ROZHODNUTÍ O UDĚLENÍ LICENCE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROZHODNUTÍ O UDĚLENÍ LICENCE"

Transkript

1 ROZHODNUTÍ O UDĚLENÍ LICENCE Účastník řízení: RÁDIO DRAGON Karlovy Vary, s.r.o. Počernická 588/80 Karlovy Vary PSČ Statutární orgán: jednatel Zdeněk Pachovský r.č /1606 Ru/no/Ww? Zasedání Rady 12 bod 25 Vyřizuje: Pavlína Straková Rada České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané 2 odst. 1 písm. e) zákona č. 103/1992 Sb., o Radě České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, podle 12 zákona č. 468/1991 Sb., v platném znění, o provozování rozhlasového a televizního vysílání a 46 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, vydává toto rozhodnutí: 1) Rada uděluje společnosti RÁDIO DRAGON Karlovy Vary, s.r.o., se sídlem Počernická 588/80, Karlovy Vary, IČO: licenci k provozování rozhlasového vysílání programu stanice Rádio Dragon v pásmu VKV II. na dobu od do ) Název stanice je Rádio Dragon. Časový rozsah vysílání je 24 hodin denně. Základní charakteristika programu: hudební a zábavná rozhlasová stanice pro mladou a střední generaci s aktuálními informacemi z oblasti pokryté signálem. 3) K realizaci licence Rada účastníku řízení jako technický prostředek přiděluje:

2 kmitočtovou síť sestávající se z kmitočtů: 99,7 MHz/1,00 kw ze stanoviště Karlovy Vary 102,8 MHz/1,00 k\v ze stanoviště Mariánské Lázně - Podhora 90,0 MHz/1,00 kw ze stanoviště Cheb 90,0 MHz/0,05 kw ze stanoviště Aš- Skřivánci vrch V souladu s 12 odst. 2, zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, v platném znění, je provozovatel s licencí povinen zcela dodržovat údaje týkající se programové skladby, uvedené ve smyslu ustanovení 11 odst. 1 výše citovaného zákona v jeho žádosti o licenci č.j. RR 0429 ze dne Tyto údaje tvoří nepřeškrtnutý text šesti stran přílohy č. 1. Příslušné kmitočtové příděly tvoří přílohy č. 2-5 tohoto rozhodnutí. Přílohy jsou nedílnou součástí tohoto rozhodnutí. Pro účely výpočtu kompatibility kmitočtů s prostředky/ letecké navigace je provozovatel s licencí povinen okamžitě nahlásit Úřadu Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání datum uvedení vysílače daných kmitočtů do provozu. Totéž platí i o vyřazení vysílačů z provozu. Odůvodnění: Podkladem pro rozhodnutí byla žádost účastníka řízení č.j. RR 0429 ze dne s údaji stanovenými v 11 zákona č. 468/1991 Sb., v platném znění, a ostatní písemné doklady (zejména projekt rozhlasové stanice Rádio Dragon, výpis z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 1250 ze dne a bankovní informace o účastníku řízem od ústavu HypoVereinsbank CZ, a.s. pobočka Karlovy Vary ze dne ) předložené v průběhu správního řízení a projednané při předběžném slyšení dne a při veřejném slyšení dne Při posuzování žádosti v souladu s 10 odst. 5 zákona č. 468/1991 Sb., v platném znění, konstatovala, že udělením licence žadateli nezaloží jeho dominantní postavení v hromadných sdělovacích prostředcích působících v České republice. Rada usoudila, že projekt respektuje zájem veřejnosti a přispívá k názorové pluralitě a nabízí dostatečně pestrou a vyváženou skladbu programu. Rada konstatovala, že společnost RÁDIO DRAGON Karlovy Vary, s.r.o. je způsobilá stát se provozovatelem s licencí v souladu s 3 odst. 2 zákona č. 468/1991 Sb., v platném znění. Účastník řízení je povinen dodržovat programovou skladbu v souladu s ustanovením 12 odst. 2 zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, v platném znění, podle kterého Rada může rozhodnout, že údaje týkající se programové skladby uvedené žadatelem v žádosti o licenci budou zčásti nebo zcela závazné pro provozovatele vysílání.

3 Účastník řízení zaplatil správní poplatek ve výši Kč ,- dle zákona č. 368/1992 Sb., v platném znění dne Poučení: Proti výroku o udělení licence není opravný prostředek přípustný. Rozhodnutí nabývá právní moci dnem, kdy bude Radě účastníkem řízení doručeno písemné prohlášení, že licenci bez výhrad přijímá. Toto prohlášení musí být doručeno do 30 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí, jinak rozhodnutí o udělení licence zaniká a na žádost se pohlíží, jako by nebyla podána. V Praze dne i^ubliky pro ftznťwsílání

