NOVÉ STATUTÁRNÍ ORGÁNY DRUŽSTVA NA OBDOBÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NOVÉ STATUTÁRNÍ ORGÁNY DRUŽSTVA NA OBDOBÍ 2005 2010"

Transkript

1 47/05 Představenstvo informuje čtěte na straně 2 Ze zprávy ředitele na SD čtěte na straně 2 Usnesení SD čtěte na straně 3 Kolik platíme a kolik bychom... čtěte na straně 4 VZP 2004 čtěte na straně 4 Jak si opatřit peníze na opravy čtěte na straně 5 Legislativní sloupek čtěte na straně 5 Teplo bude zase dražší! čtěte na straně 6 Příloha: PÍSEMNÝ SOUHLAS PŘÍLOHA NOVÉ STATUTÁRNÍ ORGÁNY DRUŽSTVA NA OBDOBÍ Jarní shromáždění delegátů konané mělo na programu hlavní dva body. Schválení hospodaření družstva za uplynulý rok 2004 a volby nových orgánů družstva. Zmíním se o tomto druhém bodě. Volilo se nové představenstvo a nová kontrolní komise. Funkční období obou těchto orgánů je 5 let. Podle našich stanov je představenstvo 9-ti členné a může mít 4 náhradníky. Kontrolní komise je 7-mi členná se 3 náhradníky. Volby řídila volební komise a vše probíhalo podle platného volebního řádu našeho družstva. Do představenstva kandidovalo 14 kandidátů, do kontrolní komise bylo kandidátů 13. Všichni kandidáti splňovali podmínky pro volbu a shromáždění delegátů bylo usnášení schopné. Proběhlo tajné hlasování a výsledky voleb byly vyhodnoceny váhovým způsobem. Platně byl zvolen za člena nebo náhradníka orgánu jen ten kandidát, který obdržel takový počet hlasů, že při váhovém vyhodnocení získal minimálně 60% hlasů přítomných delegátů. Podle počtu JARNÍ SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ 2005 V trochu stísněném prostředí společenského sálu restaurace Arbes proběhlo jarní shromáždění delegátů roku Na shromáždění delegátů bylo přítomno 132 ze 163 pozvaných delegátů. Účast tedy dosáhla 80%. Delegáti schválili řádnou roční závěrku družstva a schválili i rozdělení čistého zisku v celkové výši ,- Kč. Z tohoto zisku bylo přímo samosprávám rozděleno ,- Kč. Nejdůležitějším bodem jednání tohoto získaných hlasů bylo potom sestaveno pořadí a vyhlášeny výsledky voleb. Do představenstva bylo v souladu se stanovami zvoleno 9 členů a 2 náhradníci, do kontrolní komise 7 členů a žádný náhradník. Jmenovitě to byli: Představenstvo: RNDr. Jiří Bárta, Pavel Tille, Darja Brejchová, Leona Ambrožová, Břetislav Chlup, Petr Murka, Růžena Králová, Ing. Jindřich Pacovský, Mgr. Josef Najberk Náhradníci do představenstva: Luboš Rychtera, Ing. Zdeněk Vacek Kontrolní komise: Jaroslava Tůnová, Alena Kašparová, Helena Glazerová, Siegfried Tomasch, Ing. Pavel Houska, Bohumila Chotová, Věra Linhartová. Na základě výsledků voleb bylo možno konstatovat, že z velké části získali důvěru delegátů členové představenstva i náhradníci, kteří v tomto orgánu pracovali v minulém volebním období. Jen tři čle- Delegáti jarního SD při jednání nové jsou noví. V kontrolní komisi došlo naopak k velké obměně. Z minulých členů, těch kteří opět kandidovali, byli zvoleny jen dvě členky a ostatní členové kontrolní komise jsou noví. U s t a v u j í c í schůze nově z v o l e n ý c h orgánů proběhly ihned po skončení shromáždění delegátů. Členové orgánů si zvo- RNDr. Jiří Bárta lili předsedu a místopředsedu. Opětně byli zvoleni: předseda představenstva pan RNDr. Jiří Bárta a místopředsedkyně paní Růžena Králová. Předsedou kontrolní komise byl zvolen Ing. Pavel Houska, místopředsedkyní paní Věra Linhartová. Ing. Kladníček, ředitel SD byly volby nového představenstva a kontrolní komise. Této významné události je věnován samostatný článek. Zpráva o činnosti představenstva byla tentokrát ve znamení rekapitulace celého volebního období minulého představenstva. Z této rekapitulace určitě stojí za pozornost několik údajů, které charakterizují naše družstvo v roce 2005: - průměrná měsíční částka vybíraná pokračování na straně 6 1

2 PŘEDSTAVENST VO DRUŽST VA INFORMUJE Na 71. zasedání dne představenstvo - schválilo návrh usnesení na shromáždění delegátů, - schválilo nájemní předpisy pro druhé pololetí roku Součástí změn je úprava záloh na teplo a teplou vodu. Zálohy byly stanoveny podle těchto zásad: zálohy na teplo se upravují podle skutečné spotřeby roku 2004 a meziročního navýšení ceny tepla pro rok 2005 s rezervou 16%. Zálohy na teplou vodu obdobně s rezervou 18%. Každý člen družstva si na oddělení nájmu může individuelně dohodnout odlišnou zálohu na teplo a teplou vodu. Další velkou změnou je navýšení tvorby dlouhodobé zálohy na opravy a investice u zhruba 170 samospráv. Podrobně o této změně píše vedoucí technického úseku pan Kouřimský v tomto čísle Zpravodaje. - vzalo na vědomí zprávy o vývoji záloh a nákladů na teple a teplé vodě v letech a rozbor měrných spotřeb tepla a teplé vody z hlediska vyhlášky č. 152/2001 Sb. a limitech měrné spotřeby. Na žádném ze 187 domů s centrálním a blokovým zdroji tepla nejsou tyto koeficienty překročeny. - schválilo bytové záležitosti (přijetí členů, podnájmy, přidělení vyklizeného bytu) dle návrhu bytové komise. Na 2. zasedání nového představenstva dne představenstvo - ustanovilo pracovní komise: ekonomickou komisi ve složení: předseda komise: Břetislav Chlup, členové: Leona Ambrožová, Petr Mertin, Jindřiška Půlpánová, Věra Linhartová. technickou komisi ve složení: předseda komise Ing. Jindřich Pacovský, členové: Ing. Zdeněk Vacek, Luboš Rychtera, Vlastimil Kouřimský, Siegfried Tomasch. bytovou komisi ve složení: předsedkyně komise: Darja Brejchová, členky: Bohumila Chotová, Jana Hádeková, Anna Šindelářová, Jana Ištoková. škodní komisi ve složení: předseda komise: Petr Murka, členové: JUDr. Bohuslav Vojtěch, Jana Rajchertová, Jindřiška Půlpánová, Alena Kašparová. likvidační komisi ve složení: předseda komise Pavel Tille, členové: Růžena Králová, Vlastmil Kouřimský, Květoslav Basl, Helena Glazerová. komisi pro styk se samosprávami ve složení: předsedkyně komise: Leona Ambrožová, členové: Darja Brejchová, Luboš Rychtera, Hana Honců, Jaroslava Tůnová. komisi pro organizaci a legislativu ve složení: předseda komise: Mgr. Josef Najberk, členové: Ing. Luděk Semerád, Ing. Jiří Kladníček, Jindřiška Půlpánová, Ing. Pavel Houska. komisi pro výpočetní techniku a internet ve složení: předseda komise: RNDr. Jiří Bárta, členové: Vlastmil Kouřimský, Květoslav Basl, Petr Mertin, Ing. Pavel Houska. hodnotící komisi ve složení: předseda komise: RNDr. Jiří Bárta, členové: Růžena Králová, Ing. Jindřich Pacovský, Břetislav Chlup, Leona Ambrožová. redakční radu ve složení: předseda komise: RNDr. Jiří Bárta, členové: Růžena Králová, Lenka Nováková, Jaroslav Tichna, Siegfried Tomasch. - schválilo rozdělení obvodů samospráv pro jednotlivé členy představenstva, - schválilo organizaci práce předsedovi představenstva a stanovilo podpisové právo pro dalšího člena představenstva podle zásad vnitřního řízení. RNDr. J. Bárta Delegátům byly prezentovány výsledky činnosti správy družstva za rok 2004 formou názorných grafů a tabulek. Některé zásadní informace byly uvedeny pro porovnání v časové posloupnosti minulých let. Hospodářské výsledky činnosti družstva a nejdůležitější parametry, které zobrazují ekonomickou sílu firmy, byly předneseny v bloku - o činnosti ekonomického úseku. Delegáti zaznamenali, že hospodářský výsledek za rok 2004 byl mimořádně příznivý a čistý zisk činil 8,5 mil Kč. Zásadní vliv na tomto výsledku mělo dobré nakládání s volnými finančními prostředky, výnosy z nájmů nebytových prostor a nekompromisní výběr poplatků z prodlení. Za připomenutí stojí skutečnost, že náš měsíční poplatek za správu, vybíraný v roce 2004 ve výši 75,- Kč na byt a měsíc, byl prakticky nejnižší v celém severočeském regionu. V oblasti dluhů na nájemném se družstvo cílevědomě snaží snižovat počty dlužníků i celkové dluhy všemi legálními postupy. Můžeme říci, že se nám to daří, neboť na konci roku 2004 jsme měli 652 dlužníků s celkovým dluhem kolem 4,5 ZE ZPRÁVY ŘEDITELE NA JARNÍM SD mil. Kč. V dalším bloku se hovořilo o práci technického úseku. Jeho činnost nejlépe prezentuje téměř 90 mil. Kč vložených v průběhu roku 2004 do údržby, oprav a rekonstrukcí našich bytových domů. Rok 2004 byl rokem velkého nárůstu počtu domů, kde se prováděla výměna oken za okna plastová. Celkem máme již na 50 domech provedenou výměnu oken. V loňském roce se realizovala výměna na 21 domech a investiční náklad představoval přes 22 mil. Kč. Ve zprávě dále zaznělo, že jsme za rok 2004 provedli na domech oprav a podílelo se na nich 235 dodavatelů. Významným úkolem zahájeným v roce 2004 byla modernizace všech výtahů na našich domech. Akce probíhá plynule podle harmonogramu. Na konci roku 2004 bylo hotovo 113 výtahů. Je předpoklad dokončení celého díla v termínu do , bylo zdůrazněno, že se jedná o největší jednorázovou investici družstva a ta představuje částku téměř 70 mil. Kč. Ze stručného výčtu činnosti právního a správního úseku stojí za zmínku připomenout, že byl vykonán v minulém roce velký kus práce v oblasti narovnání majetkových vztahů týkajících se pozemků pod družstevními domy. Získali jsme od státu bezúplatným převodem pozemky v účetní hodnotě kolem 28 mil. Kč. Uzavřela se koupě pozemků od měst Dubá a Mimoň. V návaznosti na postupně převáděné pozemky se v roce 2004 rozběhly i převody bytů do vlastnictví, uskutečnilo se 54 převodů. Od zahájení převodů až do bylo převedeno do vlastnictví 523 bytů. Z tohoto počtu vlastníků je jen 25, kteří nejsou členy družstva. V závěru zprávy bylo konstatováno, že audit o hospodaření za rok 2004 zpracovaný nezávislým auditorem obsahoval výrok bez výhrad a hospodaření družstva probíhalo v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými předpisy České republiky. Dalším nezávislým a objektivním posouzením vnitřního zdraví firmy a schopnosti plnit veškeré závazky vůči svým partnerům je Rating. Obdrželi jsme druhý nejvyšší stupeň B+, který garantuje dobré předpoklady dalšího rozvoje. Ing. Jiří Kladníček, ředitel 2

