PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 243/0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 243/0"

Transkript

1 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 243/0 Návrh poslanců Jaroslava Krákory, Jiřího Běhounka, Pavla Antonína a dalších na vydání zákona o soukromém zdravotním pojištění cizinců při pobytu na území České republiky a o změně zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů Zástupce předkladatele: Krákora J. a další Doručeno poslancům: 26. června 2014 v 14:07

2 Z Á K O N ze dne o soukromém zdravotním pojištění cizinců při pobytu na území České republiky a o změně zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů Č Á S T P R V N Í Úprava zdravotního pojištění cizinců HLAVA I Předmět úpravy 1 Tento zákon upravuje soukromé zdravotní pojištění cizinců 1 při pobytu na území České republiky nad 90 dnů (dále jen soukromé zdravotní pojištění cizince ). 2 Působnost zákona (1) Tento zákon se vztahuje na cizince, kteří pobývají na území České republiky a nejsou účastníky veřejného zdravotního pojištění 2 nebo nemají zajištěnou úhradu zdravotní péče na základě jiných právních předpisů. (2) Tento zákon se nevztahuje na občany členských států Evropské unie, zemí Evropského hospodářského prostoru, Švýcarské konfederace. (3) Tento zákon se dále nevztahuje na cizince, pobývající na území České republiky po dobu kratší 90 dnů, jejichţ pojištění upravuje přímo pouţitelný předpis Evropské unie 3. 3 Povinnost pojištění Cizinec je povinen uzavřít pojistnou smlouvu o soukromém zdravotním pojištění cizince a být po celou dobu svého pobytu na území České republiky pojištěn dle tohoto zákona. 1 1 odst. 2 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 2 Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 ze dne 13. července 2009 o kodexu Společenství o vízech (vízový kodex).

3 HLAVA II Soukromé zdravotní pojištění cizince při pobytu nad 90 dnů D í l 1 Pojištění sjednané mimo území České republiky 4 (1) V případě, ţádá-li cizinec mimo území České republiky o povolení k pobytu na území České republiky nad 90 dnů, je povinen být pojištěn v rozsahu nejméně akutní a neodkladné zdravotní péče, včetně nákladů spojených s repatriací nemocného pojištěného nebo, v případě jeho úmrtí spojených s převozem jeho tělesných ostatků, do státu, jehoţ cestovní doklad vlastní, popřípadě do jiného státu, ve kterém má povolen pobyt. Výše sjednaného limitu pojistného plnění na jednu pojistnou událost činí nejméně Kč, a to bez spoluúčasti pojištěného. (2) V případě pojištění sjednaného podle odstavce 1, je-li v cizím jazyce, je cizinec povinen na své náklady zabezpečit úředně ověřený překlad pojistné smlouvy a pojistných podmínek do českého jazyka a na poţádání předloţit příslušnému útvaru Ministerstva vnitra České republiky. D í l 2 Soukromé zdravotní pojištění cizince sjednané na území České republiky 5 (1) Ţádá-li cizinec na území České republiky o povolení k pobytu nad 90 dnů nebo o jeho prodlouţení, je povinen před podáním ţádosti sjednat soukromé zdravotní pojištění cizince podle Dílu 2; cizinec je povinen před uzavřením pojistné smlouvy pojišťovně předloţit potvrzenou ţádost o povolení k pobytu nad 90 dnů s vyznačením příslušného čísla jednacího. (2) Pojišťovna je povinna uzavřít pojistnou smlouvu podle odstavce 1, pokud nabídka na její uzavření neodporuje tomuto zákonu. 6 Všeobecná ustanovení (1) Soukromé zdravotní pojištění cizince lze sjednat pouze u pojišťovny, která je oprávněna provozovat toto soukromé zdravotní pojištění cizince na území České republiky podle zvláštního zákona 4 a je uvedena v seznamu České národní banky dle 20 tohoto 4 Zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů. 2

4 zákona. (2) Není-li dále stanoveno jinak, řídí se pojistná smlouva zvláštním zákonem 5. (3) Pojistná smlouva musí být vţdy uzavřena písemně na pojistnou dobu minimálně jednoho roku. Není-li pojistná smlouva uzavřena v písemné formě, povaţuje se za neplatnou. (4) Soukromé zdravotní pojištění cizince lze ujednat pouze jako pojištění škodové. (5) Soukromé zdravotní pojištění cizince nelze z důvodu nezaplacení pojistného přerušit. 7 Pojistná událost Pojistnou událostí je poskytnutí sluţeb pojištěnému v době trvání soukromého zdravotního pojištění cizince v rozsahu a za podmínek stanovených v 8. 8 Rozsah soukromého zdravotního pojištění cizince (1) Soukromé zdravotní pojištění cizince se vztahuje na následující sluţby: a) hrazené 6 zdravotní sluţby; pojistitel je povinen zajistit pojištěným poskytování lůţkové zdravotní péče 7 bez přímé úhrady pojištěného poskytovateli prostřednictvím poskytovatelů zdravotních sluţeb 8, s nimiţ k tomu uzavřel smlouvu o úhradě zdravotních sluţeb na základě soukromého zdravotního pojištění cizinců (dále jen smluvní poskytovatel ), b) repatriaci nemocného pojištěného, nebo v případě jeho úmrtí převoz jeho tělesných ostatků do státu, jehoţ cestovní doklad vlastní nebo vlastnil, popřípadě do jiného státu, ve kterém má nebo měl povolen pobyt; poskytování těchto sluţeb je pojistitel povinen zajistit prostřednictvím smluvního poskytovatele nebo jiného subjektu, 5 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 7 9 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů 8 2 odst. 1 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů 3

5 s nímţ k tomu uzavřel smlouvu, a to vţdy bez přímé úhrady pojištěného poskytovateli těchto sluţeb, c) asistenční sluţby alespoň v rozsahu: - pojištěnému doporučit smluvního poskytovatele zdravotních sluţeb, - pojištěnému doporučit vhodný postup při čerpání zdravotních sluţeb, - smluvnímu poskytovateli zdravotních sluţeb poskytnout záruku pojistného plnění; tyto sluţby pojistitel zabezpečuje prostřednictvím smluvního poskytovatele asistenčních sluţeb, a to vţdy bez přímé úhrady pojištěného poskytovateli, (2) Pojistná smlouva se uzavírá s limitem pojistného plnění, který nesmí být na jednu pojistnou událost niţší neţ Kč, a to bez spoluúčasti pojištěného. (3) V pojistné smlouvě lze stanovit, ţe pojistitel poskytne pojistné plnění aţ po uplynutí stanovené čekací doby. Tato doba však nesmí přesáhnout ode dne počátku trvání soukromého zdravotního pojištění cizince u stejného pojistitele: a) 3 měsíce v případě těhotenství, b) 8 měsíců v případě porodu, c) 12 měsíců v případě chronických onemocnění, d) 16 měsíců v případě onemocnění uvedených v příloze č. 1 tohoto zákona, e) 18 měsíců v případě vzácných onemocnění 9. (4) K uplatnění práva na pojistné plnění je pojištěný před čerpáním sluţeb povinen: a) kontaktovat smluvního poskytovatele asistenčních sluţeb pojistitele a b) předloţit smluvnímu poskytovateli sluţeb platný Průkaz dle 9 tohoto zákona; tyto povinnosti můţe splnit i jiná osoba. 9 Průkaz soukromého zdravotního pojištění cizince (1) Pojistitel je povinen bezprostředně po uzavření pojistné smlouvy vydat pojistníkovi doklad o sjednaném soukromém zdravotním pojištění cizince, kterým je Průkaz soukromého zdravotního pojištění cizince (dále jen Průkaz ). Je-li pojištěný osobou odlišnou od pojistníka, je pojistník povinen předat Průkaz pojištěnému přede dnem vzniku soukromého zdravotního pojištění cizince. (2) Průkaz pojistitel vydává pro kaţdou pojištěnou osobu vţdy s platností omezenou 9 SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ O VZÁCNÝCH ONEMOCNĚNÍCH č. KOM (2008)

