PODMÍNKY KONÁNÍ AUKCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PODMÍNKY KONÁNÍ AUKCE"

Transkript

1 PODMÍNKY KONÁNÍ AUKCE VÝROBNÍ KAPACITA VIRTUÁLNÍ ELEKTRÁRNY I. VYHLAŠOVATEL AUKCE Vyhlašovatelem aukce je ČEZ, a. s., se sídlem Duhová 2/1444, Praha 4, PSČ , IČ , zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1581 (dále vyhlašovatel ). II. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O KONÁNÍ AUKCE 1. Vyhlašovatel vyhlašuje aukci v souladu s rozhodnutím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č.j. S 156/ /05 OHS ze dne (dále Rozhodnutí ÚOHS ), na základě kterého je vyhlašovatel povinen v souladu s principy v Rozhodnutí ÚOHS uvedenými umožnit v letech 2006 a 2007 třetím nezávislým subjektům přístup k vlastní výrobní kapacitě elektrické energie o celkové velikosti 400 MW se snížením v letních měsících (červen, červenec a srpen) na 240 MW, umístěné v České republice. Pro účely těchto Podmínek konání aukce se uvedená výrobní kapacita elektrické energie označuje jako výrobní kapacita virtuální elektrárny. 2. Průběh konání aukce se řídí těmito Podmínkami konání aukce. 3. Aukce probíhá v registračním předkole a v aukčních kolech. Nejsouli v prvním aukčním kole účastníky aukce předloženy žádné platné cenové návrhy, aukce je ukončena. Je-li rozhodnuto o výsledku aukce v prvním aukčním kole, další aukční kolo se již nekoná. V případě nerozhodných výsledků aukce může být organizováno ještě druhé, resp. třetí, aukční kolo. Je-li účastníky aukce předložen menší počet cenových návrhů, než je počet bloků nabízeného množství, jsou tyto cenové návrhy zapsány na Listinu úspěšných cenových návrhů a aukce je ukončena. 4. Aukce je realizována obálkovou metodou. 5. V registračním předkole probíhá registrace zájemců o účast v aukci a zájemci jsou zařazováni do seznamu účastníků aukce. 6. V aukčních kolech předkládají účastníci aukce své cenové návrhy. 7. Po skončení každého aukčního kola probíhá hodnocení předložených cenových návrhů dle Podmínek konání aukce. III. PŘÍPRAVA, ORGANIZACE A REALIZACE AUKCE 1. Přípravou, organizací a realizací aukce je vyhlašovatelem pověřena nezávislá aukční kancelář FIN-servis, a.s., se sídlem Kladno, Vrbenského 2040, PSČ , IČ , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7139 (dále aukční kancelář ). 2. Kontaktní údaje aukční kanceláře: FIN-servis, a.s. sídlo a obchodní kancelář: Kladno, Vrbenského 2040, PSČ tel: , , fax: IV. CÍL AUKCE Cílem vyhlašované aukce je soutěžní výběr obchodních partnerů, se kterými vyhlašovatel uzavře na rok 2007 smlouvy o dodávce elektřiny v roce 2007 vyrobené ve výrobní kapacitě virtuální elektrárny, přičemž vyhlašovatel uzavře smlouvy s obchodními partnery, kteří v aukci předloží nejvyšší cenové návrhy za výrobní kapacitu jednotlivých bloků virtuální elektrárny. V. PŘEDMĚT AUKCE 1. Vyhlašovatel v aukci nabízí prodej osmi bloků výrobní kapacity virtuální elektrárny. 2. Výsledkem aukce bude cena za roční výrobní kapacitu virtuální elektrárny ve vyhlašovatelem nabízených blocích virtuální elektrárny (v Kč/MW za rok) MW výrobní kapacity virtuální elektrárny představuje disponibilní výkon podle následující tabulky: Měsíc Výkon (MW) leden 1 únor 1 březen 1 duben 1 květen 1 červen 0,6 červenec 0,6 srpen 0,6 září 1 říjen 1 listopad 1 prosinec 1 V každém měsíci bude placena jedna dvanáctina ceny za výrobní kapacitu jednoho bloku virtuální elektrárny vynásobena hodnotou 50 MW. VI. CENA ZA ELEKTRICKOU ENERGII 1. Cenu za elektrickou energii stanovuje vyhlašovatel dopředu na bázi skutečných nákladů, zvlášť pro výrobu v základním zatížením a pro výrobu ve špičkovém zatížení tak, aby odpovídala skutečným variabilním nákladům na výrobu elektrické energie v příslušných typech elektráren vyhlašovatele. 2. Cena energie v základním zatížení odpovídá skutečným průměrným variabilním nákladům na výrobu elektrické energie v elektrárnách kryjících primárně základní zatížení (t.j. jaderné elektrárny, pánevní hnědouhelné elektrárny a elektrárny s vynuceným provozem). 3. Cena špičkové energie odpovídá skutečným průměrným variabilním nákladům na výrobu elektrické energie v marginálních zdrojích pracujících ve špičkovém nebo pološpičkovém zatížení (t.j. černouhelné elektrárny a hnědouhelné elektrárny s dopravou uhlí po železnici). 4. Cenu energie v základním zatížení stanovuje vyhlašovatel ve výši 284,81 Kč/MWh (bez daně z přidané hodnoty). Cenou energie v základním zatížení bude oceněna v každém kalendářním měsíci energie rovnající se minimální hodnotě výkonu ze všech denních diagramů dodávky příslušného měsíce násobená počtem hodin v měsíci. 5. Cenu špičkové energie stanovuje vyhlašovatel ve výši 613,06 Kč/MWh (bez daně z přidané hodnoty). Cenou energie ve špičkovém zatížení bude oceněna v každém kalendářním měsíci energie dodaná nad rámec pásma zatížení popsaného v odst. 4 tohoto článku. VII. VELIKOST VÝROBNÍ KAPACITY V AUKCI 1. Celková velikost výrobní kapacity virtuální elektrárny je stanovena na 400 MW se snížením v červnu, červenci a srpnu (dále letní měsíce ) na 240 MW. 2. Výrobní kapacita virtuální elektrárny je nabízena v osmi blocích po 50 MW, v letních měsících po 30 MW, přičemž minimální odběr z každého bloku virtuální elektrárny je stanoven na 30 MW, v letních měsících na 20 MW. 3. Jeden blok výrobní kapacity virtuální elektrárny je jednotkové množství, na které mohou účastníci aukce předkládat cenové návrhy. 4. Účastníci aukce mohou předkládat cenové návrhy pouze na celé jednotlivé bloky výrobní kapacity virtuální elektrárny. 5. Minimální množství, na které mohou účastníci aukce předkládat cenové návrhy, je jeden blok výrobní kapacity virtuální elektrárny. VIII. VYVOLÁVACÍ CENA V AUKCI 1. Vyhlašovatel stanovuje pro aukci minimální nákladovou vyvolávací cenu za výrobní kapacitu virtuální elektrárny v Kč/MW za rok (dále vyvolávací cena ). 2. Vyvolávací cena je vyhlašovatelem stanovena ve výši ,00 Kč/MW za rok (bez daně z přidané hodnoty).

