PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 243/0

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 243/0"

Transkript

1 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 243/0 Návrh poslanců Jaroslava Krákory, Jiřího Běhounka, Pavla Antonína a dalších na vydání zákona o soukromém zdravotním pojištění cizinců při pobytu na území České republiky a o změně zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů Zástupce předkladatele: Krákora J. a další Doručeno poslancům: 26. června 2014 v 14:07

2 Z Á K O N ze dne o soukromém zdravotním pojištění cizinců při pobytu na území České republiky a o změně zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů Č Á S T P R V N Í Úprava zdravotního pojištění cizinců HLAVA I Předmět úpravy 1 Tento zákon upravuje soukromé zdravotní pojištění cizinců 1 při pobytu na území České republiky nad 90 dnů (dále jen soukromé zdravotní pojištění cizince ). 2 Působnost zákona (1) Tento zákon se vztahuje na cizince, kteří pobývají na území České republiky a nejsou účastníky veřejného zdravotního pojištění 2 nebo nemají zajištěnou úhradu zdravotní péče na základě jiných právních předpisů. (2) Tento zákon se nevztahuje na občany členských států Evropské unie, zemí Evropského hospodářského prostoru, Švýcarské konfederace. (3) Tento zákon se dále nevztahuje na cizince, pobývající na území České republiky po dobu kratší 90 dnů, jejichţ pojištění upravuje přímo pouţitelný předpis Evropské unie 3. 3 Povinnost pojištění Cizinec je povinen uzavřít pojistnou smlouvu o soukromém zdravotním pojištění cizince a být po celou dobu svého pobytu na území České republiky pojištěn dle tohoto zákona. 1 1 odst. 2 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 2 Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 ze dne 13. července 2009 o kodexu Společenství o vízech (vízový kodex).

3 HLAVA II Soukromé zdravotní pojištění cizince při pobytu nad 90 dnů D í l 1 Pojištění sjednané mimo území České republiky 4 (1) V případě, ţádá-li cizinec mimo území České republiky o povolení k pobytu na území České republiky nad 90 dnů, je povinen být pojištěn v rozsahu nejméně akutní a neodkladné zdravotní péče, včetně nákladů spojených s repatriací nemocného pojištěného nebo, v případě jeho úmrtí spojených s převozem jeho tělesných ostatků, do státu, jehoţ cestovní doklad vlastní, popřípadě do jiného státu, ve kterém má povolen pobyt. Výše sjednaného limitu pojistného plnění na jednu pojistnou událost činí nejméně Kč, a to bez spoluúčasti pojištěného. (2) V případě pojištění sjednaného podle odstavce 1, je-li v cizím jazyce, je cizinec povinen na své náklady zabezpečit úředně ověřený překlad pojistné smlouvy a pojistných podmínek do českého jazyka a na poţádání předloţit příslušnému útvaru Ministerstva vnitra České republiky. D í l 2 Soukromé zdravotní pojištění cizince sjednané na území České republiky 5 (1) Ţádá-li cizinec na území České republiky o povolení k pobytu nad 90 dnů nebo o jeho prodlouţení, je povinen před podáním ţádosti sjednat soukromé zdravotní pojištění cizince podle Dílu 2; cizinec je povinen před uzavřením pojistné smlouvy pojišťovně předloţit potvrzenou ţádost o povolení k pobytu nad 90 dnů s vyznačením příslušného čísla jednacího. (2) Pojišťovna je povinna uzavřít pojistnou smlouvu podle odstavce 1, pokud nabídka na její uzavření neodporuje tomuto zákonu. 6 Všeobecná ustanovení (1) Soukromé zdravotní pojištění cizince lze sjednat pouze u pojišťovny, která je oprávněna provozovat toto soukromé zdravotní pojištění cizince na území České republiky podle zvláštního zákona 4 a je uvedena v seznamu České národní banky dle 20 tohoto 4 Zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů. 2

