POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY"

Transkript

1 POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY dle 79 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Poskytovatel: Lístek, o.p.s. Kroupova 427/102a, Brno - Starý Lískovec Název služby: Pečovatelská služba 40 I. VEŘEJNÝ ZÁVAZEK 1. Poslání Terénní pečovatelská služba Posláním obecně prospěšné společnosti Lístek je poskytování služeb uživatelům, vedoucích k podpoře samostatného života v domácím prostředí a k aktivnímu využití volného času. Umožňuje tak lidem i přes nepříznivou zdravotní a sociální situaci setrvávat v jejich domácím prostředí, zachovávat vazby na přirozené sociální prostředí, rodinu, přátele, místní instituce. 2. Cílová skupina Cílovou skupinu tvoří občané v nepříznivé sociální situaci v seniorském věku (od 65 let), zdravotně postižení či chronicky nemocní občané všech věkových skupin, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Pečovatelská služba nemůže být poskytována osobám: jejichž zdravotní stav vyžaduje odbornou zdravotní péči kteří trpí akutní infekční chorobou jejichž chování by v důsledku duševní poruchy neumožnilo výkon pečovatelské služby jejichž chování je ovlivněno nadměrným užíváním alkoholických nápojů nebo návykových látek je-li naplněna kapacita služby nebo není-li uzavřena smlouva o poskytování služeb 1/5

2 3. Cíle Cílem poskytované sociální služby je: pomoci uživatelům zajistit základní životní potřeby podpořit uživatele v aktivním životě s ohledem na jejich zdravotní stav a sociální prostředí pomoci uživatelům překlenout období se zhoršeným zdravotním stavem, pokud tento stav nevyžaduje odbornou zdravotní péči podpořit uživatele v jejich samostatnosti a soběstačnosti a umožnit jim co nejdelší setrvání v domácím prostředí vytvářet uživatelům příležitosti k platňování vlastní vůle a rozhodnutí 4. Zásady poskytování sociální služby: Vytváření podmínek pro naplňování práv uživatelů, úcty k člověku a respektování důstojnosti každého jedince. Nevytvářet závislost uživatele na službě, ale poskytovat takovou míru podpory, kterou uživatel nezbytně potřebuje. Vytvářet podmínky a prostor pro udržení tělesných a duševních schopností uživatele. Dodržování individuálního přístupu v návaznosti na poskytování pečovatelské služby podle potřeb každého uživatele. Podporovat u uživatelů samostatnost, běžný způsob života a sociální začleňování, respektovat jejich vlastní vůli a názory. Dostupnost služby a rovný přístup k uživatelům - služby jsou poskytovány osobám bez ohledu na rasu, náboženské vyznání, národnost, v souladu s Listinou práv a svobod. Profesionální přístup zaměstnanců - využití odborných znalostí a dovedností, dodržování základních principů slušného mezilidského chování, zachovávání diskrétnosti a mlčenlivosti. 1. Vstup uživatele do služby II. UŽIVATEL SLUŽBY Pokud osoba projeví zájem sociální službu, vedoucí pečovatelské služby dohodne se zájemcem osobní schůzku (v kanceláři poskytovatele nebo v domácnosti zájemce). Jednání se zájemcem o sociální službu je zpravidla prvním krokem k navázání budoucí spolupráce mezi zájemcem a poskytovatelem sociálních služeb. Smyslem jednání je, aby zájemce byl seznámen s kompletní nabídkou služeb, formuloval své požadavky a očekávání a na základě konzultace s pověřenou pracovnicí (vedoucí pečovatelské služby nebo sociální pracovnicí) poznal, zda nabízená služba odpovídá jeho potřebám. Na základě přání zájemce se jednání mohou účastnit rodinní příslušníci nebo jiná osoba, která má písemné pověření zájemce k zastupování. 2/5

3 V případě trvajícího zájmu ze strany zájemce a na základě provedeného sociálního šetření je sepsána se zájemcem Smlouva o poskytování sociální služby. Před uzavřením smlouvy je zájemce seznámen se všemi právy a povinnostmi, které by vyplývaly s uzavření smlouvy. Smlouva se uzavírá dle zákona č. 108/20006 Sb., o sociálních službách, vždy písemně ve dvou vyhotoveních. Smlouva obsahuje tato náležitosti: a) označení smluvních stran, b) druh sociální služby, c) rozsah poskytování sociální služby, d) místo a čas poskytování sociální služby, e) výši úhrady za sociální služby a způsob placení, f) ujednání o dodržování vnitřních pravidel stanovených poskytovatelem pro poskytování sociálních služeb, g) výpovědní důvody a výpovědní lhůty, h) dobu platnosti smlouvy. V průběhu poskytování služeb je po vzájemné dohodě obou stran možné měnit rozsah i časový harmonogram péče, a to na základě dodatku ke Smlouvě o poskytování sociální služby. 2. Metody práce s uživatelem Základní metody práce s uživatelem jsou uvedeny ve veřejném závazku pod bodem 4. Zásady poskytování sociální služby. Zaměstnanci se při výkonu své práce řídí Standardy kvality sociálních služeb a vnitřními předpisy poskytovatele (Etický kodex zaměstnance, Zásady chování pracovníků v přímé péči a příslušné pracovními postupy). 3. Zapojení uživatele do rozhodování o využití služby Poskytování pečovatelské služby vychází vždy z osobních cílů, požadavků a potřeb uživatele a je závislé především na jeho schopnostech, možnostech a zdravotním stavu. Plánování průběhu poskytování pečovatelské služby je prováděno s ohledem na konkrétního uživatele, kterému je služba určena. Při sepisování Smlouvy o poskytování pečovatelské služby jsou stanoveny cíle, jichž má být v průběhu poskytování sociální služby dosaženo. Osobní cíl stanovuje vždy uživatel na základě vlastního rozhodnutí řešit svoji nepříznivou situaci prostřednictvím pečovatelské služby. Každému uživateli je po dohodě určen klíčový pracovník, který se podílí na tvorbě individuálního plánu péče uživatele, zabezpečuje provedení požadovaných úkonů, dbá na dodržování individuálního plánu péče. Provádí jeho hodnocení v souvislosti s osobními cíli uživatele a navrhuje případnou změnu plánu. Změny v individuálním plánu musí být prováděny jen po 3/5

