CELOSTÁTNÍ P EHLÍDKY SÝR 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CELOSTÁTNÍ P EHLÍDKY SÝR 2007"

Transkript

1

2 CELOSTÁTNÍ P EHLÍDKY SÝR 2007 Výsledky p ehlídek a sborník p ednášek seminá e Mléko a sýry Praha leden 2007

3 Editor: Št tina J., urda L. Vydavatel: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Technická 5; Praha 6 Rok vydání: 2007 ISBN

4 OBSAH Výsledky 11. ro níku Celostátních p ehlídek sýr urda Ladislav, Št tina Ji í Mikrobiologické kritériá pre hodnotenie kvality surového kravského mlieka Kirchnerová Katarína, Foltys Vladimír Vliv ranního a ve erního nádoje na vybrané mlé né ukazatele. Skýpala Martin, Chládek Gustav Protektivní kultury pro výrobu polotvrdých sýr T ma Št pán, Plocková Milada Vliv doby a teploty skladování na konzistenci sterilovaných tavených sýr Bu ka František, Št tina Ji í, Hrab Jan P íprava enzymových hydrolyzát v membránovém reaktoru urda Ladislav, Vaverková Ivana, Mišún Daniel Dynamika mikrobiálnych interakcií po as kysnutia mlieka Valík ubomír, Medve ová Alžbeta, Bajúsová Barbora, Liptáková Denisa Utilizácia glukózy a laktózy rôznymi kme mi laktobacilov Greif Gabriel, Greifová Mária, Karovi ová Jolana, Kohajdová Zlatica, Kraj ová Eva Aplikace p ímé a nep ímé impedan ní metody p i studiu vlastností MK a kontaminující mikroflóry mléka erný Vladimír, Havlíková Šárka, Kvasni ková Eva, Vylet lová Marcela Žin ica ako probiotická biodiverzifikovaná potravina Keresteš Jan Protektivné vlastnosti vybraných kme ov rodu Lactobacillus Hudá ek Jaroslav, Zalán Zsolt, Chumchalová Jana, Halász Anna Plakátová sd lení: Základní charakteristika a bun ná lyse kmen Lactococcus lactis Abrlová Magdaléna, Šviráková Eva, Hlavsová Barbora, Plocková Milada Charakteristika rastu Lactobacillus rhamnosus GG v mlieku Medve ová Alžbeta, Valík ubomír, Liptáková Denisa, Bajúsová Barbora Výb r jogurtové kultury pro sójové výrobky Pavlasová Marcela, Dvo ák Milan, Dvo áková Eva, Chumchalová Jana Skríning vybraných startovacích kultur na p ítomnost DNA sekvencí kódujících dekarboxylázy ú astnící se tvorby biogenních amin Burdychová Radka, Komprda Tomáš Vplyv baktérií mlie neho kysnutia na rast Staphylococcus aureus v mlieku Bajúsová Barbora, Valík ubomír, Liptáková Denisa, Medve ová Alžbeta Vliv kombinace lysozymu a laktokok produkujících nisin na r st Bacillus cereus DMF 2001 v modelovém systému mléka UHT Šviráková Eva, Ostap uk Radek, Plocková Milada Vplyv Lactobacillus rhamnosus GG na rast Candida maltosa v mlieku Liptáková Denisa, Valík ubomír, Bajúsová Barbora, Medve ová Alžbeta

5 Extrakce bakteriocinu kmene Enterococcus mundtii EN3 organickým rozpoušt dlem a pomocí adsorpce bakteriocinu na bun nou st nu Miller Petr, Bakir Hatice Eda, Ku erová Kate ina, Chumchalová Jana, Míková Kamila Výskyt Bacillus cereus a Bacillus licheniformis v pr b hu výroby sterilované smetany a termizovaného dezertu N me ková Irena, Roubal Petr, Pecha ová Marta, Vylet lová Marcela, Nejeschlebová Ludmila. 113 Mikrobiologická a molekulárn -biologická detekce bakterie Clostridium tyrobutyricum v polotvrdých sýrech Sládková Pavla, Burdychová Radka Izolácia a PCR-typizácia kme ov baktérií mlie neho kysnutia z bryndze Bertaová Gabriela, Kuchta Tomáš, Valík ubomír, Pangallo Domenico Monitoring a identifikácia potenciálnych bakteriálnych kontaminantov ov iarskych výrobkov vo výrobnom procese Kostolníková Mária, Kore ová Janka, Lopašovská Janka Sledování zm n kyselosti mléka b hem výroby kozích sýr Kou imská Lenka, Ková ová Eva, Dragounová Hedvika, Babi ka Luboš Vliv po adí laktace na chemické složení ov ího mléka Novotná Lenka, Kuchtík Jan, Zajícová Pavlína Obsah a složení syrovátkových bílkovin kozího a ov ího mléka Jansová Blanka, Hejtmánková Alena, Dragounová Hedvika Vliv stadia laktace na mlé nou užitkovost holštýnského skotu Skýpala Martin, Chládek Gustav Variabilita dusíkatých látek v mléce Šustová Kv toslava, Kopunecz Pavel Vliv koncentrace mo oviny na sýra ské vlastnosti kravského mléka ejna Vladimír, Chládek Gustav Mlieko so zvýšeným obsahom selénu, ako surovina pre výrobu funk ných potravín v prevencii proti nádorovým ochoreniam Foltys Vladimír, Kirchnerová Katarína, Bob ek Rastislav Vliv dotace krmné dávky dojnic chrán nými esenciálními aminokyselinami na technologické vlastnosti mléka erný Vladimír, T ináctý Ji í, Havlíková Šárka, Kvasni ková Eva, Hadrová Sylvie Obsah hydroxymethylfurfuralu a p íbuzných látek v mléce Bartáková Klára, Borkovcová Ivana, Vorlová Lenka, Kr ková Lucie, Chocholá ová Markéta HPLC analýza sacharidov a organických kyselín v mlie nych produktoch Greifová Mária, Greif Gabriel, Kraj ová Eva, Karovi ová Jolana, Schmidt Štefan Hodnocení fyzikáln -chemických vlastností sýr s nízkodoh ívanou sý eninou pomocí FT-NIR Dra ková Michaela, e uchová Mirka, Hadra Luboš, P idalová Hana, Navrátilová Pavlína, Janštová Bohumíra, Vorlová Lenka Využití NIR spektroskopie p i sledování pr b hu zrání eidamských sýr r zných výrobc Králíková Marcela, Lužová Tá a, Ml ek Ji í, Šustová Kv toslava Využití NIR spektroskopie p i analýze sušeného mléka R ži ková Jana, Šustová Kv toslava

6 Stanovení jakostních ukazatel erstvých kozích sýr pomocí NIR spektroskopie. Lužová Tá a, Šustová Kv toslava, Horáková Ruth Sledování jakosti jedlých roztíratelných a sm sných roztíratelných tuk Panovská Zde ka, Dostálová Jana, Doležal Marek, Culková Jana, Šedivá Alena Senzorické hodnocení mražených krém Jarošová Alžbeta, Šulcerová Hana, o ková Dana Sledování zm n senzorických vlastností bílých jogurt po dobu jejich minimální trvanlivosti Šulcerová Hana, Šustová Kv toslava, Vaculínová Hana Virtuální realita v elektronických potraviná ských databázích Uvíra Roman, Pudil František, Maryška Martin Houbové aroma v tavených sýrech Pudil František, Uvíra Roman, Janda Václav Vliv genetických variant kaseinu na výt žnost p i výrob sýr Legarová Veronika, Kou imská Lenka Varianty sýr s mletou sý eninou a jejich poloprovozní výroba Mrázek Josef, Tykvartová Dagmar, Vráblíková Eva Využití plísn Penicillium nalgiovense k výrob plís ového sýra Mrázek Josef, Pospíšil Michal, Korbelová Marie, Heraltová Veronika Vliv p ídavku kappa- a iota-karagenanu na viskoelastické a organoleptické vlastnosti tavených sýr erníková Michaela, Bu ka František, Pavlínek Vladimír, echová Leona, B ezina Pavel, Hrab Jan Vliv vybraných hydrokoloid na mechanické vlastnosti gelu kapa-karagenanu v mléce Šilhavá Jaroslava, Št tina Ji í, Loužecký Tomáš Texturní vlastnosti gel -karagenanu s vybranými hydrokoloidy v mlé ných a sójových substrátech Loužecký Tomáš, Dvo ák Milan, Dvo áková Eva, Šilhavá Jaroslava, Št tina Ji í Antifungální vlastnosti acylglykosid a jejich využití Karlová Tereza, Poláková Lenka, Šmidrkal Jan, Filip Vladimír Mikrobiologické a reologické vlastnosti vybraných probiotických sójových výrobk Dvo áková Eva, Dvo ák Milan, Loužecký Tomáš, Pavlasová Marcela, Chumchalová Jana, Št tina Ji í P íprava galaktooligosacharid a jejich aplikace do mlé ných a sójových médií Dvo ák Milan, Dvo áková Eva, Hinková Andrea, Chumchalová Jana, urda Ladislav, Hellerová Klára, Loužecký Tomáš, Pavlasová Marcela

7

8 CONTENS Results of 11 th National Quality Competition for Cheese. urda Ladislav, Št tina Ji í Microbilogical paramaters for evaluation of raw cow milk. Kirchnerová Katarína, Foltys Vladimír The influence of morning and evening milking on chosen milk parameters. Skýpala Martin, Chládek Gustav Protective cultures for semi-hard cheese production. T ma Št pán, Plocková Milada Effect of storage time and temperature on consistency of sterilized processed cheese. Bu ka František, Št tina Ji í, Hrab Jan Preparation of enzyme hydrolysates in membrane reactor. urda Ladislav, Vaverková Ivana, Mišún Daniel Dynamics of microbial interactions during fermentation of milk. Valík ubomír, Medve ová Alžbeta, Bajúsová Barbora, Liptáková Denisa Utilization of glucose and lactose by some strains of lactobacilli. Greif Gabriel, Greifová Mária, Karovi ová Jolana, Kohajdová Zlatica, Kraj ová Eva Application of direct and indirect impedance method for studying a pure dairy culture and milk contaminated culture. erný Vladimír, Havlíková Šárka, Kvasni ková Eva, Vylet lová Marcela Žin ica probiotic biological diversified food. Keresteš Jan Protective properties of selected Lactobacillus strains. Hudá ek Jaroslav, Zalán Zsolt, Chumchalová Jana, Halász Anna Posters: Basic characterization and cell lysis of Lactococcus lactis strains. Abrlová Magdaléna, Šviráková Eva, Hlavsová Barbora, Plocková Milada Characterization of growth of the Lactobacillus rhamnosus GG in milk. Medve ová Alžbeta, Valík ubomír, Liptáková Denisa, Bajúsová Barbora Selection of a yoghurt culture for soy products. Pavlasová Marcela, Dvo ák Milan, Dvo áková Eva, Chumchalová Jana Screening of selected starter cultures for the presence of DNA sequences coding for decarboxylases causing biogenic amine production. Burdychová Radka, Komprda Tomáš Effect of lactic acid bacteria on growth of Staphylococcus aureus in milk. Bajúsová Barbora, Valík ubomír, Liptáková Denisa, Medve ová Alžbeta Influence of combination of lysozyme and nisin-producing lactococci on the growth of Bacillus cereus DMF 2001 in the model UHT milk system. Šviráková Eva, Ostap uk Radek, Plocková Milada

9 Effect of Lactobacillus rhamnosus GG on the growth dynamics of Candida maltosa in milk. Liptáková Denisa, Valík ubomír, Bajúsová Barbora, Medve ová Alžbeta Purification of bacteriocin produced by Enterococcus mundtii EN3 using a organic solvent and the adsorption on the cell surface method. Miller Petr, Bakir Hatice Eda, Ku erová Kate ina, Chumchalová Jana, Míková Kamila Occurrence of Bacillus cereus and Bacillus licheniformis during the manufacturing of sterilized cream and thermized dessert. N me ková Irena, Roubal Petr, Pecha ová Marta, Vylet lová Marcela, Nejeschlebová Ludmila. 113 Detection of Clostridium tyrobutyricum in semi-hard cheeses using microbiological and PCR methods. Sládková Pavla, Burdychová Radka Isolation and PCR-typing of lactic acid bacteria from bryndza cheese. Bertaová Gabriela, Kuchta Tomáš, Valík ubomír, Pangallo Domenico Monitoring and identification of bacterial contaminants in production process of sheep products. Kostolníková Mária, Kore ová Janka, Lopašovská Janka Monitoring of milk acidity changes during goat cheesemaking. Kou imská Lenka, Ková ová Eva, Dragounová Hedvika, Babi ka Luboš Influence of parity on the chemical composition of sheep milk. Novotná Lenka, Kuchtík Jan, Zajícová Pavlína Content and constituion of goat and sheep whey proteins. Jansová Blanka, Hejtmánková Alena, Dragounová Hedvika The influence of stage of lactation on milk efficiency of holstein cattle. Skýpala Martin, Chládek Gustav Variability of nitrogenous matter in milk. Šustová Kv toslava, Kopunecz Pavel Effect of milk urea level on cheese-making properties of cow s milk. ejna Vladimír, Chládek Gustav Milk with higher Selenium content as the raw material for functional food production in the prevention of tumour disease. Foltys Vladimír, Kirchnerová Katarína, Bob ek Rastislav The influence of milk cow feeding ration with protected essential amino acids on the technological properties of milk. erný Vladimír, T ináctý Ji í, Havlíková Šárka, Kvasni ková Eva, Hadrová Sylvie Content of hydroxymethylfurfural and related compounds in milk. Bartáková Klára, Borkovcová Ivana, Vorlová Lenka, Kr ková Lucie, Chocholá ová Markéta HPLC estimation of saccharides and organic acids in milk products. Greifová Mária, Greif Gabriel, Kraj ová Eva, Karovi ová Jolana, Schmidt Štefan Determination of physical and chemical properties in low scalded cheese by FT-NIR. Dra ková Michaela, e uchová Mirka, Hadra Luboš, P idalová Hana, Navrátilová Pavlína, Janštová Bohumíra, Vorlová Lenka