4 zákona. (2) Není-li dále stanoveno jinak, řídí se pojistná smlouva zvláštním zákonem 5. (3) Pojistná smlouva musí být vţdy uzavřena písemně na pojistnou dobu minimálně jednoho roku. Není-li pojistná smlouva uzavřena v písemné formě, povaţuje se za neplatnou. (4) Soukromé zdravotní pojištění cizince lze ujednat pouze jako pojištění škodové. (5) Soukromé zdravotní pojištění cizince nelze z důvodu nezaplacení pojistného přerušit. 7 Pojistná událost Pojistnou událostí je poskytnutí sluţeb pojištěnému v době trvání soukromého zdravotního pojištění cizince v rozsahu a za podmínek stanovených v 8. 8 Rozsah soukromého zdravotního pojištění cizince (1) Soukromé zdravotní pojištění cizince se vztahuje na následující sluţby: a) hrazené 6 zdravotní sluţby; pojistitel je povinen zajistit pojištěným poskytování lůţkové zdravotní péče 7 bez přímé úhrady pojištěného poskytovateli prostřednictvím poskytovatelů zdravotních sluţeb 8, s nimiţ k tomu uzavřel smlouvu o úhradě zdravotních sluţeb na základě soukromého zdravotního pojištění cizinců (dále jen smluvní poskytovatel ), b) repatriaci nemocného pojištěného, nebo v případě jeho úmrtí převoz jeho tělesných ostatků do státu, jehoţ cestovní doklad vlastní nebo vlastnil, popřípadě do jiného státu, ve kterém má nebo měl povolen pobyt; poskytování těchto sluţeb je pojistitel povinen zajistit prostřednictvím smluvního poskytovatele nebo jiného subjektu, 5 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 7 9 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů 8 2 odst. 1 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů 3

5 s nímţ k tomu uzavřel smlouvu, a to vţdy bez přímé úhrady pojištěného poskytovateli těchto sluţeb, c) asistenční sluţby alespoň v rozsahu: - pojištěnému doporučit smluvního poskytovatele zdravotních sluţeb, - pojištěnému doporučit vhodný postup při čerpání zdravotních sluţeb, - smluvnímu poskytovateli zdravotních sluţeb poskytnout záruku pojistného plnění; tyto sluţby pojistitel zabezpečuje prostřednictvím smluvního poskytovatele asistenčních sluţeb, a to vţdy bez přímé úhrady pojištěného poskytovateli, (2) Pojistná smlouva se uzavírá s limitem pojistného plnění, který nesmí být na jednu pojistnou událost niţší neţ Kč, a to bez spoluúčasti pojištěného. (3) V pojistné smlouvě lze stanovit, ţe pojistitel poskytne pojistné plnění aţ po uplynutí stanovené čekací doby. Tato doba však nesmí přesáhnout ode dne počátku trvání soukromého zdravotního pojištění cizince u stejného pojistitele: a) 3 měsíce v případě těhotenství, b) 8 měsíců v případě porodu, c) 12 měsíců v případě chronických onemocnění, d) 16 měsíců v případě onemocnění uvedených v příloze č. 1 tohoto zákona, e) 18 měsíců v případě vzácných onemocnění 9. (4) K uplatnění práva na pojistné plnění je pojištěný před čerpáním sluţeb povinen: a) kontaktovat smluvního poskytovatele asistenčních sluţeb pojistitele a b) předloţit smluvnímu poskytovateli sluţeb platný Průkaz dle 9 tohoto zákona; tyto povinnosti můţe splnit i jiná osoba. 9 Průkaz soukromého zdravotního pojištění cizince (1) Pojistitel je povinen bezprostředně po uzavření pojistné smlouvy vydat pojistníkovi doklad o sjednaném soukromém zdravotním pojištění cizince, kterým je Průkaz soukromého zdravotního pojištění cizince (dále jen Průkaz ). Je-li pojištěný osobou odlišnou od pojistníka, je pojistník povinen předat Průkaz pojištěnému přede dnem vzniku soukromého zdravotního pojištění cizince. (2) Průkaz pojistitel vydává pro kaţdou pojištěnou osobu vţdy s platností omezenou 9 SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ O VZÁCNÝCH ONEMOCNĚNÍCH č. KOM (2008)

