Smlouva o poskytnutí sociální sluby Poskytovaná sluba: Domovy pro osoby se zdravotním postiením Identifikátor sluby:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Smlouva o poskytnutí sociální sluby Poskytovaná sluba: Domovy pro osoby se zdravotním postiením Identifikátor sluby: 5090846"

Transkript

1 (íslo smlouvy: 1/2012/611 Smlouva o poskytnutí sociální sluby Poskytovaná sluba: Domovy pro osoby se zdravotním postiením Identifikátor sluby: Níe uvedeného dne, msíce a roku uzaveli na základ ádosti ze dne a Uivatel: Pan (paní): %KLIENT Datum narození : %DATNAR bydlišt: %TBYDULICE, %TBYDOBEC, PS(: %TBYDPSC zastoupený (á): (v textu této smlouvy dále jen uivatel ) Poskytovatel: Centrum sociálních slueb pro seniory Pohoda, píspvková organizace Okruní 1779/ Bruntál I( zastoupený: Bc. Jarmilou Šíblovou, editelkou (v textu této smlouvy dále jen poskytovatel ) v souladu se zákonem C. 108/2006 Sb., o sociálních slubách (v textu této smlouvy dále jen zákon ): v platném znní tuto Smlouvu o poskytnutí sociální sluby v domov+ pro osoby se zdravotním postiením podle ust. 48 zákona (v textu této smlouvy dále jen smlouva ). I. P.edm+t smlouvy, druh a forma poskytované sluby 1. Pedmtem smlouvy je poskytování sociálních slueb poskytovatelem uivateli. Sociální sluba je poskytována formou pobytové sluby druh sluby: domovy pro osoby se zdravotním postiením. 2. Tato smlouva upravuje vztahy mezi uivatelem a poskytovatelem sluby a stanovuje práva a povinnosti obma smluvním stranám. II. Rozsah poskytované sociální sluby 1. Poskytovatel se zavazuje poskytovat uivateli základní Cinnosti pi poskytování sociálních slueb (podle ust. 48 zákona) a) poskytnutí ubytování b) poskytnutí stravy 1

2 c) úkony péce v rozsahu Cinností vymezených v 48 zákona 108/2006 Sb., o sociálních slubách, pípadn další fakultativní sluby dle dohody s uivatelem a moností domova 2. Poskytovatel zajišiuje zdravotní péci osobám, kterým poskytuje pobytové sluby v domov pro osoby se zdravotním postiením. Tuto povinnost plní v rámci ošetovatelské péce, prostednictvím svých zamstnancj, kteí mají odbornou zpjsobilost k výkonu zdravotnického povolání podle zvláštního právního pedpisu. Dále poskytuje základní sociální poradenství (podle ust. 37 zákona). III. Místo a 4as poskytované sluby 1. Sociální sluby vymezené v Clánku II. této smlouvy se poskytují v domov pro osoby se zdravotním postiením na adrese: Centrum sociálních slueb pro seniory Pohoda, píspvková organizace, Okruní 1779/16, Bruntál, PS(: Sociální sluby provozuje poskytovatel nepetrit 24 hodin denn, a to kadý den po dobu platnosti a úcinnosti smlouvy, dle poteb uivatele a individuáln dojednané podpory. IV. Plánování sluby a osobní cíl uivatele 1. Poskytovatel je povinen plánovat prjbh poskytování sociální sluby v domov pro osoby se zdravotním postiením podle osobních cílj, poteb a schopností uivatele. Poskytovatel se zavazuje a je povinen uivatele podpoit pi realizaci jeho osobních cílj, kterých chce uivatel dosáhnout pi vyuívání poskytované sociální sluby. 2. Uivatel si stanoví pi nástupu do Centra sociálních slueb pro seniory Pohoda, p.o. svjj prvotní osobní cíl, na kterém dále spolupracuje se svým klícovým pracovníkem. 3. Uivatel si vymezil pi nástupu do zaízení osobní cíl, a to: cituji:. 4. Další zmny osobního cíle uivatele jsou evidovány v programu Cygnus (Modul: Dokumentace klienta). V. Ubytování 1. Uivatel je celodenn ubytován na 2 ljkovém pokoji C. 215/2B ve 2. podlaí. Pokoj sestává z jedné místnosti, spolecné pedsín, koupelny s WC, balkónu a je standardn vybaven (vybavení pokoje je popsáno ve Vnitním ádu). 2. Po dohod s poskytovatelem si uivatel mje do pokoje pinést osobní pedmty ze svého majetku. 3. Poskytovatel je povinen udrovat pedmtný pokoj s píslušenstvím ve stavu zpjsobilém pro ádné ubytování a uívání a zajistit nerušený výkon práv uivatele pi uívání tchto prostor. 4. Uivatel souhlasí s ádným a šetrným uíváním prostor a vybavení vyhrazených mu k ubytování, picem v nich nesmí bez souhlasu poskytovatele provádt ádné zmny. 2

