PIONEER TRUST PIONEER ČESKÁ INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S. OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND. Statut. (úplné znění)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PIONEER TRUST PIONEER ČESKÁ INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S. OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND. Statut. (úplné znění)"

Transkript

1 PIONEER TRUST PIONEER ČESKÁ INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S. OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND Statut (úplné znění)

2 Tento statut stanoví cíle a hlavní zásady, kterými se Pioneer česká investiční společ nost, a.s. řídí při obhospodařování podílového fondu Pioneer Trust, Pioneer česká investiční společnost, a.s. otevřený podílový fond a určuje práva a povinnosti majitelů podílových listů tohoto podílového fondu a Pioneer české investiční společnosti, a.s. PODÍLOVÝ FOND Pioneer Trust, Pioneer česká investiční společnost, a.s. otevřený podílový fond (dále jen Fond ) je vytvářen v souladu se zákonem č. 248/1992 Sb., o investičních společ nostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon ) na základě rozhodnutí Ministerstva financí České republiky č.j. 101/74 239/1994 ze dne , jímž se uděluje povolení ke vzniku investiční společnosti a k vydávání podí lových listů za účelem vytvoření podílového fondu. Plný název Fondu je Pioneer Trust, Pioneer česká investiční společnost, a.s. otevřený podílový fond, zkrácený název Fon du je Pioneer Trust. Fond je klasifikován jako balancovaný fond s agresivním portfoli em. Fond není právnickou osobou. INVESTIČNÍ SPOLEČNOST Fond vytváří a majetek ve Fondu obhospodařuje Pioneer česká investiční společnost, a.s. (dále jen Společnost ), IČ: , akciová společnost řádně založená v souladu s právním řádem České republiky, se sídlem Praha 2, Na Rybníčku 5/1329, PSČ: , Česká republika. Společnost byla zapsána do obchodního rejstříku vede ného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3049, dne a její základní kapitál ve výši , Kč je v plném rozsahu splacen. Jediným akcionářem Společnosti je Pioneer Global Asset Management S.p.A., společnost řádně založená v souladu s právním řádem Italské republiky, Identifikační číslo: , se sídlem Milán, Galleria San Carlo, 6 CAP Společnost je členem bankovní skupiny UniCredito Italiano Group. DEPOZITÁŘ Depozitářem je Československá obchodní banka, a.s., IČ: , akciová společ nost řádně založená v souladu s právním řádem České republiky, se sídlem Praha 1 Nové Město, Na Příkopě 854/14, PSČ: , zapsaná v obchodním rejstříku vede ném u Městského soudu v Praze, oddíl B XXXVI, vložka 46 (dále jen Depozitář ). Depo zitář je povinen při výkonu své funkce kontrolovat, zda činnost Společnosti je v souladu se Zákonem a tímto statutem. AUDITOR Auditorem je PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., IČ: , se sídlem Praha 2, Kateřinská 40/466, PSČ: , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městské ho soudu v Praze, oddíl C, vložka

3 STŘEDISKO CENNÝCH PAPÍRŮ Středisko cenných papírů je právnickou osobou zřízenou na základě zvláštního zákona Ministerstvem financí České republiky. Středisko cenných papírů vede evidenci zakni hovaných cenných papírů na účtech majitelů cenných papírů a v registru emitentů cen ných papírů. Na základě smlouvy uzavřené se Společností jsou na účtech majitelů cen ných papírů zřizovaných na žádost Společnosti registrovány pouze podílové listy Fondu; majitel účtu a další osoby oprávněné požadovat služby Střediska cenných papírů spoje né s účtem a podílovými listy na něm vedenými uplatňují své požadavky na tyto služby především prostřednictvím Společnosti jako emitenta. ZAMĚŘENÍ A CÍLE INVESTIČNÍ POLITIKY Vydáváním podílových listů Fondu shromažďuje Společnost peněžní prostředky fyzic kých i právnických osob ve Fondu, za účelem jejich kolektivního investování na tuzem ských i zahraničních peněžních a kapitálových trzích. Majetek shromážděný Společností ve Fondu je společným majetkem majitelů podílo vých listů (podílníků); každý podílník může samostatně uplatňovat svá práva vůči Spo lečnosti. Majetek ve Fondu je svěřen do obhospodařování Společnosti, která jej obhos podařuje svým jménem na účet podílníků a používá jej ke koupi cenných papírů nebo ukládá na účty u bank vedené pro Fond. Majetek ve Fondu je oddělen od majetku Spo lečnosti. Peněžní prostředky shromážděné Společností vydáváním podílových listů jsou ne prodleně převáděny na běžný účet vedený pro Fond u Depozitáře a následně investová ny v souladu s níže vymezenou investiční politikou. Cílem investiční politiky Fondu je dosáhnout kapitálového zhodnocení majetku ve Fondu investováním do diverzifikovaného portfolia cenných papírů, především akcií, obligací a dalších instrumentů obchodovaných na veřejných trzích České republiky a zemí Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (dále jen OECD ). Portfolio Fondu je koncipováno tak, aby nabízelo zhodnocení investorům s investicí v českých korunách, se střednědobým či dlouhodobým investičním horizontem. Vzhledem k možným nepředvídatelným výkyvům na finančních trzích nemůže Společnost plně zaručit dosa žení stanoveného cíle. Společnost tak upozorňuje investory, že předchozí výkonnost Fondu nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období. Hodnota investice a příjem z ní může stoupat i klesat, a není zaručena plná návratnost původně investované částky. Investiční strategie Fondu je balancovaná s agresivním portfoliem. Společnost in vestuje majetek ve Fondu přednostně do likvidních akcií přijatých k obchodování na veřejných trzích v Evropě, do tuzemských dluhopisů a dále do pokladničních poukázek emitovaných Českou národní bankou nebo Ministerstvem financí České republiky. Do akciové části portfolia Fondu budou nabývány instrumenty s vysokým podílem evrop ských trhů (zejména země Evropského hospodářského prostoru a Švýcarsko). V dluhopisové části portfolia Fondu budou aktiva s vysokým podílem v instrumentech denominovaných v českých korunách. V souladu s hlavním zaměřením investiční politiky, může být majetek ve Fondu ulo žený v cenných papírech tvořen jen: 2

4 (a) státními dluhopisy a dluhopisy, za které převzal záruku stát; (b) hypotéčními zástavními listy; (c) dluhopisy, jejichž emitenty jsou Česká národní banka a banky; (d) jinými dluhopisy, které jsou registrovanými cennými papíry a dluhopisy se splatností do jednoho roku, které jsou vedeny v evidenci zřízené Českou národní bankou (TKD) podle 98 odst. 2 zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozděj ších předpisů (dále jen zákon o cenných papírech ); (e) registrovanými likvidními akciemi a zatímními listy nahrazujícími akcie, u nichž emi tent požádal o přijetí k obchodování na veřejném trhu; (f) dluhopisy, jejichž emitenty jsou členské země OECD nebo centrální banky těchto států; (g) zahraničními cennými papíry, s nimiž se obchoduje na některém z veřejných trhů zemí OECD nebo na jiném zahraničním trhu, za předpokladu, že výběr tohoto veřej ného trhu byl schválen Komisí pro cenné papíry *; (h) opčními listy opravňujícími získat registrované cenné papíry; (i) podílovými listy otevřených podílových fondů a cennými papíry zahraničních subjek tů kolektivního investování, které splňují požadavky směrnice Rady ES č. 85/611/EHS, o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se kolektivní ho investování do převoditelných cenných papírů; (j) kupóny k cenným papírům uvedeným v písmenech a) až g). Vzájemné procentní zastoupení zmiňovaných instrumentů bude ze strany Společ nosti přizpůsobováno aktuální situaci na finančních trzích, přičemž bude přihlíženo k vývoji hospodářského cyklu a k vývoji jednotlivých odvětví. Cílový podíl akciových aktiv (tj. akcií a s nimi spojených cenných papírů např. podílových listů akciových otevřených podílových fondů) je 55%, cílový podíl dluhopisových aktiv je 40%, 5% je uloženo v depozitech a v ostatních aktivech. Povolená aktivní odchylka (tj. zásahem portfolio manažera) od těchto hodnot cílových podílů je pro akciová aktiva plus 10%/mínus 15%, pro dluhopisová aktiva plus 15%/mínus 10% a pro depozita a ostatní aktiva je plus 10%/mínus 5%. Při překročení této odchylky pasivním způsobem (tj. pohybem cen in strumentů v portfoliu Fondu) je portfolio manažer během tří měsíců povinen tento podíl upravit tak, aby splňoval výše uvedená pravidla. Pokud nedojde k výrazné změně zejména daňové legislativy v neprospěch podílníků Fondu, je zisk dosažený při obhospodařování majetku ve Fondu plně reinvestován v souladu s investiční politikou Fondu. ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM VE FONDU Společnost obhospodařuje majetek ve Fondu s odbornou péčí s cílem zabezpečit růst tohoto majetku v souladu se zaměřením investiční politiky Fondu a dává přednost zá jmům podílníků před vlastními zájmy a před zájmy svých akcionářů, zaměstnanců a členů představenstva a dozorčí rady. Společnost je povinna cenný papír koupit jen za nejnižší cenu, za kterou jej bylo možné při vynaložení odborné péče koupit, a prodat jen za nejvyšší cenu, za kterou jej bylo možné při vynaložení odborné péče prodat. Stejnou odbornou péči je povinna vyna ložit při obchodech s právy spojenými s cennými papíry nebo odvozenými od cenných papírů, úrokových měr a kurzů deviz. 3

