TEXTY PŘIJATÉ. na zasedání konaném. ve středu. 26. října 2005 P6_TA-PROV(2005)10-26 PROZATÍMNÍ ZNĚNÍ PE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2005-2006 TEXTY PŘIJATÉ. na zasedání konaném. ve středu. 26. října 2005 P6_TA-PROV(2005)10-26 PROZATÍMNÍ ZNĚNÍ PE 364.112"

Transkript

1 TEXTY PŘIJATÉ na zasedání konaném ve středu 26. října 2005 P6_TA-PROV(2005)10-26 PROZATÍMNÍ ZNĚNÍ PE

2

3 OBSAH PŘIJATÉ TEXTY P6_TA-PROV(2005)0400 Fluorované skleníkové plyny ***II (A6-0301/ Zpravodaj: Avril Doyle) Legislativní usnesení Evropského parlamentu ke společnému postoji Rady k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o některých fluorovaných skleníkových plynech (16056/5/2004 C6-0221/ /0189A(COD))...1 P6_TA-PROV(2005)0401 Emise z klimatizačních systémů motorových vozidel ***II (A6-0294/ Zpravodaj: Avril Doyle) Legislativní usnesení Evropského parlamentu ke společnému postoji Rady k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o emisích z klimatizačních systémů motorových vozidel a o změně směrnice Rady 70/156/EHS (16182/4/2004 C6-0222/ /189B(COD))...11 P6_TA-PROV(2005)0402 Emise hluku zařízení ***I (A6-0296/ Zpravodaj: Karl-Heinz Florenz) Legislativní usnesení Evropského parlamentu o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2000/14/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se emisí hluku zařízení, která jsou určena k použití ve venkovním prostoru, do okolního prostředí (KOM(2005)0370 C60250/ /0149(COD))...13 P6_TA-PROV(2005)0403 Transevropské dopravní a energetické sítě ***I (A6-0283/ Zpravodaj: Mario Mauro) Legislativní usnesení Evropského parlamentu o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví obecná pravidla pro poskytování finanční pomoci Společenství v oblasti transevropských dopravních a energetických sítí a kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2236/95 (KOM(2004)0475 C6-0086/ /0154(COD))...15 P6_TA-PROV(2005)0404 Přídatné látky pro použití v potravinách ***I (A6-0191/ Zpravodaj: Mojca Drčar Murko) Legislativní usnesení Evropského parlamentu o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 95/2/ES o potravinářských přídatných látkách jiných než barviva a náhradní sladidla a směrnice 94/35/ES o náhradních sladidlech pro použití v potravinách (KOM(2004)0650 C6-0139/ /0237(COD))...27 PE \ I

4 P6_TA-PROV(2005)0405 Boj proti organizované trestné činnosti * (A6-0277/ Zpravodaj: Bill Newton Dunn) Legislativní usnesení Evropského parlamentu o návrhu pro rámcové rozhodnutí Rady o boji proti organizované trestné činnosti (KOM(2005)0006 C6-0061/ /0003(CNS)) P6_TA-PROV(2005)0406 Strategie boje proti pandemii ptačí chřipky (B6-0548/ ) Usnesení Evropského parlamentu o strategii boje proti pandemii ptačí chřipky P6_TA-PROV(2005)0407 Patentování biotechnologických vynálezů (B6-0551, 0552, 0553, 0554, 0555, 0556 a 0557/2005) Usnesení Evropského parlamentu o patentování biotechnologických vynálezů P6_TA-PROV(2005)0408 Ekonomická migrace (A6-0286/ Zpravodaj: Ewa Klamt) Usnesení Evropského parlamentu o přístupu EU k řízení ekonomické migrace (KOM(2004) /2059(INI)) II /PE

5 P6_TA-PROV(2005)0400 Fluorované skleníkové plyny ***II Legislativní usnesení Evropského parlamentu ke společnému postoji Rady k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o některých fluorovaných skleníkových plynech (16056/5/2004 C6-0221/ /0189A(COD)) (Postup spolurozhodování: druhé čtení) Evropský parlament, - s ohledem na společný postoj Rady (16056/5/2004 C6-0221/2005) 1, - s ohledem na své stanovisko v prvním čtení 2 k návrhu Komise předloženému Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2003)0492) 3, - s ohledem na čl. 251 odst. 2 Smlouvy o ES, - s ohledem na článek 62 jednacího řádu, - s ohledem na doporučení pro druhé čtení dané Výborem pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A6-0301/2005), 1. schvaluje pozměněný společný postoj; 2. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi Úř. věst. C 183, , s. 1. Úř. věst. C 103 E, , s Dosud nezveřejněný v Úředním věstníku. PE \ 1

6 Společný postoj Rady Pozměňovací návrhy Parlamentu Pozměňovací návrh 2 Bod odůvodnění 3a (nový) (3a) Příloha II k rozhodnutí 2002/358/ES stanoví různé cíle snížení emisí pro jednotlivé členské státy. Členské státy tedy musí přijmout individuální opatření. Jednotlivé členské státy musí být také schopny přijmout nebo zachovat přiměřená opatření, aby dosáhly svých národních cílů snížení emisí. Pozměňovací návrh 3 Bod odůvodnění 3b (nový) (3b) Fluorované skleníkové plyny, na které se vztahuje Kjótský protokol a toto nařízení, představují silné skleníkové plyny, z nichž některé jsou až krát škodlivější než CO 2 nebo mají životnost v atmosféře až let. Pozměňovací návrh 6 Bod odůvodnění 6a (nový) (6a) Používání a provádění tohoto nařízení by měly dát podnět k technologickým inovacím díky podpoře nepřetržitého vývoje alternativních technologií a přechodu na již existující technologie, které jsou ekologičtější. Pozměňovací návrh 7 Bod odůvodnění 6b (nový) (6b) Toto nařízení by nemělo členským státům bránit udržovat v platnosti nebo zavádět přísnější ochranná opatření. Rozdíly, které se mezi členskými státy 2 /PE

7 vyskytují s ohledem na zavedenou praxi omezování některých fluorovaných skleníkových plynů, vyžadují, aby členské státy mohly udržovat v platnosti nebo zavádět přísnější ochranná opatření. To je nezbytné k dodržení ustanovení Smlouvy, která zakotvují vysokou úroveň ochrany životního prostředí, uvedených v čl. 174 odst. 2 Smlouvy a čl. 95 odst. 3 Smlouvy. Kromě toho je to nezbytné k tomu, aby členské státy měly zajištěnu možnost provádět své plány snižování fluorovaných skleníkových plynů v souladu s Kjótským protokolem. Pozměňovací návrh 10 Čl. 1 odst. 1 Cílem tohoto nařízení je snížit emise fluorovaných skleníkových plynů, na které se vztahuje Kjótský protokol. Použije se na fluorované skleníkové plyny uvedené v příloze A tohoto protokolu. Příloha I tohoto nařízení obsahuje seznam fluorovaných skleníkových plynů, na které se v současnosti toto nařízení vztahuje, spolu s jejich potenciály globálního oteplování. S ohledem na revize uvedené v čl. 5 odst. 3 Kjótského protokolu a přijaté Společenstvím a jeho členskými státy lze přílohu I přezkoumat a v případě potřeby poté aktualizovat. Cílem tohoto nařízení je předcházení a snížení emisí fluorovaných skleníkových plynů, na které se vztahuje Kjótský protokol. Použije se na fluorované skleníkové plyny uvedené v příloze A tohoto protokolu. Příloha I tohoto nařízení obsahuje seznam fluorovaných skleníkových plynů, na které se v současnosti toto nařízení vztahuje, spolu s jejich potenciály globálního oteplování. S ohledem na revize uvedené v čl. 5 odst. 3 Kjótského protokolu a přijaté Společenstvím a jeho členskými státy lze přílohu I přezkoumat a v případě potřeby poté aktualizovat. Pozměňovací návrh 45 Čl. 1 odst. 1a (nový) Toto nařízení nebrání členským státům v zachování nebo zavedení přísnějších ochranných opatření. Pozměňovací návrh 11 Čl. 1 odst. 2 Toto nařízení upravuje omezování úniků, používání, znovuzískávání a zneškodňování fluorovaných skleníkových plynů uvedených Toto nařízení upravuje omezování úniků, používání, znovuzískávání a zneškodňování fluorovaných skleníkových plynů uvedených PE \ 3

8 v příloze I; označování a odstraňování výrobků a zařízení s obsahem těchto plynů; hlášení údajů o těchto plynech; použití uvedená v článku 8 a uvádění výrobků a zařízení uvedených v článku 9 na trh; a školení a certifikaci pracovníků vykonávajících činnosti uvedené v tomto nařízení. v příloze I; označování a odstraňování výrobků a zařízení s obsahem těchto plynů; hlášení údajů o těchto plynech; omezení použití uvedená v článku 8 a zákazy uvádění výrobků a zařízení uvedených v článku 9 a příloze II na trh; a školení a certifikaci pracovníků a společností vykonávajících činnosti uvedené v tomto nařízení. Pozměňovací návrh 12 Čl. 2 bod 7 7) uváděním na trh dodání nebo poskytnutí výrobků a zařízení, jež obsahují fluorované skleníkové plyny nebo jejichž provoz je na nich závislý, třetím osobám za úplatu nebo bezplatně, přičemž výrobce nebo dovozce tak činí v Evropské unii poprvé; 7) uváděním na trh dodání nebo poskytnutí výrobků a zařízení, jež obsahují fluorované skleníkové plyny nebo jejichž provoz je na nich závislý, třetím osobám za úplatu nebo bezplatně za účelem distribuce nebo použití ve Společenství, přičemž výrobce, zplnomocněný zástupce výrobce ve Společenství nebo dovozce tak činí v Evropské unii poprvé; Pozměňovací návrh 13 Čl. 2 bod 11 11) hermeticky uzavřeným systémem se rozumí systém, v němž všechny díly obsahující chladivo jsou utěsněny sváry, tvrdými pájenými spoji nebo podobným pevným spojením; 11) hermeticky uzavřeným systémem se rozumí systém, v němž všechny díly obsahující chladivo jsou utěsněny sváry, tvrdými pájenými spoji nebo podobným pevným spojením, které může obsahovat zapečetěné nebo chráněné přístupové body umožňující řádnou opravu nebo odstranění; Pozměňovací návrh 14 Čl. 2 bod 17a (nový) 17a) stacionární aplikací nebo zařízením" se rozumí aplikace nebo zařízení, které nejsou za běžného provozu přepravovány; 4 /PE

