPIS ÚZEMNÍHO KONZERVÁTORA Jaroslava Frühaufová Územní konzervátorka, pracuje v oboru památkové péče od roku 1968, kdy nastoupila do tehdejšího Krajského střediska státní památkové péče a ochrany přírody v Plzni. Dlouhou dobu se vedle běžné památkové praxe intenzivně věnovala problematice ochrany historických sídel, spolupracovala při návrzích kategorizace historických měst, při přípravě návrhů na vyhlášení nových městských památkových rezervací, následně pak na ná- 8 NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV

9 vrzích chráněných území v podobě památkových zón v západních Čechách. V letech byla zaměstnána na odboru výstavby města Plzně, kde se věnovala především úkolům souvisejícím s regenerací historického městského jádra a opravami jednotlivých staveb. Participovala na zpracování řady materiálů památkové péče krajského i celostátního významu, stala se spolupracovníkem Koncepčního týmu státní památkové péče pod vedením ústředního pracoviště. Výrazně se podílela na zpracování Výzkumného záměru památkového ústavu na období , na přípravě a realizaci významných akcí obnovy památkových objektů v regionu. V období od do byla generálním ředitelem NPÚ pověřena řízením územního odborného pracoviště v Plzni. PRACOVNÍCI ÚSTAVU Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Plzni, Prešovská 7, Plzeň Přehled zaměstnanců k tel. ústředna , fax vrátnice , fax sekretariát , tel. linka ová adresa 1000 Mgr. Wizovský Tomáš ředitel ÚOP, od pověřen řízením ÚOP ÚSEK ŘEDITELE 6001 sekretariát úseku ředitele a podatelna Pacandová Marcela administrativní a spisový pracovník, agenda sekretariátu ředitele referát propagace a vnějších vztahů Mgr. Pšeničková Lenka památkář, pracovník vztahů k veřejnosti referát právní Mgr. Milena Heisová referent majetkové správy - právník ÚSEK ÚZEMNÍHO KONZERVÁTORA Frühaufová Jaroslava územní konzervátor, odborný náměstek sekretariát územního konzervátora Zemanová Alena památkář, databáze Památky, odborná spisová agenda ÚÚK, zprac. výsl. průzkumů Odbor evidence a dokumentace PhDr. Černá Alena - vedoucí odboru památkář - historik umění oddělení evidence památkového fondu Koderová Lenka Nováčková Michaela Mgr. Jedličková Renáta Mgr. Bukovská Jana Felgrová Lenka památkář, vedení evidence movitých KP /ÚSKP/, ISO, agenda prodeje a vývozu, reidentifikace movitých památek 47 památkář, vedení evidence movitých KP, agenda ISO 47 památkář - dokumentace a reidentifikace nemovitých KP a chráněných území 39 památkář, vedení evidence nemovitých KP a chráněných území /ÚSKP/, reidentifikace nemovitých památek 39 dokumentátor pro reidentifikaci a vedení evidence nemovitých památek oddělení dokumentace památkového fondu Mgr. Matásek Karel překladatel - památkář, odborná knihovna vč. katalogizace restaurátorských zpráv, překladatelské a tlumočnické práce 26 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V PLZNI 9

10 Bláhová Hana 0,81 dokumentátor - sbírka příloh ÚSKP 50 Brýnová Eva dokumentátor - fototéka 14 Turková Jarmila dokumentátor- fototéka 14 Kodera Radovan Stach Daniel 2130 oddělení mobiliárních fondů Mgr. Stanislava Brejchová - ved. odd. památkář, dokumentátor - fotografické práce, videozáznamy, digitální dokumentace 12, 13 památkář, dokumentátor fotografické práce, videozáznamy, digitální dokumentace 12, 13 památkář, odborné zpracování mobiliárních fondů, příprava expozic a průvodcovských textů 23 Holubová Helena kurátor sb. a mob. fondů 24 Mgr. Brudnová Jana 2131 referát vedení centrálního depozitáře 2 památkář, odborné zpracování mobiliárních a historických knihovních fondů 24 Forman Zdeněk správce depozitáře Richtr David dokumentátor Odbor péče o památkový fond Mgr. Foud Karel - vedoucí odboru 2210 oddělení kulturních památek a chráněných území Mgr. Bašta Michael Mgr. Černý Michal Hejda Jan Šmausová Ivana Jedličková Jaroslava Mgr. Vydra Michal památkář - nemovité KP, chráněná území, odborná součinnost s výkonnými orgány památkové péče, lidová architektura PPoVPZ a VPR 33 památkář - nemovité KP, chráněná území, odborná součinnost s výkonnými orgány památkové péče 35 památkář - nemovité KP, chráněná území, odborná součinnost s výkonnými orgány památkové péče 62 památkář - nemovité KP, chráněná území, odborná součinnost s výkonnými orgány památkové péče, ohrožené a nevyužité památky, HP 40 památkář - nemovité KP, chráněná území, odborná součinnost s výkonnými orgány památkové péče 40 památkář - nemovité KP, chráněná území, odborná součinnost s výkonnými orgány památkové péče 48 památkář - nemovité KP, chráněná území, odborná součinnost s výkonnými orgány památkové péče 62 Ing. Brzobohatá Karla památkář - nemovité KP, chráněná území, /zástup za MD - Košátková/ odborná součinnost s výkonnými orgány památkové péče oddělení specialistů Ing. Domanický Pavel památkář - nemovité KP, chráněná území, odborná součinnost s výkonnými orgány památkové péče, technické památky a průmyslová architektura NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV

11 Ing. arch. Domanický Petr Karel Tomáš památkář - nemovité KP, chráněná území, odborná součinnost s výkonnými orgány památkové péče, architektura konce 19. stol. a poloviny 20. stol. 48 památkář - nemovité KP, chráněná území, odborná součinnost s výkonnými orgány památkové péče, středověká architektura, historická sídla, lidová architektura, drobné památky 33 Ing. Drhovský Karel památkář - historické zahrady a parky Odbor průzkumů Mgr. Drncová Ludmila - vedoucí odboru 2310 oddělení průzkumů a jejich dokumentace památkář historik umění, průzkumy včetně hloubkových, restaurátorské práce, památkový dozor, PRMP, PZAD 32 PhDr. Ryšavý Vratislav památkář historik umění, SHP 38 Mgr. Bezděková Veronika památkář archivní průzkumy 38 Ing. arch. Pohořalá Jitka 0,5 Mgr. Sokol Petr Svoboda Vlastimil 2320 oddělení restaurování Bc. Škodová Ludmila 2400 Odbor archeologie památkář památkové, architektonické, urbanistické průzkumy a hodnocení, památkový dozor, záměry obnovy 32 památkář průzkumy a dokumentace pro obnovu identifikace nemovitých KP, návrhy na prohlášení KP, agenda územní komise 39 památkář dílčí SHP, evidování dokumentace průzkumů a plánové dokumentace 46 památkář - průzkumy, hodnocení, restaurátorské práce 60 Mgr. Kamenická Eva - vedoucí odboru archeolog oddělení archeologických výzkumů Mgr. Foster Linda archeolog 36 Holá Růžena dokumentátor 36 Mgr. Lodrová Marcela /zástup za MD - Urbanová/ archeolog Detašované pracoviště pro Karlovarský kraj v Lokti Ing. Roman Procházka - památkář, vedoucí detašovaného pracoviště vedoucí det. pracoviště Kratochvílová Anna administrativní a spisový pracovník, pokladna Riegerová Romana památkář - nemovité KP, chráněná území, odborná součinnost s výkonnými orgány památkové péče, zástupce vedoucího Bc. Jana Horváthová památkář - nemovité KP, chráněná území, odborná součinnost s výkonnými orgány památkové péče ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V PLZNI 11

12 Marešová Petra památkář - evidence nemovitých KP a chráněných území, nemovité KP a chráněná území, odborná součinnost s výkonnými orgány památkové péče Ing. arch. Zdeněk Franta 0,5 památkář - nemovité KP, chráněná území, odborná součinnost s výkonnými orgány památkové péče Bc. Konůpek Jan 0,5 památkář - nemovité KP, chráněná území, odborná součinnost s výkonnými orgány památkové péče 4000 ÚSEK TECHNICKO - PROVOZNÍ Ing. Tomáš Petr - investiční referent - systémový inženýr, vedoucí úseku TDI, koordinace investičních akcí oddělení stavební obnovy objektů NPÚ Česák Emil investiční referent, TDI pam. obj. ÚOP 44 Havlovic Luboš investiční referent, TDI pam. obj. ÚOP 43 Klesová Martina investiční referent, příprava inv. akcí referát IT a zabezpečení památkových objektů Rauch Josef inv. referent, zabezp. pam. obj. ÚOP 54 Ing. Daniel Ešner správce IKT, správce sítě, telek., HW a SW oddělení provozu ÚOP a správa objektů mimo úsek 3000 Reiser Luděk - ved. odd. pracovník technickoekonomického rozvoje /autodoprava, bezpečnostní technik, provoz - vedoucí odd./ 45 Hofman Jiří bezpečnostní referent,dopravní referent/ řidič/ 45 Urban Jan 0,75 provozář 61 Sladká Eva 0,5 uklízeč Slanařová Jana 0,5 uklízeč Kopejtková Věra 0,5 uklízeč Reiserová Lenka 0,69 telefonista 11 Urbanová Jana 0,69 telefonista ÚSEK ÚZEMNÍHO EKONOMA Ing. Eva Bartůňková - pracovník technickoekonomického rozvoje územní ekonom /územní ekonom/ oddělení účetní evidence a rozpočtu Gabriela Němcová- ved. odd. účetní / hlavní/ 27 Bláhová Bohuslava účetní / finanční, správa majetku, pokladny/ 28 Velková Anna finanční referent, účetní /fakturace, banky/ 28 Lohrová Karla 5200 oddělení práce a mezd účetní, obchodní referent / obchodní činnost, drobný majetek, sklady/ 17 Menclová Růžena - ved. odd. mzdová účetní 22 Staškovičová Pavla mzdová účetní, PaM referát personální Tuháčková Romana kontrolor, personalista NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV

13 NPÚ ÚOP V PLZNI - PAMÁTKOVÉ OBJEKTY zaměstnanci - stav k SZ KYNŽVART PhDr. Říha Miloš Větrovský Kryštof Adámek Jiří Ing. Křapka Pavel Pavlík Jaroslav Sedláček Roman Kachlíř Jan Štrosová Martina Schulzová Lenka Novotný Ladislav Sedláčková Lenka Holasová Libuše 0,75 zemř ,75 Gažák Miroslav Balogh František Svoboda Jiří Ližička Josef Prczeczek Jan Ing. Pech Michal Štrúbelová Ivana Kupec Miroslav x Brůha Petr SHZ BEČOV Bc. Cink Ondřej dohoda o skončení PP Křížová Eva Bízková Ivana Malinová Marie Möllestamová Karla Vandrovcová Jana Marhan Milan Kassal Daniel Kubů Jiří dohoda o skončení PP Dis. Grimmerová Lenka SZ VALEČ Potklan Jan Auervek Václav Hýř Jiří Schedivý Petr Šourek František správce pam. objektu správce depozitáře, průvodce bezpečnostní pracovník bezpečnostní pracovník bezpečnostní pracovník bezpečnostní pracovník bezpečnostní pracovník průvodce průvodce průvodce pokladní uklízeč uklízeč zahradní architekt provozář zámečník provozář, zedník zahradník zahradník zahradník zahradník opravář zem. strojů,zahradník správce památkového objektu průvodce - admin. pracovník uklízeč uklízeč zahradník průvodce, propag. referent pokladní truhlář, provozář provozář provozář, zámečník provozář správce depozitáře správce pam. objektu zahradník, opr. zem. strojů provozář, opr. zem. strojů zedník, provozář truhlář, traktorista, mechanizátor Mgr. Jaromír Šebek zahradník, opravář zem. strojů SH VELHARTICE Ing. Mejstřík Petr správce pam. objektu Jarošíková Helena /zástup za MD/ správce depozitáře, průvodce Ivicová Ivona - MD správce depozitáře, průvodce Ing. Mejstříková Anděla 0,63 provozář Nauš Miroslav provozář Korec Josef 0,88 zedník Jež Ladislav tesař, provozář SH RABÍ Novák Michal Karl Jiří Vojgtová Lenka x Sedláček Roman Nyergesová Růžena x 0,5 Sedláčková Jiřina x 0, SH ŠVIHOV Bc. Bojčuk Lukáš Plecitá Šárka Rafaj Jiří Tomášek Jiří Duchková Lucie Kramlová Zdeňka Zimermann Jiří správce pam. objektu správce depozitáře, průvodce průvodce, pokladní provozář uklízeč uklízeč správce pam. objektu správce depozitáře, průvodce provozář, zedník provozář, zedník uklízeč bezpečnostní pracovník bezpečnostní pracovník SZ ČERVENÉ POŘÍČÍ Čermák Marcel správce památkového objektu Tikal Josef provozář, zedník Žák František zahradník, opr. zem. strojů SHZ HORŠOVSKÝ TÝN Rosendorfský Jan správce památkové objektu Škampa Miroslav správce dep., průvodce Jeřábková Eva pokladní Kuzdas Josef 0,8 bezpečnostní pracovník Pytelka Josef 0,8 bezpečnostní pracovník Škampa Jan 0,8 bezpečnostní pracovník Kodýtková Milena 0,5 dokumentátor Halada Arnošt zahradník Gruberová Růžena zahradník Lehnerová Věra zahradník Prajzentová Lenka zahradník Kunst Vilém 0,56 zahradník, provozář Málek Vlastimil zedník, provozář Lang Petr truhlář, provozář Mládek Ladislav provozář, tesař ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V PLZNI 13

14 Langová Vlasta Málková Martina Kunstová Radomíra Vachulková Jaroslava SZ KOZEL Bobek Karel Skálová Václava Rousová Marie Nolčová Maruše Kovář Jiří Heřmánek Vojtěch Suchý Petr Šimánek Josef Pech Jiří Bradáč Jiří Písařík Ivan Písaříková Hana Bc. Tůma Karel Fialová Anna Kalčíková Olga x Interholzová Petra Koranda Václav Florián Václav Karhan Jaromír Kepka Vladislav Veklinec Miroslav Tobrman Karel Kepka Pavel Česal Roman SZ NEBÍLOVY Fiala Milan Černíková Lucie Blažek Miloš Vašek Josef Nováková Vlasta 0,5 Poštová Jaroslava Hajšman Vladislav Matějovič Josef 0,5 uklízeč uklízeč uklízeč uklízeč správce pam. objektu správce depozitáře, průvodce uklízeč uklízeč bezpečnostní pracovník bezpečnostní pracovník bezpečnostní pracovník bezpečnostní pracovník mistr, provozář zedník zahradník zahradník zahradník zahradník zahradník zahradník provozář, zámečník provozář provozář mistr, truhlář mistr, truhlář mistr, provozář mistr, truhlář mistr, truhlář správce pam. objektu správce depozitáře, průvodce bezpečnostní pracovník provozář, bezpečnostní pracovník uklízeč zahradník provozář provozář, bezpečnostní pracovník SZ MANĚTÍN Mašek Karel Maxa Petr Michl František Kováříková Eva Janouškovcová Gabriela Bc. Hastrdlová Pavla správce pam. objektu provozář, bezp. pracovník provozář, bezp. pracovník správce depozitáře, průvodce zahradník, uklízeč průvodce, pokladní SPO KLÁŠTER KLADRUBY Ing. Zoubek Milan správce pam. objektu Bc. Kovaříková Pavla 0,5 průvodce Liška Aleš bezpečnostní pracovník Sidek Josef bezpečnostní pracovník Plaňanský Miroslav bezpečnostní pracovník Mužík Miloslav bezpečnostní pracovník Kaňka Jaromír provozář, instalatér - topenář Brndiarová Mária uklízeč Kovaříková Milada 0,63 uklízeč Pecl František provozář, zedník Havránek Václav truhlář, provozář Zíka Václav truhlář, provozář Horáčková Dana zahradník, uklízeč SPO KLÁŠTER PLASY Mgr. Duchoň Pavel Soukupová Jana Jílek Vladimír Cejthamr Václav Sadílek Jan Naušová Pavlína Čihulková Martina Hanzlíček Jiří Hanzlíček Jiří ml. Jílek Tomáš Jaroš Jiří Růžička Jaroslav Koča Jaroslav Šmídl Zbyněk správce pam. objektu správce depozitáře, průvodce bezpečnostní pracovník bezpečnostní pracovník bezpečnostní pracovník uklízeč uklízeč mistr, provozář provozář provozář, bezpečnostní pracovník provozář, zedník zámečník, bezpečnostní pracovník provozář provozář x - krátkodobý pracovní úvazek 14 NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV

15 ODBORNÉ ČINNOSTI PŘEHLED MIMOŘÁDNÝCH A HLAVNÍCH ÚKOLŮ ZADANÝCH ÚP, JEJICH PLNĚNÍ A HODNOCENÍ Mimořádné a hlavní úkoly stanovené Ministerstvem kultury generálnímu řediteli Národního památkového ústavu Čl. I Mimořádné úkoly 1. (02170C9110) Vydat pro koordinaci a plnění hlavních činností ústavu spojených s prováděním Koncepce účinnější péče o památkový fond v České republice do roku 2005 a dalších dlouhodobých záměrů i operativních úkolů ústavu podle vlastní volby Plán hlavních úkolů Národního památkového ústavu v roce Termín: Zodpovědný řešitel: generální ředitel Spoluřešitelé: územní odborná pracoviště Plnění úkolů stanovených prováděcím plánem odborně metodického řízení organizace státní památkové péče je hodnoceno k v samostatném materiálu. 2. (02170C0302) Zajistit ve spolupráci s obcemi s rozšíře-nou působností, popř. i vlastníky nemovitých kulturních památek činnosti nezbytné pro postupné jednotné označení nemovitých kulturních památek v terénu stanovenou tabulkou. Kontrolní termín: Zodpovědný řešitel: hlavní konzervátor Spoluřešitelé: územní odborná pracoviště Na počátku roku 2005 byly doplněny chybějící tabulky na všech objektech ve správě NPÚ ÚOP v Plzni, a označení je tak realizováno na všech objektech ve správě našeho územního odborného pracoviště. V Plzeňském kraji byly tabulky pro označení kulturních památek předány všem obecním úřadům s rozšířenou působností již v roce 2004 v celkovém počtu V Karlovarském kraji, kde po dohodě s obecními úřady byly tabulky v průběhu 2005 roku předávány postupně, bylo předáno obcím s rozšířenou působností zatím 840 tabulek. Celkem bylo v obou krajích ke předáno tabulek (z toho 16 bylo použito pro označení objektů ve správě NPÚ). 3. (02170C0402) Vydat pro sjednocení vybraných provozně ekonomických a jiných činností v ústavu základní vnitropodnikové normy, popř. metodické pokyny nebo vzory opatření, zejména a) Spisový a skartační řád, b) Podpisový a dispoziční řád, c) Platový a kariérní řád (směrnice, opatření generálního ředitele atp.), d) Metodiku sjednocující zadávání veřejných zakázek a vybrané postupy v investiční činnosti, e) Metodiku trvalého monitoringu technického stavu a provozně technických podmínek zpřístupnění nemovitých národních kulturních památek veřejnosti pro kulturní a výchovně vzdělávací účely, s nimiž je ústav příslušný hospodařit, f) Vzorový návštěvní řád památkového objektu zpřístupněného veřejnosti pro kulturní a výchovně vzdělávací účely. Kontrolní termíny: a Termín splnění pro úkol podle písm. f): Zodpovědný řešitel: hlavní ekonom (a-d), Ing. Aleš Krejčů (e-f) 4. (02170C0501) Zahájit uvnitř územního odborného pracoviště v Ústí nad Labem modelový ( samostatný zkušební ) provoz předpokládaného územního odborného pracoviště v Liberci, a to v plném rozsahu odborných činností státní památkové péče a podle vlastního schématu schváleného zřizovatelem. Předložení schématu zřizovateli ke schválení: Kontrolní termíny: a Termín splnění: Zodpovědný řešitel: ředitel ÚOP v Ústí nad Labem 5. (02170C0502) Zahájit uvnitř územního odborného pracoviště v Brně modelový ( samostatný zkušební ) provoz předpokládaného územního odborného pracoviště v Kroměříži, a to v plném rozsahu odborných činností státní památkové péče, po předchozím provedení celkové revize a racionalizace využití dosavadních kapacit při správě státního zámku v Kroměříži. ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V PLZNI 15

16 Kontrolní termíny: a Termín splnění: Zodpovědný řešitel: ředitel ÚOP v Brně 6. (02170C0503) Zabezpečit dosažení zlepšeného hospodářského výsledku v ústavu jako celku a současně i v ústředním pracovišti a ve všech územních odborných pracovištích ústavu za rok Kontrolní termíny: a Termín: Zodpovědný řešitel: generální ředitel Spoluřešitelé: ředitelé ÚOP, územní ekonomové V současné době je dokončována účetní závěrka za rok 2005, pro jejíž předání byl stanoven termín , dosavadní výsledky jsou uspokojivé. 7. (02170C0504) Zpracování návrhu čistopisu Periodické zprávy o aplikaci Úmluvy o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví (v češtině, v elektronické podobě) v rozsahu údajů podle části II stanoveného formuláře pro všechny statky zapsané v České republice na Seznam světového dědictví do roku 1997 (1998 včetně). Termín: Zodpovědný řešitel: hlavní konzervátor Spoluřešitelé: územní konzervátoři Na území Plzeňského a Karlovarského kraje nejsou památky zapsané na Seznamu světového kulturního dědictví úkol se netýká NPÚ ÚOP v Plzni. 