Smlouva o poskytnutí sociální služby č.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Smlouva o poskytnutí sociální služby č."

Transkript

1 Smlouva o poskytnutí sociální služby č. dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, dle zákona č. 40/1964, Sb. občanský zákoník mezi 1) Domovem Korýtko, příspěvkovou organizací sídlem: Petruškova 2936/6, Ostrava Zábřeh, PSČ IČ: DIČ: CZ (není plátcem DPH) zastoupeným: Mgr. Markem Kyjovským, ředitelem bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava číslo účtu: /0100 Registrace: k Krajský úřad - Moravskoslezský kraj, Ostrava; identifikátor služby: Poskytovatel není zapsán v obchodním rejstříku tel fax: (dále jen poskytovatel ) a 2) panem/paní datum narození bytem VARIANTA OPATROVNÍK: zastoupeným/ou zákonným zástupcem/opatrovníkem panem/paní..., nar..., bytem.. na základě rozhodnutí soudu č.j..ze dne. VARIANTA PLNÁ MOC K UZAVŘENÍ SMLOUVY: zastoupeným/ou zmocnitelem panem/paní..., nar..., bytem.. na základě plné moci č.j..ze dne. VARIANTA ÚMOb: dle ustanovení odst zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zastoupeným/ou pracovníkem obce paní Bc. Lenkou Podolinskou, vedoucí odboru sociální péče Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih Statutárního města Ostravy. (dále jen osoba ) I. Předmět smlouvy 1. Touto smlouvou se poskytovatel zavazuje poskytovat osobě sociální službu za účelem zajištění jejích životních potřeb, které si nemůže dlouhodobě zajišťovat sama ve vlastním prostředí, a to ani za pomoci terénních a ambulantních sociálních služeb. 2. Tato smlouva upravuje vztahy mezi osobou a poskytovatelem a stanovuje práva a povinnosti oběma smluvním stranám. 3. Druh sociální služby Poskytovatel se zavazuje poskytovat osobě službu sociální péče ve formě pobytové služby ve svém zařízení, které je ve smyslu ustanovení 34 odst. 1 písm. f) zákona č. 108/2006 Sb.,

2 o sociálních službách domovem se zvláštním režimem a jako takové poskytuje sociální služby a vykonává činnosti, příslušející tomuto zařízení. 1. Rozsah poskytování sociální služby II. Rozsah poskytování sociální služby 1.1. Poskytovatel se zavazuje za úhradu poskytovat osobě základní činnosti při poskytování služby, a to: a) ubytování, b) stravování, c) úkony péče, tak, jak jsou blíže uvedeny v čl. III. až V. této smlouvy Osobě mohou být poskytovány nenárokové (fakultativní) služby uvedené v čl. VIII. této smlouvy (např. oprava a údržba oděvu). 2. Plánování poskytování sociální služby 2.1. Konkrétní rozsah poskytování sociální služby je sjednán podle individuálních potřeb osoby v Plánu užívání služby. Plán užívání služby, který je platný v době uzavření smlouvy, tvoří přílohu č. 2 této smlouvy Poskytování sociální služby dále plánuje osoba s pověřeným pracovníkem poskytovatele (dále jen klíčový pracovník ), s ohledem na její osobní cíle, přání a možnosti, a to formou individuálních plánů v souladu s metodikou poskytovatele Smluvní strany se dohodly, že sjednaná podpora, průběh poskytování služby a naplňování osobních cílů osoby, bude zaměstnanci poskytovatele průběžně zaznamenáváno a společně s osobou průběžně vyhodnocováno a přehodnocováno Poskytovatel se zavazuje, že služba bude poskytovaná v rozsahu a dle dohody sjednané v Plánu užívání služby. III. Ubytování 1. Osobě se poskytuje ubytování v jedno/dvou/třílůžkovém pokoji ve čtvrtém nadzemním podlaží, v pokoji číslo.. (dále jen pokoj ). 2. K pokoji náleží: Varianta jednolůžkový pokoj samostatný: a) balkon, b) předsíň, c) bezbariérové WC a bezbariérový sprchový kout. Varianta: a) balkon, b) předsíň společná s vedlejším dvou/tří lůžkovým pokojem, c) bezbariérové WC a bezbariérový sprchový kout, který je určen také pro osoby z vedlejšího dvou/třílůžkového pokoje. Strana 2 (celkem 8)