9 Pozměňovací návrh 15 Čl. 3 odst. 1 úvodní část Provozovatelé těchto stacionárních aplikací: chladících a klimatizačních zařízení, tepelných čerpadel a systémů požární ochrany, které obsahují fluorované skleníkové plyny uvedené v příloze I, musí s využitím všech technicky proveditelných opatření, jež nepředstavují nepřiměřené náklady: Provozovatelé těchto stacionárních aplikací: chladících a klimatizačních zařízení, tepelných čerpadel, okruhů a systémů požární ochrany, které obsahují fluorované skleníkové plyny uvedené v příloze I, musí s využitím všech technicky proveditelných opatření, jež nepředstavují nepřiměřené náklady: Pozměňovací návrh 16 Čl. 3 odst. 2 úvodní část a písm. a) 2. Provozovatelé aplikací uvedených v odstavci 1 zajistí podle níže uvedeného rozpisu kontrolu těsnosti certifikovanými pracovníky splňujícími požadavky podle článku 5: a) aplikace obsahující nejméně 3 kg fluorovaných skleníkových plynů se kontrolují alespoň jednou za dvanáct měsíců; to se nevztahuje na hermeticky uzavřené systémy, které jsou jako takové označené a obsahují méně než 6 kg fluorovaných skleníkových plynů; 2. Provozovatelé aplikací uvedených v odstavci 1 zajistí podle níže uvedeného rozpisu kontrolu těsnosti certifikovanými pracovníky splňujícími požadavky podle článku 5: a) aplikace obsahující nejméně 3 kg fluorovaných skleníkových plynů se kontrolují z hlediska těsnosti alespoň jednou za dvanáct měsíců; to se nevztahuje na okruhy s hermeticky uzavřenými systémy, které jsou jako takové označené a obsahují méně než 6 kg fluorovaných skleníkových plynů; (Pojem "hermeticky uzavřené systémy" se mění na "okruhy s hermeticky uzavřenými systémy"v celém textu.) Pozměňovací návrh 17 Čl. 3 odst. 2 třetí pododstavec Pro účely tohoto odstavce se kontrolou těsnosti rozumí, že se u zařízení nebo systému zjišťují zejména úniky pomocí metod přímého nebo nepřímého měření a zvláštní pozornost se věnuje těm částem zařízení nebo systému, kde je největší pravděpodobnost vzniku úniku. Pro účely tohoto odstavce se kontrolou těsnosti rozumí, že se u zařízení nebo systému zjišťují úniky pomocí metod přímého měření, kdy se zvláštní pozornost věnuje těm částem systému, kde je pravděpodobnost vzniku úniku, nebo pomocí metod nepřímého měření, kdy se zvláštní pozornost věnuje objemu fluorovaného skleníkového plynu obsaženého v systému. PE \ 5

10 Pozměňovací návrh 43 Čl. 3 odst Provozovatelé aplikací uvedených v odstavci 1 a obsahujících nejméně 300 kg fluorovaných skleníkových plynů musí instalovat systémy detekce úniků. Systémy detekce úniků se kontrolují alespoň jednou za dvanáct měsíců, aby bylo zajištěno jejich řádné fungování. 3. Provozovatelé aplikací uvedených v odstavci 1 a obsahujících nejméně 300 kg fluorovaných skleníkových plynů musí instalovat systémy detekce úniků. Systémy detekce úniků se kontrolují alespoň jednou za dvanáct měsíců, aby bylo zajištěno jejich řádné fungování. V případě protipožárních systémů instalovaných předtím, než toto nařízení vstoupilo v platnost, se musí systémy detekce úniků instalovat do tří let po vstupu tohoto nařízení v platnost, pokud tím nebude ohrožena bezpečnost a pojištění. Pozměňovací návrh 18 Čl. 3 odst Je-li instalován řádně fungující vhodný systém detekce úniků, sníží se četnost kontrol požadovaných podle odst. 2 písm. b) a c) na polovinu. Netýká se českého znění. Pozměňovací návrh 19 Čl. 4 odst. 3a (nový) 3a. Členské státy usnadňují přepravu znovuzískaných fluorovaných skleníkových plynů přes hranice v rámci Evropské unie za účelem zneškodnění nebo regenerace tím, že příslušnému orgánu členského státu určení umožňují udělovat předběžné souhlasy zařízením regenerujícím fluorované skleníkové plyny. Předběžný souhlas může být časově omezen a může být příslušnými orgány členských států kdykoli odvolán. Pozměňovací návrh 20 Čl. 5 odst Komise na základě informací od členských států a po konzultaci s 1. Komise na základě informací od členských států a po konzultaci s 6 /PE

11 příslušnými odvětvími stanoví do... postupem podle čl. 11 odst. 2 minimální požadavky na školící programy a certifikaci příslušných pracovníků a společností a jejich zaměstnanců zajišťujících činnosti uvedené v článcích 3 a 4 a podmínky pro vzájemné uznávání těchto školících programů a certifikací. příslušnými odvětvími stanoví do... postupem podle čl. 11 odst. 2 minimální požadavky na školící programy a certifikaci příslušných pracovníků a společností a jejich zaměstnanců zajišťujících instalaci nebo údržbu zařízení, na které se vztahuje toto nařízení, stejně jako pro ty, kteří zajišťují obsluhu a kontrolu zařízení pro činnosti uvedené v článcích 3 a 4 a podmínky pro vzájemné uznávání těchto školících programů a certifikací. Pozměňovací návrh 21 Čl. 6 odst. 1 písm. a) první odrážka - svou celkovou výrobu jednotlivých fluorovaných skleníkových plynů ve Společenství s uvedením hlavních kategorií aplikací (např. mobilní klimatizační jednotky, chlazení, klimatizace, pěny, aerosoly, elektrická zařízení, výroba polovodičů), v nichž se předpokládá použití této látky; - svou celkovou výrobu jednotlivých fluorovaných skleníkových plynů ve Společenství s uvedením hlavních kategorií aplikací (např. mobilní klimatizační jednotky, chlazení, klimatizace, pěny, aerosoly, elektrická zařízení, výroba polovodičů, rozpouštědla a protipožární ochrana), v nichž se předpokládá použití této látky; Pozměňovací návrh 22 Čl. 6 odst. 1 písm. ca) (nový) ca) Každý vlastník stacionárních aplikací uvedených v čl. 3 odst. 2 písm. b) a c) musí ke každému instalovanému systému získat od příslušného orgánu registrační číslo. Pozměňovací návrh 23 Čl. 6 odst. 1a (nový) 1a. Příslušné orgány každé dva roky prověří reprezentativní vzorek záznamů, uvedených v čl. 3 odst. 6, u každé z kategorií uvedených v čl. 3 odst. 2 písm. b) a c) a podají Komisi zprávu o odhadovaných emisích. PE \ 7

12 Pozměňovací návrh 24 Čl. 6 odst Komise do... stanoví postupem podle čl. 11 odst. 2 formu zpráv uvedených v odstavci 1 tohoto článku. 2. Komise do... stanoví postupem podle čl. 11 odst. 2 formu zpráv uvedených v odstavcích 1 a 1a tohoto článku. Pozměňovací návrh 25 Čl. 7 odst Aniž jsou dotčena ustanovení směrnice Rady 67/548/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/45/ES, pokud jde o označování nebezpečných látek a přípravků, výrobky a zařízení uvedené v odstavci 2, jež obsahují fluorované skleníkové plyny, se neuvádějí na trh bez uvedení chemického názvu fluorovaných skleníkových plynů na štítku za použití akceptovaného průmyslového názvosloví. Tento štítek musí jasně uvádět, že výrobek nebo zařízení obsahuje fluorované skleníkové plyny, a musí být zřetelně a nesmazatelně upevněn na výrobku nebo zařízení, v blízkosti obslužných míst pro plnění nebo znovuzískávání fluorovaných skleníkových plynů nebo na té časti výrobku či zařízení, která obsahuje fluorovaný skleníkový plyn. Hermeticky uzavřené systémy musí být jako takové označeny. 1. Aniž jsou dotčena ustanovení směrnice Rady 67/548/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/45/ES, pokud jde o označování nebezpečných látek a přípravků, výrobky a zařízení uvedené v odstavci 2, jež obsahují fluorované skleníkové plyny, se neuvádějí na trh bez uvedení chemického názvu fluorovaných skleníkových plynů na štítku za použití akceptovaného průmyslového názvosloví. Tento štítek musí jasně uvádět, že výrobek nebo zařízení obsahuje fluorované skleníkové plyny, uvádět jejich potenciál globálního oteplování a musí být zřetelně a nesmazatelně upevněn na výrobku nebo zařízení. Tento štítek se umísťuje na vnější stěně výrobku nebo zařízení vpředu nebo nahoře takovým způsobem, aby byl jasně viditelný a nebyl zakryt. Není-li štítek v blízkosti obslužných míst pro plnění nebo znovuzískávání fluorovaných skleníkových plynů nebo na té časti výrobku či zařízení, která obsahuje fluorovaný skleníkový plyn, umístí se v blízkosti těchto míst nebo této části druhý štítek. Hermeticky uzavřené systémy musí být jako takové označeny. Pozměňovací návrh 42 Článek 9a (nový) Článek 9a Registr 1. Komise za pomoci výboru uvedeného v článku 11 zajistí, aby do jednoho roku po vstupu tohoto nařízení v platnost byl 8 /PE