8. (02170C0505) Předložit zřizovateli odůvodněné náměty pro aktualizaci Koncepce účinnější péče o památkový fond v České republice do roku 2005, a to pro období let 2006 až Termín: Zodpovědný řešitel: generální ředitel, hlavní konzervátor Spoluřešitelé: ředitelé ÚOP, územní konzervátoři Náměty zpracovány a zaslány ústřednímu pracovišti (opakovaně zaslány ) Čl. II Hlavní úkoly 1. (02170C2114) Uspořádat nejméně 4 specializované odborné (terénní památkářské) dílny s cílem prohloubit znalosti, dovednosti a zkušenosti odborných zaměstnanců ústavu pro jimi zajišťovaný výkon činností při obnově kulturních památek podle 14 odst. 6 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Kontrolní termíny: a Zodpovědný řešitel: hlavní konzervátor Spoluřešitelé: územní konzervátoři Pracovníci ÚOP v Plzni se účastnili odborné dílny k prováděné obnově špýcharu, fasád paláců a střech hradu Švihov, pořádané ve spolupráci ústředního pracoviště a ÚOP v Plzni. Dále se zúčastnili semináře k LA v Šatově u Znojma, semináře k tématu archeologie Maltská konvence, semináře k problematice technických památek, pořádaného VCPD při ČVUT v Praze. Možnost širší účasti pracovníků na akcích zaměřených k prohloubení znalostí odborných zaměstnanců ústavu je negativně ovlivněna jejich vysokým pracovním zatížením, souvisejícím právě s výkonem agendy podle 14 odst. 6 zákona 20/87 Sb. 2. (02170C9609) Vydat tištěnou formou nejméně 1 publikaci (novou metodiku) za účelem postupného sjednocování teoretických východisek, resp. odborně metodických postupů státní památkové péče v České republice a současně připravit 2 nové publikace téhož typu pro jejich vydání tištěnou formou v prvním pololetí roku Kontrolní termíny: a Zodpovědný řešitel: hlavní konzervátor Garant za ÚP: PhDr. Kateřina Bečková 3. (02170C0404) Uspořádat nejméně 18 výjezdních setkání (formou přednášky, odborné minidílny atp.) hlavního konzervátora s odbornými zaměstnanci v příslušných územních odborných pracovištích ústavu (nejméně 1 setkání v každém pracovišti za pololetí), kteří vykonávají agendu podle 14 odst. 6 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, za účelem postupného sjednocování teoretických východisek, resp. odborně metodických postupů aplikovaných v ústavu při obnově nemovitých a movitých kulturních památek a v péči o památkové rezervace a památkové zóny. Kontrolní termíny: a Zodpovědný řešitel: hlavní konzervátor Spoluřešitelé: Pavel Jerie a územní konzervátoři Výjezdní setkání hlavního konzervátora a jeho zástupce s odbornými pracovníky památkové péče se uskutečnilo v Plzni dne Tématem setkání bylo představení nových oborových metodik a příprava harmonogramů pro obnovu národních kulturních památek (úkol PP prováděcího plánu). Druhé setkání se uskutečnilo 14. prosince (02170C9810) Aktivní účast na oslavách Mezinárodního dne památek a sídel a Dnů evropského dědictví, zejména poskytnutím volného nebo zvýhodněného vstupného pro vybrané skupiny návštěvníků 16 NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV

17 (např. organizované skupiny mládeže nebo seniorů) kulturních památek v majetku státu, s nimiž je ústav příslušný hospodařit a které jsou zpřístupněny veřejnosti pro kulturní a výchovně vzdělávací účely. Termíny: příslušná sobota a neděle v dubnu a září 2005 Zodpovědný řešitel: generální ředitel Spoluřešitelé: ředitelé ÚOP a hlavní ekonom Ve dnech dubna byly při příležitosti oslav Mezinárodního dne památek a historických sídel netradičním způsobem zpřístupněny následující objekty: Zámek Kynžvart zdarma poskytnut vstup do hlavního návštěvního okruhu dětem do 15 let této možnosti využilo 78 osob. Zámek Bečov nabídku bezplatné návštěvy zámku pro ohlášené výpravy z dětských domovů a domovů důchodců nevyužila žádná organizace. Mimořádně byly pro 246 návštěvníků zámku zpřístupněny bývalé pivovarské sklepy s unikátní lednicí ve skále. Zámek Červené Poříčí byl v obou dnech bezplatně zpřístupněn veřejnosti, tuto příležitost využilo 182 návštěvníků. Zámek Manětín výstavu olejomaleb paní Kubík- Kdolské shlédlo 114 návštěvníků. Zámek Kozel dne se v jízdárně konal za účasti 280 posluchačů koncert skupiny The Spiders doprovázené symfonickým orchestrem. Možnost bezplatných prohlídek pro předem ohlášené zájezdy z dětských domovů a domovů důchodců zámku Nebílovy, kláštera v Kladrubech, hradů Rabí a Velhartice zmíněné organizace nevyužily. Setkání u příležitosti Mezinárodního dne památek a sídel a udělení Ceny za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón za rok 2004 a udělení Státní ceny za památkovou péči ve Španělském sále Pražského hradu dne se zúčastnili pracovníci NPÚ, územního odborného pracoviště v Plzni. Toto setkání bylo pro naše pracoviště zvlášť významné, cenu v soutěži získalo a historickým městem roku 2004 byly vyhlášeny Františkovy Lázně. V rámci celoevropské kulturní akce Dny evropského dědictví byly prohlídky památkových objektů zpestřeny rozmanitými kulturními programy a zpřístupněním prostor, které dosud nejsou součástí standardních prohlídkových okruhů. Na zámku Kozel probíhaly akce od 9. do 18. září, zámeckou expozici za tu dobu navštívilo osob, do zámecké jízdárny přivábila návštěvníků výstava děl předního českého ilustrátora Adolfa Borna. Dne 18. září na 400 posluchačů vyslechlo koncert orchestru Virtuosi di Praga. Na zámku Nebílovy se dne za účasti 90 posluchačů uskutečnil koncert souboru Ensemble accento, na kterém zazněla díla Johanna Sebastiana Bacha, Jiřího Antonína Bendy, Wolfganga Amadea Mozarta a Georga Philippa Telemanna. Expozici na zámku Manětín navštívilo ve dnech celkem 1480 osob. Výstavu obrazů Pavla Kadeřábka, která tam probíhala, zhlédlo návštěvníků. Rozmanitou nabídku připravila správa kláštera v Kladrubech. 