Obsah: Upozornění. Vydání Červen Právo aktuálně > Několik poznámek na téma jednání a zastoupení obchodních

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah: Upozornění. Vydání Červen 2007 www.roedl.cz. Právo aktuálně > Několik poznámek na téma jednání a zastoupení obchodních"

Transkript

1 Vydání Červen Obsah: Právo aktuálně Několik poznámek na téma jednání a zastoupení obchodních společností Daně aktuálně Vybrané body zamýlené reformy daní z pøíjmù Ekonomika aktuálně Rezerva na rizika z odpovědnosti za dodávky výrobkù, zboí, prací a slueb a související účtování Podnikové poradenství aktuálně Odměòování zaměstnancù v podnikové sféøe Rödl & Partner Intern Rödl & Partner se v České republice úspěně rozvíjí, svoji pozici buduje dále i na mezinárodním poli A k t u a l i t y A k t u a l i t y A k t u a l i t y Váení klienti, chtěli bychom Vás informovat o monostech čerpání dotací z aktuálních programù veøejné podpory: Dotační program Jihomoravského kraje pro začínající podnikatele Drobní začínající podnikatelé fyzické osoby z Jihomoravského kraje mohou od do konce roku 2007 ádat o finanční podporu ve výi ,- a ,- Kč. Výe podpory činí maximálně 50 % z uznatelných nákladù. Program Potenciál dotace na podporu zřízení a rozíření infrastruktury pro vývojové a inovační aktivity Malé a støední podniky z celé ČR (kromě Prahy) zabývající se výrobou mohou od do konce roku ádat o dotaci ve výi od 1 mil. Kč do 75 mil. Kč. Minimální výe investice do dlouhodobého majetku výlučně vyuívaného pro zajitění aktivit projektu je 5 mil. Kč. Maximální výe podpory činí % z uznatelných nákladù podle velikosti podnikatele a regionu, kde sídlí. Program ICT v podnicích dotace na zavádění a roz- iřování informačních a komunikačních technologií v podnicích a využití souvisejících služeb Malé a støední podniky z celé ČR (kromě Prahy) podnikající pøedevím v oblastech výroby mohou od ádat o dotaci v rozsahu 0,5 mil. Kč a 20 mil. Kč. Maximální výe podpory činí u malých podnikù 60 % z uznatelných nákladù a u støedních podnikù 50 % uznatelných nákladù. Podniky, které mají sídlo v Jihočeském a Plzeòském kraji, mohou ádat o dotace a do konce roku 2010, pøičem malé podniky jsou podporovány ve výi 56 % uznatelných nákladù a støední podniky ve výi 46 % uznatelných nákladù. Mgr. Ing. Marek vehlík Tel.: A k t u a l i t y A k t u a l i t y A k t u a l i t y Upozornění Pod č. 102/2007 Sb. bylo vyhláeno Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen MPSV) o rozíøení závaznosti kolektivní smlouvy vyího stupně (dále jen KSVS)

2 2 3 Mandantenbrief Vydání Červen 2007 A k t u a l i t y A k t u a l i t y A k t u a l i t y na zaměstnavatele s pøevaující činností v odvětví s kódy OKEČ: 26.1 (výroba skla a skleněných výrobkù), (výroba keramických a porcelánových výrobkù pøeváně pro domácnost a ozdobných pøedmětù) a (výroba keramických sanitárních výrobkù). KSVS je uzavøena pro období od a je závazná v obecné části do a ve zvlátní části do Rozíøení podléhají zaměstnavatelé bez ohledu na to, zda u nich pùsobí odborová organizace či zda jsou členem pøísluného zaměstnavatelského svazu, pokud se na ně nevztahují výjimky stanovené v 7a zákona o kolektivním vyjednávání (napø. ke dni vyhláení sdělení zaměstnávají méně ne 20 zaměstnancù nebo zaměstnávají víc ne 50 % osob se zdravotním postiením). Text KSVS je k nahlédnuti na úøadech práce a na internetových stránkách MPSV. Za neplnění pracovněprávních nárokù z KSVS mohou inspektoráty práce vyměøit finanční sankci. Dále informujeme, e ke KSVS uzavøené na jedné straně OS Stavba ČR a OS pracovníkù dopravy, silničního hospodáøství a autoopravárenství Čech a Moravy a na druhé straně Svazem podnikatelù ve stavebnictví v ČR, byl uzavøen Dodatek č. 2, jeho závaznost se týká období od do Uvedená KSVS ve znění Dodatku č. 2 tak v uvedeném období zavazuje zaměstnavatele s pøevaující činností v odvětví s kódy OKEČ: 14.1, 14.2, 20.3, 25.23, 26.26, 26.3, 26.4, 26.5, 26.6, 26.7, a 45 (bez ohledu na to, zda u nich pùsobí odborová organizace či zda jsou členem uvedeného zaměstnavatelského svazu). Dodatek č. 2 k uvedené KSVS je rovně k nahlédnutí na úøadech práce a na internetových stánkách MPSV (www.mpsv.cz). JUDr. Eva Blechová Tel.: Právo aktuálně Několik poznámek na téma jednání a zastoupení obchodních společností NAPSAL VÁCLAV VLK V tomto příspěvku bychom se rádi věnovali problematice, která se dotýká každodenního právního života podnikatelů-právnických osob, totiž záležitosti jednání jménem a v zastoupení obchodních společností. Ačkoli se jedná o oblast s poměrně stabilní právní úpravou, nevyhýbá se praxe některým omylům. Statutární orgány Začněme naše pojednání tím, že obchodní společnost jakožto právnická osoba, je svou podstatou na rozdíl od osoby fyzické subjekt uměle vytvořený, právní konstrukt svého druhu. Přímého, nezástupčího jednání je schopna svými statutárními orgány, například akciová společnost představenstvem, společnost s ručením omezeným jednatelem či jednateli. Protože se jedná o přímé jednání obchodních společností, nikoli o jednání v zastoupení, není přesné vyjadřovat se o statutárních orgánech obchodních společností jako o statutárních zástupcích či uvádět, že společnost zastupují. Statutární orgány jednají jménem své obchodní společnosti. Navenek jsou zásadně statutární orgány ve svém oprávnění jednat jménem obchodní společnosti neomezeny. Nutno však dbát na způsob jednání statutárních orgánů jménem společnosti: obchodní praxe již pravidelně dbá na to, aby respektovala, zda jednatelé či členové představenstva jsou oprávněni k samostatnému jednání jménem společnosti či nikoli. Nelze vyloučit ani to, že někteří jmenovitě určení jednatelé či členové představenstva k takovému samostatnému jednání jménem společnosti oprávněni budou a jiní nikoli. V praxi se setkáváme s otázkou, zda tam, kde je předepsáno kupříkladu společné jednání dvou jednatelů, může jeden z jednatelů druhého zmocnit, aby v konkrétním případě jednal jménem společnosti samostatně. Odpověď na tuto otázku je záporná. Jediným řešením v takovém případě je, aby společnost jednající dvěma jednateli zmocnila jinou osobu k zastupování společnosti. Takovým zmocněncem může být i osoba, která je současně jednatelem společnosti. Bude však vystupovat jako zmocněnec na základě plné moci a není správné, aby v takovém případě v písemném právním úkonu (například smlouvě) vůbec uváděla, že je jednatelem společnosti; je to totiž v takovém případě zcela bez významu. A k t u a l i t y A k t u a l i t y A k t u a l i t y

