Smlouva o poskytnutí sociální sluby Poskytovaná sluba: Domovy pro osoby se zdravotním postiením Identifikátor sluby:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Smlouva o poskytnutí sociální sluby Poskytovaná sluba: Domovy pro osoby se zdravotním postiením Identifikátor sluby: 5090846"

Transkript

1 (íslo smlouvy: 1/2012/611 Smlouva o poskytnutí sociální sluby Poskytovaná sluba: Domovy pro osoby se zdravotním postiením Identifikátor sluby: Níe uvedeného dne, msíce a roku uzaveli na základ ádosti ze dne a Uivatel: Pan (paní): %KLIENT Datum narození : %DATNAR bydlišt: %TBYDULICE, %TBYDOBEC, PS(: %TBYDPSC zastoupený (á): (v textu této smlouvy dále jen uivatel ) Poskytovatel: Centrum sociálních slueb pro seniory Pohoda, píspvková organizace Okruní 1779/ Bruntál I( zastoupený: Bc. Jarmilou Šíblovou, editelkou (v textu této smlouvy dále jen poskytovatel ) v souladu se zákonem C. 108/2006 Sb., o sociálních slubách (v textu této smlouvy dále jen zákon ): v platném znní tuto Smlouvu o poskytnutí sociální sluby v domov+ pro osoby se zdravotním postiením podle ust. 48 zákona (v textu této smlouvy dále jen smlouva ). I. P.edm+t smlouvy, druh a forma poskytované sluby 1. Pedmtem smlouvy je poskytování sociálních slueb poskytovatelem uivateli. Sociální sluba je poskytována formou pobytové sluby druh sluby: domovy pro osoby se zdravotním postiením. 2. Tato smlouva upravuje vztahy mezi uivatelem a poskytovatelem sluby a stanovuje práva a povinnosti obma smluvním stranám. II. Rozsah poskytované sociální sluby 1. Poskytovatel se zavazuje poskytovat uivateli základní Cinnosti pi poskytování sociálních slueb (podle ust. 48 zákona) a) poskytnutí ubytování b) poskytnutí stravy 1

2 c) úkony péce v rozsahu Cinností vymezených v 48 zákona 108/2006 Sb., o sociálních slubách, pípadn další fakultativní sluby dle dohody s uivatelem a moností domova 2. Poskytovatel zajišiuje zdravotní péci osobám, kterým poskytuje pobytové sluby v domov pro osoby se zdravotním postiením. Tuto povinnost plní v rámci ošetovatelské péce, prostednictvím svých zamstnancj, kteí mají odbornou zpjsobilost k výkonu zdravotnického povolání podle zvláštního právního pedpisu. Dále poskytuje základní sociální poradenství (podle ust. 37 zákona). III. Místo a 4as poskytované sluby 1. Sociální sluby vymezené v Clánku II. této smlouvy se poskytují v domov pro osoby se zdravotním postiením na adrese: Centrum sociálních slueb pro seniory Pohoda, píspvková organizace, Okruní 1779/16, Bruntál, PS(: Sociální sluby provozuje poskytovatel nepetrit 24 hodin denn, a to kadý den po dobu platnosti a úcinnosti smlouvy, dle poteb uivatele a individuáln dojednané podpory. IV. Plánování sluby a osobní cíl uivatele 1. Poskytovatel je povinen plánovat prjbh poskytování sociální sluby v domov pro osoby se zdravotním postiením podle osobních cílj, poteb a schopností uivatele. Poskytovatel se zavazuje a je povinen uivatele podpoit pi realizaci jeho osobních cílj, kterých chce uivatel dosáhnout pi vyuívání poskytované sociální sluby. 2. Uivatel si stanoví pi nástupu do Centra sociálních slueb pro seniory Pohoda, p.o. svjj prvotní osobní cíl, na kterém dále spolupracuje se svým klícovým pracovníkem. 3. Uivatel si vymezil pi nástupu do zaízení osobní cíl, a to: cituji:. 4. Další zmny osobního cíle uivatele jsou evidovány v programu Cygnus (Modul: Dokumentace klienta). V. Ubytování 1. Uivatel je celodenn ubytován na 2 ljkovém pokoji C. 215/2B ve 2. podlaí. Pokoj sestává z jedné místnosti, spolecné pedsín, koupelny s WC, balkónu a je standardn vybaven (vybavení pokoje je popsáno ve Vnitním ádu). 2. Po dohod s poskytovatelem si uivatel mje do pokoje pinést osobní pedmty ze svého majetku. 3. Poskytovatel je povinen udrovat pedmtný pokoj s píslušenstvím ve stavu zpjsobilém pro ádné ubytování a uívání a zajistit nerušený výkon práv uivatele pi uívání tchto prostor. 4. Uivatel souhlasí s ádným a šetrným uíváním prostor a vybavení vyhrazených mu k ubytování, picem v nich nesmí bez souhlasu poskytovatele provádt ádné zmny. 2

