Vzdělávací program kurzů aktivačního centra AC KARLOVY VARY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzdělávací program kurzů aktivačního centra AC KARLOVY VARY"

Transkript

1 Vzdělávací program kurzů aktivačního centra AC KARLOVY VARY při Základní škole, mateřské škole a praktické škole Karlovy Vary Aktivační centra - Vzdělávání pro těžce zdravotně postižené CZ.1.07/4.1.00/

2 Identifikační údaje předkladatele: Název školy: Základní škola, mateřská škola a praktická škola Karlovy Vary Adresa sídla: Základní škola, mateřská škola a praktická škola Karlovy Vary Vančurova 83, Karlovy Vary Místa poskytovaného vzdělávání: Karlovy Vary, Vančurova 83 Karlovy Vary, Svahová 26 Jáchymov, Mariánská 2 Právní forma: příspěvková organizace IČ: Kontakty: telefon do školy/fax: , , webové stránky: Základní informace o projektu: Projekt je z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa Systémový rámec celoživotního učení, oblast podpory Systémový rámec počátečního vzdělávání. Projekt realizuje MŠMT jako projekt národní ve spolupráci s partnerem projektu Národním institutem pro další vzdělávání (NIDV). Cíle projektu: Hlavní cíl: nabídnout žákům s těžkými formami mentálního nebo kombinovaného zdravotního postižení odpovídající formu zájmového vzdělávání a to formou Aktivačních center (dále jen AC ), kde se žáci vzdělávají v jednotlivých kurzech pod vedením lektorů, dále i dobrovolníků. Konkrétní cíle: vytvoření inovativního vzdělávacího programu zájmové instituce aktivační centrum realizace neformálního vzdělávacího programu v aktivačních centrech rozšíření sítě aktivačních center v dalších krajích ČR podpora neformálního vzdělávání žáků s těžkým zdravotním postižením návrh na změnu stávající platné školské legislativy (novela vyhlášky č.108/2005 v platném znění) Přínos pro cílovou skupinu: aktivizace zbytkového potenciálu středně a těžce zdravotně postižených žáků příprava zdravotně postižených žáků na samostatnější život, případně na zapojení do budoucího chráněného zaměstnání zvýšení kvality života konkrétní přínos: absolvování zájmových vzdělávacích aktivit formou odpovídajících kurzů s obdržením osvědčení o účasti Popis cílové skupiny: 2

3 Projekt se zaměřuje na cílovou skupinu, kterou tvoří žáci se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, postižením více vadami a autismem, dosahující podle kategorizace Mezinárodní zdravotnické organizace (WHO) hodnot cca IQ 20 až 49. Jedná se o žáky postižené vývojovou duševní poruchou se sníženou inteligencí, projevující se především snížením poznávacích, řečových a pohybových funkcí a sociálních schopností. Podle míry aktivity se žáci s mentálním postižením diferencují podle typu postižení na jedince pomalé, apatické (většinou s Downovým syndromem) a jedince neklidné, pohyblivé, hyperaktivní. Všichni se však pravidelným systematickým vzděláváním dokáží vyvinout k určité míře nezávislosti a soběstačnosti, v dospělosti však vyžadují nezbytnou míru podpory k práci i k jednodušším činnostem ve společnosti. Jedná se o skupinu žáků, pro které není vhodné ani možné úplné inkluzivní vzdělávání, vyžadují proto přípravu specifických programů s vysokou mírou podpory. Pro cílovou skupinu je nezbytné zajistit udržení úrovně dosaženého vzdělání z povinné školní docházky v základní škole speciální. Předpokládaný počet žáků celoročně navštěvujících vzdělávací aktivity - kurzy v aktivačních centrech je 540. Plánovaný počet podpořených žáků vychází z tíže či kombinace zdravotního postižení a zajištění bezpečnosti při provozovaných činnostech. Projekt bude pilotně ověřovat nabídku vzdělávacích aktivit v aktivačních centrech pro cílovou skupinu žáků do věku 26 let (v souladu se školským zákonem). Další přímo podpořenou cílovou skupinou budou vybraní pedagogičtí pracovníci a vedoucí pedagogičtí pracovníci (odborní lektoři aktivačních center), kteří v rámci projektu získají podporu formou odborného vzdělávání včetně studijních opor a metodik. Celkem bude vyškoleno 45 lektorů aktivačních center. Podrobné informace o kurzech: a) Technické práce, práce s technickými materiály, pěstitelské práce, chovatelské práce - předpokládá se práce s drobným materiálem (navlékání korálků, skládání mozaiky z přírodnin, tvorba jednoduchých hraček a loutek), práce montážní a demontážní (hry s dřevěnými a plastikovými stavebnicemi, později s konstrukčními stavebnicemi za pomoci nářadí), práce s technickými materiály (s papírem, kartonem, dřevem, kovem, plasty, sklem), pěstitelské práce (květiny, ovoce a zelenina, půda, sběr bylin, pokojové květiny) a chovatelské práce (chov zvířat, zásady krmení a ošetřování, hygiena chovu). b) Lidová řemesla předpokládá se práce podle předlohy, přiměřenými pracovními postupy vytvářet různé výrobky ručních prací, malované sklo, dřevořezby, lidovou keramiku, apod. c) Svět kolem nás a orientace v něm jedná se především o aktivity zaměřené na vztah k domovu a vlasti, ochranu přírody, spolužití občanů a nácvik řešení konfliktních a problémových situací s uplatněním zásad slušné komunikace. Předpokládají se tematicky zaměřené vycházky, výlety, exkurze, návštěvy kulturních památek a zařízení, aktivní výstupy v podobě kronik, alb, herbářů, nástěnek, stabilních i putovních výstav, atd. Časový harmonogram a frekvence kurzů: Jeden kurz trvá 2 hodiny týdně. Kurzy následujícího školního roku mohou být pro pokračující žáky obsahově rozšiřující. Pro časově náročnější činnosti lze týdenní dotaci hodin slučovat až do čtyř hodinových bloků ve 14denním cyklu. Doporučený počet účastníků kurzů: Vzhledem k náročnosti práce s žáky AC s těžšími formami zdravotního postižení je doporučená kapacita jednoho kurzu 10. Vhodná je koedukovaná skladba věkově přiměřené skupiny. 3

