Obsah: Upozornění. Vydání Červen Právo aktuálně > Několik poznámek na téma jednání a zastoupení obchodních

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah: Upozornění. Vydání Červen 2007 www.roedl.cz. Právo aktuálně > Několik poznámek na téma jednání a zastoupení obchodních"

Transkript

1 Vydání Červen Obsah: Právo aktuálně Několik poznámek na téma jednání a zastoupení obchodních společností Daně aktuálně Vybrané body zamýlené reformy daní z pøíjmù Ekonomika aktuálně Rezerva na rizika z odpovědnosti za dodávky výrobkù, zboí, prací a slueb a související účtování Podnikové poradenství aktuálně Odměòování zaměstnancù v podnikové sféøe Rödl & Partner Intern Rödl & Partner se v České republice úspěně rozvíjí, svoji pozici buduje dále i na mezinárodním poli A k t u a l i t y A k t u a l i t y A k t u a l i t y Váení klienti, chtěli bychom Vás informovat o monostech čerpání dotací z aktuálních programù veøejné podpory: Dotační program Jihomoravského kraje pro začínající podnikatele Drobní začínající podnikatelé fyzické osoby z Jihomoravského kraje mohou od do konce roku 2007 ádat o finanční podporu ve výi ,- a ,- Kč. Výe podpory činí maximálně 50 % z uznatelných nákladù. Program Potenciál dotace na podporu zřízení a rozíření infrastruktury pro vývojové a inovační aktivity Malé a støední podniky z celé ČR (kromě Prahy) zabývající se výrobou mohou od do konce roku ádat o dotaci ve výi od 1 mil. Kč do 75 mil. Kč. Minimální výe investice do dlouhodobého majetku výlučně vyuívaného pro zajitění aktivit projektu je 5 mil. Kč. Maximální výe podpory činí % z uznatelných nákladù podle velikosti podnikatele a regionu, kde sídlí. Program ICT v podnicích dotace na zavádění a roz- iřování informačních a komunikačních technologií v podnicích a využití souvisejících služeb Malé a støední podniky z celé ČR (kromě Prahy) podnikající pøedevím v oblastech výroby mohou od ádat o dotaci v rozsahu 0,5 mil. Kč a 20 mil. Kč. Maximální výe podpory činí u malých podnikù 60 % z uznatelných nákladù a u støedních podnikù 50 % uznatelných nákladù. Podniky, které mají sídlo v Jihočeském a Plzeòském kraji, mohou ádat o dotace a do konce roku 2010, pøičem malé podniky jsou podporovány ve výi 56 % uznatelných nákladù a støední podniky ve výi 46 % uznatelných nákladù. Mgr. Ing. Marek vehlík Tel.: A k t u a l i t y A k t u a l i t y A k t u a l i t y Upozornění Pod č. 102/2007 Sb. bylo vyhláeno Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen MPSV) o rozíøení závaznosti kolektivní smlouvy vyího stupně (dále jen KSVS)

2 2 3 Mandantenbrief Vydání Červen 2007 A k t u a l i t y A k t u a l i t y A k t u a l i t y na zaměstnavatele s pøevaující činností v odvětví s kódy OKEČ: 26.1 (výroba skla a skleněných výrobkù), (výroba keramických a porcelánových výrobkù pøeváně pro domácnost a ozdobných pøedmětù) a (výroba keramických sanitárních výrobkù). KSVS je uzavøena pro období od a je závazná v obecné části do a ve zvlátní části do Rozíøení podléhají zaměstnavatelé bez ohledu na to, zda u nich pùsobí odborová organizace či zda jsou členem pøísluného zaměstnavatelského svazu, pokud se na ně nevztahují výjimky stanovené v 7a zákona o kolektivním vyjednávání (napø. ke dni vyhláení sdělení zaměstnávají méně ne 20 zaměstnancù nebo zaměstnávají víc ne 50 % osob se zdravotním postiením). Text KSVS je k nahlédnuti na úøadech práce a na internetových stránkách MPSV. Za neplnění pracovněprávních nárokù z KSVS mohou inspektoráty práce vyměøit finanční sankci. Dále informujeme, e ke KSVS uzavøené na jedné straně OS Stavba ČR a OS pracovníkù dopravy, silničního hospodáøství a autoopravárenství Čech a Moravy a na druhé straně Svazem podnikatelù ve stavebnictví v ČR, byl uzavøen Dodatek č. 2, jeho závaznost se týká období od do Uvedená KSVS ve znění Dodatku č. 2 tak v uvedeném období zavazuje zaměstnavatele s pøevaující činností v odvětví s kódy OKEČ: 14.1, 14.2, 20.3, 25.23, 26.26, 26.3, 26.4, 26.5, 26.6, 26.7, a 45 (bez ohledu na to, zda u nich pùsobí odborová organizace či zda jsou členem uvedeného zaměstnavatelského svazu). Dodatek č. 2 k uvedené KSVS je rovně k nahlédnutí na úøadech práce a na internetových stánkách MPSV (www.mpsv.cz). JUDr. Eva Blechová Tel.: Právo aktuálně Několik poznámek na