ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V PLZNI 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V PLZNI 1"

Transkript

1 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V PLZNI ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V PLZNI 1

2 ISBN ISBN (soubor všech zpráv) ISBN (NPÚ, ústřední pracoviště) ISBN (NPÚ, územní odborné pracoviště v Brně) ISBN (NPÚ, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích) ISBN (NPÚ, územní odborné pracoviště v Olomouci) ISBN (NPÚ, územní odborné pracoviště v Ostravě) ISBN (NPÚ, územní odborné pracoviště v Pardubicích) ISBN (NPÚ, územní odborné pracoviště v Praze) ISBN (NPÚ, územní odborné pracoviště středních Čech v Praze) ISBN (NPÚ, územní odborné pracoviště, státní zámek Sychrov) ISBN (NPÚ, územní odborné pracoviště v Ústí nad Labem) 2 NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV

3 OBSAH ZKRATKY / 3 ÚVOD / 5 Vnitřní organizační struktura ústavu / 7 Životopis ředitele / 8 Životopis územního konzervátora / 8 Pracovníci ústavu / 9 ODBORNÉ ČINNOSTI / 15 Přehled mimořádných a hlavních úkolů zadaných ÚP, jejich plnění a hodnocení / 15 Úkoly výzkumu a vývoje (přehled výzkumných úkolů, jejich řešitelů a plnění) / 19 Přehled činností jednotlivých odborných útvarů, oddělení a detašovaných pracovišť / 21 Publikační činnost, výstavní a další prezentační činnost / 56 OSTATNÍ ČINNOSTI / 59 Správa památkových objektů / 59 ROZBOR HOSPODAŘENÍ / 79 Výsledky hospodaření v roce 2005 / 79 Programy MK určené na podporu kulturního dědictví / 82 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V PLZNI 3

4 ZKRATKY AÚ AV CO CPS část. úv. EHD EKO GA HP CHKO ISO KP MD MK ČR MPR MPZ nepr. úv. NP NPÚ NPÚ ÚOP NPÚ ÚP OI OS OPP pol. úv. PP PR PR MPR a MPZ PZAD PZAV RZ sez. SHZ SHP SH SPPPP SZ TOO ÚMČ ÚOP VPK VPR VPZ ZAV ZČM ZčRAK archeologický ústav Akademie věd civilní ochrana oddělení celopodnikových služeb částečný pracovní úvazek European Heritage Days (Dny evropského dědictví) odbor ekonomický generální aktualizace havarijní program, opravy střech chráněná krajinná oblast integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví kulturní památka mateřská dovolená Ministerstvo kultury České republiky městská památková rezervace městská památková zóna nepravidelný pracovní úvazek nadzemní podlaží Národní památkový ústav Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště Národní památkový ústav, ústřední pracoviště odbor informací odbor specialistů odbor památkové péče poloviční pracovní úvazek památková péče Program restaurování Program regenerace MPR a MPZ Program záchrany architektonického dědictví Program záchrany archeologických výzkumů restaurátorská zpráva sezonní práce státní hrady a zámky stavebně historický průzkum státní hrad Sdružení profesionálních pracovníků památkové péče státní zámek odbor technicko-organizační Úřad městské části územní odborné pracoviště vnitropodniková kontrola vesnická památková rezervace vesnická památková zóna záchranný archeologický průzkum Západočeské muzeum Západočeská regionální archeologická komise 4 NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV

5 ÚVOD Uplynulý rok 2005 lze označit rokem personálních změn. Od 1. ledna 2005 do konce února byla pověřena vedením pracoviště zástupkyně bývalého ředitele Ing. Karla Drhovského a územní konzervátora Jaroslava Frühaufová, která díky své dlouholeté praxi a odborné fundovanosti udržela a posílila kontinuitu základních činností uvnitř i vně pracoviště. Byla nesporně oporou pro nově jmenovaného ředitele Mgr. Tomáše Wizovského, který nastoupil do funkce k 1. březnu Pod jeho vedením dochází během roku na základě zjištěných skutečností (které vyplynuly zejména z alarmujících výsledků provedených auditů) k postupným personálním změnám, a to zejména na úseku technicko-provozním, ekonomickém a právním. Nový kolektiv pracovníků se zaměřil zejména na důsledné dodržování zákona o veřejných zakázkách, narovnání nevýhodných pronájmů, smluvních vztahů a pohledávek. V rámci přípravy pro rozšíření pracoviště a budoucí zřízení nového územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu pro Karlovarský kraj (s výhledem od roku 2007) byl na základě výběrového řízení ustaven do funkce vedoucího detašovaného pracoviště v Lokti Ing. Roman Procházka, a to s pravomocí zastupovat současně územního konzervátora pro území Karlovarského kraje. Dále se podařilo na základě schváleného investičního záměru na nákup a rozšíření pracoviště zakoupit objekt čp. 80, který sousedí se stávajícím sídlem loketského pracoviště v čp. 81. Jako stabilizované a funkční byly vyhodnoceny oblasti odborné památkové péče a správy památkových objektů, kterých se personální změny nedotkly. Pozitivně lze hodnotit spolupráci s oběma kraji a jejich krajskými úřady, stejně tak s obecními úřady obcí s rozšířenou působností v Plzeňském i Karlovarském kraji, zejména při společných odborných seminářích a publikační činnosti. Nutno konstatovat, že se směrem k těmto správním úřadům nepodařilo vždy plnit ve stanovených lhůtách činnosti vyplývající z 14 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. Příčiny lze vidět ve velkém množství agendy, poddimenzovaném stavu personálního vybavení a rezervách ve vnitřním organizačním uspořádání územního odborného pracoviště. Velký posun vpřed byl zaznamenán díky součinnosti s krajskými úřady a za mimořádného pracovního úsilí zainteresovaných odborných pracovníků Národního památkového ústavu na úseku evidence a dokumentace památkového fondu včetně informací GIS a archeologie při plnění náročného úkolu reidentifikace nemovitých kulturních památek. Na spravovaných památkových objektech se zvýšila návštěvnost téměř o 10 %, což je velmi potěšující skutečnost, stejně tak jako množství pořádaných kulturních a společenských akcí, které svojí rozmanitostí, nápaditostí a jedinečností přitahují široké spektrum návštěvníků. Z nejvýznamnějších akcí obnovy v roce 2005 na svěřených památkových objektech lze připomenout pokračující záchranu krovů a střech nového konventu v Kladrubech, pokračování obnovy střech konventu v Plasích, pokračující obnovu špejcharu a restaurování omítek vnitřního nádvoří na hradě Švihov, dokončení stavebních prací na obnově kostela Všech svatých v Horšově, dokončení obnovy ohradní zdi parku v Horšovském Týně a pokračování obnovy interiérů zámku na Valči. Některé vytčené cíle včetně odstranění dlouhodobých nastřádaných problémů z minulých let nebylo možné realizovat a vyřešit v horizontu jednoho roku, tudíž zůstávají k řešení pro nový management v letech následujících, ale to už je jiná kapitola. Alena Svobodová ředitelka územního odborného pracoviště ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V PLZNI 5

6 ÚVOD MGR. TOMÁŠE WIZOVSKÉHO Vedení územního odborného pracoviště pro Plzeňský a Karlovarský kraj jsem převzal k V době od do mého nástupu byla pověřena vedením pracoviště zástupkyně ředitele a územní konzervátorka Jaroslava Frühaufová. Již v této rané době byly provedeny některé nutné a bezodkladné kroky vedoucí k celkové stabilizaci komplikované situace, související i se vzdáním se funkce bývalým ředitelem a jeho následným odvoláním tohoto kroku. Jaroslavě Frühaufové nebylo pracoviště předáno řádným a předepsaným způsobem a jen díky odborné fundovanosti a zkušenosti územní konzervátorky byla zachována kontinuita základních činností pracoviště pro jeho budoucí vývoj. Další nepostradatelnou oporou nového managementu se stala rozšířená porada vedení ÚOP v Plzni. Tento poradní orgán pracující na principech transparentnosti a týmové spolupráce byl tvořen všemi vedoucími oddělení a zástupci správ památkových objektů, tzv. koordinátory. Po uvedení do funkce jsem nechal provést nezbytné audity právní, ekonomické a personální. Výsledky byly více než alarmující. Pod tíhou zjištěných skutečností jsem byl nucen nejprve řešit problémy, nastřádané z minulých let, jako byly například nápadně nevýhodné pronájmy státního majetku či neuplatňované pohledávky. Časově náročné bylo řešení zanedbání správy, malverzace mobiliárních fondů, nahrazení nekompetentních pracovníků odborníky s odpovídajícím vzděláním, uplatňování transparentnosti zadávání a důsledné dodržování zákona o veřejných zakázkách. Ve stávajících podmínkách a dlouhodobě poddimenzovaném stavu personálního vybavení byla ze strategických oblastí vyhodnocena s některými výhradami jako funkční a schopná dalšího rozvoje pouze oblast odborné památkové péče a správy památkových objektů. Vzhledem k výše uvedenému nástinu byla stanovena tříletá střednědobá koncepce transformace ÚOP Plzeň. V prvním roce mělo dojít a posléze také došlo k základní ekonomicko-právní stabilizaci pracoviště a k vytvoření podmínek úspěšného hospodářského výsledku, který zaznamenal trojnásobný nárůst oproti loňskému roku (pokud bychom započítali i do této doby neuplatňované pohledávky, tak až na 20 násobek). Návštěvnost svěřených památkových objektů stoupla téměř o 10 %. V dalším roce, po náročné personální a systémové transformaci, která řešila nejožehavější problémy, byl předpoklad dalšího rozvoje pracoviště v duchu nově schváleného organizačního řádu z druhé poloviny roku Činnost se měla zaměřovat na další dílčí problematické okruhy a adaptovat pracoviště na nové podmínky. Pozornost měla být soustředěna jak na oblast odborné památkové péče, tak na zvyšování efektivnosti při správě památkových objektů. Dále měla být po zapracování referenta propagace a vnějších vztahů rozvíjena komunikace s veřejností a dalšími subjekty. V tomto druhém roce mělo dle plánu rovněž dojít k provedení praktických kroků vedoucích k přenesení dalších pravomocí a odpovědností na detašované pracoviště v Lokti, pro které byly nákupem dalšího objektu zajištěny potřebné prostorové podmínky. Ve třetím roce, tj. v roce 2007, mělo na základě předchozí důkladné přípravy dojít k oddělení pracoviště pro Karlovarský kraj a k vytvoření osy příští odborné i provozní spolupráce obou územních odborných pracovišť. Tento okamžik představoval příležitost systémového řešení dlouhodobě poddimenzovaného personálního stavu na NPÚ ÚOP v Plzni s výsledkem vytvoření dvou plnohodnotných pracovišť fungujících na trvale udržitelné platformě. Z uvedeného nástinu vyplývá, že v roce 2005 nebylo možné postihnout bez výjimky celý komplex všech problémů, neboť míra zanedbání povinností v řídících, ekonomických, provozních a dalších oblastech byla natolik vysoká, že bylo nezbytné stanovit bolestivou hierarchii závažných a méně závažných problémů a zmobilizovat všechny síly k řešení těch nejožehavějších a stěžejních oblastí nutných pro základní chod převzaté organizace. I když mé ničím nezdůvodněné odvolání z funkce zasáhlo probíhající reformy NPÚ ÚOP v Plzni ve chvíli, kdy se počaly zúročovat výsledky provedených opatření, považuji dosažené výsledky v daných podmínkách za více než úspěšné a vděčím za ně velkou měrou ochotnému, odpovědnému a aktivnímu přístupu všech zainteresovaných spolupracovníků a složek. Mgr. Tomáš Wizovský 6 NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV

7 ORGANIZACE A ŘÍZENÍ VNITŘNÍ ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ÚSTAVU ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V PLZNI 7

8 ŽIVOTOPIS ŘEDITELE Odborná činnost: Participace na řešení výzkumného úkolu Pasportizace vybraných památkových objektů. Řešitel grantového úkolu v rámci VĚDY A VÝZKU- MU (odd. V HS-2) Prezentace NKP Bečov formou vzdělávacích programů. Hodnotitel institucionálních výzkumných úkolů Integrace archeologických dat do jednotného datového skladu a jeho využití v procesu péče o archeologický fond. Mgr. Tomáš Wizovský 1974 Narozen v Plzni SPŠ dopravní v Plzni. Studijní obor: Elektrická trakce Vojenská civilní služba v NKP klášter Kladruby. Po skončení vojenské civilní služby zaměstnán tamtéž ve funkci zástupce správce -stálého průvodce Prezenční bakalářské studium Humanitních věd na Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni. Bakalářská práce tematicky orientována na problematiku architektonických pamá - tek: Církevní hrady na Plzeňsku Absolvováno dvouleté rekvalifikační studium památkové péče při Státním ústavu památkové péče v Praze. Od 1998 Zaměstnán u Památkového ústavu v Plzni (dnes Národního památkového ústavu ÚOP Plzeň) - útvar Památkové péče, oddělení architektury, později oddělení archeologie Externí studium magisterského oboru Archeologie na Fakultě humanitních studií Západočeské univerzity v Plzni. Diplomová práce se zaměřením na krajinnou a sídelní archeologii na téma: Vývoj osídlení a majetkových poměrů kláštera v Pivoni Vedoucí památkového objektu NKP státního hradu a zámku Bečov Na základě dosavadní odborné i provozní kvalifikace a dosažených pracovních výsledků jmenován ředitelem územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Plzni pro Plzeňský a Karlovarský kraj. Není ani nikdy nebyl členem žádné politické strany. Spoluautor drobnějších prací publikující výsledky archeologického bádání a obnovené identifikace nemovitých kulturních památek. Přidružené aktivity: Organizace dobrovolných občanských aktivit zaměřených na záchranu a obnovu památek. Člen Klubu Augusta Sedláčka sdružující regionální badatele zabývající se poznáváním dějin osídlení, zejména se zaměřením na šlechtická a venkovská sídla. Člen České archeologické společnosti. Člen Českého svazu ochránců památek. Člen sdružení Památky Člen Sdružení profesionálních pracovníků památkové péče. Spolupráce na realizaci a prezentaci naučných stezek. ŽIVOTOPIS ÚZEMNÍHO KONZERVÁTORA Jaroslava Frühaufová Územní konzervátorka, pracuje v oboru památkové péče od roku 1968, kdy nastoupila do tehdejšího Krajského střediska státní památkové péče a ochrany přírody v Plzni. Dlouhou dobu se vedle běžné památkové praxe intenzivně věnovala problematice ochrany historických sídel, spolupracovala při návrzích kategorizace historických měst, při přípravě návrhů na vyhlášení nových městských památkových rezervací, následně pak na ná- 8 NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV

9 vrzích chráněných území v podobě památkových zón v západních Čechách. V letech byla zaměstnána na odboru výstavby města Plzně, kde se věnovala především úkolům souvisejícím s regenerací historického městského jádra a opravami jednotlivých staveb. Participovala na zpracování řady materiálů památkové péče krajského i celostátního významu, stala se spolupracovníkem Koncepčního týmu státní památkové péče pod vedením ústředního pracoviště. Výrazně se podílela na zpracování Výzkumného záměru památkového ústavu na období , na přípravě a realizaci významných akcí obnovy památkových objektů v regionu. V období od do byla generálním ředitelem NPÚ pověřena řízením územního odborného pracoviště v Plzni. PRACOVNÍCI ÚSTAVU Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Plzni, Prešovská 7, Plzeň Přehled zaměstnanců k tel. ústředna , fax vrátnice , fax sekretariát , tel. linka ová adresa 1000 Mgr. Wizovský Tomáš ředitel ÚOP, od pověřen řízením ÚOP ÚSEK ŘEDITELE 6001 sekretariát úseku ředitele a podatelna Pacandová Marcela administrativní a spisový pracovník, agenda sekretariátu ředitele referát propagace a vnějších vztahů Mgr. Pšeničková Lenka památkář, pracovník vztahů k veřejnosti referát právní Mgr. Milena Heisová referent majetkové správy - právník ÚSEK ÚZEMNÍHO KONZERVÁTORA Frühaufová Jaroslava územní konzervátor, odborný náměstek sekretariát územního konzervátora Zemanová Alena památkář, databáze Památky, odborná spisová agenda ÚÚK, zprac. výsl. průzkumů Odbor evidence a dokumentace PhDr. Černá Alena - vedoucí odboru památkář - historik umění oddělení evidence památkového fondu Koderová Lenka Nováčková Michaela Mgr. Jedličková Renáta Mgr. Bukovská Jana Felgrová Lenka památkář, vedení evidence movitých KP /ÚSKP/, ISO, agenda prodeje a vývozu, reidentifikace movitých památek 47 památkář, vedení evidence movitých KP, agenda ISO 47 památkář - dokumentace a reidentifikace nemovitých KP a chráněných území 39 památkář, vedení evidence nemovitých KP a chráněných území /ÚSKP/, reidentifikace nemovitých památek 39 dokumentátor pro reidentifikaci a vedení evidence nemovitých památek oddělení dokumentace památkového fondu Mgr. Matásek Karel překladatel - památkář, odborná knihovna vč. katalogizace restaurátorských zpráv, překladatelské a tlumočnické práce 26 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V PLZNI 9

10 Bláhová Hana 0,81 dokumentátor - sbírka příloh ÚSKP 50 Brýnová Eva dokumentátor - fototéka 14 Turková Jarmila dokumentátor- fototéka 14 Kodera Radovan Stach Daniel 2130 oddělení mobiliárních fondů Mgr. Stanislava Brejchová - ved. odd. památkář, dokumentátor - fotografické práce, videozáznamy, digitální dokumentace 12, 13 památkář, dokumentátor fotografické práce, videozáznamy, digitální dokumentace 12, 13 památkář, odborné zpracování mobiliárních fondů, příprava expozic a průvodcovských textů 23 Holubová Helena kurátor sb. a mob. fondů 24 Mgr. Brudnová Jana 2131 referát vedení centrálního depozitáře 2 památkář, odborné zpracování mobiliárních a historických knihovních fondů 24 Forman Zdeněk správce depozitáře Richtr David dokumentátor Odbor péče o památkový fond Mgr. Foud Karel - vedoucí odboru 2210 oddělení kulturních památek a chráněných území Mgr. Bašta Michael Mgr. Černý Michal Hejda Jan Šmausová Ivana Jedličková Jaroslava Mgr. Vydra Michal památkář - nemovité KP, chráněná území, odborná součinnost s výkonnými orgány památkové péče, lidová architektura PPoVPZ a VPR 33 památkář - nemovité KP, chráněná území, odborná součinnost s výkonnými orgány památkové péče 35 památkář - nemovité KP, chráněná území, odborná součinnost s výkonnými orgány památkové péče 62 památkář - nemovité KP, chráněná území, odborná součinnost s výkonnými orgány památkové péče, ohrožené a nevyužité památky, HP 40 památkář - nemovité KP, chráněná území, odborná součinnost s výkonnými orgány památkové péče 40 památkář - nemovité KP, chráněná území, odborná součinnost s výkonnými orgány památkové péče 48 památkář - nemovité KP, chráněná území, odborná součinnost s výkonnými orgány památkové péče 62 Ing. Brzobohatá Karla památkář - nemovité KP, chráněná území, /zástup za MD - Košátková/ odborná součinnost s výkonnými orgány památkové péče oddělení specialistů Ing. Domanický Pavel památkář - nemovité KP, chráněná území, odborná součinnost s výkonnými orgány památkové péče, technické památky a průmyslová architektura NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV

11 Ing. arch. Domanický Petr Karel Tomáš památkář - nemovité KP, chráněná území, odborná součinnost s výkonnými orgány památkové péče, architektura konce 19. stol. a poloviny 20. stol. 48 památkář - nemovité KP, chráněná území, odborná součinnost s výkonnými orgány památkové péče, středověká architektura, historická sídla, lidová architektura, drobné památky 33 Ing. Drhovský Karel památkář - historické zahrady a parky Odbor průzkumů Mgr. Drncová Ludmila - vedoucí odboru 2310 oddělení průzkumů a jejich dokumentace památkář historik umění, průzkumy včetně hloubkových, restaurátorské práce, památkový dozor, PRMP, PZAD 32 PhDr. Ryšavý Vratislav památkář historik umění, SHP 38 Mgr. Bezděková Veronika památkář archivní průzkumy 38 Ing. arch. Pohořalá Jitka 0,5 Mgr. Sokol Petr Svoboda Vlastimil 2320 oddělení restaurování Bc. Škodová Ludmila 2400 Odbor archeologie památkář památkové, architektonické, urbanistické průzkumy a hodnocení, památkový dozor, záměry obnovy 32 památkář průzkumy a dokumentace pro obnovu identifikace nemovitých KP, návrhy na prohlášení KP, agenda územní komise 39 památkář dílčí SHP, evidování dokumentace průzkumů a plánové dokumentace 46 památkář - průzkumy, hodnocení, restaurátorské práce 60 Mgr. Kamenická Eva - vedoucí odboru archeolog oddělení archeologických výzkumů Mgr. Foster Linda archeolog 36 Holá Růžena dokumentátor 36 Mgr. Lodrová Marcela /zástup za MD - Urbanová/ archeolog Detašované pracoviště pro Karlovarský kraj v Lokti Ing. Roman Procházka - památkář, vedoucí detašovaného pracoviště vedoucí det. pracoviště Kratochvílová Anna administrativní a spisový pracovník, pokladna Riegerová Romana památkář - nemovité KP, chráněná území, odborná součinnost s výkonnými orgány památkové péče, zástupce vedoucího Bc. Jana Horváthová památkář - nemovité KP, chráněná území, odborná součinnost s výkonnými orgány památkové péče ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V PLZNI 11

12 Marešová Petra památkář - evidence nemovitých KP a chráněných území, nemovité KP a chráněná území, odborná součinnost s výkonnými orgány památkové péče Ing. arch. Zdeněk Franta 0,5 památkář - nemovité KP, chráněná území, odborná součinnost s výkonnými orgány památkové péče Bc. Konůpek Jan 0,5 památkář - nemovité KP, chráněná území, odborná součinnost s výkonnými orgány památkové péče 4000 ÚSEK TECHNICKO - PROVOZNÍ Ing. Tomáš Petr - investiční referent - systémový inženýr, vedoucí úseku TDI, koordinace investičních akcí oddělení stavební obnovy objektů NPÚ Česák Emil investiční referent, TDI pam. obj. ÚOP 44 Havlovic Luboš investiční referent, TDI pam. obj. ÚOP 43 Klesová Martina investiční referent, příprava inv. akcí referát IT a zabezpečení památkových objektů Rauch Josef inv. referent, zabezp. pam. obj. ÚOP 54 Ing. Daniel Ešner správce IKT, správce sítě, telek., HW a SW oddělení provozu ÚOP a správa objektů mimo úsek 3000 Reiser Luděk - ved. odd. pracovník technickoekonomického rozvoje /autodoprava, bezpečnostní technik, provoz - vedoucí odd./ 45 Hofman Jiří bezpečnostní referent,dopravní referent/ řidič/ 45 Urban Jan 0,75 provozář 61 Sladká Eva 0,5 uklízeč Slanařová Jana 0,5 uklízeč Kopejtková Věra 0,5 uklízeč Reiserová Lenka 0,69 telefonista 11 Urbanová Jana 0,69 telefonista ÚSEK ÚZEMNÍHO EKONOMA Ing. Eva Bartůňková - pracovník technickoekonomického rozvoje územní ekonom /územní ekonom/ oddělení účetní evidence a rozpočtu Gabriela Němcová- ved. odd. účetní / hlavní/ 27 Bláhová Bohuslava účetní / finanční, správa majetku, pokladny/ 28 Velková Anna finanční referent, účetní /fakturace, banky/ 28 Lohrová Karla 5200 oddělení práce a mezd účetní, obchodní referent / obchodní činnost, drobný majetek, sklady/ 17 Menclová Růžena - ved. odd. mzdová účetní 22 Staškovičová Pavla mzdová účetní, PaM referát personální Tuháčková Romana kontrolor, personalista NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV

13 NPÚ ÚOP V PLZNI - PAMÁTKOVÉ OBJEKTY zaměstnanci - stav k SZ KYNŽVART PhDr. Říha Miloš Větrovský Kryštof Adámek Jiří Ing. Křapka Pavel Pavlík Jaroslav Sedláček Roman Kachlíř Jan Štrosová Martina Schulzová Lenka Novotný Ladislav Sedláčková Lenka Holasová Libuše 0,75 zemř ,75 Gažák Miroslav Balogh František Svoboda Jiří Ližička Josef Prczeczek Jan Ing. Pech Michal Štrúbelová Ivana Kupec Miroslav x Brůha Petr SHZ BEČOV Bc. Cink Ondřej dohoda o skončení PP Křížová Eva Bízková Ivana Malinová Marie Möllestamová Karla Vandrovcová Jana Marhan Milan Kassal Daniel Kubů Jiří dohoda o skončení PP Dis. Grimmerová Lenka SZ VALEČ Potklan Jan Auervek Václav Hýř Jiří Schedivý Petr Šourek František správce pam. objektu správce depozitáře, průvodce bezpečnostní pracovník bezpečnostní pracovník bezpečnostní pracovník bezpečnostní pracovník bezpečnostní pracovník průvodce průvodce průvodce pokladní uklízeč uklízeč zahradní architekt provozář zámečník provozář, zedník zahradník zahradník zahradník zahradník opravář zem. strojů,zahradník správce památkového objektu průvodce - admin. pracovník uklízeč uklízeč zahradník průvodce, propag. referent pokladní truhlář, provozář provozář provozář, zámečník provozář správce depozitáře správce pam. objektu zahradník, opr. zem. strojů provozář, opr. zem. strojů zedník, provozář truhlář, traktorista, mechanizátor Mgr. Jaromír Šebek zahradník, opravář zem. strojů SH VELHARTICE Ing. Mejstřík Petr správce pam. objektu Jarošíková Helena /zástup za MD/ správce depozitáře, průvodce Ivicová Ivona - MD správce depozitáře, průvodce Ing. Mejstříková Anděla 0,63 provozář Nauš Miroslav provozář Korec Josef 0,88 zedník Jež Ladislav tesař, provozář SH RABÍ Novák Michal Karl Jiří Vojgtová Lenka x Sedláček Roman Nyergesová Růžena x 0,5 Sedláčková Jiřina x 0, SH ŠVIHOV Bc. Bojčuk Lukáš Plecitá Šárka Rafaj Jiří Tomášek Jiří Duchková Lucie Kramlová Zdeňka Zimermann Jiří správce pam. objektu správce depozitáře, průvodce průvodce, pokladní provozář uklízeč uklízeč správce pam. objektu správce depozitáře, průvodce provozář, zedník provozář, zedník uklízeč bezpečnostní pracovník bezpečnostní pracovník SZ ČERVENÉ POŘÍČÍ Čermák Marcel správce památkového objektu Tikal Josef provozář, zedník Žák František zahradník, opr. zem. strojů SHZ HORŠOVSKÝ TÝN Rosendorfský Jan správce památkové objektu Škampa Miroslav správce dep., průvodce Jeřábková Eva pokladní Kuzdas Josef 0,8 bezpečnostní pracovník Pytelka Josef 0,8 bezpečnostní pracovník Škampa Jan 0,8 bezpečnostní pracovník Kodýtková Milena 0,5 dokumentátor Halada Arnošt zahradník Gruberová Růžena zahradník Lehnerová Věra zahradník Prajzentová Lenka zahradník Kunst Vilém 0,56 zahradník, provozář Málek Vlastimil zedník, provozář Lang Petr truhlář, provozář Mládek Ladislav provozář, tesař ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V PLZNI 13

14 Langová Vlasta Málková Martina Kunstová Radomíra Vachulková Jaroslava SZ KOZEL Bobek Karel Skálová Václava Rousová Marie Nolčová Maruše Kovář Jiří Heřmánek Vojtěch Suchý Petr Šimánek Josef Pech Jiří Bradáč Jiří Písařík Ivan Písaříková Hana Bc. Tůma Karel Fialová Anna Kalčíková Olga x Interholzová Petra Koranda Václav Florián Václav Karhan Jaromír Kepka Vladislav Veklinec Miroslav Tobrman Karel Kepka Pavel Česal Roman SZ NEBÍLOVY Fiala Milan Černíková Lucie Blažek Miloš Vašek Josef Nováková Vlasta 0,5 Poštová Jaroslava Hajšman Vladislav Matějovič Josef 0,5 uklízeč uklízeč uklízeč uklízeč správce pam. objektu správce depozitáře, průvodce uklízeč uklízeč bezpečnostní pracovník bezpečnostní pracovník bezpečnostní pracovník bezpečnostní pracovník mistr, provozář zedník zahradník zahradník zahradník zahradník zahradník zahradník provozář, zámečník provozář provozář mistr, truhlář mistr, truhlář mistr, provozář mistr, truhlář mistr, truhlář správce pam. objektu správce depozitáře, průvodce bezpečnostní pracovník provozář, bezpečnostní pracovník uklízeč zahradník provozář provozář, bezpečnostní pracovník SZ MANĚTÍN Mašek Karel Maxa Petr Michl František Kováříková Eva Janouškovcová Gabriela Bc. Hastrdlová Pavla správce pam. objektu provozář, bezp. pracovník provozář, bezp. pracovník správce depozitáře, průvodce zahradník, uklízeč průvodce, pokladní SPO KLÁŠTER KLADRUBY Ing. Zoubek Milan správce pam. objektu Bc. Kovaříková Pavla 0,5 průvodce Liška Aleš bezpečnostní pracovník Sidek Josef bezpečnostní pracovník Plaňanský Miroslav bezpečnostní pracovník Mužík Miloslav bezpečnostní pracovník Kaňka Jaromír provozář, instalatér - topenář Brndiarová Mária uklízeč Kovaříková Milada 0,63 uklízeč Pecl František provozář, zedník Havránek Václav truhlář, provozář Zíka Václav truhlář, provozář Horáčková Dana zahradník, uklízeč SPO KLÁŠTER PLASY Mgr. Duchoň Pavel Soukupová Jana Jílek Vladimír Cejthamr Václav Sadílek Jan Naušová Pavlína Čihulková Martina Hanzlíček Jiří Hanzlíček Jiří ml. Jílek Tomáš Jaroš Jiří Růžička Jaroslav Koča Jaroslav Šmídl Zbyněk správce pam. objektu správce depozitáře, průvodce bezpečnostní pracovník bezpečnostní pracovník bezpečnostní pracovník uklízeč uklízeč mistr, provozář provozář provozář, bezpečnostní pracovník provozář, zedník zámečník, bezpečnostní pracovník provozář provozář x - krátkodobý pracovní úvazek 14 NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV

15 ODBORNÉ ČINNOSTI PŘEHLED MIMOŘÁDNÝCH A HLAVNÍCH ÚKOLŮ ZADANÝCH ÚP, JEJICH PLNĚNÍ A HODNOCENÍ Mimořádné a hlavní úkoly stanovené Ministerstvem kultury generálnímu řediteli Národního památkového ústavu Čl. I Mimořádné úkoly 1. (02170C9110) Vydat pro koordinaci a plnění hlavních činností ústavu spojených s prováděním Koncepce účinnější péče o památkový fond v České republice do roku 2005 a dalších dlouhodobých záměrů i operativních úkolů ústavu podle vlastní volby Plán hlavních úkolů Národního památkového ústavu v roce Termín: Zodpovědný řešitel: generální ředitel Spoluřešitelé: územní odborná pracoviště Plnění úkolů stanovených prováděcím plánem odborně metodického řízení organizace státní památkové péče je hodnoceno k v samostatném materiálu. 2. (02170C0302) Zajistit ve spolupráci s obcemi s rozšíře-nou působností, popř. i vlastníky nemovitých kulturních památek činnosti nezbytné pro postupné jednotné označení nemovitých kulturních památek v terénu stanovenou tabulkou. Kontrolní termín: Zodpovědný řešitel: hlavní konzervátor Spoluřešitelé: územní odborná pracoviště Na počátku roku 2005 byly doplněny chybějící tabulky na všech objektech ve správě NPÚ ÚOP v Plzni, a označení je tak realizováno na všech objektech ve správě našeho územního odborného pracoviště. V Plzeňském kraji byly tabulky pro označení kulturních památek předány všem obecním úřadům s rozšířenou působností již v roce 2004 v celkovém počtu V Karlovarském kraji, kde po dohodě s obecními úřady byly tabulky v průběhu 2005 roku předávány postupně, bylo předáno obcím s rozšířenou působností zatím 840 tabulek. Celkem bylo v obou krajích ke předáno tabulek (z toho 16 bylo použito pro označení objektů ve správě NPÚ). 3. (02170C0402) Vydat pro sjednocení vybraných provozně ekonomických a jiných činností v ústavu základní vnitropodnikové normy, popř. metodické pokyny nebo vzory opatření, zejména a) Spisový a skartační řád, b) Podpisový a dispoziční řád, c) Platový a kariérní řád (směrnice, opatření generálního ředitele atp.), d) Metodiku sjednocující zadávání veřejných zakázek a vybrané postupy v investiční činnosti, e) Metodiku trvalého monitoringu technického stavu a provozně technických podmínek zpřístupnění nemovitých národních kulturních památek veřejnosti pro kulturní a výchovně vzdělávací účely, s nimiž je ústav příslušný hospodařit, f) Vzorový návštěvní řád památkového objektu zpřístupněného veřejnosti pro kulturní a výchovně vzdělávací účely. Kontrolní termíny: a Termín splnění pro úkol podle písm. f): Zodpovědný řešitel: hlavní ekonom (a-d), Ing. Aleš Krejčů (e-f) 4. (02170C0501) Zahájit uvnitř územního odborného pracoviště v Ústí nad Labem modelový ( samostatný zkušební ) provoz předpokládaného územního odborného pracoviště v Liberci, a to v plném rozsahu odborných činností státní památkové péče a podle vlastního schématu schváleného zřizovatelem. Předložení schématu zřizovateli ke schválení: Kontrolní termíny: a Termín splnění: Zodpovědný řešitel: ředitel ÚOP v Ústí nad Labem 5. (02170C0502) Zahájit uvnitř územního odborného pracoviště v Brně modelový ( samostatný zkušební ) provoz předpokládaného územního odborného pracoviště v Kroměříži, a to v plném rozsahu odborných činností státní památkové péče, po předchozím provedení celkové revize a racionalizace využití dosavadních kapacit při správě státního zámku v Kroměříži. ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V PLZNI 15

