PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 243/0

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 243/0"

Transkript

1 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 243/0 Návrh poslanců Jaroslava Krákory, Jiřího Běhounka, Pavla Antonína a dalších na vydání zákona o soukromém zdravotním pojištění cizinců při pobytu na území České republiky a o změně zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů Zástupce předkladatele: Krákora J. a další Doručeno poslancům: 26. června 2014 v 14:07

2 Z Á K O N ze dne o soukromém zdravotním pojištění cizinců při pobytu na území České republiky a o změně zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů Č Á S T P R V N Í Úprava zdravotního pojištění cizinců HLAVA I Předmět úpravy 1 Tento zákon upravuje soukromé zdravotní pojištění cizinců 1 při pobytu na území České republiky nad 90 dnů (dále jen soukromé zdravotní pojištění cizince ). 2 Působnost zákona (1) Tento zákon se vztahuje na cizince, kteří pobývají na území České republiky a nejsou účastníky veřejného zdravotního pojištění 2 nebo nemají zajištěnou úhradu zdravotní péče na základě jiných právních předpisů. (2) Tento zákon se nevztahuje na občany členských států Evropské unie, zemí Evropského hospodářského prostoru, Švýcarské konfederace. (3) Tento zákon se dále nevztahuje na cizince, pobývající na území České republiky po dobu kratší 90 dnů, jejichţ pojištění upravuje přímo pouţitelný předpis Evropské unie 3. 3 Povinnost pojištění Cizinec je povinen uzavřít pojistnou smlouvu o soukromém zdravotním pojištění cizince a být po celou dobu svého pobytu na území České republiky pojištěn dle tohoto zákona. 1 1 odst. 2 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 2 Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 ze dne 13. července 2009 o kodexu Společenství o vízech (vízový kodex).

3 HLAVA II Soukromé zdravotní pojištění cizince při pobytu nad 90 dnů D í l 1 Pojištění sjednané mimo území České republiky 4 (1) V případě, ţádá-li cizinec mimo území České republiky o povolení k pobytu na území České republiky nad 90 dnů, je povinen být pojištěn v rozsahu nejméně akutní a neodkladné zdravotní péče, včetně nákladů spojených s repatriací nemocného pojištěného nebo, v případě jeho úmrtí spojených s převozem jeho tělesných ostatků, do státu, jehoţ cestovní doklad vlastní, popřípadě do jiného státu, ve kterém má povolen pobyt. Výše sjednaného limitu pojistného plnění na jednu pojistnou událost činí nejméně Kč, a to bez spoluúčasti pojištěného. (2) V případě pojištění sjednaného podle odstavce 1, je-li v cizím jazyce, je cizinec povinen na své náklady zabezpečit úředně ověřený překlad pojistné smlouvy a pojistných podmínek do českého jazyka a na poţádání předloţit příslušnému útvaru Ministerstva vnitra České republiky. D í l 2 Soukromé zdravotní pojištění cizince sjednané na území České republiky 5 (1) Ţádá-li cizinec na území České republiky o povolení k pobytu nad 90 dnů nebo o jeho prodlouţení, je povinen před podáním ţádosti sjednat soukromé zdravotní pojištění cizince podle Dílu 2; cizinec je povinen před uzavřením pojistné smlouvy pojišťovně předloţit potvrzenou ţádost o povolení k pobytu nad 90 dnů s vyznačením příslušného čísla jednacího. (2) Pojišťovna je povinna uzavřít pojistnou smlouvu podle odstavce 1, pokud nabídka na její uzavření neodporuje tomuto zákonu. 6 Všeobecná ustanovení (1) Soukromé zdravotní pojištění cizince lze sjednat pouze u pojišťovny, která je oprávněna provozovat toto soukromé zdravotní pojištění cizince na území České republiky podle zvláštního zákona 4 a je uvedena v seznamu České národní banky dle 20 tohoto 4 Zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů. 2

4 zákona. (2) Není-li dále stanoveno jinak, řídí se pojistná smlouva zvláštním zákonem 5. (3) Pojistná smlouva musí být vţdy uzavřena písemně na pojistnou dobu minimálně jednoho roku. Není-li pojistná smlouva uzavřena v písemné formě, povaţuje se za neplatnou. (4) Soukromé zdravotní pojištění cizince lze ujednat pouze jako pojištění škodové. (5) Soukromé zdravotní pojištění cizince nelze z důvodu nezaplacení pojistného přerušit. 7 Pojistná událost Pojistnou událostí je poskytnutí sluţeb pojištěnému v době trvání soukromého zdravotního pojištění cizince v rozsahu a za podmínek stanovených v 8. 8 Rozsah soukromého zdravotního pojištění cizince (1) Soukromé zdravotní pojištění cizince se vztahuje na následující sluţby: a) hrazené 6 zdravotní sluţby; pojistitel je povinen zajistit pojištěným poskytování lůţkové zdravotní péče 7 bez přímé úhrady pojištěného poskytovateli prostřednictvím poskytovatelů zdravotních sluţeb 8, s nimiţ k tomu uzavřel smlouvu o úhradě zdravotních sluţeb na základě soukromého zdravotního pojištění cizinců (dále jen smluvní poskytovatel ), b) repatriaci nemocného pojištěného, nebo v případě jeho úmrtí převoz jeho tělesných ostatků do státu, jehoţ cestovní doklad vlastní nebo vlastnil, popřípadě do jiného státu, ve kterém má nebo měl povolen pobyt; poskytování těchto sluţeb je pojistitel povinen zajistit prostřednictvím smluvního poskytovatele nebo jiného subjektu, 5 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 7 9 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů 8 2 odst. 1 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů 3

5 s nímţ k tomu uzavřel smlouvu, a to vţdy bez přímé úhrady pojištěného poskytovateli těchto sluţeb, c) asistenční sluţby alespoň v rozsahu: - pojištěnému doporučit smluvního poskytovatele zdravotních sluţeb, - pojištěnému doporučit vhodný postup při čerpání zdravotních sluţeb, - smluvnímu poskytovateli zdravotních sluţeb poskytnout záruku pojistného plnění; tyto sluţby pojistitel zabezpečuje prostřednictvím smluvního poskytovatele asistenčních sluţeb, a to vţdy bez přímé úhrady pojištěného poskytovateli, (2) Pojistná smlouva se uzavírá s limitem pojistného plnění, který nesmí být na jednu pojistnou událost niţší neţ Kč, a to bez spoluúčasti pojištěného. (3) V pojistné smlouvě lze stanovit, ţe pojistitel poskytne pojistné plnění aţ po uplynutí stanovené čekací doby. Tato doba však nesmí přesáhnout ode dne počátku trvání soukromého zdravotního pojištění cizince u stejného pojistitele: a) 3 měsíce v případě těhotenství, b) 8 měsíců v případě porodu, c) 12 měsíců v případě chronických onemocnění, d) 16 měsíců v případě onemocnění uvedených v příloze č. 1 tohoto zákona, e) 18 měsíců v případě vzácných onemocnění 9. (4) K uplatnění práva na pojistné plnění je pojištěný před čerpáním sluţeb povinen: a) kontaktovat smluvního poskytovatele asistenčních sluţeb pojistitele a b) předloţit smluvnímu poskytovateli sluţeb platný Průkaz dle 9 tohoto zákona; tyto povinnosti můţe splnit i jiná osoba. 9 Průkaz soukromého zdravotního pojištění cizince (1) Pojistitel je povinen bezprostředně po uzavření pojistné smlouvy vydat pojistníkovi doklad o sjednaném soukromém zdravotním pojištění cizince, kterým je Průkaz soukromého zdravotního pojištění cizince (dále jen Průkaz ). Je-li pojištěný osobou odlišnou od pojistníka, je pojistník povinen předat Průkaz pojištěnému přede dnem vzniku soukromého zdravotního pojištění cizince. (2) Průkaz pojistitel vydává pro kaţdou pojištěnou osobu vţdy s platností omezenou 9 SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ O VZÁCNÝCH ONEMOCNĚNÍCH č. KOM (2008)

