sdružení sociální pomoci Prostějov, Určická 101 Z A R O K

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "sdružení sociální pomoci Prostějov, Určická 101 Z A R O K 2 0 1 2"

Transkript

1 Občanské sdružení sociální pomoci Prostějov, Určická 101 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K

2 Úvodní slovo Stěžejním úkolem Občanského sdružení sociální pomoci Prostějov je provozování Azylového centra v Prostějově návazně na zákony a předpisy o poskytování sociálních služeb. Toto zařízení provozujeme jako občanské sdružení od , i když z dřívějšího provozování máme značné zkušenosti. Podařilo se nám vytvořit ucelený návazný systém služeb sociální prevence pro lidi bez domova a to se zaměřením potřebné pomoci. Rok 2012 lze celkově hodnotit jako úspěšný a to jak z hlediska udržitelnosti rozsahu poskytovaných sociálních služeb a jejich kvality, tak i v oblasti získávání finančních prostředků formou vícezdrojového financování. Zde bych chtěl podotknout, že získávání finančních prostředků je stále náročnější a problematičtější. Na provoz sociálních služeb od státu se stále finanční dotace snižují, nepokryjí náklady potřebné na jednotlivé služby. Získané finanční prostředky byly vynaloženy účelně a hospodárně na zajištění provozu Azylového centra, nutné opravy, obnovu již nefunkčního vybavení, revize nutné pro zajištění provozu. Velmi vysoké jsou náklady na elektrickou energii z toho důvodu, že převážná část Azylového centra je vytápěna elektrickými přímotopy. Dále je velká spotřeba vody, náklady na dodržování hygieny, praní, WC, úklidové práce a podobně. Stěžejním úkolem pro rok 2012 bylo pokračování v provozování azylového domu pro osamělé rodiče s dětmi. Město Prostějov nám vstřícně předalo do výpůjčky dům, ve kterém je provozován azylový dům pro osamělé rodiče s dětmi. Toto zařízení je 100% využíváno a máme stále velký počet čekatelů, i když dochází k obměně klientů a jejich dětí. Z tohoto je evidentní, že takové zařízení v městě Prostějově dosud chybělo. V tomto azylovém domě se nám například podařilo vytvořit dětem krásné vánoce včetně dárků, na které se v zařízení dlouho vzpomínalo. Provoz zde zabezpečuje velmi kvalitní pracovní kolektiv. V tomto azylovém domě je počet míst pro 10 rodičů a maximálně 30 dětí. Rodičům a dětem je ze strany všech pracovníků a hlavně sociálního pracovníka věnována velká pozornost jak v oblasti sociální pomoci s jejich problémy, tak i pomoci ve výchově dětí např. školní docházka a zabezpečení jejich potřeb. Během pobytu v zařízení získávají pod vedením pracovníků klienti i děti základní hygienické a jiné návyky, potřebné pro jejich další život. Je také velmi dobrá spolupráce s pracovníky OSPOD magistrátu města Prostějova a azylovým domem při řešení problematiky jednotlivých klientů.

