NOVÉ STATUTÁRNÍ ORGÁNY DRUŽSTVA NA OBDOBÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NOVÉ STATUTÁRNÍ ORGÁNY DRUŽSTVA NA OBDOBÍ 2005 2010"

Transkript

1 47/05 Představenstvo informuje čtěte na straně 2 Ze zprávy ředitele na SD čtěte na straně 2 Usnesení SD čtěte na straně 3 Kolik platíme a kolik bychom... čtěte na straně 4 VZP 2004 čtěte na straně 4 Jak si opatřit peníze na opravy čtěte na straně 5 Legislativní sloupek čtěte na straně 5 Teplo bude zase dražší! čtěte na straně 6 Příloha: PÍSEMNÝ SOUHLAS PŘÍLOHA NOVÉ STATUTÁRNÍ ORGÁNY DRUŽSTVA NA OBDOBÍ Jarní shromáždění delegátů konané mělo na programu hlavní dva body. Schválení hospodaření družstva za uplynulý rok 2004 a volby nových orgánů družstva. Zmíním se o tomto druhém bodě. Volilo se nové představenstvo a nová kontrolní komise. Funkční období obou těchto orgánů je 5 let. Podle našich stanov je představenstvo 9-ti členné a může mít 4 náhradníky. Kontrolní komise je 7-mi členná se 3 náhradníky. Volby řídila volební komise a vše probíhalo podle platného volebního řádu našeho družstva. Do představenstva kandidovalo 14 kandidátů, do kontrolní komise bylo kandidátů 13. Všichni kandidáti splňovali podmínky pro volbu a shromáždění delegátů bylo usnášení schopné. Proběhlo tajné hlasování a výsledky voleb byly vyhodnoceny váhovým způsobem. Platně byl zvolen za člena nebo náhradníka orgánu jen ten kandidát, který obdržel takový počet hlasů, že při váhovém vyhodnocení získal minimálně 60% hlasů přítomných delegátů. Podle počtu JARNÍ SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ 2005 V trochu stísněném prostředí společenského sálu restaurace Arbes proběhlo jarní shromáždění delegátů roku Na shromáždění delegátů bylo přítomno 132 ze 163 pozvaných delegátů. Účast tedy dosáhla 80%. Delegáti schválili řádnou roční závěrku družstva a schválili i rozdělení čistého zisku v celkové výši ,- Kč. Z tohoto zisku bylo přímo samosprávám rozděleno ,- Kč. Nejdůležitějším bodem jednání tohoto získaných hlasů bylo potom sestaveno pořadí a vyhlášeny výsledky voleb. Do představenstva bylo v souladu se stanovami zvoleno 9 členů a 2 náhradníci, do kontrolní komise 7 členů a žádný náhradník. Jmenovitě to byli: Představenstvo: RNDr. Jiří Bárta, Pavel Tille, Darja Brejchová, Leona Ambrožová, Břetislav Chlup, Petr Murka, Růžena Králová, Ing. Jindřich Pacovský, Mgr. Josef Najberk Náhradníci do představenstva: Luboš Rychtera, Ing. Zdeněk Vacek Kontrolní komise: Jaroslava Tůnová, Alena Kašparová, Helena Glazerová, Siegfried Tomasch, Ing. Pavel Houska, Bohumila Chotová, Věra Linhartová. Na základě výsledků voleb bylo možno konstatovat, že z velké části získali důvěru delegátů členové představenstva i náhradníci, kteří v tomto orgánu pracovali v minulém volebním období. Jen tři čle- Delegáti jarního SD při jednání nové jsou noví. V kontrolní komisi došlo naopak k velké obměně. Z minulých členů, těch kteří opět kandidovali, byli zvoleny jen dvě členky a ostatní členové kontrolní komise jsou noví. U s t a v u j í c í schůze nově z v o l e n ý c h orgánů proběhly ihned po skončení shromáždění delegátů. Členové orgánů si zvo- RNDr. Jiří Bárta lili předsedu a místopředsedu. Opětně byli zvoleni: předseda představenstva pan RNDr. Jiří Bárta a místopředsedkyně paní Růžena Králová. Předsedou kontrolní komise byl zvolen Ing. Pavel Houska, místopředsedkyní paní Věra Linhartová. Ing. Kladníček, ředitel SD byly volby nového představenstva a kontrolní komise. Této významné události je věnován samostatný článek. Zpráva o činnosti představenstva byla tentokrát ve znamení rekapitulace celého volebního období minulého představenstva. Z této rekapitulace určitě stojí za pozornost několik údajů, které charakterizují naše družstvo v roce 2005: - průměrná měsíční částka vybíraná pokračování na straně 6 1

2 PŘEDSTAVENST VO DRUŽST VA INFORMUJE Na 71. zasedání dne představenstvo - schválilo návrh usnesení na shromáždění delegátů, - schválilo nájemní předpisy pro druhé pololetí roku Součástí změn je úprava záloh na teplo a teplou vodu. Zálohy byly stanoveny podle těchto zásad: zálohy na teplo se upravují podle skutečné spotřeby roku 2004 a meziročního navýšení ceny tepla pro rok 2005 s rezervou 16%. Zálohy na teplou vodu obdobně s rezervou 18%. Každý člen družstva si na oddělení nájmu může individuelně dohodnout odlišnou zálohu na teplo a teplou vodu. Další velkou změnou je navýšení tvorby dlouhodobé zálohy na opravy a investice u zhruba 170 samospráv. Podrobně o této změně píše vedoucí technického úseku pan Kouřimský v tomto čísle Zpravodaje. - vzalo na vědomí zprávy o vývoji záloh a nákladů na teple a teplé vodě v letech a rozbor měrných spotřeb tepla a teplé vody z hlediska vyhlášky č. 152/2001 Sb. a limitech měrné spotřeby. Na žádném ze 187 domů s centrálním a blokovým zdroji tepla nejsou tyto koeficienty překročeny. - schválilo bytové záležitosti (přijetí členů, podnájmy, přidělení vyklizeného bytu) dle návrhu bytové komise. Na 2. zasedání nového představenstva dne představenstvo - ustanovilo pracovní komise: ekonomickou komisi ve složení: předseda komise: Břetislav Chlup, členové: Leona Ambrožová, Petr Mertin, Jindřiška Půlpánová, Věra Linhartová. technickou komisi ve složení: předseda komise Ing. Jindřich Pacovský, členové: Ing. Zdeněk Vacek, Luboš Rychtera, Vlastimil Kouřimský, Siegfried Tomasch. bytovou komisi ve složení: předsedkyně komise: Darja Brejchová, členky: Bohumila Chotová, Jana Hádeková, Anna Šindelářová, Jana Ištoková. škodní komisi ve složení: předseda komise: Petr Murka, členové: JUDr. Bohuslav Vojtěch, Jana Rajchertová, Jindřiška Půlpánová, Alena Kašparová. likvidační komisi ve složení: předseda komise Pavel Tille, členové: Růžena Králová, Vlastmil Kouřimský, Květoslav Basl, Helena Glazerová. komisi pro styk se samosprávami ve složení: předsedkyně komise: Leona Ambrožová, členové: Darja Brejchová, Luboš Rychtera, Hana Honců, Jaroslava Tůnová. komisi pro organizaci a legislativu ve složení: předseda komise: Mgr. Josef Najberk, členové: Ing. Luděk Semerád, Ing. Jiří Kladníček, Jindřiška Půlpánová, Ing. Pavel Houska. komisi pro výpočetní techniku a internet ve složení: předseda komise: RNDr. Jiří Bárta, členové: Vlastmil Kouřimský, Květoslav Basl, Petr Mertin, Ing. Pavel Houska. hodnotící komisi ve složení: předseda komise: RNDr. Jiří Bárta, členové: Růžena Králová, Ing. Jindřich Pacovský, Břetislav Chlup, Leona Ambrožová. redakční radu ve složení: předseda komise: RNDr. Jiří Bárta, členové: Růžena Králová, Lenka Nováková, Jaroslav Tichna, Siegfried Tomasch. - schválilo rozdělení obvodů samospráv pro jednotlivé členy představenstva, - schválilo organizaci práce předsedovi představenstva a stanovilo podpisové právo pro dalšího člena představenstva podle zásad vnitřního řízení. RNDr. J. Bárta Delegátům byly prezentovány výsledky činnosti správy družstva za rok 2004 formou názorných grafů a tabulek. Některé zásadní informace byly uvedeny pro porovnání v časové posloupnosti minulých let. Hospodářské výsledky činnosti družstva a nejdůležitější parametry, které zobrazují ekonomickou sílu firmy, byly předneseny v bloku - o činnosti ekonomického úseku. Delegáti zaznamenali, že hospodářský výsledek za rok 2004 byl mimořádně příznivý a čistý zisk činil 8,5 mil Kč. Zásadní vliv na tomto výsledku mělo dobré nakládání s volnými finančními prostředky, výnosy z nájmů nebytových prostor a nekompromisní výběr poplatků z prodlení. Za připomenutí stojí skutečnost, že náš měsíční poplatek za správu, vybíraný v roce 2004 ve výši 75,- Kč na byt a měsíc, byl prakticky nejnižší v celém severočeském regionu. V oblasti dluhů na nájemném se družstvo cílevědomě snaží snižovat počty dlužníků i celkové dluhy všemi legálními postupy. Můžeme říci, že se nám to daří, neboť na konci roku 2004 jsme měli 652 dlužníků s celkovým dluhem kolem 4,5 ZE ZPRÁVY ŘEDITELE NA JARNÍM SD mil. Kč. V dalším bloku se hovořilo o práci technického úseku. Jeho činnost nejlépe prezentuje téměř 90 mil. Kč vložených v průběhu roku 2004 do údržby, oprav a rekonstrukcí našich bytových domů. Rok 2004 byl rokem velkého nárůstu počtu domů, kde se prováděla výměna oken za okna plastová. Celkem máme již na 50 domech provedenou výměnu oken. V loňském roce se realizovala výměna na 21 domech a investiční náklad představoval přes 22 mil. Kč. Ve zprávě dále zaznělo, že jsme za rok 2004 provedli na domech oprav a podílelo se na nich 235 dodavatelů. Významným úkolem zahájeným v roce 2004 byla modernizace všech výtahů na našich domech. Akce probíhá plynule podle harmonogramu. Na konci roku 2004 bylo hotovo 113 výtahů. Je předpoklad dokončení celého díla v termínu do , bylo zdůrazněno, že se jedná o největší jednorázovou investici družstva a ta představuje částku téměř 70 mil. Kč. Ze stručného výčtu činnosti právního a správního úseku stojí za zmínku připomenout, že byl vykonán v minulém roce velký kus práce v oblasti narovnání majetkových vztahů týkajících se pozemků pod družstevními domy. Získali jsme od státu bezúplatným převodem pozemky v účetní hodnotě kolem 28 mil. Kč. Uzavřela se koupě pozemků od měst Dubá a Mimoň. V návaznosti na postupně převáděné pozemky se v roce 2004 rozběhly i převody bytů do vlastnictví, uskutečnilo se 54 převodů. Od zahájení převodů až do bylo převedeno do vlastnictví 523 bytů. Z tohoto počtu vlastníků je jen 25, kteří nejsou členy družstva. V závěru zprávy bylo konstatováno, že audit o hospodaření za rok 2004 zpracovaný nezávislým auditorem obsahoval výrok bez výhrad a hospodaření družstva probíhalo v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými předpisy České republiky. Dalším nezávislým a objektivním posouzením vnitřního zdraví firmy a schopnosti plnit veškeré závazky vůči svým partnerům je Rating. Obdrželi jsme druhý nejvyšší stupeň B+, který garantuje dobré předpoklady dalšího rozvoje. Ing. Jiří Kladníček, ředitel 2

3 USNESENÍ SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ Z OKRESNÍHO STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA ČESKÁ LÍPA A. Shromáždění delegátů vzalo na vědomí 1. Zprávu ředitele OSBD Česká Lípa Ing. Kladníčka o hospodaření a činnosti družstva za rok Výroční zprávu OSBD Česká Lípa za rok Výhledový plán OSBD Česká Lípa na léta B. Shromáždění delegátů schvaluje 1. Zprávu o činnosti představenstva za období od do Zprávu mandátové komise. 3. Zprávu kontrolní komise za období od do Účetní závěrku, plnění rozpočtu roku 2004 a způsob rozdělení a užití zisku za rok 2004: 1/ HV bytových středisek po zdanění převod do FBH účet 423: ,51 Kč daň z příjmu 28% ,02 Kč po dani z příjmu k rozdělení ,49 Kč 2/ Dle klíče / zůstatky účtů /rozdělit HV na bytová střediska: úroky TU ,20 Kč technická pomoc půjčky ,00 Kč úrok BÚ ,00 Kč garantované úroky 4% z investice do budovy ( Kč) ,00 Kč mezisoučet ,20 Kč daň z příjmu 28% ,82 Kč mezisoučet po dani z příjmu ,38 Kč HZL 2,3 (osvobozeno od daně z příjmu) ,00 Kč Pro samosprávy k rozdělení do FBH účet Kč 3/Ze zbývajícího zisku po zdanění přidělit do soc. fondu: Kč 4/Úhrada nerozdělené ztráty z minulého roku na středisku nové budovy 5/Přepočet rozdělení HV s ohledem na daň ve dvou letech 2003 a 2004 do FBH samospráv 6/Tvorba statutárního fondu na investice (Stanovy OSBD čl. 99 odst. 2) Kč Kč Kč 5. Provedenou volbu představenstva a kontrolní komise: Zvolení členové představenstva: RNDr. Jiří Bárta, Pavel Tille, Darja Brejchová, Leona Ambrožová, Břetislav Chlup, Petr Murka, Růžena Králová, Ing. Jindřich Pacovský, Mgr. Josef Najberk Zvolení náhradníci představenstva: Luboš Rychtera, Ing. Zdeněk Vacek Zvolení členové kontrolní komise: Jaroslava Tůnová, Alena Kašparová, Helena Glazerová, Siegfried Tomasch, Ing. Pavel Houska, Bohumila Chotová, Věra Linhartová 6. Zřízení zástavního práva na domy uvedené v tabulce ve prospěch banky ČSOB, která poskytne OSBD Česká Lípa pro tyto domy komerční úvěry účelově vázané na zateplení a výměnu oken na těchto domech: samospráva Adresa účel úvěru předpokl. výše úvěru Kč na pozemku 221 Myslbekova , Česká Lípa výměna oken, zateplení ,- 5825/62, 5825/63, 5825/ /65, 5825/66, 5825/67, K.ú Č. Lípa 438 Pískovec 898-9, Kam.. Šenov výměna oken, zateplení ,- 1017/1, 1017/2, K.ú. Kamenický Šenov 616 Mimoňská 286-7, Stráž p. R. výměna oken, zateplení ,- 642, 643, K.ú. Stráž pod Ralskem 402 T.G.Masaryka 157, 160, Nový Bor výměna oken, zateplení ,- 1053, 1054, K. ú Nový Bor C. Shromáždění delegátů ukládá představenstvu 1. Rozeslat text usnesení SD z delegátům, předsedům samospráv a správcům bytových domů do Prostřednictvím Zpravodaje informovat členy družstva o průběhu SD. 3. Provést vypořádání zisku roku 2005 podle schváleného klíče do jednotlivým samosprávám. 4. Rozpracovat výhledový plán pro první rok nadcházejícího funkčního období a předložit jeho vyhodnocení na jarním SD

4 Jedna z nejvýraznějších položek nájmu, vedle tepla a teplé vody, se dnes bezesporu skrývá pod názvem DZOI podle m 2 (dlouhodobá záloha na opravy a investice), více známá pod dřívějším názvem Fond oprav. Z něj se financují veškeré povinné a potřebné opravy společných částí domů. Každý dům má v rámci družstva takto svůj účet, na kterém se tyto prostředky shromažďují a také z něj čerpají. Až sem to není asi nic nového, to je základní princip družstevnictví. Pokud však budeme domýšlet tento princip do důsledku, je jasné, že nezáleží tolik na tom, jak chudé či bohaté je družstvo, podstatnější je, jak chudý či bohatý je ten náš dům. A od této úvahy je už jenom krok k nadpisu článku kolik je vlastně dnes nutné v této položce platit, aby se zaplatily veškeré běžné opravy v domě a ještě bylo možné ušetřit na ty větší, jako je nová střecha, rozvody vody, okna, zateplení, výtahy, topení? Různé studie a odborné KOLIK PLATÍME A KOLIK BYCHOM MĚLI PLATIT DO FONDU OPRAV? výpočty nákladů, včetně těch oficiálních státních, uvádějí, že minimální nutný příspěvek, aby dům dále nechátral, je někde kolem 20,- až 25,- Kč na m 2 plochy bytu měsíčně. Jednoduchým výpočtem lze dojít k částce cca 1 600,- Kč měsíční platby za průměrný byt 3+1. Pokud chcete ještě našetřit peníze na velké opravy či na zlepšení stavu domu bez půjček či úvěrů, musí být tvorba výrazně vyšší. Nebo si můžete na konkrétní opravu půjčit a splácet, avšak odkládáte tím zase po dobu splácení možnost spořit na jiné opravy. Vzato kolem a kolem, bez pořádné tvorby prostředků na opravy nemůžeme zajistit své bydlení. Podíváme-li se z tohoto úhlu na tvorbu fondu v našem družstvu, nejsme žádní přeborníci ani průkopníci. Průměrná tvorba celého družstva je kolem 12,80 Kč na m 2, počítáno bez různých půjček, ale včetně platby za modernizaci výtahů. Takže nic moc. A laciné řeči o tom, že čím menší je nájem, tím kvalitnější je bydlení či družstvo, jsou hloupost, za kterou by jednou draze zaplatily naše děti. A proč vlastně o těchto obecných pravdách píšu? Jednoduchá odpověď po jeden a půl roční přestávce představenstvo schválilo zvýšení tvorby fondu oprav u samospráv, kde měly buď malou tvorbu, málo peněz, hodně potřebných oprav nebo plánovaly v budoucnu velkou opravu. Samozřejmě jako vždy nastala u některých záporná reakce a snaha ponechat malou tvorbu. Důvody jsou obvykle stejné náš dům nic nepotřebuje, všechno funguje, máme dost peněz. Vrcholem pak bývá konstatování, že kdyby se něco stalo, vždycky si přece můžou půjčit peníze od družstva (= od těch ostatních, kteří si poctivě tvoří dopředu). To vše jsou však argumenty těch, kteří nevzali na vědomí zvyšující se ceny oprav a zhoršující se technický stav domů nebo těch, kteří ještě neuvěřili tomu, že i takto lze přijít o bydlení. VYÚČTOVÁNÍ ZÁLOHOVÝCH PLATEB 2004 Vlastimil Kouřimský, vedoucí technického oddělení Již v minulém čísle jsem vás seznámil s některými základními informacemi a čísly z vyúčtování zálohových plateb za rok Celkový počet přeplatků má 8695 bytů v úhrnu to činí ,- Kč. Z tohoto přeplatku bylo ,-Kč zadrženo na dluhy a příslušenství. Nedoplatků jsou u 876 bytů s celkovou výší nedoplatku ,- Kč. Tyto nedoplatky byly sníženy o ,- Kč z přeplatků na nájmu. Nejdůležitějšími položkami celého vyúčtování jsou bezesporu teplo, teplá voda a vodné a stočné. Podívejme se tedy na konečná čísla podrobněji. V teple bylo vyúčtováno celkem 8085 klientů s celkovými náklady 84 mil. Kč. Zálohy byly zaplaceny ve výši 102 mil. Kč a tak samotné teplo se podílelo na celkovém přeplatku 18 mil. Kč klientů přitom mělo v položce teplo přeplatek a 337 klientů mělo nedoplatek. Tento údaj ukazuje, že nastavení záloh tak, aby vznikaly pouze přeplatky, je velmi složité a u takovéto položky silně závislé na individuálním chování spotřebitele téměř nemožné. Uvedená tabulka a následující graf zobrazují názorně vývoj nákladů a záloh v tis. Kč na teplo od roku 1998 do roku Na vývoj nákladů mají vliv jak klimatické podmínky našeho regionu, tak změny ve spotřebě jednotlivých domů. Za uplynulé období se jedná především o plošnou termoregulaci a postupné zateplování objektů a výměny oken. Na grafu je patrný vývoj nákladů na teplo a také fakt, že zálohy kopírují trend s určitým zpožděním. To je způsobeno především faktem, že zálohy podle skutečnosti nastavujeme až v pololetí následujícího roku. Rozbor položek teplá Teplo záloha náklad v tis. Kč užitková voda, vodné a stočné spolu z dalšími důležitými čísly z VZP 2004 bude v některém z následujících čísel Zpravodaje. Petr Mertin, vedoucí ekonomického úseku 4

5 JAK SI OPATŘIT PENÍZE NA VELKOU OPRAVU DOMU Poslední shromáždění delegátů projednalo a schválilo mj. čtyři žádosti samospráv o bankovní úvěry na zateplení celých domů a výměnu všech oken, spojené se zástavou domů ve prospěch financující banky. Jednou ze samospráv, která se rozhodla tímto způsobem řešit modernizaci svého domu, je i samospráva 221 v Myslbekově ulici, spravující 96 bytů. Rozhodování členské schůze v říjnu 2004 o přípravě velké a nákladné opravy nebylo ani jednoduché ani snadné vždyť se jedná o jednorázové vynaložení více než 12 mil Kč. Ale všechno vlastně začalo už v únoru 2002, tehdy ještě bez konkrétního záměru. Na DZOI jsme tenkrát platili pouze 7,50 Kč/m 2 (tj.420,- Kč za byt 2+1 resp. 530,- Kč za byt 3+1) a s tak malými zdroji peněz jsme nemohli na velké akce ani jen pomyslet. Na členské schůzi se tenkrát narodil nápad zvyšovat platbu na DZOI postupně, každého půl roku o 2,- Kč/m_ (tj. o 110,- resp. 150,- Kč na byt ) až do výše 18,- Kč/m 2, toho jsme dosáhli letos a představuje to částku 1017,- Kč za 2+1 resp. 1270,- Kč za byt 3+1. Je to částka tak asi na hranici únosnosti i pro např. osamělou důchodkyni nebo mladou rodinu s dětmi a ukázalo se, že je právě tak dostatečná i k ufinancování velké opravy; dnes nám do fondu oprav přibývá měsíčně 113,5 tis. Kč. Už na jaře jsme si proto, vedle přípravy velké modernizace domu za 12 mil Kč, mohli dovolit i výměnu vchodových dveří a rekonstrukci vstupu do domu za 400 tis. Kč. Samozřejmě tak velké peníze ve fondu DZOI samospráva nemá. Využíváme proto dlouhodobý bankovní úvěr na 15 let. Využíváme ale i toho, že momentálně jsou v ČR mimořádně nízké úrokové sazby, ale také toho, že naše OSBD dosahuje velmi dobrého ratingu hospodaření ( B+ ) a ČSOB nás z toho důvodu pokládá za důvěryhodného a nerizikového partnera a proto nabízí výhodné úvěrové podmínky. Shrnuto. Do podzimu budeme mít komplexně opravený a zateplený dům a vyměněna všechna okna za plastová. Přitom nebudeme zvyšovat nájem. Těch 18,-Kč/m 2 spolu s úsporou za teplo bude stačit na pokrytí splátek úvěru (cca 15,- Kč/ m 2 ) i na tvorbu DZOI na event. nutné opravy po haváriích apod. Trochu paradoxně se v průběhu času naše platby za užívání bytu mohou dokonce snižovat. V r skončí platby za opravy výtahů (tj. 4,35 Kč/ m 2 ) a pokud bude kladně vyřízena naše žádost o dotaci k úrokům ( akce Panel ), dostaneme 2/3 úroků zpět. To nám umožní buď reálně uvažovat o poslední velké a nezbytné opravě našeho domu, totiž GO střechy anebo skutečně snížit měsíční platby za byt. Co závěrem? Je pravda, že nás čeká 15 let splácení úvěru na dnešní opravu, je ale také pravda, že si po celou tu dobu budeme užívat komfortního bydlení v opraveném a výrazně modernizovaném domě. Lze snadno odhadnout, že je to nejlevnější a jednoznačně nejrychlejší možná cesta. Kdybychom chtěli potřebnou sumu napřed naspořit a teprve potom investovat, bude nám z ní vydatně ukrajovat čas. Především inflace ubere hned dvakrát - jednak tím, že stále stoupají ceny stavebních prací a jednak tím, že se současně snižuje hodnota peněz. Šetření by ale také zpomalovalo to, že by mezi tím bylo nutné zajistit dílčí ale také nákladné opravy (jako repase a v havarijních případech výměna dřevěných oken, opravy lodžiových konstrukcí, zábradlí apod.). Zanedbatelné nebudou ani úspory tepla na vytápění za 15 let splácení úvěru. Dosavadní průběh akce ale také varuje. Při opravách nemovitostí se rozhodně nevyplatí ani nemístně šetřit na kvalitě oprav ani na jejich provizornosti vždy je třeba myslet v perspektivě desetiletí. I my jsme v minulosti mohli být prozíravější v rozhodování o jednotlivých opravách i více dbát na kvalitu provedení dodavatelských prací. Např. zateplení štítů stálo v r tis. Kč a bylo provedeno tak nekvalitně, že se dnes musí za mnoho desítek tisíc korun opravit. Takže šetřit určitě ano, ale vždy s náležitou rozvahou, abychom nemuseli jednu věc platit vícekrát vždycky je to z naší vlastní kapsy, my jsme totiž faktickými vlastníky našich bytů i domů a nikdo nám nic nedá. A v čem je naše zkušenost zobecnitelná? K tomu, abychom mohli postupně modernizovat své domy a bydlení v nich, musíme mít peníze a jejich jediným zdrojem je DZOI. Zdá se, že minimální rozumná platba, která umožňuje při dnešních cenách modernizovat naše domy, je, podle aktuelního stavu budovy, asi 15,- až 20,- Kč/m 2 měs. Jsou v ČR bytová družstva, kde se rozhodli k plošné jednorázové modernizaci. Např. bytové družstvo v Orlové (3 300 bytů) revitalizuje všechny byty najednou, vedle zateplení a výměny oken zahrnuje i rekonstrukce bytových jader, zasklení lodžií, zateplení střech, rekonstrukce výtahů v celkovém objemu cca 400 mil Kč úvěru, ale se splátkami až 35,-Kč/m 2. I z tohoto příkladu je vidět, že bez peněz to prostě nejde, ale nemusí být ani složité ani nedosažitelné si je opatřit. Ing. Zdeněk Vacek pověřený předseda samosprávy 221 LEGISLATIVNÍ SLOUPEK Tentokrát je tématem novela zákona o vlastnictví bytů. Jedná se o novelu, která nabyla účinnosti a ve sbírce zákonů byla zveřejněna pod číslem 171/2005 Sb. Kratičký předpis byl ze strany poslanců zpracován proto, aby byla ukončena ta nepochopitelná situace, že jeden obyvatel domu mohl zablokovat všechny větší opravy na společných částech domu. Obsahem novely je usnadnění procesu rozhodování uvnitř společenství vlastníků, jde-li o modernizace, rekonstrukce a velké opravy na společných částech domu (výměna oken, oprava střechy, zateplení pláště domu, rekonstrukce výtahu apod.) Prostě jde o ty zásahy na domě, kdy se nemění jeho rozměry, kdy se nemění účel jeho užívání či spoluvlastnické podíly. Potom stačí k rozhodnutí souhlas tříčtvrtinové většiny všech vlastníků jednotek. To je významná změna proti původnímu obsahu zákona, kde bylo třeba mít stoprocentní souhlas všech vlastníků. Každý si dovede představit, jak těžké je toto zajistit ve větším panelovém domě. Bohužel novela problém nevyřešila, protože poslanci zapomněli změnit stavební zákon. Jakákoliv velká oprava představuje povolení stavby. Stavební úřad vyžaduje souhlas s opravou domu od všech vlastníků bytů, neboť oni jsou zároveň spoluvlastníci budovy. Co bude dál? Změnu a úplné vyřešení tohoto problému lze očekávat až novelou stavebního zákona. Dá se předpokládat, že to bude nejdříve v roce Ing. Jiří Kladníček, ředitel I v letních měsících zůstává pracovní doba správy OSBD Česká Lípa nezměněna: Úřední dny: pondělí ,30 středa Ostatní dny: úterý: čtvrtek pátek

6 AKTUÁLNÍ SDĚLENÍ: TEPLO BUDE ZASE DRAŽŠÍ! Kromě obvyklého meziročního nárůstu cen energií, na který jsme si už zvykli, nás občas nemile překvapí nenadálý cenový skok i během roku. Bohužel, právě toto nastalo pár dní před uzávěrkou tohoto čísla Zpravodaje. Náš největší dodavatel tepla a teplé vody, Českolipská teplárenská, oznámil, že vlivem zvýšení cen plynu musí zvýšit od cenu tepla, tzn. topení a ohřevu vody. Je samozřejmě jen otázkou času, kdy se přidají ostatní dodavatelé tepla, závislí na plynu. A co nás tedy čeká? Cena tepla se zvyšuje zhruba o 46,- Kč na 1 GJ, což je asi o 11%. Protože tato informace přišla podle zákonů schválnosti týden po odeslání nových nájemních předpisů, není promítnuta v nových zálohách. Musíme teď chvíli počítat a vzít v potaz na jedné straně vydatnost první části zimy a na druhé straně rezervu ve vybíraných zálohách. Hrubým odhadem bude