VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti zařízení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti zařízení"

Transkript

1 Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola, střední škola a školní jídelna, Místo Místo č.p. 66 IČO: , č. účtu: /0100, tel: , fax: , mob.tel. řed.: , VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti zařízení Školní rok 2013/2014 Výroční zpráva je zpracována podle 10, odst. 3 a 11 zák. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání /školský zákon/ a podle 7 vyhlášky MŠMT ČR č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, vč. novely 225/2009 Sb.. Výroční zpráva je veřejná, ve znění zákona č. 101/2001 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Mgr. Miloš Dvořák ředitel VÚ, DDŠ, ZŠ, SŠ a ŠJ Místo schváleno školskou radou dne :

2 obsah : I.charakteristika zařízení.. 5 II.personální zabezpečení pracovníci zařízení DVVP 9 III.vzdělávání školy charakteristika škol pedagogičtí pracovníci školy materiálně-technické vybavení škol přehled oborů základní škola střední škola vzdělávací programy, učební plány finanční gramotnost sexuální a rodinná výchova výuka cizích jazyků nabídka volitelných předmětů nabídka nepovinných předmětů, kroužků autoevaluce autoevaluce oblast průběh vzdělávání, podoblast vzdělávací programy autoevaluce oblast průběh vzdělávání, realizace výuky v novém oboru e/02 zahradnická výroba spolupráce školského zařízení s partnery při plnění úkolů ve vzdělávání údaje o výsledcích vzdělávání žáků počty tříd v jednotlivých ročnících a počty žáků ve třídách přehled prospěchu a chování k autoevaluace oblasti: podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob na vzdělávání výsledky prověrek a testování žáků závěrečné zkoušky ve střední škole, obor e/02 zahradnická výroba autoevaluace oblasti výsledky vzdělávání žáků a studentů péče o vycházející žáky péče o vycházející žáky údaje o přijímacím řízení ke studiu střední školy od péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami řešení výchovných problémů ve školách...35 a)útěky ze školy..35 b)zápisy v pedagogickém deníku...36 c)prevence rizikového chování školní parlament plnění ročního plánu environmentální vzdělávání, výchovy a osvěty zpráva o plnění ict plánu ve školním roce 2013/ akce a projekty školy uskutečněné ve školním roce 2013/ akce projekty 78 IV.výchova Základní údaje o úseku výchovy

3 4.2.Výchovně vzdělávací proces Rozdělení dětí do skupin v průběhu šk. roku Meziskupinová migrace dětí Ubytování a vybavenost Personální obsazení Vychovatelé denní, asistenti pedagoga noční Plán činnosti ve školním roce Plány činnosti skupiny Cíle výchovných zaměstnání: Akce Útěky výchova Přehled útěků ve šk.roce Útěky na výchově se dějí nejvíce Podle ubytoven (skupin) Nástupy děti do zařízení ve šk. roce ( ) Ukončení ústavní (ochranné výchovy) zpráva etopeda zařízení Oblasti intervence z pohledu cílených oblastí Průběh a charakter činnosti Sumarizace:.112 V.sociální úsek pobyty dětí pobyty mimo zařízení prázdninové pobyty léčebné pobyty přechodné ubytování dítěte mimo zařízení soudní jednání, policie ČR soudní jednání přestupková komise policie ČR OSPOD, státní zastupitelství OSPOD státní zastupitelství soudní znalec, obhájce útěky, nenávraty obložnost.118 VI.ekonomika zařízení celkové finanční prostředky organizace za hlavní činnost přehled o závazcích a pohledávkách přehled o čerpání účelových prostředků čerpání účelových prostředků spolufinancovaných z rozpočtu eu peněžní fondy přehled o použití prostředků z mimorozpočtových zdrojů programové financování hospodářský výsledek a návrh přídělu do peněžních fondů..123 VII.mimořádné události krádež vloupání napadení vychovatele.123 3

4 VIII.výsledky kontrol externí kontroly ČŠI Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje Státní zastupitelství Chomutov interní kontroly interní audit provedení řádných a mimořádných inventarizací majetku hospitační činnost.125 IX.investice.125 X.poskytování informací

5 I. CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ Název zařízení: Sídlo: Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola, střední škola a školní jídelna, Místo 66 Místo č.p. 66, Místo Zřizovatel: MŠMT, Praha 1, Karmelitská 4 Ředitel: DVOŘÁK Miloš, Mgr. Zástupce ředitele zařízení: :DUDKOVÁ Ivana, Mgr. Výchovný poradce: DUDKOVÁ Ivana, Mgr. Vedoucí vychovatelka: MALARIKOVÁ Eva, ing. do KOKEŠ Jiří od Vedoucí DDŠ: KOKEŠ Jiří Vedoucí VÚ: KEPRT Břetislav Etoped: SMOLÍK Arnošt, PhDr., PhD. Sociální pracovnice: ŠTÍBROVÁ Monika, DiS. KUSBACHOVÁ Zuzana Ekonom: KULHÁNKOVÁ Olga Hospodářka: BEZDĚKOVÁ Dana Preventistka sociálně patologických jevů: Koordinátorka environmentální výchovy: SAMCOVÁ Lenka, Mgr. SASOVÁ Eva, Mgr. Externí pracovníci zařízení : MUDr. Jitka Stanková pediatr MUDr. Ilona Grimová dětský psychiatr Luboš Váně technik IT Křepelka bezpečnostní technik,bozp Kontakty: IČ: I. telefon: ředitel zařízení: sociální pracovnice: II. fax: ekonom: III. web: IV. ředitel: zást. ředitele: soc.pracovnice: Ve školském zařízení jsou umísťovány děti s poruchou chování se soudně nařízeným předběžným opatřením, ústavní nebo ochrannou výchovou. Děti plnící základní školní docházku procházely do vstupní diagnostikou v DDÚ v Liberci /region Libereckého a Ústeckého kraje/, děti s ukončenou základní školní 5

6 docházkou absolvovali diagnostický pobyt v DÚ Praha, Lublaňská 33 /chlapci/ a v DÚ Praha, Na Dlouhé Mezi 19 /dívky/. Tyto děti pocházejí z celého regionu Čech. Od , podle nového občanského zákona, umisťují děti do zařízení svým rozhodnutím přímo soudy, většinou bez vstupní diagnostiky a na základě blízkosti bydliště rodičů. Zařízení prozatím neposkytuje službu dobrovolných pobytů. Podstatou práce zařízení je reedukace svěřených dětí, tedy komplexní speciálně pedagogická péče směrovaná k nápravě a kompenzaci jejich problémů, zahrnujících často závažné osobnostní poruchy a deficity. Hlavním úkolem zařízení je dosáhnout profilu absolventa mladého člověka schopného samostatného zařazení do společnosti, vybaveného základními komunikativními a sociálními dovednostmi. Člověka s reálnou představou o své individuální budoucnosti a schopného tuto vlastní představu realizovat. Děti jsou od počátku vedeny k samostatnosti, v péči o osobní věci, o údržbu a užívání společného majetku, k poznávání ceny věcí a hodnoty práce a peněz, k oceňování a hodnocení vztahů v rámci jejich individuálních možností a schopností. Důležitou úlohu v plnění těchto cílů plní tým pedagogických pracovníků, který vytváří individuální reedukační programy pro děti, z nichž vyplývá činnost rodinných a výchovných skupin, která spolu se školou nabízí širokou škálu zájmových útvarů, ale též bohatou nabídku akcí i o vedlejších prázdninách, letního tábora o prázdninách hlavních, celoškolních i mimoškolních akcí v průběhu školního roku. Školské zařízení v sobě sdružuje tyto součásti : a) Základní škola kapacita - 32 žáků IZO : z toho Základní škola speciální kapacita - 24 žáků Základní škola praktická - kapacita - 20 žáků b) střední škola kapacita 24 žáků IZO : v oborech : C/02 Praktická škola dvouletá E/02 Zahradnická výroba E/01 Provozní služby c) Školní jídelna 120 jídel IZO : d) Dětský domov se školou 4 rodinné skupiny, tj. 32 lůžek IZO : e) Výchovný ústav 3 výchovné skupiny, tj. 24 lůžek IZO : Obsazování volných míst se děje na základě požadavků OSPODů s ohledem na možnosti výuky ve zřízených školách. Rada škol při VÚ, DDŠ, ZŠ, SŠ a ŠJ Místo byla zřízena na základě voleb uspořádaných v souladu s volebním řádem vydaným sekcí správních činností a rozvoje lidských zdrojů při MŠMT a pracovala ve složení : předseda: p. KUNARTOVÁ Marcela zástupce pedagogických pracovníků zařízení členové : p. KUSBACHOVÁ Zuzana zástupce zřizovatele : p.bocková Hana zástupce rodičů a zletilých žáků Školské zařízení disponuje vlastním pozemkem o rozloze cca 5,5 ha s převážně travnatým porostem. V areálu jsou tři rodinné domy s kompletním zázemím pro 4 rodinné skupiny DDŠ, budova školy, víceúčelová sportovní hala se školní dílnou, keramickou dílnou, fitness centrem a 6

7 školní kuchyňkou. V hlavní budově zámečku je internát tří výchovných skupin VÚ, školní kuchyň s jídelnou, prostory administrativy vedení zařízení a sklady. Zařízení má vlastní ČOV. Na pozemku jsou dva malé rybníčky a nevytápěný skleník, hřiště na malou kopanou s pevným povrchem. II. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ZAŘÍZENÍ 2.1.pracovníci zařízení 7

8 2.1.1.PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI VZDĚLÁNÍ PRAXE SPEC. PED. Ředitel VŠ Mgr. 35,14 Ano Dvořák Zástupce ředitele VŠ Mgr. 25,96 Ano Dudková Vedoucí vychovatel Do VŠ Bc. 31,81 Ano Tomsová Vedoucí vychovatel VŠ ing. 25,96 Ano Malariková Etoped VŠ PhDr. 23,62 Ano Smolík Učitel Od ÚSV 20,83 Haasová Učitel VŠ Bc. 28,83 Ne Kikal Učitel VŠ Mgr. 19,06 ano Kuchařová Učitel ÚSV 20,01 Ne Kunartová Učitel ÚSV 22,58 Ne Pelesná Učitel VŠ Mgr. 22,6 Ne Samcová Učitel VŠ Mgr. 15,79 Ano Sasová Učitel VŠ Mgr. 22,92 Ano Štěrbová Učitel ÚSV + DPS Ne Danko Vychovatel SOV 17,79 Ano Bělská Vychovatel ÚSV 18,32 Ano Kašparová Vychovatel ÚSV 26,87 Ano Keprt Vychovatel VO - DiS. 6,81 Ano Kojecká Vychovatel ÚSV 27,50 Ano Kokeš Vychovatel ÚSV 1,1 Ne Král Vychovatel ÚSV 4,60 Ano Kučera Vychovatel ÚSV 6,95 Ano Kučerová Vychovatel ÚSV 30,17 Ano Měchurová Vychovatel ÚSV 21,06 Ano Reinerová Vychovatel VŠ Mgr. 17,49 Ano Richter vychovatel VŠ Bc. 31,81 Ano Tomsová Vychovatel ÚSV 11,81 Ne Verčimáková Vychovatel USV 14,60 Ano Vyskočilová Vychovatel ÚSV 22,50 Ano Zajícová Asistent pedagoga ÚSV 12,30 Kurz AP Compelová Asistent pedagoga SOV 10,21 Kurz AP Dvořák Asistent pedagoga ÚSV 6,76 Kurz AP Havlát Asistent pedagoga SOV 10,40 Ne Kotorová Asistent pedagoga SOV 5,83 Ne Kožušník Asistent pedagoga SOV 16,37 Kurz AP Kuričaj 8

9 Asistent pedagoga SOV 24,96 Kurz AP Šindelářová R PROVOZNÍ ZAMĚSTNANCI VZDĚLÁNÍ PRAXE Ekonom ÚSV 22,71 Kulhánková Hospodář ÚSV 31,08 Bezděková Švadlena-pradlena SOV 35,39 Dohnanská Sociální pracovnice ÚSV 20,62 Kusbachová Sociální pracovnice VŠ Bc. 8,08 Vlasová Domovník SOV 41,79 Kysilka Domovník SOV 35,11 Pýcha Uklízečka ÚSV 3,45 ½ úvazek Langerová Mir. Vedoucí stravování ÚSV 24,20 Motejlková Kuchařka SOV 30,31 Šindelářová B. Kuchařka SOV 28,61 Pýchová B. Pomocná kuchařka SOV 28,72 Pýchová J. Pomocná kuchařka SOV 37,94 Rosenkrancová V místeckém zařízení se, po snižování počtu zaměstnanců v rámci optimalizace, o bezproblémový chod stará 50 zaměstnanců, z toho je 37 pedagogů /11 učitelů,17 vychovatelů (vč. etopeda a vedoucího vychovatele) a 9 asistentů pedagoga/ a 13 nepedagogických pracovníků. (ekonom,hospodářka,2 sociální pracovnice švadlenapradlena,2 domovníci, uklízečka,5 pracovnic stravovacího úseku). Ve třech málotřídních školách pracuje 11 učitelů (včetně ředitele zařízení a zástupce ředitele), z toho 7 jako třídní učitelé, 4 učitelé nesplňovali plně požadavky zákona č. 563/2004 Sb. (z toho jedna kolegyně ukončila úspěšně studium a další se připravuje ke státní závěrečné zkoušce). Učitelé mimo vlastní výuky vykonávají i funkce výchovného poradce v zařízení, poradce pro volbu povolání, metodika prevence sociálně-patologických jevů, metodika enviromentální výchovy a koordinátora ICT. Na úseku výchovy se dětem věnuje 17 vychovatelů /vedoucí vychovatel + etoped, 14 kmenových vychovatelů u 7 skupin, 1 střídající vychovatel/. Noční provoz na 4 internátech je zajišťován 8 asistenty pedagoga. Oproti loňskému roku je stav asistentů v rámci optimalizace ponížen o dva, což narušuje možnosti plynulého čerpání dovolené, vykrytí nemocnosti, popř. řešení krizových situací. Stravování v zařízení zajišťuje vedoucí stravování s dvěmi dvoučlennými směnami kuchařek. 9

10 Pro úklid společných prostor a sociálních zařízení zůstala po optimalizačním snížení počtu pracovníků jedna pracovnice s 0,5 úvazkem, o drobnou údržbu a údržbu areálu se starají dva domovníci. Ekonomický úsek spravuje ekonom zařízení a hospodářka. Styk s rodiči umístěných dětí včetně spolupráce se státním zastupitelstvím, soudy, úřady a pracovníky OSPOD, policií ČR, včetně celé agendy dětí, mají v náplni práce dvě sociální pracovnice. O nákup, evidenci, údržbu, opravy a distribuci oblečení a obutí se stará švadlena, včetně zimní a letní údržby ošacení. Pracovníci zařízení mají ve svých náplních práce i vedení archivu zařízení, odpadového hospodářství, provoz vlastní ČOV, lékové hospodářství aj. Lékařská péče je dětem zajištěna smluvně pravidelnými návštěvami pediatra a dětského psychiatra, lékaři však nejsou pracovníky zařízení. 2.2.DVPP DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Prioritou školy je doplnění si kvalifikace učitelů. Klademe velký důraz na další vzdělávání pedagogických pracovníků, což negativně významně ovlivňovalo doplňování si kvalifikace učitelů. Prioritními oblastmi DVPP jsou tvorba školních vzdělávacích programů, vedení projektu EU Peníze školám, čtenářská a informační gramotnost, finanční gramotnost, pracovní činnosti, psychologie, pedagogika, moderní metody v didaktice předmětů, cizí jazyky, práce s výpočetní a komunikační technikou i multikulturní výchova, aj. V uplynulých letech učitelé prošli úrovní Z ve školení práce na počítači v projektu PI SIVPZ a někteří pedagogové prošli úrovní P (úvodní modul, volitelné moduly: počítačová grafika a digitální fotografie, tabulkové procesory, ICT ve výuce na 1. stupni); většina pedagogů byla proškolena v programu Excel a všichni prošli základním školením práce na interaktivní tabuli a jedna z vyučujících prošla rozšiřujícím školením práce na interaktivní tabuli. Tyto vědomosti předala i ostatním pedagogům. Cílem je rutinní práce na počítači, komunikace prostřednictvím elektronické pošty a využívání výpočetní, komunikační a prezentační techniky ve vhodných případech i ve výuce žáků. Ředitel a zástupce ředitele sledují na seminářích trendy ve školství, legislativu, prošli seminářem Komunitní principy a efektivní řízení týmu. Ředitel školského zařízení prošel psychoterapeutickým výcvikem SUR a 2. rokem jí prochází zástupkyně ředitele, jedna učitelka prošla seminářem psychosociální rozvoj osobnosti pedagogického pracovníka v zařízeních náhradní rodinné péče a využívání supervize. Získávání odborné kvalifikace pedagogických pracovníků Učitelé si během školního roku doplňovali znalosti v seminářích i studiem na vysokých školách: Získávání odborné kvalifikace či její rozšiřování ve školním roce 2013/2014: 10

11 Marcela Kunartová státní zkoušky, učitelství 1. stupně ZŠ na Západočeské univerzitě v Plzni. Bc.Hana Haasová 3. ročník bakalářského studia Učitelství praktického vyučování, Česká zemědělská univerzita v Praze, Institut vzdělávání a poradenství, Praha 5. Studium úspěšně ukončila dne Mgr. Lenka Samcová PPP Teplice, lektor PhDr. Zuzana Řáhová studium k výkonu specializovaných činností Metodik prevence, 250 h. Studium úspěšně ukončila dne DiS. Věra KOJECKÁ 3. ročník N/05 Sociálně právní činnost. Studium úspěšně ukončila 11.června 2014 Zdena KOTOROVÁ k úspěšně dokončila Základní kurz pro asistenty pedagoga Ladislav KOŽUŠNÍK k úspěšně dokončil Základní kurz pro asistenty pedagoga Jméno Název počet hodin Organizátor Lektor Akredit. rozsah Datum Mgr. Miloš Dvořák Supervizní výcvik ČMISK, akreditovaný MŠMT a probíhající v souladu s pravidly EASC Doc. PhDr. Jan Kožnar, PhD Jednotný systém zajištění interního auditu ve školství Standardy kvality péče o děti v zařízeních ústavní a ochranné výchovy NIDV Pha ANV Mgr. Ivana Dudková Sebezkušenostní výcvik pro ped. pracovníky NÚV, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Praha PadDr. Ivo Kalvínský, odborný garant programu Akreditac e MŠMT ČR čj.: / h Konflikty a jejich zvládání NÚV, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Praha PhDr. Šárka Dynáková, Ph.D Rozsah 14.hodin

12 Schůzka výchovných poradců Inkluzivní vzdělávání, přednáška v projektu Informační technologie proti bariérám ve vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Schůzka výchovných poradců Sebezkušenostní výcvik pro ped. pracovníky Rozsah 20 h PPP Chomutov Genesia o. s., Kochova 1417, Chomutov PPP Chomutov NÚV, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Praha PhDr. Nováková zdarma Mgr. K. Homolová Reg. č. CZ.1.07./ / PhDr. Nováková zdarma PadDr. Ivo Kalvínský, odborný garant programu Akreditac e MŠMT ČR čj.: / Schůzka výchovných poradců Sebezkušenostní výcvik pro ped. pracovníky Rozsah 50 h ČŠI modul školní i domácí testování. PPP Chomutov NÚV, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Praha ČŠI Praha, Arabská ul. PhDr. Nováková zdarma PadDr. Ivo Kalvínský, odborný garant programu Ing. Zdeněk Soukup Akreditac e MŠMT ČR čj.: / zdarma h Mgr. Dagmar Kuchařová Seminář ke Standardům pro ZV OVO člověk a svět práce, Člověk a jeho svět. NIDV, krajské pracoviště Ústí nad Labem Mgr. H. Plitzová, ředitelka akreditov án MŠMT pod č.j.: MSMT / Marcela Kunartová Seminář ke Standardům pro ZV OVO Fyzika, Chemie, Přírodopis, ICT NIDV, krajské pracoviště Ústí nad Labem Mgr. H. Plitzová, ředitelka akreditov án MŠMT pod č.j.: MSMT /

13 Mgr. Lenka Samcová Aspekty sexuální výchovy v kontextu kriminality dětí a mládeže Rozsah: 60 hodin NÚV, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Novoborská 372, Praha 9 Doc. PhDr. Jan Kožnar, CSc. Kód programu : 1102/ h PPP Chomutov, Školení metodiků prevence rizikového chování, hodnocení MPP PPP Chomutov Mgr. Homolová Mgr. Tothová zdarma PPP Chomutov, Školení metodiků prevence rizikového chování, hodnocení MPP PPP Chomutov Mgr. Homolová Mgr. Tothová zdarma Mgr. Eva Sasová Seminář ke Standardům pro ZV OVO Fyzika, Chemie, Přírodopis, ICT Rozsah 4 hodiny. NIDV, krajské pracoviště Ústí nad Labem Mgr. H. Plitzová, ředitelka akreditov án MŠMT pod č. j.: MSMT / Google - nové možnosti pro učitele (+ projekt E-bezpečí) Institut pro další vzdělávání o.p.s a česká Dušan Slovák pobočka Google SNB12 - Metodika efektivního zapojení interaktivní tabule do výuky AVMEDIA ZŠ Litvínovská 600, Praha Mgr. Michaela Králíková Rozsah 6 hodin ČŠI modul školní i domácí testování. ČŠI Praha, Arabská ul. Ing. Zdeněk Soukup Rozsah: 8 hodin Mgr. Helena Štěrbová G Aktivity pro podporu čtenářské gramotnosti NIDV, Jeruzalémská 957/12, Praha 1 Mgr. H. Plitzová, ředitelka Rozsah: 8 hodin Akreditac e MŠMT pod č. j. 6188/ Řešení problémových situací z pohledu práva NIDV, Senovážné náměstí 872/25, Praha 1 Judr. Karel Kašpar Rozsah: 8 hodin Akreditac e MŠMT pod č. j. MSMT / Kojecká Věra VOŠ, obor sociálně právní činnost, Sociální pedagogika VOŠ Most 3. r. Mgr. Richter Jan Školský management (Bc. 3r.) UJEP Ústí n/l 3. r. 13

14 Verčimáková Hana Kotorova Zdena Kožušník Vladimír Sociální pedagogika UJEP Ústí n/l UJEP Ústí n/l 3. r. Kurz AP Karlovy Vary 55 Kurz AP Karlovy Vary 55 III. VZDĚLÁVÁNÍ - ŠKOLY 3.1.CHARAKTERISTIKA ŠKOL Koncepce škol a celkové pojetí a cíle ŠVP i dobíhajících vzdělávacích programů vychází ze základních charakteristik, které definují jak směřování škol, tak i specifika výchovy a vzdělávání žáků se zdravotním postižením, se sociálním znevýhodněním. Podstatou práce našeho školského zařízení je reedukace svěřených dětí, tedy komplexní speciálně pedagogická péče směrovaná k nápravě a kompenzaci jejich problémů, zahrnujících často závažné osobnostní poruchy a deficity. Důležitou úlohu v plnění těchto cílů plní tým pedagogických pracovníků, který vytváří individuální reedukační programy pro děti, z nichž vyplývá činnost rodinných a výchovných skupin, která spolu se školou nabízí širokou škálu zájmových útvarů, ale též bohatou nabídku akcí i o vedlejších prázdninách, letního tábora o prázdninách hlavních, celoškolních i mimoškolních akcí v průběhu školního roku. Žáci během dne dodržují pitný režim, dostávají pestré svačiny dle norem a zásad kvalitní výživy. 3.2.PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOLY Tabulka pedagogičtí pracovníci ve třídách pro žáky se speciálně vzdělávacími potřebami Učitelé Fyzické osoby celkem Z toho žen Přepočtení na plně zaměstnané celkem Z toho žen ,6 8,0 4,2 1. stupeň ZŠ X x stupeň ZŠ X x 5,5 4,5 3,0 Bez kvalifikace Střední škola X x 5,1 3,5 1,2 Tabulka Učitelé podle předmětů (přepočteni na plně zaměstnané) Učitelé interní celkem Z toho žen Bez kvalifikace Celkem 5,1 3,5 1,2 pro všeob.vzd.předměty 1,9 1,9 0,0 pro odborné předměty 0,4 0,2 0,4 pro prakt.vyučování 2,8 1,4 0,8 Tabulka vedoucí pracovníci vedoucí pracovníci ředitel 1 počet 14

15 zástupce 1 ředitele (statutární) Vzdělávání ve škole zajišťovalo během školního roku celkem 11 pedagogů (včetně ředitele zařízení a zástupce ředitele), z nichž 4 učitelé nesplňovali v průběhu roku požadavky zákona č. 563/2004 Sb., 2 učitelé si doplňovali zákonem předepsané vzdělání. 3.3.MATERIÁLNĚ-TECHNICKÉ VYBAVENÍ ŠKOL Výuka probíhá ve třech budovách, které jsou umístěné v areálu ústavu: budova škol, hlavní budova, víceúčelová hala. V budově škol jsou 3 kmenové třídy pro základní školu, 1 kmenová třída pro střední školu a 1 počítačová učebna. Škola je přízemní s málo prostornými učebnami, které jsou z bezpečnostního a hygienického hlediska vyhovující, méně vyhovující jsou z pedagogického hlediska zejména proto, že příčky mezi jednotlivými učebnami nezajišťují dostatečnou zvukovou izolaci. Ve třídách není potřebný prostor pro odpočinkové a jiné oddechové či vzdělávací činnosti. K materiálně technickému vylepšení vybavení školy jsme využili projektů OP VK , reg. č. CZ.1.07/1.4.00/ ; OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách a projektu OP VK 1.5 Škola pro život, reg. číslo CZ.1.07/1.5.00/ ; OP vzdělávání pro konkurenceschopnost, 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách. Ve šk. roce 2011/2012 z projektu OP VK byly dvě třídy základní školy vybaveny dvěma interaktivními tabulemi s příslušenstvím (dataprojektory), pořídili jsme dva notebooky pro učitele základní školy. Školy byly v průběhu školního roku 2012/2013 dále vybavena 10 novými počítači a monitory, s novým příslušenstvím připojených k internetu, které se nachází v PC učebně; 2 notebooky (po jednom z každého z nich), z projektu OP VK 1.5 Škola pro život byla zakoupena 1 interaktivní tabule s příslušenstvím (dataprojektorem) do třídy střední školy. Z projektu OP VK bylo v loňském roce zakoupeno 7 nových výukových programů, které byly nainstalovány do počítačů, dále nástěnné didaktické tabule. Z projektu OP VK 1.5 Škola pro život byly ve školním roce 2013/2014 zakoupeny 2 počítače pro práci učitelů střední školy, 1 notebook pro učitele střední školy, vizualizér, který je využitelný při práci na interaktivních tabulích a také fotoaparát s videokamerou k zaznamenání akcí školy a prezentaci školy a žáků a také jsme pořídili materiál (okrasné keře) pro práci studentů nového oboru E/02 Zahradnická výroba. Školy jsou dále vybaveny kopírkou, scannerem a 2 tiskárnami. Školy využívají k výuce i moderní víceúčelovou halu, v nichž se nachází odborné učebny, tj. tělocvična, dílna, školní kuchyňka, fitness, dále místnost původně určenou pro fitness, která začala sloužit jako kmenová učebna dvou tříd střední školy v r V letošním roce v dané třídě pracovala třída základní školy speciální. V této třídě jsou k dispozici i stoly na stolní tenis, které slouží k relaxaci žáků, třída je prostorná, opět chybí vybavení umyvadlem. Vznik této třídy měl veliký význam pro pozitivní klima ve škole, jelikož v malé původní škole daný počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a především s žáků s poruchou chování byl neúnosný, bylo těžké zabránit v daném množství agresivním projevům žáků. 15

16 Dále školy využívají 2 učebny pro obor Zahradnická výroba, které se nachází v hlavní budově školského zařízení a ve víceúčelové hale v dílně. Kmenové učebny jsou vybavené víceúčelovým a funkčním zařízením; žákovské stolky jsou výškově nastavitelné a vyhovují výšce žáků. V daném školním roce byly vybaveny všechny třídy relaxačními vaky z Rozvojového programu MŠMT Vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru. Odborné učebny jsou vybavené bezpečným povrchem, nářadím a náčiním. Pozemky, dílny a kuchyně jsou vybavené vhodnými přístroji, nářadím, atd. Navíc jsou ve víceúčelové hale k dispozici prostory pro uložení pomůcek a přípravnou práci učitele (kabinety), vybavené odpovídajícím úložným nábytkem a pomůckami pro výuku v jednotlivých vzdělávacích oblastech a vhodným zařízením pro přípravu učitele a jeho odpočinek; prostory pro odkládání oděvu a obuvi, prostory pro osobní hygienu žáků a učitelů WC a umývárny vybavené dostatečným počtem hygienických zařízení odpovídajících fyziologickým potřebám daného věku a příslušným normám. K pohybovým aktivitám žáci využívají nejen tělocvičnu, učebnu, která je vybavena stoly na stolní tenis, ale též sportovní hřiště v areálu s tenisovou stěnou, volejbalovým kurtem, s basketbalovými koši a hřiště, které náleží obci. Všichni žáci jsou v potřebné míře vybaveni učebnicemi a pracovními sešity se schvalovací doložkou MŠMT ČR. V rámci výuky pracovního vyučování mají žáci k dispozici a využívají pracovní oděvy, ochranné rukavice a pracovní obuv. Škola má k dispozici velký pozemek (5,5ha) se skleníkem, záhony a políčkem, bazénem. V letošním roce byl vysázen sad sad ovocných stromů. Materiální vybavení je dostatečné, na tvorbě mnoha pomůcek se podílejí učitelé i sami žáci. Škola je vybavena moderní elektronikou, má ve svém inventáři CD přehrávače, DVD přehrávač, video, videokameru, digitální fotoaparát, radiomagnetofony, diaprojektor, zpětný projektor apod. fond pomůcek se stále doplňuje. 3.4.PŘEHLED OBORŮ Základní škola (dále ZŠ) Kapacita: 32 žáků Obory vzdělání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání a Rámcové vzdělávací programy: C Základní vzdělávání a) C/01 Základní škola nová soustava, výuka podle ŠVP, který je zpracován v souladu s RVP ZV, od b) C/01 Základní škola nová soustava, výuka podle ŠVP, který je zpracován v souladu s RVP ZV LMP, od B Základy vzdělání c) B/001 Pomocná škola dobíhající soustava d) B/01 Základní škola speciální nová soustava, výuka podle ŠVP ZŠS, který je zpracován v souladu s RVP ZŠS - Díl I., od Střední škola (dále SŠ) Kapacita: 24 žáků 16

17 Studijní/učební obory podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání: a) E Zahradník, zahradnické práce Obor: E/02 Zahradnická výroba, výuka podle ŠVP Zahradnická výroba, od b) C Praktická škola Obor: C/02 Praktická škola dvouletá, výuka podle ŠVP Praktické vaření, od Základní škola Základní škola speciální (dále jen ZŠS): V 5. až 6. ročníku se vyučovalo podle platných učebních osnov a učebních plánů vyplývajících ze vzdělávacího programu Pomocná škola č.j /97-22, s platností od Učební plán vzdělávacího programu Pomocná škola zůstává beze změn. Rozsah těchto učebních plánů odpovídá školnímu roku 2006/07. V 1. až 4. a 7. až 10. ročníku ZŠS se vyučovalo dle ŠVP ZŠS Učíme se pro život, zpracovaného podle Rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání základní škola speciální Vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením. ŠVP ZŠS, Díl I je zpracován dle RVP ZŠS, č. j. 9009/ VÚP Praha. Základní škola (dále jen ZŠ) V 1. až 9. ročníku lze vyučovat dle ŠVP ZV Učíme se pro život, zpracovaného podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, s platností od ŠVP ZV je zpracován dle RVP ZV č.j. MSMT-2647/ platné verze od Tvůrci školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání dále vycházeli z doporučených učebních osnov zpracovaných MŠMT ČR. Další cizí jazyk je od školního roku 2013/2014 vymezen jako součást vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Škola zařazuje Další cizí jazyk naše škola zařadila již od 6. ročníku v časové dotaci 2 hodiny týdně. Toto neplatí v roce 2013/2014 pro 9. ročník. Základní škola praktická (dále jen ZŠP): V 1. až 9. ročníku se vyučovalo dle ŠVP ZV LMP Učíme se pro život, zpracovaného podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání a jeho přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením, s platností od ŠVP ZV LMP je zpracován dle RVP ZV č. j / , ve znění úpravy č. j / , č. j / , č. j / a č. j / ŠVP ZV LMP Učíme se pro život, s platností od nahradil ŠVP ZV LMP Učíme se pro život, s platností od do Dokument ŠVP LMP Učíme se pro život byl každoročně vyhodnocován, inovován, a to především části ŠVP, které popisují podmínky vzdělávání (organizační, materiální, personální, spolupráce se sociálními partnery). Po skončení vzdělávacího cyklu 2. stupně ZŠ jsme se rozhodli, že vydáme nový dokument, který zahrne veškeré změny, zároveň se stane přehlednějším. V průběhu celého cyklu platnosti dokumentu docházelo vyhodnocování cílů předmětů, metod a forem výuky, výchovně vzdělávacích strategií, zde došlo k posunu pedagogů i díky sledování trendů v oboru, sledování trendů vývoje školské vzdělávací soustavy. Učitelé si kladli otázky, zda výsledky vzdělávání odpovídají učivu, odpovídají požadavkům RVP a 17

18 jsou-li v dané hodinové dotaci zvládnutelné, zda-li jsou formulace srozumitelné a odpovídajíli charakteru předmětu, neobsahují-li neověřitelná slovesa. V týmu základní školy praktické byl prodiskutován učební plán, který zůstal v platnosti, diskutován byl i obsah vzdělávání v učebních osnovách jednotlivých předmětů, který se nepatrně změnil (viz tabulka ve změnovém archu 001/2011) podle aktuálních podmínek školy v předmětech Český jazyk, Tělesná výchova, Pracovní činnosti. Koordinátorka ŠVP sleduje dění ohledně úpravy RVP ZV a 16, školského zákona, které mají zaznamenat zásadní změny ve speciálním školství a v poradenství. Ve speciálním školství by se podle novely mělo méně dbát na diagnózu a přesněji formulovat podpůrná opatření pro žáky. Jeho úprava zcela jistě ovlivní i změny v RVP ZV LMP. V naší škole žáci pracují dle RVP ZV LMP. Změny zatím nebyly provedeny, ale počítá se s nimi Střední škola V 1. ročníku se vyučuje podle nového školního vzdělávacího programu Zahradnická výroba, který je zpracovaný dle RVP E/02 Zahradnická výroba (třída: ZV1). Dále dle školního vzdělávacího programu Praktické vaření, který je zpracovaný dle RVP C/02 Praktická škola dvouletá (třída PV1). Ve 2. ročníku se vyučuje podle nového školního vzdělávacího programu Zahradnická výroba, který je zpracovaný dle RVP E/02 Zahradnická výroba (třída: ZV2) Vzdělávací programy, učební plány Vzdělávací programy jsou realizovány v souladu s údaji v rozhodnutí o zařazení do sítě škol. Učební plán ZŠ i SŠ je zpracován v souladu s učebním dokumentem, týdenní dotace jednotlivých předmětů jsou dodrženy. Kontrolovaná povinná dokumentace základní školy je vedena ve stanoveném rozsahu, zápisy o probraném učivu v třídních knihách jsou průkazné. Výuka v ZŠ i v SŠ jsou v souladu s učebními dokumenty vzdělávacích programů. Učební osnovy jsou učiteli rozpracovány do tematických plánů, které jsou schváleny vedením školy. Jejich plnění je v průběhu školního roku kontrolováno při hospitacích vedením. Kontrola naplňování učebních osnov a rámcového programu je účinná. Školní vzdělávací programy základní školy i střední školy konzultovala koordinátorka ŠVP s lektory NIDV, MŠMT ČR i s Centrem uznávání a celoživotního učení Ústeckého kraje, o.p.s. Jejich připomínky zahrnula do tvorby dokumentů. Učební plány byly doplněny o problematiku tematiky ochrany člověka za mimořádných událostí dle Pokynu MŠMT k začlenění tematiky ochrany člověka za mimořádných událostí do vzdělávacích programů, č.j / , a Ochrana člověka za mimořádných událostí dodatek k učebním dokumentům pro základní školy, střední školy, speciální školy a vyšší odborné školy, č.j / Součástí ŠVP ZV - LMP, ŠVP ZŠS je tematika ochrany člověka za mimořádných událostí, která je zařazena přímo v obsahu jednotlivých vzdělávacích oborů. Její realizace v rámci ŠVP přispívá k plnění úkolů stanovených i Harmonogramem realizace opatření ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020 (usnesení vlády ze dne č. 165). Povinnost zařazovat v jednotlivých ročnících 6 hodin dané problematiky je postupně nahrazována koncepčním začleněním ochrany člověka za mimořádných událostí v jednotlivých ŠVP. Školní metodik prevence zpracoval na školní rok Minimální preventivní program, který byl zpracován podle Metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č.j. 2029/ ze dne a 18

