Obsah CEK UK-AK56-MN1P P65 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah - 1 - 01-CEK-14438-1243UK-AK56-MN1P-50116251.P65 1"

Transkript

1 Obsah Tlačítka dálkového ovladače... 2 Přední panel a přípojná místa... 2 Připojení periferních zařízení... 2 Připojení antény... 2 Mapa nabídky... 3 Příprava... 3 Doplňky... 3 Bezpečnostní opatření Napájecí zdroj Napájecí kabel Voda a vlhkost Čištění Ventilace Žár a plameny Blesk Náhradní díly Opravy Rentgenové záření... 4 Před zapnutím televizoru... 4 Připojení napájení... 4 Připojení ke vstupnímu konektoru antény 4 Vložení baterií do dálkového ovladače.. 5 Navigování v systému nabídek... 5 Zapnutí a vypnutí televizoru... 5 Zapnutí televizoru:... 5 Vypnutí televizoru:... 5 Systém nabídek... 5 Nabídka Zvuk... 5 Nabídka Obraz... 6 Nabídka Funkce... 6 Nabídka Instalace... 6 Tabulka programů... 7 Jiné funkce... 8 Stav televizoru... 8 Indikátor ztlumení... 8 Režimy AV (dle modelu)... 8 Teletext... 8 Speciální Teletextové Funkce... 8 Připojení periferního zařízení... 8 Přes Eurokonektor - scart (dle modelu) 8 Přes vstup antény... 8 Dekodér... 9 Televizor a videorekordér... 9 Přehrávání NTSC (dle modelu)... 9 Fotoaparát a videokamera... 9 Připojení dekodéru k videorekordéru... 9 Připojení sluchátek (dle modelu)... 9 Tipy... 9 Péče o obrazovku... 9 Špatný obraz... 9 Žádný obraz... 9 Zvuk... 9 Dálkový ovladač... 9 Žádné řešení... 9 Technické údaje CEK UK-AK56-MN1P P65 1

2 Tlačítka dálkového ovladače = Pohotovostní stav 0-9 = Přímá volba programu = Menu - - = Dvojciferné zadávání programu V + / - = Snížení / zvý šení hlasitosti P + / - = Postupná volba programu nahoru /dolů = Kurzor nahoru = Kurzor vpravo = Kurzor vlevo = Kurzor dolů MUTE = Vypnutí zvuku AV = Tlačítko AV (dle modelu) (EXT, FAV, BAV) TV = Tlačítko TV / Opuštění menu TXT=Teletext (dle modelu) Červené (SOUND)=Menu zvuku Zelené (PICTURE) = Menu obrazu Žluté (FEATURE) =Menu vlastností Modré(INSTALL) = Instalační menu OK = OK (Uložení) Přední panel a přípojná místa Připojení antény Připojení venkovní antény 75 Ohm koaxiální kabel 75 VHF/UHF Konektor v zadní části přístroje + P/CH + Pohotovostní stav Připojení periferních zařízení = Snížení hlasitosti. = Zvý šení hlasitosti. ANT. AUDIO OUT -P/CH = Volba předchozího programu (volitelné dle modelu) P/CH+ = Volba následujícího programu. VIDEO OUT EXT. Anténa Zadní vý stup AV - volitelné dle modelu EXT.= Eurokonektor - volitelné dle modelu CEK UK-AK56-MN1P P65 2

3 Mapa nabídky Příprava Po všech stranách přístroje nechte nejméně 10 cm volného prostoru pro ventilaci. Abyste zabránili závadám a nebezpečným situacím, neumisťujte na televizor žádné předměty. ČASOVAČ RODIČ. ZÁMEK TXT JAZYK JAZYK MODRÉ POZADÍ 01 C C C C C C NÁZEV VYMAZÁNÍ VLOŽENÍ AUTOM. UKL. Tento přístroj používejte v mírném podnebném pásmu. Doplňky Barevný televizor s dálkovým ovladačem. Přednastavit lze 100 programů v pásmech VHF, UHF nebo kabelových kanálů. Možnost ladění kabelových kanálů. Ovládání televizoru je velmi snadné díky systému nabídek. Jeden Eurokonektor (volitelně) pro externí zařízení (například počítač, videorekordér, video hry, zvukový systém atd.) Teletext. (dle modelu) Možnost připojení sluchátek. (dle modelu) Všechny programy lze pojmenovat. Přepínání mezi posledními dvěma sledovanými programy. Automatické ladění dopředu nebo dozadu. Časovač vypnutí. Automatické ztlumení zvuku, když není přijímán žádný signál. Kdyžnení zachycen žádný platný signál, televizor se po 5 minutách automaticky přepne do pohotovostního režimu. Přehrávání NTSC.(dle modelu) Bezpečnostní opatření Prosíme, přečtěte si následující doporučená bezpečnostní opatření v zájmu své bezpečnosti. 1. Napájecí zdroj Přijímač by měl být napájen pouze ze zásuvky se střídavým proudem V s frekvencí 50 Hz. Zajistěte správné nastavení napětí pro váš přístroj CEK UK-AK56-MN1P P65 3

4 2. Napájecí kabel Nepokládejte zařízení, nebo kus nábytku apod., na napájecí kabel (ze zásuvky) ani jej nijak neskřípejte. Kabelem manipulujte pomocí zástrčky. Nevytahujte zástrčku tahem za samotný kabel a nikdy se nedotý kejte napájecího kabelu mokrý ma rukama, protože by mohlo dojít ke zkratu a úrazu elektrický m proudem. Nikdy na kabelu nedělejte uzel nebo jej nespojujte s jinými kabely. Napájecí kabel by měl být umístěn tak, aby se na něj nešlapalo. Poškozený napájecí kabel může zapříčinit požár nebo úraz elektrický m proudem. Pokud je poškozen a vyžaduje výměnu, měl by ji provést kvalifikovaný technik. 3. Voda a vlhkost Nepoužívejte toto vybavení ve vlhkém a mokrém prostředí (nepoužívat v koupelně, dřezu v kuchyni a poblíž pračky). Nevystavujte tento přístroj dešti nebo vodě, mohlo by to být nebezpečné, a neumisťujte na vrch přístroje předměty naplněné vodou, jako jsou vázy apod. Zabraňte postříkání vodou. Pokud se do krytu přístroje dostane nějaký pevný předmět nebo kapalina, odpojte jej a nechte jej zkontrolovat kvalifikovaným technikem před dalším používáním. 4. Čištění Před čištěním odpojte televizor z elektrické zásuvky. Nepoužívejte tekuté čistící prostředky a prostředky ve spreji. Používejte měkký suchý hadřík. 5. Ventilace Otvory na televizoru slouží k ventilaci a zajištění spolehlivého provozu. Aby nedošlo k přehřátí, nesmí bý t tyto otvory blokovány nebo zakryty. 6. Žár a plameny Televizor by neměl být umístěn v blízkosti otevřeného ohně nebo zdrojů silného žáru, jako je elektrické topení. Ujistěte se, že na vrchu televizoru není umístěn žádný zdroj otevřeného ohně, jako například zapálené svíčky. 7. Blesk V případě bouřky a blesku nebo při odjezdu na dovolenou odpojte napájecí kabel ze zásuvky. 8. Náhradní díly Kdyžje nutné použít náhradní díly, dbejte na to, aby technik použil náhradní díly specifikované vý robcem nebo mají stejné parametry jako ty originální. Nepovolené náhrady mohou způsobit požár, úraz elektrický m proudem nebo jiná rizika. 9. Opravy Přenechejte všechny opravy kvalifikovaným pracovníkům. Nesnímejte kryt, jelikož by mohlo dojít k úrazu elektrický m proudem. 10. Rentgenové záření Rentgenové záření vytvářené tímto televizorem je dostatečně stíněno. VAROVÁNÍ! Jakýkoliv zásah proti předpisům, zejména modifikace u vysokého napětí nebo výměna samotné obrazovky, může vést k zvýšené koncentraci rentgenových paprsků. Jakýkoliv televizor takto pozměněný již neodpovídá licenci a nesmí bý t používán. Pokyny pro likvidaci Obaly a obalové pomůcky jsou recyklovatelné a měly by být předány k recyklaci. Obalové materiály, jako igelitové pytle, je třeba uschovat mimo dosah dětí. Baterie, včetně těch, které jsou bez těžkých kovů, by neměly být zlikvidovány společně s domácím odpadem. Použité baterie zlikvidujte s ohledem na životní prostředí. Zjistěte si právní předpisy platné ve vaší oblasti. PŘI ODCHODU Z DOMU NENECHÁVEJTE TELEVIZORZAPNUTÝ NEBO V POHOTOVOSTNÍM REŽIMU Před zapnutím televizoru Připojení napájení DŮLEŽITÉ: Televize je navržena pro provoz při napětí V střídavého proudu o 50 Hz. Po vybalení nechte televizor před připojením do sítě získat pokojovou teplotu. Zástrčka na napájecím kabelu je určena k vypojení televizoru z elektriky, a proto by měla bý t snadno dostupná. Připojení ke vstupnímu konektoru antény Připojte anténu nebo přípojku kabelové televize do vstupního anténního konektoru televizoru a připojte výchozí přípojku kabelu CEK UK-AK56-MN1P P65 4