3 5. SpoleCné prostory, mimo pokoje s píslušenstvím, je uivatel oprávnn zpjsobem obvyklým uívat spolecn s ostatními uivateli v domov. Jedná se o jídelnu, spolecenskou místnost, kuchyqku, spolecenský sál, modlitebnu, vestibul s kavárnou a zahradu. 6. Uivatel má monost poádat o pesthování na jiný pokoj. Rádost mje vznést svému klícovému pracovníkovi, pracovníkovi pímé péce, vedoucí úseku sociální sluby nebo pracovníkovi sociálního úseku. Jakmile se vhodný pokoj uvolní a umoní to provozní podmínky, ádosti uivatele bude vyhovno. Pípadná zmna ve výši úhrady bude ešena dodatkem ke Smlouv o poskytnutí sociální sluby. 7. Uivatel souhlasí s tím, aby byl z provozních djvodj (nap. malování, stavební úpravy, opravy apod.) na nezbytn nutnou dobu pesthován na jiný pokoj, který mje sdílet i s více uivateli ne na pokoji pjvodním. VI. Stravování 1. Uivateli je poskytováno celodenní stravování v rozsahu 5 jídel, uivateli s onemocnním cukrovkou v rozsahu 6 jídel, busto na pokoji a nebo v jídeln, dle Vnitního ádu domova. 2. Od pondlí do pátku jsou obd i vecee poskytovány formou výbru ze dvou jídel. 3. Druhy jídel odpovídají zásadám racionální výivy, vku osoby a potebám dietního stravování. Vedle základního jídelního lístku poskytovatel zajišiuje dle dohody dietní stravování. VII. Výše úhrad a zp<sob jejího placení 1. Uivatel doloil poskytovateli výši svého píjmu ve smyslu ustanovení 7 zákona C.110/2006 Sb., o ivotním a existencním minimu, ve znní pozdjších pedpisj. Výši píjmu uivatel doloí ped nástupem do zaízení poskytovatele a dále pi kadé zmn píjmu. Kadou zmnu píjmj oznámí uivatel nejpozdji do 5 pracovních dnj po nastalé skutecnosti. ZamlCel-li uivatel zmnu výše svého píjmu pi jeho doloení je povinný doplatit zptn úhradu do Cástky stanovené podle skutecné výše jeho píjmu. 2. V pípadech, kdy uivatel po odectení nejvýše 15 % zjstatku píjmj dle zákona nedosahuje na plnou úhradu, úhrada se odpovídajícím zpjsobem sníí. Poskytovatel bude v tchto pípadech usilovat o doplatek do plné výše úhrady za pobyt ze strany osob blízkých. Takovýto doplatek bude ošeten samostatnou smlouvou (dohoda o spoluúasti na úhrad náklad uivatele za poskytování sociální pée v Centru sociálních slueb pro seniory Pohoda, p.o.) 3. Uivatel se zavazuje platit úhradu za ubytování a stravu dle Cl. I této smlouvy v následující výši: - ubytování vcetn úklidu, praní, ehlení a drobných oprav prádla a ošacení %BYDLKC KC denn - celodenní stravování (diabetická strava) %STRAVJEDN KC denn Celkem uivatel uhradí %UHRADADEN K4 denn+ 4. Sjednanou úhradu za ubytování a stravu hradí uivatel zálohov, na kalendání msíc, nejpozdji do 22. dne v píslušném msíci, za který má být úhrada zaplacena. Uivatel má právo dle vlastního uváení zvolit zpjsob úhrady z nabídky poskytovatele: 3

4 A. úhrada z úctu poskytovatele, výplata djchodu je realizována formou hromadného výplatního seznamu z (SSZ B. pevodem na úcet poskytovatele C /0100, vedený u KomerCní banky v Bruntále, jako variabilní symbol:. C. hotov v pokladn poskytovatele dle provozní doby pokladny domova 5. Pokud bude uivatel plánovan pobývat mimo zaízení déle ne 30 dní a není zaazen na hromadném výplatním seznamu je povinen ped odchodem ze zaízení dohodnout se na zpjsobu úhrady pobytu. 6. Pokud uivatel nebude vcas platit úhradu za ubytování a stravu je to djvod k vypovzení smlouvy ze strany poskytovatele. 7. Dojde-li ze strany uivatele k prodlení s úhradou jakéhokoliv penního závazku, vzniká poskytovateli právo na úhradu úrokj z prodlení a to ve výši 0,05% z dluné Cástky za kadý den zprodlení a do úplného zaplacení. Zákonná ustanovení o úroku z prodlení zjstávají tímto ustanovením nedotcena. 8. Pokud si uivatel vybere jako zpjsob úhrady variantu A, poskytovatel je povinen po úhrad výše uvedených slueb vdy 15. den v msíci provést vyúctování a vyplatit uivateli v hotovosti rozdíl mezi jeho djchodem a úhradou za ubytování a stravu. Pokud tento den pipadne na sobotu, je výplatním dnem pedcházející pátek, pokud tento den pipadne na nedli, je výplatním dnem následující pondlí. Podle ustanovení 73, odst. 3 zákona však musí být uivateli po úhrad za ubytování a stravu vyplaceno alespoq 15% z jeho msícního píjmu. 9. Vdy k 31. lednu následujícího roku je poskytovatel povinen, na vyádání, pedloit uivateli pehled úhrad za ubytování a stravu za pedcházející kalendání rok. 10. Poskytovatel si v pípad nutnosti - s ohledem na trvale rostoucí ceny potravin a energií - vyhrazuje právo na úpravu ceny stravy a ubytování i v prjbhu roku. (PiCem denní limit stanovený zákonem nelze pekrocit.) Pípadné zvýšení ceny stravy a pobytu v prjbhu roku bude ešeno formou dodatku ke Smlouv o poskytnutí sociálních slueb v domov pro osoby se zdravotním postiením. Zmny výše úhrad nastávají prvním dnem následujícího msíce po uzavení dodatku ke smlouv o poskytování sociální sluby. VIII. Poskytování pé4e a zp<sob hrazení 1. Poskytovatel se zavazuje a je povinen poskytovat uivateli tyto základní Cinnosti: a) pomoc pi zvládání bných úkonj péce o vlastní osobu, b) pomoc pi osobní hygien nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, c) zprostedkování kontaktu se spolecenským prostedím, d) sociáln terapeutické Cinnosti, e) aktivizacní Cinnosti, f) pomoc pi uplatqování práv, oprávnných zájmj a pi obstarávání osobních záleitostí 2. Smluvní strany se dohodly na poskytování tchto úkonj péce: HYGIENICKÁ PÉKE výmna osobního prádla úklid osobních vcí 4

5 celková koupel výmna loního prádla hygienická péce (ranní, vecerní) stíhání nehtj na rukách upevqování návykj v hygienické péci promazávání kje, ošetení krémem holení péce o ústa masá dolních koncetin, bandá dolních koncetin ORIENTACE doprovod na vyšetení v areálu Centra soc. slueb Pohoda doprovod na vyšetení mimo Centrum soc. slueb Pohoda HYBNOST polohování pesun na WC pesun z ljka na vozík a zpt pesun z ljka pomocí zvedáku a zpt vysazování mimo ljko úklid skíní, zásuvek, nocního stolku doprovod na pedikúru k holici VYPRAZDOOVÁNÍ hygienická ocista genitálu, ošetení kje v oblasti genitálu, výmna inkontinentních pomjcek podkládání podloní mísy (mocové láhve), pomoc pi pouití WC péce o pokojové WC, o podloní mísu nebo mocovou láhev STRAVOVÁNÍ aktivní nabízení tekutin, píprava kávy, Caje donesení stravy na pokoj doprovod do jídelny krmení dokrmování nácvik stravování a pití úprava stravy mletá krájená pomoc pi výbru obdj (C.1, C.2) AKTIVIZACE V ROZUMOVÉ OBLASTI rozvoj pamti (individuální nebo skupinové cvicení) aktivizace uivatele (hraní her, kreslení, modelování, výtvarné aktivity) pracovní terapie v ergoterapeutické díln poslech audiovizuálních kazet, pedcítání úcast na skupinové reminiscenci úcast na individuální reminiscenci úcast na kvízovém odpoledni - trénink pamti 5