13 vytvořen registr, jenž bude obsahovat informace o tržních omezeních nebo navržených tržních omezeních v každém členském státě vztahující se na výrobky a zařízení, které obsahují fluorované skleníkové plyny nebo jejichž funkce je na nich závislá. 2. Členské státy zajistí, aby všechny informace týkající se těchto tržních omezení byly oznámeny Komisi, jak požaduje článek 176 Smlouvy, aby registr mohl fungovat jako jediné referenční místo pro požadavky členských států podle článku 9 tohoto nařízení. Postupem uvedeným v čl. 11 odst. 2 vytvoří Komise předlohu oznámení, které bude k těmto účelům používáno. 3. Informace obsažené v registru budou snadno dostupné veřejnosti v jediném dokumentu, v němž budou vyznačena tržní omezení v každém členském státě. Pozměňovací návrh 27 Čl. 10 odst Na základě pokroku v možném omezování úniků nebo nahrazování fluorovaných skleníkových plynů v klimatizačních systémech, jiných než namontovaných v motorových vozidlech podle směrnice Rady 70/156/EHS ze dne 6. února 1970 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, a v chladících systémech dopravních prostředků, přezkoumá Komise toto nařízení a nejpozději do 31. prosince 2007 vydá zprávu. V případě potřeby předloží legislativní návrhy rovněž za účelem použití článku 3 na klimatizační systémy, jiné než namontované v motorových vozidlech podle směrnice 70/156/EHS, a na chladící systémy v dopravních prostředcích. 1. Na základě pokroku v možném omezování úniků nebo nahrazování fluorovaných skleníkových plynů v klimatizačních systémech, jiných než namontovaných v motorových vozidlech podle směrnice Rady 70/156/EHS ze dne 6. února 1970 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, a v chladících systémech dopravních prostředků přezkoumá Komise toto nařízení a nejpozději do 31. prosince 2007 vydá zprávu. Komise předloží legislativní návrhy rovněž za účelem použití článku 3 na klimatizační systémy, jiné než namontované v motorových vozidlech podle směrnice 70/156/EHS, a na chladící systémy v dopravních prostředcích do 31. prosince PE \ 9

14 Pozměňovací návrh 29 Čl. 10 odst. 2 písm. j) j) zhodnotí, zda zařazení dalších výrobků a zařízení s obsahem fluorovaných skleníkových plynů do přílohy II je technicky proveditelné a efektivní z hlediska nákladů a případně navrhne změnu přílohy II, aby zahrnovala další takové výrobky a zařízení; j) zhodnotí, zda zařazení dalších výrobků a zařízení s obsahem fluorovaných skleníkových plynů do přílohy II je technicky proveditelné a efektivní z hlediska energetické účinnosti a nákladů a případně navrhne změnu přílohy II, aby zahrnovala další takové výrobky a zařízení; Pozměňovací návrh 44 Článek 10a (nový) Článek 10a Podpora alternativních látek 1. Aniž je tím dotčena Smlouva a zejména její článek 87, budou členské státy dbát na to, aby se na trh dostala zařízení, která místo plynů, jež mohou způsobovat globální oteplování, používají alternativní látky, přičemž budou mít na zřeteli energetickou účinnost a výhody, které některé plyny nabízejí v určitých aplikacích, např. izolace. Vyhlásí-li členské státy vedle zákazů vyplývajících z článku 9 jakýkoli další zákaz, budou o všech souvisejících opatřeních informovat Komisi. 2. Odstavec 1 se použije na tyto druhy výrobků a zařízení: (a) chladicí výrobky a zařízení; (b) klimatizační výrobky a zařízení (jiné, než jaké jsou použity u motorových vozidel); (c) pěny. 10 /PE

15 P6_TA-PROV(2005)0401 Emise z klimatizačních systémů motorových vozidel ***II Legislativní usnesení Evropského parlamentu ke společnému postoji Rady k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o emisích z klimatizačních systémů motorových vozidel a o změně směrnice Rady 70/156/EHS (16182/4/2004 C6-0222/ /189B(COD)) (Postup spolurozhodování: druhé čtení) Evropský parlament, - s ohledem na společný postoj Rady (16182/4/2004 C6-0222/2005) 1, - s ohledem na své stanovisko v prvním čtení 2 k návrhu Komise předloženému Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2003)0492) 3, - s ohledem na čl. 251 odst. 2 Smlouvy o ES, - s ohledem na článek 62 jednacího řádu, - s ohledem na doporučení pro druhé čtení dané Výborem pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A6-0294/2005), 1. schvaluje pozměněný společný postoj; 2. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi Úř. věst. C 183E, , s. 17. Úř. věst. C 103E, , s Dosud nezveřejněný v Úředním věstníku. PE \ 11

16 Společný postoj Rady Pozměňovací návrhy Parlamentu Pozměňovací návrh 1 ČL. 5 ODST. 5A (nový) 5a. Členské státy mohu s okamžitou účinností podporovat montáž klimatizačních systémů, v nichž je používán plyn, např. CO 2, který je výkonný a má nízký potenciál globálního oteplování. Zavedou-li členské státy daňové nebo jiné pobídky na podporu instalace systémů s nižším potenciálem globálního oteplování, oznámí tato opatření Komisi. 12 /PE

17 P6_TA-PROV(2005)0402 Emise hluku zařízení ***I Legislativní usnesení Evropského parlamentu o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2000/14/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se emisí hluku zařízení, která jsou určena k použití ve venkovním prostoru, do okolního prostředí (KOM(2005)0370 C60250/ /0149(COD)) (Postup spolurozhodování: první čtení) Evropský parlament, - s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2005)0370) 1, - s ohledem na čl. 251 odst. 2 a článek 95 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0250/2005), - s ohledem na článek 51 jednacího řádu, - s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A6-0296/2005) 1. schvaluje pozměněný návrh Komise; 2. vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem; 3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu, Radě a Komisi. 1 Dosud nezveřejněný v Úředním věstníku. PE \ 13

18 Znění navržené Komisí Pozměňovací návrhy Parlamentu Pozměňovací návrh 2 BOD ODŮVODNĚNÍ 6A (NOVÝ) 6a. V souladu s článkem 34 interinstitucionální dohody o zlepšení tvorby právních předpisů 1, jsou členské státy vyzvány, aby ve svém vlastním zájmu i v zájmu Společenství sestavily vlastní tabulky dokreslující v co největší míře korelaci mezi touto směrnicí a transpozičními opatřeními a zveřejnily je. 1 Úř. věst. C 321, , s. 1. Pozměňovací návrh 3 ČL. 1 BOD 1 Článek 12 tabulka třetí sekce "Etapa II od 3. ledna 2006" poznámka pod čarou 2a (nová) (směrnice 2000/14/ES) ( 2a ) Pro pojízdné jeřáby s jedním motorem budou limity pro etapu I platit až do 3. ledna Poté budou platit limity pro etapu II. 1. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 31. prosince Neprodleně sdělí Komisi znění těchto předpisů a srovnávací tabulku mezi ustanoveními těchto předpisů a této směrnice. Pozměňovací návrh 4 ČL. 2 ODST. 1 PODODSTAVEC 1 1. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 31. prosince Neprodleně sdělí Komisi znění těchto předpisů. 14 /PE

19 P6_TA-PROV(2005)0403 Transevropské dopravní a energetické sítě ***I Legislativní usnesení Evropského parlamentu o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví obecná pravidla pro poskytování finanční pomoci Společenství v oblasti transevropských dopravních a energetických sítí a kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2236/95 (KOM(2004)0475 C6-0086/ /0154(COD)) (Postup spolurozhodování: první čtení) Evropský parlament, - s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2004)0475) 1, - s ohledem na čl. 251 odst. 2 a článek 156 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0086/2004), - s ohledem na článek 51 jednacího řádu, - s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru a stanoviska Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A6-0283/2005), 1. schvaluje pozměněný návrh Komise; 2. vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem; 3. zdůrazňuje, že vyhrazené částky uvedené v legislativním návrhu pro období po roce 2006 podléhají rozhodnutí o příštím víceletém finančním rámci; 4. vyzývá Komisi, aby poté, co bude víceletý finanční rámec přijat, předložila v případě potřeby návrh na upravení finanční referenční částky za účelem provádění navrhovaného nařízení; 5. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Radě a Komisi. 1 Dosud nezveřejněný v Úředním věstníku. PE \ 15

20 Znění navržené Komisí Pozměňovací návrhy Parlamentu Pozměňovací návrh 1 BOD ODŮVODNĚNÍ 4A (nový) (4a) Ve svém usnesení ze dne 8. června 2005 o politických výzvách a rozpočtových prostředcích rozšířené Unie v letech Evropský parlament zdůraznil strategický význam dopravních sítí pro konečné posílení jednotného trhu a pro bližší vztahy EU s kandidátskými zeměmi, předkandidátskými zeměmi a zeměmi patřícími do okruhu přátel. Mimoto také vyjádřil svoji ochotu zvážit inovační finanční nástroje, jako jsou záruky za úvěry, evropské koncese, evropské půjčky a fond úrokových úlev; 1 Přijaté texty, P6_TA(2005)0244. Pozměňovací návrh 2 BOD ODŮVODNĚNÍ 6 (6) Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady 1229/2003/ES ze dne 26. června 2003, kterým se stanoví řada hlavních směrů pro transevropské energetické sítě a kterým se zrušuje rozhodnutí č. 1254/93/ES, identifikuje cíle, akční priority a projekty společného zájmu pro doplnění a rozvoj této sítě včetně prioritních projektů. Investice nutné k tomu, aby umožnily všem členským státům plně se zúčastnit vnitřního trhu, a k doplnění spojení se sousedními státy jsou řádově 28 miliard EUR do roku 2013 jen pro prioritní projekty. Uvedená částka zahrnuje přibližně 8 miliard EUR investic, které mají být realizovány ve třetích zemích. (6) Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady / /ES, kterým se stanoví hlavní směry pro transevropské energetické sítě a kterým se zrušuje rozhodnutí 96/391/ES a 1229/2003/ES, identifikuje cíle, akční priority a projekty společného zájmu pro doplnění a rozvoj těchto sítí včetně prioritních projektů. Investice nutné k tomu, aby umožnily všem členským státům plně se zúčastnit vnitřního trhu, a k doplnění spojení se sousedními státy jsou řádově 28 miliard EUR do roku 2013 jen pro prioritní projekty. Uvedená částka zahrnuje přibližně 8 miliard EUR investic, které mají být realizovány ve třetích zemích. (Tato změna se týká celého textu) 16 /PE