10 The use of NIR spectroscopy by monitoring rippening eidam s cheeses from different producers. Králíková Marcela, Lužová Tá a, Ml ek Ji í, Šustová Kv toslava Application of the FT NIR spectroscopy for analysis of milk powder. R ži ková Jana, Šustová Kv toslava The determination of quality indexes fresh goat s cheeses with used NIR spectroscopy. Lužová Tá a, Šustová Kv toslava, Horáková Ruth Monitoring of quality of margarines and spreads. Panovská Zde ka, Dostálová Jana, Doležal Marek, Culková Jana, Šedivá Alena Sensorial assessment of frozen creams. Jarošová Alžbeta, Šulcerová Hana, o ková Dana Changes monitoring of white yoghurts sensorial characteristics during their minimal endurance time. Šulcerová Hana, Šustová Kv toslava, Vaculínová Hana Virtual reality in electronic food databases. Uvíra Roman, Pudil František, Maryška Martin Mushroom flavour in processed cheese. Pudil František, Uvíra Roman, Janda Václav The effect of casein genetic varieties on the yield during cheesemaking. Legarová Veronika, Kou imská Lenka Variaties of milled curd cheese and their pilot plant production. Mrázek Josef, Tykvartová Dagmar, Vráblíková Eva Use of Penicillium nalgiovense for production of cheese covered by white mould. Mrázek Josef, Pospíšil Michal, Korbelová Marie, Heraltová Veronika The effect of addition of kappa- and iota-carrageenans on viscoelastic and organoleptic properties of processed cheeses. erníková Michaela, Bu ka František, Pavlínek Vladimír, echová Leona, B ezina Pavel, Hrab Jan Influence of selected hydrocoloids on mechanical properties of kappa-carrageenan gel in milk. Šilhavá Jaroslava, Št tina Ji í, Loužecký Tomáš Textural properties of -carrageenan gels with chosen hydrocolloids in milk and soya mixtures. Loužecký Tomáš, Dvo ák Milan, Dvo áková Eva, Šilhavá Jaroslava, Št tina Ji í Antifungal properties of acylglycosides and their usage. Karlová Tereza, Poláková Lenka, Šmidrkal Jan, Filip Vladimír Microbial and rheological properties of probiotic soy products. Dvo áková Eva, Dvo ák Milan, Loužecký Tomáš, Pavlasová Marcela, Chumchalová Jana, Št tina Ji í Preparation of galactooligosaccharides and their application into milk and soy media. Dvo ák Milan, Dvo áková Eva, Hinková Andrea, Chumchalová Jana, urda Ladislav, Hellerová Klára, Loužecký Tomáš, Pavlasová Marcela

11

12 Celostátní p ehlídky sýr

13

14 VÝSLEDKY 11. RO NÍKU CELOSTÁTNÍCH P EHLÍDEK SÝR urda Ladislav, Št tina Ji í Ústav technologie mléka a tuk, VŠCHT Praha Results of 11 th National Quality Competition for Cheese Summary: The 11th National Quality Competition for Cheese was organized traditionally by Department of Dairy and Fat Technology (ICT Prague), Czech-Moravian Dairy Association and Czech Chemical Society on the 18 and 24 of January 2007 in Prague. 67 hard, semi-hard, mould, white, fresh and processed cheeses of 18 producers competed in this year s show. Competitive samples of cheeses were divided into 10 categories and evaluated by a commission of experts and also by a public commission. Two commissions of experts formed from three members assessed each cheese. Altogether 110 evaluators worked in public commissions. The cheeses were evaluated according to their taste and aroma and their consistence and appearance. Cheeses from abroad (including Slovakian cheeses) were evaluated separately. The results are summarized in tables. Extraordinary cheeses were presented on an exhibition within the show. The National Cheese Show was accompanied by a seminar called Milk and Cheeses with a scientific programme involving 13 lectures and 40 poster presentations. Tradi ní p ehlídky sýr, které se konají každoro n koncem ledna, dosp ly letos již ke svému jedenáctému ro níku. Podobn jako p edchozí ro níky i ten letošní byl organizován Ústavem technologie mléka a tuk Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ve spolupráci s eskomoravským svazem mlékárenským a Odbornou skupinou pro potraviná skou a agrikulturní chemii eské spole nosti chemické. P ejímka vzork a odborné hodnocení se konalo 18. ledna. Do hodnocení bylo za azeno 67 vzork od 18 tuzemských výrobc a 11 vzork zahrani ních, které poskytlo 6 dovozc sýr. Sýry byly rozd leny do 10 kategorií. P ehled zú astn ných výrobc a rozd lení vzork do kategorií je uvedeno v tabulce I. Nejsiln ji byla obsazena kategorie eidamských sýr se % tuku v sušin (10 vzork ), 9 vzork pak bylo hodnoceno ve specialitách (vedle sýr s mazem na povrchu p edevším ochucené sýry a bílé sýry) a v kategorii neochucených tavených sýr. Nov vyhlášenými kategoriemi byly sýry s mazem na povrchu a erstvé a termizované sýry ochucené. Sýry s mazem na povrchu byly ovšem nakonec za azeny do specialit pro nedostate ný po et p ihlášených vzork. D íve samostatné kategorie sýr s tvorbou ok a sýr typu moravský bochník musely být rovn ž slou eny do jedné kategorie. P i odborném hodnocení posuzují každý sýr 2 paralelní komise expert, každá má nezávislého p edsedu a t i zástupce výrobc. V p ípad kategorií erstvých a termizovaných neochucených sýr a tavených neochucených sýr, které se hodnotí neanonymn, je posílena ást komise z nezávislých odborník, komise je tedy celkem p ti lenná. Sýry se posuzují ve dvou znacích: vzhled a konzistence (ve výsledném hodnocení tvo í 40 %) a chu a v n (60 %). Výsledné hodnocení je dáno aritmetickým pr m rem hodnocení všech len obou komisí. Ve ejné hodnocení se konalo 24. ledna poprvé v d stojném prost edí kongresového sálu Masarykovy koleje. P ehlídky osobn zahájil rektor VŠCHT Prof. Ing. Vlastimil R ži ka, CSc., pod jehož záštitou se p ehlídky konají. Za átek p ehlídek byl poznamenán nep ízní po así, kv li které se ást hodnotitel nemohla dostavit. Sýry tak posuzovalo celkem 110 hodnotitel. Zp sob hodnocení je podobný jako v p edchozím p ípad, ale neuplat uje se zde podmínka shody v rámci komise ani mezi komisemi. Po adí sýr v jednotlivých kategoriích je pak získáno neparametrickým po adovým testem. Ve výsledcích se uvádí i pr m rné hodnoty, které však poskytují shodné po adím.výsledky z obou hodnocení jsou uvedeny v tabulkách II a III. Tuzemským sýr m bylo na základ odborného hodnocení ud leno celkem 19 diplom. Po et diplom v jednotlivých kategoriích závisí na po tu p ihlášených vzork (jeden diplom p ipadne minimáln na 3 vzorky). Nejvíce diplom (celkem 4) získala MADETA a. s., která m la také nevyšší po et p ihlášených vzork (17). K nejúsp šn jším sýrárnám na letošních p ehlídkách pat í Mlékárna Polná, s. r. o. - za ty i p ihlášené sýry obdržela t i diplomy. Stejn úsp šná byla i Jarom ická mlékárna, pokud se slou í výsledky z jejích t í samostatn p ihlašovaných st edisek. 13

15 Tabulka I P ehled p ihlašovatel sýr a jejich zastoupení v jednotlivých kategoriích. Kategorie P ihlašovatel eská republika Po et sýr 1. Eidamské sýry 30% t.v.s. BEL Sýry esko, a.s., Želetava 3 3 Jarom ická mlékárna, a.s KROMILK, s.r.o., Krom íž 1 1 Lactalis KS, s.r.o MADETA, a.s MILTRA B, s.r.o., M ste ko Trnávka Mlékárna Klatovy, a.s Mlékárna Otínoves, s.r.o. 1 1 Mlékárna Polná, s.r.o Mlékárna Varnsdorf, s.r.o. 1 1 Moravia Lacto, a.s Niva, s.r.o., Dolní P ím 1 1 PLASTCOM, a.s., mlékárna P íšovice Povltavské mlékárny, a.s., Sedl any Pribina, s.r.o., P ibyslav 1 1 Sýrárna Brat í Brunner s.r.o. 1 1 TANY, s.r.o., Nýrsko 3 3 TPK, s.r.o., Hodonín 2 2 Vzorky z R celkem Dovozce zahrani ních sýr NIKA s.r.o. 5 Bongrain 1 Fruit s de France 1 IMCO s.r.o. 1 Lactalis CZ, s.r.o. 2 SEAFOOD s.r.o. 1 Sýry z dovozu celkem Eidamské sýry 40-50% t.v.s. 3. Sýry s tvorbou ok a Moravský blok 4. Uzené sýry 5. Sýry s plísní na povrchu 6. Sýry s plísní v t st 7. Speciality 8. erstvé a termizované sýry neochucené 9. erstvé a termizované sýry ochucené 10. Tavené sýry neochucené 14

16 Tabulka II Výsledky Celostátních p ehlídek sýr (kategorie 1 5) Odborné hodnocení Ve ejné hodnocení Kategorie Po adí odborného hodnocení Po adí ve ejného hodnocení Sýr Výrobce (p ihlašovatel) tvs suš [%] [%] Pr m rné hodnocení Interval spolehlivosti Neparametrické hodnocení Pr m rné hodnocení Interval spolehlivosti 1 3 Eidamský salámový polotvrdý sýr MILTRA B s.r.o ,75 2,96 18,00 70,48 5, Eidamský sýr Mlékárna Polná, spol. s.r.o ,75 3,31 19,03 72,48 4, Eidamská cihla I MADETA a.s ,75 6,54 13,10 65,15 4, Eidamská cihla MADETA a.s ,00 8,58 17,39 70,30 3, Sýr eidam Mlékárna Klatovy a.s ,50 7,25 19,76 73,58 3, Eidamský sýr Jarom ická mlékárna a.s., st edisko M. Bud jovice ,00 * 14,86 66,48 4, Eidamská cihla PLASTCOM a.s., Mlékárna P íšovice ,75 2,86 13,86 66,73 3, Eidamský blok 45% Jarom ická mlékárna a.s., st edisko Jarom ice ,75 3,77 24,22 76,88 3, Eidamský salámový polotvrdý sýr MILTRA B s.r.o ,00 4,44 20,44 72,35 4, Eidamský sýr 45% t.v.s. Jarom ická mlékárna a.s., st edisko M. Bud jovice ,75 2,45 19,12 71,12 3, Gouda MADETA a.s ,75 6,79 17,85 69,59 4, Eidamský sýr 45% Mlékárna Polná, spol. s.r.o ,50 3,37 22,39 75,12 3, Sýr Jasan 50% Mlékárna Klatovy a.s ,00 11,38 20,68 73,59 3, Eidamská cihla PLASTCOM a.s., Mlékárna P íšovice ,75 3,59 9,19 56,59 5, Mandava - Bio sýr Mlékárna Varnsdorf s.r.o ,50 3,03 9,49 59,65 2, Krkonošský eidam 45% t.vs. Lactalis KS s.r.o ,75 3,47 16,16 67,65 3, Eidamská cihla PLASTCOM a.s., Mlékárna P íšovice ,00 6,54 10,97 60,06 4, Zámecký sýr 45% Jarom ická mlékárna a.s., st edisko Želetava ,50 * 8,95 69,25 5, Goldenburg Lactalis KS s.r.o ,50 6,82 12,30 76,75 4, Madeland light MADETA a.s ,00 1,81 10,76 73,33 4, Moravský blok Moravia Lacto a.s ,00 3,92 13,00 77,25 5, Montana Moravia Lacto a.s ,75 4,94 9,47 70,33 5, Sýr Moravský blok 45% Mlékárna Klatovy a.s ,75 3,77 14,82 80,67 5, Madeland MADETA a.s ,75 3,77 14,16 80,83 4, Artuš - p írodní salámový polotvrdý sýr s tvorbou ok MILTRA B s.r.o ,00 2,22 13,04 78,25 4, Eidam uzený 45% Mlékárna Polná, spol. s.r.o ,00 2,57 7,69 67,83 5, Uzený sýr eidam 40% Mlékárna Klatovy a.s ,75 5,76 11,90 77,83 6, Uzený sýr eidamský blok PLASTCOM a.s., Mlékárna P íšovice ,25 6,28 ** 67,13 5, Eidamský salámový polotvrdý sýr uzený MILTRA B s.r.o ,75 5,97 11,34 76,09 5, Excelent s esnekem uzený Moravia Lacto a.s ,50 2,06 15,23 84,96 3, Sedl anský hermelín smetanový 100g Povltavské mlékárny a.s ,50 5,68 11,68 78,42 5, Sedl anský vltavín 120g Povltavské mlékárny a.s ,25 2,91 15,32 85,42 4, Král sýr Camembert Grand Caractere PRIBINA spol. s r.o ,75 3,92 8,14 69,33 6, Sedl anský hermelín 100g Povltavské mlékárny a.s ,50 1,92 12,98 79,75 6, Kamadet Královský sýr MADETA a.s ,00 4,69 12,38 80,25 4,41 Tu n ozna ené vzorky splnily kritéria pro ud lení diplomu. Kategorie: 1. Eidamské sýry 30% t.v.s. Poznámky: * hodnoceno departážní komisí 2. Eidamské sýry 40-50% t.v.s. ** nebylo možno vyhodnotit neparametrickým testem 3. Sýry s tvorbou ok a sýry typu Moravský blok (neúplné výsledky) 4. Uzené sýry 5. Sýry s plísní na povrchu 15

