Základní škola Loket, okres Sokolov

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Loket, okres Sokolov"

Transkript

1 Základní škola Loket, okres Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011 / 2012 Zpracovala: Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady: Josef Novotný Loket, Stránka 1

2 Identifikace subjektu: CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název: Základní škola Loket, okres Sídlo: T.G. Masaryka 128, Loket IČ: IZO: Statutární orgán: Mgr. Gerta Míková, ředitelka školy Zástupkyně statutárního orgán: Mgr. Iveta Hamplová, zástupkyně ředitelky školy Adresa pro dálkový přístup: elektronické adresy: Zřizovatel školy: Město Loket, T.G. Masaryka 1, Loket Školská rada: Předseda: pan Josef Novotný (zástupce rodičů) Členové: PaeDr. Zuzana Ondrová (zástupkyně zřizovatele) Mgr. Eva Herdová (zástupkyně školy) Základní informace Základní škola Loket je součástí výchovně vzdělávací soustavy, je zapsána do školského rejstříku pod idenfikačním číslem Zřizovatelem školy je město Loket. Na základě zákona č. 284 / 2002 Sb. o státní správě a samosprávě ve školství je od Základní škola Loket, okres právním subjektem - příspěvkovou organizací města. Součástí této organizace je i školní družina. Základní škola užívá budovu v Radniční ulici, která prošla v letech rekonstrukcí, a budovu v ulici T. G. Masaryka. Technický stav budovy v ulici T.G. Masaryka je stále v neutěšeném stavu ( okna, fasáda, střecha ). Několik let odkládané opravy zhoršují její celkový stav. Zároveň je nutné postupně zrekonstruovat a upravit i vnitřní prostory - rozvody, vnitřní omítky, některé podlahy. S kompletní úpravou jedné třídy bylo započato po dohodě se zřizovatelem již o prázdninách školního roku 2011 / 2012.V následujícím období je v zájmu školy i zřizovatele pokračovat v postupné rekonstrukci i dalších tříd. Základní vnitřní údržba školy a drobnější opravy jsou zajišťovány vedením školy, probíhá průběžně. Vybavení školy je obměňováno jak z prostředků státu a obce, tak z prostředků dotací a grantů (didaktická technika z projektu Tvořivé školy, EU peníze školám). Nábytek ve třídách v současné době odpovídá aktuálním hygienickým požadavkům. Rovněž tak sociální zařízení obou budov zcela vyhovuje přísným hygienickým normám, které jsou platné pro všechna školská zařízení. Dále škola využívá tělocvičnu, která není její součástí, nachází se přibližně pět minut chůze od hlavní budovy. Na užívání má uzavřenou smlouvu se zřizovatelem. Stránka 2

3 V inspekční zprávě ČŠI ( rok 2011 ) se poukazuje na absenci vhodných prostor pro sportovní a tělovýchovné aktivity, na přesuny žáků do tělocvičny, při kterých dochází ke zkracování vyučovacího procesu nebo přestávek. ČŠI toto upozornění adresovala i zřizovateli školy, neboť vedení školy má v tomto velmi omezené možnosti. V průběhu letních prázdnin byly v tělocvičně zřizovatelem zahájeny některé opravy a údržbářské práce. V budově v Radniční ulici je ve větší míře využívána cvičebna vytvořená z jedné kmenové třídy. Zároveň je v zájmu školy i v zájmu zřizovatele upravit část venkovního hřiště (u fotbalového hřiště - FK Loket), které by bylo využíváno především pro běh a skok daleký. Základní škola nevlastní školní jídelnu, ke stravování žáků i zaměstnanců školy slouží školní jídelna SPŠ Loket (smlouva). Zaměstnanci školy zde zajišťují dohled nad žáky po celou dobu stravování. Kapacita školy Kapacita školy je dána podmínkami zřizovací listiny a rejstříku škol a školských zařízení.v současné době je povolená kapacita 550 žáků. Díky uvolněným kmenovým třídám byly postupně vybudovány odborné učebny, 2 třídy školní družiny a 1 třída je využívána jako cvičebna.vzhledem k tomu, že lze do budoucnosti předpokládat jen drobné změny v počtu žáků, doporučovala bych povolenou kapacitu 300 žáků. Ve školním roce 2011 /2012 bylo zažádáno o navýšení kapacity školní družiny na 90 žáků. Na počátku školního roku 2011/2012 disponovala škola 14 kmenovými učebnami, 7 odbornými učebnami, jednou dílnou, třemi odděleními školní družiny, cvičnou kuchyní, pěti kabinety, jednou cvičebnou a nezbytným skladovým a kancelářským zázemím (včetně archívu) a sklepními prostory, kde jsou umístěny kotelny. Počet a věkové složení žáků V Základní škole Loket bylo k zapsáno 230 žáků ve 12 třídách (na prvním stupni 7 tříd, na druhém stupni 5 tříd). Ve školní družině bylo k evidováno 69 žáků ve 3 odděleních. Spádovost školy: Údolí 1 žák, Staré Sedlo 8 žáků. Dojíždějící žáci: Horní Slavkov 5 žáků, 1 žák, Nové Sedlo 7 žáků. Počet zaměstnanců Na Základní škole Loket pracovalo k pedagogických a 5 provozních zaměstnanců. Přepočteno: 15,907 učitelů; 2,152 vychovatelek; 4,625 provozních zaměstnanců. Průměrný věk pedagogů: 42 let, průměrný věk nepedagogů: 53 let. Praxe pedagogických pracovníků: Délka praxe Počet pracovníků Do 1 roku 0 Do 5 let 1 Do 10 let 0 Do 20 let 12 Do 30 let 6 Nad 30 let 2 Stránka 3