6 pouze na dobu, na kterou bylo zaplaceno pojistné; cizinec je povinen před vydáním dalšího Průkazu předloţit pojistiteli doklad o povolení k pobytu nad 90 dnů podle právních předpisů upravujících pobyt cizinců na území České republiky. Průkaz je i dokladem o zaplacení pojistného. Zaplaceným pojistným se v případě hotovostní platby rozumí sloţení částky ve prospěch pojistitele. Zaplaceným pojistným se v případě bezhotovostní platby rozumí připsání částky na účet pojistitele. (3) Průkaz je opatřen ochranou účinně omezující moţnost jeho zneuţití. (4) V Průkazu pojistitel uvede alespoň a) číslo Průkazu, b) číslo pojistné smlouvy, c) název a logo pojistitele, d) jméno, příjmení a datum narození pojištěného, e) název a číslo dokladu jednoznačně identifikujícího pojištěného (např. cestovního pasu), f) název a telefonní číslo smluvního poskytovatele asistenčních sluţeb, g) datum vydání, počátku a konce platnosti Průkazu. (5) Průkaz nenahrazuje pojistku ve smyslu zákona Síť smluvních poskytovatelů zdravotních služeb Pojistitel je povinen mít uzavřen smluvní vztah minimálně s 10 % poskytovatelů zdravotních sluţeb zapsaných do Národního registru poskytovatelů zdravotních sluţeb Zjišťování a přezkoumání zdravotního stavu (1) Pojišťovna je oprávněna poţadovat před uzavřením pojistné smlouvy zjištění zdravotního stavu zájemce o soukromé zdravotní pojištění cizince. V případě jeho odmítnutí není pojišťovna povinna pojistnou smlouvu uzavřít. (2) Jsou-li pro to důvody související s šetřením škodné události, je pojistitel oprávněn přezkoumat zdravotní stav pojištěného nebo zjistit příčinu jeho smrti a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a násl. zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních sluţbách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů. 5

7 12 Pojistné (1) Pojišťovna při stanovení výše pojistného zohlední zdravotní stav cizince, jeho věk, charakter pobytu na území České republiky a případně další faktory, které by mohly mít vliv na výši pojistného rizika, pokud nejsou diskriminační. (2) Pojišťovna je povinna stanovit výši pojistného tak, aby zabezpečila trvalou splnitelnost závazků vzniklých provozováním soukromého zdravotního pojištění cizince s tím, ţe prvních pět let od účinnosti tohoto zákona nesmí roční pojistné klesnout pod Kč. (3) První pojistné období, za které se platí pojistné, je jeden rok. Následná pojistná období lze na ţádost pojistníka sjednat v délce tří, šesti nebo dvanácti měsíců. (4) Podmínkou pro vrácení nespotřebované části pojistného pojistníkovi je vrácení Průkazu pojistiteli. (5) Pojišťovna není povinna pojistnou smlouvu uzavřít, má-li vůči cizinci nebo jiné osobě, která hodlá takovou smlouvu v jeho prospěch uzavřít, neuhrazenou pohledávku. 13 Právo pojistitele na náhradu poskytnutého pojistného plnění Pojistitel má vůči pojištěnému právo na náhradu pojistného plnění a) poskytnutého v přímé souvislosti s jednáním pojištěného na trestném činu, ozbrojeném konfliktu, občanské válce, teroristickém útoku nebo povstání, nebo b) poskytnutého v důsledku úmyslného jednání pojištěného nebo jiné osoby jednající z jeho popudu, nebo pokud se v důsledku poţití alkoholu nebo aplikace omamné, návykové nebo psychotropní látky nebo léku ovlivňujícího pozornost a schopnosti uvedl pojištěný do stavu, kdy nemohl ovládat své jednání, nebo c) pokud při sjednávání soukromého zdravotního pojištění cizince zájemce o toto pojištění uvedl nepravdivé údaje, neúplně zodpověděl dotazy pojišťovny učiněné v písemné formě nebo je vědomě hrubě zkreslil nebo zamlčel a pokud tyto skutečnosti měly přímou souvislost s pojistnou událostí; to platí i pro takové jednání pojistníka, nebo d) pokud při uplatňování práva na pojistné plnění pojištěný uvedl vědomě nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje týkající se rozsahu pojistné události nebo podstatné údaje týkající se této události zamlčí. 6

8 14 Zánik soukromého zdravotního pojištění cizince (1) Soukromé zdravotní pojištění cizince zaniká: a) uplynutím doby, na kterou bylo soukromé zdravotní pojištění cizince sjednáno, b) smrtí pojištěného, c) dnem následujícím po marném uplynutí lhůty stanovené pojistitelem v upomínce k zaplacení pojistného nebo jeho části nebo k zaplacení náhrady poskytnutého pojistného plnění podle 13 tohoto zákona, doručené pojistníkovi, která nesmí být kratší neţ 1 měsíc a kterou lze před jejím uplynutím dohodou prodlouţit; upomínka musí obsahovat upozornění na zánik soukromého zdravotního pojištění cizince v případě nezaplacení a o této upomínce pojistitel současně informuje pojištěného, jde-li o osobu odlišnou od pojistníka, d) písemnou dohodou pojistníka a pojistitele, e) výpovědí pojistníka s osmidenní výpovědní dobou 1. do dvou měsíců ode dne, kdy se dozvěděl, ţe pojistitel porušil pravidla rovného zacházení 12, 2. do jednoho měsíce ode dne, kdy mu bylo doručeno oznámení o převodu pojistného kmene nebo jeho části nebo o přeměně pojistitele, nebo 3. do jednoho měsíce ode dne, kdy bylo zveřejněno oznámení, ţe pojistiteli bylo odňato povolení k provozování pojišťovací činnosti, f) výpovědí pojistníka nebo pojistitele ke konci pojistného období; je-li však výpověď doručena druhé straně později neţ šest týdnů přede dnem, ve kterém uplyne pojistné období, zaniká soukromé zdravotní pojištění cizince ke konci následujícího pojistného období, g) prokáţe-li pojistitel, ţe by vzhledem k podmínkám platným v době uzavření smlouvy smlouvu neuzavřel, existovalo-li by pojistné riziko ve zvýšeném rozsahu jiţ při uzavírání smlouvy, má právo pojištění vypovědět s osmidenní výpovědní dobou. Nevypoví-li pojistitel pojištění do jednoho měsíce ode dne, kdy mu změna byla oznámena, zanikne jeho právo vypovědět pojištění. (2) Od pojistné smlouvy nelze odstoupit ani odmítnout poskytnutí pojistného plnění. (3) V případě zániku soukromého zdravotního pojištění cizince před uplynutím doby, na kterou bylo toto pojištění sjednáno zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 7

