Havarijní plán PřF UP

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Havarijní plán PřF UP"

Transkript

1 Havarijní plán PřF UP v němž se nakládá s geneticky modifikovanými organismy (GMO), zpracovaný podle 20, odst. 4 zákona č. 78/2004 Sb. pro pracoviště kateder Buněčné biologie a genetiky a Oddělení molekulární biologie katedry biochemie PřF UP a) Název organizace: Univerzita Palackého v Olomouci Právní forma: veřejná vysoká škola Sídlo a identifikační číslo uživatele: Olomouc, Křížkovského 8, PSČ IČO Jméno, příjmení a trvalý pobyt rektora: prof. RNDr. Lubomír Dvořák, CSc., Olomouc, Thomayerova 28, PSČ Pracoviště kateder Buněčné biologie a genetiky a Biochemie PřF UP: Olomouc, Šlechtitelů 11, PSČ Jméno, příjmení a trvalý pobyt vedoucího pracoviště katedry Buněčné biologie a genetiky: doc. RNDr. Milan Navrátil, CSc. Tel: Zikova 28, Olomouc , Tel.: Jméno, příjmení a trvalý pobyt vedoucího pracoviště katedry Biochemie: prof. Mgr. Marek Šebela, PhD. Tel: Řepčínská 69, Olomouc , Tel.: Odborný poradce: RNDr. Oldřich Navrátil, CSc. Trvalý pobyt: U Havlíčkových sadů 3, Praha 2, PSČ , Kontaktní adresa: ÚEB AV ČR, v.v.i., Rozvojová 263, Praha 6 - Lysolaje, PSČ Telefon: Fax: Osoby odpovědné za likvidaci havárie: RNDr. Martin Fellner, Ph.D., PřF UP, tel.: , doc. Mgr. Petr Galuszka, Ph.D., PřF UP, tel.: , d) Přesný popis pozemků nebo prostor a zařízení, kde probíhá nakládání s GMO, kde jsou skladovány a kde může nastat havárie: Prostory PřF UP, určené pro uzavřené nakládání s GMO, Olomouc, Šlechtitelů 11, GMO jsou uchovávány v uzavřených lednicích a mrazících boxech v jednotlivých laboratořích, nebo kultivovány v kultivačních místnostech a boxech Laboratorní komplexy (viz přiložený plánek): 1

2 Budova D: 2. podlaží: katedra buněčné biologie a genetiky: lab. 23, 26, 34, 35 (ved. doc. Navrátil) Budova E: 1. podlaží: SE VL1, SE VL2, SE SL a SE TL (ved. prof. Šebela) Kultivační místnosti a boxy: Budova D: 1. podlaží: kultivační místnost č.1 a kultivační boxy č.1 a 2 (ved. doc. Navrátil) kultivační místnost č.6 a skleníková kóje 1 (ved. prof. Šebela) Všechny laboratoře a kultivační místnosti vyhovují nakládání v kategorii rizika I, kromě laboratoří v Budově E (SE VL2, SE SL a SE TL), které vyhovují kategorii rizika II. c) Plán pracoviště s označením hlavních ovladačů přívodu energií a bezpečnostními prvky uzavření prostoru. Je nedílnou součástí tohoto havarijního plánu. d) Popis havárie, která může vzniknout v prostorách nebo místě, kde probíhá nakládání. Havárie je závažný neplánovaný únik GMO mimo bariery. V takovém případě je třeba neprodleně učinit opatření k likvidaci havárie. V případě nakládání s GMO kategorie rizika I a II a při úniku GMO mimo bariery nehrozí bezprostřední nebezpečí ohrožení zdraví lidí ani ohrožení životního prostředí a uniklé GMO je možno likvidovat postupem v laboratoři běžným. Za havárie ve vlastním slova smyslu se nepovažují malé úniky GMO, při nichž uniklé GMO jsou spolehlivě zlikvidovány v rámci uzavřeného prostoru. Za havárii však je nutno považovat rozšíření GMO mimo prostory budov PřF UP, určených k uzavřenému nakládání s GMO. K havárii může dojít také při přepravě materiálu mimo uzavřený prostor PřF UP pracoviště Olomouc - Holice na jiné pracoviště (z jednoho uzavřeného prostoru pro nakládání s GMO do jiného, případně při nehodě dopravního prostředku). V prostorách PřF UP pro uzavřené nakládání s GMO mohou vzniknout tyto typy havárií: 1. Při rozlití většího objemu mikrobiální GMO kultury je třeba zasažené místo s použitím ochranných rukavic vysušit, odpad inaktivovat autoklávováním a místo ošetřit v dostatečném rozsahu desinfekčním roztokem (2% Incidur). 2

3 2. Při rozbití skleněné či jiné kultivační nádoby s kulturami in vitro, obsahující transgenní rostliny a bakterie: Postup je stejný, jako v předchozím případě. Riziko zde představují pouze bakterie, protože agarové aseptické kultury rostlin nejsou schopny okamžitého přechodu do nesterilních podmínek a hynou. Výjimku mohou tvořit rostliny nasazující semena. V těchto případech je nutná dekontaminace rostlinného materiálu podle návodu v odst Při rozšíření semen nebo vegetativních částí, schopných samostatného rozmnožování (výhonů, oddenků, cibulí, hlíz) je třeba především zabránit možnosti odplavení nebo odnesení částí rostlin na obuvi, oděvu nebo nástrojích. Zemina, u níž je podezření, že by mohla obsahovat části GM rostlin, schopné samostatného rozmnožování, musí být autoklávována. Celý prostor musí být vyluxován a omyt desinfekčním roztokem. Květináče a ostatní potřeby pro kultivaci rostlin je třeba mýt v do roztoku chlornanu v plastové vaně. Po 24 hod. stání je možno roztok zlikvidovat vylitím do komunálního odpadu. V zasažené a fyzikálními barierami oddělené sekci prostoru nesmí být po dobu 1 roku pěstovány rostliny druhu, totožného s druhem, který byl příčinou havárie. Prostor musí být po tuto dobu monitorován. V případě výskytu rostlin druhu, totožného s uniklým je třeba v monitorování pokračovat po další rok. Nelze předem vyčerpávajícím způsobem uvést všechny možné typy havárií.v případech odlišných od zde popsaných, je nutno postupovat podle pokynů odborného poradce. e) Přehled možných následků havárie na zdraví lidí, zvířat a životní prostředí a biologické rozmanitosti, včetně způsobů zjišťování těchto následků a účinné ochrany před nimi. Vědecká práce na PřF UP se provádí převážně se signálními geny GUS, GFP a genem ipt, u nichž je známo, že nemají nepříznivé následky na zdraví lidí či zvířat ani na biologickou diverzitu. Používají se selekční geny pro rezistenci k antibiotikům, které se projevují v rostlinách a nebyly prokázány jejich škodlivé účinky na zdraví lidí, zvířat ani na biologickou diverzitu či přírodní prostředí. Přesto však je nezbytné dodržovat zásady práce v infekčních laboratořích. Krajní nebezpečí představuje teoretická možnost úniku transgenních rostlin do přírody a jejich šíření, které by vedlo k obohacování přírodního prostředí transgeny, jako důsledek např. havárie dopravního prostředku, převážejícího geneticky modifikované rostliny. Vzhledem k tomu, že používané rostliny spadají do kategorie I (s minimálním rizikem škodlivého působení), budou prováděna opatření, která jsou uvedena v bodě d. Vědečtí pracovníci mají k dispozici fyzikální mapy a genové sekvence insertů, s nimiž pracují, stejně jako přístrojové vybavení a dovednosti k analýze rostlin, která umožňuje mapovat a následně eliminovat jejich rozšíření a následně tuto eliminaci zkontrolovat. V případě úniku transgenních rostlin nebo vektorů mimo hranice pro uzavřené nakládání je třeba uvedených možností využít k monitorování případného úniku transgenu a následné likvidaci transgenních rostlin, podle pokynů rektora a odborného poradce a přistoupit k asanaci kontaminovaného místa dle bodů d a g. Možnost úniku mimo uzavřený prostor je zvýšena zejména při přepravě materiálu uvnitř objektu a při jeho převážení autem. V obou případech je třeba, aby materiál byl neprodyšně uzavřen v plastových nebo plechových obalech s víkem zajištěným proti otevření. Obaly musí mít značku Biohazard. Velikost značky (která může být jak v černobílém, tak barevném provedení) je nejméně 5 cm. Každý předmět musí být opatřen nejméně dvěma značkami, na protilehlých stranách. Pokud je materiál přepravován mimo budovu, musí být v neprodyšně 3

4 uzavřených přepravkách v autě. Auto musí mít označení s nápisem Biohazard. V autě musí být umístěn popis přepravovaného transgenního materiálu a obecné instrukce, na kontejneru instrukce, jak postupovat s uzavřeným kontejnerem s transgenním materiálem (neotvírat, dopravit na PřF UP, pracoviště Holice Šlechtitelů 11). Mimo budovu není dovoleno přepravovat rostliny obsahující květy nebo plody se semeny. V případě, že při dopravní nehodě došlo k otevření kontejneru, musí být informováni pracovníci policie, kteří dopravní nehodu vyšetřují. Pro případ, že by při havárii došlo k otevření kontejneru, musí být v autě k dispozici igelitové pytle, do kterých se obsah kontejneru v případě nutnosti přemístí. f) Postupy detekce přítomnosti geneticky modifikovaných organismů nebo produktů: Základní metodou je amplifikace úseku transgenu, ohraničeného zvolenými oligonukleotidy. V případě pochybnosti se provádí sekvenování amplifikovaného úseku a porovnání se známou sekvencí transgenu. Návod pro detekci nejpoužívanějších transgenů, NPTII kódujícího rezistenci ke kanamycinu, GUS kódujícího β-glukuronidasu, genu ipt kódujícího isopentenylpyrofosfáttransferasu, 35S promotoru a NOS terminátoru, dále návod na detekci plastidové DNA izolovane z GMO bakterií : 1. PCR detekce transgenní DNA (gen pro rezistenci ke kanamycinu, gen pro glukuronidasu a NOS terminator) z rostlinné DNA: Izolace DNA: 1. Izolace DNA podle Edwards a kol. 1991, Nucl. Acid. Res. 19, Wizard Genomic DNA Purification Kit, Promega Příprava PCR reakční směsi: oložka Koncetrace Pracovní Pipetuj prac. roztoku koncentrace 1test Pufr 10 x 1x 2,5ul MgCl2 25 mm 1,5mM 1,5ul Voda 15,25ul dntp 10 mm 200uM 0,5ul f primer 20 pmol/ul 0,5uM 0,625ul r primer 20 pmol/ul 0,5uM 0,625ul Taq pol 1 U/ul 1U/reakce 1ul CELKEM Objem reakce 25ul VZOREK 3 ul Je možné podle koncentrace templátové DNA použít objem vzorku od 2 do 8 µl na úkor objemu vody. Amplifikace genu nptii: Primery: NPT1 5'-ACG CAG GTT CTC CGG CCG CTT G-3' 22ul 4

5 NPT2 5'-GAA GCG GTC AGC CCA TTC GCC G-3' Amplifikovaný fragment má velikost 699 bp. 1. Počáteční denaturace 94 o C, 3 min 2. Denaturace 94 o C, 1 min 3. Annealing 55 o C, 45 s 4. Elongace 72 o C, 1 min 5. Kroky 2-4 opakovat 35x 6. Koncová elongace 72 o C, 10 min 7. Chlazení 10 o C Amplifikace genu gus: Primery: DR37 5'-GGA ATT GAT CAG CGT TGG TG -3' DR48 5'-TAG ATA TCA CAC TCT GTC TG -3' Amplifikovaný fragment (včetně intronu) má velikost 770 bp. 1. Počáteční denaturace 94 o C, 3 min 2. Denaturace 94 o C, 1 min 3. Annealing 55 o C, 45 s 4. Elongace 72 o C, 1 min 5. Kroky 2-4 opakovat 35x 6. Koncová elongace 72 o C, 10 min 7. Chlazení 10 o C Amplifikace NOS terminátoru: Primery: NOS A 5 -GAATCCTGTTGCCGGTCTTGCG-3 NOS D 5 -GCGGGACTCTAATCATAAAAACCC-3 Amplifikovaný fragment má velikost 127 bp. 1. Počáteční denaturace 94 o C, 10 min 2. Denaturace 94 o C, 1 min 3. Annealing 63 o C, 1 min 4. Elongace 72 o C, 1 min 5. Kroky 2-4 opakovat 30x 6. Koncová elongace 72 o C, 10 min 7. Chlazení 10 o C Stejné sady primerů lze použít i pro detekci transgenních bakterií transformovaných plasmidy pro transformaci rostlin jako jsou ph-top, pvkh18, pbin-lhgr, pv-top, pbin-lr- LhGR, pbract214, pahc25, pgreen2, pcambia, pbinhyg, kdy se jako templát použije rosuspendovaná kolonie bakterie, viz bod Northern blott analýza ipt genu: Celková RNA je extrahována z rostlinných pletiv podle Verwoerd a kol. (1989, Nucl. Acid. Res. 17, 2362) případně pomocí RNeasy Plant Mini Kit (Qiagen). Alikvoty 50 µg RNA jsou separovány v denaturační 1,5% agarosa/formaldehyd gelu, které jsou pak přeneseny na nylonovou membránu (Amersham Hybond N) a hybridizovány s radioaktivně značenou ipt specifickou DNA sondou vytvořenou pomocí Random Primed DNA Labelling Kit (Roche, 5

6 USA). Hybridizace probíhá v QuickHyb (Stratagene) roztoku podle návodu výrobce. Nejlepšího promytí lze dosáhnout pomocí 0,1xSSC, 0,1% SDS při 60 C. Jako kontrolu lze provést hybridizaci např. se specifickým fragmentem 25S rdna o 450 bp z Cucurbita maxima L. 3. Detekce transgenů v transformovaných buňkách E. coli klonovacími vektory pgem -T, pbsii SK+, pcr 2.1-TOPO, pbr322, puc119, drive, pcr, pcr Blunt II TOPO, pcr T7NT TOPO, ptyb, pet16, pet15b, pet32b pet101/d-topo, PQ30, PYES2, pdr197. Transformované buňky je možno detekovat přímou cestou pomocí PCR pomocí univerzálních primerů M13Forward a M13 Reverse. Do 0,6 ml PCR zkumavek připravíme reakční směs podle následujícího rozpisu a jednotlivé kolonie resuspendujeme v reakční směsi. Reakční směs: 10X PCR pufr 5 µl dntp směs 0.5 µl Kontrolní PCR Primery (0.1 µg/µl each) 1 µl Sterilní voda 41.5 µl Taq Polymeráza (1 unit/µl) 1 µl Celkový objem 50 µl Primery: M13 Forward 5 -GTAAAACGACGGCCAG-3 M13 Reverse 5 -CAGGAAACAGCTATGAC-3 1. Počáteční denaturace 94 o C, 10 min, za účelem lýze buněk a inaktivace nukleáz. 2. Denaturace 94 o C, 1 min 3. Annealing 55 o C, 1 min 4. Elongace 72 o C, 1 min 5. Kroky 2-4 opakovat 25x 6. Koncová elongace 72 o C, 10 min 7. Chlazení 10 o C Pozitivním výsledkem je amplifikovaný DNA segment o velikosti inzertu zvětšeného o segmenty použitého vektoru vymezené univerzálními primery M13. Identita transgenu je ověřitelná sekvenační analýzou. 4. Detekce transgenů v transformovaných buňkách E. coli a Pichia klonovacími vektory ppicz a pgapz Transformované buňky těmito vektory je možno detekovat přímou cestou pomocí PCR pomocí specifických primerů syntetizovaných na základě komplementarity s pravou a levou stranou sekvence klonovaní kazety. Do 0,6 ml PCR zkumavek připravíme reakční směs podle následujícího rozpisu a jednotlivé kolonie resuspendujeme v reakční směsi. 6

7 Reakční směs: 10X PCR pufr 5 µl dntp směs 0.5 µl Kontrolní PCR Primery (0.1 µg/µl each) 1 µl Sterilní voda 41.5 µl Taq Polymeráza (1 unit/µl) 1 µl Celkový objem 50 µl Primery: PPICZ_fw 5 -CTGGTTCCAATTGACAAGC-3 PPICZ_rev 5 -GTCTTCTCGTAAGTGCCCAAC-3 1. Počáteční denaturace 94 o C, 10 min, za účelem lýze buněk a inaktivace nukleáz. 2. Denaturace 94 o C, 1 min 3. Annealing 55 o C, 1 min 4. Elongace 72 o C, 1 min 5. Kroky 2-4 opakovat 25x 6. Koncová elongace 72 o C, 10 min 7. Chlazení 10 o C Pozitivním výsledkem je amplifikovaný DNA segment o velikosti inzertu 5. Detekce transgenů v transformovaných buňkách E. coli a Agrobacterium klonovacími vektory pcambia, pbin-hyg-tx, pgreen Transformované buňky těmito vektory je možno detekovat přímou cestou pomocí PCR pomocí specifických primerů proti 35S promotoru. Amplifikace 35S promotoru: Primery: CaMV1 5 -GAAGGTGGCTCCTACAAATGCC-3 CaMV2 5 -GTGGGATTGTGCGTCATCCC-3 Amplifikovaný fragment má velikost 199 bp. 1. Počáteční denaturace 94 o C, 10 min 2. Denaturace 94 o C, 1 min 3. Annealing 63 o C, 1 min 4. Elongace 72 o C, 1 min 5. Kroky 2-4 opakovat 30x 6. Koncová elongace 72 o C, 10 min 7. Chlazení 10 o C 7

8 g) Validované metody a postupy, použitelné k likvidaci geneticky modifikovaných organismů a dekontaminaci uzavřeného prostoru. Únik bakterií E. coli nebo A. tumefaciens za hranice prostoru pro uzavřené nakládání je třeba inaktivovat desinfekčními prostředky chlornanem sodným (nebo chloraminem) a Ajatinem nebo Incidurem. Zasažené místo je nutno monitorovat mikrobiologickou kultivací a detekcí přítomnosti či nepřítomnosti vektorových plasmidů. V případě detekce vektorových plasmidů je nutno desinfekci provádět na větší ploše alternativním desinfekčním prostředkem. Monitoring asanovaných prostor bude prováděn postupy specifikovanými v bodě f tohoto havarijního plánu. h) Metody pro izolaci prostor a zařízení zasažených havárií, včetně metod kontroly účinnosti izolace. V případě úniku geneticky modifikovaných mikroorganismů bude zasažený prostor ošetřen desinfekčním roztokem. Jednotlivé drobné předměty, které byly únikem zasaženy, budou autoklávovány. Nepřítomnost geneticky modifikovaných mikroorganismů bude dokumentována odebráním vzorů bakterií z původně zasaženého místa a průkazem (pomocí PCR nebo Northern blot) nepřítomnosti některého z uvedených transgenů. i) Popis a nákres uložení asanačních prostředků použitelných k likvidaci geneticky modifikovaných organismů a dekontaminaci zasaženého prostoru. Asanační prostředky: roztok chloraminu, chlornanu sodného, Ajatinu nebo Inciduru. Umístění: v označených kontejnerech umístěných v prostorách pro práci s GMO (viz Příloha HP 1). j) Postupy na ochranu zdraví člověka, zvířat, životního prostředí a biologické rozmanitosti v případě nežádoucího ovlivnění vzniklou havárií, případně metody na zneškodnění nebo sanaci rostlin a zvířat, které se nacházely v oblasti v době havárie, v souladu se zvláštními právními předpisy. Jak vyplývá z hodnocení rizika (příloha 1) a z charakteru experimentální práce s GMO, nepředpokládáme, že by tyto organismy nežádoucím způsobem ovlivnily člověka, zvířata a životní prostředí. Transgenní rostliny, které by unikly mimo vymezené bariery, budou ručně vytrhány a autoklávovány v pytlích. Tento prostor bude ošetřen totálním herbicidem a v následujícím roce monitorován na výskyt případného potomstva uniklých transgenních rostlin. V pozitivním případě bude postup opakován. k) Popis postupu zajištění následného monitoringu prostor a pozemků po ukončení asanace Pouze v případě havárie při převozu transgenního materiálu (rostliny) bude postupováno, jak je uvedeno v bodu e. l) Obce, případně osoby, kterým je havarijní plán předkládán podle 20 odst. 3 zákona. Kopie havarijního plánu bude předána odboru životního prostředí Městského úřadu v Olomouci a hasičskému záchrannému sboru. m) Způsob vyrozumění správních orgánů uvedených v 27 zákona v případě havárie, jakož i způsob varování občanů, v závislosti na místě havárie a jejich možných následcích. V případě havárie budou informovány tyto instituce státní správy: Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo zemědělství, Česká inspekce životního prostředí a Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, poslední jen pokud se bude jednat 8

9 o druh kulturní rostliny. Vyrozumění se bude dít em s následným písemným potvrzením. Vzhledem k tomu, že se pracuje s transgenními rostlinami, určenými k vědeckým účelům, jejichž případné rozšíření nemá škodlivý vliv na lidskou populaci, varování občanů nebude prováděno. V případě havárie, při níž by došlo k úniku GMO kategorie rizika II, budou občané varováni prostřednictvím oboru životního prostředí Městského úřadu v Olomouci. K takové havárii může dojít při převozu GMO spadajících do kategorie rizika II, při němž by došlo k havárii vozidla, k rozbití ochranných obalů a úniku GMO. Vzhledem k tomu, že přepravy GMO kategorie rizika II (expresní kmeny E. coli) nejsou plánovány, je tato situace pouze teoretická. n) Vyjádření odborného poradce, jeho podpis a datum podpisu Havarijní plán obsahuje zákonem předepsané náležitosti a údaje, podle kterých lze postupovat v případě neočekávané kontaminace pracovního prostoru používanými GMO. V Praze dne RNDr. Oldřich Navrátil, CSc. odborný poradce V Olomouci prof. RNDr. Lubomír Dvořák, CSc. rektor UP 9

10 Přílohy: HP1. Plán pracovišť s označením hlavních ovládačů přívodů energií a bezpečnostními prvky uzavření prostorů zařazených do kategorie I a II (viz Příloha 7 e,g,h). 10

11 11

12 12

Havarijní plán pro uzavřené nakládání s GMO

Havarijní plán pro uzavřené nakládání s GMO Havarijní plán pro uzavřené nakládání s GMO Název, právní forma sídlo a identifikační číslo uživatele: Mendelova univerzita v Brně Sídlo: Zemědělská 1, 613 00 Brno Právní forma: Veřejná vysoká škola IČO:

Více

Havarijní plán pro práci s geneticky modifikovanými mikroorganismy Mikrobiologický ústav AV ČR

Havarijní plán pro práci s geneticky modifikovanými mikroorganismy Mikrobiologický ústav AV ČR Mikrobiologický ústav AV ČR Příloha 6 Havarijní plán 1/5 Havarijní plán pro práci s geneticky modifikovanými mikroorganismy Mikrobiologický ústav AV ČR a) Adresa pracoviště Mikrobiologický ústav AV ČR

Více

USING OF AUTOMATED DNA SEQUENCING FOR PORCINE CANDIDATE GENES POLYMORFISMS DETECTION

USING OF AUTOMATED DNA SEQUENCING FOR PORCINE CANDIDATE GENES POLYMORFISMS DETECTION USING OF AUTOMATED DNA SEQUENCING FOR PORCINE CANDIDATE GENES POLYMORFISMS DETECTION VYUŽITÍ AUTOMATICKÉHO SEKVENOVÁNÍ DNA PRO DETEKCI POLYMORFISMŮ KANDIDÁTNÍCH GENŮ U PRASAT Vykoukalová Z., Knoll A.,

Více

MODERNÍ BIOFYZIKÁLNÍ METODY:

MODERNÍ BIOFYZIKÁLNÍ METODY: MODERNÍ BIOFYZIKÁLNÍ METODY: POKROČILÉ PRAKTICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ V EXPERIMENTÁLNÍ BIOLOGII Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/09.0046 Praktický kurz pokročilých

Více

DNA TECHNIKY IDENTIFIKACE ŽIVOČIŠNÝCH DRUHŮ V KRMIVU A POTRAVINÁCH. Michaela Nesvadbová

DNA TECHNIKY IDENTIFIKACE ŽIVOČIŠNÝCH DRUHŮ V KRMIVU A POTRAVINÁCH. Michaela Nesvadbová DNA TECHNIKY IDENTIFIKACE ŽIVOČIŠNÝCH DRUHŮ V KRMIVU A POTRAVINÁCH Michaela Nesvadbová Význam identifikace živočišných druhů v krmivu a potravinách povinností každého výrobce je řádně a pravdivě označit

Více

DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU

DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU Úvod IntellMed, s.r.o., Václavské náměstí 820/41, 110 00 Praha 1 DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU Jednou z nejvhodnějších metod pro detekci minimální

Více

DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KARCINOMU PANKREATU

DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KARCINOMU PANKREATU Úvod IntellMed, s.r.o., Václavské náměstí 820/41, 110 00 Praha 1 DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KARCINOMU PANKREATU Jednou z nejvhodnějších metod pro detekci minimální reziduální

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti NUKLEOVÉ KYSELINY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti NUKLEOVÉ KYSELINY Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti NUKLEOVÉ KYSELINY 3 složky Nukleotidy dusík obsahující báze (purin či pyrimidin) pentosa fosfát Fosfodiesterová vazba. Vyskytuje se mezi

Více

Geneticky modifikované rostliny - proč je potřebujeme a jak je získáváme

Geneticky modifikované rostliny - proč je potřebujeme a jak je získáváme Geneticky modifikované rostliny - proč je potřebujeme a jak je získáváme Doc. RNDr. Jindřich Bříza, CSc. ÚMBR BC AV ČR,v.v.i. & katedra genetiky PřF JU Branišovská 31, 370 05 České Budějovice GM crops

Více

Sure-MeDIP I. with magnetic beads and MNase. www.krd.cz

Sure-MeDIP I. with magnetic beads and MNase. www.krd.cz Sure-MeDIP I with magnetic beads and MNase www.krd.cz 1 Obsah soupravy a skladování MeDIP souprava obsahuje reagencie na provedení 25 reakcí. Souprava je rozdělen do dvou částí, jedna je distribuována

Více

MOLEKULÁRNĚ BIOLOGICKÉ METODY V ENVIRONMENTÁLNÍ MIKROBIOLOGII. Martina Nováková, VŠCHT Praha

MOLEKULÁRNĚ BIOLOGICKÉ METODY V ENVIRONMENTÁLNÍ MIKROBIOLOGII. Martina Nováková, VŠCHT Praha MOLEKULÁRNĚ BIOLOGICKÉ METODY V ENVIRONMENTÁLNÍ MIKROBIOLOGII Martina Nováková, VŠCHT Praha MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE V BIOREMEDIACÍCH enumerace FISH průtoková cytometrie klonování produktů PCR sekvenování

Více

Tematické okruhy k SZZ v bakalářském studijním oboru Zdravotní laborant bakalářského studijního programu B5345 Specializace ve zdravotnictví

Tematické okruhy k SZZ v bakalářském studijním oboru Zdravotní laborant bakalářského studijního programu B5345 Specializace ve zdravotnictví Tematické okruhy k SZZ v bakalářském studijním oboru Zdravotní laborant bakalářského studijního programu B5345 Specializace ve zdravotnictví Dle čl. 7 odst. 2 Směrnice děkana pro realizaci bakalářských

Více

Autoindex nad DNA sekvencemi

Autoindex nad DNA sekvencemi Autoindex nd DNA sekvenemi do. Ing. Jn Holub, Ph.D. ktedr teoretiké informtiky Fkult informčníh tehnologií České vysoké učení tehniké v Prze ENBIK 2014 10. 6. 2014 ENBIK 2014, 10. 5. 2014 J. Holub: Autoindex

Více

TESTOVÁNÍ GMO Praktikum fyziologie rostlin

TESTOVÁNÍ GMO Praktikum fyziologie rostlin Teoretický úvod: TESTOVÁNÍ GMO Praktikum fyziologie rostlin 1 Teoretický úvod: TESTOVÁNÍ GMO Obecně na úvod Určitě jste už slyšeli pojem geneticky modifikovaný organismus (GMO). Úprava vlastností přirozeně

Více

Manuál pro odběry primárních vzorků

Manuál pro odběry primárních vzorků Jméno Podpis Vypracoval: Mgr. Lukáš Tichý Vydání: 2 Přezkoumal RNDr. Lenka Fajkusová, CSc. Revize: 1 Schválil: Prof. RNDr. Šárka Pospíšilová, PhD. Platí od: 6.11.2014 Níže podepsaní zaměstnanci stvrzují

Více

Polymerázová řetězová reakce. Základní technika molekulární diagnostiky.

Polymerázová řetězová reakce. Základní technika molekulární diagnostiky. Polymerázová řetězová reakce Základní technika molekulární diagnostiky. Kdo za to může? Kary Mullis 1983 Nobelova cena 1993 Princip PCR Polymerázová řetězová reakce (polymerase chain reaction PCR) umožňuje

Více

Modifikace dědičné informace rostlin

Modifikace dědičné informace rostlin Modifikace dědičné informace rostlin Lukáš Fischer, KFR PřF UK Jak zlepšit vlastnosti rostlin Principy a klasické způsoby přípravy geneticky modifikovaných rostlinných buněk a celých rostlin Genový přenos

Více

Praktický kurz Pokročilé biofyzikální přístupy v genomice a proteomice. 12.-13. května 2010

Praktický kurz Pokročilé biofyzikální přístupy v genomice a proteomice. 12.-13. května 2010 www.modernibiofyzika.cz Oddělení funkční genomiky a proteomiky Ústav experimentální biologie, Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita Praktický kurz Pokročilé biofyzikální přístupy v genomice a proteomice

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. Zařízení ke sběru a výkupu odpadů. SBĚRNÝ DVŮR ODPADŮ Město Albrechtice, ul. Hašlerova, PSČ 793 95

PROVOZNÍ ŘÁD. Zařízení ke sběru a výkupu odpadů. SBĚRNÝ DVŮR ODPADŮ Město Albrechtice, ul. Hašlerova, PSČ 793 95 PROVOZNÍ ŘÁD Zařízení ke sběru a výkupu odpadů SBĚRNÝ DVŮR ODPADŮ Město Albrechtice, ul. Hašlerova, PSČ 793 95 Provozovatel: Město Město Albrechtice, nám.čsa 27/10, 793 95 Město Albrechtice Provozní řád

Více

BAKTERIÁLNÍ GENETIKA. Lekce 12 kurzu GENETIKA Doc. RNDr. Jindřich Bříza, CSc.

BAKTERIÁLNÍ GENETIKA. Lekce 12 kurzu GENETIKA Doc. RNDr. Jindřich Bříza, CSc. BAKTERIÁLNÍ GENETIKA Lekce 12 kurzu GENETIKA Doc. RNDr. Jindřich Bříza, CSc. -dědičnost u baktérií principiálně stejná jako u komplexnějších organismů -genom haploidní a značně menší Bakteriální genom

Více

M A S A R Y K O V A U N I V E R Z I T A V B R N Ě P Ř Í R O D O V Ě D E C K Á F A K U L T A

M A S A R Y K O V A U N I V E R Z I T A V B R N Ě P Ř Í R O D O V Ě D E C K Á F A K U L T A MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA PROVOZNÍ ŘÁD Brno, červen 2003 PROVOZNÍ ŘÁD PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY MU V BRNĚ Po projednání v Akademickém senátu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity

Více

CR Haná LABORATORNÍ MYCÍ AUTOMAT S PŘÍSLUŠENSTVÍM 2

CR Haná LABORATORNÍ MYCÍ AUTOMAT S PŘÍSLUŠENSTVÍM 2 ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v souladu s 156 zákona č. 137/2006, Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném řízení v souladu s ust.

Více

Konečná zpráva hodnocení různých způsobů přípravy vzorků pro AMPLICOR HPV test firmy Roche

Konečná zpráva hodnocení různých způsobů přípravy vzorků pro AMPLICOR HPV test firmy Roche Konečná zpráva hodnocení různých způsobů přípravy vzorků pro AMPLICOR HPV test firmy Roche Charakteristika testu: Set AMPLICOR HPV vyráběný firmou Roche je určený pro detekci vysoko-rizikových typů lidských

Více

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav biologie rostlin

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav biologie rostlin Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav biologie rostlin Geneticky modifikované rostliny v zemědělské praxi - přínosy a rizika Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Tomáš

Více

PCR IN DETECTION OF FUNGAL CONTAMINATIONS IN POWDERED PEPPER

PCR IN DETECTION OF FUNGAL CONTAMINATIONS IN POWDERED PEPPER PCR IN DETECTION OF FUNGAL CONTAMINATIONS IN POWDERED PEPPER Trojan V., Hanáček P., Havel L. Department of Plant Biology, Faculty of Agronomy, Mendel University of Agriculture and Forestry in Brno, Zemedelska

Více

Transformace ptdna tabáku genem E7/GUS a eliminace selekčního genu za využití homologní rekombinace

Transformace ptdna tabáku genem E7/GUS a eliminace selekčního genu za využití homologní rekombinace Transformace ptdna tabáku fúzním genem E7/GUS a eliminace selekčního genu za využití homologní rekombinace Jiřich ich BřízaB 1,, Josef Vlasák 1, Štěpán n Ryba, Viera Ludvíkov ková 3, Hana Niedermeierová

Více

Jan Hodek, Jaroslava Ovesná, Lucie Pavlátová. METODIKA DETEKCE GENETICKY MODIFIKOVANÉ PAPÁJI LINIÍ 55-1 a 63-1 METODIKA PRO PRAXI

Jan Hodek, Jaroslava Ovesná, Lucie Pavlátová. METODIKA DETEKCE GENETICKY MODIFIKOVANÉ PAPÁJI LINIÍ 55-1 a 63-1 METODIKA PRO PRAXI Jan Hodek, Jaroslava Ovesná, Lucie Pavlátová METODIKA DETEKCE GENETICKY MODIFIKOVANÉ PAPÁJI LINIÍ 55-1 a 63-1 METODIKA PRO PRAXI Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. 2008 Metodika byla vypracována pracovníky

Více

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě MU

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě MU MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě MU Jiří Doškař Ústav experimentální biologie, Oddělení genetiky a molekulární biologie 1 V akademickém roce 1964/1965

Více

Komplement fixační antigen Influenza A (KF Ag Influenza A)

Komplement fixační antigen Influenza A (KF Ag Influenza A) Komplement fixační antigen Influenza A (KF Ag Influenza A) OD - 109 Návod k použití soupravy VÝROBCE : VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II/365, Vestec, 252 42 Jesenice u Prahy, tel.: 261090565 www.vidia.cz

Více

Jaroslava Ovesná, Jan Hodek, Lucie Pavlátová,

Jaroslava Ovesná, Jan Hodek, Lucie Pavlátová, Jaroslava Ovesná, Jan Hodek, Lucie Pavlátová, METODIKA DETEKCE GENETICKY MODIFIKOVANÉHO TABÁKU VIRŽINSKÉHO (Nicotina tabacum L. cv. Samsun) S VNESENÝM KVASINKOVÝM MITOTICKÝM AKTIVÁTOREM (gen SpCdc25 z

Více

Protokoly Transformace plasmidu do elektrokompetentních buněk BL21 Pracovní postup:

Protokoly Transformace plasmidu do elektrokompetentních buněk BL21 Pracovní postup: Protokoly Pracovní potřeby, pufry a chemikálie jsou uvedeny na konci protokolu. Pracovní postupy jsou odvozeny od těchto kitů: Champion pet160 Directional TOPO Expression Kit with Lumio Technology (Invitrogen)

Více

ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOST POTRAVIN

ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOST POTRAVIN ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOST POTRAVIN Možnosti stanovení Listeria monocytogenes popis metod a jejich princip Mária Strážiková Aleš Holfeld Obsah Charakteristika Listeria monocytogenes Listerióza Metody detekce

Více

OZNÁMENÍ VÝBORU GSGM -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OZNÁMENÍ VÝBORU GSGM ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- OZNÁMENÍ VÝBORU GSGM ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zápis ze schůze výboru Genetické společnosti Gregora Mendela, která

Více

Fragment Analyzer UNIKÁTNÍ KAPILÁROVÝ FRAGMENTAČNÍ ANALYZÁTOR VÝBORNÉ VÝSLEDKY UNIKÁTNÍ VLASTNOSTI

Fragment Analyzer UNIKÁTNÍ KAPILÁROVÝ FRAGMENTAČNÍ ANALYZÁTOR VÝBORNÉ VÝSLEDKY UNIKÁTNÍ VLASTNOSTI Fragment Analyzer UNIKÁTNÍ KAPILÁROVÝ FRAGMENTAČNÍ ANALYZÁTOR VÝBORNÉ VÝSLEDKY UNIKÁTNÍ VLASTNOSTI Výborný přístroj, výborné výsledky Fragmentační analyzátor je automatizovaný kapilárový systém s CE značkou

Více

PROJEKTOVÁ ŽÁDOST. Vážený pane děkane!

PROJEKTOVÁ ŽÁDOST. Vážený pane děkane! Vážený pane děkane! V souvislosti s Vaší žádostí ze dne 2. 12. 2014 o vyjádření k souladu projektu Rozvoj DSP Farmacie s jeho realizací ze strany Farmaceutické fakulty VFU Brno bych chtěl zejména zdůraznit,

Více

Roche Diagnostics, GmbH Sandhofer Strasse 116 D-68305 Mannheim, Německo 49617052 220 382 500 / 220 382 580 224 919 293

Roche Diagnostics, GmbH Sandhofer Strasse 116 D-68305 Mannheim, Německo 49617052 220 382 500 / 220 382 580 224 919 293 Bezpečnostní list Strana 1/6 Verze 2 Datum přípravy: 01.02.2007 Datum tisku: 15.08.2012 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce Informace o výrobku Obchodní název přípravku : Katalogové

Více

STUDIE GENOMON VÝSKYT GENETICKY MODIFIKOVANÝCH POTRAVIN V TRŽNÍ SÍTI V ČR V ROCE 2010. M. Mendlová, V. Ostrý, J. Ruprich

STUDIE GENOMON VÝSKYT GENETICKY MODIFIKOVANÝCH POTRAVIN V TRŽNÍ SÍTI V ČR V ROCE 2010. M. Mendlová, V. Ostrý, J. Ruprich STUDIE GENOMON VÝSKYT GENETICKY MODIFIKOVANÝCH POTRAVIN V TRŽNÍ SÍTI V ČR V ROCE 2010 M. Mendlová, V. Ostrý, J. Ruprich Státní zdravotní ústav v Praze Centrum zdraví, výživy a potravin Oddělení analýzy

Více

GENETICKY MODIFIKOVANÉ ORGANISMY. Prof. Jaroslav DROBNÍK Přírodovědecká fakulta Karlovy Univerzity Sdružení BIOTRIN

GENETICKY MODIFIKOVANÉ ORGANISMY. Prof. Jaroslav DROBNÍK Přírodovědecká fakulta Karlovy Univerzity Sdružení BIOTRIN GENETICKY MODIFIKOVANÉ ORGANISMY Prof. Jaroslav DROBNÍK Přírodovědecká fakulta Karlovy Univerzity Sdružení BIOTRIN VERTIKÁLNÍ PŘENOS VLASTNOSTÍ DĚDIČNOST považoval člověk za samozřejmou zákonitost Evoluce

Více

SPECS\SDS\007 Determine Syphilis TP 1. POPIS PRODUKTU/LÁTKY A VÝROBCE/DOVOZCE. Identifikace produktu/látky

SPECS\SDS\007 Determine Syphilis TP 1. POPIS PRODUKTU/LÁTKY A VÝROBCE/DOVOZCE. Identifikace produktu/látky Strana 1 z 5 1. POPIS PRODUKTU/LÁTKY A VÝROBCE/DOVOZCE Identifikace produktu/látky Obchodní název: Determine Syphilis TP, Test Device Referenční číslo: 7D2447, 7D2457 Účel použití /produktu látky: Zařízení

Více

Mendeleum ústav genetiky

Mendeleum ústav genetiky Mendeleum ústav genetiky Informace o studijním oboru Řízení zahradnických technologií Modul : Biotechnologie v zahradnictví Laboratoř MOLEKULÁRNÍ GENETIKY Termocyklery Horizontální elektroforéza Mikropipety

Více

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

Inovace studia molekulární a buněčné biologie Inovace studia molekulární a buněčné biologie Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. MBIO1/Molekulární biologie 1 Tento projekt je spolufinancován

Více

Izolace genomové DNA ze savčích buněk, stanovení koncentrace DNA pomocí absorpční spektrofotometrie

Izolace genomové DNA ze savčích buněk, stanovení koncentrace DNA pomocí absorpční spektrofotometrie Izolace genomové DNA ze savčích buněk, stanovení koncentrace DNA pomocí absorpční spektrofotometrie IZOLACE GENOMOVÉ DNA Deoxyribonukleová kyselina (DNA) představuje základní genetický materiál většiny

Více

Molekulární biotechnologie č.8. Produkce heterologního proteinu v eukaryontních buňkách

Molekulární biotechnologie č.8. Produkce heterologního proteinu v eukaryontních buňkách Molekulární biotechnologie č.8 Produkce heterologního proteinu v eukaryontních buňkách Eukaryontní buňky se využívají v případě, když Eukaryontní proteiny syntetizované v baktériích postrádají biologickou

Více

Interakce proteinu p53 s genomovou DNA v kontextu chromatinu glioblastoma buněk

Interakce proteinu p53 s genomovou DNA v kontextu chromatinu glioblastoma buněk MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Přírodovědecká fakulta Ústav experimentální biologie Oddělení genetiky a molekulární biologie Interakce proteinu p53 s genomovou DNA v kontextu chromatinu glioblastoma buněk

Více

Název IČO Centrum kardiovaskulární a TCH Brno. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Centrum kardiovaskulární a TCH Brno. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 2 0 9 7 7 5 IČZ smluvního ZZ 7 2 9 3 2 0 0 0 Číslo smlouvy 2 B 7 2 N 0 0 4 Název IČO Centrum kardiovaskulární a TCH Brno PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

Havarijní plán. (podle 2, vyhlášky č.399/2005 Z.z.)

Havarijní plán. (podle 2, vyhlášky č.399/2005 Z.z.) Havarijní plán (podle 2, vyhlášky č.399/2005 Z.z.) Tento havarijní plán slouží pro zajištění přepravy geneticky modifikovaného materiálu kukuřice MON 88017, MON 89034 a MON 89034 MON 88017 1. Obchodní

Více

4. Centrální dogma, rozluštění genetického kódu a zrod molekulární biologie.

4. Centrální dogma, rozluštění genetického kódu a zrod molekulární biologie. 4. Centrální dogma, rozluštění genetického kódu a zrod molekulární biologie. Od genu k proteinu - centrální dogma biologie Geny jsou zakódovány v DNA - Jakým způsobem? - Jak se projevují? Již v roce 1902

Více

Zákon č. 78/2004 Sb., ze dne 22. ledna 2004, o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty

Zákon č. 78/2004 Sb., ze dne 22. ledna 2004, o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty Platné znění zákona č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, s vyznačením změn provedených zákonem č. 346/2005 Sb. (účinnost novely od 13. září 2005) Zákon

Více

Oznámení o uzavřeném nakládání s GMO 2011, MENDELU Brno Příloha č. 6. Provozní řád biotechnologického pracoviště

Oznámení o uzavřeném nakládání s GMO 2011, MENDELU Brno Příloha č. 6. Provozní řád biotechnologického pracoviště Provozní řád biotechnologického pracoviště Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno I. Úvod Tento místní provozní řád pracoviště stanoví podmínky pro provoz uzavřeného nakládání s GMO I.

Více

PROVOZNÍ ŘÁD SBĚRNÉHO DVORA V TROUBKÁCH

PROVOZNÍ ŘÁD SBĚRNÉHO DVORA V TROUBKÁCH SBĚRNÉHO DVORA V TROUBKÁCH Obsah 1. Základní údaje 5 1.1 Název 5 1.2 Umístění sběrného dvora 5 1.3 Identifikační údaje vlastníka a provozovatele 5 1.4 Odpovědný pracovník a obsluha sběrného dvora 5 1.5

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Translace, techniky práce s DNA

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Translace, techniky práce s DNA Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Translace, techniky práce s DNA Translace překlad z jazyka nukleotidů do jazyka aminokyselin dá se rozdělit na 5 kroků aktivace aminokyslin

Více

NÁVOD K POUŽITÍ PRO HER2 DNA QUANTIFICATION KIT

NÁVOD K POUŽITÍ PRO HER2 DNA QUANTIFICATION KIT IČ: 80 DIČ: CZ80 sales@intellmed.eu NÁVOD K POUŽITÍ PRO HER DNA QUANTIFICATION KIT IČ: 80 DIČ: CZ80 sales@intellmed.eu OBSAH Návod k použití pro HER DNA QUANTIFICATION KIT.... Úvod.... Označení.... Rozsah

Více

326/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 29. dubna 2004. o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů

326/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 29. dubna 2004. o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů 326/2004 Sb. ZÁKON ze dne 29. dubna 2004 o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů ve znění zákonů č. 626/2004 Sb., č. 444/2005 Sb., č. 131/2006 Sb., č. 230/2006 Sb., č. 189/2008

Více

LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Laboratoří Ústavu lékařské genetiky Fakultní nemocnice Olomouc

LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Laboratoří Ústavu lékařské genetiky Fakultní nemocnice Olomouc Vydání: 8. Počet stran: 15 Datum vydání: 19. 02. 2015 Platnost od: 01. 03. 2015 LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Laboratoří Ústavu lékařské genetiky Fakultní nemocnice Olomouc Zpracoval: doc. RNDr.

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU IČO 2 7 0 8 0 2 3 4 IČZ smluvního ZZ 5 4 0 2 7 0 0 0 Číslo smlouvy 7 L 5 4 K 0 0 2 Název IČO GENNET,s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

4. Genové inženýrství ve farmaceutické biotechnologii

4. Genové inženýrství ve farmaceutické biotechnologii 4. Genové inženýrství ve farmaceutické biotechnologii Hlavními produkty rekombinantních technologií ve farmacii jsou rekombinantní proteiny, které budeme označovat spíše jako terapeutické proteiny, protože

Více

DYNEX nabízí komplexní řešení v oblasti zpracování a analýzy biologických materiálů pomocí molekulárně biologických metod.

DYNEX nabízí komplexní řešení v oblasti zpracování a analýzy biologických materiálů pomocí molekulárně biologických metod. DYNEX nabízí komplexní řešení v oblasti zpracování a analýzy biologických materiálů pomocí molekulárně biologických metod. Od 1.1.2014 DYNEX jediným OFICIÁLNÍM (autorizovaným) distributorem společnosti

Více

Přípravek pouze pro profesionální použití. Fragma Delta

Přípravek pouze pro profesionální použití. Fragma Delta Přípravek na ochranu rostlin Přípravek pouze pro profesionální použití Fragma Delta Postřikový postemergentní herbicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu (SC) k likvidaci jednoletých dvouděložných

Více

Bezpečnostní list. 13.3.2007, revize 20.7.2015. Telefoní číslo +33 9 54 74 40 10 Číslo faxu +33 381 53 47 92

Bezpečnostní list. 13.3.2007, revize 20.7.2015. Telefoní číslo +33 9 54 74 40 10 Číslo faxu +33 381 53 47 92 Bezpečnostní list Str.1 1. Produkt a identifikace společnosti Datum edice Revize českého překladu In vitro diagnostika Účel použití Výrobce 13.3.2007, revize 20.7.2015 08/2015 Myco View Myco View ID Myco

Více

PROVOZNÍ ŘÁD Sběrný dvůr Pištín

PROVOZNÍ ŘÁD Sběrný dvůr Pištín PROVOZNÍ ŘÁD Sběrný dvůr Pištín Okres České Budějovice OBEC PIŠTÍN: srpen 2014 Zpracoval: Ing. Václav Pícha 1 Obsah 1. Základní údaje o zařízení... 3 1.1. Název zařízení... 3 1.2. Identifikační údaje vlastníka

Více

Zdrojem je mrna. mrna. zpětná transkriptáza. jednořetězcová DNA. DNA polymeráza. cdna

Zdrojem je mrna. mrna. zpětná transkriptáza. jednořetězcová DNA. DNA polymeráza. cdna Obsah přednášky 1) Klonování složených eukaryotických genů 2) Úprava rekombinantních genů 3) Produkce rekombinantních proteinů v expresních systémech 4) Promotory 5) Vektory 6) Reportérové geny Zdrojem

Více

POLYMERÁZOVÁ ŘETĚZOVÁ REAKCE (PCR)

POLYMERÁZOVÁ ŘETĚZOVÁ REAKCE (PCR) POLYMERÁZOVÁ ŘETĚZOVÁ REAKCE (PCR) Polymerázová řetězová reakce (PCR, z anglického Polymerase Chain Reaction) je metoda rychlého zmnožení (amplifikace) vybraného úseku DNA. Množený (amplifikovaný) úsek

Více

Věda v prostoru. Voda v pohybu. Buněční detektivové. Svědkové dávné minulosti Země

Věda v prostoru. Voda v pohybu. Buněční detektivové. Svědkové dávné minulosti Země 6+ Věda v prostoru Jak vědci pracují v laboratoři? Proč je zelená víc než jen obyčejná barva? Jak můžeme použít prášek do pečiva ke sfouknutí svíčky? Získejte odpovědi na všechny otázky v tomto vzrušujícím

Více

Hybridizace. doc. RNDr. Milan Bartoš, Ph.D. bartosm@vfu.cz

Hybridizace. doc. RNDr. Milan Bartoš, Ph.D. bartosm@vfu.cz Hybridizace doc. RNDr. Milan Bartoš, Ph.D. bartosm@vfu.cz Přírodovědecká fakulta MU, 2013 Obsah přednášky 1) Způsoby provedení hybridizace 2) Hybridizace v roztoku 3) Příprava značených sond 4) Hybridizace

Více

CHORUS CARDIOLIPIN-G

CHORUS CARDIOLIPIN-G CHORUS CARDIOLIPIN-G 86046 (36 testů) Výrobce: DIESSE Diagnostica Senese Via delle Rose 10 53035 Monteriggioni (Siena) Itálie OBSAH 1 Úvod... 3 2 Princip testu... 3 3 Složení soupravy... 3 4 Další potřebné

Více

PROVOZNÍ ŘÁD STŘEDISKO RECYKLACE LAZCE (Dočasný sklad odpadů) (STRUČNÝ VÝTAH)

PROVOZNÍ ŘÁD STŘEDISKO RECYKLACE LAZCE (Dočasný sklad odpadů) (STRUČNÝ VÝTAH) LAZCE-GIS spol. s r.o., pošt.schr.10, 346 01 HORŠOVSKÝ TÝN Telefon 379 422 392, 379 428 636, fax 379 422 392 e-mail: lazce.gis@tiscali.cz IČO: 49 19 27 61 DIČ: 119-49192761 Bankovní spojení: GE Capital

Více

1) Teoretická část: DEZINFEKCE A STERlLIZACE

1) Teoretická část: DEZINFEKCE A STERlLIZACE Fyzikální a chemické prostředky pro kontrolu růstu mikroorganismů 1) Teoretická část: DEZINFEKCE A STERlLIZACE Odstranění mikroorganismů z prostředí - dekontaminace - může být zabezpečeno různým způsobem

Více

Výzkumné centrum genomiky a proteomiky. Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i.

Výzkumné centrum genomiky a proteomiky. Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i. Výzkumné centrum genomiky a proteomiky Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i. Systém pro sekvenování Systém pro čipovou analýzu Systém pro proteinovou analýzu Automatický sběrač buněk Systém pro sekvenování

Více

6. Kde v DNA nalézáme rozdíly, zodpovědné za obrovskou diverzitu života?

6. Kde v DNA nalézáme rozdíly, zodpovědné za obrovskou diverzitu života? 6. Kde v DNA nalézáme rozdíly, zodpovědné za obrovskou diverzitu života? Pamatujete na to, co se objevilo v pracích Charlese Darwina a Alfreda Wallace ohledně vývoje druhů? Aby mohl mechanismus přírodního

Více

Geneticky modifikované organismy

Geneticky modifikované organismy Geneticky modifikované organismy Ivo Frébort KBC/BAM Klonování a genetické modifikace Sci-fi Skutečnost Dolly the Sheep Genetické modifikace a baktérií a kvasinek - Běžná praxe Nadexprese proteinů Velkoobjemové

Více

Polymorfismus délky restrikčních fragmentů

Polymorfismus délky restrikčních fragmentů Polymorfismus délky restrikčních fragmentů Princip: Chemikálie: PCR produkt z předchozího praktického cvičení Endonukleáza KpnI 10 U μl -1 Pufr pro KpnI 10 koncentrovaný (Tris-HCl 100 mmol l -1 ph 7,5,

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Laboratoř HLA systému a PCR diagnostiky

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Laboratoř HLA systému a PCR diagnostiky LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Transfuzní oddělení Laboratoř systému a PCR diagnostiky Účinnost od 15. 9. 2015 Verze č. 4 Tímto předpisem se ruší Verze č. 3, platnost od 1. 4. 2014 Odborný garant Jméno a příjmení,

Více

Chromoprobe Multiprobe - CLL

Chromoprobe Multiprobe - CLL Návod k použití REF: PMP 018/PMP 017/ PMP 016/ PMP 020 Chromoprobe Multiprobe - CLL Pouze pro profesionální použití Fluorescenční In Situ Hybridizace (FISH) je technika, která umožňuje detekci DNA sekvencí

Více

N217019 - Laboratoř hydrobiologie a mikrobiologie

N217019 - Laboratoř hydrobiologie a mikrobiologie ÚSTAV TECHNOLOGIE VODY A PROSTŘEDÍ N217019 - Laboratoř hydrobiologie a mikrobiologie Název úlohy: Kultivační stanovení: Stanovení kultivovatelných mikroorganismů při 22 C a 36 C Vypracováno v rámci projektu:

Více

Přehled finančně podpořených témat prací SOČ pro rok 2011/2012. vedoucí

Přehled finančně podpořených témat prací SOČ pro rok 2011/2012. vedoucí Přehled finančně podpořených témat prací SOČ pro rok 2011/2012 název instituce vedoucí jméno řešitel škola 1 2 3 Souboj osteoblastů a osteoklastů při remodelaci kostí Návrh polohovacího zařízení řízené

Více

SAVO PEREX svěží vůně / SAVO PEREX květinová vůně

SAVO PEREX svěží vůně / SAVO PEREX květinová vůně Datum vydání: 31.5.2004 Datum revize: 3.12.2009 Strana: 1 z 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI 1.1 Chemický název látky / obchodní název přípravku Název: Další názvy látky: Savo Perex 1.2

Více

Postřikový kontaktní fungicid ve formě vodorozpustného mikrogranulátu na ochranu proti padlí v ochraně rostlin.

Postřikový kontaktní fungicid ve formě vodorozpustného mikrogranulátu na ochranu proti padlí v ochraně rostlin. Přípravek na ochranu rostlin Kumulus WG Postřikový kontaktní fungicid ve formě vodorozpustného mikrogranulátu na ochranu proti padlí v ochraně rostlin. Účinná látka: síra 80% Registrační číslo: 4098-0

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU HYDROXYPROLINU SPEKTROFOTOMETRICKY

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU HYDROXYPROLINU SPEKTROFOTOMETRICKY Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU HYDROXYPROLINU SPEKTROFOTOMETRICKY 1 Rozsah a účel Postup specifikuje podmínky pro stanovení obsahu hydroxyprolinu v živočišných tkáních spektrofotometrickou metodou. 2 Princip

Více

Vliv vnitřních a vnějších faktorů na mikroorganizmy v potravinách

Vliv vnitřních a vnějších faktorů na mikroorganizmy v potravinách Vliv vnitřních a vnějších faktorů na mikroorganizmy v potravinách Faktory ovlivňující růst mikroorganismů v potravinách Vnitřní : živiny, ph, redox potenciál, vodní aktivita,antimikrobiální aktivity Vnější:

Více

SOUBĚŽNÝ OBCHOD PŘÍPRAVKU NA OCHRANU ROSTLIN Souběžný obchod povolen Státní rostlinolékařskou správou. Klopyr 300 SL

SOUBĚŽNÝ OBCHOD PŘÍPRAVKU NA OCHRANU ROSTLIN Souběžný obchod povolen Státní rostlinolékařskou správou. Klopyr 300 SL SOUBĚŽNÝ OBCHOD PŘÍPRAVKU NA OCHRANU ROSTLIN Souběžný obchod povolen Státní rostlinolékařskou správou Klopyr 300 SL Selektivní postřikový herbicid, rozpustný koncentrát (SL), k hubení odolných dvouděložných

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Obchodný název výrobku: NOVOZIR MN 80 Datum aktualizace: 28.3.2003 Datum revize: 10.11.2004

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Obchodný název výrobku: NOVOZIR MN 80 Datum aktualizace: 28.3.2003 Datum revize: 10.11.2004 BEZPEČNOSTNÍ LIST Obchodný název výrobku: NOVOZIR MN 80 Datum aktualizace: 28.3.2003 Datum revize: 10.11.2004 1. Identifikace přípravku a výrobce 1.1. Identifikace přípravku: Obchodní název: Novozir MN

Více

PO STOPÁCH BAKTERIÍ V/KOLEM NÁS

PO STOPÁCH BAKTERIÍ V/KOLEM NÁS PO STOPÁCH BAKTERIÍ V/KOLEM NÁS Jana Spáčilová, UK v Praze, PřF, Katedra buněčné biologie Svět bakterií je nesmírně druhově bohatý a máme ho blíž než před očima. Mikroskopickými metodami můžeme obdivovat