3 USNESENÍ SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ Z OKRESNÍHO STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA ČESKÁ LÍPA A. Shromáždění delegátů vzalo na vědomí 1. Zprávu ředitele OSBD Česká Lípa Ing. Kladníčka o hospodaření a činnosti družstva za rok Výroční zprávu OSBD Česká Lípa za rok Výhledový plán OSBD Česká Lípa na léta B. Shromáždění delegátů schvaluje 1. Zprávu o činnosti představenstva za období od do Zprávu mandátové komise. 3. Zprávu kontrolní komise za období od do Účetní závěrku, plnění rozpočtu roku 2004 a způsob rozdělení a užití zisku za rok 2004: 1/ HV bytových středisek po zdanění převod do FBH účet 423: ,51 Kč daň z příjmu 28% ,02 Kč po dani z příjmu k rozdělení ,49 Kč 2/ Dle klíče / zůstatky účtů /rozdělit HV na bytová střediska: úroky TU ,20 Kč technická pomoc půjčky ,00 Kč úrok BÚ ,00 Kč garantované úroky 4% z investice do budovy ( Kč) ,00 Kč mezisoučet ,20 Kč daň z příjmu 28% ,82 Kč mezisoučet po dani z příjmu ,38 Kč HZL 2,3 (osvobozeno od daně z příjmu) ,00 Kč Pro samosprávy k rozdělení do FBH účet Kč 3/Ze zbývajícího zisku po zdanění přidělit do soc. fondu: Kč 4/Úhrada nerozdělené ztráty z minulého roku na středisku nové budovy 5/Přepočet rozdělení HV s ohledem na daň ve dvou letech 2003 a 2004 do FBH samospráv 6/Tvorba statutárního fondu na investice (Stanovy OSBD čl. 99 odst. 2) Kč Kč Kč 5. Provedenou volbu představenstva a kontrolní komise: Zvolení členové představenstva: RNDr. Jiří Bárta, Pavel Tille, Darja Brejchová, Leona Ambrožová, Břetislav Chlup, Petr Murka, Růžena Králová, Ing. Jindřich Pacovský, Mgr. Josef Najberk Zvolení náhradníci představenstva: Luboš Rychtera, Ing. Zdeněk Vacek Zvolení členové kontrolní komise: Jaroslava Tůnová, Alena Kašparová, Helena Glazerová, Siegfried Tomasch, Ing. Pavel Houska, Bohumila Chotová, Věra Linhartová 6. Zřízení zástavního práva na domy uvedené v tabulce ve prospěch banky ČSOB, která poskytne OSBD Česká Lípa pro tyto domy komerční úvěry účelově vázané na zateplení a výměnu oken na těchto domech: samospráva Adresa účel úvěru předpokl. výše úvěru Kč na pozemku 221 Myslbekova , Česká Lípa výměna oken, zateplení ,- 5825/62, 5825/63, 5825/ /65, 5825/66, 5825/67, K.ú Č. Lípa 438 Pískovec 898-9, Kam.. Šenov výměna oken, zateplení ,- 1017/1, 1017/2, K.ú. Kamenický Šenov 616 Mimoňská 286-7, Stráž p. R. výměna oken, zateplení ,- 642, 643, K.ú. Stráž pod Ralskem 402 T.G.Masaryka 157, 160, Nový Bor výměna oken, zateplení ,- 1053, 1054, K. ú Nový Bor C. Shromáždění delegátů ukládá představenstvu 1. Rozeslat text usnesení SD z delegátům, předsedům samospráv a správcům bytových domů do Prostřednictvím Zpravodaje informovat členy družstva o průběhu SD. 3. Provést vypořádání zisku roku 2005 podle schváleného klíče do jednotlivým samosprávám. 4. Rozpracovat výhledový plán pro první rok nadcházejícího funkčního období a předložit jeho vyhodnocení na jarním SD