4 Protokol z veřejného slyšení žadatele o licenci k provozování rozhlasového vysílání konaného dne Přítomni: Za Radu: Muchka, Tomek, Musil, Hakenová, Hůlová, Josefík, Novotný, Štěpánek, Milota Za Úřad: Chlumská Za žadatele: Pachovský - majitel Dragonu, jednatel Rádio Dragon K. Vary, s.r.o. >j jfliíaii ji 7 Itt} dici obhájit lietiiti na daljíeh 6 ltt\ y hudební zábavná stanice pro mladou a střední generaci, důraz na regionální zpravodajství, / cílová skupina let, hudba - pop a lehčí rock, léta, chceme se srat dobrým společníkem pro posluchače, / zpravodajství - krátké a informativní, žádné vlastní názory, objektivníýfiormace, věnujeme se kulturní činnosti v regionu, podílíme se na přípravě oraných kulturních akcích, popř. sami pořádáme, X tcjefeutái snažíme se komunikovat s posluchači - soutěže, ankety, písničky na přání, -technický inzerce,posjuchdcí$- žota^mi / programové bloky - od 5 hodin- 2 moderátoři - měli by bant lidi, dobrá muzika, kratší zpravodajství - kladen důraz na dopravní situaci - hraniční přechody, uzavírky apod., cílem je posluchače probudit, / dopolední magazín - klidnější hudba, velký kontak/s posluchači, každý den jiné téma, moderátorka komunikuje s posluchači, doplněno Jťíefonickou inzercí, odpoledne - cíleno na mladší generaci - žiyqší hudba - doplněno zpravodajskými vstupy, / od 17 hodin - uvolněnější program, událosfi celého dne, od 19 hodin - jukebox, seznamka apod^r od 22 hodin - zaměřeno na hudbu, doo hodin ráno, mluvené slovo - aktuality z hudby, zprávy každou hodinu - cca 3 mimťťy, regionální, domácí, zahraniční, sport, v 16 hodin - pozvánky do kina, divadla apod., pořad ve spolupráci s hokejovým týmem - hokejové zpravodajství - rozhovory, n i v PÁ večer-pořad Galaxia^příjemná hudba, S 0al(A.^i^o= S Klu±XcC.{uU*<^ ^to^vrt: zveme si do radia hosty Vkultura, politika, v rámci festivalu děláure zpravodajství, Dragon se snaží zabývat humanitární činností - povodně, každý rok pořádáme sbírku na dětskou nemocnici, podporujeme Běh Terryho Foxe Josefík - uchopitelné parametry programu? - dodržovat programové schéma, - využívání RDS systému, důraz na dopravní servis, - r^ionální zprávy ve zpravodajství, máme vlastní redaktory, ftecmc mluvené slovo 10 %, hudba 90 %, 20 Od mluventha sleva je mwe; budmic ^ywtfršfr^laathí hitparádu,

5 11/1 Programová skladba a) profil stanice Rádio Dragon je hudební a zábavnou stanicí pro mladou a střední generaci, která klade důraz na seriozní informace z oblasti společenského života, politiky a kultury. Vzhledem k tomu, že se jedná o regionální rádio je zvýšený důraz kladen na aktuální informace z oblasti pokryté signálem. Toto je gákludiiím uiukujř odlišnosti Radia Dragon od celoplošných stanic. / b) charakteristika programu / Základní posláním našeho programu je být každodenním společníkem, který svým posluchačům přjrraší plnohodnotný informační a kulturní servis, sl dokáfze pobavit. Cílem zpravodajských rubrik je nezávisfé.yiírísně objektivní šíření informací tak, aby mohly být využjfcy celospolečensky nanejvýš prospěšným způsobem. Vychážfíme ze všeobecně známé skutečnosti, že posluchači žádají od rádia především stručnost, přehlednost a srozumitelnost neboť je poslouchají během dne převážně v situacích, kdy^e jejich pozornost soustředěna i na jiné činnosti, než je posledl Svou :: Íjlohu na poli kulturním vidíme vtom, že o kulturním ctáfíi pouze neinformujeme, ale také se aktivně podílíme na jeh^podpoře, tvorbě a šíření. Náš vztah s posluchači nepojímáma/pouze jako jednosměrný, ale umožňujeme jim kontaktmfln způsobem vstupovat do vysílání formou soutěží, anket atd. Zárfíadním rysem našeho vysílání je lidem různých věkových, profesních či zájmových skupin pomáhat zvládat stereotypy, dynamizovat den a ulehčovat základní oriontaoi v doni rogionu.

