Smlouva o poskytování sociální služby

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Smlouva o poskytování sociální služby"

Transkript

1 Smlouva o poskytování sociální služby v Domově se zvláštním režimem o. p. s. č../2014 (dále jen Smlouva) Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Uživatel: Pan (paní): Narozen (narozena): Bydliště: ( v textu této Smlouvy dále jen Uživatel ) a Poskytovatel: DZR Bílsko o. p. s. Bílsko 38, Cholina zastoupený ředitelem Mgr. Mirko Spurníkem IČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Číslo registrace: Telefon: (v textu této Smlouvy dále jen Poskytovatel ) v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách v platném znění, tuto 1

2 Smlouvu o poskytnutí služby sociální služby v Domově se zvláštním režimem o. p. s. podle 50 a 91 cit. zákona (v textu této smlouvy dále jen Smlouva ) I. Předmět smlouvy 1. Předmětem Smlouvy je poskytování sociální služby v rozsahu přesně specifikovaném touto Smlouvou ze strany Poskytovatele (viz. příloha č. 1) a využívání sociální služby ze strany Uživatele. 2. Smlouva stanovuje všechny důležité aspekty poskytování sociální služby a je uzavřena podle potřeb Uživatele a možností Poskytovatele. 3. Smlouva upravuje vztahy mezi Uživatelem a Poskytovatelem služby a stanovuje práva a povinnosti obou účastníků. II. Místo a čas poskytování sociální služby 1. Služba sjednaná dle potřeb Uživatele se poskytuje na základě zaregistrované služby, kterou provozuje Poskytovatel na adrese: DZR Bílsko o. p. s. Bílsko 38, Cholina. 2. Služba sjednaná mezi Uživatelem a Poskytovatelem se poskytuje podle rozsahu služby, uvedeného v čl. III nepřetržitě 24 hodin denně, a to každý den po dobu platnosti této Smlouvy. Ubytování se poskytuje nepřetržitě, stravování v průběhu dne, služby péče se poskytují v souladu s individuálními potřebami Uživatele a možnostmi Poskytovatele. III. Rozsah poskytování sociální služby 1. Základní činnosti při poskytování sociálních služeb se zajišťují v rozsahu těchto úkonů: a) ubytování, b) stravování, c) úkony péče. 2. Uživateli mohou být poskytovány fakultativně další činnosti. 2

3 IV. Cíl sociální služby 1. Respektování důstojnosti a práv Uživatelů sociální služby a podpora jejich specifických individuálních životních potřeb. 2. Motivace a povzbuzení uživatele v aktivním přístupu k životu. 3. Podpora nezávislosti a vztahů s rodinami a přáteli. 4. V rámci jednání se zájemcem o sociální službu je sjednáván cíl uživatele sociální služby a dále je cíl aktualizován v individuálním plánu. 5. Zohlednění osobního cíle zájemce o sociální službu, který má charakter důvodu či účelu, proč Uživatel do pobytového zařízení přichází (viz. Žádost o poskytování sociální služby). 6. Jednání o připomínkách. Zájemce vznáší po seznámení se Smlouvou své připomínky. Pokud jsou reálné, zapracují se do opraveného návrhu Smlouvy. V případě jasnosti připomínek se zapracují do návrhu Smlouvy ihned, v případě nejasnosti si ponechá Poskytovatel lhůtu pro posouzení připomínek (viz. příloha č. 8 Jednání o připomínkách). V. Ubytování INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP 1. Uživateli se poskytuje ubytování v budově Domova se zvláštním režimem o. p. s. na adrese Bílsko 38, Cholina v...lůžkovém pokoji, v... patře. 2. K pokoji náleží sociální zařízení (bezbariérové WC, sprchový kout, umyvadlo). 3. Pokoj má standardní vybavení. Je pro každého Uživatele polohovacím lůžkem, nočním stolkem, skříní a židlí a jídelním stolem. 4. Po dohodě s Poskytovatelem si Uživatel může na vlastní náklady vybavit pokoj svým nábytkem a elektrospotřebiči. Ve vícelůžkových pokojích je souhlas Poskytovatele s umístěním vybavení Uživatele, podmíněn 3

