VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY"

Transkript

1 VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY KDO JSME A KOMU SLOUŽÍME platná d Charakteristika dlehčvací služby Odlehčvací služba je terénní služba pskytvaná sbám, které mají sníženu sběstačnst z důvdu věku, chrnickéh nemcnění neb zdravtníh pstižení, které je pečván v jejich přirzeném dmácím prstředí. Půsbnst služby je p celém krese Blansk. Okruh sb sby se sníženu sběstačnstí z důvdu věku, chrnickéh nemcnění neb zdravtníh pstižení, jejichž situace vyžaduje pmc jiné fyzické sby O CO USILUJEME Pslání Psláním Odlehčvací služby je zajistit v Blanenském kresu lidem všech věkvých kategrií se sníženu sběstačnstí kvalitní péči vycházející z jejich ptřeb a zvyklstí, dlehčit pečujícím sbám d pečvání a přispět tak k fyzické a psychické phdě uživatelů i pečujících sb. Cíl Cílem Odlehčvací služby je pmáhat lidem v dmácím prstředí v těch úknech, které nejsu z důvdu snížené sběstačnsti schpni sami zvládat a jsu tak dkázáni na pmc druhých. CO POSKYTUJEME Odlehčvací služba Blansk vám pskytne tyt základní činnsti dle zákna č. 108/2006 Sb. 44, v rzsahu jedntlivých úknů dle vyhlášky 505/2006 Sb. 10: 1. Pmc při zvládání běžných úknů péče vlastní sbu pmc a pdpra při pdávání jídla a pití pmc při blékání a svlékání, včetně speciálních pmůcek pmc při přesunu na lůžk neb vzík pmc při prstrvé rientaci, samstatném phybu ve vnitřním i vnějším prstru 2. Pmc při sbní hygieně neb pskytnutí pdmínek pr sbní hygienu pmc při úknech sbní hygieny pmc při základní péči vlasy a nehty při pužití WC 3. Pskytnutí stravy neb pmc při zajištění stravy zajištění stravy v přiměřené dbě pskytvání služby dpvídající věku, zásadám racinální výživy a ptřebám dietníh stravvání pmc při přípravě stravy v přiměřené dbě pskytvání služby 4. Zprstředkvání kntaktu se splečenským prstředím dprvázení d škly, šklskéh zařízení, k lékaři, d zaměstnání, na zájmvé a vlnčasvé aktivity, na rgány veřejné mci, instituce pskytující veřejné služby a jiné navazující sciální služby a dprvázení zpět Odlehčvací služba Jarmila Růžičkvá Sadvá 2, Blansk telefn: web:

2 pmc při bnvení neb upevnění kntaktů s rdinu a pmc a pdpra při dalších aktivitách pdprujících sciální začleňvání sb 5. Sciálně-terapeutické činnsti sciterapeutické činnsti, jejichž pskytvání vede k rzvji neb udržení sbních a sciálních schpnstí a dvednstí pdprujících sciální začleňvání sb 6. Pmc při uplatňvání práv, právněných zájmů a bstarávání sbních záležitstí pmc při kmunikaci veducí k uplatňvání práv a právněných zájmů pmc při vyřizvání běžných záležitstí 7. Výchvné, vzdělávací a aktivizační činnsti nácvik a upevňvání mtrických, psychických a sciálních schpnstí a dvednstí pdpra při zajištění chdu dmácnsti KDY VÁM MŮŽEME PÉČI POSKYTOVAT Odlehčvací služba je vám k dispzici každý den a t v níže uvedených časech: Pndělí až pátek (každý všední den) hd. Sbta, neděle a svátky hd. Ve výjimečných případech je mžn individuálně se dmluvit na čase dle vašich ptřeb. JAKÝCH ZÁSAD SE DRŽÍME 1. Individuální přístup Ke každému klientvi přistupujeme individuálně, vycházíme z jeh individuálních ptřeb a zvyklstí a přizpůsbujeme se jeh tempu. S každým klientem pracujeme s úctu a pchpením, se zájmem jeh sbu, dbáme na zachvání jeh důstjnsti. Pracujeme s empatií, tj. snažíme se klientvi przumět, naslucháme mu. 2. Respektvání V Odlehčvací službě dbáme na respekt, tzn. bereme hled jeden na druhéh, neškdíme si fyzicky ani psychicky, a t jak mezi pracvníky navzájem, tak ve vztahu pracvník a klient. Respektujeme vzájemně svá práva i pvinnsti. Respektujeme jedinečnst každéh člvěka, tzn. že službu pskytujeme všem ptřebným, bez rzdílu rasy, barvy pleti, nábženskéh přesvědčení či víry. Respektujeme vlbu rzhdnutí klientů, sami si říkají, jak a kdy chtějí, aby jim byla péče pskytvána. 3. Kvalitní služba, prfesinalita V Odlehčvací službě pracují vyšklení pracvníci, kteří svými znalstmi, dvednstmi a prfesinálním přístupem kladně dplňují tým pracvníků a dbají tak na kvalitní pskytvání služby, s hledem na ptřeby a přání klientů. Samzřejmstí služby je mlčenlivst pracvníků. Odlehčvací služba Jarmila Růžičkvá Sadvá 2, Blansk telefn: web:

3 VAŠE PRÁVA A POVINNOSTI Vztah mezi vámi (klientem) a námi (dlehčvací službu pracvníky) je pstaven na rvnprávnsti, tzn. každý máme svá práva, která jsu respektvána, a pvinnsti, které se zavazujeme ddržvat. VAŠE PRÁVA Odlehčvací služba se pskytuje v suladu se záknem č.2/2003 Sb. - Listinu základních práv a svbd. Jak klient dlehčvací služby máte práv na: infrmace týkající se služby před zahájením služby je každý z vás seznámen se všemi infrmacemi týkající se služby, s jejím průběhem, ceníkem, pravidly atd. svbdnu vlbu sami si zvlíte, jaku péči a v jakém čase byste ji chtěli pskytvat, jak byste si péči představvali respekt respektujeme vaši jedinečnst, individualitu, důstjnst, vaše rzhdnutí i vaše názry. empatický (vstřícný, lidský) přístup pracvníků dlehčvací služby, který vede k zachvání vaší důstjnsti a pcitu bezpečí sukrmí respektujeme vaše sukrmí při pskytvání jedntlivých úknů ve vašem dmácím prstředí mlčenlivst zachváváme mlčenlivst, všechny infrmace týkající se vaší sby a vašeh sukrmí jsu důvěrné a bez vašeh suhlasu nejsu dále sdělvány kvalitní službu každý z vás má práv na stejně kvalitní službu nahlížení d dkumentace všechny infrmace týkající se služby, frmuláře a dkumenty jsu uchvávány v uzamykatelné skříňce na pracvišti Odlehčvací služby, a každý z vás má práv kdykliv d tét dkumentace nahlédnut. Bez vašeh suhlasu není dkumentace přístupná třetím sbám. změnu dle vašich ptřeb můžete měnit rzsah jedntlivých úknů, čas pskytvání péče a všech statních záležitstí týkajících se služby. uknčení smluvy bez udání důvdů sami se rzhdnete, kdy budete chtít službu uknčit vznášení připmínek a stížnstí každý z vás může vznášet připmínky či stížnsti na kvalitu či způsb pskytvání dlehčvací služby. Všechny připmínky či stížnsti jsu pr službu přínsem a vedu k jejímu zkvalitňvání. základní sciální pradenství každý pracvník dlehčvací služby vám může pskytnut základní infrmace týkající se sciální blasti (vyřizvání příspěvku na péči, atd.), ppř. můžete využít služeb sciální pracvnice dlehčvací služby. VAŠE POVINNOSTI Pdepsáním smluvy a vstupem d vzájemné splupráce s dlehčvací službu se zavazujete ddržvat tyt pvinnsti: uvést při zahájení služby nezbytné sbní údaje, ptřebné pr kvalitní pskytvání služby (včetně kntaktu na blízku sbu, na kteru se bracíme v případě nečekané situace) řádně si přečíst a ddržvat pravidla dlehčvací služby pravidla jsu přílhu smluvy a vaší pvinnstí je, přečíst si je dříve, než smluvu pdepíšete řádně si přečíst smluvu a její přílhy před jejím pdepsáním pdepsat smluvu bez pdpisu smluvy vám nemůžeme službu pskytvat splupracvat na individuálním plánvání s klíčvu pracvnicí individuální plánvání je nezbytnu sučástí dlehčvací služby, pracvník je pvinen s vámi individuálně plánvat a vést písemné záznamy splupráci infrmvat pracvníky služby změnách vlivňující pskytvání péče (např. dchd k lékaři v dbě nasmluvané návštěvy, změna bydliště, změna telefnníh čísla, atd.) umžnit pracvníkvi bezpečný vstup d bytu v případě, že máte psa, je vaší pvinnstí h zajistit tak, aby nehrzil bezpečnst pracvníka pskytnut pracvníkvi klíče d bytu (dmu), a t v případě, že: Odlehčvací služba Jarmila Růžičkvá Sadvá 2, Blansk telefn: web:

4 nejste schpen ze zdravtních důvdů sám tevřít a není pblíž jiná sba, která by umžnila pracvníkvi vstupit d bytu a vyknat nasmluvané úkny žijete sám (sama) v dmácnsti v rámci bezpečnsti a pr případ pdezření z hržení vašeh zdraví či živta, je důležité, abychm měli d vašeh dmu (bytu) klíč a mhli vám tak c nejrychleji pskytnut patřičnu pmc (klíč bude ulžen v uzamykatelné skříňce na středisku a bude pužit puze v případě vašeh hržení). V tmt případě se můžete ale svbdně rzhdnut, zda pečvatelce klíč předáte neb nikliv. Jste si však vědmi mžných rizik, která mhu nastat. uhradit částku za pskytnutu službu v daném termínu každý měsíc dstanete vyhtvenu stvrzenku, kteru musíte dle smluvy uhradit d 15. dne následujícíh měsíce infrmvat pskytvatele v případech, že jste nsitelem závažné infekční nemci (žlutenka, svrab, TBC, pásvý par, atd.) při infekčních nemcech musíme ddržvat přísná hygienická pravidla, aby nedšl k nakažení pracvníka. ddržvat základní lidská práva, chvat se pdle pravidel slušnéh chvání a respektvat pracvníkvu důstjnst tzn. nepnižvat pracvníka, nejednat s ním, jak by byl váš sluha, nezneužívat pracvníkvu chtu vám pmáhat splupracvat a svým přístupem vytvářet příjemné pracvní prstředí splupráce je nejdůležitější sučástí naší služby, bez vaší splupráce nejsme schpni pskytvat kvalitní službu PRÁVA A POVINNOSTI PRACOVNÍKŮ Všichni pracvníci dlehčvací služby se zavazují ddržvat práva v suladu se záknem č.2/2003 Sb. - Listiny základních práv a svbd, a práva a pvinnsti dle pracvní pzice, kteru vyknávají. V dlehčvací službě se setkáte s těmit pracvníky: Veducí služby = pracvnice, která řídí a krdinuje celý chd Odlehčvací služby, má na starsti plánvání a rganizaci práce ve službě, vyřizuje stížnsti a připmínky. Pracvnice v sciálních službách = jsu t pracvnice, které k vám budu dcházet d dmácnsti a vyknávat jedntlivé úkny dle vašich ptřeb a přání. Jsu t pečvatelky. Sciální pracvnice pracvnice, se kteru přijdete d kntaktu při zahájení služby, při kterém prvádí sciální šetření, dchází za vámi na návštěvu a zjišťuje vaši spkjenst s pskytvanu službu, má na starsti dtazníky spkjensti, může pmci s vyřizváním příspěvku na péči. Práva pracvníků vycházející ze vztahu s vámi Všichni pracvníci, se kterými se v průběhu pskytvání péče setkáte, mají práv na: Infrmace infrmace vás, vaše sbní údaje, které jsu nezbytně nutné pr zahájení služby, a statní infrmace týkající se vaší sby, které by mhli mít vliv na kvalitní pskytvání naší služby (čím víc vás víme, tím lépe vám můžeme službu pskytnut) Slušné chvání a jednání každý pracvník je tu pr vás a má práv na t, aby se s ním jednal dle pravidel slušnéh chvání. Pvinnsti pracvníků vycházející ze vztahu k vám Ddržvat zásady Odlehčvací služby pracvník ví, jakými zásadami se služba řídí a ddržuje je. Dcházet k vám ve smluvený den a čas a pskytvat vám sjednané úkny pracvník chdí vždy ve smluvený čas, ppř. se s vámi telefnicky dmluvá na návštěvě. Nikdy nechdí nehlášený. Vést dkumentaci, individuálně s vámi plánvat průběh služby, splupracvat s vámi na plnění cílů a vše zaznamenávat d Individuálníh plánu pracvník je pvinen vést záznamy týkající se průběhu služby, zdpvídá za vedení dkumentace. Infrmvat veducí služby změnách, které mají vliv na průběh služby dhlášení služby, zhršení zdravtníh stavu a navýšení služby, krizvé situace, které mhu v průběhu služby nastat (zdravtní kmplikace, nedstupnst d bytu, atd.). Odlehčvací služba Jarmila Růžičkvá Sadvá 2, Blansk telefn: web:

5 Sciální pracvnice je pvinna prvádět sciální šetření a zjišťvat kvalitu služby sciální pracvnice vás navštíví v předem dhdnutém termínu. JAK SLUŽBA PROBÍHÁ 1. Vyplnění žádsti Máte-li zájem naší službu, je ptřeba, abyste vyplnili žádst. Žádst můžete získat d pracvníků služby, je k dispzici na středisku Odlehčvací služby neb na webvých stránkách služby Žádst můžete pdat sbně, telefnicky neb em. 2. Jednání se zájemcem službu Na základě žádsti bude pracvníkem služby dmluvena sbní návštěva ve vaší dmácnsti, kde budu prbírány pdrbněji vaše představy péči. Jestliže vám t zdravtní stav dvlí, je mžné dmluvat se na péči i na středisku Odlehčvací služby v Blansku. Při sbní návštěvě vám pracvník sdělí veškeré infrmace službě (kd jsme, c vám můžeme nabídnut, jaká je cena služby, jak jsme schpni službu zajistit, atd.), zjistí d vás všechny ptřebné infrmace pr službu, zmapuje vaši situaci a nabídne mžnsti pmci. Vy sami se na základě všech zjištěných infrmací rzhdnete, jaké úkny a v jakém rzsahu budete mít zájem. Vše pracvník zaznamená d frmuláře Zápis z jednání se žadatelem dlehčvací službu. Sučástí frmuláře je sciální šetření a plánvání péče. 3. Vyhtvení smluvy Na základě vámi uvedených údajů vyhtví veducí služby smluvu, kteru dstanete k pdpisu. Sučástí smluvy jsu i přílhy, které si musíte před jejím pdepsáním přečíst. 4. Zahájení a průběh péče Jakmile pdepíšete smluvu, můžeme zahájit péči. Pdle blasti, ve které bydlíte, je vám přidělena pracvnice, která k vám bude dcházet a pskytvat úkny, které jste si pžádal. Dle ptřeby (nemc, dvlená, péče něklikrát denně, atd.) jsu pracvnice zastupvány. Pracvnice vám bude zajišťvat úkny v den a hdinu, na kterých jste se předem dmluvili. Sami si průběh služby řídíte a plánujete. V případě pravidelné péče hlásíte změny (ptřebujete-li změnit termín péče, dvlat péči z důvdu hspitalizace, neb z jakýchkliv jiných důvdů), v případě nárazvé péče sami infrmujete pečvatelku či veducí ptřebě službu zajistit. Nepravidelnu péči je dbré hlásit včas (nejlépe něklik dní předem), abychm ji mhli rganizačně zajistit. Veškeré změny v péči ze strany služby budu s vámi telefnicky neb sbně knzultvány např. v případě, že djde k nemcnsti většiny pracvníků služby, neb djde k pruše na služebním vzidle, může být pskytvání služby dle ptřeby redukván. V průběhu pskytvání péče máte práv vyjadřvat své názry, připmínky, pdněty či stížnsti na kvalitu pskytvání péče. O tm, jak t můžete prvést, se dčtete v přílze č. 1 smluvy, která má název: Pravidla při pdávání stížnstí a jejich vyřizvání. V PRŮBĚHU SLUŽBY SE SETKÁTE S TĚMITO DOKUMENTY: ŽÁDOST vyplníte sami a předáte pracvníkům služby neb vyplní pracvník na základě vámi uvedených údajů ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SE ŽADATELEM O ODLEHČOVACÍ SLUŽBU prvádí sciální pracvnice c nejdříve p vyplnění žádsti, sučástí tht dkumentu je sciální šetření a plánvání péče. VÝKAZ ÚKONŮ A DENNÍ ZÁZNAM je t záznam průběhu služby, tm, kdy a jaké úkny vám pečvatelka vyknává. Záznamy prvádí pečvatelka vyknávající službu d frmuláře u vás v dmácnsti. Odlehčvací služba Jarmila Růžičkvá Sadvá 2, Blansk telefn: web:

6 STVRZENKA na základě infrmací v denním záznamu je vám vyhtvena na středisku Odlehčvací služby stvrzenka, která je vám předlžena k úhradě. Stvrzenka je ve dvjím vyhtvení, z nichž se jedna d vás pdepsaná zakládá d vaší karty ulžené na středisku služby. INDIVIDUÁLNÍ PLÁN je nezbytnu sučástí služby. Pracvnice se s vámi dmluvá na sbním cíli a splečnými silami usilujete jeh naplnění. Jednu za půl rku, ppř. dle ptřeby hdntíte naplnění cílů a stanvujete si cíle nvé. ZÁZNAM ZMĚN - d frmuláře Záznam změn zapisují pečvatelky všechny změny, které u vás nastanu v průběhu pskytvání péče a mají vliv na průběh služby Tyt změny jsu ve frmuláři rzděleny na: Změny mající vliv na znění smluvy u těcht změn je ptřeba udělat ddatek ke smluvě Změny nemající vliv na znění smluvy tyt změny se týkají péče, jedntlivých pstupů, není ptřeba dělat ddatek ke smluvě Záznam změn se přikládá k Individuálnímu plánu. PROTOKOL O PŘEVZETÍ A PŘEDÁNÍ KLÍČŮ vyplňuje s vámi pečvatelka ve chvíli, kdy ji předáte klíč z důvdu umžnění přístupu d bytu (ze zdravtních důvdů sami netevřete) neb v případě chrany vaší bezpečnsti (žijete sami). ZÁZNAM Z NÁVŠTĚVY záznam prvádí sciální pracvnice při plánvané návštěvě ve vaší dmácnsti, při které zjišťuje, jak je vám služba pskytvána a zda jste spkjeni, ppř. byste uvítali změnu. DOTAZNÍK SPOKOJENOSTI jedenkrát rčně vám pečvatelka předá dtazník spkjensti, d kteréh můžete napsat své připmínky, pdněty či stížnsti na kvalitu a pskytvání Odlehčvací služby 5. Uknčení péče - služby Uknčit službu můžete kdykliv, bez udání důvdů, ústně neb písemně. Pskytvatel služby může s vámi uknčit smluvu z následujících důvdů: neuhradíte platby za služby za dbu delší než jeden měsíc p lhůtě splatnsti hrzíte bezpečnst pracvníka budete agresivní, fyzicky pracvníka napadnete, slvně mu budete vyhržvat, nezajistíte psa, zhrší se vám zdravtní stav natlik, že již není mžné zajistit vaše ptřeby prstřednictvím dlehčvací služby pminu-li důvdy pskytvání péče cíl splupráce se naplní a vy již nebudete našich služeb ptřebvat, úmrtím nebudete ddržvat ustanvení smluvy a pravidla pskytvání služby nebudete suhlasit s úpravu cen pskytvaných služeb v případě změny ceny Služba může být pvažvána za vzájemně uknčenu v případě, že p dbu šesti p sbě jducích měsíců nebudete využívat našich služeb bez udání důvdů a nepdáte sbě žádnu zprávu pracvníkům dlehčvací služby. KDYŽ VÁS NĚCO TRÁPÍ NEBO NEPŘÍJEMNĚ PŘEKVAPÍ Pracvníci dlehčvací služby vám v případě ptřeby pmhu ve vaší nepříznivé situaci, pradí vám v tázkách, které nejste schpni sami zdpvědět, a jsu pvinni reagvat na změny v průběhu pskytvání péče. Pkud vás ckliv trápí neb si s něčím nevíte rady, můžete se na ně brátit. Můžete také využít služeb charitníh psychlga, právníka neb sciálníh pracvníka, a t na telefnu , neb pžádat pracvníky Odlehčvací služby, kteří vám mhu zajistit schůzku. Pkud máte nějaké trápení, které se ptřebujete pdělit s někým jiným, můžete zavlat pracvníkům na Linku důvěry, kteří jsu vám k dispzici nepřetržitě a t na telefnu Pkud jste seniři, můžete využít i bezplatnu telefnní linku Senir telefn , která je vám k dispzici každý všední den d hd. neb Linku senirů , která je v prvzu nnstp. Na tyt linky se mhu bracet i lidé, kteří se seniry starají. Odlehčvací služba Jarmila Růžičkvá Sadvá 2, Blansk telefn: web:

7 Následující telefnní čísla se vám mhu hdit v případě zdravtních ptíží. Můžete vlat přím na telefn Záchranné služby neb d nemcnic, které jsu nejblíže vašemu bydlišti. Nemcnice Blansk , phtvst Nemcnice Bskvice Nemcnice Milsrdných bratří Letvice Další důležitá telefnní čísla - Tísňvé vlání Hasiči Plicie Městská plicie Všichni naši klienti mhu v případě ptřeby využít Charitní šetřvatelsku službu, která je hrazena ze zdravtníh pjištění a dpručuje ji praktický lékař, Charitní pečvatelsku službu Blansk a Charitní půjčvnu zdravtnických pmůcek. Bližší infrmace získáte na telefnu Čísla, která se vám mhu hdit: Ddavatel plynu 1239 Ddavatel elektřiny Ddavatel vdy Blansk Bskvice Úřad práce - sciální služby, příspěvek na péči Bskvice , 643 Blansk Odlehčvací služba Jarmila Růžičkvá Sadvá 2, Blansk telefn: web:

VIDA sociální služby, s.r.o. VNITŘNÍ PRAVIDLA OSOBNÍ ASISTENCE

VIDA sociální služby, s.r.o. VNITŘNÍ PRAVIDLA OSOBNÍ ASISTENCE VIDA sciální služby, s.r.. VNITŘNÍ PRAVIDLA OSOBNÍ ASISTENCE platná d 01.08.2015 KDO JSME A KOMU SLOUŽÍME Charakteristika sbní asistence Osbní asistence je terénní služba pskytvaná sbám, které mají sníženu

Více

Ceník poskytovaných služeb. Pobytová odlehčovací služba. Dle zákona č.108/1996 Sb., 44 a z vyhlášky č.505/2006 Sb. 10, ve znění pozdějších

Ceník poskytovaných služeb. Pobytová odlehčovací služba. Dle zákona č.108/1996 Sb., 44 a z vyhlášky č.505/2006 Sb. 10, ve znění pozdějších ODLEHČOVACÍ SLUŽBA Arnltice 100, 407 14 Arnltice u Děčína prvzvna: Škrupva 302/17, 405 02 Děčín II Tel.: 474 524 025 Mb.: 733 553 043 E-mail: valerie@valerie-hmecare.cz www.valerie-hmecare.cz Ceník pskytvaných

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

Vnitřní pravidla pro odlehčovací službu - pobytovou Platná od 1.5.2015

Vnitřní pravidla pro odlehčovací službu - pobytovou Platná od 1.5.2015 Remedia Plus,.p.s., Dmvinka; U Nemcnice 3066/1, Břeclav 69002 email: sp.dmvinka@remediacentrum.cz www. remediaplus.cz tel. 519 315 137, 530 331 329, 739 697 689 Vnitřní pravidla pr dlehčvací službu - pbytvu