6 c) vysílací schéma I ČAS PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK SOBOTA NEDĚLE j 00:00 HEY NOW i 02:00 TOP * 20 03:00. REPRÍZA EU "CHART 100., 04:00 05:00 RANNÍ SPRCHA i 05:55 ZPRÁVY ZPRÁVA' ZPRÁVY ZPRÁVA' ZPRÁVA' ZPRÁVY J 06:25 KN. STALO SE KN ' STALO SE KN.STALO SE KN/STALO SE KN / STALO SE STALO ' DOP TISK POC DOP TISK / POC / DOP TISK,' POC / DOP TISK / POC / DOP TISK / POC DOP TISK. POC 1 06:55 ZPRÁVA' / DOP ZPRÁVY' / DOP ZPRÁVA' / DOP ZPRÁVA' / DOP ZPRÁVA' / DOP ZPRÁVA / DOP ZPRÁVA /DOP KN/STALO SE KN STALO SE KN/STALO SE KN / STALO SE KN - STALO SE STALO DOP ZPRAVY 07:25 TISK HOC DOP TISK / POC / DOP TISK / POC/DOP TISK / POC / DOP TISK ' POC / DOP TISK POC j, POC DOP j 07:55 ZPRÁVA/DOP ZPRÁVA'/DOP ZPRÁVA' / DOP ZPRÁVA' / DOP ZPRÁVA' / DOP ZPRÁVA/DOP ZPRÁVA / DOP > 08:05 HOROSKOPY HOROSKOPY HOROSKOPY HOROSKOPV HOROSKOPY HOROSKOPY HOROSKOPY 08:55 ZPRÁVA / DOP ZPRÁVY / DOP ZPRÁVA' / DOP ZPRÁVA' / DOP ZPRÁVA / DOP ZPRÁVA' / DOP ZPRÁVA / DOP i 09:00 ZENA ZA PULTEM 09:35 POČASÍ POČASÍ POČASÍ POČASÍ POČASÍ PALL MALL PALL VI ALL 09:55 SPORT/DOP SPORT/DOP SPORT/DOP SPORT/DOP SPORT / DOP ZPRÁVA' / DOP ZPRÁVA / DOP 10:10 NAR. DORT NAR. DORT NAR. DORT NAR. DORT NAR. DORT NAR. DORT NAR. DORT 10:55 ZPRÁVY/DOP ZPRÁVY /DOP ZPRÁVA' / DOP ZPRÁVA' / DOP ZPRÁVA' / DOP ZPRÁVA' / DOP ZPRÁVA / DOP h 11:00 BLEŠÍ TRH BLEŠÍ TRH BLEŠÍ TRH JÍLEŠÍ TRH BLEŠÍ TRH BLEŠÍ TRH JUKEBOX 11:55 NÁŠ TIP / POČ NÁŠ TIP/POC NÁŠ TIP /POC NÁŠ TIP/POČ NÁŠ TIP/POČ NÁŠ TIP / POČ NÁŠ TIP/POC 12:00 NA DRÁTĚ NA DRÁTĚ NA DRÁTĚ NA DRÁTĚ NA DRÁTĚ NA DRÁTĚ NA DRÁTĚ 12:55 ZPR/DOP/ilNZ ZPR/DOP/INZ ZPR/DOP/INZ ZPR/DOP/INZ ZPR/DOP/INZ ZPR/DOP/INZ ZPR/DOP/INZ 13:00 POP, CO JE TOP 13:30 HOKEJ HOKEJ HOKEJ HOKEJ HOKEJ HOKEJ / POC POČASÍ 13:55 ZPRAVY/DOP ZPRÁVY / DOP ZPRÁVY / DOP ZPRÁVY/DOP ZPRÁVA' / DOP ZPRÁVA' / DOP ZPRÁVA' / DOP 14:10 NAR. DORT NAR. DORT NAR. DORT NAR. DORT NAR. DORT NAR. DORT NAR. DORT : 14:35 PALL MALL PALL MALL PALL MALL PALL MALL PALL MALL PALL MALL PALL MALL i 14:55 ZPRAVY/DOP ZPRÁVA 7 / DOP ZPRÁVA' / DOP ZPRÁVA' / DOP ZPRÁVA' / DOP ZPRÁVA' / DOP ZPRÁVA' / DOP i 15:30 POC.ASi POČASÍ POČASÍ POČASÍ POČASÍ i 15:55 NASTIP/POC NÁŠ TIP / POC NÁŠ TIP/POC NÁŠ TIP/POC NÁŠ TIP/POC NÁŠ TIP / POC NÁŠ TIP / POC J 16:10 PALL MALL PALL MALL PALL MALL PALL MALL PALL MALL PALL MALL PALL MALL 16:55 ZPRAVA/DOP ZPRAVA' / DOP ZPRAVA' / DOP ZPRAVY / DOP ZPRAVA' / DOP ZPRAVA' / DOP ZPRAVA' / DOP : 17:00 PROSTE PRO LIDI 17:00 PĚT PO PÁTÉ PĚT PO PÁTÉ PËT PO PÂTÉ TOP * 20 17:55 STALO SE / DOP STALO SE/DOP STALO SE/DOP STALO/SP / DOP STALO SE / DOP PREMIÉRA SPORT 18:00 BECHEROV K - 18:55 SPORT/DOP SPORT/DOP SPORT/DOP SPORT/DOP SPORT/DOP SPORT/DOP A 19:00 JUKEBOX JUKEBOX JUKEBOX JUKEBOX JUKEBOX 15 DANCE 19:55 IZERCE / POC" IZERC.E / POC IZERCE/ POC IZERCE/POC IZERCE / POC IZERC.E / POC IZERCE/POC 20:00 DESÍTKA OLUBZONE CHART EU-CHART 2I:D : _. CJAI, AXIE :11(1 i HEY NOW 23:1)0! DESÍTKA 23:55 1 STALO SK. J STALO SE STALO SE STALO SE SPALO SE Reklama je vysílána vždy okolo :20, :40 a :50 minuty v hodině.