6 pouze na dobu, na kterou bylo zaplaceno pojistné; cizinec je povinen před vydáním dalšího Průkazu předloţit pojistiteli doklad o povolení k pobytu nad 90 dnů podle právních předpisů upravujících pobyt cizinců na území České republiky. Průkaz je i dokladem o zaplacení pojistného. Zaplaceným pojistným se v případě hotovostní platby rozumí sloţení částky ve prospěch pojistitele. Zaplaceným pojistným se v případě bezhotovostní platby rozumí připsání částky na účet pojistitele. (3) Průkaz je opatřen ochranou účinně omezující moţnost jeho zneuţití. (4) V Průkazu pojistitel uvede alespoň a) číslo Průkazu, b) číslo pojistné smlouvy, c) název a logo pojistitele, d) jméno, příjmení a datum narození pojištěného, e) název a číslo dokladu jednoznačně identifikujícího pojištěného (např. cestovního pasu), f) název a telefonní číslo smluvního poskytovatele asistenčních sluţeb, g) datum vydání, počátku a konce platnosti Průkazu. (5) Průkaz nenahrazuje pojistku ve smyslu zákona Síť smluvních poskytovatelů zdravotních služeb Pojistitel je povinen mít uzavřen smluvní vztah minimálně s 10 % poskytovatelů zdravotních sluţeb zapsaných do Národního registru poskytovatelů zdravotních sluţeb Zjišťování a přezkoumání zdravotního stavu (1) Pojišťovna je oprávněna poţadovat před uzavřením pojistné smlouvy zjištění zdravotního stavu zájemce o soukromé zdravotní pojištění cizince. V případě jeho odmítnutí není pojišťovna povinna pojistnou smlouvu uzavřít. (2) Jsou-li pro to důvody související s šetřením škodné události, je pojistitel oprávněn přezkoumat zdravotní stav pojištěného nebo zjistit příčinu jeho smrti a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a násl. zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních sluţbách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů. 5

7 12 Pojistné (1) Pojišťovna při stanovení výše pojistného zohlední zdravotní stav cizince, jeho věk, charakter pobytu na území České republiky a případně další faktory, které by mohly mít vliv na výši pojistného rizika, pokud nejsou diskriminační. (2) Pojišťovna je povinna stanovit výši pojistného tak, aby zabezpečila trvalou splnitelnost závazků vzniklých provozováním soukromého zdravotního pojištění cizince s tím, ţe prvních pět let od účinnosti tohoto zákona nesmí roční pojistné klesnout pod Kč. (3) První pojistné období, za které se platí pojistné, je jeden rok. Následná pojistná období lze na ţádost pojistníka sjednat v délce tří, šesti nebo dvanácti měsíců. (4) Podmínkou pro vrácení nespotřebované části pojistného pojistníkovi je vrácení Průkazu pojistiteli. (5) Pojišťovna není povinna pojistnou smlouvu uzavřít, má-li vůči cizinci nebo jiné osobě, která hodlá takovou smlouvu v jeho prospěch uzavřít, neuhrazenou pohledávku. 13 Právo pojistitele na náhradu poskytnutého pojistného plnění Pojistitel má vůči pojištěnému právo na náhradu pojistného plnění a) poskytnutého v přímé souvislosti s jednáním pojištěného na trestném činu, ozbrojeném konfliktu, občanské válce, teroristickém útoku nebo povstání, nebo b) poskytnutého v důsledku úmyslného jednání pojištěného nebo jiné osoby jednající z jeho popudu, nebo pokud se v důsledku poţití alkoholu nebo aplikace omamné, návykové nebo psychotropní látky nebo léku ovlivňujícího pozornost a schopnosti uvedl pojištěný do stavu, kdy nemohl ovládat své jednání, nebo c) pokud při sjednávání soukromého zdravotního pojištění cizince zájemce o toto pojištění uvedl nepravdivé údaje, neúplně zodpověděl dotazy pojišťovny učiněné v písemné formě nebo je vědomě hrubě zkreslil nebo zamlčel a pokud tyto skutečnosti měly přímou souvislost s pojistnou událostí; to platí i pro takové jednání pojistníka, nebo d) pokud při uplatňování práva na pojistné plnění pojištěný uvedl vědomě nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje týkající se rozsahu pojistné události nebo podstatné údaje týkající se této události zamlčí. 6

8 14 Zánik soukromého zdravotního pojištění cizince (1) Soukromé zdravotní pojištění cizince zaniká: a) uplynutím doby, na kterou bylo soukromé zdravotní pojištění cizince sjednáno, b) smrtí pojištěného, c) dnem následujícím po marném uplynutí lhůty stanovené pojistitelem v upomínce k zaplacení pojistného nebo jeho části nebo k zaplacení náhrady poskytnutého pojistného plnění podle 13 tohoto zákona, doručené pojistníkovi, která nesmí být kratší neţ 1 měsíc a kterou lze před jejím uplynutím dohodou prodlouţit; upomínka musí obsahovat upozornění na zánik soukromého zdravotního pojištění cizince v případě nezaplacení a o této upomínce pojistitel současně informuje pojištěného, jde-li o osobu odlišnou od pojistníka, d) písemnou dohodou pojistníka a pojistitele, e) výpovědí pojistníka s osmidenní výpovědní dobou 1. do dvou měsíců ode dne, kdy se dozvěděl, ţe pojistitel porušil pravidla rovného zacházení 12, 2. do jednoho měsíce ode dne, kdy mu bylo doručeno oznámení o převodu pojistného kmene nebo jeho části nebo o přeměně pojistitele, nebo 3. do jednoho měsíce ode dne, kdy bylo zveřejněno oznámení, ţe pojistiteli bylo odňato povolení k provozování pojišťovací činnosti, f) výpovědí pojistníka nebo pojistitele ke konci pojistného období; je-li však výpověď doručena druhé straně později neţ šest týdnů přede dnem, ve kterém uplyne pojistné období, zaniká soukromé zdravotní pojištění cizince ke konci následujícího pojistného období, g) prokáţe-li pojistitel, ţe by vzhledem k podmínkám platným v době uzavření smlouvy smlouvu neuzavřel, existovalo-li by pojistné riziko ve zvýšeném rozsahu jiţ při uzavírání smlouvy, má právo pojištění vypovědět s osmidenní výpovědní dobou. Nevypoví-li pojistitel pojištění do jednoho měsíce ode dne, kdy mu změna byla oznámena, zanikne jeho právo vypovědět pojištění. (2) Od pojistné smlouvy nelze odstoupit ani odmítnout poskytnutí pojistného plnění. (3) V případě zániku soukromého zdravotního pojištění cizince před uplynutím doby, na kterou bylo toto pojištění sjednáno zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 7

9 a) je pojistník povinen pojistiteli odevzdat bez zbytečného odkladu Průkaz, b) je pojistitel povinen o zániku soukromého zdravotního pojištění cizince informovat věcně příslušný útvar Ministerstva vnitra České republiky. 15 Výkon dohledu Dohled nad dodrţováním povinností pojišťoven stanovených tímto zákonem vykonává Česká národní banka podle zvláštního zákona Výměna informací (1) Ministerstvo vnitra České republiky poskytne pojišťovnám, které provozují soukromé zdravotní pojištění cizince podle tohoto zákona, údaje podle odstavce 2. (2) Poskytovanými údaji jsou údaje o pojistníkovi, pojištěném, zákonném zástupci nebo opatrovníkovi pojištěného a) jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich změna, rodné příjmení, b) datum narození, c) pohlaví, d) místo a stát narození, e) státní občanství, f) druh a adresa místa pobytu, g) datum počátku pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu. (3) Pojišťovny, které provozují soukromé zdravotní pojištění cizince podle tohoto zákona, poskytují z evidence pojištěných cizinců Ministerstvu vnitra České republiky údaje o soukromém zdravotním pojištění cizince podle odstavce 2. (4) Ministerstvo vnitra České republiky poskytuje údaje podle odstavce 2 způsobem umoţňujícím dálkový přístup. To platí obdobně i pro poskytování údajů pojišťovnami provozujícími soukromé zdravotní pojištění cizince podle tohoto zákona. (5) Není-li ohroţeno trestní řízení nebo projednávání správního deliktu, sděluje orgán činný v trestním řízení nebo orgán projednávající správní delikt pojišťovně údaje nezbytné k šetření pojistné události, popřípadě jim umoţní nahlíţet do spisu a pořizovat z něho výpisy a zhotovovat si z nich kopie nebo výpisy. To platí obdobně pro jiné správní 13 Zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů. 8