3 Prokurista Obchodní společnost může jedné fyzické osobě či více fyzickým osobám udělit prokuru. Ta není ničím jiným než plnou mocí ke všem právním úkonům, k nimž dochází při provozu podniku. Prokurista je tedy svého druhu zmocněncem obchodní společnosti. Není tedy správné ač se tak mnohdy činí pod vlivem některých zahraničních právních řádů jednání statutárních orgánů a prokuristů směšovat například v té podobě, že k jednání jménem (či snad zastupováním) společnosti jsou oprávněni kupříklad jeden jednatel a jeden prokurista společně. Osoby pověøené určitou činností Jednání statutárních orgánů či prokuristů v každodenní praxi jistě nepředstavuje převládající způsob jednání jménem či v zastoupení společnosti. Kdo byl totiž při provozování podniku pověřen určitou činností, je zmocněn ke všem úkonům, k nimž při této činnosti obvykle dochází. Jestliže činíme například nákup u pokladny supermarketu, uzavíráme s provozovatelem tohoto supermarketu kupní smlouvu a tohoto provozovatele při uzavření smlouvy nezastupuje nikdo jiný než pokladní, tedy osoba pověřená činností, při níž obvykle dochází k uzavírání kupních smluv se zákazníky. Překročí- -li takto zmocněná osoba své zmocnění, je přesto obchodní společnost jejím jednáním vázána, ovšem pouze tehdy, pokud třetí osoba o překročení nevěděla a s přihlédnutím ke všem okolnostem případu ani vědět nemohla. Je tedy třeba vždy pečlivě vážit, zda jsou u osoby zastupující podnikatele skutečně naplněny všechny znaky opravňující ji k zastupování podnikatele. Vycházet toliko z toho, jak jednající osoba svou pozici označuje například na vizitce, kterou nám předala, není jistě dostatečné. Osoba nacházející se v provozovně Vyšší ochranu třetích osob stanoví obchodní zákoník pro jednání v provozovně obchodní společnosti. Takovým jednáním je obchodní společnost zavázána, pokud třetí osoba nemohla vědět, že jednající osoba není k takovému jednání oprávněna. Tento příspěvek jistě nemohl vyčerpat v úplnosti celou problematiku jednání v zastoupení a jménem obchodní společnosti. Naše kancelář je samozřejmě připravena zodpovědět Vaše dotazy k tomuto tématu. Mgr. Václav Vlk Tel.: Daně aktuálně Vybrané body zamýlené reformy daní z pøíjmù NAPSAL JAN BERR V minulých týdnech byla představena zamýšlená reforma daní z příjmů (lépe spíše rozsáhlejší novela daňových předpisů, neboť dle předloženého návrhu se nemění struktura, ale pouze inovuje obsah stávajícího zákona o daních z příjmů). Z této reformy byly vybrané body všeobecně představovány a diskutovány, nicméně ne vždy zcela přesně. Na druhou stranu vybrané body této reformy mají v případě schválení širší dopad než zrušení daňové uznatelnosti stravenek, avšak nebyly uváděny přesně či zcela vůbec. Lze považovat za téměř jisté, že daný návrh bude upraven vícero změnami, nicméně si dovolujeme nastínit i méně známé navrhované změny, které ovlivní výrazněji základ daně a podnikání našich klientů. Navržená reforma se týká téměř všech podnikatelských subjektů, proto vybíráme podle našeho názoru ty nejdůležitější či nejrevolučnější body, které jsou navrhovány a vesměs nebyly příliš prezentovány a netýkají se pouze navrhovaného postupného snižování sazby daně z příjmů právnických osob na 19 %. Něco málo pozitivního pro developery Nově je dle daňových předpisů navrhováno zahrnutí nákladů na tzv. vyvolané investice (zejména komunikace, vodové, stokové a obdobné vedení a další) do pořizovací hodnoty investice. Tato problematika nebyla dosud upravena, ačkoliv subjekty podnikající v oboru výstavby trápí již dlouhou dobu. Tyto investice jsou nutnou podmínkou vydání stavebního povolení a po jejich dokončení existuje povinnost jejich bezplatného předání např. Ředitelství silnic a dálnic, obcím atp. Oblast financování Veřejně opomíjenou oblastí je oblast financování. V této oblasti je navrhováno několik změn, které z našeho pohledu mají zásadní vliv na fungování společností: a) zrušení definice obvyklé úrokové míry ve výši 140 % diskontní sazby ČNB u půjček mezi spřízněnými subjekty nově je za obvyklou úrokovou míru automaticky považována úroková míra poskytovaná mezi nezávislými subjekty. Zde se jedná o narovnání relativně nelogického stavu, kdy je definováno jako obvyklé něco, co evidentně obvyklé není; b) omezení daňové uznatelnosti externích zdrojů financování takto lze nazvat návrh, který nemění definici podkapitali-

4 4 5 Mandantenbrief Vydání Červen 2007 zace z titulu financování spřízněnými subjekty, ale zasahuje do této problematiky velmi obsáhle. Za nedaňové je nutné považovat finanční náklady (tedy úroky a související náklady včetně nákladů na zajištění, zpracování úvěrů, poplatků za záruky, náklady na vedení úvěrových účtů), pokud: 1) přesáhnou 6 % průměrné výše úvěrů a půjček skutečně v daném období čerpaných 2) plynou z tzv. podřízených závazků 3) plynou z úvěrů a půjček, jejichž úročení či další výdaje či splatnost těchto výdajů je odvozena od hospodaření dlužníka 4) úhrn úvěrů a půjček přesáhne šestinásobek vlastního kapitálu poplatníka 5) pokud průměrný objem půjček od spřízněných osob přesahuje dvojnásobek vlastního kapitálu. Dále návrh udává, že nelze uznat náklady související s úvěry a půjčkami, které splní alespoň jednu z výše uvedených podmínek, když splnění výše uvedených podmínek se posuzuje samostatně. Zároveň se nebude výše uvedené aplikovat, pokud náklady na financování v období nepřesáhnou ,- CZK a nesouvisí s úvěry a půjčkami, které jsou od spřízněných osob či tyto osoby je zajišťují. Lze konstatovat, že toto ustanovení je velmi přísné a bude mít dopad na velký okruh daňových subjektů (nevztahuje se na Burzu cenných papírů, fyzické osoby a nepodnikatelské subjekty), a proto lze předpokládat velký odpor proti tomuto návrhu. Toto nové ustanovení se bude aplikovat na nové smlouvy či dodatky starých smluv a od roku 2010 i na smluvní vztahy dřívější. Oblast finančního leasingu S oblastí financování souvisí i oblast financování pomocí finančního leasingu. V této oblasti je navrhováno vícero změn. Jednou ze změn je narovnání dosud zvýhodněné minimální doby trvání finančního leasingu pro uznatelnost nájemného do nákladů na standardní dobu odepisování. Tedy zejména u strojního vybavení a technologických zařízení dochází ke znevýhodnění oproti současnému stavu. Zároveň je navrhována minimální doba trvání leasingové smlouvy u finančního pronájmu nemovitostí z dnešních 8 na 30 let. Další navrhovanou změnou je vyjmutí 1 % z úhrnu nájemného z daňových nákladů podnikatele, pokud tyto náklady převyšují za období ,- CZK. Neastné automobily Opětovně i v tomto návrhu je upravována oblast osobních a nákladních automobilů (kategorie N1), které se nyní odepisují 4 roky. Dle návrhu by se měly odepisovat 5 let, neboť průměrná doba užití automobilů v tuzemsku je 12,5 roku. Zároveň je však zrušena hranice pořizovací ceny ,- CZK u osobních automobilů, pravděpodobně z důvodů obcházení daného ustanovení a deklarace vybraných drahých vozů jako automobilů nákladních (kategorie N1). Dodanění závazkù a změny u opravných poloek k pohledávkám Navrhovanou novinkou je dodanění vybraných závazků jsoucích po splatnosti déle jak 36 měsíců. V oblasti pohledávek bude ještě více omezena tvorba opravných položek k významnějším pohledávkám, které nebudou vymáhány soudně. Ostatní Určitou systémovou změnou, jejíž tendenci lze však pozorovat již několik posledních let v oblasti zákonných rezerv, je, že poplatníci, kteří chtějí využít možnosti tvorby rezervy na opravy majetku, dané prostředky musí spořit u banky. Přestože je daná rezerva již v současnosti striktně limitována, jedná se o další překážku k využití této možnosti za účelem daňové optimalizace, zejména ve vazbě na navržená omezení týkající se externího financování společnosti. Domníváme se, že většina poplatníků, která možnost tvorby této rezervy aplikovala, nebude ji dle nového postupu dále využívat (přece jenom mít vázány finance za účelem budoucí opravy je trochu luxus). Dochází ke zrušení některých vysloveně upravených daňových nákladů v souvislosti s pracovníky, jako jsou příspěvky na životní či penzijní připojištění. Podle důvodové zprávy se totiž v případě jejich sjednání v kolektivní, pracovní, jiné smlouvě nebo vnitřním předpise stanou daňovými. Ze současných zkušeností s aplikací takovýchto výdajů, které jsou podle kolektivní smlouvy či vnitřního předpisu stanovené pro zaměstnavatele jako povinné, se domníváme, že by měly být jako daňové vysloveně ponechány, neboť se tím zamezí nejasnostem s posuzováním těchto výdajů. Další významnou navrhovanou změnou je zahrnutí nákladů na likvidované zboží do daňových nákladů společnosti. Za dodržení předem stanovených podmínek by bylo možné zahrnout dané položky do daňových nákladů, aniž by se posuzovalo, zda-li se jednalo o prodej jako doposud. Tedy nově jsou daňově uznatelné i ty položky, které nebylo možné prodat například jako druhotnou surovinu.