4 K požadované dokumentaci žáka každého kurzu patří: 1. Přihláška žáka 2. Zápisní lístek žáka 3. Souhlas s poskytnutím osobních údajů 4. Poučení o bezpečnosti a ochrany zdraví (bude provedeno při zahájení každého kurzu) Povinnosti žáků: Žáci AC jsou povinni v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dodržovat vnitřní řády, předpisy a pokyny lektorů AC nebo i jiné osoby, která je zletilá, poučená a plně způsobilá k právním úkonům. Lektoři AC musí být průběžně seznamováni o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo o jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání v kurzu AC. Obsahové a organizační vymezení: Při činnostech jsou využívány různé metody a formy práce. Žáci pracují individuálně, ve dvojicích nebo ve skupinách. Formy práce volíme s ohledem na věk žáků a celkovou mentální úroveň. Během činností žáci používají všechny dostupné vyučovací pomůcky. Kurz je vyučován v učebně, pracovních dílnách (keramická, cvičná kuchyňka, apod.), na školní zahradě, v přírodě i mimo budovu školy. Hodnocení žáků kurzů: Hlavní motivací pro žáky AC je společenské setkávání ve známém a příjemném prostředí škol a kontakty se sourodou skupinou svých vrstevníků. Výsledky činnosti a postoje motivovaných účastníků jsou průběžně hodnoceny slovním hodnocením případně pomocí symbolů s akcentem na pochvalu a povzbuzení. Žáci jsou vedeni k sebehodnocení (autoevaluaci), pro které je týmově vytvořena hodnotící škála či vhodný způsob pravidelné prezentace. V závěru kurzu získá absolvent osvědčení o účasti v kurzu, podmínkou je absolvování nejméně 60 % časové dotace kurzu. 4

5 AKTIVAČNÍ CENTRA reg.č.: CZ 1.07/4.1.00/ Vzdělávací program kurzů aktivačního centra Kurzy: a) Technické práce, práce s technickými materiály, pěstitelské práce, chovatelské práce b) Lidová řemesla Vzdělávání směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k: zvládnutí úkonů souvisejících se sebeobsluhou rozvoji motoriky, získání základních manuálních zručností a vytváření pracovních dovedností a návyků překonávání obtíží a dokončování pracovních úkolů práci v kolektivu a odpovědnosti za své i společné výsledky práce osvojení dovedností k praktickému užívání a zacházení s předměty denní potřeby, s vhodně zvolenými nástroji, pomůckami a drobným nářadím porozumění zadaným jednoduchým pracovním postupům poznání pracovních činností, které napomáhají k využití volného času dodržování hygienických a bezpečnostních pravidel při práci Žák by měl: třídit různé druhy drobného materiálu podle velikosti, tvaru, barev zvládat základní manuální dovednosti při práci s jednoduchými materiály a pomůckami vytvářet jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních materiálů pracovat podle slovního návodu 5

6 pracovat podle předlohy a vytvářet přiměřenými pracovními postupy různé výrobky z drobných materiálů využívat při tvořivých činnostech vlastní fantazii i prvky lidových tradic volit vhodné pracovní pomůcky, nástroje a náčiní vzhledem k použitému materiálu zvládat elementární dovednosti a činnosti při práci se stavebnicemi provádět při práci se stavebnicemi jednoduchou montáž a demontáž spojovat a rozpojovat různé jednoduché předměty pečovat o nenáročné rostliny v bytě i na zahradě používat lehké zahradní náčiní znát základní podmínky a postupy pro pěstování vybraných rostlin ošetřovat a pěstovat nenáročné pokojové i venkovní rostliny volit podle druhu pěstitelských činností správné pomůcky, nástroje a náčiní dodržovat zásady hygieny a bezpečnosti práce při práci s rostlinami na zahradě rozlišovat různé druhy materiálů získat základní vědomosti o materiálech, nástrojích a pracovních postupech zvolit vhodný pracovní postup v souladu s druhem zpracovávaného materiálu orientovat se v jednoduchých pracovních postupech a návodech vybrat a správně používat vhodné pracovní nástroje a pomůcky sestavit podle návodu, plánu jednoduchý model provádět údržbu jednoduchých předmětů volit vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin pěstovat a ošetřovat květiny v interiéru a využívat je k výzdobě znát hlavní zásady pěstování zeleniny používat vhodné pracovní pomůcky při práci na zahradě znát běžné druhy ovoce vědět o způsobu chovu drobných zvířat a zásad bezpečného kontaktu se zvířaty dodržovat zásady hygieny a bezpečnosti práce na zahradě udržovat pořádek na svém pracovním místě, dodržovat zásady hygieny a bezpečnosti práce dodržovat obecné zásady bezpečnosti a hygieny při práci i zásady bezpečnosti a ochrany při práci s nástroji a nářadím Měsíc: Kurz: Učivo náplň kurzu: Technické práce, práce s technickými materiály, pěstitelské práce, chovatelské práce IX. Základní Seznamovací práce bezpečnost a ochrana při práci Práce se dřevem a kořením koláž s hřebíčkem na dřevěném podkladu Práce s keramickou hlínou tvorba dle šablony Učivo náplň kurzu: Lidová řemesla Seznamovací práce bezpečnost a ochrana při práci Práce s korálky výroba šperků Různé techniky dekorace papírových talířů 6

7 Rozšiřující Práce s keramickou hlínou tvorba loutek z keramické hlíny (tvarování - hlava, ruce a nohy) Práce s textilem šití oblečků na loutky, oblékání loutek, připevnění vodícího drátu Práce se dřevem tvorba těla loutky X. Základní Práce se dřevem- výroba dětských hraček Práce s přírodninami zasazování stromků, pěstování hlívy ústřičné a žampionů Práce se dřevem- výroba dětských hraček Práce s textilií stříhání a sešívání pytlíčků na předměty Práce s korálky podložky pod šálky Práce s barvou a šablonou návrh na vitráž a jeho výroba Práce se sklem malování na sklo Práce s drátkem a korálky zdobení skleniček Práce s textilem - batikování Rozšiřující Práce s různým materiálem šití a oblékání loutek Práce s různým materiálem spojování částí loutek, dokončování výrobku Práce s keramickou hlínou mističky Práce s barvou dekorování hrnečků, malování na porcelánové talíře XI. Základní Slavnosti světel rozsvěcování čajových svíček ve sklenicích Práce se šablonou a papírem - voliéra Práce s přírodninou - malování na dřevo, okrasné truhlíky, adventní výzdoba Práce se dřevem a stavebnicí - dílenské práce, stavebnice Práce s dýní dlabání a vyřezávání dýní Práce s keramickou hlínou glazování výrobků Práce s papírem a razítky vánoční přání Práce s papírem vánoční ozdoby 7

