Akční plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Akční plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2016"

Transkript

1 Akční plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok Zpracoval: Odbor sociální problematiky ÚMČ Praha 5 listopad

2 Akční plán rozvoje sociálních sluţeb a sluţeb souvisejících v MČ Praha 5 na rok Obsah Obsah... 2 Úvod... 3 Seznam zkratek pouţívaných v dokumentu... 4 Priority městské části Praha Přehled priorit a opatření... 5 Rozpracované priority a opatření... 7 Priorita č Priorita č Priorita č

3 Akční plán rozvoje sociálních sluţeb a sluţeb souvisejících v MČ Praha 5 na rok Úvod Akční plán rozvoje sociálních sluţeb a sluţeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok (dále jen Akční plán) představuje prováděcí dokument Střednědobého plánu rozvoje sociálních sluţeb a sluţeb souvisejících v městské části Praha 5 na období 2018 (dále jen Střednědobý plán). Střednědobý plán je zveřejněn na webových stránkách komunitního plánování v záloţce Dokumenty. Akční plán formuluje konkrétní kroky, aktivity, kterými se bude MČ Praha 5 věnovat v roce v rámci zabezpečení plnění priorit a opatření, které byly stanoveny ve Střednědobém plánu. Celý proces směřuje k zajištění takové sociální sítě sociálních a souvisejících sluţeb, která bude dostupná, kvalitní, efektivní a hospodárná. 3

4 Seznam zkratek používaných v dokumentu CSOP Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci ČCE Českobratrská církev evangelická DSS Dům sociálních sluţeb s pobytovým zařízením HMP hlavní město Praha KC komunitní centrum KPSS komunitní plánování sociálních sluţeb MČ městská část MČ P5 Městská část Praha 5 MHMP Magistrát hlavního města Prahy MP městská policie MŠ mateřská škola NNO nestátní nezisková organizace NZDM nízkoprahové zařízení pro děti a mládeţ OBK Odbor bezpečnostní a prevence kriminality OMI Odbor majetku a investic OSO Odbor sociální problematiky OSPOD oddělení sociálně právní ochrany dětí OZP osoba se zdravotním postiţením p.o. příspěvková organizace RMČ Rada městské části SKP Středisko křesťanské pomoci ÚP úřad práce ZŠ základní škola Akční plán rozvoje sociálních sluţeb a sluţeb souvisejících v MČ Praha 5 na rok 4

5 Priority městské části Praha 5 Akční plán rozvoje sociálních sluţeb a sluţeb souvisejících v MČ Praha 5 na rok Hlavní priority Střednědobého plánu rozvoje sociálních sluţeb a sluţeb souvisejících v městské části Praha 5 na období 2018 jsou: Priorita č. 1 Podpora systému poskytovaných sociálních sluţeb Priorita č. 2 Rozvoj a zkvalitnění stávajících a vznik nových sociálních sluţeb Priorita č. 3 Podpora a rozvoj sluţeb souvisejících (tj. nedefinovaných v zákoně č. 108/2006 Sb. o sociálních sluţbách) Realizace priorit Střednědobého plánu je zabezpečena na kaţdý rok samostatně zpracovanými prováděcími / akčními plány, s uvedenými jednotlivými aktivitami, popisujícími konkrétní úkoly (kroky, projekty), které budou v rámci procesu plánování v daném roce realizovány, včetně uvedení toho, kdo, kdy a za co je bude dělat. Pro kaţdé opatření bude pouţit samostatný tabulkový formulář. Přehled priorit a opatření Priorita č. 1 Podpora systému poskytovaných sociálních služeb Opatření: 1.1 Podpora odborného sociálního poradenství 1.2 Podpora sociálně aktivizačních sluţeb pro seniory a OZP 1.3 Podpora osobní asistence 1.4 Podpora sociální rehabilitace 1.5 Podpora pečovatelské sluţby 1.6 Podpora pobytové odlehčovací sluţby 1.7 Podpora sociálně aktivizačních sluţeb pro rodiny s dětmi 1.8 Podpora terénních programů a sluţeb Priorita č. 2 Rozvoj a zkvalitnění stávajících a vznik nových sociálních služeb Opatření: 2.1 Rozvoj spolupráce v rámci tísňové péče (AREÍON) 2.2 Podpora vybudování domova pro seniory 2.3 Podpora vybudování domova se zvláštním reţimem 2.4 Podpora a rozšíření činnosti NZDM 2.5 Vznik nízkoprahového denního centra 2.6 Vznik azylového domu pro akutně či chronicky nemocné osoby bez přístřeší 5

6 Akční plán rozvoje sociálních sluţeb a sluţeb souvisejících v MČ Praha 5 na rok Priorita č. 3 Podpora a rozvoj služeb souvisejících (tj. nedefinovaných v zákoně č. 108/2006 Sb. o sociálních službách) Opatření: 3.1 Pokračování procesu komunitního plánování sociálních a návazných sluţeb 3.2 Podpora komunitní činnosti napříč cílovými skupinami 3.3 Podpora samostatného bydlení v bytě ve formách tréninkového a sociálního bydlení 3.4 Podpora poradenství (právní, finanční, psychologické) 3.5 Podpora zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce 3.6 Podpora a rozvoj dobrovolnictví 3.7 Zajištění informovanosti v sociální oblasti 3.8 Podpora a spolupráce při pořádání akcí pro veřejnost 3.9 Podpora osvětových programů pro veřejnost 3.10 Pokračování projektu příspěvky na pobyt v DSS pro klienty z MČ P Realizace projektu odběrného místa obědů pro seniory 3.12 Pokračování projektu úhrada obědů ve školních jídelnách ZŠ v MČ P 5 pro děti z nízkopříjmových rodin 3.13 Podpora zejména dlouhodobého trávení volného času dětí a mládeţe 3.14 Podpora komunitního ţivota a mezigeneračního souţití 3.15 Příprava realizace projektu zapojení osob bez přístřeší do úklidu svého okolí 3.16 Zajištění monitorování pohybu a výskytu osob bez přístřeší 3.17 Podpora aktivizace, participace a souţití migrantů 6

7 Rozpracované priority a opatření Priorita č. 1 Podpora systému poskytovaných sociálních služeb Opatření 1.1 Podpora odborného sociálního poradenství Opatření 1.2 Podpora sociálně aktivizačních sluţeb pro seniory a OZP Opatření 1.3 Podpora osobní asistence Opatření 1.4 Podpora sociální rehabilitace Opatření 1.5 Podpora pečovatelské sluţby Opatření 1.6 Podpora pobytové odlehčovací sluţby Opatření 1.7 Podpora sociálně aktivizačních sluţeb pro rodiny s dětmi Opatření 1.8 Podpora terénních programů a sluţeb Akční plán rozvoje sociálních sluţeb a sluţeb souvisejících v MČ Praha 5 na rok Opatření 1.1 Podpora odborného sociálního poradenství Na MČ Praha 5 poskytuje sluţbu odborné sociální poradenství 16 organizací. Jedná se o sluţbu dle 37 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních sluţbách, poskytovanou všem občanům zdarma především v občanských poradnách. MČ Praha 5 je si plně vědoma, ţe se jedná o jednu z nejpotřebnějších sluţeb pro všechny cílové skupiny. a) podpora organizací poskytujících sluţbu v rámci dotačního řízení MČ Praha 5 b) zajistit prezentaci organizací (např. v Katalogu soc. sluţeb, v měsíčníku Pětka pro vás, na Dnu neziskových organizací) - občané MČ Praha 5 - sluţba pro občany v nepříznivé sociální situaci - podpořené organizace v rámci dotačního řízení MČ Praha 5 / organizace poskytující sociální sluţbu a) březen červenec b) leden prosinec Opatření 1.2 Podpora sociálně aktivizačních služeb pro seniory a OZP Tato ambulantní nebo terénní sluţba je poskytovaná osobám v důchodovém věku nebo osobám se zdravotním postiţením ohroţeným sociálním vyloučením. Občanům MČ Praha 5 poskytuje aktivizační sluţby dle 66 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách 6 organizací, všechny jsou zaměřeny na OZP. a) podpora organizací poskytujících sociální sluţbu v rámci dotačního řízení MČ Praha 5 b) zajistit prezentaci organizací (např. v Katalogu soc. sluţeb, v měsíčníku Pětka pro vás, na Dnu neziskových organizací) - senioři - osoby se zdravotním postiţením - sluţba směřující k zachování sociálních kontaktů - prevence vyčleňování občanů v nepříznivé sociální situaci z běţného ţivota - podpořené organizace v rámci dotačního řízení MČ Praha 5 / organizace poskytující sociální sluţbu 7

