NOVÉ STATUTÁRNÍ ORGÁNY DRUŽSTVA NA OBDOBÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NOVÉ STATUTÁRNÍ ORGÁNY DRUŽSTVA NA OBDOBÍ 2005 2010"

Transkript

1 47/05 Představenstvo informuje čtěte na straně 2 Ze zprávy ředitele na SD čtěte na straně 2 Usnesení SD čtěte na straně 3 Kolik platíme a kolik bychom... čtěte na straně 4 VZP 2004 čtěte na straně 4 Jak si opatřit peníze na opravy čtěte na straně 5 Legislativní sloupek čtěte na straně 5 Teplo bude zase dražší! čtěte na straně 6 Příloha: PÍSEMNÝ SOUHLAS PŘÍLOHA NOVÉ STATUTÁRNÍ ORGÁNY DRUŽSTVA NA OBDOBÍ Jarní shromáždění delegátů konané mělo na programu hlavní dva body. Schválení hospodaření družstva za uplynulý rok 2004 a volby nových orgánů družstva. Zmíním se o tomto druhém bodě. Volilo se nové představenstvo a nová kontrolní komise. Funkční období obou těchto orgánů je 5 let. Podle našich stanov je představenstvo 9-ti členné a může mít 4 náhradníky. Kontrolní komise je 7-mi členná se 3 náhradníky. Volby řídila volební komise a vše probíhalo podle platného volebního řádu našeho družstva. Do představenstva kandidovalo 14 kandidátů, do kontrolní komise bylo kandidátů 13. Všichni kandidáti splňovali podmínky pro volbu a shromáždění delegátů bylo usnášení schopné. Proběhlo tajné hlasování a výsledky voleb byly vyhodnoceny váhovým způsobem. Platně byl zvolen za člena nebo náhradníka orgánu jen ten kandidát, který obdržel takový počet hlasů, že při váhovém vyhodnocení získal minimálně 60% hlasů přítomných delegátů. Podle počtu JARNÍ SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ 2005 V trochu stísněném prostředí společenského sálu restaurace Arbes proběhlo jarní shromáždění delegátů roku Na shromáždění delegátů bylo přítomno 132 ze 163 pozvaných delegátů. Účast tedy dosáhla 80%. Delegáti schválili řádnou roční závěrku družstva a schválili i rozdělení čistého zisku v celkové výši ,- Kč. Z tohoto zisku bylo přímo samosprávám rozděleno ,- Kč. Nejdůležitějším bodem jednání tohoto získaných hlasů bylo potom sestaveno pořadí a vyhlášeny výsledky voleb. Do představenstva bylo v souladu se stanovami zvoleno 9 členů a 2 náhradníci, do kontrolní komise 7 členů a žádný náhradník. Jmenovitě to byli: Představenstvo: RNDr. Jiří Bárta, Pavel Tille, Darja Brejchová, Leona Ambrožová, Břetislav Chlup, Petr Murka, Růžena Králová, Ing. Jindřich Pacovský, Mgr. Josef Najberk Náhradníci do představenstva: Luboš Rychtera, Ing. Zdeněk Vacek Kontrolní komise: Jaroslava Tůnová, Alena Kašparová, Helena Glazerová, Siegfried Tomasch, Ing. Pavel Houska, Bohumila Chotová, Věra Linhartová. Na základě výsledků voleb bylo možno konstatovat, že z velké části získali důvěru delegátů členové představenstva i náhradníci, kteří v tomto orgánu pracovali v minulém volebním období. Jen tři čle- Delegáti jarního SD při jednání nové jsou noví. V kontrolní komisi došlo naopak k velké obměně. Z minulých členů, těch kteří opět kandidovali, byli zvoleny jen dvě členky a ostatní členové kontrolní komise jsou noví. U s t a v u j í c í schůze nově z v o l e n ý c h orgánů proběhly ihned po skončení shromáždění delegátů. Členové orgánů si zvo- RNDr. Jiří Bárta lili předsedu a místopředsedu. Opětně byli zvoleni: předseda představenstva pan RNDr. Jiří Bárta a místopředsedkyně paní Růžena Králová. Předsedou kontrolní komise byl zvolen Ing. Pavel Houska, místopředsedkyní paní Věra Linhartová. Ing. Kladníček, ředitel SD byly volby nového představenstva a kontrolní komise. Této významné události je věnován samostatný článek. Zpráva o činnosti představenstva byla tentokrát ve znamení rekapitulace celého volebního období minulého představenstva. Z této rekapitulace určitě stojí za pozornost několik údajů, které charakterizují naše družstvo v roce 2005: - průměrná měsíční částka vybíraná pokračování na straně 6 1

2 PŘEDSTAVENST VO DRUŽST VA INFORMUJE Na 71. zasedání dne představenstvo - schválilo návrh usnesení na shromáždění delegátů, - schválilo nájemní předpisy pro druhé pololetí roku Součástí změn je úprava záloh na teplo a teplou vodu. Zálohy byly stanoveny podle těchto zásad: zálohy na teplo se upravují podle skutečné spotřeby roku 2004 a meziročního navýšení ceny tepla pro rok 2005 s rezervou 16%. Zálohy na teplou vodu obdobně s rezervou 18%. Každý člen družstva si na oddělení nájmu může individuelně dohodnout odlišnou zálohu na teplo a teplou vodu. Další velkou změnou je navýšení tvorby dlouhodobé zálohy na opravy a investice u zhruba 170 samospráv. Podrobně o této změně píše vedoucí technického úseku pan Kouřimský v tomto čísle Zpravodaje. - vzalo na vědomí zprávy o vývoji záloh a nákladů na teple a teplé vodě v letech a rozbor měrných spotřeb tepla a teplé vody z hlediska vyhlášky č. 152/2001 Sb. a limitech měrné spotřeby. Na žádném ze 187 domů s centrálním a blokovým zdroji tepla nejsou tyto koeficienty překročeny. - schválilo bytové záležitosti (přijetí členů, podnájmy, přidělení vyklizeného bytu) dle návrhu bytové komise. Na 2. zasedání nového představenstva dne představenstvo - ustanovilo pracovní komise: ekonomickou komisi ve složení: předseda komise: Břetislav Chlup, členové: Leona Ambrožová, Petr Mertin, Jindřiška Půlpánová, Věra Linhartová. technickou komisi ve složení: předseda komise Ing. Jindřich Pacovský, členové: Ing. Zdeněk Vacek, Luboš Rychtera, Vlastimil Kouřimský, Siegfried Tomasch. bytovou komisi ve složení: předsedkyně komise: Darja Brejchová, členky: Bohumila Chotová, Jana Hádeková, Anna Šindelářová, Jana Ištoková. škodní komisi ve složení: předseda komise: Petr Murka, členové: JUDr. Bohuslav Vojtěch, Jana Rajchertová, Jindřiška Půlpánová, Alena Kašparová. likvidační komisi ve složení: předseda komise Pavel Tille, členové: Růžena Králová, Vlastmil Kouřimský, Květoslav Basl, Helena Glazerová. komisi pro styk se samosprávami ve složení: předsedkyně komise: Leona Ambrožová, členové: Darja Brejchová, Luboš Rychtera, Hana Honců, Jaroslava Tůnová. komisi pro organizaci a legislativu ve složení: předseda komise: Mgr. Josef Najberk, členové: Ing. Luděk Semerád, Ing. Jiří Kladníček, Jindřiška Půlpánová, Ing. Pavel Houska. komisi pro výpočetní techniku a internet ve složení: předseda komise: RNDr. Jiří Bárta, členové: Vlastmil Kouřimský, Květoslav Basl, Petr Mertin, Ing. Pavel Houska. hodnotící komisi ve složení: předseda komise: RNDr. Jiří Bárta, členové: Růžena Králová, Ing. Jindřich Pacovský, Břetislav Chlup, Leona Ambrožová. redakční radu ve složení: předseda komise: RNDr. Jiří Bárta, členové: Růžena Králová, Lenka Nováková, Jaroslav Tichna, Siegfried Tomasch. - schválilo rozdělení obvodů samospráv pro jednotlivé členy představenstva, - schválilo organizaci práce předsedovi představenstva a stanovilo podpisové právo pro dalšího člena představenstva podle zásad vnitřního řízení. RNDr. J. Bárta Delegátům byly prezentovány výsledky činnosti správy družstva za rok 2004 formou názorných grafů a tabulek. Některé zásadní informace byly uvedeny pro porovnání v časové posloupnosti minulých let. Hospodářské výsledky činnosti družstva a nejdůležitější parametry, které zobrazují ekonomickou sílu firmy, byly předneseny v bloku - o činnosti ekonomického úseku. Delegáti zaznamenali, že hospodářský výsledek za rok 2004 byl mimořádně příznivý a čistý zisk činil 8,5 mil Kč. Zásadní vliv na tomto výsledku mělo dobré nakládání s volnými finančními prostředky, výnosy z nájmů nebytových prostor a nekompromisní výběr poplatků z prodlení. Za připomenutí stojí skutečnost, že náš měsíční poplatek za správu, vybíraný v roce 2004 ve výši 75,- Kč na byt a měsíc, byl prakticky nejnižší v celém severočeském regionu. V oblasti dluhů na nájemném se družstvo cílevědomě snaží snižovat počty dlužníků i celkové dluhy všemi legálními postupy. Můžeme říci, že se nám to daří, neboť na konci roku 2004 jsme měli 652 dlužníků s celkovým dluhem kolem 4,5 ZE ZPRÁVY ŘEDITELE NA JARNÍM SD mil. Kč. V dalším bloku se hovořilo o práci technického úseku. Jeho činnost nejlépe prezentuje téměř 90 mil. Kč vložených v průběhu roku 2004 do údržby, oprav a rekonstrukcí našich bytových domů. Rok 2004 byl rokem velkého nárůstu počtu domů, kde se prováděla výměna oken za okna plastová. Celkem máme již na 50 domech provedenou výměnu oken. V loňském roce se realizovala výměna na 21 domech a investiční náklad představoval přes 22 mil. Kč. Ve zprávě dále zaznělo, že jsme za rok 2004 provedli na domech oprav a podílelo se na nich 235 dodavatelů. Významným úkolem zahájeným v roce 2004 byla modernizace všech výtahů na našich domech. Akce probíhá plynule podle harmonogramu. Na konci roku 2004 bylo hotovo 113 výtahů. Je předpoklad dokončení celého díla v termínu do , bylo zdůrazněno, že se jedná o největší jednorázovou investici družstva a ta představuje částku téměř 70 mil. Kč. Ze stručného výčtu činnosti právního a správního úseku stojí za zmínku připomenout, že byl vykonán v minulém roce velký kus práce v oblasti narovnání majetkových vztahů týkajících se pozemků pod družstevními domy. Získali jsme od státu bezúplatným převodem pozemky v účetní hodnotě kolem 28 mil. Kč. Uzavřela se koupě pozemků od měst Dubá a Mimoň. V návaznosti na postupně převáděné pozemky se v roce 2004 rozběhly i převody bytů do vlastnictví, uskutečnilo se 54 převodů. Od zahájení převodů až do bylo převedeno do vlastnictví 523 bytů. Z tohoto počtu vlastníků je jen 25, kteří nejsou členy družstva. V závěru zprávy bylo konstatováno, že audit o hospodaření za rok 2004 zpracovaný nezávislým auditorem obsahoval výrok bez výhrad a hospodaření družstva probíhalo v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými předpisy České republiky. Dalším nezávislým a objektivním posouzením vnitřního zdraví firmy a schopnosti plnit veškeré závazky vůči svým partnerům je Rating. Obdrželi jsme druhý nejvyšší stupeň B+, který garantuje dobré předpoklady dalšího rozvoje. Ing. Jiří Kladníček, ředitel 2