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

PRAVIDLA POSKYTOVANÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

PRAVIDLA POSKYTOVANÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OSTRAVA,.p.s. Jahnva 12, 709 00 Ostrava-Mariánské Hry Telefn: 599 455 121, www.css-strava.cz PRAVIDLA POSKYTOVANÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Dkument je přílhu č. 3, každé smluvy pskytvání

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže "Pojištění je dobrá rada"

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Pojištění je dobrá rada ÚPLNÁ PRAVIDLA sutěže "Pjištění je dbrá rada" Tat pravidla sutěže (dále jen "Pravidla") upravují sptřebitelsku sutěž "Pjištění je dbrá rada" (dále jen "Sutěž") jak jediný závazný a úplný dkument. 1. Přadatel

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Smluva uzavření buducí kupní smluvy Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: 1. Jmén buducíh prdávajícíh, r.č..., bytem., jak buducí prdávající na straně jedné (dále jen buducí prdávající

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let včetně. Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a maximálně

Více

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku Smluva pskytnutí péče dítě předšklníh věku (uzavřené pdle zákna č. 40/1964 Sb., ve znění pzdějších předpisů) Šklka Ježeček, s.r.., se sídlem Na Králvě 668/5, Praha Slivenec 154 00 IČ 24659215, DIČ CZ24659215

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb.

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb. Infrmace pr zákazníky pdle zákna č. 256/2004 Sb. Tent dkument je určen pr zákazníky splečnsti ZFP Investments, investiční splečnst, a.s. (dále Splečnst ), včetně ptencinálních zákazníků, a bsahuje infrmace,

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví.

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Research a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let (včetně). Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a

Více

Pojišťovna České spořitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Obecná certifikační politika Pojišťovny České spořitelny a.s. SMĚRNICE

Pojišťovna České spořitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Obecná certifikační politika Pojišťovny České spořitelny a.s. SMĚRNICE Pjišťvna České spřitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Pjišťvny České spřitelny a.s. SMĚRNICE Věc: Číselná řada: 4/2006 Ruší se interní předpis č.: Odbrný garant: Ing. Antnín Pacák Datum vydání: 1. 2. 2006

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 2.2 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel sciálních služeb Základní dkument ZD 09 DOZP/14 - Základní prhlášení - vydání devatenácté, prsinec 2014 ZÁKLADNÍ PROHLÁŠENÍ Název zařízení: Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel

Více

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688 Pravidla marketingvé akce s názvem SOUTĚŽ S VODAFONE KREDITNÍ KARTOU Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel marketingvé akce Sutěž s Vdafne Kreditní kartu (dále jen "marketingvá akce"). Tat

Více

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ OBSAH: Dprava Ubytvání Stravvání Zdravtnický dhled Výchvný persnál Celdenní prgram Servis pedaggickým pracvníkům a infrmace pr rdiče a šklu Pjištění Kntakty DOPRAVA Splupracujeme

Více

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O.

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O. SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O. SPRÁVA NEMOVITOSTÍ Sídl:Lidická 7, 15000, Praha 5, tel 257 324 581 mbil: 607 120 287, e-mail: atest.reality@vlny.cz Prvzvna: Rseveltva 34/615, Praha 6, 160 00, tel. 233

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí  V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR Dětský dmv a Šklní jídelna, Nvé Strašecí Okružní 647, 271 01 Nvé Strašecí Tel.: 313 572 136, fax: 313 574 181 e-mail: dd.nvstra@cmail.cz, reditel@strasidylk.cz IČ: 47 019 735 IZO: 102 502 614 V N I T Ř

Více

OBECNÍ ÚŘAD STRANNÝ. Standardy kvality SPO

OBECNÍ ÚŘAD STRANNÝ. Standardy kvality SPO OBECNÍ ÚŘAD STRANNÝ Standardy kvality SPO Standardy kvality sciálně právní chrany O JEDNOTLIVÝCH STANDARDECH 2. Prstředí a pdmínky 7. Prevence 9. Jednání, vyhdncvání a individuální plán chrany dítěte 11.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Soukromá mateřská škola Jahoda, Vybíralova 969, Praha 14

ŠKOLNÍ ŘÁD. Soukromá mateřská škola Jahoda, Vybíralova 969, Praha 14 ŠKOLNÍ ŘÁD Sukrmá mateřská škla Jahda, Vybíralva 969, Praha 14 1. Úvdní ustanvení Šklní řád upravuje pdrbnsti výknu práv a pvinnstí záknných zástupců dětí v Sukrmé mateřské škle Jahda, Vybíralva 969, Praha

Více

Mateřská škola V zahradě Liberec Žitavská 122/68, příspěvková organizace. Směrnice č. 7 / 2015. Školní řád

Mateřská škola V zahradě Liberec Žitavská 122/68, příspěvková organizace. Směrnice č. 7 / 2015. Školní řád Mateřská škla V zahradě Liberec Žitavská 122/68, příspěvkvá rganizace Směrnice č. 7 / 2015 Šklní řád Vydal : Ředitelka Mateřské škly V zahradě Liberec, Žitavská 122/68 Bc. Vlasta Tesařvá Účinnst : d 01.