6 pouze na dobu, na kterou bylo zaplaceno pojistné; cizinec je povinen před vydáním dalšího Průkazu předloţit pojistiteli doklad o povolení k pobytu nad 90 dnů podle právních předpisů upravujících pobyt cizinců na území České republiky. Průkaz je i dokladem o zaplacení pojistného. Zaplaceným pojistným se v případě hotovostní platby rozumí sloţení částky ve prospěch pojistitele. Zaplaceným pojistným se v případě bezhotovostní platby rozumí připsání částky na účet pojistitele. (3) Průkaz je opatřen ochranou účinně omezující moţnost jeho zneuţití. (4) V Průkazu pojistitel uvede alespoň a) číslo Průkazu, b) číslo pojistné smlouvy, c) název a logo pojistitele, d) jméno, příjmení a datum narození pojištěného, e) název a číslo dokladu jednoznačně identifikujícího pojištěného (např. cestovního pasu), f) název a telefonní číslo smluvního poskytovatele asistenčních sluţeb, g) datum vydání, počátku a konce platnosti Průkazu. (5) Průkaz nenahrazuje pojistku ve smyslu zákona Síť smluvních poskytovatelů zdravotních služeb Pojistitel je povinen mít uzavřen smluvní vztah minimálně s 10 % poskytovatelů zdravotních sluţeb zapsaných do Národního registru poskytovatelů zdravotních sluţeb Zjišťování a přezkoumání zdravotního stavu (1) Pojišťovna je oprávněna poţadovat před uzavřením pojistné smlouvy zjištění zdravotního stavu zájemce o soukromé zdravotní pojištění cizince. V případě jeho odmítnutí není pojišťovna povinna pojistnou smlouvu uzavřít. (2) Jsou-li pro to důvody související s šetřením škodné události, je pojistitel oprávněn přezkoumat zdravotní stav pojištěného nebo zjistit příčinu jeho smrti a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a násl. zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních sluţbách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů. 5

7 12 Pojistné (1) Pojišťovna při stanovení výše pojistného zohlední zdravotní stav cizince, jeho věk, charakter pobytu na území České republiky a případně další faktory, které by mohly mít vliv na výši pojistného rizika, pokud nejsou diskriminační. (2) Pojišťovna je povinna stanovit výši pojistného tak, aby zabezpečila trvalou splnitelnost závazků vzniklých provozováním soukromého zdravotního pojištění cizince s tím, ţe prvních pět let od účinnosti tohoto zákona nesmí roční pojistné klesnout pod Kč. (3) První pojistné období, za které se platí pojistné, je jeden rok. Následná pojistná období lze na ţádost pojistníka sjednat v délce tří, šesti nebo dvanácti měsíců. (4) Podmínkou pro vrácení nespotřebované části pojistného pojistníkovi je vrácení Průkazu pojistiteli. (5) Pojišťovna není povinna pojistnou smlouvu uzavřít, má-li vůči cizinci nebo jiné osobě, která hodlá takovou smlouvu v jeho prospěch uzavřít, neuhrazenou pohledávku. 13 Právo pojistitele na náhradu poskytnutého pojistného plnění Pojistitel má vůči pojištěnému právo na náhradu pojistného plnění a) poskytnutého v přímé souvislosti s jednáním pojištěného na trestném činu, ozbrojeném konfliktu, občanské válce, teroristickém útoku nebo povstání, nebo b) poskytnutého v důsledku úmyslného jednání pojištěného nebo jiné osoby jednající z jeho popudu, nebo pokud se v důsledku poţití alkoholu nebo aplikace omamné, návykové nebo psychotropní látky nebo léku ovlivňujícího pozornost a schopnosti uvedl pojištěný do stavu, kdy nemohl ovládat své jednání, nebo c) pokud při sjednávání soukromého zdravotního pojištění cizince zájemce o toto pojištění uvedl nepravdivé údaje, neúplně zodpověděl dotazy pojišťovny učiněné v písemné formě nebo je vědomě hrubě zkreslil nebo zamlčel a pokud tyto skutečnosti měly přímou souvislost s pojistnou událostí; to platí i pro takové jednání pojistníka, nebo d) pokud při uplatňování práva na pojistné plnění pojištěný uvedl vědomě nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje týkající se rozsahu pojistné události nebo podstatné údaje týkající se této události zamlčí. 6