5 Závěrem Jak je z výše uvedeného výčtu příkladů zřejmé, dopad navrhované reformy je širší, než bylo doposud veřejně proklamováno a je nutné průběh jejího schvalování pečlivě sledovat, aby bylo možné v některých oblastech včas reagovat na případnou změnu legislativy. K vybraným dalším navrhovaným změnám v oblasti například daně z příjmů fyzických osob, DPH a dalším se vrátíme v některém z příštích článků. Ing. Jan Berr Tel.: Ekonomika aktuálně Rezerva na rizika z odpovědnosti za dodávky výrobkù, zboí, prací a slueb a související účtování NAPSALA MARKÉTA STULÍKOVÁ Jednou z mnoha účetních zásad je zásada opatrnosti, která vyžaduje, aby se při oceňování majetku a závazků ke konci rozvahového dne brala v úvahu všechna předvídatelná rizika a možné ztráty, jež jsou známy do okamžiku sestavení účetní závěrky (viz 25 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví). Tento oceňovací úkol se vyjadřuje mimo jiné pomocí rezerv podle 26 odst. 3 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví (podrobněji Vyhláška č. 500/2002 Sb., zejména 16). Podle Zákona o účetnictví i podle IAS, který definuje rezervu ve standardu IAS 37 jako závazek s nejistým časovým určením nebo částkou, je nevytvoření potřebné rezervy porušením akruálního principu, tzn. náklady nejsou zaúčtovány do období, s nímž časově a věcně souvisejí. Účetní jednotky velmi často vytvářejí zákonné rezervy na opravy dlouhodobého majetku, případně rezervy na dovolenou a podobné závazky. Na co je zapomínáno a co je přehlíženo, je tvorba rezervy na náklady, které mohou účetní jednotce vzniknout z poskytnutých záruk na jejich prodané zboží či služby (dále jen dodávky) v obdobích následujících po jejich uskutečnění. Náklady vzniklé jako důsledek odstraňování vad minulých dodávek mají příčinnou souvislost s dosaženými výnosy z těchto dodávek. Proto je nutné tyto náklady zaúčtovat do období, ve kterém byly zaúčtovány výnosy, a to tehdy, jestliže je vysoce pravděpodobné, že k nim dojde a výše nákladů nebude zanedbatelná. Občanský i Obchodní zákoník definují odpovědnost dodavatele za kvalitu uskutečněných dodávek (hlava II. Občanského zákoníku, hlava II Obchodního zákoníku). Všechna tato ustanovení pak opravňují odběratele uplatnit u dodavatele vady, které daná dodávka má. Dodavatel může i nemusí reklamaci uznat, v druhém případě rozhodne soud. Obě situace zakládají povinnost účetní jednotce (dodavateli) vytvářet rezervu na budoucí reklamace. Pokud je proti účetní jednotce podána žaloba a riziko dodatečných nákladů v souvislosti s předmětem žaloby není kryto rezervou, vzniká podmíněný závazek, o kterém se neúčtuje, ale který by měl být zveřejněn alespoň v příloze k účetní závěrce. Tvorba rezervy přichází v úvahu i v případech, kdy při přejímacím řízení (případně kolaudaci) jsou zjištěny vady a nedodělky, které nejsou odstraněny do rozvahového dne. Potřeba vytvořit rezervu může u dodavatele vzniknout i tehdy, když má povinnost nebo se dobrovolně zaváže do určité doby přijmout dodanou věc zpět bez udání důvodu. Rezervy však nemůže tvořit dodavatel, který poskytuje tzv. garanční paušál, pokud náklady s ním spojené zahrne do období uskutečnění dodávky. Rezervy také nevytváří dodavatel, jehož rizika jsou v dostatečné míře kryta pojištěním eventuelně zádržným. 39 Vyhlášky požaduje uvést v příloze k účetní závěrce rozpis rezerv a 57 Vyhlášky pak nařizuje nutnost rezervy inventarizovat, tzn. posuzovat jejich výši a odůvodněnost. Český účetní standard č. 004 požaduje vymezit vnitřním předpisem účetní jednotky tituly pro tvorbu rezerv, jejich výši a způsob jejich vytváření a používání. Rezerva se vytváří nejpozději k rozvahovému dni. Výchozím předpokladem pro zjištění správné výše rezervy na náklady spojené s odstraněním vad uskutečněných dodávek je sledování nákladů, které každoročně účetní jednotce vznikají v souvislosti s garančními opravami. Pokud toto sledování neproběhlo, je nutno výši rezervy stanovit kvalifikovaným odhadem. Výše očekávaných nákladů se může odhadnout jednotlivě ke každé smlouvě nebo procentem z celkové fakturace. Způsob účtování o tvorbě a použití rezervy by měl navazovat na minulý vývoj uplatňování reklamací a měl by být popsán v příloze k účetní závěrce. Rezerva na záruku k dodávkám může být i víceletá, tzn. že se vytvoří, trvá a rozpouští se částečně až na základě naběhnutých skutečných garančních nákladů a zbytek se rozpustí po uplynutí doby záruky. Rezerva na rizika vyplývající ze skrytých vad dodávek, příp. z práv odběratele vrátit koupenou věc, může být významnou položkou, jejíž neuvedení či chybné uvedení (nedostatečné či

