PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 243/0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 243/0"

Transkript

1 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 243/0 Návrh poslanců Jaroslava Krákory, Jiřího Běhounka, Pavla Antonína a dalších na vydání zákona o soukromém zdravotním pojištění cizinců při pobytu na území České republiky a o změně zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů Zástupce předkladatele: Krákora J. a další Doručeno poslancům: 26. června 2014 v 14:07

2 Z Á K O N ze dne o soukromém zdravotním pojištění cizinců při pobytu na území České republiky a o změně zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů Č Á S T P R V N Í Úprava zdravotního pojištění cizinců HLAVA I Předmět úpravy 1 Tento zákon upravuje soukromé zdravotní pojištění cizinců 1 při pobytu na území České republiky nad 90 dnů (dále jen soukromé zdravotní pojištění cizince ). 2 Působnost zákona (1) Tento zákon se vztahuje na cizince, kteří pobývají na území České republiky a nejsou účastníky veřejného zdravotního pojištění 2 nebo nemají zajištěnou úhradu zdravotní péče na základě jiných právních předpisů. (2) Tento zákon se nevztahuje na občany členských států Evropské unie, zemí Evropského hospodářského prostoru, Švýcarské konfederace. (3) Tento zákon se dále nevztahuje na cizince, pobývající na území České republiky po dobu kratší 90 dnů, jejichţ pojištění upravuje přímo pouţitelný předpis Evropské unie 3. 3 Povinnost pojištění Cizinec je povinen uzavřít pojistnou smlouvu o soukromém zdravotním pojištění cizince a být po celou dobu svého pobytu na území České republiky pojištěn dle tohoto zákona. 1 1 odst. 2 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 2 Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 ze dne 13. července 2009 o kodexu Společenství o vízech (vízový kodex).

3 HLAVA II Soukromé zdravotní pojištění cizince při pobytu nad 90 dnů D í l 1 Pojištění sjednané mimo území České republiky 4 (1) V případě, ţádá-li cizinec mimo území České republiky o povolení k pobytu na území České republiky nad 90 dnů, je povinen být pojištěn v rozsahu nejméně akutní a neodkladné zdravotní péče, včetně nákladů spojených s repatriací nemocného pojištěného nebo, v případě jeho úmrtí spojených s převozem jeho tělesných ostatků, do státu, jehoţ cestovní doklad vlastní, popřípadě do jiného státu, ve kterém má povolen pobyt. Výše sjednaného limitu pojistného plnění na jednu pojistnou událost činí nejméně Kč, a to bez spoluúčasti pojištěného. (2) V případě pojištění sjednaného podle odstavce 1, je-li v cizím jazyce, je cizinec povinen na své náklady zabezpečit úředně ověřený překlad pojistné smlouvy a pojistných podmínek do českého jazyka a na poţádání předloţit příslušnému útvaru Ministerstva vnitra České republiky. D í l 2 Soukromé zdravotní pojištění cizince sjednané na území České republiky 5 (1) Ţádá-li cizinec na území České republiky o povolení k pobytu nad 90 dnů nebo o jeho prodlouţení, je povinen před podáním ţádosti sjednat soukromé zdravotní pojištění cizince podle Dílu 2; cizinec je povinen před uzavřením pojistné smlouvy pojišťovně předloţit potvrzenou ţádost o povolení k pobytu nad 90 dnů s vyznačením příslušného čísla jednacího. (2) Pojišťovna je povinna uzavřít pojistnou smlouvu podle odstavce 1, pokud nabídka na její uzavření neodporuje tomuto zákonu. 6 Všeobecná ustanovení (1) Soukromé zdravotní pojištění cizince lze sjednat pouze u pojišťovny, která je oprávněna provozovat toto soukromé zdravotní pojištění cizince na území České republiky podle zvláštního zákona 4 a je uvedena v seznamu České národní banky dle 20 tohoto 4 Zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů. 2

4 zákona. (2) Není-li dále stanoveno jinak, řídí se pojistná smlouva zvláštním zákonem 5. (3) Pojistná smlouva musí být vţdy uzavřena písemně na pojistnou dobu minimálně jednoho roku. Není-li pojistná smlouva uzavřena v písemné formě, povaţuje se za neplatnou. (4) Soukromé zdravotní pojištění cizince lze ujednat pouze jako pojištění škodové. (5) Soukromé zdravotní pojištění cizince nelze z důvodu nezaplacení pojistného přerušit. 7 Pojistná událost Pojistnou událostí je poskytnutí sluţeb pojištěnému v době trvání soukromého zdravotního pojištění cizince v rozsahu a za podmínek stanovených v 8. 8 Rozsah soukromého zdravotního pojištění cizince (1) Soukromé zdravotní pojištění cizince se vztahuje na následující sluţby: a) hrazené 6 zdravotní sluţby; pojistitel je povinen zajistit pojištěným poskytování lůţkové zdravotní péče 7 bez přímé úhrady pojištěného poskytovateli prostřednictvím poskytovatelů zdravotních sluţeb 8, s nimiţ k tomu uzavřel smlouvu o úhradě zdravotních sluţeb na základě soukromého zdravotního pojištění cizinců (dále jen smluvní poskytovatel ), b) repatriaci nemocného pojištěného, nebo v případě jeho úmrtí převoz jeho tělesných ostatků do státu, jehoţ cestovní doklad vlastní nebo vlastnil, popřípadě do jiného státu, ve kterém má nebo měl povolen pobyt; poskytování těchto sluţeb je pojistitel povinen zajistit prostřednictvím smluvního poskytovatele nebo jiného subjektu, 5 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 7 9 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů 8 2 odst. 1 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů 3

5 s nímţ k tomu uzavřel smlouvu, a to vţdy bez přímé úhrady pojištěného poskytovateli těchto sluţeb, c) asistenční sluţby alespoň v rozsahu: - pojištěnému doporučit smluvního poskytovatele zdravotních sluţeb, - pojištěnému doporučit vhodný postup při čerpání zdravotních sluţeb, - smluvnímu poskytovateli zdravotních sluţeb poskytnout záruku pojistného plnění; tyto sluţby pojistitel zabezpečuje prostřednictvím smluvního poskytovatele asistenčních sluţeb, a to vţdy bez přímé úhrady pojištěného poskytovateli, (2) Pojistná smlouva se uzavírá s limitem pojistného plnění, který nesmí být na jednu pojistnou událost niţší neţ Kč, a to bez spoluúčasti pojištěného. (3) V pojistné smlouvě lze stanovit, ţe pojistitel poskytne pojistné plnění aţ po uplynutí stanovené čekací doby. Tato doba však nesmí přesáhnout ode dne počátku trvání soukromého zdravotního pojištění cizince u stejného pojistitele: a) 3 měsíce v případě těhotenství, b) 8 měsíců v případě porodu, c) 12 měsíců v případě chronických onemocnění, d) 16 měsíců v případě onemocnění uvedených v příloze č. 1 tohoto zákona, e) 18 měsíců v případě vzácných onemocnění 9. (4) K uplatnění práva na pojistné plnění je pojištěný před čerpáním sluţeb povinen: a) kontaktovat smluvního poskytovatele asistenčních sluţeb pojistitele a b) předloţit smluvnímu poskytovateli sluţeb platný Průkaz dle 9 tohoto zákona; tyto povinnosti můţe splnit i jiná osoba. 9 Průkaz soukromého zdravotního pojištění cizince (1) Pojistitel je povinen bezprostředně po uzavření pojistné smlouvy vydat pojistníkovi doklad o sjednaném soukromém zdravotním pojištění cizince, kterým je Průkaz soukromého zdravotního pojištění cizince (dále jen Průkaz ). Je-li pojištěný osobou odlišnou od pojistníka, je pojistník povinen předat Průkaz pojištěnému přede dnem vzniku soukromého zdravotního pojištění cizince. (2) Průkaz pojistitel vydává pro kaţdou pojištěnou osobu vţdy s platností omezenou 9 SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ O VZÁCNÝCH ONEMOCNĚNÍCH č. KOM (2008)

