Domov pod Vinnou horou, příspěvková organizace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Domov pod Vinnou horou, příspěvková organizace"

Transkript

1 Domov pod Vinnou horou, příspěvková organizace Dlouhoveská 91/1915, Hlučín IČ: Tel.: Číslo jednací: HLU-./VIC-.. S M L O U V A o poskytování sociálních služeb uzavřená mezi I. Smluvní strany Poskytovatelem: Domov pod Vinnou horou, příspěvková organizace Sídlo: Hlučín, Dlouhoveská 91/1915 IČ: Číslo účtu: /0800 Zastoupený: Mgr. Marcelou Mikulovou, ředitelkou (dále již jen poskytovatel ) a Uživatelem: Jméno a příjmení: Trvalé bydliště: (dále již jen uživatel ) uzavírají v souladu s 49 a 91 zákona č. 108/2006 Sb., smlouvu o poskytování sociální služby v Domově pod Vinnou horou, příspěvkové organizaci.

2 II. Předmět smlouvy, druh a forma poskytované služby 1. Smlouva o poskytování sociální služby se uzavírá v souladu s kritérii, stanovenými poskytovatelem, která jsou k dispozici na webových stránkách a v písemné podobě k nahlédnutí u pověřeného pracovníka poskytovatele. 2. Předmětem smlouvy je poskytování pobytové sociální služby v domovech pro seniory. Rozsah a specifikace bude stanovena v této smlouvě a je uzavřena na základě potřeb uživatele a možností poskytovatele, podle 73 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále již jen zákon ). 3. Domov pod Vinnou horou, příspěvková organizace, Dlouhoveská 91/1915, Hlučín, poskytuje služby sociální péče na základě registrace čís Druh poskytované sociální služby je v souladu s 49 zákona. 5. Tato smlouva upravuje vztahy mezi uživatelem a poskytovatelem služby a stanovuje práva a povinnosti oběma smluvním stranám. III. Rozsah poskytování sociální služby 1. Základní činnosti při poskytování sociálních služeb (podle ustanovení 49 zákona): a) poskytnutí ubytování; b) poskytnutí stravy; c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu; d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu; e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím; f) sociálně terapeutické činnosti; g) aktivizační činnosti; h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 1.1 Specifikace a úhrada výše uvedených činností je uvedena ve Vnitřním předpisu o úhradách za ubytování, stravu a péči. 2. Základní činnosti při poskytování sociálních služeb (podle ust. 36 a 37 zákona): 2.1 Poskytovatel zajišťuje zdravotní péči osobám, kterým poskytuje pobytové služby podle 36 zákona. 2.2 Poskytovatel je povinen zajistit základní sociální poradenství. 2

3 IV. Cíle poskytování sociální služby 1. Poskytovatel má pro poskytování sociální služby vypracován systém individuálního plánování, který vychází vždy z reálných osobních cílů, individuálních potřeb, přání a schopností uživatele, tyto jsou zjišťovány před nástupem do zařízení poskytovatele. 2. Uživatel si vždy sám určuje své osobní cíle, které jsou součástí jejího individuálního plánu. 3. Uživatel má svého klíčového pracovníka, který zodpovídá za plnění, vyhodnocování a aktualizaci individuálního plánu uživatele. Osobní cíl uživatele, kterému bude poskytována sociální služba, v době jejího zahájení: Osobním cílem uživatele je Aktuální osobní cíl uživatele, rozsah činností a úkonů bude dále uváděn v jeho individuálním plánu, který bude sestavován uživatelem a klíčovým pracovníkem po vzájemné dohodě. 5. Jeho změna není důvodem pro změnu tohoto článku formou číslovaného dodatku. V. Ubytování 1. Uživateli se poskytuje ubytování v pokoji o rozloze. m K pokoji náleží: a) balkon; b) předsíň s kuchyňkou, které jsou určeny také pro uživatele z vedlejšího pokoje c) bezbariérové WC a bezbariérový sprchový kout, které je určeno také pro uživatele z vedlejšího pokoje. 3. Pokoj je vybaven následujícím zařízením: a) mechanicky (elektricky) polohovací lůžko 2 ks; b) prádelník 2 ks; c) prádelní skříň 2 ks d) skříň 4 ks e) polokřeslo 1 ks f) židle 1 ks g) stůl 1 ks h) stropní světlo; i) zařízení pro přivolání pomoci; j) vestavěné skříně v předsíni pokoje, které jsou společné také pro uživatele z vedlejšího pokoje 3

4 4. Uživatel si může pokoj na vlastní náklad vybavit dále těmito věcmi: a) televizor; b) radiopřijímač; c) rychlovarnou konvicí, je-li součástí pokoje také kuchyňka; d) křeslo; e) drobnosti k zútulnění pokoje. 5. Mimo pokoj a uvedené prostory může uživatel využívat také následující společné prostory: a) jídelny; b) dílny ergoterapie; c) knihovnu; d) kapli; e) kuřárnu; f) vestibul s bufetem a telefonním automatem; g) rehabilitaci po dohodě s odpovědnými zaměstnanci poskytovatele; h) čekárnu a ambulanci lékaře při ošetření; i) sesternu na vyzvání zdravotní sestry; j) terasu na modrém patře; k) společná sociální zařízení; l) kancelářské prostory při vyřizování osobních záležitostí; m) zahradu a posezení. 6. Uživatel má vzhledem k bezpečnostním a hygienickým pravidlům odepřen přístup do následujících prostor: a) stravovací provoz; b) prádelenský provoz; c) dílenský provoz; d) technický provoz ve III. nadzemním podlaží; e) sklady prádla a hygienických prostředků; f) pokoje a koupelny ostatních uživatelů bez jejich souhlasu. 7. Ubytování zahrnuje: a) topení; b) teplou a studenou vodu; c) elektrickou energii; d) běžný úklid podlah a povrchů nábytku v pracovních dnech; e) umytí oken dvakrát ročně dle termínu stanoveného poskytovatelem; f) praní a žehlení prádla; g) drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení; h) technickou údržbu pokojů, nezpůsobil-li úmyslně škodu uživatel. 8. Poskytovatel je povinen udržovat prostory k ubytování a užívání ve stavu způsobilém pro řádné ubytování a užívání a zajistit nerušený výkon práv uživatele spojených s užíváním těchto prostor. V případě úmyslné škody způsobené uživatelem na prostorách ubytování a užívání, bude po uživateli požadovaná finanční náhrada ve výši způsobené škody. 9. Uživatel souhlasí s tím, že poskytovatel stanovuje počet kusů osobního ošacení a jiných osobních potřeb, které si může uživatel do objektu poskytovatele přinést. 4

5 Ošacení nad tento počet nebude označeno štítky a práno v prádelenském provozu poskytovatele. 10. Poskytovatel uživateli po nástupu do objektu poskytovatele označí veškeré ošacení identifikačními štítky na vlastní náklady. 11. Další pravidla pro pobyt jsou uvedena ve vnitřním předpisu poskytovatele. VI. Stravování 1. Uživatel má právo na poskytnutí celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování v rozsahu 3 hlavních jídel, na základě jeho žádosti mu mohou být za úhradu poskytována další dvě vedlejší jídla, popř. druhá večeře u uživatele s diabetickým stravováním. 2. Stravování probíhá na základě předem zveřejněného jídelního lístku a v časových intencích stanovených poskytovatelem v Domovním řádu. 3. Teplý oběd je podáván každodenně, teplá večeře pouze ve dnech stanovených poskytovatelem (pondělí, středa, pátek). Poskytovatel si vyhrazuje právo přistoupit k omezení teplých večeří z provozních důvodů. 4. Seznam diet, které poskytovatel zajišťuje, a další pravidla pro poskytování stravy jsou uvedeny v Domovním řádu poskytovatele. 5. Úhrady za poskytnutí stravy jsou uvedeny ve Vnitřním předpisu o úhradách za ubytování, stravu a péči a příslušném článku této smlouvy. VII. Fakultativní služby 1. Poskytovatel se zavazuje a je povinen uživateli poskytnout následující fakultativní činnosti nad rámec činností uvedených v článku III. této smlouvy: a) používání mikrovlnné trouby na patře, v němž je uživatel ubytován; uživatel bere na vědomí, že mikrovlnou troubu budou využívat také další uživatelé; b) používání lednice, popř. lednice s mrazákem pro vlastní potřebu; uživatel bere na vědomí, že lednici budou používat také ostatní uživatelé; c) používání rychlovarné konvice pro vlastní potřebu; uživatel bere na vědomí, že rychlovarnou konvici budou používat také ostatní uživatelé; d) používání elektrického vařiče pro vlastní potřebu; uživatel bere na vědomí, že elektrický vařič budou používat také ostatní uživatelé. 5