6 6 7 Mandantenbrief Vydání Červen 2007 nadměrné utváření) v účetní závěrce může významně ovlivnit rozhodování uživatele tím, že zkresluje věrný obraz účetnictví ve smyslu požadavků Zákona o účetnictví. Výše rezervy by měla odpovídat očekávaným nákladům a neměla by se od nich příliš odlišovat, a to jak směrem dolů, tak i nahoru. Ing. Markéta Stulíková Tel.: Podnikové poradenství aktuálně Odměòování zaměstnancù v podnikové sféøe NAPSALA JANA SÍLOVÁ Nemá smysl mluvit s lidmi o všeobecných strategických záležitostech. S lidmi je třeba mluvit o tom, jak nejlépe uskutečnit žádoucí změny tak, aby to příznivě ovlivnilo jejich výkonnost. Lidé jsou motivováni tehdy, když mají pocit, že jsou důležití, že se s nimi počítá, že jsou zapojeni do hry. Martin Tiplady, HR ředitel, Metropolitan Police Odměňování zaměstnanců není téma pouze samo o sobě, ale logicky mu předcházejí, prolínají se, souvisejí s ním a navazují na něj i oblasti průběžného hodnocení pohovorů se zaměstnanci a optimálního recruitmentu. Uveďme v této souvislosti konkrétní zkušenost z oblasti recruitmentu, ve kterém, stejně jako v oblasti odměňování, existují různá specifika, jež je nutné mít na zřeteli a počítat s nimi. Personálně poradenské služby naší společnosti zahrnují četné zkušenosti z recruitmentu nejen v rámci České republiky, ale rovněž ze zahraničí. Doprovázeli jsme klienty při vyhledávání vhodných kandidátů na Slovensku, v Maďarsku, ale třeba i v Rumunsku. Zajímavé je sledovat především odlišnosti daného prostředí. Z hlediska reakcí od kandidátů při obsazování například manažerské pozice je Česká republika a Slovensko na velmi srovnatelné úrovni, oproti Maďarsku, kde na stejnou pozici zareaguje větší množství kandidátů. A ještě nesrovnatelně více odpovědí od zájemců lze očekávat v Rumunsku. Na druhou stranu zde musíte klást větší důraz jak na důkladné prvotní roztřídění životopisů, tak i na tzv. prescreening, při kterém je nutné telefonicky prověřit kandidáta nejen z hlediska jeho jazykové vybavenosti. Ušetříte tím následně nejen čas, ale i finanční prostředky spojené s cestou do dané země, které byste tak zbytečně ztratili setkáním s na první pohled nevhodnými kandidáty. Je tedy zřejmé, že na úspěchu firem se významně podílí právě ta skutečnost, že v jejich systémech řízení spolehlivě fungují systémy výběru recruitmentu, hodnocení a motivace zaměstnanců. Zaměřme se na oblast odměňování a motivace pracovníků. Jak motivovat své zaměstnance k lepším výkonům a k tomu, aby se snažili a lidově řečeno kopali za firmu? Jak platit ty nejlepší pracovníky, aby si svou výkonnost udrželi? A jak dostat méně výkonné pracovníky do tempa? Dávno už je jasné, že jenom peníze nestačí. S tím, jak člověk pracuje, souvisí jeho spokojenost, vztahy na pracovišti, příjemné prostředí a tak dále. Spokojení zaměstnanci dosahují vyšší produktivity práce, chodí pravidelně do práce (mají nižší fluktuaci), jsou příjemnější ke klientům a lépe o ně pečují, rovněž tak jsou schopni přivést i více klientů nových. Co je zapotøebí k tomu být manaerem schopným správně odměòovat své lidi? Zaprvé je důležité být obchodním stratégem a dokázat tak propojit strategie mezd a benefitů s obchodní strategií firmy a analyzovat vliv ekonomických a společenských změn, trendů v konkrétní oblasti podnikání a konkurenčních hrozeb. Druhým předpokladem je blízký vztah se zaměstnanci. Při vytváření strategie odměňování je třeba věnovat zvláštní pozornost diverzitě pracovní síly, stárnutí, počtu zaměstnanců z rodin, kde vydělávají oba partneři apod. Nakonec je důležité umět pracovat s virtuálními sítěmi poskytovatelů služeb, prodejců, konzultantů, dočasných zaměstnanců apod. Totéž platí o organizování administrativních aspektů. Strategické odměňování dále zahrnuje: definici jasných principů odměňování soustředění na strategii a výkon principů budování silných vazeb s ostatními odděleními. V úvahu je zapotřebí brát i ostatní HR procesy a celý kontext firmy. Hlavním účelem odměňování je nalezení rovnováhy mezi zaměstnanci, jimi odvedené práci, jejich spokojeností a udržitelnými náklady zaměstnavatele, s nimiž souvisí i motivační funkce. Znamená to tedy, že systém hodnocení je významným komuni-