8 14 Zánik soukromého zdravotního pojištění cizince (1) Soukromé zdravotní pojištění cizince zaniká: a) uplynutím doby, na kterou bylo soukromé zdravotní pojištění cizince sjednáno, b) smrtí pojištěného, c) dnem následujícím po marném uplynutí lhůty stanovené pojistitelem v upomínce k zaplacení pojistného nebo jeho části nebo k zaplacení náhrady poskytnutého pojistného plnění podle 13 tohoto zákona, doručené pojistníkovi, která nesmí být kratší neţ 1 měsíc a kterou lze před jejím uplynutím dohodou prodlouţit; upomínka musí obsahovat upozornění na zánik soukromého zdravotního pojištění cizince v případě nezaplacení a o této upomínce pojistitel současně informuje pojištěného, jde-li o osobu odlišnou od pojistníka, d) písemnou dohodou pojistníka a pojistitele, e) výpovědí pojistníka s osmidenní výpovědní dobou 1. do dvou měsíců ode dne, kdy se dozvěděl, ţe pojistitel porušil pravidla rovného zacházení 12, 2. do jednoho měsíce ode dne, kdy mu bylo doručeno oznámení o převodu pojistného kmene nebo jeho části nebo o přeměně pojistitele, nebo 3. do jednoho měsíce ode dne, kdy bylo zveřejněno oznámení, ţe pojistiteli bylo odňato povolení k provozování pojišťovací činnosti, f) výpovědí pojistníka nebo pojistitele ke konci pojistného období; je-li však výpověď doručena druhé straně později neţ šest týdnů přede dnem, ve kterém uplyne pojistné období, zaniká soukromé zdravotní pojištění cizince ke konci následujícího pojistného období, g) prokáţe-li pojistitel, ţe by vzhledem k podmínkám platným v době uzavření smlouvy smlouvu neuzavřel, existovalo-li by pojistné riziko ve zvýšeném rozsahu jiţ při uzavírání smlouvy, má právo pojištění vypovědět s osmidenní výpovědní dobou. Nevypoví-li pojistitel pojištění do jednoho měsíce ode dne, kdy mu změna byla oznámena, zanikne jeho právo vypovědět pojištění. (2) Od pojistné smlouvy nelze odstoupit ani odmítnout poskytnutí pojistného plnění. (3) V případě zániku soukromého zdravotního pojištění cizince před uplynutím doby, na kterou bylo toto pojištění sjednáno zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 7

9 a) je pojistník povinen pojistiteli odevzdat bez zbytečného odkladu Průkaz, b) je pojistitel povinen o zániku soukromého zdravotního pojištění cizince informovat věcně příslušný útvar Ministerstva vnitra České republiky. 15 Výkon dohledu Dohled nad dodrţováním povinností pojišťoven stanovených tímto zákonem vykonává Česká národní banka podle zvláštního zákona Výměna informací (1) Ministerstvo vnitra České republiky poskytne pojišťovnám, které provozují soukromé zdravotní pojištění cizince podle tohoto zákona, údaje podle odstavce 2. (2) Poskytovanými údaji jsou údaje o pojistníkovi, pojištěném, zákonném zástupci nebo opatrovníkovi pojištěného a) jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich změna, rodné příjmení, b) datum narození, c) pohlaví, d) místo a stát narození, e) státní občanství, f) druh a adresa místa pobytu, g) datum počátku pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu. (3) Pojišťovny, které provozují soukromé zdravotní pojištění cizince podle tohoto zákona, poskytují z evidence pojištěných cizinců Ministerstvu vnitra České republiky údaje o soukromém zdravotním pojištění cizince podle odstavce 2. (4) Ministerstvo vnitra České republiky poskytuje údaje podle odstavce 2 způsobem umoţňujícím dálkový přístup. To platí obdobně i pro poskytování údajů pojišťovnami provozujícími soukromé zdravotní pojištění cizince podle tohoto zákona. (5) Není-li ohroţeno trestní řízení nebo projednávání správního deliktu, sděluje orgán činný v trestním řízení nebo orgán projednávající správní delikt pojišťovně údaje nezbytné k šetření pojistné události, popřípadě jim umoţní nahlíţet do spisu a pořizovat z něho výpisy a zhotovovat si z nich kopie nebo výpisy. To platí obdobně pro jiné správní 13 Zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů. 8

