Havarijní plán PřF UP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Havarijní plán PřF UP"

Transkript

1 Havarijní plán PřF UP v němž se nakládá s geneticky modifikovanými organismy (GMO), zpracovaný podle 20, odst. 4 zákona č. 78/2004 Sb. pro pracoviště kateder Buněčné biologie a genetiky a Oddělení molekulární biologie katedry biochemie PřF UP a) Název organizace: Univerzita Palackého v Olomouci Právní forma: veřejná vysoká škola Sídlo a identifikační číslo uživatele: Olomouc, Křížkovského 8, PSČ IČO Jméno, příjmení a trvalý pobyt rektora: prof. RNDr. Lubomír Dvořák, CSc., Olomouc, Thomayerova 28, PSČ Pracoviště kateder Buněčné biologie a genetiky a Biochemie PřF UP: Olomouc, Šlechtitelů 11, PSČ Jméno, příjmení a trvalý pobyt vedoucího pracoviště katedry Buněčné biologie a genetiky: doc. RNDr. Milan Navrátil, CSc. Tel: Zikova 28, Olomouc , Tel.: Jméno, příjmení a trvalý pobyt vedoucího pracoviště katedry Biochemie: prof. Mgr. Marek Šebela, PhD. Tel: Řepčínská 69, Olomouc , Tel.: Odborný poradce: RNDr. Oldřich Navrátil, CSc. Trvalý pobyt: U Havlíčkových sadů 3, Praha 2, PSČ , Kontaktní adresa: ÚEB AV ČR, v.v.i., Rozvojová 263, Praha 6 - Lysolaje, PSČ Telefon: Fax: Osoby odpovědné za likvidaci havárie: RNDr. Martin Fellner, Ph.D., PřF UP, tel.: , doc. Mgr. Petr Galuszka, Ph.D., PřF UP, tel.: , d) Přesný popis pozemků nebo prostor a zařízení, kde probíhá nakládání s GMO, kde jsou skladovány a kde může nastat havárie: Prostory PřF UP, určené pro uzavřené nakládání s GMO, Olomouc, Šlechtitelů 11, GMO jsou uchovávány v uzavřených lednicích a mrazících boxech v jednotlivých laboratořích, nebo kultivovány v kultivačních místnostech a boxech Laboratorní komplexy (viz přiložený plánek): 1

2 Budova D: 2. podlaží: katedra buněčné biologie a genetiky: lab. 23, 26, 34, 35 (ved. doc. Navrátil) Budova E: 1. podlaží: SE VL1, SE VL2, SE SL a SE TL (ved. prof. Šebela) Kultivační místnosti a boxy: Budova D: 1. podlaží: kultivační místnost č.1 a kultivační boxy č.1 a 2 (ved. doc. Navrátil) kultivační místnost č.6 a skleníková kóje 1 (ved. prof. Šebela) Všechny laboratoře a kultivační místnosti vyhovují nakládání v kategorii rizika I, kromě laboratoří v Budově E (SE VL2, SE SL a SE TL), které vyhovují kategorii rizika II. c) Plán pracoviště s označením hlavních ovladačů přívodu energií a bezpečnostními prvky uzavření prostoru. Je nedílnou součástí tohoto havarijního plánu. d) Popis havárie, která může vzniknout v prostorách nebo místě, kde probíhá nakládání. Havárie je závažný neplánovaný únik GMO mimo bariery. V takovém případě je třeba neprodleně učinit opatření k likvidaci havárie. V případě nakládání s GMO kategorie rizika I a II a při úniku GMO mimo bariery nehrozí bezprostřední nebezpečí ohrožení zdraví lidí ani ohrožení životního prostředí a uniklé GMO je možno likvidovat postupem v laboratoři běžným. Za havárie ve vlastním slova smyslu se nepovažují malé úniky GMO, při nichž uniklé GMO jsou spolehlivě zlikvidovány v rámci uzavřeného prostoru. Za havárii však je nutno považovat rozšíření GMO mimo prostory budov PřF UP, určených k uzavřenému nakládání s GMO. K havárii může dojít také při přepravě materiálu mimo uzavřený prostor PřF UP pracoviště Olomouc - Holice na jiné pracoviště (z jednoho uzavřeného prostoru pro nakládání s GMO do jiného, případně při nehodě dopravního prostředku). V prostorách PřF UP pro uzavřené nakládání s GMO mohou vzniknout tyto typy havárií: 1. Při rozlití většího objemu mikrobiální GMO kultury je třeba zasažené místo s použitím ochranných rukavic vysušit, odpad inaktivovat autoklávováním a místo ošetřit v dostatečném rozsahu desinfekčním roztokem (2% Incidur). 2

3 2. Při rozbití skleněné či jiné kultivační nádoby s kulturami in vitro, obsahující transgenní rostliny a bakterie: Postup je stejný, jako v předchozím případě. Riziko zde představují pouze bakterie, protože agarové aseptické kultury rostlin nejsou schopny okamžitého přechodu do nesterilních podmínek a hynou. Výjimku mohou tvořit rostliny nasazující semena. V těchto případech je nutná dekontaminace rostlinného materiálu podle návodu v odst Při rozšíření semen nebo vegetativních částí, schopných samostatného rozmnožování (výhonů, oddenků, cibulí, hlíz) je třeba především zabránit možnosti odplavení nebo odnesení částí rostlin na obuvi, oděvu nebo nástrojích. Zemina, u níž je podezření, že by mohla obsahovat části GM rostlin, schopné samostatného rozmnožování, musí být autoklávována. Celý prostor musí být vyluxován a omyt desinfekčním roztokem. Květináče a ostatní potřeby pro kultivaci rostlin je třeba mýt v do roztoku chlornanu v plastové vaně. Po 24 hod. stání je možno roztok zlikvidovat vylitím do komunálního odpadu. V zasažené a fyzikálními barierami oddělené sekci prostoru nesmí být po dobu 1 roku pěstovány rostliny druhu, totožného s druhem, který byl příčinou havárie. Prostor musí být po tuto dobu monitorován. V případě výskytu rostlin druhu, totožného s uniklým je třeba v monitorování pokračovat po další rok. Nelze předem vyčerpávajícím způsobem uvést všechny možné typy havárií.v případech odlišných od zde popsaných, je nutno postupovat podle pokynů odborného poradce. e) Přehled možných následků havárie na zdraví lidí, zvířat a životní prostředí a biologické rozmanitosti, včetně způsobů zjišťování těchto následků a účinné ochrany před nimi. Vědecká práce na PřF UP se provádí převážně se signálními geny GUS, GFP a genem ipt, u nichž je známo, že nemají nepříznivé následky na zdraví lidí či zvířat ani na biologickou diverzitu. Používají se selekční geny pro rezistenci k antibiotikům, které se projevují v rostlinách a nebyly prokázány jejich škodlivé účinky na zdraví lidí, zvířat ani na biologickou diverzitu či přírodní prostředí. Přesto však je nezbytné dodržovat zásady práce v infekčních laboratořích. Krajní nebezpečí představuje teoretická možnost úniku transgenních rostlin do přírody a jejich šíření, které by vedlo k obohacování přírodního prostředí transgeny, jako důsledek např. havárie dopravního prostředku, převážejícího geneticky modifikované rostliny. Vzhledem k tomu, že používané rostliny spadají do kategorie I (s minimálním rizikem škodlivého působení), budou prováděna opatření, která jsou uvedena v bodě d. Vědečtí pracovníci mají k dispozici fyzikální mapy a genové sekvence insertů, s nimiž pracují, stejně jako přístrojové vybavení a dovednosti k analýze rostlin, která umožňuje mapovat a následně eliminovat jejich rozšíření a následně tuto eliminaci zkontrolovat. V případě úniku transgenních rostlin nebo vektorů mimo hranice pro uzavřené nakládání je třeba uvedených možností využít k monitorování případného úniku transgenu a následné likvidaci transgenních rostlin, podle pokynů rektora a odborného poradce a přistoupit k asanaci kontaminovaného místa dle bodů d a g. Možnost úniku mimo uzavřený prostor je zvýšena zejména při přepravě materiálu uvnitř objektu a při jeho převážení autem. V obou případech je třeba, aby materiál byl neprodyšně uzavřen v plastových nebo plechových obalech s víkem zajištěným proti otevření. Obaly musí mít značku Biohazard. Velikost značky (která může být jak v černobílém, tak barevném provedení) je nejméně 5 cm. Každý předmět musí být opatřen nejméně dvěma značkami, na protilehlých stranách. Pokud je materiál přepravován mimo budovu, musí být v neprodyšně 3