6 AKTIVIZACE V POHYBOVÉ OBLASTI lehké aktivní cvicení - individuální terapie lehké aktivní cvicení - skupinová terapie aktivizace v zahradním areálu centra nácvik pouití kompenzacní pomjcky (berle, chodítko, inv. vozík apod.) nácvik chjze rehabilitace (procvicování aktivizacní pracovnicí centra) individuální cvicení s uivatelem s pouitím šlapadla nebo trenaéru aplikace bazální stimulace aktivizace uivatele - masá mícky, dechová cvicení, nácvik sebeobsuhy SPOLEKENSKÁ A SOCIÁLNÍ OBLAST pomoc pi telefonickém kontaktu s rodinou, páteli úcast na spolecenských akcích v zaízení mimo zaízení doprovod na bohoslubu doprovod uivatele na invalidním vozíku mimo zaízení zooterapie (terapie prostednictvím psj nebo kocek) úcast na vaení s uivateli poslech hudby 3. Zmna výctu úkonj péce poskytovaných osob je moná na základ zmny zdravotního stavu osoby a jeho poteb. Zmny budou ešeny v rámci individuálních plánj sociální sluby v dokumentaci klienta na úseku pímé péce. 4. Uivatel za kalendání msíc uhradí za poskytování péce Cástku v plné výši piznaného píspvku na péci podle 73 odst. 4 zákona. Píspvek na péci hradí uivatel nejpozdji do posledního kalendáního dne v píslušném msíci, za který má být úhrada zaplacena. Uivatel není povinen hradit za poskytování péce, pokud je celý kalendání msíc hospitalizován ve zdravotnickém zaízení. Uivatel má právo dle vlastního uváení zvolit zpjsob úhrady z nabídky poskytovatele: A. pevodem na úcet poskytovatele C /0100, vedený u KomerCní banky v Bruntále, jako variabilní symbol:. B. hotov v pokladn poskytovatele dle provozní doby pokladny centra 5. Uivatel je povinen informovat poskytovatele o zmn výše svého píspvku na péci, a to do 5 pracovních dnj od obdrení rozhodnutí o zmn výše píspvku. 6. Vdy k 31. lednu následujícího roku je poskytovatel povinen, na vyádání, pedloit uivateli pehled úhrad za pedcházející kalendání rok. IX. Vrácení p.eplatk< za pobyt a stravu 1. VyúCtování úhrady za pobyt a stravu pi pedem oznámeném pobytu uivatele mimo zaízení bude uivateli vyplaceno v hotovosti a po uzávrce daného msíce, nejpozdji však do 12. dne následujícího msíce. Peplatek bude uivateli: 6

7 A. vyplacen v hotovosti B. uloen na jeho depozitní úcet 2. Vrácení peplatkj za pobyt a stravu je ešeno ve Vnitním ádu organizace Centra sociálních slueb pro seniory Pohoda, p.o., se kterým je uivatel seznámen ped podepsáním této smlouvy. X. Doba platnosti smlouvy a její výpov+r 1. Smlouva nabývá platnosti okamikem jejího podpisu obma smluvními stranami s úcinností od %UCINNOSTOD, a sjednává se na dobu neurcitou. 2. V pípad, e je uivatel zbaven zpjsobilosti k právním úkonjm a byl ustanoven opatrovník, nebo uivatel zplnomocnil nkoho k jednání a uzavírání smluv za svou osobu, je jednáno s opatrovníkem nebo zplnomocnnou osobou. Tato skutecnost je vdy uvedena v základních údajích o uivateli. 3. Ob smluvní strany se dohodly na zkušební dob v trvání tí msícj, která pocíná bet dnem nástupu do zaízení a koncí posledním dnem tetího msíce zkušební doby. V této dob mohou ob strany ukoncit smluvní vztah, a to bez udání djvodu ukoncení smluvního vztahu. Po ukoncení zkušební doby pechází smluvní vztah na dobu neurcitou. Zkušební doba nemje být prodlouena. 4. Uivatel nemje práva a povinnosti z této smlouvy postoupit na jinou osobu. 5. Uivatel mje smlouvu vypovdt bez udání djvodu. 6. Poskytovatel mje smlouvu vypovdt jestlie uivatel hrub porušuje své povinnosti vyplývající ze smlouvy. Za hrubé porušení smlouvy se povauje zejména: zavinné nezaplacení úhrady za sluby a pobyt (ubytování a strava) vdomé fyzické napadení personálu domova nebo jiných uivatelj spáchání úmyslného trestného Cinu souvisejícího s pobytem v domov jestlie uivatel i po napomenutí hrub poruší povinnosti, které mu vyplývají z Vnitního ádu domova zamlcení výše píjmu nebo jeho zmn, pokud nebyla úhrada za ubytování a stravu uhrazena v plné výši. 7. Poskytovatel mje smlouvu vypovdt, jestlie byl uivatel 3x písemn upozornn na hrubé porušování Vnitního ádu. 8. Výpovdní lhjta Ciní 1 msíc a pocíná bet prvním dnem kalendáního msíce následujícího po dorucení druhému úcastníkovi. 9. Vzájemnou dohodou lze tuto smlouvu ukoncit kdykoliv. XI. Záv+re4ná ustanovení 1. Další vztahy mezi úcastníky, touto smlouvou neupravené, se ídí ustanovením ObCanského zákoníku. 2. Smluvní strany prohlašují, e smlouva vyjaduje jejich pravou a svobodnou vjli a e smlouvu neuzavely v tísni ani pro n za nápadn nevýhodných podmínek. 7