3 3. Ubytovací prostor (pokoj a předsíň) je vybaven následujícím zařízením: počtem lůžek, který odpovídá počtu osob ubytovaných na pokoji, šatním nábytkem, který umožňuje přiměřený prostor pro všechny osoby ubytované na pokoji, uzamykatelným prostorem (pozn. např. uzamykatelný noční stolek) osvětlením, které odpovídá velikosti pokoje, Konkrétní vybavení pokoje je sepsáno v inventurním soupise, který bude v případě změn ve vybavení pokoje aktualizován. 4. Ubytování zahrnuje také: topení, teplou a studenou vodu, elektrický proud, úklid (podlaha, okna, toaleta, koupelna), praní, drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení. 5. Osoba může způsobem obvyklým užívat společně s ostatními osobami na patře také: společenský prostor, klidovou místnost, Osoba může způsobem obvyklým užívat společně s ostatními osobami v areálu Domova Korýtko, příspěvkové organizace také: knihovnu, kulturní místnost, kavárnu, zahradu, vestibul, terasu, prostory vyhrazené pro kuřáky, prostory rehabilitace (tělocvičnu) a volnočasových dílen. IV. Stravování 1. Poskytovatel zajišťuje osobě stravu s ohledem na dietní potřeby osoby, nejméně v rozsahu tří hlavních jídel. 2. Individuální stravovací potřeby osoby řeší nutriční terapeut. 3. Poskytovatel zveřejňuje jídelní lístek na informačních tabulích na jednotlivých patrech jeden kalendářní týden předem. Osoba může dávat podněty ke stravování nutričnímu terapeutovi. 4. Seznam diet, které poskytovatel zajišťuje, je uveden ve vnitřních pravidlech domova se zvláštním režimem. Smluvní strany se dohodly, že jinou dietu nezajišťovanou poskytovatelem, je osoba povinna zajistit si sama a v případě, že tak neučiní, je poskytovatel oprávněn ukončit Smlouvu o poskytnutí sociální služby výpovědí podle čl. XIV odst. 2 bodu písm. c) této smlouvy. Strana 3 (celkem 8)

4 V. Úkony péče 1. Poskytovatel se zavazuje a je povinen poskytovat osobě v rámci péče tyto základní činnosti: a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, c) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, d) sociálně terapeutické činnosti, e) aktivizační činnosti, f) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 2. Smluvní strany se dohodly, že konkrétní úkony péče budou sjednávány podle individuálních potřeb osoby v Plánu užívání služby. VI. Základní sociální poradenství 1. Poskytovatel zajišťuje osobě v pracovních dnech prostřednictvím sociálních pracovníků základní sociální poradenství - potřebné informace a podporu přispívající k řešení nepříznivé sociální situace. VII. Zdravotní péče 1. Poskytovatel je povinen a zavazuje se poskytovat osobám zdravotní péči, a to formou zvláštní ambulantní péče poskytované podle zvláštního právního předpisu (zákon o péči o zdraví lidu, zákon o veřejném zdravotním pojištění ve znění navazujících předpisů): a) prostřednictvím lékaře, jehož ambulance je umístěna v zařízení poskytovatele, b) jde-li o ošetřovatelskou a rehabilitační péči prostřednictvím svých zaměstnanců, kteří mají odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání. 2. Osoba má právo zvolit si svého ošetřujícího lékaře. VIII. Nenárokové (fakultativní) činnosti a služby 1. Poskytovatel se zavazuje poskytovat osobě nad rámec základních činností uvedených v čl. III VI. tzv. nenárokové (fakultativní) činnosti a služby, podle aktuální nabídky a ceníku poskytovatele (např. oprava a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží). 2. Nabídka a sazebník fakultativních činností a služeb je vyvěšen na informační tabuli ve vestibulu a je součástí přílohy č. 1 této smlouvy. IX. Místo a čas poskytování sociální služby 1. Služba sjednaná v čl. I smlouvy se poskytuje v Domově Korýtko, příspěvkové organizaci, ul. Petruškova 2936/6, Ostrava Zábřeh. 2. Služba sjednaná v čl. I. smlouvy se poskytuje po dobu platnosti smlouvy, a to a) ubytování nepřetržitě 24 hodin denně, každý den v týdnu, b) stravování nejméně v rozsahu tří hlavních jídel denně, Strana 4 (celkem 8)