5 Společnost bude však vždy dbát na rozložení rizika a na zachování přiměřené likvidi ty majetku ve Fondu. Společnost při obhospodařování majetku ve Fondu dodržuje násle dující investiční limity k omezení a rozložení rizika: (a) hodnota cenných papírů jednoho druhu vydaných stejným emitentem nesmí tvořit více než 10% majetku ve Fondu. Toto omezení se nevztahuje na státní dluhopisy, na dluhopisy, jejichž emitentem je Česká národní banka, členská země OECD nebo centrální banka členské země OECD. V těchto případech hodnota jedné emise dlu hopisů nesmí tvořit více než 30% majetku ve Fondu. (b) V majetku ve Fondu nesmí být více než 11% z celkové jmenovité hodnoty cenných papírů jednoho druhu vydaných stejným emitentem. Společnost musí zabezpečit, aby v majetku v podílových fondech, které obhospodařuje, nebylo více než 11% z celkové jmenovité hodnoty cenných papírů jednoho druhu, vydaných stejným emi tentem. Tato omezení se nevztahují na státní dluhopisy, na dluhopisy, jejichž emi tentem je Česká národní banka, členská země OECD nebo centrální banka členské země OECD. Společnost může při obhospodařování majetku ve Fondu: (a) půjčit cenné papíry z majetku ve Fondu nejdéle na dobu 30 dnů, při jejich dostateč ném zajištění; (b) přijmout k překlenutí krátkodobých potřeb Fondu úvěr nebo půjčku, které může za jistit zajišťovacím převodem cenných papírů z Fondu; (c) přijímat ke krytí dočasných potřeb spojených s obhospodařováním majetku ve Fon du úvěry a půjčky včetně půjček cenných papírů, a to nejdéle na dobu 6 měsíců. Souhrn přijatých úvěrů a půjček, včetně půjček cenných papírů, nesmí přesáhnout 10% hodnoty majetku ve Fondu ke dni uzavření smlouvy o úvěru nebo půjčce; d) k omezení rizik z nepříznivého vývoje kurzů cenných papírů, úrokových měr nebo devizových kurzů v souvislosti s obhospodařováním majetku ve Fondu, může Společ nost pro Fond uzavírat zajišťovací obchody, zejména opční a termínové obchody. Pokud lze tyto obchody uzavírat na veřejném trhu, je Společnost povinna je uzavírat pouze na veřejném trhu. Společnost nesmí z obhospodařovaného majetku ve Fondu poskytovat zálohu na nákup cenných papírů pro tento Fond, půjčky, úvěry a dary. Nesmí jej použít ani k zajištění vlastních závazků nebo závazků třetích osob, kromě zajištění opčních a termínovaných obchodů souvisejících s obhospodařováním majetku ve Fondu. ZPŮSOB POUŽITÍ VÝNOSŮ Z MAJETKU VE FONDU Účetní období pro obhospodařování majetku ve Fondu začíná 1. ledna a končí 31. pro since každého kalendářního roku, s výjimkou roku vzniku Fondu. O stavu a pohybu majetku ve Fondu Společnost účtuje odděleně od svého majetku. Výsledky hospodaření s majetkem ve Fondu se zjišťují v souladu s účetní metodikou platnou v daném účet ním období. Roční účetní závěrka Fondu i Společnosti podléhá ověření nezávislým audi torem vybraným Společností. Hospodářský výsledek vzniká jako rozdíl mezi výnosy a náklady souvisejícími s obhos podařováním majetku ve Fondu. 4

6 Výnosy z majetku ve Fondu tvoří (i) kapitálové a úrokové výnosy, (ii) výnosy z opčních a termínových operací, (iii) výnosy z držby majetkových cenných papírů, (iv) ostatní vý nosy. Náklady na obhospodařování majetku ve Fondu hrazené z majetku ve Fondu: náklady spojené s obchody s cennými papíry (ceny pořízení cenných papírů, zpro středkovatelské provize, poplatky a úplaty za obstarání vypořádání a obstarání ná kupu a prodeje cenných papírů, opčních a termínovaných obchodů a jiných obchodů s majetkem ve Fondu) daně správní a soudní poplatky úplata za výkon funkce Depozitáře úplata Společnosti za obhospodařování majetku ve Fondu náklady na provedení účetního a daňového auditu Fondu náklady na vedení a evidenci cenných papírů na účtu Fondu ve Středisku cenných papírů, v Registračním centru České národní banky či v zahraničních registrech cen ných papírů náklady spojené s registrací a evidencí podílníků ve Středisku cenných papírů, kro mě poplatků za vydávání a odkup podílových listů včetně poštovného náklady na zaknihování podílových listů úroky z úvěrů a půjček přijatých v souvislosti s obhospodařováním majetku ve Fondu poplatky za úschovu listinných cenných papírů poplatky bankám za vedení účtů a nakládání s finančními prostředky náklady na sloučení a splynutí podílových fondů poplatky za vypořádání zahraničních cenných papírů, za jejich uložení a správu záporné kursové rozdíly ze zahraničních měn, poplatky za měnovou konverzi náklady související s půjčováním cenných papírů přirážka za prodej a srážka za odkup podílových listů cizích otevřených podílových fondů do majetku ve Fondu náklady na znalecké posudky týkající se majetku fondu, pokud to explicitně vyžaduje právní předpis Vytvořený zisk je v plném rozsahu ponecháván v majetku ve Fondu a zvyšuje aktuál ní hodnotu podílového listu. Pokud hospodaření Společnosti s majetkem ve Fondu skončí ztrátou, použije se ke krytí ztráty fond vytvářený ze zisku. Nestačíli prostředky tohoto fondu ke krytí ztráty, musí být ztráta v roce bezprostředně následujícím po roce, ve kterém byla vytvořena, kryta snížením stavu kapitálového fondu, na němž je zachycena aktuální hodnota podílových listů Fondu. Za obhospodařování majetku ve Fondu náleží Společnosti úplata, která činí maximál ně 2% z průměrné hodnoty vlastního kapitálu ve Fondu a vypočte se jako průměr hodnot vlastního kapitálu Fondu k poslednímu dni každého kalendářního měsíce. Záloha na tuto úplatu je vypočítávána denně a je Fondu fakturována na konci každého měsíce. 5