21 Pozměňovací návrh 3 BOD ODŮVODNĚNÍ 10 (10) Tímto nařízením by se měl založit program, který stanoví obecná pravidla pro poskytování finanční pomoci Společenství v oblasti transevropských dopravních a energetických sítí. Tento program, který musí respektovat acquis Společenství zejména v oblasti životního prostředí, musí přispět k posílení vnitřního trhu a mít stimulující vliv na konkurenceschopnost a růst Společenství. (10) Tímto nařízením by se měl založit program, který stanoví obecná pravidla pro poskytování finanční pomoci Společenství v oblasti transevropských dopravních a energetických sítí. Účelem tohoto programu je přispět k posílení vnitřního trhu a mít stimulující vliv na konkurenceschopnost, udržitelný rozvoj a růst Společenství, a současně respektovat acquis Společenství zejména v oblasti životního prostředí. Pozměňovací návrh 4 BOD ODŮVODNĚNÍ 12 (12) Program musí být charakterizován finanční pomocí Společenství soustředěnou na projekty a části projektů představující největší evropskou přidanou hodnotu a musí usilovat o podněcování účastníků, aby urychlili realizaci prioritních programů v rozhodnutích 1692/96/ES a 1229/2003/ES. Tento program musí umožnit financování i jiných projektů evropských infrastruktur společného zájmu definovaných v uvedených rozhodnutích. (12) Program musí být charakterizován finanční pomocí Společenství soustředěnou na projekty a části projektů představující největší evropskou přidanou hodnotu a musí usilovat o podněcování účastníků, aby urychlili realizaci prioritních programů v rozhodnutích týkajících se hlavních směrů dopravy a energie uvedených v bodech odůvodnění 4 a 6. Pozměňovací návrh 5 BOD ODŮVODNĚNÍ 14 (14) Musí být možné, aby finanční pomoc Společenství mohla nabýt několika forem intervence, a to formu přímé subvence, úrokových příspěvků, nástrojů záruky na úvěr, účasti na kapitálových rizikových fondech, a musí být také schopná krýt specifická následná rizika po fázi výstavby. (14) Musí být možné, aby finanční pomoc Společenství mohla nabýt několika forem intervence, a to formu přímé subvence, úrokových příspěvků, nástrojů záruky na úvěr nebo účasti na kapitálových rizikových fondech, a musí být také schopná krýt specifická následná rizika po fázi výstavby. Finanční pomoc Společenství by měla být bez ohledu na svou formu poskytnuta v souladu s ustanoveními finančního nařízení 1 a jeho prováděcími pravidly. 1 Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném PE \ 17

22 rozpočtu Evropských společenství (Úř. věst. L 248, , s.1). Pozměňovací návrh 6 BOD ODŮVODNĚNÍ 14A (nový) (14a) Společenství by mělo uznat křížové financování projektů TEN prostřednictvím mýtného jako způsob k urychlení realizace dalších TEN-projektů a dbá, aby byly dodržovány podmínky, jak byly stanoveny Evropským parlamentem a Radou. Pozměňovací návrh 7 BOD ODŮVODNĚNÍ 15 (15) Pro realizaci finanční pomoci Společenství projektům velkého rozsahu, které trvají několik let, je vhodné umožnit závazek Společenství na víceletém základě. Skutečně pouze finanční závazek, který je pevný, atraktivní a zavazující Společenství dlouhodobě, umožní snížit nejistoty spojené s realizací těchto projektů a mobilizovat jak veřejné, tak soukromé investory. (15) Pro realizaci finanční pomoci Společenství projektům velkého rozsahu, které trvají několik let, je vhodné umožnit závazek Společenství na víceletém základě, přičemž u každého projektu bude zapotřebí rozlišovat mezi schválením víceletého programu a ročními položkami plateb. Skutečně pouze finanční závazek, který je pevný, atraktivní a zavazující Společenství dlouhodobě, umožní snížit nejistoty spojené s realizací těchto projektů a mobilizovat jak veřejné, tak soukromé investory. Pozměňovací návrh 8 BOD ODŮVODNĚNÍ 15A (nový) (15a) Evropská unie by měla podporovat způsoby financování formou partnerství veřejného a soukromého sektoru, institucionálního nebo smluvního financování, které se osvědčily jako účinné, a to prostřednictvím právních záruk slučitelných s právem hospodářské soutěže a vnitřním trhem a snahou šířit osvědčené postupy mezi jednotlivými členskými státy. 18 /PE

23 Pozměňovací návrh 9 BOD ODŮVODNĚNÍ 18 (18) S ohledem na zkušenosti získané při používání nařízení č. 2236/95 a charakter pravomocí svěřených Komisi tímto nařízením by měla být přijata opatření potřebná pro realizaci tohoto nařízení podle rozhodnutí Rady č. 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi. (18) Opatření potřebná pro realizaci tohoto nařízení by měla být přijata podle rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi. Pozměňovací návrh 11 ČL. 2 BOD 4 4) příjemcem veřejná nebo soukromá organizace mající odpovědnost za dozor nad realizací projektu, která nabízí investice z vlastních prostředků nebo prostředků dodaných třetími stranami na realizaci projektu; 4) příjemcem veřejná nebo soukromá organizace nebo veřejná-soukromá organizace mající odpovědnost za dozor nad realizací projektu, která nabízí investice z vlastních prostředků nebo prostředků dodaných třetími stranami na realizaci projektu; Pozměňovací návrh 12 ČL. 2 BOD 7 7) následnými riziky po fázi výstavby rizika nastávající v prvních letech po dokončení výstavby, která jsou způsobená specifickými faktory a která způsobují snížení provozních příjmů oproti předpokladům. 7) následnými riziky po fázi výstavby rizika nastávající v prvních letech po dokončení výstavby, která jsou způsobená specifickými nepředvídatelnými faktory a která způsobují snížení provozních příjmů oproti předpokladům odhadovaným nezávislými organizacemi. Pozměňovací návrh 13 ČL. 3 BOD 2 2. Způsobilost je podmíněna respektováním pravidel Společenství, zejména ohledně hospodářské soutěže, ochrany životního prostředí, přidělování veřejných zakázek, stejně jako efektivní realizací ustanovení Společenství, pokud se týká interoperability sítí, zejména železničních. 2. Způsobilost je podmíněna respektováním pravidel Společenství, zejména ohledně hospodářské soutěže, ochrany životního prostředí a zdraví, udržitelného rozvoje a přidělování veřejných zakázek, stejně jako efektivní realizací ustanovení politik Společenství o multimodálním propojení sítí, zejména železničních a vnitrozemských, pobřežní dopravy a dopravy po moři, vnitrozemské vodní dopravy a dopravy PE \ 19

24 po moři na krátké vzdálenosti. Pozměňovací návrh 14 ČL. 3 BOD 3 3. Pouze v oblasti dopravy je způsobilost také podmíněna závazkem každého dotčeného členského státu, že přispěje finančně na projekt, ucházející se o finanční pomoc Společenství případným mobilizováním soukromých prostředků. 3. Pouze v oblasti dopravy je způsobilost také podmíněna závazkem každého dotčeného členského státu, že zajistí odpovídající přístup dotčených oblastí k síti a že přispěje finančně na projekt, ucházející se o finanční pomoc Společenství případným mobilizováním soukromých prostředků. Pozměňovací návrh 15 ČL. 5 BOD 1 1. Projekty společného zájmu získávají finanční pomoc Společenství v závislosti na stupni jejich přispění k cílům a prioritám definovaným v rámci rozhodnutí č. 1692/96/ES a č. 1229/ Projekty společného zájmu získávají finanční pomoc Společenství v závislosti na stupni jejich přispění k cílům a prioritám definovaným v rámci Bílé knihy O rozvoji společné dopravní politiky do roku 2010: čas rozhodnutí a rozhodnutí č. 1692/96/ES ve znění rozhodnutí č. 884/2004/ES a rozhodnutí č. 1229/2003/ES. Pozměňovací návrh 16 ČL. 5 ODST. 2 PÍSM. A) a) projekty předložené společně nejméně dvěma členskými státy, zejména v případě přeshraničních projektů; a) projekty předložené společně nejméně dvěmi členskými státy, zejména v případě přeshraničních úseků těchto projektů; Pozměňovací návrh 17 a 38 ČL. 5 ODST. 2 PÍSM. E) e) programy rozvoje systémů řízení železničního provozu a to ve všech jeho složkách, stejně jako systémů řízení leteckého a námořního provozu, které zaručují interoperabilitu. e) programy rozvoje systémů řízení železničního provozu, zejména evropského systému železniční signalizace (ERTMS/ET), a jejich složek, stejně jako systémů řízení leteckého a námořního provozu, vnitrozemské a pobřežní vodní dopravy, které zaručují interoperabilitu. 20 /PE

25 Pozměňovací návrh 18 ČL. 5 ODST. 2 PÍSM. EA) (nové) ea) Projekty, které přispívají k odstranění problémových míst a také k doplnění dálkových dopravních spojení zvláště v přeshraniční železniční dopravě. 3. V oblasti energie bude zvláštní pozornost věnována projektům, které přispívají k: a) spojitosti sítě a optimalizaci její kapacity, b) integraci vnitřního trhu energie, zejména přeshraničních úseků, c) jistotě zásobování energií a zejména propojení se třetími zeměmi, d) připojení obnovitelných zdrojů energie nebo e) bezpečnosti, spolehlivosti a interoperabilitě propojených sítí. Pozměňovací návrh 45 Čl. 5 odst V oblasti energie bude zvláštní pozornost věnována projektům, které přispívají k dosažení cílů a priorit vymezených v rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č..../.../es [jímž se stanoví pokyny pro transevropské energetické sítě a ruší rozhodnutí 96/391/ES a 1229/2003/ES.] V souladu s tímto rozhodnutím č..../.../es bude přisouzena odpovídající priorita projektům vyhlášeným za projekty celoevropského zájmu. Pozměňovací návrhy 19, 20 a 41 ČL. 7 ODST. 2 PÍSM. B) BOD I) i) pro prioritní projekty v oblasti dopravy maximálně 30 % celkových způsobilých nákladů na práce; přeshraniční úseky mohou výjimečně obdržet sazbu pomoci maximálně 50 % celkových způsobilých nákladů na práce, s výhradou, že budou zahájeny do roku 2010 a že dotčené členské státy předloží Komisi plán dávající veškeré záruky potřebné z hlediska finančního vkladu členských států a z hlediska harmonogramu realizace projektu; tato sazba je měněna v závislosti na ziscích odebraných jinými členskými státy, i) pro prioritní projekty v oblasti dopravy maximálně 30 % celkových způsobilých nákladů na práce; přeshraniční úseky projektů zahrnutých v programu TEN-T a rozvoj evropských interoperabilních systémů železniční signalizace mohou výjimečně obdržet sazbu pomoci maximálně 50 % celkových způsobilých nákladů na práce, s výhradou, že proces jejich uplatňování bude zahájen do roku 2010 a že dotčené členské státy předloží Komisi plán dávající veškeré záruky potřebné z hlediska finančního vkladu členských států a z hlediska harmonogramu realizace projektu; PE \ 21