8 3. Uivatel prohlašuje, e byl ped podpisem této smlouvy seznámen s Vnitním ádem domova. 4. Smluvní strany prohlašují, e smlouvu pecetly, jejímu obsahu rozumí a s jejím obsahem úpln a bezvýhradn souhlasí, co stvrzují svými vlastnorucními podpisy. 5. Smlouva je vyhotovena ve dvou exempláích s platností originálu. Kadá smluvní strana obdrí jedno vyhotovení. 6. Smlouva mje být mnna nebo ukoncena pouze písemnou formou, a to uzavením dodatku k této smlouv o poskytování sociální sluby v domov pro osoby se zdravotním postiením Ci dohodou o ukoncení smlouvy o poskytování sociální sluby v domov pro osoby se zdravotním postiením. 7. SouCástí smlouvy je informace o procesu podávání a vyizování stíností viz. píloha C V pípad nepítomnosti uivatele v dob výplaty djchodu uivatel souhlasí, aby byla provedena úhrada za pobyt a stravu v Centru sociálních slueb pro seniory Pohoda, p.o. a zjstatek djchodu uloen na depozitní úcet uivatele (v pípad, e si uivatel platí úhradu za pobyt a stravu variantou A). 9. Uivatel souhlasí s tím, e v pípad jeho nepítomnosti bude pracovník sociálního úseku Domova Pohoda, p.o. ukládat všechny financní prostedky uivatele (vyúctování úhrady za pobyt, zjstatek djchodu, poštovní poukázky aj.) na hotovostní depozitum a hradit jeho nezbytné náklady (úhrada za pobyt, regulacní poplatek za hospitalizaci, poplatky za léky odebrané v období ped hospitalizací). Uivatel si financní prostedky pebere po návratu do Centra sociálních slueb pro seniory Pohoda, p.o. nebo si je ponechá na hotovostním depozitu. 10. Uivatel souhlasí s tím, e pi ukoncení smlouvy o poskytování sluby (zmna zaízení, odchod domj, úmrtí apod.) Centrum sociálních slueb pro seniory Pohoda, p.o. provede úhradu svých pohledávek - nap. úhrada pobytu, doplatky za léky apod. jednostranným zapoctením proti depozitním penním prostedkjm uivatele. 11. Zmny této smlouvy mohou být provedeny pouze oboustrann podepsanými chronologicky Císlovanými, písemnými dodatky k této smlouv. V Bruntále dne: uivatel poskytovatel Bc. Jarmila Šíblová, editelka 8

Smlouva o poskytnutí sociální sluby Poskytovaná sluba: Odleh*ovací sluby Identifikátor sluby: 5190252

Smlouva o poskytnutí sociální sluby Poskytovaná sluba: Odleh*ovací sluby Identifikátor sluby: 5190252 íslo smlouvy: 1/2014/OS 1 Smlouva o poskytnutí sociální sluby Poskytovaná sluba: Odleh*ovací sluby Identifikátor sluby: 5190252 Níe uvedeného dne, msíce a roku uzav!eli na základ ádosti ze dne 01.01.2011.

Více

Smlouva o poskytnutí sociální sluby Poskytovaná sluba: Domovy pro osoby se zdravotním postiením Identifikátor sluby:

Smlouva o poskytnutí sociální sluby Poskytovaná sluba: Domovy pro osoby se zdravotním postiením Identifikátor sluby: (íslo smlouvy: 1/2012/611 Smlouva o poskytnutí sociální sluby Poskytovaná sluba: Domovy pro osoby se zdravotním postiením Identifikátor sluby: 5090846 Níe uvedeného dne, msíce a roku uzaveli na základ

Více

Smlouva o poskytnutí sociální sluby Poskytovaná sluba: Odlehovací sluby Identifikátor sluby:

Smlouva o poskytnutí sociální sluby Poskytovaná sluba: Odlehovací sluby Identifikátor sluby: &íslo smlouvy: 1/2012/611 (poadové íslo, aktuální rok, íslo protokolu - var. symbol) Smlouva o poskytnutí sociální sluby Poskytovaná sluba: Odlehovací sluby Identifikátor sluby: 5190252 Níe uvedeného dne,

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby Poskytovaná služba: Domovy pro osoby se zdravotním postižením Identifikátor služby: 9611642

Smlouva o poskytnutí sociální služby Poskytovaná služba: Domovy pro osoby se zdravotním postižením Identifikátor služby: 9611642 Číslo smlouvy: 1/2012/611 Smlouva o poskytnutí sociální služby Poskytovaná služba: Domovy pro osoby se zdravotním postižením Identifikátor služby: 9611642 Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli na

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby Poskytovaná služba: Odlehčovací služby Identifikátor služby:

Smlouva o poskytnutí sociální služby Poskytovaná služba: Odlehčovací služby Identifikátor služby: Číslo smlouvy: 1/2016/OS 1 Smlouva o poskytnutí sociální služby Poskytovaná služba: Odlehčovací služby Identifikátor služby: 56 43 707 Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli na základě žádosti ze dne

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan/í/, nar., bytem v textu této smlouvy dále jen Uživatel a 2) Městský ústav sociálních

Více

Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory Město Bílovec se sídlem: Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec IČ: 00297755 zastoupený: Bc. Vlastou Szotkowskou, vedoucí organizační složky (dále

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory V Z O R Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní)....(jméno a příjmení), nar.. (datum narození), bydliště... (adresa),

Více

V Z O R. Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení ústavní péče

V Z O R. Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení ústavní péče V Z O R Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení ústavní péče Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli 1) Pan (paní)..(jméno a příjmení), nar......(datum narození), bydliště

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby (dále jen smlouva)

Smlouva o poskytnutí sociální služby (dále jen smlouva) Smlouva o poskytnutí sociální služby (dále jen smlouva) adresa: Podhůrecká 815/III, 339 01 Klatovy (dále jen Domov) Domov pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i (1) Uživatel služby:

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro osoby se zdravotním postižením Rudné u Nejdku

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro osoby se zdravotním postižením Rudné u Nejdku Domov pro osoby se zdravotním postižením Rudné u Nejdku Rudné č. 8, Vysoká Pec 362 21 Zřizovatel: Hlavní město Praha Příloha 5 ke směrnici 1 O uzavírání smluv s klienty osobní číslo klienta/pořadové číslo

Více

Smlouva č. X/2014 o poskytování sociální služby

Smlouva č. X/2014 o poskytování sociální služby Domov pro seniory Iris, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace Smlouva č. X/2014 o poskytování sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách I. Smluvní strany 1. Klient: pan/paní,

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby - domov pro osoby se zdravotním postižením

Smlouva o poskytnutí sociální služby - domov pro osoby se zdravotním postižením Domov bez hranic U Stadionu 1425/3, 408 01 Rumburk Rumburk Tel.: 412 338 345, IČ: 47274549 příspěvková organizace E-mail: vera.brslicova@domovrumburk.cz renata.grundzova@domovrumburk.cz www.domovrumburk.cz

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory PRAGOM CS, spol. s r.o., poskytovatel sociálních služeb Pňov-Předhradí, Velim Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní)