10 nebo kontrolní orgány, které takové údaje vzhledem ke své působnosti vedou. 17 Mlčenlivost Na povinnost zachovávat mlčenlivost o skutečnostech týkajících se soukromého zdravotního pojištění cizinců se vztahují ustanovení zvláštního zákona 14, tato povinnost se nevztahuje na výměnu informací podle 15 tohoto zákona. Č Á S T D R U H Á Změna zákona o pobytu cizinců na území České republiky 18 Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 140/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 217/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zákona č. 559/2004 Sb., zákona č. 428/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 47/2009 Sb., zákona č. 197/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 278/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 303/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 458/2011, zákona č. 222/2012 Sb. a zákona č. 494/2012 Sb., se mění takto: 1. V 31 odst. 8 zní: (8) Před vyznačením víza k pobytu nad 90 dnů je cizinec povinen předloţit doklad o soukromém zdravotním pojištění cizince sjednaném v rozsahu povinností stanovených v zákoně o soukromém zdravotním pojištění cizinců na území České republiky. Současně je povinen na poţádání předloţit doklad o zaplacení pojistného. 2. V 34 písm. e) zní: e) doklad o soukromém zdravotním pojištění cizinců sjednaném v rozsahu povinností stanovených v zákoně o soukromém zdravotním pojištění cizinců na území České republiky a na poţádání doklad o zaplacení pojistného,. 3. V 35 odst. 2 zní: 14 Zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů. 9

11 (2) K ţádosti o prodlouţení doby pobytu na území na vízum k pobytu nad 90 dnů je cizinec povinen předloţit náleţitosti podle 31 odst. 1 písm. a) aţ d) a na poţádání náleţitost podle 31 odst. 5 písm. b). K ţádosti o prodlouţení doby pobytu na území na vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem zaměstnání je cizinec povinen předloţit rozhodnutí o prodlouţení povolení k zaměstnání, náleţitosti podle 31 odst. 1 písm. a) a d) a na poţádání náleţitost podle 31 odst. 5 písm. b). Dále je cizinec povinen předloţit doklad o soukromém zdravotním pojištění cizince sjednaném v rozsahu povinností stanovených v zákoně o soukromém zdravotním pojištění cizinců na území České republiky. Současně je na poţádání povinen předloţit doklad o zaplacení pojistného. Cizinec je dále povinen na ţádost ministerstva předloţit v případě změny podoby i fotografie.. 4. V 37 odst. 2 písm. g) zní: g) cizinec při pobytové kontrole nepředloţí doklad o soukromém zdravotním pojištění cizince sjednaném v rozsahu povinností stanovených v zákoně o soukromém zdravotním pojištění cizinců na území České republiky, ani doklad o zaplacení pojistného, a to ani ve lhůtě stanovené policií,. 5. V 40 odst. 3 zní: (3) K ţádosti o udělení diplomatického nebo zvláštního víza je cizinec povinen předloţit cestovní doklad a fotografie. Před vyznačením víza je cizinec povinen na poţádání předloţit doklad o soukromém zdravotním pojištění cizince sjednaném v rozsahu povinností stanovených v zákoně o soukromém zdravotním pojištění cizinců na území České republiky; na poţádání je cizinec současně povinen předloţit doklad o zaplacení pojistného.. 6. V 42 odst. 3 zní: (3) Ţádost o povolení k dlouhodobému pobytu je dále oprávněn podat manţel, nezletilé nebo zletilé nezaopatřené dítě manţela nebo takové dítě cizince, který ţádá o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu nebo jiţ za tímto účelem na území pobývá (dále jen "rodinný příslušník výzkumného pracovníka"). K ţádosti je rodinný příslušník výzkumného pracovníka povinen předloţit náleţitosti uvedené v 31 odst. 1 písm. a), c) aţ e) a prokázat, ţe je rodinným příslušníkem výzkumného pracovníka; na poţádání je dále povinen předloţit náleţitosti uvedené v 31 odst. 5. Před vyznačením víza k pobytu nad 90 dnů za účelem převzetí povolení k dlouhodobému pobytu je rodinný příslušník výzkumného pracovníka povinen předloţit doklad o soukromém zdravotním pojištění cizince sjednaném v rozsahu povinností stanovených v zákoně o soukromém zdravotním pojištění cizinců na území České republiky. Současně je povinen na poţádání předloţit doklad o zaplacení pojistného.. 7. V 42b odst. 5 zní: (5) Před vyznačením víza k pobytu nad 90 dnů za účelem převzetí povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného souţití rodiny je cizinec povinen 10

12 předloţit doklad o soukromém zdravotním pojištění cizince sjednaném v rozsahu povinností stanovených v zákoně o soukromém zdravotním pojištění cizinců na území České republiky. Současně je povinen na poţádání předloţit doklad o zaplacení pojistného.. 8. V 42c odst. 3 písm. b) zní: b) doklad o soukromém zdravotním pojištění cizince sjednaném v rozsahu povinností stanovených v zákoně o soukromém zdravotním pojištění cizinců na území České republiky a na poţádání předloţit doklad o zaplacení pojistného,. 9. V 42c odst. 6 se ruší slovo cestovní. 10. V 42d odst. 3 zní: (3) Před vyznačením víza k pobytu nad 90 dnů za účelem převzetí povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia na území je cizinec povinen předloţit doklad o soukromém zdravotním pojištění cizince sjednaném v rozsahu povinností stanovených v zákoně o soukromém zdravotním pojištění cizinců na území České republiky. Současně je povinen na poţádání předloţit doklad o zaplacení pojistného V 42f odst. 4 včetně odkazu na poznámku pod čarou č. 33 zní: (4) Před vyznačením víza k pobytu nad 90 dnů za účelem převzetí povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu je výzkumný pracovník povinen předloţit doklad o soukromém zdravotním pojištění cizince sjednaném v rozsahu povinností stanovených v zákoně o soukromém zdravotním pojištění cizinců na území České republiky, a to ode dne vstupu na území České republiky do doby, neţ se na něho bude vztahovat pojištění podle zvláštního právního předpisu 33). Současně je povinen na poţádání předloţit doklad o zaplacení pojistného.. 33) Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 12. V 42h odst. 3 zní: (3) Před vyznačením víza k pobytu nad 90 dnů za účelem převzetí zelené karty je cizinec povinen předloţit doklad o soukromém zdravotním pojištění cizince sjednaném v rozsahu povinností stanovených v zákoně o soukromém zdravotním pojištění cizinců na území České republiky, a to na dobu pobytu ode dne vstupu na území do doby, neţ se na něho bude vztahovat pojištění podle zvláštního právního předpisu, a na poţádání doklad o zaplacení pojistného V 42j odst. 3 včetně odkazu na poznámku pod čarou č. 32 zní: (3) Před vyznačením víza k pobytu nad 90 dnů za účelem převzetí modré karty je cizinec povinen předloţit doklad o soukromém zdravotním pojištění cizince sjednaném v rozsahu povinností stanovených v zákoně o soukromém zdravotním pojištění cizinců na území České republiky, a to na dobu pobytu ode dne vstupu na 11

