Smlouva o poskytování sociální služby

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Smlouva o poskytování sociální služby"

Transkript

1 Smlouva o poskytování sociální služby v Domově se zvláštním režimem o. p. s. č../2014 (dále jen Smlouva) Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Uživatel: Pan (paní): Narozen (narozena): Bydliště: ( v textu této Smlouvy dále jen Uživatel ) a Poskytovatel: DZR Bílsko o. p. s. Bílsko 38, Cholina zastoupený ředitelem Mgr. Mirko Spurníkem IČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Číslo registrace: Telefon: (v textu této Smlouvy dále jen Poskytovatel ) v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách v platném znění, tuto 1

2 Smlouvu o poskytnutí služby sociální služby v Domově se zvláštním režimem o. p. s. podle 50 a 91 cit. zákona (v textu této smlouvy dále jen Smlouva ) I. Předmět smlouvy 1. Předmětem Smlouvy je poskytování sociální služby v rozsahu přesně specifikovaném touto Smlouvou ze strany Poskytovatele (viz. příloha č. 1) a využívání sociální služby ze strany Uživatele. 2. Smlouva stanovuje všechny důležité aspekty poskytování sociální služby a je uzavřena podle potřeb Uživatele a možností Poskytovatele. 3. Smlouva upravuje vztahy mezi Uživatelem a Poskytovatelem služby a stanovuje práva a povinnosti obou účastníků. II. Místo a čas poskytování sociální služby 1. Služba sjednaná dle potřeb Uživatele se poskytuje na základě zaregistrované služby, kterou provozuje Poskytovatel na adrese: DZR Bílsko o. p. s. Bílsko 38, Cholina. 2. Služba sjednaná mezi Uživatelem a Poskytovatelem se poskytuje podle rozsahu služby, uvedeného v čl. III nepřetržitě 24 hodin denně, a to každý den po dobu platnosti této Smlouvy. Ubytování se poskytuje nepřetržitě, stravování v průběhu dne, služby péče se poskytují v souladu s individuálními potřebami Uživatele a možnostmi Poskytovatele. III. Rozsah poskytování sociální služby 1. Základní činnosti při poskytování sociálních služeb se zajišťují v rozsahu těchto úkonů: a) ubytování, b) stravování, c) úkony péče. 2. Uživateli mohou být poskytovány fakultativně další činnosti. 2

3 IV. Cíl sociální služby 1. Respektování důstojnosti a práv Uživatelů sociální služby a podpora jejich specifických individuálních životních potřeb. 2. Motivace a povzbuzení uživatele v aktivním přístupu k životu. 3. Podpora nezávislosti a vztahů s rodinami a přáteli. 4. V rámci jednání se zájemcem o sociální službu je sjednáván cíl uživatele sociální služby a dále je cíl aktualizován v individuálním plánu. 5. Zohlednění osobního cíle zájemce o sociální službu, který má charakter důvodu či účelu, proč Uživatel do pobytového zařízení přichází (viz. Žádost o poskytování sociální služby). 6. Jednání o připomínkách. Zájemce vznáší po seznámení se Smlouvou své připomínky. Pokud jsou reálné, zapracují se do opraveného návrhu Smlouvy. V případě jasnosti připomínek se zapracují do návrhu Smlouvy ihned, v případě nejasnosti si ponechá Poskytovatel lhůtu pro posouzení připomínek (viz. příloha č. 8 Jednání o připomínkách). V. Ubytování INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP 1. Uživateli se poskytuje ubytování v budově Domova se zvláštním režimem o. p. s. na adrese Bílsko 38, Cholina v...lůžkovém pokoji, v... patře. 2. K pokoji náleží sociální zařízení (bezbariérové WC, sprchový kout, umyvadlo). 3. Pokoj má standardní vybavení. Je pro každého Uživatele polohovacím lůžkem, nočním stolkem, skříní a židlí a jídelním stolem. 4. Po dohodě s Poskytovatelem si Uživatel může na vlastní náklady vybavit pokoj svým nábytkem a elektrospotřebiči. Ve vícelůžkových pokojích je souhlas Poskytovatele s umístěním vybavení Uživatele, podmíněn 3

4 písemným souhlasem ostatních Uživatelů (viz. příloha č. 11). V těchto pokojích zajišťuje předepsané revize spotřebičů ve vlastnictví Uživatelů Poskytovatel na náklad Uživatele, který je vlastníkem daného spotřebiče. 5. Uživatel je povinen umožnit vstup do pokoje pověřeným zaměstnancům Poskytovatele i v době své nepřítomnosti a dále cizím osobám, jejichž přítomnost je nutná z důvodu zajištění ochrany zdraví, hygieny a bezpečnosti Uživatele, umožnit vstup do pokoje v přítomnosti zaměstnance Poskytovatele. 6. Uživatel může užívat v zařízení také: společnou jídelnu, společné sociální zařízení, společnou místnost, herny dílny PT, rehabilitaci, relaxační místnost, ateliér, hřiště. 7. Ubytování zahrnuje také topení, teplou a studenou vodu, elektrický proud, úklid, praní, drobné opravy osobního prádla a ošacení, žehlení, odvoz odpadu. 8. Poskytovatel je povinen udržovat prostory pro ubytování ve stavu způsobilém pro řádné ubytování a užívání, zajistit nerušený výkon práv Uživatele spojených s užíváním těchto prostor. 9. Uživatel je povinen udržovat prostory vyhrazené mu k ubytování v souladu s vnitřními předpisy vydanými Poskytovatelem; v prostorách nesmí Uživatel bez souhlasu Poskytovatele provádět žádné změny. 10. V případě změny rozhodných skutečností pro výpočet úhrady za ubytování (např. změna ceny, změna pokoje) se Uživatel zavazuje, že podepíše dodatek k této smlouvě. 11.Zaplacená úhrada za ubytování se v případě nepřítomnosti nevrací. VI. Stravování 1. Uživatel se rozhodl odebírat stravu od Poskytovatele. Uživateli je poskytována celodenní strava (tři hlavní jídla: snídaně, oběd a večeře a dvě vedlejší jídla: přesnídávka a svačina). 2. Stravování bude probíhat na základě jídelního lístku, zveřejněného vždy nejméně tři dny předem. Strava odpovídá věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování v rozsahu tří hlavních jídel a dvou vedlejších jídel, včetně zajištění pitného režimu. 3. Podrobnosti o poskytování stravy, zejména druzích vhodného jídla a způsobech podávání stravy jdou obsaženy v individuálním plánu Uživatele. 4. V případě změny skutečností pro výpočet úhrady za stravování se Uživatel zavazuje, že podepíše dodatek k této smlouvě. 4