Více

Ethanol absolutní denaturovaný 4% acetonu Indexové číslo: 603-002-00-5 Číslo CAS: 64-17-5 Číslo ES (EINECS): 200-578-6 Další názvy látky:

Ethanol absolutní denaturovaný 4% acetonu Indexové číslo: 603-002-00-5 Číslo CAS: 64-17-5 Číslo ES (EINECS): 200-578-6 Další názvy látky: podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 EC (REACH), ve znění nařízení 453/2010/EC Datum vydání: 16.6.2011 Datum revize: 1.6.2015 ETHANOL absolutní denaturovaný 4% acetonu ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A

Více

QIAsymphony SP Protocol Sheet

QIAsymphony SP Protocol Sheet QIAsymphony SP Protocol Sheet DNA_Blood_400_V6_DSP protocol Základní informace Použití pro in vitro diagnostiku. Tento protokol je o izolaci celkové genomické a mitochondriální DNA z čerstvé nebo zmrzlé

Více

Datum vyhotovení: 23.9.1996 Datum přepracování: 6.4.2004 Strana 1 (celkem 5)

Datum vyhotovení: 23.9.1996 Datum přepracování: 6.4.2004 Strana 1 (celkem 5) 1. IDENTIFIKACE LÁTKY Obchodní název přípravku: Datum přepracování: 6.4.2004 Strana 1 (celkem 5) HARVADE 25 F Číslo listu A325012b 1.3.0 Chemický název Synonyma: Typ chemikálie: Chemická řada: 2,3-dihydro-5,6-dimetyl-1,4-dithiin

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. D. Kvasničková a kol.: Ekologický přírodopis pro 7. ročník ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií, 1. a 2.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. D. Kvasničková a kol.: Ekologický přírodopis pro 7. ročník ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií, 1. a 2. Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Přírodopis 3. období 7. ročník D. Kvasničková a kol.: Ekologický přírodopis pro 7. ročník ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií, 1. a 2. část Očekávané

Více

Úloha protein-nekódujících transkriptů ve virulenci patogenních bakterií

Úloha protein-nekódujících transkriptů ve virulenci patogenních bakterií Téma bakalářské práce: Úloha protein-nekódujících transkriptů ve virulenci patogenních bakterií Nové odvětví molekulární biologie se zabývá RNA molekulami, které se nepřekládají do proteinů, ale slouží

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010 Strana 1/5 BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010 Datum vydání/revize: 12-2011/12-2011 Název výrobku: TOP GOLD - Deodorační

Více

PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN ENVISION

PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN ENVISION PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN ENVISION Postřikový herbicidní přípravek ve formě rozpustného koncentrátu (SL) k hubení vytrvalých a jednoletých plevelů na orné půdě, v ovocných sadech mimo broskvoní, na

Více

ZÁKON ze dne 24. dubna 1996 o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů ČÁST PRVNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÁ PÉČE

ZÁKON ze dne 24. dubna 1996 o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů ČÁST PRVNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÁ PÉČE 1 z 18 147 ZÁKON ze dne 24. dubna 1996 o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÁ PÉČE ODDÍL I ZÁKLADNÍ

Více

Odborná směrnice. Thomayerova nemocnice Oddělení lékařské genetiky Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 - Krč

Odborná směrnice. Thomayerova nemocnice Oddělení lékařské genetiky Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 - Krč Strana 1 z 23 Název: LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Platnost od: 16.3.2016 Platnost do: odvolání Nahrazuje: SMO-370-01 verzi č. 8 Distribuce a uložení dokumentu: Platné jsou autorizované výtisky a elektronická verze

Více

cobas 4800 CT/NG Test

cobas 4800 CT/NG Test cobas 4800 CT/NG Test PRO ÚČELY DIAGNOSTIKY IN VITRO. cobas 4800 System Sample Preparation Kit c4800 SMPL PREP 960 Tests P/N: 05235804190 240 Tests P/N: 05235782190 cobas 4800 CT/NG Amplification/Detection

Více

Identifikace mikroorganismů pomocí sekvence jejich genu pro 16S rrna

Identifikace mikroorganismů pomocí sekvence jejich genu pro 16S rrna Praktická úloha Identifikace mikroorganismů pomocí sekvence jejich genu pro 16S rrna Pro spolehlivou identifikaci mikroorganismů pomocí genetických metod se velmi často využívá stanovení nukleotidové sekvence

Více

Datum vyhotovení: 3.4.2001 Datum přepracování: 30.3.2004 Strana 1 (celkem 5)

Datum vyhotovení: 3.4.2001 Datum přepracování: 30.3.2004 Strana 1 (celkem 5) Datum přepracování: 30.3.2004 Strana 1 (celkem 5) 1. IDENTIFIKACE LÁTKY Obchodní název přípravku: DIMILIN 48 SC Číslo listu A343001a 1.5.0 N - nebezpečný pro životní prostředí Chemický název Synonyma:

Více

TRŽNÍ ŘÁD. farmářských trhů v Moravském Krumlově. I. Farmářské trhy v Moravském Krumlově

TRŽNÍ ŘÁD. farmářských trhů v Moravském Krumlově. I. Farmářské trhy v Moravském Krumlově TRŽNÍ ŘÁD farmářských trhů v Moravském Krumlově I. Farmářské trhy v Moravském Krumlově 1) Pořadatelem Farmářských trhů v Moravském Krumlově (dále jen FT) je Občanské sdružení ALMA, sídlem 672 01 Dobelice

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Datum vydání: 27.5.2008 Datum revize: Strana: 1 z 6 Název výrobku:

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Datum vydání: 27.5.2008 Datum revize: Strana: 1 z 6 Název výrobku: Datum vydání: 27.5.2008 Datum revize: Strana: 1 z 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku Název: Chloramin TS Další názvy látky: přípravek

Více

Souprava na extrakci nukleových kyselin. Uživatelská příručka

Souprava na extrakci nukleových kyselin. Uživatelská příručka magnesia 16 Souprava na extrakci nukleových kyselin Uživatelská příručka LAB MARK, a.s. Pod Cihlenou 23 * 161 00 Praha Česká republika Tel.: 233 335 548 Fax: 224 311 830 e-mail: labmark@labmark.cz * www.labmark.cz

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Datum vydání: 22.12.2004 Datum revize: 16.10.2008 Strana: 1 z 6 Název výrobku:

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Datum vydání: 22.12.2004 Datum revize: 16.10.2008 Strana: 1 z 6 Název výrobku: Datum vydání: 22.12.2004 Datum revize: 16.10.2008 Strana: 1 z 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku Název: Chloramin T Další názvy látky:

Více

APLIKACE METAGENOMIKY PRO HODNOCENÍ PRŮBĚHU SANAČNÍHO ZÁSAHU NA LOKALITÁCH KONTAMINOVANÝCH CHLOROVANÝMI ETHYLÉNY

APLIKACE METAGENOMIKY PRO HODNOCENÍ PRŮBĚHU SANAČNÍHO ZÁSAHU NA LOKALITÁCH KONTAMINOVANÝCH CHLOROVANÝMI ETHYLÉNY APLIKACE METAGENOMIKY PRO HODNOCENÍ PRŮBĚHU SANAČNÍHO ZÁSAHU NA LOKALITÁCH KONTAMINOVANÝCH CHLOROVANÝMI ETHYLÉNY Monika Stavělová 1, Jakub Rídl 2, Maria Brennerová 3, Hana Kosinová 1, Jan Pačes 2 1 AECOM

Více

PROVOZNÍ ŘÁD SBĚRNÉHO DVORA V OBCI DOBRÁ, ZAŘÍZENÍ PRO SHROMAŽĎOVÁNÍ ODPADŮ VČETNĚ NEBEZPEČNÝCH. Interní PROVOZNÍ ŘÁD SBĚRNÉHO DVORA V OBCI DOBRÁ,

PROVOZNÍ ŘÁD SBĚRNÉHO DVORA V OBCI DOBRÁ, ZAŘÍZENÍ PRO SHROMAŽĎOVÁNÍ ODPADŮ VČETNĚ NEBEZPEČNÝCH. Interní PROVOZNÍ ŘÁD SBĚRNÉHO DVORA V OBCI DOBRÁ, , Interní PROVOZNÍ ŘÁD SBĚRNÉHO DVORA V OBCI DOBRÁ, ZAŘÍZENÍ PRO (zpracován ve smyslu 1, odst. 1, písm. n) vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady v platném znění) Schváleno RO Dobrá

Více