10 nebo kontrolní orgány, které takové údaje vzhledem ke své působnosti vedou. 17 Mlčenlivost Na povinnost zachovávat mlčenlivost o skutečnostech týkajících se soukromého zdravotního pojištění cizinců se vztahují ustanovení zvláštního zákona 14, tato povinnost se nevztahuje na výměnu informací podle 15 tohoto zákona. Č Á S T D R U H Á Změna zákona o pobytu cizinců na území České republiky 18 Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 140/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 217/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zákona č. 559/2004 Sb., zákona č. 428/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 47/2009 Sb., zákona č. 197/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 278/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 303/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 458/2011, zákona č. 222/2012 Sb. a zákona č. 494/2012 Sb., se mění takto: 1. V 31 odst. 8 zní: (8) Před vyznačením víza k pobytu nad 90 dnů je cizinec povinen předloţit doklad o soukromém zdravotním pojištění cizince sjednaném v rozsahu povinností stanovených v zákoně o soukromém zdravotním pojištění cizinců na území České republiky. Současně je povinen na poţádání předloţit doklad o zaplacení pojistného. 2. V 34 písm. e) zní: e) doklad o soukromém zdravotním pojištění cizinců sjednaném v rozsahu povinností stanovených v zákoně o soukromém zdravotním pojištění cizinců na území České republiky a na poţádání doklad o zaplacení pojistného,. 3. V 35 odst. 2 zní: 14 Zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů. 9

11 (2) K ţádosti o prodlouţení doby pobytu na území na vízum k pobytu nad 90 dnů je cizinec povinen předloţit náleţitosti podle 31 odst. 1 písm. a) aţ d) a na poţádání náleţitost podle 31 odst. 5 písm. b). K ţádosti o prodlouţení doby pobytu na území na vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem zaměstnání je cizinec povinen předloţit rozhodnutí o prodlouţení povolení k zaměstnání, náleţitosti podle 31 odst. 1 písm. a) a d) a na poţádání náleţitost podle 31 odst. 5 písm. b). Dále je cizinec povinen předloţit doklad o soukromém zdravotním pojištění cizince sjednaném v rozsahu povinností stanovených v zákoně o soukromém zdravotním pojištění cizinců na území České republiky. Současně je na poţádání povinen předloţit doklad o zaplacení pojistného. Cizinec je dále povinen na ţádost ministerstva předloţit v případě změny podoby i fotografie.. 4. V 37 odst. 2 písm. g) zní: g) cizinec při pobytové kontrole nepředloţí doklad o soukromém zdravotním pojištění cizince sjednaném v rozsahu povinností stanovených v zákoně o soukromém zdravotním pojištění cizinců na území České republiky, ani doklad o zaplacení pojistného, a to ani ve lhůtě stanovené policií,. 5. V 40 odst. 3 zní: (3) K ţádosti o udělení diplomatického nebo zvláštního víza je cizinec povinen předloţit cestovní doklad a fotografie. Před vyznačením víza je cizinec povinen na poţádání předloţit doklad o soukromém zdravotním pojištění cizince sjednaném v rozsahu povinností stanovených v zákoně o soukromém zdravotním pojištění cizinců na území České republiky; na poţádání je cizinec současně povinen předloţit doklad o zaplacení pojistného.. 6. V 42 odst. 3 zní: (3) Ţádost o povolení k dlouhodobému pobytu je dále oprávněn podat manţel, nezletilé nebo zletilé nezaopatřené dítě manţela nebo takové dítě cizince, který ţádá o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu nebo jiţ za tímto účelem na území pobývá (dále jen "rodinný příslušník výzkumného pracovníka"). K ţádosti je rodinný příslušník výzkumného pracovníka povinen předloţit náleţitosti uvedené v 31 odst. 1 písm. a), c) aţ e) a prokázat, ţe je rodinným příslušníkem výzkumného pracovníka; na poţádání je dále povinen předloţit náleţitosti uvedené v 31 odst. 5. Před vyznačením víza k pobytu nad 90 dnů za účelem převzetí povolení k dlouhodobému pobytu je rodinný příslušník výzkumného pracovníka povinen předloţit doklad o soukromém zdravotním pojištění cizince sjednaném v rozsahu povinností stanovených v zákoně o soukromém zdravotním pojištění cizinců na území České republiky. Současně je povinen na poţádání předloţit doklad o zaplacení pojistného.. 7. V 42b odst. 5 zní: (5) Před vyznačením víza k pobytu nad 90 dnů za účelem převzetí povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného souţití rodiny je cizinec povinen 10