8 Rozšiřující Práce s kartonem a barvami výroba divadelních kulis Práce s kartonem a barvami výroba divadelních kulis, připevnění vodícího drátu, divadelní hra s loutkami (improvizace) XII. Základní Práce s papírem a vatou - Mikulášova bota Práce s materiálem dle výběru - výroba vánoční ozdoby Práce s přírodninou adventní truhlíky (zápichy přírodnin s vánoční tematikou) Práce s těstem pečení a zdobení perníčků Práce s vánočními předměty zdobení vánočního stromku a výroba předmětu k vánočním tradicím (zvyklostem) Práce s barvou - malování na hrnečky Práce s těstem- vánoční zvyky a tradice, ozdoby z vizovického těsta, malování na talířky Práce s různým materiálem vánoční dekorace Rozšiřující Práce se dřevem výroba mašinky a vagonů (řezání, broušení) Práce se dřevem výroba mašinky a vagonů (kolečka a kompletace) Práce se dřevem výroba mašinky a vagonů (malování na dřevo) Práce s kelímkem od jogurtu výroba vánočního zvonku, příprava cukroví Práce s keramickou hlínou vánoční dárek tvarování, vyřezávání podle šablony, glazování Práce s potravinami výroba lojových koulí pro ptáky Práce s papírem a textilií koláž Práce se šicím strojem sáčky na bylinky I. Základní Práce se dřevem- krmítka pro ptáky, ptačí hody (krmení) Práce s plastem - plastika z odpadového materiálu Práce s papírem a barvami - veselé nádobí barevné talířky Práce s drátkem - drátování základní techniky Práce s barvou dekorování keramických květináčů Práce s korálky výroba šperků 8

9 Rozšiřující Práce se dřevem vláček, stojánek na ubrousky Práce se dřevem a papírem - polepování stojánků na ubrousky barevnými obrázky Práce s provázkem - ozdobná koule (lepení provázku na podklad - nafukovací balonek) Práce se dřevem výroba stojánku na tužky, lakování stojánků na ubrousky Práce s ubrousky polepování výrobků ubrouskovou technikou Práce s papírem rámečky na fotografie Práce s keramickou hlínou obtisk dekoru a vykrajování hmoty pro výrobu ozdobného závěsu Práce s plechovkami dekorování plechovky - nádoba na tužky II. Základní Práce s papírem a lepidlem - bláznivý masopust, výroba masky Práce s papírem a vlnou Ruku na srdce výroba srdíček Práce s vlnou kruhové tkaní Práce s barvou natírání plechovek (nádobky na tužky), dekorace - ubrousková technika Práce s papírem větrník Práce s mýdlovou hmotou výroba mýdel Rozšiřující Práce s provázkem - ozdobná koule (lepení provázku na podklad - nafukovací balonek) Práce se dřevem výroba stojánku na tužky, lakování stojánků na ubrousky Práce s porcelánovou hmotou vykrajování a modelování z porcelánové hmoty Kompletace výrobků z porcelánu zavěšování výrobků na drátky (závěsy) III. Základní Práce s pet-lahvemi - větrný mlýn a ptáček Letáček Práce s korálky výroba šperků Rozšiřující Pěstitelské práce - setí semen řeřichové hlavy Práce s papírem a lepidlem - jarní kloboučky Práce se dřevem věšák na ručníky Práce s papírem- mozaika Práce se dřevem výroba poličky Různé techniky - velikonoční zvyky zdobení vajíček, výroba zajíčků a slepiček Vystavování (připevňování) výrobků, výzdoba interiéru Práce s přírodninami velikonoční dekorace z přírodnin (zápichy do květináčů, zdobení větviček) 9

10 IV. Základní Práce s těstovinami - šperky z těstovin, navlékání, vázání uzlů, závěs Pěstitelské práce- rašelinové květináče, truhlíky, květiny, bylinky Pěstitelské práce - práce na pozemku školy, zeleninové otisky na tkaninu (ubrousky) Práce s papírem výroba krabiček na dárečky Práce s e sádrou odlévání hmoty do formiček a zdobení výrobků Práce s papírem výroba krabiček na mýdlo Rozšiřující Práce s přírodninou otisky přírodnin na různé materiály Práce s nářadím zavěšování ptačích budek v přírodě Práce s přírodninami mozaika z přírodnin Práce s textilií našívání aplikací na bylinné sáčky Práce s potravinami vaření jídla podle receptu (zpracování hlívy ústřičné, žampionů) Práce z papíru grafické listy V. Základní Práce s papírem, látkou a vlnou strom plný nálad koláž Chovatelské práce péče o akvárium, terárium Pěstitelské práce přesazování rostlin, ochrana životního prostředí Chovatelské práce - péče o akvarijní rybičky, šneky, morče Rozšiřující Práce s drobným materiálem dekorace ptáků z polystyrenu Práce se dřevem tvorba podstavce pro dekorativní pták Práce se zahradním nářadím sázení, přesazování, úprava pozemku Práce s papírem a tiskátky výroba ozdobného papíru a styly balení dárků Práce s barvami a papírem zvířátka z ruličky od toaletního papíru Práce s různým materiálem - koláž z geometrických tvarů Práce s papírem růže z papíru Práce s papírem a tiskátky výroba obalu na CD Práce s různým materiálem - koláž z různých materiálů (různé druhy textilií, bavlnek, přírodnin, odpadového materiálu) 10

11 VI. Základní Práce s papírem- Těšíme se na léto - překládání papíru, loďky s vlaječkou, voda a moře Chovatelské práce seznámení s hospodářskými zvířaty a jejich krmení Slavnostní ukončení a předávání osvědčení - výstava všech výrobků Práce s keramickou hlínou výroba keramických medailí Práce s ovocem a zeleninou dekorace pomocí obtisků (ubrousky na svačinu) Slavnostní ukončení a předávání osvědčení - výstava všech výrobků Rozšiřující Péče o zvířata čištění terária, akvária Technické práce montážní a demontážní hry, hry se stavebnicí Práce s drobným materiálem tvorba šperku Práce k osvojení činnosti měření a stříhání Práce k osvojení sešívání a zašívání Práce s papírem papírové skládačky a společná práce (mozaika, koláž) Vzdělávací program kurzů aktivačního centra Kurz: Svět kolem nás a orientace v něm Měsíc: Kurz: Učivo náplň kurzu: Výstupy vzdělávání: Žák by měl: IX. Základní Poučení o bezpečnosti Návštěva galerie umění Prohlídka kulturních a historických památek města - seznamuje se s obsahem kurzu - seznamuje se s pravidly bezpečného chování - popisuje, co vidí - hodnotí, co se mu líbí - rozlišuje, pojmenovává rozdíly 11

12 Rozšiřující Práce s fotoaparátem - fotografování (např. podzimní přírody, budov, lidí) Vyhledávání informací na PC - vybírá vhodnou aktivitu k poznávání X. Základní Prohlídka zámku nebo jiného historického objektu Návštěva sportovního zařízení (např. bowlingová dráha) Rozšiřující Zajímavosti města (návštěva muzea, galerie, výstavy) Okolní krajina (místní oblast, region, charakteristické znaky krajiny v ročních obdobích, regionální zvláštnosti) Základní Exkurze vycházka, prohlídka, výklad domov a jeho okolí (např. Letiště v K. Varech) Návštěva kulturního zařízení - divadelní představení - poznává a rozlišuje - seznamuje se s funkcemi fotoaparátu, fotografuje - pracuje s PC a vyhledává informace, ukládá fotografie nebo obrázky - hodnotí svou práci - seznamuje se a orientuje v prostředí objektu - seznamuje se s historií města a navštíveného objektu - poslouchá výklad a klade otázky - rozlišuje, pojmenovává rozdíly - zapojí se do sportovní činnosti - poznává své město - seznamuje se a orientuje v prostředí objektu - rozlišuje roční období dle znaků v přírodě - popisuje, co vidí - vyhledává regionální zvláštnosti - poznává své město, pojmenuje významné budovy - seznamuje se s historií města, poznává své město - seznamuje se s prostředím objektu - sleduje děj, vypráví - pojmenuje postavy z představení - na zážitek reaguje potleskem 12