8 Akční plán rozvoje sociálních sluţeb a sluţeb souvisejících v MČ Praha 5 na rok a) březen červenec b) leden prosinec Opatření 1.3 Podpora osobní asistence Sluţbu osobní asistence dle 39 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách poskytuje na MČ Praha 5 celkem 6 organizací. Sluţba je určena pro kaţdého, kdo chce zůstat v domácím prostředí a potřebuje pomoc s některými úkony běţného ţivota. a) podpora organizací poskytujících sociální sluţbu v rámci dotačního řízení MČ Praha 5 b) zajistit prezentaci organizací (např. v Katalogu soc. sluţeb, v měsíčníku Pětka pro vás, na Dnu neziskových organizací) - senioři - osoby s tělesným, smyslovým, mentálním nebo kombinovaným postiţením - osoby chronicky nemocné nebo v rekonvalescenci po úraze - sluţba umoţňující osobám se sníţenou soběstačností setrvat v domácím prostředí - podpořené organizace v rámci dotačního řízení MČ Praha 5 / organizace poskytující sociální sluţbu a) březen červenec b) leden prosinec Opatření 1.4 Podpora sociální rehabilitace Sociální rehabilitaci dle 70 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách poskytuje občanům MČ Praha 5 celkem 9 organizací. Jedná se o soubor specifických činností směřujících k dosaţení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob, a to rozvojem jejich specifických schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem výkonu běţných pro samostatný ţivot nezbytných činností alternativním způsobem vyuţívajícím zachovaných schopností, potenciálů a kompetencí. Sociální rehabilitace se poskytuje formou terénních a ambulantních sluţeb, nebo formou pobytových sluţeb poskytovaných v centrech sociálně rehabilitačních sluţeb. a) podpora organizací poskytujících sociální sluţbu v rámci dotačního řízení MČ Praha 5 b) zajistit prezentaci organizací (např. v Katalogu soc. sluţeb, v měsíčníku Pětka pro vás, na Dnu neziskových organizací) - osoby se sníţenou soběstačností - sluţba pro osoby se sníţenou soběstačností - podpořené organizace v rámci dotačního řízení MČ Praha 5 / organizace poskytující sociální sluţbu a) březen červenec b) leden prosinec 8

9 Akční plán rozvoje sociálních sluţeb a sluţeb souvisejících v MČ Praha 5 na rok Opatření 1.5 Podpora pečovatelské služby Pečovatelskou sluţbu dle 40 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách poskytují občanům MČ Praha 5 dvě organizace hlavním poskytovatelem této sluţby je příspěvková organizace MČ Praha 5 Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci, dále sluţbu poskytuje Diakonie ČCE SKP v Praze. Jde o pomoc a podporu seniorům, osobám se sníţenou soběstačností, směřující k posílení, či udrţení jejich stávajících schopností a dovedností tak, aby mohli co nejdéle setrvat ve svém domácím prostředí. a) zvýšení informovanosti o moţnosti vyuţívání sluţby u příjemců příspěvku na péči a u jejich rodin b) zajištění provozní neinvestiční dotace pro CSOP Praha 5, p.o. c) zajistit prezentaci organizací (např. v Katalogu soc. sluţeb, v měsíčníku Pětka pro vás, na Dnu neziskových organizací) d) podpořit sníţení ceny dováţky obědů od CSOP Praha 5, p.o. ze současných 15,- Kč/úkon - senioři - osoby se sníţenou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postiţení - nabídka pečovatelské sluţby dle potřeb občanů MČ Praha 5 / CSOP Praha 5, p.o., Diakonie ČCE SKP v Praze a) leden prosinec b) leden březen c) leden prosinec Opatření 1.6 Podpora pobytové odlehčovací služby Pobytovou odlehčovací sluţbu pro cílovou skupinu seniorů poskytuje dle 44 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách CSOP Praha 5, p.o. v Domě sociálních sluţeb s pobytovým zařízením. Z důvodu nevyhovujícího technického zázemí není moţné v tomto zařízení odlehčovací sluţbu poskytovat osobám se závaţným pohybovým omezením. V těchto případech jsou zájemci odkázáni na sluţby v jiných městských částech. Potřebné osoby s trvalým bydlištěm na území MČ Praha 5, kteří mají nízký příjem, mohou vyuţít moţnosti poţádat MČ Praha 5, prostřednictvím OSO o příspěvek na pobyt. a) zajištění financování sluţby b) provázaná spolupráce pracovníků OSO a CSOP Praha 5, p.o. c) distribuce propagačních materiálů a předávání informací v rámci sociálního poradenství a depistáţí OSO d) analýza změny uţívání objektu dle závěrů Inspekce sociálních sluţeb - senioři - osoby se zdravotním postiţením - osoby opouštějící zdravotnická zařízení - osoby pečující - poskytování pobytové odlehčovací sluţby - kvalitnější spolupráce OSO a CSOP Praha 5, p.o. MČ Praha 5, OSO, CSOP Praha 5, p.o. 9

10 Akční plán rozvoje sociálních sluţeb a sluţeb souvisejících v MČ Praha 5 na rok a) leden březen b) leden prosinec c) leden prosinec - vlastní výnosy trţeb z prodeje sluţeb - příspěvek na péči Opatření 1.7 Podpora sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi Sociálně aktivizační sluţby pro rodiny s dětmi dle 65 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách jsou v MČ Praha 5 poskytovány 4 organizacemi. Cílem sluţby je poskytovat rodinám v obtíţné sociální situaci odbornou pomoc a podporu tak, aby byla rodina zachována. Umoţnit rodinám s dětmi, přestoţe se dlouhodobě nacházejí v obtíţné ţivotní situaci z finančních a materiálních důvodů, odlišného ţivotního stylu nebo chybějícího rodinnému zázemí, vést normální rodinný ţivot dle jejich představ. a) podpora organizací poskytujících sociální sluţbu v rámci dotačního řízení MČ Praha 5 b) spolupráce OSPOD a NNO se školami c) vyhledávání ohroţených dětí a zprostředkování spolupráce s NNO - rodiny s dětmi - děti a mládeţ - odstranění nebo zmírnění příčin sociálního selhávání rodin - napomáhaní znovuobnovení fungování rodiny - zachovaní dítěte ve vlastní rodině - výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti - poradenství a pomoc při prosazování práv a zájmů cílové skupiny OSO / organizace poskytující sociální sluţbu / MHMP a) březen červenec b) leden prosinec c) leden prosinec - MHMP - mzdové náklady na pracovní činnost pracovníků OSK Opatření 1.8 Podpora terénních programů a služeb Terénní programy dle 69 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách jsou sluţby poskytované osobám, které vedou nebo jsou ohroţeny rizikovým způsobem ţivota. Sluţba obsahuje zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při prosazování práv a zájmů. Sluţba se poskytuje bezúplatně. Spolupráci se sociálními sluţbami zaměřenými na uţivatele návykových látek realizuje OBK a jejich konkrétní aktivity jsou uvedeny ve strategických materiálech tohoto odboru. a) pokračovat v realizaci terénních programů s organizacemi Armáda spásy v ČR, z.s., Člověk v tísni, o.p.s., NADĚJE, Progressive o.p.s. b) podpora organizací poskytujících sluţbu v rámci dotačního řízení MČ Praha 5 c) pokračovat ve spolupráci s Městskou policií - problémové skupiny dětí a mládeţe - uţivatelé drog - osoby bez přístřeší - jiné sociálně ohroţené skupiny - fungující terénní programy - sociální práce s osobami sociálně vyloučenými - vyhledávání osob v cílové skupině 10

11 Akční plán rozvoje sociálních sluţeb a sluţeb souvisejících v MČ Praha 5 na rok - minimalizování rizika způsobu ţivota osob v cílové skupině organizace poskytující sociální sluţbu / OSO / OBK a) leden prosinec b) březen červenec c) leden prosinec - MHMP Priorita č. 2 Rozvoj a zkvalitnění stávajících a vznik nových sociálních služeb Opatření 2.1 Rozvoj spolupráce v rámci tísňové péče (AREÍON) Opatření 2.2 Podpora vybudování domova pro seniory Opatření 2.3 Podpora vybudování domova se zvláštním reţimem Opatření 2.4 Podpora a rozšíření činnosti NZDM Opatření 2.5 Podpora vzniku nízkoprahového denního centra Opatření 2.6 Podpora vzniku azylového domu pro akutně či chronicky nemocné osoby bez přístřeší Opatření 2.1 Rozvoj spolupráce v rámci tísňové péče (AREÍON) Tísňová péče dle 41 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách, ve znění pozdějších předpisů je terénní sociální sluţba, která umoţňuje seniorům moţnost ţít i ve vysokém věku plnohodnotně, beze strachu ve vlastním prostředí. Na základě smlouvy uzavřené mezi MČ Praha 5 a spolkem Ţivot 90 jsou bezplatně propůjčována na dobu neurčitou koncová zařízení na poskytování sluţby uţivatelům s trvalým bydlištěm na MČ Praha 5. Stiskem tlačítka se senior v případě nouze spojí s nonstop dispečinkem. Náramek s tlačítkem je hrazen z rozpočtu MČ Praha 5. a) zajištění finančního daru spolku Ţivot 90 na poskytování tísňové péče b) distribuce propagačních materiálů a předávání informací o sluţbě v rámci sociálního poradenství a depistáţí OSO c) realizace spolupráce OSO se spolkem Ţivot 90 přijímání ţádostí, předání vyjádření provozovateli sluţby d) předloţení zprávy o čerpání sluţby Radě MČ Praha 5 - senioři - fungující sluţba tísňové péče - podpoření ţadatelé o sluţbu z MČ Praha 5 formou bezplatného pronájmu koncového zařízení - zpráva pro Radu MČ Praha 5 s uvedeným počtem podpořených občanů MČ Praha 5 / OSO / Ţivot 90 a) leden duben b) leden prosinec c) leden prosinec d) prosinec Opatření 2.2 Podpora vybudování domova pro seniory 11