7 Obecné schema vysílací hodiny 0,5-, Hudba Moderátor Hudba Moderátor Reklama Hudba Moderátor Reklama Hudba Moderátor Reklama Zprávy ^ Doprava Identifikace 11 Programové bloky Ranní sprcha 5:00-9:00 hod. - akční blok se dvěma moderátory /baviči /, plný uvolněné muziky, informací, soutěží, vtipů atd. Velký důraz je kladen na zpravodajství a informace, které jsou vysílány v kratších intervalech. Cílem je navodit příjemnou atmosféru posluchače při vstupu do nového dne a povzbudit ho před odchodem do zaměstnání nebo školy. Žena za pultem 9:00-13:00 hod. - dopolední magazín s moderátorkou, zaměřený každý den na nějaké téma /film, video, divadlo, móda, kosmetika.../. Důraz je kladen na komunikaci s posluchači, jejich názory, zážitky atd. Součástí magazínu jsou soutěže, telefonická inzerce /Bleší trh I a možnost posílání vzkazů mezi přáteli /Na drátě /. Dále pak občasnými rozhovory se zpěváky, politiky nebo dalšími lidmi, kteří mají posluchačům co říci. POP co je TOP 13:00-17:00 hod. - odpolední tok hudby informací doplněný soutěžemi a zpravodajskými vstupy převážně z regionu. Převládají hudební novinky a celková náplň směřuje hlavně k mladším posluchačů, kteří se vracejí ze škol a zaměstnání.

8 Prostě pro lidi 17:00-22:00 hod. - podvečerní a večerní uvolněný program částečně zklidňuje energii, ve zpravodajství shrnuje velmi populární formou denní události / Stalo se /, komunikuje s posluchači formou písniček na přání / Jukebox /. Bývá doplněn besedou se zajímavým hostem, seznamkou, hitparádou nebo jiným hudebním pořadem. Cílem je navodit pohodu domova a uvolnění po celodenním pracovním vypětí. Hey Now 22:00-05:00 hod - noční vysílání, převažuje hudba, ale stále trvá kontakt s posluchačem, ať již formou malé noční soutěže, možností přání písničky nebo telefonátem či vzkazem lidem, kteří musí v noci pracovat nebo nemohou spát. Pravidelné rubriky a pořady 4. Zprávy - cca 3 minuty - pořadí důležitosti: region, domácí, zahraniční, sport, počasí Dopravní servis - cca 1 min. - aktuální zpravodajství dopravní situace, sjízdnosti silnic, čekacích dob na hraničních přechodech a dalších informací pro motoristy. Stalo se minuty - souhrn denního zpravodajství zpracovaný vtipnou a populární formou Počasí v 9:35 a 15:30 - telefonické spojení a živé vysílání pracovníků hydrometeorologického ústavu v Plzni Narozeninový dort - možnost posluchačů popřát prostřednictvím rádia svým blízkým k narozeninám případně jinému jubileu Bleší trh - bezplatná telefonická inzerce posluchačů Náš tip - informace a přehled o kulturních, sportovních a společenských akcích v regionu, speciální pozvánky na zajímavé pořady atd. Na drátě - telefonické vzkazy a pozdravy posluchačů svým blízkým nebo přátelům Hokej - pravidelný pořad s náplní nejnovějších informací z extraligového hokeje se zaměřením na karlovarský tým HC Becherovka, rozhovory s hráči, trenéry, názory diváků atd. Pall Mail - série krátkých zpráviček převážně s tématikou kulturní nebo společenskou - drby, skandály, zajímavosti... Pět po páté - 30 minut - hudební pořad, kde sestavují play list posluchači předem na záznamník, spojeno se soutěží o CD Jukebox - písničky na přání Desítka - hitparáda sítě HIT Galaxie - hudební pořad prezentující Music Club Galaxie, který patří Radiu Dragon Top 20 - vlastní hitparáda Radia Dragon

9 Clubzone chart - vlastní hitparáda tanečních novinek, spojená s ukázkami a předními tipy významných DJ Becherovka 15 Dance - celorepubliková taneční hitparáda Euorochart TOP evropská hitparáda novinek Významní hootó -7 Za dobu působení Radia Dragon se měli posluchači prostřednictvím vysílání možnost seznámit i diskutovat/s mnoha významnými osobnostmi kulturního a společenského života/mezi jinými jmenujme alespoň některé. / Karel Gott, Lucie Bílá, Olympic, Lucie, Buty, Bára Basíko/a, Kamil Střihavka, Dan Bárta, Jiří Kom, Helena Vondráčková, Ivan Hlas, Jar/Kalousek... Jan Svěrák, Ladislav Smoljak, Jiří Bartoška,JMarian babuda, Stela Zázvorková, Marek Eben, Jiří Pomeje, Sabina Laurinová, Micha/ía Kuklová, Ondřej Havelka, Čestmír Kopecký, Saša Gedeon... / Václav Klaus, Jan Ruml, Karel Dyba, Cyril Svoníoda, Stanislav Gros... Humanitární axmaritativní činnost V našem programu / v konkrétní činnosti patří k samozřejmosti věnovat se i pomoci oorřebným. Mimo jiné jsme například uspořádali sbírku a vypravily dye nákladní auta s humanitární pomocí postiženým povodněmi na Moravě. Odvysílali jsme množství informací včetně spotové kampaně o akci SOS Kosovo. Pořádáme ve vlastní režii pravidelné \^noční a mikulášské akce pro dětské domovy a vesničku SOS. Kažooročně organizujeme finanční sbírku na podporu dětského oddělofíi karlovarské nemocnice. Pomáháme se získáváním sponzorů pro/tělesně postižené, hledáme dárce krve i kostní dřeně atd. Každoročně podporujeme Dčh Tcrryho Toxc. d) cílová skupina Rádio Dragon je komerční hudební stanice se zaměřením na cílovou skupinu posluchačů ve věku let s mírným přesahem na obou stranách. Tomu odpovídá i výbor hudby z oblaoti popu aloj^aíiao rocku zahrnující období 80. a 90. let. Vzhledem kcílc^é-skwpttí^^ přizpůsobovat stylistiku a obsah 7 pnwnrj n j rihrf^fifnjrvm n ri r r ň tn r M i velmi citlivě volit správný \i\uř\ ÍIIUHIUTTIThTÍIIIil rozhovorů. V našem regionu, kteiýpajť^ju^ejsisf^^ a kde je poměrně řídké osídlení kl^lttaloolcutcčnoat vyookó nároky no. profcoionalitu vóooh pracovníků