navýšení záloh na teplo a teplou vodu od 5 do 8 %, řádově až o 130,- Kč měsíčně na byt 3+1. Předpisy nájmu budeme pravděpodobně měnit k Doufejme, že takových špatných zpráv bude co nejméně, byť na jejich četnost nemá družstvo žádný vliv. Vlastimil Kouřimský KRÁSNÁ DOVOLENÁ JARNÍ SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ 200 pokračování ze strany 1 v nájemném na opravy činila v prosinci ,90 Kč na m 2 /měsíc. Tato částka však zahrnuje vše, tedy kromě vlastní tvorby DZOI i rekofond, modernizaci výtahů, splátky půjček a úvěrů a tvorbu zálohy na vodoměry (respektive tvorby DZOI stejnou částkou na byt). Vlastní tvorba DZOI nepřekračuje 11,- Kč/m 2 a v porovnání se skutečnou potřebou našich domů a v porovnání s ostatními družstvy v regionu je povážlivě nízká: - stav DZOI celého družstva - k činil tis. Kč zahrnuje vše včetně rekofondu, rezervy na modernizaci výtahů a vodoměry, - měsíční tvorba DZOI celého družstva v lednu 2005 činila celkem ,- Kč, - celkové zatížení samospráv vnitrodružstevními půjčkami k činilo tisíc Kč, - celkové zatížení družstva komerčními úvěry u bank: KB k ,54 Kč ČSOB k ,58 Kč - celková měsíční splátka komerčních úvěrů v lednu 2005 byla ,- Kč, - stav dluhů na nájmu a VZP v dubnu 2000 byl 8,6 mil. Kč s počtem dlužníků více než 1200, - stav dluhů na nájmu a VZP v březnu 2005 je 4.7 mil. Kč s počtem dlužníků 700. A je tady! Nevíte kdo? No přece léto! Tolik očekávané, nám již první den ukázalo příjemnou tvář, vždyť rtuť teploměru se vyšplhala až k 30 C. Léto je zejména ve znamení prázdnin a dovolených. Tisíce školáků si oddychne od školních lavic, jak na letních táborech, u babiček nebo s rodiči na rodinné dovolené. Mnozí již mají jasno o dovolené. Jedni jedou za teplem a sluníčkem k moři, druzí volí odpočinek v tuzemsku. Hezká dovolená se dá strávit i přímo na Českolipsku. Například jen Máchovo jezero je každoročním cílem tisíce lidí, kde na písčitých plážích obklopených borovými lesy, se dá strávit příjemná dovolená. Když sluníčko nepřeje, hezký výlet je na hrad Bezděz, z kterého je skvělý výhled do dalekého okolí. Prakticky celé Českolipsko je velmi bohaté jak na historické památky, tak přírodní zajímavosti, které stojí za shlédnutí. Nezáleží na tom, kam se vydáte, protože všude naleznete mnoho zajímavého. Hezkou dovolenou, hodně slunečných dnů a pohody vám přeje vedení OSBD a redakce Zpravodaje! Růžena Králová Lze konstatovat, že naše družstvo se dynamicky rozvíjí. V minulém volebním období se konečně začaly ve větší míře opravovat fasády našich domů (včetně zateplení), vyměňovat okna a zateplovat střechy. Tyto velké opravy se podařilo zahájit i v zanedbané venkovské výstavbě. Byla zahájena první etapa plošné modernizace výtahů svým rozsahem dosud největší akce našeho družstva za téměř 70 mil. korun. V našem družstvu byl zaveden moderní informační systém INTEGRI, který nahradil veškeré dosavadní programové vybavení. Informační systém významným způsobem napomáhá zkvalitnění a zefektivnění činnosti celé správy družstva ve všech jeho oblastech. Nezbývá než popřát všem našim družstevníkům do dalších let klidné a spokojené bydlení. RNDr. J. Bárta ZPRAVODAJ Okresního stavebního bytového družstva Česká Lípa Neprodejné Červen 2005 Zpravodaj Okresního stavebního bytového družstva Česká Lípa slouží výlučně pro vnitřní potřeby Okresního stavebního bytového družstva Česká Lípa Náklad: 9500 ks Redakční rada: RNDr. Jiří Bárta, Růžena Králová, Lenka Nováková, Jaroslav Tichna, Siegfried Tomasch Tel.: , Fax: , Studio Šípek, Tel./fax: , 6