6 pouze na dobu, na kterou bylo zaplaceno pojistné; cizinec je povinen před vydáním dalšího Průkazu předloţit pojistiteli doklad o povolení k pobytu nad 90 dnů podle právních předpisů upravujících pobyt cizinců na území České republiky. Průkaz je i dokladem o zaplacení pojistného. Zaplaceným pojistným se v případě hotovostní platby rozumí sloţení částky ve prospěch pojistitele. Zaplaceným pojistným se v případě bezhotovostní platby rozumí připsání částky na účet pojistitele. (3) Průkaz je opatřen ochranou účinně omezující moţnost jeho zneuţití. (4) V Průkazu pojistitel uvede alespoň a) číslo Průkazu, b) číslo pojistné smlouvy, c) název a logo pojistitele, d) jméno, příjmení a datum narození pojištěného, e) název a číslo dokladu jednoznačně identifikujícího pojištěného (např. cestovního pasu), f) název a telefonní číslo smluvního poskytovatele asistenčních sluţeb, g) datum vydání, počátku a konce platnosti Průkazu. (5) Průkaz nenahrazuje pojistku ve smyslu zákona Síť smluvních poskytovatelů zdravotních služeb Pojistitel je povinen mít uzavřen smluvní vztah minimálně s 10 % poskytovatelů zdravotních sluţeb zapsaných do Národního registru poskytovatelů zdravotních sluţeb Zjišťování a přezkoumání zdravotního stavu (1) Pojišťovna je oprávněna poţadovat před uzavřením pojistné smlouvy zjištění zdravotního stavu zájemce o soukromé zdravotní pojištění cizince. V případě jeho odmítnutí není pojišťovna povinna pojistnou smlouvu uzavřít. (2) Jsou-li pro to důvody související s šetřením škodné události, je pojistitel oprávněn přezkoumat zdravotní stav pojištěného nebo zjistit příčinu jeho smrti a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a násl. zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních sluţbách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů. 5

7 12 Pojistné (1) Pojišťovna při stanovení výše pojistného zohlední zdravotní stav cizince, jeho věk, charakter pobytu na území České republiky a případně další faktory, které by mohly mít vliv na výši pojistného rizika, pokud nejsou diskriminační. (2) Pojišťovna je povinna stanovit výši pojistného tak, aby zabezpečila trvalou splnitelnost závazků vzniklých provozováním soukromého zdravotního pojištění cizince s tím, ţe prvních pět let od účinnosti tohoto zákona nesmí roční pojistné klesnout pod Kč. (3) První pojistné období, za které se platí pojistné, je jeden rok. Následná pojistná období lze na ţádost pojistníka sjednat v délce tří, šesti nebo dvanácti měsíců. (4) Podmínkou pro vrácení nespotřebované části pojistného pojistníkovi je vrácení Průkazu pojistiteli. (5) Pojišťovna není povinna pojistnou smlouvu uzavřít, má-li vůči cizinci nebo jiné osobě, která hodlá takovou smlouvu v jeho prospěch uzavřít, neuhrazenou pohledávku. 13 Právo pojistitele na náhradu poskytnutého pojistného plnění Pojistitel má vůči pojištěnému právo na náhradu pojistného plnění a) poskytnutého v přímé souvislosti s jednáním pojištěného na trestném činu, ozbrojeném konfliktu, občanské válce, teroristickém útoku nebo povstání, nebo b) poskytnutého v důsledku úmyslného jednání pojištěného nebo jiné osoby jednající z jeho popudu, nebo pokud se v důsledku poţití alkoholu nebo aplikace omamné, návykové nebo psychotropní látky nebo léku ovlivňujícího pozornost a schopnosti uvedl pojištěný do stavu, kdy nemohl ovládat své jednání, nebo c) pokud při sjednávání soukromého zdravotního pojištění cizince zájemce o toto pojištění uvedl nepravdivé údaje, neúplně zodpověděl dotazy pojišťovny učiněné v písemné formě nebo je vědomě hrubě zkreslil nebo zamlčel a pokud tyto skutečnosti měly přímou souvislost s pojistnou událostí; to platí i pro takové jednání pojistníka, nebo d) pokud při uplatňování práva na pojistné plnění pojištěný uvedl vědomě nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje týkající se rozsahu pojistné události nebo podstatné údaje týkající se této události zamlčí. 6

8 14 Zánik soukromého zdravotního pojištění cizince (1) Soukromé zdravotní pojištění cizince zaniká: a) uplynutím doby, na kterou bylo soukromé zdravotní pojištění cizince sjednáno, b) smrtí pojištěného, c) dnem následujícím po marném uplynutí lhůty stanovené pojistitelem v upomínce k zaplacení pojistného nebo jeho části nebo k zaplacení náhrady poskytnutého pojistného plnění podle 13 tohoto zákona, doručené pojistníkovi, která nesmí být kratší neţ 1 měsíc a kterou lze před jejím uplynutím dohodou prodlouţit; upomínka musí obsahovat upozornění na zánik soukromého zdravotního pojištění cizince v případě nezaplacení a o této upomínce pojistitel současně informuje pojištěného, jde-li o osobu odlišnou od pojistníka, d) písemnou dohodou pojistníka a pojistitele, e) výpovědí pojistníka s osmidenní výpovědní dobou 1. do dvou měsíců ode dne, kdy se dozvěděl, ţe pojistitel porušil pravidla rovného zacházení 12, 2. do jednoho měsíce ode dne, kdy mu bylo doručeno oznámení o převodu pojistného kmene nebo jeho části nebo o přeměně pojistitele, nebo 3. do jednoho měsíce ode dne, kdy bylo zveřejněno oznámení, ţe pojistiteli bylo odňato povolení k provozování pojišťovací činnosti, f) výpovědí pojistníka nebo pojistitele ke konci pojistného období; je-li však výpověď doručena druhé straně později neţ šest týdnů přede dnem, ve kterém uplyne pojistné období, zaniká soukromé zdravotní pojištění cizince ke konci následujícího pojistného období, g) prokáţe-li pojistitel, ţe by vzhledem k podmínkám platným v době uzavření smlouvy smlouvu neuzavřel, existovalo-li by pojistné riziko ve zvýšeném rozsahu jiţ při uzavírání smlouvy, má právo pojištění vypovědět s osmidenní výpovědní dobou. Nevypoví-li pojistitel pojištění do jednoho měsíce ode dne, kdy mu změna byla oznámena, zanikne jeho právo vypovědět pojištění. (2) Od pojistné smlouvy nelze odstoupit ani odmítnout poskytnutí pojistného plnění. (3) V případě zániku soukromého zdravotního pojištění cizince před uplynutím doby, na kterou bylo toto pojištění sjednáno zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 7

9 a) je pojistník povinen pojistiteli odevzdat bez zbytečného odkladu Průkaz, b) je pojistitel povinen o zániku soukromého zdravotního pojištění cizince informovat věcně příslušný útvar Ministerstva vnitra České republiky. 15 Výkon dohledu Dohled nad dodrţováním povinností pojišťoven stanovených tímto zákonem vykonává Česká národní banka podle zvláštního zákona Výměna informací (1) Ministerstvo vnitra České republiky poskytne pojišťovnám, které provozují soukromé zdravotní pojištění cizince podle tohoto zákona, údaje podle odstavce 2. (2) Poskytovanými údaji jsou údaje o pojistníkovi, pojištěném, zákonném zástupci nebo opatrovníkovi pojištěného a) jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich změna, rodné příjmení, b) datum narození, c) pohlaví, d) místo a stát narození, e) státní občanství, f) druh a adresa místa pobytu, g) datum počátku pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu. (3) Pojišťovny, které provozují soukromé zdravotní pojištění cizince podle tohoto zákona, poskytují z evidence pojištěných cizinců Ministerstvu vnitra České republiky údaje o soukromém zdravotním pojištění cizince podle odstavce 2. (4) Ministerstvo vnitra České republiky poskytuje údaje podle odstavce 2 způsobem umoţňujícím dálkový přístup. To platí obdobně i pro poskytování údajů pojišťovnami provozujícími soukromé zdravotní pojištění cizince podle tohoto zákona. (5) Není-li ohroţeno trestní řízení nebo projednávání správního deliktu, sděluje orgán činný v trestním řízení nebo orgán projednávající správní delikt pojišťovně údaje nezbytné k šetření pojistné události, popřípadě jim umoţní nahlíţet do spisu a pořizovat z něho výpisy a zhotovovat si z nich kopie nebo výpisy. To platí obdobně pro jiné správní 13 Zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů. 8

10 nebo kontrolní orgány, které takové údaje vzhledem ke své působnosti vedou. 17 Mlčenlivost Na povinnost zachovávat mlčenlivost o skutečnostech týkajících se soukromého zdravotního pojištění cizinců se vztahují ustanovení zvláštního zákona 14, tato povinnost se nevztahuje na výměnu informací podle 15 tohoto zákona. Č Á S T D R U H Á Změna zákona o pobytu cizinců na území České republiky 18 Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 140/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 217/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zákona č. 559/2004 Sb., zákona č. 428/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 47/2009 Sb., zákona č. 197/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 278/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 303/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 458/2011, zákona č. 222/2012 Sb. a zákona č. 494/2012 Sb., se mění takto: 1. V 31 odst. 8 zní: (8) Před vyznačením víza k pobytu nad 90 dnů je cizinec povinen předloţit doklad o soukromém zdravotním pojištění cizince sjednaném v rozsahu povinností stanovených v zákoně o soukromém zdravotním pojištění cizinců na území České republiky. Současně je povinen na poţádání předloţit doklad o zaplacení pojistného. 2. V 34 písm. e) zní: e) doklad o soukromém zdravotním pojištění cizinců sjednaném v rozsahu povinností stanovených v zákoně o soukromém zdravotním pojištění cizinců na území České republiky a na poţádání doklad o zaplacení pojistného,. 3. V 35 odst. 2 zní: 14 Zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů. 9