téma jednání a zastoupení obchodních společností NAPSAL VÁCLAV VLK V tomto příspěvku bychom se rádi věnovali problematice, která se dotýká každodenního právního života podnikatelů-právnických osob, totiž záležitosti jednání jménem a v zastoupení obchodních společností. Ačkoli se jedná o oblast s poměrně stabilní právní úpravou, nevyhýbá se praxe některým omylům. Statutární orgány Začněme naše pojednání tím, že obchodní společnost jakožto právnická osoba, je svou podstatou na rozdíl od osoby fyzické subjekt uměle vytvořený, právní konstrukt svého druhu. Přímého, nezástupčího jednání je schopna svými statutárními orgány, například akciová společnost představenstvem, společnost s ručením omezeným jednatelem či jednateli. Protože se jedná o přímé jednání obchodních společností, nikoli o jednání v zastoupení, není přesné vyjadřovat se o statutárních orgánech obchodních společností jako o statutárních zástupcích či uvádět, že společnost zastupují. Statutární orgány jednají jménem své obchodní společnosti. Navenek jsou zásadně statutární orgány ve svém oprávnění jednat jménem obchodní společnosti neomezeny. Nutno však dbát na způsob jednání statutárních orgánů jménem společnosti: obchodní praxe již pravidelně dbá na to, aby respektovala, zda jednatelé či členové představenstva jsou oprávněni k samostatnému jednání jménem společnosti či nikoli. Nelze vyloučit ani to, že někteří jmenovitě určení jednatelé či členové představenstva k takovému samostatnému jednání jménem společnosti oprávněni budou a jiní nikoli. V praxi se setkáváme s otázkou, zda tam, kde je předepsáno kupříkladu společné jednání dvou jednatelů, může jeden z jednatelů druhého zmocnit, aby v konkrétním případě jednal jménem společnosti samostatně. Odpověď na tuto otázku je záporná. Jediným řešením v takovém případě je, aby společnost jednající dvěma jednateli zmocnila jinou osobu k zastupování společnosti. Takovým zmocněncem může být i osoba, která je současně jednatelem společnosti. Bude však vystupovat jako zmocněnec na základě plné moci a není správné, aby v takovém případě v písemném právním úkonu (například smlouvě) vůbec uváděla, že je jednatelem společnosti; je to totiž v takovém případě zcela bez významu. A k t u a l i t y A k t u a l i t y A k t u a l i t y

3 Prokurista Obchodní společnost může jedné fyzické osobě či více fyzickým osobám udělit prokuru. Ta není ničím jiným než plnou mocí ke všem právním úkonům, k nimž dochází při provozu podniku. Prokurista je tedy svého druhu zmocněncem obchodní společnosti. Není tedy správné ač se tak mnohdy činí pod vlivem některých zahraničních právních řádů jednání statutárních orgánů a prokuristů směšovat například v té podobě, že k jednání jménem (či snad zastupováním) společnosti jsou oprávněni kupříklad jeden jednatel a jeden prokurista společně. Osoby pověøené určitou činností Jednání statutárních orgánů či prokuristů v každodenní praxi jistě nepředstavuje převládající způsob jednání jménem či v zastoupení společnosti. Kdo byl totiž při provozování podniku pověřen určitou činností, je zmocněn ke všem úkonům, k nimž při této činnosti obvykle dochází. Jestliže činíme například nákup u pokladny supermarketu, uzavíráme s provozovatelem tohoto supermarketu kupní smlouvu a tohoto provozovatele při uzavření smlouvy nezastupuje nikdo jiný než pokladní, tedy osoba pověřená činností, při níž obvykle dochází k uzavírání kupních smluv se zákazníky. Překročí- -li takto zmocněná osoba své zmocnění, je přesto obchodní společnost jejím jednáním vázána, ovšem pouze tehdy, pokud třetí osoba o překročení nevěděla a s přihlédnutím ke všem okolnostem případu ani vědět nemohla. Je tedy třeba vždy pečlivě vážit, zda jsou u osoby zastupující podnikatele skutečně naplněny všechny znaky opravňující ji k zastupování podnikatele. Vycházet toliko z toho, jak jednající osoba svou pozici označuje například na vizitce, kterou nám předala, není jistě dostatečné. Osoba nacházející se v provozovně Vyšší ochranu třetích osob stanoví obchodní zákoník pro jednání v provozovně obchodní společnosti. Takovým jednáním je obchodní společnost zavázána, pokud třetí osoba nemohla vědět, že jednající osoba není k takovému jednání oprávněna. Tento příspěvek jistě nemohl vyčerpat v úplnosti