17 Tabulka III Výsledky Celostátních p ehlídek sýr (kategorie 6 10) Odborné hodnocení Ve ejné hodnocení Kategorie Po adí odborného hodnocení Po adí ve ejného hodnocení Sýr Výrobce (p ihlašovatel) tvs suš [%] [%] Pr m rné hodnocení Interval spolehlivosti Neparametrické hodnocení Pr m rné hodnocení Interval spolehlivosti 1 2 Niva MADETA a.s ,75 5,08 13,37 82,75 4, Caesar Bleu MADETA a.s ,50 4,61 12,60 79,50 6, Niva Premium MADETA a.s ,75 2,15 17,60 90,33 3, Sýr Niva Mlékárna Otínoves s.r.o ,50 5,82 6,75 69,17 4, Niva - sýr s plísní uvnit hmoty Niva s.r.o ,25 3,92 10,17 75,83 6,02 Jarošovský dezertní pivní sýr Sýrárna Brat í Brunner s.r.o ,75 2,91 71,42 6,51 Excelent s kmínem Moravia Lacto a.s ,75 5,97 81,42 6,28 Bla ácké Zlato s pep em MADETA a.s ,50 9,68 81,75 5,36 Sedl anský Pepin Povltavské mlékárny a.s ,00 3,39 74,33 6,16 7 * * Monastére MADETA a.s ,50 6,23 ** 84,17 5,02 Excelent mix Moravia Lacto a.s ,00 9,01 79,17 4,22 Romadur MADETA a.s ,00 6,11 82,50 4,62 Balkánský sýr Mlékárna Polná, spol. s.r.o ,50 0,98 80,08 4,78 Gaston PLASTCOM a.s., Mlékárna P íšovice ,50 0,64 78,67 4, Krajanka - termizovaný smetanový sýr KROMILK s.r.o ,40 5,82 15,27 77,93 3, Cottage MADETA a.s ,00 4,85 15,65 78,36 5, Lu ina -Biaktiv 100g Povltavské mlékárny a.s ,40 2,79 11,96 73,00 4, Lu ina sametová 100g Povltavské mlékárny a.s ,00 2,28 13,62 76,00 4, Tartare - chu Francie 80g Povltavské mlékárny a.s ,00 4,05 15,59 79,36 4, Cottage jahoda MADETA a.s ,00 3,25 13,45 76,57 3, Cottage bor vka MADETA a.s ,80 6,09 14,28 77,07 4, Lu ina sv ží zelenina 100g Povltavské mlékárny a.s ,80 2,64 13,79 76,93 2, Cottage pažitka MADETA a.s ,00 5,14 13,39 75,64 5, Jiho eské Lipno - tavený lah dkový sýr MADETA a.s ,40 2,92 19,83 86,36 2, Matador smetanový BEL Sýry esko a.s ,40 1,92 15,47 80,57 3, Smetanito - smetanové BEL Sýry esko a.s ,80 1,80 18,09 84,00 3, TANY smetanový, 150g TANY, spol. s.r.o., Nýrsko ,80 3,56 16,81 82,57 3, TANY Delicato, 150g TANY, spol. s.r.o., Nýrsko ,20 4,03 15,90 81,00 3, TANY nový smetanový, 140g TANY, spol. s.r.o., Nýrsko ,60 4,21 12,57 76,86 3, Smetanito active BEL Sýry esko a.s ,20 4,46 13,63 78,29 3, Apetito SuperCremo TPK spol. s r.o., Mlékárna Hodonín ,60 3,08 5,65 62,71 4, Maratonec TPK spol. s r.o., Mlékárna Hodonín ,40 4,63 8,57 68,50 4,99 Tu n ozna ené vzorky splnily kritéria pro ud lení diplomu. Katego 6. Sýry s plísní v t st Poznámky: * v kategorii se nehodnotí po adí 7. Speciality (ochucené, bílé a sýry zrající pod mazem) ** nebylo možno vyhodnotit neparametrickým testem 8. erstvé a termizované sýry neochucené (v kategorii se nehodnotí po adí) 9. erstvé a termizované sýry ochucené 10. Tavené sýry neochucené 16

18 Shoda mezi odborným a ve ejným hodnocením je pom rn dobrá, ve v tšin kategorií sýry s diplomem z odborného hodnocení se umístily v první polovin po adí ve ejného hodnocení. Nejv tší rozdíly byly zaznamenány v kategorii sýr s tvorbou ok a typu moravský blok. Na rozdíl od lo ského ro níku nebyl žádný sýr hodnocen jako výborný, t. j. v rozmezí 90 až 100 bod (tabulka IV). Nejblíže k této kvalit m l Eidamský salámový polotvrdý sýr 30 % t. v s. (MILTRA B s. r. o.). Pouze jeden sýr byl hodnocen jako podpr m rný. Porovnání etností hodnocení je uvedeno na obr. 1. Podobn jako v lo ském roce se v obou komisích nej ast ji objevilo hodnocení body. Pr m rné hodnocení se lišilo nepatrn (74,6 a 74,9 bodu), bylo tak cca o 1,5 bodu nižší než loni. Ší ka distribuce hodnocení je však u ve ejného hodnocení širší. Ojedin le se zde vyskytovaly hodnocení podpr m rné i nevyhovující a sou asn se zde více objevovalo hodnocení nad 80 bod. Tabulka IV Rozd lení hodnocených sýr do kvalitativních kategorií Kvalitativní kategorie Bodové hodnocení Ve ejné hodnocení Odborné hodnocení po et vzork % po et vzork % Výborný (ideální typ) ,5 0 0 Velmi dobrý , ,3 Pr m rný (standardní kvalita) , ,3 Podpr m rný (min. 30 bod od každé komise) ,5 Nevyhovující < Hodnocení expert Ve ejné hodnocení Relativní etnost [%] Bodové hodnocení 100 Obr. 1. Porovnání relativních etností hodnocení expert a p i ve ejném hodnocení. 17

19 Také v letošním ro níku bylo hodnocení tuzemských sýr, p edevším zásluhou pana Liklera, dopln no zajímavými sýry z dovozu. Krom šesti p evážn francouzských sýr bylo hodnoceno také p t výrobk ze Slovenska spole nosti NIKA. Tyto sýry jsou posuzovány odd len, hodnotí je všichni lenové odborných komisí i departážní komise. Každý hodnotitel sýr za azuje do kvalitativních kategorií a navíc má právo 3 vzorky, které považuje za nejlepší, navrhnout na diplom. Výsledky jsou uvedeny v tabulce V. Jednozna n nejlépe byl hodnocen dvouplís ový sýr Bluetta spole nosti Lactalis CZ s.r.o., který získal 31 návrh na diplom ze 44 možných. Diplomem byl dále ocen n sýr Tete de Moine (SEAFOOD s. r. o.) a ov í sýr Etorki (Bongrain). Ze slovenských sýr byla ocen na Tradi ná slovenská bryndza. Tabulka V Výsledky Celostátních p ehlídek sýr zahrani ní vzorky Sýr Popis Dovozce tvs suš. Kvalitativní kategorie Modus Medián Návrhy na diplomy Tradi ná slovenská bryndza Ov í sýr ze syrového mléka NIKA spol. s r.o. 48% 44% Bryndziarka Brynzová pomazánka NIKA spol. s r.o. 48% 45% Koziarka Pomazánka s obsahem kozího mléka NIKA spol. s r.o. 48% 45% Bryndzauer Tavený sýrový výrobek NIKA spol. s r.o Goatauer Tavený sýrový výrobek NIKA spol. s r.o Etorki Ov í sýr z pasterovaného mléka Bongrain 50% Explorateur Smetanový m kký sýr Fruit s de France 75% Saint Albray M kký sýr s mazem a plísní na povrchu IMCO s.r.o. 50% 52% Bluetta Douplís ový sýr Lactalis CZ, s.r.o. 50% 50% Camembert Président Sýr s plísní na povrchu Lactalis CZ, s.r.o. 45% 45% Tete de Moine Polotvrdý A.O.C. sýr ze syrového mléka SEAFOOD s.r.o. 51% 60% Kvalitativní kategorie: 1. Vynikající 2. Výborný 3. Velmi dobrý 4. Pr m rný 5. Podpr m rný Tu n ozna ené vzorky splnily kritéria pro ud lení diplomu. Jako v p edchozích ro nících i letos byl program p ehlídek byl dopln n p ednáškami. Bohužel se nemohla uskute nit p ednáška Ing. J. Kopá ka, CSc. ( eskomoravský svaz mlékárenský) s informacemi z posledního Mezinárodního mlékárenského kongresu. Pohotov ho v improvizované p ednášce zastoupil prof. P. Jelen (University of Alberta, Kanada). O perspektiv potraviná ského výzkumu v 7. rámcovém programu hovo il dr. Ch. Patermann z European Commission, DG Research. Na navazujícím seminá i bylo prezentováno 13 p ednášek a trojnásobný po et poster. Obou akcí se dále ú astnilo 16 firem, jejichž innost se dotýká laboratorního vybavení a pot eb pro zpracování mléka. Kontaktní adresa: Doc. Ing. Ladislav urda, CSc., Ústav technologie mléka a tuk, Vysoká škola chemicko technologická v Praze, Technická 5, Praha

20 MLÉKO a SÝRY P ednášky

21

22 MIKROBIOLOGICKÉ KRITÉRIÁ PRE HODNOTENIE KVALITY SUROVÉHO KRAVSKÉHO MLIEKA Kirchnerová Katarína, Foltys Vladimír Slovenské centrum po nohospodárskeho výskumu, Výskumný ústav živo íšnej výroby, Nitra Microbilogical paramaters for evaluation of raw cow milk Summary: This study deals with characteristics of microbiological contamination in milk within the year round inquiry aiming at supplementary traits of mesophilic and psychrotrophic spore-forming aerobic microflora. It evaluates relations to technologically important groups of microorganisms, proposes limit criterion and a method of cultivation as a means to decrease riskness and prolong the durability of milk foodstuffs. During the time of one year we took samples of raw tank milk 21 times from 14 milk farms (294 samples completely). There were 90,8 % samples with convenient total count of microoganisms, however, after the supplementary traits of mesophilic, psychrotrophic, coliform and spore forming contamination of milk were evaluated, remained only 43,9 % samples, that confirm with limits of the standard STN Introduction of supplementary traits for the selection of raw material would improve the quality and prolong time of durability in milk products. With none of these parameters were observed significant influence of seasons. The proposed limit 200 CFU/ml for mesophilic and psychrotrophic aerobe spore-forming bacteria count (MPAS) is realisable in the studied sphere. We observed 3,1 % cases exceeding this value. Úvod Nariadenie vlády Slovenskej republiky z 9. júla /2003 o zdravotných požiadavkách na výrobu a uvádzanie na trh surového mlieka, tepelne ošetreného mlieka a mlie nych výrobkov vychádza zo smernice Európskeho spolo enstva. 92/46 Hygienické predpisy pre výrobu a predaj mlieka a mlie nych výrobkov. Pod a neho je pri kontrole akosti surového kravského mlieka hlavným mikrobiologickým kritériom celkový po et mezofilných mikroorganizmov (CPM). alšie mikrobiologické požiadavky (Tab. I) nie sú pre mliekarne záväzné a uplat ujú ich iba výnimo ne. Psychrotrofné mikroorganizmy produkujú zvä ša termostabilné lipolytické a proteolytické extracelulárne enzýmy, ktoré prechádzajú pasterizáciou v aktívnej forme a spôsobujú senzorické chyby mlieka (lipolýza má za následok mydlovitú vô u a horkastú chu, proteolýza spôsobuje šedú farbu a horkú chu ) a technologické škody tým, že zhoršujú jeho syrárske vlastnosti [12]. Koliformné baktérie sú indikátorom fekálneho zne istenia a možným zdrojom zoonóz. Ich prienik do mlieka sa zamedzuje sanitáciou pri dojení [3]. Vzh adom na najvyššiu schopnos preži pasterizáciu mlieka a následne sa pomnožova vo finálnych výrobkoch, majú zvláštne postavenie v celkovej mikroflóre mlieka spórotvorné mikroorganizmy. Nedajú sa odstráni šetrnou ani vysokou pasterizáciou, prenikajú technológiou UHT [14] i HTST [8]. Prežívajú i 15 sekúnd trvajúci var [1]. Spórotvorné mikroorganizmy sú jednak striktne anaeróbne (SPAN), - prevažne rod Clostridium, naj astejšie Cl. butyricum, Cl. sporogenes, Cl. botulinum, ktoré spôsobujú pri dlhodobom zrení syrov tzv. neskoré nadúvanie tvorbou plynu. Pre výrobu konzumného mlieka a mlie nych výrobkov majú význam baktérie rodu Bacillus, naj astejšie B. cereus, B. licheniformis, B. subtilis, ktorý sa množí v anaeróbnom, aj v aeróbnom prostredí, a je charakteristický širokým okruhom fyziologických variantov, o sa odráža v rozmanitosti mezofilných, termofilných a psychrofilných druhov (MPAS). Rod Bacillus je rizikový potravný patogén so schopnos ou znehodnoti lipo- a proteolytickou enzymatickou aktivitou konzumné mlieko a produkova termolabilný diarhogénny a termostabilný emetický toxín. Tvorba toxínov nie je vždy spojená so známkami pokazenia potraviny, o je nebezpe né pre spotrebite a [2, 10]. Pri prvovýrobe mlieka môžu spórotvorné mikroorganizmy pochádza zo siláže, pôdy a vody. Z tráviaceho traktu dojníc, kde sú schopné sa pomnoži až 10 násobne, sa výkalmi dostávajú na podstielku, na plochy stojiska, výbehu, a na telo dojnice [13]. Štúdium výskytu aeróbnych spórotvorných mikroorganizmov ukázalo, že najvyšší po et bacilov sa nachádzal vo výkaloch a v siláži, kde hodnoty presahovali 10 6.g -1. V mlieku bol zistený zvýšený po et sporulátov pri zmene krmiva, ke sa u dojníc prejavovali hna ky [10]. Významné korelácie medzi výskytom 21

