Akční plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2016

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Akční plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2016"

Transkript

1 Akční plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok Zpracoval: Odbor sociální problematiky ÚMČ Praha 5 listopad

2 Akční plán rozvoje sociálních sluţeb a sluţeb souvisejících v MČ Praha 5 na rok Obsah Obsah... 2 Úvod... 3 Seznam zkratek pouţívaných v dokumentu... 4 Priority městské části Praha Přehled priorit a opatření... 5 Rozpracované priority a opatření... 7 Priorita č Priorita č Priorita č

3 Akční plán rozvoje sociálních sluţeb a sluţeb souvisejících v MČ Praha 5 na rok Úvod Akční plán rozvoje sociálních sluţeb a sluţeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok (dále jen Akční plán) představuje prováděcí dokument Střednědobého plánu rozvoje sociálních sluţeb a sluţeb souvisejících v městské části Praha 5 na období 2018 (dále jen Střednědobý plán). Střednědobý plán je zveřejněn na webových stránkách komunitního plánování v záloţce Dokumenty. Akční plán formuluje konkrétní kroky, aktivity, kterými se bude MČ Praha 5 věnovat v roce v rámci zabezpečení plnění priorit a opatření, které byly stanoveny ve Střednědobém plánu. Celý proces směřuje k zajištění takové sociální sítě sociálních a souvisejících sluţeb, která bude dostupná, kvalitní, efektivní a hospodárná. 3

4 Seznam zkratek používaných v dokumentu CSOP Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci ČCE Českobratrská církev evangelická DSS Dům sociálních sluţeb s pobytovým zařízením HMP hlavní město Praha KC komunitní centrum KPSS komunitní plánování sociálních sluţeb MČ městská část MČ P5 Městská část Praha 5 MHMP Magistrát hlavního města Prahy MP městská policie MŠ mateřská škola NNO nestátní nezisková organizace NZDM nízkoprahové zařízení pro děti a mládeţ OBK Odbor bezpečnostní a prevence kriminality OMI Odbor majetku a investic OSO Odbor sociální problematiky OSPOD oddělení sociálně právní ochrany dětí OZP osoba se zdravotním postiţením p.o. příspěvková organizace RMČ Rada městské části SKP Středisko křesťanské pomoci ÚP úřad práce ZŠ základní škola Akční plán rozvoje sociálních sluţeb a sluţeb souvisejících v MČ Praha 5 na rok 4

5 Priority městské části Praha 5 Akční plán rozvoje sociálních sluţeb a sluţeb souvisejících v MČ Praha 5 na rok Hlavní priority Střednědobého plánu rozvoje sociálních sluţeb a sluţeb souvisejících v městské části Praha 5 na období 2018 jsou: Priorita č. 1 Podpora systému poskytovaných sociálních sluţeb Priorita č. 2 Rozvoj a zkvalitnění stávajících a vznik nových sociálních sluţeb Priorita č. 3 Podpora a rozvoj sluţeb souvisejících (tj. nedefinovaných v zákoně č. 108/2006 Sb. o sociálních sluţbách) Realizace priorit Střednědobého plánu je zabezpečena na kaţdý rok samostatně zpracovanými prováděcími / akčními plány, s uvedenými jednotlivými aktivitami, popisujícími konkrétní úkoly (kroky, projekty), které budou v rámci procesu plánování v daném roce realizovány, včetně uvedení toho, kdo, kdy a za co je bude dělat. Pro kaţdé opatření bude pouţit samostatný tabulkový formulář. Přehled priorit a opatření Priorita č. 1 Podpora systému poskytovaných sociálních služeb Opatření: 1.1 Podpora odborného sociálního poradenství 1.2 Podpora sociálně aktivizačních sluţeb pro seniory a OZP 1.3 Podpora osobní asistence 1.4 Podpora sociální rehabilitace 1.5 Podpora pečovatelské sluţby 1.6 Podpora pobytové odlehčovací sluţby 1.7 Podpora sociálně aktivizačních sluţeb pro rodiny s dětmi 1.8 Podpora terénních programů a sluţeb Priorita č. 2 Rozvoj a zkvalitnění stávajících a vznik nových sociálních služeb Opatření: 2.1 Rozvoj spolupráce v rámci tísňové péče (AREÍON) 2.2 Podpora vybudování domova pro seniory 2.3 Podpora vybudování domova se zvláštním reţimem 2.4 Podpora a rozšíření činnosti NZDM 2.5 Vznik nízkoprahového denního centra 2.6 Vznik azylového domu pro akutně či chronicky nemocné osoby bez přístřeší 5

6 Akční plán rozvoje sociálních sluţeb a sluţeb souvisejících v MČ Praha 5 na rok Priorita č. 3 Podpora a rozvoj služeb souvisejících (tj. nedefinovaných v zákoně č. 108/2006 Sb. o sociálních službách) Opatření: 3.1 Pokračování procesu komunitního plánování sociálních a návazných sluţeb 3.2 Podpora komunitní činnosti napříč cílovými skupinami 3.3 Podpora samostatného bydlení v bytě ve formách tréninkového a sociálního bydlení 3.4 Podpora poradenství (právní, finanční, psychologické) 3.5 Podpora zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce 3.6 Podpora a rozvoj dobrovolnictví 3.7 Zajištění informovanosti v sociální oblasti 3.8 Podpora a spolupráce při pořádání akcí pro veřejnost 3.9 Podpora osvětových programů pro veřejnost 3.10 Pokračování projektu příspěvky na pobyt v DSS pro klienty z MČ P Realizace projektu odběrného místa obědů pro seniory 3.12 Pokračování projektu úhrada obědů ve školních jídelnách ZŠ v MČ P 5 pro děti z nízkopříjmových rodin 3.13 Podpora zejména dlouhodobého trávení volného času dětí a mládeţe 3.14 Podpora komunitního ţivota a mezigeneračního souţití 3.15 Příprava realizace projektu zapojení osob bez přístřeší do úklidu svého okolí 3.16 Zajištění monitorování pohybu a výskytu osob bez přístřeší 3.17 Podpora aktivizace, participace a souţití migrantů 6

7 Rozpracované priority a opatření Priorita č. 1 Podpora systému poskytovaných sociálních služeb Opatření 1.1 Podpora odborného sociálního poradenství Opatření 1.2 Podpora sociálně aktivizačních sluţeb pro seniory a OZP Opatření 1.3 Podpora osobní asistence Opatření 1.4 Podpora sociální rehabilitace Opatření 1.5 Podpora pečovatelské sluţby Opatření 1.6 Podpora pobytové odlehčovací sluţby Opatření 1.7 Podpora sociálně aktivizačních sluţeb pro rodiny s dětmi Opatření 1.8 Podpora terénních programů a sluţeb Akční plán rozvoje sociálních sluţeb a sluţeb souvisejících v MČ Praha 5 na rok Opatření 1.1 Podpora odborného sociálního poradenství Na MČ Praha 5 poskytuje sluţbu odborné sociální poradenství 16 organizací. Jedná se o sluţbu dle 37 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních sluţbách, poskytovanou všem občanům zdarma především v občanských poradnách. MČ Praha 5 je si plně vědoma, ţe se jedná o jednu z nejpotřebnějších sluţeb pro všechny cílové skupiny. a) podpora organizací poskytujících sluţbu v rámci dotačního řízení MČ Praha 5 b) zajistit prezentaci organizací (např. v Katalogu soc. sluţeb, v měsíčníku Pětka pro vás, na Dnu neziskových organizací) - občané MČ Praha 5 - sluţba pro občany v nepříznivé sociální situaci - podpořené organizace v rámci dotačního řízení MČ Praha 5 / organizace poskytující sociální sluţbu a) březen červenec b) leden prosinec Opatření 1.2 Podpora sociálně aktivizačních služeb pro seniory a OZP Tato ambulantní nebo terénní sluţba je poskytovaná osobám v důchodovém věku nebo osobám se zdravotním postiţením ohroţeným sociálním vyloučením. Občanům MČ Praha 5 poskytuje aktivizační sluţby dle 66 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách 6 organizací, všechny jsou zaměřeny na OZP. a) podpora organizací poskytujících sociální sluţbu v rámci dotačního řízení MČ Praha 5 b) zajistit prezentaci organizací (např. v Katalogu soc. sluţeb, v měsíčníku Pětka pro vás, na Dnu neziskových organizací) - senioři - osoby se zdravotním postiţením - sluţba směřující k zachování sociálních kontaktů - prevence vyčleňování občanů v nepříznivé sociální situaci z běţného ţivota - podpořené organizace v rámci dotačního řízení MČ Praha 5 / organizace poskytující sociální sluţbu 7

8 Akční plán rozvoje sociálních sluţeb a sluţeb souvisejících v MČ Praha 5 na rok a) březen červenec b) leden prosinec Opatření 1.3 Podpora osobní asistence Sluţbu osobní asistence dle 39 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách poskytuje na MČ Praha 5 celkem 6 organizací. Sluţba je určena pro kaţdého, kdo chce zůstat v domácím prostředí a potřebuje pomoc s některými úkony běţného ţivota. a) podpora organizací poskytujících sociální sluţbu v rámci dotačního řízení MČ Praha 5 b) zajistit prezentaci organizací (např. v Katalogu soc. sluţeb, v měsíčníku Pětka pro vás, na Dnu neziskových organizací) - senioři - osoby s tělesným, smyslovým, mentálním nebo kombinovaným postiţením - osoby chronicky nemocné nebo v rekonvalescenci po úraze - sluţba umoţňující osobám se sníţenou soběstačností setrvat v domácím prostředí - podpořené organizace v rámci dotačního řízení MČ Praha 5 / organizace poskytující sociální sluţbu a) březen červenec b) leden prosinec Opatření 1.4 Podpora sociální rehabilitace Sociální rehabilitaci dle 70 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách poskytuje občanům MČ Praha 5 celkem 9 organizací. Jedná se o soubor specifických činností směřujících k dosaţení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob, a to rozvojem jejich specifických schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem výkonu běţných pro samostatný ţivot nezbytných činností alternativním způsobem vyuţívajícím zachovaných schopností, potenciálů a kompetencí. Sociální rehabilitace se poskytuje formou terénních a ambulantních sluţeb, nebo formou pobytových sluţeb poskytovaných v centrech sociálně rehabilitačních sluţeb. a) podpora organizací poskytujících sociální sluţbu v rámci dotačního řízení MČ Praha 5 b) zajistit prezentaci organizací (např. v Katalogu soc. sluţeb, v měsíčníku Pětka pro vás, na Dnu neziskových organizací) - osoby se sníţenou soběstačností - sluţba pro osoby se sníţenou soběstačností - podpořené organizace v rámci dotačního řízení MČ Praha 5 / organizace poskytující sociální sluţbu a) březen červenec b) leden prosinec 8