5 5. Vrácení úhrady za neodebranou stravu řeší Směrnice ke stravování uživatelů sociální služby. VII. Úkony péče 1. Poskytovatel poskytuje individuálně Uživateli, který je příjemcem příspěvku na péči, základní činnosti podle rozsahu uvedeného v 16 vyhlášky 505/206 Sb. v platném znění, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a k vzhledem k individuálním potřebám Uživatele. 2. Uživatel, který je příjemcem příspěvku na péči, hradí veškerou péči celým příspěvkem na péči ode dne nástupu Uživatele do zařízení. Rozsah úkonů péče vychází přílohy č. 1, která je sestavována při podpisu této Smlouvy ve spolupráci s Uživatelem, sociálním pracovníkem a klíčovým pracovníkem. 3. Uživatel souhlasí s tím, že jeho příspěvek na péči bude zasílán bezhotovostním převodem na účet zařízení vedený Příspěvek na péči v rámci pobytu mimo zařízení řeší Směrnice o způsobu nakládání s příspěvkem na péči. 5. Příspěvek na péči náleží Poskytovateli ode dne zahájení poskytování služby a to i zpětně, pokud bude příspěvek na péči přiznán dodatečně. V případě, že dojde ke změně výše přiznaného příspěvku na péči, je klient povinen platit za poskytování péče příspěvkem v aktuální výši ode dne změny jeho výše. 6. Poskytovatel provádí písemné vyúčtování poskytované péče v kalendářním měsíci do 10 kalendářních dnů po uplynutí měsíce, ve kterém potřebnou pomoc poskytoval. VIII. Fakultativní činnosti 1. Uživateli mohou být poskytovány fakultativní činnosti. 2. Fakultativní činnosti se poskytují za úhradu nákladů na tyto činnosti. Platba za fakultativní činnosti je hrazena z vlastních finančních zdrojů Uživatele. 3. Poskytovatel dále zprostředkovává tyto činnosti a služby: a) stříhání a úprava vlasů - dle skutečných nákladů. b) pedikúra, manikúra dle skutečných nákladů. c) kabelové připojení a jeho užívání dle výše stanoveného dodavatelem služby. d) rekreační pobyty dle skutečných nákladů. 5

6 e) používání vlastní výpočetní techniky 150,- Kč za měsíc. f) používání TV a rozhlasu dle výše koncesních poplatků g) autodoprava domovním vozidlem (společenské akce, návštěva jiných zařízení, )- dle skutečných nákladů. Úschova depozita a cenností stejně jako duchovní služby jsou poskytovány bezplatně. IX. Výše úhrady a způsob jejího placení 1. Uživatel je povinen zaplatit úhradu za ubytování v částce 175,- Kč denně za jednolůžkový pokoj, 170,- denně za dvoulůžkový pokoj. Pro výpočet měsíční úhrady je stanoven počet dnů 30, pro každý měsíc kalendářního roku. 2. Uživatel bude hradit s ohledem na svůj aktuální měsíční příjem úhradu za ubytování a stravu ve výši,- Kč a to od měsíce... Vždy pravidelně do 20. dne v příslušném měsíci. Za měsíc... uhradí částku.. Kč (tj. za stravu a ubytování za..dní). Tato částka bude uhrazena dohodnutým způsobem, tj. hotově, do pokladny poskytovatele služby, nejpozději do Pokud by Uživateli po zaplacení úhrady za ubytování a stravu podle odst. 1 tohoto článku za kalendářní měsíc nezůstala částka ve výši alespoň 15 % jeho měsíčního příjmu, částky úhrady se sníží. A: Pokud Uživatel nárokuje sníženou úhradu podle 73 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění, doloží Poskytovateli výši svého příjmu ve smyslu 7 zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, v platném znění. Výši příjmu je tento Uživatel povinen doložit při jednání o uzavření Smlouvy o poskytování služby sociální péče a dále při každé změně příjmu. Oznámení o změně ve výši příjmu je Uživatel povinen ohlásit nejpozději do 10 pracovních dnů po posledním dni kalendářního měsíce, za který se platí úhrada. B: Uživatel se zavazuje a je povinen platit úhrady zálohově, a to do 20. dne v kalendářním měsíci, za který má být zaplaceno. C:Uživatel je povinen zaplatit za poskytování péče za kalendářní měsíc částku ve výši přiznaného příspěvku na péči podle Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění. D: Uživatel je povinen doložit Poskytovateli změnu výše přiznaného příspěvku na péči, a to nejpozději do jednoho týdne od uskutečnění příslušné změny. 6

7 E:Činnosti sjednané v čl. VIII. této Smlouvy jako fakultativní, se poskytují za úhradu, případně za stanovenou částku. F: Poskytovatel je povinen na požádání předložit Uživateli vyúčtování úhrady za kalendářní měsíc, a to nejpozději do 20. dne v kalendářním měsíci, který následuje po kalendářním měsíci, za nějž Poskytovatel vyúčtování předkládá. Vyúčtování neodebrané stravy se provádí podle platného vnitřního předpisu. G: Uživatel se zavazuje a je povinen platit úhradu: hotově, převodem na účet, formou hromadného převodu atd. Záleží na rozhodnutí uživatele a možnostech domova. H: Uživatel se zavazuje přistoupit na změnu výše úhrady (viz. příloha č. 10) např. při změně ceny stravy, změně výše příspěvku na péči nebo jiných příjmů, změně schopností služeb vyplývajících z potřeb Uživatele, a při změně obecně závazných právních předpisů upravujících úhrady za sociální služby, a to do výše stanovené těmito předpisy. I: Nastanou-li skutečnosti rozhodné pro změnu úhrady, je tato skutečnost účtována prvním dnem následujícího měsíce. J: Zamlčel-li Uživatel skutečnou výši svého příjmu při jeho doložení nebo jiné skutečnosti rozhodné pro stanovení výše úhrady, je povinen doplatit úhradu do částky stanovené podle skutečné výše jeho příjmu. K: Uživatel si sám ze svých finančních prostředků hradí ostatní nezbytné osobní náklady a náklady spojené s pobytem v zařízení, které nejsou součástí úhrady. Jedná se především o: doplatky léků a zdravotních potřeb či pomůcek, platby za odebírané tiskoviny, vlastní hygienické potřeby (toaletní papír, šampón, holící potřeby, kosmetika atd.), pomůcky pro inkontinenci (pleny, podložky, kalhotky atd.) nad limit hrazený zdravotní pojišťovnou. L: Případné přeplatky nebo nedoplatky na úhradách za služby poskytované Poskytovatelem dle této Smlouvy je povinen Poskytovatel vyúčtovat Uživateli nejpozději do konce kalendářního měsíce, který následuje po kalendářním měsíci, ve kterém přeplatek nebo nedoplatek vznikl. M: Přeplatek na úhradách je stanoven ve výši stravovací jednotky. Vrací se v případě předem nahlášeného pobytu mimo zařízení. Přesné podmínky výplaty přeplatku za stravu stanovuje Příloha č. 4 ke stravování uživatelů sociální služby, která je součástí smlouvy. X. Ujednání o dodržování vnitřních pravidel stanovených Poskytovatelem pro poskytování sociálních služeb 7