2 IX. CHARAKTERISTIKA ÚČASTNÍKŮ AUKCE 1. Aukce se mohou účastnit pouze účastníci trhu s elektřinou registrovaní u společnosti Operátor trhu s elektřinou, a.s., se sídlem Sokolovská 192/79, Karlín, Praha 8, IČ , kteří jsou vlastnicky, fi nančně a personálně nezávislí na vyhlašovateli - společnosti ČEZ, a. s., se sídlem Duhová 2/1444, Praha 4, IČ Vyhlašovatel aukce předá aukční kanceláři seznam subjektů, které jsou vlastnicky, fi nančně a personálně závislé na vyhlašovateli, přičemž tento seznam je neveřejný a slouží pouze pro posouzení, zda může být zájemce o účast v aukci zaregistrován jako účastník aukce. X. VYHLÁŠENÍ AUKCE 1. Aukce je vyhlášena dnem Vyhlášení aukce bylo zveřejněno dne formou inzerátu v denním tisku. 3. Podmínky konání aukce jsou zpřístupněny na internetových stránkách a /aukce. 4. Na internetových stránkách a /aukce budou zpřístupněny všechny parametry aukce, které nejsou v Podmínkách konání aukce uvedeny, aktuální informace o konání aukce a případné změny Podmínek konání aukce. 5. Zájemci o účast v aukci mohou text Podmínek konání aukce získat ve formátu.pdf z internetových stránek a /aukce, nebo jej mohou obdržet elektronickou poštou na základě žádosti doručené na ovou adresu nebo jej mohou obdržet jako doporučenou zásilku na základě žádosti doručené aukční kanceláři. XI. PRŮBĚH REGISTRAČNÍHO PŘEDKOLA AUKCE 1. Registrační předkolo začíná dne v 9.00 hodin a končí dne v hodin. Před tímto termínem a po tomto termínu nebude žádný zájemce o účast v aukci aukční kanceláří registrován. Rozhodným okamžikem pro posouzení, zda byly doklady k registraci předloženy včas, je okamžik doručení dokladů aukční kanceláři. 2. Zájemci o účast v aukci musí předat aukční kanceláři tyto doklady: - originál výpisu z obchodního rejstříku nebo z jiné evidence, má-li v ní být zájemce zapsán podle zvláštních předpisů, ne starší než 3 měsíce (popř. jeho úředně ověřenou kopii) - Čestné prohlášení, že splňuje požadovanou charakteristiku účastníka aukce uvedenou v čl. IX těchto Podmínek konání aukce s uvedením ID RÚT v informačním systému Operátora trhu s elektřinou, a.s., opatřené úředně ověřeným podpisem statutárního zástupce nebo zplnomocněného zástupce zájemce. V případě, že čestné prohlášení podepsal zplnomocněný zástupce, musí být společně s Čestným prohlášením předána i plná moc zplnomocněného zástupce účastníka aukce s úředně ověřenými podpisy zmocnitele (formulář Čestného prohlášení tvoří přílohu těchto Podmínek konání aukce). - Prohlášení o podmínkách složení kauce s uvedením příslušných údajů zájemce, opatřené úředně ověřeným podpisem statutárního zástupce nebo zplnomocněného zástupce zájemce. V případě, že Prohlášení o podmínkách složení kauce podepsal zplnomocněný zástupce, musí být společně s Prohlášením o podmínkách složení kauce předána i plná moc zplnomocněného zástupce účastníka aukce s úředně ověřenými podpisy zmocnitele (formulář Prohlášení o podmínkách složení kauce tvoří přílohu těchto Podmínek konání aukce). 3. Doklady uvedené v čl. XI, odst.2 těchto Podmínek konání aukce mohou být v průběhu registračního předkola aukce doručeny aukční kanceláři: a) jako doporučená zásilka, nebo b) osobně, a to pouze v pracovní dny v pondělí a ve středu v době od 9.00 hodin do hodin. 4. V případě, že zájemce o účast v aukci předá aukční kanceláři doklady uvedené v čl. XI, odst. 2 těchto Podmínek konání aukce, přičemž tyto doklady budou v souladu s těmito Podmínkami konání aukce, bude aukční kanceláří registrován jako účastník aukce a bude zapsán do seznamu účastníků aukce. 5. Aukční kancelář odešle v termínu do 3 pracovních dnů od doručení dokladů uvedených v čl. XI, odst. 2, příslušnému zájemci o účast v aukci písemné vyrozumění o provedení jeho registrace, případně o neprovedení jeho registrace s uvedením důvodu. Písemné vyrozumění bude odesláno na adresu sídla zájemce o účast v aukci jako doporučená zásilka. XII. KAUCE 1. Každý účastník aukce, který se chce zúčastnit aukce, je povinen složit kauci. 2. Kauce je stanovena ve výši 3, , - Kč za každý účastníkem aukce předložený cenový návrh na jeden blok výrobní kapacity virtuální elektrárny. 3. Kauce musí být účastníkem složena na bankovní účet určený vyhlašovatelem, který je vedený u Komerční banky, a.s., č.ú /0100, a to výhradně pod variabilním symbolem, kterým je identifi - kační číslo účastníka aukce (IČ). Složení kauce na jiný bankovní účet, než je výše uvedený bankovní účet, nebo složení kauce pod jiným než stanoveným variabilním symbolem, není považováno za složení kauce dle těchto Podmínek konání aukce. 4. Kauce musí být složena nejpozději do pondělí (24.00 hodin). Rozhodným dnem pro složení kauce je den, kdy fi nanční prostředky budou připsány na výše uvedený bankovní účet, tzn. že kauce musí být připsána na výše uvedený účet nejpozději dne (24.00 hodin). V případě, že kauce bude složena po stanoveném termínu, nebude k jejímu složení přihlíženo a složené fi nanční prostředky budou vráceny neprodleně příslušnému účastníkovi aukce na jeho bankovní účet uvedený v Prohlášení o podmínkách složení kauce. Stejně bude postupováno v případě, že kauce bude složena pod jiným než stanoveným variabilním symbolem, nebo v případě, že účastník aukce složí kauci a následně se aukčních kol nezúčastní. 5. Složení kauce je ze strany účastníka aukce úplné a perfektní podpisem Prohlášení o podmínkách složení kauce, které je účastník aukce povinen předložit při registraci dle čl. XI, odst. 2 těchto Podmínek konání aukce, a dále výše uvedeným složením kauce. 6. V případě, že některé cenové návrhy účastníka aukce se stanou v aukčním kole úspěšnými cenovými návrhy, může tento účastník předkládat do případného dalšího aukčního kola pouze takový počet cenových návrhů, který odpovídá jeho celkové složené kauci snížené o kauci příslušející všem jeho úspěšným cenovým návrhům. 7. Bude-li účastníkem aukce složena kauce, která bude odpovídat menšímu počtu cenových návrhů, než je účastníkem aukce předkládaný počet cenových návrhů, potom budou vyřazeny cenové návrhy účastníka aukce v pořadí od jeho nejnižších cenových návrhů k jeho nejvyšším cenovým návrhům a bude přijat k vyhodnocení jen počet cenových návrhů tohoto účastníka odpovídající složené kauci. 8. V případě, že některé cenové návrhy účastníka aukce se nestanou úspěšnými cenovými návrhy, bude tomuto účastníku aukce neprodleně po skončení aukce vrácena kauce odpovídající cenovým návrhům, které se nestaly úspěšnými, a to převodem na bankovní účet účastníka aukce uvedený v Prohlášení o podmínkách složení kauce. 9. V případě, že některé cenové návrhy účastníka aukce se stanou úspěšnými cenovými návrhy a tento účastník aukce nepodepíše v termínu dle čl. XX těchto Podmínek konání aukce s vyhlašovatelem smlouvu o dodávce elektřiny v roce 2007, resp. konfi rmaci obchodu k rámcové smlouvě typu EFET, propadá složená kauce odpovídající úspěšným cenovým návrhům ve prospěch vyhlašovatele jako smluvní pokuta za nesplnění povinnosti účastníka aukce uzavřít předmětnou smlouvu dle čl. XX těchto Podmínek konání aukce. 10. V případě, že některé cenové návrhy účastníka aukce se stanou úspěšnými cenovými návrhy a tento účastník aukce podepíše v termínu dle čl. XX těchto Podmínek konání aukce s vyhlašovatelem smlouvu o dodávce elektřiny v roce 2007, resp. konfi rmaci obchodu k rámcové smlouvě typu EFET, bude složená kauce odpovídající úspěšným cenovým návrhům tohoto účastníka aukce vrácena vyhlašovatelem neprodleně po podpisu výše uvedené smlouvy, resp. konfi rmace. V případě dohody může být kauce zúčtována jako záloha ve faktuře - daňovém dokladu za měsíc leden V případě, že se prokáže, že účastník aukce, jehož cenové návrhy se stanou úspěšnými cenovými návrhy, uvedl ve svém Čestném prohlášení dle čl. XI, odst. 2 těchto Podmínek konání aukce nepravdivá tvrzení a nesplňuje tedy požadovanou charakteristiku účastníka aukce, je považována aukce za částečně zmařenou ze strany tohoto účastníka aukce a složená kauce odpovídající úspěšným cenovým návrhům propadá v prospěch vyhlašovatele jako smluvní pokuta. 12. Úroky ze složené kauce, která se vrací účastníkovi aukce, náleží tomuto účastníku aukce a budou mu po skončení aukce a po jejich vyúčtování bankou vedoucí bankovní účet převedeny zpět na jeho bankovní účet uvedený v Prohlášení o podmínkách složení kauce.