9 a) je pojistník povinen pojistiteli odevzdat bez zbytečného odkladu Průkaz, b) je pojistitel povinen o zániku soukromého zdravotního pojištění cizince informovat věcně příslušný útvar Ministerstva vnitra České republiky. 15 Výkon dohledu Dohled nad dodrţováním povinností pojišťoven stanovených tímto zákonem vykonává Česká národní banka podle zvláštního zákona Výměna informací (1) Ministerstvo vnitra České republiky poskytne pojišťovnám, které provozují soukromé zdravotní pojištění cizince podle tohoto zákona, údaje podle odstavce 2. (2) Poskytovanými údaji jsou údaje o pojistníkovi, pojištěném, zákonném zástupci nebo opatrovníkovi pojištěného a) jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich změna, rodné příjmení, b) datum narození, c) pohlaví, d) místo a stát narození, e) státní občanství, f) druh a adresa místa pobytu, g) datum počátku pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu. (3) Pojišťovny, které provozují soukromé zdravotní pojištění cizince podle tohoto zákona, poskytují z evidence pojištěných cizinců Ministerstvu vnitra České republiky údaje o soukromém zdravotním pojištění cizince podle odstavce 2. (4) Ministerstvo vnitra České republiky poskytuje údaje podle odstavce 2 způsobem umoţňujícím dálkový přístup. To platí obdobně i pro poskytování údajů pojišťovnami provozujícími soukromé zdravotní pojištění cizince podle tohoto zákona. (5) Není-li ohroţeno trestní řízení nebo projednávání správního deliktu, sděluje orgán činný v trestním řízení nebo orgán projednávající správní delikt pojišťovně údaje nezbytné k šetření pojistné události, popřípadě jim umoţní nahlíţet do spisu a pořizovat z něho výpisy a zhotovovat si z nich kopie nebo výpisy. To platí obdobně pro jiné správní 13 Zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů. 8

10 nebo kontrolní orgány, které takové údaje vzhledem ke své působnosti vedou. 17 Mlčenlivost Na povinnost zachovávat mlčenlivost o skutečnostech týkajících se soukromého zdravotního pojištění cizinců se vztahují ustanovení zvláštního zákona 14, tato povinnost se nevztahuje na výměnu informací podle 15 tohoto zákona. Č Á S T D R U H Á Změna zákona o pobytu cizinců na území České republiky 18 Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 140/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 217/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zákona č. 559/2004 Sb., zákona č. 428/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 47/2009 Sb., zákona č. 197/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 278/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 303/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 458/2011, zákona č. 222/2012 Sb. a zákona č. 494/2012 Sb., se mění takto: 1. V 31 odst. 8 zní: (8) Před vyznačením víza k pobytu nad 90 dnů je cizinec povinen předloţit doklad o soukromém zdravotním pojištění cizince sjednaném v rozsahu povinností stanovených v zákoně o soukromém zdravotním pojištění cizinců na území České republiky. Současně je povinen na poţádání předloţit doklad o zaplacení pojistného. 2. V 34 písm. e) zní: e) doklad o soukromém zdravotním pojištění cizinců sjednaném v rozsahu povinností stanovených v zákoně o soukromém zdravotním pojištění cizinců na území České republiky a na poţádání doklad o zaplacení pojistného,. 3. V 35 odst. 2 zní: 14 Zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů. 9

11 (2) K ţádosti o prodlouţení doby pobytu na území na vízum k pobytu nad 90 dnů je cizinec povinen předloţit náleţitosti podle 31 odst. 1 písm. a) aţ d) a na poţádání náleţitost podle 31 odst. 5 písm. b). K ţádosti o prodlouţení doby pobytu na území na vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem zaměstnání je cizinec povinen předloţit rozhodnutí o prodlouţení povolení k zaměstnání, náleţitosti podle 31 odst. 1 písm. a) a d) a na poţádání náleţitost podle 31 odst. 5 písm. b). Dále je cizinec povinen předloţit doklad o soukromém zdravotním pojištění cizince sjednaném v rozsahu povinností stanovených v zákoně o soukromém zdravotním pojištění cizinců na území České republiky. Současně je na poţádání povinen předloţit doklad o zaplacení pojistného. Cizinec je dále povinen na ţádost ministerstva předloţit v případě změny podoby i fotografie.. 4. V 37 odst. 2 písm. g) zní: g) cizinec při pobytové kontrole nepředloţí doklad o soukromém zdravotním pojištění cizince sjednaném v rozsahu povinností stanovených v zákoně o soukromém zdravotním pojištění cizinců na území České republiky, ani doklad o zaplacení pojistného, a to ani ve lhůtě stanovené policií,. 5. V 40 odst. 3 zní: (3) K ţádosti o udělení diplomatického nebo zvláštního víza je cizinec povinen předloţit cestovní doklad a fotografie. Před vyznačením víza je cizinec povinen na poţádání předloţit doklad o soukromém zdravotním pojištění cizince sjednaném v rozsahu povinností stanovených v zákoně o soukromém zdravotním pojištění cizinců na území České republiky; na poţádání je cizinec současně povinen předloţit doklad o zaplacení pojistného.. 6. V 42 odst. 3 zní: (3) Ţádost o povolení k dlouhodobému pobytu je dále oprávněn podat manţel, nezletilé nebo zletilé nezaopatřené dítě manţela nebo takové dítě cizince, který ţádá o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu nebo jiţ za tímto účelem na území pobývá (dále jen "rodinný příslušník výzkumného pracovníka"). K ţádosti je rodinný příslušník výzkumného pracovníka povinen předloţit náleţitosti uvedené v 31 odst. 1 písm. a), c) aţ e) a prokázat, ţe je rodinným příslušníkem výzkumného pracovníka; na poţádání je dále povinen předloţit náleţitosti uvedené v 31 odst. 5. Před vyznačením víza k pobytu nad 90 dnů za účelem převzetí povolení k dlouhodobému pobytu je rodinný příslušník výzkumného pracovníka povinen předloţit doklad o soukromém zdravotním pojištění cizince sjednaném v rozsahu povinností stanovených v zákoně o soukromém zdravotním pojištění cizinců na území České republiky. Současně je povinen na poţádání předloţit doklad o zaplacení pojistného.. 7. V 42b odst. 5 zní: (5) Před vyznačením víza k pobytu nad 90 dnů za účelem převzetí povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného souţití rodiny je cizinec povinen 10

