Obsah CEK UK-AK56-MN1P P65 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah - 1 - 01-CEK-14438-1243UK-AK56-MN1P-50116251.P65 1"

Transkript

1 Obsah Tlačítka dálkového ovladače... 2 Přední panel a přípojná místa... 2 Připojení periferních zařízení... 2 Připojení antény... 2 Mapa nabídky... 3 Příprava... 3 Doplňky... 3 Bezpečnostní opatření Napájecí zdroj Napájecí kabel Voda a vlhkost Čištění Ventilace Žár a plameny Blesk Náhradní díly Opravy Rentgenové záření... 4 Před zapnutím televizoru... 4 Připojení napájení... 4 Připojení ke vstupnímu konektoru antény 4 Vložení baterií do dálkového ovladače.. 5 Navigování v systému nabídek... 5 Zapnutí a vypnutí televizoru... 5 Zapnutí televizoru:... 5 Vypnutí televizoru:... 5 Systém nabídek... 5 Nabídka Zvuk... 5 Nabídka Obraz... 6 Nabídka Funkce... 6 Nabídka Instalace... 6 Tabulka programů... 7 Jiné funkce... 8 Stav televizoru... 8 Indikátor ztlumení... 8 Režimy AV (dle modelu)... 8 Teletext... 8 Speciální Teletextové Funkce... 8 Připojení periferního zařízení... 8 Přes Eurokonektor - scart (dle modelu) 8 Přes vstup antény... 8 Dekodér... 9 Televizor a videorekordér... 9 Přehrávání NTSC (dle modelu)... 9 Fotoaparát a videokamera... 9 Připojení dekodéru k videorekordéru... 9 Připojení sluchátek (dle modelu)... 9 Tipy... 9 Péče o obrazovku... 9 Špatný obraz... 9 Žádný obraz... 9 Zvuk... 9 Dálkový ovladač... 9 Žádné řešení... 9 Technické údaje CEK UK-AK56-MN1P P65 1

2 Tlačítka dálkového ovladače = Pohotovostní stav 0-9 = Přímá volba programu = Menu - - = Dvojciferné zadávání programu V + / - = Snížení / zvý šení hlasitosti P + / - = Postupná volba programu nahoru /dolů = Kurzor nahoru = Kurzor vpravo = Kurzor vlevo = Kurzor dolů MUTE = Vypnutí zvuku AV = Tlačítko AV (dle modelu) (EXT, FAV, BAV) TV = Tlačítko TV / Opuštění menu TXT=Teletext (dle modelu) Červené (SOUND)=Menu zvuku Zelené (PICTURE) = Menu obrazu Žluté (FEATURE) =Menu vlastností Modré(INSTALL) = Instalační menu OK = OK (Uložení) Přední panel a přípojná místa Připojení antény Připojení venkovní antény 75 Ohm koaxiální kabel 75 VHF/UHF Konektor v zadní části přístroje + P/CH + Pohotovostní stav Připojení periferních zařízení = Snížení hlasitosti. = Zvý šení hlasitosti. ANT. AUDIO OUT -P/CH = Volba předchozího programu (volitelné dle modelu) P/CH+ = Volba následujícího programu. VIDEO OUT EXT. Anténa Zadní vý stup AV - volitelné dle modelu EXT.= Eurokonektor - volitelné dle modelu CEK UK-AK56-MN1P P65 2

3 Mapa nabídky Příprava Po všech stranách přístroje nechte nejméně 10 cm volného prostoru pro ventilaci. Abyste zabránili závadám a nebezpečným situacím, neumisťujte na televizor žádné předměty. ČASOVAČ RODIČ. ZÁMEK TXT JAZYK JAZYK MODRÉ POZADÍ 01 C C C C C C NÁZEV VYMAZÁNÍ VLOŽENÍ AUTOM. UKL. Tento přístroj používejte v mírném podnebném pásmu. Doplňky Barevný televizor s dálkovým ovladačem. Přednastavit lze 100 programů v pásmech VHF, UHF nebo kabelových kanálů. Možnost ladění kabelových kanálů. Ovládání televizoru je velmi snadné díky systému nabídek. Jeden Eurokonektor (volitelně) pro externí zařízení (například počítač, videorekordér, video hry, zvukový systém atd.) Teletext. (dle modelu) Možnost připojení sluchátek. (dle modelu) Všechny programy lze pojmenovat. Přepínání mezi posledními dvěma sledovanými programy. Automatické ladění dopředu nebo dozadu. Časovač vypnutí. Automatické ztlumení zvuku, když není přijímán žádný signál. Kdyžnení zachycen žádný platný signál, televizor se po 5 minutách automaticky přepne do pohotovostního režimu. Přehrávání NTSC.(dle modelu) Bezpečnostní opatření Prosíme, přečtěte si následující doporučená bezpečnostní opatření v zájmu své bezpečnosti. 1. Napájecí zdroj Přijímač by měl být napájen pouze ze zásuvky se střídavým proudem V s frekvencí 50 Hz. Zajistěte správné nastavení napětí pro váš přístroj CEK UK-AK56-MN1P P65 3