4 Kvalifikovanost sboru První stupeň školy byl téměř plně kvalifikovaný (včetně pedagogických pracovnic na mateřské dovolené). Jedna paní učitelka ukončila studium k získání kvalifikace v červnu Nekvalifikovanou paní učitelku nahradila v srpnu 2012 kvalifikovaná paní učitelka, která se vrátila z mateřské dovolené. Na druhém stupni vyučovalo 8 učitelů s vysokoškolským vzděláním pedagogického směru, 3 učitelé studují na pedagogické fakultě (předpoklad ukončení v roce 2015) a 1paní učitelka s dlouholetou praxí se pravidelně vzdělává v rámci DVPP. Ve školní družině pracovaly 3 vychovatelky, z toho 2 s plnou kvalifikací (celkový úvazek 2,152). BOZP a PO V oblasti bezpečnosti práce a hygieny na pracovišti se veškeré vzniklé problémy řeší okamžitě a operativně. Po technické stránce škola úzce spolupracuje se svým zřizovatelem. Požární ochrana je zabezpečena ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů Loket. V průběhu školního roku se uskutečnil 1 požární poplach, byl zaměřený především na rychlou evakuaci osob, první pomoc. Akce proběhla v rámci Dne ochrany člověka za mimořádných událostí. Od má škola uzavřenou smlouvu na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - o poskytnutí služeb a poradenství v této oblasti - s externím pracovníkem - bezpečnostním technikem. V dubnu proběhla kontrola SIBP nad stavem BOZP. Nápravná doporučení - žádná. Vlastní činnost školy Základní škola Loket poskytuje základní vzdělání. Výuka probíhá podle Školního vzdělávacího programu Základní školy Loket, okres, který byl projednán Školskou radou dne a vešel v platnost Priority našeho výchovně vzdělávacího procesu spatřujeme v poskytování kvalitního vzdělání na základě tvořivého činnostního učení, v rozvoji komunikačních dovedností, v rozvoji ekologického cítění, v poznávání regionu, v ochraně žáků před sociálně-patologickými jevy, ve smysluplném naplňování volného času. Ředitelka školy v souladu s učebním plánem dělí třídy na skupiny, počet skupin a počet žáků ve skupině určuje podle podmínek školy a charakteru vyučovacího předmětu a v souladu s požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví žáka. V Základní škole Loket je zřízena školní družina, která má 3 oddělení. Provozní doba od 6,00 16,00 hod. (6,00-8,00, 11,40 16,00 hod). Škola se řídí Organizačním řádem školy a školní družiny. Tyto dokumenty jsou závazné pro veškerou činnost, probíhající v rámci vzdělávání a výchovy dětí. Zájmová činnost je realizována jednak v zájmových organizacích ve městě (Skaut, ochránci přírody, TJ, FK, ČRS ), jednak je organizována i samotnou školou, která nabízí několik zájmových kroužků, které vedou zaměstnanci školy (kopaná, fotbal, sportovní hry pro mladší i starší žáky, výtvarný kroužek, kroužek PEERů, záchranáři, country tance, dopravní kroužek.).pracovníci školy usilují o rozvíjení zájmové Stránka 4

5 činnosti žáků i při přípravě a organizování různých soutěží a výchovně vzdělávacích akcí školy. Žáci se spolupodíleli na přípravě celoškolních akcí - Pálení čarodějnic, Den ochrany obyvatelstva, Den Evropy, Den Země, v rámci mezinárodní spolupráce se zapojují do akcí, které pořádala škola s německými žáky a učiteli při výměnných pobytech (projekt: Za prožitkem do jiné země), do projektových dnů, které pořádal 1. stupeň školy (Bramborový podzim, Velikonoční jarmark, Ježíškovská cesta,den Země na ŠvP, Školáček ). V průběhu školního roku se žáci také aktivně zapojili do tvorby školnících novin. Na jaře byl vydán náš zatím poslední - dvanáctý školní Almanach dětských inspirací. Velmi zdařile lze hodnotit akce primární prevence - PEER program ve škole, ale i aktivity s místními dobrovolnými hasiči a akce s Policií ČR besedy, dopravně bezpečnostní akce (Ajaxův zápisník plnění úkolů v rámci dopravní výchovy a prevence), zapojení se do dalších projektů preventivního charakteru- Ovoce do škol, Zdravé zuby, Školní mléko, nebo nabídka nových informací v oblasti prevence formou školní nástěnky, diagnostika třídních kolektivů sociometrická šetření, průzkum šikanování. Ve výuce občanské výchovy a výchově ke zdraví byly průběžně zařazovány bloky dovedností např. chování v rizikových situacích, odmítání návykových látek, o sexualitě, o zdravé výživě, rozvoj osobnosti se zaměřením na sebepoznání a sebehodnocení. Na prvním stupni byly preventivní aktivity zařazovány v rámci předmětů prvouka a přírodověda. I v letošním školním roce pokračovala spolupráce s Věznicí Horní Slavkov (besedy se zaměstnanci věznice, beseda s odsouzeným). Součástí každého školního roku se pravidelně již několik let stávají akce, které pořádá Městská knihovna Loket ve spolupráci se školou, např.: recitační a čtenářská soutěž, besedy se spisovateli, společné čtení, projekt Listování ). S asociací Záchranný kruh, o.s. jsme realizovali projekt Chraň svůj svět, chraň svůj život. Velký zájem opět zaznamenala akce Školáček, která je připravována vyučujícími 1. stupně pro budoucí žáky 1. ročníku. Akce probíhala po zápisu ( únor květen). V rámci ekologické výchovy pokračuje spolupráce s Loketskými městskými lesy - besedy, přírodovědné vycházky, sběr lesních plodů, Den Země. Rovněž jsme se zapojili do třídění odpadu, do vzdělávacího programu Tonda obal na cestách zaměřený na minimalizaci a třídění odpadu a recyklohraní. Ve spolupráci s KÚ Karlovarského kraje byly uskutečněny exkurze na ekofarmy. Od září 2012 je škola aktivně zapojena do projektu EU peníze školám. Díky tomu se nám podařilo v loňském roce zřídit novou počítačovou učebnu i pro výuku v budově v Radniční ulici. Péče o žáky se specifickými poruchami učení Nápravná péče žáků se SPU byla opět organizována jednotlivými třídními učiteli na prvním stupni a určenými učiteli na druhém stupni. Na škole bylo ve školním roce 2011/2012 evidováno 13 žáků s SPU či jinými výukovými obtížemi potvrzenými PPP nebo K.Vary. Ve školním roce jsme vypracovali individuální vzdělávací plány pro 7 žáků individuálně integrovaní žáci podle druhu zdravotního postižení. Žáci byli integrováni v běžných třídách, kde jim byla věnována zvýšená péče. Plány byly pravidelně vyhodnocovány výchovným poradcem i PPP v ě (návštěvy speciálních pedagogů ve škole). V této oblasti si vážíme zvláště pravidelné spolupráce s rodiči integrovaných žáků. Rodiče žáků byli zváni na individuální Stránka 5