13 území do doby, neţ se na něho bude vztahovat pojištění podle zvláštního právního předpisu 32), a na poţádání doklad o zaplacení pojistného.. 32) Směrnice Rady 2009/50/ES o podmínkách pro vstup a pobyt státních příslušníků třetích zemí za účelem výkonu zaměstnání vyţadujícího vysokou kvalifikaci. 14. V 44a odst. 4 zní: (4) K ţádosti o prodlouţení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu vydaného za účelem společného souţití rodiny je cizinec povinen předloţit náleţitosti podle 42b odst. 1 písm. a), c) a d) a dále doklad o soukromém zdravotním pojištění cizince sjednaném v rozsahu povinností stanovených v zákoně o soukromém zdravotním pojištění cizinců na území České republiky. Na poţádání je současně povinen předloţit doklad o zaplacení pojistného. Jestliţe byl nositeli oprávnění ke sloučení rodiny udělen azyl, je cizinec povinen předloţit pouze cestovní doklad. Platnost povolení k dlouhodobému pobytu vydaného za účelem společného souţití rodiny nelze prodlouţit, je-li důvod pro zahájení řízení o zrušení platnosti tohoto povolení ( 46a) V 44a odst. 6 písm. b) zní: b) předloţit doklad o soukromém zdravotním pojištění cizince sjednaném v rozsahu povinností stanovených v zákoně o soukromém zdravotním pojištění cizinců na území České republiky, a současně na poţádání předloţit doklad o zaplacení pojistného,. 16. V 45 odst. 6 písm. e) zní: e) doklad o soukromém zdravotním pojištění cizince sjednaném v rozsahu povinností stanovených v zákoně o soukromém zdravotním pojištění cizinců na území České republiky a na poţádání doklad o zaplacení pojistného,. 17. V 46 odst. 1 zní: (1) Pro povolení k dlouhodobému pobytu platí obdobně 31 odst. 1 a 4, 33, 34, 37, 38, 55 odst. 1, 56, 58 odst. 3 a 62 odst. 1 vztahující se na dlouhodobé vízum. K ţádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu podle 42 je cizinec dále povinen předloţit doklad o soukromém zdravotním pojištění cizince sjednaném v rozsahu povinností stanovených v zákoně o soukromém zdravotním pojištění cizinců na území České republiky. Současně je povinen na poţádání předloţit doklad o zaplacení pojistného. 18. V 46 odst. 2 zní: (2) Pro povolení k dlouhodobému pobytu za účelem strpění pobytu na území z důvodu uvedeného v 33 odst. 1 písm. a) platí obdobně 56 vztahující se na vízum k pobytu nad 90 dnů. Pro povolení k dlouhodobému pobytu za účelem strpění pobytu na území podle 43 odst. 2 platí obdobně 31 odst. 1, 37, 55 odst. 1, 56, 58 odst. 3 a 62 odst. 1 vztahující se na dlouhodobé vízum. K ţádosti je cizinec povinen dále 12

14 předloţit doklad o soukromém zdravotním pojištění cizince sjednaném v rozsahu povinností stanovených v zákoně o soukromém zdravotním pojištění cizinců na území České republik, a na poţádání doklad o zaplacení pojistného V 46a odst. 2 písm. c) zní: c) cizinec při pobytové kontrole nepředloţí doklad o soukromém zdravotním pojištění cizince sjednaném v rozsahu povinností stanovených v zákoně o soukromém zdravotním pojištění cizinců na území České republiky, ani doklad o zaplacení pojistného, a to ani ve lhůtě stanovené policií,. 20. V 46b odst. 2 písm. e) zní: e) drţitel tohoto povolení při pobytové kontrole nepředloţí doklad o soukromém zdravotním pojištění cizince sjednaném v rozsahu povinností stanovených v zákoně o soukromém zdravotním pojištění cizinců na území České republiky, ani doklad o zaplacení pojistného, a to ani ve lhůtě stanovené policií,. 21. V 46e odst. 2 písm. b) zní: b) cizinec při pobytové kontrole nepředloţí doklad o soukromém zdravotním pojištění cizince sjednaném v rozsahu povinností stanovených v zákoně o soukromém zdravotním pojištění cizinců na území České republiky, ani doklad o zaplacení pojistného, a to ani ve lhůtě stanovené policií,. 22. V 56 odst. 1 písm. i) zní: i) před vyznačením dlouhodobého víza nepředloţí doklad o soukromém zdravotním pojištění cizince sjednaném v rozsahu povinností stanovených v zákoně o soukromém zdravotním pojištění cizinců na území České republiky, a na poţádání doklad o zaplacení pojistného,. 23. V 57 odst. 1 zní: (1) Zastupitelský úřad je oprávněn před odesláním ţádosti o udělení dlouhodobého víza ministerstvu k této ţádosti uplatnit stanovisko. Ministerstvo k tomuto stanovisku při udělování dlouhodobého víza přihlédne. Pokud cizinec před vyznačením dlouhodobého víza nepředloţí doklad o soukromém zdravotním pojištění cizince sjednaném v rozsahu povinností stanovených v zákoně o soukromém zdravotním pojištění cizinců na území České republiky nebo doklad o zaplacení pojistného, byl-li vyţádán, a dlouhodobé vízum mu z tohoto důvodu nebude uděleno, zastupitelský úřad tuto skutečnost oznámí ministerstvu V 89 odst. 1 písm. c) zní: c) doklad o soukromém zdravotním pojištění cizince sjednaném v rozsahu povinností stanovených v zákoně o soukromém zdravotním pojištění cizinců na území České republiky nebo čestné prohlášení, ţe uhradí náklady spojené s poskytnutím zdravotních sluţeb dítěti.. 13

15 25. V 103 písm. r) zní: r) předloţit při pobytové kontrole doklad o soukromém zdravotním pojištění cizince sjednaném v rozsahu povinností stanovených v zákoně o soukromém zdravotním pojištění cizinců na území České republiky, a na poţádání doklad o zaplacení pojistného. 26. V 180 odst. 5 písm. f) zní: f) jestliţe zvoucí osoba neuzavřela soukromé zdravotní pojištění cizince sjednané v rozsahu povinností stanovených v zákoně o soukromém zdravotním pojištění cizinců na území České republiky, ačkoliv čestně prohlásila, ţe tak učiní V 180 odst. 6 písm. c) zní: c) předloţí doklad o uzavření soukromého zdravotního pojištění cizince sjednaného v rozsahu povinností stanovených v zákoně o soukromém zdravotním pojištění cizinců na území České republiky ve prospěch zvaného cizince nebo čestně prohlásí, ţe takové pojištění uzavře před vstupem cizince na území, anebo pro případnou úhradu nákladů v rozsahu stanoveném v zákoně o soukromém zdravotním pojištění cizinců na území České republiky disponuje částkou nejméně Kč, a zní: 180a Zastupitelský úřad ověřuje, zda osoba, která vydala doklad o soukromém zdravotním pojištění cizince sjednaném v rozsahu povinností stanovených v zákoně o soukromém zdravotním pojištění cizinců na území České republiky, je oprávněna takový doklad vydávat i se včetně odkazů na poznámky pod čarou zrušuje j se včetně odkazů na poznámky pod čarou zrušuje. Č Á S T T Ř E T Í Přechodná a závěrečná ustanovení 19 (1) Pojistné smlouvy týkající se soukromého zdravotního pojištění cizinců při pobytu nad 90 dnů uzavřené podle 180j zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 427/2010 Sb., do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se řídí dosavadní právní úpravou. (2) Soukromé zdravotní pojištění cizince vzniklé na základě pojistných smluv podle odstavce 1 se povaţuje za soukromé zdravotní pojištění cizinců podle Dílu 2, HLAVY III, 14

16 Části první tohoto zákona. 20 (1) Česká národní banka v rámci své dohledové činnosti v pojišťovnictví podle zvláštního zákona 15 zpracovává a aktualizuje závazný seznam pojišťoven, které splňují podmínky tohoto zákona, a mohou uzavírat pojistné smlouvy podle tohoto zákona. (2) Česká národní banka poskytne seznam podle odst. 1 Ministerstvu vnitra České republiky, které je povinno tento závazný seznam zveřejnit. (3) Uzavírat pojistné smlouvy podle tohoto zákona můţe pouze pojistitel, který splňuje podmínky tohoto zákona. Č Á S T Č T V R T Á Účinnost 21 Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna Zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů. 15

17 Příloha č. 1 k zákonu č../2014 Sb. Onemocnění podle 8 odst. 3 písm. d) zákona: Fabryho choroba Gaucherova choroba Niemen-Pickova choroba Mukopolysacharidóza I, II a VI Pompeho choroba Hyperamonemie u dětí s dědičnou poruchou metabolismu urey a glutaminu Dědičná tyrozinemie typu I revmatoidní artritis Bechtěrevova choroba psoriatrická artritis Crohnova choroba colitis ulcerosa psoriáza těţká roztroušená skleróza plicní arteriální hypertenze astma Parkinsonova choroba juvenilní artritida 16