celou problematiku jednání v zastoupení a jménem obchodní společnosti. Naše kancelář je samozřejmě připravena zodpovědět Vaše dotazy k tomuto tématu. Mgr. Václav Vlk Tel.: Daně aktuálně Vybrané body zamýlené reformy daní z pøíjmù NAPSAL JAN BERR V minulých týdnech byla představena zamýšlená reforma daní z příjmů (lépe spíše rozsáhlejší novela daňových předpisů, neboť dle předloženého návrhu se nemění struktura, ale pouze inovuje obsah stávajícího zákona o daních z příjmů). Z této reformy byly vybrané body všeobecně představovány a diskutovány, nicméně ne vždy zcela přesně. Na druhou stranu vybrané body této reformy mají v případě schválení širší dopad než zrušení daňové uznatelnosti stravenek, avšak nebyly uváděny přesně či zcela vůbec. Lze považovat za téměř jisté, že daný návrh bude upraven vícero změnami, nicméně si dovolujeme nastínit i méně známé navrhované změny, které ovlivní výrazněji základ daně a podnikání našich klientů. Navržená reforma se týká téměř všech podnikatelských subjektů, proto vybíráme podle našeho názoru ty nejdůležitější či nejrevolučnější body, které jsou navrhovány a vesměs nebyly příliš prezentovány a netýkají se pouze navrhovaného postupného snižování sazby daně z příjmů právnických osob na 19 %. Něco málo pozitivního pro developery Nově je dle daňových předpisů navrhováno zahrnutí nákladů na tzv. vyvolané investice (zejména komunikace, vodové, stokové a obdobné vedení a další) do pořizovací hodnoty investice. Tato problematika nebyla dosud upravena, ačkoliv subjekty podnikající v oboru výstavby trápí již dlouhou dobu. Tyto investice jsou nutnou podmínkou vydání stavebního povolení a po jejich dokončení existuje povinnost jejich bezplatného předání např. Ředitelství silnic a dálnic, obcím atp. Oblast financování Veřejně opomíjenou oblastí je oblast financování. V této oblasti je navrhováno několik změn, které z našeho pohledu mají zásadní vliv na fungování společností: a) zrušení definice obvyklé úrokové míry ve výši 140 % diskontní sazby ČNB u půjček mezi spřízněnými subjekty nově je za obvyklou úrokovou míru automaticky považována úroková míra poskytovaná mezi nezávislými subjekty. Zde se jedná o narovnání relativně nelogického stavu, kdy je definováno jako obvyklé něco, co evidentně obvyklé není; b) omezení daňové uznatelnosti externích zdrojů financování takto lze nazvat návrh, který nemění definici podkapitali-

4 4 5 Mandantenbrief Vydání Červen 2007 zace z titulu financování spřízněnými subjekty, ale zasahuje do této problematiky velmi obsáhle. Za nedaňové je nutné považovat finanční náklady (tedy úroky a související náklady včetně nákladů na zajištění, zpracování úvěrů, poplatků za záruky, náklady na vedení úvěrových účtů), pokud: 1) přesáhnou 6 % průměrné výše úvěrů a půjček skutečně v daném období čerpaných 2) plynou z tzv. podřízených závazků 3) plynou z úvěrů a půjček, jejichž úročení či další výdaje či splatnost těchto výdajů je odvozena od hospodaření dlužníka 4) úhrn úvěrů a půjček přesáhne šestinásobek vlastního kapitálu poplatníka 5) pokud průměrný objem půjček od spřízněných osob přesahuje dvojnásobek vlastního kapitálu. Dále návrh udává, že nelze uznat náklady související s úvěry a půjčkami, které splní alespoň jednu z výše uvedených podmínek, když splnění výše uvedených podmínek se posuzuje samostatně. Zároveň se nebude výše uvedené aplikovat, pokud náklady na financování v období nepřesáhnou ,- CZK a nesouvisí s úvěry a půjčkami, které jsou od spřízněných osob či tyto osoby je zajišťují. Lze konstatovat, že toto ustanovení je velmi přísné a bude mít dopad na velký okruh daňových subjektů (nevztahuje se na Burzu cenných papírů, fyzické osoby a nepodnikatelské subjekty), a proto lze předpokládat velký odpor proti tomuto návrhu. Toto nové ustanovení se bude aplikovat na nové smlouvy či dodatky starých smluv a od roku 2010 i na smluvní vztahy dřívější. Oblast finančního leasingu S oblastí financování souvisí i oblast financování pomocí finančního leasingu. V této oblasti je navrhováno vícero změn. Jednou ze změn je narovnání dosud zvýhodněné minimální doby trvání finančního leasingu pro uznatelnost nájemného do nákladů na standardní dobu odepisování. Tedy zejména u strojního vybavení a technologických