6 2. Uživatel bere na vědomí počet elektrických spotřebičů dle bodu 1. tohoto článku, kterými poskytovatel disponuje, a z toho vyplývající trpělivost při střídání při používání spotřebičů jednotlivými uživateli. 3. Fakultativní služby uvedené v bodě 1. písmenech a) d) jsou poskytovány bezúplatně. VIII. Místo a čas poskytování sociální služby 1. Služba sjednaná dle článku III. této smlouvy se poskytuje v objektu provozovaném poskytovatelem v Hlučíně, ulice Dlouhoveská, č. o. 91, č. p Služba sjednaná dle článku III. této smlouvy se poskytuje 24 hodin denně, a to každý den po dobu platnosti smlouvy. IX. Úhrada a způsob jejího placení 1. Uživatel je povinen poskytovateli doložit výši příjmu ve smyslu 7 zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu. Výši příjmu je uživatel povinen doložit nejpozději při nástupu uživatele do objektu a dále při každé změně příjmu. Oznámení o změně výše příjmů musí poskytovatel obdržet nejpozději do 8 pracovních dnů po posledním dni kalendářního měsíce, za který se úhrada platí. 2. Uživatel je povinen zaplatit úhradu za ubytování v částce.,- Kč denně a úhradu za stravu v částce..,- Kč denně. 3. Uživatel je povinen za kalendářní měsíc uhradit za poskytování péče částku ve výši přiznaného příspěvku na péči dle 73 odst. 4 zákona. 4. Uživateli zůstává po úhradě za ubytování a stravu minimálně 15 % jeho příjmu (příjmem se rozumí např. důchod) podle ustanovení 73 odst. 3 zákona. 5. Uživatel je seznámen s Vnitřním předpisem o úhradách za ubytování, stravu a péči. Úhrady za pobyt, stravu a péči jsou stanoveny individuálně v souladu se zákonem a vyhláškou č. 505/2006 Sb. 15 odst. 2 v platném znění. 6. Úhrada za ubytování a stravu bude realizována do 28. dne kalendářního měsíce, za který náleží a to formou z účtu poskytovatele (v případě, že výplata důchodu bude realizována formou hromadného výplatního seznamu z České správy sociálního zabezpečení). 7. Úhrada za péči bude realizována formou do 28. dne kalendářního měsíce, za který náleží a to: a) z účtu uživatele, který má veden mimo organizaci, převodem na účet poskytovatele č /0800, vedený u České spořitelny, a.s.; 6

7 b) převodem z jiného účtu na bankovní účet poskytovatele; c) v hotovosti do pokladny poskytovatele. 8. Úhrady za pobyt se mění v případě změn ve výše uvedené vyhlášce a zákoně, případně kritérií (např. změna ubytování) či změnami jiných okolností, které mají vliv na výši plateb za ubytování, stravování a péči. 9. Změny výše plateb za ubytování a stravu uživatele v objektu poskytovatele nastávají změnou vyhlášky, kterou se provádí zákon, popř. rozhodnutím poskytovatele, a budou upraveny ve Vnitřním předpisu o úhradách za ubytování, stravu a péči. Změny budou provedeny formou písemných dodatků této smlouvy. 10. Úhrady za ubytování a stravu jsou splatné do konce kalendářního měsíce, za který platba náleží, a změny úhrad nastávají prvním dnem následujícího měsíce. 11. Uživatel není povinen uhradit péči v souladu s 14a zákona, ve znění pozdějších předpisů (pokud je celý kalendářní měsíc umístěn ve zdravotnickém zařízení). 12. Uživatel souhlasí s tím, že případné nedoplatky ceny služby (popř. za léky) budou uhrazeny z depozitního účtu uživatele nejpozději v následujícím měsíci, jdoucím po měsíci, kdy poskytovateli vznikl nárok na uhrazení ceny za službu (popř. za léky). 13. Vratky za stravu při pobytu uživatele mimo objekt poskytovatele, budou uživateli, který odebírá stravu, vyplaceny v hotovosti až po uzávěrce daného měsíce, nejpozději však do 16. dne následujícího měsíce spolu s písemným vyúčtováním. Stravou se v tomto případě rozumí cena surovin bez režijních nákladů. Vratky za bydlení, úklid, praní, žehlení a péči poskytovatel neposkytuje. 14. Vratky za stravu se poskytují v rozdílu finanční částky vratky za stravu a nedoplatku za poskytované sociální služby. 15. Poskytovatel je povinen na vyžádání předložit uživateli vyúčtování úhrady podle odstavců 3 a 13, a to nejpozději do 16. dne v kalendářním měsíci, který následuje po kalendářním čtvrtletí, za nějž poskytovatel vyúčtování předkládá. 16. Zamlčel-li uživatel skutečnou výši svého příjmu při jeho doložení dle odstavce 1 tohoto článku, je povinen doplatit zpětně úhradu do částky stanovené podle skutečné výše jejího příjmu. 17. Uživatel souhlasí s tím, že budou případné nedoplatky úhrady za pobyt, stravu, léky, služby či regulační poplatky za péči ve zdravotnickém zařízení uhrazeny z depozitního účtu uživatele nejpozději v den ukončení pobytu. X. Přijetí do objektu poskytovatele 1. Uživatel je k nástupu do objektu poskytovatele vyzván ředitelem organizace, popř. pověřeným zaměstnancem. 7

8 2. Při nástupu je uživatel povinen předložit: a) rozhodnutí o důchodu uživatele; b) doklad sloužící k prokázání totožnosti uživatele (občanský průkaz nebo cestovní pas); c) průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny; d) případně jiné písemné doklady, vyžádané poskytovatelem při vstupním jednání; e) posudek registrujícího praktického lékaře o zdravotním stavu uživatele dle 91 odst. 4 zákona; f) posudek praktického lékaře organizace o zdravotním stavu uživatele, je-li o něj zájemce o službu požádán. XI. Podmínky poskytování služby 1. Poskytovatel se zavazuje poskytovat uživateli adekvátní péči a podporu uvedené v této smlouvě, pokud bude poskytovatel disponovat dostatečnými prostředky a možnostmi nezbytných k realizaci stanovené sociální služby za předpokladu, že: a) uživatel nevyžaduje zdravotní péči ve zdravotnických zařízeních; b) uživatele lze zařadit do cílové skupiny pro naplnění poslání sociálních služeb poskytovaných poskytovatelem; c) uživatel netrpí infekční a parazitní chorobou, tuberkulózou či pohlavní chorobou v akutním stádiu, d) uživatel není osoba s psychiatrickým onemocněním, které by na základě indikace odborného lékaře nebo lékaře poskytovatele mohlo vést k narušování kolektivního soužití; e) uživatel netrpí Alzheimerovou demencí; f) uživatel není závislý na návykových látkách; g) uživatel není mentálně postižený; h) uživatel není osobou se sníženou soběstačností z důvodu chronického duševního onemocnění ve střední nebo těžké fázi; i) uživatel netrpí specifickým onemocněním, které vyžaduje specifickou odbornou péči, kterou uživateli poskytovatel není schopen zajistit, j) uživatel není osobou s onkologickým onemocněním v akutním stádiu vyžadujícím intenzivní vysoce odbornou péči, kterou poskytovatel nemůže z provozních důvodů zajistit; 8