4 písemným souhlasem ostatních Uživatelů (viz. příloha č. 11). V těchto pokojích zajišťuje předepsané revize spotřebičů ve vlastnictví Uživatelů Poskytovatel na náklad Uživatele, který je vlastníkem daného spotřebiče. 5. Uživatel je povinen umožnit vstup do pokoje pověřeným zaměstnancům Poskytovatele i v době své nepřítomnosti a dále cizím osobám, jejichž přítomnost je nutná z důvodu zajištění ochrany zdraví, hygieny a bezpečnosti Uživatele, umožnit vstup do pokoje v přítomnosti zaměstnance Poskytovatele. 6. Uživatel může užívat v zařízení také: společnou jídelnu, společné sociální zařízení, společnou místnost, herny dílny PT, rehabilitaci, relaxační místnost, ateliér, hřiště. 7. Ubytování zahrnuje také topení, teplou a studenou vodu, elektrický proud, úklid, praní, drobné opravy osobního prádla a ošacení, žehlení, odvoz odpadu. 8. Poskytovatel je povinen udržovat prostory pro ubytování ve stavu způsobilém pro řádné ubytování a užívání, zajistit nerušený výkon práv Uživatele spojených s užíváním těchto prostor. 9. Uživatel je povinen udržovat prostory vyhrazené mu k ubytování v souladu s vnitřními předpisy vydanými Poskytovatelem; v prostorách nesmí Uživatel bez souhlasu Poskytovatele provádět žádné změny. 10. V případě změny rozhodných skutečností pro výpočet úhrady za ubytování (např. změna ceny, změna pokoje) se Uživatel zavazuje, že podepíše dodatek k této smlouvě. 11.Zaplacená úhrada za ubytování se v případě nepřítomnosti nevrací. VI. Stravování 1. Uživatel se rozhodl odebírat stravu od Poskytovatele. Uživateli je poskytována celodenní strava (tři hlavní jídla: snídaně, oběd a večeře a dvě vedlejší jídla: přesnídávka a svačina). 2. Stravování bude probíhat na základě jídelního lístku, zveřejněného vždy nejméně tři dny předem. Strava odpovídá věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování v rozsahu tří hlavních jídel a dvou vedlejších jídel, včetně zajištění pitného režimu. 3. Podrobnosti o poskytování stravy, zejména druzích vhodného jídla a způsobech podávání stravy jdou obsaženy v individuálním plánu Uživatele. 4. V případě změny skutečností pro výpočet úhrady za stravování se Uživatel zavazuje, že podepíše dodatek k této smlouvě. 4

5 5. Vrácení úhrady za neodebranou stravu řeší Směrnice ke stravování uživatelů sociální služby. VII. Úkony péče 1. Poskytovatel poskytuje individuálně Uživateli, který je příjemcem příspěvku na péči, základní činnosti podle rozsahu uvedeného v 16 vyhlášky 505/206 Sb. v platném znění, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a k vzhledem k individuálním potřebám Uživatele. 2. Uživatel, který je příjemcem příspěvku na péči, hradí veškerou péči celým příspěvkem na péči ode dne nástupu Uživatele do zařízení. Rozsah úkonů péče vychází přílohy č. 1, která je sestavována při podpisu této Smlouvy ve spolupráci s Uživatelem, sociálním pracovníkem a klíčovým pracovníkem. 3. Uživatel souhlasí s tím, že jeho příspěvek na péči bude zasílán bezhotovostním převodem na účet zařízení vedený Příspěvek na péči v rámci pobytu mimo zařízení řeší Směrnice o způsobu nakládání s příspěvkem na péči. 5. Příspěvek na péči náleží Poskytovateli ode dne zahájení poskytování služby a to i zpětně, pokud bude příspěvek na péči přiznán dodatečně. V případě, že dojde ke změně výše přiznaného příspěvku na péči, je klient povinen platit za poskytování péče příspěvkem v aktuální výši ode dne změny jeho výše. 6. Poskytovatel provádí písemné vyúčtování poskytované péče v kalendářním měsíci do 10 kalendářních dnů po uplynutí měsíce, ve kterém potřebnou pomoc poskytoval. VIII. Fakultativní činnosti 1. Uživateli mohou být poskytovány fakultativní činnosti. 2. Fakultativní činnosti se poskytují za úhradu nákladů na tyto činnosti. Platba za fakultativní činnosti je hrazena z vlastních finančních zdrojů Uživatele. 3. Poskytovatel dále zprostředkovává tyto činnosti a služby: a) stříhání a úprava vlasů - dle skutečných nákladů. b) pedikúra, manikúra dle skutečných nákladů. c) kabelové připojení a jeho užívání dle výše stanoveného dodavatelem služby. d) rekreační pobyty dle skutečných nákladů. 5