11 (2) K ţádosti o prodlouţení doby pobytu na území na vízum k pobytu nad 90 dnů je cizinec povinen předloţit náleţitosti podle 31 odst. 1 písm. a) aţ d) a na poţádání náleţitost podle 31 odst. 5 písm. b). K ţádosti o prodlouţení doby pobytu na území na vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem zaměstnání je cizinec povinen předloţit rozhodnutí o prodlouţení povolení k zaměstnání, náleţitosti podle 31 odst. 1 písm. a) a d) a na poţádání náleţitost podle 31 odst. 5 písm. b). Dále je cizinec povinen předloţit doklad o soukromém zdravotním pojištění cizince sjednaném v rozsahu povinností stanovených v zákoně o soukromém zdravotním pojištění cizinců na území České republiky. Současně je na poţádání povinen předloţit doklad o zaplacení pojistného. Cizinec je dále povinen na ţádost ministerstva předloţit v případě změny podoby i fotografie.. 4. V 37 odst. 2 písm. g) zní: g) cizinec při pobytové kontrole nepředloţí doklad o soukromém zdravotním pojištění cizince sjednaném v rozsahu povinností stanovených v zákoně o soukromém zdravotním pojištění cizinců na území České republiky, ani doklad o zaplacení pojistného, a to ani ve lhůtě stanovené policií,. 5. V 40 odst. 3 zní: (3) K ţádosti o udělení diplomatického nebo zvláštního víza je cizinec povinen předloţit cestovní doklad a fotografie. Před vyznačením víza je cizinec povinen na poţádání předloţit doklad o soukromém zdravotním pojištění cizince sjednaném v rozsahu povinností stanovených v zákoně o soukromém zdravotním pojištění cizinců na území České republiky; na poţádání je cizinec současně povinen předloţit doklad o zaplacení pojistného.. 6. V 42 odst. 3 zní: (3) Ţádost o povolení k dlouhodobému pobytu je dále oprávněn podat manţel, nezletilé nebo zletilé nezaopatřené dítě manţela nebo takové dítě cizince, který ţádá o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu nebo jiţ za tímto účelem na území pobývá (dále jen "rodinný příslušník výzkumného pracovníka"). K ţádosti je rodinný příslušník výzkumného pracovníka povinen předloţit náleţitosti uvedené v 31 odst. 1 písm. a), c) aţ e) a prokázat, ţe je rodinným příslušníkem výzkumného pracovníka; na poţádání je dále povinen předloţit náleţitosti uvedené v 31 odst. 5. Před vyznačením víza k pobytu nad 90 dnů za účelem převzetí povolení k dlouhodobému pobytu je rodinný příslušník výzkumného pracovníka povinen předloţit doklad o soukromém zdravotním pojištění cizince sjednaném v rozsahu povinností stanovených v zákoně o soukromém zdravotním pojištění cizinců na území České republiky. Současně je povinen na poţádání předloţit doklad o zaplacení pojistného.. 7. V 42b odst. 5 zní: (5) Před vyznačením víza k pobytu nad 90 dnů za účelem převzetí povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného souţití rodiny je cizinec povinen 10

12 předloţit doklad o soukromém zdravotním pojištění cizince sjednaném v rozsahu povinností stanovených v zákoně o soukromém zdravotním pojištění cizinců na území České republiky. Současně je povinen na poţádání předloţit doklad o zaplacení pojistného.. 8. V 42c odst. 3 písm. b) zní: b) doklad o soukromém zdravotním pojištění cizince sjednaném v rozsahu povinností stanovených v zákoně o soukromém zdravotním pojištění cizinců na území České republiky a na poţádání předloţit doklad o zaplacení pojistného,. 9. V 42c odst. 6 se ruší slovo cestovní. 10. V 42d odst. 3 zní: (3) Před vyznačením víza k pobytu nad 90 dnů za účelem převzetí povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia na území je cizinec povinen předloţit doklad o soukromém zdravotním pojištění cizince sjednaném v rozsahu povinností stanovených v zákoně o soukromém zdravotním pojištění cizinců na území České republiky. Současně je povinen na poţádání předloţit doklad o zaplacení pojistného V 42f odst. 4 včetně odkazu na poznámku pod čarou č. 33 zní: (4) Před vyznačením víza k pobytu nad 90 dnů za účelem převzetí povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu je výzkumný pracovník povinen předloţit doklad o soukromém zdravotním pojištění cizince sjednaném v rozsahu povinností stanovených v zákoně o soukromém zdravotním pojištění cizinců na území České republiky, a to ode dne vstupu na území České republiky do doby, neţ se na něho bude vztahovat pojištění podle zvláštního právního předpisu 33). Současně je povinen na poţádání předloţit doklad o zaplacení pojistného.. 33) Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 12. V 42h odst. 3 zní: (3) Před vyznačením víza k pobytu nad 90 dnů za účelem převzetí zelené karty je cizinec povinen předloţit doklad o soukromém zdravotním pojištění cizince sjednaném v rozsahu povinností stanovených v zákoně o soukromém zdravotním pojištění cizinců na území České republiky, a to na dobu pobytu ode dne vstupu na území do doby, neţ se na něho bude vztahovat pojištění podle zvláštního právního předpisu, a na poţádání doklad o zaplacení pojistného V 42j odst. 3 včetně odkazu na poznámku pod čarou č. 32 zní: (3) Před vyznačením víza k pobytu nad 90 dnů za účelem převzetí modré karty je cizinec povinen předloţit doklad o soukromém zdravotním pojištění cizince sjednaném v rozsahu povinností stanovených v zákoně o soukromém zdravotním pojištění cizinců na území České republiky, a to na dobu pobytu ode dne vstupu na 11

13 území do doby, neţ se na něho bude vztahovat pojištění podle zvláštního právního předpisu 32), a na poţádání doklad o zaplacení pojistného.. 32) Směrnice Rady 2009/50/ES o podmínkách pro vstup a pobyt státních příslušníků třetích zemí za účelem výkonu zaměstnání vyţadujícího vysokou kvalifikaci. 14. V 44a odst. 4 zní: (4) K ţádosti o prodlouţení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu vydaného za účelem společného souţití rodiny je cizinec povinen předloţit náleţitosti podle 42b odst. 1 písm. a), c) a d) a dále doklad o soukromém zdravotním pojištění cizince sjednaném v rozsahu povinností stanovených v zákoně o soukromém zdravotním pojištění cizinců na území České republiky. Na poţádání je současně povinen předloţit doklad o zaplacení pojistného. Jestliţe byl nositeli oprávnění ke sloučení rodiny udělen azyl, je cizinec povinen předloţit pouze cestovní doklad. Platnost povolení k dlouhodobému pobytu vydaného za účelem společného souţití rodiny nelze prodlouţit, je-li důvod pro zahájení řízení o zrušení platnosti tohoto povolení ( 46a) V 44a odst. 6 písm. b) zní: b) předloţit doklad o soukromém zdravotním pojištění cizince sjednaném v rozsahu povinností stanovených v zákoně o soukromém zdravotním pojištění cizinců na území České republiky, a současně na poţádání předloţit doklad o zaplacení pojistného,. 16. V 45 odst. 6 písm. e) zní: e) doklad o soukromém zdravotním pojištění cizince sjednaném v rozsahu povinností stanovených v zákoně o soukromém zdravotním pojištění cizinců na území České republiky a na poţádání doklad o zaplacení pojistného,. 17. V 46 odst. 1 zní: (1) Pro povolení k dlouhodobému pobytu platí obdobně 31 odst. 1 a 4, 33, 34, 37, 38, 55 odst. 1, 56, 58 odst. 3 a 62 odst. 1 vztahující se na dlouhodobé vízum. K ţádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu podle 42 je cizinec dále povinen předloţit doklad o soukromém zdravotním pojištění cizince sjednaném v rozsahu povinností stanovených v zákoně o soukromém zdravotním pojištění cizinců na území České republiky. Současně je povinen na poţádání předloţit doklad o zaplacení pojistného. 18. V 46 odst. 2 zní: (2) Pro povolení k dlouhodobému pobytu za účelem strpění pobytu na území z důvodu uvedeného v 33 odst. 1 písm. a) platí obdobně 56 vztahující se na vízum k pobytu nad 90 dnů. Pro povolení k dlouhodobému pobytu za účelem strpění pobytu na území podle 43 odst. 2 platí obdobně 31 odst. 1, 37, 55 odst. 1, 56, 58 odst. 3 a 62 odst. 1 vztahující se na dlouhodobé vízum. K ţádosti je cizinec povinen dále 12