13 Rozšiřující Exkurze - Krajská knihovna exkurze spojená s kvízy, zábavou a soutěžemi (např. Krajská knihovna - získávání knihovnických grošů. Z pohádky do pohádky ) Výstava galerie umění (např. Becherova vila využití interaktivní dílny, vlastní tvořivá činnost) XII. Základní Vánoční výzdoba města, vánoční výstavy (např. návštěva města Nejdek, prohlídka města, historie města, vánoční jarmark) Vánoční tradice a zvyky (např. adventní vycházka městem, vánoční trhy, Vánoční dům) Rozšiřující Vánoční zvyky, tradice vyhledání informací, vánoční výzdoba města, vánoční trhy, vánoční výstavy (např. výlet vlakem do Nejdku předvánoční jarmark, exkurze do knihovny) Orientace v mapě, vyhledávání orientačních objektů podle mapy ve městě - návštěva vybraného objektu (např. škola, kino, divadlo, galerie umění, atd.) - seznamuje se a orientuje v prostředí objektu - rozlišuje pojmy, kniha, autor, ilustrátor - poslouchá výklad a klade otázky - rozlišuje, pojmenovává rozdíly - tvoří napodobeninu dle vlastní fantazie - hodnotí práci svou i ostatních - pomáhá ostatním - vnímá sváteční atmosféru - seznamuje se s tradicemi - kupuje jízdenku u řidiče - používá a ukazuje průkazku ZTP/P (pokud jí vlastní) - pojmenuje město, do kterého cestuje - seznamuje se s prostředím města - pojmenuje zboží na vánočních trzích - pojmenuje dekorativní prvky z výstavy vánočních motivů - orientuje se v prostředí dopravního prostředku - rozšiřuje si poznatky o zvycích, tradicích - rozvíjí estetické cítění - vybírá vhodný dárek - pracuje s počítačem - podílí se na dokumentování činnosti - fotografuje a fotky ukládá - popisuje nebo vypráví, co zažil 13

14 I. Základní Návštěva kulturního zařízení (např. divadelní představení, procházka po vřídelní kolonádě, jízda lanovkou) Exkurze do lázeňského objektu (např. Lázně V.) Rozšiřující Dopravní uzly města vlakové nádraží, autobusové nádraží, místní hromadná doprava Společenské chování (vystoupení tanečního páru, nácvik společenských a diskotékových tanců) II. Základní Využití sportovních zařízení (např. bowlingový turnaj) Exkurze do výrobního podniku (např. Moser) Rozšiřující Orientace v MHD, práce s internetem i v terénu (např. vyhledávání konkrétních kulturních a sportovních akcí návštěva galerie umění - výstava fotografií) Orientace v obchodech podle druhu zboží III. Základní Návštěva objektu se zvířaty (např. Ekocentrum Ostrov) Návštěva muzea (např. Mincovna Jáchymov. Muzeum Karlovy Vary) - reaguje na zážitek potleskem - vypráví zážitek z divadelního představení - pojmenuje divadelní postavy - použije jízdenku - poslouchá výklad, dotazuje se - popíše, co vidí - jednoduše popíše význam lázeňství - rozlišuje druhy dopravy - poznává jízdní řády - orientuje se v prostředí objektu - popíše prostředí objektu - reaguje potleskem - reaguje pohybem (tancem) na hudbu - vyzve někoho k tanci - poděkuje a vyprovodí kamaráda ke stolu - sleduje pořadí hráčů - vrhá kouli směrem na cíl - nepřešlapuje startovní čáru - fandí a podporuje ostatní - pozoruje, co vidí a popisuje činnost - poděkuje při rozloučení - seznamuje se s přístrojem, učí se používat jeho funkce - orientuje se v jízdních řádech MHD - orientuje v budově navštíveného zařízení - klade otázky - vypráví o tom, co vidí - poznává činnosti v obchodě, učí se orientovat v obchodech podle druhu zboží - posiluje kladný vztah k přírodě a živočichům - učí se přírodu chránit - seznamuje se s historickými památkami města - seznamuje se s různými druhy vystavovaných předmětů 14

15 Rozšiřující Den her a soutěží (např. v městské knihovně, na interaktivní výstavě) Návštěva sportovního nebo relaxačního zařízení (např. bazén, solná jeskyně) IV. Základní Poznávání jiného města, historie města, vyhledávání informací na internetu (např. jízda historickým vyhlídkovým autobusem do Lokte, prohlídka města a hradu) Dopravní výchova nácvik chůze po chodníku, přecházení komunikace (např. vyhlídková jízda autovláčkem od hlavní pošty do Březové výklad a historie města, vycházka lesem i městem) Rozšiřující Dopravní výchova nácvik chůze po chodníku, přecházení komunikace (např. návštěva letiště, lanovky, dopravního hřiště) Sport ve městě vyhledání, návštěva veřejných sportovišť - reaguje na otázky, zapojí se do soutěží - hraje podle zásady fairplay - nacvičuje chování v modelových situacích - seznamuje se prostředím a orientuje se v něm - kupuje a odevzdává vstupenku - reaguje na pokyny, dodržuje daná pravidla - orientuje se v terénu podle jednoduché mapy - vyhledává orientační body - orientuje se v jízdním řádu - kupuje jízdenku u řidiče - seznamuje se s prostředím města - kupuje si vstupenku do historického objektu - respektuje návštěvní řád - popíše, co vidí - bezpečně přechází silnici - poznává základní dopravní značky - popíše správné chování - reaguje na světelnou signalizaci barvy na semaforu - rozlišuje vizuální a zvukové podněty - posiluje bezpečné chování chodce na veřejných komunikacích - nacvičuje bezpečné chování na komunikacích v chráněném prostředí - seznamuje se se sportovními aktivitami, poznává druhy sportů - rozlišuje správné bezpečné chování 15

