Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013"

Transkript

1 Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013 Níže uvedeného dne, měsíce a roku Uživatel: datum narození: bydliště: Americká 52, Cheb (v textu této smlouvy dále jen uživatel ) u z a v ř e l i Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace se sídlem: Americká 52, Cheb, , IČO: , bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Cheb, číslo účtu: /0100, číslo registrace: , tel.: , jednající ředitelkou: Mgr. Radkou Müllerovou (v textu této smlouvy dále jen poskytovatel ) (společně jako účastníci smlouvy ) Smlouvu o poskytnutí sociální služby podle ustanovení 49 zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva ) I. Druh sociální služby Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace, Americká 52, Cheb, (dále jen domov ) poskytuje podle ustanovení 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů(dále jen Zákon ), druh sociální služby: domovy pro seniory. 1

2 II. Předmět a místo poskytování sociální služby 1. Předmětem smlouvy je poskytování sociální služby v rozsahu přesně specifikovaném touto smlouvou ze strany poskytovatele a využívání sociální služby ze strany uživatele. 2. Smlouva stanovuje všechny důležité aspekty poskytování sociální služby a je uzavřena podle oprávněných potřeb, které vychází z nepříznivé sociální situace Uživatele a z technicko - provozních možností zařízení. 3. Smlouva upravuje vztahy mezi uživatelem a poskytovatelem služby a stanovuje práva a povinnosti obou účastníků smlouvy. 4. Služba sjednaná dle potřeb uživatele se poskytuje na základě zaregistrované služby, kterou provozuje poskytovatel na adrese: Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace, Americká 52, Cheb, Základní činnosti poskytuje poskytovatel nepřetržitě (celoročně) po dobu platnosti smlouvy v rozsahu uvedeném v čl. III. III. Rozsah sociální služby Poskytovatel se zavazuje zajišťovat uživateli tyto základní činnosti: a) ubytování, b) stravu c) péči Rozsah, zaměření jednotlivých úkonů a průběh poskytování sociální služby bude vydefinován s ohledem na osobní cíl uživatele, závislý na jeho možnostech, schopnostech a přáních v individuálním plánu uživatele. Poskytovatel poskytuje uživateli v případě potřeby vedle služeb sociální péče i zdravotní péči v souladu s ustanovením 36 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Fakultativně mohou být po dohodě účastníků smlouvy při poskytování sociální služby zajišťovány mimo základní činnosti i další činnosti dle možnosti poskytovatele. 2

3 a) Ubytování: Uživateli je poskytnuto ubytování na jednolůžkovém pokoji č. ve. patře. Pokoj má vlastní sociální zařízení. Pokoj je vybaven vlastním zařízením poskytovatele včetně bezdrátového tísňového systému Senior (nouzové tlačítko). Se souhlasem poskytovatele má uživatel možnost vybavit si pokoj vlastním nábytkem, vlastní nábytek musí být bezpečný, hygienicky nezávadný, v přiměřeném množství. V úhradě za ubytování je zahrnuta elektrická energie, vytápění, dodávka teplé a studené vody, úklid, praní a drobné úpravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení, odvoz komunálního a nebezpečného (infekčního) odpadu. Mimo pokoj mohou uživatelé využívat všechny ostatní společné prostory domova (jídelna, terapeutická místnost, společenské místnosti, apod.). Uživatel je povinen umožnit vstup do pokoje pověřeným zaměstnancům poskytovatele a jiným poskytovatelem pověřeným osobám i v době své nepřítomnosti, je-li jejich přítomnost nutná z důvodu zajištění ochrany zdraví, hygieny a bezpečnosti uživatele nebo jiných uživatelů v domově. Poskytovatel je povinen udržovat prostory pro ubytování ve stavu způsobilém pro řádné ubytování a užívání, zajistit nerušený výkon práv uživatele spojených s užíváním těchto prostor. Uživatel je povinen udržovat prostory vyhrazené mu k ubytování v souladu s vnitřními předpisy, zejména v souladu s domácím řádem, vydanými poskytovatelem; v prostorách nesmí uživatel bez souhlasu poskytovatele provádět žádné změny. Uživatel je povinen prostory vyhrazené mu k ubytování a k užívání, veškeré mu svěřené vybavení a zařízení užívat způsobem řádného hospodáře. b) Strava Poskytovatel zajišťuje pro uživatele stravu v rozsahu tří hlavních jídel denně (snídaně, oběd, večeře). Stravování bude probíhat na základě jídelního lístku zveřejněného vždy nejméně tři dny předem v domově na místě obvyklém. Strava odpovídá věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování. Uživatelům, kteří ze zdravotních důvodů vyžadují dietní stravu nebo mají nějaká omezení ve stravě, zajistí poskytovatel stravu s ohledem na jejich individuální potřeby. 3