5 c) úkony péče dle úrovně soběstačnosti osoby a sjednaného rozsahu v Plánu užívání služby X. Výše úhrady a způsob jejího placení 1. Osoba se zavazuje zaplatit za ubytování a stravu úhradu podle platného sazebníku. Požadovaná úhrada za ubytování a stravu v době uzavření smlouvy činí.. Kč/den, tedy.. Kč měsíčně. 2. Pokud by osobě po zaplacení úhrady za ubytování a stravu podle platného sazebníku za kalendářní měsíc nezůstala částka ve výši alespoň 15 % jejího měsíčního příjmu, částky úhrady se sníží tak, aby v souladu s ustanovením 73 odst. 3 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, zůstalo osobě alespoň 15% jeho/jejího příjmu. V tomto případě je osoba povinna doložit poskytovateli výši svého příjmu ve smyslu 7 zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu pro účely stanovení úhrady, a neprodleně mu oznamovat změny v příjmu, které mají vliv na výši úhrady. 3. Je-li úhrada stanovena podle odst. 2 článku X. této smlouvy, pak zamlčení skutečné výše příjmů je důvodem pro ukončení smlouvy o poskytování služby výpovědí ze strany poskytovatele. 4. Smluvní strany se dohodly, že pokud příjem osoby nebude postačovat na úhradu nákladů za poskytování sociální služby, bude jednáno o úhradě nákladů nebo spoluúčasti na úhradě nákladů s osobou blízkou popřípadě s jinou fyzickou osobou nebo s právnickou osobou v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a ustanoveními zákona o rodině, v platném znění, o vyživovací povinnosti. 5. Osoba se zavazuje platit úhradu ve výši..kč měsíčně. 6. Osoba, které byl přiznán podle stupně závislosti příspěvek na péči podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, hradí za úkony péče (čl. V této smlouvy) poskytovateli za jeden den jednu denninu přiznaného příspěvku na péči (tj. 1/28, 1/29, 1/30, 1/31), tedy za kalendářní měsíc částku ve výši přiznaného příspěvku na péči. 7. Osoba se zavazuje doložit poskytovateli rozhodnutí o výši přiznaného příspěvku na péči. Pokud dojde ke změně ve výši příspěvku na péči, zavazuje se osoba doložit poskytovateli rozhodnutí o změně nejpozději do 8. dne následujícího kalendářního měsíce po měsíci, ve kterém bylo osobě rozhodnutí doručeno. 8. Zamlčí-li osoba výši přiznaného příspěvku na péči, je povinna dodatečně zaplatit úhradu za poskytovanou péči ve výši přiznaného příspěvku na péči. 9. Činnosti sjednané v čl. VIII jako nenárokové (fakultativní) hradí osoba podle platného sazebníku, který je zveřejněn na informační tabuli poskytovatele. 10. Služba podle čl. VI. smlouvy Základní sociální poradenství se poskytuje bez úhrady nákladů. 11. Rozsah péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění stanoví zvláštní právní předpis (zákon o péči o zdraví lidu, zákon o veřejném zdravotním pojištění ve znění navazujících předpisů). 12. Osoba se zavazuje a je povinna platit úhradu podle tohoto článku a) v hotovosti do pokladny poskytovatele, nebo Strana 5 (celkem 8)

