ZÁKLADNÍ ŠKOLA kpt. Jaroše, TRUTNOV, Gorkého 38 Výroční zpráva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ ŠKOLA kpt. Jaroše, TRUTNOV, Gorkého 38 Výroční zpráva 1. 9. 2013 31. 8. 2014"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA kpt. Jaroše, TRUTNOV, Gorkého 38 Výroční zpráva ZPRACOVAL Mgr. Jiří Paták

2 Obsah ZŠ kpt. Jaroše, Trutnov 1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA 1.1. Historie školy 1.2. Lokalizace školy 1.3. Stavebně-technická charakteristika školy 1.4. Pedagogická charakteristika školy 1.5. Charakteristika skladby žáků 1.6. Personální charakteristika školy 1.7. Ekonomicko-právní charakteristika školy 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 OHLÉDNUTÍ ZA ŠKOLNÍM ROKEM 3.1. Školní sportovní kurzy 3.2. Přehled oborů vzdělávání 3.3. Plán školních akcí pro rok 2013/ Projekty naší školy ve škol. roce 2013/ Další vzdělávání pedagogů 3.6. Školní družina 3.7. Přehled zaměstnanců 3.8. Údaje o přijímacím řízení 3.9. Souhrnná statistika tříd Výsledky šetření sociálně patologických jevů Prezentace školy na veřejnosti Spolupráce s organizacemi Základní údaje o hospodaření školy Výsledky vzdělávání - testování 5. a 9. tříd Charakteristika předmětů a tříd ve školním roce 2013/ Informace o kontrolách za školní rok 2013/ Přílohy

3 1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA 1.1. Historie školy Základní škola kpt. Jaroše v Gorkého ulici představuje výraznou architektonickou památkou Trutnova na prvorepublikové období. Postavena byla ve druhé polovině 20. let 20. století. Ještě na počátku 20. století stávalo na místě budoucí školy několik malých zděných domků. Po roce 1918 bylo správou města rozhodnuto postavit zde reprezentativní budovu pro potřeby místních německých škol. Architektem školy byl trutnovský rodák Max Kühn ( ). K položení základního kamene stavby umístěné v mírném kopci pod nemocnicí došlo 29. října Budova byla koncipována velkoryse, takže kromě 13 tříd, čtyř místnosti na učební pomůcky, sborovny, dvou kreslíren, ředitelny a šatny měla rovněž tělocvičnu a bazén o rozměrech 3x5,5m. Výrazný architektonický prvek školy představuje balkon nad vchodem nesený na šesti sloupech. Původní návrh z počátku roku 1924 počítal oproti konečné realizaci ještě s dalším traktem navazujícím v pravém úhlu na konec tělocvičny. Budova měla být rovněž více historizující, takže na jejích rozích se měly objevit arkýře. Z těchto návrhů ovšem sešlo, a to zřejmě z nedostatku finančních prostředků. Slavnostní otevření školy proběhlo za účasti představitelů města, okresu a dalších významných osob 1. září V nově postavené budově sídlila 1. německá obecná a měšťanská dívčí škola. Pozůstatkem po ní je dosud stále čitelný německý nápis na levém křídle budovy. V průběhu let se změnilo složení žactva i název školy. Německé dívky po roce 1945 vystřídaly české žákyně. Později přibyli i chlapci. V roce 1946 dostala škola název: Masarykovy dívčí měšťanské školy. Ten jí ale příliš dlouho nevydržel, protože o dva roky později převzala moc ve státě KSČ a jméno našeho prvního prezident muselo být zapomenuto. V únoru 1952 Ministerstvo školství propůjčilo škole čestný název: 1. střední škola hrdiny SSSR kpt. Otakara Jaroše v Trutnově. Toto označení nesla i pozdější základní škola a ve zkrácené verzi se používá dodnes. Název dostala podle Otakara Jaroše ( ), který velel 1. rotě 1. čsl. samostatného praporu v SSSR a zemřel v roce 1943 při obraně vesnice Sokolovo. Ve 30. letech, takřka ihned po otevření školy, se pro ni mezi lidmi vžilo označení Trucschule, protože její velkorysá výstavba měla být na truc nově postaveným českým školám na České čtvrti. Dnes se běžně setkáme s neoficiálním názvem škola U Letadla. Může za to invaze armád Varšavské smlouvy do Československa v srpnu Občané Trutnova na

4 protest proti okupaci strhli sovětský tank před budovou Okresního národního výboru, který připomínal osvobození v roce Instalovat tank na původním stanovišti nebylo pro tehdejší společnost přijatelné a ten tedy v květnu 1970 putoval na nově vybudovaný podstavec na méně exponované místo u školy. To se ovšem nelíbilo sovětské straně, a tak se tank přemístil zpátky před budovu Okresního národního výboru. Na uprázdněný podstavec u školy bylo dodatečně instalováno stíhací proudové letadlo Mig 19 jako památník čs. letců, padlých za 2. světové války. Jeho slavnostní odhalení proběhlo 3. října 1970 v rámci Dne čs. armády. Dne 19. listopadu 1991 letadlo podstavec opustilo. Koupil ho královéhradecký Kovošrot, který ho sešrotoval. Pamětní bronzová deska, která byla součástí památníku, tomuto osudu unikla a stala se součástí pomníku obětem druhé světové války na trutnovském hřbitově. Pozdější snahy ředitelství sousední základní školy o obnovu památníků čs. letců skončily nezdarem. V nedávné době škola prošla celkovou rekonstrukcí, která jí dodala potřebný moderní vzhled při zachování historických prvků. Pohled na zadní trakt školy ( léta 20. století) Pohled na hlavní vchod školy (50. léta 20. století) 1.2. Lokalizace školy Základní škola kpt. Jaroše, Trutnov (dále jen škola) je umístěna v centru města (Gorkého ulice). V těsné blízkosti Městského úřadu a trutnovské nemocnice. Škola stojí na páteřní komunikaci silnice Na Struze, která spojuje západní a východní část města. Její docházkovou lokalitou jsou především části města sídliště Kryblice, ul. Náchodská a Vnitřní Město. Ve své blízkosti má škola městský sportovní areál (zimní stadion, krytý bazén, fotbalové hřiště, tenisové kurty, veřejné koupaliště).

5 Současný pohled na školu 1.3. Stavebně-technická charakteristika školy Hlavní budova školy byla postavena v roce V roce 1970 bylo v parčíku před budovou školy umístěno letadlo MIG 19 s pamětní deskou na počest čs. letců padlých za 2. světové války. V budově školy jsou umístěny učebny pro I. a II. stupeň, kabinety všech vyučujících, ředitelství a sekretariátu školy, školní družina, školní dílna, keramická dílna a školní kuchyň s jídelnou. K areálu školy patří i školní pozemek, který slouží k výuce praktického pracovního vyučování. Součástí pozemku je i skleník. Žáci mají možnost seznámit se se základy sadařství, obdělávání půdy, sázení, setí zeleniny a základy aranžování okrasných dřevin v rámci vyučování. Část pozemku s herními prvky slouží školní družině. Využívá ho k pohybové relaxaci dětí. Většina areálu školy a její prostory chodeb jsou monitorovány kamerovým systémem. Jde nám především o bezpečnost a bezpečí žáků. Slouží k případnému monitoringu pohybu nežádoucích osob v prostorách školy. Zamezuje se tím také vandalismu či krádežím na škole. Je nutno konstatovat, že se ve velké míře daří těmto jevům předcházet. Škola má čtyři podlaží. V každém podlaží jsou umístěny učebny tak, aby vyhovovaly provozním potřebám a zjednodušovaly učební proces. V nadzemním podlaží jsou prostory pro školní družinu, školní kuchyň s jídelnou, šatny a malou tělocvičnu (dojo). Tato tělocvična slouží zároveň jako zázemí pro Sportovní klub bojových umění.

6 Dojo Školní družina Školní jídelna Šatny V druhém nadzemním podlaží jsou umístěny učebny II. stupně, ředitelna, kancelář školy, kancelář zástupce ředitele školy, kabinet matematiky, sklad chemie a tělocvična. Chodba 2. patro Třída na II. stupni

7 Učebna informatiky Tělocvična V třetím nadzemním podlaží jsou umístěny třídy pro I. stupeň. Dále je zde kabinet učitelů I. stupně a technické zázemí pro zaměstnance úklidu. Pro školní rok 2013/14 zde byly dočasně vytvořeny podmínky pro odborné učebny jazyků. V samostatném křídle mezi 3. a 4. patrem jsou umístěny třídy pro prvňáčky, herna a kabinet. Učebna I. stupeň Chodba 3. patro V půdních prostorách čtvrtého patra je učebna výtvarné a hudební výchovy, učebna praktického vyučování, kabinet učitelů jazyků, školní knihovna, keramická dílna, sklady učebnic a sborovna. Dočasně jsou zde umístěny z kapacitních důvodů další učebny I. stupně a také kabinet dalších učitelů I. stupně.

8 Učebna výtvarné výchovy Keramická dílna Učebna praktického vyučování Učebna anglického jazyka 1.4. Pedagogická charakteristika školy Škola poskytuje úplné základní vzdělání podle vlastního školního vzdělávacího plánu. Na tvorbě se podílel celý pedagogický sbor. Naše škola nemá specializované třídy, a to ani pro děti s poruchami učení a chování. Jsme přesvědčeni o tom, že optimální je zařazovat, tedy integrovat, tyto děti do běžného třídního kolektivu. Individuálním přístupem, popřípadě speciálním vyučováním ne pro více než dva až tři žáky, se snažíme o efektivní výuku těchto žáků. Naším cílem je vychovat žáky s všeobecným přehledem základních pojmů a dovedností.