18 Důvodová zpráva Obecná část Problematika zdravotního pojištění cizinců ze zemí mimo Evropskou unii (dále jen cizinci ) byla a je v současném globálním světě velmi frekventovaným tématem, kdy v České republice má relativně dlouhou tradici. Cestovní zdravotní pojištění cizinců je doposud upraveno v zákoně č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pobytu cizinců ). Zákon o pobytu cizinců stanovil povinnost cizinci předloţit doklad o cestovním zdravotním pojištění k ţádosti o udělení víza a na poţádání policii při hraniční nebo při pobytové kontrole. Zákonem č. 140/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, bylo předloţení dokladu o cestovním zdravotním pojištění jako nezbytné náleţitosti k ţádosti o udělení víza zrušeno důvodem byly výhrady, ţe je poţadováno uzavření pojistné smlouvy v době, kdy cizinci není známo, zda jeho ţádosti o udělení víza bude vyhověno. Zákon o pobytu cizinců byl od té doby mnohokrát novelizován a nezřídka kdy i v části tzv. dokladů o cestovním zdravotním pojištění cizinců. V současné době je problematika cestovního zdravotního pojištění, resp. dokladů o cestovním zdravotním pojištění cizinců, upravena v ust. 180i, resp. 180j zákona o pobytu cizinců. Rozlišuje se doklad o cestovním zdravotním pojištění při pobytu do 90 dnů a nad 90 dnů. Co se týče dokladu o cestovním zdravotním pojištění při pobytu do 90 dnů, tak se vychází z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 ze dne 13. července 2009, o kodexu Společenství o vízech, které upravuje parametry cestovního zdravotního pojištění v čl. 15. Tuto právní úpravu cestovního zdravotního pojištění cizinců lze povaţovat za komplexní a zároveň vyhovující. Úprava pobytů nad 90 dnů v ust. 180j rozlišuje dva případy, a to případ, kdy cizinec ţádá o tzv. dlouhodobé vízum, o které ţádá ze zahraničí, a případy, kdy cizinec ţádá o dlouhodobý pobyt na území. První případ umoţňuje sjednání cestovního zdravotního pojištění pouze pro případ nutné a neodkladné péče s minimálním limitem pojistného plnění EUR na jednu pojistnou událost, a to i u pojišťoven z EU. Druhý případ jiţ zvyšuje rozsah tohoto pojištění na tzv. komplexní zdravotní péči, kdy toto pojištění lze sjednat pouze u pojišťoven oprávněných poskytovat pojištění v České republice podle zákona o pojišťovnictví. Tato dosavadní právní úprava zejména co se týče pobytů nad 90 dnů, není dostatečná. Pojišťovny, které toto pojištění provozují ve většině případů, nedisponují dostatečnou sítí poskytovatelů zdravotních sluţeb. Vlastní komplexní pojištění cizinců, které je nyní v souladu s ust. 180j, obsahuje u všech pojišťoven na trhu řadu tzv. výluk z pojištění. Je třeba chápat 17

19 tyto výluky z pojištění jako jakýsi brzdný mechanismus pojišťoven, protoţe se jedná o cizince, u kterých ve většině případů není známa zdravotní anamnéza a není k dispozici zdravotní dokumentace, avšak ve většině případů poté jdou tyto výluky z pojištění k tíţi právě poskytovatelů zdravotních sluţeb, u kterých vzniká prakticky nevymahatelný dluh vůči cizincům. Navrhovaná právní úprava soukromého zdravotního pojištění cizinců vychází z výsostného zájmu České republiky právně upravit povinnosti cizinců při dlouhodobých pobytech. Snahou je reakce na dlouhodobě nestabilní legislativní situaci v oblasti zdravotního pojištění cizinců, na usnesení Vlády České republiky (např. č. 121/2012) a poskytnout cizincům kvalitní rozsah zdravotní péče a současně nezatíţit veřejný rozpočet, a to vše při zachování povinnosti soukromého zdravotního pojištění cizinců při pobytu v České republice nad 90 dnů v zákoně o pobytu cizinců. Základním principem navrhované právní úpravy je dále vyjmutí problematiky pojištění ze zákona o pobytu cizinců, její upřesnění v souladu s usnesením Vlády České republiky a směrnicemi Evropské unie a vytvoření samostatného, kvalitního zákona, na který bude v zákoně o pobytu cizinců odkaz, stejně tak jako na ostatní zákony, např. zákon o veřejném zdravotním pojištění. Cizinec nespadající do systému veřejného zdravotního pojištění bude podle zákona o pobytu cizinců povinen být pojištěn smluvně, avšak s odkazem a za parametrů této nové navrhované právní úpravy. Soukromé zdravotní pojištění cizinců podle navrhované právní úpravy by mělo zůstat ve stávající soukromé sféře, aby nedocházelo k zatěţování veřejného zdravotního pojištění. Dalším principem je snaha o maximální omezení nevymahatelných dluhů cizinců vůči poskytovatelům zdravotních sluţeb, proto by měl být rozsah zdravotního pojištění takový, ţe bude krýt veškerá rizika běţně hrazená z veřejného zdravotního pojištění na území České republiky. Navrhovaná právní úprava koncepčně ponechává rozdělení soukromého zdravotního pojištění cizinců v závislosti na druhu pobytu s tím, ţe upravuje zejména povinnosti komerčních pojišťoven. Dále počítá s ponecháním pojištění cizinců ve sféře soukromých pojišťoven, které mají povolení k výkonu pojišťovací činnosti v České republice a podléhají dohledu České národní banky. Cizinci přicházející do České republiky většinou bez zdravotní dokumentace, a tudíţ s neznámou anamnézou a často dochází k brzkému čerpání zdravotní péče. Vzhledem k jejich dosavadní neúčasti na solidárním principu veřejného zdravotního pojištění občanů České republiky by docházelo k jeho neúměrnému zatěţování a k rozporu s principem veřejného pojištění. Účelem navrhované právní úpravy je upravit vzájemná práva a povinnosti účastníků nového soukromého pojištění a také upravit povinnosti ostatních zejména správních orgánů při kontrole. Nepřesné je jiţ samotné označení cestovní zdravotní pojištění. Cestovní zdravotní pojištění je víceméně individuální pojištění kaţdého, kdo cestuje, ať uţ za hranice České republiky nebo do České republiky, a to zpravidla za účelem turistiky a na kratší období. Zpravidla se jedná o komplexní balíček pojištění různých rizik, která mohou při cestování nastat. Vţdy zahrnuje pojištění léčebných výloh, tzn. případu, kdy se přihodí úraz nebo zdravotní potíţe a je potřeba vyhledat lékařskou pomoc. Komplexní balíček cestovního 18

20 pojištění zpravidla obsahuje i pojištění odpovědnosti, pojištění zavazadel, náhrady při zpoţdění letů apod. Vláda České republiky ve svém usnesení č. 121/2012 ze dne (dále jen Usnesení vlády ) stanovila povinnost třem ministerstvům (Ministerstvu vnitra, zdravotnictví a financí) předloţit do konce roku 2012 návrh právní úpravy komerčního pojištění cizinců. Vzhledem k nejasnostem ohledně kompetencí, resp. gescí nad touto právní úpravou, a z důvodu nezbytnosti takovéto úpravy v právním řádu, je předkládána právě navrhovaná právní úprava. Jejím přijetím bude po mnoha letech vytvořen kvalitní a stabilní právní předpis jdoucí dokonce nad rámec evropské legislativy a v souladu s Usnesením vlády, kdy na jednu stranu zákon ukládá povinnost cizincům ze třetích zemí nespadajících do systému veřejného zdravotního pojištění, aby byli logicky pojištěni smluvně, na druhou stranu budou přesně dány parametry takového pojištění a jeho provozování. Cizincům ze třetích zemí se po dlouhé době dostane kvalitního rozsahu zdravotní péče srovnatelné s veřejným zdravotním pojištěním a současně nedojde k ohroţení veřejných fondů. Tato právní úprava dále nebude komplikovat zákon o pobytu cizinců, ve kterém na ni bude pouze odkaz. Jedná se tedy bezesporu o nejefektivnější a nejlepší řešení tohoto dlouholetého problému. Nepřijetím této právní úpravy by naopak došlo k zachování nepříznivého stavu, kdy je cizincům smluvní pojištění nařízeno, avšak nejsou stanoveny parametry takového pojištění a způsob jeho provozování. Navíc postojem Ministerstva vnitra nezabývat se jiţ nadále touto problematikou v chystaných novelách zákona o pobytu cizinců by došlo k tomu, ţe z českého právního řádu vymizí byť chatrná zmínka o smluvním pojištění cizinců, coţ povede k chaosu jiţ známého z roku 2006, kdy jako potvrzení o jiném neţ veřejném zdravotním pojištění byly předkládány bezcenné, mnohdy falešné doklady od pojišťoven ze třetích zemí v přímém rozporu s právní úpravou provozování pojištění v ČR a EU nebo k cyklicky se opakujícím pokusům řešit tento neutěšený stav přesunem všech cizinců do veřejného zdravotního pojištění, coţ by vedlo ke zvýšeným nákladům v řádech miliard korun ročně. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České republiky Předloţený návrh zákona je plně v souladu s ústavním pořádkem České republiky. S přihlédnutím k regulovaným právním vztahům je kladen důraz zejména na ochranu základních lidských práv a svobod cizinců, kterým poskytuje široké právo na ochranu zdraví. Zhodnocení slučitelnosti navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie Navrhovaná právní úprava reaguje i na legislativu EU v taxativně uvedených případech pobytů uvedených osob, zejména (např. Směrnici Rady 2003/86/ES ze dne 22. září 2003 o právu na sloučení rodiny; Směrnici Rady 2003/109/ES ze dne 25. listopadu 2003 o právním postavení příslušníků třetích zemí, kteří jsou dlouhodobě pobývajícími rezidenty; Směrnici Rady 2004/114/ES ze dne 13. prosince 2004 o podmínkách přijímání příslušníků 19