26 Pozměňovací návrh 21 ČL. 7 ODST Komise určí postupem podle čl. 17 odst. 2 postupy, harmonogram a částky plateb pro nástroje uvedené v odst. 1 písm. b), c) a d) tohoto článku. 3. Komise určí postupem podle čl. 17 odst. 2 postupy, harmonogram a částky plateb pro nástroje uvedené v odst. 1 písm. b), c) a d) tohoto článku. Komise předloží Evropskému parlamentu návrh zahrnující opatření ve lhůtě, která Parlamentu umožní, bude-li to nutné, vyjádřit své stanovisko podle článku 8 rozhodnutí 1999/468/ES dříve, než budou opatření přijata. Pozměňovací návrh 22 ČL. 8 ODST Finanční pomoc Společenství je vyloučena pro části projektu, které těží z jiných zdrojů financování na náklady rozpočtu Společenství. vypouští se Pozměňovací návrh 23 ČL. 9 ODST Projekty společného zájmu financované podle tohoto nařízení musí odpovídat ustanovením smlouvy, aktům přijatým na základě těchto ustanovení a politikám Společenství včetně politik týkajících se ochrany životního prostředí, interoperability, hospodářské soutěže a přidělování veřejných zakázek. 1. Projekty společného zájmu financované podle tohoto nařízení musí odpovídat ustanovením smlouvy, aktům přijatým na základě těchto ustanovení a politikám Společenství včetně politik týkajících se ochrany životního prostředí, udržitelného rozvoje, interoperability, hospodářské soutěže a přidělování veřejných zakázek. Pozměňovací návrh 24 ČL. 11 ODST Komise sestaví postupem podle čl. 17 odst. 2 víceletý program a roční program. 1. Evropský parlament a Rada přijmou na návrh Komise víceletý program v souladu s postupem podle čl. 251 Smlouvy. Komise sestaví postupem podle čl. 17 odst. 2 roční program. Komise předloží Evropskému parlamentu roční program ve lhůtě, která Parlamentu umožní, bude-li to nutné, vyjádřit své stanovisko podle článku 8 rozhodnutí 1999/468/ES před přijetím tohoto programu. 22 /PE

27 Pozměňovací návrh 25 ČL. 12 ODST Každý projekt společného zájmu vybraný na základě víceletého programu je předmětem jediného rozhodnutí Komise o poskytnutí, přijatého podle čl. 17 odst. 2. Rozpočtový závazek každého ročního úseku je realizovaný Komisí na základě rozhodnutí o poskytnutí s přihlédnutím k vyhodnocení stavu postupu projektů, předpokládaných potřeb a rozpočtových možností. 1. Každý projekt společného zájmu vybraný na základě víceletého programu je předmětem jediného rozhodnutí Komise o poskytnutí, přijatého podle čl. 17 odst. 2. Rozhodnutí o poskytnutí pomoci jasně stanoví výši položek přidělených Komisí na celé období a plán plateb ročního objemu finančních prostředků. Rozpočtový závazek každého ročního úseku je realizovaný Komisí na základě rozhodnutí o poskytnutí pomoci s přihlédnutím k vyhodnocení stavu postupu projektů, předpokládaných potřeb a rozpočtových možností. Pozměňovací návrh 46 ČL. 12 ODST. 1a (nový) 12a. Dopravní projekty, které jsou přeshraničním úsekem nebo jeho součástí, mohou být předmětem rozhodnutí Komise o poskytnutí, které podléhá existenci dvoustranné dohody mezi těmi členskými státy, kterých se týká dokončení přeshraničního projektu na jejich vnitrostátním území. Pozměňovací návrh 26 ČL. 14 ODST Členské státy provádějí technické sledování a finanční kontrolu projektů v úzké spolupráci s Komisí a potvrzují skutečnost a soulad výdajů nastalých pro projekt nebo jeho část. Členský stát může požádat o účast Komise při kontrolách na místě. 2. Členské státy provádějí technické sledování a finanční kontrolu projektů v úzké spolupráci s Komisí a potvrzují skutečnost a soulad výdajů nastalých pro projekt nebo pro část dotčeného projektu. Členské státy mohou požádat o účast Komise při kontrolách na místě. Komise může rovněž vyžadovat kontroly na místě a účastnit se jich. PE \ 23

28 Pozměňovací návrh 27 ČL. 14 ODST Členské státy informují Komisi o opatřeních přijatých podle odstavce 2 a 3 a podávají jí zejména popis systémů kontroly, řízení a sledování, vytvořených pro zajištění úspěšného dokončení projektů. 3. Členské státy informují Komisi o opatřeních přijatých podle odstavce 2 a podávají jí zejména popis systémů kontroly, řízení a sledování, vytvořených pro zajištění úspěšného dokončení projektů. Tuto informaci zohlední Komise při rozhodování o případném zrušení, snížení nebo pozastavení pomoci vyplývající z článku 15. Pozměňovací návrh 28 ČL. 15 ODST Návazně na prošetření podle odstavce 2 může Komise snížit, pozastavit nebo zrušit pomoc týkající se dané činnosti, jestliže se prošetřováním zjistí porušení předpisů, nebo že nebylo vyhověno některé z podmínek stanovených v rozhodnutí o poskytnutí pomoci, a zejména jestliže došlo k jakékoliv změně ovlivňující povahu nebo podmínky provedení projektu, 3. Návazně na prošetření podle odstavce 2 může Komise snížit, pozastavit nebo zrušit pomoc týkající se dané činnosti a vymáhat navrácení všech částek, které již byly poskytnuty, jestliže se prošetřováním zjistí porušení předpisů, nebo že nebylo vyhověno některé z podmínek stanovených v rozhodnutí o poskytnutí pomoci, a zejména jestliže došlo k jakékoliv změně ovlivňující povahu nebo podmínky provedení projektu. Pozměňovací návrh 29 ČL. 15 ODST Pokud do deseti let od přidělení finanční pomoci projektu nebyl tento projekt dokončen, může Komise požádat při respektování principu proporcionality o refundaci zaplacené pomoci s tím, že budou brány v úvahu všechny podstatné faktory. 5. Pokud do deseti let od přidělení finanční pomoci projektu nebyl tento projekt dokončen, požádá Komise při respektování principu proporcionality o refundaci zaplacené pomoci s tím, že budou brány v úvahu všechny podstatné faktory. Pozměňovací návrh 30 ČL. 17 ODST EIB určí svého zástupce ve výboru, který nehlasuje. 4. EIB a Evropský parlament jsou zastoupeni ve výboru a neúčastní se hlasování. 24 /PE

29 Pozměňovací návrh 31 ČL. 19 ODST Komise předkládá jedenkrát za tři roky Evropskému parlamentu, Radě, Hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů zprávu o realizovaných aktivitách v rámci tohoto nařízení. Tato zpráva obsahuje vyhodnocení výsledků dosažených podporou Společenství v různých oblastech působnosti, s ohledem na původní cíle, a dále kapitolu o obsahu a realizaci právě probíhajícího víceletého programu. 1. Komise předkládá jedenkrát za tři roky Evropskému parlamentu, Radě, Hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů zprávu o realizovaných aktivitách v rámci tohoto nařízení. Tato zpráva obsahuje vyhodnocení výsledků dosažených podporou Společenství v různých oblastech působnosti, s ohledem na původní cíle, a dále kapitolu o obsahu a realizaci právě probíhajícího víceletého programu. Zpráva rovněž obsahuje informace o zdrojích finančních prostředků pro každý projekt. Pozměňovací návrh 32 ČL. 19 ODST Dotyčné členské státy a případně příjemci pomoci zajistí, aby pomoc poskytnutá podle tohoto nařízení byla vhodným způsobem zveřejněna s cílem informovat veřejnost o úloze Společenství při provádění projektů společného zájmu. 2. Dotyčné členské státy a případně příjemci pomoci zajistí, aby pomoc poskytnutá podle tohoto nařízení byla vhodným způsobem zveřejněna s cílem informovat veřejnost o úloze Společenství při provádění projektů společného zájmu. Členské státy poskytnou veřejnosti veškeré informace o ekonomickém, sociálním a environmentálním posouzení projektů, které jsou případně způsobilé pro podporu dostupnou podle tohoto nařízení. Pozměňovací návrh 33 ČL. 19 ODST. 2A (nový) 2a. Komise Evropskému parlamentu každoročně předloží spolu s předběžným návrhem rozpočtu zprávu o finančních dopadech týkajících se existence a činností evropských koordinátorů stanovených v článku 1 odst. 10 rozhodnutí č. 884/2004/ES. PE \ 25

30 1. Referenční částka pro realizaci tohoto nařízení na období je milionů eur, z čehož je milionů na dopravu a 340 milionů na energii. Pozměňovací návrh 47 a 48 ČL. 20 ODST Orientační finanční rámec pro realizaci tohoto nařízení na období je milionů EUR, z čehož je milionů EUR na dopravu a 114 milionů EUR na energii. 26 /PE

31 P6_TA-PROV(2005)0404 Přídatné látky pro použití v potravinách ***I Legislativní usnesení Evropského parlamentu o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 95/2/ES o potravinářských přídatných látkách jiných než barviva a náhradní sladidla a směrnice 94/35/ES o náhradních sladidlech pro použití v potravinách (KOM(2004)0650 C6-0139/ /0237(COD)) (Postup spolurozhodování: první čtení) Evropský parlament, - s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2004)0650) 1, - s ohledem na čl. 251 odst. 2 a článek 95 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0139/2004), - s ohledem na článek 51 jednacího řádu, - s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A6-0191/2005), 1. schvaluje pozměněný návrh Komise; 2. vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem; 3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi. 1 Dosud nezveřejněn v Úředním věstníku. PE \ 27