7 kačním prostředkem a také silným nástrojem politiky firmy. Jedním z předpokladů je jasná strukturovanost systému odměňování, protože neustále platí, že síla se skrývá v jednoduchosti a přehlednosti. Rovněž je nutné poskytnout rovné příležitosti všem zaměstnancům s ohledem na jejich pracovní zařazení (řadoví zaměstnanci, manažeři, odborníci) a zajistit transparentnost celého systému. Odměny i zvyšování platu zaměstnance motivují, ale který způsob je lepší, chce-li podnik dosáhnout jejich maximální výkonnosti? Mnoho organizací využívá v této oblasti mix základního platu, bonusů, možností nákupu akcií a různých dalších výhod, včetně příspěvků na penzijní připojištění, zdravotní pojištění atd. Mezi zaměstnanci v České republice je jako benefit za nadprůměrný pracovní výkon nejvíce ceněna speciální finanční odměna, která doprovází zvýšení platu. Dále zaměstnanci nejvíce hodnotí rozšíření zaměstnaneckých výhod, poté přichází povýšení a nakonec slovní uznání. Mezi zaměstnanci mírně převažuje zájem o systém odměňování, který je založen na nižší základní mzdě s možností získávat bonusy a prémie. S tím souvisí skutečnost, ze firmy stále ve větší míře využívají různé formy výkonnostních složek mzdy. Pomalu přestávají existovat 13. a 14. platy, tj. odměny, jejichž vyplácení mají zaměstnanci garantováno bez ohledu na skutečné výsledky. Zvýšený zájem o výkonnostní odměňování souvisí s důrazem společnosti na zvyšování efektivity a současné snižování nákladů. Pro zaměstnance je kromě samotného čísla, které uvidí na výplatní pásce, velmi důležité, zda je ohodnocen spravedlivě. Na spravedlnost můžeme nahlížet ze tří úhlů: interní spravedlnost mezd v praxi to znamená za stejnou práci stejná odměna externí spravedlnost mezd rozumí se tím ukotvení mezd vůči jejich tržním hodnotám výkonová spravedlnost mezd za lepší výkon mohu očekávat vyšší odměnu. Pomocí odměňování se firmy snaží eliminovat určité negativní projevy v chování zaměstnanců, jako je zvýšená absence či fluktuace talentů. Naopak se je snaží motivovat k inovativnímu přístupu a zodpovědnosti za svou práci i výsledky svého týmu. Řada společností také váže vyplácení výkonnostních odměn na absenci pracovníků, a to zejména u dělnických profesí. Pokračuje trend v poskytování daňově výhodných zaměstnaneckých výhod a benefitů z oblasti work-life balance tedy výhod, které zaměstnancům lépe umožní zkombinovat pracovní a soukromý život. Stále více firem přispívá na penzijní připojištění svých zaměstnanců a roste počet společností, které poskytují pátý týden dovolené. Kromě benefitů jako je automobil nebo mobilní telefon patří dále k těm nejčastěji poskytovaným občerstvení na pracovišti, stravenky, příspěvek na vzdělávání, životní pojištění, výše zmíněná nadstandardní délka dovolené, penzijní připojištění a sportovní a kulturní akce. Zvyšuje se počet společností, které svým zaměstnancům kompenzují mzdu v případě krátkodobé nemoci, a to formou poskytování tzv. sick days zdravotních dnů volna, kdy zaměstnanec může zůstat doma i bez lékařského potvrzení a dostává přitom svou mzdu. Oproti tomu firmy upouštějí od kompenzace mzdy v případě dlouhodobé nemoci (obvykle již na základě lékařského potvrzení). Dlouhodobě lze sledovat pokles počtu společností, které svým zaměstnancům poskytují zaměstnanecké půjčky. (Zdroj: studie společnosti PricewaterhouseCoopers). V souvislosti s daňovým zatížením firmy stále více uvažují o poskytování takových výhod svým zaměstnancům, které by byly plně uznatelné do nákladů a nemusely tak být hrazeny z podnikového zisku. Z hlediska zaměstnanců i zaměstnavatelů jsou stále populárnější zaměstnanecké výhody organizované formou tzv. kafetérií. Kafetéria, tedy systém odměňování zaměstnanců nepeněžitým způsobem, se stále více rozrůstá a firmy si uvědomují, že spokojený zaměstnanec je také loajální, při dobrých pracovních podmínkách má také dobré výsledky, a o to přece jde. Kafetérie představují množinu benefitů systém zaměstnaneckých výhod z oblasti kultury, sportu, cestování, relaxace, vzdělávání a dalších nabídek osvobozených od daně z příjmu zaměstnanců, z nichž každý zaměstnanec může čerpat dle svého výběru na základě přiděleného individuálního účtu. Bývá tedy označován jako spravedlivější způsob odměňování zaměstnanců, než poskytování stejných výhod všem. Tento systém rozvíjí základní principy zaměstnaneckých výhod svobodu v rozhodování, podporu daňově výhodných benefitů a chápání zaměstnaneckých výhod jako součásti celkového odměňování. Nemůže však nahradit výkonové odměny, pracovní prostředí apod. Volba benefitů také závisí na dobré znalosti potřeb a přání zaměstnanců. Zde mohou pomoci výše zmíněné pravidelné pohovory se zaměstnanci, ale i průzkumy jejich spokojenosti a další aktivity. Má-li být splněn základní cíl celého systému zaměstnaneckých výhod, je nezbytné posilovat motivační prvek a v prvé řadě s ním všechny zaměstnance důkladně seznámit. Další neméně složitý úkol spočívá v tom, aby byly benefity přitažlivé pro všechny kategorie zaměstnanců. Firmám by mohlo jen prospět, kdyby uvažovaly o odměňování svých zaměstnanců nejen jako o nevyhnutelném nákladu, ale také jako o mechanismu pro zlepšení jejich výkonnosti. Jedinou zbraní, kterou nemohou disponovat konkurenční firmy a nemohou ji okopírovat, jsou schopní a kvalifikovaní lidé. Pro společnost je proto životně důležité účinně podporovat a motivovat své lidi. Přísloví peníze hýbou světem nemusí nutně znamenat totéž pro lidi, jako zaměstnance. Vycházejme z toho, že člo-

8 8 Mandantenbrief Vydání Červen 2007 věk není jako stroj, ale je to především osobnost se subjektivními vlastnostmi a psychickými rysy. Přistupujme tedy ke svým lidem s tímto postojem a nepochybně se to odrazí na jejich výkonech a samozřejmě také na výsledcích celé firmy. Velmi rádi se pro Vás staneme tím správným profesionálním a zkušeným partnerem, který Vás ve veškerých Vašich personálních činnostech, v jejich úskalích i problémech, provede. Ing. Alena Spilková Tel.: Rödl & Partner Intern Rödl & Partner se v České republice úspěně rozvíjí, svoji pozici buduje dále i na mezinárodním poli Rozvoj mezinárodní kanceláře Rödl & Partner poskytující poradenské služby v oblasti podnikání dále úspěšně pokračuje. V roce 2006 se podařilo zvýšit celkový obrat o 6,06 procent na 173,4 miliónů euro. Počet zaměstnanců vzrostl v témže období na Nárůst pokračuje i v běžném hospodářském roce. V prvním čtvrtletí roku 2007 se obrat zvýšil v řádu dvoumístných čísel. V České republice patří Rödl & Partner k významným mezinárodním poradenským kancelářím a poptávka po jejích službách stále roste. Dokladem tohoto trendu je mimo jiné i silný nárůst počtu zaměstnanců. Jejich širokou škálu propojující oblast právních služeb, auditorského, daňového a podnikového poradenství, stejně jako i činnost znaleckého ústavu, využívají vedle českých klientů především německy hovořící podnikatelé z Německa, Švýcarka a Rakouska pro své aktivity na českém trhu. Podle aktuálních průzkumů je Rödl & Partner vedoucí poradenskou kanceláří německého původu v České republice, zdůrazňuje Dr. Petr Novotný, Equity Partner a vedoucí pobočky Rödl & Partner v České republice. Podle Book of Lists zaujímá kancelář v hodnocení advokátních kanceláří celkově třetí místo, mezi auditorskými společnostmi dokonce místo šesté, dodává Petr Novotný. V celosvětovém měřítku se společnost Rödl & Partner etablovala jako přední advokátní kancelář, auditorská společnost a společnost poskytující daňové poradenství. Náš obchodní model poskytování rozsáhlého multidisciplinárního poradenství mezinárodně činným podnikům se vyplácí, objasňuje Dr. Bernd Rödl, původní zakladatel společnosti, dnes partner pověřený obchodním vedením. Podařilo se nám dosáhnout růstu ve všech třech klíčových oblastech - práva, daní a auditu. Zárukou budoucího úspěšného rozvoje jsou přitom naše silné mezinárodní zastoupení, interdisciplinární přístup a osobní poradenství od podniku k podniku, zdůraznil u příležitosti zveřejnění obchodních výsledků v německém Frankfurtu. V České republice se transakční poradenství rozvinulo obzvlášť úspěšně. Jsme připraveni nabízet širokou podporu při prodeji a koupi podniků v České republice, stejně tak máme zkušenosti i v oblasti fúzí, říká Petr Novotný. Analogicky k vývoji v České republice se poradenství v této oblasti rozvíjelo úspěšně i celosvětově. Vyplácí se nám důsledná internacionalizace a skutečnost, že jsme v mezinárodních pobočkách vybudovali specializované M & A týmy. Můžeme tak spojit německé expertízy z oblasti daní a práva s knowhow specifickým pro jednotlivé země, jimiž jsou všechny vyspělé národy světa, vysvětluje Dr. Christian Rödl, který je jako partner pověřený obchodním vedením zodpovědný za oblast daňového práva a práva obchodních společností. Motorem růstu společnosti Rödl & Partner zůstává mezinárodní obchod. V našem mezinárodním úspěchu se odráží vývoj německého hospodářství. Podniky na mezinárodních trzích zažívají strmý růst a zajišťují tak úspěšný vývoj v Německu, říká paní Monika Kastl, partner pověřený obchodním vedením a vedoucí zahraničního oddělení. Rödl & Partner plánuje i v běžném hospodářském roce výrazný růst. Cílem je nárůst zaměstnanců po celém světě v průběhu tohoto roku až o 150, Rödl & Partner přitom sází na růst z vlastního potenciálu. Postupem doby je čím dál tím obtížnější najít vyškolené absolventy s mezinárodními zkušenostmi, ale věřím, že vzhledem k tomu, že nabízíme prostředí úspěchu a šancí pro mezinárodní kariéru se nám bude dařit nové kolegy získávat, uzavírá Petr Novotný. Mandantenbrief Červen 2007, č. 6 Vydává Rödl & Partner Consulting, s.r.o., IČ: Praha 1, Platnéøská 2 Telefon: , Fax: Vychází měsíčně MK ČR E Koordinace: Jana Vodolánová Více informací naleznete na