4 Poskytovatel se s uživatelem dohodli na odebírání stravy v rozsahu všech tří jídel denně (snídaně, oběd, večeře, pitný režim). Způsob odhlašování, vybírání a vydávání jídla upravují domácí řád a vnitřní směrnice poskytovatele. c) Základní činnosti péče a. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, b. pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, c. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, d. sociálně terapeutické činnosti, e. aktivizační činnosti, f. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Zdravotní péče: Uživateli se poskytuje zdravotní péče formou zvláštní ambulantní péče poskytované podle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Uživatelům je zaměstnanci poskytovatele, kteří mají odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání podle zvláštního právního předpisu, poskytována ošetřovatelská a rehabilitační péče, a to na základě ordinace ošetřujícího lékaře. Fakultativní činnosti: Poskytovatel může dle svých možností poskytovat tzv. fakultativní činnosti, a to nad rámec základních činností uvedených v čl. III. této smlouvy. Jejich rozsah a výše úhrad za fakultativní činnosti jsou uvedeny ve vnitřní směrnici poskytovatele Směrnice o poskytovaných službách domova včetně jejich úhrad. IV. Výše úhrady za poskytované služby 1) Výše úhrady za ubytování a za stravu je stanovena poskytovatelem dle vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška ). 2) Poskytovatel je oprávněn jednostranně změnit výši úhrady za ubytování a stravu, a to v rámci výše úhrad stanovených vyhláškou. 4

5 3) Změnu výše úhrady je poskytovatel povinen oznámit uživateli písemně předem. Změna výše úhrady není důvodem k vyhotovení dodatku k této smlouvě. 4) Po uhrazení částky za ubytování a stravu musí uživateli zůstat alespoň 15 % jeho příjmu. Pokud je výše úhrady stanovena poskytovatelem tak, že by po uhrazení částky za ubytování a stravu uživateli nezůstalo alespoň 15 % jeho příjmu, sníží poskytovatel celkovou výši úhrady za ubytování a stravování tak, aby uživateli zbylo alespoň 15% jeho příjmu. 5) Uživatel se zavazuje zaplatit úhradu za ubytování a stravu v souladu s vnitřní směrnicí poskytovatele Směrnice o poskytovaných službách Domova včetně jejich úhrad. 6) Pokud je uživateli snížena úhrada z důvodu, že by mu po úhradě nákladů za ubytování a za stravu nezůstala z jeho příjmu částka ve výši 15% jeho příjmu, nepovinen doložit poskytovateli výši svého příjmu pro účely stanovení úhrady podle této smlouvy a neprodleně oznamovat mu oznamovat změny v příjmu, které mají vliv na výši úhrady dle této smlouvy. 7) Úhrada za péči je stanovena ve výši přiznaného příspěvku na péči Po dohodě s uživatelem je příspěvek na péči zasílám příslušným úřadem práce přímo na účet poskytovatele. 8) Pokud by uživateli byl vyplacen příspěvek na péči zpětně za několik měsíců najednou, je povinen zaplatit Poskytovateli za poskytování péče zpětně za příslušný počet měsíců ve výši přiznaného příspěvku na péči, za dobu, kdy mu byla péče poskytována. 9) Uživatel je povinen doložit poskytovateli rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči nebo o změně jeho výše, a to neprodleně po doručení rozhodnutí o příspěvku na péči. 10) Uživatel, který v příslušném kalendářním měsíci využil některou z fakultativních služeb, zavazuje se za ně zaplatit v souladu s vnitřní směrnici poskytovatele Směrnice o poskytovaných službách Domova včetně jejich úhrad. V. Způsob vyúčtování a placení úhrady 1) Uživatel je povinen platit úhrady za ubytování, stravu a fakultativní služby zálohově za následující kalendářní měsíc nejpozději do 12. dne aktuálního měsíce způsobem, který je ujednán v odst. 6, čl. V. této smlouvy. Pokud je 12. den v měsíci den pracovního volna, platí se předchozí den. Připadá-li platba na den pracovního klidu, platí se nejbližší následující pracovní den. 2) V případě placení na účet Domova je záloha za ubytování, stravu a fakultativní služby poskytnuté v následujícím kalendářním měsíci splatná do 12. dne v aktuálním kalendářním měsíci. 3) V případě, že si Domov inkasuje platbu z účtu určeného uživatelem, je tato záloha za ubytování, stravu a fakultativní služby poskytnuté v následujícím kalendářním měsíci inkasována nejdříve 12. den v aktuálním měsíci. 5