19 směrnice k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č.j. VÚM 155/2012/IDu. Ve výuce jsou zařazovány témata ohledně vedení žáků k prevenci a řešení šikanování. Vycházíme mimo jiné z metodického pokynu k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení č.j / Koordinace tvorby a kontrola realizace preventivního programu náleží v souladu s vyhláškou č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních ve znění pozdějších úprav vyhl. č. 116/2011 Sb. s účinností ke dni ke standardním činnostem školní metodičky prevence. Příprava žáků pro volbu povolání je zařazena jako povinná součást do všech vzdělávacích programů pro základní vzdělávání. Na střední škole zařadila danou problematiku do předmětu Základy společenských věd Mgr. L. Samcová. Cílem výchovně vzdělávacího působení je dítě odpovědné za vlastní chování a způsob života v míře přiměřené jeho věku a schopnostem. Dovednosti a kvality pozitivního zdravého životního stylu jsou tudíž nedílnou součástí procesu výchovy a vzdělávání. Zdraví je zařazeno jako nadpředmětové téma. V rámci vzdělávacích programů škol a při realizaci školních vzdělávacích programů je věnována trvalá pozornost tématům dopravní výchovy a úkolům, které vedou především k rozvíjení a podpoře nových forem dopravní výchovy a kladou důraz též na výuku první pomoci. RVP, a tudíž i ŠVP ZV vychází z těchto dokumentů: Dopravní politika České republiky pro léta (schválena usnesením vlády č. 882 dne 13. července 2005), Usnesení Rady vlády pro BESIP č. 30 z roku 2012, Národní Strategie BESIP V rámci výuky i ve výchově mimo vyučování probíhalo environmentální vzdělávání, výchova a osvěta dle plánu zpracovaného koordinátorkou environmentální výchovy. Vycházíme z Metodického pokynu MŠMT k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve školách a školských zařízeních č.j / Do výuky zařazujeme dostatečně tematiku Multikulturní výchovy. Multikulturní výchova je integrována do výuky do jednotlivých předmětů dostatečně. Žáci získávají informace o životě, kultuře a tragickém osudu Romů a Židů, poznávají kultury a jazyk dalších národností a etnik žijících v ČR i prostřednictvím projektových dnů, např. Barevný svět, Akademie v Klášterci n. Ohří. Žáci jsou informováni o současných extremistických skupinách mládeže. Cílem zařazování do výuky multikulturní výchovy je v co největší míře prevence směřující k jejich tolerantní bezkonfliktní komunikaci Finanční gramotnost Do výuky jsme letos začlenily i výuku Finanční gramotnosti, která byla naplňována v projektu Finanční gramotnost a zároveň v těchto předmětech: V základní škole se stala součástí ŠVP ZV. V základní škole praktické: Matematika, Občanská výchova, Praktické činnosti, Informatika. V základní škole speciální: Člověk a společnost, Matematika. 19

20 Ve střední škole: Rodinná výchova, Matematika, Základy společenských věd. Důvodem pro začlenění do výuky je vybavení žáků takovými znalostmi, dovednostmi a hodnotovými postoji, aby byli schopni finančně zabezpečit sebe a svou rodinu v současné společnosti a aktivně vystupovat na trhu finančních produktů a služeb. Jako finančně gramotný občan by měl být schopen orientovat se v problematice peněz a cen a měl by být schopen odpovědně spravovat osobní/rodinný rozpočet, včetně správy finančních aktiv a finančních závazků s ohledem na měnící se životní situace. Dokumenty: Usnesení vlády č ze dne 7. prosince 2005, Systém budování finanční gramotnosti na základních a středních školách (2007), ve které je obsažen Standard finanční gramotnosti (tento materiál byl vypracován MF ve spolupráci s MŠMT a MPO), Strategie finančního vzdělávání/národní strategie finančního vzdělávání (2007/2010) Sexuální a rodinná výchova Do výuky jsou dlouhodobě zařazována témata Sexuální a rodinné výchovy. V základní škole se stala součástí ŠVP ZV. V základní škole praktické: Rodinná a zdravotní výchova, Přírodopis, Občanská výchova. V základní škole speciální: Člověk a společnost, Výchova ke zdraví. Ve střední škole: Rodinná výchova, Základy společenských věd. Důvodem pro začlenění je, že nestátní neziskové organizace i jednotlivci (petice) požadovali zdůraznit pochopení významu sexuality a jejího zapojení do vztahu v souvislosti se zdravím, etikou, morálkou a pozitivními životními cíli, pochopení významu zdrženlivosti v dospívání a uvědomění si důležitosti odpovědného sexuálního chování. Dokumenty: MZ Zdraví 21, cíl 4 ZDRAVÍ MLADÝCH (vytvořit podmínky, aby do roku 2020 mladí lidé byli zdravější a schopnější plnit svoji roli ve společnosti), dílčí úkol 4.4 Snížit o třetinu počet těhotenství u dospívajících dívek prevence rizikového chování, vhodnost odsunutí sexuálního startu v dospívání. V rámci školního vzdělávacího programu jsou realizovány školní projekty, které zatraktivňují výuku a kombinují učivo z různých vzdělávacích oblastí. Žáci tak daleko lépe vnímají mezipředmětové vztahy a v učivu se lépe orientují. Pozitivním prvkem je také skutečnost, že pro stále větší počet žáků se stávají motivačním prvkem a žáci se do práce na nich zapojují s rostoucím zájmem. Projekty vyžadují značné úsilí na jejich přípravu, a proto lze kladně hodnotit také to, že se do jejich přípravy zapojuje více pedagogů, než tomu bylo v minulých letech. Vyučující střední školy společně se zástupkyní ředitele a zároveň koordinátorkou ŠVP měli za úkol vyhodnocovat plnění nových ŠVP, sledovat trh práce, zájem diagnostických ústavů, žáků, zákonných zástupců a případně dle potřeb rozšířit nabídku o další obor z široké nabídky vzdělávacích programů kategorie E. Vzhledem k nízkému zájmu obor ŠVP Praktické vaření, který je zpracován dle RVP pro obor vzdělání Praktická škola dvouletá se pedagogický tým rozhodl po konzultacích s Diagnostickými ústavy v Praze o zápis nového oboru E/01 Provozní služby s platností od VÝUKA CIZÍCH JAZYKŮ V tomto školním roce byl na základní škole praktické vyučován 1 cizí jazyk, a to anglický jazyk od 6. do 9 ročníku ve třídách II., III. a IV. 20

21 Na střední škole se vyučuje jednomu cizímu jazyku, a to anglickému jazyku v 1. a ve 2. ročníku oboru Zahradnická výroba, v 1. ročníku oboru Praktická škola dvouletá. 3.6.NABÍDKA VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ V základní škole speciální byl nabídnut žákům volitelný předmět - Informatika. 3.7.NABÍDKA NEPOVINNÝCH PŘEDMĚTŮ, KROUŽKŮ Žákům byly nabídnuty pod vedením učitelů tyto kroužky: Název kroužku Výtvarný kroužek Informatika pro ZŠ Rukodělný kroužek Dílenské práce Návštěvnost 12 žáků 12 žáků 8 žáků 5 žáků Nordic Walking 10 žáků Výtvarný kroužek pracoval pod vedením pí uč. M. Kunartové. Zúčastňoval se velmi aktivně a úspěšně regionálních výtvarných soutěží. Rukodělný kroužek pracoval pod vedením pí uč. Mgr. Dagmar Kuchařové a zasloužil se nejen za úspěšnou prezentaci zařízení v regionálních výtvarných přehlídkách, ale vyrobenými dárky k svátkům pro pedagogy i nepedagogických pracovníků zařízení, při výzdobě školy. Kroužek informatiky se konal pod vedením Mgr. Evy Sasové. O kroužek byl velký zájem, ale je limitován počtem PC v učebně připojených k internetu. Kroužek dílenských prací vedl Karol Danko. Žáci se v rámci kroužku úspěšně připravovali na soutěž zručnosti a dovednosti žáků základních škol speciálních v regionu. Nordic Walking začlenila Hana Haasová na základě zájmu žáků. V rámci kroužku se žáci připravovali i na závody Nordic Walking. Účast v kroužku je dobrovolná, závisí na motivaci a zájmech žáků. Je ovlivněna vysokou fluktuací žáků, motivací, spoluprací s vychovateli. Přesto žáci navštěvují i více než jeden kroužek. 3.8.AUTOEVALUCE Autoevaluce oblast Průběh vzdělávání, podoblast vzdělávací programy 1. Realizace ŠVP Praktické vaření ve střední škole od dle nového školního vzdělávacího programu ŠVP Praktické vaření, který je zpracován dle RVP pro obor vzdělání Praktická škola dvouletá. 2. Byl zpracován ŠVP Provozní služby dle RVP pro obor vzdělání E/01 Provozní služby. Realizace ŠVP Provozní služby do výuky. Změna v zápisu v rejstříku škol a školských zařízeních byla o učební obor E/01 Provozní služby provedena dne č.j. 146/SMT/2014/4 rozhodnutím Krajského úřadu Ústeckého kraje. 3. Byl zpracován ŠVP ZV. Realizace ŠVP ZV do výuky. 4. Vyhodnocovat plnění cílů předmětů, metody a formy výuky, výchovně vzdělávacích strategií. ŠVP ZV, ŠVP ZV - LMP, ŠVP ZŠS, ŠVP Praktické vaření, ŠVP Zahradnická 21

22 výroba obsahují jasně a srozumitelně formulované krátkodobé cíle, které jsou v souladu s vizí školy (dlouhodobými cíli) kontrola souladu s RVP, koncepcí školy. 5. Vymezené cíle v jednotlivých předmětech odpovídají předpokladům a schopnostem žáků. 6. Všichni učitelé školy znají cíle školy i cíle ŠVP a mají odpovědnost za jejich naplňování. S cíli ŠVP jsou přiměřeně seznámeni zákonní zástupci žáků, školská rada a zřizovatel. 7. Cíle ve ŠVP jsou rozpracovány a strukturovány. Je navržena jejich obsahová i časová realizace. Odpovídají minimálně z 95 % očekáváním a potřebám žáků školy a jejich zákonných zástupců. 8. Ve ŠVP jsou jasně vymezeny klíčové kompetence, kterými budou žáci disponovat. Ve ŠVP jsou spolehlivě zajištěny mezipředmětové vztahy, vzdělávací obsah je logicky strukturován. 9. Vymezené klíčové kompetence ve ŠVP jsou vhodně a optimálně aplikovány i z hlediska posloupnosti a časové dotace. 10. Koordinátorka ŠVP eviduje připomínky učitelů i žáků, školské rady, zákonných zástupců. 11. Očekávané výstupy ŠVP jsou ověřovány. Užívají se různé nástroje interní, v případně možností se využije externích nástrojů. 12. Každoročně prochází ŠVP diskusí, dotazníkem kontrola souladu RVP a ŠVP, soulad ŠVP a zpracování tematických plánů. 13. Na základě diskuse byl upraven ŠVP Zahradnická výroba. Dokument byl inovován v jednotlivých kapitolách, tak aby odpovídal skutečnosti k Autoevaluce oblast Průběh vzdělávání, realizace výuky v novém oboru E/02 Zahradnická výroba V roce 2013/2014 byl na naší škole odborného vzdělávání v dvouletém učebním oboru Zahradnické práce. Obor připravuje žáky především pro výkon jednoduchých prací v zahradnické výrobě. Žáci v průběhu týdne absolvují dva dny teoretické výuky a tři dny odborného výcviku. Teoretická výuka probíhala v odborné učebně, měli jsme možnost výuky i na interaktivní tabuli. Odborný výcvik byl zabezpečen na školním pozemku a školním skleníku. Mimo učiliště jsme absolvovali odborný výcvik na smluvním pracovišti TU FLOR v Tušimicích a na pozemku u hotelu Inge, který se nachází v Místě. Žáci si tak mohli ověřit své nabyté teoretické znalosti a praktické dovednosti. Poznali tak různá pracoviště, získali zkušenosti s prací v oboru a naučili se jednat se zaměstnavateli a spolupracovníky. Práce našich žáků je hodnocena zaměstnavatelem velmi kladně. V odborné učebně si žáci prohlubovali znalosti a dovednosti při zpracování a úpravě řezaných a sušených květin. Nacvičovali vazbu kytic k různým příležitostem, výrobu věnců, dušičkovou, vánoční a velikonoční vazbu. Splněné úkoly: - odvoz starého železa ze včelína do sběrny, za utržené peníze nákup zeleninových a květinových semen - školní zeleninové záhony výsev a výsadba zeleniny - školní květinové záhony výsev a výsadba květin letniček na sušení - založení okrasného výukového záhonu (naproti škole) výsadba okrasných keřů - školní ovocný sad - výsadba ovocných stromků a keřů - zhotovení bylinkového záhonu z kamenů (šnek),výsev a výsadba bylinek 22

23 - výroba schodiště a zábradlí ke včelínu ze starých pražců - výsadba letniček u budovy školy - výsadba letniček do truhlíků u administrativní budovy, celoroční obměna truhlíků (jarní, letní, podzimní, vánoční) - základní úpravy parčíku za halou likvidace náletů - údržba cestiček - práce ve skleníku výsadba rajčat, vyvazování, vyštipování, pletí, zálivka - péče o květiny na budově internátu přesazování, zálivka - přesazování a úprava hrnkových květin zaměstnancům na požádání - drobné opravy nářadí - hrabání a odvoz trávy - úprava a pletí skalky 3.9. SPOLUPRÁCE ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ S PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ Školypři výkonu své činnosti spolupracují s velkým množství partnerů. Přínosná je spolupráce se zřizovatelem a Obecním úřadem Místo. Odbornou stránku zařízení zajišťují PPP Chomutov, SPC Měcholupy a privátní lékaři. Spolupráci při realizaci výjezdů mimo objekt, sportovních soutěží, ale i pomoc při začleňování dětí do společnosti a běžného života poskytují dětské domovy v Žatci, Vysoké Peci a Chomutově, Dům dětí Kadaň, základní školy praktické nebo speciální v Chomutově, Klášterci nad Ohří, Kadani, Jirkově, Radonicích a Vejprtech. Velmi úzká spolupráce je navázána se střední školou v Jirkově, která poskytuje vzdělávání žáků s handicapy a ubytování některým žákům navštěvujících civilní střední školu. Ve školním roce 2012/2013 jsme zahájili praxi žáků 1. ročníku v TU-FLOR, s. r. o., Ing. Dračkou v Kadani Tušimice, která byla velmi důležitá pro naplnění cílů nového oboru střední školy při našem školském zařízení E/02 Zahradnická výroba. V daném školním roce se spolupráce s výše jmenovanou společností upevnila i díky komunikaci učitelky odborného výcviku pí. Haasové a vedení školského zařízení s vedením společnosti, i přes některé potíže, které dokáží způsobit naši žáci s poruchou chování na pracovišti. Ve školním roce 2013/2014 jsme zahájili praxi ve společnosti PROFFA s.r.o. profesionální úklidové služby, Chomutov pro obor C/02 Praktická škola dvouletá.. Především díky spolupráci s danými společnostmi můžeme našim žákům střední školy oboru E/02 Zahradnická výroba, C/02 Praktická škola dvouletá a nového oboru E/01 Provozní služby, který bude zahájen poskytnout základy odborného vzdělání a manuálních dovedností v oboru zahradnictví, úklidových prací a vést naše žáky k dalšímu jejich profesnímu uplatnění. Policie ČR Kadaň a Chomutov, Hasiči, NUV Praha, NIDV Praha a další organizace poskytují pomoc lektorskou nebo finanční při realizaci výchovně vzdělávacích oblastí školy a při volnočasových aktivitách žáků. Autoevaluce oblast Podmínky pro vzdělávání 23

24 1. Spolupráce s výše jmenovanými partnery je výborná, i když ne jednoduchá vzhledem ke zdravotnímu postižení našich žáků (především porucha chování) a v naším zájmu je tuto spolupráci zachovat. K tomu je zapotřebí kvalitních pedagogů, kteří velmi náročné situace v provozu těchto společností zajistí kvalitu odvedené práce našich žáků i jejich respektování pravidel a autorit těchto společností. 2. V závěru školního roku 2013/2014 jsme navázali další spolupráci s hotelem Inge, v Místě. Hotel má zájem o spolupráci při údržbě jejich zahrady, ale od příštího školního roku i v jejich kuchyni, kde by umožnili vykonávat praxi našim žákům oboru Provozní služby ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Počty tříd v jednotlivých ročnících a počty žáků ve třídách Ve školním roce 2013/2014 bylo otevřeno k sedm tříd. Ve třídách základní školy jsou převážně žáci i několika ročníků. Učíme většinou malotřídně. Naplněnost tříd v průběhu celého školního roku kolísá. K jsou z celkového počtu 30 žáků základní školy 3 dívky. Z celkového počtu 20žáků střední školy jsou 4 dívky. Třída Ročník Maximální počet žáků v průběhu roku I. Třída základní školy speciální 7., 9. a 10.r. II. III. IV. ZV1 PV1 ZV2 Třída základní školy praktické 5. a 6.r. Třída základní školy praktické 7.,8.r. Třída základní školy praktické 9.r. Třída střední školy, obor E/02 Zahradnická výroba Třída střední školy, obor C/02 Praktická škola dvouletá Třída střední školy, obor E/02 Zahradnická výroba na začátku školního roku na konci školního roku Přehled prospěchu a chování k Počet příchozích žáků od Počet odchozích žáků po

25 Třída/ Ročník Počet žáků celkem Počet zdravotně postiž. R M L R M S R T Počet žáků s vyznamenáním Prospěl Počet žáků s nedostatečnými k Počet žáků opakujících ročník rovnou bez OZ Počet žáků s opravnými zkouškami z 1 předmětu Počet žáků s opravnými. zkouškami ze 2 předmětů Počet žáků se zkouškami v náhr. termínu. Základní škola I II III IV ZŠ celkem Střední škola ZV PV ZV SŠ celkem Základní škola speciální Povinnou školní docházku v základní škole speciální ukončil 2 žáci. 1 žák byl přijat ke studiu ve střední škole, do 1. ročníku Výchovného ústavu, dětského domova se školou, základní školy, střední školy a školní jídelny Místo, obor E/02 Zahradnická výroba, 1 žák bude pokračovat ve studiu 10. rokem školní docházky z důvodů získání základů vzdělání. 1 žák získal základy vzdělání. Zákonný zástupce požádal o pokračování vzdělávání 11. rokem z vážných zdravotních důvodů. Základní škola praktická Přezkoušení v náhradním termínu měl absolvovat 1 žák ze třídy III. (Tokar). Žák se k doklasifikaci v náhradním termínu nedostavil, celkový prospěch neprospěl. Střední škola, obor C/02 Praktická škola dvouletá Do střední školy, obor C/002 Praktická škola dvouletá se ve školním roce 2013/20134 se přihlásilo 5 žáků, skutečně nastoupili 4 žáci. Během školního roku ukončili 2 žáci 1. ročníku studium v oboru C/02 Praktická škola dvouletá, oba zanechali studia na vlastní žádost. Do třídy přestoupili změna oboru 2 žáci, 2 žáci byli dodatečně přijati. Střední škola, obor E/02 Zahradnická výroba Do střední školy, obor E/02 Zahradnická výroba se ve školním roce 2013/2014 v 1. kole přijímacího řízení přihlásilo 8 žáků a byli přijati, z toho skutečně nastoupilo všech 8 žáků. V průběhu školního roku zanechali vzdělávání 2 žáci 1. ročníku a 4 žáci 2. ročníku, 1 žák 1. ročníku přestoupil do civilní střední školy, pro záškoláctví přestoupil v průběhu 25

26 školního roku zpátky do třídy. Do oboru přestoupila 1 žákyně z oboru C/02 Praktická škola dvouletá. K závěrečným zkouškám byli připuštěni 4 žáci. 1 žák byl nehodnocen pro nedostatek podkladů pro klasifikaci záškoláctví, útěk. Přezkoušení v náhradním termínu měl absolvovat 1 žák ze třídy ZV1 (T. Czina) a 1 žák ze třídy ZV2 (M. Kaločai). Žáci se k doklasifikaci v náhradním termínu nedostavili, celkový prospěch neprospěli. Základní škola Celkem 1. pololetí Celkem 2. pololetí Celkem školní rok Počet žáků celkem Počet žáků s 2 st. z chování Počet žáků s 3.st. z chování Omluvené hodiny celkem Neomluvené hodiny celkem xxx xxx xxx Za celý školní rok byla uložena celkem 1 třídní důtka, 1 důtka ředitele školy. Nebyla udělena žádná pochvala třídního učitele. Pochval menšího významu a ocenění bylo uděleno během školního roku mnoho. Výchovná opatření jsou ve většině případů udělována za záškoláctví, neomluvené hodiny. Pouze v 1 případě bylo uděleno za nevhodné chování a agresivitu vůči spolužákům či pedagogům. Celá situace je sledována výchovnou poradkyní, metodikem prevence rizikového chování a etopedem, kteří jednotlivé případy vyhodnocují. V případě nutnosti hlásí Policii ČR a odboru péče o dítě prostřednictvím sociálních pracovnic zařízení. S rodiči i kurátory pro mládež byla projednávána útěkovost a záškoláctví žáků, jejich agresivní chování. Všichni žáci, kteří utekli ze zařízení, jsou bezodkladně nahlášeni Policii ČR. Střední škola Celkem 1. pololetí Celkem 2.pololetí Celkem školní rok Počet žáků celkem Počet žáků s 2 st. z chování Počet žáků s 3.st. z chování Omluvené hodiny celkem Neomluvené hodiny celkem xxx xxx xxx Za celý školní rok bylo uděleno celkem 1 třídní důtka, 3 důtky ředitele školy. Nebyla udělena žádná pochvala třídního učitele. Pochval menšího významu a ocenění bylo uděleno během školního roku mnoho. Výchovná opatření jsou ve většině případů udělována za záškoláctví, neomluvené hodiny. Pouze ve 2 případech bylo uděleno za nevhodné chování a agresivitu vůči spolužákům či pedagogům. Chování žáků je sledováno výchovnou poradkyní, preventistkou rizikového chování, etopedem, kteří jednotlivé případy vyhodnocují. V případě nutnosti hlásí Policii ČR 26

27 a odboru péče o dítě prostřednictvím sociálních pracovnic zařízení. S rodiči i kurátory pro mládež byla projednávána útěkovost, záškoláctví žáků i jejich agresivní chování. Všichni žáci, kteří utekli ze zařízení, jsou bezodkladně nahlášeni Policii ČR. Za sledované období na školu nebyla podána žádná stížnost ze stran zákonných zástupců. Žákům se speciálně vzdělávacími potřebami bude i nadále věnována zvýšená pozornost a účinnost přijatých opatření bude každé čtvrtletí vyhodnocována VP a vedením škol. Největší problémy s chováním mají dle předpokladu žáci nově přicházející, kteří největší potíže mají se svou seberegulací, s hyperaktivitou, s agresivitou, s dodržováním pravidel chování. Přetrvávají potíže z minulých let s žáky silně medikovanými z důvodu jejich psychiatrických problémů. V 1. pololetí i ve 2. byla hospitalizována 1 žákyně střední školy v PL Dobřany a ve 2. pololetí 1 žák základní školy v DPL Opařany. Práce učitelů v základní škole speciální, základní škole praktické i střední škole vyžaduje velmi intenzivní individuální přístup k žákům. Žáci jsou do výchovného ústavu, dětského domova se školou, základní školy, střední školy a školní jídelny zařazováni v průběhu celého roku, jejich vědomosti mají velmi rozdílnou a často velmi nízkou úroveň. Ke splnění učebního plánu pro daný ročník, je přístup učitele k žákům nutně zaměřen na odstraňování nedostatku a získání kladného přístupu dětí ke vzdělávání, tzn. na motivaci, který je bezesporu založen na vytvoření pozitivního vztahu mezi žákem a učitelem. Vyučující se maximálně snaží vytvářet podmínky pro vyrovnání rozdílů ve znalostech žáka vyplývajících z odlišností ŠVP, vyplývající ze záškoláctví žáka a to i na základě zpracování individuálních plánů podle školského zákona a příslušné vyhlášky, zároveň zpracovávají Autoevaluace oblasti: Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob na vzdělávání. Směřujeme, aby přístup učitelů k udělení kázeňských opatření byl jednotný. Bereme v úvahu, že hodnocení je vždy subjektivním hodnocením daného učitele, ale jsme přesvědčeni, že je nutné dodržovat závazná pravidla pro všechny pedagogy při pochybení žáků a vycházíme tak z vnitřního řádu, ze školního řádu a z pravidel nastavených třídou. Naši žáci hodnocení sledují a diskutují o něm v rámci hodnocení, sebehodnocení v závěru hodin, v závěru vyučování. Vedení škol provádělo kontroly hodnocení žáků bodování, třídních knih a reakcí učitelů na zápisy o nekázni deník, program EVIX. Byla změněna pravidla oznamování kromě zápisu, je učitel povinen oznámit problémy s dítětem téhož dne nejen výchovnému poradci, zástupkyni ředitele, ale i prodiskutovat problém s metodikem prevence, dále navrhnout opatření, a to předložit i do zápisu. Dle závažnosti přestupku bude s žákem pohovořeno i individuálně s výchovnou poradkyní, v závažnějších případech i s ředitelem školského zařízení, co nejdříve od přestupku, což zvyšuje pochopení provinění a především možnosti nápravy u dětí se speciálně vzdělávacími potřebami. Úkolem vedení školského zařízení je i nastavení zrcadla pedagogovi, který si musí neustále klást otázky, zda-li jeho pedagogické řešení konfliktu bylo adekvátní, hledat cestu i pomocí ostatním kolegům k přístupu k dětem (vzájemné náslechy nejen mezi učiteli, ale i učitel x vychovatel, skupinová diskuse při řešení problémového žáka je nezbytná). V letošním roce řešeno 3x - nesoulad mezi třídní učitelkou třídy ZV2 a kmenovými vychovateli 1.skup. Kmenoví vychovatelé nesouhlasili s hodnocením chování vyučujícího, byla nutná intervence výchovné poradkyně i vedení školy. Cílem vedení škol je i otevřenost při řešení vzniku konfliktu. Pracujeme i na na zlepšení spolupráce zařízení s rodinou našich žáků. 27

28 Výsledky prověrek a testování žáků Na škole i v tomto školním roce psali žáci prověrky učiva z předmětů matematika a český jazyk. Prověrky se konaly v lednu pololetní a v červnu závěrečné prověrky. Tyto prověrky připravily jednotně příslušné metodické orgány, jejich výsledky slouží výhradně k práci příslušných metodických orgánů a učitelů Základní škola speciální V základní škole speciální píší žáci testy z počtů a psaní, čtení, českého jazyka a matematiky. V 1. pololetí byl neúspěšný 1 žák z Českého jazyka i Matematiky, nepsal pro nemoc 1 žák. Ve 2. pololetí byli všichni úspěšní Základní škola praktická V 1. pololetí byli všichni úspěšní. Nepsali 4 žáci, z Českého jazyka (záškoláctví); z Matematiky: (záškoláctví). V 2. pololetí byli všichni úspěšní. Nepsali 3 žáci z Českého jazyka i Matematiky: (2- záškoláctví+ 1 nemoc. ) Střední škola Ve střední škole byl v 1. pololetí neúspěšný z Českého jazyka 1 žák. Nepsali 4 žáci 4 (záškoláctví + 1 nemoc.) V 1. pololetí neúspěšný z Matematiky byl 1 žák. Nepsali 3 žáci z důvodu záškoláctví. Ve střední škole byl ve 2. pololetí neúspěšný z Českého jazyka 1 žák. Nepsalo 5 žáků (3 záškoláctví, 2 nemoc). Na neúspěšnost byli naši žáci zvyklí, neměli rádi školu, nechtějí se učit, nemají zájem o práci ve škole. V průběhu školního roku se učitelé zaměřují především na motivaci žáků, koncentraci pozornosti, získání je k učení. K tomu by měla přispívat i systematická domácí příprava žáků ve spolupráci s vychovateli, která je spíše zaměřena na čtení, k řešení praktických úkolů. Pololetní prověrky: Třída Předmět Počet žáků Prům. známka Procento úspěšnosti I. ČJ M 4 Nepsal 1 Neúspěšný - 1 2,7 57,5 4 Nepsal 1 Neúspěšný - 1 3,0 50 II. III. ČJ 5 2,6 60 M 5 1,8 80 ČJ M 8 Nepsali 4 2, Nepsali 3 2,

29 IV. ZV1 PV1 ZV2 ČJ 6 2,2 70 M 6 3,3 42,5 ČJ M ČJ M ČJ M Závěrečné prověrky: 7 Nepsali 2 Neúspěšný - 1 2, Nepsal 1 3, Nepsal 1 Neúspěšný - 1 3, Nepsal 1 Neúspěšný - 1 3,5 22,5 7 Nepsali 2 2, Nepsal 1 Neúspěšný - 1 2,8 55 Třída Předmět Počet žáků Prům. známka Procento úspěšnosti I. II. III. IV. ZV1 ČJ, čtení, psaní 5 2,4 65 M, počty 5 2,0 75 ČJ M ČJ M ČJ M ČJ M 5 Nepsal - 1 2, Nepsal - 1 1,5 87,5 12 Nepsal - 1 2, Nepsal - 1 2, Nepsal - 1 2, Nepsal - 1 2,3 67,5 8 Nepsali 3 Neúspěšný 0 2, Nepsali 2 Neúspěšný - 0 2,

30 PV1 ZV2 ČJ M ČJ 7 Nepsal 1 Neúspěšný Nepsal 1 Neúspěšný - 0 3,9 27,5 6 Nepsal 1 Neúspěšný - 0 3,2 45 M 6 Nepsal 1 Neúspěšný - 0 3,7 32, Závěrečné zkoušky ve střední škole, obor E/02 Zahradnická výroba Závěrečné zkoušky ve školním roce 2013/2014 ve střední škole, 2. ročník, obor E/02 Zahradnická výroba jsou připraveny dle 72 až 76 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), vyhlášky č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem ve znění vyhlášky č. 36/2014 Sb. s účinností od ZV2: Třídní učitelka Bc. Hana Haasová: Závěrečných zkoušek byli oprávněni se zúčastnit 4 žáci.závěrečná zkouška se skládala z písemné zkoušky, z praktické zkoušky z odborného výcviku a ústní zkoušky. Témata písemné a ústní zkoušky vycházeli z obsahu učiva odborných předmětů Zahradnictví, Ovocnictví a zelinářství, Sadovnictví a květinářství. Písemná zkouška se konala dne Praktická zkouška se konala dne Ústní zkouška se konala dne Komise: Předseda: Ing. Pavel Janoušek Místopředseda: Mgr. Ivana Dudková Třídní učitel: Hana Haasová Učitel odborného výcviku: Bc. Rostislav Kikal Učitel odborných předmětů: Mgr. Miloš Dvořák Odborník z praxe: Jindřich Matas, společník firmy TU-FLOR s.r.o., Kadaň Tušimice 1; Kadaň Třída Žáků Z toho hodnocení V P 5 O Třídní učitel ZV Bc. Hana Haasová Legenda: V prospěl s vyznamenáním P prospěl 5 neprospěl O povoleno opakování zkoušky Závěr: K závěrečné zkoušce byli připuštěni 4 žáci, kteří závěrečnou zkoušku úspěšně složili. 30

31 u u Jméno a o g k o l příjmení o o a l k a t Č í s l o t p r o v Č í s l 1 1 Antonín Berky 2 3 Rudolf Demeter 3 4 Eva Ficzuová 4 8 Jan Stankovič Evidenční číslo vysvědčení Evidenční číslo výučního listu AB AB AB AB AB AB AB AB Hodnocení písemné zkoušky Téma písemné práce výborný Ot. č. 1: Květinářst ví chvalitebný Ot. č. 3 Zelinářství. chvalitebný Ot. č. 1: Květinářst ví chvalitebný Ot. č. 1: Květinářst ví Hodnocení praktické zkoušky chvalitebný chvalitebný výborný výborný Téma praktické zkoušky Ot. č. 3 Pěstební prostředí rostlin Zpracování půdy, příprava záhonu pro výsev letniček. Technologie pěstování okrasných rostlin výsev letniček, ošetření po výsadbě. Ot. č. 2: Pěstební prostředí rostlin Zpracování půdy, příprava záhonu pro výsadbu zeleniny. Výsadba sazenic zeleniny, ošetření po výsadbě. Ot. č. 1: Vazačské a aranžérské činnosti vazba libovolného věnce, vazba svícnu. Ot. č. 3: Pěstební prostředí rostlin Zpracování půdy, příprava záhonu pro výsev letniček. Technologie pěstování okrasných rostlin výsev letniček, ošetření po výsadbě. Hodnocení teoretické zkoušky Téma teoretické zkoušky dobrý Ot. č. 23 Zahradnické stroje, nářadí a zařízení Zahradnické nářadí a nože, údržba strojů a zařízení. Reklamoval jste někdy nějaké zboží? Co by se mohlo reklamovat ve vašem oboru? dobrý dobrý dostatečný Ot. č. 18:_ Pěstební prostředí rostlin Půda a zahradnické zeminy. K čemu slouží bankovní účet? Ot. č. 21: Ochrana rostlin Choroby a škůdci rostlin. Proč se odvádějí daně? Ot. č. 1: Základy zahradnické botaniky morfologie rostlin. Jaké hygienické a bezpečnostní předpisy musíte při své práci dodržovat? Proč?