9 1.5. Charakteristika skladby žáků ZŠ kpt. Jaroše, Trutnov Kapacita naší školy činí 650 žáků. V současné době není zcela naplněná. Počet žáků zaznamenal po období poklesu mírný nárůst. Svůj podíl na tom jistě má nejen kvalitní a stálý pedagogický sbor, ale též celková rekonstrukce a postupná modernizace školy. Největší část žáků školy tvoří žáci ze spádové oblasti školy. Výrazné procento žáků tvoří dojíždějící z blízkých i vzdálených částí Trutnova a přilehlých obcí, např. z Královce, Pilníkova, Bernartic, Vlčic atd Personální charakteristika školy Vedení školy tvoří ředitel školy a jeden zástupce ředitele. Administrativu zajišťuje jedna hospodářka, jedna hlavní účetní, která je zároveň i mzdová účetní. Pedagogický sbor je zkušený a kvalitní. V současné době ho tvoří 27 učitelů a vychovatelů ŠD (dvě kolegyně jsou na mateřské dovolené). Ze všech pedagogických pracovníků pouze 6 není plně kvalifikovaných pro výkon povolání učitele na základní škole. Pedagogové jsou pověřeni dalšími činnostmi, jako například: výchovným poradenstvím, vedením metodických sdružení, třídnictvím, prevencí sociálně-patologických jevů, správou kabinetů a sbírek apod. Většina pedagogů se pravidelně vzdělává na školeních v rámci DVPP i jiných vzdělávacích kurzech dle výběru své aprobace. Všichni pedagogové jsou počítačově gramotní a zvládají běžnou práci s počítači. Školní družina je zastoupena jednou vedoucí vychovatelkou a čtyřmi vychovateli. Technický personál tvoří školník a čtyři uklízečky. Školní kuchyni řídí vedoucí školního stravování, pod ni spadá hlavní kuchař a tři kuchařky Ekonomicko-právní charakteristika školy Od je škola v právní subjektivitě. Je příspěvkovou organizací zřízenou městem Trutnov. Škola hospodaří s příspěvky ze státního rozpočtu (mzdy, pomůcky) a příspěvkem zřizovatele (provoz, pomůcky, materiál, investice). Hlavní výdajovou položkou školy jsou mzdové prostředky, dále potom náklady na služby, energie, vodu, údržbu a pomůcky.

10 Kromě již zmíněných hlavních příjmů má škola i jiné příjmy z hospodářské činnosti (pronájmy tělocvičny, obědy pro cizí strávníky, školní chata Bažina), sponzorské dary a peníze z projektů EU. Hlavním majetkem školy je mobiliář a pomůcky školy, dále potom počítačové vybavení školy, včetně multimediálních technik a dvou školních automobilů.

11 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE ZŠ kpt. Jaroše, Trutnov název: Základní škola kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38 sídlo: Maxima Gorkého 38, Trutnov charakteristika školy: viz kapitola č. 1 Základní charakteristika školy zřizovatel školy: Město Trutnov, Slovanské náměstí 165, Trutnov ředitel školy: Mgr. Jiří Paták zástupce ředitele školy: Mgr. Jan Hájek telefon: (ul. Gorkého) (školní družina) (školní jídelna) mobil: (Gorkého ul.) internet: školská rada: zákonní zástupci žáků školy: Mgr. Jitka Ryšavá, Robert Gottwald zástupci pedagogických pracovníků školy: Bc. Gabriela Hurdálková, Jaroslav Krejčí zástupci zřizovatele: Mgr. Dušan Rejl, Mgr. Tomáš Hendrych

12 3. OHLÉDNUTÍ ZA ŠKOLNÍM ROKEM ZŠ kpt. Jaroše, Trutnov Hlavním cílem školního vzdělávacího programu je naučit děti aplikovat získané vědomosti v praxi. Plán výuky vypracovaly jednotlivé pracovní týmy učitelů naší školy. Získané informace a zkušenosti se snaží zapracovat do našeho vzdělávacího programu tak, aby co nejefektivněji odrážel skutečnost výuky. Veškeré školní akce se snažíme prezentovat na webových stránkách. O dění ve škole veřejnost informujeme také v místním tisku. Na konci září 2013 naše škole opět po letech zavítala do země tulipánů, větrných mlýnů, sýrů, dřeváků, zkrátka do Holandska. Této akce se zúčastnilo 12 žáků z devátého ročníku, navštívili školu v Heeze. Program byl úžasný - zábavní park Eftelling, aquapark, historické město den Bosch, jízda lodí po kanálech, piknik u moře, koncentrační tábor Vught. Ve dnech května 2014 k nám na oplátku přijeli na návštěvu studenti z Holandska. Cílem jejich návštěvy bylo poznat zdejší kraj, ale také nahlédnout do naší školy a do výuky. Během týdenního programu jsme s nimi navštívili Harrachov, Prahu, Stachelberg, Adršpašské skály, Pec pod Sněžkou. Nechyběly ani sportovní klání a společné večerní programy (hry, opékání). Při návštěvě školy byli holandští studenti se svými učiteli účastni výuky španělského jazyka, v tělocvičně bojového umění si vyzkoušeli sebeobranu, vyrobili si zvonečky z keramiky. Studentům a jejich učitelům se návštěva velmi líbila a doufáme, že tato spolupráce bude i nadále pokračovat. Již samozřejmostí naší školy je separace druhotných odpadových surovin. Zorganizovali jsme sběrovou akci starého papíru, z výtěžku se zakoupilo nářadí pro školní zahradu, pomůcky pro rozvoj motoriky pro 1. stupeň a také se přispělo na charitativní projekt Na Sněžku pro Péťu. Celou akci zajišťoval Jaroslav Krejčí. Učitelé tělesné výchovy pořádali mnoho sportovních akcí - hokejové turnaje, cyklistické závody, lyžařské závody, závody v rychlobruslení, florbalový turnaj aj. Tradičně každý rok na Den Země pořádáme brigády v ZOO Dvůr Králové n. L. Účastníme se nejen sportovních, ale i vědomostních soutěží pořádaných jinými školami či organizacemi. Byly organizovány všechny sportovní kurzy, tedy turistický, lyžařský, cyklistický i vodácký kurz. Velkou událostí na samém konci školního roku byly Olympijské hry. Po dvou letech opět zavládla na všech sportovištích v Trutnově olympijská atmosféra. Žáci soutěžili v 30 různých disciplínách (individuální i kolektivní sporty) a v pěti věkových kategoriích. V pondělí proběhlo slavnostní zahájení sportovního klání s nástupem olympioniků všech trutnovských

13 škol, zapálením olympijského ohně, vyvěšením olympijské vlajky, vypouštěním holubic míru a různobarevných balónků, zazněla i naše olympijská a státní hymna. Byl složen slib za všechny sportovce a rozhodčí, že budou dodržovat pravidla her ve smyslu fair play Školní sportovní kurzy Systém sportovních kurzů, které pro žáky celoročně připravujeme, je svým rozsahem a pojetím, něčím jedinečným a unikátním. Účastní se ho všichni žáci naší školy, a to již od 4. ročníku. Pro každý ročník je připravován sportovní kurz s jiným obsahem sportovní turistiky. Začínáme kurzem Start, jehož náplní jsou základní tábornické dovednosti. Pokračujeme Bivakem, ekokurzem, kde si žáci osvojí základy pobytu v přírodě společně s ekologickou výchovou. Dalším je Trek, na kterém se žáci seznamují s pěší turistikou a mapou. Na zimním kurzu Skialp se snažíme žáky naučit základům běžeckého a sjezdového lyžování. Bike je označení pro kurz, na kterém se žáci musí vyrovnat s nástrahami jak silniční, tak terénní náročností cyklistického sportu. Celý systém je zakončen v devátém ročníku kurzem Raft. Zde se žáci učí obtížnostem vodáckého sportu a jeho nástrahám. Celým systémem chceme našim žákům ukázat, jak je možno účelně a zdravě trávit volný čas a naučit je základům a zásadám všech těchto sportů. V tomto systému nejde jen a pouze o daný konkrétní sport, ale prolínají se v něm i další prvky jak zdravého životního stylu otužování, návštěva hradů, zámků, či význačných českých památek, tak i sociálních vztahů v kolektivu respektování autorit, spolupráce a pomoc o sebe i ostatní, úcta k přírodě, základy vaření v přírodě, estetické cítění a řada dalších osobnostních podnětů. Rozhodně to není účelová módní záležitost. Je to dokonale propracovaný a léty ověřený systém, který se neustále zdokonaluje. Je svým charakterem ojedinělý a ve své podobě naprosto výjimečný. Základy tohoto systému byly položeny již v minulém století, a to v roce (více o školních kurzech viz Příloha 1)

14 3.2. Přehled oborů vzdělávání ZŠ kpt. Jaroše, Trutnov Rámcový učební plán pro 1. stupeň (platný od školního roku 2013/2014) I. II. III. IV. V. Min Český jazyk Anglický jazyk Matematika Hudební výchova Výtvarná výchova Pracovní činnosti Tělesná výchova Vlastivěda 2 2 Přírodověda 2 2 Prvouka Informatika Celkem Rámcový učební plán pro 2. stupeň (platný od školního roku 2013/2014) Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obory stupeň ročník Min. časová dotace 6.roč 7.roč 8.roč 9.roč Celkem Disponibilní hodiny Český jazyk a literatura Cizí jazyk Další cizí jazyk Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a společnost Člověk a příroda Umění a kultura Dějepis Občanská výchova Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Ekolaboratoř Hudební výchova Výtvarná výchova Rodinná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Člověk a svět Pracovní činnosti práce Volitelné předměty (VP) Disponibilní časová dotace Celková povinná časová dotace

15 3.3. Plán školních akcí pro rok 2013/14 ZŠ kpt. Jaroše, Trutnov září Slavnostní zahájení školního roku pro 1. třídy SRPDŠ pro 1. ročník SRPDŠ pro 6. ročník Kurz - 5. ročník BIVAK Exkurze - Škoda Mladá Boleslav 9. ročník říjen Poznávání lesních plodů - Podzimníček listopad SRPDŠ - 1. a 2. stupeň Drakiáda Pozvánka MŠ na den otevřených dveří Projekt U nás v Evropě - 8. ročník Burza středních škol a učilišť - 9. ročník prosinec Vánoční pošta Exkurze SOŠ oděvní Červený Kostelec - 9. ročník Den otevřených dveří Vánoční dopoledne pro MŠ Florbalový turnaj - 1. a 2. stupeň Hokejový turnaj - 2. stupeň Vánoční besídky Soutěž v sudoku - 2. stupeň leden Zápis prvňáčků Sněhulákiáda Třídní kola FUČ

16 Sjezdové lyžování Petříkovice Školní kola v anglické olympiádě ZŠ kpt. Jaroše, Trutnov únor Projekt Naše město - 6. ročník Školní kolo FUČ Pythagoriáda - 2. stupeň Karneval (Masopust) - 1. stupeň Lyžařské závody - 1. a 2. stupeň Košíková - 2. stupeň Projekt Adopce na dálku Exkurze SOŠ hotelová Chrudim - 9. ročník Lyžařský kurz - 7. ročník březen Lyžařský kurz - 7. ročník Hokejová exhibice - 2. stupeň Den naruby - 3. až 5. ročník Projekt Demokracie & totalita - 9. ročník Sálová kopaná - 2. stupeň Rychlostní soutěž v bruslení - 1. a 2. stupeň duben Úklid v ZOO - 2. stupeň Den Země - 1. stupeň SRPDŠ - 1. a 2. stupeň Velikonoční výstava - 1. stupeň Orientační běh - 2. stupeň Přehazovaná - 2. stupeň Projekt Krkonoše, náš domov - 9. ročník květen Vodácký kurz - 9. ročník Kuličkiáda, jarní hry v přírodě - 1. stupeň

17 Softbalový turnaj - 2. stupeň ZŠ kpt. Jaroše, Trutnov červen Den dětí Informační schůzka rodičů budoucích prvňáčků Cyklistický kurz - 8. ročník Turistický kurz - 6. ročník Školní výlety Plavecké závody - 1. a 2. stupeň Cyklistické závody - 1. a 2. stupeň Ožívání postav v Ratibořicích - 6. a 7. ročník Pokyny ředitele školy k organizaci školního roku 2013/2014 Období školního vyučování ve školním roce 2013/2014 začne v pondělí 2. září Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 30. ledna Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 27. června Podzimní prázdniny připadnou na úterý 29. října a středu 30. října Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 21. prosince 2013 a skončí v neděli 5. ledna Vyučování začne v pondělí 6. ledna Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 31. ledna Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou stanoveny od Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 17. dubna a pátek 18. dubna Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 28. června 2014 do neděle 31. srpna Ředitelské dny: , , , , Období školního vyučování ve školním roce 2014/2015 začne v pondělí 1. září Zápis do 1. ročníku školního roku 2014/15 proběhne 17. a 18. ledna Třídní schůzky První schůzka dne stupeň hod. 2. stupeň hod. Druhá schůzka dne stupeň hod. 2. stupeň hod.