14 předloţit doklad o soukromém zdravotním pojištění cizince sjednaném v rozsahu povinností stanovených v zákoně o soukromém zdravotním pojištění cizinců na území České republik, a na poţádání doklad o zaplacení pojistného V 46a odst. 2 písm. c) zní: c) cizinec při pobytové kontrole nepředloţí doklad o soukromém zdravotním pojištění cizince sjednaném v rozsahu povinností stanovených v zákoně o soukromém zdravotním pojištění cizinců na území České republiky, ani doklad o zaplacení pojistného, a to ani ve lhůtě stanovené policií,. 20. V 46b odst. 2 písm. e) zní: e) drţitel tohoto povolení při pobytové kontrole nepředloţí doklad o soukromém zdravotním pojištění cizince sjednaném v rozsahu povinností stanovených v zákoně o soukromém zdravotním pojištění cizinců na území České republiky, ani doklad o zaplacení pojistného, a to ani ve lhůtě stanovené policií,. 21. V 46e odst. 2 písm. b) zní: b) cizinec při pobytové kontrole nepředloţí doklad o soukromém zdravotním pojištění cizince sjednaném v rozsahu povinností stanovených v zákoně o soukromém zdravotním pojištění cizinců na území České republiky, ani doklad o zaplacení pojistného, a to ani ve lhůtě stanovené policií,. 22. V 56 odst. 1 písm. i) zní: i) před vyznačením dlouhodobého víza nepředloţí doklad o soukromém zdravotním pojištění cizince sjednaném v rozsahu povinností stanovených v zákoně o soukromém zdravotním pojištění cizinců na území České republiky, a na poţádání doklad o zaplacení pojistného,. 23. V 57 odst. 1 zní: (1) Zastupitelský úřad je oprávněn před odesláním ţádosti o udělení dlouhodobého víza ministerstvu k této ţádosti uplatnit stanovisko. Ministerstvo k tomuto stanovisku při udělování dlouhodobého víza přihlédne. Pokud cizinec před vyznačením dlouhodobého víza nepředloţí doklad o soukromém zdravotním pojištění cizince sjednaném v rozsahu povinností stanovených v zákoně o soukromém zdravotním pojištění cizinců na území České republiky nebo doklad o zaplacení pojistného, byl-li vyţádán, a dlouhodobé vízum mu z tohoto důvodu nebude uděleno, zastupitelský úřad tuto skutečnost oznámí ministerstvu V 89 odst. 1 písm. c) zní: c) doklad o soukromém zdravotním pojištění cizince sjednaném v rozsahu povinností stanovených v zákoně o soukromém zdravotním pojištění cizinců na území České republiky nebo čestné prohlášení, ţe uhradí náklady spojené s poskytnutím zdravotních sluţeb dítěti.. 13

15 25. V 103 písm. r) zní: r) předloţit při pobytové kontrole doklad o soukromém zdravotním pojištění cizince sjednaném v rozsahu povinností stanovených v zákoně o soukromém zdravotním pojištění cizinců na území České republiky, a na poţádání doklad o zaplacení pojistného. 26. V 180 odst. 5 písm. f) zní: f) jestliţe zvoucí osoba neuzavřela soukromé zdravotní pojištění cizince sjednané v rozsahu povinností stanovených v zákoně o soukromém zdravotním pojištění cizinců na území České republiky, ačkoliv čestně prohlásila, ţe tak učiní V 180 odst. 6 písm. c) zní: c) předloţí doklad o uzavření soukromého zdravotního pojištění cizince sjednaného v rozsahu povinností stanovených v zákoně o soukromém zdravotním pojištění cizinců na území České republiky ve prospěch zvaného cizince nebo čestně prohlásí, ţe takové pojištění uzavře před vstupem cizince na území, anebo pro případnou úhradu nákladů v rozsahu stanoveném v zákoně o soukromém zdravotním pojištění cizinců na území České republiky disponuje částkou nejméně Kč, a zní: 180a Zastupitelský úřad ověřuje, zda osoba, která vydala doklad o soukromém zdravotním pojištění cizince sjednaném v rozsahu povinností stanovených v zákoně o soukromém zdravotním pojištění cizinců na území České republiky, je oprávněna takový doklad vydávat i se včetně odkazů na poznámky pod čarou zrušuje j se včetně odkazů na poznámky pod čarou zrušuje. Č Á S T T Ř E T Í Přechodná a závěrečná ustanovení 19 (1) Pojistné smlouvy týkající se soukromého zdravotního pojištění cizinců při pobytu nad 90 dnů uzavřené podle 180j zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 427/2010 Sb., do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se řídí dosavadní právní úpravou. (2) Soukromé zdravotní pojištění cizince vzniklé na základě pojistných smluv podle odstavce 1 se povaţuje za soukromé zdravotní pojištění cizinců podle Dílu 2, HLAVY III, 14

16 Části první tohoto zákona. 20 (1) Česká národní banka v rámci své dohledové činnosti v pojišťovnictví podle zvláštního zákona 15 zpracovává a aktualizuje závazný seznam pojišťoven, které splňují podmínky tohoto zákona, a mohou uzavírat pojistné smlouvy podle tohoto zákona. (2) Česká národní banka poskytne seznam podle odst. 1 Ministerstvu vnitra České republiky, které je povinno tento závazný seznam zveřejnit. (3) Uzavírat pojistné smlouvy podle tohoto zákona můţe pouze pojistitel, který splňuje podmínky tohoto zákona. Č Á S T Č T V R T Á Účinnost 21 Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna Zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů. 15

17 Příloha č. 1 k zákonu č../2014 Sb. Onemocnění podle 8 odst. 3 písm. d) zákona: Fabryho choroba Gaucherova choroba Niemen-Pickova choroba Mukopolysacharidóza I, II a VI Pompeho choroba Hyperamonemie u dětí s dědičnou poruchou metabolismu urey a glutaminu Dědičná tyrozinemie typu I revmatoidní artritis Bechtěrevova choroba psoriatrická artritis Crohnova choroba colitis ulcerosa psoriáza těţká roztroušená skleróza plicní arteriální hypertenze astma Parkinsonova choroba juvenilní artritida 16

18 Důvodová zpráva Obecná část Problematika zdravotního pojištění cizinců ze zemí mimo Evropskou unii (dále jen cizinci ) byla a je v současném globálním světě velmi frekventovaným tématem, kdy v České republice má relativně dlouhou tradici. Cestovní zdravotní pojištění cizinců je doposud upraveno v zákoně č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pobytu cizinců ). Zákon o pobytu cizinců stanovil povinnost cizinci předloţit doklad o cestovním zdravotním pojištění k ţádosti o udělení víza a na poţádání policii při hraniční nebo při pobytové kontrole. Zákonem č. 140/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, bylo předloţení dokladu o cestovním zdravotním pojištění jako nezbytné náleţitosti k ţádosti o udělení víza zrušeno důvodem byly výhrady, ţe je poţadováno uzavření pojistné smlouvy v době, kdy cizinci není známo, zda jeho ţádosti o udělení víza bude vyhověno. Zákon o pobytu cizinců byl od té doby mnohokrát novelizován a nezřídka kdy i v části tzv. dokladů o cestovním zdravotním pojištění cizinců. V současné době je problematika cestovního zdravotního pojištění, resp. dokladů o cestovním zdravotním pojištění cizinců, upravena v ust. 180i, resp. 180j zákona o pobytu cizinců. Rozlišuje se doklad o cestovním zdravotním pojištění při pobytu do 90 dnů a nad 90 dnů. Co se týče dokladu o cestovním zdravotním pojištění při pobytu do 90 dnů, tak se vychází z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 ze dne 13. července 2009, o kodexu Společenství o vízech, které upravuje parametry cestovního zdravotního pojištění v čl. 15. Tuto právní úpravu cestovního zdravotního pojištění cizinců lze povaţovat za komplexní a zároveň vyhovující. Úprava pobytů nad 90 dnů v ust. 180j rozlišuje dva případy, a to případ, kdy cizinec ţádá o tzv. dlouhodobé vízum, o které ţádá ze zahraničí, a případy, kdy cizinec ţádá o dlouhodobý pobyt na území. První případ umoţňuje sjednání cestovního zdravotního pojištění pouze pro případ nutné a neodkladné péče s minimálním limitem pojistného plnění EUR na jednu pojistnou událost, a to i u pojišťoven z EU. Druhý případ jiţ zvyšuje rozsah tohoto pojištění na tzv. komplexní zdravotní péči, kdy toto pojištění lze sjednat pouze u pojišťoven oprávněných poskytovat pojištění v České republice podle zákona o pojišťovnictví. Tato dosavadní právní úprava zejména co se týče pobytů nad 90 dnů, není dostatečná. Pojišťovny, které toto pojištění provozují ve většině případů, nedisponují dostatečnou sítí poskytovatelů zdravotních sluţeb. Vlastní komplexní pojištění cizinců, které je nyní v souladu s ust. 180j, obsahuje u všech pojišťoven na trhu řadu tzv. výluk z pojištění. Je třeba chápat 17