3 XIII. PŘEDKLÁDÁNÍ CENOVÝCH NÁVRHŮ DO AUKČNÍCH KOL 1. Každý účastník aukce může do jednotlivých aukčních kol předložit nejvýše osm cenových návrhů. K případným dalším cenovým návrhům účastníka aukce převyšujícím počet osm se při jejich hodnocení nepřihlíží. 2. Pokud účastník aukce v dalším aukčním kole předkládá cenový návrh s vyšší cenou než je jeho cenový návrh s nerozhodnou cenou v předchozím aukčním kole, platí, že tím zvýšil svůj předchozí cenový návrh s nerozhodnou cenou. Pokud účastník aukce v dalším aukčním kole nepředloží cenový návrh s vyšší cenou, než je jeho cenový návrh s nerozhodnou cenou v předchozím aukčním kole, platí, že setrval na svém předchozím cenovém návrhu. 3. Aukční kola budou probíhat v aukční síni Českomoravské komoditní burzy Kladno, na adrese Kladno, nám. Sítná 3105, budova KOKOS. 4. Předkládání cenových návrhů se účastní notář, osoby pověřené aukční kanceláří a vždy příslušný účastník aukce, předkládající obálku s cenovými návrhy. Vyhodnocení cenových návrhů se účastní notář a osoby pověřené aukční kanceláří. 5. První aukční kolo se uskuteční dne , přičemž účastníci aukce mohou své obálky s cenovými návrhy předkládat v době od 9.00 hodin do hodin. 6. Případné druhé aukční kolo se uskuteční dne , přičemž účastníci aukce mohou své obálky s cenovými návrhy předkládat v době od 9.00 hodin do hodin. 7. Případný termín konání třetího aukčního kola bude zpřístupněn na internetových stránkách a/nebo /aukce v termínu nejpozději do Každý účastník aukce je povinen se při předložení obálky s cenovými návrhy prokázat osobě pověřené aukční kanceláří platným občanským průkazem nebo pasem. 9. Obálka s cenovými návrhy bude účastníkem aukce předkládána za účasti přítomného notáře. 10. Obálky s cenovými návrhy předkládané účastníky aukce mimo stanovenou lhůtu v čl. XIII těchto Podmínek konání aukce, nebo jiným než způsobem stanoveným v čl. XIII těchto Podmínek konání aukce, nebudou přijaty. 11. Předložením cenových návrhů je účastník aukce vázán a tyto cenové návrhy nelze dodatečně odvolat, měnit ani doplňovat. XIV. NÁLEŽITOSTI PŘEDKLÁDANÝCH CENOVÝCH NÁVRHŮ 1. Cenové návrhy musí být předloženy v zalepené obálce, která je zabezpečena proti náhodnému nebo neoprávněnému otevření. 2. Obálka musí být dále označena slovy Aukce výrobní kapacity virtuální elektrárny a identifi kací účastníka, tj. uvedením obchodní fi rmy, sídla a identifi kačního čísla, nebo uvedením analogických údajů. 3. Do obálky musí být vloženy vlastní cenové návrhy, jejichž text musí odpovídat formuláři cenových návrhů, který tvoří přílohu těchto Podmínek konání aukce. 4. Formuláře cenových návrhů musí obsahovat: - identifi kaci účastníka, tj. uvedení obchodní fi rmy, sídla a identifi - kačního čísla nebo uvedení analogických údajů, - poptávané množství bloků výrobní kapacity virtuální elektrárny, přičemž účastníci aukce musí předkládat cenové návrhy pouze za každý jednotlivý blok zvlášť, - navrhovanou cenu za výrobní kapacitu každého poptávaného bloku virtuální elektrárny v Kč/MW za rok, - prohlášení o souhlasu s Podmínkami konání aukce - úředně ověřené podpisy statutárního nebo zplnomocněného zástupce účastníka aukce - plnou moc zplnomocněného zástupce účastníka aukce s úředně ověřenými podpisy zmocnitele, a to v případě, že cenové návrhy podepsal zplnomocněný zástupce 5. Navrhovaná cena musí být účastníkem aukce uvedena čitelně bez daně z přidané hodnoty a v celých korunách českých. 6. V cenových návrzích nesmí být nic opravováno ani přepisováno. 7. Cenové návrhy, které nebudou obsahovat náležitosti dle čl. XIV těchto Podmínek aukce, budou při otevírání obálek s cenovými návrhy vyřazeny z dalšího hodnocení. XV. PRŮBĚH A VYHODNOCENÍ PRVNÍHO AUKČNÍHO KOLA 1. V prvním aukčním kole mohou cenové návrhy předkládat pouze zájemci, kteří úspěšně prošli registrací a stali se tedy účastníky aukce, a zároveň ve lhůtě a způsobem určenými v čl. XII těchto Podmínek konání aukce složili kauci. cenových návrzích v prvním aukčním kole, je rovna vyhlašovatelem stanovené vyvolávací ceně. 3. Po skončení termínu pro předkládání cenových návrhů v prvním vlastní vyhodnocení prvního aukčního kola, a to tímto způsobem: 3.1. Bude provedena kontrola seznamu účastníků aukce spolu s kontrolou jimi předložených obálek Bude provedeno otevření obálek, a to v pořadí, v jakém budou 3.3. Budou vyřazeny cenové návrhy, které nebudou obsahovat 3.4. Budou vyřazeny cenové návrhy, které nebudou splňovat podmínku dle čl. XV, odst. 2 těchto Podmínek konání aukce a podmínku dle čl Dále budou vyřazeny všechny cenové návrhy účastníka aukce, 3.6. Hodnotící komise provede za účelem posouzení jednotlivých cenových 3.7. Ve stejném pořadí dle čl. XV odst těchto Podmínek konání aukce se budou postupně zapisovat úspěšné cenové návrhy spolu s identifi kací příslušného účastníka aukce na Listinu úspěšných cenových návrhů prvního aukčního kola, a to až do okamžiku vyčerpání nabízeného množství 8 bloků výrobní kapacity virtuální elektrárny, nebo do okamžiku vyhodnocení všech platných cenových návrhů prvního aukčního kola, a to do okamžiku, který nastane dříve. 4. V případě, že jeden, a pouze jeden, účastník aukce předloží stejné cenové návrhy, a zároveň počet bloků poptávaných tímto účastníkem aukce v jeho stejných cenových návrzích bude vyšší než počet bloků, který zbývá z nabízeného množství, budou tyto cenové návrhy označeny jako úspěšné v počtu, který je roven počtu zbývajících bloků. 5. V případě, že více účastníků aukce předloží stejné cenové návrhy, a zároveň počet bloků poptávaných těmito účastníky aukce bude vyšší než počet bloků, který zbývá z nabízeného množství, žádný z těchto cenových návrhů nebude vyhodnocen jako úspěšný, aukce bude probíhat i v druhém aukčním kole a cena uvedená v těchto stejných cenových návrzích bude pro druhé aukční kolo označována jako nerozhodná cena prvního aukčního kola. 6. Ukončení vyhodnocení prvního aukčního kola nastane okamžikem, nebo neúspěšné. Úspěšné cenové návrhy prvního aukčního kola jsou takové, které jsou zapsány na Listinu úspěšných cenových návrhů prvního aukčního kola. 7. O průběhu a vyhodnocení prvního aukčního kola bude sepsán protokol. XVI. PRŮBĚH A VYHODNOCENÍ DRUHÉHO AUKČNÍHO KOLA 1. V druhém aukčním kole mohou cenové návrhy předkládat pouze účastníci prvního aukčního kola, kteří v prvním aukčním kole podali platné cenové návrhy rovné nebo vyšší nerozhodné ceně prvního aukčního kola. cenových návrzích v druhém aukčním kole, je rovna nerozhodné ceně prvního aukčního kola. 3. Informace o nerozhodné ceně prvního aukčního kola a o množství bloků výrobní kapacity virtuální elektrárny nabízeném v druhém aukčním kole budou zpřístupněny v termínu do na internetových stránkách a/nebo /aukce. 4. Po skončení termínu pro předkládání cenových návrhů v druhém vlastní vyhodnocení druhého aukčního kola, a to tímto způsobem:

4 4.1. Bude provedena kontrola seznamu účastníků aukce spolu s kontrolou jimi předložených obálek a kontrolou oprávněnosti jejich účasti v druhém aukčním kole dle čl. XVI, odst Bude provedeno otevření obálek, a to v pořadí, v jakém budou 4.3. Budou vyřazeny cenové návrhy, které nebudou obsahovat 4.4. Budou vyřazeny cenové návrhy, které nebudou splňovat podmínku dle čl. XVI, odst.2 těchto Podmínek konání aukce a podmínku dle čl Dále budou vyřazeny všechny cenové návrhy účastníka aukce, 4.6. Hodnotící komise provede za účelem posouzení jednotlivých cenových 4.7. Ve stejném pořadí dle čl. XVI odst těchto Podmínek konání aukce se budou postupně zapisovat úspěšné cenové návrhy spolu s identifi kací příslušného účastníka aukce na Listinu úspěšných cenových návrhů druhého aukčního kola, a to až do okamžiku vyčerpání v druhém aukčním kole nabízeného množství bloků výrobní kapacity virtuální elektrárny, nebo do okamžiku vyhodnocení všech platných cenových návrhů druhého aukčního kola, a to do okamžiku, který nastane dříve. 5. V případě, že jeden, a pouze jeden, účastník aukce v druhém aukčním kole předloží stejné cenové návrhy, a zároveň počet bloků poptávaných tímto účastníkem aukce v jeho stejných cenových návrzích bude vyšší než počet bloků, který zbývá z nabízeného množství, budou tyto cenové návrhy označeny jako úspěšné v počtu, který je roven počtu zbývajících bloků. 6. V případě, že více účastníků aukce v druhém aukčním kole předloží stejné cenové návrhy, a zároveň počet bloků poptávaných těmito účastníky aukce bude vyšší než počet bloků, který zbývá z nabízeného množství, žádný z těchto cenových návrhů nebude vyhodnocen jako úspěšný, aukce bude probíhat i v třetím aukčním kole a cena uvedená v těchto stejných cenových návrzích bude pro třetí kolo označována jako nerozhodná cena druhého aukčního kola. 7. V případě, že ve druhém aukčním kole bude předložen menší počet cenových návrhů (s vyšší cenou než je nerozhodná cena prvního aukčního kola), než je počet bloků, který zbývá z nabízeného množství, bude pro třetí aukční kolo označována nerozhodná cena prvního aukčního kola jako nerozhodná cena druhého aukčního kola. 8. Ukončení vyhodnocení druhého aukčního kola nastane okamžikem, nebo neúspěšné. Úspěšné cenové návrhy druhého aukčního kola jsou takové, které jsou zapsány na Listinu úspěšných cenových návrhů druhého aukčního kola. 9. O průběhu a vyhodnocení druhého aukčního kola bude sepsán protokol. XVII. PRŮBĚH A VYHODNOCENÍ TŘETÍHO AUKČNÍHO KOLA 1. V třetím aukčním kole mohou cenové návrhy předkládat všichni účastníci prvního aukčního kola, kteří v prvním aukčním kole podali platné cenové návrhy. cenových návrzích ve třetím aukčním kole, je rovna nerozhodné ceně druhého aukčního kola. 3. Informace o nerozhodné ceně druhého aukčního kola a o množství bloků výrobní kapacity virtuální elektrárny nabízeném v třetím aukčním kole budou zpřístupněny v termínu do na internetových stránkách a/nebo /aukce. 4. Po skončení termínu pro předkládání cenových návrhů v třetím vlastní vyhodnocení třetího aukčního kola, a to tímto způsobem: 4.1. Bude provedena kontrola seznamu účastníků aukce spolu s kontrolou jimi předložených obálek a kontrolou oprávněnosti jejich účasti v třetím aukčním kole dle čl. XVII, odst Bude provedeno otevření obálek, a to v pořadí, v jakém budou 4.3. Budou vyřazeny cenové návrhy, které nebudou obsahovat 4.4. Budou vyřazeny cenové návrhy, které nebudou splňovat podmínku dle čl. XVII, odst.2 těchto Podmínek konání aukce a podmínku dle čl Dále budou vyřazeny všechny cenové návrhy účastníka aukce, 4.6. Hodnotící komise provede za účelem posouzení jednotlivých cenových 4.7. Ve stejném pořadí dle čl. XVII, odst těchto Podmínek konání aukce se budou postupně zapisovat úspěšné cenové návrhy spolu s identifi kací příslušného účastníka aukce na Listinu úspěšných cenových návrhů třetího aukčního kola, a to až do okamžiku vyčerpání v třetím kole nabízeného množství bloků výrobní kapacity virtuální elektrárny, nebo do okamžiku vyhodnocení všech platných cenových návrhů třetího aukčního kola, a to do okamžiku, který nastane dříve. 5. V případě, že jeden, a pouze jeden, účastník aukce ve třetím aukčním kole předloží stejné cenové návrhy, a zároveň počet bloků poptávaných tímto účastníkem aukce v jeho stejných cenových návrzích bude vyšší než počet bloků, který zbývá z nabízeného množství, budou tyto cenové návrhy označeny jako úspěšné v počtu, který je roven počtu zbývajících bloků. 6. V případě, že více účastníků aukce v třetím aukčním kole předloží stejné cenové návrhy, a zároveň počet bloků poptávaných těmito účastníky aukce bude vyšší než počet bloků, který zbývá z nabízeného množství, tedy vznikne nerozhodná cena třetího aukčního kola, budou úspěšné cenové návrhy vybrány losem z těchto cenových návrhů. 7. V případě, že ve třetím aukčním kole nevznikne nerozhodná cena třetího aukčního kola, a zároveň zbývá alespoň jeden blok výrobní kapacity virtuální elektrárny, rozhodne se o úspěšných cenových návrzích losem. Losuje se ze všech zbylých platných cenových návrhů s příslušnou nerozhodnou cenou ze druhého aukčního kola, resp. z prvního aukčního kola, které se zatím v průběhu třetího aukčního kola, resp. druhého aukčního kola, nestaly úspěšnými cenovými návrhy. 8. Ukončení vyhodnocení třetího aukčního kola nastane okamžikem, nebo neúspěšné. Úspěšné cenové návrhy třetího aukčního kola jsou takové, které jsou zapsány na Listinu úspěšných cenových návrhů třetího aukčního kola. 9. O průběhu a vyhodnocení třetího aukčního kola bude sepsán aukční kanceláří protokol. XVIII. SDĚLENÍ O VYHODNOCENÍ AUKCE 1. Aukční kancelář odešle v termínu do 3 pracovních dnů po skončení posledního aukčního kola těm účastníkům aukce, jejichž cenové návrhy se staly v aukci úspěšnými, písemné sdělení této skutečnosti spolu s výzvou k uzavření smlouvy. 2. Aukční kancelář odešle v termínu do 3 pracovních dnů po skončení posledního aukčního kola těm účastníkům aukce, jejichž cenové návrhy se nestaly v příslušném aukčním kole úspěšnými, písemné sdělení této skutečnosti. 3. Výše uvedená sdělení a výzvy budou aukční kanceláří zasílána na adresu sídla jednotlivých účastníků aukce. 4. Nepodaří-li se doručit aukční kanceláři účastníkům aukce výše uvedená odeslaná sdělení a výzvy, považuje se tato povinnost aukční kanceláře za splněnou dnem prokazatelného odeslání. XIX. ZMĚNA PODMÍNEK KONÁNÍ AUKCE 1. Vyhlašovatel je oprávněn v odůvodněných případech změnit Podmínky konání aukce, a to nejpozději do do hodin, přičemž k datu změny bude tato změna zpřístupněna na internetových stránkách a/nebo /aukce. 2. Za změnu Podmínek konání aukce se nepovažuje zpřístupnění informací, které nejsou součástí Podmínek konání aukce. XX. OSTATNÍ PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ AUKCE 1. Účastník aukce je povinen se v průběhu aukce řídit Podmínkami

5 konání aukce a dále je povinen seznámit se i s jejich případnými změnami od doby vyhlášení aukce. 2. Účastník aukce je povinen osobně se informovat u aukční kanceláře o výsledcích aukce, a to pokud neobdrží v termínu do 5 pracovních dnů od skončení posledního aukčního kola od aukční kanceláře sdělení dle čl. XVIII těchto Podmínek konání aukce. 3. Účastník aukce je povinen v průběhu aukce sledovat internetové stránky a /aukce. 4. Účastník aukce je povinen v termínu do 15 pracovních dnů od data doručení výzvy dle čl. XVIII těchto Podmínek konání aukce uzavřít s vyhlašovatelem smlouvu o dodávce elektřiny v roce 2007 (vzor smlouvy tvoří přílohu těchto Podmínek konání aukce) v množství a za ceny odpovídající všem jeho v aukci úspěšným cenovým návrhům. Pokud má tento účastník aukce s vyhlašovatelem k datu uzavřenu standardní rámcovou smlouvu typu EFET (dále rámcová smlouva ), je oprávněn požádat o uzavření kupní smlouvy formou konfi rmace obchodu k rámcové smlouvě, kterou je potom povinen uzavřít v množství a za ceny odpovídající všem jeho v aukci úspěšným cenovým návrhům v termínu do 15 pracovních dnů od data doručení výzvy dle čl. XVIII těchto Podmínek konání aukce. Konfi rmace obchodu k rámcové smlouvě musí obsahovat relevantní údaje uvedené v příloze těchto Podmínek konání aukce. 5. Pokud účastník aukce, jehož cenové návrhy se v aukci staly úspěšnými, nesplňuje některou z těchto podmínek: a) rating účastníka aukce je vyšší nebo alespoň rovný stupni BBB dle ratingové agentury S&P, resp. Baa2 dle ratingové agentury Moody s, b) hodnota vlastního kapitálu účastníka aukce je vyšší než celková, na roční ekvivalent přepočtená, hodnota nakupovaného množství elektřiny od vyhlašovatele, c) hodnota účastníkem aukce nakupovaného, na roční ekvivalent přepočteného, množství elektřiny od vyhlašovatele je nižší než 3 miliardy korun českých, je povinen poskytnout vyhlašovateli před podpisem smlouvy o dodávce elektřiny na rok 2007, resp. před podpisem konfi rmace obchodu k rámcové smlouvě, zajištění kreditního rizika, a to až do takové výše, aby nebyl v rámci smluvního vztahu vyplývajícího z aukce poskytován vyhlašovatelem obchodní úvěr. Účastník aukce je oprávněn navrhnout způsob zajištění, náklady na zajištění jdou plně k tíži účastníka aukce. 6. Účastník aukce, jehož cenové návrhy se v aukci staly úspěšnými, nesmí poskytovat informace o výši cen dosažených v aukci třetí osobě bez písemného souhlasu vyhlašovatele. To neplatí, pokud taková povinnost vyplývá ze zákona nebo předpisu zákon provádějící. XXI. OSTATNÍ PRÁVA A POVINNOSTI VYHLAŠOVATELE 1. Vyhlašovatel je povinen uzavřít s příslušným účastníkem aukce smlouvu o dodávce elektřiny v roce 2007 v množství a za ceny odpovídající úspěšným cenovým návrhům příslušného účastníka aukce, nebo uzavřít s příslušným účastníkem aukce konfi rmaci obchodu k rámcové smlouvě, v množství a za ceny odpovídající úspěšným cenovým návrhům příslušného účastníka aukce, pokud má vyhlašovatel s tímto účastníkem k datu uzavřenu rámcovou smlouvu a tento účastník aukce si uzavření konfi rmace obchodu vyžádal místo uzavření smlouvy o dodávce elektřiny v roce Konfi rmace obchodu k rámcové smlouvě musí obsahovat relevantní údaje uvedené v příloze těchto Podmínek konání aukce. 2. Vyhlašovatel je oprávněn schválit nebo odmítnout účastníkem aukce navržený způsob zajištění dle čl. XX, odst. 5 těchto Podmínek konání aukce. V případě neposkytnutí zajištění je vyhlašovatel oprávněn s účastníkem aukce smlouvu o dodávce elektřiny na rok 2007, resp. konfi rmaci obchodu k rámcové smlouvě, neuzavřít, a tímto účastníkem složená kauce odpovídající jeho úspěšným cenovým návrhům propadá v prospěch vyhlašovatele jako smluvní pokuta. 3. Vyhlašovatel je oprávněn po skončení aukce zveřejnit dosažené ceny v aukci, avšak nesmí žádné třetí osobě poskytnout informace týkající se konkrétního účastníka aukce a jeho účasti v aukci. To neplatí, pokud taková povinnost vyplývá ze zákona nebo předpisu zákon provádějící. XXII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 1. Všechny písemnosti předkládané v rámci konání aukce musí být předkládány v českém jazyce a musí být čitelné. 2. Tyto Podmínky konání aukce jsou platné od a jsou ofi ciálně vydány pouze v českém jazyce, všechny překlady do anglického jazyka mají pouze informativní charakter. V Praze, dne Příloha č. 1 Příloha č. 2 Příloha č. 3 Příloha č. 4 Příloha č. 5 Čestné prohlášení zájemce o účast v aukci vyhlášené společností ČEZ, a. s. dne (FORMULÁŘ) Prohlášení o podmínkách složení kauce (FORMULÁŘ) Cenové návrhy účastníka aukce vyhlášené společností ČEZ, a. s. dne (FORMULÁŘ) Smlouva o dodávce elektřiny v roce 2007, včetně její Přílohy č. 1 Zásady komunikace (VZOR) Relevantní údaje, které musí obsahovat konfi rmace obchodu k rámcové smlouvě