12 předloţit doklad o soukromém zdravotním pojištění cizince sjednaném v rozsahu povinností stanovených v zákoně o soukromém zdravotním pojištění cizinců na území České republiky. Současně je povinen na poţádání předloţit doklad o zaplacení pojistného.. 8. V 42c odst. 3 písm. b) zní: b) doklad o soukromém zdravotním pojištění cizince sjednaném v rozsahu povinností stanovených v zákoně o soukromém zdravotním pojištění cizinců na území České republiky a na poţádání předloţit doklad o zaplacení pojistného,. 9. V 42c odst. 6 se ruší slovo cestovní. 10. V 42d odst. 3 zní: (3) Před vyznačením víza k pobytu nad 90 dnů za účelem převzetí povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia na území je cizinec povinen předloţit doklad o soukromém zdravotním pojištění cizince sjednaném v rozsahu povinností stanovených v zákoně o soukromém zdravotním pojištění cizinců na území České republiky. Současně je povinen na poţádání předloţit doklad o zaplacení pojistného V 42f odst. 4 včetně odkazu na poznámku pod čarou č. 33 zní: (4) Před vyznačením víza k pobytu nad 90 dnů za účelem převzetí povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu je výzkumný pracovník povinen předloţit doklad o soukromém zdravotním pojištění cizince sjednaném v rozsahu povinností stanovených v zákoně o soukromém zdravotním pojištění cizinců na území České republiky, a to ode dne vstupu na území České republiky do doby, neţ se na něho bude vztahovat pojištění podle zvláštního právního předpisu 33). Současně je povinen na poţádání předloţit doklad o zaplacení pojistného.. 33) Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 12. V 42h odst. 3 zní: (3) Před vyznačením víza k pobytu nad 90 dnů za účelem převzetí zelené karty je cizinec povinen předloţit doklad o soukromém zdravotním pojištění cizince sjednaném v rozsahu povinností stanovených v zákoně o soukromém zdravotním pojištění cizinců na území České republiky, a to na dobu pobytu ode dne vstupu na území do doby, neţ se na něho bude vztahovat pojištění podle zvláštního právního předpisu, a na poţádání doklad o zaplacení pojistného V 42j odst. 3 včetně odkazu na poznámku pod čarou č. 32 zní: (3) Před vyznačením víza k pobytu nad 90 dnů za účelem převzetí modré karty je cizinec povinen předloţit doklad o soukromém zdravotním pojištění cizince sjednaném v rozsahu povinností stanovených v zákoně o soukromém zdravotním pojištění cizinců na území České republiky, a to na dobu pobytu ode dne vstupu na 11