4 Jedna z nejvýraznějších položek nájmu, vedle tepla a teplé vody, se dnes bezesporu skrývá pod názvem DZOI podle m 2 (dlouhodobá záloha na opravy a investice), více známá pod dřívějším názvem Fond oprav. Z něj se financují veškeré povinné a potřebné opravy společných částí domů. Každý dům má v rámci družstva takto svůj účet, na kterém se tyto prostředky shromažďují a také z něj čerpají. Až sem to není asi nic nového, to je základní princip družstevnictví. Pokud však budeme domýšlet tento princip do důsledku, je jasné, že nezáleží tolik na tom, jak chudé či bohaté je družstvo, podstatnější je, jak chudý či bohatý je ten náš dům. A od této úvahy je už jenom krok k nadpisu článku kolik je vlastně dnes nutné v této položce platit, aby se zaplatily veškeré běžné opravy v domě a ještě bylo možné ušetřit na ty větší, jako je nová střecha, rozvody vody, okna, zateplení, výtahy, topení? Různé studie a odborné KOLIK PLATÍME A KOLIK BYCHOM MĚLI PLATIT DO FONDU OPRAV? výpočty nákladů, včetně těch oficiálních státních, uvádějí, že minimální nutný příspěvek, aby dům dále nechátral, je někde kolem 20,- až 25,- Kč na m 2 plochy bytu měsíčně. Jednoduchým výpočtem lze dojít k částce cca 1 600,- Kč měsíční platby za průměrný byt 3+1. Pokud chcete ještě našetřit peníze na velké opravy či na zlepšení stavu domu bez půjček či úvěrů, musí být tvorba výrazně vyšší. Nebo si můžete na konkrétní opravu půjčit a splácet, avšak odkládáte tím zase po dobu splácení možnost spořit na jiné opravy. Vzato kolem a kolem, bez pořádné tvorby prostředků na opravy nemůžeme zajistit své bydlení. Podíváme-li se z tohoto úhlu na tvorbu fondu v našem družstvu, nejsme žádní přeborníci ani průkopníci. Průměrná tvorba celého družstva je kolem 12,80 Kč na m 2, počítáno bez různých půjček, ale včetně platby za modernizaci výtahů. Takže nic moc. A laciné řeči o tom, že čím menší je nájem, tím kvalitnější je bydlení či družstvo, jsou hloupost, za kterou by jednou draze zaplatily naše děti. A proč vlastně o těchto obecných pravdách píšu? Jednoduchá odpověď po jeden a půl roční přestávce představenstvo schválilo zvýšení tvorby fondu oprav u samospráv, kde měly buď malou tvorbu, málo peněz, hodně potřebných oprav nebo plánovaly v budoucnu velkou opravu. Samozřejmě jako vždy nastala u některých záporná reakce a snaha ponechat malou tvorbu. Důvody jsou obvykle stejné náš dům nic nepotřebuje, všechno funguje, máme dost peněz. Vrcholem pak bývá konstatování, že kdyby se něco stalo, vždycky si přece můžou půjčit peníze od družstva (= od těch ostatních, kteří si poctivě tvoří dopředu). To vše jsou však argumenty těch, kteří nevzali na vědomí zvyšující se ceny oprav a zhoršující se technický stav domů nebo těch, kteří ještě neuvěřili tomu, že i takto lze přijít o bydlení. VYÚČTOVÁNÍ ZÁLOHOVÝCH PLATEB 2004 Vlastimil Kouřimský, vedoucí technického oddělení Již v minulém čísle jsem vás seznámil s některými základními informacemi a čísly z vyúčtování zálohových plateb za rok Celkový počet přeplatků má 8695 bytů v úhrnu to činí ,- Kč. Z tohoto přeplatku bylo ,-Kč zadrženo na dluhy a příslušenství. Nedoplatků jsou u 876 bytů s celkovou výší nedoplatku ,- Kč. Tyto nedoplatky byly sníženy o ,- Kč z přeplatků na nájmu. Nejdůležitějšími položkami celého vyúčtování jsou bezesporu teplo, teplá voda a vodné a stočné. Podívejme se tedy na konečná čísla podrobněji. V teple bylo vyúčtováno celkem 8085 klientů s celkovými náklady 84 mil. Kč. Zálohy byly zaplaceny ve výši 102 mil. Kč a tak samotné teplo se podílelo na celkovém přeplatku 18 mil. Kč klientů přitom mělo v položce teplo přeplatek a 337 klientů mělo nedoplatek. Tento údaj ukazuje, že nastavení záloh tak, aby vznikaly pouze přeplatky, je velmi složité a u takovéto položky silně závislé na individuálním chování spotřebitele téměř nemožné. Uvedená tabulka a následující graf zobrazují názorně vývoj nákladů a záloh v tis. Kč na teplo od roku 1998 do roku Na vývoj nákladů mají vliv jak klimatické podmínky našeho regionu, tak změny ve spotřebě jednotlivých domů. Za uplynulé období se jedná především o plošnou termoregulaci a postupné zateplování objektů a výměny oken. Na grafu je patrný vývoj nákladů na teplo a také fakt, že zálohy kopírují trend s určitým zpožděním. To je způsobeno především faktem, že zálohy podle skutečnosti nastavujeme až v pololetí následujícího roku. Rozbor položek teplá Teplo záloha náklad v tis. Kč užitková voda, vodné a stočné spolu z dalšími důležitými čísly z VZP 2004 bude v některém z následujících čísel Zpravodaje. Petr Mertin, vedoucí ekonomického úseku 4