16 Kontrolní termíny: a Termín splnění: Zodpovědný řešitel: ředitel ÚOP v Brně 6. (02170C0503) Zabezpečit dosažení zlepšeného hospodářského výsledku v ústavu jako celku a současně i v ústředním pracovišti a ve všech územních odborných pracovištích ústavu za rok Kontrolní termíny: a Termín: Zodpovědný řešitel: generální ředitel Spoluřešitelé: ředitelé ÚOP, územní ekonomové V současné době je dokončována účetní závěrka za rok 2005, pro jejíž předání byl stanoven termín , dosavadní výsledky jsou uspokojivé. 7. (02170C0504) Zpracování návrhu čistopisu Periodické zprávy o aplikaci Úmluvy o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví (v češtině, v elektronické podobě) v rozsahu údajů podle části II stanoveného formuláře pro všechny statky zapsané v České republice na Seznam světového dědictví do roku 1997 (1998 včetně). Termín: Zodpovědný řešitel: hlavní konzervátor Spoluřešitelé: územní konzervátoři Na území Plzeňského a Karlovarského kraje nejsou památky zapsané na Seznamu světového kulturního dědictví úkol se netýká NPÚ ÚOP v Plzni. 8. (02170C0505) Předložit zřizovateli odůvodněné náměty pro aktualizaci Koncepce účinnější péče o památkový fond v České republice do roku 2005, a to pro období let 2006 až Termín: Zodpovědný řešitel: generální ředitel, hlavní konzervátor Spoluřešitelé: ředitelé ÚOP, územní konzervátoři Náměty zpracovány a zaslány ústřednímu pracovišti (opakovaně zaslány ) Čl. II Hlavní úkoly 1. (02170C2114) Uspořádat nejméně 4 specializované odborné (terénní památkářské) dílny s cílem prohloubit znalosti, dovednosti a zkušenosti odborných zaměstnanců ústavu pro jimi zajišťovaný výkon činností při obnově kulturních památek podle 14 odst. 6 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Kontrolní termíny: a Zodpovědný řešitel: hlavní konzervátor Spoluřešitelé: územní konzervátoři Pracovníci ÚOP v Plzni se účastnili odborné dílny k prováděné obnově špýcharu, fasád paláců a střech hradu Švihov, pořádané ve spolupráci ústředního pracoviště a ÚOP v Plzni. Dále se zúčastnili semináře k LA v Šatově u Znojma, semináře k tématu archeologie Maltská konvence, semináře k problematice technických památek, pořádaného VCPD při ČVUT v Praze. Možnost širší účasti pracovníků na akcích zaměřených k prohloubení znalostí odborných zaměstnanců ústavu je negativně ovlivněna jejich vysokým pracovním zatížením, souvisejícím právě s výkonem agendy podle 14 odst. 6 zákona 20/87 Sb. 2. (02170C9609) Vydat tištěnou formou nejméně 1 publikaci (novou metodiku) za účelem postupného sjednocování teoretických východisek, resp. odborně metodických postupů státní památkové péče v České republice a současně připravit 2 nové publikace téhož typu pro jejich vydání tištěnou formou v prvním pololetí roku Kontrolní termíny: a Zodpovědný řešitel: hlavní konzervátor Garant za ÚP: PhDr. Kateřina Bečková 3. (02170C0404) Uspořádat nejméně 18 výjezdních setkání (formou přednášky, odborné minidílny atp.) hlavního konzervátora s odbornými zaměstnanci v příslušných územních odborných pracovištích ústavu (nejméně 1 setkání v každém pracovišti za pololetí), kteří vykonávají agendu podle 14 odst. 6 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, za účelem postupného sjednocování teoretických východisek, resp. odborně metodických postupů aplikovaných v ústavu při obnově nemovitých a movitých kulturních památek a v péči o památkové rezervace a památkové zóny. Kontrolní termíny: a Zodpovědný řešitel: hlavní konzervátor Spoluřešitelé: Pavel Jerie a územní konzervátoři Výjezdní setkání hlavního konzervátora a jeho zástupce s odbornými pracovníky památkové péče se uskutečnilo v Plzni dne Tématem setkání bylo představení nových oborových metodik a příprava harmonogramů pro obnovu národních kulturních památek (úkol PP prováděcího plánu). Druhé setkání se uskutečnilo 14. prosince (02170C9810) Aktivní účast na oslavách Mezinárodního dne památek a sídel a Dnů evropského dědictví, zejména poskytnutím volného nebo zvýhodněného vstupného pro vybrané skupiny návštěvníků 16 NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV

17 (např. organizované skupiny mládeže nebo seniorů) kulturních památek v majetku státu, s nimiž je ústav příslušný hospodařit a které jsou zpřístupněny veřejnosti pro kulturní a výchovně vzdělávací účely. Termíny: příslušná sobota a neděle v dubnu a září 2005 Zodpovědný řešitel: generální ředitel Spoluřešitelé: ředitelé ÚOP a hlavní ekonom Ve dnech dubna byly při příležitosti oslav Mezinárodního dne památek a historických sídel netradičním způsobem zpřístupněny následující objekty: Zámek Kynžvart zdarma poskytnut vstup do hlavního návštěvního okruhu dětem do 15 let této možnosti využilo 78 osob. Zámek Bečov nabídku bezplatné návštěvy zámku pro ohlášené výpravy z dětských domovů a domovů důchodců nevyužila žádná organizace. Mimořádně byly pro 246 návštěvníků zámku zpřístupněny bývalé pivovarské sklepy s unikátní lednicí ve skále. Zámek Červené Poříčí byl v obou dnech bezplatně zpřístupněn veřejnosti, tuto příležitost využilo 182 návštěvníků. Zámek Manětín výstavu olejomaleb paní Kubík- Kdolské shlédlo 114 návštěvníků. Zámek Kozel dne se v jízdárně konal za účasti 280 posluchačů koncert skupiny The Spiders doprovázené symfonickým orchestrem. Možnost bezplatných prohlídek pro předem ohlášené zájezdy z dětských domovů a domovů důchodců zámku Nebílovy, kláštera v Kladrubech, hradů Rabí a Velhartice zmíněné organizace nevyužily. Setkání u příležitosti Mezinárodního dne památek a sídel a udělení Ceny za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón za rok 2004 a udělení Státní ceny za památkovou péči ve Španělském sále Pražského hradu dne se zúčastnili pracovníci NPÚ, územního odborného pracoviště v Plzni. Toto setkání bylo pro naše pracoviště zvlášť významné, cenu v soutěži získalo a historickým městem roku 2004 byly vyhlášeny Františkovy Lázně. V rámci celoevropské kulturní akce Dny evropského dědictví byly prohlídky památkových objektů zpestřeny rozmanitými kulturními programy a zpřístupněním prostor, které dosud nejsou součástí standardních prohlídkových okruhů. Na zámku Kozel probíhaly akce od 9. do 18. září, zámeckou expozici za tu dobu navštívilo osob, do zámecké jízdárny přivábila návštěvníků výstava děl předního českého ilustrátora Adolfa Borna. Dne 18. září na 400 posluchačů vyslechlo koncert orchestru Virtuosi di Praga. Na zámku Nebílovy se dne za účasti 90 posluchačů uskutečnil koncert souboru Ensemble accento, na kterém zazněla díla Johanna Sebastiana Bacha, Jiřího Antonína Bendy, Wolfganga Amadea Mozarta a Georga Philippa Telemanna. Expozici na zámku Manětín navštívilo ve dnech celkem 1480 osob. Výstavu obrazů Pavla Kadeřábka, která tam probíhala, zhlédlo návštěvníků. Rozmanitou nabídku připravila správa kláštera v Kladrubech. 11. září se v opatském chrámu Nanebevzetí Panny Marie ve spolupráci s plzeňským Dominik Centrem uskutečnil koncert přední české vokálně instrumentální skupiny Spirituál kvintet, který si vyslechlo na 800 návštěvníků. 17. září tu proběhly již páté Slavnosti vína, během nichž se klášterní nádvoří rozeznělo hudbou cimbálové muziky Verbuňk z Prušánek u Hodonína. Akce se zúčastnilo na 500 návštěvníků, kteří měli mimořádnou příležitost sestoupit do jindy nepřístupných sklepení pod objektem latinské školy. Prohlídku s výkladem absolvovalo ve sklepních prostorách 75 osob. Na Státním hradu a zámku Horšovský Týn mohli turisté ve dnech 10. a 11. září zdarma navštívit dva prohlídkové okruhy, a to Erbovní sál a expozici věnovanou japonské šlechtičně Mitsuko Coudenhove-Kalergi. Předem objednané skupiny domovů důchodců a dětských domovů měly příležitost projít si bezplatně všechny okruhy. V sobotu těchto nabídek využilo celkem 177 osob (Hrad 39, Zámek - 14, Erbovní sál - 70, Mitsuko - 54), v neděli pak 192 návštěvníků (Hrad - 34, Kuchyně - 18, Erbovní sál - 62, Mitsuko - 78). Veřejnosti mimořádně zpřístupněn zámek Červené Poříčí. Ve dnech 10. a 11. září se konaly bezplatné prohlídky areálu s doprovodným výkladem, na zámek přišlo celkem118 návštěvníků, které mimo jiné zaujaly restaurované busty českých panovníků v přízemí objektu. Na hradě Rabí byla ve dnech 10. a veřejnosti poskytnuta možnost prohlédnout si zdarma podzemí kostela. Do podzemních prostor se vydalo 241 návštěvníků. V interiérech kostela Nejsvětější Trojice se dále každý den konaly tři prohlídky s výkladem, kterých se zúčastnilo celkem 121 osob. Na zámku Bečov se oslavy konaly 17. září. Pro veřejnost byly zdarma zpřístupněny bývalé pivovarské sklepy s lednicí tesanou ve skále. Správa zámku připravila pro turisty i místní obyvatele prohlídky ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V PLZNI 17

