Souhrnná zpráva o realizaci sociální služby

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Souhrnná zpráva o realizaci sociální služby"

Transkript

1 Souhrnná zpráva o realizaci sociální služby V souladu se smlouvou o vnitřních vztazích sdružení Terénní programy Mělnicko ze dne Zpráva je podkladem pro průběžnou monitorovací zprávu za období: od do Poskytovatel sociální služby Semiramis o.s. Adresa poskytovatele Dlabačova 2208, Nymburk IČ Číslo registrace služby Název zařízení / sociální služby Adresa zařízení / služby Druh poskytované služby Forma poskytované služby Převažující cílová skupina Centrum terénních programů Ptácká 162, Mladá Boleslav Terénní programy terénní Osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách Popis služby: Obecně k týmu zajišťujícímu realizaci služby: Na realizaci služby se podílí celkem 9 pracovníků na 3,25 úvazku. Porady administrativního týmu a týmu přímé péče probíhají odděleně. Komunikaci na úrovni mezi oběma týmy probíhá mezi pracovníky finančního a odborného řízení služby. Změny v týmu: Při podávání veřejné zakázky bylo počítáno se složením týmu v celkovém počtu 9 pracovníků (5 pracovníků v přímé péči + 4 pracovníci administrativně-technická činnost). Vzhledem k zimnímu období a tím i tradičně menšímu počtu výkonů v zimních měsících (viz. níže) byla přímá práce realizována pouze v 4členném týmu. Naopak administrativa byla dočasně posílena, vzhledem k potřebné publicitě o 1 pracovníka (PR manager). V letních měsících očekáváme plánované změny v týmu a to ve formě navýšení pracovníků v přímé péči o 1 člověka na stav 5ti pracovníků a oproti tomu snížení personálního stavu o 1 pracovníka v administrativě. Činnosti realizované pracovníky v administrativě: Administrativně-technická činnost je zajištěna celkem 5ti pracovníky. 1 pracovník se věnuje finančnímu řízení služby (komunikace s účetní, cash-flow, řízení rozpočtu), 1.pracovník odbornému řízení služby (naplňování standardů odborné způsobilosti, soulad se standardy sociálních služeb, dodržování práv klientů apod.), 1.pracovník PR (PR služby, publikace v periodicích, údržba webu, psaní tiskových zpráv, dodržování manuálu publicity apod.). Dále jsou v administrativně-technickém týmu zastoupeny 2 administrativní pracovnice, z nichž jedna se věnuje administrativě spojené

