Možnosti alternativních forem financování energetických projektů v ČR - JESSICA holdingový fond Moravskoslezsko

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Možnosti alternativních forem financování energetických projektů v ČR - JESSICA holdingový fond Moravskoslezsko"

Transkript

1 Možnosti alternativních forem financování energetických projektů v ČR - JESSICA holdingový fond Moravskoslezsko Datum: Místo: Prezentuje: Litoměřice David Sventek

2 Obsah prezentace 1) Co jsou to finanční nástroje? 2) Příklad vytvoření finančního nástroje v ČR moravskoslezská Jessica 3) Příležitost pro financování energetických projektů 4) Jak na to v budoucnu? 2

3 1) Co jsou to finanční nástroje?

4 Návratné finanční nástroje Návratné finanční nástroje jsou novým způsobem účinnějšího využívání omezených prostředků Kohezní politiky EU, zajišťující větší míru využití těchto prostředků efektivnějším, prospěšnějším a udržitelnějším způsobem. 4

5 Návratné finanční nástroje Návratné finanční nástroje jsou zaměřeny na ekonomicky zdůvodnitelné projekty, s reálnou schopností dosažení požadované návratnosti půjčka, záruka, přímý kapitálový vstup či projektový dluhopis možnost komplementárního postupu a účelového propojení s dotačními nástroji v rámci kohezní politiky nebo s návratnými nástroji využívanými mimo kohezní politiku. 5

6 Návratné finanční nástroje Iniciativy Evropské komise, Evropské investiční banky a Evropského investičního fondu (JESSICA, JEREMIE, JASPERS, JASMINE) V letech 2007 až 2013 představují finanční nástroje v EU do 3% prostředků kohezní politiky V letech 2014 až 2020 to pravděpodobně bude cca 10% 6

7 Iniciativa JESSICA Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas (Společná evropská podpora udržitelných investic do městských oblastí) Možnost použít část svých grantů ze strukturálních fondů pro uskutečnění návratných investic do projektu, které jsou součástí integrovaného plánu udržitelného rozvoje měst včetně energetických projektů 7

8 2) Příklad vytvoření finančního nástroje v ČR moravskoslezská Jessica

9 Výchozí situace Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko je řídícím orgánem ROP Moravskoslezsko. Jako investor a správce EU fondů v ČR může řídící orgán rozhodnout zda bude využívat pouze intervencí formou dotací, či část prostředků využije na jinou, návratnou formu pomoci.

10 Hledali jsme větší efektivitu Potřeba vyšší efektivity využívání evropských zdrojů nás motivovala ke kroku, který neměl v ČR obdoby. Naše úvaha: pokud dokážeme v programu nalézt typy investic, které mohou být finančně efektivní, a pokud nalezneme partnery, kteří budou investovat prostředky ROP MS s vidinou návratnosti, má smysl přemýšlet o finančních nástrojích.

11 Regionální rada Moravskoslezsko JESSICA Holdingový fond Moravskoslezsko (EIB) Tak jsme se do této pionýrské cesty v roce 2009 pustili... Fondy městského rozvoje (UDF) (ČMZRB, CONTERA) Projekty rozvoje moravskoslezských měst 11

12 Začali jsme evaluačními studiemi Studie společnosti PWC (první v ČR, závěr 7/2009), obsahem zejména regulatorní rámec nástroje JESSICA a analýza budoucí poptávky, přesto pouze zlomek témat Studie společnosti CONTERA MANAGEMENT - hlouběji na projektové úrovni, analýza stavu přípravy projektů, jež byly vybrány jako typově vhodné a relativně připravené.

13 Z evaluačních studií jsme si vzali lekci Lekce z Evaluačních studií (rok 2009/2010) Existuje mnoho bílých míst na mapě implementace nástroje JESSICA. Klíčový je maximální transfer znalostí a zkušeností z úrovně EU27. Existuje tržní potenciál pro nástroj JESSICA (byť stávající projekty byly připraveny spíše na dotační financování), dosud chybí metodika, jak hledat a připravovat příslušné plány a projekty.

14 Založili jsme holdingový fond s EIB Strategie řízení rizik: spolupráce s EIB (jednání o smlouvě trvalo cca. 3 měsíce) podpis smlouvy mezi RR MS a EIB, došlo k založení holdingového fondu MS (Role EIB - technická podpora, jednání s EK, řízení holdingového fondu, výběr fondu/ů městského rozvoje) Vklad 20 mil EUR do fondu

15 Ustavili jsme Investiční radu Investiční rada má vrcholnou exekutivní pravomoc, rozhoduje o všech podstatných záležitostech HF a ve finále schvaluje výběr UDF (Fondů městského rozvoje). V případě holdingového fondu MS je investiční rada sestavena ze zástupců regionální samosprávy (hejtman, nám. hejtmana), odborníků ve SF (ředitel ÚRR MS, zástupce MMR) a odborné veřejnosti (emeritní rektor VŠB TUO).