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití PaM_10_10_priloha 21.9.2011 16:09 Stránka 94 Kapitola 3 Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití V tomto článku není analyzována teoretická situace, kdy je služební vozidlo používáno výhradně

Více

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ 3.1 Uzavření smluv s jednateli Společnost s ručením omezeným je právnickou osobou, která nemůže sama jednat a proto za ni musí jednat někdo jiný. Podle

Více

Daňově efektivní investice do nemovitostí v České republice. Ing. Jan Ingeduld. 24. dubna 2008

Daňově efektivní investice do nemovitostí v České republice. Ing. Jan Ingeduld. 24. dubna 2008 Daňově efektivní investice do nemovitostí v České republice Ing. Jan Ingeduld 24. dubna 2008 O společnosti / APOGEO úspěšně působí na trhu již od roku 2001. V lednu roku 2007 došlo ke sloučení poradenských

Více

KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ

KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014 UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Obsah: 2 1. Úvod do účetnictví 1.1. ZPŮSOBY VEDENÍ EVIDENCE PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI Daňová evidence je upravena

Více

Situace a nové trendy v oblasti benefitů v ČR a jejich daňová optimalizace

Situace a nové trendy v oblasti benefitů v ČR a jejich daňová optimalizace Situace a nové trendy v oblasti benefitů v ČR a jejich daňová optimalizace Martina Wolfová 6 May 2003 Jana Kořínková Situace a nové trendy v oblasti zaměstnaneckých výhod (benefitů) v ČR současná situace

Více

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Daně z příjmů Dne 19. prosince 2008 podepsal prezident republiky novelu zákona o daních

Více

Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek

Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek RNDr. Ivan BRYCHTA Jak alespoň částečně daňově zmírnit dopady toho, že dlužník neuhradil pohledávku, která již byla zdaněna a možná i zatížena odvodem DPH

Více

www.pwc.cz Klíčové změny legislativy v oblasti firemních vozidel Petra Šafková 26. dubna 2012 Mobility Management Congress

www.pwc.cz Klíčové změny legislativy v oblasti firemních vozidel Petra Šafková 26. dubna 2012 Mobility Management Congress www.pwc.cz Klíčové změny legislativy v oblasti firemních vozidel Petra Šafková Mobility Management Congress Program Firemní vozidla a daně Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů fyzických osob Silniční

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Odměňování pracovníku a výpočet mzdy Ekonomika lesního hospodářství 5. cvičení Odměňování

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

OPRAVNÉ POLOŽKY 1FU350

OPRAVNÉ POLOŽKY 1FU350 OPRAVNÉ POLOŽKY 1FU350 Lucie Šitnerová Eliška Tyrpeklová LS 2007/2008 OBSAH 1. Úvod 2. Opravné položky v účetnictví 3. Opravné položky v daních 4. Příklad č.1- OP k dlouhodobému majetku 5. Příklad č.2-

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU)

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.3 Cizí zdroje - závazky podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, vymezení

Více

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ NEZDANITELNÉ ČÁSTI ZÁKLADU DANĚ Fyzická osoba si může snížit svůj základ daně z příjmů a tím následně i daňovou povinnost o nezdanitelné části podle 15 ZDP. Tyto

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2014 únor 2014 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2014 únor 2014 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 02_2014 únor 2014

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

Zvláštní typ zúčtovacího vztahu: odložená daňová pohledávka či závazek časové rozlišení nákladů a výnosů (bude vysvětleno podrobněji později)

Zvláštní typ zúčtovacího vztahu: odložená daňová pohledávka či závazek časové rozlišení nákladů a výnosů (bude vysvětleno podrobněji později) 1 8. přednáška Účtování zúčtovacích vztahů Zúčtovací vztahy = vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď a) jako věřitel, který má právo požadovat peněžitou úhradu

Více

Podnikání v České republice

Podnikání v České republice 1. Rámcové podmínky podnikání v České republice Od 1.5.2004 je členským státem Evropské unie. Tímto dnem se trh České republiky plně otevřel stávajícím i novým členským státům. nestanovila podnikatelským

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

Příloha VII POSUZOVÁNÍ UZNATELNÝCH VÝDAJŮ NA REALIZACI PROJEKTŮ

Příloha VII POSUZOVÁNÍ UZNATELNÝCH VÝDAJŮ NA REALIZACI PROJEKTŮ Příloha VII POSUZOVÁNÍ UZNATELNÝCH VÝDAJŮ NA REALIZACI PROJEKTŮ Uznatelné výdaje lze obecně definovat jako ty skutečně vynaložené výdaje, které lze hradit z dotace a o jejichž úhradu může žadatel o dotaci

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Daňový systém ČR Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení příjmu;

Více

Zdanění fondu Investiční fond vs. podílový fond. Jaromír Zbroj, vedoucí daňového poradenství TACOMA

Zdanění fondu Investiční fond vs. podílový fond. Jaromír Zbroj, vedoucí daňového poradenství TACOMA Zdanění fondu Investiční fond vs. podílový fond Jaromír Zbroj, vedoucí daňového poradenství TACOMA Zdanění fondu Daň z příjmů sazba a základ daně Výhodná sazba daně z příjmů 5 % Fond je alternativou ke

Více

VRL Praha a.s. k 31.12.2014

VRL Praha a.s. k 31.12.2014 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY VRL Praha a.s. k 31.12.214 Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 5/22 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

Více

Směrnice č. 4/2012 pro časové rozlišení nákladů a výnosů

Směrnice č. 4/2012 pro časové rozlišení nákladů a výnosů Obec : Dubenec IČ : 00277801 Směrnici zpracoval(a): Jana Baxová, účetní obce Směrnici schválil(a): Jaroslav Huňat, Starosta obce Datum zpracování : Směrnice nabývá platnosti: dnem podpisu Směrnice nabývá

Více

ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI

ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH 1. Úvod do účetnictví... 3 1.1. Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti... 3 1.2.

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 320 OBSAH

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 320 OBSAH MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD VÝZNAMNOST (MATERIALITA) PŘI PLÁNOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ AUDITU (Účinný pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosincem 2009 nebo po tomto datu) Úvod

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

Vybrané interpretace NUR (Národní účetní rada) www.nur.cz

Vybrané interpretace NUR (Národní účetní rada) www.nur.cz Vybrané interpretace NUR (Národní účetní rada) www.nur.cz Obsah: Předmluva I 05 Stanovení okamžiku zahájení účtování souvisejících nákladů spojených s pořízením DM I 10 Okamžik účtování o pohledávce z

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s.

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s. Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s. Sídlo: Žirovnice, Tyršova 707, PSČ 394 68 Právní forma: Akciová společnost Identifikační

Více

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18.