19 tyto výluky z pojištění jako jakýsi brzdný mechanismus pojišťoven, protoţe se jedná o cizince, u kterých ve většině případů není známa zdravotní anamnéza a není k dispozici zdravotní dokumentace, avšak ve většině případů poté jdou tyto výluky z pojištění k tíţi právě poskytovatelů zdravotních sluţeb, u kterých vzniká prakticky nevymahatelný dluh vůči cizincům. Navrhovaná právní úprava soukromého zdravotního pojištění cizinců vychází z výsostného zájmu České republiky právně upravit povinnosti cizinců při dlouhodobých pobytech. Snahou je reakce na dlouhodobě nestabilní legislativní situaci v oblasti zdravotního pojištění cizinců, na usnesení Vlády České republiky (např. č. 121/2012) a poskytnout cizincům kvalitní rozsah zdravotní péče a současně nezatíţit veřejný rozpočet, a to vše při zachování povinnosti soukromého zdravotního pojištění cizinců při pobytu v České republice nad 90 dnů v zákoně o pobytu cizinců. Základním principem navrhované právní úpravy je dále vyjmutí problematiky pojištění ze zákona o pobytu cizinců, její upřesnění v souladu s usnesením Vlády České republiky a směrnicemi Evropské unie a vytvoření samostatného, kvalitního zákona, na který bude v zákoně o pobytu cizinců odkaz, stejně tak jako na ostatní zákony, např. zákon o veřejném zdravotním pojištění. Cizinec nespadající do systému veřejného zdravotního pojištění bude podle zákona o pobytu cizinců povinen být pojištěn smluvně, avšak s odkazem a za parametrů této nové navrhované právní úpravy. Soukromé zdravotní pojištění cizinců podle navrhované právní úpravy by mělo zůstat ve stávající soukromé sféře, aby nedocházelo k zatěţování veřejného zdravotního pojištění. Dalším principem je snaha o maximální omezení nevymahatelných dluhů cizinců vůči poskytovatelům zdravotních sluţeb, proto by měl být rozsah zdravotního pojištění takový, ţe bude krýt veškerá rizika běţně hrazená z veřejného zdravotního pojištění na území České republiky. Navrhovaná právní úprava koncepčně ponechává rozdělení soukromého zdravotního pojištění cizinců v závislosti na druhu pobytu s tím, ţe upravuje zejména povinnosti komerčních pojišťoven. Dále počítá s ponecháním pojištění cizinců ve sféře soukromých pojišťoven, které mají povolení k výkonu pojišťovací činnosti v České republice a podléhají dohledu České národní banky. Cizinci přicházející do České republiky většinou bez zdravotní dokumentace, a tudíţ s neznámou anamnézou a často dochází k brzkému čerpání zdravotní péče. Vzhledem k jejich dosavadní neúčasti na solidárním principu veřejného zdravotního pojištění občanů České republiky by docházelo k jeho neúměrnému zatěţování a k rozporu s principem veřejného pojištění. Účelem navrhované právní úpravy je upravit vzájemná práva a povinnosti účastníků nového soukromého pojištění a také upravit povinnosti ostatních zejména správních orgánů při kontrole. Nepřesné je jiţ samotné označení cestovní zdravotní pojištění. Cestovní zdravotní pojištění je víceméně individuální pojištění kaţdého, kdo cestuje, ať uţ za hranice České republiky nebo do České republiky, a to zpravidla za účelem turistiky a na kratší období. Zpravidla se jedná o komplexní balíček pojištění různých rizik, která mohou při cestování nastat. Vţdy zahrnuje pojištění léčebných výloh, tzn. případu, kdy se přihodí úraz nebo zdravotní potíţe a je potřeba vyhledat lékařskou pomoc. Komplexní balíček cestovního 18

20 pojištění zpravidla obsahuje i pojištění odpovědnosti, pojištění zavazadel, náhrady při zpoţdění letů apod. Vláda České republiky ve svém usnesení č. 121/2012 ze dne (dále jen Usnesení vlády ) stanovila povinnost třem ministerstvům (Ministerstvu vnitra, zdravotnictví a financí) předloţit do konce roku 2012 návrh právní úpravy komerčního pojištění cizinců. Vzhledem k nejasnostem ohledně kompetencí, resp. gescí nad touto právní úpravou, a z důvodu nezbytnosti takovéto úpravy v právním řádu, je předkládána právě navrhovaná právní úprava. Jejím přijetím bude po mnoha letech vytvořen kvalitní a stabilní právní předpis jdoucí dokonce nad rámec evropské legislativy a v souladu s Usnesením vlády, kdy na jednu stranu zákon ukládá povinnost cizincům ze třetích zemí nespadajících do systému veřejného zdravotního pojištění, aby byli logicky pojištěni smluvně, na druhou stranu budou přesně dány parametry takového pojištění a jeho provozování. Cizincům ze třetích zemí se po dlouhé době dostane kvalitního rozsahu zdravotní péče srovnatelné s veřejným zdravotním pojištěním a současně nedojde k ohroţení veřejných fondů. Tato právní úprava dále nebude komplikovat zákon o pobytu cizinců, ve kterém na ni bude pouze odkaz. Jedná se tedy bezesporu o nejefektivnější a nejlepší řešení tohoto dlouholetého problému. Nepřijetím této právní úpravy by naopak došlo k zachování nepříznivého stavu, kdy je cizincům smluvní pojištění nařízeno, avšak nejsou stanoveny parametry takového pojištění a způsob jeho provozování. Navíc postojem Ministerstva vnitra nezabývat se jiţ nadále touto problematikou v chystaných novelách zákona o pobytu cizinců by došlo k tomu, ţe z českého právního řádu vymizí byť chatrná zmínka o smluvním pojištění cizinců, coţ povede k chaosu jiţ známého z roku 2006, kdy jako potvrzení o jiném neţ veřejném zdravotním pojištění byly předkládány bezcenné, mnohdy falešné doklady od pojišťoven ze třetích zemí v přímém rozporu s právní úpravou provozování pojištění v ČR a EU nebo k cyklicky se opakujícím pokusům řešit tento neutěšený stav přesunem všech cizinců do veřejného zdravotního pojištění, coţ by vedlo ke zvýšeným nákladům v řádech miliard korun ročně. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České republiky Předloţený návrh zákona je plně v souladu s ústavním pořádkem České republiky. S přihlédnutím k regulovaným právním vztahům je kladen důraz zejména na ochranu základních lidských práv a svobod cizinců, kterým poskytuje široké právo na ochranu zdraví. Zhodnocení slučitelnosti navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie Navrhovaná právní úprava reaguje i na legislativu EU v taxativně uvedených případech pobytů uvedených osob, zejména (např. Směrnici Rady 2003/86/ES ze dne 22. září 2003 o právu na sloučení rodiny; Směrnici Rady 2003/109/ES ze dne 25. listopadu 2003 o právním postavení příslušníků třetích zemí, kteří jsou dlouhodobě pobývajícími rezidenty; Směrnici Rady 2004/114/ES ze dne 13. prosince 2004 o podmínkách přijímání příslušníků 19

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění (dále jen skupinové cestovní pojištění ) kód skupinové pojistné smlouvy NOMAD číslo skupinové pojistné smlouvy 698030476 Allianz pojišťovna, a. s. Ke Štvanici

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 290 Sbírka zákonů č. 43 / 2013 43 ZÁKON ze dne 31. ledna 2013, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, (neoficiální znění se stavem ke dni 1.5.