6 e) používání vlastní výpočetní techniky 150,- Kč za měsíc. f) používání TV a rozhlasu dle výše koncesních poplatků g) autodoprava domovním vozidlem (společenské akce, návštěva jiných zařízení, )- dle skutečných nákladů. Úschova depozita a cenností stejně jako duchovní služby jsou poskytovány bezplatně. IX. Výše úhrady a způsob jejího placení 1. Uživatel je povinen zaplatit úhradu za ubytování v částce 175,- Kč denně za jednolůžkový pokoj, 170,- denně za dvoulůžkový pokoj. Pro výpočet měsíční úhrady je stanoven počet dnů 30, pro každý měsíc kalendářního roku. 2. Uživatel bude hradit s ohledem na svůj aktuální měsíční příjem úhradu za ubytování a stravu ve výši,- Kč a to od měsíce... Vždy pravidelně do 20. dne v příslušném měsíci. Za měsíc... uhradí částku.. Kč (tj. za stravu a ubytování za..dní). Tato částka bude uhrazena dohodnutým způsobem, tj. hotově, do pokladny poskytovatele služby, nejpozději do Pokud by Uživateli po zaplacení úhrady za ubytování a stravu podle odst. 1 tohoto článku za kalendářní měsíc nezůstala částka ve výši alespoň 15 % jeho měsíčního příjmu, částky úhrady se sníží. A: Pokud Uživatel nárokuje sníženou úhradu podle 73 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění, doloží Poskytovateli výši svého příjmu ve smyslu 7 zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, v platném znění. Výši příjmu je tento Uživatel povinen doložit při jednání o uzavření Smlouvy o poskytování služby sociální péče a dále při každé změně příjmu. Oznámení o změně ve výši příjmu je Uživatel povinen ohlásit nejpozději do 10 pracovních dnů po posledním dni kalendářního měsíce, za který se platí úhrada. B: Uživatel se zavazuje a je povinen platit úhrady zálohově, a to do 20. dne v kalendářním měsíci, za který má být zaplaceno. C:Uživatel je povinen zaplatit za poskytování péče za kalendářní měsíc částku ve výši přiznaného příspěvku na péči podle Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění. D: Uživatel je povinen doložit Poskytovateli změnu výše přiznaného příspěvku na péči, a to nejpozději do jednoho týdne od uskutečnění příslušné změny. 6

7 E:Činnosti sjednané v čl. VIII. této Smlouvy jako fakultativní, se poskytují za úhradu, případně za stanovenou částku. F: Poskytovatel je povinen na požádání předložit Uživateli vyúčtování úhrady za kalendářní měsíc, a to nejpozději do 20. dne v kalendářním měsíci, který následuje po kalendářním měsíci, za nějž Poskytovatel vyúčtování předkládá. Vyúčtování neodebrané stravy se provádí podle platného vnitřního předpisu. G: Uživatel se zavazuje a je povinen platit úhradu: hotově, převodem na účet, formou hromadného převodu atd. Záleží na rozhodnutí uživatele a možnostech domova. H: Uživatel se zavazuje přistoupit na změnu výše úhrady (viz. příloha č. 10) např. při změně ceny stravy, změně výše příspěvku na péči nebo jiných příjmů, změně schopností služeb vyplývajících z potřeb Uživatele, a při změně obecně závazných právních předpisů upravujících úhrady za sociální služby, a to do výše stanovené těmito předpisy. I: Nastanou-li skutečnosti rozhodné pro změnu úhrady, je tato skutečnost účtována prvním dnem následujícího měsíce. J: Zamlčel-li Uživatel skutečnou výši svého příjmu při jeho doložení nebo jiné skutečnosti rozhodné pro stanovení výše úhrady, je povinen doplatit úhradu do částky stanovené podle skutečné výše jeho příjmu. K: Uživatel si sám ze svých finančních prostředků hradí ostatní nezbytné osobní náklady a náklady spojené s pobytem v zařízení, které nejsou součástí úhrady. Jedná se především o: doplatky léků a zdravotních potřeb či pomůcek, platby za odebírané tiskoviny, vlastní hygienické potřeby (toaletní papír, šampón, holící potřeby, kosmetika atd.), pomůcky pro inkontinenci (pleny, podložky, kalhotky atd.) nad limit hrazený zdravotní pojišťovnou. L: Případné přeplatky nebo nedoplatky na úhradách za služby poskytované Poskytovatelem dle této Smlouvy je povinen Poskytovatel vyúčtovat Uživateli nejpozději do konce kalendářního měsíce, který následuje po kalendářním měsíci, ve kterém přeplatek nebo nedoplatek vznikl. M: Přeplatek na úhradách je stanoven ve výši stravovací jednotky. Vrací se v případě předem nahlášeného pobytu mimo zařízení. Přesné podmínky výplaty přeplatku za stravu stanovuje Příloha č. 4 ke stravování uživatelů sociální služby, která je součástí smlouvy. X. Ujednání o dodržování vnitřních pravidel stanovených Poskytovatelem pro poskytování sociálních služeb 7

