II. Rozsah poskytování sociální služby

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "II. Rozsah poskytování sociální služby"

Transkript

1 ADP SANCO, Vrahovická ul. 109, Prostějov SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE uzavřená dle zákona č. 108/2006 Sb. v platném znění Uživatel: jméno a příjmení datum narození adresa bydliště kontaktní osoba a....telefon. jméno a příjmení..telefon. bydliště. Poskytovatel: ADP-SANCO s. r. o. Se sídlem Vrahovická 721/109, Prostějov Vrahovice IČ Zastoupené Mgr. Květou Šťastnou, jednatelkou společnosti Kontaktní údaje tel , www. uzavřeli tuto smlouvu o poskytování sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních v souladu s 52 zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách v platném znění (v textu této smlouvy dále jen Smlouva) I. Druh sociální služby 1) Poskytovatel poskytne uživateli pobytové sociální služby ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče, jehož je provozovatelem. 2) Sociální služba je poskytována osobám, které již nevyžadují lůžkovou péči, ale vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejsou schopny se obejít bez pomoci jiné fyzické osoby a nemohou být proto propuštěny ze zdravotnického zařízení lůžkové péče do doby, než jim je zabezpečena pomoc osobou blízkou nebo jinou fyzickou osobou nebo zajištěno poskytování terénních nebo ambulantních sociálních služeb anebo pobytových sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb. II. Rozsah poskytování sociální služby 1) Poskytovatel se zavazuje poskytovat uživateli tyto činnosti sociální služby: a) poskytnutí ubytování b) poskytnutí stravy c) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu d) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

2 f) aktivizační činnosti g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Rozsah poskytování sociální služby je specifikován v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. 2) Uživateli mohou být poskytovány jako fakultativní i služby a) zajištění drobných osobních věcí včetně nákupu dle přání uživatele b) doprovod dle přání uživatele při zajištění osobních věcí či osobního nákupu c) příležitostná přeprava vozidlem poskytovatele 3) Uživateli mohou být poskytovány zprostředkovaně jako fakultativní další činnosti: a) pedikůra b) kadeřnictví c) rehabilitace III. Prohlášení uživatele 1) Uživatel prohlašuje, že byl seznámen s rozsahem poskytovaných služeb sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních, včetně činností fakultativních a zprostředkovaných. 2) Uživatel byl seznámen s vnitřními pravidly poskytovatele pro poskytování sociální služby, domácím řádem zařízení a prohlašuje, že pravidlům porozuměl a bude je dodržovat. 3) Uživatel prohlašuje, že jeho zdravotní stav je stabilizovaný, nevyžaduje léčení a trvalé odborné ošetřování ve zdravotnickém zařízení, netrpí infekční a parazitární chorobou, tuberkulózou, pohlavní chorobou v akutním stádiu, kterou by mohl ohrozit sebe či ostatní klienty a personál. Klient dále prohlašuje, že není závislý na alkoholu či jiných omamných a psychotropních látkách. IV. Místo a čas poskytování služby sociální péče 1) Služba sjednaná v čl. I. této Smlouvy se poskytuje ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče, jejímž provozovatelem je poskytovatel v budově nacházející se na ul. Vrahovická č. p. 721, č. o. 109 v Prostějově Vrahovicích, PSČ: ) Služba sjednaná v čl. I. smlouvy se poskytuje 24 hodin denně, a to každý den v týdnu po dobu platnosti smlouvy. V. Ubytování 1) Uživateli je poskytnuto ubytování v jednolůžkovém nebo dvojlůžkovém pokoji a to dle jeho požadavků a organizačních a prostorových možností poskytovatele. Ubytování je specifikováno v příloze č. 1 Rozsah poskytování sociální služby této smlouvy. 2) Mimo pokoj a prostory uvedené v odst. 1 může uživatel užívat společně s ostatními klienty také všechny prostory zařízení včetně zahrady v atriu budovy, mimo prostorů které jsou označeny vstup pouze pro personál. 3) Ubytování zahrnuje také topení, teplou a studenou vodu, el. proud, úklid, praní, žehlení klientova ošacení, výměnu lůžkovin. 4) Poskytovatel je povinen udržovat prostory k ubytování a k užívání ve stavu způsobilém pro řádné

3 ubytování a užívání a zajistit nerušený výkon práv klienta spojených s užíváním těchto prostor. 5) Uživatel je povinen užívat prostory vyhrazené mu k ubytování a k užívání řádně a v souladu s domácím řádem, se kterým byl seznámen před uzavřením této smlouvy a je mu k dispozici v písemné podobě ve společných prostorách zařízení. V prostorách pokoje nesmí uživatel bez souhlasu poskytovatele provádět žádné změny. VI. Stravování 1) Uživatel má právo požádat poskytovatele o poskytnutí stravy. Rozsah poskytnuté stravy je upřesněn v příloze č. 1 Rozsah poskytování sociální služby této smlouvy. 2) Stravování probíhá na základě a podle pravidel upřesněných v příloze č. 1 Rozsah poskytování sociální služby této smlouvy. 3) V případě potřeby poskytovatel zajistí klientovi stravování podle individuálního dietního režimu. 4) Strava je poskytována uživateli 4x denně, diabetikům 5x denně, odpovídá věku uživatele, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování. VII. Výše úhrady za sociální služby, způsob jejího placení včetně způsobu vyúčtování 1) Uživatel je povinen zaplatit úhradu za ubytování v částce Kč 200,- za den včetně provozních nákladů souvisejících s ubytováním. 2) Uživatel je povinen zaplatit úhradu za stravování v částce Kč 160,- denně za celodenní stravu včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy. 3) Po úhradě za ubytování a stravu dle odst. 1 a 2 musí klientovi zůstat alespoň 15 % jeho příjmu. 4) Uživatel je povinen za poskytování sociální péče zaplatit za kalendářní měsíc částku ve výši přiznaného příspěvku na péči podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 5) Činnosti sjednané v čl. II odst. 2, 3 jako fakultativní se poskytují za plnou úhradu nákladů těchto činností, stanovených podle ceníku poskytovatele. Činnosti zprostředkované jsou poskytovány za plnou úhradu jejich nákladů, stanovených těmi, kteří je vykonávají. 6) Poskytovatel je povinen předložit klientovi vyúčtování úhrad podle odst. 1, 2, 4, 5 za kalendářní měsíc, a to nejpozději do každého 5. dne v následujícím kalendářním měsíci, který následuje po kalendářním měsíci, za nějž poskytovatel vyúčtování předkládá. 7) Úhrada se provádí na účet poskytovatele vedený u ČSOB, a. s., č. ú.: /0300, variabilní symbol je číslo faktury, specifický symbol rodné číslo klienta a konstantní symbol je 0308, případně v hotovosti k rukám poskytovatele či jeho zaměstnanců sociálního pracovníka. 13) Úhradu nákladů za poskytování sociálních služeb hradí uživatel ve výši uvedené v příloze č. 1 Rozsah poskytované sociální služby této smlouvy. Poskytovatel se může dohodnout na spoluúčasti na úhradě nákladů s osobou blízkou uživatele, kterému je sociální služba poskytována, pokud uživatel nemá vlastní příjem nebo jeho příjem nepostačuje na úhradu nákladů. Příjmem uživatele se pro účely úhrady rozumí příjmy podle zákona o životním a existenčním minimu s výjimkou

4 příspěvku na péči. VIII. Ujednání o dodržování vnitřních pravidel stanovených poskytovatelem pro poskytování sociálních služeb 1) Klient prohlašuje, že byl seznámen s vnitřními předpisy zařízení domácí řád, rozsah úkonů činnosti, individuální plán, v němž se poskytuje sociální služba podle této smlouvy. Vnitřní předpisy zařízení jsou přílohou této smlouvy. Klient prohlašuje, že byl s těmito vnitřními předpisy seznámen, že si je přečetl a že jim plně porozuměl. Klient se zavazuje tyto vnitřní předpisy dodržovat. IX. Výpovědní důvody a výpovědní lhůty 1) Smlouva se sjednává dle přání uživatele na dobu určitou či na dobu neurčitou. Uživatel může smlouvu písemně vypovědět bez udání důvodu. Výpovědní lhůta pro výpověď uživatelem činí 14 dní a počíná následující den po předání výpovědi poskytovateli. 2) Poskytovatel může smlouvu písemně vypovědět pouze z těchto důvodů: - uživatel hrubě porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy a vnitřních předpisů poskytovatele, zejména řádně neplatí stanovené úhrady za poskytování sociální služby a je v prodlení s platbou déle jak 1 měsíc, - zhoršení zdravotního stavu uživatele, vyžadující trvalou lékařskou či zdravotní péči, - poskytovatel nebude moci uživateli z ekonomických či jiných objektivních důvodů schopen zajistit smluvně zaručenou službu sociální péče v zařízení. Výpovědní lhůta pro výpověď danou poskytovatelem činí 3 dny a počíná následující den po předání výpovědi uživateli. X. Doba platnosti smlouvy 1) Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 2) Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to od do. (varianta 1) 2) Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou od. (varianta 2) 3) Klient nemůže práva z této smlouvy postoupit na jinou osobu. XI. Závěrečná ustanovení 1) Smlouva je vyhotovena ve 2 výtiscích s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží po 1 výtisku. 2) Veškeré změny a dodatky této smlouvy potřebují ke své platnosti písemnou formu. 3) Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavřely svobodně, vážně, určitě, srozumitelně, nikoli v tísni, omylu, ani za nevýhodných podmínek.

5 4) Smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetly, jejímu obsahu rozumí a s tímto souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy. 5) Smlouva je uzavřena v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách v platném znění a v souladu s novým občanským zákoníkem. V Prostějově dne Poskytovatel: Uživatel: ADP-SANCO s. r. o. Příloha 1) Rozsah poskytování sociální služby 2) Ceník poskytovaných základních, fakultativních a zprostředkovaných činností 3) Individuální dotazník uživatele