zařízení dochází ke znevýhodnění oproti současnému stavu. Zároveň je navrhována minimální doba trvání leasingové smlouvy u finančního pronájmu nemovitostí z dnešních 8 na 30 let. Další navrhovanou změnou je vyjmutí 1 % z úhrnu nájemného z daňových nákladů podnikatele, pokud tyto náklady převyšují za období ,- CZK. Neastné automobily Opětovně i v tomto návrhu je upravována oblast osobních a nákladních automobilů (kategorie N1), které se nyní odepisují 4 roky. Dle návrhu by se měly odepisovat 5 let, neboť průměrná doba užití automobilů v tuzemsku je 12,5 roku. Zároveň je však zrušena hranice pořizovací ceny ,- CZK u osobních automobilů, pravděpodobně z důvodů obcházení daného ustanovení a deklarace vybraných drahých vozů jako automobilů nákladních (kategorie N1). Dodanění závazkù a změny u opravných poloek k pohledávkám Navrhovanou novinkou je dodanění vybraných závazků jsoucích po splatnosti déle jak 36 měsíců. V oblasti pohledávek bude ještě více omezena tvorba opravných položek k významnějším pohledávkám, které nebudou vymáhány soudně. Ostatní Určitou systémovou změnou, jejíž tendenci lze však pozorovat již několik posledních let v oblasti zákonných rezerv, je, že poplatníci, kteří chtějí využít možnosti tvorby rezervy na opravy majetku, dané prostředky musí spořit u banky. Přestože je daná rezerva již v současnosti striktně limitována, jedná se o další překážku k využití této možnosti za účelem daňové optimalizace, zejména ve vazbě na navržená omezení týkající se externího financování společnosti. Domníváme se, že většina poplatníků, která možnost tvorby této rezervy aplikovala, nebude ji dle nového postupu dále využívat (přece jenom mít vázány finance za účelem budoucí opravy je trochu luxus). Dochází ke zrušení některých vysloveně upravených daňových nákladů v souvislosti s pracovníky, jako jsou příspěvky na životní či penzijní připojištění. Podle důvodové zprávy se totiž v případě jejich sjednání v kolektivní, pracovní, jiné smlouvě nebo vnitřním předpise stanou daňovými. Ze současných zkušeností s aplikací takovýchto výdajů, které jsou podle kolektivní smlouvy či vnitřního předpisu stanovené pro zaměstnavatele jako povinné, se domníváme, že by měly být jako daňové vysloveně ponechány, neboť se tím zamezí nejasnostem s posuzováním těchto výdajů. Další významnou navrhovanou změnou je zahrnutí nákladů na likvidované zboží do daňových nákladů společnosti. Za dodržení předem stanovených podmínek by bylo možné zahrnout dané položky do daňových nákladů, aniž by se posuzovalo, zda-li se jednalo o prodej jako doposud. Tedy nově jsou daňově uznatelné i ty položky, které nebylo možné prodat například jako druhotnou surovinu.

5 Závěrem Jak je z výše uvedeného výčtu příkladů zřejmé, dopad navrhované reformy je širší, než bylo doposud veřejně proklamováno a je nutné průběh jejího schvalování pečlivě sledovat, aby bylo možné v některých oblastech včas reagovat na případnou změnu legislativy. K vybraným dalším navrhovaným změnám v oblasti například daně z příjmů fyzických osob, DPH a dalším se vrátíme v některém z příštích článků. Ing. Jan Berr Tel.: Ekonomika aktuálně Rezerva na rizika z odpovědnosti za dodávky výrobkù, zboí, prací a slueb a související účtování NAPSALA MARKÉTA STULÍKOVÁ Jednou z mnoha účetních zásad je zásada opatrnosti, která vyžaduje, aby se při oceňování majetku a závazků ke konci rozvahového dne brala v úvahu všechna předvídatelná rizika a možné ztráty, jež jsou známy do okamžiku sestavení účetní závěrky (viz 25 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví). Tento oceňovací úkol se vyjadřuje mimo jiné pomocí rezerv podle 26 odst. 3 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví (podrobněji Vyhláška č. 500/2002 Sb., zejména 16). Podle Zákona o účetnictví i podle IAS, který definuje rezervu ve standardu IAS 37 jako závazek s nejistým časovým určením nebo částkou, je nevytvoření potřebné rezervy porušením akruálního principu, tzn. náklady nejsou zaúčtovány do období, s nímž časově a věcně souvisejí. Účetní jednotky velmi často vytvářejí zákonné rezervy na opravy dlouhodobého majetku, případně rezervy na dovolenou a podobné závazky. Na co je zapomínáno a co je přehlíženo, je tvorba rezervy na náklady, které mohou účetní