12 Akční plán rozvoje sociálních sluţeb a sluţeb souvisejících v MČ Praha 5 na rok Na území MČ Praha 5 není registrovaná ţádná organizace poskytující sluţbu domov pro seniory. V domovech pro seniory se poskytují pobytové sluţby dle 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách osobám, které potřebují pravidelnou kaţdodenní podporu a pomoc jiné fyzické osoby. Sociální pracovnice OSO spolupracují s poskytovateli pobytových sluţeb pro seniory nejen v hl. městě Praze, ale i v ostatních krajích. a) spolupráce s MHMP na rozšíření sítě sociálních sluţeb v HMP b) pokračování spolupráce MČ Praha 5 s HMP a p.o. Palata - domov pro zrakově postiţené při investiční výstavbě a následném provozování nového pavilonu pro poskytování pobytové sociální sluţby pro osoby trpící demencí a Alzheimerovou nemocí c) průběţné mapování potřebnosti sluţby - senioři se sníţenou soběstačností - jednání ve věci realizace výstavby domova pro seniory v Praze 5 MČ Praha 5 / MHMP/ Palata domov pro zrakově postiţené a) leden prosinec b) leden prosinec c) leden prosinec - MHMP a ostatních zainteresovaných odborů úřadu Opatření 2.3 Podpora vybudování domova se zvláštním režimem V domovech se zvláštním reţimem dle 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách jsou poskytovány pobytové sluţby osobám s Alzheimerovou, stařeckou a ostatními typy demencí. V současné době je na území MČ Praha 5 jen jeden poskytovatel Arcidiecézní charita Praha s kapacitou 8 lůţek. a) spolupráce s MHMP na rozšíření sítě sociálních sluţeb v HMP b) spolupráce s domovem pro zrakově postiţené Palata při realizaci projektu výstavby nového pavilonu c) průběţné mapování potřebnosti sluţby - osoby s Alzheimerovou, stařeckou a ostatními typy demencí - jednání ve věci realizace výstavby domova se zvláštním reţimem v Praze 5 MČ Praha 5 / MHMP/ Palata domov pro zrakově postiţené a) leden prosinec b) leden prosinec c) leden prosinec - MHMP a ostatních zainteresovaných odborů úřadu Opatření 2.4 Podpora a rozšíření činnosti NZDM NZDM dle 62 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách je vhodné zejména v lokalitách s bezprizorními dětmi a mládeţí, kteří nevhodně tráví volný čas, či se dokonce dopouštějí vandalství, drobných krádeţí či kriminality. Sluţba v MČ Praha 5 je poskytována jen CSOP Praha 5, p.o., v Klubu Královská louka, kde nabízí moţnosti smysluplného trávení 12

13 Akční plán rozvoje sociálních sluţeb a sluţeb souvisejících v MČ Praha 5 na rok volného času dětí od 10 do 12 let pouze jeden den v týdnu. a) zajištění financování sluţby b) rozšíření poskytovaných sluţeb v NZDM Královská louka na více dnů v týdnu c) rozšíření poskytované sluţby v NZDM do prostorů KC Prádelna d) navázání spolupráce a získání poznatků z dobré praxe NZDM Praha 3 - děti a mládeţ ohroţené nepříznivými ţivotními událostmi nebo proţívající konfliktní situace spojené s věkem či příslušností ke skupině - pozitivní alternativa trávení volného času - podporu při řešení obtíţných ţivotních situací - prostor, kde se mohou mladí lidé setkávat s vrstevníky i dospělými CSOP Praha 5, p.o. / OSO / MČ Praha 5 / organizace poskytující sociální sluţbu a) leden březen b) leden prosinec c) leden prosinec d) leden prosinec Opatření 2.5 Vznik nízkoprahového denního centra Posláním nízkoprahového denního centra dle 61 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách je nabízet pomoc muţům a ţenám bez přístřeší, kteří se z různých příčin ocitli v této nepříznivé sociální situaci a podpořit je ve snaze tuto situaci řešit, a to v rámci sociálního poradenství, základního zdravotního ošetření, poskytnutí podmínek pro osobní hygienu a poskytování stravy. Tato pomoc je také nabízena prostřednictvím aktivního vyhledávání uţivatelů terénními pracovníky. a) pokračovat ve spolupráci s MHMP a zainteresovanými odbory ÚMČ Praha 5 v realizace opatření b) ve spolupráci s NNO zajištění realizace opatření - osoby bez přístřeší - zajištění sluţby pro klientů denně - pomoc osobám, které se nacházejí v situaci extrémního sociálního vyloučení - podpora ve snaze řešit nepříznivou situaci organizace poskytující sociální sluţbu / odbory MČ Praha 5 / MHMP a) leden prosinec b) leden prosinec - MHMP Opatření 2.6 Vznik azylového domu pro akutně či chronicky nemocné osoby bez přístřeší Dle zkušeností sociálních kurátorů OSO a NNO, které poskytují sociální sluţby pro osoby bez přístřeší, je v HMP nedostatek pobytových sluţeb pro osoby bez přístřeší se zhoršeným či nepříznivým zdravotním stavem, který nevyţaduje pobyt ve zdravotnickém zařízení. MČ Praha 5 si je plně vědoma důleţitosti sluţby a prosto jiţ v roce 2015 podnikla první kroky k realizaci projektu vzniku azylového domu pro akutně či chronicky nemocné osoby bez přístřeší. Při řešení moţnosti zřídit zařízení na území Prahy 5 je nezbytná spolupráce s MHMP. 13

14 Akční plán rozvoje sociálních sluţeb a sluţeb souvisejících v MČ Praha 5 na rok a) pokračování spolupráce s MHMP a s dalšími odbory MČ zajištění projektu a realizace opatření b) ve spolupráci s organizací NADĚJE zajištění realizace opatření - osoby bez přístřeší či osoby ohroţené sociálním vyloučením starší 18 let se zhoršeným či nepříznivým zdravotním stavem - poskytnutí pobytové a ošetřovatelské sluţby na přechodnou dobu osobám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení a zhoršeným či nepříznivým zdravotním stavem - poskytování hygienicko-ošetřovatelské péče NADĚJE / Odbory ÚMČ Praha 5 / MHMP a) leden prosinec b) leden prosinec - MHMP Priorita č. 3 Podpora a rozvoj služeb souvisejících (tj. nedefinovaných v zákoně č. 108/2006 Sb. o sociálních službách) Opatření 3.1 Pokračování procesu komunitního plánování sociálních a návazných sluţeb Opatření 3.2 Podpora komunitní činnosti napříč cílovými skupinami Opatření 3.3 Podpora samostatného bydlení v bytě ve formách tréninkového a sociálního bydlení Opatření 3.4 Podpora poradenství (právní, finanční, psychologické) Opatření 3.5 Podpora zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce Opatření 3.6 Podpora a rozvoj dobrovolnictví Opatření 3.7 Zajištění informovanosti v sociální oblasti Opatření 3.8 Podpora a spolupráce při pořádání akcí pro veřejnost Opatření 3.9 Podpora osvětových programů pro veřejnost Opatření 3.10 Pokračování projektu příspěvky na pobyt v DSS pro klienty z MČ P 5 Opatření 3.11 Realizace projektu odběrného místa obědů pro seniory Opatření 3.12 Pokračování projektu úhrada obědů ve školních jídelnách ZŠ v MČ P 5 pro děti z nízkopříjmových rodin Opatření 3.13 Podpora zejména dlouhodobého trávení volného času dětí a mládeţe Opatření 3.14 Podpora komunitního ţivota a mezigeneračního souţití Opatření 3.15 Příprava realizace projektu zapojení osob bez přístřeší do úklidu svého okolí Opatření 3.16 Zajištění monitorování pohybu a výskytu osob bez přístřeší Opatření 3.17 Podpora aktivizace, participace a souţití migrantů Opatření 3.1 Pokračování procesu komunitního plánování sociálních a návazných služeb Procesem komunitního plánování jsou v samostatné působnosti vytvářeny podmínky pro poskytování sociálních sluţeb na území MČ Praha 5 tak, aby odpovídaly moţnostem i potřebám občanů. Celý proces směřuje k zajištění takové sociální sítě, která bude dostupná, kvalitní, efektivní a hospodárná. Jedním z hlavních principů této metody je její cykličnost. a) monitorování a vyhodnocení procesu b) pravidelné setkávání pracovních skupin c) předávání výstupů Řídící skupině d) spolupráce s MHMP a ostatními MČ e) zpracování Akčního plánu na rok 2017 občané MČ Praha 5 14

15 Akční plán rozvoje sociálních sluţeb a sluţeb souvisejících v MČ Praha 5 na rok - zpráva Vyhodnocení priorit za rok čtvrtletní setkání pracovních skupin - zápisy z jednání pracovních skupin a Řídící skupiny - Akční plán MČ Praha 5 odbor sociální / poskytovatelé sociálních a souvisejících sluţeb / MHMP a) leden prosinec monitorování, únor zpráva b) březen, červen, září, prosinec c) leden prosinec d) leden prosinec e) červen prosinec - příspěvek na KPSS od MHMP - mzdové náklady na pracovní činnost koordinátora KPSS Opatření 3.2 Podpora komunitní činnosti napříč cílovými skupinami MČ Praha 5 podporuje komunitní souţití občanů ze své městské části, tj. finanční i nefinanční podpora setkávání občanů s různými zájmy, z různých cílových skupin a různých generací. Při těchto setkávání probíhá výměna zkušeností, předávání informací, poznávání nových kulturních norem a v neposlední řadě slouţí jako prevence sociálního vyloučení. a) spolupráce a podpora poskytovatelů sociálních a návazných sluţeb v pořádání přednášek a besed b) monitorování zájmu občanů o jakou aktivitu mají zájem c) prezentace akcí v rámci komunitní činnosti na webu MČ P 5, KPSS a v měsíčníku Pětka pro vás občané MČ Praha 5 - setkávání občanů, přednášky, besedy - aktivity podporujících komunitní souţití - partnerství mezi organizátory aktivit a MČ Praha 5 MČ Praha 5 / poskytovatelé sociálních a souvisejících sluţeb a) leden prosinec b) leden prosinec c) leden prosinec Opatření 3.3 Podpora samostatného bydlení v bytě ve formách tréninkového a sociálního bydlení Projekt tréninkového bydlení pro občany MČ Praha 5 byl Radou MČ P 5 schválen Na základě toho bylo předáno 10 malometráţních bytů organizacím Armáda spásy a Naděje za zvýhodněné nájemné. Sluţba slouţící k získání a upevnění kompetencí k udrţení nájemného bydlení je poskytována od a) spolupráce s organizací Armáda spásy b) spolupráce s organizací Naděje c) spolupráce OSO s bytovou a sociální komisí d) realizovat analýzu sociálního bydlení na MČ Praha 5 e) spolupráce OSO v implementaci analýzy - osoby bez přístřeší - matky s dětmi z azylových domů - mladí dospělí opouštějící ústavní výchovu - občané s kompetencí k udrţení nájemného bydlení - analýza sociálního bydlení 15

16 Akční plán rozvoje sociálních sluţeb a sluţeb souvisejících v MČ Praha 5 na rok MČ Praha 5 volené orgány, OSO, OMI / Armáda spásy / Naděje a) leden prosinec b) leden prosinec c) leden prosinec d) leden červen e) červen prosinec Opatření 3.4 Podpora poradenství (právní, finanční, psychologické) Poradenství je poskytováno občanům v nepříznivé či nejasné sociální situaci. Jeho úkolem je, aby občané netrpěli neznalostí svých práv a povinností, neznalostí dostupných sluţeb nebo neschopností vyjádřit účinně své potřeby. Jedná se např. o odborné sociální poradenství, finanční poradenství, právní poradenství. MČ P 5 si uvědomuje důleţitost těchto sluţeb, od zajistila otevření Bezplatné sociálně právní poradny provozované CSOP, p.o., kde lze čerpat sociální a právní poradenství (k dispozici 2 právníci a sociální pracovnice). a) zajistit provoz Bezplatné sociálně právní poradny provozované CSOP, p.o. b) rozvíjet spolupráci s poskytovateli poradenských sluţeb na celém území HMP c) podpora organizací poskytujících poradenství v rámci dotačního řízení MČ Praha 5 - občané MČ Praha 5 nacházející se v nepříznivé sociální situaci - sluţby Bezplatné sociálně právní poradny - dostupné poradenství různého zaměření - podpořené organizace v rámci dotačního řízení MČ Praha 5 / CSOP Praha 5, p.o. / poskytovatelé sociálních a souvisejících sluţeb a) leden prosinec b) leden prosinec c) březen červenec Opatření 3.5 Podpora zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce MČ Praha 5 si uvědomuje závaţnost problematiky uplatňování osob znevýhodněných na trhu práce, jako jsou např. osoby se zdravotním postiţením, osoby bez přístřeší nebo osoby pečující. V roce 2015 byla RMČ Praha 5 ustavena pracovní skupina pro realizaci projektu veřejně prospěšných prací a obecně prospěšných prací a následně zřízena pracovní skupina k zaloţení sociálního podniku. a) pokračování procesů vedoucích k zaloţení sociálního podniku b) spolupráce s organizacemi podporujícími zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce c) podpora organizací, které vytvářejí nebo udrţují chráněná pracovní místa pro osoby se zdravotním postiţením, zajišťují podporované zaměstnávání v rámci dotačního řízení MČ Praha 5 - osoby se zdravotním postiţením - osoby se sociálním znevýhodněním 16

17 Akční plán rozvoje sociálních sluţeb a sluţeb souvisejících v MČ Praha 5 na rok - podpořené organizace v rámci dotačního řízení - pracovní příleţitosti pro osoby se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním MČ Praha 5 / ÚP / organizace poskytující sluţbu / zaměstnavatelé a) leden prosinec b) leden prosinec c) březen červenec Opatření 3.6 Podpora a rozvoj dobrovolnictví Dobrovolnictví je důleţitou součástí poskytování sociálních i souvisejících sluţeb. MČ Praha 5 nezajišťuje konkrétní dobrovolnický program zaměřeným na určitou cílovou skupinu, ale podporuje sluţby a projekty, které jsou dobrovolníky poskytovány. a) podpora poskytovatelů dobrovolnických sluţeb v rámci dotačního řízení MČ Praha 5 b) prezentace organizací působících na území MČ Praha 5, které spolupracují s dobrovolníky na Dnu neziskových organizací, v Katalogu, na webových stránkách, apod. občané MČ Praha 5 - podpořené organizace - zviditelnění dobrovolnické sluţby MČ Praha 5 / organizace působící na území MČ Praha 5, které spolupracují s dobrovolníky / dobrovolníci a) březen červenec b) leden prosinec Opatření 3.7 Zajištění informovanosti v sociální oblasti Od roku 2012 jsou dostupné webové stránky komunitního plánování ( kde je zveřejněn pravidelně aktualizovaný Katalog sociálních a souvisejících sluţeb, informace o průběhu komunitního plánování, zajímavosti ze sociální oblasti a kalendář připravovaných akcí pro laickou i odbornou veřejnost. Občané mohou prostřednictvím tohoto portálu poloţit dotaz zaměstnancům OSO. Veřejnost je o aktualitách a dění v sociální oblasti informována také prostřednictvím měsíčníku Pětka pro vás. Dalším zdrojem předávání co nejvíce informací široké veřejnosti na jednom místě je Den neziskových organizací, jiţ tradičně MČ Praha 5 pořádaný na pěší zóně Anděl. Poskytovatelé zde nejen prezentují své sluţby, ale mohou navázat i vzájemnou spolupráci. Nezastupitelným zdrojem informací, zvláště pro seniory, jsou letáky prezentujících práci OSO i dalších poskytovatelů sluţeb. a) udrţet, rozvíjet a aktualizovat webový portál KPSS ( b) realizovat Den neziskových organizací c) distribuovat časopis Pětka pro vás zdarma občanům Prahy 5 d) zajistit předávání informací prostřednictvím letáků na nástěnkách OSO, v rámci depistáţí, návštěv u jubilantů e) předávat informace/letáky pro návštěvníky/klienty Bezplatné sociálně právní poradny 17

18 Akční plán rozvoje sociálních sluţeb a sluţeb souvisejících v MČ Praha 5 na rok - občané MČ Praha 5 - poskytovatelé sociálních a souvisejících sluţeb - aktuální informace o sociálních a souvisejících sluţbách - aktualizované webové stránky - odpovědi na dotazy/ y občanů - Den neziskových organizací - bezplatný časopis Pětka pro vás MČ Praha 5 / poskytovatelé sociálních a souvisejících sluţeb a) leden prosinec b) září říjen c) leden prosinec d) leden prosinec e) leden prosinec Opatření 3.8 Podpora a spolupráce při pořádání akcí pro veřejnost MČ Praha 5 organizuje, spolupořádá a podporuje akce zaměřené na širokou škálu cílových skupin, např. děti a mládeţ, rodiny s dětmi, senioři. Tyto akce mají preventivní, kulturní, sportovní nebo volnočasový charakter a těší se velkému zájmu ze strany občanů z MČ Praha 5. KC Prádelna a Klub Královská louka pořádají pravidelné akce pro všechny cílové skupiny na základě komunitní práce, která je realizována prostřednictvím seniorských klubů, NNO a dalších subjektů. a) spolupráce s pořadateli akcí pro veřejnost b) mapování zájmu veřejnosti o pořádání konkrétních akcí c) realizace akcí pořádaných OSO ve spolupráci s dalšími organizátory (např. Dětský den, Jarní, Letní, Podzimní a Zimní den seniorů, šachové turnaje, Sportovní den v Aquaparku, Akce pro etnické a národnostní menšiny) d) zpřístupnění hřiště u KC Prádelna veřejnosti - občané a obyvatelé MČ Praha 5 - realizace minimálně 30 akcí pro veřejnost podpořených MČ Praha 5 - moţnost vyuţívání hřiště u KC Prádelna MČ Praha 5 / poskytovatelé sociálních a souvisejících sluţeb a) leden prosinec b) leden prosinec c) leden prosinec d) leden prosinec Opatření 3.9 Podpora osvětových programů pro veřejnost MČ Praha 5 jiţ tradičně organizuje a zajišťuje mnoho vzdělávacích programů pro laickou i odbornou veřejnost. Tyto akce jsou zaměřeny na zvyšování informovanosti v sociální a zdravotní oblasti, na prevenci sociálně-patologických jevů, šikany u dětí na ZŠ, na zvyšování bezpečnosti a prevenci kriminality. Na realizaci akcí se podílí např. MP, PČR, CSOP Praha 5, p.o., NNO. Akce v oblasti bezpečnosti a prevence kriminality jsou v gesci a ve strategických materiálech OBK. 18