Platné znění částí zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Platné znění částí zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Platné znění částí zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění k 1. lednu 2014

Více

Z Á K O N. ze dne

Z Á K O N. ze dne Z Á K O N ze dne... 2014 o soukromém zdravotním pojištění cizinců při pobytu na území České republiky a o změně zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů

Více

Z Á K O N. ze dne

Z Á K O N. ze dne Z Á K O N ze dne... 2014 o zdravotním pojištění cizinců při pobytu na území České republiky a o změně zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů Č Á S

Více

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 352 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 16.

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 352 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 16. 111 10. funkční období 111 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve

Více

Projekt České centrum pro mobilitu v letech 2008-2011 finančně podporuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v rámci programu EUPRO.

Projekt České centrum pro mobilitu v letech 2008-2011 finančně podporuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v rámci programu EUPRO. Doporučený postup pro přijímání vědecko-výzkumných pracovníků ze třetích zemí Projekt České centrum pro mobilitu v letech 2008-2011 finančně podporuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v rámci

Více

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna rozpočtový výbor 3. volební období USNESENÍ z 13. schůze dne 29. dubna 1999

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna rozpočtový výbor 3. volební období USNESENÍ z 13. schůze dne 29. dubna 1999 Parlament České republiky Poslanecká sněmovna rozpočtový výbor 3. volební období 1999 110 USNESENÍ z 13. schůze dne 29. dubna 1999 k vládnímu návrhu zákona o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 833/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 833/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 833/0 Návrh poslanců Martina Lanka, Marka Černocha, Jany Hnykové, Olgy Havlové, Jiřího Štětiny a Augustina Karla Andrleho Sylora na vydání

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 414/4

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 414/4 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 414/4 Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů,

Více

343/2007 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna školského zákona

343/2007 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna školského zákona 343/2007 Sb. ZÁKON ze dne 27. listopadu 2007, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Návrh na zamítnutí návrhu podal dne 16. června 2015 poslanec Zbyněk Stanjura.

Návrh na zamítnutí návrhu podal dne 16. června 2015 poslanec Zbyněk Stanjura. Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším

Více

Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012

Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012 Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012 Úvod - legislativa Zákony upravující pobyt cizinců na území ČR: z.č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění; z.č. 262/2006 Sb.,

Více

Výše některých správních poplatků podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění

Výše některých správních poplatků podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění Výše některých správních poplatků podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění Občanství (položka 8) a) Vydání osvědčení nebo potvrzení o státním občanství České republiky - Kč

Více

Metodický pokyn č. 1/2011

Metodický pokyn č. 1/2011 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor rodiny a dávkových systémů Č. j.: 2011/4258-21 V Praze dne 17. ledna 2011 Vyřizuje: Mgr. Petr Beck, PaedDr. Petr Niederle Metodický pokyn č. 1/2011 k rozšíření

Více

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 735 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 27.

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 735 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 27. 9. funkční období 45 Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti pojišťovnictví a penzijního připojištění v souvislosti se zrušením výjimky ze zásady rovného zacházení v právu Evropské unie (Navazuje

Více

ZÁKON. ze dne , kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ZÁKON. ze dne , kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne... 2013, kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č. 191/2012 Sb., o evropské

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 957/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 957/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VI. volební období 957/0 Návrh poslance Davida Ratha na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, a další

Více

ZÁKON. ze dne 2. února 2006. o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ

ZÁKON. ze dne 2. února 2006. o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ 57 ZÁKON ze dne 2. února 2006 o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ Změna zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období. Návrh. poslance Michala Doktora. na vydání

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období. Návrh. poslance Michala Doktora. na vydání PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období Návrh poslance Michala Doktora na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona

Více

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P o s l a n e c k á s n ě m o v n a 1999 3. volební období 269/2 Pozměňovací návrhy k vládnímu návrhu zákona o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Právní aspekty podnikání pojišťoven Druhy pojištění Sociální pojištění Zdravotní pojištění Komerční pojištění Penzijní připojištění Účel pojištění Zmírnit nebo odstranit nepříznivé důsledky nahodilých

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období. Vládní návrh. na vydání

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období. Vládní návrh. na vydání PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období 875 Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších

Více

106. USNESENÍ výboru pro sociální politiku z 23. schůze dne 15. dubna 2015

106. USNESENÍ výboru pro sociální politiku z 23. schůze dne 15. dubna 2015 Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2015 7. volební období 106. USNESENÍ výboru pro sociální politiku z 23. schůze dne 15. dubna 2015 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004

Více

Ekonomické subjekty (jejich život, zdraví, majetek, činnost, ) Pojistná smlouva. Pojišťovna

Ekonomické subjekty (jejich život, zdraví, majetek, činnost, ) Pojistná smlouva. Pojišťovna Soukromé pojišťovnické právo (pojistné právo) Dana Šramková Pojištění ekonomická Kategorie právní Pojištění jako ekonomická kategorie ekonomická (peněžní) povaha pojištění pojištění jako efektivní způsob

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 585/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 585/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VI. volební období 585/0 Návrh poslanců Jana Chvojky, Jeronýma Tejce, Bohuslava Sobotky, Stanislava Křečka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon

Více

1.2 Pojmy s velkým počátečním písmenem jsou v těchto Podmínkách užívány ve významu uvedeném v článku 4 těchto Podmínek.

1.2 Pojmy s velkým počátečním písmenem jsou v těchto Podmínkách užívány ve významu uvedeném v článku 4 těchto Podmínek. PODMÍNKY KE KONTU G2 Článek 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto Podmínky ke kontu G2 (dále jen Podmínky ) představují Produktové podmínky ve smyslu Všeobecných obchodních podmínek Banky (dále jen Všeobecné podmínky

Více

215/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 2. dubna o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje

215/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 2. dubna o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje 215/2004 Sb. ZÁKON ze dne 2. dubna 2004 o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje Změna: 109/2009 Sb. Změna: 109/2009 Sb. (část) Změna: 109/2009 Sb.

Více

Texty novelizovaných částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn

Texty novelizovaných částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn Texty novelizovaných částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn (k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel) Platné znění novelizovaných ustanovení zákona č.

Více

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY e-bond pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY Tyto Všeobecné pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem 1.4. 2009 KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. VPP

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ - ekonomický obor řešící minimalizaci rizik ekonomických i neekonomických činností člověka - stránky pojištění: etická stránka (= princip solidarity)

Více

N á v r h. ZÁKON ze dne o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění

N á v r h. ZÁKON ze dne o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění N á v r h ZÁKON ze dne... 2010 o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o mezinárodním právu soukromém

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 28/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 28/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 28/0 Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě Zástupce předkladatele: ministr vnitra Doručeno

Více

Základní právní úprava

Základní právní úprava Soukromé pojišťovnické právo (pojistné právo) Dana Šramková Pojem soukromé pojištění realizace ekonomických základů pojištění prostřednictvím právních vztahů: vztahy účastníků pojištění vzniklého na základě

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 290 Sbírka zákonů č. 43 / 2013 43 ZÁKON ze dne 31. ledna 2013, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období Návrh poslanců Romana Sklenáka, Vladimíry Lesenské, Dany Váhalové a Jeronýma Tejce na vydání zákona kterým se mění zákon č. 329/2011

Více

215/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 2. dubna o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje ČÁST PRVNÍ

215/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 2. dubna o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje ČÁST PRVNÍ 215/2004 Sb. ZÁKON ze dne 2. dubna 2004 o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje Změna: 109/2009 Sb. Změna: 109/2009 Sb. (část) Změna: 109/2009 Sb.