jednotce vzniknout z poskytnutých záruk na jejich prodané zboží či služby (dále jen dodávky) v obdobích následujících po jejich uskutečnění. Náklady vzniklé jako důsledek odstraňování vad minulých dodávek mají příčinnou souvislost s dosaženými výnosy z těchto dodávek. Proto je nutné tyto náklady zaúčtovat do období, ve kterém byly zaúčtovány výnosy, a to tehdy, jestliže je vysoce pravděpodobné, že k nim dojde a výše nákladů nebude zanedbatelná. Občanský i Obchodní zákoník definují odpovědnost dodavatele za kvalitu uskutečněných dodávek (hlava II. Občanského zákoníku, hlava II Obchodního zákoníku). Všechna tato ustanovení pak opravňují odběratele uplatnit u dodavatele vady, které daná dodávka má. Dodavatel může i nemusí reklamaci uznat, v druhém případě rozhodne soud. Obě situace zakládají povinnost účetní jednotce (dodavateli) vytvářet rezervu na budoucí reklamace. Pokud je proti účetní jednotce podána žaloba a riziko dodatečných nákladů v souvislosti s předmětem žaloby není kryto rezervou, vzniká podmíněný závazek, o kterém se neúčtuje, ale který by měl být zveřejněn alespoň v příloze k účetní závěrce. Tvorba rezervy přichází v úvahu i v případech, kdy při přejímacím řízení (případně kolaudaci) jsou zjištěny vady a nedodělky, které nejsou odstraněny do rozvahového dne. Potřeba vytvořit rezervu může u dodavatele vzniknout i tehdy, když má povinnost nebo se dobrovolně zaváže do určité doby přijmout dodanou věc zpět bez udání důvodu. Rezervy však nemůže tvořit dodavatel, který poskytuje tzv. garanční paušál, pokud náklady s ním spojené zahrne do období uskutečnění dodávky. Rezervy také nevytváří dodavatel, jehož rizika jsou v dostatečné míře kryta pojištěním eventuelně zádržným. 39 Vyhlášky požaduje uvést v příloze k účetní závěrce rozpis rezerv a 57 Vyhlášky pak nařizuje nutnost rezervy inventarizovat, tzn. posuzovat jejich výši a odůvodněnost. Český účetní standard č. 004 požaduje vymezit vnitřním předpisem účetní jednotky tituly pro tvorbu rezerv, jejich výši a způsob jejich vytváření a používání. Rezerva se vytváří nejpozději k rozvahovému dni. Výchozím předpokladem pro zjištění správné výše rezervy na náklady spojené s odstraněním vad uskutečněných dodávek je sledování nákladů, které každoročně účetní jednotce vznikají v souvislosti s garančními opravami. Pokud toto sledování neproběhlo, je nutno výši rezervy stanovit kvalifikovaným odhadem. Výše očekávaných nákladů se může odhadnout jednotlivě ke každé smlouvě nebo procentem z celkové fakturace. Způsob účtování o tvorbě a použití rezervy by měl navazovat na minulý vývoj uplatňování reklamací a měl by být popsán v příloze k účetní závěrce. Rezerva na záruku k dodávkám může být i víceletá, tzn. že se vytvoří, trvá a rozpouští se částečně až na základě naběhnutých skutečných garančních nákladů a zbytek se rozpustí po uplynutí doby záruky. Rezerva na rizika vyplývající ze skrytých vad dodávek, příp. z práv odběratele vrátit koupenou věc, může být významnou položkou, jejíž neuvedení či chybné uvedení (nedostatečné či

6 6 7 Mandantenbrief Vydání Červen 2007 nadměrné utváření) v účetní závěrce může významně ovlivnit rozhodování uživatele tím, že zkresluje věrný obraz účetnictví ve smyslu požadavků Zákona o účetnictví. Výše rezervy by měla odpovídat očekávaným nákladům a neměla by se od nich příliš odlišovat, a to jak směrem dolů, tak i nahoru. Ing. Markéta Stulíková Tel.: Podnikové poradenství aktuálně Odměòování zaměstnancù v podnikové sféøe NAPSALA JANA SÍLOVÁ Nemá smysl mluvit s lidmi o všeobecných strategických záležitostech. S lidmi je třeba mluvit o tom, jak nejlépe uskutečnit žádoucí změny tak, aby to příznivě ovlivnilo jejich výkonnost. Lidé jsou motivováni tehdy, když mají pocit, že jsou důležití, že se s nimi počítá, že jsou zapojeni do hry. Martin Tiplady, HR ředitel, Metropolitan Police Odměňování zaměstnanců není téma pouze samo o sobě, ale logicky mu předcházejí, prolínají se, souvisejí s ním a navazují na něj i oblasti průběžného hodnocení pohovorů se zaměstnanci a optimálního recruitmentu. Uveďme v této souvislosti konkrétní zkušenost z oblasti recruitmentu, ve kterém, stejně jako v oblasti odměňování, existují různá specifika, jež je nutné mít na zřeteli a počítat s nimi. Personálně