32 31

33 Autoevaluace oblasti Výsledky vzdělávání žáků a studentů Způsob hodnocení a klasifikace žáků je podrobně zpracován ve školních vzdělávacích programech, ve školních řádech. Pro zjišťování výsledků vzdělávání využívá vedení škol rozbor portfolia žáků, učitelů, závěry individuálních programů rozvoje osobnosti dítěte. Další poznatky získává vedení také z výsledků žáků na soutěžích. Rozbor zjištěných skutečností je pravidelně prováděn na jednání provozních porad a na závěrečné pedagogické radě. Závěry analýzy jsou využívány při tvorbě plánu práce na příští školní rok, jejich plnění je kontrolováno při hospitacích. Pro hodnocení žáků získávají učitelé podklady ústním a písemným zkoušením. Úkoly při prověrkách zadávají učitelé diferencovaně podle individuálních schopností žáků. Většina sledovaných hodin nepostrádala závěrečné shrnutí probíraného učiva a celkové hodnocení práce žáků. Laboratorní práce z chemie, fyziky a přírodopisu jsou plánovány a prováděny v návaznosti na probírané učivo. Vypracovaným protokolům věnují vyučující náležitou pozornost a vedou žáky k přesnosti a důslednosti v práci. Žáci školy se zúčastňují olympiád a soutěží žáků základních škol praktických a speciálních. Při vlastní výuce nebyl pozorován jen frontální přístup s dominancí učitele, žáci si poznatky osvojovali i formou skupinové práce a řízeného rozhovoru s vyučujícími. Celkově byli vedeni k širší aplikaci učiva i formou samostatné práce. Dostatečná pozornost je věnována písemnému projevu žáků individuálně v závislosti na postižení žáků. Ve většině hodin se projevuje snaha čas efektivně využívat a jednotlivé aktivity za sebou logicky řadit, vytčené cíle byly převážně splněny. Z didaktických principů byly dostatečně respektovány především zásady názornosti, vlastní aktivity žáků a možnosti individuálního tempa. Učitele metodicky vede zástupkyně ředitele. Interakce a komunikace se při výuce řídí pravidly jednání, jež žáci většinou akceptují, je vytvářen dostatečný prostor pro vyjádření žákova vlastního názoru. Komunikace a vyjadřování žáků jsou na úrovni postižení našich žáků, snažíme se je individuálně rozvíjet, odbourávat vulgární mluvu, agresivitu v komunikaci i v chování. Výsledky vzdělávání zjišťované školami Zjišťování výsledků vzdělávání je ve škole věnována patřičná pozornost. Zdokumentované hodnocení, které provádí vyučující, poskytuje objektivní přehled o úrovni znalostí žáků, signalizuje případné nedostatky a specifikuje opatření k odstranění zjištěných nedostatků ve znalostech učiva. Analýza zjištěných výsledků je předmětem jednání pedagogické rady. Škola sleduje v rámci svých možností také výsledky a adaptaci na nové prostředí svých absolventů přecházejících na střední školu. Vzhledem k mentálnímu postižení žáků, poruchy chování je nezbytný individuální přístup, a proto zhoršený či až nedostačující prospěch v našem zařízení jednoznačně souvisí s nepřítomností žáků záškoláctvím. Výsledky v soutěžích Každoročně se snažíme maximálně děti zapojit do soutěží, které pořádají speciální školy v okolí. Dosahujeme střídavě výborných výsledků v malé kopané, v soutěži zručnosti dílenské práce, ve vybíjené, v atletických závodech. 33

34 Možnost ověření Plán testování žáků. Zprávy testování, zprávy o přijímaných žácích. Zpráva o posunu žáka ve srovnání s jeho výsledky při příchodu do školského zařízení. Návrh opatření 1. Zaměřit se na vlastní pokrok žáka. 2. Umožnit prožít žákovi úspěch, tak aby se zlepšila jeho motivace k učení, ke zlepšování jeho výsledků. 3. DVPP zaměřit i na hledání aktivizujících metod, využívání speciálních metod, i jiných forem práce, zlepšovat kvalitu práce vyučujících. 4. Zvyšovat odbornou kvalifikaci učitelů. 5. Vést žáky k sebehodnocení, sebekontrole, vyjadřování vlastního názoru. 6. Zajistit psychosociální podmínky výuky Kontrola účinnosti opatření z minulého období hodnocení 1. Zavedení portfolia splnilo svůj účel. 2. Zavedení plánování testování žáků umožňuje i vyučujícím se zamyslet nad výsledky žáků komplexněji, porovnávat výsledky žáka v průběhu vzdělávání VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ, VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ Péče o vycházející žáky a)kariérové poradenství Hlavním cílem zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání do základního vzdělání je zprostředkovat žákům důležité znalosti a dovednosti související s jejich budoucím uplatněním ve světě práce a vybavit je kompetencemi potřebnými při rozhodování o jejich další profesní a vzdělávací orientaci a při jejich vstupu na trh práce. Vzdělávací oblast výchova k volbě povolání si klade za cíl vypěstovat u žáků dovednosti důležité při rozhodování o významných životních krocích a při plánování vlastní budoucnosti. Zaměřuje se na utváření a rozvíjení praktických dovedností a žádoucích osobních vlastností žáků, které jsou předpokladem pro jejich budoucí úspěšné začlenění do pracovního života. Připravuje žáky na přechod ze základní školy na školu střední a do světa práce, učí je optimálně posuzovat své možnosti vzhledem k požadavkům a situaci na pracovním trhu, odpovědně se rozhodovat o své budoucí profesní orientaci a pružně reagovat na případné změny v rámci svého rozhodnutí či na změny budoucí životní situace. Výchova k volbě povolání učí žáky orientovat se v důležitých profesních informacích a na základě dostupných informací se správně rozhodovat o volbě budoucího profesního zaměření a o výběru vhodného povolání. Rozšiřuje poznatky žáků o světě práce, přibližuje jim existující pracovní příležitosti i reálné možnosti uplatnění absolventů škol na trhu práce, koriguje jejich představy a očekávání ve vztahu k vybranému povolání a ukazuje jim vhodné cesty vedoucí k dosažení stanovených profesních cílů. Seznamuje je s významem osobnostních předpokladů pro výkon vybraných povolání a učí je přebírat osobní odpovědnost za vlastní rozhodování o své budoucí vzdělávací a profesní dráze. Žáci se učí poznávat a realisticky hodnotit vlastní přednosti, možnosti a omezení ve vztahu k vybraným povoláním a osvojují si strategie vedoucí k osobnostnímu a profesnímu růstu. Měli by se naučit orientovat se v různých informačních zdrojích, samostatně vyhledávat a vyhodnocovat profesní informace a služby a efektivně využívat informace důležité pro rozhodování o volbě budoucího profesního zaměření a o výběru vhodného povolání. Úspěšné 34

35 vybrání správného oboru a školy je podmíněno dobrým zvážením svých schopností, zájmů a uplatněním na trhu práce po skončení studia. Výchovný poradce a koordinátor kariérového poradenství žákům a rodičům žáků, ve spolupráci s třídním učitelem a vedením školy zajišťuje organizaci přihlašování a přestupu k dalšímu vzdělávání. Ve vzdělávací oblasti Člověk a svět práce (ŠVP); v předmětu Pracovní výchova a výtvarná výchova (ZŠS); v předmětu Občanská výchova a v odborných předmětech (SŠ) probíhá rozvoj žáků vzhledem k jejich profesnímu zaměření, sebepoznání, orientaci ve světě práce. Ve spolupráci s poradenskými zařízeními je vytvářena nabídka diagnostiky k zaměření žáka vzhledem k dalšímu vzdělávání a povolání, k dispozici jsou žákům informační materiály o středním školství a trhu práce. Výchovná poradkyně se pravidelně zúčastňuje porad vedených pro výchovné poradce PPP Chomutov. Zároveň se zúčastnila přednášky Inkluzivní vzdělávání dne , kterou zorganizovala Mgr. H. Horská s Mgr. Homolovou na její škole. Přednáška byla přínosná a plně hrazena z projektu Informační technologie proti bariérám ve vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Údaje o přijímacím řízení ke studiu střední školy od Údaje o přijímacím řízení do střední školy při Výchovném ústavu, dětském domově se školou, základní škole, střední škole a školní jídelně, Místo C/02 Praktická škola dvouletá (ŠVP Praktické vaření), který je zpracován v souladu s RVP Praktická škola dvouletá. Předpokládaný počet přijatých uchazečů: 6. V 1. kole podalo 0 uchazečů přihlášku na obor C/02 Praktická škola dvouletá ŠVP Praktické vaření. Daný obor se od neotevře E/02 Zahradnická výroba (ŠVP Zahradnická výroba), který je zpracován v souladu s RVP Zahradnická výroba. Předpokládaný počet přijatých uchazečů: 8. V 1. kole podalo 8 uchazečů přihlášku na obor E/02 Zahradnická výroba. Dle stanovených kritérií bylo přijato 8 žáků. 1 žák neodevzdal zápisový lístek. Ve 2. kole přijímacího řízení byl předpokládaný počet přijatých uchazečů 1. Dle stanovených kritérií byl přijat 1 žák E/01 Provozní služby (ŠVP Provozní služby), který je zpracován v souladu s RVP Zahradnická výroba. Předpokládaný počet přijatých uchazečů: 8. V 1. kole podalo 8 uchazečů přihlášku, dle stanovených kritérií bylo přijato 8 žáků. Ve 2. kole přijímacího řízení byl předpokládaný počet přijatých uchazečů 1. Dle stanovených kritérií byl přijat 1 žák. Od budeme vyučovat v našem školském zařízení ve střední škole podle dvou školních vzdělávacích programů v denní formě vzdělávání: obor E/02 Zahradnická výroba a obor E/01 Provozní služby. Údaje o přijímacím řízení žáků našeho školského zařízení končících povinnou školní docházku do 1. ročníku středních škol Všech 13 žáků základní školy, kteří končí povinnou školní docházku podalo přihlášky v 1. kole přijímacího řízení do 1. ročníku střední školy. 3 žáci základní školy podali přihlášku a byli přijati do 1. ročníku na civilní střední školy. 2 žáci na Střední školu technickou, gastronomickou a automobilní, Chomutov, přísp. org. Pražská 702; Chomutov, obor E/01 Opravářské práce. 35

36 1 žák na - Střední školu obchodu, řemesel, služeb a základní školu, Ústí nad Labem, Keplerova 7, přísp. org, Ústí nad Labem, obor E/01 Stravovací a ubytovací služby (ŠVP Kuchařské práce). 10 žáků základní školy podalo přihlášku a bylo přijato v 1. kole přijímacího řízení na střední školu při školském zařízení Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola, střední škola a školní jídelna, Místo 66 do oboru E/02 Zahradnická výroba 8 žáků a 2 žáci byli přijati do oboru E/01 Provozní služby. 3 žáci střední školy (A. Berky, J. Bureš, D. Němec) podali přihlášku a byli přijati do 1. ročníku na civilní střední školy: 1 žák do oboru E/01 Stravovací a ubytovací služby ve Střední průmyslová škole a Střední odborná škole gastronomie a služeb, Most, příspěvková organizace. 1 žák do oboru H/01 Kuchař číšník v Integrovaná škole Rakovník, Na Jirkově 2309; Lubenská 2309; Rakovník,. 1 žák do oboru E/01 Malířské a natěračské práce ve Střední škole lodní dopravy a technických řemesel, Děčín VI Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Do škol byli do konce r přijímáni žáci na základě doporučení územně příslušného diagnostického ústavu. Jedná se o žáky se speciálně vzdělávacími potřebami, se soudně nařízeným předběžným opatřením, ústavní nebo ochrannou výchovou. Přijímání žáků probíhá v souladu s platnými právními předpisy. V současnosti umisťuje děti do zařízení přímo příslušný okresní soud na základě doporučení místně příslušného OSPODu. Evidence žáků se SVP je vedena detailně, každá odchylka je zaznamenávána do denního záznamníku žáka, který poskytuje ucelený a velmi podrobný přehled o chování a vzdělávání jednotlivce. Rizika neúspěšnosti žáků jsou minimalizována vhodnými intervencemi ve výuce, podporou ze strany vedení a všech pedagogických pracovníků. Vzhledem k tomu, že jsme specifickým pracovištěm, je důležitá koordinace s dalšími institucemi (oddělení péče o dítě, příslušní kurátoři dětí, poradenská zařízení, atd.), která participují v péči o dané žáky. Výchovná poradkyně je s nimi v úzkém spojení a zároveň spolupracuje se sociálními pracovnicemi zařízení. Pozornost věnuje poruchám chování, poskytování odborné konzultace učitelům, vede individuální poradnu pro žáky. Výchovná poradkyně dále sleduje v rámci hospitací, práce s žáky v hodinách, o přestávkách, při konfliktech, při akcích školy, v jednotlivých rozhovorech s žáky, učiteli i vychovateli využívání speciálně pedagogických metod a postupů, forem práce, využívání kompenzačních, rehabilitačních a učebních pomůcek, speciálních učebnic a didaktických materiálů, které odpovídají vzdělávacím potřebám žáků. Výchovná poradkyně zajistila v letošním roce 11 nových psychologických vyšetření žáků ZŠ v SPC Měcholupy a zároveň případně zastoupila zákonné zástupce při vyšetření dětí, když předem zajistila souhlasy zákonných zástupců s vyšetřením, souhlasy zákonných zástupců se závěry a s doporučením vyšetření. V letošním roce 2x SPC Měcholupy naše školské zařízení navštívilo a provedlo svá psychologická a speciálně pedagogická vyšetření na místě. 36

37 Do našeho zařízení v průběhu šk. roku 2013/2014 pravidelně za žákem dojížděla Mgr. Tvrzová - logoped (9 návštěv), která intenzivně spolupracuje s třídní učitelkou Mgr. D. Kuchařovou na nápravě řeči s žákem základní školy praktické. Žák umí vytvořit jednotlivé hlásky, úkolem všech pedagogů je již upevnění výslovnosti daných hlásek v mluvené řeči Řešení výchovných problémů ve školách Výchovná poradkyně zabezpečila v součinnosti s preventistkou rizikového chování besedy pro žáky, zaměřuje se na šikanu, vulgaritu žáků, snížení útěkovosti (neomluvené absence), na pozitivní klima ve škole, ve třídách a zároveň tak na bezpečnost žáků i učitelů. V letošním roce byla její práce zaměřena na práci se třídou, práci ve školním parlamentu, práci třídního učitele, a především práci s učitelem či vychovatelem. Bylo zapotřebí velice intenzivně diskutovat a vést k prevenci rizikového chování nového učitele, ale i dalších učitelů. Zaměření bylo především na prevenci, ale samozřejmě i na důsledné pedagogické řešení konfliktů, agresivního chování žáků. V letošním školním roce se nejčastěji mluvilo o chování některých žáků, o hledání nápravy nejen ze strany učitelů, ale i ze strany spolužáků. Děti samy navrhovaly možné způsoby nápravy a pomoci. V minulých letech došlo díky prevenci i provedeným opatřením ke snížení útěkovosti ze školy, ale v letošním roce opět počet útěků ze školy stoupl, to bylo dáno nedostatečnou prevencí nového učitele. Učitel byl veden k prevenci vedením školy, ale i třídními učiteli. Výchovná poradkyně opakovaně připomínala pedagogická opatření, která mají zabránit podobným útěkům. Strategie se vyplatila jako v jiné roky, podobný útěk se v průběhu školního roku již nekonal. a)útěky ze školy V posledních letech jsme řešily problémy nejen s kázní, ale především s motivací žáků, žáci vykazovali malé studijní úsilí. Byla vypracována opatření pro zvýšení motivace žáků, práce se třídou pomoc třídy s jednotlivci, kteří narušují výuku. Pedagogové sledují moderní trendy ve výuce, mění metody i formy práce s dětmi se speciálně vzdělávacími potřebami. Z daného důvodu byly zakoupeny i 3 interaktivní tabule s dataprojektory do tříd, byly provedeny rozhovory s vyučujícími, zajištěno další vzdělávání pedagogů v této oblasti práce s agresivními žáky, s problémovými žáky. Je zcela patrné, že se motivovanost žáků zlepšila, tím došlo k zefektivnění výuky. Výchovná poradkyně provedla dotazníkové šetření klimatu ve třídách s žáky, zároveň provedla rozhovor s jednotlivými žáky, s třídou, s třídními učiteli, s kmenovými vychovateli, tak aby došlo k nápravě zjištěných okolností. Dotazník jistě posloužil k uvědomění si silných a slabých stránek jednotlivých tříd, vyhodnotil největší problémy třídy, problémové jedince. S výsledky šetření byli seznámeni učiteli na provozní poradě. Následným cílem bylo najít opatření ke zlepšení či udržení stavu. b)zápisy v pedagogickém deníku 37

38 Třída Ročník Zápisy agresivní projevy chování, odmítání výuky, odmítání uposlechnutí ped. pracovníka, vulgarita, fyzické napadení, slovní napadání, kouření, nesnášenlivost se spolužáky, netolerance, aj. I. Třída základní školy speciální 7., 9. a 10 r. 8 Převážne M.B. Pochvaly 5-za reprezentaci školy, aktivitu při pracovních činnostech). II. Třída základní školy praktické 5. a 6.r. III. Třída základní školy praktické 7.,8.r xM.L.(agresivní projevy napadání dospělých nejen slovní,napadání spolužáků slovní i fyzické, rozhazování věcí a rozbíjení ve třídě, krádeže) řešeno pedopsychiatrem, následně léčením v DPL Opařany, 12xL.H.(slovní i fyzické konflikty se spolužáky, odmítání výuky, vulgarity 8xA.H.(problémy s přijmutím hodnocení). 14 Převážně řešen F.R. odmítání výuky, nedodržování pravidel, fyzický kontakt se spolužáky, problémy s přijmutím hodnocení chování. Ve třídě řešeno 2x v roce porušení zákazu kouření (4 žáci). Ve třídě řešeny útěky. 29 Nejčastěji chválen 9x Peter, 7x Herák. 14 Nejčastěji za reprezentaci školy 38

39 IV. Třída základní školy praktické 8.a 9.r. 11 Ve třídě řešeno odmítání hodnocení, neustálá diskuse s vyučujícím Kouření Lavička. 16 Nejčastěji za reprezentaci školy, aktivní práci v pracovních činnostech. ZV1 ZV2 PV1 Třída střední školy, obor Zahradnická výroba - 1. r. Třída střední školy, obor Zahradnická výroba - 1. r. Třída střední školy, obor Praktická škola dvouletá 1.r. 10 Převážně řešeno: fyzické napadení spolužáka, odmítání výuky. 17 Převážně řešen v 1. pol. J.S. sebepoškozování, odmítání výuky. agresivní chování rozbíjení věcí, lhaní. 14 Nejčastěji řešeno: agresivní chování vůči spolužákům, vulgarita.dále ve třídě řešeno odmítání výuky, nedodržování pravidel 32 Převážně za práci při odborném výcviku.. 40 za práci při odb. výcviku. Všechny zápisy byly prodiskutovány s výchovnou poradkyní, s vychovateli, s vedením školy. Bylo zajištěno opatření nápravy. V letošním roce žádalo vedení od preventistky rizikového chování vyšší zapojení do řešení rizikového chování, prevence i pohovory s vyučujícími. Dále řešeno hodnocení chování vyučujícími a muselo být nastaveno a důsledně kontrolováno. Dále zapojila výchovná poradkyně do prevence a řešení rizikového chování žáků i více třídní učitele. V letošním roce proběhlo minimálně 40 dalších setkání učitelů, některých žáků s výchovnou poradkyní. Velmi často se muselo řešit chování žáků opakovaně i se sociální pracovnicí, s kmenovým vychovatelem, s vedoucí vychovatelkou i etopedem zařízení. Dětským psychiatrem byla doporučena hospitalizace dvou žáků v psychiatrických léčebnách. Policií ČR řešeno úmyslné ublížení na zdraví mezi žáky ve výuce. Třídní učitelé hovořili s žáky na třídnických hodinách o atmosféře v zařízení. Zaměřili se především na tato témata: dodržování školního řádu slušné chování zdravení dospělých. hodnocení chování. návštěvy tříd hlavně o malých přestávkách a tehdy, pokud jde žák na WC krádeže, záškoláctví, útěky ze školy porušování zákazu kouření 6 39

40 agresivní chování vůči spolužákům fyzické napadení, verbální vulgární vyjadřování agresivní chování vůči dospělým - fyzické napadení, verbální vulgární vyjadřování ničení majetku zdravá výživa pití mléka, příliš sladkých nápojů. zástupci tříd si připravovali na parlament hodnocení těchto jevů za třídu c)prevence rizikového chování Zhodnocení Minimálního preventivního programu na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program vychází z metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízení čj. 2029/ ze dne a směrnice k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízení čj. VÚM 155/2012/IDu. Primární prevence rizikového chování u žáků v působnosti MŠMT se zaměřuje prioritně na předcházení rozvoje rizik, které směřují zejména k následujícím rizikovým projevům v chování dětí a mládeže: Interpersonální agresivní chování - agrese, šikana, kyberšikana a další rizikové formy komunikace prostřednictvím multimedií, násilí, intolerance, antisemitismus, extremismus, rasismus a xenofobie, homofobie Delikventní chování ve vztahu k hmotným statkům vandalismus, krádeže, sprejerství a další trestné činy a přečiny Záškoláctví a neplnění školních povinností Závislostní chování - užívání všech návykových látek, netolismus, gambling Rizikové sportovní aktivity, prevence úrazů Rizikové chování v dopravě, prevence úrazů Spektrum poruch příjmu potravy Negativní působení sekt Sexuální rizikové chování Na zařízení pracuje školní metodik prevence Mgr. Lenka Samcová, která zkoordinovala přípravu Minimálního preventivního programu a jeho zavádění ve školském zařízení, podle aktuálních potřeb a podmínek programu inovovala, podílela se na jeho realizaci a vyhodnotila jeho účinnost. Velice dobře se osvědčila spolupráce preventistky se zástupkyní ředitele, která je zároveň i výchovnou poradkyní, a která se též zúčastnila přípravy Minimálního preventivního programu. Nárůst různých forem rizikového chování, včetně zne-užívání návykových látek v populaci mládeže a dětí školního věku, se stává celospolečenským problémem. I v letošním školním roce zůstalo základním principem preventivní strategie na naší škole osvojování základních kompetencí v oblasti zdravého životního stylu a prevence a rozvoj dovedností, které vedou u dětí a mládeže k odmítání všech druhů sebedestruktivního chování, projevů agresivity a porušování zákona. Minimální preventivní program v této podobě je výsledkem upravování, zkoušení a zdaleka se nedá považovat za ukončený nebo definitivní. Každý další školní rok přináší nové podněty a nápady a na základě zkušeností hledáme pokud možno efektivní cesty vedoucí ke zkvalitnění vlivu na naše žáky. Za velmi důležitou oblast považuji prohlubování komunikačních dovedností mezi učitelem, vychovateli a žákem, popř. s rodiči na posilování sebevědomí, sebeúcty a vzájemné úcty, řešení konfliktů, překonávání překážek, boj proti nudě = smysluplné využívání volného času. 40

41 Domnívám se, že žádný univerzální recept na tento složitý společenský problém neexistuje, nicméně všechny cesty, které formují psychicky zdravou osobnost a vedou dítě k odmítavému postoji, je třeba zkusit a teprve čas ukáže, jaké přinesou změny. Cílem Minimálního preventivního programu je ve spolupráci se všemi pedagogickými pracovníky, ale i se zaměstnanci našeho školského zařízení, s rodiči formovat takovou osobnost žáka, která je s ohledem na svůj věk schopná orientovat se v dané problematice, zkoumat ji, ptát se, dělat rozhodnutí, která si bude vážit svého zdraví, bude umět nakládat se svým volným časem a zvládat základní sociální dovednosti. Hlavní podíl na dalším rozvíjení znalostí a dovedností související s prevencí rizikového chování spočívá v samostudiu všech pedagogických pracovníků a především školního metodika prevence. Pro pedagogy podílející se na realizaci Minimálního preventivního programu je metodickým pomocníkem školní metodik prevence, který pro ně vyhledává nové informace a podněty. Další vzdělávání bude odvislé od aktuální nabídky. Cílová skupina: Děti výchovného ústavu, dětského domova se školou a žáci základní a střední školy. V zařízení se práce s jedincem pohybuje častěji na úrovni sekundární prevence. Náplň vlastní výchovné činnosti se tady do vysoké míry kryje s požadavky prevence rizikového chování. Provázanost školy a výchovné skupiny tvoří ucelenou linii směrování jedince požadovaným směrem. Prevenci ve zmiňovaném prostředí dělíme na konkrétní opatření detekci a na výchovná opatření. I. a II. stupeň ZŠ Práce na obou stupních základní školy je velice náročná s ohledem na charakteristiku žáků našeho školského zařízení (děti s nařízenou ústavní výchovou, uloženou ochrannou výchovou či předběžným opatřením a navíc s žáky se speciálními potřebami s lehkým a středním mentálním postižením). Práce na druhém stupni koordinuje třídní učitel, tak aby byla probrána všechna témata, ale nedocházelo k jejich překrývání a přesycení žáků informacemi. S tématy z oblasti prevence se pracuje v předmětech občanská výchova, informatika, rodinná a zdravotní výchova, a věcné učení. K práci s tématy učitelé využívali metod výkladu, samostatné práce, práce s médii, projektového vyučování, skupinové práce, hraní rolí, práce s materiálem, besed, přednášek. Střední škola Primární prevence žáků střední školy je učiteli probírána hlavně v předmětech občanská výchova, základy společenských věd a rodinná a zdravotní výchova. K práci s tématy lze využít metod výkladu, samostatné práce, práce s médii, projektového vyučování, skupinové práce, hraní rolí, práce s materiálem, besed, přednášek. Výchovné působení na studenty během vyučování probíhá v jednotlivých předmětech, kde rozhodujícím prvkem úspěšnosti jsou pedagogové, kteří svou erudicí i svými životními postoji manifestují přirozenou cestou hodnoty, potřebné při výchově studentů k pozitivním životním postojům, ke zdravému životnímu stylu Cíl Žáci by před opuštěním ZŠ a SŠ měli znát a umět: pojmenovat základní návykové látky 41

42 42 znát jejich účinky na lidský organizmus orientovat se v problematice závislosti znát základní právní normy vědět, kde jsou kontaktní místa pro danou problematiku posilovat své sebevědomí správně se rozhodovat, odmítat zaujímat zdravé životní postoje orientovat se v problematice sexuální výchovy bránit se různým formám násilí, vědět, kde hledat pomoc zvládat základní sociální dovednosti Pomocí odborných besed a filmů k dané tématice jsou děti neustále upozorňovány na důsledky rizikového chování a o jednotlivých poučeních jsou zápisy v třídních knihách (viz tabulka). Cílem našeho programu je pozitivní změna klimatu ve škole, minimalizace kázeňských problémů žáků, projevů šikany, počtu kouřících žáků a žáků zneužívajících další návykové látky, zlepšení motivace žáků i pedagogů a pozitivní změny ve vztazích učitel žák, žák žák, učitel učitel. Cílem je také motivovat učitele k aktivnímu zapojení se do realizace programu ve svých hodinách i na neformální bázi při komunikaci se žáky, ke spolupráci s kolegy a k vzájemné informovanosti o chování žáků. Dalším velmi důležitým momentem je program na budování zdravého klimatu nejen ve škole, ale především v každé třídě, což je v kompetenci každého třídního učitele. Naším cílem je také vést žáky ke zdravému sebevědomí, správnému sebehodnocení, stanovení si reálných cílů v životě, k poznání sebe sama, k zvládání stresů, k dovednostem řešit své problémy bez pomoci léků a jiných návykových látek, apod. K tomuto cíli využíváme různých metod aktivního sociálního učení, individuálního přístupu k žákům, atd. Dále se zaměřuje na širokou nabídku volnočasových aktivit na naší škole. V letošním školním roce jsme ve škole několikrát řešili problémy v oblasti šikany (fyzická, slovní, schovávání věcí,..), slovního a fyzického napadání (nejen žáků vůči sobě navzájem, ale i žáka vůči dospělému řešeno Policií ČR), vulgarity, kouření a útěků. VÚ, DDŠ, ZŠ, SŠ a ŠJ, Místo 2013/2014 Základní škola Střední škola Celkem Školní metodik prevence se pravidelně zúčastňoval setkání metodiků prevence škol okresu Chomutov v PPP, odkud do školy přinášel nejen mnoho nových poznatků a kontaktů, ale i materiálů, které se následně využívaly při výuce. Kromě jiných materiálů škola bezplatně h o d i n ě. V y r u š o v á n í p ř i N a p a d e n í u č i t e l e. K o u ř e n í v e š k o l e. T H C. c h o v á n í. J i n é n e v h o d n é L h a n í. n a p a d e n í ž á k a. S l o v n í a f y z i c k é N i č e n í m a j e t k u. v y j a d ř o v á n í. V u l g á r n í S e b e p o š k o z o v á n í. O d m í t á n í v ý u k y. D r z o s t. P o k u s o ú t ě k. Ú t ě k. K r á d e ž

43 získala DVD Mezi stěnami týkající se šikany na škole nejen z PPP v Chomutově, ale i z Úřadu vlády v Praze. Zároveň si školní metodik prevence doplnil vzdělání k výkonu své funkce. V PPP Teplice se zúčastnil kurzu Studium k výkonu specializovaných činností - METODIK PREVENCE. Kurz byl zaměřen na získání teoretických znalostí, osvojení praktických dovedností a zkušeností potřebných pro výkon funkce školního metodika prevence. Obsah kurzu naplňuje požadavky vyhlášky č.317/2005 Sb. 9c) standardu DVPP studium k výkonu specializovaných činností prevence rizikových forem chování. Byl určen pro metodiky prevence PPP, školní metodiky prevence, třídní učitele 1. a 2.st. ZŠ a SŠ, VOŠ a gymnázií. V letošním školním roce se naše škola přihlásila do programu Zdravá Pětka. Zdravá Pětka je unikátní celorepublikový vzdělávací program pro základní i mateřské školy. Je zaměřen na zdravý životní styl, především v oblasti zdravého stravování. Lektoři Zdravé Pětky seznamují žáky v rámci dvouhodinového bloku zábavnou a interaktivní formou se zásadami zdravého stravování. Cílem hodiny je motivovat děti k automatickému přijetí zásad zdravé výživy a jejich přirozené implementaci do životního stylu. Nadační fond Albert poskytuje školám vzdělávací program zdarma a přihlásit se může každá základní škola prostřednictvím registračního formuláře. Naše škola již zaslala předobjednávku na příští školní rok na program Párty se Zdravou Pětkou. Minimálně 3x ročně (školní rok) se vedení školy společně s metodikem prevence schází se zástupci jednotlivých tříd na Parlamentu. Zde jsme s žáky řešili mnoho problémů např. chování ve třídě, vulgární vyjadřování, interpersonální agresivní chování, útěkovost, pomoc slabším spolužákům, vztahy žáků nejen k sobě, ale i k dospělým. Žáci měli i různé požadavky (např. větší svačiny místo sladkých svačin radši chleba, možnost sprchování po praxi, ). Vše bylo dle možností našeho zařízení ve spolupráci s vedením školy a kuchyně zajištěno. Všichni učitelé po celý rok zapisují do sešitu, který visí ve sborovně, veškeré aktivity konané ve škole nebo mimo ni v rámci prevence rizikového chování (viz. tabulka níže): Použité zkratky: ZŠ Základní škola, I. Základní škola speciální, II., III., IV. Základní škola praktická SŠ Střední škola Praktická škola dvouletá, Zahradnická výroba OV Občanská výchova RV Rodinná výchova RZV Rodinná a zdravotní výchova ZSV Základy společenských věd VZ Výchova ke zdraví VP Výživa a příprava pokrmů I Informatika ČAS Člověk a společnost ČJL Český jazyk a literatura MĚSÍC TŘÍDA PŘEDMĚT UČIVO, BESEDY, PROJEKTY, FILMY, 43

44 Září SŠ ZŠ IV. ZŠ III. ZŠ II. ZŠ I. SŠ ZSV TV ZSV RV TV OV RZV OV OV ČAS VZ Rasy, národy, národnosti. Význam pohybu pro zdraví. Šikana a násilí. Mezilidské vztahy. Vystupování a chování ve společnosti. Šikana. Zneužívání dětí. Význam pohybu pro zdraví. Záškoláctví. Sexuální dospívání a reprodukční zdraví. Záškoláctví. Záškoláctví. Mezilidské vztahy ve společnosti. Rovnoprávné postavení mužů a žen. Zdravý způsob života a péče o zdraví: otužování, ochrana před přenosnými a nepřenosnými chorobami. Režim dne zásady zdravého stravování. Vliv životních podmínek a způsobu stravování na zdraví. Specifické druhy výživy. Poruchy příjmu potravy. Říjen SŠ TV ZSV Činitelé ovlivňující výživu a stravovací návyky. Rizikové chování. Pohybové aktivity. Partnerské vztahy. Lidská sexualita. Záškoláctví. Trestní právo. Trestní odpovědnost. Tresty a ochranná opatření. Záškoláctví. 44

45 RV VZ ZSV RV TV RZV RZV ČAS VP Sexuální výchova sexuální život. Předčasný pohlavní styk. Plánované rodičovství. Antikoncepce. Rizikové faktory poškozující zdraví. Příčiny a důsledky závislostí. Záškoláctví. Pohlavně přenosné choroby. Nebezpečí sexuálního zneužívání. Partnerské vztahy. Lidská sexualita. Podpora zdraví a její formy odpovědnost jedince za zdraví (rizika spojená s kouřením, alkoholem a drogami). Psychohygiena hledání pomoci při potížích (centra specializované pomoci). Sexuální dospívání a reprodukční zdraví prevence rizikového chování. Předčasná sexuální zkušenost. Rovnocennost a rovnoprávnost národnostních menšin. Projevy xenofobie, rasismu a intolerance. Současné extremistické skupiny mládeže. Poruchy příjmu potravy. Organismy a látky poškozující lidské zdraví rizikové chování, rizikové faktory poškozující zdraví, odpovědnost za své zdraví, prevence úrazů, nemocí, civilizační choroby, projevy a příznaky běžných nemocí, antikoncepce. Příčiny a důsledky závislostí. Režim dne. Tělesná hygiena, zásady osobní a intimní hygieny. Otužování. Význam pohybu pro zdraví. Relaxační techniky. ZŠ IV. ZŠ III. ZŠ I. SŠ 45

46 Listopad SŠ ZŠ IV. RV VZ TV ZSV RZV Těhotenství. Prevence před pohlavně přenosnými chorobami. Duševní zdraví a rozvoj osobnosti. Rizikové faktory poškozující zdraví. Kriminalita páchaná na mladistvých a dětech. Drogové závislosti. Nevhodné využití volného času. Rizikové chování pojem a druhy agrese, šikana, záškoláctví, kriminalita, prostituce, rasismus, gambling, zneužívání návykových látek, týrání, zneužívání syndrom CAN. ZŠ III. RZV ZŠ II. ZŠ I. SŠ OV OV ČAS VP RZV Antikoncepce, těhotenství a rodičovství mladistvých, poruchy pohlavní identity. Bezpečné způsoby chování nemoci přenosné pohlavním stykem, HIV/AIDS, hepatitidy. Lidská práva týrané a zneužívané dítě. Prevence rizikového chování syndrom CAN. Mezilidské vztahy ve společnosti. Základní lidská práva. Práva dítěte a jejich ochrana. Týrání a zneužívání dětí. Šikana. Diskriminace. Nápoje rozdělení nápojů. Škodlivost a závislost. Infekční choroby a pohlavně přenosné choroby způsoby šíření nákazy, kapavka, syfilis, AIDS prevence. Ochrana před přenosnými i nepřenosnými chorobami, chronickým onemocněním a úrazy, bezpečné způsoby chování (nemoci přenosné pohlavním stykem, HIV/AIDS, hepatitidy). Chování v situacích úrazu a život ohrožujících stavů (úrazy v domácnosti, při sportu, na pracovišti, v dopravě). Civilizační choroby zdravotní rizika, preventivní a lékařská péče. Význam pohybu pro zdraví pohybový režim, pohybové činnosti, rekreační sport. Ochrana před přenosnými chorobami. HIV, AIDS. TV VZ 46

47 Prosinec ZŠ IV. ZŠ II. ZŠ I. SŠ ZŠ III. RZV OV OV ČAS RZV VZ RV ZSV VZ RV RZV OV Autodestruktivní závislosti zdravotní a sociální rizika. Zneužívání návykových látek (alkohol, drogy, tabák). Patologické hráčství. Multikulturní výchova Rovnoprávné postavení žen a mužů. Syndrom týraných a zneužívaných dětí. Kriminalita, delikvence. Kriminalita a delikvence. Volnočasové aktivity. Nevhodné využívání volného času. AIDS. Partnerské vztahy. Světový den boje proti AIDS. Protiprávní jednání, trestná činnost mládeže. Alkohol, kouření. Plánované rodičovství. Těhotenství, porod. Režim dne, aktivní činnost, odpočinek. Rizika spojená s kouřením, alkoholem, drogami. SŠ Celá škola VZ Multikulturní výchova Rovnoprávné postavení žen a mužů. Partnerské vztahy, plánované rodičovství. Těhotenství, porod. Dětství, puberta, dospívání: tělesné změny. Sexuální dospívání, prevence rizikového sexuálního chování. Antikoncepce, těhotenství. Projektový den Čím budu? volba povolání. Projektový den Vánoce. Celá škola 47

48 Leden ZŠ II. SŠ ZŠ III. OV ZSV VZ RV VZ RZV Projevy xenofobie, rasismu, intolerance. Domácí násilí. Kriminalita a delikvence. Alkohol, kouření. Promiskuita. Sexuální poruchy. Péče o dítě. Práva dítěte. Sexuální úchylky. Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence civilizační choroby zdravotní rizika, preventivní lékařská péče. Kriminalita, delikvence, šikana. Promiskuita, sexuální poruchy a úchylky. Vztahy ve dvojici kamarádství, přátelství, láska, partnerské vztahy, manželství a rodičovství. OV ZŠ III. RZV Vztahy a soužití v prostředí rodiny, školy, vrstevnické skupiny. Ochrana před nemocemi a odpovědnost za své zdraví. 48

49 Únor ZŠ II. SŠ ZŠ I. OV ZSV TV VZ Rizikové sexuální chování, pohlavní choroby, AIDS. Zdravý životní styl. Rizikové sexuální chování, pohlavní choroby, AIDS. Zdravý životní styl. Lidská práva, jejich obhajování a možné zneužívání, veřejný ochránce práv. Rizikové sexuální chování, pohlavní choroby, AIDS. Prevence úrazů, nemocí a rizik ohrožujících zdraví. Změny v životě člověka. Dětství, puberta, dospívání: tělesné změny. Sexuální dospívání, antikoncepce, těhotenství. Stres a jeho vztah ke zdraví kompenzační, relaxační a regenerační techniky k překonávání únavy, stresových reakcí a k posilování duševní odolnosti. Zdravý způsob života a péče o zdraví. Tělesná a duševní hygiena výživa, význam pohybu pro zdraví. ZŠ III. RZV Březen SŠ TV VZ ČJL Partnerské vztahy, lidská sexualita Promiskuita, sexuální poruchy a úchylky. Eva Kantůrková Přítelkyně z domu smutku. ZŠ II. OV 49