4 konzultaci a odsouhlasení uživatelem s ohledem na jeho osobní cíle, potřeby, schopnosti a zdravotní stav. 4. Vyřizování stížností S možností podání stížnosti a pravidly pro vyřizování stížností je seznámen uživatel již při uzavírání smlouvy. Každý uživatel, rodinný příslušník nebo zákonný zástupce uživatele má právo podat stížnost na kvalitu nebo způsob poskytování služeb. Stížnost lze podat osobně vedoucí pečovatelské služby, pečovatelce nebo písemně doručit do kanceláře poskytovatele. Stížnost lze podat ústně nebo písemně (i elektronicky). Při ústním podání je proveden zápis do příslušného formuláře. Zápis o podání stížnosti obsahuje: - den a hodinu podání - na koho nebo na co si podavatel stěžuje - stručný popis předmětu stížnosti - podpis příjemce stížnosti. Každá stížnost se zaeviduje do Evidence stížností. Vedoucí pečovatelské služby musí stížnost neprodleně vyřídit, tj. do 10 dnů po obdržení stížnosti, při složitější stížnosti lhůta pro vyřízení nepřekročí 30 kalendářních dnů. Vyplývá-li to z obsahu stížnosti, sjedná poskytovatel neprodleně nápravu a stěžovatele o přijatých opatřeních srozumitelným způsobem písemně vyrozumí. Odpověď na stížnost je vyhotovena vždy písemně a obsahuje datum projednání, podstatu stížnosti, zda byla stížnost shledána oprávněnou, jaká byla přijata nápravná opatření a odůvodnění předloženého řešení. Uživatel je informován o možnosti obrátit se v případě nespokojenosti s vyřízením stížnosti na správní radu společnosti Lístek, o.p.s. nebo na instituci sledující dodržování lidských práv s podnětem na prošetření postupu - KrÚ JMK, MMB, příslušná ORP, veřejný ochránce práv. 5. Ukončení poskytování služby Uživatel má možnost vypovědět smlouvu z důvodů: umístění v sociálním zařízení, změny místa bydliště, na vlastní žádost bez udání důvodů. Výpověď smlouvy se podává písemně. Služba zaniká úmrtím uživatele. Poskytovatel může pečovatelské služby ukončit: pokud uživatel je v prodlení s placením úhrady provedených služeb po dobu delší než 1 měsíc, 4/5

5 jestliže uživatel neposkytnutím součinnosti významným způsobem ztěžuje poskytovateli výkon povinností, pokud uživatel přestane splňovat podmínky pro poskytování sociálních služeb. Poskytovatel může ukončit smlouvu pouze písemnou formou s uvedením důvodu. Oznámení o musí být doručeno minimálně 15 dnů předem. 6. Spoluúčast uživatele na službě Výše úhrady za poskytované sociální služby stanovuje platný ceník společnosti Lístek, o.p.s., který je součástí Smlouvy o poskytování sociální služby mezi uživatelem a poskytovatelem. Ceník je zpracován v souladu s vyhláškou č. 505/2006 Sb., která stanovuje maximální výši úhrad za jednotlivé úkony. Ceník je k nahlédnutí v sídle poskytovatele služby a také na jeho internetových stránkách. III. MATERIÁLNÍ A TECHNICKÉ ZABEZPEČENÍ SLUŽBY Kancelář poskytovatele - Lístek, o.p.s. se nachází v pronajatých prostorách v rodinném domě na adrese Kroupova 102a, Brno - Starý Lískovec. Na využívání kanceláře včetně zázemí (kuchyňka, sociální zařízení) má poskytovatel uzavřenu nájemní smlouvu. Lístek, o.p.s. poskytuje terénní pečovatelské služby, které jsou uživatelům poskytovány v jejich domácnostech nebo v terénu (nákupy, lékaři, apod.). Provozní doba pečovatelské služby je každý den od 7.00 hod do hod. včetně víkendů a svátků. Služba je zajišťována u uživatelů v rozsahu a čase dohodnutém ve smlouvě o poskytnutí sociální služby. 5/5