18 městské památkové zóny v Bečově nad Teplou. Trasa prohlídky končila v bývalé botanické zahradě, kde se účastníků ujal další průvodce, s nímž bylo možné se dopodrobna seznámit s plány na vzkříšení této lokality. Na zámek přišlo 518 platících návštěvníků, odhadem dalších 150 osob navštívilo sklepní prostory a na 100 osob se zúčastnilo prohlídky města. Nabídky bezplatné prohlídky využil Dětský domov z Karlových Varů a dále skupina seniorů z Bečova nad Teplou. Na zámku Kynžvart byla ve dnech 17. a 18. září nabídnuta bezplatná prohlídka dětem do 15 let. Nabídky využilo 97 malých návštěvníků. V Karlovarském kraji mohli turisté navštívit i park dosud uzavřeného zámku Valeč, který prochází rozsáhlou obnovou. Možnost bezplatné prohlídky by byla poskytnuta předem ohlášeným zájezdům z domovů důchodců a dětských domovů i v klášteře Plasy a na hradech Rabí, Švihov a Velhartice, ale této nabídky nikdo nevyužil. 5. (02200C9708) Vydat jednotnou zprávu (formou tištěné publikace a publikace na internetových stránkách ústavu) o činnosti Národního památkového ústavu v roce 2004 (povinné údaje v souladu se zvláštním právním předpisem, ostatní údaje podle vlastní volby). Termín: Zodpovědný řešitel: generální ředitel Spoluřešitelé: ředitelé ÚOP Zpráva za ÚOP v Plzni byla předána v požadovaném rozsahu a termínu. 6. (02200C9909) Reidentifikace nemovitých kulturních památek pro účely jejich evidence v Ústředním seznamu kulturních památek (pokračování úkolu). Kontrolní termíny: , a Zodpovědný řešitel: Ing. arch. Sedláková Spoluřešitelé: vedoucí oddělení PO ÚP a pověření specialisté ÚOP byla předána předběžná zpráva o plnění úkolu za 1. pololetí letošního roku ústřednímu pracovišti. K byla předána další průběžná zpráva. Ve druhém pololetí byly zintenzivněny práce především na terénních průzkumech a dokumentaci ve vazbě na přidělení mzdových prostředků ve formě OON. Samostatnou otázkou řešenou v rámci reidentifikace v průběhu letošního roku bylo vytvoření evidenčního listu památky v programu Kultura s vazbou na informace GIS ve spolupráci s Krajským úřadem Plzeňského kraje. Ze zpracované úplné inventury postupu obnovy identifikace vyplynuly následující výsledky: Celkový počet KP k : (Plzeňský kraj 3124, Karlovarský kraj 1366) Dokončeno k : 914 (Plzeňský kraj 779, Karlovarský kraj 135) Rozpracováno k : 1068 (Plzeňský kraj 772, Karlovarský kraj 346) Podle požadavku ústředního pracoviště připraven a předán návrh harmonogramu pro příští rok. 7. (02200C9206) Vydat 6 samostatných čísel 65. ročníku časopisu Zprávy památkové péče (v rozsahu nejméně 500 stran; strany příloh se do tohoto počtu nezahrnují). Kontrolní termíny: a Termín splnění: Zodpovědný řešitel: hlavní konzervátor 8. (02200E9914) Zajistit zpracování nejméně 9 nových plánů zásad památkové ochrany a hodnocení území vybraných městských památkových rezervací a zón nebo jejich částí; a dopracovat plány tohoto typu rozpracované v týmech podle příslušných územních odborných pracovišť ústavu v minulých letech. Termín odevzdání 2 paré od každého plánu zřizovateli: Zodpovědný řešitel: generální ředitel, hlavní konzervátor Spoluřešitelé: ředitelé příslušných ÚOP, územní konzervátoři V NPÚ ÚOP v Plzni byl zajišťován v roce 2005 plán zásad památkové péče a zhodnocení území pro městskou památkovou zónu Město Touškov, zpracovaný podle rozhodnutí MK ČR externí formou za odborné garance našeho pracoviště. Rozpracovaný plán byl předložen MK ČR na setkání řešitelů úkolu dne 24. října 2005 a odevzdán byl MK ČR ve stanoveném termínu v tištěné a elektronické podobě. 9. (02170C0407) Zpracovat nejméně 8 plánů zásad památkové ochrany a hodnocení území vybraných vesnických památkových rezervací a zón v týmech podle příslušných územních odborných pracovišť ústavu (pro ÚOP v hl. m. Praze není úkol povinný). Termín odevzdání 2 paré od každého plánu zřizovateli: Zodpovědný řešitel: generální ředitel Spoluřešitelé: ředitelé příslušných ÚOP, územní konzervátoři 18 NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV

19 V letošním roce bylo zajišťováno odbornými pracovníky památkové péče zpracování 2. etapy plánu zásad pro VPZ Bolevec a plánu pro VPZ Dýšiná. Plány byly předloženy v rozpracovanosti MK ČR 21. října etapa plánu zásad pro VPZ Bolevec byla MK ČR odevzdána ve stanoveném termínu. Plán pro VPZ Dýšiná bude odevzdán do , posunutí termínu bylo předem dohodnuto se zadavatelem úkolu. 10. (02170C0506) Vydat formou zvláštní publikace tiskem aktualizovaný Seznam nejohroženějších nemovitých kulturních památek v České republice. Termín: Zodpovědný řešitel: hlavní konzervátor Spoluřešitelé: územní konzervátoři Komplexní údaje v požadovaném rozsahu pro seznam byly předány ve stanoveném termínu ústřednímu pracovišti v rozdělení samostatně pro Plzeňský a Karlovarský kraj. Čl. III Závěrečné ustanovení Generální ředitel ústavu a) neprodleně seznámí s tímto opatřením zřizovatele ostatní členy porady vedení organizace a určí rozsah jejich zodpovědnosti na splnění stanovených úkolů, b) předloží Ministerstvu kultury, zastoupenému ředitelem odboru památkové péče, písemnou zprávu o postupu plnění úkolů podle Čl. I a II v termínech a a závěrečnou písemnou zprávu o splnění těchto úkolů do Zodp. řešitel: generální ředitel Spoluřešitelé: ředitelé ÚOP Písemné zprávy o stavu plnění úkolů byly předávány v termínech stanovených porad vedení NPÚ. ÚKOLY VÝZKUMU A VÝVOJE (PŘEHLED VÝZKUMNÝCH ÚKOLŮ, JEJICH ŘEŠITELŮ A PLNĚNÍ) Výzkumný záměr MK : Vědecký výzkum ke zkvalitňování odborně metodického řízení státní památkové péče Hlavní řešitel: PhDr. Josef Štulc 103. Zdokonalování a rozvoj metod digitalizace fotografické a grafické dokumentace památkového fondu Řešitel: Mgr. Ladislav Bezděk Spoluřešitel za ÚOP v Plzni: Karel Bobek Výzkumný záměr MK : Odborné poznávání, vědecké hodnocení, dokumentování a evidence movitého kulturního dědictví, identifikace statků, které mohou být chráněny Hlavní řešitel: PhDr. Jaromír Míčka 201. Odborné hodnocení a systematické vědecké zpracovávání základní evidence mobiliárních fondů kulturních památek, ke kterým vykonává právo hospodaření NPÚ (Implementace metodiky odborného hodnocení a systematického zpracovávání MF v kulturních památkách jiných vlastníků, včetně církví) Řešitel: PhDr. Alena Černá Spoluřešitel za ÚOP v Plzni: Mgr. Stanislava Brejchová 202. Odborné hodnocení a systematické vědecké zpracování historických knihovních fondů (zámeckých knihoven) kulturních památek Řešitel: PhDr. Pavel Hájek Spoluřešitel za ÚOP v Plzni: Karel Bobek 203. Systematická odborná obnova identifikace movitého památkového fondu (s výjimkou mobiliárních fondů kulturních památek) Řešitel: PhDr. Pavel Konečný Spoluřešitel za ÚOP v Plzni: Lenka Koderová 205. Vědecký výzkum metod prezentace a zprostředkování kulturních hodnot památkového fondu veřejnosti jako nástroje identifikace společnosti kulturním dědictvím Řešitel: PhDr. Miloš Kadlec Spoluřešitel za ÚOP v Plzni: Bc. Ondřej Cink Výzkumný záměr MK : Odborné poznávání, vědecké hodnocení, dokumentování a evidence nemovitého kulturního dědictví, identifikace statků, které mohou být chráněny Hlavní řešitel: Pavel Jerie 301. Vědecký výzkum a aplikace metod operativního zpracovávání stavebně historických a umělecko historických průzkumů prováděných při obnově kulturních památek a nemovitostí v památkově chráněných územích Řešitel: PhDr. Vladislav Razím Spoluřešitel za ÚOP v Plzni: Tomáš Karel, PhDr. Vratislav Ryšavý 305. Památkově urbanistické průzkumy, vědecké hodnocení a odborná dokumentace historických měst v České republice v návaznosti na historické průzkumové podklady oboru památkové péče Řešitel: Ing. arch. Dana Novotná ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V PLZNI 19

20 Spoluřešitel za ÚOP v Plzni: Mgr. Karel Foud 306. Systematický průzkum, vědecké vyhodnocení, odborně podložená obnova prostorové identifikace nemovitého archeologického památkového fondu Řešitel: PhDr. Julie Šulcová, (Mgr. A. Knechtová) Spoluřešitel za ÚOP v Plzni: Mgr. Petr Sokol 307. Odborné zpracování a vědecké vyhodnocení záchranných archeologických výzkumů nemovitých kulturních památek a památkových území jako nových pramenů k dějinám území České republiky Řešitel: PhDr. Jarmila Čiháková Spoluřešitel za ÚOP v Plzni: Mgr. Eva Kamenická, Mgr. Linda Foster Výzkumný záměr MK : Odborné poznávání, vědecké hodnocení, dokumentování a evidence kulturního dědictví 19. a 20. století Hlavní řešitel: Doc. Ing. arch. Miloš Matěj 401. Územní plošný a oborový výzkum industriálního dědictví Řešitel: Doc. Ing. arch. Miloš Matěj Spoluřešitel za ÚOP v Plzni: Ing. Pavel Domanický 402. Odborné poznávání, průzkum, vědecké hodnocení, soupis a dokumentace architektonického kulturního dědictví 19. a 20. století Řešitel: Ing. arch. Naděžda Goryczková Spoluřešitel za ÚOP v Plzni: Ing. arch. Petr Domanický Výzkumný záměr Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Plzni Výzkum a dokumentace památkového fondu v západočeském regionu (identifikační kód MK0CEZZ99F1001), řešený v letech , byl v roce 2005 uzavřen ze strany NPÚ územního odborného pracoviště v Plzni zpracováním závěrečné výzkumné zprávy, která byla předložena ve stanoveném termínu, do 28. února 2005, Ministerstvu kultury ČR. Řešila územní konzervátorka Jaroslava Frühaufová. Závěrečné hodnocení výzkumného záměru bylo provedeno Komisí ministerstva kultury pro hodnocení výzkumných záměrů dne za účasti zástupce vedoucího řešitele záměru. Z hodnocení vyplynulo doporučení rozšířit přílohy k závěrečné výzkumné zprávě o přehled publikační činnosti řešitelů dílčích úkolů v období a o ucelený přehled hlavních výstupů (součástí závěrečné zprávy byly podle osnovy pouze příklady výstupů jednotlivých úkolů). Ze závěrečného hodnocení výzkumného záměru vyplývá, že VZ řešil prohloubení poznání památkového fondu v západočeském regionu ve třech hlavních směrech dokumentací a hodnocením vybraných částí památkového fondu a jeho potenciálu ve vazbě na potřeby vyplývající z vlastních činností řešitele, postupným zaplňováním mezer nedostatečného poznání nemovitého i movitého kulturního dědictví v důsledku specifického vývoje regionu od 2. poloviny 20. století, využitím získaných poznatků pro potřeby památkové ochrany, obnovy a prezentace, pro badatelské účely, publikační, výstavní a přednáškovou činnost. Za velmi přínosné pro obor památkové péče považovala Komise zejména výstupy výzkumných úkolů zpracované digitalizovanou formou a zaměřené na zdokonalení systému evidence a ochrany. Za nesporný úspěch komise považovala, že program CastIS, dále rozvíjený řešitelskou organizací v Plzni, byl od roku 2003 stanoven jako jednotný pro evidenci mobiliárních fondů situovaných na objektech ve správě NPÚ na území celé České republiky. Za přínosné pro obor památkové péče byly označeny výstupy výzkumných úkolů zaměřené k oblastem, kterým ve druhé polovině 20. století nebyla věnována dostatečná pozornost (lidové stavby a lidová stavební kultura, architektura konce 19. století, technické památky a průmyslová architektura). Rozsáhlé archeologické, archivní, stavebně historické a další specializované průzkumy provedené včetně dokumentace u řady kulturních památek západočeského regionu mají nezastupitelný význam nejen pro záchranu, obnovu a prezentaci těchto památek, ale rozvíjením uplatněných metod i dosaženými výsledky přispívají rovněž k rozvoji oboru památkové péče. Komise ocenila i rozsah publikační a prezentační činnosti u výstupů některých úkolů. Protokol o úspěšném dokončení výzkumného záměru předalo Ministerstvo kultury ČR dopisem čj. 9811/ 2005 ze dne NPÚ územnímu odbornému pracovišti v Plzni. 20 NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV

Mimořádné a hlavní úkoly stanovené Ministerstvem kultury Generální ředitelce Národního památkového ústavu na rok 2009

Mimořádné a hlavní úkoly stanovené Ministerstvem kultury Generální ředitelce Národního památkového ústavu na rok 2009 Mimořádné a hlavní úkoly stanovené Ministerstvem kultury Generální ředitelce Národního památkového ústavu na rok 2009 Ministerstvo kultury, zastoupené odborem památkové péče jako příslušným řídícím útvarem,

Více

Systemizace pracovních míst v Národním památkovém ústavu

Systemizace pracovních míst v Národním památkovém ústavu 2011 Systemizace pracovních míst v Národním památkovém ústavu OBSAH Úvod 3 Systemizace pracovních míst v ÚP NPÚ 5 Systemizace pracovních míst v ÚOP v hlavním městě Praze 9 Systemizace pracovních míst v

Více

NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V PLZNI

NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V PLZNI NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V PLZNI ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2006 NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV územní odborná pracoviště v Plzni a v Lokti ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2006 978-80-87104-03-3

Více

6. Současná péče o kulturní hodnoty a památky, organizace, evidence a legislativní zajištění

6. Současná péče o kulturní hodnoty a památky, organizace, evidence a legislativní zajištění 6. Současná péče o kulturní hodnoty a památky, organizace, evidence a legislativní zajištění 6.1. Legislativní zajištění Ústavní rámec politiky našeho státu obsahuje dokumenty se zakotvením významu kulturních

Více

Archeologická památková péče v Praze

Archeologická památková péče v Praze Archeologická památková péče v Praze nástroje, postupy a informace pro veřejnost (projekt NAKI 2013 2017,r.č. DF1301OVV014) Jaroslav Podliska Národní památkový ústav, ú.o.p. v hl. m. Praze Praha jako archeologická

Více

PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč

PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč NEODKLADNÉ ZÁCHRANY OHROŽENÝCH OBJEKTŮ KRITICKY OHROŽENÉ OBJEKTY roky výstavby 2011 2012 2013 2014 2015 příspěvek Piaristická

Více

Památková ochrana staveb

Památková ochrana staveb Památková ochrana staveb Základní pojmy Kulturní památka Národní kulturní památka Památková rezervace Památková zóna 1. Kulturní památka Movitá a nemovitá věc, která je za kulturní památku prohlášena ministerstvem

Více

Granty Soupis grantů a projektů

Granty Soupis grantů a projektů Granty Soupis grantů a projektů 1994 1996 Počátky Prahy. Vývoj pražské aglomerace do 1. poloviny 12. století. grant GA ČR č. 404/94/1007 nositel L. Hrdlička (ARÚ AV ČR) spoluřešitel za NPÚ Praha J. Čiháková

Více

DVOULETÉ STUDIUM PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN

DVOULETÉ STUDIUM PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN DVOULETÉ STUDIUM PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN 011-01 1. Úvod do studia. Vybrané kapitoly z filosofie předmět 1. Úvod do filosofie. Dějiny filosofie.. Filosofie krásy. Estetika. 3. Etika.. Kognitivní religionistika.

Více

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Projekt záchrany kulturní památky Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Národní kulturní památka rejstř. č. ÚSKP: 11797/7-4653 Římsko-katolická farnost Žďár nad Sázavou

Více

Klášter Plasy aedificivm hoc sine aqvis rvet

Klášter Plasy  aedificivm hoc sine aqvis rvet Klášter Plasy www.klaster-plasy.cz aedificivm hoc sine aqvis rvet CO? KDY? KDE? JAK? PRO KOHO? Hlavním cílem projektu je vytvoření moderního depozitáře s adekvátními podmínkami pro uložení předmětů mobiliárních

Více

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky:

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: European Heritage Days (Dny evropského dědictví) 2015 V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: Městská šatlava dům čp. 11 Budovu dalo město přistavět k zámku směrem

Více

ARCHEOLOGIE PRAHY NA DOSAH

ARCHEOLOGIE PRAHY NA DOSAH ARCHEOLOGIE PRAHY NA DOSAH PROJEKT INTEGROVANÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM ARCHEOLOGICKÝCH PRAMENŮ PRAHY VÝCHODISKA A KONCEPCE NAKI, MK ČR 2013-2017 - DF13P01OVV014 Praha, 27. dubna 2015 IVANA BOHÁČOVÁ, ARÚ AV ČR,

Více

11523/ Městské domy. Karta ohrožené památky. Louny Louny Ústecký. městský dům, z toho jen: pozemek st. p. č. 192 a sklepy domu čp.

11523/ Městské domy. Karta ohrožené památky. Louny Louny Ústecký. městský dům, z toho jen: pozemek st. p. č. 192 a sklepy domu čp. Karta ohrožené památky katastrální území Kraj Ústecký číslo k.ú. 687391 městský dům, z toho jen: pozemek st. p. č. 192 a sklepy domu čp. 72 Umístění památky Hilbertova číslo popisné 72 orient. Schválení

Více

Dotační programy Ministerstva kultury na obnovu kulturních památek

Dotační programy Ministerstva kultury na obnovu kulturních památek Dotační programy Ministerstva kultury na obnovu kulturních památek Dotační programy Ministerstva kultury Podle 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, může příspěvek na obnovu kulturní

Více

BUDOUCNOST FINANCOVÁNÍ NEZISKOVÉHO SEKTORU z pohledu Ministerstva kultury

BUDOUCNOST FINANCOVÁNÍ NEZISKOVÉHO SEKTORU z pohledu Ministerstva kultury BUDOUCNOST FINANCOVÁNÍ NEZISKOVÉHO SEKTORU z pohledu Ministerstva kultury Veřejné slyšení Senát PČR 03. 03. 2014 Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012 impuls pro veřejné slyšení RV NNO:

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 16. července 1997 č. 426 o Programu restaurování movitých kulturních památek V l á d a I. s c h v a l u j e Program restaurování movitých kulturních

Více

VÝROČNÍ zpráva NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV

VÝROČNÍ zpráva NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV VÝROČNÍ zpráva NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV 2015 Územní odborné pracoviště v Plzni Kontakt Prešovská 7, 306 37 Plzeň tel.: 377 360 911 sekretariat.plzen@npu.cz, www.npu.cz/uop-plzen Vedoucí pracovníci Ing.

Více

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Příloha monitorovací zprávy: Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Popis podpořené činnosti: Restaurátorský přístup v péči o autentické památky, seminář 9. listopadu

Více

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky:

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: European Heritage Days (Dny evropského dědictví) 2016 V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: Městská šatlava dům čp. 11 Budovu dalo město přistavět k zámku směrem

Více

Tzv. památkové programy MK financování základních procesů nakládání s památkovým fondem a problematika kompenzace veřejného zájmu

Tzv. památkové programy MK financování základních procesů nakládání s památkovým fondem a problematika kompenzace veřejného zájmu Tzv. památkové programy MK financování základních procesů nakládání s památkovým fondem a problematika kompenzace veřejného zájmu Evropská akademie pro demokracii Nadace Hannse Seidela Odborný seminář

Více

Průzkumy a dokumentace historických objektů

Průzkumy a dokumentace historických objektů Průzkumy a dokumentace historických objektů Miloš Buroň Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Josefově Stavebně historický průzkum (SHP) základní podklad k obnově historického objektu (památky)

Více

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Památky Ústeckého kraje v číslech 1 archeologická památkové rezervace 5 městských památkových rezervací

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2004 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V PLZNI 1

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2004 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V PLZNI 1 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V PLZNI ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2004 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V PLZNI 1 ISBN 80-86234-63-0 ISBN 80-86234-57-6 (soubor všech zpráv) ISBN 80-86234-58-4 (NPÚ, ústřední pracoviště)

Více

Příklady revitalizací a konverzí vesnických objektů v studentských projektech Ústavu památkové péče na Fakultě architektury ČVUT Praha

Příklady revitalizací a konverzí vesnických objektů v studentských projektech Ústavu památkové péče na Fakultě architektury ČVUT Praha Příklady revitalizací a konverzí vesnických objektů v studentských projektech Ústavu památkové péče na Fakultě architektury ČVUT Praha Ing. arch. Tomáš Efler Ústav památkové péče - FA ČVUT Praha - teoretické

Více

Památky a tradice - jak na to v praxi?

Památky a tradice - jak na to v praxi? MAS -Partnerství Moštěnka Mikroregion Moštěnka Mikroregion Holešovsko Vzájemná spolupráce ve všech oblastech Zámek Dřevohostice Renesanční vodní zámek ze 16.století Do konce 19.stol -hodnotná botanická

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FZV FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Zpracoval: doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA Platnost a účinnost:

Více

Právní předpisy z oblasti památkové péče

Právní předpisy z oblasti památkové péče Právní předpisy z oblasti památkové péče Seznam právních předpisů v oblasti památkové péče Zákony 1. Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v 2. Zákon č. 101/2001 Sb., o navracení nezákonně vyvezených

Více

Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD č. O/8/2014 ze dne 1. 7. 2014 Obsah: Část I. Úvodní ustanovení Část II. Rozsah svěřených agend Část III. Závěrečná ustanovení 1 Část I.

Více

SZ UHERČICE OBNOVA ZÁMECKÉHO AREÁLU

SZ UHERČICE OBNOVA ZÁMECKÉHO AREÁLU INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SPECIFICKÝ CÍL 3.1: ZEFEKTIVNĚNÍ PREZENTACE, POSÍLENÍ OCHRANY A ROZVOJE KULTURNÍHO DĚDICTVÍ KOLOVÁ VÝZVA Č. 52: REVITALIZACE VYBRANÝCH PAMÁTEK II. SZ UHERČICE OBNOVA

Více

ARCHEOLOGICKÉ ODDĚLENÍ Tvorba sbírek PhDr. A. Rusó (2), Mgr. M. Soukup (37), Mgr. J. Hudec (8), Bc. M. Nováček (47) a Bc. L. Rypka (30) provedli 124 odborných vyjádření ke stavebním záměrům. PhDr. A. Rusó

Více

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především historické obce nebo jejich části, na jejichž území jsou zachovány

Více

z ř i z o v a c í l i s t i n u

z ř i z o v a c í l i s t i n u Příloha č. 1 k usnesení ZHMP č. 15/5 ze dne 29. 3. 2012 Zastupitelstvo hlavního města Prahy vydává na základě ustanovení 59 odst. 2 písm. i) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších

Více

Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci

Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci FZV-A-1/2016 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI VNITŘNÍ PŘEDPIS Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: Vnitřní předpis Organizační řád Fakulty zdravotnických

Více

MÁ VLAST V SRDCI EVROPY. Poznej ji a chraň

MÁ VLAST V SRDCI EVROPY. Poznej ji a chraň MÁ VLAST V SRDCI EVROPY Poznej ji a chraň Záštitu nad soutěží převzala ministryně kultury ČR, kardinál a primas český mons. Dominik Duka, OP. Vyhodnocení jubilejního pátého ročníku proběhlo v krásných

Více

Jak je chráněn předmět v galerii, muzeu?

