jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem"

Transkript

1 jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem dne: bod programu: věc: Fotbalový klub Ústí nad Labem a.s. poskytnutí půjčky důvod předložení: Stabilizace klubu zpracoval: Martin Hausenblas, MBA náměstek primátora za formální a věcnou správnost odpovídá: Martin Hausenblas, MBA náměstek primátora projednáno: Rada města Ústí nad Labem dne na vědomí: předkládá: Martin Hausenblas, MBA náměstek primátora

2 Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města po projednání A) s ch valuje 1. poskytnutí půjčky ve výši 3 miliony Kč se lhůtou splatnosti do společnosti Fotbalový klub Ústí nad Labem, a.s., IČ: za podmínky: a) použití půjčky pro stabilizaci finanční situace společnosti a následného započtení oproti závazku plynoucímu z navýšení základního kapitálu společnosti, nebo příplatku mimo základní kapitál. b) uzavření dohody mezi městem a Fotbalovým klubem Ústí nad Labem, a.s., zamezující klubu obchodování s hráči na mezinárodní úrovni a účasti v mezinárodních fotbalových soutěžích.

3 Důvodová zpráva: Důvodem předložení materiálu je potřeba navýšení peněžních prostředků ve Fotbalovém klubu. Předseda představenstva Jan Linhart svolal dne mimořádnou valnou hromadu společnosti Fotbalový klub Ústí nad Labem, a.s.( dále jen FK), kde seznámil akcionáře s dopisem auditora, ve kterém auditor ing. Jiří Hora, MBA. konstatuje, že FK má záporný vlastní kapitál a více dlužníků po splatnosti. Současně ve svém dopise auditor vyzval představenstvo společnosti, aby přijalo opatření za účelem odvrácení insolvenčního řízení. Dopis Auditora tvoří přílohu č. 1. Zápis důvodové zprávy. Valná hromada zastoupená panem Milanem Krejčím (Město ústí nad Labem podíl 78,22%) a Ing. Petrem Hynkem (FK Teplice, a.s. podíl 21,88%) přijala usnesení, kde VH bere na vědomí situaci společnosti a provede kroky k finanční stabilizaci. Zápis z VH ze dne tvoří přílohu č. 4 důvodové zprávy. Na základě přijatého usnesení bylo zadáno vedením města vypracování právní analýzy, která mapuje problematiku veřejné podpory při financování profesionálního fotbalového klubu, u společnosti Kruták a Partners. Tato analýza tvoří přílohu číslo 3. důvodové zprávy. Současně byl zpracován Znalecký posudek č.p43020/15 za účelem stanovení hodnoty akcií představující 21,78% podíl na základním kapitálu FK. Znalecký posudek tvoří přílohu č. 2 důvodové zprávy. Dále bylo provedeno místní šetření a prohlídka sportovního areálu, jednání ohledně možností úspor provozních nákladů areálu a konzultace se zástupci sportovních klubů. Výsledkem jsou následující zjištění a také návrh postupu stabilizace FK: FK se nachází situaci, kdy má záporný vlastní kapitál a bezprostředně mu hrozí platební neschopnost. Dle znaleckého posudku je zřejmé, že přes záporný vlastní kapitál je hodnota jmění FK oceněna znaleckým posudkem ve výši tis. Kč. Pokud by akcionáři připustili vstup FK do likvidace, došlo by k rozpadu sportovního klubu s dlouholetou tradicí, rozpadu hráčského kádru a ke škodě nejen finanční, ale i společenské, jelikož FK plní ve městě důležitou společenskou roli v oblasti volnočasového vyžití a taktéž v oblasti rozvoje dětí a mládeže. Dopustit zánik FK bez vyčerpání všech možností jeho stabilizace by odporovalo péči řádného hospodáře. Nejvhodnějším nástrojem pro rychlou stabilizaci FK je navýšení základního kapitálu, případně příplatek mimo základní kapitál. Minoritní akcionář FK není pro společnost nadále přínosem, jelikož důvody jeho podílnictví již pominuly. Minoritní akcionář je ochoten prodat svůj podíl a současně není ochoten se podílet na případné transakci navýšení kapitálových fondů FK. Získáním 100% podílu ve společnosti také zvýšíme pružnost řízení společnosti a svolávání VH.