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, (neoficiální znění se stavem ke dni 1.5. Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, (neoficiální znění se stavem ke dni 1.5.2011) ve znění zákona č. 140/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona

Více

Informace pro zájemce o pojištění uzavírané na dálku a mimo obchodní prostory

Informace pro zájemce o pojištění uzavírané na dálku a mimo obchodní prostory Informace pro zájemce o pojištění uzavírané na dálku a mimo obchodní prostory Základní informace o pojistiteli Triglav pojišťovna, a.s., IČ: 250 73 958 akciová společnost se sídlem Brno, Město Brno, Novobranská

Více

HLAVA PATNÁCTÁ. Pojistné smlouvy ODDÍL PRVNÍ. Pojistná smlouva

HLAVA PATNÁCTÁ. Pojistné smlouvy ODDÍL PRVNÍ. Pojistná smlouva HLAVA PATNÁCTÁ Pojistné smlouvy ODDÍL PRVNÍ Pojistná smlouva 788 (1) Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje poskytnout ve sjednaném rozsahu plnění, nastane-li nahodilá událost ve smlouvě blíže označená,

Více

Pojištění 26.8.2014. Pojistný zájem

Pojištění 26.8.2014. Pojistný zájem Pojištění Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje vůči pojistníkovi poskytnout jemu nebo třetí osobě pojistné plnění, nastane-li nahodilá událost krytá pojištěním (pojistná událost), a pojistník se zavazuje

Více

Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012

Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012 Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012 Úvod - legislativa Zákony upravující pobyt cizinců na území ČR: z.č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění; z.č. 262/2006 Sb.,

Více

ZÁKON. ze dne 2. února 2006. o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ

ZÁKON. ze dne 2. února 2006. o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ 57 ZÁKON ze dne 2. února 2006 o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ Změna zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ - ekonomický obor řešící minimalizaci rizik ekonomických i neekonomických činností člověka - stránky pojištění: etická stránka (= princip solidarity)

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Právní aspekty podnikání pojišťoven Druhy pojištění Sociální pojištění Zdravotní pojištění Komerční pojištění Penzijní připojištění Účel pojištění Zmírnit nebo odstranit nepříznivé důsledky nahodilých

Více

O insolvenčních správcích.txt. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

O insolvenčních správcích.txt. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ZÁKON 312/2006 Sb. ze dne 23. května 2006 o insolvenčních správcích Změna: 108/2007 Sb. Změna: 296/2007 Sb. Změna: 124/2008 Sb. Změna: 223/2009 Sb. Změna: 41/2009 Sb. Změna: 227/2009 Sb. ČÁST PRVNÍ Parlament

Více

Projekt České centrum pro mobilitu v letech 2008-2011 finančně podporuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v rámci programu EUPRO.

Projekt České centrum pro mobilitu v letech 2008-2011 finančně podporuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v rámci programu EUPRO. Doporučený postup pro přijímání vědecko-výzkumných pracovníků ze třetích zemí Projekt České centrum pro mobilitu v letech 2008-2011 finančně podporuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v rámci

Více

Výše některých správních poplatků podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění

Výše některých správních poplatků podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění Výše některých správních poplatků podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění Občanství (položka 8) a) Vydání osvědčení nebo potvrzení o státním občanství České republiky - Kč

Více

Obchodní podmínky. Pojistitel znamená kteroukoliv z níže uvedených právnických osob:

Obchodní podmínky. Pojistitel znamená kteroukoliv z níže uvedených právnických osob: Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky blíže upravují právní vztahy vzniklé mezi Zprostředkovatelem a Zájemcem/Pojistníkem v souvislosti se zprostředkováním pojištění prostřednictvím internetového portálu

Více

Odbor správních a vnitřních věcí

Odbor správních a vnitřních věcí Odbor správních a vnitřních věcí Matrika vedení knih narození, manželství a úmrtí a souvisejících sbírek listin a vydávání výpisů z těchto knih podle zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období Návrh poslanců Romana Sklenáka, Vladimíry Lesenské, Dany Váhalové a Jeronýma Tejce na vydání zákona kterým se mění zákon č. 329/2011

Více

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY e-bond pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY Tyto Všeobecné pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem 1.4. 2009 KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. VPP

Více

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Cestovní pojištění Cestovní pojištění je volitelnou součástí Osobního účtu České spořitelny a pomůže klientům řešit nepříjemné situace spojené s cestou

Více

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02. KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje

Více

37/2004 Sb. ZÁKON ze dne 17. prosince 2003 ČÁST PRVNÍ POJISTNÁ SMLOUVA

37/2004 Sb. ZÁKON ze dne 17. prosince 2003 ČÁST PRVNÍ POJISTNÁ SMLOUVA Změna: 377/2005 Sb. 37/2004 Sb. ZÁKON ze dne 17. prosince 2003 o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

25_2008_Sb.txt INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

25_2008_Sb.txt INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 25/2008 Sb. ZÁKON ze dne 16. ledna 2008 o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném a o změně některých zákonů Změna: 227/2009 Sb. Změna: 281/2009 Sb. Parlament se usnesl na

Více

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace stanovený zák. č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace stanovený zák. č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace stanovený zák. č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Tento pokyn se vydává na základě 12 odst. 1 zákona č.564/1990 Sb., o státní správě

Více

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů 1 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - platnost od 22. 3. 2012, účinnost od 1. 1. 2014 Návrh zákona, kterým se mění některé

Více

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 Příloha č. 1 Pojišťovna VZP, a.s. ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 se sídlem: Jankovcova 1566/2b, 17000 Praha 7 IČO: 27116913 DIČ: CZ27116913 zastoupená: Robertem Karešem, výkonným ředitelem

Více

Cestovní pojištění k platebním kartám České spořitelny

Cestovní pojištění k platebním kartám České spořitelny Cestovní pojištění k platebním kartám České spořitelny Úvod Ať už jedete relaxovat na dovolenou, nebo Vás čekají časté cesty do zahraničí, uklidňující jistota je vždy výborným společníkem. Cestovní pojištění

Více

P R A V I D L A. MĚSTA LÁZNĚ BĚLOHRAD pro přidělování obecních bytů do nájmu občanům. Část I.

P R A V I D L A. MĚSTA LÁZNĚ BĚLOHRAD pro přidělování obecních bytů do nájmu občanům. Část I. P R A V I D L A MĚSTA LÁZNĚ BĚLOHRAD pro přidělování obecních bytů do nájmu občanům Část I. Čl. 1 Základní pojmy Byt: Za byt se považuje místnost nebo soubor místností ve vlastnictví města Lázně Bělohrad,

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Částka 52 Sbírka zákonů č. 142 / 2012 Strana 2251 142 ZÁKON ze dne 11. dubna 2012 o změně některých zákonů v souvislosti se zavedením základních registrů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

CHCI PRACOVAT V ČESKÉ REPUBLICE

CHCI PRACOVAT V ČESKÉ REPUBLICE CHCI PRACOVAT V ČESKÉ REPUBLICE CHCI PRACOVAT V ČESKÉ REPUBLICE Kdo například nepotřebuje povolení k zaměstnání? Jakou má povolení k zaměstnání platnost? Kdy a kde požádat o prodloužení povolení k zaměstnání?

Více

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O POJIŠTĚNÍ ze dne 1. 1. 2014

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O POJIŠTĚNÍ ze dne 1. 1. 2014 CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O POJIŠTĚNÍ ze dne 1. 1. 2014 Vážená klientko/vážený kliente, těší nás Váš zájem o cestovní pojištění Komerční pojišťovny. Považujeme za důležité seznámit naše

Více

příjemce. se sídlem/bydliště: zastoupený/á: IČ/Datum narození: ověřeno dle občanského průkazu č..

příjemce. se sídlem/bydliště: zastoupený/á: IČ/Datum narození: ověřeno dle občanského průkazu č.. S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního programu města Hrádek nad Nisou pro rok 2015, Podprogram. schválená Radou/Zastupitelstvem města Hrádek nad Nisou dne usnesením č. Smluvní

Více

ČÁST PRVNÍ INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ČÁST PRVNÍ INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ č. 25/2008 Sb. ZÁKON ze dne 16. ledna 2008 o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých

Více

1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství 1 ) (dále jen nařízení

1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství 1 ) (dále jen nařízení Strana 560 Sbírka zákonů č. 38 / 2008 Částka 11 38 ZÁKON ze dne 17. ledna 2008 o vývozu a dovozu zboží, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 4b ). V rozporu se zásadou rovného zacházení

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 4b ). V rozporu se zásadou rovného zacházení Strana 3994 Sbírka zákonů č. 278 / 2009 278 ZÁKON ze dne 22. července 2009 o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojišťovnictví Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

1/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti

1/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti 1/2012 Sb. ZÁKON ze dne 9. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Zdravotní pojištění migrantů v ČR

Zdravotní pojištění migrantů v ČR Zdravotní pojištění migrantů v ČR Helena Hnilicová, Karolína Dobiášová Universita Karlova 1. lékařská fakulta Ústav veřejného zdravotnictví a medicínského práva Základní informace o populaci migrantů v

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2 Sbírka zákonů č. 1 / 2012 1 ZÁKON ze dne 9. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na

Více

Zákon č. 96/1993 Sb. o stavebním spoření a státní podpoře ze stavebního spoření

Zákon č. 96/1993 Sb. o stavebním spoření a státní podpoře ze stavebního spoření Zákon č. 96/1993 Sb. ze dne 25. února 1993 o stavebním spoření a státní podpoře ze stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní

Více

DOPORUČENÍ RADY. ze dne 30. listopadu 1994. o vzoru dvoustranné dohody o zpětném přebírání osob (readmisní dohody) mezi členským státem a třetí zemí

DOPORUČENÍ RADY. ze dne 30. listopadu 1994. o vzoru dvoustranné dohody o zpětném přebírání osob (readmisní dohody) mezi členským státem a třetí zemí DOPORUČENÍ RADY ze dne 30. listopadu 1994 o vzoru dvoustranné dohody o zpětném přebírání osob (readmisní dohody) mezi členským státem a třetí zemí RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o Evropské unii,

Více

Základní povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona

Základní povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona Základní povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona Následující přehled není úplným výčtem povinností podnikatele plynoucích z živnostenského zákona. Pro potřeby rychlého přehledu a základní orientace

Více

Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře

Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře Tyto závazné podmínky upravují právní vztah mezi fyzickými a právnickými osobami a CK PRESSBURG s.r.o. (dále CK). Nedílnou součástí

Více

174/1968 Sb. ZÁKON. ze dne 20.prosince 1968. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb.