23 spórotvorných baktérií rodu Bacillus v surovom mlieku a výkaloch (r = 0,28, P = 0,05), resp. v krmive a výkaloch (r = 0,35, P = 0,01) sa zistili pri h adaní spôsobov redukcie ich prieniku do mlieka [11]. Štatistická korela ná analýza celkového po tu mikroorganizmov a po tu spór v surovom mlieku od 5882 belgických dodávate ov mlieka ukázala signifikantnú (P 0,01) pozitívnu, avšak slabú (r = 0,3) koreláciu, pri om priemerný CPM bol a priemerný po et spórotvorných mikroorganizmov (PSM) bol v 1ml mlieka. To znamená, že pre zabezpe enie nízkeho po tu spór v dodávanom mlieku sú okrem bežných hygienických postupov potrebné i alšie špecifické h adiská a opatrenia v prvovýrobe [9]. Starostlivos o mikrobiologickú kvalitu kravského mlieka ako suroviny pre výrobu mliekarskych produktov za posledných 15 rokov, odkedy sa zis uje priamymi mikrobiologickými metódami, umožnila významné zlepšenie kvality mlieka - pokles limitu celkového po tu mezofilných mikroorganizmov z tis. ml -1 na tis. ml -1 (trieda kvality Q a I.). Niektorým mliekar am to umožnilo prejs na náro né technologické zameranie v oblasti výroby syrov, ako aj v oblasti predlžovania trvanlivosti erstvých mliekarskych produktov. Požiadavky spotrebite ov na erstvú chu mlieka a jeho trvanlivos sa snaží sk bi nová technológia PURE-LAC [5]. Ide o ošetrenie mlieka ohrevom na 135 C trvajúce 0,2 sekundy, ktoré zlikviduje 99,9 % kontaminujúcej mikroflóry. Pre dodávate ov suroviny na takéto spracovanie bol zavedený nový ukazovate kvality surového mlieka po et mezofilných a psychrotrofných aeróbnych sporulátov (MPAS), ku ktorému sa uvádza nasledovná definícia a vymedzenie pojmu: Požiadavky na kvalitu surového kravského mlieka zahr ujú jednak pojem spórotvorné anaeróbne mikroorganizmy, ktoré sa po inaktivácii vzoriek pri 85 C po dobu 10 min. kultivujú v anaeróbnych podmienkach, o zahr uje prevažne anaeróbny rod Clostridium. Skúška na ich prítomnos v 0.1ml mlieka musí by negatívna. Druhý ukazovate, ktorý sa ur uje po tepelnej inaktivácii vzoriek mlieka, avšak pri 72 C po dobu 20 min., je po et termorezistentných mikroorganizmov, ktoré sa kultivujú v aeróbnych podmienkach, a ich prípustný po et je najviac 2000 v 1 ml mlieka. Pri tomto spôsobe tepelnej inaktivácie prežívajú i niektoré termofilné druhy mikroorganizmov, ktoré však pri pasterizácii odumierajú a ich vitálne formy sa nedostávajú do mlie nych výrobkov. Tepelná inaktivácia pri stanovení MPAS, a to 82 C po as 30 min., a kultivácia pri aeróbnych podmienkach umož uje užšie sa zamera na pasterizáciu prežívajúce spóry spórotvorných aeróbnych mikroorganizmov, prevažne rod Bacillus. Použitím dvoch inkuba ných teplôt, 30 C a 7 C, zistíme po et mezofilných i psychrofilných druhov. Zúženie pojmu oproti termorezistentným mikroorganizmom umož uje i sprísnenie tohto kritéria na navrhovaný po et max. 200 KTJ v 1 ml mlieka. [6]. Predpokladáme, že lokalizácia zdrojov mezofilných a psychrotrofných aeróbnych sporulátov a zavedenie tohto kritéria do výberu suroviny by mohlo prinies efekt stability v trvanlivosti a skladovate nosti a zvýšenie bezpe nosti mlie nych potravín, hlavne všetkých typov konzumného mlieka, mlieka a smotany s pred ženou trvanlivos ou a erstvých mlie nych výrobkov. Cie om práce bol celoro ný monitoring bakteriálnej kontaminácie mlieka so zameraním na hodnotenie doplnkových ukazovate ov mezofilnej, psychrotrofnej, a spórotvornej mikrobiálnej kontaminácie mlieka ako suroviny pre zníženie rizikovosti mlie nych potravín. Materiál a metódy V priebehu jedného roka sme na 14 po nohospodárskych podnikoch vykonali 21 odberov bazénových vzoriek (celkom 294 vzoriek) surového kravského mlieka v zmysle Metodických pokynov skúšania kvality nakupovaného mlieka MP SR, na konzerváciu bolo použité Heeschenovo inidlo [7]. Vo vzorkách sme stanovili CPM pod a STN ISO (1997), PKB pod a STN ISO (1997), CPP pod a STN ISO (2000). SPAN nao kovaním 1 ml mlieka inaktivovaného pri 85 C po dobu 10 minút do skúmavky so živnou pôdou mäsopeptónový agar s glukózou (MPAG), a po zaliatí parafínom anaeróbnou kultiváciou pri teplote 37 C 7 dní. MPAS pod a predpisu TEI 118; Methods in food science microbiology; Psychrotrophic and mesophilic aerobic bacterial spores in milk, ktorý bol dodaný a zavedený v súvislosti so zavedením technológie PURE-LAC v mliekárni PMV Záb eh [6]. Základom postupu je inaktivácia vzorky mlieka pri teplote C 22

24 po dobu 30 min., nao kovanie 1 ml na kultiva nú Petriho misku a zaliatie živnou pôdou agar s glukózou, tryptónom a kvasni ným extraktom (GTK), obohatenou o 0,1 % škrobu a inkubácia pri 30 C 72 hod. a následne pri 7 C 10 dní. Výsledky a diskusia Celkový po et mezofilných mikroorganizmov (CPM) v sledovaných vzorkách v priemere za celé ro né obdobie bol KTJ.ml -1, v rozmedzí od 500 do 500 tis. KTJ.ml -1 (Tab I). 90,8 % vzoriek bolo v kategóriách do 100 tis. KTJ.ml -1 (Tab II). Tabu ka I Kritériá STN a výsledky mikrobiologickej charakteristiky saledovaných vzoriek mlieka Celkový po et mezofilných mikroorganizmov CPM Celkový po et psychrotrofných mikroorg. CPP Po et koliformných baktérií PKB Spórotvorné anaeróbne baktérie SPAN Mezofilné a psychrotrofné aeróbne sporuláty MPAS Maximálna povolená hodnota 23 Záväznos ukazovate a Priemer (KTJ/ml) Štand. odchylka 100 tis. KTJ/ml povinný , tis. KTJ/ml doplnkový , KTJ/ml doplnkový 698 2, neg. v 0.1 ml doplnkový KTJ/ml navrhovaný Tabu ka II Relatívna po etnos výsledkov v jednotlivých kategóriách po tu KTJ.ml -1 [%] KTJ.ml -1 (a) a<=1 1<a<=10 10<a<= <a<= <a<= <a<=10 5 a>10 5 CPM ,74 40,14 46,94 9,18 CPP ,82 54,08 5,10 - PKB - 1,36 29,93 52,38 15,65 0,68 - MPAS - 8,16 76,87 14, SPAN 8,50 73,13 18, Po et koliformných baktérií (PKB) mal v sledovanom súbore najvyšší varia ný koeficient Vk = 231 %. Výsledky jednotlivých vzoriek boli v rozpätí KTJ.ml -1. Priemerná hodnota celého súboru KTJ.ml -1, ako aj geometrický priemer KTJ.ml -1, sved ia o dobrej úrovni v sledovaných chovoch. Zavádzaný systém HACCP a s tým spojené nároky na školených pracovníkov v prvovýrobe zrejme prináša potrebný efekt. 83,7 % vzoriek je v kategóriách do 1000 KTJ.ml -1. Avšak práve tento, prevažne dobre zvládnutý ukazovate môže pri nedostato nej pozornosti obsluhy pri získavaní mlieka zaznamena prudké výnimo né zvýšenie až na hodnoty vo vyšších kategóriách, kde sa zaznamenalo 16,3 % vzoriek. Znižovanie po tu mezofilných mikroorganizmov v nadojenom mlieku a skladovanie chladeného mlieka dáva priestor pre rozmnožovanie psychrotrofných mikroorganizmov (CPP). Zistený rozsah od 25 až do 150 tis. KTJ.ml -1 poukazuje na nevyrovnanos hodnôt tohto ukazovate a. Predpísaný limit do 50 tis. KTJ ml -1 nesplnilo 5,8 % vzoriek. Celkový po et mezofilných a psychrotrofných aeróbnych spórotvorných mikroorganizmov (MPAS) sa pohyboval v rozpätí 2,5-340 KTJ.ml -1. Priemerná hodnota bola 59,4 KTJ/ml. 55,4 % vzoriek bolo s po tom do 50 KTJ.ml -1, 85 % nemalo hodnotu vyššiu ako 100, a iba 3,1 % vzoriek malo po et MPAS vä ší ako 200. Vzh adom na to, že táto skupina mikroorganizmov sa tepelným ošetrením mlieka pred spracovaním na mlie ne potraviny neeliminuje, majú aj zdanlivo nízke po ty závažné negatívne dôsledky pre kvalitu a skladovate nos mlie nych potravín. [4, 15].

25 Zavedenie sledovania tohto ukazovate a do kritérií pre nákup mlieka na spracovanie na erstvé mlie ne potraviny s pred ženou trvanlivos ou by pomohlo zvýši kvalitu týchto potravín, podobne ako v mliekarni PMV Záb eh na Morave [6]. Na základe týchto výsledkov môžeme skonštatova, že po iato ný navrhovaný limit pre po et mezofilných a psychrotrofných aeróbnych sporulujúcich baktérií (MPAS) maximálne 200 KTJ.ml -1 je pre sledovanú oblas splnite ný. Spórotvorné anaeróbne mikroorganizmy (SPAN), ktoré sú nežiaduce najmä v mlieku na trvanlivé výrobky a dlhozrejúce syry, boli v rozmedzí 0-23, v priemere 6,3 KTJ.ml % vzoriek bolo v kategórii do 5 KTJ.ml -1, o s polovi nou pravdepodobnos ou (P = 0,5) znamená negatívny výsledok pri o kovaní 0,1 ml vzorky mlieka pri zis ovaní splnenia limitu STN. Pri žiadnom zo sledovaných ukazovate ov sa nepozorovali významné sezónne vplyvy. Analýzou rozptylu sme zistili nízku pravdepodobnos (P < 0,001) zhodnosti priemerov za jednotlivé odbery. Testovaním výsledkov za celé ro né obdobie sme však nezistili štatisticky významný vplyv na stredné hodnoty jednotlivých mikrobiologických ukazovate ov. To znamená, že sa nepreukázal vplyv ro ného obdobia. Hygiena dojenia je zrejme už na takej úrovni, že dokáže eliminova prirodzený vplyv rozdielnej teploty v ro ných obdobiach na schopnos rozmnožovania mikroorganizmov v prostredí maštale. Jednotlivé pozorované zvýšenia niektorých parametrov sa javia skôr ako sporadicky sa vyskytujúce chyby v hygiene dojenia. Variabilita hodnôt mikrobiologických ukazovate ov u jednotlivých dodávate ov surového kravského mlieka vyjadruje prevádzkovú istotu chovate a z h adiska spe ažovania mlieka [13]. Medzi priemernými hodnotami za sledované farmy a ich štandardnou odchýlkou sme zaznamenali tesné korela né závislosti (pre CPM r = 0,92, pre CPP r = 0,96, pre PKB r = 0,91, pre MPAS r = 0,83). Vyššia štandardná odchýlka pri farmách s vyšším priemerom daného ukazovate a sved í o nevyrovnanosti výsledkov týchto producentov, a o tom, že dosahujú aj nízke hodnoty. Každý zo sledovaných producentov je schopný dosiahnu dobré výsledky, musí sa ale zamera na sústavnos v precíznosti hygieny dojenia. Tabu ka III Po et vzoriek, ktoré v jednotlivých ukazovate och nesplnili požiadavky kvality. CPM PKB CPP MPAS SPAN Limit [KTJ.ml -1 ] >100 tis >1 tis. >50 tis. >200 >5 Po et celkovo nevyhovujúcich nové prípady vzoriek (v predošlých uk. vyhovujúce) Po et vyhovujúcich vzoriek % z pôvodného po tu 294 vzoriek 90,8 81,0 79,3 77,9 43,9 V tabu ke III vidíme po et prípadov, ke neboli splnené požiadavky na kvalitu surového kravského mlieka. 267 vzoriek, t.j. 90,8 % z celkového po tu vyhovovalo po stránke CPM. Ke odpo ítame vzorky ktoré pri vyhovujúcom CPM nesplnili limit pre PKB, o je 29 vzoriek, ostáva nám 238, t.j. 81 % vzoriek. Nesplnenie požiadavky na CPP vyradí alších 5 vzoriek a limit pre MPAS vyradí ešte 4 vzorky, takže z pôvodného po tu zostáva 229, t.j. 77,9 % vzoriek. SPAN je ukazovate o ividne nesúvisiaci s predošlými požiadavkami, pretože vyra uje alších 100 vzoriek, takže po vyhodnotení všetkých ukazovate ov ostáva 129, t.j. 43,9 % vzoriek, ktoré sú pod a mikrobiologických ukazovate ov bezchybné. 24