4 uzavřených přepravkách v autě. Auto musí mít označení s nápisem Biohazard. V autě musí být umístěn popis přepravovaného transgenního materiálu a obecné instrukce, na kontejneru instrukce, jak postupovat s uzavřeným kontejnerem s transgenním materiálem (neotvírat, dopravit na PřF UP, pracoviště Holice Šlechtitelů 11). Mimo budovu není dovoleno přepravovat rostliny obsahující květy nebo plody se semeny. V případě, že při dopravní nehodě došlo k otevření kontejneru, musí být informováni pracovníci policie, kteří dopravní nehodu vyšetřují. Pro případ, že by při havárii došlo k otevření kontejneru, musí být v autě k dispozici igelitové pytle, do kterých se obsah kontejneru v případě nutnosti přemístí. f) Postupy detekce přítomnosti geneticky modifikovaných organismů nebo produktů: Základní metodou je amplifikace úseku transgenu, ohraničeného zvolenými oligonukleotidy. V případě pochybnosti se provádí sekvenování amplifikovaného úseku a porovnání se známou sekvencí transgenu. Návod pro detekci nejpoužívanějších transgenů, NPTII kódujícího rezistenci ke kanamycinu, GUS kódujícího β-glukuronidasu, genu ipt kódujícího isopentenylpyrofosfáttransferasu, 35S promotoru a NOS terminátoru, dále návod na detekci plastidové DNA izolovane z GMO bakterií : 1. PCR detekce transgenní DNA (gen pro rezistenci ke kanamycinu, gen pro glukuronidasu a NOS terminator) z rostlinné DNA: Izolace DNA: 1. Izolace DNA podle Edwards a kol. 1991, Nucl. Acid. Res. 19, Wizard Genomic DNA Purification Kit, Promega Příprava PCR reakční směsi: oložka Koncetrace Pracovní Pipetuj prac. roztoku koncentrace 1test Pufr 10 x 1x 2,5ul MgCl2 25 mm 1,5mM 1,5ul Voda 15,25ul dntp 10 mm 200uM 0,5ul f primer 20 pmol/ul 0,5uM 0,625ul r primer 20 pmol/ul 0,5uM 0,625ul Taq pol 1 U/ul 1U/reakce 1ul CELKEM Objem reakce 25ul VZOREK 3 ul Je možné podle koncentrace templátové DNA použít objem vzorku od 2 do 8 µl na úkor objemu vody. Amplifikace genu nptii: Primery: NPT1 5'-ACG CAG GTT CTC CGG CCG CTT G-3' 22ul 4

5 NPT2 5'-GAA GCG GTC AGC CCA TTC GCC G-3' Amplifikovaný fragment má velikost 699 bp. 1. Počáteční denaturace 94 o C, 3 min 2. Denaturace 94 o C, 1 min 3. Annealing 55 o C, 45 s 4. Elongace 72 o C, 1 min 5. Kroky 2-4 opakovat 35x 6. Koncová elongace 72 o C, 10 min 7. Chlazení 10 o C Amplifikace genu gus: Primery: DR37 5'-GGA ATT GAT CAG CGT TGG TG -3' DR48 5'-TAG ATA TCA CAC TCT GTC TG -3' Amplifikovaný fragment (včetně intronu) má velikost 770 bp. 1. Počáteční denaturace 94 o C, 3 min 2. Denaturace 94 o C, 1 min 3. Annealing 55 o C, 45 s 4. Elongace 72 o C, 1 min 5. Kroky 2-4 opakovat 35x 6. Koncová elongace 72 o C, 10 min 7. Chlazení 10 o C Amplifikace NOS terminátoru: Primery: NOS A 5 -GAATCCTGTTGCCGGTCTTGCG-3 NOS D 5 -GCGGGACTCTAATCATAAAAACCC-3 Amplifikovaný fragment má velikost 127 bp. 1. Počáteční denaturace 94 o C, 10 min 2. Denaturace 94 o C, 1 min 3. Annealing 63 o C, 1 min 4. Elongace 72 o C, 1 min 5. Kroky 2-4 opakovat 30x 6. Koncová elongace 72 o C, 10 min 7. Chlazení 10 o C Stejné sady primerů lze použít i pro detekci transgenních bakterií transformovaných plasmidy pro transformaci rostlin jako jsou ph-top, pvkh18, pbin-lhgr, pv-top, pbin-lr- LhGR, pbract214, pahc25, pgreen2, pcambia, pbinhyg, kdy se jako templát použije rosuspendovaná kolonie bakterie, viz bod Northern blott analýza ipt genu: Celková RNA je extrahována z rostlinných pletiv podle Verwoerd a kol. (1989, Nucl. Acid. Res. 17, 2362) případně pomocí RNeasy Plant Mini Kit (Qiagen). Alikvoty 50 µg RNA jsou separovány v denaturační 1,5% agarosa/formaldehyd gelu, které jsou pak přeneseny na nylonovou membránu (Amersham Hybond N) a hybridizovány s radioaktivně značenou ipt specifickou DNA sondou vytvořenou pomocí Random Primed DNA Labelling Kit (Roche, 5

6 USA). Hybridizace probíhá v QuickHyb (Stratagene) roztoku podle návodu výrobce. Nejlepšího promytí lze dosáhnout pomocí 0,1xSSC, 0,1% SDS při 60 C. Jako kontrolu lze provést hybridizaci např. se specifickým fragmentem 25S rdna o 450 bp z Cucurbita maxima L. 3. Detekce transgenů v transformovaných buňkách E. coli klonovacími vektory pgem -T, pbsii SK+, pcr 2.1-TOPO, pbr322, puc119, drive, pcr, pcr Blunt II TOPO, pcr T7NT TOPO, ptyb, pet16, pet15b, pet32b pet101/d-topo, PQ30, PYES2, pdr197. Transformované buňky je možno detekovat přímou cestou pomocí PCR pomocí univerzálních primerů M13Forward a M13 Reverse. Do 0,6 ml PCR zkumavek připravíme reakční směs podle následujícího rozpisu a jednotlivé kolonie resuspendujeme v reakční směsi. Reakční směs: 10X PCR pufr 5 µl dntp směs 0.5 µl Kontrolní PCR Primery (0.1 µg/µl each) 1 µl Sterilní voda 41.5 µl Taq Polymeráza (1 unit/µl) 1 µl Celkový objem 50 µl Primery: M13 Forward 5 -GTAAAACGACGGCCAG-3 M13 Reverse 5 -CAGGAAACAGCTATGAC-3 1. Počáteční denaturace 94 o C, 10 min, za účelem lýze buněk a inaktivace nukleáz. 2. Denaturace 94 o C, 1 min 3. Annealing 55 o C, 1 min 4. Elongace 72 o C, 1 min 5. Kroky 2-4 opakovat 25x 6. Koncová elongace 72 o C, 10 min 7. Chlazení 10 o C Pozitivním výsledkem je amplifikovaný DNA segment o velikosti inzertu zvětšeného o segmenty použitého vektoru vymezené univerzálními primery M13. Identita transgenu je ověřitelná sekvenační analýzou. 4. Detekce transgenů v transformovaných buňkách E. coli a Pichia klonovacími vektory ppicz a pgapz Transformované buňky těmito vektory je možno detekovat přímou cestou pomocí PCR pomocí specifických primerů syntetizovaných na základě komplementarity s pravou a levou stranou sekvence klonovaní kazety. Do 0,6 ml PCR zkumavek připravíme reakční směs podle následujícího rozpisu a jednotlivé kolonie resuspendujeme v reakční směsi. 6