9 k) uživatel není občan společenský nepřizpůsobivý, který nedokáže respektovat pravidla poskytovatele a není schopen kolektivního soužití; l) uživatel není schopen za pomoci místně dostupných terénních služeb zůstat ve svém přirozeném prostředí. 2. Uživatel se zavazuje včas a bez prodlení provádět úhradu za pobyt stravu a péči, poskytnuté služby a léky, pokud tak neučiní, je to důvod k vypovězení smlouvy ze strany poskytovatele. XII. Průběh, místo a čas poskytování sociální služby 1. Sociální služba bude uživateli poskytována 24 hodin denně, v objektu Domova pod Vinnou horou, příspěvková organizace, Dlouhoveská 91/1915, Hlučín. 2. Nástup do objektu poskytovatele je podmíněn níže uvedenými úkony: a) uživatel předložil písemné doklady specifikované v článku IX. této smlouvy; b) za den nástupu do objektu poskytovatele se považuje den, o kterém rozhodne ředitel organizace, dále je pověřené osobě předána potřebná dokumentace a je sepsána a oběma stranami podepsána Smlouva o poskytování sociálních služeb; c) uživatel byl prokazatelně seznámen s podmínkami pobytu a vnitřními předpisy poskytovatele uvedenými v příloze č. 1, která je součástí této smlouvy. 3. Bydlení a) Uživatel bude ubytován v pokoji dle článku IV. bodu 1. této smlouvy. b) Umístění na pokoj předcházelo posouzení zdravotního, psychického a fyzického stavu uživatele a konkrétních podmínek a možností poskytovatele. c) Uživatel byl informován o možnosti změny pokoje z důvodu změny jeho zdravotního stavu. Poskytovatel má právo uživatele v jeho zájmu, v případě výrazného zhoršení jeho zdravotního stavu, přemístit na jiný pokoj v objektu poskytovatele. Změna pokoje je řešena dodatkem ke Smlouvě o poskytování sociálních služeb. d) Uživatel souhlasí s tím, aby byl z provozních důvodů (např. malování, stavební úpravy, opravy, apod.) na nezbytně nutnou dobu přesunut na jiný pokoj, který může být sdílen i více uživateli než na pokoji původním. e) Uživatel nemá zájem o převzetí klíče od pokoje. Pokud zájem má, sepisuje s ním pověřený zaměstnanec poskytovatele protokol dle přílohy č. 2. 9

10 f) Uživatel byl seznámen a souhlasí se skutečností, že v případě nedostatečného větrání pokoje uživatele na jeho přání a následného výskytu plísní, budou tyto odstraněny na jeho finanční náklad. Úhrada bude provedena z depozit uživatele. 4. Stravování a) Uživateli bude poskytováno na vyžádání celodenní stravování, které standardně zahrnuje snídani, dopolední svačinu, oběd, odpolední svačinu a večeři. b) Strava je podávána ve společné jídelně, na pokojích je toto umožněno pouze z důvodu zhoršení zdravotního stavu, popř. po písemném doporučení ošetřujícího lékaře. c) Uživatel souhlasí s pomocí při podávání stravy. d) Uživatel upozornil poskytovatele na své specifické potřeby - nutnost speciální stravy, alergie na některé potraviny, zvláštní stravovací nároky. 5. Zdravotní a rehabilitační péče a) Uživatel si může sám zvolit praktického lékaře. Případnou dopravu ke svému praktickému lékaři si musí uživatel zajistit sám, stejně tak si uživatel hradí případnou docházku lékaře do objektu poskytovatele. b) Uživateli je při nástupu nabídnuta možnost poskytování zdravotní péče lékařem poskytovatele. Lékař je zde přítomen dvakrát týdně, v případě potřeby vícekrát týdně. Poskytovatel v rámci svých možností zajišťuje péči dalších odborných lékařů, kteří zde docházejí dle potřeby uživatelů. c) Uživatel souhlasí, aby mu byla poskytována lékařská péče lékařem poskytovatele. d) Uživatel souhlasí s nočním dohledem uživatele ze strany personálu poskytovatele (viz příloha č.3 této smlouvy). 6. Hygiena a) Uživatel bude pečovat o svou hygienu, pokud to bude možné samostatně, podle svých možností nebo s pomocí personálu poskytovatele. b) Na žádost uživatele je možné zajistit v objektu poskytovatele další služby (např. kadeřníka, holiče, pedikúru). Tyto služby si uživatel hradí ze svých prostředků. c) Úklid provádí personál pověřený úklidem, popř. úklidová firma. Pokud je uživatel schopen zajistit si základní úklid pokoje samostatně, ze své vlastní vůle, provádí úklid sám. Pracovníci provádí úklid v souladu s vyhláškou č. 195/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů. d) Uživatel souhlasí s úklidem na pokoji v době nepřítomnosti uživatele. 10

11 e) Uživatel souhlasí s pomocí při hygieně. 7. Denní režim a) Uživatel si během dne určuje režim podle svých přání a potřeb, schopností a dovedností, avšak v souladu s provozními potřebami poskytovatele, které respektují veškerá občanská práva uživatelů (Domovní řád, Standardy kvality poskytovaných sociálních služeb). b) Uživatel má kdykoliv možnost vycházek mimo objekt a areál poskytovatele. Tuto skutečnost ohlásí příslušné službu konající všeobecné sestře zaměstnanci na patře. c) Součástí poskytovaných služeb je tvorba tzv. individuálního osobního plánu uživatele, který je sestavován uživatelem a realizačním týmem. Individuální osobní plán uživatele zahrnuje plánování osobních cílů a potřeby uživatele s přihlédnutím na možnosti, rozsah postižení a věk uživatele. 8. Sociální služby a) Uživatel nesouhlasí se změnou trvalého bydliště uživatele. V případě, že se uživatel rozhodne pro trvalé bydliště uživatele v objektu poskytovatele, pomůže mu v patřičném rozsahu vyřídit formality související s touto změnou odpovědný pracovník poskytovatele. b) Uživatel souhlasí, aby doklady uživatele byly uschovány na sesterně a byly použity v případě hospitalizace nebo vyšetření u odborného lékaře. c) Uživatel byl seznámen s vnitřním předpisem upravujícím vedení depozit uživatelů. d) Uživatel souhlasí, aby vedení organizace a jím pověření zaměstnanci disponovali s příjmy uživatele (např. důchodem), a to v tom smyslu, že z těchto příjmů bude hrazena úhrada za pobyt a stravu. Dále ze zůstatku příjmu, na základě příslušných podkladů bude zúčtován poplatek za léky a drobné nákupy pro jeho vlastní potřebu. 9. Ochrana osobních údajů a) Uživatel souhlasí, aby poskytovatel zpracovával data obsažená v žádosti uživatele o přijetí pro účel spojené s poskytováním služeb. b) Uživatel souhlasí s tím, aby poskytovatel shromažďoval a zpracovával osobní a citlivé údaje uživatele, a to za účelem podávání informací o sociální situaci orgánům státní a veřejné správy. c) Uživatel souhlasí s tím, aby poskytovatel, pokud je to nutné k přijetí uživatele do jiného typu zařízení, informoval veřejné instituce o jeho zdravotním stavu a chování. d) V souladu s ustanovením 11 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, se poskytovatel zavazuje, že veškeré osobní údaje uživatele budou shromažďovány 11

