PODMÍNKY KONÁNÍ AUKCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PODMÍNKY KONÁNÍ AUKCE"

Transkript

1 PODMÍNKY KONÁNÍ AUKCE VÝROBNÍ KAPACITA VIRTUÁLNÍ ELEKTRÁRNY I. VYHLAŠOVATEL AUKCE Vyhlašovatelem aukce je ČEZ, a. s., se sídlem Duhová 2/1444, Praha 4, PSČ , IČ , zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1581 (dále vyhlašovatel ). II. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O KONÁNÍ AUKCE 1. Vyhlašovatel vyhlašuje aukci v souladu s rozhodnutím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č.j. S 156/ /05 OHS ze dne (dále Rozhodnutí ÚOHS ), na základě kterého je vyhlašovatel povinen v souladu s principy v Rozhodnutí ÚOHS uvedenými umožnit v letech 2006 a 2007 třetím nezávislým subjektům přístup k vlastní výrobní kapacitě elektrické energie o celkové velikosti 400 MW se snížením v letních měsících (červen, červenec a srpen) na 240 MW, umístěné v České republice. Pro účely těchto Podmínek konání aukce se uvedená výrobní kapacita elektrické energie označuje jako výrobní kapacita virtuální elektrárny. 2. Průběh konání aukce se řídí těmito Podmínkami konání aukce. 3. Aukce probíhá v registračním předkole a v aukčních kolech. Nejsouli v prvním aukčním kole účastníky aukce předloženy žádné platné cenové návrhy, aukce je ukončena. Je-li rozhodnuto o výsledku aukce v prvním aukčním kole, další aukční kolo se již nekoná. V případě nerozhodných výsledků aukce může být organizováno ještě druhé, resp. třetí, aukční kolo. Je-li účastníky aukce předložen menší počet cenových návrhů, než je počet bloků nabízeného množství, jsou tyto cenové návrhy zapsány na Listinu úspěšných cenových návrhů a aukce je ukončena. 4. Aukce je realizována obálkovou metodou. 5. V registračním předkole probíhá registrace zájemců o účast v aukci a zájemci jsou zařazováni do seznamu účastníků aukce. 6. V aukčních kolech předkládají účastníci aukce své cenové návrhy. 7. Po skončení každého aukčního kola probíhá hodnocení předložených cenových návrhů dle Podmínek konání aukce. III. PŘÍPRAVA, ORGANIZACE A REALIZACE AUKCE 1. Přípravou, organizací a realizací aukce je vyhlašovatelem pověřena nezávislá aukční kancelář FIN-servis, a.s., se sídlem Kladno, Vrbenského 2040, PSČ , IČ , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7139 (dále aukční kancelář ). 2. Kontaktní údaje aukční kanceláře: FIN-servis, a.s. sídlo a obchodní kancelář: Kladno, Vrbenského 2040, PSČ tel: , , fax: IV. CÍL AUKCE Cílem vyhlašované aukce je soutěžní výběr obchodních partnerů, se kterými vyhlašovatel uzavře na rok 2007 smlouvy o dodávce elektřiny v roce 2007 vyrobené ve výrobní kapacitě virtuální elektrárny, přičemž vyhlašovatel uzavře smlouvy s obchodními partnery, kteří v aukci předloží nejvyšší cenové návrhy za výrobní kapacitu jednotlivých bloků virtuální elektrárny. V. PŘEDMĚT AUKCE 1. Vyhlašovatel v aukci nabízí prodej osmi bloků výrobní kapacity virtuální elektrárny. 2. Výsledkem aukce bude cena za roční výrobní kapacitu virtuální elektrárny ve vyhlašovatelem nabízených blocích virtuální elektrárny (v Kč/MW za rok) MW výrobní kapacity virtuální elektrárny představuje disponibilní výkon podle následující tabulky: Měsíc Výkon (MW) leden 1 únor 1 březen 1 duben 1 květen 1 červen 0,6 červenec 0,6 srpen 0,6 září 1 říjen 1 listopad 1 prosinec 1 V každém měsíci bude placena jedna dvanáctina ceny za výrobní kapacitu jednoho bloku virtuální elektrárny vynásobena hodnotou 50 MW. VI. CENA ZA ELEKTRICKOU ENERGII 1. Cenu za elektrickou energii stanovuje vyhlašovatel dopředu na bázi skutečných nákladů, zvlášť pro výrobu v základním zatížením a pro výrobu ve špičkovém zatížení tak, aby odpovídala skutečným variabilním nákladům na výrobu elektrické energie v příslušných typech elektráren vyhlašovatele. 2. Cena energie v základním zatížení odpovídá skutečným průměrným variabilním nákladům na výrobu elektrické energie v elektrárnách kryjících primárně základní zatížení (t.j. jaderné elektrárny, pánevní hnědouhelné elektrárny a elektrárny s vynuceným provozem). 3. Cena špičkové energie odpovídá skutečným průměrným variabilním nákladům na výrobu elektrické energie v marginálních zdrojích pracujících ve špičkovém nebo pološpičkovém zatížení (t.j. černouhelné elektrárny a hnědouhelné elektrárny s dopravou uhlí po železnici). 4. Cenu energie v základním zatížení stanovuje vyhlašovatel ve výši 284,81 Kč/MWh (bez daně z přidané hodnoty). Cenou energie v základním zatížení bude oceněna v každém kalendářním měsíci energie rovnající se minimální hodnotě výkonu ze všech denních diagramů dodávky příslušného měsíce násobená počtem hodin v měsíci. 5. Cenu špičkové energie stanovuje vyhlašovatel ve výši 613,06 Kč/MWh (bez daně z přidané hodnoty). Cenou energie ve špičkovém zatížení bude oceněna v každém kalendářním měsíci energie dodaná nad rámec pásma zatížení popsaného v odst. 4 tohoto článku. VII. VELIKOST VÝROBNÍ KAPACITY V AUKCI 1. Celková velikost výrobní kapacity virtuální elektrárny je stanovena na 400 MW se snížením v červnu, červenci a srpnu (dále letní měsíce ) na 240 MW. 2. Výrobní kapacita virtuální elektrárny je nabízena v osmi blocích po 50 MW, v letních měsících po 30 MW, přičemž minimální odběr z každého bloku virtuální elektrárny je stanoven na 30 MW, v letních měsících na 20 MW. 3. Jeden blok výrobní kapacity virtuální elektrárny je jednotkové množství, na které mohou účastníci aukce předkládat cenové návrhy. 4. Účastníci aukce mohou předkládat cenové návrhy pouze na celé jednotlivé bloky výrobní kapacity virtuální elektrárny. 5. Minimální množství, na které mohou účastníci aukce předkládat cenové návrhy, je jeden blok výrobní kapacity virtuální elektrárny. VIII. VYVOLÁVACÍ CENA V AUKCI 1. Vyhlašovatel stanovuje pro aukci minimální nákladovou vyvolávací cenu za výrobní kapacitu virtuální elektrárny v Kč/MW za rok (dále vyvolávací cena ). 2. Vyvolávací cena je vyhlašovatelem stanovena ve výši ,00 Kč/MW za rok (bez daně z přidané hodnoty).