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18. Daňový kalendář 3. březen (pondělí) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2007 10. březen (pondělí) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek

Více

Lidový demokrat 2000, bytové družstvo Bajkalská 672/14 IČO 26429381 --------------------- Příloha k roční účetní závěrce k 31.12.2010 ( v tis. Kč) I. 1. Rozvahový den: 31.12.2010 Účetní jednotka: název

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

Příloha tvořící součást závěrky dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní období od 1.1.2006 do 31.12.2006

Příloha tvořící součást závěrky dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní období od 1.1.2006 do 31.12.2006 Příloha tvořící součást závěrky dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní období od 1.1.2006 do 31.12.2006 1. Údaje o účetní jednotce Název účetní jednotky Sídlo IČO Právní forma I. Obecné údaje Diecézni charita

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Časové rozlišení nákladů a výnosů. Ing. Dana Kubíčková, CSc.

Časové rozlišení nákladů a výnosů. Ing. Dana Kubíčková, CSc. Časové rozlišení nákladů a výnosů Ing. Dana Kubíčková, CSc. Úvod Cílem účetnictví je mj. co nejpřesněji vyjádřit výsledek činnosti podniku. Hospodářský výsledek je v účetnictví chápán jako výsledek hospodářské

Více

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 Collegium Marianum Týnská vyšší odborná škola, s.r.o. Melantrichova 971/19, 110 00 Praha 1 Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 I. Obecné údaje Účetní jednotka: Collegium Marianum Týnská vyšší

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 1. Základní ekonomické pojmy potřeby, teorie motivace statky a služby kvalita života peníze, oběh peněz Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 2. Výroba 3. Podnik výrobní faktory hospodaření, cíle,

Více

Přechod z jednoduchého na podvojné účetnictví k 1. 1. 2004

Přechod z jednoduchého na podvojné účetnictví k 1. 1. 2004 Ing. Hana Čermáková daňová poradkyně certifikovaná bilanční účetní Přechod z jednoduchého na podvojné k 1. 1. 2004 Povinnosti podnikatele při přechodu z jednoduchého (dále JÚ) na podvojné (dále PÚ): Způsob

Více

[Novelizace celé standardu Nařízením Komise (ES) č. 632/2010 ze dne 19. července 2010].

[Novelizace celé standardu Nařízením Komise (ES) č. 632/2010 ze dne 19. července 2010]. IAS 24 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 24 Zveřejnění spřízněných stran [Novelizace celé standardu Nařízením Komise (ES) č. 632/2010 ze dne 19. července 2010]. CÍL 1 Cílem tohoto standardu je zajistit, aby

Více

Účtová třída 3 Zúčtovací vztahy

Účtová třída 3 Zúčtovací vztahy Kapitola 2 Účtová třída 3 Zúčtovací vztahy KAPITOLA 12 Charakteristika a klasifikace zúčtovacích vztahů Zúčtovacími vztahy rozumíme vztahy závazků a pohledávek účtované v účtové třídě 3. Můžeme je rozdělit

Více

Výsledky za rok 2008

Výsledky za rok 2008 Tisková zpráva Povinně zveřejňované informace 19. března 2009 Výsledky za rok 2008 Hrubé výnosy z pronájmů vzrostly o 116,6 % (+ 6,5 milionů EUR) a dosáhly 12,0 milionů EUR. Výnosy z uzavřených nájemních

Více

Poplatky za bankovní záruky

Poplatky za bankovní záruky Sdělení Ministerstva financí k aplikaci ustanovení 25 odst. 1 písm. w) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 261/2007 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb. Referent: Ing. Martincová, tel.

Více

7.4 Pohledávky za pojistníky v účetních výkazech

7.4 Pohledávky za pojistníky v účetních výkazech SPECIFIKA VYKAZOVÁNÍ POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ Z PŘÍMÉHO 7.4 Pohledávky za pojistníky v účetních výkazech Pohledávky za pojistníky se v rozvaze vykazují v čisté výši. Čistá hodnota pohledávek se vypočítá z

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.5 POHLEDÁVKY - podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS Pohledávku lze charakterizovat

Více

Jednání jménem společnosti Společnost s ručením omezeným v praxi

Jednání jménem společnosti Společnost s ručením omezeným v praxi Stránka č. 1 z 6 Společnost s ručením omezeným v praxi < Předchozí Následující > 3.2.1 Jednání jménem společnosti 11.2.2010, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer 3.2.1 Jednání jménem společnosti

Více

jak daňově zmírnit dopady toho, když dlužník neuhradil pohledávku, která ale musí být zdaněna a třeba i zatížena odvodem DPH

jak daňově zmírnit dopady toho, když dlužník neuhradil pohledávku, která ale musí být zdaněna a třeba i zatížena odvodem DPH Opravné položky a odpis pohledávek RNDr. Ivan BRYCHTA jak daňově zmírnit dopady toho, když dlužník neuhradil pohledávku, která ale musí být zdaněna a třeba i zatížena odvodem DPH pohledávky vlastní = vznikají

Více

2.2 Použití kursů ČNB... 28 3. příklad Výňatek z účetního předpisu firmy Naše, s.r.o... 30

2.2 Použití kursů ČNB... 28 3. příklad Výňatek z účetního předpisu firmy Naše, s.r.o... 30 Obsah Editorial..................................................... 9 Předmluva autora............................................ 10 Poznámky k zapisování příkladů................................ 11

Více

Začínáte? Reklamace. Příručka pražského podnikatele. Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.

Začínáte? Reklamace. Příručka pražského podnikatele. Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha. Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz Reklamace po nabytí účinnosti nového občanského zákoníku Začínáte? Příručka pražského podnikatele Nový občanský

Více

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------- společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ. Předmět úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ. Předmět úpravy 47/2002 Sb. ZÁKON ze dne 11. ledna 2002 o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28749383 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Van Der

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

8 Variabilní režie 16 Variabilní náklady 45 CENA 70 MARŽE 25

8 Variabilní režie 16 Variabilní náklady 45 CENA 70 MARŽE 25 KAPITOLA 3 SYSTÉM PLÁNŮ A ROZPOČTŮ Případová studie Abstinent Společnost Abstinent, a. s. vyrábí jediný, na trhu však úspěšný a zavedený výrobek nealkoholický nápoj A1. Výroba probíhá v relativně plynulém

Více

Radek Špicar. viceprezident SP ČR pro hospodářskou politiku a konkurenceschopnost. Tisková konference SP ČR a ING Pojišťovny 6.

Radek Špicar. viceprezident SP ČR pro hospodářskou politiku a konkurenceschopnost. Tisková konference SP ČR a ING Pojišťovny 6. Radek Špicar viceprezident SP ČR pro hospodářskou politiku a konkurenceschopnost Tisková konference SP ČR a ING Pojišťovny 6. srpna 2013 SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR Nejvýznamnější zaměstnavatelský svaz

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

Účetní a mzdové poradenství

Účetní a mzdové poradenství Účetní a mzdové poradenství Committed to your success Účetní a mzdové poradenství Efektivní outsourcing účetnictví a mezd je cestou ke snížení vašich nákladů, administrativní zátěže a je garancí precizního

Více

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti IV. PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ Společníci si nemohou, na rozdíl od podnikatelů fyzických osob, žádným způsobem převádět peněžní prostředky společnosti pro svou osobní spotřebu. Existuje však několik způsobů, jakými

Více

Příloha k účetní závěrce 2008

Příloha k účetní závěrce 2008 Příloha k účetní závěrce 2008 A. Popis účetní jednotky Účetní jednotka: Etnologický ústav AV ČR, v.v.i. Sídlo: Na Florenci 1420/3, 110 00 Praha 1 IČ: 68378076 DIČ: Právní forma: CZ68378076 Rozvahový den:

Více

Maturitní otázky k ústní zkoušce

Maturitní otázky k ústní zkoušce S SOU LIVA Maturitní otázky k ústní zkoušce EKONOMIKA PODNIKU Pro třídu: DPO 3.A Školní rok: 2010/2011 Vypracoval: Ing. Tomáš Kučera Schválila: Mgr. Alice Linková ředitelka školy 1. Základní ekonomické

Více

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA souhrn všech věcí, peněz, pohledávek a jiných majetkových hodnot, které patří podnikateli a slouží k jeho podnikání. Dlouhodobý Hmotný Nehmotný Finanční Oběžný

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

INFORMACE PRO KLIENTY 1

INFORMACE PRO KLIENTY 1 INFORMACE PRO KLIENTY 1 leden 2012 Cestovní náhrady Vážená klientko, vážený kliente! V důsledku změn Zákoníku práce s účinností od 1. 1. 2012 došlo i k zásadním změnám v oblasti poskytování cestovních

Více

V souvislosti s novým 17b byla provedena úprava v souvisejících ustanoveních jako např. v 19 odst. 12 a v 20a zákona.