18 Pedagogické rady 1. úvodní klasifikační pololetní klasifikační klasifikační závěrečná kl Kurzy Start (sebeobrany) / pension Jívka, 4. roč. Bivak (pobytový) / Kolínská bouda Krkonoše, 5. roč. Trek (turistický) / chata Nebákov - Český ráj, 6. roč. Skialp (lyžařský) / chata Bažina Krkonoše, 7. roč. Bike (cyklistický) / Písek u Mladějova, 8. roč. Raft (vodácký) / řeka Ohře, 9. roč Projekty naší školy ve škol. roce 2013/14 Všechny projekty jsou detailně charakterizovány na webových stránkách školy. I. stupeň Bramborový den Vlněný den Den nočních košilek Sám sebou Zdravé zuby Den naruby II. stupeň Naše město U nás v Evropě Krkonoše Demokracie & totalita

19 Adopce na dálku Dále pokračovaly projekty EU Peníze školám, projekt OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost a projekt Envirotech na Základní škole kpt. Jaroše, Trutnov. (více o projektech EU viz Příloha 2) 3.5. Další vzdělávání pedagogů Ve školním roce 2013/14 se vyučující zúčastnili těchto seminářů: Metodika efektivního zapojení interaktivní tabule do výuky Brádlerová, Burešová, Machková, Nývltová, Voleská, Viková Základní a sociální potřeby současných dětí Buchtová, Machková, Pilná, Ryšavá, Viková Další rozvoj pedagogů pracujících s interaktivní tabulí Machková, Nývltová, Voleská Hrátky se zvířátky Brádlerová, Nováčková, Hurdálková Školní zralost versus školní připravenost Buchtová, Javůrková Helena, Machková Svět energie Schmiedová, Voplatková Metody aktivního učení metody řešení problému a objevování Viková

20 Prevence ve škole konflikt ve škole Felkerová Jak motivovat žáky k výuce AJ Javůrková Karolína Celostátní konference pracovníků ŠD Kutinová 3.6. Školní družina Školní družina měla pro tento rok 5 oddělení. Navštěvovalo ji pravidelně 113 žáků z tříd. Ranní školní družinu navštěvovalo v průměru 35 dětí denně ve dvou odděleních. Celková činnost v jednotlivých odděleních vycházela ze školního vzdělávacího programu pro školní družinu naší školy. Metodické sdružení školní družiny zasedalo čtyřikrát do roka. Z metodického sdružení vycházel i plán akcí školní družiny na celý školní rok. Součástí ročního plánu byly naplánované akce pro děti a rodiče, výlety, besedy a společné družinové akce. Z naplánovaných akcí pro 1. a 2. oddělení se uskutečnily čertovské hrátky, posezení pod vánočním stromečkem s nadílkou, pohádkový ples, sportovní klání v tělocvičně, soutěž o nejlepšího počtáře, beseda s policií ČR, cyklistické závody v parku a cesta za pokladem. Ve 3., 4. a 5. oddělení proběhly následující akce: karaoke, sportovní turnaje ve vybíjené, florbalu a fotbalu, čertovský a andělský rej, den otevřených dveří, vánoční tombola, karneval, dopravní kvízy a soutěže, slet čarodějnic, návštěva holandských studentů spojená s workshopem a oblíbená opičí dráha v tělocvičně. Jako společná akce pro všechna oddělení se uskutečnil výlet v červnu. Cílem byl Penzion U Pěti buků, kam nás dovezl vyhlídkový vláček. Děti se svezly na poníkovi, dostaly zmrzlinový pohár a na hřištích si zahrály míčové hry. Ve školní družině byla dětem denně nabízena hlavní činnost (sportovní, výtvarná, pracovní, společenská, dopravní, hudební, estetická a přírodovědná). Děti se zapojovaly podle svých možností, představ, chuti a nálady. Pro svoji činnost jsme využívali tělocvičnu, tělocvičnu dojo, keramickou dílnu, hřiště za tělocvičnou, dětské hřiště na školním pozemku a počítače.

21 U vchodu do školní družiny je umístěna informativní nástěnka pro rodiče, zároveň jsou zde vystavovány výtvarné práce dětí. Dětské hřiště pro školní družinu Celý projekt Dětské hřiště pro školní družinu zpracovala vedoucí školní družiny Mgr. Taťána Kutinová. Prioritou bylo získání dostatečných finančních prostředků na jeho vybudování. Za tímto účelem jsme žádali o grant na podporu regionů. Cílem projektu byla zejména podpora volnočasových aktivit pro děti ve školní družině. Jako místo realizace projektu byl vybrán prostor školní zahrady na pozemku vedle školy, dříve využívaný pro pěstitelské činnosti. Při vybudování zázemí pro hry dětí jsme se obrátili na renomované firmy, které se budováním dětských hřišť zabývají již více let. Realizace projektu probíhala v několika etapách. První etapa, finančně podpořená Nadací ČEZ částkou ,- Kč, byla dokončena v roce Druhá etapa, finančně podpořena z vybraných poplatků od rodičů, byla naplánovaná od března roku 2011 do března roku V třetí etapě se uskuteční rekonstrukce stávajícího altánu na tomtéž místě. Oslovili jsme Střední odborné učiliště v Trutnově, aby nám s realizací pomohlo. Naplánovaná rekonstrukce by měla proběhnout na podzim roku Sbírka hraček Již druhým rokem v září 2013 proběhla sbírka hraček pro školní družinu. Rodiče, prarodiče, zaměstnanci školy i žáci nosili čisté, zkompletované a nerozbité hračky, s kterými si již nehrají a udělají radost jiným. Všichni dárci hraček dostali malou pozornost a žáci pochvalu do žákovské knížky od vedení školy. Zájmové kroužky na škole V naší škole mohli žáci v loňském školním roce navštěvovat tyto zájmové kroužky: Kuželky Sporťáček Hra na kytaru Hra na flétnu Keramická dílna lektor Vladimír Němec, Petr Holý lektorka Mgr. Helena Fríbová lektorka Bc. Tereza Kutinová lektorka Iva Janovská lektorka Mgr. Taťána Kutinová

22 Divadelní kroužek Pěvecký kroužek Předškoláček lektorka Olívia Bandová lektorka Mgr. Jana Žaludová lektorky Mgr. Radka Machková, Bc. Gabriela Hurdálková 3.7. Přehled zaměstnanců Seznam nepedagogických pracovníků Příjmení a jméno Škanderová Martina Šturmová Ivana Matějíček Vladimír Kodetová Alena Šatná Dana Vágnerová Milena Karpíšková Jitka Eleonora Novotná Voženílek Zdeněk Kovářová Božena Prokopová Lucie Vojířová Dana pracovní zařazení sekretářka mzdová účetní školník uklízečka uklízečka uklízečka uklízečka vedoucí stravování vedoucí kuchař kuchařka kuchařka kuchařka Seznam pedagogických pracovníků Příjmení a jméno titul třída pracovní zařazení Paták Jiří Mgr. ředitel Hájek Jan Mgr. zástupce ředitele Brádlerová Miloslava Mgr. 1. A učitelka Hurdálková Gabriela Bc. 1. B učitelka Nováčková Jitka Mgr. 1. C učitelka Javůrková Helena Mgr. 2. A učitelka Burešová Kamila Mgr. 2. B učitelka Voleská Zuzana Mgr. 3. A učitelka Nývltová Alena Mgr. 3. B učitelka Buchtová Soňa Mgr. 4. A učitelka Fribová Helena Mgr. 4. B učitelka Schmiedová Dagmar Mgr. 5. A učitelka Machková Radka Mgr. 5. C učitelka

23 Krejčí Jaroslav 6. A učitel Felkerová Etela 7. A učitelka Ryšavý Zdeněk Mgr. 7. B učitel Voplatková Petra Mgr. 8. A učitelka Ryšavá Jitka Mgr. 8. B učitelka Dostálová Dagmar Mgr. 9. A učitelka Gaislerová Ilona Mgr. 9. B učitelka Pilná Taťána Mgr. učitelka Vrabcová Petra Mgr. učitelka Mollingr Jaroslav učitel Šrůtková Lenka učitelka Viková Jana Mgr. učitelka Kutinová Taťána Mgr. vedoucí školní družiny Bandová Olivia vychovatelka Janovská Iva vychovatelka Souček Tomáš sportovní instruktor 3.8. Údaje o přijímacím řízení a zápisu do 1. tříd Ve školním roce 2013/2014 vycházelo 32 žáků devátých tříd a jedna žákyně 8. třídy. Na střední školu bylo přijato 27 žáků, 12 chlapců a 15 dívek. Na SOU byli přijati 2 žáci, 1 chlapec a 1 dívka. Na gymnázium byli přijati 3 žáci, 3 chlapci. Na víceleté gymnázium z pátých tříd podávalo přihlášku 19 žáků, přijato bylo 7 žáků. Zápis do prvních tříd probíhal 18. a 19. ledna Bylo zapsáno 60 dětí a 11 žáků požádalo o odklad školní docházky V září 2013 nastoupilo do 1. tříd 67 žáků.

