Opatření k omezení střetu zájmů Patria Finance, a.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Opatření k omezení střetu zájmů Patria Finance, a.s."

Transkript

1 Opatření k omezení střetu zájmů Patria Finance, a.s. 1. Rozsah a definice Patria, člen skupiny KBC, poskytuje hlavní i doplňkové investiční služby ve vztahu k různým finančním nástrojům. Pro zjišťování a řízení střetů zájmů mezi společností Patria včetně jejích vedoucích osob, vázaných zástupců a zaměstnanců nebo vedoucích osob, vázaných zástupců a zaměstnanců členů skupiny KBC, a jejích zákazníků nebo jejích zákazníků navzájem, které vznikají v průběhu poskytování investičních služeb, Patria zavedla a v praxi uplatňuje účinná organizační a administrativní opatření s cílem zabránit tomu, aby střet zájmů negativně ovlivňoval zájmy jejích klientů. Jelikož společnost Patria rovněž rozšiřuje analýzy investičních příležitostí, Patria zavedla a uplatňuje vhodná opatření týkající se střetu zájmů v této specifické oblasti. Jako člen skupiny KBC přijala společnost Patria zásady a přístup skupiny KBC k identifikaci a řízení střetu zájmů. Společnost Patria zavedla navíc specifická opatření přiměřená velikosti, organizační struktuře, charakteru, rozsahu a složitosti podnikání společnosti a povaze a míře rizika poškození zájmů zákazníka. Opatření k omezení střetu zájmů jsou upravena i v jiných vnitřních předpisech Patrie jako např. v Pravidlech obchodování zaměstnanců na vlastní účet, Pravidlech jednání ve vztahu k zákazníkům nebo Standardu pro přijímání darů, pozorností a odměn zaměstnanci skupiny KBC. Není-li v opatřeních definováno jinak, mají následující slova a výrazy následující význam: Doplňkové služby Úschova a správa finančních nástrojů, poskytování úvěru nebo půjčky zákazníkovi za účelem umožnění obchodu s finančním nástrojem, na němž se poskytovatel úvěru nebo půjčky podílí, provádění devizových operací souvisejících s poskytováním investičních služeb, služby související s upisováním nebo umisťováním emisí investičních nástrojů, činnost obdobná investiční službě, která se týká majetkové hodnoty, z níž je odvozena hodnota derivátu a která souvisí s poskytováním investičních služeb. Finanční analytik Příslušná osoba, která se podílí na tvorbě analýzy investičních příležitostí. Finanční nástroj Investiční cenné papíry (např. akcie nebo dluhopisy), nástroje peněžního trhu, cenné papíry kolektivního investování, opce, futures, swapy, forwardy a jiné deriváty. Hlavní služby Přijímání a předávání pokynů týkajících se jednoho nebo více finančních nástrojů,

2 provádění pokynů týkajících se finančních nástrojů na účet zákazníků, obchodování s finančními nástroji na vlastní účet, investiční poradenství, upisování nebo umisťování emisí finančních nástrojů se závazkem jejich upsání, upisování nebo umisťování emisí finančních nástrojů emisí investičních nástrojů bez závazku jejich upsání. Patria Společnost Patria Finance, a.s. Pobídky Odměna, provize nebo nepeněžitá náhrada zaplacená nebo poskytnutá třetí straně (třetí stranou) nebo osobě (osobou) jednající za třetí stranu v souvislosti s poskytnutím hlavní nebo doplňkové služby, s výjimkou náležitých odměn, které umožňují nebo jsou nutné pro poskytnutí investiční nebo doplňkové služby (např. poplatky za úschovu, poplatky za vypořádání, povinné odvody nebo zákonné poplatky). Relevantní osoba Vedoucí osoba Patrie, vázaný zástupce Patrie, zaměstnanec Patrie, který se podílí na poskytování hlavních investičních služeb, zaměstnanec vázaného zástupce Patrie, který se podílí na poskytování hlavních investičních služeb, zaměstnanec investičního zprostředkovatele Patrie a vázaného zástupce takového investičního zprostředkovatele, který se podílí na poskytování hlavních investičních služeb, fyzická osoba, která se přímo podílí na činnostech, jejichž výkonem obchodník s cennými papíry pověřil třetí osobu v souvislosti s poskytováním investičních služeb (outsourcing). Skupina KBC Skupina KBC Group NV a její dceřiné společnosti. Související finanční nástroj Finanční nástroj, jehož cena je úzce ovlivňována cenovými pohyby jiného finančního nástroje včetně nástroje odvozeného od takového jiného finančního nástroje. 2. Úvodní ustanovení 2.1. Tato opatření platí výhradně pro investiční služby poskytované společností Patria Tato opatření jsou k dispozici na požádání v sídle společnosti Patria nebo na webových stránkách firmy [http://www.patria-direct.cz]. Patria si vyhrazuje právo kdykoli tato opatření pozměnit či doplnit.