50 SŠ ZŠ II. ZSV TV OV Celá škola Celá škola Vandalismus. Nevhodné využívání volného času. Patologické hráčství, gemblerství. Extremismus mládeže. Lidská sexualita. Vandalismus. Nevhodné využívání volného času. Promiskuita, sexuální poruchy a úchylky. Projektový den Barevný svět. Přednáška Virové záněty jater. Rizikové chování. Zdravotní a sociální rizika zneužívání návykových látek. Skryté formy a stupně individuálního násilí a zneužívání, sexuální kriminalita. Šikana a jiné projevy násilí. Formy sexuálního zneužívání dětí. Komunikace se službami odborné pomoci praktické dovednosti. Záškoláctví. Zásady osobní, intimní a duševní hygieny. ZŠ I. VZ ZŠ III. ČAS RZV 50

51 Psychohygiena sociální dovednosti pro předcházení a zvládání stresu, hledání pomoci při problémech. Seberegulace a sebeorganizace činností a chování zvládání problémových situací, sebeovládání, sebekontrola. Duben SŠ ZŠ I. ZŠ II. ZŠ III. ZŠ I. ZSV VZ VZ OV OV ČAS VZ Politický radikalismus a extremismus, aktuální česká politická scéna a její symbolika. Mládež a extremismus. Zásady jednání v situacích osobního ohrožení za mimořádných situací základní úkoly ochrany, přivolání pomoci. Autodestruktivní závislosti zdravotní a sociální rizika zneužívání návykových látek. Trestněprávní problematika návykových látek. Trestná činnost mládeže. Vhodné využití volného času, vandalismus. Projevy xenofobie, rasismu a intolerance. Současné extremistické skupiny mládeže (pravicový a levicový extremismus). Pomáhající organizace, instituce zdravotní péče výhova proti kouření. Člověk a volný čas. Nevhodné využití volného času. Pomáhající organizace. Výchova proti kouření zdravotní následky kouření, ekonomické dopady kouření, způsoby odmítání nabídky tabákových výrobků; reklama tabákového průmyslu; ochrana proti pasivní expozici; pomoc kuřákům při odvykání kouření. Člověk a volný čas, kultura, sport, volnočasové aktivity, nevhodné využívání volného času. Prevence rizikového chování. Nebezpečí návykových látek. Výživa a zdraví zásady zdravého stravování, vliv životních podmínek a způsobu stravování na zdraví, specifické druhy výživy. Režim dne. Poruchy příjmu potravy mentální anorexie a bulimie. Kriminalita, delikvence. Komunikace se službami odborné pomoci praktické dovednosti. ZŠ III. RZV 51

52 Květen SŠ ZŠ II. SŠ ZŠ III. ZŠ I. ZSV OV ZSV OV VZ Šikana a násilí. Šikana film Mezi stěnami. Výchova proti kouření. Projevy xenofobie, rasismu a intolerance. Soužití s příslušníky jiných národností a etnik. Rizikové sexuální chování, pohlavní choroby, AIDS. Zdravý životní styl. Prevence poradenská činnost. Podpora zdraví a její formy prevence a intervence, působení na změnu kvality prostředí a chování jedince, odpovědnost jedince za zdraví. Autodestruktivní závislosti zdravotní a sociální rizika zneužívání návykových látek Trestněprávní problematika návykových látek Současný svět: bohaté a chudé země, velmoci. Ohniska napětí v soudobém světě. Globalizace. SŠ ZSV 52

53 Červen SŠ ZŠ I. ZŠ II. VZ VZ OV 1. pomoc základy 1. pomoci, zásady při poskytování 1. pomoci. Komunikace s vrstevníky a neznámými lidmi, pohyb v rizikovém prostředí, konfliktní a krizové situace. Dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví bezpečné prostředí ve škole, ochrana zdraví při různých činnostech. Integrovaný záchranný systém tísňová volání. Výchova proti kouření zdravotní následky kouření, ekonomické dopady kouření, způsoby odmítání nabídky tabákových výrobků, reklama tabákového průmyslu, ochrana proti pasivní expozici, pomoc kuřákům při odvykání kouření. Nebezpečí drog, drogové závislosti, zneužívání anabolik, patologické hráčství. Škodlivost alkoholu zvýšení znalosti o negativních účincích vyrovnání se s úzkostí, strachem či smutkem. Výchova proti kouření zdravotní následky kouření, ekonomické dopady kouření, způsoby ZŠ III. OV 53

54 SŠ ZSV RZV odmítání nabídky tabákových výrobků; reklama tabákového průmyslu; ochrana proti pasivní expozici; pomoc kuřákům při odvykání kouření. Nevhodné využívání volného času. Vandalismus. Nebezpečí drog. Drogové závislosti, zneužívání anabolik, patologické hráčství. Škodlivost alkoholu zvýšení znalosti o negativních účincích vyrovnání se s úzkostí, strachem či smutkem. Upozornění dospívající mládeže na nebezpečí kombinace alkoholu a jiných psychoaktivních látek (užití více různých návykových látek), souvislost mezi užíváním alkoholu a tabáku a nelegálních drog. Globální problémy. Nebezpečí nesnášenlivosti a terorismu ve světě. Vandalismus. Nebezpečí drog. Drogové závislosti, zneužívání anabolik, patologické hráčství. Škodlivost alkoholu zvýšení znalosti o negativních účincích vyrovnání se z úzkostí, strachem či smutkem. Upozornění dospívající mládeže na nebezpečí kombinace alkoholu a jiných psychoaktivních látek (užití více různých návykových látek), souvislost mezi užíváním alkoholu, tabáku a nelegálních drog). První pomoc základy první pomoci, zásady při poskytování první pomoci. Komunikace s vrstevníky a neznámými lidmi, pohyb v rizikovém prostředí, konfliktní a krizové situace. Dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví bezpečné prostředí ve škole, ochrana zdraví při různých činnostech. Integrovaný záchranný systém tísňová volání. 54

55 3.11.ŠKOLNÍ PARLAMENT Školní parlament umožňuje prostor pro zapojení žáků do života školy, podporuje zodpovědnost žáků za vlastní vzdělávání. Organizační struktura školního parlamentu umožňuje všem žákům podílet se na životě školy formou návrhů a připomínek k různým aspektům provozu. Zástupci žáků ve školním parlamentu se setkávají, přednášejí návrhy žáků ke vzdělávacímu procesu, prostředí, vzájemnému soužití ve škole. Společně je projednávají, vyjadřují se k nim a realizují potřebná opatření. Školní parlament dává podněty, otázky a návrhy vedení školy a učitelům, kteří na ně reagují, probíhá vzájemný dialog pro nalezení optimálního řešení. Školní parlament je prostředníkem pro přenos informací mezi všemi třídami aprospolupráci všech ročníků. Školní parlament pomáhá žákům při řešení problémů ve vzdělávání, ve vztazích mezi žáky a učiteli. Podílí se na tvorbě pravidel vzájemného soužití ve škole a podporuje jejich dodržování. Zástupci jednotlivých tříd se scházejí s vedením školy a školním metodikem prevence. Na schůzkách žáci prezentují zájmy třídy (nové nápady, návrhy ale i kritické připomínky). Děti se tak učí formulovat svoje myšlenky, vyjadřovat svoje názory a naslouchat druhým, diskutovat o problémech. Jsou tak vedeny k přijetí základních demokratických principů. V letošním roce jsme se sešli 3x: v říjnu, v únoru a v červnu. Na Parlamentu jsme s žáky řešilo mnoho problémů např. klima třídy, útěkovost, pomoc slabším spolužákům, tolerance a pomoc žáků při projevech agresivního projevu, povinnosti žáků vyplývající nejen ze školního řádu slušné chování svlékání čepice, kapucí ve škole, přezouvání, svlékání si bund ve škole, povinnost v rámci BOZP se převlékání se na hodiny TV a PČ Hovořili jsme s žáky na téma Zdraví pití mléka, množství i obsah svačin, upřednostňování žáků nevhodného pití příliš sladkých nápojů. Bylo zapotřebí řešit i problém zdravení ve škole (někteří žáci, kteří dosáhli 18 roku věku očekávali, že je pozdraví první učitel) a velmi závažné téma: Hodnocení chování žáků ve škole, ale i na výchově rozdílnosti. Je nezbytné stanovení hranic, pravidel a jejich důsledné dodržování všemi i vyučujícími, vychovateli, žáky. Žáci přicházejí i s požadavky na vybavení třídy, osobní požadavky je řešeno dle pravidel, osobní záležitosti jsou konzultovány s žáky dále mimo parlament. Výchovná poradkyně se zaměřila hlavně na práci se třídou cíl autoevaluace Práce se skupinou, se třídou. Výchovná poradkyně, zástupkyně ředitele očekává pomoc tříd, třídních učitelů při zlepšování klimatu ve škole (třídní učitelé měli za úkol připravit s žáky návrhy). Žáci mají možnost komunikovat s vedením školy též písemnou formou pomocí schránky důvěry, která není příliš využívána (letos 1x). Děti se raději přijdou poradit, postěžovat si přímo vyučujícím či výchovné poradkyni, i jiným pedagogickým pracovníkům či sociálním pracovnicím. 55

56 3.12.PLNĚNÍ ROČNÍHO PLÁNU ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Naší snahou je přibližovat dětem skutečnou přírodu, její součásti a zákonitosti, objasnit jim vzájemné propojení a závislosti člověka a přírody. Hlavním cílem je pak vytvářet a podporovat pozitivní vztah ke všemu živému kolem nás. Tematické zaměření EVVO na škole Environmentální výchova v našem zařízení je členěna do čtyř tematických okruhů, které umožňují celistvé pochopení problematiky vztahů člověka k životnímu prostředí. Vede žáky k uvědomění si základních podmínek života a odpovědnosti současné generace za život v budoucnosti. Ekosystémy Základní podmínky života Lidské aktivity a problémy životního prostředí Vztah člověka k prostředí Člověk a životní prostředí Vzdělávací cíle a výstupy, výchovné a vzdělávací strategie rozvíjet porozumění vztahů člověka a prostředí a důsledkům lidských činností na prostředí vést žáky k uvědomování si podmínek života a možností jejich ohrožování umožnit pochopení souvislostí mezi lokálními a globálními problémy a vlastní odpovědností ve vztazích k prostředí poskytovat znalosti, dovednosti a pěstovat návyky nezbytné pro každodenní žádoucí jednání občana vůči prostředí ukazovat modelové příklady jednání, která jsou žádoucí i nežádoucí z hlediska životního prostředí učit hodnotit objektivnost a závažnost informací týkajících se ekologických problémů učit žáky komunikovat o problémech životního prostředí a zdůvodňovat své názory vést k odpovědnosti ve vztahu k biosféře, k ochraně přírody a přírodních zdrojů podněcovat aktivitu, tvořivost, toleranci vstřícnost a ohleduplnost ve vztahu k prostředí vést žáky k vnímavému a citlivému přístupu k přírodě a přírodnímu a kulturnímu dědictví probudit pocit sounáležitosti a zodpovědnosti za životní prostředí kolem sebe, ekosystému lesa vhodnými pracovními metodami vést žáka k respektování pravidel a ochraně svého zdraví formou besed a dlouhodobě zaměřených programů vést žáky k ochraně přírody, k pochopení základních ekologických souvislostí a environmentálních problémů zapojováním žáků do aktivit směřujících k šetrnému chování k přírodním systémům, ke svému zdraví i zdraví ostatních lidí vést žáky k ochraně životního prostředí Metody, nástroje a prostředky vhodné k realizaci EVVO na škole Při realizaci EVVO na škole uplatňujeme většinou takové metody a formy vzdělávání, které vedou k aktivizaci žáků a k podpoře činnostního učení. Důležité pro naše žáky je přímé učení v přírodě. 56

57 Škola se zapojuje do celostátního ekologického projektu se Sdružením Tereza Les ve školeškola v lese, dále do Recyklohraní což je celostátní hra pro školy pod záštitou MŠMT České republiky, v rámci Investic do rozvoje vzdělávání se naše zařízení zapojilo do projektu Region program enviromentální výchovy v Ústeckém a Karlovarském kraji a zřídilo v areálu naučnou ekostezku, také se celá škola účastní projektu,,den Země, navštěvuje zoologické zahrady a řadu zajímavých exkurzí. Žáci pracují na školním pozemku, zahradě, poznávají okolní prostředí v regionu, spolupracují s obcí, provádějí zahradnické práce v místním hotelu Inge, zahradnickou praxi ve firmě TUFLOR v Kadani a úklidové práce ve firmě PROFFA v Chomutově, kde se podílejí na úpravě okolního prostředí a seznámili se s různými technologiemi, které nezatěžují životní prostředí. Celá škola se v rámci možností třídí odpad. Při výuce také žáci využívají PC učebnu, k vyhledávání různých informací a zajímavostí. Využívají audiovizuální techniku. Vedeme žáky k pozorování, porovnávání, k rozhovorům, praktickým činnostem, výtvarným aktivitám, k individuální a skupinové práci, k toleranci k hodnocení sebe i druhých. Plnění ročního plánu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty probíhalo během školního roku v rámci jednotlivých předmětů. Částečně byly úkoly plněny prostřednictvím projektů Les ve škole, škola v lese, programu Recyklohraní, praktických činností odborný výcvik. Během školního roku se žáci zúčastnili exkurzí do přírody se zaměřením na pozorování ekosystémů a sběr přírodnin. Učitelé zařadili do výuky témata EVVO: Environmentální vzdělávání a výchova jsou realizovány v rámci výuky příslušných předmětů, výuky v blocích, odpovídajících průřezových témat, školních projektů a praktických činností. Do přímého kontaktu se živou přírodou přicházejí žáci při vyučovacích hodinách, projektech a dalších aktivitách v okolní přírodě. Environmentální výchova zahrnuje soustavné udržování přírodních lokalit v okolí školy. V tomto směru ŠVP výrazně propojuje vzdělávací oblasti Člověk a příroda, Člověk a svět práce a Člověk a společnost. Zařazení jednotlivých tematických okruhů průřezového tématu EVVO bylo vždy součástí charakteristiky vzdělávací oblasti a jednotlivá témata byla uvedena v tabulkách vyučovacích předmětů. Začlenění EVVO do jednotlivých předmětů na základní škole praktické: Průřezové téma 1. stupeň 2. stupeň Environmentální výchova ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník Ročník 1. Ekosystémy PRV PRV PRV VL, P VL Z P, Z F, Z P, Z 2. Základní podmínky života PRV PRV PČ VL VL,P P, PČ P, PČ F, Z CH, P 57

58 PČ PRV PČ, P PČ Z Z Z 3. Lidské aktivity a problémy PRV PRV PRV VL VL OV D, PČ D, TV CH, P životního prostředí Z Z Z RZV, Z, PČ TV 4. Vztah člověka k prostředí TV TV TV TV VL, P Z Z F, P, Z CH, P PRV PRV PRV PČ, P PČ RZV, Z PČ VL TV Začlenění EVVO do jednotlivých předmětů na základní škole speciální: Průřezové téma 1. stupeň 2. stupeň Environmentální výchova 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 10. ročník 1. Ekosystémy VU VU VU VU VU VU ČAP ČAP 2. Základní podmínky života PČ, PČ, PČ, ČAP, ČAP, ČAP, ČAP, PČ PČ PČ VU VU VU PČ PČ PČ PČ 3. Lidské aktivity a problémy životního prostředí ČAP, ČAP, ČAP, ČAP, ČAS, ČAS, VU VU VU VU VU VU ČAS ČAS TV TV 4. Vztah člověka k prostředí VU, TV VU, TV VU, TV Začlenění EVVO do jednotlivých předmětů ve střední škole, obor C/02 Praktická škola dvouletá: VU, TV Průřezové téma - Člověk a životní prostředí VU, TV VU, TV ČAP, ČAS ČAP, ČAS ČAP, ČAS ČAP, ČAS ročník ročník 1. Ekosystémy VV, PČ, TV, ČAP VV, PČ, TV, ČAP 2. Základní podmínky života ČAP, TV ČAP, TV 3. Vztah člověka k prostředí ZSV, ČJL, DV ZSV, ČJL, DV 58

59 4. Lidské aktivity a problémy životního prostředí RV, ZSV, ČAP, VP RV, ZSV, ČAP, VP Začlenění EVVO do jednotlivých předmětů ve střední škole, obor E/02 Zahradnická výroba: Environmentální výchova ročník ročník Průřezové téma - Člověk a životní prostředí SAD, ZAH, OVZ, ODV, ZSV, EST, TV SAD, ZAH, OVZ, ODV, ZSV, EST, TV Celoroční projekt LES VE ŠKOLE - ŠKOLA V LESE Jde o dlouhodobý celostátní program Les ve škole škola v lese, který nabízí Sdružení Tereza (Vzdělávací program Les ve škole - škola v lese má akreditaci MŠMT č. j / ). V tomto programu se žáci učí porozumět ekosystému lesa názorně a v souvislostech. Přináší konkrétní aktivity související s EVVO, které při výuce pomohou naplnit jednotlivá témata v různých oborech. S využitím připravených pracovních listů zkoumají les ve třídě, ale také venku v přírodě, vnímají prostředí lesa všemi smysly, je jim představován lesní ekosystém a hospodaření v něm prostřednictvím aktivit lesní pedagogiky. Přibližuje žákům lesní ekosystém a související témata rozličnými metodami a často i hravou formou, nejen ve třídě, ale zejména v lese samotném. Program je zapojen do mezinárodního programu LEAF (Learning about Forests), který je zastřešen mezinárodní organizací FEE (Foundation for Environmental Education). Zaměřením projektu se snažíme podpořit a rozvíjet celospolečensky velmi aktuální téma klimatických změn, ve kterém pokračujeme již od loňského roku. Dále jsme se v prvním pololetí zabývali pozorováním lesa v jednotlivých ročních obdobích. Na druhé pololetí jsme obdrželi nové materiály týkající se nového tématu Les očima povolání. Tento projekt je komplexní úkol, spjatý se životní realitou, s nímž se žák identifikuje a přebírá za něj odpovědnost, aby svou teoretickou i praktickou činností dosáhl výsledného žádoucího výstupu. Tento projekt je realizován po celý školní rok. Cílem projektu je: Posílit vědomí žáků o tom, že člověk je nedílnou součástí přírody. Probudit pocit sounáležitosti a zodpovědnosti za životní prostředí kolem sebe. Pozorovat přírodu v lese ve všech ročních obdobích. Porozumět ekosystému lesa názorně a v souvislostech. S využitím pracovních listů zkoumat les nejen ve třídě, ale také venku v přírodě. Vést ke komunikaci ve skupině, ke spolupráci, k toleranci, ohleduplnosti, naslouchání a respektování. Objasnit princip fotosyntézy Ukázat ukládání uhlíku v lese v různých růstových obdobích Rozvíjející kompetence: Kompetence k učení Vedeme žáky vhodnými metodami k pozorování přírody a k vyvozování závěrů z chování lidí k životnímu prostředí. 59

60 Vedeme žáky k používání základních pojmů j různých vzdělávacích oblastí. Kompetence k řešení problémů Učíme žáky samostatně i ve skupině ověřovat získané poznatky z přírody, historie apod. (vyplněním pracovního listu), porovnáváním pracovního listu s encyklopediemi, učebnicemi a časopisy ověřovat správnost řešení. Vedeme žáky nenechat se při řešení problému odradit nezdarem. Kompetence komunikativní Vedeme žáky při práci ve skupině formulovat a vyjadřovat myšlenky, naslouchat druhým, zapojovat se do diskuse, umět vhodnou formou obhájit svůj názor. Kompetence sociální a personální Vedeme respektovat pravidla práce v týmu a svými pracovními činnostmi ovlivňovat kvalitu společné práce. Kompetence občanské Učíme žáky porozumět základním ekologickým souvislostem a respektovat požadavky na ochranu životního prostředí. Kompetence pracovní Vhodnými pracovními metodami vedeme žáka k respektování pravidel a ochraně svého zdraví. Vedeme žáky reálně posoudit výsledky svých prací i prací ostatních. Konkrétní naplňování projektu: Naše letošní celoroční cesta lesem byla směřována k těmto cílům: 1. Žák má rád les. Děti se seznamují s využíváním lesa k odpočinku a ke hrám. Les se stává místem pro hru i tvoření, čímž si vytváří bližší osobní vztah k rostlinám, živočichům, konkrétním místům i lesu jako celku. Cíl byl naplňován v těchto tématech: - Turistika a pobyt v přírodě chování v přírodě, ochrana přírody, základní poznatky z turistiky, přesun a chůze v terénu, táboření, základní turistické dovednosti. - Pobyt v přírodě pohybové hry v přírodě, základní techniky pohybu a bezpečnosti. - Práce s drobným a přírodním materiálem. 2. Žák zkoumá les. Pomocí pozorování i studia žáci zkoumají děje, které se v lese odehrávají (život organizmů i vztahy mezi nimi, toky energií a koloběhy látek) i vzájemný vliv člověka a lesa. Získané znalosti se učí uplatnit i v jiných ekosystémech. Pozorovali vše co je součástí lesního ekosystému. Cíl byl naplňován v těchto tématech: - Systém rostlin poznávání a zařazování běžných druhů a vybraných zástupců. - Praktické poznávání přírody. - systém živočichů významní zástupci jednotlivých skupin živočichů. - Rozšíření, význam a ochrana živočichů a rostlin. 60

61 - Organismy a prostředí - vzájemné vztahy mezi organismy, mezi organismy a prostředím; populace, společenstva, přirozené a umělé ekosystémy, rovnováha v ekosystému. - Krajina přírodní a společenské prostředí, typy krajin. - Vztah příroda a společnost principy a zásady ochrany přírody a životního prostředí, chráněná území přírody, globální ekologické a environmentální problémy lidstva. 3. Žák pečuje o zelená místa. Žáci pečují ve svém okolí, přímo (v lese, parku, či v truhlíku) i skrze zapojení dalších dětí či dospělých. Cíl byl naplňován v těchto tématech: - Příroda v jednotlivých ročních obdobích. - Pěstitelské práce. - Odborný výcvik. 4. Žák šetří a upřednostňuje dřevo. Žáci upřednostňují dřevo před jinými materiály tam, kde je to možné (a nejlépe dřevo z trvale udržitelně obhospodařovaných lesů). Tam kde to dává smysl, šetří množství spotřebovaného dřeva (díky úsporám a třídění papírů a opravám dřevěných předmětů). V pracovních činnostech preferovali dřevo a ostatní přírodní materiály před jinými. Žáci v průběhu obou pololetí školního roku pravidelně (v jednotlivých ročních obdobích podzim, zima, jaro, léto) chodili do okolních lesů, pozorovali, jak vypadají, co se v nich děje. Vyjadřovali svůj vztah k lesu prostřednictvím literárních, dramatických a jiných prostředků. Podzim v lese: Rozpoznávání a určování rostlin podle listů a plodů v lese a v okolí lidských obydlí. Pozorování tahu ptáků dalekohledem a jejich letového uspořádání a hlasových projevů. Sběr šišek borovice. Instalace krmítek pro ptáky měření mraveniště (průměr, výška) sběr jedlých hub, jejich určování pomocí atlasu hub Zima v lese: pozorování stop zvířat ve sněhu a jejich určování a zakreslování přikrmování lesní zvěře pozorování a určování zvěře v okolí krmítek Jaro v lese: 61

62 sledování změn v přírodě (probouzení přírody pučení a kvetení stromů a keřů; pozorování žabích vajíček a pulců ve stojatých vodách; housenek babočky na kopřivách; aktivity čmeláků a mravenců) Léto v lese: přípravné práce pro tvorbu herbáře vyhledávání doupných stromů sběr léčivých rostlin a ochutnávání čajů z nich pozorování přírody z lesních posedů vnímání zvuků hmyzu na letní louce, a pokus o jejich identifikaci sušení sena Při výtvarné výchově žáci různými technikami zpracovávali téma LES. Program Recyklohraní Škola je zapojila do programu Recyklohraní celostátní hra pro školy pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení. rozvíjí vztah dětí k životnímu prostředí formou her, praktických činností a kvízů šíří osvětu a současně vytváří nová místa zpětného odběru elektrozařízení, baterií a akumulátorů ve školských zařízeních přináší školám body za splněné soutěžní úkoly a sběr baterií a elektrozařízení do připravených nádob nabízí katalog s atraktivními cenami, za které mohou soutěžící školy získané body vyměnit V letošním školním roce nebylo možné vyhlášené úkoly splnit z důvodu nevhodnosti úkolů pro naše zařízení. V rámci výuky v jednotlivých předmětech byly využity materiály a dokumentární filmy, jež jsou k dispozici na www stránkách Recyklohraní. Žáci si prohlubovali a ověřovali znalosti z oblasti třídění a recyklace odpadů, a byla jim umožněna osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení. Naučná EKOSTEZKA Žáci pod vedením pedagogů udržovaly a staraly se o naučnou ekostezku přímo v areálu zařízení. Ekostezka je zaměřena na poznávání přírody a ekologii, je určena na rozšíření environmentální výchovy, prohloubení zájmu o přírodu jako celek. Naučná ekostezka nainstalované naučné panely. Naučná ekostezka společenstvo rybníka 62

63 Projekt,,DEN ZEMĚ V rámci EVVO se celá škola účastnila projektu,,den Země. Cílem projektu bylo: získání základních manuálních zručností pracovat samostatně v týmu a vážit si práce své i druhých, organizovat, stanovovat postupy a vyhodnocovat jejich účinnost seznámit se s funkcí a užíváním vhodných pomůcek a nářadí rozvíjet pozitivní vztah k práci, soustředěnost, vytrvalost a tvořivost osvojit si zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci směřovat k podchycení a rozvíjení zájmu o přírodu a přírodniny umožnit poznat přírodu jako systém, jehož součásti jsou vzájemně propojeny, působí na sebe a ovlivňují se vést k chápání podstatných souvislostí mezi stavem přírody a lidskou činností, závislostí člověka na přírodě rozvíjet zájem o veřejné záležitosti rozpoznávat protiprávní jednání a uvědomit si jeho důsledky Metody a formy práce: Praktické činnosti, metody bezprostřední manipulace s odpadovým materiálem, individuální a týmová práce. Souvislosti s průřezovými tématy: Osobnostní a sociální výchova Výchova demokratického občana Environmentální výchova Prostřednictvím projektového dne žáci uklízeli les a jeho okolí, lesní stezky a cesty a blízké okolí obce. Tím jsme u žáků rozvíjeli vztah člověka a prostředí, žáci mohli zhodnotit důsledky lidských činností na prostředí, mohli si uvědomit ohrožování podmínek života a pochopit vlastní odpovědnost ve vztahu k prostředí. V praxi poznali příklady jednání, která jsou nežádoucí z hlediska životního prostředí. Žáci vyvíjeli aktivitu, vstřícnost a ohleduplnost ve vztahu k prostředí, čímž se angažovali v řešení problémů spojených s ochranou životního prostředí. Veškerá činnost vedla k utváření vnímavého a citlivého přístupu k přírodě ZPRÁVA O PLNĚNÍ ICT PLÁNU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Hlavní úkoly a cíle ICT do roku 2014 ve výchově a vzdělávání na škole: Pokračovat ve školení pedagogických pracovníků např. vzdělávání ICT koordinátora. Nákup vybavení pro výuku informatiky -digitální fotoaparát s kamerou, zakoupení dalšího počítače s monitorem a příslušenstvím Propojení učitelského počítače s žákovskými počítači softwarem, který umožní učiteli pracovat na 1 počítači a vidět práci žáků. 63

64 Využití prezenční techniky při výuce žáků dataprojektoru v počítačové učebně a jeho propojení s učitelským počítačem. Využití starých počítačů z učebny informatiky ke zkvalitnění výuky ve škole. Ve školním roce 2011/2012 byl zpracován plán ICT, který je zpracovaný na období 2 let, tedy do roku Popisuje stávající stav a cíle, kterých chce škola v souladu se Standardem ICT služeb ve škole v oblasti ICT vybavení dosáhnout a postup jejich dosažení. Pokladem pro ICT plán školy byla vstupní evaluace z Profilu Škola 21 zaměřená na rozvoj digitálních technologií. V předchozích letech došlo k dovybavení škol ICT technikou z projektů OP VK pro základní školu a OP VK 1.5 Škola pro život pro střední školu, což nám umožnilo zkvalitnit výuku prostřednictvím interaktivních tabulí, čímž učitelé mohou lépe motivovat žáky k učení, a zprostředkovat žákům učivo zábavnější a atraktivnější formou. Učitelé se i nadále intenzivně věnují tvorbě digitálních učebních materiálů a to, i přestože oba projekty, kterých jsme se účastnili EU peníze školám již byly ukončeny a povinnost jejich vytváření také. Instalace a pořízení interaktivních tabulí splnila naše očekávání v oblasti výuky: zvýšeného zájmu žáků se speciálně vzdělávacími potřebami o výuku, zlepšení jejich motivace, koncentrace pozornosti, propojení učiva, názornosti, aj. Práce na interaktivních tabulích znamená i zvýšenou časovou náročnost na přípravu pro učitele. Na základě požadavků vyučujících SŠ a ZŠ bylo z prostředků projektu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost zakoupeno toto vybavení: Výukové programy: ČR a její kraje (SILCOM multimedia) Slovní druhy (SILCOM multimedia) Vizualizér SMART SDC 330 Digitální fotoaparát Nikon Coolpix P pouzdro + SD karta 2 ks PC Intel Corei 3 včetně klávesnice, myši a operačního systému Windows 7 2 ks Monitor LCD Notebook FUJITSU včetně myši a brašny Reproduktory Genius SP-HF 500A + kabeláž do PC učebny Všechny PC byly vybaveny výukovým softwarem a novou sadou Microsoft Office 2013 s platnou licencí. Ve čtvrtém čtvrtletí bylo naše zařízení vykradeno. Cílem zlodějů se stala budova školy a její ICT vybavení. Bylo ukradeno 9 ks pevných PC, 3ks monitorů, 5 ks sluchátek z počítačové učebny a dva notebooky pro práci a přípravu učitelů. DVPP Mgr. Sasová a Mgr. Štěrbová se zúčastnila doplňujících školení SNB12 - Metodika efektivního zapojení interaktivní tabule do výuky ke tvorbě DUM a využití galerie, ze kterého poskytly dalším vyučujícím informace, o možnostech využití programu SMART Notebook. Mgr. Sasová se zúčastnila semináře Google - nové možnosti pro učitele, jež organizoval IDV, které se týkalo využití Google ve školách při výuce. To umožňuje služba Google Apps, která je pro školy zdarma. Nabyté informace poté předala dalším vyučujícím. 64

65 Mgr. Dudková a Mgr. Sasová se účastnily vzdělávací akce k informačním systémům NIQES České školní inspekce pro práci s novými elektronickými informačními systémy, vyvinutými v rámci projektu NIQES. Dále proběhlo školení pracovníků školského zařízení související s instalací nových sad Microsoft Office 2013 orientace v softwaru a práce s ním. Plnění hlavních úkolů a cílů ICT ve šk. r. 2013/2014 ve výchově a vzdělávání na škole: Pokračovat ve školení pedagogických pracovníků např. vzdělávání ICT koordinátora Školení ped. pracovníků splněno viz výše. Vzdělávání ICT koordinátora pozastaveno, úkol nadále trvá. Nákup vybavení pro výuku informatiky - digitální fotoaparát s kamerou, zakoupení dalšího počítače s monitorem a příslušenstvím Splněno obojí je v současnosti využíváno. Propojení učitelského počítače s žákovskými počítači softwarem, který umožní učiteli pracovat na 1 počítači a vidět práci žáků. Splněno propojení bylo učiteli aktivně využíváno do vykradení PC učebny. Využití prezentační techniky při výuce žáků dataprojektoru v počítačové učebně a jeho propojení s učitelským počítačem. Splněno k aktivnímu využívání docházelo do vykradení školy, učitelský počítač byl ukraden, nicméně propojili jsme dataprojektor se zbývajícím žákovským počítačem a k využívání prezentační techniky i nadále dochází. Využití starých počítačů z učebny informatiky ke zkvalitnění výuky ve škole. Splněno staré počítače jsou využívány v učebnách, ve kterých nejsou interaktivní tabule (třída I. na hale, třída II., třída ZV2) a ve třídě PV1. Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze školám: Indikátor Počáteční stav k (před realizací šablon Plánovaný cílový stav k Skutečně dosažený stav k (po realizaci šablon role ICT ve vizi školy zaměřených na rozvoj digitálních technologií ve vzdělávání) 1. řízení a plánování Vize je sdílena celou školou včetně žáků. Je aktivně ověřována každodenní praxí a šířena ven. Vize je sdílena celou školou včetně žáků. Je aktivně ověřována každodenní praxí a šířena ven. zaměřených na rozvoj digitálních technologií ve vzdělávání) Vize je sdílena celou školou včetně žáků. Je aktivně ověřována každodenní praxí a šířena ven. Návrh opatření ze vstupního hodnocení: Komentář ze vstupního hodnocení: ICT plán je dlouhodobě součástí koncepce rozvoje školy. Je každoročně vyhodnocován a jsou stanovovány nové cíle. Komentář za závěrečného hodnocení: ICT plán je dlouhodobě součástí koncepce rozvoje školy. Je každoročně vyhodnocován a jsou stanovovány nové cíle. Učitelé i žáci intenzivně využívají výukových programů a vytvořených digitálních učebních materiálů. 65

66 ICT plán využití ICT ve výuce akceptace přijaté strategie Učitelé naplňují plán v rámci každodenních výukových činností. Zaměstnanci i žáci se aktivně zapojují do hledání nových inovativních postupů a metod práce. Učitelé naplňují plán v rámci každodenních výukových činností. Zaměstnanci i žáci se aktivně zapojují do hledání nových inovativních postupů a metod práce. Učitelé naplňují plán v rámci každodenních výukových činností. Zaměstnanci i žáci se aktivně zapojují do hledání nových inovativních postupů a metod práce. Návrh opatření ze vstupního hodnocení: Komentář ze vstupního hodnocení: Zachovat současný stav. Komentář za závěrečného hodnocení: Zachovat současný stav, pokračovat ve vzdělávání učitelů v ICT, dále inovovat ICT. Pozornost je zaměřena Pozornost je zaměřena na Pozornost je zaměřena na na podporu a prosazení podporu a prosazení podporu a prosazení přístupu orientovaného přístupu orientovaného přístupu orientovaného na žáka, umožňujícího na žáka, umožňujícího na žáka, umožňujícího sledování osobního sledování osobního sledování osobního pokroku každého pokroku každého pokroku každého jednotlivce.jednotlivce.jednotlivce. Návrh opatření ze vstupního hodnocení: Komentář ze vstupního hodnocení: Zachovat současný stav. Komentář za závěrečného hodnocení: Zachovat současný stav. Podporovat vzdělávání i sebevzdělávání učitelů v oblasti ICT. Nadále motivovat učitele a žáky k inovaci výukových metod i prostřednictvím ICT. Škola přizpůsobuje plány rozvoje inovativnímu využití ICT a daří se jí je naplňovat. Dochází k posilování etického a odpovědného přístupu k technologiím. Případy zneužití ICT jsou ojedinělé a celou komunitou aktivně odsuzované. Škola přizpůsobuje plány rozvoje inovativnímu využití ICT a daří se jí je naplňovat. Dochází k posilování etického a odpovědného přístupu k technologiím. Případy zneužití ICT jsou ojedinělé a celou komunitou aktivně odsuzované. Škola přizpůsobuje plány rozvoje inovativnímu využití ICT a daří se jí je naplňovat. Dochází k posilování etického a odpovědného přístupu k technologiím. Případy zneužití ICT jsou ojedinělé a celou komunitou aktivně odsuzované. Návrh opatření ze vstupního hodnocení: Pro udržení a zvyšování rozvoje využití ICT je nezbytné získávat finance, např. z projektu EU peníze školám, aj. Komentář ze vstupního hodnocení: Dodržováním BOZP, etiky a odpovědného přístupu k technologiím (chránění ICT před ničením, získáváním financí, vzděláváním učitelů naplňujeme ICT plán. Komentář za závěrečného hodnocení: K posilování etického a odpovědného přístupu k technologiím přijala škola opatření: nemožnost připojení se k stránkám obsahující riziková slova, např. sex, porno, aj.; dále omezení připojení k sociálním sítím (k zabránění kyberšikany, aj.) 66