12 předloţit doklad o soukromém zdravotním pojištění cizince sjednaném v rozsahu povinností stanovených v zákoně o soukromém zdravotním pojištění cizinců na území České republiky. Současně je povinen na poţádání předloţit doklad o zaplacení pojistného.. 8. V 42c odst. 3 písm. b) zní: b) doklad o soukromém zdravotním pojištění cizince sjednaném v rozsahu povinností stanovených v zákoně o soukromém zdravotním pojištění cizinců na území České republiky a na poţádání předloţit doklad o zaplacení pojistného,. 9. V 42c odst. 6 se ruší slovo cestovní. 10. V 42d odst. 3 zní: (3) Před vyznačením víza k pobytu nad 90 dnů za účelem převzetí povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia na území je cizinec povinen předloţit doklad o soukromém zdravotním pojištění cizince sjednaném v rozsahu povinností stanovených v zákoně o soukromém zdravotním pojištění cizinců na území České republiky. Současně je povinen na poţádání předloţit doklad o zaplacení pojistného V 42f odst. 4 včetně odkazu na poznámku pod čarou č. 33 zní: (4) Před vyznačením víza k pobytu nad 90 dnů za účelem převzetí povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu je výzkumný pracovník povinen předloţit doklad o soukromém zdravotním pojištění cizince sjednaném v rozsahu povinností stanovených v zákoně o soukromém zdravotním pojištění cizinců na území České republiky, a to ode dne vstupu na území České republiky do doby, neţ se na něho bude vztahovat pojištění podle zvláštního právního předpisu 33). Současně je povinen na poţádání předloţit doklad o zaplacení pojistného.. 33) Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 12. V 42h odst. 3 zní: (3) Před vyznačením víza k pobytu nad 90 dnů za účelem převzetí zelené karty je cizinec povinen předloţit doklad o soukromém zdravotním pojištění cizince sjednaném v rozsahu povinností stanovených v zákoně o soukromém zdravotním pojištění cizinců na území České republiky, a to na dobu pobytu ode dne vstupu na území do doby, neţ se na něho bude vztahovat pojištění podle zvláštního právního předpisu, a na poţádání doklad o zaplacení pojistného V 42j odst. 3 včetně odkazu na poznámku pod čarou č. 32 zní: (3) Před vyznačením víza k pobytu nad 90 dnů za účelem převzetí modré karty je cizinec povinen předloţit doklad o soukromém zdravotním pojištění cizince sjednaném v rozsahu povinností stanovených v zákoně o soukromém zdravotním pojištění cizinců na území České republiky, a to na dobu pobytu ode dne vstupu na 11

13 území do doby, neţ se na něho bude vztahovat pojištění podle zvláštního právního předpisu 32), a na poţádání doklad o zaplacení pojistného.. 32) Směrnice Rady 2009/50/ES o podmínkách pro vstup a pobyt státních příslušníků třetích zemí za účelem výkonu zaměstnání vyţadujícího vysokou kvalifikaci. 14. V 44a odst. 4 zní: (4) K ţádosti o prodlouţení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu vydaného za účelem společného souţití rodiny je cizinec povinen předloţit náleţitosti podle 42b odst. 1 písm. a), c) a d) a dále doklad o soukromém zdravotním pojištění cizince sjednaném v rozsahu povinností stanovených v zákoně o soukromém zdravotním pojištění cizinců na území České republiky. Na poţádání je současně povinen předloţit doklad o zaplacení pojistného. Jestliţe byl nositeli oprávnění ke sloučení rodiny udělen azyl, je cizinec povinen předloţit pouze cestovní doklad. Platnost povolení k dlouhodobému pobytu vydaného za účelem společného souţití rodiny nelze prodlouţit, je-li důvod pro zahájení řízení o zrušení platnosti tohoto povolení ( 46a) V 44a odst. 6 písm. b) zní: b) předloţit doklad o soukromém zdravotním pojištění cizince sjednaném v rozsahu povinností stanovených v zákoně o soukromém zdravotním pojištění cizinců na území České republiky, a současně na poţádání předloţit doklad o zaplacení pojistného,. 16. V 45 odst. 6 písm. e) zní: e) doklad o soukromém zdravotním pojištění cizince sjednaném v rozsahu povinností stanovených v zákoně o soukromém zdravotním pojištění cizinců na území České republiky a na poţádání doklad o zaplacení pojistného,. 17. V 46 odst. 1 zní: (1) Pro povolení k dlouhodobému pobytu platí obdobně 31 odst. 1 a 4, 33, 34, 37, 38, 55 odst. 1, 56, 58 odst. 3 a 62 odst. 1 vztahující se na dlouhodobé vízum. K ţádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu podle 42 je cizinec dále povinen předloţit doklad o soukromém zdravotním pojištění cizince sjednaném v rozsahu povinností stanovených v zákoně o soukromém zdravotním pojištění cizinců na území České republiky. Současně je povinen na poţádání předloţit doklad o zaplacení pojistného. 18. V 46 odst. 2 zní: (2) Pro povolení k dlouhodobému pobytu za účelem strpění pobytu na území z důvodu uvedeného v 33 odst. 1 písm. a) platí obdobně 56 vztahující se na vízum k pobytu nad 90 dnů. Pro povolení k dlouhodobému pobytu za účelem strpění pobytu na území podle 43 odst. 2 platí obdobně 31 odst. 1, 37, 55 odst. 1, 56, 58 odst. 3 a 62 odst. 1 vztahující se na dlouhodobé vízum. K ţádosti je cizinec povinen dále 12

14 předloţit doklad o soukromém zdravotním pojištění cizince sjednaném v rozsahu povinností stanovených v zákoně o soukromém zdravotním pojištění cizinců na území České republik, a na poţádání doklad o zaplacení pojistného V 46a odst. 2 písm. c) zní: c) cizinec při pobytové kontrole nepředloţí doklad o soukromém zdravotním pojištění cizince sjednaném v rozsahu povinností stanovených v zákoně o soukromém zdravotním pojištění cizinců na území České republiky, ani doklad o zaplacení pojistného, a to ani ve lhůtě stanovené policií,. 20. V 46b odst. 2 písm. e) zní: e) drţitel tohoto povolení při pobytové kontrole nepředloţí doklad o soukromém zdravotním pojištění cizince sjednaném v rozsahu povinností stanovených v zákoně o soukromém zdravotním pojištění cizinců na území České republiky, ani doklad o zaplacení pojistného, a to ani ve lhůtě stanovené policií,. 21. V 46e odst. 2 písm. b) zní: b) cizinec při pobytové kontrole nepředloţí doklad o soukromém zdravotním pojištění cizince sjednaném v rozsahu povinností stanovených v zákoně o soukromém zdravotním pojištění cizinců na území České republiky, ani doklad o zaplacení pojistného, a to ani ve lhůtě stanovené policií,. 22. V 56 odst. 1 písm. i) zní: i) před vyznačením dlouhodobého víza nepředloţí doklad o soukromém zdravotním pojištění cizince sjednaném v rozsahu povinností stanovených v zákoně o soukromém zdravotním pojištění cizinců na území České republiky, a na poţádání doklad o zaplacení pojistného,. 23. V 57 odst. 1 zní: (1) Zastupitelský úřad je oprávněn před odesláním ţádosti o udělení dlouhodobého víza ministerstvu k této ţádosti uplatnit stanovisko. Ministerstvo k tomuto stanovisku při udělování dlouhodobého víza přihlédne. Pokud cizinec před vyznačením dlouhodobého víza nepředloţí doklad o soukromém zdravotním pojištění cizince sjednaném v rozsahu povinností stanovených v zákoně o soukromém zdravotním pojištění cizinců na území České republiky nebo doklad o zaplacení pojistného, byl-li vyţádán, a dlouhodobé vízum mu z tohoto důvodu nebude uděleno, zastupitelský úřad tuto skutečnost oznámí ministerstvu V 89 odst. 1 písm. c) zní: c) doklad o soukromém zdravotním pojištění cizince sjednaném v rozsahu povinností stanovených v zákoně o soukromém zdravotním pojištění cizinců na území České republiky nebo čestné prohlášení, ţe uhradí náklady spojené s poskytnutím zdravotních sluţeb dítěti.. 13