3 5. SpoleCné prostory, mimo pokoje s píslušenstvím, je uivatel oprávnn zpjsobem obvyklým uívat spolecn s ostatními uivateli v domov. Jedná se o jídelnu, spolecenskou místnost, kuchyqku, spolecenský sál, modlitebnu, vestibul s kavárnou a zahradu. 6. Uivatel má monost poádat o pesthování na jiný pokoj. Rádost mje vznést svému klícovému pracovníkovi, pracovníkovi pímé péce, vedoucí úseku sociální sluby nebo pracovníkovi sociálního úseku. Jakmile se vhodný pokoj uvolní a umoní to provozní podmínky, ádosti uivatele bude vyhovno. Pípadná zmna ve výši úhrady bude ešena dodatkem ke Smlouv o poskytnutí sociální sluby. 7. Uivatel souhlasí s tím, aby byl z provozních djvodj (nap. malování, stavební úpravy, opravy apod.) na nezbytn nutnou dobu pesthován na jiný pokoj, který mje sdílet i s více uivateli ne na pokoji pjvodním. VI. Stravování 1. Uivateli je poskytováno celodenní stravování v rozsahu 5 jídel, uivateli s onemocnním cukrovkou v rozsahu 6 jídel, busto na pokoji a nebo v jídeln, dle Vnitního ádu domova. 2. Od pondlí do pátku jsou obd i vecee poskytovány formou výbru ze dvou jídel. 3. Druhy jídel odpovídají zásadám racionální výivy, vku osoby a potebám dietního stravování. Vedle základního jídelního lístku poskytovatel zajišiuje dle dohody dietní stravování. VII. Výše úhrad a zp<sob jejího placení 1. Uivatel doloil poskytovateli výši svého píjmu ve smyslu ustanovení 7 zákona C.110/2006 Sb., o ivotním a existencním minimu, ve znní pozdjších pedpisj. Výši píjmu uivatel doloí ped nástupem do zaízení poskytovatele a dále pi kadé zmn píjmu. Kadou zmnu píjmj oznámí uivatel nejpozdji do 5 pracovních dnj po nastalé skutecnosti. ZamlCel-li uivatel zmnu výše svého píjmu pi jeho doloení je povinný doplatit zptn úhradu do Cástky stanovené podle skutecné výše jeho píjmu. 2. V pípadech, kdy uivatel po odectení nejvýše 15 % zjstatku píjmj dle zákona nedosahuje na plnou úhradu, úhrada se odpovídajícím zpjsobem sníí. Poskytovatel bude v tchto pípadech usilovat o doplatek do plné výše úhrady za pobyt ze strany osob blízkých. Takovýto doplatek bude ošeten samostatnou smlouvou (dohoda o spoluúasti na úhrad náklad uivatele za poskytování sociální pée v Centru sociálních slueb pro seniory Pohoda, p.o.) 3. Uivatel se zavazuje platit úhradu za ubytování a stravu dle Cl. I této smlouvy v následující výši: - ubytování vcetn úklidu, praní, ehlení a drobných oprav prádla a ošacení %BYDLKC KC denn - celodenní stravování (diabetická strava) %STRAVJEDN KC denn Celkem uivatel uhradí %UHRADADEN K4 denn+ 4. Sjednanou úhradu za ubytování a stravu hradí uivatel zálohov, na kalendání msíc, nejpozdji do 22. dne v píslušném msíci, za který má být úhrada zaplacena. Uivatel má právo dle vlastního uváení zvolit zpjsob úhrady z nabídky poskytovatele: 3