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 1442 Sbírka zákonů č. 134 / 2013 134 ZÁKON ze dne 7. května 2013 o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 593/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 593/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 593/0 Návrh poslanců Martina Lanka, Davida Kádnera, Marka Černocha, Olgy Havlové, Jany Hnykové, Karla Fiedlera, Jiřího Štětiny a Augustina

Více

Informace pro zájemce o pojištění uzavírané na dálku a mimo obchodní prostory

Informace pro zájemce o pojištění uzavírané na dálku a mimo obchodní prostory Informace pro zájemce o pojištění uzavírané na dálku a mimo obchodní prostory Základní informace o pojistiteli Triglav pojišťovna, a.s., IČ: 250 73 958 akciová společnost se sídlem Brno, Město Brno, Novobranská

Více

Příloha č. 3 usnesení č. Usn RMC /2016 Rady městské části Praha 8 ze dne. 2016

Příloha č. 3 usnesení č. Usn RMC /2016 Rady městské části Praha 8 ze dne. 2016 Příloha č. 3 usnesení č. Usn RMC /2016 Rady městské části Praha 8 ze dne. 2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace (mikrograntu) z rozpočtu Městské části Praha 8 na..na rok 2016 (VZOR) číslo: (uzavřená

Více

8. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

8. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 8. funkční období 230 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (Navazuje na sněmovní tisk č. 444 z 6. volebního období

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2392 Sbírka zákonů č. 203 / 2015 203 ZÁKON ze dne 23. července 2015, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců

Více

Metodický pokyn č. 8/2010 METODICKÝ POKYN. Úsek řízení produktů. členové představenstva zaměstnanci společnosti ANO NE *

Metodický pokyn č. 8/2010 METODICKÝ POKYN. Úsek řízení produktů. členové představenstva zaměstnanci společnosti ANO NE * METODICKÝ POKYN Věc: Číselná řada: 8/2010 Ukončení pojistné smlouvy odstoupením, z důvodu absolutní neplatnosti a odmítnutím plnit Ruší se interní předpis č.: -- Odborný garant: Bc. Naďa Matějovská Datum

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Částka 23 Sbírka zákonů č. 60 / 2014 Strana 703 60 ZÁKON ze dne 19. března 2014, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů,

Více

215/2004 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ NĚKTERÉ VZTAHY V OBLASTI VEŘEJNÉ PODPORY

215/2004 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ NĚKTERÉ VZTAHY V OBLASTI VEŘEJNÉ PODPORY Systém ASPI - stav k 1.4.2014 do částky 21/2014 Sb. a 8/2014 Sb.m.s. 215/2004 Sb. - o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory - poslední stav textu Změna: 109/2009 Sb. Změna: 109/2009 Sb. (část)

Více

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o pobytu cizinců na území České republiky. Čl. I

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o pobytu cizinců na území České republiky. Čl. I ZÁKON ze dne 2010, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona

Více

Pojistná smlouva teorie a praxe

Pojistná smlouva teorie a praxe Pojistná smlouva teorie a praxe Zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě (prezentace zahrnuje pouze vybrané problémy, nejedná se o komplexní materiál) Pojistná smlouva je smlouvou o finančních službách,

Více

Pojištění 26.8.2014. Pojistný zájem

Pojištění 26.8.2014. Pojistný zájem Pojištění Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje vůči pojistníkovi poskytnout jemu nebo třetí osobě pojistné plnění, nastane-li nahodilá událost krytá pojištěním (pojistná událost), a pojistník se zavazuje

Více

9. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

9. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů 290 9. funkční období 290 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (Navazuje na sněmovní tisk č. 85 ze 7. volebního

Více

117/1995 Sb. ZÁKON ze dne 26. května 1995 o státní sociální podpoře

117/1995 Sb. ZÁKON ze dne 26. května 1995 o státní sociální podpoře 117/1995 Sb. ZÁKON ze dne 26. května 1995 o státní sociální podpoře (platí od 15. 81. 7. 2017 do 30. 914. 8. 2017) ve znění zákona č. 137/1996 Sb., zákona č. 132/1997 Sb., zákona č. 242/1997 Sb., v úplném

Více

10. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek

10. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek 221 10. funkční období 221 Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek (Navazuje na sněmovní tisk č. 638 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta

Více

11. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 782 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 18.

11. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 782 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 18. 7 11. funkční období 7 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,

Více

Odbor správních a vnitřních věcí

Odbor správních a vnitřních věcí Odbor správních a vnitřních věcí Matrika vedení knih narození, manželství a úmrtí a souvisejících sbírek listin a vydávání výpisů z těchto knih podle zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení

Více

25_2008_Sb.txt INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

25_2008_Sb.txt INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 25/2008 Sb. ZÁKON ze dne 16. ledna 2008 o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném a o změně některých zákonů Změna: 227/2009 Sb. Změna: 281/2009 Sb. Parlament se usnesl na

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2013 VI. volební období

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2013 VI. volební období Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2013 VI. volební období Návrh poslance Ladislava Šincla na vydání zákona o výplatě dodatečné náhrady za pohledávky vedené u Union banky, a. s., v konkursu

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY. č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY. č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu ze dne 31. května 2010 jak vyplývá ze změn provedených nařízením vlády č. 170/2014 Sb. Vláda nařizuje

Více

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Cestovní pojištění Cestovní pojištění je volitelnou součástí Osobního účtu České spořitelny a pomůže klientům řešit nepříjemné situace spojené s cestou

Více

37/2004 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. zrušena

37/2004 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. zrušena 37/2004 Sb. ZÁKON ze dne 17. prosince 2003 o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě) Změna: 377/2005 Sb. Změna: 57/2006 Sb. Změna: 198/2009 Sb. Změna: 278/2009 Sb. Změna:

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

Informace pro zájemce o pojištění uzavírané na dálku a mimo obchodní prostory

Informace pro zájemce o pojištění uzavírané na dálku a mimo obchodní prostory Informace pro zájemce o pojištění uzavírané na dálku a mimo obchodní prostory Základní informace o pojistiteli Triglav pojišťovna, a.s., IČ: 250 73 958 akciová společnost se sídlem Brno, Město Brno, Novobranská

Více

9. funkční období. Návrh zákona o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů

9. funkční období. Návrh zákona o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů 52 9. funkční období 52 Návrh zákona o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů (Navazuje na sněmovní tisk č. 715 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta

Více

Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (tisk 296)

Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (tisk 296) Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (tisk 296) Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán. A. Pozměňovací

Více

ZÁKON. ze dne ,

ZÁKON. ze dne , ZÁKON ze dne.. 2015, kterým se mění zákon č. 161/1999 Sb., kterým se vyhlašuje Národní park České Švýcarsko, a mění se zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů Parlament

Více

1/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti

1/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti 1/2012 Sb. ZÁKON ze dne 9. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Bankovnictví a pojišťovnictví

Bankovnictví a pojišťovnictví Bankovnictví a pojišťovnictví JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Provozovat na území České republiky

Více

SMĚRNICE S/7413-21. Sazebník pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou členy orgánů společenství vlastníků a bytových družstev

SMĚRNICE S/7413-21. Sazebník pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou členy orgánů společenství vlastníků a bytových družstev Kooperativa pojišťovna, a.s, Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 SMĚRNICE Číslo: S/7413-21 Verze: 1. Název: Sazebník pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou členy orgánů

Více

1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství 1 ) (dále jen nařízení

1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství 1 ) (dále jen nařízení Strana 560 Sbírka zákonů č. 38 / 2008 Částka 11 38 ZÁKON ze dne 17. ledna 2008 o vývozu a dovozu zboží, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2 Sbírka zákonů č. 1 / 2012 1 ZÁKON ze dne 9. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na

Více

Senátní návrh. ZÁKON ze dne 2012, kterým se mění zákony související se zavedením karty sociálních systémů

Senátní návrh. ZÁKON ze dne 2012, kterým se mění zákony související se zavedením karty sociálních systémů Senátní návrh ZÁKON ze dne 2012, kterým se mění zákony související se zavedením karty sociálních systémů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o Úřadu práce České

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H : 227. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech

Více

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 546 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 13.