7 INVESTICE DO PODÍLOVÉHO FONDU PODÍLOVÉ LISTY Podílové listy Fondu jsou cenné papíry vydávané v zaknihované podobě na jméno, na účty majitelů podílových listů vedené ve Středisku cenných papírů. Celková hodnota emise, tj. počet vydávaných podílových listů a doba pro jejich vydávání nejsou nijak omezeny. Podílové listy nejsou registrovanými cennými papíry ve smyslu zákona o cen ných papírech. ISIN podílových listů je CZ Jmenovitá hodnota jednoho podílového listu činí 1, Kč. Podílový list je cenný papír, se kterým je spojen podíl podílníka na majetku ve Fondu a právo na podíl na zisku z hospodaření s majetkem ve Fondu. Majitel podílového listu má zejména právo na odkoupení svého podílového listu Společností, která je povinna tento podílový list odkoupit za podmínek stanovených v tomto statutu. AKTUÁLNÍ HODNOTA PODÍLOVÉHO LISTU Aktuální hodnota podílového listu se stanoví jako podíl vlastního kapitálu ve Fondu připadající na jeden podílový list. Vlastní kapitál ve Fondu se vypočte jako součet hod not cenných papírů, peněžních prostředků na bankovních účtech, pohledávek a ostat ních aktiv ve Fondu, snížený o závazky vůči Společnosti, podílníkům, věřitelům a státu a přechodné účty pasiv. Hodnota cenných papírů v majetku ve Fondu se vypočte způso bem stanoveným platnými právními předpisy. Aktuální hodnota se stanovuje každý pra covní den, s výjimkou prvních tří pracovních dnů v každém kalendářním roce a je vyhlá šena vždy s platností pro jeden pracovní den. Hodnota podílového listu, která je použí vána pro výpočet kupní a odkupní ceny k prvnímu až čtvrtému pracovnímu dni v kalendářním roce, je shodná s aktuální hodnotou podílového listu ke čtvrtému pra covnímu dni a je vyhlašována pátý pracovní den. Aktuální hodnota podílového listu se zaokrouhluje vždy na šest desetinných míst. VYDÁVÁNÍ PODÍLOVÝCH LISTŮ Minimální investice Minimální počáteční i následná investice je stanovena ve výši 1500, Kč (včetně přirážky ke kupní ceně). Společnost může svým rozhodnutím kdykoliv stanovit nižší výši pro počáteční i následné investice podílníků. Pro vydání podílových listů je nezbytné dodržet minimální výši investice. Žádost o vydání podílových listů Prvním krokem nezbytným pro vydání podílových listů Fondu je vyplnění formuláře Žádost o vydání podílových listů určeného pro investory, kteří investují do Fondu popr vé. Správné a úplné vyplnění formuláře je dostačující pro první i následné investice. Společnost je na základě svého uvážení oprávněna, zejména z důvodu ochrany stávajících podílníků Fondu, odmítnout Žádost o vydání podílových listů Fondu jakéhokoli investora. První vydání podílových listů investorovi se uskuteční poté, co Společnost obdrží správně a úplně vyplněnou Žádost o vydání podílových listů (včetně možných přísluš ných dokumentů) a investovanou částku s variabilním symbolem investora na bankovní 6

8 účet vedený pro Fond. Variabilním symbolem je u fyzické osoby její rodné číslo, u práv nické osoby její IČO (bez lomítek, mezer a připisování nul). V případě, že investovaná částka nebude obdržena ve výši uvedené v Žádosti o vydání podílových listů, ale bude vyšší než minimální výše stanovená tímto statutem, budou podílové listy Fondu vydány dle skutečně obdržené částky. Pokud v budoucnu Společnost obdrží na bankovní účet vedený pro Fond peněžní prostředky pod variabil ním symbolem daného investora (podílníka) ve výši odpovídající alespoň minimální in vestici, vydá tomuto podílníkovi příslušný počet podílových listů odpovídající výši obdr žených peněžních prostředků. Počet podílových listů, které budou investorovi vydány, je určen podílem investova né částky skutečně obdržené na bankovním účtu vedeném pro Fond, snížené o přirážku ke kupní ceně podílových listů a kupní ceny podílových listů Fondu. V případě, že počet podílových listů není celé číslo, bude investorovi vydán nejbližší nižší počet podílových listů. Rozdíl mezi obdrženou investovanou částkou, sníženou o přirážku ke kupní ceně a aktuální hodnotou vydaných podílových listů, je příjmem Fondu. Dokumenty přikládané k Žádosti o vydání podílových listů Pokud je investorem fyzická osoba, musí být k Žádosti o vydání podílových listů přiložena kopie občanského průkazu (cestovního dokladu, pokud je investor cizím stát ním příslušníkem). Pokud je investorem nezletilá osoba nebo osoba bez právní způsobi losti, je nutno se obrátit pro další informace na Společnost. Pokud je investorem právnická osoba, musí být k Žádosti o vydání podílových listů přiložena kopie výpisu z obchodního nebo jiného zákonem určeného rejstříku, ne starší 3 měsíců ode dne podpisu Žádosti o vydání podílových listů anebo kopie smlouvy o zřízení právnické osoby či zakládací listina v aktuálním znění. Statutární orgán práv nické osoby či jeho členové nebo jiná osoba, kterou zákon opravňuje činit právní úkony jménem právnické osoby vždy přiloží kopii občanského průkazu (cestovního dokladu, pokud je cizím státním příslušníkem). Ověření podpisu a přiložených dokumentů Podpis investora (podílníka) či jeho oprávněného zástupce na Žádosti o vydání podí lových listů a shoda originálů listin a jejich přiložené kopie musí být ověřena úředně nebo alespoň osobou oprávněnou k tomu Společností. Společnost si vždy vyhrazuje právo požádat investora či jeho oprávněného zástupce před zpracováním Žádosti o vy dání podílových listů o další osobní či jiné údaje, zejména pokud to bude nutné k zamezení legalizace výnosů z trestné činnosti. Převod peněžních prostředků (investované částky) Investovat do Fondu je možné bankovním převodem či vložením peněžních prostřed ků v hotovosti přímo na bankovní účet vedený pro Fond u Depozitáře, respektive i zvláštní poštovní poukázkou. Společnost doporučuje přednostně investovat bankovním převo dem. Podílové listy lze hradit pouze peněžitým plněním. Peněžní prostředky investované do Fondu musí být vždy správně identifikovány vari abilním symbolem investora (podílníka), jinak nelze podílové listy vydat. Možné problé my spojené s chybnou identifikací peněžních prostředků budou Společností řešeny vždy individuálně, a to pokud možno nejpozději do 1 měsíce ode dne jejich obdržení. 7

9 Kupní cena Kupní cena je rovna aktuální hodnotě podílového listu, zvýšené o příslušnou přiráž ku ke kupní ceně. Procentní výše přirážky ke kupní ceně je odvozena ze součtu hodnoty (skutečné) investované částky zaslané podílníkem za účelem dalšího vydání podílových listů a aktuální hodnoty všech dosud vydaných podílových listů v majetku daného podíl níka (dále jen celková výše investic ). Přirážka ke kupní ceně je příjmem Společnosti. Procentní výše přirážky ke kupní ceně Od celkové výše investic (včetně přirážky ke kupní ceně) Do celkové výše investic (včetně přirážky ke kupní ceně) 4.0% 1.500, Kč ,99 Kč 3.5% , Kč ,99 Kč 3.0% , Kč ,99 Kč 2,5% , Kč Není omezena Společnost je oprávněna nabídnout jednotlivým osobám či skupinám osob snížení přirážky ke kupní ceně či vydání podílových listů bez přirážky ke kupní ceně tehdy, je li vydání podílových listů těmto osobám provázeno odpovídajícím snížením nákladů na marketing či finanční poradenství. Společnost je navíc oprávněna, výlučně na základě svého uvážení, snížit přirážku ke kupní ceně u větších investic. U prvního vydání podílových listů je kupní cena určena vždy k prvnímu pracovnímu dni následujícímu po dni, kdy byly peněžní prostředky připsány na příslušný bankovní účet vedený pro Fond. K vydání podílových listů však dojde pouze v tom případě, že investovaná částka splňuje požadavky na minimální investici ve smyslu tohoto statutu, obsahuje správné a úplné údaje pro identifikaci investora a zároveň Společnost obdrže la správně a úplně vyplněný, řádně ověřený a podepsaný originál Žádosti o vydání podí lových listů, ke kterému jsou přiloženy veškeré řádně ověřené dokumenty požadované Společností. U následného vydání podílových listů se již nepožaduje vyplnění Žádosti o vydání podílových listů, investice je provedena pouhým převodem peněžních prostředků na bankovní účet vedený pro Fond. Kupní cena je pak určena vždy k prvnímu pracovnímu dni následujícímu po dni, kdy byly peněžní prostředky připsány na příslušný bankovní účet vedený pro Fond. K vydání podílových listů však dojde pouze v tom případě, že investovaná částka splňuje požadavky na minimální investici ve smyslu tohoto statutu a obsahuje správné a úplné údaje pro identifikaci investora. Pokud investor nesplní dané podmínky (např. nejsou splněny požadavky na minimál ní investici, Žádost o vydání podílových listů nesplňuje všechny náležitosti či nebyla Společnosti doručena apod.), budou peněžní prostředky, po uplynutí lhůty 30 dnů od jejich obdržení na bankovní účet vedený pro Fond, vráceny zpět na bankovní účet ode silatele, případně budou vráceny poštovní poukázkou. Pokud nebyly splněny požadavky na minimální investici, může investor v průběhu uvedené 30denní lhůty splnit stanove né podmínky (doplnit peněžní prostředky na minimální výši), přičemž mu bude následně vydán příslušný počet podílových listů odpovídající celkové výši obdržených peněžních prostředků, jejichž kupní cena bude určena k prvnímu pracovnímu dni následujícímu po dni, kdy byly dodatečné peněžní prostředky připsány na příslušný bankovní účet vedený pro Fond. V ostatních případech, pokud investor v průběhu uvedené 30denní lhůty spl ní stanovené podmínky, mu bude následně vydán příslušný počet podílových listů, je 8