11. září se v opatském chrámu Nanebevzetí Panny Marie ve spolupráci s plzeňským Dominik Centrem uskutečnil koncert přední české vokálně instrumentální skupiny Spirituál kvintet, který si vyslechlo na 800 návštěvníků. 17. září tu proběhly již páté Slavnosti vína, během nichž se klášterní nádvoří rozeznělo hudbou cimbálové muziky Verbuňk z Prušánek u Hodonína. Akce se zúčastnilo na 500 návštěvníků, kteří měli mimořádnou příležitost sestoupit do jindy nepřístupných sklepení pod objektem latinské školy. Prohlídku s výkladem absolvovalo ve sklepních prostorách 75 osob. Na Státním hradu a zámku Horšovský Týn mohli turisté ve dnech 10. a 11. září zdarma navštívit dva prohlídkové okruhy, a to Erbovní sál a expozici věnovanou japonské šlechtičně Mitsuko Coudenhove-Kalergi. Předem objednané skupiny domovů důchodců a dětských domovů měly příležitost projít si bezplatně všechny okruhy. V sobotu těchto nabídek využilo celkem 177 osob (Hrad 39, Zámek - 14, Erbovní sál - 70, Mitsuko - 54), v neděli pak 192 návštěvníků (Hrad - 34, Kuchyně - 18, Erbovní sál - 62, Mitsuko - 78). Veřejnosti mimořádně zpřístupněn zámek Červené Poříčí. Ve dnech 10. a 11. září se konaly bezplatné prohlídky areálu s doprovodným výkladem, na zámek přišlo celkem118 návštěvníků, které mimo jiné zaujaly restaurované busty českých panovníků v přízemí objektu. Na hradě Rabí byla ve dnech 10. a veřejnosti poskytnuta možnost prohlédnout si zdarma podzemí kostela. Do podzemních prostor se vydalo 241 návštěvníků. V interiérech kostela Nejsvětější Trojice se dále každý den konaly tři prohlídky s výkladem, kterých se zúčastnilo celkem 121 osob. Na zámku Bečov se oslavy konaly 17. září. Pro veřejnost byly zdarma zpřístupněny bývalé pivovarské sklepy s lednicí tesanou ve skále. Správa zámku připravila pro turisty i místní obyvatele prohlídky ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V PLZNI 17

18 městské památkové zóny v Bečově nad Teplou. Trasa prohlídky končila v bývalé botanické zahradě, kde se účastníků ujal další průvodce, s nímž bylo možné se dopodrobna seznámit s plány na vzkříšení této lokality. Na zámek přišlo 518 platících návštěvníků, odhadem dalších 150 osob navštívilo sklepní prostory a na 100 osob se zúčastnilo prohlídky města. Nabídky bezplatné prohlídky využil Dětský domov z Karlových Varů a dále skupina seniorů z Bečova nad Teplou. Na zámku Kynžvart byla ve dnech 17. a 18. září nabídnuta bezplatná prohlídka dětem do 15 let. Nabídky využilo 97 malých návštěvníků. V Karlovarském kraji mohli turisté navštívit i park dosud uzavřeného zámku Valeč, který prochází rozsáhlou obnovou. Možnost bezplatné prohlídky by byla poskytnuta předem ohlášeným zájezdům z domovů důchodců a dětských domovů i v klášteře Plasy a na hradech Rabí, Švihov a Velhartice, ale této nabídky nikdo nevyužil. 5. (02200C9708) Vydat jednotnou zprávu (formou tištěné publikace a publikace na internetových stránkách ústavu) o činnosti Národního památkového ústavu v roce 2004 (povinné údaje v souladu se zvláštním právním předpisem, ostatní údaje podle vlastní volby). Termín: Zodpovědný řešitel: generální ředitel Spoluřešitelé: ředitelé ÚOP Zpráva za ÚOP v Plzni byla předána v požadovaném rozsahu a termínu. 6. (02200C9909) Reidentifikace nemovitých kulturních památek pro účely jejich evidence v Ústředním seznamu kulturních památek (pokračování úkolu). Kontrolní termíny: , a Zodpovědný řešitel: Ing. arch. Sedláková Spoluřešitelé: vedoucí oddělení PO ÚP a pověření specialisté ÚOP byla předána předběžná zpráva o plnění úkolu za 1. pololetí letošního roku ústřednímu pracovišti. K byla předána další průběžná zpráva. Ve druhém pololetí byly zintenzivněny práce především na terénních průzkumech a dokumentaci ve vazbě na přidělení mzdových prostředků ve formě OON. Samostatnou otázkou řešenou v rámci reidentifikace v průběhu letošního roku bylo vytvoření evidenčního listu památky v programu Kultura s vazbou na informace GIS ve spolupráci s Krajským úřadem Plzeňského kraje. Ze zpracované úplné inventury postupu obnovy identifikace vyplynuly následující