Jak je chráněn předmět v galerii, muzeu? Metodický pokyn NPÚ Jak je chráněn předmět v galerii, muzeu? Zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy Jak chránit sbírky Jak vést evidenci Jaké jsou sankce za porušení povinností Co je to

Více

UČEBNÍ PLÁN DVOULETÉHO KURZU PAMÁTKOVÉ PÉČE

UČEBNÍ PLÁN DVOULETÉHO KURZU PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN DVOULETÉHO KURZU PAMÁTKOVÉ PÉČE 1. Vybrané kapitoly z filozofie předmět Hod. 1. Úvod do filozofie. Dějiny filozofie Filosofie krásy. Estetika.. Etika.Etické aspekty památkové péče. 3. Úvod

Více

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové Statutární město Hradec Králové 10/2013-12/2014 Kralovehradecký kraj Společnost BAK stavební společnost, a.s. jako vedoucí sdružení se společností RenoArt s.r.o.

Více

Zpráva o činnosti Městského muzea v Čelákovicích za rok 2005

Zpráva o činnosti Městského muzea v Čelákovicích za rok 2005 Zpráva o činnosti Městského muzea v Čelákovicích za rok 2005 Hlavní sídlo muzea: Čelákovice, Na Hrádku 464 (Tvrz), tel. 326991556, tel./fax 326991192 e-mail: cmm@volny.cz, www.muzeum-celakovice.com zde:

Více

Regionální operační program NUTS II Severozápad

Regionální operační program NUTS II Severozápad Regionální operační program NUTS II Severozápad CHRÁM CHMELE A PIVA 1 Chrám Chmele a Piva 2 3 Identifikace zdroje spolufinancování projektu Regionální operační program NUTS II Severozápad 2. výzva Priorita

Více

Realizace projektu IOP CZ.1.06/5.1.00/ Zámecká jízdárna v Lednici multifunkční centrum

Realizace projektu IOP CZ.1.06/5.1.00/ Zámecká jízdárna v Lednici multifunkční centrum Realizace projektu IOP CZ.1.06/5.1.00/01.06095 Zámecká jízdárna v Lednici multifunkční centrum Konference 2013 ZF Mendelova univerzita v Brně Lednice, 7. 8. 3. 2013 Nositel projektu Multifunkční centrum

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 1064/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 989 ze dne 17.12.2014 Směrnice rady městské části k rozdělení kompetencí ve vztahu k příspěvkovým organizacím zřízeným městskou

Více

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII OBSAH Seznam použitých zkratek............................................ XIII Předmluva........................................................XVII O autorech........................................................

Více

Programové období 2007-2013

Programové období 2007-2013 Programové období 2007-2013 Osa 6.5 Národní podpora územního rozvoje Oblast podpory 6.5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví Vracíme památky do života Podporované aktivity a) Vytváření

Více

Archeologický informační systém České republiky Národní infrastruktura pro správu a prezentaci archeologických dat

Archeologický informační systém České republiky Národní infrastruktura pro správu a prezentaci archeologických dat Archeologický informační systém České republiky Národní infrastruktura pro správu a prezentaci archeologických dat 29.11.2017 2 AIS CR řešení dlouhodobých potřeb managementu archeologických terénních výzkumů

Více

Digitalizace kulturního dědictví v IROP

Digitalizace kulturního dědictví v IROP Digitalizace kulturního dědictví v IROP 19. 1. 2016 Praha, Národní archív 29. 11. 2017 DIGITALIZACE KULTURNÍHO DĚDICTVÍ V IROP Specifický cíl 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Kutná Hora

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Kutná Hora Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Kutná Hora MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195 odbor památkové péče a školství sídlo

Více

SLOVÁCKÉ MUZEUM V UHERSKÉM HRADIŠTI

SLOVÁCKÉ MUZEUM V UHERSKÉM HRADIŠTI SLOVÁCKÉ MUZEUM V UHERSKÉM HRADIŠTI příspěvková organizace, Smetanovy sady 179, 686 01 Uherské Hradiště, tel 572 551 370 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

OBSAH ZKRATKY / 2 SLOVO ÚVODEM / 3

OBSAH ZKRATKY / 2 SLOVO ÚVODEM / 3 OBSAH ZKRATKY / 2 SLOVO ÚVODEM / 3 ORGANIZACE A ŘÍZENÍ Náplň činnosti ústavu / 5 Organizační schéma / 6 Životopis ředitele / 7 Životopis územního konzervátora / 7 Seznam osob, které byly v průběhu roku

Více

Slovácké centrum kultury a tradic. Název projektu: Revitalizace objektu Jezuitské koleje č.p. 21

Slovácké centrum kultury a tradic. Název projektu: Revitalizace objektu Jezuitské koleje č.p. 21 Slovácké centrum kultury a tradic Název projektu: Revitalizace objektu Jezuitské koleje č.p. 21 Zdůvodnění stavby Prezentace kulturních hodnot Centrum kultury a tradic na místo komunálu Navázání na odkaz

Více

Zámek Bystřice nad Úhlavou

Zámek Bystřice nad Úhlavou Zámek Bystřice nad Úhlavou První archivní zmínka je z roku 1339, kdy Sezema, syn Protivův z Dolan kupuje toto panství. Zřejmě již tehdy stála v místě dnešního zámku rozsáhlá tvrz. Její ochranná funkce

Více

Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo

Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo Zpracování sbírky děl Otakara Schindlera v divadelním oddělení Národního muzea Projekt ročníkové práce Autor: Michaela Buriánková

Více

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 6.101 KULTURNÍ PAMÁTKA. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu. Právní předpisy

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 6.101 KULTURNÍ PAMÁTKA. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu. Právní předpisy Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 6.101 KULTURNÍ PAMÁTKA

Více

PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 4 AKCE číslo památky RN v mil.kč 2011 2012 2013 2014 2015

PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 4 AKCE číslo památky RN v mil.kč 2011 2012 2013 2014 2015 PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 4 AKCE číslo památky RN v mil.kč roky výstavby 2011 2012 2013 2014 2015 příspěvek NEODKLADNÉ ZÁCHRANY OHROŽENÝCH OBJEKTŮ KRITICKY OHROŽENÉ OBJEKTY Piaristická

Více

10. Přehled hlavních MAS působících na území Plzeňského kraje a akcí obnovy kulturního dědictví financovaného jejich prostřednictvím do roku 2012

10. Přehled hlavních MAS působících na území Plzeňského kraje a akcí obnovy kulturního dědictví financovaného jejich prostřednictvím do roku 2012 10. Přehled hlavních MAS působících na území Plzeňského kraje a akcí obnovy kulturního dědictví financovaného jejich prostřednictvím do roku 2012 PhDr. Jitka Vlčková, Odbor regionálního rozvoje a územního

Více

Organizační řád Drážní inspekce

Organizační řád Drážní inspekce Ústřední át Těšnov 5 110 00 Praha 1 Č. j.: 5 227/2009/DI Organizační řád Drážní inspekce Vydán na základě Rozhodnutí ministra dopravy ze dne 24. května 2007, kterým se vydává úplné znění statutu Drážní

Více

LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE

LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE Národní galerie v Praze 10. června 2013 Pavel Jirásek Eva Polatová, Petr Svoboda, Martin

Více

OBSAH ZKRATKY / 2 ÚVOD / 3 ORGANIZACE A ŘÍZENÍ. Vnitřní organizační struktura ústavu / 4 Pracovníci ústavu / 5 ODBORNÉ ČINNOSTI

OBSAH ZKRATKY / 2 ÚVOD / 3 ORGANIZACE A ŘÍZENÍ. Vnitřní organizační struktura ústavu / 4 Pracovníci ústavu / 5 ODBORNÉ ČINNOSTI OBSAH ZKRATKY / 2 ÚVOD / 3 ORGANIZACE A ŘÍZENÍ Vnitřní organizační struktura ústavu / 4 Pracovníci ústavu / 5 ODBORNÉ ČINNOSTI Přehled mimořádných a hlavních úkolů zadaných ÚP, jejich plnění a hodnocení

Více

Geografický pasport kulturní památky případová studie

Geografický pasport kulturní památky případová studie Geografický pasport kulturní památky případová studie Ing. Pavel Hájek Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra matematiky Oddělení geomatiky Student GIS Projekt 2012, Praha, 25.9.

Více

Praha Malá Strana Stav a perspektivy výzkumu. Jarmila Čiháková Jan Havrda

Praha Malá Strana Stav a perspektivy výzkumu. Jarmila Čiháková Jan Havrda Praha Malá Strana Stav a perspektivy výzkumu Jarmila Čiháková Jan Havrda HRADČANY Pražský hrad MALÁ STRANA 1257 STARÉ MĚSTO 1360 barokní opevnění NOVÉ MĚSTO Mapa Prahy s vyznačením jednotlivých historických

Více

O D B O R K A N C E L ÁŘ HEJTMANA. datum: vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon:

O D B O R K A N C E L ÁŘ HEJTMANA. datum: vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon: +LVDCY11KO485+! KUCBX00JN374 O D B O R K A N C E L ÁŘ HEJTMANA číslo jednací: KUJCK 37517/2016 spisový znak: KHEJ 32487/2016/kakr/6 datum: 15.03.2016 vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon: 386 720 225 Poskytnutí

Více

A. Péče o kulturní památky v MPZ

A. Péče o kulturní památky v MPZ A. Péče o kulturní památky v MPZ A.1. Uveďte počet nemovitých kulturních památek na územní MPZ na konci roku 2016. Uveďte rozlohu MPZ v ha. Na území MPZ Polná se v roce 2016 nachází 1 x národní kulturní

Více

STATUT. Institutu vzdělávání a poradenství. České zemědělské univerzity v Praze

STATUT. Institutu vzdělávání a poradenství. České zemědělské univerzity v Praze STATUT Institutu vzdělávání a poradenství České zemědělské univerzity v Praze Praha 2005 1 Část I.: Úvodní ustanovení 1 Statut Institutu vzdělávání a poradenství ČZU v Praze (dále jen IVP) vychází ze Statutu

Více

Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo REALIZACE STÁLÉ EXPOZICE OBUVNICTVÍ PROJEKT ROČNÍKOVÉ PRÁCE

Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo REALIZACE STÁLÉ EXPOZICE OBUVNICTVÍ PROJEKT ROČNÍKOVÉ PRÁCE Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo REALIZACE STÁLÉ EXPOZICE OBUVNICTVÍ PROJEKT ROČNÍKOVÉ PRÁCE student: Eva Bártková vedoucí práce: PhDr. Hana Slámová, Ph.D.

Více

GIS Libereckého kraje

GIS Libereckého kraje Funkční rámec Zpracoval: Odbor informatiky květen 2004 Obsah 1. ÚVOD...3 1.1. Vztah GIS a IS... 3 2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU...3 2.1. Technické zázemí... 3 2.2. Personální zázemí... 3 2.3. Datová základna...