10 RADA PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ Králka 10, Praha 10, tel.: , fax: , e-rnail: r Účastník řízení: Radio Dragon s.r.o. Počernická 588/ Karlovy Vary Rozhodnutí o prodloužení licence Rp/37/03 h#f 4 Zasedání Rady 3/ bod 10 Vyřizuje: Mgr. Šotkova Mart/na Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada") vydává v souladu s ustanovením 5 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb."), podle ustanovení 23 zákona č. 231/2001 Sb., ustanovení 12 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb. a ustanovení 46 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správního řádu), v platném znění, toto rozhodnutí: Doba platnosti licence k provozování rozhlasové stanice s názvem Rádio Dragon, udělené na základě rozhodnutí č.j. Ru/170/99 ze dne , ve znění pozdějších změn, se na základě žádostí účastníka řízení, prodlužuje do Odůvodnění: Účastník řízení podáním, doručeným Radě dne , evidovaným v knize došlé pošty Úřadu Rady pod č.j. 327 požádal o prodloužení doby platnosti předmětné licence na dobu 8 let. Podle ustanovení 12 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb., Rada na žádost provozovatele vysílání s licencí dobu platnosti licence prodlouží. Dobu platnosti licence lze prodloužit jedenkrát, a to u rozhlasového vysílání na dobu 8 let. Na žádost provozovatele vysílání s licenci může Rada prodloužit dobu platnosti licence i na kratší dobu. Podle ustanovení 12 odst. 11 Rada licenci neprodlouží v případě, že žadatel nesplňuje podmínky podle ustanovení 13 odst. 3 zákona.

11 Účastník řízení v podání Radě předložil jako podstatné náležitosti žádosti: ověřený výpis z obchodního rejstříku ze dne ; výpis z evidence Rejstříku trestů statutárního orgánu, ze dne ; potvrzení Finančního úřadu v Karlových Varech ke dni , že provozovatel nemá v evidenci daní splatný nedoplatek; potvrzení VZP ČR Praha ke dni , potvrzení VOZP, pobočka Plzeň ze dne , že provozovatel nemá splatné nedoplatky pojistného na veřejném zdravotní pojištění; potvrzení Okresní správy sociálního zabezpečení Karlovy Vary, že provozovatel nemá ke dni splatný nedoplatek pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti; čestné prohlášení, že na jeho majetek nebyl prohlášen konkurz nebo nebylo zahájeno konkurzní řízení, nebo řízení o vyrovnání, anebo že nevstoupil do likvidace; čestné prohlášení, že mu v posledních 5 letech nebyla zrušena licence nebo registrace; čestné prohlášení, že není společníkem provozovatele vysílání ze zákona ani obchodních společností zřízených provozovatelem ze zákona;, Rada na základě posouzení žádosti rozhodla v souladu s ustanovením 12 zákona č. 231/2001 Sb., a licenci prodloužila na dobu do Účastník řízení zaplatil správní poplatek ve výši ,- Kč dle zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, dne Poučení: Proti tomuto rozhodnutí je možno podat opravný prostředek k Městskému soudu v Praze ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho doručení. Opravný prostředek je podán včas i tehdy, byl-li podán u Rady v téže lhůtě.

12 RADA PRO ROZIIIASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ Krátká 10, Praha 10, tel.: +' , fax , , lmp://vvww.rrtv.c2 r, Účastník řízení: Radio Dragon, s.r.o. 1 IČ: Počernická 558/80 Karlovy Vary L ROZHODNUTÍ sp. zn.: 2007/113/mis/DRA č.j.: m\sljl5y<p/0%- Zasedání Rady 3/bod 19 Vyřizuje: Mgr. Miroslava Škaloudová Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada") v souladu s ustanovením 5 písm. b) a 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb."), a ustanovení 67 a n. zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění, udělila dne 6. února 2007 souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu Rádio Dragon, udělené na základě rozhodnutí č.j. 170/99 ze dne 22. června 1999, ve znění pozdějších změn, o kterou účastník požádal dopisem doručeným Radě dne 15. ledna 2007, a to se změnou názvu programu Rádio Dragon na Hitrádio Dragon. Vzhledem ke skutečnosti, že se účastníkovi řízení vyhovuje v plném rozsahu, není třeba odůvodnění v souladu s ustanovením 68 odst. 4 správního řádu. Účastník řízení zaplatil správní poplatek ve výši 3 000,- Kč dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

13 Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat žalobu v souladu s ustanovením 66 zákona č. 231/2001 Sb., v platném znění, k Městskému soudu v Praze ve lhůtě 2 měsíců ode dne doručení rozhodnutí. V Praze dne 16. února 2007