10 jichž kupní cena bude určena ke dni, kdy investor splnil stanovené podmínky a toto prokázal Společnosti. Pokud je Společnost v pochybnostech, zda investor je majitelem daných peněžních prostředků nebo peněžní prostředky nelze investorovi z jakéhokoli jiného důvodu vrátit, budou peněžní prostředky vedeny na zvláštním bankovním účtu Společnosti, dokud nedojde k dohodě mezi Společností a investorem či Společnost neurčí náhradní postup. ZPĚTNÝ ODKUP PODÍLOVÝCH LISTŮ Minimální výše pro odkup Minimální výše pro odkup činí 500, Kč nebo veškeré podílové listy, pokud je jejich hodnota nižší než 500, Kč. Žádost o odkup podílových listů Podílník může Společnost kdykoliv požádat o odkup podílových listů, a to na základě formuláře Žádost o odkup podílových listů. K odkupu podílových listů a k výplatě pe něžních prostředků dojde až poté, co Společnost obdrží správně a úplně vyplněný, řád ně ověřený a podepsaný originál Žádosti o odkup podílových listů (včetně možných příslušných dokumentů). Společnost je povinna odkoupit podílové listy bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce ode dne uplatnění práva na jejich odkoupe ní podílníkem. Dokumenty přikládané k Žádosti o odkup podílových listů Pokud je podílníkem fyzická osoba, musí být k Žádosti o odkup podílových listů přiložena kopie občanského průkazu (cestovního dokladu, pokud je podílník cizím stát ním příslušníkem). Pokud je podílníkem nezletilá osoba nebo osoba bez právní způsobi losti, je nutno se obrátit pro další informace na Společnost. Pokud je podílníkem právnická osoba, musí být k Žádosti o vydání podílových listů přiložena kopie výpisu z obchodního nebo jiného zákonem určeného rejstříku, ne starší 3 měsíců ode dne podpisu Žádosti o odkup podílových listů anebo kopie smlouvy o zřízení právnické osoby či zakládací listina v aktuálním znění. Statutární orgán práv nické osoby či jeho členové nebo jiná osoba, kterou zákon opravňuje činit právní úkony jménem právnické osoby vždy přiloží kopii občanského průkazu (cestovního dokladu, pokud je cizím státním příslušníkem). Ověření podpisu a přiložených dokumentů V případě, že částka odkupu podílových listů přesahuje , Kč (nebo byly uči něny změny v adrese trvalého pobytu, příjmení či v bankovním spojení podílníka), pod pis podílníka či jeho oprávněného zástupce na Žádosti o odkup podílových listů a shoda originálů listin a jejich přiložené kopie musí být ověřena úředně nebo alespoň osobou oprávněnou k tomu Společností. Společnost si vždy vyhrazuje právo požádat podílníka či jeho oprávněného zástupce před zpracováním Žádosti o odkup podílových listů o další osobní či jiné údaje, zejména pokud to bude nutné k zamezení legalizace výnosů z trestné činnosti. 9

11 Odkupní cena Odkupní cena je rovna aktuální hodnotě podílového listu. Odkupní cena je určena vždy ke dni, kdy Společnost obdržela správně a úplně vyplněný, řádně ověřený a pode psaný originál Žádosti o odkup podílových listů (včetně možných příslušných dokumen tů), tedy ke dni, kdy došlo k uplatnění práva na odkoupení podílových listů ze strany podílníka. Společnost neuplatňuje při odkupu žádnou srážku. Výplata peněžních prostředků Podílník může požádat o odkup části podílových listů v jeho majetku, a to uvedením jejich hodnoty v českých korunách anebo uvedením počtu kusů podílových listů anebo o odkup všech podílových listů. V případě, že požadované výši odkupu neodpovídá přes ný počet podílových listů (celé číslo) je Společností odkoupen nejbližší vyšší počet podí lových listů. Pokud požadovaná výše odkupu převyšuje hodnotu podílových listů v majetku podílníka, Společnost provede odkup všech jeho podílových listů. Po zaregistrování odkupu podílových listů ve Středisku cenných papírů budou peněž ní prostředky plynoucí z odkupu podílových listů vyplaceny podílníkovi způsobem jím uvedeným v Žádosti o odkup podílových listů. Částka bude podílníkovi zaslána na jeho bankovní účet uvedený v Žádosti o odkup podílových listů, případně na bankovní účet jím již dříve uvedený, případně poštovní poukázkou do místa trvalého pobytu podílníka. Peněžní prostředky plynoucí z odkupu podílových listů jsou vypláceny výhradně v českých korunách. Pokud jsou peněžní prostředky zasílány mimo Českou republiku, nese nákla dy podílník. Pozastavení odkupování podílových listů Společnost může odkupování podílových listů v mimořádných případech pozastavit nejdéle na dobu tří měsíců, pokud je to nezbytné z důvodu ochrany práv nebo právem chráněných zájmů podílníků. Doba pozastavení odkupování podílových listů začíná běžet dnem rozhodnutí Spo lečnosti o pozastavení odkupování podílových listů. Od tohoto dne Společnost nesmí vydávat podílové listy ani provádět odkupování podílových listů. Zákaz odkupování podí lových listů se vztahuje i na podílové listy, o jejichž odkoupení podílníci požádali před jeho pozastavením, pokud nedošlo k jejich odkoupení, a na podílové listy, na jejichž odkup bylo uplatněno právo během doby pozastavení odkupování podílových listů. Spo lečnost odkoupí podílové listy za odkupní cenu podílových listů stanovenou ke dni, kdy bylo obnoveno odkupování podílových listů. Podílníci nemají právo na úrok z prodlení po dobu pozastavení odkupování podílových listů. PŘEVODY PODÍLOVÝCH LISTŮ Podílové listy lze převést na třetí osoby, a to výhradně prostřednictvím Společnosti či osob jí pověřených. Převod podílových listů podléhá poplatku z převodu ve výši 1,5% z celkové aktuální hodnoty převáděných podílových listů, zjištěné ke dni, kdy Společ nost obdržela správně a úplně vyplněný, řádně ověřený a podepsaný originál Žádosti o převod podílových listů, ke kterému jsou přiloženy veškeré řádně ověřené dokumenty požadované Společností. Poplatek z převodu je příjmem Společnosti. Převod podílových listů se uskuteční následující pracovní den po uhrazení poplatku z převodu na účet Společnosti. Poplatek z převodu je hrazen převodcem; ve variabilním symbolu musí být 10

12 uvedeno rodné číslo nebo IČO převodce (bez lomítek, mezer a připisování nul). Pře chod podílových listů, k němuž dochází na základě ustanovení právního předpisu a pře chod podílových listů děděním, nepodléhá žádným poplatkům. ZÁSTAVNÍ PRÁVO Zastavit podílové listy či je zatížit jakýmikoliv právy ve prospěch třetích osob lze vý hradně prostřednictvím Společnosti či osob jí pověřených. Zastavení podílových listů nebo jejich zatížení jinými právy třetích osob může být dle rozhodnutí Společnosti zpoplatněno. ZÁZNAM O TRANSAKCÍCH Společnost zasílá po každém vydání a po každém odkupu podílových listů podílní kům záznam o takto provedené transakci (pohyb na účtu). Společnost rovněž zasílá podílníkům stavové výpisy k poslednímu kalendářnímu dni v roce, s uvedením počtu podílových listů v majetku daného podílníka. Obdobně Společnost informuje podílníky o provedení převodu podílových listů, o jejich zastavení či jiném zatížení právy třetích osob. Veškeré tyto informace jsou podílníkům zasílány poštou České republiky jako obyčejná listovní zásilka, a to na korespondenční adresu naposledy uvedenou podílní kem resp. do místa trvalého pobytu či sídla podílníka. UVEŘEJŇOVÁNÍ ZPRÁV A INFORMACÍ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ FONDU Každý investor musí mít možnost a měl by se seznámit se statutem Fondu před svým rozhodnutím investovat do Fondu; statut Fondu je vždy k dispozici veřejnosti v sídle Společnosti. Do jednoho měsíce po skončení pololetí a do tří měsíců po skončení kalendářního roku uveřejňuje Společnost zprávu o svém hospodaření a o hospodaření Fondu. Sou částí roční zprávy je účetní závěrka Společnosti a Fondu v nezkrácené formě a zpráva auditora v úplném znění. Pokud ve lhůtě tří měsíců po skončení kalendářního roku není audit ukončen, je Společnost povinna uveřejnit zprávu auditora neprodleně po skončení auditu. Roční a pololetní zpráva a nezkrácená účetní závěrka se zprávou auditora v úplném znění jsou předkládány Komisi pro cenné papíry, Středisku cenných papírů a Depozitáři a jsou k dispozici veřejnosti v sídle Společnosti a v informačním středisku Střediska cenných papírů. Nejméně jedenkrát za týden uveřejňuje Společnost údaj o hodnotě podílového listu a hodnotě vlastního kapitálu ve Fondu. Nejméně jednou měsíčně za období předchozích tří měsíců uveřejňuje Společnost údaj o počtu vydaných a odkoupených podílových listů a o částkách, za které byly podílové listy vydány a odkoupeny. Zprávy a informace uveřejňované v souladu se Zákonem či tímto statutem, včetně informace o pozastavení odkupování podílových listů a změnách statutu, budou veřej nosti přístupny v sídle Společnosti. V případě, že je to vyžadováno právními předpisy, budou zprávy a informace zveřejněny v Obchodním věstníku. Ostatní zprávy a informace mohou být uveřejněny v běžně dostupném deníku s celostátní působností v České re publice. Vybrané informace důležité pro podílníky Fondu budou uveřejněny i na webo vých stránkách Společnosti 11