67 specifické vzdělávací potřeby porozumění učitelů vzdělávací plán Škola podporuje zavádění různých metodických postupů využití ICT s cílem usnadnit žákům odlišných vlastností a specifických potřeb dosažení výukových cílů. Škola má implementován plně inkluzivní model využití ICT (případně i dalších specializovaných pomůcek) dovolující každému žákovi rozvoj podle osobního vzdělávacího plánu. Škola má implementován plně inkluzivní model využití ICT (případně i dalších specializovaných pomůcek) dovolující každému žákovi rozvoj podle osobního vzdělávacího plánu. Návrh opatření ze vstupního hodnocení: Získáváním financí, např. i z projektu. Plánováním a efektivním využíváním stávajících financí. Chráněním ICT před ničením. Komentář ze vstupního hodnocení: Naše škola je součástí šk. zařízení, které je určeno pro děti s nařízenou ústavní výchovou, uloženou ochrannou výchovou, pro děti s poruchou chování, s mentální retardací, tudíž pro děti se speciálně vzd. potřebami. Komentář za závěrečného hodnocení: Díky inovaci ICT (využití interaktivních tabulí, zakoupení nových počítačů včetně aktuálního softwaru a nových výukových programů, dataprojektorů, vizualizéru, aj.) z projektu jsme docílili ve výuce zvýšené motivace a pozornosti žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, žáků především s poruchou chování a sociálním znevýhodněním. 2. ICT ve Školním vzdělávacím programu Většina učitelů chápe, jak začlenit ICT do ŠVP, a ví, jak lze s jejich pomocí zlepšit kvalitu výuky. Všichni učitelé si určují vlastní metody výukového využití ICT a umí je aplikovat v praxi. Všichni učitelé si určují vlastní metody výukového využití ICT a umí je aplikovat v praxi. Návrh opatření ze vstupního hodnocení: Vzdělávání učitelů v oblasti ICT, ale i v oblasti pedagogické. Sebevzdělávání učitelů. Plány DVPP. Vzájemná spolupráce učitelů. Získáváním financí. Tvorba dumů. Komentář ze vstupního hodnocení: Vzájemná podpora a důvěra pedagogického týmu, otevřená komunikace, vzájemné náslechy a poznávání svých silných stránek, hospitace, pohospitačních rozhovorů, vzdělávání pedagogických pracovníků vede k efektivní výuce. Komentář za závěrečného hodnocení: Většina učitelů prošla v rámci projektu i mimo projekt školením využití ICT ve výuce. Proškolení učitelé předali tyto informace svým kolegům, zpracovávali DUMy, a tím inovovali vlastní metody výuky a poskytli prostředky pro inovaci ostatním učitelům. Škola nejen integrovala ICT do výuky, ale věnuje čas též soustavnému hledání dalších možností zdokonalení stávajících postupů. Škola nejen integrovala ICT do výuky, ale věnuje čas též soustavnému hledání dalších možností zdokonalení stávajících postupů. Návrh opatření ze vstupního hodnocení: DVPP. ICT plán. Školní vzdělávací plány. Zefektivnění výuky. Komentář ze vstupního hodnocení: Zachovat současný stav. Komentář za závěrečného hodnocení: ICT je součástí školních vzdělávacích programů. Škola nejen integrovala ICT do výuky, ale věnuje čas též soustavnému hledání dalších možností zdokonalení stávajících postupů. 67

68 zkušenosti většiny učitelů zkušenosti většiny žáků specifické vzdělávací potřeby Výukové metody využívající ICT jsou orientovány na žáka. Všude ve škole se vyskytují důkazy skutečných, na poznávání orientovaných aktivit a spolupráce. Návrh opatření ze vstupního hodnocení: Komentář ze vstupního hodnocení: Zachovat současný stav. Výukové metody využívající ICT jsou orientovány na žáka. Všude ve škole se vyskytují důkazy skutečných, na poznávání orientovaných aktivit a spolupráce. Komentář za závěrečného hodnocení: Do výuky byly technologie plně integrovány. Žáci využívají ICT při vyučování soustavně a jsou (kromě etických pravidel) vedeni ke vzájemné spolupráci. Soustavné využívání ICT žáky vede k tvorbě vlastních digitálních obsahů a e-portfolií. Výuková spolupráce jde nad rámec vlastní školy. Etická pravidla jsou většinově akceptována. Výukové metody využívající ICT jsou orientovány na žáka. Všude ve škole se vyskytují důkazy skutečných, na poznávání orientovaných aktivit a spolupráce. Žáci využívají ICT při vyučování soustavně a jsou (kromě etických pravidel) vedeni ke vzájemné spolupráci. Návrh opatření ze vstupního hodnocení: Zvyšováním pozornosti, motivace žáka. Dodržování etických pravidel, školského a vnitřního řádu. Komentář ze vstupního hodnocení: Postup do vyšší úrovně lze jen tehdy, pokud naše šk. zařízení změní své současné zaměření pro žáky s mentální retardací/. Domnívám se, že postoupit do vyššího stupně bude velice těžké, jelikož jsme šk. zařízením pro děti se speciálně vzd. potřebami (s poruchou chování, mentální retardací), zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy. Komentář za závěrečného hodnocení: Nelze postoupit do vyšší úrovně, jelikož jsme zařízením pro výkon ústavní výchovy, speciálně zaměřené na žáky s mentálním postižením, poruchami chování), které naše žáky limituje, dané zdravotní postižení limituje naše možnosti. Vzhledem k typu zařízení pro náhradní rodinnou péči je omezen i kontakt rodičů s námi, pro jejich nezájem či informační negramotnost. ICT jsou plně integrovány do výuky na všech úrovních a umožňují komplexně Realizovat individualizovaný plán rozvoje každého žáka školy. Návrh opatření ze vstupního hodnocení: Komentář ze vstupního hodnocení: Udržet stávající stav. ICT jsou plně integrovány do výuky na všech úrovních a umožňují komplexně Realizovat individualizovaný plán rozvoje každého žáka školy. ICT jsou plně integrovány do výuky na všech úrovních a umožňují komplexně Realizovat individualizovaný plán rozvoje každého žáka školy. Komentář za závěrečného hodnocení: Individualizace výukových postupů dovolující specifický přístup ke každému žákovi již dlouhodobě probíhá. Zvyšuje kompetentnost učitelů. 3. profesní rozvoj 68

69 uvědomění a zapojení Většina učitelů se účastní nejen celoškolních a hromadných vzdělávacích akcí, ale vzdělává se v oblasti ICT též individuálně. Učitelé mají potřebu soustavného profesního rozvoje, kterou uspokojují prostřednictvím aktivního zapojení do pracovních skupin (typicky online např. na portálu RVP), Učitelé mají potřebu soustavného profesního rozvoje, kterou uspokojují prostřednictvím aktivního zapojení do pracovních skupin (typicky online např. na portálu RVP), plánování zaměření sebedůvěra vytvářejí si osobní kontakty a seznamují se s aktuálními výzkumy. vytvářejí si osobní kontakty a seznamují se s aktuálními výzkumy. Návrh opatření ze vstupního hodnocení: Motivovaný učitel. Pozitivní klima školy. Plán DVPP a jeho dodržování. Minimálně metodik ICT by měl projít studiem k získání kvalifikace dle 9 vyhl. 317/2005 Sb. Podpora zájmu o sledování nových vývojových trendů v oblasti ICT. Komentář ze vstupního hodnocení: Komentář za závěrečného hodnocení: Podporujeme zájem o sledování nových vývojových trendů v oblasti ICT. Vytváříme plány DVPP i v oblasti ICT. Metodik ICT by měl projít studiem k získání kvalifikace dle 9 vyhl. 317/2005 Sb. Učitelé průběžně provádí autoevaluaci a její výsledky promítají do společně připravovaného plánu profesního rozvoje. Navzájem si pomáhají. Návrh opatření ze vstupního hodnocení: Komentář ze vstupního hodnocení: Zachovat současný stav. Komentář za závěrečného hodnocení: Zachovali jsme výborný stav. Škola po dohodě se zaměstnanci připravuje program profesního rozvoje na základě plánu rozvoje celé školy a v souladu s jejími specifickými potřebami. Návrh opatření ze vstupního hodnocení: Komentář ze vstupního hodnocení: Zachovat současný stav. Komentář za závěrečného hodnocení: Udrželi jsme původní výborný stav. Učitelé jsou sebejistí při využívání ICT. Svoje zkušenosti a inovativní postupy ochotně sdílejí s kolegy ve vlastní škole i mimo ni. Učitelé průběžně provádí autoevaluaci a její výsledky promítají do společně připravovaného plánu profesního rozvoje. Navzájem si pomáhají. Škola po dohodě se zaměstnanci připravuje program profesního rozvoje na základě plánu rozvoje celé školy a v souladu s jejími specifickými potřebami. Učitelé jsou sebejistí při využívání ICT. Svoje zkušenosti a inovativní postupy ochotně sdílejí s kolegy ve vlastní škole i mimo ni. Učitelé průběžně provádí autoevaluaci a její výsledky promítají do společně připravovaného plánu profesního rozvoje. Navzájem si pomáhají. Škola po dohodě se zaměstnanci připravuje program profesního rozvoje na základě plánu rozvoje celé školy a v souladu s jejími specifickými potřebami. Učitelé jsou sebejistí při využívání ICT. Svoje zkušenosti a inovativní postupy ochotně sdílejí s kolegy ve vlastní škole i mimo ni. 69

70 neformální způsoby profesního rozvoje Návrh opatření ze vstupního hodnocení: Komentář ze vstupního hodnocení: Zachovat současný stav. Komentář za závěrečného hodnocení: Sebevzděláváním a vzděláváním v oblasti ICT, zpracováváním digitálních učebních materiálů a používáním zakoupené moderní technologie ICT v rámci projektu nabyli učitelé sebedůvěru. Sdílí jimi zpracované DUMy ve vlastní škole i mimo ni, prostřednictvím jejich prezentace na www stránkách školského zařízení. Sdílení nápadů a příkladů dobré praxe mezi učiteli je plně začleněno do chodu instituce a přesahuje její rámec (sdílení s kolegy mimo školu). Návrh opatření ze vstupního hodnocení: Sdílení nápadů a příkladů dobré praxe mezi učiteli je plně začleněno do chodu instituce a přesahuje její rámec (sdílení s kolegy mimo školu). Sdílení nápadů a příkladů dobré praxe mezi učiteli je plně začleněno do chodu instituce a přesahuje její rámec (sdílení s kolegy mimo školu). dostupnost využití Komentář ze vstupního hodnocení: Zachovat současný stav. Komentář za závěrečného hodnocení: V našem školském zařízení nebylo učitelů, kteří by neměli zájem pracovat na interaktivních tabulích či PC, aj. nové technologie ICT. Přesto můžeme říci, že díky projektu se zapojil celý kolektiv učitelů, vzájemně se podporoval při učení se práce s novými technologiemi. 4. integrace ICT do života školy ICT jsou ve škole stále a všude pohotově k dispozici jak učitelům, tak žákům (typicky s podporou bezdrátové sítě). Učitelé, žáci i širší školní komunita využívají ICT pro vzájemné spojení i pro přístup do školy odkudkoliv a kdykoliv. Učitelé i žáci pracují s ICT plánovaně a pravidelně. Návrh opatření ze vstupního hodnocení: Škola vytváří podmínky pro vzájemné spojení i pro přístup do školy odkudkoliv a kdykoliv: získáním financí na moderní technologii. Komentář ze vstupního hodnocení: Domníváme se, že bude těžké se dostat na tento stupeň, která bude souviset s nízkými příjmy zákonných zástupců žáků, žáci nemají k dispozici moderní technologii. Dále jsem omezeni typem šk. zařízení (zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy). Komentář za závěrečného hodnocení: Vzhledem k zaměření našeho zařízení (výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy, mentální postižení našich žáků) neumožňuje postoupit do vyššího stupně. ICT jsou využívány ve všech výukových aktivitách školy, kde je jejich nasazení přínosné. Škola prezentuje a sdílí příklady dobré praxe i mimo rámec vlastní školní komunity. Škola prezentuje a sdílí příklady dobré praxe i mimo rámec vlastní školní komunity. Návrh opatření ze vstupního hodnocení: Kvalitní tvorba Dumů v rámci projektu OP VK EU peníze školám, jejich ukládání na www stránkách školského zařízení. Tvorba a sdílení Dumů i mimo rámec projektu. 70

71 metodická podpora prezentace na internetu Komentář ze vstupního hodnocení: Komentář za závěrečného hodnocení: Školské zařízení prezentuje DUMy na www stránkách šk. zařízení, čímž naplňujeme prezentaci a sdílení příkladů dobré praxe. Ve škole je naplňována vize využití technologií. Koordinátor ICT je jejím duchovním vůdcem, ale není jediným propagátorem a pomocníkem schopným pomoci ostatním. Úspěšné postupy jsou předávány jiným školám. Návrh opatření ze vstupního hodnocení: Ve škole je naplňována vize využití technologií. Koordinátor ICT je jejím duchovním vůdcem, ale není jediným propagátorem a pomocníkem schopným pomoci ostatním. Úspěšné postupy jsou předávány jiným školám. Komentář ze vstupního hodnocení: Školní koordinátor ICT - rozšíření odborné kvalifikace. Ve škole je naplňována vize využití technologií. Koordinátor ICT je jejím duchovním vůdcem, ale není jediným propagátorem a pomocníkem schopným pomoci ostatním. Úspěšné postupy jsou předávány jiným školám. Komentář za závěrečného hodnocení: Zůstává v platnosti stav před zahájením projektu, nemáme splněný požadavek na zvýšení kvalifikace koordinátora ICT. Původní metodik ICT studium zahájil a následně ukončil pracovní poměr. Webová prezentace školy je vytvářena podle jasných pravidel. Obsahuje stále aktualizované platné Školní web je vytvářen využitím vhodného redakčního systému a obsahuje nejen aktuální informace, ale též Školní web je vytvářen využitím vhodného redakčního systému a obsahuje nejen aktuální informace, ale též elearning informace a zajímavosti. materiály vytvořené jak učiteli, tak žáky. Návrh opatření ze vstupního hodnocení: Zvyšovat kvalitu www stránek, inovace dle nejnovějších trendů. Komentář ze vstupního hodnocení: Komentář za závěrečného hodnocení: Stále zvyšujeme kvalitu www stránek šk. zařízení. Škola dává žákům některé materiály k dispozici online. Všichni učitelé jsou vedeni k tomu, aby digitální výukové materiály poskytovali žákům prostřednictvím internetu. materiály vytvořené jak učiteli, tak žáky. Všichni učitelé jsou vedeni k tomu, aby digitální výukové materiály poskytovali žákům prostřednictvím internetu. Návrh opatření ze vstupního hodnocení: Sdílením digitálních učebních materiálů na www stránkách šk. zařízení, využíváním internetu i v mimoškolní době. Komentář ze vstupního hodnocení: Vzhledem k danému typu školského zařízení se domníváme, že nebude efektivní využívat specializovaný systém řízení výuky (LMS). Komentář za závěrečného hodnocení: Vzhledem k danému typu šk. zařízení se domníváme, že není možné využívat specializovaný systém řízení výuky. 71

72 spojení s vnějším světem projekty pohled žáka Ve škole převažuje pro komunikaci se světem využití u. Pro komunikaci mezi školou, rodiči, zřizovatelem apod. jsou využívány různé nástroje internetu ( , Skype, webový kontaktní formulář, textové zprávy). Ve škole převažuje pro komunikaci se světem využití u. Návrh opatření ze vstupního hodnocení: Sdílení kontaktů na www stránkách školského zařízení. Zlepšováním spolupráce s OSPOD i zákonnými zástupci. Komentář ze vstupního hodnocení: Vyšší úroveň není možná vzhledem k typu zařízení. Komentář za závěrečného hodnocení: Nedosáhli jsme plánovaného cíle. Vyšší úroveň zatím není možná vzhledem k typu šk. zařízení. Škola pravidelně realizuje jednotlivé či celoškolní projekty využívající ICT. Škola má zkušenosti s integrací ICT do mezipředmětových aktivit a větších rozsáhlejších projektů (např. etwinning nebo Comenius). Tyto aktivity jsou součástí ŠVP. Škola pravidelně realizuje jednotlivé či celoškolní projekty využívající ICT. Návrh opatření ze vstupního hodnocení: Školní vzdělávací programy obsahují projekty, mezipředmětové vztahy jsou součástí osnov. Plánování, koncepce rozvoje školy, odměňování ped. pracovníků za organizaci projektů. Komentář ze vstupního hodnocení: Komentář za závěrečného hodnocení: Plánovaného cíle jsme nedosáhli vzhledem k typu zařízení a jeho zaměření na žáky s mentální retardací. ICT plně integrovány téměř do všech činností tak, že jejich přítomnost je chápána jako samozřejmost. Návrh opatření ze vstupního hodnocení: ICT plně integrovány téměř do všech činností tak, že jejich přítomnost je chápána jako samozřejmost. ICT plně integrovány téměř do všech činností tak, že jejich přítomnost je chápána jako samozřejmost. plán pořizování ICT Komentář ze vstupního hodnocení: Zachovat současný stav. Komentář za závěrečného hodnocení: Zachovali jsme původní stav. ICT je ve výuce samozřejmostí a v mimoškolním prostředí je využití ICT zaměřeno zejména na komunikaci. Existuje komplexní přístup k pořizování ICT, jenž je synchronizován s ŠVP. Sleduje všechny důležité souvislosti včetně dlouhodobých cílů a finančních možností školy. 5. ICT infrastruktura Existuje komplexní přístup k pořizování ICT, jenž je synchronizován s ŠVP. Sleduje všechny důležité souvislosti včetně dlouhodobých cílů a finančních možností školy. Existuje komplexní přístup k pořizování ICT, jenž je synchronizován s ŠVP. Sleduje všechny důležité souvislosti včetně dlouhodobých cílů a finančních možností školy. 72

73 LAN a internet technická podpora digitální učební materiály Návrh opatření ze vstupního hodnocení: Komentář ze vstupního hodnocení: Zachovat současný stav. Komentář za závěrečného hodnocení: S maximálním úsilím se snažíme udržet nejvyšší stupeň kvality. Všechny prostory školy a všechny počítače jsou připojeny do lokální sítě a jejím prostřednictvím do internetu. Zároveň je řešen přístup k výukovým materiálům a síťovým zdrojům uvnitř i vně školy. Všechna data vztahující se k výuce (např. eportfolio) jsou k dispozici z libovolného počítače kdekoli na internetu v případě, že má uživatel oprávnění s nimi nakládat. Uživatel se vůbec nezabývá tím, kde jsou data fyzicky uložena. Všechny prostory školy a všechny počítače jsou připojeny do lokální sítě a jejím prostřednictvím do internetu. Zároveň je řešen přístup k výukovým materiálům a síťovým zdrojům uvnitř i vně školy. Návrh opatření ze vstupního hodnocení: Nákup moderní technologie, efektivní využívání dostupných financí. DVPP ped. pracovníků. Komentář ze vstupního hodnocení: Komentář za závěrečného hodnocení: Původní plán se nám nepodařilo uskutečnit z důvodu, že by to naši žáci (s mentální retardací, se sociálním znevýhodněním) nevyužili. Technická podpora je celoročně zabezpečena, zajišťuje stabilní provoz a zabývá se též dalším technickým rozvojem. Technická podpora je řešena systémově, zajišťuje stabilní provoz infrastruktury a je zaměřena na její koncepční rozvoj v souladu s ŠVP. Technická podpora je řešena systémově, zajišťuje stabilní provoz infrastruktury a je zaměřena na její koncepční rozvoj v souladu s ŠVP. Návrh opatření ze vstupního hodnocení: Získáváním financí z projektů, efektivním plánováním plnění rozpočtu. Kvalitní zpracování a vyhodnocování šk. vzdělávacích programů, autoevaluace ŠVP. Komentář ze vstupního hodnocení: Komentář za závěrečného hodnocení: Pokroku jsme dosáhli s obtížemi. Problém je využívání externího technika a omezenými finančními prostředky. Učitelé průběžně vyhledávají nové materiály a obsah výuky se pomocí nich dynamicky mění. Učitelé digitální učební materiály nejen vyhledávají a používají, ale též k vlastní potřebě upravují a vytvářejí nové, které následně sdílejí s ostatními (např. na <ahref="http://dum. rvp.cz/">dum</a>). Učitelé digitální učební materiály nejen vyhledávají a používají, ale též k vlastní potřebě upravují a vytvářejí nové, které následně sdílejí s ostatními (např. na <ahref="http://dum. rvp.cz/">dum</a>). Návrh opatření ze vstupního hodnocení: Zvýšení kvality využívání a sdílení digitálních učebních materiálů prostřednictví povinné tvorby Dumů v rámci projektu EU OP VK peníze školám. Následně zjištění zefektivnění výuky, dosáhnutí stanového cíle - motivovaný učitel, motivovaný žák. Komentář ze vstupního hodnocení: 73

74 ICT vybavení licence Komentář za závěrečného hodnocení: Učitelé běžně používají, sdílejí a vytvářejí nadále /i mimo projekt/ Dumy. Kromě spec. učebny jsou počítači, dataprojektory či interaktivními tabulemi a internetem vybaveny i některé další třídy. Minimálně jedním připojeným počítačem s dataprojektorem či interaktivní tabulí je vybavena většina učeben. Škola alespoň omezeným způsobem umožňuje připojení žákovských mobilních zařízení do sítě. Kromě spec. učebny jsou počítači, dataprojektory či interaktivními tabulemi a internetem vybaveny i některé další třídy. Návrh opatření ze vstupního hodnocení: Zapojení do projektu EU Peníze školám za účelem získání finančních zdrojů pro vybavení ICT do další ch tříd. Komentář ze vstupního hodnocení: Komentář za závěrečného hodnocení: Využili jsme možnosti, dovybavili jsme další učebny interaktivními tabulemi, dataprojektory. Do budoucna plánujeme vybavit další učebny. Vyššího stupně nejsme schopni zatím dosáhnout vzhledem k zaměření našeho šk. zařízení. Škola má propracovanou politiku nákupu potřebných licencí pro použití učiteli i žáky nejen v prostorách školy. Návrh opatření ze vstupního hodnocení: Komentář ze vstupního hodnocení: Zachovat současný stav. Škola má propracovanou politiku nákupu potřebných licencí pro použití učiteli i žáky nejen v prostorách školy. Škola má propracovanou politiku nákupu potřebných licencí pro použití učiteli i žáky nejen v prostorách školy. Komentář za závěrečného hodnocení: Máme zakoupeny licence AKCE A PROJEKTY ŠKOLY USKUTEČNĚNÉ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/ akce Závod Nordic Walking KARLŮV KROK 10. ročník závodu proběhl na Božím Daru. Soutěžící absolvovali trasu 5 km dlouhou, která vedla po lesních cestách v okolí Božího Daru. Naši žáci se v kategorii mladších chlapců umístili na druhém místě a v kategorii mužů jsme obsadili třetí místo. Součástí závodu byl bohatý doprovodný program např. seznámení se zdravou výživou na téma,,mořské ryby i s ochutnávkou, děti si mohly vypůjčit koloběžky, měly také možnost namalovat si na malířském stojanu svůj obraz pod vedením malířky V. Divišové a někteří využili příležitosti a nechali si od zručných malířek nakreslit vybraný motiv na obličej. Zpestřením byla také autogramiáda bývalé reprezentantky na běžkách K. Jeriové. Po celou dobu k dobré náladě hrála skupina Yo Yo Band. V závěru akce proběhlo slosování všech závodních čísel, ve kterém vyhráli žáci pěkné věcné ceny. Po celé odpoledne nám přálo počasí, akce se vydařila a již se těšíme na další ročník Kostel Nejsvětější trojice v Místě V rámci předmětu výtvarná výchova žáci střední školy a předmětů výtvarná výchova, pracovní činnosti a dějepis žáci základní školy praktické navštívili ve dnech a

75 kostel Nejsvětější trojice v Místě a prohlédli si nově zrekonstruované a vánočně vyzdobené prostory. Dětem byly vysvětleny některé pojmy související s touto stavbou, např. co je to kruchta neboli kůr, k čemu slouží a jak je využíván. Během prohlídky byla také žákům vyložena historie kostela. Vánoční výzdoba byla také opět velmi pěkně a kvalitně zpracována, žáci byli seznámeni s technikami, jimiž byla provedena a také s funkcí vánoční výzdoby i vánočními tradicemi. Dětem se v kostele velice líbilo a byly místními občany pozvány na tradiční vánoční koncert, jež se koná právě v tomto kostele a bývá vždy velice pěkným zážitkem Výtvarná přehlídka Dne 25. října 2013 Základní škola a Praktická škola Vejprty pořádala tradiční výtvarnou přehlídku na téma Co by bylo, kdyby.... Přehlídka se uskutečnila v sále Městského kulturního a sportovního střediska ve Vejprtech. Nápady na zpracování daného tématu žáci zpracovávali na výtvarném kroužku. Společně jsme se dohodli na znění motta: Co by bylo, kdybychom přestali pečovat o přírodu. Pracovaly zde tříčlenné skupiny ze základních praktických a speciálních škol. Celou akci provázela příjemná atmosféra a jako každý rok čekalo na žáky i učitele malé pohoštění. V závěru přehlídky si žáci výsledky své práce navzájem prohlédli. Při vyhodnocení byly všechny děti odměněny paletkou z perníku, balíčkem cukrovinek a výtvarnými potřebami. Kromě odměn si všichni také odnesli pěkné zážitky, nové nápady a někteří se setkali i se svými kamarády z řad soutěžících Pečeme z listového těsta Ve VÚ, DDŠ, ZŠ, SŠ a ŠJ v Kostomlatech pod Milešovkou se dne uskutečnila soutěž v Pečení z listového těsta na sladko i na slano jednalo se o 4. ročník tradiční Štrůdliády. Soutěžní klání mělo vysokou úroveň a všechny připravené pokrmy měli svou kvalitu. Soutěžící předvedli výborné výkony a rozhodování poroty bylo velice složité. Všechny výrobky byly posuzovány nejen z hlediska chuťového, ale i estetického. Po dlouhém porovnávání se porota nakonec rozhodla, že nejlépe si vedli právě žáci naší školy Futsalový turnaj Pořadatelem turnaje ve futsale, který proběhl , byla ZŠ a MŠ při Nemocnici Kadaň. Vybraní žáci naší školy předvedli skvělý sportovní výkon a naší školu reprezentovali příkladně, neboť žádný ze zápasů neprohráli. Jako odměnu si z turnaje odvezli pohár a nový míč. Za výbornou organizaci a zázemí ve sportovní hale si pořadatelé, jako každý rok, zaslouží také velkou pochvalu Beseda na Obecním úřadě v Místě Žáci střední a základní školy se 27. listopadu 2013 zúčastnili besedy na Obecním úřadě v Místě. Přivítal nás pan starosta M. Bělský, který odpovídal na dotazy našich žáků a půjčil nám k nahlédnutí kroniku obce Místo. Součástí besedy byla rovněž prohlídka fotografií obcí Místo, Blahuňov a Vysoká Jedle. Protože byl na mnohých fotografiích vyobrazen také hrad 75

76 Hasištejn, přečetli jsme si pověst,,skála nenávisti o původu názvu tohoto hradu. Na závěr každý z žáků od pana starosty dostal nové pohledy obce Místo a hradu Hasištejn Plavání Louny Dne se konal 9. ročník regionálních plaveckých závodů sportovců s mentálním postižením, jejichž pořadatelem byla plavecká škola PROSEN SK NAUTILIDAE Louny. Všichni žáci, kteří reprezentovali naši školu, se umístili ve velmi silné konkurenci na vítězných místech. Závodilo se v kategoriích: kraul, prsa a znak na tratích 25 a 50 metrů. Naši žáci se umístili ve velmi silné konkurenci na předních místech a odnesli si řadu cen a odměn. Sportovní akce proběhla ve sportovním duchu, žáci reprezentovali naší školu jak v plaveckých disciplínách, tak ve slušném chování Sněhurka a sedm závodníků V divadle Hybernia v Praze výběr žáků dne shlédl divadelní představení. Jednalo se o pohádkovou hudební komedii na motivy klasické pohádky Sněhurka a sedm trpaslíků. Děti shlédly nesmrtelný příběh o závisti, zlobě a vítězné lásce, plný písniček, humoru, kouzel a tanečních čísel. Žáci, kteří se akce zúčastnili, si odvezli příjemné zážitky nejen z představení, ale i z krásného prostředí divadla Hybernia, které se nachází v historickém centru hlavního města. Také jsme si prohlédli historické budovy a stavby v bezprostřední blízkosti. Sváteční náladu nám navodila také vánoční výzdoba hlavního města Bruslení na Zimním stadionu v Kadani V měsících leden, únor a březen se žáci základní a střední školy v rámci tělesné výchovy zúčastnili veřejného bruslení pro školy pořádané zimním stadionem v Kadani. Žáci si nacvičovali bruslení, zahráli si hokej, hry na honěnou a soutěžili v rychlosti. Naši žáci se chovali vzorně, během sportovních her prokázali, že mají sportovního ducha. K žádnému úrazu nedošlo, všem se bruslení líbilo Turnaj ve vybíjené Turnaj se konal na Základní škole, Krušnohorská 1675 v Jirkově. Na turnaj se přihlásilo společně s naší školou dalších 5 družstev ze základních škol praktických z Kadaně, Jirkova, Chomutova, Klášterce nad Ohří a Vejprt. Turnaj probíhal v tělocvičně pořádající školy. Hrálo se 2 x 5 minut s výměnou stran po poločasu. Žáci se velmi snažili a vybojovali 3. místo. Turnaj ve vybíjené byl pořádající školou velice pěkně připraven Přednáška na téma Virové záněty jater V rámci prevence proti žloutence proběhla na naší škole zajímavá přednáška. V úvodu žákům pan doktor Mudr. Cee sdělil základní informace o žloutence, seznámil je s typy virové hepatitidy (A E) a podrobněji se rozhovořil o žloutenkách typu B a C (zdroje nákazy, počty nakažených, prevence a léčba). 76

77 Žáci se zájmem poslouchali, odpovídali na otázky pana doktora a pokládali mu na dané téma otázky Přehlídka zručnosti Dne se v Chomutově konala přehlídka zručnosti a dovednosti žáků praktických a speciálních škol. Pod názvem Dílenské práce se soutěžilo ve dvou kategoriích ročník pracoval se dřevem a ročník byl zaměřen na výrobek z kovu. Ze dřeva žáci vyráběli, podle zadané dokumentace, naviják na provaz a starší žáci vyráběli kovový otvírák na láhve. Vyhodnocení proběhlo anonymně a vyhlašovalo se umístění pouze do třetího místa. Žáci naší školy se na hodnocených místech neumístili i přesto, že se snažili a pracovali velice dobře Praxe u společnosti Proffa s.r.o. Společnost Proffa nám umožnila provádět praxi v rámci jejich působení na zimním stadiónu v Chomutově. Praxe se zúčastnili žáci střední školy, kteří pracovali na jednotlivých úsecích ve dvojicích i samostatně. Práci žáci provedli svědomitě a ve stanoveném čase. Praxe zpočátku nebyla úspěšná, mistrové se nelíbilo odmlouvání žáků při opravách. S vedením školského zařízení bylo provedeno opatření, následně probíhala praxe bez větších problémů, žáci byli nakonec pochváleni za svoje chování a za vykonanou práci vedoucím úseku spol. Proffa Jarní výtvarná přehlídka Dne Základní škola praktická v Klášterci nad Ohří pořádala tradiční jarní výtvarnou přehlídku s velikonoční a jarní tematikou. Při slavnostním zahájení nám zazpívaly žákyně z pěveckého sboru. Tamní žáci nám také zarecitovali říkadla a básně s jarním a velikonočním námětem. Vyhodnocení proběhlo ve školní knihovně, kde žáci obdrželi i malou velikonoční nadílku Přehlídky se zúčastnili žáci ze základních škol praktických a speciálních okresu ChomutovKlášterec n/o, Chomutov, Jirkov a Radonice. Přehlídka byla organizačně velmi dobře zvládnuta Atletický čtyřboj Dne se naše škola zúčastnila atletického čtyřboje. Závody se konaly v Chomutově. Naše tříčlenné družstvo skončilo na třetím místě. Žáci skákali se do dálky, házeli kriketovým míčkem, běželi sprint na 60m a dlouhou trať na 1500 m. Nejlepší sportovci postupovali do krajského kola, které proběhne na konci května v Lounech Cesta kolem světa za jeden den Čtvrtek patřil akci organizované organizací DSZP Kavkaz při MSSS Vejprty,,Cesta kolem světa za jeden den při příležitosti oslav Dne dětí. Pozvání přijalo několik domovů. Například DD Žatec, ÚSP Kadaň, ÚSP Vejprty, ÚSP Annaberg, aj. Celodenní akce 77

78 byla rozdělena do dvou částí. Dopoledne bylo věnováno soutěživým hrám v jednotlivých zemích: Francie, Rusko, Arktida, Havaj, Česká republika, Amerika, Čína, Španělsko, Egypt a Austrálie. Odpoledne proběhlo ohnivé vystoupení a diskotéka. Všichni zúčastnění byli oceněni sladkostmi a drobnými dárky, které předala paní starostka města Vejprty Jitka Gavdunová. Celý průběh zaznamenala Česká televize. Žáci si tuto akci i letošní rok, pěkně užili Turnaj v malé kopané žáků základních škol praktických a speciálních. Dne se naše škola zúčastnila fotbalového turnaje pořádaného ZŠ a MŠ v Kadani. Všichni žáci, kteří reprezentovali naší školu, se snažili vybojovat první místo. Pořádající škola nakonec byla lepší a porazila nás o dva góly. Přesto je druhé místo z osmi soutěžních družstev krásná odměna za vynikající celodenní výkon Akademie speciálních škol Dne jsme se zúčastnili akce Akademie speciálních škol, která se konala v Kulturním domě v Klášterci nad Ohří. Vystupovali zde žáci ze základních škol praktických a speciálních okresu Chomutov. Přehlídka byla ohodnocena velmi kladně, naše žákyně reprezentovali školu pod vedením vychovatelky Š. Reinerová na vysoké úrovni projekty Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/ , název projektu: OP VK 1.5 Škola pro život Střední škola se ve školním roce 2011/2012 zapojila do projektu: Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/ , název projektu: OP VK 1.5 Škola pro život dne Realizované klíčové aktivity V souladu s globálními cíli OP VK 1.5 a se školním vzdělávacím programem školy, materiálními potřebami a personálními možnosti školy budou z možných osmi podporovaných oblastí v OP VK 1.5 realizovány následující klíčové aktivity: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VI/3 Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji finanční gramotnosti žáků středních škol. Od šk. roku 2009/2010 se vedení školského zařízení zúčastnilo několika seminářů ohledně projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost a seznamovalo s projektem pedagogický tým v rámci provozních porad. Základní škola se ve školním roce 2010/2011 dne zapojila do projektu pod registračním číslem CZ.1.07/1.4.00/ , název projektu OP VK Střední škola se zapojila do projektu dne

79 Vedením projektu byla opět pověřena Mgr. Ivana Dudková, která sestavila realizační tým, zpracovala Projektový záměr a Interní plán realizace projektu, podala žádost o poskytnutí dotace. ICT profil školy vyhotovila zástupkyně ředitele Mgr. Ivana Dudková a metodik ICT M. Vyhnis a stal se i pokladem pro nový ICT plán. ICT plán školy vstupní evaluace z Profilu Škola 21 zaměřená na rozvoj digitálních technologií. Vstupní evaluace a následně výstupní evaluace bude také přílohou závěrečné monitorovací zprávy projektu OP VK 1.5 Škola pro život, operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách. Ve školním roce 2011/2012 byl vybrán tým učitelů, kteří měli tvořit vzdělávací materiály. Ti se začali pravidelně sházet. Tento tým prováděl i průzkum trhu, připravoval podklady pro výběrové řízení, které bylo velmi náročné i z důvodu novelizace zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách a změny směrnice MŠMT upravující zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v průběhu projektu. Hlavním cílem projektu byla tvorba nových vzdělávacích materiálů, jejich začlenění do výuky a zlepšení materiálního vybavení školy především v oblasti informačních a komunikačních technologií. Mezi další cíle patří další vzdělávání pedagogických pracovníků v jednotlivých podporovaných oblastech klíčových aktivit a individuální přístup k žákům s rozdílnými vzdělávacími potřebami. Hlavní změnou, kterou se mělo realizací projektu dosáhnout, byla modernizace a rozšíření vybavení školy v oblasti informačních a komunikačních technologiích. Další podstatnou změnou byla inovace digitálních učebních materiálů, a tím i inovace výuky ve velké části ve škole vyučovaných předmětů. Pokud zhodnotím využití projektu k inovaci školského zařízení, práce pedagogů, zcela jistě splnil očekávání. V školním roce 2012/2013 z projektu OP VK 1.5 Škola pro život byla třída střední školy vybavena interaktivní tabulí s příslušenstvím (dataprojektory) a jeden notebook pro učitele střední školy. 4 učitelé byli vybaveni vysokokapacitními USB flash disk o velikosti 32 Gb. Dále bylo z projektu zakoupeno 6 nových počítačů a 6 monitorů, s novým příslušenstvím připojených k internetu, které se nachází v PC učebně a ve třídě střední školy. Ve školním roce 2013/2014 byl zakoupen digitální fotoaparát s kamerou, vizualizér k interaktivní tabuli, 2 počítače s novým příslušenstvím, 1 monitor, 1 notebook pro práci učitele, který zpracovává a využívá vytvořené digitální materiály ve výuce, dále 2 výukové programy ČR a její kraje, Slovní druhy a aktivní stereoreproduktory. Pro zpracování sady Zahradnictví byly zakoupeny i okrasné rostliny. Žáci se svou učitelkou teoretických předmětů a učitelky odborného výcviku se podíleli na výběru, koupi i sázení rostlin, přípravy záhonů. Díky projektu EU peníze školám mají naši učitelé možnost při vyučování využívat interaktivní tabuli a speciální software umožňujících použití interaktivních materiálů přímo ve výuce. V rámci projektu byly vytvářeny sady vzdělávacích materiálů podporující individuální schopnosti a dovednosti žáků se zdravotním znevýhodněním pro oblasti Čtenářská a informační gramotnost, Společenskovědní gramotnost, Jazyková komunikace, Literární druhy a žánry, Finanční gramotnost, Elektronická komunikace, BOZP, Zahradnictví. 79