26 Záver: Takýto súhrnný poh ad na nakupované surové mlieko by bol žiadúci z h adiska zachovania pôvodných vlastností, mlie nej chuti a trvanlivosti výrobkov. Doplnkové ukazovatele mikrobiologickej kvality tak môžu ma významnú úlohu pri zvyšovaní kvality surového kravského mlieka a tým i bezpe nosti a funk nosti mlie nych potravín, zvláš pre mliekárne so spracovaním mlieka na náro né produkty z h adiska trvanlivosti, alebo použitia špecifických kultúr, prípadne pre detskú výživu. V nadväznosti na nové kritériá a požiadavky na kvalitu surového kravského mlieka je potrebné prispôsobi im hygienický program v prvovýrobe. Použitá literatura: 1. Abo-Elnaga, H.I. Hegazi, F.Z. Abo-Elnaga, I.G.: Spore-forming rods surviving boiling the raw milk and implicated in later spoilage of the product. In: Arch. Lebensm. - Hyg., 53, 2002, s Beattie, S.H. Williams, A.G: Growth and diarhoeagenic enterotoxin formation by strains of Bacillus cereus in vitro in controlled fermentations and in situ in food products and a model food system. In: Food Microbiol., 19, 2002, s Binderová, E. Ryšánek, D.: Microbial contaminants of milk processed by high-temperature short-time pasteurization. In: Vet. Med. Czech, 44, 1999, s Greifová, M. Valík,. Görner, F. Petríková, J.: Predikcia trvanlivosti pasterizovaného mlieka z h adiska rastu Bacillus cereus pri (5±1) C. Bull. potrav. Výsk., 38, 1999, s Hanuš, O. Kolá, A. Vylet lová, M. Pur, I.: erstvé konzumní mléko s prodlouženou trvanlivostí nová kvalitní potravina pro lidskou výživu. In: Nové trendy v organiza ních, technologických a hygienických postupech nákupu syrového mléka v kontextu podmínek EU (zbor. z medzinár. konf.). Šumperk, Okresní agrární komora, 2001, s Hanuš, O. Kolá, A. Pur, I. Vylet lová, M.: Rozší ení spot ebního potravinového mlé ného sortimentu v R a lokální kvalita suroviny. In: Den mléka 2002 (zbor. z medzinár. konf.). Praha, ZU, 2002, s ISBN Heeschen, W. Reichmuth, J. Tolle, A. Ziedler, H.: Preservation of milk samples for bacteriologic and cytologic examinations and examinations for inhibitors. Milchwissenschaft, 24, 1969, s Mayr, R. Eppert, I. Scherer, S.: Incidence and identification of psychrotrophic Bacillus spp. in German HTST pasteurized milk. Milchwissenschaft, 54, 1999, s Rombaut, R. Dewettinck, K. de Mangelaere, G. van Vooren, L. Huyghebaert, A.: Raw milk microbial quality and production scale of Belgian dairy farms. Milchwissenschaft, 57, 2002, s Lukášová, J. Vyhnálková, J. Pá ová, Z.: Bacillus species in raw milk and in the farm environment. In: Milchwissenschaft, 56, 2001, s Vylet lová, M.: Potravní patogeny rodu Bacillus v mléce, metoda odhadu a redukce jejich pr niku do potravního et zce. Výzk. Chovu Skotu, 2002,. 1, s Vylet lová, M. Hanuš, O. Urbanová, E. Kopunecz, P.: Výskyt a identifikace psychrotrofních bakterií s proteolytickou a lipolytickou aktivitou v bazénových vzorcích mléka v podmínkách technologií prvovýrobního uskladn ní. Czech J. Anim. Sci., 45, 2000, s Vylet lová, M. Hanuš, O. Pá ová, Z. Roubal, P. Kopunecz, P.: Výskyt bakterií rodu Bacillus v syrovém kravském mléce a jejich vztah k ostatním hygienickým ukazatel m. Czech J. Anim. Sci., 46, 2001, s Vylet lová, M. Švec, P. Pá ová, Z. Sedlá ek, I. Roubal, P.: Výskyt kmen Bacillus cereus a Bacillus licheniformis v procesu výroby UHT mléka. Czech J. Anim. Sci., 47, 2002, s Valík,. Lauková, D. Görner, F.: Obsah Bacillus cereus a celkový po et mikroorganizmov v pasterizovanej smotane. In: Bull. potrav. Výsk., ro. 40, 2001,. 3, s Kontaktná adresa: Ing. Katarína Kirchnerová, PhD., Slovenské centrum po nohospodárskeho výskumu, Hlohovská 2, SK Nitra, 25

27 VLIV RANNÍHO A VE ERNÍHO NÁDOJE NA VYBRANÉ MLÉ NÉ UKAZATELE Skýpala Martin, Chládek Gustav Ústav chovu a šlecht ní zví at, AF, MZLU Brno The influence of morning and evening milking on chosen milk parameters Summary: The aim of this study was efficient influence of morning and evening milking on chosen milk parameters. The samples of milk from Holstein cattle (n = 12) on the first lactation breed on the school farm Žab ice, were analyzed. The dairy cows were bred in the same conditions, i.e. they were in the same stable and they were fed with the same feeding ration. The samples of morning and evening milking were obtained from June to October The interval between morning and evening milking was ( h ± 15 min). We evaluated milk yield (kg), milk protein yield (kg), milk fat yield (kg), milk protein content (%), milk fat content (%), somatic cell count (tis./ml), titratable acidity (SH), rennet coagulation time (s), quality of curd (class). We found high significantly influence (P<0,01) in milk yield (morning 14.2 kg; evening 12.5 kg), milk protein yield (morning 0.46 kg; evening 0.40 kg) and significantly influence (P<0,05) in milk fat yield (morning 0.56 kg; evening 0.52 kg). No significant influence was found in milk protein content, milk fat content, somatic cell count, titratable acidity, rennet coagulation time and quality of curd. Úvod Mléko p edstavuje složitý biologický systém, ve kterém se nacházejí jednotlivé složky r zném pom ru a vzájemné vazb (CHLÁDEK, 1993). Jak uvádí ŽIŽLAVSKÝ a MIKŠÍK (2005) lze z vemene získat jednak i sáním teletem a jednak dojením. Moderní strojní dojení vyžaduje úplné a rychlé vydojení mléka za optimálních hygienických podmínek k udržení vysoké mlé né užitkovosti, kvalitního produktu a zdraví zví at za nízkou cenu (BRUCKMAIER, 2001). Produkce mléka se m ní v pr b hu laktace a je znázor ována lakta ní k ivkou (LANDETE-CASTILLEJOS a GALLEGO, 2000). Produkce mléka a obsah jeho složek vykazuje v pr b hu laktace avšak i v pr b hu dne ur ité zm ny (ŽIŽLAVSKÝ a MIKŠÍK, 1988). TEPLÝ et al. (1979) uvádí p i stabilních podmínkách chovu denní kolísání u množství mléka ± 1,10 kg, u obsahu tuku ±0,75 %, u obsahu bílkovin ± 0,20 %. Materiál a metodika V našem pokuse byly analyzovány vzorky mléka dojnic holštýnského plemene (n = 12) na první laktaci chovaných na ŠZP Žab ice. Dojnice byly chovány ve stejných podmínkách, tj. ve stejné stáji a krmeny shodnou krmnou dávkou. Vzorky z ranního a ve erního dojení byly odebírány pomocí Tru-testu v m sí ních intervalech od ervna do íjna Interval mezi ranním a ve erním dojením inil ( h. ± 15 min). Nádoj byl zjiš ován na dojírn p i odb ru vzork, obsah tuku a bílkovin a po et somatických bun k byl stanoven ve Výzkumném ústavu pro chov skotu v Rapotín, bílkovina a tuk na p ístroji Milko-scan 133 B a somatické bu ky na SB fossomatic 90. Ostatní ukazatele byly zjišt ny v laborato i Ústavu chovu a šlecht ní zví at MZLU v Brn. Sý itelnost mléka byla stanovena pomocí "Nefelo-turbidimetrického sníma e koagulace mléka" m ící principem popsaným v EJNA a CHLÁDEK (2005). Bylo použito sy idlo Laktochym 1:5000 (Milcom Tábor) v množství 1 ml na 50 ml mléka po z ed ní sy idla 1:4. Kvalita byla hodnocena po 60 minutové inkubaci 50 ml zasý eného mléka p i 35 0 C a posouzena dle známé tabulky (GAJD ŠEK, 1999) hodnotící vzhled sý eniny a syrovátky (t ída 1 = nejlepší, t ída 5 = nejhorší). Titra ní kyselost byla provád na dle SN l. 58. Výsledky a diskuze Množství mléka u dojených krav je ovliv ováno adou faktor jako genetika, životní prost edí, hormonální hladina, úrove výživy a frekvence dojení (LOLLIVIER a MARNET, 2005). Mlé ná výt žnost krav m že být vyjád ena mnoha odlišnými zp soby, nap íklad v kilogramech za laktaci nebo v kilogramech za den. V praxi je realizována mlé ná produkce za dojení. Celková produkce za laktaci je sou et všech produkcí v pr b hu laktace (OUWELTJES, 1998). U ranního vzorku jsme zjistili 14,2 kg mléka, což je množství vysoce statisticky pr kazn vyšší (P<0,01) 26

VÝSLEDKY 8. ROČNÍKU CELOSTÁTNÍCH PŘEHLÍDEK SÝRŮ

VÝSLEDKY 8. ROČNÍKU CELOSTÁTNÍCH PŘEHLÍDEK SÝRŮ VÝSLEDKY 8. ROČNÍKU CELOSTÁTNÍCH PŘEHLÍDEK SÝRŮ Čurda Ladislav, Štětina Jiří Ústav technologie mléka a tuků, Vysoká škola chemickotechnologická v Praze RESULTS OF 8 TH NATIONAL CHEESE SHOW Summary: The

Více

VÝSLEDKY 13. ROČNÍKU CELOSTÁTNÍCH PŘEHLÍDEK SÝRŮ

VÝSLEDKY 13. ROČNÍKU CELOSTÁTNÍCH PŘEHLÍDEK SÝRŮ VÝSLEDKY 13. ROČNÍKU CELOSTÁTNÍCH PŘEHLÍDEK SÝRŮ Čurda Ladislav, Štětina Jiří Ústav technologie mléka a tuků, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Results of 13 th National cheese competition Summary:

Více

VÝSLEDKY 10. ROČNÍKU CELOSTÁTNÍCH PŘEHLÍDEK SÝRŮ

VÝSLEDKY 10. ROČNÍKU CELOSTÁTNÍCH PŘEHLÍDEK SÝRŮ VÝSLEDKY. ROČNÍKU CELOSTÁTNÍCH PŘEHLÍDEK SÝRŮ Čurda Ladislav, Štětina Jiří Ústav technologie mléka a tuků, Vysoká škola chemicko-technologicklá v Praze RESULTS OF TH NATIONAL QUALITY COMPETITION FOR CHEESE

Více

7. ROČNÍK CELOSTÁTNÍCH PŘEHLÍDEK SÝRŮ Čurda Ladislav, Štětina Jiří Ústav technologie mléka a tuků, VŠCHT Praha

7. ROČNÍK CELOSTÁTNÍCH PŘEHLÍDEK SÝRŮ Čurda Ladislav, Štětina Jiří Ústav technologie mléka a tuků, VŠCHT Praha . ROČNÍK CELOSTÁTNÍCH PŘEHLÍDEK SÝRŮ Čurda Ladislav, Štětina Jiří Ústav technologie mléka a tuků, VŠCHT Praha TH YEAR OF NATIONAL CHEESE SHOW Summary: The th National Cheese Show was organized traditionally

Více

DA1165 - Dětská sedací souprava Michalczyková Simona

DA1165 - Dětská sedací souprava Michalczyková Simona DA1165 - Dětská sedací souprava Michalczyková Simona DA1249 Bavlněné bílé povlečení pro dvě osoby Kolouchová Vladimíra Pavlů Lucie Názlerová Blanka Vodrážková Gabriela Křešťáková Petra Sýkorová Michaela

Více

Čl. I. Vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb.