12 a zpracovávány pouze pro potřeby spojené se zajištěním pobytu v objektu poskytovatele. Tyto údaje nebudou zpřístupněny či sdělovány nepovolaným právnickým či fyzickým osobám a nebudou použity k jinému, než uvedenému účelu. e) Uživatel souhlasí s tím, že pověření pracovníci poskytovatele mají právo se seznámit v potřebném rozsahu se zdravotním stavem uživatele (pouze zdravotničtí zaměstnanci) a jeho osobními údaji. Seznam pověřených osob je součástí přílohy č. 4, která je nedílnou součástí této smlouvy. f) Uživatel souhlasí s případným zveřejněním fotografie uživatele, zachycující činnosti uživatele pro prezentaci poskytovatele v letácích, výročních zprávách, na webových stránkách a na nástěnkách v areálu objektu poskytovatele a to po dobu pobytu uživatele v objektu poskytovatele nebo po dobu, než tento souhlas písemně odvolá. g) Uživatel byl seznámen a souhlasí se skutečností, že společné prostory poskytovatele jsou monitorovány kamerovým systémem a nahrávky mohou sloužit, v případě potřeby, orgánům činným v trestném řízení, pokud by byl v objektu poskytovatele spáchán trestný čin nebo přestupek. Jinou formou nahrávky využity být nesmí. h) Uživatel souhlasí s označením osobního prádla z důvodu jeho možné ztráty nebo záměny. XIII. Postup při nedodržování dohodnutých podmínek 1. Pokud uživatel nedodržuje podmínky smlouvy, případně jiným způsobem narušuje soužití mezi uživateli, bude postupováno poskytovatelem postupně takto: a) písemné napomenutí nebo výzva k dodržování dohodnutých podmínek adresována uživateli; b) ukončení pobytu uživatele v objektu poskytovatele. XIV. Trvání dohody, způsob a podmínky ukončení smlouvy 1. Tato smlouvy se uzavírá na dobu neurčitou. 2. Uživatel je kdykoliv oprávněn písemně vypovědět smlouvu, bez udání důvodu a tím ukončit poskytování sociální služby uživateli, musí však respektovat výpovědní dobu, nedohodne-li se s poskytovatelem jinak. 3. Výpověď musí být dána písemně a doručena druhému účastníku, jinak je neplatná. Výpovědní doba standardně činí dva měsíce, pokud se uživatel s poskytovatelem 12

13 nedohodnou jinak. Výpovědní doba začíná prvním dnem kalendářního měsíce, který následuje po doručení výpovědi. 4. Výpovědní doba pro případy uvedené v odstavci 5 tohoto článku (mimo písmeno e)) činí jeden kalendářní měsíc a začíná běžet prvním dnem následujícího kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla výpověď uživateli osobně doručena. 5. Poskytovatel může vypovědět smlouvu pouze z těchto důvodů: a) uživatel závažným způsobem porušuje uzavřenou smlouvu a poskytovatel již vyčerpal veškeré způsoby nápravy dle článku XIII. odstavce 1 písmena a) této smlouvy; b) zamlčel-li uživatel skutečnou výši příjmu nebo změn u uživatele, byla-li úhrada za ubytování stravu a péči, dle článku IX. odstavců 1 3 této smlouvy, ovlivněna výší příjmů uživatele; c) uživatel nezaplatí stanovenou úhradu za ubytování, stravu a péči v objektu poskytovatele; d) u uživatele došlo ke změnám potřeb, které není poskytovatel schopen zajistit; e) úmrtím uživatele. XV. Závěrečná ustanovení 1. Smluvní strany uzavřely tuto smlouvu o poskytnutí služeb v souladu s ustanoveními Občanského zákoníku, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, vše ve znění pozdějších předpisů. 2. Uživatel a poskytovatel prohlašují, že smlouvu uzavírají dobrovolně a přijímají veškerá práva a závazky z ní vyplývající. Smlouva vyjadřuje pravou a svobodnou vůli smluvních stran a není uzavřena za nápadně nevýhodných podmínek pro jednu ze stran. 3. Uživatel má právo být před uzavřením této smlouvy seznámen se všemi podmínkami poskytování služby sociální péče. 4. Uživatel byl seznámen s možností nepodepisovat smlouvu ihned po jejím seznámení, ale má možnost si tuto smlouvu řádně prostudovat a teprve poté se k ní vyjádřit, podat připomínky, popř. podepsat. 5. Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, řídí se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších změn a doplnění, či jinými platnými zákonnými ustanoveními, které se týkají poskytování sociálních služeb. 13

14 6. Smlouva vstupuje v platnost prvním dnem následujícího kalendářního měsíce po kalendářním měsíci, ve kterém byla podepsána, popř. dnem nástupu uživatele do objektu poskytovatele. 7. Smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Jeden stejnopis je určen uživateli, druhý poskytovateli. 8. Uživatel nemůže práva z této smlouvy postoupit na jinou osobu. 9. Smlouva může být měněna nebo zrušena pouze písemně. 10. Smluvní strany prohlašují, že Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a že smlouvu neuzavřely v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 11. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetly, jejímu obsahu rozumí a s jejím obsahem úplně a bezvýhradně souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy. V Hlučíně dne: uživatel (opatrovník) ředitelka organizace 14

15 Příloha č. 1 PROTOKOL O SEZNÁMENÍ SE S VNITŘNÍMI PŘEDPISY POSKYTOVATELE Svým podpisem stvrzuji, že jsem byl/a seznámen/a s následujícími vnitřními předpisy poskytovatele. Seznámení proběhlo v dostatečném časovém rozmezí a bez nátlaku, vnitřní předpisy mi byly předány v písemné podobě. Vnitřní předpisy jsem přečetl/a plně jim porozuměl/a a zavazuji se je dodržovat. Seznam aktuálně platných předpisů: Řád k nakládání s depozity Domovní řád Oznamování pobytu mimo zařízení a odhlašování stravy Ochrana osobních údajů Vnitřní předpis o úhradách za ubytování, stravu a péči Standard kvality Stížnosti na kvalitu a způsob poskytované sociální služby Další Standardy kvality sociálních služeb dle přání uživatele V Hlučíně dne podpis klíčového pracovníka podpis uživatele 1 Klíčový pracovník svým podpisem stvrzuje, že byl uživateli maximálně nápomocen při seznamování uživatele s vnitřními předpisy poskytovatele. 15

16 Příloha č. 2/1 PROTOKOL O PŘEDÁNÍ KLÍČE OD DVEŘÍ POKOJE Č. Pavel Kubina Provozář Domov pod Vinnou horou, příspěvková organizace Dlouhoveská 91/1915, Hlučín (dále již jen jako předávající ).. jméno a příjmení.. datum narození (dále již jen jako přejímající ) Článek I. Přejímající přijímá od předávajícího klíč od svého pokoje, aby v případě potřeby nebylo rušeno jeho soukromí a přejímající si mohl důkladněji zabezpečit osobní věci. Článek II. Přejímající je obeznámen se skutečností, že je za klíč ve svém držení plně zodpovědný. V případě ztráty nebo znehodnocení klíče, bude muset klíč tento na vlastní náklady nechat vyrobit, popř. uhradit předávajícímu náklady na jeho výrobu. Úhrada proběhne zaplacením nákladů na výrobu klíče v hotovosti, popř. úhradou depozitního účtu přejímajícího. Článek III. Přejímající je obeznámen a souhlasí se skutečností, že klíč od pokoje musí ihned vrátit předávajícímu v případě stěhování do jiného pokoje v Domově pod Vinnou horou. Stejné pravidlo platí v případě ukončení pobytu přejímajícího v objektu předávajícího. Článek IV. Přejímající je obeznámen a souhlasí se skutečností, že klíč od pokoje musí vrátit předávajícímu v případě výrazného zhoršení tělesného nebo duševního zdravotního stavu. Posouzení zdravotního stavu provede písemně vedoucí úseku přímé péče o klienty. Článek V. Přejímající je obeznámen a souhlasí se všemi skutečnostmi tohoto protokolu. Dále přejímající prohlašuje, že protokol podepsal ze svobodné vůle a za plného vědomí. Svůj souhlas přejímající stvrzuje svým podpisem, stejně jako předávající. V Hlučíně dne.... předávající.. přejímající 16