4 2. Napájecí kabel Nepokládejte zařízení, nebo kus nábytku apod., na napájecí kabel (ze zásuvky) ani jej nijak neskřípejte. Kabelem manipulujte pomocí zástrčky. Nevytahujte zástrčku tahem za samotný kabel a nikdy se nedotý kejte napájecího kabelu mokrý ma rukama, protože by mohlo dojít ke zkratu a úrazu elektrický m proudem. Nikdy na kabelu nedělejte uzel nebo jej nespojujte s jinými kabely. Napájecí kabel by měl být umístěn tak, aby se na něj nešlapalo. Poškozený napájecí kabel může zapříčinit požár nebo úraz elektrický m proudem. Pokud je poškozen a vyžaduje výměnu, měl by ji provést kvalifikovaný technik. 3. Voda a vlhkost Nepoužívejte toto vybavení ve vlhkém a mokrém prostředí (nepoužívat v koupelně, dřezu v kuchyni a poblíž pračky). Nevystavujte tento přístroj dešti nebo vodě, mohlo by to být nebezpečné, a neumisťujte na vrch přístroje předměty naplněné vodou, jako jsou vázy apod. Zabraňte postříkání vodou. Pokud se do krytu přístroje dostane nějaký pevný předmět nebo kapalina, odpojte jej a nechte jej zkontrolovat kvalifikovaným technikem před dalším používáním. 4. Čištění Před čištěním odpojte televizor z elektrické zásuvky. Nepoužívejte tekuté čistící prostředky a prostředky ve spreji. Používejte měkký suchý hadřík. 5. Ventilace Otvory na televizoru slouží k ventilaci a zajištění spolehlivého provozu. Aby nedošlo k přehřátí, nesmí bý t tyto otvory blokovány nebo zakryty. 6. Žár a plameny Televizor by neměl být umístěn v blízkosti otevřeného ohně nebo zdrojů silného žáru, jako je elektrické topení. Ujistěte se, že na vrchu televizoru není umístěn žádný zdroj otevřeného ohně, jako například zapálené svíčky. 7. Blesk V případě bouřky a blesku nebo při odjezdu na dovolenou odpojte napájecí kabel ze zásuvky. 8. Náhradní díly Kdyžje nutné použít náhradní díly, dbejte na to, aby technik použil náhradní díly specifikované vý robcem nebo mají stejné parametry jako ty originální. Nepovolené náhrady mohou způsobit požár, úraz elektrický m proudem nebo jiná rizika. 9. Opravy Přenechejte všechny opravy kvalifikovaným pracovníkům. Nesnímejte kryt, jelikož by mohlo dojít k úrazu elektrický m proudem. 10. Rentgenové záření Rentgenové záření vytvářené tímto televizorem je dostatečně stíněno. VAROVÁNÍ! Jakýkoliv zásah proti předpisům, zejména modifikace u vysokého napětí nebo výměna samotné obrazovky, může vést k zvýšené koncentraci rentgenových paprsků. Jakýkoliv televizor takto pozměněný již neodpovídá licenci a nesmí bý t používán. Pokyny pro likvidaci Obaly a obalové pomůcky jsou recyklovatelné a měly by být předány k recyklaci. Obalové materiály, jako igelitové pytle, je třeba uschovat mimo dosah dětí. Baterie, včetně těch, které jsou bez těžkých kovů, by neměly být zlikvidovány společně s domácím odpadem. Použité baterie zlikvidujte s ohledem na životní prostředí. Zjistěte si právní předpisy platné ve vaší oblasti. PŘI ODCHODU Z DOMU NENECHÁVEJTE TELEVIZORZAPNUTÝ NEBO V POHOTOVOSTNÍM REŽIMU Před zapnutím televizoru Připojení napájení DŮLEŽITÉ: Televize je navržena pro provoz při napětí V střídavého proudu o 50 Hz. Po vybalení nechte televizor před připojením do sítě získat pokojovou teplotu. Zástrčka na napájecím kabelu je určena k vypojení televizoru z elektriky, a proto by měla bý t snadno dostupná. Připojení ke vstupnímu konektoru antény Připojte anténu nebo přípojku kabelové televize do vstupního anténního konektoru televizoru a připojte výchozí přípojku kabelu CEK UK-AK56-MN1P P65 4

5 Vložení baterií do dálkového ovladače Umístěte baterie správným směrem, jak je zobrazeno níže. Vyjměte kryt baterií umístěný na zadní straně ovladač e jemným zatlačením vzhůru od vyznačené části. Vložte dvě baterie typu AAA (R03) nebo baterie rovnocenného typu. Vrate kryt baterií zpět. POZNÁMKA: Vyjměte baterie z dálkového ovladače, pokud jej nebudete delší dobu používat. V opačném případě by mohl být poškozen vytečením baterií. Navigování v systému nabídek Zapnutí a vypnutí televizoru Zapnutí televizoru: Televizor se zapíná ve dvou krocích: 1- Připojte napájecí kabel do sítě. Stiskněte tlačítko pohotovostního režimu (Stand-by). Poté se televizor přepne do pohotovostního režimu. 2- Televizor lze z pohotovostního režimu zapnout takto: Stiskněte číslicové tlačítko na dálkovém ovládání, aby bylo zvoleno nějaké číslo programu, nebo stiskněte tlačítko P+/- na televizoru nebo tlačítka - P nebo P+ a pohotovostního režimu na dálkovém ovládání, čímž se zvolí posledně vypnutý režim. Oběma metodami se televizor zapne. Vypnutí televizoru: Stisknutím tlačítka (pohotovostní režim) na dálkovém ovládání se televizor přepne do pohotovostního režimu. Pro kompletní vypnutí televizoru vypojte napájecí kabel ze zásuvky. Systém nabídek Nabídka Zvuk 1- Stiskněte MENU a zobrazí se nabídka. 2- Stiskněte tlačítko nebo a zvolte ikonu. Stiskněte pro další možnosti. 3- Pomocí tlačítka nebo lze zvý raznit položku. 4- Stiskem tlačítka nebo lze měnit nastavení. Stiskněte OK pro nastavení jako vý chozí. 5- Pro opuštění nabídky nebo návrat z podnabídky stiskněte tlačítko nebo TV. Lze vybrat všechny možnosti v systému nabídky. Pro volbu možnosti použijte Navigování v systému nabídek. Hlasitost Hlasitost. Stisknutím tlačítek nebo lze měnit úroveň zvolené možnosti. Uložit Tlačítkem nebo vyberte položku Uložit. Stiskněte nebo pro uložení nastavení. Na obrazovce se zobrazí nápis OK CEK UK-AK56-MN1P P65 5

6 Nabídka Obraz Nabídka Funkce ČASOVAČ RODIČ. ZÁMEK TXT JAZYK JAZYK MODRÉ POZADÍ Časovač Jas/Kontrast/Barva/Ostrost/Odstín Tlačítkem nebo vyberte požadovanou možnost. Stiskněte nebo pro nastavení úrovně. Nastavení odstínu (jen v režimu AV) (volitelné) Protože formát NTSC není v režimu televizoru dostupný, možnost ODSTÍN se nezobrazuje. Nicméně možnost ODSTÍN bude vždy zobrazena v režimu AV, je ovšem funkční pouze pro zdroje standardu NTSC. Nebude fungovat pro standardy PAL a SECAM (volitelné). Teplota barvy Tlačítkem nebo vyberte položku Teplota barvy. Stiskněte tlačítko nebo a vyberte jednu z následujících možností: Chladný, Normální a Teplý. Zvetšení Tlačítkem nebo vyberte položku Zvetšení. Použijte tlačítka nebo pro změnu zoomu na Auto, 4: 3 a 16: 9. Nastavení režimu videa (jen v režimu AV) Tlačítkem nebo vyberte položku VCR Mode (Režim videa). Kdyžsledujete obraz z vašeho videa, a obraz je nestabilní, můžete jej vylepšit pomocí změny nastavení VCR MODE z ON na OFF. Uložit Tlačítkem nebo vyberte položku Uložit. Stiskněte nebo pro uložení nastavení. Na obrazovce se zobrazí nápis OK. Časovač. Stiskněte nebo pro nastavení časovače. Časovač lze nastavit v rozmezí Vypnuto a 120 minut v krocích po 5 minutách. Když je časovač vypnutí aktivní, televizor se po skončení nastavené doby automaticky přepne do pohotovostního režimu. Rodič. zámek Rodič. zámek. Stiskněte tlačítko nebo pro označení položky dětského zámku. Když je zapnut, televizor lze ovládat jen dálkovým ovladačem. V takovém případě nebudou tlačítka na předním panelu fungovat. Když je stisknuto jedno z těchto tlačítek, zobrazí se na obrazovce nápis Rodič. zámek. Volba jazyka textu Txt Jazy lze vybrat stisknutím tlačítka na položce Txt Jazy. Jazyk nebo Tlačítkem nebo vyberte položku Jazyk. Pomocí tlačítek nebo zvolte jazyk. Modré pozadí Modré pozadí. Stiskněte tlačítko nebo pro označení položky modrého pozadí. Nabídka Instalace Instalační nabídka je zobrazena na obrazovce jak je ukázáno dole. Nabídka se mění v závislosti na zvolený ch možnostech. Pokud je zvolen Kanál, instalační nabídka se zobrazí následovně CEK UK-AK56-MN1P P65 6