19 Akční plán rozvoje sociálních sluţeb a sluţeb souvisejících v MČ Praha 5 na rok a) zajištění finančních prostředků z rozpočtu MČ P 5 na osvětové akce b) zjišťování zájmu veřejnosti o konkrétní programy/akce c) zachovat a rozvíjet osvětové programy zaměřené na oblast zdraví a zdravého ţivotního stylu, osobní bezpečnosti, finanční gramotnosti a dluhové problematiky, prevence šikany u dětí na ZŠ, apod. d) spolupráce s organizacemi, které pořádají osvětové programy - občané MČ Praha 5 - realizace minimálně 12 akcí zvyšujících informovanost veřejnosti MČ Praha 5 / poskytovatelé sociálních a souvisejících sluţeb a) leden březen b) leden prosinec c) leden prosinec e) leden prosinec Opatření 3.10 Pokračování projektu příspěvky na pobyt v DSS pro klienty z MČ P 5 CSOP Praha 5, p.o. poskytuje v Domě sociálních sluţeb s pobytovým zařízením (DSS) pobytovou odlehčovací sluţbu pro cílovou skupinu seniorů. Pobyt je hrazen klientem. MČ Praha 5 podporuje formou daru seniory s trvalým bydlištěm na MČ Praha 5, jejichţ příjem a sociální a majetkové poměry jim neumoţňují vyuţít sluţbu DSS, na základě doporučení OSO. a) zajištění finančního krytí b) zajištění informovanosti veřejnosti o moţnosti příspěvku c) spolupráce OSO s CSOP Praha 5, p.o. - senioři s trvalým bydlištěm na MČ Praha 5 se sníţenou schopností zajistit si základní ţivotní potřeby vlastními silami z důvodu věku či zdravotního stavu - přiznané příspěvky na pobyt v DSS OSO / CSOP Praha 5, p.o. a) leden březen b) leden prosinec c) leden prosinec - mzdové náklady na pracovní činnost pracovníků CSOP Praha 5, p.o. Opatření 3.11 Realizace projektu odběrného místa obědů pro seniory Senioři se sníţenou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postiţení, kteří potřebují pomoc při poskytnutí nebo zajištění stravy mají moţnost vyuţít terénní pečovatelské sluţby. MČ Praha 5 prostřednictvím CSOP Praha 5, p. o. je hlavním poskytovatelem této sluţby. Obědy za zvýhodněnou cenu 44 Kč za oběd jim jsou dováţeny za cenu úkonu 15 Kč. Toto opatření má za úkol umoţnit aktivním seniorům odebírat obědy s sebou za zvýhodněnou cenu. a) ve spolupráci s dalšími odbory ÚMČ zajistit pokračování realizace opatření 19

20 Akční plán rozvoje sociálních sluţeb a sluţeb souvisejících v MČ Praha 5 na rok - senioři - nabídka sluţby, která vyhovuje potřebám občanů MČ Praha 5 a) leden prosinec Opatření 3.12 Pokračování projektu úhrada obědů ve školních jídelnách ZŠ v MČ P 5 pro děti z nízkopříjmových rodin MČ Praha 5 ve školním roce 2015/ zahájila projekt pomoci rodinám s dětmi, které se ocitly v tíţivé ţivotní situaci a na základě ţádosti, posouzení OSO a schválení RMČ hradí obědy dětem, pro které jsou obědy ve školní jídelně mnohdy jediným pravidelným teplým jídlem. Toto opatřením má za úkol pomoci dětem, které se ocitly v takové ţivotní situaci, kdy si jejich rodiče nemají prostředky na zaplacení obědů ve školních jídelnách. a) zajištění finančního krytí projektu b) ve spolupráci s dalšími odbory ÚMČ zajistit realizaci opatření c) ve spolupráci s řediteli, učiteli a školními jídelnami ZŠ zajištění realizace opatření - rodiny s dětmi (ţáky ZŠ), které se ocitly v tíţivé ţivotní situaci - úhrada obědů ve školních jídelnách MČ Praha 5 / ZŠ na MČ Praha 5 a) leden březen b) leden prosinec c) září listopad Opatření 3.13 Podpora zejména dlouhodobého trávení volného času dětí a mládeže MČ Praha 5 pravidelně organizuje akce určené pro děti a mládeţ. Dále podporuje činnost organizací, které se zaměřují na zájmovou činnost dětí a mládeţe. CSOP Praha 5, p.o. provozuje Komunitní centrum Prádelna a NZDM Královská louka, které nabízí moţnosti smysluplného trávení volného času dětí a mládeţe. a) propagace organizací, které nabízejí volnočasové aktivity b) pravidelná aktualizace Katalogu sociálních sluţeb na webu KPSS v záloţce Děti, rodina/volnočasové aktivity ( c) podpora činnosti KC Prádelna a NZDM Královská louka d) podpora volnočasových aktivit v rámci dotačního řízení Podaná ruka e) organizace 2 turnusů letního pobytového tábora pro děti v evidenci OSPOD f) zjistit zájem u organizací provozujících lesní školky o zřízení na MČ Praha 5 - děti a mládeţ 20

21 Akční plán rozvoje sociálních sluţeb a sluţeb souvisejících v MČ Praha 5 na rok - volnočasové aktivity pro děti a mládeţ - aktualizovaný Katalog sociálních sluţeb - nabídka bezplatných volnočasových aktivit v KC Prádelna a NZDM Královská louka - podpořené organizace - letní tábory pobytové/příměstské - jednání o zřízení lesní školky MČ Praha 5 / CSOP Praha 5, p.o. (KC Prádelna, NZDM Královská louka) / poskytovatelé sociálních a souvisejících sluţeb a) leden prosinec b) leden prosinec c) leden prosinec d) březen červenec e) leden srpen f) leden prosinec Opatření 3.14 Podpora komunitního života a mezigeneračního soužití MČ Praha 5 podporuje komunitní souţití občanů ze své městské části, tj. finanční i nefinanční podpora setkávání občanů s různými zájmy, z různých cílových skupin a různých generací. Při těchto setkávání probíhá výměna zkušeností, předávání informací, poznávání nových kulturních norem a v neposlední řadě slouţí jako prevence sociálního vyloučení. Z tohoto důvodu MČ Praha 5 podporuje činnost Komunitního centra Prádelna, které slouţí jako multifunkční komunikační prostor pro nejširší veřejnost. Na sídlišti Barrandov chybí prostor vhodný k posílení komunitního ţivota. a) spolupráce a podpora poskytovatelů sociálních a návazných sluţeb v pořádání přednášek a besed b) monitorování zájmu občanů o jakou aktivitu mají zájem c) podpora poskytovatelů klubových aktivit v rámci dotačního řízení dle zjištěné potřeby občanů d) finanční podpora provozu Komunitního centra Prádelna e) prezentace akcí v rámci komunitní činnosti na webu ÚMČ P5, KPSS a v měsíčníku Pětka pro vás f) příprava projektu vybudování Komunitního centra a jeslí v objektu bývalé MŠ v Záhorského ulici na Barrandově - občané MČ Praha 5 - setkávání občanů, přednášky, besedy - podpořené organizace - aktivity podporující komunitní souţití v KC Prádelna - partnerství mezi organizátory aktivit a MČ Praha 5 - projekt vybudování Komunitního centra a jeslí na Barrandově MČ Praha 5 / KC Prádelna / poskytovatelé sociálních a souvisejících sluţeb a) leden prosinec b) leden prosinec c) březen červenec d) leden březen e) leden prosinec f) leden prosinec 21

22 Akční plán rozvoje sociálních sluţeb a sluţeb souvisejících v MČ Praha 5 na rok Opatření 3.15 Příprava realizace projektu zapojení osob bez přístřeší do úklidu svého okolí Osoby bez přístřeší často přespávají na místech skrytých před veřejností. Vzhledem k tomu, ţe tato místa nejsou vybavena odpadkovými koši ani popelnicemi, jsou většinou zanesena nejen odpadky, ale i starým nábytkem. Tento nepořádek, který je průvodním jevem míst, kde se zdrţují osoby sociálně vyloučené, je zdrojem mnoha stíţností občanů. Obávají se ekologického i zdravotního rizika a ţádají odstranění těchto nevzhledných zákoutí. MČ Praha 5 bude ve spolupráci s organizacemi, které svoji činnost zaměřují na osoby bez přístřeší, hledat moţnosti zapojení osob bez přístřeší do úklidu. a) hledání řešení problematiky na pracovní skupině v rámci KPSS b) jednání s organizacemi, které svoji činnost zaměřují na osoby bez přístřeší - osoby bez přístřeší - projekt podporovaný MČ Praha 5 - odstranění zdravotního i ekologického rizika - zapojení osob bez přístřeší do úklidu dotčené odbory MČ Praha 5 / poskytovatelé sociálních sluţeb a) leden prosinec b) leden prosinec - mzdové náklady na pracovní činnost pracovníků dotčených odborů MČ Opatření 3.16 Zajištění monitorování pohybu a výskytu osob bez přístřeší Terénní pracovníci a kurátoři pro dospělé MČ Praha 5 pravidelně monitorují pohyb osob bez přístřeší. V této činnosti spolupracují s poskytovateli sociálních sluţeb a s Městskou policií. Vzhledem k tomu, ţe touto činností je zajištěno poskytování odborného sociálního poradenství i přehled o výskytu osob bez přístřeší na městské části a tím i moţnost reagovat na potřebnost poskytování sluţeb pro tuto cílovou skupinu, bude MČ Praha 5 v této aktivitě pokračovat i v letošním roce. a) pokračovaní v monitorování pohybu a výskytu b) vyhodnocování potřeb c) poskytovaní odborného sociální poradenství d) spolupráce s poskytovateli sociálních sluţeb a MP - osoby bez přístřeší - informace o místech, kde se osoby bez přístřeší zdrţují - informace o potřebách cílové skupiny - pomoc osobám, které se nacházejí v extrémním sociálním vyloučení - podpora ve snaze řešit nepříznivou situaci OSO sociální kurátoři pro dospělé a terénní pracovníci / poskytovatelé sociálních sluţeb / MP a) leden prosinec b) leden prosinec c) leden prosinec d) leden prosinec Opatření 3.17 Podpora aktivizace, participace a soužití migrantů 22