17 Příloha č. 2/2 PROTOKOL O NAVRÁCENÍ KLÍČE OD DVEŘÍ POKOJE Č. Pavel Kubina Provozář Domov pod Vinnou horou, příspěvková organizace Dlouhoveská 91/1915, Hlučín (dále již jen jako přejímající ).. jméno a příjmení.. datum narození (dále již jen jako předávající ) Článek I. Přejímající přijímá od předávajícího klíč od jeho minulého pokoje z důvodu stěhování předávajícího do jiného pokoje v objektu přejímajícího, popř. vzhledem k ukončení pobytu předávajícího v objektu přejímajícího. Článek II. Přejímající svým podpisem stvrzuje převzetí klíče od pokoje předávajícího z důvodu stěhování předávajícího do jiného pokoje v objektu přejímajícího, popř. vzhledem k ukončení pobytu předávajícího v objektu přejímajícího. Předávající stvrzuje svým podpisem, že klíč řádně předal přejímajícímu. Článek III. Přejímající je obeznámen a souhlasí se všemi skutečnostmi tohoto protokolu. Dále přejímající a předávající prohlašují, že protokol podepsali ze svobodné vůle a za plného vědomí. Svůj souhlas přejímající a předávající stvrzují svými podpisy. V Hlučíně dne.... přejímající.. předávající 17

18 Příloha č. 3 Ing. Dana Kostřevová Vedoucí domova pro seniory Domov pod Vinnou horou, příspěvková organizace Žádost o neprovádění nočních kontrol Žádám o neprovádění návštěv a kontrol zaměstnanci Domova pod Vinnou horou v nočních hodinách (mezi hodin) na mém pokoji, neboť jsem neodůvodněně rušen/a a brání mi tyto kontroly v mém spánku. Za svůj zdravotní stav mezi hodin tímto přebírám veškerou odpovědnost. V Hlučíně dne Jméno a příjmení Vyjádření domova pro seniory 2 : 1. souhlasím Podpis 2. nesouhlasím odůvodnění 3. navrhuji vyjádření ošetřujícího lékaře V Hlučíně dne Vyjádření ošetřujícího lékaře 3 : 1. souhlasím Ing. Dana Kostřevová vedoucí domova pro seniory 2. nesouhlasím odůvodnění V Hlučíně dne MUDr. Ladislav Kulaviak ošetřující lékař 2 Zakroužkujte odpovídající 3 Zakroužkujte odpovídající 18

Domov pod Vinnou horou, příspěvková organizace

Domov pod Vinnou horou, příspěvková organizace Domov pod Vinnou horou, příspěvková organizace Dlouhoveská 91/1915, 748 01 Hlučín IČ: 71295046 Tel.: 595020571 e-mail: recepce@ddhlucin.cz www.ddhlucin.cz Číslo jednací: HLU- /VIC-.. S M L O U V A o poskytování

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory V Z O R Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní)....(jméno a příjmení), nar.. (datum narození), bydliště... (adresa),

Více

V Z O R. Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení ústavní péče

V Z O R. Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení ústavní péče V Z O R Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení ústavní péče Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli 1) Pan (paní)..(jméno a příjmení), nar......(datum narození), bydliště

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory PRAGOM CS, spol. s r.o., poskytovatel sociálních služeb Pňov-Předhradí, Velim Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní)

Více

Smlouva č. X/2014 o poskytování sociální služby

Smlouva č. X/2014 o poskytování sociální služby Domov pro seniory Iris, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace Smlouva č. X/2014 o poskytování sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách I. Smluvní strany 1. Klient: pan/paní,

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan/í/, nar., bytem v textu této smlouvy dále jen Uživatel a 2) Městský ústav sociálních

Více

Středisko: Domov pro seniory v Bystrém, Nad Kašpárkem 496, 569 92 Bystré Zastoupený: Jiřinou Leinweberovou, vedoucí DpS (dále jen poskytovatel ).

Středisko: Domov pro seniory v Bystrém, Nad Kašpárkem 496, 569 92 Bystré Zastoupený: Jiřinou Leinweberovou, vedoucí DpS (dále jen poskytovatel ). Smlouva č. XX/2011 o poskytnutí sociální služby domovy pro seniory dle 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, kterou uzavřeli 1) Paní XXXX, nar. XXXX Bydliště:

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby - domov pro osoby se zdravotním postižením

Smlouva o poskytnutí sociální služby - domov pro osoby se zdravotním postižením Domov bez hranic U Stadionu 1425/3, 408 01 Rumburk Rumburk Tel.: 412 338 345, IČ: 47274549 příspěvková organizace E-mail: vera.brslicova@domovrumburk.cz renata.grundzova@domovrumburk.cz www.domovrumburk.cz

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i. v textu této smlouvy dále jen poskytovatel

Smlouva o poskytnutí sociální služby. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i. v textu této smlouvy dále jen poskytovatel Smlouva o poskytnutí sociální služby 1) pan/paní: nar.: rodné číslo: bytem: zastoupena: sídlem: Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i a 2) Domov se zvláštním režimem se sídlem: Čelakovského

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve stacionáři. smlouvu o poskytnutí týdenní služby sociální péče podle 47 cit. zákona

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve stacionáři. smlouvu o poskytnutí týdenní služby sociální péče podle 47 cit. zákona Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve stacionáři Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i Paní Bydliště nar v textu této smlouvy dále jen Osoba a SENIOR Teplice, IČ 26598442, se sídlem

Více

Smlouva o poskytování sociální služby

Smlouva o poskytování sociální služby Smlouva o poskytování sociální služby Smluvní strany: Pan (paní) : Narozen/a: Trvalé bydliště: v textu této smlouvy dále jen uživatel a Domov důchodců Velké Hamry příspěvková organizace, Sídlo: 468 45

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením Dne.. u z a v ř e l i 1. Pan/í.., narozen/a, bydliště v textu této smlouvy dále jen Osoba Zastoupena/ý a 2. Bellevue, poskytovatel

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory PRAGOM CS, spol. s r.o., poskytovatel sociálních služeb Pňov-Předhradí, Velim Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní):

Více

Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory Město Bílovec se sídlem: Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec IČ: 00297755 zastoupený: Bc. Vlastou Szotkowskou, vedoucí organizační složky (dále

Více

VZOR SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE č./2014

VZOR SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE č./2014 VZOR SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE č./2014 Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) paní.., narozená / / (dále jen klient ) 2) Domov pro seniory v Chebu, příspěvková organizace

Více

Smlouva o poskytnutí sociální péče v Týdenním stacionáři Handicap centra Srdce, o.p.s.

Smlouva o poskytnutí sociální péče v Týdenním stacionáři Handicap centra Srdce, o.p.s. Smlouva o poskytnutí sociální péče v Týdenním stacionáři Handicap centra Srdce, o.p.s. 1. Pan (paní). / jméno, příjmení / nar.. / datum narození / trvale bytem. V textu této smlouvy dále jen,, Osoba zastoupená..