8 1. Uživatel svým podpisem stvrzuje, že byl seznámen s Domácím řádem zařízení, v němž se poskytuje sociální služba. Dále byl seznámen s předpisy uvedenými v přílohách Uživatel svým podpisem stvrzuje, že Domácímu řádu i uvedeným předpisům, které mu byly předloženy v písemné formě, porozuměl. XI. Další práva a povinnosti Poskytovatele a Uživatele Práva, povinnosti a závazky Poskytovatele: 1. Jednat s Uživatelem vždy jako s rovnoprávným člověkem, partnerem a respektovat jeho lidskou důstojnost. 2. Dodržovat pravidla pro nakládání s osobními údaji Uživatele, a to v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění, s tím, že všechny osobní údaje osoby bude shromažďovat a zpracovávat pouze pro potřeby spojené se zajištěním pobytu v Domově se zvláštním režimem. Tyto údaje nebudou zpřístupněny či sdělovány nepovolaným fyzickým či právnickým osobám a nebudou použity k jinému než výše uvedenému účelu. Všichni zaměstnanci Poskytovatele jsou povinni zachovávat mlčenlivost o údajích týkajících se osob, kterým jsou sociální služby poskytovány. 3. Uživatel souhlasí, aby Poskytovatel využíval jeho rodné číslo pro potřeby spojené s pobytem v Domově se zvláštním režimem, dle 13c odst. 1 zákona č. 53/2004 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech. 4. Zpracované a uchovávané údaje jsou zejména: jméno a příjmení, datum a místo narození, rodné číslo, kontaktní adresa, číslo občanského průkazu, údaje o zdravotním stavu a další údaje (např. rozhodnutí soudu). 5. Poskytovatel a jeho zaměstnanci mají právo být informováni o zdravotním stavu Uživatele. Má právo nahlížet do zdravotní dokumentace uživatele, pokud je jeho ošetřujícím lékařem smluvní lékař Domova se zvláštním režimem, nebo pokud zdravotnickou péči zajišťuje jiný než smluvní lékař. Poskytovatel a jeho zaměstnanci mají právo být informováni o zdravotním stavu Uživatele, léčeného u specializovaného odborníka mimo zařízení, a to zejména v případě vážných změn ve zdravotním stavu Uživatele a v případě nepříznivého vývoje psychiatrického onemocnění, kterým Uživatel trpí. Zvláště nutné je předání informací o vážných změnách zdravotního stavu Uživatele, pokud by svým chováním a jednáním mohl vážně ohrozit zdraví jiných 8

9 osob v Domově se zvláštním režimem nebo by mohl ohrozit sám sebe. Poskytovatel se zavazuje, že od uzavření smlouvy bude s ošetřujícím lékařem a specializovanými lékaři Uživatele spolupracovat ve smyslu předávání informací o zdravotním stavu Uživatele. Poskytovatel o této spolupráci uzavře s ošetřujícím lékařem a specializovaným odborníkem dohodu. 6. Spolupracovat s Uživatelem při individuálním plánování služby, jeho aktualizacích a hodnoceních. Na základě tohoto plánu poskytovat Uživateli nezbytnou míru podpory. Umožňovat Uživateli, v co největší míře začlenění do společnosti a účast na různých aktivitách. Poskytovat Uživateli bezpečí a ochranu, vždy s přihlédnutím k právu na přiměřené riziko. Nechat Uživateli prostor při uplatnění jeho vůle. INDIVIDUÁLNÍ PLÁNOVÁNÍ SLUŽBY 7. Bez zbytečného odkladu informovat opatrovníka nebo rodinu Uživatele nebo osobu určenou Uživatelem o případném zhoršení zdravotního stavu. 8. Na základě potřeb vyplývajících z Individuálního plánu péče vést evidenci hotovostních depozit a vkladních knížek Uživatele. 9. Respektovat právo Uživatele na možnost podání stížnosti na poskytovanou službu, tyto vyřizovat včas, způsobem uvedeným v příslušné směrnici. 10. Poskytovatel je povinen na požádání Uživatele bezplatně uložit cenné věci v trezoru Poskytovatele po dobu nezbytně nutnou. Poté je třeba hotovost vložit na osobní účet Uživatele vedený Poskytovatelem nebo na vkladní knížku, uloženou u Poskytovatele. O hotovosti a cennostech uložených v trezoru vede poskytovatel řádnou evidenci a zodpovídá za ni v plné výši. Práva, povinnosti a závazky Uživatele: 9

10 1. Seznámit se s cíli služby, kterou bude využívat. Aktivně se podílet na realizaci dohodnutého individuálního plánování. 2. Uživatel souhlasí se zjišťováním, shromažďováním, používáním a uchováváním těchto údajů: jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, kontaktní adresa, číslo občanského průkazu, další údaje (např. rozhodnutí soudu). 3. Uživatel dává souhlas, aby o jeho zdravotním stavu a sociální situaci v nezbytném rozsahu byli informováni a s jeho dokumentací vedenou v zařízení byli průběžně seznamováni pracovníci Domova (ředitel, sociální pracovník, zdravotnický pracovník, pracovníci v sociálních službách). 4. Uživatel má možnost výběru ošetřujícího lékaře. Poskytovatel nabízí, aby jeho ošetřujícím lékařem byl smluvní lékař Domova se zvláštním režimem o. p. s. Pokud Uživatel nesouhlasí, zavazuje se, že si bude všechny záležitosti související s lékařskou péčí zajišťovat osobně a bude o svém zdravotním stavu informovat Poskytovatele (viz. odstavec 3). 5. Spolupracovat se zaměstnanci Poskytovatele a dalšími subjekty zajišťujícími realizaci sociální služby. Chovat se ohleduplně a s respektem k ostatním Uživatelům i k zaměstnancům Poskytovatele. 6. Dodržovat ustanovení vnitřních předpisů Poskytovatele, se kterými byl seznámen, a které jsou vydány v souladu s obecně závaznými právními předpisy. 7. Plnit řádně a včas povinnosti, které by Uživateli mohly vzniknout v souvislosti s užíváním radiopřijímače a televizoru, lednice nebo ventilátoru, které jsou majetkem Uživatele. 8. Obracet se na kteréhokoliv pracovníka Poskytovatele s náměty, připomínkami, stížnostmi na obsah a kvalitu poskytované sociální služby a být vyrozuměn o způsobu řešení podnětu či stížnosti. Tímto ustanovením není dotčeno právo Uživatele podávat stížnosti i dalším orgánům a institucím. 9. Uživatel si je vědom, že za hotovost a cenné věci uložené na svém pokoji Poskytovatel neručí. 10