80 Na střední škole vytvářeli ve školním roce 2012/2013 a 2013/2014 vzdělávací materiály Mgr. Jan Kubát, Mgr. Lenka Samcová, Mgr. Helena Štěrbová, Hana Haasová. Ve školním roce 2012/2013 vytvořili a odevzdali učitelé 1 sadu po 32 vzdělávacích materiálech pro oblast Společensko vědní gramotnost v monitorovací zprávě č. 3, která byla ověřena v předmětech Základy společenských věd, Rodinná a zdravotní výchova, Občanská výchova v 1. a 2. ročníku oboru Praktická škola dvouletá a v 1. ročníku oboru Zahradnická výroba; 6 sad po 20 vzdělávacích materiálech ve 2. a 3. monitorovací zprávě, a to pro oblasti: Elektronická komunikace, která byla ověřena v předmětech Informatika ve 2. ročníkách střední školy, obor Praktická škola dvouletá a v 1. ročníku střední školy, obor Zahradnická výroba; BOZP, která byla ověřena v předmětech Informatika, Tělesná výchova, Příprava pokrmů, Veřejně prospěšné práce ve třídách 2. ročníku obor Praktická škola dvouletá, v 1. ročníku obor Zahradnická výroba. Finanční gramotnost, která byla ověřena v předmětech Rodinná a zdravotní výchova, Základy společenských věd ve třídách 2. ročníku obor Praktická škola dvouletá, v 1. ročníku obor Zahradnická výroba. Jazyková komunikace, která byla ověřena v předmětech Český jazyk a literatura, Český jazyk ve třídách 2. ročníku obor Praktická škola dvouletá, v 1. ročníku obor Zahradnická výroba. Literární druhy a žánry, která byla ověřena v předmětech Český jazyk a Estetika ve třídě 1. ročníku obor Zahradnická výroba. Zahradnictví, která byla ověřena v předmětech Zahradnictví, Sadovnictví a květinářství ve třídě 1. ročníku střední školy, obor Zahradnická výroba. Ve školním roce 2013/2014 vytvořili a odevzdali učitelé 1 sadu po 32 vzdělávacích materiálech pro oblast Všeobecná gramotnost v monitorovací zprávě č. 4, která byla ověřena v předmětech Český jazyk, Český jazyk a literatura, Výtvarná výchova, Příprava pokrmů v 1. a 2. ročníku oboru Praktická škola dvouletá a v 1. ročníku oboru Zahradnická výroba. Tvoření DUMů podpořilo inovativní a aktivní pedagogy a nabídlo jim možnosti uplatnění v rámci své odbornosti, dále prohloubilo spolupráci jednotlivých pedagogů, pedagogů základní školy a střední školy. Navzájem si pomáhali, učili se vytvářet zajímavější dumy i se navzájem kontrolovali. Zpracováváním DUMů si učitelé rozšířili své portfólio, došlo také k inovaci výukových metod, ke zvýšení názornosti výuky (žáci vidí pohyb, slyší zvuky), k aktivnímu zapojení žáků do výuky. Použití interaktivních prvků i prezentací je zcela navázané na strukturu hodiny tak, aby byly pomůckou, ke které se mohou učitelé při hodině neustále vracet, dají se snadno upravit pro potřeby dané třídy, nebo konkrétního žáka. Interaktivní tabule, vizualizér a počítače vytvářejí pro naše žáky přitažlivé prostředí pro učení, které je láká a přitahuje. Pomáhají žákům, kteří nemají dobrou paměť a neudrží pozornost, poskytují jim pozitivní zpětnou vazbu a pomoc při řešení úkolů. Respektují individuální požadavky žáka, jeho tempo učení a dovednosti. Učitelé nalezli metody, jak srozumitelně vysvětlit učební látku žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Sledování informací vyvolává u žáků větší zájem o učení a zpříjemňuje zážitky z vyučování, což je pro ně motivační. 80

81 V rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost došlo k podpoře DVPP v rámci oblasti Finanční gramotnosti. Paní učitelka se zúčastnila v rámci projektu dvou školení. Jedno organizoval KFP Kořený Fichter Pavlásek, s.r.o. v Praze na téma: Jak vyučovat finanční gramotnost poutavě a zábavně. Toto školení bylo zaměřeno hlavně na propagaci stolní hry Finanční svoboda, která by měla žáky naučit, jak správně hospodařit se svými penězi. Další školení Proč a jak učit finanční gramotnost organizoval Národní institut pro další vzdělávání v Ústí nad Labem (před zahájením projektu absolvovala paní učitelka ještě jedno školení, které bylo pro ni důležité pro zahájení zpracování sad). Paní učitelka díky školením získala cenné informace, materiály, které využila při zpracování dumů a dále využíváme i k výuce Finanční gramotnosti jak na základní škole, tak na střední škole. Z dosavadních zkušeností při výuce finanční gramotnosti je vidět, že se děti s větší chutí učí to, o čem jsou přesvědčeny, že to budou v životě potřebovat. Projekt byl úspěšně ukončen dnem , přinesl mnoho užitečného vylepšení materiálně technického vybavení školy, nové znalosti a dovednosti učitelům nejen zapojených do projektu, ale znamenal i značnou administrativní a časovou zátěž pro učitele zapojených do projektu. V loňském roce byly školy zapojené do projektu vyzvány, aby na základě předběžných výsledků auditu systému č. 66/2012/VK, který poukázal na nesoulad požadavků povinné publicity uvedených v Příručce pro žadatele a příjemce oblasti podpisy 1.4 a 1.5 s požadavky v rámci nařízení Komise č. 1828/2006 doplnily všechny materiály a dokumenty, vč. elektronických formátů, vztahujících se k realizaci projektu, výjimkou jsou účetní doklady, které musí splňovat jiné předepsané náležitosti a dále dokumenty a formuláře, které jsou systémově generovány a příjemce nemůže zasáhnout do jejich formy. Předepsané prvky povinné publicity musejí být zobrazeny kvalitně a umístěny viditelně na úvod, tzn. alespoň na přední straně tištěných materiálů, titulní straně webové prezentace, apod. Koordinátorka projektu nařídila všem tvůrcům vzdělávacích materiálů doplnění předepsaných log a sdělení, které musí být v souladu s pravidly vizuální identity OP VK. Zároveň provedla kontrolu všech dokumentů projektu a doplnila je o daná loga. I tyto úpravy, které byly nutné provést po skončení projektu, znamenaly značnou časovou zátěž pro tvůrce projektu Celoroční projekt LES VE ŠKOLE - ŠKOLA V LESE Jde o dlouhodobý celostátní program Les ve škole škola v lese, který nabízí Sdružení Tereza (Vzdělávací program Les ve škole - škola v lese má akreditaci MŠMT č. j / ). Do projektu jsme se zapojili ve školním roce 2008/2009. Více viz kapitola Recyklohraní Škola je zapojila do programu Recyklohraní celostátní hra pro školy pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení. Více viz kapitola Projektové dny a)čím budu? Datum:

82 Předmět: VV, PČ práce v domácnosti - příprava pokrmů, svět práce, dílenské práce, OV, EV, Ruční práce. Škola: ZŠ speciální, ZŠ praktická, střední škola Autor projektu: Kunartová M., Mgr. D. Kuchařová Cíl projektu: 1) Pomáhat rozvíjet podnikatelské dovednosti (organizační a realizační schopnosti, schopnost týmové spolupráce, posouzení rizik...). 2) Vést žáka k získávání základních pracovních návyků a postupů a dodržování pravidel bezpečnosti práce. 3) Pracovní činností ve skupinách a společným hodnocením týmové práce učit žáka pracovat v kolektivu a rozšiřovat komunikační schopnosti při kolektivní práci. 4) Rozvíjet pozitivní vztah k práci, soustředěnost, vytrvalost a tvořivost. 5) Seznámit žáky s různými profesemi, ujasnit představu žáků o reálné podobě jejich budoucího povolání a o volbě vhodného dalšího studia. 6) Přispět k vytváření životní a profesní orientaci žáků, k budoucímu pracovnímu zařazení a k uplatnění v dalším životě a integraci ve společnosti. 7) Rozvíjet motoriku, získat základní manuální zručnost. 8) Pracovat samostatně v týmu a vážit si práce své i druhých, organizovat, stanovovat postupy a vyhodnocovat jejich účinnost. 9) Seznámit žáky s různými materiály, s funkcí a užíváním vhodných pomůcek a nářadí. Program projektu: 1. Rozdělení žáků do skupin podle předem připraveného seznamu. 2. Uvítání žáků, seznámení s programem projektového dne, poučení o bezpečnosti a chování během celého dne. 3. Vlastní činnost v tvořivých dílnách. Skupiny se v jednotlivých tvořivých dílnách střídají po hodině. 4. Vyhodnocení projektového dne, diskuze s žáky. Tvořivé dílny:,,švadlena šití a vánoční dekorace,,designer výroba vánočních přáníček,,dekoratér výroba vánočních přáníček a výzdoby školy práce s tradičním i netradičním materiálem,,najdi svou profesi - povolání a jejich charakteristické znaky, vyhledávání na PC, úřad práce, vyplňování formuláře služeb zaměstnanosti pro občany,,řemeslník práce se dřevem a s kovem - výroba vánočních ozdob,,pekař pečení vánočního cukroví,,aranžér - výroba adventních věnců a svícnů Závěr: Díky širokému spektru činností zahrnutých v projektu získali žáci mnoho zajímavých a důležitých informací, které mohou být využity nejen v dalších předmětech, ale i v praktickém životě. Děti byly seznamovány s jednotlivými úkoly a vedeny ke komplexnímu pochopení úkolů a jejich nenásilnému plnění. Při praktických činnostech žáci reagovali intenzivněji, s mnohem větším zájmem. 82

83 Využili jsme integraci výuky a mezipředmětových vztahů a rozvíjeli jsme především praktické dovednosti. Tvořivé dílny přispěly ke zkvalitnění poznatků z jednotlivých předmětů, neboť se během projektu prolínaly. Za nedílnou součást projektového dne považujeme vliv na prožitek dětí. Žáci pobývající v tvořivých dílnách byli více aktivizováni, činnost byla pro ně zajímavější a přitažlivější a také výhodnější z relaxačního hlediska. Datum: Předmět: Est.v., Ruč.p., HV, TV Škola: ZŠ a SŠ Autor projektu: Mgr. Štěrbová, Bc. Kikal Cíl projektu: společná tvořivost žáků vytváření zodpovědnosti k plnění daného úkolu kooperace, týmová spolupráce, vzájemná pomoc rozvoj fantazie, uvědomělého vytváření krásného prostředí, vytváření vztahu k věcem zvyky a tradice spolupráce a soutěživost - rozvíjet empatii - vyhledávat a třídit informace a uvádět je do souvislostí - trénovat skupinovou práci - poznávat se a navazovat vztahy napříč ročníky - formulovat a výstižně vyjadřovat své myšlenky a názory jak ústně, tak písemně - zapojovat se do diskuse - prezentovat se na veřejnosti - snažit se porozumět různým textům a využívat encyklopedie, internet apod. - naslouchat, ptát se, vysvětlovat a být přístupní názorům druhých - domluvit se spolu bez zbytečných hádek - spolupracovat ve dvojici, skupině i v týmu, rozdělovat si role - dodržovat domluvená pravidla hry Program: 1. uvítání, pouštění vánočních koled 2. dopis Ježíškovi 5 nejlepších bude vyhodnoceno 3. pásmo písní našich žáků 4. soutěže 5. přestávka svačina 6. pásmo písní a tanců žáků z Chomutova, diskotéka 7. vyhodnocení 8. ukončení a úklid prostor a pomůcek Akce proběhla v naprostém pořádku. Děti se aktivně účastnily programu. Nejvíce se všem líbilo vystoupení žáků a pedagogů ZŠ praktické Chomutov. Závěr kalendářního roku si všichni žáci a pedagogové zpestřili vánoční besídkou. Po celou besídku se střídala jednotlivá pásma, která si připravili žáci a žákyně našeho zařízení s různými soutěžemi, kterých se naše děti aktivně účastnily. Závěr besídky patřil pozvaným 83

84 hostům z řad žáků a pedagogů Základní školy a Mateřské školy, 17. listopadu 4728 v Chomutově. Hosté měli připravené vystoupení pěvecké, taneční a rytmické bubnování afrických rytmů. V průběhu besídky všechny děti vyslovily svá vánoční přání v dopise pro Ježíška, který mohly přečíst i ostatním dětem. Některá přání byla zábavná a naopak jiná vedla k zamyšlení. Pro všechny bylo připraveno vánoční cukroví, které upekli žáci společně s učiteli v hodinách Přípravy pokrmů, soutěžící a vystupující žáci dostali různé odměny Finanční gramotnost Datum: Třídy ZŠ i SŠ Autor projektu: Mgr. Štěrbová, Bc. Kikal Program: 1. Prezentace - Finanční gramotnost, Peníze, Česká národní banka, Hospodaření domácnosti prezentace. 2. Vyplňování tiskopisů složenky typu A, pracovní list Řešení krizových situací Rozpočet. 3. Výroba plakátu na téma: Peníze, Finance, Dluhy,. 4. Prezentace vyrobených plakátů, vyhodnocení a ocenění nejlepších tříd, zhodnocení projektu. V rámci projektového dne se žáci seznámili s jednotlivými oblastmi, které patří do Finanční gramotnosti. Získali informace o českých bankovkách a fungování České národní banky. Dále jsme si vysvětlili, co je rodinný rozpočet. Žáci získali návody a doporučení k sestavování a organizaci osobního a rodinného rozpočtu. Projekt byl vřazen z důvodu toho, že finanční gramotnost současných dětí (ale i dospělých jedinců) je na nízké úrovni a ze strany MŠMT je kladen důraz na zařazování tohoto tématu do výuky. Cílem bylo, aby žáci získali celkový přehled a představy o finančním světě. Velice kladně hodnotím účast všech (žáků i pedagogů) především na výrobě plakátu a poté na jeho prezentaci. Jako nejlepší byla zvolena bankovka Místovka, kterou vymysleli a vyrobili žáci IV. třídy pod vedením pí. uč. Sasové, dále vtipné finanční rýmované slogany III. třídy pod vedením pí. uč. Kunartové a plakát Kdo šetří, má za tři, který vymysleli žáci I. třídy společně s pí. uč. Pelesnou Den země Datum: Předmět: PČ, VPP, P, OV, Škola: ZŠ speciální, ZŠ praktická, Praktická škola dvouletá, Zahradnická výroba Ročník: 5., 6., 7., 8., 9., 10., ZV 1., 2.ročník, PV 1. ročník Místo: trasa: Celná Blahuňov (rozcestí) Autor projektu: Pelesná Jarmila Cíl projektu: - získání základních manuálních zručností 84

85 - pracovat samostatně v týmu a vážit si práce své i druhých, organizovat, stanovovat postupy a vyhodnocovat jejich účinnost - seznámit se s funkcí a užíváním vhodných pomůcek a nářadí - rozvíjet pozitivní vztah k práci, soustředěnost, vytrvalost a tvořivost - osvojit si zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - směřovat k podchycení a rozvíjení zájmu o přírodu a přírodniny - umožnit poznat přírodu jako systém, jehož součásti jsou vzájemně propojeny, působí na sebe a ovlivňují se - vést k chápání podstatných souvislostí mezi stavem přírody a lidskou činností, závislostí člověka na přírodě - rozvíjet zájem o veřejné záležitosti - rozpoznávat protiprávní jednání a uvědomit si jeho důsledky Program: 1) organizační instrukce 2) úklid okolí komunikace Blahuňov rozcestí, Místo, Vysoká Jedle, Celná3) opékání špekáčků, zhodnocení akce Spolupráce a sponzoři akce: Správa a údržba silnic ústeckého kraje, MÚ Místo Závěr: Prostřednictvím projektového dne jsme u žáků rozvíjeli vztah člověka a prostředí a žáci mohli zhodnotit důsledky lidských činností na prostředí, mohli si uvědomit ohrožování podmínek života a pochopit vlastní odpovědnost ve vztahu k prostředí. Mohli poznat příklady jednání, která jsou nežádoucí z hlediska životního prostředí. Spolupráce s obcí v péči o životní prostředí přispěla k vnímání života jako nejvyšší hodnoty. Žáci vyvíjeli aktivitu, vstřícnost a ohleduplnost ve vztahu k prostředí, čímž se angažovali v řešení problémů spojených s ochranou životního prostředí. Veškerá činnost vedla k utváření vnímavého a citlivého přístupu k přírodě Barevný svět dětí Datum: Škola: ZŠ speciální, ZŠ praktická, Střední škola Ročník: 5., 6., 7., 8., 9., 10., 1. a 2. SŠ Místo: škola - pro prezentaci třídy IV. A PV1., pro vlastní tvorbu- kmenové třídy Autor projektu: Mgr. Dagmar Kuchařová, Hana Haasová Projekt Barevný svět je zaměřen především na multikulturalitu, lidské vztahy, kulturní diferenci, základní lidská práva a etnický původ. Důraz je kladen na to, aby si žáci uvědomili jedinečnost každého člověka, vzájemnou rovnocennost a toleranci. Zároveň děti učíme, jak přispívat k odstranění diskriminace a předsudků vůči etnickým skupinám na našem či cizím území. Hlavním tématem však bude Africký kontent. Projekt bude probíhat v rámci jednotlivých předmětů VV, PČ, D, Z, OV, I, Věcné učení. Cíl projektu: 1. přispívá k utváření hodnot, jako je spravedlnost, svoboda, solidarita, tolerance a odpovědnost 2. učí žáky komunikovat a žít ve skupině s příslušníky odlišných sociokulturních skupin, uplatňovat svá práva a respektovat práva druhých, chápat a tolerovat odlišné zájmy, názory i schopnosti druhých 85

86 3. rozvíjí schopnost poznávat a tolerovat odlišnosti jiných národnostních, etnických, náboženských, sociálních skupin a spolupracovat s příslušníky odlišných sociokulturních skupin 4. pomáhá žákům prostřednictvím informací vytvářet postoje tolerance a respektu k odlišným sociokulturním skupinám 5. stimuluje, ovlivňuje a koriguje jednání a hodnotový systém žáků, učí je vnímat odlišnost jako příležitost k obohacení, nikoli jako zdroj konfliktu 6. pomáhá uvědomovat si neslučitelnost rasové (náboženské či jiné) intolerance s principy života v demokratické společnosti 7. vede k angažovanosti při potírání projevů intolerance, xenofobie, diskriminace a rasismu 8. učí vnímat sebe sama jako občana, který se aktivně spolupodílí na utváření vztahu společnosti k minoritním skupinám Program: 1. Úvod - prezentace:,,co je multikultura,,cíl dnešního projektu,,afrika- krátká historie, současnost, kultura, africké kmeny 2. Promítání dokumentů k tématům -,,Život dětí v chudých částech Afriky ;,,Hudba a tanec, výroba hudebního nástroje djembe 3. Ukázka z filmů: Hotel Rwanda - Hutuové a Tutsiové (Rwandská genocida, jaro 1994); Bílá Masajka (život Evropanky u kmene Masajů) 4. Po zhlédnutí jednotlivých filmů -diskuze na téma týkající se každého filmu. 5. Aktivní práce žáků: vytváření masek vybraného afrického kmene 6. Vyhledávání informací z různých zdrojů (odborné publikace, encyklopedie, internet) 7. Závěr: - prohlídka a výstava prací žáků - prezentace jednotlivých tříd - svých kmenů (zajímavosti, na jakém území žijí, apod.) 8. Zhodnocení projektu Závěr: Prostřednictvím projektového dne jsme žáky vedli k porozumění sobě samému a druhých, což napomáhá k zvládání vlastního chování, přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů, rozvíjí základní dovednosti dobré komunikace a umožňuje získat základní sociální dovednosti pro řešení různých situací (např. konfliktů). Cílem tohoto projektu bylo v rámci multikulturní výchovy přiblížit žákům kulturu a život menšin žijících na území Afriky (kmenové rozdělení) a podat dětem základní informace o různých kulturních skupinách. Jednotlivé třídy vedly diskuzi týkající se problematiky chudoby, školství a zdravotnictví afrických menšinových etnik. Výsledkem tohoto projektu je soubor zdařilých prací žáků. 86

87 IV.VÝCHOVA Práce na tomto úseku byla komplikována dlouhodobou nemocí vedoucí vychovatelky (od října 2013 do února 2014, která na základě svého zdravotního stavu požádala o ukončení pracovního poměru v organizaci k datu Po dobu její nemoci převzali organizaci práce na tomto úseku vedoucí směn (vedoucí DDŠ a vedoucí VU). Od byl prací vedoucího vychovatele pověřen p.jiří Kokeš. 4.1.Základní údaje o úseku výchovy - na úseku výchovy pracuje 26 pedagogických pracovníků, z toho 17 vychovatelů (vč. vedoucího vychovatele), 8 asistentů vychovatele a speciální pedagog etoped. - v tomto školním roce, vzhledem k vakuu v umísťování dětí po náběhu platnosti nového občanského zákoníku, nebyla plně využívána kapacita zařízení a na úseku výchovy bylo otevřeno po většinu roku 6 skupin s maximálním počtem 8 dětí - ubytování dětí je řešeno ve 4 budovách, ve vlastním areálu zařízení ubytovny: Internát hlavní budova - sk. 5, sk. 6 B54 ubytovna dívek - sk. 4 B47 ubytovna chlapců - sk. 1 2DM ubytovna chlapců - sk. 2, sk. 3 - úsek výchovy využívá ke své výchovně vzdělávací činnosti všechny prostory a vybavení v zařízení - sportovní halu - školní kuchyňku - hřiště - bazén - školní dílnu - keramickou dílnu - posilovnu - skleník a dále je využíván ve spolupráci s vedením obce i obecní sportovní areál 4.2.Výchovně vzdělávací proces Zahrnuje veškerý volný čas dětí v zařízení, tedy dobu po příchodu ze školy, během víkendů, svátků a prázdnin. Mimo volné vycházky dětí, je volný čas v zařízení organi-zován, organizace vychází ze ŠVP DDŠ a ŠVP pro VU. V případě výrazného snížení dětí ve výchovných skupinách, zabezpečuje ved. vy chovatel odpovídající počet pedagogických pracovníků s ohledem na minimální a maxi- mální počet dětí ve skupinách. Nástup vychovatelů na směnu je 1 hodinu před nástupem na přímou výchovnou činnost. Tato hodina je určena ke kontaktu vychovatelů se soc. pracovnicí, ke spolupráci se školou, ke konzultacím s vedoucí výchovy, doplnění poznatků o dětech a zajištění materiálu týkajícího se potřeb dětí, včetně zápisů do pedagogické dokumentace. Cílem 87

88 výchovy je smysluplně vyplnit dětem volný čas s dodržením režimu dne, nenásilnou formou postupně odstranit diagnostikované poruchy chování s cílem upevnit základní hygienické a sociální návyky. Výchovná činnost je zaměřena na co nejlepší nahrazení rodinné péče a odstranění negativních návyků dětí. Osvojování a upevňování norem slušného chování. Mimo plnění výchovných zaměstnání vychovatelé zabezpečují veškeré potřeby dětí od konce vyučování, až do ranního předání do školy v 7.30 h. následujícího dne. Zabezpečují: - dozor na obědech, svačinách, večeřích, snídaních - dohled při návštěvách rodinných příslušníků - vybavenost dětí prádlem, pravidelnou výměnu osobního i sezónního prádla, obuvi - osobní hygienu, ranní, během dne i večerní koupání - výjezdy s dětmi k lékaři - dozory u nemocných dětí - výdej medikamentů (medikovaným dětem) - výjezdy pro útěkáře ( popřípadě převoz) - navrhují dětem kapesné a učí děti hospodařit s finančními prostředky - zabezpečují narozeninové dárky - dle přání dítěte ve stanovené finanční výši - vybavují děti zařazené do OU mimo zařízení - dle požadavku v jednotlivých oborech ( pomůcky, ošacení, obuv, finanční a hygienické prostředky) - zabezpečují praní, žehlení a drobnou opravu prádla - zprostředkují a organizují kontakt se zákonnými zástupci (písemný, telefonický, dovolenky, ) Rozdělení dětí do skupin v průběhu šk. roku Děti jsou do skupin zařazovány zejména na základě příbuzenského vztahu, podobnosti zájmů, vztahů z předchozího působiště a také přiměřenosti věku. Sk. 1 Chlapecká skupina postupně zapsáno 18 dětí průměrný stav 6 B. S. ukončena ÚV B. M. B. M převeden do sk. 6 D. R převeden do sk. 5 H. O. M. L. ukončena ÚV R. K. ukončena ÚV R. F. Š. L. T. K. K. J převod ze sk. 2 88

89 H. L převeden ze sk. 2, od převeden do sk. 2 O. P převeden ze sk. 5, od převeden do sk. 5 D. R převeden ze sk. 5, od převeden do sk. 5 B. A převeden ze sk. 5 D. D převeden ze sk. 3 B. J převeden ze sk. 2 L. J nový nástup Sk. 2 Chlapecká skupina postupně zapsáno 17 dětí průměrný stav 6 Sk. 3 Chlapecká skupina postupně zapsáno 12 dětí průměrný stav 7 E. J. G. T. ukončena ÚV H. L převeden do sk. 1 H. V. K. J převeden do sk. 1 L. M převeden do sk. 3 Z. J. ukončena ÚV N. D převeden ze sk. 5 K. L nový nástup, do sk. 6 K. P nový nástup, do sk. 6 H. L převeden ze sk. 1 L. L ze sk. 6, ukončena ÚV G. A nový nástup B. J nový nástup, do sk. 1 Č. I nový nástup K. J nový nástup B. M nový nástup A. D. D. D převeden do sk. 1 H. M převeden do sk. 5 H. A. K. G. P. A. Š. L převeden do sk. 5 L. M převeden ze sk. 2 89

90 L. V nový nástup S. D nový nástup Sk. 4 Dívčí skupina - postupně zapsáno 14 dívek průměrný stav 6 Sk. 5 Chlapecká skupina postupně zapsáno 16 dětí Průměrný stav 5 Sk. 6 L. L nový nástup K. Š nový nástup F. A. ukončena ÚV F. L. F. E. G. Z. ukončena ÚV G. N přemístěna jiné zařízení H. N. H. L. ukončena ÚV M. I. ukončena ÚV T. D. B. L nový nástup S. K nový nástup K. D nový nástup D. A nový nástup P. Ž nový nástup B. A převeden do sk. 1 Č. P. ukončena ÚV D. M. K. M. ukončena ÚV K. P. ukončena ÚV L. P. N. D převeden na sk. 2 O. P převeden na sk. 1 H. M převeden ze sk. 3 Š. L převeden ze sk. 3 D. R převeden ze sk. 1 D. E nový nástup O. P převeden ze sk. 1 D. R převeden ze sk. 1 F. M převeden ze sk. 6 Š. P nový nástup 90

91 Chlapecká skupina postupně zapsáno 13 dětí Průměrný stav 6 B. J. ukončena ÚV C. T. D. J. ukončena ÚV F. M převeden na sk. 5 K. L. R. T. S. J. ukončena ÚV L. L nový nástup, na sk. 2 K. P převeden ze sk. 2 K. L převeden ze sk. 2, ukončena ÚV D. M nový nástup B. M převeden ze sk. 1 K. M nový nástup Meziskupinová migrace dětí Převod dětí mezi skupinami se uskutečňuje na základě vývoje dítěte. Přemístění se realizuje po dohodě kmenových vychovatelů, vedoucích na směnách, vedoucí vychovatelky, etopeda, ředitele ústavu a převáděného dítěte. Dítě vždy zná důvod a skupinu, do které je převáděno. Převody se uskutečňují v případech: - příchod sourozence do zařízení - sociální vývoj dítěte - při problémech dítěte ve stávající skupině - agrese dítěte, zjištěná šikana, nemoc - při společných útěcích z jedné skupiny - při redukci počtu dětí ve skupině Přehled meziskupinové migrace Jméno: Sk. 1 Sk. 2 Sk. 3 Sk. 4 Sk.5 Sk. 6 Poznámka B.M trvá D.R trvá K.J trvá Neshody s vrstevníky Redukce dětí ve skupině Vých. problémy ve skupině Redukce počtu dětí ve skupině 91

92 H.L O.P B.A D.D trvá L.M trvá K.L K.P trvá B.J trvá H.M trvá Š.L trvá N.D trvá F.M trvá L.L Ubytování a vybavenost Vých. problémy ve skupině Šetření přestupku PČR Výchovné problémy Vých. problémy ve skupině Redukce počtu dětí ve skupině Redukce počtu dětí ve skupině Redukce počtu dětí ve skupině Redukce počtu dětí ve skupině Vých. problémy ve skupině Redukce počtu dětí ve skupině Výchovné problémy-útěky Redukce dětí ve skupině Zrušen podm. pobyt v rodině Redukce dětí ve skupině B 47- rodinná buňka, kapacita 8 lůžek - v tomto školním roce zde byla ubytována sk.1 - chlapci Vybavenost ubytovny - 4 pokoje - 8 lůžek - každé dítě má své lůžko, šatní skříň, noční stolek s lampičkou, křeslo a stolek Společné prostory Herna: sedací souprava, TV, DVD, rádio, skříňky, stoly, židle Sociální zařízení: 2x sprcha, 2x WC Kuchyň: kuchyňská linka, lednice s mrazničkou, mikrovlnná trouba, rychlovarná konvice, myčka na nádobí, pračka, sušička na prádlo, TV, 2 stoly + 12 židlí, vysavač Vychovatelna: stůl, PC, skříň, sociální zařízení - sprcha, WC, mobilní telefon - asistenti pedagoga zabezpečují praní, žehlení prádla, děti mají v kuchyňce možnost přípravy běžných jídel 92

93 2DM - 2x rodinná buňka, kapacita 2x 8 lůžek - ubytovna dvojdomek (pův. čp.56/78) je zrcadlově rozdělena na část A a B, v každé části je ubytovaná jedna rodinná skupina Vybavenost ubytovny,,a vých. sk. 3 - chlapci, kapacita 8 lůžek - 3 pokoje (2 pokoje po 3 lůžkách a 1 dvojlůžkový) - každé dítě má své lůžko, noční stolek a šatní skříň, na pokoji židli a společný stůl, dále pro sezónní ošacení je k dispozici komora, ložnice jsou situované v patře, kde mají děti k dispozici sociální zařízení Společné prostory Kuchyň: s vybavením - el. sporák, lednice s mrazničkou, mikrovlnná trouba, rychlovarná konvice, pračka a sušička na prádlo, žehlička, základní nádobí, 2 x jídelní stůl a 8 židlí Herna: TV, DVD, rádio s CD přehrávačem, 2x PC, sedací souprava Sociální zařízení: 2x WC, 2x sprcha, úklidová komora Vychovatelna: stůl, křeslo, PC, tiskárna s kopírkou, lednice, sociální zařízení se sprchou, mobilní telefon B vých. sk. 2 - chlapci, kapacita 8 lůžek - 3 pokoje (2 pokoje po 3 lůžkách a 1 dvojlůžkový) - každé dítě má své lůžko, noční stolek a šatní skříň, na pokoji židli a společný stůl, dále pro sezónní ošacení je k dispozici komora, ložnice jsou situované v patře, kde mají děti k dispozici sociální zařízení Společné prostory Kuchyň: s vybavením - el. sporák, lednice s mrazničkou, mikrovlnná trouba, rychlovarná konvice, pračka a sušička na prádlo, žehlička, základní nádobí, 2 jídelní stoly a 8x židle Herna: TV, DVD, rádio, 2x PC, sedací souprava Sociální zařízení: 2x WC, 2x sprcha, úklidová komora Vychovatelna: stůl, křeslo, PC, tiskárna, lednice, sociální zařízení se sprchou B54 vých. sk. 4 - dívky, kapacita 8 dětí - v tomto školním roce na této ubytovně byla ubytována skupina dívek č. 4-3 pokoje (2x po 3lůžkách a 1 dvojlůžkový), každé dítě má své lůžko, noční stolek, šatní skříň, židli a společný stůl na pokoji Společné prostory Sociální zařízení - patro: pračka a sušička na prádlo, WC + umyvadlo, 1x sprcha Půda: šatna na vlastní a sezónní prádlo Mezipatro: úklidová komora Herna: TV, DVD, rádio, šicí stroj, PC, sedací souprava Kuchyň: 2x stůl a 8 židlí, lednice s mrazničkou, rychlovarná konvice, mikrovlnná trouba, myčka na nádobí Sociální zařízení: 2x sprcha, 2x WC, 2x umyvadlo Vychovatelna: stůl, PC, tiskárna s kopírkou, lednice, křeslo, sociální zařízení se sprchovým koutem, mobilní telefon 93

94 Internát hlavní budova - 1.patro - v budově internátu jsou umístěné děti ve 2 výchovných skupinách - chlapci kapacita internátu je 7 ložnic. sk.5-3 pokoje (2x 3 lůžka 1x 2lůžka) každé dítě má své lůžko, svůj noční stolek pro denní prádlo, ostatní prádlo je uzamčené v centrální šatně a je vydáváno dle potřeby dětí herna : TV, rádio, DVD, sedací souprava, 2 stoly, 8 židlí sk. 6-3 pokoje (2 pokoje po 3 lůžkách a 1 po 2 lůžkách) každé dítě má své lůžko, svůj noční stolek pro denní prádlo, ostatní prádlo je uzamčené v centrální šatně a je vydáváno dle potřeby dětí Společné prostory Herna děti ze skupiny 5 a 6 užívají společně velkou hernu se zařízením, TV, DVD, rádio s CD přehrávačem, nábytkovou stěnu, 2x sedací soupravu, stůl a 12 židlí Sociální zařízení: je společné pro 5. a 6. skupinu, WC 3x v patře a sprchy 3x v suterénu. Navíc je ve zvláštní místnosti umístěna pračka a sušička. Asistenti pedagoga zabezpečují praní a žehlení prádla. Vysavač: 1x společný pro obě skupiny Vychovatelna: kancelářská sestava, lednice, mikrovlnná trouba, rychlovarná konvice, PC stůl, židle, PC, 3x křeslo, konferenční stolek, telefon - pevná linka, mobilní telefon, sprchový kout, WC s umyvadlem 4.3. Personální obsazení Vychovatelé denní, asistenti pedagoga noční B 47 Skupina č. 1, chlapci Denní vychovatelé Asistenti pedagoga - noční A B A B Richter Jan Verčimáková Hana Compelová Jana Davídková Hana 2DM skupina č.2, chlapci Denní vychovatelé Asistenti pedagoga - noční A B A B Kojecká Věra Zajícová Monika Kožušník Vladimír Dvořák Vratislav 2 DM skupina č.3, chlapci Denní vychovatelé Asistenti pedagoga - noční A B A B Bělská Edita Kučera David Kožušník Vladimír Dvořák Vratislav B 54 skupina č. 4, dívky Denní vychovatelé Asistenti pedagoga- noční A B A B Reinerová Šárka Vyskočilová Ilona Kotorova Zdeňka Šindelářová Růžena Internát- skupina č. 5 chlapci Denní vychovatelé Asistenti pedagoga - noční 94