7 Pokud je zvolena Frekvence, instalační nabídka se zobrazí následovně. Program Program. Stiskem tlačítka nebo lze zvolit číslo programu. Číslo lze zvolit také pomocí číslicových tlačítek na dálkovém ovládání. Lze uložit 100 programů od 0 do 99. Frekvence (volitelné) Frekvence. Stiskem tlačítka nebo lze zvolit frekvenci. Číslo lze zvolit také pomocí číslicových tlačítek na dálkovém ovládání. Pásmo Pásmo. Stiskem tlačítka nebo lze zvolit typ pásma C nebo S. Kanál (volitelné) Kanál. Pomocí tlačítek nebo zvolte číslo programu. Číslo lze také zadat pomocí číselných tlačítek na dálkovém ovladači. Norma (volitelné) Norma Pomocí tlačítek nebo změňte norma na BG, D/K, I nebo L/L (volitelné). Jemné razení Jemné razení. Proces jemného doladění můžete použít pro Jemné razení (po hrubém nastavení), jestliže nejste spokojeni s obrazem na obrazovce. Pou ijte tlaèítko nebo na položce Jemné razení, dokud na obrazovce nebude nejlepší obraz. Hledání Hledání. Stiskněte nebo pro začátek Hledání kanálů. Vyhledávání se zastaví, když je nalezen nějaký signál. Poznámka: Pokud stisknete tlačítka pro pohyb po krocích, bude se měnit frekvence po 0,25 Mhz. Pokud ale stisknete všechna tlačítka naráz, bude probíhat ladění automaticky. Pro zastavení ladění v určitý moment stiskněte tlačítka nebo. Režim ladenia (volitelné) Stisknutím tlačítka nebo volte položku Režim ladenia. Stiskem tlačítka nebo lze změnit režim ladění na kanál a frekvence. Pokud je zvolena frekvence, zobrazí se následující nabídka. Uložit Tlačítkem nebo vyberte položku Uložit. Stiskněte nebo pro uložení nastavení. Na obrazovce se zobrazí nápis OK. Tabulka programů 01 C C C C C C NÁZEV VYMAZÁNÍ VLOŽENÍ AUTOM. UKL. Posouváním kurzoru do čtyř směrů můžete dosáhnout 30 programů na stejné stránce. Posouváním stran nahoru nebo dolů stisknutím navigačních tlačítek můžete zobrazit všechny programy v režimu TV (kromě režimu AV). Pomocí kurzoru se volba programu provádí automaticky. 01-CEK UK-AK56-MN1P P65 7

8 Název: Chcete-li změnit název programu, zvolte tento program a stiskněte ČERVENÉ tlačítko. Stisknutím tlačítka nebo změncte písmeno a tlačítkem / vyberete další písmena. Jméno programu je řetězec o 5 písmenech. Stiskem ČERVENÉHO tlačítka uložíte název nebo stiskem MODRÉHO tlačítka jej zrušíte. Vložení: Vyberte program, který chcete vložení, pomocí navigačních tlačítek. Stiskněte ZELENÉ tlačítko. Přesuňte vybraný program pomocí navigačních tlačítek na požadované místo a stiskněte znovu ZELENÉ tlačítko nebo MODRÉ pro zrušení. Vymazaní: Program lze odstranit stisknutím ŽLUTÉHO tlačítka. Opětovným stisknutím ŽLUTÉHO tlačítka odstraníte vybraný program ze seznamu programů a programy pod ním se posunou o jeden vý še, stiskem MODRÉHO tlačítka akci zrušíte. Autom. ukl.: Pokud stisknete MODRÉ tlačítko, nabídka Autom. ukl. se objeví na obrazovce. Jiné funkce Stav televizoru Při zadání nového programu nebo stisknutí tlačítka TV se v horní pravé části obrazovky zobrazí číslo programu a název programu. Indikátor ztlumení Když je ztlumeni aktivní, je indikátor umístěn v levém horním okraji obrazovky:. Ztlumení lze zrušit dvěma způsoby. Prvním způsobem je stisknutí tlačítka : a druhým způsobem je zvýšení nebo snížení hlasitosti. Režimy AV (dle modelu) Stisknutím tlačítka AV můžete přepnout televizor do režimu AV (pokud není právě aktivní teletext). Opakovaným stisknutím tohoto tlačítka přepnete televizor do jednoho z volitelných režimů AV: EXT a FAV/BAV (Přední AV / Zadní AV)(dle modelu). Pokud chcete opustit režim AV, stiskněte tlačítko "TV" nebo P+/P- nebo AV. Teletext Na své televizi můžete sledovat Teletext. Každý kanál, který vysílá teletext, vysílá také stránku s informacemi o tom, jak konkrétní systém používat (obvykle na straně 100). V závislosti na televizním kanálu může být vysílaný teletext v různých systémech. Barvy použité v řádku s možnostmi teletextu odpovídají barvám na dálkovém ovládání. Ujistěte se, že televizor přijímá dobrý signál, jinak se mohou v textu vyskytnout chyby. Speciální Teletextové Funkce TXT pro zobrazení stránky teletextu. Pro zobrazení textových služeb stiskněte TXT. Pro návrat k normálnímu zobrazení stiskněte "TV". Programy nemohou být měněny během zobrazení teletextu. Pro výběr stránky stiskněte tlačítka čísel nebo programová tlačítka (P+, P-). Pro opuštění teletextu stiskněte tlačítko TV. Připojení periferního zařízení Existuje široká škála audio i video přístrojů, které lze k televizoru připojit. Přes Eurokonektor - scart (dle modelu) Televizor má jeden konektor typu Eurokonektor. Pokud chcete připojit periferní zařízení (např. video, dekodér atd.) s eurokonektory k televizoru, použijte vstup SCART(EXT.). (volitelné) Pokud ke konektoru Euroconnector připojíte externí zařízení, televizor se automaticky přepne do režimu AV. Přes vstup antény Pokud chcete k televizoru připojit periferní zařízení jako videorekordér nebo dekodér, ale požadovaný přístroj nemá konektor Euroconnector, měli byste jej připojit ke vstupu ANT na televizoru. Pokud je videorekordér připojen přes anténní vstup, doporučujeme použít program CEK UK-AK56-MN1P P65 8