8 1. Uživatel svým podpisem stvrzuje, že byl seznámen s Domácím řádem zařízení, v němž se poskytuje sociální služba. Dále byl seznámen s předpisy uvedenými v přílohách Uživatel svým podpisem stvrzuje, že Domácímu řádu i uvedeným předpisům, které mu byly předloženy v písemné formě, porozuměl. XI. Další práva a povinnosti Poskytovatele a Uživatele Práva, povinnosti a závazky Poskytovatele: 1. Jednat s Uživatelem vždy jako s rovnoprávným člověkem, partnerem a respektovat jeho lidskou důstojnost. 2. Dodržovat pravidla pro nakládání s osobními údaji Uživatele, a to v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění, s tím, že všechny osobní údaje osoby bude shromažďovat a zpracovávat pouze pro potřeby spojené se zajištěním pobytu v Domově se zvláštním režimem. Tyto údaje nebudou zpřístupněny či sdělovány nepovolaným fyzickým či právnickým osobám a nebudou použity k jinému než výše uvedenému účelu. Všichni zaměstnanci Poskytovatele jsou povinni zachovávat mlčenlivost o údajích týkajících se osob, kterým jsou sociální služby poskytovány. 3. Uživatel souhlasí, aby Poskytovatel využíval jeho rodné číslo pro potřeby spojené s pobytem v Domově se zvláštním režimem, dle 13c odst. 1 zákona č. 53/2004 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech. 4. Zpracované a uchovávané údaje jsou zejména: jméno a příjmení, datum a místo narození, rodné číslo, kontaktní adresa, číslo občanského průkazu, údaje o zdravotním stavu a další údaje (např. rozhodnutí soudu). 5. Poskytovatel a jeho zaměstnanci mají právo být informováni o zdravotním stavu Uživatele. Má právo nahlížet do zdravotní dokumentace uživatele, pokud je jeho ošetřujícím lékařem smluvní lékař Domova se zvláštním režimem, nebo pokud zdravotnickou péči zajišťuje jiný než smluvní lékař. Poskytovatel a jeho zaměstnanci mají právo být informováni o zdravotním stavu Uživatele, léčeného u specializovaného odborníka mimo zařízení, a to zejména v případě vážných změn ve zdravotním stavu Uživatele a v případě nepříznivého vývoje psychiatrického onemocnění, kterým Uživatel trpí. Zvláště nutné je předání informací o vážných změnách zdravotního stavu Uživatele, pokud by svým chováním a jednáním mohl vážně ohrozit zdraví jiných 8

9 osob v Domově se zvláštním režimem nebo by mohl ohrozit sám sebe. Poskytovatel se zavazuje, že od uzavření smlouvy bude s ošetřujícím lékařem a specializovanými lékaři Uživatele spolupracovat ve smyslu předávání informací o zdravotním stavu Uživatele. Poskytovatel o této spolupráci uzavře s ošetřujícím lékařem a specializovaným odborníkem dohodu. 6. Spolupracovat s Uživatelem při individuálním plánování služby, jeho aktualizacích a hodnoceních. Na základě tohoto plánu poskytovat Uživateli nezbytnou míru podpory. Umožňovat Uživateli, v co největší míře začlenění do společnosti a účast na různých aktivitách. Poskytovat Uživateli bezpečí a ochranu, vždy s přihlédnutím k právu na přiměřené riziko. Nechat Uživateli prostor při uplatnění jeho vůle. INDIVIDUÁLNÍ PLÁNOVÁNÍ SLUŽBY 7. Bez zbytečného odkladu informovat opatrovníka nebo rodinu Uživatele nebo osobu určenou Uživatelem o případném zhoršení zdravotního stavu. 8. Na základě potřeb vyplývajících z Individuálního plánu péče vést evidenci hotovostních depozit a vkladních knížek Uživatele. 9. Respektovat právo Uživatele na možnost podání stížnosti na poskytovanou službu, tyto vyřizovat včas, způsobem uvedeným v příslušné směrnici. 10. Poskytovatel je povinen na požádání Uživatele bezplatně uložit cenné věci v trezoru Poskytovatele po dobu nezbytně nutnou. Poté je třeba hotovost vložit na osobní účet Uživatele vedený Poskytovatelem nebo na vkladní knížku, uloženou u Poskytovatele. O hotovosti a cennostech uložených v trezoru vede poskytovatel řádnou evidenci a zodpovídá za ni v plné výši. Práva, povinnosti a závazky Uživatele: 9