13 OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ Společnost při zpracování osobních údajů dbá, aby subjekty údajů (investoři, podílníci, oprávnění zástupci apod.) neutrpěly újmu na svých právech, zejména na právu na za chování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektů údajů. Společnost je jednou za kalendářní rok bezplatně, jinak kdykoliv za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na po skytnutí informace, subjektu údajů na základě písemné žádosti poskytnout informace o osobních údajích o něm zpracovávaných. Subjekt údajů má na základě zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, právo na přístup k osobním údajům. Zjistíli subjekt údajů, že Společnost či její zpracovatel porušily své povinnosti, má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o zajištění opatření k nápravě. Dojdeli k porušení povinností uložených zákonem, a to jak u Společnosti, tak u zpracovatele, odpovídají tito za ně společně a nerozdílně. Subjekt údajů se může domáhat svých nároků u kteréhokoliv z nich. Jestliže Společnost nebo její zpracovatel porušily své povinnosti, subjekt údajů má právo požadovat: a) aby se Společnost či zpracovatel zdržela takového jednání, odstranila takto vzniklý stav či poskytla na svoje náklady omluvu nebo jiné zadostiučinění, b) aby Společnost či zpracovatel provedly opravu nebo doplnění osobních údajů tak, aby byly pravdivé a přesné, c) aby osobní údaje byly zablokovány nebo zlikvidovány, d) zaplacení peněžité náhrady, jestliže tím bylo porušeno jeho právo na lidskou důstoj nost, osobní čest, dobrou pověst či právo na ochranu jména. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Práva a povinnosti vyplývající z tohoto statutu se řídí a vykládají v souladu s právem České republiky. Jakékoli změny nebo doplňky tohoto statutu musí být schváleny dozorčí radou Společ nosti v souladu s příslušnými ustanoveními stanov Společnosti upravujícími postavení dozorčí rady. Takovéto změny nebo doplňky musí být schváleny Komisí pro cenné papíry. Nedílnou součást tohoto statutu tvoří příloha obsahující seznam zahraničních burz cenných papírů, na kterých budou obchodovány cenné papíry nabývané do majetku ve Fondu. Tento statut byl schválen představenstvem společnosti dne 11. července 2003 a dne 5.srpna 2003 dozorčí radou. 12

14 PŘÍLOHA Seznam zahraničních burz cenných papírů, na kterých budou obchodovány cenné papíry nakupované pro podílový fond Pioneer Trust, Pioneer česká investiční společnost, a.s. otevřený podílový fond Region stát Burza cenných papírů I. AMERIKA (1) Kanada Toronto Stock Exchange; (2) Spojené státy americké (a) New York Stock Exchange; (b) American Stock Exchange; (c) Nasdaq National Market. II. ASIE Japonsko Tokyo Stock Exchange. III. EVROPA (1) Belgie Euronext Bruxelles; (2) Dánsko Copenhagen Exchange; (3) Finsko Helsinki Stock Exchange; (4) Francie Euronext Paris; (5) Itálie The Italian Stock Exchange; (6) Irsko The Irish Stock Exchange; (7) Lucembursko Bourse de Luxembourg; (8) Maďarsko Budapest Stock Exchange; (9) NizozemíEuronext Amsterdam; (10) Norsko Oslo Stock Exchange; (11) Polsko Warsaw Stock Exchange; (12) Portugalsko Bolsa de Valores de Lisboa; (13) Rakousko Vienna Stock Exchange; (14) Řecko Athens Stock Exchange; (15) Slovensko Bratislava Stock Exchange; (16) Slovinsko Ljubljana Stock Exchange; (17) SRN Deutsche Börse AG, Xetra (18) Španělsko Madrid Stock Exchange; (19) Švédsko Stockholm Stock Exchange; (20) Švýcarsko The Swiss Exchange, Virtx Exchange; (21) Velká Británie London Stock Exchange; IV. ZEMĚ OECD Kromě výše uvedených zahraničních burz cenných papírů, budou pro podílový fond Pioneer Trust, Pioneer česká investiční společnost, a.s. otevřený podílový fond naku povány cenné papíry obchodované na ostatních zahraničních burzách cenných papírů členských států Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD), které byly uznány těmito státy za veřejné burzy cenných papírů. * viz příloha 13

15 14

16 15

17 16

18 Klientské centrum Pioneer: Na Rybníčku 5/ Praha 2 bezplatná infolinka: tel.: fax:

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond Článek 1 Úvodní

Více

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., BALANCOVANÝ otevřený podílový fond

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., BALANCOVANÝ otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., BALANCOVANÝ otevřený podílový fond 1 S T A T U T J&T Asset Management, investiční společnost a.s., BALANCOVANÝ otevřený podílový fond Článek I.

Více

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., FOND PLUS balancovaný otevřený podílový fond

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., FOND PLUS balancovaný otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., FOND PLUS balancovaný otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., FOND PLUS balancovaný otevřený podílový fond

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory I. Základní údaje V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o u. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor

Více

STATUT. Otevřeného podílového fondu. J&T PROFIT otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.

STATUT. Otevřeného podílového fondu. J&T PROFIT otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. STATUT Otevřeného podílového fondu J&T PROFIT otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. S T A T U T J&T PROFIT otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST,

Více

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., YSE akcionářů balancovaný otevřený podílový fond

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., YSE akcionářů balancovaný otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., YSE akcionářů balancovaný otevřený podílový fond 1 S T A T U T J&T Asset Management, investiční společnost a.s., YSE akcionářů balancovaný otevřený

Více

STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST

STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST a.s., Druhý fond KSIO otevřený podílový fond Statut otevřeného podílového fondu s názvem J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., Druhý fond KSIO otevřený podílový fond (dále jen

Více

Zjednodušený statut. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond

Zjednodušený statut. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Zjednodušený statut ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond OBECNÉ INFORMACE 1. Název podílového fondu zní ATLANTIK Flexibilní

Více

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., KONZERVATIVNÍ otevřený podílový fond

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., KONZERVATIVNÍ otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., KONZERVATIVNÍ otevřený podílový fond 1 S T A T U T J&T Asset Management, investiční společnost a.s., KONZERVATIVNÍ otevřený podílový fond Článek

Více

STATUT. AKRO otevřený podílový fond český, AKRO investiční společnost, a.s.

STATUT. AKRO otevřený podílový fond český, AKRO investiční společnost, a.s. STATUT AKRO otevřený podílový fond český, AKRO investiční společnost, a.s. OBSAH: I. Úvodní ustanovení II. Zaměření a cíle investiční politiky podílového fondu III. Zásady hospodaření s majetkem v podílovém

Více

STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení

STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení 1. ING Penzijní fond, a. s. (dále jen Fond ) se sídlem Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5- Smíchov, IČO 6307 8074 je zapsán v obchodním rejstříku vedeném

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo První novinové společnosti a.s. se sídlem v Praze 9, Horní Počernice, Paceřická 1/2773, PSČ: 193 00, IČ: 45795533, zapsané v obch. rejstříku vedeném Městským

Více

STATUT. (úplné znění)

STATUT. (úplné znění) STATUT Pioneer zajištěný fond 2, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (úplné znění) Služby investorům: Pioneer Asset Management, a.s. IČ: 25684558, se sídlem Praha 8, Karolinská

Více

4. Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č. j. 324/61765/97 dne 10. 9. 1997.

4. Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č. j. 324/61765/97 dne 10. 9. 1997. Allianz penzijní fond, a. s. STATUT Účinnost od 12. 5. 2007 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Obchodní firma: Allianz penzijní fond, a. s. (dále jen Penzijní fond ) 2. Sídlo: Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo První novinové společnosti a.s. se sídlem v Praze 9, Horní Počernice, Paceřická 1/2773, PSČ: 193 00, IČ: 45795533, zapsané v obch. rejstříku vedeném Městským

Více

S T A T U T ALLIANZ TRANSFORMOVANÝ FOND, ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S.