2 IX. CHARAKTERISTIKA ÚČASTNÍKŮ AUKCE 1. Aukce se mohou účastnit pouze účastníci trhu s elektřinou registrovaní u společnosti Operátor trhu s elektřinou, a.s., se sídlem Sokolovská 192/79, Karlín, Praha 8, IČ , kteří jsou vlastnicky, fi nančně a personálně nezávislí na vyhlašovateli - společnosti ČEZ, a. s., se sídlem Duhová 2/1444, Praha 4, IČ Vyhlašovatel aukce předá aukční kanceláři seznam subjektů, které jsou vlastnicky, fi nančně a personálně závislé na vyhlašovateli, přičemž tento seznam je neveřejný a slouží pouze pro posouzení, zda může být zájemce o účast v aukci zaregistrován jako účastník aukce. X. VYHLÁŠENÍ AUKCE 1. Aukce je vyhlášena dnem Vyhlášení aukce bylo zveřejněno dne formou inzerátu v denním tisku. 3. Podmínky konání aukce jsou zpřístupněny na internetových stránkách a /aukce. 4. Na internetových stránkách a /aukce budou zpřístupněny všechny parametry aukce, které nejsou v Podmínkách konání aukce uvedeny, aktuální informace o konání aukce a případné změny Podmínek konání aukce. 5. Zájemci o účast v aukci mohou text Podmínek konání aukce získat ve formátu.pdf z internetových stránek a /aukce, nebo jej mohou obdržet elektronickou poštou na základě žádosti doručené na ovou adresu nebo jej mohou obdržet jako doporučenou zásilku na základě žádosti doručené aukční kanceláři. XI. PRŮBĚH REGISTRAČNÍHO PŘEDKOLA AUKCE 1. Registrační předkolo začíná dne v 9.00 hodin a končí dne v hodin. Před tímto termínem a po tomto termínu nebude žádný zájemce o účast v aukci aukční kanceláří registrován. Rozhodným okamžikem pro posouzení, zda byly doklady k registraci předloženy včas, je okamžik doručení dokladů aukční kanceláři. 2. Zájemci o účast v aukci musí předat aukční kanceláři tyto doklady: - originál výpisu z obchodního rejstříku nebo z jiné evidence, má-li v ní být zájemce zapsán podle zvláštních předpisů, ne starší než 3 měsíce (popř. jeho úředně ověřenou kopii) - Čestné prohlášení, že splňuje požadovanou charakteristiku účastníka aukce uvedenou v čl. IX těchto Podmínek konání aukce s uvedením ID RÚT v informačním systému Operátora trhu s elektřinou, a.s., opatřené úředně ověřeným podpisem statutárního zástupce nebo zplnomocněného zástupce zájemce. V případě, že čestné prohlášení podepsal zplnomocněný zástupce, musí být společně s Čestným prohlášením předána i plná moc zplnomocněného zástupce účastníka aukce s úředně ověřenými podpisy zmocnitele (formulář Čestného prohlášení tvoří přílohu těchto Podmínek konání aukce). - Prohlášení o podmínkách složení kauce s uvedením příslušných údajů zájemce, opatřené úředně ověřeným podpisem statutárního zástupce nebo zplnomocněného zástupce zájemce. V případě, že Prohlášení o podmínkách složení kauce podepsal zplnomocněný zástupce, musí být společně s Prohlášením o podmínkách složení kauce předána i plná moc zplnomocněného zástupce účastníka aukce s úředně ověřenými podpisy zmocnitele (formulář Prohlášení o podmínkách složení kauce tvoří přílohu těchto Podmínek konání aukce). 3. Doklady uvedené v čl. XI, odst.2 těchto Podmínek konání aukce mohou být v průběhu registračního předkola aukce doručeny aukční kanceláři: a) jako doporučená zásilka, nebo b) osobně, a to pouze v pracovní dny v pondělí a ve středu v době od 9.00 hodin do hodin. 4. V případě, že zájemce o účast v aukci předá aukční kanceláři doklady uvedené v čl. XI, odst. 2 těchto Podmínek konání aukce, přičemž tyto doklady budou v souladu s těmito Podmínkami konání aukce, bude aukční kanceláří registrován jako účastník aukce a bude zapsán do seznamu účastníků aukce. 5. Aukční kancelář odešle v termínu do 3 pracovních dnů od doručení dokladů uvedených v čl. XI, odst. 2, příslušnému zájemci o účast v aukci písemné vyrozumění o provedení jeho registrace, případně o neprovedení jeho registrace s uvedením důvodu. Písemné vyrozumění bude odesláno na adresu sídla zájemce o účast v aukci jako doporučená zásilka. XII. KAUCE 1. Každý účastník aukce, který se chce zúčastnit aukce, je povinen složit kauci. 2. Kauce je stanovena ve výši 3, , - Kč za každý účastníkem aukce předložený cenový návrh na jeden blok výrobní kapacity virtuální elektrárny. 3. Kauce musí být účastníkem složena na bankovní účet určený vyhlašovatelem, který je vedený u Komerční banky, a.s., č.ú /0100, a to výhradně pod variabilním symbolem, kterým je identifi - kační číslo účastníka aukce (IČ). Složení kauce na jiný bankovní účet, než je výše uvedený bankovní účet, nebo složení kauce pod jiným než stanoveným variabilním symbolem, není považováno za složení kauce dle těchto Podmínek konání aukce. 4. Kauce musí být složena nejpozději do pondělí (24.00 hodin). Rozhodným dnem pro složení kauce je den, kdy fi nanční prostředky budou připsány na výše uvedený bankovní účet, tzn. že kauce musí být připsána na výše uvedený účet nejpozději dne (24.00 hodin). V případě, že kauce bude složena po stanoveném termínu, nebude k jejímu složení přihlíženo a složené fi nanční prostředky budou vráceny neprodleně příslušnému účastníkovi aukce na jeho bankovní účet uvedený v Prohlášení o podmínkách složení kauce. Stejně bude postupováno v případě, že kauce bude složena pod jiným než stanoveným variabilním symbolem, nebo v případě, že účastník aukce složí kauci a následně se aukčních kol nezúčastní. 5. Složení kauce je ze strany účastníka aukce úplné a perfektní podpisem Prohlášení o podmínkách složení kauce, které je účastník aukce povinen předložit při registraci dle čl. XI, odst. 2 těchto Podmínek konání aukce, a dále výše uvedeným složením kauce. 6. V případě, že některé cenové návrhy účastníka aukce se stanou v aukčním kole úspěšnými cenovými návrhy, může tento účastník předkládat do případného dalšího aukčního kola pouze takový počet cenových návrhů, který odpovídá jeho celkové složené kauci snížené o kauci příslušející všem jeho úspěšným cenovým návrhům. 7. Bude-li účastníkem aukce složena kauce, která bude odpovídat menšímu počtu cenových návrhů, než je účastníkem aukce předkládaný počet cenových návrhů, potom budou vyřazeny cenové návrhy účastníka aukce v pořadí od jeho nejnižších cenových návrhů k jeho nejvyšším cenovým návrhům a bude přijat k vyhodnocení jen počet cenových návrhů tohoto účastníka odpovídající složené kauci. 8. V případě, že některé cenové návrhy účastníka aukce se nestanou úspěšnými cenovými návrhy, bude tomuto účastníku aukce neprodleně po skončení aukce vrácena kauce odpovídající cenovým návrhům, které se nestaly úspěšnými, a to převodem na bankovní účet účastníka aukce uvedený v Prohlášení o podmínkách složení kauce. 9. V případě, že některé cenové návrhy účastníka aukce se stanou úspěšnými cenovými návrhy a tento účastník aukce nepodepíše v termínu dle čl. XX těchto Podmínek konání aukce s vyhlašovatelem smlouvu o dodávce elektřiny v roce 2007, resp. konfi rmaci obchodu k rámcové smlouvě typu EFET, propadá složená kauce odpovídající úspěšným cenovým návrhům ve prospěch vyhlašovatele jako smluvní pokuta za nesplnění povinnosti účastníka aukce uzavřít předmětnou smlouvu dle čl. XX těchto Podmínek konání aukce. 10. V případě, že některé cenové návrhy účastníka aukce se stanou úspěšnými cenovými návrhy a tento účastník aukce podepíše v termínu dle čl. XX těchto Podmínek konání aukce s vyhlašovatelem smlouvu o dodávce elektřiny v roce 2007, resp. konfi rmaci obchodu k rámcové smlouvě typu EFET, bude složená kauce odpovídající úspěšným cenovým návrhům tohoto účastníka aukce vrácena vyhlašovatelem neprodleně po podpisu výše uvedené smlouvy, resp. konfi rmace. V případě dohody může být kauce zúčtována jako záloha ve faktuře - daňovém dokladu za měsíc leden V případě, že se prokáže, že účastník aukce, jehož cenové návrhy se stanou úspěšnými cenovými návrhy, uvedl ve svém Čestném prohlášení dle čl. XI, odst. 2 těchto Podmínek konání aukce nepravdivá tvrzení a nesplňuje tedy požadovanou charakteristiku účastníka aukce, je považována aukce za částečně zmařenou ze strany tohoto účastníka aukce a složená kauce odpovídající úspěšným cenovým návrhům propadá v prospěch vyhlašovatele jako smluvní pokuta. 12. Úroky ze složené kauce, která se vrací účastníkovi aukce, náleží tomuto účastníku aukce a budou mu po skončení aukce a po jejich vyúčtování bankou vedoucí bankovní účet převedeny zpět na jeho bankovní účet uvedený v Prohlášení o podmínkách složení kauce.