9 Dekodér Kabelová televize poskytuje širokou nabídku programů. Většina z nich je zdarma, za jiné musí divák platit. Znamená to, že se budete muset přihlásit u vysílací organizace, jejíž programy chcete přijímat. Tato organizace vám vydá příslušný dekodér, abyste mohli dešifrovat programy. Další informace vám podá prodejce. Více informací naleznete v příručce dodané s dekodérem. Připojení dekodéru s konektorem antény k televizoru Připojte kabel antény. Připojení dekodéru bez konektoru antény k televizoru Připojte dekodér k televizoru kabelem Scart přes konektor SCART. Televizor a videorekordér Připojte kabely antény. Lepší kvality obrazu dosáhnete, pokud také připojíte eurokabel do zdířky SCART/RCA. Přehrávání NTSC (dle modelu) Abyste mohli tuto možnosti použít, můžete: Připojit videorekordér NTSC ke konektoru Scart na zadní straně televizoru. Připojit videorekordér NTSC ke konektorům RCA na zadní straně televizoru. Potom vyberte příslušný zdroj stisknutím tlačítka AV. Fotoaparát a videokamera Připojení ke vstupu Přední-AV (F-AV) - (dle modelu) Připojte svůj fotoaparát nebo kameru do vstupů na straně vaší TV. Připojte své zařízení k TV pomocí zdířek VIDEO, AUDIO. Konektory je nutné připojit do vstupů se stejný mi barvami. Připojení ke vstupu/výstupní Zadní-AV (BAV) - (dle modelu) Připojte svůj fotoaparát nebo kameru do vstupů na zadní straně vaší TV. Připojte své zařízení k TV pomocí zdířek VIDEO, AUDIO. Konektory je nutné připojit do vstupů se stejný mi barvami. Připojení dekodéru k videorekordéru Některé videorekordéry mají zvláštní eurokonektor pro dekodér. Připojte eurokabel ke konektoru Eurokonektor dekodéru a ke zvláštnímu konektoru Eurokonektor videorekordéru. Informace naleznete v příručce k videorekordéru. Informace o připojení videorekordéru k televizoru naleznete v části Televizor a videorekordér. Pokud chcete k televizoru připojit více přístrojů, poraďte se s prodejcem. Připojení sluchátek (dle modelu) K připojení sluchátek použijte stereofonní konektor sluchátek na pravé straně televizoru. Tipy Péče o obrazovku Obrazovku čistěte mírně navlhčeným, měkkým hadříkem. Nepoužívejte brusná rozpouštědla, mohla by poškodit krycí vrstvu televizoru. Špatný obraz Zvolili jste správný televizní systém? Je televizor nebo domovní anténa příliš blízko u neuzemněného zvukového zařízení, neonových světel atd.? Hory a vysoké budovy mohou způsobit dvojitý obraz nebo násobný obraz. Někdy lze zlepšit kvalitu obrazu změnou směru antény. Je obraz nebo teletext nerozeznatelný? Zkontrolujte, zda jste zadali správnou frekvenci. Kvalita obrazu může klesnout, když jsou k televizoru připojena dvě periferní zařízení zároveň. V takovém případě jedno z periferních zařízení odpojte. Žádný obraz Je anténa správně připojena? Jsou zástrčky pevně připojeny ke konektoru antény? Není kabel antény poškozen? Jsou pro připojení antény použity vhodné zástrčky? Pokud máte pochybnosti, obraťte se na prodejce. Zvuk Není slyšet žádný zvuk. Nepřerušili jste zvuk napøíklad stisknutím tlaèítka MUTE? Dálkový ovladač Televizor již nereaguje na dálkový ovladač. Možná jsou vybité baterie. V takovém případě je možné použít tlačítka v dolní části televizoru. Nezvolili jste špatnou nabídku? Stisknutím tlačítka TV se vrátíte do režimu TV nebo stiskněte tlačítko, abyste se vrátili do předchozí nabídky. Žádné řešení Vypněte televizor a zase jej zapněte. Pokud to nepomůže, kontaktujte servis, nikdy se nepokoušejte přístroj opravit sami CEK UK-AK56-MN1P P65 9

10 Technické údaje TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ PAL SECAM B/G D/K PŘÍJEM KANÁLŮ VHF (PÁSMO I/III) UHF (PÁSMO U) HYPERBAND KABELOVÉ TELEVIZE (S1-S20/S21-S41) POČET PŘEDNASTAVENÝCH KANÁLŮ 100 INDIKÁTOR KANÁLU Zobrazování na displeji VSTUP ANTÉNY RF 75 Ohm (nevyváženo) PROVOZNÍ NAPĚTÍ V AC,50 Hz. ZVUKOVÝ VÝ STUP Mono Audio vý kon POWER (W RMS. ) (%10 THD) 2 Obrazovka 14 (37 cm) Rozměry (mm) Hloubka Délka Vý ška Váha (kg) CEK UK-AK56-MN1P P65 10

11 Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti) Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Alternativně můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty. Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení v Evropské unii Pro správnou likvidaci elektrický ch a elektronický ch zařízení si vyžádejte podrobné informace u Vašeho prodejce. Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení mimo Evropskou unii Vý še uvedený symbol je platný pouze v zemích Evropské unie. Pro správnou likvidaci elektrický ch a elektronických zařízení si vyžádejte podrobné informace u Vašich úřadů nebo prodejce zařízení Firma HP Tronic Ústí nad Labem s.r.o. je registrovaná u společnosti Asekol s.r.o. pod číslem AK Firma HP Tronic Ústí nad Labem s.r.o. je registrovaná u spoločnosti Sewa pod číslom EZ CEK UK-AK56-MN1P P65 11

12

Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál

Dotykový 10,4 LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT 10''/10,4'' multifunkční monitor Uživatelský manuál Drazí zákazníci, abyste zajistili, že vámi zakoupený výrobek bude správně fungovat, přečtěte si nejprve tento