9 Akční plán rozvoje sociálních sluţeb a sluţeb souvisejících v MČ Praha 5 na rok Opatření 1.5 Podpora pečovatelské služby Pečovatelskou sluţbu dle 40 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách poskytují občanům MČ Praha 5 dvě organizace hlavním poskytovatelem této sluţby je příspěvková organizace MČ Praha 5 Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci, dále sluţbu poskytuje Diakonie ČCE SKP v Praze. Jde o pomoc a podporu seniorům, osobám se sníţenou soběstačností, směřující k posílení, či udrţení jejich stávajících schopností a dovedností tak, aby mohli co nejdéle setrvat ve svém domácím prostředí. a) zvýšení informovanosti o moţnosti vyuţívání sluţby u příjemců příspěvku na péči a u jejich rodin b) zajištění provozní neinvestiční dotace pro CSOP Praha 5, p.o. c) zajistit prezentaci organizací (např. v Katalogu soc. sluţeb, v měsíčníku Pětka pro vás, na Dnu neziskových organizací) d) podpořit sníţení ceny dováţky obědů od CSOP Praha 5, p.o. ze současných 15,- Kč/úkon - senioři - osoby se sníţenou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postiţení - nabídka pečovatelské sluţby dle potřeb občanů MČ Praha 5 / CSOP Praha 5, p.o., Diakonie ČCE SKP v Praze a) leden prosinec b) leden březen c) leden prosinec Opatření 1.6 Podpora pobytové odlehčovací služby Pobytovou odlehčovací sluţbu pro cílovou skupinu seniorů poskytuje dle 44 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách CSOP Praha 5, p.o. v Domě sociálních sluţeb s pobytovým zařízením. Z důvodu nevyhovujícího technického zázemí není moţné v tomto zařízení odlehčovací sluţbu poskytovat osobám se závaţným pohybovým omezením. V těchto případech jsou zájemci odkázáni na sluţby v jiných městských částech. Potřebné osoby s trvalým bydlištěm na území MČ Praha 5, kteří mají nízký příjem, mohou vyuţít moţnosti poţádat MČ Praha 5, prostřednictvím OSO o příspěvek na pobyt. a) zajištění financování sluţby b) provázaná spolupráce pracovníků OSO a CSOP Praha 5, p.o. c) distribuce propagačních materiálů a předávání informací v rámci sociálního poradenství a depistáţí OSO d) analýza změny uţívání objektu dle závěrů Inspekce sociálních sluţeb - senioři - osoby se zdravotním postiţením - osoby opouštějící zdravotnická zařízení - osoby pečující - poskytování pobytové odlehčovací sluţby - kvalitnější spolupráce OSO a CSOP Praha 5, p.o. MČ Praha 5, OSO, CSOP Praha 5, p.o. 9

10 Akční plán rozvoje sociálních sluţeb a sluţeb souvisejících v MČ Praha 5 na rok a) leden březen b) leden prosinec c) leden prosinec - vlastní výnosy trţeb z prodeje sluţeb - příspěvek na péči Opatření 1.7 Podpora sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi Sociálně aktivizační sluţby pro rodiny s dětmi dle 65 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách jsou v MČ Praha 5 poskytovány 4 organizacemi. Cílem sluţby je poskytovat rodinám v obtíţné sociální situaci odbornou pomoc a podporu tak, aby byla rodina zachována. Umoţnit rodinám s dětmi, přestoţe se dlouhodobě nacházejí v obtíţné ţivotní situaci z finančních a materiálních důvodů, odlišného ţivotního stylu nebo chybějícího rodinnému zázemí, vést normální rodinný ţivot dle jejich představ. a) podpora organizací poskytujících sociální sluţbu v rámci dotačního řízení MČ Praha 5 b) spolupráce OSPOD a NNO se školami c) vyhledávání ohroţených dětí a zprostředkování spolupráce s NNO - rodiny s dětmi - děti a mládeţ - odstranění nebo zmírnění příčin sociálního selhávání rodin - napomáhaní znovuobnovení fungování rodiny - zachovaní dítěte ve vlastní rodině - výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti - poradenství a pomoc při prosazování práv a zájmů cílové skupiny OSO / organizace poskytující sociální sluţbu / MHMP a) březen červenec b) leden prosinec c) leden prosinec - MHMP - mzdové náklady na pracovní činnost pracovníků OSK Opatření 1.8 Podpora terénních programů a služeb Terénní programy dle 69 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách jsou sluţby poskytované osobám, které vedou nebo jsou ohroţeny rizikovým způsobem ţivota. Sluţba obsahuje zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při prosazování práv a zájmů. Sluţba se poskytuje bezúplatně. Spolupráci se sociálními sluţbami zaměřenými na uţivatele návykových látek realizuje OBK a jejich konkrétní aktivity jsou uvedeny ve strategických materiálech tohoto odboru. a) pokračovat v realizaci terénních programů s organizacemi Armáda spásy v ČR, z.s., Člověk v tísni, o.p.s., NADĚJE, Progressive o.p.s. b) podpora organizací poskytujících sluţbu v rámci dotačního řízení MČ Praha 5 c) pokračovat ve spolupráci s Městskou policií - problémové skupiny dětí a mládeţe - uţivatelé drog - osoby bez přístřeší - jiné sociálně ohroţené skupiny - fungující terénní programy - sociální práce s osobami sociálně vyloučenými - vyhledávání osob v cílové skupině 10

11 Akční plán rozvoje sociálních sluţeb a sluţeb souvisejících v MČ Praha 5 na rok - minimalizování rizika způsobu ţivota osob v cílové skupině organizace poskytující sociální sluţbu / OSO / OBK a) leden prosinec b) březen červenec c) leden prosinec - MHMP Priorita č. 2 Rozvoj a zkvalitnění stávajících a vznik nových sociálních služeb Opatření 2.1 Rozvoj spolupráce v rámci tísňové péče (AREÍON) Opatření 2.2 Podpora vybudování domova pro seniory Opatření 2.3 Podpora vybudování domova se zvláštním reţimem Opatření 2.4 Podpora a rozšíření činnosti NZDM Opatření 2.5 Podpora vzniku nízkoprahového denního centra Opatření 2.6 Podpora vzniku azylového domu pro akutně či chronicky nemocné osoby bez přístřeší Opatření 2.1 Rozvoj spolupráce v rámci tísňové péče (AREÍON) Tísňová péče dle 41 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách, ve znění pozdějších předpisů je terénní sociální sluţba, která umoţňuje seniorům moţnost ţít i ve vysokém věku plnohodnotně, beze strachu ve vlastním prostředí. Na základě smlouvy uzavřené mezi MČ Praha 5 a spolkem Ţivot 90 jsou bezplatně propůjčována na dobu neurčitou koncová zařízení na poskytování sluţby uţivatelům s trvalým bydlištěm na MČ Praha 5. Stiskem tlačítka se senior v případě nouze spojí s nonstop dispečinkem. Náramek s tlačítkem je hrazen z rozpočtu MČ Praha 5. a) zajištění finančního daru spolku Ţivot 90 na poskytování tísňové péče b) distribuce propagačních materiálů a předávání informací o sluţbě v rámci sociálního poradenství a depistáţí OSO c) realizace spolupráce OSO se spolkem Ţivot 90 přijímání ţádostí, předání vyjádření provozovateli sluţby d) předloţení zprávy o čerpání sluţby Radě MČ Praha 5 - senioři - fungující sluţba tísňové péče - podpoření ţadatelé o sluţbu z MČ Praha 5 formou bezplatného pronájmu koncového zařízení - zpráva pro Radu MČ Praha 5 s uvedeným počtem podpořených občanů MČ Praha 5 / OSO / Ţivot 90 a) leden duben b) leden prosinec c) leden prosinec d) prosinec Opatření 2.2 Podpora vybudování domova pro seniory 11

12 Akční plán rozvoje sociálních sluţeb a sluţeb souvisejících v MČ Praha 5 na rok Na území MČ Praha 5 není registrovaná ţádná organizace poskytující sluţbu domov pro seniory. V domovech pro seniory se poskytují pobytové sluţby dle 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách osobám, které potřebují pravidelnou kaţdodenní podporu a pomoc jiné fyzické osoby. Sociální pracovnice OSO spolupracují s poskytovateli pobytových sluţeb pro seniory nejen v hl. městě Praze, ale i v ostatních krajích. a) spolupráce s MHMP na rozšíření sítě sociálních sluţeb v HMP b) pokračování spolupráce MČ Praha 5 s HMP a p.o. Palata - domov pro zrakově postiţené při investiční výstavbě a následném provozování nového pavilonu pro poskytování pobytové sociální sluţby pro osoby trpící demencí a Alzheimerovou nemocí c) průběţné mapování potřebnosti sluţby - senioři se sníţenou soběstačností - jednání ve věci realizace výstavby domova pro seniory v Praze 5 MČ Praha 5 / MHMP/ Palata domov pro zrakově postiţené a) leden prosinec b) leden prosinec c) leden prosinec - MHMP a ostatních zainteresovaných odborů úřadu Opatření 2.3 Podpora vybudování domova se zvláštním režimem V domovech se zvláštním reţimem dle 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách jsou poskytovány pobytové sluţby osobám s Alzheimerovou, stařeckou a ostatními typy demencí. V současné době je na území MČ Praha 5 jen jeden poskytovatel Arcidiecézní charita Praha s kapacitou 8 lůţek. a) spolupráce s MHMP na rozšíření sítě sociálních sluţeb v HMP b) spolupráce s domovem pro zrakově postiţené Palata při realizaci projektu výstavby nového pavilonu c) průběţné mapování potřebnosti sluţby - osoby s Alzheimerovou, stařeckou a ostatními typy demencí - jednání ve věci realizace výstavby domova se zvláštním reţimem v Praze 5 MČ Praha 5 / MHMP/ Palata domov pro zrakově postiţené a) leden prosinec b) leden prosinec c) leden prosinec - MHMP a ostatních zainteresovaných odborů úřadu Opatření 2.4 Podpora a rozšíření činnosti NZDM NZDM dle 62 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách je vhodné zejména v lokalitách s bezprizorními dětmi a mládeţí, kteří nevhodně tráví volný čas, či se dokonce dopouštějí vandalství, drobných krádeţí či kriminality. Sluţba v MČ Praha 5 je poskytována jen CSOP Praha 5, p.o., v Klubu Královská louka, kde nabízí moţnosti smysluplného trávení 12