3 XIII. PŘEDKLÁDÁNÍ CENOVÝCH NÁVRHŮ DO AUKČNÍCH KOL 1. Každý účastník aukce může do jednotlivých aukčních kol předložit nejvýše osm cenových návrhů. K případným dalším cenovým návrhům účastníka aukce převyšujícím počet osm se při jejich hodnocení nepřihlíží. 2. Pokud účastník aukce v dalším aukčním kole předkládá cenový návrh s vyšší cenou než je jeho cenový návrh s nerozhodnou cenou v předchozím aukčním kole, platí, že tím zvýšil svůj předchozí cenový návrh s nerozhodnou cenou. Pokud účastník aukce v dalším aukčním kole nepředloží cenový návrh s vyšší cenou, než je jeho cenový návrh s nerozhodnou cenou v předchozím aukčním kole, platí, že setrval na svém předchozím cenovém návrhu. 3. Aukční kola budou probíhat v aukční síni Českomoravské komoditní burzy Kladno, na adrese Kladno, nám. Sítná 3105, budova KOKOS. 4. Předkládání cenových návrhů se účastní notář, osoby pověřené aukční kanceláří a vždy příslušný účastník aukce, předkládající obálku s cenovými návrhy. Vyhodnocení cenových návrhů se účastní notář a osoby pověřené aukční kanceláří. 5. První aukční kolo se uskuteční dne , přičemž účastníci aukce mohou své obálky s cenovými návrhy předkládat v době od 9.00 hodin do hodin. 6. Případné druhé aukční kolo se uskuteční dne , přičemž účastníci aukce mohou své obálky s cenovými návrhy předkládat v době od 9.00 hodin do hodin. 7. Případný termín konání třetího aukčního kola bude zpřístupněn na internetových stránkách a/nebo /aukce v termínu nejpozději do Každý účastník aukce je povinen se při předložení obálky s cenovými návrhy prokázat osobě pověřené aukční kanceláří platným občanským průkazem nebo pasem. 9. Obálka s cenovými návrhy bude účastníkem aukce předkládána za účasti přítomného notáře. 10. Obálky s cenovými návrhy předkládané účastníky aukce mimo stanovenou lhůtu v čl. XIII těchto Podmínek konání aukce, nebo jiným než způsobem stanoveným v čl. XIII těchto Podmínek konání aukce, nebudou přijaty. 11. Předložením cenových návrhů je účastník aukce vázán a tyto cenové návrhy nelze dodatečně odvolat, měnit ani doplňovat. XIV. NÁLEŽITOSTI PŘEDKLÁDANÝCH CENOVÝCH NÁVRHŮ 1. Cenové návrhy musí být předloženy v zalepené obálce, která je zabezpečena proti náhodnému nebo neoprávněnému otevření. 2. Obálka musí být dále označena slovy Aukce výrobní kapacity virtuální elektrárny a identifi kací účastníka, tj. uvedením obchodní fi rmy, sídla a identifi kačního čísla, nebo uvedením analogických údajů. 3. Do obálky musí být vloženy vlastní cenové návrhy, jejichž text musí odpovídat formuláři cenových návrhů, který tvoří přílohu těchto Podmínek konání aukce. 4. Formuláře cenových návrhů musí obsahovat: - identifi kaci účastníka, tj. uvedení obchodní fi rmy, sídla a identifi - kačního čísla nebo uvedení analogických údajů, - poptávané množství bloků výrobní kapacity virtuální elektrárny, přičemž účastníci aukce musí předkládat cenové návrhy pouze za každý jednotlivý blok zvlášť, - navrhovanou cenu za výrobní kapacitu každého poptávaného bloku virtuální elektrárny v Kč/MW za rok, - prohlášení o souhlasu s Podmínkami konání aukce - úředně ověřené podpisy statutárního nebo zplnomocněného zástupce účastníka aukce - plnou moc zplnomocněného zástupce účastníka aukce s úředně ověřenými podpisy zmocnitele, a to v případě, že cenové návrhy podepsal zplnomocněný zástupce 5. Navrhovaná cena musí být účastníkem aukce uvedena čitelně bez daně z přidané hodnoty a v celých korunách českých. 6. V cenových návrzích nesmí být nic opravováno ani přepisováno. 7. Cenové návrhy, které nebudou obsahovat náležitosti dle čl. XIV těchto Podmínek aukce, budou při otevírání obálek s cenovými návrhy vyřazeny z dalšího hodnocení. XV. PRŮBĚH A VYHODNOCENÍ PRVNÍHO AUKČNÍHO KOLA 1. V prvním aukčním kole mohou cenové návrhy předkládat pouze zájemci, kteří úspěšně prošli registrací a stali se tedy účastníky aukce, a zároveň ve lhůtě a způsobem určenými v čl. XII těchto Podmínek konání aukce složili kauci. cenových návrzích v prvním aukčním kole, je rovna vyhlašovatelem stanovené vyvolávací ceně. 3. Po skončení termínu pro předkládání cenových návrhů v prvním vlastní vyhodnocení prvního aukčního kola, a to tímto způsobem: 3.1. Bude provedena kontrola seznamu účastníků aukce spolu s kontrolou jimi předložených obálek Bude provedeno otevření obálek, a to v pořadí, v jakém budou 3.3. Budou vyřazeny cenové návrhy, které nebudou obsahovat 3.4. Budou vyřazeny cenové návrhy, které nebudou splňovat podmínku dle čl. XV, odst. 2 těchto Podmínek konání aukce a podmínku dle čl Dále budou vyřazeny všechny cenové návrhy účastníka aukce, 3.6. Hodnotící komise provede za účelem posouzení jednotlivých cenových 3.7. Ve stejném pořadí dle čl. XV odst těchto Podmínek konání aukce se budou postupně zapisovat úspěšné cenové návrhy spolu s identifi kací příslušného účastníka aukce na Listinu úspěšných cenových návrhů prvního aukčního kola, a to až do okamžiku vyčerpání nabízeného množství 8 bloků výrobní kapacity virtuální elektrárny, nebo do okamžiku vyhodnocení všech platných cenových návrhů prvního aukčního kola, a to do okamžiku, který nastane dříve. 4. V případě, že jeden, a pouze jeden, účastník aukce předloží stejné cenové návrhy, a zároveň počet bloků poptávaných tímto účastníkem aukce v jeho stejných cenových návrzích bude vyšší než počet bloků, který zbývá z nabízeného množství, budou tyto cenové návrhy označeny jako úspěšné v počtu, který je roven počtu zbývajících bloků. 5. V případě, že více účastníků aukce předloží stejné cenové návrhy, a zároveň počet bloků poptávaných těmito účastníky aukce bude vyšší než počet bloků, který zbývá z nabízeného množství, žádný z těchto cenových návrhů nebude vyhodnocen jako úspěšný, aukce bude probíhat i v druhém aukčním kole a cena uvedená v těchto stejných cenových návrzích bude pro druhé aukční kolo označována jako nerozhodná cena prvního aukčního kola. 6. Ukončení vyhodnocení prvního aukčního kola nastane okamžikem, nebo neúspěšné. Úspěšné cenové návrhy prvního aukčního kola jsou takové, které jsou zapsány na Listinu úspěšných cenových návrhů prvního aukčního kola. 7. O průběhu a vyhodnocení prvního aukčního kola bude sepsán protokol. XVI. PRŮBĚH A VYHODNOCENÍ DRUHÉHO AUKČNÍHO KOLA 1. V druhém aukčním kole mohou cenové návrhy předkládat pouze účastníci prvního aukčního kola, kteří v prvním aukčním kole podali platné cenové návrhy rovné nebo vyšší nerozhodné ceně prvního aukčního kola. cenových návrzích v druhém aukčním kole, je rovna nerozhodné ceně prvního aukčního kola. 3. Informace o nerozhodné ceně prvního aukčního kola a o množství bloků výrobní kapacity virtuální elektrárny nabízeném v druhém aukčním kole budou zpřístupněny v termínu do na internetových stránkách a/nebo /aukce. 4. Po skončení termínu pro předkládání cenových návrhů v druhém vlastní vyhodnocení druhého aukčního kola, a to tímto způsobem:

4 4.1. Bude provedena kontrola seznamu účastníků aukce spolu s kontrolou jimi předložených obálek a kontrolou oprávněnosti jejich účasti v druhém aukčním kole dle čl. XVI, odst Bude provedeno otevření obálek, a to v pořadí, v jakém budou 4.3. Budou vyřazeny cenové návrhy, které nebudou obsahovat 4.4. Budou vyřazeny cenové návrhy, které nebudou splňovat podmínku dle čl. XVI, odst.2 těchto Podmínek konání aukce a podmínku dle čl Dále budou vyřazeny všechny cenové návrhy účastníka aukce, 4.6. Hodnotící komise provede za účelem posouzení jednotlivých cenových 4.7. Ve stejném pořadí dle čl. XVI odst těchto Podmínek konání aukce se budou postupně zapisovat úspěšné cenové návrhy spolu s identifi kací příslušného účastníka aukce na Listinu úspěšných cenových návrhů druhého aukčního kola, a to až do okamžiku vyčerpání v druhém aukčním kole nabízeného množství bloků výrobní kapacity virtuální elektrárny, nebo do okamžiku vyhodnocení všech platných cenových návrhů druhého aukčního kola, a to do okamžiku, který nastane dříve. 5. V případě, že jeden, a pouze jeden, účastník aukce v druhém aukčním kole předloží stejné cenové návrhy, a zároveň počet bloků poptávaných tímto účastníkem aukce v jeho stejných cenových návrzích bude vyšší než počet bloků, který zbývá z nabízeného množství, budou tyto cenové návrhy označeny jako úspěšné v počtu, který je roven počtu zbývajících bloků. 6. V případě, že více účastníků aukce v druhém aukčním kole předloží stejné cenové návrhy, a zároveň počet bloků poptávaných těmito účastníky aukce bude vyšší než počet bloků, který zbývá z nabízeného množství, žádný z těchto cenových návrhů nebude vyhodnocen jako úspěšný, aukce bude probíhat i v třetím aukčním kole a cena uvedená v těchto stejných cenových návrzích bude pro třetí kolo označována jako nerozhodná cena druhého aukčního kola. 7. V případě, že ve druhém aukčním kole bude předložen menší počet cenových návrhů (s vyšší cenou než je nerozhodná cena prvního aukčního kola), než je počet bloků, který zbývá z nabízeného množství, bude pro třetí aukční kolo označována nerozhodná cena prvního aukčního kola jako nerozhodná cena druhého aukčního kola. 8. Ukončení vyhodnocení druhého aukčního kola nastane okamžikem, nebo neúspěšné. Úspěšné cenové návrhy druhého aukčního kola jsou takové, které jsou zapsány na Listinu úspěšných cenových návrhů druhého aukčního kola. 9. O průběhu a vyhodnocení druhého aukčního kola bude sepsán protokol. XVII. PRŮBĚH A VYHODNOCENÍ TŘETÍHO AUKČNÍHO KOLA 1. V třetím aukčním kole mohou cenové návrhy předkládat všichni účastníci prvního aukčního kola, kteří v prvním aukčním kole podali platné cenové návrhy. cenových návrzích ve třetím aukčním kole, je rovna nerozhodné ceně druhého aukčního kola. 3. Informace o nerozhodné ceně druhého aukčního kola a o množství bloků výrobní kapacity virtuální elektrárny nabízeném v třetím aukčním kole budou zpřístupněny v termínu do na internetových stránkách a/nebo /aukce. 4. Po skončení termínu pro předkládání cenových návrhů v třetím vlastní vyhodnocení třetího aukčního kola, a to tímto způsobem: 4.1. Bude provedena kontrola seznamu účastníků aukce spolu s kontrolou jimi předložených obálek a kontrolou oprávněnosti jejich účasti v třetím aukčním kole dle čl. XVII, odst Bude provedeno otevření obálek, a to v pořadí, v jakém budou 4.3. Budou vyřazeny cenové návrhy, které nebudou obsahovat 4.4. Budou vyřazeny cenové návrhy, které nebudou splňovat podmínku dle čl. XVII, odst.2 těchto Podmínek konání aukce a podmínku dle čl Dále budou vyřazeny všechny cenové návrhy účastníka aukce, 4.6. Hodnotící komise provede za účelem posouzení jednotlivých cenových 4.7. Ve stejném pořadí dle čl. XVII, odst těchto Podmínek konání aukce se budou postupně zapisovat úspěšné cenové návrhy spolu s identifi kací příslušného účastníka aukce na Listinu úspěšných cenových návrhů třetího aukčního kola, a to až do okamžiku vyčerpání v třetím kole nabízeného množství bloků výrobní kapacity virtuální elektrárny, nebo do okamžiku vyhodnocení všech platných cenových návrhů třetího aukčního kola, a to do okamžiku, který nastane dříve. 5. V případě, že jeden, a pouze jeden, účastník aukce ve třetím aukčním kole předloží stejné cenové návrhy, a zároveň počet bloků poptávaných tímto účastníkem aukce v jeho stejných cenových návrzích bude vyšší než počet bloků, který zbývá z nabízeného množství, budou tyto cenové návrhy označeny jako úspěšné v počtu, který je roven počtu zbývajících bloků. 6. V případě, že více účastníků aukce v třetím aukčním kole předloží stejné cenové návrhy, a zároveň počet bloků poptávaných těmito účastníky aukce bude vyšší než počet bloků, který zbývá z nabízeného množství, tedy vznikne nerozhodná cena třetího aukčního kola, budou úspěšné cenové návrhy vybrány losem z těchto cenových návrhů. 7. V případě, že ve třetím aukčním kole nevznikne nerozhodná cena třetího aukčního kola, a zároveň zbývá alespoň jeden blok výrobní kapacity virtuální elektrárny, rozhodne se o úspěšných cenových návrzích losem. Losuje se ze všech zbylých platných cenových návrhů s příslušnou nerozhodnou cenou ze druhého aukčního kola, resp. z prvního aukčního kola, které se zatím v průběhu třetího aukčního kola, resp. druhého aukčního kola, nestaly úspěšnými cenovými návrhy. 8. Ukončení vyhodnocení třetího aukčního kola nastane okamžikem, nebo neúspěšné. Úspěšné cenové návrhy třetího aukčního kola jsou takové, které jsou zapsány na Listinu úspěšných cenových návrhů třetího aukčního kola. 9. O průběhu a vyhodnocení třetího aukčního kola bude sepsán aukční kanceláří protokol. XVIII. SDĚLENÍ O VYHODNOCENÍ AUKCE 1. Aukční kancelář odešle v termínu do 3 pracovních dnů po skončení posledního aukčního kola těm účastníkům aukce, jejichž cenové návrhy se staly v aukci úspěšnými, písemné sdělení této skutečnosti spolu s výzvou k uzavření smlouvy. 2. Aukční kancelář odešle v termínu do 3 pracovních dnů po skončení posledního aukčního kola těm účastníkům aukce, jejichž cenové návrhy se nestaly v příslušném aukčním kole úspěšnými, písemné sdělení této skutečnosti. 3. Výše uvedená sdělení a výzvy budou aukční kanceláří zasílána na adresu sídla jednotlivých účastníků aukce. 4. Nepodaří-li se doručit aukční kanceláři účastníkům aukce výše uvedená odeslaná sdělení a výzvy, považuje se tato povinnost aukční kanceláře za splněnou dnem prokazatelného odeslání. XIX. ZMĚNA PODMÍNEK KONÁNÍ AUKCE 1. Vyhlašovatel je oprávněn v odůvodněných případech změnit Podmínky konání aukce, a to nejpozději do do hodin, přičemž k datu změny bude tato změna zpřístupněna na internetových stránkách a/nebo /aukce. 2. Za změnu Podmínek konání aukce se nepovažuje zpřístupnění informací, které nejsou součástí Podmínek konání aukce. XX. OSTATNÍ PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ AUKCE 1. Účastník aukce je povinen se v průběhu aukce řídit Podmínkami