15 25. V 103 písm. r) zní: r) předloţit při pobytové kontrole doklad o soukromém zdravotním pojištění cizince sjednaném v rozsahu povinností stanovených v zákoně o soukromém zdravotním pojištění cizinců na území České republiky, a na poţádání doklad o zaplacení pojistného. 26. V 180 odst. 5 písm. f) zní: f) jestliţe zvoucí osoba neuzavřela soukromé zdravotní pojištění cizince sjednané v rozsahu povinností stanovených v zákoně o soukromém zdravotním pojištění cizinců na území České republiky, ačkoliv čestně prohlásila, ţe tak učiní V 180 odst. 6 písm. c) zní: c) předloţí doklad o uzavření soukromého zdravotního pojištění cizince sjednaného v rozsahu povinností stanovených v zákoně o soukromém zdravotním pojištění cizinců na území České republiky ve prospěch zvaného cizince nebo čestně prohlásí, ţe takové pojištění uzavře před vstupem cizince na území, anebo pro případnou úhradu nákladů v rozsahu stanoveném v zákoně o soukromém zdravotním pojištění cizinců na území České republiky disponuje částkou nejméně Kč, a zní: 180a Zastupitelský úřad ověřuje, zda osoba, která vydala doklad o soukromém zdravotním pojištění cizince sjednaném v rozsahu povinností stanovených v zákoně o soukromém zdravotním pojištění cizinců na území České republiky, je oprávněna takový doklad vydávat i se včetně odkazů na poznámky pod čarou zrušuje j se včetně odkazů na poznámky pod čarou zrušuje. Č Á S T T Ř E T Í Přechodná a závěrečná ustanovení 19 (1) Pojistné smlouvy týkající se soukromého zdravotního pojištění cizinců při pobytu nad 90 dnů uzavřené podle 180j zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 427/2010 Sb., do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se řídí dosavadní právní úpravou. (2) Soukromé zdravotní pojištění cizince vzniklé na základě pojistných smluv podle odstavce 1 se povaţuje za soukromé zdravotní pojištění cizinců podle Dílu 2, HLAVY III, 14

16 Části první tohoto zákona. 20 (1) Česká národní banka v rámci své dohledové činnosti v pojišťovnictví podle zvláštního zákona 15 zpracovává a aktualizuje závazný seznam pojišťoven, které splňují podmínky tohoto zákona, a mohou uzavírat pojistné smlouvy podle tohoto zákona. (2) Česká národní banka poskytne seznam podle odst. 1 Ministerstvu vnitra České republiky, které je povinno tento závazný seznam zveřejnit. (3) Uzavírat pojistné smlouvy podle tohoto zákona můţe pouze pojistitel, který splňuje podmínky tohoto zákona. Č Á S T Č T V R T Á Účinnost 21 Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna Zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů. 15

Projekt České centrum pro mobilitu v letech 2008-2011 finančně podporuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v rámci programu EUPRO.

Projekt České centrum pro mobilitu v letech 2008-2011 finančně podporuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v rámci programu EUPRO. Doporučený postup pro přijímání vědecko-výzkumných pracovníků ze třetích zemí Projekt České centrum pro mobilitu v letech 2008-2011 finančně podporuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v rámci

Více

Výše některých správních poplatků podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění

Výše některých správních poplatků podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění Výše některých správních poplatků podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění Občanství (položka 8) a) Vydání osvědčení nebo potvrzení o státním občanství České republiky - Kč

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období Návrh poslanců Romana Sklenáka, Vladimíry Lesenské, Dany Váhalové a Jeronýma Tejce na vydání zákona kterým se mění zákon č. 329/2011

Více

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY e-bond pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY Tyto Všeobecné pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem 1.4. 2009 KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. VPP

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Právní aspekty podnikání pojišťoven Druhy pojištění Sociální pojištění Zdravotní pojištění Komerční pojištění Penzijní připojištění Účel pojištění Zmírnit nebo odstranit nepříznivé důsledky nahodilých

Více

SMĚRNICE S/7413-21. Sazebník pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou členy orgánů společenství vlastníků a bytových družstev

SMĚRNICE S/7413-21. Sazebník pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou členy orgánů společenství vlastníků a bytových družstev Kooperativa pojišťovna, a.s, Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 SMĚRNICE Číslo: S/7413-21 Verze: 1. Název: Sazebník pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou členy orgánů

Více

Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012

Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012 Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012 Úvod - legislativa Zákony upravující pobyt cizinců na území ČR: z.č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění; z.č. 262/2006 Sb.,

Více

1/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti

1/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti 1/2012 Sb. ZÁKON ze dne 9. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2 Sbírka zákonů č. 1 / 2012 1 ZÁKON ze dne 9. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2013 VI. volební období

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2013 VI. volební období Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2013 VI. volební období Návrh poslance Ladislava Šincla na vydání zákona o výplatě dodatečné náhrady za pohledávky vedené u Union banky, a. s., v konkursu

Více

Metodický pokyn č. 8/2010 METODICKÝ POKYN. Úsek řízení produktů. členové představenstva zaměstnanci společnosti ANO NE *

Metodický pokyn č. 8/2010 METODICKÝ POKYN. Úsek řízení produktů. členové představenstva zaměstnanci společnosti ANO NE * METODICKÝ POKYN Věc: Číselná řada: 8/2010 Ukončení pojistné smlouvy odstoupením, z důvodu absolutní neplatnosti a odmítnutím plnit Ruší se interní předpis č.: -- Odborný garant: Bc. Naďa Matějovská Datum

Více

ZÁKON. ze dne 2. února 2006. o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ

ZÁKON. ze dne 2. února 2006. o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ 57 ZÁKON ze dne 2. února 2006 o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ Změna zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ - ekonomický obor řešící minimalizaci rizik ekonomických i neekonomických činností člověka - stránky pojištění: etická stránka (= princip solidarity)

Více

25_2008_Sb.txt INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

25_2008_Sb.txt INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 25/2008 Sb. ZÁKON ze dne 16. ledna 2008 o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném a o změně některých zákonů Změna: 227/2009 Sb. Změna: 281/2009 Sb. Parlament se usnesl na

Více

ZÁKON. ze dne ,

ZÁKON. ze dne , ZÁKON ze dne.. 2015, kterým se mění zákon č. 161/1999 Sb., kterým se vyhlašuje Národní park České Švýcarsko, a mění se zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů Parlament

Více

1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství 1 ) (dále jen nařízení

1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství 1 ) (dále jen nařízení Strana 560 Sbírka zákonů č. 38 / 2008 Částka 11 38 ZÁKON ze dne 17. ledna 2008 o vývozu a dovozu zboží, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY. č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY. č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu ze dne 31. května 2010 jak vyplývá ze změn provedených nařízením vlády č. 170/2014 Sb. Vláda nařizuje

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 52 Rozeslána dne 7. května 2012 Cena Kč 90, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 52 Rozeslána dne 7. května 2012 Cena Kč 90, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 52 Rozeslána dne 7. května 2012 Cena Kč 90, O B S A H : 141. Zákon, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H : 227. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech

Více

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx Příloha č. 3 k k Dohodě o podmínkách pojištění odpovědnosti provozovatele zdravotnického zařízení pro členy Asociace klinických psychologů ČR č. 7402000002 Pojistná smlouva č. 4300000xxxx pro pojištění

Více

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Cestovní pojištění Cestovní pojištění je volitelnou součástí Osobního účtu České spořitelny a pomůže klientům řešit nepříjemné situace spojené s cestou

Více

Bankovnictví a pojišťovnictví

Bankovnictví a pojišťovnictví Bankovnictví a pojišťovnictví JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Provozovat na území České republiky

Více

Zákon č. 174/1968 Sb.