13 Akční plán rozvoje sociálních sluţeb a sluţeb souvisejících v MČ Praha 5 na rok volného času dětí od 10 do 12 let pouze jeden den v týdnu. a) zajištění financování sluţby b) rozšíření poskytovaných sluţeb v NZDM Královská louka na více dnů v týdnu c) rozšíření poskytované sluţby v NZDM do prostorů KC Prádelna d) navázání spolupráce a získání poznatků z dobré praxe NZDM Praha 3 - děti a mládeţ ohroţené nepříznivými ţivotními událostmi nebo proţívající konfliktní situace spojené s věkem či příslušností ke skupině - pozitivní alternativa trávení volného času - podporu při řešení obtíţných ţivotních situací - prostor, kde se mohou mladí lidé setkávat s vrstevníky i dospělými CSOP Praha 5, p.o. / OSO / MČ Praha 5 / organizace poskytující sociální sluţbu a) leden březen b) leden prosinec c) leden prosinec d) leden prosinec Opatření 2.5 Vznik nízkoprahového denního centra Posláním nízkoprahového denního centra dle 61 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách je nabízet pomoc muţům a ţenám bez přístřeší, kteří se z různých příčin ocitli v této nepříznivé sociální situaci a podpořit je ve snaze tuto situaci řešit, a to v rámci sociálního poradenství, základního zdravotního ošetření, poskytnutí podmínek pro osobní hygienu a poskytování stravy. Tato pomoc je také nabízena prostřednictvím aktivního vyhledávání uţivatelů terénními pracovníky. a) pokračovat ve spolupráci s MHMP a zainteresovanými odbory ÚMČ Praha 5 v realizace opatření b) ve spolupráci s NNO zajištění realizace opatření - osoby bez přístřeší - zajištění sluţby pro klientů denně - pomoc osobám, které se nacházejí v situaci extrémního sociálního vyloučení - podpora ve snaze řešit nepříznivou situaci organizace poskytující sociální sluţbu / odbory MČ Praha 5 / MHMP a) leden prosinec b) leden prosinec - MHMP Opatření 2.6 Vznik azylového domu pro akutně či chronicky nemocné osoby bez přístřeší Dle zkušeností sociálních kurátorů OSO a NNO, které poskytují sociální sluţby pro osoby bez přístřeší, je v HMP nedostatek pobytových sluţeb pro osoby bez přístřeší se zhoršeným či nepříznivým zdravotním stavem, který nevyţaduje pobyt ve zdravotnickém zařízení. MČ Praha 5 si je plně vědoma důleţitosti sluţby a prosto jiţ v roce 2015 podnikla první kroky k realizaci projektu vzniku azylového domu pro akutně či chronicky nemocné osoby bez přístřeší. Při řešení moţnosti zřídit zařízení na území Prahy 5 je nezbytná spolupráce s MHMP. 13

14 Akční plán rozvoje sociálních sluţeb a sluţeb souvisejících v MČ Praha 5 na rok a) pokračování spolupráce s MHMP a s dalšími odbory MČ zajištění projektu a realizace opatření b) ve spolupráci s organizací NADĚJE zajištění realizace opatření - osoby bez přístřeší či osoby ohroţené sociálním vyloučením starší 18 let se zhoršeným či nepříznivým zdravotním stavem - poskytnutí pobytové a ošetřovatelské sluţby na přechodnou dobu osobám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení a zhoršeným či nepříznivým zdravotním stavem - poskytování hygienicko-ošetřovatelské péče NADĚJE / Odbory ÚMČ Praha 5 / MHMP a) leden prosinec b) leden prosinec - MHMP Priorita č. 3 Podpora a rozvoj služeb souvisejících (tj. nedefinovaných v zákoně č. 108/2006 Sb. o sociálních službách) Opatření 3.1 Pokračování procesu komunitního plánování sociálních a návazných sluţeb Opatření 3.2 Podpora komunitní činnosti napříč cílovými skupinami Opatření 3.3 Podpora samostatného bydlení v bytě ve formách tréninkového a sociálního bydlení Opatření 3.4 Podpora poradenství (právní, finanční, psychologické) Opatření 3.5 Podpora zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce Opatření 3.6 Podpora a rozvoj dobrovolnictví Opatření 3.7 Zajištění informovanosti v sociální oblasti Opatření 3.8 Podpora a spolupráce při pořádání akcí pro veřejnost Opatření 3.9 Podpora osvětových programů pro veřejnost Opatření 3.10 Pokračování projektu příspěvky na pobyt v DSS pro klienty z MČ P 5 Opatření 3.11 Realizace projektu odběrného místa obědů pro seniory Opatření 3.12 Pokračování projektu úhrada obědů ve školních jídelnách ZŠ v MČ P 5 pro děti z nízkopříjmových rodin Opatření 3.13 Podpora zejména dlouhodobého trávení volného času dětí a mládeţe Opatření 3.14 Podpora komunitního ţivota a mezigeneračního souţití Opatření 3.15 Příprava realizace projektu zapojení osob bez přístřeší do úklidu svého okolí Opatření 3.16 Zajištění monitorování pohybu a výskytu osob bez přístřeší Opatření 3.17 Podpora aktivizace, participace a souţití migrantů Opatření 3.1 Pokračování procesu komunitního plánování sociálních a návazných služeb Procesem komunitního plánování jsou v samostatné působnosti vytvářeny podmínky pro poskytování sociálních sluţeb na území MČ Praha 5 tak, aby odpovídaly moţnostem i potřebám občanů. Celý proces směřuje k zajištění takové sociální sítě, která bude dostupná, kvalitní, efektivní a hospodárná. Jedním z hlavních principů této metody je její cykličnost. a) monitorování a vyhodnocení procesu b) pravidelné setkávání pracovních skupin c) předávání výstupů Řídící skupině d) spolupráce s MHMP a ostatními MČ e) zpracování Akčního plánu na rok 2017 občané MČ Praha 5 14

15 Akční plán rozvoje sociálních sluţeb a sluţeb souvisejících v MČ Praha 5 na rok - zpráva Vyhodnocení priorit za rok čtvrtletní setkání pracovních skupin - zápisy z jednání pracovních skupin a Řídící skupiny - Akční plán MČ Praha 5 odbor sociální / poskytovatelé sociálních a souvisejících sluţeb / MHMP a) leden prosinec monitorování, únor zpráva b) březen, červen, září, prosinec c) leden prosinec d) leden prosinec e) červen prosinec - příspěvek na KPSS od MHMP - mzdové náklady na pracovní činnost koordinátora KPSS Opatření 3.2 Podpora komunitní činnosti napříč cílovými skupinami MČ Praha 5 podporuje komunitní souţití občanů ze své městské části, tj. finanční i nefinanční podpora setkávání občanů s různými zájmy, z různých cílových skupin a různých generací. Při těchto setkávání probíhá výměna zkušeností, předávání informací, poznávání nových kulturních norem a v neposlední řadě slouţí jako prevence sociálního vyloučení. a) spolupráce a podpora poskytovatelů sociálních a návazných sluţeb v pořádání přednášek a besed b) monitorování zájmu občanů o jakou aktivitu mají zájem c) prezentace akcí v rámci komunitní činnosti na webu MČ P 5, KPSS a v měsíčníku Pětka pro vás občané MČ Praha 5 - setkávání občanů, přednášky, besedy - aktivity podporujících komunitní souţití - partnerství mezi organizátory aktivit a MČ Praha 5 MČ Praha 5 / poskytovatelé sociálních a souvisejících sluţeb a) leden prosinec b) leden prosinec c) leden prosinec Opatření 3.3 Podpora samostatného bydlení v bytě ve formách tréninkového a sociálního bydlení Projekt tréninkového bydlení pro občany MČ Praha 5 byl Radou MČ P 5 schválen Na základě toho bylo předáno 10 malometráţních bytů organizacím Armáda spásy a Naděje za zvýhodněné nájemné. Sluţba slouţící k získání a upevnění kompetencí k udrţení nájemného bydlení je poskytována od a) spolupráce s organizací Armáda spásy b) spolupráce s organizací Naděje c) spolupráce OSO s bytovou a sociální komisí d) realizovat analýzu sociálního bydlení na MČ Praha 5 e) spolupráce OSO v implementaci analýzy - osoby bez přístřeší - matky s dětmi z azylových domů - mladí dospělí opouštějící ústavní výchovu - občané s kompetencí k udrţení nájemného bydlení - analýza sociálního bydlení 15

16 Akční plán rozvoje sociálních sluţeb a sluţeb souvisejících v MČ Praha 5 na rok MČ Praha 5 volené orgány, OSO, OMI / Armáda spásy / Naděje a) leden prosinec b) leden prosinec c) leden prosinec d) leden červen e) červen prosinec Opatření 3.4 Podpora poradenství (právní, finanční, psychologické) Poradenství je poskytováno občanům v nepříznivé či nejasné sociální situaci. Jeho úkolem je, aby občané netrpěli neznalostí svých práv a povinností, neznalostí dostupných sluţeb nebo neschopností vyjádřit účinně své potřeby. Jedná se např. o odborné sociální poradenství, finanční poradenství, právní poradenství. MČ P 5 si uvědomuje důleţitost těchto sluţeb, od zajistila otevření Bezplatné sociálně právní poradny provozované CSOP, p.o., kde lze čerpat sociální a právní poradenství (k dispozici 2 právníci a sociální pracovnice). a) zajistit provoz Bezplatné sociálně právní poradny provozované CSOP, p.o. b) rozvíjet spolupráci s poskytovateli poradenských sluţeb na celém území HMP c) podpora organizací poskytujících poradenství v rámci dotačního řízení MČ Praha 5 - občané MČ Praha 5 nacházející se v nepříznivé sociální situaci - sluţby Bezplatné sociálně právní poradny - dostupné poradenství různého zaměření - podpořené organizace v rámci dotačního řízení MČ Praha 5 / CSOP Praha 5, p.o. / poskytovatelé sociálních a souvisejících sluţeb a) leden prosinec b) leden prosinec c) březen červenec Opatření 3.5 Podpora zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce MČ Praha 5 si uvědomuje závaţnost problematiky uplatňování osob znevýhodněných na trhu práce, jako jsou např. osoby se zdravotním postiţením, osoby bez přístřeší nebo osoby pečující. V roce 2015 byla RMČ Praha 5 ustavena pracovní skupina pro realizaci projektu veřejně prospěšných prací a obecně prospěšných prací a následně zřízena pracovní skupina k zaloţení sociálního podniku. a) pokračování procesů vedoucích k zaloţení sociálního podniku b) spolupráce s organizacemi podporujícími zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce c) podpora organizací, které vytvářejí nebo udrţují chráněná pracovní místa pro osoby se zdravotním postiţením, zajišťují podporované zaměstnávání v rámci dotačního řízení MČ Praha 5 - osoby se zdravotním postiţením - osoby se sociálním znevýhodněním 16

