Zápis č. 20 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis č. 20 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 11.5.2015"

Transkript

1 Zápis č. 20 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Jiří Havlík, Ing. Jaroslav Jonák, Ing. Jan Křikava Hosté: Mgr. Jana Vlčková, Mgr. Jana Lysá, ředitelka a zástupkyně ředitelky ZŠ TGM Komárov Program: 1. Volby členů školské rady oprávněných osob 2. Kontrola zápisu a uložených úkolů 3. Zápis KRVŽP 4. Projednání účasti městské policie na místech bývalých shromaždišť odpadu 5. Projednání Smlouvy o smlouvě budoucí se spol. STOMKOM s.r.o. 6. Projednání smlouvy s fa. ELEKTROWIN, a.s. 7. Diskuse Program byl schválen všemi hlasy. 1. Volby členů školské rady - oprávněné osoby Mgr. Lysá, zástupkyně ředitelky ZŠ TGM Komárov, seznámila členy RM s průběhem voleb do školské rady, jak s volbou zástupce pedagogů, tak s volbou oprávněných osob. Spolu s ředitelkou Mgr. Janou Vlčkovou se domnívají, že volby proběhly v souladu se Školským zákonem a Volebním řádem. Obrátili se na právní poradnu, která nepotvrdila neplatnost voleb, nebo porušení Volebního řádu. Mgr. Vlčková hlasovací lístek obdržel každý žák, kromě žáků 9. ročníků. V případě, že jsou ve škole dvě děti, hlasovací lístek obdrželo mladší dítě. Zvolené kandidátky již školu kontaktovaly, zajímaly se o svoji budoucí práci. p. Havlík vyžádal si také právní stanovisko: volební právo je osobní právo každého zákonného zástupce tzn. rodič nevolí za své dítě, ale sám za sebe. Hlasovací lístek by měl obdržet každý zákonný zástupce. Jako kandidáti do voleb by se měli přihlásit ti rodiče, kteří mají zájem pracovat pro školu, pro děti. Mgr. Lysá na třídních schůzkách konaných před volbami byli přítomní rodiče seznámeni se vším, co se týká školské rady. Byli seznámení se Školským zákonem i Volebním řádem. Kandidáti se na třídních schůzkách přihlásili sami poté, co byli s prácí ve školské radě a se všemi podmínkami seznámeni. Souhlasy kandidátů jsou vyjádřeny jejich podpisy.

2 Ing. Křikava - zvolení zástupci rodičů jsou, dle oznámení zástupců ZŠ TGM Komárov, ochotni pracovat. p. Havlík zástupci ve školské radě by měli mít alespoň rámcovou znalost vzdělávacího programu školy, ekonomické stránky atd. Mgr. Lysá hospodaření školy ani všechny další zákony, týkající se této problematiky, nemohou všichni znát Mgr. Lysá trvá na platnosti voleb, zrušení voleb by byla velice nepříjemná záležitost i z hlediska důvěry Mgr. Vlčková další hlasovací lístky byly připraveny ve škole, každý rodič mohl přijít v době voleb hlasovat p. Havlík - je možná eventualita, že dojde k napadnutí voleb ze strany rodičů záležitost poté řeší krajský úřad RM po diskusi a vyslechnutí vysvětlení průběhu voleb do školské rady zaujala stanovisko, že není potřeba rušit volby členů do školské rady ze strany zákonných zástupců - oprávněných osob. RM neshledává porušení volebního řádu. Odůvodnění: žádnému zákonnému zástupci nebylo odepřeno volební právo. pro 4 zdržel se - proti 1 (p. Havlík) Zástupci zřizovatele do školské rady: Kandidáti Mgr. Veverka, Mgr. Zeman, p. Mudra, p. Vondal, Bc. Baumann, Mgr. Karásek, Mgr. Havlíková, Mgr. Koppová Návrhy na jmenování: Mgr. Koppová pro 4 zdržel se 1 proti Mgr. Koppová byla jmenována jako zástupce zřizovatele do školské rady většinou hlasů. p. Vondal pro 3 zdržel se 1 proti 1 p. Vondal byl jmenován jako zástupce zřizovatele do školské rady většinou hlasů. RM jmenuje jako zástupce zřizovatele do školské rady Mgr. Jiřinu Koppovou a p. Vondala. 2. Kontrola zápisu a uložených úkolů - Sběrný dvůr vzhledem ke zdlouhavému řešení sběrného dvoru RM ukládá starostovi a Ing. Jonákovi oslovit firmu AVE CZ se žádostí o provozování stacionárního sběrného místa. - Elektrorevize objektů čp. 111, čp. 222, čp. 535 (DPS) pokračuje - Smlouva s Městskou policií pokračuje zpracování na MěÚ Hořovice - Aktualizace směrnic - pokračuje prověření návrhů - Obnova příkopu v lokalitě ul. Sokolská Kleštěnice hotovo, funkční

3 - Zpráva z kontroly mostů a lávek Ing. Hlavnička bude projednáno v KRVŽP - Urbanisté zpracování studie v lokalitě Sídliště schůzka dne Tabulka revizí pokračuje - Osazení GPS do multikár a vozu městské policie pokračuje - Kolaudační rozhodnutí na přístavbu ZŠ TGM Komárov pokračuje, geodet - Smlouva o dílo Ing. Arch. Uchytil zadání územní studie MěÚ Hořovice, odb. výstavby RM ukládá místostarostovi zažádat MěÚ Hořovice, odb. výstavby a ŽP o zadání územní studie v lokalitě Nad Kocábkou - Ukončení smlouvy s p. Chvátalem pokračuje - Rekonstrukce podlah ZŠ TGM Komárov výběrové řízení pokračuje - Cenová náročnost při roznášce Komárováku vyhodnoceno, ČP, st.p. roznese Komárovák do všech schránek - Vyhodnocení akce Rekonstrukce ul. Záskalská pokračuje - Případný odkup pozemku p.č v k. ú. Komárov u Hořovic - vlastník osloven k podání písemného stanoviska - reklamní tabule technická četa změřeno, připraveno k projednání ZM 3. Zápis KRVŽP Zprávu přednesl Ing. Jonák. - Zateplení fasády u čp. 22, Komárov částečné omezení provozu v ul. nám. Míru RM souhlasí s částečným omezením dopravního provozu v ul. nám. Míru při realizaci zateplení fasády u čp. 22 Komárov. - Přístavba RD čp. 195, Komárov RM souhlasí s umístěním stavby dle předloženého projektu u čp. 195, Komárov p.č. 197/1 a p.č. 197/2 v k.ú. Komárov u Hořovic. - Žádost o koupi pozemků p.č. 613/2 a 549/1 v k.ú. Komárov u Hořovic. RM ukládá KRVŽP projednat návrh směny pozemků p.č. 639/3 a p.č. 615/1 v k.ú. Komárov u Hořovic ve vlastnictví žadatele za pozemky p.č. 613/2 a 549/1 v k. ú. Komárov u Hořovic ve vlastnictví městyse Komárov. RM bere na vědomí oznámení MěÚ Hořovice o dělení pozemků v lokalitě Dráteník II. - Technický posudek na byt v DPS čp. 535, Komárov u p. K. RM ukládá starostovi zajistit provedení opravy bytu p. K., Komárov, čp. 535 dle technického posudku.

4 - Žádost obyvatelů byt. jednotek čp. 370, 371 Komárov o opravu schodů vedoucích k travnaté ploše. KRVŽP navrhuje instalaci nového zábradlí. RM souhlasí s instalací nového zábradlí ke schodům u čp. 370, 371 Komárov, vedoucím ke travnaté ploše. - Prohlášení vlastníka sousední nemovitosti zateplení objektu čp. 402, 403, 404 Komárov. RM nemá námitek k provedení zateplení objektu čp. 402, 403, 404 dle předloženého návrhu. 4. Projednání účasti městské policie na místech bývalých shromaždišť odpadu Městská police byla seznámena s termíny svozu velkoobjemového a nebezpečného odpadu. Součinnost bude zajištěna. 5. Projednání Smlouvy o smlouvě budoucí se spol. STOMKOM s.r.o. RM byl MUDr. Neužilovou předložen Výpis z obchodního rejstříku zapsaná spol. STOMKOM s.r.o. Komárov, Okružní 423. Záměr pronajmout nebytové prostory, ordinaci O II o výměře 20, 4 m² a dále ke společnému užívání s ostatními nájemci čekárnu, sociální zařízení pacienti, sociální zařízení personál, úklid, denní místnost, rentgen a suterén, v objektu čp. 480, Komárov. Celková pronajatá plocha činí 47,22 m². RM schvaluje záměr pronajmout nebytové prostory, konkrétně ordinaci O II o výměře 20, 4 m² a dále ke společnému užívání s ostatními nájemci čekárnu, sociální zařízení pacienti, sociální zařízení personál, úklid, denní místnost, rentgen a suterén, v objektu čp. 480, Komárov o celkové pronajaté ploše 47,22 m ² za následujících podmínek : - účel nájmu provozování zubní ordinace, - výše nájemného je Kč za jeden kalendářní měsíc, - nájemné je splatné dopředu čtvrtletně. 6. Projednání smlouvy s fa. ELEKTROWIN a.s. Smlouva se týká zajištění zpětného odběru, recyklaci a likvidaci elektro odpadu.