24 3.9. Souhrnná statistika tříd Výsledky šetření sociálně patologických jevů pro školní rok Ve školním roce 2013/2014 byly pro výukové nebo výchovné problémy řešeni žáci: 2. B jeden žák, nepřizpůsobivé chování 5. A dvě žákyně, adaptační a emoční problémy 6. A jeden žák, záškoláctví 7. A jeden žák, krádeže, záškoláctví 8. A jedna žákyně, záškoláctví 8. B jedna žákyně, nevhodné a nebezpečné chování vůči učitelům a spolužákům

25 Problémy byly řešeny se zástupci PPP, sociální pracovnice, výchovného poradce a vedením školy. (Minimální preventivní program školy viz Příloha 3) Prezentace školy na veřejnosti Prezentace probíhá následujícími způsoby: Školní internetové stránky (www.zskptjarose.cz) Internetové stránky se snažíme pravidelně aktualizovat a třídní učitelé doplňují odkazy k jednotlivým třídám a do fotogalerie prostřednictvím redakčního systému. Žákovská knížka Nejčastější a nejběžnější kontakt se zákonnými zástupci dětí. Informujeme rodiče nejen o klasifikaci, o chování, ale i o školních akcích, školním řádu, školních kontaktech aj. Periodika Snažíme se pravidelně informovat o dění na naší škole prostřednictvím místního tisku, využíváme především Radniční listy. Dny otevřených dveří Vánoční dílna pro MŠ a veřejnost.

26 Den otevřených dveří spojený s vánoční dílnou Spolupráce s organizacemi Naše škola spolupracuje v průběhu roku se spoustou organizací a firem. V rámci předmětů Občanská a rodinná výchova spolupracujeme aktivně s Úřadem práce, středními školami a odbornými učilišti. Dalším důležitým partnerem je náš zřizovatel Město Trutnov. Nejedná se pouze o záležitost provozních peněz, které nám poskytuje z jeho rozpočtu. Důležitou funkci sehrávají především jeho jednotlivé odbory. Odbor sociálních věcí, školství a zdravotnictví je pro nás velice důležitý v oblasti poradenství. Zejména pak oddělení školství, se kterým řešíme legislativní změny, provozní záležitosti a také finanční záležitosti. S městskou policií a pedagogicko-psychologickou poradnou řešíme jak preventivně, tak i klinicky výchovné problémy a kázeňské přestupky žáků.

27 Navštěvujeme v rámci vyučování výchovné koncerty, které zajišťuje a nabízí Národní dům v Trutnově nebo Uffo společenské centrum Trutnova. Chodíme se žáky školy na výstavy a přednášky pořádané Městskou galerií a Muzeem Podkrkonoší v Trutnově. Naši žáci též v rámci výuky využívají nabídky Městské knihovny. Velice dobrá spolupráce je taktéž s Technickými službami při úklidu prostranství před školou i v jejím areálu a při organizování Dne země. Městské lesy nám vycházejí vstříc při požadavku na palivové dřevo pro školní chatu v Peci pod Sněžkou. Rovněž i firma Marius Pedersen zdarma dodává pytle na odpad ze školní chaty. Velice dobře spolupracujeme se sportovní organizací Loko Trutnov, která nám podle potřeb vychází vstříc při naší potřebě využívat jejich sportovní zařízení. Naše spolupráce se odehrává i ve sféře některých soukromých firem, jejichž služeb využíváme. Tyto firmy nám jsou schopny poskytovat různé slevy či levnější služby. Firma Řeznictví Hampl nám ochotně poskytuje při zajišťování sportovních kurzů některé masné výrobky. Firma Tezkom se nám stará o počítačovou síť, provádí revizi elektrospotřebičů a provoz kamerového systému. Firma Geom nám poskytuje množstevní slevu na odběr školních učebnic a pracovních sešitů. Firma Topgal a Event marketing nám pro budoucí žáky 1. třídy dodávají reklamní předměty. S firmou Výšivky Davídek jsme se dohodli na dlouhodobé spolupráci a při zajišťování triček na sportovní kurzy nám poskytla výraznou slevu. Naší snahou je i nadále tuto spolupráci rozvíjet a získávat i nové partnery, kteří nám jsou schopni v jakékoli oblasti rozvoje naší školy poskytnout pomoc. Za to jim patří náš dík. Vzhledem k tomu, že na škole není zastoupena odborová organizace pracovníků ve školství, není v této oblasti rozvinuta spolupráce Základní údaje o hospodaření školy (viz Příloha 4) Výsledky vzdělávání - testování 5. a 9. tříd Ve školním roce 2013/14 neprobíhalo plošné testování žáků 5. a 9. tříd z matematiky, českého jazyka a anglického jazyka. Z některých dalších předmětů byli žáci, stejně jako každý rok, testováni školními výstupními testy. Testy se psaly během měsíce května a června. Zadání těchto

28 testů i podrobný rozbor výsledků bývaly součástí ŠVP, ale od školního roku 2013/14 se už autoevaluace v ŠVP neuvádí. Výsledky testování naše škola prezentuje na školních nástěnkách. (více o autoevaluaci viz Příloha 5) Charakteristika předmětů a tříd ve školním roce 2013/2014 První třídy Po zadaptování dětí ve školním prostředí se vyučující zaměřili na vytváření kamarádských vztahů ve třídě. Prvňáčci navštívili během roku spoustu akcí, např. v říjnu se vypravili na pohádku Příběhy včelích medvídků do UFFA. V listopadu se žáci věnovali projektu Bramborový den. V hodině ČJ se naučili básničku - Brambora, kterou krásně pohybově ztvárnili. Při hodině matematiky si žáci brambory sčítali, odčítali a porovnávali, to vše ve skupinách. Vyzkoušeli si tak základní komunikační pravidla. Brambory také využili i jako tiskátka při výtvarné výchově a pracovním vyučování. V dubnu měli žáci další projektovou aktivitu, tentokrát Třídění odpadu. V rámci tohoto projektového přijela do naší školy pracovnice Ekologického střediska SEVER z Hradce Králové s výukovým programem Krtek na smetišti. Společně s krtečkem, myškou a kosem se děti podívaly na smetiště. Pomohly myšku uzdravit, odfoukly mrak z továrny a naučily se třídit odpad do správných kontejnerů. Další částí projektu Třídění odpadu byla exkurze na skládku odpadu v Bohuslavicích. V červnu byli žáci a na školním výletě v Dolcích u Trutnova a také navštívili psí útulek v Poříčí. Úplný závěr školního roku patřil Olympijským hrám. Druhé třídy Výuka žáků 2. A, B třídy probíhala podle zásad integrované tematické výuky. Vzdělávací obsah byl rozdělen do měsíčních témat a metodicky upraven tak, aby navazoval a korespondoval s obsahem knížky Birlibán od autora E. Petišky, Já Baryk od spisovatele Fr. Nepila. Žáci si tak splnili nejen OVO z 2. třídy, ale navíc získali znalosti z přírody a okolního života. Do výuky byly zařazovány interaktivní prvky, které si žáci ověřovali a prohlubovali při navštívených interaktivních výstavách - Dřevo Dvůr Králové, která korespondovala s tématem Envirotech a byla doplněna výstavou PLAY v Broumově. Žáci byli vedeni k individuální, ale

29 i skupinové - týmové práci, mohli si tak nejlépe osvojit všechny klíčové kompetence. Součástí výuky byly i projekty stanovené ŠVP - Sám sebou, Zdravé zuby, Vlněný den, Barevný týden. Navíc si žáci těchto tříd prošli pilotáží projektu Envirotech - LES, při které se podařilo navázat spolupráci s organizací SEVER. Třídy spolupracovaly s vyučující ČJ a žáky 9. tříd v rozvoji čtenářské gramotnosti - autorské čtení, k čemuž rovněž napomohly opakované návštěvy Městské knihovny Trutnov. V rámci TV se děti zúčastnily školy bruslení, zapojily se do celoškolních bruslařských závodů. Na závěr školního roku dokázaly reprezentovat školu a třídu na OH žáků ZŠ Trutnov. V plavání se děti mohly zdokonalit při ozdravném pobytu u moře v Chorvatsku. Žáci druhých tříd se zúčastnili školního kola Festivalu umělecké činnosti. Současně se třídním učitelkám podařilo rozvíjet sociální cítění u žáků ve spolupráci s rodiči - Sbírka hraček a oblečení pro Dětský domov v Nechanicích. Žáci se seznámili s prostředím školních dílen a laboratoře, kde si při naplánovaných činnostech rozvíjeli pracovní schopnosti a zručnost. Na práci svých dětí se mohli přijít podívat rodiče, a to díky tzv. Dnům otevřených dveří. Všichni žáci prospěli a postoupili do 3. ročníku s tím, že se každý z nich postupně učí svoji práci zhodnotit. Třetí třídy Žáci třetích tříd se zúčastnili během roku řady akcí. V září se vydali na přehlídku dravých ptáků, která se konala na ZŠ Rudolfa Frimla. Na vlastní oči zde mohli vidět naši největší sovu výra velkého, dřemlíka, raroha velkého, sokola stěhovavého, puštíka obecného, kterého děti znají z pohádky Tři oříšky pro Popelku, vzácnou sovu pálenou, orla skalního, žlutookého jestřába lesního, supa krahujového, který s třímetrovým rozpětím křídel létal těsně nad hlavami dětí a spoustu dalších dravců. V říjnu probíhalo Halloweenské spaní ve škole, které si děti velice užily. V dubnu se žáci zapojili do školní akce Barevný týden každý den chodili oblečeni ve stanovené barvě. V pondělí třída připomínala nebe, v úterý se všichni proměnili v šachy. Středa byla červená. Ve čtvrtek do třídy doskákaly žabičky a v pátek se všichni rozzářili jako sluníčko. Na konci školního roku se žáci zapojili do Olympijských her. Čtvrté třídy Spolupráce s rodiči byla bezproblémová. Někteří rodiče kromě třídních schůzek se účastnili také individuálních konzultačních schůzek. Někteří žáci měli problémy s pravidelnou přípravou na vyučování, proto bylo uděleno několik napomenutí nebo důtek třídního učitele za časté zapomínání školních pomůcek