Čl. I. Vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb. 320 VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2010, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb. Ministerstvo

Více

106/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 2. března 2001 o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti

106/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 2. března 2001 o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti 106/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 2. března 2001 o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 108 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb.,

Více

MONITORING OF WATER POLLUTION OF ŽELEČSKÝ STREAM UNDER ŽELEČ VILLAGE SLEDOVÁNÍ ZNEČIŠTĚNÍ ŽELEČSKÉHO POTOKA POD OBCÍ ŽELEČ

MONITORING OF WATER POLLUTION OF ŽELEČSKÝ STREAM UNDER ŽELEČ VILLAGE SLEDOVÁNÍ ZNEČIŠTĚNÍ ŽELEČSKÉHO POTOKA POD OBCÍ ŽELEČ MONITORING OF WATER POLLUTION OF ŽELEČSKÝ STREAM UNDER ŽELEČ VILLAGE SLEDOVÁNÍ ZNEČIŠTĚNÍ ŽELEČSKÉHO POTOKA POD OBCÍ ŽELEČ 1 Fialová P., 1 Hubačíková V., 2 Rozkošný M. 1 Department of Applied and Landscape

Více

THE USE OF HIGH PRESSURE PROCESSING ON ELIMINATION OF MICROORGANISMS IN VEGETABLE AND FRUIT JUICES

THE USE OF HIGH PRESSURE PROCESSING ON ELIMINATION OF MICROORGANISMS IN VEGETABLE AND FRUIT JUICES THE USE OF HIGH PRESSURE PROCESSING ON ELIMINATION OF MICROORGANISMS IN VEGETABLE AND FRUIT JUICES VYUŽITÍ VYSOKÉHO TLAKU PRO LIKVIDACI MIKROORGANISMŮ U ZELENINOVÝCH A OVOCNÝCH ŠŤÁV Kvasničková B., Šroubková

Více

Základní kynologická organizace Zásmuky

Základní kynologická organizace Zásmuky Zápis č. 1/2014 z členské schůze ZKO Zásmuky 261, konané dne 6.12.2014 Přítomni: Zdeněk Auterský, Peter Andel, Michaela Černá, Hana Dobšová, Pavel Drahoš, Gabriela Kořínková, Pavel Kotrba, Libor Kytka,

Více

Úřad městské části města Brna Brno - Židenice Gajdošova 7, 615 00 B R N O tel. 548 426 111

Úřad městské části města Brna Brno - Židenice Gajdošova 7, 615 00 B R N O tel. 548 426 111 Úřad městské části města Brna Brno - Židenice Gajdošova 7, 615 00 B R N O tel. 548 426 111 Odbor výstavby a územního plánování Spisová značka: STU/05/0900364/000/003 V Brně dne 31.07.2009 Číslo jednací:

Více

NABÍDKA KVĚTEN 2014 platnost letáku od 1. 5. do 31. 5. 2014

NABÍDKA KVĚTEN 2014 platnost letáku od 1. 5. do 31. 5. 2014 Distribuce chlazeného zboží a potravin NABÍDKA KVĚTEN 2014 platnost letáku od 1. 5. do 31. 5. 2014 MODIOS s. r. o. Nádražní 326, 664 42 Brno - Modřice OBJEDNÁVKY: fax: 547 216 067 tel.: 547 216 606 Zott

Více

Státní zemědělský intervenční fond

Státní zemědělský intervenční fond TISKOVÁ ZPRÁVA Značka KLASA nabídne další kvalitní potraviny Praha, 26. 2. 2015 Ke konci minulého a začátkem letošního roku bylo značkou kvality KLASA oceněno 35 nových produktů. Do portfolia oceněných

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu KZ, a.s. za rok 2010

Výroční zpráva Nadačního fondu KZ, a.s. za rok 2010 1 Výroční zpráva za rok 2010 2 Obsah výroční zprávy: 1. Úvodní slovo předsedy správní rady Nadačního fondu Krajské zdravotní, a. s....4 2. Základní údaje o Nadačním fondu Krajské zdravotní, a. s......

Více

MICROBIOLOGY ASPECTS SALES OF DEEP FROZEN MILK PRODUCE

MICROBIOLOGY ASPECTS SALES OF DEEP FROZEN MILK PRODUCE MICROBIOLOGY ASPECTS SALES OF DEEP FROZEN MILK PRODUCE Krupková D. 1, Kalhotka L. 2 1 Department of Food Technology, Faculty of Agronomy, Mendel University of Agriculture and Forestry in Brno, Zemedelska

Více

Česká školní inspekce Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5 Zpráva

Česká školní inspekce Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5 Zpráva Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5 Zpráva z inspekčního šetření pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území ČR Praha, červen 2012 Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Souhrnné poznatky z inspekční činnosti...

Více

MICROBIAL CONTAMINATION OF FRUIT TEAS

MICROBIAL CONTAMINATION OF FRUIT TEAS MICROBIAL CONTAMINATION OF FRUIT TEAS Konečná H. 1, Kalhotka L. 2 1 Department of Food Technology, Faculty of Agronomy, Mendel University of Agriculture and Forestry in Brno, Zemedelska 1, 613 00 Brno,

Více

let kopané mezi vltavou a sázavou

let kopané mezi vltavou a sázavou 40 let kopané mezi vltavou a sázavou Předkládaná publikace se pokusila zdokumentovat historii TJ Krňany od doby jejího založení v roce 1974 včetně zmínky o poválečném období let 1947 1950. Při sestavování

Více

VÝROBEK V MARKETINGOVÉM MIXU. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz

VÝROBEK V MARKETINGOVÉM MIXU. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz 1. VÝROBEK JAKO SOUČÁST MARKETINGOVÉHO MIXU PRODUKT PRODUCT charakteristika - jakost, značka, design, vlastnosti, balení, velikost, služby, záruka, rozmanitost,

Více

Zásady pro vypracování disertační práce Fakulty strojní VŠB-TUO

Zásady pro vypracování disertační práce Fakulty strojní VŠB-TUO Účinnost dokumentu od: 1. 4. 2014 Fakulty strojní VŠB-TUO Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/6 Disertační práce je výsledkem řešení konkrétního

Více

Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR LISTOPAD 2014

Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR LISTOPAD 2014 Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR 1 Obsah I. ÚVOD... 3 II. METEOROLOGICKÉ A ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY... 4 III. ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ

Více

Přehled výrobků oceněných národní značkou "KLASA"

Přehled výrobků oceněných národní značkou KLASA Přehled výrobků oceněných národní značkou "KLASA" K 27.8.2007 bylo prodlouženo: 35 výrobků od 17 výrobců, vyřazeno18 výrobků, vyřazeny 2 celé společnosti Z toho: Předáno dne 28. 8. 2003 na Zemi živitelce

Více

Texturní a mikrobiální změny ve vybraných částech eidamské cihly v průběhu jejího zrání. Bc. Lenka Nenutilová

Texturní a mikrobiální změny ve vybraných částech eidamské cihly v průběhu jejího zrání. Bc. Lenka Nenutilová Texturní a mikrobiální změny ve vybraných částech eidamské cihly v průběhu jejího zrání Bc. Lenka Nenutilová Diplomová práce 2011 ABSTRAKT Teoretická část práce je zaměřena na technologii výroby sýrů

Více

ZÁPIS O PRŮBĚHU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ 2. kolo posouzení kvalifikačních předpokladů

ZÁPIS O PRŮBĚHU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ 2. kolo posouzení kvalifikačních předpokladů VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIAKČNÍCH TECHNOLOGIÍ Technická 3058/10, 616 00 Brno Osoba oprávněná jednat: prof. Ing. Jarmila Dědková, CSc., děkanka fakulty, dále jen»vyhlašovatel«zápis

Více

VLIV APLIKACE GLYFOSÁTU NA POČÁTEČNÍ RŮSTOVÉ FÁZE SÓJI

VLIV APLIKACE GLYFOSÁTU NA POČÁTEČNÍ RŮSTOVÉ FÁZE SÓJI VLIV APLIKACE GLYFOSÁTU NA POČÁTEČNÍ RŮSTOVÉ FÁZE SÓJI EFFECT OF GLYPHOSATE INITIAL GROWTH PHASE SOYA PAVEL PROCHÁZKA, PŘEMYSL ŠTRANC, KATEŘINA PAZDERŮ, JAROSLAV ŠTRANC Česká zemědělská univerzita v Praze,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 KYNOLOGICKÝ KLUB DRAHELČICE RUDNÁ, O.S. Obsah ÚVODNÍ SLOVO...3 DŮVOD EXISTENCE A CÍLE OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ...3 LIDÉ V OBČANSKÉM SDRUŽENÍ...4 ČINNOST V ROCE 2009...4 Výcvik základní poslušnosti

Více

Porovnání vztahu u itel k informa ním a komunika ním technologiím mezi roky 2004 a 2014

Porovnání vztahu u itel k informa ním a komunika ním technologiím mezi roky 2004 a 2014 Miroslav CHRÁSKA Univerzita Palackého v Olomouci, eská Republika Porovnání vztahu u itel k informa ním a komunika ním technologiím mezi roky 2004 a 2014 Úvod cíl výzkumu Hlavním cílem srovnávacího výzkumubylo

Více

(V SOULADU S 38 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PLATNÉM

(V SOULADU S 38 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PLATNÉM OBEC VIKÝŘOVICE, PETROVSKÁ 168, 788 13 VIKÝŘOVICE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ (V SOULADU S 38 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH,

Více

Zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod Rumburk

Zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod Rumburk Veřejná zakázka malého rozsahu dle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na službu Zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod Rumburk

Více

A. PODÍL JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ DOPRAVY NA DĚLBĚ PŘEPRAVNÍ PRÁCE A VLIV DÉLKY VYKONANÉ CESTY NA POUŽITÍ DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU

A. PODÍL JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ DOPRAVY NA DĚLBĚ PŘEPRAVNÍ PRÁCE A VLIV DÉLKY VYKONANÉ CESTY NA POUŽITÍ DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU A. PODÍL JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ DOPRAVY NA DĚLBĚ PŘEPRAVNÍ PRÁCE A VLIV DÉLKY VYKONANÉ CESTY NA POUŽITÍ DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU Ing. Jiří Čarský, Ph.D. (Duben 2007) Komplexní přehled o podílu jednotlivých druhů

Více

Z Á P I S. z veřejného projednání návrhu koncepce

Z Á P I S. z veřejného projednání návrhu koncepce Z Á P I S z veřejného projednání návrhu koncepce Plán odpadového hospodářství Jihočeského kraje pro období 2016-2025, včetně jeho vyhodnocení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví 1. Místo a čas

Více

2. Charakteristika školy

2. Charakteristika školy 2. Charakteristika školy 2.1 Charakteristika Plně organizovaná základní škola Součásti školy: základní škola, školní družina, mateřská škola, školní kuchyně Spádová oblast školy: - Blümlova, Břetislavova,

Více

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína (tisk R/42) R 71/01-11

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína (tisk R/42) R 71/01-11 U S N E S E N Í z 6. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 12. ledna 2011, v 14:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

STUDENTSKÁ GRANTOVÁ SOUTĚŽ UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

STUDENTSKÁ GRANTOVÁ SOUTĚŽ UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM SMĚRNICE REKTORA Č. 3/2011 STUDENTSKÁ GRANTOVÁ SOUTĚŽ UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM S M Ě R N I C E P R O U J E P Platná od: 10. 11. 2011 Zpracoval/a: prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc. prof.

Více

S Poštovní spořitelnou do finále Středočeský kraj, Pňov Předhradí, 1. turnaj 17. a 18. května 2008

S Poštovní spořitelnou do finále Středočeský kraj, Pňov Předhradí, 1. turnaj 17. a 18. května 2008 S Poštovní spořitelnou do finále Středočeský kraj, Pňov Předhradí, 1. turnaj 17. a 18. května 2008 O víkendu 17. a 18. května proběhl na našich kurtech první díl ze série regionálních turnajů Středočeského

Více

Pozvánka na valnou hromadu plenární zasedání. občanského sdružení s názvem Sdružení rodičů při III. ZŠ Zábřeh na Moravě

Pozvánka na valnou hromadu plenární zasedání. občanského sdružení s názvem Sdružení rodičů při III. ZŠ Zábřeh na Moravě Pozvánka na valnou hromadu plenární zasedání občanského sdružení s názvem Sdružení rodičů při III. ZŠ Zábřeh na Moravě Jménem občanského sdružení s názvem Sdružení rodičů při III. ZŠ Zábřeh na Moravě,

Více

Pokusné ověřování Hodina pohybu navíc. Často kladené otázky

Pokusné ověřování Hodina pohybu navíc. Často kladené otázky MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 - Malá Strana Pokusné ověřování Hodina pohybu navíc Často kladené otázky Dotazy k celému PO: Dotaz: Co to přesně

Více

EKONOMIKA VÝROBY MLÉKA V ROCE 2011 ECONOMICS OF MILK PRODUCTION 2011

EKONOMIKA VÝROBY MLÉKA V ROCE 2011 ECONOMICS OF MILK PRODUCTION 2011 EKONOMIKA VÝROBY MLÉKA V ROCE 2011 ECONOMICS OF MILK PRODUCTION 2011 P. Kopeček Agrovýzkum Rapotín s.r.o. ABSTRACT Periodical data on costs, producer prices and profitability of milk production from 2001

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Srubec, okr.