poradenské služby naší společnosti zahrnují četné zkušenosti z recruitmentu nejen v rámci České republiky, ale rovněž ze zahraničí. Doprovázeli jsme klienty při vyhledávání vhodných kandidátů na Slovensku, v Maďarsku, ale třeba i v Rumunsku. Zajímavé je sledovat především odlišnosti daného prostředí. Z hlediska reakcí od kandidátů při obsazování například manažerské pozice je Česká republika a Slovensko na velmi srovnatelné úrovni, oproti Maďarsku, kde na stejnou pozici zareaguje větší množství kandidátů. A ještě nesrovnatelně více odpovědí od zájemců lze očekávat v Rumunsku. Na druhou stranu zde musíte klást větší důraz jak na důkladné prvotní roztřídění životopisů, tak i na tzv. prescreening, při kterém je nutné telefonicky prověřit kandidáta nejen z hlediska jeho jazykové vybavenosti. Ušetříte tím následně nejen čas, ale i finanční prostředky spojené s cestou do dané země, které byste tak zbytečně ztratili setkáním s na první pohled nevhodnými kandidáty. Je tedy zřejmé, že na úspěchu firem se významně podílí právě ta skutečnost, že v jejich systémech řízení spolehlivě fungují systémy výběru recruitmentu, hodnocení a motivace zaměstnanců. Zaměřme se na oblast odměňování a motivace pracovníků. Jak motivovat své zaměstnance k lepším výkonům a k tomu, aby se snažili a lidově řečeno kopali za firmu? Jak platit ty nejlepší pracovníky, aby si svou výkonnost udrželi? A jak dostat méně výkonné pracovníky do tempa? Dávno už je jasné, že jenom peníze nestačí. S tím, jak člověk pracuje, souvisí jeho spokojenost, vztahy na pracovišti, příjemné prostředí a tak dále. Spokojení zaměstnanci dosahují vyšší produktivity práce, chodí pravidelně do práce (mají nižší fluktuaci), jsou příjemnější ke klientům a lépe o ně pečují, rovněž tak jsou schopni přivést i více klientů nových. Co je zapotøebí k tomu být manaerem schopným správně odměòovat své lidi? Zaprvé je důležité být obchodním stratégem a dokázat tak propojit strategie mezd a benefitů s obchodní strategií firmy a analyzovat vliv ekonomických a společenských změn, trendů v konkrétní oblasti podnikání a konkurenčních hrozeb. Druhým předpokladem je blízký vztah se zaměstnanci. Při vytváření strategie odměňování je třeba věnovat zvláštní pozornost diverzitě pracovní síly, stárnutí, počtu zaměstnanců z rodin, kde vydělávají oba partneři apod. Nakonec je důležité umět pracovat s virtuálními sítěmi poskytovatelů služeb, prodejců, konzultantů, dočasných zaměstnanců apod. Totéž platí o organizování administrativních aspektů. Strategické odměňování dále zahrnuje: definici jasných principů odměňování soustředění na strategii a výkon principů budování silných vazeb s ostatními odděleními. V úvahu je zapotřebí brát i ostatní HR procesy a celý kontext firmy. Hlavním účelem odměňování je nalezení rovnováhy mezi zaměstnanci, jimi odvedené práci, jejich spokojeností a udržitelnými náklady zaměstnavatele, s nimiž souvisí i motivační funkce. Znamená to tedy, že systém hodnocení je významným komuni-

7 kačním prostředkem a také silným nástrojem politiky firmy. Jedním z předpokladů je jasná strukturovanost systému odměňování, protože neustále platí, že síla se skrývá v jednoduchosti a přehlednosti. Rovněž je nutné poskytnout rovné příležitosti všem zaměstnancům s ohledem na jejich pracovní zařazení (řadoví zaměstnanci, manažeři, odborníci) a zajistit transparentnost celého systému. Odměny i zvyšování platu zaměstnance motivují, ale který způsob je lepší, chce-li podnik dosáhnout jejich maximální výkonnosti? Mnoho organizací využívá v této oblasti mix základního platu, bonusů, možností nákupu akcií a různých dalších výhod, včetně příspěvků na penzijní připojištění, zdravotní pojištění atd. Mezi zaměstnanci v České republice je jako benefit za nadprůměrný pracovní výkon nejvíce ceněna speciální finanční odměna, která doprovází zvýšení platu. Dále zaměstnanci nejvíce hodnotí rozšíření zaměstnaneckých výhod, poté přichází povýšení a nakonec slovní uznání. Mezi zaměstnanci mírně převažuje zájem o systém odměňování, který je založen na nižší základní mzdě s možností získávat bonusy a prémie. S tím souvisí skutečnost, ze firmy stále ve větší míře využívají různé formy výkonnostních složek mzdy. Pomalu přestávají existovat 13. a 