30 a domácích úkolů. Těm, kteří se připravovali pravidelně, byla udělena pochvala za vzorné plnění školních povinností. V září žáci zhlédli ukázky letu dravců. Zúčastnili se třídního a školního kola FUČ, závodů v rychlobruslení a soutěže Sudoku a Matematický klokan. Prošli projekty Sám sebou, Zdravé zuby a Půda, pole, louka. K příležitosti oslav dne Země se žáci zúčastnili programu střediska ekologické výchovy a etiky Rýchory SEVER, terénní výuky Život v půdě. V květnu žáci navštívili dopravní hřiště ve Dvoře Králové, kde se zúčastnili teoretické i praktické výuky znalosti pravidel silničního provozu. Žáci také reprezentovali školu na Preventan cupu ve vybíjené a na Olympijských hrách dětí základních škol Trutnova v nejrůznějších disciplínách. Páté třídy Pro páté třídy začal školní rok v září pobytovým kurzem v Krkonoších na Kolínské boudě, kde v rámci projektu ENVIRO získali povědomí o alarmujícím stavu naší přírody a nutnosti její ochrany každým z nás. Věnovali se i tradičním kurzovním činnostem jako je turistika s výletem např. na Sněžku, zdokonalování se v topografii, osvojování základů zdravovědy, střelbě ze vzduchovky, základům sebeobrany a relaxačním technikám. Někteří žáci se zúčastnili matematických soutěží jako je Sudoku (dvě děvčata získala druhé a třetí místo), Pythagoriáda (čtyři děvčata postoupila do okresního kola, kde dvě žákyně získaly první a druhé místo), Matematický klokan (dvě děvčata se umístila mezi prvními deseti v rámci kraje). V únoru proběhlo školní kolo FUČ, kde žáci získali třetí místo ve zpěvu a recitaci. Ze sportovních akcí proběhla soutěž v rychlobruslení a turnaj ve vybíjené, žáci této třídy získali jedenáct medailí při trutnovské akci Olympijské hry dětí. Během školního roku děti pracovaly na různých projektech, např. na projektu Energie, při té příležitosti navštívily hvězdárnu v Hradci Králové a vodní elektrárnu Hučák, na projektu Sám sebou, Spisovatelé, Robinson Crusoe. V průběhu celého školního roku si tvořily stránky deníku nazvaného Můj rok v 5. A. Šest žáků úspěšně složilo přijímací zkoušky na osmileté gymnázium a čtyři z nich tam v novém školním roce přestupují. Český jazyk Ve školním roce 2013/2014 se žáci na 2. stupni v hodinách českého jazyka a literatury vzdělávali podle učebnic nakladatelství FRAUS. Se svými učiteli tak plnili tematické plány a ŠVP. Dle jednotlivých ročníků pracovali s učebnicí, pracovním sešitem a čítankou. V hodinách též

31 využívali interaktivní tabule. Při hodinách literatury byly texty z čítanek doplněny filmovými ukázkami. Někteří žáci navštěvují školní knihovnu. Součástí výuky byly projekty, které prolínají více předmětů, a to v 6. ročníku projekt Naše město, v 8. ročníku projekt U nás v Evropě. 9. ročníky tvořily na hodinách slohu vlastní příběhy, které posléze vyvázaly v knihu. Svá díla pak jednotliví autoři představovali ve třídách na 1. stupni, kde se žáci se svými učiteli snažili porozumět textu, vyvozovat ponaučení apod. 9. třídy též navštívily Muzeum bratří Čapků v Malých Svatoňovicích. Součástí exkurze byla skupinová práce s pracovními listy. Každý rok se též v rámci předmětu konají třídní kola a školní kolo v recitaci. V letošním roce jsme byli svědky vynikajících výkonů z oblasti poezie, prózy i dramatu. Dějepis Předmět dějepis navazuje na výuku předmětu vlastivěda na 1. stupni ZŠ. S výjimkou 6. ročníku je preferováno především učivo týkající se českých a evropských dějin. Významné místo ve výuce předmětu zaujímají i regionální dějiny. Očekávaným výstupem u žáka na konci školní docházky v 9. ročníku je umět zasadit funkčním způsobem národní dějiny do kontextu dějin nejen evropských, ale i světových a jasně nastínit obecné dějinné vývojové tendence. Důraz je kladen na schopnost žáka odhalit a definovat příčiny a následky jednotlivých historických událostí či jevů. Mezi klíčovými kompetencemi převládá v předmětu dějepis kompetence k řešení problémů, tedy schopnost žáka analyzovat jednotlivá historická fakta. Důležité místo zaujímá také kompetence k učení (důraz na čtení s porozuměním, práci s textem a mapou, vyhledávání informací). Nelze se obejít ani bez kompetence sociální a personální. K propojování klíčových kompetencí dochází v průřezových tématech. Zcela zásadní význam z průřezových témat má pro výuku dějepisu multikulturní výchova, která u žáků rozvíjí smysl pro spravedlnost, solidaritu a toleranci. Vede k chápání a respektování neustále se zvyšující sociokulturní rozmanitosti. Velmi důležitá je i výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech. Z dalších průřezových témat je to pak výchova demokratického občana, mediální výchova i osobnostní a sociální výchova. Výuka je podpořena návštěvami kulturních institucí a jiných doprovodných akcí. V dubnu žáci deváté třídy pracovali na školním projektu Totalita versus demokracie. Nejprve si vybrali po dvojicích z nabídky konkrétní témata svých prací: V. I. Lenin, J. V. Stalin, B. Mussolini, J. Mengele, A. Hitler, Tragédie Židů za světové války, Tragédie Romů za světové války,

32 Koncentrační tábory, Vyhlazovací tábory, Lidice 1942 a Zločiny komunismu. Žáci vyhledávali v časovém období dvou až tří týdnů potřebné prameny a selektovali potřebné informace od méně podstatných. Na předem domluvený termín si na hodinu přinesli všechny nashromážděné materiály a zpracovali svá témata na čtvrtku. Hotové práce prezentovali na hodinách dějepisu. Závěrem bylo svázat jednotlivé čtvrtky do veliké knihy - odborného díla s názvem Totalita versus demokracie. V květnu žáci šestých tříd tvořili projekt Naše město. Prvním motivačním krokem byla informativní procházka městem, při které se žáci dozvěděli potřebné údaje o svém městě. Na hodinách dějepisu potom vyhledávali a zpracovávali informace o trutnovské historii, památkách a známých osobnostech, např. o H. Etrichovi, S. Hüttelovi nebo E. Schwantnerovi. Hlavním cílem tohoto projektu bylo, aby se žáci blíže seznámili s městem, ve kterém chodí do školy, a tím získali možnost se ve městě lépe orientovat, využívat všechny jeho možnosti a služby. Smyslem také bylo, aby žáci dokázali podat o svém městu základní informace. Projekt tedy zakončila opět procházka městem, tu však vedli žáci sami. Ve školním roce 2013/14 se výjimečně nekonala exkurze do Archeoparku ve Všestarech a do koncentračního tábora v Terezíně z důvodu nevhodného termínu. Při vyučování dějepisu se pro zpestření výuky intenzivně využívá interaktivní tabule. Žáci pracují s materiály, které si sami vytvořili v programu ActivInspire, nebo využívají již hotová cvičení, která jsou k dispozici na stránkách kam naši učitelé i žáci přispívají svými výukovými materiály. Mezi další používané webové stránky, se kterými se ve výuce hojně pracuje, patří Žáci v hodinách průběžně sledují dokumentární pořady typu Putování s pravěkými lidmi, Dějiny udatného národa českého nebo Byl jednou jeden člověk. Na konci deváté třídy se píšou závěrečné testy, které mají prověřit znalosti žáků z učiva dějepisu druhého stupně. Matematika Matematika je na 2. stupni naší školy vyučována dle učebnic zpracovaných podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, jedná se o ucelenou řadu učebnic pro vzdělávací obor Matematika a její aplikace od autorů Odvárko a Kadleček (nakladatelství Prometheus). Časová dotace činí 4 hodiny týdně v každém ročníku. Stěžejním učivem v šestém ročníku bylo prohloubení znalostí o přirozených a desetinných číslech. V sedmém ročníku se žáci naučili počítat zlomky, čísla záporná a procenta. V osmém

33 ročníku se seznámili s matematickými výrazy a rovnicemi, v devátém ročníku přibyly lomené výrazy, soustavy rovnic a funkce. V každého ročníku jsou zařazena témata z geometrie. V únoru proběhla matematická Pythagoriáda pro žáky pátých až devátých tříd, čtyři naše žákyně páté třídy postoupily do okresního kola, kde dvě z nich obsadily první a druhé místo. V březnu se všechny ročníky školy zapojily do celorepublikové soutěže Matematický klokan, kde se tři naši žáci ze čtvrté a páté třídy umístili mezi prvními v rámci Královehradeckého kraje. Pro rozvoj logického myšlení byly do výuky vkládány různé matematické hry a úkoly, např. sudoku, piškvorky, matematický poker, ubongo. Žáci 9. ročníku se zúčastnili projektu Finanční gramotnost, kterou realizovali studenti Obchodní akademie Trutnov. Chemie V osmé třídě bylo probráno učivo o vlastnostech látek. Dále se děti seznámily s druhy směsí a metodami oddělování složek směsí. Filtraci si žáci vyzkoušeli samostatně. Následující učivo se týkalo vody a vzduchu. Děti se naučily používat periodickou soustavu prvků a značky základních prvků. Následovaly výpočty z chemických rovnic. Učivo osmé třídy bylo zakončeno názvoslovím dvouprvkových sloučenin a víceprvkových sloučenin kyselin. V úvodních hodinách chemie deváté třídy bylo zopakováno učivo o dvouprvkových a tříprvkových sloučeninách. Na opakování navázaly názvy a vzorce solí, hydrogensolí a hydrátů solí. Dále děti pochopily podstatu redoxních reakcí. Další probrané učivo se týkalo obnovitelných a neobnovitelných zdrojů energie. Děti se naučily homologickou řadu alkanů a od nich odvozovaly vzorce dalších organických sloučenin. Další probrané učivo bylo o bioorganických sloučeninách. Závěrem roku se žáci dozvěděli o vztazích mezi chemií a životním prostředím. O zajímavosti a užitečnosti chemie žáky přesvědčili svou přednáškou studenti z VŠCHT v Praze. Na VŠCHT v Praze jsme také absolvovali exkurzi ve školním pivovaru a na katedře polymerů. Přírodopis V předmětu přírodopis bylo v šesté třídě probráno učivo o planetě Zemi a jejím vývoji, dále učivo o buňce, podmínkách a projevech života. Následně byli žáci seznámeni s učivem o nebuněčných a jednobuněčných organismech. Z mnohobuněčných organismů navázaly nižší rostliny, houby, lišejníky a mnohobuněční živočichové od žahavců po ostnokožce.