95 A B A B Měchurová Renáta Kokeš Jiří Kuričaj Roman Havlát Miroslav Internát- skupina č. 6 chlapci Denní vychovatelé Asistenti pedagoga - noční A B A B Keprt Břetislav Král Vojtěch Kuričaj Roman Havlát Miroslav Střídající Denní Kašparová Lenka Kučerová Veronika Tomsová Mária Malariková Eva od do ved. vychovatelka 4.4. Plán činnosti ve školním roce Volný čas dětí v zařízení, je čas po příchodu ze školy. Mimo volné vycházky dětí, je jejich volný čas v zařízení organizován. Plán činnosti tvoří každý kmenový vychovatel. Na školní rok vytvoří plán, který obsahuje stěžejní akce v každém měsíci. Plán činnosti se řídí,,výchovně vzdělávacím programem v tomto programu jsou vyznačena výchovná zaměstnání, která se plní v měsíčních plánech Plány činnosti skupiny Týdenní plán skupin je součástí měsíčního plánu. Měsíční plán skupin zahrnuje akce z ročního plánu. Roční plán skupin zahrnuje stěžejní akce skupin v daném školním roce v zařízení, ale i v jiných školách a zařízeních. Přehled akcí jiných škol a zařízení je sestaven v daném roce do: Systému okresních soutěží a přehlídek žáků základních, praktických a speciálních škol Cíle výchovných zaměstnání: Pracovní výchova (PV) Vytvářet kladný vztah k pracovní činnosti, dodržovat bezpečnost a hygienu při práci, systematicky zdokonalovat manuální zručnost, odvádět společensky prospěšnou činnost, zdokonalovat technické poznatky a tyto dokázat aplikovat v praxi, prohlubovat myšlení, rozvíjet kombinační a manipulační schopnosti, vytrvalost - dokončit práci, podporovat u dětí touhu po aktivním uplatnění, radost z vykonané práce. Tělesná výchova (TV) Rozvíjet pohybové dovednosti, zvyšovat tělesnou zdatnost, koordinaci pohybu, rozvíjet hrubou motoriku, rozvíjet orientaci v prostoru i čase (čas hry), podporuje zájem o sport a tělovýchovu, vytrvalost, cílevědomost,sociální cítění kolektivní hry, rozvoj a upevnění volních vlastností. Dopravní výchova (DV) 95

96 Uplatňovat znalost a praktické dovednosti, učí bezpečnosti silničního provozu, dopravní značky,chování na vozovce v ulicích a dopravních prostředcích a poskytování první pomoci. Estetická výchova (EV) Rozvíjí vkus, oblékání,bydlení,kulturu stolování, hygienu,pořádek v osobních věcech, pokojích, celkový pořádek na ubytovnách,zahrnuje divadlo,kino, výstavy, cit pro mateřský jazyk výslovnost, učí vnímat krásy přírody, lidovou tvořivost, hygienu. Mravní výchova (MV) Formuje charakterové vlastnosti, volní vlastnosti, vede k vzájemné úctě, úctě ke starším, odpovědnosti za své chování, ohleduplnost, kamarádství,pomoci slabším a vhodnému využití volného času. Rozumová výchova (RV) Učí děti hospodařit prostředky, šetrně zacházet se společným majetkem, připravuje děti na samostatný život, učí orientovat se na úřadech, osvojovat a upevňovat si běžné denní úkony. Veřejně prospěšná činnost (VPČ) Zahrnuje pomoc v obci při úklidu parku,hřiště, v zimě úklid sněhu, v každém ročním období úklid veřejných prostor. Rekreačně odpočinková činnost (ROČ) Slouží k odstranění únavy,(únava je fyziologický jev, kterým se organizmus brání přetížení), jedinci, kteří nemají dostatek odpočinku jsou přetěžováni, reagují nepozorností, vzdorovitostí, reagují podrážděně až agresivně a může docházet i k poruchám chování. Rekreačně odpočinková činnost se v zařízení organizuje převážně v sobotu a neděli, o svátcích, prázdninách, kdy je na tuto činnost dostatek času. Plány činnosti obsahují také různé akce, mimo výchovná zaměstnání, kterých se děti zúčastňují 4.5. Akce Přehled akcí v roce Září 13 Datum skupina akce dětí vychovatelů Vysoká Pec Pecka CUP 8 1 Vychovatel A Verčimáková Klášterec nad Ohří kolonáda 7 1 Vychovatel V Kojecká ,6 Víkend na statku Špičák 11 2 Vychovatel B Keprt, Měchurová, Kuričaj Boleboř Ovčí rybník, víkend

97 Vychovatel V Kokeš, Halbich Kadaň K- centrum 1 5 Vychovatel A Richter 20.9 Výběr ,6 Vychovatel A Hamr na Jezeře, 15.ročník přeboru v malé kopané Richter,Verčimáková Hypoterapie statek Špičák 6 1 Vychovatel V Reinerová Klášterec nad Ohří loděnice 5 1 Vychovatel B Richter Obecní hřiště, přivítání školního roku 7 1 Vychovatel A Bělská Žijeme v přírodě jezírko u ubytovny, výsadba trvalek Vychovatel B Reinerová Hora sv.kateřiny-opevnění Kočičák 5 1 Vychovatel V Kučera , 6 Víkendový pobyt na statku Špičák Vychovatel B Král, Halbich Nordic Walking Kadaň babí léto 5 1 Vychovatel A Reinerová Jirkov, objekt MO ČRS, chovný rybník v zařízení Vychovatel B Kokeš B Víkendový pobyt na statku Špičák 11 3 Vychovatel Kokeš, Malariková,Havlát Víkendový pobyt v Úhošťanech 5 2 Vychovatel V Richter, Halbich Loděnice Kláštere nad Ohří, lodě 5 1 Vychovatel B Richter ,6 Víkendový pobyt na statku Špičák Vychovatel B Keprt, Měchurová,Kuričaj ,6 Statek Špičák relaxace

98 Vychovatel V Keprt, Měchurová ,,72 hodin Ruku na to - pomoc Přírodě, Ovčí rybník Boleboř Vychovatel B Kokeš, Kožušník ,6 Statek Špičák kontakt se zvířaty Vychovatel B Keprt, Kokeš, Kuričaj Recyklace, výrobky z PET lahví Vychovatel A Reinerová Úhošťany outdoorový pobyt mimo zařízení Vychovatel A Richter,asistent pedagoga ,2,3,5,6 Statek Špičák, relaxace,příroda Vychovatel V Keprt, Měchurová, Havlát Ovčí rybník Boleboř Vychovatel B Kokeš, Dvořák ,6 Statek Špičák, práce na statku Vychovatel B Keprt, Měchurová, Kuričaj Statek Špičák-léčebný pobyt 7 1 Vychovatel V Kojecká Kadaň veřejné bruslení 7 1 Vychovatel V Kojecká Statek Špičák, práce na statku Vychovatel B Král Klášterec nad Ohří veřejné bruslení Vychovatel V Kučera Vychovatel V Aquasvět Chomutov Reinerová Vychovatel B 5,6 Statek Špičák, práce na statku 9 3 Keprt, Měchurová, Havlát 98

99 Vychovatel B Vychovatel B Vychovatel A Vychovatel B Vychovatel V Vychovatel B Vychovatel B Vychovatel B 1 Úhošťany, úklid v areálu 6 2 Richter, asistent pedagoga 5,6 Statek Špičák, práce na statku 10 2 Měchurová,Keprt 1,2,3,5,6 Noční fotbal 30 5 Smolík,Keprt,MěchurováKučera, Richter 4 Chomutov zimní stadion 4 1 Vyskočilová 5,6 Statek Špičák, práce na statku 9 3 Král, Kokeš, Kuričaj 1 Kadaň Královský vrch 6 1 Verčimáková 5,6 Víkendový pobyt na statku Špičák 10 3 Král, Kokeš, Havlát 5,6 Statek Špičák, práce na statku 10 3 Keprt, Měchurová, Kuričaj Vychovatel A Vychovatel V Vychovatel B 1,5,6 Liga ústavů - Místo 10 2 Richter, Verčimáková 1 Úhošťany outdoorový pobyt 7 1 Richter, asistent pedagoga 5,6 Statek Špičák víkendový pobyt 10 3 Měchurová,Keprt,Havlát Chomutov vánoční trhy 6 1 Vychovatel V Vyskočilová 99

100 Vychovatel B 5,6 Statek Špičák víkendový pobyt 11 3 Král, Kokeš, Havlát Rozsvícení vánočního stromu v Místě Vychovatel A Kučera Kadaň vánoční trhy 5 1 Vychovatel V Kučera ,6 Statek Špičák víkendový pobyt Vychovatel B Měchurová, Keprt, as. pedagoga Úhošťany- outdoorový pobyt Vychovatel V Richter, as. pedagoga ,6 výběr Jáchymov - Místo Vychovatel A Král, Smolík Kadaň LDN vánoční přání Vychovatel A Richter neodjíždějící Vánoce v ústavu vánoční program Vychovatel A Richter, Bělská výběr Praha, divadlo Broadway, muzikál Vychovatel A Kučera výběr Boží Dar Ježíškova cesta Vychovatel V Kučerová výběr Chomutov - muzeum 8 1 Vychovatel V Král Statek Špičák práce na statku 5 1 Vychovatel B Král ,2,5,6 Zimní turnaj družstev kol.sporty 35 5 Vychovatel A Kučera,Král,Verčimáková,Zajícová Kokeš Statek Špičák

101 Vychovatel B Král ,6 Víkendový pobyt na statku Špičák Vychovatel B Keprt, Měchurová, Kuričaj Chomutov, úklid zimního stadionu 4 1 Vychovatel B Vyskočilová , 6 Statek Špičák Vychovatel A Král, Kokeš, Dvořák Místo, Úbočí,Rusová - Místo 7 1 Vychovatel V Kučera Rumburk, Jiříkovský turnaj ve futsalu Vychovatel A Richter Úhošťany, víkendový pobyt Vychovatel V Richter, Compelová Chomutov zimní stadion 4 1 Vychovatel B Vyskočilová České Hamry Rusová Místo 6 1 Vychovatel A Král Chomutov zimní stadion 4 1 Vychovatel B Reinerová Kadaň - výlet 6 1 Vychovatel V Král Chomutov veřejné bruslení 6 1 Vychovatel V Kojecká Statek Špičák práce na statku 6 1 Vychovatel V Keprt Praha Olympijský park Soči Vychovatel V Richter ,4 Praha - muzikál 7 2 Vychovatel Kojecká, Kučera Chomutov zimní stadion, úklid 4 1 Vychovatel B Král Statek Špičák práce na statku

102 Vychovatel B Král Úhošťany víkendový pobyt 6 2 Vychovatel V Richter, Compelová Klášterec nad Ohří 8 1 Vychovatel V Kučera Statek Špičák práce na statku 6 1 Vychovatel B Měchurová Chomutov zimní stadion, úklid 4 1 Vychovatel V Malariková Místo turnaj ředitele v malé kopané 36 2 Vychovatel A Richter ,6 Statek Špičák práce na statku 10 2 Vychovatel B Keprt,Měchurová Statek Špičák léčebný pobyt 6 1 Vychovatel V Kojecká Statek Špičák hypoterapie 10 2 Vychovatel V Keprt, Měchurová ,4 Chomutov - Aquasvět 9 1 Vychovatel V Reinerová ,6 Statek Špičák práce na statku 6 1 Vychovatel B Král Chomutov rybník,,banda 6 1 Vychovatel B Verčimáková Statek Špičák práce na statku 6 1 Vychovatel B Král Vychovatel A celo ústavní Soutěž výroba velikonoční dekorace 30 6 Verčimáková, kmen. vychovatelé skupin Statek Špičák práce na statku 8 1 Vychovatel B Keprt Statek Špičák práce na statku 7 1 Vychovatel B Král 102

103 jarních kilometrů Místo-Kokrháč Místo Vychovatel V Kučera Statek Špičák práce na statku 4 1 Vychovatel B Král Chomutov zimní stadion, úklid 4 1 Vychovatel B Král Úhošťany víkendový pobyt 8 2 Vychovatel B Richter, Compelová Statek Špičák práce na statku 9 1 Vychovatel B Měchurová ,6 Statek Špičák práce na statku 13 2 Vychovatel B Keprt, Měchurová jarních kilometrů Klínovec - Místo Vychovatel V Kučera Boleboř Ovčí rybník 5 2 Vychovatel V Kokeš, Kožušník Místo-Výsluní-Místo, pochod,,o velikonoční vajíčko Vychovatel A Vyskočilová Statek Špičák práce na statku 6 1 Vychovatel B Měchurová Vejprty ÚSP, návštěva kamaráda Olaha Jakuba Vychovatel V Kojecká ,4 Kadaň LND velikonoční přání 8 1 Vychovatel A Richter Neodjíž dějící chlapci Vychovatel V Statek Špičák Velikonoční prázdniny 16 9 Král,kokeš,Kučera,Keprt,Měchurová, Havlát,Kožušník,Kuričaj,Dvořák ,4 Úhošťany Velikonoční pobyt dívek 7 2 Vychovatel V Reinerová, Richter jarních kilometrů, Místo Rusová- Černý Potok - Místo Vychovatel A Kučera

104 ,6 Buškovice,,,Memoriál Mgr. Jiřího Endršta Vychovatel A Richter Boleboř Ovčí rybník 6 1 Vychovatel B Kokeš jarních kilometrů,místo Celná Místo Vychovatel A Kučera ,2 Chomutov, malá kopaná o putovní pohár Vychovatel A Richter ,6 Statek Špičák práce na statku 11 2 Vychovatel B Keprt, Měchurová Úhošťany práce v loděnici 6 2 Vychovatel B Richter, Compelová Býchory -,,Memoriál Luboše Kudly 7 1 Vychovatel A Richter výběr Praha - ZOO 8 1 Vychovatel V Král ,6 Statek Špičák kontakt se zvířaty 12 2 Vychovatel V Keprt,Měchurová Statek Špičák léčebný pobyt 7 1 Vychovatel V Kojecká Praha Technické muzeum 7 1 Vychovatel V Richter ,6 Statek Špičák práce na statku 13 2 Vychovatel B Keprt,Měchurová Chomutov Bambiriáda 4 1 Vychovatel V Vychovatel A Vyskočilová 1,2,3,5,6 Místo 4 r. Sportovní pětiboj 33 5 Kučera, Kašparová, Král,Verčimáková,Zajícová výběr Praha divadlo Brodway, muzikál 8 1 Vychovatel V Kučera Statek Špičák práce na statku 8 1 Vychovatel B Král 104

105 Statek Špičák léčebný pobyt 8 1 Vychovatel V Kojecká Statek Špičák práce na statku Vychovatel B Král ,6 Statek Špičák práce na statku 15 3 Vychovatel B Měchurová, Keprt, Havlát ,4 Úhošťany outdoorový pobyt 12 3 Vychovatel V Richter,Reinerová, Šindelářová Statek Špičák sochařský týden 8 1 Vychovatel V Kojecká Statek Špičák sochařský týden 8 1 Vychovatel V Bělská Statek Špičák farmářské trh, Příprava stanů Vychovatel B Měchurová Statek Špičák farmářské trhy Příprava boxů pro zvířata Vychovatel B Měchurová Boleboř - Ovčí rybník, víkendový pobyt 8 2 Vychovatel V Kokeš, Kožušník Klášterec nad Ohří -Paintball 8 1 Vychovatel V Kučera ,1 Chomutov, Jirkov psí útulky, venčení 7 1 Vychovatel V Reinerová ,6 Statek Špičák kontakt se zvířaty 15 3 Vychovatel V Měchurová, Keprt,Kuričaj Vychovatel V 2 Nechranická přehrada víkend v autokempu Vikletice Kojecká, Kožušník ,6 Klášterec nad Ohří Akademie žáků Zákl. škol, praktických a speciálních Vychovatel A Reinerová Boleboř Ovčí rybník,rozloučení se školním rokem

106 Vychovatel V Kokeš, Kožušník Vychovatel V celo ústavní Vychovatel A 6 Statek Špičák kontakt se zvířaty 8 2 Král,Kuričaj Branný závod v Místě Richter,Verčimáková,Zajícová,Král, Kučera,Keprt,Měchurová,Kučerová Kašparová,Kokeš, Reinerová,Tomsová Kojecká výběr Pobyt v přírodě 6 1 Vychovatel V Vychovatel V Smolík výběr Úhošťany dvoudenní pobyt 19 3 Richter, Kojecká, Reinerová Červenec celoústavní - LT Červenec Srpen celoústavní - LT Letní tábor Boleboř Kokeš, Keprt, Král, Kučera, Měchurová, Dvořák Vr., Kožušník Letní tábor Úhošťany Richter, Kojecká, Reinerová, Smolík, Verčimáková, Vyskočilová, Compelová, Kožušník, Šindelářová Srpen 14 Letní tábor Špičák Král, Keprt, Měchurová, Kokeš, Kučera, celoústavní - LT Havlát, Kuričaj (A Akce / B Brigáda / V Výlet/ LT letní tábor) 106

107 V rámci mimoústavní činnosti probíhají také trvalé spolupráce s různými partnerskými organizacemi. Zde je činnost zaměřena zejména na rekreační odpočinkovou činnost, různé relaxační aktivity, ale také na upevňování pracovních návyků a vytváření spoluzodpovědnosti za vykonanou práci. Mezi dětmi oblíbené patří také různé činnosti u hospodářských zvířat s následnou oddychovou relaxací nebo brigády spojené s pobytem v přírodě. Nezřídka bývá tato forma spolupráce odměněna nabídkou ubytovacích kapacit pro děti v rámci volných víkendů či prázdnin. Mezi stálou a trvalou spolupráci lze považovat aktivity zejména pro tyto organizace či společnosti CAO Jezdecká společnost Špičák, SKP Kadaň, MO ČRS Jirkov, TJ Sokol Místo, KT Málkov, SK Jirkov, Autokemp Vikletice aj. Výjezdy Sumář září 2013 srpen 2014 Měsíc Akce Výlet Brigáda Pro útěkáře tábor Září Říjen Listopad Prosinec Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Celkem Útěky výchova Přehled útěků ve šk.roce Celkem útěků z oddělení výchovy - 42 z toho chlapci - 31 dívky Útěky na výchově se dějí nejvíce 18 x z areálu při přechodu dětí (do školy, na večeři, odpolední činnost v areálu) 9 x z ubytovny (8x z B47, 1x B54) 9 x ze skupinové vycházky 2 x při přechodu do školy 2 x z letního pobytu v Úhošťanech 1 x ze sportovní haly zařízení 1 x z akce - výletu do Chomutova 107

108 4.6.3.Podle ubytoven (skupin) B47-16 x Internát - 12 x B54-11 x 2DM A - 3 x Primárním důvodem útěkovosti u chlapců je zejména abuzus drog a jiných návykových látek, kdy k recidivě útěku dochází v tzv. abstinenční době, u dívek dominuje prvotní stesk po rodině a neshody mezi vrstevníky. Mírnou tendenci začínají v poslední době vykazovat útěky, které jsou organizátory připravené a rozpracované. Zde často hraje roli neschopnost předvídat a přílišná důvěřivost vychovatele a také nedostatečný dohled nad skupinou Nástupy děti do zařízení ve šk. roce ( ) Jméno Datum narození Přijat Zařazen K. L VÚ K. P VÚ L. L VÚ L. V VÚ S. D DDŠ D. E DDŠ B. L DDŠ D. M VÚ S. K VÚ G. A VÚ L. L DDŠ B. J DDŚ Š. P VÚ K. D VÚ Č. I DDŠ K. J VÚ B. M VÚ K. M VÚ L. J DDŠ K. Š DDŠ D. A VÚ P. Ž VÚ Ukončení ústavní (ochranné výchovy) Ukončení ústavní výchovy (ochranná výchova v tomto školním roce nebyla v zařízení realizována)probíhá na základě zletilosti (tj. dosažením 18-tého,resp. 19-tého roku věku), nebo na základě soudního rozhodnutí, přeřazení se souhlasem diagnostického ústavu (do 108

109 ), od pouze na základě rozhodnutí místně příslušného okres-ního soudu. Ukončení ústavní výchovy, přemístění ve šk. roce ( ) Jméno Datum narození Ukončeno Důvod M. L Plnoletost, do rodiny H. L Plnoletost, do rodiny M. I Plnoletost, do rodiny Z. J Ukončení ÚV (19let), Dům na půl cesty Maják F. A Zrušena ÚV K. P Plnoletost, do rodiny B. S Plnoletost, do rodiny G. N Přemístění DDŠ Vrchlabí Č. P Plnoletost, k opatrovníkům O. P Plnoletost, do rodiny B. J Plnoletost, do rodiny R. K Plnoletost, do rodiny S. J Plnoletost, do rodiny L. L Plnoletost, k otci K. M Plnoletost, do rodiny D. J Plnoletost, do rodiny G. T Ukončení ÚV, DOZP Vejprty G. Z Plnoletost, CHB Teplice K. L Plnoletost, do rodiny 4.7.zpráva etopeda zařízení V tomto školním roce byla činnost etopeda orientována primárně v obecné rovině na realizaci hlavních cílů a efektivnějšího zaměření činnosti DDŠ a VÚ Místo (dále jen zařízení). Jednalo se o participaci na realizaci výchovy, vzdělávání a nápravy socializační odchylky dětí s diagnostikovanou socializační odchylkou na úrovni PCH dle MKN 10 (WHO). Cílem bylo dosáhnout socializované, vnitřně integrované a autentické osobnosti jedince umístěného ve zmíněném zařízení jako maximy potenciálního úspěchu realizované pedagogické činnosti. Dosahování všech tři kritérií tohoto obecného cíle bylo v systémovém kontextu přirozeně podmíněno souběžnou pedagogickou nápravou již zmíněné socializační odchylky. Z tohoto důvodu nebyly v pedagogických strategiích obsaženy pouze obvyklé pedagogické postupy ale i alternativní (vytvářené na míru dle potřeb dítěte) s potenciálem nápravy zmíněné socializační odchylky, růstem osobnosti dítěte a s přesahem do budoucí reálné existence jedince v mimoústavním prostředí. V tomto školním roce byl opět mimo jiné primárně kladen důraz na metodické propojení zoperacionalizovaných cílů zařízení na jejich smysluplnou konkretizaci až na úroveň výchovné jednotky. Dále to byla iniciace a následná tvorba adekvátního hodnotícího systému jednotlivých výchovných skupin s cílem vytvořit v zařízení jednotný vnitřně diferencovaný systém poskytování srozumitelné zpětné vazby dítěti i 109

110 pedagogickému pracovníku (pro něho s diagnostickým potenciálem). V oblasti obsahů byl na podkladě aktuálních výzkumů objeven deficit v oblasti ovlivňování cíleného morálního zrání dítěte a tvorby pedagogických aktivit (včetně metodiky a informovanosti pedagogů) potřebných pro jeho realizaci. Ve spolupráci s katedrou pedagogiky UJEP Ústí nad Labem bylo navázáno na výsledky a závěry výzkumu, který byl na zmíněné katedře prováděn. Na jejich podkladě byla provedena kritická analýza pedagogické činnosti a dění v zařízení. Sledován byl hlavně potenciál tvorby kurikulárních dokumentů a jejich propojení s výchovnou realitou. Zvláštní zřetel byl ze strany etopeda věnován funkčnosti elektronického systému EVIX v dílčí oblasti práce s IVVP (Individuální výchovně vzdělávací plán). Ukázala se vhodnost jeho přepracování s cílem zefektivnit jeho strukturu a diagnostický potenciál. V současné době (poslední čtvrtletí 2014) proběhne dílčí ověřování některých jeho částí. Současně na podkladě předchozí analytické činnosti (viz výroční zpráva 2012/2013) byl na vybrané skupině testován tzv. Prorůstový program Jiřík 1. V rámci tohoto programu byl absorbován a akceptován výsledek evaluace získaný v loňském období ze strany UJEP Ústí nad Labem (výsledek grantového úkolu výzkumného týmu S-S ). Ukázalo se, že pokud vůbec, tak nejvíce ovlivňují aplikované pedagogické postupy složku kognitivního morálního soudu dítěte vystaveného pedagogickému působení v zařízení (viz diagnóza F 98 porucha chování). Přičemž v této oblasti děti obvykle handicap nemají. Naopak v oblasti afektivní a psychomotorické složky sociální situace je u nich možné lokalizovat zdroj problému. Stejně tak je to i v případě výchovných situací, které mají oslovit i další složky osobnosti jedince. Děti tedy vědí co je žádoucí, ale v konkrétních situacích pak podle tohoto vzoru nejednají. Selhávají v případě, že situace má jinou emoční konotaci než je obvyklé ve skleníkovém prostředí zařízení. Dále je možné se domnívat, na podkladě nových aktuálních teorií, že děti mají po ukončeném pobytu nedostatky v případě nemožnosti aplikovat vyšší morální soud (vázaný na autoritu) směrem k dodržení sociálně žádoucí normy. Při regresi do úrovně nižších morálních soudů se dostávají na pole, kde se neumějí pohybovat, což může být způsobeno přeskočením a nebo jejich nedostatečným odžitím. Problém se eskaluje obvykle v mimoústavním prostředí a to z obvyklých a logických důvodů. Stejně tak v této návaznosti neumí děti zacházet se sociální realitou v korelaci s mocí a podřízenou či nadřízenou rolí etc. (Viz publikační činnost týmu SS, UJEP). Na těchto východiscích etoped vypracoval koncept a vybraní pracovníci v experimentální skupině rozdělili cílení činnosti na skupinách do čtyř fází. Za prvé na osvojení si správné sociální strategie nebo normy dítětem v kognitivní rovině; za druhé na její aplikaci, či na aplikaci analogické nebo nadřazené sociální normy v příznivém emočním nastavení; za třetí to samé ve stresujícím a emočně nepříznivém nastavení dítěte a za čtvrté, pokud to lze, v přirozeném prostředí dítěte. V současné době jsou k ověření připraveny metodická východiska a logistické strategie, které by respektovaly tato zacílení pedagogické činnosti. Veškeré obsahy činnosti na skupině musí být k těmto paradigmatům směřovány. Stejné to bude s volbou metod, organizačních forem etc. Musí být současně respektován celkový rozvoj dítěte v souladu s jeho tendencí k vnitřnímu přesahu a pohybu na ose vývoj - zrání - učení. Dalším úkolem, který byl naplňován etopedem, byla diagnostika a ovlivňování psychosociálního klimatu jednotlivých výchovných skupin se záměrem podpory pedagogické čin-nosti konkrétního pedagoga. 1 Program z realizační úrovně The Potemkinselo 110

111 V průběhu školního roku realizoval etoped také jednotlivé intervence (i krizové) směrem k dítěti i výchovné skupině. Reagovalo se vždy na aktuální stav, možný vývoj změn i na možnosti dítěte či dětí po opuštění zařízení. To se vždy dělo směrem k jejich zájmům a v jejich prospěch. Respektovaly se preformující podmínky dítěte, nastavení provokujících faktorů např. rodina, vrstevnická skupina, škola, podmínky v zařízení i širší sociální okolí případná sociokulturní odlišnost. Prováděla se predikce možných nejtěžších sociálních situací, do kterých se dítě může dostat a věnoval se důraz na přípravu k jejich zvládnutí. Současně mnoho těchto vytvořených výchovných situací sloužilo jako trénink zvyšování odolnosti a zvyšování hranice frustrační tolerance. V rámci činnosti etopeda byl poskytován i servis dospělým osobám, a to rodičům, vychovatelům i učitelům. Etoped se dále angažoval při realizaci jednotlivých intervencí, při vstupních i průběžných pohovorech a při metodických poradách s kmenovými vychovateli (viz dále) a při sezeních se sociálními pracovnicemi zařízení, s kurátory i s rodiči dětí. Zde bylo smyslem provést deskripci sociální reality dítěte a zkonzultovat ji s lidmi s mimoústavního prostředí, kteří mají na dítě vliv. Bylo provedeno kvalitativní šetření úspěšnosti jednotlivých skupin v aplikaci a nastavení adaptačního období. V průběhu školního roku etoped prováděl patronátní pobyty a specifičtější metodické vedení na skupině dětí se středně těžkou MR sk. 1. Sbíral data pro tvorbu metodiky této skupiny na školní rok 2013/2014. V průběhu školního roku etoped prováděl specifičtější metodické vedení na skupině dětí do 15-ti let Cipísci sk. 2. Sbíral také data pro tvorbu metodiky této skupiny na školní rok 2013/ Oblasti intervence z pohledu cílených oblastí: Zde nedošlo ke změně, model je funkční a) Skupiny: - výchovná skupina kmenový vychovatel etoped - výchovná skupina kmenový vychovatel - výchovná skupina - etoped - rodina - jedinec - rodina - kmenový vychovatel - výchovná skupina kmenový vychovatel etoped třídní učitel b) Individuální činnosti: a) dítě poruchou chování (dle MKN-10): - v akutní tenzi - v pasivní i aktivní rezistenci - s problémy v oblasti dospívání - s dále se rozvíjející poruchou chování (dle MKN-10) - s úzkostností - s problémy se začleněním do třídního kolektivu - s poklesem motivace, etc. -dítě v adaptačním období b)dospělá osoba: - rodič v kontaktu s dítětem 111

112 - vychovatel metodika, spoluúčast na řízení skupiny, spolutvorba žádoucích norem na VS, etc. Každá forma práce byla v souladu s profesní etikou. Důraz byl kladen zvláště na citlivost některých sdělení a selekci při jejich interpretaci angažovaným osobám. Mezi dílčí úkoly a aktivity na výchovné skupině patřilo: 1. Krizová intervence ve vztahu vychovatel - dítě, pokud možno i rodina 2. Směrování jedince na ose řízení doprovázení 3. Poskytovaná zpětná vazba dítěti i vychovateli 4. Návrhy a metodiky v oblasti výchovných postupů 5. Práce na zlepšování psychosociálního klimatu jednotlivých výchovných skupin 6. Zavádění jednoduchých terapeutických postupů, vycházejících z oblasti především kognitivně behaviorální terapie do práce se skupinou 7. Tvorba a pilotáž konkrétního terapeutického postupu (dle Frankla) na konkrétní výchovnou skupinu a jednotlivce s tendencí k práci na úrovni existencionálních témat. Jedná se o tzv. zátěžovou pedagogiku založeném na práci s kultivací frustrační tolerance. Aplikace v mimoústavní realitě. 8. Individuální terapie s dítětem (na úrovni klasického kontaktu face to face i v prostředí skupiny) 9. Diagnostika jedince i skupiny 10. Poskytování reflexe dětem i vychovatelům (deníky, brainstorming, etc.) 11. Zavádění nových výchovných postupů, informovanost vychovatelů 12. Tvorba a aplikace specifických programů rozvoje jedince v ústavním i mimo ústavním prostředí v běžných výchovných skupinách 13. Tvorba a aplikace specifických programů rozvoje jedince v ústavním i mimo ústavním prostředí na skupině č. 1 skupina dětí s výrazným sociálním handicapem v kombinaci s e středně těžkou a těžkou MR. 14. Tvorba a aplikace specifických programů rozvoje jedince v ústavním i mimo ústavním prostředí na skupině č. 2 skupina dětí do 15 ti let. Bod 12, 13 a 14 ukázka činnosti v rámci specifické metodiky: a. Program Fiktivní firmy projektová výchova (v průběhu roku dvakrát započato a vydrželo do konce šk. Roku, na skupině č. 1) b. Programy individuálního osobnostního růstu: Ne kamarádi nebo rodina ale Ty program na zvyšování schopnosti přijímat odpovědnost za své rozhodování a jednání. Součástí b. je i program Kdysi říkáš že nemůžeš, možná ještě můžeš - zátěžové programy zacílené na posilování frustrační tolerance. V letošním roce opět omezeno. Pomáhej druhým i sobě a ostatní lidé se možná přidají aklimatizace na reálnou společnost pomocí zvyšování osobnostních kompetencí jedince aplikováno letos primárně na skupině č. 1 a znovu na skupině č. 3 c. Program Mezi chlapy (děvčaty) zaměřeno i v tomto roce na koexistenci v mužském (ženském) prostředí s důrazem na pracovní kolektiv (pokračování z minulých let) 112

113 pokračování do individuálních programů prohloubení původního zaměření ( neprohloubilo se pro nezájem) d. Program Partnerská rodina zaměřeno na koexistenci s dobrovolnickou rodinou, kdy se dítě stává na konkrétně vymezený čas členem rodiny. Osvojuje si kompetence nutné pro vlastní vytváření rodiny, nebo pro pozitivní nastavení k jejímu utváření za reálných podmínek. Čtyřikrát - pilotáž. e. Program Práce - podstata resocializace v rámci rehabilitace je program směřován na postoj k práci (an sich) jako hodnotě s vysokým sociálním statusem. Motto práce je za odměnu. Tento program byl propojen s činností na statku Špičák. f. skupinový scelující program VIP letos aplikováno primárně na skupině č.5 a Tvorba posudků a hodnocení jedince 14. Mediace mezi jednotlivými kmenovými vychovateli a vedením ústavu 15. Práce a supervize výchovných aktivit u dítěte v adaptačním období 16. Evaluace, konkretizace, operacionalizace a další nastavování cílů zařízení Průběh a charakter činnosti: Na počátku školního roku 2013/2014 práce etopeda spočívala jako obvykle v poskytnutí návrhu nových výchovných skupin a nastavování mantinelů jejich života v zařízení. Dále v práci s již existujícími skupinami bez přibyvších nových členů a se skupinami existujícími, kde došlo k výrazným změnám v osazení (orientačně změna alespoň dvou jedinců) 2 se zacílením na maximální efekt adaptačního období na počátku školního roku. V období tohoto školního roku se opět ověřovala poplatnost starších doposud efektivních pedagogicko organizačních a intervenčních postupů a provedla se příprava a tvorba metodických východisek pro postupy nové. Činnost etopeda s konkrétní skupinou byla cílena do dvou základních směrů. Směrem k vychovávajícím cíle, metodika, součinnost, odborné vedení. Směrem k dítěti (an sich) cíle skupinové, osobní, krizová intervence, terapeutické postupy, běžná činnost na skupině, práce s frustrační tolerancí, zátěžové programy etc, výchovné postupy běžné i alternativní. Významným úkolem etopeda byla opět depistáž. Účelem rozkrýt výchovnou situaci tak, aby došlo ke ztransparentnění negativních nebo nefunkčních jevů ve skupině a k postoji vychovatelů k nim. 3 Současně proběhla profilace dospělé osoby jako součásti výchovného systému a platnosti (efektivnosti) jeho působení na skupině. Přirozeně sběr dat probíhal pokud možno při interakci dospělý dítě, sledované v reálných výchovných situacích. Zde se zhodnocovala účast etopeda na životě výchovné skupiny. V případě výrazně neúspěšných (problémových) jedinců se jednalo o práci na individuální či skupinové úrovni uvnitř i mimo výchovnou skupinu. 4 Na sezeních v terapeutickém kabinetu, na komunitách i v podmínkách zátěžového programu. Popudem ke konkrétní intervenci bylo vlastní (etopedovo) vyhledání problému a dítěte, nebo oznámení konkrétního případu kmenovým vychovatelem, vedoucím vychovatelem, etc. V případě vhodnosti a užitečnosti, 2 Předpokládáme, že změnu (odchod) jednoho člena skupina za obvyklých podmínek zvládne skupina svou dynamikou 3 Situace jako základní východisko výchovy dle Pelikána (1995) 4 Osvědčilo se v některých případech vytvářet skupinu z podobně problémových dětí a vymezovat specifické výchovné postupy, na podkladě specifických pedagogických situací. 113