3 2.3. Tato opatření jsou připravena v souladu s právním řádem České republiky včetně právních předpisů EU, zejména se směrnicí č. 2004/39/ES o trzích finančních nástrojů ( MiFID ). 3. Identifikace možných střetů 3.1. Patria identifikovala možné střety zájmů představující závažné nebezpečí poškození zájmů jednoho nebo více klientů Za účelem identifikace typů střetů zájmů Patria posuzuje, zda Patria nebo relevantní osoba nebo jiný člen skupiny KBC: pravděpodobně získá finanční prospěch nebo se vyhne finanční ztrátě na úkor zákazníka, má zájem na výsledku investičních služeb poskytovaných zákazníkovi, který je odlišný od zájmu zákazníka na takovém výsledku, má finanční nebo jinou motivaci k upřednostnění zájmu jiného zákazníka nebo skupiny zákazníků před zájmem zákazníka, podniká ve stejném oboru jako zákazník (např. je-li zákazník konkurentem společnosti Patria nebo skupiny KBC), v souvislosti s poskytnutím investiční služby zákazníkovi od jiné osoby přijme nebo jiné osobě nabídne pobídku, která se liší od standardní provize nebo odměny za takovou službu Specifické příklady střetu zájmů a přijatá opatření jsou uvedeny v Příloze Postupy a opatření na omezení střetů 4.1. Zaměstnanci Patrie a ostatní relevantní osoby vykonávají výhradně takovou činnost, ke které je Patria pověří. Přitom jsou povinni respektovat rozsah investičních služeb poskytovaných Patrií na základě povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry uděleného dozorovým úřadem nad kapitálovým trhem. 4.2 Za účelem řízení potenciálních střetů zájmů zavedla společnost Patria různé postupy a opatření včetně těch uvedených níže, které jsou pro ni vhodné i nezbytné, s cílem zajistit, aby relevantní osoby zapojené do různých obchodních činností, ze kterých plyne střet zájmů, vykonávaly tyto činnosti s takovou mírou nezávislosti, která je přiměřená velikosti a činnostem Patrie a skupiny KBC a povaze a míře rizika poškození zájmů zákazníka. Patria implementovala tzv. čínskou zeď (tj. fyzické i elektronické bariéry) a postupy překonání této zdi velice přísně reguluje, aby se zabránilo výměně informací mezi relevantními osobami, zabývajícími se činnostmi potenciálně

4 vedoucími ke střetu zájmů. Tato čínská zeď zajišťuje např. fyzické oddělení pracovišť zaměstnanců pověřených obchodováním a vypořádáním obchodů; Patria dodržuje přísný zákaz upřednostňování obchodování na vlastní účet za stejných nebo lepších podmínek, než má zákazník; I když odměny zaměstnanců společnosti Patria mohou být částečně závislé na celkové ziskovosti společnosti, neexistuje přímá návaznost mezi odměnou osob, které se zabývají jednou činností a odměnou osob, které se zabývají činností jinou, nebo mezi příjmy, které tyto osoby vygenerovaly, pokud by mohlo dojít ke střetu zájmů ve vztahu k těmto činnostem; Společnost Patria zavedla nezávislou kontrolu a linie hlášení pro relevantní osoby, které se zabývají činnostmi obsahujícími možné nebezpečí střetu zájmu; Patria zavedla princip čtyř očí, tzn. zásadu, že určitý typ služeb nebo transakcí musí provádět minimálně dvě osoby; Společnost Patria zavedla opatření s cílem zabránit či patřičně kontrolovat souběžné nebo postupné zapojení relevantních osob při poskytování hlavních nebo doplňkových služeb či vykonávání činností, pokud by toto zapojení mohlo negativně ovlivnit řízení střetu zájmů (např. zaměstnanci pověření obchodováním nesmějí současně zajišťovat vypořádání obchodů nebo zaměstnanci pověření vedením evidence smluv uzavřených se zákazníky, jejich dodatků a plných mocí nesmějí současně uzavírat obchody); Zaměstnanci Patrie jsou dále, v souladu s pracovním předpisem o kontrolních a bezpečnostních opatřeních pro zpracování a evidenci dat, povinni dodržovat systém přístupových práv zavedených v souvislosti se zamezením střetu zájmů Zaměstnanci pověření výkonem compliance nesmějí současně vykonávat činnost bezprostředně související s poskytováním investičních služeb nebo být členy představenstva Patrie. Zaměstnanci pověření výkonem interního auditu nesmějí současně vykonávat činnost bezprostředně související s poskytováním investičních služeb Patrií, vykonávat činnost compliance, nebo být členem představenstva Patrie V případě mimořádných okolností, za kterých se střetu zájmu nelze vyhnout, je Patria povinna zákazníkovi jasně sdělit obecný charakter a/nebo zdroje střetu zájmů, a to před provedením obchodu na jeho účet. 5. Pobídky a dary 5.1. Společnost Patria zavedla opatření pro vyhodnocení přijatelnosti pobídek. Aby byly pobídky akceptovatelné, musí splňovat následující dvě podmínky: Poskytnutí či přijetí pobídky nesmí být v rozporu s povinností společnosti Patria jednat v nejlepším zájmu svých zákazníků. Za žádných okolností nesmí společnost Patria poskytnout či přijmout pobídku, která by potenciálně mohla ohrozit zájmy jejích zákazníků;