5 JAK SI OPATŘIT PENÍZE NA VELKOU OPRAVU DOMU Poslední shromáždění delegátů projednalo a schválilo mj. čtyři žádosti samospráv o bankovní úvěry na zateplení celých domů a výměnu všech oken, spojené se zástavou domů ve prospěch financující banky. Jednou ze samospráv, která se rozhodla tímto způsobem řešit modernizaci svého domu, je i samospráva 221 v Myslbekově ulici, spravující 96 bytů. Rozhodování členské schůze v říjnu 2004 o přípravě velké a nákladné opravy nebylo ani jednoduché ani snadné vždyť se jedná o jednorázové vynaložení více než 12 mil Kč. Ale všechno vlastně začalo už v únoru 2002, tehdy ještě bez konkrétního záměru. Na DZOI jsme tenkrát platili pouze 7,50 Kč/m 2 (tj.420,- Kč za byt 2+1 resp. 530,- Kč za byt 3+1) a s tak malými zdroji peněz jsme nemohli na velké akce ani jen pomyslet. Na členské schůzi se tenkrát narodil nápad zvyšovat platbu na DZOI postupně, každého půl roku o 2,- Kč/m_ (tj. o 110,- resp. 150,- Kč na byt ) až do výše 18,- Kč/m 2, toho jsme dosáhli letos a představuje to částku 1017,- Kč za 2+1 resp. 1270,- Kč za byt 3+1. Je to částka tak asi na hranici únosnosti i pro např. osamělou důchodkyni nebo mladou rodinu s dětmi a ukázalo se, že je právě tak dostatečná i k ufinancování velké opravy; dnes nám do fondu oprav přibývá měsíčně 113,5 tis. Kč. Už na jaře jsme si proto, vedle přípravy velké modernizace domu za 12 mil Kč, mohli dovolit i výměnu vchodových dveří a rekonstrukci vstupu do domu za 400 tis. Kč. Samozřejmě tak velké peníze ve fondu DZOI samospráva nemá. Využíváme proto dlouhodobý bankovní úvěr na 15 let. Využíváme ale i toho, že momentálně jsou v ČR mimořádně nízké úrokové sazby, ale také toho, že naše OSBD dosahuje velmi dobrého ratingu hospodaření ( B+ ) a ČSOB nás z toho důvodu pokládá za důvěryhodného a nerizikového partnera a proto nabízí výhodné úvěrové podmínky. Shrnuto. Do podzimu budeme mít komplexně opravený a zateplený dům a vyměněna všechna okna za plastová. Přitom nebudeme zvyšovat nájem. Těch 18,-Kč/m 2 spolu s úsporou za teplo bude stačit na pokrytí splátek úvěru (cca 15,- Kč/ m 2 ) i na tvorbu DZOI na event. nutné opravy po haváriích apod. Trochu paradoxně se v průběhu času naše platby za užívání bytu mohou dokonce snižovat. V r skončí platby za opravy výtahů (tj. 4,35 Kč/ m 2 ) a pokud bude kladně vyřízena naše žádost o dotaci k úrokům ( akce Panel ), dostaneme 2/3 úroků zpět. To nám umožní buď reálně uvažovat o poslední velké a nezbytné opravě našeho domu, totiž GO střechy anebo skutečně snížit měsíční platby za byt. Co závěrem? Je pravda, že nás čeká 15 let splácení úvěru na dnešní opravu, je ale také pravda, že si po celou tu dobu budeme užívat komfortního bydlení v opraveném a výrazně modernizovaném domě. Lze snadno odhadnout, že je to nejlevnější a jednoznačně nejrychlejší možná cesta. Kdybychom chtěli potřebnou sumu napřed naspořit a teprve potom investovat, bude nám z ní vydatně ukrajovat čas. Především inflace ubere hned dvakrát - jednak tím, že stále stoupají ceny stavebních prací a jednak tím, že se současně snižuje hodnota peněz. Šetření by ale také zpomalovalo to, že by mezi tím bylo nutné zajistit dílčí ale také nákladné opravy (jako repase a v havarijních případech výměna dřevěných oken, opravy lodžiových konstrukcí, zábradlí apod.). Zanedbatelné nebudou ani úspory tepla na vytápění za 15 let splácení úvěru. Dosavadní průběh akce ale také varuje. Při opravách nemovitostí se rozhodně nevyplatí ani nemístně šetřit na kvalitě oprav ani na jejich provizornosti vždy je třeba myslet v perspektivě desetiletí. I my jsme v minulosti mohli být prozíravější v rozhodování o jednotlivých opravách i více dbát na kvalitu provedení dodavatelských prací. Např. zateplení štítů stálo v r tis. Kč a bylo provedeno tak nekvalitně, že se dnes musí za mnoho desítek tisíc korun opravit. Takže šetřit určitě ano, ale vždy s náležitou rozvahou, abychom nemuseli jednu věc platit vícekrát vždycky je to z naší vlastní kapsy, my jsme totiž faktickými vlastníky našich bytů i domů a nikdo nám nic nedá. A v čem je naše zkušenost zobecnitelná? K tomu, abychom mohli postupně modernizovat své domy a bydlení v nich, musíme mít peníze a jejich jediným zdrojem je DZOI. Zdá se, že minimální rozumná platba, která umožňuje při dnešních cenách modernizovat naše domy, je, podle aktuelního stavu budovy, asi 15,- až 20,- Kč/m 2 měs. Jsou v ČR bytová družstva, kde se rozhodli k plošné jednorázové modernizaci. Např. bytové družstvo v Orlové (3 300 bytů) revitalizuje všechny byty najednou, vedle zateplení a výměny oken zahrnuje i rekonstrukce bytových jader, zasklení lodžií, zateplení střech, rekonstrukce výtahů v celkovém objemu cca 400 mil Kč úvěru, ale se splátkami až 35,-Kč/m 2. I z tohoto příkladu je vidět, že bez peněz to prostě nejde, ale nemusí být ani složité ani nedosažitelné si je opatřit. Ing. Zdeněk Vacek pověřený předseda samosprávy 221 LEGISLATIVNÍ SLOUPEK Tentokrát je tématem novela zákona o vlastnictví bytů. Jedná se o novelu, která nabyla účinnosti a ve sbírce zákonů byla zveřejněna pod číslem 171/2005 Sb. Kratičký předpis byl ze strany poslanců zpracován proto, aby byla ukončena ta nepochopitelná situace, že jeden obyvatel domu mohl zablokovat všechny větší opravy na společných částech domu. Obsahem novely je usnadnění procesu rozhodování uvnitř společenství vlastníků, jde-li o modernizace, rekonstrukce a velké opravy na společných částech domu (výměna oken, oprava střechy, zateplení pláště domu, rekonstrukce výtahu apod.) Prostě jde o ty zásahy na domě, kdy se nemění jeho rozměry, kdy se nemění účel jeho užívání či spoluvlastnické podíly. Potom stačí k rozhodnutí souhlas tříčtvrtinové většiny všech vlastníků jednotek. To je významná změna proti původnímu obsahu zákona, kde bylo třeba mít stoprocentní souhlas všech vlastníků. Každý si dovede představit, jak těžké je toto zajistit ve větším panelovém domě. Bohužel novela problém nevyřešila, protože poslanci zapomněli změnit stavební zákon. Jakákoliv velká oprava představuje povolení stavby. Stavební úřad vyžaduje souhlas s opravou domu od všech vlastníků bytů, neboť oni jsou zároveň spoluvlastníci budovy. Co bude dál? Změnu a úplné vyřešení tohoto problému lze očekávat až novelou stavebního zákona. Dá se předpokládat, že to bude nejdříve v roce Ing. Jiří Kladníček, ředitel I v letních měsících zůstává pracovní doba správy OSBD Česká Lípa nezměněna: Úřední dny: pondělí ,30 středa Ostatní dny: úterý: čtvrtek pátek

6 AKTUÁLNÍ SDĚLENÍ: TEPLO BUDE ZASE DRAŽŠÍ! Kromě obvyklého meziročního nárůstu cen energií, na který jsme si už zvykli, nás občas nemile překvapí nenadálý cenový skok i během roku. Bohužel, právě toto nastalo pár dní před uzávěrkou tohoto čísla Zpravodaje. Náš největší dodavatel tepla a teplé vody, Českolipská teplárenská, oznámil, že vlivem zvýšení cen plynu musí zvýšit od cenu tepla, tzn. topení a ohřevu vody. Je samozřejmě jen otázkou času, kdy se přidají ostatní dodavatelé tepla, závislí na plynu. A co nás tedy čeká? Cena tepla se zvyšuje zhruba o 46,- Kč na 1 GJ, což je asi o 11%. Protože tato informace přišla podle zákonů schválnosti týden po odeslání nových nájemních předpisů, není promítnuta v nových zálohách. Musíme teď chvíli počítat a vzít v potaz na jedné straně vydatnost první části zimy a na druhé straně rezervu ve vybíraných zálohách. Hrubým odhadem bude navýšení záloh na teplo a teplou vodu od 5 do 8 %, řádově až o 130,- Kč měsíčně na byt 3+1. Předpisy nájmu budeme pravděpodobně měnit k Doufejme, že takových špatných zpráv bude co nejméně, byť na jejich četnost nemá družstvo žádný vliv. Vlastimil Kouřimský KRÁSNÁ DOVOLENÁ JARNÍ SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ 200 pokračování ze strany 1 v nájemném na opravy činila v prosinci ,90 Kč na m 2 /měsíc. Tato částka však zahrnuje vše, tedy kromě vlastní tvorby DZOI i rekofond, modernizaci výtahů, splátky půjček a úvěrů a tvorbu zálohy na vodoměry (respektive tvorby DZOI stejnou částkou na byt). Vlastní tvorba DZOI nepřekračuje 11,- Kč/m 2 a v porovnání se skutečnou potřebou našich domů a v porovnání s ostatními družstvy v regionu je povážlivě nízká: - stav DZOI celého družstva - k činil tis. Kč zahrnuje vše včetně rekofondu, rezervy na modernizaci výtahů a vodoměry, - měsíční tvorba DZOI celého družstva v lednu 2005 činila celkem ,- Kč, - celkové zatížení samospráv vnitrodružstevními půjčkami k činilo tisíc Kč, - celkové zatížení družstva komerčními úvěry u bank: KB k ,54 Kč ČSOB k ,58 Kč - celková měsíční splátka komerčních úvěrů v lednu 2005 byla ,- Kč, - stav dluhů na nájmu a VZP v dubnu 2000 byl 8,6 mil. Kč s počtem dlužníků více než 1200, - stav dluhů na nájmu a VZP v březnu 2005 je 4.7 mil. Kč s počtem dlužníků 700. A je tady! Nevíte kdo? No přece léto! Tolik očekávané, nám již první den ukázalo příjemnou tvář, vždyť rtuť teploměru se vyšplhala až k 30 C. Léto je zejména ve znamení prázdnin a dovolených. Tisíce školáků si oddychne od školních lavic, jak na letních táborech, u babiček nebo s rodiči na rodinné dovolené. Mnozí již mají jasno o dovolené. Jedni jedou za teplem a sluníčkem k moři, druzí volí odpočinek v tuzemsku. Hezká dovolená se dá strávit i přímo na Českolipsku. Například jen Máchovo jezero je každoročním cílem tisíce lidí, kde na písčitých plážích obklopených borovými lesy, se dá strávit příjemná dovolená. Když sluníčko nepřeje, hezký výlet je na hrad Bezděz, z kterého je skvělý výhled do dalekého okolí. Prakticky celé Českolipsko je velmi bohaté jak na historické památky, tak přírodní zajímavosti, které stojí za shlédnutí. Nezáleží na tom, kam se vydáte, protože všude naleznete mnoho zajímavého. Hezkou dovolenou, hodně slunečných dnů a pohody vám přeje vedení OSBD a redakce Zpravodaje! Růžena Králová Lze konstatovat, že naše družstvo se dynamicky rozvíjí. V minulém volebním období se konečně začaly ve větší míře opravovat fasády našich domů (včetně zateplení), vyměňovat okna a zateplovat střechy. Tyto velké opravy se podařilo zahájit i v zanedbané venkovské výstavbě. Byla zahájena první etapa plošné modernizace výtahů svým rozsahem dosud největší akce našeho družstva za téměř 70 mil. korun. V našem družstvu byl zaveden moderní informační systém INTEGRI, který nahradil veškeré dosavadní programové vybavení. Informační systém významným způsobem napomáhá zkvalitnění a zefektivnění činnosti celé správy družstva ve všech jeho oblastech. Nezbývá než popřát všem našim družstevníkům do dalších let klidné a spokojené bydlení. RNDr. J. Bárta ZPRAVODAJ Okresního stavebního bytového družstva Česká Lípa Neprodejné Červen 2005 Zpravodaj Okresního stavebního bytového družstva Česká Lípa slouží výlučně pro vnitřní potřeby Okresního stavebního bytového družstva Česká Lípa Náklad: 9500 ks Redakční rada: RNDr. Jiří Bárta, Růžena Králová, Lenka Nováková, Jaroslav Tichna, Siegfried Tomasch Tel.: , Fax: , Studio Šípek, Tel./fax: , 6