Více

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze Knslidvaný nástrj získatele Vytvření ddatku ke smluvě NAMÍRU Návd k bsluze Obsah 1 ÚVOD... 1 2 MENU VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3 VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3.1 Načtení pjistné smluvy... 1 3.2 Pdmínky pr vytvření

Více

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD. WELLNESS CENTRUM SPORTOVNÍ AREÁL BAŤOV od 01.09.2012. Vlastník: město Otrokovice, nám. 3. května 1340, Otrokovice, IČ 00284301

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD. WELLNESS CENTRUM SPORTOVNÍ AREÁL BAŤOV od 01.09.2012. Vlastník: město Otrokovice, nám. 3. května 1340, Otrokovice, IČ 00284301 NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD WELLNESS CENTRUM SPORTOVNÍ AREÁL BAŤOV d 01.09.2012 Vlastník: měst Otrkvice, nám. 3. května 1340, Otrkvice, IČ 00284301 1. ÚDAJE O PROVOZOVNĚ ADRESA: PROVOZOVATEL: Správce wellnes centra:

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

SMLOUVA O LICENCI A O PODMÍNKÁCH UŽÍVÁNÍ APLIKACE

SMLOUVA O LICENCI A O PODMÍNKÁCH UŽÍVÁNÍ APLIKACE SMLOUVA O LICENCI A O PODMÍNKÁCH UŽÍVÁNÍ APLIKACE Tat smluva: je uzavírána mezi splečnstí Art f All s.r.., se sídlem: Praha 3, Rháčva 188/37, PSČ 13000, Česká republika, IČ: 46991654, DUNS: 495931529 a

Více

Pravidla pro MethanCity: Bod obnovy

Pravidla pro MethanCity: Bod obnovy Pravidla pr MethanCity: Bd bnvy 1. Obecná pravidla pr všechny účastníky LARPu 2. Herní předměty 3. Idezlčiny 4. Zbraně a munice 5. Zásahvé bdy, zranění a bj 6. Agónie a léčení 7. Smrt a respawn 8. Ozáření

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA, ČESKÉ MEZIŘÍČÍ I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA, ČESKÉ MEZIŘÍČÍ I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA, ČESKÉ MEZIŘÍČÍ I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ 1. Základní cíle mateřské škly při zabezpečvání předšklní vzdělávání a šklní vzdělávací prgram

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2014/2015) šklní rk 2014 / 2015 Prjednán na pedaggické radě dne 29.8.2014.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky.

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky. Výzva k předkládání prjektů č. 1 vyhlášená v suladu se Zásadami zastupitelstva kraje Vysčina č. 13/10 Pdprvané blasti (tituly): A. BEZPEČNOST ICT A ZÁLOHOVÁNÍ DAT B. VIRTUALIZACE Tématické členění na pdtituly:

Více

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů Směrnice Evrpskéh parlamentu a Rady 2011/83/EU právech sptřebitelů Úvd Všebecně je úprava sptřebitelskéh práva rztříštěná d mnha kmunitárních předpisů, které tak způsbují prblémy zejm. v rámci přeshraničníh

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) 01.07.2014 Rzdělvník: Základní právní

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, LHOTA POD LIBČANY, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Šklní řád je zpracvaný v suladu se záknem č. 561/2004 Sb., předšklním, základním, středním, vyšším dbrném

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy Obchdní pdmínky 1. Prvzvatel Karel Pavelek E-mail: airwheel@freewheel.cz Telefn: 776628664 IČ: 65484185 DIČ: CZ7504024737 Adresa: Dlní Věstnice 172, 692 29 Č.Ú.: 35-6974480257/0100 2. Objednávka a uzavření

Více

Legislativa a interní normy pro účely boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML/CFT) a mezinárodních sankcí

Legislativa a interní normy pro účely boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML/CFT) a mezinárodních sankcí Legislativa a interní nrmy pr účely bje prti legalizaci výnsů z trestné činnsti a financvání terrismu (AML/CFT) a mezinárdních sankcí Zákn č. 253/2008 Sb., některých patřeních prti legalizaci výnsů z trestné

Více

Obsah Seznam organizací poskytujících sociální a související služby na území města Kravaře... 3 AGENTURA ZVONEČEK... 4 BYDLENÍ PRO OBČANY BEZ

Obsah Seznam organizací poskytujících sociální a související služby na území města Kravaře... 3 AGENTURA ZVONEČEK... 4 BYDLENÍ PRO OBČANY BEZ KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA KRAVAŘE Obsah Seznam rganizací pskytujících sciální a suvisející služby na území města Kravaře... 3 AGENTURA ZVONEČEK... 4 BYDLENÍ PRO OBČANY BEZ

Více

Případy užití RSSystems

Případy užití RSSystems Případy užití RSSystems Účelem tht dkumentu je definvat rzsah funkcí infrmačníh systému,, Infrmační systém evidence bjednávek (značvaný dále jen RSSystem), určený k pužívání restauračními zařízeními (značvanými

Více

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE)

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZEFEKTIVNĚNÍ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ, VZDĚLÁVÁNÍ PERSONALISTŮ A VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ ÚSTAVU ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY ČESKÉ REPUBLIKY,

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY poskytování telekomunikačních služeb

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY poskytování telekomunikačních služeb VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pskytvání telekmunikačních služeb Tyt Všebecné pdmínky stanvují pstup uzavírání smluvy pskytvání a užívání telekmunikačních služeb a pdmínky, na základě kterých bude Martin Křapka, Bečv

Více

CompleteCare. Všeobecné pojistné podmínky

CompleteCare. Všeobecné pojistné podmínky dcizení 1. Shrnutí CmpleteCare Všebecné pjistné pdmínky Náhdné pškzení a Tent dkument bsahuje pdrbnsti třech druzích pjištění, které mhu být pjistnu smluvu dle vlby pjištěnéh sjednány pjištění náhdnéh

Více

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?)

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?) Veřejné zakázky v blasti brany neb bezpečnsti Phled Úřadu pr chranu hspdářské sutěže (?) Mjmír Flrian 1. Právní úprava zadávání veřejných zakázek v blasti brany neb bezpečnsti (evrpská / nárdní) 2. Pstavení

Více

DOTAZNÍK PRO ŽADATELE O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY SVĚTLO

DOTAZNÍK PRO ŽADATELE O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY SVĚTLO Dmv pr seniry Světl Dmv pr seniry Světl, Drhvle 44, Písek 397 01 tel: 382 789 611, IČO: 708 69 812 DOTAZNÍK PRO ŽADATELE O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY SVĚTLO Jmén a příjmení:

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace Základní škla Úvaly, kres Praha - výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 631/2012 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne: 31.8.2012 Šklská