5 Musí se prokázat hodnota a relevantnost pobídky pro zákazníka. Z toho důvodu musí společnost Patria pro každou jednotlivou pobídku prokázat, že cílem pobídky je zlepšit kvalitu služeb poskytovaných zákazníkovi Pokud pobídka nesplňuje výše uvedené podmínky, podléhá zákazu a nelze ji přijmout. Pokud společnost Patria nabízí či přijímá pobídky (které splňují výše uvedené podmínky), musí o těchto pobídkách zákazníka také informovat. Patria např. poskytuje ČSOB poplatek za činnosti spojené s uzavřením komisionářské smlouvy nebo rámcové smlouvy. Tento poplatek je zpravidla stanoven jako procentní část z odměny za investiční služby poskytované Patrií klientovi, jenž uzavřel komisionářskou smlouvu nebo rámcovou smlouvu na pobočkách ČSOB. Tato platba umožňuje využívat celou distribuční síť ČSOB k široké nabídce produktů Patrie a poskytovat klientům nejen otevření účtu u Patrie, ale též náležité informace. Patria přijímá v souvislosti s distribucí fondů NN Investment Partners, Credit Suisse, Franklin Templeton Investments, Aberdeen International Fund Managers Limited a FIL (Luxembourg) S.A. procentní část z odměny správce, která je závislá na typu realizovaného instrumentu. Výše pobídky se pohybuje v rozmezí do 1% realizovaného obchodu. Za distribuci fondů společnosti KBC Asset Management a ČSOB Asset Management přijímá Patria pobídku v rozpětí 40% až 60% z management fee, a stanovuje se individuálně pro konkrétní fond. Patria přijímá od společnosti Forex Capital Markets Limited odměnu, která je stanovena jako procentní část z objemu obchodování zákazníků s produkty Patria Forex prostřednictvím aplikace Výše odměny je závislá na typu obchodovaného nástroje, zobchodovaném množství daného nástroje, na velikosti spreadu a ocenění jednoho pipu (definice spread a pip zde: https://www.patria-forex.cz/vzdelavani/faq). Výše pobídky se pohybuje od 0.25 pipu do 12 pipů za jeden lot zobchodovaného nástroje. Podrobnější informace Patria poskytne na požádání Dary přijaté osobně zaměstnancem společnosti Patrie nespadají pod definici pobídek. Pravidla pro přijímání darů zaměstnanci společnosti Patria jsou upraveny ve Standardu pro přijímání darů, pozorností a odměn. 6. Evidence a pravidelné přehodnocení 6.1. Společnost Patria vede evidenci o poskytovaných hlavních a doplňkových službách, v souvislosti se kterými vznikl anebo mohl vzniknout střet zájmů, který s sebou nese značné riziko poškození zájmů zákazníků. Z této evidence je zřejmé, k jakému střetu zájmů mohlo dojít či došlo a jak byla situace řešena Společnost Patria bude pravidelně zvažovat, zda není třeba tato opatření pro omezení střetu zájmů revidovat či pozměnit tak, aby byly účinně plněny jejich cíle.

6 PŘÍLOHA Č. 1 Téma/praxe střetu zájmů Potenciální riziko Opatření Odměňování/odměny Vhodnost Vedoucí pracovníci se soustředí na příjmy pro svoje vlastní oddělení na úkor klienta či jiných oddělení v rámci firmy Pracovníci jsou motivováni nabízet k prodeji / prodávat finanční nástroje, které nemusí být vhodné pro jejich klienty Firma prodá složitě strukturovaný derivát klientům, aniž by vysvětlila rizika, nebo aniž by získala informace o znalostech, zkušenostech a investičních cílech klientů Firma doporučí, aby zákazník často nakupoval/prodával rizikovější cenné papíry (i když to není v jeho nejlepším zájmu), protože takovéto transakce s finančními nástroji generují vyšší provize Investiční poradce má zájem na tom, aby přesvědčil klienta investovat do produktu, který je nevhodný z hlediska investičních cílů klienta Politika odměňování Politika odměňování Vhodnost Přepisy pro pobídky. Zákaz čeření (churning) Test vhodnosti

7 Sdružování/alokace pokynů Provádění pokynů Skupina ALCO Sdružování/alokace pokyn ů zvýhodňuje jednoho zákazníka před jiným Firma sdružuje pokyny nevýhodně pro zákazníka Firma alokuje obchod sama sobě nebo členovi své skupiny dříve než klientům Provádění pokynů zákazníka v jiném pořadí než jej obdržel (jednomu preferenčnímu zákazníkovi se umožní, aby obchodoval jako první) Při provádění pokynů firma upřednostňuje spřízněné osoby před zákazníkem Firma nebyla schopná identifikovat/opravit obchodní chyby a neuhradí zákazníkovi příslušnou náhradu Zneužití důvěrných informací týkajících se úvěrů poskytnutých klientům pro účely učinění vlastních investičních rozhodnutí, politika odměňování, politika odměňování Exekuce Čínské zdi,