10 1. Seznámit se s cíli služby, kterou bude využívat. Aktivně se podílet na realizaci dohodnutého individuálního plánování. 2. Uživatel souhlasí se zjišťováním, shromažďováním, používáním a uchováváním těchto údajů: jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, kontaktní adresa, číslo občanského průkazu, další údaje (např. rozhodnutí soudu). 3. Uživatel dává souhlas, aby o jeho zdravotním stavu a sociální situaci v nezbytném rozsahu byli informováni a s jeho dokumentací vedenou v zařízení byli průběžně seznamováni pracovníci Domova (ředitel, sociální pracovník, zdravotnický pracovník, pracovníci v sociálních službách). 4. Uživatel má možnost výběru ošetřujícího lékaře. Poskytovatel nabízí, aby jeho ošetřujícím lékařem byl smluvní lékař Domova se zvláštním režimem o. p. s. Pokud Uživatel nesouhlasí, zavazuje se, že si bude všechny záležitosti související s lékařskou péčí zajišťovat osobně a bude o svém zdravotním stavu informovat Poskytovatele (viz. odstavec 3). 5. Spolupracovat se zaměstnanci Poskytovatele a dalšími subjekty zajišťujícími realizaci sociální služby. Chovat se ohleduplně a s respektem k ostatním Uživatelům i k zaměstnancům Poskytovatele. 6. Dodržovat ustanovení vnitřních předpisů Poskytovatele, se kterými byl seznámen, a které jsou vydány v souladu s obecně závaznými právními předpisy. 7. Plnit řádně a včas povinnosti, které by Uživateli mohly vzniknout v souvislosti s užíváním radiopřijímače a televizoru, lednice nebo ventilátoru, které jsou majetkem Uživatele. 8. Obracet se na kteréhokoliv pracovníka Poskytovatele s náměty, připomínkami, stížnostmi na obsah a kvalitu poskytované sociální služby a být vyrozuměn o způsobu řešení podnětu či stížnosti. Tímto ustanovením není dotčeno právo Uživatele podávat stížnosti i dalším orgánům a institucím. 9. Uživatel si je vědom, že za hotovost a cenné věci uložené na svém pokoji Poskytovatel neručí. 10

11 10. Uživatel má právo nahlížet do osobní dokumentace, kterou o něm vede Poskytovatel. XII. Zvláštní ujednání 1. Uživatel souhlasí, že Poskytovatel zprostředkuje uhrazení zákonných regulačních poplatků. Výši doplatku určuje lékárna na základě číselníku VZP. 2. Doplatky uradí Uživatel (viz. čl. IX). 3. V případě mimořádných a nepředvídatelných skutečností, které Poskytovateli znemožní naplnit běžný obsah jednotlivých registrovaných služeb, si Poskytovatel vyhrazuje právo jednotlivé služby na nezbytnou dobu sloučit či uzavřít a poskytnout službu na nezbytnou dobu náhradním způsobem. Ostatní ustanovení této Smlouvy zůstávají nezměněna, včetně sjednaného rozsahu a obsahu poskytované služby a způsobu úhrady za službu. XIII. Výpovědní důvody a výpovědní lhůty 1. Smlouva může být ukončena písemnou dohodou o ukončení Smlouvy ke sjednanému termínu. 2. Smlouva může být ukončena výpovědí jedné ze stran: A) ze strany Uživatele: Uživatel může Smlouvu vypovědět bez udání důvodu. Výpověď musí být písemná. Výpovědní lhůta pro výpověď danou Uživatelem činí 1 měsíc a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla tato výpověď Poskytovateli doručena. B) ze strany Poskytovatele: Poskytovatel může Smlouvu vypovědět písemně pouze z těchto důvodů: 1. jestliže Uživatel hrubě porušuje své povinnosti vyplývající ze Smlouvy a vnitřních předpisů Poskytovatele. Za hrubé porušení se považuje zejména: a) zamlčení rozhodných skutečností, které mají vliv na stávající úhrady ( 73 odst. 5, zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách v platném znění) b) v případě neodůvodnitelného nezaplacení úhrady v daném termínu, a ani po písemné upomínce (do 1 měsíce ode dne, kdy měla být úhrada zaplacena) nebo nedoplacení úhrady podle článku IX. c) pokud pobyt Uživatele sociálních služeb je z důvodů nedostatečného využívání sociální služby považován za nepotřebný (Uživatel je mimo zařízení šest měsíců a více v kalendářním roce, s vyjímkou hospitalizace). 11