114 hlavně v závislosti na čase, byla provedena aktuální intervence. Pokud nehrozilo nebezpečí z prodlení, začínalo se obvykle náslechem (obvykle v rámci víkendového pobytu na skupině) s cílem vidět dítě v reálném prostředí v reálné interakci. Po diagnostice, kdy se sledovala činnost systému jedinec - vychovatel ve zmíněné interakci, byla nabízena vhodná forma spolupráce (eventuálně intervence). V případě problému na výchovné skupině, skupinového charakteru, byl vypracován program, aplikovaný za spolupráce s kmenovým vychovatelem. 5 Zmíněný program spočíval hlavně v činnostech respektujících možnosti pedagoga, dítěte, výchovné skupiny a možností zařízení. Byl do něho někdy jako klient zapojován i konkrétní kmenový vychovatel. Ten pak měl po ukončení programu sám navazovat na eventuální dosažené změny. 6 Spolupráce a součinnost: a)vedení zařízení b)kmenový vychovatel c)ostatní vychovatelé (střídající, noční) d)výchovný poradce e)metodik prevence f)rodiče dítěte g)pracovníci SPOD Sumarizace: Ve školním roce bylo na individuální sezeních pracováno opakovaně se 29 dětmi (klasická forma individuální činnosti i psych.terap.). Z tohoto počtu se jich 7 stalo stabilně (sezení v kontinuu více než 5x) spolupracujícími. Spolupráce byla předčasně ukončována na žádost dítěte, nebo v případě nefunkčnosti spolupráce a nereálnosti očekávání, pracovníkem (4x). Řádně byla ukončována obvykle etopedem, výjimečně výchovným pracovníkem. Souběžně probíhala individuální činnost s dítětem na úrovni skupiny, a to s vědomím i bez vědomí dítěte. Často se jednalo o následný servis po individuálních sezeních. V krátkodobé perspektivě byly uskutečňovány intervenční bloky dle požadavku kmenového vychovatele, či na základě depistáže. Letos byl zvýšený počet aplikací činnosti v oblasti adaptace jedince po útěku v období leden a únor Po obvyklém pohovoru o pobytu v období mimo ústav byl jedinec opakovaně motivován k návštěvě etopeda (11). V oblasti skupinové intervence se realizovala nadstandardní dlouhodobá činnost. Ta se odehrála letos v součinnosti skupinou č.1, č.2 a Hruškárna (č.3). Vyplývala z metodické záštity, kterou etoped poskytoval(viz výše). Komplexní východiska pro tuto práci již byla zmíněna. Obsahem byla práce na posilování skupinové koheze, frustrační tolerance jedince na podkladě existenciálního prožitku, zlepšování sebeobsluhy a kooperace ve skupině. Na této časové rovině byly prováděny u všech skupin kontinuální bloky terapeutické práce se 5 Závažné narušení sociálních vztahů, krádeže, špatná kooperace skupiny, napětí ve skupině, nevhodné psychosociální klima, etc. 6 Šlo o variantu programu Intervenční tým v případě výskytu sociálně patologického jevu, vyvinutý a aplikovaný naším zařízením. Tento program byl i testován v síti speciálních škol. V současné době existuje již jeho druhá podrobnější varianta. 114

115 skupinou, časově šlo o celodenní práci na kultivaci systému života na skupině a postoje jedince k němu. Jednalo se o cílenou intervenční, sebezkušenostní a sebereflexní záležitost. Organizačně šlo o ovlivnění děje ve skupině, kdy kmenový vychovatel byl jedním z členů skupiny, řízené etopedem. Skupina byla ovlivněna tak, aby v určitém okamžiku musela oslovit kmenového vychovatele jako odborníka na problém, kterému ji etoped vystavil. Cílem bylo mimo jiné zlepšit kooperaci dospělého a dětí. Eventuelně jeho pozici směrem ke skupině. Oproti minulým letům, byla tato práce situována více do oblasti pobytů mimo ústav a vyvrcholila při letní táborové aktivitě ( Úhošťany, Špičák ). Bylo také provedeno větší množství konstrukčně metodických rozhovorů na úrovni dospělých osob pracujících s dětmi. Dlouhodoběji cílených na úrovni podrobnější poskytované zpětné vazby jich bylo 45. Tato tradiční brainstormingová záležitost vedla ke kumulaci zkušeností, vedoucích k možnosti zefektivnění práce na programech stávajících. A to tak jak si to vyžaduje proměnlivost a zrání dítěte na skupině i skupina sama. Intervenci ve skupině i v případě jednotlivce, obvykle předcházelo provedení diagnostiky, nejčastěji sociometrie (7x). Používala se metoda SORAD, B-3. Dalšími technikami byly semiprojektivní techniky (kresba, deníky, práce se sny a spontánními produkty činnosti, etc.), pozorování, dotazník, testy a DIS. Z odlišného úhlu dělení činnosti etopeda se prováděla diagnostika vstupní, průběžná i finální (ta podmiňovala výstup dítěte). Na jejímž podkladě se vypracovávaly posudky pro SPOD, pro potřeby institucí min. spravedlnosti a další. Opakovaně byly vyšetřovány případy závažného narušení sociálních vztahů ve výchovné skupině, za přítomnosti etopeda (17). Nejzávažnější se týkal opakovaného šetření šikany v kombinaci s dalšími sociálně nepřijatelnými projevy na jaře Ze strany etopeda, se jednalo o výkon krizové intervence, o vymezení metodiky jejího provádění pro vychovatele, o šetření kauzy a o následné intervence směrem k ozdravění skupinových vztahů (opět prováděné vychovatelem nebo etopedem). Současně o intenzivní spolupráci s PČR. V součinnosti s vedením ústavu, se stávající informace použily (pokud to šlo) pro depistáž problémových oblastí výchovných aktivit a jejich zkvalitnění další pedagogické činnosti v novém školním roce. Nejčetnější skupinou negativních projevů, ergo možných motivů pro práci etopeda s dítětem byla špatná adaptace na výchovnou skupinu a její pravidla, na dospělou osobu, na autoritu, tenze, pocity nejistoty z vlastního výkonu. V.SOCIÁLNÍ ÚSEK 5.1.POBYTY DĚTÍ Za školní rok 2013/2014 bylo do našeho zařízení přijato celkem 15 dětí, z toho pouze 3 dívky. Nejvíce dětí bylo přijato prostřednictvím Dětského diagnostického ústavu a Střediska výchovné péče v Liberci, a to celkem 7 dětí. Dále byly 2 děti byly přijaty z Diagnostického ústavu pro mládež, Praha Lublaňská, 1 chlapec z Dětského domova se školou, Dolní Počernice, 1 chlapec z Dětského domova v Hoře Sv. Kateřiny,1 dívka z Diagnostického ústavu pro mládež v Praze Hodkovičkách, 1 dívka z DPN Opařany, 1 dívka z Diagnostického ústavu U Michelského lesa a 1 chlapec přímo rozhodnutím okresního soudu z rodiny. Pobyt v našem zařízení ukončilo během tohoto školního roku celkem 13 dětí. 10 dětí ukončilo ústavní výchovu dovršením zletilosti tj. 18 let, popř. 19 let 9 dětí se vrátilo zpět do rodiny), 1 chlapec byl po ukončení ústavní výchovy umístěn do DPC Maják Praha, 1 dívce byla během tohoto školního roku zrušena ústavní výchova a 1 chlapci byla během tohoto školního roku zrušena ústavní výchova. 115

116 Během tohoto školního roku došlo také k přemístění rozhodnutím soudu na základě žádosti matky (vzdálenost) dívky do DDŠ Vrchlabí. V letošním školním roce byly v našem zařízení 3 děti s prodlouženou ústavní výchovou za účelem dokončení vzdělání. 5.2.POBYTY MIMO ZAŘÍZENÍ PRÁZDNINOVÉ POBYTY V termínu od do se konaly podzimní prázdniny, na které odjelo celkem 16 dětí, ze kterých se zpět do zařízení nevrátilo 1 chlapec. Následovaly vánoční prázdniny v termínu od do , na které dostalo povolení OSPODu odjet celkem 33 dětí. Z těchto prázdnin se nám nevrátilo 9 dětí v požadovaném termínu. Všechny děti byly neprodleně nahlášeny na Policii ČR. Z těchto prázdnin se 2 chlapci pozitivní na THC a opiáty. Na jarní prázdniny, které se konaly v termínu od do odjelo domu celkem 16 dětí. Zpět se nevrátili 4 chlapci a jedna dívka, kteří byli ihned nahlášeni na Policii ČR. 2 chlapci byli pozitivní na alkohol. Velikonoční prázdniny, v termínu od do , absolvovalo 17dětí. 3 dětí se z této dovolenky nevrátilo a včas byli nahlášeni na PČR. Na letní prázdniny odjelo celkem 28 dětí. Letní prázdniny se konaly v termínu od do Během celého školního roku jsou velmi často dětem umožňovány víkendové pobyty v rodině, které jsou pro děti silným motivačním prvkem LÉČEBNÉ POBYTY Na léčebný pobyt v psychiatrické léčebně ve školním roce 2013/2014 byly umístěny celkem 2 děti: Chlapec (DDŠ) DPN Opařany Dívka (PrŠ) DPL Dobřany DPL Dobřany Na léčebný pobyt do nemocnice bylo ve školním roce 2013/2014 umístěno celkem 5 dětí: Dívka (Prš) Chlapec (zahr. výroba) Chlapec (ZŠPr) Chlapec /zahr. výroba) Chlapec (ZŠSp)

117 5.2.3.PŘECHODNÉ UBYTOVÁNÍ DÍTĚTE MIMO ZAŘÍZENÍ V školním roce 2013/2014 bylo umožněno dvěma chlapcům studium vybraného učebního oboru na civilní střední škole a pro tento účel jim bylo umožněno přechodné umístění v rodině. - učeb. obor E/01 stravovací a ubytovací služby v Obchodní akademii, Střední odborné škole gastronomie a Středním odborném učilišti v Jirkově (2.ročník) - učeb. obor E/02 zahradnická výroba v Středním odborném učilišti v Liběchově (tento chlapec však opakovaně porušil podmínky, která po dohodě s OSPOD byla zrušena a žák nastoupil do stejného oboru v zařízení. Současně byl jeden chlapec umístěn do pěstounské rodiny. 5.3.SOUDNÍ JEDNÁNÍ, POLICIE ČR SOUDNÍ JEDNÁNÍ Ve školním roce 2014/2015 jsme se účastnili celkem 6 soudních jednání, kde se projednávaly různé přestupky dětí, děti podávaly svědectví a byly také projednávány možnosti prodloužení či zrušení ústavní výchovy u dětí. Jednání o prodloužení ústavní výchovy byla zahájena na základě vlastní žádosti dětí z důvodu dokončení vzdělání v našem zařízení. chlapec (1.roč. zahr. výroba) OS Most obžalovaný chlapec (ZŠPr) OS Teplice - obžalovaný chlapec (1.roč. zahr. výroba) OS Děčín prodloužení ÚV chlapec (2.roč. zahr. výroba) OS Děčín prodloužení ÚV chlapec (ZŠPr) OS Ústí nad Labem obžalovaný chlapec (1.roč. zahr. výroba) OS Chomutov obžalovaný PŘESTUPKOVÉ KOMISE Ve školním roce 2013/2014 jsme se s dětmi účastnili celkem 7 jednání u přestupkových komisí na Magistrátu města Chomutova: Chlapec VU pokuta 500,- Kč Chlapec VU nedostavil se (konec ÚV - zletilost), osobně se nedostavil ani se neomluvil Chlapec VU pokuta 500,- Kč Dívka VU nedostavila se (byla na v té době na útěku), ale byla písemně omluvena Chlapec ZŠ Spec nedostavil se, protože byla přečtena jen jeho výpověď potvrzení výpovědi písemně POLICIE ČR Ve školním roce 2013/2014 probíhaly v našem zařízení i mimo naše zařízení výslechy dětí a to celkem 16x, přičemž při všech těchto úkonech byla přítomna sociální pracovnice nebo jiný určený pracovník zařízení. chlapec VU chlapec ZŠPr. chlapec ZŠPr chlapec VU Místo (PČR Kadaň) Místo (PČR Teplice) Místo (PČR Teplice) Místo (PČR Kadaň) 117

118 chlapec VU Místo (PČR Kadaň) chlapec ZŠSpec Místo (PČR Kadaň) chlapec ZŠSpec Místo (PČR Kadaň) chlapec ZŠPr Místo (PČR Kadaň) dívka VU Místo (PČR Kadaň) chlapec ZŠPr Místo (PČR Kadaň) Místo (PČR Kadaň) chlapec VU Místo (PČR Kadaň) Místo (PČR Kadaň) Místo (PČR Kadaň) chlapec ZŠPr Místo (PČR Kadaň) chlapec ZŠPr Místo (PČR Chomutov) 5.4.OSPOD, STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ OSPOD Do našeho zařízení mají povinnost jezdit na pravidelné návštěvy dětí jejich sociální pracovníci a kurátoři. Návštěvy jsou samozřejmě závislé na tom, zda dítě v zařízení je, nebo zda je na útěku. Nejčastěji jezdili za dětmi pracovníci Magistrátu města Ústí nad Labem a to celkem 9x, dále Městský úřad Kadaň, Městský úřad Louny 5x a Městský úřad Litoměřice 5x, dále pracovníci Městského úřadu Bílina a Městského úřadu Rakovník a Magistrát města Teplice a Magistrát města Chomutov 4x, dále Magistrát města Most a Městský úřad Varnsdorf 3x, Městský úřad Ostrov, Městský úřad Mariánské Lázně, Městský úřad Žatec, Městský úřad Roudnice nad Labem a Magistrát města Děčín 2x, Magistrát města Kladno a Městský úřad Cheb, Městský úřad Mnichovo Hradiště 1x. Malá četnost návštěv kurátorů a sociálních pracovníků dětí v našem zařízení je dána většinou tím, že jsou děti dlouhodobě na útěku, nebo jsou v našem zařízení zatím jen krátkou dobu. Popřípadě kurátoři navštěvují děti v době prázdnin doma. Četnost návštěv kurátorů a sociálních pracovníků dětí v našem zařízení je dána také tím, jestli pracovníci navštěvují pouze své děti, které mají v péči, nebo zda navštíví rovnou všechny děti, které spadají pod jejich úřad. Městské úřady/magistráty města, jejichž pracovníci navštěvují pouze své děti, které mají v péči: Magistrát města Ústí nad Labem Městský úřad Louny Městský úřad Kadaň Městský úřad Litoměřice Městský úřad Roudnice nad Labem Městský úřad Cheb Městský úřad Ostrov nad Ohří Městský úřad Rakovník 118

119 Městský úřad Varnsdorf Městský úřad Mnichovo Hradiště Městský úřad Žatec Městský úřad Děčín Městský úřad Bílina Magistrát města Kladno Městské úřady/magistráty města, jejichž pracovníci navštěvují všechny děti, které jsou v péči daného městského úřadu/magistrátu: Magistrát města Teplice Magistrát města Chomutov Magistrát města Most STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ Během tohoto školního roku provedla v našem zařízení povinnou kontrolu vedení dokumentace státní zástupkyně paní JUDr. Přecechtělová a to v termínech , , a Pouze v jednom případě, bylo naše zařízení upozorněno na konkretizování porušení kázně a to přímou formulací. 5.5.SOUDNÍ ZNALEC, OBHÁJCE Ve školním roce 2013/2014 nebylo v našem zařízení provedeno žádné vyšetření dítěte soudním znalcem, pouze obhájcem p. JUDr. Žouželkou, který seznámil dítě s vyšetřovacím spisem (chlapec VU) 5.6.ÚTĚKY, NENÁVRATY Ve školním roce 2013/2014 bylo uskutečněno celkem 88 útěků dětí. Přičemž celková doba strávená dětmi na útěku za tento školní rok je 2412 dní. Průměrně každé z 39 dětí, které utekly, strávilo na útěku 62 dní. Častěji utíkají z našeho zařízení chlapci, a to chlapci zařazení do DDŠ. V tomto školním roce utíkali děti nejčastěji sami. V tomto školním roce jsme neevidovali žádný hromadný útěk, pouze ve dvou případech byl evidován útěk 3 dětí. V současné době jsou dlouhodobě na útěku z našeho zařízení 3 děti 3 chlapci (VU). Statistika útěků Celkem zařízení Sólo útěky Dvojice Trojice Hormadné útěky Celkem počet počet dnů celkem dnů na útěku 2412 celkem dětí na útěku

120 průměr dnů na útěku 62 Největší útěkáři Jméno počet útěků dnů Chlapec DDŠ ZŠ Prakt Chlapec VU Chlapec VU Chlapec VU DDŠ sólo útěky dvojice trojice hromadné útěky celkem počet počet dnů VÚ sólo útěky dvojice trojice hromadné útěky celkem počet počet dnů DDŠ poč.útěků počet dní celkem dívky chlapci VÚ poč.útěků počet dní celkem dívky chlapci celkem dětí na útěku 39 z toho dívky z toho chlapci

121 5.7.OBLOŽNOST Počet dětí v zařízení kolísá podle žádosti pracovníků OSPODů o umístění dětí, DDŠ se obvykle naplňuje až v průběhu školního roku, požadavek na umístění každoročně stoupá ke konci roku. Naplněnost VU je ovlivněna rozšiřující se nabídkou vzdělání ve střední škole, přijímacím řízením. Okamžitý pokles počtu dětí je dán ukončováním UV po dovršení 18-tého roku věku dítěte a jeho odchodem ze zařízení. Viz příloha č.1 a 2 VI.EKONOMIKA ZAŘÍZENÍ Ekonomika zařízení je hodnocena v kalendářním roce (ne ve školním) 6.1.CELKOVÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ORGANIZACE ZA HLAVNÍ ČINNOST V roce 2013 činila poslední úprava rozpočtu zařízení ,00 Kč, z toho na platy ,00 Kč a na ostatní osobní náklady ,00 Kč. Na základní škole speciální pokračoval operační program spolufinancovaný z prostředků Evropské unie, zahájený v roce 2010 (dále OP VK 1.4 ÚZ 33123). Program byl ukončen k Na střední škole pokračoval operační program zahájený v roce 2012 Škola pro život (dále jen OP VK 1.5 ÚZ 33031), který bude ukončen v roce Celkové výnosy roku 2013 činí ,33 Kč. Náklady ve výši ,61 Kč byly pokryty příspěvkem zřizovatele ( ,00 Kč), rezervním fondem ( ,00 Kč) a ostatními výnosy ( ,33 Kč). Dále byl čerpán rezervní fond mimo SÚ 648 ve výši ,00 Kč (nespotřebované prostředky OP VK 1.4 ÚZ Kč ,00 + OP VK 1.5 ÚZ Kč ,00), transfery na provoz s účastí EU v celkové výši ,00 Kč kryjí náklady OP VK 1.4 ÚZ (28.936,00 Kč) a OP VK 1.5 ÚZ ( ,00 Kč). Došlo k nedočerpání prostředků na platy ve výši ,00 Kč. Odůvodňujeme jej neuskutečněným nástupem kvalifikovaných pedagogů. Ostatní osobní náklady byly čerpány ve výši ,00 Kč z toho se jedná o účelové prostředky OP VK 1.4 ve výši ,00 Kč a OP VK 1.5 ve výši ,00 Kč. Hodnota tohoto závazného ukazatele činila ,00 Kč a odpovídá mu skutečnost ,00 Kč. Hospodářským výsledkem je zisk ,72 Kč. Limit počtu zaměstnanců 51,00 byl dodržen a skutečnost tohoto ukazatele je 50,83. Přesto, že se neuskutečnily zamýšlené nástupy pedagogů, čerpání limitu počtu zaměstnanců způsobují dlouhodobé pracovní neschopnosti. Průměrný plat za rok 2013 činí ,02 Kč. 6.2.PŘEHLED O ZÁVAZCÍCH A POHLEDÁVKÁCH Závazky celkem k představují částku ,76 Kč. Dlouhodobé závazky ve výši ,00 Kč představují nevyčerpané prostředky OP VK 1.5 dlouhodobé přijaté zálohy na transfery. Krátkodobé závazky ve výši 1.962,283,76 Kč tvoří závazky z titulu mezd 12/2013, závazky vůči dodavatelům, dohadné účty pasivní a ostatní závazky přeplatky příspěvku na úhradu péče, sirotčí důchody a vlastní peníze dětí. Celkové pohledávky ve výši ,00 Kč brutto tvoří nevyúčtované zálohy na energie, pohledávky z titulu příspěvku na úhradu péče, nesplacený zůstatek půjček FKSP, náklady 121

122 příštích období (předplacená licence programu), dohadné účty aktivní (nevyčerpaná část dotace OP VK). Opravné položky k pohledávkám činí ,80 Kč z toho ,90 Kč bylo účtováno jako změna metody k na SÚ 406. Pohledávkami po splatnosti jsou výhradně pohledávky příspěvku na úhradu péče. Hodnota pohledávek v soudním řízení je ,00 Kč. V tomto směru se nám v roce 2013 podařilo vymoci částku 6.409,00 Kč. 6.3.PŘEHLED O ČERPÁNÍ ÚČELOVÝCH PROSTŘEDKŮ Účelové prostředky v naší organizaci tvoří pouze prostředky OP VK. V roce 2013 byl k ukončen projekt s názvem OP VK , prostředky projektu ve výši ,00 Kč byly beze zbytku vyčerpány. K probíhal projekt OP VK 1.5 Škola pro život, jehož ukončení proběhne v roce ČERPÁNÍ ÚČELOVÝCH PROSTŘEDKŮ SPOLUFINANCOVANÝCH Z ROZPOČTU EU Jedná se o dva operační programy OP VK pro základní školu a OP VK 1.5 Škola pro život pro střední školu. Čerpání finančních prostředků v jednotlivých letech: NÁZEV PROJEK 2010 (Kč) 2011 (Kč) 2012 (Kč) TU 2013 (Kč OP VK , , , ,00 OP VK 1.5 Škola pro život 0,00 0, , , PENĚŽNÍ FONDY Peněžní fondy organizace jsou plně finančně kryty. Rozdíl ve finančním krytí u fondu kulturních a sociálních potřeb představují zůstatky půjček zaměstnanců (87.223,00 Kč), pohledávka za zaměstnanci z titulu doplatku za vstupenky na kulturní akci 12/2013 (2.760,00 Kč), poplatky KB k (210,14 Kč)) a doúčtování zákonného přídělu FKSP za IV.Q/2013 (39,666,10 Kč). Použití rezervního fondu představuje úhradu sankcí ve výši ,00 Kč. 6.6.PŘEHLED O POUŽITÍ PROSTŘEDKŮ Z MIMOROZPOČTOVÝCH ZDROJŮ V rámci hlavní činnosti byl do financování zapojen rezervní fond, který byl čerpán k úhradě sankcí ve výši ,00 Kč a čerpání mimo SÚ 648 představuje použití nevyčerpaných prostředků OP VK k ve výši ,00 Kč. 6.7.PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ Pro tabulku č. 8 nemáme náplň. 122

123 6.8.HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK A NÁVRH PŘÍDĚLU DO PENĚŽNÍCH FONDŮ Hospodářský výsledek roku 2013 tvoří nevyčerpané mzdové prostředky ve výši ,00 Kč a prostředky ONIV z důvodu pokrytí provozních nákladů vlastními výnosy. Celkový hospodářský výsledek ve výši ,72 Kč navrhujeme k přídělu do rezervního fondu. VII.MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI 7.1.VLOUPÁNÍ -KRÁDEŽ Dne došlo k vloupání do školského zařízení. Při krádeži bylo odcizeno celkem 9 počítačů (z toho 4 počítače z projektu OP VK 1.4 a 5 počítačů z projektu OP VK 1.5), 3 monitory (z toho 2 monitory z projektu OP VK 1.4 a 1 monitor z projektu OP VK 1.5), 5 sluchátek (z toho jedny sluchátka z projektu OP VK 1.4 a čtvery sluchátka z projektu OP VK 1.5), 1 myš z projektu OP VK 1.4. Kromě majetku z projektu byly odcizeny ještě 2 notebooky, které využívali ve své práci učitelé střední školy. 7.2.NAPADENÍ Po velmi dlouhé době došlo i v našem zařízení k napadení pracovníka umístěným dítětem. K mimořádné události došlo při přechodu z vyučování do činnosti na úseku výchovy. Vychovatel byl po předchozí verbálním ataku fyzicky napaden chlapcem po dlouhodobém útěku ( od , zadržen Policií ČR ) pouze za to, že vyžadoval dodržování Vnitřního řádu zařízení. Napadení bylo šetřeno Policií ČR, která napadení vyhodnotila pouze jako přestupek a předala k dořešení přestupkové komisi (v době, kdy již chlapec zletil a opustil zařízení), na kterou se agresor nedostavil. VIII. VÝSLEDKY KONTROL 8.1.EXTERNÍ KONTROLY ČŠI Ve školním roce 2013/2014 neproběhla kontrola České školní inspekce KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE ÚSTECKÉHO KRAJE Předmět kontroly: plnění povinností v nařízení ES č. 852/2004, Nařízení ES č. 178/2002, zák. č. 258/2000 Sb., vyhl. č. 137/2004 Sb. Kontrola proběhla: Zjištění: v provozovně nebyly zjištěny nedostatky STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ CHOMUTOV Pravidelné kontroly bez zjištěných závad. 8.2.INTERNÍ KONTROLY INTERNÍ AUDIT Zpracovatel nemá zavedenu funkci interního auditora. Na základě vzdělávání NIDV získala v roce 2013 certifikát jedna pracovnice, v únoru 2014 další pracovník Na základě získané specializace byl v období 02-08/2014 proveden interní audit v oblasti vnitřních směrnic a dokumentace zařízení a personální audit. 123

124 8.2.2.PROVEDENÍ ŘÁDNÝCH A MIMOŘÁDNÝCH INVENTARIZACÍ MAJETKU Inventarizace majetku proběhla v souladu s vnitřní směrnicí č.j. 536/2013/MDv ze dne Fyzická inventura majetku OP VK 1.4 byla provedena ke dni ukončení projektu, tedy k a proběhla dne Řádná fyzická inventarizace majetku byla zahájena podle stavu k a ukončena byla ke dni Dokladová inventura účtů k byla zahájena a ukončena Závěrečný protokol hlavní inventarizační komise je vyhotoven dne V průběhu roku byly provedeny mimořádné inventury pokladní hotovosti v těchto termínech: ; a Mimořádné inventury cenin byly provedeny ke dni ; a Řádné inventury pokladní hotovosti a cenin proběhly k 31.3.; a K byl proveden přechod na využívání klientské karty České pošty, ceniny byly k spotřebovány, proto k už proběhla pouze řádná fyzická inventura pokladní hotovosti. Řádnou ani mimořádnou inventarizací nebyly zjištěny inventarizační rozdíly HOSPITAČNÍ ČINNOST Ve školním roce 2013/2014 byly opětovně prováděny vzájemné hospitace učitelů a zároveň vzájemné hospitace učitelů a vychovatelů. Vedení školy provedlo celkem 17 hospitací, z toho 11 na základní škole a 6 na střední škole. Jsou prováděny i tematické hospitace, které jsou zaměřené na určité oblasti: např. využívání IT techniky, dodržování BOZP, kontrola dozorů, dohledu nad žáky při praktickém vyučování, využívání pomůcek, aj. Hospitace a jejich výsledky byly využity při zkvalitnění výchovně vzdělávací práce ve škole a vyplývají z nich úkoly na zlepšení vybavení školy, dokončení propojení počítačů v počítačové učebně a jejich softwarového dovybavení. Současně probíhali namátkové kontroly činnosti jednotlivých skupin, noční činnosti, činnosti na výjezdech a prázdninových pobytů. IX.INVESTICE Přestože je areál zařízení po rekonstrukci a téměř celý modernizován, je pro budovu školy a internát VU vydána výjimka KHS. U zřizovatele je již několik let podán požadavek na investici pro výstavbu nové budovy škol a přístavbu kuchyně. Na oba objekty bylo vypracováno architektonické řešení. Bohužel ani pro tento rok nebyly tyto akce zařazeny do plánu investic MŠMT. V letošním roce byl rozpracován plán rekonstrukce parkoviště a návazných přístupových ploch v objemu cca 1 mil. Kč, který bude financován z vlastního FRIMu. X.INFORMACE V tomto roce požádal p.marek Haas z Kadaně o velmi podrobnou zprávu o chodu zařízení. Ředitel zařízení na základě vnitřní směrnice č.j.1108/07 vycházející ze zákona č.106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím vypracoval odpověď v kontextu vnitřní směrnice č.j.1109/07 O ochraně osobních dat. 124

125 126 Přílohy : Č.1 Statistika naplněnosti zařízení za školní rok

126 Č.2 Statistika naplněnosti zařízení za školní ro září 2013 říjen 2013 listopad 2013 prosinec 2013 Evidenční stav - 1. středa v měsíci Procentní vyjádření oproti kapacitě 113% 108% 104% 104% 100% 96% Evidenční průměrný měsíční stav Procentní vyjádření oproti kapacitě 108% 104% 100% 96% 100% 96% Fyzický stav - 1. středa v měsíci Procentní vyjádření oproti kapacitě 79% 75% 67% 71% 8% 42% Procentní vyjádření oproti evidenčnímu stavu 70% 69% 64% 68% 8% 43% Fyzický průměrný měsíční stav 20,96 16,40 16,70 14,23 15,85 15,12 Procentní vyjádření oproti kapacitě 87% 68% 70% 59% 66% 63% Procentní vyjádření oproti evidenčnímu stavu 81% 66% 70% 62% 66% 66% Dovolenka - 1. středa v měsíci Dovolenka - počet dětí leden 2014 únor 2014 Dovolenka - průměrný měsíční stav 1,96 0 3,37 0 8,41 5,62 126

127 127

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845 Ceská školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín Identifikátor: 600 083 845 Termín konání inspekce: 17.

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Hranice, okres Cheb Husova 414, 351 24 Hranice u Aše Identifikátor školy: 600 066 398 Termín konání inspekce: 6. 8. března

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Identifikátor: 600 085 635 Termín

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti zařízení

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti zařízení Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola, střední škola a školní jídelna, Místo 66 IČO: 61345741, č. účtu: 2111370257/0100, tel: 474 658 216, ID datové schránky: rdhyzyv mob.tel. ředitel:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů ÚKOL č. 1 Školní rok 2010/2011 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení souladu ŠVP s právními předpisy a RVP PV 1.2 Získávání a analyzování informací

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA Sídliště Míru 40, HORNÍ PLANÁ 382 26, IČO 60084413 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 č. j. 787/2016 Práce výchovného poradce se řídí: Příloha

Více

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Informační semináře a pracovní jednání Další vzdělávání pedagogických pracovníků a dalších pracovníků Jednání se zástupci

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Klíčové aktivity projektu. KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy

Klíčové aktivity projektu. KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy Klíčové aktivity projektu KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy Podrobný popis realizace klíčové aktivity Cílová skupina (začínající pedagogičtí pracovníci středních zemědělských a lesnických

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

Podkladová data pro zpracování ANALÝZY POTŘEB V ÚZEMÍ. E) Podpora inkluze a další specifická témata Ústeckého kraje

Podkladová data pro zpracování ANALÝZY POTŘEB V ÚZEMÍ. E) Podpora inkluze a další specifická témata Ústeckého kraje Podkladová data pro zpracování ANALÝZY POTŘEB V ÚZEMÍ E) Podpora inkluze a další specifická témata Ústeckého kraje 1. Charakteristika podpory inkluze Inkluzivní vzdělávání je přístup ke vzdělávání, kde

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 153 215/98-11006 Inspektorát č 15 Signatura: vo3bs302 Okresní pracoviště Uh. Hradiště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá svobodná základní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary. Karlovarská 1189, Nejdek. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary. Karlovarská 1189, Nejdek. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary Karlovarská 1189, 362 22 Nejdek Identifikátor školy: 600 067 467 Termín konání

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Praha, Holečkova ul. 5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 5. 2. Evaluační činnosti Evaluační (sebehodnotící, autoevaluační) činnosti

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE ŠKOLNÍ METODIK

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-03008/08-06

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-03008/08-06 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-03008/08-06 Výchovný ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola, střední škola a školní

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

30. Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIK-435/11-K. Sídlo: Náměstí Karla IV. 423, Nejdek,

30. Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIK-435/11-K. Sídlo: Náměstí Karla IV. 423, Nejdek, 30. Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIK-435/11-K Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Nejdek, náměstí Karla IV., příspěvková organizace Sídlo:

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Blansko, Nad Čertovkou 17 Adresa: Nad Čertovkou 17, 678 01 Blansko Identifikátor: 600 002 831 Vedoucí týmu: Mgr. Jan Dusík

Více

Základní škola a Mateřská škola Teplýšovice, okres Benešov Organizační řád málotřídní školy Účinnost od:

Základní škola a Mateřská škola Teplýšovice, okres Benešov Organizační řád málotřídní školy Účinnost od: Č.j.: Spisový znak: Změny: Základní škola a Mateřská škola Teplýšovice, okres Benešov Organizační řád málotřídní školy Účinnost od:1.9.2014 Počet příloh: 1. Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Základní

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-02039/08-06. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-02039/08-06. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-02039/08-06 Adresa: 431 58 Místo 66 Identifikátor: 650 002 733 IČ: 61 345 741 Místo inspekce: Místo 66

Více

Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče Velké Meziříčí Středisko výchovné péče Velké Meziříčí

Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče Velké Meziříčí Středisko výchovné péče Velké Meziříčí Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1, 594 01 tel., fax.: 566 523 132, e-mail: velmez@vuvm.cz Středisko výchovné péče Velké Meziříčí Náměstí

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Oblasti hodnocení podmínky vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob

Více

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Ředitel Základní školy Louny, Školní 2426, příspěvková organizace vydává v souladu

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram. Malá Hraštice 57, Nový Knín. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram. Malá Hraštice 57, Nový Knín. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram Malá Hraštice 57, 262 03 Nový Knín Identifikátor školy: 600 054 659 Termín konání

Více

Vnitřní organizační normy a směrnice

Vnitřní organizační normy a směrnice Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Libhošť 90 příspěvková organizace se sídlem v Libhošti zastoupená ředitelkou Mgr.Dagmar Michálkovou IČO 750 27 518 Vnitřní organizační normy a směrnice Plán

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

Organizační řád málotřídní školy

Organizační řád málotřídní školy Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary Organizační řád málotřídní školy 1.1. Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Základní školy a mateřské školy Božičany (dále jen škola) upravuje

Více

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků vychází ze zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Hoštka, okres Litoměřice, příspěvková organizace. Litoměřická 267, 411 72 Hoštka

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Hoštka, okres Litoměřice, příspěvková organizace. Litoměřická 267, 411 72 Hoštka Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Hoštka, okres Litoměřice, příspěvková organizace Litoměřická 267, 411 72 Hoštka Identifikátor: 600 081 753 Termín

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Škola: Heřmánek Praha, základní škola Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Adamcová Platnost dokumentu: od 1. 9. 2016 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 byl projednán školskou radou dne: 29.

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

Vlastní hodnocení školy 2007/2008

Vlastní hodnocení školy 2007/2008 Vlastní hodnocení školy 2007/2008 I. Úvod Hodnocení školy vychází ze zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném as jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č.15/2005

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. ŠÚ Plzeň-město, Částkova 78, Plzeň

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. ŠÚ Plzeň-město, Částkova 78, Plzeň Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 044 438/99-3016 Signatura: ad4fs202 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Plzeň-město INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Státní jazyková škola, Plzeň, sady 5.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Bílá cesta, Teplice, Verdunská 2958. Verdunská 2958, 415 01 Teplice. Identifikátor: 600 084 817

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Bílá cesta, Teplice, Verdunská 2958. Verdunská 2958, 415 01 Teplice. Identifikátor: 600 084 817 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Bílá cesta, Teplice, Verdunská 2958 Verdunská 2958, 415 01 Teplice Identifikátor: 600 084 817 Termín konání inspekce: 5. - 7. březen

Více

Koncepce poradenských služeb ve škole

Koncepce poradenských služeb ve škole ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ Školní poradenské pracoviště spadá do oblasti poradenských služeb ve škole. Poradenské služby ve škole jsou na naší škole zajišťovány výchovným poradcem, Mgr. Janou Wolfovou.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 z 6 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy 2 z 6 Mateřská škola Těšetice

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 Signatura: ba4os201 Obvodní pracoviště: Praha INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Střední odborná škola pro sluchově postižené,

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov. Školní 416, Jablunkov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov. Školní 416, Jablunkov Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov Školní 416, 739 91 Jablunkov Identifikátor školy: 600 171

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti zařízení

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti zařízení Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola, střední škola a školní jídelna, Místo 66 431 58 Místo č.p. 66 www.vudds.cz IČO: 61345741, č. účtu: 2111370257/0100, tel: 474 658 216, fax: 474 658

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 1 1. Úvod Ředitelka Základní školy Chodov,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí příslušnými paragrafy školského zákona. Podrobnosti o hodnocení výsledků žáků a jeho náležitostech stanoví ministerstvo prováděcím

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nový Jičín, Komenského 68. Základní škola Nový Jičín, Komenského 68, Nový Jičín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nový Jičín, Komenského 68. Základní škola Nový Jičín, Komenského 68, Nový Jičín Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Nový Jičín, Komenského 68 Základní škola Nový Jičín, Komenského 68, 741 11 Nový Jičín Identifikátor školy: 600 138 135

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát. Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát. Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace Dvořákův okruh 2, 794 01 Krnov Identifikátor: 600 131 882

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči

Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči při ZŠ pro žáky se specifickými poruchami učení Karlovy Vary, příspěvková organizace Zahájení činnosti: 1.9.2011 Ředitelka: Mgr. Klára Píšová Kontakty: 351 161

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem,

Více

POSTUP PŘI REALIZACI INDIVIDUÁLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ŠKOLY Platnost od: Schválil/a:

POSTUP PŘI REALIZACI INDIVIDUÁLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ŠKOLY Platnost od: Schválil/a: 1. Legislativní východiska Zákon č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( Školský zákon) ve znění pozdějších předpisů. Platné metodické prováděcí předpisy.

Více