34 Úvodem do učiva přírodopisu v osmých třídách jsou základy etologie, původ a vývoj člověka a lidské rasy. Dále se žáci naučili základy biologie člověka soustavu opěrnou, pohybovou, tělní tekutiny, soustavu oběhovou, dýchací, trávicí, vylučovací, kůži, soustavu nervovou, žlázy s vnitřní sekrecí, smyslová ústrojí, vývin lidského jedince. Učivo bylo uzavřeno základy dědičnosti. V rámci učiva přírodopisu šesté třídy absolvovaly výukový program pořádaný ve spolupráci s KRNAP ve Vrchlabí Myslivost v KRNAP. Osmé třídy se zúčastnily programu výukového střediska SEVER v Horním Maršově. Fyzika Po krátkém připomenutí učiva fyziky ze šesté třídy jsme v sedmých třídách pokračovali pohybem těles. Dále se žáci naučili skládat síly a vypočítat gravitační sílu. Následně jsme si vysvětlili Newtonovy pohybové zákony a jejich aplikaci v praxi. Navázalo učivo o mechanických vlastnostech kapalin a plynů. Učivo fyziky pro sedmý ročník bylo zakončeno světelnými jevy zákon odrazu světla, rozptyl světla, lom světla, rovinná a kulová zrcadla. Úvodem do učiva fyziky pro osmé třídy je práce a výkon. Děti se naučily vypočítat práci i výkon. Následně jsme probrali pohybovou a polohovou energii tělesa, teplo i jeho výpočet, změny skupenství látek, elektrický náboj, elektrické pole a elektrický proud. Fyzika pro osmý ročník byla zakončena učivem o zvukových jevech. Výtvarná výchova Výtvarná výchova je v rámci školního vzdělávacího programu zařazena do vzdělávací oblasti Umění a kultura. Výtvarná výchova umožňuje žákům poznávat okolní svět i svůj vnitřní svět prostřednictvím výtvarných činností a postupně se formujícího výtvarného myšlení. Žáci si v předmětu prakticky osvojují potřebné výtvarné dovednosti a techniky, rozvíjejí přirozenou potřebu vlastního výtvarného vyjádření, fantazii, prostorovou představivost, smysl pro originalitu a vlastní výraz, což významně napomáhá utváření kreativní stránky jejich osobnosti. V 6. ročníku žáci pracují na projektu Naše město, v 8. ročníku si částečně připraví projekt U nás v Evropě a v 9. ročníku se především seznamují s dějinami výtvarného umění. Vyučování probíhá v odborné učebně. Poloha školy v centru města nám dovoluje návštěvy výstav, galerií a regionálních památek. V Galerii města Trutnova se pravidelně a aktivně účastníme výtvarných dílen v rámci doprovodných programů pro školy.

35 Rodinná výchova Učivo předmětu rodinná výchova je rozděleno do čtyř tematických celků: 6. třída zdravá výživa, intimní hygiena; 7. třída kouření, alkohol nelegální drogy; 8. třída AIDS, pohlavně přenosné choroby, aspekty zdraví; 9. třída sexualita, puberta, změny u chlapců a dívek, početí, těhotenství, porod, interrupce, pohlavní zneužívání apod. Občanská výchova Předmět občanská výchova je zaměřen na vývojové etapy života, dospívání, politické dění. Výuka probíhá formou her, scének, tvoření prezentací, plakátů, exkurzí. Žáci se učí proniknout do společnosti a reálného života. Pracovní činnosti V dnešní technické době, kdy se stále více preferují dělnické obory, má i naše základní škola vytvořeny podmínky pro dobré vzdělávání žáků v pracovních činnostech. Po rekonstrukci spodní části budovy v roce 2012, byly vytvořeny i nové prostory pro manuální vzdělávání žáků. Vznikla zde třída, ve které si žáci osvojují a zdokonalují své přirozené dovednosti při opracování dřeva, kovu a plastů. Za podpory projektu garantovaného Evropskou unií, byly ve školním roce 2013/2014 vybaveny pracovní stoly zcela novým nářadím a do výuky mohla být zařazena i práce s elektromateriálem. V průběhu projektu žáci devátých a osmých tříd vytvářeli výrobky dle připravené výkresové dokumentace pod dohledem profesního pracovníka daného oboru. Motivací žáků o co nejkvalitněji odvedenou práci byla možnost odnést si dokončené dílo domů. Nedílnou součástí pracovních výchov je již v dnešní době na školách omezená výuka na pozemku školy. Zde se žáci seznamují se základním ošetřením a pěstováním plodin na záhonech, ve skleníku a přilehlém sadu. Do pracovních výchov patří i vzdělávání v oboru gastronomie, které je vyučováno ve speciálně vybavené učebně školy. Dále se žáci v tomto předmětu učí různým technikám vyšívání, učí se pracovat s pletací přízí a věnují se šití na elektrickém stroji. Anglický jazyk Každý si jistě uvědomuje, že angličtina je v dnešní době již nepostradatelným jazykem. Umět anglicky dnes není ničím výjimečným, ba naopak umět se dorozumět v angličtině je zcela samozřejmé. Proto se snažíme u žáků od počátku rozvíjet jejich komunikační schopnosti, lpíme

36 na to, aby uměli reagovat na rozličné otázky a aby znali každodenní běžné fráze. Nepostradatelnou součástí angličtiny je též gramatické minimum, které by si děti na základní škole měly osvojit, aby ho mohly později na střední škole rozvíjet. Mezi motivační a zároveň jistě užitečné aktivity, které na naší škole provozujeme, patří olympiáda z anglického jazyka (naši žáci zaznamenali úspěchy na okresním kole) a zájezd do Holandska, kde děti komunikují anglicky. Nedílnou součástí výuky jsou mezipředmětové projekty, ve kterých žáci uplatní své znalosti angličtiny (Naše město - 6. ročník, U nás v Evropě 8. ročník). Tělesná výchova V rámci tělesné výchovy se žáci učí různým formám tělesných cvičení a sportů, máme možnost díky poloze školy využívat atletický stadión, kde se dají provozovat všechny atletické disciplíny. Na umělé ploše fotbalového hřiště učíme žáky základům softbalu. Zimní stadión využíváme pro výuku bruslení a základy ledního hokeje. V zimních měsících probíhá výuka v areálu běžeckého lyžování (Paradráha) Informace o kontrolách za školní rok 2013/14 V tomto školním roce proběhly na škole tyto kontroly: Kontrola zaměřená na projekt EU Peníze školám reg. č. CZ.1.07/1.4.00/ Kontrola proběhla bez závad Kontrola zaměřená na projekt Zavádění komplexního systému DVPP do praxe škol. Kontrola proběhla bez závad Kontrola ČŠI o využívání finančních prostředků státního rozpočtu. Nedostatky zjištěné kontrolou byly odstraněny do Kontrola byla zaměřena na vnitřní kontrolní systém, bezpečnost a ochranu zdraví při práci, požární ochranu a provádění revizí. Zjištěné administrativní závady byly odstraněny do

37 4. Přílohy Příloha 1 Sportovní kurzy Příloha 2 Projekty Příloha 3 Minimální preventivní program školy Příloha 4 Hospodaření školy Příloha 5 Autoevaluační rámec školy

38 Příloha 1 Sportovní kurzy ZŠ kpt. Jaroše, Trutnov

39 BIVAK ZŠ kpt. Jaroše, Trutnov (Kurz táboření a pobytu v přírodě) Místo určení: chata Bažina Pec pod Sněžkou Cíl kurzu: Kurz je součástí výchovně vzdělávacího plánu naší školy a účastní se všichni žáci. Patří do systému alternativní sportovní aktivity, které naše škola provádí. Žáci se zde seznamují se základními pravidly pobytu a sportování v přírodě. Náplní kurzu je stavba stanů, rozdělávání různých druhů ohňů, vaření, první pomoc při zranění, orientace v terénu podle mapy a buzol, atd. Jsou vychováváni k samostatnosti i skupinové odpovědnosti, vztahu k přírodě i lidem. Program: 1) Tábornické dovednosti stavba stanů, rozdělávání a typy tábornických ohňů, vaření na ohni. 2) Orientace v terénu základy topografie, orientace v terénu, práce s mapou a buzolou (orientační závod). 3) Turistika plánování a výběr trasy dle mapy, ochrana přírody, ekologie, poznávání fauny a flory KRNAP. 4) Základy horolezectví příprava horolezeckého materiálu, uzlování, slaňování. 5) První pomoc řešení život ohrožujících situací, obvazová technika, transport zraněného, otužování.

40 TREK (Kurz táboření a turistiky v přírodě) Místo určení: Mladějov Písek Cíl kurzu: Žáci se zde mají seznámit se základními dovednostmi a pravidly pobytu v přírodě. Dále se učí praktickým činnostem s mapou v terénu, horolezectví a zdravovědě. Zlepšují si svou fyzickou zdatnost při turistických pochodech. Učí se samostatnosti, ale zároveň i vzájemné spolupráci. Otužování a praktické činnosti by měly rozvíjet smysl celého systému sportovních kurzů. Jeto především vytváření zásad zdravého životního stylu, účelné a aktivní využívání volného času v souvislosti s protidrogovou prevencí. Program: 1) Tábornické dovednosti stavba stanů, rozdělávání a typy tábornických ohňů, vaření na ohni, práce se sekyrkou a pilou. 2) Orientace v terénu základy topografie, orientace v terénu, práce s mapou a buzolou (noční azimutový a orientační závod). 3) Turistika plánování a výběr celodenní trasy dle mapy. 4) Základy horolezectví příprava horolezeckého materiálu, uzlování, slaňování. 5) První pomoc řešení život ohrožujících situací obvazová technika, transport zraněného, otužování.

41 SKIALP (Kurz lyžování) Místo určení: Chata Bažina Cíl kurzu: Hlavním cílem je naučit žáky základním lyžařským dovednostem. Praktická činnost je doplněna teoretickými přednáškami (historie lyžování, lyžařská výzbroj a výstroj, mazání lyží, nebezpečí hor, zdravověda a první pomoc). Nezbytnou součástí kurzu je též pobyt a společenské večery na chatě a s tím spojená možnost společenské zábavy a her. Důležité je též otužování a celotýdenní pobyt na zdravém vzduchu. Program: 1) Doprava autobusem spojená s přesunem po vlastní ose, celotýdenní lyžařský výcvik na sjezdových nebo běžeckých lyžích, celotýdenní pobytový režim na školní chatě (6 nocí). 2) Dopolední a odpolední lyžařský výcvik. 3) Přednášky z teorie lyžování a pohybu po horách. 4) Lyžařské závody. 5) První pomoc řešení život ohrožujících situací, obvazová technika, transport zraněného, otužování. 6) Společenské hry.