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Srubec, okr. ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Srubec, okr. České Budějovice Adresa: Srubec čp. 30, 370 06 České Budějovice Identifikátor

Více

Zápis č. 02/2015 z jednání Místní komise Štěpnice ze dne 16.02.2015

Zápis č. 02/2015 z jednání Místní komise Štěpnice ze dne 16.02.2015 Zápis č. 02/2015 z jednání Místní komise Štěpnice ze dne 16.02.2015 Přítomni: Mgr. Martykánová, PhDr. Brázda, Mgr. Čoupek, PhD., Bc. Dostálek, p. Víchová, Mgr. Pavlicová, p. Prachman, p. Střelcová Omluven:

Více

I. Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb

I. Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb I. Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb 1 VŠEOBECNĚ ČSN EN 1991-1-1 poskytuje pokyny pro stanovení objemové tíhy stavebních a skladovaných materiálů nebo výrobků, pro vlastní

Více

Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace Provozní řád školy

Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace Provozní řád školy Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace Provozní řád školy Číslo dokumentu: SPŠEIT 34 _ 2015 _ 1.01 Platnost od: 1. 9. 2015 Nahrazuje: SPŠEIT 34 _ 2012 _ 1.01 Počet listů: 12 Obsah

Více

Zpracoval : Ivan Malík ředitel školy Plumlov srpen 2006

Zpracoval : Ivan Malík ředitel školy Plumlov srpen 2006 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Zpracoval : Ivan Malík ředitel školy Plumlov srpen 2006 2 Výroční zpráva Základní umělecké školy Plumlov za školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika

Více

TÉMA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

TÉMA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA ZDRAVOTNÍHO A EKOLOGICKÉHO INŽENÝRSTVÍ TÉMA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE JMÉNO a PŘÍJMENÍ Vedoucí bakalářské práce: Tituly, jméno příjmení, titul

Více

KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE VE ŠPANĚLSKÉM JAZYCE PRO SŠ

KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE VE ŠPANĚLSKÉM JAZYCE PRO SŠ Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 tel.: 585 412 493, e-mail: skola@gcajkol.cz vlastimil.kaspir@post.cz www.gcajkol.cz KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE VE ŠPANĚLSKÉM JAZYCE PRO SŠ Datum a místo konání: 21.3.2016 v

Více

V ro ní zpráva 2007 Projekty realizované v roce 2007 Zaji t ní pravidelné innosti ASK R Aktivity základních lánk Není jednoduché obsáhnout ve stru ném vyjád ení aktivity v ech základních lánk a len

Více

Zálohy na zdravotní, důchodové a nemocenské pojištění v roce 2010

Zálohy na zdravotní, důchodové a nemocenské pojištění v roce 2010 * Zálohy na zdravotní, důchodové a nemocenské pojištění v roce 2010 * 04. 01. 2010, Ing. Petr Kučera Nová minimální záloha na zdravotní pojištění platí již od ledna 2010, nové minimální/maximální zálohy

Více

Havarijní plán. pro provozovatele lokální distribuční soustavy ŽĎAS, a.s. Adresa : ŽĎAS, a.s. Strojírenská 6 591 71 Žďár nad Sázavou IČO: 46347160

Havarijní plán. pro provozovatele lokální distribuční soustavy ŽĎAS, a.s. Adresa : ŽĎAS, a.s. Strojírenská 6 591 71 Žďár nad Sázavou IČO: 46347160 Havarijní plán pro provozovatele lokální distribuční soustavy ŽĎAS, a.s. Adresa : ŽĎAS, a.s. Strojírenská 6 591 71 Žďár nad Sázavou IČO: 46347160 Držitel licence č.120101584 skupina 12 distribuce elektřiny

Více

FYZIOLOGICKÉ A URYCHLENÉ STÁRNUTÍ SEMEN VYBRANÝCH OBTÍŽNĚ SKLADOVATELNÝCH DRUHŮ ZELENINY

FYZIOLOGICKÉ A URYCHLENÉ STÁRNUTÍ SEMEN VYBRANÝCH OBTÍŽNĚ SKLADOVATELNÝCH DRUHŮ ZELENINY FYZIOLOGICKÉ A URYCHLENÉ STÁRNUTÍ SEMEN VYBRANÝCH OBTÍŽNĚ SKLADOVATELNÝCH DRUHŮ ZELENINY Physiological and Accelerated Ageing of Selected Vegetable Species with Low Seed Longevity Iva Faberová VÚRV Praha

Více

ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY

ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY NEHVIZDY 03/2011 ÚPRAVA 03/2012 ARCHDAN A.D.O. PRAHA SEZNAM PŘÍLOH : Textová část Odůvodnění Grafická část A. Výkres základního členění území 1:5000 B. Hlavní výkres

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í O Z MĚNĚ VYUŽITÍ ÚZEMÍ. r o z h o d n u t í o z měně využití území

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í O Z MĚNĚ VYUŽITÍ ÚZEMÍ. r o z h o d n u t í o z měně využití území Odbor výstavby stavební úřad Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru: Zámecká 160,

Více

Základní informace o projektu MANDALA 2015

Základní informace o projektu MANDALA 2015 Obsah: Základní informace o projektu MANDALA 2015 A. První část projektu Mandala: Olomoucká Arakiáda - Soutěž "Mladý posluchovský záchranář- 2.ročník" 12. 6. 2015 Pro koho je projekt určen Počet zapojených

Více

K. Hodnocení dosažitelnosti emisních stropů stanovených regionu v roce 2010

K. Hodnocení dosažitelnosti emisních stropů stanovených regionu v roce 2010 K. Hodnocení dosažitelnosti emisních stropů stanovených regionu v roce 2010 K.1. Úvod Doporučené hodnoty krajských emisních stropů pro kraj Vysočina jsou v nařízení vlády č. 351/2002 Sb., kterým se stanoví

Více

60m - elektricky Koudelková Zuzana 270593 e 8.10 V Břeclav 121010 17 e -2.2 8.19 T UH 280910 17 e 8.19 1 Zlín 081010 17 e 8.27 1 UH 210410 17 e -2.

60m - elektricky Koudelková Zuzana 270593 e 8.10 V Břeclav 121010 17 e -2.2 8.19 T UH 280910 17 e 8.19 1 Zlín 081010 17 e 8.27 1 UH 210410 17 e -2. 60m - elektricky Koudelková Zuzana 270593 e 8.10 V Břeclav 121010 17 e -2.2 8.19 T UH 280910 17 e 8.19 1 Zlín 081010 17 e 8.27 1 UH 210410 17 e -2.3 8.47 T UH 280912 19 Havlíková Kristina 210394 e 8.34

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.:154 37/99-11089 Signatura: bo4bs104 Oblastní pracoviště č. 15 Zlín Okresní pracoviště Vsetín INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Kunovice 756 44 Kunovice 43

Více

Veterinární a hygienické podmínky prodeje živočišných produktů v tržnicích a na tržištích

Veterinární a hygienické podmínky prodeje živočišných produktů v tržnicích a na tržištích Veterinární a hygienické podmínky prodeje živočišných produktů v tržnicích a na tržištích v tržnicích a na tržištích, kde byl příslušnými orgány povolen prodej živočišných produktů, lze prodávat jen zdravotně

Více

Konference komunitního plánování sociálních sluţeb v rámci projektu

Konference komunitního plánování sociálních sluţeb v rámci projektu Konference komunitního plánování sociálních sluţeb v rámci projektu VYTVOŘENÍ STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNU ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V PROSTĚJOVĚ čtvrtek 3. prosinec 2009 9:00 14:30 hodin Kulturní klub U Hradeb

Více

Aktuální situace v chovu koz v ČR Ing. Pavel Bucek, Českomoravská společnost chovatelů, a.s.

Aktuální situace v chovu koz v ČR Ing. Pavel Bucek, Českomoravská společnost chovatelů, a.s. Aktuální situace v chovu koz v ČR Ing. Pavel Bucek, Českomoravská společnost chovatelů, a.s. Příspěvek se zabývá aktuální situací v chovu koz a uvádí přehled o cenách za produkty chovu koz placených chovatelům,

Více

Základní prvky a všeobecná lyžařská průprava

Základní prvky a všeobecná lyžařská průprava Základní prvky a všeobecná lyžařská průprava Základní prvky a všeobecná lyžařská průprava na běžeckých lyžích Základními prvky nazýváme prvky elementární přípravy a pohybových dovedností, jejichž zvládnutí

Více

Soubor testových otázek, vydaných SH ČMS ÚORP. pro rok 2013

Soubor testových otázek, vydaných SH ČMS ÚORP. pro rok 2013 Soubor testových otázek, vydaných SH ČMS ÚORP pro rok 2013 Preventista III. Soubor testových otázek, vydaných SH ČMS ÚORP pro rok 2013 Preventista III. 1. Kterým předpisem jsou stanoveny povinnosti fyzických

Více

Statut. Soutěže vín. KRÁL VÍN České republiky. 1. Pořadatel soutěže. 2. Určení soutěže. 3. Minimální množství vína. 4. Množství láhví a poplatek

Statut. Soutěže vín. KRÁL VÍN České republiky. 1. Pořadatel soutěže. 2. Určení soutěže. 3. Minimální množství vína. 4. Množství láhví a poplatek Statut Soutěže vín STATUT SOUTĚŽE VÍN KRÁL VÍN České republiky 2010 1. Pořadatel soutěže Soutěž je organizována společností Black Point spol. s r.o., Skvrňov 30, 281 44 Zásmuky. Organizátor má právo na

Více

U 17.12.2008 U 72 ZMP

U 17.12.2008 U 72 ZMP U s n e s e n í z 19.jednání Zastupitelstva města Planá konaného dne 17.12.2008 U 72 ZMP bere na vědomí: 1. zprávu o práci Rady města Planá od 17.jednání. 2. informaci o kontrole plnění uložených úkolů.

Více

Obce KAČICE Obecně závazná vyhláška č. 4/2014

Obce KAČICE Obecně závazná vyhláška č. 4/2014 Obce KAČICE Obecně závazná vyhláška č. 4/2014 O VEŘEJNÉM POŘÁDKU V OBCI Zastupitelstvo obce Kačice se na svém zasedání dne 20. 08. 2014 usnesením č. 43/2014 usneslo vydat na základě ustanovení 10, 35,

Více

TEAM 11 14 - BEZ NÁČINÍ. Aerobic klub gymnázium Slaný TEAM 11-14 S NÁČINÍM. Fit studio HD Hany Daškové, Pardubice

TEAM 11 14 - BEZ NÁČINÍ. Aerobic klub gymnázium Slaný TEAM 11-14 S NÁČINÍM. Fit studio HD Hany Daškové, Pardubice TEAM 11 14 - BEZ NÁČINÍ trenér choreograf 1. TK Apel Tereza JIrsová Tereza JIrsová Kočky 2. SK ZŠ Budkov Jana Daněčková Jana Danečková Jen tak Kristýna Schejbalová, Lucie Hálová, Iva Truplová, Iva Frošová,

Více

Nařízení města č. 4/2013

Nařízení města č. 4/2013 Nařízení města č. 4/2013 Jednací číslo: Datum schválení: Účinnost od do: Typ předpisu: Zpracovatel: 4/2013 09.07.2013 01.08.2013-16.04.2015 Nařízení města PO Nařízení města, kterým se vydává Tržní řád

Více

STUDENTSKÁ VĚDECKÁ A ODBORNÁ ČINNOST (SVOČ)

STUDENTSKÁ VĚDECKÁ A ODBORNÁ ČINNOST (SVOČ) STUDENTSKÁ VĚDECKÁ A ODBORNÁ ČINNOST (SVOČ) I. Poslání studentské vědecké a odborné činnosti Studentská vědecká a odborná činnost (dále jen SVOČ) je dobrovolná zájmová činnost studentů Policejní akademie

Více

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Kategorie: Finále Místo konání: Muži Poděbrady Datum: 25. 26. dubna 2015 Semifinále Místa konání: Liberec Žižkov Vyškov Zábřeh Datum: 14.

