MIGRANTI A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ČR právní kazuistika. Mgr. Pavel Čižinský, Organizace pro pomoc uprchlíkům

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MIGRANTI A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ČR právní kazuistika. Mgr. Pavel Čižinský, Organizace pro pomoc uprchlíkům"

Transkript

1

2 MIGRANTI A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ČR právní kazuistika Mgr. Pavel Čižinský, Organizace pro pomoc uprchlíkům

3 Diskuse o zdravotním pojištění cizinců je charakterizována: nízkou informovaností veřejnosti a obavou ze zneužívání systému zdravotní péče cizinci (=bezpečnostní hledisko) soucitem s cizinci, kteří nemají veřejné zdravotní pojištění (=humanitární hledisko)

4 3 převládající diskurzy o migraci Bezpečnostní (zastánci práva a pořádku), cizinci jsou nebezpeční ; důraz na opatrnost až represivnost, kontrolu (tzv. migrační management). Představiteli jsou bezpečnostní složky( Ministerstvo vnitra, služba cizinecké policie), extrémně pravicové formace aj. Humanitární (ochránci lidských práv), cizinci jsou potřební a diskriminovaní, důraz na etiku, soucit, pomoc. Představiteli jsou nestátní neziskové organizace, církve aj. a utilitaristický (ekonomicko-demografický) (obhájci potřeb trhu), cizince potřebujeme, důraz na prakticky vyčíslitelný přínos cizinců pro veřejné rozpočty popř. pro fungování společnosti, někdy s prvky ekonomického liberalismu. Představiteli jsou někteří pracovníci Ministerstva průmyslu a obchodu, svazy podnikatelů aj.

5 veřejné zdravotní pojištění X komerční pojištění Veřejné zdravotní pojištění na základě zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění veřejnoprávní povaha solidární systém Komerční pojištění druh neživotního pojištění dle zákona o pojistné smlouvě

6 CIZINCI -ÚČASTNÍCI VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ NA ZÁKLADĚ ČESKÉHO ZÁKONA: Trvalý pobyt Zaměstnání u zaměstnavatele se sídlem v ČR Cizinci v režimu zákona o azylu Jiné menší skupiny cizinců ( 48 cizineckého zákona) NA ZÁKLADĚ KOORDINAČNÍHO NAŘÍZENÍ EU1408/71 Občané EU, a to migrující pracovníci Cizinci pobývající mimo kompetentní stát Cizinci ze třetích zemí migrující mezi vícero členskými státy EU

7 CIZINCI ODKÁZANÍ NA KOMERČNÍ POJIŠTĚNÍ Živnostníci a jiní podnikatelé (OSVČ) osob, ekonomicky neaktivní rodinní příslušníci zaměstnanců, OSVČ, ale i dalších cizinců či dokonce českých občanů osob, Studenti osob další menší skupiny cizinců (např. strpitelé) Cizinci bez oprávnění k pobytu Cizinci pobývající v ČR krátkodobě (např. turisté) Údaje o počtech byly získány od MV ČR ke dni

8 (NE)VÝHODY komerčního pojištění oproti veřejnému zdravotnímu pojištění VÝHODY: V některých případech je levnější než veřejné zdravotní pojištění: cca ,-Kč oproti cca ,-Kč ročně Existence asistenčních služeb i v cizích jazycích NEVÝHODY: Užší rozsah hrazené péče Nízká úroveň práv pojištěných Pojišťovny nejsou povinny uzavřít pojistnou smlouvu Nevýhodné podmínky uzavírání smluv (pojistné se hradí dopředu, nespotřebované pojistné se nevrací) Dražší pojistné (v některých případech)

9 Výjimky, výluky a různá oprávnění pojišťoven věcné výluky z pojištění vztahující se k určitým druhům onemocnění a druhům lékařské péče výluky z pojištění vztahující se k příčinám či jiným okolnostem vzniku pojistné události pre-existence (spolu)zavinění pojištěného či tzv. oprávněné osoby Regionální, časová a jiná omezení pojistné ochrany vazba na legální pobyt, omezení okruhu poskytovatelů lékařské péče, možnost skončení pojistné smlouvy ze strany pojistitele (výpověď, odstoupení, odmítnutí pojistného plnění) podmínka dodržení dalších povinností vyplývajících ze smlouvy Systém řízené péče, povinnost repatriace, povinnost prevence maximální limit pojistného plnění a úhrada zdravotní péče pouze dle určitého sazebníku Maximální výše (dílčího) pojistného plnění, vazba na veřejné zdravotní pojištění další omezení (povinnost přímé úhrady, odpovědnost třetí osoby)

10 Shrnutí aktuálního stavu Cizinci zanedbávají péči o zdraví Rizika pro ochranu veřejného zdraví (např. léčba AIDS není hrazena) Dluhy cizinců u zdravotnických zařízení Tzv. falešné pojistky + české pojistné produkty v rukou zprostředkovatelů Problém nepojistitelných cizinců Existence komerčního pojištění cizinců je vnímána jako problematická.