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

DVB-T přijímač. český manuál

DVB-T přijímač. český manuál DVB-T přijímač český manuál Obsah 02 Snadný začátek Seznámení se zařízením Hlavní znaky zařízení Popis zařízení 03 Popis dálkového ovládání (DO) 01 / Obsah MENU Správce programu 04 Oblíbený program / složka

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

Aktivní pokojová DVB-T/T2 anténa SRT ANT 10 ECO

Aktivní pokojová DVB-T/T2 anténa SRT ANT 10 ECO Aktivní pokojová DVB-T/T2 anténa SRT ANT 10 ECO Simulace obrazu Návod k obsluze Obsah 1.0 PŘEDSTAVENÍ 1 2.0 BALENÍ OBSAHUJE 1 3.0 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 2 4.0 ZAPOJENÍ ANTÉNY 2 1.0 PŘEDSTAVENÍ Děkujeme za

Více

v.link Video adaptér mi1261

v.link Video adaptér mi1261 v.link Video adaptér mi1261 Umožnuje připojení 2 zdrojů video signálu + zdroje RGB signálu + kamery při couvání Do vozidel Audi, Škoda a VW vybavených navigačním systémem MIB High / Standard s displejem

Více

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ typ 1 verze návodu 1.1 Vážení uživatelé, děkujeme, že využíváte službu Sledovanitv.cz. Věříme, že s naší službou budete spokojeni a Vaši důvěru nezklameme.

Více

VIP1910/1920. instalační příručka

VIP1910/1920. instalační příručka VIP1910/1920 instalační příručka POZOR! Nebezpečí úrazu elektrickým proudem Neotvírejte zař ízení POZOR! PRO SNÍŽENÍ NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRU, NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEVYSTAVUJTE ZAŘÍZENÍ DEŠTI

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

CL 7100 Bezdrátová sluchátka

CL 7100 Bezdrátová sluchátka CL 7100 Bezdrátová sluchátka Úvod Bezdrátová sluchátka CL7100 mohou být využívána, jak lidmi kteří nemají v pořádku sluch, tak lidmi s normálním sluchem. Tato sluchátka mohou být použita k poslechu televize,

Více

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM UPOZORNĚNÍ K PROVOZU ZAŘÍZENÍ PŘEČTĚTE SI POZORNĚ VŠECHNA UPOZORNĚNÍ A INSTRUKCE, KTERÉ JSOU UVEDENY V TÉTO PŘÍRUČCE. PŘÍRUČKU SI TAKÉ USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU. Z DŮVODU

Více

LB 4 Zvlhčovač vzduchu

LB 4 Zvlhčovač vzduchu LB 4 Zvlhčovač vzduchu CZ Návod k použití Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Odložte si tento návod na bezpečném místě. Bezpečnostní informace Připojte spotřebič

Více

Návod k použití FMT200BT

Návod k použití FMT200BT Návod k použití FMT200BT FMT200BT je Bluetooth hands free sada pro mobilní telefony a PDA a bezdrátový MP3- přehrávač pro audio systémy. Před použitím si důkladně přečťete návod. Obsah balení: FMT200BT,

Více

1. Klávesy a funkce. KynectTAB 32013G

1. Klávesy a funkce. KynectTAB 32013G Rychlý průvodce 1. Klávesy a funkce 1. Přední fotoaparát 2. Klávesa Volume + 3. Klávesa Volume - 4. Zadní fotoaparát 5. Zdířka pro sluchátka 6. Slot pro SIM kartu 7. Klávesa pro zapnutí a zámek 8. Pack

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

Active Indoor Antenna SRT ANT 12 ECO

Active Indoor Antenna SRT ANT 12 ECO User Manual Mode d emploi Bedienungsanleitung Manuale d uso Manual de uso Bruksanvisning Használati kézikönyv Uživatelský manuál Instrukcja obsługi Uputstvo za upotrebu Руководство пользователя Active

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ Trojúhelníkové heslo: pro vstup do nastavení poklepejte na oblasti 1, 2 a 3. SPRÁVCE NASTAVENÍ (ADMINISTRATOR

Více

Microcom LC 4600 dětská chůvička s barevným displejem. Návod k použití

Microcom LC 4600 dětská chůvička s barevným displejem. Návod k použití Microcom LC 4600 dětská chůvička s barevným displejem Návod k použití Popis výrobku Monitor 1. Regulace citlivosti na zvuk 2. Regulace výkonu/hlasitosti 3. Automatický provoz (zvuková aktivace) 4. Tlačítko

Více

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu. Prosím, přečtěte si tento návod k obsluze. Návod si uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. CZ Technické údaje Vysílač Frekvence

Více

Uživatelský manuál. Symbol upozorňuje na informace, které by jste při čtení manuálu neměli přehlédnout

Uživatelský manuál. Symbol upozorňuje na informace, které by jste při čtení manuálu neměli přehlédnout Bezpečnostní instrukce Čtěte pozorně tento manuál před prvním použitím přístroje Pokud přístroj nebudete po dlouhou dobu používat, odpojte napájecí zdroj od elektrické sítě. Stejně tak odpojte napájecí

Více

Průvodce nastavením hardwaru

Průvodce nastavením hardwaru Rozbalení Odstraňte veškeré ochranné materiály. Ilustrace použité v tomto návodu se vztahují k podobnému modelu. Třebaže se od vašeho konkrétního modelu mohou lišit, způsob používání je stejný. Odstraňte

Více

Ovládací prvky telefonu

Ovládací prvky telefonu A370 Začínáme Obsah Obsah... 2 Ovládací prvky telefonu... 3 Uvedení do provozu... 5 Zapnutí a vypnutí telefonu.. 8 Nabíjení telefonu... 9 Nouzové volání... 11 Telefonování... 12 Svítilna... 14 Zámek klávesnice...

Více

7 Přímý tisk (PictBridge)

7 Přímý tisk (PictBridge) 7 Použití funkce Přímý tisk Po připojení fotoaparátu k tiskárně slučitelné s normou PictBridge pomocí USB kabelu můžete přímo bez počítače tisknout pořízené snímky. Po připojení tiskárny k fotoaparátu

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR200 Dálkový ovladač Magic Motion (AKB732955) Hardwarový

Více

ES-118 Napařovací žehlička

ES-118 Napařovací žehlička ES-118 Napařovací žehlička Návod k obsluze 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě přečtěte a uschovejte jej jako informační příručku. Nesprávné manipulace s

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

HM-843 Mixér Návod k obsluze

HM-843 Mixér Návod k obsluze HM-843 Mixér Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě

Více

Uživatelská příručka set-top-boxu Arris VIP1113

Uživatelská příručka set-top-boxu Arris VIP1113 Uživatelská příručka set-top-boxu Arris VIP1113 Obsah Set-top-box Arris VIP1113... 1 1. Bezpečnostní opatření... 1 2. Vybalení set-top-boxu... 2 3. Popis set-top-boxu Arris VIP1113... 2 4. Zadní panel

Více

Elektronický slovník. Návod k použití

Elektronický slovník. Návod k použití Návod k použití Tento elektronický "mluvící" slovník zastupuje novou generaci kapesních elektronických zařízení vyznačujících se širokou využitelností, kompaktní velikostí, nízkou hmotností, a přesto poskytujících

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

Černá skříňka do auta s video záznamem AT190 Uživatelská příručka

Černá skříňka do auta s video záznamem AT190 Uživatelská příručka Černá skříňka do auta s video záznamem AT190 Uživatelská příručka Před uvedením zařízení do provozu si nejprve pečlivě přečtěte tento návod! Popis produktu - 2 - 18 16 17 6 1. LCD display 2. Hlavní vypínač

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY WWW.GOCLEVER.COM VÍCE INFORMACÍ O PRODUKTECH TAB, NAVIO, DVR, MEDIA Před instalací a použitím si prostudujte tento návod. Úvod Vážený uživateli, děkujeme

Více

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome SDV6222/12 CS Příručka pro uživatele Obsah 1 Důležité informace 4 Bezpečnost 4 Recyklace 4 2 Vaše zařízení SDV6222 5 Přehled 5 3 Začínáme

Více

Příručka - Aiptek W100

Příručka - Aiptek W100 Příručka - Aiptek W100 Bezpečnostní opatření: Přečtěte si prosím pozorně pokyny pro zpracovávat digitální fotoaparát. Před použitím fotoaparátu se ujistěte, že jste si přečetli a porozuměli Bezpečnostní

Více

VIDEO BORESKOP PROVOZNÍ MANUÁL

VIDEO BORESKOP PROVOZNÍ MANUÁL VIDEO BORESKOP PROVOZNÍ MANUÁL Před uvedením do provozu si velmi pozorně přečtěte tento provozní manuál. Součástí obsahu jsou důleţité bezpečnostní a provozní informace. 1 Obsah.. Strana 1. Bezpečnostní

Více

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH,

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH, NAI DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA Děkujeme za zakoupení výrobku NAI, a přejeme Vám s jeho užíváním prožití mnoha příjemných okamžiků. Vývoji výrobku jsme věnovali maximální úsilí a nemálo prostředků. Můžeme

Více

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV Obsah Popis dálkového ovladače...3 Ovládání TV služby...4 1. Informace o pořadu...4 2. Seznam TV kanálů...5 3. Možnosti pořadu...5 4. Programový průvodce...6 5.

Více

Inteligentní parkovací asistent 80350. Uživatelská příručka

Inteligentní parkovací asistent 80350. Uživatelská příručka Inteligentní parkovací asistent 80350 Uživatelská příručka Obsah Informace o výrobku... 1 Obsah balení... 2 Postup montáže... 2 Přehled funkcí a ovládání... 4 Technické specifikace... 8 Informace o výrobku

Více

Digital Indoor DVB-T/T2 Antenna SRT ANT 30

Digital Indoor DVB-T/T2 Antenna SRT ANT 30 Digital Indoor DVB-T/T2 Antenna SRT ANT 30 Picture similar User manual Bedienungsanleitung Manuel d utilisation Manuale utente Manual del usuario Bruksanvisning Käyttöohje Felhasználói kézikönyv Návod

Více

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a Návod k obsluze Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další nahlédnutí. - strana 1 - Možnosti nastavení Provozní režim:

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

ds-1560d Výklopný TFT LCD displej 15,6 s přehrávačem DVD, USB disků a SD karet

ds-1560d Výklopný TFT LCD displej 15,6 s přehrávačem DVD, USB disků a SD karet ds-1560d Výklopný TFT LCD displej 15,6 s přehrávačem DVD, USB disků a SD karet Uživatelská příručka Obsah Úvodní informace... 2 Obsah balení... 3 Funkce přehrávače... 3 Dálkový ovladač a funkce tlačítek...

Více

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM Model č. KX-TG8411FX/KX-TG8412FX KX-TG8421FX Stručný průvodce Chcete-li zařízení použít ve vaší zemi, nejprve změňte nastavení regionu na

Více

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Obsah 1 Úvod 1.1 Všeobecný popis 1.2 Tělo fotoaparátu, rozhraní 1.3 Zobrazení informací

Více

Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače

Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače INSTALACE Přední panel Zadní panel LNB IN: PŘIPOJENÍ K SATELITNÍ ANTÉNĚ LNB OUT: PŘIPOJENÍ K JINÉMU PŘIJÍMAČI KOMPOZITNÍ VÝSTUP VIDEO SIGNÁLU ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ

Více

Přenosný zdroj energie M3 - návod k použití

Přenosný zdroj energie M3 - návod k použití Seznam položek Přenosný zdroj energie M3 - návod k použití Vstup Input (Micro USB) Indikátor LED indicator LED / vypínač Output Výstup Power button (USB A type) A) Obecné a informace o bezpečnosti Před

Více

Obsah Úvod Symboly Set-top Box První instalace Vlastnosti Možné závady ------------------------------------------------------------------

Obsah Úvod Symboly Set-top Box První instalace Vlastnosti Možné závady ------------------------------------------------------------------ Obsah ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⅰ Úvod------------------------------------------------------------------------------------- 2

Více

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST Micro SD kamera AIC 5855+5111+5901 Připojení bateriové části Pro připojení bateriové části je třeba zarovnat zářezy na obou částech. Spojení je možno

Více

iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod

iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod iviewer lze použít na iphone a ipad pro zobrazení živého obrazu z DVR vzdálený server. I. Použití iphone pro přístup ke vzdálenému DVR Použití

Více

DVB-C20. Pro vozidla Mercedes Benz s navigačním systémem Comand 2.0 Comand APS CD Comand APS 220

DVB-C20. Pro vozidla Mercedes Benz s navigačním systémem Comand 2.0 Comand APS CD Comand APS 220 dvblogic DVB-T Tuner DVB-C20 Pro vozidla Mercedes Benz s navigačním systémem Comand 2.0 Comand APS CD Comand APS 220 Funkce Duální DVB-T tuner přesně navržený pro daný typ vozidla Dvě aktivní DVB-T antény

Více

Uživatelská příručka. Přijímač digitální kabelové televize. Tuto příručku si pečlivě přečtěte a uchovejte ji pro budoucí potřeby.