16 V. Základní Hledání pokladu podle GPS (viz příloha č. 1) Slavnosti města účast na slavnostech obce Rozšiřující Chování k cizím lidem nácvik trpělivosti a vytrvalosti při každodenních situacích, nácvik odmítnutí, žádost o pomoc. Každodenní nácvik vyjádření potřeb a formulace žádosti o pomoc. VI. Základní Vycházky do přírody pozorování volně žijících zvířat dalekohledem, pozorování změn v přírodě, práce s mikroskopem Orientační vycházka (podle stanovené trasy) s plněním úkolů v terénu Rozšiřující Osobní bezpečí, chování v rizikovém prostředí a v krizových situacích. - zadává čísel (souřadnic) do GPS - hledá úkol na každém stanovišti - vypráví obsah textu z informačních tabulí - pozoruje vystoupení a reaguje potleskem - vybírá si zboží ve stánku - učí se odmítnout kontakt s cizím člověkem - nacvičuje komunikaci v modelových situacích - učí se požádat o pomoc - nacvičuje a upevňuje chování v krizových situacích - učí se vnímat živou přírodu - vyjádří svůj zážitek - učí se orientovat v terénu - pojmenuje některé přírodniny - pozoruje mikroskopem (zaostřuje) - orientuje se v jednoduchém plánku - plní úkoly, spolupracuje v družstvu - reaguje na pokyny - učí se chránit vlastní osobu před nebezpečím - nacvičuje chování v krizových situacích Důležitá telefonní čísla, kontaktní a důvěryhodné osoby. - snaží se zapamatovat si důležité kontakty 16

17 Příloha č. 1 HLEDÁNÍ POKLADU POMOCÍ GPS V rámci projektu AKTIVAČNÍ CENTRA pojedeme vlakem do lázeňského lesa v Karlových Varech a to na Svatý Linhart, abychom společně podnikli malé dobrodružství: CESTA ZA POKLADEM. Dnes je okolí Linhartu velmi vyhledávané a hojně navštěvované. V minulých letech zde bylo vybudované Lanové centrum, kde si milovníci adrenalinu mohou vyzkoušet lanové překážky. Také byla zrekonstruovaná restaurace Svatý Linhart. Při procházce přes dřevěné lávky můžeme v nové otevřené oboře spatřit jeleny, daňky nebo divočáky. Mnoho lidí využívá hustou pavučinu lesních cest a pěšinek k aktivnímu odpočinku. Těšíme se na naše společné setkání a pokud se Vám hledání pokladu bude líbit, můžete se s rodiči, kamarády, učiteli podívat na stránky zaregistovat se a vydat se za skutečnými poklady ( keškami ). Jsou všude kolem Vás, po celém světě!! Co potřebujeme s sebou? Vhodné oblečení a obuv. Malou svačinu. GPS nebo chytrý telefon. A hlavně DOBROU NÁLADU!! HLEDÁNÍ POKLADU ÚKOLY: 1.ZASTÁVKA - LANOVÉ CENTRUM ( N , E ) NÁPOVĚDA KTERÉ ZVÍŘE NESMÍ DO LANOVÉHO CENTRA? OTÁZKA Nadmořská výška SV. LINHARTU JE a) 508 m.n.m. 17

18 b) 108 m.n.m. c) 58 m.n.m. A = 2. ZASTÁVKA VYHLÍDKOVÝ ALTÁN U RESTAURACE LINHART (N , E ) NÁPOVĚDA HLEDEJ NAHOŘE OTÁZKA Kolik kusů daňka evropského je v současnosti v ČR a) ks b) ks c) ks B = 3. ZASTÁVKA KOSTEL SVATÉHO LINHARTA (N , E ) NÁPOVĚDA V PAŘEZU OTÁZKA V hradbách kostela je postaven a) kříž b) šibenice c) zvonice C = KRÁTKÉ ZASTAVENÍ PROSBA LESA 4. ZASTÁVKA STUDÁNKA (N , E ) NÁPOVĚDA POD KAMENEM OTÁZKA Studánka se jmenuje a) Lesní víla b) Lesní křídlo c) Lesní vřídlo D = 5. ZASTÁVKA ALTÁN LUČNÍ CHATA (N , E ) NÁPOVĚDA POSAĎ SE OTÁZKA - Altán je postaven a) z kamene b) ze dřeva 18

19 c) z kovu E = 6. ZASTÁVKA OSTRŮVEK NA RYBNÍČKU (N , E ) NÁPOVĚDA VISÍ OTÁZKA Na břehu rybníčka je a) ptačí budka b) krmelec c) lavička F = 7. ZASTÁVKA VÝCHOD Z OBORY (N , E ) NÁPOVĚDA NEKRMTE ZVĚŘ OTÁZKA Na dřevěný chodník nesmí a) psi b) dětské kočárky c) cyklista na kole G = 8. ZASTÁVKA VSTUP DO OBORY NÁPOVĚDA DVA JEHLIČNATÍ VELIKÁNI (N , E ) OTÁZKA Na ceduli PŘÍRODA SPOJUJE je vlajka a) USA b) Evropské Unie c) Číny H = VÝPOČET FINÁLNÍCH SOUŘADNIC: N 50 1A.BCD, E 012 5E.FGH FINÁLNÍ SOUŘADNICE POKLADU : N: 50 1.,, E: NÁPOVĚDA ZTROUCHNIVĚLÝ PAŘEZ 19

20 A = 2 B = 8 C = 3 D = 4 E = 1 F = 3 G = 4 H = 8 20

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vyučovací předmět Pracovní vyučování Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v této vzdělávací

Více

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE. Týdenní počet hodin 49 hod z toho 1.stupeň 21 hod 2.stupeň 28 hod

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE. Týdenní počet hodin 49 hod z toho 1.stupeň 21 hod 2.stupeň 28 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Týdenní počet hodin 49 hod z toho 1.stupeň 21 hod 2.stupeň 28 hod Vyučovací předmět Pracovní vyučování Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v dané vzdělávací

Více

Pracovní činnosti Díl I.

Pracovní činnosti Díl I. Pracovní činnosti Díl I. Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Pracovní činnosti je zařazen v 1. - 10. ročníku v hodinové dotaci 3 až 8 hodin týdně.

Více

Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009

Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009 Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a svět práce je realizován ve vyučovacím předmětu Pracovní činnosti. Předmět je vyučován

Více

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE vyučovací předmět PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vzdělávací oblasti

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE vyučovací předmět PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vzdělávací oblasti ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE vyučovací předmět PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vzdělávací oblasti Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede y k získání základních

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně. PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. práce s drobným materiálem papír

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. práce s drobným materiálem papír Pracovní činnosti - 1. ročník Vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních materiálů práce s drobným materiálem papír mačkání, trhání, lepení, stříhání, vystřihování, překládání

Více

5.9.1 Pracovní výchova povinný předmět

5.9.1 Pracovní výchova povinný předmět 5.9.1 Pracovní výchova povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 1 1 1 1 1 1 1 1 0+1 Předmět Pracovní výchova je vyučován

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Pracovní činnosti Předmět Pracovní činnosti vytváří příležitosti pro vytvoření

Více

Práce s drobným materiálem. práce s drobným materiálem - papír (vystřihovánky, skládačky), krabičky, špejle, karton

Práce s drobným materiálem. práce s drobným materiálem - papír (vystřihovánky, skládačky), krabičky, špejle, karton Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti Ročník: 1. 3. (1. období) Žák: vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních materiálů pracuje podle

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a svět práce Pracovní činnosti

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a svět práce Pracovní činnosti UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky pozitivnímu vztahu k práci a k odpovědnosti za její kvalitu osvojit si základní pracovní dovednosti a návyky z různých pracovních

Více

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 6.1.9. Vyučovací předmět: ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 6.1.9. Vyučovací předmět: ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1. I.stupeň Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 6.1.9. Vyučovací předmět: ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Žáci se v předmětu učí pracovat s různými materiály a osvojují

Více

Předmět: pracovní činnosti

Předmět: pracovní činnosti 5.9 Oblast: Člověk a svět práce 5.9.1 Obor: Člověk a svět práce Předmět: pracovní činnosti Charakteristika předmětu pracovní činnosti 1. stupeň Vzdělávací oblast Člověk a svět práce, obor Člověk a svět

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu. Pracovní činnosti

Charakteristika vyučovacího předmětu. Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Člověk a svět práce Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Více

5. 11. Pracovní činnosti

5. 11. Pracovní činnosti 5. 11. Pracovní činnosti Obsah stránka 5.11.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.11.2. Začlenění průřezových témat 2 5.11.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.11.4. Formy a metody práce 3 5.11.5.

Více

I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ)

I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ) I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ) Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení předmětu: Předmět PČ postihuje široké spektrum pracovních činností

Více

Školní vzdělávací program Pracovní výchova

Školní vzdělávací program Pracovní výchova Školní vzdělávací program Pracovní výchova Sebeobsluha Očekávané výstupy z RVP Očekávané výstupy z ŠVP Učivo Poznámky Žák by měl: Žák by měl: Průřezová témata - zvládnout základní hygienické návyky a sebeobslužné

Více

Člověk a svět práce. práce s drobným materiálem

Člověk a svět práce. práce s drobným materiálem 1 Člověk a svět práce Člověk a svět práce Učivo práce s drobným materiálem vytváření návyku organizace a plánování práce bezpečnost a hygiena práce práce s modelovací hmotou práce s papírem, kartonem,

Více

Učební osnovy Pracovní výchova

Učební osnovy Pracovní výchova Učební osnovy Pracovní výchova PŘEDMĚT: PRACOVNÍ VÝCHOVA Ročník: 1. Výstup Učivo Související PT práce s drobným materiálem 1. vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních materiálů

Více

Práce s drobným materiálem

Práce s drobným materiálem A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a svět 2 Vzdělávací obor: Pracovní činnosti 3 Vzdělávací předmět: Pracovní činnosti 4 Ročník: 3. 5 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

hygiena a bezpečnost pomůcky

hygiena a bezpečnost pomůcky Estetická výchova 1.- 3.ročník str. učivo - témata kompetence žák vytváří jednoduché výrobky z papíru a kartonu hygiena a bezpečnost pomůcky pracuje podle zadaného postupu a využívá pomoc učitele udržuje

Více

Pv - 2. stupeň 1 / 9

Pv - 2. stupeň 1 / 9 Pracovní výchova Školní výstupy Žák by měl Práce s technickými materiály seznámit se se základními vlastnostmi materiálu, nástrojů a pracovních postupů vybírat s pomocí učitele správný materiál, pracovní

Více

Matematika Příprava pokrmů Člověk a jeho svět jednoduchá úprava Matematika

Matematika Příprava pokrmů Člověk a jeho svět jednoduchá úprava Matematika VZDĚLÁVACÍ BLAT: Vzdělávací obor: tupeň: bdobí: Ročník: čekávané výstupy omp e t e n c e čivo Mezipředmětové vztahy oznámky pracuje podle slovního návodu a předlohy ráce s drobným materiálem Matematika

Více

V. 9 Člověk a svět práce

V. 9 Člověk a svět práce 1/5 V. 9 Člověk a svět práce V.9.I 1. stupeň V.9.I. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Člověk a svět práce se vyučuje v 1. až 5. ročníku po jedné hodině týdně. Žáci

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut 1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut Vzájemné seznámení, seznámení s režimem a programy školní družiny Seznámení s provozem ŠJ, stolování Podvodní svět Ilustrace,pohádky,

Více

Předmět: PRACOVNÍ ČINNOSTI Ročník: 1.

Předmět: PRACOVNÍ ČINNOSTI Ročník: 1. Ročník: 1. - vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních materiálů - pracuje podle slovního návodu a předlohy - snaží se mačkat, překládat, vystřihovat, trhat, lepit a skládat

Více

Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace Školní vzdělávací program 1. stupeň, Člověk a svět práce

Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace Školní vzdělávací program 1. stupeň, Člověk a svět práce Pracovní činnosti Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v různých oborech lidské činnosti. Koncepce

Více

Člověk a svět práce - 1. ročník

Člověk a svět práce - 1. ročník Člověk a svět práce - 1. ročník pracuje podle slovního návodu nebo vytváří jednoduchými postupy různé předměty z technických i přírodních zvládá jednoduché montážní a demontážní činnosti při práci se stavebnicemi

Více

5.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

5.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň 5.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vyučovací předmět Pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce, postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede

Více

Pracovní činnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Pracovní činnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Člověk a svět práce Obsahové, časové a organizační vymezení Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 1.-5. ročník 1 hodina týdně Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Člověk

Více

Člověk a svět práce. Člověk a svět práce. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a svět práce. Člověk a svět práce. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Člověk a svět Člověk a svět 1. 9. ročník Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata 1 hodina

Více

Práce s drobným materiálem

Práce s drobným materiálem A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a svět 2 Vzdělávací obor: Pracovní činnosti 3 Vzdělávací předmět: Pracovní činnosti 4 Ročník: 5. 5 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: VÝTVARNÉ ČINNOSTI A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Volitelný předmět Výtvarné činnosti má časovou dotaci 2 hodiny v u. Výuka

Více

I. Sekaniny1804 Pracovní činnosti

I. Sekaniny1804 Pracovní činnosti Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Pracovní činnosti se vyučuje v 1. 5. ročníku vždy 1 hodinu týdně. Vyučovací předmět Pracovní činnosti

Více

Tematický plán výchovně vzdělávací práce

Tematický plán výchovně vzdělávací práce Tematický plán výchovně vzdělávací práce Školní rok 2016 / 2017 4. oddělení Téma: 10 schodů k zábavě Vychovatelé: Mgr. Janka Pelánová, Mgr. Zuzana Fiedlerová ZÁŘÍ Vzájemná komunikace Seznámení s ročním

Více

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Plán je rozvržen do 4 bloků na 4 roční období: podzim, zima, jaro, léto. Náměty činností v průběhu jednotlivých ročních období Všechny výchovné

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: PRACOVNÍ ČINNOSTI Učební osnovy 1. stupně 5.1.11. Pracovní činnosti A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět pracovní činnosti

Více

TEMATICKÝ PLÁN. září. říjen. listopad. prosinec

TEMATICKÝ PLÁN. září. říjen. listopad. prosinec Týdenní dotace: 1h/týden Vyučující: Mgr. Lenka Erberová, Mgr. Věra Antalová, Mgr. Vladimíra Hryzlíková, Ročník: 1. (1. A, 1. B, 1. O) Školní rok 2016/2017 UČIVO 1. Zjišťování výtvarných dovedností - volná

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

Výstup Učivo Průřezová témata. Práce s drobným materiálem - papír. Práce s drobným materiálem - přírodniny. Práce s drobným materiálem - textil

Výstup Učivo Průřezová témata. Práce s drobným materiálem - papír. Práce s drobným materiálem - přírodniny. Práce s drobným materiálem - textil 5.1.8.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní výchova Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata vztahy + poznámky Umí mačkat, trhat, lepit,

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie směřující k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie směřující k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Období / ročník Počet hodin Charakteristika vyučovacího předmětu Umění a kultura Výtvarná výchova 1. období / 1.- 3. ročník 1hod. / týd Tato vzdělávací oblast přispívá

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II..

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II.. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Orientuje se v okolí školy Orientuje se v budově školy Bezpečně

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

Září, Ferda má nové kamarády

Září, Ferda má nové kamarády I. téma: Září, Ferda má nové kamarády - seznamování s prostředím školy - seznamování s kamarády - seznamování se zaměstnanci školy - seznamování se základními pravidly chování - seznamování s režimem školy

Více

Roční plán práce školní družiny

Roční plán práce školní družiny Roční plán práce školní družiny 2015 / 16 Motto: Ať je léto nebo zima, v družině je stále prima Při tvorbě plánu se zaměřujeme na pestrost jednotlivých činností a akcí. Plán je dělen do tématických týdnů.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět: Období ročník: Pracovní činnosti 2. období 4.-5. ročník Učební texty: Kociánová, L. a kol.: Praktické činnosti (Fortuna 1997) Očekávané výstupy oboru vzdělávací oblasti Na konci 2. období

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací obor: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací obor: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Pracovní činnosti Charakteristika předmětu Pracovní činnosti Vyučovací předmět Pracovní činnosti je součástí vzdělávací oblasti Svět práce. Vyučuje

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 6. - PRACOVNÍ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Člověk a svět práce - Pracovní výchova 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE PRACOVNÍ ČINNOSTI Mgr. Irena Bednářová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE PRACOVNÍ ČINNOSTI Mgr. Irena Bednářová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE PRACOVNÍ ČINNOSTI Mgr. Irena Bednářová Vzdělávací oblast Člověk a svět práce zahrnuje široké spektrum nejen manuálních

Více

VZDĚLÁVACÍ PODOBLAST:

VZDĚLÁVACÍ PODOBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ PODOBLAST: ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Místo, kde žijeme Lidé kolem nás Lidé a čas Rozmanitosti přírody Člověk a zdraví PÁNI KLUCI Téma Rozvíjené kompetence, očekávané

Více

5.9 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE. 5.9.1 Pracovní činnosti 1. stupeň

5.9 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE. 5.9.1 Pracovní činnosti 1. stupeň 5.9 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Vzdělávací oblast Člověk a svět práce se cíleně zaměřuje na praktické pracovní dovednosti a návyky žáků. Doplňuje celé základní vzdělávání o důležitou složku nezbytnou pro uplatnění

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět: Období ročník: Pracovní činnosti 1. období 1. 3.ročník Očekávané výstupy předmětu Na konci 1. období základního vzdělávání žák: 1. vytváří 2. pracuje podle 3. zvládá elementární PĚSTITELSKÉ

Více

Praktické činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 1.stupeň

Praktické činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 1.stupeň Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce RVP ZV nepojmenovává vyučovací předmět v této vzdělávací oblasti. Proto byl pro 1. stupeň zvolen název Pracovní činnosti Praktické činnosti Charakteristika vyučovacího

Více

Keramika. Charakteristika vyučovacího předmětu

Keramika. Charakteristika vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBOR : DOPLŇUJÍCÍ Keramika Charakteristika vyučovacího předmětu Keramika je předmět, který rozvíjí znalosti a dovednosti keramických technik a technologií. Vychází z historických pramenů i současných

Více

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017 Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017. podpis a razítko ředitelky školy 1 Cíle ročního plánu EVVO

Více

Základní škola Fr. Kupky 350, Dobruška 5.9 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Pracovní činnosti 1. období 3.

Základní škola Fr. Kupky 350, Dobruška 5.9 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Pracovní činnosti 1. období 3. RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM ČSP-3-1-01 ČSP-3-1-02 vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka Poznámky (Dílčí

Více

Cílem je poskytnout dětem dostatek příležitostí k uplatnění vlastní fantazie a tvořivosti a zároveň vytvořit objekt nebo dárek.

Cílem je poskytnout dětem dostatek příležitostí k uplatnění vlastní fantazie a tvořivosti a zároveň vytvořit objekt nebo dárek. Program: OP VK Projekt: Klíče pro život Registrační číslo: CZ.1.7/4.1.00/06.0011 Akce: Odbornostní setkání Tvořivé aktivity Termín: 6. 7. 10. 2012 Místo: Mahlerův penzion, Jihlava Lektor: Anna Svobodová,

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí:

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí: CELOROČNĚ - Tématické vycházky do přírody - Rozvíjení kamarádských a mezilidských vztahů, pomoc při práci - Seznamování se základy 1.pomoci - Sebeobslužná činnost oblékání, stolování, hygiena, - Ochrana

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Září Obec,v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost- stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

Základní a mateřská škola Tichá, příspěvková organizace Tichá 282, 742 74 Tichá Učíme se navzájem

Základní a mateřská škola Tichá, příspěvková organizace Tichá 282, 742 74 Tichá Učíme se navzájem Tematický plán 1. ročník ZŠ Tichá Předmět: PRAKTICKÉ ČINNOSTI 2015/2016 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP Průřezová témata, mezipředmětové vztahy ZÁŘÍ BEZPEČNOST A ORGANIZACE PRÁCE Seznámení žáků s bezpečností

Více

Předmět: Řemeslná činnost

Předmět: Řemeslná činnost Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Nepovinné předměty Předmět: Řemeslná činnost Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte:

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte: OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče DS. Záměrem tohoto plánu výchovy a péče je rozvoj psychické, fyzické a sociální samostatnosti dětí. Rozvíjet poznávání prostředí kolem nich, naučit je dovednostem

Více

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI Školní rok 2014/2015 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ - učení se

Více

ŠVP LMP. Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Pracovní činnosti

ŠVP LMP. Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Pracovní činnosti ŠVP LMP Vyučovací předmět Pracovní činnosti na II. stupni je tvořen