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava. Opava, září 2014

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava. Opava, září 2014 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava 553 780 700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553 732 965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: Úvodní

Více

Představenstvo družstva předkládá delegátům tyto dvě varianty na zvýšení správního příspěvku na běžnou správní činnost družstva takto:

Představenstvo družstva předkládá delegátům tyto dvě varianty na zvýšení správního příspěvku na běžnou správní činnost družstva takto: 12) Návrh na změnu správního příspěvku na činnost družstva a odměny družstva pro společenství vlastníků za správu domu a pozemku a změna směrnice č. 118/2015 ze dne 28.5.2015 Tabulka v příloze ukazuje

Více

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6 Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6 Datum a místo konání: 10. června 2014, v ZŠ Bronzová od 18:00 hod. Obsah: 1 Přivítání účastníků, předložení programu, seznámení s pravidly

Více

Platební řád. Článek 1. A/ Členové družstva, kteří jsou nájemci družstevního bytu, jsou povinni hradit:

Platební řád. Článek 1. A/ Členové družstva, kteří jsou nájemci družstevního bytu, jsou povinni hradit: Platební řád Bytové družstvo Lucemburská 2136/16 podle článku 26 a násl. Stanov Bytového družstva přijímá a schvaluje tato pravidla pro platby členů družstva (dále jen Platební řád ): Článek 1. A/ Členové

Více

Platební řád Bytového družstva Chabařovická

Platební řád Bytového družstva Chabařovická Platební řád Bytového družstva Chabařovická 1321 1326 Bytové družstvo Chabařovická 1321 1326, Praha 8 (dále jen družstvo) podle Stanov Bytového družstva Chabařovická 1321 1326 přijímá a schvaluje tato

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Strana 1 (celkem 6) STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Na shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Strakonice, konané ve čtvrtek

Více

Stav členské základny: Celkový počet členů družstva ke dni : Bydlící : Nebydlící: 132

Stav členské základny: Celkový počet členů družstva ke dni : Bydlící : Nebydlící: 132 Z á p i s z výročního shromáždění delegátů Macocha, stavební bytové družstvo, Blansko, Pražská 66, konaného dne 15. května 2012 v 15.30 hod. ve velké zasedací síni Městského úřadu Blansko, Nám. Republiky

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV Oblastní stavební bytové družstvo Děčín se sídlem v Děčíně IV, Jeronýmova 425, PSČ 405 63 zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Dr XXVI, vložka 302 ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ

Více

Stavební bytové družstvo Litoměřice, Novobranská 10

Stavební bytové družstvo Litoměřice, Novobranská 10 Stavební bytové družstvo Litoměřice, Novobranská 10 Výběr ekonomických ukazatelů 2014 Shromáždění delegátů 23.5.2015 v Roudnici n/l E-mail : sbdltm @ sbdltm. cz http:// www. sbdltm. cz SBD Litoměřice Vybrané

Více

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Přítomni: dle prezenční listiny, která tvoří přílohu č.1 tohoto

Více

ZÁPIS Z NÁHRADNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE A+B DRUŽSTVA ZE DNE

ZÁPIS Z NÁHRADNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE A+B DRUŽSTVA ZE DNE ZÁPIS Z NÁHRADNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE A+B DRUŽSTVA ZE DNE 30. 11. 2005 Z důvodu neusnášeníschopnosti řádné členské schůze A+B družstva, se sídlem Jabloňová 2136/11, Praha 10 (dále jen družstvo), konané dne 15.11.2005,

Více

Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014. Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5.

Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014. Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5. Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014 Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5.2015 V roce 2014 byla do fondu oprav předepisována částka ve

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva Záhorského 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4.

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva JW 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 OBSAH 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4. Platby

Více

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění.

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění. Zásady pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění Základní pojmy 1. Nájemným se rozumí cena za užívání pronajatého družstevního

Více

Bellušova 1820/39, Stodůlky, Praha 5

Bellušova 1820/39, Stodůlky, Praha 5 Indikativní nabídka pro Bytové družstvo TRIDOMUS, Bellušova 1820/39, Stodůlky, 155 00 Praha 5 IČO: 027 97 755 Kontaktní osoba: Jiří Jarolím, ČSOB, a.s., Dejvická 36/40, Praha 6 tel.: 233 084 654, mobil:

Více

Článek I. Předmět úpravy

Článek I. Předmět úpravy Směrnice č.2/2011 O nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů Článek I. Předmět úpravy (1) Tato směrnice upravuje: a) nájemné v bytech

Více

Výroční zpráva 2007 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa

Výroční zpráva 2007 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa Výroční zpráva 2007 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa Obsah: Úvodní slovo předsedy představenstva Profil OSBD Česká Lípa a předmět činnosti Základní informace - rozmístění

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 5/2014 Pravidla pro zřizování samospráv v SBD Vítkovice

Vnitrodružstevní směrnice č. 5/2014 Pravidla pro zřizování samospráv v SBD Vítkovice Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 5/2014 Pravidla

Více

M Ě S T O Ú S T Í N A D O R L I C Í

M Ě S T O Ú S T Í N A D O R L I C Í M Ě S T O Ú S T Í N A D O R L I C Í Statut účelového Fondu rozvoje bydlení Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí schválilo na svém zasedání dne 18. února 2008 v souladu s ust. 84 odst. 2 písm. d) zákona

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, , tel.: POZVÁNKA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, , tel.: POZVÁNKA Strana 1 (celkem 7) STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Na shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Strakonice, konané ve čtvrtek

Více

ZÁPIS Z VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE č. 1/2012

ZÁPIS Z VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE č. 1/2012 Bytové družstvo U Arény Ostrava Vítkovice, Sovova 1340/14, PSČ 703 00 IČ: 26829681 Zapsáno u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Dr 1746 http://bd-u-areny.unas.cz ZÁPIS Z VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE č. 1/2012

Více

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje Číslo dokumentu: SAM 3218 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 01.03.2014 Platnost do: Zpracoval: JUDr.

Více

Zápis z jednání shromáždění. konaného dne 24. května 2006 v 18 hod.

Zápis z jednání shromáždění. konaného dne 24. května 2006 v 18 hod. Zápis z jednání shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Bochovská 560, 561, 562, 563 a 564 se sídlem Praha 5, Jinonice, Bochovská 564/7 konaného dne 24. května 2006 v 18 hod. v posluchárně č.