11 10. Uživatel má právo nahlížet do osobní dokumentace, kterou o něm vede Poskytovatel. XII. Zvláštní ujednání 1. Uživatel souhlasí, že Poskytovatel zprostředkuje uhrazení zákonných regulačních poplatků. Výši doplatku určuje lékárna na základě číselníku VZP. 2. Doplatky uradí Uživatel (viz. čl. IX). 3. V případě mimořádných a nepředvídatelných skutečností, které Poskytovateli znemožní naplnit běžný obsah jednotlivých registrovaných služeb, si Poskytovatel vyhrazuje právo jednotlivé služby na nezbytnou dobu sloučit či uzavřít a poskytnout službu na nezbytnou dobu náhradním způsobem. Ostatní ustanovení této Smlouvy zůstávají nezměněna, včetně sjednaného rozsahu a obsahu poskytované služby a způsobu úhrady za službu. XIII. Výpovědní důvody a výpovědní lhůty 1. Smlouva může být ukončena písemnou dohodou o ukončení Smlouvy ke sjednanému termínu. 2. Smlouva může být ukončena výpovědí jedné ze stran: A) ze strany Uživatele: Uživatel může Smlouvu vypovědět bez udání důvodu. Výpověď musí být písemná. Výpovědní lhůta pro výpověď danou Uživatelem činí 1 měsíc a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla tato výpověď Poskytovateli doručena. B) ze strany Poskytovatele: Poskytovatel může Smlouvu vypovědět písemně pouze z těchto důvodů: 1. jestliže Uživatel hrubě porušuje své povinnosti vyplývající ze Smlouvy a vnitřních předpisů Poskytovatele. Za hrubé porušení se považuje zejména: a) zamlčení rozhodných skutečností, které mají vliv na stávající úhrady ( 73 odst. 5, zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách v platném znění) b) v případě neodůvodnitelného nezaplacení úhrady v daném termínu, a ani po písemné upomínce (do 1 měsíce ode dne, kdy měla být úhrada zaplacena) nebo nedoplacení úhrady podle článku IX. c) pokud pobyt Uživatele sociálních služeb je z důvodů nedostatečného využívání sociální služby považován za nepotřebný (Uživatel je mimo zařízení šest měsíců a více v kalendářním roce, s vyjímkou hospitalizace). 11

12 d) Uživatel odmítne uzavřít s Poskytovatelem Dodatek ke Smlouvě, jímž se mění výše úhrady v souladu s ustanovením článku IX této Smlouvy. e) informace o zdravotním stavu Uživatele byly úmyslně v době přijetí do zařízení zatajeny f) došlo prokazatelně k takovým změnám zdravotního stavu, které vylučují další poskytování sociální služby. 2. Uživatel se dopouští, jiného méně závažného nebo opakovaného (třikrát v průběhu 6ti měsíců) porušování vnitřních předpisů Poskytovatele. 3.Výpovědní lhůta pro výpověď danou Poskytovatelem z důvodů uvedených v odst. 2 písm. a) až b) tohoto článku, činí 10 dní. 4. Po ukončení Smlouvy musí Uživatel uvést pokoj, jenž byl Poskytovatelem Uživateli určen k obývání do stavu, v jakém byl Poskytovatelem poskytnut. Uživatel odpovídá za veškeré škody, které za dobu, kdy Uživatel pokoj obýval, v tomto pokoji vznikly, s výjimkou poškození či opotřebování způsobené běžným užíváním. XIV. Doba platnosti smlouvy 1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 2. Smlouva je sjednána na dobu neurčitou nebo na dobu určitou, vždy s tříměsíční zkušební lhůtou. 3. Jestliže zájemce uzavře smlouvu na dobu určitou, musí v den ukončení poskytování služeb opustit zařízení a vrátit zapůjčené pomůcky. 4. Uživatel nemůže práva a povinnosti z této Smlouvy vyplývající postoupit na jiného. XV. Závěrečná ustanovení 1. Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. 2. Smluvní strany se dohodly, že případné rozdílné názory a spory o plnění práv a povinností z této Smlouvy vyplývajících budou řešit jednáním se snahou o nalezení smírného řešení. Tímto ustanovením není dotčeno právo žádné ze smluvních stran využít obvyklých prostředků právní ochrany svých zájmů. 3. Smlouva může být měněna pouze písemně, formou Dodatku ke smlouvě (příloha č. 9, příloha č. 10), který je součástí smlouvy. 12

13 4. Smluvní strany prohlašují, že Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a že Smlouvu neuzavřely v tísni, ani za nápadně nevýhodných podmínek. 5. Smluvní strany prohlašují, že Smlouvu a její přílohy 1-11 uvedené v seznamu příloh si přečetly, jejímu obsahu rozumí a s jejím obsahem úplně a bezvýhradně souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy. 6. Nástup do zařízení je sjednán na... Tato smlouva ruší smlouvu ze dne... včetně jejich dodatků. Seznam příloh: Příloha č. 1: Rozsah poskytování sociální služby Příloha č. 2: Ceny služeb u poskytovatele sociální služby Příloha č. 3: Výpočet výše úhrady Příloha č. 4: Stravování uživatelů sociální služby Příloha č. 5: Způsob nakládání s příspěvkem na péči Příloha č. 6: Dohoda o finanční spoluúčasti na úhradě nákladů Příloha č. 7: Dohoda o spolupráci Poskytovatele a ošetřujícího lékaře nebo specializovaného odborníka o předávání informací o zdravotním stavu Uživatele Příloha č. 8: Jednání o připomínkách Příloha č. 9: Dodatek ke smlouvě: změna v rozsahu poskytování sociální služby Příloha č. 10: Dodatek ke smlouvě: změna ve výši úhrad za poskytování sociální služby Příloha č. 11:Souhlas spolubydlícího s vybavením pokoje V Bílsku dne: Uživatel Poskytovatel 13

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory V Z O R Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní)....(jméno a příjmení), nar.. (datum narození), bydliště... (adresa),

Více

VZOR. Smlouva o poskytování sociální služby č../2015 (dále jen Smlouva)

VZOR. Smlouva o poskytování sociální služby č../2015 (dále jen Smlouva) VZOR Smlouva o poskytování sociální služby č../2015 (dále jen Smlouva) Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Uživatel: Pan (paní): nar.: bydliště: ( v textu této Smlouvy dále jen Uživatel ) a Poskytovatel:

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan/í/, nar., bytem v textu této smlouvy dále jen Uživatel a 2) Městský ústav sociálních

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením Dne.. u z a v ř e l i 1. Pan/í.., narozen/a, bydliště v textu této smlouvy dále jen Osoba Zastoupena/ý a 2. Bellevue, poskytovatel

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i. v textu této smlouvy dále jen poskytovatel

Smlouva o poskytnutí sociální služby. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i. v textu této smlouvy dále jen poskytovatel Smlouva o poskytnutí sociální služby 1) pan/paní: nar.: rodné číslo: bytem: zastoupena: sídlem: Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i a 2) Domov se zvláštním režimem se sídlem: Čelakovského

Více

V Z O R. Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení ústavní péče

V Z O R. Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení ústavní péče V Z O R Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení ústavní péče Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli 1) Pan (paní)..(jméno a příjmení), nar......(datum narození), bydliště

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve stacionáři. smlouvu o poskytnutí týdenní služby sociální péče podle 47 cit. zákona

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve stacionáři. smlouvu o poskytnutí týdenní služby sociální péče podle 47 cit. zákona Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve stacionáři Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i Paní Bydliště nar v textu této smlouvy dále jen Osoba a SENIOR Teplice, IČ 26598442, se sídlem

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby - domov pro osoby se zdravotním postižením