32 Znění navržené Komisí Pozměňovací návrhy Parlamentu Pozměňovací návrh 18 BOD ODŮVODNĚNÍ 5 (5) Na základě stanoviska EUBP, vyjádřeného dne 26. listopadu 2003, dochází ke změnám ve stávajících povoleních s cílem udržet hladinu nitrosaminů co nejnižší tak, že se sníží hladiny dusitanů a dusičnanů přidávaných do potravin a zároveň se zachová mikrobiologická bezpečnost produktu. EUBP doporučuje, aby se hladiny dusitanů a dusičnanů stanovily právními předpisy jako přidané množství. EUBP se domnívá, že k zastavení tvorby bakterií C. botulinum přispívá přidané množství dusitanů spíše než jejich zbytkové množství. Stávající ustanovení se pozměňují tak, že by maximální povolené hodnoty, jak uvádí EUBP, v tepelně opracovaných nebo tepelně opracovaných masných výrobcích, sýrech a rybách měly být stanoveny jako přidaná množství. Avšak pro některé tradičním způsobem vyráběné masné výrobky by měla být stanovena maximální zbytková množství. (5) Na základě stanoviska EUBP, vyjádřeného dne 26. listopadu 2003, dochází ke změnám ve stávajících povoleních s cílem udržet hladinu nitrosaminů co nejnižší tak, že se sníží hladiny dusitanů a dusičnanů přidávaných do potravin a zároveň se zachová mikrobiologická bezpečnost produktu. EUBP doporučuje, aby se hladiny dusitanů a dusičnanů stanovily právními předpisy jako přidané množství. EUBP se domnívá, že k zastavení tvorby bakterií C. botulinum přispívá přidané množství dusitanů spíše než jejich zbytkové množství. Stávající ustanovení se pozměňují tak, že by maximální povolené hodnoty, jak uvádí EUBP, v tepelně opracovaných nebo tepelně opracovaných masných výrobcích, sýrech a rybách měly být stanoveny jako přidaná množství. Avšak pro některé tradičním způsobem vyráběné masné výrobky by měla být stanovena výjimečně maximální zbytková množství, za předpokladu, že výrobky budou náležitě definovány a označeny. Stanovené hodnota by měly zajistit, že nebude překročena přijatelná denní dávka (ADI) stanovená Vědeckým výborem pro potraviny v roce Výrobky, které nejsou konkrétně uvedeny v právních předpisech, které jsou však tradičně vyráběny podobným způsobem (tj. podobné výrobky) mohou být v případě nutnosti zařazeny do kategorií v souladu s články 5 a 6 směrnice 95/2/ES. U sýrů by měla být hodnota stanovena jako přidané množství v mléce na výrobu sýrů. Pokud je použit postup, při kterém se před přidáním dusičnanů odstraňuje syrovátka a přidává voda, měly by být výsledné hodnoty stejné jako hodnoty, kterých by mělo být dosaženo, jestliže by se dusičnany přidaly přímo do mléka na výrobu sýrů. 28 /PE

EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2010 TEXTY PŘIJATÉ. na zasedání konaném. v úterý 8. července 2008 P6_TA-PROV(2008)07-08 PROZATÍMNÍ ZNĚNÍ PE 410.

EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2010 TEXTY PŘIJATÉ. na zasedání konaném. v úterý 8. července 2008 P6_TA-PROV(2008)07-08 PROZATÍMNÍ ZNĚNÍ PE 410. EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2010 TEXTY PŘIJATÉ na zasedání konaném v úterý 8. července 2008 P6_TA-PROV(2008)07-08 PROZATÍMNÍ ZNĚNÍ PE 410.853 OBSAH PŘIJATÉ TEXTY P6_TA-PROV(2008)0315 Evropský nástroj sousedství

Více

***I NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2011/0281(COD) 5. 6. 2012

***I NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2011/0281(COD) 5. 6. 2012 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 5. 6. 2012 2011/0281(COD) ***I NÁVRH ZPRÁVY o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví společná organizace trhů

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 2009 Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 2008/0018(COD) 6. 6. 2008 ***I NÁVRH ZPRÁVY o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o bezpečnosti hraček (KOM(2008)0009

Více

s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2011)0876),

s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2011)0876), P7_TA-PROV(2013)0298 Prioritní látky v oblasti vodní politiky ***I Legislativní usnení Evropského parlamentu ze dne 2. července 2013 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou mění směrnice

Více

1997L0067 CS 27.02.2008 003.001 1

1997L0067 CS 27.02.2008 003.001 1 1997L0067 CS 27.02.2008 003.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 97/67/ES ze dne

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel, 24. května 2005 (OR. en) 15311/04 Interinstitucionální spis: 2003/0139 (COD) ENV 645 MI 303 RELEX 596 CODEC 1288 OC 470

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel, 24. května 2005 (OR. en) 15311/04 Interinstitucionální spis: 2003/0139 (COD) ENV 645 MI 303 RELEX 596 CODEC 1288 OC 470 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel, 24. května 2005 (OR. en) 15311/04 Interinstitucionální spis: 2003/0139 (COD) ENV 645 MI 303 RELEX 596 CODEC 1288 OC 470 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY: Předmět : Nařízení Evropského

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 14. března 2007 (27.03) (OR. en) 7371/07 Interinstitucionální spis: 2007/0037 (COD)

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 14. března 2007 (27.03) (OR. en) 7371/07 Interinstitucionální spis: 2007/0037 (COD) RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 14. března 2007 (27.03) (OR. en) 7371/07 Interinstitucionální spis: 2007/0037 (COD) TRANS 80 AGRILEG 37 DENLEG 16 COMPET 73 CODEC 219 NÁVRH Odesílatel: Evropská komise Ze dne:

Více

Názvy textilií a související označování textilních výrobků etiketami ***I

Názvy textilií a související označování textilních výrobků etiketami ***I P7_TA(2010)0168 Názvy textilií a související označování textilních výrobků etiketami ***I Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 18.května 2010 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady

Více

319 C5-0375/2000 2000/0139(COD)

319 C5-0375/2000 2000/0139(COD) Návrh na směrnici Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 97/67/ES s ohledem na další otvírání poštovních služeb Společenství hospodářské soutěži (KOM(2000) 319 C5-0375/2000 2000/0139(COD)

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 14.1.2008 KOM(2007) 872 v konečném znění 2008/0002 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o nových potravinách, kterým se mění nařízení (ES) č. XXX/XXXX

Více

SMĚRNICE 2001/14/ES EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

SMĚRNICE 2001/14/ES EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY SMĚRNICE 2001/14/ES EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY ze dne 26. února 2001, o přidělování kapacity železniční infrastruktury a zpoplatnění použití železniční infrastruktury a o bezpečnostní certifikaci EVROPSKÝ

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Provádění směrnice o energetické účinnosti pokyny Komise

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Provádění směrnice o energetické účinnosti pokyny Komise EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.11.2013 COM(2013) 762 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Provádění směrnice o energetické účinnosti pokyny Komise {SWD(2013) 445 final} {SWD(2013) 446 final}

Více

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 3. 9. 2013 2013/0080(COD) ***I NÁVRH ZPRÁVY o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro regionální rozvoj

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro regionální rozvoj EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 Výbor pro regionální rozvoj 2009 2008/0245(COD) 29. 1. 2009 ***I NÁVRH ZPRÁVY o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1080/2006 o Evropském

Více

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT RADA Štrasburk 11. března 2008 (OR. en) 2005/0191 (COD) LEX 888 PE-CONS 3601/x/08 REV x AVIATION 9 CODEC 30 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY O SPOLEČNÝCH PRAVIDLECH

Více

Hospodářský a měnový výbor

Hospodářský a měnový výbor EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Hospodářský a měnový výbor 26.11.2013 2013/0264(COD) ***I NÁVRH ZPRÁVY o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o platebních službách na vnitřním trhu, kterou se mění

Více

Nařízení (ES) č. 593/2007 se mění takto: 1) Článek 6 se nahrazuje tímto: Článek 6

Nařízení (ES) č. 593/2007 se mění takto: 1) Článek 6 se nahrazuje tímto: Článek 6 L 350/46 Úřední věstník Evropské unie 30.12.2008 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1356/2008 ze dne 23. prosince 2008, kterým se mění nařízení (ES) č. 593/2007 o poplatcích a platbách vybíraných Evropskou agenturou

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 ««««««««««««2009 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin PROZATÍMNÍ 2003/0165(COD) 6. 1. 2005 ***I NÁVRH ZPRÁVY o návrhu nařízení Evropského parlamentu

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 1.8.2006 KOM(2006)432 v konecném znení 2006/0146(COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o odstranění kontrol na hranicích členských států v silniční

Více

1987R2658 CS 01.01.2000 002.001 1

1987R2658 CS 01.01.2000 002.001 1 1987R2658 CS 01.01.2000 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987

Více

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 1999/62/ES. ze dne 17.

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 1999/62/ES. ze dne 17. SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 1999/62/ES ze dne 17. června 1999 o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s

Více

Balíček předpisů týkajících se technické způsobilosti vozidel. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Balíček předpisů týkajících se technické způsobilosti vozidel. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.7.2012 COM(2012) 380 final 2012/0184 (COD) Balíček předpisů týkajících se technické způsobilosti vozidel Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o pravidelných technických

Více

2004R0852 CS 20.04.2009 002.001 1. B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin

2004R0852 CS 20.04.2009 002.001 1. B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin 2004R0852 CS 20.04.2009 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 852/2004

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin NÁVRH STANOVISKASTANOVISKO

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin NÁVRH STANOVISKASTANOVISKO EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 2009 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin >PROZATÍMNÍ ZNĚNÍ

Více

Úřední věstník Evropské unie L 148. Právní předpisy. Nelegislativní akty. Svazek 57. 20. května 2014. České vydání. Obsah NAŘÍZENÍ

Úřední věstník Evropské unie L 148. Právní předpisy. Nelegislativní akty. Svazek 57. 20. května 2014. České vydání. Obsah NAŘÍZENÍ Úřední věstník Evropské unie L 148 České vydání Právní předpisy Svazek 57 20. května 2014 Obsah II Nelegislativní akty NAŘÍZENÍ Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 522/2014 ze dne 11. března

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro regionální rozvoj

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro regionální rozvoj EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro regionální rozvoj 21. 4. 2015 2015/2052(INI) NÁVRH ZPRÁVY o evropských strukturálních a investičních fondech a řádné správě ekonomických záležitostí: pokyny k uplatňování

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 13.11.2008 KOM(2008) 779 v konečném znění 2008/0221 (COD) C6-0411/08 Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o označování pneumatik s ohledem na palivovou

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2007R1451 CS 01.09.2013 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1451/2007 ze dne 4. prosince 2007

Více

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA 17.2.2005 C 40/9 EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA STANOVISKO EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 4. února 2005 na žádost Rady Evropské unie k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o předcházení zneužití finančního

Více

čl. 1 čl. 32 32002L0087 čl. 2 odst.4

čl. 1 čl. 32 32002L0087 čl. 2 odst.4 Srovnávací tabulka k návrhu zákona o doplňkovém dozoru nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, institucemi elektronických peněz, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech

Více

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ 25.6.2015 L 160/1 I (Legislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2015/936 ze dne 9. června 2015 o společných pravidlech dovozu textilních výrobků pocházejících z některých třetích