14 Sp. zn./ldent.: 2009/1310/zab/MED Naše zn.: zab/268/2010 MEDIA BOHEMIA a.s. Zasedání Rady č / poř.č.: 6 'č: Koperníková 794/ Praha 2 Česká republika ROZHODNUTÍ Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v souladu s ustanovením 5 písm. b) a 21 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.) a ustanovení 67 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu udělila souhlas s fúzí sloučením, podle 21 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb., provozovatelů rozhlasového vysílání Rádio Venkow, spol. s r.o. IC: , RÁDIO F M Plus Plzeň s.r.o. IČ: , Rádio Šumava s.r.o. IČ: , RÁDIO LIFE s.r.o. IČ: , MEDIA Party spol. s r.o. IČ: , ESA - rádio, s.r.o. IČ: , RÁDIO CRYSTAL s.r.o. IČ: , "Rádio Děčín" s.r.o. IČ: , RÁDIO MOST s.r.o. IČ: , RÁDIO METUJE, s.r.o. IČ: , ORION s.r.o. IČ: , Definitely s.r.o. IČ: , Rádio Dragon s.r.o. IČ: , North Music s r.o. IČ: , RÁDIO FAKTOR s.r.o. IČ: , ELDORADIO s.r.o. IČ: , EN - DAXI, s.r.o. IČ: , CITY MULTIMEDIA s.r.o. IČ: a ČESKOMORAVSKÉ RÁDIO s.r.o. IČ: na jednu nástupnickou společnost, a to na společnost MEDIA BOHEMIA a.s. IČ: Účastník řízení MEDIA BOHEMIA a.s. je povinen Radě předložit výpis z obchodního rejstříku do 30 dnů od zapsání změn v obchodním rejstříku. Rada rozhodla na základě žádosti společníka ve výroku uvedených provozovatelů rozhlasového vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů, MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: , doručené dne

15 prosince 2009, pod č.j. 8150, ve znění doplnění žádosti ze dne 14. ledna 2010, č.j. 347, o udělení souhlasu s přeměnou ve výroku uvedených provozovatelů rozhlasového vysílání formou fúze sloučením, podle 21 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb., na jednu nástupnickou společnost, a to na společnost MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: Podle 21 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb. právnická osoba nebo fyzická osoba, která je společníkem více než jedné právnické osoby - provozovatele vysílání s licencí, se 100 % majetkovou účastí, může po předchozím souhlasu Rady tyto právnické osoby nebo některé z nich přeměnit formou fúze sloučením nebo splynutím na jednu nástupnickou společnost, která bude mít formu společnosti s ručením omezeným nebo akciové společnosti. Vzhledem ke skutečnosti, že se účastníkovi řízení vyhovuje v plném rozsahu, není třeba odůvodnění v souladu s ustanovením 68 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu. Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat žalobu v souladu s ustanovením 66 zákona č. 231/2001 Sb. k Městskému soudu v Praze ve lhůtě dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí. JUDr. Kateřina Kalistová předsedkyně Rady pro rozhlasové a televizní vysílání V Praze dne: Digitally signed by JUDr. Kateina Kalistova Date: :12:26 +01:00 Reason: Podpis dokumentu Location: Praha

16 MEDIA BOHEMIA a.s. IČ: Koperníkova 794/ Praha 2 Česká republika Sp. zn./ldent.: 2012/29/hak/MED Č.j.: CUN/296/2012 Zasedání Rady č / poř.č.: 36 ROZHODNUTÍ Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada") v souladu s ustanovením 5 písm. b) a 21 odst. 1, písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb."), a ustanovením 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen zákon č. 500/2004 Sb."), vydala toto rozhodnutí Rada uděluje provozovateli MEDIA BOHEMIA, a.s., IČ se sídlem Koperníkova 794/6, Praha 2 souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Hitrádio Dragon (licence č. Ru/170/99 ze dne 22. června 1999) dle 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající v úpravě licenčních podmínek, konkrétně ve změně podílu mluveného slova, změně počtu a umístění zpravodajských relací, v úpravě programové skladby a vysílacího schématu. Aktuální platné znění licenčních podmínek licence č. Ru/170/99 ze dne 22. června 1999 je obsaženo v příloze 1 tohoto rozhodnutí, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí. Odůvodnění: Provozovatel MEDIA BOHEMIA, a,s. se obrátil na Radu s žádostí (doručenou dne 25. listopadu č.j. 9429/11) o udělení souhlasu se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci dle 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb

17 Žádost spočívá v úpravě licenčních podmínek, konkrétně ve změně podílu mluveného slova, změně počtu a umístění zpravodajských relací, v úpravě programové skladby, vysílacího schématu. Provozovatel následně žádost doplnil (čj. 391/2012) o nové schéma, které se po schválení žádosti pro provozovatele programu Hitrádio Dragon stalo závazné. Podíl mluveného slova byl rozšířen z původních 10% nově na 8-12%, schválená úprava zpravodajských relací je nově následující: > pracovní dny: v čase 06:00 až 09:00 hodin - dvakrát v hodině, vždy 1x v hodině je zařazen zpravodajský přehled v čase 09:00 až 18:00 hodin - jednou v hodině > víkendy : v čase 07:00 až 18:00 hodin - jednou v hodině, v případě potřeby je možnost zařazení zpravodajské relace i v čase 19:00 až 05:00 hodin Programová skladba (dle podmínek stanovených před cca 11 lety) je upravena ve smyslu vypuštění některých pořadů, resp. ve vypuštění přesných vysílacích časů některých pořadů, což dává provozovateli možnost flexibilnějšího uspořádání vysílacího schématu, tak jak je uvedeno v Příloze 1. Navrhovanou změnou nedojde k popření výsledku licenčního řízení, ve kterém byla provozovateli licence udělena, neboť v případě požadovaných změn nedochází k popření původně provozovatelem navržených a schválených programových licenčních podmínek, provozovatel bude i nadále důsledně dodržovat danou základní programovou specifikaci, která zní: hudební a zábavná rozhlasová stanice pro mladou a střední generaci s aktuálními informacemi z oblasti pokryté signálem". V souladu s touto skutečností a ustanovením 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., tak Rada souhlas s požadovanou změnou udělila. V souladu s ustanovením zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, byl správní poplatek spojený se žádostí o změnu skutečností uvedených v licenci ve výši 3000,- Kč uhrazen dne 22. listopadu 2011 Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze dle ustanovení 66 zákona č. 231/2001 Sb. podat žalobu k Městskému soudu v Praze ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení rozhodnutí. Podání žaloby má odkladný účinek. V Praze dne: JUDr. Kateřina Kalistová předsedkyně Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Přílohy: Dokument (ostatní, , Příloha 1 - aktuální znění LP, stránky (2-3)) 2gg g Digitally signed by JUDr. Kateřina Kalistová Date: :35:37 +01:00 Reason: Podpis dokumentu Location: Praha

18 ) Media Bohemia Platné znění licenčních programových podmínek programu Hitrádio Dragon (licence č.j. RU/170/99/2299 ze dne ) Název programu: Hitrádio Dragon Časový rozsah vysílání: 24 hodin Základní programová specifikace: hudební a zábavná rozhlasová stanice pro mladou a střední generaci s aktuálními informacemi z oblasti pokryté signálem Zpravodajství: Umístění zpravodajských relací v pracovní dny: v čase 6:00 až 9:00 hod. dvakrát v hodině a v čase 9:00 až 18:00 hod. jednou v hodině. Konkrétní zařazení hlavního zpravodajství je vždy v celou hodinu. V čase 6:00 až 9:00 hod. je hlavní zpravodajská relace vždy jednou v hodině doplněna zpravodajským přehledem. Víkendové zpravodajské relace jsou zařazovány v časech od 7:00 do 18:00 hod. Počet víkendových zpravodajských relací a jejich umístění je dáno aktuálním děním. V případě potřeby mohou být v průběhu celého týdne do programu zařazeny i zpravodajské relace ve večerních a nočních hodinách (19:00-05:00), a to jednou v hodině, vždy na začátku hodiny. Návrh kontrolovatelných programových parametrů: 1. Poměr mluveného slova oproti hudebnímu programu je v denním průměru cca 8-12%. 2. Počet a umístění zpravodajských relací - pracovní dny v čase 6:00 až 9:00 dvakrát v hodině a v čase 9:00 až 18:00 jednou v hodině. 3. Zpravodajství obsahuje regionální informace v míře potřeb veřejnosti. 4. Servisní informace - každá hlavní zpravodajská relace obsahuje podle potřeb veřejnosti servisní informace o počasí a podle aktuálnosti také informace o míře znečištění ovzduší a dopravní servis.