Smlouva o poskytnutí sociální služby - domov pro osoby se zdravotním postižením Domov bez hranic U Stadionu 1425/3, 408 01 Rumburk Rumburk Tel.: 412 338 345, IČ: 47274549 příspěvková organizace E-mail: vera.brslicova@domovrumburk.cz renata.grundzova@domovrumburk.cz www.domovrumburk.cz

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory PRAGOM CS, spol. s r.o., poskytovatel sociálních služeb Pňov-Předhradí, Velim Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní)

Více

Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory Město Bílovec se sídlem: Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec IČ: 00297755 zastoupený: Bc. Vlastou Szotkowskou, vedoucí organizační složky (dále

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory PRAGOM CS, spol. s r.o., poskytovatel sociálních služeb Pňov-Předhradí, Velim Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní):

Více

Smlouva č. X/2014 o poskytování sociální služby

Smlouva č. X/2014 o poskytování sociální služby Domov pro seniory Iris, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace Smlouva č. X/2014 o poskytování sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách I. Smluvní strany 1. Klient: pan/paní,

Více

Smlouva o poskytnutí sociálních služeb. Chráněné bydlení. v DH Liberec, o.p.s.

Smlouva o poskytnutí sociálních služeb. Chráněné bydlení. v DH Liberec, o.p.s. Smlouva o poskytnutí sociálních služeb v DH Liberec, o.p.s. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku mezi Pan bydliště rodné číslo (dále jen Uživatel, jako oprávněná osoba ve smyslu zák.č.108/2006 Sb.,

Více

Smlouva o poskytnutí sociální péče v Týdenním stacionáři Handicap centra Srdce, o.p.s.

Smlouva o poskytnutí sociální péče v Týdenním stacionáři Handicap centra Srdce, o.p.s. Smlouva o poskytnutí sociální péče v Týdenním stacionáři Handicap centra Srdce, o.p.s. 1. Pan (paní). / jméno, příjmení / nar.. / datum narození / trvale bytem. V textu této smlouvy dále jen,, Osoba zastoupená..

Více

Smlouva. o poskytování pobytové sociální služby

Smlouva. o poskytování pobytové sociální služby NÁVRH SMLOUVY DZR - používaný od 1. 1. 2014 Smlouva o poskytování pobytové sociální služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan/í/ %JMENO %PRIJMENI, nar., bydliště.., zastoupený(á)

Více

Středisko: Domov pro seniory v Bystrém, Nad Kašpárkem 496, 569 92 Bystré Zastoupený: Jiřinou Leinweberovou, vedoucí DpS (dále jen poskytovatel ).

Středisko: Domov pro seniory v Bystrém, Nad Kašpárkem 496, 569 92 Bystré Zastoupený: Jiřinou Leinweberovou, vedoucí DpS (dále jen poskytovatel ). Smlouva č. XX/2011 o poskytnutí sociální služby domovy pro seniory dle 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, kterou uzavřeli 1) Paní XXXX, nar. XXXX Bydliště:

Více

O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A. Domov pokojného stáří Libošovice

O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A. Domov pokojného stáří Libošovice O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A Domov pokojného stáří Libošovice Libošovice 39, 507 44 Tel./ fax: 493 571 156, e-mail: dps@sobotkacharita.cz, www.sobotkacharita.cz DPS US7 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ

Více

Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 15, příspěvková organizace Parmská 390, Praha 10

Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 15, příspěvková organizace Parmská 390, Praha 10 Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 15, příspěvková organizace Parmská 390, 109 00 Praha 10 Smlouva o poskytování pobytové sociální služby v domově se zvláštním režimem č. j. Níže uvedeného

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB v Centru pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch č. uzavřená v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, podle 70 a 71 citovaného zákona

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory (Charitní domov sv. Mikuláše v Ludgeřovicích)

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory (Charitní domov sv. Mikuláše v Ludgeřovicích) Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory (Charitní domov sv. Mikuláše v Ludgeřovicích) Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan/Paní XY, nar. 00.00.0000, bydliště

Více

Smlouva o poskytování sociální služby

Smlouva o poskytování sociální služby Smlouva o poskytování sociální služby Smluvní strany: Pan (paní) : Narozen/a: Trvalé bydliště: v textu této smlouvy dále jen uživatel a Domov důchodců Velké Hamry příspěvková organizace, Sídlo: 468 45

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby (dále jen smlouva)

Smlouva o poskytnutí sociální služby (dále jen smlouva) Smlouva o poskytnutí sociální služby (dále jen smlouva) adresa: Podhůrecká 815/III, 339 01 Klatovy (dále jen Domov) Domov pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i (1) Uživatel služby:

Více

Smlouvu o poskytování sociální služby odlehčovacích služeb

Smlouvu o poskytování sociální služby odlehčovacích služeb 1) Pan (paní)..(příjmení a jméno) nar...(datum narození) bydliště... v textu této smlouvy dále jen Osoba zastoupený/á a 2) Centrum 83, poskytovatel sociálních služeb se sídlem Václavkova 950, 293 01 Mladá

Více

Smlouva o poskytování a úhradě respitní péče

Smlouva o poskytování a úhradě respitní péče Smlouva o poskytování a úhradě respitní péče číslo: Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní): příjmení a jméno:... adresa:... narozen (á):... zastoupený (á):... v textu této smlouvy

Více

VZOR SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE č./2014

VZOR SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE č./2014 VZOR SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE č./2014 Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) paní.., narozená / / (dále jen klient ) 2) Domov pro seniory v Chebu, příspěvková organizace

Více

Smlouva o poskytnutí odlehčovací služby v Domově seniorů Benešov, poskytovateli sociálních služeb

Smlouva o poskytnutí odlehčovací služby v Domově seniorů Benešov, poskytovateli sociálních služeb Smlouva o poskytnutí odlehčovací služby v Domově seniorů Benešov, poskytovateli sociálních služeb Pan (paní), nar., bydliště, rodné číslo, v textu této smlouvy dále jen Osoba a Domov seniorů Benešov, poskytovatel

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Jméno: %KLIENT Datum narození: %DATNAR Bydliště: %TBYDULICE, %TBYDPSC, %TBYDOBEC rodné číslo: %RC dále v textu

Více

S m l o u v a o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory

S m l o u v a o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory Sociální služby města Žďár nad Sázavou příspěvková organizace, IČO 43379168 Okružní 67, 591 01 Žďár nad Sázavou telefon: 566621533, www.socsluzbyzdar.cz VZOR S m l o u v a o poskytování služby sociální

Více

Smlouva o poskytování sociální služby

Smlouva o poskytování sociální služby Smlouva o poskytování sociální služby číslo smlouvy:. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1. Paní/Pan, datum nar.., trvalé bydliště, (v textu této smlouvy dále jen Klient ) a 2. Dům sociálních

Více

UVEDENÁ DATA VE SMLOUVĚ JSOU POUZE VZOROVÁ

UVEDENÁ DATA VE SMLOUVĚ JSOU POUZE VZOROVÁ Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - pečovatelské služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan(paní)..., nar...., bydliště..., v textu této smlouvy dále jen "Klient" a 2) Charita

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan/í bydliště, v textu této smlouvy dále jen Osoba Zastoupen/a, na základě a 2) Domov

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Jméno: %KLIENT Datum narození: %DATNAR Bydliště: %TBYDULICE, %TBYDPSC, %TBYDOBEC rodné číslo: %RC dále v textu

Více

VZOR Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory (Charitní domov sv. Mikuláše v Ludgeřovicích)

VZOR Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory (Charitní domov sv. Mikuláše v Ludgeřovicích) VZOR Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory (Charitní domov sv. Mikuláše v Ludgeřovicích) Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Paní, nar..., bydliště.., rodné číslo..