3 USNESENÍ SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ Z OKRESNÍHO STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA ČESKÁ LÍPA A. Shromáždění delegátů vzalo na vědomí 1. Zprávu ředitele OSBD Česká Lípa Ing. Kladníčka o hospodaření a činnosti družstva za rok Výroční zprávu OSBD Česká Lípa za rok Výhledový plán OSBD Česká Lípa na léta B. Shromáždění delegátů schvaluje 1. Zprávu o činnosti představenstva za období od do Zprávu mandátové komise. 3. Zprávu kontrolní komise za období od do Účetní závěrku, plnění rozpočtu roku 2004 a způsob rozdělení a užití zisku za rok 2004: 1/ HV bytových středisek po zdanění převod do FBH účet 423: ,51 Kč daň z příjmu 28% ,02 Kč po dani z příjmu k rozdělení ,49 Kč 2/ Dle klíče / zůstatky účtů /rozdělit HV na bytová střediska: úroky TU ,20 Kč technická pomoc půjčky ,00 Kč úrok BÚ ,00 Kč garantované úroky 4% z investice do budovy ( Kč) ,00 Kč mezisoučet ,20 Kč daň z příjmu 28% ,82 Kč mezisoučet po dani z příjmu ,38 Kč HZL 2,3 (osvobozeno od daně z příjmu) ,00 Kč Pro samosprávy k rozdělení do FBH účet Kč 3/Ze zbývajícího zisku po zdanění přidělit do soc. fondu: Kč 4/Úhrada nerozdělené ztráty z minulého roku na středisku nové budovy 5/Přepočet rozdělení HV s ohledem na daň ve dvou letech 2003 a 2004 do FBH samospráv 6/Tvorba statutárního fondu na investice (Stanovy OSBD čl. 99 odst. 2) Kč Kč Kč 5. Provedenou volbu představenstva a kontrolní komise: Zvolení členové představenstva: RNDr. Jiří Bárta, Pavel Tille, Darja Brejchová, Leona Ambrožová, Břetislav Chlup, Petr Murka, Růžena Králová, Ing. Jindřich Pacovský, Mgr. Josef Najberk Zvolení náhradníci představenstva: Luboš Rychtera, Ing. Zdeněk Vacek Zvolení členové kontrolní komise: Jaroslava Tůnová, Alena Kašparová, Helena Glazerová, Siegfried Tomasch, Ing. Pavel Houska, Bohumila Chotová, Věra Linhartová 6. Zřízení zástavního práva na domy uvedené v tabulce ve prospěch banky ČSOB, která poskytne OSBD Česká Lípa pro tyto domy komerční úvěry účelově vázané na zateplení a výměnu oken na těchto domech: samospráva Adresa účel úvěru předpokl. výše úvěru Kč na pozemku 221 Myslbekova , Česká Lípa výměna oken, zateplení ,- 5825/62, 5825/63, 5825/ /65, 5825/66, 5825/67, K.ú Č. Lípa 438 Pískovec 898-9, Kam.. Šenov výměna oken, zateplení ,- 1017/1, 1017/2, K.ú. Kamenický Šenov 616 Mimoňská 286-7, Stráž p. R. výměna oken, zateplení ,- 642, 643, K.ú. Stráž pod Ralskem 402 T.G.Masaryka 157, 160, Nový Bor výměna oken, zateplení ,- 1053, 1054, K. ú Nový Bor C. Shromáždění delegátů ukládá představenstvu 1. Rozeslat text usnesení SD z delegátům, předsedům samospráv a správcům bytových domů do Prostřednictvím Zpravodaje informovat členy družstva o průběhu SD. 3. Provést vypořádání zisku roku 2005 podle schváleného klíče do jednotlivým samosprávám. 4. Rozpracovat výhledový plán pro první rok nadcházejícího funkčního období a předložit jeho vyhodnocení na jarním SD

4 Jedna z nejvýraznějších položek nájmu, vedle tepla a teplé vody, se dnes bezesporu skrývá pod názvem DZOI podle m 2 (dlouhodobá záloha na opravy a investice), více známá pod dřívějším názvem Fond oprav. Z něj se financují veškeré povinné a potřebné opravy společných částí domů. Každý dům má v rámci družstva takto svůj účet, na kterém se tyto prostředky shromažďují a také z něj čerpají. Až sem to není asi nic nového, to je základní princip družstevnictví. Pokud však budeme domýšlet tento princip do důsledku, je jasné, že nezáleží tolik na tom, jak chudé či bohaté je družstvo, podstatnější je, jak chudý či bohatý je ten náš dům. A od této úvahy je už jenom krok k nadpisu článku kolik je vlastně dnes nutné v této položce platit, aby se zaplatily veškeré běžné opravy v domě a ještě bylo možné ušetřit na ty větší, jako je nová střecha, rozvody vody, okna, zateplení, výtahy, topení? Různé studie a odborné KOLIK PLATÍME A KOLIK BYCHOM MĚLI PLATIT DO FONDU OPRAV? výpočty nákladů, včetně těch oficiálních státních, uvádějí, že minimální nutný příspěvek, aby dům dále nechátral, je někde kolem 20,- až 25,- Kč na m 2 plochy bytu měsíčně. Jednoduchým výpočtem lze dojít k částce cca 1 600,- Kč měsíční platby za průměrný byt 3+1. Pokud chcete ještě našetřit peníze na velké opravy či na zlepšení stavu domu bez půjček či úvěrů, musí být tvorba výrazně vyšší. Nebo si můžete na konkrétní opravu půjčit a splácet, avšak odkládáte tím zase po dobu splácení možnost spořit na jiné opravy. Vzato kolem a kolem, bez pořádné tvorby prostředků na opravy nemůžeme zajistit své bydlení. Podíváme-li se z tohoto úhlu na tvorbu fondu v našem družstvu, nejsme žádní přeborníci ani průkopníci. Průměrná tvorba celého družstva je kolem 12,80 Kč na m 2, počítáno bez různých půjček, ale včetně platby za modernizaci výtahů. Takže nic moc. A laciné řeči o tom, že čím menší je nájem, tím kvalitnější je bydlení či družstvo, jsou hloupost, za kterou by jednou draze zaplatily naše děti. A proč vlastně o těchto obecných pravdách píšu? Jednoduchá odpověď po jeden a půl roční přestávce představenstvo schválilo zvýšení tvorby fondu oprav u samospráv, kde měly buď malou tvorbu, málo peněz, hodně potřebných oprav nebo plánovaly v budoucnu velkou opravu. Samozřejmě jako vždy nastala u některých záporná reakce a snaha ponechat malou tvorbu. Důvody jsou obvykle stejné náš dům nic nepotřebuje, všechno funguje, máme dost peněz. Vrcholem pak bývá konstatování, že kdyby se něco stalo, vždycky si přece můžou půjčit peníze od družstva (= od těch ostatních, kteří si poctivě tvoří dopředu). To vše jsou však argumenty těch, kteří nevzali na vědomí zvyšující se ceny oprav a zhoršující se technický stav domů nebo těch, kteří ještě neuvěřili tomu, že i takto lze přijít o bydlení. VYÚČTOVÁNÍ ZÁLOHOVÝCH PLATEB 2004 Vlastimil Kouřimský, vedoucí technického oddělení Již v minulém čísle jsem vás seznámil s některými základními informacemi a čísly z vyúčtování zálohových plateb za rok Celkový počet přeplatků má 8695 bytů v úhrnu to činí ,- Kč. Z tohoto přeplatku bylo ,-Kč zadrženo na dluhy a příslušenství. Nedoplatků jsou u 876 bytů s celkovou výší nedoplatku ,- Kč. Tyto nedoplatky byly sníženy o ,- Kč z přeplatků na nájmu. Nejdůležitějšími položkami celého vyúčtování jsou bezesporu teplo, teplá voda a vodné a stočné. Podívejme se tedy na konečná čísla podrobněji. V teple bylo vyúčtováno celkem 8085 klientů s celkovými náklady 84 mil. Kč. Zálohy byly zaplaceny ve výši 102 mil. Kč a tak samotné teplo se podílelo na celkovém přeplatku 18 mil. Kč klientů přitom mělo v položce teplo přeplatek a 337 klientů mělo nedoplatek. Tento údaj ukazuje, že nastavení záloh tak, aby vznikaly pouze přeplatky, je velmi složité a u takovéto položky silně závislé na individuálním chování spotřebitele téměř nemožné. Uvedená tabulka a následující graf zobrazují názorně vývoj nákladů a záloh v tis. Kč na teplo od roku 1998 do roku Na vývoj nákladů mají vliv jak klimatické podmínky našeho regionu, tak změny ve spotřebě jednotlivých domů. Za uplynulé období se jedná především o plošnou termoregulaci a postupné zateplování objektů a výměny oken. Na grafu je patrný vývoj nákladů na teplo a také fakt, že zálohy kopírují trend s určitým zpožděním. To je způsobeno především faktem, že zálohy podle skutečnosti nastavujeme až v pololetí následujícího roku. Rozbor položek teplá Teplo záloha náklad v tis. Kč užitková voda, vodné a stočné spolu z dalšími důležitými čísly z VZP 2004 bude v některém z následujících čísel Zpravodaje. Petr Mertin, vedoucí ekonomického úseku 4

5 JAK SI OPATŘIT PENÍZE NA VELKOU OPRAVU DOMU Poslední shromáždění delegátů projednalo a schválilo mj. čtyři žádosti samospráv o bankovní úvěry na zateplení celých domů a výměnu všech oken, spojené se zástavou domů ve prospěch financující banky. Jednou ze samospráv, která se rozhodla tímto způsobem řešit modernizaci svého domu, je i samospráva 221 v Myslbekově ulici, spravující 96 bytů. Rozhodování členské schůze v říjnu 2004 o přípravě velké a nákladné opravy nebylo ani jednoduché ani snadné vždyť se jedná o jednorázové vynaložení více než 12 mil Kč. Ale všechno vlastně začalo už v únoru 2002, tehdy ještě bez konkrétního záměru. Na DZOI jsme tenkrát platili pouze 7,50 Kč/m 2 (tj.420,- Kč za byt 2+1 resp. 530,- Kč za byt 3+1) a s tak malými zdroji peněz jsme nemohli na velké akce ani jen pomyslet. Na členské schůzi se tenkrát narodil nápad zvyšovat platbu na DZOI postupně, každého půl roku o 2,- Kč/m_ (tj. o 110,- resp. 150,- Kč na byt ) až do výše 18,- Kč/m 2, toho jsme dosáhli letos a představuje to částku 1017,- Kč za 2+1 resp. 1270,- Kč za byt 3+1. Je to částka tak asi na hranici únosnosti i pro např. osamělou důchodkyni nebo mladou rodinu s dětmi a ukázalo se, že je právě tak dostatečná i k ufinancování velké opravy; dnes nám do fondu oprav přibývá měsíčně 113,5 tis. Kč. Už na jaře jsme si proto, vedle přípravy velké modernizace domu za 12 mil Kč, mohli dovolit i výměnu vchodových dveří a rekonstrukci vstupu do domu za 400 tis. Kč. Samozřejmě tak velké peníze ve fondu DZOI samospráva nemá. Využíváme proto dlouhodobý bankovní úvěr na 15 let. Využíváme ale i toho, že momentálně jsou v ČR mimořádně nízké úrokové sazby, ale také toho, že naše OSBD dosahuje velmi dobrého ratingu hospodaření ( B+ ) a ČSOB nás z toho důvodu pokládá za důvěryhodného a nerizikového partnera a proto nabízí výhodné úvěrové podmínky. Shrnuto. Do podzimu budeme mít komplexně opravený a zateplený dům a vyměněna všechna okna za plastová. Přitom nebudeme zvyšovat nájem. Těch 18,-Kč/m 2 spolu s úsporou za teplo bude stačit na pokrytí splátek úvěru (cca 15,- Kč/ m 2 ) i na tvorbu DZOI na event. nutné opravy po haváriích apod. Trochu paradoxně se v průběhu času naše platby za užívání bytu mohou dokonce snižovat. V r skončí platby za opravy výtahů (tj. 4,35 Kč/ m 2 ) a pokud bude kladně vyřízena naše žádost o dotaci k úrokům ( akce Panel ), dostaneme 2/3 úroků zpět. To nám umožní buď reálně uvažovat o poslední velké a nezbytné opravě našeho domu, totiž GO střechy anebo skutečně snížit měsíční platby za byt. Co závěrem? Je pravda, že nás čeká 15 let splácení úvěru na dnešní opravu, je ale také pravda, že si po celou tu dobu budeme užívat komfortního bydlení v opraveném a výrazně modernizovaném domě. Lze snadno odhadnout, že je to nejlevnější a jednoznačně nejrychlejší možná cesta. Kdybychom chtěli potřebnou sumu napřed naspořit a teprve potom investovat, bude nám z ní vydatně ukrajovat čas. Především inflace ubere hned dvakrát - jednak tím, že stále stoupají ceny stavebních prací a jednak tím, že se současně snižuje hodnota peněz. Šetření by ale také zpomalovalo to, že by mezi tím bylo nutné zajistit dílčí ale také nákladné opravy (jako repase a v havarijních případech výměna dřevěných oken, opravy lodžiových konstrukcí, zábradlí apod.). Zanedbatelné nebudou ani úspory tepla na vytápění za 15 let splácení úvěru. Dosavadní průběh akce ale také varuje. Při opravách nemovitostí se rozhodně nevyplatí ani nemístně šetřit na kvalitě oprav ani na jejich provizornosti vždy je třeba myslet v perspektivě desetiletí. I my jsme v minulosti mohli být prozíravější v rozhodování o jednotlivých opravách i více dbát na kvalitu provedení dodavatelských prací. Např. zateplení štítů stálo v r tis. Kč a bylo provedeno tak nekvalitně, že se dnes musí za mnoho desítek tisíc korun opravit. Takže šetřit určitě ano, ale vždy s náležitou rozvahou, abychom nemuseli jednu věc platit vícekrát vždycky je to z naší vlastní kapsy, my jsme totiž faktickými vlastníky našich bytů i domů a nikdo nám nic nedá. A v čem je naše zkušenost zobecnitelná? K tomu, abychom mohli postupně modernizovat své domy a bydlení v nich, musíme mít peníze a jejich jediným zdrojem je DZOI. Zdá se, že minimální rozumná platba, která umožňuje při dnešních cenách modernizovat naše domy, je, podle aktuelního stavu budovy, asi 15,- až 20,- Kč/m 2 měs. Jsou v ČR bytová družstva, kde se rozhodli k plošné jednorázové modernizaci. Např. bytové družstvo v Orlové (3 300 bytů) revitalizuje všechny byty najednou, vedle zateplení a výměny oken zahrnuje i rekonstrukce bytových jader, zasklení lodžií, zateplení střech, rekonstrukce výtahů v celkovém objemu cca 400 mil Kč úvěru, ale se splátkami až 35,-Kč/m 2. I z tohoto příkladu je vidět, že bez peněz to prostě nejde, ale nemusí být ani složité ani nedosažitelné si je opatřit. Ing. Zdeněk Vacek pověřený předseda samosprávy 221 LEGISLATIVNÍ SLOUPEK Tentokrát je tématem novela zákona o vlastnictví bytů. Jedná se o novelu, která nabyla účinnosti a ve sbírce zákonů byla zveřejněna pod číslem 171/2005 Sb. Kratičký předpis byl ze strany poslanců zpracován proto, aby byla ukončena ta nepochopitelná situace, že jeden obyvatel domu mohl zablokovat všechny větší opravy na společných částech domu. Obsahem novely je usnadnění procesu rozhodování uvnitř společenství vlastníků, jde-li o modernizace, rekonstrukce a velké opravy na společných částech domu (výměna oken, oprava střechy, zateplení pláště domu, rekonstrukce výtahu apod.) Prostě jde o ty zásahy na domě, kdy se nemění jeho rozměry, kdy se nemění účel jeho užívání či spoluvlastnické podíly. Potom stačí k rozhodnutí souhlas tříčtvrtinové většiny všech vlastníků jednotek. To je významná změna proti původnímu obsahu zákona, kde bylo třeba mít stoprocentní souhlas všech vlastníků. Každý si dovede představit, jak těžké je toto zajistit ve větším panelovém domě. Bohužel novela problém nevyřešila, protože poslanci zapomněli změnit stavební zákon. Jakákoliv velká oprava představuje povolení stavby. Stavební úřad vyžaduje souhlas s opravou domu od všech vlastníků bytů, neboť oni jsou zároveň spoluvlastníci budovy. Co bude dál? Změnu a úplné vyřešení tohoto problému lze očekávat až novelou stavebního zákona. Dá se předpokládat, že to bude nejdříve v roce Ing. Jiří Kladníček, ředitel I v letních měsících zůstává pracovní doba správy OSBD Česká Lípa nezměněna: Úřední dny: pondělí ,30 středa Ostatní dny: úterý: čtvrtek pátek

6 AKTUÁLNÍ SDĚLENÍ: TEPLO BUDE ZASE DRAŽŠÍ! Kromě obvyklého meziročního nárůstu cen energií, na který jsme si už zvykli, nás občas nemile překvapí nenadálý cenový skok i během roku. Bohužel, právě toto nastalo pár dní před uzávěrkou tohoto čísla Zpravodaje. Náš největší dodavatel tepla a teplé vody, Českolipská teplárenská, oznámil, že vlivem zvýšení cen plynu musí zvýšit od cenu tepla, tzn. topení a ohřevu vody. Je samozřejmě jen otázkou času, kdy se přidají ostatní dodavatelé tepla, závislí na plynu. A co nás tedy čeká? Cena tepla se zvyšuje zhruba o 46,- Kč na 1 GJ, což je asi o 11%. Protože tato informace přišla podle zákonů schválnosti týden po odeslání nových nájemních předpisů, není promítnuta v nových zálohách. Musíme teď chvíli počítat a vzít v potaz na jedné straně vydatnost první části zimy a na druhé straně rezervu ve vybíraných zálohách. Hrubým odhadem bude navýšení záloh na teplo a teplou vodu od 5 do 8 %, řádově až o 130,- Kč měsíčně na byt 3+1. Předpisy nájmu budeme pravděpodobně měnit k Doufejme, že takových špatných zpráv bude co nejméně, byť na jejich četnost nemá družstvo žádný vliv. Vlastimil Kouřimský KRÁSNÁ DOVOLENÁ JARNÍ SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ 200 pokračování ze strany 1 v nájemném na opravy činila v prosinci ,90 Kč na m 2 /měsíc. Tato částka však zahrnuje vše, tedy kromě vlastní tvorby DZOI i rekofond, modernizaci výtahů, splátky půjček a úvěrů a tvorbu zálohy na vodoměry (respektive tvorby DZOI stejnou částkou na byt). Vlastní tvorba DZOI nepřekračuje 11,- Kč/m 2 a v porovnání se skutečnou potřebou našich domů a v porovnání s ostatními družstvy v regionu je povážlivě nízká: - stav DZOI celého družstva - k činil tis. Kč zahrnuje vše včetně rekofondu, rezervy na modernizaci výtahů a vodoměry, - měsíční tvorba DZOI celého družstva v lednu 2005 činila celkem ,- Kč, - celkové zatížení samospráv vnitrodružstevními půjčkami k činilo tisíc Kč, - celkové zatížení družstva komerčními úvěry u bank: KB k ,54 Kč ČSOB k ,58 Kč - celková měsíční splátka komerčních úvěrů v lednu 2005 byla ,- Kč, - stav dluhů na nájmu a VZP v dubnu 2000 byl 8,6 mil. Kč s počtem dlužníků více než 1200, - stav dluhů na nájmu a VZP v březnu 2005 je 4.7 mil. Kč s počtem dlužníků 700. A je tady! Nevíte kdo? No přece léto! Tolik očekávané, nám již první den ukázalo příjemnou tvář, vždyť rtuť teploměru se vyšplhala až k 30 C. Léto je zejména ve znamení prázdnin a dovolených. Tisíce školáků si oddychne od školních lavic, jak na letních táborech, u babiček nebo s rodiči na rodinné dovolené. Mnozí již mají jasno o dovolené. Jedni jedou za teplem a sluníčkem k moři, druzí volí odpočinek v tuzemsku. Hezká dovolená se dá strávit i přímo na Českolipsku. Například jen Máchovo jezero je každoročním cílem tisíce lidí, kde na písčitých plážích obklopených borovými lesy, se dá strávit příjemná dovolená. Když sluníčko nepřeje, hezký výlet je na hrad Bezděz, z kterého je skvělý výhled do dalekého okolí. Prakticky celé Českolipsko je velmi bohaté jak na historické památky, tak přírodní zajímavosti, které stojí za shlédnutí. Nezáleží na tom, kam se vydáte, protože všude naleznete mnoho zajímavého. Hezkou dovolenou, hodně slunečných dnů a pohody vám přeje vedení OSBD a redakce Zpravodaje! Růžena Králová Lze konstatovat, že naše družstvo se dynamicky rozvíjí. V minulém volebním období se konečně začaly ve větší míře opravovat fasády našich domů (včetně zateplení), vyměňovat okna a zateplovat střechy. Tyto velké opravy se podařilo zahájit i v zanedbané venkovské výstavbě. Byla zahájena první etapa plošné modernizace výtahů svým rozsahem dosud největší akce našeho družstva za téměř 70 mil. korun. V našem družstvu byl zaveden moderní informační systém INTEGRI, který nahradil veškeré dosavadní programové vybavení. Informační systém významným způsobem napomáhá zkvalitnění a zefektivnění činnosti celé správy družstva ve všech jeho oblastech. Nezbývá než popřát všem našim družstevníkům do dalších let klidné a spokojené bydlení. RNDr. J. Bárta ZPRAVODAJ Okresního stavebního bytového družstva Česká Lípa Neprodejné Červen 2005 Zpravodaj Okresního stavebního bytového družstva Česká Lípa slouží výlučně pro vnitřní potřeby Okresního stavebního bytového družstva Česká Lípa Náklad: 9500 ks Redakční rada: RNDr. Jiří Bárta, Růžena Králová, Lenka Nováková, Jaroslav Tichna, Siegfried Tomasch Tel.: , Fax: , Studio Šípek, Tel./fax: , 6

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV Oblastní stavební bytové družstvo Děčín se sídlem v Děčíně IV, Jeronýmova 425, PSČ 405 63 zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Dr XXVI, vložka 302 ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva JW 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 OBSAH 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4. Platby

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva Záhorského 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4.

Více

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Trávníky, bytové družstvo se sídlem na adrese Příčná 1541, 765 02 Otrokovice IČO: 00048852 zapsané v rejstříku u Krajského

Více

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění.

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění. Zásady pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění Základní pojmy 1. Nájemným se rozumí cena za užívání pronajatého družstevního

Více

Stavební bytové družstvo Litoměřice, Novobranská 10

Stavební bytové družstvo Litoměřice, Novobranská 10 Stavební bytové družstvo Litoměřice, Novobranská 10 Výběr ekonomických ukazatelů 2014 Shromáždění delegátů 23.5.2015 v Roudnici n/l E-mail : sbdltm @ sbdltm. cz http:// www. sbdltm. cz SBD Litoměřice Vybrané

Více

JARNÍ SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ

JARNÍ SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ 52/06 Představenstvo informuje čtěte na straně 2 Usnesení shromáždění delegátů čtěte na straně3 Ze života samospráv čtěte na straně 4 Kontrolní komise trochu jinak čtěte na straně 5 Účastníte se členských

Více

PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ

PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ Organizační směrnice 1/11- včetně dodatků PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ Úvod Směrnice upravuje způsob stanovení

Více

Zápis. z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17.

Zápis. z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17. Zápis z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17.00 hodin V domě je 88 bytových jednotek, z toho je 69 v osobním vlastnictví

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradiště

VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradiště ROK 2007 OBSAH : 1 ÚVOD... 3 1.1 PŘEDMĚT ČINNOSTI... 3 1.2 ORGÁNY DRUŽSTVA... 3 1.3 ÚDAJE O ČLENSKÉ ZÁKLADNĚ... 4 1.4

Více

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014 Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva K usměrňování vnitřní ekonomiky družstva v oblasti správy bytového a nebytového fondu a k zajištění ekonomické

Více

Informace z organizačně-právního úseku

Informace z organizačně-právního úseku V Tišnově dne 10.12.2009 Zpravodaj č. 2/2009 Informace z organizačně-právního úseku Informace o převodech bytů do osobního vlastnictví K 30.6.2009 požádalo 41 družstevníků o převod bytu do osobního vlastnictví,

Více

Výroční zpráva 2008 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa

Výroční zpráva 2008 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa Výroční zpráva 2008 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa Obsah: Úvodní slovo předsedy představenstva Profil OSBD Česká Lípa a předmět činnosti Základní informace rozmístění

Více

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů Stavební bytové družstvo L I A Z Jablonec nad Nisou Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice

Více

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Přítomni: dle prezenční listiny, která tvoří přílohu č.1 tohoto

Více

NÁVRH Statut rezervního fondu Okresního stavebního bytového družstva (dále jen družstva)

NÁVRH Statut rezervního fondu Okresního stavebního bytového družstva (dále jen družstva) NÁVRH Statut rezervního fondu Okresního stavebního bytového družstva (dále jen družstva) Statut fondu pro financování investičních výdajů, zejména rekonstrukcí a modernizací bytových domů a jejich příslušenství

Více

Směrnice S 106/11 I. ÚČEL: NAHRAZUJE: GESTOR NORMY: SCHVÁLENO: V. ÚČINNOST OD: 07/2011. Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby.

Směrnice S 106/11 I. ÚČEL: NAHRAZUJE: GESTOR NORMY: SCHVÁLENO: V. ÚČINNOST OD: 07/2011. Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby. Směrnice S 106/11 ZÁSADY PRO STANOVENÍ A ROZÚČTOVÁNÍ NÁJEMNÉHO Z BYTŮ A GARÁŽÍ A STANOVENÍ ÚHRADY I. ÚČEL: Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby. II. NAHRAZUJE: Směrnici S 106/03 schválenou představenstvem

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Strana 1 (celkem 6) STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Na shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Strakonice, konané ve čtvrtek

Více

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka)

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) Aktualizace indikativní nabídky České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) pro Bytové družstvo Sokolovská 68/381 se sídlem Sokolovská 381/68, 186 00 Praha 8 - Karlín (dále jen Klient)

Více

ZÁPIS ZE SCHŮZE DOMOVNÍHO VÝBORU

ZÁPIS ZE SCHŮZE DOMOVNÍHO VÝBORU ZÁPIS ZE SCHŮZE DOMOVNÍHO VÝBORU Společenství vlastníků č. 637 Pořadí jednání 4. Datum konání schůze 6. 12. 2011 Zahájení v Místo konání 19:00 hodin vchod 3100, zasedací místnost Účast členů výboru 10

Více

Zápis ze shromáždění vlastníků konaného dne 26.2.2015 Místo konání: Malkovského 588, 199 00 Praha 9, zasedací místnost v suterénu domu

Zápis ze shromáždění vlastníků konaného dne 26.2.2015 Místo konání: Malkovského 588, 199 00 Praha 9, zasedací místnost v suterénu domu Společenství vlastníků jednotek pro dům čp. 588, ulice Malkovského, Praha 18 - Letňany Identifikační číslo: 271 93 110 Zápis ze shromáždění vlastníků konaného dne 26.2.2015 Místo konání: Malkovského 588,

Více

_9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C? Havlíčkův Brod

_9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C? Havlíčkův Brod Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějěích předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu (v celých tlslcích Kč) ke dni 31.12.2014 Obchodní firma nebo jiný název _9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C?

Více

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------- společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Směrnice č. 102/2011

Směrnice č. 102/2011 Směrnice č. 102/2011 Směrnice o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice upravuje Čl. 1 Předmět úpravy a) nájemné

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 61Cm 74/2009-41 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl soudkyní JUDr. Jindrou Nejtkovou v právní věci žalobce: Bytové družstvo Skřivánek, IČ 00043800, sídlem Stará

Více

Směrnice č.2/2014. Úvodní ustanovení. Čl. 1 Předmět úpravy

Směrnice č.2/2014. Úvodní ustanovení. Čl. 1 Předmět úpravy Okresní stavební bytové družstvo Havlíčkův Brod Jihlavská 564, 580 01 Havlíčkův Brod tel. ústředna: 569 430 920 fax: 569 430 949 e-mail: osbdhb@osbdhb.cz Směrnice č.2/2014 O nájemném z družstevních bytů

Více

a) Roční účetní závěrka za rok 2014.

a) Roční účetní závěrka za rok 2014. 3. Projednání a schválení Roční účetní závěrky za rok 2014 a návrhu Rozpočtu SVJ na rok 2015. a) Roční účetní závěrka za rok 2014. Účetní závěrka za rok 2014 byla předána pověřenému vlastníkovi správcem

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE. se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21. Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor

MĚSTO KOPŘIVNICE. se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21. Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor MĚSTO KOPŘIVNICE se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21 Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor Tato pravidla byla schválena usnesením č. 228 na 9. zasedání Zastupitelstva města v Kopřivnici dne

Více

Zpráva k účetní závěrce za rok 2010.

Zpráva k účetní závěrce za rok 2010. Zpráva k účetní závěrce za rok 2010. Společenství Archangelská 864,865,868 (dale jen společenství ) je právnickou osobou, je zapsáno v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu S, vložka

Více

Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností

Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností Činnosti realitní kanceláře při převodu vlastnického práva k jednotce (bytové nebo nebytové) Činnost realitní kanceláře při převodu členských

Více

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje Číslo dokumentu: SAM 3218 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 01.03.2014 Platnost do: Zpracoval: JUDr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradiště

VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradiště ROK 2008 OBSAH : 1 ÚVOD... 3 1.1 PŘEDMĚT ČINNOSTI... 3 1.2 ORGÁNY DRUŽSTVA... 3 1.3 ÚDAJE O ČLENSKÉ ZÁKLADNĚ... 4 1.4

Více

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU.

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. Vlastníci bytů a nebytových jednotek Jméno a příjmení : datum nar. číslo jednotky, ulice, č.p., obec, PSČ

Více

S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná s užíváním bytů a garáží

S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná s užíváním bytů a garáží NOVÝ ŽIVOT, stavební bytové družstvo, se sídlem Bučovice, Slovenská 910, okres Vyškov PSČ 685 01 IČ 00050318 S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná

Více

SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SBD ROZVOJ

SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SBD ROZVOJ SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SBD ROZVOJ Schválené shromážděním delegátů dne 6. 6. 2007 a 2. 11. 2011 Zásady hospodaření SBD Rozvoj Shromáždění delegátů

Více

Zásady pro poskytování vnitrodružstevních půjček na opravy, údržbu a dodatečné investice do bytového fondu.

Zásady pro poskytování vnitrodružstevních půjček na opravy, údržbu a dodatečné investice do bytového fondu. Stavební bytové družstvo DRUBYD, Ciolkovského 625/54, 734 01 Karviná Ráj, zapsané v obch. rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, odd. Dr XXII, vložka 239 Zásady pro poskytování vnitrodružstevních půjček

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DRUŽSTVA. Průkopník, stavební bytové družstvo ZA ROK 2013. Materiál pro jednání shromáždění delegátů konané dne 5. 6.

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DRUŽSTVA. Průkopník, stavební bytové družstvo ZA ROK 2013. Materiál pro jednání shromáždění delegátů konané dne 5. 6. Materiál pro jednání shromáždění delegátů konané dne 5. 6. 2014 Bod jednání 5 a) Průkopník, stavební bytové družstvo IČ: 000 47 325 Sídlo: Foltýnova 1, 635 00 Brno VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DRUŽSTVA ZA

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1701, Štúrova 55, Praha 4 Štúrova 1701/55, 142 00 Praha 4 IČ: 26762579 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ za ROK 2006 Zpracoval: Správní firma Předkládá: Výbor společenství BUSSMARK,

Více

Závěrečný účet MČ Brno-Židenice. za rok 2008

Závěrečný účet MČ Brno-Židenice. za rok 2008 Závěrečný účet MČ Brno-Židenice za rok 2008 Obsah: Komentář k výsledku hospodaření MČ Brno Židenice za rok 2008 Příloha č. 1 - Příjmy Příloha č. 2 - Výdaje Příloha č. 3 - Kapitálové výdaje Příloha č. 4

Více

Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu)

Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu) MĚSTO STARÉ MĚSTO nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu) Fond rozvoje bydlení byl zřízen usnesením Obecního zastupitelstva

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla

Více

Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov

Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov Zastupitelstvo města schválilo na svém řádném zasedání dne 10. 2. 2015 usnesením č. 4/VII tuto

Více

Pravidla hospodaření SBD Rybníčky II-družstvo

Pravidla hospodaření SBD Rybníčky II-družstvo PRACOVNÍ VERZE!!!!!!!!!!!!! PŘIPOMÍNKY K NÁVRHU ZASÍLEJTE NA EMAIL DRUŽSTVA sbdrybnicky2@seznam.cz Pravidla hospodaření SBD Rybníčky II-družstvo strana 1 / celkem 10 stran Obsah: 1. Vymezení pojmů a vysvětlení

Více

Zápis č. 4/2011 z jednání představenstva družstva konaného dne 27. 4. 2011

Zápis č. 4/2011 z jednání představenstva družstva konaného dne 27. 4. 2011 Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů -12- HODOŇAN, stavební bytové družstvo, Na Pískách 3275/3, Hodonín Zápis č. 4/2011 z jednání představenstva družstva konaného dne 27. 4.

Více

ROZVAHA. ke dni 31.12.2010 IČ 26701626. Stav k poslednímu dni účet. období. Číslo řádku. Stav k prvnímu dni účet. období A K T I V A.

ROZVAHA. ke dni 31.12.2010 IČ 26701626. Stav k poslednímu dni účet. období. Číslo řádku. Stav k prvnímu dni účet. období A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb. ROZVAHA ke dni 31.12.2010 Název, sídlo a právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ 26701626 SVJ domu Bochovská 560,561,562,563

Více

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový panel

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový panel PORADENSKÉ CENTRUM ZELENÁ ÚSPORÁM Kontaktní osoba: Telefon: e-mail: Iva Rokytková 6668753 Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená

Více

Platební řád BD Slancova, Praha 8

Platební řád BD Slancova, Praha 8 Platební řád BD Slancova, Praha 8 Bytové družstvo Slancova, Praha 8 (dále jen družstvo) podle Stanov Bytového družstva Slancova přijímá a schvaluje tato pravidla pro úhradu nájmů družstevních bytů (příspěvků

Více

SMLOUVA o přidělení družstevní jednotky

SMLOUVA o přidělení družstevní jednotky Bytové družstvo IMOBILIEN se sídlem : Hanychovská 886/16b, Liberec 3, 46010 SMLOUVA o přidělení družstevní jednotky Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely následující strany : jméno, příjmení : rodné

Více

Šance. pro váš dům. Spočítejte si splátku sami. www.csob.cz. www.csob.cz. Infolinka 800 300 300. Infolinka 800 300 300

Šance. pro váš dům. Spočítejte si splátku sami. www.csob.cz. www.csob.cz. Infolinka 800 300 300. Infolinka 800 300 300 Spočítejte si splátku sami Úvěry od ČSOB jsou dostupné pro většinu BD a SVJ. Porovnejte si měsíční vklady do vašeho fondu oprav s anuitní splátkou potřebného úvěru a v řadě případů zjistíte, že z důvodu

Více

Z Á P I S. z e s c h ů z e, k t e r á s e k o n a l a d n e 1 7. z á ř í 2 0 1 4 od 17.00 hodin.

Z Á P I S. z e s c h ů z e, k t e r á s e k o n a l a d n e 1 7. z á ř í 2 0 1 4 od 17.00 hodin. Z Á P I S z e s c h ů z e, k t e r á s e k o n a l a d n e 1 7. z á ř í 2 0 1 4 od 17.00 hodin. Přítomni: pp. Peroutka Jiří, Siváková Marie, Šebestová Jana KK se zúčastnila zasedání P BD dne 15. září 2014,

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

ZÁSADY pro určování běžné a jiné správní činnosti družstva a stanovení příspěvků a poplatků na tyto činnosti

ZÁSADY pro určování běžné a jiné správní činnosti družstva a stanovení příspěvků a poplatků na tyto činnosti Směrnice č. 118/2015 ZÁSADY pro určování běžné a jiné správní činnosti družstva a stanovení příspěvků a poplatků na tyto činnosti K zajištění jednotného postupu pro určování běžné a jiné správní činnosti

Více

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY PANEL 2013 + (NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 468/2012 Sb.) - Příjem žádostí od 11. ledna 2013 - Finanční zdroje 210 mil. Kč startovací rozpočet

Více

Směrnice o nájemném z bytu

Směrnice o nájemném z bytu Směrnice o nájemném z bytu Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 12.6.2014 12.6.2014 0 Dne: 14.5.2014 Dne: 12.6.2014 1 / 5 Směrnice o nájemném z bytu Čl. 1 Předmět úpravy (1) Tyto směrnice upravují

Více

Státní fond rozvoje bydlení

Státní fond rozvoje bydlení Státní fond rozvoje bydlení Realizace finančního nástroje JESSICA 11. září 2012 BYTOVÝ FOND ČR kde jsme výchozí situace ZANEDBANOST BYTOVÉHO FONDU CELKOVÁ INVESTIČNÍ POTŘEBA PRO SEKTOR BYDLENÍ NUTNÁ ROČNÍ

Více

Průkopník, stavební bytové družstvo

Průkopník, stavební bytové družstvo Materiál pro jednání shromáždění delegátů konané dne 28. 5. 2015 Průkopník, stavební bytové družstvo IČ: 000 47 325 Sídlo: Foltýnova 1, 635 00 Brno VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DRUŽSTVA ZA ROK 2014 Schváleno

Více

Energetický fond pre nízkoenergetickú renováciu mestských bytových domov a verejných budov v Brně Novém Lískovci

Energetický fond pre nízkoenergetickú renováciu mestských bytových domov a verejných budov v Brně Novém Lískovci Energetický fond pre nízkoenergetickú renováciu mestských bytových domov a verejných budov v Brně Novém Lískovci Jan Sponar, sponar@nliskovec.brno.cz úřad městské části Brno-Nový Lískovec Brno Nový Lískovec

Více

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2014

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2014 ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA za I. pololetí 2014 Správu provádí: Správa nemovitostí Klatovy s.r.o. Adresa: Dobrovského 148/II, Klatovy IČ: 26383161 Tel. a fax

Více

Statut Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů (úplné znění k 24.9.2014)

Statut Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů (úplné znění k 24.9.2014) MĚSTO KLIMKOVICE Úplné znění Statutu Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů jak vyplývá ze změn provedených dodatkem č. 1 schváleného dne 22..2006, dodatkem č. 2 schváleného dne

Více

Bytové družstvo Osvobození 47+48+49, Vyškov Vyškov, Dědice, Osvobození 668/48, PSČ 682 01 IČ: 28280491 Registrace: KS Brno, Dr. 4572 ze dne 08.04.

Bytové družstvo Osvobození 47+48+49, Vyškov Vyškov, Dědice, Osvobození 668/48, PSČ 682 01 IČ: 28280491 Registrace: KS Brno, Dr. 4572 ze dne 08.04. Bytové družstvo Osvobození 47+48+49, Vyškov Vyškov, Dědice, Osvobození 668/48, PSČ 682 01 IČ: 28280491 Registrace: KS Brno, Dr. 4572 ze dne 08.04.2008 Zápis z členské schůze družstva ze dne 16.07.2008

Více

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Pod lysinami 479-481 konaného 11. 12. 2012 v klubovně č.p. 480

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Pod lysinami 479-481 konaného 11. 12. 2012 v klubovně č.p. 480 Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Pod lysinami 479-481 konaného 11. 12. 2012 v klubovně č.p. 480 Přítomni: Dle prezenční listiny, která tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu. Přítomno

Více

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008 REAL FLAT spol. s r.o., Bří Jaroňků 4079, Zlín, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Komplexní požární kontrola čtěte na straně 5 Ohlédnutí za velkými opravami čtěte na straně 5 Zadávání oprav v bytech...

Komplexní požární kontrola čtěte na straně 5 Ohlédnutí za velkými opravami čtěte na straně 5 Zadávání oprav v bytech... 49/05 Představenstvo družstva informuje čtěte na straně 2 Usnesení SD z 24. 11. 2005 čtěte na straně 3-4 Nové podmínky úvěrů v roce 2006 čtěte na straně 4 Komplexní požární kontrola čtěte na straně 5 Ohlédnutí

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava 553 780 700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553 732 965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8 COOPINVESTA spol. s r.o., Budovatelská 4821, Zlín, PSČ 760 05 ------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

SMĚRNICE O NÁJEMNÉM A PŘEDPISU ÚHRAD VLASTNÍKŮ VČETNĚ ROZÚČTOVÁNÍ

SMĚRNICE O NÁJEMNÉM A PŘEDPISU ÚHRAD VLASTNÍKŮ VČETNĚ ROZÚČTOVÁNÍ SMĚRNICE O NÁJEMNÉM A PŘEDPISU ÚHRAD VLASTNÍKŮ VČETNĚ ROZÚČTOVÁNÍ č. 2 029-0514 I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Směrnice stanoví tvorbu a způsob rozúčtování nájemného a cen služeb mezi družstvem a nájemcem, popřípadě

Více

SDĚLENÍ č.j. 281/55 462/2002 k účtování SVJ. 1. Postavení SVJ z hlediska zákona o daních z příjmů. 2. Registrace k dani z příjmů. Číslo. Název.

SDĚLENÍ č.j. 281/55 462/2002 k účtování SVJ. 1. Postavení SVJ z hlediska zákona o daních z příjmů. 2. Registrace k dani z příjmů. Číslo. Název. SDĚLENÍ č.j. 281/55 462/2002 k účtování SVJ Číslo SDĚLENÍ č.j. 281/55 462/2002 Název Sdělení k účtování a daňové povinnosti společenství vlastníků jednotek - právnické osoby podle zákona č. 72/1994 Sb.

Více

Příloha č. 3: Stavební spořitelny a jejich nabídka produktů na financování bydlení. Českomoravská stavební spořitelna a.s.

Příloha č. 3: Stavební spořitelny a jejich nabídka produktů na financování bydlení. Českomoravská stavební spořitelna a.s. Příloha č. 3: Stavební spořitelny a jejich nabídka produktů na financování bydlení V české republice nyní působí celkem 5 stavebních spořitelen a všechny tyto spořitelny jsou sdruženy v Asociaci českých

Více

Město Příbram. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008

Město Příbram. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008 Město Příbram OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008 o tvorbě a použití účelových prostředků Fondu oprav a modernizace bytového fondu na území města Příbram Zastupitelstvo města Příbram

Více

PODKLADOVÉ MATERIÁLY k ustavující schůzi společenství vlastníků konané v restauraci Smíchovský zámeček ve čtvrtek dne 12.6.2014 v 18.

PODKLADOVÉ MATERIÁLY k ustavující schůzi společenství vlastníků konané v restauraci Smíchovský zámeček ve čtvrtek dne 12.6.2014 v 18. PODKLADOVÉ MATERIÁLY k ustavující schůzi společenství vlastníků konané v restauraci Smíchovský zámeček ve čtvrtek dne 12.6.2014 v 18.00 hodin OBSAH: Pozvánka str. 3 Schválení názvu společenství str. 4

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002 1. přehled činností vykonávaných v kalendářním roce 2002 s uvedením vztahu k účelu založení společnosti; 2. roční účetní uzávěrka a zhodnocení

Více

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2013

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2013 SBD POKROK, Kollárova 157/18, 186 00, Praha 8 IČ 00034398, DIČ CZ00034398, zapsáno v OR MS, odd. Dr XCVIII, vl. 53 Tel.: 225 339 268, fax: 225 339 780, e-mail: brezinav@pokrok.cz Společenství vlastníků

Více

MĚSTO PROSEČ. Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč. Elektronická verze:

MĚSTO PROSEČ. Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč. Elektronická verze: MĚSTO PROSEČ Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč Číslo: S/01/2014 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

Více

MĚSTO CHABAŘOVICE. O p a t ř e n í č. 1/2003

MĚSTO CHABAŘOVICE. O p a t ř e n í č. 1/2003 MĚSTO CHABAŘOVICE Zastupitelstvo města Chabařovice na svém zasedání dne 29. 9. 2003 se rozhodlo usn. č. 35/2003 k provedení ustanovení 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA BYTOVÉHO DRUŽSTVA PAVLIŠOVSKÁ 2283, 2284 a 2285 ZA ROK 2013 1. ÚVOD 2. PŘEDMĚT ČINNOSTI 3. ORGÁNY DRUŽSTVA 3.1 PŘEDSTAVENSTVO DRUŽSTVA 3.2 KONTROLNÍ KOMISE 3.3 ČLENSKÁ SCHŮZE 4. ÚDAJE O

Více

Z á p i s č. 32/2015. Z řádné schůze představenstva SBD Hlubina, která se konala dne 11. května 2015 od 16:00 hod. v zasedací místnosti SBD Hlubina

Z á p i s č. 32/2015. Z řádné schůze představenstva SBD Hlubina, která se konala dne 11. května 2015 od 16:00 hod. v zasedací místnosti SBD Hlubina Z á p i s č. 32/2015 Z řádné schůze představenstva SBD Hlubina, která se konala dne 11. května 2015 od 16:00 hod. v zasedací místnosti SBD Hlubina Přítomní členové představenstva: p. Apfelthaler, pí Dešková,

Více

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE č. 2/2012

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE č. 2/2012 Bytové družstvo U Arény Ostrava Vítkovice, Sovova 1340/14, PSČ 703 00 IČ: 26829681 Zapsáno u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Dr 1746 http://bd-u-areny.unas.cz ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE č. 2/2012 Datum

Více

čl. l Předmět a rozsah úpravy

čl. l Předmět a rozsah úpravy Z Á S A D Y pro stanovení výše nájemného z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu a místností nesloužících k bydlení (garáže) (1) Tyto zásady upravují

Více

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva.

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Hypoteční bankovnictví Cíl kapitoly Cílem kapitoly je vysvětlit podstatu hypotečního bankovnictví, definovat pojmy, které s hypotečním bankovnictvím souvisí a uvést jeho právní základy. Kromě toho bude

Více

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů -17- HODOŇAN, stavební bytové družstvo, Na Pískách 3275/3, Hodonín. Zápis č.

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů -17- HODOŇAN, stavební bytové družstvo, Na Pískách 3275/3, Hodonín. Zápis č. Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů -17- HODOŇAN, stavební bytové družstvo, Na Pískách 3275/3, Hodonín Zápis č. 5/2011 z jednání představenstva družstva konaného dne 25. 5.

Více

Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů

Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů 1. Tato směrnice upravuje Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů Čl. 1 Předmět úpravy a) nájemné v družstevních bytech a družstevních nebyt. prostorech (dále jen byt

Více

VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST VRCHLICE - MALEČ, a.s.

VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST VRCHLICE - MALEČ, a.s. Vážení akcionáři, dámy a pánové, vážení hosté, dovolte mi, abych Vás nyní seznámil s činností představenstva, s výsledky hospodaření společnosti, se stavem jejího majetku, s návrhem na rozdělení zisku

Více

Z Á S A D Y. Část I. Úvodní ustanovení. Část II. Vymezení pojmů

Z Á S A D Y. Část I. Úvodní ustanovení. Část II. Vymezení pojmů Zastupitelstvo města Havířova Usnesením č.138/4/zm/07 ze dne 18.6.2007 Usnesením č.436/9/zm/08, bod 1.2. ze dne 14.4.2008 Usnesením č.485/10/zm/08, bod 2 ze dne 23.6.2008 Usnesením č.119/5zm/2011, ze dne

Více

Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví SVJ Sídliště 738, Hostinné

Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví SVJ Sídliště 738, Hostinné Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví SVJ Sídliště 738, Hostinné Verze vnitřních směrnic: č. 1 Vypracovala: Bc. Michaela Hartlová DiS. Schválili: Ing. Miroslav Balatka, předseda výboru SVJ Petr Soukup,

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Strana 1 (celkem 7) STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Na shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Strakonice, konané ve čtvrtek

Více

P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky.

P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky. Obecně prospěšné bytové družstvo Teplice P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky. Pravidla jsou stanovena se zřetelem na předpis

Více

Výroční zpráva o hospodaření SBF Kladno s.r.o. za rok 2006

Výroční zpráva o hospodaření SBF Kladno s.r.o. za rok 2006 Výroční zpráva o hospodaření SBF Kladno s.r.o. za rok 2006 Základní identifikační údaje Obchodní jméno SBF Kladno s.r.o. Sídlo Kladno,Nám.starosty Pavla 44 Identifikační číslo 25 68 33 81 Daňové identifikační

Více

Stavební bytové družstvo Česká Třebová, Lidická 240, 560 02 Česká Třebová IČ 00046213 ZA ROK 2014

Stavební bytové družstvo Česká Třebová, Lidická 240, 560 02 Česká Třebová IČ 00046213 ZA ROK 2014 Stavební bytové družstvo Česká Třebová, Lidická 240, 560 02 Česká Třebová IČ 00046213 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZA ROK 2014 Zpracováno: Česká Třebová leden - duben 2015 Představenstvo stavebního bytového

Více

Zpravodaj č. 1/2011. Vážení družstevníci a vlastníci bytů,

Zpravodaj č. 1/2011. Vážení družstevníci a vlastníci bytů, Zpravodaj č. 1/2011 Vážení družstevníci a vlastníci bytů, KVĚTNICE, stavební bytové družstvo Vám předkládá první číslo Zpravodaje v roce 2011, ve kterém najdete informace z jednotlivých úseků správy družstva

Více

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2013

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2013 SBD POKROK, Kollárova 157/18, 186 00, Praha 8 IČ 00034398, DIČ CZ00034398, zapsáno v OR MS, odd. Dr XCVIII, vl. 53 Tel.: 225 339 268, fax: 225 339 780, e-mail: brezinav@pokrok.cz Společenství vlastníků

Více

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek v budově č.p. 730,731 Otradovická, Praha 4, konané dne 2.12.2010 v jídelně ZŠ Písnická Praha 4

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek v budově č.p. 730,731 Otradovická, Praha 4, konané dne 2.12.2010 v jídelně ZŠ Písnická Praha 4 Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek v budově č.p. 730,731 Otradovická, Praha 4, konané dne 2.12.2010 v jídelně ZŠ Písnická Praha 4 Přítomni: dle prezenční listiny, která tvoří přílohu

Více

Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014

Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014 Obec Tetčice Palackého 177 664 17 Tetčice IČO : 44947917 Bankovní spojení: 32125641/0100, účet zřízen u Komerční Banky Rosice a.s. E-mail : obec@tetcice.cz Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014

Více

POZVÁNKA NA SHROMÁŽDĚNÍ Společenství Markušova 1630 1631, Praha 4, 14.června 2010 ...

POZVÁNKA NA SHROMÁŽDĚNÍ Společenství Markušova 1630 1631, Praha 4, 14.června 2010 ... POZVÁNKA NA SHROMÁŽDĚNÍ Společenství Markušova 1630 1631, Praha 4, 14.června 2010 Podle Stanov svolává výbor Společenství výroční shromáždění 2010 do jídelny ZŠ Květnového vítězství 1554 na 14.6.2010,

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový Panel

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový Panel Kontaktní osoba: Ing. Julie Böhmová Telefon: 606 687 056 e-mail: j.bohmova@zelenausporam.cz Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená

Více

Zápis ze společné schůze sdružení vlastníků jednotek Jablonecká 409 420, 713 a 714 a družstevníků nájemců členů SBD Praha

Zápis ze společné schůze sdružení vlastníků jednotek Jablonecká 409 420, 713 a 714 a družstevníků nájemců členů SBD Praha Zápis ze společné schůze sdružení vlastníků jednotek Jablonecká 409 420, 713 a 714 a družstevníků nájemců členů SBD Praha Konání schůze: 29.11.2006 od 19 hod. v Gymnáziu Českolipská 373, Praha 9. Zápis

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

LIBERECKÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO STADION. IČ : 25049593 se sídlem Jeronýmova 494/20, 460 07 LIBEREC 7

LIBERECKÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO STADION. IČ : 25049593 se sídlem Jeronýmova 494/20, 460 07 LIBEREC 7 LIBERECKÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO STADION IČ : 25049593 se sídlem Jeronýmova 494/20, 460 07 LIBEREC 7 Program náhradní členské schůze dne 29.1.2015 1) 19:05 Zahájení, volba orgánů členské schůze HLASOVAT 2) 19:10

Více

Výroční zpráva o hospodaření SBF Kladno s.r.o. za rok 2008

Výroční zpráva o hospodaření SBF Kladno s.r.o. za rok 2008 Výroční zpráva o hospodaření SBF Kladno s.r.o. za rok 2008 Základní identifikační údaje Obchodní jméno SBF Kladno s.r.o. Sídlo Kladno,Nám.starosty Pavla 44 Identifikační číslo 25 68 33 81 Daňové identifikační

Více