174/1968 Sb. ZÁKON. ze dne 20.prosince 1968. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb. 174/1968 Sb. ZÁKON ze dne 20.prosince 1968 o státním odborném dozoru nad bezpečností práce Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb. Změna: 47/1994 Sb. Změna: 71/2000 Sb. Změna: 124/2000 Sb. Změna: 151/2002

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 148 Rozeslána dne 30. prosince 2010 Cena Kč 84, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 148 Rozeslána dne 30. prosince 2010 Cena Kč 84, O B S A H : Ročník 2010 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 148 Rozeslána dne 30. prosince 2010 Cena Kč 84, O B S A H : 427. Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky

Více

Pojistná smlouva číslo 0013956744

Pojistná smlouva číslo 0013956744 .t"čpp VIENNA INsuRANcE GROUP Pojistná smlouva číslo 0013956744 Sídlo: Praha 8, Pobřežní 665/23, PSČ 186 00 Jednající: Mgr. Jakub Póbiš, manažer odboru pojištění odpovědnosti a speciálních rizik a Ing.

Více

NE ANO (jméno pojišťovny) :

NE ANO (jméno pojišťovny) : Rodinné cestovní pojištění Od 1. května 2009 nelze toto pojištění sjednat. Avšak pro klienty, kteří si sjednali pojištění do 30. dubna 2009, toto pojištění nadále trvá a je platné beze změn. S Rodinným

Více

ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ (se zaměřením na veřejnou vysokou školu)

ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ (se zaměřením na veřejnou vysokou školu) Centrum vzdělávacích aktivit zahraniční spolupráce CZ.1.07/2.2.00/15.0270 ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ (se zaměřením na veřejnou vysokou školu) Základní právní předpisy Pracovněprávní vztahy mezi zaměstnancem

Více

SMLOUVA O KOLEKTIVNÍM POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM č. 2149500001 (dále jen Smlouva )

SMLOUVA O KOLEKTIVNÍM POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM č. 2149500001 (dále jen Smlouva ) Z tohoto veřejně přístupného znění Smlouvy o kolektivním pojištění k platebním kartám byla vypuštěna ta ustanovení, která obsahují údaje důvěrného charakteru nebo taková, která Komerční banka, a.s. považuje

Více

1. V 4 odst. 2 písm. a) a f) a v 5 odst. 3 písm. b) a c) se za slovo jméno vkládají slova, popřípadě jména a příjmení.

1. V 4 odst. 2 písm. a) a f) a v 5 odst. 3 písm. b) a c) se za slovo jméno vkládají slova, popřípadě jména a příjmení. ZÁKON ze dne 2010, kterým se mění zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

Exkluzivní balíček slev pro studenty Vysoké školy finanční a správní

Exkluzivní balíček slev pro studenty Vysoké školy finanční a správní Exkluzivní balíček slev pro studenty Vysoké školy finanční a správní I. Nabídka povinného ručení Sleva 10% + možnost mimořádné slevy 500,-Kč na první pojistné II. Nabídka havarijního pojištění Sleva 10

Více

Cestovním pojištění č. 7110000701

Cestovním pojištění č. 7110000701 sjednal: Pojistná smlouva pro podniky a organizace ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB se sídlem v Pardubicích, Zelené Předměstí, Masarykovo náměstí č.p. 1458, PSČ: 532 18, Česká republika IČ: 45534306,

Více

Víza, pracovní a pobytová povolení k zaměstnání a podnikání pro zahraniční investory v České republice

Víza, pracovní a pobytová povolení k zaměstnání a podnikání pro zahraniční investory v České republice INFORMACE PRO INVESTORY Víza, pracovní a pobytová povolení k zaměstnání a podnikání pro zahraniční investory v České republice CzechRepublic Víza, pracovní a pobytová povolení k zaměstnání a podnikání

Více

SOUČASNÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA POJIŠTĚNÍ KLINICKÉHO HODNOCENÍ LÉČIV A JEJÍ SOULAD S PRÁVNÍ ÚPRAVOU EU

SOUČASNÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA POJIŠTĚNÍ KLINICKÉHO HODNOCENÍ LÉČIV A JEJÍ SOULAD S PRÁVNÍ ÚPRAVOU EU SOUČASNÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA POJIŠTĚNÍ KLINICKÉHO HODNOCENÍ LÉČIV A JEJÍ SOULAD S PRÁVNÍ ÚPRAVOU EU strana 1 z 6 Pavel Strnad, Ph.D. advokátní kancelář Polverini Strnad, Týnská 12, 110 00, Praha 1, tel. č.:

Více

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 79437024-14 Pojištění majetku podnikatelů

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 79437024-14 Pojištění majetku podnikatelů Úvodní část pojistné smlouvy Číslo pojistné smlouvy: 79437024-14 Stav k datu 1. 6. 2007 Kód produktu: MN Úvodní část pojistné smlouvy č.: 79437024-14 Pojištění majetku podnikatelů Z-VPPN01/N Společenství

Více

O svobodném přístupu k informací dle zákona č.106/1999 Sb.

O svobodném přístupu k informací dle zákona č.106/1999 Sb. Poskytování informací v Dětském domově a Školní jídelně v Lipové u Šluknova podle ustanovení 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v v platném znění SMĚRNICE č.j. 001/2009

Více

Penzijní plán Penzijního fondu České pojišťovny, a. s.

Penzijní plán Penzijního fondu České pojišťovny, a. s. Penzijní plán Penzijního fondu České pojišťovny, a. s. 1 Základní údaje 1.1. Penzijní fond České pojišťovny, a. s. (dále jen "Penzijní fond"), je penzijním fondem podle zákona č. 42/1994 Sb. o penzijním

Více

Zákon o státem zakládaných poskytovatelích zdravotních služeb a o vztazích při zajištění klinické a praktické výuky

Zákon o státem zakládaných poskytovatelích zdravotních služeb a o vztazích při zajištění klinické a praktické výuky Zákon o státem zakládaných poskytovatelích zdravotních služeb a o vztazích při zajištění klinické a praktické výuky 1 Preambule Tento zákon upravuje právní formu poskytovatelů zdravotních služeb zakládaných

Více

ze dne 13. července 1999 Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Část první Oddíl první Úvodní ustanovení

ze dne 13. července 1999 Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Část první Oddíl první Úvodní ustanovení 168 ze dne 13. července 1999 o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) Parlament se usnesl

Více

193/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 29. července 1999. o státním občanství některých bývalých československých státních občanů

193/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 29. července 1999. o státním občanství některých bývalých československých státních občanů 193/1999 Sb. ZÁKON ze dne 29. července 1999 o státním občanství některých bývalých československých státních občanů Změna: 320/2002 Sb. Změna: 46/2006 Sb. Změna: 142/2012 Sb. Parlament ve snaze zmírnit

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

Informace k novelám živnostenského zákona a novele zákona o silniční dopravě

Informace k novelám živnostenského zákona a novele zákona o silniční dopravě Informace k novelám živnostenského zákona a novele zákona o silniční dopravě I. Dnem 01.06.2012 nabyl účinnosti zákon č. 119/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě (dále též

Více

CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK Jana Gazárková Bavariatour.cz

CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK Jana Gazárková Bavariatour.cz CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK Jana Gazárková Bavariatour.cz Obsah: 1. Pojištění pro klienty cestovní kanceláře str. 2 2. Komentáře k pojištění str. 3 3. Správa a servis cestovního pojištění str.

Více

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y O B C H O D N Í P O D M Í N K Y užívání portálu AUKROCITY.CZ I. Úvodní ustanovení 1.1. Provozovatelem internetových stránek www.aukrocity.cz je společnost Allegro Group s.r.o., IČ: 276 84 555, se sídlem

Více

168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999

168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) Změna:

Více

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami (1) Pověřené osoby poskytují sociálně-právní ochranu na základě rozhodnutí o pověření k výkonu takové činnosti (dále jen "pověření"). (2) Pověřené osoby

Více

326/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 30. listopadu 1999. o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů

326/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 30. listopadu 1999. o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů 326/1999 Sb. ZÁKON ze dne 30. listopadu 1999 o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů Změna: 140/2001 Sb. (část) Změna: 140/2001 Sb. Změna: 140/2001 Sb. (část) Změna: 151/2002

Více

Pojistný trh, subjekty a produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Leden 2011

Pojistný trh, subjekty a produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Leden 2011 Pojistný trh, subjekty a produkty Univerzita Třetího věku Hradec Králové Leden 2011 Subjekty pojistného trhu Velké (kompozitní) pojišťovny nabízející všechny hlavní pojistné produkty životního i neživotního

Více

Zákon č. 440/2005 Sb.