Více

Smlouva o poskytnutí odlehčovací služby v Domově seniorů Benešov, poskytovateli sociálních služeb

Smlouva o poskytnutí odlehčovací služby v Domově seniorů Benešov, poskytovateli sociálních služeb Smlouva o poskytnutí odlehčovací služby v Domově seniorů Benešov, poskytovateli sociálních služeb Pan (paní), nar., bydliště, rodné číslo, v textu této smlouvy dále jen Osoba a Domov seniorů Benešov, poskytovatel

Více

O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A. Domov pokojného stáří Libošovice

O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A. Domov pokojného stáří Libošovice O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A Domov pokojného stáří Libošovice Libošovice 39, 507 44 Tel./ fax: 493 571 156, e-mail: dps@sobotkacharita.cz, www.sobotkacharita.cz DPS US7 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ

Více

Smlouva o poskytování sociální služby

Smlouva o poskytování sociální služby Smlouva o poskytování sociální služby číslo smlouvy:. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1. Paní/Pan, datum nar.., trvalé bydliště, (v textu této smlouvy dále jen Klient ) a 2. Dům sociálních

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB v Centru pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch č. uzavřená v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, podle 70 a 71 citovaného zákona

Více

Smlouvu o poskytování sociální služby odlehčovacích služeb

Smlouvu o poskytování sociální služby odlehčovacích služeb 1) Pan (paní)..(příjmení a jméno) nar...(datum narození) bydliště... v textu této smlouvy dále jen Osoba zastoupený/á a 2) Centrum 83, poskytovatel sociálních služeb se sídlem Václavkova 950, 293 01 Mladá

Více

II. Rozsah poskytování sociální služby

II. Rozsah poskytování sociální služby ADP SANCO, Vrahovická ul. 109, 798 11 Prostějov SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE uzavřená dle zákona č. 108/2006 Sb. v platném znění Uživatel: jméno a příjmení datum narození adresa bydliště kontaktní

Více

Smlouva o poskytnutí sociálních služeb. Chráněné bydlení. v DH Liberec, o.p.s.

Smlouva o poskytnutí sociálních služeb. Chráněné bydlení. v DH Liberec, o.p.s. Smlouva o poskytnutí sociálních služeb v DH Liberec, o.p.s. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku mezi Pan bydliště rodné číslo (dále jen Uživatel, jako oprávněná osoba ve smyslu zák.č.108/2006 Sb.,

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby (dále jen smlouva)

Smlouva o poskytnutí sociální služby (dále jen smlouva) Smlouva o poskytnutí sociální služby (dále jen smlouva) adresa: Podhůrecká 815/III, 339 01 Klatovy (dále jen Domov) Domov pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i (1) Uživatel služby:

Více

Smlouva o poskytování sociální služby CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ

Smlouva o poskytování sociální služby CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ Smlouva o poskytování sociální služby CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ Pan / paní. datum narození.. bydliště v textu této smlouvy dále jen,,osoba zastoupený / á Pan / paní datum narození. bydliště a Centrum 83, poskytovatel

Více

Smlouva. o poskytování pobytové sociální služby

Smlouva. o poskytování pobytové sociální služby NÁVRH SMLOUVY DZR - používaný od 1. 1. 2014 Smlouva o poskytování pobytové sociální služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan/í/ %JMENO %PRIJMENI, nar., bydliště.., zastoupený(á)

Více

Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba -

Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba - Smluvní strany Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba - 1. Paní: Datum narození: Bydliště: Zastoupen/a: zástupcem na základě plné moci ze dne paní/panem.trvalé bydliště

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Pan(í):, nar. Trvalé bydliště (celá adresa):, Zastoupen(á):, (v textu této smlouvy dále jen Uživatel) a 2. Domov důchodců

Více

VZOR NEVYPLŇOVAT!!! Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i

VZOR NEVYPLŇOVAT!!! Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i VZOR NEVYPLŇOVAT!!! Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní)..(jméno a příjmení), nar.:. Bytem..., rodné číslo:.. ( dále

Více

VZOR Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory (Charitní domov sv. Mikuláše v Ludgeřovicích)

VZOR Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory (Charitní domov sv. Mikuláše v Ludgeřovicích) VZOR Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory (Charitní domov sv. Mikuláše v Ludgeřovicích) Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Paní, nar..., bydliště.., rodné číslo..

Více

S m l o u v a o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory

S m l o u v a o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory Sociální služby města Žďár nad Sázavou příspěvková organizace, IČO 43379168 Okružní 67, 591 01 Žďár nad Sázavou telefon: 566621533, www.socsluzbyzdar.cz VZOR S m l o u v a o poskytování služby sociální

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče (Domov pro seniory)

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče (Domov pro seniory) Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, Odry, 742 35 Tel.: 556 730 133, www.ddodry.cz Poskytované služby: Domov pro seniory, Domov se zvláštním režimem ALDa Smlouva o poskytnutí služby sociální

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory (Charitní domov sv. Mikuláše v Ludgeřovicích)

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory (Charitní domov sv. Mikuláše v Ludgeřovicích) Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory (Charitní domov sv. Mikuláše v Ludgeřovicích) Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan/Paní XY, nar. 00.00.0000, bydliště

Více

Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně

Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně uzavřená mezi 1) pan (paní)., nar... r.č..., trvalé., Mariánské Lázně 35301 v textu této smlouvy

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY A SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ KYTÍN č.xx/1733/2017/soc

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY A SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ KYTÍN č.xx/1733/2017/soc Domov Kytín poskytovatel sociálních služeb SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY A SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ KYTÍN č.xx/1733/2017/soc Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli 1) Poskytovatel: Domov Kytín,

Více

o poskytování sociální služby v Domově pro seniory v Bystrém

o poskytování sociální služby v Domově pro seniory v Bystrém Smlouva č. o poskytování sociální služby v Domově pro seniory v Bystrém 1. Pan/Paní :... Datum narození :... Bydliště :.. (v textu smlouvy dále jen uživatel uživatelka) 2. Svazek obcí AZASS Palackého nám.

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory ČERVENÝ MLÝN VŠESTUDY, poskytovatel sociálních služeb se sídlem Všestudy 23, 277 46 Veltrusy IČO 712 09 212, tel. 315 781 149, 315 695 376 Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Více

Smlouva č. o poskytnutí služby sociální péče

Smlouva č. o poskytnutí služby sociální péče Smlouva č. o poskytnutí služby sociální péče Paní narozena dne bydlištěm (v textu této smlouvy dále jen Uživatel ) Zastoupen/á:... a Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov Nový Hrozenkov 124, IČO: 48773514,

Více

smlouvu o poskytnutí služby sociální péče v Domově důchodců Jablonecké Paseky podle 49 cit. zák.

smlouvu o poskytnutí služby sociální péče v Domově důchodců Jablonecké Paseky podle 49 cit. zák. Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově důchodců Jablonecké Paseky Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem č. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1. Domov důchodců Jablonecké

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby - chráněné bydlení Šluknov

Smlouva o poskytnutí sociální služby - chráněné bydlení Šluknov Domov bez hranic Rumburk U Stadionu 1425/3, Rumburk, 408 01 příspěvková organizace Tel.: 412 338 345, IČ: 47274549 E-mail: vera.brslicova@domovrumburk.cz michala.cervenkova@domovrumburk.cz www.domovrumburk.cz

Více

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Smlouvu o poskytnutí sociální služby uzavřeli:

Více

Smlouva o poskytování služby sociální péče v ÚVN Domov pro seniory

Smlouva o poskytování služby sociální péče v ÚVN Domov pro seniory Smlouva o poskytování služby sociální péče v ÚVN Domov pro seniory Čj: 1) Pan/í/: datum narození: bydliště: (dále jen uživatel ) a 2) Ústřední vojenská nemocnice Vojenská fakultní nemocnice Praha se sídlem

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V DENNÍM STACIONÁŘI RATOLEST

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V DENNÍM STACIONÁŘI RATOLEST 1 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V DENNÍM STACIONÁŘI RATOLEST Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1)Uživatel Jméno : Bydliště Zastoupená: (v textu této smlouvy dále jen Uživatel

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY DOBĚTICE, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI ŠRÁMKOVA 3305/38A, ÚSTÍ NAD LABEM. zastoupený(á)...