Uživatelská příručka. Přijímač digitální kabelové televize. Tuto příručku si pečlivě přečtěte a uchovejte ji pro budoucí potřeby. Uživatelská příručka Přijímač digitální kabelové televize Tuto příručku si pečlivě přečtěte a uchovejte ji pro budoucí potřeby. 2 strana obálky Obecné bezpečnostní pokyny VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM

Více

Výrobce nemůže být zodpovědný za škodu, která byla způsobena používáním Crescendo 50 v rozporu s níže uvedenými bezpečnostními pokyny.

Výrobce nemůže být zodpovědný za škodu, která byla způsobena používáním Crescendo 50 v rozporu s níže uvedenými bezpečnostními pokyny. Poskytovatel služeb pro sluchově postižené Palackého tř.114, vchod z ulice Kollárova 9, 612 00 Brno Telefon: 541245321, sms 775576120 nebo 725605216 Email: polacek@pomuckyproneslysici.cz, unb@cmjn.cz Návod

Více

FULL HD kamera do auta

FULL HD kamera do auta FULL HD kamera do auta Návod k obsluze Výhody produktu: Cenově velmi dobře dostupná kamera FULL HD kamera Jednoduché ovládání www.spionazni-technika.cz Stránka 1 Diagram produktu 1) Mini USB konektor 2)

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606

CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606 CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606 Děkujeme za zakoupení přístroje NAITECH. Jeho vývoji jsme věnovali nemálo prostředků, a proto Vám můžeme zaručit jeho prvotřídní kvalitu a 100% funkčnost. Abyste

Více

SDF 760. Digitální fotorámeček Návod k použití

SDF 760. Digitální fotorámeček Návod k použití SDF 760 Digitální fotorámeček Návod k použití Bezpečnost: Děkujeme Vám za zakoupení tohoto digitálního fotorámečku. Před použitím zařízení si přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro další použití.

Více

Radiový odpalovač dálkový spouštěč blesku AC-04A/B návod

Radiový odpalovač dálkový spouštěč blesku AC-04A/B návod Radiový odpalovač dálkový spouštěč blesku AC-04A/B návod Radiový odpalovač dálkový spouštěč blesku AC-04A/B 1. Testovací tlačítko 2. Indikace vysílání 3. Nastavení kanálu vysílače 4. Synchronizační konektor

Více

HD XC1 HD XC2. Uživatelská příručka. pro Digitální Kabelový Přijímač KK 11/14

HD XC1 HD XC2. Uživatelská příručka. pro Digitální Kabelový Přijímač KK 11/14 HD XC1 HD XC2 Uživatelská příručka pro Digitální Kabelový Přijímač KK 11/14 Obsah Krátký popis 1.1 Základní vlastnosti 1.2 Obsah balení 1.3 Přední panel 1.4 Zadní panel 1.5 Dálkové ovládání Instalace 2.1

Více

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 I. POPIS Návod k obsluze Nastavitelné napájecí zdroje DC řady EP-600 jsou polovodičová, kompaktní zařízení, která jsou vybavena přesnou regulací a stabilním napětím.

Více

Uživatelský manuál. Smart TV box Q4

Uživatelský manuál. Smart TV box Q4 Smart TV box Q4 CPU: Quad Core až 1.6 GHz RAM: 2 GB, ROM: 8 GB flash memory Android Jelly Bean 4.2 Wi-Fi 802.11b/g/n + LAN RJ45 Infračervené dálkové ovládání podpora karet microsdhc Google Play Podpora

Více

Návod pro aktualizaci software. telefonu ALIGATOR A311

Návod pro aktualizaci software. telefonu ALIGATOR A311 Návod pro aktualizaci software telefonu ALIGATOR A311 Obsah Návod pro aktualizaci SW telefonu ALIGATOR A311... 1 Než začnete... 2 Stažení a příprava programu pro aktualizaci... 2 Instalace USB ovladačů...

Více

A9 Smart TV Box. Uživatelská příručka

A9 Smart TV Box. Uživatelská příručka A9 Smart TV Box Uživatelská příručka Součásti balení Součásti balení jsou následující: Přehrávač Uživatelská přiručka Audio-video kabel Dálkové ovládání Napájecí adaptér Baterie USB Kabel (volitelné) Bezdrátová

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

Digitální tuner 80533

Digitální tuner 80533 Digitální tuner 80533 Automobilový DVB-T tuner s možností přehrávání multimediálních souborů z USB a záznamu TV a rádiového vysílání Uživatelská příručka Important Safety Instructions and Caution Instrukce

Více

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu F-WV812YB Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu! Výstraha:! Přístroj je řízen mikroprocesorem; nevhodné použití může mít za následek přerušení činnosti. V takovém případě vypněte a restartujte

Více

Průvodce nastavením Wi-Fi

Průvodce nastavením Wi-Fi Průvodce nastavením Wi-Fi uu Úvod Existují dva režimy bezdrátové sítě LAN: režim infrastruktura pro připojení přes přístupový bod a režim ad-hoc pro vytvoření přímého propojení se zařízením podporujícím

Více

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití CZ Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní

Více

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny - Pro zamezení poruch si tento

Více

Černá skříňka DVRB6. Kamera s automatickým záznamem fotografií a videí s GPS

Černá skříňka DVRB6. Kamera s automatickým záznamem fotografií a videí s GPS Černá skříňka DVRB6 Kamera s automatickým záznamem fotografií a videí s GPS Tato digitální HD videokamera používá nejmodernější technologie. Je to zařízení, které využijete jako HD videokameru, fotoaparát

Více

Uživatelská příručka k využívání služby IPTV na optické síti KLFREE GPON. Set-top box Motorola VIP-1003

Uživatelská příručka k využívání služby IPTV na optické síti KLFREE GPON. Set-top box Motorola VIP-1003 Uživatelská příručka k využívání služby IPTV na optické síti KLFREE GPON - Set-top box Motorola VIP-1003 1 Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si vybral naši společnost jako svého poskytovatele televizních

Více

CENTRÁLNÍ REGULAČNÍ SYSTÉM PŘÍRUČKA UŽIVATELE

CENTRÁLNÍ REGULAČNÍ SYSTÉM PŘÍRUČKA UŽIVATELE CENTRÁLNÍ REGULAČNÍ SYSTÉM PŘÍRUČKA UŽIVATELE ROBUR s.r.o. Tel: 541 228 266 Fax: 541 227 620 Servis: 800 153 491 e-mail: servis@robur.cz OBSAH OBSAH... 2 REŽIM DIAGNOSTIKY... 3 Základní ovládací prvky...

Více

egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka

egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka Upozornění: a) Před používáním si pozorně přečtěte tyto instukce. b) Nedotýkejte se přívodního kabelu mokrýma rukama. c) Při vytahování napájecího kabelu netahejte

Více

The power to open people s eyes Síla k otevření lidských oči 28ZD06G 32ZD06G 32ZD16G. Barevný TV přijímač. návod k obsluze

The power to open people s eyes Síla k otevření lidských oči 28ZD06G 32ZD06G 32ZD16G. Barevný TV přijímač. návod k obsluze The power to open people s eyes Síla k otevření lidských oči Barevný TV přijímač 28ZD06G 32ZD06G 32ZD16G návod k obsluze NASTAVENÍ Pro vaši bezpečnost V zájmu vaší bezpečnosti si prosím přečtěte následující

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

Digitální kapesní váha

Digitální kapesní váha Digitální kapesní váha max. 500g CZ Model: EHA 251 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosím, přečtěte si tento návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Charakteristika

Více

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý S chytrými zařízeními je svět jednoduchý Děkujeme, že jste si vybrali produkt HUAWEI Mobile WiFi Podporované funkce a skutečný vzhled závisí na konkrétním zakoupeném modelu. Obrázky mají pouze informativní

Více

Naladění programů na přijímači GoSAT GS-7050 HDi

Naladění programů na přijímači GoSAT GS-7050 HDi Naladění programů na přijímači GoSAT GS-7050 HDi Postup pro: 1. naladění programů z nového transpondéru (frekvence) 2. úpravu pořadí programů 1. Naladění programů z nového transpondéru Z důvodu rozšiřování

Více

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Product Code (Kód produktu): 884-T07 0 Doplňkové funkce modelu PR650e Následující funkce byly přidány do verze 2 a. Před použitím stroje si pečlivě přečtěte

Více

HD přehrávač 80 239. Uživatelská příručka

HD přehrávač 80 239. Uživatelská příručka HD přehrávač 80 239 Uživatelská příručka Tento přehrávač umožňuje přehrávání videa a hudby z USB Flash disku, externího pevného disku nebo SD/MMC karty. Video lze zobrazit v HD kvalitě na displeji připojeném

Více

DIGITÁLNÍ VIDEOREKORDÉR EN-6304V / EN-6308V PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ

DIGITÁLNÍ VIDEOREKORDÉR EN-6304V / EN-6308V PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ DIGITÁLNÍ VIDEOREKORDÉR PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ PŘED ZAPOJENÍM PŘÍSTROJE SI NEJPRVE PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TUTO PŘÍRUČKU! Obsah Bezpečnostní upozornění...3 Vlastnosti...4 Obsah dodávky...5 Popis částí

Více

Zapnutí Zmáčkněte jakékoli tlačítko. Vypnutí Gymboss se sám vypne po 5 minutách nečinnosti (nesmí být spuštěn odpočet), nebo ho můžete vypnout v menu.

Zapnutí Zmáčkněte jakékoli tlačítko. Vypnutí Gymboss se sám vypne po 5 minutách nečinnosti (nesmí být spuštěn odpočet), nebo ho můžete vypnout v menu. Zapnutí Zmáčkněte jakékoli tlačítko. Vypnutí Gymboss se sám vypne po 5 minutách nečinnosti (nesmí být spuštěn odpočet), nebo ho můžete vypnout v menu. Rozložení tlačítek Baterie:. Když se baterie příliš

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

Černá skříňka DVR13. Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií. Uživatelská příručka

Černá skříňka DVR13. Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií. Uživatelská příručka Černá skříňka DVR13 Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií Uživatelská příručka Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil náš výrobek. Před prvním zapnutím přístroje si pečlivě přečtěte

Více

Návod na použití kamerového kompletu pro autopřívěsy s přenosným monitorem 2,5"

Návod na použití kamerového kompletu pro autopřívěsy s přenosným monitorem 2,5 Návod na použití kamerového kompletu pro autopřívěsy s přenosným monitorem 2,5" obj. č: 3273 Úvod: Tento produkt pracuje v pásmu o rozsahu ISM-2,4GHz a proto může být legálně používán po celém světě bez

Více

INTERNEXT Digitální televize (IPTV) Uživatelská příručka

INTERNEXT Digitální televize (IPTV) Uživatelská příručka INTERNEXT Digitální televize (IPTV) Uživatelská příručka Obsah Představení služby... 1 Set Top Box Motorola Kreatel VIP 1003... 2 Set Top Box ARRIS VIP 1113... 2 1. Zapojení Set Top Boxu... 2 2. Volba

Více

CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM. Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12

CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM. Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12 CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12 Společnost OPTEX Vám děkuje za zakoupení tohoto barevného audio/video dveřního systému pro 4 kabely, který

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

Instalační příručka pro kartu PCTV 310i

Instalační příručka pro kartu PCTV 310i Instalační příručka pro kartu PCTV 310i Společnost Pinnacle Systems GmbH vydala tento návod s použitím všech dostupných informací, ale nemůže zaručit, že jsou uvedeny vyčerpávající informace o produktu

Více

Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data

Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data Tento instalační průvodce slouží pro rychlé nainstalování ovladačů pro EasyGate UMTS Data a zprovoznění internetového připojení pomocí HSDPA/GPRS. Vložené screenshoty

Více

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK05 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK05 Rikomagic MK05 je výkonný čtyřjádrový TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex procesorem a grafikou Mali

Více

Specifikace přístroje. Popis částí

Specifikace přístroje. Popis částí Návod k použití Specifikace přístroje 1. Specifikace obrazovky: 3.5 TFT, barevná 2. Průměr instalačního otvoru: 12 30 mm 3. Vhodné pro dveře šířky: 42 72 mm nebo 60 90 mm 4. Rozlišení kamery: 300000 pixelů

Více

Zapojení do provozu Přijímač: Vysílačová základna:

Zapojení do provozu Přijímač: Vysílačová základna: Zapojení do provozu Přijímač: 1. Tlačítko mikrofonu pro poslech zvuku v místnosti 2. 3,5 mm audio výstup typ jack 3. Mikrofon 4. Ovládání hlasitosti 5. Indikace napájení 6. Posuvník vypnutí/zapnutí 7.

Více

Obsah. Upozornění...2. Obsah balení...3. Návod k instalaci...3. Montáž monitoru...3. Opětovné zabalení monitoru...4. Nastavení úhlu pohledu...

Obsah. Upozornění...2. Obsah balení...3. Návod k instalaci...3. Montáž monitoru...3. Opětovné zabalení monitoru...4. Nastavení úhlu pohledu... Obsah Upozornění...2 Obsah balení...3 Návod k instalaci...3 Montáž monitoru...3 Opětovné zabalení monitoru...4 Nastavení úhlu pohledu...4 Připojení zařízení...5 Zapnutí přívodu elektrické energie...5 Úprava

Více