Více

Průřezová témata. Mezipředmět. vazby. Ročník Předmět. Školní výstupy Učivo (pojmy) Poznámka. Strana 1/7 ŠVP ZV Škola pro život

Průřezová témata. Mezipředmět. vazby. Ročník Předmět. Školní výstupy Učivo (pojmy) Poznámka. Strana 1/7 ŠVP ZV Škola pro život Vyučovací předmět: Prvouka (Pr) Ročník Předmět Průřezová témata Mezipředmět. vazby Školní výstupy Učivo (pojmy) Poznámka 1 Pr OSV 1 (zapamatování) Tč, Tv Orientuje se ve škole a jejím okolí (v okolí svého

Více

5.9. Člověk a svět práce

5.9. Člověk a svět práce 5.9. Člověk a svět práce 5.9.1. Praktické činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu PRAKTICKÉ ČINNOSTI I. Obsahové vymezení Vyučovací předmět Praktické činnosti vychází ze vzdělávacího oboru Člověk

Více

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017 Příloha č. 2 Minimálního preventivního programu pro dětský domov Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017

Více

PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu

PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Pracovní činnosti se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. 5. ročníku

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Výtvarná výchova Předmět Výtvarná výchova v podmínkách školy pro žáky se zdravotním

Více

Estetická výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Estetická výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu: Estetická výchova Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Vyučovací předmět estetická výchova vychází ze vzájemné integrace obsahů vzdělávacích oborů výtvarná výchova a člověk a svět práce.

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a svět práce Pracovní činnosti

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a svět práce Pracovní činnosti UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Vzdělávací oblast Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky pozitivnímu vztahu k práci a k odpovědnosti za její kvalitu osvojit si základní pracovní dovednosti a návyky

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

Roční plán družiny Modrá třída

Roční plán družiny Modrá třída Roční plán družiny Modrá třída 2017 / 2018 Kouzelné školy mateřská škola a základní škola Celoroční plán školní družiny Modrá třída Odpočinkové činnosti Odstraňování únavy žáků z vyučování Řešení odpočinku

Více

5.9. Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce. 5.9.1. Pracovní výchova pro 1. stupeň. Klíčové kompetence:

5.9. Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce. 5.9.1. Pracovní výchova pro 1. stupeň. Klíčové kompetence: 5.9. Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 5.9.1. Pracovní výchova pro 1. stupeň Vyučovací předmět Pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru člověk a svět práce, postihuje široké spektrum pracovních

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Prvouka Vyučující: Mgr. Jarmila Kuchařová Týdenní dotace hodin: 2 hodiny Ročník: druhý

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Prvouka Vyučující: Mgr. Jarmila Kuchařová Týdenní dotace hodin: 2 hodiny Ročník: druhý ČASOVÉ OBDOBÍ Září KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA orientuje se podle rozvrhu hodin, rozlišuje mezi povinností a zábavou rozezná běžně známé zástupce pokojových rostlin a pečuje o ně

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy II. stupeň VOLITELNÝ PŘEDMĚT KAPITOLA 33. - KREATIVITA Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Doplňující vzdělávací obor volitelný předmět Kreativita

Více

Leden. Úkoly na celý měsíc: Úkoly na jednotlivé týdny: Určovat hlavní znaky zimního období mráz, led, sníh. Bezpečnost dětí v zimním období

Leden. Úkoly na celý měsíc: Úkoly na jednotlivé týdny: Určovat hlavní znaky zimního období mráz, led, sníh. Bezpečnost dětí v zimním období Leden Určovat hlavní znaky zimního období mráz, led, sníh Bezpečnost dětí v zimním období Oblékání v zimě jak se chová naše tělo, když je zima - kterou částí vnímáme zimu - jak se zahřejeme Příroda v zimě

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Výtvarná výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 5. ročník 2 hodiny týdně Vzdělávací obor Výtvarná výchova zahrnuje využití

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

Vzdělávací program kurzů aktivačního centra AC OLOMOUC

Vzdělávací program kurzů aktivačního centra AC OLOMOUC Vzdělávací program kurzů aktivačního centra AC OLOMOUC při SŠ a ZŠ prof. Z. Matějčka Olomouc, Svatoplukova 11 Aktivační centra - Vzdělávání pro těžce zdravotně postižené CZ.1.07/4.1.00/33.0014 1 Cílová

Více

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník:3 Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka MÍSTO, KDE ŽIJEME Orientuje se v místě svého bydliště, v okolí školy,

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný Pracovní místo Žák: připraví si pracovní místo udržuje čistotu pracovního místa - příprava pracovního místa - čistota a pořádek pracovního místa - zásady bezpečné

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení předmětu Vyučovací předmět Pracovní činnosti vychází ze vzdělávacího

Více

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky Projekt Těšíme se na Vánoce III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2013/ 2014 Projekt: Těšíme se na Vánoce Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Svátky, tradice a lidové

Více

Pracovní činnosti 1.ročník

Pracovní činnosti 1.ročník Období Ročníkový výstup Učivo PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM Žák vytváří jednoduchými postupy předměty z různých materiálů s pomocí učitele. Zvládá základní činnosti - skládání, stříhání, vytrhávání, slepování,

Více

Rámcový vzdělávací program školního klubu na rok 2008/2009

Rámcový vzdělávací program školního klubu na rok 2008/2009 Základní škola Klobouky u Brna Rámcový vzdělávací program školního klubu na rok 2008/2009 1. Identifikační údaje Základní škola Klobouky u Brna, Vinařská 29 PSČ 691 72 Zařízení školní klub, Zámecká 10

Více

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je realizován ve vyučovacím předmětu Prvouka. Předmět Prvouka je vyučován v 1.a 2. ročníku

Více

5.1.7.1. Pracovní činnosti

5.1.7.1. Pracovní činnosti 5.1.7. Vzdělávací oblast Člověk a svět práce 5.1.7.1. Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávací oblast Člověk a svět práce realizujeme prostřednictvím vzdělávacího oboru

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

Příloha 11 Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti

Příloha 11 Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti Příloha 11 Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu V předmětu Pracovní činnosti je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a

Více

- 250 - 5.9.5 PRAKTICKÉ DOVEDNOSTI. 5.9.5.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

- 250 - 5.9.5 PRAKTICKÉ DOVEDNOSTI. 5.9.5.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 5.9.5 PRAKTICKÉ DOVEDNOSTI 5.9.5.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Praktické dovednosti vychází z tematických okruhů Pěstitelské práce a vzdělávacího obsahu oboru Člověk a svět práce.

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

V. 9 Člověk a svět práce

V. 9 Člověk a svět práce 1/5 V. 9 Člověk a svět práce V.9.II 2. stupeň V.9.II. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Výuka navazuje na výstupy z 5. ročníku. Předmět je zařazen v hodinové dotaci od

Více