výsledky: Celkový počet KP k : (Plzeňský kraj 3124, Karlovarský kraj 1366) Dokončeno k : 914 (Plzeňský kraj 779, Karlovarský kraj 135) Rozpracováno k : 1068 (Plzeňský kraj 772, Karlovarský kraj 346) Podle požadavku ústředního pracoviště připraven a předán návrh harmonogramu pro příští rok. 7. (02200C9206) Vydat 6 samostatných čísel 65. ročníku časopisu Zprávy památkové péče (v rozsahu nejméně 500 stran; strany příloh se do tohoto počtu nezahrnují). Kontrolní termíny: a Termín splnění: Zodpovědný řešitel: hlavní konzervátor 8. (02200E9914) Zajistit zpracování nejméně 9 nových plánů zásad památkové ochrany a hodnocení území vybraných městských památkových rezervací a zón nebo jejich částí; a dopracovat plány tohoto typu rozpracované v týmech podle příslušných územních odborných pracovišť ústavu v minulých letech. Termín odevzdání 2 paré od každého plánu zřizovateli: Zodpovědný řešitel: generální ředitel, hlavní konzervátor Spoluřešitelé: ředitelé příslušných ÚOP, územní konzervátoři V NPÚ ÚOP v Plzni byl zajišťován v roce 2005 plán zásad památkové péče a zhodnocení území pro městskou památkovou zónu Město Touškov, zpracovaný podle rozhodnutí MK ČR externí formou za odborné garance našeho pracoviště. Rozpracovaný plán byl předložen MK ČR na setkání řešitelů úkolu dne 24. října 2005 a odevzdán byl MK ČR ve stanoveném termínu v tištěné a elektronické podobě. 9. (02170C0407) Zpracovat nejméně 8 plánů zásad památkové ochrany a hodnocení území vybraných vesnických památkových rezervací a zón v týmech podle příslušných územních odborných pracovišť ústavu (pro ÚOP v hl. m. Praze není úkol povinný). Termín odevzdání 2 paré od každého plánu zřizovateli: Zodpovědný řešitel: generální ředitel Spoluřešitelé: ředitelé příslušných ÚOP, územní konzervátoři 18 NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV

19 V letošním roce bylo zajišťováno odbornými pracovníky památkové péče zpracování 2. etapy plánu zásad pro VPZ Bolevec a plánu pro VPZ Dýšiná. Plány byly předloženy v rozpracovanosti MK ČR 21. října etapa plánu zásad pro VPZ Bolevec byla MK ČR odevzdána ve stanoveném termínu. Plán pro VPZ Dýšiná bude odevzdán do , posunutí termínu bylo předem dohodnuto se zadavatelem úkolu. 10. (02170C0506) Vydat formou zvláštní publikace tiskem aktualizovaný Seznam nejohroženějších nemovitých kulturních památek v České republice. Termín: Zodpovědný řešitel: hlavní konzervátor Spoluřešitelé: územní konzervátoři Komplexní údaje v požadovaném rozsahu pro seznam byly předány ve stanoveném termínu ústřednímu pracovišti v rozdělení samostatně pro Plzeňský a Karlovarský kraj. Čl. III Závěrečné ustanovení Generální ředitel ústavu a) neprodleně seznámí s tímto opatřením zřizovatele ostatní členy porady vedení organizace a určí rozsah jejich zodpovědnosti na splnění stanovených úkolů, b) předloží Ministerstvu kultury, zastoupenému ředitelem odboru památkové péče, písemnou zprávu o postupu plnění úkolů podle Čl. I a II v termínech a a závěrečnou písemnou zprávu o splnění těchto úkolů do Zodp. řešitel: generální ředitel Spoluřešitelé: ředitelé ÚOP Písemné zprávy o stavu plnění úkolů byly předávány v termínech stanovených porad vedení NPÚ. ÚKOLY VÝZKUMU A VÝVOJE (PŘEHLED VÝZKUMNÝCH ÚKOLŮ, JEJICH ŘEŠITELŮ A PLNĚNÍ) Výzkumný záměr MK : Vědecký výzkum ke zkvalitňování odborně metodického řízení státní památkové péče Hlavní řešitel: PhDr. Josef Štulc 103. Zdokonalování a rozvoj metod digitalizace fotografické a grafické dokumentace památkového fondu Řešitel: Mgr. Ladislav Bezděk Spoluřešitel za ÚOP v Plzni: Karel Bobek Výzkumný záměr MK : Odborné poznávání, vědecké hodnocení, dokumentování a evidence movitého kulturního dědictví, identifikace statků, které mohou být chráněny Hlavní řešitel: PhDr. Jaromír Míčka 201. Odborné hodnocení a systematické vědecké zpracovávání základní evidence mobiliárních fondů kulturních památek, ke kterým vykonává právo hospodaření NPÚ (Implementace metodiky odborného hodnocení a systematického zpracovávání MF v kulturních památkách jiných vlastníků, včetně církví) Řešitel: PhDr. Alena Černá Spoluřešitel za ÚOP v Plzni: Mgr. Stanislava Brejchová 202. Odborné hodnocení a systematické vědecké zpracování historických knihovních fondů (zámeckých knihoven) kulturních památek Řešitel: PhDr. Pavel Hájek Spoluřešitel za ÚOP v Plzni: Karel Bobek 203. Systematická odborná obnova identifikace movitého památkového fondu (s výjimkou mobiliárních fondů kulturních památek) Řešitel: PhDr. Pavel Konečný Spoluřešitel za ÚOP v Plzni: Lenka Koderová 205. Vědecký výzkum metod prezentace a zprostředkování kulturních hodnot památkového fondu veřejnosti jako nástroje identifikace společnosti kulturním dědictvím Řešitel: PhDr. Miloš Kadlec Spoluřešitel za ÚOP v Plzni: Bc. Ondřej Cink Výzkumný záměr MK : Odborné poznávání, vědecké hodnocení, dokumentování a evidence nemovitého kulturního dědictví, identifikace statků, které mohou být chráněny Hlavní řešitel: Pavel Jerie 301. Vědecký výzkum a aplikace metod operativního zpracovávání stavebně historických a umělecko historických průzkumů prováděných při obnově kulturních památek a nemovitostí v památkově chráněných územích Řešitel: PhDr. Vladislav Razím Spoluřešitel za ÚOP v Plzni: Tomáš Karel, PhDr. Vratislav Ryšavý 305. Památkově urbanistické průzkumy, vědecké hodnocení a odborná dokumentace historických měst v České republice v návaznosti na historické průzkumové podklady oboru památkové péče Řešitel: Ing. arch. Dana Novotná ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V PLZNI 19

20 Spoluřešitel za ÚOP v Plzni: Mgr. Karel Foud 306. Systematický průzkum, vědecké vyhodnocení, odborně podložená obnova prostorové identifikace nemovitého archeologického památkového fondu Řešitel: PhDr. Julie Šulcová, (Mgr. A. Knechtová) Spoluřešitel za ÚOP v Plzni: Mgr. Petr Sokol 307. Odborné zpracování a vědecké vyhodnocení záchranných archeologických výzkumů nemovitých kulturních památek a památkových území jako nových pramenů k dějinám území České republiky Řešitel: PhDr. Jarmila Čiháková Spoluřešitel za ÚOP v Plzni: Mgr. Eva Kamenická, Mgr. Linda Foster Výzkumný záměr MK : Odborné poznávání, vědecké hodnocení, dokumentování a evidence kulturního dědictví 19. a 20. století Hlavní řešitel: Doc. Ing. arch. Miloš Matěj 401. Územní plošný a oborový výzkum industriálního dědictví Řešitel: Doc. Ing. arch. Miloš Matěj Spoluřešitel za ÚOP v Plzni: Ing. Pavel Domanický 402. Odborné poznávání, průzkum, vědecké hodnocení, soupis a dokumentace architektonického kulturního dědictví 19. a 20. století Řešitel: Ing. arch. Naděžda Goryczková Spoluřešitel za ÚOP v Plzni: Ing. arch. Petr Domanický Výzkumný záměr Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Plzni Výzkum a dokumentace památkového fondu v západočeském regionu (identifikační kód MK0CEZZ99F1001), řešený v letech , byl v roce 2005 uzavřen ze strany NPÚ územního odborného pracoviště v Plzni zpracováním závěrečné výzkumné zprávy, která byla předložena ve stanoveném termínu, do 28. února 2005, Ministerstvu kultury ČR. Řešila územní konzervátorka Jaroslava Frühaufová. Závěrečné hodnocení výzkumného záměru bylo provedeno Komisí ministerstva kultury pro hodnocení výzkumných záměrů dne za účasti zástupce vedoucího řešitele záměru. Z hodnocení vyplynulo doporučení rozšířit přílohy k závěrečné výzkumné zprávě o přehled publikační činnosti řešitelů dílčích úkolů v období a o ucelený přehled hlavních výstupů (součástí závěrečné zprávy byly podle osnovy pouze příklady výstupů jednotlivých úkolů). Ze závěrečného hodnocení výzkumného záměru vyplývá, že VZ řešil prohloubení poznání památkového fondu v západočeském regionu ve třech hlavních směrech dokumentací a hodnocením vybraných částí památkového fondu a jeho potenciálu ve vazbě na potřeby vyplývající z vlastních činností řešitele, postupným zaplňováním mezer nedostatečného poznání nemovitého i movitého kulturního dědictví v důsledku specifického vývoje regionu od 2. poloviny 20. století, využitím získaných poznatků pro potřeby památkové ochrany, obnovy a prezentace, pro badatelské účely, publikační, výstavní a přednáškovou činnost. Za velmi přínosné pro obor památkové péče považovala Komise zejména výstupy výzkumných úkolů zpracované digitalizovanou formou a zaměřené na zdokonalení systému evidence a ochrany. Za nesporný úspěch komise považovala, že program CastIS, dále rozvíjený řešitelskou organizací v Plzni, byl od roku 2003 stanoven jako jednotný pro evidenci mobiliárních fondů situovaných na objektech ve správě NPÚ na území celé České republiky. Za přínosné pro obor památkové péče byly označeny výstupy výzkumných úkolů zaměřené k oblastem, kterým ve druhé polovině 20. století nebyla věnována dostatečná pozornost (lidové stavby a lidová stavební kultura, architektura konce 19. století, technické památky a průmyslová architektura). Rozsáhlé archeologické, archivní, stavebně historické a další specializované průzkumy provedené včetně dokumentace u řady kulturních památek západočeského regionu mají nezastupitelný význam nejen pro záchranu, obnovu a prezentaci těchto památek, ale rozvíjením uplatněných metod i dosaženými výsledky přispívají rovněž k rozvoji oboru památkové péče. Komise ocenila i rozsah publikační a prezentační činnosti u výstupů některých úkolů. Protokol o úspěšném dokončení výzkumného záměru předalo Ministerstvo kultury ČR dopisem čj. 9811/ 2005 ze dne NPÚ územnímu odbornému pracovišti v Plzni. 20 NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV