CELOSTÁTNÍ P EHLÍDKY SÝR 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CELOSTÁTNÍ P EHLÍDKY SÝR 2007"

Transkript

1

2 CELOSTÁTNÍ P EHLÍDKY SÝR 2007 Výsledky p ehlídek a sborník p ednášek seminá e Mléko a sýry Praha leden 2007

3 Editor: Št tina J., urda L. Vydavatel: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Technická 5; Praha 6 Rok vydání: 2007 ISBN

4 OBSAH Výsledky 11. ro níku Celostátních p ehlídek sýr urda Ladislav, Št tina Ji í Mikrobiologické kritériá pre hodnotenie kvality surového kravského mlieka Kirchnerová Katarína, Foltys Vladimír Vliv ranního a ve erního nádoje na vybrané mlé né ukazatele. Skýpala Martin, Chládek Gustav Protektivní kultury pro výrobu polotvrdých sýr T ma Št pán, Plocková Milada Vliv doby a teploty skladování na konzistenci sterilovaných tavených sýr Bu ka František, Št tina Ji í, Hrab Jan P íprava enzymových hydrolyzát v membránovém reaktoru urda Ladislav, Vaverková Ivana, Mišún Daniel Dynamika mikrobiálnych interakcií po as kysnutia mlieka Valík ubomír, Medve ová Alžbeta, Bajúsová Barbora, Liptáková Denisa Utilizácia glukózy a laktózy rôznymi kme mi laktobacilov Greif Gabriel, Greifová Mária, Karovi ová Jolana, Kohajdová Zlatica, Kraj ová Eva Aplikace p ímé a nep ímé impedan ní metody p i studiu vlastností MK a kontaminující mikroflóry mléka erný Vladimír, Havlíková Šárka, Kvasni ková Eva, Vylet lová Marcela Žin ica ako probiotická biodiverzifikovaná potravina Keresteš Jan Protektivné vlastnosti vybraných kme ov rodu Lactobacillus Hudá ek Jaroslav, Zalán Zsolt, Chumchalová Jana, Halász Anna Plakátová sd lení: Základní charakteristika a bun ná lyse kmen Lactococcus lactis Abrlová Magdaléna, Šviráková Eva, Hlavsová Barbora, Plocková Milada Charakteristika rastu Lactobacillus rhamnosus GG v mlieku Medve ová Alžbeta, Valík ubomír, Liptáková Denisa, Bajúsová Barbora Výb r jogurtové kultury pro sójové výrobky Pavlasová Marcela, Dvo ák Milan, Dvo áková Eva, Chumchalová Jana Skríning vybraných startovacích kultur na p ítomnost DNA sekvencí kódujících dekarboxylázy ú astnící se tvorby biogenních amin Burdychová Radka, Komprda Tomáš Vplyv baktérií mlie neho kysnutia na rast Staphylococcus aureus v mlieku Bajúsová Barbora, Valík ubomír, Liptáková Denisa, Medve ová Alžbeta Vliv kombinace lysozymu a laktokok produkujících nisin na r st Bacillus cereus DMF 2001 v modelovém systému mléka UHT Šviráková Eva, Ostap uk Radek, Plocková Milada Vplyv Lactobacillus rhamnosus GG na rast Candida maltosa v mlieku Liptáková Denisa, Valík ubomír, Bajúsová Barbora, Medve ová Alžbeta

5 Extrakce bakteriocinu kmene Enterococcus mundtii EN3 organickým rozpoušt dlem a pomocí adsorpce bakteriocinu na bun nou st nu Miller Petr, Bakir Hatice Eda, Ku erová Kate ina, Chumchalová Jana, Míková Kamila Výskyt Bacillus cereus a Bacillus licheniformis v pr b hu výroby sterilované smetany a termizovaného dezertu N me ková Irena, Roubal Petr, Pecha ová Marta, Vylet lová Marcela, Nejeschlebová Ludmila. 113 Mikrobiologická a molekulárn -biologická detekce bakterie Clostridium tyrobutyricum v polotvrdých sýrech Sládková Pavla, Burdychová Radka Izolácia a PCR-typizácia kme ov baktérií mlie neho kysnutia z bryndze Bertaová Gabriela, Kuchta Tomáš, Valík ubomír, Pangallo Domenico Monitoring a identifikácia potenciálnych bakteriálnych kontaminantov ov iarskych výrobkov vo výrobnom procese Kostolníková Mária, Kore ová Janka, Lopašovská Janka Sledování zm n kyselosti mléka b hem výroby kozích sýr Kou imská Lenka, Ková ová Eva, Dragounová Hedvika, Babi ka Luboš Vliv po adí laktace na chemické složení ov ího mléka Novotná Lenka, Kuchtík Jan, Zajícová Pavlína Obsah a složení syrovátkových bílkovin kozího a ov ího mléka Jansová Blanka, Hejtmánková Alena, Dragounová Hedvika Vliv stadia laktace na mlé nou užitkovost holštýnského skotu Skýpala Martin, Chládek Gustav Variabilita dusíkatých látek v mléce Šustová Kv toslava, Kopunecz Pavel Vliv koncentrace mo oviny na sýra ské vlastnosti kravského mléka ejna Vladimír, Chládek Gustav Mlieko so zvýšeným obsahom selénu, ako surovina pre výrobu funk ných potravín v prevencii proti nádorovým ochoreniam Foltys Vladimír, Kirchnerová Katarína, Bob ek Rastislav Vliv dotace krmné dávky dojnic chrán nými esenciálními aminokyselinami na technologické vlastnosti mléka erný Vladimír, T ináctý Ji í, Havlíková Šárka, Kvasni ková Eva, Hadrová Sylvie Obsah hydroxymethylfurfuralu a p íbuzných látek v mléce Bartáková Klára, Borkovcová Ivana, Vorlová Lenka, Kr ková Lucie, Chocholá ová Markéta HPLC analýza sacharidov a organických kyselín v mlie nych produktoch Greifová Mária, Greif Gabriel, Kraj ová Eva, Karovi ová Jolana, Schmidt Štefan Hodnocení fyzikáln -chemických vlastností sýr s nízkodoh ívanou sý eninou pomocí FT-NIR Dra ková Michaela, e uchová Mirka, Hadra Luboš, P idalová Hana, Navrátilová Pavlína, Janštová Bohumíra, Vorlová Lenka Využití NIR spektroskopie p i sledování pr b hu zrání eidamských sýr r zných výrobc Králíková Marcela, Lužová Tá a, Ml ek Ji í, Šustová Kv toslava Využití NIR spektroskopie p i analýze sušeného mléka R ži ková Jana, Šustová Kv toslava

6 Stanovení jakostních ukazatel erstvých kozích sýr pomocí NIR spektroskopie. Lužová Tá a, Šustová Kv toslava, Horáková Ruth Sledování jakosti jedlých roztíratelných a sm sných roztíratelných tuk Panovská Zde ka, Dostálová Jana, Doležal Marek, Culková Jana, Šedivá Alena Senzorické hodnocení mražených krém Jarošová Alžbeta, Šulcerová Hana, o ková Dana Sledování zm n senzorických vlastností bílých jogurt po dobu jejich minimální trvanlivosti Šulcerová Hana, Šustová Kv toslava, Vaculínová Hana Virtuální realita v elektronických potraviná ských databázích Uvíra Roman, Pudil František, Maryška Martin Houbové aroma v tavených sýrech Pudil František, Uvíra Roman, Janda Václav Vliv genetických variant kaseinu na výt žnost p i výrob sýr Legarová Veronika, Kou imská Lenka Varianty sýr s mletou sý eninou a jejich poloprovozní výroba Mrázek Josef, Tykvartová Dagmar, Vráblíková Eva Využití plísn Penicillium nalgiovense k výrob plís ového sýra Mrázek Josef, Pospíšil Michal, Korbelová Marie, Heraltová Veronika Vliv p ídavku kappa- a iota-karagenanu na viskoelastické a organoleptické vlastnosti tavených sýr erníková Michaela, Bu ka František, Pavlínek Vladimír, echová Leona, B ezina Pavel, Hrab Jan Vliv vybraných hydrokoloid na mechanické vlastnosti gelu kapa-karagenanu v mléce Šilhavá Jaroslava, Št tina Ji í, Loužecký Tomáš Texturní vlastnosti gel -karagenanu s vybranými hydrokoloidy v mlé ných a sójových substrátech Loužecký Tomáš, Dvo ák Milan, Dvo áková Eva, Šilhavá Jaroslava, Št tina Ji í Antifungální vlastnosti acylglykosid a jejich využití Karlová Tereza, Poláková Lenka, Šmidrkal Jan, Filip Vladimír Mikrobiologické a reologické vlastnosti vybraných probiotických sójových výrobk Dvo áková Eva, Dvo ák Milan, Loužecký Tomáš, Pavlasová Marcela, Chumchalová Jana, Št tina Ji í P íprava galaktooligosacharid a jejich aplikace do mlé ných a sójových médií Dvo ák Milan, Dvo áková Eva, Hinková Andrea, Chumchalová Jana, urda Ladislav, Hellerová Klára, Loužecký Tomáš, Pavlasová Marcela

7

8 CONTENS Results of 11 th National Quality Competition for Cheese. urda Ladislav, Št tina Ji í Microbilogical paramaters for evaluation of raw cow milk. Kirchnerová Katarína, Foltys Vladimír The influence of morning and evening milking on chosen milk parameters. Skýpala Martin, Chládek Gustav Protective cultures for semi-hard cheese production. T ma Št pán, Plocková Milada Effect of storage time and temperature on consistency of sterilized processed cheese. Bu ka František, Št tina Ji í, Hrab Jan Preparation of enzyme hydrolysates in membrane reactor. urda Ladislav, Vaverková Ivana, Mišún Daniel Dynamics of microbial interactions during fermentation of milk. Valík ubomír, Medve ová Alžbeta, Bajúsová Barbora, Liptáková Denisa Utilization of glucose and lactose by some strains of lactobacilli. Greif Gabriel, Greifová Mária, Karovi ová Jolana, Kohajdová Zlatica, Kraj ová Eva Application of direct and indirect impedance method for studying a pure dairy culture and milk contaminated culture. erný Vladimír, Havlíková Šárka, Kvasni ková Eva, Vylet lová Marcela Žin ica probiotic biological diversified food. Keresteš Jan Protective properties of selected Lactobacillus strains. Hudá ek Jaroslav, Zalán Zsolt, Chumchalová Jana, Halász Anna Posters: Basic characterization and cell lysis of Lactococcus lactis strains. Abrlová Magdaléna, Šviráková Eva, Hlavsová Barbora, Plocková Milada Characterization of growth of the Lactobacillus rhamnosus GG in milk. Medve ová Alžbeta, Valík ubomír, Liptáková Denisa, Bajúsová Barbora Selection of a yoghurt culture for soy products. Pavlasová Marcela, Dvo ák Milan, Dvo áková Eva, Chumchalová Jana Screening of selected starter cultures for the presence of DNA sequences coding for decarboxylases causing biogenic amine production. Burdychová Radka, Komprda Tomáš Effect of lactic acid bacteria on growth of Staphylococcus aureus in milk. Bajúsová Barbora, Valík ubomír, Liptáková Denisa, Medve ová Alžbeta Influence of combination of lysozyme and nisin-producing lactococci on the growth of Bacillus cereus DMF 2001 in the model UHT milk system. Šviráková Eva, Ostap uk Radek, Plocková Milada

9 Effect of Lactobacillus rhamnosus GG on the growth dynamics of Candida maltosa in milk. Liptáková Denisa, Valík ubomír, Bajúsová Barbora, Medve ová Alžbeta Purification of bacteriocin produced by Enterococcus mundtii EN3 using a organic solvent and the adsorption on the cell surface method. Miller Petr, Bakir Hatice Eda, Ku erová Kate ina, Chumchalová Jana, Míková Kamila Occurrence of Bacillus cereus and Bacillus licheniformis during the manufacturing of sterilized cream and thermized dessert. N me ková Irena, Roubal Petr, Pecha ová Marta, Vylet lová Marcela, Nejeschlebová Ludmila. 113 Detection of Clostridium tyrobutyricum in semi-hard cheeses using microbiological and PCR methods. Sládková Pavla, Burdychová Radka Isolation and PCR-typing of lactic acid bacteria from bryndza cheese. Bertaová Gabriela, Kuchta Tomáš, Valík ubomír, Pangallo Domenico Monitoring and identification of bacterial contaminants in production process of sheep products. Kostolníková Mária, Kore ová Janka, Lopašovská Janka Monitoring of milk acidity changes during goat cheesemaking. Kou imská Lenka, Ková ová Eva, Dragounová Hedvika, Babi ka Luboš Influence of parity on the chemical composition of sheep milk. Novotná Lenka, Kuchtík Jan, Zajícová Pavlína Content and constituion of goat and sheep whey proteins. Jansová Blanka, Hejtmánková Alena, Dragounová Hedvika The influence of stage of lactation on milk efficiency of holstein cattle. Skýpala Martin, Chládek Gustav Variability of nitrogenous matter in milk. Šustová Kv toslava, Kopunecz Pavel Effect of milk urea level on cheese-making properties of cow s milk. ejna Vladimír, Chládek Gustav Milk with higher Selenium content as the raw material for functional food production in the prevention of tumour disease. Foltys Vladimír, Kirchnerová Katarína, Bob ek Rastislav The influence of milk cow feeding ration with protected essential amino acids on the technological properties of milk. erný Vladimír, T ináctý Ji í, Havlíková Šárka, Kvasni ková Eva, Hadrová Sylvie Content of hydroxymethylfurfural and related compounds in milk. Bartáková Klára, Borkovcová Ivana, Vorlová Lenka, Kr ková Lucie, Chocholá ová Markéta HPLC estimation of saccharides and organic acids in milk products. Greifová Mária, Greif Gabriel, Kraj ová Eva, Karovi ová Jolana, Schmidt Štefan Determination of physical and chemical properties in low scalded cheese by FT-NIR. Dra ková Michaela, e uchová Mirka, Hadra Luboš, P idalová Hana, Navrátilová Pavlína, Janštová Bohumíra, Vorlová Lenka

10 The use of NIR spectroscopy by monitoring rippening eidam s cheeses from different producers. Králíková Marcela, Lužová Tá a, Ml ek Ji í, Šustová Kv toslava Application of the FT NIR spectroscopy for analysis of milk powder. R ži ková Jana, Šustová Kv toslava The determination of quality indexes fresh goat s cheeses with used NIR spectroscopy. Lužová Tá a, Šustová Kv toslava, Horáková Ruth Monitoring of quality of margarines and spreads. Panovská Zde ka, Dostálová Jana, Doležal Marek, Culková Jana, Šedivá Alena Sensorial assessment of frozen creams. Jarošová Alžbeta, Šulcerová Hana, o ková Dana Changes monitoring of white yoghurts sensorial characteristics during their minimal endurance time. Šulcerová Hana, Šustová Kv toslava, Vaculínová Hana Virtual reality in electronic food databases. Uvíra Roman, Pudil František, Maryška Martin Mushroom flavour in processed cheese. Pudil František, Uvíra Roman, Janda Václav The effect of casein genetic varieties on the yield during cheesemaking. Legarová Veronika, Kou imská Lenka Variaties of milled curd cheese and their pilot plant production. Mrázek Josef, Tykvartová Dagmar, Vráblíková Eva Use of Penicillium nalgiovense for production of cheese covered by white mould. Mrázek Josef, Pospíšil Michal, Korbelová Marie, Heraltová Veronika The effect of addition of kappa- and iota-carrageenans on viscoelastic and organoleptic properties of processed cheeses. erníková Michaela, Bu ka František, Pavlínek Vladimír, echová Leona, B ezina Pavel, Hrab Jan Influence of selected hydrocoloids on mechanical properties of kappa-carrageenan gel in milk. Šilhavá Jaroslava, Št tina Ji í, Loužecký Tomáš Textural properties of -carrageenan gels with chosen hydrocolloids in milk and soya mixtures. Loužecký Tomáš, Dvo ák Milan, Dvo áková Eva, Šilhavá Jaroslava, Št tina Ji í Antifungal properties of acylglycosides and their usage. Karlová Tereza, Poláková Lenka, Šmidrkal Jan, Filip Vladimír Microbial and rheological properties of probiotic soy products. Dvo áková Eva, Dvo ák Milan, Loužecký Tomáš, Pavlasová Marcela, Chumchalová Jana, Št tina Ji í Preparation of galactooligosaccharides and their application into milk and soy media. Dvo ák Milan, Dvo áková Eva, Hinková Andrea, Chumchalová Jana, urda Ladislav, Hellerová Klára, Loužecký Tomáš, Pavlasová Marcela

11

12 Celostátní p ehlídky sýr

13

14 VÝSLEDKY 11. RO NÍKU CELOSTÁTNÍCH P EHLÍDEK SÝR urda Ladislav, Št tina Ji í Ústav technologie mléka a tuk, VŠCHT Praha Results of 11 th National Quality Competition for Cheese Summary: The 11th National Quality Competition for Cheese was organized traditionally by Department of Dairy and Fat Technology (ICT Prague), Czech-Moravian Dairy Association and Czech Chemical Society on the 18 and 24 of January 2007 in Prague. 67 hard, semi-hard, mould, white, fresh and processed cheeses of 18 producers competed in this year s show. Competitive samples of cheeses were divided into 10 categories and evaluated by a commission of experts and also by a public commission. Two commissions of experts formed from three members assessed each cheese. Altogether 110 evaluators worked in public commissions. The cheeses were evaluated according to their taste and aroma and their consistence and appearance. Cheeses from abroad (including Slovakian cheeses) were evaluated separately. The results are summarized in tables. Extraordinary cheeses were presented on an exhibition within the show. The National Cheese Show was accompanied by a seminar called Milk and Cheeses with a scientific programme involving 13 lectures and 40 poster presentations. Tradi ní p ehlídky sýr, které se konají každoro n koncem ledna, dosp ly letos již ke svému jedenáctému ro níku. Podobn jako p edchozí ro níky i ten letošní byl organizován Ústavem technologie mléka a tuk Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ve spolupráci s eskomoravským svazem mlékárenským a Odbornou skupinou pro potraviná skou a agrikulturní chemii eské spole nosti chemické. P ejímka vzork a odborné hodnocení se konalo 18. ledna. Do hodnocení bylo za azeno 67 vzork od 18 tuzemských výrobc a 11 vzork zahrani ních, které poskytlo 6 dovozc sýr. Sýry byly rozd leny do 10 kategorií. P ehled zú astn ných výrobc a rozd lení vzork do kategorií je uvedeno v tabulce I. Nejsiln ji byla obsazena kategorie eidamských sýr se % tuku v sušin (10 vzork ), 9 vzork pak bylo hodnoceno ve specialitách (vedle sýr s mazem na povrchu p edevším ochucené sýry a bílé sýry) a v kategorii neochucených tavených sýr. Nov vyhlášenými kategoriemi byly sýry s mazem na povrchu a erstvé a termizované sýry ochucené. Sýry s mazem na povrchu byly ovšem nakonec za azeny do specialit pro nedostate ný po et p ihlášených vzork. D íve samostatné kategorie sýr s tvorbou ok a sýr typu moravský bochník musely být rovn ž slou eny do jedné kategorie. P i odborném hodnocení posuzují každý sýr 2 paralelní komise expert, každá má nezávislého p edsedu a t i zástupce výrobc. V p ípad kategorií erstvých a termizovaných neochucených sýr a tavených neochucených sýr, které se hodnotí neanonymn, je posílena ást komise z nezávislých odborník, komise je tedy celkem p ti lenná. Sýry se posuzují ve dvou znacích: vzhled a konzistence (ve výsledném hodnocení tvo í 40 %) a chu a v n (60 %). Výsledné hodnocení je dáno aritmetickým pr m rem hodnocení všech len obou komisí. Ve ejné hodnocení se konalo 24. ledna poprvé v d stojném prost edí kongresového sálu Masarykovy koleje. P ehlídky osobn zahájil rektor VŠCHT Prof. Ing. Vlastimil R ži ka, CSc., pod jehož záštitou se p ehlídky konají. Za átek p ehlídek byl poznamenán nep ízní po así, kv li které se ást hodnotitel nemohla dostavit. Sýry tak posuzovalo celkem 110 hodnotitel. Zp sob hodnocení je podobný jako v p edchozím p ípad, ale neuplat uje se zde podmínka shody v rámci komise ani mezi komisemi. Po adí sýr v jednotlivých kategoriích je pak získáno neparametrickým po adovým testem. Ve výsledcích se uvádí i pr m rné hodnoty, které však poskytují shodné po adím.výsledky z obou hodnocení jsou uvedeny v tabulkách II a III. Tuzemským sýr m bylo na základ odborného hodnocení ud leno celkem 19 diplom. Po et diplom v jednotlivých kategoriích závisí na po tu p ihlášených vzork (jeden diplom p ipadne minimáln na 3 vzorky). Nejvíce diplom (celkem 4) získala MADETA a. s., která m la také nevyšší po et p ihlášených vzork (17). K nejúsp šn jším sýrárnám na letošních p ehlídkách pat í Mlékárna Polná, s. r. o. - za ty i p ihlášené sýry obdržela t i diplomy. Stejn úsp šná byla i Jarom ická mlékárna, pokud se slou í výsledky z jejích t í samostatn p ihlašovaných st edisek. 13

15 Tabulka I P ehled p ihlašovatel sýr a jejich zastoupení v jednotlivých kategoriích. Kategorie P ihlašovatel eská republika Po et sýr 1. Eidamské sýry 30% t.v.s. BEL Sýry esko, a.s., Želetava 3 3 Jarom ická mlékárna, a.s KROMILK, s.r.o., Krom íž 1 1 Lactalis KS, s.r.o MADETA, a.s MILTRA B, s.r.o., M ste ko Trnávka Mlékárna Klatovy, a.s Mlékárna Otínoves, s.r.o. 1 1 Mlékárna Polná, s.r.o Mlékárna Varnsdorf, s.r.o. 1 1 Moravia Lacto, a.s Niva, s.r.o., Dolní P ím 1 1 PLASTCOM, a.s., mlékárna P íšovice Povltavské mlékárny, a.s., Sedl any Pribina, s.r.o., P ibyslav 1 1 Sýrárna Brat í Brunner s.r.o. 1 1 TANY, s.r.o., Nýrsko 3 3 TPK, s.r.o., Hodonín 2 2 Vzorky z R celkem Dovozce zahrani ních sýr NIKA s.r.o. 5 Bongrain 1 Fruit s de France 1 IMCO s.r.o. 1 Lactalis CZ, s.r.o. 2 SEAFOOD s.r.o. 1 Sýry z dovozu celkem Eidamské sýry 40-50% t.v.s. 3. Sýry s tvorbou ok a Moravský blok 4. Uzené sýry 5. Sýry s plísní na povrchu 6. Sýry s plísní v t st 7. Speciality 8. erstvé a termizované sýry neochucené 9. erstvé a termizované sýry ochucené 10. Tavené sýry neochucené 14

16 Tabulka II Výsledky Celostátních p ehlídek sýr (kategorie 1 5) Odborné hodnocení Ve ejné hodnocení Kategorie Po adí odborného hodnocení Po adí ve ejného hodnocení Sýr Výrobce (p ihlašovatel) tvs suš [%] [%] Pr m rné hodnocení Interval spolehlivosti Neparametrické hodnocení Pr m rné hodnocení Interval spolehlivosti 1 3 Eidamský salámový polotvrdý sýr MILTRA B s.r.o ,75 2,96 18,00 70,48 5, Eidamský sýr Mlékárna Polná, spol. s.r.o ,75 3,31 19,03 72,48 4, Eidamská cihla I MADETA a.s ,75 6,54 13,10 65,15 4, Eidamská cihla MADETA a.s ,00 8,58 17,39 70,30 3, Sýr eidam Mlékárna Klatovy a.s ,50 7,25 19,76 73,58 3, Eidamský sýr Jarom ická mlékárna a.s., st edisko M. Bud jovice ,00 * 14,86 66,48 4, Eidamská cihla PLASTCOM a.s., Mlékárna P íšovice ,75 2,86 13,86 66,73 3, Eidamský blok 45% Jarom ická mlékárna a.s., st edisko Jarom ice ,75 3,77 24,22 76,88 3, Eidamský salámový polotvrdý sýr MILTRA B s.r.o ,00 4,44 20,44 72,35 4, Eidamský sýr 45% t.v.s. Jarom ická mlékárna a.s., st edisko M. Bud jovice ,75 2,45 19,12 71,12 3, Gouda MADETA a.s ,75 6,79 17,85 69,59 4, Eidamský sýr 45% Mlékárna Polná, spol. s.r.o ,50 3,37 22,39 75,12 3, Sýr Jasan 50% Mlékárna Klatovy a.s ,00 11,38 20,68 73,59 3, Eidamská cihla PLASTCOM a.s., Mlékárna P íšovice ,75 3,59 9,19 56,59 5, Mandava - Bio sýr Mlékárna Varnsdorf s.r.o ,50 3,03 9,49 59,65 2, Krkonošský eidam 45% t.vs. Lactalis KS s.r.o ,75 3,47 16,16 67,65 3, Eidamská cihla PLASTCOM a.s., Mlékárna P íšovice ,00 6,54 10,97 60,06 4, Zámecký sýr 45% Jarom ická mlékárna a.s., st edisko Želetava ,50 * 8,95 69,25 5, Goldenburg Lactalis KS s.r.o ,50 6,82 12,30 76,75 4, Madeland light MADETA a.s ,00 1,81 10,76 73,33 4, Moravský blok Moravia Lacto a.s ,00 3,92 13,00 77,25 5, Montana Moravia Lacto a.s ,75 4,94 9,47 70,33 5, Sýr Moravský blok 45% Mlékárna Klatovy a.s ,75 3,77 14,82 80,67 5, Madeland MADETA a.s ,75 3,77 14,16 80,83 4, Artuš - p írodní salámový polotvrdý sýr s tvorbou ok MILTRA B s.r.o ,00 2,22 13,04 78,25 4, Eidam uzený 45% Mlékárna Polná, spol. s.r.o ,00 2,57 7,69 67,83 5, Uzený sýr eidam 40% Mlékárna Klatovy a.s ,75 5,76 11,90 77,83 6, Uzený sýr eidamský blok PLASTCOM a.s., Mlékárna P íšovice ,25 6,28 ** 67,13 5, Eidamský salámový polotvrdý sýr uzený MILTRA B s.r.o ,75 5,97 11,34 76,09 5, Excelent s esnekem uzený Moravia Lacto a.s ,50 2,06 15,23 84,96 3, Sedl anský hermelín smetanový 100g Povltavské mlékárny a.s ,50 5,68 11,68 78,42 5, Sedl anský vltavín 120g Povltavské mlékárny a.s ,25 2,91 15,32 85,42 4, Král sýr Camembert Grand Caractere PRIBINA spol. s r.o ,75 3,92 8,14 69,33 6, Sedl anský hermelín 100g Povltavské mlékárny a.s ,50 1,92 12,98 79,75 6, Kamadet Královský sýr MADETA a.s ,00 4,69 12,38 80,25 4,41 Tu n ozna ené vzorky splnily kritéria pro ud lení diplomu. Kategorie: 1. Eidamské sýry 30% t.v.s. Poznámky: * hodnoceno departážní komisí 2. Eidamské sýry 40-50% t.v.s. ** nebylo možno vyhodnotit neparametrickým testem 3. Sýry s tvorbou ok a sýry typu Moravský blok (neúplné výsledky) 4. Uzené sýry 5. Sýry s plísní na povrchu 15

17 Tabulka III Výsledky Celostátních p ehlídek sýr (kategorie 6 10) Odborné hodnocení Ve ejné hodnocení Kategorie Po adí odborného hodnocení Po adí ve ejného hodnocení Sýr Výrobce (p ihlašovatel) tvs suš [%] [%] Pr m rné hodnocení Interval spolehlivosti Neparametrické hodnocení Pr m rné hodnocení Interval spolehlivosti 1 2 Niva MADETA a.s ,75 5,08 13,37 82,75 4, Caesar Bleu MADETA a.s ,50 4,61 12,60 79,50 6, Niva Premium MADETA a.s ,75 2,15 17,60 90,33 3, Sýr Niva Mlékárna Otínoves s.r.o ,50 5,82 6,75 69,17 4, Niva - sýr s plísní uvnit hmoty Niva s.r.o ,25 3,92 10,17 75,83 6,02 Jarošovský dezertní pivní sýr Sýrárna Brat í Brunner s.r.o ,75 2,91 71,42 6,51 Excelent s kmínem Moravia Lacto a.s ,75 5,97 81,42 6,28 Bla ácké Zlato s pep em MADETA a.s ,50 9,68 81,75 5,36 Sedl anský Pepin Povltavské mlékárny a.s ,00 3,39 74,33 6,16 7 * * Monastére MADETA a.s ,50 6,23 ** 84,17 5,02 Excelent mix Moravia Lacto a.s ,00 9,01 79,17 4,22 Romadur MADETA a.s ,00 6,11 82,50 4,62 Balkánský sýr Mlékárna Polná, spol. s.r.o ,50 0,98 80,08 4,78 Gaston PLASTCOM a.s., Mlékárna P íšovice ,50 0,64 78,67 4, Krajanka - termizovaný smetanový sýr KROMILK s.r.o ,40 5,82 15,27 77,93 3, Cottage MADETA a.s ,00 4,85 15,65 78,36 5, Lu ina -Biaktiv 100g Povltavské mlékárny a.s ,40 2,79 11,96 73,00 4, Lu ina sametová 100g Povltavské mlékárny a.s ,00 2,28 13,62 76,00 4, Tartare - chu Francie 80g Povltavské mlékárny a.s ,00 4,05 15,59 79,36 4, Cottage jahoda MADETA a.s ,00 3,25 13,45 76,57 3, Cottage bor vka MADETA a.s ,80 6,09 14,28 77,07 4, Lu ina sv ží zelenina 100g Povltavské mlékárny a.s ,80 2,64 13,79 76,93 2, Cottage pažitka MADETA a.s ,00 5,14 13,39 75,64 5, Jiho eské Lipno - tavený lah dkový sýr MADETA a.s ,40 2,92 19,83 86,36 2, Matador smetanový BEL Sýry esko a.s ,40 1,92 15,47 80,57 3, Smetanito - smetanové BEL Sýry esko a.s ,80 1,80 18,09 84,00 3, TANY smetanový, 150g TANY, spol. s.r.o., Nýrsko ,80 3,56 16,81 82,57 3, TANY Delicato, 150g TANY, spol. s.r.o., Nýrsko ,20 4,03 15,90 81,00 3, TANY nový smetanový, 140g TANY, spol. s.r.o., Nýrsko ,60 4,21 12,57 76,86 3, Smetanito active BEL Sýry esko a.s ,20 4,46 13,63 78,29 3, Apetito SuperCremo TPK spol. s r.o., Mlékárna Hodonín ,60 3,08 5,65 62,71 4, Maratonec TPK spol. s r.o., Mlékárna Hodonín ,40 4,63 8,57 68,50 4,99 Tu n ozna ené vzorky splnily kritéria pro ud lení diplomu. Katego 6. Sýry s plísní v t st Poznámky: * v kategorii se nehodnotí po adí 7. Speciality (ochucené, bílé a sýry zrající pod mazem) ** nebylo možno vyhodnotit neparametrickým testem 8. erstvé a termizované sýry neochucené (v kategorii se nehodnotí po adí) 9. erstvé a termizované sýry ochucené 10. Tavené sýry neochucené 16

18 Shoda mezi odborným a ve ejným hodnocením je pom rn dobrá, ve v tšin kategorií sýry s diplomem z odborného hodnocení se umístily v první polovin po adí ve ejného hodnocení. Nejv tší rozdíly byly zaznamenány v kategorii sýr s tvorbou ok a typu moravský blok. Na rozdíl od lo ského ro níku nebyl žádný sýr hodnocen jako výborný, t. j. v rozmezí 90 až 100 bod (tabulka IV). Nejblíže k této kvalit m l Eidamský salámový polotvrdý sýr 30 % t. v s. (MILTRA B s. r. o.). Pouze jeden sýr byl hodnocen jako podpr m rný. Porovnání etností hodnocení je uvedeno na obr. 1. Podobn jako v lo ském roce se v obou komisích nej ast ji objevilo hodnocení body. Pr m rné hodnocení se lišilo nepatrn (74,6 a 74,9 bodu), bylo tak cca o 1,5 bodu nižší než loni. Ší ka distribuce hodnocení je však u ve ejného hodnocení širší. Ojedin le se zde vyskytovaly hodnocení podpr m rné i nevyhovující a sou asn se zde více objevovalo hodnocení nad 80 bod. Tabulka IV Rozd lení hodnocených sýr do kvalitativních kategorií Kvalitativní kategorie Bodové hodnocení Ve ejné hodnocení Odborné hodnocení po et vzork % po et vzork % Výborný (ideální typ) ,5 0 0 Velmi dobrý , ,3 Pr m rný (standardní kvalita) , ,3 Podpr m rný (min. 30 bod od každé komise) ,5 Nevyhovující < Hodnocení expert Ve ejné hodnocení Relativní etnost [%] Bodové hodnocení 100 Obr. 1. Porovnání relativních etností hodnocení expert a p i ve ejném hodnocení. 17

19 Také v letošním ro níku bylo hodnocení tuzemských sýr, p edevším zásluhou pana Liklera, dopln no zajímavými sýry z dovozu. Krom šesti p evážn francouzských sýr bylo hodnoceno také p t výrobk ze Slovenska spole nosti NIKA. Tyto sýry jsou posuzovány odd len, hodnotí je všichni lenové odborných komisí i departážní komise. Každý hodnotitel sýr za azuje do kvalitativních kategorií a navíc má právo 3 vzorky, které považuje za nejlepší, navrhnout na diplom. Výsledky jsou uvedeny v tabulce V. Jednozna n nejlépe byl hodnocen dvouplís ový sýr Bluetta spole nosti Lactalis CZ s.r.o., který získal 31 návrh na diplom ze 44 možných. Diplomem byl dále ocen n sýr Tete de Moine (SEAFOOD s. r. o.) a ov í sýr Etorki (Bongrain). Ze slovenských sýr byla ocen na Tradi ná slovenská bryndza. Tabulka V Výsledky Celostátních p ehlídek sýr zahrani ní vzorky Sýr Popis Dovozce tvs suš. Kvalitativní kategorie Modus Medián Návrhy na diplomy Tradi ná slovenská bryndza Ov í sýr ze syrového mléka NIKA spol. s r.o. 48% 44% Bryndziarka Brynzová pomazánka NIKA spol. s r.o. 48% 45% Koziarka Pomazánka s obsahem kozího mléka NIKA spol. s r.o. 48% 45% Bryndzauer Tavený sýrový výrobek NIKA spol. s r.o Goatauer Tavený sýrový výrobek NIKA spol. s r.o Etorki Ov í sýr z pasterovaného mléka Bongrain 50% Explorateur Smetanový m kký sýr Fruit s de France 75% Saint Albray M kký sýr s mazem a plísní na povrchu IMCO s.r.o. 50% 52% Bluetta Douplís ový sýr Lactalis CZ, s.r.o. 50% 50% Camembert Président Sýr s plísní na povrchu Lactalis CZ, s.r.o. 45% 45% Tete de Moine Polotvrdý A.O.C. sýr ze syrového mléka SEAFOOD s.r.o. 51% 60% Kvalitativní kategorie: 1. Vynikající 2. Výborný 3. Velmi dobrý 4. Pr m rný 5. Podpr m rný Tu n ozna ené vzorky splnily kritéria pro ud lení diplomu. Jako v p edchozích ro nících i letos byl program p ehlídek byl dopln n p ednáškami. Bohužel se nemohla uskute nit p ednáška Ing. J. Kopá ka, CSc. ( eskomoravský svaz mlékárenský) s informacemi z posledního Mezinárodního mlékárenského kongresu. Pohotov ho v improvizované p ednášce zastoupil prof. P. Jelen (University of Alberta, Kanada). O perspektiv potraviná ského výzkumu v 7. rámcovém programu hovo il dr. Ch. Patermann z European Commission, DG Research. Na navazujícím seminá i bylo prezentováno 13 p ednášek a trojnásobný po et poster. Obou akcí se dále ú astnilo 16 firem, jejichž innost se dotýká laboratorního vybavení a pot eb pro zpracování mléka. Kontaktní adresa: Doc. Ing. Ladislav urda, CSc., Ústav technologie mléka a tuk, Vysoká škola chemicko technologická v Praze, Technická 5, Praha

20 MLÉKO a SÝRY P ednášky

21

22 MIKROBIOLOGICKÉ KRITÉRIÁ PRE HODNOTENIE KVALITY SUROVÉHO KRAVSKÉHO MLIEKA Kirchnerová Katarína, Foltys Vladimír Slovenské centrum po nohospodárskeho výskumu, Výskumný ústav živo íšnej výroby, Nitra Microbilogical paramaters for evaluation of raw cow milk Summary: This study deals with characteristics of microbiological contamination in milk within the year round inquiry aiming at supplementary traits of mesophilic and psychrotrophic spore-forming aerobic microflora. It evaluates relations to technologically important groups of microorganisms, proposes limit criterion and a method of cultivation as a means to decrease riskness and prolong the durability of milk foodstuffs. During the time of one year we took samples of raw tank milk 21 times from 14 milk farms (294 samples completely). There were 90,8 % samples with convenient total count of microoganisms, however, after the supplementary traits of mesophilic, psychrotrophic, coliform and spore forming contamination of milk were evaluated, remained only 43,9 % samples, that confirm with limits of the standard STN Introduction of supplementary traits for the selection of raw material would improve the quality and prolong time of durability in milk products. With none of these parameters were observed significant influence of seasons. The proposed limit 200 CFU/ml for mesophilic and psychrotrophic aerobe spore-forming bacteria count (MPAS) is realisable in the studied sphere. We observed 3,1 % cases exceeding this value. Úvod Nariadenie vlády Slovenskej republiky z 9. júla /2003 o zdravotných požiadavkách na výrobu a uvádzanie na trh surového mlieka, tepelne ošetreného mlieka a mlie nych výrobkov vychádza zo smernice Európskeho spolo enstva. 92/46 Hygienické predpisy pre výrobu a predaj mlieka a mlie nych výrobkov. Pod a neho je pri kontrole akosti surového kravského mlieka hlavným mikrobiologickým kritériom celkový po et mezofilných mikroorganizmov (CPM). alšie mikrobiologické požiadavky (Tab. I) nie sú pre mliekarne záväzné a uplat ujú ich iba výnimo ne. Psychrotrofné mikroorganizmy produkujú zvä ša termostabilné lipolytické a proteolytické extracelulárne enzýmy, ktoré prechádzajú pasterizáciou v aktívnej forme a spôsobujú senzorické chyby mlieka (lipolýza má za následok mydlovitú vô u a horkastú chu, proteolýza spôsobuje šedú farbu a horkú chu ) a technologické škody tým, že zhoršujú jeho syrárske vlastnosti [12]. Koliformné baktérie sú indikátorom fekálneho zne istenia a možným zdrojom zoonóz. Ich prienik do mlieka sa zamedzuje sanitáciou pri dojení [3]. Vzh adom na najvyššiu schopnos preži pasterizáciu mlieka a následne sa pomnožova vo finálnych výrobkoch, majú zvláštne postavenie v celkovej mikroflóre mlieka spórotvorné mikroorganizmy. Nedajú sa odstráni šetrnou ani vysokou pasterizáciou, prenikajú technológiou UHT [14] i HTST [8]. Prežívajú i 15 sekúnd trvajúci var [1]. Spórotvorné mikroorganizmy sú jednak striktne anaeróbne (SPAN), - prevažne rod Clostridium, naj astejšie Cl. butyricum, Cl. sporogenes, Cl. botulinum, ktoré spôsobujú pri dlhodobom zrení syrov tzv. neskoré nadúvanie tvorbou plynu. Pre výrobu konzumného mlieka a mlie nych výrobkov majú význam baktérie rodu Bacillus, naj astejšie B. cereus, B. licheniformis, B. subtilis, ktorý sa množí v anaeróbnom, aj v aeróbnom prostredí, a je charakteristický širokým okruhom fyziologických variantov, o sa odráža v rozmanitosti mezofilných, termofilných a psychrofilných druhov (MPAS). Rod Bacillus je rizikový potravný patogén so schopnos ou znehodnoti lipo- a proteolytickou enzymatickou aktivitou konzumné mlieko a produkova termolabilný diarhogénny a termostabilný emetický toxín. Tvorba toxínov nie je vždy spojená so známkami pokazenia potraviny, o je nebezpe né pre spotrebite a [2, 10]. Pri prvovýrobe mlieka môžu spórotvorné mikroorganizmy pochádza zo siláže, pôdy a vody. Z tráviaceho traktu dojníc, kde sú schopné sa pomnoži až 10 násobne, sa výkalmi dostávajú na podstielku, na plochy stojiska, výbehu, a na telo dojnice [13]. Štúdium výskytu aeróbnych spórotvorných mikroorganizmov ukázalo, že najvyšší po et bacilov sa nachádzal vo výkaloch a v siláži, kde hodnoty presahovali 10 6.g -1. V mlieku bol zistený zvýšený po et sporulátov pri zmene krmiva, ke sa u dojníc prejavovali hna ky [10]. Významné korelácie medzi výskytom 21

23 spórotvorných baktérií rodu Bacillus v surovom mlieku a výkaloch (r = 0,28, P = 0,05), resp. v krmive a výkaloch (r = 0,35, P = 0,01) sa zistili pri h adaní spôsobov redukcie ich prieniku do mlieka [11]. Štatistická korela ná analýza celkového po tu mikroorganizmov a po tu spór v surovom mlieku od 5882 belgických dodávate ov mlieka ukázala signifikantnú (P 0,01) pozitívnu, avšak slabú (r = 0,3) koreláciu, pri om priemerný CPM bol a priemerný po et spórotvorných mikroorganizmov (PSM) bol v 1ml mlieka. To znamená, že pre zabezpe enie nízkeho po tu spór v dodávanom mlieku sú okrem bežných hygienických postupov potrebné i alšie špecifické h adiská a opatrenia v prvovýrobe [9]. Starostlivos o mikrobiologickú kvalitu kravského mlieka ako suroviny pre výrobu mliekarskych produktov za posledných 15 rokov, odkedy sa zis uje priamymi mikrobiologickými metódami, umožnila významné zlepšenie kvality mlieka - pokles limitu celkového po tu mezofilných mikroorganizmov z tis. ml -1 na tis. ml -1 (trieda kvality Q a I.). Niektorým mliekar am to umožnilo prejs na náro né technologické zameranie v oblasti výroby syrov, ako aj v oblasti predlžovania trvanlivosti erstvých mliekarskych produktov. Požiadavky spotrebite ov na erstvú chu mlieka a jeho trvanlivos sa snaží sk bi nová technológia PURE-LAC [5]. Ide o ošetrenie mlieka ohrevom na 135 C trvajúce 0,2 sekundy, ktoré zlikviduje 99,9 % kontaminujúcej mikroflóry. Pre dodávate ov suroviny na takéto spracovanie bol zavedený nový ukazovate kvality surového mlieka po et mezofilných a psychrotrofných aeróbnych sporulátov (MPAS), ku ktorému sa uvádza nasledovná definícia a vymedzenie pojmu: Požiadavky na kvalitu surového kravského mlieka zahr ujú jednak pojem spórotvorné anaeróbne mikroorganizmy, ktoré sa po inaktivácii vzoriek pri 85 C po dobu 10 min. kultivujú v anaeróbnych podmienkach, o zahr uje prevažne anaeróbny rod Clostridium. Skúška na ich prítomnos v 0.1ml mlieka musí by negatívna. Druhý ukazovate, ktorý sa ur uje po tepelnej inaktivácii vzoriek mlieka, avšak pri 72 C po dobu 20 min., je po et termorezistentných mikroorganizmov, ktoré sa kultivujú v aeróbnych podmienkach, a ich prípustný po et je najviac 2000 v 1 ml mlieka. Pri tomto spôsobe tepelnej inaktivácie prežívajú i niektoré termofilné druhy mikroorganizmov, ktoré však pri pasterizácii odumierajú a ich vitálne formy sa nedostávajú do mlie nych výrobkov. Tepelná inaktivácia pri stanovení MPAS, a to 82 C po as 30 min., a kultivácia pri aeróbnych podmienkach umož uje užšie sa zamera na pasterizáciu prežívajúce spóry spórotvorných aeróbnych mikroorganizmov, prevažne rod Bacillus. Použitím dvoch inkuba ných teplôt, 30 C a 7 C, zistíme po et mezofilných i psychrofilných druhov. Zúženie pojmu oproti termorezistentným mikroorganizmom umož uje i sprísnenie tohto kritéria na navrhovaný po et max. 200 KTJ v 1 ml mlieka. [6]. Predpokladáme, že lokalizácia zdrojov mezofilných a psychrotrofných aeróbnych sporulátov a zavedenie tohto kritéria do výberu suroviny by mohlo prinies efekt stability v trvanlivosti a skladovate nosti a zvýšenie bezpe nosti mlie nych potravín, hlavne všetkých typov konzumného mlieka, mlieka a smotany s pred ženou trvanlivos ou a erstvých mlie nych výrobkov. Cie om práce bol celoro ný monitoring bakteriálnej kontaminácie mlieka so zameraním na hodnotenie doplnkových ukazovate ov mezofilnej, psychrotrofnej, a spórotvornej mikrobiálnej kontaminácie mlieka ako suroviny pre zníženie rizikovosti mlie nych potravín. Materiál a metódy V priebehu jedného roka sme na 14 po nohospodárskych podnikoch vykonali 21 odberov bazénových vzoriek (celkom 294 vzoriek) surového kravského mlieka v zmysle Metodických pokynov skúšania kvality nakupovaného mlieka MP SR, na konzerváciu bolo použité Heeschenovo inidlo [7]. Vo vzorkách sme stanovili CPM pod a STN ISO (1997), PKB pod a STN ISO (1997), CPP pod a STN ISO (2000). SPAN nao kovaním 1 ml mlieka inaktivovaného pri 85 C po dobu 10 minút do skúmavky so živnou pôdou mäsopeptónový agar s glukózou (MPAG), a po zaliatí parafínom anaeróbnou kultiváciou pri teplote 37 C 7 dní. MPAS pod a predpisu TEI 118; Methods in food science microbiology; Psychrotrophic and mesophilic aerobic bacterial spores in milk, ktorý bol dodaný a zavedený v súvislosti so zavedením technológie PURE-LAC v mliekárni PMV Záb eh [6]. Základom postupu je inaktivácia vzorky mlieka pri teplote C 22

24 po dobu 30 min., nao kovanie 1 ml na kultiva nú Petriho misku a zaliatie živnou pôdou agar s glukózou, tryptónom a kvasni ným extraktom (GTK), obohatenou o 0,1 % škrobu a inkubácia pri 30 C 72 hod. a následne pri 7 C 10 dní. Výsledky a diskusia Celkový po et mezofilných mikroorganizmov (CPM) v sledovaných vzorkách v priemere za celé ro né obdobie bol KTJ.ml -1, v rozmedzí od 500 do 500 tis. KTJ.ml -1 (Tab I). 90,8 % vzoriek bolo v kategóriách do 100 tis. KTJ.ml -1 (Tab II). Tabu ka I Kritériá STN a výsledky mikrobiologickej charakteristiky saledovaných vzoriek mlieka Celkový po et mezofilných mikroorganizmov CPM Celkový po et psychrotrofných mikroorg. CPP Po et koliformných baktérií PKB Spórotvorné anaeróbne baktérie SPAN Mezofilné a psychrotrofné aeróbne sporuláty MPAS Maximálna povolená hodnota 23 Záväznos ukazovate a Priemer (KTJ/ml) Štand. odchylka 100 tis. KTJ/ml povinný , tis. KTJ/ml doplnkový , KTJ/ml doplnkový 698 2, neg. v 0.1 ml doplnkový KTJ/ml navrhovaný Tabu ka II Relatívna po etnos výsledkov v jednotlivých kategóriách po tu KTJ.ml -1 [%] KTJ.ml -1 (a) a<=1 1<a<=10 10<a<= <a<= <a<= <a<=10 5 a>10 5 CPM ,74 40,14 46,94 9,18 CPP ,82 54,08 5,10 - PKB - 1,36 29,93 52,38 15,65 0,68 - MPAS - 8,16 76,87 14, SPAN 8,50 73,13 18, Po et koliformných baktérií (PKB) mal v sledovanom súbore najvyšší varia ný koeficient Vk = 231 %. Výsledky jednotlivých vzoriek boli v rozpätí KTJ.ml -1. Priemerná hodnota celého súboru KTJ.ml -1, ako aj geometrický priemer KTJ.ml -1, sved ia o dobrej úrovni v sledovaných chovoch. Zavádzaný systém HACCP a s tým spojené nároky na školených pracovníkov v prvovýrobe zrejme prináša potrebný efekt. 83,7 % vzoriek je v kategóriách do 1000 KTJ.ml -1. Avšak práve tento, prevažne dobre zvládnutý ukazovate môže pri nedostato nej pozornosti obsluhy pri získavaní mlieka zaznamena prudké výnimo né zvýšenie až na hodnoty vo vyšších kategóriách, kde sa zaznamenalo 16,3 % vzoriek. Znižovanie po tu mezofilných mikroorganizmov v nadojenom mlieku a skladovanie chladeného mlieka dáva priestor pre rozmnožovanie psychrotrofných mikroorganizmov (CPP). Zistený rozsah od 25 až do 150 tis. KTJ.ml -1 poukazuje na nevyrovnanos hodnôt tohto ukazovate a. Predpísaný limit do 50 tis. KTJ ml -1 nesplnilo 5,8 % vzoriek. Celkový po et mezofilných a psychrotrofných aeróbnych spórotvorných mikroorganizmov (MPAS) sa pohyboval v rozpätí 2,5-340 KTJ.ml -1. Priemerná hodnota bola 59,4 KTJ/ml. 55,4 % vzoriek bolo s po tom do 50 KTJ.ml -1, 85 % nemalo hodnotu vyššiu ako 100, a iba 3,1 % vzoriek malo po et MPAS vä ší ako 200. Vzh adom na to, že táto skupina mikroorganizmov sa tepelným ošetrením mlieka pred spracovaním na mlie ne potraviny neeliminuje, majú aj zdanlivo nízke po ty závažné negatívne dôsledky pre kvalitu a skladovate nos mlie nych potravín. [4, 15].

25 Zavedenie sledovania tohto ukazovate a do kritérií pre nákup mlieka na spracovanie na erstvé mlie ne potraviny s pred ženou trvanlivos ou by pomohlo zvýši kvalitu týchto potravín, podobne ako v mliekarni PMV Záb eh na Morave [6]. Na základe týchto výsledkov môžeme skonštatova, že po iato ný navrhovaný limit pre po et mezofilných a psychrotrofných aeróbnych sporulujúcich baktérií (MPAS) maximálne 200 KTJ.ml -1 je pre sledovanú oblas splnite ný. Spórotvorné anaeróbne mikroorganizmy (SPAN), ktoré sú nežiaduce najmä v mlieku na trvanlivé výrobky a dlhozrejúce syry, boli v rozmedzí 0-23, v priemere 6,3 KTJ.ml % vzoriek bolo v kategórii do 5 KTJ.ml -1, o s polovi nou pravdepodobnos ou (P = 0,5) znamená negatívny výsledok pri o kovaní 0,1 ml vzorky mlieka pri zis ovaní splnenia limitu STN. Pri žiadnom zo sledovaných ukazovate ov sa nepozorovali významné sezónne vplyvy. Analýzou rozptylu sme zistili nízku pravdepodobnos (P < 0,001) zhodnosti priemerov za jednotlivé odbery. Testovaním výsledkov za celé ro né obdobie sme však nezistili štatisticky významný vplyv na stredné hodnoty jednotlivých mikrobiologických ukazovate ov. To znamená, že sa nepreukázal vplyv ro ného obdobia. Hygiena dojenia je zrejme už na takej úrovni, že dokáže eliminova prirodzený vplyv rozdielnej teploty v ro ných obdobiach na schopnos rozmnožovania mikroorganizmov v prostredí maštale. Jednotlivé pozorované zvýšenia niektorých parametrov sa javia skôr ako sporadicky sa vyskytujúce chyby v hygiene dojenia. Variabilita hodnôt mikrobiologických ukazovate ov u jednotlivých dodávate ov surového kravského mlieka vyjadruje prevádzkovú istotu chovate a z h adiska spe ažovania mlieka [13]. Medzi priemernými hodnotami za sledované farmy a ich štandardnou odchýlkou sme zaznamenali tesné korela né závislosti (pre CPM r = 0,92, pre CPP r = 0,96, pre PKB r = 0,91, pre MPAS r = 0,83). Vyššia štandardná odchýlka pri farmách s vyšším priemerom daného ukazovate a sved í o nevyrovnanosti výsledkov týchto producentov, a o tom, že dosahujú aj nízke hodnoty. Každý zo sledovaných producentov je schopný dosiahnu dobré výsledky, musí sa ale zamera na sústavnos v precíznosti hygieny dojenia. Tabu ka III Po et vzoriek, ktoré v jednotlivých ukazovate och nesplnili požiadavky kvality. CPM PKB CPP MPAS SPAN Limit [KTJ.ml -1 ] >100 tis >1 tis. >50 tis. >200 >5 Po et celkovo nevyhovujúcich nové prípady vzoriek (v predošlých uk. vyhovujúce) Po et vyhovujúcich vzoriek % z pôvodného po tu 294 vzoriek 90,8 81,0 79,3 77,9 43,9 V tabu ke III vidíme po et prípadov, ke neboli splnené požiadavky na kvalitu surového kravského mlieka. 267 vzoriek, t.j. 90,8 % z celkového po tu vyhovovalo po stránke CPM. Ke odpo ítame vzorky ktoré pri vyhovujúcom CPM nesplnili limit pre PKB, o je 29 vzoriek, ostáva nám 238, t.j. 81 % vzoriek. Nesplnenie požiadavky na CPP vyradí alších 5 vzoriek a limit pre MPAS vyradí ešte 4 vzorky, takže z pôvodného po tu zostáva 229, t.j. 77,9 % vzoriek. SPAN je ukazovate o ividne nesúvisiaci s predošlými požiadavkami, pretože vyra uje alších 100 vzoriek, takže po vyhodnotení všetkých ukazovate ov ostáva 129, t.j. 43,9 % vzoriek, ktoré sú pod a mikrobiologických ukazovate ov bezchybné. 24

26 Záver: Takýto súhrnný poh ad na nakupované surové mlieko by bol žiadúci z h adiska zachovania pôvodných vlastností, mlie nej chuti a trvanlivosti výrobkov. Doplnkové ukazovatele mikrobiologickej kvality tak môžu ma významnú úlohu pri zvyšovaní kvality surového kravského mlieka a tým i bezpe nosti a funk nosti mlie nych potravín, zvláš pre mliekárne so spracovaním mlieka na náro né produkty z h adiska trvanlivosti, alebo použitia špecifických kultúr, prípadne pre detskú výživu. V nadväznosti na nové kritériá a požiadavky na kvalitu surového kravského mlieka je potrebné prispôsobi im hygienický program v prvovýrobe. Použitá literatura: 1. Abo-Elnaga, H.I. Hegazi, F.Z. Abo-Elnaga, I.G.: Spore-forming rods surviving boiling the raw milk and implicated in later spoilage of the product. In: Arch. Lebensm. - Hyg., 53, 2002, s Beattie, S.H. Williams, A.G: Growth and diarhoeagenic enterotoxin formation by strains of Bacillus cereus in vitro in controlled fermentations and in situ in food products and a model food system. In: Food Microbiol., 19, 2002, s Binderová, E. Ryšánek, D.: Microbial contaminants of milk processed by high-temperature short-time pasteurization. In: Vet. Med. Czech, 44, 1999, s Greifová, M. Valík,. Görner, F. Petríková, J.: Predikcia trvanlivosti pasterizovaného mlieka z h adiska rastu Bacillus cereus pri (5±1) C. Bull. potrav. Výsk., 38, 1999, s Hanuš, O. Kolá, A. Vylet lová, M. Pur, I.: erstvé konzumní mléko s prodlouženou trvanlivostí nová kvalitní potravina pro lidskou výživu. In: Nové trendy v organiza ních, technologických a hygienických postupech nákupu syrového mléka v kontextu podmínek EU (zbor. z medzinár. konf.). Šumperk, Okresní agrární komora, 2001, s Hanuš, O. Kolá, A. Pur, I. Vylet lová, M.: Rozší ení spot ebního potravinového mlé ného sortimentu v R a lokální kvalita suroviny. In: Den mléka 2002 (zbor. z medzinár. konf.). Praha, ZU, 2002, s ISBN Heeschen, W. Reichmuth, J. Tolle, A. Ziedler, H.: Preservation of milk samples for bacteriologic and cytologic examinations and examinations for inhibitors. Milchwissenschaft, 24, 1969, s Mayr, R. Eppert, I. Scherer, S.: Incidence and identification of psychrotrophic Bacillus spp. in German HTST pasteurized milk. Milchwissenschaft, 54, 1999, s Rombaut, R. Dewettinck, K. de Mangelaere, G. van Vooren, L. Huyghebaert, A.: Raw milk microbial quality and production scale of Belgian dairy farms. Milchwissenschaft, 57, 2002, s Lukášová, J. Vyhnálková, J. Pá ová, Z.: Bacillus species in raw milk and in the farm environment. In: Milchwissenschaft, 56, 2001, s Vylet lová, M.: Potravní patogeny rodu Bacillus v mléce, metoda odhadu a redukce jejich pr niku do potravního et zce. Výzk. Chovu Skotu, 2002,. 1, s Vylet lová, M. Hanuš, O. Urbanová, E. Kopunecz, P.: Výskyt a identifikace psychrotrofních bakterií s proteolytickou a lipolytickou aktivitou v bazénových vzorcích mléka v podmínkách technologií prvovýrobního uskladn ní. Czech J. Anim. Sci., 45, 2000, s Vylet lová, M. Hanuš, O. Pá ová, Z. Roubal, P. Kopunecz, P.: Výskyt bakterií rodu Bacillus v syrovém kravském mléce a jejich vztah k ostatním hygienickým ukazatel m. Czech J. Anim. Sci., 46, 2001, s Vylet lová, M. Švec, P. Pá ová, Z. Sedlá ek, I. Roubal, P.: Výskyt kmen Bacillus cereus a Bacillus licheniformis v procesu výroby UHT mléka. Czech J. Anim. Sci., 47, 2002, s Valík,. Lauková, D. Görner, F.: Obsah Bacillus cereus a celkový po et mikroorganizmov v pasterizovanej smotane. In: Bull. potrav. Výsk., ro. 40, 2001,. 3, s Kontaktná adresa: Ing. Katarína Kirchnerová, PhD., Slovenské centrum po nohospodárskeho výskumu, Hlohovská 2, SK Nitra, 25

27 VLIV RANNÍHO A VE ERNÍHO NÁDOJE NA VYBRANÉ MLÉ NÉ UKAZATELE Skýpala Martin, Chládek Gustav Ústav chovu a šlecht ní zví at, AF, MZLU Brno The influence of morning and evening milking on chosen milk parameters Summary: The aim of this study was efficient influence of morning and evening milking on chosen milk parameters. The samples of milk from Holstein cattle (n = 12) on the first lactation breed on the school farm Žab ice, were analyzed. The dairy cows were bred in the same conditions, i.e. they were in the same stable and they were fed with the same feeding ration. The samples of morning and evening milking were obtained from June to October The interval between morning and evening milking was ( h ± 15 min). We evaluated milk yield (kg), milk protein yield (kg), milk fat yield (kg), milk protein content (%), milk fat content (%), somatic cell count (tis./ml), titratable acidity (SH), rennet coagulation time (s), quality of curd (class). We found high significantly influence (P<0,01) in milk yield (morning 14.2 kg; evening 12.5 kg), milk protein yield (morning 0.46 kg; evening 0.40 kg) and significantly influence (P<0,05) in milk fat yield (morning 0.56 kg; evening 0.52 kg). No significant influence was found in milk protein content, milk fat content, somatic cell count, titratable acidity, rennet coagulation time and quality of curd. Úvod Mléko p edstavuje složitý biologický systém, ve kterém se nacházejí jednotlivé složky r zném pom ru a vzájemné vazb (CHLÁDEK, 1993). Jak uvádí ŽIŽLAVSKÝ a MIKŠÍK (2005) lze z vemene získat jednak i sáním teletem a jednak dojením. Moderní strojní dojení vyžaduje úplné a rychlé vydojení mléka za optimálních hygienických podmínek k udržení vysoké mlé né užitkovosti, kvalitního produktu a zdraví zví at za nízkou cenu (BRUCKMAIER, 2001). Produkce mléka se m ní v pr b hu laktace a je znázor ována lakta ní k ivkou (LANDETE-CASTILLEJOS a GALLEGO, 2000). Produkce mléka a obsah jeho složek vykazuje v pr b hu laktace avšak i v pr b hu dne ur ité zm ny (ŽIŽLAVSKÝ a MIKŠÍK, 1988). TEPLÝ et al. (1979) uvádí p i stabilních podmínkách chovu denní kolísání u množství mléka ± 1,10 kg, u obsahu tuku ±0,75 %, u obsahu bílkovin ± 0,20 %. Materiál a metodika V našem pokuse byly analyzovány vzorky mléka dojnic holštýnského plemene (n = 12) na první laktaci chovaných na ŠZP Žab ice. Dojnice byly chovány ve stejných podmínkách, tj. ve stejné stáji a krmeny shodnou krmnou dávkou. Vzorky z ranního a ve erního dojení byly odebírány pomocí Tru-testu v m sí ních intervalech od ervna do íjna Interval mezi ranním a ve erním dojením inil ( h. ± 15 min). Nádoj byl zjiš ován na dojírn p i odb ru vzork, obsah tuku a bílkovin a po et somatických bun k byl stanoven ve Výzkumném ústavu pro chov skotu v Rapotín, bílkovina a tuk na p ístroji Milko-scan 133 B a somatické bu ky na SB fossomatic 90. Ostatní ukazatele byly zjišt ny v laborato i Ústavu chovu a šlecht ní zví at MZLU v Brn. Sý itelnost mléka byla stanovena pomocí "Nefelo-turbidimetrického sníma e koagulace mléka" m ící principem popsaným v EJNA a CHLÁDEK (2005). Bylo použito sy idlo Laktochym 1:5000 (Milcom Tábor) v množství 1 ml na 50 ml mléka po z ed ní sy idla 1:4. Kvalita byla hodnocena po 60 minutové inkubaci 50 ml zasý eného mléka p i 35 0 C a posouzena dle známé tabulky (GAJD ŠEK, 1999) hodnotící vzhled sý eniny a syrovátky (t ída 1 = nejlepší, t ída 5 = nejhorší). Titra ní kyselost byla provád na dle SN l. 58. Výsledky a diskuze Množství mléka u dojených krav je ovliv ováno adou faktor jako genetika, životní prost edí, hormonální hladina, úrove výživy a frekvence dojení (LOLLIVIER a MARNET, 2005). Mlé ná výt žnost krav m že být vyjád ena mnoha odlišnými zp soby, nap íklad v kilogramech za laktaci nebo v kilogramech za den. V praxi je realizována mlé ná produkce za dojení. Celková produkce za laktaci je sou et všech produkcí v pr b hu laktace (OUWELTJES, 1998). U ranního vzorku jsme zjistili 14,2 kg mléka, což je množství vysoce statisticky pr kazn vyšší (P<0,01) 26

Klepnutím lze upravit styl předlohy. nadpisů. nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl předlohy. nadpisů. nadpisů. 1/ 13 Klepnutím lze upravit styl předlohy Klepnutím lze upravit styl předlohy www.splab.cz Soft biometric traits in de identification process Hair Jiri Prinosil Jiri Mekyska Zdenek Smekal 2/ 13 Klepnutím

Více

Statistika pro geografy. Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY

Statistika pro geografy. Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY Statistika pro geografy Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY Faculty of Science Palacký University Olomouc t. 17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc Pojmy etnost = po et prvk se stejnou hodnotou statistického

Více

Potential risk of biogenic amine formation in carp muscle (Cyprinus carpio)

Potential risk of biogenic amine formation in carp muscle (Cyprinus carpio) Potential risk of biogenic amine formation in carp muscle (Cyprinus carpio) Kordiovská, P., Vorlová, L., Karpíšková, R. 1, Lukášová, J. Ústav hygieny a technologie mléka, Fakulta veterinární hygieny a

Více

Editor: Št tina J., urda L. Vydavatel: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Technická 5; 166 28 Praha 6 Rok vydání: 2008 ISBN 978-80-7080-695-1

Editor: Št tina J., urda L. Vydavatel: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Technická 5; 166 28 Praha 6 Rok vydání: 2008 ISBN 978-80-7080-695-1 Editor: Št tina J., urda L. Vydavatel: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Technická 5; 166 28 Praha 6 Rok vydání: 2008 ISBN 978-80-7080-695-1 OBSAH Výsledky 12. ro níku Celostátních p ehlídek

Více

Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 01.06.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Petr Beneš, Vladislav

Více

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích Zápis z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích I. Firma a sídlo spole nosti P-D Refractories CZ a. s. (d íve Moravské šamotové a lupkové závody a. s.) 679 63 Velké Opatovice,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

Po podrobném prostudování obalu potraviny však zjistíte, že celá věc není vůbec jednoduchá.

Po podrobném prostudování obalu potraviny však zjistíte, že celá věc není vůbec jednoduchá. Po podrobném prostudování obalu potraviny však zjistíte, že celá věc není vůbec jednoduchá. 6 zákona o potravinách a tabákových výrobcích stanovuje v souvislosti s označováním potravin povinnost označit

Více

Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 25.02.2015 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Petr Beneš, Libor Jaeger, Vladislav

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 14.12.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Vladislav

Více

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV Obecn závazná vyhlá ka obce Bludov íslo 3 /2003 Obec Bludov na základ usnesení zastupitelstva obce ze dne 29.9.2003, podle 29 odst. 1 písm. O) bod 1. zákona. 133/1985 Sb. o po ární ochran, ve zn ní pozd

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Institut vzdělávání a poradenství UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE Fakulta prírodných vied Katedra zoológie a antropológie UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

Alergeny ve výrobcích - MADETA a.s.

Alergeny ve výrobcích - MADETA a.s. Alergeny ve výrobcích - MADETA a.s. č.a. Výrobek Balení Alergeny 18026 Jihočeský Nature bílý jogurt kelímek 150 g mléko, sušené mléko, jogurtová kultura 18027 Jihočeský Nature bílý jogurt kelímek 380 g

Více

Database systems. Normal forms

Database systems. Normal forms Database systems Normal forms An example of a bad model SSN Surnam OfficeNo City Street No ZIP Region President_of_ Region 1001 Novák 238 Liteň Hlavní 10 26727 Středočeský Rath 1001 Novák 238 Bystřice

Více

ÍKAZ EDITELE ŠKOLY. 1/2013

ÍKAZ EDITELE ŠKOLY. 1/2013 ÍKAZ EDITELE ŠKOLY. 1/2013 k provedení ádné inventarizace majetku a závazk ke dni 31. 12. 2013 Na základ ustanovení 29 a 30 zákona. 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd jších p edpis, a v souladu

Více

Vývoj a analýza nutričního hodnocení spotřeby potravin v ČR

Vývoj a analýza nutričního hodnocení spotřeby potravin v ČR Abstrakt Z analýzy dlouhodobého vývoje nutričního hodnocení vyplývá, že k nejvýraznějším změnám došlo v prvních porevolučních letech, v dalším období byly změny podstatně mírnější. Tento vývoj úzce koresponduje

Více

Studené p edkrmy. Polévky

Studené p edkrmy. Polévky Studené p edkrmy 50g Šunková rolka 49,00 K 75g Sýrový talí ek 49,00 K 1 ks Pln né raj e 49,00 K Polévky 0,33l Zel ka s kope kem smetany 39,00 K 0,23l Slezská esneka ka se sýrem 29,00 K 0,23l Svatební s

Více

THE EFFECT OF PHASE OF LACTATION ON SOME MILK PRODUCTION PARAMETERS IN HOLSTEIN COWS (FIRST CALVERS)

THE EFFECT OF PHASE OF LACTATION ON SOME MILK PRODUCTION PARAMETERS IN HOLSTEIN COWS (FIRST CALVERS) THE EFFECT OF PHASE OF LACTATION ON SOME MILK PRODUCTION PARAMETERS IN HOLSTEIN COWS (FIRST CALVERS) VLIV STÁDIA LAKTACE NA VYBRANÉ MLÉČNÉ UKAZATELE HOLŠTÝNSKÝCH DOJNIC NA PRVNÍ LAKTACI Čejna, V., Chládek,

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

MIKROBIOLOGICKÉ A SENZORICKÉ VLASTNOSTI JOGURTŮ A JEJICH ZMĚNY PO UPLYNUTÍ DOBY MINIMÁLNÍ TRVANLIVOSTI

MIKROBIOLOGICKÉ A SENZORICKÉ VLASTNOSTI JOGURTŮ A JEJICH ZMĚNY PO UPLYNUTÍ DOBY MINIMÁLNÍ TRVANLIVOSTI ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Ročník LVII 19 Číslo 5, 2009 MIKROBIOLOGICKÉ A SENZORICKÉ VLASTNOSTI JOGURTŮ

Více

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné zakázky napln ny. Popis p edm tu ve ejné

Více

THE GROWTH INTENSITY OF PHEASANT CHICKENS FATTENED WITH DIFFERENT DIETS

THE GROWTH INTENSITY OF PHEASANT CHICKENS FATTENED WITH DIFFERENT DIETS THE GROWTH INTENSITY OF PHEASANT CHICKENS FATTENED WITH DIFFERENT DIETS Hudečková P. 1, Zapletal D. 1, Vitula F. 2, Kroupa L. 1 1 Department of Nutrition, Livestock Breeding and Hygiene, Faculty of Veterinary

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

PRODUKCE BAKTERIOCINŮ A INHIBIČNÍ ÚČINKY VYBRANÝCH KMENŮ STREPTOCOCCUS SALIVARIUS SUBSP. THERMOPHILUS

PRODUKCE BAKTERIOCINŮ A INHIBIČNÍ ÚČINKY VYBRANÝCH KMENŮ STREPTOCOCCUS SALIVARIUS SUBSP. THERMOPHILUS Lactobacillus acidophilus 3. den bez reakce 5. den IL-8 silná reakce Bifidobacterium lactis 3. den Rantes slabá reakce MIP-1alfa slabá reakce IL-8 silná reakce 5. den bez reakce Enterococcus faecium 3.

Více

Dana Baudišová. Novinky v mikrobiologii vody 2014

Dana Baudišová. Novinky v mikrobiologii vody 2014 Dana Baudišová Novinky v mikrobiologii vody 2014 Kultivovatelné mikroorganismy Mezofilní a psychrofilní bakterie jsou již víceméně speciální stanovení vyřazeno z OR, lze pouze individuální mezilaboratorní

Více

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit:

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit: OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Rámcová smlouva o vývoji a údržb APV pro vymáhání pohledávek Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

technický list TRANSIL TM 1.5KE6V8A/440A 1.5KE6V8CA/440CA www.gme.cz str 1

technický list TRANSIL TM 1.5KE6V8A/440A 1.5KE6V8CA/440CA www.gme.cz str 1 Dodavatel: GM electronic, spol. s r.o., Křižíkova 77, 186 00 Praha 8 zákaznická linka: 840 50 60 70 technický list 1.5KE6V8A/440A 1.5KE6V8CA/440CA TRANSIL TM FEATURES PEAK PULSE POWER : 1500 W (10/1000µs)

Více

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha je zpracována v souladu s vyhlá kou. 500/2002 Sb., kterou se provád jí n která ustanovení zákona. 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd j ích p edpis,

Více

15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose

15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose h=72 Em(add2) 15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose 5 Em(add2) JOSE 9 D7 1 Am(add2) CARMEN Tennáh- lý zvrat tennáh - lý pád když lás Už nik - ka své o - tě -

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

OBEC TEPLICE NAD BE VOU

OBEC TEPLICE NAD BE VOU OBEC TEPLICE NAD BE VOU ZÁPIS. 5/2007 ze zasedání zastupitelstva Obce Teplice nad Be vou, které se konalo dne 12. zá í 2007 v sále Hasi ské zbrojnice v Teplicích nad Be vou P ítomni: Ladislav Táborský

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA CHEMICKÁ ÚSTAV CHEMIE POTRAVIN A BIOTECHNOLOGIÍ FACULTY OF CHEMISTRY INSTITUTE OF FOOD SCIENCE AND BIOTECHNOLOGY STANOVENÍ KASEINOVÝCH

Více

E-LEARNING NA KIT E-LEARNING

E-LEARNING NA KIT E-LEARNING E-LEARNING NA KIT E-LEARNING Eva Jablonská, Hana Rysová, Jitka Štěpánová, Radim Bílek, Kateřina Berková Anotace Tento článek se skládá ze dvou částí. V první části článku jsou uvedeny ukázky z e-learningových

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

Zápis.13/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.13/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.13/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 30.10.2013 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Petr Beneš, Libor Jaeger, Martina

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

ROZHODNUTÍ EDITELE ŠKOLY. 2/2012

ROZHODNUTÍ EDITELE ŠKOLY. 2/2012 ROZHODNUTÍ EDITELE ŠKOLY. 2/2012 Jmenování len zkušebních maturitních komisí, hodnotitel a zadavatel pro školní rok 2011/2012 Podle 80 odst. 5 a 80a zákona. 561/2004 Sb., o p edškolním, základním, st edním,

Více

BIKOS CZ s.r.o. NABÍDKA LEDEN 2013 platnost letáku od 1. 1. do 31. 1. 2013 MALOOBCHOD 6,90 12,70 7,55 109,90 113,90 15,90 14,65.

BIKOS CZ s.r.o. NABÍDKA LEDEN 2013 platnost letáku od 1. 1. do 31. 1. 2013 MALOOBCHOD 6,90 12,70 7,55 109,90 113,90 15,90 14,65. Distribuce chlazeného zboží a potravin NABÍDKA LEDEN 2013 platnost letáku od 1. 1. do 31. 1. 2013 MALOOBCHOD BIKOS CZ s.r.o. Na Zákopě 561, 772 00 Olomouc OBJEDNÁVKY TELEFON: 585 312 060, 775 737 489 775

Více

Jiří LUKEŠ 1 KAROTÁŅNÍ MĚŖENÍ VE VRTECH TESTOVACÍ LOKALITY MELECHOV WELL LOGGING MEASUREMENT ON TESTING LOCALITY MELECHOV

Jiří LUKEŠ 1 KAROTÁŅNÍ MĚŖENÍ VE VRTECH TESTOVACÍ LOKALITY MELECHOV WELL LOGGING MEASUREMENT ON TESTING LOCALITY MELECHOV Jiří LUKEŠ 1 KAROTÁŅNÍ MĚŖENÍ VE VRTECH TESTOVACÍ LOKALITY MELECHOV WELL LOGGING MEASUREMENT ON TESTING LOCALITY MELECHOV Abstract In the year 2007 research program on test locality Melechov continued

Více

Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ

Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje

Více

KATALOG CHLAZENÝCH VÝROBKŮ

KATALOG CHLAZENÝCH VÝROBKŮ KATALOG CHLAZENÝCH VÝROBKŮ 2013 1 název výrobku čoko - kokos katalogové číslo výrobku obrázek výrobku EAN kód 50121 počet kusů v balení trvanlivost výrobku čoko - kokos 50121 meruňka 50122 višeň 50123

Více

LOKALIZACE ZÁVOD KAPPA PACKAGING V EVROP

LOKALIZACE ZÁVOD KAPPA PACKAGING V EVROP 1 PREZENTACE HISTORIE FIRMY 1863 - založení závodu ve Šlapanicích 1886 - založení papírny v Žimrovicích 1996 - vznik Karton Morava, spol. s r.o. Žimrovice ze t í závod (ICEC Žimrovice, ICEC Šlapanice a

Více

Kvalitní povrchová úprava a údržba zateplení

Kvalitní povrchová úprava a údržba zateplení BASF Stavební hmoty eská republika s.r.o. Kvalitní povrchová úprava a údržba zateplení ednášející: Mgr. Ji í P lpytel Tel.: 724 521 171 Email: jiri.pulpytel@basf.com 23.9.2013 1 BASF SE BASF je celosv

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Science Plan TM Canine Adult a Canine Adult Mini. Adult. INDIKACE Stfiedn aktivní dosp lí psi malªch a stfiedních plemen od 1 roku do 7 let v ku

Science Plan TM Canine Adult a Canine Adult Mini. Adult. INDIKACE Stfiedn aktivní dosp lí psi malªch a stfiedních plemen od 1 roku do 7 let v ku Dosp lí psi malªch a stfiedních plemen Canine Chicken Science Plan TM Canine a Canine Mini Canine Savoury Chicken, Delicious Beef a Savoury Turkey: Karton 12 konzerv 415g INDIKACE Stfiedn aktivní dosp

Více

III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_799_ health and diseases_pwp

III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_799_ health and diseases_pwp Název školy:alth and disease Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

íloha. 12 - Životní prost edí 1/5

íloha. 12 - Životní prost edí 1/5 íloha. 12 - Životní prost edí Obec Rizikovost Popis ebín Drásov Hrad any Malhostovice Sentice Skali ka Všechovice Domašov Jav rek Litostrov Rudka ky Dolní Kounice Hlína Ivan ice hlavní tak II/386 uzav

Více

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV Zadání pro programátory ehled o p íjmech a výdajích OSV za rok 2013, i nasazení verze zpracující p ehled o p íjmech a výdajích za rok 2013 upozornit na projetí dávkového programu v N_UDRZBA pro vy len

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

Tab. 1 - Vývoj AZO R a AZO EU 25 v letech 2001 až 2005 (mil. EUR) EU 25 R Ukazatel 2000 2001 2002 2003 2004 2005 dovoz vývoz bilance obrat obrat Pramen: EUROSTAT Zpracoval: K. Pohlová 221 940,0 236 454,9

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA"

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní TOP VÍNO SLOVÁCKA - 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA" VIII. ro ník 2015 - Slovácko, Zlínský kraj Ocen ní výrobku z odv tví zem d lství a potraviná ství Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradi t a Zem

Více

VYUŽITÍ PELEGOVA MODELU PRO HODNOCENÍ JAKOSTI PŘÍRODNÍCH SÝRŮ V PRŮBĚHU ZRÁNÍ USAGE OF PELEG S MODEL FOR EVALUATION OF CHEESE QUALITY DURING RIPENING

VYUŽITÍ PELEGOVA MODELU PRO HODNOCENÍ JAKOSTI PŘÍRODNÍCH SÝRŮ V PRŮBĚHU ZRÁNÍ USAGE OF PELEG S MODEL FOR EVALUATION OF CHEESE QUALITY DURING RIPENING Potravinarstvo, vol. 7, Special Issue, March 2013 2013 Potravinarstvo. All rights reserved Available online: 20 March 2013 at www.potravinarstvo.com ISSN 1337-0960 (online) VYUŽITÍ PELEGOVA MODELU PRO

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra ekologie a životního prostředí. Obror Aplikovaná ekoligie.

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra ekologie a životního prostředí. Obror Aplikovaná ekoligie. ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra ekologie a životního prostředí Obror Aplikovaná ekoligie Bakalářská práce Doupné stromy v lesích Den-trees in the forests Vedoucí

Více

Návrh na akreditaci vzd lávacího programu Rozhodnutí MŠMT k akreditaci

Návrh na akreditaci vzd lávacího programu Rozhodnutí MŠMT k akreditaci ÍLOHY íloha 1 íloha 2 íloha 3 Dotazník pro SOŠ Návrh na akreditaci vzd lávacího programu Rozhodnutí MŠMT k akreditaci 64 íloha 1- Dotazník pro SOŠ DOTAZNÍK k výzkumu kvalifikace a dalšího vzd lávání u

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

OBEC TEPLICE NAD BE VOU

OBEC TEPLICE NAD BE VOU OBEC TEPLICE NAD BE VOU USNESENÍ.5/2007 ze zasedání zastupitelstva obce Teplice nad Be vou, které se konalo dne 12.9.2007 1. Zahájení, volba ov ovatel zápisu, schválení programu zasedání 1. schvaluje program

Více

Acta fytotechnica et zootechnica Mimoriadne číslo Nitra, Slovaca Universitas Agriculturae Nitriae, 2009, s. 349-355

Acta fytotechnica et zootechnica Mimoriadne číslo Nitra, Slovaca Universitas Agriculturae Nitriae, 2009, s. 349-355 Acta fytotechnica et zootechnica Mimoriadne číslo Nitra, Slovaca Universitas Agriculturae Nitriae, 2009, s. 349-355 VLIV 24MĚSÍČNÍHO SKLADOVÁNÍ NA SENZORICKOU JAKOST STERILOVANÝCH TAVENÝCH SÝRŮ EFFECT

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 8. 2009 40 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví European

Více

Praha 24. ledna 2012

Praha 24. ledna 2012 Ústav technologie mléka a tuků VŠCHT Praha Českomoravský svaz mlékárenský a Odborná skupina pro potravinářskou a agrikulturní chemii České společnosti chemické si Vás dovolují pozvat na konferenci Praha

Více

VLIV STÁDIA LAKTACE NA SLOŽENÍ A VLASTNOSTI KOZÍHO MLÉKA A KVALITU SÝRŮ VYRÁBĚNÝCH NA FARMĚ

VLIV STÁDIA LAKTACE NA SLOŽENÍ A VLASTNOSTI KOZÍHO MLÉKA A KVALITU SÝRŮ VYRÁBĚNÝCH NA FARMĚ LERICHE F., BORDESSOULES A., FAYOLLE K., KAROUI R., LAVAL K., LEBLANC L., DUFOUR E. (2004): Alteration of raw-milk cheese by Pseudomonas spp.: monitoring the sources of contamination using fluorescence

Více

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek - tak se nazývá projekt, který v roce 2008 zahájil Hasi ský záchranný sbor Jiho eského kraje, územní odbor Strakonice (dále jen HZS Strakonice).

Více

SSOS_AJ_3.17 Czech education

SSOS_AJ_3.17 Czech education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.17

Více

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu lov k a sv t práce je

Více

1) CHCEME, ABY RADNICE - M

1) CHCEME, ABY RADNICE - M petice-za-zmenu-pravidel_050509.doc PETICE A POŽADAVKY ob an M stské ásti Praha 3 za zm nu pravidel prodeje byt ve IV. etap privatizace byt a na podporu prohlášení Ob anského sdružení ŽIŽKOV (NEJEN) SOB

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

ROZBOR DYNAMIKY UKAZATELŮ ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY V ČESKÉ REPUBLICE

ROZBOR DYNAMIKY UKAZATELŮ ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY V ČESKÉ REPUBLICE ROZBOR DYNAMIKY UKAZATELŮ ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY V ČESKÉ REPUBLICE Erich Maca, Jan Klíma Doc. Ing. Erich Maca, CSc., KSA, Brno, Kotlářská 44, PSČ 602 00 Doc. Ing. Jan Klíma, CSc., KSA, Brno, Tyršova 45, PSČ

Více

Digital Signage Informa ní systém pro centrální ízení a správu obsahu digitálních billboard ON-LINE

Digital Signage Informa ní systém pro centrální ízení a správu obsahu digitálních billboard ON-LINE 1 Digital Signage Informa ní systém pro centrální ízení a správu obsahu digitálních billboard ON-LINE ÚVOD V záplav informací, které se na nás valí ze všech stran, je p edpokladem úsp chu atraktivní forma,

Více

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti odbor výstavby Nové nám stí 1250, 104 00 Praha 114.j.: P22 8123/2015 OV 10 V Uh ín vsi dne: 3.9.2015 Sp.zn.: MC22 1090/2014 OV 10 Vy izuje: Ing. František Roder Telefon:

Více

How to order in a restaurant

How to order in a restaurant How to order in a restaurant http://farmsandfields.wordpress.com/category/ff-food-art/ Ordering - objednávání Good afternoon, welcome to Dave s restaurant. Dobré odpoledne, vítejte v restauraci u Davea.

Více

Ve sledovaném období naše spole nost dosáhla zisku po zdan ní podle IAS/IFRS 122,61 mil. K.

Ve sledovaném období naše spole nost dosáhla zisku po zdan ní podle IAS/IFRS 122,61 mil. K. MERO R, a.s. Kralupy nad Vltavou I : 60193468 Pololetní zpráva emitenta kótovaného cenného papíru za prvních 6 m síc roku 2009 podle 119 zákona. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a podle vyhlášky

Více

VY_22_INOVACE_81. P3 U4A Times and Places

VY_22_INOVACE_81. P3 U4A Times and Places VY_22_INOVACE_81 P3 U4A Times and Places Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 7. P3 U4A Pracovní list A, Find in the map 1.Tokyo 2. Delhi 3. Sydney 4.

Více

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Výtvarná tvorba je vzd lávací

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA strana: 1/5 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA Název předmětu u maturitní zkoušky: Anglický jazyk nepovinně volitelný Studijní obor: Název oboru a jeho zaměření, kód

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 3254/08. O cen nemovitostí zapsaných na LV. 552 pro katastrální území Podskalí II, obec Klu enice, okres P íbram.

ZNALECKÝ POSUDEK . 3254/08. O cen nemovitostí zapsaných na LV. 552 pro katastrální území Podskalí II, obec Klu enice, okres P íbram. ZNALECKÝ POSUDEK. 3254/08 O cen nemovitostí zapsaných na LV. 552 pro katastrální území Podskalí II, obec Klu enice, okres P íbram. Objednatel posudku: Ú el posudku: Mgr. Martin Slavata soudní exekutor

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

NABÍDKA DUBEN 2015 platnost letáku od 1. 4. do 30. 4. 2015

NABÍDKA DUBEN 2015 platnost letáku od 1. 4. do 30. 4. 2015 Distribuce chlazeného zboží a potravin NABÍDKA DUBEN 2015 platnost letáku od 1. 4. do 30. 4. 2015 MODIOS s. r. o. Nádražní 326, 664 42 Brno - Modřice OBJEDNÁVKY: fax: 547 216 067 tel.: 547 216 606 Zott

Více

TESTOVÁNÍ VLIVU BAKTERIÁLNÍHO IZOLÁTU POTLAČUJÍCÍHO RŮST PRODUCENTŮ BIOGENNÍCH AMINŮ PŘI POLOPROVOZNÍCH VÝROBÁCH SÝRŮ

TESTOVÁNÍ VLIVU BAKTERIÁLNÍHO IZOLÁTU POTLAČUJÍCÍHO RŮST PRODUCENTŮ BIOGENNÍCH AMINŮ PŘI POLOPROVOZNÍCH VÝROBÁCH SÝRŮ TESTOVÁNÍ VLIVU BAKTERIÁLNÍHO IZOLÁTU POTLAČUJÍCÍHO RŮST PRODUCENTŮ BIOGENNÍCH AMINŮ PŘI POLOPROVOZNÍCH VÝROBÁCH SÝRŮ Šárka Havlíková 1, Eva Kvasničková 1, František Buňka 2 1 Výzkumný ústav mlékárenský

Více

Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje

Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje Úvod RNDr. Josef Glos, RNDr. Ji í Kocián AGERIS. s.r.o. Je ábkova 5, 602 00 Brno Tel., fax.: +420 545241842-3, e-mail: josef.glos@ageris.cz,jiri.kocian@ageris.cz

Více

Platební styk (mezibankovní, klientský) Jitka Vachtová 28. íjna 2011

Platební styk (mezibankovní, klientský) Jitka Vachtová 28. íjna 2011 Platební styk (mezibankovní, klientský) Jitka Vachtová 28. íjna 2011 1 Úvod P i platebním styku obvykle dochází k p esun m pen ºních prost edk mezi plátcem a p íjemcem platby. Banka p i této transakci

Více

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby,

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby, 164 Pr b h a a ízení investi ního procesu v eské rafinérské, a.s. a.s. Ing. Ing. Josef Josef Sváta, eská rafinérská a.s., O. Wichterleho 809, 278 52 52 Kralupy nad nad Vltavou, tel.:+420 315 718 605, e-mail:

Více

12. Magdeburský seminář Český Krumlov 2006. ES (2000/60/ES) a vodohospodářsk. RNDr. Pavel Punčoch. Ministerstvo zemědělství

12. Magdeburský seminář Český Krumlov 2006. ES (2000/60/ES) a vodohospodářsk. RNDr. Pavel Punčoch. Ministerstvo zemědělství 12. Magdeburský seminář Český Krumlov 2006 Rámcová směrnice vodní politiky ES (2000/60/ES) a vodohospodářsk ské služby RNDr. Pavel Punčoch ochář,, CSc. Ministerstvo zemědělství 12 th Magdeburger seminar

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Rok a zp sob vzniku: Struktura základního kapitálu: Akcie: Organiza. edí a pracovn právních vztazích: en nepen. Spole. Spole.

Rok a zp sob vzniku: Struktura základního kapitálu: Akcie: Organiza. edí a pracovn právních vztazích: en nepen. Spole. Spole. a.s. n ebu b rn r erných Obchodní jméno sta Liberce a.s. Sídlo spole nosti: Erbenova 376, 46 8 Liberec 8 I O: 25717 Právní forma: akciová spole nost Rok a zp sob vzniku: Spole nost Struktura základního

Více

1. IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVB, DRUH A UMÍST NÍ...3 3. PODKLADY...4 4. LEN NÍ STAVBY...5 5. V CNÉ A ASOVÉ VAZBY...

1. IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVB, DRUH A UMÍST NÍ...3 3. PODKLADY...4 4. LEN NÍ STAVBY...5 5. V CNÉ A ASOVÉ VAZBY... 1. IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE 2 1.1 IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE STAVBY...2 1.2 IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE INVESTORA ADATELE 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVB, DRUH A UMÍST NÍ...3 2.1. DRUH STAVBY....3 2.2. UMÍST NÍ STAVBY.4 3. PODKLADY....4

Více

STUDIUM ODUHLIČENÍ POVRCHOVÝCH VRSTEV LOŽISKOVÝCH OCELÍ 100Cr6. RESEARCH OF DECARBURIZATION SURFACE LAYER OF BEARING STEEL 100Cr6

STUDIUM ODUHLIČENÍ POVRCHOVÝCH VRSTEV LOŽISKOVÝCH OCELÍ 100Cr6. RESEARCH OF DECARBURIZATION SURFACE LAYER OF BEARING STEEL 100Cr6 STUDIUM ODUHLIČENÍ POVRCHOVÝCH VRSTEV LOŽISKOVÝCH OCELÍ 00Cr6 RESEARCH OF DECARBURIZATION SURFACE LAYER OF BEARING STEEL 00Cr6 Petr Dostál a Jana Dobrovská b Jaroslav Sojka b Hana Francová b a Profi am

Více

ing. Vladimír Dráb Výzkumný ústav mlékárenský Praha, Sbírka mlékárenských mikroorganismů Laktoflora, CCDM, ČR

ing. Vladimír Dráb Výzkumný ústav mlékárenský Praha, Sbírka mlékárenských mikroorganismů Laktoflora, CCDM, ČR ing. Vladimír Dráb Výzkumný ústav mlékárenský Praha, Sbírka mlékárenských mikroorganismů Laktoflora, CCDM, ČR Sýry patřído skupiny fermentovaných potravin stejnějako pivo, víno, chléb, kysanézelí, rybíomáčka

Více

Nabídka na firemní akce

Nabídka na firemní akce Nabídka na firemní akce S K Y D I V E A R E N A P R A H A Konference Teambuildingové aktivity Firemní večírky Ostatní firemní akce Dárek pro obchodní partnery a klienty Rozšíření benefitního programu pro

Více

Nástroj pro zlepšení informační výtěžnosti dat kontroly užitkovosti pro řízení prevence mlékařských problémů MR-Report (Milk-Recording Report)

Nástroj pro zlepšení informační výtěžnosti dat kontroly užitkovosti pro řízení prevence mlékařských problémů MR-Report (Milk-Recording Report) Nástroj pro zlepšení informační výtěžnosti dat kontroly užitkovosti pro řízení prevence mlékařských problémů MR-Report (Milk-Recording Report) Jan Říha 1, Růžena Seydlová 2, Oto Hanuš 2 1 Bentley Czech

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 15. 10.

Více

Kroková hodnocení kombinovaného namáhání systémů s tenkými vrstvami. Roman Reindl, Ivo Štěpánek, Radek Poskočil, Jiří Hána

Kroková hodnocení kombinovaného namáhání systémů s tenkými vrstvami. Roman Reindl, Ivo Štěpánek, Radek Poskočil, Jiří Hána Kroková hodnocení kombinovaného namáhání systémů s tenkými vrstvami Step by Step Analysis of Combination Stress of Systems with Thin Films Roman Reindl, Ivo Štěpánek, Radek Poskočil, Jiří Hána Západočeská

Více

Inorganic technology

Inorganic technology Inorganic technology Sulfur and sulfur compounds Deposits: Elemental sulfur in sedimentary or volcanic deposits Sulfates Sulfides H 2 S in natural gas 1 Sulfuric acid Principle of sulfuric acid manufacture

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

číslo Jméno rok narození M/Z Jednota čas 4 miková julie 2006 z obřany 3 miková dominika 2002 z obřany 5 miková eliška 2000 z obřany 6 mika ivo 1966 m

číslo Jméno rok narození M/Z Jednota čas 4 miková julie 2006 z obřany 3 miková dominika 2002 z obřany 5 miková eliška 2000 z obřany 6 mika ivo 1966 m 4 miková julie 2006 z obřany 3 miková dominika 2002 z obřany 5 miková eliška 2000 z obřany 6 mika ivo 1966 m obřany 37 mařík jan 2000 m dolní dobrouč 16 maříková zuzana 1997 z dolní dobrouč 27 jakubcová

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. 1. Obecná ujednání 1.1. Tyto V eobecné obchodní podmínky pro dodávku ti t ných periodik formou p edplatného upravují

Více