Více

Závěrečná zpráva o projektu provozování Sportovního centra mládeže Praha v roce 2013

Závěrečná zpráva o projektu provozování Sportovního centra mládeže Praha v roce 2013 Závěrečná zpráva o projektu provozování Sportovního centra mládeže Praha v roce 2013 Obsah závěrečné zprávy: a) Název projektu b) Příjemce projektu c) Garant projektu d) Hlavní cíle projektu e) Plnění

Více

Principy normativního rozpisu rozpočtu přímých výdajů RgŠ územních samosprávných celků na rok 2015 Č.j. MSMT-33071/2014

Principy normativního rozpisu rozpočtu přímých výdajů RgŠ územních samosprávných celků na rok 2015 Č.j. MSMT-33071/2014 Principy normativního rozpisu rozpočtu přímých výdajů RgŠ územních samosprávných celků na rok 2015 Č.j. MSMT-33071/2014 1. ÚVOD Postup při financování krajského a obecního školství na rok 2015 je definován

Více

Text Jana Jirková Photo Jana Jirková Cover Design Jana Jirková. ISBN 978-80-88174-01-1 (ve formátu PDF)

Text Jana Jirková Photo Jana Jirková Cover Design Jana Jirková. ISBN 978-80-88174-01-1 (ve formátu PDF) Text Jana Jirková Photo Jana Jirková Cover Design Jana Jirková ISBN 978-80-88174-01-1 (ve formátu PDF) Elektronické publikace: ISBN 978-80-88174-00-4 (ve formátu mobi) ISBN 978-80-88174-02-8 (ve formátu

Více

MDT xxx TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: 01.06.1979. Ochrana zabezpečovacích zařízení před požárem

MDT xxx TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: 01.06.1979. Ochrana zabezpečovacích zařízení před požárem MDT xxx TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: 01.06.1979 TNŽ 34 2612 Generální Ředitelství Českých drah Ochrana zabezpečovacích zařízení před požárem TNŽ 34 2612 Tato oborová norma stanoví základní technické

Více

Integrovaný informační systém v kontrole mléčné užitkovosti krav ve Velké Británii Ing. Pavel Bucek, Českomoravská společnost chovatelů, a.s.

Integrovaný informační systém v kontrole mléčné užitkovosti krav ve Velké Británii Ing. Pavel Bucek, Českomoravská společnost chovatelů, a.s. Integrovaný informační systém v kontrole mléčné užitkovosti krav ve Velké Británii Ing. Pavel Bucek, Českomoravská společnost chovatelů, a.s. Integrovaný informační systém v kontrole užitkovosti ve Velké

Více

Možnosti využití rostlinných extraktů pro snížení povrchové kontaminace chlazené drůbeže. Bc. Alena Bantová

Možnosti využití rostlinných extraktů pro snížení povrchové kontaminace chlazené drůbeže. Bc. Alena Bantová Možnosti využití rostlinných extraktů pro snížení povrchové kontaminace chlazené drůbeže Bc. Alena Bantová Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Rostlinné silice jsou těkavé, ve vodě nerozpustné látky s charakteristickou

Více

Staroegyptská matematika. Hieratické matematické texty

Staroegyptská matematika. Hieratické matematické texty Staroegyptská matematika. Hieratické matematické texty Stanovení kvality piva a chleba In: Hana Vymazalová (author): Staroegyptská matematika. Hieratické matematické texty. (Czech). Praha: Český egyptologický

Více

o omezení vstupu z důvodu ochrany přírody

o omezení vstupu z důvodu ochrany přírody Správa Krkonošského národního parku - Veřejná vyhláška - Vrchlabí 3.12.2012 č.j. KRNAP 09515/2012 Správa Krkonošského národního parku ve Vrchlabí (dále jen Správa ) jako orgán státní správy ochrany přírody

Více

HONEZOVICE KANALIZACE A ČOV

HONEZOVICE KANALIZACE A ČOV DRŽITEL CERTIFIKÁTU ČSN EN ISO 9001:2001 INVESTORSKÁ ČINNOST ŘÍZENÍ PROJEKTŮ PŘÍPRAVA STAVEB STAVEBNÍ ROZPOČTY KALKULACE CEN ORGANIZOVÁNÍ VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA SLUŽBY KOORDINÁTORA

Více

Metodika pro nákup kancelářské výpočetní techniky

Metodika pro nákup kancelářské výpočetní techniky Příloha č. 2 Metodika pro nákup kancelářské výpočetní techniky 1. Vymezení skupin výrobků Kancelářská výpočetní technika, jak o ni pojednává tento dokument, zahrnuje tři skupiny výrobků: počítače osobní

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin NÁVRH STANOVISKA

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin NÁVRH STANOVISKA EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 4. 3. 2015 2014/0255(COD) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

Více

Repeatery pro systém GSM

Repeatery pro systém GSM Rok / Year: Svazek / Volume: Číslo / Number: 2010 12 3 Repeatery pro systém GSM Repeaters for GSM system Petr Kejík, Jiří Hermany, Stanislav Hanus xkejik00@stud.feec.vutbr.cz Fakulta elektrotechniky a

Více

snížení týdenního rozsahu p ímé práce: u itel 1. t ídy + zástupce ed. ZŠ o 7 hodin metod. inf. a kom. techn. metodik prevence,

snížení týdenního rozsahu p ímé práce: u itel 1. t ídy + zástupce ed. ZŠ o 7 hodin metod. inf. a kom. techn. metodik prevence, Úvazky u itel : Pedagogi tí pracovníci nastupují na úvazek 20 min. p ed úvazkem výchovn vzd lávací innosti, odcházejí z pracovišt nejd íve p l hodiny po ukon ení innosti s d tmi. u itelka MŠ p ímá práce

Více

Článek 1. ZÁVAZNOST VYHLÁŠKY

Článek 1. ZÁVAZNOST VYHLÁŠKY Obecně závazná vyhláška města Lanškroun o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejím katastrálním území, včetně systému nakládání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Pohybové studio Cyranovy boty občanské sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Pohybové studio Cyranovy boty občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Pohybové studio Cyranovy boty občanské sdružení Motto: Tanec je komunikace mezi tělem a duší. Vyjadřuje to, na co slova nestačí. (Ruth Saint Denis) PS Cyranovy boty Lidická 50 658 12

Více

a) kontrolu usnesení z 24. zasedání Zastupitelstva obce Bolatice ze dne 22. října 2013,

a) kontrolu usnesení z 24. zasedání Zastupitelstva obce Bolatice ze dne 22. října 2013, Usnesení z 25. zasedání Zastupitelstva obce v Bolaticích, konaného dne 19. prosince 2013 v 18:00 hodin v Obřadní síni OÚ v Bolaticích OUBOL/2798/2013 78/25 Zastupitelstvo obce Bolatice po projednání bere

Více

3. NEZAMĚSTNANOST A VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA

3. NEZAMĚSTNANOST A VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA 3. NEZAMĚSTNANOST A VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA V České republice je nezaměstnanost definována dvojím způsobem: Národní metodika, používaná Ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV), vychází z administrativních

Více

ZNEČIŠTĚNÍ PODZEMNÍCH A POVRCHOVÝCH VOD - RIZIKO BUDOUCÍ KATASTROFY

ZNEČIŠTĚNÍ PODZEMNÍCH A POVRCHOVÝCH VOD - RIZIKO BUDOUCÍ KATASTROFY ČESKÝ SPOLEK PRO PÉČI O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ a ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9 Vás zvou na odborný seminář spojený s diskusí ZNEČIŠTĚNÍ PODZEMNÍCH A POVRCHOVÝCH VOD - RIZIKO BUDOUCÍ KATASTROFY čtvrtek, 24. září

Více

Výroční zpráva. Pro Radost, o. s. Studentské společnosti. Pro školní rok 2010/2011. ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o.

Výroční zpráva. Pro Radost, o. s. Studentské společnosti. Pro školní rok 2010/2011. ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o. Výroční zpráva Studentské společnosti Pro Radost, o. s. Pro školní rok 2010/2011 ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o. Smiřických 740 547 01 Náchod 1 Obsah: 1. Úvod 2. Základní údaje, organizační

Více

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady )

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady ) Město Slaný na základě ustanovení 85 a 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro

Více

ZRÁVA O ČINNOSTI SEKCE SENIORŮ GC BRNO 2015

ZRÁVA O ČINNOSTI SEKCE SENIORŮ GC BRNO 2015 ZRÁVA O ČINNOSTI SEKCE SENIORŮ GC BRNO 2015 Sekce seniorů, jako součást GC Brno, ženy 50+ a muži 55+ předkládá zprávu o činnosti za rok 2015. Níže je uvedeno v přehledu 15 soutěží včetně výsledků, kde

Více

Změny zákona o integrované prevenci v souvislosti transpozicí směrnice o průmyslových emisích

Změny zákona o integrované prevenci v souvislosti transpozicí směrnice o průmyslových emisích Změny zákona o integrované prevenci v souvislosti transpozicí směrnice o průmyslových emisích Jan Maršák / Jan Slavík Odbor posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC Ministerstvo životního prostředí

Více

Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dýšina, konaného dne 12. května 2008

Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dýšina, konaného dne 12. května 2008 ZO/03/2008 Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dýšina, konaného dne 12. května 2008 Přítomni : Mgr. Václava Kuklíková, Ing. Jaroslav Egrmajer, Ing. Ladislav Vlk, Bc. Michal Hala, MUDr. Karel

Více

V1MA2 Hygiena produkce masa II.

V1MA2 Hygiena produkce masa II. Téma Kontrola hygieny výrobního procesu Kontrola hygieny výrobního procesu Jste provozovatelem porážky jatečných prasat. Dle povinnosti dané Nařízením ES 1441/2007 provádíte v pravidelných týdenních intervalech

Více

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav techniky a automobilové techniky

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav techniky a automobilové techniky Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav techniky a automobilové techniky Měření fyzikálních veličin Bakalářská práce Vedoucí práce: Vypracoval: doc. Ing. Josef Filípek,

Více

datum: 22.10. 2015 vyřizuje: Ing. Marcela Jirková telefon: 386 720 771 R O Z H O D N U T Í o změně integrovaného povolení

datum: 22.10. 2015 vyřizuje: Ing. Marcela Jirková telefon: 386 720 771 R O Z H O D N U T Í o změně integrovaného povolení +LVDCY11JKRVE+! KUCBX00IJQUD O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S TŘEDÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ Čj.: KUJCK 78581/2015/OZZL Sp.zn.: OZZL 70745/2015/maji datum: 22.10. 2015 vyřizuje: Ing. Marcela Jirková

Více

Protokol o atestačním řízení

Protokol o atestačním řízení Atestační středisko (AS): ADA, s.r.o. pověření k výkonu atestací ÚVIS, reg.č. 3 rozhodnutím č.j. 3/2001 A ze dne 11.10. 2001, sídlo 625 00 Brno, Čermákova 28, ČR pobočka (poštovní styk) 664 42 Brno Modřice,

Více

(1413) 7.5 X 10.3 VÍŘIVKA, CHEMIE VODY, ČEŠTINA 05/12/2013

(1413) 7.5 X 10.3 VÍŘIVKA, CHEMIE VODY, ČEŠTINA 05/12/2013 (1413) 7.5 X 10.3 VÍŘIVKA, CHEMIE VODY, ČEŠTINA 05/12/2013 Preferované hodnoty chemického složení vody Minimum Ideální Maximální Volný chlór 2 ppm 2 4 ppm 5 ppm ph 7,2 7,2 7,6 7,8 Celková alkalita (TA)

Více

Návod na obsluhu a údržbu LED solární buxus Obj. číslo SA035

Návod na obsluhu a údržbu LED solární buxus Obj. číslo SA035 Návod na obsluhu a údržbu LED solární buxus Obj. číslo SA035 Distributor: Steen QOS, s.r.o., Bor 3, Karlovy Vary Distributor do SR: Sharks Slovakia, s.r.o., Športová 198/61, Hozelec PLASTOVÝ OBAL ODSTRAŇTE

Více

VĚTRÁNÍ VE ŠKOLE. Potřebné pomůcky: Papíry pro zkoumání proudění vzduchu a papíry na poznámky.

VĚTRÁNÍ VE ŠKOLE. Potřebné pomůcky: Papíry pro zkoumání proudění vzduchu a papíry na poznámky. VĚTRÁNÍ VE ŠKOLE Cíle(e): Poučit děti o energetické účinnosti ve škole se zaměřením na okna (protože právě ony silně ovlivňují způsob, jakým je budova vyhřívána a větrána). Žáci zkoumají proudění vzduchu

Více

ROČENKA MINIKÁROVÉHO SPORTU

ROČENKA MINIKÁROVÉHO SPORTU ROČENKA MINIKÁROVÉHO SPORTU 2011 Ročenka 2011 2 SM AČR OBSAH I. Sportovní pravomoc, řízení minikárového sportu 5 II. Struktura a složení SM AČR 5 III. Organizační pokyny 6 IV. Mistrovství ČR ve slalomu

Více

Uplatňování nařízení o vzájemném uznávání u předmětů z drahých kovů

Uplatňování nařízení o vzájemném uznávání u předmětů z drahých kovů EVROPSKÁ KOMISE GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO PODNIKY A PRŮMYSL Pokyny 1 V Bruselu dne 1. února 2010 - Uplatňování nařízení o vzájemném uznávání u předmětů z drahých kovů 1. ÚVOD Účelem tohoto dokumentu je

Více

DOMOVNÍ ŘÁD. Článek l Úvodní ustanovení

DOMOVNÍ ŘÁD. Článek l Úvodní ustanovení DOMOVNÍ ŘÁD Článek l Úvodní ustanovení Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání bytů, nebytových prostorů a společných částí výše uvedeného domu (dále jen dům ) včetně organizačních pravidel. Domovní

Více