3 Stěžejním úkolem bylo zabezpečit finanční prostředky na provozování sociálních služeb pro rok 2012 formou vícezdrojového financování. Na spolufinancování se podílel magistrát města Prostějova na rok 2012 částkou Kč. Další částí financování služeb jsou státní dotace, které ale nebyly poskytnuty v potřebné výši. Z toho důvodu jsme na MPSV poslali žádost o přezkoumání výše dotace. Bylo nám sděleno, že MPSV nemá volné finanční prostředky na pokrytí našeho požadavku. Proto jsme zpracovali a podali žádost na OL kraj do programu Podpory aktivit zaměřených na sociální začleňování pro rok 2012 na projekt azylový dům pro osamělé rodiče s dětmi a obdrželi jsme na dofinancování provozu tohoto zařízení částku ve výši Kč, což nám pomohlo k udržení této služby sociální prevence. Rozsah poskytovaných sociálních služeb odpovídá potřebám regionu Prostějov. Vzhledem k tomu, že se stále větší počet rodin i jednotlivců dostává do finančních problémů a nejsou schopni platit komerční nájmy, hrozí rozpady celých rodin, bylo by třeba v městě Prostějově rozšířit síť sociálního bydlení. Sociální službou, o kterou je velký zájem ze strany klientů je terénní program. Cílem terénního programu v regionu Prostějov je monitorování pobytu a pohybu bezdomovců, zavedení dialogu s nimi, nabídnutí konkrétní pomoci a zvýšení jejich informovanosti a orientace v sociálním systému, motivace ke zvýšení odpovědnosti za svůj vlastní život a k řešení situace. Stěžejními službami sociální prevence poskytovaných v Azylovém centru Prostějov jsou noclehárny pro muže i ženy, nízkoprahová denní centra pro muže i ženy, azylové domy pro muže a ženy, azylový dům pro osamělé rodiče s dětmi. V rámci dokončení procesu resocializace klientů provozujeme sociální byty, kde klienti pod občasným dohledem sociálního pracovníka samostatně žijí Nemají ale možnost si najít vlastní bydlení, protože patří do nízkopříjmové skupiny obyvatel, takže komerční bydlení je pro ně finančně nedostupné. V některých případech se nám klienti vracejí na začátek. A není to proto, že nemají zájem svou situaci řešit. S klienty pracují sociální pracovníci, což má kladný dopad na orientaci klientů v sociálním systému a vyřizování jejich záležitostí. V případě potřeby je klientům poskytován doprovod např. k lékaři, vyřizování různých záležitostí na úřadech a podobně. Bez této pomoci by si mnozí z nich nebyli schopni potřebné věci vyřídit a zůstávali by na ulici bez finančních prostředků a tím i možnosti řešení své situace. Neopomenutelná jsou také zdravotní rizika způsobu života bezdomovectví.

4 V rámci resocializačního programu jsou v Azylovém centru instalovány počítače, určené pro klienty, se kterými je učíme pracovat a to jak na internetu, který využívají např. k hledání zaměstnání tak i např. psaní životopisu, různých žádostí apod. Jedná se o aktivitu, zaměřenou na zvyšování a posilováni sociálních dovedností klientů. Pracujeme s nimi také ve skupinových aktivitách, kde se zaměřujeme na zvýšení sociálních dovedností v oblastech běžného života. Pro volnočasové aktivity provozujeme knihovnu, kde si mohou klienti zapůjčovat knihy dle vlastního výběru a zájmů. Tuto nabídku klienti kladně hodnotí a je o ni zájem. Zaměřili jsme se také na zvýšení informovanosti veřejnosti o službách a činnosti Azylového centra, jednak medializací ve sdělovacích prostředcích, na letácích apod. Naším cílem je informovat veřejnost Prostějova o činnosti Azylového centra Prostějov i formou reportáží v Prostějovském informačním kanálu Prostějovské televize, radničních novinách apod. Naše organizace se prostřednictvím předsedy o.s aktivně podílí na procesu Komunitního plánování sociálních služeb ve městě Prostějově, spolupracuje na vzniku komunitního plánu. Taktéž se předseda o.s. účastní jednání v pracovní skupině Osoby v krizi, podílí na tvorbě a aktualizaci Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji. Závěrem bych chtěl říci, že se nám v uplynulém roce podařilo provozovat Azylové centrum v Prostějově na velmi dobré úrovni. Budeme se i nadále snažit pracovat na dobré úrovni v poskytování sociálních služeb v regionu Prostějov a udržet jejich rozsah, což vzhledem k dostupnosti finančních prostředků nebude jednoduché. V roce 2013 nás návazně na nový občanský zákoník platný od čeká řešení a přeměna občanského sdružení jako provozovatele Azylového centra v Prostějově na jinou formu provozovatele tohoto zařízení. Chci touto cestou vyslovit poděkování představitelům magistrátu města Prostějova za poskytnutou dotaci, podporu a důvěru. Můj dík patří i spolupracovníkům za kvalitní plnění náročných úkolů. Bc. Jan Kalla předseda a jednatel o.s.