23 Akční plán rozvoje sociálních sluţeb a sluţeb souvisejících v MČ Praha 5 na rok Participace migrantů/ek na lokální úrovni je velmi důleţitá. Jejich aktivní zapojení do lokálního ţivota zvyšuje nejenom jejich vlastní pozitivní vazby na městskou část, ale také přispívá k lepšímu souţití migrantských komunit a majoritní společnosti. Sluţbami, které zvyšují aktivizaci migrantů/ek, mohou být zejména komunitní akce, do jejichţ příprav jsou zapojeni zástupci migrantských komunit i většinové společnosti, tzv. kulaté stoly a další debatní případně edukační aktivity. Ze sociálního hlediska je problematika cizinců na území městské části Praha 5 řešena prostřednictvím poskytovatelů sociálních nebo souvisejících sluţeb. OSO v rámci pomoci klientům spolupracuje s organizacemi Romea, o.s., Integrační centrum Praha, o.p.s., Sdruţení pro integraci a migraci, OPU Praha, InBáze Praha, z.s., Slovo 21, z.s. Úkolem této priority je podpora organizací, které svoji činnost zaměřují na pomoc cizincům. a) spolupráce OSO s poskytovateli sociálních a souvisejících sluţeb b) v rámci pracovní skupiny KPSS hledání moţností spolupráce a podpory MČ Praha 5 / OSO s poskytovateli c) podpora poskytovatelů sociálních a souvisejících sluţeb v rámci dotačního řízení - cizinci - sluţby pro cizince ţijící na MČ Praha 5 - návrhy moţností spolupráce a podpory - podpořené organizace v rámci dotačního řízení MČ Praha 5 - OSO / poskytovatelé sociálních a souvisejících sluţeb a) leden prosinec b) březen, červen, září, prosinec c) březen červenec 23

Aktualizace. Akčního plánu rozvoje sociálních služeba služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2015

Aktualizace. Akčního plánu rozvoje sociálních služeba služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2015 Aktualizace Akčního plánu rozvoje sociálních služeba služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok vypracoval Odbor sociální problematiky Obsah Úvod... 3 Přehled priorit... 4 Rozšířené priority o

Více

Akční plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2015

Akční plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2015 Akční plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok VIZE Budou podporovány stávající sociální a návazné služby, které budou odpovídat aktuálním potřebám občanů. Služby

Více

3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením

3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením 3.7.1 PRIORITA: Rozvoj služeb na Vlachovobřezsku 3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Malenicích pracuje Charita Malenice (je součást Diecézní

Více

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje OSNOVA: 1. Úvod: 2. Popis územního a časového rozsahu jednotlivých komunitních plánů sociálních služeb /střednědobých plánů rozvoje

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 783/2014

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 783/2014 č.j.: 783/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 730 ze dne 01.09.2014 Doporučení komise sociální a zdravotní Rady městské části Praha 3 Rada městské části I. b e r e n a v ě d

Více

Regionální pobočka Červeného kříže v Plovdivu a její aktivity v oblasti sociální péče Případová studie (Bulharsko)

Regionální pobočka Červeného kříže v Plovdivu a její aktivity v oblasti sociální péče Případová studie (Bulharsko) Regionální pobočka Červeného kříže v Plovdivu a její aktivity v oblasti sociální péče Případová studie (Bulharsko) 1. Úvod Tato případová studie pojednává o aktivitách, které nabízí regionální pobočka

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Pracovní skupina č. 1 Děti, mládež, rodina 1. Priorita: Slabá finanční gramotnost občanů Cíl:

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ Komunitní plán sociálních a souvisejících služeb 2012-2016 V regionu Kadaň Klášterec nad Ohří KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ Tento projekt

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 SYSTÉMOVÉ PRIORITY Priorita č. 1 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb Opatření VII.1.: Udržení a rozvoj kapacity domova pro seniory. Dům seniorů Mladá Boleslav v současné době poskytuje pobytovou službu osobám, které v důsledku složitého zdravotního stavu, omezené soběstačnosti,

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

PRŮVODCE SLUŽBOU. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením. www.socsluzbykarvina.cz

PRŮVODCE SLUŽBOU. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením. www.socsluzbykarvina.cz SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město Středisko denních služeb Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město, PRŮVODCE SLUŽBOU Denní centrum služeb pro osoby

Více

Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014

Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014 Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014 Datum konání: 12. 5. 2014, 15:00 hodin Místo konání: ÚMČ Praha 10, budova B, 5. patro Radniční salonek Přítomni: Kateřina

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

Zápis z jednání KPSS pracovní skupina Senioři

Zápis z jednání KPSS pracovní skupina Senioři Zápis z jednání KPSS pracovní skupina Senioři Datum konání: 27.3.2014, 13:00 Místo konání: ÚMČ Praha 10, 5. patro, budova B Radniční salonek Přítomni: Kateřina Hájková, A Doma, o.s. Anna Šoková a Jana

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

VYHODNOCENÍ REALIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ

VYHODNOCENÍ REALIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ VYHODNOCENÍ REALIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BLANSKO PRO ROK 2013 Úvod Komunitní plán sociálních služeb Blansko 2013-2016, schválený Zastupitelstvem města Blansko, definuje priority

Více

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi Opatření II. 1.: Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi V Mladé Boleslavi nyní chybí motivující systém nabídky prostupného bydlení. Systém prostupného bydlení lze rozdělit do tří stupňů:

Více

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko Op1-1 Zajištění pobytových odlehčovacích služeb Podpora vzniku sociální služby na základě zmapování skutečné poptávky pro osoby se zdravotním postižením i pro klienty cílové skupiny seniorů. Tento typ

Více

Zápis ze společného jednání řídícího týmu a pracovních skupin v rámci projektu Komunitní plánování v regionu Klatovsko ze dne 12. 7.

Zápis ze společného jednání řídícího týmu a pracovních skupin v rámci projektu Komunitní plánování v regionu Klatovsko ze dne 12. 7. Zápis ze společného jednání řídícího týmu a pracovních skupin v rámci projektu v regionu Klatovsko ze dne 12. 7. 2007 Přítomni: - dle prezenční listiny H. Křivohlavá, Mgr. P. Oriniaková, M. Horyna, Z.

Více

Vyhodnocení plnění priorit

Vyhodnocení plnění priorit Vyhodnocení plnění priorit Akčního plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 za rok 2012 Odbor sociální ÚMČ Praha 10 2013-1 - Usnesením Rady městské části

Více

Akční plán pro rok 2013

Akční plán pro rok 2013 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP Semily 2011 Akční plán pro rok 2013 Aktualizovaná verze /duben 2013/ Dokument vznikl v rámci projektu IP 3 Rozšíření nástrojů pro podporu systému plánování sociálních

Více

Plán činnosti 2015. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením

Plán činnosti 2015. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město Středisko denních služeb Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město, Denní centrum služeb pro osoby ve středním a

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU TURNOVSKO 2011-2015

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU TURNOVSKO 2011-2015 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU TURNOVSKO 2011-2015 Akční plán pro rok 2014 Obsah 1 Úvod 3 2 Východiska 4 3 Organizační a finanční zajištění pro plnění AP 5 4 Přílohy - 1 - Úvod Důvod zpracování

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14. aktualizace na období 2014 2016. (text neprošel jazykovou a grafickou úpravou)

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14. aktualizace na období 2014 2016. (text neprošel jazykovou a grafickou úpravou) KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14 aktualizace na období 2014 2016 (text neprošel jazykovou a grafickou úpravou) Cílem plánování sociálních služeb je vytvořit prostředí pro

Více

Městský úřad Znojmo odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska nám. Armády 8, 669 02 Znojmo

Městský úřad Znojmo odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska nám. Armády 8, 669 02 Znojmo Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska název akce: Organizační skupina KPSS - zápis datum a hodina: místo: 29. září 2014, 10.00-12.00 hod. Městský úřad Znojmo, nám. Armády 8 Zasedací místnost

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 Název organizace : Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace Sídlo organizace: Olbramovická 703/9, 142 00 Praha 4 IČ: 70882169 Statutární zástupce: PaedDr.

Více

REALIZAČNÍ PLÁN NA ROK 2014

REALIZAČNÍ PLÁN NA ROK 2014 REALIZAČNÍ PLÁN NA ROK 2014 Komunitní střednědobý plán rozvoje sociálních služeb a služeb návazných na Klatovsku pro období 2014 2019 Realizační plán byl zpracován v rámci projektu Podpora udržitelnosti

Více

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb Výstupy a shrnutí Veřejného projednání na téma Komunitní plán rozvoje sociálních služeb 1. ÚVOD MČ Praha 14 na svém území uplatňuje principy místní Agendy 21 a významnou části zapojuje veřejnost do procesu

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Posláním komunitního plánování je zajistit, aby sociální služby fungovaly a rozvíjely se podle potřeb těch, kdo je využívají

Více

Jednání řídily: Linda Zákorová, koordinátorka komunitního plánování sociálních a návazných služeb Martina Macurová, metodická podpora KPSS

Jednání řídily: Linda Zákorová, koordinátorka komunitního plánování sociálních a návazných služeb Martina Macurová, metodická podpora KPSS Zápis z jednání KPSS pracovní skupina Senioři Datum konání: 2. 4. 2015, 13:00 Místo konání: ÚMČ Praha 10, 5. patro, Radniční salonek Přítomni: dle prezenční listiny Jednání řídily: Linda Zákorová, koordinátorka

Více

Monitoring plnění KP

Monitoring plnění KP Příloha A stav k 19. 3. 2013 číslo opatření KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění KP název opatření plánované období realizace ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ stav plnění zásadní důvody