Více

(Legislativní akty) SMĚRNICE

(Legislativní akty) SMĚRNICE 16.12.2011 Úřední věstník Evropské unie L 334/1 I (Legislativní akty) SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2011/91/EU ze dne 13. prosince 2011 o údajích nebo značkách určujících šarži, ke které

Více

TEXTY PŘIJATÉ ČÁST DVĚ. Jednotná v rozmanitosti. na zasedání konaném. ve čtvrtek 23. dubna 2009 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2010

TEXTY PŘIJATÉ ČÁST DVĚ. Jednotná v rozmanitosti. na zasedání konaném. ve čtvrtek 23. dubna 2009 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2010 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2010 TEXTY PŘIJATÉ na zasedání konaném ve čtvrtek 23. dubna 2009 ČÁST DVĚ P6_TA-PROV(2009)04-23 PROZATÍMNÍ ZNĚNÍ PE 425.402 Jednotná v rozmanitosti OBSAH PŘIJATÉ TEXTY P6_TA-PROV(2009)0275

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 10. prosince 2008 (11.12) (OR. en,fr) 17122/08 LIMITE POLGEN 141 ENER 464 ENV 990

RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 10. prosince 2008 (11.12) (OR. en,fr) 17122/08 LIMITE POLGEN 141 ENER 464 ENV 990 Prvky konečného kompromisu týkající se části o energetice a změně klimatu návrhu závěrů ze zasedání Evropské rady konajícího se dne 11. a 12. prosince 2008 (viz 16864/08). Prozatímní právní převod prvků

Více

NAŘÍZENÍ. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1005/2009 ze dne 16. září 2009 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu

NAŘÍZENÍ. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1005/2009 ze dne 16. září 2009 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu 31.10.2009 Úřední věstník Evropské unie L 286/1 I (Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1005/2009

Více

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství. NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 12/98. ze dne 11. prosince 1997,

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství. NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 12/98. ze dne 11. prosince 1997, NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 12/98 ze dne 11. prosince 1997, kterým se stanoví podmínky, za nichž může dopravce nerezident provozovat vnitrostátní silniční přepravu cestujících uvnitř členského státu RADA EVROPSKÉ

Více

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2004/36/ES. ze dne 21.

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2004/36/ES. ze dne 21. SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2004/36/ES ze dne 21. dubna 2004 o bezpečnosti letadel třetích zemí, která používají letiště Společenství EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu

Více

Ve znění: Úřední věstník Č. Strana Datum M1 Směrnice Komise 2001/92/ES ze dne 30. října 2001, L 291 24 8.11.2001

Ve znění: Úřední věstník Č. Strana Datum M1 Směrnice Komise 2001/92/ES ze dne 30. října 2001, L 291 24 8.11.2001 1992L0022 CS 28.11.2001 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE RADY 92/22/EHS ze dne 31. března 1992 o bezpečnostním

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.9.2010 KOM(2010) 539 v konečném znění 2010/0267 (COD) C7-0294/10 Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 73/2009, kterým se stanoví

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2006D0502 CS 22.03.2011 005.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 11. května 2006, kterým se po

Více

ZÁKON. ze dne 2013. o řídicím a kontrolním systému ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o řídicím a kontrolním systému) ČÁST PRVNÍ

ZÁKON. ze dne 2013. o řídicím a kontrolním systému ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o řídicím a kontrolním systému) ČÁST PRVNÍ III. ZÁKON ze dne 2013 o řídicím a kontrolním systému ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o řídicím a kontrolním systému) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

***II NÁVRH DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ

***II NÁVRH DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ EVROPSKÝ PARLAMENT 2009 2014 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 25. 2. 2011 2008/0028(COD) ***II NÁVRH DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ k postoji Rady v prvním čtení k přijetí

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin ***II NÁVRH DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin ***II NÁVRH DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 2009 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 2006/0136(COD) 18. 9. 2008 ***II NÁVRH DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ ke společnému postoji Rady k přijetí nařízení

Více

Veterinární předpisy pro obchod se psy, kočkami a fretkami ***I

Veterinární předpisy pro obchod se psy, kočkami a fretkami ***I P7_TA-PROV(2013)0221 Veterinární předpisy pro obchod se psy, kočkami a fretkami ***I Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. května 2013 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 852/2004. ze dne 29. dubna 2004. o hygieně potravin

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 852/2004. ze dne 29. dubna 2004. o hygieně potravin NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin REGULATION (EC) No 852/2004 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 29 April 2004 on the hygiene

Více

13/sv. 18. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 258/97 ze dne 27. ledna 1997 o nových potravinách a nových složkách potravin

13/sv. 18. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 258/97 ze dne 27. ledna 1997 o nových potravinách a nových složkách potravin 244 CS Úřední věstník Evropské unie 13/sv. 18 31997R0258 14.2.1997 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ L 43/1 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 258/97 ze dne 27. ledna 1997 o nových potravinách

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh SMĚRNICE RADY. o osvobození zboží dováženého v drobných zásilkách neobchodní povahy ze třetích zemí od daní

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh SMĚRNICE RADY. o osvobození zboží dováženého v drobných zásilkách neobchodní povahy ze třetích zemí od daní KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 23.1.2006 KOM(2006) 12 v konečném znění 2006/0007 (CNS) Návrh SMĚRNICE RADY o osvobození zboží dováženého v drobných zásilkách neobchodní povahy ze třetích

Více

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ 27.5.2013 Úřední věstník Evropské unie L 140/1 I (Legislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 472/2013 ze dne 21. května 2013 o posílení hospodářského a rozpočtového dohledu

Více

176/2008 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. o technických požadavcích na strojní zařízení

176/2008 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. o technických požadavcích na strojní zařízení 176/2008 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY o technických požadavcích na strojní zařízení Vláda nařizuje podle 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska z roku 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska z roku 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 265 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska z roku

Více

93. plenární zasedání 14. a 15. prosince 2011. STANOVISKO Výboru regionů ENERGETICKÁ ÚČINNOST

93. plenární zasedání 14. a 15. prosince 2011. STANOVISKO Výboru regionů ENERGETICKÁ ÚČINNOST 93. plenární zasedání 14. a 15. prosince 2011 ENVE-V-014 STANOVISKO Výboru regionů ENERGETICKÁ ÚČINNOST VÝBOR REGIONŮ připomíná, že při uplatňování opatření ke zvyšování energetické účinnosti je velice

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.5.2016 COM(2016) 289 final 2016/0152 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o řešení zeměpisného blokování a jiných forem diskriminace na vnitřním trhu kvůli

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o uplatňování směrnice 2009/20/ES o pojištění majitelů lodí pro námořní nároky

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o uplatňování směrnice 2009/20/ES o pojištění majitelů lodí pro námořní nároky EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 29.3.2016 COM(2016) 167 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o uplatňování směrnice 2009/20/ES o pojištění majitelů lodí pro námořní nároky CS CS 1. ÚVOD Směrnice

Více

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 21. 12. 2012 2012/0328(COD) ***I NÁVRH ZPRÁVY Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/2038(INI) 8. 5. 2013

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/2038(INI) 8. 5. 2013 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro regionální rozvoj 8. 5. 2013 2013/2038(INI) NÁVRH ZPRÁVY o provádění a dopadu opatření na zvýšení energetické účinnosti v rámci politiky soudržnosti (2013/2038(INI))

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2009/2157(INI) 17. 12. 2009. o zemědělství EU a změně klimatu (2009/2157(INI)) Zpravodaj: Stéphane Le Foll

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2009/2157(INI) 17. 12. 2009. o zemědělství EU a změně klimatu (2009/2157(INI)) Zpravodaj: Stéphane Le Foll EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 17. 12. 2009 2009/2157(INI) NÁVRH ZPRÁVY o zemědělství EU a změně klimatu (2009/2157(INI)) Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova Zpravodaj:

Více

B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 648/2004 ze dne 31. března 2004 o detergentech. (Úř. věst. L 104, 8.4.2004, s. 1)

B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 648/2004 ze dne 31. března 2004 o detergentech. (Úř. věst. L 104, 8.4.2004, s. 1) 2004R0648 CS 19.04.2012 006.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 648/2004

Více

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 4.6.2015,

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 4.6.2015, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 4.6.2015 C(2015) 3865 final PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 4.6.2015, kterým se schvalují určité prvky "Integrovaného regionálního operačního programu" pro účely podpory

Více

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 77 odst. 2 písm. d) této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 77 odst. 2 písm. d) této smlouvy, 27.6.2014 Úřední věstník Evropské unie L 189/93 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 656/2014 ze dne 15. května 2014, kterým se stanoví pravidla pro ostrahu vnějších námořních hranic v kontextu

Více

(Legislativní akty) SMĚRNICE. SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/94/EU ze dne 22. října 2014 o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva

(Legislativní akty) SMĚRNICE. SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/94/EU ze dne 22. října 2014 o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva 28.10.2014 L 307/1 I (Legislativní akty) SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/94/EU ze dne 22. října 2014 o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva (Text s významem pro EHP) EVROPSKÝ

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 160 Rozeslána dne 28. prosince 2015 Cena Kč 230, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 160 Rozeslána dne 28. prosince 2015 Cena Kč 230, O B S A H : Ročník 2015 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 160 Rozeslána dne 28. prosince 2015 Cena Kč 230, O B S A H : 374. Zákon o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu 375. Zákon, kterým se mění

Více

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ EVROPSKÁ UNIE, dále jen Unie, a BELGICKÉ KRÁLOVSTVÍ, BULHARSKÁ REPUBLIKA, ČESKÁ REPUBLIKA,

Více

ČÁST PRVNÍ HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy

ČÁST PRVNÍ HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy 241/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000 o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů Změna: 320/2002 Sb. Změna: 354/2003 Sb. Změna: 237/2004 Sb. Změna: 413/2005

Více

Komise předložila dne 7. prosince 2009 návrh rozhodnutí Rady k výše uvedené otázce 1.