6 b) převodem na účet poskytovatele, uvedený v záhlaví smlouvy. Osoba se zavazuje a je povinna platit úhrady za veškeré služby vždy nejpozději do konce kalendářního měsíce, za který má být úhrada zaplacena. Úhrada musí být složena do pokladny nebo připsána na účet poskytovatele nejpozději poslední den kalendářního měsíce, za který úhrada náleží. Připadne-li poslední den kalendářního měsíce na sobotu, neděli nebo svátek, musí být úhrada složena do pokladny nebo připsána na účet nejpozději předchozí pracovní den. 13. Poskytovatel je povinen předložit osobě vyúčtování úhrady za kalendářní měsíc, a to nejpozději do 15-tého dne následujícího kalendářního měsíce. Připadne-li 15-tý den následujícího kalendářního měsíce na sobotu, neděli nebo svátek, musí být vyúčtování úhrady předloženo osobě nejbližší pracovní den. 14. Nedohodne-li se osoba s poskytovatelem jinak, je poskytovatel povinen vyplatit přeplatky na úhradách a vratky za služby poskytované podle této smlouvy osobě v hotovosti nejpozději do 15-tého dne následujícího kalendářního měsíce. Připadne-li 15-tý den následujícího kalendářního měsíce na sobotu, neděli nebo svátek, musí být přeplatek vyplacen osobě nejbližší pracovní den. Vrácení úhrady (vratek a přeplatků) se řídí vnitřními pravidly poskytovatele. 15. Sazebník úhrad je zpravidla jednou ročně aktualizován. Sazebník platný v době uzavření této smlouvy tvoří přílohu č. 1 této smlouvy; o změnách sazebníku bude osoba informována zveřejněním na informační tabuli ve vestibulu zařízení a na patře služby a prostřednictvím sociálních pracovníků. XI. Práva a povinnosti smluvních stran 1. Poskytovatel se zavazuje, že bude poskytovat osobě sociální služby v rozsahu a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy, touto smlouvou a vnitřními pravidly poskytovatele. Vnitřní pravidla jsou pro uživatele shrnuta v Našich pravidlech. 2. Platná vnitřní pravidla jsou k dispozici u vedoucí služby na patře služby a rovněž u sociálních pracovníků. Poskytovatel je povinen osobu seznamovat s vnitřními pravidly, které jsou pro osobu závazné. Vnitřní pravidla jsou pro uživatele služby shrnuta v Našich pravidlech. 3. Osoba má právo podílet se na tvorbě vnitřních pravidel: zejména formou podnětů, připomínek a stížností. 4. Poskytovatel je povinen usilovat o naplnění práv osoby vycházejících z Ústavního zákona č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod. Poskytovatel se zavazuje respektovat lidskou důstojnost osoby a vytvářet podmínky k naplnění práv a svobod osoby. Osoba se zavazuje k respektování lidské důstojnosti uživatelů služby a zaměstnanců poskytovatele. XII. Ochrana osobních a citlivých údajů 1. Osobní údaje jsou údaje vedoucí k identifikaci osoby, zejména jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, číslo občanského průkazu nebo jiného platného dokladu, občanství. Citlivé údaje se vztahují k financím, majetkovým poměrům, zdravotnímu stavu, přiznanému příspěvku na péči, úrovni soběstačnosti, apod. 2. Osoba svým podpisem na této smlouvě uděluje poskytovateli souhlas se zpracováváním, shromaždováním a uchováváním osobních a citlivých údajů pro účely poskytování sociální Strana 6 (celkem 8)