6 pracovní schůzky, kde byli informováni o domácí přípravě, o plnění IVP. Pozvané pracovnice PPP jim zodpověděly některé dotazy, nejasnosti. Školní vzdělávací program V průběhu celého školního roku se konaly pracovní schůzky k ŠVP diskutoval se a pravidelně hodnotil. Od bylo v 1.a 6. ročníku vyučováno podle verze č. 2. (v této verzi se zohlednilo doporučení MŠMT učební osnovy pro předměty ČJL, AJ a M). Tato skutečnost byla projednána se školskou radou. V ostatních ročnících pokračuje výuka podle verze č.1. Opravy a údržba V době školních prázdnin se prováděla na obou budovách školy běžná údržba, malování, hlavní úklid. Na budově v budově T.G.Masaryka byla zahájena kompletní rekonstrukce jedné třídy stěny, podlahy, rozvody. V budově v Radniční ulici se prováděly některé práce v rámci oprav po zimním období zatékání. Tvořivá škola činnostní učení Od roku 2002 spolupracuje škola na projektu Modelový školní vzdělávací program Tvořivá škola. Prostřednictvím činností vedeme žáky k samostatnému myšlení, objevování poznatků a osobní odpovědnosti. Metody činnostního učení podněcují žáky k uvažování, navozují dobré pocity z učení, podporují sebedůvěru žáků, učí je vyjadřovat své názory i objevovat nové poznatky. V této souvislosti se zúčastňujeme i organizujeme metodicko vzdělávací kurzy (máme vlastní proškolenou metodičku TŠ ), zúčastňujeme se letních škol Tvořivé školy v době letních prázdnin (celkem 4 učitelé). Ve školním roce 2011/2012 jsme pokračovali ve spolupartnerství Tvořivé školy v projektu Čtení psaní s porozuměním (bude ukončen v říjnu 2012). Na škole opět probíhaly vzdělávací kurzy pro celý Karlovarský kraj ( prvouka, vlastivěda, anglický jazyk), účastnili se jich i naši učitelé. Díky zapojení do tohoto projektu jsme získali pro školu vedle interaktivní tabule, dataprojektoru, počítače, vizualizéru, tiskárny i sady učebnic a pracovního materiálu pro výchovně vzdělávací proces. Školská rada Při škole je zřízena školská rada. Má 3 členy (zástupce zřizovatele: PaeDr. Zuzana Ondrová, zástupce rodičů pan Josef Novotný a zástupce školy Mgr. Eva Herdová). Předsedou Školské rady je pan Josef Novotný (zástupce rodičů). Volby proběhly v listopadu Rada schválila svůj jednací řád. Schází se podle potřeby a projednává dokumenty, které má podle platného školského zákona projednávat a schvalovat. Ředitelka školy rovněž ustanovila poradní sbor rodičů 1 zástupce z každé třídy (scházel se vždy před třídními schůzkami s vedením školy a školskou radou). Stránka 6

7 Další poradní orgány Jednotlivé předměty jsou sestaveny do tzv. Metodických úseků, které spoluzodpovídají za kvalitu výuky a plnění školního vzdělávacího plánu. V průběhu školního roku se zaměřovaly především na ŠVP školy - diskuse, hodnocení, připomínky, standarty jednotlivých předmětů (doporučení MŠMT učební osnovy předmětů český jazyk a literatura, matematika a anglický jazyk). Ve škole pracovala rovněž Výchovná komise, která se skládá z pověřeného pedagogického pracovníka (výchovného poradce), třídních učitelů a zástupce rodičů člena školské rady. V průběhu školního roku zasedala komise celkem ve třech případech. Vždy bylo snahou navázat spolupráci se zákonnými zástupci žáků tak, aby nemuselo dojít k řešení problému ve spolupráci s Oddělením právní ochrany dětí v ě. Stránka 7

8 Učební plán Vzdělávacím programem školy je Školní vzdělávací program Základní školy Loket, okres. Od bylo v 1. a 6. ročníku vyučováno podle verze č. 2. V ostatních ročnících se pokračovalo verzí č.1. Školní rok 2011/ 2012 Předmět I. II. III. IV. V. Český jazyk Cizí jazyk Matematika Informatika 1 1 Prvouka Přírodověda 2 2 Vlastivěda 2 2 Chemie Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis Občanská výchova Rodinná výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Praktické činnosti Volitelné předměty Tělesná výchova Týdenní dotace Předmět VI. VII. VIII. IX. Český jazyk Cizí jazyk Matematika Informatika 1 Chemie 2 2 Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis Občanská výchova výchova ke zdraví Hudební výchova Výtvarná výchova Praktické činnosti Volitelné předměty Tělesná výchova Týdenní dotace Volitelné předměty: Informatika, konverzace v anglickém jazyce, dramatický seminář, regionální seminář Stránka 8