Komise předložila dne 7. prosince 2009 návrh rozhodnutí Rady k výše uvedené otázce 1. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 21. ledna 2010 (22.01) (OR. en) 5323/1/10 REV 1 LIMITE FRONT 6 COMIX 46 POZNÁMKA K BODU A Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Rada Č. předchozího dokumentu: 5044/10

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2010/2055(INI) 11. 5. 2010. o propojení obchodních rejstříků (2010/2055(INI)) Výbor pro právní záležitosti

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2010/2055(INI) 11. 5. 2010. o propojení obchodních rejstříků (2010/2055(INI)) Výbor pro právní záležitosti EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro právní záležitosti 11. 5. 2010 2010/2055(INI) NÁVRH ZPRÁVY o propojení obchodních rejstříků (2010/2055(INI)) Výbor pro právní záležitosti Zpravodaj: Kurt Lechner

Více

2. Evropský parlament přijal stanovisko v prvním čtení na plenárním zasedání dne 16. prosince 2010.

2. Evropský parlament přijal stanovisko v prvním čtení na plenárním zasedání dne 16. prosince 2010. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 18. dubna 2011 (29.04) (OR. en) 9213/11 Interinstitucionální spis: 2010/0044(COD) CULT 29 CODEC 669 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců

Více

PŘÍLOHA TEXTŮM PŘIJATÝM

PŘÍLOHA TEXTŮM PŘIJATÝM EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2010 PŘÍLOHA k TEXTŮM PŘIJATÝM na zasedání konaném ve čtvrtek 22. října 2009 Změny a pozměňovací návrhy k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie pro rozpočtový rok 2010 Cast 1/1

Více

(Akty, jejichž zveřejnění není povinné) RADA

(Akty, jejichž zveřejnění není povinné) RADA 21.10.2006 Úřední věstník Evropské unie L 291/11 II (Akty, jejichž zveřejnění není povinné) RADA ROZHODNUTÍ RADY ze dne 6. října 2006 o strategických obecných zásadách Společenství pro soudržnost (2006/702/ES)

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY,

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY, CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 29.10.2008 KOM(2008) 430 v konečném znění Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, pokud jde

Více

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ 20.5.2014 Úřední věstník Evropské unie L 149/1 I (Legislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 508/2014 ze dne 15. května 2014 o Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení

Více

(Legislativní akty) ROZHODNUTÍ

(Legislativní akty) ROZHODNUTÍ 22.3.2013 Úřední věstník Evropské unie L 82/1 I (Legislativní akty) ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY č. 258/2013/EU ze dne 13. března 2013, kterým se mění rozhodnutí č. 573/2007/ES, rozhodnutí

Více

L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014

L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014 L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 233/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se zřizuje finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci na období 2014

Více

PROTOKOL O STATUTU EVROPSKÉHO SYSTÉMU CENTRÁLNÍCH BANK A EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ZŘÍZENÍ ESCB CÍLE A ÚKOLY ESCB

PROTOKOL O STATUTU EVROPSKÉHO SYSTÉMU CENTRÁLNÍCH BANK A EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ZŘÍZENÍ ESCB CÍLE A ÚKOLY ESCB PROTOKOL O STATUTU EVROPSKÉHO SYSTÉMU CENTRÁLNÍCH BANK A EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY VYSOKÉ SMLUVNÍ STRANY, PŘEJÍCE SI přijmout statut Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky, jak to

Více

Pohlavní zneužívání a vykořisťování dětí a dětská pornografie ***I

Pohlavní zneužívání a vykořisťování dětí a dětská pornografie ***I P7_TA-PROV(2011)0468 Pohlavní zneužívání a vykořisťování dětí a dětská pornografie ***I Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 27. října 2011 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 5. října 2010 (OR. en) 13936/10 Interinstitucionální spis: 2010/0205 (CNS) FISC 100

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 5. října 2010 (OR. en) 13936/10 Interinstitucionální spis: 2010/0205 (CNS) FISC 100 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 5. října 2010 (OR. en) 13936/10 Interinstitucionální spis: 2010/0205 (CNS) FISC 100 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: SMĚRNICE RADY, kterou se mění Směrnice 2008/9/ES, kterou

Více

L 189/164 Úřední věstník Evropské unie 27.6.2014

L 189/164 Úřední věstník Evropské unie 27.6.2014 L 189/164 Úřední věstník Evropské unie 27.6.2014 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/68/EU ze dne 15. května 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání tlakových

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 298/2015 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 298/2015 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 298/2015 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Ze dne 22.10.2015 Částka 126/2015

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Dokument ze zasedání

EVROPSKÝ PARLAMENT. Dokument ze zasedání EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 Dokument ze zasedání 2009 A6-0087/2009 23. 3. 2009 ***I ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o hygienických pravidlech, pokud jde o vedlejší produkty živočišného

Více

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ 1062 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 26 Vertragstext tschechisch (Normativer Teil) 1 von 61 RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o uzavření Dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropskou unií a Šalamounovými ostrovy

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o uzavření Dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropskou unií a Šalamounovými ostrovy CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 22.4.2010 KOM(2010)177 v konečném znění 2010/0094 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření Dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropskou unií a Šalamounovými

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. /

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. / KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.12.2007 KOM(2007) 848 v konečném znění 2007/0287 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. / o obecných pravidlech pro definici, označování

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 19.7.2011 KOM(2011) 451 v konečném znění 2011/0196 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2007R1394 CS 02.07.2012 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1394/2007

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 1516 Sbírka zákonů č. 151 / 2011 151 ZÁKON ze dne 28. dubna 2011, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

2003R0782 CS 20.04.2009 002.001 1

2003R0782 CS 20.04.2009 002.001 1 2003R0782 CS 20.04.2009 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 782/2003

Více

B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie. (Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s.

B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie. (Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 2013R0952 CS 30.10.2013 000.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 952/2013

Více

Výbor pro dopravu a cestovní ruch

Výbor pro dopravu a cestovní ruch EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro dopravu a cestovní ruch 20. 6. 2013 2011/0327(COD) ***I NÁVRH ZPRÁVY o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu

Více

Metodický zpravodaj autoškol č. 83/2014 zákony, vyhlášky

Metodický zpravodaj autoškol č. 83/2014 zákony, vyhlášky Metodický zpravodaj autoškol č. 83/2014 zákony, vyhlášky Seznam zákonů, vyhlášek a předpisů vydaných ve Sbírce zákonů ČR, Úředním věstníku EU a v ostatních rezortních předpisech v období srpen až listopad

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO PŘÍPRAVU ŘÍDICÍ DOKUMENTACE PROGRAMŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO PŘÍPRAVU ŘÍDICÍ DOKUMENTACE PROGRAMŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO PŘÍPRAVU ŘÍDICÍ DOKUMENTACE PROGRAMŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 Verze: 3 Červenec 2014 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/16/ES ze dne 23. dubna 2009 o státní přístavní inspekci (přepracované znění) (Text s významem pro EHP)

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/16/ES ze dne 23. dubna 2009 o státní přístavní inspekci (přepracované znění) (Text s významem pro EHP) 28.5.2009 Úřední věstník Evropské unie L 131/57 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/16/ES ze dne 23. dubna 2009 o státní přístavní inspekci (přepracované znění) (Text s významem pro EHP) EVROPSKÝ

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 2. února 2009 (03.02) (OR. en) 6006/09 ECOFIN 79 ENER 43 AGRIFIN 11 AGRISTR 3

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 2. února 2009 (03.02) (OR. en) 6006/09 ECOFIN 79 ENER 43 AGRIFIN 11 AGRISTR 3 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 2. února 2009 (03.02) (OR. en) 6006/09 ECOFIN 79 ENER 43 AGRIFIN 11 AGRISTR 3 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generální tajemnici Evropské komise

Více

Směrnice Evropského parlamentu A Rady 2000/55/ES ze dne 18. září 2000 o požadavcích na energetickou účinnost předřadníků k zářivkám

Směrnice Evropského parlamentu A Rady 2000/55/ES ze dne 18. září 2000 o požadavcích na energetickou účinnost předřadníků k zářivkám Směrnice Evropského parlamentu A Rady 2000/55/ES ze dne 18. září 2000 o požadavcích na energetickou účinnost předřadníků k zářivkám EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení

Více

DOHODA O STABILIZACI A PŘIDRUŽENÍ mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy a Albánskou republikou

DOHODA O STABILIZACI A PŘIDRUŽENÍ mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy a Albánskou republikou PŘÍLOHA DOHODA O STABILIZACI A PŘIDRUŽENÍ mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy a Albánskou republikou CS 1 CS DOHODA O STABILIZACI A PŘIDRUŽENÍ mezi Evropskými společenstvími a jejich

Více

4.10.2013 A7-0131/001-020. POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 001-020 které předložil Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

4.10.2013 A7-0131/001-020. POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 001-020 které předložil Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 4.10.2013 A7-0131/001-020 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 001-020 které předložil Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin Zpráva Vladko Todorov Panayotov Baterie a akumulátory obsahující kadmium

Více

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P o s l a n e c k á s n ě m o v n a 2005 4. volební období tisk 835/4 Pozměňovací návrhy k vládnímu návrhu zákona o doplňkovém dozoru nad bankami, spořitelními

Více

ZÁKON č. 406/2000 Sb.

ZÁKON č. 406/2000 Sb. ZÁKON č. 406/2000 Sb. ze dne 25. října 2000 o hospodaření energií ČÁST PRVNÍ ( 1-14) HLAVA I - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ( 1-2) 1- Předmět zákona Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie 1 (dále

Více

6/1993 Sb. Zákon České národní rady. Část první. Základní ustanovení

6/1993 Sb. Zákon České národní rady. Část první. Základní ustanovení Systém ASPI - stav k 7.11.2005 do částky 152/2005 Sb. a 54/2005 Sb.m.s. Obsah a text 6/1993 Sb. - stav k 1. 1.2006 6/1993 Sb. Zákon České národní rady ze dne 17. prosince 1992 o České národní bance Změna:

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 522/2006 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 522/2006 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 522/2006 Sb. Vyhláška o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě Ze dne 13.11.2006 Částka 168/2006 Účinnost od 15.12.2006 http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-522

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 19.7.2011 KOM(2011) 454 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Digitální tachograf: Plán

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 8. prosince 2011 (09.12) (OR. en) 18148/11 Interinstitucionální spis: 2011/0196 (COD) TRANS 352 CODEC 2317

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 8. prosince 2011 (09.12) (OR. en) 18148/11 Interinstitucionální spis: 2011/0196 (COD) TRANS 352 CODEC 2317 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 8. prosince 2011 (09.12) (OR. en) 18148/11 Interinstitucionální spis: 2011/0196 (COD) TRANS 352 CODEC 2317 ZPRÁVA Odesílatel: Generální sekretariát Příjemce: Rada Č. předchozího

Více