14. platy, tj. odměny, jejichž vyplácení mají zaměstnanci garantováno bez ohledu na skutečné výsledky. Zvýšený zájem o výkonnostní odměňování souvisí s důrazem společnosti na zvyšování efektivity a současné snižování nákladů. Pro zaměstnance je kromě samotného čísla, které uvidí na výplatní pásce, velmi důležité, zda je ohodnocen spravedlivě. Na spravedlnost můžeme nahlížet ze tří úhlů: interní spravedlnost mezd v praxi to znamená za stejnou práci stejná odměna externí spravedlnost mezd rozumí se tím ukotvení mezd vůči jejich tržním hodnotám výkonová spravedlnost mezd za lepší výkon mohu očekávat vyšší odměnu. Pomocí odměňování se firmy snaží eliminovat určité negativní projevy v chování zaměstnanců, jako je zvýšená absence či fluktuace talentů. Naopak se je snaží motivovat k inovativnímu přístupu a zodpovědnosti za svou práci i výsledky svého týmu. Řada společností také váže vyplácení výkonnostních odměn na absenci pracovníků, a to zejména u dělnických profesí. Pokračuje trend v poskytování daňově výhodných zaměstnaneckých výhod a benefitů z oblasti work-life balance tedy výhod, které zaměstnancům lépe umožní zkombinovat pracovní a soukromý život. Stále více firem přispívá na penzijní připojištění svých zaměstnanců a roste počet společností, které poskytují pátý týden dovolené. Kromě benefitů jako je automobil nebo mobilní telefon patří dále k těm nejčastěji poskytovaným občerstvení na pracovišti, stravenky, příspěvek na vzdělávání, životní pojištění, výše zmíněná nadstandardní délka dovolené, penzijní připojištění a sportovní a kulturní akce. Zvyšuje se počet společností, které svým zaměstnancům kompenzují mzdu v případě krátkodobé nemoci, a to formou poskytování tzv. sick days zdravotních dnů volna, kdy zaměstnanec může zůstat doma i bez lékařského potvrzení a dostává přitom svou mzdu. Oproti tomu firmy upouštějí od kompenzace mzdy v případě dlouhodobé nemoci (obvykle již na základě lékařského potvrzení). Dlouhodobě lze sledovat pokles počtu společností, které svým zaměstnancům poskytují zaměstnanecké půjčky. (Zdroj: studie společnosti PricewaterhouseCoopers). V souvislosti s daňovým zatížením firmy stále více uvažují o poskytování takových výhod svým zaměstnancům, které by byly plně uznatelné do nákladů a nemusely tak být hrazeny z podnikového zisku. Z hlediska zaměstnanců i zaměstnavatelů jsou stále populárnější zaměstnanecké výhody organizované formou tzv. kafetérií. Kafetéria, tedy systém odměňování zaměstnanců nepeněžitým způsobem, se stále více rozrůstá a firmy si uvědomují, že spokojený zaměstnanec je také loajální, při dobrých pracovních podmínkách má také dobré výsledky, a o to přece jde. Kafetérie představují množinu benefitů systém zaměstnaneckých výhod z oblasti kultury, sportu, cestování, relaxace, vzdělávání a dalších nabídek osvobozených od daně z příjmu zaměstnanců, z nichž každý zaměstnanec může čerpat dle svého výběru na základě přiděleného individuálního účtu. Bývá tedy označován jako spravedlivější způsob odměňování zaměstnanců, než poskytování stejných výhod všem. Tento systém rozvíjí základní principy zaměstnaneckých výhod svobodu v rozhodování, podporu daňově výhodných benefitů a chápání zaměstnaneckých výhod jako součásti celkového odměňování. Nemůže však nahradit výkonové odměny, pracovní prostředí apod. Volba benefitů také závisí na dobré znalosti potřeb a přání zaměstnanců. Zde mohou pomoci výše zmíněné pravidelné pohovory se zaměstnanci, ale i průzkumy jejich spokojenosti a další aktivity. Má-li být splněn základní cíl celého systému zaměstnaneckých výhod, je nezbytné posilovat motivační prvek a v prvé řadě s ním všechny zaměstnance důkladně seznámit. Další neméně složitý úkol spočívá v tom, aby byly benefity přitažlivé pro všechny kategorie zaměstnanců. Firmám by mohlo jen prospět, kdyby uvažovaly o odměňování svých zaměstnanců nejen jako o nevyhnutelném nákladu, ale také jako o mechanismu pro zlepšení jejich výkonnosti. Jedinou zbraní, kterou nemohou disponovat konkurenční firmy a nemohou ji okopírovat, jsou schopní a kvalifikovaní lidé. Pro společnost je proto životně důležité účinně podporovat a motivovat své lidi. Přísloví peníze hýbou světem nemusí nutně znamenat totéž pro lidi, jako zaměstnance. Vycházejme z toho, že člo-