16 Regionální rada Moravskoslezsko JESSICA Holdingový fond Moravskoslezsko, EIB HF vyhlásil výzvu pro výběr manažera/ů Fondu městského rozvoje (1/2011 5/2011) Fond(y) městského rozvoje (Urban Development Fund) Projekty rozvoje moravskoslezských měst Byli vybráni 2 kandidáti, se kterými jsme následně vyjednávali podmínky (6/ /2011) 16

17 FRM Českomoravská záruční a rozvojová banka a.s. Disponibilní částka na úvěry: 170 mil. Kč Příjem žádostí o úvěr zahájen od 15. května 2012 Maximální doba splatnosti úvěru do 15 let Maximální výše úvěru až 100 mil. Kč Úroková sazba pro města: pevná po celou dobu splácení úvěru, výše sjednaná individuálně

18 FRM CONTERA, Urban Development Fund MS s.r.o. Disponibilní částka na úvěry: 170 mil. Kč Příjem žádostí o úvěr zahájen od 30. dubna 2012 Maximální doba splatnosti úvěru do 15 let Maximální výše úvěru až 170 mil. Kč Úrokové sazby: 0,5 % - 3,2 % dle finanční návratnosti projektů

19 Co nás čeká nyní? V průběhu posledního kvartálu 2012 očekáváme podpis prvních úvěrových smluv mezi FRM a investory Do konce roku 2012 rozhodne Investiční rada JHF o rozdělení zbývající částky (cca 140 mil. Kč) mezi stávající FRM

20 Všechno něco stojí Zřízení prvního finančního nástroje v Česku, JESSICA Holdingového fondu Moravskoslezsko, stálo RR MS nemálo úsilí, vyčlenili jsme z vnitřního týmu specialisty, jež se zabývali pouze Fondem. Nelehké bylo také sladění rozdílných kultur a stylů řízení, oba partneři, Rada a tým EIB, museli mnohokrát projevit vzájemnou toleranci a porozumění při hledání společné cesty.

21 ale odměna nás uspokojuje! Díky naší iniciativě jsme umožnili celé řadě dalších klíčových národních aktérů (Ministerstvo financí, Ministerstvo pro místní rozvoj apod.) nahlédnout pod pokličku finančních nástrojů, a přispěli jsme tak nemalým podílem k zavedení a růstu této specifické kompetence v České republice. Zároveň jsme ukázali cestu našim následovatelům, jejichž fondy tak mohou vzniknout rychleji a snáz.

22 3) Příležitost pro financování energetických projektů

23 Typy fondů v Evropě Regenerační fondy (mainly area based) Moravia-Silesia Northwest England, Scotland Wales Wielkopolska, Pomerania, Silesia Andalucía Campania Fondy městské infrastruktury London Wielkopolska (partly focus on business environment) Energetické fondy (regional or city based) Estonia (without EIB) Lithuania Spain (under negotiation) Smíšené (na úrovni HF) Greece Portugal Bulgaria Sicily Westpomerania 23

24 Nové období kohezní politiky v v ČR Vymezení programů a další postup při přípravě České republiky pro efektivní čerpání fondů Společného strategického rámce (MMR, říjen 2012) Princip podpory fungujícího trhu: Budou zvažovány různé formy podpory s cílem většího zapojení finančních nástrojů (obrátkové nástroje, atd.). 24

25 Nové období kohezní politiky v ČR Tematický okruh Konkurenceschopné podniky Zajistit dlouhodobou energetickou a surovinovou účinnost ekonomiky (zapojení zelených technologií a metod řízení do podnikové praxe, inovace v oblasti životního prostředí, energetiky a dalších zelených technologií). 25

26 Nové období kohezní politiky v ČR Tematický okruh Mobilita, dostupnost, sítě, energie Zajištění bezpečnosti ve státě energetická bezpečnost, prevence a krizové řízení (včetně velkých projektů z oblasti environmentální infrastruktury). Posilování energetické bezpečnosti (smart metering a smart grids, snižování ztrát v rozvodných sítích, posilování páteřních sítí pro energetiku, podpora systémů stabilizujících rozvodné sítě např. decentralizování peak-load jednotky atd.). 26

27 Nové období kohezní politiky v ČR Tematický okruh Životní prostředí Podpora procesů vedoucích k energetickým úsporám (např. zateplování budov, efektivní technologie vytápění, demonstrační projekty energeticky pozitivních budov) Monitoring a zvyšování materiálové a energetické efektivity (např. zavádění systémů integrovaného ekonomického a environmentálního účetnictví) 27

28 4) Jak na to v budoucnu?

29 Klíčová role správců operačních programů Nové, budoucí řídící orgány nových operačních programů by měly už od počátku počítat nejen s dotační podporou, ale využít i efektivních návratných finančních nástrojů (ŽP, MPO) Pokud tuto nabídku nepřipraví, nebudou mít města a další příjemci reálnou možnost využít evropských zdrojů na financování projektů generujících příjmy. 29

30 Regiony, města a obce musí projevit zájem V Moravskoslezském kraji pracujeme mimo jiné na konceptu regionálního fondu pro zavádění ekologicky šetrných a energeticky úsporných paliv a technologií se zaměřením na malé a střední zdroje znečišťování 30

31 Shrnutí a závěr Finanční nástroje jsou efektivním nástrojem pro financování investic generujících příjmy (úspory) Založit z EU zdrojů fond pro poskytování půjček, záruk či vkladů vlastního kapitálu je velmi náročná a dlouhá procedura. Ale je možná! 31

32 Shrnutí a závěr Oblast energetiky (úspor, inovací, nových technologií) je pro financování návratnou podporou velmi atraktivní. Pokud bude skutečně 10 % všech prostředků z evropských fondů investováno návratnou formou, je příležitost obrovská. 32

33 Děkuji za pozornost. Ing. David Sventek, MBA ředitel Úřadu Regionální rady