Zákon č. 174/1968 Sb. Zákon č. 174/1968 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 575/1990 Sb., zákonem č. 159/1992

Více

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 Příloha č. 1 Pojišťovna VZP, a.s. ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 se sídlem: Jankovcova 1566/2b, 17000 Praha 7 IČO: 27116913 DIČ: CZ27116913 zastoupená: Robertem Karešem, výkonným ředitelem

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 290 Sbírka zákonů č. 43 / 2013 43 ZÁKON ze dne 31. ledna 2013, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

ČÁST PRVNÍ INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ČÁST PRVNÍ INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ č. 25/2008 Sb. ZÁKON ze dne 16. ledna 2008 o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1992. Uverejnené: 15.06.1992 Účinnosť od: 01.07.1992

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1992. Uverejnené: 15.06.1992 Účinnosť od: 01.07.1992 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1992 Uverejnené: 15.06.1992 Účinnosť od: 01.07.1992 280 Z Á K O N České národní rady ze dne 28. dubna 1992 o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních

Více

Zákon č. 440/2005 Sb.

Zákon č. 440/2005 Sb. Zákon č. 440/2005 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 403/1990 Sb., zákonem č. 529/1990 Sb.,

Více

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů 1 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - platnost od 22. 3. 2012, účinnost od 1. 1. 2014 Návrh zákona, kterým se mění některé

Více

HLAVA PATNÁCTÁ. Pojistné smlouvy ODDÍL PRVNÍ. Pojistná smlouva

HLAVA PATNÁCTÁ. Pojistné smlouvy ODDÍL PRVNÍ. Pojistná smlouva HLAVA PATNÁCTÁ Pojistné smlouvy ODDÍL PRVNÍ Pojistná smlouva 788 (1) Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje poskytnout ve sjednaném rozsahu plnění, nastane-li nahodilá událost ve smlouvě blíže označená,

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Částka 52 Sbírka zákonů č. 142 / 2012 Strana 2251 142 ZÁKON ze dne 11. dubna 2012 o změně některých zákonů v souvislosti se zavedením základních registrů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 393/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 393/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 393/0 Návrh poslanců Soni Markové, Stanislava Grospiče, Stanislava Mackovíka, Miroslava Opálky a Josefa Šenfelda na vydání zákona, kterým

Více

Informace pro zájemce o pojištění uzavírané na dálku a mimo obchodní prostory

Informace pro zájemce o pojištění uzavírané na dálku a mimo obchodní prostory Informace pro zájemce o pojištění uzavírané na dálku a mimo obchodní prostory Základní informace o pojistiteli Triglav pojišťovna, a.s., IČ: 250 73 958 akciová společnost se sídlem Brno, Město Brno, Novobranská

Více

Zákon o státem zakládaných poskytovatelích zdravotních služeb a o vztazích při zajištění klinické a praktické výuky

Zákon o státem zakládaných poskytovatelích zdravotních služeb a o vztazích při zajištění klinické a praktické výuky Zákon o státem zakládaných poskytovatelích zdravotních služeb a o vztazích při zajištění klinické a praktické výuky 1 Preambule Tento zákon upravuje právní formu poskytovatelů zdravotních služeb zakládaných

Více

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení 153/1994 Sb. ZÁKON ze dne 7. července 1994 o zpravodajských službách České republiky Změna: 118/1995 Sb. Změna: 53/2004 Sb. Změna: 290/2005 Sb. Změna: 530/2005 Sb. Změna: 342/2006 Sb. Změna: 80/2006 Sb.

Více

ZÁKON 325/1999 1 94 ČÁST PRVNÍ. MEZINÁRODNÍ OCHRANA

ZÁKON 325/1999 1 94 ČÁST PRVNÍ. MEZINÁRODNÍ OCHRANA OBSAH Úvodní slovo... XI Rozdělení práce... XII Poděkování... XIII Seznam použitých zkratek... XIV Seznam relevantních mezinárodních smluv, jiných mezinárodních instrumentů, právních předpisů ES/EU a dokumentů

Více

Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX

Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX Smluvní strany: Česká republika Technologická agentura České republiky se sídlem Evropská 2589/33b, 160 00 Praha 6 IČ: 72050365

Více

každé osoby uvedené v tomto seznamu,.

každé osoby uvedené v tomto seznamu,. Strana 4562 Sbírka zákonů č. 344 / 2014 Částka 137 344 VYHLÁŠKA ze dne 19. prosince 2014, kterou se mění vyhláška č. 247/2013 Sb., o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech

Více

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, (neoficiální znění se stavem ke dni 1.5.

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, (neoficiální znění se stavem ke dni 1.5. Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, (neoficiální znění se stavem ke dni 1.5.2011) ve znění zákona č. 140/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Česká Skalice číslo: 320 / 2015 / FPU

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Česká Skalice číslo: 320 / 2015 / FPU 1 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Česká Skalice číslo: 320 / 2015 / FPU (uzavřená dle 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů)

Více

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02. KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje

Více

Odbor správních a vnitřních věcí

Odbor správních a vnitřních věcí Odbor správních a vnitřních věcí Matrika vedení knih narození, manželství a úmrtí a souvisejících sbírek listin a vydávání výpisů z těchto knih podle zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení

Více

Pojištění 26.8.2014. Pojistný zájem

Pojištění 26.8.2014. Pojistný zájem Pojištění Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje vůči pojistníkovi poskytnout jemu nebo třetí osobě pojistné plnění, nastane-li nahodilá událost krytá pojištěním (pojistná událost), a pojistník se zavazuje

Více

Částka 3 Ročník 2002. Vydáno dne 22. února 2002. O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ

Částka 3 Ročník 2002. Vydáno dne 22. února 2002. O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ Částka 3 Ročník 2002 Vydáno dne 22. února 2002 O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ 4. Úřední sdělení České národní banky ze dne 13. února 2002 k ustanovení 411 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona

Více

Změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla 160 ZÁKON ze dne 2. května 2013, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU:

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Ročník 2015 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon, kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Citace: 222/2015

Více

116/1990 Sb. ZÁKON. Vymezení pojmu. zrušen. Vznik nájmu. zrušen. Práva a povinnosti pronajimatele a nájemce

116/1990 Sb. ZÁKON. Vymezení pojmu. zrušen. Vznik nájmu. zrušen. Práva a povinnosti pronajimatele a nájemce 116/1990 Sb. ZÁKON ze dne 20. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor ve znění zákonů č. 403/1990 Sb., č. 529/1990 Sb., č. 229/1991 Sb., č. 540/1991 Sb., č. 302/1999 Sb., č. 522/2002 Sb. a č.