Více

I. Základní parametry AKCENTA spotřebitelských úvěrů

I. Základní parametry AKCENTA spotřebitelských úvěrů I. Základní parametry AKCENTA sptřebitelských úvěrů (definvané záknem č. 145/2010 Sb., sptřebitelském úvěru a změně některých záknů) Výše úvěru : 300.000 Kč až 1.880.000 Kč Úrkvá sazba : 7,9 % až 16,1

Více

Povinnosti žáků a zákonných zástupců žáků

Povinnosti žáků a zákonných zástupců žáků ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracval: Lubš Klasna, ředitel škly Prjednán na pracvní pradě dne: 31. srpna 2006 Šklní řád nabývá platnsti de dne: 4. září 2006 Šklní řád Základní umělecké škly, Rkycany, Jiráskva 181 vydává

Více

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech Minimum pr pracvníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 Infrmační služby pr mládež: Mezinárdní prstředí a rzdílné přístupy v rzličných státech Tent dkument pdává nástin prstředí, ve kterém půsbí infrmační služby

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 2 Škla bnvy venkva,.p.s. se sídlem v Liběšicích VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 Základní údaje Název Pužívaná zkratka : Škla bnvy venkva,.p.s. : ŠOV Právní frma : Obecně prspěšná splečnst Sídl : Liběšice, č.p.

Více

Domovní řád vysokoškolské koleje ČVUT v Praze

Domovní řád vysokoškolské koleje ČVUT v Praze ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Správa účelvých zařízení Vaníčkva 7, 160 17 Praha 6 Dmvní řád vyskšklské kleje ČVUT v Praze 1. Vyskšklská klej je účelvým zařízením ČVUT, které služí k ubytvání studentů

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn DHM pskytvatelem dtace) 1 Název prgramu: DHM 8004/2015/021 Registrační čísl prjektu Název prjektu: Název zakázky: Nákup termkamery pr kntinuální mnitring

Více

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov Městský úřad Hlýšv stavební dbr náměstí 5. května 32, 345 62 Hlýšv Spis. zn.: StO/180/2012/Va Č.j.: StO/964/2012 Vyřizuje: Naděžda Valešvá Tel.: 379 412 613 Fax: 379 412 650 E-mail: valesva@mesthlysv.cz

Více

OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NASVĚDČUJÍ O PŘÍPRAVĚ TRESTNÉHO ČINU

OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NASVĚDČUJÍ O PŘÍPRAVĚ TRESTNÉHO ČINU Adresát: Nejvyšší státní zastupitelství České Republiky Značka: SL11 OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NASVĚDČUJÍ O PŘÍPRAVĚ TRESTNÉHO ČINU dle 180 (neprávněné nakládání s sbními údaji) trestníh zákníku

Více

Základní škola Vamberk, okres Rychnov nad Kněžnou Komenského 95, 517 54 Vamberk tel. č. 494 541 324 e-mail: skola@zsvamberk.cz

Základní škola Vamberk, okres Rychnov nad Kněžnou Komenského 95, 517 54 Vamberk tel. č. 494 541 324 e-mail: skola@zsvamberk.cz Základní škla Vamberk, kres Rychnv nad Kněžnu Kmenskéh 95, 517 54 Vamberk tel. č. 494 541 324 e-mail: skla@zsvamberk.cz Vypracval Mgr. Martin Vrkslav, ředitel škly Pedaggická rada prjednala dne 1. 9. 2015

Více

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla SMLOUVA O DÍLO 1. Smluvní strany 1.1. Zhtvitel:.. se sídlem: IČ: čísl účtu:. zastupení:. Objednatel: Dmv pr seniry Ďáblice se sídlem: Kubíkva 1698/11, 182 00 Praha 8 IČ: 70 87 58 39 čísl účtu: 2001370002/6000

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 3.3 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

Obchodní a dodací podmínky

Obchodní a dodací podmínky Obchdní a ddací pdmínky ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyt bchdní a ddací pdmínky (dále jen bchdní pdmínky") bchdní splečnsti Akční Ceny s.r.., se sídlem Ve Slatinách 3242/3, Praha 10- Záběhlice, 106 00 IČO: 030

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD leden - prosinec 2015

ŠKOLNÍ ŘÁD leden - prosinec 2015 ŠKOLNÍ ŘÁD leden - prsinec 2015 Jazykvá šklka SMOLÍČEK s.r.. GOOGLE + Jazykvá šklka SMOLÍČEK s.r. Bytvý kmplex EURO (za LIDLem) FACEBOOK Jazykvá šklka Smlíček Břeclav třída 1. máje 3414/11b, 690 02, Břeclav

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2013/2014) šklní rk 2013 / 2014 Prjednán na pedaggické radě dne 27.8.2013.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. (1)Školní řád a vnitřní řád upravuje

ŠKOLNÍ ŘÁD. (1)Školní řád a vnitřní řád upravuje ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STEHELČEVES, OKRES KLADNO ŠKOLNÍ ŘÁD Na základě ustanvení 30 zákna č. 561/2004 Sb., předšklním, základním, středním, vyšším dbrném a jiném vzdělávání (šklský zákn) vydávám

Více

Oblastní charita Vyškov: Výroční zpráva 2012

Oblastní charita Vyškov: Výroční zpráva 2012 1 Vážení přátelé, je za námi rk 2012 a mjí pvinnstí je, abych se splečně s Vámi hlédla, a zhdntila práci Oblastní charity Vyškv. Organizace vstupvala d rku 2012 ne zcela s uspkjivým hspdářským výsledkem.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel: [ ] Se sídlem: [ ] IČO: [ ] Zastupen: [ ] vyhlašuje nadlimitní veřejnu zakázku / pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadávanu v tevřeném řízení / zjedndušeném řízení

Více

Školní řád ZŠ Křepice

Školní řád ZŠ Křepice Šklní řád ZŠ Křepice a) Práva žáků máš práv ( zákn 561/2004 Sb. předšklním, základním, vyšším dbrném a jiném vzdělání, ve znění nvely č. 472/2011 Sb. 1. Práv na vzdělávání a šklské služby pdle zákna. 2.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel: [ ] Se sídlem: [ ] IČO: [ ] Zastupen: [ ] vyhlašuje nadlimitní veřejnu zakázku / pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadávanu v tevřeném řízení / zjedndušeném řízení