4 A. úhrada z úctu poskytovatele, výplata djchodu je realizována formou hromadného výplatního seznamu z (SSZ B. pevodem na úcet poskytovatele C /0100, vedený u KomerCní banky v Bruntále, jako variabilní symbol:. C. hotov v pokladn poskytovatele dle provozní doby pokladny domova 5. Pokud bude uivatel plánovan pobývat mimo zaízení déle ne 30 dní a není zaazen na hromadném výplatním seznamu je povinen ped odchodem ze zaízení dohodnout se na zpjsobu úhrady pobytu. 6. Pokud uivatel nebude vcas platit úhradu za ubytování a stravu je to djvod k vypovzení smlouvy ze strany poskytovatele. 7. Dojde-li ze strany uivatele k prodlení s úhradou jakéhokoliv penního závazku, vzniká poskytovateli právo na úhradu úrokj z prodlení a to ve výši 0,05% z dluné Cástky za kadý den zprodlení a do úplného zaplacení. Zákonná ustanovení o úroku z prodlení zjstávají tímto ustanovením nedotcena. 8. Pokud si uivatel vybere jako zpjsob úhrady variantu A, poskytovatel je povinen po úhrad výše uvedených slueb vdy 15. den v msíci provést vyúctování a vyplatit uivateli v hotovosti rozdíl mezi jeho djchodem a úhradou za ubytování a stravu. Pokud tento den pipadne na sobotu, je výplatním dnem pedcházející pátek, pokud tento den pipadne na nedli, je výplatním dnem následující pondlí. Podle ustanovení 73, odst. 3 zákona však musí být uivateli po úhrad za ubytování a stravu vyplaceno alespoq 15% z jeho msícního píjmu. 9. Vdy k 31. lednu následujícího roku je poskytovatel povinen, na vyádání, pedloit uivateli pehled úhrad za ubytování a stravu za pedcházející kalendání rok. 10. Poskytovatel si v pípad nutnosti - s ohledem na trvale rostoucí ceny potravin a energií - vyhrazuje právo na úpravu ceny stravy a ubytování i v prjbhu roku. (PiCem denní limit stanovený zákonem nelze pekrocit.) Pípadné zvýšení ceny stravy a pobytu v prjbhu roku bude ešeno formou dodatku ke Smlouv o poskytnutí sociálních slueb v domov pro osoby se zdravotním postiením. Zmny výše úhrad nastávají prvním dnem následujícího msíce po uzavení dodatku ke smlouv o poskytování sociální sluby. VIII. Poskytování pé4e a zp<sob hrazení 1. Poskytovatel se zavazuje a je povinen poskytovat uivateli tyto základní Cinnosti: a) pomoc pi zvládání bných úkonj péce o vlastní osobu, b) pomoc pi osobní hygien nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, c) zprostedkování kontaktu se spolecenským prostedím, d) sociáln terapeutické Cinnosti, e) aktivizacní Cinnosti, f) pomoc pi uplatqování práv, oprávnných zájmj a pi obstarávání osobních záleitostí 2. Smluvní strany se dohodly na poskytování tchto úkonj péce: HYGIENICKÁ PÉKE výmna osobního prádla úklid osobních vcí 4

5 celková koupel výmna loního prádla hygienická péce (ranní, vecerní) stíhání nehtj na rukách upevqování návykj v hygienické péci promazávání kje, ošetení krémem holení péce o ústa masá dolních koncetin, bandá dolních koncetin ORIENTACE doprovod na vyšetení v areálu Centra soc. slueb Pohoda doprovod na vyšetení mimo Centrum soc. slueb Pohoda HYBNOST polohování pesun na WC pesun z ljka na vozík a zpt pesun z ljka pomocí zvedáku a zpt vysazování mimo ljko úklid skíní, zásuvek, nocního stolku doprovod na pedikúru k holici VYPRAZDOOVÁNÍ hygienická ocista genitálu, ošetení kje v oblasti genitálu, výmna inkontinentních pomjcek podkládání podloní mísy (mocové láhve), pomoc pi pouití WC péce o pokojové WC, o podloní mísu nebo mocovou láhev STRAVOVÁNÍ aktivní nabízení tekutin, píprava kávy, Caje donesení stravy na pokoj doprovod do jídelny krmení dokrmování nácvik stravování a pití úprava stravy mletá krájená pomoc pi výbru obdj (C.1, C.2) AKTIVIZACE V ROZUMOVÉ OBLASTI rozvoj pamti (individuální nebo skupinové cvicení) aktivizace uivatele (hraní her, kreslení, modelování, výtvarné aktivity) pracovní terapie v ergoterapeutické díln poslech audiovizuálních kazet, pedcítání úcast na skupinové reminiscenci úcast na individuální reminiscenci úcast na kvízovém odpoledni - trénink pamti 5