17 Akční plán rozvoje sociálních sluţeb a sluţeb souvisejících v MČ Praha 5 na rok - podpořené organizace v rámci dotačního řízení - pracovní příleţitosti pro osoby se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním MČ Praha 5 / ÚP / organizace poskytující sluţbu / zaměstnavatelé a) leden prosinec b) leden prosinec c) březen červenec Opatření 3.6 Podpora a rozvoj dobrovolnictví Dobrovolnictví je důleţitou součástí poskytování sociálních i souvisejících sluţeb. MČ Praha 5 nezajišťuje konkrétní dobrovolnický program zaměřeným na určitou cílovou skupinu, ale podporuje sluţby a projekty, které jsou dobrovolníky poskytovány. a) podpora poskytovatelů dobrovolnických sluţeb v rámci dotačního řízení MČ Praha 5 b) prezentace organizací působících na území MČ Praha 5, které spolupracují s dobrovolníky na Dnu neziskových organizací, v Katalogu, na webových stránkách, apod. občané MČ Praha 5 - podpořené organizace - zviditelnění dobrovolnické sluţby MČ Praha 5 / organizace působící na území MČ Praha 5, které spolupracují s dobrovolníky / dobrovolníci a) březen červenec b) leden prosinec Opatření 3.7 Zajištění informovanosti v sociální oblasti Od roku 2012 jsou dostupné webové stránky komunitního plánování ( kde je zveřejněn pravidelně aktualizovaný Katalog sociálních a souvisejících sluţeb, informace o průběhu komunitního plánování, zajímavosti ze sociální oblasti a kalendář připravovaných akcí pro laickou i odbornou veřejnost. Občané mohou prostřednictvím tohoto portálu poloţit dotaz zaměstnancům OSO. Veřejnost je o aktualitách a dění v sociální oblasti informována také prostřednictvím měsíčníku Pětka pro vás. Dalším zdrojem předávání co nejvíce informací široké veřejnosti na jednom místě je Den neziskových organizací, jiţ tradičně MČ Praha 5 pořádaný na pěší zóně Anděl. Poskytovatelé zde nejen prezentují své sluţby, ale mohou navázat i vzájemnou spolupráci. Nezastupitelným zdrojem informací, zvláště pro seniory, jsou letáky prezentujících práci OSO i dalších poskytovatelů sluţeb. a) udrţet, rozvíjet a aktualizovat webový portál KPSS ( b) realizovat Den neziskových organizací c) distribuovat časopis Pětka pro vás zdarma občanům Prahy 5 d) zajistit předávání informací prostřednictvím letáků na nástěnkách OSO, v rámci depistáţí, návštěv u jubilantů e) předávat informace/letáky pro návštěvníky/klienty Bezplatné sociálně právní poradny 17

18 Akční plán rozvoje sociálních sluţeb a sluţeb souvisejících v MČ Praha 5 na rok - občané MČ Praha 5 - poskytovatelé sociálních a souvisejících sluţeb - aktuální informace o sociálních a souvisejících sluţbách - aktualizované webové stránky - odpovědi na dotazy/ y občanů - Den neziskových organizací - bezplatný časopis Pětka pro vás MČ Praha 5 / poskytovatelé sociálních a souvisejících sluţeb a) leden prosinec b) září říjen c) leden prosinec d) leden prosinec e) leden prosinec Opatření 3.8 Podpora a spolupráce při pořádání akcí pro veřejnost MČ Praha 5 organizuje, spolupořádá a podporuje akce zaměřené na širokou škálu cílových skupin, např. děti a mládeţ, rodiny s dětmi, senioři. Tyto akce mají preventivní, kulturní, sportovní nebo volnočasový charakter a těší se velkému zájmu ze strany občanů z MČ Praha 5. KC Prádelna a Klub Královská louka pořádají pravidelné akce pro všechny cílové skupiny na základě komunitní práce, která je realizována prostřednictvím seniorských klubů, NNO a dalších subjektů. a) spolupráce s pořadateli akcí pro veřejnost b) mapování zájmu veřejnosti o pořádání konkrétních akcí c) realizace akcí pořádaných OSO ve spolupráci s dalšími organizátory (např. Dětský den, Jarní, Letní, Podzimní a Zimní den seniorů, šachové turnaje, Sportovní den v Aquaparku, Akce pro etnické a národnostní menšiny) d) zpřístupnění hřiště u KC Prádelna veřejnosti - občané a obyvatelé MČ Praha 5 - realizace minimálně 30 akcí pro veřejnost podpořených MČ Praha 5 - moţnost vyuţívání hřiště u KC Prádelna MČ Praha 5 / poskytovatelé sociálních a souvisejících sluţeb a) leden prosinec b) leden prosinec c) leden prosinec d) leden prosinec Opatření 3.9 Podpora osvětových programů pro veřejnost MČ Praha 5 jiţ tradičně organizuje a zajišťuje mnoho vzdělávacích programů pro laickou i odbornou veřejnost. Tyto akce jsou zaměřeny na zvyšování informovanosti v sociální a zdravotní oblasti, na prevenci sociálně-patologických jevů, šikany u dětí na ZŠ, na zvyšování bezpečnosti a prevenci kriminality. Na realizaci akcí se podílí např. MP, PČR, CSOP Praha 5, p.o., NNO. Akce v oblasti bezpečnosti a prevence kriminality jsou v gesci a ve strategických materiálech OBK. 18

19 Akční plán rozvoje sociálních sluţeb a sluţeb souvisejících v MČ Praha 5 na rok a) zajištění finančních prostředků z rozpočtu MČ P 5 na osvětové akce b) zjišťování zájmu veřejnosti o konkrétní programy/akce c) zachovat a rozvíjet osvětové programy zaměřené na oblast zdraví a zdravého ţivotního stylu, osobní bezpečnosti, finanční gramotnosti a dluhové problematiky, prevence šikany u dětí na ZŠ, apod. d) spolupráce s organizacemi, které pořádají osvětové programy - občané MČ Praha 5 - realizace minimálně 12 akcí zvyšujících informovanost veřejnosti MČ Praha 5 / poskytovatelé sociálních a souvisejících sluţeb a) leden březen b) leden prosinec c) leden prosinec e) leden prosinec Opatření 3.10 Pokračování projektu příspěvky na pobyt v DSS pro klienty z MČ P 5 CSOP Praha 5, p.o. poskytuje v Domě sociálních sluţeb s pobytovým zařízením (DSS) pobytovou odlehčovací sluţbu pro cílovou skupinu seniorů. Pobyt je hrazen klientem. MČ Praha 5 podporuje formou daru seniory s trvalým bydlištěm na MČ Praha 5, jejichţ příjem a sociální a majetkové poměry jim neumoţňují vyuţít sluţbu DSS, na základě doporučení OSO. a) zajištění finančního krytí b) zajištění informovanosti veřejnosti o moţnosti příspěvku c) spolupráce OSO s CSOP Praha 5, p.o. - senioři s trvalým bydlištěm na MČ Praha 5 se sníţenou schopností zajistit si základní ţivotní potřeby vlastními silami z důvodu věku či zdravotního stavu - přiznané příspěvky na pobyt v DSS OSO / CSOP Praha 5, p.o. a) leden březen b) leden prosinec c) leden prosinec - mzdové náklady na pracovní činnost pracovníků CSOP Praha 5, p.o. Opatření 3.11 Realizace projektu odběrného místa obědů pro seniory Senioři se sníţenou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postiţení, kteří potřebují pomoc při poskytnutí nebo zajištění stravy mají moţnost vyuţít terénní pečovatelské sluţby. MČ Praha 5 prostřednictvím CSOP Praha 5, p. o. je hlavním poskytovatelem této sluţby. Obědy za zvýhodněnou cenu 44 Kč za oběd jim jsou dováţeny za cenu úkonu 15 Kč. Toto opatření má za úkol umoţnit aktivním seniorům odebírat obědy s sebou za zvýhodněnou cenu. a) ve spolupráci s dalšími odbory ÚMČ zajistit pokračování realizace opatření 19

20 Akční plán rozvoje sociálních sluţeb a sluţeb souvisejících v MČ Praha 5 na rok - senioři - nabídka sluţby, která vyhovuje potřebám občanů MČ Praha 5 a) leden prosinec Opatření 3.12 Pokračování projektu úhrada obědů ve školních jídelnách ZŠ v MČ P 5 pro děti z nízkopříjmových rodin MČ Praha 5 ve školním roce 2015/ zahájila projekt pomoci rodinám s dětmi, které se ocitly v tíţivé ţivotní situaci a na základě ţádosti, posouzení OSO a schválení RMČ hradí obědy dětem, pro které jsou obědy ve školní jídelně mnohdy jediným pravidelným teplým jídlem. Toto opatřením má za úkol pomoci dětem, které se ocitly v takové ţivotní situaci, kdy si jejich rodiče nemají prostředky na zaplacení obědů ve školních jídelnách. a) zajištění finančního krytí projektu b) ve spolupráci s dalšími odbory ÚMČ zajistit realizaci opatření c) ve spolupráci s řediteli, učiteli a školními jídelnami ZŠ zajištění realizace opatření - rodiny s dětmi (ţáky ZŠ), které se ocitly v tíţivé ţivotní situaci - úhrada obědů ve školních jídelnách MČ Praha 5 / ZŠ na MČ Praha 5 a) leden březen b) leden prosinec c) září listopad Opatření 3.13 Podpora zejména dlouhodobého trávení volného času dětí a mládeže MČ Praha 5 pravidelně organizuje akce určené pro děti a mládeţ. Dále podporuje činnost organizací, které se zaměřují na zájmovou činnost dětí a mládeţe. CSOP Praha 5, p.o. provozuje Komunitní centrum Prádelna a NZDM Královská louka, které nabízí moţnosti smysluplného trávení volného času dětí a mládeţe. a) propagace organizací, které nabízejí volnočasové aktivity b) pravidelná aktualizace Katalogu sociálních sluţeb na webu KPSS v záloţce Děti, rodina/volnočasové aktivity ( c) podpora činnosti KC Prádelna a NZDM Královská louka d) podpora volnočasových aktivit v rámci dotačního řízení Podaná ruka e) organizace 2 turnusů letního pobytového tábora pro děti v evidenci OSPOD f) zjistit zájem u organizací provozujících lesní školky o zřízení na MČ Praha 5 - děti a mládeţ 20