8 8 Mandantenbrief Vydání Červen 2007 věk není jako stroj, ale je to především osobnost se subjektivními vlastnostmi a psychickými rysy. Přistupujme tedy ke svým lidem s tímto postojem a nepochybně se to odrazí na jejich výkonech a samozřejmě také na výsledcích celé firmy. Velmi rádi se pro Vás staneme tím správným profesionálním a zkušeným partnerem, který Vás ve veškerých Vašich personálních činnostech, v jejich úskalích i problémech, provede. Ing. Alena Spilková Tel.: Rödl & Partner Intern Rödl & Partner se v České republice úspěně rozvíjí, svoji pozici buduje dále i na mezinárodním poli Rozvoj mezinárodní kanceláře Rödl & Partner poskytující poradenské služby v oblasti podnikání dále úspěšně pokračuje. V roce 2006 se podařilo zvýšit celkový obrat o 6,06 procent na 173,4 miliónů euro. Počet zaměstnanců vzrostl v témže období na Nárůst pokračuje i v běžném hospodářském roce. V prvním čtvrtletí roku 2007 se obrat zvýšil v řádu dvoumístných čísel. V České republice patří Rödl & Partner k významným mezinárodním poradenským kancelářím a poptávka po jejích službách stále roste. Dokladem tohoto trendu je mimo jiné i silný nárůst počtu zaměstnanců. Jejich širokou škálu propojující oblast právních služeb, auditorského, daňového a podnikového poradenství, stejně jako i činnost znaleckého ústavu, využívají vedle českých klientů především německy hovořící podnikatelé z Německa, Švýcarka a Rakouska pro své aktivity na českém trhu. Podle aktuálních průzkumů je Rödl & Partner vedoucí poradenskou kanceláří německého původu v České republice, zdůrazňuje Dr. Petr Novotný, Equity Partner a vedoucí pobočky Rödl & Partner v České republice. Podle Book of Lists zaujímá kancelář v hodnocení advokátních kanceláří celkově třetí místo, mezi auditorskými společnostmi dokonce místo šesté, dodává Petr Novotný. V celosvětovém měřítku se společnost Rödl & Partner etablovala jako přední advokátní kancelář, auditorská společnost a společnost poskytující daňové poradenství. Náš obchodní model poskytování rozsáhlého multidisciplinárního poradenství mezinárodně činným podnikům se vyplácí, objasňuje Dr. Bernd Rödl, původní zakladatel společnosti, dnes partner pověřený obchodním vedením. Podařilo se nám dosáhnout růstu ve všech třech klíčových oblastech - práva, daní a auditu. Zárukou budoucího úspěšného rozvoje jsou přitom naše silné mezinárodní zastoupení, interdisciplinární přístup a osobní poradenství od podniku k podniku, zdůraznil u příležitosti zveřejnění obchodních výsledků v německém Frankfurtu. V České republice se transakční poradenství rozvinulo obzvlášť úspěšně. Jsme připraveni nabízet širokou podporu při prodeji a koupi podniků v České republice, stejně tak máme zkušenosti i v oblasti fúzí, říká Petr Novotný. Analogicky k vývoji v České republice se poradenství v této oblasti rozvíjelo úspěšně i celosvětově. Vyplácí se nám důsledná internacionalizace a skutečnost, že jsme v mezinárodních pobočkách vybudovali specializované M & A týmy. Můžeme tak spojit německé expertízy z oblasti daní a práva s knowhow specifickým pro jednotlivé země, jimiž jsou všechny vyspělé národy světa, vysvětluje Dr. Christian Rödl, který je jako partner pověřený obchodním vedením zodpovědný za oblast daňového práva a práva obchodních společností. Motorem růstu společnosti Rödl & Partner zůstává mezinárodní obchod. V našem mezinárodním úspěchu se odráží vývoj německého hospodářství. Podniky na mezinárodních trzích zažívají strmý růst a zajišťují tak úspěšný vývoj v Německu, říká paní Monika Kastl, partner pověřený obchodním vedením a vedoucí zahraničního oddělení. Rödl & Partner plánuje i v běžném hospodářském roce výrazný růst. Cílem je nárůst zaměstnanců po celém světě v průběhu tohoto roku až o 150, Rödl & Partner přitom sází na růst z vlastního potenciálu. Postupem doby je čím dál tím obtížnější najít vyškolené absolventy s mezinárodními zkušenostmi, ale věřím, že vzhledem k tomu, že nabízíme prostředí úspěchu a šancí pro mezinárodní kariéru se nám bude dařit nové kolegy získávat, uzavírá Petr Novotný. Mandantenbrief Červen 2007, č. 6 Vydává Rödl & Partner Consulting, s.r.o., IČ: Praha 1, Platnéøská 2 Telefon: , Fax: Vychází měsíčně MK ČR E Koordinace: Jana Vodolánová Více informací naleznete na