5 RM schvaluje uzavření Smlouvy o zajištění zpětného odběru elektro odpadu s fa. ELEKTROWIN, a.s. RM ukládá starostovi uzavřít smlouvu o zajištění zpětného odběru elektro odpadu s fa. ELEKTROWIN a.s. 7. Diskuse Ing. Jonák čištění kanálů u nákupního střediska, křižovatka u pošty směrem k zahradnictví p. Merhaut čištění zajišťuje VaK Beroun, za úplatu Vak Beroun bude osloven Ing. Jonák - smlouva s Ing. Krosovou zpracování žádosti na energetickou studii MŠ Komárov a zdravotního střediska. RM ukládá starostovi prověřit stav záměru rekonstrukce mateřské školky a zdravotního střediska a zajistit další postup realizace. Ing. Křikava reklamní plochy - úkol z jednání ZM zmapováno, zaměřeno a připraveno k projednání v ZM p. Havlík navrhuje stanovit ceník za pronájem Zapsala: E. Vokáčová

6 Usnesení č. 20 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne RM po diskusi a vyslechnutí vysvětlení průběhu voleb do školské rady zaujala stanovisko, že není potřeba rušit volby členů do školské rady ze strany zákonných zástupců - oprávněných osob. RM neshledává porušení volebního řádu. Odůvodnění: žádnému zákonnému zástupci nebylo odepřeno volební právo. 2. RM jmenuje jako zástupce zřizovatele do školské rady Mgr. Jiřinu Koppovou a p. Vondala. 3. RM souhlasí: a) s částečným omezením dopravního provozu v ul. nám. Míru při realizaci zateplení fasády u čp. 22, Komárov, b) s umístěním stavby dle předloženého projektu u čp. 195, Komárov p.č. 197/1 a p.č. 197/2 v k.ú. Komárov u Hořovic. c) s instalací nového zábradlí ke schodům u čp. 370, 371 Komárov, vedoucím ke travnaté ploše. 4. RM nemá námitek k provedení zateplení objektu čp. 402, 403, 404 dle předloženého návrhu. 5. RM schvaluje: a) záměr pronajmout nebytové prostory, konkrétně ordinaci O II o výměře 20, 4 m² a dále ke společnému užívání s ostatními nájemci čekárnu, sociální zařízení pacienti, sociální zařízení personál, úklid, denní místnost, rentgen a suterén, v objektu čp. 480, Komárov o celkové pronajaté ploše 47,22 m ² za následujících podmínek : - účel nájmu provozování zubní ordinace, - výše nájemného je Kč za jeden kalendářní měsíc, - nájemné je splatné dopředu čtvrtletně b) uzavření Smlouvy o zajištění zpětného odběru elektro odpadu s fa. ELEKTROWIN, a.s. 6. RM bere na vědomí oznámení MěÚ Hořovice o dělení pozemků v lokalitě Dráteník II. 7. RM ukládá: a) starostovi a Ing. Jonákovi oslovit firmu AVE CZ s žádostí o provozování stacionárního sběrného místa, b) místostarostovi zažádat MěÚ Hořovice, odb. výstavby a ŽP o zadání územní studie v lokalitě Nad Kocábkou,

7 c) KRVŽP projednat návrh směny pozemků p.č. 639/3 a p.č. 615/1 v k.ú. Komárov u Hořovic ve vlastnictví žadatele za pozemky p.č. 613/2 a 549/1 v k. ú. Komárov u Hořovic ve vlastnictví městyse Komárov, d) starostovi zajistit provedení opravy bytu p. K., Komárov, čp. 535 dle technického posudku, e) starostovi uzavřít smlouvu o zajištění zpětného odběru elektro odpadu s fa. ELEKTROWIN a.s., f) starostovi prověřit stav záměru rekonstrukce mateřské školky a zdravotního střediska a zajistit další postup realizace. Antonín Merhaut Radim Šíma Starosta Místostarosta