9 Výsledky výchovně vzdělávací práce Ročník Počet žáků Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Neklasifikováno 2. stupeň z chování 3. stupeň z chování Počet omluvených hodin Omluvených hodin na jednoho žáka 60,7 87,7 64,4 99,7 84,4 82,9 88, ,6 103,3 102,8 90 Počet neomluvených hodin Neomluvených hodin na jednoho žáka 0 0,1 0, , ,3 0,1 0,1 V porovnání s minulým školním rokem nedošlo k žádným výraznějším změnám v počtu žáků, kteří prospěli, prospěli s vyznamenáním a neprospěli. Na druhém stupni však přesto s výsledky prospěchu nemůžeme být zcela spokojeni. Někteří žáci, zřejmě se špatnou motivací pro výsledky školní práce, dosahují horších výsledků, než bychom očekávali. I přesto však lze považovat dosažené výsledky za úspěšné. Pokračovalo úsilí vyučujících při individuální práci s žáky, ve většině případů dobrá spolupráce s rodiči a propracovaný systém školní nápravné péče s žáky se specifickými vývojovými poruchami učení. Pokračovala i cílevědomá, odborná práce výchovného poradce v oblasti polupráce s pedagogickými poradnami, třídními učiteli, rodiči žáků a mateřskou školkou. Až na malé výjimky probíhá výchovně vzdělávací proces v ročníku hladce a bez problémů. Problémy s motivací žáků ke školní práci se projevují častěji na 2. stupni školy. V loňském roce jsme zaznamenali nižší počet zameškaných hodin u žáků obou stupňů školy. Snížil se jak počet omluvených hodin, tak počet neomluvených hodin. Všichni učitelé využívají nastavený systém řešení zameškaných hodin a snaží se řešit problémy záškoláctví a podezřelé absence bez odkladu a důsledně podle platných dokumentů školy. V průběhu roku bylo třeba řešit i některé kázeňské přestupky. V této oblasti sehrává velice významnou úlohu spolupráce školy se zákonnými zástupci žáků. Jen výjimečně byla nutná i spolupráce s odborným poradenským zařízením, nebo s komisí právní ochrany dětí. V období květen červen se žáci 5. a 9. ročníků zúčastnili generální zkoušky testování v matematice, českém jazyce a cizím jazyce. Nároky na žáky ve výchovně vzdělávací práci a v klíčových kompetencích jsou naprosto srovnatelné s ostatními školami ( např. testy SCIO). Stránka 9

10 Další vzdělávání pedagogických pracovníků V souladu s plánem personálního rozvoje byly podporovány v průběhu školního roku 2011 / 2012 všechny formy vzdělávání pedagogických pracovníků. Cíle školy v této oblasti vycházely zejména: Z potřeby dosáhnout plné kvalifikovanosti pedagogického sboru, Z potřeby mít kvalitně připravené pedagogické pracovníky pro práci s moderními informačními technologiemi, Z potřeby mít připravené řídící pracovníky v oblasti všeobecného řízení, Z potřeby eliminovat projevy agresitivity, netolerance u žáků, Z potřeby zajistit stálý kontakt učitelů s nejmodernějšími poznatky, které se objevují v oborech, které vyučují, Z potřeby mít kvalitně proškolené učitele cizích jazyků, V souladu s plánem personálního rozvoje byly podporovány v průběhu školního roku formy vzdělávání pedagogických pracovníků: a) Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů: 6 pedagogických pracovníků (hudební výchova, informatika, spec. pedagogika, psychologie,,pedagogické minimum). b) Studium k prohlubování odborné kvalifikace: průběžné vzdělávání v průběhu školního roku se zúčastňovali pedagogičtí pracovníci řady vzdělávacích aktivit, které byly nabízeny akreditovanými vzdělávacími institucemi zejména Pedagogickým a vzdělávacím centrem Karlovarského kraje PECKA a NIDV, pracoviště Karlovy Vary, KÚ a ISŠTE DVPP v ě ( v rámci projektu ). V rámci Tvořivé školy probíhalo doškolení přírodověda, čtení a psaní s porozuměním. Čtyři pedagogické pracovnice se zúčastnily i letního metodického proškolení letní školy. Podporovány byly účasti všech pracovníků s důrazem na akce směřující k řešení problémů se žáky se SPU (schůzka s pracovnicemi PPP v ě), první pomoc (ČČK), prevence výchovné problémy a záškoláctví (Mgr. M. Veselá), proškolení všech pedagogických pracovníků v rámci tvorba digitálních učebních pomůcek (EU peníze školám). DVPP lze na naší škole hodnotit velmi pozitivně. Všichni zaměstnanci se aktivně zapojují i do dalších vzdělávacích akcí. V loňském školním roce se rovněž v rámci samostudia zaměřili např. na projekt EU peníze školám a průběžně plnili úkoly, které s tímto projektem souvisí (DUM, pracovní listy, jazykové kurzy a semináře ). Často je však třeba zájem o vzdělávací akce i regulovat nejen z důvodu potřeb školy a omezených prostředků na DVPP, ale i z důvodu zajistit suplování v době nepřítomnosti pracovníků, neboť většina vzdělávacích akcí se koná v době vyučování (v době nemocí, studia k doplnění kvalifikace to je někdy velmi náročné ). Stránka 10