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 546 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 13. 222 10. funkční období 222 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 52 Rozeslána dne 7. května 2012 Cena Kč 90, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 52 Rozeslána dne 7. května 2012 Cena Kč 90, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 52 Rozeslána dne 7. května 2012 Cena Kč 90, O B S A H : 141. Zákon, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením

Více

PLATNÉ ZNĚNÍ. vybraných ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů SPOTŘEBITELSKÉ SMLOUVY.

PLATNÉ ZNĚNÍ. vybraných ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů SPOTŘEBITELSKÉ SMLOUVY. PLATNÉ ZNĚNÍ vybraných ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů SPOTŘEBITELSKÉ SMLOUVY 51a Tato hlava zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství 2b)

Více

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 257 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 6.

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 257 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 6. 349 9. funkční období 349 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů,

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 618/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 618/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VI. volební období 618/0 Návrh poslanců Jana Chvojky, Jeronýma Tejce, Bohuslava Sobotky, Cyrila Zapletala a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon

Více

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 Příloha č. 1 Pojišťovna VZP, a.s. ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 se sídlem: Jankovcova 1566/2b, 17000 Praha 7 IČO: 27116913 DIČ: CZ27116913 zastoupená: Robertem Karešem, výkonným ředitelem

Více

zastoupena Josefem Landou, předsedou představenstva (dále jen pojišťovací makléř )

zastoupena Josefem Landou, předsedou představenstva (dále jen pojišťovací makléř ) Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Pojišťovací makléřství INPOL a.s., se sídlem Praha 4 - Braník, Bezová 1658, PSČ 147 14, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B vložka

Více

Důvodová zpráva. I. Obecná část. 1.1 Zhodnocení platného právního stavu

Důvodová zpráva. I. Obecná část. 1.1 Zhodnocení platného právního stavu Důvodová zpráva I. Obecná část 1.1 Zhodnocení platného právního stavu Zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů

Více

DOPORUČENÍ RADY. ze dne 30. listopadu 1994. o vzoru dvoustranné dohody o zpětném přebírání osob (readmisní dohody) mezi členským státem a třetí zemí

DOPORUČENÍ RADY. ze dne 30. listopadu 1994. o vzoru dvoustranné dohody o zpětném přebírání osob (readmisní dohody) mezi členským státem a třetí zemí DOPORUČENÍ RADY ze dne 30. listopadu 1994 o vzoru dvoustranné dohody o zpětném přebírání osob (readmisní dohody) mezi členským státem a třetí zemí RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o Evropské unii,

Více

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 276 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 29.

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 276 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 29. 127 10. funkční období 127 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb.,

Více

HLAVA PATNÁCTÁ. Pojistné smlouvy ODDÍL PRVNÍ. Pojistná smlouva

HLAVA PATNÁCTÁ. Pojistné smlouvy ODDÍL PRVNÍ. Pojistná smlouva HLAVA PATNÁCTÁ Pojistné smlouvy ODDÍL PRVNÍ Pojistná smlouva 788 (1) Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje poskytnout ve sjednaném rozsahu plnění, nastane-li nahodilá událost ve smlouvě blíže označená,

Více

ČÁST PRVNÍ INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ČÁST PRVNÍ INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ č. 25/2008 Sb. ZÁKON ze dne 16. ledna 2008 o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých

Více

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, (neoficiální znění se stavem ke dni 1.5.

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, (neoficiální znění se stavem ke dni 1.5. Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, (neoficiální znění se stavem ke dni 1.5.2011) ve znění zákona č. 140/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona

Více

ZÁKON. ze dne 2015, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

ZÁKON. ze dne 2015, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony ZÁKON ze dne 2015, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

ČÁST PRVNÍ Platné znění částí zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů

ČÁST PRVNÍ Platné znění částí zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ Platné znění částí zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 140/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 217/2002 Sb.,

Více

Zákon č. 174/1968 Sb.

Zákon č. 174/1968 Sb. Zákon č. 174/1968 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 575/1990 Sb., zákonem č. 159/1992

Více

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění (dále jen skupinové cestovní pojištění ) kód skupinové pojistné smlouvy NOMAD číslo skupinové pojistné smlouvy 698030476 Allianz pojišťovna, a. s. Ke Štvanici

Více

KUJCP010VUAQ. Pojistná smlouva. pro pojištění odpovědnosti zaměstnance. za škodu způsobenou zaměstnavateli. č

KUJCP010VUAQ. Pojistná smlouva. pro pojištění odpovědnosti zaměstnance. za škodu způsobenou zaměstnavateli. č KUJCP010VUAQ Kooperativa VIENNA INSURANCE GROUP Pojistná smlouva pro pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli č. 7720947399 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Více

Informace pro zájemce o sjednání pojistné smlouvy cestovního pojištění

Informace pro zájemce o sjednání pojistné smlouvy cestovního pojištění Informace pro zájemce o sjednání pojistné smlouvy cestovního pojištění Informace o pojistiteli 1. Obchodní firma a právní forma pojistitele, sídlo a místo registrace pojistitele Union poisťovňa, a. s.,

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů Částka 51 Sbírka zákonů č. 135 / 2016 Strana 2453 135 ZÁKON ze dne 19. dubna 2016, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek Parlament se usnesl na tomto

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1992. Uverejnené: 15.06.1992 Účinnosť od: 01.07.1992

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1992. Uverejnené: 15.06.1992 Účinnosť od: 01.07.1992 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1992 Uverejnené: 15.06.1992 Účinnosť od: 01.07.1992 280 Z Á K O N České národní rady ze dne 28. dubna 1992 o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních

Více

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období 242 Návrh poslanců Michala Haška, Jiřího Paroubka, Zdeňka Škromacha, Lubomíra Zaorálka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon

Více

ZÁKON 325/1999 1 94 ČÁST PRVNÍ. MEZINÁRODNÍ OCHRANA

ZÁKON 325/1999 1 94 ČÁST PRVNÍ. MEZINÁRODNÍ OCHRANA OBSAH Úvodní slovo... XI Rozdělení práce... XII Poděkování... XIII Seznam použitých zkratek... XIV Seznam relevantních mezinárodních smluv, jiných mezinárodních instrumentů, právních předpisů ES/EU a dokumentů

Více

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, (neoficiální znění se stavem ke dni 1.

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, (neoficiální znění se stavem ke dni 1. Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, (neoficiální znění se stavem ke dni 1. lednu 2016) ve znění zákona č. 140/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb.,

Více

Rámcová pojistná smlouva číslo

Rámcová pojistná smlouva číslo Rámcová pojistná smlouva číslo 50 998 996 00 Smluvní strany : Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Templová 747, 110 01 Praha 1, Česká republika IČ: 47116617 DIČ pro DPH : CZ699000955

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Částka 52 Sbírka zákonů č. 142 / 2012 Strana 2251 142 ZÁKON ze dne 11. dubna 2012 o změně některých zákonů v souvislosti se zavedením základních registrů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

I. Obecná ustanovení. II. Poskytovatel a příjemce dotace

I. Obecná ustanovení. II. Poskytovatel a příjemce dotace VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE z rozpočtu města Milevska na rok 2016 č. sml./2016 uzavřená ve smyslu 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a 10a odst.

Více

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx Příloha č. 3 k k Dohodě o podmínkách pojištění odpovědnosti provozovatele zdravotnického zařízení pro členy Asociace klinických psychologů ČR č. 7402000002 Pojistná smlouva č. 4300000xxxx pro pojištění

Více

Platné znění zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě) 13a. Zásada rovného zacházení

Platné znění zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě) 13a. Zásada rovného zacházení V YZNAČ ENÍ NAVRHOVANÝCH ZMĚ N Platné znění zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě) 13a Zásada rovného zacházení Práva a povinnosti vznikající

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 4546 Sbírka zákonů č. 300 / 2016 300 ZÁKON ze dne 24. srpna 2016 o centrální evidenci účtů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět a účel úpravy Tento zákon upravuje práva

Více

MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ

MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ VZOR 2015 (žlutě podbarvené údaje je možné měnit) MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu/fondu města Uherské Hradiště

Více