13 území do doby, neţ se na něho bude vztahovat pojištění podle zvláštního právního předpisu 32), a na poţádání doklad o zaplacení pojistného.. 32) Směrnice Rady 2009/50/ES o podmínkách pro vstup a pobyt státních příslušníků třetích zemí za účelem výkonu zaměstnání vyţadujícího vysokou kvalifikaci. 14. V 44a odst. 4 zní: (4) K ţádosti o prodlouţení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu vydaného za účelem společného souţití rodiny je cizinec povinen předloţit náleţitosti podle 42b odst. 1 písm. a), c) a d) a dále doklad o soukromém zdravotním pojištění cizince sjednaném v rozsahu povinností stanovených v zákoně o soukromém zdravotním pojištění cizinců na území České republiky. Na poţádání je současně povinen předloţit doklad o zaplacení pojistného. Jestliţe byl nositeli oprávnění ke sloučení rodiny udělen azyl, je cizinec povinen předloţit pouze cestovní doklad. Platnost povolení k dlouhodobému pobytu vydaného za účelem společného souţití rodiny nelze prodlouţit, je-li důvod pro zahájení řízení o zrušení platnosti tohoto povolení ( 46a) V 44a odst. 6 písm. b) zní: b) předloţit doklad o soukromém zdravotním pojištění cizince sjednaném v rozsahu povinností stanovených v zákoně o soukromém zdravotním pojištění cizinců na území České republiky, a současně na poţádání předloţit doklad o zaplacení pojistného,. 16. V 45 odst. 6 písm. e) zní: e) doklad o soukromém zdravotním pojištění cizince sjednaném v rozsahu povinností stanovených v zákoně o soukromém zdravotním pojištění cizinců na území České republiky a na poţádání doklad o zaplacení pojistného,. 17. V 46 odst. 1 zní: (1) Pro povolení k dlouhodobému pobytu platí obdobně 31 odst. 1 a 4, 33, 34, 37, 38, 55 odst. 1, 56, 58 odst. 3 a 62 odst. 1 vztahující se na dlouhodobé vízum. K ţádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu podle 42 je cizinec dále povinen předloţit doklad o soukromém zdravotním pojištění cizince sjednaném v rozsahu povinností stanovených v zákoně o soukromém zdravotním pojištění cizinců na území České republiky. Současně je povinen na poţádání předloţit doklad o zaplacení pojistného. 18. V 46 odst. 2 zní: (2) Pro povolení k dlouhodobému pobytu za účelem strpění pobytu na území z důvodu uvedeného v 33 odst. 1 písm. a) platí obdobně 56 vztahující se na vízum k pobytu nad 90 dnů. Pro povolení k dlouhodobému pobytu za účelem strpění pobytu na území podle 43 odst. 2 platí obdobně 31 odst. 1, 37, 55 odst. 1, 56, 58 odst. 3 a 62 odst. 1 vztahující se na dlouhodobé vízum. K ţádosti je cizinec povinen dále 12

14 předloţit doklad o soukromém zdravotním pojištění cizince sjednaném v rozsahu povinností stanovených v zákoně o soukromém zdravotním pojištění cizinců na území České republik, a na poţádání doklad o zaplacení pojistného V 46a odst. 2 písm. c) zní: c) cizinec při pobytové kontrole nepředloţí doklad o soukromém zdravotním pojištění cizince sjednaném v rozsahu povinností stanovených v zákoně o soukromém zdravotním pojištění cizinců na území České republiky, ani doklad o zaplacení pojistného, a to ani ve lhůtě stanovené policií,. 20. V 46b odst. 2 písm. e) zní: e) drţitel tohoto povolení při pobytové kontrole nepředloţí doklad o soukromém zdravotním pojištění cizince sjednaném v rozsahu povinností stanovených v zákoně o soukromém zdravotním pojištění cizinců na území České republiky, ani doklad o zaplacení pojistného, a to ani ve lhůtě stanovené policií,. 21. V 46e odst. 2 písm. b) zní: b) cizinec při pobytové kontrole nepředloţí doklad o soukromém zdravotním pojištění cizince sjednaném v rozsahu povinností stanovených v zákoně o soukromém zdravotním pojištění cizinců na území České republiky, ani doklad o zaplacení pojistného, a to ani ve lhůtě stanovené policií,. 22. V 56 odst. 1 písm. i) zní: i) před vyznačením dlouhodobého víza nepředloţí doklad o soukromém zdravotním pojištění cizince sjednaném v rozsahu povinností stanovených v zákoně o soukromém zdravotním pojištění cizinců na území České republiky, a na poţádání doklad o zaplacení pojistného,. 23. V 57 odst. 1 zní: (1) Zastupitelský úřad je oprávněn před odesláním ţádosti o udělení dlouhodobého víza ministerstvu k této ţádosti uplatnit stanovisko. Ministerstvo k tomuto stanovisku při udělování dlouhodobého víza přihlédne. Pokud cizinec před vyznačením dlouhodobého víza nepředloţí doklad o soukromém zdravotním pojištění cizince sjednaném v rozsahu povinností stanovených v zákoně o soukromém zdravotním pojištění cizinců na území České republiky nebo doklad o zaplacení pojistného, byl-li vyţádán, a dlouhodobé vízum mu z tohoto důvodu nebude uděleno, zastupitelský úřad tuto skutečnost oznámí ministerstvu V 89 odst. 1 písm. c) zní: c) doklad o soukromém zdravotním pojištění cizince sjednaném v rozsahu povinností stanovených v zákoně o soukromém zdravotním pojištění cizinců na území České republiky nebo čestné prohlášení, ţe uhradí náklady spojené s poskytnutím zdravotních sluţeb dítěti.. 13