Více

a) Roční účetní závěrka za rok 2014.

a) Roční účetní závěrka za rok 2014. 3. Projednání a schválení Roční účetní závěrky za rok 2014 a návrhu Rozpočtu SVJ na rok 2015. a) Roční účetní závěrka za rok 2014. Účetní závěrka za rok 2014 byla předána pověřenému vlastníkovi správcem

Více

OZV č. 4/1997 o vytvoření a použití účelových prostředků města v rámci Programu poskytování státních půjček na opravy a modernizaci bytového fondu

OZV č. 4/1997 o vytvoření a použití účelových prostředků města v rámci Programu poskytování státních půjček na opravy a modernizaci bytového fondu M Ě S T O B R U N T Á L OZV č. 4/1997 o vytvoření a použití účelových prostředků města v rámci Programu poskytování státních půjček na opravy a modernizaci bytového fondu Zastupitelstvo Města Bruntálu

Více

Zápis. Pořad jednání:

Zápis. Pořad jednání: Zápis z jednání řádné valné hromady akciové společnosti SZP Těšnovice a.s., se sídlem Těšnovice 153, 767 01 Kroměříž, IČ: 4698245, zaps. v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně sp. zn. B 941, konané

Více

NÁVRH Statut rezervního fondu Okresního stavebního bytového družstva (dále jen družstva)

NÁVRH Statut rezervního fondu Okresního stavebního bytového družstva (dále jen družstva) NÁVRH Statut rezervního fondu Okresního stavebního bytového družstva (dále jen družstva) Statut fondu pro financování investičních výdajů, zejména rekonstrukcí a modernizací bytových domů a jejich příslušenství

Více

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka)

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) Aktualizace indikativní nabídky České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) pro Bytové družstvo Sokolovská 68/381 se sídlem Sokolovská 381/68, 186 00 Praha 8 - Karlín (dále jen Klient)

Více

Bytové družstvo Cafourkova - členská schůze 10.12.2013.

Bytové družstvo Cafourkova - členská schůze 10.12.2013. - členská schůze 10.12.2013. Schůze svolána jako náhradní (po řádné členské schůzi konané 16. 11. 2013, která nebyla usnášeníschopná); Zápis: Začátek schůze: 18:00 Řídícím schůze ze strany představenstva

Více

Zpráva k účetní závěrce za rok 2010.

Zpráva k účetní závěrce za rok 2010. Zpráva k účetní závěrce za rok 2010. Společenství Archangelská 864,865,868 (dale jen společenství ) je právnickou osobou, je zapsáno v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu S, vložka

Více

Zpráva o hospodaření za rok 2014

Zpráva o hospodaření za rok 2014 Společenství vlastníků jednotek domu Bochovská 560,561,562,563 a 564 Bochovská 564/7, Praha 5 Jinonice, 158 00 Zpráva o hospodaření za rok 2014 Vypracovala: 3.4.2015 Jan Bláha 1 Finanční prostředky Pokladna

Více

Příloha v účetní závěrce v plném rozsahu

Příloha v účetní závěrce v plném rozsahu Příloha v účetní závěrce v plném rozsahu Obsah přílohy Podle 39, 39b a 39c vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Použité obecné účetní zásady, účetní metody a odchylky od těchto metod 3.

Více

PODKLADOVÉ MATERIÁLY k ustavující schůzi společenství vlastníků konané v restauraci Smíchovský zámeček ve čtvrtek dne 12.6.2014 v 18.

PODKLADOVÉ MATERIÁLY k ustavující schůzi společenství vlastníků konané v restauraci Smíchovský zámeček ve čtvrtek dne 12.6.2014 v 18. PODKLADOVÉ MATERIÁLY k ustavující schůzi společenství vlastníků konané v restauraci Smíchovský zámeček ve čtvrtek dne 12.6.2014 v 18.00 hodin OBSAH: Pozvánka str. 3 Schválení názvu společenství str. 4

Více

ROZVAHA. ke dni 31.12.2010 IČ 26701626. Stav k poslednímu dni účet. období. Číslo řádku. Stav k prvnímu dni účet. období A K T I V A.

ROZVAHA. ke dni 31.12.2010 IČ 26701626. Stav k poslednímu dni účet. období. Číslo řádku. Stav k prvnímu dni účet. období A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb. ROZVAHA ke dni 31.12.2010 Název, sídlo a právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ 26701626 SVJ domu Bochovská 560,561,562,563

Více

Zásady pro poskytování vnitrodružstevních půjček na opravy, údržbu a dodatečné investice do bytového fondu.

Zásady pro poskytování vnitrodružstevních půjček na opravy, údržbu a dodatečné investice do bytového fondu. Stavební bytové družstvo DRUBYD, Ciolkovského 625/54, 734 01 Karviná Ráj, zapsané v obch. rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, odd. Dr XXII, vložka 239 Zásady pro poskytování vnitrodružstevních půjček

Více

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Trávníky, bytové družstvo se sídlem na adrese Příčná 1541, 765 02 Otrokovice IČO: 00048852 zapsané v rejstříku u Krajského

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

Informace z organizačně-právního úseku

Informace z organizačně-právního úseku V Tišnově dne 10.12.2009 Zpravodaj č. 2/2009 Informace z organizačně-právního úseku Informace o převodech bytů do osobního vlastnictví K 30.6.2009 požádalo 41 družstevníků o převod bytu do osobního vlastnictví,

Více

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU.

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. Vlastníci bytů a nebytových jednotek Jméno a příjmení : datum nar. číslo jednotky, ulice, č.p., obec, PSČ

Více

Závěrečný účet města Bystřice za rok 2010

Závěrečný účet města Bystřice za rok 2010 Závěrečný účet města Bystřice za rok 2010 (dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) I. Finanční hospodaření města v roce 2010 Zastupitelstvo

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Zápis. Pořad jednání:

Zápis. Pořad jednání: Zápis z jednání řádné valné hromady akciové společnosti SZP Těšnovice a.s., se sídlem Těšnovice 153, 767 01 Kroměříž, IČ: 4698245, zaps. v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně sp. zn. B 941, konané

Více

Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností

Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností Činnosti realitní kanceláře při převodu vlastnického práva k jednotce (bytové nebo nebytové) Činnost realitní kanceláře při převodu členských

Více

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek v budově č.p. 730,731 Otradovická, Praha 4, konané dne 2.12.2010 v jídelně ZŠ Písnická Praha 4

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek v budově č.p. 730,731 Otradovická, Praha 4, konané dne 2.12.2010 v jídelně ZŠ Písnická Praha 4 Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek v budově č.p. 730,731 Otradovická, Praha 4, konané dne 2.12.2010 v jídelně ZŠ Písnická Praha 4 Přítomni: dle prezenční listiny, která tvoří přílohu

Více

Pravidla hospodaření Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, družstva

Pravidla hospodaření Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, družstva Pravidla hospodaření Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, družstva čl. 1 Vymezení pojmů a vysvětlení zkratek V dalším textu jsou používány tyto zkrácené názvy: družstvo stanovy dům správce byt nájem nájemce

Více

Indikativní nabídka. pro SVJ Lásenická 1513, PSČ Praha 9 Kyje. březen/2016. Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy.

Indikativní nabídka. pro SVJ Lásenická 1513, PSČ Praha 9 Kyje. březen/2016. Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy. Indikativní nabídka pro SVJ Lásenická 1513, PSČ 198 00 Praha 9 Kyje Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy. březen/2016 Tento dokument obsahuje informace, které jsou majetkem Československé obchodní banky,

Více

Zápis z jednání řádné členské schůze Bytového družstva Brandlova 1560-2

Zápis z jednání řádné členské schůze Bytového družstva Brandlova 1560-2 Zápis z jednání řádné členské schůze Bytového družstva Brandlova 1560-2 Datum a místo konání : 28.5.2003, v ZŠ Květnového vítězství, Praha 4 - J.M. Jednání započato v 19.00. hod. Úvodem jednání provedl

Více

Zápis ze shromáždění vlastníků konaného dne 1.10.2015 Místo konání: Malkovského 588, 199 00 Praha 9, zasedací místnost v suterénu domu

Zápis ze shromáždění vlastníků konaného dne 1.10.2015 Místo konání: Malkovského 588, 199 00 Praha 9, zasedací místnost v suterénu domu Společenství vlastníků jednotek pro dům čp. 588, ulice Malkovského, Praha 18 - Letňany Identifikační číslo: 271 93 110 Zápis ze shromáždění vlastníků konaného dne 1.10.2015 Místo konání: Malkovského 588,

Více

Stav členské základny: Celkový počet členů družstva ke dni : Bydlící : Nebydlící: 99

Stav členské základny: Celkový počet členů družstva ke dni : Bydlící : Nebydlící: 99 Z á p i s z výročního shromáždění delegátů Macocha, stavební bytové družstvo, Blansko, Pražská 66, konaného dne 19. května 2015 v 15.30 hod. ve velké zasedací síni Městského úřadu Blansko, Nám. Republiky