S T A T U T ALLIANZ TRANSFORMOVANÝ FOND, ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S. S T A T U T ALLIANZ TRANSFORMOVANÝ FOND, ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S. Preambule Statut Allianz penzijního fondu, a. s., se mění v rozsahu změn přímo vyvolaných transformací Allianz penzijního fondu,

Více

Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s

Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění - 2-17 Limity

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s.

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. 1 OBSAH Vymezení pojmů... 3 1. Obecné informace o Fondu... 4 2. Charakteristika investičních cílů a investiční

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: 1. OBSTARÁNÍ OBCHODU NA BURZE CENNÝCH PAPÍRŮ A SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY 2. OBSTARÁNÍ OBCHODU NA MIMOBURZOVNÍM TRHU A NA ZAHRANIČNÍCH

Více

Otázka: Cenné papíry kapitálového trhu a burzy. Předmět: Ekonomie a bankovnictví. Přidal(a): Lenka CENNÉ PAPÍRY KAPITÁLOVÉHO TRHU

Otázka: Cenné papíry kapitálového trhu a burzy. Předmět: Ekonomie a bankovnictví. Přidal(a): Lenka CENNÉ PAPÍRY KAPITÁLOVÉHO TRHU Otázka: Cenné papíry kapitálového trhu a burzy Předmět: Ekonomie a bankovnictví Přidal(a): Lenka CENNÉ PAPÍRY KAPITÁLOVÉHO TRHU Jsou vydávány na dobu delší než 1 rok Stejně jako šeky a směnky mají zákonem

Více

I. 1. str. označení fondu nově zní: Speciální fond kvalifikovaných investorů

I. 1. str. označení fondu nově zní: Speciální fond kvalifikovaných investorů Podle ustanovení 84a odst. 4 zákona o kolektivním investování Česká národní banka schvaluje tyto změny statutu investičního fondu Harmonie uzavřený investiční fond, a.s.: I. 1. str. označení fondu nově

Více

STATUT AKRO otevřený podílový fond energetiky, AKRO investiční společnost, a.s.

STATUT AKRO otevřený podílový fond energetiky, AKRO investiční společnost, a.s. STATUT AKRO otevřený podílový fond energetiky, AKRO investiční společnost, a.s. OBSAH: 1. Úvodní ustanovení 2. Činnost podílového fondu, depozitář podílového fondu 3. Podílové listy 4. Zaměření a cíle

Více

STATUT. Pioneer zajištěný fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond

STATUT. Pioneer zajištěný fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond STATUT Pioneer zajištěný fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (úplné znění) Služby investorům: Pioneer Asset Management, a.s. IČ: 25684558, se sídlem Praha 8, Karolinská 650/1,

Více

STATUT. Vyváženého důchodového fondu důchodového spoření. Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. OBSAH. Vymezení pojmů...

STATUT. Vyváženého důchodového fondu důchodového spoření. Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. OBSAH. Vymezení pojmů... STATUT Vyváženého důchodového fondu důchodového spoření OBSAH Vymezení pojmů... strana 2 Článek 1 Základní údaje... strana 4 Článek 2 Údaje o penzijní společnosti... strana 5 Článek 3 Investiční cíle a

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: 1. OBSTARÁNÍ OBCHODU NA BURZE CENNÝCH PAPÍRŮ A SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY 2. OBSTARÁNÍ OBCHODU NA MIMOBURZOVNÍM TRHU A NA ZAHRANIČNÍCH

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

Ceník investičních služeb ATLANTIK FT

Ceník investičních služeb ATLANTIK FT Ceník investičních služeb ATLANTIK FT 1. Podání pokynu k obchodu s investičními nástroji Podání pokynu k obchodům se všemi v tomto ceníku uvedenými investičními nástroji je v případě podání pokynu nebo

Více

Pololetní zpráva otevřeného podílového fondu. Partners Universe 6. obhospodařovaného Partners investiční společností, a.s. za období I. VI.

Pololetní zpráva otevřeného podílového fondu. Partners Universe 6. obhospodařovaného Partners investiční společností, a.s. za období I. VI. Pololetní zpráva otevřeného podílového fondu Partners Universe 6 obhospodařovaného Partners investiční společností, a.s. za období I. VI. 2012 (vypracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 189/2004 Sb.,

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů Sazebník České spořitelny, as, pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1 OBSTARÁNÍ OBCHODU NA BURZE CENNÝCH PAPÍRŮ A SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY 2 OBSTARÁNÍ OBCHODU NA MIMOBURZOVNÍM TRHU A NA ZAHRANIČNÍCH

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT STANDARDNÍHO FONDU ČSOB AKCIOVÝ MIX,

ZJEDNODUŠENÝ STATUT STANDARDNÍHO FONDU ČSOB AKCIOVÝ MIX, ZJEDNODUŠENÝ STATUT STANDARDNÍHO FONDU ČSOB AKCIOVÝ MIX, ČSOB INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S., ČLEN SKUPINY ČSOB, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND OBSAH ZJEDNODUŠENÝ STATUT STANDARDNÍHO FONDU... 1 1 OBECNÉ INFORMACE

Více

Politika provádění obchodů

Politika provádění obchodů Politika provádění obchodů Účinnost ke dni: 22.1.2013 ZFP Investments, investiční společnost, a.s., se sídlem Antala Staška 2027/79, Krč, 140 00 Praha 4, IČO 242 52 654, zapsaná v obchodním rejstříku,

Více

Legislativa investičního bankovnictví

Legislativa investičního bankovnictví Legislativa investičního bankovnictví Vymezit investiční bankovnictví není úplně jednoduchou záležitostí. Existuje totiž několik pojetí definice investičního bankovnictví. Obecně lze ale říct, že investiční

Více

Pokyny k investování do podílových fondů obhospodařovaných Investiční kapitálovou společností KB, a. s.

Pokyny k investování do podílových fondů obhospodařovaných Investiční kapitálovou společností KB, a. s. Pokyny k investování do podílových fondů obhospodařovaných Investiční kapitálovou společností KB, a. s. (Verze platná ode dne 1. ledna 2015) I. Obecná ustanovení 1. Investiční kapitálová společnost KB,

Více

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Hypoteční banka, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevnou

Více

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995 Článek 1 Základní údaje 1.1 Obchodní jméno: Generali penzijní fond a.s. (dále jen penzijní fond ) 1.2 Sídlo: Bělehradská 132, 120 84 Praha 2 1.3 Identifikační číslo: 63 99 84 75 1.4 Povolení k činnosti

Více

ZJEDNODUŠENÝ statut. fondu. AKRO fond progresivních společností, otevřený podílový fond, AKRO investiční společnost, a.s.

ZJEDNODUŠENÝ statut. fondu. AKRO fond progresivních společností, otevřený podílový fond, AKRO investiční společnost, a.s. ZJEDNODUŠENÝ statut fondu AKRO fond progresivních společností, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s. OBECNÉ INFORMACE O PODÍLOVÉM FONDU Název: AKRO fond progresivních společností, otevřený

Více

Harmonogram zpracování pokynů (platný od 26.8.2015)

Harmonogram zpracování pokynů (platný od 26.8.2015) Harmonogram zpracování pokynů (platný od 26.8.2015) Tento dokument Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. (dále též IKS ) obsahuje časový rozvrh provozního dne a další důležitá pravidla a informace

Více

PROJEKT SLOUČENÍ PODÍLOVÝCH FONDŮ

PROJEKT SLOUČENÍ PODÍLOVÝCH FONDŮ PROJEKT SLOUČENÍ PODÍLOVÝCH FONDŮ J&T HIGH YIELD MONEY MARKET CZK otevřený podílový fond, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s. (přejímající fond) a J&T HIGH YIELD MONEY MARKET CZK II otevřený podílový fond,

Více

/14, 1, PSČ , IČ: V

/14, 1, PSČ , IČ: V Podle 84a odst. 4 zákona o kolektivním investování Česká národní banka schvaluje tyto změny statutu podílového fondu WOOD & Company Select Balanced Fund otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční

Více

Klíčové informace účastnických fondů. Obsah. (3. pilíř)

Klíčové informace účastnických fondů. Obsah. (3. pilíř) Klíčové informace účastnických fondů (3. pilíř) Obsah llianz účastnický povinný konzervativní fond.........2 llianz vyvážený účastnický fond.....................4 llianz dynamický účastnický fond...................6

Více

Oznámení o změně statutu AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu AKRO investiční společnost, a.s.