7 Reakční směs: 10X PCR pufr 5 µl dntp směs 0.5 µl Kontrolní PCR Primery (0.1 µg/µl each) 1 µl Sterilní voda 41.5 µl Taq Polymeráza (1 unit/µl) 1 µl Celkový objem 50 µl Primery: PPICZ_fw 5 -CTGGTTCCAATTGACAAGC-3 PPICZ_rev 5 -GTCTTCTCGTAAGTGCCCAAC-3 1. Počáteční denaturace 94 o C, 10 min, za účelem lýze buněk a inaktivace nukleáz. 2. Denaturace 94 o C, 1 min 3. Annealing 55 o C, 1 min 4. Elongace 72 o C, 1 min 5. Kroky 2-4 opakovat 25x 6. Koncová elongace 72 o C, 10 min 7. Chlazení 10 o C Pozitivním výsledkem je amplifikovaný DNA segment o velikosti inzertu 5. Detekce transgenů v transformovaných buňkách E. coli a Agrobacterium klonovacími vektory pcambia, pbin-hyg-tx, pgreen Transformované buňky těmito vektory je možno detekovat přímou cestou pomocí PCR pomocí specifických primerů proti 35S promotoru. Amplifikace 35S promotoru: Primery: CaMV1 5 -GAAGGTGGCTCCTACAAATGCC-3 CaMV2 5 -GTGGGATTGTGCGTCATCCC-3 Amplifikovaný fragment má velikost 199 bp. 1. Počáteční denaturace 94 o C, 10 min 2. Denaturace 94 o C, 1 min 3. Annealing 63 o C, 1 min 4. Elongace 72 o C, 1 min 5. Kroky 2-4 opakovat 30x 6. Koncová elongace 72 o C, 10 min 7. Chlazení 10 o C 7

8 g) Validované metody a postupy, použitelné k likvidaci geneticky modifikovaných organismů a dekontaminaci uzavřeného prostoru. Únik bakterií E. coli nebo A. tumefaciens za hranice prostoru pro uzavřené nakládání je třeba inaktivovat desinfekčními prostředky chlornanem sodným (nebo chloraminem) a Ajatinem nebo Incidurem. Zasažené místo je nutno monitorovat mikrobiologickou kultivací a detekcí přítomnosti či nepřítomnosti vektorových plasmidů. V případě detekce vektorových plasmidů je nutno desinfekci provádět na větší ploše alternativním desinfekčním prostředkem. Monitoring asanovaných prostor bude prováděn postupy specifikovanými v bodě f tohoto havarijního plánu. h) Metody pro izolaci prostor a zařízení zasažených havárií, včetně metod kontroly účinnosti izolace. V případě úniku geneticky modifikovaných mikroorganismů bude zasažený prostor ošetřen desinfekčním roztokem. Jednotlivé drobné předměty, které byly únikem zasaženy, budou autoklávovány. Nepřítomnost geneticky modifikovaných mikroorganismů bude dokumentována odebráním vzorů bakterií z původně zasaženého místa a průkazem (pomocí PCR nebo Northern blot) nepřítomnosti některého z uvedených transgenů. i) Popis a nákres uložení asanačních prostředků použitelných k likvidaci geneticky modifikovaných organismů a dekontaminaci zasaženého prostoru. Asanační prostředky: roztok chloraminu, chlornanu sodného, Ajatinu nebo Inciduru. Umístění: v označených kontejnerech umístěných v prostorách pro práci s GMO (viz Příloha HP 1). j) Postupy na ochranu zdraví člověka, zvířat, životního prostředí a biologické rozmanitosti v případě nežádoucího ovlivnění vzniklou havárií, případně metody na zneškodnění nebo sanaci rostlin a zvířat, které se nacházely v oblasti v době havárie, v souladu se zvláštními právními předpisy. Jak vyplývá z hodnocení rizika (příloha 1) a z charakteru experimentální práce s GMO, nepředpokládáme, že by tyto organismy nežádoucím způsobem ovlivnily člověka, zvířata a životní prostředí. Transgenní rostliny, které by unikly mimo vymezené bariery, budou ručně vytrhány a autoklávovány v pytlích. Tento prostor bude ošetřen totálním herbicidem a v následujícím roce monitorován na výskyt případného potomstva uniklých transgenních rostlin. V pozitivním případě bude postup opakován. k) Popis postupu zajištění následného monitoringu prostor a pozemků po ukončení asanace Pouze v případě havárie při převozu transgenního materiálu (rostliny) bude postupováno, jak je uvedeno v bodu e. l) Obce, případně osoby, kterým je havarijní plán předkládán podle 20 odst. 3 zákona. Kopie havarijního plánu bude předána odboru životního prostředí Městského úřadu v Olomouci a hasičskému záchrannému sboru. m) Způsob vyrozumění správních orgánů uvedených v 27 zákona v případě havárie, jakož i způsob varování občanů, v závislosti na místě havárie a jejich možných následcích. V případě havárie budou informovány tyto instituce státní správy: Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo zemědělství, Česká inspekce životního prostředí a Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, poslední jen pokud se bude jednat 8

9 o druh kulturní rostliny. Vyrozumění se bude dít em s následným písemným potvrzením. Vzhledem k tomu, že se pracuje s transgenními rostlinami, určenými k vědeckým účelům, jejichž případné rozšíření nemá škodlivý vliv na lidskou populaci, varování občanů nebude prováděno. V případě havárie, při níž by došlo k úniku GMO kategorie rizika II, budou občané varováni prostřednictvím oboru životního prostředí Městského úřadu v Olomouci. K takové havárii může dojít při převozu GMO spadajících do kategorie rizika II, při němž by došlo k havárii vozidla, k rozbití ochranných obalů a úniku GMO. Vzhledem k tomu, že přepravy GMO kategorie rizika II (expresní kmeny E. coli) nejsou plánovány, je tato situace pouze teoretická. n) Vyjádření odborného poradce, jeho podpis a datum podpisu Havarijní plán obsahuje zákonem předepsané náležitosti a údaje, podle kterých lze postupovat v případě neočekávané kontaminace pracovního prostoru používanými GMO. V Praze dne RNDr. Oldřich Navrátil, CSc. odborný poradce V Olomouci prof. RNDr. Lubomír Dvořák, CSc. rektor UP 9

10 Přílohy: HP1. Plán pracovišť s označením hlavních ovládačů přívodů energií a bezpečnostními prvky uzavření prostorů zařazených do kategorie I a II (viz Příloha 7 e,g,h). 10

11 11

12 12

Havarijní plán pro uzavřené nakládání s GMO

Havarijní plán pro uzavřené nakládání s GMO Havarijní plán pro uzavřené nakládání s GMO Název, právní forma sídlo a identifikační číslo uživatele: Mendelova univerzita v Brně Sídlo: Zemědělská 1, 613 00 Brno Právní forma: Veřejná vysoká škola IČO:

Více

Havarijní plán pro práci s geneticky modifikovanými mikroorganismy Mikrobiologický ústav AV ČR

Havarijní plán pro práci s geneticky modifikovanými mikroorganismy Mikrobiologický ústav AV ČR Mikrobiologický ústav AV ČR Příloha 6 Havarijní plán 1/5 Havarijní plán pro práci s geneticky modifikovanými mikroorganismy Mikrobiologický ústav AV ČR a) Adresa pracoviště Mikrobiologický ústav AV ČR

Více

DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU

DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU Úvod IntellMed, s.r.o., Václavské náměstí 820/41, 110 00 Praha 1 DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU Jednou z nejvhodnějších metod pro detekci minimální

Více

DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KARCINOMU PANKREATU

DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KARCINOMU PANKREATU Úvod IntellMed, s.r.o., Václavské náměstí 820/41, 110 00 Praha 1 DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KARCINOMU PANKREATU Jednou z nejvhodnějších metod pro detekci minimální reziduální

Více

Havarijní plán. (podle 2, vyhlášky č.399/2005 Z.z.)

Havarijní plán. (podle 2, vyhlášky č.399/2005 Z.z.) Havarijní plán (podle 2, vyhlášky č.399/2005 Z.z.) Tento havarijní plán slouží pro zajištění přepravy geneticky modifikovaného materiálu kukuřice MON 88017, MON 89034 a MON 89034 MON 88017 1. Obchodní

Více

Konečná zpráva hodnocení různých způsobů přípravy vzorků pro AMPLICOR HPV test firmy Roche

Konečná zpráva hodnocení různých způsobů přípravy vzorků pro AMPLICOR HPV test firmy Roche Konečná zpráva hodnocení různých způsobů přípravy vzorků pro AMPLICOR HPV test firmy Roche Charakteristika testu: Set AMPLICOR HPV vyráběný firmou Roche je určený pro detekci vysoko-rizikových typů lidských

Více

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě MU

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě MU MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě MU Jiří Doškař Ústav experimentální biologie, Oddělení genetiky a molekulární biologie 1 V akademickém roce 1964/1965

Více

Interakce proteinu p53 s genomovou DNA v kontextu chromatinu glioblastoma buněk

Interakce proteinu p53 s genomovou DNA v kontextu chromatinu glioblastoma buněk MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Přírodovědecká fakulta Ústav experimentální biologie Oddělení genetiky a molekulární biologie Interakce proteinu p53 s genomovou DNA v kontextu chromatinu glioblastoma buněk

Více

V. letní škola metod molekulární biologie nukleových kyselin a genomiky 16. - 20. 6. 2014. Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat AF MENDELU

V. letní škola metod molekulární biologie nukleových kyselin a genomiky 16. - 20. 6. 2014. Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat AF MENDELU V. letní škola metod molekulární biologie nukleových kyselin a genomiky 16. - 20. 6. 2014 Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat AF MENDELU Zemědělská 1, Budova A, 4. patro (učebny dle programu)

Více

cdna synthesis kit First-Strand cdna Synthesis System Verze 1.2

cdna synthesis kit First-Strand cdna Synthesis System Verze 1.2 cdna synthesis kit First-Strand cdna Synthesis System Verze 1.2 Obsah soupravy a její skladování Tato souprava pro reverzní transkripci obsahuje reagencie potřebné k provedení reverzní transkripce (RT)

Více

Jaroslava Ovesná, Jan Hodek, Lucie Pavlátová. KVALITATIVNÍ STANOVENÍ TRANSGENNÍ LINIE RÝŽE Bt 63 METODOU PCR METODIKA PRO PRAXI

Jaroslava Ovesná, Jan Hodek, Lucie Pavlátová. KVALITATIVNÍ STANOVENÍ TRANSGENNÍ LINIE RÝŽE Bt 63 METODOU PCR METODIKA PRO PRAXI Jaroslava Ovesná, Jan Hodek, Lucie Pavlátová KVALITATIVNÍ STANOVENÍ TRANSGENNÍ LINIE RÝŽE Bt 63 METODOU PCR METODIKA PRO PRAXI Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. 2009 Metodika byla vypracována pracovníky

Více

doc. RNDr. Milan Bartoš, Ph.D.

doc. RNDr. Milan Bartoš, Ph.D. doc. RNDr. Milan Bartoš, Ph.D. Konference Klonování a geneticky modifikované organismy Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna 7. května 2015, Praha Výroba léků rekombinantních léčiv Výroba diagnostických

Více

analýza dat a interpretace výsledků

analýza dat a interpretace výsledků Genetická transformace bakterií III analýza dat a interpretace výsledků Předmět: Biologie ŠVP: Prokaryotní organismy, genetika Doporučený věk žáků: 16-18 let Doba trvání: 45 minut Specifické cíle: analyzovat

Více

Doprovodný materiál k práci s přípravným textem Biologické olympiády 2014/2015 pro soutěžící a organizátory kategorie B

Doprovodný materiál k práci s přípravným textem Biologické olympiády 2014/2015 pro soutěžící a organizátory kategorie B Doprovodný materiál k práci s přípravným textem Biologické olympiády 2014/2015 pro soutěžící a organizátory kategorie B Níže uvedené komentáře by měly pomoci soutěžícím z kategorie B ke snazší orientaci

Více

Detekce geneticky modifikovaných organizmů v potravinách a potravinářských surovinách

Detekce geneticky modifikovaných organizmů v potravinách a potravinářských surovinách Detekce geneticky modifikovaných organizmů v potravinách a potravinářských surovinách Kamila Zdeňková Transgenní rostliny, tj. takové rostliny, do jejichž dědičného základu byly metodami genového inženýrství

Více

Využití PCR pro studium mikrobiologických biodegradačních procesů. Bc. Tereza Dobešová

Využití PCR pro studium mikrobiologických biodegradačních procesů. Bc. Tereza Dobešová Využití PCR pro studium mikrobiologických biodegradačních procesů Bc. Tereza Dobešová Diplomová práce 011 ABSTRAKT Cílem diplomové práce bylo ověřit funkčnost a optimalizovat podmínky primerů, jejichž

Více

Návrh směrnic pro správnou laboratorní diagnostiku Friedreichovy ataxie.

Návrh směrnic pro správnou laboratorní diagnostiku Friedreichovy ataxie. Návrh směrnic pro správnou laboratorní diagnostiku Friedreichovy ataxie. Připravila L.Fajkusová Online Mendelian Inheritance in Man: #229300 FRIEDREICH ATAXIA 1; FRDA *606829 FRDA GENE; FRDA Popis onemocnění

Více

Molekulární diagnostika

Molekulární diagnostika Molekulární diagnostika Odry 11. 11. 2010 Michal Pohludka, Ph.D. Buňka základní jednotka živé hmoty Všechny v současnosti známé buňky se vyvinuly ze společného předka, tedy buňky, která žila asi před 3,5-3,8

Více

α-globin StripAssay Kat. číslo 4-160 10 testů 2-8 C

α-globin StripAssay Kat. číslo 4-160 10 testů 2-8 C α-globin StripAssay Kat. číslo 4-160 10 testů 2-8 C Popis stripů: Pracovní postup Izolace DNA Doporučujeme použít následující kit pro izolaci DNA z plné krve nebo jiných typů vzorků: Spin Micro DNA Extraction

Více

Mgr. Veronika Peňásová vpenasova@fnbrno.cz Laboratoř molekulární diagnostiky, OLG FN Brno Klinika dětské onkologie, FN Brno

Mgr. Veronika Peňásová vpenasova@fnbrno.cz Laboratoř molekulární diagnostiky, OLG FN Brno Klinika dětské onkologie, FN Brno Retinoblastom Mgr. Veronika Peňásová vpenasova@fnbrno.cz Laboratoř molekulární diagnostiky, OLG FN Brno Klinika dětské onkologie, FN Brno Retinoblastom (RBL) zhoubný nádor oka, pocházející z primitivních

Více

Pavel Čermák. Thomayerova nemocnice Praha - Krč. 14.2.2013 výroční zasedání SLM

Pavel Čermák. Thomayerova nemocnice Praha - Krč. 14.2.2013 výroční zasedání SLM Pavel Čermák Thomayerova nemocnice Praha - Krč Úkoly na rok 2012 Vytvoření seznamu přístrojů Doplnění podkladů pro kalkulaci Možná úprava některých stávajících výkonů?? Revize pracovních časů u všech výkonů

Více

Vzdělávání zdravotních laborantek v oblasti molekulární biologie

Vzdělávání zdravotních laborantek v oblasti molekulární biologie Vzdělávání zdravotních laborantek v oblasti molekulární biologie Beránek M., Drastíková M. Ústav klinické biochemie a diagnostiky, Lékařská fakulta UK a Fakultní nemocnice Hradec Králové beranek@lfhk.cuni.cz

Více

Směrnice správné laboratorní praxe pro vyšetřování nejčastějších mutací v mitochondriální DNA

Směrnice správné laboratorní praxe pro vyšetřování nejčastějších mutací v mitochondriální DNA Směrnice správné laboratorní praxe pro vyšetřování nejčastějších mutací v mitochondriální DNA Pozn.: 1) Směrnice nezahrnují kritéria klinické indikace k vlastnímu molekulárně genetickému vyšetření a obecné

Více

FLUORESCENČNÍ MIKROSKOP

FLUORESCENČNÍ MIKROSKOP FLUORESCENČNÍ MIKROSKOP na gymnáziu Pierra de Coubertina v Táboře Pavla Trčková, kabinet Biologie, GPdC Tábor Co je fluorescence Fluorescence je jev spočívající v tom, že některé látky (fluorofory) po

Více

Beličková 1, J Veselá 1, E Stará 1, Z Zemanová 2, A Jonášová 2, J Čermák 1

Beličková 1, J Veselá 1, E Stará 1, Z Zemanová 2, A Jonášová 2, J Čermák 1 Beličková 1, J Veselá 1, E Stará 1, Z Zemanová 2, A Jonášová 2, J Čermák 1 1 Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha 2 Všeobecná fakultní nemocnice, Praha MDS Myelodysplastický syndrom (MDS) je heterogenní

Více

OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE

OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE Předseda: Stanislav Štípek, prof., MUDr., DrSc. Ústav lékařske biochemie a laboratorní disgnostiky 1. LF UK Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 tel.: 224 964 283 fax: 224

Více

Písemná zpráva zadavatele pro část 4. - Fluorometr pro testování proteinů, RNA, DNA

Písemná zpráva zadavatele pro část 4. - Fluorometr pro testování proteinů, RNA, DNA Písemná zpráva zadavatele pro část 4. - Fluorometr pro testování proteinů, RNA, DNA veřejné zakázky zadávané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ). Veřejná

Více

Vznik a vývoj života na Zemi

Vznik a vývoj života na Zemi Vznik a vývoj života na Zemi Vznik a vývoj života na Zemi VY_32_INOVACE_02_03_01 Vytvořeno 11/2012 Tento materiál je určen k doplnění výuky předmětu. Zaměřuje se na vznik života na Zemi. Cílem je uvědomit

Více

Návod k použití souprav. Wipe test. Kontaminační kontrola. Testovací souprava pro kontrolu kontaminace využívající molekulárně - biologické metody

Návod k použití souprav. Wipe test. Kontaminační kontrola. Testovací souprava pro kontrolu kontaminace využívající molekulárně - biologické metody Návod k použití souprav Wipe test Kontaminační kontrola Testovací souprava pro kontrolu kontaminace využívající molekulárně - biologické metody REF 7091 40 reakcí 1. Popis výrobku V posledních letech se

Více

ÚVOD DO KVANTITATIVNÍ REAL-TIME PCR. VI. Aplikace qrt-pcr

ÚVOD DO KVANTITATIVNÍ REAL-TIME PCR. VI. Aplikace qrt-pcr ÚVOD DO KVANTITATIVNÍ REAL-TIME PCR VI. Aplikace qrt-pcr 1. Detekce DNA - Diagnóza infekčních onemocnění (přítomnost patogenů v krvi, séru, plazmě ) - Sledování minimální reziduální nemoci - Detekce patogenů

Více

Bezpečnostní list pro CAST 2000 ELISA BH-EK-CAST, BH-EK-CAST5

Bezpečnostní list pro CAST 2000 ELISA BH-EK-CAST, BH-EK-CAST5 Bezpečnostní list pro CAST 2000 ELISA BH-EK-CAST, BH-EK-CAST5 1 IDENTIFIKACE PRODUKTU OBCHODNÍ NÁZEV : KATALOGOVÉ ČÍSLO : VÝROBCE : DOVOZCE: POUŽITÍ: Cellular Antigen Stimulation Test BH-EK-CAST / CAST5

Více

P ehled výsledk z Referen ní laborato e

P ehled výsledk z Referen ní laborato e P ehled výsledk z Referen ní laborato e 1,3 Hajdúch M, 1,3 Trojanec R, 2,3 Kolá Z, 1,3 Bouchalová K, 2,3 Sedláková E. 1 Laborato experimentální medicíny p i D tské klinice LF UP a FN Olomouc 2 Laborato

Více

HISTO SPOT SSO soupravy

HISTO SPOT SSO soupravy Návod k použití HISTO SPOT SSO soupravy testovací soupravy pro tkáňovou typizaci HLA alel molekulárně biologickými metodami IVD katalogové číslo 726010: HISTO SPOT A 4D (96 testů) verze: 11 / 2013 katalogové

Více

Projekt SPINNET CZ.1.07/2.4.00/17.0094 V JIHOČESKÉM REGIONU

Projekt SPINNET CZ.1.07/2.4.00/17.0094 V JIHOČESKÉM REGIONU Společnost vědeckotechnických parků ČR Projekt SPINNET CZ.1.07/2.4.00/17.0094 V JIHOČESKÉM REGIONU Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Více

Obhajoba IP 2014 Zemědělská fakulta JU FOTO

Obhajoba IP 2014 Zemědělská fakulta JU FOTO Obhajoba IP 2014 Zemědělská fakulta JU FOTO Přehled projektů IP14_39 PO2 Rozvoj vzdělávací činnosti na ZF prof. Ing. Martin Křížek, CSc. IP14_40 PO3 Internacionalizace Zemědělské fakulty JU v Č. Budějovicích

Více

Návod k Použití Soupravy SURVEYOR Scan KRAS Kit Exon 2 CE IVD pro Systémy DHPLC

Návod k Použití Soupravy SURVEYOR Scan KRAS Kit Exon 2 CE IVD pro Systémy DHPLC 1 Výrobce Návod k Použití Soupravy SURVEYOR Scan KRAS Kit Exon 2 CE IVD pro Systémy DHPLC Tento návod k použití si důkladně přečtěte před použitím tohoto produktu. Uschovejte si tento návod k použití,

Více

Validace a verifikace molekulárně biologických metod založených na analýze extrahumánního genomu

Validace a verifikace molekulárně biologických metod založených na analýze extrahumánního genomu Validace a verifikace molekulárně biologických metod založených na analýze extrahumánního genomu Doplněk k doporučení výboru České společnosti klinické biochemie o validaci a verifikaci analytických metod

Více

Výuka genetiky na PřF OU K. MALACHOVÁ

Výuka genetiky na PřF OU K. MALACHOVÁ Výuka genetiky na PřF OU K. MALACHOVÁ KATEDRA BIOLOGIE A EKOLOGIE BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY Experimentální Systematická Aplikovaná (prezenční, kombinovaná) Jednooborová Dvouoborová KATEDRA BIOLOGIE

Více

Prezentace školy. 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj. Veřejná vysoká škola

Prezentace školy. 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj. Veřejná vysoká škola Prezentace školy 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj Veřejná vysoká škola Spolupráce MU s podniky Spolupráce s podniky Výzkum a vývoj Studenti Další vzdělávání Ostatní

Více

Úloha a postavenie Komisie Codex Alimetarius pri využívaní geneticky modifikovaných organizmov v potravinách

Úloha a postavenie Komisie Codex Alimetarius pri využívaní geneticky modifikovaných organizmov v potravinách 1 2 3 Úloha a postavenie Komisie Codex Alimetarius pri využívaní geneticky modifikovaných organizmov v potravinách Siekel, P. Bergerová, E. Lopašovská, M. Stankovská, M. Výskumný ústav potravinársky, Priemyselná

Více

Zkušenosti s diagnostikou sepse pomocí testu SeptiFast Test M GRADE. Zdeňka Doubková Klinická mikrobiologie a ATB centrum VFN Praha

Zkušenosti s diagnostikou sepse pomocí testu SeptiFast Test M GRADE. Zdeňka Doubková Klinická mikrobiologie a ATB centrum VFN Praha Zkušenosti s diagnostikou sepse pomocí testu SeptiFast Test M GRADE Zdeňka Doubková Klinická mikrobiologie a ATB centrum VFN Praha Definice: Sepse je definována jako syndrom systémové zánětlivé odpovědi

Více

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354 I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Základy laboratorní techniky

Základy laboratorní techniky Předmět: Biologie ŠVP: prokaryotní organismy, genetika Doporučený věk žáků: 16 18 let Doba trvání: 2 x 45 min. Specifické cíle: naučit studenty pracovat s laboratorními pomůckami a přístroji Seznam pomůcek:

Více

Vliv aerace na množství sinic v sedimentech

Vliv aerace na množství sinic v sedimentech Vliv aerace na množství sinic v sedimentech Aerační technologie pro redukci klidových stádií sinic a biodostupnosti živin v sedimentech nádrží Projekt: NAZV QH81012 Prof. Ing. Blahoslav Maršálek, CSc.

Více

Písemná zpráva zadavatele

Písemná zpráva zadavatele Písemná zpráva zadavatele veřejné zakázky zadávané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění účinném ke dni zahájení zadávacího řízení (dále jen ZVZ ). Veřejná zakázka Název: Ostatní

Více

Závěrečná zpráva. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality) PT#M/32/2010 (č. 677) Identifikace herpetických virů

Závěrečná zpráva. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality) PT#M/32/2010 (č. 677) Identifikace herpetických virů Státní zdravotní ústav Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti Organizátor programů zkoušení způsobilosti akreditovaný ČIA, reg. č. 7001 Šrobárova 48, 100 42 Praha 10 Vinohrady Závěrečná zpráva Zkoušení

Více

Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy

Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy Vlasta Sýkorová Oddělení molekulární endokrinologie Endokrinologický ústav, Praha Nádory štítné žlázy folikulární buňka parafolikulární

Více

SPECS\SDS\005 Determine HIV Combo 1. POPIS PRODUKTU/LÁTKY A VÝROBCE/DOVOZCE. Identifikace produktu/látky

SPECS\SDS\005 Determine HIV Combo 1. POPIS PRODUKTU/LÁTKY A VÝROBCE/DOVOZCE. Identifikace produktu/látky Strana 1 z 5 1. POPIS PRODUKTU/LÁTKY A VÝROBCE/DOVOZCE Identifikace produktu/látky Obchodní název: Determine HIV 1&2 Ag/Ab Combo, Test Device Účel použití /produktu látky: Zařízení pro in vitro zdravotnickou

Více

Diagnostické metody v lékařské mikrobiologii

Diagnostické metody v lékařské mikrobiologii Diagnostické metody v lékařské mikrobiologii Výuková prezentace z: Lékařské mikrobiologie Jan Smíšek ÚLM 3. LF UK 2009 Princip identifikace Soubor znaků s rozdílnou diskriminační hodnotou Základní problémy

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE podle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE A ZADAVATELI 1.1. Název veřejné zakázky: Vybavení laboratoře

Více

JIC, zájmové sdružení právnických osob Brno, U Vodárny 2, PSČ 616 00 tel. +420 511 205 330 fax +420 541 143 011 e-mail jic@jic.cz www.jic.

JIC, zájmové sdružení právnických osob Brno, U Vodárny 2, PSČ 616 00 tel. +420 511 205 330 fax +420 541 143 011 e-mail jic@jic.cz www.jic. JIC, zájmové sdružení právnických osob Brno, U Vodárny 2, PSČ 616 00 tel. +420 511 205 330 fax +420 541 143 011 e-mail jic@jic.cz www.jic.cz zprostředkovávání zaměstnanců na pracovní pozice v top, nižším

Více

Speciace neboli vznik druhů. KBI/GENE Mgr. Zbyněk Houdek

Speciace neboli vznik druhů. KBI/GENE Mgr. Zbyněk Houdek Speciace neboli vznik druhů KBI/GENE Mgr. Zbyněk Houdek Co je to druh? Druh skupina org., které mají společné určité znaky. V klasické taxonomii se jedná pouze o fenotypové znaky. V evoluční g. je druh

Více

STANOVENÍ REZIDUÍ INHIBIČNÍCH LÁTEK V MLÉCE

STANOVENÍ REZIDUÍ INHIBIČNÍCH LÁTEK V MLÉCE STANOVENÍ REZIDUÍ INHIBIČNÍCH LÁTEK V MLÉCE DAVID ŠILHA IVETA BROŽKOVÁ Univerzita Pardubice Fakulta chemicko technologická Katedra biologických a biochemických věd Centralizovaný rozvojový projekt MŠMT

Více

OR Biomedicínská informatika

OR Biomedicínská informatika OR Biomedicínská informatika Školitelé Prof. MUDr. RNDr. Jiří Beneš, CSc. IV. interní klinika tel.: 224 962 558 fax: 224 962 518 e-mail: HUbenesji@lf1.cuni.czU Prof. Ing. Petr Berka, CSc. Vysoká škola

Více

ANTIBIOTICKÉ DISKY Antibiotické disky pro testování citlivosti

ANTIBIOTICKÉ DISKY Antibiotické disky pro testování citlivosti ANTIBIOTICKÉ DISKY Antibiotické disky pro testování citlivosti POPIS ANTIBIOTICKÉ DISKY jsou papírové disky se speciálními vlastnostmi, které jsou impregnované antibiotiky a používají se pro testy citlivosti

Více

Usnesení z 10. zasedání Rady ÚEB AV ČR, v.v.i. 1/2008

Usnesení z 10. zasedání Rady ÚEB AV ČR, v.v.i. 1/2008 Usnesení z 10. zasedání Rady ÚEB AV ČR, v.v.i. 1/2008 Zasedání se konalo dne 8. února 2008 od 10:00 v knihovně ÚEB, Praha 6 Lysolaje, Rozvojová 263. 1. Kontrola usnesení z minulé schůze ukázala, že nesplněno

Více

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě UK v Praze

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě UK v Praze Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě UK v Praze Studium biologie na PřF UK v Praze Bakalářské studijní programy / obory Biologie Biologie ( duhový bakalář ) Ekologická a evoluční biologie ( zelený

Více

Geneticky modifikované potraviny a krmiva

Geneticky modifikované potraviny a krmiva Geneticky modifikované potraviny a krmiva Co je to geneticky modifikovaný organismus (GMO)? Za GMO je považován organismus, s výjimkou člověka, jehož dědičná informace uložená v DNA byla změněna pomocí

Více

Písemná zpráva zadavatele

Písemná zpráva zadavatele Písemná zpráva zadavatele o veřejné zakázce zadávané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění účinném ke dni zahájení zadávacího řízení (dále jen ZVZ ). Veřejná zakázka Název: Spektrofotometry

Více

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Minárik M. Centrum aplikované genomiky solidních nádorů (CEGES), Genomac výzkumný ústav, Praha XXIV. JARNÍ SETKÁNÍ

Více

BIOCONT LABORATORY, spol. s r.o.

BIOCONT LABORATORY, spol. s r.o. BIOCONT LABORATORY, spol. s r.o. za podpory Ministerstva zemědělství České republiky si Vás dovoluje pozvat na vzdělávací kurz PĚSTOVÁNÍ ZELENINY v ekologické produkci V sedmi jednodenních blocích probereme

Více

Analýzy v Sekci aplikovaného výzkumu zelenin a speciálních plodin VÚRV, v.v.i. Marie Nosálková Sandra Benická Přemysl Indrák

Analýzy v Sekci aplikovaného výzkumu zelenin a speciálních plodin VÚRV, v.v.i. Marie Nosálková Sandra Benická Přemysl Indrák Analýzy v Sekci aplikovaného výzkumu zelenin a speciálních plodin VÚRV, v.v.i. Marie Nosálková Sandra Benická Přemysl Indrák Představení Sekce aplikovaného výzkumu VÚRV v.v.i. : vznik v roce 1994 jako

Více

VYUŽITÍ SCREENINGOVÝCH MIKROBIOLOGICKÝCH TESTERŮ HACH LANGE

VYUŽITÍ SCREENINGOVÝCH MIKROBIOLOGICKÝCH TESTERŮ HACH LANGE VYUŽITÍ SCREENINGOVÝCH MIKROBIOLOGICKÝCH TESTERŮ HACH LANGE Při své práci se pravidelně setkávám s produkty společnosti HACH LANGE s.r.o. Mikrobiologické testy pro stanovení přítomnosti či nepřítomnosti

Více

Obsah přednášky. 1) Zákon č. 78/2004 2) GMO ve světě 3) GMO v EU 4) Situace s nakládáním v ČR 5) Reakce zájmových skupin

Obsah přednášky. 1) Zákon č. 78/2004 2) GMO ve světě 3) GMO v EU 4) Situace s nakládáním v ČR 5) Reakce zájmových skupin Obsah přednášky 1) Zákon č. 78/2004 2) GMO ve světě 3) GMO v EU 4) Situace s nakládáním v ČR 5) Reakce zájmových skupin 2 Zákon č. 78/2004 Sb. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/18/ES ze dne 12.3.

Více

Česká společnost experimentální biologie rostlin

Česká společnost experimentální biologie rostlin Roční zpráva o činnosti vědecké společnosti Česká společnost experimentální biologie rostlin za rok 2012 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI Předseda společnosti Doc. RNDr. Jana Albrechtová, Ph.D. Počet členů

Více

Enzymy v molekulární biologii, RFLP. Molekulární biologie v hygieně potravin 3, 2014/15, Ivo Papoušek

Enzymy v molekulární biologii, RFLP. Molekulární biologie v hygieně potravin 3, 2014/15, Ivo Papoušek Enzymy v molekulární biologii, RFLP Molekulární biologie v hygieně potravin 3, 2014/15, Ivo Papoušek Enzymy v molekulární biologii umožňují nám provádět celou řadu přesně cílených manipulací Výhody enzymů:

Více

Ing. Martina Almáši, Ph.D. OKH-LEHABI FN Brno, Babákova myelomová skupina při Ústavu patologické fyziologie, LF MU, Brno

Ing. Martina Almáši, Ph.D. OKH-LEHABI FN Brno, Babákova myelomová skupina při Ústavu patologické fyziologie, LF MU, Brno Zpracování a využití biologického materiálu pro výzkumné účely od nemocných s monoklonální gamapatií Ing. Martina Almáši, Ph.D. OKH-LEHABI FN Brno, Babákova myelomová skupina při Ústavu patologické fyziologie,

Více

SOUBOR OTÁZEK. 7.ročník

SOUBOR OTÁZEK. 7.ročník 2015 SOUBOR OTÁZEK 7.ročník Co je Pangea a jaká je její filozofie? V dávných dobách prvohor a druhohor, tedy přibližně před 300 miliony let, nebyly jednotlivé kontinenty na naší planetě ještě rozdělené,

Více

Výsledek výběrového řízení

Výsledek výběrového řízení Výsledek výběrového řízení Číslo veřejné zakázky: C/14/550 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název Praktický networking audiovizuální popularizace vědy - Academia film

Více

Filozofie validace. Je validace potřebná? Mezinárodní doporučení pro provádění validací ve forenzně genetických laboratořích

Filozofie validace. Je validace potřebná? Mezinárodní doporučení pro provádění validací ve forenzně genetických laboratořích INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Vzdělávání v oblasti forenzní genetiky reg. č. CZ.1.07/2.3.00/09.0080 Mezinárodní doporučení pro provádění validací ve forenzně genetických laboratořích INVESTICE DO ROZVOJE

Více

Biotechnologie a genové inženýrství rostlin (BAGIR)

Biotechnologie a genové inženýrství rostlin (BAGIR) Biotechnologie a genové inženýrství rostlin (BAGIR) zodpovídá: spolupřednášející: rozsah: počet kreditů: semestr: stupeň: Prof.RNDr. Zdeněk Opatrný CSc. Doc.RNDr. Jindřich Bříza, CSc. Ing. Miluše Dvoržáková-Kusendová

Více

Jméno: Martin Dočkal Datum: 26. 9. 2010 Referát na téma: GMO Geneticky modifikované organismy Geneticky modifikované organismy Člověk je od přírody pohodlný a má velkou dávku fantazie. Aby nemusel měnit

Více

POUŽITÍ PROPUSTNÉ REAKTIVNÍ BARIÉRY Z NULMOCNÉHO ŽELEZA V SANACI CHLOROVANÝCH ETYLENŮ A JEJÍ VLIV NA BAKTERIÁLNÍ OSÍDLENÍ PODZEMNÍ VODY

POUŽITÍ PROPUSTNÉ REAKTIVNÍ BARIÉRY Z NULMOCNÉHO ŽELEZA V SANACI CHLOROVANÝCH ETYLENŮ A JEJÍ VLIV NA BAKTERIÁLNÍ OSÍDLENÍ PODZEMNÍ VODY POUŽITÍ PROPUSTNÉ REAKTIVNÍ BARIÉRY Z NULMOCNÉHO ŽELEZA V SANACI CHLOROVANÝCH ETYLENŮ A JEJÍ VLIV NA BAKTERIÁLNÍ OSÍDLENÍ PODZEMNÍ VODY Mgr. Marie Czinnerová Technická univerzita v Liberci Ústav pro nanomateriály,

Více

2,00-4,00. 6 týdnů - koagulačně 60-120 Protein S (PS) koagulačně 50-150 % citrát 1:10-6 týdnů APC-řeď.FV deficientní

2,00-4,00. 6 týdnů - koagulačně 60-120 Protein S (PS) koagulačně 50-150 % citrát 1:10-6 týdnů APC-řeď.FV deficientní Laboratorní příručka Příloha1: Přehled vyšetření prováděných v laboratoři 105_LP_08_01_Přílohač1 sodný k provádění laboratorních testů: doby odezvy (tzv Turn-Around Time, TAT) jsou ve shodě s doporučeními

Více

Metodika detekce vnitřního genu hrachu setého lektinu pomocí PCR

Metodika detekce vnitřního genu hrachu setého lektinu pomocí PCR Aleš Vráblík, Jan Hodek, Jaroslava Ovesná Metodika detekce vnitřního genu hrachu setého lektinu pomocí PCR METODIKA PRO PRAXI Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. 2012 Metodika byla vypracována pracovníky

Více

60 let dlouhodobých pokusů v České republice

60 let dlouhodobých pokusů v České republice Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Vás srdečně zve na mezinárodní konferenci 60 let dlouhodobých pokusů v České republice 22. 24. červen 2015 Praha, Česká republika 1. cirkulář Dovolujeme si Vás pozvat

Více

ZÁVĚREČNÝ PROTOKOL O TESTOVÁNÍ BIOAKTIVNÍCH VLASTNOSTÍ LÁTKY CYTOPROTECT

ZÁVĚREČNÝ PROTOKOL O TESTOVÁNÍ BIOAKTIVNÍCH VLASTNOSTÍ LÁTKY CYTOPROTECT MIKROBIOLOGICKÝ ÚSTAV Akademie věd České republiky Vídeňská 1083, 420 20 Praha 4 Krč Imunologie a gnotobiologie ZÁVĚREČNÝ PROTOKOL O TESTOVÁNÍ BIOAKTIVNÍCH VLASTNOSTÍ LÁTKY CYTOPROTECT Zadání: Na základě

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra technické a informační výchovy Vás zve na mezinárodní vědecko-odbornou konferenci konanou pod záštitou děkanky Pedagogické fakulty UP prof. PaedDr.

Více

Co nás učí nádory? Prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. Ústav patologie FN Brno Přírodovědecká a Lékařská fakulta MU Brno

Co nás učí nádory? Prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. Ústav patologie FN Brno Přírodovědecká a Lékařská fakulta MU Brno Co nás učí nádory? Prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. Ústav patologie FN Brno Přírodovědecká a Lékařská fakulta MU Brno Brno, 17.5.2011 Izidor (Easy Door) Osnova přednášky 1. Proč nás rakovina tolik zajímá?

Více

BIOCONT LABORATORY, spol. s r.o.

BIOCONT LABORATORY, spol. s r.o. BIOCONT LABORATORY, spol. s r.o. Za podpory Ministerstva zemědělství České republiky si Vás dovoluje pozvat na Vzdělávací kurz ekologického ovocnářství Celkem sedmidenní kurz se bude skládat z cyklu odborných

Více

GENETICKY MODIFIKOVANÉ

GENETICKY MODIFIKOVANÉ GENETICKY MODIFIKOVANÉ ROSTLINY (GMR) Lukáš Fischer Katedra experimentální biologie rostlin PřF UK Geny základ vlastností organismů Změny genetické informace rostlin a definice genetické modifikace dle

Více

PLÁN OPATŘENÍ PRO PŘÍPAD ROPNÉ HAVÁRIE (HAVARIJNÍ PLÁN) Avia Energo, s.r.o. BERANOVÝCH 140 PRAHA 9 LETŇANY. DLE ZÁKONA Č. 20/2004 Sb.