5 konání aukce a dále je povinen seznámit se i s jejich případnými změnami od doby vyhlášení aukce. 2. Účastník aukce je povinen osobně se informovat u aukční kanceláře o výsledcích aukce, a to pokud neobdrží v termínu do 5 pracovních dnů od skončení posledního aukčního kola od aukční kanceláře sdělení dle čl. XVIII těchto Podmínek konání aukce. 3. Účastník aukce je povinen v průběhu aukce sledovat internetové stránky a /aukce. 4. Účastník aukce je povinen v termínu do 15 pracovních dnů od data doručení výzvy dle čl. XVIII těchto Podmínek konání aukce uzavřít s vyhlašovatelem smlouvu o dodávce elektřiny v roce 2007 (vzor smlouvy tvoří přílohu těchto Podmínek konání aukce) v množství a za ceny odpovídající všem jeho v aukci úspěšným cenovým návrhům. Pokud má tento účastník aukce s vyhlašovatelem k datu uzavřenu standardní rámcovou smlouvu typu EFET (dále rámcová smlouva ), je oprávněn požádat o uzavření kupní smlouvy formou konfi rmace obchodu k rámcové smlouvě, kterou je potom povinen uzavřít v množství a za ceny odpovídající všem jeho v aukci úspěšným cenovým návrhům v termínu do 15 pracovních dnů od data doručení výzvy dle čl. XVIII těchto Podmínek konání aukce. Konfi rmace obchodu k rámcové smlouvě musí obsahovat relevantní údaje uvedené v příloze těchto Podmínek konání aukce. 5. Pokud účastník aukce, jehož cenové návrhy se v aukci staly úspěšnými, nesplňuje některou z těchto podmínek: a) rating účastníka aukce je vyšší nebo alespoň rovný stupni BBB dle ratingové agentury S&P, resp. Baa2 dle ratingové agentury Moody s, b) hodnota vlastního kapitálu účastníka aukce je vyšší než celková, na roční ekvivalent přepočtená, hodnota nakupovaného množství elektřiny od vyhlašovatele, c) hodnota účastníkem aukce nakupovaného, na roční ekvivalent přepočteného, množství elektřiny od vyhlašovatele je nižší než 3 miliardy korun českých, je povinen poskytnout vyhlašovateli před podpisem smlouvy o dodávce elektřiny na rok 2007, resp. před podpisem konfi rmace obchodu k rámcové smlouvě, zajištění kreditního rizika, a to až do takové výše, aby nebyl v rámci smluvního vztahu vyplývajícího z aukce poskytován vyhlašovatelem obchodní úvěr. Účastník aukce je oprávněn navrhnout způsob zajištění, náklady na zajištění jdou plně k tíži účastníka aukce. 6. Účastník aukce, jehož cenové návrhy se v aukci staly úspěšnými, nesmí poskytovat informace o výši cen dosažených v aukci třetí osobě bez písemného souhlasu vyhlašovatele. To neplatí, pokud taková povinnost vyplývá ze zákona nebo předpisu zákon provádějící. XXI. OSTATNÍ PRÁVA A POVINNOSTI VYHLAŠOVATELE 1. Vyhlašovatel je povinen uzavřít s příslušným účastníkem aukce smlouvu o dodávce elektřiny v roce 2007 v množství a za ceny odpovídající úspěšným cenovým návrhům příslušného účastníka aukce, nebo uzavřít s příslušným účastníkem aukce konfi rmaci obchodu k rámcové smlouvě, v množství a za ceny odpovídající úspěšným cenovým návrhům příslušného účastníka aukce, pokud má vyhlašovatel s tímto účastníkem k datu uzavřenu rámcovou smlouvu a tento účastník aukce si uzavření konfi rmace obchodu vyžádal místo uzavření smlouvy o dodávce elektřiny v roce Konfi rmace obchodu k rámcové smlouvě musí obsahovat relevantní údaje uvedené v příloze těchto Podmínek konání aukce. 2. Vyhlašovatel je oprávněn schválit nebo odmítnout účastníkem aukce navržený způsob zajištění dle čl. XX, odst. 5 těchto Podmínek konání aukce. V případě neposkytnutí zajištění je vyhlašovatel oprávněn s účastníkem aukce smlouvu o dodávce elektřiny na rok 2007, resp. konfi rmaci obchodu k rámcové smlouvě, neuzavřít, a tímto účastníkem složená kauce odpovídající jeho úspěšným cenovým návrhům propadá v prospěch vyhlašovatele jako smluvní pokuta. 3. Vyhlašovatel je oprávněn po skončení aukce zveřejnit dosažené ceny v aukci, avšak nesmí žádné třetí osobě poskytnout informace týkající se konkrétního účastníka aukce a jeho účasti v aukci. To neplatí, pokud taková povinnost vyplývá ze zákona nebo předpisu zákon provádějící. XXII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 1. Všechny písemnosti předkládané v rámci konání aukce musí být předkládány v českém jazyce a musí být čitelné. 2. Tyto Podmínky konání aukce jsou platné od a jsou ofi ciálně vydány pouze v českém jazyce, všechny překlady do anglického jazyka mají pouze informativní charakter. V Praze, dne Příloha č. 1 Příloha č. 2 Příloha č. 3 Příloha č. 4 Příloha č. 5 Čestné prohlášení zájemce o účast v aukci vyhlášené společností ČEZ, a. s. dne (FORMULÁŘ) Prohlášení o podmínkách složení kauce (FORMULÁŘ) Cenové návrhy účastníka aukce vyhlášené společností ČEZ, a. s. dne (FORMULÁŘ) Smlouva o dodávce elektřiny v roce 2007, včetně její Přílohy č. 1 Zásady komunikace (VZOR) Relevantní údaje, které musí obsahovat konfi rmace obchodu k rámcové smlouvě

PODMÍNKY VEŘEJNÉHO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ. na postoupení pohledávky České republiky - Ministerstva financí za dlužníkem:

PODMÍNKY VEŘEJNÉHO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ. na postoupení pohledávky České republiky - Ministerstva financí za dlužníkem: PODMÍNKY VEŘEJNÉHO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na postoupení pohledávky České republiky - Ministerstva financí za dlužníkem: se sídlem Kroměříž, Malý Val 1586, PSČ 767 01 I. Stanovení podmínek veřejného výběrového

Více

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. AUKČNÍ VYHLÁŠKA č. 102-EA-II/15

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. AUKČNÍ VYHLÁŠKA č. 102-EA-II/15 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. AUKČNÍ VYHLÁŠKA č. 102-EA-II/15 BYTOVÁ JEDNOTKA 2+1 ULICE SLADOVNÍ Č. BJ 1192/15 KOJETÍN Článek I. Touto aukční vyhláškou zprostředkovatel oznamuje a zveřejňuje veřejně

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Obsah Předmluva...9 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník...10 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...10 Hlava I Základní ustanovení...10 Díl I Úvodní ustanovení...10 Díl II Podnik a obchodní jmění...12 Díl

Více

BLIŽŠÍ PODMÍNKY. výběrového řízení. na odprodej nemovitostí v k.ú. Žlutice. I. Vyhlašovatel a prodávající

BLIŽŠÍ PODMÍNKY. výběrového řízení. na odprodej nemovitostí v k.ú. Žlutice. I. Vyhlašovatel a prodávající Státní oblastní archiv v Plzni Sedláčkova 44 306 12 Plzeň váš dopis zn.: ze dne: naše zn.: SOAP/002-0931/2015 vyřizuje: Ing. Kasíková, Ing. Šimáně tel: 377 222 480 373 740 108 e-mail: kasikova@soaplzen.cz

Více

ZÁKON. ze dne 14. března 2006, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách ČÁST PRVNÍ

ZÁKON. ze dne 14. března 2006, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách ČÁST PRVNÍ 109 ZÁKON ze dne 14. března 2006, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o sociálním

Více

306/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o Úřadu práce České republiky

306/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o Úřadu práce České republiky 306/2013 Sb. ZÁKON ze dne 12. září 2013 o zrušení karty sociálních systémů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o Úřadu práce České republiky Čl. I Zákon č. 73/2011

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými nebo založenými městem Cheb

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými nebo založenými městem Cheb Město Cheb 7/2015 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými nebo založenými městem Cheb Rada města Chebu na své schůzi dne 19. února 2015 usnesením č. RM 79/4/2015

Více

zástupci objednatele ) jsou: Ing. Michal Janče a další pracovníci odboru investic a údržby, případně další zástupce objednatele pověřený v průběhu

zástupci objednatele ) jsou: Ing. Michal Janče a další pracovníci odboru investic a údržby, případně další zástupce objednatele pověřený v průběhu Smlouva o dílo č.... na zajištění organizace bezpečnosti práce na staveništi akce Zateplení ZŠ Vimperk Smluvní strany Objednatel: se sídlem zastoupený: Město Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Ing.

Více

PŘESTUPNÍ ŘÁD mimo klubů extraligy a I. ligy

PŘESTUPNÍ ŘÁD mimo klubů extraligy a I. ligy Český svaz ledního hokeje PŘESTUPNÍ ŘÁD mimo klubů extraligy a I. ligy Schváleno konferencí ČSLH dne 26.6.2010 a VV ČSLH ČÁST I. Základní ustanovení ČÁST II. Náležitosti žádostí o přestup nebo hostování

Více

Český svaz ledního hokeje. PŘESTUPNÍ ŘÁD mimo klubů extraligy a I. ligy

Český svaz ledního hokeje. PŘESTUPNÍ ŘÁD mimo klubů extraligy a I. ligy Český svaz ledního hokeje PŘESTUPNÍ ŘÁD mimo klubů extraligy a I. ligy Schváleno konferencí ČSLH dne 16.6.2012 ČÁST I. Základní ustanovení ČÁST II. Náležitosti žádostí o přestup nebo hostování ČÁST III.

Více

Smlouva o poskytnutí telefonního čísla a s ním spojených služeb

Smlouva o poskytnutí telefonního čísla a s ním spojených služeb Smlouva o poskytnutí telefonního čísla a s ním spojených služeb 1. FinCall s.r.o., sídlem Čihákova 872/17, 190 00 Praha - Libeň korespondenční adresa : Šunychleská 1159, 735 81 Bohumín email: mobil@fincall.cz

Více

A. Smlouva o Evropské unii

A. Smlouva o Evropské unii SROVNÁVACÍ TABULKY UVEDENÉ V ČLÁNKU 5 LISABONSKÉ SMLOUVY Článek 3 (zrušen) (1) Článek 3a Článek 4 Dosavadní číslování Smlouvy o Evropské unii HLAVA I SPOLEČNÁ USTANOVENÍ A. Smlouva o Evropské unii HLAVA

Více

Český svaz ledního hokeje z.s. PŘESTUPNÍ ŘÁD mimo klubů extraligy a I. ligy

Český svaz ledního hokeje z.s. PŘESTUPNÍ ŘÁD mimo klubů extraligy a I. ligy Český svaz ledního hokeje z.s. PŘESTUPNÍ ŘÁD mimo klubů extraligy a I. ligy Schváleno konferencí ČSLH dne 14.6.2014 ČÁST I. Základní ustanovení ČÁST II. Náležitosti žádostí o přestup nebo hostování ČÁST

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky:

KUPNÍ SMLOUVA. č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky: KUPNÍ SMLOUVA č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky: 1. Národní památkový ústav se sídlem Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1 IČ: 75032333

Více

Pořízení techniky na snížení prašnosti

Pořízení techniky na snížení prašnosti PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Podlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ust.