Více

VZOR NEVYPLŇOVAT!!! Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i

VZOR NEVYPLŇOVAT!!! Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i VZOR NEVYPLŇOVAT!!! Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní)..(jméno a příjmení), nar.:. Bytem..., rodné číslo:.. ( dále

Více

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Smlouvu o poskytnutí sociální služby uzavřeli:

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Pan(í):, nar. Trvalé bydliště (celá adresa):, Zastoupen(á):, (v textu této smlouvy dále jen Uživatel) a 2. Domov důchodců

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v chráněném bydlení

Smlouva o poskytnutí sociální služby v chráněném bydlení Smlouva o poskytnutí sociální služby v chráněném bydlení Dne.. u z a v ř e l i 1. Pan/í.., narozen/a, bydliště v textu této smlouvy dále jen Osoba Zastoupena/ý a 2. Bellevue, poskytovatel sociálních služeb

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory ČERVENÝ MLÝN VŠESTUDY, poskytovatel sociálních služeb se sídlem Všestudy 23, 277 46 Veltrusy IČO 712 09 212, tel. 315 781 149, 315 695 376 Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální služby v Domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální služby v Domově pro seniory Smlouva o poskytnutí služby sociální služby v Domově pro seniory ( číslo Smlouvy...) Níže uvedeno dne, měsíce a roku uzavřeli 1) Pan (paní), nar, rodné číslo.., bydliště Domov pro seniory Koryčany, Kyjovská

Více

Domov seniorů POHODA Chválkovice příspěvková organizace Švabinského 3, 772 00 Olomouc

Domov seniorů POHODA Chválkovice příspěvková organizace Švabinského 3, 772 00 Olomouc Domov seniorů POHODA Chválkovice příspěvková organizace Švabinského 3, 772 00 Olomouc Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory xxxx 1) Uživatel sociálních služeb, pan (paní)....,

Více

smlouvu o poskytnutí služby sociální péče v Domově důchodců Jablonecké Paseky podle 49 cit. zák.

smlouvu o poskytnutí služby sociální péče v Domově důchodců Jablonecké Paseky podle 49 cit. zák. Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově důchodců Jablonecké Paseky Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem č. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1. Domov důchodců Jablonecké

Více

Smlouva č. DS/DZR XXX/20XX o poskytnutí sociální služby v Domově u fontány (Domov pro seniory/domov se zvláštním režimem)

Smlouva č. DS/DZR XXX/20XX o poskytnutí sociální služby v Domově u fontány (Domov pro seniory/domov se zvláštním režimem) Smlouva č. DS/DZR XXX/20XX o poskytnutí sociální služby v Domově u fontány (Domov pro seniory/domov se zvláštním režimem) Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) pan / paní nar: trvalé bydliště

Více

II. Rozsah poskytování sociální služby

II. Rozsah poskytování sociální služby ADP SANCO, Vrahovická ul. 109, 798 11 Prostějov SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE uzavřená dle zákona č. 108/2006 Sb. v platném znění Uživatel: jméno a příjmení datum narození adresa bydliště kontaktní

Více

Smlouva č. X/20XX o poskytnutí sociální služby v Domově u fontány (Domov pro seniory/domov se zvláštním režimem)

Smlouva č. X/20XX o poskytnutí sociální služby v Domově u fontány (Domov pro seniory/domov se zvláštním režimem) Smlouva č. X/20XX o poskytnutí sociální služby v Domově u fontány (Domov pro seniory/domov se zvláštním režimem) Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) pan / paní nar: trvalé bydliště : v

Více

Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně

Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně uzavřená mezi 1) pan (paní)., nar... r.č..., trvalé., Mariánské Lázně 35301 v textu této smlouvy

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby - chráněné bydlení Šluknov

Smlouva o poskytnutí sociální služby - chráněné bydlení Šluknov Domov bez hranic Rumburk U Stadionu 1425/3, Rumburk, 408 01 příspěvková organizace Tel.: 412 338 345, IČ: 47274549 E-mail: vera.brslicova@domovrumburk.cz michala.cervenkova@domovrumburk.cz www.domovrumburk.cz

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB v Centru pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch č. uzavřená v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, podle 51 a 91 citovaného zákona

Více

Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba -

Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba - Smluvní strany Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba - 1. Paní: Datum narození: Bydliště: Zastoupen/a: zástupcem na základě plné moci ze dne paní/panem.trvalé bydliště

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č... uzavřená smluvními stranami:

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č... uzavřená smluvními stranami: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.... Poskytovatelem sociální služby: uzavřená smluvními stranami: DOMOV PRO SENIORY JAVORNÍK, p. o., Adresa: Sídlo: Školní 104, 790 70 J a v o r n í k J A V O R N

Více

Smlouva o poskytování služby sociální péče v ÚVN Domov pro seniory

Smlouva o poskytování služby sociální péče v ÚVN Domov pro seniory Smlouva o poskytování služby sociální péče v ÚVN Domov pro seniory Čj: 1) Pan/í/: datum narození: bydliště: (dále jen uživatel ) a 2) Ústřední vojenská nemocnice Vojenská fakultní nemocnice Praha se sídlem

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V DENNÍM STACIONÁŘI RATOLEST

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V DENNÍM STACIONÁŘI RATOLEST 1 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V DENNÍM STACIONÁŘI RATOLEST Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1)Uživatel Jméno : Bydliště Zastoupená: (v textu této smlouvy dále jen Uživatel

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013

Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013 Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013 Níže uvedeného dne, měsíce a roku Uživatel: datum narození: bydliště: Americká 52, Cheb 350 02 (v textu této smlouvy dále jen uživatel ) u z

Více

o poskytování sociální služby v Domově pro seniory v Bystrém

o poskytování sociální služby v Domově pro seniory v Bystrém Smlouva č. o poskytování sociální služby v Domově pro seniory v Bystrém 1. Pan/Paní :... Datum narození :... Bydliště :.. (v textu smlouvy dále jen uživatel uživatelka) 2. Svazek obcí AZASS Palackého nám.