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i. v textu této smlouvy dále jen poskytovatel

Smlouva o poskytnutí sociální služby. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i. v textu této smlouvy dále jen poskytovatel Smlouva o poskytnutí sociální služby 1) pan/paní: nar.: rodné číslo: bytem: zastoupena: sídlem: Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i a 2) Domov se zvláštním režimem se sídlem: Čelakovského

Více

Smlouva o poskytování služby sociální péče v ÚVN Domov pro seniory

Smlouva o poskytování služby sociální péče v ÚVN Domov pro seniory Smlouva o poskytování služby sociální péče v ÚVN Domov pro seniory Čj: 1) Pan/í/: datum narození: bydliště: (dále jen uživatel ) a 2) Ústřední vojenská nemocnice Vojenská fakultní nemocnice Praha se sídlem

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY A SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ KYTÍN č.xx/1733/2017/soc

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY A SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ KYTÍN č.xx/1733/2017/soc Domov Kytín poskytovatel sociálních služeb SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY A SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ KYTÍN č.xx/1733/2017/soc Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli 1) Poskytovatel: Domov Kytín,

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory PRAGOM CS, spol. s r.o., poskytovatel sociálních služeb Pňov-Předhradí, Velim Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní):

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ KYTÍN

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ KYTÍN DOMOV KYTÍN poskytovatel sociální péče SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ KYTÍN Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Poskytovatel: D o m o v K y t í n zastoupený: Ing. Petr

Více

Smlouva o poskytnutí odlehčovací služby v Domově seniorů Benešov, poskytovateli sociálních služeb

Smlouva o poskytnutí odlehčovací služby v Domově seniorů Benešov, poskytovateli sociálních služeb Smlouva o poskytnutí odlehčovací služby v Domově seniorů Benešov, poskytovateli sociálních služeb Pan (paní), nar., bydliště, rodné číslo, v textu této smlouvy dále jen Osoba a Domov seniorů Benešov, poskytovatel

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve stacionáři. smlouvu o poskytnutí týdenní služby sociální péče podle 47 cit. zákona

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve stacionáři. smlouvu o poskytnutí týdenní služby sociální péče podle 47 cit. zákona Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve stacionáři Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i Paní Bydliště nar v textu této smlouvy dále jen Osoba a SENIOR Teplice, IČ 26598442, se sídlem

Více

Domov pro seniory Zahradní Město

Domov pro seniory Zahradní Město Smlouva o poskytnutí pobytové služby v domově pro seniory kterou uzavírají podle 49 zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Sb. v platném znění, smluvní strany: 1) Domov pro seniory Zahradní Město

Více

VZOR NEVYPLŇOVAT!!! Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i

VZOR NEVYPLŇOVAT!!! Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i VZOR NEVYPLŇOVAT!!! Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní)..(jméno a příjmení), nar.:. Bytem..., rodné číslo:.. ( dále

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením Dne.. u z a v ř e l i 1. Pan/í.., narozen/a, bydliště v textu této smlouvy dále jen Osoba Zastoupena/ý a 2. Bellevue, poskytovatel

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory ČERVENÝ MLÝN VŠESTUDY, poskytovatel sociálních služeb se sídlem Všestudy 23, 277 46 Veltrusy IČO 712 09 212, tel. 315 781 149, 315 695 376 Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Více

Smlouvu o poskytování sociální služby odlehčovacích služeb

Smlouvu o poskytování sociální služby odlehčovacích služeb 1) Pan (paní)..(příjmení a jméno) nar...(datum narození) bydliště... v textu této smlouvy dále jen Osoba zastoupený/á a 2) Centrum 83, poskytovatel sociálních služeb se sídlem Václavkova 950, 293 01 Mladá

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Pan(í):, nar. Trvalé bydliště (celá adresa):, Zastoupen(á):, (v textu této smlouvy dále jen Uživatel) a 2. Domov důchodců

Více

Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně

Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně uzavřená mezi 1) pan (paní)., nar... r.č..., trvalé., Mariánské Lázně 35301 v textu této smlouvy

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB v Centru pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch č. uzavřená v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, podle 70 a 71 citovaného zákona

Více

Smlouva o poskytnutí sociálních služeb. Chráněné bydlení. v DH Liberec, o.p.s.

Smlouva o poskytnutí sociálních služeb. Chráněné bydlení. v DH Liberec, o.p.s. Smlouva o poskytnutí sociálních služeb v DH Liberec, o.p.s. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku mezi Pan bydliště rodné číslo (dále jen Uživatel, jako oprávněná osoba ve smyslu zák.č.108/2006 Sb.,

Více

Středisko: Domov pro seniory v Bystrém, Nad Kašpárkem 496, 569 92 Bystré Zastoupený: Jiřinou Leinweberovou, vedoucí DpS (dále jen poskytovatel ).

Středisko: Domov pro seniory v Bystrém, Nad Kašpárkem 496, 569 92 Bystré Zastoupený: Jiřinou Leinweberovou, vedoucí DpS (dále jen poskytovatel ). Smlouva č. XX/2011 o poskytnutí sociální služby domovy pro seniory dle 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, kterou uzavřeli 1) Paní XXXX, nar. XXXX Bydliště:

Více

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Smlouvu o poskytnutí sociální služby uzavřeli:

Více

mezi PŘEDMĚT SMLOUVY A OSOBNÍ CÍLE

mezi PŘEDMĚT SMLOUVY A OSOBNÍ CÍLE Příloha č. 1 k SQ 4 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Smlouva o poskytnutí sociální služby domov pro seniory (dále jen Smlouva ), je uzavřená v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,

Více

VZOR SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE č./2014

VZOR SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE č./2014 VZOR SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE č./2014 Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) paní.., narozená / / (dále jen klient ) 2) Domov pro seniory v Chebu, příspěvková organizace

Více

Smlouva č. DS/DZR XXX/20XX o poskytnutí sociální služby v Domově u fontány (Domov pro seniory/domov se zvláštním režimem)

Smlouva č. DS/DZR XXX/20XX o poskytnutí sociální služby v Domově u fontány (Domov pro seniory/domov se zvláštním režimem) Smlouva č. DS/DZR XXX/20XX o poskytnutí sociální služby v Domově u fontány (Domov pro seniory/domov se zvláštním režimem) Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) pan / paní nar: trvalé bydliště

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY DOBĚTICE, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI ŠRÁMKOVA 3305/38A, ÚSTÍ NAD LABEM. zastoupený(á)...