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

Domácí hospic Jordán, o.p.s.

Domácí hospic Jordán, o.p.s. Domácí hospic Jordán, o.p.s. O B S A H S T A N O V ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení Čl. I : Základní ustanovení Čl. II: Druh obecně prospěšné společnosti ČÁST DRUHÁ Členství a členské poměry Čl. III: Vznik

Více

BLIŽŠÍ PODMÍNKY. výběrového řízení. na odprodej nemovitostí v k.ú. Hradiště u Blovic. I. Vyhlašovatel a prodávající

BLIŽŠÍ PODMÍNKY. výběrového řízení. na odprodej nemovitostí v k.ú. Hradiště u Blovic. I. Vyhlašovatel a prodávající Státní oblastní archiv v Plzni Sedláčkova 44 306 12 Plzeň váš dopis zn.: ze dne: naše zn.: SOAP/002-0673/2015 vyřizuje: Ing. Kasíková, Ing. Šimáně tel: 377 222 480 373 740 108 e-mail: kasikova@soaplzen.cz

Více

ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB ČESKÝ MÁK

ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB ČESKÝ MÁK ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB ČESKÝ MÁK Stanovy Prosinec 2012 Článek I Založení sdružení Sdružení fyzických a právnických osob /dále jen sdružení/, kteří v České republice pěstují zpracovávají

Více

U S N E S E N Í DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA elektronická dražba - opakovaná

U S N E S E N Í DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA elektronická dražba - opakovaná Exekutorský úřad Praha 2 se sídlem Kateřinská 13, 120 00 Praha 2 J U D r. A l e š B a y e r tel: 296 325 556, 224 910 572, fax: 296 325 556, e-mail: info@eup2.cz č.j. 002 Ex 3068/10-36 U S N E S E N Í

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015 č. zhotovitele: 25/2015 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ SV. ANEŽKY Žižkova 3, 602 00 Brno

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ SV. ANEŽKY Žižkova 3, 602 00 Brno Dokument P4/1 CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ SV. ANEŽKY Žižkova 3, 602 00 Brno Smlouva o poskytnutí sociální služby chráněného bydlení Pan/paní, narozen/a., dosud trvale bytem.., v textu této smlouvy dále jen uživatel,

Více

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji akcií

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji akcií PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji akcií vyhlášené v souladu s ustanovením 282 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Stanovy Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s.

Stanovy Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s. Stanovy Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s. Článek I. Název a sídlo Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s. 1. Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s., je spolkem

Více

Výzva k podání nabídek na poskytnutí KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU-zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídek na poskytnutí KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU-zadávací dokumentace Výzva k podání nabídek na poskytnutí KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU-zadávací dokumentace I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI Název zadavatele: statutární město Liberec Sídlo: Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 IČ:

Více

S M L O U V A o poskytování závodní preventivní péče

S M L O U V A o poskytování závodní preventivní péče strana č. 1 S M L O U V A o poskytování závodní preventivní péče číslo smlouvy:. MUDr. Ivanka Vébrová místem podnikání Žerotínovo nám. 533/6, Brno, 60200 IČ: 021 74 791 IČZ: 72 997 003 Bank. spojení: Fio

Více

Základní ustanovení - oddíl prvý

Základní ustanovení - oddíl prvý Základní ustanovení - oddíl prvý.. Stanovy Načeradské služby s.r.o. I. Založení společnosti Společnost byla založena Obcí Načeradec jako jediným zakladatelem. O založení společnosti rozhodlo v souladu

Více

NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ

NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ Soud: Krajský soud v Brně Sp. zn.: i 01 Společný návrh manželů na povolení oddlužení Ano X Ne DLUŽNÍK 02 Typ: Fyzická Státní příslušnost: ii Osobní údaje Trvalé bydliště Příjmení:

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU PRO ELEKTRONICKOU DRAŽBU

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU PRO ELEKTRONICKOU DRAŽBU Č.j. 108 EX 07770/05 U S N E S E N Í Soudní exekutor JUDr. Zdeněk Zítka, Exekutorský úřad Plzeň - město, se sídlem Palackého nám. 28, 301 00 Plzeň, pověřený provedením exekuce na základě usnesení o nařízení

Více

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o.

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. AUKČNÍ VYHLÁŠKA č. 134-EA/15 Článek I. Elektronická aukce Aukční vyhláškou poskytovatel oznamuje a zveřejňuje veřejně dostupné informace, které jsou závazné pro konání

Více

Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení Čl. II Žádost o dotaci

Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení Čl. II Žádost o dotaci Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení 1. Dotací se pro účely těchto pravidel rozumí finanční prostředky poskytnuté dle ustanovení 85 písm. c)

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č.

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací na síti G-NET č. 1/5 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. (dále jen smlouva ), uzavřená podle ustanovení 63 a násl.

Více

USNESENÍ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU. dne 18.8.2015 v 10.30 hod. prostřednictvím elektronického systému dražeb na internetové adrese www.exdrazby.

USNESENÍ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU. dne 18.8.2015 v 10.30 hod. prostřednictvím elektronického systému dražeb na internetové adrese www.exdrazby. EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PLZEŇ-MĚSTO Soudní exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek Rychtaříkova 1, 326 00 Plzeň Tel: +420 377 464 009, fax: +420 377 464 223, E-mail: info@exekutors.cz USNESENÍ Spisová značka: 134 EX 13280/11-200

Více

Podmínky výběrového řízení na prodej pohledávek za úpadcem EGERIUS Group a.s., přihlášených do konkursního řízení č.j.

Podmínky výběrového řízení na prodej pohledávek za úpadcem EGERIUS Group a.s., přihlášených do konkursního řízení č.j. Podmínky výběrového řízení na prodej pohledávek za úpadcem EGERIUS Group a.s., přihlášených do konkursního řízení č.j. 29 K 23/2003 Společnost KORADO, a.s., se sídlem Česká Třebová, Bří Hubálků 869, PSČ

Více

Smlouva o generálním zajištění školení zaměstnanců

Smlouva o generálním zajištění školení zaměstnanců Smlouva o generálním zajištění školení zaměstnanců (dále jenom Smlouva ) ve smyslu 44 odstavec 3 písmeno a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, uzavřená podle zákona číslo 89/2012

Více

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Článek I. Základní ustanovení 1. Postupy při zadávání veřejných zakázek a soutěž o návrh jsou upraveny

Více

člen a dohodce Českomoravské komoditní burzy Kladno

člen a dohodce Českomoravské komoditní burzy Kladno PROSPEKSA, a.s. člen a dohodce Českomoravské komoditní burzy Kladno Mandátní smlouva o zastupování MPO a podřízených organizací při nákupu komodit elektřiny a plynu na ČMKBK č. 043/2013/E+P, S 13/21400/30

Více

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1 Provozovatel obchodní společnost Úspěšný web s.r.o. se sídlem Rakovník, Sportovní 99, PSČ 269 01 IČ: 242 09 007

Více

uzavřená podle & 536 a násl. obchodního zákoníku Článek I Smluvní strany

uzavřená podle & 536 a násl. obchodního zákoníku Článek I Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO Přetavba Ordinace praktického lékaře na malometrážní byt uzavřená podle & 536 a násl. obchodního zákoníku Článek I Smluvní strany 1. Objednatel: Obecní úřad Sibřina Se sídlem: Říčanská 15,

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015 č. zhotovitele: 15040/15 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná..