15 25. V 103 písm. r) zní: r) předloţit při pobytové kontrole doklad o soukromém zdravotním pojištění cizince sjednaném v rozsahu povinností stanovených v zákoně o soukromém zdravotním pojištění cizinců na území České republiky, a na poţádání doklad o zaplacení pojistného. 26. V 180 odst. 5 písm. f) zní: f) jestliţe zvoucí osoba neuzavřela soukromé zdravotní pojištění cizince sjednané v rozsahu povinností stanovených v zákoně o soukromém zdravotním pojištění cizinců na území České republiky, ačkoliv čestně prohlásila, ţe tak učiní V 180 odst. 6 písm. c) zní: c) předloţí doklad o uzavření soukromého zdravotního pojištění cizince sjednaného v rozsahu povinností stanovených v zákoně o soukromém zdravotním pojištění cizinců na území České republiky ve prospěch zvaného cizince nebo čestně prohlásí, ţe takové pojištění uzavře před vstupem cizince na území, anebo pro případnou úhradu nákladů v rozsahu stanoveném v zákoně o soukromém zdravotním pojištění cizinců na území České republiky disponuje částkou nejméně Kč, a zní: 180a Zastupitelský úřad ověřuje, zda osoba, která vydala doklad o soukromém zdravotním pojištění cizince sjednaném v rozsahu povinností stanovených v zákoně o soukromém zdravotním pojištění cizinců na území České republiky, je oprávněna takový doklad vydávat i se včetně odkazů na poznámky pod čarou zrušuje j se včetně odkazů na poznámky pod čarou zrušuje. Č Á S T T Ř E T Í Přechodná a závěrečná ustanovení 19 (1) Pojistné smlouvy týkající se soukromého zdravotního pojištění cizinců při pobytu nad 90 dnů uzavřené podle 180j zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 427/2010 Sb., do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se řídí dosavadní právní úpravou. (2) Soukromé zdravotní pojištění cizince vzniklé na základě pojistných smluv podle odstavce 1 se povaţuje za soukromé zdravotní pojištění cizinců podle Dílu 2, HLAVY III, 14

16 Části první tohoto zákona. 20 (1) Česká národní banka v rámci své dohledové činnosti v pojišťovnictví podle zvláštního zákona 15 zpracovává a aktualizuje závazný seznam pojišťoven, které splňují podmínky tohoto zákona, a mohou uzavírat pojistné smlouvy podle tohoto zákona. (2) Česká národní banka poskytne seznam podle odst. 1 Ministerstvu vnitra České republiky, které je povinno tento závazný seznam zveřejnit. (3) Uzavírat pojistné smlouvy podle tohoto zákona můţe pouze pojistitel, který splňuje podmínky tohoto zákona. Č Á S T Č T V R T Á Účinnost 21 Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna Zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů. 15