11 Účast na dalším vzdělávání pedagogických pracovníků : Míková Gerta Hamplová Iveta Hlouchová Romana Patrochová Soňa Čudová Eva Grosmanová Eva Herdová Eva Jarošová Radoslava Klojdová Jana Kupčíková Marta Křivánek František Nováková Zdena Flesarová Šárka Zichová Alena BOZP Odměňování pracovníků ve školství Změny předpisů Konkurence schopnost Novely právních předpisů Národní systém inspekčního hodnocení Standarty ve výuce Novela zákona o pedagogických pracovnících Standarty pro ZŠ Tvořivá škola AJ Jaký je současný žák Studium PF Studium anglického jazyka Tvořivá škola Metodický workshop AJ Tvořivá škola - vlastivěda Studium anglického jazyka Tvořivá škola Anglický jazyk Studium na PF EU peníze školám ve výuce - metodika - DUM Tvořivá škola evaluace Čj Letní škola TŠ Interaktivně - matematika Letní škola TŠ I.pomoc Pasti na teenagery Klíče pro život Studium na PF, ukončení bakalářského studia Správná volba Tvořivá škola letní škola Tvořivá škola - vlastivěda Studium anglického jazyka Tvořivá škola vlastivěda,čj EKO Školení v rámci projektu DVPP v ě Česká společnost v novodobé Evropě Studium - pedagofika Stránka 11

12 Anselm Jiří Štojdlová Julie Lillová Petra Žippaiová Lucie Studium na PF Workshop - M Ukončení studia na Pf Čeština zábavně Projekty Projekt mezinárodní spolupráce Česko německý fond budoucnosti V této oblasti jsme žádali podporu pro projekt: Za prožitkem do jiné země, byli jsme úspěšní a podporu získali i pro výměnný pobyt v roce Projekt Správná volba povolání Jupiter zahájení, Merkur - ukončení V těchto projektech jsme byli spolupartnery ISŠTE. Projekt v rámci Programu na podporu aktivit v oblasti prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu MŠMT na rok Žádali jsme o poskytnutí dotace na projekty PEER programu a DVPP v rámci prevence, byli jsme u obou úspěšní. V rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost projekt DVPP v ě partnerství s ISŠTE (realizace od červen 2012). Individuální projekt v rámci OP VK - projekt Tvořivá s porozuměním ( od r říjen 2012 ). škola čtení a psaní Projekt Škola činností v rámci OP Vzdělání pro konkurenceschopnost ( EU peníze školám ), byli jsme úspěšní. Smlouva o partnerské spolupráci při realizaci projektu Chraň svůj život, chraň svůj svět s asociací Záchranný kruh, o.s., Karlovy Vary. Stránka 12

13 ŘízENÍ OHLEDNĚ ZÁPISU DO 1. ROČNÍKU A VÝSTUPU ŽÁKŮ ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Zápis do 1. ročníku Informace Počet dětí U zápisu 38 Odklady 9 Nenastoupí z důvodu stěhování, přestupu 1 Přihlášeni od Celkem nastoupí 30 Přehled žáků končících povinnou školní docházku Informace Počet žáků Vycházející z 9. ročníku 36 Vycházející z 8. ročníku 1 Vycházející ze 7.ročníku 1 Celkem 38 Umístění vycházejících žáků Škola Počet žáků SŠ s maturitou 19 SOU 18 Gymnázium 1 Celkem 38 Přestup žáků na školy se speciálním zaměřením Škola Počet žáků Gymnázium 7 II.ZŠ jazykové zaměření 2 Celkem 9 Volba k povolání Této problematice byla věnována patřičná pozornost. Dle metodického pokynu 19485/ byla tato vzdělávací oblast Volba k povolání zařazena do vzdělávacího programu základního vzdělávání. Nejedná se o navýšení týdenního počtu hodin, ale o zařazení obsahu tématických okruhů do současného plánu vzdělávacího programu. Z vycházejících žáků se podařilo zařadit všechny žáky do dalšího vzdělávání se. V rámci volby povolání proběhly na škole i některé akce, které mohly napomoci při rozhodování o další profesní dráze (pravidelné schůzky výchovného poradce se žáky a jejich rodiči, nabídka konzultačních hodin, beseda s pracovníkem ÚP, projekt Správná volba, exkurze do závodů v rámci spolupráce s ISŠTE v ě (Merkur Jupiter), schůzky se zástupci středních škol. Rodičům i vycházejícím žákům byly nabídnuty individuální konzultace dle potřeb, žáci mohli využívat nabídky vyučujících k přípravě na přijímací zkoušky. Stránka 13

14 Kontrola operativní evidence majetku V prosinci roku 2011 proběhla každoroční fyzická inventarizace majetku školy. Vše je v současnosti již vedeno v počítačové podobě. Veškeré odpisy byly projednány se zřizovatelem školy. Kontrola v oblasti BOZP, PO Během roku se prováděla pravidelná čtvrtletní kontrola všech oblastí BOZP a PO za přítomnosti bezpečnostního technika, požárního preventisty a vedení školy. Veškeré nedostatky byly průběžně odstraňovány. V průběhu roku byli zaměstnanci průběžně seznamováni s bezpečností práce proškolení bezpečnostním technikem. Zároveň byly proškoleny požární hlídky, tj. všichni pedagogičtí pracovníci. Finanční kontrola V průběhu roku probíhaly pravidelné kontroly zřizovatelem. Kontroly ČŠI Ve školním roce (v září) byla vykonaná inspekční činnost: hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného základní školou podle příslušného školního vzdělávacího programu. Z této kontroly nevyplynula žádná nápravná opatření. Primární prevence ve škole Metodik primární prevence ve spolupráci s vedením školy a pedagogickým sborem připravuje rámcový program primární prevence, který stanovuje dlouhodobé cíle primární prevence, jeho součástí jsou také používané metody a formy práce. Metodik prevence pak konkretizuje naplňování cílů rámcového preventivního programu do programu na školní rok. Škola tak má vypracovaný Minimální preventivní program, jehož součástí je i Program proti šikanování ve škole. Byl vypracován v souladu s ustanovením metodického pokynu MŠMT k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže. Je vytvořen výlučně pro potřebu naší školy. Ve škole probíhala činnost PEER programu. Díky této práci má naše škola vlastní skupinku PEERů. Jedná se o žáky 2. stupně školy, kteří se aktivně zapojili do činnosti. Scházeli se pravidelně každý týden, aby nacvičili preventivní program pro žáky 1. stupně. Primární prevence ve škole je rozdělena do několika struktur výchovně vzdělávacího procesu: V oblasti výuky (zejména Ov, Výchovy ke zdraví, RV) komunikační styly, poznávání druhých, osobní bezpečí, tolerance, testy slušnosti a pozornosti, účast na soutěžích, výchovně vzdělávací akce, úprava tříd, chodeb školy /vlastní práce žáků/. Stránka 14