5 Přehled činnosti : Azylové centrum Prostějov Určická 101 Azylové centrum bylo v Prostějově zprovozněno v roce 1996 jako součást Okresního ústavu sociálních služeb Prostějov. Postupně prošlo vývojem v oblasti rozsahu i kvality služeb. Klientům Azylového centra zabezpečujeme ubytovací služby, čímž řešíme jejich momentální situaci a sociálně poradenskou činnost. Provoz Azylového centra je zabezpečován v souladu se Zákonem č.108/2006 Sb. o sociálních službách. Získali jsme registraci k poskytování služeb sociální prevence: azylový dům pro muže a ženy azylový dům pro osamělé rodiče s dětmi / ADDAR / noclehárny sociální poradenství nízkoprahové denní centrum terénní program Cílová skupina. Azylové centrum v Prostějově je určeno pro osoby, které se ocitly v tíživé životní a sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Věkové složení: týká se všech věkových skupin, nejnižší věková hranice je 18 let. Výjimku tvoří 91 Zákona 108/2006 Sb.

6 Naším cílem je poskytovat klientům všestrannou pomoc při řešení jejich problémů a dále je motivovat : ke snaze a ochotě řešit svou situaci snížení sociálních a zdravotních rizik souvisejících se způsobem jejich života k začlenění do běžného života. Sociální práce a poradenství. V Azylovém centru poskytujeme základní sociální poradenství, včetně možnosti zprostředkování psychologického a právního poradenství. Klientům poskytujeme potřebné informace přispívající k řešení jejich nepříznivé životní situace a pomáháme řešit jejich individuální problémy. O sociální poradenství je ze strany klientů velký zájem a je využíváno. V Azylovém centru máme zpracovanou koncepci metod sociální práce s klienty bez přístřeší. Azylový dům / Zákon č.108/2006 Sb. 57 /. V Azylovém domě je poskytována sociální pobytová služba osobám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Služba obsahuje tyto základní činnosti: poskytnutí stravy nebo pomoc při poskytnutí stravy poskytnutí ubytování pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Sociální služba je poskytována na základě Smlouvy o poskytnutí služby sociální prevence, která je časově omezená na dobu půl roku s možností prodloužení. Klienti jsou ubytováni v buňkách po třech, mají k dispozici kuchyňku se základním vybavením na uvaření jídla, dále pokoj, kde má každý klient k dispozici šatní skříň, válendu s úložným prostorem, noční stolek. Sociální zařízení včetně sprch je společné. Klienti dostanou ložní soupravu a povlečení. Mají k dispozici automatickou pračku, kde si mohou vyprat osobní prádlo. V Azylovém domě je 28 míst pro muže a 6 míst pro ženy.

7 Azylový dům pro osamělé rodiče s dětmi - ADDAR. Služba je poskytována v domě Pražská ulice č.1, které nám pro tento účel poskytlo město Prostějov do bezplatné výpůjčky. O tuto službu je ze strany klientů velký zájem. Kapacita je 10 rodičů a maximálně 30 dětí. Tato kapacita je na 100% využívána. Stále máme na tuto službu čekatele kolem 25 žádostí. Klienti a jejich děti zde najdu veškerou pomoc jak po stránce sociální, tak v otázkách bydlení / jsou zde jednotlivé byty, které jsou velmi dobře vybavené a odpovídají potřebám moderního bydlení/, klienti získávají návyky pro další život. Smlouvy o poskytnutí služby sociální prevence azylový dům, jsou uzavírány na dobu půl roku, v opodstatněných případech je i možnost prodloužení na nezbytnou dobu. Další sociální službou podle 63 jsou noclehárny. V areálu Azylového centra je v provozu nová budova, kterou vybudovalo město Prostějov a která slouží k ubytování klientů jako noclehárna. Další místa jsou v původní noclehárně. Klienti nocleháren mají k dispozici sociální zařízení, sprchy, pračku k vyprání osobního prádla, kuchyňku, kde si mohou uvařit kávu, čaj, nebo jednoduché jídlo. Kapacita nocleháren je 15 míst pro muže 4 místa pro ženy V Azylovém centru mají všichni klienti nabídku stravování od soukromých podnikatelů i s dovážkou do zařízení, včetně dietního stravování, nebo mají možnost uvaření vlastní stavy ve vybavených kuchyňkách Nízkoprahové denní centrum Od jsme rozšířili služby o nízkoprahové denní centrum dle 61, které slouží k prvotnímu navázání kontaktu s klienty, jejich vedení k získání hygienických návyků, pomoci při řešení jejich problémů, nabídnutí dalších služeb a forem ubytování, poskytnutí sociálního poradenství. V nízkoprahovém denním centru jsou vytvořeny podmínky pro osobní hygienu klientů a možnost vyprání prádla. Služba je poskytována bezplatně. Klienti dostanou polévku, kávu, čaj. Cílem je také snížení kriminality této skupiny obyvatel a jejich návrat do normálního života.