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY DOBĚTICE, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI ŠRÁMKOVA 3305/38A, ÚSTÍ NAD LABEM. zastoupený(á)... SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY DOBĚTICE, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI ŠRÁMKOVA 3305/38A, ÚSTÍ NAD LABEM Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i: 1) Pan (paní), nar..,

Více

Smlouva č. X/20XX o poskytnutí sociální služby v Domově u fontány (Domov pro seniory/domov se zvláštním režimem)

Smlouva č. X/20XX o poskytnutí sociální služby v Domově u fontány (Domov pro seniory/domov se zvláštním režimem) Smlouva č. X/20XX o poskytnutí sociální služby v Domově u fontány (Domov pro seniory/domov se zvláštním režimem) Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) pan / paní nar: trvalé bydliště : v

Více

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - denní stacionář K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - denní stacionář K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - denní stacionář K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Smlouvu o poskytnutí sociální služby uzavřeli: Pan/paní

Více

O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A. Domov pokojného stáří Libošovice

O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A. Domov pokojného stáří Libošovice O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A Domov pokojného stáří Libošovice Libošovice 39, 507 44 Tel./ fax: 493 571 156, e-mail: dps@sobotkacharita.cz, www.sobotkacharita.cz DPS US7 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY - DOMOV PRO SENIORY LADA č. xx/rrrr

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY - DOMOV PRO SENIORY LADA č. xx/rrrr SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY - DOMOV PRO SENIORY LADA č. xx/rrrr 1) pan/í: xy narozen/a: dd.mm.rrrr bydliště: Ústecká 2855, 470 01 Česká Lípa v textu této smlouvy dále jen uživatel a 2) organizace:

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan/í bydliště, v textu této smlouvy dále jen Osoba Zastoupen/a, na základě a 2) Domov

Více

Smlouva o poskytování sociální služby

Smlouva o poskytování sociální služby Smlouva o poskytování sociální služby číslo smlouvy:. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1. Paní/Pan, datum nar.., trvalé bydliště, (v textu této smlouvy dále jen Klient ) a 2. Dům sociálních

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY DOBĚTICE, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI ŠRÁMKOVA 3305/38A, ÚSTÍ NAD LABEM. zastoupený(á)...

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY DOBĚTICE, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI ŠRÁMKOVA 3305/38A, ÚSTÍ NAD LABEM. zastoupený(á)... SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY DOBĚTICE, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI ŠRÁMKOVA 3305/38A, ÚSTÍ NAD LABEM Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i: 1) Pan (paní).., nar..,

Více

UVEDENÁ DATA VE SMLOUVĚ JSOU POUZE VZOROVÁ

UVEDENÁ DATA VE SMLOUVĚ JSOU POUZE VZOROVÁ Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - pečovatelské služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan(paní)..., nar...., bydliště..., v textu této smlouvy dále jen "Klient" a 2) Charita

Více

Smlouva. o poskytování pobytové sociální služby

Smlouva. o poskytování pobytové sociální služby NÁVRH SMLOUVY DZR - používaný od 1. 1. 2014 Smlouva o poskytování pobytové sociální služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan/í/ %JMENO %PRIJMENI, nar., bydliště.., zastoupený(á)

Více

Smlouva o poskytnutí sociální péče v Týdenním stacionáři Handicap centra Srdce, o.p.s.

Smlouva o poskytnutí sociální péče v Týdenním stacionáři Handicap centra Srdce, o.p.s. Smlouva o poskytnutí sociální péče v Týdenním stacionáři Handicap centra Srdce, o.p.s. 1. Pan (paní). / jméno, příjmení / nar.. / datum narození / trvale bytem. V textu této smlouvy dále jen,, Osoba zastoupená..

Více

smlouvu o poskytnutí služby sociální péče v Domově důchodců Jablonecké Paseky podle 49 cit. zák.

smlouvu o poskytnutí služby sociální péče v Domově důchodců Jablonecké Paseky podle 49 cit. zák. Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově důchodců Jablonecké Paseky Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem č. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1. Domov důchodců Jablonecké

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory (Charitní domov sv. Mikuláše v Ludgeřovicích)

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory (Charitní domov sv. Mikuláše v Ludgeřovicích) Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory (Charitní domov sv. Mikuláše v Ludgeřovicích) Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan/Paní XY, nar. 00.00.0000, bydliště

Více

VZOR Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory (Charitní domov sv. Mikuláše v Ludgeřovicích)

VZOR Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory (Charitní domov sv. Mikuláše v Ludgeřovicích) VZOR Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory (Charitní domov sv. Mikuláše v Ludgeřovicích) Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Paní, nar..., bydliště.., rodné číslo..

Více

Smlouva o poskytování služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Smlouva o poskytování služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením Smlouva o poskytování služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i v souladu s ustanovením 48 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - asistenční služby

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - asistenční služby Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - asistenční služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan(paní)..., nar...., bydliště..., v textu této smlouvy dále jen "Klient" a 2) Charita

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby - chráněné bydlení Šluknov

Smlouva o poskytnutí sociální služby - chráněné bydlení Šluknov Domov bez hranic Rumburk U Stadionu 1425/3, Rumburk, 408 01 příspěvková organizace Tel.: 412 338 345, IČ: 47274549 E-mail: vera.brslicova@domovrumburk.cz michala.cervenkova@domovrumburk.cz www.domovrumburk.cz

Více

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních č.

Více

Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace Okružní 104 435 13 Meziboří IČ: 49872516 tel. 476 748 218 Smlouva č.: /2014.

Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace Okružní 104 435 13 Meziboří IČ: 49872516 tel. 476 748 218 Smlouva č.: /2014. Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace Okružní 104 435 13 Meziboří IČ: 49872516 tel. 476 748 218 Smlouva č.: /2014 Návrh Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově se zvláštním režimem

Více

Smlouva o poskytování sociální služby CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ

Smlouva o poskytování sociální služby CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ Smlouva o poskytování sociální služby CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ Pan / paní. datum narození.. bydliště v textu této smlouvy dále jen,,osoba zastoupený / á Pan / paní datum narození. bydliště a Centrum 83, poskytovatel

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace Klatovská 90, 301 00 Plzeň SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM adresa: Domov se zvláštním režimem Bolevec

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.... uzavřená smluvními stranami: Poskytovatelem sociální služby: Adresa: Sídlo: DOMOV PRO SENIORY JAVORNÍK, p. o., Školní 104, 790 70 J a v o r n í k J A V O R N

Více

S m l o u v a o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory

S m l o u v a o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory Sociální služby města Žďár nad Sázavou příspěvková organizace, IČO 43379168 Okružní 67, 591 01 Žďár nad Sázavou telefon: 566621533, www.socsluzbyzdar.cz VZOR S m l o u v a o poskytování služby sociální

Více

Smlouva o poskytování sociální služby

Smlouva o poskytování sociální služby Smlouva o poskytování sociální služby Smluvní strany: Pan (paní) : Narozen/a: Trvalé bydliště: v textu této smlouvy dále jen uživatel a Domov důchodců Velké Hamry příspěvková organizace, Sídlo: 468 45

Více

Smlouva č. o poskytnutí služby sociální péče

Smlouva č. o poskytnutí služby sociální péče Smlouva č. o poskytnutí služby sociální péče Paní narozena dne bydlištěm (v textu této smlouvy dále jen Uživatel ) Zastoupen/á:... a Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov Nový Hrozenkov 124, IČO: 48773514,

Více

Smlouva o poskytování a úhradě respitní péče

Smlouva o poskytování a úhradě respitní péče Smlouva o poskytování a úhradě respitní péče číslo: Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní): příjmení a jméno:... adresa:... narozen (á):... zastoupený (á):... v textu této smlouvy

Více

Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba -

Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba - Smluvní strany Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba - 1. Paní: Datum narození: Bydliště: Zastoupen/a: zástupcem na základě plné moci ze dne paní/panem.trvalé bydliště

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č... uzavřená smluvními stranami:

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č... uzavřená smluvními stranami: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.... Poskytovatelem sociální služby: uzavřená smluvními stranami: DOMOV PRO SENIORY JAVORNÍK, p. o., Adresa: Sídlo: Školní 104, 790 70 J a v o r n í k J A V O R N

Více

Smlouva o poskytování služby sociální péče v Domově Modrý kámen, poskytovateli sociálních služeb. tuto. I. Rozsah poskytování sociální služby

Smlouva o poskytování služby sociální péče v Domově Modrý kámen, poskytovateli sociálních služeb. tuto. I. Rozsah poskytování sociální služby Domov Modrý kámen, poskytovatel sociálních služeb Příspěvková organizace SK Nerudova 1470, Mnichovo Hradiště, 295 01,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013

Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013 Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013 Níže uvedeného dne, měsíce a roku Uživatel: datum narození: bydliště: Americká 52, Cheb 350 02 (v textu této smlouvy dále jen uživatel ) u z

Více

II. Ubytování. 2) Za poskytnutí ubytování a služeb s ním spojených je klient povinen hradit částku:.. Kč/den

II. Ubytování. 2) Za poskytnutí ubytování a služeb s ním spojených je klient povinen hradit částku:.. Kč/den Domov Modrý kámen, poskytovatel sociálních služeb Příspěvková organizace SK Nerudova 1470, Mnichovo Hradiště, 295 01,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Více

II. Rozsah poskytování sociální služby

II. Rozsah poskytování sociální služby ADP SANCO, Vrahovická ul. 109, 798 11 Prostějov SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE uzavřená dle zákona č. 108/2006 Sb. v platném znění Uživatel: jméno a příjmení datum narození adresa bydliště kontaktní

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální služby v Domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální služby v Domově pro seniory Smlouva o poskytnutí služby sociální služby v Domově pro seniory ( číslo Smlouvy...) Níže uvedeno dne, měsíce a roku uzavřeli 1) Pan (paní), nar, rodné číslo.., bydliště Domov pro seniory Koryčany, Kyjovská

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově pro seniory Heřmanův Městec

Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově pro seniory Heřmanův Městec Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově pro seniory Heřmanův Městec Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan/í XXXX XXXX, nar. XX.XX.XXXX, bydliště XXXX č.p. XX, obec XXXXXXXX, PSČ

Více

Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace Okružní 104 435 13 Meziboří IČ: 49872516 tel. 476 748 218 Smlouva č.: /2014.

Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace Okružní 104 435 13 Meziboří IČ: 49872516 tel. 476 748 218 Smlouva č.: /2014. Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace Okružní 104 435 13 Meziboří IČ: 49872516 tel. 476 748 218 Smlouva č.: /2014 Návrh Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory 1. Pan:

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově pro seniory Pyšely. Č. smlouvy:

Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově pro seniory Pyšely. Č. smlouvy: Vzor smlouvy je určený pro žadatele způsobilé k právním úkonům Domov pro seniory Pyšely Náměstí T. G. Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel Hlavní město Praha Příloha 1a Smlouva o poskytnutí sociální

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Ústav sociálních služeb města Nové Paky dle zákona č. 108/2006, 49 dále jen Smlouva

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Ústav sociálních služeb města Nové Paky dle zákona č. 108/2006, 49 dále jen Smlouva Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Ústav sociálních služeb města Nové Paky dle zákona č. 108/2006, 49 dále jen Smlouva a 1) Pan (paní) v textu této smlouvy dále je Uživatel

Více

Smlouva o poskytování služby Chráněné bydlení

Smlouva o poskytování služby Chráněné bydlení Chráněné bydlení Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i v souladu s ustanovením 51 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů na straně jedné Pan/í: nar.: bydliště:

Více

o poskytování sociální služby v Domově pro seniory v Bystrém

o poskytování sociální služby v Domově pro seniory v Bystrém Smlouva č. o poskytování sociální služby v Domově pro seniory v Bystrém 1. Pan/Paní :... Datum narození :... Bydliště :.. (v textu smlouvy dále jen uživatel uživatelka) 2. Svazek obcí AZASS Palackého nám.

Více

Osobní asistence 17. listopadu 373/36, 743 01 Bílovec

Osobní asistence 17. listopadu 373/36, 743 01 Bílovec Smlouva o poskytnutí služeb osobní asistence Město Bílovec se sídlem: Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec IČ: 00297755 zastoupený: Bc. Vlastou Szotkowskou, vedoucí organizační složky (dále jen poskytovatel

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V DENNÍM STACIONÁŘI RATOLEST

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V DENNÍM STACIONÁŘI RATOLEST 1 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V DENNÍM STACIONÁŘI RATOLEST Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1)Uživatel Jméno : Bydliště Zastoupená: (v textu této smlouvy dále jen Uživatel

Více

Smlouva č. %CJEDNACI o poskytnutí sociální služby v Domově u fontány (Domov se zvláštním režimem)

Smlouva č. %CJEDNACI o poskytnutí sociální služby v Domově u fontány (Domov se zvláštním režimem) Smlouva č. %CJEDNACI o poskytnutí sociální služby v Domově u fontány (Domov se zvláštním režimem) Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) pan / paní %KLIENT nar: %DATNAR trvalé bydliště :

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Nemocnice Valašské Meziříčí a.s.