Více

Hanka Rabenhauptová Prachatice 28. dubna 2010

Hanka Rabenhauptová Prachatice 28. dubna 2010 Zapojení Města Prachatice do projektu Komunitní plánování sociálních služeb na území Chance in Nature Local Action Group a území správního obvodu obce s rozšířenou působností Prachatice 2008-2011 Hanka

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Výroční zpráva 2009 výběr

Výroční zpráva 2009 výběr Výroční zpráva 2009 výběr 1. Úvod Na svém začátku rok 2009 pro nás znamenal především první zkušenost s inspekcí kvality sociálních sluţeb, která proběhla ve dnech 9. 2. 11. 2. 2009. Přesto, ţe jsme se

Více

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou Zahájení výuky na SZŠ ÚO 1. 9. 2010, 1 třída, 30 žáků Vznikl sloučením oboru 75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská

Více

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, středisko DOZP Všebořice Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem, IČ 751 49 541 Vnitřní předpis č. 33 /2014 Veřejný

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ŽELEZNOBRODSKA A SLUŽBY S NÍM SOUVISEJÍCÍ 2011-2015

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ŽELEZNOBRODSKA A SLUŽBY S NÍM SOUVISEJÍCÍ 2011-2015 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ŽELEZNOBRODSKA A SLUŽBY S NÍM SOUVISEJÍCÍ 2011-2015 Tato publikace vznikla jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě

Více

Akč ní plá n sočiá lní čh služ eb Blánsko pro rok 2015. Prováděcí část

Akč ní plá n sočiá lní čh služ eb Blánsko pro rok 2015. Prováděcí část Akč ní plá n sočiá lní čh služ eb Blánsko pro rok 2015 Prováděcí část 3. Komunitního plánu sociálních služeb Blansko 2013-2016 Akční plán sociálních služeb byl schválen usnesením č. 9 na 6. schůzi Rady

Více

AKČNÍ PLÁN STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNU ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŢEB JIHOČESKÉHO KRAJE PRO ROK 2016

AKČNÍ PLÁN STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNU ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŢEB JIHOČESKÉHO KRAJE PRO ROK 2016 Příloha č. 1 mat. č. 205/ZK/15 AKČNÍ PLÁN STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNU ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŢEB JIHOČESKÉHO KRAJE PRO ROK 2016 Schváleno usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje č. xxx/2015/zk-xx ze dne 25.

Více

Zápis č. 2 z jednání Komise pro sociální politiku a zdravotnictví rady městské části

Zápis č. 2 z jednání Komise pro sociální politiku a zdravotnictví rady městské části MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Komise pro sociální politiku a zdravotnictví RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI Zápis č. 2 z jednání Komise pro sociální politiku a zdravotnictví rady městské části Datum jednání: 18. 2. 2015 Místo

Více

NÁVRH 2. KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA OLOMOUCE NA OBDOBÍ LET 2010-2012

NÁVRH 2. KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA OLOMOUCE NA OBDOBÍ LET 2010-2012 NÁVRH 2. KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA OLOMOUCE NA OBDOBÍ LET 2010-2012 Vážení přátelé, předkládáme vám k připomínkování návrh 2. Komunitního plánu sociálních služeb města Olomouce na období

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo 2012 Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Více

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ PROSTĚJOVĚ. Pracovní skupina pro národnostní menšiny a cizince

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ PROSTĚJOVĚ. Pracovní skupina pro národnostní menšiny a cizince KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ PROSTĚJOVĚ Pracovní skupina pro národnostní menšiny a cizince CÍLOVÉ SKUPINY Národnostní menšiny = společenství osob, které mají státní občanství ČR a projevují

Více

Obsah. 6. Implementační část... 106

Obsah. 6. Implementační část... 106 1 Úvod Komunitní plán rozvoje sociálních služeb ORP Písek byl zpracován pro období let 2014 2016. Jeho cílem bylo zajistit základní dostupnost registrovaných sociálních služeb a doprovodných služeb na

Více

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory 3.4.1 PRIORITA: Podpora seniorů - Prachatice 3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Prachaticích je zajištěna služba domovy pro seniory,

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zařízení: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Registrovaná sociální sluţba: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id.5509869

Více

Finální sestavení nového komunitního plánu sociální služeb pro roky 2015-2018 (03-06/2015)

Finální sestavení nového komunitního plánu sociální služeb pro roky 2015-2018 (03-06/2015) Aktuální projekt komunitního plánování sociálních služeb na Třeboňsku Právě probíhá realizace projektu Plánování rozvoje sociálních služeb na území ORP Třeboň 2015-2018", reg. č.: CZ.1.04/3.1.03/97.00023,

Více

Program J1 grant nad 200 000,- Kč. OA - Osobní asistence 1 632 670 0 300 000 ne ano

Program J1 grant nad 200 000,- Kč. OA - Osobní asistence 1 632 670 0 300 000 ne ano Příloha č. 6 k usnesení Rady HMP č. 1736 ze dne 23. 10. 2012 IČO Název žadatele Číslo registrace socální služby Program J1 grant nad 200 000,- Kč Název služby Druh služby Požadavek na dotaci HMP 2012 Grant

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O PEČOVATELSKOU SLUŽBU

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O PEČOVATELSKOU SLUŽBU ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O PEČOVATELSKOU SLUŽBU Pečovatelská služba MČ Praha 20 je terénní sociální služba, poskytovaná dle 40 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, osobám, které mají sníženou

Více

Akční plán sociálních služeb Blansko pro rok 2013. Prováděcí část

Akční plán sociálních služeb Blansko pro rok 2013. Prováděcí část Akční plán sociálních služeb pro rok 2013 Prováděcí část 3. Komunitního plánu sociálních služeb 2013-2016 Akční plán sociálních služeb pro rok 2013 byl zpracován v rámci projektu Komunitní plánování sociálních

Více

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008.

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008. Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region za rok 2008. Vize komunitního plánování: Dosáhnout takového rozvoje sociální sféry, aby reagoval na zjištěné potřeby občanů.

Více

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CO JSOU SOCIÁLNÍ SLUŽBY? Sociální služby se tedy snaží: podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatele, jeho návrat do vlastního domácího prostředí, obnovení

Více

Příklady dobré praxe a výstupy plánování Ústí nad Labem. Lektor: Michal Polesný Centrum komunitní práce Ústí nad Labem

Příklady dobré praxe a výstupy plánování Ústí nad Labem. Lektor: Michal Polesný Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Příklady dobré praxe a výstupy plánování Ústí nad Labem Lektor: Michal Polesný Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Účastníci komunitního plánování - triáda Zadavatelé Poskytovatelé Uživatelé 3 Roviny

Více

Městská část Praha Zličín. Usnesení z 6. zasedání Rady MČ Praha Zličín dne 9. 3. 2015

Městská část Praha Zličín. Usnesení z 6. zasedání Rady MČ Praha Zličín dne 9. 3. 2015 Usnesení z 6. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 9. 3. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňování osobních

Více

Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS

Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS Datum konání: 19. 11. 2014 2014, 15:00 Místo konání: ÚMČ Praha 10, 1. patro, budova B Zasedací sál Přítomni: Pavel Petřík, vedoucí odboru sociálního,

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

Informace. Sociální služby

Informace. Sociální služby Informace Sociální služby Sociální služby Sociální služby jsou služby, které nějakým způsobem pomáhají a poskytují podporu lidem se zdravotním postižením a jejich blízkým. Je to například osobní asistence,

Více

Návrh cílů a opatření 2. Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování

Návrh cílů a opatření 2. Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování Návrh cílů a 2.KPSS ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování Návrh cílů a 2. Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRHOVÉ SVINY NA OBDOBÍ 2011-2015

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRHOVÉ SVINY NA OBDOBÍ 2011-2015 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRHOVÉ SVINY NA OBDOBÍ 2011-2015 - MONITORING A VYHODNOCENÍ NÁVRHOVÉ ČÁSTI (2012) Verze 8.11.2012 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 3 VÝCHODISKA

Více

Směrnice č. 23/2012. Standardy kvality sociální služby Domov se zvláštním režimem. Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování služeb

Směrnice č. 23/2012. Standardy kvality sociální služby Domov se zvláštním režimem. Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování služeb Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace Šrámkova 38/A ; Ústí nad Labem, PSČ 400 11 TELEFON: 472 772 902 BANKOVNÍ SPOJENÍ: 3783800277 / 0100 FAX: 472 778 878 IČO: 44555407 e-mail: info@dd-dobetice.cz

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Popis realizace sociální služby Druh poskytované služby: Osobní asistence Název zařízení: Osobní asistence Novojičínsko Poslání osobní asistence Posláním Osobní asistence je individuálně pomáhat osobám

Více

SWOT ANALÝZA SYSTÉMU POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. (jednotlivých cílových skupin)

SWOT ANALÝZA SYSTÉMU POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. (jednotlivých cílových skupin) SWOT ANALÝZA SYSTÉMU POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (jednotlivých cílových skupin) SWOT ANALÝZA NA ZÁKLADĚ SITUAČNÍ ANALÝZY STATUTÁRNÍHO MĚSTA Mladá Boleslav zaměřeni na oblast sociálních služeb pro seniory

Více

SWOT analýza. konaná dne 16.ledna 2007 na téma sociální služby

SWOT analýza. konaná dne 16.ledna 2007 na téma sociální služby úvod SWOT analýza konaná dne 16.ledna 2007 na téma sociální služby Jedná se o komplexní metodu vyhodnocení. Jádro metody spočívá v klasifikaci, ohodnocení jednotlivých faktorů, které jsou rozděleny do

Více

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory)