21 Akční plán rozvoje sociálních sluţeb a sluţeb souvisejících v MČ Praha 5 na rok - volnočasové aktivity pro děti a mládeţ - aktualizovaný Katalog sociálních sluţeb - nabídka bezplatných volnočasových aktivit v KC Prádelna a NZDM Královská louka - podpořené organizace - letní tábory pobytové/příměstské - jednání o zřízení lesní školky MČ Praha 5 / CSOP Praha 5, p.o. (KC Prádelna, NZDM Královská louka) / poskytovatelé sociálních a souvisejících sluţeb a) leden prosinec b) leden prosinec c) leden prosinec d) březen červenec e) leden srpen f) leden prosinec Opatření 3.14 Podpora komunitního života a mezigeneračního soužití MČ Praha 5 podporuje komunitní souţití občanů ze své městské části, tj. finanční i nefinanční podpora setkávání občanů s různými zájmy, z různých cílových skupin a různých generací. Při těchto setkávání probíhá výměna zkušeností, předávání informací, poznávání nových kulturních norem a v neposlední řadě slouţí jako prevence sociálního vyloučení. Z tohoto důvodu MČ Praha 5 podporuje činnost Komunitního centra Prádelna, které slouţí jako multifunkční komunikační prostor pro nejširší veřejnost. Na sídlišti Barrandov chybí prostor vhodný k posílení komunitního ţivota. a) spolupráce a podpora poskytovatelů sociálních a návazných sluţeb v pořádání přednášek a besed b) monitorování zájmu občanů o jakou aktivitu mají zájem c) podpora poskytovatelů klubových aktivit v rámci dotačního řízení dle zjištěné potřeby občanů d) finanční podpora provozu Komunitního centra Prádelna e) prezentace akcí v rámci komunitní činnosti na webu ÚMČ P5, KPSS a v měsíčníku Pětka pro vás f) příprava projektu vybudování Komunitního centra a jeslí v objektu bývalé MŠ v Záhorského ulici na Barrandově - občané MČ Praha 5 - setkávání občanů, přednášky, besedy - podpořené organizace - aktivity podporující komunitní souţití v KC Prádelna - partnerství mezi organizátory aktivit a MČ Praha 5 - projekt vybudování Komunitního centra a jeslí na Barrandově MČ Praha 5 / KC Prádelna / poskytovatelé sociálních a souvisejících sluţeb a) leden prosinec b) leden prosinec c) březen červenec d) leden březen e) leden prosinec f) leden prosinec 21

22 Akční plán rozvoje sociálních sluţeb a sluţeb souvisejících v MČ Praha 5 na rok Opatření 3.15 Příprava realizace projektu zapojení osob bez přístřeší do úklidu svého okolí Osoby bez přístřeší často přespávají na místech skrytých před veřejností. Vzhledem k tomu, ţe tato místa nejsou vybavena odpadkovými koši ani popelnicemi, jsou většinou zanesena nejen odpadky, ale i starým nábytkem. Tento nepořádek, který je průvodním jevem míst, kde se zdrţují osoby sociálně vyloučené, je zdrojem mnoha stíţností občanů. Obávají se ekologického i zdravotního rizika a ţádají odstranění těchto nevzhledných zákoutí. MČ Praha 5 bude ve spolupráci s organizacemi, které svoji činnost zaměřují na osoby bez přístřeší, hledat moţnosti zapojení osob bez přístřeší do úklidu. a) hledání řešení problematiky na pracovní skupině v rámci KPSS b) jednání s organizacemi, které svoji činnost zaměřují na osoby bez přístřeší - osoby bez přístřeší - projekt podporovaný MČ Praha 5 - odstranění zdravotního i ekologického rizika - zapojení osob bez přístřeší do úklidu dotčené odbory MČ Praha 5 / poskytovatelé sociálních sluţeb a) leden prosinec b) leden prosinec - mzdové náklady na pracovní činnost pracovníků dotčených odborů MČ Opatření 3.16 Zajištění monitorování pohybu a výskytu osob bez přístřeší Terénní pracovníci a kurátoři pro dospělé MČ Praha 5 pravidelně monitorují pohyb osob bez přístřeší. V této činnosti spolupracují s poskytovateli sociálních sluţeb a s Městskou policií. Vzhledem k tomu, ţe touto činností je zajištěno poskytování odborného sociálního poradenství i přehled o výskytu osob bez přístřeší na městské části a tím i moţnost reagovat na potřebnost poskytování sluţeb pro tuto cílovou skupinu, bude MČ Praha 5 v této aktivitě pokračovat i v letošním roce. a) pokračovaní v monitorování pohybu a výskytu b) vyhodnocování potřeb c) poskytovaní odborného sociální poradenství d) spolupráce s poskytovateli sociálních sluţeb a MP - osoby bez přístřeší - informace o místech, kde se osoby bez přístřeší zdrţují - informace o potřebách cílové skupiny - pomoc osobám, které se nacházejí v extrémním sociálním vyloučení - podpora ve snaze řešit nepříznivou situaci OSO sociální kurátoři pro dospělé a terénní pracovníci / poskytovatelé sociálních sluţeb / MP a) leden prosinec b) leden prosinec c) leden prosinec d) leden prosinec Opatření 3.17 Podpora aktivizace, participace a soužití migrantů 22

23 Akční plán rozvoje sociálních sluţeb a sluţeb souvisejících v MČ Praha 5 na rok Participace migrantů/ek na lokální úrovni je velmi důleţitá. Jejich aktivní zapojení do lokálního ţivota zvyšuje nejenom jejich vlastní pozitivní vazby na městskou část, ale také přispívá k lepšímu souţití migrantských komunit a majoritní společnosti. Sluţbami, které zvyšují aktivizaci migrantů/ek, mohou být zejména komunitní akce, do jejichţ příprav jsou zapojeni zástupci migrantských komunit i většinové společnosti, tzv. kulaté stoly a další debatní případně edukační aktivity. Ze sociálního hlediska je problematika cizinců na území městské části Praha 5 řešena prostřednictvím poskytovatelů sociálních nebo souvisejících sluţeb. OSO v rámci pomoci klientům spolupracuje s organizacemi Romea, o.s., Integrační centrum Praha, o.p.s., Sdruţení pro integraci a migraci, OPU Praha, InBáze Praha, z.s., Slovo 21, z.s. Úkolem této priority je podpora organizací, které svoji činnost zaměřují na pomoc cizincům. a) spolupráce OSO s poskytovateli sociálních a souvisejících sluţeb b) v rámci pracovní skupiny KPSS hledání moţností spolupráce a podpory MČ Praha 5 / OSO s poskytovateli c) podpora poskytovatelů sociálních a souvisejících sluţeb v rámci dotačního řízení - cizinci - sluţby pro cizince ţijící na MČ Praha 5 - návrhy moţností spolupráce a podpory - podpořené organizace v rámci dotačního řízení MČ Praha 5 - OSO / poskytovatelé sociálních a souvisejících sluţeb a) leden prosinec b) březen, červen, září, prosinec c) březen červenec 23

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 196/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 173 ze dne 14.03.2016 Akční plán pro rok 2016 Komunitního plánu rozvoje sociálních a návazných služeb na území Městské části Praha

Více

Akční plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2017

Akční plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2017 Akční plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok Zpracoval: Odbor sociální problematiky ÚMČ Praha 5 listopad 2016 http://kpss.praha5.cz/ Akční plán rozvoje sociálních

Více

Akční plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2018

Akční plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2018 Akční plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok Zpracoval: Odbor sociální problematiky a prevence kriminality ÚMČ Praha 5 listopad 2017 https://kpss.praha5.cz/

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Iva Dřímalová. Mapa sociálních sluţeb na Vsetínsku a role Centra Auxilium

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Iva Dřímalová. Mapa sociálních sluţeb na Vsetínsku a role Centra Auxilium UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Iva Dřímalová III.ročník kombinované studium Mapa sociálních sluţeb na Vsetínsku a role Centra Auxilium Bakalářská

Více

Akční plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2019

Akční plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2019 Akční plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok Zpracoval: Odbor sociální problematiky a prevence kriminality ÚMČ Praha 5 srpen 2018 https://kpss.praha5.cz/ Obsah

Více

Akč ní plá n sočiá lní čh služ eb Blánsko pro rok 2016. Prováděcí část

Akč ní plá n sočiá lní čh služ eb Blánsko pro rok 2016. Prováděcí část kč ní plá n sočiá lní čh služ eb Blánsko pro rok 2016 Prováděcí část 3. Komunitního plánu sociálních služeb 2013-2016 kční plán sociálních služeb byl schválen usnesením č. 14 na 27. schůzi Rady města konané

Více

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území POÚ Stod a Dobřany

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území POÚ Stod a Dobřany Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. Analýza poskytovatelů sociálních

Více

Monitorovací zpráva o plnění Akčního plánu Střednědobého plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit pro Hlučínsko za rok 2012

Monitorovací zpráva o plnění Akčního plánu Střednědobého plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit pro Hlučínsko za rok 2012 Monitorovací zpráva o plnění Akčního plánu Střednědobého plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit pro Hlučínsko za rok 2012 Listopad 2012 OBECNÉ CÍLE Cíl 1: USILOVAT O DOSTATEČNOU INFORMOVANOST.

Více

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na Horšovskotýnsku a Holýšovsku

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na Horšovskotýnsku a Holýšovsku Analýza poskytovatelů sociálních služeb na Horšovskotýnsku a Holýšovsku Pracovní verze, srpen 2011 Text neprošel jazykovou korekturou. Zpracovatel: Centrum pro komunitní práci západní Čechy Obsah 1. Předmět

Více

Zápis z jednání KPSS pracovní skupina Rodina, děti a mládež

Zápis z jednání KPSS pracovní skupina Rodina, děti a mládež Zápis z jednání KPSS pracovní skupina Rodina, děti a mládež Datum konání: 8. 4. 2014, 15:00 hod Místo konání: ÚMČ Praha 10, 5. patro, budova B Radniční salonek Přítomni: viz prezenční listina Jednání řídila:

Více

Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012. Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013

Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012. Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013 Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012 Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013 Obsah: I. Důvodová zpráva II. Přílohy: č. 1 Program podpory sociálních a souvisejících

Více

Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace

Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace P L Á N Č I N N O S T I Domova Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvkové organizace, Čujkovova 25, Ostrava-Zábřeh na rok 2011 OSTRAVA!!! Obsah: Popis

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB V NYMBURCE PRO ROK 2014

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB V NYMBURCE PRO ROK 2014 AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB V NYMBURCE PRO ROK 2014 ZPRACOVAL: Bc. Ivana Bohuslavová koordinátor komunitního plánování sociálních služeb Tel.: 325 501 249, 722 967 429 Email: kpssnymburk@gmail.com

Více

Aktualizace. Akčního plánu rozvoje sociálních služeba služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2015

Aktualizace. Akčního plánu rozvoje sociálních služeba služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2015 Aktualizace Akčního plánu rozvoje sociálních služeba služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok vypracoval Odbor sociální problematiky Obsah Úvod... 3 Přehled priorit... 4 Rozšířené priority o

Více

Jednání řídily: Linda Zákorová, koordinátorka komunitního plánování sociálních a návazných služeb Martina Macurová, metodická podpora KPSS