15 PEER aktivisté nástěnka PEER programu, schránky důvěry (v režii PEERů) ve všech budovách škol, periodická setkání (1x týdně) PEER aktivistů nad obsahem schránky důvěry, příprava programu do tříd princip spolupráce (akce pořádané PEERy pro ostatní žáky), Akce - besedy spolupráce s Policií ČR (odd. Loket) v oblasti prevence kriminality dětí, dopravní výchovy, spolupráce s Policií ČR (okr. odd. ) v oblasti šikany, dopravní výchovy, spolupráce s Vězeňskou službou ČR v Horním Slavkově v oblasti prevence, požární ochrana /besedy a akce s loketskými dobrovolnými hasiči/, výchovně vzdělávací akce - kutlurní pořady zaměřené i na problematiku prevence. Záchranný kruh spolupartnerství na projektu Do vyučovacího procesu jsou zapojovány techniky a činnosti, které vytvářejí pozitivní klima třídy, formují osobnost žáků, vedou žáky k uvědomění si sebe sama, k vlastnímu sebehodnocení, uvědomění si kulturních odlišností lidí atd. Většina třídních kolektivů využívá týmovou práci, při které si osvojuje techniky správné komunikace, řešení problémů, práce ve skupině. Důraz byl vždy kladen na budování komunikativního vztahu mezi žáky, ale i mezi žáky a učiteli, upřednostňování zdravého životního stylu, kterým lze předcházet rizikovému chování žáků. Prostřednictvím výletů, školy v přírodě bylo rovněž pracováno na pozitivním klimatu tříd, proběhla celá řada sportovních soutěží a výchovně vzdělávacích akcí, jejichž cílem je poukázat na další možnosti trávení volného času žáků. Žáci byli, s ohledem na jejich věk, seznamováni s projevy rizikového chování. V této oblasti je třeba stále více pracovat na větším zapojení rodičů do akcí školy, na zkvalitnění komunikace mezi žáky navzájem, mezi žáky a učiteli i mezi učiteli navzájem. Je potřeba učit žáky řešit spory nenásilnou formou, nadále pracovat na pozitivním klimatu školy, a také včas rozpoznávat rizikové chování a začít jednat. Zájmová činnost žáků Zájmové kroužky - pod kroužek kopané pro nejmladší, kroužek kopané pro starší, florbal, kroužek anglického jazyka mladší žáci, country tance, pohybové aktivity pro mladšížáky, pohybové aktivity pro starší žáky, výtvarný kroužek, mladí záchranáři. Stránka 15

16 V zájmové činnosti bylo zapojeno 149 dětí. Vedoucími kroužků byli učitelé a zaměstnanci školy. K zajištění mimoškolních aktivit jsou využívány některé třídy školy, tělocvična a hřiště FK Loket. Velmi dobře lze v této oblast hodnotit i spolupráci s místní knihovnou. Pořádáme společně některé výchovně vzdělávací akce. Díky úzké spolupráci s místním kroužkem Ochránců přírody a Skautem proběhlo v průběhu školního roku několik akcí s LML sběr lesních plodů, úklid v okolí školy. Škola i v letošním roce přímo vedla žáky ke třídění odpadu sběrné nádoby (papír, plast, víčka, nebezpečný odpad baterie). V průběhu školního roku vznikal Almanach dětských inspirací č.13, který byl vydán na jaře Mezinárodní spolupráce Již pátým rokem spolupracujeme se školou v německém Bad Köstritzu. V průběhu roku došlo k setkání učitelů i žáků obou škol. Ve spolupráci v duchu porozumění a poznání (projekt Za prožitkem do jiné země) budeme pokračovat i v nadcházejícím školním roce. Společné aktivity jsou finančně podporovány Česko - německým fondem budoucnosti, městem Loket, sponzory a samozřejmě základní školou. Stránka 16

17 Soutěže školní rok 2011/2012 soutěž datum okr. / škol. kolo počet žáků umístění poznámky Minitenis TJ Baník Atletický čtyřboj Chodov Přespolní běh Přespolní běh Minifotbal Okrskové kolo Horní Slavkov Minifotbal Stolní tenis Kraslice Plavání Plavání místo 10 Starší žáci chlapci 4.místo děvčata 7.místo 10 starší žáci 7.místo mladší žáci 12.místo 12 8.místo 7 1.místo 7 5.místo 4 3.místo 5 bez umístění na předních místech 12 družstvo 5. místo 2. stupeň Pythagoriáda Školní kolo Stolní tenis Nové Sedlo V.Hirsch IV.A 3. místo 47 1.místo D.März VIII. 2.místo V.Kruliš VII. 3.místo F.Gregor VII. 8 družstvo bez umístění na předních místech K.Slavíčková 2.místo 6. 8.ročník Olympiáda v Čj Školní kolo Bowling ZŠ Královské Poříčí Florbal 5.1. Okrskové kolo ZŠ Horní Slavkov Florbal Okrskové kolo ZŠ Chodov 4 bez postupu 8. 9.ročník 5 5. místo 1. stupeň 18 mladší žáci 3.místo starší žáci 1.místo starší žákyně 1.místo 7 2.místo Stránka 17