42 BIKE (Cykloturistický kurz) Místo určení: Kokořínský Důl / Písek u Mladějova Cíl kurzu: Kurz svým charakterem navazuje na předchozí kurzy, které tvoří ucelený systém preventivního programu naší školy v boji proti drogám a negativním jevům dnešní společnosti. Hlavním cílem je naučit žáky techniku jízdy na horském kole v terénu. Dále pak zásadám týmové souhry a vzájemné podpory v náročnějších životních podmínkách a situacích. Jsou sledovány i obecnější výchovné společenské zásady a také praktické činnosti při táboření ve volné přírodě. Program: 1) Celotýdenní pobytový režim pod stany na tábořišti (6 nocí), cykloturistika prováděna hvězdicovitě ze stálého tábořiště. 2) Tábornické dovednosti stavba stanů, rozdělávání a typy tábornických ohňů, vaření na ohni, práce se sekyrkou a pilou. 3) Orientace v terénu základy topografie, orientace v terénu, práce s mapou a buzolou (noční azimutový a orientační závod). 4) Cykloturistika plánování a výběr celodenní cyklotrasy dle mapy (cca 20 km). 5) Základy horolezectví příprava horolezeckého materiálu, uzlování, slaňování. 6) První pomoc řešení život ohrožujících situací, obvazová technika, transport zraněného, prevence častých cyklistických úrazů, otužování.

43 RAFT (Vodácký kurz) Místo určení: řeka Ohře Šabina Klášterec nad Ohří Cíl kurzu: Kurz svým charakterem navazuje na předchozí kurzy, které tvoří ucelený systém preventivního programu naší školy v boji proti drogám a negativním jevům dnešní společnosti. Hlavním cílem je naučit žáky techniku ovládání raftového člunu, zásadám týmové spolupráce a vzájemné podpory v náročnějších životních situacích. Rozvíjíme u žáků obecné zásady chování k přírodě, otužování a fyzickou kondici. Program: 1) 1. den Šabina založení tábora, nafukování raftu, večer táborák. 2) 2. den Šabina Královské Poříčí (11,2 km) výuka ovládání raftového člunu. 3) 3. den Královské Poříčí Loket (10,7 km) odpolední prohlídka města a hradu. 4) 4. den Loket Hubertus (20,8 km) intenzivní pádlování skrz Karlovy Vary, sjíždění peřeje Hubertus. 5) 5. den Prohlídka Karlových varů, návštěva termálního koupaliště. 6) 6. den Hubertus Vojkovice (14,8 km) Společné zakončení plavby. 7) 7. den Uložení raftů a odjezd do Trutnova.

44 Příloha 2 Projekty EU ZŠ kpt. Jaroše, Trutnov

45 Zavádění komplexního systému DVPP do praxe škol Základní škola kpt. Jaroše, Trutnov podala v loňském roce žádost o dotaci do Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání na realizaci projektu Zavádění komplexního systému DVPP do praxe škol CZ.1.07/1.3.43/ Tento projekt splnil podmínky pro financování z OP VK a od ledna 2012 je projekt v realizaci. Doba realizace projektu je plánována od do Celková finanční dotace projektu činí ,78 Kč, z čehož je 85 % financováno ze zdrojů ESF a 15 % ze státního rozpočtu. Stručný obsah projektu Projekt řeší otázku efektivního systematického DVPP na čtyřech školách zapojených do projektu formou partnerství. Myšlenka projektu vznikla na základě podnětu ředitelů škol, kteří hodnotí stávající systém DVPP na svých školách jako nahodilý, nesystematický a neefektivní, zejména z pohledu implementace nových poznatků spojených s kurikulární reformou přímo do výuky. Hlavním pilířem je komplex vzdělávacích seminářů vybraných na základě analýzy vzdělávacích potřeb zapojených škol pro dvě cílové skupiny - vedoucí zaměstnanci škol a školských zařízení, pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení. Cílem projektu je zvyšování kompetencí řídících pracovníků v oblasti řízení a personální politiky a podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků v oblasti kurikulární reformy a tím nastavení nového efektivnějšího systému DVPP v zapojených školách. Zapojení partnerských škol do projektu Projekt je realizován na základě spolupráce čtyř partnerských škol:

46 Základní škola kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38 jako žadatel projektu Základní škola Trivium Plus o.p.s. Dobřany, okres Rychnov nad Kněžnou jako partner projektu Základní škola Podharť, Dvůr Králové nad Labem, Máchova 884 jako partner projektu Základní škola a mateřská škola, Praskačka, okres Hradec Králové jako partner projektu Jedním z hlavních důvodů zapojení partnerů do projektu je otestovat zavedení modelu komplexního systému DVPP na více základních školách. Spolupráce více škol je také významným krokem pro šíření tohoto modelu na další instituce. Dalším podstatným argumentem pro zapojení partnerů je získávání zkušeností s implementací modelu DVPP na různých základních školách. Účast čtyř organizací v jednom projektu bude zajímavou ukázkou zavedení komplexního modelu DVPP. Podstatným argumentem pro zapojení partnerů v projektu je rovněž možnost sdílení zkušeností dobré praxe na úrovni více škol. Společná diskuze nad problematikou profesního růstu pedagogů a nástrojů pro jeho sledování umožní rozšířit spektrum možností pro práci s profesním portfoliem učitele. Cíle projektu Prvním cílem je zvýšení kompetencí řídících pracovníků škol v oblasti řízení a personální politiky - řízení lidských zdrojů, péče o profesní růst zaměstnanců, manažerské a personální dovednosti. Druhým cílem projektu je realizace efektivního komplexního akreditovaného souboru seminářů DVPP pro školy. DVPP bude zaměřeno na podporu profesního růstu pedagogických pracovníků škol v oblasti kurikulární reformy. Výsledkem bude zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti inovativních metod a forem výuky vedoucích k rozvoji klíčových kompetencí žáků. Třetím cílem je příprava na zavedení kariérního systému, jehož součástí bude atestační hodnocení pedagogických pracovníků prostřednictvím nástrojů supervize a sestavení záznamových archů profesního růstu jednotlivých pedagogických pracovníků, které se stanou výchozím dokumentem jejich osobních portfolií. Čtvrtým cílem projektu je revize ŠVP zapojených škol v oblasti výchovně vzdělávací strategie školy.

47 Přidanou hodnotou projektu je vzdělávání celých pedagogických sborů škol a zároveň přináší možnost vzájemné inspirace učitelů při společném vzdělávání partnerských škol. Projekt je koncipován v souladu s cílem koncepce plánovaného kariérního systému pro učitele. Závěrečnou aktivitou projektu bude diseminační workshop, který bude plnit roli osvětovou pro další školy v regionu i pro veřejnost. Jeho součástí bude prezentace zkušeností ředitelů zapojených škol s jiným systémem DVPP. Na workshop budou přizváni zájemci z řad ředitelů základních škol v Královéhradeckém kraji, své zkušenosti budou přímo prezentovat vedoucí pracovníci zúčastněných škol. Realizace projektu ve školním roce 2011/12 1. Vzdělávání vedoucích pracovníků školy (ředitel a zástupce ředitele) probíhá v rámci klíčové aktivity Zvyšování kompetencí řídících pracovníků škol a školských zařízení v oblasti řízení a personální politiky. Dne byl uskutečněn vzdělávací seminář Ředitel jako manažer řízení s časovou dotací 8 hodin pod vedením PhDr. Renaty Kociánové z FF UK. Tématem semináře byly prezentační a komunikační dovednosti - nácvik prezentačních dovedností, profesionální osobní vystupování, psychologie a způsoby argumentace, vedení diskusí, praktické cvičení a prezentace. Dne proběhl seminář s názvem Selfmanagement aneb sebepoznání, seberozvoj a sebeřízení s časovou dotací 8 hodin, opět pod vedením PhDr. Renaty Kociánové z FF UK. Tématem semináře byly vzdělávací strategie školy s ohledem na organizační strukturu, kvalifikační profil pracovníka, kariérní růst zaměstnanců, stanovení kariérní dráhy, další vzdělávání, rozvoj pracovníků jako nástroj vedení, evaluace personálních činností, systém DVPP - analýza, realizace, vyhodnocení. Dodavatelem obou seminářů byl NIDV, semináře jsou akreditovány MŠMT. Obou seminářů se zúčastnil ředitel školy Mgr. Jiří Paták a zástupce ředitele Mgr. Jan Hájek. 2. Vzdělávání pedagogických pracovníků probíhá v rámci klíčové aktivity Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků škol a školských zařízení v oblasti kurikulární reformy. Dne byl zrealizován seminář Problémy učitelské profese a profesionality pro celý pedagogický sbor ZŠ kpt. Jaroše, Trutnov s časovou dotací 6 hodin. Seminář vedl Doc. PhDr. Jaroslav Koťa z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Obsahem semináře byla diskuse nad autoritou učitele, prestiží učitelské profese, očekáváním spjatým s touto profesí, mocí učitele,

48 skrytým kurikulem, příležitostí a rizikem učitelské profese. Semináře se zúčastnilo 25 pedagogických pracovníků ZŠ kpt. Jaroše, Trutnov. Seminář byl akreditován MŠMT a všichni účastníci obdrželi certifikát. 3. Individuální podpora pedagogických pracovníků školy probíhá ve formě supervizí a mentorských pohovorů Odborných garantů projektu s jednotlivými pedagogy školy na téma dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Výsledky supervizí a mentorských rozhovorů zkonzultovali Odborní garanti projektu s vedením školy. Ředitel školy společně s Odbornými garanty sestavili kariérové mapy a plány DVPP v rámci projektu. Této aktivity se zúčastnilo 12 pedagogických pracovníků školy. Ve školním roce 2012/13 proběhnou dílčí semináře zaměřené na téma psychologie učení. Semináře si budou jednotliví učitelé školy volit na základě svých pedagogických potřeb. Prostřednictvím realizace projektu řeší vedení školy problematickou situaci v oblasti financováním dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků školy. V rámci projektu byla vybavena vzdělávací místnost školy novým nábytkem a prezentační technikou.