PODMÍNKY KONÁNÍ AUKCE

PODMÍNKY KONÁNÍ AUKCE PODMÍNKY KONÁNÍ AUKCE I. Vyhlašovatel aukce Vyhlašovatelem aukce je ČEZ, a. s., se sídlem Duhová 2/1444, Praha 4, PSČ 140 53, IČ 45274649, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 20 Zák.č. 26/2000 Sb. a jeho dodatku v platném znění

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 20 Zák.č. 26/2000 Sb. a jeho dodatku v platném znění DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 20 Zák.č. 26/2000 Sb. a jeho dodatku v platném znění b.j.1193/15 - ul. Čs. armády 30, k.ú. Hlučín I. Datum, místo, a čas zahájení dražby Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje

Více

SMLOUVA. ČÁST A Obecná ustanovení. I. Smluvní strany

SMLOUVA. ČÁST A Obecná ustanovení. I. Smluvní strany SMLOUVA na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru (číslo

Více

vyhotovená dle 20 Zák.č. 26/2000 Sb., a o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů

vyhotovená dle 20 Zák.č. 26/2000 Sb., a o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 20 Zák.č. 26/2000 Sb., a o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů I. Datum, místo, a čas zahájení dražby Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné.

Více

Energetické úspory v areálu společnosti GLOBE SERVIS CZ s.r.o.

Energetické úspory v areálu společnosti GLOBE SERVIS CZ s.r.o. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VČ. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce na stavební práce s názvem: Energetické úspory v areálu společnosti GLOBE SERVIS CZ s.r.o. zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb a jeho novely zák.č. 315/2006 Sb.

vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb a jeho novely zák.č. 315/2006 Sb. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb a jeho novely zák.č. 315/2006 Sb. I. Datum, místo, a čas zahájení dražby Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné. Den konání

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE OBCHODNÍ PODMÍNKY II. SERVISNÍ SMLOUVA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE OBCHODNÍ PODMÍNKY II. SERVISNÍ SMLOUVA Veřejná zakázka na dodávky zadávaná podle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon): Počítačový tomograf (CT) pro oddělení radiologické a zobrazovacích

Více

(dále jen Pravidla ). Tento Prodej není veřejnou soutěží o nejvhodnější nabídku ve smyslu ustanovení 1772 zák. č. 89/2012 Sb.

(dále jen Pravidla ). Tento Prodej není veřejnou soutěží o nejvhodnější nabídku ve smyslu ustanovení 1772 zák. č. 89/2012 Sb. Pravidla pro prodej cenných papírů a pohledávky z majetku úpadce Moravia banka, a.s. v likvidaci (dále jen Pravidla ). Ing. Pavel Bednařík JUDr. Wieslaw Firla správce konkursní podstaty zvláštní správce

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VČ. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE vydaná v souladu s Pravidly, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 2020, č.j. 40495/2015-MZE

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. 122800250 I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA č. 122800250 I. Smluvní strany Kupní smlouva č. 122800250, Strana 1 (celkem 9) KUPNÍ SMLOUVA č. 122800250 I. Smluvní strany Česká republika Ministerstvo obrany Se sídlem: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 IČO: 60162694 DIČ: CZ60162694 Bankovní

Více

Exekutorský úřad Vyškov č.ú.: 43-1109850257/0100 Soudní exekutor Mgr. Zuzana Komínková tel./fax : 517 330 510. U s n e s e n í

Exekutorský úřad Vyškov č.ú.: 43-1109850257/0100 Soudní exekutor Mgr. Zuzana Komínková tel./fax : 517 330 510. U s n e s e n í Exekutorský úřad Vyškov č.ú.: 43-1109850257/0100 Soudní exekutor Mgr. Zuzana Komínková tel./fax : 517 330 510 Nerudova 8, 682 01 Vyškov e-mail: vyskov@soudni-exekutor.cz č.j. 114 EX 237/09-100 U s n e

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Ev. č. 27002/2012 č. j. MUCL/22308/2012 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou

Více

Městská část Praha 10. vyhlašuje. v souladu s usnesením Rady m. č. Praha 10 č. 352 ze dne 28. 4. 2015

Městská část Praha 10. vyhlašuje. v souladu s usnesením Rady m. č. Praha 10 č. 352 ze dne 28. 4. 2015 Městská část Praha 10 vyhlašuje v souladu s usnesením Rady m. č. Praha 10 č. 352 ze dne 28. 4. 2015 Výběrové řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce -10. Podmínky výběrového

Více

SMLOUVA O PRONÁJMU BUDOVY

SMLOUVA O PRONÁJMU BUDOVY STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DG4X0* SMLOUVA O PRONÁJMU BUDOVY Článek I. Smluvní strany Pronajímatel: Statutární město Opava Se sídlem: Horní náměstí 69, 746 26 Opava IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535 Číslo

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti simple shop and rent s.r.o. pro internetový obchod www.simplerent.cz ČÁST A: Obecná ustanovení I. Předmět všeobecných obchodních podmínek II. Předmět Smlouvy ČÁST

Více

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o.

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. AUKČNÍ VYHLÁŠKA č. 139-EA/15 Článek I. Elektronická aukce Aukční vyhláškou poskytovatel oznamuje a zveřejňuje veřejně dostupné informace, které jsou závazné pro konání

Více

USNESENÍ O NAŘÍZENÍ ELEKTRONICKÉ DRAŽBY

USNESENÍ O NAŘÍZENÍ ELEKTRONICKÉ DRAŽBY E x e k u t o r s k ý ú ř a d D ě č í n Mgr. Zdeněk Pánek soudní exekutor Sídlo: Prokopa Holého 130/15, 405 02 Děčín IV., IČO: 66254949, ID datové schránky: a9eg8ts tel.: 412 530 303, fax: 412 531 678,

Více

Usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška)

Usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška) Exekutorský úřad Trutnov, Ječná 479, 541 03 Trutnov S o u d n í e x e k u t o r JUDr. Jan Bohutínský tel.: 499841570, fax: 499841570, e-mail: podatelna@exekutor-trutnov.cz číslo soudního exekutora: 158,

Více

Smlouva o zajištění prodeje volných bytových jednotek formou výběrového řízení s elektronickou aukcí

Smlouva o zajištění prodeje volných bytových jednotek formou výběrového řízení s elektronickou aukcí Příloha č.1 usnesení č. 0030/1/R/2016 Smlouva o zajištění prodeje volných bytových jednotek formou výběrového řízení s elektronickou aukcí smluvní strany: Městská část Praha 11 se sídlem: Ocelíkova 672/1,

Více

vyhotovená dle 20 Zák.č. 26/2000 Sb., a o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů

vyhotovená dle 20 Zák.č. 26/2000 Sb., a o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 20 Zák.č. 26/2000 Sb., a o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů I. Datum, místo, a čas zahájení dražby Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné.