11 FINANČNÍ ASPEKTY REFORMY SYSTÉMU 1. Odhad počtu cizinců odkázaných na komerční pojištění 2. Odhad příjmů do systému veřejného zdravotního pojištění 3. Odhad nákladů na nové pojištěnce Vsuvka: hospodářské výsledky Pojišťovny VZP a.s. V důsledku demografické struktury migrantů převládání pracovní migrace jsou cizinci jednoznačně ziskovou skupinou pojištěnců veřejného zdravotního pojištění (a to i po odečtení nejproduktivnější skupiny zaměstnanců).

12 Právní kauzy: Novorozenci: Arthur, Jaroušek (1386 tisíc), Anastásia a Viktoria (344 tisíc) Mongolský chlapeček T.S.- úraz hlavy (vyčerpán maxi. pojistný limit) Elisina urologická operace týden před získání trvalého pobytu (27 tisíc) Hospitalizace pana I. v psychiatrické léčebně (1400/denně, 56 tisíc) Umírající pan S. Rakovina žaludku pana N. (cca půl milionu) Srdeční nevolnost dedečka na návštěvě (9 tisíc)

13 Žádost o azyl/mezinárodní ochranu 14a zákona o azylu: 1) Doplňková ochrana se udělí cizinci, který nesplňuje důvody pro udělení azylu, bude-li v řízení o udělení mezinárodní ochrany zjištěno, že v jeho případě jsou důvodné obavy, že pokud by byl cizinec vrácen do státu, jehož je státním občanem, nebo v případě, že je osobou bez státního občanství, do státu svého posledního trvalého bydliště, by mu hrozilo skutečné nebezpečí vážné újmy podle odstavce 2 a že nemůže nebo není ochoten z důvodu takového nebezpečí využít ochrany státu, jehož je státním občanem, nebo svého posledního trvalého bydliště. (2) Za vážnou újmu se podle tohoto zákona považuje d) pokud by vycestování cizince bylo v rozporu s mezinárodními závazky České republiky.

14 Právo nebýt diskriminován z důvodu zdravotního stavu čl. 14 Evropské Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod ve spojení např. s čl. 4 přílohy č. 3 k Evropské Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod, ale též ve spojení s výše zmíněným čl. 8 této Úmluvy a s dalšími články preambule a část I. body 11 až 13 Evropské sociální charty v revidovaném znění (ETS č. 163), tak jakožto i článek 13 této Evropské sociální charty čl. 1 a 3 Úmluvy o lidských právech a biomedicíně

15 Evropská sociální charta - Ukrajina Čl. 13 Evropské sociální charty (14/2000 Sb.m.s.): S cílem zajistit účinné uplatnění práva na sociální a lékařskou pomoc se smluvní strany zavazují: 1. zajistit, že každé osobě, která je bez přiměřených prostředků a která není schopna si takové prostředky zajistit bud' sama vlastním úsilím nebo je získat z jiných zdrojů, zejména prostřednictvím dávek ze systému sociálního zabezpečení, bude poskytnuta přiměřená pomoc a v případě nemoci i péče nezbytná podle jejího stavu, 2. zajistit, že osoby, kterým je poskytována takováto pomoc, nebudou z tohoto důvodu zkráceny na svých politických a sociálních právech, 3. stanovit, že každému se může prostřednictvím kompetentních veřejných nebo soukromých služeb dostat takového poradenství a osobní pomoci nezbytné k zabránění, odstranění nebo zmírnění stavu potřebnosti jednotlivce nebo rodiny, 4. aplikovat ustanovení odstavců 1, 2 a 3 tohoto článku na základě principu rovného zacházení se svými státními příslušníky i na příslušníky ostatních smluvních stran Charty, kteří se nacházejí legálně na jejich území, v souladu s jejich závazky vyplývajícími z Evropské úmluvy o sociální a lékařské pomoci podepsané v Paříži 11. prosince Ukrajina podepsala revidovanou Evropskou sociální chartu s účinností od

16 Bilaterální smlouva s Vietnamem 118/1967 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí ze dne 31. října 1967 o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Vietnamské demokratické republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví Dne 30. prosince 1964 byla v Hanoji podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Vietnamské demokratické republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví. Podle svého článku 11 Dohoda vstoupila v platnost dnem 25. června Čl.7 : Příslušné orgány a instituce smluvních stran poskytnou občanům druhé smluvní strany nacházejícím se na jejich území nezbytné léčení při náhlém onemocnění. Čl.9 4. léčebná péče při náhlém onemocnění podle článku 7 této Dohody se poskytuje občanům druhé smluvní strany bezplatně.

17 Úmluva MOP o léčebně preventivní péči a dávkách v nemoci (č. 130) publikovaná pod č. 537/1990: Čl. 7: Kryté případy budou zahrnovat: a) potřebu léčebné péče a za stanovených podmínek potřebu preventivní péče; b) pracovní neschopnost pro nemoc, jež má za následek ztrátu výdělku, jak je určena vnitrostátním zákonodárstvím. Čl. 10: Mezi chráněné osoby v případě uvedeném v článku 7 budou patřit: a) všichni zaměstnanci včetně učňů, jakož i jejich manželky a děti, nebo b) stanovené skupiny hospodářsky činného obyvatelstva, které tvoří úhrnem nejméně 75 % veškerého hospodářsky činného obyvatelstva, jakož i manželky a děti osob spadajících do těchto skupin; nebo c) stanovené skupiny obyvatel, které tvoří úhrnem nejméně 75 % všech obyvatel.