Oznámení o změně statutu AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu AKRO investiční společnost, a.s. Oznámení o změně statutu AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu AKRO investiční společnost, a.s. AKRO investiční společnost, a.s. informuje podílníky o změnách provedených ve statutu

Více

Sazebník pro Smlouvu o obstarávání koupě nebo prodeje n prodeje investičních nástrojů

Sazebník pro Smlouvu o obstarávání koupě nebo prodeje n prodeje investičních nástrojů A. Obchodní poplatky 1. Burzovní Obchody na BCPP Objem 1 100 000 Kč 0,90 % z objemu, min. 100 Kč 100 001 1 000 000 Kč 600 Kč + 0,30 % z objemu 1 000 001 2 000 000 Kč 1 900 Kč + 0,17 % z objemu 2 000 001

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT SPECIÁLNÍHO FONDU

ZJEDNODUŠENÝ STATUT SPECIÁLNÍHO FONDU ZJEDNODUŠENÝ STATUT SPECIÁLNÍHO FONDU ČSOB INSTITUCIONÁLNÍ - NADAČNÍ, ČSOB INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S., ČLEN SKUPINY ČSOB, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND OBSAH ZJEDNODUŠENÝ STATUT SPECIÁLNÍHO FONDU... 1 1 OBECNÉ

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

Ceník služeb Roklen360 účinný od

Ceník služeb Roklen360 účinný od Měnové konverze a platební služby A. Měnové konverze Měnová konverze (směna měn) Zrušení měnové konverze 950 Kč + náklady třetích stran 1) 1) Náklady rozdílu mezi kurzem, za který byla měnová konverze

Více

Dobrovolná nabídka převzetí

Dobrovolná nabídka převzetí Dobrovolná nabídka převzetí Učiněná v souladu s ustanovením 183a, 183e zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) OTMA Slovácká Fruta, a.s. IČO: 48907171 Sídlo:

Více

AKRO fond progresivních společností

AKRO fond progresivních společností Informace pro investory podílového fondu dle 241 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, v platném znění (dále jen ZISIF ) 1 Investiční společnost AKRO fond progresivních

Více

Emisní podmínky dluhopisů společnosti Lloyds Carl Capital CO. LTD

Emisní podmínky dluhopisů společnosti Lloyds Carl Capital CO. LTD Emisní podmínky dluhopisů společnosti Lloyds Carl Capital CO. LTD Tyto emisní podmínky vymezují práva a povinnosti Emitenta a Vlastníka dluhopisů, jakož i náležitosti dluhopisů a jejich emise. Dluhopisy

Více

Pololetní zpráva. Další změny v Obchodním rejstříku, které byly zapsány dne 6. dubna 2005:

Pololetní zpráva. Další změny v Obchodním rejstříku, které byly zapsány dne 6. dubna 2005: Pololetní zpráva 1. Základní údaje o investiční společnosti (podle 2 odst. 1, písm. j) Zákona č. 189/2004 Sb. o kolektivním investování, dále jen ZKI) Obchodní firma: AKRO investiční společnost, a.s. Ulice:

Více

Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2013 Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. 1 Název podílového fondu a identifikační označení podle mezinárodního

Více

Závazný pokyn pro informační povinnost členů Asociace pro kapitálový trh (AKAT)

Závazný pokyn pro informační povinnost členů Asociace pro kapitálový trh (AKAT) Závazný pokyn pro informační povinnost členů Asociace pro kapitálový trh (AKAT) Tyto informační povinnosti jsou závazné, není-li stanoveno jinak, pro všechny řádné členy AKAT, kteří v ČR obhospodařují

Více

Platný od 1.3.2011 ČR zjednodušený statut FREP poslední aktualizace 1.4.2011

Platný od 1.3.2011 ČR zjednodušený statut FREP poslední aktualizace 1.4.2011 ZJEDNODUŠENÝ STATUT Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Článek 1 Obecné informace o Fondu 1. Úplný název fondu je Fond ropného a energetického

Více

Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 1. 1. 2016

Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 1. 1. 2016 Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 1. 1. 2016 1. Úvodní ustanovení 1.1. Pioneer Asset Management, a.s., se sídlem Praha 4, Želetavská 1525/1, PSČ: 140 00, IČ 256 84 558, zapsaná

Více

Platný od 29.12.2010 ČR zjednodušený statut FZL Poslední aktualizace 1.4.2011

Platný od 29.12.2010 ČR zjednodušený statut FZL Poslední aktualizace 1.4.2011 ZJEDNODUŠENÝ STATUT Zlatý otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Článek 1 Obecné informace o Fondu 1. Úplný název fondu je Zlatý otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost,

Více

HYPOTEČNÍ BANKA, a. s.

HYPOTEČNÍ BANKA, a. s. HYPOTEČNÍ BANKA, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

Více

Závazný pokyn pro informační povinnost členů Asociace pro kapitálový trh (AKAT)

Závazný pokyn pro informační povinnost členů Asociace pro kapitálový trh (AKAT) Závazný pokyn pro informační povinnost členů Asociace pro kapitálový trh (AKAT) Tyto informační povinnosti jsou závazné, není-li stanoveno jinak, pro všechny řádné členy AKAT, kteří v ČR obhospodařují

Více

1. Obstarání obchodu na burze cenných papírů a související služby

1. Obstarání obchodu na burze cenných papírů a související služby Soukromá klientela Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Obstarání obchodu na burze cenných papírů a související služby 2. Obstarání obchodu na zahraničních

Více

Ceník služeb Roklen360 účinný od

Ceník služeb Roklen360 účinný od Měnové konverze a platební služby A. Měnové konverze Měnová konverze (směna měn) Zrušení měnové konverze 950 Kč + náklady třetích stran (kurzové rozdíly) B. Platební služby provedené v přímé návaznosti

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb poskytovaných společností M & M pojišťovací s.r.o. (dále jen Zprostředkovatel

Více

Investiční společnost České spořitelny, a. s., PF2 otevřený podílový fond.

Investiční společnost České spořitelny, a. s., PF2 otevřený podílový fond. Podle 84a odst. 4 zákona o kolektivním investování Česká národní banka schvaluje tyto změny statutu podílového fondu Investiční společnost České spořitelny, a.s., ŠKODA - otevřený podílový fond: 1. V celém

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 1442 Sbírka zákonů č. 134 / 2013 134 ZÁKON ze dne 7. května 2013 o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

SAZEBNÍK PRO C-KLIENTY

SAZEBNÍK PRO C-KLIENTY SAZEBNÍK PRO C-KLIENTY A. Obchodní poplatky 1. Burzovní Obchody na BCPP objem 1 100 000 Kč 0,90 % z objemu, min. 100 Kč 100 001 1 000 000 Kč 600 Kč + 0,30 % z objemu 1 000 001 2 000 000 Kč 1 900 Kč + 0,17

Více

Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s.

Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s. Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s. 1. Základní charakteristika dluhopisů 1.1. Emitent: Emitentem dluhopisů je obchodní společnost ALOE CZ, a.s., se sídlem Praha 9, Kytlická 818/21a,

Více

Patria investiční společnosti, a.s.

Patria investiční společnosti, a.s. Patria investiční společnost, a.s. STATUT PODÍLOVÉHO FONDU Patria - Evropský akciový, otevřený podílový fond Patria investiční společnosti, a.s. I. Úvodní ustanovení 1. Podílový fond. Název podílového

Více

Ceník investičních služeb ATLANTIK FT

Ceník investičních služeb ATLANTIK FT Ceník investičních služeb ATLANTIK FT 1. Podání pokynu k s investičními nástroji Podání pokynu k obchodům se všemi v tomto ceníku uvedenými investičními nástroji je. 2. Obstarání obchodů s investičními

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů Obsah: 1. Obstarání obchodu na Burze cenných papírů Praha a související služby

Více

Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník) VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů Obsah: 1. Obstarání obchodu na burze cenných papírů a související služby 2. Obstarání obchodu

Více

Zjednodušený prospekt Constantia Special Bond

Zjednodušený prospekt Constantia Special Bond Zjednodušený prospekt Constantia Special Bond Podílový fond podle 20 Zákona o investičních fondech. ISIN: AT0000A00EC3 / AT0000815022/ AT0000859418. Povolen Úřadem pro dohled na finančním trhem podle ustanovení

Více

Emisní podmínky dluhopisů

Emisní podmínky dluhopisů Emisní podmínky dluhopisů Dluhopis BOOLER INVEST Limited Emitent: BOOLER INVEST Limited, W1B3HH London, 3rd Floor 207 Regent Street, Spojené království Velké Británie a Irska, Registrační číslo: 10179565,

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů Obsah: 1. Obstarání obchodu na burze cenných papírů a související služby 2. Obstarání