Více

I. Termín a místo konání dražby. Označení dražebníka a navrhovatele dražby. Předmět dražby. Popis předmětu dražby a jeho stavu

I. Termín a místo konání dražby. Označení dražebníka a navrhovatele dražby. Předmět dražby. Popis předmětu dražby a jeho stavu D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A vyhotovená dle 20 zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů I. Termín a místo konání dražby Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem Nákup jednoho užitkového vozidla

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem Nákup jednoho užitkového vozidla VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem Nákup jednoho užitkového vozidla I. Identifikační údaje zadavatele název: městská část Praha 12 se sídlem: Písková 830/25, Praha

Více

Formulář ke zveřejnění informací o Dotačním titulu

Formulář ke zveřejnění informací o Dotačním titulu Formulář ke zveřejnění informací o Dotačním titulu 1 Název dotačního programu Mimoškolní výchova žáků zaměřená na jejich všestranný rozvoj PAŽIT - 2016 2 Účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE. vyzývá. Regionální VaV CENTRUM FAST - AdMaS dokumentace pro územní rozhodnutí

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE. vyzývá. Regionální VaV CENTRUM FAST - AdMaS dokumentace pro územní rozhodnutí VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Vysoké učení technické v Brně, jako zadavatel veřejné zakázky, Vás v souladu s ustanovením 6, 12 odst. 3 a 18 odst. 3 zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PR/HA 5/14 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů PRŮKAZ ENERGETICKÉ

Více

Rámcová smlouva na poskytování geodetických služeb

Rámcová smlouva na poskytování geodetických služeb Příloha č. 2 k Zadávací dokumentaci Číslo smlouvy Objednatele: Rámcová smlouva na poskytování geodetických služeb Čl. I Smluvní strany 1. Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový

Více

Článek I. Úvodní ustanovení

Článek I. Úvodní ustanovení SMLOUVA č.../.. O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením 1785 a násl., ve spojení s ust. 1158 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského

Více

Smlouva o zprostředkování

Smlouva o zprostředkování Smlouva o zprostředkování (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2445 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ). I. Smluvní strany Střední škola

Více

DRAŽEBNÍ ŘÁD obchodníka s cennými papíry PATRIA DIRECT, a. s. Článek 1 Základní ustanovení

DRAŽEBNÍ ŘÁD obchodníka s cennými papíry PATRIA DIRECT, a. s. Článek 1 Základní ustanovení DRAŽEBNÍ ŘÁD obchodníka s cennými papíry PATRIA DIRECT, a. s. Článek 1 Základní ustanovení 1. Tento Dražební řád upravuje pravidla organizování veřejné dražby cenných papírů (dále jen dražba ) v souladu

Více

HSOS-11543-2/2015 Ostrava 26. 11. 2015 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU

HSOS-11543-2/2015 Ostrava 26. 11. 2015 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU HSOS-11543-2/2015 Ostrava 26. 11. 2015 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Název veřejné zakázky: Zadavatel: Česká republika Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Sídlo: Výškovická

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem: Chráněné bydlení pro zdravotně postižené Olešnice opakované řízení zadávané v otevřeném řízení podle 27 zákona č. 137/2006

Více

Z Á S A D Y pro uzavírání nájemních smluv k obecním bytům

Z Á S A D Y pro uzavírání nájemních smluv k obecním bytům Č.j.: OPS/63572/2011 Počet listů dokumentu: 9 Počet příloh: 0 Počet listů příloh: 0 Zn: ZS/12/RMH/2011 Rada města Havířova usnesením číslo 945/16RM/2011 ze dne 22.6.2011 stanoví tyto: Z Á S A D Y pro uzavírání

Více

~ 1 ~ Smlouva o poskytnutí dotace č. PU/0173/S Regionální operační program NUTS II Severovýchod

~ 1 ~ Smlouva o poskytnutí dotace č. PU/0173/S Regionální operační program NUTS II Severovýchod Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod, se sídlem Pražská 320/8, 500 04 Hradec Králové zastoupená Mgr. Radko Martínkem, předsedou IČ: 75082721 bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. číslo zvláštního

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. ČSPŘ 1/2011 Smlouvu uzavírají společnosti: Česká spořitelna, a. s. se sídlem: Olbrachtova 1929/62, Praha 4, PSČ 140 00 IČ: 45244782 DIČ: CZ45244782 zapsaná v obchodním

Více

VÝZVA PRO PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. DDÚ, SVP, ZŠ a ŠJ Brno, Hlinky 140 - projektové práce"

VÝZVA PRO PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. DDÚ, SVP, ZŠ a ŠJ Brno, Hlinky 140 - projektové práce VÝZVA PRO PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU DDÚ, SVP, ZŠ a ŠJ Brno, Hlinky 140 - projektové práce" uskutečňovanou v souladu s 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Oprava pěší komunikace/chodníku v lokalitě Za Chlumem, ulice Litoměřická

Oprava pěší komunikace/chodníku v lokalitě Za Chlumem, ulice Litoměřická S M L O U V A O D Í L O uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění Čl. I. Smluvní strany Objednatel: Město Bílina Břežánská 50/4, 418 31 Bílina Zastoupení:

Více

STANOVY Společenství Horácké náměstí 6 a 7

STANOVY Společenství Horácké náměstí 6 a 7 STANOVY Společenství Horácké náměstí 6 a 7-1 - ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou, která vznikla

Více

Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání (dražební vyhláška opakovaná dražba)

Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání (dražební vyhláška opakovaná dražba) Exekutorský úřad Trutnov, Ječná 479, 541 03 Trutnov S o u d n í e x e k u t o r JUDr. Jan Bohutínský tel.: 499841570, fax: 499841570, e-mail: podatelna@exekutor-trutnov.cz číslo soudního exekutora: 158,

Více

Výběrové řízení Klausova

Výběrové řízení Klausova Výběrové řízení Klausova na zjištění zájemce o koupi budovy č.p. 1439 s pozemky v obci Klausova Podmínky výběrového řízení Klausova Ivo Gavlas aukční a realitní agentura, IČ: 13160559, místo podnikání

Více

vyhotovená dle 20 Zák.č. 26/2000 Sb., a o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů

vyhotovená dle 20 Zák.č. 26/2000 Sb., a o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 20 Zák.č. 26/2000 Sb., a o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů I. Datum, místo, a čas zahájení dražby Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné.

Více

HSOS-4691-2/2015 Ostrava dne 21. 5. 2015 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU

HSOS-4691-2/2015 Ostrava dne 21. 5. 2015 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU HSOS-4691-2/2015 Ostrava dne 21. 5. 2015 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Název veřejné zakázky: Zadavatel: Česká republika Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Sídlo: Výškovická

Více

Vyhlášení obchodních veřejných soutěží na prodej zemědělských pozemků

Vyhlášení obchodních veřejných soutěží na prodej zemědělských pozemků POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ: 457 97 072, DIČ: CZ45797072 Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. A. vložka 6664 Adresa pro doručování:

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva I. Základní vymezení 1.Družstvo je založeno nájemníky bytů a nebytových prostor v domě Veveří 461/14 v Brně, postaveném na pozemku p.č. 320 a pozemku p.č.321, k.ú. Veveří, obec

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek ČI. I Název a sídlo společenství Název společenství vlastníku jednotek (dále jen "společenství"): Společenství vlastníku jednotek v budově čp. 777-779, Brechtova

Více

Obec Dívčí Hrad. ZÁSADY PRO PRODEJ, PRONÁJEM, VÝPŮJČKY POZEMKŮ a PRONÁJEM BYTOVÝCH A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU OBCE DÍVČÍ HRAD

Obec Dívčí Hrad. ZÁSADY PRO PRODEJ, PRONÁJEM, VÝPŮJČKY POZEMKŮ a PRONÁJEM BYTOVÝCH A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU OBCE DÍVČÍ HRAD Obec Dívčí Hrad ZÁSADY PRO PRODEJ, PRONÁJEM, VÝPŮJČKY POZEMKŮ a PRONÁJEM BYTOVÝCH A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU OBCE DÍVČÍ HRAD Čl. I. Úvodní ustanovení 1. Základní povinnosti obce a jejích orgánů při

Více

vyhotovená dle 20 Zák.č. 26/2000 Sb., a o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů

vyhotovená dle 20 Zák.č. 26/2000 Sb., a o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 20 Zák.č. 26/2000 Sb., a o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů I. Datum, místo, a čas zahájení dražby Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné.