Jednání řídily: Linda Zákorová, koordinátorka komunitního plánování sociálních a návazných služeb Martina Macurová, metodická podpora KPSS Zápis z jednání KPSS pracovní skupina Osoby se zdravotním postižením Datum konání: 1. 4. 2015, 16:00 Místo konání: ÚMČ Praha 10, 5. patro, Radniční salonek Přítomni: dle prezenční listiny Jednání řídily:

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA CHEB 2010-2013

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA CHEB 2010-2013 KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA CHEB 2010-2013 Obsah Úvodní slovo.............................................. 2 Obsah rozdělení služeb podle cílové skupiny.................. 3 Poskytovatelé

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Veselí nad Moravou

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Veselí nad Moravou Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Komunitní plánování sociálních služeb na území ORP Projekt komunitního plánování sociálních služeb je realizován od června 2013 do května 2015. Realizátorem

Více

Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku

Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku Publikace vznikla jako součást projektu Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Uherskohradišťsku Tento projekt je financován Evropským

Více

Přehled poskytovatelů sociálních služeb dle cílové skupiny

Přehled poskytovatelů sociálních služeb dle cílové skupiny Přehled poskytovatelů sociálních služeb dle cílové skupiny Sociální služby pro seniory Arcidiecézní charita Praha Centrum pro zdravotně postižené a seniory Středočeského kraje, o.p.s. Česká katolická charita

Více

Monitorovací zpráva o realizaci Střednědobého. plánu rozvoje sociálních služeb Znojemska. na období 2012-2014

Monitorovací zpráva o realizaci Střednědobého. plánu rozvoje sociálních služeb Znojemska. na období 2012-2014 Monitorovací zpráva o realizaci Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Znojemska na období 2012-2014 rok 2014 Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska Posláním komunitního plánování je zajistit,

Více

Aktualizovaný Komunitní plán rozvoje sociální oblasti města Uherský Brod na rok 2008-2009

Aktualizovaný Komunitní plán rozvoje sociální oblasti města Uherský Brod na rok 2008-2009 Společný regionální operační program EVROPSKÁ UNIE MĚSTO UHERSKÝ BROD Aktualizovaný Komunitní plán rozvoje sociální oblasti města Uherský Brod na rok 2008-2009 Projekt Komunitní plánování sociálních služeb

Více

Vyhodnocení plnění priorit za rok 2017

Vyhodnocení plnění priorit za rok 2017 VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ PRIORIT ZA ROK 2017 Akčního plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 5 Priorita č.1 Podpora systému poskytovaných sociálních služeb Opatření 1.1 Podpora

Více

OBSAH Úvodní slovo 4 Sociální služby 5,6 Sociální poradenství 7 Služby sociální péče 7,8,9,10,11 Služby sociální prevence 11,12,13,14,15,16

OBSAH Úvodní slovo 4 Sociální služby 5,6 Sociální poradenství 7 Služby sociální péče 7,8,9,10,11 Služby sociální prevence 11,12,13,14,15,16 Komunitní plánování OBSAH Úvodní slovo 4 Sociální služby 5,6 Sociální poradenství 7 Služby sociální péče 7,8,9,10,11 Služby sociální prevence 11,12,13,14,15,16 Poskytovatelé registrovaných sociálních

Více

Zápis z jednání koordinační skupiny ze dne 2. 9. 2013

Zápis z jednání koordinační skupiny ze dne 2. 9. 2013 Zápis z jednání koordinační skupiny ze dne 2. 9. 2013 Přítomni: Ing. Jana Čunátová, zástupce zadavatele, členka Komise sociální a zdravotní Bc. Pavel Petřík, garant procesu, vedoucí odboru sociálního Bc.

Více

SWOT analýza KP Vratimov

SWOT analýza KP Vratimov SWOT analýza KP Vratimov Pracovní skupina Senioři a osoby se zdravotním znevýhodněním Silné stránky Pečovatelská služba Dům s pečovatelskou službou Domácí péče, Asistenční služba Spolková činnost Informovanost

Více

Vyhodnocení čerpání financí z rozpočtu města na podporu realizace 1. Komunitního plánu sociálních služeb města Český Krumlov v roce 2006

Vyhodnocení čerpání financí z rozpočtu města na podporu realizace 1. Komunitního plánu sociálních služeb města Český Krumlov v roce 2006 Vyhodnocení čerpání financí z rozpočtu města na podporu realizace 1. Komunitního plánu sociálních služeb města Český Krumlov v roce 2006 Obsah: str. 1. Souhrnná tabulka čerpání z městského rozpočtu na

Více

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ PROSTĚJOVĚ

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ PROSTĚJOVĚ Projekt Podpora střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Prostějově Realizátor projektu: Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. Jeseník a partner projektu: Magistrát města Prostějova (CZ.1.04/3.1.03/78.00053)

Více

Vyhodnocený platný komunitní plán sociálních služeb

Vyhodnocený platný komunitní plán sociálních služeb Vyhodnocený platný komunitní plán sociálních služeb I. Společné cíle, opatření a aktivity Priorita 1: Zajištění investic do sociální infrastruktury 1.1 Podpora investičních záměrů dle priorit jednotlivých

Více

Sociální služby zahrnují tři základní oblasti: sociální poradenství, služby sociální péče a služby sociální prevence.

Sociální služby zahrnují tři základní oblasti: sociální poradenství, služby sociální péče a služby sociální prevence. Sociální služby - co se za tímto pojmem skrývá? Sociální služby pomáhají lidem žít běžným životem - umožňují jim pracovat, nakupovat, navštěvovat školy, navštěvovat místa víry, účastnit se aktivit volného

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 677/2013

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 677/2013 č.j.: 677/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 617 ze dne 16.09.2013 Doporučení komise sociální a zdravotní Rady městské části Praha 3 Rada městské části I. b e r e n a v ě d

Více

Komunitní plán sociálních služeb na území města Česká Lípa 2016 2020

Komunitní plán sociálních služeb na území města Česká Lípa 2016 2020 Komunitní plán sociálních služeb na území města Česká Lípa 2016 2020 1 Obsah Úvod... 3 A. Analytická část... 4 A. 1 Východiska zpracování, podklady a vstupy... 4 A. 2 Základní demografické a socioekonomické

Více

PŘEHLED ORGANIZACÍ POSKYTUJÍCÍCH SOCIÁLNÍ SLUŽBY A DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY

PŘEHLED ORGANIZACÍ POSKYTUJÍCÍCH SOCIÁLNÍ SLUŽBY A DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY Městský úřad Vrchlabí Odbor sociální a zdravotní Zámek 1, Tel.: 499 405 749 PŘEHLED ORGANIZACÍ POSKYTUJÍCÍCH SOCIÁLNÍ SLUŽBY A DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY Vážení občané Vrchlabska, dostává se vám do rukou

Více

1 PLÁN PREVENTIVNÍCH AKTIVIT MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14 PRO ROK

1 PLÁN PREVENTIVNÍCH AKTIVIT MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14 PRO ROK příloha č. 1 PLÁN PREVENTIVNÍCH AKTIVIT MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14 PRO ROK 2016. Priority a aktivity v oblasti protidrogové prevence dle přijatých koncepčních materiálů. 1. Úvod Plán preventivních aktivit

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB - ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRHOVÉ SVINY

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB - ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRHOVÉ SVINY KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB - ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRHOVÉ SVINY www.jihoceskarozvojova.cz www.tsviny.cz Projekt Plánování rozvoje sociálních služeb na území ORP Trhové Sviny,

Více

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A PŘIDRUŽENÝCH SLUŽEB MĚSTA MILOVICE NA OBDOBÍ 2013-2016

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A PŘIDRUŽENÝCH SLUŽEB MĚSTA MILOVICE NA OBDOBÍ 2013-2016 STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A PŘIDRUŽENÝCH SLUŽEB MĚSTA MILOVICE NA OBDOBÍ 2013-2016 Komunitní plánování města Milovice Obsah Obsah...2 Úvod...3 Slovník pojmů...6 Seznam použitých zkratek...8 Společné

Více

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A PŘIDRUŽENÝCH SLUŽEB MĚSTA MILOVICE NA OBDOBÍ 2014-2017

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A PŘIDRUŽENÝCH SLUŽEB MĚSTA MILOVICE NA OBDOBÍ 2014-2017 STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A PŘIDRUŽENÝCH SLUŽEB MĚSTA MILOVICE NA OBDOBÍ 2014-2017 Komunitní plánování města Milovice Obsah Obsah...2 Úvod...3 Slovník pojmů...6 Seznam použitých zkratek...8 Společné

Více

PŘEHLED VŠECH CÍLŮ A OPATŘENÍ

PŘEHLED VŠECH CÍLŮ A OPATŘENÍ PŘEHLED VŠECH CÍLŮ A OPATŘENÍ 1. RODINA, DÍTĚ A MLÁDEŽ Cíl: 1.1.Udržení a rozvoj stávajících služeb opatření 1.1.1. Udržení a rozvoj Rodinného centra Sedmikráska 1.1.2. Udržení a rozvoj Sociálního centra

Více

MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ. 2. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Města Frýdlant nad Ostravicí na období 2014-2017

MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ. 2. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Města Frýdlant nad Ostravicí na období 2014-2017 MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ 2. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Města Frýdlant nad Ostravicí na období 2014-2017 1 1. Úvod 1.1. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Komunitní plánování

Více

ABSTRAKT PROJEKTŮ. Opatření č. 1 Sociální (registrované) služby, min. částka: 30.000,-, max. částka: 100.000,-, spoluúčast min.