5 Vložení baterií do dálkového ovladače Umístěte baterie správným směrem, jak je zobrazeno níže. Vyjměte kryt baterií umístěný na zadní straně ovladač e jemným zatlačením vzhůru od vyznačené části. Vložte dvě baterie typu AAA (R03) nebo baterie rovnocenného typu. Vrate kryt baterií zpět. POZNÁMKA: Vyjměte baterie z dálkového ovladače, pokud jej nebudete delší dobu používat. V opačném případě by mohl být poškozen vytečením baterií. Navigování v systému nabídek Zapnutí a vypnutí televizoru Zapnutí televizoru: Televizor se zapíná ve dvou krocích: 1- Připojte napájecí kabel do sítě. Stiskněte tlačítko pohotovostního režimu (Stand-by). Poté se televizor přepne do pohotovostního režimu. 2- Televizor lze z pohotovostního režimu zapnout takto: Stiskněte číslicové tlačítko na dálkovém ovládání, aby bylo zvoleno nějaké číslo programu, nebo stiskněte tlačítko P+/- na televizoru nebo tlačítka - P nebo P+ a pohotovostního režimu na dálkovém ovládání, čímž se zvolí posledně vypnutý režim. Oběma metodami se televizor zapne. Vypnutí televizoru: Stisknutím tlačítka (pohotovostní režim) na dálkovém ovládání se televizor přepne do pohotovostního režimu. Pro kompletní vypnutí televizoru vypojte napájecí kabel ze zásuvky. Systém nabídek Nabídka Zvuk 1- Stiskněte MENU a zobrazí se nabídka. 2- Stiskněte tlačítko nebo a zvolte ikonu. Stiskněte pro další možnosti. 3- Pomocí tlačítka nebo lze zvý raznit položku. 4- Stiskem tlačítka nebo lze měnit nastavení. Stiskněte OK pro nastavení jako vý chozí. 5- Pro opuštění nabídky nebo návrat z podnabídky stiskněte tlačítko nebo TV. Lze vybrat všechny možnosti v systému nabídky. Pro volbu možnosti použijte Navigování v systému nabídek. Hlasitost Hlasitost. Stisknutím tlačítek nebo lze měnit úroveň zvolené možnosti. Uložit Tlačítkem nebo vyberte položku Uložit. Stiskněte nebo pro uložení nastavení. Na obrazovce se zobrazí nápis OK CEK UK-AK56-MN1P P65 5

6 Nabídka Obraz Nabídka Funkce ČASOVAČ RODIČ. ZÁMEK TXT JAZYK JAZYK MODRÉ POZADÍ Časovač Jas/Kontrast/Barva/Ostrost/Odstín Tlačítkem nebo vyberte požadovanou možnost. Stiskněte nebo pro nastavení úrovně. Nastavení odstínu (jen v režimu AV) (volitelné) Protože formát NTSC není v režimu televizoru dostupný, možnost ODSTÍN se nezobrazuje. Nicméně možnost ODSTÍN bude vždy zobrazena v režimu AV, je ovšem funkční pouze pro zdroje standardu NTSC. Nebude fungovat pro standardy PAL a SECAM (volitelné). Teplota barvy Tlačítkem nebo vyberte položku Teplota barvy. Stiskněte tlačítko nebo a vyberte jednu z následujících možností: Chladný, Normální a Teplý. Zvetšení Tlačítkem nebo vyberte položku Zvetšení. Použijte tlačítka nebo pro změnu zoomu na Auto, 4: 3 a 16: 9. Nastavení režimu videa (jen v režimu AV) Tlačítkem nebo vyberte položku VCR Mode (Režim videa). Kdyžsledujete obraz z vašeho videa, a obraz je nestabilní, můžete jej vylepšit pomocí změny nastavení VCR MODE z ON na OFF. Uložit Tlačítkem nebo vyberte položku Uložit. Stiskněte nebo pro uložení nastavení. Na obrazovce se zobrazí nápis OK. Časovač. Stiskněte nebo pro nastavení časovače. Časovač lze nastavit v rozmezí Vypnuto a 120 minut v krocích po 5 minutách. Když je časovač vypnutí aktivní, televizor se po skončení nastavené doby automaticky přepne do pohotovostního režimu. Rodič. zámek Rodič. zámek. Stiskněte tlačítko nebo pro označení položky dětského zámku. Když je zapnut, televizor lze ovládat jen dálkovým ovladačem. V takovém případě nebudou tlačítka na předním panelu fungovat. Když je stisknuto jedno z těchto tlačítek, zobrazí se na obrazovce nápis Rodič. zámek. Volba jazyka textu Txt Jazy lze vybrat stisknutím tlačítka na položce Txt Jazy. Jazyk nebo Tlačítkem nebo vyberte položku Jazyk. Pomocí tlačítek nebo zvolte jazyk. Modré pozadí Modré pozadí. Stiskněte tlačítko nebo pro označení položky modrého pozadí. Nabídka Instalace Instalační nabídka je zobrazena na obrazovce jak je ukázáno dole. Nabídka se mění v závislosti na zvolený ch možnostech. Pokud je zvolen Kanál, instalační nabídka se zobrazí následovně CEK UK-AK56-MN1P P65 6

7 Pokud je zvolena Frekvence, instalační nabídka se zobrazí následovně. Program Program. Stiskem tlačítka nebo lze zvolit číslo programu. Číslo lze zvolit také pomocí číslicových tlačítek na dálkovém ovládání. Lze uložit 100 programů od 0 do 99. Frekvence (volitelné) Frekvence. Stiskem tlačítka nebo lze zvolit frekvenci. Číslo lze zvolit také pomocí číslicových tlačítek na dálkovém ovládání. Pásmo Pásmo. Stiskem tlačítka nebo lze zvolit typ pásma C nebo S. Kanál (volitelné) Kanál. Pomocí tlačítek nebo zvolte číslo programu. Číslo lze také zadat pomocí číselných tlačítek na dálkovém ovladači. Norma (volitelné) Norma Pomocí tlačítek nebo změňte norma na BG, D/K, I nebo L/L (volitelné). Jemné razení Jemné razení. Proces jemného doladění můžete použít pro Jemné razení (po hrubém nastavení), jestliže nejste spokojeni s obrazem na obrazovce. Pou ijte tlaèítko nebo na položce Jemné razení, dokud na obrazovce nebude nejlepší obraz. Hledání Hledání. Stiskněte nebo pro začátek Hledání kanálů. Vyhledávání se zastaví, když je nalezen nějaký signál. Poznámka: Pokud stisknete tlačítka pro pohyb po krocích, bude se měnit frekvence po 0,25 Mhz. Pokud ale stisknete všechna tlačítka naráz, bude probíhat ladění automaticky. Pro zastavení ladění v určitý moment stiskněte tlačítka nebo. Režim ladenia (volitelné) Stisknutím tlačítka nebo volte položku Režim ladenia. Stiskem tlačítka nebo lze změnit režim ladění na kanál a frekvence. Pokud je zvolena frekvence, zobrazí se následující nabídka. Uložit Tlačítkem nebo vyberte položku Uložit. Stiskněte nebo pro uložení nastavení. Na obrazovce se zobrazí nápis OK. Tabulka programů 01 C C C C C C NÁZEV VYMAZÁNÍ VLOŽENÍ AUTOM. UKL. Posouváním kurzoru do čtyř směrů můžete dosáhnout 30 programů na stejné stránce. Posouváním stran nahoru nebo dolů stisknutím navigačních tlačítek můžete zobrazit všechny programy v režimu TV (kromě režimu AV). Pomocí kurzoru se volba programu provádí automaticky. 01-CEK UK-AK56-MN1P P65 7