Více

Číslo vydání/ aktualizace: 8/0

Číslo vydání/ aktualizace: 8/0 PODMÍNKY dotace v rámci prioritní osy 4. Inovace, oblasti podpory 4.1 Zvyšování inovační výkonnosti podniků, programu INOVACE, podporované aktivity Projekty na ochranu práv průmyslového vlastnictví Číslo

Více

Strojní vybavení I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Strojní vybavení I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v

Více

Služba lokálního Internetu - připojení symetrickou rychlostí - nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1

Služba lokálního Internetu - připojení symetrickou rychlostí - nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1 Č.j.: 13812/2012-OIT Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,

Více

vyhotovená dle 20 Zák.č. 26/2000 Sb., a o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů

vyhotovená dle 20 Zák.č. 26/2000 Sb., a o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 20 Zák.č. 26/2000 Sb., a o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů I. Datum, místo, a čas zahájení dražby Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné.

Více

µ 0505.ΒΟΣ.1/02,ΒΟΣΛ?(

µ 0505.ΒΟΣ.1/02,ΒΟΣΛ?( µ 0505.ΒΟΣ.1/02,ΒΟΣΛ?( 1616/CPT/2013-CPTM Č.j.: UZSVM/CPT/1419/2013-CPTM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště České Budějovice, Prokišova 1202/5, 371 03 České Budějovice O

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření kupní smlouvy o prodeji souboru movitých věcí

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření kupní smlouvy o prodeji souboru movitých věcí OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření kupní smlouvy o prodeji souboru movitých věcí Advokátní kancelář Zrůstek, Lůdl a partneři v.o.s., se sídlem Praha 4, Doudlebská 1699/5,

Více

Zadávací řízení. Výzva k podání nabídky zadávacího řízení pro zadávání zakázek PRV mimo režim zákona č. 137/2006 Sb.

Zadávací řízení. Výzva k podání nabídky zadávacího řízení pro zadávání zakázek PRV mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. Zadávací řízení Výzva k podání nabídky zadávacího řízení pro zadávání zakázek PRV mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. Těžební práce v lesích v majetku městyse Opatov Zadavatel: Městys Opatov Adresa: Opatov

Více

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00C4J98* SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR Článek I. Smluvní strany Pronajímatel: Statutární město Opava Se sídlem: Horní náměstí 69, 746 26 Opava IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535

Více

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek Markušova 1630-1631, Praha 4 (schválené shromážděním vlastníků jednotek dne16. 2.

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek Markušova 1630-1631, Praha 4 (schválené shromážděním vlastníků jednotek dne16. 2. S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek Markušova 1630-1631, Praha 4 (schválené shromážděním vlastníků jednotek dne16. 2. 2009) ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství

Více

Věc: Žádost o vyvěšení dražební vyhlášky

Věc: Žádost o vyvěšení dražební vyhlášky EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PRAHA 10 Mgr. Richard Bednář soudní exekutor Na Plískavě 1525/2, 102 00 Praha 10, CZE (vchod z ulice Hostivařská) č.j. 003 EX 3476/08-53 k č.j. 147 Nc 7385/2008-7 Uvádějte vždy naší sp.

Více

U s n e s e n í. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU (elektronická dražba)

U s n e s e n í. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU (elektronická dražba) Č.j. 005 EX 442/2003-94 U s n e s e n í Mgr. Čeněk Bělasta, soudní exekutor Exekutorského úřadu v Bruntále, pověřený provedením exekuce na základě usnesení o nařízení exekuce, vydaném Okresním soudem v

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnickou osobou, založenou za účelem zajišťování

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 956/2015-D, OD

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 956/2015-D, OD DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 956/2015-D, OD Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby dobrovolné - elektronické. Veřejná

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ Rezidence Císařka Byt č. [ ]

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ Rezidence Císařka Byt č. [ ] SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ K JEDNOTCE Smluvní strany: Společnost SPS Císařka, s.r.o., se sídlem Praha 2, Jana Masaryka 165/22, PSČ 120 00, IČ 284 78 568, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen ZVZ ) NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: NÁKUP 26 ks AUTOBUSŮ PRO VEOLIA TRANSPORT MORAVA A.S. ZADAVATEL: Veolia

Více

Smlouva o poskytování servisních služeb

Smlouva o poskytování servisních služeb Smlouva o poskytování servisních služeb na údržbu elektrorozvodů v areálu AV Praha 4 - Krč uzavřená podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění (dále "Obchodní zákoník")

Více

Gymnázium Mikuláše Koperníka se sídlem 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec zastoupené Mgr. Václavem Vaňkem, ředitelem

Gymnázium Mikuláše Koperníka se sídlem 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec zastoupené Mgr. Václavem Vaňkem, ředitelem VÝZVA K PŘEDLOŢENÍ NABÍDKY ve smyslu metodického pokynu ROP NUTS II Moravskoslezsko pro zadávání veřejných zakázek verze 5.02 pro Ostatní veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky a služby: VZ 001: Pořízení

Více

PROGRAM POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE ŽELEZNÉ. Článek 1 Úvodní ustanovení

PROGRAM POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE ŽELEZNÉ. Článek 1 Úvodní ustanovení PROGRAM POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE ŽELEZNÉ Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Mimořádná dotace z rozpočtových prostředků Obce Železné je v souladu s těmito zákony a dalšími předpisy: a)

Více

BURZOVNÍ PRAVIDLA PRO TRH S KOMODITAMI PRO KONEČNÉ ZÁKAZNÍKY

BURZOVNÍ PRAVIDLA PRO TRH S KOMODITAMI PRO KONEČNÉ ZÁKAZNÍKY BURZOVNÍ PRAVIDLA PRO TRH S KOMODITAMI PRO KONEČNÉ ZÁKAZNÍKY OBSAH: ČÁST 1 OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 - Předmět úpravy a působnost Článek 2 - Definice pojmů Článek 3 - Šíření burzovních informací ČÁST

Více

Příkazní smlouva D994150176. uzavřená ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany

Příkazní smlouva D994150176. uzavřená ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany Příkazní smlouva D994150176 uzavřená ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník I. Smluvní strany Povodí Labe, státní podnik se sídlem: Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec

Více

PRAVIDLA PŘÍSTUPU. Článek 1 Předmět úpravy. Článek 2 Vymezení obecných pojmů

PRAVIDLA PŘÍSTUPU. Článek 1 Předmět úpravy. Článek 2 Vymezení obecných pojmů PRAVIDLA PŘÍSTUPU Článek 1 Předmět úpravy (1) Pravidla přístupu na regulovaný trh RM-S (dále Pravidla přístupu ) stanovují podmínky přístupu účastníků k obchodování na regulovaném trhu. (2) Pravidla přístupu

Více

Smlouva o dodávce č.../.../..

Smlouva o dodávce č.../.../.. Příloha č. 2 ZD Smlouva o dodávce č.../.../.. Nákup osobního, ložního, pacientského a operačního prádla pro Klatovskou nemocnici, a.s. část 2 podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

U S N E S E N Í. usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání. dražební vyhlášku

U S N E S E N Í. usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání. dražební vyhlášku č.j. 087 Ex 652/05-60 21 Nc 8130/2005-3 ev.č.opr. 440/05 U S N E S E N Í Exekutorský kandidát Mgr. Pavel Tintěra, pověřený soudním exekutorem Exekutorského úřadu v Rakovníku JUDr. Hanou Šajnerovou, se

Více

Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky elektrické energie pro město Veselí nad Moravou (dále jen veřejná zakázka )

Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky elektrické energie pro město Veselí nad Moravou (dále jen veřejná zakázka ) Výzva k podání nabídek obsahující současně ZADÁVACÍ DOKUMENTACI k veřejné zakázce zadávané druhem zjednodušeného podlimitního řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Smlouva o dílo (dále SOD)

Smlouva o dílo (dále SOD) Smlouva o dílo (dále SOD) I. Smluvní strany I. 1. Zhotovitel: Sídlo: MATEX HK, s.r.o. Statutární orgán: Martin Žítek, jednatel společnosti IČO: 259 68 807 DIČ: CZ259 68 807 Zástupce pověřený jednáním ve

Více

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o.

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. AUKČNÍ VYHLÁŠKA č. 183-EA/15 Článek I. Elektronická aukce Aukční vyhláškou poskytovatel oznamuje a zveřejňuje veřejně dostupné informace, které jsou závazné pro konání

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Ministerstvo vnitra ČR Policie ČR Č.j. PPR-3058-8/ČJ-2014-990640 Počet listů: 5 Přílohy: 4/11 Zadávací dokumentace (dále jen ZD ) pro veřejnou zakázku v souladu s 18 odst. 4. písm. h) zákona č.137/2006

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY. Dodávka ICT

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY. Dodávka ICT ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY Dodávka ICT 1 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE... 3 2 PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZAKÁZKY... 3 3 PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA ZAKÁZKY...