Zákon č. 440/2005 Sb. Zákon č. 440/2005 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 403/1990 Sb., zákonem č. 529/1990 Sb.,

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2015

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2015 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2015 Smluvní strany č. B 13 7285/2015 1. Město Česká Lípa sídlo: nám. T. G. Masaryka 1, Česká Lípa IČ:

Více

161/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 16. března 2006,

161/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 16. března 2006, 161/2006 Sb. ZÁKON ze dne 16. března 2006, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Více

Pojištění asistenčních služeb Pojistná smlouva č. 8080000246

Pojištění asistenčních služeb Pojistná smlouva č. 8080000246 Pojištění asistenčních služeb Pojistná smlouva č. 8080000246 Pojistitel: EUROP ASSISTANCE HOLDING se sídlem 7 boulevard Haussmann 75009 Paris, Francie, společnost registrována v Pařížském registru firem

Více

168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 ČÁST PRVNÍ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA

168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 ČÁST PRVNÍ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA 168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) Změna:

Více

168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999

168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 168/1999 Sb. (k 01-01-2009) ZÁKON ze dne 13. července 1999 o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 16. 7. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

KRYCÍ LIST VNITROORGANIZAČNÍHO PŘEDPISU MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Č. OP 8/2012

KRYCÍ LIST VNITROORGANIZAČNÍHO PŘEDPISU MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Č. OP 8/2012 MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Městský úřad v Bystřici pod Hostýnem, Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem tel.: + 420 573 501 911, fax: + 420 573 501 968, http://www.mubph.cz, e-mail:posta@mubph.cz

Více

140/1996 Sb. ZÁKON. ze dne 26. dubna 1996. Účel zákona. Výklad pojmů

140/1996 Sb. ZÁKON. ze dne 26. dubna 1996. Účel zákona. Výklad pojmů Změna: 107/2002 Sb. Změna: 107/2002 Sb. (část) Změna: 342/2006 Sb. Změna: 181/2007 Sb. Změna: 227/2009 Sb. 140/1996 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 1996 o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní

Více

Návrh VZP ČR pro DŘ na rok 2016 varianta I. úhrada zdravotních služeb poskytovaných poskytovateli lůžkové péče, s výjimkou zdravotních služeb

Návrh VZP ČR pro DŘ na rok 2016 varianta I. úhrada zdravotních služeb poskytovaných poskytovateli lůžkové péče, s výjimkou zdravotních služeb Návrh VZP ČR pro DŘ na rok 2016 varianta I. úhrada zdravotních služeb poskytovaných poskytovateli lůžkové péče, s výjimkou zdravotních služeb poskytovaných v odborných léčebných ústavech, léčebnách dlouhodobě

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA pro případ zneužití karty ( dále i smlouva )

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA pro případ zneužití karty ( dále i smlouva ) RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA pro případ zneužití karty ( dále i smlouva ) 2730302722 Raiffeisenbank a.s. se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 2006/9, PSČ 140 21 IČ 49240901 DIČ CZ49240901 zapsaná v obchodním rejstříku

Více

III. Odůvodnění. Obecná část

III. Odůvodnění. Obecná část Odůvodnění III. Obecná část Návrh vyhlášky o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o změně vyhlášky č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých

Více

Pojistná smlouva hromadného úrazového pojištění

Pojistná smlouva hromadného úrazového pojištění Pojistitel: Obchodní firma: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Právní forma: akciová společnost Sídlo: Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1458 PSČ: 532 18, Česká republika IČ:

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA. Oddíl první Úvodní ustanovení

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA. Oddíl první Úvodní ustanovení Zákon č. 168/1999 Sb. ze dne 13. července 1999 o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)

Více

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení 153/1994 Sb. ZÁKON ze dne 7. července 1994 o zpravodajských službách České republiky Změna: 118/1995 Sb. Změna: 53/2004 Sb. Změna: 290/2005 Sb. Změna: 530/2005 Sb. Změna: 342/2006 Sb. Změna: 80/2006 Sb.

Více

25/2008 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ

25/2008 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ 25/2008 Sb. ZÁKON ze dne 16. ledna 2008 o integrovaném registru znečiťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlaovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů

Více

ve znění účinném od 1. 4. 2015 Smluvní strany:

ve znění účinném od 1. 4. 2015 Smluvní strany: POJISTNÁ SMLOUVA č. 19100771/2009 na skupinové pojištění pravidelných výdajů ze spotřebitelských, hotovostních a revolvingových úvěrů a na skupinové pojištění výdajů vzniklých zneužitím kreditní či úvěrové

Více

ZÁKON o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

ZÁKON o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla Strana 3851 267 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti

Více

Vybrané pasáže Zákoníku práce

Vybrané pasáže Zákoníku práce Agenturní zaměstnávání se v ČR řídí dvěma zákony - Zákoníkem práce a Zákonem o zaměstnanosti. Vybrané pasáže Zákoníku práce Agenturní zaměstnávání upravuje od 1.1.2012 novelizovaný Zákoník práce v těchto

Více

SHRNUTÍ: DEFINICE VEŘEJNÉHO A KOMERČNÍHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

SHRNUTÍ: DEFINICE VEŘEJNÉHO A KOMERČNÍHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ SHRNUTÍ: Tato studie se zabývá analýzou ekonomických a právních aspektů komerčního zdravotního pojištění migrantů v ČR a to od jeho vzniku počátkem devadesátých let až do současné doby. Identifikuje přínosy

Více

Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací Sazebník úhrad za poskytování informací Poskytování informací Poznámka Kč 1. Kopírování na kopírovacích strojích A4 jednostranné 1,00 A4 oboustranné 2,00 A3 jednostranné 2,00 A3 oboustranné 3,00 2. Tisk

Více

403/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o doplňkovém penzijním spoření

403/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o doplňkovém penzijním spoření 403/2012 Sb. ZÁKON ze dne 25. října 2012, kterým se mění zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 3258 Sbírka zákonů č. 263 / 2011 263 ZÁKON ze dne 29. července 2011, kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších

Více

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 115/2006 Sb. ze dne 26. ledna 2006. o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 115/2006 Sb. ze dne 26. ledna 2006. o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů VYBRANÁ USTANOVENÍ ZÁKONA č. 115/2006 Sb. ze dne 26. ledna 2006 o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů Změna: 261/2007 Sb., 362/2007 Sb. Změna: 239/2008 Sb. Změna: 41/2009

Více

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H :

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H : Ročník 2011 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 80 Rozeslána dne 27. července 2011 Cena Kč 132, O B S A H : 224. Úplné znění zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně

Více

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, (neoficiální znění se stavem ke dni 1.1.

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, (neoficiální znění se stavem ke dni 1.1. Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, (neoficiální znění se stavem ke dni 1.1. 2015) ve znění zákona č. 140/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona

Více

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, (neoficiální znění se stavem ke dni 1. 5.

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, (neoficiální znění se stavem ke dni 1. 5. Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, (neoficiální znění se stavem ke dni 1. 5. 2013) ve znění zákona č. 140/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona

Více

Změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla 160 ZÁKON ze dne 2. května 2013, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti

Více

116/1990 Sb. ZÁKON. ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor

116/1990 Sb. ZÁKON. ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor 116/1990 Sb. ZÁKON ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor Změna: 403/1990 Sb. Změna: 529/1990 Sb. Změna: 229/1991 Sb. Změna: 540/1991 Sb. Změna: 302/1999 Sb. Změna: 522/2002 Sb. Změna:

Více

Zákoník práce od 1.1.2012

Zákoník práce od 1.1.2012 Zákoník práce od 1.1.2012 Základní zásady pracovněprávních vztahů 2011 2012 13 (2): Zaměstnavatel a) nesmí přenášet riziko z výkonu závislé práce na zaměstnance, b) musí zajistit rovné zacházení se zaměstnanci

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (VOP)"

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (VOP) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (VOP)" Tento dokument obsahuje Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) fitness centra Undergroundarena.cz, které je provozováno Janem Šachem se sídlem Jana Švermy 1706, 25601

Více

Díl 15 Závazky z odvážných smluv. Oddíl 1 Obecná ustanovení

Díl 15 Závazky z odvážných smluv. Oddíl 1 Obecná ustanovení Porovnání znění nové právní úpravy pojistné smlouvy v novém občanském zákoníku s úpravou provedenou zákonem č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě),

Více