Více

Stav členské základny: Celkový počet členů družstva ke dni : Bydlící : Nebydlící: 111

Stav členské základny: Celkový počet členů družstva ke dni : Bydlící : Nebydlící: 111 Z á p i s z výročního shromáždění delegátů Macocha, stavební bytové družstvo, Blansko, Pražská 66, konaného dne 17. května 2011 v 15.30 hod. ve velké zasedací síni Městského úřadu Blansko, Nám. Republiky

Více

Článek I. Vymezení pojmů

Článek I. Vymezení pojmů 1 Pravidla Statutárního města Kladna o použití finančních prostředků z FONDU OBNOVY OBYTNÝCH DOMŮ na opravy a modernizaci obytných domů (dále jen Pravidla) Článek I. Vymezení pojmů 1. Tato Pravidla upravují

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK Společenství pro dům Františkova č. p , Praha 9

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK Společenství pro dům Františkova č. p , Praha 9 ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK Společenství pro dům Františkova č. p. 903 911, Praha 9 konaného dne 9.10.2012 od 19,00 hodin ve společných prostorách domu č.p. 908, ulice Františkova, Praha 9

Více

Zápis z členské schůze BD Palouček, bytové družstvo se sídlem Palouček 1709, Beroun, IČ:

Zápis z členské schůze BD Palouček, bytové družstvo se sídlem Palouček 1709, Beroun, IČ: Zápis z členské schůze BD Palouček, bytové družstvo se sídlem Palouček 1709, 266 01 Beroun, IČ: 267 20 795 konané dne 27. 05. 2015 od 18:00 hodin v restauraci sportovního centra EDEN,Pod Homolkou 1482,

Více

Shromáždění delegátů 24. listopadu 2012

Shromáždění delegátů 24. listopadu 2012 Shromáždění delegátů 24. listopadu 2012 Přijatá usnesení Schválení účetní závěrky a rozdělení zisku Písemný materiál 1 Shromáždění delegátů schvaluje roční účetní závěrku za rok 2011 Shromáždění delegátů

Více

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030 Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030 které se konalo dne 24. června 2014 od 18 hodin v kinosále ZŠ Bronzová č.p. 2027, 155 00 Praha 5. Bod 1) programu Prezence členů a kontrola

Více

Obec Milíře IČ: Milíře čp Tachov Závěrečný účet obce Milíře za rok 2015

Obec Milíře IČ: Milíře čp Tachov Závěrečný účet obce Milíře za rok 2015 Obec Milíře IČ: 00573639 Milíře čp. 140 347 01 Tachov Závěrečný účet obce Milíře za rok 2015 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění k 31. 12. 2015 1

Více

Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schválilo dne l8. 5. 2OOO podle ustanovení 36 odst. l., písmeno f/ zákona č. 367/l99O., schválilo tuto vyhlášku:

Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schválilo dne l8. 5. 2OOO podle ustanovení 36 odst. l., písmeno f/ zákona č. 367/l99O., schválilo tuto vyhlášku: Obec Horní Vltavice Obecně závazná vyhlášky č. 3/OO o fondu rozvoje bydlení Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schválilo dne l8. 5. 2OOO podle ustanovení 36 odst. l., písmeno f/ zákona č. 367/l99O., schválilo

Více

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů Stavební bytové družstvo L I A Z Jablonec nad Nisou Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice

Více

Zápis ze schůze Společenství vlastníků jednotek domu Dusíkova č. p. 910, Brno

Zápis ze schůze Společenství vlastníků jednotek domu Dusíkova č. p. 910, Brno Zápis ze schůze Společenství vlastníků jednotek domu Dusíkova č. p. 910, Brno Datum: 5. června 2013 Místo: Konferenční sál nadačního fondu Maják, Dusíkova 824/5 Přítomni: za výbor - Ing. Martin Lisý předseda

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradiště

VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradiště ROK 2007 OBSAH : 1 ÚVOD... 3 1.1 PŘEDMĚT ČINNOSTI... 3 1.2 ORGÁNY DRUŽSTVA... 3 1.3 ÚDAJE O ČLENSKÉ ZÁKLADNĚ... 4 1.4

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1701, Štúrova 55, Praha 4 Štúrova 1701/55, 142 00 Praha 4 IČ: 26762579 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ za ROK 2006 Zpracoval: Správní firma Předkládá: Výbor společenství BUSSMARK,

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 Zpráva o hospodaření Zajištění a financování služeb Veškeré platby členů SVJ související s úhradou předpisů a záloh na zajišťované služby byly řádně vedeny a za rok 2014 jsou

Více

Město Stráž pod Ralskem

Město Stráž pod Ralskem Upraveno v souladu se zákonem Č. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Město Stráž pod Ralskem USNESENÍ z S. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem konaného dne 6. března 2013 Přítomní: Bc. Věra Reslová,

Více

Zápis č. 4/2011 z jednání představenstva družstva konaného dne 27. 4. 2011

Zápis č. 4/2011 z jednání představenstva družstva konaného dne 27. 4. 2011 Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů -12- HODOŇAN, stavební bytové družstvo, Na Pískách 3275/3, Hodonín Zápis č. 4/2011 z jednání představenstva družstva konaného dne 27. 4.

Více

Z á s a d y prodeje bytů v majetku města Vlašimi, které nebyly dosud prodány podle Směrnice č. 2/2011, ve znění pozdějších změn a doplňků

Z á s a d y prodeje bytů v majetku města Vlašimi, které nebyly dosud prodány podle Směrnice č. 2/2011, ve znění pozdějších změn a doplňků Směrnice č. 2/2013 Zastupitelstva města Vlašimi Z á s a d y prodeje bytů v majetku města Vlašimi, které nebyly dosud prodány podle Směrnice č. 2/2011, ve znění pozdějších změn a doplňků Zastupitelstvo

Více

Zásad hospodaření, tvorby a použití fondů družstva

Zásad hospodaření, tvorby a použití fondů družstva Rozvoj, stavební bytové družstvo, Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 ZMĚNA Zásad hospodaření, tvorby a použití fondů družstva Zásady hospodaření, tvorby a použití fondů družstva, schválení SD dne 4.

Více

Platební řád BD Slancova, Praha 8

Platební řád BD Slancova, Praha 8 Platební řád BD Slancova, Praha 8 Bytové družstvo Slancova, Praha 8 (dále jen družstvo) podle Stanov Bytového družstva Slancova přijímá a schvaluje tato pravidla pro úhradu nájmů družstevních bytů (příspěvků

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 9. Úvodní slovo autora 11

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 9. Úvodní slovo autora 11 Obsah Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 9 Úvodní slovo autora 11 1 BytZ všeobecně 1.1 Předpoklady vzniku jednotek v budově podle BytZ 14 1.2 Vlastník budovy a povinnost převádět jednotky

Více

Platební řád Společenství vlastníků

Platební řád Společenství vlastníků Platební řád Společenství vlastníků Chabařovická 1321 1326, Praha 8 Společenství vlastníků Chabařovická 1321 1326, Praha 8 podle Stanov Společenství vlastníků Chabařovická 1321 1326, Praha 8, přijímá a

Více

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU.

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU. SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU. Podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, zejména ustanovení 566 a 575 a ve smyslu zákona č.72/1994sb. v platném znění, kterým se upravují některé

Více

Zpráva o hospodaření za rok 2011

Zpráva o hospodaření za rok 2011 Společenství vlastníků jednotek domu Bochovská 560,561,562,563 a 564 Bochovská 564/7, Praha 5 Jinonice, 158 00 Zpráva o hospodaření za rok 2011 Vypracovala: 12.3.2012 Jan Bláha 1 Finanční prostředky Pokladna

Více

Zpráva vedoucí ekonomického útvaru Okresního stavebního bytového družstva Teplice pro jednání Shromáždění delegátů dne. 22.