6 AKTIVIZACE V POHYBOVÉ OBLASTI lehké aktivní cvicení - individuální terapie lehké aktivní cvicení - skupinová terapie aktivizace v zahradním areálu centra nácvik pouití kompenzacní pomjcky (berle, chodítko, inv. vozík apod.) nácvik chjze rehabilitace (procvicování aktivizacní pracovnicí centra) individuální cvicení s uivatelem s pouitím šlapadla nebo trenaéru aplikace bazální stimulace aktivizace uivatele - masá mícky, dechová cvicení, nácvik sebeobsuhy SPOLEKENSKÁ A SOCIÁLNÍ OBLAST pomoc pi telefonickém kontaktu s rodinou, páteli úcast na spolecenských akcích v zaízení mimo zaízení doprovod na bohoslubu doprovod uivatele na invalidním vozíku mimo zaízení zooterapie (terapie prostednictvím psj nebo kocek) úcast na vaení s uivateli poslech hudby 3. Zmna výctu úkonj péce poskytovaných osob je moná na základ zmny zdravotního stavu osoby a jeho poteb. Zmny budou ešeny v rámci individuálních plánj sociální sluby v dokumentaci klienta na úseku pímé péce. 4. Uivatel za kalendání msíc uhradí za poskytování péce Cástku v plné výši piznaného píspvku na péci podle 73 odst. 4 zákona. Píspvek na péci hradí uivatel nejpozdji do posledního kalendáního dne v píslušném msíci, za který má být úhrada zaplacena. Uivatel není povinen hradit za poskytování péce, pokud je celý kalendání msíc hospitalizován ve zdravotnickém zaízení. Uivatel má právo dle vlastního uváení zvolit zpjsob úhrady z nabídky poskytovatele: A. pevodem na úcet poskytovatele C /0100, vedený u KomerCní banky v Bruntále, jako variabilní symbol:. B. hotov v pokladn poskytovatele dle provozní doby pokladny centra 5. Uivatel je povinen informovat poskytovatele o zmn výše svého píspvku na péci, a to do 5 pracovních dnj od obdrení rozhodnutí o zmn výše píspvku. 6. Vdy k 31. lednu následujícího roku je poskytovatel povinen, na vyádání, pedloit uivateli pehled úhrad za pedcházející kalendání rok. IX. Vrácení p.eplatk< za pobyt a stravu 1. VyúCtování úhrady za pobyt a stravu pi pedem oznámeném pobytu uivatele mimo zaízení bude uivateli vyplaceno v hotovosti a po uzávrce daného msíce, nejpozdji však do 12. dne následujícího msíce. Peplatek bude uivateli: 6