8 Název: Chcete-li změnit název programu, zvolte tento program a stiskněte ČERVENÉ tlačítko. Stisknutím tlačítka nebo změncte písmeno a tlačítkem / vyberete další písmena. Jméno programu je řetězec o 5 písmenech. Stiskem ČERVENÉHO tlačítka uložíte název nebo stiskem MODRÉHO tlačítka jej zrušíte. Vložení: Vyberte program, který chcete vložení, pomocí navigačních tlačítek. Stiskněte ZELENÉ tlačítko. Přesuňte vybraný program pomocí navigačních tlačítek na požadované místo a stiskněte znovu ZELENÉ tlačítko nebo MODRÉ pro zrušení. Vymazaní: Program lze odstranit stisknutím ŽLUTÉHO tlačítka. Opětovným stisknutím ŽLUTÉHO tlačítka odstraníte vybraný program ze seznamu programů a programy pod ním se posunou o jeden vý še, stiskem MODRÉHO tlačítka akci zrušíte. Autom. ukl.: Pokud stisknete MODRÉ tlačítko, nabídka Autom. ukl. se objeví na obrazovce. Jiné funkce Stav televizoru Při zadání nového programu nebo stisknutí tlačítka TV se v horní pravé části obrazovky zobrazí číslo programu a název programu. Indikátor ztlumení Když je ztlumeni aktivní, je indikátor umístěn v levém horním okraji obrazovky:. Ztlumení lze zrušit dvěma způsoby. Prvním způsobem je stisknutí tlačítka : a druhým způsobem je zvýšení nebo snížení hlasitosti. Režimy AV (dle modelu) Stisknutím tlačítka AV můžete přepnout televizor do režimu AV (pokud není právě aktivní teletext). Opakovaným stisknutím tohoto tlačítka přepnete televizor do jednoho z volitelných režimů AV: EXT a FAV/BAV (Přední AV / Zadní AV)(dle modelu). Pokud chcete opustit režim AV, stiskněte tlačítko "TV" nebo P+/P- nebo AV. Teletext Na své televizi můžete sledovat Teletext. Každý kanál, který vysílá teletext, vysílá také stránku s informacemi o tom, jak konkrétní systém používat (obvykle na straně 100). V závislosti na televizním kanálu může být vysílaný teletext v různých systémech. Barvy použité v řádku s možnostmi teletextu odpovídají barvám na dálkovém ovládání. Ujistěte se, že televizor přijímá dobrý signál, jinak se mohou v textu vyskytnout chyby. Speciální Teletextové Funkce TXT pro zobrazení stránky teletextu. Pro zobrazení textových služeb stiskněte TXT. Pro návrat k normálnímu zobrazení stiskněte "TV". Programy nemohou být měněny během zobrazení teletextu. Pro výběr stránky stiskněte tlačítka čísel nebo programová tlačítka (P+, P-). Pro opuštění teletextu stiskněte tlačítko TV. Připojení periferního zařízení Existuje široká škála audio i video přístrojů, které lze k televizoru připojit. Přes Eurokonektor - scart (dle modelu) Televizor má jeden konektor typu Eurokonektor. Pokud chcete připojit periferní zařízení (např. video, dekodér atd.) s eurokonektory k televizoru, použijte vstup SCART(EXT.). (volitelné) Pokud ke konektoru Euroconnector připojíte externí zařízení, televizor se automaticky přepne do režimu AV. Přes vstup antény Pokud chcete k televizoru připojit periferní zařízení jako videorekordér nebo dekodér, ale požadovaný přístroj nemá konektor Euroconnector, měli byste jej připojit ke vstupu ANT na televizoru. Pokud je videorekordér připojen přes anténní vstup, doporučujeme použít program CEK UK-AK56-MN1P P65 8

9 Dekodér Kabelová televize poskytuje širokou nabídku programů. Většina z nich je zdarma, za jiné musí divák platit. Znamená to, že se budete muset přihlásit u vysílací organizace, jejíž programy chcete přijímat. Tato organizace vám vydá příslušný dekodér, abyste mohli dešifrovat programy. Další informace vám podá prodejce. Více informací naleznete v příručce dodané s dekodérem. Připojení dekodéru s konektorem antény k televizoru Připojte kabel antény. Připojení dekodéru bez konektoru antény k televizoru Připojte dekodér k televizoru kabelem Scart přes konektor SCART. Televizor a videorekordér Připojte kabely antény. Lepší kvality obrazu dosáhnete, pokud také připojíte eurokabel do zdířky SCART/RCA. Přehrávání NTSC (dle modelu) Abyste mohli tuto možnosti použít, můžete: Připojit videorekordér NTSC ke konektoru Scart na zadní straně televizoru. Připojit videorekordér NTSC ke konektorům RCA na zadní straně televizoru. Potom vyberte příslušný zdroj stisknutím tlačítka AV. Fotoaparát a videokamera Připojení ke vstupu Přední-AV (F-AV) - (dle modelu) Připojte svůj fotoaparát nebo kameru do vstupů na straně vaší TV. Připojte své zařízení k TV pomocí zdířek VIDEO, AUDIO. Konektory je nutné připojit do vstupů se stejný mi barvami. Připojení ke vstupu/výstupní Zadní-AV (BAV) - (dle modelu) Připojte svůj fotoaparát nebo kameru do vstupů na zadní straně vaší TV. Připojte své zařízení k TV pomocí zdířek VIDEO, AUDIO. Konektory je nutné připojit do vstupů se stejný mi barvami. Připojení dekodéru k videorekordéru Některé videorekordéry mají zvláštní eurokonektor pro dekodér. Připojte eurokabel ke konektoru Eurokonektor dekodéru a ke zvláštnímu konektoru Eurokonektor videorekordéru. Informace naleznete v příručce k videorekordéru. Informace o připojení videorekordéru k televizoru naleznete v části Televizor a videorekordér. Pokud chcete k televizoru připojit více přístrojů, poraďte se s prodejcem. Připojení sluchátek (dle modelu) K připojení sluchátek použijte stereofonní konektor sluchátek na pravé straně televizoru. Tipy Péče o obrazovku Obrazovku čistěte mírně navlhčeným, měkkým hadříkem. Nepoužívejte brusná rozpouštědla, mohla by poškodit krycí vrstvu televizoru. Špatný obraz Zvolili jste správný televizní systém? Je televizor nebo domovní anténa příliš blízko u neuzemněného zvukového zařízení, neonových světel atd.? Hory a vysoké budovy mohou způsobit dvojitý obraz nebo násobný obraz. Někdy lze zlepšit kvalitu obrazu změnou směru antény. Je obraz nebo teletext nerozeznatelný? Zkontrolujte, zda jste zadali správnou frekvenci. Kvalita obrazu může klesnout, když jsou k televizoru připojena dvě periferní zařízení zároveň. V takovém případě jedno z periferních zařízení odpojte. Žádný obraz Je anténa správně připojena? Jsou zástrčky pevně připojeny ke konektoru antény? Není kabel antény poškozen? Jsou pro připojení antény použity vhodné zástrčky? Pokud máte pochybnosti, obraťte se na prodejce. Zvuk Není slyšet žádný zvuk. Nepřerušili jste zvuk napøíklad stisknutím tlaèítka MUTE? Dálkový ovladač Televizor již nereaguje na dálkový ovladač. Možná jsou vybité baterie. V takovém případě je možné použít tlačítka v dolní části televizoru. Nezvolili jste špatnou nabídku? Stisknutím tlačítka TV se vrátíte do režimu TV nebo stiskněte tlačítko, abyste se vrátili do předchozí nabídky. Žádné řešení Vypněte televizor a zase jej zapněte. Pokud to nepomůže, kontaktujte servis, nikdy se nepokoušejte přístroj opravit sami CEK UK-AK56-MN1P P65 9

10 Technické údaje TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ PAL SECAM B/G D/K PŘÍJEM KANÁLŮ VHF (PÁSMO I/III) UHF (PÁSMO U) HYPERBAND KABELOVÉ TELEVIZE (S1-S20/S21-S41) POČET PŘEDNASTAVENÝCH KANÁLŮ 100 INDIKÁTOR KANÁLU Zobrazování na displeji VSTUP ANTÉNY RF 75 Ohm (nevyváženo) PROVOZNÍ NAPĚTÍ V AC,50 Hz. ZVUKOVÝ VÝ STUP Mono Audio vý kon POWER (W RMS. ) (%10 THD) 2 Obrazovka 14 (37 cm) Rozměry (mm) Hloubka Délka Vý ška Váha (kg) CEK UK-AK56-MN1P P65 10

11 Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti) Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Alternativně můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty. Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení v Evropské unii Pro správnou likvidaci elektrický ch a elektronický ch zařízení si vyžádejte podrobné informace u Vašeho prodejce. Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení mimo Evropskou unii Vý še uvedený symbol je platný pouze v zemích Evropské unie. Pro správnou likvidaci elektrický ch a elektronických zařízení si vyžádejte podrobné informace u Vašich úřadů nebo prodejce zařízení Firma HP Tronic Ústí nad Labem s.r.o. je registrovaná u společnosti Asekol s.r.o. pod číslem AK Firma HP Tronic Ústí nad Labem s.r.o. je registrovaná u spoločnosti Sewa pod číslom EZ CEK UK-AK56-MN1P P65 11

12

AV-21KJ1SEF COLOUR TELEVISION INSTRUCTIONS KOLOROWY ODBIORNIK TELEWIZYJNY BAREVNY TELEVIZOR SZÍNES TELEVÍZIÓ ÖBETEH TEËEBÈÇOP TELEVIZOR COLOR

AV-21KJ1SEF COLOUR TELEVISION INSTRUCTIONS KOLOROWY ODBIORNIK TELEWIZYJNY BAREVNY TELEVIZOR SZÍNES TELEVÍZIÓ ÖBETEH TEËEBÈÇOP TELEVIZOR COLOR AV-21KJ1SEF ENGLISH POLSKI ÈESKY MAGYAR ÁÚËÃAPCKÈ ROMANIAN COLOUR TELEVISION KOLOROWY ODBIORNIK TELEWIZYJNY BAREVNY TELEVIZOR SZÍNES TELEVÍZIÓ ÖBETEH TEËEBÈÇOP TELEVIZOR COLOR INSTRUCTIONS INSTRUKCJA OBSLUGI

Více

Obsah - 1 - 01-CEK-21040-1243UK-AK56-MN1P.P65 1

Obsah - 1 - 01-CEK-21040-1243UK-AK56-MN1P.P65 1 Obsah Tlačítka dálkového ovladače... 2 Přední panel a přípojná místa... 2 Připojení periferních zařízení... 2 Připojení antény... 2 Mapa nabídky... 3 Příprava... 3 Doplňky... 3 Bezpečnostní opatření...

Více

=WOXPLW 3URJUDPÃQDKRUX. 1DEtGND. 9êE U 'RO. 6WUiQNDÃQDKRUX LQVWDODFH. 6WUiQNDÃGRO 79'79. 2EQRYLWÃÃâ,52.é 0(18 '() $%& *+, 012 -./ 345 9:; <= 7(;7 ,,,

=WOXPLW 3URJUDPÃQDKRUX. 1DEtGND. 9êE U 'RO. 6WUiQNDÃQDKRUX LQVWDODFH. 6WUiQNDÃGRO 79'79. 2EQRYLWÃÃâ,52.é 0(18 '() $%& *+, 012 -./ 345 9:; <= 7(;7 ,,, Obsah Dálkový ovladaè... 2 Tlaèítka ovládacího panelu a zadní panel... 3 Pøíprava... 4 Funkce... 4 Bezpeènostní opatøení... 4 Pøed zapnutím televizoru... 6 Pøipojení napájení... 6 Pøipojení ke vstupnímu

Více

BAREVNÝ TELEVIZOR STF70-1002/7 TEXT NÁVOD K OBSLUZE

BAREVNÝ TELEVIZOR STF70-1002/7 TEXT NÁVOD K OBSLUZE BAREVNÝ TELEVIZOR STF70-1002/7 TEXT NÁVOD K OBSLUZE - 1 - Obsah Tipy k ovládání televizoru Zapnutí televizoru Ovládání televizoru pomocí tabulky MENU Výběr jazyka v menu Nastavení obrazu a zvuku Naladění

Více

TV-1800 PCTV Tuner Informace o výrobku Zapojení Zapojení. Ovládací panely

TV-1800 PCTV Tuner Informace o výrobku Zapojení Zapojení. Ovládací panely Informace o výrobku Zapojení Zapojení Připojení VGA IN PC AUDIO IN VGA OUT STEREO OUT TV OUT ANTENNA DC-IN AUDIO-L IN AUDIO-R IN VIDEO IN S-VIDEO IN Ovládací panely CH+/UP CH-/DOWN VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Více

Přijímač pozemní digitální TV / rozhlasu (DVB-T)

Přijímač pozemní digitální TV / rozhlasu (DVB-T) Přijímač pozemní digitální TV / rozhlasu (DVB-T) ODE 704 Návod k obsluze Děkujeme vám za vaše rozhodnutí k nákupu tohoto přístroje. Před jeho instalací, zapnutím a nastavováním si prosím přečtěte celý

Více

MIKADO 200 Automobilový DVB-T tuner

MIKADO 200 Automobilový DVB-T tuner MIKADO 200 Automobilový DVB-T tuner Uživatelská příručka Important Safety Instructions and Caution Instrukce k bezpečnému používání výrobku Symbol blesku v rovnostranném trojúhelníku je určen k varování

Více

1. Obsah balení. 2. Přehled zařízení. Stručný návod k obsluze Prestigio RoadRunner PCDVRR515. Digitální videokamera do auta Prestigio

1. Obsah balení. 2. Přehled zařízení. Stručný návod k obsluze Prestigio RoadRunner PCDVRR515. Digitální videokamera do auta Prestigio 1. Obsah balení Digitální videokamera do auta Prestigio Přísavný držák Autonabíječka 3,6m napájecí kabel 15cm datový kabel Stručný návod k obsluze Záruční list 2. Přehled zařízení 1 LED osvětlení (Noční

Více

42PMA225EZ. Návod k použití

42PMA225EZ. Návod k použití 42PMA225EZ Návod k použití POZOR!!! Před sejmutím krytu nutno vyjmout vidlici síťového přívodu ze zásuvky. Ujištění: Přístroj odpovídá požadavkům zákona o technických požadavcích na elektrická zařízení

Více

Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2

Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2 Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2 Pohled zepředu: Pohled seshora: 1. stop tlačítko - stisknutím zastavíte přehrávání souborů, podržením 1sekundy vypnete přístroj 2. přehrávání a pauza - stisknutím

Více

Úvodem. Obsah. Čeština. Připojení jiných přístrojů Videorekordér...9 Další přístroje...9 Pobočná připojení...9 Volba připojeného přístroje...

Úvodem. Obsah. Čeština. Připojení jiných přístrojů Videorekordér...9 Další přístroje...9 Pobočná připojení...9 Volba připojeného přístroje... Úvodem Děkujeme vám, že jste si koupili náš televizor. Tento návod k použití vám má pomoci televizní přijímač nainstalovat a ovládat. Doporučujeme vám, abyste si jej nejprve důkladně pročetli. Věříme,

Více

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113 NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113 EDERA Group a. s. tel.: 775 212 034 e-mail: porucha@edera.cz web: www.edera.cz Vážení klienti, jsme rádi, že jste si za svého poskytovatele televizních služeb

Více

NÁVOD K OBSLUZE BAREVNÝ TELEVIZOR MASCOM MC3733S IDTV DOPORUČENÍ

NÁVOD K OBSLUZE BAREVNÝ TELEVIZOR MASCOM MC3733S IDTV DOPORUČENÍ DOPORUČENÍ Výsledná kvalita je i při příjmu DVB-T vysílání v prvé řadě závislá na úrovni a kvalitě vstupního signálu přiváděného do přijímače. Nejlepšího výsledku samozřejmě dosáhnete při použití odpovídající

Více

Bezdrátový sluchátkový stereo systém

Bezdrátový sluchátkový stereo systém 4-529-909-11(1) Bezdrátový sluchátkový stereo systém Návod k obsluze 2014 Sony Corporation MDR-RF811RK Česky Bezdrátový sluchátkový stereo systém VAROVÁNÍ Abyste předešli nebezpečí vzniku požáru nebo úrazu

Více

dvblogic DVB-T tuner

dvblogic DVB-T tuner dvblogic DVB-T tuner DVB-E65 Určeno k montáži do vozidel BMW E65 vybavených navigačním systémem Professional s displejem 8,8 Základní vlastnosti a funkce DVB-T tuneru: Tento DVB-T tuner je určen přesně

Více

FD Trinitron Colour Television

FD Trinitron Colour Television R FD Trinitron Television Barevný televizní přijímač FD Trinitron Návod k obsluze KV-14LM1K 2000 by Sony Corporation Vytištěno v České republice K MENU Úvod Děkujeme vám, že jste si vybrali barevný televizor

Více

Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem

Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem DS-X116D Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Upozornění

Více

dvblogic DVB-T Tuner DVB-MFD2

dvblogic DVB-T Tuner DVB-MFD2 dvblogic DVB-T Tuner DVB-MFD2 Určeno k montáži do vozidel vybavených navigačními systémy: Volkswagen MFD2/RNS2 Škoda Nexus Pouze pro vozidla BEZ originální kamery při couvání Základní vlastnosti a funkce

Více

Obsah. Czech - 1 - 01-CEKCE-32765-1063UK-32 INCH 17MB22-(BASIC 1 PIP-WO SVHS)-50114862.P65 27.08.2007, 12:51

Obsah. Czech - 1 - 01-CEKCE-32765-1063UK-32 INCH 17MB22-(BASIC 1 PIP-WO SVHS)-50114862.P65 27.08.2007, 12:51 Obsah Tlaèítka dálkového ovladaèe...2 LCD TV...2 Pøíprava... 3 Bezpeènostní opatøení... 3 Pøed zapnutím televizoru... 5 Zapínání a vypínání televizoru... 5 Navigování v systému nabídek...6 Systém nabídek...

Více

Obsah Odpojte napájecí kabel ze zásuvky.... 18 Czech

Obsah Odpojte napájecí kabel ze zásuvky.... 18 Czech Obsah Funkce... 3 Příslušenství... 3 Úvod... 4 Příprava... 4 Bezpečnostní opatření... 4 Napájení... 4 Napájecí kabel... 4 Vlhkost a voda... 4 Čištění... 4 Ventilace... 4 Žár a plameny... 4 Blesky... 5

Více

Manuál TESCAM010 FULL HD kamera. Bezpečnostní pokyny

Manuál TESCAM010 FULL HD kamera. Bezpečnostní pokyny Manuál TESCAM010 FULL HD kamera Bezpečnostní pokyny Dodržujte prosím bezpečnostní pokyny. Aby se předešlo nebezpečí požáru, nebo elektrických výbojů, prosím dodržujte pozorně následující instrukce. Pokud

Více

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP BOXU MOTOROLA VIP 1003

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP BOXU MOTOROLA VIP 1003 NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP BOXU MOTOROLA VIP 1003 EDERA Group a. s. tel.: 775 212 034 e-mail: porucha@edera.cz web: www.edera.cz Vážení klienti, jsme rádi, že jste si za svého poskytovatele televizních služeb

Více

Příslušenství. Vlastnosti

Příslušenství. Vlastnosti Obsah Vlastnosti... 3 Příslušenství... 3 Úvod... 4 Příprava... 4 Bezpečnostní opatření... 4 Zdroj energie... 4 Síťový kabel... 4 Vlhkost a voda... 4 Čištění... 4 Větrání... 4 Teplo a plameny... 4 Blýskání...

Více

BLAUPUNKT CRP8BK / CRP8WH. Návod k použití. Radiobudík s projektorem a USB nabíjením. Důležité informace

BLAUPUNKT CRP8BK / CRP8WH. Návod k použití. Radiobudík s projektorem a USB nabíjením. Důležité informace BLAUPUNKT CRP8BK / CRP8WH Návod k použití Radiobudík s projektorem a USB nabíjením Důležité informace Uschovejte tento návod a bezpečnostní informace pro jejich použití v budoucnu. Nedovolte, aby na přístroj

Více

Návod k používání radiostanice. Motorola TLKR T5

Návod k používání radiostanice. Motorola TLKR T5 Návod k používání radiostanice Motorola TLKR T5 OBSAH Bezpečnost produktu a účinky rádiového vysílání přenosných dvousměrných rádií...2 Vlastnosti...2 Ovládání a funkce...3 Displej...4 Obsah balení...5

Více

FM RADIOPŘIJÍMAČ S USB, MICRO SD A MP3 PŘEHRÁVAČEM

FM RADIOPŘIJÍMAČ S USB, MICRO SD A MP3 PŘEHRÁVAČEM FM RADIOPŘIJÍMAČ S USB, MICRO SD A MP3 PŘEHRÁVAČEM Model: SM 2006 NÁVOD K OBSLUZE 1. Power ON/OFF (Vypínač napájení) 2. LCD displej 3. Numerická tlačítka 4. MP3/FM (MP3/Rádio) 5. Program Store (Uložení

Více

Sluchátkový přijímač. Vysílací základna

Sluchátkový přijímač. Vysílací základna Sluchátkový přijímač 1. Sluchátka levé/pravé 2. Ovládání hlasitosti 3. Indikace napájení 4. Tlačítko mikrofonu 5. Spínač zapnuto/vypnuto 6. Mikrofon 7. Vyvážení úrovně zvuku ve sluchátkách 8. Baterie Vysílací

Více

SET TOP BOX DIGITÁLNÍ POZEMNÍ PŘIJÍMAČ

SET TOP BOX DIGITÁLNÍ POZEMNÍ PŘIJÍMAČ SET TOP BOX DIGITÁLNÍ POZEMNÍ PŘIJÍMAČ Návod k obsluze VŠEOBECNÉ INFORMACE Děkujeme Vám za zakoupení digitálního pozemního přijímače. Abychom Vám poskytli vysokou spolehlivost a stabilitu obrazu, byly

Více

POPIS ZAŘÍZENÍ. Zadní pohled. 1. Napájení 2. Menu 3. Mode 4. Nahoru 5. OK 6. Dolů 7. Displej. Přední pohled. 12. Čočka 13. LED světlo 14.

POPIS ZAŘÍZENÍ. Zadní pohled. 1. Napájení 2. Menu 3. Mode 4. Nahoru 5. OK 6. Dolů 7. Displej. Přední pohled. 12. Čočka 13. LED světlo 14. v1.7(12/14) POPIS ZAŘÍZENÍ Zadní pohled 1. Napájení 2. Menu 3. Mode 4. Nahoru 5. OK 6. Dolů 7. Displej Přední pohled 12. Čočka 13. LED světlo 14. Reproduktor w w w. c e l - t e c. c z Strana 1 Pravý pohled

Více

DVR29 Černá skříňka pro záznam obrazu, 1 kanál. Uživatelská příručka

DVR29 Černá skříňka pro záznam obrazu, 1 kanál. Uživatelská příručka DVR29 Černá skříňka pro záznam obrazu, 1 kanál Uživatelská příručka Obsah Popis ovladače...2 Vložení SD karty...2 Nabídka nastavení...2 Nabídka VIDEO...3 Pokročilá nastavení:...6 Technické specifikace...8

Více

Obsah JAK SLEDOVAT TV

Obsah JAK SLEDOVAT TV Obsah Tlačítka dálkového ovladače... 2 Tlačítka ovládacího panelu... 2 Připojení periferního zařízení... 2 Připojení antény... 2 REŽIM TV... 2 Mapa nabídky... 3 Funkce a vlastnosti... 3 Bezpečnostní opatření...

Více

AIRCAST MP4 pøehrávaè Uživatelská pøíruèka

AIRCAST MP4 pøehrávaè Uživatelská pøíruèka CORE AIRCAST MP4 pøehrávaè Uživatelská pøíruèka 1. Upozornìní 1. Nepøechovávejte nebo nepoužívejte pøehrávaè v místì s extrémnì vysokými nebo nízkými teplotami, vlhkostí èi prašností. 2. Nepoužívejte pøehrávaè

Více

WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM

WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM 1 Obsah Obsah O produktu 3 Schéma zapojení 4 Stručný návod k obsluze 6 Systém 8 Nastavení zvuku 10 Navigace 11 DAB 12 HDMI 14 TV 15 AV vstup 17 USB / SD 18 Přenos souborů 24

Více

Návod k použití. Koscom DTR 4000. Digitální přijímač DVBT

Návod k použití. Koscom DTR 4000. Digitální přijímač DVBT Návod k použití Koscom DTR 4000 Digitální přijímač DVBT 0 Obsah Bezpečnost...3 Předmluva...4 Obsah Slovník...5 Dálkové ovládání...6 Přední panel / Zadní panel...8 Připojení...9 Normální provoz...10 1.

Více

2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218. Návod k obsluze. Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation

2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218. Návod k obsluze. Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation 2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218 Návod k obsluze Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation SLEEP Modely pro Kanadu a Evropu (kromě modelu pro východní

Více

Inteligentní dokovací stanice s funkcí otáčení a naklánění

Inteligentní dokovací stanice s funkcí otáčení a naklánění 4-155-492-01 (2) Inteligentní dokovací stanice s funkcí otáčení a naklánění Návod k obsluze IPT-DS1 2009 Sony Corporation 2-CZ IPT-DS1 Před použitím tohoto zařízení se ujistěte, že je nasazen správný horní

Více

PŘENOSNÁ BEZDRÁTOVÁ VIDEO MONITOROVACÍ SADA

PŘENOSNÁ BEZDRÁTOVÁ VIDEO MONITOROVACÍ SADA SCAMSETW1 PŘENOSNÁ BEZDRÁTOVÁ VIDEO MONITOROVACÍ SADA PROVOZNÍ MANUÁL SCAMSETW1 2 PEREL SCAMSETW1 PŘENOSNÁ BEZDRÁTOVÁ VIDEO MONITOROVACÍ SADA 1. Úvod Pro všechny obyvatele Evropské Unie Důležité informace

Více

Uživatelská příručka. Monitor AL506

Uživatelská příručka. Monitor AL506 Uživatelská příručka Monitor AL506 Obsah VÝROBEK................................................................................1 Přehled o výrobku...........................................................1

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 02 87

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 02 87 NÁVOD K OBSLUZE Verze 05/01 Obj. č.: 35 02 87 Potřebujete připojit k televizoru 6 různých zařízení audio-video? Máte například satelitní přijímač, DVD-přehrávač, videokameru, videorekordér, hrací konzolu

Více

Acer TV10-F. Uživatelská příručka

Acer TV10-F. Uživatelská příručka Acer TV10-F Uživatelská příručka 1 Obsah Bezpečnostní pokyny...2 Obsah balení...3 Dálkový ovladač...4 Pokyny pro instalaci...5 Obsluha televizního modulu...7 Volba vstupu...9 OSD nabídka...9 Teletext...12

Více

Návod k použití PMR radiostanice Motorola TLKR T5

Návod k použití PMR radiostanice Motorola TLKR T5 Návod k použití PMR radiostanice Motorola TLKR T5 Bezpečnost produktu a účinky rádiového vysílání přenosných dvousměrných rádií Upozornění Před zahájením používání tohoto produktu si pečlivě pročtěte pokyny

Více

DVP-2004 Multimediální přehrávač

DVP-2004 Multimediální přehrávač DVP-2004 Multimediální přehrávač Přehrává disky DVD, VCD, CD, CD-RW Soubory MP4, WMA, JPEG Přehrávání z USB disku a SD karty Vstup Aux-in Velikost ½ Din Uživatelská příručka Obsah Informace k bezpečnému

Více

Bezdrátová stereofonní sluchátka

Bezdrátová stereofonní sluchátka 2-684-424-11(1) Bezdrátová stereofonní sluchátka Návod k obsluze MDR-RF800RK 2007 Sony Corporation 2-698-420-01(1) Krytka antény Poznámka Při zvedání nedržte vysílač za anténu. Krytka antény se může uvolnit.

Více

AM/FM RÁDIO S BUDÍKEM S DOKOVACÍ STANICÍ PRO IPOD MODEL: CRI-812 Návod k použití

AM/FM RÁDIO S BUDÍKEM S DOKOVACÍ STANICÍ PRO IPOD MODEL: CRI-812 Návod k použití AM/FM RÁDIO S BUDÍKEM S DOKOVACÍ STANICÍ PRO IPOD MODEL: CRI-812 Návod k použití PŘED POUŽÍVÁNÍM TOHOTO VÝROBKU SI PŘEČTĚTE, POCHOPTE A DODRŽUJTE TENTO NÁVOD. Návod si uchovejte pro nahlédnutí v budoucnu.

Více

Uživatelská příručka. 17 LCD monitor Vibrant VL7G9PG

Uživatelská příručka. 17 LCD monitor Vibrant VL7G9PG Uživatelská příručka 17 LCD monitor Vibrant VL7G9PG Obsah Bezpečnostní opatření 3 Popis produktu 4 Obsah balení 4 Vlastnosti 5 Čištění 5 Popis 5 Přední pohled 5 Nastavení funkcí 6 Zapojení 6 Nastavení

Více

Návod k použití P/box

Návod k použití P/box herní konzole herní konzole herní konzole manual_konzole_herni.indd 1 16.07.15 13:26 Návod k použití P/box CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupen tohoto výrobku.

Více

Radiobudík s promítáním času a dálkově ovládanou zásuvkou

Radiobudík s promítáním času a dálkově ovládanou zásuvkou Radiobudík s promítáním času a dálkově ovládanou zásuvkou 1. PROJEKČNÍ JEDNOTKA 2. DISPLEJ 3. NASTAVENÍ VYSOKÉ INTENZITY SVĚTLA 4. NASTAVENÍ NÍZKÉ INTENZITY SVĚTLA 5. LIGHT ON/OFF (ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ SVĚTLA)

Více

WDV5270 HD "Lagoon" Uživatelský manuál

WDV5270 HD Lagoon Uživatelský manuál WDV5270 HD "Lagoon" Uživatelský manuál 1 Části videokamery: 1. LCD obrazovka 2. Voba režimu / posun vlevo 3. Přehrávání / Posun nahoru 4. Samospoušť / posun vpravo 5. MENU/potvrzeni volby (OK) 6. volba

Více

Obsah 01-CEK-19796WW-1055UK-19 INCH MB24H-(BACK 1 LINE OUT)(WO SVHS)-LIPS-50117337.P65 02.10.2007, 09:58

Obsah 01-CEK-19796WW-1055UK-19 INCH MB24H-(BACK 1 LINE OUT)(WO SVHS)-LIPS-50117337.P65 02.10.2007, 09:58 Obsah Funkce a vlastnosti... 2 Příslušenství... 2 Úvod... 3 Příprava... 3 Bezpečnostní opatření... 3 Napájecí zdroj... 3 Napájecí kabel... 3 Voda a vlhkost... 3 Ventilace... 4 Žár a plameny... 4 Blesk...

Více

NÁVOD K OBSLUZE. PLAZMOVÝ TELEViZOR TVP 4225 TS. Technické specifikace TV VYSÍLÁNÍ PAL SECAM B/G D/K K I/I L/L

NÁVOD K OBSLUZE. PLAZMOVÝ TELEViZOR TVP 4225 TS. Technické specifikace TV VYSÍLÁNÍ PAL SECAM B/G D/K K I/I L/L Technické specifikace TV VYSÍLÁNÍ PAL SECAM B/G D/K K I/I L/L PŘIJÍMACÍ KANÁLY VHF (PÁSMO I/III) UHF (PÁSMO U) HYPERBAND KABELOVÁ TV (S1-S-20/ S21-S41) POČET PŘEDNASTAVENÝCH KANÁLŮ 100 INDIKÁTOR KANÁLU

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 02 88

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 02 88 NÁVOD K OBSLUZE Verze 05/01 Obj. č.: 35 02 88 Máte například hrací konzolu, DVD-přehrávač, videorekordér nebo satelitní přijímač a chtěli byste všechny tyto přístroje připojit k jednomu televiznímu přijímači

Více

Pohotovostní režim: vstup do Fotoaparátu (lze změnit). V menu: pohyb nahoru. 4b Navigační tlačítko doprava

Pohotovostní režim: vstup do Fotoaparátu (lze změnit). V menu: pohyb nahoru. 4b Navigační tlačítko doprava myphone 3300 Návod Pozice Popis Funkce 1 Displej Barevný LCD displej. 2 Sluchátko Reproduktor pro telefonování. 3 Svítilna Lze zapnout/vypnout dlouhým stiskem tlačítka svítilny (11). 4a Navigační tlačítko

Více

Návod k použití pro indukční varnou desku MODEL: CIE6335

Návod k použití pro indukční varnou desku MODEL: CIE6335 UK Návod k použití pro indukční varnou desku MODEL: CIE6335 2 1 3 Děkujeme za koupi indukční varné desky CANDY. Přečtěte si návod k použití pozorně před použitím a odložte si jej na bezpečném místě. 1

Více

NÁVOD K OBSLUZE BEZDRÁTOVÁ STEREOFONNÍ SLUCHÁTKA KHF 558

NÁVOD K OBSLUZE BEZDRÁTOVÁ STEREOFONNÍ SLUCHÁTKA KHF 558 NÁVOD K OBSLUZE BEZDRÁTOVÁ STEREOFONNÍ SLUCHÁTKA KHF 558 Ovládací panel 1 Náhlavník 2 Sluchátka 3 Vypínač ON/OFF (zapnuto/vypnuto) 4 Volič kanálů 5 Ovládání hlasitosti 6 Dioda přijímače 7 Prostor pro baterie

Více

Úvod. Vlastnosti. Příprava

Úvod. Vlastnosti. Příprava OBSAH Vlastnosti... 2 Úvod... 2 Příprava... 2 Bezpečnostní opatření... 3 LCD Obrazovka... 3 Zapojení do televizního rozvodového systému (kabelová televize atd.) z ladiče... 4 Licenční upozornění (volitelné)...

Více

Česky. Úvod. Přehled funkcí

Česky. Úvod. Přehled funkcí Přehled funkcí Úvod 7 TFT LCD displej s rozlišením: 480(Š) x 234(V) Zobrazovací režim: 4:3 a 16:9 Podporované formáty: JPEG & Motion-JPEG (320x240 QVGA 15 fps; 640x480 VGA 6 fps.) Promítání fotografií

Více

Vinotéka. Přečtěte si pozorně tento návod před použitím spotřebiče. Návod k použití

Vinotéka. Přečtěte si pozorně tento návod před použitím spotřebiče. Návod k použití Vinotéka Přečtěte si pozorně tento návod před použitím spotřebiče. Návod k použití 1 ČÁSTI A FUNKCE 1. Ovládací panel a displej 2. Skříňka 3. Nožička k vyvážení 4. Přihrádka na víno 5. Skleněná dvířka

Více

SRC-130. Návod k obsluze Návod na obsluhu Használati útmutató Instrukcja obslugi Instruction Manual

SRC-130. Návod k obsluze Návod na obsluhu Használati útmutató Instrukcja obslugi Instruction Manual SRC-130 Návod k obsluze Návod na obsluhu Használati útmutató Instrukcja obslugi Instruction Manual ÚVOD Pi'ečtěte si prosím tento návod k obsluze pozorně a důkladně, abyste se co nejlépe seznámili s funkcemi

Více

Contents - 1 - 01-CEK-2610W-BACK AV-1543 UK-26 INCH TFT-DUVAR 1 MON-(17MB08)(WO PC-WO PIP) - 50086963.p65 08.06.2006, 17:26

Contents - 1 - 01-CEK-2610W-BACK AV-1543 UK-26 INCH TFT-DUVAR 1 MON-(17MB08)(WO PC-WO PIP) - 50086963.p65 08.06.2006, 17:26 Contents Tlačítka dálkového ovládání...2 Tlačítka kontrolního panelu...3 Příprava... 5 Instalace TFT televizoru na zeď...5 Funkce...7 Bezpečnostní opatření...7 Nežzapnete svou televizi...8 Připojení napájení...

Více

Uživatelský manuál CZ. Terestriální přijímač GS 1011

Uživatelský manuál CZ. Terestriální přijímač GS 1011 Uživatelský manuál CZ Terestriální přijímač GS 1011 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE Abyste předešli nebezpečí vzniku ohně nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento přístroj dešti

Více

Mikrovlnná trouba pro vestavbu

Mikrovlnná trouba pro vestavbu Mikrovlnná trouba pro vestavbu MIC 232 EX Návod k obsluze 1 Obsah Informace výrobce...3 Technické údaje...3 Nejdříve si přečtěte!...3 Důležité bezpečnostní informace...4 Pokyny k použití...5 Bezpečnost

Více

2 Menu Otevře nabídku Menu 9 Port USB 2.0 Umožní připojit externí USB zařízení (např. USB Flash disk)

2 Menu Otevře nabídku Menu 9 Port USB 2.0 Umožní připojit externí USB zařízení (např. USB Flash disk) Jednoduchá příručka Číslo Popis Funkce Číslo Popis Funkce 1 Tlačítko Zap/Vyp Zapne přijímač / Vypne přijímač do Stand By 8 Mód videa Změní mód videa 2 Menu Otevře nabídku Menu 9 Port USB 2.0 Umožní připojit

Více

dvblink - DVB-T tuner

dvblink - DVB-T tuner dvblink - DVB-T tuner Dualní DVB-T tuner Vlastnosti produktu Dualní DVB-T tuner DVB-T MPEG2 a MPEG4 kompatibilní (HD) AFS* - automatické přepínání frekvencí USB AV port přehrávače USB zařízení až 2TB (FAT32

Více

NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC

NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC Obsah Úvod... 1 Příslušenství... 1 Základní vlastnosti... 1 Základní složení/montáž... 2 Montážní postup... 2 Bezpečnost... 5 Ilustrace funkcí panelu... 7 Ilustrace funkcí zadní

Více

BDVR 05 Kamera do auta. Uživatelský návod

BDVR 05 Kamera do auta. Uživatelský návod BDVR 05 Kamera do auta Uživatelský návod Popis a funkce 1. Zapnutí Stisknutím tlačítka a podržením asi 3 sekundy kameru zapnete (nebo vypnete pokud je již zapnuta). Pokud při zapnuté kameře stisknete tlačítko

Více

V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U

V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U Bezpečnostní pokyny V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U VÝSTRAHA 1. Ke snížení rizika úrazu elektrickým proudem neodstraňujte kryt výrobku ani jeho zadní část.

Více

U-DRIVE LITE Car DVR Device

U-DRIVE LITE Car DVR Device U-DRIVE LITE Car DVR Device MT4037 Uživatelský manuál Index Index...2 Popis zařízení...2 Příprava před použitím...3 Vložení paměťové karty...3 Používání zařízení...4 Možnosti menu v režimu nahrávání...5

Více

Digitální video kamera

Digitální video kamera Digitální video kamera Uživatelská příručka TDV-3120 Přehled produktů 1. Display tlačítko 2. LED On / Off tlačítko 3. Mód tlačítko 4. Spouštěcí tlačítko 5. Menu tlačítko 6. Tlačítko UP 7. Spouštěcí LED

Více

Bezdrátová sada aktivních reproduktorů FMS 8480. Obj. č.: 33 02 01

Bezdrátová sada aktivních reproduktorů FMS 8480. Obj. č.: 33 02 01 NÁVOD K OBSLUZE Verze 06/01 Bezdrátová sada aktivních reproduktorů FMS 8480 Obj. č.: 33 02 01 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže

Více

MOBILNÍ KLIMATIZACE Model: YGP20 NÁVOD K POUŽITÍ

MOBILNÍ KLIMATIZACE Model: YGP20 NÁVOD K POUŽITÍ CZ MOBILNÍ KLIMATIZACE Model: YGP20 NÁVOD K POUŽITÍ CZ -1- Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje

Více

JAK ZAČÍT BEZPEČNOST VYBALENÍ DIGITÁLNÍHO DEKODÉRU

JAK ZAČÍT BEZPEČNOST VYBALENÍ DIGITÁLNÍHO DEKODÉRU JAK ZAČÍT BEZPEČNOST Odstranění krytu dekodéru může vést k vážnému a potenciálně smrtelnému elektrickému šoku. Kdykoliv odpojujete dekodér od zdroje energie, vždy odpojte síťový kabel od stěnové zásuvky

Více

'867 0$1$*(5 Návod k použití

'867 0$1$*(5 Návod k použití Návod k použití DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Děkujeme Vám za zakoupení nového vysavače Hoover Dust Manager. Návod k obsluze - Tento přístroj má být používán pouze k účelu popsaném v návodu k použití. Seznamte

Více

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Clock Radio Register your product and get support at www.philips.com/welcome Руководство пользователя Příručka pro uživatele Príručka užívateľa Felhasználói kézikönyv AJ3231 & % # ^ @! 0 4 9 7 8 $ 6 3

Více

SET 830 TV a SET 830 S

SET 830 TV a SET 830 S SET 830 TV a SET 830 S Naše organizace Unie neslyšících Brno je iniciátorem a patronem (od r.1997) Telefonní operátorské služby pro neslyšící Telefonica O2 Czech republic, a.s. Návod k obsluze SET 830

Více

Uživatelský manuál. PIR čidlo s kamerou. OXE PirCam

Uživatelský manuál. PIR čidlo s kamerou. OXE PirCam Uživatelský manuál PIR čidlo s kamerou OXE PirCam Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Vítejte! Děkujeme, že jste si vybrali OXE PirCam.

Více

SIGNÁLNÍ GENERÁTORY DDS2, DDS7 A DDS20 - PROVOZNÍ MANUÁL

SIGNÁLNÍ GENERÁTORY DDS2, DDS7 A DDS20 - PROVOZNÍ MANUÁL SIGNÁLNÍ GENERÁTORY DDS2, DDS7 A DDS20 - PROVOZNÍ MANUÁL Signální generátory DDS slouží k vytváření napěťových signálů s definovaným průběhem (harmonický, trojúhelníkový a obdélníkový), s nastavitelnou

Více

LT-20E50SU TELEWIZOR Z EKRANEM LCD ŠIROKOÚHLÝ PLOCHÝ LCD TV PANEL LCD PANEL TV INSTRUKCJA OBSLUGI 1004MKH-VT-VT POLSKI ÈESKY MAGYAR

LT-20E50SU TELEWIZOR Z EKRANEM LCD ŠIROKOÚHLÝ PLOCHÝ LCD TV PANEL LCD PANEL TV INSTRUKCJA OBSLUGI 1004MKH-VT-VT POLSKI ÈESKY MAGYAR POLSKI ÈESKY MAGYAR LT-20E50SU TELEWIZOR Z EKRANEM LCD ŠIROKOÚHLÝ PLOCHÝ LCD TV PANEL LCD PANEL TV INSTRUKCJA OBSLUGI PØ ÍRUÈKA K OBSLUZE HASZNÁLATI UTASÍTÁSA 2004 VICTOR COMPANY OF JAPAN, LIMITED 50059885

Více

Obsah. O této příručce... 3 Prohlášení o OEEZ... 3 Prohlášení o CE certifikaci... 3 Poznámky k instalaci... 3 Varování... 4

Obsah. O této příručce... 3 Prohlášení o OEEZ... 3 Prohlášení o CE certifikaci... 3 Poznámky k instalaci... 3 Varování... 4 Obsah O této příručce... 3 Prohlášení o OEEZ... 3 Prohlášení o CE certifikaci... 3 Poznámky k instalaci... 3 Varování... 4 1 Úvod... 5 1.1 Přednosti výrobku... 5 1.2 Obsah balení... 5 1.3 Souhrnný popis

Více

Vítejte. Přehled. Obsah balení

Vítejte. Přehled. Obsah balení Přenosná video lupa Uživatelská příručka Vítejte Děkujeme Vám za nákup přenosné video lupy. Prosíme o přečtení tohoto návodu. Jeho obsah Vám pomůže, abyste mohli lupu používat, jak nejlépe je to možné.