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Nemocnice Valašské Meziříčí a.s. Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Nemocnice Valašské Meziříčí a.s. Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli 1) Pan/ paní..... (jméno a příjmení) narozen/a.. (datum narození)

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Č. mezi

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Č. mezi SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Č. poskytovatelem sociální služby: mezi MANEMI, o.p.s., Opavice č. 37, 793 95 Město Albrechtice IČ: 286 17 096 zastoupený ředitelkou PhDr. Beátou Bakošovou (dále jen

Více

Smlouva o poskytování sociální služby

Smlouva o poskytování sociální služby Č.. /2010 Smlouva o poskytování sociální služby kterou uzavřely dle ust. 91 zák. č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozd. předpisů a ust. 51 zák. č.40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY uzavřená mezi SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY poskytovatelem sociální služby: Domov pod lípou, poskytovatel sociálních služeb příspěvková organizace Lipník 110, 294 43 Čachovice IČ: 00874671 Zastoupený

Více

VZOROVÁ SMLOUVA! Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v sociálně terapeutické dílně

VZOROVÁ SMLOUVA! Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v sociálně terapeutické dílně Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v sociálně terapeutické dílně Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní).. bydliště:. narozen (a): (v textu této smlouvy dále jen "Klient")

Více

Smlouva o poskytování služby Chráněné bydlení

Smlouva o poskytování služby Chráněné bydlení Smlouva o poskytování služby Chráněné bydlení Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i v souladu s ustanovením 51 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů na

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory č. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1. Pan(paní) Bydliště: v textu této smlouvy dále jen uživatel rodné číslo: a 2. Domov pro seniory a pečovatelská služba Česká Kamenice,

Více

- V Z O R - SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH SLUŽEB V PENZIONU PRO SENIORY DOMINO

- V Z O R - SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH SLUŽEB V PENZIONU PRO SENIORY DOMINO - V Z O R - SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH SLUŽEB V PENZIONU PRO SENIORY DOMINO Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli 1) Pan/paní... nar.. trvale bytem... v textu této smlouvy dále jen Uživatel a

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově seniorů Benešov, poskytovateli sociálních služeb

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově seniorů Benešov, poskytovateli sociálních služeb Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově seniorů Benešov, poskytovateli sociálních služeb Pan (paní), nar., bydliště, rodné číslo, v textu této smlouvy dále jen Osoba a Domov seniorů Benešov,

Více

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby:

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby: Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen Smlouva ) dle ustanovení 44 a 91 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku mezi smluvními

Více

Domov důchodců sv. Zdislavy Zřizovatel: Obec Červená Voda Ředitel: Josef Kuběnka Adresa: 56161 Červená Voda IČO: 69172633 Telefon: 465 626 203, 626 412 Bank. spojení: ČS Králíky Fax: 465 626 404 č.ú.1324476309/0800

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních

Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních č.

Více

Smlouva o poskytnutí osobní asistence

Smlouva o poskytnutí osobní asistence V Z O R Smlouva o poskytnutí osobní asistence Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní)....(jméno a příjmení), nar.. (datum narození), bydliště......, rodné číslo., v textu této smlouvy

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB v Centru pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch č. uzavřená v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, podle 48 a 91 citovaného zákona

Více

IČO: Smlouva o poskytování služeb. 1) Pan (paní), nar., bydliště, /v textu této smlouvy dále jen osoba /

IČO: Smlouva o poskytování služeb. 1) Pan (paní), nar., bydliště, /v textu této smlouvy dále jen osoba / Domovy pro seniory Šluknov-Krásná Lípa p. o Křečanská 630 Šluknov 407 77 IČO:472 74 573 Smlouva o poskytování služeb Číslo: Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní), nar., bydliště,

Více

Smlouva číslo 000/2015 o poskytování pečovatelské služby ze dne

Smlouva číslo 000/2015 o poskytování pečovatelské služby ze dne Smlouva číslo 000/2015 o poskytování pečovatelské služby ze dne Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci, příspěvková organizace IČ: 00830411

Více

Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby č. /PS/20.. ( Rok )

Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby č. /PS/20.. ( Rok ) Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby č. /PS/20.. ( Rok ) Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají mezi sebou Pan(í).. nar... bytem.. v textu této smlouvy dále jen uživatel a Město Rokycany Pečovatelská

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v sociálně terapeutické dílně

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v sociálně terapeutické dílně Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v sociálně terapeutické dílně Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Paní bydliště: narozena: (v textu této smlouvy dále jen "Klient") zastoupen

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v ÚSS Milíčeves

Smlouva o poskytnutí sociální služby v ÚSS Milíčeves Ústav sociálních služeb Milíčeves Smlouva o poskytnutí sociální služby v ÚSS Milíčeves Smlouvu o poskytnutí sociální služby domov pro seniory, dle 49 a 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,

Více

Domov seniorů POHODA Chválkovice příspěvková organizace Švabinského 3, 772 00 Olomouc

Domov seniorů POHODA Chválkovice příspěvková organizace Švabinského 3, 772 00 Olomouc Domov seniorů POHODA Chválkovice příspěvková organizace Švabinského 3, 772 00 Olomouc Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory xxxx 1) Uživatel sociálních služeb, pan (paní)....,

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Zikova č. 618/14, 770 10 Olomouc * IČ 75004259 * tel.: 585757061 * fax: 585757066 * E-mail: olomouc@sluzbyproseniory.cz * cn5k73h SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Číslo smlouvy: Uživatel: Příjmení

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově se zvláštním režimem. Alternativní obrázková smlouva Zjednodušená verze

Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově se zvláštním režimem. Alternativní obrázková smlouva Zjednodušená verze Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově se zvláštním režimem Alternativní obrázková smlouva Zjednodušená verze 1 Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově se zvláštním režimem Účastnící smlouvy

Více

Smlouva o poskytnutí odlehčovací pobytové služby ve zdravotnickém zařízení

Smlouva o poskytnutí odlehčovací pobytové služby ve zdravotnickém zařízení Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí odlehčovací pobytové služby ve zdravotnickém zařízení podle 44 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen zákon) Pan/paní jméno a příjmení... narozen/a...

Více