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY DOBĚTICE, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI ŠRÁMKOVA 3305/38A, ÚSTÍ NAD LABEM. zastoupený(á)... SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY DOBĚTICE, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI ŠRÁMKOVA 3305/38A, ÚSTÍ NAD LABEM Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i: 1) Pan (paní).., nar..,

Více

- V Z O R - SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH SLUŽEB V PENZIONU PRO SENIORY DOMINO

- V Z O R - SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH SLUŽEB V PENZIONU PRO SENIORY DOMINO - V Z O R - SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH SLUŽEB V PENZIONU PRO SENIORY DOMINO Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli 1) Pan/paní... nar.. trvale bytem... v textu této smlouvy dále jen Uživatel a

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory č. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1. Pan(paní) Bydliště: v textu této smlouvy dále jen uživatel rodné číslo: a 2. Domov pro seniory a pečovatelská služba Česká Kamenice,

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ SV. ANEŽKY Žižkova 3, 602 00 Brno

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ SV. ANEŽKY Žižkova 3, 602 00 Brno Dokument P4/1 CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ SV. ANEŽKY Žižkova 3, 602 00 Brno Smlouva o poskytnutí sociální služby chráněného bydlení Pan/paní, narozen/a., dosud trvale bytem.., v textu této smlouvy dále jen uživatel,

Více

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby:

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby: Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen Smlouva ) dle ustanovení 44 a 91 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku mezi smluvními

Více

UVEDENÁ DATA VE SMLOUVĚ JSOU POUZE VZOROVÁ

UVEDENÁ DATA VE SMLOUVĚ JSOU POUZE VZOROVÁ Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - pečovatelské služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan(paní)..., nar...., bydliště..., v textu této smlouvy dále jen "Klient" a 2) Charita

Více

Domov pro seniory Zahradní Město

Domov pro seniory Zahradní Město Smlouva o poskytnutí pobytové služby v domově pro seniory kterou uzavírají podle 49 zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Sb. v platném znění, smluvní strany: 1) Domov pro seniory Zahradní Město

Více

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních č.

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově se zvláštním režimem. Alternativní obrázková smlouva Zjednodušená verze

Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově se zvláštním režimem. Alternativní obrázková smlouva Zjednodušená verze Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově se zvláštním režimem Alternativní obrázková smlouva Zjednodušená verze 1 Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově se zvláštním režimem Účastnící smlouvy

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Ústav sociálních služeb města Nové Paky dle zákona č. 108/2006, 49 dále jen Smlouva

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Ústav sociálních služeb města Nové Paky dle zákona č. 108/2006, 49 dále jen Smlouva Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Ústav sociálních služeb města Nové Paky dle zákona č. 108/2006, 49 dále jen Smlouva a 1) Pan (paní) v textu této smlouvy dále je Uživatel

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013

Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013 Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013 Níže uvedeného dne, měsíce a roku Uživatel: datum narození: bydliště: Americká 52, Cheb 350 02 (v textu této smlouvy dále jen uživatel ) u z

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ KYTÍN

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ KYTÍN DOMOV KYTÍN poskytovatel sociální péče SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ KYTÍN Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Poskytovatel: D o m o v K y t í n zastoupený: Ing. Petr

Více

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace Smlouva o poskytnutí sociální služby domov pro seniory poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních č. 4/14/000

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - asistenční služby

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - asistenční služby Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - asistenční služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan(paní)..., nar...., bydliště..., v textu této smlouvy dále jen "Klient" a 2) Charita

Více

Smlouva o poskytnutí služeb sociální péče č /2016 pobytová odlehčovací služba uživatel

Smlouva o poskytnutí služeb sociální péče č /2016 pobytová odlehčovací služba uživatel Smlouva o poskytnutí služeb sociální péče č /2016 pobytová odlehčovací služba Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Jméno a příjmení: Datum narození: Trvalé bydliště: v textu této smlouvy dále jen

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan/í bydliště, v textu této smlouvy dále jen Osoba Zastoupen/a, na základě a 2) Domov

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č... uzavřená smluvními stranami:

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č... uzavřená smluvními stranami: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.... Poskytovatelem sociální služby: uzavřená smluvními stranami: DOMOV PRO SENIORY JAVORNÍK, p. o., Adresa: Sídlo: Školní 104, 790 70 J a v o r n í k J A V O R N

Více

Smlouva o poskytování sociální služby (dále jen smlouva) platnost této smlouvy: od

Smlouva o poskytování sociální služby (dále jen smlouva) platnost této smlouvy: od Smlouva o poskytování sociální služby (dále jen smlouva) platnost této smlouvy: od 1. 6. 2013 uzavřena dle 91 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách a 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

Více

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - denní stacionář K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - denní stacionář K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - denní stacionář K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Smlouvu o poskytnutí sociální služby uzavřeli: Pan/paní

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro osoby se zdravotním postižením Rudné u Nejdku

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro osoby se zdravotním postižením Rudné u Nejdku Domov pro osoby se zdravotním postižením Rudné u Nejdku Rudné č. 8, Vysoká Pec 362 21 Zřizovatel: Hlavní město Praha Příloha 5 ke směrnici 1 O uzavírání smluv s klienty osobní číslo klienta/pořadové číslo

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Č. mezi

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Č. mezi SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Č. poskytovatelem sociální služby: mezi MANEMI, o.p.s., Opavice č. 37, 793 95 Město Albrechtice IČ: 286 17 096 zastoupený ředitelkou PhDr. Beátou Bakošovou (dále jen

Více

mezi PŘEDMĚT SMLOUVY A OSOBNÍ CÍLE

mezi PŘEDMĚT SMLOUVY A OSOBNÍ CÍLE Příloha č. 1 k SQ 4 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Smlouva o poskytnutí sociální služby domov pro seniory (dále jen Smlouva ), je uzavřená v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,

Více

Smlouva o poskytování služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Smlouva o poskytování služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením Smlouva o poskytování služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i v souladu s ustanovením 48 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění

Více

Smlouva o poskytování sociální služby

Smlouva o poskytování sociální služby Smlouva o poskytování sociální služby číslo smlouvy: Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1. Paní/Pan: datum nar.: trvalé bydliště (v textu této smlouvy dále jen Uživatel ) Zastoupen/a (výběr

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v chráněném bydlení

Smlouva o poskytnutí sociální služby v chráněném bydlení Smlouva o poskytnutí sociální služby v chráněném bydlení Dne.. u z a v ř e l i 1. Pan/í.., narozen/a, bydliště v textu této smlouvy dále jen Osoba Zastoupena/ý a 2. Bellevue, poskytovatel sociálních služeb

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v ÚSS Milíčeves

Smlouva o poskytnutí sociální služby v ÚSS Milíčeves Ústav sociálních služeb Milíčeves Smlouva o poskytnutí sociální služby v ÚSS Milíčeves Smlouvu o poskytnutí sociální služby domov pro seniory, dle 49 a 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Strana 1 (celkem 5) Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, p. o. Perninská 975 362 21 Nejdek IČ: 69979821 Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Níže uvedeného dne,

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby pečovatelská služba

Smlouva o poskytnutí sociální služby pečovatelská služba DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace uzavřená mezi Smlouva o poskytnutí sociální služby pečovatelská služba č. v souladu se zák. č. 108/2006 Sb. o sociálních

Více

Smlouva o poskytování a úhradě respitní péče

Smlouva o poskytování a úhradě respitní péče Smlouva o poskytování a úhradě respitní péče číslo: Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní): příjmení a jméno:... adresa:... narozen (á):... zastoupený (á):... v textu této smlouvy

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ODLEHČOVACÍ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ODLEHČOVACÍ SLUŽBY I. Smluvní strany Hospic na Svatém Kopečku sídlo: nám. Sadové 4/24, 779 00 Olomouc Svatý Kopeček IČ: 73634671 IČ služby: 9004092 bankovní spojení: Komerční banka,

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY DOBĚTICE, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI ŠRÁMKOVA 3305/38A, ÚSTÍ NAD LABEM. zastoupený(á)...