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná.. SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 1.... se sídlem., za níž jedná.. Výpis z obchodního rejstříku tvoří přílohu této smlouvy č.1 (dále jen Objednatel

Více

SMLOUVA. o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemní komunikaci

SMLOUVA. o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemní komunikaci Účastníci: SMLOUVA Registrační číslo: 13/114/BN/Ku/BS o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemní komunikaci Uzavření smlouvy bylo schváleno Radou města Příbram dne 8.4.2013 pod usnesen ím č.234/2013

Více

M í s t n í a k č n í s k u p i n a Kelečsko - Lešensko - Starojicko, o.s. S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í

M í s t n í a k č n í s k u p i n a Kelečsko - Lešensko - Starojicko, o.s. S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í M í s t n í a k č n í s k u p i n a Kelečsko - Lešensko - Starojicko, o.s. Moravskoslezský kraj a Zlínský kraj S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í schválené ustavující Valnou hromadou dne

Více

VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky

VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky Vybavení nového objektu školy k akci DDŠ a ZŠ Kostelec nad Orlicí Přístavba školy dle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných

Více

SMĚRNICE č. 1 / 2015

SMĚRNICE č. 1 / 2015 Obec Nadějkov SMĚRNICE č. 1 / 2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nadějkov O b s a h: I. Úvodní ustanovení, účel dotací II. Vymezení pojmů III. Druhy dotací IV. Příjemci dotací V. Náležitosti

Více

O B C H O D N Í V E Ř E J N O U S O U T Ě Ž na prodej zemědělských pozemků ve vlastnictví státu a ve správě PF ČR

O B C H O D N Í V E Ř E J N O U S O U T Ě Ž na prodej zemědělských pozemků ve vlastnictví státu a ve správě PF ČR POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY Sídlo: Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČ: 45797072, DIČ: CZ45797072 Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. A, vložka 6664 vyhlašuje

Více

SMLOUVA O VYUŽÍVÁNÍ DATABÁZE VÝUKOVÝCH AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL

SMLOUVA O VYUŽÍVÁNÍ DATABÁZE VÝUKOVÝCH AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL SMLOUVA O VYUŽÍVÁNÍ DATABÁZE VÝUKOVÝCH AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL Smluvní strany: Člověk v tísni, o.p.s. IČ 25755277 se sídlem Šafaříkova 24, 120 00 Praha 2 zastoupený Karlem Strachotou, ředitelem programu Jeden

Více

Smlouva o zprostředkování burzovních komoditních obchodů (podle 2445 2454 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) OLP/1107/2014

Smlouva o zprostředkování burzovních komoditních obchodů (podle 2445 2454 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) OLP/1107/2014 Smlouva o zprostředkování burzovních komoditních obchodů (podle 2445 2454 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) OLP/1107/2014 Smluvní strany: FIN-servis, a.s. se sídlem Kladno, Dr. Vrbenského 2040,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

Stanovy Spolku rodičů při ZŠ Mánesova v Otrokovicích

Stanovy Spolku rodičů při ZŠ Mánesova v Otrokovicích Stanovy Spolku rodičů při ZŠ Mánesova v Otrokovicích Čl. I Úvodní ustanovení Sdružení rodičů při ZŠ Mánesova v Otrokovicích, které bylo Ministerstvem vnitra registrováno dne 4. května 1994, čj. II/s-OS/1-24458/94-2,

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI I. SMLUVNÍ STRANY Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p., PSČ Město (dále jako Úvěrující ) a Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p.,

Více

Seznam základní. o dodávce tepelné energie a s ní spojených služeb účinná od 1.ledna 2009

Seznam základní. o dodávce tepelné energie a s ní spojených služeb účinná od 1.ledna 2009 Smlouva č. S o dodávce tepelné energie a s ní spojených služeb účinná od 1.ledna 2009 (fakturační stupně F3 a F4) uzavřená podle ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., zákona č. 458/2000 Sb. a obchodních podmínek

Více

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany (dále jen jako Smlouva ) Objednatel Základní škola

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti TAUER ELEKTRO a.s., IČ: 25921100, se sídlem Svitavy, Milady Horákové 357/4, PSČ 568 02, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smluvní strany LEASING-STAR spol. s r. o. Teplice, IČ: 41324536, se sídlem Praha 1, Nové Město, Krakovská 1346/15, PSČ 110 00, poštovní adresa provozovny: LEASING

Více

Pravidla pro provádění klientských změn projekt Prague Marina

Pravidla pro provádění klientských změn projekt Prague Marina Pravidla pro provádění klientských změn projekt Prague Marina 1. UPLATŇOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ZMĚN Po uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví jednotky (dále jen Smlouva ) ohledně převodu bytové

Více

U S N E S E N Í. ve věci. proti. rozhodl o změně dražební vyhlášky č.j. 108 EX 00935/08-47 ze dne 5.10.2012 takto:

U S N E S E N Í. ve věci. proti. rozhodl o změně dražební vyhlášky č.j. 108 EX 00935/08-47 ze dne 5.10.2012 takto: U S N E S E N Í Č.j. 108 EX 00935/08 Soudní exekutor JUDr. Zdeněk Zítka, Exekutorský úřad Plzeň - město, se sídlem Palackého nám. 28, 301 00 Plzeň, pověřený provedením exekuce na základě usnesení o nařízení

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu Název veřejné zakázky: Servis a opravy automobilů zn. FORD 2015-2018 Identifikace zadavatele: Zadavatel: Řízení letového provozu České

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti GKR HOLDING a.s., IČ: 250 44 192 sídlem Politických vězňů 912/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

Pozvánka na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti GKR HOLDING a.s., IČ: 250 44 192 sídlem Politických vězňů 912/10, Nové Město, 110 00 Praha 1 Pozvánka na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti GKR HOLDING a.s., IČ: 250 44 192 sídlem Politických vězňů 912/10, Nové Město, 110 00 Praha 1 společnost zapsaná v OR MS v Praze, oddíl B, vložka 9196

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s.

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s. KUPNÍ SMLOUVA (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ). Smluvní strany Regionální poradenské a vzdělávací

Více

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE - SLUŽEBNOSTI

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE - SLUŽEBNOSTI STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA MMOPP00GGOVZ SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE - SLUŽEBNOSTI Zakázka: Rekonstrukce mostu ul. Slavkovská SMPOZ27/947/15 Uzavřená v souladu se zákonem č. 89/2012

Více

mandátní smlouvu o správě nemovitosti

mandátní smlouvu o správě nemovitosti Bytové družstvo se sídlem.. zapsané v Obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl., vložka.. zastoupené předsedou představenstva a členem představenstva. IČ:. na straně jedné (dále jen "BD") a společnost

Více

Smlouva o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině č../ 2015

Smlouva o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině č../ 2015 Smlouva o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině č../ 2015 Poskytovatel: SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA, p. o. zastoupené Bc. Janou Žouželkovou, ředitelkou organizace Kabelíkova 14a, 750 02 Přerov

Více

Projekt fúze - sloučení akciové společnosti s evropskou společností. ProSpanek a.s.

Projekt fúze - sloučení akciové společnosti s evropskou společností. ProSpanek a.s. Projekt fúze - sloučení akciové společnosti s evropskou společností ProSpanek a.s. IČ: 24661554 se sídlem Praha 2 - Vinohrady, Kunětická 2534/2, PSČ 12000 společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. č. 6/2013

Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. č. 6/2013 Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím č. 6/2013 Realizace zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany Příloha č. 7 Návrh smlouvy na zajištění jazykových a jazykově-metodických kurzů v zahraničí pro zvýšení kvalifikace pedagogů a zvýšení kvality výuky na 1. Základní škole Holešov Objednatel: Název: 1. Základní

Více

VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA č. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PŘEVODU ZEMĚDĚLSKÝCH A LESNÍCH POZEMKŮ Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON

Více

Změna adresy pro korespondenci (adresu pro korespondenci vyplňujte pouze v případě, že se liší od adresy trvalého bydliště)

Změna adresy pro korespondenci (adresu pro korespondenci vyplňujte pouze v případě, že se liší od adresy trvalého bydliště) DODATEK KE SMLOUVĚ O PENZIJNÍM PŘIPOJIŠTĚNÍ V TRANSFORMOVANÉM FONDU STABILITA ČSOB PENZIJNÍ SPOLEČNOSTI, A. S., ČLENA SKUPINY ČSOB se sídlem Radlická 333/150, Praha 5, 150 57, IČO 61859265, zapsaná v obchodním

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA O KONÁNÍ VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA O KONÁNÍ VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ MEGAPOL s.r.o. Opava, Olomoucká 386/26, PSČ 746 01, IČ 26793580 zapsaná u KS v Ostravě v oddíle C, vložce 27269 společnost zaměřená na realitní činnost a provádění veřejných dražeb Na základě 20 zákona

Více

Číslo vydání/ aktualizace: 7/1

Číslo vydání/ aktualizace: 7/1 PODMÍNKY dotace v rámci prioritní osy 5. Prostředí pro podnikání a inovace, oblasti podpory 5.3 Infrastruktura pro podnikání, programu NEMOVITOSTI Číslo projektu Částka dotace Název projektu Místo realizace

Více

OBEC BOHUSLAVICE IČ: 00302384, DIČ: CZ00302384 OKRES ŠUMPERK PSČ 789 72 583 444 334, 606 055 089

OBEC BOHUSLAVICE IČ: 00302384, DIČ: CZ00302384 OKRES ŠUMPERK PSČ 789 72 583 444 334, 606 055 089 OBEC BOHUSLAVICE IČ: 00302384, DIČ: CZ00302384 OKRES ŠUMPERK PSČ 789 72 583 444 334, 606 055 089 Směrnice č. 2/2014 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu Obce Bohuslavice subjektům, které nejsou založeny