ABSTRAKT PROJEKTŮ. Opatření č. 1 Sociální (registrované) služby, min. částka: 30.000,-, max. částka: 100.000,-, spoluúčast min. ABSTRAKT PROJEKTŮ Opatření č. 1 Sociální (registrované) služby, min. částka: 30.000,-, max. částka: 100.000,-, spoluúčast min.: 70% Č. Žadatel Název projektu Celkový rozpočet 8 Domy s pečovatelskou sluţbou,

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Přerově

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Přerově Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Přerově Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Přerově Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, www.kr-olomoucky.cz Tisk: STUDIO TRINITY, s. r. o.,

Více

Sociální služby v Otrokovicích k 01.06.2011

Sociální služby v Otrokovicích k 01.06.2011 odbor sociální oddělení sociálních služeb Sociální služby v Otrokovicích k 01.06.2011 SENIOR Otrokovice, p. o. Adresa: Školní 1299, 765 02 Otrokovice Ředitelka organizace: Ing. Ivana Vardanová Telefon:

Více

NABÍDKA SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

NABÍDKA SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB NABÍDKA SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB ORGANIZACE ZŘÍZENÉ MČ PRAHA 10 Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10,p.o. str. 2-20 Léčebna dlouhodobě nemocných Vršovice str. 21-22 Údaje platné ke

Více

Úvodní slovo. Dagmar Rysová místostarostka města Kopřivnice

Úvodní slovo. Dagmar Rysová místostarostka města Kopřivnice 1 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, podruhé Vám předáváme Katalog sociálních služeb poskytovaných v Kopřivnici. Tento katalog nabízí cestu z tíživé situace, ve které se může ocitnout každý z nás. Věk, zdravotní

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2015

Zpráva o činnosti organizace za rok 2015 Domov V Podzámčí Chlumec nad Cidlinou 503 51 příspěvková organizace Královéhradeckého kraje Zpráva o činnosti organizace za rok 2015 Organizace: Domov V Podzámčí Palackého 165 503 51 Chlumec nad Cidlinou

Více

PRACOVNÍ SKUPINA OSOBY S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM

PRACOVNÍ SKUPINA OSOBY S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM PRACOVNÍ SKUPINA OSOBY S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM Zápis setkání Termín konání: pondělí 3. 10. 2012 Časové rozvržení: 13:00 15:00 (občerstvení zajištěno) Místo konání: budova Magistrátu města Brna, Malinovského

Více

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Dne: Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Bod programu: 14. 12. 2015 45. Věc: Informace o stavu a naplňování opatření v rámci Strategie protidrogové politiky Ústeckého kraje na období 2015 2018 Důvod

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE A POMOC POSKYTUJÍ SOCIÁLNÍ PRACOVNICE MĚSTA RALSKO

ZÁKLADNÍ INFORMACE A POMOC POSKYTUJÍ SOCIÁLNÍ PRACOVNICE MĚSTA RALSKO MĚSTO RALSKO ZDRAVOTNĚ A TĚLESNĚ POSTIŽENÍ Katalog RODINA, DĚTI A MLÁDEŽ, OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM poskytovatelů sociálních služeb SENIOŘI pro území města Ralsko OSTATNÍ SLUŽBY DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ

Více

Důvodová zpráva. Příloha: Akční plán na rok 2017 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka )

Důvodová zpráva. Příloha: Akční plán na rok 2017 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka ) Důvodová zpráva V procesu komunitního plánování je hlavním dokumentem 3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka na období 2016 2019. Dalším dokumentem je akční plán na daný rok. Akční

Více

Program prevence rizikového chování

Program prevence rizikového chování Program prevence rizikového chování na roky 2012 2015 Jednotlivé aktivity a jejich vyhodnocení k 31. 12. 2015 1. Program prevence rizikového chování dotační titul města Pro roky 2012-2015 byla pro oblast

Více

10 PŘÍLEŽITOSTÍ PRAHY 14 2015-2016 NA OBDOBÍ. Zpracovatel: KS OSPK ÚMČ Praha 14, Ing. P. George, KS OSPK

10 PŘÍLEŽITOSTÍ PRAHY 14 2015-2016 NA OBDOBÍ. Zpracovatel: KS OSPK ÚMČ Praha 14, Ing. P. George, KS OSPK 10 PŘÍLEŽITOSTÍ PRAHY 14 NA OBDOBÍ 2015-2016 Zpracovatel: KS OSPK ÚMČ Praha 14, Ing. P. George, KS OSPK 10 PŘÍLEŽITOSTÍ PRAHY 14 NA OBDOBÍ 2015-2016 OBSAH: Úvod a vznik dokumentu 2 Prioritní oblasti 3

Více

Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka )

Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka ) Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka 2016 2019) Obsah 1) Základní síť sociálních služeb ORP Jablonec nad Nisou... 2 2) Rozdělení sociálních služeb dle

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013 Aktualizované vydání včetně Dodatku č. 1 schváleného v září 2011 Vážení občané, v roce 2009

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Vypracoval: Kaňáková Iveta, DiS. 12. února 2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Vypracoval: Kaňáková Iveta, DiS. 12. února 2016 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Vypracoval: Kaňáková Iveta, DiS. 12. února 2016 Obsah: 1. Základní údaje organizace...... 3 2. Personální zajištění 4 3. Veřejný závazek.. 7 4. Poskytované úkony a úhrady za pečovatelskou

Více

- poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, - pomoc při zajištění chodu domácnosti, - zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

- poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, - pomoc při zajištění chodu domácnosti, - zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. 3.8.1 PRIORITA: Rozvoj služeb na Volarsku - Netolicku 3.8.1.1 Opatření 1 - Podpora terénních služeb Ve Netolicích a ve Volarech je zajištěna pečovatelská služba. Poskytuje jí Domov pro seniory Pohoda (Netolice)

Více

Katalog sociálních a dalších služeb

Katalog sociálních a dalších služeb Aktualizováno k 31. 1. 2015 Účel a užití Katalogu sociálních a dalších služeb Katalog, který držíte v rukou, je jedním z výstupů komunitního plánování v Jirkově. Materiál vznikal ve spolupráci s řídící

Více

NABÍDKA SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

NABÍDKA SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB NABÍDKA SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB ORGANIZACE ZŘÍZENÉ MČ PRAHA 10 Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o. str. 2-19 Léčebna dlouhodobě nemocných Vršovice, p. o. str. 20-21 OSTATNÍ

Více

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ ORP PODĚBRADY

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ ORP PODĚBRADY Tato analýza vznikla v rámci projektu Centra pro komunitní práci střední Čechy Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Poděbrady a okolí, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

PRACOVNÍ SKUPINA SENIOŘI

PRACOVNÍ SKUPINA SENIOŘI 1 strana PRACOVNÍ SKUPINA SENIOŘI Motto: Každý člověk si přeje dlouhý život, ale nikdo nechce být starý. Jonathan Swift Vážení čtenáři, v tomto čísle Bulletinu bych Vám chtěla představit skupinu lidí,

Více

Dotazník pro uživatele sociálních služeb a veřejnost

Dotazník pro uživatele sociálních služeb a veřejnost Dotazník pro uživatele sociálních služeb a veřejnost Vážení občané, do rukou se Vám dostává dotazník, který se zabývá plánováním sociálních služeb a rozvojem kvality života ve Vaší obci/ městě. Cílem tohoto

Více

Hlavní problémy se kterými se potýkáte: Pod vedením zřizovatele Jihočeského kraje a ředitelem Centra sociálních služeb, nemáme problémy.

Hlavní problémy se kterými se potýkáte: Pod vedením zřizovatele Jihočeského kraje a ředitelem Centra sociálních služeb, nemáme problémy. DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB v rámci projektu Udržení procesů plánování sociálních služeb na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Jindřichův Hradec, který realizuje město

Více

Statutární město Ostrava Magistrát Odbor sociálních věcí a zdravotnictví. Monitorování bezdomovců Ostrava 2007

Statutární město Ostrava Magistrát Odbor sociálních věcí a zdravotnictví. Monitorování bezdomovců Ostrava 2007 Statutární město Ostrava Magistrát Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Monitorování bezdomovců Ostrava 2007 Realizátoři projektu: Magistrát města Ostravy Městská policie Ostrava Centrum sociálních služeb

Více

VÝSTUPY Z REGIONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU KOMUNITNÍCH SLUŽEB ÚSTÍ NAD LABEM (RISK) DATA ZA ROK 2012

VÝSTUPY Z REGIONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU KOMUNITNÍCH SLUŽEB ÚSTÍ NAD LABEM (RISK) DATA ZA ROK 2012 VÝSTUPY Z REGIONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU KOMUNITNÍCH SLUŽEB ÚSTÍ NAD LABEM (RISK) DATA ZA ROK 0 www.socialni-sluzby-usti.cz Zpracoval: Oddělení podpory školství, kultury, sportu a sociálních služeb

Více

Vážení a milí spoluobčané,

Vážení a milí spoluobčané, Vážení a milí spoluobčané, každý z nás se může dostat do situace, kdy bude potřebovat pomoc, každému mohou dojít síly či možnosti, jak se postarat sám o sebe nebo o své blízké. Jako vámi zvolení zástupci

Více

Diakonie ČCE středisko ve Dvoře Králové Výroční zpráva 2009

Diakonie ČCE středisko ve Dvoře Králové Výroční zpráva 2009 Obsah strana 1. Úvodní slovo... 3 2. Poslání a cíle organizace... 4 3. Stručná historie... 4 4. Struktura organizace... 5 4.1. Správní rada střediska... 5 4.2. Pracovníci střediska... 5 4.3. Dozorčí rada

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E pro jednání zastupitelstva města dne 29.10.2015 Klíč k vyhodnocení žádostí o individuální dotaci z rozpočtu statutárního města Liberec Předkládá:

Více

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier HISTORIE A SOUČASNOST OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ŽIVOT BEZ BARIÉR Registrace sdružení 10. února 2004 Účel vzniku podpora integrace zdravotně

Více

Analýza platných komunitních plánů sociálních služeb na území jednotlivých správních obvodů obcí s rozšířenou působností Plzeňského kraje

Analýza platných komunitních plánů sociálních služeb na území jednotlivých správních obvodů obcí s rozšířenou působností Plzeňského kraje Analýza platných komunitních plánů sociálních služeb na území jednotlivých správních obvodů obcí s rozšířenou působností Plzeňského kraje 1. Úvodní informace Analýza platných komunitních plánů slouží jako

Více

ANALÝZA SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10. Zpracovatel: Centrum pro komunitní práci střední Čechy

ANALÝZA SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10. Zpracovatel: Centrum pro komunitní práci střední Čechy ANALÝZA SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10 Zpracovatel: Centrum pro komunitní práci střední Čechy Červen 2013 Obsah 1. Základní informace o šetření o poskytovaných

Více

Průvodce sociálními službami v Uherském Brodě a okolí

Průvodce sociálními službami v Uherském Brodě a okolí . Průvodce sociálními službami v Uherském Brodě a okolí Průvodce je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Společného regionálního operačního programu a státním rozpočtem ČR. Průvodce sociálních

Více

STANOVY Spolek Mateřské centrum Andílci, z. s.

STANOVY Spolek Mateřské centrum Andílci, z. s. STANOVY Spolek Mateřské centrum Andílci, z. s. ČLÁNEK I. Název a sídlo spolku Název spolku: Mateřské centrum Andílci, z. s. Zkrácený název: MC Andílci, z. s. Sídlo spolku: 1. máje 610, 675 55 Hrotovice

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTO PODĚBRADY KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PODĚBRADY A OKOLÍ Tento katalog byl vytištěn za finanční podpory Humanitárního fondu Středočeského kraje 1 Obsah: Úvodní slovo 1 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Více

INSPIRATIVNÍ A INOVATIVNÍ PRVKY V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Mgr. Jaroslav Budek

INSPIRATIVNÍ A INOVATIVNÍ PRVKY V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Mgr. Jaroslav Budek INSPIRATIVNÍ A INOVATIVNÍ PRVKY V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Mgr. Jaroslav Budek Podpora KPSS Podpora KPSS ze strany vedení měst a obcí, město Otrokovice je iniciátorem rozvoje Od roku 2005

Více

Zápis č. 6 z jednání Komise sociální a zdravotní rady městské části

Zápis č. 6 z jednání Komise sociální a zdravotní rady městské části MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Sociální a zdravotní komise RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI Zápis č. 6 z jednání Komise sociální a zdravotní rady městské části Datum jednání: 16. 10 2013 Místo jednání: Seifertova 51, místnost

Více

Jednání řídily: Mgr. Martina Macurová a Bc. Linda Zákorová (dále koordinátorka KPSS)

Jednání řídily: Mgr. Martina Macurová a Bc. Linda Zákorová (dále koordinátorka KPSS) Zápis z jednání KPSS pracovní skupina Rodina, děti a mládež Datum konání: 8. 6. 2015, 13:00 Místo konání: ÚMČ Praha 10, 5. patro, Radniční salonek Přítomni: viz. Prezenční listina Jednání řídily: Mgr.

Více

STRATEGIE ROZVOJE CENTRA KOCIÁNKA na r. 2015 až 2018

STRATEGIE ROZVOJE CENTRA KOCIÁNKA na r. 2015 až 2018 Ministerstvo práce a sociálních věcí STRATEGIE ROZVOJE CENTRA KOCIÁNKA na r. 2015 až 2018 V Brně dne10. 12. 2015 Zpracoval: Tomáš Komárek ředitel Centra Kociánka Organizace: Centrum Kociánka příspěvková

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 2587 ze dne 30.9.2014 k návrhu Pravidel pro poskytování dat a výstupů z datového skladu Geografického informačního

Více

MANUÁL Pro vykazování indikátorů v sociálních službách pro potřeby komunitního plánování ORP Roudnice nad Labem

MANUÁL Pro vykazování indikátorů v sociálních službách pro potřeby komunitního plánování ORP Roudnice nad Labem MANUÁL Pro vykazování indikátorů v sociálních službách pro potřeby komunitního plánování ORP Roudnice nad Labem ÚČEL Manuál pro vykazování indikátorů v sociálních službách byl vytvořen s cílem sjednotit

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU TANVALDSKO 2011-2015

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU TANVALDSKO 2011-2015 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU TANVALDSKO 2011-2015 Tato publikace vznikla jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě sociálních služeb

Více

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Minimální preventivní program rizikového chování pro školní rok 2014/2015

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Minimální preventivní program rizikového chování pro školní rok 2014/2015 Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Minimální preventivní program rizikového chování pro školní rok 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Marcela Benešová 13. 9. 2014 Obsah 1 Současný stav problematiky

Více

A. Souhrnné vyhodnocení 2. plánu sociálních a souvisejících sluţeb města Hradec Králové na období 2007 2009 z pohledu pracovních skupin

A. Souhrnné vyhodnocení 2. plánu sociálních a souvisejících sluţeb města Hradec Králové na období 2007 2009 z pohledu pracovních skupin Vyhodnocení 2. plánu sociálních a souvisejících sluţeb města Hradec Králové pro období 2007-2009 Rozvoj sluţeb pro jednotlivé cílové skupiny (Zdroj: poskytovatelé sociálních sluţeb, benchmarking sociálních

Více

Zřizovatel: Město Bílovec, Slezské náměstí 1 www.dsbilovec.cz

Zřizovatel: Město Bílovec, Slezské náměstí 1 www.dsbilovec.cz Osobní asistence, 17. listopadu 373/36, Bílovec Domov pro seniory v Bílovci, Opavská 600/45, Bílovec Dům s pečovatelskou službou, 17. listopadu 373/36, Bílovec Zřizovatel: Město Bílovec, Slezské náměstí

Více

Vzdělávací agentura REMISVIT,z.ú.

Vzdělávací agentura REMISVIT,z.ú. Vzdělávací agentura REMISVIT,z.ú. ( z. ú. - zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, datum zápisu 30.5.2014, spisová značka U42). Nabízíme vzdělávání v akreditovaných kurzech u MPSV Kontakt: PhDr.

Více

ANALÝZA POTŘEB OBČANŮ NA ÚZEMÍ OKRESU BENEŠOV

ANALÝZA POTŘEB OBČANŮ NA ÚZEMÍ OKRESU BENEŠOV Analýza neprošla jazykovou korekturou ANALÝZA POTŘEB OBČANŮ NA ÚZEMÍ OKRESU BENEŠOV se zaměřením na potřeby občanů v nepříznivé sociální situaci Autor: Mgr. Petra Dobiášová 1 ANALÝZA POTŘEB OBČANŮOKRESU

Více

Ústav sociální péče Jiříkov,příspěvková organizace, Londýnská 563, 407 53 Jiříkov. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2009.

Ústav sociální péče Jiříkov,příspěvková organizace, Londýnská 563, 407 53 Jiříkov. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2009. Ústav sociální péče Jiříkov,příspěvková organizace, Londýnská 563, 407 53 Jiříkov Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 2009 Obsah Sídlo organizace Vznik a postavení organizace Zaměření a organizace

Více

Akční plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2015

Akční plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2015 Akční plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok VIZE Budou podporovány stávající sociální a návazné služby, které budou odpovídat aktuálním potřebám občanů. Služby

Více

AIDS 3 bez omezení Zdravotní ústav se sídlem v Pardubicích (v rámci Krajské nemocnice Pardubice) Církev a náboženská činnost

AIDS 3 bez omezení Zdravotní ústav se sídlem v Pardubicích (v rámci Krajské nemocnice Pardubice) Církev a náboženská činnost 17. Sociální oblast Ve městě Pardubice slouží celá řada sociálních různým cílovým skupinám obyvatel. V souvislosti s rostoucím průměrným věkem populace a zvyšujícím se podílem občanů důchodového věku právě

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících

Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu, prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) a státním

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb. Olomouckého kraje 2011

Katalog poskytovatelů sociálních služeb. Olomouckého kraje 2011 Katalog poskytovatelů sociálních služeb Olomouckého kraje 2011 KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OLOMOUCKÉHO KRAJE aktualizace 2011 Dokument Katalog poskytovatelů sociálních služeb Olomouckého kraje

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO PĚSTOUNY

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO PĚSTOUNY ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO PĚSTOUNY DOHODA O VÝKONU PĚSTOUNSKÉ PÉČE (1) Uzavírání dohody o výkonu pěstounské péče (dále jen dohoda) mezi pověřenou osobou (organizace, která má od krajského úřadu pověření k

Více

ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB K A T A L O G I N F O R M A Č N Í H O C E N T R A P A P R S E K ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OBSAH SLUŽBY VE VYŠKOVĚ... 5 APOŠTOLSKÁ CÍRKEV, SBOR VYŠKOV... 5 ASOCIACE RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ

Více

Sociální služby. a služby související ve městě a regionu. Rychnov nad Kněžnou

Sociální služby. a služby související ve městě a regionu. Rychnov nad Kněžnou Sociální služby a služby související ve městě a regionu Rychnov nad Kněžnou Obsah: str.2 1. Sociální služby obecně... 3 2. Základní a odborné sociální poradenství... 4-7 2.1 základní sociální poradenství...

Více

DOTAZNÍK KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A PÉČE

DOTAZNÍK KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A PÉČE DOTAZNÍK KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A PÉČE Vážení spoluobčané, města Valašské Klobouky a Brumov-Bylnice společně připravují druhý Komunitní plán rozvoje sociálních služeb a péče. Dotazník je

Více

Přidělení finančních prostředků v rámci grantu JEDNIČKA PRO ROK 2013 sociální oblast Rozpočet - 1,500.000,- Kč

Přidělení finančních prostředků v rámci grantu JEDNIČKA PRO ROK 2013 sociální oblast Rozpočet - 1,500.000,- Kč Č í s l o P r o j e k t u Č. p. Příloha k usnesení Zastupitelstva MČ číslo UZ13_0416 ze dne 16. 04. 2013 Přidělení finančních prostředků v rámci grantu JEDNIČKA PRO ROK 2013 sociální oblast Rozpočet -

Více

SOCIÁLNÍ OBLAST. Zdroje dat. Stav (základní charakteristika) oblasti

SOCIÁLNÍ OBLAST. Zdroje dat. Stav (základní charakteristika) oblasti SOCIÁLNÍ OBLAST Zdroje dat Stav (základní charakteristika) oblasti Analýza z pohledu aktérů, problémy a jejich příčiny Potenciál rozvoje Návrhy řešení Zdroje dat ČSÚ Dotazníkové šetření MAS Sedlčansko

Více

Dílčí komunitní plán sociálních služeb MĚSTO ŘÍČANY

Dílčí komunitní plán sociálních služeb MĚSTO ŘÍČANY Dílčí komunitní plán sociálních služeb MĚSTO ŘÍČANY 2007 O B S A H 1. Obsah 1 2. Předmluva 2 3. Základní informace o komunitním plánu sociálních služeb města Říčany 3 4. Priority rozvoje služeb a péče

Více

Závěrečná zpráva. Programu prevence kriminality města Mělníka. za rok 2015

Závěrečná zpráva. Programu prevence kriminality města Mělníka. za rok 2015 Závěrečná zpráva Programu prevence kriminality města Mělníka za rok 2015 Zpracovala: Bc. Irena Podivínská, DiS. manažerka prevence kriminality 21. ledna 2016 Prevence kriminality ve strategických dokumentech

Více

7. Sociální sféra a zdravotnictví

7. Sociální sféra a zdravotnictví 7. Sociální sféra a zdravotnictví 7.1. Sociální věci O sociálních otázkách, v době důrazu na vlastní zodpovědnost, není příliš populární hovořit, pokud se nejedná o snižování finančních prostředků. Opravdový

Více

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier HISTORIE A SOUČASNOST OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ŽIVOT BEZ BARIÉR Registrace sdružení 10. února 2004 Účel vzniku podpora integrace zdravotně

Více

TÍSŇOVÁ PÉČE. Popis realizace poskytování tísňové péče

TÍSŇOVÁ PÉČE. Popis realizace poskytování tísňové péče Pečovatelská služba Ústí nad Labem, příspěvková organizace telefon: 475 211 781, 475 216 481 Pasteurova 7, 400 01 Ústí nad Labem fax: 475 211 161 IČO 44555385 e-mail: pecovatelskasluzba@volny.cz TÍSŇOVÁ

Více

KATALOG POTŘEB A OPATŘENÍ PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLSTVÍ MĚSTA SOKOLOVA

KATALOG POTŘEB A OPATŘENÍ PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLSTVÍ MĚSTA SOKOLOVA KATALOG POTŘEB A OPATŘENÍ PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLSTVÍ MĚSTA SOKOLOVA Katalog vznikl během realizace projektu CZ.1.07/1.2.00/27.0024 Tvorba pilotních vzdělávacích koncepcí v sedmi obcích, podporujících rovný

Více