2 s výkaznictvím přímé práce služby s klienty (klientská dokumentace, výkazy práce apod.) a 1 administrativě spojené s finančním řízením služby (faktury, objednávková agenda, apod.) Činnosti realizované pracovníky v přímé péči: V období od do Centrum terénních programů (CTP) poskytuje sociální a adiktologické služby osobám ohroženým závislostí nebo závislým na návykových látkách ve městech okresu Mělník. Terénní pracovníci (4 pracovníci) aktivně vyhledávají osoby ohrožené závislostí, uživatele drog a osoby závislé a nabízejí jim služby (viz. níže poskytované služby) přímo v jejich přirozeném prostředí. Terénní pracovníci vyjíždějí z místa zázemí (adresa zařízení) denně do jednotlivých měst podle rozpisu výjezdů. Pro potřebu klientů jsou ve městech pevná stanoviště a časy, kde se terénní pracovníci s klienty setkávají tyto informace jsou klientům předávány v rámci prvního kontaktu formou tištěných materiálů. CTP také funguje přes telefon setkání lze domlouvat tedy i telefonicky. Cílem je umožnit klientům CTP v maximální možné míře vést a rozvíjet běžný způsob života. Klienty vedeme k osvojení si zásad směřujících ke snížení rizik při užívání drog. Spolupracujeme s nimi na stabilizaci jejich sociální situace a zdravotního stavu, nabízíme možnosti využívat veřejně dostupných služeb. Klienty podporujeme ke změně životního stylu. Poskytované služby: - Výměnný program (výměna injekčních stříkaček a poskytování HR materiálu (doplňky k bezpečné aplikaci injekční vody, dezinfekce, kyseliny, filtry - a bezpečnému sexu - kondomy), - Sociální a zdravotní poradenství poskytování informací vztahujících se k sociálním a zdravotním komplikacím spojeným s užíváním návykových látek. Informace jsou předávány především formou rozhovoru s klientem i prostřednictvím letáků zaměřených na danou problematiku. - Zprostředkování kontaktu se zařízeními následné péče a motivace vedoucí k tomuto kontaktu - zprostředkování detoxifikace, substituce či léčby, zprostředkováváme kontakt s léčebným zařízením a během tzv. předléčebného individuálního poradenství s ním připravíme všechny náležitosti potřebné pro vstup do léčby. - Poradenství pro osoby blízké - Krizová intervence Další vzdělávání a rozvoj členů realizačního týmu: Pracovníci se v průběhu poskytování služeb dále vzdělávají a to jak interními nástroji jako jsou intervize odborného vedoucího, supervize externího supervizora, tak i formou externích seminářů, účastí na odborných pracovních skupinách a workshopech atp. Během sledovaného období jsme se soustředili na spolupráci kontaktními osobami na jednotlivých městských úřadech. Součástí schůzek bylo plánování konkrétní podoby spolupráce na rok Vedoucí týmu se zúčastnila odborného setkání v rámci Fóra terénní práce pod Českou asociací streetwork. Dále se účastní setkání zaměřených zapojování vrstevníků a členů referenčních skupin do poskytování služeb. Jedna z pracovnic absolvovala kurz na téma Těhotné uživatelky drog a konferenci Sexualita a drogy. Jeden člen týmu absolvoval část výcviku v tzv.motivačních rozhovorech. Věnovali jsme se také přípravě prezentace AT konferenci 2011, kde budeme realizovat workshop na téma Testování na Hepatitidu C v podmínkách terénního programu. Technické zázemí pro vykonávání služby, současný stav: Centrum terénních programů má k dispozici kancelář, která slouží jako zázemí terénních pracovníků, zázemí na společné porady, supervize a intervize, sklad společný s ostatními Centry Semiramis o.s., sociální zařízení a prostor pro parkování terénních automobilů. Vlastníkem budovy je město Mladá Boleslav, Semiramis o.s. má budovu v nájmu. Centrum terénních programů zde sídlí spolu s ostatními službami Semiramis o.s.. Kanceláře jsou vybaveny standardním kancelářským

3 vybavením, které umožňuje pracovníkům zpracovávat dokumentaci projektu, vč.další administrativy související s poskytováním služeb. Centrum terénních programů v současné době využívá v rámci poskytování služeb dva osobní automobily, z nichž jeden je na hranici životnosti (stáří 8let, nejeto více než 300tis. Km) a bude třeba jej nahradit. Zapojení cílové skupiny do projektu: Uživatelé drog jsou do projektu zapojeni především jako významný zdroj informací o drogové scéně. Prostřednictvím klientů uživatelů drog se k nám dostávají informace o změnách na drogové scéně (např. o dostupnosti nebo kvalitě drog), o odhadovaných počtech našich potencionálních klientů ve městě nebo o místech, kde bychom s nimi mohli navázat kontakt, popř. o místech s výskytem odhozeného injekčního materiálu. Uživatelé drog využívající našich služeb jsou také do služeb zapojeni jako zdroj dalších klientů. Metodou sněhové koule se na stávající klienty nabalují další uživatelé drog. Cílová skupina také výraznou měrou zasahuje do formy poskytování služeb. Pracovníci se klientů průběžně dotazují na spokojenost s poskytováním služeb a služby poté přizpůsobují (čas a místo poskytování služeb apod.). Část cílové skupiny je do služeb zapojena formou sekundární výměny injekčního materiálu. Prostřednictvím navázaných klientů se čistý injekční materiál dostává i mezi skrytou populaci uživatelů drog. Spolu s ním distribuujeme harm reduction materiál a poskytujeme informační servis formou letáků. Stejnou cestou se k nám dostává použitý injekční materiál zpět. Výstupy z projektu a přínos pro cílovou skupinu: Hlavním přínosem pro cílovou skupinu je především kontakt s odbornými službami a s tím související možnosti sociální a zdravotní stabilizace. Program uplatňuje přístup snižování škod (harm reduction), který vychází z modelu veřejného zdraví. Cílová skupina má prostřednictvím poskytování služeb přístup čistému injekčnímu materiálu a dalším pomůckám pro bezpečnější aplikaci, dále k e kvalitním a odborně ověřeným informacím o bezpečnějším užívání drog. Pracovníci informují uživatele drog o drogách a rizicích plynoucích z jejich užívání. Poskytované informace se týkají především oblastí zdravotní a sociální. Sociální poradenství se zaměřuje na uživatele drog, kteří se nacházejí v sociálně nepříznivé situaci. Klíčovými tématy jsou uplatnění na trhu práce a evidence na příslušných úřadech, vedení domácností a dluhové poradenství, trestně právní poradenství pro klienty v konfliktu se zákonem, podpora při vyřizování úředních záležitostí a dokladů. Tedy témata bezprostředně související se sociálním vyloučením. Zdravotní poradenství je zaměřeno zejména na rizika přenosu infekčních chorob a jejich prevenci, dále pak na zdravotní rizika plynoucí z užívání drog (absces, flegmóna). Sociální stabilizaci klientů napomáhá odkazování a zprostředkovávání dalších služeb, podpora při využívání ostatních sociálních, zdravotních, nebo i běžných veřejných služeb. Klienti projevující motivaci k léčbě dostávají informace o možnostech léčby a je jim nabízeno zprostředkování či asistence k příslušným zařízením. Hlavní výstupovou jednotkou je 1 kontakt. Konkrétní výstupy z projektu za sledované období viz. níže (monitorovací indikátory). Čerpání rozpočtu: Rozpočet je čerpán kontinuálně a není přečerpáván. Zvláštní pozornost je věnována čerpání mzdových nákladů, kdy je snaha, aby byl rozpočet příjmů-výdajů, vždy za sledované období vyrovnaný. V dalším období se očekávají větší nákupy injekčního materiálu a materiálu nutného k poskytování služby a to na období do konce tohoto kalendářního roku. Problémy při realizaci:

4 Problémy administrativně-technické: Nejzávažnějším problémem byl pozdní příchod financí na účet organizace vztahujících se k projektu a tím i dobíhající financování a zpětné proplácení nákladů související s faktickou realizací služby od Doufáme v ojedinělost tohoto problému a v další hladký průběh realizace v tomto směru. Dalším problémem, který nám přidělal starosti je nutnost odevzdávání podkladů za monitorovací období řídícímu orgánu do 7mého dne v měsíci po ukončení monitorovacího období. Tento vpravdě šibeniční termín způsobuje enormní zátěž administrativně-technického aparátu a účetní organizace, neboť je velmi obtížné podklady v tomto termínu bez problémů zpracovat. Tuto lhůtu bereme jako nutnou daň za hladký průběh a kontinuální příchod další platby ze strany řídícího orgánu. Problémy v přímé práci: Problémem při realizaci prvního období projektu bylo chladné počasí, které terénním pracovníkům (jako každoročně ) neposkytuje dostatek příležitostí ke kontaktům s cílovou skupinou. Navíc letošní sněhové kalamity v lednu výrazně prodloužily dojezdy terénních pracovníků. Tento čas pak nemohl být věnován realizaci přímé práce v terénu. V následujícím období už nebudeme řešit problémy s počasím a nedostatkem kontaktů v ulicích měst. Díky teplotám nad 4 C budeme moci po zimě opět spustit službu testování na Hepatitidu C, od níž očekáváme další kontakty i navázání několika klientů ze skryté populace uživatelů drog.. Komplikací prvního monitorovaného období byla adaptace týmu na změnu v organizace práce v rámci projektu zaměřeného na okres Mělník. První období bylo dostatečné pro adaptaci pracovníků na změny a v dalších obdobích očekáváme jejich plnou orientaci v projektu a následné zvýšení výkonů Změny při realizaci: - Formální (změna adresy pro doručení, změna statutárních zástupců, kontaktních osob, apod.) beze změn - Věcné (jedná se o změny, které mají přímý vliv na realizaci služby; např. harmonogram, dočasné snížení kapacity, atd.) - beze změn - Rozpočet (uveďte pouze výrazné změny v rozpočtu) beze změn - Ve složení týmu (viz. první bod) Monitorovací indikátory: Celkem za dobu zakázky (podle smlouvy) min./max / Počet kontaktů za minulá monitorovací období 0 Počet kontaktů za monitorovací období 193 Celkem splněných kontaktů (indikátorů) za zakázku 193 Další informace o realizaci: Publicita: PR managerem byl vytvořen PR plán publicity projektu. Byly vyrobeny samolepky s logem a představen manuál publicity všem pracovníkům. Dále PR manager osobně kontaktoval všechny větší města na Mělnicku, kde je služba poskytována v průběhu tohoto roku vyjde ve všech místních zpravodajích městských úřadů v regionu služby článek o službě

5 souladu s manuálem publicity. Byl taktéž upraven web organizace, aby byl v souladu s výše uvedeným manuálem.