V souvislosti s novým 17b byla provedena úprava v souvisejících ustanoveních jako např. v 19 odst. 12 a v 20a zákona. Informace Generálního finančního ředitelství k novele zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, provedené zákonem č. 267/2014 Sb. o změně zákona o daních z příjmů a změně

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1 Obor: Podnikání Společná část maturitní zkoušky Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Povinné zkoušky: 2 zkoušky

Více

Podklady ke schvalované účetní závěrce za rok 2013 Organizace: REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI JIHOVÝCHOD Adresa: Kounicova 13, 602 00 Brno IČO: 75082241 Období: 1. 1. 2013 31. 12. 2013 OBSAH 1 ZÁKLADNÍ

Více

Daňové a transakční poradenství

Daňové a transakční poradenství Daňové a transakční poradenství Strategické plánování, znalost daňové legislativy a optimalizace daňového zatížení povedou ke stálému zlepšování vašeho hospodaření. Daňová legislativa se neustále vyvíjí

Více

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 IN STORE MEDIA Praha a.s. Ke Krči 26 147 00 Praha 4 Braník DIČ CZ26177757 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 Odesláno dne: Podpis statutárního orgánu Osoba odpovědná za účetnictví

Více

Příloha účetní závěrky k 31. prosinci 2013

Příloha účetní závěrky k 31. prosinci 2013 Skalagro, a.s., Skalička č.p. 2 Příloha účetní závěrky k 31. prosinci 2013 1. Účetní jednotka Obchodní firma: Skalagro, a.s. Sídlo: Skalička č.p. 2 Právní forma: akciová společnost IČ: 25338978 Předmět

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku 1. Základní pojmy - potřeba, spotřeba, trh, tržní mechanismus 2. Národní hospodářství, hodnocení úrovně NH 3. Ekonomické systémy, úloha státu

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

České republiky. Příloha VIII - Uznatelné výdaje projektu zahraniční rozvojové spolupráce

České republiky. Příloha VIII - Uznatelné výdaje projektu zahraniční rozvojové spolupráce Příloha VIII - Uznatelné výdaje projektu zahraniční rozvojové spolupráce České republiky Uznatelné výdaje lze obecně definovat jako ty skutečně vynaložené výdaje, které lze hradit z dotace a o jejichž

Více

Účetnictví operačních programů

Účetnictví operačních programů Účetnictví operačních programů 1 Účetnictví 2 Předmět účetnictví OP 3 Evidence a vybrané postupy účtování 4 Ověřování účetnictví v souvislostech s OP Doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. Ústav regionální a podnikové

Více

Krize veřejných zdravotních systémů a reforma financování

Krize veřejných zdravotních systémů a reforma financování Krize veřejných zdravotních systémů a reforma financování Seminar Starting points for Czech health reform 16.4. 17.4. Prague Macháček, Hroboň, Julínek Health reform.cz PROBLÉMY VEŘEJNÝCH SYSTÉMŮ ZDRAVOTNÍ

Více

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU V souvislosti se změnou zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, provedenou zákonem č. 104/2008

Více

HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK V PRAXI 11. aktualizované vydání 1. aktualizace k 20. 7. 2009

HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK V PRAXI 11. aktualizované vydání 1. aktualizace k 20. 7. 2009 HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK V PRAXI 11. aktualizované vydání 1. aktualizace k 20. 7. 2009 Po novelách zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, se doplňují nové texty za kapitolu

Více

Zaúčtujte jednotlivé operace Sestavte novou rozvahu a výsledovku. 1) 200 Nákup zboží na fakturu na sklad. 2) 20 Vyúčtování mezd pracovníků

Zaúčtujte jednotlivé operace Sestavte novou rozvahu a výsledovku. 1) 200 Nákup zboží na fakturu na sklad. 2) 20 Vyúčtování mezd pracovníků AKTIVA PASIVA Stroje 320 Základní kapitál 200 Oprávky 80 Rezervní fond 20 Stálá aktiva 240 Nerozdělený zisk 50 Vlastní kapitál 270 Peníze na BÚ 30 pokladna 0 Dluhy 0 Oběžná aktiva 30 Aktiva celkem 270

Více

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Obsah 3 OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Slovníček ke kapitolám 1 až 3...12 Použité zkratky...18 1.1 POTŘEBUJEME, CHCEME NEBO NECHCEME PERSONÁLNÍ STRATEGIE?...19 1.1.1 Strategie rozvoje lidských zdrojů

Více

Stojíme za vámi. Podnikání na území Ruské federace. Buďte tady také doma.

Stojíme za vámi. Podnikání na území Ruské federace. Buďte tady také doma. Stojíme za vámi Podnikání na území Ruské federace Buďte tady také doma. BBH Legal ve spolupráci s ACM nabízí českým a slovenským podnikatelům komplexní právní, účetní a obchodně administrativní služby

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

Poradenské služby pro veřejný sektor

Poradenské služby pro veřejný sektor Poradenské služby pro veřejný sektor Committed to your success Poradenské služby pro veřejný sektor Informační a komunikační technologie Oceňování oceňování, odhady hodnoty / majetkového práva softwaru

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace: Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví

7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví 7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví Obecné cíle vyučovacího předmětu Účetnictví Předmět účetnictví rozvíjí ekonomické myšlení žáků. Žáci si osvojují vědomosti a dovednosti potřebné pro zpracování

Více

Příloha k účetní závěrce ZD Košťálov a.s. k 31. 12. 2014

Příloha k účetní závěrce ZD Košťálov a.s. k 31. 12. 2014 k 31. 12. 2014 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a českými účetními standardy

Více

Obsah. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 10 Úvod... 13 1 VÝZNAM ZAMĚSTNANECKÝCH BENEFITŮ... 15

Obsah. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 10 Úvod... 13 1 VÝZNAM ZAMĚSTNANECKÝCH BENEFITŮ... 15 Obsah Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.................... 10 Úvod........................................................... 13 1 VÝZNAM ZAMĚSTNANECKÝCH BENEFITŮ....................

Více

Obsah: Podpora tvorby nových pracovních míst a rekvalifikace zaměstnancù v kraji Vysočina. Oznamovací povinnost směrem k úøadu práce

Obsah: Podpora tvorby nových pracovních míst a rekvalifikace zaměstnancù v kraji Vysočina. Oznamovací povinnost směrem k úøadu práce Vydání Øíjen 2007 www.roedl.cz Obsah: Aktuality > Monosti čerpání dotací z aktuálních programù veøejné podpory > Oznamovací povinnost směrem k úøadu práce Právo aktuálně > Slučitelnost funkce prokuristy

Více