Více

Obchodní podmínky. Pojistitel znamená kteroukoliv z níže uvedených právnických osob:

Obchodní podmínky. Pojistitel znamená kteroukoliv z níže uvedených právnických osob: Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky blíže upravují právní vztahy vzniklé mezi Zprostředkovatelem a Zájemcem/Pojistníkem v souvislosti se zprostředkováním pojištění prostřednictvím internetového portálu

Více

b) na základě krátkodobého víza - víza k pobytu do 90 dnů;

b) na základě krátkodobého víza - víza k pobytu do 90 dnů; Škola ZŠ V Zahrádkách Směrnice ředitele školy ke vzdělávání cizinců Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.10 Skartační znak: S 5 Změny: 24.1. 2012 Čl. I. Tento pokyn vychází z 20 zákona č. 561/2004

Více

209/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 31. července 1997. o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů ČÁST PRVNÍ

209/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 31. července 1997. o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů ČÁST PRVNÍ 209/1997 Sb. ZÁKON ze dne 31. července 1997 o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů Změna: 265/2001 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y POSLANECKÁ SNĚMOVNA. 4. volební období. Návrh

P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y POSLANECKÁ SNĚMOVNA. 4. volební období. Návrh P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2004 4. volební období Návrh poslanců Milana Cabrnocha, Michala Doktora, Josefa Bíži, Miroslava Ouzkého, Aleny Páralové, Petra Nečase,

Více

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění (dále jen skupinové cestovní pojištění ) kód skupinové pojistné smlouvy NOMAD číslo skupinové pojistné smlouvy 698030476 Allianz pojišťovna, a. s. Ke Štvanici

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období. Návrh Zastupitelstva Jihomoravského kraje. na vydání

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období. Návrh Zastupitelstva Jihomoravského kraje. na vydání -1- PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období 334 Návrh Zastupitelstva Jihomoravského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona

Více

I. OBECNÁ ČÁST. 1. Zhodnocení platného právního stavu

I. OBECNÁ ČÁST. 1. Zhodnocení platného právního stavu D Ů V O D O V Á Z P R Á V A I V. I. OBECNÁ ČÁST 1. Zhodnocení platného právního stavu Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále jen SÚKL ) disponuje na základě 112 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách

Více

159/2007 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o investičních pobídkách

159/2007 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o investičních pobídkách 159/2007 Sb. ZÁKON ze dne 7. června 2007, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů Parlament

Více

DOPORUČENÍ RADY. ze dne 30. listopadu 1994. o vzoru dvoustranné dohody o zpětném přebírání osob (readmisní dohody) mezi členským státem a třetí zemí

DOPORUČENÍ RADY. ze dne 30. listopadu 1994. o vzoru dvoustranné dohody o zpětném přebírání osob (readmisní dohody) mezi členským státem a třetí zemí DOPORUČENÍ RADY ze dne 30. listopadu 1994 o vzoru dvoustranné dohody o zpětném přebírání osob (readmisní dohody) mezi členským státem a třetí zemí RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o Evropské unii,

Více

SMLOUVA č.:... o poskytování a úhradě zdravotní péče (doprava zemřelých pojištěnců k pitvě a z pitvy) Článek I. Smluvní strany

SMLOUVA č.:... o poskytování a úhradě zdravotní péče (doprava zemřelých pojištěnců k pitvě a z pitvy) Článek I. Smluvní strany SMLOUVA č.:... o poskytování a úhradě zdravotní péče (doprava zemřelých pojištěnců k pitvě a z pitvy) Článek I. Smluvní strany Pohřební služba:...., jejímž jménem jedná:, funkce:..., se sídlem: obec, ulice

Více

Článek 4 Určené podmínky

Článek 4 Určené podmínky b) sjednaný cenový plán a druh telefonní stanice v případě, že takovéto členění stanic poskytovatel rozlišuje, c) vymezení zúčtovacího období (datum prvního a datum posledního dne zúčtovacího období),

Více

116/1990 Sb. ZÁKON. ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor

116/1990 Sb. ZÁKON. ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor 116/1990 Sb. ZÁKON ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor Změna: 403/1990 Sb. Změna: 529/1990 Sb. Změna: 229/1991 Sb. Změna: 540/1991 Sb. Změna: 302/1999 Sb. Změna: 522/2002 Sb. Změna:

Více

Statut Technologické agentury České republiky

Statut Technologické agentury České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY III. Příloha k usnesení vlády ze dne 7. prosince 2009 č. 1530 ve znění přílohy k usnesení vlády ze dne 18. prosince 2013 č. 991 Statut Technologické agentury České republiky Článek

Více

174/1968 Sb. ZÁKON. ze dne 20.prosince 1968. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb.

174/1968 Sb. ZÁKON. ze dne 20.prosince 1968. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb. 174/1968 Sb. ZÁKON ze dne 20.prosince 1968 o státním odborném dozoru nad bezpečností práce Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb. Změna: 47/1994 Sb. Změna: 71/2000 Sb. Změna: 124/2000 Sb. Změna: 151/2002

Více

I I I. ZÁKON ze dne 2015,

I I I. ZÁKON ze dne 2015, I I I. N á v r h ZÁKON ze dne 2015, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a některé

Více

Informační systém evidence obyvatel

Informační systém evidence obyvatel Informační systém evidence obyvatel Informační systém evidence obyvatel, upravený zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel),

Více

POJISTNÁ SMLOUVA č. 19100958/2012. na skupinové pojištění Program Lady sjednávané se společností Česká pojišťovna a.s.

POJISTNÁ SMLOUVA č. 19100958/2012. na skupinové pojištění Program Lady sjednávané se společností Česká pojišťovna a.s. POJISTNÁ SMLOUVA č. 19100958/2012 na skupinové pojištění Program Lady sjednávané se společností Česká pojišťovna a.s. Smluvní strany: Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. se sídlem Na Pankráci 1720/123, 140 00

Více

Z á k o n. ze dne..2012

Z á k o n. ze dne..2012 Z á k o n ze dne..2012 o změně právní formy občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost a o změně zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů,

Více

Zákon o veřejných zakázkách

Zákon o veřejných zakázkách Zákon o veřejných zakázkách 1. vydání 1. aktualizace k 15. 3. 2008 Nabyl úèinnosti 1. 6. 2007 Zákon č. 110/2007 Sb., o některých opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy, souvisejících se

Více

403/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o doplňkovém penzijním spoření

403/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o doplňkovém penzijním spoření 403/2012 Sb. ZÁKON ze dne 25. října 2012, kterým se mění zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

Právní postavení českého lékaře z pohledu Výboru pro zdravotnictví PSP ČR

Právní postavení českého lékaře z pohledu Výboru pro zdravotnictví PSP ČR Právní postavení českého lékaře z pohledu Výboru pro zdravotnictví PSP ČR R. Vyzula 12.10.2015 Právní postavení českého lékaře 1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním

Více

PARDUBICKÝ KRAJ METODIKA ŘÍZENÍ A KOORDINACE SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE

PARDUBICKÝ KRAJ METODIKA ŘÍZENÍ A KOORDINACE SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE PARDUBICKÝ KRAJ METODIKA ŘÍZENÍ A KOORDINACE SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE I. Úvodní ustanovení 1. Pardubický kraj v návaznosti na 3, 95 a 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,

Více

Aktuální změny v legislativě zdravotnických prostředků. Odbor farmacie Mgr. Kateřina Pavlíková

Aktuální změny v legislativě zdravotnických prostředků. Odbor farmacie Mgr. Kateřina Pavlíková Aktuální změny v legislativě zdravotnických prostředků Odbor farmacie Mgr. Kateřina Pavlíková Základní ustanovení Nový zákon o zdravotnických prostředcích účinnost: 1.4 2015 sjednocuje význam pojmů tak,

Více

Statutární město Ústí nad Labem

Statutární město Ústí nad Labem Statutární město Ústí nad Labem Obecně závazná vyhláška č. 5 /2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

388/1991 Sb. ZÁKON. České národní rady

388/1991 Sb. ZÁKON. České národní rady 388/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 10.září 1991 o Státním fondu životního prostředí České republiky Změna: 334/1992 Sb. Změna: 254/2001 Sb. Změna: 482/2004 Sb. Změna: 346/2009 Sb. Změna: 227/2009

Více

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015 S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, podprogramu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne

Více

170/2014 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

170/2014 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 170/2014 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 6. srpna 2014, kterým se mění nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu Vláda nařizuje k provedení zákona č. 262/2006

Více

25/2008 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ

25/2008 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ 25/2008 Sb. ZÁKON ze dne 16. ledna 2008 o integrovaném registru znečiťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlaovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Mixážní

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období Návrh poslanců. na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a

Více

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, (neoficiální znění se stavem ke dni 1.