Více

číslo soudního exekutora: 163, IČ: 72074116, DIČ: CZ CZ7560064897, č.ú.: 2200077060/2010

číslo soudního exekutora: 163, IČ: 72074116, DIČ: CZ CZ7560064897, č.ú.: 2200077060/2010 Exekutorský úřad Nový Jičín, Štefánikova 9, 741 01 Nový Jičín, Česká republika S o u d n í e x e k u t o r Mgr. Ing. Monika Michlová tel.: 558847012, mobil: 602757870, e-mail: podatelna@exekucenj.cz, DS:

Více

Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování studijního stipendia pro studium na zahraničních vysokých školách v partnerských regionech

Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování studijního stipendia pro studium na zahraničních vysokých školách v partnerských regionech Rada Kraje Vysočina Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování studijního stipendia pro studium na zahraničních vysokých školách v partnerských regionech ze dne 2. 6. 2015 č. 04/15 Čl. 1 Úvodní ustanovení

Více

Příloha č. 2 k zadávací dokumentaci - Zabezpečení ochrany prostor objektu Ústavu pro studium totalitních režimů

Příloha č. 2 k zadávací dokumentaci - Zabezpečení ochrany prostor objektu Ústavu pro studium totalitních režimů Příloha č. 2 k zadávací dokumentaci - Zabezpečení ochrany prostor objektu Ústavu pro studium totalitních režimů SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ BEZPEČNOSTNÍCH SLUŽEB č. Objednatel: I. Smluvní strany Česká republika

Více

Úspora energií pro ZŠ Zubří

Úspora energií pro ZŠ Zubří ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 21 odst. 1 písm. f) a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Hotovostní placení vybraných daní prostřednictvím zprostředkovatele hotovostních plateb

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Hotovostní placení vybraných daní prostřednictvím zprostředkovatele hotovostních plateb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále též ZD ) ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) k nadlimitní veřejné zakázce na služby Hotovostní

Více

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o.

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. Obchodní podmínky poskytovatele aukčního systému Dražební společnosti MORAVA s.r.o. ze dne 31. 7. 2015 OBSAH I. Všeobecné podmínky II. Definice základních pojmů III. Způsob

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PR/MSSO 4/15 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce nejedná se o zadávací řízení dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., v platném znění (dále jen zákon) ZŠ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE v rámci zakázky malého rozsahu na stavební práce zadané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) pod názvem: Běžná údržba komunikací

Více

U s n e s e n í. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU (elektronická dražba)

U s n e s e n í. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU (elektronická dražba) Č.j. 005 EX 31/2004-156 U s n e s e n í Mgr. Čeněk Bělasta, soudní exekutor Exekutorského úřadu v Bruntále, pověřený provedením exekuce na základě usnesení o nařízení exekuce, vydaném Okresním soudem Frýdek

Více

VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: VYŘIZUJE: Červenka TEL.: +420 606 806 074. MOBIL: +420 606 806 074 E-MAIL: cervenka@ktkadan.cz DATUM: 03.10.

VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: VYŘIZUJE: Červenka TEL.: +420 606 806 074. MOBIL: +420 606 806 074 E-MAIL: cervenka@ktkadan.cz DATUM: 03.10. Zborovská 4602, 430 28 Chomutov VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: VYŘIZUJE: Červenka TEL.: +420 606 806 074 FAX: MOBIL: +420 606 806 074 E-MAIL: cervenka@ktkadan.cz DATUM: 03.10.2012 VĚC: VÝZVA K PODÁNÍ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k nadlimitní veřejné zakázce REKVALIFIKACE A PORADENSKÉ ČINNOSTI SLUŽBOVÉ PROFESE Opava, srpen 2009 Strana 1 z 149 Obsah dokumentace Čl. 1. Informace o zadavateli... 4 Čl. 2. Úvodní

Více

uzavřená podle ust. 409 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany

uzavřená podle ust. 409 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle ust. 409 a násl. obchodního zákoníku Kupující: Prodávající: I. Smluvní strany Statutární město Opava se sídlem Opava, Horní náměstí 69, PSČ: 746 26 IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 611-DD/14

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 611-DD/14 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 611-DD/14 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín, Dlouhá 4433,

Více

Městská část Praha 10. vyhlašuje. na základě usnesení Rady m. č. Praha 10 č. 580 ze dne 18.6.2014. výběrové řízení s elektronickou aukcí

Městská část Praha 10. vyhlašuje. na základě usnesení Rady m. č. Praha 10 č. 580 ze dne 18.6.2014. výběrové řízení s elektronickou aukcí Městská část Praha 10 vyhlašuje na základě usnesení Rady m. č. Praha 10 č. 580 ze dne 18.6.2014 výběrové řízení s elektronickou aukcí na prodej nemovitosti domu č. p. 2213 s jeho příslušenstvím a pozemků

Více

o zajištění správy, provozu a oprav společných částí domu a služeb spojených s užíváním bytové (nebytové) jednotky

o zajištění správy, provozu a oprav společných částí domu a služeb spojených s užíváním bytové (nebytové) jednotky strana1 P Ř Í K A Z N Í S M L O U V A o zajištění správy, provozu a oprav společných částí domu a služeb spojených s užíváním bytové (nebytové) jednotky Smluvní strany: Společenství vlastníků jednotek.

Více

Stanovy Společenství vlastníků pro dům č. p. 862, Praha 9 - Prosek IČO 24197556

Stanovy Společenství vlastníků pro dům č. p. 862, Praha 9 - Prosek IČO 24197556 Stanovy Společenství vlastníků pro dům č. p. 862, Praha 9 - Prosek IČO 24197556 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I. Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je

Více

K 54-1/2011 V Ostravě dne 8.8.2011 Výtisk č. 4 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu

K 54-1/2011 V Ostravě dne 8.8.2011 Výtisk č. 4 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu K 54-1/2011 V Ostravě dne 8.8.2011 Výtisk č. 4 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6 Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu Název veřejné zakázky: Zásahové rukavice 1. Zadavatel: Česká republika Hasičský

Více

Článek 1 Smluvní strany

Článek 1 Smluvní strany Smlouva o zřízení a vedení účtu v rejstříku pro obchodování s jednotkami přiděleného množství (povolenkami) emisí skleníkových plynů a úpravě souvisejících vztahů Článek 1 Smluvní strany a) OTE, a.s. Praha

Více

I. Výklad pojmů...3. II. Vyhlašovatel Aukce...4. III. Základní informace o Aukci...4. IV. Organizátor Aukce...4. V. Cíl Aukce...4

I. Výklad pojmů...3. II. Vyhlašovatel Aukce...4. III. Základní informace o Aukci...4. IV. Organizátor Aukce...4. V. Cíl Aukce...4 PODMÍNKY AUKCE NA PRODEJ MOSTECKÉHO TŘÍDĚNÉHO HNĚDÉHO UHLÍ Vyhllašovattell Aukce Liittvíínovská uhellná a..s.. Orrganiizáttorr Aukce Dattum vyhllášeníí FIIN--serrviis,, a..s.. 10.. lliisttopadu 2008 Obsah

Více

ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále

Více

Evropská unie. Veřejná zakázka č. 327/2014 (1. část) PŘÍKAZNÍ SMLOUVA na výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Evropská unie. Veřejná zakázka č. 327/2014 (1. část) PŘÍKAZNÍ SMLOUVA na výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Evropská unie Veřejná zakázka č. 327/2014 (1. část) PŘÍKAZNÍ SMLOUVA na výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci KUHSP00QH19C I. Smluvní strany MORAVSKoSt X-XKÝ KRAJ - KRAJSKÝ

Více

K 56-1/2011 V Ostravě dne 9.8.2011 Výtisk č. 6 Počet listů: 2 Přílohy: 2/8. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu

K 56-1/2011 V Ostravě dne 9.8.2011 Výtisk č. 6 Počet listů: 2 Přílohy: 2/8. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu K 56-1/2011 V Ostravě dne 9.8.2011 Výtisk č. 6 Počet listů: 2 Přílohy: 2/8 Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu Název veřejné zakázky: Zásahové obleky 1. Zadavatel: Česká republika Hasičský

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 688-DD/14

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 688-DD/14 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 688-DD/14 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín, Dlouhá 4433,

Více

Rekonstrukce víceúčelového hřiště pro Gymnázium, Praha 2, Botičská 1

Rekonstrukce víceúčelového hřiště pro Gymnázium, Praha 2, Botičská 1 Č.j. GB0243/2015 Věc: Výzva k podání cenové nabídky k účasti ve zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení na stavební zakázku podle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na

Více

Ústecký kraj. na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 23/26Z/2015 ze dne 14. 12. 2015 vyhlašuje

Ústecký kraj. na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 23/26Z/2015 ze dne 14. 12. 2015 vyhlašuje Ústecký kraj na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 23/26Z/2015 ze dne 14. 12. 2015 vyhlašuje DOTAČNÍ PROGRAM PODPORA ZAČÍNAJÍCÍCH PODNIKATELŮ V ÚSTECKÉM KRAJI PRO ROK 2016 I. Název dotačního

Více

Závazný vzor návrhu smlouvy o dílo

Závazný vzor návrhu smlouvy o dílo Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace Závazný vzor návrhu smlouvy o dílo Rekonstrukce prostor určených pro Správu uprchlických zařízení v sídle OP Jihlava, Tolstého 1914/15

Více