Více

Smlouva o poskytování sociální služby CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ

Smlouva o poskytování sociální služby CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ Smlouva o poskytování sociální služby CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ Pan / paní. datum narození.. bydliště v textu této smlouvy dále jen,,osoba zastoupený / á Pan / paní datum narození. bydliště a Centrum 83, poskytovatel

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY A SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ KYTÍN č.xx/1733/2017/soc

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY A SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ KYTÍN č.xx/1733/2017/soc Domov Kytín poskytovatel sociálních služeb SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY A SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ KYTÍN č.xx/1733/2017/soc Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli 1) Poskytovatel: Domov Kytín,

Více

Smlouva o poskytnutí osobní asistence

Smlouva o poskytnutí osobní asistence V Z O R Smlouva o poskytnutí osobní asistence Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní)....(jméno a příjmení), nar.. (datum narození), bydliště......, rodné číslo., v textu této smlouvy

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Č. mezi

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Č. mezi SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Č. poskytovatelem sociální služby: mezi MANEMI, o.p.s., Opavice č. 37, 793 95 Město Albrechtice IČ: 286 17 096 zastoupený ředitelkou PhDr. Beátou Bakošovou (dále jen

Více

Smlouva o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině č../ 2015

Smlouva o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině č../ 2015 Smlouva o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině č../ 2015 Poskytovatel: SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA, p. o. zastoupené Bc. Janou Žouželkovou, ředitelkou organizace Kabelíkova 14a, 750 02 Přerov

Více

Smlouva o poskytování pečovatelské služby

Smlouva o poskytování pečovatelské služby Smlouva o poskytování pečovatelské služby Pořadové číslo Poskytovatel služby : Město Týnec nad Labem Pečovatelská služba Města Týnec nad Labem Vodárenská 42, Týnec nad Labem, PSČ 28126 zastoupená panem

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově se zvláštním režimem. Alternativní obrázková smlouva Zjednodušená verze

Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově se zvláštním režimem. Alternativní obrázková smlouva Zjednodušená verze Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově se zvláštním režimem Alternativní obrázková smlouva Zjednodušená verze 1 Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově se zvláštním režimem Účastnící smlouvy

Více

G centrum Tábor, Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby

G centrum Tábor, Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i (y) a 1) Pan /paní Narozen/a Bydliště v textu této smlouvy dále jen Klient 2) G-centrum Tábor, příspěvková organizace

Více

mezi PŘEDMĚT SMLOUVY A OSOBNÍ CÍLE

mezi PŘEDMĚT SMLOUVY A OSOBNÍ CÍLE Příloha č. 1 k SQ 4 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Smlouva o poskytnutí sociální služby domov pro seniory (dále jen Smlouva ), je uzavřená v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace Klatovská 90, 301 00 Plzeň SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM adresa: Domov se zvláštním režimem Bolevec

Více

Domov důchodců sv. Zdislavy Zřizovatel: Obec Červená Voda Ředitel: Josef Kuběnka Adresa: 56161 Červená Voda IČO: 69172633 Telefon: 465 626 203, 626 412 Bank. spojení: ČS Králíky Fax: 465 626 404 č.ú.1324476309/0800

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově se zvláštním režimem

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově se zvláštním režimem Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově se zvláštním režimem Níže uvedeného dne a roku uzavřeli: Pan: Mgr. Koverdynská Marie narozená: 2.5.1937 rodné číslo: 375502/017 bydliště: Na Štěbetce

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro osoby se zdravotním postižením Rudné u Nejdku

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro osoby se zdravotním postižením Rudné u Nejdku Domov pro osoby se zdravotním postižením Rudné u Nejdku Rudné č. 8, Vysoká Pec 362 21 Zřizovatel: Hlavní město Praha Příloha 5 ke směrnici 1 O uzavírání smluv s klienty osobní číslo klienta/pořadové číslo

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Ústav sociálních služeb města Nové Paky dle zákona č. 108/2006, 49 dále jen Smlouva

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Ústav sociálních služeb města Nové Paky dle zákona č. 108/2006, 49 dále jen Smlouva Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Ústav sociálních služeb města Nové Paky dle zákona č. 108/2006, 49 dále jen Smlouva a 1) Pan (paní) v textu této smlouvy dále je Uživatel

Více

Smlouva č. o poskytnutí služby sociální péče

Smlouva č. o poskytnutí služby sociální péče Smlouva č. o poskytnutí služby sociální péče Paní narozena dne bydlištěm (v textu této smlouvy dále jen Uživatel ) Zastoupen/á:... a Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov Nový Hrozenkov 124, IČO: 48773514,

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ KYTÍN

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ KYTÍN DOMOV KYTÍN poskytovatel sociální péče SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ KYTÍN Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Poskytovatel: D o m o v K y t í n zastoupený: Ing. Petr

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB v Centru pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch č. uzavřená v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, podle 44 a 91 citovaného zákona

Více

Domov pro seniory Zahradní Město

Domov pro seniory Zahradní Město Smlouva o poskytnutí pobytové služby v domově pro seniory kterou uzavírají podle 49 zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Sb. v platném znění, smluvní strany: 1) Domov pro seniory Zahradní Město

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory č. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1. Pan(paní) Bydliště: v textu této smlouvy dále jen uživatel rodné číslo: a 2. Domov pro seniory a pečovatelská služba Česká Kamenice,

Více

Smlouva o poskytnutí služeb sociální péče č /2016 pobytová odlehčovací služba uživatel

Smlouva o poskytnutí služeb sociální péče č /2016 pobytová odlehčovací služba uživatel Smlouva o poskytnutí služeb sociální péče č /2016 pobytová odlehčovací služba Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Jméno a příjmení: Datum narození: Trvalé bydliště: v textu této smlouvy dále jen

Více

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - denní stacionář K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - denní stacionář K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - denní stacionář K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Smlouvu o poskytnutí sociální služby uzavřeli: Pan/paní

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY DOBĚTICE, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI ŠRÁMKOVA 3305/38A, ÚSTÍ NAD LABEM. zastoupený(á)...

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY DOBĚTICE, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI ŠRÁMKOVA 3305/38A, ÚSTÍ NAD LABEM. zastoupený(á)... SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY DOBĚTICE, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI ŠRÁMKOVA 3305/38A, ÚSTÍ NAD LABEM Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i: 1) Pan (paní).., nar..,

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB v Centru pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch č. uzavřená v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, podle 48 a 91 citovaného zákona

Více

II. Ubytování 1. Osobě se poskytuje ubytování v: jednolůžkovém, dvojlůžkovém, trojlůžkovém pokoji. Hygienické zázemí: vlastní společné.