8 Kapacita nízkoprahového denního centra : 15 míst pro muže 6 míst pro ženy Nízkoprahové denní centrum je klienty využíváno. Terénní program Pokračujeme v provozování terénního programu, dle 69, jehož cílem je pomoc jednotlivcům, kteří vedou rizikový způsob života, nebo jsou tímto způsobem života ohroženi, jsou ochotni spolupracovat ke změně své situace. Terénní sociální pracovník provádí svoji práci přímo v terénu, kde se bezdomovci nacházejí, snaží se získat jejich důvěru. Osloví je a snaží se je získat ke spolupráci, motivovat je a nabídnout pomoc nebo služby, které Azylové centrum provozuje. Cílem této služby je tyto osoby vyhledávat a minimalizovat rizika jejich způsobu života a také monitorovat, kde se bezdomovci nacházejí. Služba je poskytována bezplatně a může být poskytnuta i anonymně. Daří se poskytnout pomoc lidem bez domova, mnozí z nich navštěvují nízkoprahové denní centrum, noclehárny a někteří si vyřešili svou situaci pobytem v azylovém domě. Zdroje financování Azylového centra veřejná finanční podpora města Prostějova, poskytnutá na základní provoz zařízení úhrada za službu od klientů dle Ceníku služeb vydaného provozovatelem dotace z MPSV účelově vázané na jednotlivé služby veřejné zakázky dodavatelské zajištění služeb pro Individuální projekty Olomouckého kraje - v současné době se jedná o azylový dům pro muže a ženy a azylový dům pro osamělé rodiče s dětmi A DDAR další dotační titul OL kraje

9 Plán na rok Stěžejním úkolem je udržitelnost rozsahu sítě služeb sociální prevence, poskytované v Azylovém centru Prostějov, jejich dosaženou úroveň a pro tuto činnost získat dostatek finančních prostředků formou přihlášení se do projektů esf na další dofinancování služeb. Pro rok 2013a 2014 jsme získali finanční prostředky na služby sociální prevence azylový dům pro muže a ženy a dále pro azylový dům pro osamělé rodiče s dětmi ADDAR formou veřejné zakázky. Pro rok 2013 máme také v plánu iniciovat v městě Prostějově nějakou formu sociálního bydlení pro rodiny a dětmi, které se stále častěji dostávají do nepříznivých sociálních situací, spojených se ztrátou bydlení. Zde potom hrozí odebrání dětí a rozpad rodin. Za účelem dokončení možnosti úplné resocializace klientů provozujeme sociální byty pro naše klienty, kteří jsou schopni pod občasným dohledem terénního pracovníka samostatně žít. Ale i toto bydlení je ale dočasné, klienti nemají dostatek finančních prostředků k zajištění vlastního komerčního bydlení. Změny se týkají také přejmenování Občanského sdružení sociální pomoci Prostějov na jiný typ zařízení. Dle rozhodnutí Valné hromady a návazně na nový Občanský zákoník platný od , podle něhož občanská sdružení zanikají, dojde ke změně právní identity organizace. Bc.Jan Kalla předseda a jednatel o.s.