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, (neoficiální znění se stavem ke dni 1. Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, (neoficiální znění se stavem ke dni 1. lednu 2016) ve znění zákona č. 140/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb.,

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE. Článek I Smluvní strany

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE. Článek I Smluvní strany SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE Článek I Smluvní strany Obchodní firma se sídlem IČ: jednající (dále jen Společnost ) a Jméno a příjmení narozen dne trvale bytem člen představenstva Společnosti (dále jen Člen

Více

201 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. května 2010 o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

201 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. května 2010 o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu * 201 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. května 2010 o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu Vláda nařizuje k provedení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 585/2006 Sb.,

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1983. Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1983. Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1983 Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983 12 V Y H L Á Š K A m i n i s t e r s t v a f i n a n c í Č e s k é s o c i a l i s t i c k é r e p u b l

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC PÍSEČNÁ Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Písečná se na

Více

Informace k pojištění platebních karet

Informace k pojištění platebních karet Informace k pojištění platebních karet Účinné od 1. 1. 2014 I. Úvodní ustanovení 1. Tyto informace jsou určeny držitelům debetních nebo kreditních karet (pro všechny typy karet je v těchto informacích

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB. Smluvní strany:

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB. Smluvní strany: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB Smluvní strany:., se sídlem, IČ:.., DIČ:.., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném., oddíl., vložka, jednající. bankovní spojení:, číslo účtu:., (dále též Poskytovatel

Více

6.15. směrnice ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v Mateřské škole Opletalova

6.15. směrnice ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v Mateřské škole Opletalova Mateřská škola Opletalova 6.15. směrnice ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v Mateřské škole Opletalova Účinnost směrnice od 1.9.2013 do nabytí platnosti nové směrnice 6.15. směrnice

Více

vyhlašuje ZÁKON ČÁST PRVNĺ Oddíl první Úvodní ustanovení

vyhlašuje ZÁKON ČÁST PRVNĺ Oddíl první Úvodní ustanovení 410 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z

Více

O insolvenčních správcích.txt. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

O insolvenčních správcích.txt. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ZÁKON 312/2006 Sb. ze dne 23. května 2006 o insolvenčních správcích Změna: 108/2007 Sb. Změna: 296/2007 Sb. Změna: 124/2008 Sb. Změna: 223/2009 Sb. Změna: 41/2009 Sb. Změna: 227/2009 Sb. ČÁST PRVNÍ Parlament

Více

Aktualizované znění. 363/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 21. prosince 1999. o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví)

Aktualizované znění. 363/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 21. prosince 1999. o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví) Aktualizované znění 363/1999 Sb. ZÁKON ze dne 21. prosince 1999 o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví) částka 112 Sbírky zákonů ročník 1999 rozeslána 30. prosince

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění OK Universum

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění OK Universum Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění OK Universum GTC-30160108 platné od 1.1.2016 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Pro pojištění OK Universum, které sjednává NOVIS Poisťovňa a.s., odštěpný závod, platí uzavřená

Více

Návrh ZÁKON. ze dne. o nabývání vlastnictví k zemědělským pozemkům a o změně zákona č.256/2013 Sb., o katastru nemovitostí

Návrh ZÁKON. ze dne. o nabývání vlastnictví k zemědělským pozemkům a o změně zákona č.256/2013 Sb., o katastru nemovitostí Návrh ZÁKON ze dne. o nabývání vlastnictví k zemědělským pozemkům a o změně zákona č.256/2013 Sb., o katastru nemovitostí 1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje: Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice

Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice Lázně Lednice jsou poskytovatelem lázeňských a léčebných pobytů, procedur, ubytování, stravování a navazujících služeb. Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice,

Více

Soubor pojistných podmínek pro pojištění PERSPEKTIVA

Soubor pojistných podmínek pro pojištění PERSPEKTIVA www.koop.cz Soubor pojistných podmínek pro pojištění PERSPEKTIVA PERSPEKTIVA Co je důležité vědět: Dovolujeme si Vás upozornit, že ne všechny části tohoto souboru pro Vás musí být relevantní. Vždy se prosím

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Zakázka je zadávána v souladu s 21 odst. 1 písm. f)

Více

METODICKÝ POKYN. K APLIKACI PŘECHODNÝCH USTANOVENÍ 121 a 122 ZÁKONA Č. 372/2011 Sb.

METODICKÝ POKYN. K APLIKACI PŘECHODNÝCH USTANOVENÍ 121 a 122 ZÁKONA Č. 372/2011 Sb. METODICKÝ POKYN K APLIKACI PŘECHODNÝCH USTANOVENÍ 121 a 122 ZÁKONA Č. 372/2011 Sb. ZN.: Ref.: K zajištění jednotného postupu při udělování oprávnění k poskytování zdravotních služeb a za účelem odstranění

Více

Smluvní strany: Pojistitel Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. se sídlem v Praze 4, Na Pankráci 1720/123, PSČ 140 00 IČO 49240749

Smluvní strany: Pojistitel Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. se sídlem v Praze 4, Na Pankráci 1720/123, PSČ 140 00 IČO 49240749 POJISTNÁ SMLOUVA č. 19100966/2015 na skupinové pojištění schopnosti splácet se společností Všeobecná úverová banka a.s. ve znění účinném od 23. 11. 2015 Smluvní strany: Pojistitel Česká pojišťovna ZDRAVÍ

Více

Všeobecné obchodní podmínky.

Všeobecné obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky. 1.1. Tento dokument obsahuje Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) jazykové školy Jazykové studio Karlov, se sídlem provozovny v ulici Školní 2147, který je vedený pod

Více

Změny v informačním systému evidence obyvatel po 1. červenci 2010

Změny v informačním systému evidence obyvatel po 1. červenci 2010 Změny v informačním systému evidence obyvatel po 1. červenci 2010 Dnem 1. července 2010 nabude účinnosti významná novela zákona č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2003 IV. volební období. Návrh. poslanců Tomáše Kvapila, Vladimíra Říhy, Radko Martínka a dalších

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2003 IV. volební období. Návrh. poslanců Tomáše Kvapila, Vladimíra Říhy, Radko Martínka a dalších PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2003 IV. volební období 419 Návrh poslanců Tomáše Kvapila, Vladimíra Říhy, Radko Martínka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb.,

Více

NÁVRH. ZÁKON ze dne. 2016,

NÁVRH. ZÁKON ze dne. 2016, III. NÁVRH ZÁKON ze dne. 2016, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti

Více