18 soutěž datum okr. / škol. kolo počet žáků umístění poznámky Florbal starší chlapci Florbal starší děvčata Konverzační soutěž v Aj 7.2. Čtenářská soutěž pro 3.roč Silový víceboj 9.2. Recitační soutěž Přehazovaná Florbal Recitační soutěž Co víš o Karlovarském kraji Florbal O pohár ministra školství Výtvarná soutěž Povídka/fejeton Šplh Recitační soutěž Basketbal Cola Cup fotbal Matematický klokan Školní kolo Školní kolo Městská knihovna Loket 10 Okrskové kolo Horní Slavkov Okrskové kolo Školní kolo 6 4.místo 6 3.místo I.kategorie I.místo N.Dušková VI. II.kategorie I.místo V.Spähnle VIII. 1.místo A.Bartoňová mladší žáci 6. místo Starší žáci 10.místo bez umístění na předních místech místo 6 3.místo 35 1.ročník 1.místo T.Charousová 2. 3.ročník 1. místo V.Panáček II.B 4. 5.ročník 1.místo L.Šreinová IV.A bez umístění na předních místech DDM 2 Kraslice 6 1. místo 6.3. Ministerstvo zemědělství Praha Okrskové kolo H.Slavkov Okrskové kolo ZŠ Nové Sedlo Školní kolo 12 bez umístění dívky 4.místo chlapci 7.místo bez umístění na předních místech mladší žáci 3.místo mladší žáky 2.místo starší žáci 2.místo starší žákyně 2.místo místo nejlepší řešitelé: Cvrček F.Rais Klokánek P.Antal Benjamín M.Zimmermannová Kadet D.Dolejší 1.+ Ajax dopravní soutěže 6 2. místo L.Šreinová IV. Florbal O pohár ministra školství Krajské kolo Cheb 7 5.místo Stránka 18

19 soutěž datum okr. / škol. kolo počet žáků Soutěž zdravotních hlídek Dopravní soutěž 3.5. McDonald Cup 4.5. Košík plný rozumu Basketbal Pétanque Pohár rozhlasu Pohár rozhlasu Výtvarná soutěž Záchranný kruh DDM Okresní finále TJ Baník Oblastní kolo Karlovy Vary Okrskové kolo H.Slavkov Okrskové kolo Královské poříčí Baník Baník umístění poznámky 5 2.místo mladší žáci 6.místo starší žáci 14.místo místo místo J.Rubeš IV. L.Kořánová II. starší žákyně 2.místo starší žáci 2.místo dívky 2.místo chlapci 4.místo starší žáci 7.místo starší žákyně 10.místo mladší žáci 5.místo mladší žákyně 9.místo Karlovy Vary Záchranný kruh 13 Čestné uznání 1stupeň Výtvarná soutěž Cestou Celostátní kolo dvou bratří Olomouc 9 bez umístění 1stupeň Ringo místo Atletický trojboj 5.6. TJ Baník 8 4..místo Běh štěstí TJ Baník 10 bez umístění Liga škol červen 9.místo Liga škol červen 7.místo Výchovně- vzdělávací akce školní rok 2011/2012 datum akce místo ročník/třída 7.9 Beseda o včelařství 8.9. Beseda o včelařství ročník Divadelní představení Divadélko Ondřej Grétička perlička Beseda s Policií ČR k dopravní problematice 3.ročník Besedy k problematice ochrany životního prostředí p.písecký Hudební pořad Vývoj rockové hudby Bramborový den Projektový den Hrad Loket Stránka 19

20 datum akce místo ročník/třída Hudební pořad pro Když najdeš přítele, najdeš poklad Městské divadlo Besedy pro 9. ročník 9.ročník Exkurze do Plzně Dům pečovatelské služby, Dětský domov Projekt Správná volba k volbě povolání Beseda k problematice protidrogové prevence Organizace KOTEC Beseda s vyléčeným alkoholikem Plzeň Den otevřených dveří Listování - prezentace knihy Markéty Baňkové Straka v říši entropie Divadelní představení Kamarádi Městská knihovna Loket Městské divadlo Karlovy Vary 6.ročník 9.ročník 6. 7.ročník 9. ročník 1.a 2. stupeň ročník Dopravní výchova na dopravním hřišti v DDM DDM 5. ročník Vánoční besídky 1.a 2. stupeň Volba povoláníschůzka výchovného poradce s rodiči vycházejících žáků Beseda s Policií ČR Téma: Šikana, kyberšikana, trestní 9. ročník odpovědnost PEER program Peeři z 2.stupně na 1.stupni Modul k protidrogové prevenci 2.2. Beseda v knihovně Znáte české ilustrátory? Městská knihovna Loket 2.ročník 2.2. JUPITER- správná volba Projekt zaměřený na volbu povolání 9.ročník 7.2. Projektový den Den Evropy 9.ročník Divadelní představení Hurá do divadla Hrad Loket 1.+ Vývoj divadla Beseda na téma Historie Lokte 7. 9.ročník PEEŘI Protidrogová prevence Beseda v městské knihovně Jak se dělá časopis Besedy s Policií ČR Téma: Krádeže, pronásledování, šikana Městská knihovna Loket 5.3. Zahájení Školáčka IV. A IV.A IV.B V ročník budoucí prvňáčci 7.3. PEEŘI ve IV.B Protidrogová prevence IV.B Jak se dělá časopis IV.A, IV.B Městská knihovna Loket IV.A, IV.B Dopravní výchova- dopravní hřiště DDM IV.B Dopravní výchova- dopravní hřiště DDM IV.A Výměnný pobyt pobyt hostů z německé Regelschule Hans Settegast 9.ročník Listování Městská knihovna Loket 4. 5.ročník Umím se učit pomoc žákům při přechodu z 1. na 2. stupeň výchovný poradce Mgr.F.Křivánek Velikonoční dílny projektový den 6.ročník Stránka 20

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola Loket, okres Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014 / 2015 Zpracovala: Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady: Josef Novotný Loket, 7.10. 2015 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary. Karlovarská 1189, Nejdek. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary. Karlovarská 1189, Nejdek. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary Karlovarská 1189, 362 22 Nejdek Identifikátor školy: 600 067 467 Termín konání