12 d) Uživatel odmítne uzavřít s Poskytovatelem Dodatek ke Smlouvě, jímž se mění výše úhrady v souladu s ustanovením článku IX této Smlouvy. e) informace o zdravotním stavu Uživatele byly úmyslně v době přijetí do zařízení zatajeny f) došlo prokazatelně k takovým změnám zdravotního stavu, které vylučují další poskytování sociální služby. 2. Uživatel se dopouští, jiného méně závažného nebo opakovaného (třikrát v průběhu 6ti měsíců) porušování vnitřních předpisů Poskytovatele. 3.Výpovědní lhůta pro výpověď danou Poskytovatelem z důvodů uvedených v odst. 2 písm. a) až b) tohoto článku, činí 10 dní. 4. Po ukončení Smlouvy musí Uživatel uvést pokoj, jenž byl Poskytovatelem Uživateli určen k obývání do stavu, v jakém byl Poskytovatelem poskytnut. Uživatel odpovídá za veškeré škody, které za dobu, kdy Uživatel pokoj obýval, v tomto pokoji vznikly, s výjimkou poškození či opotřebování způsobené běžným užíváním. XIV. Doba platnosti smlouvy 1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 2. Smlouva je sjednána na dobu neurčitou nebo na dobu určitou, vždy s tříměsíční zkušební lhůtou. 3. Jestliže zájemce uzavře smlouvu na dobu určitou, musí v den ukončení poskytování služeb opustit zařízení a vrátit zapůjčené pomůcky. 4. Uživatel nemůže práva a povinnosti z této Smlouvy vyplývající postoupit na jiného. XV. Závěrečná ustanovení 1. Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. 2. Smluvní strany se dohodly, že případné rozdílné názory a spory o plnění práv a povinností z této Smlouvy vyplývajících budou řešit jednáním se snahou o nalezení smírného řešení. Tímto ustanovením není dotčeno právo žádné ze smluvních stran využít obvyklých prostředků právní ochrany svých zájmů. 3. Smlouva může být měněna pouze písemně, formou Dodatku ke smlouvě (příloha č. 9, příloha č. 10), který je součástí smlouvy. 12

13 4. Smluvní strany prohlašují, že Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a že Smlouvu neuzavřely v tísni, ani za nápadně nevýhodných podmínek. 5. Smluvní strany prohlašují, že Smlouvu a její přílohy 1-11 uvedené v seznamu příloh si přečetly, jejímu obsahu rozumí a s jejím obsahem úplně a bezvýhradně souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy. 6. Nástup do zařízení je sjednán na... Tato smlouva ruší smlouvu ze dne... včetně jejich dodatků. Seznam příloh: Příloha č. 1: Rozsah poskytování sociální služby Příloha č. 2: Ceny služeb u poskytovatele sociální služby Příloha č. 3: Výpočet výše úhrady Příloha č. 4: Stravování uživatelů sociální služby Příloha č. 5: Způsob nakládání s příspěvkem na péči Příloha č. 6: Dohoda o finanční spoluúčasti na úhradě nákladů Příloha č. 7: Dohoda o spolupráci Poskytovatele a ošetřujícího lékaře nebo specializovaného odborníka o předávání informací o zdravotním stavu Uživatele Příloha č. 8: Jednání o připomínkách Příloha č. 9: Dodatek ke smlouvě: změna v rozsahu poskytování sociální služby Příloha č. 10: Dodatek ke smlouvě: změna ve výši úhrad za poskytování sociální služby Příloha č. 11:Souhlas spolubydlícího s vybavením pokoje V Bílsku dne: Uživatel Poskytovatel 13