7 A. vyplacen v hotovosti B. uloen na jeho depozitní úcet 2. Vrácení peplatkj za pobyt a stravu je ešeno ve Vnitním ádu organizace Centra sociálních slueb pro seniory Pohoda, p.o., se kterým je uivatel seznámen ped podepsáním této smlouvy. X. Doba platnosti smlouvy a její výpov+r 1. Smlouva nabývá platnosti okamikem jejího podpisu obma smluvními stranami s úcinností od %UCINNOSTOD, a sjednává se na dobu neurcitou. 2. V pípad, e je uivatel zbaven zpjsobilosti k právním úkonjm a byl ustanoven opatrovník, nebo uivatel zplnomocnil nkoho k jednání a uzavírání smluv za svou osobu, je jednáno s opatrovníkem nebo zplnomocnnou osobou. Tato skutecnost je vdy uvedena v základních údajích o uivateli. 3. Ob smluvní strany se dohodly na zkušební dob v trvání tí msícj, která pocíná bet dnem nástupu do zaízení a koncí posledním dnem tetího msíce zkušební doby. V této dob mohou ob strany ukoncit smluvní vztah, a to bez udání djvodu ukoncení smluvního vztahu. Po ukoncení zkušební doby pechází smluvní vztah na dobu neurcitou. Zkušební doba nemje být prodlouena. 4. Uivatel nemje práva a povinnosti z této smlouvy postoupit na jinou osobu. 5. Uivatel mje smlouvu vypovdt bez udání djvodu. 6. Poskytovatel mje smlouvu vypovdt jestlie uivatel hrub porušuje své povinnosti vyplývající ze smlouvy. Za hrubé porušení smlouvy se povauje zejména: zavinné nezaplacení úhrady za sluby a pobyt (ubytování a strava) vdomé fyzické napadení personálu domova nebo jiných uivatelj spáchání úmyslného trestného Cinu souvisejícího s pobytem v domov jestlie uivatel i po napomenutí hrub poruší povinnosti, které mu vyplývají z Vnitního ádu domova zamlcení výše píjmu nebo jeho zmn, pokud nebyla úhrada za ubytování a stravu uhrazena v plné výši. 7. Poskytovatel mje smlouvu vypovdt, jestlie byl uivatel 3x písemn upozornn na hrubé porušování Vnitního ádu. 8. Výpovdní lhjta Ciní 1 msíc a pocíná bet prvním dnem kalendáního msíce následujícího po dorucení druhému úcastníkovi. 9. Vzájemnou dohodou lze tuto smlouvu ukoncit kdykoliv. XI. Záv+re4ná ustanovení 1. Další vztahy mezi úcastníky, touto smlouvou neupravené, se ídí ustanovením ObCanského zákoníku. 2. Smluvní strany prohlašují, e smlouva vyjaduje jejich pravou a svobodnou vjli a e smlouvu neuzavely v tísni ani pro n za nápadn nevýhodných podmínek. 7

8 3. Uivatel prohlašuje, e byl ped podpisem této smlouvy seznámen s Vnitním ádem domova. 4. Smluvní strany prohlašují, e smlouvu pecetly, jejímu obsahu rozumí a s jejím obsahem úpln a bezvýhradn souhlasí, co stvrzují svými vlastnorucními podpisy. 5. Smlouva je vyhotovena ve dvou exempláích s platností originálu. Kadá smluvní strana obdrí jedno vyhotovení. 6. Smlouva mje být mnna nebo ukoncena pouze písemnou formou, a to uzavením dodatku k této smlouv o poskytování sociální sluby v domov pro osoby se zdravotním postiením Ci dohodou o ukoncení smlouvy o poskytování sociální sluby v domov pro osoby se zdravotním postiením. 7. SouCástí smlouvy je informace o procesu podávání a vyizování stíností viz. píloha C V pípad nepítomnosti uivatele v dob výplaty djchodu uivatel souhlasí, aby byla provedena úhrada za pobyt a stravu v Centru sociálních slueb pro seniory Pohoda, p.o. a zjstatek djchodu uloen na depozitní úcet uivatele (v pípad, e si uivatel platí úhradu za pobyt a stravu variantou A). 9. Uivatel souhlasí s tím, e v pípad jeho nepítomnosti bude pracovník sociálního úseku Domova Pohoda, p.o. ukládat všechny financní prostedky uivatele (vyúctování úhrady za pobyt, zjstatek djchodu, poštovní poukázky aj.) na hotovostní depozitum a hradit jeho nezbytné náklady (úhrada za pobyt, regulacní poplatek za hospitalizaci, poplatky za léky odebrané v období ped hospitalizací). Uivatel si financní prostedky pebere po návratu do Centra sociálních slueb pro seniory Pohoda, p.o. nebo si je ponechá na hotovostním depozitu. 10. Uivatel souhlasí s tím, e pi ukoncení smlouvy o poskytování sluby (zmna zaízení, odchod domj, úmrtí apod.) Centrum sociálních slueb pro seniory Pohoda, p.o. provede úhradu svých pohledávek - nap. úhrada pobytu, doplatky za léky apod. jednostranným zapoctením proti depozitním penním prostedkjm uivatele. 11. Zmny této smlouvy mohou být provedeny pouze oboustrann podepsanými chronologicky Císlovanými, písemnými dodatky k této smlouv. V Bruntále dne: uivatel poskytovatel Bc. Jarmila Šíblová, editelka 8