Více

NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ

NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ Soud: Krajský soud v Brně Sp. zn.: i 01 Společný návrh manželů na povolení oddlužení X Ano Ne DLUŽNÍK 02 Typ: Fyzická Státní příslušnost: ii Osobní údaje Trvalé bydliště Příjmení:

Více

Město Příbram. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008

Město Příbram. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008 Město Příbram OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008 o tvorbě a použití účelových prostředků Fondu oprav a modernizace bytového fondu na území města Příbram Zastupitelstvo města Příbram

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti Moravská zemědělská, akciová společnost

Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti Moravská zemědělská, akciová společnost Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti Moravská zemědělská, akciová společnost Představenstvo společnosti Moravské zemědělské, akciové společnosti, se sídlem Prosenice č.p. 268, PSČ 751

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

Čj. V...dne... 1: Poplatník : Jméno, příjmení, místo trvalého pobytu, obecný identifikátor

Čj. V...dne... 1: Poplatník : Jméno, příjmení, místo trvalého pobytu, obecný identifikátor Obecní (městský) úřad odbor... (popř. bez označení) Vyřizuje :...,č. dveří... Telefon :... linka Čj. V...dne... HROMADNÝ PŘEDPISNÝ SEZNAM na místní poplatek... za rok 20.. Shora uvedený správce místních

Více

PRO SLUŽBU EUROGIRO VŠEOBECNĚ

PRO SLUŽBU EUROGIRO VŠEOBECNĚ PODMÍNKY PRO SLUŽBU EUROGIRO Československá obchodní banka, a. s. Poštovní spořitelna VŠEOBECNĚ 1. Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5; IČ:00001350, zapsaná v obchodním

Více

Usnesení. bytem Husova 165/5, Brno-střed - Staré Brno, PSČ: 602 00, dat. nar.: 21.01.1965

Usnesení. bytem Husova 165/5, Brno-střed - Staré Brno, PSČ: 602 00, dat. nar.: 21.01.1965 EXEKUTORSKÝ ÚŘAD BRNO VENKOV, Veveří 125, 616 45 BRNO JUDr. Petr Kocián, soudní exekutor tel. +420 544 508 311, fax. +420 544 508 312, e-mail: info@exekutorbrno.cz, www.exekutorbrno.cz úřední hodiny: Po,

Více

Usnesení. d r a ž e b n í v y h l á š k u pro e l e k t r o n i c k o u d r a ž b u.

Usnesení. d r a ž e b n í v y h l á š k u pro e l e k t r o n i c k o u d r a ž b u. Usnesení číslo jednací 017 EX 2299/14-51 Soudní exekutor Mgr. Martina Douchová, Exekutorský úřad Tábor, pověřený k vedení exekuce na základě pověření vydaném Okresním soudem v Prachaticích ze dne 28.11.2014

Více

VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA č. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PŘEVODU ZEMĚDĚLSKÝCH A LESNÍCH POZEMKŮ Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA MALÉHO ROZSAHU O ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS A OPRAVY SLUŽEBNÍCH MOTOROVÝCH VOZIDEL (návrh)

RÁMCOVÁ SMLOUVA MALÉHO ROZSAHU O ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS A OPRAVY SLUŽEBNÍCH MOTOROVÝCH VOZIDEL (návrh) RÁMCOVÁ SMLOUVA MALÉHO ROZSAHU O ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS A OPRAVY SLUŽEBNÍCH MOTOROVÝCH VOZIDEL (návrh) č. SOD objednatele: č. SOD zhotovitele: uzavřená dle ust. 11 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Usnesení o nařízení dražebního roku (dražební vyhláška) elektronická dražba

Usnesení o nařízení dražebního roku (dražební vyhláška) elektronická dražba EXEKUTORSKÝ ÚŘAD JESENÍK, Mgr. Alan Havlice, soudní exekutor Otakara Březiny 229/5, 790 01 Jeseník; tel: 584 411 112, 581 112 200; fax: 584 450 309; IČ: 03372537 DIČ: CZ6608111400; e-mail: info@exekutor-jesenik.cz,

Více

usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška)

usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška) Exekutorský úřad Chomutov Mgr. Jan Peroutka,soudní exekutor Revoluční 48, 430 01 Chomutov, IČ: 66225108, DIČ: CZ6805280988 Tel/Fax: 474 335 579, e-mail: info@exekucecv.cz, mobil : 774 760 744, DS: n7tg8u3

Více

Usnesení o nařízení dražebního roku (dražební vyhláška) elektronická dražba

Usnesení o nařízení dražebního roku (dražební vyhláška) elektronická dražba EXEKUTORSKÝ ÚŘAD JESENÍK, Mgr. Alan Havlice, soudní exekutor Otakara Březiny 229/5, 790 01 Jeseník; tel: 584 411 112, 581 112 200; fax: 584 450 309; IČ: 03372537 DIČ: CZ6608111400; e-mail: info@exekutor-jesenik.cz,

Více

U S N E S E N Í. proti. David Berky, bytem Sídliště čp.581, Cvikov II 471 54, nar. 19.3.1974, DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU PRO ELEKTRONICKOU DRAŽBU

U S N E S E N Í. proti. David Berky, bytem Sídliště čp.581, Cvikov II 471 54, nar. 19.3.1974, DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU PRO ELEKTRONICKOU DRAŽBU U S N E S E N Í Č.j. 108 EX 04262/08 číslo návrhu 716/08 Soudní exekutor JUDr. Zdeněk Zítka, Exekutorský úřad Plzeň - město, se sídlem Palackého nám. 28, 301 00 Plzeň, pověřený provedením exekuce na základě

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU PRO ELEKTRONICKOU DRAŽBU

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU PRO ELEKTRONICKOU DRAŽBU Č.j. 094 EX 08393/09 číslo návrhu 9100061328 U S N E S E N Í Soudní exekutor Mgr. Martin Tunkl, Exekutorský úřad Plzeň - město, se sídlem Palackého nám. 28, 301 00 Plzeň, pověřený provedením exekuce na

Více

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE Krajský úřad Číslo smlouvy u poskytovatele: Číslo smlouvy u příjemce: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE uzavřená v souladu s ust. 159 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších

Více

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smluvní strany: Objednatel: Město Vyškov Se sídlem: Masarykovo náměstí 108/1, 682 01

Více

vydává tuto SMĚRNICI č. 9/2014 o poplatcích I. Předmět úpravy

vydává tuto SMĚRNICI č. 9/2014 o poplatcích I. Předmět úpravy Metropolitní univerzita Praha, o. p. s. se sídlem Praha 3, Prokopova 16/100, PSČ 130 00 kontaktní adresa Praha 10, Dubečská 900/10, PSČ 100 31 IČ 264 82 789 zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností

Více

FASTENERS. Všeobecné obchodní podmínky

FASTENERS. Všeobecné obchodní podmínky FASTENERS Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) vydala obchodní společnost FASTENERS CZ, a.s. se sídlem na Florenci 1685/9, Praha 1, PSČ

Více

Čl. II Práva a povinnosti smluvních stran

Čl. II Práva a povinnosti smluvních stran Smlouva č. 15/011-0 Smlouva o poskytování poradenských služeb uzavřená na základě 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) Česká republika Úřad vlády České republiky

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Seco Tools CZ, s.r.o. Brno, Londýnské nám. 856/2, PSČ 639 00 IČ 607 22 631 Všeobecné obchodní podmínky I. Obecná ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen jako VOP ) se vztahují na veškeré

Více

Příloha č. 1 k Podmínkám výběrového řízení České Budějovice 6, č.p. 1481 Navrhované znění Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcných břemen Kupní smlouva a Smlouva o zřízení věcných břemen mezi smluvními

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

USNESENÍ. t a k t o :

USNESENÍ. t a k t o : č.j.: -A-11 USNESENÍ Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Jitkou Drobnou v insolvenční věci dlužníka : Martin KŘEMENÁK, narozen 25.09.1973, bytem a místem podnikání Kosova Hora 200, 262 91 Kosova

Více

Podmínky. výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek

Podmínky. výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek Podmínky. výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek IČ:.. Spisová značka:.. Sídlo:.. Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s, č. ú.: (dále jen Poskytovatel ) vyhlašuje na základě

Více

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku služeb zajišťujících bilanční diagnostiku

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku služeb zajišťujících bilanční diagnostiku Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku služeb zajišťujících bilanční diagnostiku Obecné zadání: Střední škola technická, Most Velebudice, Dělnická 21, příspěvková organizace vypisuje výběrové

Více

S T A N O V Y. I. Základní ustanovení

S T A N O V Y. I. Základní ustanovení S T A N O V Y tělovýchovné jednoty TJ Slavoj Český Brod, o.s. I. Základní ustanovení 1. TJ Slavoj Český Brod, o.s. (dále jen TJ) je dobrovolným sdružením fyzických a právnických osob organizovaných v organizačních

Více