19 ČAS PONDĚLÍ UTERY STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK SOBOTA NEDĚLE 00:00 Noční vysíláni Noční vysílání Noční vysílání Noční vysílání Noční vysílání Noční vysílání Noční vysílání 06:00 Zprávy Zprávy Zprávy Zprávy 2právy 06:03 Ranní vysílání Ranní vysílání Ranní vysílání Ranní vysílání Ranní vysílání 06:30 Zprávy Zprávy Zprávy Zprávy Zprávy OĚ:33 Ranní vysílání Ranní vysílání Ranní vysílání Ranní vysílání Ranní vysílání 07:00 Zprávy Zprávy Zprávy Zprávy Zprávy Zprávy Zprávy 07:03 Ranní vysílání Ranní vysílání Ranní vysílání Ranní vysílání Ranní vysílání Víkendové dopoledne Víkendové dopoledne 07:30 Zprávy Zprávy Zprávy Zprávy Zprávy 07:33 Ranní vysílání Ranní vysílání Ranní vysílání Ranní vysílání Ranní vysílání 08:00 Zprávy Zprávy Zprávy Zprávy Zprávy Zprávy Zprávy 08:03 Ranní vysílání Ranní vysílání Ranní vysílání Ranní vysílání Ranní vysílání Víkendové dopoledne Víkendové dopoledne 08:30 Zprávy Zprávy Zprávy Zprávy Zprávy 08:33 Ranní vysílání Ranr.ívysííání Ranní vysílání Ranní vysílaní Ranní vysílání 09:00 Zprávy Zprávy Zprávy Zprávy Zprávy Zprávy Zprávy 09:03 Dopolední vysílání Dopolední vysílání Dopolední vysílání Dopolední vysílání Dopoledni vysílání Víkendové dopoledne Víkendové dopoledne 10:00 Zprávy Zprávy Zprávy Zprávy Zprávy Zprávy Zprávy 10:03 Dopolední vysílání Dopolední vysílání Dopolední vysílání Dopolední vysílání Dopolední vysílání Víkendové dopoledne Víkendové dopoledne 11:00 Zprávy Zprávy Zprávy Zprávy Zprávy Zprávy Zprávy 11:03 Dopolední vysílání Dopolední vysílání Dopolední vysílání Dopolední vysílání Dopolední vysílání Víkendové dopoledne Víkendové dopoledne 12:00 Zprávy Zprávy Zprávy Zprávy Zprávy Zprávy Zprávy 12:03 Odpolední vysílání Odpolední vysílání Odpolední vysílání Odpolední vysílání Odpolední vysílání Víkendové odpoledne Víkendové odpoledne 13:00 Zprávy Zprávy Zprávy Zprávy Zprávy Zprávy Zprávy 13:03 Odpolední vysílání Odpolední vysílání Odpolední vysíláni Odpolední vysílání Odpolední vysílání Víkendové odpoledne Víkendové odpoledne 14:00 Zprávy Zprávy Zprávy Zprávy Zprávy Zprávy Zprávy 14:03 Odpolední vysílaní Odpolední vysílání Odpolední vysíláni Odpolední vysílání Odpolední vysíláni Víkendové odpoledne Víkendové odpoledne 15:00 Zprávy Zprávy Zprávy Zprávy Zprávy Zprávy Zprávy 15:03 Podvečerní vysílání Podvečerní vysílání Podvečerní vysílání Podvečernívysílání Podvečerní vysílání Víkendové odpoledne Víkendové odpoledne 16:00 Zprávy Zprávy Zprávy Zprávy Zprávy Zprávy Zprávy 16:03 Podvečerní vysílání Podvečerní vysílání Podvečerní vysílání Podvečerní vysílání Podvečerní vysílání Víkendové odpoledne Víkendové odpoledne 17:00 Zprávy Zprávy Zprávy Zprávy Zprávy Zprávy Zprávy 17:03 Podvečerní vysílání Podvečerní vysílání Podvečernívysílání Podvečerní vysílání Podvečernívysílání Víkendové odpoledne Víkendové odpoledne 18:00 Zprávy Zprávy Zprávy Zprávy Zprávy Zprávy Zprávy 18:03 Večerní vysílání Večerní vysílání Večerní vysílání Večerní vysílání Večerní vysílání Víkendový večer Víkendový večer 23:59 Večerní vysílání Večerní vysílání Večerní vysílání Večerní vysílání Večerní vysílání Víkendový večer Víkendový večer Ranní vysílání - servisní ínformace,hudba, region, zábava Dopolední vysílání - hudba, regionální informace, soutěže, lifestyte, atd Odpolední vysílání - hudba, informace, lifestyle, tipy, kulturní a společenské informace z regionu Podvečernívysílání - hudba, regionálni informace, které přinesl den, soutěže, zábava, sportovní informace, tipy Večerní vysílání - hudba, pořady, informace Víkendové dopoledne - hudba, regionální informace, best of z uplynulého týdne.co se stalo vuplynulém týdnu písničky na přání, tipy na kulturní a sportovní akce v regionu Víkendové odpoledne - hudba, regionální infurrnace, písničky na přání, soutěže, tipy na kulturní a sportovní akce v regionu 296-4

20 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání RADA PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ Skřetova )i)/6, Praha 2 TeL: jn / Fax: ' L\20 i~jt\ / MEDIA BOHEMIA a.s. IČ: Koperníkova 794/ Praha 2 Česká republika Sp. zn./ldent.: 2012/172/STR/MED Č.j.: STR/1179/2012 Zasedání Rady č / poř.č.: 7 ROZHODNUTÍ Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada") v rámci své působnosti dané ustanoveními 5 písm. b) a 12 a násl. zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), podle ustanovení čl. II přechodných ustanovení zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb. o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 196/2009 Sb.") a podle ustanovení 67 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, vydává toto Rada uděluje společnosti MEDIA BOHEMIA, a.s., IČ: , sídlem Koperníkova 794/6, Praha 2, PSČ , transformační licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů podle Čl. II. přechodných ustanovení, zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., pro program Hitrádio Dragon se souborem technických parametrů Aš 90,0 MHz / 0,05 kw; Cheb 90,0 MHz / 1 kw; Karlovy Vary 99,7 MHz / 1 kw; Mariánské Lázně 102,8 MHz / 5 kw; Sokolov 102,9 MHz/0,1 kw; Tachov 98,3 MHz/ 0,1 kw na dobu do 10. října Název programu: Hitrádio Dragon Časový rozsah vysílání: 24 hodin denně rozhodnutí Územní rozsah vysílání: Aš 90,0 MHz / 0,05 kw; Cheb 90,0 MHz /1 kw; Karlovy Vary 99,7 MHz /1 kw; Mariánské Lázně 102,8 MHz / 5 kw; Sokolov 102,9 MHz / 0,1 kw; Tachov 98,3 MHz / 0,1 kw Základní programová specifikace: Hudební a zábavná rozhlasová stanice pro mladou střední generaci s aktuálními informacemi z oblasti pokryté signálem Další programové podmínky: Dle licence č.j. Ru/170/99 ze dne 22. června 1999, ve znění pozdějších změn. Odůvodnění: Společnost MEDIA BOHEMIA, a.s. je provozovatelem rozhlasového vysílání programu Hitrádio Dragon šířeného prostřednictvím vysílačů na základě licence udělené rozhodnutím Rady č.j. Ru/170/99 ze dne 22. června 1999 ve znění pozdějších změn, s dobou platnosti do 22. ledna