4 Navýšení základního kapitálu, nebo příplatek mimo základní kapitál efektivně řeší aktuální nepříznivou finanční situaci klubu, ovšem nemůže být zdrojem dlouhodobé stability a prosperity. Tím je spíše nalezení a nastavení vhodného dlouhodobého vícezdrojového modelu financování FK. Finanční podporu FK městem je třeba nastavit tak, aby byla maximálně omezena rizika naplnění podstaty veřejné podpory. V minulosti na tato rizika nebyl brán dostatečný zřetel a proto FK již přečerpal limit podpory de minimis. Bez ošetření rizik spojených s veřejnou podporou je město vystaveno riziku postihu ze strany ÚOHS a FK riziku povinnosti navrácení veřejné podpory, což by v jeho aktuální finanční situaci byl faktor přímo ohrožující jeho existenci. K naplnění znaků veřejné podpory, která je obecně zakázána je třeba kumulativně naplnit tyto 4 podmínky. 1) Podpora je poskytnuta státem nebo z veřejných prostředků (toto kritérium je naplněno a nelze z podstaty věci zhojit) 2) Podpora zvýhodňuje určité podniky, nebo určitá odvětví podnikání a je selektivní (toto kritérium je naplněno a nelze z podstaty věci zhojit) 3) Je ovlivněn obchod mezi členskými státy EU ( Stanovisko UOHS Informační list č.4/2005 (příloha č.5 důvodové zprávy) uvádí Zájmový a výkonnostní sport není z hlediska veřejné podpory sledován. Ne každá podpora pro profesionální klub však musí zákonitě splňovat všechna kritéria veřejné podpory, zejména kritérium dotčení obchodu mezi členskými státy. U významných evropských klubů je naplnění tohoto znaku vysoce pravděpodobné, což dokazuje i šetření EK v případě daňového zvýhodnění pro profesionální sportovní kluby v Itálii. Pokud jde o české kluby v první lize a extralize, které lze považovat za profesionální, je jejich význam z evropského pohledu mnohem více diskutabilní.) Ze stanoviska Kruták a Partners je zřejmé, že rizika postihu města plynoucí z naplnění ovlivnění obchodu mezi členskými státy EU lze významně omezit tím, že většina vložených prostředků bude směrována na rozvoj mládežnického fotbalu a financování mužstva A bude zajištěno pokud možno sponzorsky. Riziko ohrožení obchodu mezi členskými státy EU lze nadále snížit závazkem klubu neúčastnit se nákupu a prodeje hráčů na mezinárodní úrovni a ani se účastnit mezinárodních fotbalových soutěží. 4) Je narušena, nebo hrozí narušení soutěže (pokud jsou předchozí kritéria naplněna, je toto kritérium obvykle presumováno). Shrnutí: Zcela bezproblémově lze financovat profesionální sport do limitu de minimis. Nad rámec této podpory lze za použití blokové výjimky na investiční rozvoj, údržbu a provoz sportovišť (podmínkou je například alespoň 20% roční využití kapacity sportoviště jinými subjekty, než uživatelem v oblasti profesionálního sportu). Kritéria blokové výjimky lze v našich podmínkách za přijetí opatření splnit. Dále lze zcela bezproblémové podpořit zájmový a výkonnostní sport včetně podpory sportu mládeže.

5 U profesionálního sportu nelze riziko veřejné podpory zcela eliminovat, jelikož záleží na individuálním posouzení Evropské komise každého individuálního případu a podle stanoviska ÚHOSu nelze ovlivnění obchodu mezi členskými státy bezpodmínečně vyloučit. Současně však lze přijetím opatření riziko veřejné podpory zásadně snížit. Hlavními opatřeními snižujícími rizika veřejné podpory jsou: -Zpracování podnikatelského plánu respektujícího principy soukromého investora -Většina vkládaných prostředků v případě poskytovaných dotací bude směrována na rozvoj mládežnického, zájmového a výkonnostního sportu. -FK se zaváže podmínkou neúčastnit se nákupu a prodeje hráčů na mezinárodní úrovni a ani se účastnit mezinárodních fotbalových soutěží. Jejich kumulativní kombinací lze riziku porušení pravidla zákazu veřejné podpory účinně předejít. Efektivita vložených prostředků na podporu sportu městem: Způsob hospodaření s městským majetkem a efektivita nákladů vynaložených na jeho provoz a údržbu je dle zjištění místním šetřením velmi neutěšená. Nastavená forma hospodaření a správy sportovišť je zvolena krajně nevhodně, zamezuje řádnému hospodaření s majetkem města a generuje neefektivity v oblasti provozních nákladů. Příčiny shledáváme v nevhodné právní formě, fragmentaci majetku, malé participaci sportovních klubů na hospodaření s majetkem, nevhodných projektových návrzích, které nerespektují specifické potřeby sportovních klubů a také z důvodu nedokončených investic podvazujících užitnou hodnotu jinak finančně velkoryse dimenzované sportovní infrastruktury. Ač je tento aspekt mimo rámec důvodové správy k poskytnutí půjčky FK, je třeba konstatovat, že neefektivity v nakládání s prostředky v provozu sportovišť podvazují možnosti města finančně podporovat sport a tím dochází ke zhoršení podmínek pro rozvoj sportu na území města. Vedení města proto jako součást řešení navrhne změnu péče a zajištění provozu sportovní infrastruktury tak, aby byly tyto neefektivity co nejvíce omezeny. Uvolněné prostředky navrhneme RM investovat do rozvoje činnosti sportovních klubů. Scénář stabilizace FK a harmonogram: - neprodleně (ZM): stabilizovat aktuální finanční situaci formou půjčky 3 mil Kč. - neprodleně (Milan Krejčí, Martin Mata): jednat s minoritním akcionářem za účelem odkoupení jeho minoritního akciového podílu ( v případě dosažení dohody schválit odkoupení podílu na ZM v 09/2015) - do 09/2015 (Martin Hausenblas): zpracovat business plán na dva roky stabilizující hospodaření FK a nalezení dlouhodobého strategického partnera či partnerů - do 09/2015 (Martin Hausenblas): provedení navýšení základního kapitálu, případně příplatku mimo základní kapitál se započtením již poskytnuté půjčky. (2015) - do 09/2015 ( Martin Hausenblas): posílení role města v představenstvu a dozorčí radě FK

6 - 09/2015 (ZM): podle finančních možností města vyhovět žádosti na dotaci na provoz FK pro rok 2015, kde převaha prostředků bude účelově vázána na rozvoj mládežnického fotbalu, zájmového a výkonnostního sportu (Martin Hausenblas, Martin Mata): přistoupení k optimalizaci nákladů města spojených s provozem a správou sportovní infrastruktury a vygenerované úspory věnovat posílení finanční podpory sportu na území města. Přílohy: 1. Dopis auditora FK 2. Znalecký posudek ocenění podílu 21,78 % minoritního akcionáře 3. Stanovisko Kruták a Partners k problematice veřejné podpory při financování profesionálního fotbalového klubu 4. Zápis Valné hromady FK 5. Informační list č.4/2005 UOHS 6. Usnesení RM č. 475/15 ze dne