Více

OSOBNÍ ÚDAJE. PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI Od do 2/2011 - současnost Název a adresa Město Žlutice (Žlutice, Česká republika)

OSOBNÍ ÚDAJE. PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI Od do 2/2011 - současnost Název a adresa Město Žlutice (Žlutice, Česká republika) E U R O P E A N C U R R I C U L U M V I T A E F O R M A T OSOBNÍ ÚDAJE Jméno Ondřej Fábera Adresa Rabštejn nad Střelou 11, 331 62 Manětín Telefon 728 215 628 E-mail arebaf.jerdno@centrum.cz Národnost Česká

Více

Veřejné projednání studie zámku. Mgr. Tomáš Třetina 9. listopadu 2016

Veřejné projednání studie zámku. Mgr. Tomáš Třetina 9. listopadu 2016 Veřejné projednání studie zámku Mgr. Tomáš Třetina 9. listopadu 2016 O čem budeme mluvit Historické předpoklady záměru Vize Jak toho dosáhneme Průběh příprav Co je potřeba rozhodnout Historie: VLASTNICTVÍ

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

ROPA...SYLABY PŘEDNÁŠEK

ROPA...SYLABY PŘEDNÁŠEK 1.PŘEDNÁŠKA ÚVOD DO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE 18.prosince 1850 : Erhaltung der alten Denkmale der Baukunst 31.prosince 1850 : Zakládací listina: CENTRÁLNÍ VÍDEŇSKÁ KOMISE 29.října 1918 : vydáno nařízení Národního

Více

Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006

Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006 Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006 Fakulta/Ústav: Dopravní fakulta Jana Pernera Název projektu: Projekt celoživotního vzdělávání v oblasti dopravy

Více

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA KRAJ MÍSTO AKCE OBJEKT POZEMEK MAJITEL OBJEDNATEL STUPEŇ STAVEBNÍK UŽIVATEL ZHOTOVITEL AUTORIZACE REALIZACE OLOMOUCKÝ NÁMĚŠŤ NA HANÉ REVITALIZACE LOKALITY NA HRADĚ LOKALITA NA HRADĚ

Více

Památkové programy Ministerstva kultury. kulturních památek)

Památkové programy Ministerstva kultury. kulturních památek) Památkové programy Ministerstva kultury (poskytování příspěvků na obnovu (poskytování příspěvků na obnovu kulturních památek) Havarijní program Účel programu: podpora při zabezpečení naléhavé opravy nemovité

Více

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce První etapa projektu Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Průběh realizace říjen 2006 duben 2007 Realizátor

Více

U S N E S E N Í z 15. zasedání Zastupitelstva města konaného dne 22,04,2014

U S N E S E N Í z 15. zasedání Zastupitelstva města konaného dne 22,04,2014 U S N E S E N Í z 15. zasedání Zastupitelstva města konaného dne 22,04,2014 A. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 30.09.2013; 23.10.2013; 28.11.2013; 16.12.2013 a 29.01.2014.

Více

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva Společnost pro obnovu památek Úštěcka Výroční zpráva 2014 Základní informace Adresa: Občanské sdružení Společnost pro obnovu památek Úštěcka 1. máje 18, 411 45 Úštěk www stránky: www.pamatky-ustecko.cz

Více

zásady územního rozvoje, územní plány

zásady územního rozvoje, územní plány truktura webu NPÚ v zadání výběrového řízení veřejné zakázky 3. březen 2010 Část; ekce : - tatický obsah, jenž není generován z databází - ynamicky generovaný obsah za využití vlastních databází redakčního

Více

I4 Obnova kulturních památek. popřípadě se stavbou, změnou stavby, terénními úpravami, umístěním nebo

I4 Obnova kulturních památek. popřípadě se stavbou, změnou stavby, terénními úpravami, umístěním nebo 1 I. SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ NA ÚSEKU PAMÁTKOVÉ PÉČE Obnovu kulturních památek, a to jak movitých, tak nemovitých, objektů v památkových rezervacích, zónách a ochranných pásmech upravuje 14 zákona č. 20/1987 Sb.,

Více

Komponovaná kulturní krajina. a možnosti její obnovy a zachování

Komponovaná kulturní krajina. a možnosti její obnovy a zachování Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Olomouci Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu Český národní komitét ICOMOS ve spolupráci s Muzeem umění v Olomouci Vás zvou na odborný seminář

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

Slezská univerzita v Opavě

Slezská univerzita v Opavě Slezská univerzita v Opavě Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na rok 2014 Opava, říjen 2013 Úplný název Aktualizace Dlouhodobého

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA NPÚ 40. výročí podpisu Úmluvy o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO

TISKOVÁ ZPRÁVA NPÚ 40. výročí podpisu Úmluvy o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO TISKOVÁ ZPRÁVA NPÚ 40. výročí podpisu Úmluvy o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO Praha, 17. 4. 2012 V roce 2012 si připomínáme 40. výročí podpisu Úmluvy o ochraně světového kulturního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ARCHIVU AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY VĚDECKÉHO ÚTVARU MASARYKOVA ÚSTAVU A ARCHIVU AV ČR, V. V. I.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ARCHIVU AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY VĚDECKÉHO ÚTVARU MASARYKOVA ÚSTAVU A ARCHIVU AV ČR, V. V. I. VÝROČNÍ ZPRÁVA ARCHIVU AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY VĚDECKÉHO ÚTVARU MASARYKOVA ÚSTAVU A ARCHIVU AV ČR, V. V. I. ZA ROK 2008 Výroční zpráva Archivu Akademie věd České republiky vědeckého útvaru Masarykova

Více

Příklad rekonstrukce a oživení památky starého pivovaru v Jilemnici

Příklad rekonstrukce a oživení památky starého pivovaru v Jilemnici Příklad rekonstrukce a oživení památky starého pivovaru v Jilemnici Příklad rekonstrukce a oživení památky starého pivovaru v Jilemnici Stav objektu v roce 1995 Příklad rekonstrukce a oživení památky starého

Více

JIŽ 10 LET JSME S VÁMI

JIŽ 10 LET JSME S VÁMI JIŽ 10 LET JSME S VÁMI Profil organizace Naše motto: Rovný přístup, kvalita a dostupnost vzdělávání Poslání Národního institutu pro další vzdělávání Jsme významným partnerem na cestě profesního rozvoje

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 388 ze dne 19.3.2013 k návrhu na zřízení komise Rady hl.m. Prahy - Rada světové památky Rada hlavního města Prahy I.

Více

PÉČE O KAMENNÉ SOCHAŘSKÉ A STAVEBNÍ PAMÁTKY

PÉČE O KAMENNÉ SOCHAŘSKÉ A STAVEBNÍ PAMÁTKY STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉČE Odborné a metodické publikace, svazek 16 PÉČE O KAMENNÉ SOCHAŘSKÉ A STAVEBNÍ PAMÁTKY Zpracovali PhDr. Josef ŠTULC Miloš SUCHOMEL, prom. hist. Ing. Ivana MAXOVÁ Příloha časopisu

Více

TRANSFER NEJNÁROČNĚJŠÍ TECHNIKA V RESTAUROVÁNÍ NÁSTĚNNÉ MALBY pondělí - pátek 8-18 hodin sobota 8-12 hodin neděle zavřeno

TRANSFER NEJNÁROČNĚJŠÍ TECHNIKA V RESTAUROVÁNÍ NÁSTĚNNÉ MALBY pondělí - pátek 8-18 hodin sobota 8-12 hodin neděle zavřeno UNIVERZITA PARDUBICE Vás zve na výstavu TRANSFER NEJNÁROČNĚJŠÍ TECHNIKA V RESTAUROVÁNÍ NÁSTĚNNÉ MALBY Galerie Univerzity Pardubice Univerzitní knihovna Studentská 519 Pardubice Stavařov 22. 3. 20. 5. 2000

Více

Maltézské náměstí 471/1 telefon: 257 085 111 P.O.BOX 74 fax: 224 318 155 118 11 Praha 1 Malá Strana e-mail: posta@mkcr.cz. R o z h o d n u t í

Maltézské náměstí 471/1 telefon: 257 085 111 P.O.BOX 74 fax: 224 318 155 118 11 Praha 1 Malá Strana e-mail: posta@mkcr.cz. R o z h o d n u t í Ministerstvo kultury Maltézské náměstí 471/1 telefon: 257 085 111 P.O.BOX 74 fax: 224 318 155 118 11 Praha 1 Malá Strana e-mail: posta@mkcr.cz Město Česká Lípa náměstí T. G. Masaryka 1/1 470 36 Česká Lípa

Více

Závěrečná zpráva projektu č. 165/2003

Závěrečná zpráva projektu č. 165/2003 Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Transformační a rozvojový program na rok 2003 Závěrečná zpráva projektu č. 165/2003 Program: 1) Program rozvoje bakalářských studijních

Více

Prezentace na konferenci Ochrana obyvatelstva 2012. Zabezpečení vzdělávání členů sborů dobrovolných hasičů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva

Prezentace na konferenci Ochrana obyvatelstva 2012. Zabezpečení vzdělávání členů sborů dobrovolných hasičů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva Prezentace na konferenci Ochrana obyvatelstva 2012 Téma: Zabezpečení vzdělávání členů sborů dobrovolných hasičů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva Mgr.Bohumír Martínek, Ph.D. Vedoucí Ústřední odborné

Více

Plán inventur na rok 2011

Plán inventur na rok 2011 Příloha č. 1 Plán inventur na rok 2011 Účetní jednotka: Město Benešov nad Ploučnicí Identifikační číslo: 0261181 Vydávající orgán: Rada města Ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, prováděcí vyhlášky

Více

Regionální inovační strategie Libereckého kraje (RIS LK)

Regionální inovační strategie Libereckého kraje (RIS LK) Regionální inovační strategie Libereckého kraje (RIS LK) Hodnocení z hlediska vlivů na ŽP, soustavu NATURA 2000 a veřejné zdraví, Liberec, 1. července 2009 Zdůvodnění tvorby RIS LK- 1 Rostoucí konkurence

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BISKOUPKY

NÁVRH ZADÁNÍ. ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BISKOUPKY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BISKOUPKY Pořizovatel: Městský úřad Ivančice, Odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování Vypracoval: Ing. Eva Skálová za pořizovatele, Zdeněk Přichystal určený

Více

MGR. RENATA VESELÁ PROJEKČNÍ ATELIER PRO DOKUMENTACI, PRŮZKUM A OBNOVU HISTORICKÝCH STAVEB

MGR. RENATA VESELÁ PROJEKČNÍ ATELIER PRO DOKUMENTACI, PRŮZKUM A OBNOVU HISTORICKÝCH STAVEB MGR. RENATA VESELÁ PROJEKČNÍ ATELIER PRO DOKUMENTACI, PRŮZKUM A OBNOVU HISTORICKÝCH STAVEB Komenského 100, 507 71 Miletín, tel.: 773 930 755, e-mail: virakocha@centrum.cz OBSAH: A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 UNESCO

Více

Archeologický potenciál pražského Klementina (rizika, ochrana, perspektivy poznání) stav k 12/2011

Archeologický potenciál pražského Klementina (rizika, ochrana, perspektivy poznání) stav k 12/2011 Archeologický potenciál pražského Klementina (rizika, ochrana, perspektivy poznání) stav k 12/2011 20. 12. 2011 Mgr. Jan Havrda PhDr. Jaroslav Podliska, Pd.D. 1 1) Základní situace Celý areál Klementina

Více

Obnova kaple Nesvětější Trojice v Nové Olešné provedená v rámci programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP v roce 2016

Obnova kaple Nesvětější Trojice v Nové Olešné provedená v rámci programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP v roce 2016 Souhrnná zpráva o programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností pro správní území ORP za rok 2016 Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo pro rok 2016 program Podpora

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

Projektový záměr. Evidenční číslo (žadatel nevyplňuje) Název operačního programu. Integrovaný operační program

Projektový záměr. Evidenční číslo (žadatel nevyplňuje) Název operačního programu. Integrovaný operační program Projektový záměr Evidenční číslo (žadatel nevyplňuje) Název operačního programu Integrovaný operační program Prioritní osa/oblast intervence 1.1 Název projektu Uplatnění principu Smart Administration v

Více