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY DOBĚTICE, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI ŠRÁMKOVA 3305/38A, ÚSTÍ NAD LABEM. zastoupený(á)... SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY DOBĚTICE, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI ŠRÁMKOVA 3305/38A, ÚSTÍ NAD LABEM Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i: 1) Pan (paní), nar..,

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální služby v Domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální služby v Domově pro seniory Smlouva o poskytnutí služby sociální služby v Domově pro seniory ( číslo Smlouvy...) Níže uvedeno dne, měsíce a roku uzavřeli 1) Pan (paní), nar, rodné číslo.., bydliště Domov pro seniory Koryčany, Kyjovská

Více

Domov důchodců sv. Zdislavy Zřizovatel: Obec Červená Voda Ředitel: Josef Kuběnka Adresa: 56161 Červená Voda IČO: 69172633 Telefon: 465 626 203, 626 412 Bank. spojení: ČS Králíky Fax: 465 626 404 č.ú.1324476309/0800

Více

Smlouva o poskytování pečovatelské služby č. Domov na Kalvárii s.r.o.

Smlouva o poskytování pečovatelské služby č. Domov na Kalvárii s.r.o. Smlouva o poskytování pečovatelské služby č. Domov na Kalvárii s.r.o. /201 POSKYTOVATEL: Domov na Kalvárii s.r.o. Hlavní sídlo: Jaroměřice 271, 569 44 Jaroměřice IČO: 28774604 Zastoupený: - Břehovská Světla

Více

V Z O R S M L O U V Y

V Z O R S M L O U V Y V Z O R S M L O U V Y o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory a Domově pro osoby se zdravotním postižením dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a Vyhlášky č.505/2006 Sb. v alternativní

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově seniorů Benešov, poskytovateli sociálních služeb

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově seniorů Benešov, poskytovateli sociálních služeb Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově seniorů Benešov, poskytovateli sociálních služeb Pan (paní), nar., bydliště, rodné číslo, v textu této smlouvy dále jen Osoba a Domov seniorů Benešov,

Více

Smlouva č. DS/DZR XXX/20XX o poskytnutí sociální služby v Domově u fontány (Domov pro seniory/domov se zvláštním režimem)

Smlouva č. DS/DZR XXX/20XX o poskytnutí sociální služby v Domově u fontány (Domov pro seniory/domov se zvláštním režimem) Smlouva č. DS/DZR XXX/20XX o poskytnutí sociální služby v Domově u fontány (Domov pro seniory/domov se zvláštním režimem) Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) pan / paní nar: trvalé bydliště

Více

Smlouva o poskytování služby Chráněné bydlení

Smlouva o poskytování služby Chráněné bydlení Chráněné bydlení Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i v souladu s ustanovením 51 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů na straně jedné Pan/í: nar.: bydliště:

Více

pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru

pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory uzavřená v souladu s 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 1. Domov pro seniory Soběsuky, příspěvková organizace IČ : 70939284 se sídlem

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.... uzavřená smluvními stranami: Poskytovatelem sociální služby: Adresa: Sídlo: DOMOV PRO SENIORY JAVORNÍK, p. o., Školní 104, 790 70 J a v o r n í k J A V O R N

Více

Osobní asistence 17. listopadu 373/36, 743 01 Bílovec

Osobní asistence 17. listopadu 373/36, 743 01 Bílovec Smlouva o poskytnutí služeb osobní asistence Město Bílovec se sídlem: Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec IČ: 00297755 zastoupený: Bc. Vlastou Szotkowskou, vedoucí organizační složky (dále jen poskytovatel

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY - DOMOV PRO SENIORY LADA č. xx/rrrr

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY - DOMOV PRO SENIORY LADA č. xx/rrrr SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY - DOMOV PRO SENIORY LADA č. xx/rrrr 1) pan/í: xy narozen/a: dd.mm.rrrr bydliště: Ústecká 2855, 470 01 Česká Lípa v textu této smlouvy dále jen uživatel a 2) organizace:

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace Klatovská 90, 301 00 Plzeň SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM adresa: Domov se zvláštním režimem Bolevec

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY uzavřená mezi SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY poskytovatelem sociální služby: Domov pod lípou, poskytovatel sociálních služeb příspěvková organizace Lipník 110, 294 43 Čachovice IČ: 00874671 Zastoupený

Více

Smlouva č. %CJEDNACI o poskytnutí sociální služby v Domově u fontány (Domov se zvláštním režimem)

Smlouva č. %CJEDNACI o poskytnutí sociální služby v Domově u fontány (Domov se zvláštním režimem) Smlouva č. %CJEDNACI o poskytnutí sociální služby v Domově u fontány (Domov se zvláštním režimem) Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) pan / paní %KLIENT nar: %DATNAR trvalé bydliště :

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově pro seniory Heřmanův Městec

Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově pro seniory Heřmanův Městec Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově pro seniory Heřmanův Městec Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan/í XXXX XXXX, nar. XX.XX.XXXX, bydliště XXXX č.p. XX, obec XXXXXXXX, PSČ

Více

Smlouva o poskytování služby Chráněné bydlení

Smlouva o poskytování služby Chráněné bydlení Smlouva o poskytování služby Chráněné bydlení Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i v souladu s ustanovením 51 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů na

Více

Smlouva o poskytnutí služeb sociální péče

Smlouva o poskytnutí služeb sociální péče Smlouva o poskytnutí služeb sociální péče v č.j. : XX/20XX/ds Denním stacionáři Mateřídouška pro děti, mládež a dospělé s mentálním a kombinovaným postižením Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních

Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních č.

Více

Smlouva o poskytnutí osobní asistence

Smlouva o poskytnutí osobní asistence V Z O R Smlouva o poskytnutí osobní asistence Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní)....(jméno a příjmení), nar.. (datum narození), bydliště......, rodné číslo., v textu této smlouvy

Více

Smlouva o poskytnutí odlehčovací služby v Domově seniorů TGM

Smlouva o poskytnutí odlehčovací služby v Domově seniorů TGM Smlouva o poskytnutí odlehčovací služby v Domově seniorů TGM Níže uvedeného dne, měsíce a roku pan (paní): nar. bydliště: v textu této smlouvy dále jen klient Domov seniorů TGM, Pod Studánkou 1884, 266

Více

Smlouva o poskytování služby sociální péče v Domově Modrý kámen, poskytovateli sociálních služeb. tuto. I. Rozsah poskytování sociální služby

Smlouva o poskytování služby sociální péče v Domově Modrý kámen, poskytovateli sociálních služeb. tuto. I. Rozsah poskytování sociální služby Domov Modrý kámen, poskytovatel sociálních služeb Příspěvková organizace SK Nerudova 1470, Mnichovo Hradiště, 295 01,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby Č.j...

Smlouva o poskytnutí sociální služby Č.j... Smlouva o poskytnutí sociální služby Č.j... Sociální služby města Kroměříže, příspěvková organizace, Kroměříž, Riegrovo nám. 159, 767 01 Zastoupeny: Mgr. Ivo Vojtkem, ředitelem IČ 711 93430 Bankovní spojení:

Více

Smlouva o poskytování sociální služby v domově pro seniory č. /2014

Smlouva o poskytování sociální služby v domově pro seniory č. /2014 Smlouva o poskytování sociální služby v domově pro seniory č. /2014 podle 91 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen Smlouva ) uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními

Více

Novoměstské sociální služby

Novoměstské sociální služby Novoměstské sociální služby Žďárská 68, 592 31 Nové Město na Moravě Smlouva č.: %SPIS Smlouva o poskytování odlehčovací služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku: 1) Pan (paní): Datum narození: Bydliště:

Více

Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby č. /PS/20.. ( Rok )

Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby č. /PS/20.. ( Rok ) Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby č. /PS/20.. ( Rok ) Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají mezi sebou Pan(í).. nar... bytem.. v textu této smlouvy dále jen uživatel a Město Rokycany Pečovatelská

Více

Smlouva č. X/20XX o poskytnutí sociální služby v Domově u fontány (Domov pro seniory/domov se zvláštním režimem)

Smlouva č. X/20XX o poskytnutí sociální služby v Domově u fontány (Domov pro seniory/domov se zvláštním režimem) Smlouva č. X/20XX o poskytnutí sociální služby v Domově u fontány (Domov pro seniory/domov se zvláštním režimem) Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) pan / paní nar: trvalé bydliště : v

Více