Více

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace UNIVERZITA OBRANY Simulátr krizvých prcesů na úrvni krizvéh štábu Systémvá dkumentace LUDÍK, Tmáš; NAVRÁTIL, Jsef; KISZA, Karel; ADAMEC, Vladimír 24.1.2012 Ppis systému Simulátr krizvých prcesů na úrvni

Více

Minimální mzda, mzdové tarify a příplatky za práci v noci a ve škodlivém prostředí

Minimální mzda, mzdové tarify a příplatky za práci v noci a ve škodlivém prostředí Zákn daních z příjmu Daň z příjmu právnických sb Sazby daně z příjmu právnických sb Od 1.1. 2004 1.1. 31.12. 2003 1.1. 31.12. 2002 Sazba 28 % 31% 31% Sazby daně z příjmu fyzických sb V rce 2004 zůstávají

Více

McDonald's Pravidla uveřejňování Na rovinu Webové stránky (dále označovaná jen jako McDonald's ) (dál jen Pravidla pro uveřejňování )

McDonald's Pravidla uveřejňování Na rovinu Webové stránky (dále označovaná jen jako McDonald's ) (dál jen Pravidla pro uveřejňování ) McDnald's Pravidla uveřejňvání 1. Tat Pravidla pr uveřejňvání se vztahují na sby resp. uživatele internetu, které se rzhdnu pužít webvé stránky Na rvinu umístěné na www.narvinu.mcdnalds.cz (dále značvané

Více

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení Sylabus mdulu: D Útvarvé a prcesní řízení, plánvání, IT pdpra prjektvéh řízení Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř.

Více

Document imaging, Digitalizace - Sure we can

Document imaging, Digitalizace - Sure we can Dcument imaging, Digitalizace - Sure we can Splečnsti TNT Expres Česká republika a HANDICAP vdi se spjily s cílem pskytvat maximální a plně prfesinální služby v blasti lgistiky, dpravy, expresních zásilek,

Více

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem.

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád upravuje pravidla pr využívání infrmačních technlgií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád určuje základní práva a pvinnsti každéh uživatele infrmačních technlgií pčítačvé

Více

Nároky DGS na rodiče a rodinu, psychické problémy při DGS:

Nároky DGS na rodiče a rodinu, psychické problémy při DGS: Nárky DGS na rdiče a rdinu, psychické prblémy při DGS: zkušensti p 11 letech Ing. Lenka Palatvá předsedkyně bčanskéh sdružení Di Gerge.s. Praha, 12.12. 2013 Hlavní bdy Obsah Úvd 1-3 Psychické prblémy rdičů

Více

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ ' " OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ '  OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ KUMSP00QID9N Veřejná zakázka Rzvj ehealth - Kmplexní infrmační systém pr pracviště peračních sálů a centrálních sterilizací" - Přílha č. 1 Technická specifikace, DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL Obchdní pdmínky zadavatele Čísl smluvy kupujícíh: Čísl smluvy prdávajícíh: RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL uzavřená níže uvedenéh dne, měsíce a rku v suladu s ust. 92

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy:

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy: Čísl: 1/2015 Datum vydání: 9.2.2015 Daňvý gg zpravdaj Obsah I. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ...2 II. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 235/2004 SB., O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY...3 III. NOVINKY V

Více

pro správu uživatelských přístupů do registru řidičů pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností

pro správu uživatelských přístupů do registru řidičů pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností Uživatelská příručka pr správu uživatelských přístupů d registru řidičů pr becní úřady bcí s rzšířenu půsbnstí 1 Licenční ujednání Veškerá práva vyhrazena Ministerstv dpravy nábřeží L. Svbdy 1222/12 110

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pojmů

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen VOP) 1 Definice pojmů Obchdní pdmínky Všebecné bchdní pdmínky pr prnájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pjmů předmět nájmu - železniční nákladní vagn neutralizace nákladníh prstru - dstranění výlučnéh půsbení

Více

Všeobecné smluvní podmínky užívání služeb portálu www.mysliveckyportal.cz

Všeobecné smluvní podmínky užívání služeb portálu www.mysliveckyportal.cz Všebecné smluvní pdmínky užívání služeb prtálu www.mysliveckyprtal.cz I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Předmětem těcht bchdních pdmínek je úprava právních vztahů mezi Pskytvatelem a Objednavatelem při pskytvání

Více

OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hodinová dotace: 4 vyuč. hodiny na každý seminář)

OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hodinová dotace: 4 vyuč. hodiny na každý seminář) OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hdinvá dtace: 4 vyuč. hdiny na každý seminář) PŘEHLED SEMINÁŘŮ: Oblast: Právní vzdělávání Pracvní práv v kntextu nvely bčanskéh zákníku. Přehled důležitých změn vyplývajících

Více

Politika systému bezpečnosti informací a Rozsah systému bezpečnosti informací.

Politika systému bezpečnosti informací a Rozsah systému bezpečnosti informací. Tt šklení ISMS vyplývá z rzhdnutí managementu NT zavést v nemcnici systém řízení bezpečnsti infrmací (ISMS) a jeh abslvvání je pvinné pr všechny zaměstnance NT. Základní dkumenty ISMS: Plitika systému

Více

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní ONLINESKLAD.CZ Ppis administračníh rzhraní Vysvětlení pjmů: V tmt manuálu i v celém systému figurují 3 základní sby: 1) PARTNER je t majitel partnerskéh eshpu. Prdává zbží a bjednávky psílá d nlineskladu

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP)

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP) V Praze dne 20/12/2006 Příručka pr žadatele dtaci v rámci patření Zakládání skupin výrbců (HRDP) Státní zemědělský intervenční fnd pskytuje pdpru, která umžňuje zemědělcům zvýšit míru knkurenceschpnsti

Více

Důchodové zdravotní a sociální pojištění, DPH, pokladna PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Důchodové zdravotní a sociální pojištění, DPH, pokladna PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Důchdvé zdravtní a sciální pjištění, DPH, pkladna PRO-BIO Svaz eklgických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM

Více