Více

K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ TYP - Inverter

K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ TYP - Inverter Návod k obsluze K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ TYP - Inverter ASD 9Ui-EK ASD 12Ui-EK (DS-9UIEK_DOS-9UIEK) (DS-12UIEK_DOS-12UIEK) Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další

Více

Přijímač pozemní digitální TV. model série TeVeMaster T1

Přijímač pozemní digitální TV. model série TeVeMaster T1 Přijímač pozemní digitální TV model série TeVeMaster T1 Návod pro uvedení přístroje do provozu Děkujeme vám za vaše rozhodnutí k nákupu tohoto přístroje. Po vybalení přístroje z přepravního kartonu překontrolujte

Více

Příslušenství. Bezpečnostní opatření. Zdroj energie. Síťový kabel. Vlhkost a voda

Příslušenství. Bezpečnostní opatření. Zdroj energie. Síťový kabel. Vlhkost a voda Obsah Příslušenství... 2 Vlastnosti... 2 Úvod... 2 Příprava... 2 Bezpečnostní opatření... 2 Zdroj energie... 2 Síťový kabel... 2 Vlhkost a voda... 2 Čištění... 3 Teplo a plameny... 3 Blýskání... 3 Náhradní

Více

DIGITALIC MP4 pøehrávaè s DVB-T Uživatelská pøíruèka

DIGITALIC MP4 pøehrávaè s DVB-T Uživatelská pøíruèka CORE DIGITALIC MP4 pøehrávaè s DVB-T Uživatelská pøíruèka 1. Upozornìní 1. Nepøechovávejte nebo nepoužívejte pøehrávaè v místì s extrémnì vysokými nebo nízkými teplotami, vlhkostí èi prašností. 2. Nepoužívejte

Více

STL 100. Stolní LED lampa s hodinami NÁVOD K OBSLUZE

STL 100. Stolní LED lampa s hodinami NÁVOD K OBSLUZE STL 100 CZ Stolní LED lampa s hodinami NÁVOD K OBSLUZE Děkujeme vám za zakoupení tohoto produktu. Před jeho použitím si prosím pozorně přečtěte tento návod a dobře jej uschovejte. Záruční list je dodáván

Více

Sonoclock 490 Sonoclock 490 Q

Sonoclock 490 Sonoclock 490 Q CLOCK RADIO Sonoclock 490 Sonoclock 490 Q BG CS EL HR HU LT PL PT SL TIME ALARM UP SNOOZE DOWN SLEEP RADIO ON - TUNING + AL 1 1+2 2 - DIMMER + + VOLUME - 3 БЪЛГАРСКИ 05-13 ČESKY 14-22 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 23-32 HRVATSKI

Více

.:: YAMADA DTV-1300 ::. uživatelská příručka

.:: YAMADA DTV-1300 ::. uživatelská příručka .:: YAMADA DTV-1300 ::. uživatelská příručka Děkujeme Vám za zakoupení výrobku společnosti UMAX a doufáme, že budete s tímto výrobkem plně spokojeni. Upozornění: Veškeré údaje a parametry obsažené v tomto

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL Digitální přijímač teresteriální televize TECHNISAT DigiPal 2 http://www.omko.cz/

UŽIVATELSKÝ MANUÁL Digitální přijímač teresteriální televize TECHNISAT DigiPal 2 http://www.omko.cz/ UŽIVATELSKÝ MANUÁL Digitální přijímač teresteriální televize TECHNISAT DigiPal 2 http://www.omko.cz/ Zkrácená verze uživatelského manuálu. BEZPEČNOST PRÁCE S PŘIJÍMAČEM Než začnete s přijímačem pracovat

Více

Vlastnosti. Varování. Nastavení kanálů a digitálních kódů

Vlastnosti. Varování. Nastavení kanálů a digitálních kódů Děkujeme Vám, že jste si zakoupili naši dětskou chůvičku VBC-23. Vámi koupený přístroj byl vyroben a otestován za nejpřísnějších kontrol kvality, abychom vy i my měli jistotu, že každý kus opouští továrnu

Více

Uživatelský Návod 2,4GHz Barevná Bezdrátová Kamera Se zabudovanou Li-baterii a Nočním viděním Model:840J/841J/842J

Uživatelský Návod 2,4GHz Barevná Bezdrátová Kamera Se zabudovanou Li-baterii a Nočním viděním Model:840J/841J/842J Uživatelský Návod Se zabudovanou Li-baterii a Nočním viděním Model:840J/841J/842J Před instalací a používáním tohoto přístroje si přečtěte tento návod velmi důkladně a pozorně. Návod si ponechejte pro

Více

DVR27 Videokamera k záznamu jízdy vozidla (černá skříňka)

DVR27 Videokamera k záznamu jízdy vozidla (černá skříňka) DVR27 Videokamera k záznamu jízdy vozidla (černá skříňka) Obsah Uživatelská příručka Obsah balení...2 1. Popis tlačítek dálkového ovladače...2 2. Popis tlačítek řídící jednotky...3 3. Návod k instalaci...4

Více

VERTIKALNI DESIGNOVA VEZ S USB, "Z-922" Návod k použití

VERTIKALNI DESIGNOVA VEZ S USB, Z-922 Návod k použití VERTIKALNI DESIGNOVA VEZ S USB, "Z-922" Návod k použití Děkujeme vám, že jste se rozhodli pro koupi tohoto produktu. Přečtěte si pečlivě tento návod, než se rozhodnete přístroj použít a uschovejte tento

Více

Obsah. Obsah balení Popis telefonu Začínáme Mobilní a Wi-Fi připojení Účet Google a kontakty Tipy a rady pro systém Android Odstraňování problémů

Obsah. Obsah balení Popis telefonu Začínáme Mobilní a Wi-Fi připojení Účet Google a kontakty Tipy a rady pro systém Android Odstraňování problémů Obsah Obsah balení Popis telefonu Začínáme Mobilní a Wi-Fi připojení Účet Google a kontakty Tipy a rady pro systém Android Odstraňování problémů 2 3 6 10 12 14 16 Český Další informace naleznete v části

Více

Indukční varná deska. Návod k obsluze HPI 430 BLA

Indukční varná deska. Návod k obsluze HPI 430 BLA Indukční varná deska Návod k obsluze HPI 430 BLA 1 Všeobecná varování PŘEČTĚTE SI POZORNĚ TYTO POKYNY PRO MAXIMÁLNÍ VYUŽITÍ VAŠÍ VARNÉ DESKY. Doporučujeme, abyste si návod k obsluze uschovali pro případné

Více

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA Profi

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA Profi BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA Profi Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu. Prosím, přečtěte si tento návod k obsluze. Návod si uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Technické údaje Vysílač Frekvence

Více

MPPT SOLÁRNÍ REGULÁTOR

MPPT SOLÁRNÍ REGULÁTOR MPPT SOLÁRNÍ REGULÁTOR 12-24V/40A G925 Návod k použití Vážený zákazníku Děkujeme za důvěru. Nákupem jste získal spolehlivý a vysoce kvalitní výrobek, který poskytne dobrou službu po dlouhou dobu pokud

Více

DVRB23 Videokamera k záznamu jízdy vozidla S GPS modulem (černá skříňka)

DVRB23 Videokamera k záznamu jízdy vozidla S GPS modulem (černá skříňka) DVRB23 Videokamera k záznamu jízdy vozidla S GPS modulem (černá skříňka) Uživatelská příručka Obsah Obsah... 1 Popis kamery... 2 Vložení SD karty... 2 Hlavní nabídka... 3 Nabídka nastavení... 3 Nahrávání

Více

Stereo zesilovač Amplificador

Stereo zesilovač Amplificador 3-215-703-11 (1) Stereo zesilovač Amplificador Návod k obsluze Před připojením a použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tento návod k obsluze. XM-ZR602 2007 Sony Corporation Vytištěno v České

Více

OBSAH 1. OBECNÉ VLASTNOSTI...2 2. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ...3 3. PŘÍPRAVA...4 3.1. DÁLKOVÝ OVLADAČ...4 3.2. PŘIPOJENÍ...5 3.2.1.

OBSAH 1. OBECNÉ VLASTNOSTI...2 2. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ...3 3. PŘÍPRAVA...4 3.1. DÁLKOVÝ OVLADAČ...4 3.2. PŘIPOJENÍ...5 3.2.1. DVB 655 T2 OBSAH 1. OBECNÉ VLASTNOSTI...2 2. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ...3 3. PŘÍPRAVA...4 3.1. DÁLKOVÝ OVLADAČ...4 3.2. PŘIPOJENÍ...5 3.2.1. PŘIPOJENÍ K TELEVIZORU...5 3.2.2. PŘIPOJENÍ K VIDEOREKORDÉRU...5

Více

Niky S 1-1.5-2-3 kva Návod k obsluze a údržbě uživatelská příručka

Niky S 1-1.5-2-3 kva Návod k obsluze a údržbě uživatelská příručka Niky S 1-1.5-2-3 kva Návod k obsluze a údržbě uživatelská příručka Part. LE05261AC-11/13-01 GF Niky S 1-1.5-2-3 kva CZ CZ 3 2 Niky S 1-1.5-2-3 kva OBSAH 1 Úvod 4 2 Podmínky použití 4 3 Instalace 5 4 Ovládání

Více

Obsah. Czech - 1 - 01-CEK-20715W-1055UK-20 INCH MB24H-(BACK 1 LINE OUT)(WO SVHS)-50114919.P65 01.09.2007, 12:59

Obsah. Czech - 1 - 01-CEK-20715W-1055UK-20 INCH MB24H-(BACK 1 LINE OUT)(WO SVHS)-50114919.P65 01.09.2007, 12:59 Obsah Funkce a vlastnosti... 2 Pøíslušenství... 2 Úvod... 3 Pøíprava... 3 Bezpeènostní opatøení... 3 Pøehled funkcí dálkového ovládání... 5 LCD televizor a ovládací tlaèítka... 6 Instalace zaøízení na

Více