II. Ubytování 1. Osobě se poskytuje ubytování v: jednolůžkovém, dvojlůžkovém, trojlůžkovém pokoji. Hygienické zázemí: vlastní společné. Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory v Domově důchodců Sušice Paní: NOVÁKOVÁ Marie narozená: 01.01.19xx rodné číslo: 123456/789 bydliště: Pod Svatoborem 56, 342 01 SUŠICE zastoupený:

Více

závazně prohlašují, že jsou zcela způsobilí k právním úkonům a uzavírají tuto

závazně prohlašují, že jsou zcela způsobilí k právním úkonům a uzavírají tuto Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově se zvláštním režimem, v Domově sv. Aloise, Hradišťská 30, Plzeň, 326 00 podle 88 písm. i) a 50 zákona č.108/2006 Sb. v platném znění Městská charita Plzeň,

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.... uzavřená smluvními stranami: Poskytovatelem sociální služby: Adresa: Sídlo: DOMOV PRO SENIORY JAVORNÍK, p. o., Školní 104, 790 70 J a v o r n í k J A V O R N

Více

VZOR SMLOUVY. Smluvní strany: [BUDE DOPLNĚNO] IČ: [BUDE DOPLNĚNO] se sídlem [BUDE DOPLNĚNO] zastoupené [BUDE DOPLNĚNO] (dále jen poskytovatel )

VZOR SMLOUVY. Smluvní strany: [BUDE DOPLNĚNO] IČ: [BUDE DOPLNĚNO] se sídlem [BUDE DOPLNĚNO] zastoupené [BUDE DOPLNĚNO] (dále jen poskytovatel ) VZOR SMLOUVY Smluvní strany: [BUDE DOPLNĚNO] IČ: [BUDE DOPLNĚNO] se sídlem [BUDE DOPLNĚNO] zastoupené [BUDE DOPLNĚNO] (dále jen poskytovatel ) na jedné straně a pan/paní [BUDE DOPLNĚNO] narozen: [BUDE

Více

Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby

Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby č. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v í r a j í Pan/í : nar.: Trvalý pobyt: v textu této smlouvy dále jen klient a 2) Město Kouřim, se sídlem Mírové náměstí

Více

Smlouva o poskytování služby sociální péče v Domově Modrý kámen, poskytovateli sociálních služeb. tuto. I. Rozsah poskytování sociální služby

Smlouva o poskytování služby sociální péče v Domově Modrý kámen, poskytovateli sociálních služeb. tuto. I. Rozsah poskytování sociální služby Domov Modrý kámen, poskytovatel sociálních služeb Příspěvková organizace SK Nerudova 1470, Mnichovo Hradiště, 295 01,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Více

S M L O U V A o poskytování sociálních služeb

S M L O U V A o poskytování sociálních služeb S M L O U V A o poskytování sociálních služeb v Soukromém senior centrum Nechanice s.r.o. (v textu této smlouvy dále jen smlouva ) mezi 1. Soukromé senior centrum Nechanice s.r.o., IČ: 28857089, DIČ: CZ28857089,

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - asistenční služby

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - asistenční služby Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - asistenční služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan(paní)..., nar...., bydliště..., v textu této smlouvy dále jen "Klient" a 2) Charita

Více

Smlouva o poskytování sociální služby č: 000000 Pečovatelská služba

Smlouva o poskytování sociální služby č: 000000 Pečovatelská služba Smlouva o poskytování sociální služby č: 000000 Pečovatelská služba Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Příjmení a jméno: trvalé bydliště: datum narození: zastoupený/ná jméno a příjmení:

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY - DOMOV PRO SENIORY LADA č. xx/rrrr

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY - DOMOV PRO SENIORY LADA č. xx/rrrr SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY - DOMOV PRO SENIORY LADA č. xx/rrrr 1) pan/í: xy narozen/a: dd.mm.rrrr bydliště: Ústecká 2855, 470 01 Česká Lípa v textu této smlouvy dále jen uživatel a 2) organizace:

Více

Osobní asistence 17. listopadu 373/36, 743 01 Bílovec

Osobní asistence 17. listopadu 373/36, 743 01 Bílovec Smlouva o poskytnutí služeb osobní asistence Město Bílovec se sídlem: Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec IČ: 00297755 zastoupený: Bc. Vlastou Szotkowskou, vedoucí organizační složky (dále jen poskytovatel

Více

pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru

pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory uzavřená v souladu s 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 1. Domov pro seniory Soběsuky, příspěvková organizace IČ : 70939284 se sídlem

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č...

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č... SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.... Poskytovatelem sociální služby: Adresa: Sídlo: DOMOV PRO SENIORY JAVORNÍK, p. o., Školní 104, 790 70 J a v o r n í k J A V O R N Í K IČO: 75004101 Zapsán: Zastoupený:

Více

Smlouva o poskytnutí odlehčovací služby v Domově seniorů TGM

Smlouva o poskytnutí odlehčovací služby v Domově seniorů TGM Smlouva o poskytnutí odlehčovací služby v Domově seniorů TGM Níže uvedeného dne, měsíce a roku pan (paní): nar. bydliště: v textu této smlouvy dále jen klient Domov seniorů TGM, Pod Studánkou 1884, 266

Více

Smlouva o poskytování sociální služby

Smlouva o poskytování sociální služby Smlouva o poskytování sociální služby číslo smlouvy: Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1. Paní/Pan: datum nar.: trvalé bydliště (v textu této smlouvy dále jen Uživatel ) Zastoupen/a (výběr

Více

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace Smlouva o poskytnutí sociální služby domov pro seniory poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních č. 4/14/000

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB v Centru pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch č. uzavřená v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, podle 51 a 91 citovaného zákona

Více

II. Ubytování. 2) Za poskytnutí ubytování a služeb s ním spojených je klient povinen hradit částku:.. Kč/den

II. Ubytování. 2) Za poskytnutí ubytování a služeb s ním spojených je klient povinen hradit částku:.. Kč/den Domov Modrý kámen, poskytovatel sociálních služeb Příspěvková organizace SK Nerudova 1470, Mnichovo Hradiště, 295 01,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Více

V Z O R S M L O U V Y

V Z O R S M L O U V Y V Z O R S M L O U V Y o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory a Domově pro osoby se zdravotním postižením dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a Vyhlášky č.505/2006 Sb. v alternativní

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Č.: 290/2016

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Č.: 290/2016 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Č.: 290/2016 1) Pan (paní)... (jméno a příjmení),... (datum a místo narození), bydliště... (adresa), v textu této smlouvy

Více

Smlouva o poskytnutí služeb sociální péče

Smlouva o poskytnutí služeb sociální péče Smlouva o poskytnutí služeb sociální péče v č.j. : XX/20XX/ds Denním stacionáři Mateřídouška pro děti, mládež a dospělé s mentálním a kombinovaným postižením Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby

Smlouva o poskytnutí sociální služby Smlouva o poskytnutí sociální služby Poskytovatel: SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA, p. o. zastoupené Bc. Janou Žouželkovou, ředitelkou organizace Kabelíkova 14a, 750 02 Přerov IČ: 49558854 bankovní účet

Více

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby:

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby: Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen Smlouva ) dle ustanovení 44 a 91 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku mezi smluvními

Více

Smlouva o poskytování Pečovatelské služby Charity Vsetín Evidenční číslo smlouvy:..

Smlouva o poskytování Pečovatelské služby Charity Vsetín Evidenční číslo smlouvy:.. Charita Vsetín Horní náměstí 135, 755 01 Vsetín, tel/fax: 571 411 709 e-mail: vsetin@vsetin.charita.cz; www.vsetin.caritas.cz IČO: 44740778, účet: KB 563344851/0100 Smlouva o poskytování Pečovatelské služby

Více