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň 565 01 Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Martin Durdil 1. Úvod Minimální preventivní program rizikového chování

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jindřichův Hradec I, Štítného 121. Adresa: Štítného 121, Jindřichův Hradec I. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jindřichův Hradec I, Štítného 121. Adresa: Štítného 121, Jindřichův Hradec I. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Adresa: Štítného 121, 377 01 Jindřichův Hradec I Identifikátor školy: 650 053 265 Termín konání

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Hranice, okres Cheb Husova 414, 351 24 Hranice u Aše Identifikátor školy: 600 066 398 Termín konání inspekce: 6. 8. března

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Prevence sociálně patologických jevů a zneužívání návykových látek

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Prevence sociálně patologických jevů a zneužívání návykových látek MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Prevence sociálně patologických jevů a zneužívání návykových látek pro školy a školská zařízení OKRESU ZLÍN ZŠ Vlachovice, okres Zlín, příspěvková organizace 763 24 Vlachovice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov. Komenského 47, 394 68 Žirovnice. Identifikátor školy: 600 061 531

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov. Komenského 47, 394 68 Žirovnice. Identifikátor školy: 600 061 531 Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov Komenského 47, 394 68 Žirovnice Identifikátor školy: 600 061 531 Termín konání inspekce: 7.

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jedlová, okres Svitavy Jedlová 2. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jedlová, okres Svitavy Jedlová 2. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Jedlová, okres Svitavy 569 91 Jedlová 2 Identifikátor školy: 600 100 341 Termín konání inspekce: 18. - 20. duben 2006 Čj.: ČŠI

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2015/2016 Zpracovala Mgr. Sylva Bártová. OBSAH 1 ÚVOD A CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 2 2 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ... 3 3 RÁMCOVÝ

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKĚ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2014/2015 Zpracovala Mgr. Sylva Hrušková. OBSAH 1. Úvod a charakteristika školy... 3 2. Přehled oborů vzdělání... 4 3.

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Cíle: - působit na zdravý životní styl dětí, uvědomovat si svou vlastní zodpovědnost vůči svému zdraví výchova

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Semín 102, Přelouč 535 01 IČO: 70988838 Tel. 466 932 207 Prevence sociálně patologických jevů na základní škole zahrnuje především předcházení problémům s návykovými látkami

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Deštná. Adresa: náměstí Míru 45, Deštná. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Deštná. Adresa: náměstí Míru 45, Deštná. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Deštná Adresa: náměstí Míru 45, 378 25 Deštná Identifikátor školy: 650 040 953 Termín konání inspekce: 15. a

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Jičín, Husova 170. Adresa: Husova 170, Jičín. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Jičín, Husova 170. Adresa: Husova 170, Jičín. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Královehradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Jičín, Husova 170 Adresa: Husova 170, 506 01 Jičín Identifikátor školy: 600 092 160 Termín konání inspekce: 20. 22. února

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU pro základní vzdělávání KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ č. j. TZŠ 450/2013 platný od 1. 9. 2014 Dodatek č. 1 k ŠVP pro základní vzdělávání 1 Kuldovka svět poznání,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 byl projednán pedagogickou radou a zapsán pod čj. 159/30/8/2016.

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 byl projednán pedagogickou radou a zapsán pod čj. 159/30/8/2016. Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Učit se s radostí Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola T. G. Masaryka Borohrádek, příspěvková organizace Ředitelka

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA Sídliště Míru 40, HORNÍ PLANÁ 382 26, IČO 60084413 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 č. j. 787/2016 Práce výchovného poradce se řídí: Příloha

Více

Prováděcí plán pro rok 2017/2018

Prováděcí plán pro rok 2017/2018 Prováděcí plán pro rok 2017/2018 Září: Spolupráce pedagogů jednotlivých vzdělávacích oborů školy - plánování akcí školního roku, projednávání prováděcího plánu, projektů atd. (všichni Společné zahájení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice Identifikátor školy: 600 070 492 Termín konání inspekce: 7. 9. března

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Vydaná dne 27. března 2016 Schválená školskou radou

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Výroční zpráva. Z á k l a d n í š k o l a V a r n s d o r f Edisonova 2821 V a r n s d o r f

Výroční zpráva. Z á k l a d n í š k o l a V a r n s d o r f Edisonova 2821 V a r n s d o r f 1 Podklady ke zpracování tabulkové a textové části výroční zprávy za školní rok 2003/2004 v souladu s 17 e odst. 2 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Vilémov, okres Děčín. Adresa: Vilémov 140. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Vilémov, okres Děčín. Adresa: Vilémov 140. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Vilémov, okres Děčín Adresa: 407 80 Vilémov 140 Identifikátor školy: 600 076 202 Termín konání inspekce: 25. -

Více

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Výchovný poradce: Mgr Alena Pitnerová Ředitelka školy: Mgr. Marie

Více

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV 12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život č. j. 826/2007 Škola: Ředitel školy: Koordinátoři ŠVP ZV: Základní škola a mateřská škola Brno, Blažkova

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 září 2016 Zpracovala: Mgr. Lenka Doležalová Moto: Zdravý životní styl Cíle: Dlouhodobé:

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2016 / 2017 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 Zpracovala: Mgr. Eva Motalová 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2015-2016 Realizátor: Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Přerov, příspěvková organizace, Jindřichov 122, Hranice 75301 Garant: Ředitelství ZŠ

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2012/2013 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2011/2012 2. Úkoly ve školním roce 2012/2013 3. Minimální preventivní

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV Název programu: TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení V Litvínově dne 1.9.2015..... Mgr. Pavla Tomášová, ředitelka školy OBSAH ŠVP 1. Identifikační

Více

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1.9.2016 na základě potřeb školy a změny legislativy, vyhláška 197/2016 ze dne 16.6.2016.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více