Více

SDĚLENÍ Ministerstva financí ze dne 2. května 2014, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, , VAR %

SDĚLENÍ Ministerstva financí ze dne 2. května 2014, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, , VAR % Strana 1042 Sbírka zákonů č. 98 / 2014 Částka 42 98 SDĚLENÍ Ministerstva financí ze dne 2. května 2014, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2014 2020, VAR % Ministerstvo

Více

Sdělení BENETT, a.s. ze dne 15. listopadu 2012, jímž se určují emisní podmínky pro podnikový dluhopis BENETT I. 2012 2032, FIX 8,5%

Sdělení BENETT, a.s. ze dne 15. listopadu 2012, jímž se určují emisní podmínky pro podnikový dluhopis BENETT I. 2012 2032, FIX 8,5% Sdělení BENETT, a.s. ze dne 15. listopadu 2012, jímž se určují emisní podmínky pro podnikový dluhopis BENETT I. 2012 2032, FIX 8,5% Akciová společnost BENETT, a.s. vydává dluhopisy v rozsahu stanoveném

Více

Raiffeisen fond high-yield dluhopisů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva za období 2017

Raiffeisen fond high-yield dluhopisů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva za období 2017 , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva za období 2017 Pololetní zpráva standardního podřízeného fondu za období 01. 02. 2017-31. 07. 2017 Měna: Kč ISIN: CZ0008474848

Více

Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let

Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ - Hypoteční

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT STANDARDNÍHO FONDU ČSOB BOND MIX,

ZJEDNODUŠENÝ STATUT STANDARDNÍHO FONDU ČSOB BOND MIX, ZJEDNODUŠENÝ STATUT STANDARDNÍHO FONDU ČSOB BOND MIX, ČSOB INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S., ČLEN SKUPINY ČSOB, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND OBSAH ZJEDNODUŠENÝ STATUT STANDARDNÍHO FONDU... 1 1 OBECNÉ INFORMACE O

Více

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006 Třídící znak 1 0 6 0 6 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 5 ZE DNE 25. KVĚTNA 2006, KTERÝM SE STANOVÍ POVINNÁ INVESTIČNÍ AKTIVA INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ A PODMÍNKY INVESTOVÁNÍ DO TĚCHTO AKTIV

Více

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve

Více

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová Finanční trh Bc. Alena Kozubová Finanční trh Finanční trh je místo, kde se obchoduje se všemi formami peněz. Je to největší trh v měřítku národní i světové ekonomiky. Je to trh velice citlivý na jakékoliv

Více

SMLOUVA O ÚPISU A KOUPI DLUHOPISŮ FINEMO.CZ

SMLOUVA O ÚPISU A KOUPI DLUHOPISŮ FINEMO.CZ SMLOUVA O ÚPISU A KOUPI DLUHOPISŮ FINEMO.CZ 01 2021 uzavřená mezi FINEMO.CZ s.r.o. a... dne... TATO SMLOUVA BYLA UZAVŘENA MEZI: (1) FINEMO.CZ S.R.O. se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1,

Více

Allianz penzijní společnost, a. s.

Allianz penzijní společnost, a. s. Allianz penzijní společnost, a. s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2016 Allianz penzijní společnost, a. s., se sídlem Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 256 12 603, zapsaná v obchodním

Více

Povinná nabídka převzetí při ovládnutí cílové společnosti

Povinná nabídka převzetí při ovládnutí cílové společnosti Povinná nabídka převzetí při ovládnutí cílové společnosti Učiněná v souladu s ustanovením 183b odst.1, zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Hřebčín Napajedla a.s. IČO:

Více

Povinná nabídka převzetí při ovládnutí cílové společnosti

Povinná nabídka převzetí při ovládnutí cílové společnosti Povinná nabídka převzetí při ovládnutí cílové společnosti Učiněná v souladu s ustanovením 183b odst.1, zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Hřebčín Napajedla a.s. IČO:

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb poskytovaných společností JPL SERVIS, s.r.o. (dále jen Zprostředkovatel ), investičních

Více

Jednotlivé Dluhopisy budou označeny pořadovým číslem 1 až 500 000 000.

Jednotlivé Dluhopisy budou označeny pořadovým číslem 1 až 500 000 000. EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ Zastupitelné dluhopisy v listinné podobě, ve formě na jméno, nesoucí pevný úrokový výnos ve výši 13 % p.a., vydávané společností HELVET HOLDING SE, se sídlem Praha 1, Nové Město,

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti MORAVAN,a.s.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti MORAVAN,a.s. Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti MORAVAN,a.s. Představenstvo společnosti MORAVAN, a.s., se sídlem Kateřinice č.p. 198, PSČ 742 58, IČ: 476 72 439, vedené v obchodním rejstříku u

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT SPECIÁLNÍHO FONDU

ZJEDNODUŠENÝ STATUT SPECIÁLNÍHO FONDU ZJEDNODUŠENÝ STATUT SPECIÁLNÍHO FONDU ČSOB STŘEDOEVROPSKÝ, ČSOB INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S., ČLEN SKUPINY ČSOB, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND OBSAH ZJEDNODUŠENÝ STATUT SPECIÁLNÍHO FONDU... 1 1 OBECNÉ INFORMACE

Více

93/2007 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 19. dubna 2007 o informační povinnosti penzijního fondu pro účely dohledu České národní banky

93/2007 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 19. dubna 2007 o informační povinnosti penzijního fondu pro účely dohledu České národní banky 93/2007 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 19. dubna 2007 o informační povinnosti penzijního fondu pro účely dohledu České národní banky Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 4 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Soukromá klientela Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů Obsah: 1. Obstarání obchodu na Burze cenných papírů Praha a

Více

VYHLÁŠKA. o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů

VYHLÁŠKA. o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů VYHLÁŠKA ze dne o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů Česká národní banka stanoví podle 32 odst. 2 a 45 odst. 2 zákona č. 190/2004

Více

STATUT ALLIANZ DYNAMICKÝ ÚČASTNICKÝ FOND ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S.

STATUT ALLIANZ DYNAMICKÝ ÚČASTNICKÝ FOND ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S. STATUT ALLIANZ DYNAMICKÝ ÚČASTNICKÝ FOND ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S. Preambule - - - Článek 1 Vymezení pojmů - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - Článek 2 Základní informace o Allianz dynamickém

Více

Politika výkonu hlasovacích práv

Politika výkonu hlasovacích práv Politika výkonu hlasovacích práv Účinnost ke dni: 22.07.2014 ZFP Investments, investiční společnost, a.s., se sídlem Antala Staška 2027/79, Krč, 140 00 Praha 4, IČO 242 52 654, zapsaná v obchodním rejstříku,

Více

STATUT KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s. 1 Základní údaje o Fondu 2 Vymezení některých pojmů

STATUT KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s. 1 Základní údaje o Fondu 2 Vymezení některých pojmů STATUT KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s. 1 Základní údaje o Fondu 1. Název Fondu zní: KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s.. 2. Zkrácený název Fondu zní: KB vyvážený

Více

Allianz penzijní společnost, a. s.

Allianz penzijní společnost, a. s. Allianz penzijní společnost, a. s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2017 Allianz penzijní společnost, a. s., se sídlem Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 256 12 603, zapsaná v obchodním

Více

Wüstenrot hypoteční banka a. s.

Wüstenrot hypoteční banka a. s. Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 6.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 5 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE

Více

RENTIER INVEST Inteligentní portfolio pro život

RENTIER INVEST Inteligentní portfolio pro život RENTIER INVEST Inteligentní portfolio pro život Obchodní podmínky společnosti Pioneer Asset Management, a.s., pro poskytování investičních doporučení a pro přijímání a předávání pokynů týkajících se produktů

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

Ceník služeb Roklen360 účinný od 1. 8. 2015

Ceník služeb Roklen360 účinný od 1. 8. 2015 Vedení majetkového účtu, peněžní a evidenční služby Vedení majetkového účtu A. Peněžní služby Kreditní úročení peněžních prostředků Debetní úročení záporného zůstatku peněžních prostředků Připsání úroků

Více

zaknihované akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 1000,00 Kč, ISIN CZ0008461951 (dále jen Zaknihované Akcie )

zaknihované akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 1000,00 Kč, ISIN CZ0008461951 (dále jen Zaknihované Akcie ) VEŘEJNÝ NÁVRH NA KOUPI VLASTNÍCH AKCIÍ SPOLEČNOSTI LIGNA a.s. LIGNA a.s., se sídlem Praha 1, Nové Město, Vodičkova 791/41, PSČ 112 09, IČ 00000914, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část XII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů Obsah: 1. Obstarání obchodu na Burze cenných papírů Praha, a.s. a související služby

Více