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Druh služby: domov pro seniory dle 49 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita: Místo: pobytová

Více

Zápis č. 3 z jednání Komise sociální a zdravotní rady městské části

Zápis č. 3 z jednání Komise sociální a zdravotní rady městské části MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Sociální a zdravotní komise RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI Zápis č. 3 z jednání Komise sociální a zdravotní rady městské části Datum jednání: 21. 5. 2013 Místo jednání: Seifertova 51, místnost

Více

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier HISTORIE A SOUČASNOST OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ŽIVOT BEZ BARIÉR Registrace sdružení 10. února 2004 Účel vzniku podpora integrace zdravotně

Více

Zastupitelstvem kraje schválené granty v rámci GP Sociální služby - Opatření Podpora terénních sociálních služeb

Zastupitelstvem kraje schválené granty v rámci GP Sociální služby - Opatření Podpora terénních sociálních služeb Příloha č. 3 zápisu - usnesení č. 96/2014/ZK-10 Zastupitelstvem kraje schválené granty v rámci GP Sociální služby - Opatření Podpora terénních sociálních služeb Poř. č. Příjemce dotace/ žadatel 1 Městský

Více

Analýza poskytovatelů sociálních služeb

Analýza poskytovatelů sociálních služeb Analýza poskytovatelů sociálních služeb Podkladový materiál pro proces plánování sociálních služeb (období: září 2007 - leden 2008, květen 2008) Realizační tým Shromažďování a zpracování informací a dat

Více

Příloha č. 3 Priority a opatření veřejné finanční podpory města Tišnova pro oblast sociálních služeb na období 2013-2014

Příloha č. 3 Priority a opatření veřejné finanční podpory města Tišnova pro oblast sociálních služeb na období 2013-2014 Priorita č. 1 Opatření 1. 1 Opatření 1. 2 PLÁN VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY MĚSTA TIŠNOVA - oblast sociálních služeb 2013 2014 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

SeniorCentrum Skuteč. Domov pro seniory, Domov pro osoby se zdravotním postižením, Pečovatelská služba, Denní stacionář. Smetanova 946, Skuteč, 539 73

SeniorCentrum Skuteč. Domov pro seniory, Domov pro osoby se zdravotním postižením, Pečovatelská služba, Denní stacionář. Smetanova 946, Skuteč, 539 73 SeniorCentrum Skuteč Domov pro seniory, Domov pro osoby se zdravotním postižením, Pečovatelská služba, Denní stacionář Smetanova 946, Skuteč, 539 73 Výroční zpráva za rok 2009 Obsah Obsah str. 1 Charakteristika

Více

KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 NA OBDOBÍ 2010-2014

KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 NA OBDOBÍ 2010-2014 KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 NA OBDOBÍ 2010-2014 1 OBSAH: I. Základní informace a východiska 1.1. Seznam použitých zkratek 1.2. Metoda komunitního plánování a základní

Více

DomA Domácí asistence Občanské sdružení

DomA Domácí asistence Občanské sdružení Nezisková organizace DomA Domácí asistence Občanské sdružení Občanské sdružení DomA Domácí asistence DomA domácí asistence, o.s. zaregistrováno 11.5.2006 Ministerstvem vnitra pod č.j. VS /1-1/64 152/06

Více

Oblast péče o osoby se zdravotním postižením včetně mentálního postižení, seniory a osoby dlouhodobě duševně nemocné

Oblast péče o osoby se zdravotním postižením včetně mentálního postižení, seniory a osoby dlouhodobě duševně nemocné Oblast péče o osoby se zdravotním postižením včetně mentálního postižení, seniory a osoby dlouhodobě duševně nemocné Priority 2012-2015 Opatření 2012-2015 Aktivity 2012-2015 Realizátor a partneři 1. 1.1.

Více

Z á p i s. RNDr. Petr Ţďánský, CSc., Ing. Pavel Bradík, RNDr. Jiří Stejskal, Bc. Blanka Moravcová

Z á p i s. RNDr. Petr Ţďánský, CSc., Ing. Pavel Bradík, RNDr. Jiří Stejskal, Bc. Blanka Moravcová Z á p i s z 14. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 24. 8. 2010 od 14 hod. Domov Dolní zámek Teplice nad Metují Přítomni: Omluveni: dle prezenční listiny RNDr.

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Popis realizace poskytování sociálních služeb Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele HVĚZDA z.ú. Druh služby Domov se zvláštním režimem Identifikátor 7085806 Forma služby Pobytová Název zařízení a místo poskytování Dům služeb

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY Vážení přátelé, v této chvíli se Vám dostává do rukou nové vydání katalogu sociálních a souvisejících služeb pro občany města

Více

Komunitní plán sociálních služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk na období 2011 2014

Komunitní plán sociálních služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk na období 2011 2014 Komunitní plán sociálních služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk na období 2011 2014 Zpracovatel: Partneři projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz

Více

Výroční zpráva 2014 projít životem důstojně a s oporou

Výroční zpráva 2014 projít životem důstojně a s oporou Výroční zpráva 2014 projít životem důstojně a s oporou Obsah 1. ČLENSKÁ ZÁKLADNA... 1 2. POSLÁNÍ A CÍLE ORGANIZACE... 2 3. PŮSOBENÍ... 3 4. BILANCE AKTIVIT ORGANIZACE V ROCE 2014... 4 5. PEČOVATELSKÁ SLUŽBA...

Více

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Centrum sociálně zdravotních služeb Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Praha 6 - Bendova 1121 / 5 tel. 235 314 141, fax 235 300 474 Úvodem Centrum sociálně zdravotních služeb (dále CSZS) je samostatná příspěvková

Více

Poskytovatel sociálních služeb ve Varnsdorfu a Šluknovském výběžku

Poskytovatel sociálních služeb ve Varnsdorfu a Šluknovském výběžku Poskytovatel sociálních služeb ve Varnsdorfu a Šluknovském výběžku Vznik občanského sdružení Občanské sdruţení NA KŘIŽOVATCE bylo registrováno na Ministerstvu vnitra ČR č.j.: VS/1-1/51156/02-R dne 11.9.2002

Více

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, OSOBY V KRIZI, ETNICKÉ MENŠINY Priorita 1 Podpora ambulantních a terénních služeb pro osoby bez přístřeší Opatření 1.1. Zřízení centra

Více

Integrační centrum Praha, o.p.s. a nabídka spolupráce s ŠMP 12. 11. 2014

Integrační centrum Praha, o.p.s. a nabídka spolupráce s ŠMP 12. 11. 2014 Integrační centrum Praha, o.p.s. a nabídka spolupráce s ŠMP 12. 11. 2014 Integrační centrum Praha (ICP) - 11. integrační centrum z 13 v ČR - založeno Magistrátem hl. m. Prahy k 14. 3. 2012 - financování:

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Příloha č. 1 Poskytovatel: Domov seniorů Břeclav Druh poskytované služby: denní stacionář 46 Název a místo realizace poskytované sociální služby: Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace Na Pěšině

Více

Organizační řád a propozice soutěţe Finanční gramotnost

Organizační řád a propozice soutěţe Finanční gramotnost Organizační řád a propozice soutěţe Finanční gramotnost ČÁST PRVNÍ POVAHA A CÍL SOUTĚŢE FINANČNÍ GRAMOTNOST Čl. 1 Povaha a cíl soutěţe Finanční gramotnost (1) Soutěţ Finanční gramotnost (dále téţ jen soutěţ

Více

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Stejně jako jsme se potýkali loni v lednu se sociální reformou, kdy byly převáděny veškeré dávky na ÚP, tak od letošního ledna bojujeme s novelou zákona o

Více

Zpráva o naplňování cílů a opatření 2. Komunitního plánu soc. služeb ve městě Kojetíně na období let 2012 2016

Zpráva o naplňování cílů a opatření 2. Komunitního plánu soc. služeb ve městě Kojetíně na období let 2012 2016 Zpráva o naplňování cílů a opatření 2. Komunitního plánu soc. služeb ve městě Kojetíně na období let 2012 2016 Název komunitního plánu 2. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na období let 2012-2016

Více

Zápis č. 1 z jednání Komise sociální a zdravotní rady městské části

Zápis č. 1 z jednání Komise sociální a zdravotní rady městské části MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Sociální a zdravotní komise RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI Zápis č. 1 z jednání Komise sociální a zdravotní rady městské části Datum jednání: 19. 2. 2014 Místo jednání: Seifertova 51, místnost

Více

Základní informace pro zájemce

Základní informace pro zájemce Základní informace pro zájemce Kontakt: Hejnická 538, Praha 9 - Střížkov Vedoucí koordinátor pečovatelské služby: Mgr. Vendula Starostová Tel: 286 019 667 starostova@ssspraha9.cz Koordinátorka pečovatelské

Více

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB Tento plán vznikl v rámci projektu města Kolína: Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019 reg.č. CZ.1.04/3.1.03/97.00057, který je podpořen z Evropského sociálního fondu

Více

PŘEHLED PRIORIT. PRIORITA: Všeobecná podpora rozvoje sociálních služeb. PRIORITA: Udržení a zkvalitnění sítě stávajících sociálních služeb

PŘEHLED PRIORIT. PRIORITA: Všeobecná podpora rozvoje sociálních služeb. PRIORITA: Udržení a zkvalitnění sítě stávajících sociálních služeb PŘEHLED PRIORIT PRIORITA: Udržení systému poskytovaných služeb PRIORITA: Zkvalitnění stávajících sociálních služeb PRIORITA: Rozvoj sociálních služeb PRIORITA: Zajištění doprovodných oblastí PRIORITA:

Více