PLÁN OPATŘENÍ PRO PŘÍPAD ROPNÉ HAVÁRIE (HAVARIJNÍ PLÁN) Avia Energo, s.r.o. BERANOVÝCH 140 PRAHA 9 LETŇANY. DLE ZÁKONA Č. 20/2004 Sb. Příloha č.6 PLÁN OPATŘENÍ PRO PŘÍPAD ROPNÉ HAVÁRIE (HAVARIJNÍ PLÁN) Avia Energo, s.r.o. BERANOVÝCH 140 PRAHA 9 LETŇANY DLE ZÁKONA Č. 20/2004 Sb. Vypracoval: Miloslav Maršan vedoucí odd. elektro Schválil:

Více

Neodolatelný SELECTAN ORAL SELECTAN ORAL. 23 mg/ml koncentrát k použití v pitné vodě. Vysoký příjem, nejlepší léčba.

Neodolatelný SELECTAN ORAL SELECTAN ORAL. 23 mg/ml koncentrát k použití v pitné vodě. Vysoký příjem, nejlepší léčba. SELECTAN ORAL 23 mg/ml koncentrát k použití v pitné vodě Neodolatelný Vysoký příjem, nejlepší léčba. SELECTAN ORAL představuje léčivý roztok v pitné vodě řešící opakující se infekce u prasat. : nová molekula

Více

Obsah 1. ÚVOD... 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2

Obsah 1. ÚVOD... 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2 Obsah 1. ÚVOD... 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2 3. ZMĚNA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE VŮČI PŮVODNÍMU ŘEŠENÍ II. ETAPY SANACE... 3 3.1. SEZNAM ZMĚN POLOŽEK ROZPOČTU... 4 4. ZÁVĚR... 6 Seznam grafických příloh dodatku

Více

PRŮTOKOVÁ CYTOMETRIE - PERSPEKTIVNÍ ALTERNATIVA V ANALÝZE MIKROBIOLOGICKÝCH UKAZATELŮ KVALITY VOD

PRŮTOKOVÁ CYTOMETRIE - PERSPEKTIVNÍ ALTERNATIVA V ANALÝZE MIKROBIOLOGICKÝCH UKAZATELŮ KVALITY VOD PRŮTOKOVÁ CYTOMETRIE - PERSPEKTIVNÍ ALTERNATIVA V ANALÝZE MIKROBIOLOGICKÝCH UKAZATELŮ KVALITY VOD 1* P. Mikula, 1 B. Maršálek 1 Botanický ústav Akademie věd ČR, Oddělení experimentální fykologie a ekotoxikologie,

Více

TECHNIKY PCR. PCR - polymerase chain reaction -polymerázová řetězová reakce

TECHNIKY PCR. PCR - polymerase chain reaction -polymerázová řetězová reakce TECHNIKY PCR PCR - polymerase chain reaction -polymerázová řetězová reakce Komponenty nukleových kyselin Nukleotid DNA deoxyguanosid monofosfát (dgmp) Koncept párování bazí je striktně konzervativní Cytosine

Více

OBSAH: ZVed. oddělení obranných příprav kapitán Ing. Jan ŠVERMA

OBSAH: ZVed. oddělení obranných příprav kapitán Ing. Jan ŠVERMA OBSAH:» Legislativa krizového řízení» Armáda ČR IZS» Síly a prostředky AČR vyčleňované ve prospěch IZS» Vyžadování a nasazování SaP AČR - ZÁCHRANNÉ PRÁCE» Vyžadování a nasazování SaP AČR - LIKVIDAČNÍ PRÁCE»

Více

Zvyšování konkurenceschopnosti studentů oboru botanika a učitelství biologie CZ.1.07/2.2.00/15.0316

Zvyšování konkurenceschopnosti studentů oboru botanika a učitelství biologie CZ.1.07/2.2.00/15.0316 Zvyšování konkurenceschopnosti studentů oboru botanika a učitelství biologie CZ.1.07/2.2.00/15.0316 Využití houbových organismů v genovém inženýrství MIKROORGANISMY - bakterie, kvasinky a houby využíval

Více

Dokumentace k veřejným zakázkám malého rozsahu projekt MGSII

Dokumentace k veřejným zakázkám malého rozsahu projekt MGSII Dokumentace k veřejným zakázkám malého rozsahu projekt MGSII 25 Příprava záchranného programu hořečky hořeček nahořklý pravý (Gentianella amarella subsp. amarella) a hořeček drsný Sturmův (Gentianella

Více

ÚSTAV FYZIKÁLNÍ BIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

ÚSTAV FYZIKÁLNÍ BIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ÚSTAV FYZIKÁLNÍ BIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZPRÁVA O UKONČENÍ PROJEKTU Projekt Název projektu: Impact of host ecology on metabolic capacity of Sodalis allied symbiotic bacteria

Více

Mikrobiologie. KBI/MIKP Mgr. Zbyněk Houdek

Mikrobiologie. KBI/MIKP Mgr. Zbyněk Houdek Mikrobiologie KBI/MIKP Mgr. Zbyněk Houdek Obsah 1. Úvod do mikrobiologie. 2. -4. Struktura prokaryotické buňky. 5. Růst a množení bakterií. 6. Ekologie bakterií a sinic. Průmyslové využití mikroorganismů

Více

Molekulární základ dědičnosti

Molekulární základ dědičnosti Molekulární základ dědičnosti Dědičná informace je zakódována v deoxyribonukleové kyselině, která je uložena v jádře buňky v chromozómech. Zlomovým objevem pro další rozvoj molekulární genetiky bylo odhalení

Více

Ing. Vladimír Bendák Datum vytvoření: 9. 11. 2012 Ročník: Autor:

Ing. Vladimír Bendák Datum vytvoření: 9. 11. 2012 Ročník: Autor: Autor: Ing. Vladimír Bendák Datum vytvoření: 9. 11. 2012 Ročník: 2. ročník nástavbové studium Tematická oblast: Přeprava nebezpečných věcí dle ADR Předmět: Technologie a řízení dopravy Klíčová slova: Toxické,

Více

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354 Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354 Genomika (KBB/GENOM) SNPs Odvozování a genotyping Ing. Hana Šimková, CSc. Cíl přednášky - seznámení s problematikou hledání

Více

GENETICKY MODIFIKOVANÉ ORGANIZMY (GMO) Monitoring účinků GM plodin po uvedení na trh Zdroj: Ing. Zuzana Doubková. V. ročník/listopad/2012

GENETICKY MODIFIKOVANÉ ORGANIZMY (GMO) Monitoring účinků GM plodin po uvedení na trh Zdroj: Ing. Zuzana Doubková. V. ročník/listopad/2012 V. ročník/listopad/2012 Biotechnologie jsou obor relativně nový a rozvětvený s dynamickým vývojem. Setkáváme se s nimi stále častěji v zemědělství, v lékařství, v potravinářství, v chemickém průmyslu i

Více

Bezpečnostní list Podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 2.3.2009 Strana 1 ze 5

Bezpečnostní list Podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 2.3.2009 Strana 1 ze 5 Podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 2.3.2009 Strana 1 ze 5 šampon na čištění koberců- aktivní pěna 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku Identifikace látky nebo přípravku

Více

Metody detekce a identifikace MO se zaměřením na PCR a její variace. Kamila Zdeňková

Metody detekce a identifikace MO se zaměřením na PCR a její variace. Kamila Zdeňková Metody detekce a identifikace MO se zaměřením na PCR a její variace Kamila Zdeňková Metody detekce a identifikace MO rozdělení metod pro mikrobiologické zkoušení potravin přehled rychlých metod detekce

Více

Vzdělávací obor Přírodopis - obsah 6.ročník

Vzdělávací obor Přírodopis - obsah 6.ročník 6.ročník Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Metody práce obor navázání na již zvládnuté ročník 1. OBECNÁ Kompetence k učení, k řešení problémů, 1.1 Vznik a vývoj života Vlastivěda

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MELAMINU A KYSELINY KYANUROVÉ METODOU LC-MS

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MELAMINU A KYSELINY KYANUROVÉ METODOU LC-MS Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU MELAMINU A KYSELINY KYANUROVÉ METODOU LC-MS 1 Rozsah a účel Postup je určen pro stanovení obsahu melaminu a kyseliny kyanurové v krmivech. 2 Princip

Více