7 služby vymezené v této smlouvě, a to pověřeným pracovníkům poskytovatele (vedoucí služby, sociální pracovníci, všeobecné sestry, pracovníci v sociálních službách) za účelem - vedení sociální dokumentace - vedení zdravotní dokumentace - zajišťování navazujících služeb (např. zajišťování léků přes smluvní lékárnu, objednávky zdravotních pomůcek) a podpoře při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí (zdravotní pojišťovny, OSSZ, ČSSZ, MMO, soudy, aj.) XIII. Další ujednání 1. Smluvní strany se dohodly, že případy, kdy jedna smluvní strana způsobí druhé smluvní straně škodu, budou řešeny ve shodě s ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen občanský zákoník ) o odpovědnosti za škodu. 2. Smluvní strany se dohodly, že má-li smluvní strana za to, že není naplňována tato smlouva, bude rozpor řešit nejprve jednáním s druhou smluvní stranou o jeho odstranění. XIV. Doba platnosti smlouvy a možnosti jejího zrušení 1. Tato smlouva se uzavírá od.. (datum) na dobu neurčitou. 2. Zrušení a zánik smlouvy Smlouva o poskytnutí sociální služby může zaniknout nebo být zrušena: 2.1. Písemnou dohodou stran; 2.2 Písemnou výpovědí kterékoliv smluvní strany s jednoměsíční výpovědní lhůtou. Smluvní strany se mohou dohodnout na jiné délce výpovědní doby. Výpověď musí být písemná a doručena druhé smluvní straně. Výpovědní lhůta počne běžet prvním dnem měsíce následujícím po doručení výpovědi druhé smluvní straně. Smluvní strany jsou povinny plnit do doby uplynutí výpovědní lhůty své povinnosti dle této smlouvy, pokud se nedohodnou jinak Osoba může vypovědět smlouvu bez uvedení důvodů Poskytovatel může smlouvu vypovědět pouze z těchto důvodů: a) jestliže osoba hrubě porušuje své povinnosti vyplývající ze smlouvy; za hrubé porušení smlouvy se považuje zejména: 1) nedoložení příjmu, zamlčení výše příjmu a jeho změn, byla-li úhrada za ubytování a stravu stanovena podle odst. 2 článku X. této smlouvy, 2) nezaplacení úhrady po dobu 30ti kalendářních dní od posledního dne měsíce, ve kterém vznikla povinnost úhradu zaplatit, nebo opakovaná prodlení z placení úhrady, 3) opakované (tj. 3krát) porušování povinností, které jí vyplývají z vnitřních pravidel a předpisů poskytovatele, se kterými byla seznámena, a porušování obecně závazných právních předpisů (např. trestní zákon a trestní řád), b) jestliže nepříznivá sociální situace osoby přestala být ve shodě s podmínkami okruhu Strana 7 (celkem 8)

8 osob poskytovatele a poskytovatel s ohledem na tuto skutečnost nemůže zajistit kvalitní poskytování služby c) jestliže zdravotní stav osoby vylučuje poskytnutí pobytové sociální služby, d) jestliže osoba nevyužívá sjednané sociální služby; za tuto skutečnost se považuje pobyt mimo domov, který překročí v úhrnu 120 kalendářních dnů (24 hodin/den) za kalendářní rok; do této doby se nezapočítává doba pobytu ve zdravotnickém zařízení Smlouva zaniká i smrtí osoby. XV. Závěrečná ustanovení 1. Pokud nebylo v této smlouvě dohodnuto jinak, platí v ostatním ustanovení zákona o sociálních službách, občanského zákoníku a předpisů souvisejících. 2. V případě, že by některé ustanovení této smlouvy bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné/neúčinné, nezpůsobuje neplatnost/neúčinnost ostatních částí smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit po vzájemné dohodě toto ustanovení jiným, odpovídajícím svým obsahem účelu neplatného/neúčinného ustanovení. 3. Tato smlouva může být měněna a doplňována na základě vzájemné dohody stran formou písemných a vzestupně očíslovaných dodatků. 4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou / třech stejnopisech, každý s platností originálu, přičemž každá ze stran / osoba, poskytovatel, oprávněný zástupce osoby obdrží jedno vyhotovení. 5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti prvým dnem užívání sociální služby Domova se zvláštním režimem. Jestliže osoba bez vážného důvodu nebo oznámení poskytovateli ve sjednaném termínu nezačne užívat sociální službu Domov se zvláštním režimem, má se za to, že smlouva pozbyla platnosti. 6. Osoba nemůže práva z této smlouvy postoupit na jinou osobu. 7. Smluvní strany shodně prohlašují, že jsou si vědomy všech právních důsledků touto smlouvou vyvolaných, souhlasí se všemi jejími ustanoveními, s nimiž se podrobně seznámily, a na důkaz své svobodné a pravé vůle připojují vlastnoruční podpisy. Připravil/a a s osobou projednal/a sociální pracovnice V Ostravě dne..... poskytovatel V Ostravě dne osoba Přílohy: 1. Sazebník úhrad 2. Plán užívání služby Strana 8 (celkem 8)