6 4) Při nástupu uživatele do Domova se uživatel zavazuje uhradit zálohu na poskytnuté ubytování, stravu a fakultativní služby ve zbývajících dnech aktuálního měsíce a v následujícím kalendářním měsíci. V tomto případě je tato záloha splatná v hotovosti v den nástupu uživatele do Domova, v případě placení na účet Domova do 10 dnů od nástupu uživatele do Domova. V případě, že si Domov inkasuje platbu z účtu určeného uživatelem, je tato záloha za služby poskytnuté v aktuálním a následujícím kalendářním měsíci inkasována do 10 dnů od nástupu uživatele do Domova. 5) Úhrada za ubytování a stravu je účtována dle skutečných dnů v měsíci (30 dní, 31 dní, 28 dní). 6) Uživatel se zavazuje k níže označenému způsobu placení úhrad za ubytování, stravu a fakultativní služby: v hotovosti v pokladně Poskytovatele bezhotovostním převodem na účet Poskytovatele č. ú. č. účtu: /0100 (v.s. je číslo smlouvy) a to tak, že zadá trvalý příkaz s datem splatnosti do 12. dne každého měsíce svolením k inkasu ve prospěch účtu Poskytovatele ú. č. účtu: /0100 (v.s. je číslo smlouvy) a to tak, že svolení k inkasu zadá jedenkrát měsíčně a Domov bude tuto platbu inkasovat nejdříve 12. dne následujícího kalendářního měsíce VI. Přeplatky za služby Úhrada za služby zahrnuje pravidelné poskytování služeb podle článku III. této smlouvy. Přeplatek za péči uživateli při pobytu mimo domov nevzniká. Přeplatky za surovinovou hodnotu stravy jsou uživateli vypláceny v souladu s vnitřní směrnici poskytovatele Směrnice o poskytovaných službách Domova včetně jejich úhrad. VII. Ujednání o dodržování vnitřních pravidel poskytovatele 1) Uživatel prohlašuje, že byl seznámen s platným domácím řádem a vnitřní směrnicí domova Směrnice o poskytovaných službách Domova včetně jejich úhrad. 2) Uživatel se zavazuje domácí řád a vnitřní směrnici Směrnice o poskytovaných službách Domova včetně jejich úhrad dodržovat. 6

7 VIII. Ukončení smlouvy, výpovědní důvody a výpovědní lhůty 1) Na ukončení smlouvy se mohou kdykoli obě smluvní strany dohodnout. 2) Uživatel může smlouvu kdykoliv v průběhu její platnosti vypovědět bez udání důvodu. Smlouvu může vypovědět pouze písemně. Výpovědní lhůta pro výpověď danou uživatelem činí 30 dní a počíná běžet dnem následujícím po doručení výpovědi poskytovateli. Výpověď je doručena na adresu poskytovatele uvedenou v záhlaví této smlouvy., a to dnem převzetí výpovědi poskytovatelem. 3) Poskytovatel může vypovědět smlouvu pouze písemnou výpovědí z těchto důvodů: a) Jestliže uživatel hrubě porušuje své povinnosti vyplývající ze smlouvy a vnitřních předpisů poskytovatele. Za hrubé porušení smlouvy se považuje zejména: 1. Uživatel nezaplatí úhrady za služby ani ve vnitřním předpisu poskytovatele stanovené náhradní lhůtě. 2. Uživatel užívá násilí vůči druhým osobám nebo je vážně ohrožuje. a. Uživatel opakovaně přes písemné upozornění porušuje ujednání domácího řádu. b. Uživatel neoznámí poskytovateli přiznání příspěvku na péči nebo změnu jeho výše. b) Výpovědním důvodem je taková změna zdravotního či psychického stavu, která vyžaduje trvale poskytování ústavní péče ve zdravotnickém zařízení (o zdravotním stavu uživatele musí písemně rozhodnout lékař). Výpovědní lhůty: 1) Výpovědní lhůta pro výpověď danou poskytovatelem činí 30 dní, s výjimkou výpovědního důvodu dle VIII. odst. 3) písm. a) 2. a. tohoto článku Smlouvy, kdy činí pět dnů, a počíná běžet dnem následujícím po doručení výpovědi. Výpověď je doručena na adresu uživatele uvedenou v záhlaví této smlouvy, a to dnem převzetí výpovědi uživatelem nebo marným uplynutím úložní lhůty stanovené držitelem poštovní licence. 2) Při výpovědi ze strany poskytovatele budou uživateli v případě jeho zájmu poskytnuty informace o alternativních sociálních službách a možnostech ubytování. 3) V případě úmrtí uživatele Smlouva dnem úmrtí uživatele zaniká. IX. Ostatní ujednání Uživatel souhlasí se zjišťováním, shromažďováním, používáním a uchováváním svých osobních údajů, včetně údajů citlivých, poskytovatelem pro účely poskytování sjednané sociální služby, a to způsobem stanoveným v zákonu č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 7

8 X. Doba platnosti Smlouvy Smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami s účinností od a je uzavřena na dobu neurčitou. XII. Závěrečná ustanovení 1) Uživatel nemůže práva z této smlouvy postoupit na třetí osobu. 2) Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení. 3) Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze dohodou smluvních stran, a to písemným dodatkem podepsaným oběma smluvními stranami. 4) Smluvní strany prohlašují, že smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a že Smlouvu neuzavřely v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 5) Smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetly, jejímu obsahu rozumějí a s jejím obsahem úplně a bezvýhradně souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy. V Chebu dne. Uživatel (opatrovník).. Poskytovatel 8