Zpráva vedoucí ekonomického útvaru Okresního stavebního bytového družstva Teplice pro jednání Shromáždění delegátů dne. 22. Zpráva vedoucí ekonomického útvaru Okresního stavebního bytového družstva Teplice pro jednání Shromáždění delegátů dne 22. listopadu 2011 Ing. Jaroslava Marešová EU SD 22. 11. 2011 Stránka 1 z 13 Vážení

Více

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8 COOPINVESTA spol. s r.o., Budovatelská 4821, Zlín, PSČ 760 05 ------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Zápis. Pořad jednání:

Zápis. Pořad jednání: Zápis z jednání řádné valné hromady akciové společnosti SZP Těšnovice a.s., se sídlem Těšnovice 153, 767 01 Kroměříž, IČ: 4698245, zaps. v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně sp. zn. B 941, konané

Více

VYHLÁŠKA MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ. o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Nového Města na Moravě

VYHLÁŠKA MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ. o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Nového Města na Moravě VYHLÁŠKA MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Nového Města na Moravě Městské zastupitelstvo schválilo na základě 36 odst. 1 písm.

Více

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Zastupitelstvo města Brna na svém Z6/017. zasedání konaném dne 4.9.2012 schválilo změny a doplnění Pravidel poskytování

Více

ZÁPIS ZE SCHŮZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK

ZÁPIS ZE SCHŮZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK ZÁPIS ZE SCHŮZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK domu č.p. 497, 498, 499, 500, 501, ul. J.A.Komenského, v Mostě konané dne 18. 9. 2006 od 17. 00 hod. Program shromáždění: 1. Zahájení 2. Kontrola usnášení

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu. ke dni

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu. ke dni Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 00/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu ROZVAHA ve zjednodušeném

Více

Zápis z členské schůze družstva

Zápis z členské schůze družstva Zápis z členské schůze družstva Datum: 10. 11. 2009 Doba konání: 18.30 20.30 hod.. Místo: Dům Seniorů LUKÁŠ, Zasedací místnost., Trávníčkova 1746, Praha 13 Program jednání: 1. Volba orgánů členské schůze

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Podklady pro jednání členské schůze konané dne

Podklady pro jednání členské schůze konané dne Podklady pro jednání členské schůze konané dne 24.6.2015 bod č. 2 Zpráva představenstva o činnosti družstva v roce 2014: Zpráva představenstva o činnosti družstva v roce 2014 Vážení členové, dovolte mi,

Více

Zápis z jednání členské schůze BD Karviná Centrum konané dne 23. 4. 2014

Zápis z jednání členské schůze BD Karviná Centrum konané dne 23. 4. 2014 Zápis z jednání členské schůze BD Karviná Centrum konané dne 23. 4. 2014 v prostorách Literárního salonu - II. patro Regionální knihovny Karviná, ul. Centrum 2296/16 Přítomni dle presenční listiny Ad 1/

Více

Zápis ze společné schůze sdružení vlastníků jednotek Jablonecká 409 420, 713 a 714 a družstevníků nájemců členů SBD Praha

Zápis ze společné schůze sdružení vlastníků jednotek Jablonecká 409 420, 713 a 714 a družstevníků nájemců členů SBD Praha Zápis ze společné schůze sdružení vlastníků jednotek Jablonecká 409 420, 713 a 714 a družstevníků nájemců členů SBD Praha Konání schůze: 29.11.2006 od 19 hod. v Gymnáziu Českolipská 373, Praha 9. Zápis

Více

VYHLÁŠKA č. 3/1998. Článek 1. Základní ustanovení. Článek 2. Příjmy fondu

VYHLÁŠKA č. 3/1998. Článek 1. Základní ustanovení. Článek 2. Příjmy fondu Obec TROUBELICE 783 83 Troubelice 352 tel./fax: +420 585 032 108 e mail: starosta@troubelice.cz www.troubelice.cz Obecně závazná vyhláška č: 3 Rok vydání: 1998 Datum účinnosti: 20. července 1998 Typ: platná

Více

JARNÍ SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ

JARNÍ SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ 52/06 Představenstvo informuje čtěte na straně 2 Usnesení shromáždění delegátů čtěte na straně3 Ze života samospráv čtěte na straně 4 Kontrolní komise trochu jinak čtěte na straně 5 Účastníte se členských

Více

POROVNÁNÍ. Kritérium BD SVJ

POROVNÁNÍ. Kritérium BD SVJ POROVNÁNÍ mezi bytovým družstvem (BD) a společenstvím vlastníků jednotek (SVJ) Kritérium BD SVJ Pramen práva Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (dále jen ObchZ) Nemovitost katastr nemovitostí Budova

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 54/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31/12/26 Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více

SVJ. Prvotní informace převod bytů do osobního vlastnictví. Sdružení vlastníků jednotek. Výroční členská schůze 31.5.2007

SVJ. Prvotní informace převod bytů do osobního vlastnictví. Sdružení vlastníků jednotek. Výroční členská schůze 31.5.2007 SVJ Sdružení vlastníků jednotek Prvotní informace převod bytů do osobního vlastnictví Výroční členská schůze 31.5.2007 Družstevní vlastnictví Bytový dům vlastní Bytové družstvo zápis na katastru nemovitostí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2003

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2003 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2003 1. přehled činností vykonávaných v kalendářním roce 2003 2. roční účetní uzávěrka a zhodnocení základních údajů v ní obsažených; 3. přehled

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZDĚCHOV ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZDĚCHOV ZA ROK 2010 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZDĚCHOV ZA ROK 2010 Podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů. 1/ Rozpočet, hospodářský výsledek / údaje jsou v Kč, po

Více

Směrnice o nájemném z bytu

Směrnice o nájemném z bytu Směrnice o nájemném z bytu Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 12.6.2014 12.6.2014 0 Dne: 14.5.2014 Dne: 12.6.2014 1 / 5 Směrnice o nájemném z bytu Čl. 1 Předmět úpravy (1) Tyto směrnice upravují

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 914/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 839 ze dne 16.11.2016 Směrnice Rady městské části k zásadám pro sestavení a kontrolu rozpočtu a závěrečného účtu Rada městské části

Více

Průkopník, stavební bytové družstvo

Průkopník, stavební bytové družstvo Materiál pro jednání shromáždění delegátů konané dne 26. 5. 2016 Průkopník, stavební bytové družstvo IČ: 000 47 325 Sídlo: Foltýnova 1, 635 00 Brno VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DRUŽSTVA ZA ROK 2015 Schváleno

Více

Obnova bytových domov v nízkoenergetickom štandarde, Brno-Nový Lískovec

Obnova bytových domov v nízkoenergetickom štandarde, Brno-Nový Lískovec Obnova bytových domov v nízkoenergetickom štandarde, Brno-Nový Lískovec Trnava 23.10.2015 Jan Sponar, sponar@nliskovec.brno.cz úřad městské části Brno-Nový Lískovec Brno Nový Lískovec 1 z 29 městských

Více

Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví SVJ Sídliště 738, Hostinné

Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví SVJ Sídliště 738, Hostinné Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví SVJ Sídliště 738, Hostinné Verze vnitřních směrnic: č. 1 Vypracovala: Bc. Michaela Hartlová DiS. Schválili: Ing. Miroslav Balatka, předseda výboru SVJ Petr Soukup,

Více

LIBERECKÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO STADION. IČ : 25049593 se sídlem Jeronýmova 494/20, 460 07 LIBEREC 7

LIBERECKÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO STADION. IČ : 25049593 se sídlem Jeronýmova 494/20, 460 07 LIBEREC 7 LIBERECKÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO STADION IČ : 25049593 se sídlem Jeronýmova 494/20, 460 07 LIBEREC 7 Program náhradní členské schůze dne 29.1.2015 1) 19:05 Zahájení, volba orgánů členské schůze HLASOVAT 2) 19:10

Více

Vnitřní předpis č. 1/2010

Vnitřní předpis č. 1/2010 Vnitřní předpis č. 1/2010 Pravidla tvorby a čerpání fondu rozvoje bydlení Zastupitelstvo obce Čechy na zasedání dne 16.12.2010 schválilo tuto směrnici Pravidla tvorby a čerpání fondu rozvoje bydlení Čl.

Více

Obecně závazná vyhláška č. 5/2012 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení

Obecně závazná vyhláška č. 5/2012 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení MĚSTO LETOHRAD Obecně závazná vyhláška č. 5/2012 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Zastupitelstvo města Letohrad se na svém zasedání dne 19. prosince 2012 usnesením č. 224/2012

Více

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008 REAL FLAT spol. s r.o., Bří Jaroňků 4079, Zlín, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více