49

50

51 Příloha 3 Minimální preventivní program školy

52 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY ZŠ kpt. Jaroše, Trutnov Analýza současného stavu na škole: Stav na škole chceme analyzovat formou dotazníků. V současné době můžeme jako nejproblémovější body v rámci prevence na naší škole vidět: šikanu žáci mají možnost o tomto problému mluvit s učiteli (např. na třídnických hodinách), případně ho řešit i na půdě školního parlamentu, či se svěřit formou schránky důvěry; internetovou kriminalitu žáci se dostávají díky své neopatrnosti do rizikových situací, zároveň se sami dopouští některých přestupků je třeba je řádně informovat; legální i nelegální drogy žáci vědí, že užívání jakýchkoli drog na půdě školy bude přísně stíháno, to jim ale nebrání v tom, aby drogy užívali ve svém volném čase je nutné jim poskytnout informace o jejich škodlivosti. Loňský rok se nám podařilo zprovoznit školní klubovnu, která umožní žákům druhého stupně smysluplně trávit čas během poledních pauz. Cíle: omezení výskytu šikany na naší škole prevence internetové kriminality prevence drogové závislosti (se zaměřením na cigarety, alkohol a marihuanu) podpora zdravého životního stylu podpora vztahu k jiným kulturám, boj proti rasismu a netoleranci sexuální výchova Aktivity v rámci školy: projekty realizované v rámci hodin výchovy k občanství a ke zdraví (např. sexuální výchova, zdravá výživa, boj proti rasismu, prevence drogové závislosti) fungování schránky důvěry spolupráce dětí s třídními učiteli, výchovným poradcem a metodikem prevence fungování školního parlamentu pravidelné schůzky zástupců parlamentu řešení problémů dětí, spolupráce s vedením školy pořádání akcí pro ostatní žáky

53 spolupráce učitelů s rodiči (rodičovské schůzky, konzultační hodiny, kontakt prostřednictvím mailu a telefonu) spolupráce s PPP den otevřených dveří fungování školní družiny a školního klubu organizování akcí ve volném čase (výlety, exkurze, kroužky ) informativní spoty běžící na obrazovce umístěné na chodbě 2. stupně Spolupráce s externími subjekty: Na tento rok byly plánovány besedy a přednášky organizované těmito trutnovskými organizacemi: RIAPS Střední zdravotnická škola Pedagogicko-psychologická poradna Policie + využití dalších nabízených preventivních přednášek

54 Příloha 4 Hospodaření školy ZŠ kpt. Jaroše, Trutnov

55

56

57

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Září 1. 9. Zahájení školního roku 2015/2016 v tělocvičně školy 3. 9. Schůzka s rodiči v MŠ 4. 9. Návštěva farmy u Struhů - MŠ 18. 9. Fotografování tříd 20. 27. 9.

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

4. UČEBNÍ PLÁN (č.j. 10-1/2011)

4. UČEBNÍ PLÁN (č.j. 10-1/2011) 4. UČEBNÍ PLÁN (č.j. 10-1/2011) 4.1. Učební plán I.stupeň povinná časová dotace RVP 18-22 18-22 22-26 22-26 22-26 118 14 vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Masarykova jubilejní základní škola a mateřská škola, Černilov

Masarykova jubilejní základní škola a mateřská škola, Černilov Masarykova jubilejní základní škola a mateřská škola, Černilov Škola byla postavena v letech 1930 1931 podle projektu ing. arch. Oldřicha Lisky z Hradce Králové. Na základě přípisu tehdejšího pana prezidenta

Více

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Školní učební plán je koncipován tak, aby dodržoval rámcový učební plán a zároveň naplňoval profilaci školy, její cíle a úkoly. Naše škola je zaměřením sportovní, ale

Více

Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Hořovice

Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Hořovice Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Hořovice Název ŠVP Zámečník Platnost 1.9.2009 Délka studia v letech: 3.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma vzdělávání ročníkový Povinné předměty 1. ročník

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

PŘÍLOHA KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU ŠKOLA PRO VŠECHNY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PŘÍLOHA KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU ŠKOLA PRO VŠECHNY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PŘÍLOHA KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU ŠKOLA PRO VŠECHNY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Organizace vyučování ve školním roce 2016/2017 Ve školním roce 2016/2017 dochází z důvodu nízkého počtu žáků ve třídách

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 VÝROČNÍ ZPRÁVA Pedagogická rada projednala dne: 27. 09. 2012 Školská rada projednala dne: 11. 10. 2012 Mgr. Pavel Tomáš ředitel školy Charakteristika školy 6. základní

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKĚ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2014/2015 Zpracovala Mgr. Sylva Hrušková. OBSAH 1. Úvod a charakteristika školy... 3 2. Přehled oborů vzdělání... 4 3.

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU pro základní vzdělávání KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ č. j. TZŠ 450/2013 platný od 1. 9. 2014 Dodatek č. 1 k ŠVP pro základní vzdělávání 1 Kuldovka svět poznání,

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 UČEBNÍ PLÁN A POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU Učební plán a poznámky k učebnímu plánu Učební plán - rozdělení hodinové dotace předmětů pro 1.stupeň

Více

Organizace školního roku 2012/2013

Organizace školního roku 2012/2013 Organizace školního roku 2012/2013 Časový plán zahájení školního roku pondělí 3. září 2012 podzimní prázdniny čtvrtek 25. října a pátek 26. října 2012 vánoční prázdniny sobota 22. prosince 2012 až středa

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2014/2015 V Chrudimi dne 28.srpna 2014 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost. Průvodcovská činnost

7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost. Průvodcovská činnost 7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost Průvodcovská činnost POJETÍ PŘEDMĚTU Cílem je poskytnout studentům základní informace o problematice průvodcovských služeb jak po stránce teoretické

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

Plán minimálního programu prevence

Plán minimálního programu prevence Základní škola a Mateřská škola Město Touškov, příspěvková organizace Čemínská 296, Město Touškov 330 33 Plán minimálního programu prevence 2015 / 2016 Mgr. Ivana Mertlová Mgr. Libuše Kalvasová Ředitelka

Více

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Adresa: Nový Oldřichov 86, 471 13 Telefon: 487 767 515, 736

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň 565 01 Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Martin Durdil 1. Úvod Minimální preventivní program rizikového chování

Více

3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička

3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička 3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. stupeň 2. stupeň 1. - 5. ročník 6. - 9. ročník Časová dotace Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017 PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017 Ve školním roce bude školní klub plnit úkoly vyplývající z ŠVP. V průběhu celého školního roku budeme dbát na bezpečnosti děti při všech činnostech. Budeme

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace. Cejle 116, Batelov, IČO

Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace. Cejle 116, Batelov, IČO Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace Cejle 116, 58851 Batelov, v_zs.cejle@volny.cz, IČO 75022117 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Cejle za školní rok 2011/2012

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

Základní škola a Mateřská škola Ždírec nad Doubravou Chrudimská Ždírec nad Doubravou Hrátky Kř

Základní škola a Mateřská škola Ždírec nad Doubravou Chrudimská Ždírec nad Doubravou Hrátky Kř Základní škola a teřská škola Ždírec nad Doubravou Chrudimská 77 5 6 Ždírec nad Doubravou Učební plán školní rok 0/ Vzdělávací oblasti Vyuč. př. Český jazyk a literatura. stupeň.a.b.c.a.b.a.b.a.b 5.A 5.B.

Více

Plán práce pro školní rok 2014-2015

Plán práce pro školní rok 2014-2015 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2014-2015 Lutín, září 2014 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

lškola bez drog a šikany

lškola bez drog a šikany Minimální program prevence sociálně patologických jevů Školní rok 2007-2008 lškola bez drog a šikany Cíl : Informovanost všech žáků v oblasti sociálně patologických jevů. Systematická výuka a výchova ke

Více

Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov Školní rok 2015/2016 www.zs-mzizkov.cz

Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov Školní rok 2015/2016 www.zs-mzizkov.cz Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov Školní rok 2015/2016 www.zs-mzizkov.cz Profilace školy Naše škola se chce profilovat svým individuálním přístupem k žákům, zákonným zástupcům, vytvářet prostor

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA kpt. Jaroše, TRUTNOV, Gorkého 38 Výroční zpráva 1.9.2011 31.8.2012

ZÁKLADNÍ ŠKOLA kpt. Jaroše, TRUTNOV, Gorkého 38 Výroční zpráva 1.9.2011 31.8.2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA kpt. Jaroše, TRUTNOV, Gorkého 38 Výroční zpráva 1.9.2011 31.8.2012 ZPRACOVAL Mgr. Jiří Paták Obsah ZŠ kpt. Jaroše, Trutnov 1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA 1.1. Historie školy 1.2. Lokalizace

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 8 / 2 0 0 9

P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 8 / 2 0 0 9 P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 8 / 2 0 0 9 1. ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 1.1. Žáci a) Počet žáků: 102 b) Počet tříd: 6 I.st. 3 třídy II.st. 3 třídy c) Počet oddělení

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2015 2016 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa : Chodovská 236,

Více

Základní škola Železný Brod, Pelechovská

Základní škola Železný Brod, Pelechovská Základní škola Železný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 205 žáků v 11 třídách 17 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců vybavení tříd (lavice, židle, dataprojektory,

Více

Minimální preventivní program školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 1 Charakteristika a vnitřní zdroje školy 1.1 Základní údaje o škole Název a adresa školy Základní škola a Mateřská škola Vřesina, příspěvková organizace

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

4.1. Učební plán 1.stupně

4.1. Učební plán 1.stupně 4.1. Učební plán 1.stupně 1. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vzdělávací předmět Ročník 1. 2. 3. 4.. Celkem předměty Min dotace Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Český jazyk

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Třídní schůzky, konzultační hodiny (termíny)

Třídní schůzky, konzultační hodiny (termíny) Třídní schůzky, konzultační hodiny (termíny) Čt 22. září 2016 16:00 17:00 Seznámení zákonných zástupců s řády a důležitými směrnicemi školy, plán práce na školní rok 2016/2017. Út 15. listopad 2016 16:00

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2015/2016 Zpracovala Mgr. Sylva Bártová. OBSAH 1 ÚVOD A CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 2 2 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ... 3 3 RÁMCOVÝ

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklin@volny.cz * web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.31 únor 2008 Vážení rodiče, dnešní zpravodaj

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Zpracovala: Mgr. Markéta Stloukalová Č.j.: 76/15 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název školy: Adresa

Více

Celoroční plán školní rok 2015/2016

Celoroční plán školní rok 2015/2016 I. Nejdůležitější úkoly Celoroční plán školní rok 2015/2016 Nejdůležitější úkoly vycházejí především ze Strategie vzdělávání, Plánu dlouhodobého rozvoje školy 2015 2017 a Výroční zprávy o činnosti školy

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Ve školním roce bude školní klub plnit úkoly vyplývající z ŠVP. V průběhu celého školního roku budeme dbát na bezpečnosti děti při všech činnostech. Budeme

Více

Výroční zpráva o činnosti školní družiny

Výroční zpráva o činnosti školní družiny Základní škola a Mateřská škola Chlum, okres Příbram Chlum 16, 262 93 Nalžovice telefon: 318 864 157, www.zsamschlum.cz, email: zsmschlum@volny.cz, IČO: 71000461 Výroční zpráva o činnosti školní družiny

Více